Miele CVA 7845 Kaffemaskin Bruksanvisningar | Manualzz
Bruks- och monteringsanvisning
Kaffemaskin för inbyggnad
Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.
sv-SE
M.-Nr. 11 860 900
Bidra till att skona miljön
Transportförpackning
Hantering av uttjänt maskin
Förpackningen skyddar maskinen mot
transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och
är därför återvinningsbara.
Uttjänade elektriska och elektroniska
produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de
innehåller även skadliga ämnen som är
nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller
hanteras på fel sätt kan det medföra
skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.
Förpackning/emballage som återförs till
materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt.
Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som
kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla
batterier och lampor som inte sitter fast
i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se
till att den uttjänta produkten förvaras
barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.
2
Innehåll
Bidra till att skona miljön ..................................................................................
2
Säkerhetsanvisningar och varningar...............................................................
7
Beskrivning av kaffemaskinen ........................................................................ 17
Använda kaffemaskinen ...................................................................................
Touchdisplay .......................................................................................................
Alternativ .............................................................................................................
Symboler i displayen ...........................................................................................
19
19
20
23
Miele@home....................................................................................................... 24
Första gången produkten används ..................................................................
Innan första användningen..................................................................................
Koppla in kaffemaskinen för första gången.........................................................
Ställa in bönsystemet ..........................................................................................
25
25
25
28
Bönsystemet ......................................................................................................
Ändra inställningar för bönsystemet (Bönsorter) .................................................
Ändra namn på bönsort..................................................................................
Ändra tilldelningen av behållaren för kaffebönor............................................
30
30
30
31
Fylla på vattenbehållaren .................................................................................. 32
Starta och stänga av ......................................................................................... 33
Höjdjustering för tapp ....................................................................................... 34
Göra drycker ......................................................................................................
Göra kaffedrycker med och utan mjölk ...............................................................
Mjölkberedning....................................................................................................
Göra en kaffedryck ..............................................................................................
Avbryta beredning ...............................................................................................
DoubleShot..........................................................................................................
Göra dubbla koppar  .......................................................................................
Kaffekanna ..........................................................................................................
Te.........................................................................................................................
TeaTimer.........................................................................................................
Brygga te ........................................................................................................
Tekanna ..........................................................................................................
Göra varmt eller hett vatten.................................................................................
35
35
36
37
37
37
37
38
39
40
40
40
41
Expertläge .......................................................................................................... 42
Malgrad .............................................................................................................. 43
3
Innehåll
Parameter...........................................................................................................
Visa och ändra parametrar ..................................................................................
Malmängd ...........................................................................................................
Bryggtemperatur .................................................................................................
Förbryggning av kaffepulvret...............................................................................
Bönsort................................................................................................................
44
44
44
44
44
44
Dryckesmängd................................................................................................... 45
Återställa drycker .............................................................................................. 46
Användarprofiler ................................................................................................
Skapa användarprofil ..........................................................................................
Bearbeta användarprofiler...................................................................................
Ställa in byte av användarprofil ...........................................................................
47
47
47
47
Användarprofiler: Skapa och bearbeta egna drycker .................................... 48
MyMiele .............................................................................................................. 49
MobileStart  ................................................................................................... 50
Inställningar .......................................................................................................
Visa och ändra inställningar ................................................................................
Språk ...................................................................................................................
Tid .......................................................................................................................
Datum..................................................................................................................
Startskärm ...........................................................................................................
Timer ...................................................................................................................
MaskinTimer ...................................................................................................
Underhålls-Timer ............................................................................................
TeaTimer.........................................................................................................
Ljudstyrka............................................................................................................
Display.................................................................................................................
Ljusstyrka .......................................................................................................
Färgschema....................................................................................................
QuickTouch ....................................................................................................
Belysning.............................................................................................................
Info (visa information) ..........................................................................................
Färskvatten ..........................................................................................................
Användning på högre höjder ...............................................................................
4
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53
53
53
53
Innehåll
Performance-läge ................................................................................................
Ecoläge...........................................................................................................
Baristaläge......................................................................................................
Mjölkläge ........................................................................................................
Partyläge ........................................................................................................
Vattenhårdhet ......................................................................................................
Sensorstödd användning ....................................................................................
Driftspärr  .........................................................................................................
Miele@home ........................................................................................................
Fjärrstyrning.........................................................................................................
SuperVision .........................................................................................................
RemoteUpdate ....................................................................................................
Programversion ...................................................................................................
Rättslig information .............................................................................................
Butik (demoläge) .................................................................................................
Fabriksinställningar..............................................................................................
53
53
53
53
54
54
55
55
56
56
56
57
57
57
57
58
Rengöring och skötsel ......................................................................................
Översikt över rengöringsintervaller......................................................................
Rengöra för hand eller i diskmaskin ....................................................................
Olämpliga rengöringsmedel ................................................................................
Rengöra uppsamlingskärl och sumpbehållare ....................................................
Rengöra avrinningsgallret....................................................................................
Vattenbehållare....................................................................................................
Rengöra centraltappen........................................................................................
Rengöra koppsensorn .........................................................................................
Rengöra mjölkbehållare med lock .......................................................................
Rengöra mjölkventilen (varje dag) .......................................................................
Ta ut och rengöra mjölkventilen (en gång i månaden).........................................
Rengöra behållare för kaffebönor........................................................................
Ta ut bryggenheten och rengör den för hand......................................................
Rengöra inuti kaffemaskinen, insidan av luckan och uppsamlingskärlet............
Rengöra kaffemaskinens front ............................................................................
Skötselprogram ...................................................................................................
Spola igenom maskinen ......................................................................................
Spola igenom mjölkledningen .............................................................................
Skötselprogram Rengör mjölk-ledningarna.........................................................
Avfetta bryggenheten och gör rent insidan .........................................................
Avkalka kaffemaskinen........................................................................................
59
59
60
61
62
64
64
64
66
66
67
68
70
71
73
74
74
74
74
75
76
78
Automatisk rengöring och avkalkning ............................................................ 80
Vad måste jag tänka på före och under de automatiska skötselprogrammen? .. 80
Automatisk rengöring .......................................................................................... 81
5
Innehåll
Mieles rengöringspatron......................................................................................
Byta rengöringspatron.........................................................................................
Automatisk avkalkning ........................................................................................
Miele avkalkningspatron......................................................................................
UnderhållsTimer ..................................................................................................
Avbryta den automatiska rengöringen och avkalkningen ...................................
81
82
83
83
84
85
Hur du klarar av mindre fel själv ......................................................................
Meddelanden i displayen ....................................................................................
Kaffemaskinen beter sig inte som den ska .........................................................
Fel under den automatiska rengöringen och/eller avkalkningen .........................
Otillfredsställande resultat...................................................................................
86
86
89
92
94
Miele service och garanti ................................................................................. 97
Få hjälp vid eventuella störningar ........................................................................ 97
Mieles garanti ...................................................................................................... 97
Tillbehör ............................................................................................................. 98
Installation..........................................................................................................
Färskvattenanslutning .........................................................................................
Elanslutning .........................................................................................................
Inbyggnadsmått ..................................................................................................
Bygga in kaffemaskinen ......................................................................................
Lucköppningsbegränsning ..................................................................................
99
99
101
102
104
105
Tekniska data..................................................................................................... 106
Konformitetsdeklaration ................................................................................... 107
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser ..................................................... 108
6
Säkerhetsanvisningar och varningar
Denna kaffemaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt
bruk kan dock medföra person- och sakskador.
Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om
inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. Därigenom skyddar du dig och förhindrar skador på kaffemaskinen.
I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt
att läsa och följa kapitlet om installation av kaffemaskinen samt
säkerhetsanvisningarna och varningarna.
Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att
dessa anvisningar inte har följts.
Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.
7
Säkerhetsanvisningar och varningar
Användningsområde
 Kaffemaskinen är avsedd för privat bruk.
 Kaffemaskinen är inte avsedd att användas utomhus.
 Kaffeautomaten får endast användas på höjder lägre än 2 000 m.
 Kaffemaskinen ska endast användas för hushållsbruk för beredning av espresso, cappuccino, latte macchiato och liknande. All annan användning är otillåten.
 Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska
förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte
är kapabla att använda kaffemaskinen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda kaffemaskinen
utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de
kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med
en felaktig användning.
8
Säkerhetsanvisningar och varningar
Om det finns barn i hemmet
 Risk för bränn- och skållningsskador vid tapparna.
Barns hud är känsligare för höga temperaturer än vuxnas hud.
Hindra barn från att röra kaffemaskinens varma och heta delar eller
att hålla handen eller armen under tappen.
 Ställ kaffemaskinen utom räckhåll för barn.
 Barn under åtta år bör hållas borta från kaffemaskinen. De får endast använda den under uppsikt.
 Barn från åtta år och uppåt får endast använda kaffemaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder
den på ett säkert sätt.
Barn från åtta år måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig
användning.
 Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av kaffemaskinen. Låt inga barn leka med den.
 Barn får inte rengöra kaffemaskinen, såvida de ej är äldre än åtta
år och hålls under uppsikt.
 Tänk på att espresso och kaffe inte är drycker för barn.
 Kvävningsrisk. Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll
därför barn borta från förpackningsmaterial.
9
Säkerhetsanvisningar och varningar
Teknisk säkerhet
 Reparationer får endast utföras av Miele service eller av Miele
auktoriserad serviceverkstad. Ej fackmässigt utförda reparationer
kan innebära allvarlig fara för användaren.
 En skadad kaffemaskin kan vara en fara för din säkerhet. Kontrollera att den inte har några synliga skador. Ta aldrig en skadad
kaffemaskin i drift.
 Innan kaffemaskinen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på kaffemaskinens typskylt jämföras med dem
som gäller för elnätet på uppställningsplatsen.
Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador
ska uppstå på kaffemaskinen.
 Kaffemaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt en fackman kontrollera installationen vid
tveksamhet.
 Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller
icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna
Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.
 Anslut inte kaffemaskinen till elnätet via grenuttag eller förlängningskabel. Dessa garanterar inte kaffemaskinens elektriska säkerhet
(brandrisk).
 Kaffemaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte
är fasta (till exempel båtar).
10
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Använd endast kaffemaskinen när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.
 Om kaffemaskinen byggs in i ett högskåp tillsammans med en annan hushållsmaskin är det viktigt att det finns en avgränsande mellanskiva under kaffemaskinen (utom vid kombination med mat- och
porslinsvärmare).
 Använd endast kaffemaskinen vid en rumstemperatur mellan
+16 °C och +38 °C.
 Minsta inbyggnadshöjd är 850 cm och måste hållas.
 Denna kaffemaskin får inte byggas in bakom en stängd möbelfront. Bakom en stängd skåplucka lagras för mycket värme och fukt.
Därigenom kan maskinen och/eller möbelskåpet skadas.
 Vid reparation måste kaffemaskinen vara skild från elnätet.
Kaffemaskinen är skild från elnätet endast i något av följande fall:
- När säkringarna är frånslagna.
- När skruvsäkringarna är helt utskruvade.
- När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget.
Dra i stickproppen, inte i anslutningskabeln, för att bryta strömmen.
 Garantianspråk går förlorade om kaffemaskinen repareras av andra än av Miele auktoriserad service.
 Öppna aldrig kaffemaskinens hölje. Kontakt med strömförande
anslutningar och ändring av kaffemaskinens elektriska och mekaniska konstruktion kan utgöra fara för användaren samt leda till funktionsstörningar.
11
Säkerhetsanvisningar och varningar
Färskvattenanslutning
 Anslut inte kaffemaskinen till varmvatten.
 Vattenavstängningsventilen måste vara tillgänglig när kaffemaskinen är inbyggd.
 Vattentilloppsslangens skyddshölje får inte skadas eller böjas.
 Det inbyggda Waterproof-systemet är ett tillförlitligt skydd mot
vattenläckage under följande förutsättningar:
- Att kaffemaskinen är korrekt installerad (el- och vattenanslutning).
- Att kaffemaskinen utan dröjsmål repareras när den är sönder.
- Att du stänger av vattenkranen om du är borta en längre tid (till
exempel när du är bortrest).
12
Säkerhetsanvisningar och varningar
Användning
 Risk för bränn- och skållningsskador vid tapparna.
De vätskor och ångan som kommer ut är mycket heta.
Håll inga händer under tappen medan varma drycker eller ånga
kommer ut.
Rör inte kaffemaskinens varma delar.
Dysorna kan läcka varma vätskor eller ånga. Kontrollera därför att
tappen är ren och korrekt monterad.
Ta bort kärl som står på avrinningsgallret i kaffemaskinens lucka
innan du öppnar luckan.
Även vattnet i uppsamlingskärlet kan vara väldigt varmt. Var därför
försiktig när du tömmer uppsamlingskärlet.
 Risk för skador på ögonen!
Titta aldrig direkt eller med hjälp av optiska instrument in i belysningen.
 Tänk på följande när det gäller vatten:
- Vattenkvaliteten måste motsvara normen för dricksvatten i det
land där kaffemaskinen används.
- Vid användning av vattenbehållare: Fyll endast på med kallt och
färskt dricksvatten i vattenbehållaren. Varmt eller hett vatten eller
andra vätskor kan skada kaffemaskinen.
- Fyll på vatten varje dag för att undvika att det bildas bakterier.
Vid användning av färskvatten: Töm vattenbehållaren en gång om
dagen.
- Använd inte kolsyrat vatten.
 Bönbehållarna får endast fyllas med rostade kaffebönor. Fyll inte
på behållarna för kaffebönor med pulverkaffe eller bönor som innehåller olika typer av tillsatser.
 Fyll inte bönbehållarna med vätska.
13
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Använd inte råkaffe (gröna, orostade kaffebönor) eller kaffeblandningar som innehåller råkaffe. Råkaffebönor är väldigt hårda och
innehåller ännu restfukt. Kvarnen i kaffemaskinen kan då skadas.
 Fyll inte på kaffemaskinen med kaffebönor som på något sätt behandlats med socker. Häll inte heller i vätskor som innehåller socker i
kaffemaskinen eftersom socker förstör kaffemaskinen.
 Om bönor utan koffein bryggs efter en koffeinhaltig dryck kan rester av de koffeinhaltiga bönorna fortfarande befinna sig i kvarnen
eller i bryggkammaren. Häll ut den första bryggningen när du gör
koffeinfritt kaffe.
 Använd alltid bara mjölk utan tillsatser. Tillsatser som innehåller
mycket socker fastnar i mjölksystemet.
 Om du använder animalisk mjölk ska du endast använda pastöriserad mjölk.
 Följ anvisningarna till teet om du ska göra te.
 Håll inga brinnande drinkblandningar med alkohol under tappen.
Plastdelarna kan fatta eld och smälta.
 Häng inte på den öppna luckan och belasta den inte med föremål.
Detta för att inte skada gångjärnen.
 Använd inte kaffemaskinen för att rengöra andra föremål.
14
Säkerhetsanvisningar och varningar
Tillbehör och reservdelar
 Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla
säkerhetskrav uppfylls. Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar från Miele.
 Använd endast Mieles originaltillbehör. Om ej godkända tillbehör
används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele
kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
 Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din kaffemaskin
i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.
Rengöring och skötsel
 Rengör kaffemaskinen och mjölkbehållaren dagligen, särskilt
innan de används första gången.
 Tänk på att rengöra mjölkledningarna och andra delar som kommer i kontakt med mjölk ordentligt. Mjölk innehåller naturligt bakterier som förökar sig snabbt vid otillräcklig rengöring.
 När du inte använder den automatiska avkalkningen och rengöringen, så behöver du regelbundet genomföra skötselprogrammen för
rengöring av mjölkledningen, bryggenheten och avkalkningen. Miele
ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att kaffemaskinen inte har rengjorts och/eller kalkats av tillräckligt ofta, att fel
rengörings-/avkalkningsmedel har använts eller att medlet har doserats fel.
 Använd inte ångrengörare för att rengöra kaffemaskinen. Ångan
kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning.
 Espresso- och kaffesump ska kastas i matavfallet eller på komposten, inte i diskhon. Det kan bli stopp.
15
Säkerhetsanvisningar och varningar
För ytor i rostfritt stål gäller:
 Sätt inte fast några självhäftande lappar, tejp eller annat liknande
på de rostfria ytorna. Ytskiktet blir förstört av klister och tappar sin
smutsavvisande effekt.
 Det rostfria ytskiktet är känsligt mot repor. Till och med magneter
kan repa ytorna.
16
Beskrivning av kaffemaskinen
Översikt utsida
1 2 3
4 5
6
7
8
11
9
10
a Knapp På/Av 
b Optiskt gränssnitt (endast för Miele service)
c Touchknapp MobileStart 
d Närhetssensor
e Touchknapp “Tillbaka” 
f Touchdisplay
g Touchknapp “Belysning“ 
h Handtag
i Höjdjusterbar tapp med belysning
j Avrinningsgaller
k Mjölkbehållare
17
Beskrivning av kaffemaskinen
Översikt insida
a Behållare för kaffebönor (Sort A och Sort C)
b Mjölkventil
c Höjdjusterbar tapp med belysning
d Ställa in malgrad
e Behållare för kaffebönor (Sort B)
f Luftutsläpp
g Vattenbehållare
h Uppsamlingskärl med lock
i Bryggenhet
j Sumpbehållare
k Skötselbehållare
l Hållare för rengörings- och avkalkningspatroner (inklusive adapter)
m Droppskål
18
Använda kaffemaskinen
Touchdisplay
Den ömtåliga touchdisplayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som
exempelvis pennor.
Rör endast vid touchdisplayen med fingrar.
Touchdisplayen är uppdelad i flera områden.
 Miele
12:00


Espresso
Ristretto



Kaffe

Caffè lungo
Profiler
I rubrikfältet visas menyns sökväg till vänster. När du trycker på ett menynamn i
rubrikfältet växlar displayen till menyn i fråga. Tryck på  för att växla till startskärmen.
Klockan visas till höger i rubrikfältet. Dessutom kan ytterligare symboler visas, till
exempel TeaTimer .
I mitten finns den aktuella menyn med menypunkterna. Du kan bläddra åt höger
eller vänster genom att svepa med fingret över displayen.
I det nedre fältet finns, beroende på meny, olika användaralternativ, som till exempel DoubleShot , Spara eller OK.
19
Använda kaffemaskinen
Alternativ
Alla valbara alternativ är vit- eller svartmarkerade, beroende på vilket färgschema
du har valt.
Varje fingertryck gör att det aktuella tecknet (ord och/eller symbol) du trycker på
färgas orange.
Välja menypunkt
 Tryck på önskat fält eller önskat värde på touchdisplayen.
Bläddra
Du kan bläddra åt vänster eller höger.
 Svep över bildskärmen. Lägg fingret på touchdisplayen och dra fingret i önskad
riktning.
Stapeln i det nedre området visar var du är i den aktuella menyn.
Lämna menynivå
 Tryck på touchknappen . Eller tryck på en överordnad menypunkt i menyns
sökväg.
Alla inmatningar som du har gjort men inte bekräftat med OK sparas inte.
Tips! Om du trycker på touchknappen  tre gånger efter varandra hamnar du i
dryckesmenyn.
Välja siffror med sifferrullen
 Dra sifferrullen neråt eller uppåt med hjälp av fingret tills önskade siffror visas i
mitten och är orangemarkerade. Bekräfta med OK.
20
Använda kaffemaskinen
Ange siffror med sifferblocket
 Tryck på det orangefärgade värdet i mitten tills sifferblocket visas.
OK
 Välj önskat värde: Så snart du har gjort ditt val färgas OK-fältet grönt. Med hjälp
av pilen  raderar du den senast valda siffran.
 Bekräfta med OK.
Ange namn
Ange bokstäver med hjälp av tangentbordet. Välj gärna korta namn.
 Tryck på de bokstäver och tecken du önskar.
Tips! Med hjälp av pilen  raderar du det senast valda tecknet.
 Tryck på Spara.
Visa kontextmenyn
I vissa menyer kan du visa en kontextmeny, till exempel om du vill konfigurera
drycker.
 Tryck till exempel på ett dryckesnamn tills kontextmenyn öppnas.
 Tryck på touchdisplayen utanför menyfönstret för att stänga kontextmenyn.
Flytta text
Du kan ändra ordningsföljden för text i dryckesmenyn, i Profiler och i MyMiele.
 Tryck så länge på texten tills kontextmenyn visas.
 Välj flytta.
En orange ram visas runt texten.
 Tryck på den markerade tedxten och håll fingret på displayen. Flytta texten till
önskat ställe.
21
Använda kaffemaskinen
Hjälp
För vissa funktioner finns hjälp. På den undre raden visas Hjälp.
 Tryck på Hjälp för att visa anvisningar med bilder och text.
 Tryck på touchknappen Stäng för att återvända till föregående meny.
Rullgardinsmeny
I rullgardinsmenyn hittar du till exempel schematisk visning av behållarna för kaffebönor och Expertläge.
 Tryck i mitten på den övre skärmkanten på den orangea linjen och dra fingret
neråt på displayen.
Aktiva inställningar är orangemarkerade.
 Du stänger rullgardinsmenyn genom att trycka utanför menyfönstret på touchdisplayen eller genom att flytta rullgardinsmenyn uppåt.
22
Använda kaffemaskinen
Symboler i displayen
Utöver texten visas även symboler i displayen, till exempel symboler om för de olika dryckerna. Nedan beskrivs vissa av symbolerna.
Symbol
Förklaring

Symbolen visar information och anvisningar för användningen. Bekräfta eventuellt meddelandena med OK.

Symbolen kännetecknar menyn “Inställningar” och menypunkten “Språk”.

Symbolen visas när driftspärren är aktiverad. Användningen
är spärrad.

Symbolen plus önskad inkopplingstid visas 23:59 timmar
innan i displayen om timern Starta kl. och visning av klockan
är aktiverade (se avsnittet “Inställningar – Timer“).

Symbolen visas under skötselprogrammet Rengör mjölkledningen och under den automatiska rengöringen.
(Symbolen sitter på vattenbehållaren: Fyll vatten upp till
denna markering.)

Symbolen visas medan avkalkningen pågår.
(Dessutom befinner sig symbolen på vattenbehållaren: Fyll
vatten upp till denna markering.)

Om ett fel uppstår visas symbolen och felkoden.

Om Miele@home är aktiverat för kaffemaskinen, så visas wifi-anslutningen med dessa symboler. Symbolerna anger anslutningsstyrkan i steg från stark till ej ansluten.





Symbolen “Fjärrstyrning“ visas när Miele@home har installerats för kaffemaskinen och du har valt inställningen Fjärrstyrning | På.

Symbolen “SuperVision“ visas när Miele@home har installerats för kaffemaskinen och du har valt inställningen
SuperVision | SuperVision- visning | På.
23
Miele@home
Din kaffemaskin är utrustad med en
integrerad wifi-modul.
För att använda wifi-stickan behöver
du:
- ett wifi-nätverk,
Tillgänglighet Miele@home
Vilka funktioner du kan använda i Mieleappen beror på vilka Miele@home-servicetjänster som är tillgängliga i ditt
land.
- Miele-appen,
Servicetjänsten för Miele@home finns
inte i alla länder.
- ett användarkonto hos Miele. Användarkontot kan du skapa i Mieles app.
Gå till Mieles hemsida www.miele.se för
information om tjänstens tillgänglighet.
Miele-appen guidar dig vid anslutningen
mellan kaffemaskinen och ditt wifi-nätverk.
Appen Miele
Efter det att du har anslutit kaffemaskinen till ditt wifi-nätverk kan du exempelvis göra följande med appen:
- Ta fram information om kaffemaskinens driftläge
- Ändra kaffemaskinens inställningar
- Fjärrstyra kaffemaskinen
När du ansluter kaffemaskinen till ditt
wifi-nätverk höjs energiförbrukningen,
även om kaffemaskinen är avstängd.
Kontrollera att signalen från ditt wifinätverk är tillräckligt stark där din
kaffemaskin står.
Tillgänglighet wifi-anslutning
Wifi-anslutningen delar frekvensområde
med andra maskiner och produkter (till
exempel mikrovågsugnar, fjärrstyrda
leksaker). Detta kan orsaka tillfälliga
eller fullständiga störningar i anslutningen. Av denna anledning kan en ständig
åtkomst till de befintliga funktionerna
inte garanteras.
24
Appen Miele kan laddas ner utan kost®
nad från App Store eller Google
Play™.
Första gången produkten används
Innan första användningen
 Anslut kaffemaskinen till färskvattennätet och elnätet.
 Montera kaffemaskinen.
 Ta bort eventuella informationsblad.
Tips! Du kan också ställa in
Miele@home för din kaffemaskin vid ett
senare tillfälle. Välj då Hoppa över.
 Kontrollera om wifi-nätverkets signalstyrka är tillräckligt god där kaffemaskinen står.
 Ta av skyddsfolien från avrinningsgallret.
 Tryck på vidare.
 Rengör vattenbehållaren, bönbehållaren och centraltappen.
 Följ anvisningarna i kaffemaskinens
display och i Miele-appen.
För den första idrifttagningen ska du ta
fram följande delar som ingår vid leverans:
I displayen visas Anslutning lyckades.
- Mieles rengöringspatron
- Miele avkalkningspatron
Koppla in kaffemaskinen för
första gången
 Tryck på På/Av-knappen .
Välja displayspråk
 Välj önskat displayspråk.
Vid behov visas även en fråga om platsen.
Visningen av klockan, till exempel 12eller 24-timmarvisning och visningen
av enheter och liknande beror på vilken plats du har ställt in.
Ställa in nätanslutning (Miele@home)
Du kan ansluta kaffemaskinen med ditt
hemnätverk.
Under den första idrifttagningen visar
displayen meddelandet: Ställa in
 Välj önskad anslutningsmetod.
 Tryck på vidare för att fortsätta med
den första idrifttagningen.
Ställa in datum
 Ställ in aktuellt datum och tryck
på OK.
Ställa in klockan
 Ställ in aktuell tid och tryck på OK.
Om du har anslutit kaffemaskinen med
ett hemnätverk och loggat in den i
Miele-appen, synkroniseras tiden i enlighet med den inställda platsen i
Miele-appen.
Ställa in vattenhårdhet
Vattenverket kan ge dig info om aktuell
vattenhårdhet.
Mer information om vattenhårdheten
hittar du i avsnittet “Inställningar – Vattenhårdhet“.
 Ange den lokala vattenhårdheten (i
°dH) och bekräfta med OK.
Miele@home?
25
Första gången produkten används
Välja vattenförsörjning (Vatten)
Kaffemaskinen är avsedd för en fast
vattenanslutning. Du kan välja mellan
följande möjligheter för vattenförsörjningen:
- På: Vattenbehållaren fylls automatiskt
med dricksvatten via färskvattenanslutningen.
- Av: Du måste fylla vattenbehållaren
manuellt. I displayen visas ett meddelande angående detta.
 Välj önskat alternativ.
 Ta ut vänster skötselbehållare.
Ställa in automatisk rengöring och
avkalkning
I displayen visas information om automatisk rengöring och avkalkning.
 Bekräfta med OK.
Tips! Tryck på Hjälp för att visa en beskrivning med bilder i displayen.
Sätta in rengöringspatronen
Du uppmanas att sätta in rengöringspatronen.
 Dra rengöringspatronens fäste framåt
och ta bort fästet.
 Ta ut rengöringspatronen ur förpackningen och vrid loss skruvlocket.
Locket kan du slänga.
 Öppna kaffemaskinens lucka.
26
Första gången produkten används
 Sätt in skötselbehållaren igen och
stäng luckan.
När du stänger av kaffemaskinen nästa
gång så kommer avkalkningspatronen
att fyllas med vatten.
Vänta alltid tills kaffemaskinen stängs
av. Försök aldrig att tvinga fram en
avstängning.
 Skruva in rengöringspatronen uppifrån i fästet.
 Skjut in fästet med patronen i kaffemaskinen tills du hör att det sitter
fast.
Sätta in avkalkningspatronen
 Ta ut avkalkningspatronen ur förpackningen.
Om rengörings- och avkalkningspatronen redan har satts i så visas ett meddelande vid den inställda starttiden för
den automatiska rengöringen och avkalkningen.
 Om du vill ändra starttiden, tryck på
Timer och välj önskat klockslag.
 Bekräfta med OK.
Du kan också ställa in starttidpunkten
för den automatiska rengöringen och
avkalkningen vid ett senare tillfälle.
Välj Performance-läge
Du kan välja ett läge som passar din
kaffesmak (se avsnittet “Inställningar –
Performance-läge“).
- Ecoläge: Detta är ett energisparläge.
- Baristaläge: Detta läge är optimerat
för en perfekt kaffenjutning.
- Mjölkläge: I detta läge kan drycker
med mjölk beredas betydligt snabbare.
 Dra fram hållaren för avkalkningspatronen.
 Sätt i avkalkningspatronen och skjut
in den uppåt tills det tar stopp.
 Välj önskat läge.
Därmed är den första idrifttagningen
genomförd. Nu kan du fylla på med bönor.
 Dra tillbaka hållaren för avkalkningspatronen.
27
Första gången produkten används
Ställa in bönsystemet
Namnge bönsorter
Efter den första idrifttagningen får du
frågan om du vill ställa in bönsystemet.
Kaffemaskinen hjälper dig vid den
första påfyllnaden och namngivningen
av behållarna för bönor.
De 3 bönbehållarna visas i displayen
enligt följande, och har förvalda namn.
 Tryck på Ja.
Bönsort
Sort A
Sort B
Sort C
Om du väljer Nej, visas inte assistenten för inställningen av bönsystemet
igen.
Fylla på behållaren för bönor
Kaffemaskinen har två behållare för kaffebönor uppe till vänster och höger.
 Öppna luckan.
Om du vill ge namn på bönbehållarna,
tänk på följande:
- Välj gärna korta namn.
- Om du ger samma namn till två eller
alla bönbehållare (eftersom du endast
använder en bönsort), se till att stava
exakt likadant överallt.
I displayen visas Namnge bönsort för bönbehållare? och Sort A är orangemarkerat.
 Tryck på Ja.
I displayen öppnas redigeraren.
 Mata in önskat namn för bönbehållaren och tryck sedan på Spara.
 Namnge nu de två andra bönbehållarna.
 Dra ut bönbehållarna och ta bort
locken.
I displayen visas <Sort XY> tilldela “” på
titelraden.
 Fyll på med kaffebönor.
Tilldela sort
 Sätt på locken på behållarna för kaffebönor.
Nu tilldelas bönsorterna till kaffedryckerna. Valda kaffedrycker blir orangemarkerade.
 Skjut in bönbehållarna helt i kaffemaskinen. Stäng luckan.
Tips! Notera de olika bönsorterna.
Efter att alla behållare har fyllts på kan
du namnge bönsorterna.
28
 Välj nu ut de kaffedrycker som ska
bryggas med denna bönsort. Bekräfta valet med OK.
Första gången produkten används
Nästa bönsort tilldelas nu och kaffedrycker som ännu inte har tilldelats
visas.
 Välj ut de kaffedrycker som ska bryggas med denna bönsort. Bekräfta
med OK.
Alla återstående kaffedrycker som inte
har valts tilldelas till den tredje bönsorten.
Du har ställt in bönsystemet och kan nu
brygga drycker.
Tips! Om du trycker på alla drycker är
alla kaffedrycker markerade. Du kan
välja bort önskade kaffedrycker.
Om du inte tilldelar bönbehållarna till
kaffedryckerna blir du tillfrågad vid
dryckesberedningen vilken bönsort du
vill använda.
Häll bort de två första kaffeberedningarna efter idrifttagningen, så att
kafferesterna från fabrikstesten försvinner ur systemet.
29
Bönsystemet
Du kan brygga kaffe eller espresso på
hela rostade kaffebönor som mals
färskt för varje portion.
Din kaffemaskin har ett bönsystem med
tre bönbehållare, som du kan fylla med
olika bönsorter eller också bara en
bönsort. Sedan kan du tilldela bönsorterna till olika kaffedrycker efter önskemål. Eller så kan du skapa en profil med
egna kaffedrycker och tilldelar dessa
drycker till andra bönsorter än de i
Mieles standardprofil.
 Risk för skador på kvarnen på
grund av felaktig användning.
Kaffemaskinen skadas om bönbehållaren fylls med olämpligt material, till
exempel vätskor, malt kaffe, eller kaffebönor förbehandlade med socker,
karamell eller liknande.
Även råkaffe (gröna, orostade kaffebönor) eller kaffeblandningar som
innehåller råkaffe kan skada kvarnen.
Råkaffebönor är väldigt hårda och
innehåller ännu restfukt. Kvarnen i
kaffemaskinen kan då skadas.
Bönbehållaren får endast fyllas med
rostade kaffebönor.
Ändra inställningar för bönsystemet (Bönsorter)
Dryckesmenyn visas.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Inställningar och sedan Bönsorter.
Den schematiska visningen av behållaren för kaffebönor visas.
Bönsort
Sort A
Sort B
Sort C
 Välj en bönsort.
Nu kan du ändra namn på bönsorterna
eller tilldela till en annan dryck.
Tips! Om du vill tilldela en bönsort till
en annan kaffedryck kan du också göra
det under Ändra parametrar (se avsnittet “Parametrar – Bönsorter“).
Ändra namn på bönsort
 Tryck på Ändra namn.
I displayen öppnas redigeraren.
Om bönor utan koffein bryggs efter
en koffeinhaltig dryck kan rester av
de koffeinhaltiga bönorna fortfarande
befinna sig i kvarnen eller i bryggkammaren.
Tänk på att minimala restmängder av
koffein kan finnas i den första kaffedrycken.
Om du vill ändra namn på bönsorterna,
tänk på följande:
- Välj gärna korta namn.
- Om du ger samma namn till två eller
alla bönbehållare (eftersom du endast
använder en bönsort), se till att stava
exakt likadant överallt.
 Mata in önskat namn och tryck sedan
på Spara.
30
Bönsystemet
Om du ger olika namn på bönsorter
med samma namn, måste du därefter
tilldela kaffedrycker till bönsorterna
som döpts om.
Ändra tilldelningen av behållaren för
kaffebönor
Om du har skapar flera profiler med
kaffedrycker utöver Mieles standardprofil, kan du individuellt tilldela bönsorterna till enstaka kaffedrycker i de
respektive profilerna.
 Tryck på Ändra tillordning.
Om du har skapat en eller flera profiler
och minst 1 kaffedryck, väljer du först
profil.
 Välj den profil där du vill tilldela bönsorter.
Alla kaffedrycker visas. De aktuellt
tillordnade dryckerna är orangemarkerade.
 Ändra tilldelning efter dina önskemål
och bekräfta med OK.
Tips! Om du trycker på alla drycker är
alla kaffedrycker markerade och du kan
välja bort de du inte vill ha med.
Om du inte tilldelar några bönsorter
blir du tillfrågad vid dryckesberedningen vilken bönsort du vill använda.
31
Fylla på vattenbehållaren
 Hälsorisk på grund av bakterier i
vattnet.
Det kan uppstå bakterier i vatten
som står längre tid i vattenbehållaren, vilket kan riskera din hälsa. Även
kvarvarande vatten i tilloppsledningen kan påverka smaken om du inte
har använt kaffemaskinen på ett
längre tag.
Byt dagligen vatten i vattenbehållaren.
Häll ut första påfyllningen av vattenbehållaren om du inte har använt
kaffemaskinen under en längre tid.
 Öppna skåpets lucka.
Om kaffemaskinen är ansluten till en
friskvattenanslutning kommer vattenbehållaren att fyllas på automatiskt så
snart kaffemaskinen startas.
Du kan när som helst fylla på vattenbehållaren manuellt.
 Risk för skador på grund av felaktig användning.
Olämpliga vätskor som varmt eller
hett vatten, eller andra vätskor kan
skada kaffemaskinen.
Vatten med kolsyra kalkar igen kaffemaskinen.
Om fyller kaffemaskinen manuellt:
Använd endast på färskt, kallt dricksvatten i vattenbehållaren.
32
 Dra ut vattenbehållaren rakt utåt.
 Fyll på kallt, färskt dricksvatten i vattenbehållaren upp till markeringen
max.
 Sätt in vattenbehållaren och stäng
luckan.
Starta och stänga av
Starta kaffemaskinen
 Tryck på På/Av-knappen .
Om kaffemaskinen ska stå
oanvänd under en längre tid
Kaffemaskinen värms upp och spolar
ledningarna. Ur centraltappen kommer
varmt vatten.
Om kaffemaskinen inte ska användas
under en längre tid, till exempel under
en semester, beakta följande:
Nu kan du bereda drycker.
 Töm uppsamlingskärlet, sumpbehållaren och vattenbehållaren.
Om kaffemaskinen redan har drifttemperatur spolas inte ledningarna igenom när den startas.
Stänga av kaffemaskinen
 Rengör alla delar ordentligt, även
bryggenheten och kaffemaskinens insida.
 Stäng av kaffemaskinen.
 Tryck på På/Av-knappen .
När du har berett en dryck, spolar kaffemaskinen ledningarna före avstängning.
Vid bryggning eller vid rengöringsprocesser uppstår fukt i kaffemaskinen.
Fläkten i kaffemaskinen går efter
dryckesberedningen tills insidan är tillräckligt avfuktad. Då hörs ett ljud.
33
Höjdjustering för tapp
Du kan inte ställa in tappen manuellt.
Tappen åker ner före bryggningen och
stannar på optimal höjd ovanför koppen
eller glaset med hjälp av en koppsensor.
När kaffemaskinen är avstängd är tappen i ett mellanläge.
Om rengöringsprogram genomförs åker
tappen till skötselbehållarens höjd eller i
ett lågt skötselläge.
Se till att tappen är i det övre eller
mittersta läget innan du öppnar luckan.
34
Göra drycker
 Risk för bränn- och skållningsskador vid tapparna.
De vätskor och ångan som kommer
ut är mycket heta och kan orsaka
brännskador.
Håll inga händer under tappen medan varma drycker eller ånga kommer
ut.
Rör inte kaffemaskinens varma delar.
- Caffè Americano består av espresso
och varmvatten. Först bereds espresson och sedan fylls koppen med
varmvatten.
- Cappuccino består av ungefär två
tredjedelar mjölkskum och en tredjedel espresso.
- Latte Macchiato består av en tredjedel vardera av varm mjölk, mjölkskum
och espresso.
Göra kaffedrycker med och utan mjölk
- Caffè latte består av varm mjölk och
espresso.
Du kan välja mellan följande olika kaffespecialiteter:
- Cappuccino italiano har samma andelar mjölkskum och espresso som
en cappuccino. Espresson bereds
först och sen mjölkskummet.
- Ristretto är en kraftigare, mer koncentrerad espresso. Samma mängd
kaffepulver används som till en espresso. Dock tillsätts bara väldigt lite
vatten.
- Espresso är ett starkt, aromatiskt
kaffe med ett tjockt, hasselnötsbrunt
skum på kaffet – crema.
För bryggning av espresso rekommenderar vi att du använder kaffebönor som har rostats speciellt för espresso.
- Kaffe skiljer sig från espresso genom
den speciella rostningen av kaffebönorna och det bryggs med mer
vatten.
För bryggning av kaffe rekommenderar vi kaffebönor med motsvarande
rostning.
- Espresso macchiato är en espresso
med en liten skumyta.
- Flat white är en speciell variant av
cappuccino: En betydligt högre andel
espresso än mjölkskum ger en intensiv kaffearom.
- Café au lait är en fransk kaffespecialitet av kaffe och mjölkskum. Café au
lait serveras vanligtvis i en skål.
Du kan dessutom göra varm mjölk och
mjölkskum.
- Caffé lungo är ett kaffe som bryggs
med betydligt mer vatten.
- Long black bryggs av varmvatten
och två koppar espresso.
35
Göra drycker
Mjölkberedning
Tillsatser med socker i mjölk eller
mjölkalternativ, till exempel en sojadryck, kan göra att de mjölkledande delarna klibbar ihop. Rester från
olämpliga vätskor kan påverka beredningen av dryck.
Använd endast mjölk utan tillsatser.
Använd bara pastöriserad komjölk.
Tips! Använd kall komjölk (< 10 °C)
med ett äggviteinnehåll på minst tre
procent för en perfekt konsistens.
Du kan välja mjölkens fetthalt enligt dina egna preferenser. Med standardmjölk (minst 3,5 % fett) blir mjölkskummet något krämigare än med fettsnål
mjölk.
Mjölkbehållaren
Mjölken kyls inte i mjölkbehållaren.
Använd kall mjölk (< 10 °C), för att
göra ett mjölkskum av bra kvalitet.
a Lock
b Mjölkinsugningsrör
c Sensorstav
d Glasbehållare
36
Fylla på och sätta in mjölkbehållaren
 Fyll mjölkbehållaren med mjölk till
max 2 cm under kanten. Sätt sedan
på locket på mjölkbehållaren.
 Skjut in mjölkbehållaren rakt framifrån
i kaffemaskinen tills det tar stopp.
Tips! Mjölkbehållaren tas enklast ut
med båda händerna.
Göra drycker
Göra en kaffedryck
DoubleShot
För en särskilt stark, aromatisk kaffedryck kan du välja funktionen
DoubleShot . Då mals och bryggs
kaffebönor på nytt efter halva bryggningen. Tack vare den förkortade bryggningstiden bildas mindre oönskade aromer och bitterämnen.
 Ställ en kopp eller ett lämpligt kärl
under tappen.
 Välj en kaffedryck.
Beredningen startar och den önskade
kaffedrycken rinner sedan ur tappen ner
i koppen eller kärlet.
Avbryta beredning
 Tryck på Stopp eller Avbryt.
Du kan välja DoubleShot för alla kaffedrycker förutom “Ristretto” och
“Long black”.
Göra kaffe med DoubleShot 
Symbolen  visas vid bryggning av
kaffedrycker.
 Tryck på symbolen  direkt före
eller efter du har startat en beredningen av en dryck.
Bryggningen startar och symbolen 
är orangemarkerad i displayen. Två
koppar kaffe mals och bryggs.
Göra dubbla koppar 
Du kan också göra dubbla koppar samtidigt, antingen i en stor kopp eller i två
koppar.
 Ställ en kopp under varje dysa.
37
Göra drycker
 Tryck på symbolen  direkt före eller
efter du har startat en beredningen av
en dryck.
Bryggningen startar och symbolen 
är orangemarkerad i displayen. Två
koppar av vald dryck bryggs.
Kaffekanna
Med funktionen Kaffekanna kan du automatiskt göra flera koppar kaffe efter
varandra (maximalt 1 liter).
Dryckesmenyn visas.
Tips! Se till att du har fyllt behållaren för
kaffebönor och vattenbehållaren innan
du startar Kaffekanna.
 Ställ ett tillräckligt stort kärl under
tappen.
 Välj Kaffekanna.
Tips! Du hittar Kaffekanna i slutet av
dryckesmenyn.
 Välj önskat antal koppar (tre till åtta).
 Följ anvisningarna i displayen.
Varje kopp kaffe mals, bryggs och rinner enskilt ut genom tappen. I displayen
kan du följa processen.
Du kan när som helst avbryta beredningen.
 Tryck på Avbryt.
38
Göra drycker
Te
Denna kaffemaskin är inte lämpad för
professionella eller vetenskapliga ändamål. Temperaturerna är ungefärliga
och kan variera beroende på omständigheter i omgivningen.
När du ska göra te kan du välja mellan
följande:
- Japanskt te är ett grönt te av högsta
kvalitet och utmärker sig med en fin,
fräsch och “grön“ smak.
Temperatur på utrinnande vatten:
cirka 65 °C, tid som teet ska dra:
cirka 1,5 minuter
- Vitt te är ett grönt te som bara görs
av unga, fortfarande stängda knoppar från tebusken som hanteras extra
varsamt. Vitt te har en extra mild
smak.
Temperatur på utrinnande vatten:
cirka 70 °C, tid som teet ska dra:
cirka 2 minuter
- Grönt te får sin gröna färg från tebuskens blad. Beroende på vilken region de kommer från rostas eller ångas tebladen. Grönt te kan användas
för flera omgångar vatten.
Temperatur på utrinnande vatten:
cirka 80 °C, tid som teet ska dra:
cirka 2,5 minuter
- Svart te får sin mörka färg och den
typiska smaken tack vare tebladens
jäsning. Svart te passar utmärkt att
dricka med en citronskiva eller mjölk.
Temperatur på utrinnande vatten:
cirka 97 °C, tid som teet ska dra:
cirka 3 minuter
- Chai Latte är ett svart te med ursprung i ayurvedaläran som består av
typiskt indiska kryddor och mjölk.
Mjölken gör kryddornas styrka lite
mildare och avrundar smakupplevelsen.
Temperatur på utrinnande vatten:
cirka 97 °C, tid som teet ska dra:
cirka 3 minuter
- Örtte är ett aromatiskt te av torkade
blad eller färska delar av växter.
Temperatur på utrinnande vatten:
cirka 97 °C, tid som teet ska dra:
cirka 8 minuter
- Fruktte består av torkade fruktbitar
och/eller delar av växter, till exempel
nypon. Smaken varierar beroende på
vilka växter som används och hur de
har blandats. Många fruktteer har en
extra smaksättning.
Temperatur på utrinnande vatten:
cirka 97 °C, tid som teet ska dra:
cirka 8 minuter
Tesorten avgör förinställd temperatur på
vattnet.
De olika vattentemperaturerna är rekommenderade av Miele för beredning
av just dessa tesorter.
Du kan ändra temperaturen på de olika tedryckerna genom att individuellt
anpassa bryggtemperaturen (se avsnittet “Parameter – Bryggtemperatur“). Ett temperaturläge innebär ungefär en skillnad på 2 °C.
Vad du väljer att använda för sorts te –
löst te, teblandningar eller tepåsar - beror helt på vad du själv mest tycker om.
Följ anvisningarna till teet.
39
Göra drycker
Doseringen av temängden beror på
tesort. Följ rekommendationerna på förpackningen. Mängden tevatten kan du
anpassa till tesort och koppstorlek (se
avsnittet “Dryckesmängd“).
 Sätt det förberedda tefiltret eller tepåsen i tekoppen.
TeaTimer
Varmt vatten rinner ner i koppen.
När du brygger tevatten kan du starta
en äggklocka med funktionen TeaTimer.
Det finns en förinställd tid för det valda
teet att dra. Du kan ändra den förinställda tiden som teet ska dra (maximalt
14:59 minuter).
Om du har valt inställningen TeaTimer |
Automatiskt så startar timern med tiden
som teet ska dra direkt när tevattnet är
klart.
Kaffemaskinen har 2 TeaTimer-funktioner som kan startas oberoende av
varandra. Inställd tid för aktuell TeaTimer visas uppe till höger i displayen.
När tiden tickar, kan du fortsätta använda kaffemaskinen som vanligt. När tiden har gått hörs en ljudsignal och symbolen  blinkar.
Ställa in TeaTimer
Du kan välja mellan följande alternativ:
- Automatiskt: TeaTimer startar automatiskt när tevattnet är klart.
- Manuell/t: När tevattnet är klart kan
du välja att starta TeaTimer.
Dryckesmenyn visas.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Inställningar | Timer | TeaTimer.
 Ställ tekoppen under tappen.
 Välj tesort i displayen.
Starta TeaTimer manuellt
 Tryck på TeaTimer.
Redigeraren öppnas med en föreslagen
tid.
 Ändra den förinställda tiden om du vill
och bekräfta med OK.
När tiden har gått hörs en ljudsignal och
symbolen  blinkar.
 Avlägsna nu tebladen eller tepåsen.
Tekanna
Med funktionen “Tekanna“ kan du bereda en större mängd tevatten (maximalt 1 liter). Vald tesort avgör förinställd
temperatur på vattnet.
Dryckesmenyn visas.
Tips! Se till att du har fyllt vattenbehållaren tillräckligt innan du startar beredningen av en tekanna.
 Välj önskad inställning.
 Ställ ett tillräckligt stort kärl under
tappen.
Brygga te
 Välj önskad tekanna.
Dryckesmenyn visas.
 Välj önskat antal koppar (tre till åtta).
 Fyll upp löst te i ett tefilter eller liknande eller ta ur tepåsen ur förpackningen.
Du kan när som helst avbryta beredningen.
40
 Tryck på Avbryt.
Göra drycker
Göra varmt eller hett vatten
Du kan välja mellan följande alternativ:
- Hett vatten cirka 90 °C
- Varmt vatten cirka 65 °C
Dryckesmenyn visas.
 Ställ en lämplig kopp eller ett lämpligt
kärl under tappen.
 Välj varmt- eller hett vatten.
Bryggningen startar.
41
Expertläge
I expertläget kan du tilldela en bönsort
och ändra dryckesmängd under beredningen. Inställningen sparas inte och
gäller bara för den aktuella beredningen.
Aktivera och avaktivera expertläget
Expertläget hittar du i rullgardinsmenyn
på den övre skärmkanten.
 Tryck i mitten på den övre skärmkanten och dra fingret neråt på displayen
för att öppna Expertläge.
Om du väljer DoubleShot  eller två
portioner  kan dryckesmängden inte
ändras med expertläget.
 Välj en dryck.
Bryggningen startar. Medan en dryck
bereds kan du anpassa dryckesmängden. Om du till exempel gör en Latte
Macchiato kan du ändra mängden varm
mjölk, mjölkskum och espresso.
Beredning
Den schematiska visningen av behållaren för kaffebönor visas.
 Tryck på Expertläge.
Expertläget är aktivt när Expertläge är
orangemarkerat.
 Du stänger rullgardinsmenyn genom
att skjuta menyfönstret uppåt eller
trycka på bildskärmen utanför rullgardinsmenyn.
Expertläge: Tilldela bönbehållare temporärt
 Tryck på den övre skärmkanten och
öppna rullgardinsmenyn Expertläge.
 Välj nu den bönbehållare från vilken
bönor ska användas till aktuell dryck.
 Flytta åter menyfönstret uppåt för att
stänga det.
 Gå till dryckesmenyn om det behövs.
 Starta nu dryckesberedningen.
Expertläge: Anpassa dryckesmängd
Dryckesmenyn visas.
42
 Tryck på staplarna och dra den lilla
triangeln.
Malgrad
Malgraden fastställer kaffepulvrets kontakttid med vattnet, den så kallade extraktionstiden. Om malgraden är optimalt inställd kan du brygga en perfekt
kaffedryck med hasselnötsbrun crema.
Malgraden du har ställt in gäller för alla
kaffedrycker.
På följande kännetecken ser du om du
måste ändra malgrad.
Malgraden är för grov om kaffe eller espresso smakar för vattnigt eller surt.
Creman är blek eller mycket ljus.
Minska malgraden för att mala kaffebönorna finare.
Malgraden är för fin om kaffe eller espresso smakar för bittert och creman är
mörkbrun.
Öka malgraden för att mala bönorna
grövre.
 Vrid malgradsspaken i kaffemaskinen
maximalt ett steg framåt (finare malning) eller bakåt (grövre malning).
 Sätt in vattenbehållaren.
 Stäng luckan.
 Brygg en kaffedryck.
Därefter kan du ändra malgraden igen.
Ändra bara malgraden med ett läge
åt gången.
Börja bereda en dryck för att mala
kaffebönor på nytt. Därefter kan du
ändra malgraden igen.
Ställa in malgrad
Malgradspaken sitter uppe till vänster
bakom vattenbehållaren.
Malgraden ställs in för alla bönsorter.
 Öppna luckan.
 Ta ur vattenbehållaren.
43
Parameter
Visa och ändra parametrar
Bryggtemperatur
Följande parametrar kan du ställa in individuellt för varje kaffedryck:
Bryggtemperaturen måste anpassas till
de använda kaffebönorna och rostningen. Under detta är det även avgörande
om du gör kaffe eller espresso.
- Bönsort
- Malmängd
- Bryggtemperatur
- Förbryggning
Du kan anpassa bryggtemperaturen för
tedryckerna, varmt och hett vatten.
Dryckesmenyn visas.
 Tryck på önskat dryckesnamn tills
kontextmenyn öppnas.
 Välj Parameter.
Vissa sorter är känsliga och reagerar på
höga bryggtemperaturer så att det kan
påverka smaken. Om ditt kaffe smakar
bittert kan det bero på att du valt en för
hög bryggtemperatur.
Espresso bryggs normalt med högre
temperaturer.
Du kan även anpassa bryggtemperaturen för tedryckerna, varmt och hett
vatten.
Menyn Parameter visas.
Förbryggning av kaffepulvret
 Välj önskad parameter.
Vid förbryggning fuktas kaffepulvret
med lite hett vatten. Kaffepulvret sväller
lite. Resterande vattenmängd pressas
efter en kortare stund genom det fuktade kaffepulvret. Om ditt kaffe smakar
för slätstruket och du vill ha mer smak
eller fyllighet ska du prova funktionen
“Förbryggning”. Beroende på använd
kaffesort kan förbryggning intensifiera
smaken.
Aktuell inställning visas.
 Ändra inställningen enligt dina önskemål.
Malmängd
Kaffemaskinen kan mala och brygga
7,5–12,5 g kaffebönor per kopp. Ju mer
kaffepulver som bryggs, desto starkare
blir kaffet.
Malmängden är för låg om espresson
eller kaffet smakar tunt.
Ställ in malmängden på mer finmalet så
att mer kaffepulver används till bryggningen.
Malmängden är för hög om espresson
eller kaffet smakar bittert.
Minska malmängden så att mindre
kaffepulver används till bryggning.
44
Det går att ställa in en kort eller lång
förbryggning och du kan även avaktivera funktionen “Förbryggning”.
Tips! Förbryggning rekommenderas
särskilt för beredning av kaffe.
Bönsort
Du kan se vilken bönsort som aktuellt är
sparad för denna kaffedryck eller också
ändra tilldelningen av bönbehållaren för
vald kaffedryck.
Dryckesmängd
Du kan ändra vattenmängden för alla
kaffedrycker, varmvatten och alla tesorter.
Kaffedryckens styrka avgörs genom
förhållande mellan mal- och vattenmängd. Om kaffedrycken bryggs med
samma malmängd men med mer
vatten, så smakar kaffet mildare och
tunnare. I det motsatta fallet får du en
kraftigare och starkare kaffedryck om
du minskar vattenmängden.
Om du ökar eller minskar dryckesmängden och därmed vattenmängden för en
kaffedryck avsevärt, så ska du även anpassa malmängden motsvarande.
 När koppen är fylld enligt dina önskemål, trycker du på Spara.
När maximal mängd är uppnådd stoppar bryggningen och den maximala
möjliga mängden sparas.
När du vill ändra dryckesmängd för kaffedrycker med mjölk eller med varmvatten, sparas dryckens olika delar efter
varandra under beredningen.
Från och med nu kommer den här
drycken att göras enligt programmerad
sammansättning och dryckesmängd.
För kaffedrycker med mjölk kan du även
ändra mängden mjölk och mjölkskum
enligt dina önskemål. Du kan dessutom
bestämma mängden för varm mjölk och
mjölkskum.
Den ändrade dryckesmängden sparas
alltid i den aktuella profilen. Namnet
på aktuell användarprofil visas uppe
till vänster i displayen.
Om vattenbehållaren blir tom under
beredningen så avbryts mängdprogrammeringen. Mängden dryck sparas
inte.
Dryckesmenyn visas.
 Ställ den kopp du vill använda under
tappen.
 Tryck på önskad dryck tills kontextmenyn öppnas.
 Tryck på Mängd dryck.
Processen startar. I displayen visas
meddelandet Spara så snart den minsta
mängden är nådd.
45
Återställa drycker
Du kan återställa alla dryckesmängder
och parametrar till fabriksinställning för
alla drycker eller bara vissa enstaka
drycker.
Dryckesmenyn visas.
 Tryck på önskad dryck tills kontextmenyn öppnas.
 Välj Återställ och bekräfta med Ja.
Dryckesmängd och parametrar återställs till fabriksinställningar. Tilldelningen av bönsorter fortsätter att vara sparad.
46
Användarprofiler
Du kan skapa individuella profiler utöver
Mieles dryckesmeny (Mieles-standardprofil), för att kunna anpassa smak och
preferenser till olika användare.
- Efter fylld kopp: Efter varje dryck
växlar kaffemaskinen automatiskt till
Mieles standardprofil.
 Välj önskat alternativ.
Du kan anpassa parametrarna och
dryckesmängderna individuellt för varje
användarprofil.
Namnet på aktuell användarprofil visas
uppe till vänster i displayen.
Skapa användarprofil
Dryckesmenyn visas.
 Tryck på Profiler.
Menyn Profiler öppnas.
 Tryck på Skapa profil.
I displayen öppnas redigeraren.
 Mata in önskat namn och tryck sedan
på Spara.
Profilen är skapad. Nu kan du skapa
drycker (se avsnittet “Användarprofiler:
Skapa och bearbeta drycker“).
Bearbeta användarprofiler
Om du redan har skapat en användarprofil kan du döpa om, ta bort eller flytta
profilerna med kontextmenyn.
 Tryck så länge på profilnamnet tills
kontextmenyn visas.
 Ändra texten som du vill ha den.
Ställa in byte av användarprofil
Du kan välja mellan följande alternativ:
- Manuell/t: Den valda användarprofilen fortsätter att vara aktiverad tills du
väljer en annan.
47
Användarprofiler: Skapa och bearbeta egna drycker
Du kan spara individuella inställningar i
en användarprofil för drycker som görs
ofta (se avsnittet “Användarprofiler“).
Du kan dessutom ändra namnen på
dryckerna och radera drycker från din
användarprofil. Du kan skapa upp till
nio drycker i en användarprofil.
Skapa dryck
Du kan skapa nya drycker baserade på
de som redan finns.
Dryckesmenyn visas.
 Öppna först önskad användarprofil:
Tryck på Profiler och välj profilen.
Namnet på den aktuella profilen visas
uppe till vänster i displayen.
 Tryck på Skapa dryck.
 Välj en dryck.
 Ändra dryckens parametrar och
dryckesmängd efter önskemål.
Beredningen startar och du kan spara
mängderna för de enskilda delarna enligt önskemål.
 Ange ett namn för den dryck du har
skapat och tryck på Spara.
Den dryck du har skapat visas i användarprofilen.
Ändra namn, flytta och radera
objekt
Om du redan har skapat drycker så kan
du bearbeta dessa objekt i kontextmenyn.
Den önskade profilen med dryckerna
visas.
48
 Tryck så länge på dryckesnamnet tills
kontextmenyn visas.
 Ändra texten som du vill ha den.
MyMiele
Drycker som du gör ofta, drycker från
användarprofiler och skötselprogram
kan du visa på skärmen MyMiele.
Tips! I MyMiele kan du även lägga upp
menypunkter på startskärmen (se avsnittet “Inställningar – Startskärm“).
Huvudmenyn visas.
 Tryck på MyMiele.
Du kan nu anpassa MyMiele.
MyMiele: Lägga till text
 Tryck på Lägg till text.
Du kan nu lägga till text från menyerna:
- Drycker
- Användarprofiler
- Skötsel
 Välj en text.
 Bekräfta meddelandet med OK.
På skärmen visas vald text och menyn
som hör till.
MyMiele: Radera eller flytta text
Om du redan har skapat texter så kan
du bearbeta eller radera dessa texter i
kontextmenyn på skärmen MyMiele.
 Tryck så länge på önskad text tills
kontextmenyn visas.
 Flytta eller radera texten som du vill.
49
MobileStart 
Med MobileStart  kan du till exempel
brygga en dryck via Miele-appen.
Du kan bara använda MobileStart om
du har installerat Miele@home på din
kaffemaskin.
 Risk för bränn- och skållningsskador vid tapparna.
Om vätska eller ånga träder ut vid
oövervakad användning kan tredje
person bränna sig, om kroppsdelar
finns under centraltappen eller rör vid
heta delar.
Säkerställ att ingen, särskilt inte
barn, kan skadas när du startar en
oövervakad användning.
Den automatiska rengöringen och den
automatiska avkalkningen utförs inte
när funktionen MobileStart  är aktiverad. Inte heller ledningarna förvärms
vid start, så att kopparna under tappen inte fylls med diskvatten.
Mjölken kyls inte i mjölkbehållaren.
Om du vill starta en dryckesberedning
med mjölk via appen, se till att mjölken är tillräckligt kall (< 10 °C).
Om kaffemaskinen redan används går
det inte att styra den via appen. Användningen vid maskinen har företräde.
För fjärrstart av drycker måste MobileStart  vara aktiverat. Se till att kaffemaskinen är driftklar, till exempel att
vattenbehållaren är tillräckligt full. Ställ
ett tillräckligt stort, tom kärl under centraltappen.
Efter 24 timmar avaktiveras MobileStart.
50
Om du brygger en dryck med MobileStart  signaleras det med akustiska
och optiska signaler. Dessa varningssignaler kan inte ändras eller stängas
av.
Starta och stänga av MobileStart 
Om du vill använda MobileStart 
måste alternativet Fjärrstyrning vara aktiverat.
Dryckesmenyn visas.
 Tryck på touchknappen .
Touchknappen  lyser. Nu kan du starta en dryckesberedning via appen. Följ
då anvisningarna.
Inställningar
Du kan anpassa kaffemaskinen efter dina egna behov och önskemål genom
att ändra fabriksinställningarna.
Visa och ändra inställningar
Visning
Du kan välja att visa tiden analogt eller
digitalt (timmar: minuter plus datum)
när kaffemaskinen är avstängd.
Dryckesmenyn visas.
Tidsformat
 Tryck på touchknappen .
- 24-timmarvisning (24 h)
 Välj Inställningar.
- 12-timmarvisning (12 h (am/pm))
 Välj den menypunkt som du vill ändra.
Ställa in
 Ändra inställningen.
Ställ in timmar och minuter.
Bekräfta eventuellt valet med OK.
Enstaka inställningar som du hittar i
menyn Inställningar beskrivs i särskilda
avsnitt i bruksanvisningen.
Språk
Du kan välja ditt språk och vid behov
även uppställningsplats för alla texter
som visas i displayen.
Tips! Om du av misstag har ställt in fel
språk, så kommer du till språkmenyn
med symbolen .
Tid
Tips! Om du trycker på tiden uppe till
höger på displayen kan du ställa in
klockan, utan att öppna menyn Inställningar.
Om du har anslutit kaffemaskinen med
ett hemnätverk och loggat in den i
Miele-appen, synkroniseras tiden i enlighet med den inställda platsen i
Miele-appen.
Datum
Ställ in datum.
Datumet visas bara i inställningen Tid |
Analog eller digital visning | Digital.
Visning (klocka)
Startskärm
Välj hur klockan ska visas när kaffemaskinen är avstängd:
Du kan välja vilken meny som ska visas
när kaffemaskinen är inkopplad. Du kan
till exempel visa en individuellt anpassad meny med MyMiele (se avsnittet
“MyMiele“).
Den nya startskärmen visas först nästa
gång kaffemaskinen sätts på.
- På: Klockan visas konstant.
- Av: Klocka visas inte.
- Nattavstängning: Klockan visas från
kl. 05:00 till 23:00 för att spara energi.
Vid leverans är dryckesmenyn inställd
som startskärm.
51
Inställningar
Timer
MaskinTimer
Du kan ställa in olika timertider för helgen (Lör och Sön) och/eller måndag till
fredag (må -fr). Du kan också välja varje
dag, om du vill aktivera timern för alla
dagar.
Tips! Om det inte går att ställa in timern
och bildskärmen är gråmarkerad, så
trycker du på På för att aktivera timerinställningen.
visas 23:59 timmar i displayen före
symbolen  och den önskade inkopplingstiden.
Avstängning kl. (Av kl.)
Kaffemaskinen stängs av vid en bestämd tidpunkt.
Avstängning efter (Av efter kl.)
Kaffemaskinen stängs av efter en fastställd tid om den inte har använts under
denna tid.
Vill du spara och aktivera timerfunktionerna, så väljer du behålla alla.
Vid fabriksinställning stängs kaffemaskinen av efter 20 minuter.
För att avaktivera timerfunktionerna väljer du stäng av alla.
Du kan ändra den förprogrammerade
inställningen och välja en tid mellan 20
minuter och 9 timmar.
Med radera kan du avaktivera timerfunktionerna separat. I displayen visas då
-- --.
Start kl. (Starta kl.)
Kaffemaskinen startas vid en bestämd
tidpunkt, till exempel till frukost.
Om driftspärren är aktiverad startar
kaffemaskinen inte vid vald tidpunkt.
Timerinställningarna avaktiveras.
Om kaffemaskinen har startat tre gånger vid den förinställda tiden och inga
drycker har gjorts, startar maskinen inte
längre automatiskt. På så vis kopplas
inte kaffemaskinen in dagligen vid längre frånvaro, till exempel semester.
De programmerade tiderna sparas dock
och aktiveras nästa gång du startar
kaffemaskinen manuellt.
Om du har valt tidsvisningen när kaffemaskinen är avstängd (Visning | På eller
Nattavstängning) och klockan visas digitalt (Analog eller digital visning | Digital), så
52
Om avaktiverar timerfunktionerna med
stäng av alla, så stängs kaffemaskinen av
efter den senast inställda tiden.
Underhålls-Timer
Du kan ställa in starttiden för de automatiska skötselprogrammen i underhållstimern som du vill (se avsnittet
“Automatisk rengöring och avkalkning –
UnderhållsTimer”).
TeaTimer
När du brygger tevatten kan du starta
en äggklocka med TeaTimer (se avsnittet “Bereda drycker – TeaTimer“).
Ljudstyrka
Ändra ljudsignalerna och knappljudet
med staplarna.
Inställningar
Display
Färskvatten
Ljusstyrka
Kaffemaskinen är avsedd för fast
vattenanslutning. Vid aktiverad färskvattenanslutning fylls vattenbehållaren
automatiskt med dricksvatten. När den
är avstängd fyller du vattenbehållaren
manuellt.
Displayens ljusstyrka ställs in med de
olika staplarna.
Färgschema
Välj om displayen ska visas med ett
ljust eller mörkt färgschema.
QuickTouch
Du ställer in om touchknappen  och
närhetssensorn ska reagera när kaffemaskinen är avstängd och klockan
visas i displayen (Tid | Visning | På eller
Nattavstängning).
Belysning
Du ställer in belysningsintensiteten med
en stapel.
Med touchknappen  kan du när som
helst tända eller släcka belysningen
när kaffemaskinen är påslagen.
När kaffemaskinen är avstängd kan du
när som helst tända eller släcka belysningen om du väljer följande inställningar:
-
Tid
| Visning | På eller Nattavstäng(klockan visas)
ning
-
Display
| QuickTouch | På
Användning på högre höjder
Om kaffemaskinen installeras på högre
höjder, sjuder vattnet redan vid lägre
temperaturer. Du kan ställa in den lokala
höjden och anpassa beredningstemperaturerna optimalt.
Performance-läge
Du kan välja ett Performance-läge som
passar ditt användningsmönster. Alternativet Ecoläge är inställt vid leverans.
Ecoläge
Ecoläget är ett energisparläge. Systemet värms upp först om en dryckesberedning startas.
Baristaläge
Detta Performance-läge är optimerat för
en perfekt kaffenjutning. Kaffedrycker
kan bryggas utan väntetid eftersom
kaffemaskinen fortsätter att vara uppvärmd på bryggtemperatur. Energiförbrukningen är högre än i Ecoläget.
Info (visa information)
Mjölkläge
I menypunkten Info kan du visa antalet
dryckesberedningar och nivån i patronerna (om sådana är insatta).
Detta Performance-läge är optimerat för
beredning av mjölk. Mjölk kan beredas
betydligt snabbare. Energiförbrukningen
är högre än i Ecoläget och i Baristaläget.
53
Inställningar
Partyläge
Detta Performance-läge är optimalt när
kaffemaskinen används intensivt under
kortare perioder, till exempel under familjesemestrar.
Töm uppsamlingskärlet och fyll på
vattenbehållaren innan du stänger av
kaffemaskinen, så att nödvändiga
skötselprogram kan utföras.
Rengör kaffemaskinen ordentligt
efter den intensiva användningen och
var extra noggrann med rengöringen
av mjölkledningen. Dessutom ska
kaffemaskinen avkalkas manuellt och
bryggenheten avfettas vid behov.
Beakta följande anvisningar för Partyläget:
- Ledningarna spolas betydligt mindre
eller inte alls. Mjölkledningen spolas
först cirka 1 timme efter den sista
mjölkberedningen.
- Meddelanden om skötselstatus eller
nödvändiga skötseluppmaningar
visas inte och flyttas till nästa inkoppling.
- Timerfunktionerna Av kl. och Av efter
kl. avaktiveras. Kaffemaskinen stängs
av 6 timmar efter sista knapptrycket.
- Koppbelysningen är permanent inkopplad med maximal ljusstyrka så
länge som kaffemaskinen är på.
Vattenhårdhet
Ställ in vattenhårdheten efter den lokala
vattenhårdhetsgraden så att att kaffemaskinen fungerar felfritt och inte tar
skada.
54
Vattenverket kan ge dig info om lokal
vattenhårdhet.
Om du använder dricksvatten från flaskor, till exempel mineralvatten ska du
anpassa inställningarna enligt kalciumnivån. Kalciumnivån anges på flaskans
2+
2+
etikett i mg/l CA eller ppm (mg Ca /l).
Använd dricksvatten utan tillsatt kolsyra.
Vid leverans är hårdhetsgrad 21 °dH inställd.
Vattenhårdhet
Kalciumnivå
°dH
mg/l Ca
mmol/l
2+
eller
ppm (mg Ca
2+
Inställning
/l)
1
0,2
7
1
2
0,4
14
2
3
0,5
21
3
4
0,7
29
4
5
0,9
36
5
6
1,1
43
6
7
1,3
50
7
8
1,4
57
8
9
1,6
64
9
10
1,8
71
10
11
2,0
79
11
12
2,1
86
12
13
2,3
93
13
14
2,5
100
14
15
2,7
107
15
16
2,9
114
16
17
3,0
121
17
18
3,2
129
18
19
3,4
136
19
Inställningar
Vattenhårdhet
Kalciumnivå
°dH
mg/l Ca
mmol/l
2+
eller
ppm (mg Ca
2+
Inställning
Sensorstödd användning
/l)
20
3,6
143
20
21
3,8
150
21
22
3,9
157
22
23
4,1
164
23
24
4,3
171
24
25
4,5
179
25
26
4,6
186
26
27
4,8
193
27
28
5,0
200
28
29
5,2
207
29
30
5,4
214
30
31
5,5
221
31
32
5,7
229
32
33
5,9
236
33
34
6,1
243
34
35
6,3
250
35
36
6,4
257
36
37–45
6,6–8,0
258–321
37–45
46–60
8,2–10,7
322–429
46–60
61–70
10,9–
12,5
430–500
61–70
Tips! Om vattenhårdheten är >21 °dH
(3,8 mmol/l), rekommenderar vi att använda dricksvatten ur flaskor
2+
(< 150 mg/l Ca ). På så vis behöver din
kaffemaskin inte avkalkas så ofta och
du skonar miljön, eftersom mindre avkalkningsmedel används.
Närhetssensorn känner av när du närmar dig touchdisplayen med din hand
eller kropp. Du kan aktivera följande
funktioner enskilt:
- Ljus på när du närmar dig: Du kan
bestämma om belysningen ska tändas när kaffemaskinen är påslagen
eller avstängd.
- Signalton av när du närmar dig:
Inga ljudsignaler hörs, till exempel vid
meddelandet Fyll vattenbehållaren och
sätt i den.
- Maskin på när du närmar dig: Startskärmen visas.
Närhetssensorn är avaktiverad vid leverans.
Om du vill att närhetssensorn ska reagera även när kaffemaskinen är avstängd, så aktiverar du också QuickTouch (Display | QuickTouch | På).
Om driftspärren är aktiverad är närhetssensorns funktioner avaktiverade.
Driftspärr 
Du kan spärra kaffemaskinen så att till
exempel barn inte kan använda den.
Om driftspärren är aktiverad är inställningarna för timern Starta kl. och närhetssensorn avaktiverade. Kaffemaskinen startas inte vid vald tidpunkt
och/eller reagerar inte när någon närmar sig.
55
Inställningar
Tillfällig avaktivering av driftspärren 
 Tryck 6 sekunder på touchdisplayen.
Nästa gång kaffemaskinen stängs av
spärras den igen.
Miele@home
Följande punkter kan visas under
Miele@home:
- Göra inställning: Detta tillval visas
endast om kaffemaskinen hittills inte
har anslutits till ett wifi-nätverk eller
om nätverkskonfigurationen har återställts.
Fjärrstyrning
Fjärrstyrningen visas om kaffemaskinen
är ansluten till ett wifi-nätverk.
När fjärrstyrningen är aktiverad kan du
till exempel ändra inställningarna för
kaffemaskinen i Miele-appen. För att
brygga en dryck via appen måste även
MobileStart vara aktiverat.
Fjärrstyrningen är inkopplad vid leverans.
SuperVision
Supervision visas om kaffemaskinen är
ansluten till ett wifi-nätverk.
- Avaktivera*/Aktivera*: Inställningarna för nätverket behålls, men nätverket slås på eller stängs av.
Med SuperVision kan du övervaka andra hushållsmaskiner i Miele@homesystemet.
- Anslutningsstatus*: Information om
wifi-anslutningen visas. Symbolerna
anger anslutningens styrka.
SuperVision-visning
- Ny inställning*: Inställningarna för
det aktuella wifi-nätverket återställs.
Wifi-anslutningen ställs in på nytt.
- Återställ*: Wifi-anslutningen avbryts
och inställningarna för det aktuella
wifi-nätverket återställs.
Återställ nätverkskonfigurationen innan
du lämnar in kaffemaskinen för återvinning, säljer den eller tar en använd
kaffemaskin i drift. Endast så garanteras att alla personliga uppgifter är
borttagna och att den tidigare ägaren
inte längre har åtkomst till maskinen.
* Denna menypunkt visas om
Miele@home har installerats och kaffemaskinen är ansluten till ett wifi-nätverk.
56
När Supervision är aktiverat (SuperVision
| På) så visas symbolen  i displayen.
Visning i standbyläge
Du kan även använda SuperVision i
standbyläge när visningen av klockan är
aktiverad (Inställningar | Tid | Visning | På
eller Nattavstängning ).
Lista maskiner
Alla hushållsmaskiner som är inloggade
i Miele@home-systemet visas.
Du kan aktivera och avaktivera Supervision för inloggade hushållsmaskiner.
När du avaktiverar SuperVision för en
hushållsmaskin så visas fortfarande
eventuella fel som uppstår för denna
maskin.
Inställningar
Du kan även aktivera och avaktivera
ljudsignalerna för de inloggade hushållsmaskinerna.
RemoteUpdate
Menypunkten “RemoteUpdate“ visas
bara och kan väljas när förutsättningarna för användning av Miele@home
är uppfyllda.
Via RemoteUpdate kan progravaran i
din kaffemaskin uppdateras. Om det
finns en ny uppdatering för din kaffemaskin, så kommer den hämtas automatiskt. Uppdateringen installeras dock
inte automatiskt, utan du måste starta
den manuellt.
Om du inte installerar en uppdatering
kan du ändå fortsätta använda kaffemaskinen som vanligt. Miele rekommenderar dock att du installerar uppdateringarna.
Du kan antingen installera uppdateringen direkt eller vid ett senare tillfälle. Du
får då frågan om uppdateringen igen
nästa gång du startar kaffemaskinen.
Avaktivera RemoteUpdate om du inte
vill installera uppdateringen.
Uppdateringen kan ta några minuter.
Tänk på följande vid aktiverad RemoteUpdate-funktion:
- Om du inte får något meddelande
finns heller ingen uppdatering.
- En redan installerad uppdatering kan
inte ångras.
- Stäng inte av kaffemaskinen under en
pågående uppdatering. I så fall avbryts uppdateringen och kommer inte
installeras.
- Vissa programuppdateringar kan bara
göras av Miele service.
Aktivera/avaktivera
Programversion
RemoteUpdate är aktiverat vid leverans.
En ny uppdatering hämtas automatiskt
och du måste starta den manuellt.
Menypunkten “Programversion“ är till
för Miele service. Du behöver inte
denna information för privat bruk.
Avaktivera RemoteUpdate om du inte
vill att uppdateringar ska hämtas automatiskt.
Rättslig information
RemoteUpdate
Information om en uppdaterings innehåll och omfång finns i Miele-appen.
Om en uppdatering finns tillgänglig så
visas ett meddelande om detta i kaffemaskinens display.
Under denna menypunk hittar du de
öppna källicenser som används.
Butik (demoläge)
För privat bruk behöver du inte denna
funktion.
Kaffemaskinen kan visas och presenteras hos återförsäljare och på mässor
med hjälp av funktionen Butik | Demolä-
57
Inställningar
ge.
Kaffemaskinens belysning är tänd
men inga drycker kan göras och skötselprogrammet kan inte användas.
Du kan aktivera demoläget, utan att
genomföra den första idrifttagningen.
Starta kaffemaskinen och stäng sedan
av den igen. Tryck sedan direkt
5 sekunder på knappen . Demoläget är aktiverat.
Fabriksinställningar
Du kan återställa alla inställningar till
fabriksinställning.
Du kan återställa MyMiele separat.
Följande återställs inte:
- Antal dryckesberedningar och maskinstatus (beredningar till avkalkning, ... avfetta bryggenheten)
- Språk
- Datum och tid
- Användarprofiler och tillhörande
drycker (de tilldelade bönsorterna
återställs.)
- Miele@home
Underhålls-Timer återställs till kl. 02:00.
58
Rengöring och skötsel
 Hälsorisk på grund av för lite rengöring.
På grund av värme och fukt i kaffemaskinens insida kan kafferester mögla och/
eller mjölkrester kan bli sura och riskera din hälsa.
Rengör kaffemaskinen noggrant och regelbundet.
Översikt över rengöringsintervaller
Rekommenderat rengöringsintervall
Vad måste jag rengöra och underhålla?
Varje dag
(i slutet av dagen)
Mjölkbehållare och lock
Mjölkventil
Vattenbehållare
Avrinningsgaller
Uppsamlingskärl och sumpbehållare
1 gång i veckan
(oftare om det är mycket smutsigt)
Tapp
Koppsensor
Insidan
Bryggenhet
Droppskål
Maskinfronten
1 gång i månaden
Bönbehållare
Ta ut och rengöra mjölkventilen
Vid behov/enligt uppmaning i displayen
Mjölkledningen (med rengöringsmedlet för mjölkledningar)
Avfetta bryggenheten (med rengöringstabletter)
Avkalka kaffemaskinen
59
Rengöring och skötsel
Rengöra för hand eller i diskmaskin
Bryggenheten får inte diskas i diskmaskin.
Rengör bryggenheten endast för
hand med varmt vatten och utan
rengöringsmedel.
Följande delar ska endast rengöras för
hand:
- Täckskydd i rostfritt stål över centraltappen
- Bryggenhet
- Behållare för bönor och tillhörande
lock
 Skaderisk på grund av för höga
diskmaskinstemperaturer.
Delar kan bli oanvändbara (till exempel deformeras) vid rengöring i diskmaskin med en temperatur på över
55 °C.
Välj bara diskmaskinsprogram med
en maximal temperatur på 55 °C för
delar som kan diskas i maskin.
I diskmaskinen kan plastdelar ta färg
av naturfärgmedel, till exempel i morötter, tomater och ketchup. Färgningen påverkar inte delarnas stabilitet.
Följande delar tål maskindisk:
- Uppsamlingskärl, lock och sumpbehållare
- Avrinningsgaller
- Centraltapp (utan täckskydd i rostfritt
stål)
- Mjölkbehållare med lock
- Koppsensor
- Droppskål
- Skötselbehållare
- Vattenbehållare
60
Rengöring och skötsel
 Risk för bränn- och skållningsskada på grund av heta delar eller
heta vätskor.
Vid drift kan delar bli väldigt varma.
Om heta delar berörs, kan brännskador uppstå. De vätskor och ångan
som kommer ut är mycket heta och
kan orsaka brännskador.
Håll inga händer under tappen medan varma drycker eller ånga kommer
ut.
Låt kaffemaskinen svalna innan du
rengör den.
Tänk också på att vattnet i uppsamlingskärlet kan vara väldigt varmt.
 Skador på grund av inträngande
fukt.
Skaderisk! Ångan från en ångrengörare kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning.
Använd inte en ångrengörare för att
rengöra kaffemaskinen.
Regelbunden rengöring av kaffemaskinen är väldigt viktig, eftersom kafferester
snabbt möglar. Mjölkrester kan surna
och täppa till mjölkledningen.
Olämpliga rengöringsmedel
Alla ytor kan missfärgas eller förändras om de kommer i kontakt med
olämpliga rengöringsmedel. Alla ytor
är repkänsliga. Repiga glasytor kan
under vissa omständigheter gå sönder.
Ta bort rester från sådana rengöringsmedel på en gång. Se till att
eventuellt stänk från avkalkningen
torkas bort direkt.
För att undvika att ytorna skadas ska du
undvika följande vid rengöring:
- rengöringsmedel som innehåller
soda, ammoniak, syra eller klorid
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel
- kalklösande rengöringsmedel (olämpligt för maskinfronten)
- rengöringsmedel för rostfritt stål
- maskindiskmedel (olämpligt för rengöring av maskinens front)
- rengöringsmedel för glas eller fönsterputsmedel
- Rengöringsmedel för glaskeramikhällar
- ugnsrengöringsmedel
- skurmedel i pulver eller flytande form
och polermedel
- hårda disksvampar och borstar (till
exempel grytsvampar) eller använda
disksvampar som innehåller rester av
skurmedel
- rengöringssvampar för glaskeramiska
ytor
- vassa metallskrapor
- stålull eller rostfria stålbollar
61
Rengöring och skötsel
Rengöra uppsamlingskärl och
sumpbehållare
 Risk för bränn- och skållningsskada på grund av heta delar eller
heta vätskor.
Vid drift kan delar bli väldigt varma.
Om heta delar berörs, kan brännskador uppstå. De vätskor och ångan
som kommer ut är mycket heta och
kan orsaka brännskador.
Om kaffemaskinen precis har spolats
igenom ska du vänta en stund innan
du tar ut uppsamlingskärlet.
Tänk också på att vattnet i uppsamlingskärlet kan vara väldigt varmt.
Rör inte kaffemaskinens varma delar.
Rengör uppsamlingskärlet och
sumpbehållaren varje dag för att förhindra att det börjar lukta och mögla.
 Ta ut uppsamlingskärlet och sumpbehållaren ur maskinen.
 Ta ut sumpbehållaren från uppsamlingskärlet och töm den.
Förutom kafferester kan det också finnas en del diskvatten i sumpbehållaren.
Demontera uppsamlingskärlet
Kaffemaskinen meddelar via displayen
när uppsamlingskärlet och/eller sumpbehållaren är fulla och måste tömmas.
Töm då både uppsamlingskärlet och
sumpbehållaren. Du behöver inte ta
bort locket från uppsamlingskärlet för
att hälla ut vattnet.
Tips! Om uppsamlingskärlet är väldigt
smutsigt så rengör du det med en borste innan du sätter in det i diskmaskinen.
 Öppna skåpets lucka.
De orangea clipsen kan inte tas bort.
 Ta bort uppsamlingskärlets lock:
Tryck de orangefärgade clipsen utåt
på båda sidor och ta loss locket. Ta
bort locket.
62
Rengöring och skötsel
 Diska uppsamlingskärlet, locket och
sumpbehållaren i diskmaskin eller för
hand med varmt vatten och diskmedel.
Sätta ihop uppsamlingskärlet
 Torka alla delar.
 Rengör kaffemaskinens insida under
uppsamlingskärlet.
Rengöra kontakter
 Sätt på uppsamlingskärlets lock:
Skjut locket under haken bredvid
kontakterna och tryck på locket tills
spärrarna på sidan hörbart sitter fast.
 Rengör kontakterna (metallplattorna)
och mellanrummen ordentligt, till
exempel med en borste. Torka alla
delar.
Endast med rena och torra kontakter
kan sensorerna känna av korrekt om
uppsamlingskärlet är fullt.
Kontrollera kontakterna en gång i
veckan.
 Sätt sumpbehållaren på locket.
 Skjut in uppsamlingskärlet med
sumpbehållaren i kaffemaskinen.
Stäng luckan.
63
Rengöring och skötsel
Rengöra avrinningsgallret
 Ta loss avrinningsgallret: Tryck på
den bakre kanten så att den främre
delen av plåten vinklas uppåt och lätt
kan tas loss.
 Diska det i diskmaskin eller för hand
med varmt vatten och lite handdiskmedel.
 Torka sedan av det.
 Sätt tillbaka avrinningsgallret.
Vattenbehållare
 Rengör och torka vattentankens avställningsyta.
 Skjut in vattenbehållaren i kaffemaskinen ända tills det tar stopp. Stäng
luckan.
Rengöra centraltappen
Rengör det rostfria skyddet på tappen endast för hand med varmt
vatten och lite diskmedel.
Rengör vattenbehållaren varje dag för
hand med varmt vatten och lite diskmedel. Du kan diska vattenbehållaren i
diskmaskin en gång i veckan.
Rengör alla delar på centraltappen,
förutom täckskyddet i rostfritt stål, i
diskmaskin en gång i veckan. På så vis
avlägsnas kaffeavlagringar och mjölkrester effektivt.
 Öppna luckan.
 Öppna skåpets lucka.
 Ta ur vattenbehållaren.
 Dra loss centraltappens rostfria täckskydd framåt och rengör det.
 Rengör och skölj ur vattenbehållaren
noggrant med rent vatten för att få
bort eventuella rester av rengöringsmedlet. Torka vattenbehållarens utsida.
64
Rengöring och skötsel
 Lossa mjölkledningen från tappenheten: Dra fästet  åt vänster.
 Ta tag på sidan av tappenheten och
dra loss den neråt.
Mjölkledningens anslutningsstycke
ska inte följa med. Rengör anslutningsstycket med en rengöringsborste
om det behövs.
 Ta isär tappenheten i 3 delar: Lossa
Y-stycket, tapparna och hållaren från
varandra.
 Rengör alla delar ordentligt.
65
Rengöring och skötsel
 Stäng luckan.
I displayen visas Sätt på locket på centraltappen.
 Bekräfta meddelandet med OK.
Rengöra koppsensorn
Nertill på tappen finns koppsensorn.
Rengör koppsensorn minst en gång i
veckan (oftare om den är mycket smutsig).
 Använd en fuktig trasa för att rengöra
ytorna på tappen.
Återmontera centraltappen
Det är lättare att återmontera centraltappen om delarna har fuktats med
vatten innan.
Se till att alla delar sitter ihop ordentligt.
 Sätt ihop tappenheten igen. Tryck
ordentligt för att sätta ihop tappens
dysor med hållaren.
 Tryck ihop båda låshakarna (pilarna).
Koppsensorn lossnar.
 Diska koppsensorn i diskmaskin eller
för hand med varmt vatten och lite
handdiskmedel.
 För att sätta fast koppsensorn trycker
du den nerifrån i hållaren på tappen.
Rengöra mjölkbehållare med
lock
Plocka isär och rengör mjölkbehållaren
varje dag.
 Sätt in tappenheten i kaffemaskinen
och anslut mjölkledningen.
 Sätt på täckskyddet i rostfritt stål
igen.
66
Diska både locket och glaset i diskmaskin eller för hand med varmt vatten
och lite handdiskmedel.
Rengöring och skötsel
 Ta ur och töm mjölkbehållaren.
Rengöra mjölkventilen (varje
dag)
Mjölkventilens tätning kan skadas av
vassa föremål och liknande.
Använd inga spetsiga eller kantiga
föremål, till exempel knivar för att
rengöra mjölkventilen.
 Skölj mjölkledningen i locket under
rinnande vatten innan du sätter in
mjölkbehållarens lock i diskmaskinen.
 Om det inte rinner ut något vatten
från anslutningsstycket , rengör anslutningsstycket med en rengöringssborste.
 Rengör glaskärlet.
 Torka alla delar och torka framför allt
av gängan på locket och på glaset
med en ren trasa. Sätt sedan ihop
mjölkbehållaren igen.
Mjölkventilen sitter under vänster bönbehållare.
Mjölkrester kan lagras på bulten av rostfritt stål och torka fast. Avlagringarna är
svåra att få bort. Därför är det viktigt att
regelbundet rengöra mjölkledningarna
när de har använts.
 Öppna kaffemaskinens lucka.
 Rengör mjölkventilen med en fuktig
svamp eller mikrofibertrasa.
 Stäng luckan.
 Rengör mjölkbehållarens fästanordning med en fuktig trasa.
67
Rengöring och skötsel
Ta ut och rengöra mjölkventilen (en gång i månaden)
Om det bara kommer het mjölk vid
mjölkberedning eller om mjölken sprutar
eller kommer ut i stötar så kan mjölkventilen vara igensatt. Rengör mjölkventilen oftare vid behov.
Rengör endast mjölkventilens täckskydd för hand.
3
2
1
 Öppna kaffemaskinens lucka.
 Ta ut vänster bönbehållare och skötselbehållaren.
 Ta bort centraltappens täckskydd i
rostfritt stål.
 Lossa mjölkledningarna från tappenheten på centraltappen  och från
mjölkventilens silikontätning 
och .
 Ta loss mjölkledningen  som förbinder mjölkventilen med centraltappen.
 Skilj den kantiga formslangen och
den runda slangen från varandra.
Rengör slangarna under rinnande
vatten.
Dra inte loss anslutningsstyckena från
slangen.
 Avlägsna mjölkventilens täckskydd:
tryck på handtaget för att låsa upp
skyddet.
Uppe till höger på täckskyddet sitter
en tagg med vilken du kan vrida ut
täckskyddet.
 Tryck på vänster och höger spärr på
mjölkventilens hållare och dra loss
hållaren framåt.
68
Rengöring och skötsel
 Ta isär hållaren och silikontätningen.
 Sätt in hållaren med silikontätningen
tills det hörs att den sitter fast.
 Ta ut bulten av rostfritt stål uppåt.
 Rengör mjölkventilens enskilda delar i
diskmaskinen.
Tips! Om mjölkrester har torkat fast på
framsidan så blötlägger du den rostfria
bulten i varmvatten med lite diskmedel.
Montera mjölkventilen
 Sätt in bulten av rostfritt stål uppifrån.
 Sätt silikontätningen i mjölkventilens
hållare.
 Sätt ihop den kantiga formslangen
och den längre mjölkledningen. Sätt
nu först in formslangen uppe på centraltappen. Det svarta anslutningsstycket pekar bakåt.
 Anslut formslangens undre ände till
tappenheten.
 Sätt in mjölkledningarna på vänster
och höger sida i mjölkventilen. Skjut
anslutningsstyckena tills det tar stopp
i silikontätningen.
 Kontrollera om mjölkledningen ligger
an mot höljet och att täckskyddet lätt
kan sättas på.
69
Rengöring och skötsel
Rengöra behållare för kaffebönor
 Skador på grund av felaktig an-
Tips! Vrid mjölkledningen bakåt på det
högra anslutningsstycket vid behov.
vändning och rengöring.
Om det kommer vätskor i behållaren
för bönor kan det orsaka fel. Om delarna tas isär kan de gå sönder eller
så fungerar mekaniken inte längre
som den ska efter ihopbyggnad.
Ta inte isär bönbehållaren.
Doppa inte bönbehållaren i vätska,
till exempel vatten som blandats med
diskmedel.
Kaffebönor innehåller fetter som kan bilda avlagringar på väggarna till bönbehållarna och förhindra att bönorna åker
ner i kvarnen som de ska. Rengör därför regelbundet bönbehållarna med en
mjuk trasa.
Vid behov kan du rengöra locken på
bönbehållarna för hand med varmt
vatten och lite diskmedel. Torka locken
ordentligt innan du sätter tillbaka dem.
 Sätt in mjölkventilens täckskydd: Du
gör detta genom att sätta taggen i
det övre högra hörnet och vinklar
skyddet bakåt tills det fäster ordentligt.
 Skjut tillbaka vänster bönbehållare
och skötselbehållaren i kaffemaskinen. Sätt på centraltappens täckskydd
i rostfritt stål.
 Stäng luckan.
70
 Öppna luckan.
 Dra ut båda bönbehållarna ur kaffemaskinen.
 Rengör utrymmet för bönbehållarna i
maskinen.
Tips! Använd en dammsugare för att få
ut alla kafferester inuti.
 Ta loss locken och töm bönbehållarna.
Rengöring och skötsel
Ta ut bryggenheten och rengör
den för hand
De rörliga delarna i bryggenheten är
infettade. Rengöringsmedel kan ta
bort fettet.
Rengör bryggenheten endast för
hand med varmt vatten och utan
rengöringsmedel.
Ta inte bort delar som gör att bönorna åker ner i kvarnen (se pil).
 Rengör bönbehållarna och locken för
hand med en fuktig trasa. Torka alla
delar noggrant innan du fyller behållarna med kaffebönor.
Ta ut och rengör bryggenheten en gång
i veckan. Rengör området under bryggenheten en gång i veckan.
 Öppna skåpets lucka.
 Ta ur vattenbehållaren.
 Stäng tillbaka locket och skjut in bönbehållaren i kaffemaskinen.
 Stäng luckan.
 Tryck på knappen nertill på bryggenhetens handtag  och vrid det åt
framåt .
71
Rengöring och skötsel
 Torka av tratten så att det inte blir
något kaffepulver kvar i den som kan
klibba vid nästa kaffeberedning.
Rengöra insidan
 Ta bort torra rester av kaffepulver, till
exempel med en dammsugare.
 Dra först bryggenheten åt sidan 
och ta sedan ut den framåt . Fäll
bryggenheten framåt .
Om du inte kan dra ut bryggenheten
eller om det är svårt och går trögt sitter
den inte i grundposition (se avsnittet
“Åtgärda mindre fel själv”).
Ändra inte handtagets position på
bryggenheten när den dragits ut.
Eventuellt går det då inte längre att
sätta in bryggenheten.
 Rengör bryggenheten för hand
under rinnande varmt vatten utan
rengöringsmedel.
 Skrapa bort kafferesterna från filtren.
Ett filter finns i tratten. Ett annat finns
till vänster om tratten.
72
 Använd en fuktig, ren trasa för att
rengöra bryggenhetens utrymme. Se
till att områdena som är ljusmarkerade på bilden, till exempel drivaxeln,
görs rent särskilt ordentligt.
Sätta in bryggenheten igen
 Gör allt i omvänd följd. Skjut in bryggenheten i kaffemaskinen. Fäll bryggenheten lätt framåt .
Rengöring och skötsel
 Tryck på knappen nertill på bryggenhetens handtag  och vrid det
bakåt .
Tips! Om det inte går att vrida bryggenhetens handtag så trycker du till ordentligt på sidan av bryggenheten.
Nere på insidan av kaffemaskinens
lucka sitter uppsamlingskärlet.
Ta ut och töm detta regelbundet. Uppsamlingskärlet kan diskas i diskmaskin.
 Öppna luckan.
 Skjut in vattenbehållaren i kaffemaskinen.
 Ta ut uppsamlingskärlet och rengör
det.
När du tar ut och sätter in bryggenheten
så faller det kaffepulver på uppsamlingskärlet.
 Ta ut alla delar från kaffemaskinens
insida:
 Ta ut uppsamlingskärlet och rengör
locket.
- Uppsamlingskärl
 Skjut in uppsamlingskärlet i kaffemaskinen och stäng luckan.
- Bryggenhet
Rengöra inuti kaffemaskinen,
insidan av luckan och uppsamlingskärlet
Rengör kaffemaskinens insida och front
under den vanliga rengöringen. Rengör
till exempel också området kring vattenbehållaren när du har tagit ut den.
- Vattenbehållare
- Skötselbehållare
- Behållare för kaffebönor
Tips! Torra rester av kaffepulver tar du
bort med en dammsugare.
 Rengör inuti kaffemaskinen och på
luckans insida med en fuktig, ren
svamp eller mikrofibertrasa. Torka
därefter ytorna torra med en mjuk
trasa.
 Sätt in alla delar, inklusive uppsamlingskärlet.
 Stäng luckan.
73
Rengöring och skötsel
Rengöra kaffemaskinens front
Ytorna kan bli förstörda eller ändras
om smutsen får sitta kvar för länge.
Det bästa är att alltid ta bort smuts
direkt.
Se till att inget vatten hamnar bakom
displayen.
Rengöra kaffemaskinens front efter
manuell avkalkning. Avlägsna stänk
från avkalkningslösningen direkt.
Tips! Öppna kaffemaskinens lucka
innan du rengör manöverpanelen. På
detta sätt undviker du felaktig användning.
Skötselprogram
Följande skötselprogram finns:
- Spola igenom maskinen
- Spola igenom mjölkledningen
- Rengör mjölkledningen*
- Avfetta bryggenheten*
- Avkalka kaffemaskinen*
* Om du inte har satt in någon rengörings- och/eller avkalkningspatron så
genomför du skötselprogrammen för
hand.
 Rengör kaffemaskinens front med en
fuktig, ren svamp eller mikrofibertrasa. Torka därefter ytorna torra med
en mjuk trasa.
Dessutom måste kaffemaskinens ledningar avkalkas manuellt med jämna
mellanrum (beroende på hur ofta maskinen används och det vatten som används), även när avkalkningspatronen
är insatt.
Tips! Du kan också rengöra fronten
med Mieles mikrofibertrasa.
Öppna menyn Skötsel
Dryckesmenyn visas.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Skötsel.
Nu kan du starta önskat skötselprogram.
Spola igenom maskinen
När du har berett en kaffedryck, spolas
kaffemaskinens ledningar före avstängning. Du kan också starta Spola igenom
maskinen manuellt.
Spola igenom mjölkledningen
När du har gjort en dryck med mjölk
spolar kaffemaskinen automatiskt igenom mjölkledningen efter några minuter. Du kan också starta Spola igenom
mjölkledningen manuellt.
74
Rengöring och skötsel
Skötselprogram Rengör mjölkledningarna
Du kan utföra skötselprogrammet med
Mieles rengöringspatron eller rengöringsmedlet för mjölkledningarna (portionsstickor med rengöringspulver).
Skötselprogrammet tar cirka 20 minuter.
När du har aktiverat den automatiska
rengöringen och satt in en driftklar
rengöringspatron, så genomförs Rengör mjölk-ledningarna med rengöringspatronen.
Rengöra mjölkledning med rengöringspatron
Utöver den automatiska rengöringen
kan du starta skötselprogrammet, till
exempel för att rengöra mjölkledningarna efter en intensiv användning.
Du kan beställa och köpa rengöringsmedlet för mjölkledningar hos Mieles
återförsäljare, hos Mieles reservdelsavdelning och i Mieles online-shop.
I displayen visas meddelandet Rengör
mjölkledningen.
 Bekräfta meddelandet med OK.
 Följ anvisningarna i displayen.
När Fyll vattenbehållaren med rengöringsmedel och ljummet vatten upp till rengöringsmarkeringen  och sätt in den. Stäng luckan
visas i displayen gör du som följer.
Rengöringsmedel
 Öppna 2 portionsstickor med rengöringsmedel för mjölkledningar och häll
innehållet i vattenbehållaren.
Menyn Skötsel visas.
 Tryck på Rengör mjölk-ledningarna.
 Följ anvisningarna i displayen.
Rengöra mjölkledningen med rengöringsmedlet för mjölkledningar (portionsstickor)
När den automatiska rengöringen är avaktiverad så måste mjölkledningen rengöras senast efter 15 dagar. I displayen
visas meddelanden som påminner dig
om rengöringen.
För en optimal rengöring rekommenderar vi att du använder Mieles rengöringsmedel för mjölkledningar.
Rengöringspulvret för mjölkledningar
har utvecklats speciellt för Mieles kaffemaskiner och förhindrar följdskador.
Du behöver 2 portionsstickor för mjölkledningar per rengöringsprocess.
 Fyll på vattenbehållaren upp till markeringen  med ljummet vatten och
rör om i vattnet.
Följ blandningsanvisningen på förpackningen. Det är viktigt att du inte
fyller på mindre vatten i vattenbehållaren än det som anges. Annars kan
inte rengöringen utföras komplett.
 Sätt in vattenbehållaren igen och
stäng luckan.
75
Rengöring och skötsel
 Följ anvisningarna i displayen.
 Tryck på Avfetta bryggenheten.
 När displayen visar en uppmaning om
detta sköljer du ur vattenbehållaren
noggrant med rent vatten. Se till att
det inte finns några rester av rengöringsmedel kvar i vattenbehållaren. Fyll
på färskt, kallt dricksvatten i vattenbehållaren.
Skötselprogrammet startas.
Rengöringen är avslutad när Processen
är avslutad visas i displayen.
Avfetta bryggenheten och gör
rent insidan
Beroende på fetthalten i den använda
kaffesorten kan bryggenheten bli igensatt mer eller mindre snabbt. För aromatiska kaffedrycker och en fungerande kaffemaskin måste bryggenheten
regelbundet fettas av.
Du kan utföra skötselprogrammet med
Mieles rengöringspatron eller rengöringstabletter för avfettning av bryggenheten. Skötselprogrammet tar cirka
10 minuter.
 Följ anvisningarna i displayen.
I displayen visas Ta ut vattenbehållaren
och bryggenheten. Diska bryggenheten för
hand. Rengör insidan.
Avfetta bryggenheten och göra rent
insidan
De rörliga delarna i bryggenheten är
infettade. Rengöringsmedel kan ta
bort fettet.
Rengör bryggenheten endast för
hand med varmt vatten och utan
rengöringsmedel.
För en så bra kaffesmak som möjligt
och för att förhindra att bakterier bildas ska bryggenheten göras rent en
gång i veckan.
 Öppna skåpets lucka.
 Ta ur vattenbehållaren.
När du har aktiverat den automatiska
rengöringen och satt in en driftklar
rengöringspatron, så genomförs Avfetta bryggenheten med rengöringspatronen.
Om du inte har satt in någon Mieles
rengöringspatron så visar displayen Avfetta bryggenheten efter 200 portioner.
 Bekräfta meddelandet med OK.
Detta meddelande visas tills bryggenheten har blivit avfettad.
Avfetta bryggenheten
Menyn Skötsel visas.
76
 Tryck på knappen nertill på bryggenhetens handtag  och vrid det åt
framåt .
Rengöring och skötsel
När du tar ut bryggenheten så faller det
kaffepulver på uppsamlingskärlet.
 Ta ut uppsamlingskärlet och rengör
locket.
 Rengör insidan av kaffemaskinen (se
även avsnittet “Rengöring och skötsel
– Ta ut bryggenheten och rengör den
för hand”). Ta bort torra rester av
kaffepulver med en dammsugare.
 Dra först bryggenheten åt sidan 
och ta sedan ut den framåt . Fäll
bryggenheten framåt .
Lägga i rengöringstablett i bryggenheten
Om du inte kan dra ut bryggenheten
eller om det är svårt och går trögt sitter
den inte i grundposition (se avsnittet
“Åtgärda mindre fel själv”).
Ändra inte handtagets position på
bryggenheten när den dragits ut.
Eventuellt går det då inte längre att
sätta in bryggenheten.
 Rengör bryggenheten för hand
under rinnande varmt vatten utan
rengöringsmedel.
 Lägg rengöringstabletten upptill i
bryggenheten (pil).
 Skjut in bryggenheten med rengöringstabletten i rakt i kaffemaskinen.
 Skrapa bort kafferesterna från filtren.
Ett filter finns i tratten och ett annat
finns till vänster om tratten.
77
Rengöring och skötsel
Avkalkningen måste göras och tar ungefär 35 minuter.
Även om du avkalkar automatiskt måste
ledningarna med jämna mellanrum
(beroende på hur ofta maskinen används) avkalkas med skötselprogrammet Avkalka maskinen.
Om du inte har satt in någon avkalkningspatron så påminner displayen dig
om att avkalka kaffemaskinen.
 Tryck på knappen nertill på bryggenhetens handtag  och vrid det
bakåt .
 Skjut in vattenbehållaren och uppsamlingskärlet med sumpbehållaren i
kaffemaskinen.
 Stäng luckan.
 Följ instruktionerna i displayen.
I displayen visas Beredningar kvar till avkalkning: 50. Kaffemaskinen visar det
kvarstående antalet beredningar till nästa avkalkning.
 Bekräfta meddelandet med OK.
När det inte längre är några beredningar
kvar till avkalkning, blockeras kaffemaskinen.
Rengöringen är avslutad när dryckesmenyn visas i displayen.
Om du inte vill avkalka kaffemaskinen
just då, stänger du av den. Först efter
avkalkningen kan du göra en dryck
igen.
Avkalka kaffemaskinen
Avkalka enligt displayanvisningarna
Skaderisk till följd av stänkande avkalkningslösning.
Känsliga ytor och/eller golv av naturmaterial kan skadas.
Avlägsna genast eventuellt stänk.
Kaffemaskinen kalkas igen vid användning. Hur snabbt maskinen kalkar igen
beror på vattnets hårdhetsgrad. Kalkrester måste regelbundet avlägsnas.
Maskinen leder dig genom avkalkningsprocessen. I displayen visas olika meddelanden om vad du ska göra, till exempel tömma uppsamlingskärlet, fylla på
vattenbehållaren och så vidare.
78
I displayen visas meddelandet Avkalka
maskinen.
 Bekräfta meddelandet med OK.
Processen startar.
 Följ anvisningarna i displayen.
När Fyll vattenbehållaren med 2 avkalkningtabletter och ljummet vatten upp till avkalkningsmarkeringen  och sätt in den
displayen gör du som följer.
visas i
Rengöring och skötsel
Förbereda avkalkningslösning
För ett så bra avkalkningsresultat som
möjligt rekommenderar vi att du använder Mieles avkalkningstabletter.
De har utvecklats speciellt för Mieles
kaffemaskiner.
Andra avkalkningsmedel, som förutom citronsyra också innehåller andra
syror och/eller som kan innehålla till
exempel klorider kan skada produkten. Dessutom kan det hända att resultatet inte blir optimalt om avkalkningslösningens koncentration inte är
korrekt.
Du kan beställa och köpa avkalkningstabeltterna hos Mieles återförsäljare, hos Mieles reservdelsavdelning
och i Mieles online-shop.
Du behöver 2 avkalkningstabletter till
avkalkningen.
Följ blandningsanvisningen på förpackningen till avkalkningstabletterna. Det är viktigt att du fyller vattenbehållaren precis till markeringen.
Avkalkningen avbryts annars för tidigt.
Avkalka kaffemaskinen
 Sätt in vattenbehållaren igen.
 Följ instruktionerna i displayen.
När Skölj ur och fyll på vattenbehållaren
visas i displayen:
 Skölj ur vattenbehållaren noggrant
med rent vatten. Se till att det inte
finns några rester kvar av avkalkningsmedel i vattenbehållaren. Fyll på
dricksvatten i vattenbehållaren.
Avkalkningen är avslutad när dryckesmenyn visas i displayen.
 Lägg 2 avkalkningstabletter i vattenbehållaren.
 Fyll på vattenbehållaren upp till markeringen  med ljummet vatten.
79
Automatisk rengöring och avkalkning
Skaderisk av stänkande rengöringsoch avkalkningslösning.
Känsliga ytor och/eller golv av naturmaterial kan skadas.
Du kan ställa skötselbehållaren under
tappen innan maskinen stängs av så
att rengörings- och avkalkningslösningar fångas upp.
Ta bort stänk från rengörings- och
avkalkningslösning.
Vid hantering av patroner som redan
fyllts med vatten, se till att ingen avkalkningslösning hamnar på känsliga
ytor.
Kaffemaskinen har automatiska skötselprogram för rengöring av mjölkledningen och bryggenheten samt avkalkning
av maskinen. För detta sätts en Miele
rengöringspatron respektive avkalkningspatron i kaffemaskinen. Den automatiska rengöringen utförs alltid före
den automatiska avkalkningen om båda
rengöringsprogrammen körs samma
dag (sammanlagd tid: cirka 35 minuter).
Starttiden för den dagliga rengöringen
och avkalkningen väljer du med skötseltimern.
Kaffemaskinen avgör om och på vilken
dag den automatiska avkalkningen ska
genomföras beroende på användning.
Under den automatiska rengöringen
rengörs mjölkledningen och/eller så avfettas bryggenheten. Utifrån antal och
typ av beredningar bestämmer kaffemaskinen även för den automatiska
rengöringen vilken koncentration rengöringslösningen ska ha och vilken typ av
rengöringsprogram som ska köras.
80
Om du inte brygger några drycker startas inte de automatiska skötselprogrammen.
För de automatiska rengöringsprogrammen blandas vattnet med skötselmedlet
till en lösning som pumpas igenom
kaffemaskinens ledningar. Efter att
medlet har verkat klart sköljs lösning
fullständigt ur ledningarna och du kan
då bereda drycker som vanligt.
Medan den automatiska rengöringen
och avkalkningen pågår hör du pumpoch spolljud med korta mellanrum, trots
att maskinen är avstängd och displayen
är mörk.
Vad måste jag tänka på före
och under de automatiska
skötselprogrammen?
Kaffemaskinen måste vara redo för drift
och följande villkor måste vara uppfyllda:
- Rengörings- och avkalkningspatroner
som är redo för användning är insatta.
- Den automatiska rengöringen är aktiverad.
- Kaffemaskinen får inte skiljas från elnätet medan de automatiska skötselprogrammen pågår.
- Uppsamlingskärlet, bryggenheten
och tappen sitter i.
- Vid behållardrift: Vattenbehållaren är
fylld med vatten till minst avkalkningsmarkeringen  och sitter i
kaffemaskinen.
Automatisk rengöring och avkalkning
- Följ meddelandena som visas innan
kaffemaskinen stängs av, till exempel
Töm uppsamlingskärl och sumpbehållare
och sätt in dem.
- Kaffemaskinens lucka är stängd vid
starttidpunkten.
- Kaffemaskinen är avstängd.
Automatisk rengöring
Om du har berett en dryck innehållande
mjölk, så rengörs mjölkledningen minst
4 dagar därefter.
Om du har berett en kaffedryck, så avfettas bryggenheten minst 15 dagar
därefter.
Den automatiska rengöringen tar
cirka 25 minuter.
Aktivera och avaktivera automatisk rengöring
Normalt aktiveras den automatiska rengöring vid den första idrifttagningen.
Du kan dock när som helst starta eller
stänga av Automatisk rengöring.
Dryckesmenyn visas.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Inställningar och sedan Automatisk
rengöring.
 Välj önskad inställning och bekräfta
med OK.
När den automatiska rengöringen startar och kaffedrycker och/eller mjölk redan har beretts, så måste kaffemaskinen rengöras manuellt. Då tas
mjölkrester och kaffefetter bort och
räknaren återställs.
Mieles rengöringspatron
Använd endast Mieles rengöringspatroner för automatisk rengöring. De
har utvecklats speciellt för dessa kaffemaskiner.
Efter att Mieles rengöringsspatron
har satts in i kaffemaskinen för första
gången och fyllts med vatten, håller
den cirka 1 år (hållbarhet efter öppning).
Avgörande för hållbarheten är datumet, då rengöringspatronen satts i
och fyllts med vatten.
Fyll inte på några andra vätskor eller
ämnen i rengöringspatronen.
Mieles rengöringspatroner innehåller ett
rengöringsmedel som effektivt tar bort
mjölkrester och kaffefetter.
Rengöringspatronen räcker för upp till 3
månaders rengöring, beroende på användning av kaffemaskinen. Om du ofta
rengör kaffemaskinen manuellt eller bereder väldigt många drycker förkortas
rengöringsintervallet.
Patronens fyllnadsnivå kan du se i stapelform under Inställningar | Info | Fyllnadsnivåer. Alltefter nivån sjunker i patronen så visas olika meddelanden med
jämna mellanrum för att påminna dig
om att hålla en ny avkalkningspatron redo.
Det första meddelandet visas när patronen fortfarande är fylld till cirka 25 %.
Du kan beställa och köpa rengöringspatronen hos Mieles återförsäljare, hos
Mieles reservdelsavdelning och i Mieles
online-shop.
81
Automatisk rengöring och avkalkning
Om ingen, en tom eller en förbrukad rengöringspatron är insatt, så
måste mjölkledningen och bryggenheten rengöras manuellt. För detta
behöver du rätt rengöringsmedel (se
avsnittet “Rengöring och skötsel“ –
“Rengöra mjölkledningen“ och “Avfetta bryggenheten“).
Du kan lämna kvar rengöringspatronen i
kaffemaskinen om du inte använder
maskinen under en längre tid och vid
transport.
Ibland kan rester från rengöringsvätskan torka fast som vita avlagringar på
fästet. Dessa rester påverkar inte den
automatiska rengöringens funktion.
Vid behov kan du avlägsna resterna
med en fuktig trasa eller diska fästet i
diskmaskin.
 Ta ut den nya patronen ur förpackningen och vrid loss skruvlocket.
Locket kan du slänga.
Byta rengöringspatron
Du behöver en ny rengöringspatron
från Miele. Du kan beställa och köpa
rengöringspatronen hos Mieles återförsäljare, hos Mieles reservdelsavdelning och i Mieles online-shop.
 Öppna kaffemaskinens lucka och ta
ut skötselbehållaren.
 Skruva in den nya patronen uppifrån i
fästet.
 Skjut in fästet med patronen i kaffemaskinen tills du hör att det sitter
fast.
 Sätt in skötselbehållaren igen och
stäng luckan.
 Dra fäste med patronen framåt ta bort
dem båda.
 Vrid ut rengöringspatronen ur fästet.
Släng den förbrukade patronen i hushållsavfallet.
82
Automatisk rengöring och avkalkning
Automatisk avkalkning
Den automatiska avkalkningen tar
cirka 12 minuter.
För att bibehålla maskindelarnas livslängd och samtidigt vara säker på att
dryckerna är fria från kalk, måste
kaffemaskinens ledningar avkalkas
manuellt då och då. Intervallen beror
på hur du använder maskinen och vattenhårdheten. Om du till exempel
brygger många kaffespecialiteter med
mjölk, måste du oftare avkalka med
avkalkningstabletter.
Miele avkalkningspatron
Avkalkningspatronen räcker för upp till
12 månaders avkalkning, beroende på
användning av kaffemaskinen.
Patronens fyllnadsnivå kan du se i stapelform under Inställningar | Info | Fyllnadsnivåer. Alltefter nivån sjunker i patronen så visas olika meddelanden med
jämna mellanrum för att påminna dig
om att hålla en ny avkalkningspatron redo.
Du kan beställa och köpa Mieles avkalkningspatron hos Mieles återförsäljare, hos Mieles reservdelsavdelning
och i Mieles online-butik.
Om inga, en tom eller en förbrukad
avkalkningspatron sätts in, måste
kaffemaskinen avkalkas regelbundet
med skötselprogrammet Avkalka maskinen. För det behöver du motsvarande avkalkningsmedel (se kapitel
“Rengöring och skötsel“, avsnitt “Avkalka kaffemaskinen“).
Använd endast Mieles avkalkningspatroner för automatisk avkalkning.
Efter att Mieles avkalkningspatron
har satts in i kaffemaskinen för första
gången och fyllts med vatten, håller
den ca. 1 år (hållbarhet efter öppning). Avgörande för hållbarheten är
datumet, då avkalkningspatronen
satts i och fyllts med vatten.
Sätt inte in några avkalkningspatronen som redan har använts i andra
kaffemaskiner. Din kaffemaskin har
ingen information om fyllnadsnivån
för denna patron. Avkalkningseffekten kan vara otillräcklig och skada
din kaffemaskin.
Fyll inte på några andra vätskor eller
ämnen i avkalkningspatronen.
Avkalkningspatronen kan sitta kvar vid
längre frånvaro. Om du ska transportera
kaffemaskinen, ta ut patronen innan
transport. Tänk då på följande:
Avkalkningsmedlet finns som tabletter i
avkalkningspatronen. När patronen
sätts in i kaffemaskinen fylls den med
vatten. Tabletterna löser upp sig efterhand.
- Lagra patronen stående, mörkt och i
rumstemperatur (16 – 38°°C).
- Avkalkningspatronen får lagras utanför kaffemaskinen i maximalt tre
veckor.
- Transportera avkalkningspatronen
med vatten i upprätt och varsamt.
Undvik att skaka den. Om den skakas eller vänds upp och ner reduceras patronens livslängd.
83
Automatisk rengöring och avkalkning
Byta avkalkningspatron
Sätta in avkalkningspatronen
Ta ut avkalkningspatronen
 Sätt i patronen och skjut in den uppåt
tills det tar stopp.
 Öppna kaffemaskinens lucka och ta
ut skötselbehållaren.
 Skjut tillbaka hållaren på patronen
igen och sätt tillbaka skötselbehållaren.
 Stäng luckan.
 Följ anvisningarna i displayen.
Nästa gång du stänger av kaffemaskinen kommer vid sköljning även den nya
avkalkningspatronen fyllas med vatten.
Du kan höra hur vatten pumpas i patronen med korta mellanrum.
 Dra patronens hållare framåt.
 Ta ur patronen.
Tips! Du kan stänga igen avkalkningspatronen med kåpan som finns på patroncylindern. Kåpan är enkel att ta
loss.
 Släng patronen i hushållsavfallet.
84
Vänta alltid tills kaffemaskinen stängs
av. Försök aldrig att tvinga fram en
avstängning.
Om du inte vill sätta in en avkalkningspatron bör du försluta systemet med en
adapter.
 Sätt in adaptern istället för patronen.
UnderhållsTimer
Du kan ställa in starttiden för de automatiska skötselprogrammen i underhållstimern som du vill.
Automatisk rengöring och avkalkning
Observera att de automatiska skötselprogrammen tar maximalt
cirka 35 minuter.
Du kan ställa in olika starttider för helgen under veckan från måndag till fredag.
Ställa in skötseltimern
Dryckesmenyn visas.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Inställningar och sedan Timer.
 Välj Underhålls-Timer.
 Ändra inställningarna enligt dina önskemål och bekräfta med OK.
Starttiden sparas. De automatiska skötselprogrammen startar nu vid den önskade tidpunkten.
Avbryta den automatiska rengöringen och avkalkningen
Under tiden för inverkning kan du avbryta de automatiska rengöringsprogrammen.
Om den automatiska rengöringen inte
utförs fem gånger efter varandra, så
spärras beredningen av dryck. Först
när bryggenheten har avfettats och/
eller mjölkledningen har rengjorts kan
du åter brygga kaffedrycker.
 Tryck på På/Av-knappen .
I displayen visas resttiden i timmar.
Avbryta automatisk skötsel
 Tryck på Avbryt.
Rengörings- eller avkalkningslösningen
spolas ur ledningarna. Det kan ta upp
till 5 minuter. Nu kan du bereda drycker.
85
Hur du klarar av mindre fel själv
Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du
inte behöver kontakta Miele service.
Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.
Meddelanden i displayen
Felmeddelanden måste bekräftas med OK. Även om störningen är åtgärdad kan
alltså meddelandet visas i displayen.
Följ instruktionerna i displayen för att åtgärda störningen.
Om felmeddelandet visas igen, kontakta Miele service.
Problem
Orsak och åtgärd
F1, F2,
F80, F82
F353, F354
Det föreligger ett fel.
 Stäng av kaffemaskinen. Vänta cirka 1 minut innan
du startar maskinen igen.
F74, F77
F225, F226
F235, F353, F354
Det föreligger ett fel.
 Stäng av kaffemaskinen. Vänta cirka 2 minuter
innan du startar maskinen igen.
86
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
F73 eller
Bryggenheten kan inte placeras i grundposition eller
så är bryggenheten smutsig. Kaffepulvret kan inte
pressas.
 Kontrollera att du kan ta ut bryggenheten.
 Om du kan ta ut bryggenheten så rengör du den
under rinnande vatten.
Kontrollera bryggenheten
 Skjut in bryggenhetens sumputkast i grundposition
(se bilden).
 Sätt in vattenbehållaren och stäng luckan. Sätt
inte in bryggenheten. Starta kaffemaskinen.
Bryggenhetens motor initialiseras och placeras i
grundposition.
 Om meddelandet Sätt in bryggenheten visas så sätter du in bryggenheten i kaffemaskinen igen.
 Om du inte kan ta ut kaffemaskinens bryggenhet
så stänger du av kaffemaskinen. Vänta cirka
2 minuter innan du startar maskinen igen.
Ett manuellt skötselprogram avbryts i förtid
och displayen visar
meddelandet Skjut in vattenbehållaren till spärrläget.
Vattenbehållaren har inte fyllts och satts in på rätt
sätt.
 Kontrollera att du har använt rätt markering.
Symbolerna på vattentanken markerar nödvändig
vattenmängd för skötselprogrammen
Avkalka maskinen:  och Rengör mjölk-ledningarna:  .
 Häll i vatten till markeringen och starta avkalkningen på nytt.
87
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Kontrollera vattentillopp och
töm vattenbehållaren
Orsak och åtgärd
Färskvattentilloppet fungerar inte.
 Kontrollera om tilloppsslangen är böjd eller om avstängningskranen inte är ordentligt öppen.
 Ta ut och töm vattenbehållaren.
 Sätt in den tomma vattenbehållaren i kaffemaskinen.
Meddelandet Vänta. Vattenbehållaren fylls visas. Vattenbehållaren fylls på.
Om du vill stänga av färskvattenanslutningen, så fyller du på vattenbehållaren och sätter in den. Nu kan
du välja föjljande alternativ i menyn Inställningar:
Vatten | Av.
F233
Koppsensorn är inte isatt eller inte helt korrekt isatt.
Medan tappen åker uppåt och koppsensorn stöter
emot t.ex. en kopp, förlorar koppsensorn sin referensposition.
 Bekräfta meddelandet med OK.
 Sätt in koppsensorn igen.
Koppsensorn är inaktiv fram tills kaffemaskinen startas nästa gång och centraltappen stannar i det första
läget. Koppsensorn initialiseras på nytt vid nästa inkoppling.
F 355, F 357– F 362
Bönsystemet måste initialiseras igen, t.ex. så kan
kaffebönor ha klämts fast.
 Öppna luckan och ta ut båda bönbehållarna ur
kaffemaskinen.
 Stäng luckan.
Bönsystemet initialiseras.
 Följ anvisningarna i displayen.
F 307 eller ta ur mjölkventil Det föreligger ett fel i mjölkventilen.
eoch rengör den
 Ta ut och rengör mjölkventilen (se avsnittet “Rengöring och skötsel – Ta ut och rengöra mjölkventilen”).
88
Hur du klarar av mindre fel själv
Kaffemaskinen beter sig inte som den ska
Problem
Orsak och åtgärd
Displayen förblir släckt Du tryckte inte tillräckligt länge på knappen På/Av .
när kaffemaskinen star-  Tryck på På/Av  i minst 3 sekunder.
tas med knappen På/
Stickproppen sitter inte ordentligt i vägguttaget.
Av .
 Sätt i stickproppen i vägguttaget.
Säkringen till huvudströmmen har gått eftersom
kaffemaskinen, huvudströmmen eller någon annan
maskin är trasig.
 Dra ut kaffemaskinens stickpropp ur vägguttaget.
 Ring en elektriker eller kundtjänst.
Belysningen tänds inte
efter att kaffemaskinen
startats.
Belysningen har stängts av.
 Starta belysningen (se kapitel “Inställningar”, avsnitt “Belysning”).
Belysningen är trasig.
 Kontakta Miele service.
Klockan visas men
touchknappen  och
närhetssensorn reagerar inte.
Detta är inget fel. Funktion QuickTouch är avaktiverad. Välj inställningen Display | QuickTouch | På så reagerar touchknappen  och närhetssensorn även
när kaffemaskinen är avstängd.
Kaffemaskinen reagerar Det föreligger ett fel.
inte på manövrering i
 Tryck på knappen På/Av  tills displayen stängs
displayen.
av och kaffemaskinen startas på nytt.
Kaffemaskinen stängs
plötsligt av.
Avstängningstiden som programmerats vid leverans
(20 minuter) eller den avstängningstid som du programmerat har löpt ut.
 Vid behov ställer du in avstängningstiden på nytt
(se avsnittet “Inställningar”, avsnitt “Timer”).
Stickproppen sitter inte ordentligt i vägguttaget.
 Sätt i stickproppen i vägguttaget.
Touchknapparna reage- Det föreligger ett fel.
rar inte.
 Bryt strömmen till kaffemaskinen antingen genom
Det går inte att längre
att dra ur stickproppen eller skruva ur säkringen.
att använda kaffemaskinen.
89
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Fastän inga drycker be- Detta är inget fel.
reds, eller kaffemaskin- Fläkten i kaffemaskinen går efter dryckesberedningen är avstängd, hörs en en tills insidan är tillräckligt avfuktad.
fläkt.
Det går inte att ta ut
kaffemaskinens bryggenhet.
Bryggenheten står inte i i grundpositionen.
 Vrid eventuellt tillbaka bryggenhetens handtag till
grundpositionen. Stäng luckan.
 Stäng av kaffemaskinen.
 Vänta ca. 1 minut innan du startar kaffemaskinen
igen.
Bryggenhetens motor initialiseras och placeras i
grundposition.
 Upprepa eventuellt stegen igen.
Bryggningen av kaffespecialiteter avbryts flera gånger om och meddelandet Fyll på behållaren
för bönor visas.
Detta är inget fel.
Bryggenheten känner inte av kaffepulvret. Vissa kaffesorter ger ett kaffepulver med låg volym när det
mals. Oftast är då malgraden inställd på fin och malmängden på minimal.
 Bekräfta meddelandet med OK.
Om meddelandet visas på alla kaffespecialiteter:
 Ställ in en grövre malgrad (se avsnittet “Ställa in
malgrad”).
 Välj en högre malmängd.
Ta hänsyn till eventuellt ändrade kaffespecialiteter i
“Profiler”.
Om meddelandet bara visas när du gör vissa kaffespecialiteter:
 Kontrollera inställningarna för malmängd för just
denna kaffespecialitet (se avsnittet “Malmängd”).
Välj en högre malmängd.
 Eventuellt kan du också ställa in malgraden lite
grövre.
Dryckesberedningen
avbryts i förtid, trots att
det står ett kärl under
centraltappen.
90
Detta är inget fel.
Om kärlet har en stor öppning (till exempel en stor
kopp), så att koppsensorn inte berör kärlets kant, så
avbryts drycken. Använd ett annat kärl eller ställ
kärlet så att dess kant berörs av sensorn.
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Kaffemaskinen startas
inte fast timerinställningen Starta kl. är aktiverad.
Driftspärren är aktiverad.
 Avaktivera driftspärren.
Du har inte valt den veckodag som är idag.
 Kontrollera timerinställningarna och ändra dessa
vid behov.
Kaffemaskinen har inte använts tre gånger efter
varandra efter det att den automatiskt har startats
(semesterläge).
 Starta kaffemaskinen och gör en dryck.
Medan den automatiska avkalkningen pågår startar
inte kaffemaskinen med timern Starta kl.. Detta är
inget fel. Välj en annan timerinställning.
Du brygger hetvatten
Troligen är höjden felaktigt inställd.
eller te och det kommer  Ändra inställningen av höjden (Inställningar  Höjd).
ånga istället för vatten.  Om det behövs kan du också ändra dryckenas
temperaturinställningar (Dryckesparametrar) verändern.
Det är svårt att se något Ljusstyrkan är för lågt inställd.
på displayen.
 Ändra inställningen (se avsnittet “Inställningar”).
Displayen lyser men
kaffemaskinen värms
inte upp och bereder
inga drycker.
Demoläget har aktiverats för att kunna visa upp
kaffemaskinen hos återförsäljare eller i en utställningsmonter.
 Avaktivera demoläget (se “Inställningar”).
91
Hur du klarar av mindre fel själv
Fel under den automatiska rengöringen och/eller avkalkningen
Problem
Orsak och åtgärd
Efter start visas ett
meddelande om att den
automatiska rengöringen och/eller avkalkningen inte kunde genomföras.
Kaffemaskinen var inte driftredo: Alla delar som går
att ta loss som vattenbehållaren, uppsamlingskärl,
bryggenhet eller tapp måste vara isatta.
Vattenbehållaren var inte fylld med dricksvatten till
minst avkalkningsmarkeringen .
Luckan var inte riktigt stängd.
 Bekräfta meddelandet med OK.
 Se till att kaffemaskinen är driftklar innan nästa
automatiska rengöring och/eller avkalkning.
Kaffemaskinen hade inte stängts av när rengöringen/
avkalkningen skulle börja.
De automatiska skötselprogrammen startar bara när
kaffemaskinen är avstängd.
 Bekräfta meddelandet med OK.
 Ändra starttiden vid behov.
Meddelandet Avkalka maskinen visas trots att en
avkalkningspatron redo
för användning har
satts i. Inga drycker kan
beredas.
92
Beroende på vattnets hårdhet och hur maskinen används, måste du ibland avkalka kaffemaskinen med
skötselprogrammet.
För det behöver du ett lämpligt avkalkningsmedel,
t.ex. Mieles avkalkningstabletter.
 Avkalka kaffemaskinen med skötselprogrammet
(se kapitel “Rengöring och skötsel“, avsnitt “Avkalka kaffemaskinen“).
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Efter inkoppling av
kaffemaskinen visas ett
av följande meddelanden: Den automatiska ren-
Den automatiska rengöringen kunde inte göras fem
gånger i följd.
göringen kunde inte genomföras. Genomföra automatisk rengöring (tid min.) nu?
Annars stängs den automatiska rengöringen av
Alternativt:
Den automatiska skötseln
kunde inte genomföras. Genomföra automatisk rengöring som del av automatisk
skötsel (tid min.) nu? Annars
stängs den automatiska rengöringen som del av den
Om du vill att kaffemaskinen i fortsättningen ska rengöra mjölkledningen och avfetta bryggenheten automatiskt:
 Se till att kaffemaskinen är driftklar innan nästa
automatiska rengöring/avkalkning (se avsnittet
“Automatisk rengöring och avkalkning”).
 Tryck på OK för att starta den automatiska rengöringen.
Väljer du Nej och därmed stänger av den automatiska
rengöringen, så måste du rengöra mjölkledningen
och avfetta bryggenheten manuellt (se avsnittet
“Rengöring och skötsel”). För detta behöver du rengöringsmedel för mjölkledningarna och tabletter för
avfettning av bryggenheten.
automatiska skötseln av
Du kan inte bereda
drycker i maskinen.
93
Hur du klarar av mindre fel själv
Otillfredsställande resultat
Problem
Orsak och åtgärd
Kaffet är inte tillräckligt
varmt.
Koppen är inte förvärmd.
Ju mindre och tjockare koppen är, desto viktigare är
det att förvärma den.
 Förvärm koppen, till exempel med varmt vatten.
Bryggtemperaturen är för låg.
 Ställ in en högre bryggningstemperatur.
Bryggenhetens filter är igensatta.
 Ta ut bryggenheten och rengör den för hand
 Avfetta bryggenheten.
Högre ljud än vanligt
hörs vid malning.
Kaffebönorna tog slut under malningen.
 Fyll på bönbehållaren med färska bönor.
Mellan kaffebönorna kan det finnas främmande föremål, t.ex. plast eller stenar.
 Stäng genast av kaffemaskinen. Kontakta Miele
service.
Kaffet rinner för långsamt ner i koppen.
Bryggenheten är igensatt.
 Avfetta bryggenheten (se avsnittet “Rengöring och
skötsel – Avfetta bryggenheten och rengör insidan”).
Det bildas ingen crema
på kaffet eller espresson.
Kaffebönorna är inte längre färska. Om rostade kaffebönor förvaras öppet under en för lång tid avviker
koldioxiden allt eftersom ur kaffebönorna. Därför bildas ingen crema längre under beredningen.
Du kan såklart fortsätta att använda kaffebönorna.
94
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Kaffet smakar för svagt.
Kaffesumpen i sumpbehållaren är kladdig och
ser samtidigt smulig ut.
Det bryggs för lite kaffepulver eftersom det åker inte
ner tillräckligt med kaffebönor i kvarnen.
Använder du en mörkare rostning?
Väldigt mörkt rostade kaffebönor är ofta oljiga. Dessa
fetter kan bilda avlagringar på väggarna till bönbehållarna och förhindra att bönorna åker ner i kvarnen
som de ska.
Använder du en kaffesort med väldigt grova bönor
eller olika bönstorlekar?
Eventuellt kläms bönorna ihop och bildar klumpar.
 Rengör bönbehållaren oftare om du använder mörkare och oljigare kafferostningar.
 Dra ut bönbehållaren och skaka bönbehållaren om
du använder kaffesorter med väldigt grova bönor
eller olika bönstorlekar.
 Prova andra kaffesorter vid behov.
Kaffet rinner inte jämnt
ur båda tapparna. Vid
beredning med mjölk
skvätter det.
Kafferester i tappen hindrar kaffe och mjölk från att
rinna ut ordentligt.
 Ta isär centraltappen och rengör alla delar, förutom
täckskyddet i rostfritt stål, i diskmaskin.
Denna rengöring ska göras en gång i veckan.
Konsistensen på mjölk- Mjölktemperaturen är för hög. Bra mjölkskum kan enskummet är inte bra.
dast göras med kall mjölk (< 10 °C).
 Kontrollera mjölktemperaturen i mjölkbehållaren.
Mjölkledningen är igensatt och/eller mjölkventilen är
smutsig.
 Ta ut och rengör mjölkventilen.
95
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Kaffedrycker rinner
långsamt, “droppar“ ur
centraltappen.
Bryggenheten är igensatt efter att kaffemaskinen har
använts mycket intensivt. Och/eller så har bryggenheten inte regelbundet tagits ut och rengjorts manuellt.
 Om en rengöringspatron är insatt ska du för avaktivera Automatisk rengöring (Inställningar | Automatisk
rengöring).
 Kör skötselprogrammet Avfetta bryggenheten med
1 rengöringstablett (se avsnittet “Rengöring och
skötsel“ – “Avfetta bryggenheten och rengöra insidan“).
 Rengör bryggenhetens filter extra noggrant.
 Aktivera Automatisk rengöring vid behov innan du
startar en dryckesberedning.
Annars måste Rengör mjölk-ledningarna och Avfetta
bryggenheten genomföras på nytt.
96
Miele service och garanti
Få hjälp vid eventuella störningar
Mieles garanti
Om det uppstår fel som du själv inte
kan åtgärda, var god kontakta din Miele
återförsäljare eller Miele service.
Du hittar mer detaljerad information om
garantivillkoren i garantihäftet.
Garantitiden för produkten är ett år.
Miele service kan du boka online
under www.miele.se/service.
Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.
Service behöver modellbeteckning och
tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.
97
Tillbehör
Du kan beställa och köpa ytterligare tillbehör hos Mieles återförsäljare, hos
Mieles reservdelsavdelning och i Mieles
online-shop.
- Mikrofibertrasa
för att ta bort fingeravtryck och
lättare smuts.
- Rengöringsmedel för mjölkledningarna
för att rengöra mjölksystemet
- Rengöringstabletter
för att avfetta bryggenheten
- AutoCleaner
för den automatiska rengöringen av
mjölkledningen och bryggenheten
- Avkalkningspatron
för den automatiska avkalkningen
- Avkalkningstabletter
för manuell avkalkning
- CJ Jug 1,0 l
kanna för kaffe eller te (kannfunktion)
- Miele Black Edition one for all
hela kaffebönor – perfekt lämpat för
att brygga espresso, caffé crema och
kaffespecialiteter med mjölk
- Miele Black Edition Espresso
hela kaffebönor – perfekt lämpad för
espressodrycker
- Miele Black Edition Café Crema
hela kaffebönor – perfekt lämpat för
kaffedrycker
- Miele Black Edition Decaf
hela kaffebönor – perfekt lämpat för
att göra kaffespecialiteter utan koffein
98
*INSTALLATION*
Installation
Färskvattenanslutning
 Risk för person- och sakskador
vid felaktig anslutning.
En felaktig anslutning kan leda till
skador på personer och/eller föremål.
Färskvattenanslutningen får bara genomföras av kvalificerad fackman.
 Hälso- och skaderisk på grund
av smutsigt vatten.
Vattenkvaliteten måste motsvara
normen för dricksvatten i det land
där kaffemaskinen används.
Anslut kaffemaskinen till dricksvattnet.
Anslutningen till vattentillförseln i
hemmet måste följa varje lands nationella föreskrifter. Dessutom måste
alla maskiner och delar som används
för tillförsel av vatten till kaffemaskinen måste uppfylla gällande föreskrifter i respektive land.
Anslut kaffemaskinen direkt till en
färskvattenledning.
Undvik en vattentillförsel till kaffemaskinen där vattnet står stilla. Annars
kan smaken på de drycker som bereds påverkas.
Kaffemaskinen uppfyller kraven enligt
IEC 61770 och EN 61770.
Kaffemaskinen får endast anslutas till
en kallvattenledning.
Mellan den rostfria slangen och vattenanslutningen på installationsplatsen
måste en vattenkran finnas för att
vattentillförseln vid behov ska kunna
stängas av. Se till att avstängningskranen är tillgänglig när kaffemaskinen har
byggts in.
Montera den rostfria slangen på
kaffemaskinen
Använd endast den medföljande
rostfria slangen. Den medföljande
slangen i rostfritt stål får inte kortas,
förlängas eller ersättas av en annan
slang.
Byt endast en defekt rostfri slang
mot en Miele originalreservdel. Du
kan beställa och köpa en rostfri slang
som kan användas för livsmedel hos
Mieles återförsäljare, hos Mieles
reservdelsavdelning och i Mieles online-shop.
Den medföljande rostfria slangen är
1,5 meter lång.
 Ta bort skyddskåpan från färskvattenanslutningen på baksidan av kaffemaskinen.
 Ta den vinklade sidan på den rostfria
slangen och kontrollera om det finns
en tätningsbricka. Sätt på en vid behov.
 Dra åt den rostfria slangens överfallsmutter på gängan.
 Det är viktigt att förskruvningen är
ordentligt åtdragen.
Vattenanslutningstrycket måste ligga
mellan 100 och 1.000 kPa (1 och
10 bar).
99
*INSTALLATION*
Installation
Ansluta vattentillopp
 Skilj kaffemaskinen från elnätet
innan du ansluter den till vattenledningen.
Spärra vattentillförseln innan du ansluter kaffemaskinen till vattenledningen.
Se till att avstängningskranen fortfarande är tillgänglig när kaffemaskinen
har byggts in.
För anslutning av kaffemaskinen till
vattentillförseln behövs en vattenkran
med 3/4"-anslutningsgänga.
 Kontrollera om det finns en tätningsbricka. Sätt på den vid behov.
 Anslut den rostfria slangen till avstängningskranen.
 Det är viktigt att förskruvningen är
ordentligt åtdragen.
 Öppna kranen till vattentillförseln
långsamt för att kontrollera om färskvattenanslutningen är tät.
Korrigera eventuellt packningen och
förskruvningen så att de sitter ordentligt fast.
Du kan nu fortsätta med att bygga in
kaffemaskinen.
100
*INSTALLATION*
Installation
Elanslutning
Innan kaffemaskinen installeras måste
alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på kaffemaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på
uppställningsplatsen.
Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå
på kaffemaskinen. Fråga en elektriker
om du är osäker.
Dessa uppgifter framgår av typskylten
på insidan av kaffemaskinen.
Säkringen måste vara på minst 10 A.
Vägguttaget bör helst sitta på en lättillgänglig plats. Om uttaget inte går att
komma åt efter monteringen, måste det
finnas ett frånkopplingsdon för varje uttag på installationsplatsen. Som frånkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på
minst 3 mm. Till detta hör skyddssäkring för strömbrytare, säkringar och
kontaktorer (EN 60335).
Anslut inte kaffemaskinen till en växelriktare. Växelriktare används vid en autonom strömförsörjning, till exempel
solpaneler. Spänningstoppar kan orsaka en säkerhetsavstängning. Elektroniken kan ta skada!
Använd heller inte energisparkontakter. Energitillförseln reduceras då och
kaffemaskinen blir för varm.
101
*INSTALLATION*
Installation
Inbyggnadsmått
Inbyggnad i ett högskåp
Minsta inbyggnadshöjd är 850 mm och måste hållas.
Alla mått är angivna i mm.
Kaffemaskinen kan kombineras med andra inbyggnadsprodukter från Miele. Om
detta görs är det viktigt att det finns en avgränsande mellanskiva under kaffemaskinen. För kombination med en inbyggd mat- och porslinsvärmare behövs ingen
mellanskiva.
102
*INSTALLATION*
Installation
Installation och anslutningar
Alla mått är angivna i mm.
a Nätanslutningskabel
b Färskvattenanslutning
c Ingen el- eller färskvattenanslutning i detta område
103
*INSTALLATION*
Installation
Bygga in kaffemaskinen
 Risk för skador på grund av felaktig användning.
Personer kan skadas om kaffemaskinen inte är inbyggd och därmed
inte har säkrats.
Kaffemaskinen får bara användas när
den är inbyggd.
 Risk för skador på grund av felaktig användning.
Kaffemaskinen fungerar inte heller
som den ska om inte angiven temperatur i uppställningsrummet hålls.
Kaffemaskinen får endast användas
vid en rumstemperatur på mellan
+16 °C till +38 °C.
Minsta inbyggnadshöjd är 850 cm
och måste hållas.
Observera att luckan ska ha en öppningsvinkel på 120° för att vänster
bönbehållare ska kunna tas ut.
öppnas tillräckligt långt för att du ska
kunna ta ut bönbehållaren (minsta lucköppningsvinkel: 120°).
För inbyggnad behöver du en skruvmejsel av storleken TX 20.
Tips! Det är bra att ställa kaffemaskinen
på samma höjd som inbyggnadsnischen. På så vis är det lättare att
ansluta kaffemaskinen till elnätet och till
vattentilledningen.
Ansluta färskvatten och elnät
Se anvisningarna i avsnitten “Färskvattenanslutning“ och “Elanslutning“.
 Anslut kaffemaskinen till färskvattenoch elnätet.
Sätta in och rikta kaffemaskinen
När du skjuter in kaffemaskinen i
nischen, se till att el- och färskvattenanslutningen inte kläms eller skadas.
 Skjut in kaffemaskinen ända tills det
tar stopp.
 Kontrollera att kaffemaskinen står rakt
och i mitten av inbyggnadsnischen.
Rikta kaffemaskinen.
Justera aldrig luckans gångjärn för
att rikta kaffemaskinen. Eventuellt
kan mjölkbehållaren inte längre sättas in ordentligt och mjölkberedningen fungerar då inte som den ska.
Kontrollera att avståndet mellan kaffemaskinen och en vägg eller liknande är
minst 299 mm, så att luckan kan
104
Skruva ihop kaffemaskinen med inbyggnadsskåpet.
 Öppna luckan.
*INSTALLATION*
Installation
I leveransen ingår 2 skruvar TX20
(25 mm).
 Fäst kaffemaskinen på sidoväggarna i
inbyggnadsskåpet med skruvarna.
Dra åt skruvarna ordentligt.
Tips! Du kan ta bort lucköppningsbegränsningen för att utöka luckans öppningsvinkel till cirka 170°, så att det är
enklare att skruva in den vänstra skruven (se avsnittet “Lucköppningsbegränsning“). Kontrollera att det finns tillräckligt med plats och att inte kaffemaskinens lucka slår mot den närliggande
väggen.
Ta bort lucköppningsbegränsning
Kontrollera att det finns tillräckligt
med plats för den utökade lucköppningsvinkeln och att inte kaffemaskinens lucka slår mot den närliggande väggen.
 Kontrollera kaffemaskinens funktion.
Lucköppningsbegränsning
Kaffemaskinens luckgångjärn har en
lucköppningsbegränsning som begränsar luckans öppningsvinkel till cirka
120°. På så vis kan du förhindra att
luckan till exempel slår i en vägg och
därmed skadas.
Du kan ta bort lucköppningsbegränsningen för att utöka öppningsvinkel till
cirka 170°. På detta sätt kan bönbehållaren till exempel enklare tas ut.
 Ta bort lucköppningsbegränsningen
från gångjärnen genom att till exempel lirka ut begränsningen med en
skruvmejsel.
Öppningsvinkeln är nu begränsad till
cirka 170°.
105
Tekniska data
Elförbrukning i standby:
<1,0 Watt
Elförbrukning i nätverksanslutet
standbyläge:
<1,4 Watt
Frekvensband
2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Maximal sändningseffekt
< 100 mW
106
Konformitetsdeklaration
Härmed deklarerar Miele att denna
kaffemaskin uppfyller kraven i direktivet
2014/53/EU.
EU-konformitetsdeklarationens fulla text
finns tillgänglig på www.miele.se under
“Nedladdningsbara filer” på respektive
produktsida.
För bruksanvisningar, service och information går du till Produktinformation
under Kundservice på www.miele.se.
Ange produktens namn eller serienummer.
107
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser
För användning och styrning av produkten använder Miele såväl egen programvara
som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad
öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av
upphovsrätt. Mieles och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.
Dessutom finns det programvarukomponenter i denna produkt som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans
med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare
information finns i produkten under Inställningar | Rättslig information | Licens för öppen
källkod. De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för
öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.
Produkten innehåller i synnerhet programvarukomponenter som är licenserade av
rättighetshavaren under GNU General Public License, Version 2 eller GNU Lesser
General Public License, Version 2.1. Under en period på minst 3 år efter köp resp.
leverans av produkten kan Miele tillhandahålla en maskinläsbar kopia av källkoden
som finns i komponenterna med öppen källkod och är licenserade under GNU General Public License, Version 2 eller GNU Lesser General Public License, Version 2.1. Källkoden tillhandahålls på en databärare (CD-ROM, DVD eller USB-minne). För att få denna källkod ska du skicka produktnamn, serienummer och inköpsdatum via e-post ([email protected]) eller i ett brev till följande adress:
Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Vi hänvisar till den begränsade garantin till förmån för rättighetshavaren enligt villkoren för GNU General Public License, Version 2 och GNU Lesser General Public
License, Version 2.1:
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU
Lesser General Public License for more details.
108
Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna
Tel 08-562 29 000
Serviceanmälan:
08-562 29 700
www.miele.se
Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
CVA 7845
sv-SE
M.-Nr. 11 860 900 / 01
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement