Miele CM 5310 Silence Fristående kaffemaskin Bruksanvisningar | Manualzz
Bruksanvisning
Kaffemaskin
Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.
sv-SE
M.-Nr. 11 557 661
Bidra till att skona miljön
Transportförpackning
Hantering av uttjänt maskin
Förpackningen skyddar maskinen mot
transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och
är därför återvinningsbara.
Uttjänade elektriska och elektroniska
produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de
innehåller även skadliga ämnen som är
nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller
hanteras på fel sätt kan det medföra
skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.
Förpackning/emballage som återförs till
materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt.
Vi rekommenderar att förpackningen
sparas, så att den kan användas om
produkten ska transporteras.
Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som
kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla
batterier och lampor som inte sitter fast
i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se
till att den uttjänta produkten förvaras
barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.
2
Innehåll
Bidra till att skona miljön ..................................................................................
2
Säkerhetsanvisningar och varningar...............................................................
6
Beskrivning av kaffemaskinen ........................................................................ 17
Manöverpanel .................................................................................................... 18
Tillbehör ............................................................................................................. 19
Använda kaffemaskinen ................................................................................... 20
Första gången produkten används .................................................................. 21
Vattenhårdhet .................................................................................................... 23
Fylla på vattenbehållaren .................................................................................. 24
Fylla på behållaren för bönor............................................................................ 25
Starta och stänga av ......................................................................................... 26
Ställa in tappen på rätt höjd ............................................................................. 27
Göra drycker ......................................................................................................
Göra kaffedrycker med och utan mjölk ...............................................................
Mjölkberedning....................................................................................................
Använda mjölk från mjölkförpackningar .........................................................
Göra en kaffedryck ..............................................................................................
Avbryta beredning ...............................................................................................
2 koppar (touchknappen ) ...............................................................................
Kaffekanna ..........................................................................................................
Kaffe bryggt på kaffepulver .................................................................................
Fylla på kaffepulver ........................................................................................
Göra varmt vatten (CM 5410, CM 5510, CM 5710).............................................
28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
Malgrad .............................................................................................................. 33
Malmängd, bryggningstemperatur och förbryggning....................................
Malmängd ...........................................................................................................
Bryggtemperatur .................................................................................................
Förbryggning av kaffepulvret...............................................................................
34
34
34
34
Dryckesmängd................................................................................................... 35
Användarprofiler ................................................................................................ 37
Skapa profiler ...................................................................................................... 37
3
Innehåll
Ändra drycker i en användarprofil .......................................................................
Välja en dryck från en användarprofil ..................................................................
Ändra namn .........................................................................................................
Radera profil ........................................................................................................
Ställa in byte av användarprofil (Byt profil) ..........................................................
37
37
37
37
38
Inställningar .......................................................................................................
Visa och ändra Inställningar ................................................................................
Språk ...................................................................................................................
Timer: Avstängning efter .....................................................................................
Ecoläge................................................................................................................
Info (visa information) ..........................................................................................
Driftspärr  .........................................................................................................
Vattenhårdhet ......................................................................................................
Ljusstyrka display................................................................................................
Ljudstyrka............................................................................................................
Fabriksinställningar..............................................................................................
Demoläge (butik) .................................................................................................
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
Rengöring och skötsel ......................................................................................
Översikt över rengöringsintervaller......................................................................
Rengöra för hand eller i diskmaskin ....................................................................
Olämpliga rengöringsmedel ................................................................................
Uppsamlingskärl, sumpbehållare och avrinningsgaller .......................................
Rengöra vattenbehållaren ...................................................................................
Ta ut och rengöra filtret till vattenbehållaren .......................................................
Tapp.....................................................................................................................
Mjölkledning ........................................................................................................
Bönbehållare och kaffepulverbehållare ...............................................................
Rengöra höljet .....................................................................................................
Öppna menyn Skötsel .........................................................................................
Spola igenom maskinen ......................................................................................
Spola igenom mjölkledningen .............................................................................
Avfetta bryggenheten och gör rent insidan .........................................................
Avkalka kaffemaskinen........................................................................................
41
41
42
43
44
45
46
46
48
48
49
49
49
49
51
53
Transportera kaffemaskinen ............................................................................ 55
Tömma ut vatten ur kaffemaskinen ..................................................................... 55
Förpacka kaffemaskinen ..................................................................................... 55
Hur du klarar av mindre fel själv ......................................................................
Meddelanden i displayen ....................................................................................
Kaffemaskinen beter sig inte som den ska .........................................................
Otillfredsställande resultat...................................................................................
4
56
56
58
65
Innehåll
Miele service och garanti ................................................................................. 67
Få hjälp vid eventuella störningar ........................................................................ 67
Mieles garanti ...................................................................................................... 67
Spara energi....................................................................................................... 68
Elanslutning ....................................................................................................... 69
Uppställningsanvisningar ................................................................................. 70
Kaffemaskinens mått ........................................................................................ 71
Tekniska data..................................................................................................... 72
5
Säkerhetsanvisningar och varningar
Denna kaffemaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock medföra person- och sakskador.
Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om
installation, säkerhet, användning och underhåll. Därigenom skyddar du dig och förhindrar skador på kaffemaskinen.
I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt
att läsa och följa avsnittet “Uppställning och anslutning” samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.
Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att
dessa anvisningar inte har följts.
Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.
6
Säkerhetsanvisningar och varningar
Användningsområde
 Kaffemaskinen är avsedd för privat bruk.
 Kaffemaskinen är inte avsedd att användas utomhus.
 Kaffeautomaten får endast användas på höjder lägre än 2 000 m.
 Kaffemaskinen ska endast användas för hushållsbruk för beredning av espresso, cappuccino, latte macchiato och liknande. All annan användning är otillåten.
 Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska
förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte
är kapabla att använda kaffemaskinen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda kaffemaskinen
utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de
kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med
en felaktig användning.
7
Säkerhetsanvisningar och varningar
Om det finns barn i hemmet
 Risk för bränn- och skållningsskador vid tapparna.
Barns hud är känsligare för höga temperaturer än vuxnas hud.
Hindra barn från att röra kaffemaskinens varma och heta delar eller
att hålla handen eller armen under tappen.
 Ställ kaffemaskinen utom räckhåll för barn.
 Barn under åtta år bör hållas borta från kaffemaskinen och elsladden.
 Barn från åtta år och uppåt får endast använda kaffemaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder
den på ett säkert sätt.
Barn från åtta år måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig
användning.
 Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av kaffemaskinen. Låt inga barn leka med den.
 Barn får inte rengöra kaffemaskinen, såvida de ej är äldre än åtta
år och hålls under uppsikt.
 Tänk på att espresso och kaffe inte är drycker för barn.
 Kvävningsrisk. Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll
därför barn borta från förpackningsmaterial.
8
Säkerhetsanvisningar och varningar
Teknisk säkerhet
 Kontrollera att kaffemaskinen inte har några synliga skador innan
du ställer upp den. Ta aldrig en skadad kaffemaskin i bruk eftersom
det kan innebära fara för användaren.
 Innan kaffemaskinen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på kaffemaskinens typskylt jämföras med dem
som gäller för elnätet på uppställningsplatsen.
Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador
ska uppstå på kaffemaskinen.
 Kaffemaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt en fackman kontrollera installationen vid
tveksamhet.
 Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller
icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna
Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.
 Anslut inte kaffemaskinen till elnätet via grenuttag eller förlängningskabel. Dessa garanterar inte kaffemaskinens elektriska säkerhet
(brandrisk).
 Kaffemaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte
är fasta (till exempel båtar).
 Dra ut stickproppen på en gång om du skulle se att kaffemaskinen
är skadad på något sätt eller om du känner att det luktar rök.
 Se till att sladden inte kläms fast eller skaver mot vassa kanter.
9
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Tänk också på att sladden inte ska hänga ner på golvet. Du kan
snubbla på den och kaffemaskinen kan då gå sönder.
 Använd endast kaffemaskinen vid en rumstemperatur mellan
+10 °C och +38 °C.
 Ställ kaffemaskinen minst 850 mm ovanför golvet.
 Risk för överhettning. Se till att kaffemaskinen är tillräckligt ventilerad. Täck inte över kaffemaskinen med dukar eller liknande medan
den används.
 Om du placerar kaffemaskinen bakom en stängd skåplucka ska
den bara användas när skåpluckan är öppen (se avsnittet “Uppställningsanvisningar” för nischens minsta storlek). Bakom en stängd
skåplucka lagras för mycket värme och fukt. Därigenom kan maskinen och/eller möbelskåpet skadas. Stäng inte skåpluckan när kaffemaskinen är igång. Stäng skåpluckan först när kaffemaskinen har
svalnat helt.
 Skydda kaffemaskinen mot vattenstänk och akta så att du inte
spiller vatten över den.
 Reparationer får endast utföras av en av Miele auktoriserad fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda
risker för användaren.
 Garantianspråk går förlorade om kaffemaskinen repareras av andra än av Miele auktoriserad service.
 Vid reparation måste kaffemaskinen vara skild från elnätet.
Kaffemaskinen är skild från elnätet endast i något av följande fall:
- När stickproppen är utdragen.
Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta
strömmen till kaffemaskinen.
- När huvudströmmen är avstängd.
- När säkringarna är helt urskruvade.
10
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Öppna aldrig kaffemaskinens hölje. Kontakt med strömförande
anslutningar och ändring av kaffemaskinens elektriska och mekaniska konstruktion kan utgöra fara för användaren samt leda till funktionsstörningar.
11
Säkerhetsanvisningar och varningar
Användning
 Risk för bränn- och skållningsskador vid tapparna.
De vätskor och ångan som kommer ut är mycket heta.
Håll inga händer under tappen medan varma drycker eller ånga
kommer ut.
Rör inte kaffemaskinens varma delar.
Dysorna kan läcka varma vätskor eller ånga. Kontrollera därför att
tappen är ren och korrekt monterad.
Även vattnet i uppsamlingskärlet kan vara väldigt varmt. Var därför
försiktig när du tömmer uppsamlingskärlet.
 Tänk på följande när det gäller vatten:
- Vattenkvaliteten måste motsvara normen för dricksvatten i det
land där kaffemaskinen används.
- Fyll endast på med kallt och färskt dricksvatten i vattenbehållaren.
Varmt eller hett vatten eller andra vätskor kan skada kaffemaskinen.
- Fyll på vatten varje dag för att undvika att det bildas bakterier.
- Använd inte kolsyrat vatten.
 I bönbehållaren ska bara rostade kaffebönor fyllas på. Fyll inte på
behållaren för kaffebönor med pulverkaffe eller bönor som innehåller
olika typer av tillsatser.
 Fyll inte på med vätska i bönbehållaren.
 Använd inte råkaffe (gröna, orostade kaffebönor) eller kaffeblandningar som innehåller råkaffe. Råkaffebönor är väldigt hårda och
innehåller ännu restfukt. Kvarnen i kaffemaskinen kan då skadas.
 Fyll inte på kaffemaskinen med kaffebönor som på något sätt behandlats med socker. Häll inte heller i vätskor som innehåller socker i
kaffemaskinen eftersom socker förstör kaffemaskinen.
 Häll endast malna kaffebönor i pulverbehållaren.
12
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Använd inget karamelliserat pulverkaffe. Sockret i kaffet täpper
igen bryggenheten i kaffemaskinen. Rengöringstabletterna som finns
för avfettning av bryggenheten löser inte upp några sockerrester.
 Använd alltid bara mjölk utan tillsatser. Tillsatser som innehåller
mycket socker fastnar i mjölksystemet.
 Om du använder animalisk mjölk ska du endast använda pastöriserad mjölk.
 Håll inga brinnande drinkblandningar med alkohol under tappen.
Plastdelarna kan fatta eld och smälta.
 Ha inga öppna lågor som till exempel ett ljus, på eller bredvid
kaffemaskinen. Kaffemaskinen kan börja brinna.
 Använd inte kaffemaskinen för att rengöra andra föremål.
13
Säkerhetsanvisningar och varningar
Tillbehör och reservdelar
 Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla
säkerhetskrav uppfylls. Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar från Miele.
 Använd endast Mieles originaltillbehör. Om ej godkända tillbehör
används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele
kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
 Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din kaffemaskin
i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.
Rengöring och skötsel
 Stäng av kaffemaskinen med strömbrytaren innan du ska rengöra
den.
 Rengör kaffemaskinen dagligen efter användning, särskilt innan
de används första gången (se avsnittet “Rengöring och skötsel”).
 Tänk på att rengöra mjölkledningarna och andra delar som kommer i kontakt med mjölk ordentligt. Mjölk innehåller naturligt bakterier som förökar sig snabbt vid otillräcklig rengöring.
 Använd inte ångrengörare för att rengöra kaffemaskinen. Ångan
kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning.
 Avkalka kaffemaskinen regelbundet, beroende på vattenhårdhet,
med Mieles avkalkningstabletter. Avkalka kaffemaskinen oftare om
du har väldigt kalkhaltigt vatten. Miele ansvarar inte för skador som
har uppstått på grund av att kaffemaskinen inte har kalkats av tillräckligt ofta, att fel avkalkningsmedel har använts eller att medlet har
doserats fel.
 Ta regelbundet bort fett från bryggenheten med Mieles rengöringstabletter. Beroende på fetthalten i den använda kaffesorten kan
bryggenheten bli igensatt snabbare.
14
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Espresso- och kaffesump ska kastas i matavfallet eller på komposten, inte i diskhon. Det kan bli stopp.
15
Säkerhetsanvisningar och varningar
För ytor i rostfritt stål gäller:
 Sätt inte fast några självhäftande lappar, tejp eller annat liknande
på de rostfria ytorna.
 De rostfria ytorna kan repas. Till och med magneter kan orsaka
repor.
16
Beskrivning av kaffemaskinen
a Undre panel med avrinningsgaller
b Tapp med cappuccinatore och varmvattentapp
g Inställning av malgrad (bakom luckan)
h Bryggenhet (bakom luckan)
c Knapp På/Av 
i Parkeringsläge för mjölkledningen
d Manöverpanel
j Uppsamlingskärl med lock och
sumpbehållare
e Vattenbehållare
f Bönbehållare och kaffepulverbehållare
17
Manöverpanel
a Knapp På/Av 
Starta och stänga av kaffemaskinen
b Dryckesknappar
Bereda drycker
–  espresso
–  kaffe
–  cappuccino
–  latte macchiato
c Display
Visa information om aktuell process
eller status
d Optiskt gränssnitt
(endast för Miele service)
e Pilknappar 
Bläddra i urvalslistorna, markera
alternativ eller ändra värden
f Touchknapp OK
Bekräfta meddelanden i displayen
och spara inställningar
g Touchknapp “Tillbaka“ 
Gå tillbaka till den näst högsta menyn
och avbryta processer.
h Lysdiod
Pulserande ljus när kaffemaskinen är
inkopplad men displayen är i energisparläge
i Touchknapp 
Fler drycker
(CM 5410, CM 5510,
CM 5710)
Profiler
Skötsel
Parameter
Inställningar 
j Touchknapp “2 koppar“ 
Göra 2 koppar av en dryck samtidigt.
18
Tillbehör
Du kan beställa och köpa ytterligare tillbehör hos Mieles återförsäljare, hos
Mieles reservdelsavdelning och i Mieles
online-shop.
Extra tillbehör
Medföljande tillbehör
- Mikrofibertrasa
för att ta bort fingeravtryck och
lättare smuts.
- Startset “Miele skötselprodukter”
Beroende på modell medföljer olika
rengöringsprodukter.
- Rengöringsborste
t. ex. för att rengöra mjölkledningen
Passande till kaffemaskinen finns flera
olika tillbehör och skötsel- och rengöringsmedel i Mieles sortiment.
- Rengöringsmedel för mjölkledningarna
för att rengöra mjölksystemet
- Rengöringstabletter
för att avfetta bryggenheten
- Avkalkningstabletter
för att avkalka vattenledningarna
- CJ Jug 1,0 l
kanna för kaffe eller te (kannfunktion)
- Mjölkbehållare med lock
för förvaring av och beredning av
mjölk
19
Använda kaffemaskinen
Touchknappar
Du använder kaffemaskinen genom att
trycka på de olika touchknapparna.
Vid varje knapptryck hörs en ljudsignal. Du kan anpassa knappljuden eller
stänga av dem helt (se avsnittet “Inställningar – Ljudstyrka“).
Dryckesmeny
Du är i dryckesmenyn när följande visas
i displayen Välj dryck.
 Miele
Välj dryck
Ytterligare drycker hittar du i menyn Fler
drycker (touchknappen ).
Välja en meny och hitta i en
meny
För att välja en meny trycker du på
touchknappen .
Inställningar
Språk 
Tid
Timer
I respektive meny kan du starta beredningar eller ändra inställningar. En liggande stapel till höger i displayen visar
om det följer några ytterligare val eller
text.
Om du vill välja ett alternativ, trycker du
på pilknapparna  och  tills önskad
menypunkt är markerad.
För att bekräfta ditt val, trycker du på
touchknappen OK.
I en urvalslista ser du på bocken  vilken inställning som är vald.
Lämna en meny eller avbryta
en funktion
För att lämna aktuell meny trycker du
på touchknappen .
20
Första gången produkten används
Innan första användningen
 Ta bort eventuella informationsblad.
Tips! Mjölkledningen kan du lägga undan bakom luckan om den inte används.
 Ta av skyddsfolien från uppsamlingskärlet och sätt in det i den nedre panelen.
 Ställ upp kaffemaskinen på en plan
yta som tål lite vatten (se avsnittet
“Uppställningsanvisningar”).
Rengör kaffemaskinen ordentligt (se
avsnittet “Rengöring och skötsel”)
innan du fyller på vatten och kaffebönor.
 Sätt in kaffemaskinens stickpropp i
vägguttaget.
 Ta ut vattenbehållaren och fyll på med
kallt vatten. Fyll inte över markeringen
“max” och sätt tillbaka vattenbehållaren.
 Ta av locket till bönbehållaren, fyll på
rostade kaffebönor och stäng locket
igen.
Koppla in kaffemaskinen för
första gången
 Tryck på På/Av-knappen .
I displayen visas under en kort stund
meddelandet Miele – Willkommen.
 Tryck på pilknapparna  till önskat
språk är markerat. Tryck på OK.
 Välj eventuellt land och tryck sedan
på OK.
Inställningen sparas.
Därmed är idrifttagningen avslutad.
 Bekräfta med OK.
Kaffemaskinen värms upp och spolar
ledningarna. Ur centraltappen kommer
sköljvatten.
 Spola igenem mjölkledningen (se avsnittet “Rengöring och skötsel – Spola igenom mjölkledningen”), innan du
gör någon kaffespecialitet med mjölk.
21
Första gången produkten används
Observera att hela kaffearomen och
den typiska creman utvecklar sig först
efter ett par beredningar.
Häll bort de två första kaffeberedningarna så att kafferesterna från fabrikstesten försvinner ur systemet.
Vid de första kaffedryckerna som görs
så mals en större mängd kaffebönor.
Därför kan det bildas pulverrester på
locket till uppsamlingskärlet.
22
Vattenhårdhet
Vattenhårdheten anger hur mycket kalk
som lösts upp i vattnet. Ju mer kalk
som lösts upp i vattnet, desto hårdare
är vattnet. Ju hårdare vattnet är, desto
oftare måste kaffemaskinen kalkas av.
Ställa in vattenhårdhet
Kaffemaskinen mäter den förbrukade
mängden vatten och ånga. Beroende
på vilken vattenhårdhet som är inställd
går det att göra fler eller färre drycker
innan kaffemaskinen ska avkalkas.
 Väjl hårdhetsgrad och bekräfta
med OK.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Inställningar  | Vattenhårdhet och
bekräfta med OK.
Inställningen sparas.
Ställ in vattenhårdheten efter den lokala
vattenhårdhetsgraden så att att kaffemaskinen fungerar felfritt och inte tar
skada. Sedan visas en uppmaning i displayen att starta avkalkningen.
Vattenverket kan ge dig info om aktuell
vattenhårdhet.
Vid leverans är hårdhetsgrad 3 inställd.
Fyra olika hårdhetslägen kan ställas in:
°dH
mmol/l
ppm
(mg/l CaCO3)
Inställning*
0–8,4
0–1,5
0–150
mjukt 1
8,4–14
1,5–2,5
150–250
medel 2
14–21
2,5–3,8
250–375
hårt 3
> 21
> 3,8
> 375
mycket
hårt 4
* Eventuellt avviker beteckningarna för vattenhårdhetsgraderna i displayen beroende på vilket
land du befinner dig i. För att ställa in aktuell vattenhårdhet så är det viktigt att ange värdet som
finns angivet i tabellen.
23
Fylla på vattenbehållaren
 Hälsorisk på grund av bakterier i
vattnet.
Det kan uppstå bakterier i vatten
som står längre tid i vattenbehållaren, vilket kan riskera din hälsa.
Byt dagligen vatten i vattenbehållaren.
 Risk för skador på grund av felaktig användning.
Olämpliga vätskor som varmt eller
hett vatten, eller andra vätskor kan
skada kaffemaskinen.
Vatten med kolsyra kalkar igen kaffemaskinen.
Fyll endast på med kallt och färskt
dricksvatten i vattenbehållaren.
 Öppna locket på den vänstra sidan av
kaffemaskinen.
 Ta ut vattenbehållaren uppåt.
 Fyll på kallt, färskt dricksvatten i vattenbehållaren upp till markeringen
max. i vattenbehållaren.
24
 Sätt in vattenbehållaren igen och
stäng luckan.
Se till att vattenbehållarens handtag
ligger åt höger, så att locket stängs
ordentligt.
Om vattenbehållaren står något
högre eller snett, kontrollera att det
är isatt korrekt eller om avställningsytan är smutsig. Vatten kan rinna ut.
Rengör eventuellt vattentankens avställningsyta.
Fylla på behållaren för bönor
Du kan brygga kaffe eller espresso på
hela rostade kaffebönor som mals
färskt för varje portion. Fyll på med kaffebönor.
Vill du hellre ha kaffe bryggt på kaffepulver fyller du på kaffepulver i behållaren för pulverkaffe.
 Risk för skador på kvarnen på
grund av felaktig användning.
Kaffemaskinen skadas om bönbehållaren fylls med olämpligt material, till
exempel vätskor, malt kaffe, eller kaffebönor förbehandlade med socker,
karamell eller liknande.
Även råkaffe (gröna, orostade kaffebönor) eller kaffeblandningar som
innehåller råkaffe kan skada kvarnen.
Råkaffebönor är väldigt hårda och
innehåller ännu restfukt. Kvarnen i
kaffemaskinen kan då skadas.
Bönbehållaren får endast fyllas med
rostade kaffebönor.
 Ta bort aromalocket till bönbehållaren.
 Fyll på med kaffebönor.
 Sätt på locket.
Tips! Du kan mala råkaffe i en kvarn för
nötter eller frön. Såna kvarnar har vanligtvis en roterande kniv i rostfritt stål.
Det malda råkaffet fyller du sedan portionsvis i pulverbehållaren och sedan
brygger du önskad kaffedryck.
25
Starta och stänga av
Starta kaffemaskinen
Stänga av kaffemaskinen
 Tryck på På/Av-knappen .
 Tryck på På/Av-knappen .
Maskinen värms upp och spolar ledningarna. Ur centraltappen kommer
varmt vatten.
När du har berett en dryck, spolar kaffemaskinen ledningarna före avstängning.
När följande står i displayen Välj dryck
kan du göra en kaffedryck.
Om kaffemaskinen redan har drifttemperatur spolas inte ledningarna igenom när den startas.
Om du inte trycker på någon knapp
eller inte startar något skötselprogram
kommer displayen att släckas efter
cirka 7 minuter för att spara energi.
LED-belysningen till höger kommer lysa
pulserande medan kaffemaskinen är inkopplad.
 För att aktivera kaffemaskinen igen
och för att kunna göra kaffe igen, så
trycker du på en av touchknapparna.
26
När du har gjort en dryck med mjölk
visas följande i displayen Sätt mjölkledningen i uppsamlingskärlet.
 När du har satt mjölkledningen i avrinningsgallret så trycker du på OK.
Om kaffemaskinen ska stå
oanvänd under en längre tid
Om kaffemaskinen inte ska användas
under en längre tid, till exempel under
en semester, beakta följande:
 Töm uppsamlingskärlet, sumpbehållaren och vattenbehållaren.
 Rengör alla delar ordentligt, även
bryggenheten.
 Dra ur kontakten för att bryta strömmen till kaffemaskinen vid behov.
Ställa in tappen på rätt höjd
Du kan ställa in tappen efter hur höga
kopparna och glasen som du använder
är. Genom att anpassa höjden på tappen blir inte kaffet eller espresson kall
så snabbt och creman bibehålls längre.
 Dra ner tappen till kanten på koppen
eller glaset.
Eller skjut upp tappen så att koppen
eller glaset får plats under.
27
Göra drycker
 Risk för bränn- och skållningsskador vid tapparna.
De vätskor och ångan som kommer
ut är mycket heta och kan orsaka
brännskador.
Håll inga händer under tappen medan varma drycker eller ånga kommer
ut.
Rör inte kaffemaskinens varma delar.
Göra kaffedrycker med och utan mjölk
Du kan välja mellan följande olika kaffespecialiteter:
- Ristretto är en kraftigare, mer koncentrerad espresso. Samma mängd
kaffepulver används som till en espresso. Dock tillsätts bara väldigt lite
vatten.
- Espresso är ett starkt, aromatiskt
kaffe med ett tjockt, hasselnötsbrunt
skum på kaffet – crema.
För bryggning av espresso rekommenderar vi att du använder kaffebönor som har rostats speciellt för espresso.
- Kaffe skiljer sig från espresso genom
den speciella rostningen av kaffebönorna och det bryggs med mer
vatten.
För bryggning av kaffe rekommenderar vi kaffebönor med motsvarande
rostning.
- Caffé lungo är ett kaffe som bryggs
med betydligt mer vatten.
- Cappuccino består av ungefär två
tredjedelar mjölkskum och en tredjedel espresso.
28
- Latte Macchiato består av en tredjedel vardera av varm mjölk, mjölkskum
och espresso.
- Caffè latte består av varm mjölk och
espresso.
Du kan dessutom göra varm mjölk och
mjölkskum.
Mjölkberedning
Tillsatser med socker i mjölk eller
mjölkalternativ, till exempel en sojadryck, kan göra att de mjölkledande delarna klibbar ihop. Rester från
olämpliga vätskor kan påverka beredningen av dryck.
Använd endast mjölk utan tillsatser.
Använd bara pastöriserad komjölk.
Om du inte har gjort någon kaffe
med mjölk på en längre tid så spola
igenom mjölkledningen innan du gör
den första koppen.
Tips! Använd kall komjölk (< 10 °C)
med ett äggviteinnehåll på minst tre
procent för en perfekt konsistens.
Du kan välja mjölkens fetthalt enligt dina egna preferenser. Med standardmjölk (minst 3,5 % fett) blir mjölkskummet något krämigare än med fettsnål
mjölk.
Göra drycker
Använda mjölk från mjölkförpackningar
Tips! Mieles mjölkbehållare är ett optimalt komplement till Mieles kaffemaskin
om du ofta brygger kaffespecialiteter
med mjölk. Mjölkbehållaren kan diskas i
maskin och är smidig att förvara i kylskåp när den inte används. För att
mjölken ska skumma bra behöver den
nämligen vara kall (< 10 °C).
Du kan beställa och köpa mjölkbehållaren hos Mieles återförsäljare, hos Mieles
reservdelsavdelning och i Mieles onlineshop.
Göra en kaffedryck
Mjölkledningen kan förvaras bakom
luckan.
 Ställ en kopp under tappen.
 Sätt i mjölkledningen i tappen.
 Ställ en behållare med mjölk bredvid
kaffemaskinen.
 Låt mjölkledningen hänga ner i mjölken. Se till att mjölkledningen hamnar
tillräckligt djupt ner i mjölken.
 Välj en dryck: Tryck på touchknappen
för önskad dryck. Alternativt kan du
gå till menyn Fler drycker (touchknappen ) och välja en dryck.
Bryggningen startar.
Avbryta beredning
 För att avbryta tillagningen, tryck en
gång till på dryckknappen eller touchknappen  för drycker från Fler
drycker.
Kaffemaskinen avbryter processen.
29
Göra drycker
Tips! När Stopp visas kan du också avbryta beredningen med touchknappen OK.
När du gör kaffespecialiteter med
mjölk eller dubbla koppar av en
dryck kan du avbryta de olika komponenterna separat, om du trycker på
touchknappen OK.
2 koppar (touchknappen )
Du kan också göra dubbla koppar samtidigt, antingen i en stor kopp eller i två
koppar.
Kaffekanna
Med funktionen Kaffekanna kan du automatiskt göra flera koppar kaffe efter
varandra (max 0,75 liter) för att till
exempel fylla en kaffekanna. Upp till
6 koppar kan göras så.
Funktionen Kaffekanna kan användas
två gånger efter varandra. Därefter behöver kaffemaskinen en längre avsvalningstid på en timme för att den inte
ska ta skada.
Se till att du har fyllt behållaren för kaffebönor och vattenbehållaren innan du
startar funktionen Kaffekanna.
 Ställ ett tillräckligt stort kärl under
tappen.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Fler drycker | Kaffekanna och bekräfta med OK.
 Välj önskat antal koppar (3–6) och bekräfta med OK.
 Följ anvisningarna i displayen.
 Ställ en kopp under varje dysa.
 Tryck på touchknappen  direkt före
eller efter du har startat en beredningen av en dryck.
Beredningen startar och två koppar av
vald dryck bryggs.
Om du inte trycker på någon av dryckesknapparna på en stund kommer valet “2 portioner”  att återställas.
30
Varje kopp kaffe mals, bryggs och rinner enskilt ut genom tappen. I displayen
kan du följa processen.
Avbryta Kaffekanna
 Tryck på touchknappen .
Beredningen Kaffekanna avbryts.
Tips! För funktionen “Kaffekanna” kan
en rostfri kanna köpas från Miele som
extra tillbehör.
CJ JUG kannan köper du i Mieles online-shop, hos Miele Service eller hos din
Miele återförsäljare.
Göra drycker
Kaffe bryggt på kaffepulver
För att göra kaffe eller espresso av redan malda kaffebönor, fyller du på
kaffepulver skopvis i pulverbehållaren.
På så vis kan du också brygga kaffe utan koffein även om du har kaffebönor
som innehåller koffein i behållaren för
bönor.
Du kan bara brygga en kopp kaffe eller
espresso åt gången med kaffepulver.
Fyll maximalt 12 g i pulverbehållaren.
 Fyll pulverbehållaren med kaffepulver
och stäng åter pulverbehållaren.
 Sätt på locket på bönbehållaren.
 Ställ en kopp under tappen.
 Välj dryck.
Den önskade kaffedrycken bryggs.
Fyll maximalt 12 g i pulverbehållaren.
Om du fyller för mycket kaffepulver i
pulverbehållaren kan bryggenheten
inte pressa kaffepulvret.
Fylla på kaffepulver
Kaffemaskinen använder allt kaffepulver
som du har fyllt på till nästa kaffeberedning.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Fler drycker | Kaffepulver och bekräfta med OK.
I displayen visas Fyll på kaffepulver och
välj dryck.
 Ta först av locket från bönbehållaren
och sedan locket på pulverbehållaren.
31
Göra drycker
Göra varmt vatten (CM 5410,
CM 5510, CM 5710)
Tänk på att vattnet inte är lämpar för
att göra svart te.
 Ställ en lämplig kopp eller ett lämpligt
glas under tappen.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Fler drycker | Hett vatten och bekräfta med OK.
Varmvattnet rinner ner i koppen under
centraltappen.
32
Malgrad
Malgraden fastställer kaffepulvrets kontakttid med vattnet, den så kallade extraktionstiden. Om malgraden är optimalt inställd kan du brygga en perfekt
kaffedryck med hasselnötsbrun crema.
Malgraden du har ställt in gäller för alla
kaffedrycker.
På följande kännetecken ser du om du
måste ändra malgrad.
Malgraden är för grov om kaffe eller espresso smakar för vattnigt eller surt.
Creman är blek eller mycket ljus.
 Vrid malgradsspaken i kaffemaskinen
maximalt en nivå åt vänster (finare
malning) eller åt höger (grövre malning).
 Stäng luckan.
 Gör en kaffedryck.
Därefter kan du ändra malgraden igen.
Den ändrade malgraden aktiveras först
vid den andra omgången kaffe som
bryggs.
Minska malgraden för att mala kaffebönorna finare.
Malgraden är för fin om kaffe eller espresso smakar för bittert och creman är
mörkbrun.
Öka malgraden för att mala bönorna
grövre.
Ändra bara malgraden med ett läge
åt gången.
Börja bereda en dryck för att mala
kaffebönor på nytt. Därefter kan du
ändra malgraden igen.
 Öppna luckan.
33
Malmängd, bryggningstemperatur och förbryggning
Du kan ställa in malmängd, bryggtemperatur och förbryggning individuellt för
alla kaffedrycker. Då väljer du först
drycken i menyn Parameter och kan
sedan anpassa dryckesparametrar.
Tips! Om kaffet är för starkt eller smakar för bittert kan du prova en annan
bönsort.
 Tryck på touchknappen  och välj
Parameter.
Bryggtemperaturen måste anpassas till
de använda kaffebönorna och rostningen. Under detta är det även avgörande
om du gör kaffe eller espresso.
 Välj en dryck och bekräfta med OK.
De aktuella inställningarna för malmängd, bryggtemperatur och förbryggning visas för denna dryck.
Bryggtemperatur
 Välj Malmängd, Bryggtemperatur eller
Förbryggning.
Vissa sorter är känsliga och reagerar på
höga bryggtemperaturer så att det kan
påverka smaken. Om ditt kaffe smakar
bittert kan det bero på att du valt en för
hög bryggtemperatur.
 Välj önskad inställning och bekräfta
med OK.
Espresso bryggs normalt med högre
temperaturer.
Inställningen sparas.
Förbryggning av kaffepulvret
CM 5410, CM 5510, CM 5710: De förändrade parametrarna sparas alltid i
den aktuella profilen. Namnet på aktuell användarprofil visas uppe till vänster i displayen.
Malmängd
Kaffemaskinen kan mala och brygga 6–
14 g kaffebönor per kopp. Ju mer kaffepulver som bryggs, desto starkare blir
kaffet.
Malmängden är för låg om espresson
eller kaffet smakar tunt.
Ställ in malmängden på mer finmalet så
att mer kaffepulver används till bryggningen.
Malmängden är för hög om espresson
eller kaffet smakar bittert.
Minska malmängden så att mindre
kaffepulver används till bryggning.
34
Vid förbryggning fuktas kaffepulvret
med lite hett vatten. Kaffepulvret sväller
lite. Resterande vattenmängd pressas
efter en kortare stund genom det fuktade kaffepulvret. Om ditt kaffe smakar
för slätstruket och du vill ha mer smak
eller fyllighet ska du prova funktionen
“Förbryggning”. Beroende på använd
kaffesort kan förbryggning intensifiera
smaken.
Det går att ställa in en kort eller lång
förbryggning och du kan även avaktivera funktionen “Förbryggning”.
Tips! Förbryggning rekommenderas
särskilt för beredning av kaffe.
Dryckesmängd
Smaken på kaffet beror förutom sorten
på kaffebönorna också på mängden
vatten som används.
Du kan anpassa mängden vatten till alla
kaffedrycker och även anpassa mängden hett vatten till storleken på koppen
och kaffesorter du använder. Mängden
kaffepulver förändras inte.
Ändra mängden under tiden du
gör en kopp kaffe
För kaffespecialiteter med mjölk kan du,
förutom espresso- och kaffemängd,
även anpassa mängden mjölk och
mjölkskum till dina önskemål. Du kan
dessutom bestämma mängden för varm
mjölk och mjölkskum.
 Tryck på touchknappen för önskad
dryck tills Ändra visas i displayen.
För varje dryck finns en maximalt möjlig
mängd som kan programmeras. När
denna är uppnådd, stoppas beredningen. Då sparas den maximalt möjliga
mängden.
Den önskade drycken bereds och i displayen visas Spara.
Om vattenbehållaren blir tom under
beredningen så avbryts mängdprogrammeringen. Mängden dryck sparas
inte.
Du har två olika möjligheter att starta
programmeringen av dryckesmängden:
- med någon av knapparna för kaffe,
när du gör en kopp kaffe eller
- när du väljer Dryckesmängd i
menyn Parameter.
CM 5410, CM 5510, CM 5710Den
ändrade dryckesmängden sparas alltid
i den aktuella profilen. Namnet på aktuell användarprofil visas uppe till vänster i displayen.
Avbryta mängdprogrammering
 Tryck en gång till på knappen för
drycker eller på touchknappen  för
att välja drycker från Fler drycker.
Du kan anpassa dryckesmängden espresso , kaffe , cappuccino  och
latte macchiato  direkt vid beredningen.
 Ställ en kopp under tappen.
När mängdprogrammeringen startas
hörs en ljudsignal. (Bara om ljudsignalen är aktiverad, se “Ljudstyrka”.)
 När koppen är fylld enligt dina önskemål trycker du på OK.
När du vill ändra dryckesmängd för kaffespecialiteter med mjölk, sparas dryckens olika delar efter varandra under beredningen.
 När du tycker att respektive del motsvarar dina önskemål, trycker du på
knappen OK.
Från och med nu kommer den här
drycken att göras enligt programmerad
sammansättning och dryckesmängd.
Ändra dryckesmängd i
menyn Parameter
Du kan anpassa dryckesmängd för
caffè lungo, caffè latte, varm mjölk
och mjölkskum bara via menyn Parameter.
 Ställ en lämplig kopp eller ett lämpligt
kärl under tappen.
35
Dryckesmängd
 Tryck på touchknappen  och välj
Parameter.
 Välj önskad dryck.
 Välj Dryckesmängd och bekräfta
med OK.
Härifrån gör du på samma sätt som för
mängdprogrammering av dryck.
36
Användarprofiler
(CM 5410, CM 5510, CM 5710)
Du kan skapa individuella profiler utöver
Mieles dryckesmeny (Mieles-standardprofil), för att kunna anpassa smak och
preferenser till olika användare.
Du kan anpassa parametrarna och
dryckesmängderna individuellt för varje
användarprofil.
Namnet på aktuell användarprofil visas
uppe till vänster i displayen.
Namnet på den valda användarprofilen
visas uppe till vänster i displayen.
Du kan nu ändra drycker individuellt.
Välja en dryck från en användarprofil
 Ställ en lämplig kopp eller ett lämpligt
kärl under tappen.
 Tryck på touchknappen  och välj
Profiler.
Skapa profiler
 Välj önskad profil och bekräfta
med OK.
 Tryck på touchknappen  och välj
Profiler. Bekräfta med OK.
 Välj önskad dryck.
Menyn Profiler öppnas.
 Välj Skapa profil.
I displayen öppnas redigeraren.
 Ange profilnamnet:
Dryckesberedningen startar.
Ändra namn
Det här valet är bara möjligt att göra
om en användarprofil har lagts till utöver Mieles standard-profil.
- Välj ett tecken genom att markera det
och sedan bekräfta med OK.
 Välj med pilknapparna  Ändra
namn och tryck på OK.
- Om du vill radera ett tecken så trycker du på touchknappen .
 Gå nu tillväga på samma sätt som för
att skapa en användarprofil.
- Du sparar namnet genom att välja
symbolen  och trycka på OK.
- För att radera ett tecken väljer du ,
Profilen är skapad.
Ändra drycker i en användarprofil
Om du ändrar parametrar för en dryck i
en användarprofil, så gäller dessa inställningar bara för den aktiva profilen.
Inställningar för andra användarprofilers
drycker påverkas inte.
 Välj önskad användarprofil.
- för att välja ett nytt tecken, väljer du
tecknet och trycker sedan på OK för
att bekräfta det
- spara det ändrade namnet genom att
välja  och trycka på OK.
Radera profil
Det här valet är bara möjligt att göra
om en användarprofil har lagts till utöver Mieles standardprofil.
 Välj Radera profil och bekräfta
med OK.
37
Användarprofiler
 Välj den användarprofil du vill radera.
 Välj Ja och bekräfta med OK.
Profilen tas bort.
Ställa in byte av användarprofil
(Byt profil)
Du kan välja mellan följande alternativ:
- Manuell: Den valda profilen fortsätter
att vara aktiverad tills du väljer en annan.
- Efter fylld kopp: Efter varje dryck
växlar kaffemaskinen automatiskt till
Mieles standardprofil.
- Vid inkoppling: Varje gång kaffemaskinen kopplas in väljer den automatiskt Mieles standardprofil, oavsett
vilken profil som var inställd innan
kaffemaskinen stängdes av.
 Välj Byt profil och bekräfta med OK.
 Välj önskat alternativ och bekräfta
med OK.
38
Inställningar
Visa och ändra Inställningar
Driftspärr 
Dryckesmenyn visas.
Du kan spärra kaffemaskinen så att till
exempel barn inte kan använda den.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Inställningar och bekräfta med OK.
 Välj den menypunkt som du vill visa
eller ändra.
 Bekräfta med OK.
Tillfällig avaktivering av driftspärren 
 Tryck på OK i 6 sekunder.
Nästa gång kaffemaskinen stängs av
spärras den igen.
 Ändra inställningen enligt dina önskemål och bekräfta med OK.
Vattenhårdhet
Språk
Du hittar information om vattenhårdhet i
avsnittet “Vattenhårdhet”.
Du kan välja ditt språk och vid behov
även uppställningsplats för alla texter
som visas i displayen.
Ljusstyrka display
Tips! Om du av misstag har ställt in fel
språk, så kommer du till språkmenyn
med symbolen .
Timer: Avstängning efter
Om ingen knapp trycks in eller dryck
görs, stängs kaffemaskinen av efter
30 minuter för att spara energi.
Du kan ändra den förprogrammerade
inställningen med pilknapparna  och
välja en tid mellan 15 minuter och 9 timmar.
Ecoläge
Ecoläget är ett energisparläge. Systemet värms upp först om en dryckesberedning startas.
Inställning vid leverans: Ecoläge.
Info (visa information)
Du kan visa antalet beredningar och hur
många beredningar som återstår innan
skötselprogrammen ska genomföras.
Du ändrar displayens ljusstyrka med pilknapparna .
Ljudstyrka
Du kan ställa in ljudstyrkan på ljudsignalerna och knappljudet med pilknapparna .
Tips! Om du vill stänga av belysningen,
trycker du på pilknappen  tills alla
segment är tomma och Avstängd visas.
Fabriksinställningar
Du kan återställa alla inställningar till
fabriksinställning.
Följande återställs inte:
- Antal dryckesberedningar och maskinstatus (beredningar till avkalkning, ... avfetta bryggenheten)
- Språk
- Användarprofiler och tillhörande
drycker (CM 5410, CM 5510,
CM 5710)
39
Inställningar
Demoläge (butik)
För privat bruk behöver du inte denna
funktion.
Kaffemaskinen kan visas och presenteras hos återförsäljare och på mässor
med hjälp av funktionen Butik. Trots att
knapparna och displayen verkar fungera, så värms inte termoblocket upp.
Inga drycker bereds, inga skötselprogram genomförs och inga inställningar
sparas.
Du kan aktivera demoläget, utan att
genomföra den första idrifttagningen.
Vattentanken är tom eller inte isatt.
Starta kaffemaskinen. När meddelandet Fyll på vattenbehållaren och sätt in
den visas så trycker du på knappen 
under 5 sekunder. Demoläget är aktiverat.
40
Rengöring och skötsel
 Hälsorisk på grund av för lite rengöring.
På grund av värme och fukt i kaffemaskinens insida kan kafferester mögla och/
eller mjölkrester kan bli sura och riskera din hälsa.
Rengör kaffemaskinen noggrant och regelbundet.
Översikt över rengöringsintervaller
Rekommenderat rengöringsintervall
Vad måste jag rengöra och underhålla?
Varje dag
(i slutet av dagen)
Vattenbehållare
Sumpbehållaren
Uppsamlingskärl och avrinningsgaller
1 gång i veckan
(oftare om det är mycket smutsigt)
Tapp med integrerad cappuccinatore
Bryggenhet
Insida på bryggenhet och uppsamlingskärl
Kaffemaskinens front (särskilt viktigt direkt efter avkalkning)
Mjölkledning
1 gång i månaden
Bönbehållare och kaffepulverbehållare
Filter till vattenbehållaren
enligt uppmaning
Avfetta bryggenheten (med 1 rengöringstablett)
Avkalka maskinen (med 1 avkalkningstablett)
41
Rengöring och skötsel
Rengöra för hand eller i diskmaskin
Bryggenheten får inte diskas i diskmaskin.
Rengör bryggenheten endast för
hand med varmt vatten och utan
rengöringsmedel.
Följande delar ska endast rengöras för
hand:
- Täckskydd i rostfritt stål över centraltappen
- Bryggenhet
 Skaderisk på grund av för höga
diskmaskinstemperaturer.
Delar kan bli oanvändbara (till exempel deformeras) vid rengöring i diskmaskin med en temperatur på över
55 °C.
Välj bara diskmaskinsprogram med
en maximal temperatur på 55 °C för
delar som kan diskas i maskin.
I diskmaskinen kan plastdelar ta färg
av naturfärgmedel, till exempel i morötter, tomater och ketchup. Färgningen påverkar inte delarnas stabilitet.
- Lock till bönbehållaren
Följande delar tål maskindisk:
- Undre panel
- Uppsamlingskärl och lock
- Avrinningsgaller
- Sumpbehållare
- Vattenbehållare
- Centraltapp (utan täckskydd i rostfritt
stål)
- Lock till pulverbehållaren
42
Rengöring och skötsel
 Risk för bränn- och skållningsskada på grund av heta delar eller
heta vätskor.
Vid drift kan delar bli väldigt varma.
Om heta delar berörs, kan brännskador uppstå. De vätskor och ångan
som kommer ut är mycket heta och
kan orsaka brännskador.
Håll inga händer under tappen medan varma drycker eller ånga kommer
ut.
Låt kaffemaskinen svalna innan du
rengör den.
Tänk också på att vattnet i uppsamlingskärlet kan vara väldigt varmt.
 Skador på grund av inträngande
fukt.
Skaderisk! Ångan från en ångrengörare kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning.
Använd inte en ångrengörare för att
rengöra kaffemaskinen.
Regelbunden rengöring av kaffemaskinen är väldigt viktig, eftersom kafferester
snabbt möglar. Mjölkrester kan surna
och täppa till mjölkledningen.
Olämpliga rengöringsmedel
Alla ytor kan missfärgas eller förändras om de kommer i kontakt med
olämpliga rengöringsmedel. Alla ytor
är repkänsliga. Repiga glasytor kan
under vissa omständigheter gå sönder.
Ta bort rester från rengöringsmedel
på en gång. Se till att eventuellt
stänk från avkalkningen torkas bort
direkt.
För att undvika att ytorna skadas ska du
undvika följande vid rengöring:
- rengöringsmedel som innehåller
soda, ammoniak, syra eller klorid
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel
- kalklösande rengöringsmedel (olämpligt för rengöring av höljet)
- rengöringsmedel för rostfritt stål
- Maskindiskmedel (olämpligt för rengöring av höljet)
- rengöringsmedel för glas eller fönsterputsmedel
- Rengöringsmedel för glaskeramikhällar
- ugnsrengöringsmedel
- skurmedel i pulver eller flytande form
och polermedel
- hårda disksvampar och borstar (till
exempel grytsvampar) eller använda
disksvampar som innehåller rester av
skurmedel.
- rengöringssvampar för glaskeramiska
ytor
43
Rengöring och skötsel
- vassa metallskrapor
- stålull eller rostfria stålbollar
Uppsamlingskärl, sumpbehållare och avrinningsgaller
Rengör uppsamlingskärlet och
sumpbehållaren varje dag för att förhindra att det börjar lukta och mögla.
Sumpbehållaren befinner sig i uppsamlingskärlet. I sumpbehållaren finns
också en del diskvatten.
Kaffemaskinen säger till via displayen
när uppsamlingskärlet och/eller sumpbehållaren är full och måste tömmas.
Töm då både uppsamlingskärlet och
sumpbehållaren. Töm uppsamlingskärlet och sumpbehållaren.
 Risk för brännskada!
Om kaffemaskinen precis har spolats
igenom, vänta en stund innan du tar
ut uppsamlingskärlet eftersom det
kan fortsätta att droppa vatten. Därefter rinner diskvattnet.
 Dra försiktigt uppsamlingskärlet ur
kaffemaskinen och ta av locket . Ta
bort locket .
 Töm uppsamlingskärlet och sumpbehållaren.
 Ta bort avrinningsgallret  och den
nedre panelen .
 Diska alla delar.
44
Rengöring och skötsel
Rengör bara den nedre panelen med
varmt vatten och lite diskmedel, inte i
diskmaskin.
Alla andra delar kan du diska i diskmaskin.
 Rengör utrymmet under uppsamlingskärlet.
 Sätt sedan ihop alla delar igen och
skjut in uppsamlingskärlet i kaffemaskinen igen.
Se till att skjuta in uppsamlingskärlet
ända tills det snäpper fast i kaffemaskinen.
Rengöra vattenbehållaren
Rengör vattenbehållaren dagligen. Du
kan diska vattenbehållaren i diskmaskin
en gång i veckan.
Se till att ventilen, vattenbehållarens
undersida och avställningsytan är
rena. Bara då kan du ställa in vattenbehållaren ordentligt.
 Ta ur vattenbehållaren.
 Diska vattenbehållaren i diskmaskin
eller för hand med varmt vatten och
lite handdiskmedel. Torka sedan ur
den.
 Rengör och torka kaffemaskinens avställningsyta noggrant, framför allt
alla fördjupningar.
 Sätt in vattenbehållaren igen.
 Se till att det sätts tillbaka korrekt (se
bilden).
 Rengör området under kaffemaskinen. När uppsamlingskärlet dras ut
kan vatten hamna under maskinen.
45
Rengöring och skötsel
Ta ut och rengöra filtret till vattenbehållaren
Rengör filtret till vattenbehållaren en
gång i månaden.
Filtret för vattenbehållaren sitter under
vattenbehållaren.
 Ta ur vattenbehållaren.
 Ta av täckskyddet framåt.
 Skruva loss kåpan. Ta bort tätningsringen och filtret.
 Skölj alla delar ordentligt under rinnande vatten.
 Sätt först in vattenbehållarens filter
(krysset uppåt) och sedan tätningsringen. Skruva fast kåpan.
 Dra nu loss hela tappenheten nedåt.
 Sätt in vattenbehållaren.
Tapp
Rengör det rostfria skyddet på tappen endast för hand med varmt
vatten och lite diskmedel.
Alla andra delar kan du diska i diskmaskin.
 Lossa den övre delen med fästplattan
för mjölkledningen från tapparna.
 Rengör alla delar ordentligt.
46
Rengöring och skötsel
Om mjölkledningen blir igensatt så rengör du den med den medföljande rengöringsborsten under rinnande vatten:
 Stick in rengöringsborsten så långt
det går i anslutningsstycket. Rör borsten fram och tillbaka tills alla mjölkrester är borta.
Återmontera centraltappen
 Använd en fuktig trasa för att göra
rent ytskiktet på tappen.
Det är lättare att återmontera centraltappen om delarna har fuktats med
vatten innan.
 Sätt ihop tappenheten igen.
 Skjut in tappenheten i tappen. Tryck
hårt tills tappenheten sitter fast och
utan mellanrum.
 Sätt tillbaka det rostfria skyddet igen
och sätt tillbaka mjölkledningen.
47
Rengöring och skötsel
Mjölkledning
 Hälsorisk på grund av för lite rengöring.
Mjölk innehåller naturligt bakterier.
På grund av värme och fukt i kaffemaskinens insida kan dessa bakterier föröka sig och till exempel kan
mjölkrester bli sura och riskera din
hälsa.
Rengör mjölkledningarna och andra
delar som kommer i kontakt med
mjölk ordentligt.
Kaffemaskinens mjölkledning måste
rengöras cirka var femte dag.
Du kan rengöra mjölkledningen på två
sätt:
- Du kan ta ut tappen med den integrerade cappuccinatoren, ta isär den
och diska den i diskmaskin eller för
hand med varmt vatten och lite diskmedel (se avsnittet “Tapp med integrerad cappuccinatore”).
- Eller så rengör du mjölkledningen
med hjälp av programmet Rengör
mjölkledningen och Mieles rengöringsmedel för mjölkledningar (se “Skötselprogram” - “Rengöra mjölkledning”).
Tips! Vi rekommenderar att den alternativa rengöringsmöjligheten genomförs
en gång per månad, utöver den vanliga
veckovisa rengöringen. Om du till
exempel rengör manuellt varje vecka, så
bör du en gång per månad genomföra
skötselprogrammet Rengör mjölkledningen. Kombinationen gör att mjölkledningen genomförs optimalt.
48
Bönbehållare och kaffepulverbehållare
 Det finns risk för att du gör dig illa på kvarnen!
Dra ur kontakten för att bryta strömmen till kaffemaskinen innan du gör
rent bönbehållaren.
Kaffebönor innehåller fetter som kan bilda avlagringar på väggarna till bönbehållaren och förhindra att bönorna åker
ner i kvarnen som de ska. Rengör därför regelbundet bönbehållaren med en
mjuk trasa.
 Öppna behållaren för bönor.
 Ta ur de kaffebönor som finns kvar.
 Rengör bönbehållaren med en torr
och mjuk trasa.
Nu kan du fylla på bönbehållaren med
kaffebönor igen.
Rengör också pulverbehållaren om det
behövs.
 Öppna pulverbehållaren och ta bort
pulverrester.
Tips! Använd en dammsugare för att få
ut alla kafferester ur bönbehållaren och
pulverbehållaren.
Rengöring och skötsel
Rengöra höljet
Ytorna kan missfärgas eller förändras
om de kommer i kontakt med olämpliga rengöringsmedel eller om smuts
får gro fast.
Det bästa är att alltid ta bort smuts
på höljet direkt.
Se till att eventuellt stänk från avkalkningen torkas bort direkt.
Öppna menyn Skötsel
I menyn Skötsel hittar du skötselprogrammen. Genomför skötselprogrammet när displayen uppmanar dig att göra detta.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Skötsel och bekräfta med OK.
Du kan nu välja ett skötselprogram.
 Stäng av kaffemaskinen.
Spola igenom maskinen
 Rengör framsidan med en ren trasa,
diskmedel och varmt vatten. Torka
sedan av alla delar med en mjuk
trasa.
När du har berett en kaffedryck, spolas
kaffemaskinens ledningar före avstängning. Du kan också starta Spola igenom
maskinen manuellt.
Tips! Tips: Du kan också rengöra fronten med Mieles mikrofibertrasa.
Spola igenom mjölkledningen
Mjölkrester kan täppa till mjölkledningen. Därför ska mjölkledningen sköljas
regelbundet. När du har gjort en dryck
med mjölk så kommer en uppmaning
att visas senast när mjölkledningen
sätts fast i avrinningsgallret.
Du kan också spola igenom mjölkledningen manuellt.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Skötsel | Spola igenom mjölkledningen
och bekräfta med OK.
49
Rengöring och skötsel
Rengöringen kan inte avbrytas. Den
måste genomföras helt.
 Bekräfta med OK.
Processen startar.
 Följ anvisningarna i displayen.
I displayen visas Sätt mjölkledningen i rengöringsmedel.
Rengöringsmedel
 Sätt fast mjölkledningen i den högra
öppningen i avrinningsgallret när du
blir uppmanad om att göra det.
 Bekräfta med OK.
 Lös upp rengöringspulvret i en behållare med 200 ml ljummet vatten. Rör
om med en sked tills pulvret har löst
upp sig helt.
Rengöra kaffemaskinen
Mjölkledningen spolas igenom.
Rengör mjölkledningen med
hjälp av skötselprogrammet
För en så effektiv rengöring som möjligt
rekommenderar vi att du använder
Mieles rengöringsmedel för mjölkledningar. Rengöringspulvret för mjölkledningar har utvecklats speciellt för Mieles
kaffemaskiner och förhindrar följdskador.
Du kan beställa och köpa rengöringsmedlet för mjölkledningar hos Mieles
återförsäljare, hos Mieles reservdelsavdelning och i Mieles online-shop.
För rengöringen behöver du en förpackning rengöringsmedel för mjölkledningar.
Skötselprogrammet Rengör mjölkledningen tar cirka 10 minuter.
 Tryck på touchknappen .
 Välj Skötsel | Rengör mjölkledningen.
50
 Ställ behållaren bredvid kaffemaskinen och häng ner mjölkledningen i rengöringslösningen. Tänk på att ledningen måste hänga ner tillräckligt
djupt i rengöringslösningen.
 Bekräfta med OK.
 Följ instruktionerna i displayen.
Efter spolningen är rengöringsförloppet
klart.
Rengöring och skötsel
Tips! Skölj av eventuella rester av rengöringsmedel på mjölkledningen under
rinnande vatten.
Avfetta bryggenheten och gör
rent insidan
Beroende på fetthalten i den använda
kaffesorten kan bryggenheten bli igensatt mer eller mindre snabbt. För aromatiska kaffedrycker och en fungerande kaffemaskin måste bryggenheten
regelbundet fettas av.
För en så effektiv rengöring som möjligt
rekommenderar vi att du använder
Mieles rengöringstabletter. Rengöringstabletterna för avfettning av bryggenheten har utvecklats speciellt för
Mieles kaffemaskiner och förhindrar
följdskador.
Du kan beställa och köpa rengöringstabletterna hos Mieles återförsäljare, hos
Mieles reservdelsavdelning och i Mieles
online-shop.
Skötselprogrammet “Avfetta bryggenheten” tar cirka 15 minuter.
Du behöver en rengöringstablett för
skötselprogrammet.
Efter 200 beredningar visar displayen
ett meddelande om avfettning av bryggenheten.
 Bekräfta meddelandet med OK.
Meddelandet visas med jämna mellanrum. När max antal drycker är uppnått
spärras kaffemaskinen.
Avfetta bryggenheten
Det går inte att göra några drycker och i
displayen visas Avfetta bryggenheten och
rengör insidan.
Rengöringen kan inte avbrytas. Den
måste genomföras helt.
 Bekräfta med OK.
51
Rengöring och skötsel
Skötselprogrammet startas.
 Följ anvisningarna i displayen.
Avfetta bryggenheten och göra rent
insidan
Rengör bryggenheten endast för
hand med varmt vatten och utan
rengöringsmedel. De rörliga delarna
i bryggenheten är infettade. Rengöringsmedel kan ta bort fettet.
För en så bra kaffesmak som möjligt
och för att förhindra att bakterier bildas ska bryggenheten göras rent en
gång i veckan.
I displayen visas Skölj ur bryggenheten
och rengör insidan.
 Öppna luckan.
 Skrapa bort kafferesterna från filtren
(se pilar).
 Torka av tratten så att det inte blir
något kaffepulver kvar i den som kan
klibba vid nästa kaffeberedning.
 Hälsorisk på grund av för lite rengöring.
Fuktiga kafferester i maskinen kan
mögla och kan äventyra din hälsa.
Avlägsna regelbundet kafferester och
rengör insidan.
 Håll knappen nertill på bryggenhetens
handtag  intryckt och vrid handtaget åt vänster .
 Dra nu försiktigt ut bryggenheten.
Ändra inte handtagets position på
bryggenheten när den dragits ut.
 Rengör bryggenheten för hand
under rinnande varmt vatten utan
rengöringsmedel.
52
 Rengör kaffemaskinens insida. Se till
att områdena som är ljusmarkerade
på bilden görs rent särskilt ordentligt.
Tips! Ta bort torra rester av kaffepulver
med en dammsugare.
Rengöring och skötsel
Lägga i rengöringstablett i bryggenheten
I displayen visas: Sätt in bryggenheten
med en rengöringstablett i. Stäng luckan..
Avkalka kaffemaskinen
Skaderisk till följd av stänkande avkalkningslösning.
Känsliga ytor och/eller golv av naturmaterial kan skadas.
Avlägsna genast eventuellt stänk.
Kaffemaskinen kalkas igen vid användning. Hur snabbt maskinen kalkar igen
beror på vattnets hårdhetsgrad. Kalkrester måste regelbundet avlägsnas.
 Lägg rengöringstabletten upptill i
bryggenheten (pil).
 Skjut in bryggenheten med rengöringstabletten i rakt i kaffemaskinen.
Maskinen leder dig genom avkalkningsprocessen. I displayen visas olika meddelanden om vad du ska göra, till exempel tömma uppsamlingskärlet, fylla på
vattenbehållaren och så vidare.
Avkalkningen måste göras och tar ungefär 15 minuter.
Du får ett meddelande i displayen när
det börjar bli dags att avkalka kaffemaskinen. I displayen visas Beredningar kvar
till avkalkning: 50. Kaffemaskinen visar
det kvarstående antalet beredningar till
nästa avkalkning.
 Tryck på OK för att bekräfta meddelandet.
När det inte längre är några beredningar
kvar till avkalkning, blockeras kaffemaskinen.
 Tryck på knappen nertill på bryggenhetens handtag  och vrid det åt
höger .
 Stäng luckan.
 Följ instruktionerna i displayen.
Rengöringen är avslutad när dryckesmenyn visas i displayen.
Om du inte vill avkalka kaffemaskinen
just då, stänger du av den. Först efter
avkalkningen kan du göra en dryck
igen.
Avkalka enligt displayanvisningarna
I displayen visas meddelandet Avkalka
maskinen.
53
Rengöring och skötsel
Avkalkningen kan inte avbrytas. Den
måste genomföras helt.
 Bekräfta med OK.
Processen startar.
 Följ anvisningarna i displayen.
När Fyll vattenbehållaren med avkalkningsmedel och ljummet vatten upp till avkalkningsmarkeringen  och sätt in den
visas i
displayen gör du som följer.
Förbereda avkalkningslösning
För ett så bra avkalkningsresultat som
möjligt rekommenderar vi att du använder Mieles avkalkningstabletter.
De har utvecklats speciellt för Mieles
kaffemaskiner.
Andra avkalkningsmedel, som förutom citronsyra också innehåller andra
syror och/eller som kan innehålla till
exempel klorider kan skada produkten. Dessutom kan det hända att resultatet inte blir optimalt om avkalkningslösningens koncentration inte är
korrekt.
 Lägg 1 avkalkningstablett i vattnet.
 Fyll på vattenbehållaren upp till markeringen  med ljummet vatten.
Följ blandningsanvisningen på förpackningen till avkalkningstabletterna. Fyll vattenbehållaren med angiven vattenmängd. Annars kan inte
avkalkningen utföras komplett.
Avkalka kaffemaskinen
 Sätt in vattenbehållaren igen.
Du kan beställa och köpa avkalkningstabeltterna hos Mieles återförsäljare, hos Mieles reservdelsavdelning
och i Mieles online-shop.
Du behöver en avkalkningstablett till
avkalkningen.
 Följ instruktionerna i displayen.
När Skölj ur vattenbehållaren och fyll den
upp till avkalkningsmarkeringen  med
färskt vatten
visas i displayen:
 Skölj ur vattenbehållaren noggrant
med rent vatten. Se till att det inte
finns några rester kvar av avkalkningsmedel i vattenbehållaren. Fyll på
med färskt dricksvatten i vattenbehållaren till markeringen .
Avkalkningen är avslutad när dryckesmenyn visas i displayen.
54
Transportera kaffemaskinen
Om du inte ska använda kaffemaskinen
under en längre tid och vill transportera
den längre sträckor, bör du också förbereda detta.
- Töm bönbehållaren och rengör den.
- Töm vattenbehållaren och rengör
den.
- Töm allt vatten ur systemet
 Risk för bränn- och skållningsskador vid tapparna.
Het vattenånga kan orsaka skållskador.
Håll inga händer under tappen medan varma drycker eller ånga kommer
ut.
Rör inte kaffemaskinens varma delar.
- Rengör uppsamlingskärl och sumpbehållare.
När Tillagning avslutad visas och sedan
displayen slocknar är allt vatten tömt.
- Förpacka kaffemaskinen säkert.
 Dra ur kontakten för att bryta strömmen till kaffemaskinen.
- Rengör insidan.
- Förpacka kaffemaskinen säkert.
 Rengör uppsamlingskärlet och sumpbehållaren.
Tömma ut vatten ur kaffemaskinen
Förpacka kaffemaskinen
Om du ska förvara kaffemaskinen under
en längre tid eller transportera den, särskilt vid temperaturer under noll grader,
ska du tömma allt vatten ur systemet.
Förpacka kaffemaskinen endast när den
är ren och helt torr. Rester av kaffepulver kan skada ytskikten. Dessutom kan
rester av kaffe, mjölk och vatten bidra
till att bakterier bildas.
Genom att tömma ut allt vatten ur
systemet förebygger du vatten- och
frostskador i kaffemaskinen.
Använd originalförpackningen och frigoliten när du packar ner kaffemaskinen.
 Starta kaffemaskinen med knappen
På/Av .
Lägg bruksanvisningen i kartongen så
att du vet var du har den.
 Tryck på touchknappen .
 Tryck två gånger på touchknappen .
I displayen visas Tömma systemet?.
 Välj Ja och bekräfta med OK.
 Följ anvisningarna i displayen.
55
Hur du klarar av mindre fel själv
Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du
inte behöver kontakta Miele service.
Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.
Meddelanden i displayen
Felmeddelanden måste bekräftas med OK. Även om störningen är åtgärdad kan
alltså meddelandet visas i displayen.
Följ instruktionerna i displayen för att åtgärda störningen.
Om felmeddelandet visas igen, kontakta Miele service.
Problem
Orsak och åtgärd
F1, F2,
F80, F82
Det föreligger ett fel.
 Stäng av kaffemaskinen med knappen På/Av .
Vänta cirka en timme innan du startar maskinen
igen.
F41, F42, F74, F77, F235, Det föreligger ett fel.
F236
 Stäng av kaffemaskinen med knappen På/Av .
Vänta cirka 2 minuter innan du startar maskinen
igen.
F10, F17
56
Inget eller bara lite vatten tas upp.
 Ta ur vattenbehållaren. Fyll på färskt dricksvatten
och sätt in vattenbehållaren.
 Ta ut och rengör vattenbehållarens filter (se avsnittet “Rengöring och skötsel – Ta ut och rengöra
filtret till vattenbehållaren”).
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
F73 eller
Bryggenheten kan inte placeras i grundpositionen.
 Starta kaffemaskinen med knappen På/Av .
 Dra ut kaffemaskinens stickpropp ur vägguttaget.
Vänta två minuter innan du sätter in stickproppen
igen.
 Ta ut bryggenheten och rengör den under rinnande
vatten.
Kontrollera bryggenheten
 Skjut in bryggenhetens sumputkast i grundposition.
 Sätt inte in bryggenheten. Stäng luckan och starta
kaffemaskinen med knappen På/Av .
Bryggenhetens motor initialiseras och placeras i
grundposition.
 Om meddelandet Sätt in bryggenheten visas så sätter du in bryggenheten i kaffemaskinen igen. Stäng
luckan.
För stor mängd kaffepulver
Det är för mycket pulver i behållaren för kaffepulver.
Om det är mer än två strukna kaffeskopor med kaffepulver i behållaren så kan bryggenheten inte pressa
pulvret. Kaffepulvret töms i sumpbehållaren och i displayen visas ett felmeddelande.
 Starta kaffemaskinen med knappen På/Av .
 Ta ur och rengör bryggenheten för hand (se avsnittet “Avfetta bryggenheten och rengöra insidan”).
 Ta bort kaffepulvret med till exempel en dammsugare.
 Häll maximalt 12 g kaffepulver i pulverbehållaren.
57
Hur du klarar av mindre fel själv
Kaffemaskinen beter sig inte som den ska
Problem
Orsak och åtgärd
Displayen förblir släckt Du tryckte inte tillräckligt länge på knappen På/Av .
när kaffemaskinen star-  Tryck på På/Av  i minst 3 sekunder.
tas med knappen På/
Stickproppen sitter inte ordentligt i vägguttaget.
Av .
 Sätt i stickproppen i vägguttaget.
Säkringen till huvudströmmen har gått eftersom
kaffemaskinen, huvudströmmen eller någon annan
maskin är trasig.
 Dra ut kaffemaskinens stickpropp ur vägguttaget.
 Ring en elektriker eller Miele service.
Kaffemaskinen stängs
plötsligt av.
Avstängningstiden som programmerats vid leverans
(20 minuter) eller den avstängningstid som du programmerat har löpt ut.
 Vid behov ställer du in avstängningstiden på nytt
(se avsnittet “Inställningar”, avsnitt “Timer”).
Stickproppen sitter inte ordentligt i vägguttaget.
 Sätt i stickproppen i vägguttaget.
Touchknapparna reage- Det föreligger ett fel.
rar inte och kaffema Bryt strömmen till kaffemaskinen antingen genom
skinen kan inte anatt dra ur stickproppen eller skruva ur säkringen.
vändas.
Det är svårt att se något Ljusstyrkan är för lågt inställd.
på displayen.
 Ändra inställningen (se avsnittet “Inställningar”).
58
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Vattenbehållaren är
Mellan vattenbehållaren och väggen finns vattentom. Meddelandet Fyll på droppar eller så är detta område fuktigt (se bild).
vattenbehållaren och sätt in
den
visas inte.
 Torka detta område. Ta ut vattenbehållaren för att
fylla på vatten.
Inuti vattenbehållaren finns det för mycket restfukt på
väggarna, t.ex. så har avlagringar bildats. Eller så är
vattenbehållaren igenkalkad, t.ex. har den kalkstreck.
 Rengör vattenbehållaren dagligen.
Vattenbehållaren är inte korrekt insatt i kaffemaskinvisas trots att en.
vattenbehållaren är fylld  Ta ut vattenbehållaren och sätt i den på nytt.
och insatt.
Vid avkalkning fylldes inte vattenbehållaren rätt och
sattes inte in korrekt.
 Häll i vatten till avkalkningsmarkeringen  och
starta avkalkningen på nytt.
Fyll på vattenbehållaren och
sätt in den
Efter start visas Fyll på
vattenbehållaren och sätt in
trots att behållaren
är fylld och insatt.
Kaffemaskinen spolas
inte.
den
Kaffemaskinen är igenkalkad.
 Starta kaffemaskinen med knappen På/Av . Vänta cirka en timme.
 Starta maskinen igen. När Uppvärmningsfas visas så
trycker du på touchknappen  och väljer Avkalka
maskinen.
 Avkalka kaffemaskinen.
59
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Efter start av kaffemaskinen visas Töm upp-
Detta är inget fel.
När uppsamlingskärlet och sumpbehållaren töms
efter att kaffemaskinen har stängts av, så återställs
den interna räknaren. Då visas meddelandet Töm
uppsamlingskärlet och sumpbehållaren i displayen, även
om uppsamlingskärlet och/eller sumpbehållaren inte
är helt fyllda.
samlingskärlet och sumpbe-
fast båda redan
har tömts.
hållaren
Det kommer varken ut
mjölk eller mjölkskum
ur tappen.
Mjölkledningen är igensatt.
 Rengör tappen, cappuccinatoren och mjölkledningens anslutningsstycken ordentligt med borsten.
Displayen visar Töm upp- Detta är inget fel. Uppsamlingskärlet har inte tagits
samlingskärlet och sumpbe- ut helt och/eller sattes tillbaka för snabbt.
hållaren, trots att uppsamlingskärlet har
tömts.
Sätt in uppsamlingskärlet
visas
även om båda har satts
in.
och sumpbehållaren
Uppsamlingskärlet eller
sumpbehållaren är full
även om de efter varje
uppmaning i displayen
har tömts.
60
Uppsamlingskärlet är inte korrekt isatt.
 Töm uppsamlingskärlet och sumpbehållaren. Sätt
sedan ihop alla delar igen och skjut in uppsamlingskärlet tills det tar stopp, i kaffemaskinen igen.
Det här är inget fel.
Förmodligen har de dragits ut eller så har serviceluckan öppnats utan att uppsamlingskärlet och
sumpbehållaren har tömts. När du drar ut uppsamlingskärlet eller när du öppnar serviceluckan kommer
det interna räkneverket för tömning av uppsamlingskärl och sumpbehållare att återställas.
 Dra ut uppsamlingskärlet och sumpbehållaren och
töm dem.
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Även om bönbehållaren Detta är inget fel.
är fylld visas meddelan-  Bekräfta meddelandet med OK.
det Fyll på bönbehållaren.
Det åker inte ner tillräckligt med kaffebönor i kvarnen.
Använder du en mörkare rostning?
Väldigt mörkt rostade kaffebönor är ofta oljiga. De
här fetterna kan skapa avlagringar på väggarna i
bönbehållaren och därmed hindra att bönorna åker
ner i kvarnen som de ska.
 Prova att göra en kaffedryck och kontrollera om
kaffebönorna åker ner från bönbehållaren.
 Rengör bönbehållaren oftare om du använder mörkare och oljigare kafferostningar.
Prova eventuellt en annan kaffesort som är mindre
oljig.
Kaffemaskinen spolas
inte igenom när den
kopplas in.
Detta är inget fel.
Om kaffemaskinen redan har drifttemperatur spolas
inte ledningarna igenom när den startas.
61
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Bryggningen av kaffespecialiteter avbryts flera gånger om och meddelandet Fyll på bönbehållaren visas.
Detta är inget fel.
Bryggenheten känner inte av kaffepulvret. Vissa kaffesorter ger ett kaffepulver med låg volym när det
mals. Oftast är då malgraden inställd på fin och malmängden på minimal.
 Bekräfta meddelandet med OK.
Om kaffet är för starkt eller smakar för bittert så kan
du prova en annan kaffesort.
Om meddelandet visas på alla kaffespecialiteter:
 Ställ in en grövre malgrad (se avsnittet “Ställa in
malgrad”).
 Välj en högre malmängd.
Ta hänsyn till eventuellt ändrade kaffespecialiteter i
“Profiler”.
Om meddelandet bara visas när du gör vissa kaffespecialiteter:
 Kontrollera inställningarna för malmängd för just
denna kaffespecialitet (se avsnittet “Malmängd”).
Välj en högre malmängd.
 Eventuellt kan du också ställa in malgraden lite
grövre.
Avkalkningen startades
av misstag.
62
Avkalkningen kan inte avbrytas efter det att du har
tryckt på OK.
Avkalkningen måste genomföras helt. Det är en säkerhetsinställning för att kaffemaskinen ska bli helt
avkalkad. Detta är väldigt viktigt för att kaffemaskinen ska hålla länge och fungera bra.
 Avkalka kaffemaskinen (se avsnittet “Avkalka
kaffemaskinen”).
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Mjölken sprutar och
skvätter vid tappen.
Under beredningen hörs
svischande ljud.
Trots att mjölkskum ska
beredas, rinner bara
varm mjölk ut ur tappen.
Temperaturen på mjölken som används är för hög.
Bra mjölkskum kan endast göras med kall mjölk
(< 10 °C).
 Kontrollera temperaturen på mjölken.
Centraltappen med integrerad cappucinatore är inte
korrekt monterad eller drar luft. Eller så är tapparna
igensatta.
 Kontrollera om tappen är rätt ihopsatt. Se till att
alla delar sitter ihop ordentligt.
 Om det behövs så gör du rent centraltappen.
Mjölkledningen, anslutningsdelarna eller insugsröret
till mjölkbehållaren är igensatta.
 Rengör delarna ordentligt.
Ångmunstycket på centraltappen är igensatt.
Skjut in rengöringsborsten maximalt 1 cm i ångmunstycket.
 Rengör ångmunstycket med diskborsten.
Det är kaffepulver på
locket till uppsamlingskärlet och inuti bryggenheten.
Detta är inget fel.
Bryggenheten rör sig lite under bryggning och då
kan lite kaffepulver ramla bredvid. Bönsort, malgrad
och malmängd påverkar mängden. Viktigt! Gör rent
insidan på bryggenheten regelbundet för att undvika mögel och bakterier.
Kontrollera om den inställda malmängden eventuellt
är för liten.
63
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Insidan på bönbehållarens lock är väldigt fuktigt. Vattendroppar
syns.
Du har bryggt väldigt många drycker efter varandra
och pulverbehållaren är inte ordentligt stängd.
Vattenånga stiger upp ur bryggenheten över pulverbehållaren och kondenserar på locket.
 Sätt på locket på pulverbehållaren så att pulverbehållaren sluts väl.
Kaffevatten samlas på
ytan under kaffemaskinen.
Detta är inget fel! När uppsamlingskärlet dras ut kan
vatten hamna under maskinen.
Rengör ytorna under kaffemaskinen regelbundet.
Displayen lyser men
kaffemaskinen värms
inte upp och bereder
inga drycker.
Det går inte att stänga
av kaffemaskinen.
Demoläget har aktiverats för att kunna visa upp
kaffemaskinen hos återförsäljare eller i en utställningsmonter.
 Avaktivera demoläget.
64
Hur du klarar av mindre fel själv
Otillfredsställande resultat
Problem
Orsak och åtgärd
Kaffet är inte tillräckligt
varmt.
Koppen är inte förvärmd.
Ju mindre och tjockare koppen är, desto viktigare är
det att förvärma den.
 Förvärm koppen, till exempel med varmt vatten.
Bryggtemperaturen är för låg.
 Ställ in en högre bryggningstemperatur.
Bryggenhetens filter är igensatta.
 Ta ut bryggenheten och rengör den för hand
 Avfetta bryggenheten.
Uppvärmningstiden blir Kaffemaskinen är igenkalkad.
längre. Vattenmängden  Avkalka kaffemaskinen.
som rinner genom
stämmer inte längre
och kaffemaskinen presterar sämre. Kaffet rinner ut väldigt långsamt.
Från centraltappen
kommer inget kaffe.
Eller kaffet kommer
bara ur en av dysorna.
Tappen är igensatt.
 Spola kaffeledningarna (se avsnittet “Rengöring
och skötsel - Spola igenom kaffemaskinen”).
 Om därefter ännu inget kaffe kommer, eller om
kaffet bara rinner ur en dysa, rengör dysorna med
en rengöringsborste.
Konsistensen på mjölk- Mjölktemperaturen är för hög. Bra mjölkskum kan enskummet är inte bra.
dast göras med kall mjölk (< 10 °C).
 Kontrollera mjölktemperaturen i mjölkbehållaren.
Mjölkledningen är igensatt.
 Rengör tappen och mjölkledningen med borsten.
Högre ljud än vanligt
hörs vid malning.
Kaffebönorna tog slut under malningen.
 Fyll på bönbehållaren med färska bönor.
Mellan kaffebönorna kan det finnas främmande föremål, t.ex. plast eller stenar.
 Stäng genast av kaffemaskinen. Kontakta Miele
service.
65
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Kaffet rinner för snabbt
ner i koppen.
Malgraden är för grov.
 Ställ in en finare malgrad (se avsnittet “Kaffenjutning enligt dina önskemål - Malgrad”).
Kaffet rinner för långsamt ner i koppen.
Bryggenheten är igensatt.
 Avfetta bryggenheten (se avsnittet “Rengöring och
skötsel – Avfetta bryggenheten och rengör insidan”).
Det bildas ingen crema
på kaffet eller espresson.
Kaffebönorna är inte längre färska. Om rostade kaffebönor förvaras öppet under en för lång tid avviker
koldioxiden allt eftersom ur kaffebönorna. Därför bildas ingen crema längre under beredningen.
Du kan såklart fortsätta att använda kaffebönorna.
66
Miele service och garanti
Få hjälp vid eventuella störningar
Mieles garanti
Om det uppstår fel som du själv inte
kan åtgärda, var god kontakta din Miele
återförsäljare eller Miele service.
Du hittar mer detaljerad information om
garantivillkoren i garantihäftet.
Garantitiden för produkten är ett år.
Miele service kan du boka online
under www.miele.se/service.
Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.
Service behöver modellbeteckning och
tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.
67
Spara energi
Med följande tips kan du spara energi och pengar och skona miljön:
- Använd kaffemaskinen i “Ecoläge” (förinställt).
- Om du ändrar fabriksinställningen för
timerfunktionerna så kommer energiförbrukningen att ändras.
I displayen visas meddelandet: Denna
inställning leder till en högre energiförbrukning.
- Stäng av kaffemaskinen med På/Avknappen  när du inte använder
den.
- Ändra timerns inställning “Avstängning efter” till 15 minuter. Då stängs
kaffemaskinen av 15 minuter efter
den sista beredningen eller det sista
knapptrycket.
68
Elanslutning
Innan kaffemaskinen installeras måste
alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på kaffemaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på
uppställningsplatsen.
Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå
på kaffemaskinen. Fråga en elektriker
om du är osäker.
Erforderliga anslutningsdata framgår av
typskylten. När du drar ut uppsamlingskärlet så ser du typskylten till vänster på
kaffemaskinen.
Kaffemaskinen levereras anslutningsklart för växelström 220 - 240 V 50Hz .
Anslutning får endast göras till en jordad kontakt som är installerad enligt
gällande föreskrifter. Anslutningen
måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Säkringen måste vara på minst 10 A.
Vägguttaget bör helst sitta på en lättillgänglig plats bredvid kaffemaskinen.
Anslut inte kaffemaskinen till elnätet via
grenuttag eller förlängningskabel. Dessa
garanterar inte kaffemaskinens elektriska säkerhet (brandrisk).
Anslut inte kaffemaskinen till en växelriktare. Växelriktare används vid en autonom strömförsörjning, till exempel
solpaneler. Spänningstoppar kan orsaka en säkerhetsavstängning. Elektroniken kan ta skada.
Använd heller inte energisparkontakter. Energitillförseln reduceras då och
kaffemaskinen blir för varm.
Om anslutningskabeln är defekt så får
den endast bytas ut av en behörig fackman.
69
*INSTALLATION*
Uppställningsanvisningar
 Risk för överhettning på grund
av otillräcklig ventilation.
Om kaffemaskinen inte ventileras tillräckligt kan den överhettas.
Se till att kaffemaskinen är tillräckligt
ventilerad.
Täck inte över kaffemaskinen med
dukar eller liknande medan den används.
Om du placerar kaffemaskinen
bakom en stängd skåplucka lagras
för mycket värme och fukt när skåpluckan är stängd. Därigenom kan
kaffemaskinen och/eller möbelskåpet
skadas.
Stäng inte skåpluckan när kaffemaskinen är igång.
Tänk på följande:
- Uppställningsplatsen ska vara torr
och ha god ventilation.
- Temperaturen på uppställningsplatsen ska vara mellan +10°C och +38°C.
- Kaffemaskinen ska stå på en vågrät
yta och uppställningsplatsen ska
kunna tåla vatten.
70
Om du ställer in kaffemaskinen i en
nisch måste den ha följande mått:
Höjd
510 mm
Bredd
450 mm
Djup
575 mm
Tänk på följande vid uppställning: för
att kunna ta ut bryggenheten måste
du kunna öppna luckan helt.
 Placera kaffemaskinen kant i kant
med nischens framkant.
*INSTALLATION*
Kaffemaskinens mått
a = 241 mm
b = 360 mm
c = 460 mm
71
Tekniska data
Energiförbrukning i stand by-läge
(vid leverans):
<0,5 Watt
Pumptryck:
max 15 bar
Genomströmningsvärmare:
1 rostfri kanna
Mått (B x H x D):
241 x 360 x 460 mm
Nettovikt:
9,48 kg
Kabellängd:
120 cm
Kapacitet
vattenbehållare:
1,3 l
Kapacitet
bönbehållare:
200 g
Kapacitet
sumpbehållare:
max 6 skopor kaffesump
Tapp:
Höjd inställbar mellan 80–135 mm
Kvarn:
Malverk av stål
Malgrad
går att ställa in i 5 lägen
Pulverkaffe:
max 12 g
72
Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna
Tel 08-562 29 000
Serviceanmälan:
08-562 29 700
www.miele.se
Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
CM 5310, CM 5315, CM 5410, CM 5510, CM 5710
sv-SE
M.-Nr. 11 557 661 / 00
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement