Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Professionele USB-draaitafel
ATT01U
Gebruiksaanwijzing
(NL) 1-10
WAARSCHUWING
Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op omdat anders de
de garantie zou kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen in acht om brand en/of een
electrische schok te voorkomen.
Tevens is het raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd
personeel om een electrische schok te voorkomen.
Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.
-
Bewaar de verpakking zodat u -indien de speler defect is- deze in de originele verpakking kunt opsturen om
beschadigingen te voorkomen.
-
Voordat de speler in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen.
-
In de speler bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
-
Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
-
Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
-
Indien de stekker en/of het netsnoer beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
-
Indien de speler zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het
stopcontact worden geplaatst én de speler NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met
uw dealer.
-
Reparatie aan de speler dient te geschieden door gekwalificeerd personeel.
-
Sluit de speler alléén aan op een 230VAC / 50Hz stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
-
Het apparaat dient u niet op te stellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en dient u niet op
een vibrerende ondergrond te plaatsen.
-
Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer de speler voor een langere tijd niet
gebruikt wordt.
-
Als u de speler lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat de speler
eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen ; speler nooit in vochtige
ruimten en buiten gebruiken.
-
Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moét rekening worden gehouden met de daarvoor geldende
richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
-
De speler buiten bereik van kinderen houden.
-
Zorg er altijd voor dat wanneer de speler wordt ingeschakeld ,alle regelaars (inclusief astervolume-regelaars)
op minimaal staan.
-
Gebruik geen schoonmaakspray om de regelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat
smeer en stof ophopen in de regelaars. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
-
Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
-
Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van schakelaars en knoppen.
Tracht de speler niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een
droge doek om schoon te maken.
Blijf uit de buurt van electronische apparatuur die bromstoringen zou kunnen veroorzaken.
Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of
ontoelaatbare straling te voorkomen.
2
Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer en/of aansluitsnoeren verwijdert. Verwijder netsnoer en
aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. In
Nederland/België is de netspanning 230Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt de speler mee) informeer dan naar
de netspanning in het land waar u verblijft.
Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in de speler. Dit kan leiden tot elektrische schokken of
defecten.
Wanneer de speler aan de muur bevestigd moet worden dient eerst zorgvuldig berekend te worden of het
plateau en muurbeugels deze wel kunnnen dragen. Kunt u het niet berekenen schakel dan vakbekwaam
personeel in.
Muur of plafondbevestiging – De speler mag alleen bevestigd worden op de manier die de fabrikant /expert
aanbeveelt.
Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in
het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een electrische schok wordt verkregen.
Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is
om te lezen en/of op te volgen.
VOOR GEBRUIK
Kijk even na of, naast de basis, onderstaande onderdelen in de verpakking aanwezig zijn:
• Gebruiksaanwijzing
• 45-toeren adapter
• Platenspelerplateau • Stofkap
• Slipmat
• USB-kabel
• Software CD
BENAMING
3
5
2
4
12
6
7
11
10
8
9
AC
14
13
1
1. Netsnoer
8. LP/Single-keuze
2. Plateau
9. Lift-toets
3. Stofkap
10. Stop toets
4 . RCA uitgang(tulp)
11. Start toets
5 . Mat
12. 33/45 keuzetoets
6. Arm
13. USB aansluiting(Kabel<3mtr)
7. Element
14. Phono/Line schakelaar
3
VOOR GEBRUIK
2
1
A
A
C
B
4
3
5
ASSEMBLEREN
n Plaats de V-snaar B m.b.v. tape A over de
motorpulley C. Zorg dat de snaar niet verdraaid
is.
o Trek tape A van de snaar B af.
p Plaats de mat op het plateau.
q Verwijder het bandje van de arm.
r Verwijder het kapje van het element.
AANSLUITINGEN
Lees eerst de handleiding door voordat de speler wordt
aangesloten.
1. NB :Voordat de speler op een installatie wordt
aangesloten eerst de gehele installatie uitschakelen.
2. Sluit dan het RCA-snoer aan van de speler op de
PHONO-ingang van een versterker.
L (wit)
Linker kanaal
R (rood)
Rechter kanaal
3. Sluit de PC aan m.b.v. de USB-kabel
4
BEDIENING
A
1
2
4
2
30
s iz
es
17
e le
ct
3
4
7
3
7
B
B
Afspelen van een plaat (A)
1. Open de stofkap.
2. Leg een plaat op het plateau.
• Plaats een single-adapter op de as wanneer een single moet worden afgespeeld.
3. Zet de SPEED toets op het gewenst formaat plaat (33/45 rpm)
4. Zet de SIZE toets op 17/30 ( 17 = single en 30 = LP)
5. Sluit de stofkap.
6. Toets de Phono-ingangstoets op de versterker.
7. Toets de START toets.
8. Voordat u de installatie inschakelt eerst controleren of de volumetoets op de versterker wel minimaal staat.
• De arm gaat automatisch terug naar de armsteun wanneer de plaat is afgelopen.
Stop tijdens afspelen (B)
Druk de STOP toets.
• Stop het plateau niet met de hand.
• Houdt de arm niet tegen wanneer deze automatisch teruggaat naar de armsteun.
• Verplaats de platenspeler niet alvorens de arm vast te zetten.
• Krom getrokken en beschadige platen beschadigen de naald.
ONDERHOUD
A
B
5
A
Schoonmaken van de naald
Een vuile naald zorgt voor een krassend geluid en slechte kwaliteit. Gebruik een Skytronic Cleanig Kit en
borstel het vuil af in de richting van de pijl en niet andersom omdat dan de naald beschadigd wordt.
Vervangen van de naald
B
Verwijder de naald zoals weergegeven en plaats de nieuwe naald in tegengestelde richting
Onderhoud platenspeler
• Verwijder stof en vuil met een droge doek.
• Als de speler erg vuil is verwijdert u het vuil met een licht vochtige doek en maakt u de speler daarna schoon
met een droge doek. Gebruik geen was of cleaners.
• Nooit tinner, benzine, insectenspray of andere chemicaliën gebruiken anders wordt de behuizing aangetast.
6
AUDACITY SOFTWARE OVERZICHT
Audacity is free software, gelicenseerd onder GNU General Public License(GPL). Zowel verdere informatie als
“open source code” is te vinden op http://audacity.sourceforge.net/
NB: Zorg eerst voor installatie van de software voordat u begint
PC set up om met Audacity te werken
1. Sluit de USB kabel aan op de PC
2. Installeer de Audacity software
3. Open het Audacity programma
4. Selecteer Preference in het Audacity menu
5. Selecteer Audio I/O linksboven
• In Playback,Device, selecteer je interne geluidskaart
• In Recording,Device, selecteer USB Audio CODEC
• In Recording,Channels, selecteer 2 (stereo)
• Controleer “Play other tracks while recording new one”
• Controleer “Software Playthrough”
7
AUDACITY SOFTWARE OVERZICHT
LP/EP’s opnemen met Audacity
• Audacity schrijft alle audio naar de directory Projectname_data
• Selecteer Save project as in de Audacity File en kies een locatie en naam
• Alleen de Save as menu optie is beschikbaar
Opname
• Begin met het afspelen van een plaat
•
Klik op de rode opname toets voor opname (RECORD)
• Kies een nummer op de plaat die moet worden opgenomen en laat de arm zakken
•
Klik op de blauwe PAUZE toets om de opname te onderbreken, toets nogmaals voor opname
y
Klik de gele toets om te stoppen
U kunt nu van alles opnemen en de mogelijkheden van Audacity onderzoeken.
NB: De UNDO functie is bijna altijd te gebruiken. CD’s kunnen niet via de Audacity applicatie gebrand worden.
8
TECHNISCHEGEGEVENS
ALGEMEEN
Model:
Afmetingen:
Gewicht:
Stroomvoeding:
Stroomverbruik:
DRAAITAFEL GEDEELTE
Type
Motor
Aandrijfmethode
Draaitafel plateau
Snelheden
Wow en flutter
Verhouding signaal/storingen
Snelheidsregeling
USB-functie
ATT01U Professionele USB-draaitafel
350(L) x 348(B) x 95.4(H)mm
2.47 kg
AC230V/50Hz
3W
2 snelheden volledig handmatig
gelijkstroom motor
Aandrijfriem
195 mm dia. kunststof
331/3 ed 45 toeren
Minder dan 0,25% (WTD) bij 3KHz (JIS)
Meer dan 50dB (DIN-B)
3000Hz +3%,-2%
USB-opnamefunctie
A/D, D/A
16 bit 44.1KHz of 48KHz USB Instelbaar
Computerinterface
TOONARM GEDEELTE
Type
Effectieve armlengte
Phono uitgangniveau
Lijn uitgangniveau
Kanaalseparatie
Kanaalbalans
verenigbaar met USB 1.1, WINDOWS XP of Mac OSX
Dynamisch gebalanceerde toonarm met soft damping control
195 mm
1,5~3,6 mV bij 1KHz 5cm/sec (HP-4005)
90~216mV bij 1KHz 5cm/sec. (HP-4005)
Meer dan 15dB
Minder dan 2.5dB bij 1KHz
OPMERKING:
Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg is van corrosie, oxidatie, batterijlekkage en enig ander
geleidelijk inwerkend defec.
9
VERWIJDERING
Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische Apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval
mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht
Voor verdere informatie en garantiebepalingen kijk op: www.akai.eu
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement