คูมือการใชงาน - MCOT Digital Broadcasting การแพร่สัญญาณระบบ

คูมือการใชงาน - MCOT Digital Broadcasting การแพร่สัญญาณระบบ
คูมือการใชงาน
1
2
สารบัญ
ขอมูลเทคนิค……………………………………………………………………………………………………………………04
1. แนะนํา…………………………………………………………………………………………………05
ในกลองประกอบดวย…………………………………………………………………………………………………….05
ความตองการของระบบ…………………………………………………………………………………………………06
คุณสมบัติ………………………………………………………………………………………………………………….06
ภาพรวมอุปกรณ………………………………………………………………………………………………………….07
2. การติดตั้งโปรแกรม………………………………………………………………………………..09
วิธีการติดตั้งโปรแกรม (Window XP)……………………………………………………………………………….09
วิธีการติดตั้งโปรแกรม (MAC)………………………………………………………………………………………….10
ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม…………………………………………………………………………………………15
ถอนการติดตั้งโปรแกรม…………………………………………………………………………………………………18
3. การใชงานโปรแกรมจัดการการเชื่อมตอ…………………………………………………………20
เริ่มตนใชงาน…………………………………………………………………………………………………………….20
เชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต…………………………………………………………………………………………22
ขอความสั้น………………………………………………………………………………………………………………23
สมุดโทรศัพท……………………………………………………………………………………………………………25
การโทร……………………………………………………………………………………………………………..……27
4. การแกปญหาเบื้องตน………………………………………………………………………………34
3
ขอมูลทางดานเทคนิค
มาตรฐาน
CDMA EVDO 1X 800 MHz
ความชื้น
5 ~ 95%
ยานความถี่
Rx: 859.64 ~ 893.37MHz
Tx: 824.64 ~ 848.37MHz
ขนาด (W x D x T)
37 x 76 x 7.5 มม.
ชองสัญญาณแบนดวิดธ
CDMA 1.23MHz
อุณหภูมิจัดเก็บ
-30 °C ~ +70 °C
อุณหภูมิใชงาน
-20 °C ~ +60 °C
4
ชนิดการเชื่อมตอ
USB
หลอดไปแสดงผล
1 LED (Status)
1. แนะนํา
ในกลอง ประกอบดวย
1.
2.
3.
ตัวเครื่อง (โมเด็มรุน VW140)
แผนโปรแกรมซอฟแวรไดรเวอร (สําหรับ MAC & Linux)
คูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5
ความตองการของระบบ
ขอกําหนดของระบบสําหรับการใชซอฟตแวรนี้ ตามรายละเอียดดานลาง:
● คุณสมบัติแนะนํา
หนวยประมวลผล:
หนวยความจํา:
การดจอ:
พื้นที่เก็บขอมูล:
ระบบปฏิบัติการ:
Pentium III 550MHz หรือสูงกวา
256MB หรือมากกวา
Video card with ความละเอียด1024 x I 768 และสี 65536 สีหรือมากกวา
200MB หรือมากกวา
Windows 2000, XP, Vista, Seven และ MAC OS, Linux
● คุณสมบัติขั้นต่ํา
หนวยประมวลผล:
หนวยความจํา:
การดจอ:
พื้นที่เก็บขอมูล:
ระบบปฏิบัติการ:
Pentium II 300MHz หรือสูงกวา
128MB หรือมากกวา
Video card with ความละเอียด 800 x 600 และสี 256 สี หรือมากวา
100MB หรือมากกวา
Windows 2000 หรืสูงกวา, MAC OS, Linux
คุณสมบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
ซอฟตแวรจด
ั การการเชื่อมตอ
สีของหลอดไฟ LCD บอกสถานะการแสดงผลและการทํางาน
รองรับสายอากาศแบบ Receive Diversity
รองรับ SIM Card 3G CDMA
รองรับการรับ – สง ขอความสั้น
รองรับ การโทร (ผานโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร)
รองรับการเชื่อมตอเสาอากาศภายนอก
ภาพรวมอุปกรณ
VW140 มีความกะทัดรัด ทันสมัย และเพรียวบาง เหมาะสําหรับผูใชงานเชนคุณ
1) เสาอากาศแบบยืดและหดได
2) ชองตอเสาอากาศภายนอก: สามารถปรับปรุงการรับสัญญาณใหดีขึ้นไดดวยการเชื่อมตอเสา
อากาศภายนอก
3) สถานะการแสดงผล LED: แสดงสถานะการทํางานของโมเด็ม
4) ชองใส SIM การด: ใหใส SIM การด 3G CDMA ที่ชองนี้
5) ตัวเชื่อมตอ USB: การเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและโมเด็ม จะผานพอรต USB
7
แนะนําอุปกรณ
สามารถตรวจสอบสถานะการทํางานของโมเด็ม ผานทางหลอดไฟ LED ได
การทํางาน
คําอธิบาย
หลอดไฟ LED ไมติด
สีแดงกระพริบ
โมเด็มปดอยู
โมเด็มไดเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรแลว แตอยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการ
หรือรับสัญญาณไมได
อยูในโหมด 1X , สถานะวาง
อยูในโหมด 1X, โมเด็มไดเชื่อมตอกับโครงขาย 1x หรืออยูในสถานะการ
พักชั่วคราว หรือ มีสายเขา
สีมวงกระพริบ
สีมวงติดคาง
สีน้ําเงินกระพริบ
สีน้ําเงินติดคาง
8
อยูในโหมด EVDO, สถานะวาง
อยูในโหมด EVDO, โมเด็มไดเชื่อมตอกับโครงขาย EVDO หรือ
สถานะการพักชั่วคราว
2. การติดตั้ง
การติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows
คุณจะใชเวลาในการติดตัง้ โปรแกรมเสร็จสมบูรณภายใน 10 นาทีโดยประมาณ (ตัวอยางนี้ใชบน
ระบบปฏิบัติการ Windows XP)
1.เชื่อมตอ โมเด็มเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
หลังจากนั้นจะทําการติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ
2.เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว
โปรแกรมการจัดการการเชื่อมตอ
และไดรเวอรโมเด็มไดทําการติดตั้ง
ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแลว คุณสามารถ
สังเกตที่ขอความ
“Your new hardware is installed and ready to use”
3.โปรแกรม จะทําการติดตั้งไอคอน ของการเชื่อมตอไวที่
หนาจอของคอมพิวเตอร
9
การติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ MAC
คุณจะใชเวลาในการติดตัง้ โปรแกรมเสร็จสมบูรณภายใน 10 นาทีโดยประมาณ (ตัวอยางนี้ใชบน
ระบบปฏิบัติการ MAC Tiger)
1.ใสแผน CD ไดรเวอร ลงใน CD-ROM
และรอจนกวาจะมีไอคอนปรากฏที่หนาจอ
คลิกเปด CD storage
และดับเบิ้ลคลิก ที่ไฟล
“osx-V1_09c+3-release.dmg”
2.คัดลอก ไฟล 2 ไฟลคือ: VertexWireless_SerialPort installer และ Uninstaller
แลวนําไปวางที่โฟลเดอร “Applications Folder”
10
การติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ MAC
3.ติดตั้ง “Vertex Wireless _ Serial port Installer”
และรีสตารท เครื่องคอมพิวเตอร
4.เชื่อมตอโมเด็มเขากับพอรต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร
และรอจนกวาจะปรากฏ ไอคอน “VWMF”
ที่หนาจอ หลังจากนั้น ใหคลิกขวา
ที่ “VWMF”แลวเลือก Eject “VWMF”.
**หมายเหตุ: ทุกครั้งที่มีการเชื่อมตอโมเด็ม
เขากับเครื่อง MAC คุณจะตอง
เลือก Ejected “VWMF”
11
การติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ MAC
5.เลือกไปที่ “System Preference” หลังจากนั้น คลิกที่ “Network”
6.เลือกแสดงเพื่อตั้งคา “Vertex wireless Multi-Function”แลวเลือก “PPP Options” และ
ตรวจสอบแตละตัวเลือกตามรูปดานลางนี้
12
การติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ MAC
7. “โมเด็ม (Modem) “
เลือก “Vertex Wireless Multi-Function”
8. เลือกไปที่ PPP และตั้งคาการเชื่อมตอ
โดยการกําหนดคาตามดานลางนี้
1) ผูใหบริการ (Service Provider): ใสชื่อผูใหบริการ
“ชื่อผูใหบริการ” เชน CAT CDMA 3G
2) ชื่อผูใชงาน (Account Name):
“ชื่อผูใชงาน” สําหรับ SIM 3G CDMA:
[email protected]
3) รหัสผาน (Password):
“รหัสผาน”: cdmacat
4) เบอรที่หมุนโมเด็ม (Telephone Number):
เบอร: #777
5) หลังจากนั้นใหกด “Apply now”
13
การติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ MAC
9.ไอคอนของโมเด็มจะปรากฏที่มุมลางขวาของหนาจอ และสัญลักษณดานลางนี้จะแสดงถึงสถานะการ
ทํางานและพรอมใชงาน
14
ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมไดรเวอร
ถาคุณติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณแลว คุณสามารถเขามาตรวจสอบการติดตั้งไดรฟเวอรได (ตัวอยางบน
ระบบปฏิบัติการ Windows XP)
1) เลือกไปที่ Control Panel
15
ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมไดรเวอร
2) เลือก “System”
3) เลือก“Device Manager” จาก แท็บ Hardware
16
ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมไดรเวอร
4) หากมีการแสดงขอมูล “Vertex Wireless CDMA USB Modem” และ “Vertex Wireless
CDMA USB Serial Device”, แสดงวามีการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณเรียบรอยแลว
17
การถอนการติดตั้งโปรแกรม
1) ในการถอนการติดตั้งโปรแกรม ใหคลิกเลือกไปที่ “Control Panel”
และคลิก“ADD or Remove Programs”
18
การถอนการติดตั้งโปรแกรม
2) หาโปรแกรมการเชื่อมตอ ชื่อ” VW140 Connection Manager” และกดเลือก “Change /
Remove”เพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรม
3) เมื่อถอนการติดตั้งสมบูรณแลว ให รีสตารทเครื่อง เพื่อใหการติดตั้งโปรแกรมในครั้งถัดไปสามารถทําได
โดยไมมีปญหา
19
3. การใชงานโปรแกรมจัดการการเชือ
่ มตอ
เริ่มตนการใชงาน
หลังจากไดเชือ
่ มตอโมเด็มเขากับคอมพิวเตอรและเปด “Connection Manager” สามารถ
เชื่อมตอสูอินเทอรเน็ต หรือตั้งคาการเชื่อมตอขอมูลได
1.1 Basic User Interface
1) ปุม Connect / Disconnect: ปุม Connect ใชเพื่อเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต
ปุม Disconnect ใชตัดการเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต
2) แถบสถานะ: แสดงถึงระดับความแรงของสัญญาณ ยิ่งมีระดับขีดความแรงสัญญาณมาก ก็จะ
ทําใหสัญญาณดีมาก ตามลําดับ
3) เวลา: แสดงเวลาที่ใชงาน
4) ขอความที่ยังไมไดอาน: แสดงจํานวนขอความที่ยังไมไดอาน
5) ขอความเสียง: แสดงจํานวนขอความเสียงที่ไดรับ
6) ขอมูล: แสดงจํานวนขอมูล ที่มก
ี าร รับ- สง ขอมูล (หนวย Kb)
7) เมนูการจัดการ: ใชสาํ หรับการจัดการ ขอความ, สมุดโทรศัพท, การโทร, การตั้งคา
20
เริ่มตน
1.2 ระบบความปลอดภัย
1) รหัส PIN
คุณสามารถเปดหรือปด เพื่อตั้งคาการใชรหัส PIN
ถามีการเปดใชงานรหัส PIN เมื่อมีการเปด
โปรแกรมขึ้นมาใชงาน จะตองปอนรหัส PIN ให
ถูกตองกอนเขาใชงานเสมอ เมื่อปอนรหัส PIN
ถูกตอง หนาตางนี้ จะเปลี่ยนไปเปนหนาจอหลัก
ตอไป
2)
หากปอนรหัส PIN ไมถูกตอง
ถาปอนรหัส PIN ผิด ติดตอกัน 3 ครั้ง โปรแกรมจะใหปอน รหัส PUK
หากคุณปอนรหัส PUK ผิด ติดตอกัน 10 ครั้ง จะทําให SIM การด เสีย
ไมสามารถใชไดอีกตอไป ใหติดตอผูใหบริการ เพื่อเปลี่ยน SIM การดตอไป
หมายเหตุ: เพื่อปองกันปญหา ที่อาจจะ
เกิดขึ้น เชน ลืมรหัส PIN หรือ รหัส PUK ขอ
แนะนําใหใชงานแบบไมตองกําหนด รหัส PIN
21
การเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต
2.1 การเชื่อมตอ (Connect)
1. ใหคุณนําโมเด็มมาเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
2. ดับเบิ้ลคลิก ที่ ไอคอน “VW140” เพื่อเปด
โปรแกรมการทํางาน
3. เมื่อมีการเชื่อมตอทีถ
่ ูกตอง โมเด็มจะมีไฟ LED
กระพริบเปนสีมวงหรือสีน้ําเงิน
4. เมื่อโมเด็มพรอมใชงาน ปุม Connect จะสามารถ
กด เพื่อเชื่อมตอได
5. กดที่ปุม Connect เพื่อเชื่อมตอกับระบบ
อินเทอรเน็ต
6. หากเชื่อมตอสําเร็จ ปุม “Connect” จะเปลี่ยนเปน ปุม “Disconnect”
2.2 ยกเลิกการเชื่อมตอ
กดที่ปุม “Disconnect” เพื่อยกเลิกการเชือ
่ มตอ
หากการยกเลิกทํางานถูกตอง ปุม “Disconnect”
จะเปลี่ยนเปน ปุม “Connect” เพื่อรอการ Connect
ในครั้งถัดไป
22
ขอความสั้น
คุณสามารถ สราง, สง, รับ, แสดง, แกไข และสามารถดําเนินการจัดการกับขอความได คุณสามารถรับ
ขอความสั้นและบันทึกไวในกลองรับเขาได และหากมีการสงขอความก็จะสามารถบันทึกขอความสงออก
ไดเชนกัน
หนวยความจํา: กลองขอความเขา (Incoming) บันทึกได 500 ขอความ, ขอความออก (Sent) บันทึก
ได 100 ขอความ, ขอความรอสงออก (Outgoing) บันทึกได 20 ขอความ
3.1 สงขอความ (Send)
คลิกที่ปุม “New” เพื่อเขียนขอความใหม โดยพิมพขอความผานทางคียบอรด โดยภาษาไทย
สามารถพิมพไดสูงสุด 70 ตัวอักษร และภาษาอังกฤษ สามารถพิมพไดสูงสุด 160 ตัวอักษร
หลังจากนั้นใหคุณระบุ เบอรโทรศัพทปลายทางทีต
่ อ
 งการสงไป แลวใหคลิกไปที่ปุม “Send” เพื่อ
สงขอความออก
3.2 การรับขอความ (Receive)
1) กลองขอความเขา – SIM การด
ถาหากคุณไดตั้งคา การเก็บขอความเขาไวบน SIM การด (การตั้งคา SMS บนเมนู การตั้งคาหลัก)
ขอความที่เขามาจะถูกเก็บไวบน SIM การดโดยอัตโนมัติ
23
ขอความสั้น
2) กลองขอความเขา – เครื่องคอมพิวเตอร
ถาหากคุณไดตั้งคา การเก็บขอความเขาไวบน เครื่องคอมพิวเตอร (การตั้งคา SMS บนเมนู การตั้ง
คาหลัก) ขอความที่เขามาจะถูกเก็บไวบน เครื่องคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ
3.3 ตอบกลับขอความ (Reply)
ถาคุณคลิกไปที่ปุม “Reply” หนาตางใหมจะปรากฏขึ้นมา คุณสามารถเพิ่ม หรือแกไข ขอความ
และสงกลับไปยังผูสงได
3.4 โทรกลับ (Call)
หลังจากคุณไดรับขอความแลว หากคุณกดไปที่ปุม “Call” จะสามารถโทรไปยังเบอรที่สงขอความ
มาได
3.5 สงตอขอความ (Forward)
ถาคุณกดไปที่ปม
ุ “Forward” หนาตางใหมจะปรากฏขึ้นมา คุณสามารถเพิ่ม หรือแกไข ขอความ
และสงตอไปยังเบอรอื่นได
3.6 ลบขอความ (Delete)
หลังจากเลือกขอความจากกลองขอความแลว ใหกดไปที่ปุม “Delete” เพื่อลบขอความ หาก
ตองการลบหลาย ๆ ขอความ ใหกดปุม “Shift หรือ Ctrl” คางไว แลวเลือกขอความที่ตอ
 งการลบ
และใหกดปุม “Delete”
คําเตือน: ขอความที่ลบออกไปแลว จะไมสามารถกูคืนกลับมาได
3.7 ขอความสงออก (Sent)
ในกลองขอความออก จะแสดงขอความที่มีการสงสําเร็จ
3.8 กลองขอความรอสงออก (ขอความราง) (Outgoing)
ในกลองขอความนี้ จะแสดงขอความที่รอสงออก (ขอความราง) ที่ยังสงไมสําเร็จ
3.9 นําเขา/สงออก ขอความ (Import/Export)
“Export” เปนการสงขอมูลออกจากโปรแกรมจัดการการเชื่อมตอ และบันทึกเปนนามสกุล CVS บน
เครื่องคอมพิวเตอร
“Import”เปนการดึงขอมูลจากเครือ
่ งคอมพิวเตอรที่ไดบันทึกไว กลับมายัง โปรแกรมจัดการการ
เชื่อมตอ
24
สมุดโทรศัพท
คลิก ไปที่ไอคอน สมุดโทรศัพทเพื่อเปด หนาจอสมุดโทรศัพท คุณสามารถจัดการกับรายชื่อผูตด
ิ ตอและ
เบอรโทรศัพท ทั้งบน เครือ
่ งคอมพิวเตอรและ SIM การด ได
หนวยความจําสมุดโทรศัพท: บันทึกบนคอมพิวเตอรไดสูงสุด 500 รายชื่อ
4.1 การใชงานสมุดโทรศัพท
คุณสามารถ เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบ ชื่อ/ชนิด/เบอรโทรศัพท ได
1) เพิ่ม (Add)
คลิกที่ปุม “New” เพื่อเพิ่มเบอรโทรศัพทใหม ลงในสมุดโทรศัพท เมื่อคุณเพิ่มเสร็จเรียบรอย
แลว คุณสามารถเลือกการบันทึก ไวบน เครื่องคอมพิวเตอรหรือ SIM การด ได
2) แกไข (Edit)
คลิกที่ปุม “Modify” เพื่อแกไข ชื่อ, ชนิด, และเบอรโทรศัพทได
3) การยายหรือคัดลอก สมุดโทรศัพท (Move/Copy)
คลิกที่ปุม “ยาย” หรือ “คัดลอก” เพื่อดําเนินการยาย หรือคัดลอก จากเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
SIM การด ได
25
สมุดโทรศัพท
4) ลบ (Delete)
คลิกที่ปุม “Delete” เพื่อลบสมุดโทรศัพทออกจาก เครื่องคอมพิวเตอรหรือ SIM การด
5) นําเขา/สงออก สมุดโทรศัพท (Import/Export)
“Export” เปนการสงขอมูลออกจากโปรแกรมจัดการการเชื่อมตอ และบันทึกเปนนามสกุล CVS
บนเครื่องคอมพิวเตอร
“Import” เปนการดึงขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดบันทึกไว กลับมายัง โปรแกรมจัดการการ
เชื่อมตอ
6) ขอความสั้น (SMS)
คลิกที่ปุม“SMS” เพื่อสงขอความออก
7) โทร (Call)
คลิกที่ปุม “Call” เพื่อโทรออก
26
การโทร
คลิกที่ไอคอน “Call” เพื่อเปดหนาตางการโทร
5.1 การโทรออก (Call)
1) การกดเบอร (Dialing)
ใชเมาส กดไปยังปุมเบอรบนหนาจอได หรือจะใชวิธีการกดเบอรจากแปนตัวเลขบนคอมพิวเตอร
ก็ได
2) การเคลียรคา (CLR)
กดปุมนี้ 1 ครั้งจะเปนการลบตัวเลขตัวสุดทายออกทีละตัว หรือกดปุม “End” เพื่อลางคาทั้งหมด
27
การโทร
3) โทร (SEND)/วางสาย (END)
กดปุมโทรออก (Send) เพื่อโทรออกไปยังเบอรโทรศัพทที่แสดงบนหนาจอ LCD หรือกดปุมวาง
สาย (End) เพื่อวางสายปจจุบัน
4) การเพิ่ม/ลด เสียง (Volume)
คุณสามารถปรับความดังของเสียงสนทนาได ในขณะสนทนาอยู
หมายเหตุ: คุณภาพของเสียงสนทนา ขึ้นอยูกับคุณภาพของ Head set ดวย
5.2 การรับสาย (Accept Call)
เมื่อมีสายเรียกเขา หนาตางแสดงผลการโทรจะปรากฏขึ้นมา ที่หนาจอ LCD คุณสามารถกดปุม
อะไรก็ได (ยกเวนปุมวางสาย) เพื่อรับสายนั้น หลักจากนั้น ใหกดปุม
 วางสาย (End) เพื่อวางสาย
5.3 ปฏิเสธการโทร (Reject Call)
ถาหากคุณไมตองการรับสาย ใหคุณกดปุมวางสาย (End) เพื่อปฏิเสธการรับสาย
5.4 สายที่ไมไดรับ (Missed Call)
ถาคุณไมไดรับสาย, ที่หนาจอของคุณจะแสดงเบอรโทรศัพทที่ไมไดรับและเวลาที่ไมไดรับสายดวย
5.5 การเลือกรายชื่อ (Select Contact)
1) คนหา (Search)
คุณสามารถคนหาเบอรโทรศัพทจากสมุดโทรศัพท โดยคุณสามารถปอนขอมูล เชน ชื่อ หรือ
เบอรโทรศัพท บนชองการคนหาได
2) ประวัติการโทร (Call History)
1.โทรจากประวัติการโทร (Call History Call)
หลังจากเลือกเบอรโทรจากประวัติการโทรแลว ใหกดที่ปุม “Call” เพื่อโทรออกไปยังเบอรที่เลือก
2.ลบ (Delete)
หลังจากเลือกเบอรโทรศัพทจากประวัตก
ิ ารโทรแลว คุณสามารถกดปุม “Delete” เพื่อลบได
28
การตั้งคา
คลิกที่ปุม “Setting” เพื่อเปดหนาตางการตั้งคา
6.1 ทั่วไป (General)
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเบื้องตนไดที่หนาจอนี้
29
การตั้งคา
6.2 ขอมูล (Information)
คุณสามารถตรวจสอบรุนของซอฟตแวรและเฟรมแวรได
30
การตั้งคา
6.3 รหัส PIN
คุณสามารถเปด หรือ ปด การใชงานรหัส PIN หรือเปลี่ยนรหัส PIN ได โดยรหัส PIN นี้ สามารถ
ตั้งเปนตัวเลข 4 ตัว
31
การตั้งคา
6.4 การจัดการโปรไฟล
คุณสามารถตั้งโปรไฟลใหม ได โดยการเลือกไปที่ปุม “New” หรือลบโปรไฟลโดยการกดเลือก ที่
ปุม “Delete”
1) ชื่อโปรไฟล (Profile Name):
ใสชื่อเพื่อแสดงชื่อโปรไฟล
2) เบอรหมุนโมเด็ม (Dial No.):
ใสขอมูลเบอร สําหรับหมุนโมเด็ม
3) ชื่อผูใช (Username):
ใสชื่อผูใช ของผูใหบริการ
4) รหัสผาน (Password):
ใสรหัสผาน สําหรับชื่อผูใชนี้
หมายเหตุ: สําหรับลูกคาของ CAT CDMA 3G สามารถใชงานไดทันที โดยไมตองระบุชอ
ื่ โปรไฟล ใดๆ
ทั้งสิ้น แตหากเกิดปญหาหรือขอมูลดังกลาวสูญหายไปสามารถตั้งคาใหมได โดยกําหนดคาดังนี้
Username: [email protected]
Password: cdmacat
Dial: #777
32
การตั้งคา
6.5 การตั้งคาขอความ
1) บันทึกอัตโนมัติ (Auto save):
เมื่อมีการเปดใชงานการบันทึกอัตโนมัติ ขอความสงออก จะถูกบันทึกอัตโนมัติ
2) ลบอัตโนมัติ (Auto erase):
เมื่อมีการเปดใชงาน การลบอัตโนมัติ หากในกลองขอความมีขอมูลเต็ม โปรแกรมจะลบ
ขอความเดิมอัตโนมัติ เพื่อใหสามารถรับขอความใหมได
3) ตั้งคาการบันทึกขอความ (Default destination to save SMS):
คุณสามารถเลือกตําแหนงการบันทึกขอความได โดยสามารถเลือกบันทึกไดทั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือ SIM การด
33
4. การแกปญ
 หาเบือ
้ งตน
วิธีการดานลางนี้ เปนขอผิดพลาดทีอ
่ าจจะเกิดขึ้นและวิธีการแกปญหาเบื้องตน
ขอผิดพลาด
การแกปญหา
กําหนดเริ่มตนการ
ทํางานผิดพลาด
(Initialization Fail)
- ถาเกิดกรณีนี้ขึ้น ใหคลิกขวา ที่ไอคอน การจัดการการเชื่อมตอที่
มุมลางขวามือของหนาจอ แลวกด “Exit” และใหถอดโมเด็มออก
แลวเชื่อมตอใหม
และรอจนกวาเครื่องคอมพิวเตอรจะตรวจสอบ
โมเด็มใหม และใหคลิกเปดที่โปรแกรมอีกครั้ง
นอกพื่นทีก
่ ารใหบริการ
( Out of Service Area)
- ถาหากเกิดกรณีนี้ขึ้น แสดงวา พื้นที่นั้น ไมสามารถใชงานได
เพราะอยูนอกพื้นที่การใหบริการ ใหทดลองใชอก
ี ครั้งดวยเวลาอื่น
และพื้นที่อื่น ๆ ตอไป
ไมมีสัญญาณตอบรับ
(There was no
answer)
เชื่อมตออินเทอรเน็ตชา
มาก(Internet
connection speed is
too slow)
ไมสามารถโทรได
(Can not make call)
ไมสามารถเชื่อมตอกับ
ระบบอินเทอรเน็ตได
(Can not connect
to the Internet)
- ถาหากเกิดกรณีนี้ขึ้น แสดงวาเครือขายไมวาง ใหเชื่อมตอใหมใน
ภายหลัง
- กรุณาตรวจสอบ “ Network Preference “ วาไดมีการตั้งโหมด
เปน 1x ไว หรือไม ซึ่งจะทําใหการใชงานเปนแบบ 1x เทานั้น การ
แกไข ใหเลือกโหมดเปน Automatic หรือ EVDO only ได
- กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการอีกครั้ง หากไมสามารถแกไขได
- กรุณาตรวจสอบ การตั้งโหมดขอมูล หากอยูในโหมด EVDO only
จะไมสามารถโทรได
- กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการอีกครั้ง หากไมสามารถแกไขได
- กรุณาตรวจสอบ “การจัดการโปรไฟล” วากําหนด ชื่อผูใชและ
รหัสผานถูกตองหรือไม หรือ กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการอีกครั้ง
หากไมสามารถแกไขได
หากเกิดปญหาอื่น ๆ กรุณาติดตอผูใหบริการ
34
SAR INFORMATION
THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT’S
REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to
exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal
Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive
guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The
guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations
through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a
substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and
health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. *
Tests for SAR are conducted with the phone transmitting at its highest certified power level in
all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level,
the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is
because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power
required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna,
the lower the power output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be
tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government
adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g.,
at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR
value for this model modem when tested for use near the body, as described in this user guide,
is 1.09 W/Kg. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at
various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has
granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated
as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is
on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of
http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID: XAVVW140.
Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular
Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at http://www.wow-com.com. * In
the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6
watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a sub-stantial
35
margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in
measurements.
Body worn operation
This device was tested in multiple notebook computer configurations with USB
port configurations for typical near-body operations with the back of the USB
Modem kept 5mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure
requirements, it can be used in notebook computers with substantially similar
physical dimensions, construction, electrical and RF characteristics, and that
maintain a minimum 5mm separation distance between the user’s body and the
back of the USB Modem, including the antenna. The antenna(s) used for this USB
Modem must not be co-located or must not operate in conjunction with any other
antenna or transmitter within a host device.
36
Information to the User
“Changes or modifications not expressly approved by Vertex Wireless could void
the user’s authority to operate the equipment.”
“NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. ”NOTE : This
equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference
37
FCC Compliance Information
This device complies with Part 15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.
38
39
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement