EN3481AOX
EN3481AOW
EN3487AOH
EN3487AOO
EN3487AOY
EN3487AOJ
................................................
NL KOEL-VRIESCOMBINATIE
EN FRIDGE FREEZER
DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK
.............................................
GEBRUIKSAANWIJZING
2
USER MANUAL
29
BENUTZERINFORMATION
54
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen
te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn
geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
4
www.electrolux.com
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand. (Als
het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer,
indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
kan de olie terugvloeien in de compressor.
Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een ge-
5
kwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
6
www.electrolux.com
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
7
8
13
12
1 CrispFresh-lade
8 Boterschap
2 Freshzone-lade
3 Glazen legplateaus
9 Deurplateaus
10 Half plateau
4 Dynamic Air-koelen
11 Flessenrek
5 Vochtigheidsregeling
6 Flessenrek
12 Vriesmanden
7 Bedieningspaneel
9
13 Typeplaatje
10
11
NEDERLANDS
7
3. BEDIENINGSPANEEL
1
7
2
6
3
5
4
1 Display
2 Temperatuurregelaar
Plusknop
3 Temperatuurregelaar
Minknop
4 Mode-toets
5 DrinksChill-knop en ON/OFF -knop
6 Knop vriesvak
7 Knop koelvak
Het is mogelijk om het voorafgestelde geluid van toetsen te wijzigen naar een luid
geluid door de Mode-knop en Minusknop een paar seconden ingedrukt te
houden. U kunt deze wijziging ongedaan
maken.
3.1 Display (weergave)
A
B
C
R
Q
P
O
N
M
L
•
•
•
•
•
•
•
A. Demofunctie
B. Temperatuurlampje koelkast
C. Vakantiefunctie
D. KoelkastEco Mode-functie
E. FreeStore-functie
F. Functie Extra luchtvochtigheid
G. Boodschappenfunctie
D
E
F
G
H
I
J
K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H. Waterfilter
I. Drinks Chill-functie
J. Tijd
K. Vriezertemperatuur-indicator
L. Fast Freeze-functie
M. Vriezer uit-modus
N. Luchtfilter
O. VriezerEco Mode-functie
P. Alarmindicator
Q. Kinderbeveiligingsfunctie
R. Koelkast uit-modus
Na selectie van het koel- of vriesvak start de animatie
Na selectie van de temperatuur
knippert de animatie een paar minuten.
3.2 Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te
schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-knop als het display uit is.
3. Als "Demo" verschijnt op het display,
staat het apparaat in de demonstratiestand. Raadpleeg 'Probleemoplossing'.
4. Het alarm kan na een paar seconden
afgaan. Zie 'Alarm hoge temperatuur'
voor informatie over het resetten van
het alarm
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
Als de deur gedurende enkele minuten open blijft staan, gaat de
verlichting automatisch uit. De
verlichting wordt gereset door de
deur te sluiten en weer te openen.
3.3 Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende 3 seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
8
www.electrolux.com
3.
Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
3.4 De koelkast uitschakelen
Voor uitschakeling van de koelkast:
1. Druk de Fridge Compartment -toets
gedurende een paar seconden in.
2. Het koelkast OFF-lampje wordt getoond.
3.5 De koelkast inschakelen
Voor inschakeling van de koelkast:
1. Druk op de toets Fridge Compartment.
Het koelkast OFF-lampje gaat uit.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
3.6 Temperatuurregeling
Selecteer het koel- of vriesvak.
Druk op de temperatuurtoets om de temperatuur in te stellen.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +4°C voor de koelkast
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft
de ingestelde temperatuur opgeslagen.
3.7 EcoMode voor het koel- en
vriesvak
Kies voor het optimaal bewaren van voedsel de EcoMode .
Om de functie aan te zetten:
1. Selecteer het koel- of vriesvak.
2. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het lampje EcoMode knippert een
paar seconden.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur:
– voor de koelkast: +4°C
– voor de vriezer: -18°C
3. Het EcoMode-lampje wordt getoond.
Om de functie uit te zetten:
1. Selecteer het koel- of vriesvak.
2. Druk op de Mode-knop tot het EcoMode-lampje knippert.
3. Het EcoMode-lampje gaat uit.
De functie wordt uitgeschakeld
door een andere ingestelde temperatuur te selecteren.
3.8 Modus Kinderslot
Selecteer de functie ChildLock mode om
de bediening van de knoppen te vergrendelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk een paar seconden op de knop
Koelvak en Vriesvak.
2. Het ChildLock mode-lampje wordt
getoond.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk een paar seconden op de knop
Koelvak en Vriesvak.
2. Het ChildLock mode-lampje gaat uit.
3.9 DrinksChill modus
DeDrinksChill-modus wordt gebruikt om
een akoestisch alarm in te stellen op een
gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig
wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u
niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de toets DrinkChill .
Het lampje DrinksChill verschijnt.
De timer toont de ingestelde waarde
(30 minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur kouder
of de knop Temperatuur warmer om
de waarde van de timer te wijzigen
van 1 tot 90 minuten.
3. De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het
DrinksChill-lampje en klinkt een alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de DrinkChill-toets om de
klank uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:
NEDERLANDS
1.
2.
Druk op de toets DrinkChill.
Het DrinksChill-lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door de drukken op de
toets om de temperatuur kouder te zetten
en de toets om de temperatuur warmer te
zetten.
3.10 Modus Vakantie
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange
vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt.
Als de vakantiefunctie actief is,
moet het koelvak leeg zijn.
Om de functie aan te zetten:
Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het lampje Vakantie knippert een
paar seconden.
Het temperatuurlampje van de koelkast toont de ingestelde temperatuur.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het Vakantie-lampje knippert.
2. Het indicatielampje Vakantie gaat uit.
1.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur
te selecteren.
3.11 ShoppingMode
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de
boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de ShoppingModefunctie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen
dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm
wordt.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het lampje ShoppingMode knippert
een paar seconden.
De ShoppingMode-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor deze
automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het ShoppingMode-lampje knippert.
2. Het ShoppingMode-lampje gaat uit.
9
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur
te selecteren.
3.12 FastFreeze modus
Om de functie aan te zetten:
1. Selecteer het vriesvak.
2. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het lampje FastFreeze knippert een
paar seconden.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze
automatisch afloopt:
1. Selecteer het vriesvak.
2. Druk op de Mode-knop tot het FastFreeze-lampje knippert.
3. Het FastFreeze-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur
te selecteren.
3.13 Extra vochtigheid-modus
Als u de luchtvochtigheid in de koelkast
wilt verhogen, dan raden we het gebruik
van de functie Extra luchtvochtigheid aan.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje Extra Vochtigheid
knippert.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Extra Vochtigheid knippert.
2. Het indicatielampje Extra Vochtigheid
gaat uit.
3.14 Alarm hoge temperatuur
Een stijging van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een
stroomuitval) wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En
10 www.electrolux.com
toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Als het alarm is teruggekeerd, gaat het indicatielampje alarm uit.
3.15 FreeStore modus
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het lampje FreeStore knippert een
paar seconden.
2. Het FreeStore-lampje wordt getoond.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het FreeStore-lampje knippert.
2. Het FreeStore-lampje gaat uit.
3.16 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De
alarmtoestand bij geopende deur wordt
aangegeven door:
• Knipperende alarmindicator
• Zoemer
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
Als de functie automatisch wordt
geactiveerd, wordt het indicatielampje FreeStore niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik").
Het activeren van de modus
FreeStore verhoogt het energieverbruik.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
4.2 Het bewaren van ingevroren
voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in
plaatst.
De vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en mak-
kelijk kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard,
verwijder dan alle lades behalve de onderste lade die nodig is voor een goede
luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle
schappen tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
NEDERLANDS
4.3 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een
lange periode bewaren van ingevroren en
diepgevroren voedsel.
Schakel om vers voedsel in te vriezen de
functie Snelvriezen in, minstens 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden
ingevroren in het onderste compartiment.
11
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die in 24 uur kunnen worden ingevroren,
staat aangegeven op het typeplaatje; een
label dat zich aan de binnenkant van de
koelkast bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel in.
Na 24 uur, wanneer het invriesproces is
voltooid, de functie Snelvriezen weer uitzetten (zie "functie Snelvriezen").
4.4 Temperatuurweergave
Thermostaat moet bijgesteld worden
Juiste temperatuur
OK
Om u te helpen uw apparaat correct te
bedienen, hebben we uw koelkast uitgerust met een temperatuurlampje.
Het symbool aan de zijkant duidt het
koudste deel van de koelkast aan.
Het koudste deel is het deel van de glazen legplank van de fruit- en groentenlade
tot aan het symbool of tot de legplank ter
hoogte van het symbool.
Om ervoor te zorgen dat het voedsel op
de juiste manier bewaard wordt, zorg ervoor dat het temperatuurlampje het bericht "OK" weergeeft.
Indien "OK" niet wordt weergegeven, stel
dan de temperatuur in op een lagere temperatuur en wacht 12 uur alvorens de
temperatuur nogmaals te controleren.
Het is normaal dat het bericht "OK" verdwijnt nadat u voedsel in het apparaat geplaatst hebt of na herhaaldelijk openen
van de deur.
4.5 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
12 www.electrolux.com
4.6 Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar
voren gericht) in het voorgeplaatste
schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is,
mogen alleen afgesloten flessen worden
neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait
en op het niveau erboven kan worden geplaatst.
4.7 Luchtkoeling
Met de ClimaTech-technologie wordt
voedsel snel gekoeld en wordt de temperatuur in het koelvak gelijkmatiger.
Deze voorziening maakt snelle koeling van
levensmiddelen mogelijk en zorgt voor
een gelijkmatiger temperatuur in het vak.
4.8 Koolstofluchtfilter
Uw apparaat is voorzien van een koolstoffilter dat zich achter een klepje op de achterkant van het luchtdistributievak bevindt.
Het filter zuivert de lucht van ongewenste
geuren in de koelruimte, waardoor de bewaarkwaliteit verder wordt verbeterd.
NEDERLANDS
13
4.9 Het plaatsen van de deurplateaus
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de plateaus op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
Trek het plateau geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt en installeer het plateau dan op een andere gewenste hoogte.
Verwijder het grote onderste deurplateau niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.
4.10 Humidity Control
Wij bevelen aan groenten en fruit in de lade voor verse producten te plaatsen. De
koelkast zorgt dat de temperatuur in deze
laden laag blijft, zodat veroudering wordt
vertraagd. Onder normale omstandigheden, wanneer de groentelade niet helemaal vol is en een combinatie van groenten en fruit bevat, zet u de vochtigheidscontrole in de hoogste stand, te herkennen aan de grote druppel. Het bovenste
rooster wordt dan gesloten, zodat de
luchtvochtigheid in de lade blijft gehouden. Dit moet de standaardinstelling zijn.
Soms, als de lade erg vol is en er risico
bestaat dat de verse producten minder
effectief worden gekoeld, is het een goed
gewoonte om de luchtopeningen van het
rooster in de richting van de kleine druppel open te zetten. Groenten worden normaal gesproken vanzelf gekoeld door water dat verdampt en als de luchtopeningen gesloten zijn, bestaat het risico dat er
waterdruppels en -plassen in de lade ontstaan. Producten die veel water bevatten,
zijn bijvoorbeeld sla, champignons, broccoli en wortels. Als er appels en ander
fruit in de lade zijn geplaatst, kan het een
goed idee zijn om de luchtopeningen een
klein beetje te openen, voor het geval er
zich ethyleen ophoopt. Ethyleen is een
groeihormoon dat door sommige soorten
fruit en groente wordt afgegeven en dat
voor sommigen schadelijk kan zijn of dat
het verouderingsproces kan versnellen.
14 www.electrolux.com
4.11 FreshZone Stand
Als het compartiment niet als NaturaFresh
nodig is, dan kunnen de instellingen worden gewijzigd om een koude lade te verkrijgen.
Om de functie aan te zetten:
• Schuif de klep naar boven zoals weergegeven op de afbeelding.
Om de functie uit te zetten:
1. Schuif de klep naar beneden.
4.12 NaturaFresh lade
Deze functie maakt snelle koeling van levensmiddelen mogelijk en zorgt voor een
gelijkmatige temperatuur in de lade.
Om de functie aan te zetten:
1. Schakel de boodschappenfunctie in.
2. Het controlelampje van de boodschappenfunctie gaat branden.
3. Schuif de klep naar boven zoals
weergegeven op de afbeelding.
Om de functie uit te zetten:
1. Schuif de klep naar beneden.
2. Schakel de boodschappenfunctie uit.
3. Het indicatielampje Boodschappen
gaat uit.
De functie wordt na enkele uren
automatisch uitgeschakeld.
NEDERLANDS
15
4.13 QuickChill van dranken
Deze functie stelt u in staat om dranken
snel te koelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Verwijder de NaturaFresh-lade, of
plaats deze omhoog, en plaats het
flessenrek voor de QuickChill openingen, zoals weergegeven op de afbeelding.
2. Schakel de boodschappenfunctie in.
3. Het controlelampje van de boodschappenfunctie gaat branden.
4. Schuif de klep naar boven zoals
weergegeven op de afbeelding.
Om de functie uit te zetten:
1. Schuif de klep naar beneden.
2. Schakel de boodschappenfunctie uit.
3. Het indicatielampje Boodschappen
gaat uit.
De functie wordt na enkele uren
automatisch uitgeschakeld.
4.14 Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
2
1
De vriesmandjes hebben een limietstop
om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek de korf naar u toe
om het uit de vriezer te halen, tot het niet
verder kan, verwijder de korf door de
voorkant naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van
de korf een beetje op en schuift u hem
gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje
over de eindpunten heen is, kunt u hem
terug op zijn plaats schuiven.
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat
is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het
koelmiddel rondgepompt en dan zult u
een zoemend en kloppend geluid van
de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de
thermostaat horen. Dat is normaal.
16 www.electrolux.com
5.2 Tips voor energiebesparing
5.5 Tips voor het invriezen
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen
die hoeveelheid laten ontdooien die u
nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel, om
te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
5.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
5.4 Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie
of plastic zakjes gewikkeld worden om
zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
5.6 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard,
verwijder dan alle lades behalve de onderste mand die nodig is voor een goede
luchtcirculatie.
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden
opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
NEDERLANDS
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk;
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
17
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
6.2 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen
en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
6.3 Het koolstofluchtfilter
vervangen
Voor optimale prestaties moet het koolstofluchtfilter eenmaal per half jaar vervangen worden.
Nieuwe actieve luchtfilters zijn verkrijgbaar
bij uw vakhandelaar.
Zie "Installatie van het koolstofluchtfilter"
voor de instructies.
18 www.electrolux.com
6.4 Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via
een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die
al in het afvoergaatje zit.
6.5 Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in het
vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf
is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van
koude lucht in het vak, die aangedreven
wordt door een automatisch geregelde
ventilator.
7. PROBLEEMOPLOSSING
LET OP!
Voordat u problemen oplost, trekt
u eerst de stekker uit het stopcontact.
Alleen een gekwalificeerd elektricien of een bevoegde persoon
mag problemen oplossen die niet
in deze handleiding beschreven
zijn.
Tijdens een normale gebruik hoort
u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de vloer
staan).
De compressor
werkt continu.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan noodzakelijk open.
NEDERLANDS
Probleem
19
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De omgevingstemperatuur Verlaag de omgevingstemis te hoog.
peratuur.
De functie Snelvriezen is
ingeschakeld.
Zie "functie Snelvriezen"
Er loopt water over
de achterkant van
de koelkast.
Tijdens het automatische
Dit is juist
ontdooiproces ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producwater in de wateropvang- ten de achterwand niet rabak kan stromen.
ken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt
niet in de verdamperbak
boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
Er is te veel rijp en
ijs.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Bewaar minder producten
tegelijk.
De temperatuur in
de koelkast is te
hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
De temperatuur in
de vriezer is te
hoog.
Producten zijn te dicht op
elkaar geplaatst.
Bewaar de producten op
een manier die een koude
luchtcirculatie mogelijk
maakt.
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitgescha- Schakel het apparaat in.
keld
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
20 www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan. Neem contact op
met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje werkt
niet.
Het lampje staat in de
stand-by stand.
Sluit en open de deur.
"dEMo" verschijnt
op het display.
Het apparaat staat in de
demonstratiemodus.
Houd de knop Mode ongeveer 10 seconden ingedrukt
tot er een lang zoemgeluid
klinkt en het display even uit
gaat: het apparaat gaat
weer werken.
De zoemer klinkt. .
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'Alarm deur open'.
Er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven.
Er is een fout opgetreden
in de temperatuurmeting.
Neem contact op met de
klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de temperatuur kan niet aangepast
worden).
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor
dit merk.
7.1 Het lampje vervangen
2.
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met uw servicecentrum.
3.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
7.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
8.1 Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat:
NEDERLANDS
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
21
8.2 Locatie
100 mm
min
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst,
moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten
minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste
prestatie kunt u het apparaat echter beter
niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het
apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
B
20 mm
A
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
8.3 Afstandhouders achterkant
2
1
4
3
U vindt de twee afstandhouders in de zak
van de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders
te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de
schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste
positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
22 www.electrolux.com
8.4 Nivellering
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn
8.5 Installatie van het CleanAir Control filter
Het CleanAir Control-filter is een filter met
actieve koolstof dat vervelende geurtjes
absorbeert. Hierdoor blijven de optimale
smaak en het aroma van het voedsel bewaard zonder dat luchtjes van het ene levensmiddel op het andere worden overgebracht.
Bij aflevering zit het koolstoffilter in een
plastic zak om de levensduur en eigenschappen ervan te garanderen. Het filter
moet achter de klep geplaatst worden
voordat het apparaat wordt ingeschakeld.
1. Sluit het klepje.
2. Haal het filter uit de plastic zak.
3. Plaats het filter in de gleuf in de achterkant van het klepdeksel.
4. Sluit het klepdeksel.
Het filter moet voorzichtig worden
gehanteerd om te voorkomen dat
deeltjes van het oppervlak loskomen. Het filter moet elke 6 maanden worden vervangen.
8.6 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
NEDERLANDS
23
8.7 Omkeerbaarheid van de deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat het apparaat niet
voorzien wordt van elektrische
stroom.
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van een tweede
persoon die de deuren van het
apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
1
2
A
E
B
F
C
D
• Verwijder het bovenste scharnier m.b.v.
een schroevendraaier.
• Open de deur en verwijder de eindafdekking van de deur.
• Verwijder de bovenste voorafdekkings
aan beide zijden. (1)
• Koppel de kabelconnector van de display los. (2)
• Schroef de scharnieren los en verwijder
de deur.
• Verwijder de pluggen van de middelste
dwarsstang.
• Verwijder de afdekking m.b.v. het gepaste gereedschap. (A).
• Schroef het onderste scharnier (B) en
het afstandsstuk (C) los en monteer ze
aan de andere kant.
• Plaats de afdekking (A) aan de andere
kant.
• Bevestig de deur op het onderste
scharnier.
24 www.electrolux.com
1
2
• Haal de kabel uit de eindafdekking van
de deur en plaats dit door het bovenste
scharnier.
• Schroef het scharnier weer vast.
• Sluit de kabel op het verbindingspunt
van het bedieningspaneel voorzijde aan.
• Breng de bovenste voorafdekkingen
aan beide zijden (2) weer aan.
• Plaats de displaykabel, die nu is losgekoppeld, in de kabelhouder in de eindafdekking van de deur en breng dan de
eindafdekking van de deur weer aan.
NEDERLANDS
C
B
A
C
A
B
25
• Verwijder de afdekkingen (B). Verwijder
de afdekpennen (A).
• Schroef de handgrepen (C) los en bevestig ze aan de tegenovergestelde zijde. Plaats de bovenste deurgreep op
de onderste deur en de onderste deurgreep op de bovenste deur.
• Zet de pennen (A) terug aan de andere
zijde.
Voer een eindcontrole uit en verzeker
u ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangehaald.
• De magnetische afdichtstrip vast zit aan
de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan het zijn dat de afdichting
niet precies op de kast past. Wacht in dat
geval tot de afdichting zich op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice. Een
vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kosten
veranderen.
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
B
LU
!
ICK
CL
BRRR!
CR
AC
K!
26 www.electrolux.com
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
NEDERLANDS
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
Tijdsduur
18 h
Spanning
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
27
28 www.electrolux.com
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
ENGLISH
29
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
32
33
36
41
43
44
46
51
52
53
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
30 www.electrolux.com
1.
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all
people using the appliance are thoroughly
familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make
sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using
it through its life will be properly informed
on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to
prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the
door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the
old appliance. This will prevent it from
becoming a death trap for a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household and similar applications such
as:
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are
approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit of
the appliance, a natural gas with a high
level of environmental compatibility,
which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of
the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
Any damage to the cord may cause a
short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
ENGLISH
1.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug. There
is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall. (If
the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks
in the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
31
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom
of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully
follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to
the place you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient
ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If
a water connection is foreseen).
32 www.electrolux.com
ozone layer, in either its refrigerant
circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded
together with the urban refuse and
rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according
to the applicable regulations to
obtain from your local authorities.
Avoid damaging the cooling unit,
especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on
this appliance marked by the symare recyclable.
bol
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6
7
8
13
9
12
1 CrispFresh drawer
6 Bottle rack
2 Freshzone drawer
7 Control panel
3 Glass shelves
4 Dynamic Air Cooling
8 Butter shelf
5 Humidity control
10 Half shelf
9 Door shelves
10
11
ENGLISH
11 Bottle shelf
33
13 Rating plate
12 Freezer baskets
3. CONTROL PANEL
1
7
2
6
3
5
4
1 Display
2 Temperature regulator
Plus button
3 Temperature regulator
Minus button
4 Mode button
5 DrinksChill button and ON/OFF but-
ton
6 Freezer compartment button
7 Fridge compartment button
It is possible to change predefined sound
of buttons to a loudly one by pressing together Mode button and Minus button for
some seconds. Change is reversible.
3.1 Display
A
B
C
R
Q
P
O
N
M
L
•
•
•
•
A. Demo function
B. Fridge temperature indicator
C. Holiday function
D. FridgeEco Mode function
D
E
F
G
H
I
J
K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E. FreeStore function
F. Extra Humidity function
G. Shopping function
H. Water filter
I. Drinks Chill function
J. Time
K. Freezer temperature indicator
L. Fast Freeze function
M. Freezer OFF mode
N. Air filter
O. FreezerEco Mode function
P. Alarm indicator
Q. Child lock function
R. Fridge OFF mode
After selection of the fridge or
freezer compartment the animation starts
After selection of the temperature
the animation flashes for a few minutes.
3.2 Switching on
To switch on the appliance do these
steps:
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. If "Demo" appears on the display, the
appliance is in demonstration mode.
Refer to "Troubleshooting...".
4. The alarm buzzer could operate after
a few seconds. To reset the alarm refer to “High temperature alarm”
5. The temperature indicators show the
set default temperature.
To select a different set temperature refer
to "Temperature regulation".
If the door remains open for some
minutes, the light will turn off automatically. The light is reset by
closing and opening the door itself.
34 www.electrolux.com
3.3 Switching off
To switch off the appliance do these
steps:
1. Press the Appliance ON/OFF button
for 3 seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from the
power disconnect the mains plug
from the power socket.
3.4 Switching off the fridge
To switch off the fridge:
1. Press the Fridge Compartment button
for few seconds.
2. The fridge OFF indicator is shown.
3.5 Switching on the fridge
To switch on the fridge:
1. Press the Fridge Compartment button.
The fridge OFF indicator goes off.
To select a different set temperature refer
to "Temperature regulation".
3.6 Temperature regulation
Select the fridge or freezer compartment.
Press the temperature button to set the
temperature.
Set default temperature:
• +4°C for the fridge
• -18°C for the freezer
The temperature indicators show the set
temperature.
The set temperature will be reached within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
3.7 EcoMode for Fridge and
Freezer Compartment
For optimal food storage select the EcoMode .
To switch on the function:
1. Select the fridge/freezer compartment.
2. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The EcoMode indicator flashes for
few seconds.
The temperature indicator shows the
set temperature:
– for the fridge: +4°C
– for the freezer: -18°C
3. The EcoMode indicator is shown.
To switch off the function:
1. Select the fridge/freezer compartment.
2. Press the Mode button until the EcoMode indicator flashes.
3. The EcoMode indicator goes off.
The function switches off by selecting a different set temperature.
3.8 ChildLock mode
To lock any possible operation through
the buttons select the ChildLock mode.
To switch on the function:
1. Press the Fridge Compartment and
Freezer Compartment button for few
seconds.
2. The ChildLock mode indicator is
shown.
To switch off the function:
1. Press the Fridge Compartment and
Freezer Compartment button for few
seconds.
2. The ChildLock mode indicator goes
off.
3.9 DrinksChill mode
The DrinksChill mode is to be used to set
an acoustic alarm at the preferred time,
useful for example when a recipe requires
to cool down a mixture for a certain period of time, or when a reminder is needed
in order not to forget the bottles placed in
the freezer for fast cooling.
To switch on the function:
1. Press the DrinkChill button.
The DrinksChill indicator appears.
The Timer shows the set value (30 minutes).
2. Press the Temperature colder button
and Temperature warmer button to
change the Timer set value from 1 to
90 minutes.
3. The Timer start to flash (min).
ENGLISH
At the end of the countdown the DrinksChill indicator flashes and an audible
alarm sounds:
1. Remove any drinks contained in the
freezer compartment.
2. Press the DrinkChill button to switch
off the sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function at
any time during the countdown:
1. Press the DrinkChill button.
2. The DrinksChill indicator goes off.
It is possible to change the time during
the countdown and at the end by pressing the Temperature colder button and
the Temperature warmer button.
3.10 HolidayMode
This function allows you to keep the refrigerator closed and empty during a long
holiday period without the formation of a
bad smell.
The fridge compartment must be
empty with holiday function on.
To switch on the function:
Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Holiday indicator flashes for few
seconds.
The fridge temperature indicator
shows the set temperature.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Holiday indicator flashes.
2. The Holiday indicator goes off.
1.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
3.11 ShoppingMode
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the
grocery shopping, we suggest activating
the ShoppingMode to chill the products
more rapidly and to avoid warming the
other food which is already in the refrigerator.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
35
The ShoppingMode indicator flashes
for few seconds.
The ShoppingMode shuts off automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the
ShoppingMode indicator flashes.
2. The ShoppingMode indicator goes
off.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
3.12 FastFreeze mode
To switch on the function:
1. Select the freezer compartment.
2. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The FastFreeze indicator flashes for
few seconds.
This function stops automatically after 52
hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Select the freezer compartment.
2. Press the Mode button until the FastFreeze indicator flashes.
3. The FastFreeze indicator goes off.
The function switches off by selecting a different freezer set temperature.
3.13 Extra Humidity Mode
If you need to increase the humidity in the
refrigerator, we suggest activating the Extra Humidity function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Extra Humidity indicator flashes.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Extra
Humidity indicator flashes.
2. The Extra Humidity indicator goes off.
3.14 High temperature alarm
An increase in the temperature in the
freezer compartment (for example due to
a power failure) is indicated by:
36 www.electrolux.com
• flashing the alarm and freezer temperature indicators
• sounding of buzzer.
To reset the alarm:
1. Press any button.
2. The buzzer switches off.
3. The freezer temperature indicator
shows the highest temperature
reached for a few seconds. Then
show again the set temperature.
4. The alarm indicator continue to flash
until the normal conditions are restored.
When the alarm has returned the alarm indicator goes off.
3.15 FreeStore mode
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The FreeStore indicator flashes for
few seconds.
2.
The FreeStore indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the FreeStore indicator flashes.
2. The FreeStore indicator goes off.
If the function is activated automatically the FreeStore indicator is
not shown (refer to "Daily use").
The activation of the FreeStore
mode increases the energy consumption.
3.16 Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door is
left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
• flashing Alarm indicator
• acoustic buzzer
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop.
During the alarm, the buzzer can be
switched off by pressing any button.
4. DAILY USE
4.1 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case,
cooking will take longer.
4.2 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours.
The freezer drawers ensure that it is quick
and easy to find the food package you
want. If large quantities of food are to be
stored, remove all drawers except for the
bottom drawer which needs to be in place
to provide good air circulation. On all
shelves it is possible to place food that
protrude until 15 mm from the door.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off
for longer that the value shown in
the technical characteristics chart
under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly
or cooked immediately and then
re-frozen (after cooling).
4.3 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the Fast
Freezing function at least 24 hours before
placing the food to be frozen in the freezer
compartment.
Place the fresh food to be frozen in the
bottom compartment.
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the rating plate, a label located on the inside of
the fridge.
ENGLISH
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to
be frozen.
37
After 24 hours, when the freezing process
is completed, deactivate the Fast Freezing
function (see "Fast Freezing function").
4.4 Temperature indicator
Thermostat requires adjustment
Correct temperature
OK
To assist you in controlling your appliance
correctly we have fitted a temperature indicator to your refrigerator.
The symbol at the side indicates the coldest area in the refrigerator.
The coldest area goes from the glass
shelf of the fruit and vegetable drawer to
the symbol or to the shelf positioned at
the same height of the symbol.
For proper storage of the food, ensure
that the temperature indicator is displaying the “OK” message.
If “OK” is not displayed adjust the temperature controller to a colder setting and
wait 12 hours before checking the temperature indicator again.
After putting fresh food into the appliance
or after opening the door repeatedly for a
long period, it is normal for the “OK” message to disappear.
4.5 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
4.6 Bottle rack
Place the bottles (with the opening facing
front) in the pre-positioned shelf.
If the shelf is positioned horizontally, place
only closed bottles.
This bottle holder shelf can be tilted in order to store previously opened bottles. To
obtain this result, pull the shelf up so it
can rotate upwards and be placed on the
next higher level.
38 www.electrolux.com
4.7 Air cooling
The ClimaTech technology let food cool
quickly and a more uniform temperature
in the compartment.
This device allows for rapid cooling of
foods and a more uniform temperature in
the compartment.
4.8 Carbon Air Filter
Your appliance is equipped with a carbon
filter behind a flap in the rear wall of the air
distributing box.
The filter purifies the air from unwanted
odours in the fridge compartment meaning that the storage quality will be further
improved.
4.9 Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
To make these adjustments proceed as
follows:
Gradually pull the shelf in the direction of
the arrows until it comes free, then reposition as required.
Do not move the big lower door
shelf to ensure correct air circulation.
ENGLISH
39
4.10 Humidity Control
When storing vegetables and fruits in the
refrigerator it is good practise to place the
produce in the drawer. The refrigerator
makes sure that the temperature is kept
low, thus slowing down the aging. In normal conditions, when the vegetable drawer is not fully loaded, and contains a mix
of vegetables and fruits, the humidity control should be placed in the high humidity
position illustrated by the large drop. This
means that the top grill is closed high humidity is maintained inside the drawer.
This should be the standard setting.
Sometimes when the drawer is tightly
packed there is a risk that the produce is
cooled less effectively it is then good
practise to open the vents of the grill towards the small droplet. Vegetables normally cool themselves by evaporating water, and in the case of closed vents, there
is risk of a build up of drops and pools of
water inside. Produce that may drive large
quantities include lettuces, mushrooms,
broccoli and carrots. In cases where the
mix contains apples and fruits, it may be a
good idea to keep the vents a little open
in case there is a risk of ethylene accumulation inside. Ethylene is a growth hormone released by some fruits and vegetables, that may harm some, and speed up
aging of others.
4.11 FreshZone Mode
If the compartment is not needed as NaturaFresh, the settings can be changed in
order to have it just as a low temperature
drawer.
40 www.electrolux.com
To switch on the function:
• Slide upward the flap as shown in the
figure.
To switch off the function:
1. Slide down the flap.
4.12 NaturaFresh drawer
This device allows rapid cooling of foods
and more uniform temperature in the
drawer.
To switch on the function:
1. Switch on the Shopping function.
2. The Shopping indicator comes on.
3. Slide upward the flap as shown in the
figure.
To switch off the function:
1. Slide down the flap.
2. Switch off the Shopping function.
3. The Shopping indicator goes off.
The function switches off automatically after few hours.
ENGLISH
41
4.13 QuickChill of Drinks
This function allows rapid cooling of
drinks.
To switch on the function:
1. Remove or place upward the NaturaFresh drawer and put the bottle rack
in front of the QuickChill slots as
shown in the figure.
2. Switch on the Shopping function.
3. The Shopping indicator comes on.
4. Slide upward the flap as shown in the
figure.
To switch off the function:
1. Slide down the flap.
2. Switch off the Shopping function.
3. The Shopping indicator goes off.
The function switches off automatically after few hours.
4.14 Removal of freezing baskets from the freezer
2
1
The freezing baskets have a limit stop to
prevent their accidental removal or falling
out. At the time of its removal from the
freezer, pull the basket towards yourself
and, upon reaching the end point, remove
the basket by tilting its front upwards.
At the time of putting it back, slightly lift
the front of the basket to insert it into the
freezer. Once you are over the end points,
push the baskets back in their position.
5. HELPFUL HINTS AND TIPS
5.1 Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a
bubbling sound when the refrigerant is
pumped through the coils or tubing.
This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you
will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a
sudden cracking noise. It is natural, not
dangerous physical phenomenon. This
is correct.
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint "click"
of the temperature regulator. This is
correct.
42 www.electrolux.com
5.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the
evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting
and so a saving in electricity consumption.
5.3 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
5.4 Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
5.5 Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should be
added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable
it to be rapidly and completely frozen
and to make it possible subsequently to
thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life
of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be
freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
5.6 Hints for storage of frozen
food
The freezer baskets ensure that it is quick
and easy to find the food package you
want. If large quantities of food are to be
stored, remove all drawers except for the
bottom basket which needs to be in place
to provide good air circulation.
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by
the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer
in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
ENGLISH
43
6. CARE AND CLEANING
6.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some
neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage
the finish.
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
6.2 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the
cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance.
For this reason it is recommended that
the outer casing of this appliance is only
cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
6.3 Replacing the carbon air
filter
To get the best performance the carbon
air filter should be changed once every six
months.
New active air filters can be purchased
from your local dealer.
Refer to "Installation of the carbon air filter" for the instructions.
44 www.electrolux.com
6.4 Defrosting the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor
stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain hole into a
special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which
you will find already inserted into the drain
hole.
6.5 Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model,
on the other hand, is a "no frost" type.
This means that there is no buildup of
frost when it is in operation, neither on the
internal walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the
compartment, driven by an automatically
controlled fan.
7. TROUBLESHOOTING
CAUTION!
Before troubleshooting, disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance
stands stable (all the four
feet should be on the floor).
The compressor op- The Temperature regulator Set a warmer temperature.
erates continually.
may be set incorrectly.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door open
longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
ENGLISH
Problem
45
Possible cause
Solution
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
The Fast freezing function
is switched on.
Refer to "Fast freezing
function"
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into the water
collector.
Make sure that products do
not touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet
does not flow in the evaporative tray above the
compressor.
Attach the melting water
outlet to the evaporative
tray.
There is too much
frost and ice.
Products are not wrapped
properly.
Wrap the products better.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The Temperature regulator Set a higher temperature.
may be set incorrectly.
The temperature in
the appliance is too
high.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored
at the same time.
Store less products at the
same time.
The temperature in
the refrigeration is
too high.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is cold
air circulation in the appliance.
The temperature in
the freezer is too
high.
Products are too near to
each other.
Store products so that
there is cold air circulation.
The appliance does
not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con- Connect the mains plug to
nected to the mains sock- the mains socket correctly.
et correctly.
46 www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
The appliance has no
Connect a different electripower. There is no voltage cal appliance to the mains
in the mains socket.
socket. Contact a qualified
electrician.
The lamp does not
work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
"dEMo" appears on
the display.
The appliance is in demonstration mode.
Keep pressed approximately 10 sec. the Mode
button since a long sound
of buzzer is heard and the
display shut off for a short
while: appliance start works
regularly.
The buzzer sounds. .
The door is not closed
correctly.
Refer to "Door open
alarm".
Upper or lower
An error has occurred in
square is shown in
measuring the temperathe temperature dis- ture.
play.
Call your service representative (the cooling system
will continue to keep food
products cold, but temperature adjustment will not be
possible).
As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
7.1 Replacing the lamp
2.
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Service Center .
3.
If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
7.2 Closing the door
1.
Clean the door gaskets.
8. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
8.1 Positioning
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
ENGLISH
47
8.2 Location
100 mm
min
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure
that air can circulate freely around the
back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least
100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the
base of the cabinet.
B
20 mm
A
WARNING!
It must be possible to disconnect
the appliance from the mains
power supply; the plug must
therefore be easily accessible after
installation.
8.3 Rear spacers
2
1
4
3
You can find the two spacers in the bag
with documentation.
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
8.4 Levelling
When placing the appliance ensure that it
stands level. This can be achieved by two
adjustable feet at the bottom in front.
48 www.electrolux.com
8.5 Installation of the CleanAir Control filter
The CleanAir Control filter is an active carbon filter which absorbs bad odours and
permits to maintain the best flavour and
aroma for all foodstuffs without risk of
odour cross contamination
On delivery the carbon filter is in a plastic
bag to maintain it’s duration and characteristics. The filter should be placed behind the flap before the appliance is
turned on.
1. Open the flap cover.
2. Remove the filter from the plastic bag.
3. Insert the filter in the slot found in the
back of the flap cover.
4. Close the flap cover.
The filter should be handled carefully so fragments do not loosen
from the surface. The filter should
change once every six months.
8.6 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power
supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose. If the domestic
power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in
compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not
observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
ENGLISH
49
8.7 Door reversibility
WARNING!
Before carrying out any operations, remove the plug from the
power socket.
WARNING!
Make sure that the appliance is
electrically not powered.
To carry out the following operations, we suggest that this be
made with another person that will
keep a firm hold on the doors of
the appliance during the operations.
1
2
A
E
B
F
C
D
• Remove the upper hinge cover with a
screwdriver.
• Open the door and remove the door
end cap cover.
• Remove the top front covers on both
sides. (1)
• Unplug the cable connector of the display. (2)
• Unscrew the hinges and remove the
door.
• Remove the plugs of the middle crossbeam.
• Remove the cover wit the help of a tool.
(A).
• Unscrew the lower hinge pivot (B) and
the spacer (C) and place them on the
opposite side.
• Re-insert the cover (A) on the opposite
side.
• Place the door on the lower hinge.
50 www.electrolux.com
• Take out the cable form the door end
cap cover and place it into the upper
hinge.
• Re- screw the hinge.
• Connect the cable to the connecting
point in the front panel.
• Put back the top front covers on both
sides (2)
• Place the display cable, which is currently disconnected, into the cable
holder in the door end cap then put
back the door end cap cover.
1
2
C
B
A
C
A
B
• Remove the covers (B). Remove the
cover pins (A).
• Unscrew the handles (C) and fix them
on the opposite side. Place the upper
handle to the lower door and the lower
handle to the upper door
• Re-insert the cover pins (A) on the opposite side.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly to
the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the
above mentioned operations, contact the
nearest After Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry out
the reversibility of the doors at your cost.
ENGLISH
51
9. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
52 www.electrolux.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1850 mm
Width
595 mm
Depth
658 mm
Rising Time
18 h
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
ENGLISH
53
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side of
the appliance and in the energy label.
11. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
54 www.electrolux.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
58
59
62
68
70
71
74
78
80
81
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt
gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der
Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie
bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.electrolux.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.electrolux.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.electrolux.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
55
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die
vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge
und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur
Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle
Personen, die das Gerät benutzen, mit
der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des
Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung
freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie
das Netzkabel (so nah wie möglich am
Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so
dass spielende Kinder vor elektrischem
Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in
einem normalen Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,
Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde
Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas,
das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Montage des Gerätes darauf, nicht die
Komponenten des Kältekreislaufs zu
beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
56 www.electrolux.com
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter
oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Setzen Sie das Gerät nicht über eine
längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur
für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie
eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das
Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss
sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
DEUTSCH
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden
Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.
Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls
besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie
sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerät nur mit
dem Trinkwasseranschluss.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen die-
57
se nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß den
geltenden Vorschriften entsorgt
werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht
das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und
markiert sind,
mit dem Symbol
können recycelt werden.
58 www.electrolux.com
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
13
9
12
1 CrispFresh-Schublade:
8 Butterfach
2 Freshzone-Schublade:
3 Glasablagen
9 Türablagen
10 Halbe Ablage
4 Dynamische Luftkühlung
11 Flaschenabstellfach
5 Feuchtigkeitsregulierung
6 Flaschenhalter
12 Gefrierschubladen
7 Bedienfeld
13 Typenschild
10
11
DEUTSCH
59
3. BEDIENFELD
1
7
2
6
3
5
4
1 Display
2 Temperaturregler
Plus-Taste
3 Temperaturregler
Minus-Taste
4 Mode-Taste
5 DrinksChill-Taste und ON/OFF -Taste
6 Gefrierfach-Taste
Der vordefinierte Tastenton kann lauter
gestellt werden, indem die Mode-Taste
und die Minus-Taste einige Sekunden
lang gleichzeitig gedrückt werden. Die Änderung lässt sich rückgängig machen.
3.1 Display
B
C
R
Q
P
O
N
M
L
•
•
•
•
•
•
•
•
I. Drinks Chill-Funktion
J. Uhrzeit
K. Anzeige „Gefrierraumtemperatur“
L. Fast Freeze-Funktion
M. Gefrierraum AUS
N. Luftfilter
O. Gefrierraumfunktion Eco Mode
P. Alarmanzeige
Q. Funktion Kindersicherung
R. Kühlraum AUS
Nach der Auswahl des Kühl- oder
Gefrierraums wird die Animation
gestartet.
Nach der Auswahl der Temperatur
blinkt die Animation einige Minuten.
3.2 Einschalten des Geräts
7 Kühlraum-Taste
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A. Demo-Funktion
B. Anzeige „Kühlraumtemperatur“
C. Urlaubs-Funktion
D. Kühlraumfunktion Eco Mode
E. FreeStore-Funktion
F. Funktion „Extra Feuchtigkeit“
G. Einkauf-Funktion
H. Wasserfilter
D
E
F
G
H
I
J
K
Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät
einzuschalten:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die Taste ON/OFF, wenn
das Display ausgeschaltet ist.
3. Wenn auf dem Display"Demo" angezeigt wird, befindet sich das Gerät im
Demo-Modus. Siehe hierzu „Fehlersuche“.
4. Nach ein paar Sekunden ertönt möglicherweise ein akustisches Alarmsignal. Wie Sie den Alarm ausschalten,
erfahren Sie unter „Temperaturwarnung“.
5. Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
Bleibt die Tür einige Minuten lang
geöffnet, schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus. Die
Beleuchtung wird durch das
Schließen und Öffnen der Tür automatisch aus- bzw. eingeschaltet.
60 www.electrolux.com
3.3 Ausschalten des Geräts
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Halten Sie die Taste ON/OFF 3 Sekunden gedrückt.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der
Steckdose, um das Gerät vom Netz
zu trennen.
3.4 Ausschalten des
Kühlschranks
Zum Ausschalten des Kühlschranks:
1. Halten Sie die Taste Fridge Compartment einige Sekunden lang gedrückt.
2. Die Anzeige Kühlraum OFF erscheint.
3.5 Einschalten des
Kühlschranks
Zum Einschalten des Kühlschranks:
1. Drücken Sie die Taste Fridge Compartment.
Die Kühlschrankanzeige OFF erlischt.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
3.6 Temperaturregelung
Wählen Sie den Kühl- oder Gefrierraum
aus.
Drücken Sie die Temperaturtaste, um die
Temperatur einzustellen.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
• +4 °C für den Kühlraum
• -18 °C für den Gefrierraum
Die Temperaturanzeigen zeigen die eingestellten Temperaturen an.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb
von 24 Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur gespeichert.
3.7 EcoMode für den Kühl- und
Gefrierraum
Wählen Sie für die optimale Nahrungsmittellagerung die Funktion EcoMode.
Zum Einschalten der Funktion:
1.
Wählen Sie den Kühl- oder Gefrierraum aus.
2. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige EcoMode blinkt einige
Sekunden.
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur an:
– für den Kühlschrank: +4 °C
– für das Gefriergerät: -18 °C
3. Die EcoMode Anzeige erscheint.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Wählen Sie den Kühl- oder Gefrierraum aus.
2. Drücken Sie die Taste Mode bis die
Anzeige EcoMode blinkt.
3. Die Anzeige EcoMode erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur
ausgeschaltet.
3.8 Modus Kindersicherung
Aktivieren Sie den Modus ChildLock mode, um die Tasten zu sperren.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste des Kühl- und
Gefrierraums für einige Sekunden.
2. Die ChildLock mode Anzeige erscheint.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste des Kühl- und
Gefrierraums für einige Sekunden.
2. Die Anzeige ChildLock mode erlischt.
3.9 Modus DrinksChill
Mit dem Modus DrinksChill lässt sich ein
Alarmton einstellen, der zu der gewünschten Zeit ertönt. Dies ist zum Beispiel praktisch, wenn ein Gericht eine gewisse Zeit
abkühlen muss oder Sie die Flaschen, die
Sie für eine schnellere Kühlung in den Gefrierraum gelegt haben, nicht vergessen
möchten.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste DrinkChill .
Die Anzeige DrinksChill erscheint.
Der Timer zeigt die eingestellte Zeit
(30 Minuten) an.
DEUTSCH
2.
Drücken Sie die Taste zur Erhöhung
oder Verringerung der Temperatur,
um die Timereinstellung von 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige DrinksChill und es ertönt ein
Alarmsignal.
1. Entnehmen Sie die Getränke aus dem
Gefrierraum.
2. Schalten Sie den Alarmton und die
Funktion mit der Taste DrinkChill aus.
Diese Funktion kann während des Countdowns jederzeit ausgeschaltet werden:
1. Drücken Sie die Taste DrinkChill.
2. Die Anzeige DrinksChill erlischt.
Die Zeit kann während des Countdowns
geändert werden, indem Sie die Tasten
zur Erhöhung und Verringerung der Temperatur drücken.
3.10 Urlaubsmodus
Mit dieser Funktion können Sie den Kühlschrank über längere Zeit mit geschlossener Tür leer stehen lassen, ohne dass sich
ein unangenehmer Geruch entwickelt.
Der Kühlraum muss leer sein,
wenn Sie den Urlaubsmodus nutzen wollen.
Zum Einschalten der Funktion:
Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige „Urlaubsmodus“ blinkt einige Sekunden lang.
Die Temperaturanzeige des Kühlschranks zeigt die eingestellte Temperatur an.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige „Urlaubsmodus“ blinkt.
2. Die Anzeige „Urlaubsmodus“ erlischt.
1.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur für
den Kühlraum ausgeschaltet.
3.11 ShoppingMode
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die
Aktivierung der Funktion ShoppingMode,
61
um die Produkte schneller zu kühlen und
um zu vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige ShoppingMode blinkt einige Sekunden lang.
Die Funktion ShoppingMode wird nach
etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
ShoppingMode-Anzeige blinkt.
2. Die ShoppingMode-Anzeige erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur für
den Kühlraum ausgeschaltet.
3.12 Modus FastFreeze
Zum Einschalten der Funktion:
1. Wählen Sie das Gefriergerät aus.
2. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige FastFreeze blinkt einige
Sekunden.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1. Wählen Sie das Gefriergerät aus.
2. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige FastFreeze blinkt.
3. Die Anzeige FastFreeze erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet.
3.13 Modus Extra-Feuchtigkeit
Wenn Sie die Feuchtigkeit im Kühlraum
erhöhen müssen, empfehlen wir Ihnen die
Funktion Extra-Feuchtigkeit einzuschalten.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
62 www.electrolux.com
Die Anzeige „Extra-Feuchtigkeit“
blinkt.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige „Extra-Feuchtigkeit“ blinkt.
2. Die Anzeige „Extra-Feuchtigkeit“ erlischt.
3.14 Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und Temperaturanzeige des Gefrierraums.
• Durch das Ertönen eines Summers.
Zurücksetzen des Alarms:
1. Drücken Sie eine beliebige Taste.
2. Der Alarmton wird abgeschaltet.
3. Die Temperaturanzeige des Gefrierschranks zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang
an. Danach zeigt sie wieder die eingestellte Temperatur an.
4. Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis
die normalen Bedingungen wieder
hergestellt sind.
Danach erlischt die Alarmanzeige.
3.15 Modus FreeStore
Zum Einschalten der Funktion:
1.
Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige FreeStore blinkt einige
Sekunden lang.
2. Die FreeStore-Anzeige erscheint.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
FreeStore-Anzeige blinkt.
2. Die FreeStore-Anzeige erlischt.
Wird die Funktion automatisch aktiviert, leuchtet die Anzeige FreeStore nicht (siehe „Täglicher Gebrauch“).
Durch die Aktivierung der Funktion
FreeStore erhöht sich der Energieverbrauch.
3.16 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm
„Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:
• blinkende Alarmanzeige
• akustisches Signal
Sobald der Normalzustand wiederhergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm
deaktiviert.
In der Alarmphase kann das akustische
Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
4.1 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas
länger.
4.2 Lagerung gefrorener
Lebensmittel
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige
Zeit nicht benutzt wurde, mindestens 2
Stunden lang eingeschaltet, bevor sie Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierschubladen sorgen dafür, dass
Sie die Lebensmittel schnell und einfach
finden. Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden sollen, entfernen
Sie die Schubladen, ausgenommen die
untere Schublade, die an ihrem Platz bleiben muss, um eine gute Luftzirkulation zu
garantieren. Alle Lebensmittel müssen mit
einem Mindestabstand von 15 mm von
der Gerätetür gelagert werden.
DEUTSCH
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Ausfalldauer“) zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
4.3 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren
von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie bitte die Superfrost-Funktion
63
(Schnellgefrieren) mindestens 24 Stunden,
bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel
in den Gefrierraum legen, ein.
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die
eingefroren werden sollen, in das untere
Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild angegeben, das sich im Inneren des Gerätes befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel
in das Gerät.
Schalten Sie nach 24 Stunden, wenn der
Gefriervorgang beendet ist, die Superfrost-Funktion aus (siehe „SuperfrostFunktion“).
4.4 Temperaturanzeige
Der Thermostat muss eingestellt wer- Um Ihnen bei der Kontrolle Ihres Geräts
den
zu helfen, ist der Kühlschrank mit einer
Temperaturanzeige ausgestattet.
Das Symbol daneben zeigt den kältesten
Bereich im Kühlraum an.
Der kälteste Bereich liegt zwischen der
Glasablage der Obst- und Gemüseschublade und dem Symbol oder der Ablage,
die sich auf der gleichen Höhe wie das
Symbol befindet.
Richtige Temperatur
Für eine korrekte Lagerung der Lebensmittel achten Sie darauf, dass die Temperaturanzeige „OK“ anzeigt.
Wird „OK“ nicht angezeigt, stellen Sie eine
niedrigere Temperatur ein und warten Sie
12 Stunden, bevor Sie die Temperaturanzeige erneut prüfen.
Nach dem Einlegen von frischen Lebensmitteln oder nach häufigem Öffnen der
Tür über einen längeren Zeitraum, ist es
normal, dass die Anzeige „OK“ erlischt.
OK
64 www.electrolux.com
4.5 Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für
das Einsetzen der Ablagen bieten.
4.6 Flaschenhalter
Im voreingestellten Flaschenhalter können
Flaschen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert werden.
Legen Sie nur verschlossene Flaschen in
den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.
Sie können den Flaschenhalter nach oben
kippen, damit dort auch bereits geöffnete
Flaschen gelagert werden können. Ziehen
Sie dazu den Flaschenhalter nach oben
und lassen Sie ihn in die nächsthöhere
Stellung einrasten.
4.7 Luftkühlung
Mit der Technologie ClimaTech werden
die Lebensmittel schneller gekühlt und eine gleichmäßigere Temperatur im Kühlraum erzeugt.
Die Funktion sorgt für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum.
DEUTSCH
4.8 Kohlefilter
Das Gerät ist mit einem Kohlefilter hinter
einer Klappe in der Rückwand des Luftverteilungsfachs ausgerüstet.
65
Der Filter reinigt die Luft von unerwünschten Gerüchen im Kühlfach und verbessert
so die Aufbewahrungseigenschaften.
4.9 Positionierung der Türablagen
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, womit das
Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie den Türeinsatz langsam in
Pfeilrichtung, bis er sich herausheben
lässt. Dann setzen Sie ihn in die gewünschte Position ein.
Die untere große Türablage sollte
nicht verstellt werden, um eine
korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten.
66 www.electrolux.com
4.10 Feuchtigkeitsregulierung
Obst und Gemüse sollten in die dafür vorgesehene Schublade gelegt werden. Der
Kühlschrank stellt sicher, dass die Temperatur niedrig gehalten wird. Dies verlängert die Haltbarkeit der Lebensmittel. Unter normalen Bedingungen, wenn die Gemüseschublade nicht voll beladen ist, und
unterschiedliche Gemüse- und Obstsorten enthält, sind die Lüftungsschlitze auf
die Position für hohe Feuchtigkeit (großer
Tropfen) zu stellen. Dies bedeutet, dass
die obere Abdeckung geschlossen und
eine hohe Feuchtigkeit in der Schublade
aufrecht erhalten wird. Dies sollte die
Standardeinstellung sein. Wenn die
Schublade voll beladen ist, besteht das
Risiko, dass die Produkte weniger effizient
gekühlt werden. In diesem Fall sollten die
Lüftungsschlitze der Abdeckung geöffnet
werden (kleiner Tropfen). Gemüse kühlt
sich normalerweise selbst durch das verdampfte Wasser. Bei geschlossenen Lüftungsschlitzen besteht die Gefahr, dass
sich Wassertropfen bilden und das Wasser sich im Innern ansammelt. Zu den Lebensmitteln, die große Mengen Wasser
erzeugen, gehören Salate, Pilze, Broccoli
und Karotten. Enthält die Schublade dazu
auch Äpfel und anderes Obst, sollten die
Lüftungsschlitze etwas geöffnet werden,
wenn die Gefahr einer Ethylenansammlung besteht. Ethylen ist ein Wachstumshormon, das von einigen Früchten und
Gemüsen freigegeben wird, das einigen
schaden und die Verderberblichkeit beschleunigen könnte.
4.11 FreshZone Modus
Wird die Schublade nicht als NaturaFresh
benötigt, können Sie die Einstellungen ändern und sie als Schublade mit niedriger
Temperatur verwenden.
DEUTSCH
67
Zum Einschalten der Funktion:
• Schieben Sie die Klappe, wie in der Abbildung gezeigt, nach oben.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Schieben Sie die Klappe nach unten.
4.12 NaturaFresh-Schublade
Diese Vorrichtung sorgt für eine rasche
Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur in der Schublade.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Schalten Sie die Funktion „Einkauf“
ein.
2. Die Anzeige „Einkauf“ leuchtet.
3. Schieben Sie die Klappe, wie in der
Abbildung gezeigt, nach oben.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Schieben Sie die Klappe nach unten.
2. Schalten Sie die Funktion „Einkauf“
aus.
3. Die Anzeige „Einkauf“ erlischt.
Die Funktion wird nach einigen
Stunden automatisch abgeschaltet.
68 www.electrolux.com
4.13 QuickChill von Getränken
Diese Funktion dient zum schnellen Kühlen von Getränken.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Entfernen Sie die Schublade NaturaFresh oder schieben Sie sie höher ein
und bringen Sie den Flaschenhalter,
wie in der Abbildung gezeigt, vor den
QuickChill-Schlitzen an.
2. Schalten Sie die Funktion „Einkauf“
ein.
3. Die Anzeige „Einkauf“ leuchtet.
4. Schieben Sie die Klappe, wie in der
Abbildung gezeigt, nach oben.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Schieben Sie die Klappe nach unten.
2. Schalten Sie die Funktion „Einkauf“
aus.
3. Die Anzeige „Einkauf“ erlischt.
Die Funktion wird nach einigen
Stunden automatisch abgeschaltet.
4.14 Entnahme von Gefrierkörben aus dem Gefrierschrank
2
1
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag
ausgestattet, der die versehentliche Entnahme oder ein Herausfallen verhindert.
Um einen Gefrierkorb aus dem Gefrierschrank zu nehmen, ziehen Sie den Korb
zu sich, bis er den Anschlag erreicht.
Dann kippen Sie den Korb mit der Vorderseite nach oben, bis er sich herausnehmen lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück
in das Gerät einschieben möchten, heben
Sie die Vorderseite des Korbs leicht an
und setzen ihn in das Gefriergerät ein. Sobald der Gefrierkorb über den Anschlag
hinweg ist, schieben Sie ihn wieder in seine ursprüngliche Position.
5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
5.1 Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird
das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Ge-
DEUTSCH
räusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein
plötzliches Krachen verursachen. Das
ist eine natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des
Temperaturreglers zu hören. Das ist
normal.
5.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und das
Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors
und damit zu Reif- oder Eisbildung am
Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
5.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in
den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
5.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tüten und legen Sie
diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
69
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n)
Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür
speziell verpackt.
5.5 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild
angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später nur
die Menge auftauen müssen, die Sie
gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu
haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere; Salz
verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
70 www.electrolux.com
• werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der
Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf
jeder einzelnen Packung zu notieren,
um einen genauen Überblick über die
Lagerzeit zu haben.
5.6 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
Die Gefrierkörbe ermöglichen eine übersichtliche Lagerung und schnelles Auffinden Ihrer Lebensmittel. Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden
sollen, können die Schubladen herausgenommen werden. Nur der unterste Korb
sollte an seinem Platz verbleiben, um eine
ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit zum Gefriergerät
zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen als
notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten
werden.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
6.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
6.2 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und
kontrollieren Sie, dass diese sauber und
frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und
es verbraucht weniger Strom.
DEUTSCH
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
das Gerät außen nur mit warmem Wasser
und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu
reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
71
6.3 Wechseln des Kohlefilters
Um die optimale Leistung zu erzielen, sollte der Kohlefilter nach jeweils sechs Monaten gewechselt werden.
Neue Aktivluftfilter erhalten Sie bei Ihrem
Händler vor Ort.
Die Gebrauchsanweisung für das "Einsetzen des Kohlefilters" beachten.
6.4 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
aus dem Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem
Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte
des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten
Lebensmittel tropft.
Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in
der Ablauföffnung befindet.
6.5 Abtauen des
Gefrierschranks
Das Gefrierfach dieses Modells ist vom
Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es
während des Betriebs weder an den In-
nenwänden noch auf den Lebensmitteln
zu Frostbildung kommt.
Die Bildung von Frost wird durch die ständig zirkulierende Kaltluft in diesem Fach
verhindert; eine automatische Lüfterregelung sorgt für den Ventilatorantrieb.
7. FEHLERSUCHE
VORSICHT!
Stellen Sie vor der Fehlersuche
unbedingt sicher, dass das Gerät
von der Spannungsversorgung
getrennt ist (Netzstecker ziehen).
Eine Fehlersuche, die von der in
der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschriebenen Fehlersuche
abweicht, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer
Fachkraft durchgeführt werden.
Geräuschentwicklung (Kompressor, Kältekreislauf) während des
Gerätebetriebs ist normal.
72 www.electrolux.com
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu
laut.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der
Standfläche korrekt ausgeglichen wurden, so dass alle vier Füße fest auf dem
Boden stehen.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Der Temperaturregler kann Stellen Sie eine höhere
falsch eingestellt sein.
Temperatur ein.
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemhoch.
peratur.
Die Superfrost-Funktion
Siehe hierzu „Superfrost(Schnellgefrieren) ist einge- Funktion (Schnellgefrieren)“
schaltet.
Wasser fließt an der Beim automatischen AbDas ist normal.
Rückwand des Kühl- tauen fließt das Tauwasser
an der Rückwand des Geschranks hinunter.
räts herunter.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebens- Stellen Sie sicher, dass das
mittel verhindern, dass das Kühlgut nicht die RückWasser in den Wasserwand berührt.
sammler fließt.
Wasser fließt auf
den Boden.
Das Tauwasser läuft nicht
in die Verdampferschale
über dem Kompressor.
Zu starke Reif- und
Eisbildung.
Die Lebensmittel sind nicht Verpacken Sie die Lebenskorrekt verpackt.
mittel besser.
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Der Temperaturregler kann Stellen Sie eine höhere
falsch eingestellt sein.
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
DEUTSCH
Problem
73
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Es wurden zu viele ProLegen Sie weniger Produkdukte auf einmal eingelegt. te auf einmal ein.
Die Temperatur im
Kühlschrank ist zu
hoch.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Die Temperatur im
Gefrierraum ist zu
hoch.
Die Lebensmittel liegen zu
dicht aneinander.
Lagern Sie die Lebensmittel
so, dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät wird nicht mit
Spannung versorgt. Es
liegt keine Spannung an
der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie
sich an einen qualifizierten
Elektriker.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
„dEMo“ erscheint
auf dem Display.
Das Gerät befindet sich im Halten Sie die Mode-Taste
Demo-Modus.
ca. 10 Sekunden gedrückt,
bis ein langer Signalton ertönt und das Display für eine kurze Zeit ausgeschaltet
wird. Das Gerät arbeitet
wieder normal.
Es ertönt ein Alarmsignal. .
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu Alarm „Tür offen“.
Die Temperaturanzeige zeigt oben
oder unten ein
Quadrat an.
Beim Messen der Temperatur ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienstmitarbeiter (das Kühlsystem hält
zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.
7.1 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einem Fachmann ausgetauscht werden. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.
74 www.electrolux.com
7.2 Schließen der Tür
1.
2.
3.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf
dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
8.1 Aufstellung
ST
+16°C bis + 38°C
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort,
an dem die Umgebungstemperatur mit
T
+16°C bis + 43°C
100 mm
min
8.2 Aufstellort
20 mm
A
B
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich,
dass Luft an der Rückseite des Gehäuses
frei zirkulieren kann. Um einwandfreien
Betrieb sicherzustellen, sollte der Abstand
zwischen der Oberseite des Gehäuses
und dem Hängeschrank mindestens 100
mm betragen, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wurde. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts
unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mit Hilfe eines oder mehrerer
verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät
von der Hauptstromversorgung zu
trennen; daher sollte der Stecker
nach der Installation leicht zugänglich sein.
DEUTSCH
75
8.3 Hintere Distanzstücke
2
1
4
3
Die beiden Distanzstücke befinden sich im
Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter
dem Schraubenkopf ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die
richtige Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.
8.4 Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt sich
mit zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
8.5 Einsetzen des CleanAir Control Filters
Der CleanAir Control ist ein Aktivkohlefilter, der schlechte Gerüche absorbiert und
so den Geschmack und das Aroma der
Lebensmittel ohne Risiko von Geruchsübertragung optimal aufrecht erhält.
Der Filter wird mit einer Kunststoffumhüllung geliefert, die seine Haltbarkeit und die
Bewahrung seiner Eigenschaften gewährleistet. Der Filter muss hinter der Klappe
eingesetzt werden, bevor das Gerät eingeschaltet wird.
1. Öffnen Sie die Klappenabdeckung.
2. Entnehmen Sie den Filter aus der
Kunststoffverpackung.
3. Setzen Sie den Filter in den Schlitz an
der Rückseite der Klappenabdeckung
ein.
4. Schließen Sie die Klappenabdeckung.
Behandeln Sie den Filter sorgfältig, damit sich keine Partikel von
der Oberfläche ablösen. Der Filter
sollte alle sechs Monate ersetzt
werden.
8.6 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
bitte gemäß den geltenden Vorschriften
76 www.electrolux.com
erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
8.7 Wechseln des Türanschlags
WARNUNG!
Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass das Gerät
nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Die nachfolgend beschriebenen
Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer
zweiten Person durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
1
2
A
E
B
F
C
D
• Mit einem Schraubendreher die obere
Scharnierverkleidung abschrauben.
• Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie die
Endkappenabdeckung der Tür.
• Nehmen Sie die oberen Frontabdeckungen auf beiden Seiten ab. (1)
• Ziehen Sie den Kabelstecker des Displays ab. (2)
• Schrauben Sie die Scharniere los und
nehmen Sie die Tür ab.
• Ziehen Sie die Stecker am mittleren
Querholm.
• Entfernen Sie die Abdeckung mit einem
Werkzeug. (A).
• Lösen Sie den Haltestift (B) des unteren
Scharniers, entfernen Sie das Distanzstück (C) und montieren Sie sie an der
gegenüberliegenden Seite.
• Bringen Sie die Abdeckung (A) an der
gegenüber liegenden Seite wieder an.
• Die Tür in das untere Türscharnier einhängen.
DEUTSCH
1
2
77
• Ziehen Sie das Kabel aus der Endkappenabdeckung der Tür heraus und führen Sie es in das obere Scharnier ein.
• Schrauben Sie das Scharnier wieder
fest.
• Schließen Sie das Kabel am Anschluss
in der Frontblende an.
• Bringen Sie die oberen Frontabdeckungen auf beiden Seiten wieder an (2).
• Stecken Sie das Display-Kabel, das
momentan nicht angeschlossen ist, in
den Kabelhalter in der Türendkappe
und bringen Sie die Endkappenabdeckung der Tür wieder an.
78 www.electrolux.com
C
B
A
C
A
B
• Nehmen Sie die Abdeckungen (B) ab.
Nehmen Sie die Haltestifte (A) der Abdeckungen ab.
• Schrauben Sie die Griffe (C) ab und
montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite. Bringen Sie den oberen
Griff an der unteren Tür und den unteren Griff an der oberen Tür an.
• Bringen Sie die Haltestifte (A) an der gegenüber liegenden Seite wieder an.
Führen Sie eine Endkontrolle durch,
um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen am
Gerät anliegt.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.
B. im Winter) kann es vorkommen, dass
die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall auf die natürliche Anpassung der Dichtung.
Wenden Sie sich bitte an den nächsten
Kundendienst, falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten nicht selber durchführen möchten. Ein Kundendiensttechniker
wird die Türen dann auf Ihre Kosten umbauen.
9. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
DEUTSCH
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
79
80 www.electrolux.com
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Lagerzeit bei Störung
18 Std.
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im
Gerät sowie auf der Energieplakette.
DEUTSCH
81
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
nicht mit
Geräte mit diesem Symbol
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
82 www.electrolux.com
DEUTSCH
83
280150416-B-272012
www.electrolux.com/shop