Cordys CH-2002 Uputstvo za upotrebu

Add to My manuals
76 Pages

advertisement

Cordys CH-2002 Uputstvo za upotrebu | Manualzz
CH-2001
CH-2002
HR
MAK
Upute za uporabu
Jamstveni list / Servisna mjesta
ɍɩɚɬɫɬɜɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
Ƚɚɪɚɧɬɟɧɥɢɫɬ / ɋɟɪɜɢɫɧɢɦɟɫɬɚ
BIH
AL
.RULVQLþNRXSXWVWYR
Garantni list / Servisna mjesta
Udhëzime për shfrytëzim
Fletë garancie / Serviset e autorizuara
SR
SLO
.RULVQLþNRXSXWVWYR
,QIRUPDFLMDSRWURãDþLPD6HUYLVQDPHVWD
CG
.RULVQLþNRXSXWVWYR
,]MDYDRVDREUD]QRVWL6HUYLVQDPMHVWD
Navodila za uporabo
Garancijska izjava
EN
User manual
EN: This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use | HR: Ovaj je proizvod prikladan samo za
dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu | SRB: Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore ili
povremenu upotrebu | MAK: Овој производ е погоден само за добро изолирани простори или повремена
употреба | ALB: Ky produkt është i përshtatshëm vetëm për hapësira të izoluara mirë ose për përdorim të rastit |
SLO: Ta izdelek je primeren le za uporabo v dobro izoliranih prostorih ali za priložnostno uporabo
CORDYS
HR
Električna grijalica
1700W - 2000W
ZA VRIJEME RADA NIJE DOZVOLJENO OKRETANJE
GRIJALICE
UVOD
Ovaj uređaj dizajniran je i napravljen uz poštivanje sve sigurnosne
standarde koji jamče sigurnu i jednostavnu uporabu ukoliko se
pridržavate i slijedite sigurnosne upute dane u ovoj uputi.
Molimo vas da prije početka uporabe pažljivo pročitate ove upute
i sačuvate ih za eventualnu buduću potrebu.
1
CORDYS
HR
DOBRODOŠLI!
Zahvaljujemo na odabiru i kupnji Cordys grijalice.
Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu
tehnologiju i visoku udobnost i učinkovitost korištenja.
Pažljivo pročitajte ove upute prije nego krenete koristiti
vaš novi uređaj i sačuvajte ih i pohranite na znano
mjesto u slućaju buduće potrebe.
Ukoliko se budete držali uputa, novi će vam uređaj vjerno
služiti dugi niz godina.
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I ODLOŽITE IH NA
ZNANO MJESTO ZA BUDUĆU POTREBU!
UKOLIKO PRODAJETE ILI POKLANJATE OVAJ
UREĐAJ, OBAVEZNO UZ UREĐAJ PRILOŽITE I OVE
UPUTE!
VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE
Munja sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog
trokuta upozorava korisnika na prisutnost opasnog i
neizoliranog napona unutar proizvoda koji može biti
dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog
udara.
Uskličnik
unutar
jednakostraničnog
trokuta
upozorava korisnika na prisutnost važnih uputa za
uporabu i održavanje u dokumentu priloženom uz
proizvod.
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARATI
Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kojem slučaju korisniku
nije dozvoljeno da provodi bilo kakve radnje popravka ili
prepravke uređaja. Prepustite taj posao kvalificiranom
ovlaštenom serviseru. Kako bi se smanjio rizik od požara,
električnog udara ili povreda kad upotrebljavate uređaj,
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera predostrožnosti,
uključujući slijedeće:
2
CORDYS
HR
SIGURNOSNA UPOZORENJA I SAVJETI
1. UPOZORENJE: Ne prekrivati.
2. UPOZORENJE: Kako bi izbjegli opasnost
od pregrijavanja, nemojte pokrivati
grijalicu.
3. Nemojte koristiti grijalicu u neposrednoj
blizini kade, tuša ili bazena. Grijalica se mora ugraditi ili
smjestiti na takav način da osobe kadi ili tušu ne mogu
dotaknuti prekidače i druge kontrole.
4. Nemojte koristiti grijalicu ako je pala.
5. Nemojte koristiti grijalicu ako postoje vidljivi znakovi
oštećenja.
6. Koristite ovu grijalicu jedino na vodoravnoj i stabilnoj
površini ili ako grijalica ima tu mogućnost pričvrstite ju
na zid.
7. UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od požara,
držite tekstilne predmete, zavjese ili bilo koji drugi
zapaljivi materijal podalje od grijalice, na udaljenosti od
najmanje 1m od izlaza zraka.
8. Grijalica se ne smije nalaziti neposredno ispod utičnice
napajanja. Nemojte upotrebljavati grijalicu za sušenje
odjeće.
9. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i
osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino
ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su im
dane upute za sigurnu uporabu uređaja, te ako su
svjesne potencijalnih opasnosti kojoj su izložene za
vrijeme uporabe uređaja.
10. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama
(uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja,
osim ukoliko nisu pod nadzorom ili nisu dobile jasne
upute o korištenju uređaja.
11. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
3
CORDYS
HR
12. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
13. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca
ukoliko nisu pod nadzorom.
14. Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako se pod neprestanim nadzorom.
15. Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju samo
uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je grijalica
ugrađena ili postavljena u normalni radni položaj i da su
pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnoj uporabi
uređaja i ukoliko su razumjele potencijalne opasnosti
kojoj su izlažu. Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8
godina ne smiju priključivati, ugađati i čistiti uređaj ili
obavljati korisničko održavanje.
16. OPREZ: Neki dijelovi ovog uređaja mogu postati jako
vrući i uzrokovati opekline. Posebna se pozornost mora
posvetiti djeci i osjetljivim osobama.
17. UPOZORENJE: Ova grijalica nije opremljena uređajem
za kontrolu sobne temperature. Nemojte koristiti grijalicu
u malim sobama kada su u njima osobe koje nisu u
stanju same napustiti prostoriju, osim ako nije osiguran
stalni nadzor.
18. Ako je kabel za napajanje oštećen, kako bi se izbjegle
potencijalno opasne situacije nemojte koristiti uređaj.
Kabel mora zamijeniti proizvođač ili serviser.
19. Nikada nemojte odspajati uređaj s napajanja povlačeći
za kabel. Nemojte dodirivati kabel napajanja ili utikač
mokrim rukama Nikada nemojte pomicati uređaj
povlačenjem za kabel i pazite da kabel ne bude zapetljan
ili prignječen.
20. Uređaj uvijek smjestite na stabilnu i ravnu podlogu, kako
bi se spriječilo prevrtanje ili pad uređaja.
21. Uređaj upotrebljavajte samo u kućanstvu i samo u svrhu
za koju je namijenjen.
22. Ovaj uređaj namjenjen je samo za uporabu u zatvorenim
prostorima. Ne koristite uređaj na otvorenom prostoru.
4
CORDYS
HR
23. Kako bi spriječili rizik izlaganja električnom udaru,
izbjegavajte prolijevanje bilo kakve tekućine po uređaju
ili njegovim dijelovima i nikada nemojte uranjati kabel
napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
24. Uređaj nije namijenjen za rad pomoću programatora,
vanjskog tajmera, sustava na daljinsko upravljanje ili bilo
kojeg drugog uređaja koji mogu uključiti grijalicu
automatski, jer tada postoji opasnost od izbijanja požara
ukoliko je grijalica ostala pokrivena ili neipravno
smještena.
25. Uređaj ne smije biti priključen na isti kabel napajanja ili
osigurač sa drugim uređajima.
26. Koristite samo odgovarajući i ispravan priključak i kabel
napajanja.
27. Kabel napajanja ne smije doticati vruče površine na
uređaju ili na uređajima u blizini. Nemojte dozvoliti da
kabel napajanja visi preko ruba stola ili police i da kabel
dodiruje oštre rubove.
28. Za čišćenje nemojte koristiti parni čistač.
29. Kada je uređaj uključen na napajanje i kada je u radu,
nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora. Uvijek
odspojite uređaj sa napajanja kada ga ne koristite ili
ukoliko vršite korisničko čišćenje ili održavanje.
30. Ako se vaš uređaj neće koristiti dulje vrijeme, uređaj
mora biti odspojen sa napajanja. Mora se osigurati da se
uređaj nakon uporabe dobro ohladi. Pohranite uređaj na
suho i tamno mjesto.
31. Uređaj mora biti odspojen iz napajanja tijekom montaže,
održavanja ili popravka.
32. U blizini uređaja nemojte skladištiti eksplozivne i
zapaljive tvari poput aerosolnih limenki s zapaljivim
propelentom u blizini uređaja.
33. Nemojte priključivati grijalicu prije nego što ju montirate,
postavite na prikladno mjesto ili postavite na kotače.
5
CORDYS
HR
UPOZORENJE: Udaljenost uređaja i lako zapaljivih
predmeta kao što su zavjese, drveni predmeti i drugi
zapaljivi predmeti mora biti minimalno 100 cm.
Održavajte uređaj čistim. Nemojte dozvoliti ulazak stranih
tijela i prašine unutar uređaja i proreza na uređaju.
Ako se grijalica koristi u kupaonici, mora biti postavljena na
zid, i mora biti na mjestu gdje nije moguće dodirivanje
grijalice iz kade ili tuša.
UPOZORENJE: Opasnost od električnog udara! Nepravilna
uporaba uzemljenja može dovesti do električnog udara.
Nemojte priključivati uređaj na neispravnu utičnicu ili na
utičnicu koja nema izvedeno ispravno uzemljenje.
Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju električnog kratkog
spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara
odvođenjem struje prema zemlji putem vodiča uzemljenja.
Ovaj uređaj je opremljen kabelom napajanja koji ima žicu i
utikač sa uzemljenjem. Utikač mora biti priključen na utičnicu
koja je pravilno postavljena i uzemljena. Posavjetujte se s
kvalificiranim električarom ili serviserom ako vam upute za
uzemljenje nisu potpuno razumljive ili ako postoji sumnja da
aparat nije pravilno uzemljen.
Prije priključenja novog uređaja na napajanje 220-240V,
50Hz, provjerite da li napon u vašem kućanstvu i tip utičnice
odgovaraju naponu navedenoj na natpisnoj pločici. Ako
imate bilo kakve sumnje, obratite se ovlaštenom električaru.
Prije prve uporabe
1. Uklonite svo pakiranje sa proizvoda.
2. Vodite računa da se ambalaža i vrećice moraju držati
izvan dosega male djece. Ne dopustite djeci da se igraju
s ambalažom jer postoji rizik od gušenja i ozljeda.
Preporučamo da očistiti kućište uređaja, kao što je
opisano u odjeljku “Čišćenje i održavanje”.
6
CORDYS
HR
Električno priključenje
• Provjerite da je napajanje uređaja (vidi natpisnu pločicu
na uređaju) jednako nazivnom naponu vaše mreže.
• Utikač napajanja treba priključiti na ispravnu i uzemljenu
utičnicu 220-240 V ~ 50Hz.
Priključna snaga
Ukupna potrošnja i snaga ovog uređaja može iznositi do
2500W (provjerite maksimalnu snagu navedenu na pločici
uređaja ili tehničkim specifikacijama). Preporučuje se
priključenje uređaja na odvojeno napajanje s mogučnošću
odvajanja strujnog kruga prekidačem (osiguračem) od 16A.
OPREZ: PREOPTEREĆENJE:
• Ako koristite produžni kabel, takav kabel mora imati
poprečni presjek vodiča od najmanje 2.5mm2.
Nemojte koristiti i priključivati ovaj uređaj na razdjelne
kabele s više priključnica i dijeliti priključak sa drugim
potrošačima jer ovaj uređaj ima veliku snagu.
7
CORDYS
HR
OPIS DIJELOVA
A. Uključenje i ugađanje
moda rada ventilatora i
snage grijača
B. Prednja zaštitna rešetka
C. Oznaka rada
D. Ručka
E. Okretna tipka
Termostata
Vaš se uređaj može neznatno razlikovati od prikazanog na slici, ali
uporaba uređaja i kontrole su iste.
UPORABA
Postavite grijalicu na pod udaljen minimalno 1m od zida i drugih predmeta poput
pokućstva, zavjesa ili biljaka.
(Provjerite odgovaraju li karakteristike električnog napajanja vašeg domaćinstva
karakteristikama navedenima na pločici s tehničkim podacima).
Uključite grijalicu u utičnicu kada su termostat i prekidač za postavljanje snage
grijanja u položaju "0".

Postavite grijalicu na ravnu stabilnu površinu.

Postavite okretnu tipku termostata i okretnu tipku za uključenje i ugađanje
snage grijanja u poziciju isključeno (“0”)

Priključite kabel napajanja grijalice u utičnicu.

Za uključenje grijalice, okrenite tipku za uključenje i
ugađanje moda rada na željenu poziciju (oznaka
ventilatora za provjetravanje, “I” ili “II” ovisno koju
snagu grijanja želite postaviti)

Zakretanjem okretne tipke termostata u smjeru
kazaljke na satu ili suprotnom smjeru ugodite željenu
temperaturu.
Grijalica će se automatski uključiti kada se temperatura
prostorije snizi. te će se automatski isključiti kada se
temperatura poveća.

Ukoliko se uređaj neće koristi duže vrijeme, isključite
prekidač i odspojite uređaj sa napajanja.
8
CORDYS
HR

Pažnja! Ne pokrivajte uređaj! Grijalica se ne smije postavljati ispod tuša ili
u blizini bazena.
SIGURNOSNI SKLOP PROTIV PREGRIJAVANJA
Vaša grijalica opremljena je sigurnosnim prekidačem koji isključuje grijalicu u
slučaju pregrijavanja.
Ukoliko grijalica prestane raditi, odspojite utikač napajanja te provjerite jesu li
ulaz ili izlaz zraka blokirani. Kada ste otklonili problem pričekajte najmanje 10
minuta kako bi se uređaj resetirao.
Ukoliko sigurnosni osigurač i dalje isključuje grijalicu ili grijalica ne radi,
kontaktirajte najbliži servisni centar radi pregleda i popravka.
Pažnja: prije ponovnog pokretanja grijalice, kabel napajanja mora biti
odspojen najmanje 10 minuta.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja uređaja, uvijek
prvo odspojite uređaj sa napajanja i pričekajte da se
uređaj potpuno ohladi.
1.
2.
Očistite uređaj vlažnom krpom u otopini deterdženta, toplom vodom i
mekom krpom. Osušite uređaj čistom mekom krpom.
Ne koristite voskove ili sredstva za poliranje jer mogu reagirati na
toplinu i uzrokovati promjenu boje.
SMJEŠTAJ I TRANSPORT
UPOZORENJE: Rukovanje i transport. Transportirajte uređaj u vlastitom
originalnom pakiranju. Plastični dijelovi mogu se slomiti tijekom nepravilnog
transporta i neprimjerene ambalaže. Isto tako, može doći do oštećenja
električnih dijelova.
Odspojite uređaj sa napajanja za vrijeme premještanja, održavanja ili popravka.
1. Sačuvajte kutiju za spremanje grijalice kada nije potrebna.
2. Očistite grijalicu pridržavajući se gore navedenih uputa.
3. Postavite grijalicu u originalnu kutiju, te ju pohranite na hladno i suho
mjesto.
9
CORDYS
HR
SPECIFKACIJE
Model
CH-2001
CH-2002
Maks. Snaga
17800W-2000W
Klasa
Napajanje
Klasa zaštite
II
220-240V / 50Hz
IPX0
ZBRINJAVANJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME
Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spade
u grupu električne I elektroničke opreme (EE Proizvodi) te se ne
smiju odlagati zajedno s kućnim ili glomaznim otpadom.
Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda,
sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i
okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili
bacanja ovog proizvoda.
Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim
kontaktirajte M SAN Grupu, vaš lokalni
ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Više
informacija
možete
pronaći
na
www.elektrootpad.com
i
[email protected] ili pozivom na broj 062 606 062.
EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim
normama i u skladu je sa svim važećim Direktivama I
Regulativama.
EU Izjavu o sukladnosti možete preuzeti sa slijedećeg linka:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala
10
CORDYS
SRB
Električna grejalica
1700W - 2000W
ZA VREME RADA NIJE DOZVOLJENO PREVRTANJE
GREJALICE
UVOD
Ovaj uređaj dizajniran je i napravljen uz poštovanje svih
bezbednosnih standarda koji garantuju sigurnu i jednostavnu
upotrebu ukoliko se pridržavate i sledite uputstva danih u ovoj uputi.
Molimo vas da pre početka upotrebe pažljivo pročitate ova uputstva
i sačuvate ih za eventualnu buduću potrebu.
1
CORDYS
SRB
DOBRODOŠLI!
Zahvaljujemo na odabiru i kupnji Cordys grejalice.
Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu
tehnologiju i visoku udobnost i efikasnost korišćenja.
Pažljivo pročitajte ova uputstva pre nego što krenete da
koristite Vaš novi uređaj i sačuvajte ih na znano mesto
u slućaju buduće potrebe.
Ukoliko se budete držali uputstava, novi će uređaj verno da
Vam služi dugi niz godina.
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA I ODLOŽITE IH
NA ZNANO MESTO ZA BUDUĆU POTREBU!
UKOLIKO PRODAJETE ILI POKLANJATE OVAJ
UREĐAJ, OBAVEZNO UZ UREĐAJ PRILOŽITE I OVA
UPUTSTVA!
VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNA UPUTSTVA
Simbol - munja unutar jednakostraničnog trougla
upozorava korisnika na prisustvo opasnog napona
unutar proizvoda, koji može da bude dovoljno snažan
da predstavlja opasnost od strujnog udara.
Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava
korisnika da postoje važna uputstva za upotrebu i
održavanje u (ovom) dokumentu, priloženom uz
proizvod.
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!
NE OTVARATI!
Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kom slučaju korisniku nije
dozvoljeno da vrši bilo kakve popravke ili prepravke uređaja.
Prepustite posao popravke uređaja kvalifikovanom
ovlašćenom serviseru. Kako bi se smanjio rizik od požara,
električnog udara ili povreda kad upotrebljavate uređaj, uvek
sledite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:
2
CORDYS
SRB
SIGURNOSNA UPOZORENJA I SAVETI
1. UPOZORENJE: Ne prekrivati.
2. UPOZORENJE: Kako bi se izbegle
opasnost od pregrevanja, nemojte
prekrivati grejalicu.
3. Nemojte
da
koristite
grejalicu
u
neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena. Grejalica mora
da ugradi ili smesti na takav način da osobe u kadi ili
tušu ne mogu da dotaknu prekidače i druge kontrole.
4. Nemojte koristiti grejalicu ako je pala.
5. Nemojte koristiti grejalicu ako postoje vidljivi znakovi
oštećenja.
6. Koristite ovu grejalicu jedino na vodoravnoj i stabilnoj
površini ili ako grejalica ima tu mogućnost pričvrstite ju
na zid.
7. UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara, držite
tekstil, zavese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal dalje od
grejalice, na udaljenosti od najmanje 1m od izlaza
vazduha.
8. Grejalica ne sme da se smešta odmah ispod utičnice
napajanja. Ne upotrebljavajte grejalicu za sušenje odeće.
9. Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina kao
i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino
ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su im data
uputstva za upotrebu i svesne su potencijalnih opasnosti.
10. Ovaj uređaj nije namenjen korišćenju osobama
(uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja,
osim ukoliko nisu pod nadzorom ili nisu dobile jasna
uputstva o korišćenju uređaja.
11. Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
12. Deca ne smeju da se igraju uređajem
13. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca
ukoliko nisu pod nadzorom.
3
CORDYS
SRB
14. Deca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako se pod neprestanim nadzorom.
15. Deca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina smeju
samo uključivati/isključivati uređaj pod uslovom da je
grejalica ugrađena ili postavljena u normalni radni
položaj i da su pod nadzorom ili su dobile uputstva o
sigurnoj upotrebi uređaja i ukoliko su razumjele
potencijalne opasnosti kojoj su izlažu. Deca starija od 3
godine i mlađa od 8 godina ne smeju priključivati,
podešavati i čistiti uređaj ili obavljati korisničko
održavanje.
16. OPREZ: Neki delovi ovog uređaja mogu postati jako
vrući i uzrokovati opekline. Posebna se pažnja mora
posvetiti deci i osetljivim osobama.
17. UPOZORENJE: Ova grejalica nije opremljena uređajem
za kontrolu sobne temperature. Ne koristite grejalicu u
malim prostorijama kada se u njima nalaze ljudi koji ne
mogu sami da napuste prostoriju, osim ako je
obezbeđen stalni nadzor.
18. Ako je kabl za napajanje oštećen, kako bi se izbegle
potencijalno opasne situacije, kabl mora da zameni
proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba.
19. Nikada nemojte da isključujete uređaj sa napajanja
povlačeći za kabl. Nemojte da dodirujete kabl napajanja
ili utikač mokrim rukama. Nikada nemojte pomerati
uređaj povlačenjem za kabl i pazite da kabl ne bude
zapetljan ili prignječen.
20. Uređaj uvek smestite na stabilnu i ravnu podlogu, kako
bi se sprečilo prevrtanje ili pad uređaja.
21. Uređaj upotrebljavajte samo u kućanstvu i samo u svrhu
za koju je namenjen.
22. Ovaj uređaj namenjen je samo za upotrebu u zatvorenim
prostorima. Nemojte da koristite uređaj na otvorenom
prostoru.
4
CORDYS
SRB
23. Kako bi sprečili rizik izlaganja električnom udaru,
izbegavajte prolivanje bilo kakve tečnosti po uređaju ili
njegovim delovima i nikada nemojte potapati kabl za
napajanje ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
24. Uređaj nije namenjen za rad pomoću spoljnog tajmera ili
sistema na daljinsko upravljanje. Uređaj ne sme da bude
priključen na isti kabl napajanja ili osigurač sa drugim
uređajima.
25. Uređaj ne sme da bude priključen na isti kabl napajanja
ili osigurač sa drugim uređajima.
26. Koristite samo odgovarajući i ispravan priključak i kabl
napajanja.
27. Kabl napajanja ne sme da dotiče vruće površine na
uređaju ili na uređajima u blizini. Nemojte dozvoliti da
kabl napajanja visi preko ivice stola ili police. Nemojte da
dozvolite da kabl napajanja visi preko ivice stola ili police
i da kabl dodiruje oštre ivice.
28. Za čišćenje nemojte da koristite parni čistač.
29. Kada je uređaj uključen na napajanje i kada je u radu,
nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora. Uvek
isključite uređaj sa napajanja kada ga ne koristite ili
ukoliko izvodite korisničko čišćenje ili održavanje.
30. Ako se vaš uređaj neće koristiti duže vreme, uređaj mora
biti isključen sa napajanja. Mora da se osigura da se
uređaj ohladi. Čuvajte uređaj na suvom i tamnom mestu.
31. Uređaj mora da bude isključen sa napajanja za vreme
premeštanja, instalacije, održavanja, čišćenja ili
popravke.
32. Nemojte smeštati i upotrebljavati uređaj u blizini
zapaljivih materijala, eksplozivnih i zapaljivih tvari poput
aerosolnih limenki sa zapaljivom sadržinom.
33. Nemojte priključivati grejalicu pre nego ju montirate,
postavite na prikladno mesto ili postavite na točkiće.
5
CORDYS
SRB
UPOZORENJE: Udaljenost uređaja i lako zapaljivih
predmeta kao što su zavese, drveni predmeti i drugi zapaljivi
predmeti mora da bude minimalno 100 cm.
Održavajte uređaj čistim. Nemojte dozvoliti ulazak stranih
tela i prašine unutar uređaja i otvora na uređaju.
Ako se grejalica koristi u kupatilu, mora biti montirana na zid,
i mora biti na mestu gde nije moguće dodirnuti grejalicu iz
kade ili tuša.
UPOZORENJE: Opasnost od električnog udara! Nepravilna
upotreba uzemljenja može da dovede do električnog udara.
Nemojte priključivati uređaj na neispravnu utičnicu ili na
utičnicu koja nema izvedeno ispravno uzemljenje.
Ovaj uređaj mora da bude uzemljen. U slučaju električnog
kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog
udara odvođenjem struje prema zemlji putem vodiča
uzemljenja.
Ovaj uređaj je opremljen kablom napajanja koji ima vodič i
utikač sa uzemljenjem. Utikač mora da bude priključen na
utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena.
Posavetujte se s kvalifikovanim električarom ili serviserom
ako vam uputstva za uzemljenje nisu potpuno razumljiva ili
ako postoji sumnja da aparat nije pravilno uzemljen.
Pre priključenja novog uređaja na napajanje 220-240V,
50Hz, proverite da li napon u vašem domaćinstvu i tip
utičnice odgovara naponu navedenoj na natpisnoj pločici.
Ako imate bilo kakve sumnje, obratite se ovlašćenom
električaru.
6
CORDYS
SRB
Pre prve upotrebe
1. Uklonite svo pakovanje sa proizvoda.
2. Vodite računa da ambalaža i kese moraju da se drže
izvan dosega male dece. Ne dopustite deci da se igraju
sa ambalažom jer postoji rizik od gušenja i povreda.
Preporučujemo da očistite kućište uređaja, gornji deo sa
grejnim pločama i rernu, kao što je opisano u odeljku
Čišćenje.
Električno spajanje
• Proverite da je napajanje uređaja (vidi natpisnu
pločicu na uređaju) jednako nazivnom naponu vaše
mreže.
• Utikač napajanja treba da se priključi na ispravnu i
uzemljenu utičnicu 220-240 V ~ 50Hz
Priključna snaga
Ukupna potrošnja i snaga ovog uređaja može iznositi do
2500W (proverite maksimalnu snagu navedenu na pločici
uređaja ili tehničkim specifikacijama). Preporuča se
priključenje uređaja na odvojeno napajanje sa mogućnošću
odvajanja strujnog kruga prekidačem (osiguračem) od 16A.
OPREZ: PREOPTEREĆENJE:
• Ako koristite produžni kabl, takav kabl mora da ima
poprečni presek vodiča od najmanje 2.5mm2.
Nemojte da koristite i priključujete ovaj uređaj na
razdelne kablove sa više priključnica i da delite
priključak sa drugim potrošačima jer ovaj uređaj ima
veliku snagu.
7
CORDYS
SRB
OPIS DELOVA
A. Uključenje i podešavanje
moda rada ventilatora i
snage grejača
B. Prednja zaštitna rešetka
C. Oznaka rada
D. Ručka
E. Okretno dugme
Termostata
Vaš uređaj može neznatno da se razlikuje od prikazanog na slici,
ali uptoreba uređaja i kontrole su iste.
UPOTREBA
Postavite grejalicu na pod udaljen minimalno 1m od zida i drugih predmeta poput
pokućstva, zavesa ili biljaka.
(Proverite odgovaraju li karakteristike električnog napajanja vašeg domaćinstva
karakteristikama navedenima na pločici s tehničkim podacima).
Uključite grejalicu u utičnicu kada su termostat i prekidač za podešavanje snage
grejanja u položaju "0".

Postavite grejalicu na ravnu stabilnu površinu.

Postavite okretno dugme termostata i okretno dugme za uključenje i
podešavanje snage grejanja u poziciju isključeno (“0”)

Priključite kabl napajanja grejalice u utičnicu.

Za uključenje grejalice, okrenite dugme za uključenje i
podešavanje moda rada na željenu poziciju (oznaka
ventilatora za provetravanje, “I” ili “II” zavisno koju
snagu grejanja želite podesiti)

Zakretanjem okretnog dugmeta termostata u smeru
kazaljke na satu ili suprotno od smera podesite željenu
temperaturu.

Grejalica će automatski da se uključi kad se
temperatura smanji i da se isključi kad se temperatura
poveća.

Ukoliko se uređaj neće koristi duže vreme, isključite
prekidač i odspojite uređaj sa napajanja.
8
CORDYS
SRB

Pažnja! Ne prekrivajte uređaj! Grejalica ne sme da se stavlja ispod tuša ili
u blizini bazena.
SIGURNOSNI SKLOP PROTIV PREGREVANJA
Vaša grejalica opremljena je sigurnosnim prekidačem koji isključuje grejalicu u
slučaju pregrevanja.
Ukoliko grejalica prestane raditi, odspojite utikač napajanja te proverite jesu li
ulaz ili izlaz vazduha blokirani. Kada ste otklonili problem sačekajte najmanje 10
minuta kako bi se uređaj resetovao.
Ukoliko sigurnosni osigurač i dalje isključuje grejalicu ili grejalica ne radi,
odnesite ju u najbliži servisni centar radi pregleda i popravke.
Pažnja: pre ponovnog pokretanja grejalice, kabl napajanja mora da bude
isključen najmanje 10 minuta.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja uređaja, uvek prvo
isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se uređaj
potpuno ohladi.
1. Očistite uređaj vlažnom krpom u rastvoru deterdženta, toplom vodom i
mekom krpom. Osušite spoljnu stranu čistom mekom krpom.
2. Ne koristite voskove ili sredstva za poliranje jer mogu reagirati na toplinu
i uzrokovati promenu boje radijatora.
SMEŠTAJ I TRANSPORT
UPOZORENJE: Rukovanje i transport. Transportujte uređaj u vlastitom
originalnom pakovanju. Plastični delovi mogu da se slome tokom nepravilnog
transporta i neprimerene ambalaže. Isto tako, može da dođe do oštećenja
električnih delova.
Isključite uređaj sa napajanja za vreme premeštanja, održavanja ili popravke.
1. Sačuvajte pakovanje za spremanje grejalice kada nije potrebna.
2. Očistite grejalicu pridržavajući se gore navedenih uputstava.
4. Postavite grejalicu u originalnu kutiju, pa ih ostavite na hladno i suvo
mesto.
9
CORDYS
SRB
SPECIFKACIJE
Model
CH-2001
CH-2002
Maks. Snaga
17800W-2000W
Klasa
Napajanje
Klasa zaštite
II
220-240V / 50Hz
IPX0
ODLAGANJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME
Proizvodi označeni ovim simbolom spadaju u grupu električne i
elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da se bacaju
zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.
Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda,
sprečavate potencijalno negativne posledice na ljudsko zdravlje i
okolinu, koje mogu da nastanu kao posledica neadekvatnog
zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.
Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju, obratite se prodavcu ili najbližem
centru za prikupljanje i reciklažu EE otpada.
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI
Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Evropskim
normama i sa svim važećim Direktivama I Regulativama
Za izjavu o usaglašenosti, kontaktujte KimTec d.o.o., Viline vode
bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd.
Telefon: 011 20 70 600 ,
Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596
E-mail: [email protected]
10
CORDYS
MK
Панел греач
1700W - 2000W
НЕМОЈТЕ ДА ГО ПРЕВРТУВАТЕ РАДИЈАТОРОТ ЗА
ВРЕМЕ НА НЕГОВОТО РАБОТАЊЕ
ВОВЕД
Ви благодариме на купувањт на нашиот радијатор. Секој уред
е произведен да гарантира сигурност и доверливост.
Пред првата употреба на уредот, ве молиме внимателно
прочитајте ги овие упатства и сочувајте ги за во иднина.
1
CORDYS
MK
ДОБРОДОЈДОВТЕ!
Ви благодариме на купувањт на нашиот CORDYS
радијатор.
Овој уред ги задоволува највисоките стандарди и
носи иновативна технологија и висока удобност на
употреба.
Внимателно прочитајте го ова упатство пред да
започнете со користење на вашата микробранова печка
и чувајте го упатството на сигурно и познато место за во
иднина.
Ако ги следите овие упатства и се придржувате до сите
сигурносни предупредувања, вашиот нов уред ќе ве
служи со години.
ЧУВАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО И ДОКОЛКУ ГО
ПРОДАДЕТЕ ИЛИ ПОКЛОНИТЕ УРЕДОТ НА ДРУГО
ЛИЦЕ; ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖЕТЕ ГО И ОВОЈ
ПРИРАЧНИК!
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И СИГУРНОСНИ
УПАТСТВА
Гром со симбол во триаголникот го предупредува
корисникот на присутност на опасност и
неизолиран напон во призводот кој може да биде
доволно силен да претставува опасност од струен
удар.
Извичникот во триаголникот го предупредува
корисникот на присутност на важно упатство за
користење и одржување во документот приложен
со производот.
ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТ ОД СТРУЕН УДАР
НЕ ОТВАРАЈ
Немојте да го вадите поклопецот од уредот. Во никој
случај на корисникот му е дозволено да спроведува
било какви поправки на уредот. Тоа треба да го изврши
овластениот сервисер.
2
CORDYS
MK
ВАЖНИ СИГУРНОСНИ МЕРКИ
1. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го покривајте.
2. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Kако би се
избегнало
прегревање,
не
ја
покривајте.
3. Немојте да го користите радијаторот во
непосредна близина на туш кабина. када или базен.
Грејачот мора да биде инсталиран или се става во
таков начин што лицата када или туш не може да го
допре прекинувачи и други контроли.
4. Не го користете оваа греалка ако ви паднал.
5. Не ја користите греалката ако има видливи знаци на
оштетување.
6. Користете ја оваа греалка на хоризонтална и
стабилна површина или прицврстете го на ѕид,
според потреба.
7. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од
пожар, текстил, завеси или кој било друг запалив
материјал чувајте ја на минимално растојание од 1
m од излезот за воздух.
8. Уредот не смее да се поставува непосредно под
утикач за напојување.. Немојте да ја користите
греалката за сушење на облека.
9. Уредот смее да го користат деца од 8 години и
постари и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или недостаток на искуство и
знаење, ако се под надзор или ако одговорното лице
за нивната сигурност ги упатила како сигурно да го
користат апаратот и ако ги разбрале потенциалните
опасности на кој се изложени за време на користење
на уредот.
10. Овој уред е наменет за користење на лица
(вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорни
или ментални способности, со намалено искуство и
знаење, доколку им е пружен надзор или јасно
упатство за користење на уредот.
11. Децата треба да се надгледуваат да не си играат со
апаратот
3
CORDYS
MK
12. Децата не смеат да си играат со уредот.
13. Чистење и одржување на уредот не смее да го
извршува деца освен ако не се под надзор.
14. Деца помали од 3 години требаат да се држат
подалеку од уредот, освен ако не се под надрзор.
15. Деца постари од 3 години и помлади од 8 години
смеат само да го вклучуваат/исклучуваат уредот под
услов греалката да е вградена или поставена во
нормална работна позиција и да се под надрзор или
добиле упатство за сигурно користење на уредот и
доколку се разбираат од потенциалната опасност
која може да се случи. Деца потари од 3 години и
помали од 8 години не смеат приклучуваат,
прилагодуваат и чистат уредот или да извршуваат
корисничко одржување..
16. ВНИМАНИЕ: Некој делови на овој уред можат да
станат многу топли и да предизвикаат изгореници.
Посебно внимание треба да се посвети на децата и
лицата со намалени физички и сетилни способности.
17. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Оваа греалка не е опремена
со уред за контролирање на собната температура.
Не ја користете оваа греалка во мали простории кога
во нив живеат лица кои не се способни сами да ја
напуштат просторијата, освен ако не е обезбеден
постојан надзор.
18. Ако кабелот за напојување е оштетен, за да се
избегне потенцално опасна ситуација, кабелот мора
да биде заменет кај производителот, сервисерот или
друго квалификувано лице.
19. Секогаш внимавајте рацете да ви бидат суви при
извлекување на кабелот за напојување од штекер.
Никогаш немојте да го вадите кабелот со
повлекување на истиот. Никогаш не го помрднувајте
уредот со влечење на кабелот и бидете сигурни дека
кабелот не е заплеткано или мелени.
20. За да избегнете несакани ситуации заради
превртување или пад, уредот секогаш поставувајте
го на рамна, цврста и стабилна површина.
4
CORDYS
MK
21. Уредот е наменет за користење во домаќинството.
Немојте да користите уреди за било која друга цел.
22. Немојте да го користите уредот на отворен простор.
23. За да се спречи ризикот од изложување на
електричен шок, да се избегне истекување на
течноста на уредот или неговите делови, и никогаш
не го потопувајте струјниот кабел во вода или друга
течност.
24. Овој уред не е наменет за употреба со надворешен
тајмер или одвоен систем за далечинско
управување. Уредот не смее да биде приклучен на
исто напојување или осигурач со други уреди.
25. Уредот не смее да биде приклучен на исто
напојување или осигурач со други уреди.
26. Користете го само правилно и точно конекција и
кабелот за напојување.
27. Кабелот за напојување не смее да виси преку рабови
од стол, работни површини и не смее да биде во
контакт со топли површини. Не дозволувајте кабелот
да допира до остри рабови и жешки површини.
28. Немојте да користите парен чистач за чистење на
уредот.
29. Ако уредот не се користи за долго време, уредот
мора да биде исклучен од напојувањето. Тие мора да
се осигура дека системот се лади. Фрлете го уредот
на суво и темно место.
30. Доколку вашиот уред нема да се користи подолго
време, уредот мора да биде исклучен од напојување.
Мора да се осигурате дека уредот се оладил пред да
го исклучите. Чувајте го уредот на суво и темно
место. se vaš uređaj neće koristiti duže vreme,
31. Уредот мора да биде исклучен од напојување за
време на преместување, инсталација, одржување,
чистење или поправка.
32. Немојте да ги мешате и употребувате уредите во
близина на запалив материјал, експлозив и
запаливи материјали.
5
CORDYS
MK
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Одалеченост на уредот од лестно
запаливи предмети како што е завесата, дрвените
предмети мораат да бидат на минимално растојание од
100 cm.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од електричен удар!
Неправилно
уземјување
може
да
предизвика
електричен удар.
Ако греалката се користи во бања, тогаш таа мора да се
постави на ѕид и мора да биде на место каде што не
може да допре во када или туш кабина.
Немојте да го приклучувате уредот на неправилен
утикач или на утикач кој е неправилно уземјен.
Овој уред мора да биде уземјен. Во случај на електричен
краток спој, узмејувањето го намалува ризикот од
електричен удар.
Овој уред е опремен со кабел за напојување кој има
жица и утикач за уземјување. Утикачот мора да биде
приклучен во штекер кој е правилно поставен и уземјен.
Посоветувајте се со квалифициран електричар или
сервисер ако упатствата за уземјување не ви се доволно
јасни или ако постои сомнеж дека апратот не е правилно
уземјен.
Пред приклучување на уред во напојување 220-240V,
50Hz, проверете го напонот во вашето домаќинство и
типот на утикач дали одговараат со наведените
спецификации на уредот. Ако имате било каков сомнеж,
обратете се кај овластен електричар.
Пред прво користење
1. Отстранете ги сите пакувања од уредот.
2. Водете сметка дека амбалажата и вреќата мораат да
се чуваат подалеку од мали деца. Немојте да
дозволите децата да си играат со амбалажата
бидејќи постои ризик од гушење и повреда.
Препорачуваме да го исчистите куќиштето на уредот,
горниот дел од грејната плоча и печката, како што е
опишано во делот за “Чистење и одржување”.
6
CORDYS
MK
Електрично поврзување
1. Проверете дали напонот на уредот (види го натписот
на уредот) е еднаков со напонот на вашата мрежа.
2. Утикачот за напојување треба да го приклучите на
исправен и уземјен штекер 220-240 V ~ 50 Hz.
Приклучна моќ
Вкупната потрошувачка и моќ на овој уред може да
изнесува до 2500W. Се препорачува приклучување на
уредот на одвоено напојување со можност со посебно
струјно коло и прекидач (осигурач) од 16А.
ВНИМАНИЕ: ПРОЕПТЕРЕТУВАЊЕ:
3. Доколку користите продолжен кабел, кабелот мора
да има попречен пресек од најмалку 2.5mm2.
4. Немојте да го користите и приклучувате овој уред на
продолжни уреди на кој се приклучени други уреди
бидејќи овој уред има голема моќ.
7
CORDYS
MK
ОПИС
1.Вклучување и начини
на подесување
вентилатор и моќ
греалки
2.Ѕаштитна решетка
3.Контролна сијаличка
4.Рачка
5.Термостатот бирање
Вашиот уред може да се разликува малку од што е прикажано
на сликата, но употребата на уреди и контроли се исти.
КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ
Поставете го радијаторот на подот одалечен минимално 90 cm од ѕидот и
другите предмети какви што се мебелот, завесети или цвеќињата.
(Проверете дали одговараат карактеристиките за струја со Вашите
домаќински карактеристики за струја наведени на плочата со технички
податоци).
Вклучете го радијаторот во утикач кога термостатот и прекидачот за
поставување на моќта за греење е на позиција "0".

Поставете го греачот на рамна и стабилна површина.

Поставете го прекидачот на термостатот на позиција off (“0”)

Приклучете го греачот во струја

За да го активирате греачот свртете го прекидачот
на позиција ладен воздух. Свретете го прекидачот
на “I” за ниска моќ на топол воздух или на “II” за
максимална моќ на топлиот воздух.

Свртете го прекидачот на термостатот во насока
спротивна од насоката на стрелките на саатот за да
ја поставите потребната температура. Прекидачот
на термостатот ќе ја одржува собната темпеатура
на посакуваното ниво.
Конвекторот автоматски се вклучува кога
темпратурата ќе се намали и автоматски ќе се
исклучи кога температурата ќе се зголеми
8
CORDYS
MK


Доколку уредот не се користи подолго време исклучете го прекидачот
и исклучете го уредот од струја.
Внимание! Немојте да го покривате уредот! Конвекторот не треба да
биде поставен под туш или во базен.
ОСИГУРАЧ ЗА ПРЕГРЕУВАЊЕ
Вашиот греач е опремен со сигурносен прекидач кој го исклучува греачот
во случај на прегревање.
Доколку греачот престане да работи искучете го и прегледајте дали влезот
или излезот за воздух се блокирани. Исклучете го кабелот и причекајте
најмалку 10 минути за уредот да се рестартира пред повторно вклучување
на греачот. Доколку сигурносниот осигурач и понатаму го исклучува греачот
и греачот не работи однесете го во најблискиот центар за преглед и
поправка.
Внимание: пред повторно стартување на греачот, кабелот мора да
биде исклучен најмалку 10 минути.
ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
Пред било какво чистење или одржување на уредот,
секогаш исклучете го уредот од напојување и почекајте
уредот во целост да се олади.
1. Надворешноста на радијаторот чистите ја со влажна крпа, и исушете
го со сува крпа.
2. Немојте да користите восок или средства за полирање бидејќи
mможат да реагираат на топлината и да предизвикаат промена на
бојата на надворешноста на радијаторот.
СМЕШТАЈ И ТРАНСПОРТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ракување и транспорт Транспорт на единица во
оригинално пакување. Пластичните делови се прекинува во текот на
несоодветна транспорт и несоодветна амбалажа. Исто така, тоа може да
предизвика оштетување на електричните делови.
Исклучете го уредот од власта додека пренесување, одржување или
поправки.
1. Чувајте го пакувањето за греалката за во иднина кога повеќе нама да
ви биде потребна.
2. Исчистите ја греалката на начин придржувајќи се до наведените
упатства.
4. Поставете ја греалката во оргиналната кутија, па оставете ја на ладно
и суво место.
9
CORDYS
MK
СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел
CH-2001
Максимална
моќ
Класа
Напојување
Класа заштита
CH-2002
17800W-2000W
II
220-240V / 50Hz
IPX0
ПРИЈАТЕЛСКИ ОДНОС СПРЕМА ОКОЛИНАТА
Производите означени со овој симбол означуваат дека
производот спаѓа во групата на електрични и електронска
опрема (EE Производи) и не смее да се одложува заедно со
домаќинскиот отпад.
Правилно постапување и рециклирање на производот,
спречува потенциални негативни последици на човековото здравје и
околината кои можат да настанат заради неадекватно згрижување или
фрлање на ваков вид на отпад.
За повеќе информации за рециклирањето на овој производ ве молам
контактирајте вашата локална фирма за ваков вид на отпад или маркетот
во кој сте го купиле овој производ.
ИЗЈАВА ЗА СОГЛАНОСТ
Овој уред е произведен согласно со важечките Европски
норми согласно со сите важечки Директиви и Регулативи.
EU Изјавата за согласност можете да ја превземете од
следниов линк: www.msan.hr/dokumentacijaartikala
10
CORDYS
AL
Ngrohëse me ventilator për shtëpi
1700W - 2000W
MOS TË KTHEHET NGROHËS GJATË OPERACIONIT
HYRJE
Kjo pajisje është projektuar dhe bërë në përputhje me të gjitha
standardet e sigurisë që garantojnë përdorimin e sigurt dhe të lehtë
në qoftë se ju në përputhje me dhe ndiqni udhëzimet e sigurisë e
dhëna në këtë fletushkë.
Para përdorimit të kësaj pajisjeje lexoni me kujdes këtë udhëzues
dhe ruajini udhëzimet për përdorim në të ardhme.
1
CORDYS
AL
ME RËNDËSI: Ju lusim të ruani këtë manual që të
mundeni edhe në të ardhmen të përdorni sipas nevojës.
Ne besojmë që siguria e aparatit është prioritet i secilit
prodhues gjatë përpilimit të produktit. Ju lusim që secilin
aparat të përdorni me kujdes dhe sigurt, dhe të keni
vëmendje udhëzimet dhe paralajmërimet e rëndësishme.
Udhëzime të rëndësishme të aparatit për lagështim të
ajrit.
LEXONI KËTO UDHËZIME ME KUJDES DHE RUAJTUR
ATO NË NJË VEND ME REPUTACION PËR REFERENCË
NË TË ARDHMEN!
NËSE JU TË TRANSFEROJË KËTË PAJISJE, JU LUTEM
BASHKANGJITNI PAJISJEN DHE KËTO UDHËZIME!
PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME DHE
UDHËZIME SIGURIE
Rrufeja me simbolin e shigjetës brenda trekëndëshit
barabrinjës paralajmëron përdoruesin për prani të
rrymës së rrezikshme dhe të jo-izoluar brenda
prodhimit që mund të aq i fuqishëm sa të paraqesë
rrezik nga goditja elektrike.
Pikëçuditja
brenda
trekëndëshit
barabrinjës
paralajmëron përdoruesin për prani të udhëzimeve të
rëndësishme për përdorim dhe mirëmbajtje në
dokumentin e dhënë me prodhimin.
KUJDES
RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE
MOS HAPNI
Mos e hiqni kapakun e pajisjes. Në asnjë rast përdoruesit
nuk i lejohet të kryejë çfarëdo pune të riparimit apo
rirregullimit të pajisjes. Lëreni këtë punë për riparuesin e
kualifikuar me autorizim.
2
CORDYS
AL
RREGULLAT E RENDËSISHME TË SIGURISË
1. PARALAJMËRIM: Mos e mbuloni.
2. PARALAJMËRIM: Shenja “Do not
cover“ (mos mbulo). Që të shmangni
nxehjen e tepërt, mos e mbuloni
ngrohësen..
3. Mos e përdorni ngrohësen në afërsi të vaskës, dushit
apo pishinës. Ngrohësja duhet të instalohet në mënyrë
që çelsat dhe kontrollet e tjera të mos mund të preken
nga një person në banjë ose dush.
4. Mos e përdorni këtë ngrohës nëse ka rënë.
5. Mos e përdorni nëse ka shenja të dukshme të dëmtimit
të ngrohësit.
6. Përdoreni këtë ngrohës në sipërfaqe horizontale dhe të
qëndrueshme ose rregullojeni në mur, sipas rastit.
7. PARALAJMËRIM: Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit,
mbani tekstilet, perdet ose çdo material tjetër të
ndezshëm në një distancë minimale prej 1 m nga dalja
e ajrit.
8. Ngrohësja nuk duhet të gjendet mu nën prizë të fiksuar
të murit.
9. Këtë pajisje mund të përdorin fëmijë më të mëdhenj se
8 vjet dhe persona me aftësi të zvogëluara fizike,
shqisore ose mendore ose me mangësi të përvojës dhe
njohurisë, vetëm nëse janë nën mbikëqyrje ose u janë
dhënë udhëzime për përdorim të sigurt të pajisjes.
10. Pajisja nuk është e paraparë për përdorim nga persona
tjerë (përfshirë edhe fëmijë) me aftësi të zvogëluara
fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë të
përvojës dhe njohurive, përveç nëse nuk janë nën
mbikëqyrje ose nëse kanë marrë udhëzime për
përdorim nga personi përgjegjës për sigurinë e tyre.
11. Asnjëherë mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
12. Fëmijët që mbikëqyren të mos luajnë me pajisjen.
3
CORDYS
AL
13. Pastrimi dhe mirëmbajtja e shfrytëzuesve nuk duhet të
bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.
14. Fëmijët me më pak se 3 vjet duhet të mbahen larg nëse
nuk mbikëqyret vazhdimisht.Pastrimi dhe mirëmbajtja
nuk duhet të angazhohen fëmijët nëse nuk kontrollohen.
15. Fëmijët e moshës nga 3 vjeç e më pak se 8 vjet duhet
të kalojnë vetëm në pajisjen e pajisjes, me kusht që të
jenë vendosur ose instaluar në pozicionin normal të
punës dhe i janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur
me përdorimin e pajisjes në një vend të sigurt Dhe të
kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët e moshës nga 3
vjeç e më pak se 8 vjet nuk duhet të futin, rregullojnë
dhe pastrojnë pajisjen ose të kryejnë mirëmbajtjen e
përdoruesitPastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet
nga fëmijë pa mbikëqyrje ose më të vegjël se 8 vjet.
16. KUJDES: Disa pjesë të këtij prodhimi mund të bëhen
shumë të nxehta dhe të shkaktojnë djegie. vëmendje e
veçantë duhet të kushtohet kur janë të pranishëm
fëmijët dhe njerëz të cenuar.
17. PARALAJMËRIM: Ky ngrohës nuk është i pajisur me
një pajisje për të kontrolluar temperaturën e dhomës.
Mos e përdorni këtë ngrohës në dhoma të vogla kur ato
janë të zëna nga persona që nuk janë në gjendje të dalin
vetë nga dhoma, përveç nëse sigurohet mbikëqyrje e
vazhdueshme.
18. Asnjëherë mos u mundoni të hapni dhe riparoni pajisjen
tuaj kur nuk punon. Mos e zëvendësoni kabllon ose
prizën e dëmtuar, kontaktoni riparuesin e autorizuar.
19. Asnjëherë mos shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik
duke tërhequr në kordonin. Mos e prekni kordonin e
rrymës ose plug me duar të lagura lëvizur pajisjen duke
tërhequr në kordonin dhe sigurohuni kabllor nuk është
tangled ose grimcuar.
20. Pajisja është gjithmonë në një sipërfaqe të
qëndrueshme dhe të sheshtë për të parandaluar
informimin mbi ose të bjerë.
4
CORDYS
AL
21. Kur pajisja është e ndezur dhe fuqia për të punuar, nuk
të lënë pajisjen pambikëqyrur.
22. Kjo pajisje është paraparë vetëm për përdorim shtëpiak.
Mos e përdorni për qëllime komerciale ose industriale.
23. Pajisja është projektuar për përdorim të brendshëm.
24. Shmangni derdhjen e çfarëdo lëngu mbi pjesët lidhëse
të pajisjes.
25. Mos e përdorni këtë ngrohës me programues,
kohëmatës, sistem të veçantë me telekomandë ose
çfarëdo pajisje tjetër që kyç automatikisht ngrohësin,
pasi që ekziston rrezik nga zjarri nëse ngrohësi është i
mbuluar ose i vendosur në mënyrë të gabuar.
26. Përdorni vetëm lidhjen e saktë dhe kabllo të energjisë.
27. Mos e përdorni këtë pajisje në afërsi të ujit, në hapësira
me lagështi ose në afërsi të pishinësuređaj. Mbrojeni
pajisjen tuaj dhe kabllon e saj nga nxehtësia, drita
direkte e diellit, lagështia, objekte të mprehta, etj.
28. Mbrojeni pajisjen tuaj dhe kabllon e saj nga nxehtësia,
drita direkte e diellit, lagështia, objekte të mprehta, etj.
Kablloja e gjatë duhet të vendoset në mënyrë që të mos
varet nga rafti ose nga tavolina që të shmanget tërhiqja
e kabllos nga fëmijët ose pengimi i rastësishëm. Mos
lejoni që kordoni të prekë skajet e mprehta dhe
sipërfaqet e nxehta
29. Pajisja juaj nuk duhet të përdoret e lidhur në të njëjtin
kabllo të energjisë ose me siguresë me një pajisje tjetër.
30. Përdorni vetëm prizën e duhur të energjisë dhe prizën e
energjisë për këtë pajisje.
31. Kordoni i energjisë nuk duhet të lihet në trupin e nxehtë
të pajisjes ose në afërsi të saj. Mos lejoni që kordoni të
ulet mbi buzë tryezave ose kundër.
32. Mos përdorni pastrues me avull për pastrim të pajisjes.
33. Mos e lini pajisjen e kyçur. Shkyçeni kur nuk e përdorni
dhe kur ka nevojë për riparim. Kur e shkyçni, përdorni
kryen e prizës në vend të kabllos dhe lejoni që pajisja
juaj të ftohet.
5
CORDYS
AL
34. Pajisja duhet të jetë i shkëputur nga furnizimi me energji
elektrike gjatë zhvendosjes, instalimin, mirëmbajtjen,
pastrimin ose riparimin.
35. Mos e vendosni pajisjen tuaj mbi ose afër burimeve
direkte të nxehtësisë si soba, stufa dhe furra. Mos lejoni
që pajisja të vijë në kontakt me aparate tjera.
36. Mos kryeni asnjë veprim në pajisjen tuaj përveç pastrimit
dhe mirëmbajtjes. Mos u mundoni të riparoni, rirregulloni
ose zëvendësoni pjesë të pajisjes tuaj. Ju lutemi
kontaktoni personel të kualifikuar.
KUJDES: Largësia e pajisjes dhe objekteve lehtësisht të
ndezshme të tilla si perde, objekte prej druri dhe objekte të
tjera të ndezshme duhet të jetë të paktën 90cm.
Mbani ngrohësin të pastër. Mos lejoni që objektet të hyjnë
në ventilim, pasi kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr
ose dëmtim të ngrohësit.
Nëse ngrohësi përdoret në banjë, atëherë ai duhet të
instalohet në mur dhe duhet të jetë në një vend ku nuk mund
të preket një herë në vaskë ose dush.
KUJDES: Rrezik nga goditja elektrike! Përdorimi i gabuar i
tokëzimit mund të çojë në goditje elektrike.
Mos e kyçni pajisjen në prizë që nuk funksionon si duhet ose
në prizë e cila nuk ka tokëzimin e duhur.
Kjo pajisje duhet të tokëzohet. Në rast të një qarku të
shkurtër, tokëzimi zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike, ku
tokëzimi çon rrymën nëpërmjet drejtuesit të tokëzimit.
Kjo pajisje është e pajisur me një kabllo që ka një drejtues
të tokëzimit dhe prizë me tokëzim. Priza duhet të kyçet në
prizë muri që është instaluar siç duhet dhe të tokëzuar.
Kontaktoni një elektricist apo riparues të kualifikuar në qoftë
se udhëzimet për tokëzim nuk janë krejtësisht të qarta ose
nëse dyshohet se pajisja nuk është e tokëzuar siç duhet.
Para kyçjes së pajisjes së re në rrymë 220-240V, 50Hz,
kontrolloni nëse tensioni në amvisërinë tuaj dhe lloji i prizes
përshtaten me tensionin e dhënë në pllakën me shkrim.
Nëse keni dyshime, kontaktoni një elektricist të autorizuar.
6
CORDYS
AL
Para përdorimit të parë
1. Para përdorimit të parë, doemos hiqni tërë
ambalazhimin nga pajisja.
2. Kini kujdes që ambalazhimi dhe qeskat duhet të mbahen
larg fëmijëve të vegjël. Mos lejoni që fëmijët të luajnë me
ambalazhimin pasi që ekziston rrezik nga mbytja dhe
lëndimi.
Lidhja elektrike
• Kontrolloni nëse rryma e pajisjes (shihni pllakën me
shkrim në pajisje) është e barabartë me rrymën e rrjetit
tuaj.
• Prizën e rrymës duhet ta kyçni në prizë të sigurt dhe të
tokëzuar si duhet 220-240 V ~ 50 Hz.
Fuqia kyçëse
Harxhimi dhe fuqia e plotë e kësaj pajisjeje mund të jetë deri
më 2500W. Rekomandohet kyçja e pajisjes në furnizim të
veçantë me rrymë me mundësi të ndarjes së qarkut elektrik
me kyçëse (siguresë) prej 16A.
KUJDES: TEJNGARKIM:
• Nëse përdorni kabllo zgjatëse, kablloja e tillë duhet të
ketë prerje prej së paku 2.5mm2
• Mos përdorni dhe kypni këtë pajisje në kabllo ndarëse
me më shumë kyçëse dhe të ndani kyçësen me
harxhues të tjerë pasi që kjo pajisje ka fuqi të madhe.
7
CORDYS
AL
PËRSHKRIMI
A. On / Off dhe rregulluar
tifoz dhe ngrohës
pushtet
B. Grilë
C. Llambë
D. Trajtuar
E. Dial termostat
Pajisja juaj mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga
të shfaqet në foto, por përdorimi i pajisjeve dhe kontrollet janë të
njëjta.
PËRDORIM I PAJISJES
Vendoseni ngrohtorin në dysheme të paktën 1m larg nga muri dhe çdo objekt
tjetër siç janë mobiljet, perdet ose bimët.
(Sigurohuni që furnizimi me energji të përdorura korrespondon me atë të etiketës
së vlerësimit)
Me çelësin e kontrollit të termostatit dhe vendosjen e fuqisë në pozicionin '0',
vendosni ngrohësin në furnizimin me rrymë kryesore.

Vëni ngrohësin në sipërfaqe të rrafshët e stabile

Ktheni dorezën e termostatit në pozitën off (“0”)

Kyçeni në rrymë ngrohësen

Për të aktivizuar ngrohësen, ktheni dorezën në pozitën
e ventilatorit për frymë të freskët. Ktheni dorezën në “I”
për ajër të ngrohtë-pak fuqi, “II” për ajër të nxehtëshumë fuqi.

Ktheni termostatin në drejtimin e akrepave të orës ose
kundër drejtimit të akrepave të orës për të vënë
temperaturën që dëshironi. Termostati do të mbajë
temperaturën e dhomës në nivelin e dëshiruar.
Konvektori do të kyçet automatikisht kur të zvogëlohet
temperature dhe do të shkyçet automatikisht kur do të
zmadhohet temperature. Ambient i këndshëm do të
mbahet.

Nëse pajisja nuk përdoret kohë të gjatë - shkyçeni atë
dhe shkyçeni nga rryma

Kujdes! Mos e mbuloni prodhimin! Konvektori nuk duhet të vendoset nën
dush ose në pishinë.
8
CORDYS
AL
PAJISJE E SIGURT NGA NGROHJA E TEPËRT
Ngrohësja juaj është pajisur me pajisje që shkyç ngrohësen në rast të ngrohjes
të tepërt.
Nëse ngrohësja ndalon me punë, shkyçni ngrohësen dhe kontrolloni bllokimin e
hyrjes ose daljes. Hiqni prizën dhe pritni së paku 10 minuta që sistemi i mbrojtjes
ë rinisë para se të mundoheni të rinisni pajisjen. Nëse pajisja e sigurt akoma e
shkyç ngrohësen dhe e bën atë të mos punojë, çojeni ngrohësen në qendrën
më të afërt të shërbimit për kontroll ose riparim.
Kujdes: para se të rinisni ngrohësen, priza duhet të jetë e hequr për së
paku 10 minuta
PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA
Para çfarëdo pastrimi ose mirëmbajtjeje, gjithmonë së
pari hiqni pajisjen nga rryma dhe pritni që pajisja të
ftohet krejtësisht.
1.
2.
Para se të pastroni njësinë pritni të ftohet dhe shkyçeni nga rryma. Mos
përdorni gërryes dhe tretës. Fshini prodhimin me leckë të butë të
njomur. Është e nevojshme që rregullisht të hiqet pluhuri nga sipërfaqja
Duhet të vendose në dhomë të thatë me ventilim. Shmangni lagështi të
lartë dhe ndikime mekanike në pajisje
TRANSPORTI
KUJDES
Trajtimin dhe transporti. Transportuar pajisjen në paketimin e vet origjinal.
Pjesë plastike mund të thyer gjatë transportit të pahijshme dhe paketimit të
pahijshme. Gjithashtu, kjo mund të dëmtojë pjesët elektrike.
Kjo pajisje duhet tokëzuar (i lidhur me një prizë elektrike bazuar).
Shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike gjatë transferimit,
mirëmbajtjen ose riparimin.
1. Ruaj kutinë për ruajtjen jashtë sezonit.
2. Pastroni ngrohësin duke ndjekur udhëzimet e pastrimit më sipër.
4. Vendosni ngrohësin në kutinë origjinale dhe ruani në një vend të freskët
dhe të thatë.
9
CORDYS
AL
SPECIFIKIME
Моdello
Fuqia
maksimale
Klasa
mbrojtjes
Voltazhi
Klasa
CH-2001
CH-2002
17800W-2000W
e
II
220-240V / 50Hz
IPX0
QËNDRIM MIQËSOR NDAJ MJEDISIT JETËSOR
Prodhimet e shënuara me këtë simbol tregojnë se prodhimi
i përket një grupi të pajisjeve elektrike dhe elektronike
(prodhime EE), dhe nuk duhet të hidhen bashkë me
mbeturina shtëpiake ose të rënda.
Trajtimi i saktë, asgjësimi dhe riciklimi i prodhimeve,
parandalon efektet e mundshme negative në shëndetin e njeriut dhe
mjedisin, të cilat mund të lindin për shkak të kujdesit të pamjaftueshëm
ose hedhjen e këtij prodhimi.
Për më shumë informacione në lidhje me riciklimin dhe asgjësimin e këtij
prodhimi, ju lutemi kontaktoni lokale për asgjësimin e mbetjeve të
rrezikshme ose dyqanin tuaj, ku keni blerë prodhimin.
DEKLARATA E BE-SË PËR PËRPUTHSHMËRI
Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standardet e
aplikueshme evropiane dhe në përputhje me të gjitha
direktivat dhe rregulloret në fuqi.
Deklarata e BE-së për përputhshmërinë mund të shkarkohet nga linkun
në vijim: www.msan.hr/dokumentacijaartikala
10
CORDYS
SLO
Električni grelec
1700W - 2000W
MED OBRATOVANJEM NI DOVOLJENO
OBRAČANJE GRIJALICE
UVOD
Ta naprava je zasnovana in izdelana v skladu z vsemi varnostnimi
standardi, ki zagotavljajo varno in enostavno uporabo, če se držite
in upoštevate varnostne napotke v teh navodilih.
Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za
morebitno prihodnjo uporabo.
1
CORDYS
SLO
DOBRODOŠLI!
Hvala vam za izbiro in nakup Cordys grelca.
Ta naprava ustreza najvišjim standardom, inovativni
tehnologiji in visokemu udobju in učinkovitosti uporabe.
Pozorno preberite ta navodila pred uporabo vaše nove
naprave in jih obdržite in shranite na znano mesto v
primeru prihodnje uporabe.
Če boste držali navodil, vam bo nova naprava zvesto služila
dolga leta.
POZORNO PREBERITE TA NAVODILA IN JIH
SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO!
ČE PRODATE ALI PREDATE TO NAPRAVO, SE
PREPRIČAJTE, DA IZDELKU PRILOŽITE TUDI TA
NAVODILA.
POMEMBNA OPOZORILA IN VARNOSTNA
NAVODILA
Strela s puščico znotraj enakostraničnega trikotnika
opozarja uporabnika na prisotnost nevarne in
neizolirane napetosti v izdelku, ki je lahko dovolj
močna, da predstavlja nevarnost električnega udara.
Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika opozarja
uporabnika na pomembna navodila za uporabo in
vzdrževanje v dokumentu z izdelkom.
POZOR
Nevarnost električnega udara
NE ODPIRAJ
Ne odstranite pokrova naprave. V nobenem primeru
uporabnik ne sme izvajati kakršnih koli popravil ali
sprememb na napravi. Prepustite to delo pooblaščenemu
serviserju. Da bi zmanjšali nevarnost požara, električnega
udara, poškodb ali pri uporabi naprave, vedno upoštevajte
naslednje osnovne varnostne ukrepe, vključno z
naslednjimi:
2
CORDYS
SLO
VARNOSTNA OPOZORILA IN NASVETI
1. OPOZORILO: Ne prekrivati.
2. OPOZORILO: Da bi se izognili nevarnosti
pregrevanja, ne pokrivajte grelca.
3. Ne uporabljajte grelca v bližini kadi, tušev
in bazenov. Električni grelec mora biti
nameščen ali nameščen tako, da osebe ali kadi ne
morejo dotikati stikal in drugih naprav.
4. Tega grelnika ne uporabljajte, če je padel.
5. Ne uporabljajte, če so na grelniku vidni znaki poškodb.
6. Ta grelec uporabljajte na vodoravni in stabilni površini ali
ga po potrebi pritrdite na steno.
7. OPOZORILO: Da zmanjšate nevarnost požara, naj
bodo tekstil, zavese ali kateri koli drug vnetljiv material
oddaljen najmanj 1 m od izhoda zraka.
8. Naprave ne smete namestiti neposredno pod električno
vtičnico. Aparata ne uporabljajte za suho oblačenje.
9. To napravo lahko uporabljajo otroci v starosti od 8 let, in
osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja le,
če so pod nadzorom odgovorne osebe ali če so jim bila
predana navodila za varno uporabo naprave in če se
zavedajo potencialnih nevarnosti, ki jih prinaša uporaba
naprave.
10. Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z
otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja,
razen pod nadzorom ali če so dobile navodila za
uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost
11. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
12. Otroci so pod nadzorom, naj se ne igrajo z napravo.
13. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati
otroci, razen če so pod nadzorom.
14. Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave
v delovanju, razen če so pod nadzorom.
3
CORDYS
SLO
15. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, smejo le
vključiti/izključiti napravo, pod pogojem da je grelnik
vgrajen ali nastavljen v normalnem delovnem položaju in
da so pod nadzorom ali pa so prejeli navodila za varno
uporabo opreme in če so razumeli možne nevarnosti,
katerim so izpostavljeni. Otroci, starejši od 3 let in mlajši
od 8 let, ne smejo priključevati, nastavljati in čistiti
naprave ali opravljati vzdrževalnih del.
16. POZOR: Nekateri deli te naprave lahko postanejo zelo
vroči in lahko povzročijo opekline. Posebno pozornost je
treba nameniti otrokom in občutljivim osebam.
17. OPOZORILO: Ta grelec ni opremljen z napravo za
uravnavanje sobne temperature. Tega grelnika ne
uporabljajte v majhnih prostorih, kjer bivajo osebe, ki ne
morejo same zapustiti prostora, razen če je zagotovljen
stalen nadzor.
18. Če je napajalni kabel poškodovan ne uporabljajte
naprave, da bi se izognili nevarnosti. Kabel morata
zamenjati proizvajalec ali serviser.
19. Naprave iz električnega omrežja nikoli ne izklapljajte z
vlečenjem za kabel. Ne dotikajte se napajalnega kabla
ali vtiča z mokrimi rokami. Naprave nikoli ne premikajte
s potegom za kabel in se prepričajte, da kabel ni
zapleten ali stisnjen.
20. Napravo vedno postavite na stabilno, ravno površino, da
se prepreči prevrnitev ali padec naprave.
21. Napravo uporabljajte samo v gospodinjstvu in samo za
namen, za katerega je namenjena.
22. Ta naprava je namenjena le za uporabo v zaprtih
prostorih.
23. Da bi preprečili nevarnost izpostavljanja električnemu
šoku, ne polivajte kakršnih koli tekočin po napravi ali
4
CORDYS
SLO
njenih delih, in nikoli ne potapljajte napajalnega kabla ali
vtikača v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
24. Naprava ni namenjena uporabi s strani programatorja,
zunanjega timerja, sistema daljinskega upravljalnika ali
katere koli druge naprave, ki lahko vklopi grelec
samodejno, saj obstaja nevarnost požara, če je grelec
ostal pokrit ali nepravilno nameščen.
25. Naprava ne sme biti priključena na isti napajalni kabel ali
varovalke z drugimi napravami.
26. Uporabljajte le ustrezen in pravilen priključek in napajalni
kabel.
27. Napajalni kabel se ne sme dotikati vroče površine na
napravi ali na napravah v bližini. Ne pustite, da kabel visi
čez rob mize ali police. Ne dovolite, da se kabel dotika
ostrih robov in vročih površin.
28. Ne uporabljajte parnega čistilca za čiščenje naprave.
29. Ko je naprava priključena na napajanje in ko je v
delovanju, nikoli ne puščajte naprave brez nadzora.
Vedno odklopite napravo iz električnega omrežja, ko ni v
uporabi, ali če na njej opravljate čiščenje ali vzdrževanje.
30. Če se vaša naprava ne bo uporabljala dolgo časa, mora
biti naprava izključena iz električnega omrežja.
Zagotoviti je treba, da se naprava po uporabi temeljito
ohladi. Napravo hranite v suhem in temnem prostoru.
31. Naprava mora biti izključena iz električnega napajanja
med vgradnjo, vzdrževanjem ali popravilom.
32. V bližini naprave ne shranjujte eksplozivnih in vnetljivih
snovi, kot so pločevinke z vnetljivo vsebino.
33. Ne priklapljajte grelnika, dokler ni nameščen, nameščen
na primerni lokaciji ali postavite na kolesca ali stojalo
OPOZORILO: Razdalja med napravo in lahko vnetljivimi
predmeti, kot so zavese, leseni predmeti in drugi vnetljivi
predmeti mora biti vsaj 100 cm.
5
CORDYS
SLO
Napravo ohranjajte čisto. Ne dovolite vstopa tujkov in prahu
v notranjost naprave in v režo na napravi.
Če se grelec uporablja v kopalnici, ga je treba namestiti na
steno in biti na mestu, kjer se ga ni mogoče dotakniti niti
enkrat v kopalni kadi ali tuš kabini.
OPOZORILO: Nevarnost električnega udara! Nepravilna
uporaba ozemljitve lahko povzroči električni udar.
Ne priključite naprave na neprimerne vtičnice ali vtičnice,
nima pravilno izvedene ozemljitve.
Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru električnega
kratkega stika, ozemljitev zmanjšuje tveganje električnega
udara z odvajanjem električne energije v zemljo preko
ozemljitvenih vodnikov.
Ta naprava je opremljena z napajalnim kablom z žico in
vtikačem z ozemljitvijo. Vtič mora biti priključen na vtičnico,
ki je pravilno nameščena in ozemljena. Posvetujte se z
usposobljenim elektrikarjem ali serviserjem, če ne razumete
navodil za ozemljitev ali če obstaja dvom o tem, ali je
naprava pravilno ozemljena.
Pred priključitvijo nove naprave na električno napajanje 220240V, 50 Hz, preverite, da napetost v vašem gospodinjstvu
in tip vtičnice ustrezata napetosti, navedeni na ploščici. Če
ste v dvomih, se obrnite na električarja.
Pred prvo uporabo
1. Odstranite embalažo iz izdelka.
2. Prepričajte se, da so embalaža in vrečke izven dosega
majhnih otrok. Ne dovolite, da otroci igrajo z embalažo,
saj obstaja nevarnost zadušitve in poškodb.
Priporočamo vam, da očistite ohišje naprave, kot je
opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".
6
CORDYS
SLO
Električna povezava
• Poskrbite, da napajanje naprave (glej tablico na
napravi) ustreza nazivni napetosti omrežja.
• Priključite vtikač v pravilno in ozemljeno vtičnico 220240 V ~ 50 Hz.
Priključna moč
Skupna poraba in moč te naprave lahko znaša do
2900W.Priporočljiva je priključitev naprave na ločeno
napajanje z možnostjo prekinitve tokokroga s stikalom
(varovalko) 16A.
POZOR:PREOBREMENITEV:
• Če uporabljate podaljšek, mora imeti tak kabel prečni
presek vodnika najmanj 2,5 mm2.
Ne uporabljajte in priključite naprave na razdelilnike z več
vtičnicami in ne delite priključka z drugimi potrošniki, ker
ima ta naprava veliko moč.
7
CORDYS
SLO
OPIS DELOV
A. Vklop in prilagajanje
načina ventilatorja in
moči grelca
B. Sprednja stran
C. Kazalec delovanja
D. Ručaj
E. Termostat
Vaša naprava se lahko nekoliko razlikuje od tistega, ki je
prikazano na sliki, vendar sta uporaba naprave in nadzor enaka.
UPORABA
Postavite grealec na tla, da je oddaljen najmanj 1m od stene in drugih
predmetov, kot so pohištvo, zavese ali rastline.
(Prepričajte se, da značilnosti napajanja vašega gospodinjstva ustrezajo
tehničnim podatkom, ki so navedeni na tablici s podatki).
Vklopite grelec v vtičnico, ko sta termostat in stikalo za nastavitev ogrevalne
moči v položaju "0".

Grealec postavite na ravno, stabilno površino.

Nastavite gumb termostata na najnižji položaj in obrnite ključ za vklop in
nastavite moč ogrevanja na izklopljen položaj ("0")

Priključite napajalni kabel grelca v vtičnico.

Če želite vklopiti grelec, obrnite gumb za vklop / izklop
in nastavite način na želeni položaj (nalepka
ventilatorja ventilatorja, "I" ali "II", odvisno od tega,
katero gretje želite prilagoditi)

Zavrtite gumb termostata v smeri urinega kazalca ali v
nasprotni smeri urinega kazalca, da ustrezajo želeni
temperaturi.
Grelnik se bo samodejno vklopil, ko se bo sobna
temperatura znižala. in se bo samodejno izklopil, ko se
temperatura dvigne.

Če napravo ne uporabljate dlje časa, izključite stikalo
in odklopite napajanje.

Pozor! Da bi se izognili nevarnosti pregrevanja, ne
pokrivajte grelca. Ne uporabljajte grelca v bližini kadi, tušev in bazenov.
8
CORDYS
SLO
VARNOSTNA ZAŠČITA
Da bi preprečili poškodbe in nevarnost pregrevanja, je kalorifer opremljen z
zaščitnim mehanizmom, ki izključi napravo ob pregretju, dokler temperatura ne
pade do določene mere.
Če grelec preneha delovati, odklopite vtič in preverite vhod in izhod zraka. Ko je
težava odpravljena, počakajte najmanj 10 minut, da se naprava ponastavi.
Če varnostna varovalka še vedno ugasne grelec ali grelnik ne deluje, se obrnite
na najbližji servisni center za pregled in popravilo.
Upozorilo: Pred ponovnim zagonom grelnika mora biti napajalni kabel
odklopljen najmanj 10 minut.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem naprave, vedno
izključite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da
se popolnoma ohladi.
1.
2.
Napravo očistite z vlažno krpo, z razredčenim detergentom, toplo vodo
in mehko krpo .Posušite napravo z mehko krpo.
Ne uporabljajte voskov ali lakov, ker lahko reagirajo na toploto in
povzročijo razbarvanje.
NAMESTITEV IN PREVOZ
OPOZORILO: Ravnanje in prevoz. Prevažajte napravo v njeni originalni
embalaži. Plastični deli se lahko zlomijo med nepravilnim prevozom in v
nepravilni embalaži. Poleg tega lahko pride do poškodb električnih delov.
Ta naprava mora biti ozemljena (priključena na ozemljeno vtičnico).
Odklopite napravo iz električnega omrežja v času prenosa, vzdrževanja ali
popravila.
1. Shranite škatlo za shranjevanje grelca, ko ni potrebna.
2. Očistite grelec z upoštevanjem zgornjih navodil.
4. Postavite grelec v originalno škatlo in jih shranite v hladnem in suhem
prostoru.
9
CORDYS
SLO
SPECIFKACIJE
Моdel
CH-2001
CH-2002
Največja moč
17800W-2000W
Razred
Napajanje
Razred zaščite
II
220-240V / 50Hz
IPX0
ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
Izdelki označeni s tem simbolom, kažejo na to, da proizvod spada
v skupino električne in elektronske opreme (EE Izdelki) in se ne
sme odlagati skupaj z gospodinjskimi ali kosovnimi odpadki.
Pravilno ravnanje, odlaganje in recikliranje izdelkov preprečuje
morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolja, ki lahko
nastanejo zaradi neustreznega odlaganja ali odstranjevanja
izdelka.
Za več informacij o recikliranju in odstranjevanju tega izdelka se obrnite na vašo
lokalno pisarno za odstranjevanje nevarnih odpadkov ali trgovino, kjer ste
izdelek kupili.
EU IZJAVA O SKLADNOSTI
Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi standardi
in v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in predpisi.
EU Izjavo o skladnosti lahko prenesete iz naslednje povezave:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala
10
CORDYS
ENG
Home Fan heater
1700W - 2000W
DO NOT TURN HEATER UPSIDE-DOWN DURING
OPERATION.
INTRODUCTION
Thank you for purchasing our Heater. Each unit has been
manufactured to ensure safety and reliability.
Before first use, please read the instructions carefully and keep
them for further reference.
1
CORDYS
ENG
WELCOME!
Thank you on purchase Cordys product.
This device meets the highest standards, innovative
technology and high comfort use.
Read these instructions carefully before using your new
unit, and keep it carefully.
If you follow the instructions, your new appliances will
provide you with many years of good service.
READ CAREFULLY THIS MANUAL AND KEEP THEM
FOR FUTURE REFERENCE!
IF YOU SELL OR TRANSFER DEVICE TO OTHER
PEOPLE,
BE
SURE
TO
INCLUDE
THESE
INSTRUCTIONS!
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING
The flash with the symbol of arrowhead, inside an
equilateral triangle alerts the user about the presence
of a dangerous tension not isolated inside the product which
can be sufficiently powerful to constitute a risk of
electrocution.
The point of exclamation inside an equilateral triangle
alerts the user about the presence of important
operating instructions and maintenance in the document
enclosed in the package.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Do not open the cover. In no case the user is allowed to
operate inside the unit. Only a qualified technician from the
manufacture is entitled to operate. By ignoring the safety
instructions, the manufacturer cannot be hold responsible
for the damage.
2
CORDYS
ENG
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
1. WARNING: Do not cover.
2. WARNING: In order to avoid overheating,
do not cover the heater.
3. Do not use this heater in the immediate
surroundings of a bath, a shower or a
swimming pool. The heater is to be
installed so that switches and other controls cannot be
touched by a person in the bath or shower.
4. Do not use this heater if it has been dropped.
5. Do not use if there are visable signs of damage to the
heater.
6. Use this heater on horizontal and stable surface, or fix it
to the wall, as applicable.
7. WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles,
curtains, or any other flammable material a minimum
distance od 1m from the air outlet.
8. The heater must not be located immediately below a
socket-outlet.
9. This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
10. The appliance is not to be used by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
11. Children being supervised not to play with the appliance
12. Children shall not play with the appliance.
13. Cleaning and user maintenance shell not be made by
children without supervision.
14. Children of less than 3 years should be kept away
unless continuously supervised.
3
CORDYS
ENG
15. Children aged from 3 years and less than 8 years shall
only switch On/Off the appliance provided that it has
been placed or installed in its intended normal operating
position and they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children aged
from 3 years and less than 8 years shall not plug in,
regulate and clean the appliance or perform user
maintenance.
16. CAUTION: Some parts of this product can become very
hot and cause burns. Particular attention has to be given
where children and vulnerable people are present.
17. WARNING: This heater is not equipped with a device to
control the room temperature. Do not use this heater in
small rooms when they are occupied by persons not
capable of leaving the room on their own, unless
constant supervision is provided.
18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
19. Never unplug the feed cable from the plug by tugging on
the cable. Do not touch the feed cable with wet hands
Never move the appliance by pulling the cord and make
sure the cord cannot become entangled.
20. Always place the device on a stable and flat surface to
prevent roll over or fall.
21. This appliance is only to be used for household
purposes and only for the purpose it is made for.
22. This appliance is intended for indoor use only. Do not
use item outdoors.
23. Do protect yourself against an electric shock, do not
immerse the cord, plug or appliance in the water or any
other liquid.
24. The appliance is not intended to be operated by means
of an programmer, external timer or a separate remote4
CORDYS
ENG
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
control system or any other device that switches the
heater on automatically, since a fire risk exist if the
heater is covered or positioned incorrectly.
Your device must not be used connected to the same
power cable or fuse with another device.
Only use the appropriate power plug and power socket
for this device.
Power cord must not be left on the hot body of the device
or near it. Do not let cord hang over edge of table or
counter. Do not allow the cord to touch sharp edges and
hot surfaces
Steam cleaner is not to be used.
Do not leave the heater “ON” unattended. Always
disconnect the heater from the main supply when not in
use and when cleaning.
It must be ensured that the device has cooled down.
Store your device in dry and enclosed locations.
Device must be unplugged from the mains during
mounting and maintenance or repair works
Do not store explosive substances such as aerosol cans
with flammable propellant near this appliance. Do not
place on or near a hot gas or electric burner.
Do not plug the item in before its not wall mounted or set
on castors.
WARNING: Keep the heater a distance of at least 100 cm
from any combustible material, such as furniture, curtains,
bedding cloths or papers.
Keep the heater clean. Do not allow objects to enter the
ventilation, as this may cause electric shock, fire or damage
the heater.
If the heater used in the bathroom, then it must be installed
on the wall, and must be in a place where couldn’t be
touched once in bathtub or shower bath.
5
CORDYS
ENG
WARNING: Electric Shock Hazard Improper use of the
grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed
and grounded.
This appliance must be grounded. In the event of an
electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric
shock by providing an escape wire for the electric current.
This appliance is equipped with a cord having a grounding
wire with a grounding plug. The plug must be plugged into
an outlet that is properly installed and grounded. Consult a
qualified electrician or serviceman if the grounding
instructions are not completely understood or if doubt exists
as to whether the appliance is properly grounded.
Before you connect your new device to the power supply
220-240V, 50Hz, make sure the voltage in your household
and socket type correspond to the voltage indicated on the
nameplate. If you have any doubt, consult with a licensed
electrician.
Before using for the first time
1. Remove the packaging.
2. Make sure that the packaging and the bags must be kept
out of reach of small children. Do not allow children to
play with packaging because there is a risk of
suffocation and injury.
Electrical connection
• Make sure that the voltage (see name plate) and the line
voltage match.
• The mains plug should only be inserted into a correctly
installed 220-240 V ~ 50Hz socket with earthing contact.
6
CORDYS
ENG
Connected Wattage
The total power consumption of this device can be up to
2500W (please check rating plate of the product). With this
connected load a separate supply line protected by a 16A
household circuit breaker is recommended.
CAUTION: OVERLOAD:
• If you use extension leads, these should have a cable
cross-section of at least 2.5mm2.
• Do not use any multiple sockets, as this device is too
powerful.
7
CORDYS
ENG
PARTS DESCRIPTION
A. Fan mode control
B. Grill front panel
C. Power light
D. Handle
E. Thermostat control
Your device may differ from the one shown in the image, but the
device's use and the description of the control is the same
OPERATING
Place the heater on the floor at least 1m away from the wall and any other objects
such as furniture, curtains or plants.
(Make sure the power supply used corresponds to the one on the rating label)
With the thermostat control switch and the power setting switches in the '0'
position, plug the heater into the main power supply.

Place the heater on flat stable surface

Switch thermostat knob and Heater Power knob in off position (“0”)

Plug the heater in

To activate the heater, turn the knob to the fan position
for cool wind. Turn knob to “I” for the warm wind-low
power, “II” for hot wind-maximum power.

Turn the thermostat switch clockwise or anti-clockwise
to set the desired temperature you require. The
thermostat switch will keep the room temperature at the
desired level automatically.

Fan heater will automatically switch on when
temperatures decreases and it will automatically switch
off when temperature increases. The comfortable
ambient temperature is maintained.

If the appliance is not used for a long time--switch it off
with power switch and plug the item out
8
CORDYS
ENG

Attention! Do not cover the product! Convector should not be place under
shower or in swimming pool
OVERHEATING SAFE DEVICE
Your heater is fitted with a safe device that switches off the heater in the event
of overheating.
If the heater stops working, turn the heater off and inspect the blockage of inlet
or outlet. Disconnect the plug and wait at least 10 minutes for the protection
system to reset before attempting to restart the heater. If the safe device still
switches the heater off and makes the heater fail to operate, take the heater to
your nearest service center for examination or repair.
Attention: before restarting the heater, the plug must be disconnected for
at least 10 minutes
CLEANING AND MAINTAINING
Always pull out the plug from the mains socket before
cleaning and wait until the unit has cooled down.
1.
2.
Clean the outside of the heater by wiping with a damp cloth and buff
with a dry cloth. It is necessary to remove dust from the surface
regularly.
Do not use waxes or polishes as these may react with the heater and
cause discoloration.
TRANSPORT AND STORAGE
WARNING
Handling and transportation. It is required to perform transportation of device in
its own original box. Plastic parts may be broken during Incorrect packaging. Its
electrical parts may be damaged.
1.
2.
3.
Save the box for off season storage.
Clean the heater following the cleaning instructions above.
Place the heater in the original box, and store in a cool and dry place.
9
CORDYS
ENG
SPECIFICATION
Model
CH-2001
CH-2002
Max Power
17800W-2000W
Class
Power supply
Protection Class
II
220-240V / 50Hz
IPX0
DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
To protect our environment and to recycle the raw materials used
as completely as possible, the consumer is asked to return
unserviceable equipment to the public collection system for
electrical and electronic.
The symbol of the crossed indicates that this product must be
returned to the collection point for electronic waste to feed it by
recycling the best possible raw material recycling.
By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the
environment and human health, which could otherwise be caused due to
improper disposal of that product. The recycling of materials from this product,
you will help to preserve a healthy environment and natural resources.
For detailed information about the collection of EE products contact the dealer
where you purchased the product.
EU DECLARATON OF CONFORMITY
This device is manufactured in accordance with the applicable
European standards and in accordance with all applicable
Directives and Regulations.
EU declaration of conformity can be downloaded from the
following link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala
10
CORDYS
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupnji CORDYS uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude
potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas
kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE
UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!
JAMSTVENI LIST
HR
MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA PRODAVATELJA
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA
1. Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s
važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili
lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u
jamstvenom roku.
2. UVJETI JAMSTVA Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem
roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će
zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora
sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
5. JAMSTVO NE OBUHVAĆA
6. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za
poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake
predočena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
7. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži
elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim
transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska
potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
8. Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na
našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacijaartikala
Naziv tvrtke davatelja jamstva: M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb‐Buzin, tei: 01/3654‐961
CENTRALNI SERVIS:
MR servis d.o.o, Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E‐mail upiti:[email protected]
E‐mail za prodajne upite: [email protected], Web: www.mrservis.hr
U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas da kontaktirate vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod
ili centralni servis naveden u ovoj jamstvenoj izjavi.
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKA
M SAN Grupa d.o.o, Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb‐Buzin tel: 01/3654‐961 www.msan.hr e‐mail: [email protected]
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo Vam na kupovini CORDYS proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.
MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM
UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRILOŽENIH UPUTSTAVA
IZJAVA O SAOBRAZNOSTI
SR
OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)
MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISEČKA
POTPIS I PEČAT TRGOVCA
PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA
U skladu sa članom 49 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik 88/2021) roba je saobrazna ako:
‐
odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
‐
ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je
morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
‐
ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
‐
po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano
da očekuje s obziorm na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca,
proizvođača ili njihovim predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 51 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od
prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje
cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje
za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Ne srazmerno opterećenje za trgovca u smislustava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom
ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
1) Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.
Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka
saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponavna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.
Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir
prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i
isporuke, snosi trgovac.
Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio
opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za
potrošača.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između
zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće
je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču
na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o
odgovornosti za štetu.
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na
potrošača.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost
postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
KIM‐TEC d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, Beograd tel: 011/207‐0684 E‐mail: [email protected]
Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je
određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz
dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)
Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti
broj pod koim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim
putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da
li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da
bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu
saglasnost potrošača.
Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. člana 55 Zakona o zaštiti
potrošača i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor
prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne
izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je
da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu
saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija
moguće je samo jednom.
Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o
nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za
odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od osam dana od prijema
reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.
Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije
dužan da potrošaču dostavi potvrdu o primljenoj reklamaciji niti da dostavlja odgovor na reklamaciju.
Centralni servis:
BEOGRAD
KIM‐TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd
Tel: 011/207‐0684 , E‐mail: [email protected]
U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas da se obratite vašoj
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili centralnom servisu navedenom u
ovoj izjavi.
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE
KIM‐TEC d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, Beograd tel: 011/207‐0684 E‐mail: [email protected]
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupnji CORDYS uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude
potreban popravak, molimo da sljedite donje upute!
GARANTNI LIST
BiH
MODEL
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVATELJ
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA
GARANCIJSKA IZJAVA
1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici
Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom
garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane
eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u
ovlaštenom servisu u garantnom roku.
UVJETI GARANCIJE:
Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.
2. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem
mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana,
biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija se produljužuje za vrijeme trajanja
popravka.
3. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora
sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
4. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.
GARANCIJA NE OBUHVAĆA:
5. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene
za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake
predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.
6. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
‐ Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju
proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
‐ Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u eletoričnoj mreži,
elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim
transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
7. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje
proizvođač. EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: www.msan.hr/dokumentacijaartikala
Naziv tvrtke davatelja jamstva :
KIM TEC d.o.o., Posilovnl Centar 96‐2, 72250 Vitez,
Tel: 030/718‐800, Fax: 030/718‐897, E‐mall: [email protected]
Centralni servis:
KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96‐2, 72250 Vitez
Tel: 063 690497, Fax: 030/718‐897, E‐mail: [email protected]
Radno vrijeme: pon‐pet: 8:30 – 17:00h
U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas obratite se vašoj prodavaonici gdje ste
kupili proizvod ili centralnom servisu navedenom u ovoj garancijskoj izjavi.
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKA
KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96‐2, 72250 Vitez, Tel: 063 690497, fax: 030/718‐897, e‐mail: [email protected]
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupovini CORDYS uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo
na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod
prodao i/ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAZLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU
PRILOŽENI UZ PROIZVOD!!
IZJAVA O SAOBRAZNOSTI
CG
MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA PRODAVCA
POTPIS I PEČAT PRODAVCA
1. Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori
besplatan popravak istog u skladu s vazećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom
izjavom o saobraznosti istićemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i
lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom
roku za reklamaciju.
2. USLOVI REKLAMACIJE: Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca.
3. U sIučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem
roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće
zamijenjen novim.
4. Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravno
popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.
5. Nakon isteka roka za saobraznost potrošaču će biti obezbijeđen servis i snadbijevanje rezervnim djelovima u skladu sa
važećim zakonskim propisima.
6. garancija na bateriju je 12 mjeseci
7. PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA
Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za
poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputstvima za korisćenje, osim ako je za te promjene
predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.
8. PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:
 Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
 Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korisćenju proizvoda.
 Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
 Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udaru u električnoj mreži
elementarne nepogode i slićno.
 Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
 Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod prikljućen.
Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje
proizvođač. Naziv davaoca izjave o saobraznosti: Kim Tec CG d.o.o., Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
CENTRALNI SERVIS (CALL CENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Ćemovsko Polje bb, 81000 Podgorica
Tel: 020/608‐251, E‐mail za opšte upite: servis@kimtec‐cq.com
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKE
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKE
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKE
Kim Tec CG d.o.o., Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
ПОЧИТУВАНИ!
Ви благодариме што купивте уред на CORDYS и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на
гарантниот рок сејавишлреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал
производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА
ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ НРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИКОН ПРОИЗВОДОТ!
ГАРАНТЕН ЛИСТ
МК
МОДЕЛ НА УРЕД
СЕРИСКИ БРОЈ
ДАТУМ НА ПРОДАЖБА
БРОЈ НА СМЕТКА
НАПРОДАВАЧОТ
ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.
1.
Со оваа гаранција производателот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л како увтаник и
извршител на гаранцијата во Република Маќедонија, гарантира бесплатна шшравка согласно важечките
прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на
гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лонш материјал и
заизработка. Ситевакви дефекти ќеби дат бесплатно поправенво овластениот сервисво гарантниотрок.
ГАРАНТНИ УСЛОВИ:
2. Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае 12 месеци освен за
телевизорите за кои гаранцијата трае 24 месеци
3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваме дека ќе го
поправиме во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се
поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако понравката на
производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на
поправката.
4. ГаранциЈата се признава само со нриложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде
иснравно понолнет од продавачот односно мора да ш содржи датумот на продажба, печат и нотпис на
продавачот.
5. Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување,
ГАРАНЦШАТА НЕ ОПФАКА:
6. Редовни проверки, одржување и замена на нотрошни материјали. Прилагодувања или нромени за
подобрување на производот за намени кои не се онишани во техничките упатства за употреба, освен ако за
тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л
ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ
‐ Ако купувачот не нриложи исправен гарантен лист и сметка.
‐ Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот.
‐ Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
‐ Ако дефектите кај прошводот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во
електричната мрежа, елеметарни непогоди и сл.
‐ Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
‐ Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.
Оваа гаранција не гн менува законските законските права кои што важат во Републка Македонија во однос на
правата што ги пропишува роизвод. Изјава: Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од
националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие рава не се загрозени со
гаранцијата.
Централен сервис:
ПАКОМ Сервис, ул Јадранска магистрала 12, 1000 Скопје
Тел.: 02/3202 842, 02/3202 841, 02/3202 840
Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л, ул Јадранска магистрала 12, 1000 Скопје, Тел.02/3202 800, Факс: 02/3202 892
TË NDERUAR BLERËS!
Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do tëjenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është
e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përeonin i cilijua shet produktin
tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË
VENDOSUR NË KUTI!
FLETGARANCIONI
KS
EMRI PRODUKTU
LLOJI DHE MODELI
PRODHUESI
EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT
NUMRI SERIAL
VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT
GARANCI DEKLARATA:
Kjo fletgarancion ju garanton që prodhuesi, nëpermjët AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë ne Republikën e
Kosoves, një riparim të lirë të njejtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshkruara në këtë
fletgarancion
KUSHTET E GARANCIONIT:
1.
Kjo fletgarancion, negarantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të
shkaktuara nga mjeshtëri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin
ne do t korrigjohen pa pagesë në një shërbim garancion të autorizuar.
2. PERIUDHA EGARANCIONIT.Garancioni fillon nga dita eblerjes dhe vazhdon deri 24 muaj.
3.
Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garancion , zotohemi për të rregulluar njëjtin sa më shpejt
të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda
45 ditëve, ajo do të zëvendësohet.
4.
Nesë procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garancioni do të shtvhet për kohëzgjatjen e riparimit.
5.
Garancioni është e njohur vetëm me një faturë te shitjes, dhe me kartën e garancionit e cila duhet të
plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.
6.
Prodhuesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.
GARANCIONI NUK MBULON
7.
Inspektimit të rregullt, mirëmbajtjenndrrimi I pjesve hargjuese.
8.
Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet
tëknike për përdorim, përvec modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC
GARANCIONI NUK PRANOHET NE KËTO RASTE :
‐
Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktë garancionit dhe faturë blerse.
‐
Në qoftë se blerësi nuk përmbush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
‐
Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i paautorizuar.
‐
Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitë e
rrjetit elektrike.
‐
Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një
defekt në sistemin në të cilën produkti ështe i lidhur.
DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS
DATA RIPARIMIT
AskTec d.o.o. Tahir Zajmi (Kosovatex), 10000 Pristina
SHERBEMI I AUTORIZUAR
Ask tec d.o.o., Tahir Zajmi (Kosovatex)
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 771 001, E‐mail: info@asktec‐ks.com
SERVISI
Tel: +381 38 771 003
Fax: +381 38 771 000
AskTec d.o.o. Tahir Zajmi (Kosovatex), 10000 Pristina
KS
SPOŠTOVANI! Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v
garancijskem obdobju potrebno popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam
je izdelek prodal, ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko oz. nas obiščite na navedenem naslovu. PROSIMO
VAS, DA PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PRILOŽENA NAVODILA!
GARANCIJSKI LIST
SLO
MODEL NAPRAVE
SERIJSKA ŠTEVILKA
DATUM IZROČITVE BLAGA
ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA
RAČUNA
PRODAJNO MESTO
PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA
GARANCIJSKA IZJAVA
1. S to garancijsko izjavo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste
uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimdsgai navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega
uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z
veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku
brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
2. Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka in za Cordys Home manjše gospodinjske aparate (vključno z
mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatorji), Audio i DVB‐T prijamniki, Smart telefoni, Tablice pa 12 mesecev.
3. V primeru okvare izdelka, ki je predmet te garancije, se zavezujemo, da bomo izdelek popravili v najkrajšem
možnem času, najpozneje pa v 45 dneh. Če izdelka ni mogoče popraviti ali pa se ne popravi v 45 dneh, bo zamenjan
z novim izdelkom. Garancija za izdelek se podaljša za tisti čas, ko je izdelek v popravilu.
4. Garancija se prizna le ob predložitvi računa nakupa ter tega garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen
oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
5. Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po
preteku garancijskega roka.
6. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi
izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.
9. V skladu s členom 16. ZVPot, garancija ne izključuje pravic potrošnikov iz naslova stvarne napake
10. GARANCIJA NE VKLJUČUJE: Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi,
prilagajanja ali spreminjanja izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za
uporabo, razen, če je za te spremembe uvoznik predhodno dal soglasje.
GARANCIJA NE VELJA V PRIMERIH:
11. Če kupec ne predloži pravilno potrjenega garancijskega lista in računa nakupa izdelka.
12. Če kupec ni upošteval navodil za uporabo izdelka.
13. Ob vsakem posegu nepooblaščene osebe ali kakršne koli druge predelave izdelka.
14. V primeru okvar zaradi višje sile: udar strele, električni udar v električnem omrežju, naravne nesreče itd.
15. V primeru okvare zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta.
16. V primeru, ko je do okvare prišlo zaradi napake v omrežju, na katerega je naprava priključena.
17. Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.msan.hr/dokumentacijaartikala
Izdelek na trgu EU postavlja:
M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb‐Buzin, Croatia
Tel: +385 1 3654‐961, Fax: +385 1 365 4982
e‐mail: [email protected], [email protected], http://www.vivax.com
SEZNAM SERVISNIH MESTA
SLO
V primeru napake na izdelku se obrnite na trgovino, kjer ste izdelek kupili ali na
pooblaščeni servis, naveden v tem garancijskem listu.
NTT d.o.o.
Efenkova cesta 61, 3320 VELENJE
Servis: Tel.03 897 39 54, E‐mail.
[email protected]
Ured: Tel.03 897 39 50, Fax.03 897 39 51,
E‐mail. [email protected]
Web: http://www.ntt.si/SerVic d.o.o.
Brnčičeva ulica 5, 1231 LJUBLJANA – Črnuče
Servis: Tel. 01 601 01 50, Mob. 031 340 834
E‐mail. [email protected]
Web: http://www.servic.si
M SAN Grupa d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb‐Buzin tel: +385 1 3654 961 www.msan.hr e‐mail: [email protected]
CORDYS
INFORMATION REQUIREMENTS (EN) / ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE (HR) / ZAHTEVI ZA
INFORMACIJE (SRB) / ИНФОРМАТИВНИ БАРАЊА (МАК) / KËRKESAT PËR INFORMACION (AL)
/ ZAHTEVE GLEDE INFORMACIJ (SI) / POŽADAVKY NA INFORMACE (CZ) / POŽIADAVKY NA
INFORMÁCIE (SK) / SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓ (HU) / WYMOGI W ZAKRESIE INFORMACJI (PL) /
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА (БГ) / ERFORDERLICHE ANGABEN (DE) / INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE (IT) / CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE (RO)
Model: CORDYS CH‐2001 ; CORDYS CH‐2002
A
Information requirements
Zahtjevi za informacije
CORDYS CH‐2001 ;
CORDYS CH‐2002
B
Model Identifier
C
D
E
Heat output
Toplinska snaga
Nominal heat output
Nazivna toplinska snaga
Pnom
Minimum heat output (indicative)
Minimalna toplinska snaga (referentna)
Pmin
F
Maximum continuous heat output
maksimalna kontinuirana toplinska snaga
Pmax,c
G
H
I
J
Auxiliary electricity consumption
Potrošnja pomoćne električne energije
At nominal heat output
kod nazivne toplinske snage
elmax
At minimum heat output
kod minimalne toplinske snage
elmin
In standby mode
u stanju pripravnosti
elSB
0,000 kW
0,000 kW
0,000 kW
K
Type of heat input, for electric
storage local space heaters only
(select one)
Vrsta ulazne topline, samo za elektri‐
čne akumulacijske grijalice za lokalno
grijanje prostora (odabrati jednu)
L
manual heat charge control, with
integrated thermostat
Ručna regulacija napajanja toplinom, s
ugrađenim termostatom
*
NO
M
manual heat charge control with room
and/or outdoor temperature feedback
Ručna regulacija napajanja toplinom
putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj
temperaturi
*
NO
N
Elektronička regulacija napajanja toplinom
electronic heat charge control with room
putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj
and/or outdoor temperature feedback
temperaturi
*
NO
O
fan assisted heat output
Predaja topline uz pomoć ventilatora
*
NO
P
Type of heat output/room
temperature control (select one)
*
single stage heat output and no room
temperature control
Two or more manual stages, no room
temperature control
with mechanic thermostat room
temperature control
with electronic room temperature
control
electronic room temperature control
plus day timer
electronic room temperature control
plus week timer
Vrsta izlazne topline/regulacija sobne
temperature (odabrati jednu)
Jednostupanjska predaja topline i bez
regulacije sobne temperature
Dva ili više ručna stupnja, bez regulacije
sobne temperature
S regulacijom sobne temperature
mehaničkim termostatom
S elektroničkom regulacijom sobne
temperature
Elektronička regulacija sobne temperature
i dnevni uklopni sat
Elektronička regulacija sobne temperature
i tjedni uklopni sat
Other control options (multiple
selections possible)
Druge mogućnosti regulacije (moguć
odabir više opcija)
room temperature control, with
presence detection
room temperature control, with open
window detection
Regulacija sobne temperature s
prepoznavanjem prisutnosti
Regulacija sobne temperature s
prepoznavanjem otvorenog prozora
with distance control option
S mogućnošću regulacije na daljinu
with adaptive start control
S prilagodljivim pokretanjem regulacije
with working time limitation
S ograničenjem vremena rada
Q
R
S
T
U
V
X
Y
W
Z
AA
AB
AC
identifikacijska oznaka modela
with black bulb sensor
S osjetnikom s crnom žaruljom
** Contact Details
* YES=DA ; NO = NE
** Podaci za kontakt
1,9 kW
0,9 kW
1,9 kW
*
NO
*
NO
*
YES
*
NO
*
NO
*
NO
*
NO
*
NO
*
NO
NO
NO
NO
NO
*
*
*
*
Srpski
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Македонски
Shqiptar
Zahtevi za informacije
Информативни барања
Kërkesat për informacion
identifikacijska oznaka modela
идентификациска ознака на моделот
Identifikuesi I Modelit
Toplotna snaga
Топлинска моќ
Prodhimi I nxhetesise
Nominalna toplotna snaga
Номинална топлинска моќ
Prodhimi nominal i nxehtësisë
Минимална топлинска моќ
(референтна)
максимална континуирана топлинска
Maksimalna kontinuirana toplotna snaga
моќ
Minimalna toplotna snaga (referentna)
Potrošnja pomoćne električne
energije
Prodhimi minimal i nxehtësisë (tregues)
Prodhimi maksimal i vazhdueshëm i
nxehtësisë
Потрошувачка помошна електрична
Konsumi ndihmës i energjisë elektrike
енергија
kod nazivne toplotne snage
при номинална топлинска моќ
Në prodhimin e nxehtësisë minimale
kod minimalne toplotne snage
при минимална топлинска моќ
At minimum heat output
u režimu mirovanja
во режим на мирување
Në modalitetin e gatishmërisë
Vrsta ulazne toplote, samo za
električne akumulacione grejalice za
lokalno grejanje prostora (odabrati
jednu)
Тип на влезна топлина, само за
електрични акумулациски греалки
за локално греење на простор
(одберете една)
Lloji i hyrjes së nxehtësisë, vetëm për
ngrohësit lokalë të ngrohjes lokale
(zgjidhni një)
P
Ručna kontrola snabdevanja toplotom sa
ugrađenim termostatom
Ručna kontrola snabdevanja toplotom
putem informacija o sobnoj i/ili spoljnoj
temperaturi
Elektronička kontrola snabdevanja
toplotom putem informacija o sobnoj
i/ili spoljnoj temperaturi
Snabdevanje toplotom uz pomoć
ventilatora
Vrsta izlazne toplote/regulacija sobne
temperature (odabrati jednu)
Рачна регулација на напојување со
топлина, со вграден термостат
Рачнa регулација на напојување на
топлина преку пат на информација за
собна и/или надворешна температура
Електрична регулација на напојување
на топлина преку пат на информации за
собната и/или надворешната
Преднa топлина со помош на
вентилатор
Топ на излезна топлина/регулација на
собна температура (одбери една)
Q
Jednostepensko snabdevanje toplotom i
bez regulacije sobne temperature
Едноступна предна топлина и без
регулација на собна температура
T
Dva ili više ručna stepena, bez regulacije
sobne temperature
S kontrolom sobne temperature
mehaničkim termostatom
S elektroničkom kontrolom sobne
temperature
Двa или повеќе рачни стопни, без
регулација на собна температура
Со регулација на собна температура
механички термостат
Со електрична регулација на собна
температура
Prodhimi i nxehtësisë në fazë të vetme
dhe pa kontroll të temperaturës së
dhomës
Dy ose më shumë faza manuale, pa
kontroll të temperaturës së dhomës
Me kontrollin e temperaturës së dhomës
së termostatit mekanik
Me kontroll elektronik të temperaturës së
dhomës
U
Elektronička kontrola sobne
temperature i dnevni tajmer
Електрична регулација на собна
температура и двенен тајмер
Kontrollin e temperaturës elektronike të
dhomës plus kohën e ditës
V
Elektronička regulacija sobne
temperature i sedmični tajmer
Електрична регулација на собна
температура и неделен тајмер
Kontrollin e temperaturës elektronike të
dhomës plus kohëmatësin e javës
X
Druge opcije za regulaciju (moguć
odabir više opcija)
Други можности за регулација
(можност за одбирање на повеќе
Opsione të tjera të kontrollit (zgjedhje
të shumëfishta të mundshme)
W
Kontrola temperature sobe sa
prepoznavanjem prisustva
Kontrola sobne temperature sa
prepoznavanjem otvorenog prozora
kontrollin e temperaturës së dhomës, me
zbulimin e prezencës
kontrollin e temperaturës së dhomës, me
zbulim të hapur të dritares
Z
Sa mogućnošću kontrole na daljinu
Регулација на собна температура со
препознавање на присутност
Регулација на собна температура со
препознавање на отворен прозор
Со можност за регулација во
одалеченост
Со прилагодлива почетна контрола
K
L
M
N
O
R
S
Y
AA
Sa adaptivnim startovanjem
Kontrolli i ngarkesës me ngrohje manuale,
me termostat të integruar
Kontroll manual të ngarkesës së
nxehtësisë me dhomë dhe / ose reagime
në temperaturë të jashtme
Kontroll elektronik të ngarkesës së
nxehtësisë me dhomë dhe / ose reagime
të temperaturës në natyrë
prodhimi i nxehtësisë i ndihmuar
Lloji i prodhimit të nxehtësisë /
kontrollit të temperaturës së dhomës
Me opsionin e kontrollit në distancë
Me kontrollin e nisjes adaptive
AB
Sa ograničenjem vremena rada
Со ограничување на временско
работење
AC
Sa senzorom crne sijalice
Со осетлив црн сензор
Me sensor të zi llambë
* YES=DA ; NO = NE
** Podaci za kontakt
* YES=ДА ; NO = НЕ
** Податоци за контакт
* YES=PO ; NO = JO
** Detajet e kontaktit
**
M SAN Grupa d.o.o.
Buzinski prilaz 10, Zagreb 10010 , HR, EU
[email protected]
Me kufizimin e kohës së punës
Slovenščina
A
B
C
D
Český
Slovenský
Zahteve glede informacij
Požadavky na informace
Požiadavky na informácie
Identifikacijska oznaka modela(‐ov)
Identifikační značka (značky) modelu
Identifikačný (‐é) kód (‐y) modelu
Izhodna toplotna moč
Tepelný výkon
Tepelný výkon
Nazivna izhodna toplotna moč
Jmenovitý tepelný výkon
Menovitý tepelný výkon
E
Minimalna izhodna toplotna moč
(okvirno)
Minimální tepelný výkon (orientační)
Minimálny tepelný výkon (orientačne)
F
Največja trajna izhodna toplotna moč
Maximální trvalý tepelný výkon
Maximálny priebežný tepelný výkon
G
Dodatna potreba po električni moči
Spotřeba pomocné elektrické energie
Vlastná spotreba elektrickej energie
H
I
J
Pri nazivni izhodni toplotni moči
Při jmenovitém tepelném výkonu
Pri menovitom tepelnom výkone
Pri minimalni izhodni toplotni moči
Při minimálním tepelném výkonu
Pri minimálnom tepelnom výkone
V stanju pripravljenosti
V pohotovostním režimu
V pohotovostnom režime
K
Način dovajanja toplotne moči,
samo za lokalne električne
akumulacijske grelnike (izberite eno
možnost)
Pouze u akumulačních elektrických
lokálních topidel: typ
příjmu tepla (vyberte jeden)
Spôsob prívodu tepla, iba pre
elektrické akumulačné lokálne
ohrievače priestoru (vyberte jeden)
L
Ročno uravnavanje dovajanja toplote z
vgrajenim termostatom
Ruční řízení akumulace tepla s
integrovaným termostatem
Manuálne ovládanie množstva tepla so
zabudovaným termostatom
M
Ročno uravnavanje dovajanja toplote s
povratno informacijo o temperaturi v
prostoru in/ali na prostem
Ruční řízení akumulace tepla se zpětnou
vazbou informující o teplotě v místnosti
a/nebo venkovní teplotě
Manuálne ovládanie množstva tepla so
spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej
teploty
Elektronsko uravnavanje dovajanja
toplote s povratno informacijo o temp. v
prostoru in / ali na prostem
Uravnavanje izhodne toplotne moči s
pomočjo ventilatorja
Način uravnavanja izhodne toplotne
moči/temperature v prostoru (izberite
eno možnost)
Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne
toplotne moči, brez uravnavanja
temperature v prostoru
Elektronické řízení akumulace tepla se
zpětnou vazbou informující o teplotě v
místnosti a/nebo venkovní teplotě
Elektronické ovládanie množstva tepla so
spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej
teploty
Výdej tepla s ventilátorem
Tepelný výkon s pomocou ventilátora
Typ výdeje tepla/regulace teploty v
místnosti (vyberte jeden)
Druh ovládania tepelného
výkonu/izbovej teploty (vyberte
jeden)
Jeden stupeň tepelného výkonu, bez
regulace teploty v místnosti
Jednoúrovňový tepelný výkon bez
ovládania izbovej teploty
R
Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez
uravnavanja temperature v prostoru
Dva nebo více ručních stupňů, bez
regulace teploty v místnosti
Dve alebo viac manuálnych úrovní bez
ovládania izbovej teploty
S
Z uravnavanjem temperature v prostoru
z mehanskim termostatom
Z elektronskim uravnavanjem
temperature v prostoru
Z elektronskim uravnavanjem temp. v
prostoru z dnevnim časovnikom
Z elektronskim uravnavanjem temp. v
prostoru s tedenskim časovnikom
S mechanickým termostatem pro regulaci
teploty v místnosti
S elektronickou regulací teploty v
místnosti
S elektronickou regulací teploty v
místnosti a denním programem
S elektronickou regulací teploty v
místnosti a týdenním programem
S ovládaním izbovej teploty mechanickým
termostatom
X
Druge možnosti uravnavanja
(izberete lahko več možnosti)
Další možnosti regulace (lze vybrat
více možností)
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť
viacnásobného výberu)
Y
Z uravnavanjem temperature v prostoru
z zaznavanjem prisotnosti
Regulace teploty v místnosti s detekcí
přítomnosti osob
Ovládanie izbovej teploty s detekciou
prítomnosti
W
Z uravnavanjem temperature v prostoru
z zaznavanjem odprtega okna
Regulace teploty v místnosti s detekcí
otevřeného okna
Ovládanie izbovej teploty s detekciou
otvoreného okna
Z možnostjo uravnavanja na daljavo
S prilagodljivim uravnavanjem začetka
delovanja
Z omejitvijo časa delovanja
S dálkovým ovládáním
S možnosťou diaľkového ovládania
S adaptivně řízeným spouštěním
S prispôsobivým ovládaním spustenia
S omezením doby činnosti
S obmedzením času prevádzky
Z globus senzorjem
S černým kulovým čidlem
So snímačom čiernej žiarovky
* YES=JA ; NO = NE
** Kontaktni podatki
* YES=ANO ; NO = NE
** Kontaktní údaje
* YES=ÁNO ; NO = NIE
**Kontaktné údaje
N
O
P
Q
T
U
V
Z
AA
AB
AC
**
M SAN Grupa d.o.o.
Buzinski prilaz 10, Zagreb 10010 , HR, EU
[email protected]
s elektronickým ovládaním izbovej teploty
Elektronické ovládanie izbovej teploty a
denný časovač
Elektronické ovládanie izbovej teploty a
týždenný časovač
CORDYS

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement