Zanussi Z 19/5PR User manual

Zanussi Z 19/5PR User manual
Wydanie
Nominacje
.profesorskie
I-
ł.ODZ, llobota' i niedziel:\ 17 i 18
czerwca. 1989 roku
141 (12958)
Rok XLIV
PL ISSN 0208-'1707
·Nr indeksu 3ti004
CENA
50 zł.
!.
Rada Państwa na wniosek J:)rezesa Rady Mi.nistirów nadała
52
~czonym tytuły orofeso.ra zwyc:zajnego. a 65
tytuły profesora
nadzwyczamego. 1~ bm. za.proszeni
zostali oni do Belwederiu, gd%ie z rąk
zastę.pcy
przewodnieząceco
Rady
Państwa Tadeusza Szelachowskiego otrzymali akty nominacyjne.
Tytuły
profesora . zwyczajnego
otrzymali m..in. w dziedzi·11ie nauk
przyrodniczych Ta.c!eUSL Penczak z UŁ. sztuki filmowej
Mieczysław Jahoda z Państwow~j
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatrail.nel w Łodzi ! sztuki muzyczej - Zbigniew SzymanowlC7l z AM w ?.od.z.i.
(DALSZY
CIĄG
NA STR. Z)
POSIEDZENIE PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
Prezydent Francji w Oświęcimiu i Krakowi~
Kolejne spc'·katiie z W. Jaruzelskim
,
Stan przy otowań
do Il tury "wyborów
nc
F. Mitterrand
w p sce
wizytę
~Ostatni
dz:: wizyty w Polsce -prezydent Francji FRANCOIS
MITTERRAND .wraz z ma.lionki\ rozpoczął od złożenia hołdu
1S
1111
I
ofiarom
największego
byłego
niemieckiego
obozu
sa·
głady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu-Brzezince. Prezydentowi Francji towarzyszył zastępca
przewodniczącego
Rady
Państwa KAZIMIERZ BARCIKOWSKI.
dził
tan· przygotowań do ponownego glosowania
omówHa
16 bm. Państwowa Komisja
Wyborcza. Obrady prowaf)rof. AUc>ns KlafkowskL
dekretem
Rady Państwa, w
czasie trwania wyborów, strunowi.
bez względu na treść tej zmiany
groź.ny precedens, sprzeczny z podstawowymi zasadami prawodawst•.va. Jeżeli racje państwowe nie
pozwalały na pozostawienie spra·
wy uzupe'lnienia składu Sejmu nowo wybranemu •parlamentowi, to
należało jednakże
przesunąć termin wyborów drugiej tury tak
aby nie czynić z kalendarza wyborczego zup!!łnej fLkcji i dać szansę nowym
kandydatom przedsta-
g;i
Komisja została f)Oin!ormowana
publlcmym oświadczeniu kllku
"'""'"" 1
a a n
członk6w
PKW,
złożonym
w
związku z w)"daniem przez Radę
W hołdzie 4 mln p0mordowanych wódca wr~ 1Z towar.z.yszącym! mu Państwa dekretu o zmianie ordyw Oświęcimiu ofiar pre?.tYdent Fńln· osobistościami odleetm samolotem nacji wyborczej. „\V głębokim zaniepokojeniu - głosi· oświadczenie
cji złożył kwiaty ood Międzynaro­ 5pecjalnym do Warszawy.
Po powrocie t Krakowa do war- - przyj~liśmy do wiadomości odowym Pomnikiem Ofia.r Faszyzmu
w Brzezince
oraz na aarodowej szawy prezydent Rępubliki Fraa- statnią nowelizację ordynacji wy(DALSzy
borczej. Zmiana prawa wyborcze(DALSZY CIĄG NA STR.!)
płycie francuskiej.
•l:!:olld_.............................
W południe prezydent
~-Francois
Mitterrand wraz z małżonką oraz
towarzyszącvmi mu
Des~cz zmyl. głowę niepoprawnym optymistom
osobistościa­
mi spotkał się w Collegium Chemicum Uniwer~ytetu Jagiellońskie­
go z młodzieżą akademicką
Następnie prezydent zwi.edzll zabytki Krakowa serde=ie p<ncirawiany orzez setki mieszkańców tego miasta.
Po południu po po.żegnaniu przez
gospodarzy miasta. francuski Przy0
„..-.......
<>
<>
Budapeszt
Demonstracje
przed ambasadą
ZSRR
W czwartek wieczorem przed budynkiem ambasadv ZSRR w Budapeszcie odbvla się demonstracja
zore:anizowana
przez L)J)O'Zycvjne
ugrupo'VantP młodzieży .. W
demon„tracji uczestniczyło około 200
osób, · które arzed<>tawily
żądanie
calko„vitegu wvprowadzenia wojsk
radz!ecki"b z Wę!!;er i wys!ąpienla
WRL z Układu
Warszaw<>kiego.
Mówcy ~rzywall 'Zachód do u.:izłele.
nia pomocv oraz do utworzenu1 takiego r'Zl\du, który bezzwłoczni• rozpocznie rozmowy w sprawie wyprowadzenia radzieckich wojsk z
WRI·
z
piękny
aczęło się tak,
zaplanowaliśmy.
()I"klesk.a
przemaszerował.a
Piotrkowską
dając
wojskowa
ulicą
koncert, który mi.al wielu
potem uroczy-;te •nwarcie na estradzie p1zy al Schillera krótkie przemówienie wiceprezydenta Łodzi Janusza Urbaniaka,
pofrunęły w górę kolorowe
baloniki potem w~oła kapela
.• ł.o­
dzi.anka" z koncertem ,,Na dobry
słuchaczy,
początek"„.
W tym samym czasie na dwóeh
lnnych estradach produkowały się
„Slllorki', „Sarabanda",
.• Dobrzanie". ,,.llalucia.rze".„ Było wesoło i
choć z niepokojem spoglądaliśmy w
niebo - wciąż mieliśmy nad'l.iek,
i.e z ciemilvch chmur nie spadnie
nic groźnego, Wf)ra:wdzie po jakimś czasie zaczęł() trochę kropić,
ale nie przeszkadzało to a.ni artystom, ani licznej wtdowni.
Nie!tety, późniel mżawka stała
się
t.a.k: uciążMwa, te truba było odwoływać kolejne iiunkty
progra-
-
id
!Id-•
.„
Wiceprezydent'
1924 -
micznej i
sobotę,
lmieninv
17, czerwca..
Od lewej: red. naczelny „DzienniŁódzkiego~· Henryk Walenda.
ka
J!'ot. A„ WACB
Marsylianka
w Teatrze Wielkim
DZIS: Adolf, Laura,
'1'.arcja.n, Nikamler;
Ignacy,.
JUTRO:
Elżbieta,
Efrem, Długosła.w
Ma.rek,
Dyżurnv
ba.kteriolo~iO"mej.
obrhodzą
st.aw!ą
@ery
reallutorzy I wykonawcy
w S&lnt-Etienne. „ Therese"
J Masseneta. to polika
p1·apre(DALSZY OIĄG KA STR. 9'
(DALSZY CIĄG NA STR. 2)
Fot.1 A. WACB
mler.a utworu kompozytor.a., kt6'ry
we P'lranc~ je>St na na.wo od:kry- ~,:mlllll!lll!lllll'-:lllli!IDPJ!llłll„IBlllllDa„lll.lllll~lmlm:J!:l!Jllll'.Zl'-ZllCD'.:illłlllDllllllll'.c.iotiil!IBiJIJfł9.r'I'!~~
zała paczkę sznurkiem, zaa,dresowała i dosta.rczyła na. pocztę.
Opłata
wyniosb 5 guldenów.
Napii;y na przesyłce: ,,Ostroż­
nle, szkło!" i „Nie · kantować!"
pozwoliły studentce bci szwanku dotrzeć do miejsca przeznaczenia.. Dziewczyna oświadc\Łyła,
ie do poczty
holenderskiej
można mieć pełne zaufa.nic.
Epi~kopatu
w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Łodzi następującą pogodę:
~a.chmurzenie duże z większy­
mi przejaśnieniami.
Okresami
~pady destczu. Temp. maks. 16
;t, Wiatr sła.bv i umiarkowany
północny. i pólnocno-zaohodni.
Polski
O godz. 19 ciśnienie wynosiło
197,9 hPa (748,5 mm Hg),
a
.emp. 16,6 st. C.
„ kałepdana wydane
1934 Otwa.rto
w Berezie
Kartllsklej ośrodek odosobnienia.
1939 - Ur. K. Zanussi, retyser filmowy.
Hymn !r.anouaki · zaczyna inscenlizacj ę kt~ rz udttiałem
chóru
I Ol'lklest.1-y Teatru Wielkiego, pned-
Obrady
Konferencji
synoph,·k
Ach, łeby się tylko dowiedzie6, MY wolno łu wędko­
wać„.
Nasza Inicjatywa otworzyła drogę ku przeobrażeniom w tym
kierunku, nasz udział warunkuje w miarę bezkolizyjny, ewolucyjny i bezpieczny dla państwa przebieg tych przeobrażeń.
Nie trzeba wielkiej wyobra:tni, aby zrozumieć że Polska znalazła się w takim miejscu swej drogi 4zlejowej, z kt6rej na
?!tlln
~ą nte zUola- ltlkt~z)łł-ec~ie jej ~prowadził: i1a
nowy szlak, a~I tzw. strona nądowa, ani opozycja.
N
Janusz
Urbaniak otwiera naszą imprezę.
W Genewie podpl.$afto
o iakazie wojny che-
Dobry kuśnierJ uszyje fUWO
nawet s kożucha na mleku.
Łodii
zywamy do urn wyborczych
wszystkich
Polaków.
Przed dwoma tygodniami wybory miały po części charakter plebiscytu, po części rywalizacji dwu ugrupowań, dwu sił politycznych. Teraz jak w dogrywce
rozstrzygnie się końcówka tamtej batalit, ale jednocześnie
wyłonieni zostaną spośród
kandy-datów cl, którzy najlepiej
przeszli przez pierwszą turę - • posłowie naszej partu i jej
sojusmików.
.
Jest to sprawa ważna nie tylko dla naszego elekto.ratu, lecz
dla wszystkich Polaków, dla całego społeczeństwa. I cl wybrani 4 czerwca, i ci, ·których wybierzemy za kilka dni,
razem tworzyć będą władzę ustawodawczą,' decydować o kształ­
cie władz wykonawczych naszego kralu.
D(!z nasze] partii, bez naszej koalicji nie j~st możliwe ukształ­
towanie w Polsce socj'llizmu demokratycznego. Nie jest możliwe kontynuowanie rozpot'zę1lego przed kilku Iaty procesu
przemian. Trzeba przypomnieć, ż~ „o1trągły stół" nie wziął
się z powietrza, nie był nagle zrodzoną chimerą. Był efektem
wielu demokratycznych poczynań, będących dziełem PZPR i jej
s'jusznik6w.
Jest to do udźwignięcia razem ł to też z wlelkhn wysiłkiem.
mu
dodajmy. przygotowanego z
Nam nie zależy na osłabieniu opozycji, ale m~wimy otwarcie:
nie leżv w interesie narodu i nie powinno leżeć w Interesie
wielkim staraniem zwl.aszc:z.a
te, w kt6rych ważną rolę odgrywa
opozycji o~łabianie tych sił, kt6re chcą w Polsce kontynuow2ć
ao.aratura ood napięc iem.
Tu nie
budowę socjalizmu w warunkach odnowy l demokracji i któma żarto·,\ - tu możu:i wpa.Sc w
re wykaz:i.ły wolę polityczną podjęcia tego dzieła.
sza lonc koszty. tu może powstać
na wet zagrofonie dla życia. wykona wców. To o;a te uroki imprez
plenerowych.
,Jedynie kolekcjonerzy
gwrzidali
sobie na pogodę, bo ulokowali się
w podcieniach przy ul. Piotrkowskiej 94 i zawzięcie handlowali róż­
nymi starociami, a do wybijanego
w przenośnej mennicy pam.!J\tkowego żetonu z a.wersem
półgrosza
Władysława Jagiełły przez cały czas
była długa kolejka.
ChoĆ warunki
były n:ezno.§ne, \~·ystąpili Kazimierz
Grześkowia:k i !:\!arek Lu<.-zak Nic
sobie 11le rob:ly r. <leszczu teatry
ułiczn„, n!e• miała równ.eż klopot6w
spółka „Elza", która urzątlzlła poie ult:;:a Ldnej wątpliwości,
kaz telewizji satelitarnej w naszym
że przemysł lekki jest jedBiu-rae Ogłoszeń pr:zy
Piotrkownym z bardziej opłac.alnych
skiej 96.
Oczywiście, pow.pdzenle
eksportowych
kierunków
m1.a:ły wszystkie w.ystawy otw.aTte Il: ekspansji polskiej gospodarki. Miokazji „Swtęta.
ulicy
Piotrkow· mo tegoo-ocz.nego „dolika" spowodosklej" na czele z „Wenus" w KLu- wanego niefortunnym systemei;n zasilania dewizowego, eksport tej i.a(DALSZY CIĄG NA STR. 4).
łęzi przemysłu p0winien przekroczyć 600 mln dolarów. Surowcowo-materiałowe zakupy kosztują około
420 mln dolar6w. W kieszeni pozostaje więc 180 mln, a może być i
więcej oraz
zaopatrzenie sklepowych p6!ek w kraju. W opin1i dyr.
(
S. Jaros:i - szefa „Textilimpexu",
!irmy obchodzącej jubileusz 40-lecia - konieczne jest stworzenie
specjabych form zakupu dolarów
wany, Loay trojga głównych bo- przez przedsiębiorstwa przemysłu
haterów rzostały Wtplsane w kontekst lekkiego. Jeśli do tego nie dojdzie.
obecny inflacjogenny sposób zaopapoUtyczny. Akcja toczy ll1t w ez.a- trywania się w dolary spowoduje,
1le R~luejł Francusklej.
że już pod koniec
roku garnitur
iak to &<>bie
konwencję
mamy
NA STR. Z)
N·a „Imieninach Piotrkowskiej" wesoło i smutno
Dziś życzymy · sob ie dobrej ·pogody
1940 - Pobka I Dywitja Gre·
nadier6w 1toczyła bUwę 1 wojskami n!emieokłmł pod Lacarde
(Francja).
Dziś
CIĄG
...............................
• ••
W wyższym go.niowskim l!e'lllinarium duchowmym · w Gościlll:.o­
wie-Parady-żu, roz..poozęła
się 16
bm. dwudniowa 235 Konferencja
Episkopatu Palski, której 'Przewodniczy prymas }>olski, kardynał Józef Glemp. Po zakończeniu kanferencji d~j.nicy Kościoła odwiedzą niektóre
'PM'llt.ie cilecezjl gorzowskiej; w nledrLielę na.tomlut
wemi.ą ud7liai w koronec-j oba%U
Matlo! Bos'lcle-J RO!'ldbnłańUJłł!'J w
~..
Zł.OTOD.<\!JN A
Na.
oryginalny
eksperyment
22-letnla studentka z Groningen w Holandii. Postanowiła wybrać się w
podrót do rodziny w„. przesył­
ce pocztowej.
zdecydowała
się
&tudentka uło:iyła alę wygodnie w kartonowym pudle wYłotonym
tworzywem pianko·
WJm. a JeJ prąJac16lka obwllt"
1
KURA
Przygoda. urzędnika jednego
7. ba.nków
indyjskiego miasta
Itanagar (stan Arunaczai-fradesz) potwierdziła. slusmośó powiedi.-nia, że kura może zncsić
złote jajlt:i.
W żołądltu kupio11cj na unku kury urzędnik Zn.llazł kawałek złota. o wadze 7 gramów.
Gdy wieśó o tym się rozniosła,
w mieści~ powstały trudności
w zaopatrzeniu w drób. W nahleł na wzbogacenie się, miej-
scowa ludności kupiła. i
mowab rekordową w
Itana.ga.ru Jiczhę )j;ur.
„KURSY NA
Japończycy
KOŁACH„
wymyślili
noWJ'
sposób użytecznego wykorzystywania. cennego czasu, ja.kl muszą codziennie spędza6 w łrod­
ka.ch tra.nsporlu..
Niedawno między Tokio
I
Oda.wari\ (ok. 60 km od stolicy)\
zaczął kursować
pociąg
podmiejski, którego jeden z wa.gonów jest ,,klasą . szkolną" na
kółkach. Pasażerowie uczą się
języka angielskiego, Kurs trwa
12 tygodni. a jego koszty wynoszą 30 tys.
jenów. Jest to
w przybliżcnłu 1/10 przec1tit·
nej miesii:c~nej pła.cy Ja.poń.sk:ie­
go pracowcika. Kwota ta obej·
muje opłatę za pr:zeja.zd.
Opr. M. O,
-ir.1111••----~•••mRm:ir.am.~ggmr;1-.1%1;jzo~~cc:wir111ra!I
IKonłerencJa in-wa J. Onyszkiewicza
h•
~-.- !I•n uu) N' •
18 Jest nam o OJętne
~meryki"
•
OL
KOMITET SPOLECZNO-P.OLl'.l'Y c.;z.
NY Rady Ministrów na posled:aen1u
bm. rozpatrzył raport o 1tanle
na
socjalno-bytowych
warunków
wsi. Omówiono równi~ stan prtygoto wań do tegorocznego sl'Zonu turymini•
stycznego. Obrady prowadził
ster Aleksander Kwaśniewski.
W WARSZAWIE obradowała Rada
Związku Rolni·
G łów na Krajowego
RolniKół ek I Organizacji
ków,
czyc h. Omówiono warunki ekonomiczne produkcji rolnej I sytuację do•
cb o do wą gospodarstw chłopsklcn oraz
zawaroceniono realizację ustaleń
t ych przez kom isję koordynującą ~k­
mię·
eję p ro test a cy jn ą rolników 11
dzyr esortowym zespołem.
utrzymać
Rada Glówna postanowiła
swoje stanowisko w sprawie n1ep1arolników I I U raty
ccnla przez
z obow i ązania finansowego
ł .icznego
tlo czasu pełneP,o urynkowienia gos.
pCldarki żywnościowej.
w OSTATNICH DNIACH w obwo
d 1ie fergańsk i m (Republika Uzbecka)
znaczni e zmniejszyła się liczbą podp a l eń domów, ekstremiści zostali wypowiedział dow6dra
izolowani
wojsk MSW ZSRR, ir~nerał-pułkow­
ą lk J urij Szatalln.
utrzymują się
Stwi erdził, że nadal
ogniska zapalne w Ferganie, Kokan•
dzi c, Tasdaku, Margllan!e ! w ID•
nych miejscowościach. za naruszen ie godziny policyjnej zatrzymano
za chullganskle
ł ą c zni c 1 542 osoby,
"ybrylq - 264. Organa prokuratury
sprawie
w
ws:c~ i:ł v po s tępowanie
31 µr ~ estępstw na tle narodowościo­
13
(!D
a
zachodDicll .
I niektórych
dośrodków masowego przekazu wodzi, :te podcz31 akcJI usuwania
przez wojsko demonstrantów 11 placu
•
Tlananmen w nocy z 3 na 4 bm.
nie było :l:aDych ofiar śmlertelnycll.
POLICJA BRYTYJSKA aresztowała
157 osób 1pośród publiczności ·u czestN.le jest d!Ja n.a.a obojętne którzy dział 16 bm. Ja.nun Onyszkiewicz
niczącej w dorocznym festiwalu muzykl pop w miejscowości Pllton w kandydaci zabiegający 0 ~an-daty podCZllJS · konferencji
prasowej z
• .
zachodniej Angl!I. U większości sa- ,
trzymanych skonfiskowano i1rodkl w drugiej tur.ze głM<>wanla zosta.. udziałem dzlennika~y kr11jowych i
Opr. M. c. n~ ostatecznie wybrani - J)owie· z:a.graniC1lllych, z.a.pytany, r:r.y „Soodurzające.
lidarność" zamierza zaehędć obywatel-1 do szerszego udziału w II
dodał
części wyborów. Będą to Rzecznik KC PZPR w Interpressie
- nasi partneny w parlamencie i
dlatego wairto zastanowić się . k<>go
kto zostanie . wybrany
I Jaka będzie opozycja?
I W czerwcu XIII Plenum
„Pragnę podkreśli6 wagę wystąpienia premiera Miec:11y1ława F. Bakowskiego podczas cswadkowego spotkania 11 aktywem patłyjnym
jak
Wrocławia. Wyraża ono 1tanowisko kierownictwa PZPR oraa wykazuJ1' liczne konsultacje - przytłaczającej większości bazy partyjnej" - oświadczył rzecznik KC PZPR Jan Biszłyr,a na konferencji
16 bm. w centrum Interpressu, prowadzonej przez szefa agencji Jana
Grzelaka.
określił czerwcowe że jako długotrwały zarysował się
J. BitL.tyga
wybory Jako akt finalny socjaliz- w n-aszym kraju układ. w ktćrym
mu bmrokratycmego w Polsce, a znaczna część elektoratu poparła ew y m.
zarazem - a.kt narodzin socjalizmu mocjonalnie stronę opozycyjno-soliagencja dem~kracji parlame,ntarnej? PZJ:"R darnościową, około 30 proc. racjoOFICJALNA CHIRSKA
w czwartek będz1e nadal konseitwentnie dz1a- nalnie - koalicję, a blisko 40 proc.
pTasowa przekazała
komentarz, w którym
obs~erny
ła~ na rzecz takieg<? procesu prze- wyraziło w absencji dystans przede
„Głosu
polemizując z doniesieniami
nt1a.n, trudne.go m.1n. przez fakt, , wszystkim do konfrontacji między
lobu tymi silami. Wybory same w
sobie nia rozstrzygną żadnego z
realnych problemów Pol~k.l i Po==i~~~~-1~;!~~1:=~
podkreślił rzecznik KC
";\\ laków ~
...;
na to, te
PZPR. zwracając uwagę
~
S::~=§i~~E~E~~~==is~~~~~~~~g~:==::!JJ
:ibecnie kluczową staje się sprawa
koalicyjności nie tylko jako sposób
sprawowania władzy, · ale nade
metoda współodpowle­
wszystko
:lzialności za państwo. „Istniejb' potrzeba klarowności co do tego, czy
będziemy mieli do czynienia z ooozycją wew!liłtrzustrojową, czy też
antyustrojową z wszystkimi tego
W ekstraklasie piłkarskiej niesobotn-ia. konsekwencjami możliwymi l trud,,załatwią";
Resztę
już (przedostatnia) i środowa (ostatnia) nymi do przewidzenia"'.
m al j uż wszystko wiadome
Odpowiadając następnie na kilka·
pra wie rozdano role. Po częŚcl sta- kolejka potyczek o pierwszoligowe
ło się to na zielonych murawach, punkly. Dla kogo będą bardziej naście pytań korespondętów pra•
po części decyzje zapadły pr:r;y „zie- łaskawi ełkaesiacy? Czy dla GKS sy polskiej i zagranicznej Jan Blszlonych stolikach". Czeg-o więc na- Jastrzębia dziś, czy też dla kra- tyga stwierdził m.in.:
• Spodziewać się można przedleży spodziewać się po ostatnich kowskiej Wisły w przyszłą środę?
strony koalicyjno-rzą­
d wóch kolejkach w ekstraklasie?
W obu meczach ŁKS powinien za- stawicielstwa
frekw sobotniej, przedostatniej serii grać na poważnie, aby pokaząć dowej w Senacie,18natomiast
bm. będzie zawyborcza
wencja
spotkań w Łodzi ŁKS podejmie swoim najwierniejszym kibicom, że
pew~ niż.sze niż 2 tyeodnie temu.
„górników" z Jastrzębia. Cl ostat- era aerlo.
.
• Dec}'2je dotyczące kandydani sporo już sobie załatwilL rem!luNależy łądzić, ie piłkarze Widze„
jąc np. z kandydatem na mistrza wa podtrzymają dobrą ostatnio pas- tury z ramienia PZPR na stanoGKS Katowice. Resztą ,,załatwiono" st I na atadionle w Poznaniu do- wisko prezydenta podejmie najbliŻ·
,.piłkarskiego 1ejmlku" wiodą. ie nie mają ochoty bawić sze XIII Plenum KC, które odbi:w czasie
który przewrócił poprzednie ustale-'. się w układzl:kl w spotkaniu z je- dzie się jeszcze w tym miesiącu.
• Trudno dziś odpowiedzieć na
nia, zmniejszając do wr~ mini- denestką Olimpii, która
dzięki
malnego ryzyka kwestię spadku, sprzyjającym jej (i nie tylko) oko- pytanie, czy wspomniane plenum
altt r6wnież ew. z.mianą na
zajmie
który groził większej Ucz-bi• ze- liczn<>ściom
zapewl!liła już 10bie
stanowisku I 1ekretarza KC PZPR.
11połów.
pierwszoligowy byt,
• Zjawisko składa::ila legitymacji
Wszystko więc w nogach l gło•
w dniu 4
wach piłkarzy. Czy stać ich będzie PZPR po wyborach
na P<;ikazanie w miarę przyzwoite- czerwca br. ma charakter wręcz
go futbolu, c.zy też dojdzie znów !ednostkowy.
• Stosunek PZPR do jej człon.o
do kompromitujących polską pierwPiłkarze Boruty już dawno stradę o man.daty
szoligową piłkę spotkań? Pytania, ków ubiegających
r li szanse utrz:ymanla się w dru- pytania."
wyborach bei formalneeo wyw
Jak.a będzie odpowiedź
goligowym towarzystwie. Od wielu rutbolistów?."
sunięcia lch przez instancje da się
j uż tygodni „StlrtY1tUjlł" Jedynie w
par dzisiejszej określić stwier!IZeniem, że rup~­
Oto ze.stawienie
meczach mlstrzowskłch. staJlłC: iliq 'kolejki: t.KS - GKS Jutnębłe, towaae musUl być wszelkie dec1dosta rczycielem tnmktów dla prze- Olłmpla - Widzew, Sl115k - Buch, tje w ramach J)OWIZ!:chnie obowl1'•
ciwników.
G6rnik Wlb. - Pogoń, Szombierki wjąceto prawL
Dziś podejmą na włun;ym 1ta•
- Stal M„ GKS Katowice - Wisła,
przez znanego JaglellpJlia - Lech, Legia - Gór·
dianie trenowany
XBZYSZTOPSTBZELECKI
łódzkiego szkoleniowca P. Kowal- nik Z. (wszystkie mecze e godz. 17).
skiego lubelski Motor. Zgierzanom
(wrb)
n ie pozostaje nic więcej, jak tylko
pokaz ać swoim sympatykom, że potrafią jeszcze graó ambitnie i z
lilZZllt:u!Dm:i;camm•mmm•m••••••ni••••im.llm•.;
::-::-:-::::----:::-----------------=--=-...:...:::..____
WZgierzu zagra Motor
za angażowaniem.
Niezbyt pewni Jeszcze drugoligowego bytu (czekają łeb chyba
baraże) pilkarze GKS Bełchatów
wystąpią w Radomiu pneclw tam•
tejszej Broni. W R.zenowle Stal podejmie 'Widnicką Avlę, w Dqb1C7
• wystąpi przyszły plerw1Z01lgowlec
1osnowieekle Zagłębie.
(WW)
w
SKRÓCIE
.,. Szwajcar D. Halsall ustanowił
pły­
nleoflcJalny rekord łwlata w
waniu na dy1tan1le SO m 1t. 4ow. una sawodacb na kr6ł­
.,akuJąc
resultat - 11,11. Poklm basenie
pnednl naJlepny wynik na łtrl„
cle naldał od 28.lł.lHT r. do Amerykanina !Ił, Blon41e10 - 11,H.
MP
.,. Po ezwarteJ kon.kureneJI
kobiet
w plęcloboJ11 nowoczesnym
polska ekipa Utrzymała przodownictwo' zarówno w klasyflkacJI Indy·
wldualneJ Jak I druźynowei. B. KoJuż po raz 22 na Lublinkll od· tow•klł zmieniła mistrzyni łwlata I
b yły się ogólnopolskie zawody ~­ Europy D. Idzi, choi\ zajęła w blenic:zych modeli lataJqcych. Impre- 111 przełaJewym dopiero 12 posycJę.
o
za, rozegrana Ju.i trad7cyjnie
"' Na MB konykarek w Warnie
memoriał Jerzeio B6ła61kl«?,~1 kł6- zakoilesyły li• IOZJl'YWkl
lfll•
W
ry - przy1p0ml.n.am7 to nuoa'IZ1'JD pacia. AWant do P61flnału upewniw ły sobie reprnentacJe zsan. esu,
- :qlnął
czytelnllkom ,,DŁ"
1944 roku w trakcie lotu bo~e­ IUl,'Dlławłł I BułgartL
go nad kanałem La Manche, ~
11W11pek piłkarski U•
"" WJ01kl
madziła najlepszych modeLairz,, na·
w4rotenle poltępowanla
powłedllał
azego kraju. Do walikl przyetąipi­ wyJałnlaJąc1go
pneclwko klubowi
była NapolL Zesp6ł 11 Neapolu wY•tąplł
ło 65 rzawodnlków. Obecna
talkże mieszJkaj ąca w Łodzi 1!A>9tlra w
meczu a zagrotonym spadkiem
szdelu czoło­
patron.a imprezy p. Halina• R6żań- Ascoll bea swoich
wych zawodników. Nie grał m, In.
1ka -Ba• ińska.
Napoli
Kierownictwo
Maradona.
W klaisie F-4-B (modela na u- uzasadn1ało
takiego
wystawienie
więzi) najlepszymi okarzałl 1ię M.
składu licznymi kontuzjami.
l( :>-zir ód (Częstochowa) I K. Góral
( Opol ~ ). a w klas.ie F-4-C (modele
R. Płetn:yk
zdaln'~ sterowane) (Kato w ice).
wś.r6d · naWa rto podkreślić,
gród znaJazły się taik poszukiwane przez modelarzy w Polsce d~
SOBOTA
fi cytowe alkcesoria do budowy miprzesłane z An.g;].i•I
n·samolotów,
Pił.KA NOŻNA. I Liga: ŁKS p rzez- towarzyszy broni J. Rózań­
(ww) GKS JASTRZĘBJE. II Uga: BORUskiego.
TA - MOTOR LUBLIN, III liga:
W-WA,
POLONIA
ORZEt..
GÓRNIK
WLOKNIARZ PAB. KONIN. BZUBA OZORKOW
Sp otkaniem z byłym pierwno- STOCZNIOWIEC PLOCK (wszystligowcem , poznańską Olimpią. bok- kte mecr.e o god%. 17).
serzy łódzkiej Gwaroti rozpaczy..
BOKS. II liga: GWARDIA
nają re wanżową rundę pojedynków OLIMPIA POZNAR, a1. Kości'USZ­
o d rugoligowe punkty. Spotka.nie kl, godz. 17.
rozpoll!l;nie się na ringu sali przy
na
Kryterium
KOLARSTWO.
al. ·Kościuszki dziś o godz. 17.
„I.nterl.a:shi<>n".
Ret1tini o puchar
z pcnnańs:ką g~ 16.
mecz
Po;przedni
d!""U.Ży n ą zakończyli pięściarze Gw&-PIŁKA RĘCZNA. C.d. mi~yna­
d il pora żką 7:13 (punkty dla Gwar- rodowe;f? turnieju juniorów, ul.
No- NiciaTn ana, go~ 10 (w niedzielę ,
di.i zdoby'li 1 Dziembowski,
\Valt, Cieciera i Kaczma.rek - r~ godz. 10).
mi s).
TENIS STOŁOWY. Mistn:ofltwa
Atrakcj ą dzisiejszego ' meczu bę­ okiręgu młodziłl:ów, ut.
a Marea,
dą za]>e'Wne wallki z udziałem wy- !?OdZ. 10.
zawody
s'ępującyoh w obu zespołach J)h:ś­
LEKKOATLETYKA.
ciarzy r a dzlecldch. W łódzkiej drru- kwal\fk„cyjne, u1. Lumumby, godz.
'
,,....16.
o czym · już pisaliśmy żynie występuj ą Sawkln I Szałow. Barw
OUrn,p!i bronią Abtajew (spotka się
NIEDZIELA
nn onajurawdopodobnJej z A. Nowamecz do
Eliminacyjny
RUGBY.
przeclwnl(fego
lsra.iłow
i
kiem
XVI OSM: BUDOWLANI - POSldem b ędzie J. Kaczmarek).
w. w. NANIA, u:l. Górnicza. godz. 11.
Weterze i na sznurku ·
u
Gwardia - Olimpia
I
DZIENNIK ŁODZKI nr 141 (1%958)
poprzeć.
W odpowiedz.i na pytan ie o \JJbieglotygodniowe posiedzenie Komisji
Porozum!ew.a.wczej „dkrągł e go st<>poinformolu". J. OnyszkieWbCZ
ostatni bołd straconemu w 1951
Mieszkańcy Budapesztu składają
wał, że strona koalicyjno-rządowa
roku premierowi Węgier Im1·e Nagy'owi i .jego · współpracownikom.
powołała się wówczas na konstytuCAF -AP
cyjny zapis, iż Sejm PRL l iczy
460 posłów i że - w kontekście
listy
nie9hsadzenia mandatów z
on
krajowej - nie mógl!by się
wybozebrać przed zakończeniem
powiedział
rów. Nasza strona Cwierć miliona ludzi uczestniczy- wódc6w Węgier z październik.a
i
jest
- uznała, że najważniejsze
pogrzebO- liste>pada
uroczystościach·
szóstą
r. oraz;
1~56
u;ruohomienie ło w
szybkie
możliwie
sarkofag
S~jmu w Jego pelnym składzie i w wych 1imre Nagya, które odbyły się pustą, jak6 symboliczny
tej sytuacji zgodz i ła się nie apro- wczoraj na pl. Be>haterów w Bu- trzystu innych, ro:LSbrzelanych
t:-u- jak ich do niedawna ofiejalnie nada-peszcie. Pochowano sześć
(DALSZY CIĄG NA STR. 7)
mien - pięć ze zwłokami przy- zywa.no - „kontrrewolucjonistów".
W ceremonii uczestniczyli C'Lłori.ek
WSPR Imre
Biura Politycznego
Pozsgay i .premier ~iklos Nemeth,
który w arlyikule na łamach li·
I
beralnego dzienni.ka „Magya.r Nemjako
zet" określił śmierć Nagya
„męczeństwo polityczne".
W ceremoo!i W7.ię1i udzi.ał także
ambasador
m. In. Bettino Craxi,
USA w Budapeszcie oraz dyplomaci
Zjednoc:ro-·
radzieccy. Ze Stanów
nych przyjechał Bela Kiraly. woj·
skowy dowódca powstanie z 1956 r.
Niep:ikój budzą też obserwacje
Co do wy'llików w pierwszej turze to wydaje mi się, ie wiele niektórych programów, głoszonych
te, w których
było skreśleń przypadkowych, wy- przez kandydątów d o!l'aŹ:ne, lonikających z nieznajomości kandy- dom inu.ją prohlemy
datów. To wynik braku informacji kalne lub partykulatine. Sejm to
l sylwetltach kandydatów koalicji forum, na którym rozstrzygać się
- tak · przed wyborami jak też powinny sprawy najważiniejsze i
~hoćby przed lokalami wyborczymi oodstawowe dla całego społeczeństwa
Doświadczenie z mojej dotychczasow dniu 4 czerwca.
Ka!ldyd at na ' po.sła - PAWEŁ
Ludzie przede wszystkim głoso­ wej pracy w Sejmie mówi mi, że
zawsze chętnych do
WINIARSKI. dziękując wyborwali na hasło „Solidarność" trakto- więcej jest
i haseł, com za dotychczasowe popa•rcie ,
wamej jako alternatywa wobec do- wygłaszania propozycji
zaprasza na koncert z udziałem
tychczasowej ekipy I'Ządzącej, która mniej zaś do pracy w komisjach,
nie zanotowała wielkich sukcesów. gdzie trzeba wszystkie problemy artystów Estrady Łódzikiej, k.tóry odb~dzie si~ dziś w pa.Tiku
Nie bez znaczenia była też imienna szczegółowo rozpatrywać. Oby w
Wolności w Pabiainicach ('PQICZlą­
prezentacja kandydatów Komitetu nowym składzi e Sejmu było z tym
lepiej.
tek o godz. 16).
Obywatelskiego „Solidarności".
Przeciętny wyborca nie zdaj!! sobie sprawy, jak ważna jest ciąg­
~łość pracy sejmowej. Sejm nie mote składać się wyłąc7lnie z osób,
które pracy parlamentarnej się dopiero uczą. Praca w najwyższym
orgainle władzy krajowej ze wzglę­
(DOKOSCZENIE Z~ STR. 1)
tekstyliami i wyrobami skórzanymi.
du na rangę tego co się uchwala
nie jest poró~nywalna z bdn!\ i'll- może kosztować 120-140 tys. zł. W p i ątek „Confexim" edzieżowa
handlowa zawarła szereg
ną pracą społeczną. To zupełnie in- Miejmy nadzieję , że do t egu nie spółka
dojdzie, chociaż z wypowiedzi wi- lwntraktów z partnerami z Danii,
ny wymiar odpowiedzialności.
Do pracy poselskiej podchodzę z ceministra współpracy gospodarczej RFN, Holandii, Jugosławii i Włoch.
pasją. Ta działalność wciąga mnie z zagran icą J. Kaczurby, wynika Ten ostatni ko•ntrakt · przekracza 2
bez względu na trudności tak do- ie centrum po~t.ępu je w myśl zasa- mln dolarów. Podobnie jest i w
„ Textilimgiga'l!cie
tychczasowe, jak I przyszłe. Moją dy - gdy teoria jest sprzeczna z łódzkim
obawę budzi przede wszystkim mo- faktami tym gorzej dla tych ostat- pexie", który sprzedał już tekstyłJltwość rÓŻl!lyoh tuć mlę<ky ugru.po- nich.
lia za blisko 10 mln dolarów, •
Jak n.a ruie jedmak eksportowa zaimportował za prawie 15 mln
wainiami w Zgromadz~nlu Ńarodo­
dol. Na ta.rgach „Textilim.pex"
się
skrzy
lekkiego
przemysłu
e>ferta
w1m. które powodować mog~ unajnowocześni~szym podpisał umowę notarialną utwodla społeczeństwa. barwami,
jemne skutki
odziespóllki
kolejnej
Mam nadz·ieję, te do takich sytua- wzornictwem I doskonale pomyśla­ rzen•ia
ni\ f zrealizowaną koncepcją plas- żowej . Jej udziałowcami są rówcji nie dojdzie.
oraz kanatyczną. Wszystkie stoiska zasługują nież ZPB „Union.tex"
na wyrMnienie, chociaż sposób pre- dyjski „Dalimpex".
zentacji oferty spółek łódzkich zaSobota i niedziela są ostatnimi
>ługuje !Ila podkreślenie. Dotyczy to dniami trwania „Interfashion " Tmszczególnie jubilata, czyli „Textilim- preza otwiera swoje podwoje w
pexu".
godz. od 11 do 18. Jest t<'> wię c
Benezech.
OUv!er
l
w St. Etienne)
handlu zagra- ostatnia· okazja zapoznania się
Przedsiębiorstwa
(n)
nic2l!lego nC>tują wzmożony obrót ze• świa·t-Otwą modą i możliwości ami
(z: Ch.)
polskich fabryk.
Pogrzeb Imre Nagya
Elżbieta
Zakrocka, kandydatka na
posła
.
Forum spraw
najważniejszych
Kandydat
dziękuje
•
i zaprasza
-INTlltlASH/ON łłJIJi
Marsylianka
(DOK.oięczENIB
Z okazji
ZE STIL
praprem.leą,
towaneJ dla uc:z.c:Mlll1a
aoo
u
pr1y10-
l'O<:Z!llC1
rewolucji, 1oścl w LoclSl oUcjallla
delegacja a merem Saint-Etienne,
preądentem
Vl.tailem Merle1'em,
Towanyst.w& Fr~e - Poloantt w
Lyonie, Roaerem Ckiv.Iem.. Przyj~ talkie pra:wnuczk.a korn.poAlllne Bessand-M&ssenet,
eytora,
kultury,
IWiata
przed&taiwiciele
.
dzie.nniiltane.
PodCZM konferencji w Teatrze
Wie1kim &oście 11 ogromnym entuzjazmem mówili o wapólpr&cy z
Lodzl4. Poinformowali tei o zapla•
now~nym za rok, przedat&wleniu
,,Karlow.k:za" w i.,oni., w daw·
nym te&t:ze nym41kim, Idzie plo•
neroWfł tcen• b~ oiwietlał1
diWll hel.JikQp'łerów laserowe &wi&reelizacj1
tł&. ~e, jak przy
JTheresy,". azcz.ególnie eenill IOlbi•
ten roda.aj artystycznych kontak·
tów, l,ttóry zadtla<ia wlfPÓłdzlałanie.
serdeczne przyjęcie
Pod.ltreślając
delegacji w Łodzi - dz.lś sp<>t:kanie z władzami miast&. a w Muzewn Sz.tu.ki z członkami Towarzystwa Pirzyjaźni Polllko-Fra.ncUSkiej
- wielce ucieszy'li aię z obr.azu,
k!tóry dla lłczącqo 1ię w EuirQ?ie,
w
Muzeum Sztuki Wapółiczeanej
$. Etienne przek&'zal młody sceTonograf Teatru Wielkiqo -
Wizyta F. Mitterranda
Nominacje
(DO&oNeZENIE ZE STR. 1)
- prawd%1'wymi -pawiOltamd, któray
cuskiej Francoia Mitterrand spot- w swym po.stępowl!llliu kierujll się
p<>nownie dobrem kraju.
kał ait w Belwedene
Państwa „ W póź..nych · godzinach popołud­
:i przewodniczącym Rądy
Wojciechem Jairu.z~lSkdm.
niowych dob iegła końca, killwdnioPrezydent Republiki Francuskiej wa o1io}alna wizyta prezydenta
Rady Reipubliiki
przew<>dJ!lic:i1ącego
ZlllPN>Sił
Francois
FraJ!louski~
P.aństwa PRL W. JaruzeLslciego do Mitterranda.
złożeni.a oficjalnej wizyty we Francji, Z..proazen.l.e soetalo przrjęte
11 a.dowolen.Jem.
- Jestem wu-.uazoay ,przyjęciem
jaikie z:goto<wały ml władze PolfiGtl,
a itaBtże rMme roohy r.ipołecx.ne. w
(DOKON'ćZENm ZE STR. 1)
tym „SoLiiclarność" w GdańskJU. TyFrancji
prezydent
sław.ami
mi
F1rancoos Mitterra'lld mk.oń.czył dk. wienia się wyborcom, a tym ostat41knin.utową konferencję z c!Jziien- nim ddkonainia pr.zemyślaneg:i
nlkarzaml polskimi l zagranicznymi wyboou. Powstrzymuje nas od pojedyn ie
relacjomującymi jego oficja!Lną wd- d.aatia
dy :misji
do
się
dramatyCZlllycli kon.
świadomość
zytę w Polsce.
Poiproszony o wirażenna. jakie sekwencji, które ten k rok mćg lby
·
odniósł w czasie spotlklań z Woj- za sobą poc i ągnąć ".
ciechem J.airme~im i Mieczysła­
Ośw-iadozenie podpisali pr~­
RaikowSkim, prezydent Wliciele Komi•tetu Obywatelskie.go
wem F.
stwiel'dzlt, te &ą to lud/Zie odw-aż­ „Solidarność" w PKW: Anatru Lani, gdy,ż zgodzili się podjąć nowe wina, Zofia Wasilkow.slka, Janina
masz Sobczak.
Zoll. Jak
DziA wieczorem. jutro ! we wto- wyrwanie. - Są oni - powiedział Zaknz~a i AmdrzejAndrzejewski
PfobT
zaznaczono,
rek „Therese". Kierownictwo mu·
gran icą.
m
wa
przeby
zyczne - Patriek Fourni111e.r (lauW nawiązanilll do oświ.a.dczeni a
reat konkUI'SU dyryaenckiego Kaul.
(• Gods. S.55. Konstantynów,
towice '87), reżyseria - Jean-Louis Zgierika.
Grzegott K. kieruJllC Jel- i infor macji p!"zewodn iczący PKW
Pichon (dy.rektor Centrum Kuiltury czem zderzył się z autobusem Mt>A. zaznaczył, że ioh rozpatrywanie
wypadku. nie wchod"Zi w zalkres kompetencji
Obra:teil doznał 1prawca
straty wyniosły 1,5 mln zL
komisji. pow<Jła.nej do spro.wowan ia
(• Godz, 6.50. Ul. Aleksandrowska. nadzoru nad PNestrzegaliliem pr.zeMaciej R. kleruJ11c autobusem MPK pisó.w prawa WY'borczego. Zdaniem
zderZył się :ie skodą, której kletowRyszard T. doznał obrateil I prof. Klafkowskiego dekret Rady
Clł Państwa mo~ ocenić od strony
przebywa w szpitalu.
natom ias t z 'Pun ktu
•!• Godz. 1.25. Konstantynów, ul. politycznej_
Łódzka, Jarosław s. został potrącony widzenia prawa je$t on zgodny z
przez samochód o nie ustalonych da- konstytucją,
ny<UL Swladków pros! się o skontakKom isja WyborCUI
Państwowa
towanie z WRD WUSW w Lodzi, ul. zaJ)OZIIlała
się z informacją swej
Zeromsklego 88, tel. 57-11-62.
•!• Godz. 12.45. Zgierz, ul. 17 Sty- inspekcji o sta!Ilie prac porzygotocznia. I-letni Arkadiusz Jt. kleruJl\C wawczyoh do dxugiej tury wybo•!+ Siina eksplozjunastąplła w Jlll• rowerem wjechał na Jesdnlę I wpadł rów.
·
tek na du:toJ 1tat;JI bensynoweJ w pod motocykl. Chłopiec przebywa w
PKW l'IOIZPBitrzyła :protesty I odSalonllcach. Według plerwssych do- szpitalu.
Old decyzji orkręgowych
wołania
(+ Godz. tS.30. Cedrowice.z. trasant
nleslefl, s osoby zginęły, a co 11aJ·
mniej T aostało rannych. Spłonęło łl L Krystyna lt., klerujl\C 11atem 125 P komisji WY'bot1'cz)'(!h.
Państwowa Komisja Wy·b oroza usamochodów .tojl\CYCll w pobliskim uderzyła w tył stara, C osoby praebywają w szpitalu,
z.upel:nił>& treść swego obwieszczegara:l:u.
•!• w Jednym :s rejonów po1udn10- •) Godz. 15.oo. Al. Mickiewicza. niia z 8 czerwca br. o wyniik.ach
Banrladessu Urszula w. wbiegła pod fiata 1Z6 p. głosowani a i IWY"alDkach wyborów
wo-zachodnleJ części
huragan. Rannych zo- Piesza pnebywa w szpitalu. ,
szalał silny
•) Godz. 15.00. Osiedle Mireckiego. do Senatu. Uzupełnienie dotyczy
s
stało · ponad 30 osób. Stan wielu
dOltyczącycil
danych
nich Jest clętkL Prędkość wiatru dO· Wskutek nlewłdclwego odpowletrza- pom1męcia
na I nla sazocluu octclęte zostały od do- pięc!ru kand~atów na senarorów
chódzlła do ok. zoo kilometrów
kp z woj. ł6dzJklego. Nie . Zlll'lienia to
Opr, M. ~ pływu gasu ł bloki.
sodzln„
Stan
przygotowań
KRONIKA WYPADKÓW
Ekspl~zja
stacji
benzynowej
Redaktor 4epesaowz
MAREK CISZEWSKI
Redaktor terhnlczn„
f
'
(DOKOSCZENIE ZE STR. 1)
profeso.ra nadzwycza jnego
otrzymali m. in. w dziedzinie
nauk medycz.nych - Ja.n.ina Szulc-Kuberska z AM w Łodz i Jerzy
Jankowski z Inst. Medycyny Pracy w Łodzi i sztuki muzycznej
- Sta.nisła.w Firlej z AM w Łodzi.
Ty tuły
w n i-Czym wyników wyborów do
Senatu z woj. łódllkie g:i i n ie dotyczy kandydatów do ponown e go
głosowania.
Jak _po informowano, do Sądu
Naiwyż.szego wpłynęło ju.i 7 prodotyczącyc h wyborów. 'Drlzy
zw·i ąza ne są z decyzjami
Wyborczej,
Kom 's ji
Państwowej
powstałe de>ty02ą kom isji n iż.szych
testów
z nich
szczebli.
W Kongresie USA
O ustawie
ułatwiającej
handel z Polską
ha ndlu
spraw
Podkomisja do
Izby Reprezentantów USA przyję­
ła Projekt ustawy, która w razie
zatwierdzenia jej przez Kongres
'Prezydenta USA ułatwi wym i aną
tO'Wa.rową między Stanami z1ednoczonyml a Polską.
Ustawa l)rzyzna Polsce. a tak że
prawo eksportowania do
USA pewnych towarów b!!Z opiat
celnych, w ramach amerykańsk i el!O
systemu preferencji. Pozwoli także
uzyski wać
firmom amervkańsklm
ryubezpieczenie rządowe przed
m ien ia
zy\dem nacjonal izacji Ich
lub strat w wyn iku zajść na tle
politycznym w ?bu tych krajach.
Węgrom
KR7.VS7.TOF PASIKOWSKI
I
.
\IVOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
KANDYDACI NA SENATOROW :
Pl'of. Cezary· Józefiak - lat 57, ekonomista, nauczyciel akademicki,
Uruwersytet Łódzki, kandydat WKO „Solidarność". Na spotkaniac.h
wyborczych podkreślał m. in„ że problemy lokalne I kłopoty róznych gałęzi przemysłu da się rozwiązać jedynie ·przy
zmianach
ogólnokrajowy ch. - Potrzebne jest odpaństwowienie wielu Instytucji mówi - i prywatyzacja sporej części gospodarki.
1
Ppłk Jan Płócienniczak lat 52, prawnik, funkcjonarluai :; Biura.
Kryminalnego KG MO.. Z pochodzenia łodzianin, współtwórea popularnego programu telewizyjnego „997". Żyć bezpiecznie to jedno z głównych haseł jego programu. Dowodzi w inlm, że aby
zwiększyć skuteczność dzi·ałania milicji, odciążyć ją trzeba od wielu
funkcji, w których
zastępuje dziś ona .specjalistyczn e służby, zamiast chr-onić przede wszystkim ludzi, ich zdrowie, ży:le I mienie.
OKRĘG WYBORCZY NR 60 Ł0Dż-BAŁUTY
Mandat nr 231
.
Andrzej .Bfoch lat 51 inżynier mechanik, dyrt!ktor Łódzkich
Zakładów Przemysłu Gumowego
,Fagum-Stomil ". Opowiada sią za
rzeczywistą równością wszystkich sektorów gospodarczych .
Andrzej Gawłowski - lat 41. inżynier chemii, adiunkt w Ośrod­
ku Badawczo-Roz wojowym Przemysłu Barwników „Organik<!.'
w
Zgierzu. - Niczego nie będę obiecywał - mówił na spotkaniach z
wyborcami - czekają nas trudne lata, ale jako poseł zrobią wszystko, by następne były już łatwie]sze.
Mandat nr 232
Jerzy Rozwandowic:ii - lat 42, technik mechandk
w
Fabryce
Transformator ów i Aparatury 'trakcyjnej „Elta".
Dla gospodarki
postuluje w swym programie mądre. ekonomiczne, mechanizmy.
Czesław Świątkiewicz lat 47. trezer w Łódzkich Zakładach Kinotechniczn-yc h „Prexe r''. - Będę walczył - mó?'ił na spotkaniach
.11: wyborcami by przedsiębi ors twa były w pełni samodzielne.
_
I\!audat nr 233
Jecek ll:.rzekotowski - lat 49, przewodniczący Zarządu Oddziału
Stowarzyszeni a „PAX" w Łodzi.
- Należy dążyć - twierdzi :_·
do stworzenia spójnego systemu terenowej opieki społecznej, ~a­
nim będzie realizować postulat,
żP. zakłady są od wytwarzania, a n-ie spełniania opiekuńczyeti funkcji.
Józef Urbański - lat 58, dziennikarz, redaktor naczelny kwartal11ika „O Ład Moralny". - Najbliższe są mi - ·mówl - problemy rodziny. Tutaj bowiem rozpoczyna slę I realizuje niezwykle
waż.ny proces wychowania człowieka.
OKRĘG WYBORCŻY NR 61 ŁóDZ - SRODMIESCI E
Mandat nr 235
Wojciech Janicki - lat 32, prawnik, Sąd Rejonowy w
Łodzi.
Jednym z punktów jP~o programu jest trwała przebudowa instytucji
politycznych państ\:, .1 uraz daleko idące zmiany w polityce gospodarczej. - Półśrodków i powolnych przemian, rozkładanych na lata
społeczeństwo nie zaakceptuje twierdzi.
Halina Suskiewicz - lat 52, nauczyciel, dyrektor XVIII LO Im.
l. Sniadeckiego. Pochodzi z włókienniczej rodziny, równie
wlęc
dobrze, jak problemy oświaty, :r.na trudną sytuacją łódzkich, zapraeowamych kobiet.
·
~andał nr zn
Anna Kwietniewska - lat 50, lekarz specjalista chorób
wewnętrznych, Szpital Im. Madurowicza. - Rodzin11 twierdzi - otaczać trzeba szczególną opieką. Ochrona zdrowia łódzkich
kobiet,
f}iodzl tutaj m. In. o' to, by nie pracowały one dłużej niż ·& godzin
1 by wreszcie zlikwidować trzecią zmianę - to główny punkt jP.j
programu. ·
Elżbieta Zakrocka - -lat 40, ekonomistki! w ŁZPB im. Obrońców
•
;
_,,,. '.
·' ~
..
~ J
•
-
: ·'
"
>
'io · · 'li „
Czy pamiętacie Państwo jak
po marcu 1968 roku społeczne
role rozdzielał klasyk polskiego ruchu robotniczego Wladysl~w Gomułka, zwany także
przez najbli.tszych towarzyszy
partyjnych Wiesławem? Klucz
był prosty~ pisarze
do piór,
studenci na uczelnie ...
Ten pro&ty, partyjny kluc7
sprzed 31 lat stosuje w swojej
kampanii wyborezej d~ Senatu
mój kontrkandyd at, profesor
Cezary Józefiak, układając i
roZipowszechniając
w
tysią­
cach ulotek taki oto wierszyk:
„Profesor w Senacie,
MJ.llcjant w komisariacie" .
Trudno się dziwić, że mój
szanowny konkurent' sięgnął
do stairych I mocno ' już 7JUŻY
Stosuję
Pokoju.
Znając
ochrona
środowiska
dobrze sprawy
przemysłu
lekkiego w
Sejmie zazapewni
biegać chce o pełne wykorzystanie jego możliwości, co
poprawę zaopa~rzeńia ry!J.kU. Ważne punkty jej ·programu
to
także
i poprawa sytuacji emerytów.
Mandat 237
Bohdan Osiński - lat 64, chemik, Cen<tralny O~rodek Informacji
Naukowo-Tec lmicznej i Ekonomicznej CZSP , w Łodzi. Zołnien AK
uczestnik powstania warszawskiego . Zapowiada zdecydowaną walkę
o ochron11 śi:odowiska. Rozpoczął ją Już zresztą, bo to m. in. dzięki
jego działaniom zaniechano szkodliwej
produkcji w „Anilanie".
Joan.na Santi-Leszczyńska - lat 40, bibliotekoznaw ca, Dzielnicowa
Biblioteka Publiczna na Polesiu. W swoim programie akcentuje, :l:a
w pełni samodzielny samorząd terytorialny jest
gwarantem reformy. Będzie zabiegać .o uchwalenie ustawy o mieniu komunalnym,
walczyć o poprawę sytuacji kobiet i rozwiązanie nabrzmiałych pr.oblemów polskiej oświaty.
·
l\fandat nr 447
Dr Marek Bartosik - lat 48, nauczyciel akademicki,
dyrektor
Instytut Aparatów: Elektrycznych ·PŁ, czło:iek KC PZPR. Od lat
działajacy w partii na rzecz reform. Animator struktur poziomych
przed IX Zjazdem PZPR, delegat na ten· zjazd, uczestnik obrad
„okrągłego stołu''. Rzecznik programu reform i
zwolennik rządu
zaufania narodowego ż udziałem opozycji.
Wiktor Pyrkosz - lat 48, mgr Inż. włókiennik, dyrektor Zakła­
dów Tekstylno-KOi llfekcyjnych „Teofilów". Na X Plen-um wybrany
w .skład Biura Politycznego• KC PZPR.
OKRĘG WYBORCZY ~R 62 ŁODZ ;;.. GORNA
Mandat nr 239
Krystyna Ejsmont - lat 55, pielęgniarka, Pomnik-Szpit al CZMP.
Uzdrowienie sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia - poprzez ekonomizację i zmianę struktur w służbie zdrowia to główny purutt
jej wyborezego programu.
Paweł Winiarski lat 30, ekonomista, Komenda Chorągwi Łódz­
kiej ZHP.
P.ode~ sJarania, by ·samorząd terytorialny wyposażony został w u~ięnia dające mu prawdziwą ekonomiczną samodzielność. To Ii:iuC'2: da rozwiązywania lokalnych
prob1emów -
uważa.
OKRĘG WYBOlł.Czy NR ··63 ŁOD!
- WIDZEW
Mandat nr 241
Bogdan Łukasiewicz - lat 89, inżynier rolnik, własne gospodarstwo ogrodnicze. Ucżestnik obrad „okrągłego stołu", rzecznik po.rozumienia narodowego, przebudowy żyda ekonomlCZ!l<?go, apołecz­
nego i gospodarczego .
Andrzej Sypka "T lat 31, !n2yniet - rolnik, Cukrownia „Leśmleri:"
w Leśmierzu. Opowiada !ńę za wolnością gospodarczą, polityczną I
społeczną, ża reprywatyzacJą przedsiębiorstw na zasadzie powszechnego uwłaszczenia.
Nie wiem, dlaczego pan Profesor zdecydował się na opubliikowanie wierszyka cytowanego na wstępie. Uważam, że
zachował się niecZ.byt elegancko
Ja dotyohezas uważałem,
każdy z nas 11).0Że prowadzić
u
swoją lcampandę
w
białych rę­
k.awioka-ch, używając argumentów z programu wyborczego. Tak chciałem - teraz czuję się zmuszony do zdjęcia rę-
kawtczek J użycia metod., jakich dotychczas nie stosowałem.
Dziwię się, że Profesor
fa, iż w Senacie nie ma
uwamiej-
sca dla mjliejanta. a właści­
wie dla byłego milicjanta, bo ·
jak powszechnie wiador.-i~ tu·
po wyborach - n!.ezależnie od
Ich wyników - występuję ze
służby w MO. Dzrlwię się, że
Profesoc nie lubi milicjantów
chociaż sam korzysta z '1slug
mi,l icyjnej służby zdrowia z
t.ej prozaicznej przyczyny, iż
jego małżonka od lat pracuje
w łódzkiej Poliklinice MSW.
Tych czytelników. którzy jeszcze nie wiedzą co chcę robić w Senacie,
Informuję, że
zamierzam do;prowad.2llć
do
reformy milicji. Pragnę, aby
milicja robiła, co do niej .
należy skut.ecznle chroniła
obywateli.
.JAN Pl...OCIENNI CZAK
no
„.
WOJEWÓDZTWO SP''.' .\DZKIE
Mandat nr 336
1. E4mund Jagiełło - lat 43, lekarz medycyny, kierownik Gmlnner:o Ośrodka Zdrowia w Osjakowie.
·
2. Danuta Jazula - lat 52, ma1ister
administracji,
d'yrektorka
Powszechnego Banku Gospadarczego , Oddział w Wieluniu, . poseł
do Sejmu IX kadencji.
Mandat nr 337
1. Zbigniew Bartłomiej B.ybiflski - lat 49, lekarz wetery,narii :ra1tępca dyrektora Wojewódzkieg o Zakładu Weterynarii w
Sieradzu.
2. Wojciech Szczęsny li!:arzycki ·- lat 47, inżynier rolnik, pr<>wadzl
własne gospodarstwo rolne w Białej.
WOJEWÓDZTWO SKIERNIE WICKIE
Mandał nr 341
1. Zbigniew Józef Koat.rzewa - lekarz, pracownik
Rejonowej
Przychodni Lekarskiej PKP w Łowiczu.
2, Marian Tuka - 58· lat rolnik, prowadzi gospodarstwo rolne we
wsi Lnisno· am. Godzlan-ów.
Mandał nr 342
L Jacek AndrzeJewald - ll6 lat, Inżynier chemik, dyrektor ZaUsług Technicznych WKTiR w Sklerniewteac )l.
2. Witold Bomalskł - inżynier włókienD:!k. dyrektor Zyrardowskic h
Zakładów Tkanin Technicznych w Zyrardowle.
Mandat nr 343
L Ludomir Karol Goidzikiewicz - dnt. zootąchnl.11:,
dyrektor
Stacji Hodowli i Unasienienia Zwierząt w Łowiczu.
2. Eugeniusz Edmund Pawlica - 63 lata, ekonomista . rolnik, prezes WK ZSL w Skierniewicac h.
kładu
Halina Suskiewicz, kandydatka na
metody konkurenta
tych chwytów propagandy partyjnej. Trudno się dzliwić, bo
przecie! przez ponad ćwierć
wieku był partyjnym aktywistą. Do PZPR
wstąpił
bowiem
jeszcze w „dobrych
ubeclld<:h" czasacth. mianowicie
w roku 1955. O przyjęcie stara! się już w 19:):ł roku, ale
ze względów rodzinnych pairtia Bolesława Bieruta dzriała·
jąca wówczas pod patronatem
Józefa Wissarionowi oza zrezyg.
nowala z jego oferty.
MaD4al nr
Bogusław Chuderskl - lat ·40, prawnik, dyrektor l'abrrkl DT"
wanów „Weltom" w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Henryk Komar - lat 49, historyk, nauczyciel w Zeapole Szkól
~~awodowych przy, Fabryce Maszyn Górniczych „Pioma" w -Pdc:itrke>wie Trybunalskim .
·
. -'
Mandat nr 281
L Anna Teresa Dudkiewicz - lat 41, pedagog, dyrektor
~akła•
do~ego„ Domu Kultury „Gwarek" przy Fabryce Maszyn Górmcz7cła
.,P10ma.
A
2. Stanisław Kolasa - lat 53, komandor, pibt !ru;truktol' ~
klub Ziemi Piotrkowskiej , 1 sekre ta rz KW PZPR w
Plotrkow1e
Tryb1malskim .
·
l\land:d nr 450
1. Andrzej Bondarcwskl lat , 1. r <łw --:\;at w Zespule Adwo•
·kackim w Otwocku. przewodnici:.1cy re . · ~-)
Sądu Partyjnef'>
Stronnictwa Demokratyczn ego.
·
2. Tadeusz Rymszewlcz - lal ., ~ kont
<.a. ·sekretarz, członek
Prezydium CK SD.
Man:Lt nr 281
.
1. Jan Błasiak - lat 43, przew o dniczący Samorządnego Nlezaletnego Związku Pracowników Zakładów Pr~ c my sł J
Mebla11kiego W
Radomsku, przewodn \ czą cy Federac ii Z"· Za wodawych Pracowni•
ków Przemysłu Mebbtskiego (z wykszta 1 ·~ ,-,·a - mgr matematyk!).
2. Ryszard Szwed - lat 50, r:aucz~'" ' l. l 1y rektor I LO w Ra•
damsku.
l\fandat nr !:" ;
1. Stanisław Banaszek - lat 50, mgr
r Jlnik, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Postwu R"lniczego w - trkowie.
2. Stanisław Jasiński - lat :6. mgr e:,c ·
ii, nacz'?lnik
Urz~dtt
Gminy w Kodrębiu.
t:
List Jana Ptócieniiiczaka, kandydata na senatora:
'<
Do redakcji z prośbą o
opublikowani e swojego listu zwrócH się kandydat na
senatora - Jan Płócienni­
czak. Oto treść pisma:
WOJEWODZTWO PIQTRKOWSKm
By
- W Pani programie wyborc:iiym szczególne miejsce sajmuje problem sz:vbkiej
poprawy
warunków życia
łódzkich rodzin, a zwłaszcza dzieci, co upewne zawa:i:yło na tym, że w
pierwszej turze wyborów
wy--puedziła Pani pązostalych kandydatów z ma.ndatu 235 'ae ma•
cz111\ JU'.zewagą,. ~ło~6w.~
- Istotnie mo1 program jest
prosty, nie zdobiony wzniosły­
mi hasłami. Ale dziś, gdy nie
bardzo wiadomo, co do garnka włożyć, górnolotna
filozofia musi ustąpić
przy-ziemnej
praktyce życia. Dlatego bliższa
od pięknej poezji słowa jest mi
szara proza codzienności, którą
dobrze poznałam jako kobieta.
żona, matka i nauczycielka.
- Zwłaszcza w Łodzi?
- Tak, bo w tym drug!m co
do wielkości mieście w Polsi::e,
jakby zapomni!lnym przez wszystkie
wła'dze, 'jest najwięcej
ciężko pracującnh kobiet, najwięcej patologii ciąży, najwię­
cej przedwczesny ch
urodzeń.
najwięcej schorowanych dziec!,
najwięcej problemów
z co-
życie było
dziennymi
zakupami i utn:ymaniem
rodziny - długo by
tak można wylicza~. A jednocześnie tutaj
jest najbardziej_
zaniedbany I nie doinwestowan y
przemysł,
najniższe
zarobki,
najmniejsze nakłady na oświa­
tę,
kulturę,
ochronę
środowis­
ka naturalnego itd. itp.
Program ze wszech miar
słuszny, ale czy ńte nazbyt lokalny?
.
- Nie, bo i pożądane zmiany na szczeblu lokalnym wymagają określonych rozwiązań systemowych na szczeblu centralnym, a o tym decyduje się m.
in. na forum sejmowym. Przypomnę tylko, że Łódź
wnosi
trzecią co do wielkości kwotę
zysków do budżetu centralnego, ale w kolejce do kasy pań­
stwowej jest dopiero na trzydziestym miejscu w kraju. A
to znaczy, że łodzianie d0płacają ze swoich ciężko
zarobionych pieniędzy
do
innych,
mniej gospodarnych, a sami ży­
ją znacznie skromniej i w gorszych warunkach niż ludzie w
innych regionach. Pora, by ka-
posła
do
do Sejmu:
życia
tdy pracował sam na siebie,
- To sadanlt na lała...
- Dzi4 tet można zrobl4 wiele, tylko trzeba tego dqpllnować. oto przykład pierwszy z
brzegu. Jak można wyczytać w
każdym roczniku statystycznym
~ ostatnich kilku latach 1pro·
wadzamy z zagranicy
corai
wi~ej napojów
alkoholowych.
jednocześni,., coraz mniej leków i wyrobów farmaceutycznych. .
Jak to się ma do naszej ustawy antyalkofiolow ej i zarazem
coraz gorszego zaopatri:en-ia aptek?
Przecież to zakrawa na
sabotaż, a co najmniej wyjąt. kową głupotę, na co absolutnie
nie można pozwolić, zwłaszcza
w naszej bardzo trudnej sytnacji gospodarczej i społecznej
A takich absurdów jest jeszcze bardzo wiele. I tneba
to
wszystko wreszcie zacząć przes~awiać z głowy na nogi.
A
najczulszym probierzem jako~ci
owych pożądanych z.mian była.
jest i będzie jakość życia ·
.a
Rozmawiał:
ZBIGNIEW ·S. NOWAK
Technika ;głosowania czyli jak /wybierać
Okręg
wyborczy nr • • ••
• • • • • • • • •••••
KARTA DO GŁOSONANIA
w wyborach do Sejmu
Polskiej Rzeczypos politej Ludowej
w dniu 18 cz.erwca .1989 r.
MANDAT NR •:, •
.1. Nazwisko 1 1m19
-4!, ~azwisko i im~
MANDAT NR
~.
•••• "'"'
?la a11,11 ellóe 'b:i:t
2. NazwiŚko 1 1m10
MANDAT NR
••••
1. Nazwisko 1 1mit
.a„ Naew:l:all;o S.m~o-
'
Pieczę6
okręgowej
komisji
. wyborczej
Podstawowe reguły głosowania pozostają takie
same, jak 4 czerwca. Głosujemy w tych samych lokalach wyborczych, legitymujemy się tymi samymi
dokumentami, wchodzimy do tych saIJlych kabin.
Mieszkańcy
województw: sieradzkiego, skierniewickiego i piotrkowskiego dostaną po jednej kartce.Wydrukowane tam będą po dwa nazwiska, w porządku alfabetycznym, na każdy wakujący mandat.
Jeśli chcemy by nasz głos był ważny, musimy w
każdym mandacie slaieślić jedno lub dwa nazwiska.
Jeśli ._ skreślimy jedno, oddamy swój głos na tego,
którego nażwisko pozostawiliśmy nie skreślone. Jeśli
zaś skreślimy oba, głos będzie ważny, ale żaden kandydat nie otrzyma naszego poparcia. Gdy nie skreślimy żadnego z dwóch nazwisk, głos będzie nieważny•
\
Okręg
wyborczy
wojew6dztwo
łódzkie
KARTA DO GŁOSO.VANIA
w w,borach do ęenatu
Polskiej Rzecz3pos politej Lu~oweJ
w dniu 18 czerwca 1989 r.
.
Kandydaci na .senatorów
1, Nsswiske i
imię
2. Nazwisko 1
imię
.
Mieszkancy wo]ew6dztwa łódzldego, oprócz blalej
karty do głosowania na posłów, otrzymają jeszcze
kartę różową, która· zawierać będzie dwa nazwiska
kandydatów do wakującego w tym województwie
mandatu senatorskiego. I znów te same reguły poparcie otrzymuje ten kandydat, którego nazwiska
nie s~reślimy.
Pieczęć
okręgowej
komisji
WJłbOl'OZ8~
~ WDZIU
ar 141 (11958) I
w
Y//U./////////////////////////U./U./U.//D"UUUU.HU'~.HU'/7AW70'~~./~H7.HU'h97//H7..D7U///hV.D'H/07~~.Q/h9'~.a~
~
~
~
~
~
§
~
S'.
~
S;
~
~
~
"'
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
§
Jeślib1 dopu~6
zgubią
zasiądEie
rzą-
.
Ich do
Niemcy
raieh, którz1
dzenla państwem, powiem,_ :ie ekonomlśoi mogą zgubić Polskę I Już nad tym Intensywnie praeuJ!łOstatnio Interesowałem się ustaleniami zespołu „okl'ągłego stołu" do spn.w zdrowia. Otó:i jeet tam postulał całkowic:e bezpłatnego lecznictwa, a tuż obok znajduje sJę drugi
'
dr Ryszard Bugaj, któr1 podcea.1
Sejmie
obrad „okrągłeg stołu" publiomie zakwestionował pows:!cchnie znaną tezę, iż byt kształtuje świadomość-.
Tezę tę g-łos: ł nie tylko Karol Marka, ale i wcześniejszy od
niego o parę wieków św. Tomasz 1 Akwinu. Bugaj mówił
z li!kceważeniem o poglądzie jakoby dla •Judzi waż.na była
„pełna micha". W tym słowie ,,micha", mocno zaakoontowaaiym, zawa.rł całą pogardę dla przyziemnych potrzeb cłała, co jak na ekonomistę Jest zgoła dziwaczilą deklaradą.
Ale w Se,jmle, na srozęście, znajdzie się także prof. Kor.akiewicz, znany z równie nit-.szłąmpowych poglądów, ale
bardziej chodzący po ziemi, a nie w obłokach. Krytycznie
przy tymże „okrągłym stole" wypowiedział się o tych, co gotowl są doprowadzić do tego, aby Polak był wolny, godny,
ale głodny.
Nie jest wykluczone, ie obaj panowle w przerwie obrad
spotkają się w restauracji sejmowej i z zainteresowaniem
obejrzą co im na talerz, przeprasmm, w michę nałożono.
Kto wie czy dr Bugaj nie wykaie nawet większej ciekawoścl niż prof. Koza.kiewioz. Jako wiemy wyznawca Bertranda Russella, czyli sceptyk zawsze podejmliwie odnoszę
się do Iud.7li zafocają.«yoh innym różne przepisy na tycie, bo
z doświadcmenia wiem, Ił sami dalecy są od ich ~erania.
Jak zauważyło kilku moich czytelników jestem szczegółnie uczulony oa naszych ekonomistów. To prawda. Dodam
Jenoze, ie niezależnie od tego jakie znaczki noszą w kiaple. Parafrazujlł<l znane powiedzenie Bismarcka 0 profeso-
I
wsn(j rtE n15
/
.
....,; 4'
~
-
~
•.
J -- ·
f~Es
o równoupmwnieniu wszyskich sektorów lwznictwa, a więc
państwowego, spółdzielczego i prywatnego. Całość z całą
powagą zapisano, przy aktywnym udziale ekspertów ekonomistów. Jestem p1'7Jekonany, że byle student ekonomii na
Zachodzie uzna to za bzdurę. Żeby ten absuro•alny zapis
unaocznić, wysta.r.c zy uruchomić wyobraźnię i zobaczyć Jak
w prayszłości urosną kolejki przed gabioetami profesorów
I doktorów habilitowanych medycyny z praktyką prywatną
I zadać pytanie kto będzie płacił te słone hon-Oil'aria. ZUS
przecież nie, bo on nie od tego. Budżet państwa? Nie udźwignie. W ogóle nie ma takiego kmjµ, który by to udźwignął.
Od dawna podejrzewam, że wielu naszych ekonomistów
wyniosło przeświadc~nie,
§§
ze studiów ekonomll polityctnej
ie wa:iny jest przymiotnik „polityczna", a nie rzeczownik
~
„ekonomia". Ot, i mamy rezultat, że więcej ekonomistów
~
zajmuje się polit)'.ką, a ba.rd1.0 mało żmudną, ale rzetelną
~
wiedzą o mechanizmach gospodarczych. Jeśli niektórzy mówią nawet o tych mechanizmach· rynku, to Jest to fasada, ,
~
zza. której wyziera polityka.
Rzecz zastaoawiaj~a. Od czasów jak w innych kraja.eh ~
doradcami ekonomicznymi byli tacy uczeni jak Lange, Ka·
~
leoki i Bobrowski, jakoś nie słyszy się o zapotrzebowaniu
zagranicy na polskich ekspertów. Muzyków, informatyków,
'\.."!
elektroników - owszem potrzebują., ale nie ekonomistów.
~
Nie s!y~zy się ~ei aby jakikolwiek polski ekonomista był
powazme rozwazany Jako kandydat do Nagrody Nobla usta"'"
nowiooej w 1969 r. właśnie w dziedzinie ekonomjj.
I tera.z przechodzę do najważniejszego. Jeżeli importujemy ~
~
różne licencje, np. od FIATA i korzystamy z przysyłanych
~
specjalistów, pr.zyuczających nas do obsługi maszyn, oo stoi
godziwie im płacąc ~
na przeszkodzie, abyśmy zaprosili i ~
- zlecili opracowanie modelu gospodarki funkcjom,tJą.cej należycie, pozostawiając naszym ekonomistom delektowanie się :S:
urokami pustej ~ też pełnej michy.
~
~
Mogli La.nge, Kalecki i Bobrowski pomagać Innym· kra~
Jom, to mogą teraz inni pomaga~ nam. Być może w pny~
~.
szłości sytuacja się odwróci.
~
~
EDMUND TULKO
§
§
§
§
S
W/././/D"./ńV.m".177..ff/7/7.u/h9'.u/h9'/D"./U./UUUH7U...uh9'.U./7/H./U./UUHUH./UU/D/U./UU./U./7/UH./07hW"hW'"...uó".//H/H//////U////////./U./U./././////////.D///.M-7//////./A
„Imieniny Piotrkowskiej"
Wtedy jeszcze nie padało.
kiem włożeni.a 1wiP<>n111 do Jedneco
(DOKoięczENIE ZE STR. Z)
pojemni.ka jest wrzucenie do ck'ugiego co najmniej lt:u złotych na
ble Ozlenni.karza (Piotrłkowek.a 96), odnowę Solenizant.lci.
cdzle nie płaci się za wstęp, ale
Jako !nlcjatorzy i w~ł<llrganiza­
przyjmuje się dafilri na odnowę torzy l.m.prezy byliśmy z.asmUiOenl
Piotrkowskiej. Na ten sarn cel zl>ie- niemiłą pogodą. No cóż, deszcz zmył.
na głowę niep0p.rawnyim optymistom„.
nllśmy ' tei przy est.radach i
Lodzianie Pocies"Lallo nas: jesteście ube7Jpietargach kolekcjonerów.
z czeni. „Westa" wypłaci wam od•kładall tam kupony wycięte
„Dzlen.nilta Ł6cWklego" (dziś pow- szkodowa.nie. Może to rzeczywooie
tarzamy ten kwPon), upraW'lliaj11ce pociecha, pcr.ecież połowę wypłaity
bardzo przeznaczyliśmy na fUlllduss rewado udziału w losowaniu
nagród ufuaidowa- loryz8.cji Piotrłkowskiej, & dru.gll powartościowych
warunfi-mv
n··.-·· """?'.""7 łkl?.l'·'~
dla
łowę na dodatkowe nagrody
tych, którrzy wypełnią kupony I zło­
~ je przy eirtiradach wraz z „zaLl\C7lllikiem" w postaci 100 złotych.
A oto dzisiejszy program „ImiePiotrkowskiej", . które
nin ulicy
trwaó będll przez ca.ły dzień:
Godz. 10 - Parada loci.z.i na platfO!l"lilie ze śpiewającymi „Krajka~
mi" oraz zespołem - muzyic=ym
Adama Rebesia.
11 - „III Bieg ulicy Pio.trlkowSkiej''. Za,pisy przy pil. W-Oll.nośd,
od godll:. 9 wystęipy teatrów ulicznych.
12.30 - ;parada Ł6d:zlkiego Ki1ubu
Kapela
,,Łodzianka".
Jeżdzieckieg-0.
14.30 ~ „Łód'.dk.le
nowożeńców).
Dziewczyna i
diabły.
pary Z8J?Taszają na „Łódzllcie we- łód,zkich i warszaw.Śl!.>ich (Ja.n Szurmiej i 1.nni).
18 - kooknrrs „Dama z pieskiem"
wyik..
ireciital. ipiosenek w
z Atrakcyjne nagrody
wr~
Władilena Karawa.czewa
18.40 - „Przeboje miłe dla ucha"
ze!!połem.
16 - „Country dla meloma.nów" - grają i śpiewają „Cas& and
- g~a i śpiewa grwpa „Parkway• Friends" ~oou.nhy) i Wojtek Strzeleckl.
z Warszawy.
19 - „Niezwykłe melodie, stroje
17 - spekta!kl piosenek i humoru
(67lJ:Iloncesy) - „.Przy szabasowych i uśmiechy" - gra i śpiewa zeocen °- "'ł \~ tv n')<.1kj .. Kurakas" (Peru)
śwlerM?h" w wy•k. akbr6-w
sele".
15 -
···z:::;.-.
· · ~-----....._,....
wesele" ('PaJfada
ESTRADA NB 1
PRZY AL. SCHILLERA
12.30 kiewi~
fdński).
półrecital
(akmn:pa11:riuje
Danuty Sta.nPaweł Sera-
13 - gl.'uipa wokalno-instr.
z Pe.fiu.
„Człowiek-orkiestra".
16.45 ~ konkursy dla dzieci
17 - „Bawcie się wesoło do
W przenośnej mennicy u ko- 13.30 - półrecital Elżbiety Wojnowlekcjonerów a:i huooało od ude- skiej ·
14.15 - „Kapela 11: Górnej", Młode
rzeń miota„.
Masa
z
wdzięku,
... „
dów i państw, łe myśli\ baraiej o· zmia· ·
nach struktur wewnęt=nycJi. na przykład
o większej dem,okra.cji w JuaJaeh real·
leci nie o korektach
nego socjalizmu,
granic albo zgoła o zniesieniu państw powstałych po drugiej wojnie iwiatoweJ.
Nie trrz:eba być poliltycz.nY1111 ekspertem,
by domyślić się, że chodzi o NRD. Utirzymanie powojennego łlMlu teryłorialneao Je.si 1pra.W1l f:ywoiną
dodaje gazeta 1ąsiad6'\v.
także dla naszych sachodnich
Znów łatwo zgadnąć - chodzi o Firaru:ję,
której perSPek!tywa · 11jedinoozenio!l Niemiec
·
I
nJe zachwYCa.
A oto imiy fragment dekiluacji, będący
ZSRR i
także różnie Lnterpretowany; RFN, biorąc pod uwagę europejskll historię i pozycję Europy w 6wieoie, a także
ciężar gatunkowy, jaki ma każda ze stron
w sojuszu, q świadome, ie pozytywny
rO'JWÓj ich wzajemnych •łGsunków ma
centralne znaczenie dla sytuacji w Europie ora.z stosunków międsy Waohodem i
:&te·rodnh>wY pobyt M. Go.rbaczOwa
Zachodem w eałoścl". lniteqJretaoje prasy
w RFN obró~ już w różne okre- · prawicowej idą też daleko - ,,centrailine
ślenia. P:.Sze s:ę o „historycznym
waczenie'', to, wedlru,g nielkit6rych, wyS'llkruku", o przeistooieniu się 8oonD
t pamin·ięcie RFN na pierwszy ptan,
z.na.ozeń
w pol'.tycz.nego giganta, szuka
nięciem Anglid i FU'4111ojd. Można i talk, ale
poszczególnych sformuło­
dadl.t!\owych
można inaczej, co czyni prasa brytyjska,
I deklaracjach.
wań w przemówieniach
kwitująca tu :zxl!llilie jaik.o postawienie RFN
widowiskovyy!
Pom:ńmy jednak aspekt
co najwyżej na róv.rni z illlilymi aldanta~o~.zum1~n
pomińmy 11 szczegóło.wych
mi.
podpisanych w stolicy · RFN. ZaJmtJmY się
n:i.tlmiast · 1lokumentem najważniejszym,
Wcale mnie nde $liwi, że z dka:z.ji wija!r.im jest 6-stronicowa wspólna dekla.razyty Gorba-OZOwa Bolllil pragnie wygrać
eja.
~ propa.g andowo, wy'kazać wzrost roli
RFN w Europie i Uikladlzie glol>aanym.
D :>kiument ten, podpisany przez GorbaKaB<Iy rząd post~powdby podobnlie. Rtzecz
cz.Jwa i Kohla zaiwiera wiele ciekawych
jedna1k w tym, byśmy my, tu w PollJSC!e:
afJ 1·mułowai1, oddających ,..nowe myśle­
dostrzeg:H prawidłowo to co istotne i rze.nie" Gorbaowwa, jego dążenie do respeikczywiste, a odrizUJCi.U tzw. ,,szeroacie iintowa.n i.a inl!lych punktów widzenia, stal
drobiazgowych
1 : ę obiektem n!ezwykle
ziomkostw I pra·wlcowych
teI"J)retacje"
odłamów prasy. Deiklaxacja podpisal!la w
analiz, ale też próbuje się w RFN prayBćlonn ma wie!Jkie znacze.ruie. jest walŹl!la,
p:sywać mu zn<>„czenie inne, niż to zawarpierwszy z
te w deklaracj i. Przykład
!ile w żadnym stQ1Pn.i u nie zagraża naw
charakterystyczny
,ilzym narodowym ~nteresom, nie artykubrzegu - w ielce
s i ę słowo
'łuje wyraŹJllie czy w sposób zawoalO'Watekśc :e kilkakrotn:e powtarza
,,samm;ta,nowien 'e" . Prasa prawicowa unv. dążenia do zjednoczenia Niemiec.
ono zgodę
dowieść. że oznacza
siłuje
Nie chcę przez tu powiedzieć, że jest to
ZSRR na zjedn :ii:zenie Niemiec.
kwestia na za'WS'Le pogrzeobana, przekreśm~i~ nigdy.
lona. Nigdy nie · należy
Tymczasem jak to słusznie zauważ.a
dzienn i1k „Frankfurter Rundschau", rzec.z
Jed.nakt.e dziś,
Szczególnie w 'POHtyce.
się ma ta:k. że „jeśli Gorbaozow l jego
' mimo i:nejałnlenl& w ato.unkadl mię­
ladzie m6wh' o samostanowieniu narodzynarodowych, kled7 ciut• illaie.je po-
C
ł
DZIENNIK t.ODZKI nr 141 (12951)
czyli
zespół
„Sikorki''· _
dział konlty·nentu,
układy wojSkowe.
gdy funkcjonują dwa
za wcześnie jest o tym
·
burza wokół ,ła.pówko­
uspokaJa
wego aka.ndalu powoli
podał się
alę. Premier Takeshita
]
do dymisji, wyZJtaczając na swojego następcę Sosuk.e Uno, dotychczasowego ministra spra.w zagranicznych. Tak
więc w osobie tego 66-letniego polityka
Japonia ma awego O&iemnastego, od u ·
kończenia wojny, premiMa.
mćtwlć.
.
apońska
U1110 111~e był IUllliliesz.any w &k:a!llldal ła­
p&w<!rowy koncerntJ. „Recruit", który da·
wał polity<lrom „podaru.nlki", ale sięgnięto
po niego w ostatecz.ności, gdy Masayoshi
Ito odmówił przyjęcia ·misji twol"Zenia nowego rządu. Pierwsze pooun~ęcia nie wyoikazało się,
padły dla U1110 imponująco że ożterech mia.nowalllych prizez niego ministrów brało pieniądze od „Rooruit" i w
ogóle trai!Qbuje się go ja1k o prrz:ej:ściowego
te Uino
szefa rządu. Cynicy twiel'dlzą,
dla/tego nie był zamieszailly w aferę ła­
pówllwwą bo „Recruit" przelrupywał ty[ko m.jizdo'liniejszych pollity'ków jaipońslkich ...
Premier Uno Hpowłada eneriłczn' nll-
-----------~-„·
-
. -~;:-----------*"r..~
•
A prrz:ecieci: Uno opubliik.ował kilka tom1k.ów poezji, św.letnie gra na róimych
insbrumentach, maluje i uprawia kendo.
Okazuje się. że te kwalifidtacje nie są
wystarczające dla pozyskania sobie pełlile­
go zaufania po:Litycmego esta.blis.h.mentu.
Zada.niem Uno jest utrzymać partię liberalną przy władzy do przyszłego rodm,
kiedy to od,bęidą się wybory do n•iższej
izby patlam€'1lltu. Wc.ze&niej, w lipcu, Japończyx:y wybiorą i~bę wyższą. Je6ii mu
sitt dlań szanse
sitt to uda, to ot.wonz:ą
n.a da!sze przetrwanie.
Sikmo jesteśmy już w Japonii to z.ajm.jjmy się ol>tatnią sensacją te.go kraju.
„Newsweetk" pisze że jest nią opowiadanie Rycheri Kuci, ldhre 111Utor wygłasza
prrz:ed widownią. Tytuł - „Misecz.ka k.1useczek". Japończycy, poZOII"nie n·ieskorzy
do ~uszeń. płaczą jak bobry, sbuchając
historii ubogiej rodzillly, składającej się
z mat•l d i jej trzech synów. Każdego sylwesbra, PNez wń.ełe lat, romina przychoi spożywa
dzi do skrom·n ej restauracji
tam jedną m-iseozkę ·kluseczek, na więcej
nie ma pieniędzy. Widząc to, restaiurata<r
daje im zawsze większą poircjtł i przez
J.ata nie -. podnosi ceny. Pewnego rarzu rokl'llsek d.llina prosi o dwie miseczik.i
spłaoiła już długi, które zaciągnęła na- leczenie ojca / i męża, który Z{'esztą =arł .
Mija dalszych 15 lat - matka i synowie
w y jechali z miasta, nie pokazują si ę wię­
cej. I nagle zjawiają się w kolejnego sylwestra i.„ zamawiają 'brzy miseczki klusek. Już ich na to stać. Podobno widow~
nia zalewa się łzami, aiutor stał się boprrzystąpi
gatym człowiekiem, wkir6tce
Jalk aię olkazało
si ę do kiręcenia fi.J.mu.
synowie Kraju Wiśni potrdią być sentymen.talmi. Kito by pomyfilal„.
ezon urlopowy zbliża się wielkimi
krokami, a wraz z nim wzmożo­
ny ruch na szosach i - niellczny<;h
w Polsce autostradach. Pojawią
się milicyjne apele o zachowanie ostroż ­
Czy to pomoż.e,
n ości, o uważną jazdę.
czy zdołamy zahamować wzrost wypadków drogowych? Jak dotąd tylko w nielicznych krajach udało się tego dokonać.
Najostrożniej jeżdżą AngHcy. W ubiegłym roku fllialęłio Ich 5 tysięcy co daje
mieszkańc6w.
w8kdnilk l>,1 na 100 tys.
Nastwnd w ltote)ce do n.ju ' ' R;FN-cnni7,
S
41.
___""-'•
-------------
samego rMtka" - gra kapeila ,Ło'
·
dzianka".
guście
dobrym
18 - rodle w
(z~pół „Runway"),
„Arka"
-
orkiestra wojskoOni rozpoczęli „Imieniny Piotrkowskiej" wa na czele z kapelmistrzem Janem Szabatem. Zdjęcia A. WACH
ESTRADA NB Z
19.30-20 - .„jeszcze nieco rooka
- PIOTRKOWSKA 77
na pożegnanie („Von Craft").
rekreacy.inn10 - konkursy
W godz. 10-14 na ul. MoniusZlki
·sprawnościowe (dla siłaczy, męoz­ wyścigi na rowerach, hulajnogach,
;,Gimnazjon pod turnieje i konkursy w grach renych i inne).
chmurką", pokazy walk i techniok: kreacyjnych (dla dzieci).
karate ),tyokushinkai, alki.do, • juPrzy Piotrkowskiej 96 J)Okaz te-jitsu.
lewizji sateliita•m ej, wystawa We13 - „Sin.g Formatio.n" (111a}cie- nus" a tuż obok taTgi kolekcj'O'Ileka wsze standal.'dy muzY'ki rozryv.r- rów.
kowej).
wystawa diaPiotl"kowską 89 dobra błów wr.aiz z kiermaszem
zespół „Witraż" 14 muzyika i ciekawe prezentacje plastoisko S,po~
PiotrłkowSika 115 styc.zne.
łeczn.ego Koani:tetu Prozoolwalkohośpiewa lowego (Odidział
15 - ,,Parkway" gra
Sródm!eścieJ: jak
oountry.
jallt
alkohol'hmowi
za,piebagać
16 - mowu „Kuraka.s"
ustrzec się AIDS.
17 - „Sound Session" - muzyika
dila wszystkich generacji
18 - Jainusz Nastarowicz z grufolk i melodyj!!Ją „Colorado" 'ne ballady.
19 - Coś dla miłośników rooka
- g•ra i śpiewa „Red CPN".
ESTRADA NR 3
- UL. MONIUSZKI
12 - „Kapela z Górnej" z.aprasza na wspólną zabawę.
s~tronie"
12.30 - r,Król na
Andrzej ll'ędrzejewski prezentuje
1Dajcieikiawisoze fragmenty autorskich
'
rprog.ramów ,,lkróla łgarzy".
łódzkie"
13.30 - „Piosenki
grają i śpiewają „Bałuciarze".
d'\lo oeru14.2ll - ,,Arka"
W•iańskiie (melodie z Ailldów).
15 - z~ „Aurora" gra i śpie­
wa pieśni żeglarskie (szia.ntyJ.
16 - rewela·c ja presto z Paryża:
Radarowa
pułapka
francuskiej policJL
na 61
któryioh z.giinęło w ub. r. 8 tya.
milionów · mieszkańców. W obydwu tych
państwac.h obserwuje się tendencję spadkową, którą przypisuje się głównie ob<>wią?Jkowi jazdy z pa.sami także w rnliastach.
Go.rzej jest we Francji -
ponad 10 ty-
sięcy osób gi.nie na drogach, kilkaset tysięcy trafia do szpitali. Policja wypowiediiiała istną wojnę kierowcom przekracrza-
jącym dozwoloną szybkość. wali wyso'kie
ma111daty jeżdżącym bez pasów i nietrzeż­
wym, ale re21ultaty tych akcji są mize-ne. ZdSllliem ekspertów pawinno się wy-.
co!~ć 4 miHony samochodów (jest ich 24
m1!JonyJ, bo nie odpowiadają one standal'dom bez.pieczeńs·twa, a tego nikt nie
·
zrohi.
,,rodzynek"
Na kooiec pozaeuropejski
- najgorszymi kiero~ca~i s~ IzraeI,czycy. W. tym małym panstw1e ginie rocw.ie
500 osob, odnotowuje się ponad 22 tysiące
rannych. W tym samym czasie 19
Propoosó.b z~.inęło z rąk terrorystów
nuJę siedzącym za kierownic, brać raczej Pl'ZY'kład z Anglików.
HENRYK WALENDA
....
- - ........
-····----·
. . -··---·
. ---· - .... -··-----··
··----·
- ._. __.-__. - . -....
....
.
„~
·-
I
-
-..
•
„ •
„
...
•
I
I
•
-
--...-
-~
---~
-
I
•
•
I
I
•
&.:
•••••
.........
- ~
&.~---------
PENTAGON, siedziba Depar.tamentu
Obrony
USA, jest biurowcem zajmującym NAJWIĘKS:tĄ
NA SWIECIE PO\\'""IERZCHNIĘ - 604000 metrów
kwadratowych. Gma<:h, którego budowa ulroń­
czona została 15 stycznia 1943 r. (komt - ok.
83 mln dol&rów) ma
27 km k ory•ta.rzy, 7748
okien, 44 tys. telefo.nów połączooyoh przy pomocy 257.500 km ika:bli. Centrala telefoniczna, w
której pracu je 220 o.s6b, obsługuje dzie nn ie 230
tys. rozmów.
,
NAJWYŻSZYM _BUDYNKIEM
SWIATA
jest
Sears q'ower w Chicago, liczący 110 pięter (443
metry). Zna jdujące się na dachu dwie a.nteny
telewi.z yjne zwię'kszają wysokość budynku do
457 metrć'W. 16700 osób tu •p.raoującyc h O'bsługują
103 w:ndy i 18 ruchcmych schod6w. Budytnek
ma 16 tysię.c y O'kien.
NAJWYŻSZĄ
KONS'ilRUKCJĄ,
w.m iesioną
przez czbwieka, jest maS7lt radiowy Warszawa I
w Konstarnty.n ow!e pod Gąbinem , wysOlkości 6{6,38
metrów ( ]:lrzeszło O.wa razy wvższy od wieży
Eifna). Uruchomiooy 22 lipca 1974 r. i waiżący
550 ton ma~l'J\ zacumowany jest przez 15 stalowvch li-„ .
· NAJWIĘKSZYM ZAMIESZKANYM PAŁACEM
SWIATA je!'t s '. edzi ba suŁtal!la Brunei w stoUc:v
- Ba:n<l a!' Seri Bega wam. Pałac;- którego budowe ult:ińc~·:•n'.) w styo7Jll~u 1984 r„ za ok. 300 mln
doJa,rów ma 1788 pokoi. W nodziemny m gani.u
park.u je 110 samQch<Xlów należąoeych do władcy
Brunei.
.....
„- . ' -
.
-
a
•
•
l
.......
~ '
Chińskie piekło
I
.
NAJWYZSZY KOMIN SWIATA, którego budowa kosztowała 5,5 mln dolarów, należy do fi.rmy In:ternattonal Nickel Crunpa:ny i stoi w Ontario (Kanada). Jego wysokość wynosi 379,6 m,
średnica u podstawy 35,4 m, a na szczycie 15,8 metra. Komin waży 39006 tom.
NAJWIĘKSZYM HO'rELEM SWIATA jest Las
Vegas Hilton w Neva-dzie. Zajmu.je powierzchn i ę
25,5 ha, ma 3174 pokoje, 13 restauracji, salę balową o powierach·n i 4460 met.ów kwada.-atowych,
pracuje w nim 3600 os~b .
NAJDROŻSZYl\-1
PRYWATNYM
DOMEM
SWIATA jest Hearst Ran<:h w San S1meoo (Kalifornia), wll>niesiony w lata<;h 1922-39 µrz ez ·WHEama Rando1pha Hearsta k osatem 0clt. 30 ml>n
dola.rów. Dom ma 100 pokoi, 32-metrowy basen
z podg.rzewainą wodą I ga.raż dla 25 sam ochodów. UtrzymanlErrn domu za jmuje s ię 60 osób.
NAJWIĘKSZYM STADIONEM
SWL4.TA je5't
Maracana w R io de Janek-o o 1>0iemności 205
tysięcy osób, z którycli 155 tysię<:y może zaj ą ć
m iejsca
sied.z a·c~.
NAJWIĘKSZYM
KRYTYM
STADIONEM- SWIATA jest stadion
Azteca w
MeksyGtu (107 tysięcy wiidizów).
. Zmierzch rządzącej 267 lat dynastii Cing został
b ogato opisany w 9"„0scarowym" filmie B. Bertolucciego „Ostatni cesarz". Gigantyczne widowisk
(samych statystów było aż 19 tysięcy) finansowali
producenci angielscy, chińscy i włoscy. Scenariusz
powstał w oparciu o pamiętniki Pu Yi oraz książ­
kę jego nauczyciela - Szkota z pochodzenia, który
spędził
z nim 30 lat R . Johnstona.
Dwaj reżyserzy -chińscy - Chen Jialln i Sun
Qingguo - w oparciu o chińską nowelę pod chiń­
ską firmą zrealizowali film, który uznać trzeba
za swego rodzaju dopełnienie fresku Bertolucciego.
„Ostatnia ces~rzowa" to historia -20 lat życia (1922-
RYM SPRZEDAJE SIĘ PIWO, jest „Ma thas.er",
z.na :idu j ący sie w Mar,:iach !um przy Bayerstrz sse 5.
Może tu przeby wać je drn') cześnie 5.5 tys. csób, a
dzienna spr.zedaż p iwa s!l; ga 48 tys:N:y l it.rów.
O'!>r. (bar)
ne prze.zna.cze.iLe '
(:ie.kcracja). ale
ad<klrycie . Pruykamizelki z tka.nń:n w
wieLkie ró.że (.różowo-:z.iel01ne albo
w biało-beżowo-oliwkowe trawy i
polne k;wia~y do s?Odni w · styłu
safari).
Obejrzenie tego pokaw., • c:hoć
k'1'6filtiego - pół godlziiny
było
tu
stanowiły w-rę<cz
kładem
-
prawclrzi·wą rprzyjemnośc:ią.
Składał
się on z kfillku sekwencjii tematy1C11:nych, swoistych
żywych obrazów
czy S<;enetk rodzajowych.
I taik oto
zo-baczyriśmy „ulicę-mliasto", a ~ęo banizo ddbre ellegaiookie kostiumy całodzienne, swknie w stytu pielęg.niarek z I wojny (lkiraitka lniana z nitek w 5 kolorach, świetna, gruba, nieminą<;_a,
WJ'W'i~ała się ze ęa.wy znakom.1- coś wspaniałego!) z białymi blluzcle. Ale też 111ależy doda~. że wde- kam'i, płaszcze w pasy b iało-ma['enlu tka.n.in o odzieżowym
wy<koń- go i w '.klraty.
cuonlu, kt6re posłużyły do wykoInna sekwencja - ,,pl'IZymieN&ł-
nainia tej kolEik.cjl, my na rylllku.
anl nawet fabryk.I koo!elkcyjne, nie
ol1ądamy. Są produkowane na etkspori. 'ETzyltładem - piękny czamy
męski garnitur (ZPO „B!eliwn"} z
lnu z poliest.rem (i chyba wiskozą)
łlirnltur tym bardziej wileczorowy,
:te tkanina miała efekt
ino.rryl
Część materiałów wy'korzystanY'Ch
przez pr<>jedttam1fld ma na ogół In-
nla garoeroba": dz.ievrozymy w
koJ.cxrowych be?1I11udaeh (fuksja, zieleń. turikus) mierzą żalkiety fioletowy, rbżowy, melooy - Zl!llielliiając
je na pr:r.emian
i jakby
kom,ponując zestawy, ta.k:te z owyml wspomnianym-I kwiecistymi kami2elkaml, k<>lęjl!le
11. eleganckie
wyjście to scenka
myśliwSka,
safa.ri: bryczt!$y f szerakie spodnie
-42) jego żony, pięknej W an J ung. Twórcy filinU
z pietyzmem p~dstaw ia j ą życ ie d woru, spos'ó '.J by•
cal Pu Yi, cesar zowej, kolejnych , k:onku hi·1, ludzl
służących mu I czyniących zeń mar i0ne tk ę w m arionetkowym państwie Mandżuk uo .
„Ostatnia cesarzowa" to przede wszystkii_. jaclAtlk
dramat kobie t poddanych bez reszty woli w ła dcy.
Pu Yi nie zabije muchy, ale bez li tośc i kopie
swoją żonę, gdy donio&ą mu, że spodziewa s ię n ie
jego dziecka. W tym filmie nie o d s łania się tajemnic alkowy,
nie przedstawia sczn /<'niycznych.
Dzie;e plęlm ych kobiet pr a g nących szczę.;ci a , po~orny ch i tylko na chwilę · zbun towanych nakreś­
lone zostały z wielką d ba łośc ią o ps:1c h o l o giczną
prawdę i obyczajową ko n i eczno ść . .fedno z pie rwszych zdań komentarza zaczynając eg o fi lm (na tle
wj azdu narzeczone j do Zakazanego. Miast ~\ ''"Zmi :
„Los wyniósł ją na . tron". Ży cie dow i ·Jtl ło i ~ k 7.e los
okazał się okrutny. Dzieje wrażliwej lo bie',. ·- nzwalają n.a ocenę postawy Pu Yi czło wiek a ~ ła ­
bego, „uwikłaneg o we w ła d zę" . ' "' tym Llm ie
obraz cesarza 111abiera cza rnych ba r w, różni ą·c s ltt
znacznie od wizji Bertol uccie:g :).
Chińscy twórcy s t arają· s> p· z~ dotawić fabułę
tak, by jej tempo I sp<>sób l!l:. ·rii '11c gły z:i" "WO- ·
Iić widzów, którym obce sa chii1sk ;e dzieje i obrz ędy unika j ą długic h u je<
\ d v1:irsrl: iego ry 1u11 łu ,
s k upiając s ię na dramacie głów ne i b:ih.itm·ki · <1 WU
k onkubin. Fran<:uski krytyk n.a:r.wal ten f il m cd n ie: „kroll!ik a kobięcych k omna t". Smutna to kro~ n ika.
NAJWIĘKSZYM LOKALEM SWIATA. w KTÓ-
RENATA
Lniana
moda
Z dala cd cen ....·um tai-go.;; „lnterfash:icn " w hali
„ WłókJni·a.rza"
pI'!Zeds iąb'.o rst wa lniarsk:e zorganizowaly wystawę swy>ch wyrooów.
Ekspo::ycji tej towairrzyszył pokaz
konfekcji z lnu 'Przygoto-wairry przez
ZPO „D&n'Tli:na", a ko.nkretnie przez
Grażynę S·n ie:iko i Dam.utę Michalskiło •. Darnina" przyjęła propoo:ycję
„llnu", by eprostać :niejako wyz•waniu CUllSU (Ro!k Elkologii), a talkie,
by pcrkazać, :l:e len (odipowied.nio wykońcwny i w stosownych mies1umkach) mote być bairdz,o dobrym surowcem, taik:i:e na kon.felklcję. W dodatku surowiec to rodzimy, a przy
tym na świecie modny od kilku
1ezo.nów.
T.rzeba przyma~ . :te G. Snie:ilko
kobiet
I
50 LAT TEMU
z białymi bluzik:aani z llll>u, koconki te ż ln iane.
Se kwe:ncja w iejska: su.kinie ikiwie- ,
ciste oraz ~óżO'W'o-zielone, romantyozine .i słodkie jalk l!lto lub i.
Tu ,zaara.nż0>wana ładnie scenka „p:ilt.n uk". I naj,piękniej:sza
moim
wan•iem seikwencja
marytnarSka.
Konkretnie „marytnairSka pairada".
Dwie modelllki
rozciągają SZJ!llllr z
maleńkimi I:niainymi fllagaml wiellu
państw. Ich szorty i b1uzec21ki z
tycll samych pooszyiwainych fllag n iezwykle kolorowe i &albawne. A
potem ktllka świetnych blało...za.fi­
rowych i bi ało-graina.towych kompoleotów :np. szerokie $P(ldln.le w pasy bialo~z:afi>rO'We iz szafi['<l'Wą bllu.zką·f.raczki em, na głowie kaipelusz,
jaik marytnar~e kepi.
W ieczór też był lniany;. czam.o-szare. czazino~białe p~y koo.rdynowa111e korOaJJkam1 i driikami c.za.rno-białymi: b. piękne i wysmakowane. CÓIŻ , żeby jeszcze to nie przemysł odzieżowy odoPowiadał na wyzwanie „Lnu", a odw.rotnie,
żelby
„Len" produkował tkamiiny nadają­
ce się na taką konfekcję. ProjElkltowo „Odzież" przygoitO'W'ana jest do
jej produkowania na pewno.
My
psychicznie do noszenia też!
AGNIESZ~ OSTAPOWICZ
Rośnie napięci e w Gdańsku.
Nadal zda;· zają się ekscesy uliczne, prowokowane przez
bojówki hitlerowskie. P rasa dono si o a.resr..owaniach
oby"' a.tel i
niemieckich,
podejrzanych
o
kontakty z opozycją . wszystkie
odd'Maly SA otrzymały broń
i
ekwipunek polowy. Zapowiedziano wizytę eskadry floty niemieckiej z krążownikiem „Koenigsberg",
• • •
Kolejny wypadek łodzi podwodnej - u wybrzeży t.ndOchiń­
skich zatonęła „Phoenix", należąca do floty francuskiej.
P rzyczyną, wypadku było prawdopodobnie
zderzenie ze skała.ml
podwodnymi. Na pokładz'e okrę­
tu znajdowało się 66 marynarzy
i 5 oficerów.
• • •
„Republika" zapowiada odda-'
nie w na.jbliższyin czasie do użyt­
ku nowej radiostacji w Lodz;.
Nowy grn&A:h rozgłośni łódzkiej
znajduje się przy ul. Narutowicza 130, obok niego ustawiono
maszt antenowy e wy.sokośol 50
WŁO.DZKltf .
_.
I?1SancJ
•
•
fi /\~
Do Sekretar! du K C w eS"Lh. ~\.
B. J aszczuk. Z. Kliszk o, E. Ochab, A. Starewicz, R.
Strzelecki l J . T ejchma.
Jaros iński.
• • •
•
me tró w i m ocy l a kW. Moc nowej stacji
jest sześciokrotnie
\dększa od dotychczasowej.
W zw ią z:ku z uru )'l om:eniem
lotnicz2g.)
m ! ęd-zy
Berlin q n Za chc<ln i1~ a pań stwa­
tn i
Za.chodnimi. w· sp ec ja lnej
nocie do USA i W. Bryta n ii,
ZSRR stwier dził, że rot y l ~nii
„ Pan A m e!'lcan" n '.l d teryto rium
NRD są n ielegalne'.
pelą czeni a
• ••
Ze 1p0rtu:
Jadwiga Jędne·
jowska, grając w pa.rze z Fra.ncuzką Mathieu,
zdobyła
ty tuł
międzynarodowej ·
mistrzyni
Francji w deblu.
• • •
Jaik poinformował „DŁ" w I
kwartale 1964 r . w całej Pol sce
zarejestrowanych
było
ponad
1.400 tys. telew izmoów. z
tej
l iczby 400 tys ięcy - na wsi.
25 LAT TEMU
Zakończył się IV Zjazd pzPR.
I sekretarzem KC wybra ny został ponownie Wladysłayr Gomułika. Poza nim w skład B iura
Po11tyc:znego weszli: J. Cyrankiewicz. E. Gierek, S. Jędry­
chowski, z. Kliszko. I. L<>ga-SowińSki, E. Ochab, A. Ra,pacld,
M. Spychalski, E. Szyr F . Wan iolka. A. Zawadzki oraz zastępcy członków - M. Jagiielsk.I,
P. Jaroszewicz I R. strzelecki.
• • •
W War szawie zmarł jeden z
n a jbardziej utalent owanych za„
wodn~ków w h istorLl polskiego
boksu mistr z Europy z 1939 r„
wielokrotny rep reze nła n t Pol sk i - Antoni
Kol czynskl.
opr.
(bar.)
nu1111nn1111u1m111mnn111111unn11mm111111m111111111nn111mmm1111n11111111111H1111111111nn11~um11111111111101111111111111111111111111111111111111111r111s1111111:111111111111111111111ma11r11111111111ua:1m11111mnmum
.
~
~
;
·_
- - --
--
~
__-_ - ___·_
--- --- -
~-
•
MOTODROBIAZGI
Tyni razelll hillman
KTOS PRZELICZYŁ, że fiat 126p
wart jest 20.800 litr6w benzyny lub
1166 litrów wódki.
EKSPERCI EWG
twierdzą , że
kończy się boom samochodowy w
Europie zachodniej.
r~h zdaniem
sprzedaż 13 milionów samochodów
osobowych w ubiegłym roku stan-owi rekordowy pm:iom, którego
nie osiągnie się ani w tym roku,
ani w najbliższych latach.
J eśll 'nie nast~pią, jakieś nieprzeJfnlej więcej 04 połowy . ubiegło­
rocznyeh ellmlnaeJi o mlstno.siwa widziane wypadki także ten rok
świata Formuły 1 prym
wiodły upłynie pod dyktando francuskomclareny. A. Prost i A. Senna, -brazylijskiej pa.ry. Dobry to uzmieniali się na prowadzeniu. Za- kład, gd'Zie znakomite umiejętn.oł­
clna z pozostałych stajni nie była ci kierowc6w mon się rozwijać
w stanie odebra6 im zwycięstwa w doekona.łyeh poja.zdach.
Na zdjęciu: Williams na ra.de
Indywidualnego I zespołowego.
nie może sprostać mclarenom.
Po pierwszej w łym roku elimlnacJi w Brazylii wydawało się, ie
wraz z wyeliminowaniem turbodołado.wanla z F-1 mclaren
stracił
szanse na miejsce
w
czoiówce.
Szybko się jednak okazało, :te uKażdego
dnia
ros.ną
emocje
biegłoroczne wynikl nie były dziełem przypadku. Teraz zn,owu obaj przed zbliriającym się 46 Samochokierowcy dyktują re~cie warun- dO'W'ym Rajdem Polski. Połączyłem
ki. Prost I Senna - te dwa naz- . się telefonicznie z red. KAZIMIEwiska n~jc7lęśclej pojawiają się w RZEM ŁUCZAKIEM - kierownisprawozdanlaeh :& wyścigów For- kiem centrum '!)rasowego imprezy.
- Do tej '!)007, na · wstępnej liś­
muły 1.
cie zgłoszeń - mówi red K. Łu­
Po pięciu eliminacjach (Brazy- czak - majd1u je się ponad 70 zalia, San Marino, Monaco, Meksyk ł6g z kilkunasbu kirajów. Najwię­
i Stanv Zjednoczone) na czele jest cej zawodników '!)tzyjedzle z RFN
Alain Prost - 28 nkt. przed Ayr- Wielu będ~ie z Belgii, S2lwecjri i
tonem - Senna - 27 pkt. W klasy- Fi~-landH. Do tego momentu z barfikacji zesnołów oczywiście na cze- dziej 2Jlla.nych na7JWiśk mogę wymienić Belga Roberta Droogmanle maJdn.le się mclaren.
sa, Francuza Yvesa Loubeta i Wło­
cha Paolo Llatti. PierwS'.Zy jeździ
ford_em si errą
RS cosworth, zaś
F·rancuz i Włoch lainciaanJ integrale. Mamy już także zgłoszenia od
polsk!ej crołówki.
- Zapowiada się ciekawa ImpreChodzi o ol:m:<:ze z f iata 126p bis
.
stosowane ostatnio
pM:ez niekt6- za.
' r~h użytkowru'ików do fiata 12.&p
- Wsz~y na to liezymy. Po
FL.
laitach pobytu w CiMiU, 46 Rajd
Ozytedniik pyta. C'LY wymiana Polski z na}wyiszym współczynni­
„dwunastek" na „trzynastki" nie
kiem 20 ZITlO'W'U zaczyna się liczyć .
sikodzi
pojazdowi.
Można
do Chcemy dowieść. że Wrocław
za„zwykłego" „malucha" ~ ałożyć obrecze noweg:> typu (o" bisa) ale sługuje na dobrą ocenę i w Polsce
będzie
odbywała się
do·bra
n i ezbę.dna jest korekta , · n!enia w
impre.za.
op'.)>!lach . A zatem. gdy 7-mien 1my rajd:iwa
- Przypomnijmy te-r min rajdu.
ogum ien ie trzeba
do nr-zO'du na- StaTt nastąpi w l)iątek 7 l ippom JY.>wać ciśnien i e 0,14 MPa. ca sprzed hotelu „Wrocław"
I w
zaś z tyłu O.Zl MPa.
tym
dniu
kierowcy
'!)rzejadą
Na tomiast nie wolno robM od- l)ierwszy -etap. Jego zakończenie w
wrotnie tj. <>b.r~y (ozy całych tym samym mlejseu wieczorem
k6łl od tiata 12&p FL montować W l()botę. 8 U'!)Ca lłiari do drugiej
pęt.U l meta tel wieczorem. Ogł~
M bisa.
ISDERA jest zachodnionieiniecką
która proponuje samochody
Ra zamówienie. Zainteresowany może określić żądane pararn:etcy np
przyspieszenie, prędkość. c'i:żar itp.
firmą.
BIAŁY MERCEDES Jóhna Lennona został niedawno sprzedany za
137.500 funtów na licytacji w Londy.nle.
Przed 46 Rajdem Polski
Można
.
.
wym1en1ac.
,
szenie oficjalnych WY1I1lków i zarajdu w niechzielę 9 lipca.
Najciekawsze
oddnki
będą
rorganizowane w Olkolicach Bystrzycy Kłodrzlkiej. Jak 7JWylcle ba.rd?!o widowiskowy będzie piątkowy
wyścig w Sobótce pod W.rocławiem.
kończenie
rized kilkoma dniami otrzylist. w którym czytel.nik wyr~uca mi zdradę
interesów zbieraczy starych
samochodów i motocykli
przez
prze:isc1e na stronę tych co LUlbią
nowości. „Pańska rubrytka pisze p. Maciej K01Zak - miała w ielu sympaty-ków. Tymczasem terarz
w „Magazynie Auto-Moto" s,praiwy
moto.ryizacyjnych zabytków zeszły
na dalszy plan". Chociaż list jest
bardzo krytyczny nie mam ani od- nawet te.n skromny dorobelk do
robiny żalu do autora.
Wręcz czegoś wbowiązuje. Liczę na dalprzeciwnie, poczułem się znacz.nie szą współpracę sympatyków wielepiej. gdy znalarzł się jeszoze ktoś, kowych pojazdów I ob i ecuję stale
kto - taili: ja!k ja - poda.iwia mo- tym sprawom poświęcać odpowiedtoryzacyjne anty<kl. _
nią il.OOć miejsca.
lp>
Choę od rl!Q'ju wyja.śni6, że nawet pmez mySJ. ml" nie przeszło a by
rezyg,nować z proł)lematyGti daiwnyoh motocykli i samochodów w
„Magaizyrnie A>Uto-MOlto". Owszem
rubiryika „Weterami szos" pojawia
się teraz nieco Nadziej, ale n ie
ma mowy o jej likwidacji. Wręcz
przeciiWl!lie bę.dę dążył, aby prezent()IWać w niej cieka.wsrze egzemplarze. Do tej pory uka.zało się
olrollo setik1 wydań „Weteranów" i
Motoryzacja to
Kilka ra;zy w
roku powail.iny
tygodlll.ik „Newsweek"
wydaje specjalny dodatek poświ11cony motcxryzacji. Dz;ieje się truk
przy okazji np salonów samochodO'Wych (PaiI'yż Genewa) czy imprez sportowych (rajd PaTyż
Dakar. pooząte!k: wyścig6w Formuły 1).
Motoryzacyjne doda-tk.i bądź stałe rubryiki mają tantże inne 7!Ilane pism'a np. „PBil'is Matcll" ca.y
,,Der Spiegell". Okaziuje się, że
spr81Wy
podróżowania,
turystyki,
noiwości motoryzacyjnych lub reko.rdów ustanowionych samochodem interesują ozytelnilk6.w niezależnie od poziomu wykształcenia i
zam ies2lkania.
Prze'kaz informacj i
jest tak szybki, że w parę minut
wiadomość wysłana z jed41ego zaką1ka globu wnet dociera w drugi Jego kr!lJ!liec. Bai'W1J'le zdjęcia
pojaZ'd6w zajmują poczesne miejsce w codzien1nyoh serwisach fotoirafleznyeh takich acencjl, jak
amerykański
AP'IP
tą
Reuter.
małem
ważna
rzecz
Niestety ba.Mzo rzacliko ;poja,wiatam wieści z Polski. Jesteś­
my w dalekim ogon ie św iatowe go
przemysłu motoryzacyjnego. Jedyn·ie '!)rzy oka zji
np. podpisania
koobralłtu z firmą FIAT na kolumnach motoryzacyjnych poja wia
się o tym kilkUJwierszowa notatka
ją się
' A oba bo.ha ter dzisiejszego wyda.nia „WS" tj. hillman minx.
Właścicielem tego samochodu jest
Jacek Lewimdowski zamieSZikały
w Sieradzu.
"
Kupił hillmana
w
1982 roku
w Zduńskiej Woli. Auto b y ło n iesprawne i wymagało remontu . Na
·pierwszy og ień poszedł sil.nik. Okazało się, że z tego, który w n im
pracował nic _nie hę.ciz ie i p. Jacek zdecydował się zaanO:ntować
moto.r od fiata 125p. Sam przeprowadził na.prawę nadwozia {progi
laikierowan ie) ora.z wnętrza (tapicerka, deska roz-dzielcza). Po kilkuletniej pracy, w ubiegłym roku
udało si ę samochód uruchom i ć . J
Lewandowski j eźdz i ł n im głównie
p0 Sieradzu. K ilka ra zy odb ył n ieco d ł u ższe po dróże
poza mias to
Ciągle jed nak n ie by ły to wyjazdy po w yżej 100 kilometrów Kto
"". ie jak: toczyłyby sie dalsze losy
h illmana, gdy by n ie awar ia tylnego mostu. Stało się to w momencie gwałtownego zryw. Nie
wytrzymały zęby mechan imnu , pofazd stanął jak wryty i do dziś
nie można n igdzie tego napra<y;ić
odbywają się n iestety róww Polsce bardziej z.naczące
imiprezy spo~towe. Nawet w ozasie
motocy<klowych misbraostw świata·
przed dwoma laty, słynnej ,,Sześ­
ciodniówlk.i", do ser'w.is6w agenoyjHi1lma1n6w jest w Poilsce nienych trafiły sk.romne re1acje z wy- w iele stąd m. i111. trudność w zdonikami.
bydu · częśc i
zamiennych. Jest ·
t ~ jedna k bardzo -znana w y t wór
Biednie wygląda po.I.Ska lit era.tu- nia w Wielkiej Brytamii. W h istora na te _ tematy. Poza tygodni - r ii motorvzacji już na przełomie
kiem
„Motor",
miesięc2lllikiem XIX i XX wieku kilka krotn ie po„A!Uto
Te<:hlllika Ml4oto.ryzacyjna" jawia si ę na2lwa „Hillman", jako
nie ma fachowych pism. Cala wie- iedna z bardziej popularnych . Nadza czytelników spro1Wadza się do st!l!i:>ne lata (-początek XX wieku)
tego co drukow!lJ!le jest w rubry- były Olkresem bunzliwego r00W1:>ju
łl!ach motoryucyjl!lyoh
rw.sla11,ch zddadów. Wcho&!lły ane kilka ·
po 1azetaoh codzleMTCfi.
krotnie do rMm~h 8E)6łelc, kon-
Nie
nież
cernf>w ale n azwa p o-zostaw ała niezmienna.
W czasie II wojny zm ienił się
nieco prof il jej produkc ji Potem
już w latach 1946--47 znowu pojaw iają s i ę pod tą na zwą sa mochody osobowe. W la tach czterdziestych Alec Issigon is sk o.nst ru o wał
samochód o nazwie „Hillman
Minx" . Z tej p ierwszej ser ii pochodzi na jpr awd opod obn iej eg7empJ·arz z S ieradza. W dowodzie reiestra cy,in vm m a wp isa ny rok produkcji 1950. a le w'. ele wskazu je . że
fak tycz n ie jest n ieco starszy,
Dziś trucln:i wypow i ada ć się je dn 02nncz n 'e o f irmie
.Hillman ".
P rzez wie:le lat była - je dnym z
z ak ładów
n odległyc h
amerY'kań­
sk iemu koncernowi Chrysler. Nie
był to jednora.zowy
.,r omans" z
Przemys łem m otoryzacyj.n vm US A.
W dzie jach h illm a na ie!ft zar' sa nych w iele sukcesów sp o ~tow.-rh.
Nai wJększ y przypa d ł na 1959 rok.
7,a·k onczył się wt~y (tak mÓ<lny
wówc zas J maratn n sam o<'ho-Io w y ·z
L~ n ~vn u
dn ~vdney . Na jlepszy
wv n •l< r• tras <e tego rajd u lin~ ~pg, 17 tys. kil<>metrów
uzvskała z 0 łoga : Covan Covle i Malk iń jadac a w łaśnie hillm a nem.
MMlAZVN RF.OAG U.TE ·
RVSZARO PF:R('"'ZAK
DZIENNIK l.ODZKI nr 141 (12958) li
~~,
ELEKTRO
w budo\vie z
fl
JA BEŁCHATÓ
w Rogowcu
siedzibą
CG
Odlewnia Żeliwa· w Sremie,
ul. Staszica 1
p z jmie do p cy p cown.ik6w
w
następujących
za wodach: .
murarzy kotło wych,
'llonterów izolacji termicznej,
zklarzy, ·
rnnterów spa ivaczy,
·nergetyków z wykształceniem średnim lub
zasadniczym eh pracy w systemie 4-brygadowym.
•
NOWE
R ~D
do kadry rezerwowej
LJ
po siadające
wyższe
ATRAKCYJNE CENYI
T
wykształcenie
w
specjalnościach:
PRZ EDSIĘBIORSTW'O ZAPEWNIA: konkurencyjne pła·
ce w3 zak ładow eg o systemu w ynagrodzeń, dodatek bełcha·
towski, zniżkę w opłatach za energię elektryczną I szero-
ki wachlarz świadczeń soejaln ych.
I nformacji udziela dział kadr elektrow ni - tel. 715- 61
1
lub na miejscu.
Do;azd z ·Bełchatowa a utobusem spod hotelu „Ene rgetyk", godz 8.57, 10.57, 12.07, 13.18.
• •2791-k
DZIAŁKĘ
budową
z
raz.pÓczętą
r;,przedam
87-28-92.
2&189 g
SEGMEN'.r mieszkalny -
komfortowo wy-k-0ńc.w­
ny
s.przedam
Listy
30.492 Biuro Ogłoszeń.
P oiotr'kowska 96.
SPR ZEDAM 0,47 ł:ta w
Pabian i·cach
tel.
82-22.-33.
S0671 g
KUPNO .- sprzedaż: te- S EGMENT
„Kam il", 1amra.żark11
lewizory, magnetowidy,
s:ziufl.ado w ą ,
magnetofony,
spr.zęt
restaw
wy.poozynkowy
gospodarstwa domowe„Graziella" - 11Przedam.
51-69-33.
29831 g
go pośredn.ictwo NAMIOT
32-33-07 Boniuk.
lklsobowy
sprzedam. Tel. 81-40-98.
27412 g
2i 460 g
AUTOPOSREIDNICTWO,
„PRIkupno,
sprzedaż POSREDNICTWO
MA".
Ku-pno-spr ··e ·h ~
sprzętu
zmechani;zo5pr.zętu
au
diowizualnego,
wanego.
gospodarstwa
gospodarstwa domowe go
domowego, meble , ramebli,
poja:r,dów
mec'rn diotelewizyjnego
ni<:?Jnvich, 55- 22-5:l
33-10-32 Mitelsztet.
29689 g
:J.5697 g
ODTWARZACZ video
z
apr.zedam
pilotem
65...St>-&a.
35980 g
PRZEDWOJENNE meble,
obraz, przedmioty artysty=• - kupię 42-15-Sl
357Z7 g
PRZEDWOJENNE
obrazy,
meble, por<:elanę ,
zegary, żyrandole. inne
wyposażenie
-
kupi ę
m i eszkań
86-84-24.
15453 g
KUPIĘ sypialnię
,Szmaraitd" 78- 55- 03 (S-10).
3096 g
BLUZKI, ~dlni e , sukienlki, komplety d ziecię<:e,
tajlan dzkie
~zed!IJII'.l
86-56-04.
84.Q99 g
BOAZERI Ę sprzedam
LowiC!l t el . 29-87.
2&7!}3 g
WS ZYSTKO
RTV: pośrednlctwo
kupna
aprzedaiy, &'.ijewskl .52-82-07.
32787 g
KUPNO spri.edaż telewizwy video. 57-52.-12
G ambii.
80010 g
A U'I'OPOSR EDNICTWO
TEJLEWIZORY, magnetokupno - irpraeqaż, sawd dy, od.twaraa;eze ku,pmochody,
lJ'l"ZYC:Ze-no ·- s:przedaż, pośred­
PY.
motocYJ.c.le. Cieślar
nictwo 83-10-32 MitelBł--87-48.
sztet.
81445 g
31819 g
„ UBIK" Bank Ofert i SPRZEPA.'VI
volvo 2~o·
Ogłoszeń. Kupno sprzeGL, metalik (1979) wy daż. praca, usługi, loposażony,
stan s uperkale. inne oferty
Idealny 57-35-25.
na jtan.iej 51-82-96.
3454-1 g
23788 g SPRZED.<\.:1:
dacię
30927 g
57- 24-92.
SPRZEDA.'VI pustak.i
34-43-47.
ZAMIEN I Ę
fiata
126-o
• 30752 g
(1986) na 125p 3~44- 1 9
(1118).
KOMPU TEROWĄ
m a30763 g
szynę dziewiarslkis „Sfoger". telewizor
„Ele- S PR.,:EDAM poj azd
inktron" - sprzedam wali d2lkl spalino w y t.>..l. 52-11-80.
olcolo--duo 4/1 34- 18-46.
30564 g
30358 g
KARPY Plumosus , Calla FSO combi, wolny czas
i inne sprzedam
propozyc je 51-07-83.
16-25-89.
30591 g
30605 g
130AZERIĘ
sprzedam.
Gł.owno Targowa 139.
30241 g
SPRZEDAM dziami.nę mislową, bistorową z in- M -2 sprzedam
lub zamienię
na T.rójm ias to
terlocku, g ł,adką IU b w
57-&4-17.
paski. Zdu ńska Wol a
28317 g
44-16.
20045 ft
Z A P I S Y
Kombinat Maszyn \Vłókie_nniczych
,,.
' '
I•
im.
Łódź,
Wła dysława (tomułki
ZBIÓR łlruck.awek 87-61-35
ul. Armii Czerwonej 89
UTRUDNIĘ
ucznia. Mepojazdowa, 6.
86-74-75.
3089 I
BLACHARZ samochodow y t y lko ·do karoserii
powypadkowych - ootrzebny. 36-66-95.
35169 g
. ZBIÓR tru&kawek. Krecia
51. .
29064 g
ZAPRASZAM do zbioru
truskawek. Brzezińska
189 (Nowosolna ).
35422 I
ZBIÓR t r uskaw ek, Kons tantynów, Nadrzeczna 2
(boczna Zgier skiej)
Szcześniak .
25020 g
ZATRUDNIĘ
szwaczki,
superwy nagrodzenie. 43-32-71.
23143 g
PRACOW NIKÓW do ·zachanika
Łódź,
w spólnie z
KOMENDĄ
' OJEWÓOZ
OCH , ILZ VCH H
ACY
Łódź,
ogłaszają
ul. Sienkiewicza 63
zapisy. kandydatów do
dochodzącego
ze o.
c
dla
młodzieży
kładu
V! wieku 15. 18 lat
doń.
ŚLUSARZ-WIERTACZ .
+
świ ade c two
szkoły
30925 I
ZATRUDNIĘ
chałupnik ów n a stębnówkę i o-
. v erlock . 51-76- 13.
30672 g
CHOLEWKAR ZY zatrudnię . 16-25-89.
30604 g
PRZYJMĘ
szewca
48-80-69.
29646 J(
:e; ,'rj, t1rłłi,;
.„ . .;a
..-
, - . , L t : •, ,
zedłożyć:
ukońc:ton'ia
P rzykości elny.
33-54-20.
Zakład zapewnia absolwentom hufca pracę w
vvyuczonym zawodzie oraz możliwoś ć kontynuowania nauki w średnim studium zawodowym,
uczestnikom bez po tawowego wykształcenia
naukę w podstawowym
studium zawodowym
o kierunku ogólnomechanicznyp. w CKU nr 3,
r,ódź, ul. . Armii Czerwonej 113/117. '· ·
~
ślusarskiego
Star e Złotno
115.
26468 g
UCZNIÓW - ślusarzy sa. mochodowych przy jmę.
Ul. Kolumny 390.
35634 g
ZATRUDNIĘ
szwaczki
· (ktir tkl, dr esy) Be·
TOKARZ,
+FREZER,
Kandydaci winni p
Albańska
przyjm ę.
w zawodach:
+
MIESZKANIE 6.Y m
t rzy p oiko je. s tare budawnictwo. wygody
sprzedam.
L isty 29914
Biuro Ogłószeń, P.iotrk <YWS1ka 96.
POS ZUKUJĘ lokalu
na
krawiectwo.
Potrzebna
szwaczka chałupniczka.
L isty 2\l712 Biu r o Ogło­
szeń, Piotrkoy:ska 95.
P OKÓJ k uchn ia bloki ,,Dom-. złotej jesie n i" .
opieka lekarska zamie nię
n a mieszkanie
2-3-pokojowe (bez w ygód) Listy 298i2 Biu ro
Og łoszeń ,
P iotrkowska
96.
MIESZKANIE
dw upokojowe 42 m, t el efon sprzedam 51-00-38.
2.9830 g
POS ZU KUJĘ mieszkainia .
g araż.u 43-33-73.
KUPIĘ
sklep, loik:al
' własnośc iowy , centrum
L isty 30994 Biuro Qgło­
szeń P iotrkowska 96
PILNI E poszukuj ę dużeeo lokalu na pracowni ę kra wieoką W id2!9W 36-70-8~ po 18.
33501 g
KUPIĘ, wydzierżawi ę po•
m ie.szcze111ie Aik:lepowe 55-13-26.
29753 g
LEKARZ z małżonką pos zukuje mies2lkainia w
J>rywatnej
kamienicy
81-95-02.
26236 g
MIF..SZKANIA 2-; 3-pokojowego z w ygodami poszmku j ę. L isty 3095 Biuro Ogłoszeń. Piot rk<1Wska 96.
pa'!lstawowej lub h via-
<lectwo z ostatnit>fklasy,
2 fotogr<.>.fie,
kartę zdrowia.
Zapisy przyjmuje
szczegółowych
informacji
udziela
Komenda OHP 23-20 przy KMWL „Wifama", Łód:!, ul Ar mii Czerwonej 89, tel. 14-07-07 wew. 218.
4164-k
~
+
„ARKA" - lekarze spe. cjallścl EKG ~ 78-15-00.
'
.
30862 g
.INTERMED" całodobowe
pogotow ie lekarzy.
34-10-77.
31567 g
PRYWATNA Pomoc Lek a rzy Spec jalistów cało­
dobowa. 74-41-08 Sikorska.
32435 g
,MEDIN" - akupunktura, USG famy brzusz.
ne j, ciąży , girtekolog!aJ
Piot rkowska 90, 82-01-12.
8!1~5
8 DZIENNIK ŁODZKI nr 141 (12958)
I
wydzierżawi
tel.575555
· PRYWATNE
POGOTOWTF LEK.
SPECJALISTÓW
DLA DZIECI
I DOROSŁ YCB.
na atrakcyjnych warunkach
POJAZDY STMOCHODOWE.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo mają
sbud -
pracownicy PTSB „ Tran·
Łódź',,
NA TELEFONICZNE
WEZWANrn
posyłamy do domu
pacjenta odpowiedniego
specjalistę.
CODZIENNIE 8-22.
d
34520-g
SW
P-
DR med. A. Nowak-Skowrońska specjalista gi·
nekolog położnik. Zgło­
szenia t el. 57-84-45 po
godz t5.
35164 g
APO zabiegi pielęg­
niarskie, dyżury. opieka,
masaż , rehabilitacja. 86-69-69.
32391 g
„MEDAR" Zielona 6
tel. 33-85-20 godz. 9-18.
USG
jamy brzusznej.
serca. staw6w biodrowych. Rektoskopie, gaa·
troskopie,
konsultacja
lekarzy specjalistów.
3471 k
MEDICUS Zesp6ł Lekarzy Specjalistów, Wólczańska 155, tel 86-32-40
od 11.
3773 k
•.ALMED" - lekaue SP'cjaliści, diagnostY'ka, lec zen ie, rehabilitacja, m.
in. badania kierowców,
psycbotera-pia,
leczenie
łysieni a
J>laclrowatego,
otyłośc i, nałogu palenda,
Armii Czerwonej 91/83.
godz. 16-.21. od 18 tel.
74-74-70. I
3674 k
GINF)KOLOGM„ chLt„urgia
naczyniowa, m!did:tyca,
o·tvrzodzenia,
iY'lalld.
USG - pełen
:zaBrres
„WILMED" Żeromskiego
27, 33-12-74.
83490 '
GINEKOLOG. 'I1uwima 20
poniedziałki,
środy,
pi ąiki. 33-55-30 Ozerwon iec.,
28661 1
GINEKOLOG
qłoszenia codzitnnie. - 87-73-79. WidawskL
\
82lll I
US!} serca, brzucha, cią­
ży.
Próby wysiłkowe.
EKG. Rektoskopia. Biopsja guzów sutka. Kon•
sultacje
specjalistów:
Kardiolodzy, intern:iści,
inne. 12-19 ,,DAMED"
J:ul ianowska 20, 57-79-44.
84796 g
WIZYTY domowe lekarzy
specjalistów, EKG,
51-27-13, Koslewlcz.
35159 I
DEKODERY PAL na zachodnich p~ołacb.
Roczna 1warancja. Int.
. · Doczkal. 33-24-41.
32500 g
DYWANY, t.aipicerkę podciśnieniowo
43-07~13,
piorę.
BaklińSld.
35232 g
„POLPUKS",
Piobrkow•
w 18 - lnformacj„ pe>. średnictwo kupn.a
•Pl"Zedaży, ·zamiany, wynajmu mies:'llkania. dział­
ki, RTV. video,
komputery, maaeyny. Prowizja 1 procent. Informacja o wolnych etatach. 32-49-44, (9-17).•
35379 g
A~TENY instaluję.
Stasiak. 84-02-52.
29484 g
USZCZELNIANIE wodoodporne
substancja.mi
zachodnimi
„Sillconplast" 57--88-48.
25694 I
DEKODERY ·PAL-SECAM,
fon~ę przestrajam
tnt.
Pt\Hl7Jko &2-80-73.
l20l8 I
LODÓWKI naprawa
48-17-32 Wojciechowski
(8--10).
31097 g
SUPERWYCISZANI~ zabezpiecza.nie
drzwi.
gwarancia. Domański ' 87-42-20.
2 7328 g
DEKODERY PAL-SF.C:AM.
magnetowidy przestrajanie 86-24-30, Wiś­
niewski.
31446 g
FARBY, szablony do sitodruku p0leca Bedna:rczyk. Rokicka 37.
32682 g
NAPRAWA maszyn IZYjących, 111-98-71
grzeeznościowy. (9-11; 16--18).
Dmowski.
33016 g
„
DRZWI dodatkowe. skuteczne
z.a.bexpieczanie
52-42-57,
52-19-44_
Waszczyik.
34281 g
NAPRAWA pralek a'\IJto-matyc:xnych 32-50-'17, MaJksymilj.an.
9341 g
NAPRAWA pralek automatycznych 87-51-79 Horaim.
22525 g
PROJEKTOWANIE,
urzadizan ie terenów zielonych i ol(rooów Bic z
42-66-12.
29652 g
PIORUNOCHRONY,
Hulicki 51-25-46
30590 g
PAL przestrojenia. fon ia .
magnetowidy.
78-94-08
Inż. Robakiewicz
29351 g
CYKLINO W A.NIE.
Janiczek, 36-12-44.
30998 g
TAPETOWANIE _I_
Nowak 74-03-17.
28165 g
CYKLINOWANIE. 143-49-67
żylowsk.i.
25814 g
PRALKI
automatyczne
napraw;1 Grali 71! . 80-07
(8-10) .
31248 g
MAGNETOWIDY wyp0życza l n ia. 55-27-34. Gołę-b iewski,
17940 g
MEBLE kuchenne
Wólczańska 4. B<:>gdanowicz
83-66:-11.
34132 g
ŻALUZJE
przeciwsłone­
czne wysokiei ja l: oś.ol,
k.ilkuletn ia gwaran c ia '2-03-62. Zamv•ł ovv skL
ł2:H O
g
CYKLINOWANIE
~ k ierowan ie. 43- 24- 18
. Antc>:u k. „
;3;::ao2 g
: 'YK LlNOWANlE. 'akierowa n. ~ 43-78-48
Pytla sińsk i.
2b346 g
G L .-\ ZUR Ę
u k ł adam
32-78-47 Szy !lde l
3~555
g
MYCIE ok ien
33-68-17.
3-002 g
m aszyn szySkręta
35-39-23
3CC97 g
NAPRAWA
jących
ARTYKUŁY
zagraniczne
pI"Łyjmuje Komis
,Vega" Kilińsk ; ego 41
.30413
ł
lflllll 11111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111I111U111111111111
DUŻY dom do wykończe- SPRZEDAM
n1& IJ)JV.edam.
ska 113.
SOXOLNiiKI
~
Marysiń-
57-93-69.
namiot
36073 p
36063 p SPRZEDAM piec gazowy
dz.lałikę
c.o. 48-25-55.
36028 p
118-70-11„
MASZYNĘ
dziewiarską
38160 p
„Sionger" programującą
KUPD'f ~ cement - &orzedam 55--32-50.
13-98-88 po 18. 11-23-21.
36078 .p
38114 p SALON gier lub lokal DWUTl!lOWNIX 1-ł. te - sprzedam. 86-45-29.
knlp!• 14-11-11.
36040 p
~lp ·FIATA ritmo d iesel (1982)
- sprzedam„ Nastrojowa
DZ!AJNIN~ ~dam
Brzoekwi'llloiwt. 8,
30/17.
36151
VW
jetta
3112 l> SPRZEDAM
KIOSK
wuzywiny
(1982) d iesel. 55-~9-4 1
sprzedam lub przyjmę
360% p
w.p61'111ka 86-40-48.
SILNIK 126p - sprzedam
.
36221 p
87-45-97.
36254 p
P.ElRKUSJ1$ - aprze<lam SILNIK -żuka sprzedam.
Kiusoc!Mkieto 142/21.
Dekarzy · zatrudnię
55-50-49.
3607'1 l>
••ELElKTRONA" - spnze36084 p
dam 32-98-03.
MAŁŻENSTWO J>OSZuku35498 p
je miesi.kania 48-83-55.
SPIRZEDA.M ,,Atari
800
36226 p
XL" '3-13-18.
POWRACAJĄCY
:r. za136193 p
granicy . posZJU.kuje m ieSP!R.ZEDAM „Rublllla 210"
szkania z telefonem , 57-66-77.
86-10-51.
36133 p
36149 p WYNAJMĘ
m iesz,kan ie
SPRz.EDAM
OTVC
- 51-40-58.
81-96-72.
36158 p
36148 p POSZUKUJĘ m ieszkan ia
SPRZEDAM
video
36-30-44 pok. 909.
57-85-96.
36207 p
36123 l> USŁUGI
sztukatorskie
•. ELEK'I.iRON"
(gwad.nstylowy wystrój wnętrz
cja)
11PXZedam
74-80-18 Adamiak.
84-37~.
36100 p
818120 p MALOWANl'E
miesio:kań
„HELIOS" duiy sprrze36-&7-43 Ku.rela.
d.am 1.5-80-~.
3&106 p
3609.1 l> POSIADAM nysę, wo.lny
„ELEK'l1RONiA" 91>rzedam
czas - propozycje. Pu111-61-26.
ata 30.
36099 p
36079 p
TVC,
odtwarzacz
ZATRUDNIĘ
dziew iarza
sprzedam. 32-76-76.
(interlOOk) 51-50-79
.
36112 p
3112 p
SPRZEDAM czeski
ty- ZATRUDNIĘ do zbioru
randol ~1-77-09.
trusłcawek.
Nowosolna,
3620!! p
Wiączyńska
15. dojazd
DZIANINą
b&wełnlaną.
autobusem „53" do koń­
maszyny
chicrwla.ndkie
ca.
86236 p
t>l.aslci• IPJ,'Zeda.m POŃCZOSZNIKÓW
na
Sląska co.
11..Zodlaki" zatrudnię
DT-41-a,
86223 p
CUKIERNIKA
zatrudn i ę
Koluszki, Brzezi ńska 10,
tel. 14-09-61.
3ó'224 l>
Z.A l'HU uNI Ę szwaczki 74-87-79.
36210 p
WYTNIJ zac h owaj za wsze aktualne. Za t rudn i ę
wykwalifikowane szwacziki, uczennice. Grunwald2lka lOa (~12).
36199 p
ZATRUDNL1\1Y:
k obiety
do cięcia skór y Szwaczki
na
zy k-zak
78-25-40. .
36284 p '
ZBIERANIE
truEkawek
36-27-76.
36110 p
DZIEWIARZA n a in ter lock przyjmę 78-22-23.
36100 p
ZATRUDNIĘ
szw aczki.
Sejmowa 18,
36054 p
ZATRUDNIĘ
malarzy,
glazurników 43-70-10.
36056 p
MURARZY, malarzy zatrudnię 48-07-17.
30062 p
SZW A C ZKĘ za trud n i ę 32-62-68
36072 p
ZA TRUDNIĘ m alarzy 86-77-08.
36113 p
MECHANIKA
sa moch o. dowego zatrudni ę Witkowski. Przestrzenna 59
36117 p
SZWACZKI zatrudlnię. · Wojska Po-lskiego
88
tel. 55-!18-16 po 19.
.
36152 p
MALARZY, rencistów zatrudnię
87-73-72 J>O
16.
36157 p
TYNKARZY zatrudn ię 86-73-67.
36197 p
ZATRUDNIĘ
szw aczki,
uczellJl ice (teksas)
78-90-54.
36198 p
PRZYJMĘ gla'1Jllm filt a 112-41-85.
35096 p
DO zbioru truskawek zatrudnię. Grabłeniec 2 (od
l\4b!el'\skleJ).
8114 p
I
osiedle Widzew
74-28-13
Tł-29-55
7ł·lł-łl
TEATRY
WAŻNE
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Straż
Pożarna
Informacja
służby
zdrowia
Informacja kolejowa
Informacja PKO
Informacja telefoniczna
Informacja PKS
Dworzec Centralny
Informacja kulturalna
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie energetyc.z na
Łódź
Łódź
999
997
998
36-!5-19
3G-55·55
31-32-11
913
31-97-01
33-92-21
7S-~-4i
Północ
Południe
Pogotowie gazowe
74-55-23, 74·&1-~5. ...
Pogotowie dźwigowe
74-87-H, Tł-40-41
TELEFON ZAUFANIA - 33-37-37
w dni powszed.n ie w godz. 15-7,
w dni wolne od pracy całą do· ·
bę.
•
TELEFON ORIENTACJ'I I PORADNICTWA
ZAWODOWEGO
'33-88-61 czynny od
poniedzlał•
ku do piątku w godz. 15-19
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z ciążą problemową czynny w
dni powszednie w godz. 11-2:a
nr 57-40·23.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z pr-0b\emem alkoholowym - 57-31-42
(poniedziałek piątek 11-20),
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAU•
F ANIA - nr 33-50-68 - czynny
od poniedziałku do piątku w
godz. lZ-18.
TELEFON DLA RODZICOW
nr 33·24-99 - czynny od ponlll·
działku do piątku w godz. 1315.
POGOTOWIE MIESZKANIOWE:
spółdzielcze
32-46-36
komunalne
36-33-95
osiedle Retklnla
88-79-41
WIELKI - godz.
19 „Theresa"
(Opera St. Etlenne)
18.0li. - Jak wyżej
NOWY godz. 19.15 „Do:tywocle"
18.06. - jak wyżej
MAŁA SALA 1od%. H „Sle
kochamy"
18.06. - jak wyżej
.JARACZA - nieczynny
18. 6, godz. 19 „ObyWatel Pekoslewicz".
MAŁA SCENA godz. tł ,,Kapelusz pełen deszczu••
18.06. - jak wyżej
SCENA NAJMNIEJSZA god2,
10, 12 „Potarcie błękitnej królewny"
18.06. - godz. 12 jak wyiej
POWSZECHNY - goct„. 19.15
„Pułapka na myszy"
, 18.06. - jak wyżej
MUZYCZNY - godz.
18.30
„Skrzypek na dachu"
ll!.06. - jak wyżej
STUDYJNY - godz. 19
„Pokój
· dziecinny"
18.06. - jak wyżej
ARLEKIN - nieczynny
18.06. - godz. 12, „SmieJ
się
łmleJ mala Oshln"
PINOKIO - godz . . 17.30 „Po baj·
ce"
18.08. - godz. 12 Jak wyżej
FILHARMONIA (.sala Liceum Mu·
zyc:znego ul. Sosnowa 9) godz.
17. Koncert symfoniczny. Orkiestra Symfoniczna PFŁ. Dyrygent
- Bogdan Olędzki. Sol!śc.i
Dyplomanci Akademii Muzycznej: Paweł żebrowSki - obój,
Katarzyna Nowak
sopran;
Tadeusz Jędras
baryton;
Renata PelLkjlnt fortepian,
Wojciech Gfzeląit - baryton,
Małgorzata
Dłu~sz sopran,
Magdalena Sztandera - fortepian. W proeram!e: W. A. Mo·
zart, G. Donizetti,
P.
CZajkowskl, R. Sch\.\mann, G. Rossini I 'I'. Liszt.
18.08. - t\iecz;ynna
' MUZEA
RADOGOSZCZ (:Z:glerska
147) godz. 1-0--16
18.06. - jak wyżej
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA•
FICZNE Gpl. Wolności 14) godz.
ODDZIAŁ
ł-15
18.06, - godz. 10-lS
MIASTA ŁOl>Zl (Ogrodowa 15) godz. 1Q--.;J4
18.06. - Jak wyżej WŁOKIENNICTW A
(Piotrkowska
:is2) godz. 10-18
•
I
SZTUKI (Więokow*-le10 H) &oda.
10-16
18.08. - jak wyżej
MIASTA ZGIERZA (Dllbrowskleto
2.1) godz. 10-13
18.06. - godz. 10-14
MIASTA PABIANIC (pt. Obroń­
ców Statlngradu 1). godz. 10-14
18.08.
godz. 10-11
WYSTAWY
SALON FOTOGRAFJ1tl ('Plotrkow•
ska 102) godz. 10-18 „Na ulicy
Piotrkowskiej"
•
18.06. - jak wytej
OSRODEK PROPAGANDY SZTU•
Kl (park Sienkiewicza)
godz.
11-16 wystawa tkaniny
18.06. - jak wyżej
SALON SZTUKI WSPOŁCZESNE.J
(Plotrkowska 88) godz .11-18 wy•
stawa graflkl
13.06•. - jak wytej
GALERIA BAŁUCKA (Stary Rynek 2) godz. 11-16
k"o!ekcja
ubioru
18.06. - jalt wyżeJ
GALERIA SZTUKI
(Wólczańska
31) godz. 11-16 wystawa popie~
. nerowa
MUZEt,JM KINEMATOGRAFII (ul.
Piotrkowska 132) godz. 17 Józef Robakow:;ki
18.06. - godz, 18
zamknięcie
wystawy
GALERIA SZKOŁY
FILMOWE.f
(Piotrkowska 189) eodi:. 12-20
J. J. 1\Iarc.z ewski. Fotografie.
18.06. - jak wyżej
zoo -
• • •
czynne od . godz.
do
18 (kasa do 17)
OGROD BOTANICZNY - c2ynny
w godz. 10-20 (kasa do 19)
PALM'.lAltNlA - czynna foprócz
ponlMzlałkOw) w godz. 10- 17
KINA
PRZEDWIOŚNIE
„Wlru,lący
seks„ USA od lat lll godz. 15.30,
17.3Q, „Ostatnia cesarzowa•·
chiński od lat 15 jtodz. 19.30
18.06. - jak wyżej
BAŁTYK „Nocne gry" - USA
od lat 18 godz. 10, 12.15, 14.30,
17, 19.30
18.06. - jak wyt.ej
IWANOWO - „Sztuka kochania"
- poi. od lat 18 godz. 16, 18.
Film z czytana listą dlalOl?<JWą:
„Ludzie kotv" - USA od tat
18 godz. 10
18.06. - BaJkl - „Bttr•a
na
wyspie" - godz. 15 - dale.I Jak
w~e!
POLESIE - ,.P!lkllrSkl poker"
poi. od lat 15 - godz. 16, 18
18.06. - Bajki - „Stefanek" l i - dalej jak wytej
,ooz.
Wt.OKNlARZ - „W lln141 prayfatlU" - franc. od lat 18 IOdZ. ·10. 12.15, 15, 17.15, 19.llt
18.08. - jak wyżej
WOLNOSC - „Co lubią tygrysy"
- pol. od lat 18 - godz , 17,
Seans lrzedpremlerowy „Rambo
I" US
od lat 15 - godz. 19.
18.06. - „Co
lubią ty~ysy"
pol. od lat 18 - godz. 15, 17.
Searui przedpremierowy „Rambo
I" - godz. 19
ZACHĘTA
- „Osaczona"
USA
od lat 15 godz. 16, „Pr:r:emlnęło
z wiatrem" - USA od lat 12 godz. 18
18.06. -
jak
wyżej
TATRY - LENIE
„Blue velvet" USA od lat 18
- godz.
i1..to. (W razie n1epogody seans
odbędzie się w klnie 0 'Tatry"\
18.06. - Jak wyżej
ŁD?t
- „Trójkąt bermudzk!" poi. od lat 12 godz. 10, 12, „Dawno temu w Ameryce" USA od
lat 18 godz. 14, lB.
LS.os. - Bajki godz. 11. „Trójkąt bermudzki" poi. od lat 12
godz. 12, „Dawno temu w Ameryce" USA od lat 18 godz. 14,
1B
WISLA „Smierctonośna ślicz­
notka" - USA od lat 18 godz.
9, 11.15, 13.30,. 15.~5; ., Mos! na
rzece Kwa\" - ang. od lat 15
godz , 18
18.06. - Jak wyte4
STYLOWY
„Srnterctonośna
ślicznotka"
-
USA oe1 lat 18 -
godz 17, 19
18.06. - „Sm!erclonośna śllcz­
t;lOtka" - godz. 15 1 17 19
TATRY MALE - STUDYJNE „Honor Priµlch" - USA Od lat
18 godz. 18.30
18.06. - „Tabu" - poi.
od
lat 18 godz. 18.30
TATRY - „r~rótkl mm o mlloś~!" poi. od lat 15 godz. 17,
19
ta.os. - jak wytej
Iluzjon
„Ucieczka
King-Konga" Jap. aodz. 15, 17,
. 19
.
•
18.06. - „Powrót Lassie" USA
godz. 15, 16.30, „Ucieczka King-Konga" jap. godz. 18, 20
OKA „Cobra" (USAI Od lat
15 godz. 13.30, 16, 18.30.
18.06. - jak wyżej
SWIT - „Rozkaz 027" koreąńskl
od lat 15 godz. 11. 12.30, „o~at­
nl cesarz" ang. od lat 15 godz.
DKM -
U, 17, „Czarownice 1: Eastwlc:k"
goeiz. 20
.
18.06. - jak wytej
STUDIO h Wielkie
tarcie" franc. oei lat 18 go& l'f, 11
18.06. - jak wytej
ZŁOTA .JESIER „Nowy Jork
- czwarta rano" poi. od lat 15,
godz. 18
18.06. - jak wytej
HALkA „K<>sm1czne jafa"
USA od lat 17 %.ddz 14 \6 18
18.06. - „Kosmiczne jllfa" godz. 13, 16, 18. Bajki - „Mokry
dzień" 2odz, 15
Ml.ODA GWARDIA - „Interkosmos" - USA od lat 12 - godz.
10, 14.30, 17, 19.30
18.06. - Bajki
„Bocianie
gniazdo" - godz. 11. „Interkosmos" - godz. 12, 14.30. 17, 19.30
MUZA - Bajki „Duchy puszczy"
godz. 15, „Trzech ojcOW"
franc. od lat 15 godz. 16 18
18.06. - Jak wyżej
MUZA - Widee - Spotkante z
Louis de Funes. „żandarm
w
Nowym Jorku" - franc.· godz.
15, „Wlelka włóczj)!!a"
franc.
god!. 17.15
18.06. - jak vr;żej
1 MAJA - Bajlci „Krasnoludek"
d'.>dz. 15, „Czarodziejski las" fug.-USA b.o. godz. 16, „Gliniarz
z Beverly Hl11s" cz. II
USA od lat 15, goc'7.. 18.
18.05. - jak wyżej
POKOJ - „Nocne j3strzęble"
US I\. od lat IS godz. 16. 18
fa.os. - Bajkl „Kukuryku"
!?:)Il.Z. 15, dale.1 jak wyżej
fH)'!A
,e!iekt1 on1cnl9 mor.
rlcrca" ·- tJSA od ·~t 15 godz
IO 12.15. 1~; . Malońe'' OSA
ort tal 18 g0rfz 17.15 11J 30
18.06, - Bajki - „Gwiazdka z
nieba" godz. 10, it, „Elektroniczny mordarca" godz.
12.15, 15,
„Malone" godz .17.15, 19.30
ST05ł
- „Kooalnle k•Ola Salomona" - USA od· lat 12 li!Odz
16; „Cobra" - USA od 1at 15
godz. 18
18.06. - Bajki - „Kolet.a
z
Afryki" godz. 15 dalej jak
. .zgięrz -
wyżej
Dąbrowskiego
O~orków
u~
-
10,
Armil Czerwonej 11.
DYżURY SZPITALI
Chirurgia urazowa - Szpital tm.
J"<mschera (Milionowa 14)
Neurochirurgia - Szpital
tm.
Koperrt!ka (Pabianicka 62)
Okulistyka - Szpital Im. .Jon~hera (Milion.owa 14)
,;ll'l'Chlrurg!a dziecięca
Szp.i·
(Sporna
tlłl
Im. Konopnickiej
36/.50)
Laryngolo2la dziecięca Szpital Im.
Konoprticklej
(Sporha
36/50) .
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital !rn. Barlickiego (Kopcińskiego
22)
Im.
Laryngologia
- Szpital
Pirogowa (Wólczańska 195)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia - Przychod11'.a Dermatologiczna (Zakątna 44)
lR czerwca br.
.
C:ilrurgia urazowa
- Szpital
Im RadUńskleJ?:> (Drewnowska 75)
Neurochirurgia - Srpltal
Im.
tlarllcklego (I<opcińsklego 22)
Okulistyka - Szpital im
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Ch!rurgln dziecięca Szpital
~m. Korczaka
(Armil Czerwonej
15).
Laryngolo~ia dziecięca Sz?ital im Korczaka (Armil Czerwonej 15)
Chir\irgia
szczękowo-twarzowa
- Szp ital lm Barlickiego (Kopcińsk~e~'.J !::?).
Laryngologia -
.;
•
>,
'(
>
~
Szpital Im. Bar-
ti.cl<:iC!!'J H':ooclńskleg0 22)
Toksykologi;i - lnstytut Medycyny Pracy (Teresy B)
Wenero!ogfa - Przycho~n!a Der.
mat ~l-0glcma
(Zskątna
44)
'telefoniczny Ptmkt Informacyjny dotyczący choroby
AIDS · czynny od godr.. 15 do 7 telefon
33-31-26.
Ambulatoria dorafneJ
pomocy
- Interna dla d'>roslych (Sienkiewicza 13i)
tel. 36-31-00 w.
WYPOŻYCZALNIE
KASET WIDEO
1. Piotrkowska 76 - nieczvnna
2. Narutowicza 20 - kino ,Bał­
tyk" - czynna od godz. 12 do
15
18.08. - nieczynne
-
~.
gabinet chirurgi! dziecięcej (ul.
Armtl C1erwonej 15)
czynny
cala dobę tel. 74-14-141
- e-ablnet pediatrii ut. Armil
Czerwonej 15 czynny od 15 do
7; w dni wolne od pracy czynny całą d'lbtl tel. 74-14-?4,
·
- P'a!Jl.nct
shmatoto~lcrny
ul.
Zaoc:ilsk!cj 1, czynny od godz
19 do. 7; w dni wolne ot1 pracy or7cz cala dobę, - •3-39-72.
- gabinet okulfstycrny,
ul Zapol<:klel I. c•ynnv od ·god"Z. 1'7
do 7; w <'In\ wolne od pracy
czynny całą dobq.
APTEKI
Mickiewicza 20, Piotrkowska 61,
6,
Lutomierska · 146,
Olimpijska 7a, Gorklej!;o 21a.
P:iblanlce - Wyspiańsk iego 1,
Aleksandrów - Kośr iusr;lt\ 4.
Konstantynów - Sadowa 10,
Głowno .Łowicka 63,
Ga~ar!na
ł
i
~
~
·•
i
)
'·
1
~
~
-.111111~rllllllllllli1SD!i21S!illliiiil!liellllllllll!lllllllll!llllilllmll!:lllllllil!l'il!l:!!!ii1!i!ll!lllllilll!llllfl!ilill!:'ll!~~::i!!!~~~:::;~~~~~~~i:t!!!Bll!Q2!:!'<!!~1Q~~OZ!::t:tl::il'l!ti:!i!!i!S:~i!\'!l:!l!l~~t:~:?'.':::!'!l:it:~~:i::iz:~·=~~~~~'!:"·":~~:;:;:__:...z::.:::3!-~~
Konferencja prasowa J. Onyslkiewicza
DZIS I JUTRO W- RADIU
lowcy". 16.05 z muzamt. pod rt:kO: \ aud. 18.30 Krajobraz)'
histGr;yczne.
PROGRAM I
. „ •• " ' " " · 1 "u"
:>vcjologia I życ;e
;>uiucme - tel. 17.10 Pe3za:!: polski 11.00 Koncert.
11.57 Komunikaty. aud. 17.30 KUllsy historll
_ aud.
11.59 Sygnał czasu.
12.05 Magazyn •u.uu Muzykoterapia - 'iUd. 18.30 MU„Z kraju i ze swiata". 1.2.25 Studio zyczne nowości. 13.00 Studio
W)'Wy,borcze. 12.40 Radio Artel.
12.41 Polaków. 19.30 . Wiad. 19.35
Lektur;y
Chwila muzyki. 13.00 Komunikaty. Czwór.k.i. 19.45 Kameralistyka jazzo13.05 Radio kierowców. 13.30 Kon- wa. 20.00 W świecie
humanistyki.
cert reklamowy. 14.00 Wiad.
14.05 _J.~0 Nagrania z !Umów
aud.
Piosenka tygodnia: 14.SS Pięć minut 2.1.00 Fotel w czwartym r:r.ędzte
0 !Umie. 1s.oo Mój program w „Ryt- rel. :u.10 Placido Domingo _ moJa
role". LB.OO Wiad. 16.05 Muzyka
1 życie na &eenie. 22.00 Wieczór
ze
aktualności. 17.00 Przebo3e z Ust~ 11łuchowlsklem Allred de Musset
Jana Webera. 17.30 „Slady pamięci' „Dwie kochanki". 28.U Piosenki
- aud, 17.50 Klo tak pięknte gra - przeboje. 2.3.27
Jutro w programie„.
Wojclech Gogolewski. 18.00 „Matyllla- :13.30 Wlad. 2.3.35 Kalej.dosll:op kultukowle" - odc. 18.30 Koncert · dnia. ralny - aud.
19.00 Ma2azyn „Z kraju I ze świata". 19.:IJ5 Chwila muzyki. l9.30 RaNIEDZIELA, 18 CZERWCA
dlo - dzieciom „Supełek" _ aud.
20.00 Wlad. 20.07 Na marginesie wyPROGRAM l
darzeń.
20.10 Komunikaty Totał;.za.
tora. 20.15 Koncert życzeń. 20.40 Al-I Studio Wyborcze Polskiego Radia
koholizm, alkohol. 20.45 Opowiada- godz. 9, u, 13, u
•
nia Zofii Nałkowskie3. 21.00 Komuu.oo Koncert. U.59 Sygnał czasu.
Itikaty. 21.05 Przy muzyce o spor- 12.0; Przegląd tygodników. 12.45 Mucie. Zl.30 Studio Wyborcze.
22.00 zyczne Rowoścl .13.00 studio
Wywiad.
2.2.05 Zaproszenie do tańca. oorcze. U.30 Mike Oldfield z płytą
22.45 Radiowy Odeon. 23.00 Dzlen- „Dzwony rurowe". 13.45 Dom 1 My.
nik. 2.3.30 Zaproszenie dó tańca. 23.55 14.00 scena 1 film - aud. 14.SO W
Półnoo poetów Gluseppa linga• Jazioranach.
15.00 Koncert tyc.zeń.
rettl.
1s.oo Wlad. 15.10 Teatr l>olSl<lego
Rad.la ,,Serdeczne pozdrowienia Lu·
cyfer" - słuch. n.oo Wiersze
dla
PROGRAM II
Ciebie. 17.20 Przed festiwalem Opole '89. 18.10 Dialogi h.lstorycz.ne. 18.20
U.2~ Afrykańskie rytmy
aud. Swlat mqzykl: Leopolda Godowskie;13.00 Wiad. 13.05 Serwis informacył·­ go lgraszk.l z Chopinem. 19.00 Dzll!nny (LI. 13.10 z cyklu „Okolice ku nlk. 19.10 studio Wyborcze.
19.30
tury"
Jerzego Wilmańskiego
(Ł).
dzieciom „Michalinka
1
13.20 Radiowe Studi-0 Wyborcze (L). Radio
Michalina" - słuch. 20.00 Wlad. 20.05
13.50 Przebój za przebojem. 14.oo Pa- Przy muzyce o sporcie. 20.55 Komumiętniki i wspomnienia:
Lawrence
Totalizatora. 21.00 KomunikaOlivier - „Autobiografia". 15.00 Al· nlkaty
21.06 Nowa muzyka. 21.55
W
bum operowy. 15.30 Niezapomniane ty.
kilku
taktach.
22.00 Teatr. Polsldego
głosy • .16.00 Rozwiązanie zagadk) m,u,,Serdeczne
pozdrowienia
:i;ycznej (Ł). 16.05 Dyskografia Dive Radia
Lucyfer". 13.00 Wiad. 23.25 Plo~ki
Streits (Ł).
17.00 Aktualnogcl tinta naszych
twórc6w.
23.56
P6łnoo po..
(L). 17.15 Studio Wyborcze (Ł). 17.łll etów.
Dzieła,
style, epoki.
18.15
Tim
O'Brien „W pogoni za Cacclatem" PROORAlll l i
odc. 18.25 Reklama. 18.30 Gwiazdkozblór - aud. 19.30 Wieczór w filhar13.00
Wiad,
13.05 Na anten!• radio•
monii. 21.10 Wlad. 21.15 Wieczorne weJ
ł.6d:t-Plotrk6w-Slerad1
(Ł)
refleksje.
21.20 Wieczór Uterac:ko- 13.20
żapis wspomn1eń. 14.00 P<\o·
-muz:yczny. 21.30 Mirosław Łyszczak senkl z dobrą dykcją: Elibieta Sta,ł:ksperyment". 22.00 studlo sterostecka. 14.15 z czego śmle}ą
au:
r,.
23.00 Iris Murdoch „Morze mo- nasi
sąsiedzi aud. 15.00 Koncert
rze" - odc. 23.20 Studio Stereo.
chopinowski. 15.30 Katalo11 wydawniczy. 15.35 Europejska Lista Przebojów. 16.05 Program lokalny (Ł). U.OO
PROGRAM III
Aktualności dnia (Ł). 21.20 Ryszard
11.20 Graham Swift - „Kraina wód" Strauss „Kawaler z rótą". 22.35 Wieczór
płytowy.
- odc, 13.00 Edmund Wnuk-Llpińsld
„!l!or<i
założycielskl" odc.
14.00
PROGRAM W
Sławne koncerty instrumentalne
XX
w. - au!\ 15.00 Serwis Trójki. 15.05
d
wszystkie drop,i prowadzą do Nasvlli.OO Pod dac!1a.ml Paryża
- au .
Ile _ aud. !5.4 0 „Jeden dzień w Ka- 11.30 „ „Dzlenr-uk1, czasów onJemla1;s>u" _ a'td. 16 .00 zapra<zamv
ąo łych
- aud. 12.00 Recital Alexisa
Trójki. 19.0ll Pomyślmy rat
jeszcze We1ssenberga - aud. 12.SO Wizyty i
_ aud.
19.50 Graham
Swift _ . podrOte - aud. 13.0S Serwis Trój,.Krnlna wód" _ odc.
20.oo
Lista . ki. 13.10 Niech gra muzyka - a~d.
Przebojów
Pro 2 ramu !U prowadzi 14.00 Prywatnie u Krzysztofa Ki ś­
Marek Niedźwiecki,
tel. 29_ 40 _21 czyn- 1lowskl~go„ 14.15 Niedzielne muzykony 16-18.30. 22.00 Informacje sporto- wanie - aud. 15.00 Przegląd wyda\Ve. 22.10 50-ka 7. panem Anlirzejem. I"Zeń tygodnia. 15.30 Co nam zosta23.00 zapraszamy do Trójki.
ło z tych płyt? 15.50 Magazyn literacki. 16.05 Dzieła, Interpretacje, nagrania. 17.00 Proszę czekać, bt:dzle
rezmowa z Bogdanem
Olewiczem
PROGRAM IV
tel. 29-40-21. 19.00 Serwis Trójki. 19.05
'1.00 z mikrofonem po l<rafu ii.so „Telefon" - Krzysztof Jakubowski.
Fe""k~ia
Reportaży.
12.00
Wiad. 19.30 Proszę czekać, będzie rozmowa.
l~ n; t{anela z .Tanownlk aud. w.oo Baw slę razem z naml. 2>1.00
aud. 2.1.20
12.!!ll Biuro
Listów - odpowiedzi. , My błędni rycerze" Swiat muzyki Anny z hrabiów My12.?0 ''\edzv fantazją a nauka
cielskich
Lisieckiej
,
22.00
Dialogi o
aud. 13.00 Koncerty zatrzymane
w
czasie. 13.55
Lektury I refleksje - arcydziełach. 22.15 Lubię szum. starej
płyty
aud.
22.5D
Rozmyś1anla
fel. 14.ro Pooołudnle mlodvch 14.45
Poezja śnlewana. 15.00 Pro<!ram Roz- przed północą prof. Jó.:ef Tischner.
aud.
11,łośnt Harcerskiej. 15.50 Magazyn In· 23.00 Jam Session w Trójce formacji. 16.0<l Konkurs· ,Bezkrwawi 23.50 Dantł Gran!n - „żubr" - odc.
SOBOTA, 1'f CZERWCA
l
(DOKONCZENIE ZE STR. Z)
testowywać rozwiązania przy1ętego
P.ROGRAM IV
następnie
przez Radę Państwa.
Po-proszony o skomentowanie OJ)inii. że n.ajwięk.szy.m wrogiem dekatolickiej. 12.00 Wlad. 12.05 Muzycz- mokratyzacji w ~Jol!l<:e jest
stan
ny serwis prasowy. 12.30 Wyprawy' pol!lkiej gospodariki. rzecznik NSZZ
„Czwórki". 13.30 Wiersz I aria
_
,Solidarność" zgodził 1ię, lt ocytua·
montat poetycko-mueyczny.
14.05
Echa festiwali, 14.45 Przed spektakIem - aud. 15.00 Teatr Klasyki dla
8.00 Transmis3a mszy ŚW, rzyrnslto-
Młod:r:lety
Henryk Sienkiewicz
„Bartek swyclęzca". 15.00 Quiz popularnonaU'kowy, U.OO W!ad.
17.05
~
„'l'u nie mamy, tu przecramy„ za
Przecląd prasy
społecn\o-kultural­ czarn~o wyp~y". Jedna staw·
nej - a.ud. 1U5 Muzyka w teatrze ka w gn:e w trzy k.af'ty
wynosi
- aud. 17.45 Reflekaje uczonych. 1.7.50 10 tysięcy złotych · 1 ty·1 ko ci, któJesef Bodln de Bolsmortler
Sutta rzy mieli sz,częście mogli wczoraj
G-dur na !!et solo. 18.00 Nabożeń- zarobić na nowalijki, jajka i jeszstwo Kościoła prawosławnego. 18.40 cze coś. Ceny na zielonym rynku
odstraszają już zwykłych klientów.
K<>ncerty kościelne. 19.00 Alfa I omeea - magazyn. 19.30 Wlad. 19.35 Lek- Ale co w takim razie jeść, skOll'o
tury „CzWĆlrki" - „Sylwetkl Wlel- na przykład: młode kartofle koszkopolan". 19,45 Kameratlstyka ju- tują od 250 do 300 zł za kilogram,
truskaW\ki - 6-00 •zł, czereśnie 1500
zowa Ceunt Basie. 20.00 Portret -1800 &ł, pom.ldory 1~ zł,
słowem malowany W. Kowalski. ogórki
80{}-1000
zł.,
kalafior
20.sa Muz. w kolorze smutltu. t1.00 10()...-.,2.50 zł,
młoda
cebu·
za &Łt.ukę,
Mag. Polonijny, aud. tl.:SO Miniatury la - 600, pory - 80
muzyczne przedstawia Irena Mycz· pęczek marchwi l piet.ruszikl po 150
ka. 22.00 wlecz6r mmykl 1 myśli - zł, jabllka (mały wybÓ<r) - 700 zł,
rzodkiewka - 8{) zł, buraki - 50
ttKorrienie
jutr.a".
23.20
Pio- zł. sałata - 80 zł. jep.en seler senki „z myszką". 23.2'1 Jutro w pro- 100 zł, kilogram kotPl'IU
- tysiąc
gramie.„ 2~.30 Wlad. 23.35 Rozmowy złotych, a mendel jajek od 6011 do
intymne _ aud. 23 .55 Melodia na 800 zł. Notowani'a pochodzą z „Górniaka".
dobranoc.
Za wjazd na teren tM'gowlska sat
mochodem z towarem trzeba zapła­
cić 500 n
(W. M.)
z blrlem I głębokim talem zawiadamiam,. te w dnłu 15 eurwca 1989 rokU zmarł, przetyt1~zy
lat St, nasi naJ<h'otszy Mąit, OJZ Słębol..lm talem zawladamlo elff I Dzladnuł ·
my, · :M w dnłu 1• czerwe11 n:t r.
ś. ł P. .
zmarł nacie w włe-k11 lat 11, n;"'ż
ukochany ~. Tatuł I Dziadek
I
u
•••„••••••••••••
JÓZEF
KULAWIK
S. i' P.
lN'ŻYN'I~R
BUI>O~CTWA LĄDOWEGO.
Uroczysto.tcl -poogr.ze b'l>we ro:rp0czną się o godz lnie 14 dnta
19
czerw~a 1989 r<>ku
(ponledzlalek)
w kaplicy cmentarza
rzymskokat<>Hcklego pod w~zwanlem św.
Franciszka przy ul. Rz;g<>WskleJ.
W smutku pOZ<>Stalą:
~ONA, CORKI z MĘ'ŻAMI,
WNUKI I PO~STAŁA R<>·
DZLNA.
Z głę1»11:1m ładem zawiadamiamy, '11 w dniu 1' czerwca 1939 r.
zmarł
S.
ł
BRONISŁAW
KUBIAK
OGRODNIK,
Pogn.eb odb<:4zle się w dniu 19
czerwca br. (ponJedzlałek) e godzinie 18 na cmentarzu w Mileszkach (dojazd autobu~m Sł kra11.c6wkaY, o czym saW1a4amb
~ONA
Pogrątenl w głęb<>kh.•1 talu 1:awl.adaml„my, te w dniu 15 C'Zerwca l.J89 roku zmarb
&.
P.
+
P.
WALENTYNA
MRÓWKA
STEFAN
PAPIERZ
LA~ ł9.
nasza ukocha n\ Matka, Tełclo­
wa- B:i.tic!a I Pr11babch
p.ogr:r;eb odbędzie się w dniu 17
cz~rw~a br. (sobota) 10 godz. 12.30
na cmentarzu paralłl św. Józefa
w Rud.zie
Pogrzeb
odbędzie się w dniu
19 gurwra br (poniedziałek)
o
godz. 14 Q..'\ cmentarzu
rzym.-kat. na 1\fan!.
POZOS'l'AŁA
ROD~A.
CORKA, SYN I
cja gospodarcza kraju może zaha- lamentamej ze stroną
koalicyjnomować~roces reform poiitycz.nych. -rz::id:iw-ą.
Zapr~ył natomiast. jakoby
przy
Zapytany o op:acowanie, które
„okrągłym stole" w dZledzin ie g<>S· Lech Wałęsa wręczył podcza& spOt·
podarki formułowano jedynie „po- kania w Gd.ańslrn F. M1tterrandobożne życzenia". Przecież - stwier- wi, rzecznik NSZZ
„S)lidarność"
dzil uzgodniono wówczas
że ~wie-dzial że jest to de>piero.. pepowinny zostać uruchomione me- wien wstępny projekt przygC1towachani7l'.'llY
gos;iodark1
rynkowej. nY prze"l ekspertów zwiazku
in•
Wśrbd
problemów, które strona formujący prezydenta
Franci1
o
solidarnościowa zamierza
wnieść kienmkach myślenia strony solidarpod obrady nowego Sejmu
w nośc:owej. Jak określil, dokument
pierwszej
kolejności,
wymienił ten za!tlada uzys'<anle przaz Polskę
przeclwdz.iałanie mflacjL
rozmaitych środków na rest··uktuWyrażając w odpowiedzi na ryzację
gospodarki.
:tWię.k~nie
Inne z pytan - opin i ę na
temat produkcji
proeksuortowej
zaskładu l cha•rakteru powyborczego ,pewn'en ie spl.acania dlugów zagrarZl\'dU,
J. Onyszkiewicz
stwier· nicznych. Mówimy w nim - dodał
dzH iż „Solidarność" n ie
zaję!a J. Onysz'dcwicz ....,. bardl!'.!ej o tym
Jeszcze w tej ~rawie stanowiska. co trzeba z :obić mniej z•ś o za·
Wchodzi ona ' d~ Sejmu I Senatu bez;p;ecz~n!a~h, aby pozy<>kane·śrc-.d­
ja.ko opozycja. oo jednak · nie wy- ki n·e zostnly, jak w ~rz('>Szło-'..,.ci._
klucza możliwośd współpracy par- 1 zmarnow~nc.
~
wczoraj zgłoszeni(;
~
'~ O'Gł.OS~f!!_I~
I
·dziś
.........
SPRZEDAM działkę, dom ,Łódź-R;uda, Niepołomicka 34, (sobota nie-,
dziela)
36592 g-E
POSZUKUJĘ lokalu 100 m
oraz
pomleszczenla magazynoweg<> Złotno, okolice. 33-05-13; 43-66-37
36648 g-E
MASZYNĘ dliewLarską cy!lndryc:zn' ~wui.iłówkę „Textima" -
sprzedam. 74-62-02
KUPIĘ czysty
38545 g-E
brylant. Listy 36550
l3!u.ro Ogłoszeń
Piotrkowska 96.
E
SPRZEDAM telef011 sekretarkę.
zatrudnlę szwaczki. !17-76-49.
'
36523 g-E
COMMODORE 64 komplet - 9przedam. 43-84-21.
36591 g-E
SPRZEDAM
grzejniki.
drewno
rozbiórkowe, okna. 57-73-78.
36525 g-E
OVERLOCKI przemysłowe - spn.e-
36515 E
ZATRUDNIĘ
szwaczkę. 87-42-25
36552 g-E
PRASOWACZA wykwałlfik<lwanego przyjmę. Rewoluej! 17.
36553 !!-E
SITODRUK
zachodnie . farby,
nadruki, Krótkie terminy . Piotrkawska 82,
(koniec pÓdwórza),
Krawczvk.
36!'1H! g-E
POSIADAM
uprawnienia bu<low•
lane, praktykę samochód - poszt<ku le pracy. 32-26-05.
•
36701.l ~-E
PTT,'NTE <:atrudnie do szycia
33-40-52.
36684 g-E
OVERLOCK do dzianiny - i;prze·
dam. Hektarowa 10.
36584 g-E
dam •. 55-46·28
WARiTBURGA
(19SJ3) ,
:różne
kolory
33-05-13; 43-66-37.
LOKAL sklepowy
ul. Piot.rkow·
ska w podwórku wynajmi:.
Listy 36583 Biuro OgłOSzEń, Piotr·
kowska 96.
E
POSZUKUJĘ
mieszkania z tele·
fonem. 51-23-13.
3&521 g-E
WYSOKA
nagroda • za pasz.port
zgubiony w czamej sasxetce na
Teofilowie. 52-23-55.
36646 g-E
ZATRUDNIĘ dziewiarza. Aleks.andrów. 33-18-74.
.
365S5 l'(-E
SZWACZKI chałupniczki .
zatrudnię. Uzdrowiskowa 26.
36586 g-E
ZATRUDNIĘ
szwaczkę. Atrakcyjne warunki. 52-68-94. 51·25-13
36547 g-E
SZWACZKI chałupniczo zatrudnię,
koszule. 36-68-32, wieczorem
36556 g-E
modelinę
sprzedam.
36640 g-E
Z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu 16 czerWC'\ 1989 r.
1:111arł w włe<k11 84 lat, nasz ulrochany Tatl1Ś, Dziadziuś I Ptadzladek
ś.
t
P.
EDWARD TWOREK
PO!fl'Z&b odbędzie się w dniu 20 czerwca 1989 r<>ku o godz. 12 n1
rzym.-kat. przy ul O-grodowej, 0 czym zawhdali1laJą
w ogromnym smwtku:
·
cm~ntarzu
pogrążeni
SYNOWE, SVINOWIE
ł
WNUCZl>;TA
Pl'09lmy o alerkła4anle' k<>nd<>lencJI.
•
„DZIENNIK t.ODZKJ" - dziennik Robotniczej Sp6łdzlelnl WydawnlczeJ ,,Prasa•KSllłł~a-Rucb". Wydawca: Ł6dzkle Wydawnictwo Prasowe. ł..6dt, ul Slt-nklewlrza 3/5 Druk:
Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. Reda~u;fe knłeglom Redakcja1 kod 90 113 Uidz. ul Sienkiewicza 9. Adres por1 t-0wy: ,DL" ł..6dż skr pncz1 89 Telefony: centrala 32 93 oo
(ląrzy z wszystkimi działamll Redaktor na~elny: Henryk Walt-nda: 36 45 85; zastępcy redaktora narzelnego: 32.98-65 I 33 -07 ·26~ •ekre•an odpnwlt>d„laln:v t n srkrrtarz· ~2 04 75
Sprawy miasta: 33 41. Jo 33 37 -47: spnłecznn . eknnoml<'zne· 12-28 32, 33· IO 38 32·89·'7 Bł 88 15; fotoreporter: 33 · 18-97; kultura I o§wiata: 36 21 60. sport 32 O!l 95. dział ł1$rzn11
§cl 8 czytelnikami· 32 98 63; lnterwrncje Telefon Usługo wy: 33 · 0~ · 04; 1praWJ łerenowe: 3! 23 05 (rekopls6w nie zamówionych redakcja nie zwrit<'a)
Reda kr.fa nntma·
7ł 72 ot 1 7ł 71 30 O~łoszenla I nekrologi - Blorn Reklam I Ogłoszen, Ł6dź
al Płntrtnwska 96. tel 36 49 70 I ot Slenklł'wlcza 3/i tel 32-59 łl (za tre'§e n"'Jnszeń redakda
nie ndpowiadal Warunki prenumeraty poda.fa ndd:dały PUPIK RSW ,.Prasa Ksłątka·Rucb'" oram odpowiednie onedy pnrdnwe
"
Nr :adelln
llOOł
DZIENNIK t.ODZKI or 141 (12958) 7
z
IT[tij i'•J Uil9 f1
11 CZERWCA
8.00 Tydz.ień na działce
8.20 Na i.drowie
9.00 Kino najmłodszych: „Gęsi.arek
~~~~ek" - baśń prod. węgier-
11.55
12..2.5
12.55
14.20
14.55
Kolorowy d.7J!eń
DT - wiadamoścl
Sł.a.re, nowe. naj,nawaze
„BeJJ.ooa" wojskowy pro·
gram publ.
'felewi.zyjny koru:el't . życzeń
Dz ień obwat<tyoh
draiwJ
spo tkanie rolników
z n81U·
kowcami
Telew izyjny Teat.r "Prozy Friedr ich
Due.rrenmatt
.,Przygoda pana Trapsa" rei.
Kc>nrad Swinarski
„Wyprawa pod
podszewntę
Alp" (2) film dok. prod. pol.
Komedie, kamediie. komedie ...
G iuseppe w W.airszawie" rd.
StaniJSław Lenartowic%
Losowanie DużellO LotGta
Jazz Juniora '89
1-6.30
16.4.-0
11.15 Telee:ą>ress
17.30 Studio wybo.rcze
18.00 „Byłaś .serca biciem" - 1p1...
wa Andrzej Zaru.cha
18.30 „Butik"
19.00 Dobranoc: ,,PodrMe kapl.tana
Klipera"
19.10 z kamerą wśród zwierz"*
19.30 DZJiennik
20.05 „Cykliki" - film fa.b. prod.
franc~iej
Zl.45 Studio wyborcze
22.00 TycWień w
22.10 Telewizyjllly
polityce
pNegląd
mporto.
WY
. 22.30 KOMert na dwa gloą: · I bas
23.35 DT - wiiadamości
&3.45 Klub filmowy: ,,.McCabe I pa·
ni Miller"
- western prod.
USA
1.45 Zakończenłe programu
PROGRAMU
1UO Barl.ery
15.00 Małe kino: .,Plaskowyi Tusi1i" - fi1m dok.
10.20 •• &-10-15"
proc:ram d:l.a
dzieci I młodzie!y
16.50 „Najdł:uWa wojna nowoczesnej Europy" (7) - „Powoła­
n le" - serla.t TP
U.OO Willldomośol (Ł)
18.30 Lokalne 1tudlo wyborcze (Ł)
19.00 Podglądanie - XVlll Festiwal Pol.Sk:ich Sztuk W~ól­
czesnych
19.30
„Galerla
17 mi!J.ion6w" „Arkady"
'IO.OO Gala baletowa - X Łódzkie
S"J)Obkania Baletowe
Il.OO Międzynarodowe Tarct Poenańskie
Il.SO Panorama d!llła
!1.50 „Chateuvellon" Ce) prod. mtinc.
12.40 Komentan dl!l.la
PROGRAM I
I
17.19 Aktualności kulturaln•
16.50 Dla dzieci: , Wypraw7 prof.
• W ARESZCIE
w
.lf. ORYGINALNY REJS śrubowała cenę rubla do
17.30 Bliżej świata
Ciekawskiego'1
wymyślono
w
Szwecji. 2.300 słołyeh. A co
się Choszcznie jeden sk~z:iny
19.00 Lokalny prosram WJ'boreą 17.19 Teleexpreira
Grupa młodocianych prze. stanie gdy uświadomi!\ to za słodzieJstwo kupił ó.l
(Ł)
17.SO ,,Lex"
atępców skierowana zoat11sobie koniki • ozarnego
19.10 Bonjollt' - Lublin - rep. & 17.35 Spojrzenia
ogólnopolSk!ego festiwalu pio- 18.05 Telewizyjny Informator Wy· ła na dalekomorskie szko- rynku?
lenie
i4chtowe.
a
nastę·
dawniczy
senki francuskiej
Jmi e w trwa1qce1 pól ro·
NIE TYLKO MY ma18.20 Dawll!iej nit wcz.oraj
19.30 Zwycięzca - rep.
ku podróży na Karaiby my takie problemy - we
20.00 Goście Agnieszki Duczmal na 18.50 10 minut
przechodzU
będz ie rehabiWłoszech
zarejestrowa·
19.00 Dobranoc: ,,Proazę słonia"
uroczystym koncercie MTP litację. Podobno będzię to
nych iest płęć millon6w
19.10 „Lex"
Poznań '89
tańsze niż gdyby rehabi!!alkoholik6w, 11 póltora mi21.00 Studio sport - piłka w 1rza 19.30 Dziennik
20.05 „Alabama" dramat prod. 'tacja odbyła s ię w kraju liona jes~ zagrożonych 11!Panorama dnda
(tak
przuna.;mnie1
utrzy~ug „Wichry wojny'' (H) - serial
kohoHzmem.
W zeszłym
pol.
mu;a organizatorz1Y reJsu), roku na skutek na.duży.
21.35 KroniJkl PAT - tak byle>~.
prod. USA
a
że w drodze· trochę .POwania alkoholu zmarlo 17
22.35 Piosenki Jeremiego Przybory 21.50 „Lex"
. buja - mnie;sz11
o to. ty1. Włochów.
22.00 Raport
i Jerzego Wasowskiego
Kara
jest
karq
i
trzeba
jq
23.15 Komentarz dnia
22.30 DT ..._ tcha dnia
ddbyć.
Nas zym zdaniem
23.20 Dobranoc dla de>rosłych
• 620 FRYZ.JEROW z '1'0
w zupełnie PTZYZWO• zakładów
Opolszczyzny
PROGRAM II
itych
warunkach.
strzyże co roku około mi16.55 Studio sport: piłka noina
liona głów, pozbawiajj\c
w przerwie meczu
'ł- NA WYBRZEZU po.
17.45 Wiadomości (Ł)
Je łąmm!e sieclmiu ton
kazały się radzieckie za19.00 Studio festiwalowa "- Opola pałki
włosów, Jest to, okazuje
po
23
złote pudeł·
'89
ko.
W
Związku Ra.dziecsię,
cenny ~UfOWiec,
za
19 CZERWCA
19.30 „Requiem" - .Giuseppe Ver- kim pudełko zapa.łek koktóry dostaje się w RFN
diego dyryguje Krzyszte>f
sztuje
kopiejkę.
Ktoś
bie·
PROGRAM I
Penderecki - transmisja kon·
nowoczeme
narzędzia
16.20 DT - wiadomości
certu z kościoła św. Piotra I gły w rachunkach obli- fryzjerskie.
16.25 ,,Luz." - ~am nastolait·
Pawła w Katowicach
czył, źe taka · man1pulacja.
- Gdyby ~raz coś ml się przytrafiło, zostałabył
ków
„Re- naszych handlowców '!WY·
21.10 Ze wszystkich stt"OJl bardzo bogatą wdowlłDORODNE MUCHY
17.15 TeLeex,prea
publika Korei - skok w no1'1.30 Telewizyjny Ln.farma.tol' Wywoczesność"
·
da wni.czy
21.SO Panorama dnia
17.40 „Echa ataddoo6w"
.:Z, 21.45 „w labiryncie" (25) - serial ·
wiatrem i pod w.iatr"
TP
18.30 „Lal>oraboirlwn"
..&u<Per· 22.15 Telewizja nOClł
klej?"
23.00 Komentan dnia
18.50 10 mi.nut
19.00 Dol>ranoc1 .,Kuc~
19.10 Gorą.ce Llmle
19.30 D:lJien.nilk
20.05 Teatr Telewl.zj.I - Jcą ŻU·
POZIOMO: 1. Smac:my owoc. 4. ciel 13. Sposób
postępowania tł. panem 18. Rozpoczęcie biegu 21)• .Ta·
rek: „Para za parą'
n CZERWCA
Miasto nad rzeką Dobrzynką 10. Karność 15. Transylwańskie 16. Mu- dalne sk11rupiaki morskie 22, Autor
Andrzej Zakirzewskd
PROGRAM I
Równoległobok 11. Szkolny przyja· zewn K. Szymuiowskiego w Zako· powieści ·„Kakao" 24. Płaca od sztu-"
21.10 KronilkJ PAT - talk było.„
ki 26. Miasto wojewódzkie nad rze21.30 „Qu.i vivra verira" (Kto prze.. 8.35 Domator - Spróbuj- potraką Mleczną 28. Arka 30. Kuje ko·
fisz
:tyje, zobaczy) - fabułuyzonie 32. Nadzienie z siekanego mię·
8.50 Domowe .przedszkole
wany dolcumenł
sa 34•. Drdelf 39. Myśliwski pies 4L
9.15 OT - wiadomości
.
23.10 DT - echa dnia
Promiemotwórczy pierwiastek che9.29 „Smlerć utalentowanego szewmiczny 42. Na gruzowisku 43. Mia·
ca" - film fab. prod. CSRS
PROGRAM ll
sto nad Bystrzycą 44. Niejedn:i w
10.45 Domator Nauka gry• w
każdej operze 45. W woj. sklei·nie,brydża
17.30 Antena ,,Dwbjki"
wickim nad Bzurą 46. W nich wojHl.OO OT - wiadomości
17.45 Ojczyzrui--polszczyma
•ko.
zdroje Iwon.łez
18.00 Wiadomości - dla niesłyAI\• 16.05 Polskie
Zdrój
cych (Ł)
PIONOWO:
1. Utwór literacki,
-16.25
„Kwant"
..~uperdrutyni"
18.30 Czarno na b1alym - prze•ląd
muzyczny lub plastyczny 2. Bezkryfinał teleturnieju
PKF
tycznie wielbi pozory 3. Jadowity
17.15 Teleexpress
19.10 TeJ.etrau ·
wąż 5. Dawna klamra u pas:i 6. Re19.30 Zycta mtUyczne - zakoflca:e· 17.30 Wojskowy program histor.
ligia, której twól"cą Jest Mahomet
nie sezonu
w Fi.llharmoaiii 17.53 „Być reporterem" ·- Krzysz7. Twoja dolna kończyna 8. Fermentof Wóiclk
Łódz:krlej
„Promie!\ nadzl.el"
ty 9. Obcęgi 10. Znak zodiaku 12.
18.20 Sonda 20.00 ,,Magie lady''
llpotkania ,s 18.50 10 minut .
Koleżanka mewy 17. Dokumenty w
Urszulą Dudziak ·
Dobranoc:
„Cypisek. syn roz·
19.00
USC 19. Wynalazek Marconiego 21.
20.30 Osądź.my sam4
b6jnika
Rumcajsa"
Kolor 23. Nazwa 25. Kloc 27. Cu·
21.15 „ZamyśJ,enia"
FOłJram
19.10
„Teraz"
ty1odnlk
1ospomują przy nim łodzie 29. N a samoHals7JkJ WasileWSltleJ
darczy ·
ehodowej trasie z Łodzi do Rawy
Zl.30 Panorama dnia
.
19.30
Dziennik
Zl.415 Biografie: „HemLngway" (4 - 20.00 XXVI Krajowy Festiwal Pol·
Maz. 30. Z rodziny· kosaćcowatych
o..st.) - serial dok. prod. anc.
skiej Piosenik.J - Opola '89 31.
Przezroczysta \)lenka tkanina 33.
22.45 Komentarz dnia
Debiuty
Do przepływu cieczy 33. Wskazu·
21.10 Kroniki PAT - taat bylojący lub kciuk 36. P~jazd na pło•
21.25 Czas - magazyn pubL
&ach 37, Stopień, faza 38. Chmara,
21.55 Pegu
22.411 DT - echa dnia
łłum 40. Obrotowy, jednostajny, rotacyjny 42. Owczy, k~ński. bydlęcy.
M CZERWCA
PROGRAM D
Hrlal
"°
°""
l&l'ł'Et.itB•
PROGRAM I
8.35 Domator . - rad.7 na tyczeni a
8.50 Domowa przedszkole
9.15 OT - w!adomo6cl
9.2.'S DT - dodatek goapodarCŻJ
9.40 „Synowie I córki
Jakuba
Szklarza" (12) - .„Niedzielna
zmiana" - Hrlal obycz.a;lo\V7
prod. CSRS
10.35 Domator
16.00 DT - wladomoW
16.05 Ga:r:tta rolnicza
.J.6.25 Dla dzlec!: 1,'rlk-rak°"
18.50 Kino Tik-Tua: „Cudowna podr61" (35) - Mrłal ulmowany prod. auatrlac1dej
17.111 Teleexprffl
17.30 „Kontrakt malecla" a. l dramat · pol!tycr.n:r
prod.
ZSRR
18.85 Raport - wydania specjalne
18.50 10 ml.nut
19.00 Dobranoc: „Przygody Bączka
I Pączka"
19.10 „Stop" telewizyjny klub kon·
snmen<tów
19.30 Dziennik
Z0.05 „Synowie I córki
Jakuba
Szklarza' (12) - „Niedzielna
zmian.a" - 1erlal CSRS
21 OO Kroniki PAT - tak byłoz1:15 Konferencja i>l'UOW& nec:mlka rządu
21.30 Studio
111><>rt - memoriał
Bronisława Malłnowskiefo ·
22.10 Leksykon
polskiej muzyki
rozrywkowej (5)
22.50 DT - echa dnia
7.45 Po 101podarak11
8.15 Tydzleń
8.50 OT - wiadomołoł
Ił.OO „Teleranek" oru tDm „Kto,
ja, panie P110rze7" (8 - Git.)
- aer!al prod. ani.
10.SO OT - wiadomości
10.40 „Zycła na planecie Ziemia"
(2) serial przyr. prod.
franc.
11.30 Kraj za miastem
12.00 Telewizyjny koncert życzeA
12.45 „Morze" - magazyn
13.10 Teatr dla . dzieci: Annie M. G.
Schmidt „Zwariowana króle.two"
14.30 Studio wyborcze
14.50 „Pieprz I wanilia
niemany kraj"
12)
lal
(
15.3!1 „Katarzyna"
Ml'
kostiumowy
17.15 . Teleexpreu
17.30 Antena ·
17.59 Studio sport - memoriał Je.nusza Kusocińskiego
18.30 „Panna dziedziczka" (5)
serial prod. brazylijskJej
19.00 Wieczor:Ynka: „Tajemnica wt·
PROGRAM Il
klinowej utoki"
19.30 Dziennik
I
20.05 .• Ucieczka s miejsc ukocha- 17".30 „Szokujące nowości. U progu
sztuki współczesnej" (15) n.ych" (5) - serial TP
serial dok. prod. ang.
21.05 7 dni - świat
18.00 Wiadomości (Ł)
21.35 Sportowa niedziela
18.30 Na początku był puch - rep.
".3.00 OT - wiadomości
o Zotll Ars-Iwańskie! - dy·
dekte>rze Zakładów Odzieżo·
PROGRAM D
wych „Warmia:•
9.30 Prtegląd tygodnia (dla nlesł1- 19.00 „Woina domowa" (8) - ..1,Tr61·
ka klaae>wa" .:... aerial ".L"P
szących)
l.55 Lokalny program wyborcll)' (ł..) 19.30 „Bliske> nieba" - „Na skrzrdłach" magazyn
10.05 Film dla niesłyszących: „U·
cieczka z miejsc ukochanych" w.oo Non stop kolor
21.00 Powtórka z historii
(5) - serill'l TP
11 .05 Wędrówka Jedną życie jest 21.30 Panorama dnia
serial
człowieka wojskowy pro- 21.45 „Hrabina Cosel" (3) ·
prod. NRD
graI\) publ.
22.85 Stbdie> .,Solidarność'
ll.45 .JutrQ poniedziałek
1,2.0S Lokalny program wyborc•J 23.20 Komentarz dnla
(Ł)
12.15 Kino familijne: „Powrót na
Wyspę Skarbów" (9) - .•Hiszpańskie złoto~ - serial prod.
ang .
•13.15 100 „ytaA do .•. Jacka Kuronia
l3.55 Jeny Skolimowski I Tadeusz
l.omnickl - 1potkande po la·
tach
8.35
14.45 Podróże w czasie l przestrze· 8.50
ni: ..Japonia" . (4 - ost.) 9.15
ang . serial dok.
·
9.25
15.35 „Z albumu Marii Szymanow·
•
skiei'' gra Anna Maria 10.30
DZIENNIK t..ODZKl nr 141 (12958))
KRZYŻÓWKA „CENTRALU"
(Opr• .T. K.)
17.10 Do tzkoły pod 16rk•
is.oo
Wladomośol (Ł)
Do rozlosowania: ·dwa bony łącz­
nej wartości 3.000 zł, ufundowane
przez SDH „CENTRAL" w Łodzi.
18.30 Festiwal muzyki - Łafleut '89
19.20 Gombrowlcs po ru i>ierwazy
- rep.
19.30 Puls - warto zapamiętać
20.00 Defekt" .- film fab. prod.
;ęgierskie1
21.05 Ekspres reporterów
Byłe>
tak: licytację re>zpoezął
21.80 Panorama dnia
gracz na pozycji E, zgłaszając 1
21.45 Studio Teatra1ne ,.Dwójki" bez
atu,
a nastęP'!lie strona N-S
Egon Erwin Kisch - „Wniebowzięcie Szubieniczne! Toni" zmalazła sobie do gry kolor pikowy.
4
piki
rozgrywa S. Pierwszy
2UO Komantars dni&
wist - obojętny. Czy wygra?
Domator Kuchnie łwlata
Domowe "przedszkola
DT - wiadomości
DT - dodatek gospodarcz7
,,Dempsey 1 Makepeace na
tre>pia" - ana. terlal krymi·
nalny
Hl.Oli OT - wJadome>6cl
16.10 „Radar''· - „K'lłobr:r:ea zapra·
aza" - rostrzygm11cl• plebt.
8.85
8.50
9.15
9.25
11.40
cytll
18.25 Dla młodych widzów: .,Ad·
re1 PolSka" (2) ,Dziesięć
wypraw de> naj"' - łnm dok
Dla
dzieci:
„Okienko
PankraltUO
cego"
17. 15 Teleexprea
17.30 „Z Polski rodem"
17.50 Program publ.
.
18.15 Tryptyk o ziemi oblecaneJ
- słów kilka o łódzkiej secesj! - film dok.
18.150 10 minut
l9.00 Dobranoc: „Pr zygody Gapul·
ki"
19.10 Monitor rzl\dowy
19.30 Dziennik
na
20.05 De1npsey I Make.peaca
t~opie" „Powiązania Corteza" angielski serial
21.00 XXVI Krajowy Festiwal Pol·
skiej Piosenki - Opole '89 „Gwiazdy i piosenki"
23.00 Kroniki PAT - tak · było.„ .
23 15 OT - echa dnia
·
Sztuka formatu niewielkie23.35
go" - film dok. prod. pol.
24.00 XXVI Krajowy Festiwal Pol·
skiej Piosenki - Opole '89 Cicha woda" (transmisja)
UO Zakończenie programu
PROGRAM ll
wezm1e walet. Będzie to już osta tnia wz i ątka pary W-E, bowiem
gdy tylko rozgrywający do jdzie do
ręki zagra ze stołu damą p ik.
hnpaa wewnętrzny - taka jest
w tym rozxianiu droga do wygra·
nej.
Parę informacji.
tylko jednep pika I wygrał rrę?
Z licytacji S wie, :te E musi
tak,
ile
ma on pilków - d'Wa czy tM:y Jeśl i przyj ą ć założenie że E ma drugiego kTóla, to wystarczy zagrał?
asa,
a POt em bl.o hltę p Lk i przepuści ć j ą w stole Ne> tak, ale to
d01Syć proste; z takimi problemam i dosknnale radzą sobie nawet
gracze z n iedługim stilżem. Przyjmijmy zatem, że E ma trzy piki
dokładnie takie, Ja.We poku.ujemy na diagramie (gdyby miał
króla, waleta i dziesiątkę - trze..
b.ą. byłoby cudu). Czy już wieoie
eo podpow!edtzieć gracJJOWJ S?
otóż
powinie.n
oo zastosować
t zw . \mpa.s wewnętrzny, a
więc
rngrać blotką atutową z ręilti
i
gd y W doda szóstkę pffit (nie ma
powod'? · aby kładł dziesiątkę) położy c ze stołu dziewiątk-:. Lewę
mieć wszystkie figury, a Jeśli
to najważnie~ sprawą jest
U CZERWCA
PROGRAM I
lUll Program dnia
!1 CZERWCA
Usta przeooj6w
17.30 'Wzrockowa
PROGRAM I
Marka Niedtwieekiego
Wiadomości
(ł..)
18.00
Domator - 1'\iłsza poczta
18.30 Magazyn ,JOZ" - Studio Fe~
Domowe przedszkole
tiwalowe - Opole '89
OT - wiadomości
19.00 Program publ.
„Spotkamy się w metrze" (1) 19.30 .. Dookoła świata" ..:.. ••Na Fi·
- film fab. prod ZSRR
lipinach"
Domator - przyjemne z po· 20.00 „Piątek" - kra~owski prze·
Stańczyk
kładaniec kulturalny
żytecznym
18.00 Lokalny program wyborczy 16.10 OT - wiaciomośel
21.30 Panorama dnia
(Ł)
16.15 Losowanie Exprea Lotka
21.45 Filmy z Humphreyem Bogartem „Prawo czy bezprawi•"
Ul.15 Zbliżenia - czyli to I owo · o
Super Lotka
filmie
16.25 Scena TDC - . Stone>ga
23:05 Komentarz dnia
I
nętę.
drugiego skazanego
110
pa<'zek papierosów, pła·
cąc · mu
sfałszowanym
banknotem 5-tysięcznym.
Poniewa:I:
krętactwo si41
szybko wydało, od razu
można było przystąpić do
karania. ponieważ obsługa
prokuralorska była na
miejscu.
"°
PROGRAM I
10.05
10.30
10.40
11.25
eksportowane aq
Kenii
do 23 krajów. Hoduje się
j• na apecja!nie p r zygo·
towanej farmie.
Muchy
slutą wędkarzom na przy-
Jak wi dzimy, mogą być kłopoty
z wzięciem d z iesią tej lewy Jeśli
S nie znajdzie d obreg :> '
rozegrania pików, to odda
diwie lewy atuto we i o" Y •
dwie w k ierach. ~-o więc moglibyśmy mu dor adzie,
aby oddał
dl
*Na przełoonie I
II dekady
czerwca odbył się w Lucieniu fi·
nał
mistrzostw, Polski par. Wygrali ' Balicki i Żmudziński z K a·
towic . a na jlepsza para łódzka P.
Majak i J. Ronlte przyszła do
mety na d,vunastym miejscu.
·W T u rnie j w Resursie wygrali
Z. Beling i W. Krzysztofczyk.
* Ognisko TKKF osiedle Ja·
g-iełły
prowadziło od paidziernika
zeszłego roku rozgrywki brydżowe.
Właśnie s i ę zakończyły. Drużyno­
zwyciężył
ZNP Łódź-Bałuty
(zespół otrzymał
puchar u!undo·
wany przez: redalrej~ „Dziennik&
f.iidzklego"), przed Zakładami Graficznyml
i ŁZWM
„Wizameł".
wo
Indywidua1nie:
1. miejsce: Stani2. Zbigniew Rosiń­
ski, 3. Daniel Szczerbak.
Gratulacje!
KROL KIER
sław
Zieliński,
większą
troski\ odnoś się cło swe·
go zdrowia.
KOZIOROżEC (22.U.-20.1). Dobry nastrój na skutek sukce·
sów zawodowych ł uznania par·
PANNA (23.S.-22.9), 'Znaj· . tnera W Innych sprawach tro·
dzlen się w zawiłej 1ytuacji.
chę gon:ej, a.le na krótko.
Od Twej rozwagi
zależy czy
WODNIK (21.1.-20.2). Nie
wyjdzie.sz z niej z korzyścią dla
caj do tego co jut było ł p"a.trz
siebie. Nie
. daj sil! zas)!:oczyó
w przyszłość z
optymizmem.
przeciwnikom.
Wreszcie masz sposobnośó poka·
zać na co Cie stać. Sprawy oso·
biste zostaw na później.
WAGA (:?3.9.-23.10). - Do toczących się spraw odnoś się z
RYBY (21.2.-20.3). - Najwaz·
dystansem. ~ie angażuj się zbyt·
niejsze będą w tym tygodniu
nio i uważnie obserwuj postę­
problemy rodzinne.
Staraj ~ę
powanie partnera. Bądź przygounlkaó niepotrzebnych konfbk•
towany na gwałtowne reakcje.
tów. W najbli~zym czasie do·
pływ gotówki.
SKORPION (24.10.-22.11).
Czeka.Jl\ Ołę istotne zmiany, ale
BARAN (21.3.-20.4). - PoddaJ
nie będl\ oue po Twojej myśli.
się biegowi wydarzeń wykorzy·
Niechętne Cl osoby uznaj!\ Twe
stująo każdą szansę. Nie odkła·
racje i dostosują się clo sposobu
daj na jutro tego,
co moźen
Twego postępowania, ) ale bez
zrobló dzisiaj. Bądi konsekwentprzekonania.
ny w działan1n.
wz•-
BLIZNIĘTA (22.S.-21.6). "".""Nie
bądż niecierpliw y,
a ws7'.ystko
doprowadzisz do
szczęśliwego
końca. Pracuj bez pośpiechu, lecz
sumiennie. Pod koniec tygodnia
spotkanie z ludiml, na kt6rych
moteaz Uczyć.
RAK (22.6.-22.'7), - Ostatec•·
na decyzja należy. wyłącznie do
Ciebie. Zanim zaczniesz załat­
wiaó spr.awy rozwał wnystkie
za i przeciw. Obserwuj
bieg
wydarzeń, gdyż mogą
one pOkrzyiować Twoje plany•
LEW (23.7.-22.8). Możesz
liczyć na powodzenie w . podję~
tych działaniach. Poświęć więceJ
czasu I uwagi najbliższym. Z
STRZELEC (23.11.-21.12) -
Je-
śli szybko podejmiesz
decyzję
możesz liczyć na sukces.
Nie
zwlekaj i reallzacją planów i
Q,ie opóźniaj
działań.
Więcej
zdecydowania -
nieodzowne.
BYK
(21.4.-21.5).
Masz
okazję zdobyć 'Sympatię najbliż­
,szych.
Musisz jednak działać
inaczej niż do tej pory. W spra·
wach osobistych nie eksperpnenłuj mołna wiele stracie.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement