Brugermanual - danita electronics

Brugermanual - danita electronics
UBC 30XLT
Programmérbar
radiohåndscanner
med
200 kanaler
Brugsanvisning
DK 3030
Indholdsfortegnelse
Hvad er radioscanning?................................side 3
UBC 30XLT .................................................side 4
Opsætning ....................................................side 5
Tastatur oversigt ...........................................side 6
Funktionstast: ..............................................side 7
Light.........................................................side 7
Step.... ......................................................side 7
Delay..... ...................................................side 7
Prioritet ....................................................side 7
Tastaturlås ................................................side 7
Lagring af frekvenser .............................side 7
Display..........................................................side 8
Båndplan.......................................................side 9
Søgning.........................................................side 10
Scanning ......................................................side 11
Nulstille/ Resette ..........................................side 12
Vedligeholdelse ............................................side 13
Garanti ......................................................side 14
Tekniske specifikationer...............................side 15
Kom nemt i gang ..........................................side 16
Pakning
Uniden Bearcat 30XLT leveres med:
- Gummiantenne
- Brugsanvisning på dansk og engelsk
Læs denne brugeranvisning grundigt før ibrugtagning af denne scanner.
Engelsk manual © 2005 Uniden
Dansk brugsanvisning © 2005 Comitel Consumer Electronics A/S
2
Hvad er radioscanning?
En radioscanner er en radiomodtager, som kan modtage radiosignaler
indenfor et givet frekvensområde. Hvor stort dette frekvensområde er,
varierer fra apparat til apparat.
En radioscanner kan bruges til at aflytte radiostationer (FM og
AM), analoge mobiltelefoner, telegrafstationer osv., herunder politi,
brandvæsen, havnevæsen, skibstrafik, lufthavne, flyvemaskiner mv.
Radioscanning findes med UBC 30XLT i to variationer:
1. Søgning indenfor 3 frekvensbånd.
2. Scanning over forudprogrammerede kanaler.
Først skal man finde ønskede frekvenser ved søgning, se dem på
internettet eller få dem fra en ven. Så skal frekvenserne kodes ind i
en “bank“ . Nu kan man scanne hurtigt gennem de frekvenser der sker
noget på.
Vigtigt!
Ingen licens er påkrævet for at eje eller bruge en radioscanner. Alligevel er brug af radioscannere underlagt visse restriktioner.
I følge Justitsministeriets bekendtgørelse 1993-02-15 nr. 17 har enhver bruger af en radiomodtager ubetinget tavshedspligt. Dette betyder, at udsendelsernes indhold ikke må udnyttes, videregives, nedskrives eller registreres; deres eksistens må end ikke røbes for uvedkommende.
Undtaget fra tavshedspligt er: 1) udsendelser fra radio- eller fjernsynsstationer, amatørradioanlæg og 27MHz walkie-talkie-anlæg; 2) udsendelser fra radio- eller fjernsynsstationer
fremført via satellit; 3) udsendelser beregnet for enhver, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler e.lign.
3
UBC 30XLT
Uniden Bearcat 30XLT er den mindste scanner fra Uniden.
Uniden Bearcat 30XLT er en kvalitetshåndscanner i et elegant kompakt design. Bearcat 30XLT er designet til at sidde i bæltet eller ligge
i inderlommen, når man har brug for at have en radioscanner med i
felten. Bearcat 30XLT er lavet i robuste materialer.
De faste kanaler er grupperet i 3 bånd, et for hvert frekvensområde, af
variabel størrelse. Man bestemmer selv hvor mange kanaler man lægger
i hvert frekvensbånd. Dog max 200 kanaler ialt.
De 3 frekvensbånd er FM musik radio, Air band som er flytrafik
og VHF som er landmobile frekvenser som f.eks. er politiradioer,
brand og ambulance kørsel. Når først de interessante frekvenser er
indprogrammeret er det hurtigt at aflytte de frekvenser som der sker
noget på.
Uniden Bearcat 30XLT indeholder et hav af muligheder for manuelt at
stoppe scanningen, hoppe til næste aktive kanal osv.
Uniden Bearcat 30XLT dækker et frekvensområde fra 88MHz til
174MHz uden undtagelser.
De indprogrammerede frekvenser lagres i radioscannerens hukommelse
i op til 1 år efter, at batteriet er tomt eller fjernet.
Birdies er et Amerikansk slangord for interne frekvenser i scanneren,
som denne kan stoppe på. Hvis man vil undersøge om en eller flere af
disse frekvenser forefindes, kan man tage antennen af og søge gennem
de frekvensområder, som ønskes benyttet. Høres susen/støj med lukket
squelch er det en Birdie. L/O lockout bruges til at springe frekvensen
over.
4
Opsætning
Den medfølgende antenne påsættes UBC 30XLT på
BNC-stikket på toppen af scanneren. Vær opmærksom
på, at modtagerækkevidden kan være op til 2,5
gange større udendørs end indendørs. Endvidere vil
modtagerækkevidden kunne øges med yderligere op til det
dobbelte ved tilslutning af en udendørs antenne af typen
“discone” monteret på toppen af en bygning og forbundet
med et 50 Ohm’s koaksialkabel.
Bælteclipsen fastsættes på bagsiden af scanneren.
Uniden Bearcat 30XLT leveres uden batterier, men
benytter 3 stk AA Alkaline batterier. Vær opmærksom på,
at når batteriet er ved at være tomt, vil batteri-indikatoren
begynde at blinke. Ca. 10 minutter senere vil scanneren
slukke af sig selv.
Isæt de tre Alkaline batterier i batterikontaineren. Som vist
på tegningen.
Det er også muligt at benytte opladelige Nikkel-Metal
batteriet, men de skal så oplades uden for apparatet.
Earphone/ Headset
UBC 30XLT er forsynet med et standard 3,5 millimeter jackstik. Brug kun høreprop eller hovedtelefoner med en impedans på minimum 32 Ohm. Andre hovedtelefoner kan
være ødelæggende for både radioscanneren og for dine
ører.
5
Tastatur oversigt
PWR, hold knappen inde i 2 sekunder for tænd / sluk af UBC30XLT.
Kort tryk bruges når man vil ud af en evt. kodning eller opsætning.
BAND, vælger de 3 frekvensbånd med piltaster til ON eller OFF.
De 3 bånd er FM som er FM musik radio, AIR som er flyfrekvenser og
VHF som er landmobile frekvenser (Politi og brand).
VOL/SQ, tryk en eller flere gange, VOL og SQ skifter i displayet.
VOL er lydstyrke og reguleres med piltasterne til mellem 0 og 30.
SQ er squelch, som er støj begrænser. Reguleres mellem 0 og 10.
(start med en indstilling på 8-9)
(Søgning og scanning stopper ved åben squelch)
,bruges i og uden for menuer til valg eller step op / ned.
L/O, lockout, udeluk en kanal fra søgning eller scanning der f.eks.
støjer. Op til 40 kanaler kan udelukkes. Ved langt tryk høres 2 bip og
alle L/O er åbnet igen.
RMS/HOLD, stopper og genoptager søgning eller scanning.
MON, monitor åbner squelchen så man kan aflytte meget svage
signaler, som ligger under squelch indstillings niveauet.
F/M, displayet skifter mellem FREQ frekvens søgning og MEM
memory, hukommelse kanal scanning.
FNC . Funktions tast gør at flere af tasterne har dobbelt funktion.
Se under Funktionstast.
6
Funktionstast:
Uniden UBC 30XLT har 2-tast funktionsstyring.
Vigtigt !
Aktiver funktionstast ved tryk på FNC og “F” vises i display. Dette er
udgangspunktet for nedenstående dobbelt funktion.
LIGHT, tænder baggrundslyset i 10 sekunder.
STEP, ændre frekvens step i søgning. I DK bør man benytte 12,5
KHz step. Der kan vælges fra 5 til 100 KHz step + Auto. Auto følger
båndplan 1 eller 2 alt efter hvad der er valgt ved opstart.
DELAY, er den tid scanneren bliver på kanalen, efter at signalet er
forsvundet. Vælg fra 0 til 5 sekunder med piltasterne. 2 sek. er normal.
PRI, prioritet af een kanal i hvert bånd. Når en kanal er prioriteret vil
den blive scannet oftere end resten af kanalerne. Prioritet aktiveres ved
kortvarigt tryk på PRI og PRI vises i displayet. Tryk kortvarigt igen og
PRI forsvinder i display. Hvis ingen P kanal, vises “All loc” i dispaly.
Men først skal P kanal indsættes. Scanneren skal være i MEM og
HOLD, brug piltaster til den kanal der skal være P kanal. Tryk PRI
og hold i ca. 3 sekunder P fremkommer i display. Flytning og slet af P
kanalen foretages på samme måde. Men kun een P kanal per bånd.
, tastatur lås/lås op ved kortvarigt tryk på nøgle ikon.
MW, kanal lagring ved søgning.
(Kun BAND, VHF er ON, i nedenstående eksempel. FREQ er i display
og HOLD er ikke i display. Se evt. tastatur oversigt)
UBC 30XLT søger nu, stopper den på støj, brug enten L/O eller brug
pil tasterne. Stopper UBC 30XLT på en frekvens som ønskes gemt Tryk
på MW ( Husk at “F” FNC skal være i display ). Displayet skifter nu
mellem frekvensen og den første ledige lagerplads/kanal. Lagerpladsen
kan ændres med piltasterne, ellers tryk MW og frekvensen lagres i
kanalen.
MW, kanal lagring af en kendt frekvens.
(Kun BAND, VHF er ON, i nedenstående eksempel. MEM er i display
og HOLD er i display. Se evt. tastatur oversigt)
Brug piltaster til den lagerplads/kanal som ønskes. Tryk FNC så “F” er
i display. Tryk MW i 2 sekunder, bip høres og display viser 00.
Tryk FNC og “F” forsvinder. Tryk ned piltasten, og displayet viser en
frekvens i hele tal. Vælg f.eks. 160.000. Tryk FNC “F” i display. Brug
piltaster til næste ciffer der skal ændres. Tryk FNC “F” forsvinder.
Brug piltaster til at ændre frekvensen. Fortsæt sådan til alle cifre er
ændret. Tryk MW og frekvensen lagres.
7
Display
FM - FM musik radio bånd.
AIR - Flybånd.
VHF - Landmobil bånd.
MEM - Scanner mode af memory / lagrede frekvenser.
VOL - Lydstyrke regulering.
SQ - Squelch justering.
- Tastatur er låst.
F
- Funktionstast er aktiv.
P - Prioritetskanal. Der er én pr. frekvensbånd.
FREQ - Søgemode er aktiveret
HOLD - Stoppet scan- og søgemode.
L/O - Lock out. Kanalen er udelukket.
PRI - Prioritetsmode er valgt.
DLY - Delay ved scanstop er valgt.
PRI - Prioritetsmode er valgt.
BATT - Batteri indikator ved lav batterispænding.
8
Båndplan
Båndplan 1
Frekvens Bånd MHz
Mode
Step (kHz)
87.500- 107.900
WFM
100
Transmission
FM Radio
108.0000 - 136.9875
AM
12.5 / 8.33
Valgfrit
137.0000 - 157.9875
FM
12.5
158.0000 - 160.5900
FM
10
VHF-højbåndet
160.6000 - 162.5875
FM
12.5
VHF-højbåndet
162.6000 - 173.9900
FM
10
VHF-højbåndet
AIRCRAFT flybåndet
2M-amatørbåndet
Båndplan 2
Frekvens Bånd MHz
Mode
Step (kHz)
87.500 - 107.900
WFM
100
Transmission
108.0000 - 136.9875
AM
12.5 / 8.33
Valgfrit
137.0000 - 143.9950
FM
5
Militær landmobil
144.0000 - 145.9875
FM
12.5
2M-amatørbåndet
146.0000 - 155.9900
FM
10
156.0000 - 162.0250
FM
12.5
162.0300 - 173.9900
FM
10
FM Radio
AIRCRAFT flybåndet
VHF-højbåndet
VHF-marinebåndet
VHF-højbåndet
Båndplan 1 og 2 viser de step som scanneren foretager i Auto søgemode, samt har indflydelse
på den lagrede frekvens. Der skiftes mellem plan 1 og 2 ved at holde tast BAND nede når
apparatet tændes. Båndplan 1 eller 2 vises i display.
9
Søgning
Denne UBC 30XLT scanner er især beregnet til at gennemsøge et
frekvensbånd for derved at lagre de frekvenser i hukommelsen som
lyder interessante.
Der er 3 frekvensbånd som kan søges igennem.
FM musik radio, 87,5 - 107,9 MHz. Dette bånd egner sig ikke til at
sætte sammen med andre søgebånd ( AIR og VHF ) da dette bånd jo har
konstante frekvenser i æteren.
AIR, 108 - 137 MHz, som er flytrafik bånd.
VHF, 137 - 174 MHz som er landmobil radio, som f.eks. politi og
brand.
Søgning startes ved tryk på F/M til “FREQ” står i displayet og derefter
tryk på HOLD så “Hold” forsvinder i displayet.
Søgningen forgår i step af nogle kHz som enten er ifølge Båndplan 1
eller 2 ( Se båndplan ) eller sat op af bruger ( Se Funktionstast/step)
Hvorfor skal man lagre frekvenser ? Det er fordi, søgning tager alt for
lang tid, for at komme tilbage til nogle bestemte frekvenser, når der sker
en kommunikation på en frekvens. Derved går man måske glip af en
masse vigtig information.
10
Scanning
SCAN
Kanal
..........
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Udelukket
frekvens
(L/O)
Ikke
indtastet
frekvens
Når radioscanneren har indprogrammerede kanaler, er det muligt at
foretage programmerede scanninger, dvs. scanninger over forudprogrammerede frekvenser. Det er ved programmerede scanninger, at UBC
30XLT viser sin styrke med sine 200 kanaler fordelt i 3 bånd.
For at få radioscanneren til at scanne henover alle kanaler, som ikke
manuelt er udelukket, gør da følgende:
1. Tryk på F/M , hvis ikke “MEM” allerede optræder i displayet.
2. Tryk på Hold for at stoppe scanningen.
3. Tryk på Hold for at fortsætte scanning.
4. Tryk på L/O for at udelukke en kanal der f.eks støjer.
Hvis du blot ønsker at aflytte en enkelt programmeret kanal, gør da
følgende:
1. Tryk på Hold .
2. Brug piltasterne til den ønskede kanal, f.eks. 5
Det er med UBC 30XLT muligt at prioritere kanaler. Det er imidlertid
kun muligt at prioritere een kanal indenfor hvert “bånd”. Prioritér
en kanal på følgende måde:
1.
Vælg en kanal, f.eks. som ovenfor.
11
2. Tryk på FNC og hold derefter PRI inde i ca. 3 sekunder,
P fremkommer nu i displayet.
3. Gentag evt. proceduren for at flytte prioriteringen til en anden kanal.
Det er med UBC 30XLT muligt at overvåge P kanaler, imens radioscanneren aflytter en radiokilde. UBC 30XLT kan overvåge de prioriterede kanaler, samtidig med at den aflytter enhver anden kanal. Gør som
følger:
1. Tryk på FNC og derefter på PRI .Herefter optræder “PRI” i
displayet og UBC 30XLT scanner de prioriterede kanaler, også når
scanneren er stoppet på en kanal med radiokildesignal.
3. Tryk på FNC og derefter på PRI igen for at slå prioritetsscanning fra. “PRI” fjernes fra displayet.
Det er med UBC 30XLT muligt manuelt at udelukke enhver kanal fra
scanningen. Dette gøres på følgende måde:
1.
Vælg den kanal som ønskes udelukket fra scanningen.
2. Tryk på L/O . “L/O” vises i displayet.
Nu er kanalen udelukket fra den automatiske scanning.
3. Tryk på L/O for at inkludere kanalen i scanningen igen.
4. Tryk på L/O i mindst 2 sekunder for at inkludere alle
udelukkede kanaler. 2 bip høres.
Nulstille/ Resette UBC 30XLT
Har man efterhånden fået for mange ændringer, kan man nulstille
scanneren. Men husk inden da at nedskrive de frekvenser, som skal
gemmes igen.
Sluk UBC 30XLT.
Hold begge pil knapper inde samtidig med at PWR tændes. Hold alle
3 knapper inde i ca. 3 sekunder. CLEAr står i displayet og alle data er
slettet.
12
Vedligeholdelse
Scanneren bør rengøres med en fugtig klud. Brug ikke organiske opløsningsstoffer, da plastmaterialet kan tage skade.
Udfør ikke reparationer eller modifikationer selv. Kontakt nærmeste forhandler. Uautoriserede reparationer eller modifikationer vil føre til bortfald af garanti.
Vigtigt!
Apparatet må ikke smides væk i den daglige renovation, men
bortskaffes på en forsvarlig måde. F.eks. på en genbrugsstation.
Advarsel
Uniden Bearcat 30XLT er ikke vandtæt og er ikke konstrueret til brug under vand eller under ekstremt fugtige forhold.
UBC 30XLT bruger 3 stk AA batterier, som skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig
måde, f.eks. ved indlevering til forhandleren.
13
Garanti
Kvittering eller faktura gælder som garantibevis, når den er forsynet
med forhandlernavn og dato.
Der ydes 6 måneders garanti efterfulgt af 18 måneders reklamationsret
på radioscanneren fra købsdato.
UBC 30XLT er ikke vandtæt. Skader opstået p.g.a. væske eller fugt er
ikke omfattet af garantien.
Garantien omfatter ikke skader opstået p.g.a. forkert betjening af radioscanneren eller p.g.a. modifikationer eller reparationer udført af uautoriseret reparatør.
Garantien omfatter ikke skader opstået på grund af utilsigtet brug af
scanneren. UBC 30XLT bør opbevares utilgængeligt for mindre børn.
UBC 30XLT er CE-godkendt og lever derfor op til de europæiske
standarder for elektronisk udstyr.
Ved fejl eller mangler, som er omfattet af garantien, skal radioscanneren
indleveres inden garantiperiodens udløb til autoriseret forhandler med
angivelse af fejl eller mangler.
14
Tekniske specifikationer
Uniden Bearcat 30XLT har følgende tekniske specifikationer:
Frekvenser:
87,5 - 107,9 MHz, FM radio.
108 - 136,7 MHz, Fly bånd.
137 - 174 MHz, VHF landmobil bånd.
Antal kanaler:
Antal bånd:
200
3 med variabelt indhold af kanaler
Scanningshastighed:
Søgehastighed:
Scan- / søgedelay
25 kanaler pr. sekund (max.)
25 trin pr. sekund (normal)
0-5 sek. (2 sekunder er standard.)
Audioudgang:
400 mW nominelt i 24 Ohm intern højttaler
Extern højttaler stik er 3,5mm jack.
Antenne:
BNC 50 Ohm antenne.
Størrelse:
Vægt:
53 x 28 x 104 mm. (B x D x H)
100 g.
Strømforsyning:
3 x AA batteri. 4,5V DC
15
Kom nemt igang
Hvis ikke du kender frekvensen for den trafik, som du
ønsker at aflytte, kan du benytte dig af UBC 30XLT´s
fremragende søgeegenskaber på følgende måde:
1. Tænd apparatet på PWR
2. Tryk BAND flere gange, kun VHF eller AIR, skal
være ON. Brug piltaster for ON / OFF indstilling.
3. Tryk F/M knap til FREQ står i display. Tryk HOLD
så HOLD forsvinder i display. Søgning starter nu.
4. Stopper UBC 30XLT på støj, tryk L/O og scanning
fortsætter.
5. Lyden regulers ved tryk på VOL/SQ knap, og
derefter på piltasterne for regulering.
6. For at få UBC 30 XLT til at fortsætte søgning ved
stop, uden brug af L/O, brug piltasterne op/ned.
Piltasterne bruges også til ændring af søgeretning.
Ret til ændringer forbeholdes.
©2005 Comitel Consumer Electronics
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement