Marantz PM5003
Test wzmacniacze 1000-2000 z∏
Marantz PM5003
Po latach polityki propagujàcej kino domowe wielcy producenci wracajà
do sprz´tu stereo. Katalogi zape∏ni∏y si´ urzàdzeniami w przyst´pnych
cenach; dla ludzi, którym nie uÊmiecha si´ wydawaç fortuny na kable.
rodzi∏y si´ jednak obawy, czy ta
walka o klienta, który potrzebuje
dobrego, ale stosunkowo taniego
sprz´tu, nie sprowadzi jego jakoÊci do poziomu bumboksa. Widaç jednak, ˝e zawodnicy bardzo si´ starajà i nie b´dà
chcieli do tego dopuÊciç. Marantz wykona∏ odwa˝ny ruch, wprowadzajàc trzy
serie przyst´pnych cenowo klocków stereo, które wyglàdajà ∏udzàco podobnie do
tych ze szczytu katalogu. Wyraêniej widaç
to w grupie odtwarzaczy, ale nawet najtaƒsza integra PM5003 wydaje si´ bli˝ej
spokrewniona z topowym PM-15S1 ni˝
modele ze Êredniej pó∏ki.
Z
Budowa
Pierwsze wra˝enie jest znakomite, ale
rozsàdek podpowiada, ˝e za tak niewielkie
pieniàdze nie mo˝na mieç Êwietnego wyglàdu, wyposa˝enia, dêwi´ku i jakoÊci
22
Hi•Fi i Muzyka 6/09
wykonania. I rzeczywiÊcie, Êlady oszcz´dnoÊci widaç, ale ˝aden z tych drobnych
minusów nie jest w stanie zburzyç pozytywnego odbioru ca∏oÊci.
Marantz podaje, ˝e przednià Êciank´
wzmacniacza wykonano z metalu. JeÊli
bierzemy pod uwag´ tylko centralny panel
mi´dzy pokr´t∏ami, to tak. Ale wygi´te
boczki sà ju˝ plastikowe. Tworzywo musi
byç tanie i cienkie, bo pukni´te palcem
wydaje bardziej g∏uchy i t´py odg∏os ni˝
pusty kubek po serku wiejskim. Dobry lekarz doradzi∏by, ˝eby nie pukaç. Mo˝na
pozostaç przy oglàdaniu, bo plastikowe
boczki zbytnio si´ nie odcinajà od centralnego panelu. Zosta∏ on zagospodarowany
PM5003 wyglàdem
naÊladuje dro˝szych braci.
I dobrze mu to wychodzi.
Test wzmacniacze 1000-2000 z∏
zgodnie z firmowymi tradycjami. Marantz
lubi wplataç elementy odnoszàce si´ do
stylistyki starszych klocków – okràg∏e
okienka ze wskaênikiem wychy∏owym,
poziome pokr´t∏a, którymi zmienia∏o si´
stacj´ w tunerach. Tutaj mamy d∏ugà poziomà listw´, w którà wkomponowano
diody informujàce o wybranym êródle
dêwi´ku, wysy∏aniu sygna∏u do jednego
z dwóch urzàdzeƒ rejestrujàcych i wyciszeniu. Nie wiem, kto w dzisiejszych czasach u˝ywa dwóch nagrywarek, ale gdyby
zasz∏a taka potrzeba – nie ma problemu.
Cztery ma∏e przyciski to wybór kolumn, loudness i pure direct. Ten ostatni
omija regulacj´ barwy, czyli trzy umieszczone ni˝ej pokr´t∏a. Dwa najwi´ksze to
oczywiÊcie g∏oÊnoÊç i wybór êród∏a.
Oprócz tego w∏àcznik g∏ówny (tryb czuwania aktywujemy tylko pilotem) i du˝e
gniazdo s∏uchawkowe.
Bogate wyposa˝enie znajduje odzwierciedlenie na tylnej Êciance, a tak˝e w mnogoÊci funkcji dost´pnych z pilota. Jest du˝y
i plastikowy, ale fakturà przypomina metal.
W PM5003 zastosowano ca∏kiem porzàdne terminale g∏oÊnikowe i normalne
gniazdo IEC. Widaç, ˝e jednak mo˝na,
nawet w najtaƒszym sprz´cie. WyjÊcia
g∏oÊnikowe majà przeêroczyste nakr´tki,
co upodabnia je do gniazd stosowanych
w drogich klockach, ale jeÊli macie kable
zakoƒczone wide∏kami, b´dzie ci´˝ko. Po
lewej – niespodzianka – wejÊcie phono
MM z zaciskiem uziemiajàcym. Czego
jeszcze mo˝na oczekiwaç? OsobiÊcie przehandlowa∏bym jedno wyjÊcie liniowe lub
gniazda obs∏ugujàce zdalne sterowanie
w zamian za pre-out. W tanim wzmacniaczu by∏by to szczyt marzeƒ.
Aby zajrzeç do wn´trza, nie trzeba zdejmowaç pokrywy. Otwory wentylacyjne wykonano nawet po bokach. W zasilaczu widzimy spory tradycyjny transformator, za
nim d∏ugi radiator i zasadniczà cz´Êç elektroniki. Wzmacniacz oddaje 40 W/8 Ω
i niewiele wi´cej, bo 55 W/4 Ω.
Brzmienie
Przed ods∏uchem pomyÊla∏em sobie:
„Nie ma mowy. Oszcz´dnoÊci muszà wyjÊç
na jaw”. Znakomity wyglàd, wygodne
gniazda, phono, porzàdne wn´trze to ju˝
bardzo du˝o. Gdyby do tego doszed∏ dobry
dêwi´k, przeczy∏oby to logice. A jednak.
Dêwi´k Marantza okazuje si´ energetyczny i ˝ywy. Od pierwszych sekund wia-
domo, ˝e nie b´dziemy si´ nudziç. Od
razu rodzi si´ pytanie o neutralnoÊç i poprawnoÊç proporcji mi´dzy zakresami, ale
tu czeka nas kolejne pozytywne zaskoczenie: efektowny charakter uda∏o si´ osiàgnàç bez stosowania tricków z podbijaniem fragmentów pasma.
Tylko bas wydaje si´ lekko pogrubiony,
ale nie odbija si´ to na jego szybkoÊci. Jest
odrobin´ wi´kszy i bardziej zag´szczony,
ni˝ powinien, ale nikomu nie powinno to
przeszkadzaç. Wysokie tony tak˝e sà delikatnie wyeksponowane, ale powiedzia∏-
W Êrodku bez szaleƒstw…
bym, ˝e zwracamy na nie uwag´ nie tyle
ze wzgl´du na iloÊç, co na czystoÊç i rozdzielczoÊç. Wiele si´ tutaj dzieje, a wszystkie dane docierajà do uszu bez sztucznego
wycofania czy t∏umienia. Czasami, gdy
góra nie wybrzmiewa swobodnie i jest
przywo∏ywana do porzàdku, jeszcze
zanim perkusista uderzy w blachy, odnosimy wra˝enie kultury i ∏agodnoÊci przekazu. Ale co to za kultura, kiedy dêwi´ki
znikajà i sà przycinane? To raczej cenzura.
Tutaj jej nie ma. Wysokie tony sà otwarte
i swobodne, ale wiedzà, ˝e nie trzeba g∏oÊno krzyczeç, ˝eby ludzie je zauwa˝yli.
Scena stereofoniczna jest kreÊlona swobodnie i rozbudowana. Nie obserwujemy
ani Êciskania dêwi´ków w g∏oÊnikach, ani
…za to z ty∏u bogate wyposa˝enie.
skupiania ca∏ej akcji na kawa∏eczku przestrzeni pomi´dzy nimi. Muzyka wype∏nia
ca∏y pokój, oczywiÊcie z zachowaniem
proporcji i pozycjonowaniem instrumentów tam, gdzie ich miejsce. Kontury nie sà
idealnie ostre, ale dostajemy sporo powietrza i rozmach.
Jeszcze lepsza jest dynamika. Czy spojrzymy na nià z helikoptera, czy przez mikroskop, zobaczymy oznaki ˝ycia. Ma∏e
i du˝e dêwi´ki, pojedyncze zdarzenia i ca∏e grupy – wszystkie sà tak ruchliwe, jakby
pi∏y tylko napoje energetyczne i od˝ywia-
∏y si´ glukozà. Z tym wzmacniaczem
naprawd´ nie sposób si´ nudziç.
Konkluzja
˚e odtwarzacz CD5003 si´ Marantzowi
uda∏, to rozumiem, ale to ju˝ chyba za
du˝o dobrego. Zbudowaç takie urzàdzenie za podobne pieniàdze to prawdziwa
sztuka.
Marantz PM5003
Dystrybucja:
Cena:
Audio Klan
1749 z∏
Dane techniczne
Moc:
Pasmo przenoszenia:
Stosunek sygn./szum:
Zniekszta∏cenia:
WejÊcia liniowe:
WejÊcie phono:
WyjÊcia:
Zdalne sterowanie:
Regulacja barwy:
Wymiary (w/s/g):
40 W/8Ω
10 Hz – 50 kHz
100 dB
0,01 %
6
MM
2 pary,
2 x tape-out
+
+
10,5/44/37 cm
Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
Hi•Fi i Muzyka 6/09
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement