Magnat QUANTUM 505
HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³
Sama nazwa Quantum, bardziej ni¿ z zespo³ami g³oœnikowymi, mo¿e siê kojarzyæ np.
nowoczesn¹ lini¹ telewizorów... audiofile lekcewa¿yæ jej jednak nie powinni, bo od
ponad roku jest to has³o dla wiêkszej czêœci oferty Magnata – firmy stricte
g³oœnikowej. Ale i to nie jest jeszcze najwa¿niejsze – przecie¿ mamy tak wiele firm
i tak wiele kolumn dooko³a...
M
agnat to firma z g³ównego nurtu du¿ych
niemieckich producentów... zbyt du¿ych, aby zdobyæ presti¿ audiofilskiego
specjalisty. W dodatku Magnat z powodzeniem,
a mo¿e nawet przede wszystkim, zajmuje siê samochodowym car-audio, co wcale nie poprawia
notowañ w œwiecie mi³oœników audio domowego. Poœwiêcanie temu tematowi raptem jednej
strony w naszym Audio spotka³o siê kiedyœ
z dezaprobat¹ du¿ej czêœci Czytelników. Oczywiœcie nie ma ¿adnej racjonalnej przes³anki, wed³ug której producent dobrego sprzêtu samochodowego nie mo¿e projektowaæ wysokiej klasy urz¹dzeñ hi-fi. Firma Magnat musi to jednak
udowodniæ czarno na bia³ym, i za pomoc¹ Quantumów udowadnia.
Pierwszy raz z t¹ nazw¹ spotka³em siê rok
temu, w niemieckim miesiêczniku Stereoplay,
w teœcie flagowego modelu Quantum 908, kosztuj¹cego 3500 euro za parê. By³ te¿ planowany
test tej konstrukcji w naszej jesiennej prezentacji
kolumn 15000-20000z³, ale jak to siê zdarza najlepszym, nowy Magnat “nie dojecha³”. W ka¿dym razie by³em przekonany, ¿e Quantumy to
seria najdro¿szych kolumn Magnata. Kiedy wiêc
do testu kolumn 2000-2500z³ dystrybutor zaproponowa³... Quantumy, upewnia³em siê kilka razy,
czy na pewno podaje cenê za parê, i czy bêd¹ to,
zgodnie z za³o¿eniem testu, konstrukcje wolnostoj¹ce. No bo jaki cudem...
Okaza³o siê, ¿e s¹ dwie serie Quantum –
dro¿sze Quantum 900, i tañsze Quantum 500.
Wspólna nazwa jest jednak uzasadniona, bo jest
wiele zbie¿noœci miêdzy modelami obydwu serii.
Zastosowano podobne konfiguracje g³oœników,
podobne s¹ ich podstawowe cechy konstrukcyjne, tyle ¿e dro¿sze modele maj¹ wiêcej wyrafinowania w szczegó³ach, zarówno technicznych,
jak i estetycznych. Np. w serii 900 równie¿ g³oœniki nisko-œredniotonowe maj¹ magnesy neodymowe, a obudowy oklejane s¹ fornirem.
Mimo to, kiedy wyj¹³em Quantumy 505 z opakowania, by³em wci¹¿ zaskoczony – “z wygl¹du”,
te kolumny mog³yby kosztowaæ znacznie wiêcej.
Doskonale prezentuj¹ siê g³oœniki, obudowa,
wszystkie detale. Przetworniki nisko-œredniotonowe maj¹ aluminiowe membrany, ekranowane
uk³ady magnetyczne i odlewane kosze – ich zewnêtrzne pierœcienie efektownie wyporofilowano, przygotowuj¹c w nich a¿ 9 wyeksponowanych wpustów na grube wkrêty mocuj¹ce. G³oœnik wysokotonowy ma równie¿ ekranowanie.
25-mm tekstylna kopu³ka, mimo swojej standardowej œrednicy, ma wed³ug zapewnieñ produ-
Magnat QUANTUM 505
Metalowy magnat
46
czerwiec 2005
centa zapewniæ przetwarzanie do 55kHz. Nasze
pomiary tego ani nie potwierdz¹, ani nie zaprzecz¹, bo koñcz¹ siê na 20kHz, ale znane mi ze
Stereoplay’a pomiary modelu Quantum 507,
z tym samym tweeterem, pokazuj¹ równ¹ charakterystykê “tylko” do 30kHz, a powy¿ej ju¿
szybki spadek. To i tak bardzo dobrze dla tego
typu g³oœnika wysokotonowego.
Komora bas-refleks dla obydwu g³oœników
nisko-œredniotonowych jest wspólna, ale otwory
s¹ dwa, umieszczone blisko siebie, powy¿ej gniazda przy³¹czeniowego, a wiêc na tylnej œciance. Ich
minimalna œrednica wewnêtrzna nie jest du¿a –
5cm – ale wyprofilowanie wylotu jest bardzo
szerokie, w zasadzie mamy do czynienia z tunelem p³ynnie zwiêkszaj¹cym powierzchniê. Oczywiœcie ma to zapobiec turbulencjom, ale przy
okazji elementy te s¹ wyj¹tkowe ozdobne, wykonane z metalu i przykrêcone (a nie wciœniête).
Obudowa wykonana jest z mdf-u, front ma
gruboœæ 22-mm, w œrodku znajduje siê ponadto
kilka wzmocnieñ, a wœród nich równie¿ grube
poprzeczne listwy, na których opieraj¹ siê uk³ady
magnetyczne g³oœników nisko-œredniotonowych.
Wystêpuj¹ trzy wersje kolorystyczne – czarna, bukowa i wiœniowa (w naszym teœcie), ale cokó³ i maskownica (metalowa) s¹ zawsze srebrne,
nawi¹zuj¹c do koloru membran i elementów na
tylnej œciance. W cokó³ mo¿emy wkrêciæ kolce
albo gumowe nó¿ki.
Seria Quantum 500 zawiera trzy modele podstawkowe (501, 502 i 503), cztery wolnostoj¹ce
(od 505 do 509) i dwa centralne (511 i 513). Jest
wiêc w czym wybieraæ i do stereo, i do kina, a o subwoofer proszê siê nie martwiæ, Magnat ma ich
pod dostatkiem, zebranych w odrêbn¹ grupê.
Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³ HI-FI
O D S £ U C H
P
D
ra mikrodynamika, a dynamika oparta na zwinnoœci
i elastycznoœci. Przy tak doskona³ej kondycji i komunikatywnoœci zakresu œrednio-wysokotonowego,
mo¿e mamy do czynienia z wycofanym chocia¿
o pó³ kroku basem? W ¿adnym razie. Niskie tony,
tak jak wszystko w Magnatach, s¹ silne, ale nie
“przewalone”, soczyste, chocia¿ nie tak zwarte
i konturowe, jak w Wharfedale, w tym porównaniu
lekko poluzowane, ale w sumie prawid³owe, a przede wszystkim dobrze wkomponowane w swobodny,
¿ywy, dŸwiêczny charakter.
O
S
QUANTUM 505
2500
ELCO EXIM
ocena
maj 2005
bardzo dobra+
Laboratorium
Wzmocniony zakres 100Hz, powy¿ej ju¿ tylko drobne
nierównomiernoœci. £atwa impedancja wraz z dobr¹
efektywnoœci¹.
ocena
H
Dwa otwory wcale nie oznaczaj¹
odrêbnych systemów rezonansowych
dla poszczególnych g³oœników
rezonansowych – komora jest
wspólna. £agodne wyprofilowania
pomog¹ w niezak³óconym przep³ywie
powietrza. Wed³ug podobnego kroju
przygotowano oprawê terminalu
przy³¹czeniowego, zawieraj¹cego
dwie pary w ca³oœci metalowych
i z³oconych zacisków.
C
Wykonanie i komponenty
Rewelacja w tym zakresie cenowym. Doskona³a technika, piêkne detale, ³adna kolorystyka.
U
Cena (kpl)[z³]
Dystrybutor
£
rezentacje poszczególnych modeli uporz¹dkowane s¹ alfabetycznie. Na koñcu wiêc znajduje siê test Wharfedali, ale napisanie w³aœnie o Magnatach zostawi³em sobie na koniec. Po czêœci zgodnie
z zasad¹, ¿e najpierw obowi¹zki, a potem przyjemnoœæ, chocia¿ przyznaæ muszê, ¿e chodzi bardziej
o mniejsz¹ przykroœæ, ni¿ o czyst¹ przyjemnoœæ...
Mam na myœli samo pisanie, a nie o walory testowanych kolumn, a zw³aszcza Magnatów, po prostu ³atwiej opisuje siê kolumny, które pozostawiaj¹ wiele
wra¿eñ. Po takiej zapowiedzi mo¿liwe jest, a nawet
bardziej prawdopodobne, ¿e kolumny maj¹ wiele
niedoci¹gniêæ – czego wiêcej mo¿e wymagaæ audiofil
w tym zakresie ceny, ni¿ zrównowa¿enia, poprawnoœci, dobrej dynamiki, czyli normalnoœci, któr¹
trudno barwnie opisywaæ. Wy¿ywaæ siê ³atwiej na
b³êdach. Z pozosta³ych kolumn tej pi¹tki, tak¹ godn¹
pochwa³y normalnoœæ osi¹gaj¹ Wharfedale, natomiast trzy inne kolumny mniej lub bardziej wyraŸnie
odstêpuj¹ od neutralnoœci. Ale Magnat do dobrej
równowagi dodaje jeszcze wiele zalet, które s³ychaæ
bardzo wyraŸnie. Wysokie tony – wcale nie jednoznacznie podkreœlone, a jednak daj¹ce brzmieniu
du¿o œwiat³a, ¿ywo uzupe³niaj¹ce dŸwiêki podstawowe o ca³¹ paletê harmonicznych, subtelne detale,
“powietrze”. Kto preferuje brzmienie bardziej skupione, skoncentrowane w œrodku pasma, mo¿e wybraæ Wharfedale, a Magnaty oceniæ jako jednak rozjaœnione, ale te drugie mówi¹ o dŸwiêku wiêcej. Doskonale prezentuje siê wokal, jednoczeœnie nasycony,
plastyczny, lekko wysuniêty do przodu, jak i precyzyjnie rysowany, bogato wykoñczony szczegó³ami,
zdolny do wiarygodnego ró¿nicowania. Bardzo dob-
dobra+
Brzmienie
Zrównowa¿one, a jednoczeœnie z soczystym basem,
bogatym œrodkiem i jasn¹ gór¹. Czyste, œwie¿e i swobodne.
ocena
bardzo dobra
ocena wa¿ona
(5) bardzo dobra
47
A
B
O
R
A
T
O
R
I
U
M
HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³
Magnat dostarcza konstrukcjê o impedancji,
któr¹ formalnie wypada zakwalifikowaæ jako 4omow¹, ewentualnie 6-omow¹ – ale w praktyce
bêdzie ona doœæ ³atwa dla wiêkszoœci wzmacniaczy, a nawet strachliwych amplitunerów - minima w zakresie niskich tonów le¿¹ na poziomie
4,5Ω (rys. 1). Wiele kolumn sprzedawanych jako 8-omowe, ma minimalne wartoœci, i to wystêpuj¹ce w zakresie niskich czêstotliwoœci, na ni¿szym poziomie. Pojedynczy, ale stromy (zw³aszcza od strony wysokich czêstotliwoœci) szczyt
w zakresie œrednich tonów zdradza u¿ycie filtrów wy¿szych rzêdów. Dwa ostre wierzcho³ki
(przy 40Hz i 80Hz) to oczywiœcie przejaw funkcjonowania klasycznego bas-refleksu, dostrojonego do ok. 45-50Hz (minimum).
Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) nale¿y do bardzo pojemnego rodzaju “ogólnie zrównowa¿onych”, chocia¿ obci¹¿onych czasami wieloma drobnymi nierównomiernoœciami. Ale
zwróæmy uwagê, ¿e zgodnie z filozofi¹ “wykonturowania”, mamy wzmocnione niskie i wysokie
czêstotliwoœci, przy czym te pierwsze nieco bardziej. Zakres od 150Hz do 20kHz z ³atwoœci¹
utrzymuje siê w granicach +/- 3dB.
Niewielk¹ przewagê zakresu wysokich tonów nad œrednimi mo¿na skorygowaæ ju¿ na osi
15O, uzyskamy wówczas w okreœlonym wy¿ej zakresie zrównowa¿enie +/- 2,5dB, na osi 30O najwy¿sza oktawa bêdzie ju¿ zbyt s³aba, chocia¿ do
14kHz ³apiemy siê na jeszcze lepsz¹ ni¿ wczeœniej liniowoœæ - +/- 2dB (rys. 3).
Maskownica wprowadza zmiany tylko w zakresie wysokich tonów (rys. 4), nale¿y do niewielu, na których pozostawienie mo¿na siê zgodziæ.
Strojenie bas-refleksu jest konwencjonalne,
ciœnienie z otworu ma ³agodny, ale nie sp³aszczony wierzcho³ek, nie siêga tak wysoko, jak maksymalny poziom charakterystyki g³oœników, ale pozwala charakterystyce wypadkowej z ³agodnym
spadkiem dojœæ do 45Hz (rys. 5).Taki kszta³t powinien wi¹zaæ siê te¿ z dobrymi w³asnoœciami
impulsowymi. Poza g³ówn¹ czêstotliwoœci¹ rezonansow¹, z tuneli emitowane s¹ tylko szcz¹tkowe rezonanse paso¿ytnicze, nie bêd¹ one w ogóle groŸne, tym bardziej, ¿e otwory znajduj¹ siê
z ty³u.
Efektywnoœæ 88dB, przy 6-omowej impedancji, to wynik bardzo przyjazny dla wiêkszoœci
wzmacniaczy i amplitunerów. Producent deklaruje 92dB, chc¹c pogr¹¿yæ konkurencjê... ale
i tak jesteœmy zadowoleni.
£adny zestaw pomiarów, najlepszy w tej grupie, ale przy charakterystyce wychodz¹cej poza
granice +/-3dB, oceny bardzo dobrej jednak postawiæ nie mo¿emy.
L
Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
rys. 2. Quantum 505, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.
rys. 1. Quantum 505, charakterystyka modułu impedancji.
rys. 5. Quantum 505, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.
rys. 3. Quantum 505, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O
w płaszczyźnie poziomej.
rys. 4. Quantum 505, charakterystyka przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.
Piêkne i mocne kosze, sile i ekranowane uk³ady magnetyczne,
lekkie i sztywne membrany – g³oœniki nisko-œredniotonowe
z Quantuma moglibyœmy zaakceptowaæ w znacznie dro¿szych
kolumnach. Kopu³ka wysokotonowa jest bardziej typowa
- co prawda mia³a przenosiæ do 55kHz,
ale w rzeczywistoœci wyrabia siê do 30kHz.
I tak dobrze.
6
88
160
b.d.
* wartości zmierzone, ** wg danych producenta
guzik do pdf v2
48
czerwiec 2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement