RTi 102 E, RTi 103 EP Regulator temperatury

RTi 102 E, RTi 103 EP Regulator temperatury
RTi 102 E, RTi 103 EP
Regulator temperatury pomieszczenia
do wbudowania w piece akumulacyjne
WSP 1210 F do WSP 4810 F
WSP 1210 DF do WSP 3610 DF,
WSP 3510 N do WSP 5010 N
Instrukcja obs³ugi i monta¿u
RTi 102 E
RTi 103 EP
Wbudowania zespo³u regulatorów temperatury RTi w piec akumulacyjny
mo¿e dokonaæ jedynie uprawniony Instalator lub Serwisant,
zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi i monta¿u.
Tylko w takim przypadku zapewniona jest
prawid³owa wspó³praca pieca z regulatorem.
Przy pod³¹czaniu regulatora nale¿y przestrzegaæ
przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego.
1
Spis treœci:
1.
1.1
Instrukcja obs³ugi (dla U¿ytkownika i Instalatora)
Zasada dzia³ania
3
3
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.6
Instrukcja monta¿u (dla Instalatora)
Dane techniczne
Zakres dostawy
Monta¿
Kolejnoœæ czynnoœci monta¿u
Kontrola dzia³ania
WskaŸnik pracy i usterek w regulatorze ³adowania
Przekazanie U¿ytkownikowi
Schemat elektryczny
3
3
4
4
3
5
5
5
6
3.
Ochrona œrodowiska
8
4.
Gwarancja
8
2
1. Instrukcja obs³ugi (dla U¿ytkownika i Instalatora)
RTi 102 E
Regulator temperatury pomieszczenia (C, D) RTi 102 E jest elektronicznym regulatorem 2 punktowym. Oznacza to, ¿e dmuchawy
pieca akumulacyjnego s¹ w³¹czane przez RTi 102 E, pracuj¹ ze sta³¹ prêdkoœci¹, a nastêpnie s¹ wy³¹czane.
RTi 103 EP
Regulator temperatury pomieszczenia (C, D) RTi 103 EP jest elektronicznym regulatorem proporcjonalnym. Oznacza to, ¿e prêdkoœæ obrotowa dmuchaw pieca akumulacyjnego jest przez RTi 103 EP dopasowywana bezstopniowo do zapotrzebowania ciep³a.
Regulacja obrotów dmuchawy dokonywana jest w zale¿noœci od ró¿nicy pomiêdzy temperatur¹ w pomieszczeniu (temperatura
zmierzona) i temperatur¹ nastawion¹ przy pomocy pokrêt³a regulacji temperatury (temperatur¹ zadan¹). Czym ró¿nica ta jest mniejsza, tym mniejsza jest prêdkoœæ obrotów dmuchawy.
W przypadku je¿eli piec akumulacyjny wyposa¿ony jest w dodatkow¹ grza³kê (B), regulator RTi - 103 EP przy jej w³¹czeniu
prze³¹cza siê automatycznie na regulacjê 2 punktow¹ tzn. jeœli nastêpuje oddawanie ciep³a dmuchawy pracuj¹ pe³n¹ moc¹. Jeœli
grza³ka dodatkowa (B) jest wy³¹czona za pomoc¹ prze³¹cznika na panelu obs³ugowym, regulator RTi 103 EP pracuje ponownie jako
regulator proporcjonalny.
1.1 Zasada dzia³ania
Regulator temperatury pomieszczenia w³¹cza siê i wy³¹cza za pomoc¹ prze³¹cznika (C) znajduj¹cego siê na panelu obs³ugowym
pieca akumulacyjnego. ¯¹dan¹ temperaturê pomieszczenia nastawiamy bezstopniowo pokrêt³em doboru temperatury (D) na panelu
obs³ugowym pieca. Je¿eli pokrêt³o doboru temperatury ustawione jest w pozycji œrodkowej, temperatura pomieszczenia regulowana jest na sta³¹ temperaturê ok. 20OC.
Poprzez obracanie pokrêt³a doboru temperatury w lewo lub w prawo mo¿liwe jest nastawienie temperatury pomieszczenia w zakresie od ok. 5 do 35OC.
Przy spadku temperatury pomieszczenia poni¿ej nastawionej wartoœci regulator roz³adowania w³¹cza automatycznie dmuchawy
pieca akumulacyjnego i zgromadzone w nim ciep³o jest wdmuchiwane do pomieszczenia.
Podczas dni o niskich temperaturach zalecane jest w przypadku kilkudniowej nieobecnoœci pozostawienie w³¹czonego regulatora
roz³adowania w celu utrzymania temperatury pomieszczenia na poziomie ok. 10OC. Zabezpiecza to budynek lub pomieszczenie
przed nadmiernym wych³odzeniem (zabezpieczenie przeciwmrozowe).
2. Instrukcja monta¿u (dla Instalatora)
Wbudowania regulatora temperatury pomieszczenia RTi 102 E lub RTi 103 EP w piec akumulacyjny mo¿e dokonaæ
jedynie uprawniony Instalator lub Serwisant, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi i monta¿u. Tylko w takim przypadku zapewniona jest prawid³owa wspó³praca pieca z regulatorem.
Przy pod³¹czaniu regulatora nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego.
2.1 Dane techniczne
Typ
RTi 102 E
RTi - 103 EP
Napiêcie zasilania
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Moc w³¹czeniowa
10A
10 A z grza³k¹ dodatkow¹
-
100 VA
Moc steruj¹ca
3
2.2 Zakres dostawy
1 szt. regulator temperatury pomieszczenia z:
- przewodem ³¹cz¹cym regulator ³adowania i roz³adowania
- wtyczk¹ 6 -cio biegunow¹ z wi¹zk¹ przewodów
1 szt. prze³¹cznik w³./wy³.
1 szt. potencjometr z przewodem pod³¹czeniowym
1 szt. pokrêt³o doboru temperatury
1 szt. czujnik temperatury pomieszczenia z dwoma wkrêtami
3 szt. oddzielne sploty przewodów do prze³¹czników
1 szt. instrukcja obs³ugi i monta¿u
2 szt. naklejka ze schematem elektrycznym
1 szt. naklejka ze schematem elektrycznym
2.3 Monta¿
Przed rozpoczêciem prac monta¿owych nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ napiêcia od pieca akumulacyjnego.
Przy pod³¹czeniu pieca akumulacyjnego do automatycznego regulatora ³adowania na zaciskach A1/Z1 - A2/Z2 mo¿e
znajdowaæ siê napiêcie, nawet przy wy³¹czonych bezpiecznikach.
Przy ustawieniu kilku pieców obok siebie nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby regulator temperatury pomieszczenia
zosta³ zamontowany w prawym zewnêtrznym piecu. Zapewnia to prawid³owy odczyt temperatury pomieszczenia przez
regulator temperatury.
2.3.1 Kolejnoœæ czynnoœci monta¿u
Ø zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obs³ugi i monta¿u pieca akumulacyjnego zdemontowaæ kratki wlotu i wylotu powietrza,
œciankê przednia i praw¹ œciankê boczn¹
Ø z panelu obs³ugowego pieca, od strony wewnêtrznej przestrzeni przy³¹czeniowej pieca wypchn¹æ zaœlepki prze³¹cznika i pokrêt³a
doboru temperatury (1), z lewej strony panelu obs³ugowego, u góry i u do³u.
Ø monta¿ prze³¹cznika w³./wy³
za³¹czony czarny splot kablowy (L = 550 mm) i br¹zowy splot z p³askimi wtyczkami wetkn¹æ na prze³¹cznik (2), prze³o¿yæ przez
uchwyt (3) i zatrzasn¹æ uchwyt na k¹towniku blaszanym (4). Prze³¹cznik (2) z symbolem "I" wcisn¹æ z prawej strony w uchwyt
Ø potencjometr (5) z pod³¹czonym 3 biegunowym przewodem przy³¹czeniowym przymocowaæ od strony przestrzeni przy³¹czeniowej na k¹towniku blaszanym (4), przy pomocy œruby 4 x 10 mm. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, aby oœka potencjometru by³a
obrócona w lew¹ stronê (w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara), a p³aska strona oœki skierowana by³a w prawo
(korekta jest mo¿liwa poprzez prze³o¿enie oœki z tworzywa sztucznego).
Ø 3 biegunowy przewód pod³¹czeniowy potencjometru u³o¿yæ za k¹townikiem blaszanym do miejsca pod³¹czenia regulatora roz³adowania. Przewód osadziæ w uchwytach na panelu obs³ugowym i na k¹towniku blaszanym.
Ø znajduj¹c¹ siê w przestrzeni przy³¹czeniowej pieca blachê k¹tow¹ listwy zaciskowej odchyliæ do przodu po uprzednim poluzowaniu (nie wykrêcaniu) œruby znajduj¹cej siê w œciance tylnej.
Ø przewód ³¹cz¹cy (X25) regulatora roz³adowania (A2) wetkn¹æ do regulatora ³adowania (A1)
Ø wtyczkê 6 - cio biegunow¹ regulatora roz³adowania przesun¹æ do góry za blach¹ k¹tow¹. Nastêpnie wetkn¹æ j¹ od góry w zaciski
"TA" do "N" listwy zaciskowej X2 i przymocowaæ wkrêtem (wi¹zkê kabli umieœciæ w istniej¹cych uchwytach).
Ø wsun¹æ regulator roz³adowania (6) w naciêcia wzd³u¿ne znajduj¹ce siê nad regulatorem ³adowania i zatrzasn¹æ.
Ø czujnik temperatury pomieszczenia (7) przymocowaæ dwoma wkrêtami (2,9 x 6,5) do przedniego naro¿nika p³yty pod³ogowej.
Przewód pod³¹czeniowy wsun¹æ w zacisk X 20 regulatora temperatury pomieszczenia.
Ø przewód pod³¹czeniowy potencjometru wsun¹æ w zacisk X 21 regulatora roz³adowania.
Ø za³¹czone oddzielne sploty przewodów poprowadziæ z ty³u blachy k¹towej i pod³¹czyæ zgodnie z powy¿sz¹ tabel¹ od do³u do
zacisków X 1 i X 2.
Oznaczenie
splot czarny
splot br¹zowy
4
U³o¿enie
od
do
L (X1)
S2 (wtyk górny)
LE` (X2)
S2 (wtyk dolny)
Sploty nie mog¹ dotykaæ p³ytki drukowanej panelu obs³ugowego, ani splotów niskiego napiêcia izolowanych zwyk³¹
izolacj¹.
Sploty biegn¹ce do prze³¹cznika po³¹czyæ z istniej¹c¹ wi¹zk¹ kabli (skrêtki mo¿na roz³¹czyæ i z³¹czyæ ponownie).
Ø blachê k¹tow¹ przesun¹æ do ty³u i przykrêciæ
Ø zamocowaæ ponownie œciankê boczn¹, œciankê przedni¹, oraz kratki wlotu i wylotu powietrza (zwróciæ uwagê na odpowiedni¹
kolejnoϾ).
Pod wkrêty mocuj¹ce œcianki bocznej i œcianki przedniej nale¿y bezwzglêdnie w³o¿yæ podk³adki zêbate (pod³¹czenie
przewodu ochronnego !).
Przewód ³¹cz¹cy panel obs³ugowy z regulatorem temperatury pomieszczenia nale¿y u³o¿yæ i zamocowaæ w identyczny sposób jak
istniej¹ce przewody panelu obs³ugowego. Nie mog¹ one dotykaæ do wewnêtrznej œcianki przedniej, ani do przy³¹czy grza³ek.
2.4 Kontrola dzia³ania
Prze³¹cznik w³./wy³. ustawiæ w pozycji roz³adowania.
Obracaæ pokrêt³o doboru temperatury do momentu w³¹czenia siê dmuchawy pieca akumulacyjnego. Je¿eli dmuchawa nie w³¹czy siê
nale¿y skontrolowaæ wskaŸniki optyczne regulatora ³adowania i roz³adowania.
2.4.1 WskaŸnik pracy i usterek w regulatorze ³adowania.
Dioda LED œwieci kolorem zielonym
Dioda LED œwieci kolorem czerwonym
Þ brak usterek, regulator ³adowania pracuje prawid³owo
Þ usterka
a) pokrêt³o ³adowania (R 1) i / lub czujnik rdzenia pieca (B 1) s¹ uszkodzone lub nie
s¹ pod³¹czone
b) brak mostka wtykowego redukcji ³adowania.
£adowanie nie odbêdzie siê.
Dioda LED œwieci kolorem pomarañczowym Þ usterka regulatora roz³adowania
(tylko przy wbudowanym regulatorze roz³adowania
a) uszkodzony jest wbudowany regulator roz³adowania
b) pokrêt³o roz³adowania jest uszkodzone lub nie jest pod³¹czone.
Temperatura pomieszczenia bêdzie regulowana na ok. 22OC
c) czujnik temperatury pomieszczenia jest uszkodzony lub nie jest pod³¹czony
Roz³adowanie nie odbêdzie siê.
2.5 Przekazanie U¿ytkownikowi
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y starannie przechowaæ i w przypadku sprzeda¿y pieca przekazaæ nowemu w³aœcicielowi. Przy uruchomieniu urz¹dzenia, ewentualnych naprawach i konserwacjach udostêpniæ do wgl¹du Serwisantowi.
5
2.6 Schemat elektryczny
Schemat elektryczny WSP 1210 - 4810 F z RTi 102 E
Schemat elektryczny WSP 3510 - 5010 N z RTi 102 E
A1
B1
E1-E6
F1
K1
M1-M3
N4
N5
V4
X1
X2
X3
X 16
X 17
Elektroniczny regulator ³adowania
Czujnik temperatury rdzenia - ³adowanie
Grza³ki
Ogranicznik temperatury
PrzekaŸnik termiczny
Dmuchawy
Ogranicznik temperatury - ³adowanie
Ogranicznik temperatury - roz³adowanie
Lampka kontrolna pracy / pracy awaryjnej
Listwa zaciskowa pod³¹czenia do sieci elektrycznej
Listwa zaciskowa
Listwa przy³¹czeniowa DC 0,91 - 1,43 V
4 stopniowe dopasowanie sygna³u steruj¹cego
4 stopniowa redukcja mocy grzewczej
Osprzêt dodatkowy
(nie nale¿y do zakresu dostawy, przy zastosowaniu zaznaczyæ)
Wbudowany 2 punktowy regulator temperatury pomieszczenia
A2
elektroniczny regulator roz³adowania
B2
czujnik temperatury pomieszczenia roz³adowanie
R2
pokrêt³o nastawcze roz³adowania
S2
prze³¹cznik w³ / wy³. regulatora temp. pomieszczenia
Grza³ka dodatkowa
E8
Grza³ka dodatkowa
N2
Regulator temperatury - grza³ka dodatkowa
N3
Regulator temperatury - grza³ka dodatkowa
S1
Prze³¹cznik - grza³ka dodatkowa
W przypadku wbudowania grza³ki dodatkowej (E 8) zwróciæ uwagê
na moc w³¹czeniow¹ regulatora temperatury pomieszczenia.
6
Schemat elektryczny WSP 1210 - 4810 F z RTi 103 EP
Schemat elektryczny WSP 3510 - 5010 N z RTi 103 EP
A1
B1
E1-E6
F1
K1
M1-M3
N4
N5
R1
V4
X1
X2
X3
X 16
X 17
Elektroniczny regulator ³adowania
Czujnik temperatury rdzenia - ³adowanie
Grza³ki
Ogranicznik temperatury
PrzekaŸnik termiczny
Dmuchawy
Ogranicznik temperatury - ³adowanie
Ogranicznik temperatury - roz³adowanie
Pokrêt³o nastawcze ³adowania
Lampka kontrolna pracy / pracy awaryjnej
Listwa zaciskowa pod³¹czenia do sieci elektrycznej
Listwa zaciskowa
Listwa przy³¹czeniowa DC 0,91 - 1,43 V
4 stopniowe dopasowanie sygna³u steruj¹cego
4 stopniowa redukcja mocy grzewczej
Osprzêt dodatkowy
(nie nale¿y do zakresu dostawy, przy zastosowaniu zaznaczyæ)
Wbudowany 2 punktowy regulator temperatury pomieszczenia
A2
elektroniczny regulator roz³adowania
B2
czujnik temperatury pomieszczenia roz³adowanie
R2
pokrêt³o nastawcze roz³adowania
S2
prze³¹cznik w³ / wy³. regulatora temperatury pomieszczenia
Grza³ka dodatkowa
E8
Grza³ka dodatkowa
N2
Regulator temperatury - grza³ka dodatkowa
N3
Regulator temperatury - grza³ka dodatkowa
S1
Prze³¹cznik - grza³ka dodatkowa
W przypadku wbudowania grza³ki dodatkowej (E 8) zwróciæ uwagê
na moc w³¹czeniow¹ regulatora temperatury pomieszczenia.
7
3. Ochrona œrodowiska naturalnego
Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony œrodowiska naturalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opakowanie
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o surowcach wtórnych.
Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny.
Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE), zaœ taœmy mocuj¹ce z polipropylenu (PP).
Ø Spieniony polistyrol (EPS) lub styropor u¿ywane jako pianka izolacyjna sk³adaj¹ siê w 98% z powietrza i w 2% z polistyrolu (PS).
Ø Wszystkie materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.
4. Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do Zak³adu
Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz konserwacja i ewentualne naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta pod rygorem utraty gwarancji.
Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¹
instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
Gwarant:
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.,
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, fax: 0-22 / 846-67-03.
Stan na 05.2004. Zmiany techniczne zastrze¿one.
8
TOS/M/05.2004
Importer:
AEG Technika Grzewcza
Oddzia³ Przedsiêbiorstwa Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, tel.: 0-22 / 868-05-80, fax: 0-22 / 868-05-81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement