STICK MIXER INSTANTMIX MODEL STM4xx

STICK MIXER INSTANTMIX MODEL STM4xx
STICK MIXER INSTANTMIX MODEL STM4xx
DE • GR • EN
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 1
2009-06-10 13:13:16
DE Anleitung...............................3–11
Lesen Sie vor der erstmaligen
Benutzung des Stabmixers bitte
sorgfältig die Sicherheitshinweise
auf Seite 4.
Garantieabschnitt................................. 13
Garantieabschnitt Österreich......... 16
GR Βιβλίο οδηγιών...................3–11
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 4.
Ενότητα «Εγγύηση»......................14–15
EN Instruction book................3–11
Before using the stick mixer for the
first time, please read the safety
advice on page 5 carefully.
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 2
2009-06-10 13:13:16
A
B
H
B
A
I
DE
GR
EN
C
C
G
E
L
D
E
K
G
D
N
M
N
J
F
DE
GR
EN
Teile
Εξαρτήματα
Components
A. Taste für normale
Geschwindigkeit
B. Turbotaste
C. Handteil
D. Metallmixfuß*
E. Kunststoffmixfuß*
F. Messer
G. Netzkabel
H. Wandbefestigung mit
Kabelaufnahme und
Schrauben
I. Becher
J. Schneebesen*
K. Zerkleinerungsbehälter*
L. Deckel für
Zerkleinerungsbehälter*
M. Messer für
Zerkleinerungsbehälter*
N. Rutschsicherung für MiniZerkleinerer und Becher
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
*modellabhängig
*εξαρτάται από το μοντέλο
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Πλήκτρο κανονικής ταχύτητας
Πλήκτρο Turbo
Τμήμα χειρός
Μεταλλικό άκρο για
ανακάτεμα*
Πλαστικό άκρο για ανακάτεμα*
Μαχαίρι
Καλώδιο τροφοδοσίας
Επιτοίχια θήκη για
αποθήκευση καλωδίου και
βίδες
Μικρό δοχείο
Παραδοσιακό χτυπητήρι*
Μπολ τεμαχισμού*
Καπάκι του μπολ τεμαχισμού*
Μαχαίρι του μπολ τεμαχισμού*
Εξάρτημα που εμποδίζει την
ολίσθηση της μικρής συσκευής
τεμαχισμού και του δοχείου
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Normal speed button
Turbo button
Handheld part
Metal mixing foot*
Plastic mixing foot*
Knife
Power cord
Wall mounting with cord
storage and screws
Beaker
Traditional whisk*
Chopper bowl*
Chopper bowl lid*
Chopper bowl knife*
Mini chopper and beaker
anti-slip device
*depending on model
3
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 3
2009-06-10 13:13:17
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie die nachfolgenden
Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb
nehmen.
• Personen (einschließlich Kinder)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät
unbeaufsichtigt zu benutzen.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen
angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
• Das Gerät niemals benutzen oder
handhaben, wenn
– das Netzkabel beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
DE
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη μηχανή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται
για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων και
παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη
ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να
χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις
προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε και μην
πιάνετε τη συσκευή αν
GR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ein beschädigtes Gerät oder
Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren
zu vermeiden
Trennen Sie das Gerät bei
Abwesenheit sowie vor
dem Zusammensetzen bzw.
Auseinanderbauen oder zum
Reinigen immer vom Stromnetz.
Fassen Sie keinesfalls die Klingen
oder Einsätze mit der Hand oder
Werkzeugen an, während das Gerät
am Stromnetz angeschlossen ist.
Die Klingen und Einsätze sind sehr
scharf! Verletzungsgefahr! Vorsicht,
wenn Sie das Gerät zusammensetzen,
nach Gebrauch zerlegen oder
reinigen! Vergewissern Sie sich, dass
das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
Das Gerät eignet sich nicht zum
Zerkleinern von Eis oder zum Mahlen
harter, trockener Massen wie Nüsse
oder Bonbons. Die Klinge könnte
dadurch stumpf werden.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
– το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί
ζημιά,
– το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή
από το ρεύμα εάν έχετε αφήσει
τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
και πριν τη συναρμολογήσετε,
αποσυναρμολογήσετε ή καθαρίσετε.
Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες ή
τις υποδοχές με το χέρι σας ή με
οποιοδήποτε εργαλείο όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα.
Οι λεπίδες και οι υποδοχές είναι πολύ
αιχμηρές! Κίνδυνος τραυματισμού!
Προσέχετε κατά τη συναρμολόγηση,
αποσυναρμολόγηση μετά τη χρήση
ή κατά τον καθαρισμό! Βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
Η συσκευή δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον τεμαχισμό
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lassen Sie das Gerät bei hoher
Belastung nicht länger als 30
Sekunden ununterbrochen
eingeschaltet. Vor dem erneuten
Einschalten abkühlen lassen.
Dieses Gerät darf nicht zum Umrühren
von Farbe verwendet werden. Es
besteht Explosionsgefahr!
Zerkleinererzubehör keinesfalls ohne
Deckel betreiben.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für
mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte
Benutzung verursacht wurden.
Gegebenenfalls gelten zusätzliche
Zeit- und Mengenbeschränkungen für
Zubehör.
πάγου ή για το ζύμωμα σκληρών
και ξηρών υλικών, όπως καρύδια,
καραμέλες. Διαφορετικά ενδέχεται να
αμβλυνθεί η λεπίδα.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Όταν επεξεργάζεστε υλικά μεγάλου
όγκου, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
συνεχόμενα για πάνω από 30
δευτερόλεπτα. Αφήστε τη συσκευή να
κρυώσει πριν επανεκκινήσετε.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή
για να ανακατέψετε μπογιά. Κίνδυνος,
ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη!
Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία το
εξάρτημα τεμαχισμού χωρίς το
καπάκι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
Εάν υπάρχει η δυνατότητα,
προσθέστε περιορισμούς χρόνου και
όγκου για τα εξαρτήματα.
4
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 4
2009-06-10 13:13:17
EN
Safety advice
EN
Read the following instruction
carefully before using machine for the
first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• Do not allow children to use the
appliance without supervision.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.”
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
•
•
•
•
•
•
•
•
Always disconnect the appliance from
the supply if it is left unattended and
before assembling, disassembling or
cleaning.
Never touch the blades or inserts
with your hand or any tools while the
appliance is plugged in.
The blades and inserts are very sharp!
Danger of injury! Caution when
assembling, disassembling after use
or when cleaning! Ensure that the
appliance is disconnected from the
mains supply.
The appliance cannot be used for
chopping ice or blending hard and
dry substance, such as nut, candy.
Otherwise the blade could be blunt.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
When processing heavy load, do not
use the appliance continuously for
more than 30 seconds. Allow to cool
down before restarting.
Do not use this appliance to stir paint.
Danger, could result in an explosion!
Never operate chopper accessory
without lid.
•
•
DE
GR
EN
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
If relevant add time and volume
limitations for accessories.
5
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 5
2009-06-10 13:13:17
Erste Schritte / Ξεκινώντας / Getting started
A
DE
GR
EN
B
1. Vor der erstmaligen Benutzung
muss der Mixfuß gereinigt und
getrocknet werden. Trennen Sie vor
dem Einsetzen oder Abnehmen des
Mixfußes das Gerät vom Stromnetz.
2. Setzen Sie den Mixfuß in das
Handteil, drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn(A),bisereinrastet.
Zum Abnehmen drehen Sie den
MixfußimGegenuhrzeigersinn(B).
Das Gerät kann bis zu 30 Sekunden
im Dauerbetrieb benutzt werden.
Anschließend 1 Minute abkühlen
lassen.
3. Setzen Sie den Stabmixer tief in den
Becher und beginnen Sie den Mixvorgang
durch Starten mit normaler Geschwindigkeit. Achten Sie darauf, dass der Becher
nicht mehr als 2/3 gefüllt ist. Wenn der Becher nicht verwendet wird, darauf achten,
dass der Mixfuß nicht mehr als 2/3 seiner
Länge eintaucht. Leichtes Auf- und Abbewegen des Stabmixers ermöglicht das
bestmögliche Durcharbeiten der Masse.
Lassen Sie zum Beenden die Taste los.
1. Πριν από την πρώτη χρήση,
καθαρίστε το άκρο για ανακάτεμα
και αφήστε το να στεγνώσει. Πριν
εισαγάγετε ή αφαιρέσετε το άκρο για
ανακάτεμα, αφαιρέστε το φις από την
πρίζα.
2. Εισαγάγετε το άκρο για ανακάτεμα
στο τμήμα χειρός, γυρίστε
δεξιόστροφα(A)καιασφαλίστετο
στη θέση του. Για να το αφαιρέσετε,
γυρίστε το άκρο για ανακάτεμα
αριστερόστροφα(Β).
Ησυσκευήμπορείναχρησιμοποιηθεί
συνεχόμενα για 30 δευτερόλεπτα.
Έπειτα, αφήστε την να κρυώσει για
1 λεπτό.
3. Εισαγάγετε βαθιά τον αναδευτήρα
μέσα στο μικρό δοχείο και ξεκινήστε να
ανακατεύετε σε κανονική ταχύτητα. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο του μικρού
δοχείου δεν υπερβαίνει τα 2/3 της χωρητικότητάς του. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε
το μικρό δοχείο, μη βυθίσετε το άκρο για
ανακάτεμα περισσότερο από τα 2/3 του
μήκους του. Μετακινείτε τον αναδευτήρα
απαλά επάνω και κάτω, ώστε να ανακατευτείκαλύτερατοπεριεχόμενο.Απελευθερώστε το διακόπτη για να σταματήσει.
1. Before first use, be sure to clean
mixing foot and let dry. Before
inserting or removing mixing foot,
remove plug from power outlet.
2. Insert the mixing foot to handheld
part,turnclockwise(A)andlockinto
position. To remove, turn mixing foot
counterclockwise(B).
Appliance can be used continuously
for 30 seconds. Afterwards, allow to
cool for 1 minute.
3. Insert the stick mixer deep into the
beaker, begin mixing by starting at
normal speed. Make sure the beaker
is no more than 2/3 full. If you do
not use the beaker, do not immerse
the mixing foot more than 2/3 of its
length. Move stick mixer lightly up
and down to ensure best processing
of content. Release switch to stop.
6
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 6
2009-06-10 13:13:18
* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * depending on model
DE
GR
EN
B
B
A
A
4. Verwenden des MiniZerkleinerers*. Stellen Sie den
Zerkleinerungsbehälter auf eine
saubere, ebene Fläche. Bringen Sie die
Edelstahlklinge an.
5. Geben Sie die Lebensmittel in
den Zerkleinerungsbehälter*. Die
maximale Zerkleinerungsmenge
beträgt 200 g. Setzen Sie den Deckel
in den Behälter ein und drehen Sie ihn
imUhrzeigersinn(A),bisereinrastet.
Zum Abnehmen drehen Sie den
DeckelimGegenuhrzeigersinn(B).
6. Setzen Sie das Handteil in den Zerkleinererdeckel ein, und drehen Sie
esimUhrzeigersinn(A),biseseinrastet.
Schießen Sie den Netzstecker an und
schalten Sie das Gerät durch Drücken
auf die Taste für normale Geschwindigkeit ein. Zum Ausschalten lassen Sie
die Taste los. Nehmen Sie das Handteil
durchDrehengegendenUhrzeigersinn
ab(B).DasGerätkannbiszu30Sekunden im Dauerbetrieb benutzt werden.
Anschließend 1 Minute abkühlen lassen.
4. Χρήση της μικρής συσκευής
τεμαχισμού*. Τοποθετήστε το
μπολ τεμαχισμού σε μια καθαρή,
επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε την
ανοξείδωτη λεπίδα στη θέση της.
5. Τοποθετήστε το άκρο στο μπολ
τεμαχισμού*.Οόγκοςτροφίμωνπου
πρόκειται να τεμαχίσετε δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 200 γρ. Τοποθετήστε
το καπάκι στο μπολ, γυρίστε
δεξιόστροφα(Α)καιασφαλίστετο
στη θέση του. Για να αφαιρέσετε το
καπάκι, γυρίστε το αριστερόστροφα
(Β).
6. Εισάγετε το τμήμα χειρός στο καπάκι
του μπολ τεμαχισμού, γυρίστε δεξιόστροφα(A)καιασφαλίστετοστηθέση
του. Συνδέστε το στην πρίζα και πατήστε
τοδιακόπτηγιαναεκκινήσει.Απελευθερώστε το διακόπτη για να σταματήσει.
Αφαιρέστετοτμήμαχειρόςγυρίζοντάς
τοαριστερόστροφα(Β).Ησυσκευήμπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα έως
30 δευτερόλεπτα. Έπειτα, αφήστε την να
κρυώσει για 1 λεπτό.
4. Using the mini chopper*. Place
chopper bowl on a clean, level
surface. Put stainless steel blade into
place.
5. Place food into the chopper bowl*.
Amount of food to be chopped
cannot exceed 200 g. Attach lid into
bowl,turnclockwise(A)andlockinto
position. To remove lid, turn counter
clockwise(B).
6. Insert handheld part into the
chopper lid,turnclockwise(A)and
lock into position. Plug into power
outlet and press switch to start.
Release to stop. Remove handheld
partbyturningcounterclockwise(B).
Appliance can be used continuously
for up to 30 seconds. Afterwards,
allow to cool down for 1 minute.
7
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 7
2009-06-10 13:13:18
Erste Schritte / Ξεκινώντας / Getting started
* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * depending on model
DE
GR
EN
7. Arbeiten mit dem Schneebesen*.
Befestigen Sie den Schneebesen
am Handteil, indem Sie dieses
im Uhrzeigersinn festdrehen.
Zum Abnehmen drehen Sie im
Gegenuhrzeigersinn. Das Gerät kann
bis zu 30 Sekunden im Dauerbetrieb
benutzt werden. Anschließend 1
Minute abkühlen lassen.
8. Aufbewahrung – Zum Anbringen
der Wandhalterung bohren Sie
zwei Löcher in die Wand, setzen die
zwei Dübel ein und befestigen die
Halterung mit zwei Schrauben.
7. Χρήση του παραδοσιακού
χτυπητηριού*. Για να συνδέσετε
το χτυπητήρι με το τμήμα
χειρός, γυρίστε το τμήμα χειρός
δεξιόστροφα έως ότου σφίξει καλά.
Για να το αφαιρέσετε, γυρίστε το
αριστερόστροφα. Η συσκευή μπορεί
να χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα για 30
δευτερόλεπτα. Έπειτα, αφήστε την να
κρυώσει για 1 λεπτό.
8. Αποθήκευση – για να τοποθετήστε
τη συσκευή στον τοίχο, ανοίξτε δύο
τρύπες στον τοίχο, εισαγάγετε δύο
πλαστικούς σωλήνες και ασφαλίστε τη
συσκευή με δύο βίδες.
7. Working with the traditional
whisk*. To assemble whisk with
handheld part, turn handheld
part clockwise until tightened. To
disassemble, turn counter clockwise.
Appliance can be used continuously
for 30 seconds. Afterwards, allow to
cool for 1 minute.
8. Storage – to fasten the wall
mounting device, drill two holes into
the wall, insert two plastic tubes and
secure device with two screws.
DE
GR
EN
8
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 8
2009-06-10 13:13:19
Reinigen / Καθαρισμός / Cleaning
DE
GR
EN
DE
GR
EN
1. Trennen Sie das Gerät vor dem
Reinigen immer vom Stromnetz.
Tauchen Sie den Mixfuß nicht in
Wasser, sondern spülen Sie ihn nur
unterfließendemWasserab(keine
scheuernden Reinigungsmittel oder
Lösungsmittelverwenden).Zum
Trocknen aufrecht stehen lassen.
2. Vor dem Reinigen muss die Rutschsicherung vom Zerkleinerungsbehälter
und vom Becher abgenommen
werden.Waschen Sie Schüssel, Becher,
Schneebesen und Klinge in warmem
Spülwasser. Mixfuß, Becher und
Schneebesen sollten nicht im Geschirrspüler gereinigt werden, um
die Kunststoffteile nicht in Mitleidenschaft zu ziehen.
3. Demontieren Sie das Handteil.
Mit einem feuchten Tuch abwischen
und gründlich trocknen. Niemals
in Wasser tauchen, da dies zu
Stromschlägen führen könnte.
1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή,
πριν την καθαρίσετε. Μη βυθίζετε το
άκρο για ανακάτεμα σε νερό, απλώς
πλύνετέ το τοποθετώντας το κάτω
απότηβρύση(χωρίςκαθαριστικά
γιαλείανσηήαπορρυπαντικά).
Τοποθετήστε το όρθια και αφήστε το
να στεγνώσει.
2. Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε
ότι έχετε αφαιρέσει το εξάρτημα
κατά της ολίσθησης από το μπολ
τεμαχισμού και το μικρό δοχείο.
Πλύνετε το φλιτζάνι, το μικρό δοχείο,
το χτυπητήρι και τη λεπίδα με ζεστό
νερό με σαπουνάδα. Μην πλένετε το
άκρο για ανακάτεμα, το μικρό δοχείο
και το χτυπητήρι σε πλυντήριο πιάτων
καθώς τα πλαστικά τμήματα θα
αλλοιωθούν.
3. Αποσυναρμολογήστε το τμήμα
χειρός. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί
και στεγνώστε καλά. Μην το βυθίζετε
ποτέ σε νερό. Υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
1. Before cleaning, always unplug
the appliance. Do not immerse
mixing foot in water, just wash under
runningwater(noabrasivecleaneror
detergents).Placeuprighttoletdry.
2. Before cleaning, make sure to
remove the anti-slip device from
chopper bowl and beaker. Wash the
cup, beaker, whisk and blade in warm
soapy water. Mixing foot, beaker
and whisk should not be washed in
a dishwasher as plastic components
will deteriorate.
3. Disassemble the handheld part.
Wipe with a damp cloth and dry
thoroughly. Never immerse in water
due to risk of electric shock.
9
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 9
2009-06-10 13:13:19
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων / Troubleshooting
DE
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Der Mini-Zerkleinerer* funktioniert nicht.
Der Zerkleinererdeckel ist nicht ordnungsgemäß
befestigt.
Vergewissern Sie sich, dass der Deckel
und die Zerkleinerungsbehälter richtig
zusammengesetzt sind.
Der Mixfuß/Schneebesen* funktioniert nicht.
Der Mixfuß/Schneebesen* ist nicht richtig
zusammengesetzt.
Vergewissern Sie sich dass der Mixfuß/
Schneebesen* einrastet.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η μικρή συσκευή τεμαχισμού* δεν λειτουργεί.
Το καπάκι της συσκευής τεμαχισμού δεν έχει
ασφαλίσει σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και το μπολ
τεμαχισμού έχουν συνδεθεί σωστά.
Το άκρο για ανακάτεμα/παραδοσιακό
χτυπητήρι* δεν λειτουργεί.
Το άκρο για ανακάτεμα/παραδοσιακό
χτυπητήρι* δεν έχει συνδεθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το άκρο για ανακάτεμα/
παραδοσιακό χτυπητήρι* έχει ασφαλίσει
σωστά στη θέση του.
Problem
Possible cause
Solution
The mini chopper* does not work.
The chopper lid is not correctly fastened.
Make sure the lid and the chopper bowl are
properly assembled.
The mixing foot/traditional whisk* does not
work.
The mixing foot/traditional whisk* is not
correctly assembled.
Make sure to lock mixing foot/traditional
whisk* into position.
DE
* modellabhängig
GR
GR
* εξαρτάται από το μοντέλο
EN
EN
* depending on model
10
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 10
2009-06-10 13:13:20
Entsorgung / Απόρριψη / Disposal
DE
GR
EN
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die
Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen,
z.B. >PE<, >PS< usw.
Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container
eines Wertstoffhofes.
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν να
ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά εξαρτήματα
προσδιορίζονται με επισημάνσεις, π.χ.
>PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο, στα
κέντρα συλλογής απορριμμάτων της
περιοχής σας.
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Altgerät
an Produkt oder VerpaDas Symbol
ckung weist darauf hin, dass das Produkt
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen
bei der entsprechenden Sammelstelle
für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch
die ordnungsgemäße Entsorgung des
Produkts können negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.
Παλαιά συσκευή
στο προϊόν ή στη
Το σύμβολο
συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να το
παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής, για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
DE
GR
EN
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από τον
ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων
αυτού του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο,
την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
αποβλήτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
11
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 11
2009-06-10 13:13:20
D
G
D
(
d
D
d
1
2
3
4
5
6
I
A
R
m
z
A
*
F
E
S
f
k
A
E
F
D
E
12
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 12
2009-06-10 13:13:20
D Deutschland
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem Unternehmer
(Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch
diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein.
Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für
dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
DE
GR
EN
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler
an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist.
Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich
gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der
Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese
Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in
Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen
Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie übernommen werden, für nutzungsbedingte Schäden an
Verschleißteilen, sowie Schäden infolge übermäßiger Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich
beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits- und Materialkosten
werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie
dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige AEG/Electrolux-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers
zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum Nachweis des GarantieAnspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes
vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist;
wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG/Electrolux-Serviceline: 01805-30 60 80*
*aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Euro 0,14/Min.
Fax: 0911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine
kompetente und fachkundige Instandsetzung.
AEG-Electrolux
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Straße 246
D-90429 Nürnberg
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH, Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg
3
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 13
13
2009-06-10 13:13:20
� Hellas
ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅÃÃ'ÇÓÇÓ'
Ôï ðéóôïðïéçôéêü áõôü äåí âëÜðôåé ôá äéêáéþìáôá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá
1999/44/EC êáé ôçí ÅëëçíéêÞ íïìïèåóßá ãéá ôá ïðïßá ï ÊáôáíáëùôÞò åßíáé êáé ðáñáìÝíåé
êÜôï÷ïò.
ÄéÜñêåéá êáé üñïé éó÷ýïò ôçò åããýçóçò
Ç Åôáéñåßá åããõÜôáé ôçí êáëÞ ëåéôïõñãßá ôçò óõóêåõÞò, óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ
ÊáôáóêåõáóôÞ, êáé ôçí ìç áíåðÜñêåéá ôùí õëéêþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ
ôçò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôçò åããýçóçò ç åôáéñåßá äåóìåýåôáé íá åðáíáöÝñåé ôç óõóêåõÞ óå
ïìáëÞ ëåéôïõñãßá, åðéóêåõÜæïíôáò Þ áíôéêáèéóôþíôáò êÜèå ôõ÷üí åëáôôùìáôéêü ìÝñïò ÷ùñßò
÷ñÝùóç óôïí ÊáôáíáëùôÞ.
Ç åããýçóç Ý÷åé äéÜñêåéá 24 ìÞíåò áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò ôçò óõóêåõÞò êáé ãéá íá Ý÷åé
ðëÞñç éó÷ý èá ðñÝðåé:
• ç çìåñïìçíßá áãïñÜò íá áðïäåéêíýåôáé áðü èåùñçìÝíï Ýããñáöï áãïñÜò (ôéìïëüãéï Þ
áðüäåéîç ëéáíéêÞò) óôï ïðïßï íá áíáãñÜöïíôáé ôï üíïìá ôïõ ðùëçôÞ, ç çìåñïìçíßá áãïñÜò
êáé ôá óôïé÷åßá ôáõôüôçôáò ôçò óõóêåõÞò (åßäïò, ôõðïëïãßá).
• ç óõóêåõÞ íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ïéêéáêïýò óêïðïýò êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç ü÷é óôá ðëáßóéá
åðé÷åéñçìáôéêþí êáé åðáããåëìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí.
• üëåò ïé åñãáóßåò åãêáôÜóôáóçò êáé óýíäåóçò ôçò óõóêåõÞò óôá äßêôõá åíÝñãåéáò
(çëåêôñéóìïý, ýäñåõóçò, áåñßïõ) íá ãßíïíôáé áêïëïõèþíôáò ëåðôïìåñþò ôéò ïäçãßåò ðïõ
áíáãñÜöïíôáé óôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò êáé óôá åíäå÷üìåíá ¸ããñáöá Ïäçãéþí ãéá ôçí
åãêáôÜóôáóç.
• üëåò ïé åñãáóßåò ÷ñÞóçò ôçò óõóêåõÞò, üðùò êáé ç ðåñéïäéêÞ óõíôÞñçóç íá ãßíïíôáé óýìöùíá
ìå ôéò ïäçãßåò êáé ôïõò üñïõò ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï Âéâëßï ìå ôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò.
• ïðïéáäÞðïôå åðéóêåõÞ Þ ãåíéêÜ åðÝìâáóç íá ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ðñïóùðéêü ôùí
ÅîïõóéïäïôçìÝíùí áðü ôçí åôáéñåßá ÊÝíôñùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò êáé ôá áíôáëëáêôéêÜ
ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé íá åßíáé ôá ãíÞóéá.
Ï ÊáôáíáëùôÞò ìðïñåß íá áðåõèýíåôáé óôá ôìÞìáôá Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò åôáéñåßáò Þ ôï
ðëçóéÝóôåñï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò.
Ç åíäå÷üìåíç åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç ìåñþí ôçò óõóêåõÞò Þ ôçò ßäéáò ôçò óõóêåõÞò
äåí ðáñáôåßíïõí ôçí äéÜñêåéá ôçò ðáñïýóáò åããýçóçò, ç ïðïßá óõíå÷ßæåé, óå êÜèå
ðåñßðôùóç, Ýùò ôçí ëÞîç ôùí 24 ìçíþí .
¼ñïé åîáßñåóçò
Äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí ðáñïýóá Åããýçóç ïé åðåìâÜóåéò, ïé åðéóêåõÝò êáé ôá åíäå÷üìåíá
áíôáëëáêôéêÜ ìÝñç ðïõ èá áðïäåé÷èïýí åëáôôùìáôéêÜ ëüãù:
• åóöáëìÝíçò åãêáôÜóôáóçò
• áêáôáëëçëüôçôáò óõíèçêþí ëåéôïõñãßáò (÷áñáêôçñéóôéêÜ, éäéüôçôåò êáé óýóôáóç ôùí
ðñïúüíôùí åíÝñãåéáò)
• áìÝëåéáò êáé áðñïóåîßáò êáôÜ ôçí ÷ñÞóç
• ìç ôÞñçóçò ôùí Ïäçãéþí ×ñÞóçò êáé ÓõíôÞñçóçò
• óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí ïé ïðïßåò Ýãéíáí áðü ìç åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü
• ÷ñÞóçò ìç ãíÞóéùí áíôáëëáêôéêþí êáé áíáëùóßìùí
• æçìéþí êáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ ôçò óõóêåõÞò
• æçìéþí áðü ðåñéóôáôéêÜ êáé/Þ ãåãïíüôá ðïõ ðñïÞëèáí ëüãù áíùôÝñáò âßáò
14
8
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 14
2009-06-10 13:13:20
Ç
î
Ó
Þ
Å
á
å
Ð
Ï
ð
ð
å
E
S
È
Á
õ
Þ
å
ò
é
Ç ðáñïýóá Åããýçóç äåí åðåêôåßíåôáé óôéò óõóêåõÝò ðïõ ðùëïýíôáé Þ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìßá
îÝíç ÷þñá.
Óõíåðþò, óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò ãßíåé ìéá ôå÷íéêÞ åðÝìâáóç
Þ åðéóêåõÞ áðü ôï ðñïóùðéêü ôùí ôìçìÜôùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò Þ ôùí
ÅîïõóéïäïôçìÝíùí ÊÝíôñùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò åôáéñåßáò ìáò, êáôüðéí
áéôÞóåùò ôïõ êáôáíáëùôÞ, ó÷åôéêÜ ìå üóá áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù, ôï êüóôïò
åðÝìâáóçò êáé ôùí áíôáëëáêôéêþí èá åðéâáñýíïõí åîÕ ïëïêëÞñïõ ôïí ÊáôáíáëùôÞ.
DE
GR
EN
Ðåñéïñéóìïß ôçò åõèýíçò ôïõ ÊáôáóêåõáóôÞ
Ï êáôáóêåõáóôÞò áðïðïéåßôáé êÜèå åõèýíçò ãéá åíäå÷üìåíåò âëÜâåò ðïõ ìðïñåß íá
ðñïÝñ÷ïíôáé, Üìåóá Þ Ýììåóá, áðü Üôïìá, ðñÜãìáôá Þ æþá, ëüãù ìç ôÞñçóçò üëùí ôùí ïäçãéþí
ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï ó÷åôéêü Âéâëßï Ïäçãéþí ×ñÞóçò êáé ðïõ áíáöÝñïíôáé åéäéêÜ óôï æÞôçìá
åãêáôÜóôáóçò, ÷ñÞóçò êáé óõíôÞñçóçò ôçò óõóêåõÞò.
Electrolux Service sa
Service êáé ÁíôáëëáêôéêÜ
Èåóóáëïíßêç: ËÞìíïõ 4 Ôçë. 2310 561970-3, 2310 561981-2
ÁèÞíá: Áã. Ãåñáóßìïõ 2 & Ôñéþí Éåñáñ÷þí 1, ¢ëéìïò Ôçë. 210 9854876-7
ò
å
á
15
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 15
2009-06-10 13:13:20
9
A Österreich
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem Unternehmer
(Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch
diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein.
Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät
für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler
an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist.
Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich
gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der
Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese
Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in
Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen
Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie übernommen werden, für nutzungsbedingte Schäden an
Verschleißteilen, sowie Schäden infolge übermäßiger Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer
Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich
beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits- und Materialkosten
werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie
dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige AEG-Vertragswerkstatt zu
versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers zusammen
mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der
Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes
vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist;
wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.
In Österreich stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG/Electrolux-Serviceline:
Für Produktservice: 0810-955 200*
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Fax: +49 911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine
kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Informationen bezüglich der für Sie zuständigen Vertragswerkstatt
erhalten Sie unter nachfolgender Serviceline:
Reparaturservice: 0810-955 400*
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Electrolux Hausgeräte GmbH, Bodenpflege und Kleingeräte Herziggasse 3, A- 1230 Wien
16
4
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 16
2009-06-10 13:13:20
DE
GR
EN
17
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 17
2009-06-10 13:13:20
18
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 18
2009-06-10 13:13:20
DE
GR
EN
19
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 19
2009-06-10 13:13:20
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
Share more of our thinking at www.electrolux.com
ELX12541_IFU_Cosima3_AEG_3lang_090608.indd 20
3483 ASTM4xx02010509
2009-06-10 13:13:20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement