AEG FAVORIT 65040 I User manual

AEG FAVORIT 65040 I User manual
FAVORIT 65040 I
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
DE Benutzerinformation
2
18
33
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat
voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die lang
niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u
het apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen,
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen
over het gebruik van dit apparaat van
iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Laat kinderen niet met
het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit
de buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
1.2 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Aansluiting aan de
waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op
met de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Neem contact op met
de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
4
www.aeg.com
• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg
ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
1.3 Gebruik
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
– Boerderijen
– Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
– Bed-and-breakfast accomodaties.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe
punten in het bestekmandje met de
punten omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan zonder toezicht om te
voorkomen dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er
kan vaatwasmiddel op de borden zitten.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken, brand of brandwonden.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl
er een programma wordt uitgevoerd.
1.4 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
NEDERLANDS
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
12
11
9
10
8
7
4
6 5
1 Top sproeiarm
7 Waterhardheidsknop
2 Bovenste sproeiarm
8 Glansmiddeldoseerbakje
3 Onderste sproeiarm
4 Filters
9 Wasmiddeldoseerlade
10 Bestekmand
5 Typeplaatje
11 Onderrek
6 Zoutreservoir
12 Bovenrek
3. BEDIENINGSPANEEL
1
2
8
3
A B C
7
4
5
6
5
6
www.aeg.com
1 Aan/uit-toets
5 Delay-toets
2 Program-toets
3 Programma-indicatielampjes
6 Start-toets
4 Display (weergave)
8 Option-toets
Indicatielampjes
7 Indicatielampjes
Beschrijving
Multitab-indicatielampje.
ÖKO PLUS-indicatielampje.
Wasfase-indicatielampje.
Spoelfase-indicatielampje.
Droogfase-indicatielampje.
Einde-indicatielampje.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje
is uit als het programma werkt.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als
het programma werkt.
Indicatielampje uitstel.
Deur-indicatielampje. Gaat aan wanneer de deur
niet is gesloten.
4. PROGRAMMA’S
Programma
Mate van vervuiling
Type lading
Programma
fasen
Options (Opties)
Alles
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen van 45 °C tot
70 °C
Spoelingen
Drogen
ÖKO PLUS
Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
ÖKO PLUS
3)
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
4)
Net gemaakt vuil
Serviesgoed en
bestek
Wassen 60 °C
Spoeling
1)
2)
NEDERLANDS
Programma
5)
Mate van vervuiling
Type lading
Programma
fasen
Options (Opties)
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
ÖKO PLUS
7
1) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de
korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de
programmaduur worden automatisch aangepast.
2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor
de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op
70 °C.
3) Dit is het meest stille afwasprogramma. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo
weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard
lang.
4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft
goede wasresultaten in een korte tijd.
5) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest
efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
Verbruikswaarden
Programma1)
Duur
(min)
Energie
(KWh)
Water
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
160 - 180
0.8 - 0.9
9 - 10
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de
hoeveelheid vaat kan de programmaduur en de verbruikswaarden veranderen.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar:
[email protected]
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt.
5. OPTIES
Schakel de opties in of uit, voordat u een programma start. U
kunt de opties niet inschakelen
of uitschakelen als er een programma bezig is.
Zorg er als één of meerdere opties worden ingesteld voor dat
de bijbehorende lampjes branden voordat het programma
start.
8
www.aeg.com
5.1 Multitabfunctie
Activeer deze optie alleen als u allesin-1-tabletten gebruikt.
Deze optie stopt de stroom van glansmiddel en zout. De bijbehorende indicatielampje gaan uit.
De programmaduur kan stijgen.
• Blijf op Option drukken tot het lampje
multitab aan gaat.
• De optie blijft aan tot u het uitschakelt. Blijf op Option drukken tot het
lampje multitab uit gaat.
Voer deze stappen uit als u stopt met
het gebruik van alles-in-1 tabletten
voordat u afwastabletten, spoelmiddel
en vaatwaszout apart gaat gebruiken:
1. Schakel de multitab-optie uit.
2. Stel de waterontharder in op het
hoogste niveau.
3. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en
het glansmiddeldoseerbakje gevuld
zijn.
4. Start het kortste programma met een
spoelfase, zonder afwasmiddel en
zonder vaat.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
5.2 ÖKO PLUS
Met deze functie wordt de temperatuur
in de droogfase verlaagd. Het energieverbruik daalt met 25%.
De borden kunnen nog nat zijn aan het
einde van het programma.
Blijf op Option drukken tot het lampje
ÖKO PLUS aan gaat.
Als de optie niet van toepassing is voor
het programma, dan gaat het lampje
niet branden.
6. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
Als dat niet het geval is, dan stelt u
de waterontharder in. Neem contact
op met uw plaatselijke waterinstantie
voor informatie over de hardheid van
het water in uw omgeving.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Er kunnen wasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start een
programma om dit te verwijderen.
Gebruik geen afwasmiddel en gebruik de mandjes niet.
Activeer de multitabfunctie als u
gecombineerde afwastabletten
gebruikt.
6.1 De waterontharder instellen
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duitse
graden
(°dH)
Franse
graden
(°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Handmatig
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
NEDERLANDS
9
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duitse
graden
(°dH)
Franse
graden
(°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Handmatig
Elektronisch
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Fabrieksinstelling
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatig instellen
Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of
2.
Elektronische instelling
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘HET PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Houd Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot de indicatielampjes (A),
(B) en (C) gaan knipperen.
4. Druk op Program.
• De indicatielampjes (B) en (C) gaan
uit.
• Het indicatielampje (A) blijft knipperen.
• Het display toont de instelling van
de waterontharder. Voorbeeld:
= niveau 5.
5. Druk herhaaldelijk op Program om
de instelling te wijzigen.
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
10 www.aeg.com
6.2 Het zoutreservoir vullen
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
Doe een liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer).
Vul het zoutreservoir met regenereerzout.
Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
LET OP!
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het
bijvult. Gevaar voor roest. Start
om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.
6.3 Het glansmiddeldoseerbakje vullen
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Druk op de ontgrendelknop (D) om
het deksel (C) te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A)
niet verder dan de aanduiding 'max'.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij te
geven hoeveelheid (B) instellen
tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid).
7. DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg ervoor dat
het apparaat in de instelmodus staat.
Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN
EN STARTEN'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
als het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
NEDERLANDS
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
11
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.
7.1 Vaatwasmiddel gebruiken
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Een programma instellen
en starten
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus
staan om bepaalde acties te accepteren.
Het apparaat staat in de instelmodus als,
na de activering:
• Alle programmalampjes aan gaan.
• De display twee horizontale statusstreepjes weergeeft.
Als het bedieningspaneel andere instellingen toont, houd dan de functietoetsen Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot het apparaat in instelmodus
staat.
Een programma starten
zonder een uitgestelde start
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
3. Sluit de deur van het apparaat.
4. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
5. Blijf op Program drukken tot de aanduiding van het programma dat u
wilt instellen verschijnt.
• De duur van het programma knippert op display.
Druk op de ontgrendelknop (B) om
het deksel (C) te openen.
Doe het vaatwasmiddel in het doseerbakje (A) .
Plaats een kleine hoeveelheid van
het vaatwasmiddel in de binnenkant
van de deur van het apparaat als het
programma een voorwasfase heeft.
Als u vaatwastabletten gebruikt,
plaatst u deze in het doseerbakje
(A).
Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
• De fase-indicatielampjes van het
ingestelde programma gaan branden.
6. Indien gewenst kunt u de opties instellen.
7. Druk op Start. Het programma wordt
gestart.
• Alleen de indicatie van de fase in
werking blijft aan.
• Het display toont de programmaduur die afloopt in stappen van 1
minuut.
Een programma starten met
een uitgestelde start
1. Stel het programma en de opties in.
2. Blijf op Delay drukken tot het display
de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur).
• De uitgestelde tijd knippert op de
display.
• Het indicatielampje van de uitgestelde start staat aan.
3. Druk op Start. Het aftellen start.
• Het display toont het aftellen van
de uitgestelde start in stappen van
1 uur.
• De fase-indicatielampjes van het
ingestelde programma gaan uit.
• Nadat het aftelproces voltooid is,
wordt het programma gestart.
12 www.aeg.com
– Het indicatielampje van de lopende
fase gaat aan.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat.
Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Blijf op Delay drukken tot:
• Het display geeft de programmaduur
weer.
• De fase-indicatielampjes aan gaan.
• Het programma wordt gestart.
Het programma annuleren
Houd Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot:
• Alle programmalampjes aan gaan.
• Het display twee horizontale statusstreepjes weergeeft.
Aan het einde van het
programma
Als het programma voltooid is, is het indicatielampje einde aan en toont het
display 0.
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te deactiveren.
2. Draai de waterkraan dicht.
Als u niet op de aan-/uittoets
drukt, schakelt AUTO OFF het
apparaat na een paar minuten
automatisch uit. Dit helpt het
energieverbruik te verminderen.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt sneller af dan borden.
Controleer of er afwasmiddel in
het afwasmiddeldoseerbakje
aanwezig is voordat u een nieuw
programma start.
8. AANWIJZINGEN EN TIPS
8.1 De waterontharder
Hard water bevat een grote hoeveelheid
mineralen die schade aan het apparaat
en slechte schoonmaakresultaten kan
veroorzaken. De waterontharder neutraliseert deze mineralen.
Het regenereerzout houdt de waterontharder schoon en in goede staat. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor
de waterontharder in te stellen. Dit zorgt
ervoor dat de waterontharder de juiste
hoeveelheid regenereerzout en water
gebruikt.
8.2 De korven inruimen
Zie de meegeleverde folder voor
voorbeelden van het inruimen
van de korven.
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen
(sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
NEDERLANDS
• Voor het gemakkelijk verwijderen van
aangebrande voedselresten weekt u
de pannen eerst in water voordat u ze
in het apparaat plaatst.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar schuiven. Meng lepels met ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in de bovenste
korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen
niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
8.3 Met behulp van zout,
glansmiddel en afwasmiddel
• Gebruik alleen zout, glansmiddel en
afwasmiddel voor afwasautomaten.
Andere producten kunnen het apparaat beschadigen.
• Het glansmiddel helpt om tijdens de
laatste spoelfase het servies te drogen
zonder strepen en vlekken.
• Gecombineerde afwastabletten bevatten vaatwasmiddel, glansmiddel en
andere middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de wa-
13
terhardheid in uw omgeving. Zie de
instructies op de verpakking van de
producten.
• Vaatwastabletten worden bij korte
programma's niet helemaal opgelost.
Wij bevelen u aan de tabletten alleen
bij lange programma's te gebruiken,
om restjes afwasmiddel op uw serviesgoed te voorkomen.
Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie
de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
8.4 Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
9. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en trek
de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters
en reinig deze zo nodig.
14 www.aeg.com
9.1 De filters reinigen
C
1.
Draai het filter (A) linksom en verwijder het.
2.
Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar.
Verwijder het filter (B).
Reinig de filters met water.
Zet het filter (B) terug in de startpositie. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Monteer het filter (A) en zet het in
positie in filter (B). Rechtsom draaien tot het vastzit.
Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen.
9.2 De sproeiarmen reinigen
9.3 Buitenkant reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een smal en puntig voorwerp.
Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen.
10. PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens
de werking.
Raadpleeg voordat u contact opneemt
met de klantenservice de informatie over
het oplossen van problemen.
Bij sommige problemen wordt er op
de display een alarmcode weergegeven:
•
- Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
NEDERLANDS
•
15
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat
u controles uitvoert.
- Het apparaat pompt geen water
weg.
•
- Het bescherminssysteem tegen
waterlekkage is in werking getreden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het programma
start niet.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Sluit de stekker aan.
De deur van het apparaat
is open.
Sluit de deur van het apparaat.
U hebt niet op toets Start
gedrukt.
Druk op Start.
De zekering in de zekering- Vervang de zekering.
kast is doorgebrand.
Het apparaat wordt
niet met water gevuld.
Het apparaat
pompt geen water
weg.
Startuitstel is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde
start of wacht tot het einde
van het aftellen.
De waterkraan is gesloten.
Draai de waterkraan open.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met het
waterleidingbedrijf.
De waterkraan is verstopt
of aangezet met kalkaanslag.
Maak de waterkraan
schoon.
Het filter in de watertoevoerslang is verstopt.
Maak de filter schoon.
De watertoevoerslang is
geknikt of gebogen.
Zorg ervoor dat de positie
van de slang correct is.
Het beschermingssysteem
tegen lekkage is aan. Er
zijn waterlekkages in het
apparaat.
Draai de waterkraan dicht
en neem contact op met de
service-afdeling.
De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De waterafvoerslang is geknikt of gebogen.
Zorg ervoor dat de positie
van de slang correct is.
Schakel het apparaat na de controles in.
Het programma gaat verder vanaf het
punt waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze service-afdeling.
Als de display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze service-afdeling.
10.1 Als de afwas- en
droogresultaten niet naar
wens zijn
Witte strepen of een blauwe waas op
glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op een lagere stand.
16 www.aeg.com
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en droog water komen op
glazen en serviesgoed terecht.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is niet voldoende. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op
een hogere stand.
• De kwaliteit van het vaatwasmiddel
kan de oorzaak zijn.
Het serviesgoed is nat.
• Het afwasprogramma bevatte geen
droogfase of een droogfase op lage
temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan
de oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de gecombineerde
vaatwastabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer
het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de
gecombineerde afwastabletten.
Zie 'AANWIJZINGEN EN TIPS'
voor andere mogelijke oorzaken.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA
INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Houd Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot de indicatielampjes (A),
(B) en (C) gaan knipperen.
4. Druk op Option.
• De indicatielampjes (A) en (C) gaan
uit.
• Het indicatielampje (B) blijft knipperen.
• Op de display wordt de instelling
van het glansmiddeldoseerbakje
weergegeven.
Uit
Aan
5. Druk op Option om de instelling te
wijzigen.
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
7. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
8. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
Activeer het
glansmiddeldoseerbakje als de
multitabfunctie geactiveerd is
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
11. TECHNISCHE INFORMATIE
Afmeting
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Zie het typeplaatje.
Voltage
Tijd
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
50 Hz
Waterdruk
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
Vermogen
Couverts
Energieverbruik
Modus aan
0.10 W
Modus uit
0.10 W
max. 60 °C
12
NEDERLANDS
17
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om
het energieverbruik te verminderen.
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
18 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
21
22
23
24
26
28
29
30
32
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
19
SAFETY INSTRUCTIONS
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance
for future reference.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
1.1 Children and vulnerable
people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• Do not let persons, children included,
with reduced physical sensory, reduced mental functions or lack of experience and knowledge use the appliance. They must have supervision or
instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible
for their safety. Do not let children
play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the
appliance door when it is open.
1.2 Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed below and adjacent to safe structures.
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a long
time, let the water flow until it is clean.
WARNING!
Dangerous voltage.
• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug
from the mains socket. Contact the
service to replace the water inlet hose.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with
the power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
20 www.aeg.com
1.3 Use
• This appliance is intended to be used
in household and similar applications
such as:
– Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– Farm houses
– By clients in hotels, motels and other residential type environments
– Bed and breakfast type environments.
WARNING!
Risk of injury.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Put knives and cutlery with sharp
points in the cutlery basket with the
points down or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door open
without supervision to prevent to fall
on it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the
detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
completed. There can be detergent
on the dishes.
WARNING!
Risk of electrical shock, fire or
burns.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
1.4 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and dispose of
it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
ENGLISH
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
12
11
9
10
8
7
4
6 5
1 Top spray arm
7 Water hardness dial
2 Upper spray arm
8 Rinse aid dispenser
3 Lower spray arm
4 Filters
9 Detergent dispenser
10 Cutlery basket
5 Rating plate
11 Lower basket
6 Salt container
12 Upper basket
3. CONTROL PANEL
1
2
8
3
A B C
7
4
5
6
21
22 www.aeg.com
1 On/off button
5 Delay button
2 Program button
3 Programme indicators
6 Start button
4 Display
8 Option button
Indicators
7 Indicators
Description
Multitab indicator.
ÖKO PLUS indicator.
Washing phase indicator.
Rinsing phase indicator.
Drying phase indicator.
End indicator.
Rinse aid indicator. This indicator is off while the
programme operates.
Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.
Delay indicator.
Door indicator. It comes on when the door is not
closed.
4. PROGRAMMES
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme
phases
Options
All
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash from 45 °C to
70 °C
Rinses
Dry
ÖKO PLUS
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
ÖKO PLUS
3)
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
4)
Fresh soil
Crockery and cutlery
Wash 60 °C
Rinse
1)
2)
ENGLISH
Programme
5)
Degree of soil
Type of load
Programme
phases
Options
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
ÖKO PLUS
23
1) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets. It
automatically adjusts the temperature and quantity of the water, the energy
consumption and the programme duration.
2) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During
the rinsing phase, the temperature stays at 70 °C for 10 to 14 minutes.
3) This is the most silent washing programme. The pump works at a very low speed to
decrease the level of noise. Because of the low speed, the programme duration is long.
4) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results
in a short time.
5) This is the standard programme for test institutes. With this programme you have the
most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal
soil.
Consumption values
Programme1)
Duration
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
160 - 180
0.8 - 0.9
9 - 10
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the
options and the quantity of dishes can change the programme duration and the
consumption values.
Information for test institutes
For all the necessary information for test performance. send an email to:
[email protected]
Write down the product number (PNC) that is on the rating plate.
5. OPTIONS
Activate or deactivate the options before the start of a programme. You cannot activate or
deactivate the options while a
programme operates.
If one or more options are set,
make sure that the related indicators are on before the programme starts.
5.1 Multitab
Activate this option only when you use
the combi detergent tablets.
This option deactivates the flow of rinse
aid and salt. The related indicators are
off.
The programme duration can increase.
• Press Option again and again until the
multitab indicator comes on.
24 www.aeg.com
• The option stays on until you deactivate it. Press Option again and again
until the multitab indicator goes off.
6. Adjust the released quantity of rinse
aid.
If you stop to use the combi
detergent tablets, before you start to
use separately detergent, rinse aid
and dishwasher salt, do these steps:
1. Deactivate the multitab option.
2. Set the water softener to the highest
level.
3. Make sure that the salt container and
the rinse aid dispenser are full.
4. Start the shortest programme with a
rinsing phase, without detergent and
without dishes.
5. Adjust the water softener to the water hardness in your area.
5.2 ÖKO PLUS
This function decreases the temperature
in the drying phase. The energy consumption decreases by 25%.
The dishes can be wet at the end of the
programme.
Press Option again and again until the
ÖKO PLUS indicator comes on.
If the option is not applicable to the programme, the indicator does not come
on.
6. BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the set level of the
water softener agrees with the water
hardness in your area. If not, adjust
the water softener. Contact your local
water authority to know the water
hardness in your area.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Processing residues can stay in the
appliance. Start a programme to remove them. Do not use detergent
and do not load the baskets.
If you use the combi detergent
tablets, activate the multitab option.
6.1 Adjusting the water softener
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
ENGLISH
25
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
You must adjust the water softener manually and electronically.
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position 1 or 2.
Electronic adjustment
1. Press the on/off button to activate
the appliance.
2. Make sure that the appliance is in
setting mode. Refer to ‘SETTING
AND STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold Delay and Start at
the same time until the indicators (A),
(B) and (C) flash.
4. Press Program.
• The indicators (B) and (C) go off.
• The indicator (A) continues to flash.
• The display shows the setting of
=
the water softener. Example:
level 5.
5. Press Program again and again to
change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
26 www.aeg.com
6.2 Filling the salt container
1.
2.
3.
4.
5.
Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
Put 1 litre of water in the salt container (only for the first time).
Fill the salt container with dishwasher salt.
Remove the salt around the opening
of the salt container.
Turn the cap clockwise to close the
salt container.
CAUTION!
Water and salt can come out
from the salt container when you
fill it. Risk of corrosion. To prevent it, after you fill the salt container, start a programme.
6.3 Filling the rinse aid dispenser
1.
Press the release button (D) to open
the lid (C).
2. Fill the rinse aid dispenser (A), no
more than the mark 'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
You can turn the selector of the
released quantity (B) between
position 1 (lowest quantity) and
position 4 (highest quantity).
7. DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode, refer
to ’SETTING AND STARTING A PROGRAMME’.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
• If the rinse aid indicator is on, fill
the rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme
for the type of load and the degree
of soil.
ENGLISH
27
7.1 Using the detergent
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Setting and starting a
programme
Setting mode
The appliance must be in setting mode
to accept some operations.
The appliance is in setting mode when,
after the activation:
• All the programme indicators come
on.
• The display shows two horizontal status bars.
If the control panel shows other conditions, press and hold Delay and Start at
the same time until the appliance is in
setting mode.
Starting a programme without
delay start
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance.
3. Close the appliance door.
4. Make sure that the appliance is in
setting mode.
5. Press Program again and again until
the indicator of the programme that
you want to set comes on.
• The programme duration flashes in
the display.
• The phase indicators of the set
programme come on.
6. If you want, you can set the options.
7. Press Start. The programme starts.
Press the release button (B) to open
the lid (C).
Put the detergent in the compartment (A) .
If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance door.
If you use detergent tablets, put the
tablet in the compartment (A).
Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
• Only the indicator of the phase in
operation stays on.
• The display shows the programme
duration that decreases with steps
of 1 minute.
Starting a programme with
delay start
1. Set the programme and the options.
2. Press Delay again and again until the
display shows the delay time you
want to set (from 1 to 24 hours).
• The delay time flashes in the display.
• The delay indicator is on.
3. Press Start. The countdown starts.
• The display shows the countdown
of the delay start that decreases
with steps of 1 hour.
• The phase indicators of the set
programme go off.
• When the countdown is completed,
the programme starts.
– The indicator of the phase in operation comes on.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door, the appliance
stops. When you close the door, the appliance continues from the point of interruption.
28 www.aeg.com
Cancelling the delay start
while the countdown operates
Press Delay again and again until:
• The display shows the programme duration.
• The phase indicators come on.
• The programme starts.
Cancelling the programme
Press and hold Delay and Start at the
same time until:
• All the programme indicators come
on.
• The display shows 2 horizontal status
bars.
Make sure that there is detergent
in the detergent dispenser before you start a new programme.
1. Press the on/off button to deactivate
the appliance.
2. Close the water tap.
If you do not press the on/off
button, the AUTO OFF device
automatically deactivates the appliance after some minutes. This
helps to decrease the energy
consumption.
• Let the dishes become cold before
you remove them from the appliance.
Hot dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
There can be water on the sides
and on the door of the appliance. Stainless steel becomes
cool more quickly than the
dishes.
At the end of the programme
When the programme is completed, the
end indicator comes on and the display
shows 0.
8. HINTS AND TIPS
8.1 The water softener
Hard water contains a high quantity of
minerals that can cause damage to the
appliance and bad washing results. The
water softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water
softener clean and in good conditions. It
is important to set the right level of the
water softener. This makes sure that the
water softener uses the correct quantity
of dishwasher salt and water.
8.2 Loading the baskets
Refer to the supplied leaflet with
examples of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items
made of wood, horn, aluminium, pewter and copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove remaining food from the
items.
• To remove easily remaining burned
food, soak pots and pans in water before you put them in the appliance.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do
not bond together. Mix spoons with
other cutlery.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put the small items in the cutlery basket.
• Put the light items in the upper basket. Make sure that they do not move.
ENGLISH
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a programme.
8.3 Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent
for dishwasher. Other products can
cause damage to the appliance.
• The rinse aid helps, during the last
rinsing phase, to dry the dishes without streaks and stains.
• Combi detergent tablets contain detergent, rinse aid and other added
agents. Be sure that these tablets are
applicable to the water hardness in
your area. Refer to the instructions on
the packaging of the products.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware,
we recommend that you use the tablets with long programmes.
Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to
the instructions on the detergent
packaging.
8.4 Before starting a
programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly installed.
• The spray arms are not clogged.
• The position of the items in the baskets is correct.
• The programme is applicable for the
type of load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use combi detergent tablets).
• The cap of the salt container is tight.
9. CARE AND CLEANING
WARNING!
Before maintenance, deactivate
the appliance and disconnect the
mains plug from the mains socket.
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if
necessary, clean them.
9.1 Cleaning the filters
1.
C
C
B
A
29
Turn the filter (A) counterclockwise
and remove it.
30 www.aeg.com
2.
A1
3.
4.
5.
A2
6.
To disassemble the filter (A), pull
apart (A1) and (A2).
Remove the filter (B).
Wash the filters with water.
Put the filter (B) to its initial position.
Make sure that it assembles correctly under the two guides (C).
Assemble the filter (A) and put it into position in filter (B). Turn it clockwise until it locks.
An incorrect position of the filters
can cause bad washing results
and damage to the appliance.
9.2 Cleaning the spray arms
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged, remove remaining parts of soil with
a thin pointed object.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning
pads or solvents.
9.3 External cleaning
Clean the appliance with a moist soft
cloth.
10. TROUBLESHOOTING
The appliance does not start or it stops
during operation.
Before you contact the Service, refer to
the information that follows for a solution to the problem.
With some problems, the display
shows an alarm code:
•
- The appliance does not fill with
water.
•
- The appliance does not drain
the water.
•
- The anti-flood device is on.
WARNING!
Deactivate the appliance before
you do the checks.
Problem
Possible cause
The programme
does not start.
The mains plug is not con- Connect the mains plug.
nected in the mains socket.
The appliance door is
open.
Possible solution
Close the appliance door.
ENGLISH
Problem
The appliance does
not fill with water.
Possible cause
Possible solution
You did not press Start.
Press Start.
The fuse in the fuse box is
damaged.
Replace the fuse.
The delay start is set.
Cancel the delay start or
wait for the end of the
countdown.
The water tap is closed.
Open the water tap.
The water pressure is too
low.
Contact your local water
authority.
31
The water tap is clogged or Clean the water tap.
there is limescale on it.
The filter in the water inlet
hose is clogged.
Clean the filter.
The water inlet hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
The anti-flood device is on. Close the water tap and
There are water leakages in contact the Service.
the appliance.
The appliance does
not drain the water.
The sink spigot is clogged.
Clean the sink spigot.
The water drain hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
After the checks are completed, activate
the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the
Service.
If the display shows other alarm codes,
contact the Service.
10.1 If the washing and drying
results are not satisfactory
Whitish streaks or bluish layers on
glasses and dishes
• The released quantity of rinse aid is
too much. Adjust the rinse aid selector
to a lower position.
• The quantity of detergent is too much.
Stains and dry water drops on glasses
and dishes
• The released quantity of rinse aid is
not sufficient. Adjust the rinse aid selector to a higher position.
• The quality of the detergent can be
the cause.
Dishes are wet
• The programme is without a drying
phase or with a low temperature drying phase.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the
cause.
• The quality of the combi detergent
tablets can be the cause. Try a different brand or activate the rinse aid dispenser and use rinse aid together with
the combi detergent tablets.
Refer to ‘HINTS AND TIPS’ for
other possible causes.
Activating the rinse aid
dispenser with the multitab
function activated
1. Press the on/off button to activate
the appliance.
32 www.aeg.com
2. Make sure that the appliance is in
setting mode. Refer to ‘SETTING
AND STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold Delay and Start at
the same time until the indicators (A),
(B) and (C) flash.
4. Press Option .
• The indicators (A) and (C) go off.
• The indicator (B) continues to flash.
• The display shows the setting of
the rinse aid dispenser.
Off
On
5. Press Option to change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
7. Adjust the released quantity of rinse
aid.
8. Fill the rinse aid dispenser.
11. TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth
(mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Frequency
50 Hz
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
Capacity
Place settings
12
Power consumption
Left-on mode
0.10 W
Off-mode
0.10 W
max. 60 °C
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian
energy), use the hot water supply to decrease energy consumption.
12. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
DEUTSCH
33
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
36
36
37
39
39
41
43
44
45
47
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
34 www.aeg.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung
sorgfältig vor der Montage und dem ersten Gebrauch des Geräts durch. Der
Hersteller ist nicht dafür verantwortlich,
wenn eine fehlerhafte Montage oder
Verwendung Verletzungen und Schäden
verursacht. Bewahren Sie die Anleitung
zusammen mit dem Gerät für den zukünftigen Gebrauch auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr oder Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die
Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten
Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt
über ein Sicherheitsventil und eine
Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung
oder mangelndem Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen
von einer Person beaufsichtigt oder
bei der Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Lassen Sie Kinder nicht
mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
von Kindern fern.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von
Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom
geöffneten Gerät fern.
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
• Ziehen Sie den Netzstecker sofort aus
der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden
Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs an den Kundendienst.
1.2 Montage
Elektrischer Anschluss
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter
0 °C absinken kann, und benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn die Temperatur
unter 0 °C absinken könnte.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren
Konstruktionen montiert ist.
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den
Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie sich andernfalls an
einen Elektriker.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
DEUTSCH
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Stromnetz trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
1.3 Gebrauch
• Dieses Gerät ist für die Verwendung
im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe
– Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– In Pensionen und vergleichbaren
Unterbringungsmöglichkeiten.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach
unten in den Besteckkorb oder legen
Sie sie in eine waagerechte Position.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne
Beaufsichtigung offen stehen, damit
von der Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
35
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht zum
Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem
Gerät, bevor das Programm beendet
ist. Es könnte sich noch Reinigungsmittel auf dem Geschirr befinden.
WARNUNG!
Stromschlag-, Brand- und Verbrennungsgefahr.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
1.4 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
36 www.aeg.com
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
12
11
9
10
8
7
4
6 5
1 Oberer Sprüharm
7 Wasserhärtestufen-Wähler
2 Mittlerer Sprüharm
8 Klarspülmittel-Dosierer
3 Unterer Sprüharm
4 Filter
9 Waschmittelschublade
10 Besteckkorb
5 Typenschild
11 Unterkorb
6 Salzbehälter
12 Oberkorb
3. BEDIENFELD
1
2
8
3
A B C
7
4
5
6
DEUTSCH
1 Taste „Ein/Aus“
5 Delay-Taste
2 Program-Taste
3 Programm-Kontrolllampen
6 Start-Taste
4 Display
8 Option-Taste
Kontrolllampen
7 Kontrolllampen
Beschreibung
Kontrolllampe „Multitab“.
Kontrolllampe „ÖKO PLUS“.
Kontrolllampe „Hauptspülgang“.
Kontrolllampe „Klarspülphase“.
Kontrolllampe „Trocknungsphase“.
Kontrolllampe „Programmende“.
Kontrolllampe „Klarspülmittel“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Salz“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Zeitvorwahl“.
Kontrolllampe „Tür“. Leuchtet auf, wenn die Tür
offen ist.
4. PROGRAMME
Programm
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Optionen
1)
Alle
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang von
45 °C bis 70 °C
Spülgänge
Trocknen
ÖKO PLUS
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
ÖKO PLUS
Hauptspülgang 70 °C
Spülgänge
Trocknen
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Spülgänge
Trocknen
2)
3)
37
38 www.aeg.com
Programm
4)
5)
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Optionen
Vor kurzem benutztes Geschirr
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 60 °C
Spülgang
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
ÖKO PLUS
Hauptspülgang 50 °C
Spülgänge
Trocknen
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den
Körben. Es stellt dann automatisch die Wassertemperatur und -menge, den
Energieverbrauch und die Programmdauer ein.
2) Dieses Programm enthält eine Spülphase mit hoher Temperatur, um hygienischere
Spülergebnisse zu liefern. Während der Spülphase wird die Temperatur für 10 bis 14
Minuten auf 70 °C gehalten.
3) Dies ist das leiseste Spülprogramm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen
Drehzahl, um die Geräuschentwicklung zu verringern. Aufgrund der niedrigen Drehzahl
verlängert sich die Programmdauer.
4) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten
gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
5) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Dieses Programm gewährleistet den
wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr und
Besteck.
Verbrauchswerte
Programm1)
Dauer
(Min.)
Energie
(kWh)
Wasser
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
160 - 180
0.8 - 0.9
9 - 10
1) Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die
ausgewählten Optionen und die Geschirrmenge können die Programmdauer und die
Verbrauchswerte verändern.
Informationen für Prüfinstitute
Möchten Sie Informationen zum Leistungstest erhalten, schicken Sie eine E-Mail an:
[email protected]
Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden.
DEUTSCH
39
5. OPTIONEN
Schalten Sie die Optionen vor
dem Programmstart ein oder
aus. Sie können die Optionen
nicht ein- oder ausschalten, wenn
ein Programm angelaufen ist.
Haben Sie eine oder mehrere
Optionen eingeschaltet, prüfen
Sie, ob die entsprechenden Kontrolllampen leuchten, bevor Sie
das Programm starten.
5.1 Multitab
Schalten Sie diese Option nur ein, wenn
Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden.
Mit der Option „Multitab“ wird die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz ausgeschaltet. Die entsprechenden Kontrolllampen sind ausgeschaltet.
Die Programmdauer kann sich verlängern.
• Drücken Sie Option wiederholt, bis
die Kontrolllampe „Multitab“ leuchtet.
• Die Option bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie von Ihnen ausgeschaltet
wird. Drücken Sie Option wiederholt,
bis die Kontrolllampe „Multitab“ erlischt.
Wenn Sie nicht länger KombiReinigungstabletten verwenden,
führen Sie die folgenden Schritten
aus, bevor Sie ein anderes
Reinigungsmittel, ein anderes
Klarspülmittel oder ein anderes
Geschirrspülersalz verwenden:
1. Schalten Sie die Option „Multitab“
aus.
2. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
die höchste Stufe ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter und der Klarspülmittel-Dosierer
gefüllt sind.
4. Starten Sie das kürzeste Programm
mit einem Spülgang ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet ein.
6. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
5.2 ÖKO PLUS
Diese Funktion senkt die Temperatur in
der Trocknungsphase. Der Energieverbrauch wird um 25 % reduziert.
Das Geschirr kann am Ende des Programms noch feucht sein.
Drücken Sie Option wiederholt, bis die
Kontrolllampe ÖKO PLUS leuchtet.
Ist die Option nicht mit dem Programm
kombinierbar, leuchtet die Kontrolllampe nicht.
6. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob der Wasserenthärter
entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet eingestellt ist. Passen Sie
die Einstellung bei Bedarf entsprechend an. Wenden Sie sich an das
örtliche Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrem
Gebiet zu erfahren.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
5. Möglicherweise haben sich im Gerät
Rückstände angesammelt. Starten
Sie ein Programm, um diese zu entfernen. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel und beladen Sie die Körbe nicht.
Schalten Sie die Option „Multitab“ ein, wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden.
40 www.aeg.com
6.1 Einstellen des Wasserenthärters
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter
manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Stellen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf Stufe 1 oder 2.
Elektronische Einstellung
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
3. Halten Sie Delay und Start gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen
(A), (B) und (C) blinken.
4. Drücken Sie Program.
• Die Kontrolllampen (B) und (C) erlöschen.
• Die Kontrolllampe (A) blinkt weiterhin.
• Das Display zeigt die Einstellung
des Wasserenthärters an. Beispiel:
= Stufe 5.
5. Drücken Sie zur Einstellungsänderung wiederholt die Taste Program.
DEUTSCH
41
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
6.2 Füllen des Salzbehälters
1.
2.
3.
4.
5.
Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn und öffnen Sie den
Salzbehälter.
Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu
schließen.
VORSICHT!
Beim Befüllen des Salzbehälters
können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten
Sie ein Programm, nachdem Sie
den Salzbehälter befüllt haben,
um die Korrosion zu vermeiden.
6.3 Füllen des Klarspülmittel-Dosierers
M AX
4
3 2
1
+
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(D), um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer (A) nicht über die Marke „max“
hinaus.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch
auf, um zu große Schaumbildung zu
vermeiden.
4. Schließen Sie den Deckel. Achten
Sie darauf, dass die Entriegelungstaste einrastet.
1.
B
A
-
C
D
Sie können den Regler der Zugabemenge (B) zwischen Position 1
(geringste Menge) und Position 4
(größte Menge) einstellen.
7. TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet, siehe Abschnitt
„Einstellen und Starten eines Programms“.
42 www.aeg.com
• Füllen Sie den Salzbehälter auf,
wenn die Kontrolllampe „Salz“
leuchtet.
• Leuchtet die Kontrolllampe „Klarspülmittel“, füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und Verschmutzungsgrad das passende Programm ein.
7.1 Verwendung des Reinigungsmittels
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Einstellen und Starten
eines Programms
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für einige Einstellungen im Einstellmodus befinden.
Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn
nach dem Einschalten:
• Alle Programmanzeigen leuchten.
• Im Display zwei horizontale Balken angezeigt werden.
Wenn im Bedienfeld andere Bedingungen angezeigt werden, halten Sie gleichzeitig Delay und Start gedrückt, bis sich
das Gerät im Einstellmodus befindet.
Starten eines Programms ohne
Zeitvorwahl
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
4. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
5. Drücken Sie Program wiederholt, bis
die Kontrolllampe des gewünschten
Programms leuchtet.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(B), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie das Reinigungsmittel in
den Behälter (A).
Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine
Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter (A).
Schließen Sie den Deckel. Achten
Sie darauf, dass die Entriegelungstaste einrastet.
• Die Programmdauer blinkt im Display.
• Die Phasenkontrolllampen des eingestellten Programms leuchten.
6. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.
7. Drücken Sie Start. Das Programm
wird gestartet.
• Es leuchtet nur noch die Kontrolllampe der laufenden Programmphase.
• Im Display wird die Programmdauer angezeigt, die in 1-MinutenSchritten zurückgezählt wird.
Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
1. Wählen Sie das Programm und die
gewünschten Zusatzfunktionen.
2. Drücken Sie die Taste Delay wiederholt, bis im Display die gewünschte
Zeitvorwahl angezeigt wird (zwischen
1 und 24 Stunden).
• Die Zeitvorwahl blinkt im Display.
• Die Kontrolllampe für die Zeitvorwahl leuchtet auf.
3. Drücken Sie Start. Der Ablauf der
Zeitvorwahl beginnt.
DEUTSCH
• Im Display wird der Ablauf der
Zeitvorwahl angezeigt, die in
Schritten von jeweils 1 Stunde abnimmt.
• Die Phasenkontrolllampen des eingestellten Programms erlöschen.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet
das Programm.
– Die Anzeige des laufenden Programmabschnitts leuchtet auf.
Öffnen der Tür während des
Betriebs
Wenn Sie die Tür öffnen, stoppt das Gerät. Wenn Sie die Tür wieder schließen,
läuft das Gerät ab dem Zeitpunkt der
Unterbrechung weiter.
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des
Countdowns
Drücken Sie Delay wiederholt, bis:
• Im Display die Programmdauer angezeigt wird.
• Die Phasenkontrolllampen aufleuchten.
• Das Programm wird gestartet.
Beenden des Programms
Halten Sie die Tasten Delay und Start
gleichzeitig gedrückt, bis:
• Alle Programm-Kontrolllampen leuchten.
43
• Im Display zwei horizontale Balken angezeigt werden.
Bevor Sie ein neues Programm
starten, kontrollieren Sie, ob der
Reinigungsmittelbehälter gefüllt
ist.
Am Programmende
Wenn das Programm beendet ist, leuchtet die Kontrolllampe „Programmende“
und das Display zeigt 0 an.
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät auszuschalten.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
Wenn Sie die Taste „Ein/Aus“
nicht drücken, wird das Gerät
mithilfe der AUTO OFF-Funktion
nach einigen Minuten automatisch ausgeschaltet. Diese Funktion hilft bei der Senkung des
Energieverbrauchs.
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät nehmen.
Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Nehmen Sie das Geschirr zuerst aus
dem Unterkorb und dann aus dem
Oberkorb.
An den Innenseiten und an der
Tür des Gerätes kann sich Wasser niederschlagen. Edelstahl
kühlt schneller ab als Geschirr.
8. TIPPS UND HINWEISE
8.1 Der Wasserenthärter
Hartes Wasser enthält viele Mineralien,
die das Gerät beschädigen können und
zu schlechten Spülergebnissen führen.
Der Wasserenthärter neutralisiert diese
Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand.
Der Wasserenthärter muss unbedingt
auf die richtige Stufe eingestellt werden.
So stellen Sie sicher, dass der Wasser-
enthärter die richtige Menge Geschirrspülsalz und Wasser verwendet.
8.2 Beladen der Körbe
Beispiele für die Beladung der
Körbe finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
44 www.aeg.com
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn
oder Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen
können (Schwämme, Geschirrtücher,
usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Um eingebrannte Essensreste leicht zu
beseitigen, weichen Sie diese ein, bevor Sie das Kochgeschirr in das Gerät
stellen.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung
nach unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften. Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in
den Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen
können, bevor Sie ein Programm starten.
8.3 Verwendung von Salz,
Klarspülmittel und
Reinigungsmittel
• Verwenden Sie nur Salz, Klarspülmittel
und Reinigungsmittel für Geschirrspüler. Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
• Das Klarspülmittel lässt das Geschirr
während der letzten Spülphase ohne
Streifen und Flecken trocknen.
• Kombi-Reinigungstabletten enthalten
Reinigungsmittel, Klarspülmittel und
andere Zusätze. Achten Sie darauf,
dass die Tabletten der Wasserhärte in
Ihrer Region entsprechen. Beachten
Sie die Anweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei kurzen Programmen nicht vollständig auf.
Wir empfehlen, die Tabletten nur mit
langen Programmen zu verwenden,
damit keine Reinigungsmittel-Rückstände auf dem Geschirr zurückbleiben.
Verwenden Sie nicht mehr als die
angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben auf der Reinigungsmittelverpackung.
8.4 Vor dem Starten eines
Programms
Kontrollieren Sie folgende Punkte:
• Die Filter sind sauber und ordnungsgemäß eingesetzt.
• Die Sprüharme sind nicht verstopft.
• Die Geschirrteile sind richtig in den
Körben angeordnet.
• Das Programm eignet sich für die Beladung und den Verschmutzungsgrad.
• Die Reinigungsmittelmenge stimmt.
• Geschirrspülsalz und Klarspülmittel
sind vorhanden (außer Sie verwenden
Kombi-Reinigungstabeletten).
• Der Deckel des Salzbehälters ist fest
geschlossen.
9. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
Verschmutzte Filter und verstopfte Sprüharme beeinträchtigen
das Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig
und reinigen Sie diese, falls nötig.
DEUTSCH
45
9.1 Reinigen der Filter
C
1.
Drehen Sie den Filter (A) nach links
und nehmen Sie ihn heraus.
2.
Um den Filter (A) auseinanderzubauen, ziehen Sie (A1) und (A2) auseinander.
Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
Reinigen Sie die Filter mit Wasser.
Setzen Sie den Filter (B) wieder in
der ursprünglichen Position ein. Vergewissern Sie sich, dass er korrekt
unter den beiden Führungen (C)
sitzt.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Bauen Sie den Filter (A) zusammen
und setzen Sie ihn in Filter (B) ein.
Drehen Sie ihn nach rechts, bis er
einrastet.
Eine falsche Anordnung der Filter führt zu schlechten Spülergebnissen und kann das Gerät
beschädigen.
9.2 Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem
dünnen spitzen Gegenstand.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
9.3 Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
10. FEHLERSUCHE
Das Gerät startet nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.
Prüfen Sie, ob Sie die Störung mit den
folgenden Hinweisen selbst beheben
46 www.aeg.com
können, bevor Sie den Kundendienst rufen.
Bei manchen Störungen zeigt das Display einen Alarmcode an:
•
- Es läuft kein Wasser in das Gerät.
•
- Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
Problem
•
- Die Aquasafe-Einrichtung ist
ausgelöst.
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das Programm star- Der Netzstecker steckt
tet nicht.
nicht richtig in der Steckdose.
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Gerätetür.
Sie haben die Taste Start
nicht gedrückt.
Drücken Sie die Taste
Start.
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Setzen Sie eine neue Sicherung ein.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
Brechen Sie die Zeitvorwahl
ab oder warten Sie auf das
Ende des Countdowns.
Es läuft kein Wasser Der Wasserhahn ist gein das Gerät.
schlossen.
Das Gerät pumpt
das Wasser nicht
ab.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
Der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen.
Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der Wasserzulaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Das Aqua-Control-System
ist eingeschaltet. Im Gerät
sind Wasserlecks aufgetreten.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
Der Wasserablaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird
an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
DEUTSCH
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Wenn das Display andere Alarmcodes
anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
10.1 Die Spül- und
Trocknungsergebnisse sind
nicht zufriedenstellend.
Weiße Streifen oder blau
schimmernder Belag auf Gläsern und
Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge
ist zu hoch. Stellen Sie den Dosierwähler für Klarspülmittel niedriger ein.
• Die Reinigungsmittelmenge ist zu
hoch.
Wasserflecken und andere Flecken auf
Gläsern und Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge
ist zu niedrig. Stellen Sie den Dosierwähler für Klarspülmittel höher ein.
• Die Ursache kann in der Qualität des
Reinigungsmittels liegen.
Das Geschirr ist noch nass.
• Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder eine Trocknungsphase mit niedriger Temperatur.
• Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer.
• Die Ursache kann in der Qualität des
Klarspülmittels liegen.
• Die Ursache kann in der Qualität der
Kombi-Reinigungstablette liegen. Probieren Sie eine andere Marke aus
oder schalten Sie den KlarspülmittelDosierer ein und verwenden Sie ihn
zusammen mit den Kombi-Reinigungstabletten.
47
Mögliche andere Ursachen finden Sie unter „Tipps und Hinweise“.
Einschalten des KlarspülmittelDosierers bei eingeschalteter
Multitab-Funktion
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
3. Halten Sie Delay und Start gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen
(A), (B) und (C) blinken.
4. Drücken Sie Option.
• Die Kontrolllampen (A) und (C) erlöschen.
• Die Kontrolllampe (B) blinkt weiterhin.
• Im Display wird die Einstellung des
Klarspülmittel-Dosierers angezeigt.
Aus
Ein
5. Drücken Sie Option zur Änderung
der Einstellung.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
7. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
8. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
11. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
Frequenz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
48 www.aeg.com
max. 60 °C
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
Leistungsaufnahme
Unausgeschaltet
0.10 W
Ausgeschaltet
0.10 W
12
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde
an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B.
Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts
an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
DEUTSCH
49
50 www.aeg.com
DEUTSCH
51
117913280-A-362012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement