IKEA 104.947.70 SMÅFRUSEN Under Counter Fridge Manuel utilisateur

IKEA 104.947.70 SMÅFRUSEN Under Counter Fridge Manuel utilisateur | Manualzz
SMÅFRUSEN
DK
NL
GB
FI
FR
DE
GR
IT
NO
PT
ES
SE
TR
DANSK
NEDERLANDS
ENGLISH
SUOMI
FRANÇAIS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4
8
12
16
20
24
28
ITALIANO
NORSK
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
SVENSKA
TÜRKÇE
32
36
40
44
48
51
3
1x
1x
°C
SMÅFRUSEN
www.ikea.com
DANSK
4
Produktbeskrivelse
Produktoversigt
1
2
3
1 Temperaturregulator og indvendig
belysning
2
3
4
5
6
7
Rum med låg til mejeriprodukter
Variabel opbevaringsboks
Flaskeholder
Opbevaringshylder
Skuffe til frugt og grøntsager
Typepladen (sidder indvendigt i
apparatet)
Mindst kolde zone
Zone med mellemtemperatur
Koldeste zone
7
6
5
4
Kontrollampe for temperatur
A
B
Hvis det stadig ikke er OK (B), så juster
indstillingskontrollen til en koldere
indstilling.
OK
Indvendig rengøring
OK
Inden apparatet tages i brug bør det vaskes
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af mad. Symbolet på køleskabets
sidevæg angiver det koldeste område i
køleskabet.
Forsigtig! Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede rengøringsmidler,
da de beskadiger finishets
overflade.
Hvis OK vises (A), skal du lægge friske
madvarer i området, der indikeres af
symbolet. Hvis ikke (B) skal du vente i mindst
12 timer og kontrollere, om det er OK (A).
Forsigtig! Apparatets dele og
tilbehør egner sig ikke til opvask i
maskine.
Download den fulde version på www.ikea.com
DANSK
5
Installation
ADVARSEL! Fastgør apparatet i
overensstemmelse med
dokumentet med
installationsinstruktioner for at
undgå en risiko for ustabilitet af
apparatet.
Produktserienummer (Ser. No.):
.....................................
Produktvarenummer (Art. No.):
.....................................
Placering
Købsdato:
Dette apparat bør installeres på en tør, godt
ventileret plads indendørs. Installer ikke
apparatet i nærheden af varmekilden (ovn,
komfurer, radiatorer eller kogeplader) eller
på et sted med direkte sollys.
.....................................
Apparatet skal installeres i
overensstemmelse med
installationsinstruktionen for at sikre den
nødvendige ventilation.
Dette apparat er beregnet til at blive brugt
ved omgivende temperatur fra 10°C til 43°C.
Der kan kun garanteres korrekt
drift af apparatet inden for det
specifikke temperaturinterval.
Hvis du er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes du
henvende dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
Det skal være muligt at koble
apparatet fra strømmen. Der skal
derfor være let adgang til stikket
efter installationen.
Art. No.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
ADVARSEL! Se dokumentet med
installationsinstruktioner for at
installere dit apparat.
Tjekliste til eftersyn
Følg tjeklisten til eftersyn, inden du bruger
apparatet. Hvis et svar er “NEJ”, skal du følge
den relevante handling. Husk at skrive
produktserienummeret og varenummeret
og også vedhæfte din kvittering til denne
side.
PQM
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
TYPE I
XXXXXXXXX
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
XXX W
Ser. No.
Tjek dette
Kontrollér, om for‐
dampningsbakken
under apparatet er
placeret under van‐
dafløbet.
Hvis svaret er NEJ
Anbring fordamp‐
ningsbakken under
vandafløbet under
apparatet.
Sørg for, at paknin‐
Se monteringsvej‐
gen slutter tæt
ledningen - dørju‐
rundt om døren, når stering.
døren lukkes.
Kontrollér, at der ik‐ Se monteringsvej‐
ke er sammenstød
ledningen - dørju‐
mellem dele/møbler, stering.
når døren åbnes og
lukkes.
Download den fulde version på www.ikea.com
DANSK
Tjek dette
6
Hvis svaret er NEJ
Installér apparatet i Følg monteringsvej‐
indbygningselemen‐ ledningen for kor‐
tet.
rekt installation.
Sørg for, at appara‐
Vent 4 timer, før ap‐
tet ved første instal‐ paratet sluttes til
lation eller efter ven‐ strømforsyningen.
ding af døren står i
lodret position i
mindst 4 timer, in‐
den det sluttes til
strømforsyningen.
Betjeningspanel
Tænd og sluk
For at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
medium indstilling.
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
1. Drej temperaturvælgeren med uret for at
opnå en lavere temperatur inden i
maskinen.
2. Drej temperaturvælgeren mod uret for at
opnå en højere temperatur inden i
maskinen.
Temperaturregulering
Sådan betjenes maskinen:
Råd og tips
•
Rummet til friske madvarer er det, der er
mærket (på typeskiltet) med
.
Fejlfinding
Gennemgå "Tjekliste til eftersyn", før du
bruger apparatet. Hvis du støder på et
problem med dit apparat, kan du se kapitlet
"Fejlfinding" i den fulde version af
brugervejledningen, som findes på:
www.ikea.com.
Tekniske data
QR-koden på energimærket, der leveres med
skabet, indeholder et weblink til
oplysningerne relateret til apparatets ydelse
i EU EPREL-databasen. Opbevar
energimærket til reference sammen med
Download den fulde version på www.ikea.com
DANSK
7
brugervejledningen og alle andre
dokumenter, der følger med dette apparat.
produktnummeret, som du finder på
apparatets typeskilt.
Det er også muligt at finde de samme
oplysninger i EPREL ved hjælp af linket
https://eprel.ec.europa.eu og modelnavnet og
Se linket www.theenergylabel.eu for
detaljerede oplysninger om energimærket.
Information til testinstitutter
Installation og klargøring af apparatet til
EcoDesign-verifikation skal være i
overensstemmelse med EN 62552.
Ventilationskrav, nichemål og minimale
friafstande skal være som angivet i denne
brugsanvisning i kapitlet "Installation".
Kontakt producenten for yderligere
information, herunder påfyldningsplaner.
Download den fulde version på www.ikea.com
NEDERLANDS
8
Beschrijving van het product
Productoverzicht
1
2
3
1 Temperatuurregelaar en
binnenverlichting
2
3
4
5
6
7
Zuivelvak met deksel
Variabel opslagrek
Flessenhouder
Legrekken
Lade voor groenten en fruit
Typeplaatje (bevindt zich binnen in het
apparaat)
Minst koude zone
Middelste temperatuurzone
Koudste zone
7
6
5
4
Controlelampje temperatuur
A
OK
B
OK
Voor het op de juiste manier bewaren van
het voedsel is de koelkast uitgerust met het
temperatuurlampje. Het symbool aan de
zijwand van het apparaat duidt de koudste
zone in de koelkast aan.
Als OK wordt weergegeven (A), breng dan
vers voedsel naar een zone die is
aangegeven met een symbool, zo niet (B),
wacht dan ten minste 12 uur en controleer of
het OK (A) is.
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water en
een beetje neutrale zeep om de typische
geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Let op! Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
Let op! De toebehoren en
onderdelen van het apparaat zijn
niet geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.
Als het nog steeds niet OK (B) is, stelt u de
instellingsregeling in op een koudere stand.
Om de volledige versie te downloaden, gaat u naar www.ikea.com
NEDERLANDS
9
Installatie
WAARSCHUWING! Zet het
apparaat vast in
overeenstemming met de
installatie-instructies om een
risico op instabiliteit van het
apparaat te voorkomen.
Locatie
Dit apparaat moet op een droge, goed
geventileerde plaats binnenshuis worden
geïnstalleerd. Installeer het apparaat niet in
de buurt van de warmtebron (oven,
fornuizen, radiatoren, fornuizen of
kookplaten) of op een plaats met direct
zonlicht.
Het apparaat moet worden geïnstalleerd
volgens de installatie-instructies om de
vereiste ventilatie te garanderen.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een
omgevingstemperatuur variërend van 10°C
tot 43°C.
De juiste werking van het
apparaat kan enkel worden
gegarandeerd bij het opgegeven
temperatuurbereik.
Mocht je vragen hebben over de
plek waar je het apparaat moet
installeren, neem dan contact op
met de leverancier, de
klantenservice of het
dichtstbijzijnde bevoegde
servicecentrum.
Controlechecklist
Voer de controlechecklist uit voor u uw
apparaat gaat gebruiken. Als een antwoord
‘NEE’ is, volg dan de relevante actie. Vergeet
niet om het serienummer van het product en
het artikelnummer op te schrijven naar wens
en bevestig uw kassabon aan deze pagina.
Serienummer product (Ser. No.):
.....................................
Productartikelnummer (Art. No.):
.....................................
Aankoopdatum:
.....................................
Art. No.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
WAARSCHUWING! Raadpleeg het
installatie-instructiedocument om
uw apparaat te installeren.
Het moet mogelijk zijn om het
apparaat van de
hoofdstroomtoevoer af te halen.
De stekker moet daarom na de
installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
PQM
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
Controleren
Als het antwoord
NEE is
Controleer of de ver‐
dampingsbak onder
het apparaat onder
de waterafvoer is
geplaatst.
Plaats de verdam‐
perbak onder de wa‐
terafvoer onder het
apparaat.
Om de volledige versie te downloaden, gaat u naar www.ikea.com
NEDERLANDS
10
Controleren
Als het antwoord
NEE is
Controleren
Als het antwoord
NEE is
Zorg ervoor dat de
afdichting helemaal
rondom de deur
sluit als de deur ge‐
sloten is.
Raadpleeg de mon‐
tage-instructies - uit‐
lijning van de deur.
Wacht minstens 4
uur voordat u het
apparaat op de
stroomtoevoer aan‐
sluit.
Controleer of de
deur niet tegen
meubels of andere
objecten aanbotst
tijdens het openen
en sluiten.
Raadpleeg de mon‐
tage-instructies - uit‐
lijning van de deur.
Zorg ervoor dat bij
de eerste installatie
of na het omdraaien
van de deur het ap‐
paraat minstens 4
uur in verticale posi‐
tie staat voordat het
op de stroomtoe‐
voer wordt aange‐
sloten.
Installeer het appa‐
raat in de inbouw‐
structuur.
Volg de montage-in‐
structie voor de juis‐
te installatie.
Bedieningspaneel
In- en uitschakelen
Om het apparaat in te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de temperatuurregelaar met de
klok mee naar een gemiddelde instelling.
Draai de temperatuurregelaar naar de “O”positie om het apparaat uit te schakelen.
1. Draai de temperatuurregelaar rechtsom
om de temperatuur in het apparaat te
verlagen.
2. Draai de temperatuurregelaar linksom
om de temperatuur in het apparaat te
verhogen.
Temperatuurregeling
Om het apparaat te bedienen:
Tips en advies
•
Het vak voor vers voedsel is het vak met
de markering (op het typeplaatje) met
.
Probleemoplossing
Controleer de "Inspectiechecklist" voordat je
jouw apparaat gebruikt. Als u op een
probleem met uw apparaat stuit, raadpleeg
dan het hoofdstuk "Probleemoplossing" in
de volledige versie van de
gebruikershandleiding, beschikbaar op:
www.ikea.com.
Om de volledige versie te downloaden, gaat u naar www.ikea.com
NEDERLANDS
11
Technische gegevens
De QR-code op het energielabel dat bij het
apparaat wordt geleverd,
biedt een internetkoppeling naar de
informatie gerelateerd aan de prestaties van
het apparaat in de EU-EPREL-database.
Bewaar het energielabel ter referentie
samen met de gebruikershandleiding en alle
andere documenten die bij dit apparaat
worden geleverd.
https://eprel.ec.europa.eu en de modelnaam
en het productnummer die u vindt op het
typeplaatje van het apparaat.
Zie de koppeling www.theenergylabel.eu voor
gedetailleerde informatie over het
energielabel.
Het is ook mogelijk om dezelfde informatie
in EPREL te vinden via de koppeling
Informatie voor testinstituten
De installatie en voorbereiding van het
toestel voor elke EcoDesign-verificatie moet
in overeenstemming zijn met EN 62552. De
ventilatievoorschriften, de afmetingen van
de uitsparingen en de minimale open
afstanden aan de achterzijde moeten zijn
zoals gesteld in deze gebruikershandleiding
in het hoofdstuk Installatie. Neem contact op
met de fabrikant voor verdere informatie,
inclusief laadplannen.
Om de volledige versie te downloaden, gaat u naar www.ikea.com
ENGLISH
12
Product description
Product Overview
1
2
3
1 Temperature regulator and interior
lighting
2
3
4
5
6
7
Dairy compartment with lid
Variable storage box
Bottle holder
Storage shelves
Fruit and vegetable bin
Rating plate (situated inside of the
appliance)
Least cold zone
Intermediate temperature zone
Coldest zone
7
6
5
4
Temperature indicator
A
OK
B
OK
For proper storage of food the refrigerator is
equipped with the temperature indicator.
The symbol on the side wall of the appliance
indicates the coldest area in the refrigerator.
If OK is displayed (A), put fresh food into area
indicated by symbol, if not (B), wait at least
12 hours and check if it is OK (A).
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
the interior and all internal accessories
should be washed with lukewarm water and
some neutral soap to remove the typical
smell of a brand-new product, then dried
thoroughly.
Caution! Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine or oilbased cleaners as they will
damage the finish.
Caution! The accessories and
parts of the appliance are not
suitable for washing in a
dishwasher.
If it is still not OK (B), adjust the setting
control to a colder setting.
To download the full version visit www.ikea.com
ENGLISH
13
Installation
Warning! Refer to Safety
chapters.
Warning! Refer to installation
instruction document to install
your appliance.
Warning! Fix the appliance in
accordance with installation
instruction document to avoid a
risk of instability of the appliance.
Location
Inspection checklist
Please follow the inspection checklist before
using your appliance. If any answer is "NO",
follow the relevant action. Remember to
write down the product serial number and
article number as required and attach your
receipt to this page.
Product serial number (Ser. No.):
.....................................
Product article number (Art. No.):
.....................................
This appliance is intended to be used at
ambient temperature ranging from 10°C to
43°C.
The correct operation of the
appliance can only be guaranteed
within the specified temperature
range.
If you have any doubts regarding
where to install the appliance,
please turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Authorised Service
Centre.
It must be possible to disconnect
the appliance from the mains
power supply. The plug must
therefore be easily accessible
after installation.
.....................................
Art. No.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
Appliance must be installed according to
installation instruction in order to ensure
required ventilation.
Purchasing date:
PQM
This appliance should be installed in a dry,
well ventilated indoor position. Do not install
the appliance in the nearby of the heat
source (oven, stoves, radiators, cookers or
hobs) or in a place with direct sunlight.
TYPE I
XXXXXXXXX
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
XXX W
Ser. No.
To check
If the answer is NO
Check if the evapo‐
rative tray located
under the appliance
is placed below the
water outlet.
Place the evapora‐
tive tray under the
water outlet below
the appliance.
Make sure gasket
seals all around the
door when the door
is closed.
Refer to the assem‐
bly instruction door alignment.
Check if there is no
Refer to the assem‐
collision between
bly instruction parts/furniture while door alignment.
opening and closing
the door.
To download the full version visit www.ikea.com
ENGLISH
14
To check
If the answer is NO
Install the appliance
in the built-in struc‐
ture.
Follow the assembly
instruction for the
proper installation.
Make sure that at
first installation or
after reversing the
door the appliance
stands in vertical po‐
sition for at least 4
hours before it is
connected to the
power supply.
Wait 4 hours before
connecting the ap‐
pliance to the power
supply.
Control panel
Switching on and off
To switch on the appliance:
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Turn the temperature regulator
clockwise to a medium setting.
To switch off the appliance, turn the
temperature regulator to the "O" position.
1. Turn the temperature regulator
clockwise to obtain a lower temperature
inside the appliance.
2. Turn the temperature regulator
counterclockwise to obtain a higher
temperature inside the appliance.
Temperature regulation
To operate the appliance:
Hints and tips
•
Fresh food compartment is the one
marked (on the rating plate) with
.
Troubleshooting
Be sure to check "Inspection checklist"
before using your appliance. If you
encounter an issue with your appliance,
check "Troubleshooting" chapter in the full
version of the User Manual available on:
www.ikea.com.
Technical data
The QR code on the energy label supplied
with the appliance provides a web link to the
information related to the performance of
the appliance in the EU EPREL database.
To download the full version visit www.ikea.com
ENGLISH
15
Keep the energy label for reference together
with the user manual and all other
documents provided with this appliance.
It is also possible to find the same
information in EPREL using the link
https://eprel.ec.europa.eu and the model
name and product number that you find on
the rating plate of the appliance.
See the link www.theenergylabel.eu for
detailed information about the energy label.
Information for test institutes
Installation and preparation of the appliance
for any EcoDesign verification shall be
compliant with EN 62552. Ventilation
requirements, recess dimensions and
minimum rear clearances shall be as stated
in this User Manual in Installation chapter.
Please contact the manufacturer for any
other further information, including loading
plans.
To download the full version visit www.ikea.com
SUOMI
16
Tuotekuvaus
Tuotteen yleiskatsaus
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
Lämpötilan säädin ja sisävalaistus
Maitotuotelokero kannella
Vaihteleva säilytyslaatikko
Pullopidike
Säilytyshyllyt
Hedelmä- ja vihanneslokero
Arvokilpi (sijaitsee laitteen sisällä)
Vähiten kylmä vyöhyke
Välilämpötilavyöhyke
Kylmin vyöhyke
7
6
5
4
Lämpötilan merkkivalo
A
OK
B
OK
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja miedolla
pesuaineella poistaaksesi uudelle laitteelle
tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.
Jääkaappi on varustettu lämpötilan
merkkivalolla mahdollistamaan
elintarvikkeiden asianmukainen säilytys.
Laitteen sivuseinässä oleva symboli osoittaa
jääkaapin kylmimmän alueen.
Jos OK näkyy (A), aseta tuoreet elintarvikkeet
symbolilla merkitylle alueelle. muussa
tapauksessa (B) odota vähintään 12 tuntia ja
tarkista, onko se OK (A).
HUOMIO! Älä käytä
puhdistusaineita, hankaavia
jauheita, klooria tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
HUOMIO! Jääkaapin varusteita ja
osia ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Jos se ei vieläkään ole OK (B), säädä asetus
kylmemmäksi.
Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com
SUOMI
17
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
.....................................
VAROITUS! Asenna laite
noudattamalla asennusohjeita.
.....................................
VAROITUS! Varmista laitteen hyvä
tasapaino kiinnittämällä se
asennusohjeiden mukaisesti.
.....................................
Tuotteen tuotenumero (Art. No.):
Ostopäivämäärä:
Art. No.
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
Sijainti
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
Vaaditun ilmanvaihdon varmistamiseksi laite
on asennettava asennusohjeiden mukaisesti.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
ympäristölämpötila-alueella 10°C – 43°C.
Laitteen virheetön toiminta
taataan vain em. lämpötilaalueella.
Jos tunnet epävarmuutta laitteen
asentamispaikan suhteen, ota
yhteyttä myyjään,
asiakaspalveluumme tai
lähimpään valtuutettuun
huoltokeskukseen.
Laite on tarvittaessa voitava
kytkeä irti verkkovirrasta.
Pistokkeen on oltava helposti
ulottuvilla asennuksen jälkeen.
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
Tämä laite on asennettava kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan. Asenna laite kauas
lämpölähteistä (uunit, liedet, lämpöpatterit
ja keittotasot) ja suojaa se suoralta
auringonvalolta.
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
XXX l
PQM
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
Tarkistettava
Jos vastaus on EI
Tarkista, onko lait‐
teen alapuolella ole‐
va haihdutuslevy ve‐
denpoistoaukon ala‐
puolella.
Aseta vedenpoisto‐
aukon alapuolella
oleva haihdutuslevy
laitteen alapuolelle.
Varmista, että tiivis‐
te tiivistää luukun
kauttaaltaan, kun
luukku suljetaan.
Lue kokoamisoh‐
jeesta luukun asen‐
nusohjeet.
Tarkista, osuuko
luukku mihinkään
osaan/kalusteeseen
avattaessa/suljet‐
taessa.
Lue kokoamisoh‐
jeesta luukun asen‐
nusohjeet.
Asenna laite kalus‐
teisiin.
Noudata kokoamis‐
ohjeita, jotta asen‐
nus tapahtuu asian‐
mukaisesti.
Luettelo tarkistettavista asioista
Noudata tarkistettavien asioiden luetteloa
ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta.
Mikäli jokin vastaus on "EI", noudata siihen
liittyvää toimenpideohjetta. Kirjaa talteen
tuotteen sarjanumero ja tuotenumero ja liitä
kuittisi tälle sivulle.
Tuotteen sarjanumero (Ser. No.):
Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com
SUOMI
18
Tarkistettava
Jos vastaus on EI
Odota, että laite on
seissyt pystysuoras‐
sa asennossa vähin‐
tään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä
sähköverkkoon en‐
simmäisen asennuk‐
sen tai oven avautu‐
missuunnan vaihta‐
misen jälkeen.
Odota 4 tuntia en‐
nen kuin kytket lait‐
teen sähköverk‐
koon.
Käyttöpaneeli
Laitteen kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Laitteen päälle kytkeminen:
1. Aseta pistoke pistorasiaan.
2. Kierrä lämpötilasäädintä myötäpäivään
sen keskiasentoon.
Laite kytketään pois päältä kääntämällä
lämpötilan säädin "O"-asentoon.
Lämpötilan säätäminen
Laitteen käyttö:
1. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään laitteen sisälämpötilan
laskemiseksi.
2. Käännä lämpötilan säädintä
vastapäivään laitteen sisälämpötilan
nostamiseksi.
Neuvoja ja vinkkejä
•
Tuoreille elintarvikkeille tarkoitettu lokero
on merkitty (arvokilpeen) näin
.
Vianmääritys
Käy läpi ”Luettelo tarkistettavista asioista”
ennen laitteen käyttöä. Jos laitteessasi on
ongelmia, tarkista luku "Vianmääritys"
käyttöoppaan täydestä versiosta, joka on
saatavilla osoitteessa: www.ikea.com:
Tekniset tiedot
Laitteen mukana toimitetun
energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää
linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL tietokannassa olevat laitteen
suorituskykytiedot. Säilytä
energialuokkamerkintää yhdessä
käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän
laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen
kanssa.
Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä
käyttämällä linkkiä https://eprel.ec.europa.eu
sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin
nimeä ja tuotenumeroa.
Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com
SUOMI
19
Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on
saatavilla linkistä www.theenergylabel.eu.
Tiedoksi testauslaitoksille
Laitteen asennus- ja valmistelutoimet
EcoDesign-tarkistusta varten tulee suorittaa
standardin EN 62552 mukaisesti.
Noudatettavat ilmanvaihtovaatimukset,
asennuspaikan mitat sekä takaosan
vähimmäisetäisyydet on annettu tämän
ohjekirjan asennuskappaleessa.
Valmistajalta on saatavilla lisätietoa sekä
kuljetusohjeet.
Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com
FRANÇAIS
20
Description de l'appareil
Présentation du produit
1
2
3
1 Thermostat et éclairage intérieur
2 Compartiment à produits laitiers avec
couvercle
3
4
5
6
7
Bac de conservation modulable
Balconnet porte-bouteilles
Clayettes de rangement
Bac à fruits et légumes
Plaque signalétique (située à l'intérieur
de l'appareil)
Zone la moins froide
Zone de température moyenne
Zone la plus froide
7
6
5
4
Indicateur de température
A
OK
B
OK
Pour stocker efficacement les aliments, le
réfrigérateur est équipé d’un indicateur de
température. Le symbole sur la paroi latérale
de l'appareil indique la zone la plus froide
dans le réfrigérateur.
Si OK est affiché (A), mettez les aliments frais
dans la zone indiquée par le symbole. Dans
le cas contraire (B), attendez au moins
12 heures et vérifiez si le statut est OK (A).
Nettoyage de l’intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède savonneuse
(pour supprimer toute odeur de neuf), puis
séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs,
de nettoyants à base de chlore ou
d'huile car ils pourraient
endommager le revêtement.
ATTENTION! Les pièces et
accessoires de l'appareil ne
doivent pas être lavés au lavevaisselle.
Si cela ne l’est toujours pas OK (B), réglez le
contrôle de réglage sur un réglage plus
froid.
Pour télécharger la version complète, rendez-vous sur le site www.ikea.com
FRANÇAIS
21
Installation
AVERTISSEMENT! Fixez l’appareil
conformément aux instructions
d’installation pour éviter tout
risque d’instabilité de l’appareil.
Emplacement
Cet appareil doit être installé dans un lieu
sec et bien ventilé en intérieur. N’installez
pas l’appareil à proximité d’une source de
chaleur (four, cuisinières, radiateurs,
cuisinières ou tables de cuisson) ou dans un
endroit exposé à la lumière directe du soleil.
Veuillez suivre la liste de vérification avant
d’utiliser votre appareil. Si une réponse est
« NON », réalisez l’action correspondante.
N’oubliez pas de noter le numéro de série du
produit et le numéro d’article, comme
demandé, et joignez votre reçu à cette page.
Numéro de série du produit (Ser. No.) :
.....................................
Référence du produit (Art. No.) :
.....................................
Date d’achat :
.....................................
Art. No.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
Seul le respect de la plage de
températures spécifiée peut
garantir un bon fonctionnement
de l’appareil.
En cas de doute concernant
l’emplacement d’installation de
l’appareil, veuillez contacter le
vendeur, notre service aprèsvente ou le service après-vente
agréé le plus proche.
L’appareil doit pouvoir être
débranché de l’alimentation
électrique. C’est pourquoi la prise
électrique doit être facilement
accessible après l’installation.
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
L’appareil doit être installé conformément
aux instructions afin d’assurer la ventilation
requise.
Cet appareil est destiné à être utilisé à une
température ambiante comprise entre 10°C
et 43°C.
XXX l
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
AVERTISSEMENT! Consultez les
instructions d'installation pour
installer votre appareil.
Liste de vérification
PQM
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la
sécurité.
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
Vérifier
Si la réponse est
NON
Vérifiez si le plateau
d’évaporation situé
sous l’appareil est
placé sous la sortie
d’eau.
Placez le plateau
d’évaporation sous
la sortie d’eau sous
l’appareil.
Assurez-vous que
les joints sont tous
autour de la porte
lorsque la porte est
fermée.
Reportez-vous aux
instructions de mon‐
tage/d’alignement
de la porte.
Vérifiez s’il n’y a au‐
cune collision entre
les pièces/meubles
lors de l’ouverture et
de la fermeture de
la porte.
Reportez-vous aux
instructions de mon‐
tage/d’alignement
de la porte.
Pour télécharger la version complète, rendez-vous sur le site www.ikea.com
FRANÇAIS
22
Vérifier
Si la réponse est
NON
Installez l’appareil
dans la structure in‐
tégrée.
Suivez les instruc‐
tions de montage
pour une installation
correcte.
Lors de la première
installation ou après
avoir inversé la por‐
te, assurez-vous que
l’appareil est en po‐
sition verticale pen‐
dant au moins
4 heures avant
d’être branché sur
l’alimentation élec‐
trique.
Attendez au moins
4 heures avant de
brancher l’appareil à
l’alimentation élec‐
trique.
Bandeau de commande
Mise en fonctionnement et mise à
l’arrêt
Pour mettre l’appareil en fonctionnement :
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite sur
un réglage moyen.
Pour mettre à l’arrêt l’appareil, tournez le
thermostat sur la position « O ».
Réglage de la température
Pour utiliser l’appareil :
1. Tournez le thermostat vers la droite pour
baisser la température à l’intérieur de
l’appareil.
2. Tournez le thermostat vers la gauche
pour augmenter la température à
l’intérieur de l’appareil.
Conseils
•
Le compartiment des aliments frais est
celui indiqué (sur la plaque signalétique)
par
.
Dépannage
Assurez-vous de vérifier la « liste de contrôle
d’inspection » avant d’utiliser votre appareil.
Si vous rencontrez un problème avec votre
appareil, consultez le chapitre
« Dépannage » dans la version complète de
la notice d’utilisation disponible sur :
www.ikea.com.
Pour télécharger la version complète, rendez-vous sur le site www.ikea.com
FRANÇAIS
23
Données techniques
Le code QR présent sur l’étiquette
énergétique fournie avec l’appareil contient
un lien Web vers les informations relatives
aux performances de l’appareil dans la base
de données EPREL de l’UE. Conservez
l’étiquette énergétique à titre de référence
avec la notice d’utilisation et tous les autres
documents fournis avec cet appareil.
lien https://eprel.ec.europa.eu avec le nom du
modèle et le numéro de produit se trouvant
sur la plaque signalétique de l’appareil.
Consultez le lien www.theenergylabel.eu pour
obtenir des informations détaillées sur
l’étiquette énergétique.
Il est également possible de trouver les
mêmes informations dans EPREL à l’aide du
Informations pour les laboratoires d’essais
L’installation et la préparation de l’appareil
pour une vérification EcoDesign doivent être
conformes à la norme EN 62552. Les
exigences en matière de ventilation, les
dimensions des évidements et les
dégagements arrière minimum doivent
correspondre aux indications du chapitre
Installation de cette notice d’utilisation.
Veuillez contacter le fabricant pour de plus
amples informations, notamment les plans
de chargement.
Pour télécharger la version complète, rendez-vous sur le site www.ikea.com
DEUTSCH
24
Gerätebeschreibung
Produktübersicht
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
Temperaturregler und Innenbeleuchtung
Milchfach mit Deckel
Variabler Aufbewahrungsbehälter
Flaschenhalter
Aufbewahrungsablagen
Obst- und Gemüsebehälter
Typenschild (im Geräteinnenraum)
Wärmster Bereich
Bereich mit mittlerer Temperatur
Kältester Bereich
7
6
5
4
Temperaturanzeige
A
OK
B
OK
Für die richtige Lagerung von Lebensmitteln
ist der Kühlschrank mit der
Temperaturanzeige ausgestattet. Das
Symbol an der Seitenwand des Geräts zeigt
den kältesten Bereich im Kühlschrank an.
Wenn OK angezeigt wird (A), lagern Sie die
frischen Lebensmittel im Bereich, der durch
das Symbol angezeigt wird. Falls nicht (B),
warten Sie mindestens 12 Stunden und
prüfen Sie dann, ob OK (A) angezeigt wird.
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch am
besten durch Reinigen der Innenteile mit
lauwarmem Wasser und einer neutralen
Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Vorsicht! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel, da
diese die Oberfläche
beschädigen.
Vorsicht! Das Zubehör des Geräts
und die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
Falls OK (B) immer noch nicht angezeigt
wird, wählen Sie eine kältere Einstellung.
Die Vollversion kann unter www.ikea.com heruntergeladen werden.
DEUTSCH
25
Montage
WARNUNG! Befestigen Sie das
Gerät gemäß der
Montageanleitung, um das Risiko
eines instabilen Geräts zu
vermeiden.
Aufstellungsort
Dieses Gerät sollte in einem trockenen, gut
belüfteten Innenbereich aufgestellt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer
Wärmequelle (Backofen, Herde, Heizkörper,
Kochstellen oder Kochfelder) oder an einem
Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf.
Das Gerät muss entsprechend der
Montageanleitung installiert werden, um die
erforderliche Belüftung zu gewährleisten.
Dieses Gerät ist für den Einsatz bei einer
Umgebungstemperatur von 10°C bis 43°C
vorgesehen.
Der ordnungsgemäße Betrieb des
Geräts wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet.
Wenn Sie Zweifel bezüglich der
Installation des Geräts haben,
wenden Sie sich bitte an den
Verkäufer, unseren
Kundenservice oder an den
nächstgelegenen autorisierten
Kundenservice.
Es muss möglich sein, das Gerät
vom Netz zu trennen. Daher muss
der Stecker nach der Installation
zugänglich bleiben.
Produkt-Seriennummer (Ser. No.):
.....................................
Produktartikelnummer (Art. No.):
.....................................
Kaufdatum:
.....................................
Art. No.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
WARNUNG! Lesen Sie zur
Installation des Geräts die
Montageanleitung.
Inspektions-Checkliste
Bitte befolgen Sie die Checkliste für die
Inspektion, bevor Sie Ihr Gerät benutzen. Ist
eine Antwort „NEIN“, folgen Sie der
entsprechenden Aktion. Denken Sie daran,
die Produkt-Seriennummer und die
Artikelnummer nach Bedarf aufzuschreiben
und Ihre Quittung an diese Seite anzuheften.
PQM
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
Zur Überprüfung
Wenn die Antwort
NEIN lautet
Prüfen Sie, ob die
Evaporator-Schale
unter dem Gerät un‐
ter dem Wasseraus‐
lass steht.
Stellen Sie die Eva‐
porator-Schale unter
den Wasserauslass
unter dem Gerät.
Achten Sie darauf,
dass die Dichtung
beim Schließen der
Tür dicht schließt.
Siehe Montageanlei‐
tung - Türausrich‐
tung.
Überprüfen Sie beim Siehe Montageanlei‐
Öffnen und Schlie‐
tung - Türausrich‐
ßen der Tür, ob kei‐ tung.
ne Kollision zwi‐
schen Teilen/Möbeln
auftritt.
Die Vollversion kann unter www.ikea.com heruntergeladen werden.
DEUTSCH
26
Zur Überprüfung
Wenn die Antwort
NEIN lautet
Installieren Sie das
Gerät in der Einbau‐
konstruktion.
Beachten Sie die
Montageanleitung
für die ordnungsge‐
mäße Installation.
Stellen Sie sicher,
dass das Gerät bei
der ersten Installati‐
on oder nach dem
Wechsel der Tür
mindestens 4 Stun‐
den lang in vertika‐
ler Position steht,
bevor Sie es an die
Stromversorgung
anschließen.
Warten Sie 4 Stun‐
den, bevor Sie das
Gerät an die Strom‐
versorgung an‐
schließen.
Bedienfeld
Ein- und Ausschalten
Um das Gerät einzuschalten:
1. Stecken Sie den Stecker in die
Wandsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere
Einstellung.
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position „O“.
1. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn, um eine niedrigere
Temperatur im Inneren des Gerätes zu
erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler gegen
den Uhrzeigersinn, um eine höhere
Temperatur im Inneren des Gerätes zu
erreichen.
Temperaturregelung
Bedienung des Geräts:
Tipps und Hinweise
•
Das Fach für frische Lebensmittel ist (auf
dem Typenschild) gekennzeichnet mit
.
Problembehebung
Überprüfen Sie unbedingt die „InspektionsCheckliste“, bevor Sie das Gerät benutzen.
Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät
haben, lesen Sie das Kapitel
„Fehlerbehebung“ in der Vollversion des
Die Vollversion kann unter www.ikea.com heruntergeladen werden.
DEUTSCH
27
Benutzerhandbuchs, das auf folgenden
Seiten verfügbar ist: www.ikea.com.
Technische Daten
Der QR-Code auf der Energieplakette des
Geräts bietet einen Web-Link zu
Informationen über die Geräteleistung
in der EU EPREL-Datenbank. Bewahren Sie
daher die Energieplakette als Referenz
zusammen mit dieser Bedienungsanleitung
und allen anderen Unterlagen, die mit dem
Gerät geliefert wurden, auf.
den Link https://eprel.ec.europa.eu sowie den
Modellnamen und die Produktnummer, die
Sie auf dem Typenschild des Geräts finden,
verwenden.
Beachten Sie den Link www.theenergylabel.eu
bezüglich detaillierter Informationen zur
Energieplakette.
Es ist auch möglich, die gleichen
Informationen in EPREL zu finden, indem Sie
Informationen für Prüfinstitute
Die Installation und die Vorbereitung des
Geräts für eine eventuelle EcoDesignPrüfung müssen mit übereinstimmen EN
62552. Die Lüftungsanforderungen, die
Einbaunische und die Mindestabstände sind
in dieser Bedienungsanleitung in Kapitel
Montage beschrieben. Weitere
Informationen erhalten Sie vom Hersteller,
einschließlich Beladungspläne.
Die Vollversion kann unter www.ikea.com heruntergeladen werden.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
28
Περιγραφή προϊόντος
Επισκόπηση προϊόντος
1
2
3
1 Ρυθμιστής θερμοκρασίας και εσωτερικός
φωτισμός
2
3
4
5
6
7
Θάλαμος γαλακτοκομικών με καπάκι
Ευέλικτο δοχείο αποθήκευσης
Υποδοχή μπουκαλιών
Ράφια αποθήκευσης
Δοχείο φρούτων και λαχανικών
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
(βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής)
Λιγότερο κρύα ζώνη
Ζώνη ενδιάμεσης θερμοκρασίας
Ψυχρότερη ζώνη
7
6
5
4
Ένδειξη θερμοκρασίας
A
OK
B
OK
Για τη σωστή αποθήκευση των τροφίμων, το
ψυγείο είναι εφοδιασμένο με ένδειξη
θερμοκρασίας. Το σύμβολο στο πλαϊνό
τοίχωμα της συσκευής υποδεικνύει την
ψυχρότερη περιοχή του ψυγείου.
Εάν εμφανίζεται η ένδειξη OK (Α),
τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα στην
περιοχή που υποδεικνύεται από το
σύμβολο, σε αντίθετη περίπτωση (Β),
περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες πριν
ελέγξετε ξανά την ένδειξη OK (A).
Καθάρισμα του εσωτερικού
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής,
το εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει
να πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο
σαπούνι για την αφαίρεση της τυπικής
μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου προϊόντος
και, στη συνέχεια, να σκουπιστούν καλά για
να στεγνώσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, χλωρίνη ή
καθαριστικά που έχουν ως βάση
το πετρέλαιο καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα εξαρτήματα και
μέρη της συσκευής δεν είναι
κατάλληλα για πλύσιμο σε
πλυντήριο πιάτων.
Αν εξακολουθεί να μην είναι OK (B),
προσαρμόστε το χειριστήριο ρύθμισης σε
μια πιο ψυχρή ρύθμιση.
Για να κάνετε λήψη της πλήρους έκδοσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ikea.com
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
29
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Στερεώστε τη
συσκευή σύμφωνα με το έγγραφο
οδηγιών εγκατάστασης για να
αποφύγετε τον κίνδυνο
αστάθειας της συσκευής.
Θέση
Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε κοντινή
απόσταση από την πηγή θερμότητας
(φούρνος, σόμπες, σώματα καλοριφέρ,
κουζίνες ή εστίες) ή σε χώρο με άμεσο
ηλιακό φως.
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης ώστε
να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος
εξαερισμός.
Λίστα ελέγχου επιθεώρησης
Ακολουθήστε τη λίστα ελέγχου επιθεώρησης
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Εάν
οποιαδήποτε απάντηση είναι «ΟΧΙ»,
ακολουθήστε τη σχετική ενέργεια.
Θυμηθείτε να καταγράψετε τον σειριακό
αριθμό και τον κωδικό προϊόντος, όπως
απαιτείται, και επισυνάψτε την απόδειξή
σας σε αυτήν τη σελίδα.
Αριθμός σειράς προϊόντος (Ser. No.):
.....................................
Κωδικός προϊόντος (Art. No.):
.....................................
Ημερομηνία αγοράς:
.....................................
Art. No.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος με εύρος από
10°C έως 43°C.
Η σωστή λειτουργία της
συσκευής μπορεί να
διασφαλιστεί μόνο εντός του
καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες
σχετικά με τη θέση εγκατάστασης
της συσκευής, απευθυνθείτε στον
πωλητή, στην υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών ή στο
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
XXX l
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
XX h
xxxx
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στο
έγγραφο οδηγιών εγκατάστασης
για να εγκαταστήσετε τη συσκευή
σας.
Πρέπει να είναι δυνατή η
αποσύνδεση της συσκευής από
την παροχή ρεύματος. Επομένως,
η πρόσβαση στο φις πρέπει να
είναι εύκολη μετά την
εγκατάσταση.
PQM
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
Ελέγξτε
Εάν η απάντηση εί‐
ναι ΟΧΙ
Ελέγξτε εάν ο δίσκος
εξάτμισης που βρί‐
σκεται κάτω από τη
συσκευή είναι τοπο‐
θετημένος κάτω από
την έξοδο νερού.
Τοποθετήστε τον δί‐
σκο εξάτμισης κάτω
από την έξοδο νε‐
ρού κάτω από τη συ‐
σκευή.
Για να κάνετε λήψη της πλήρους έκδοσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ikea.com
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
30
Ελέγξτε
Εάν η απάντηση εί‐
ναι ΟΧΙ
Ελέγξτε
Εάν η απάντηση εί‐
ναι ΟΧΙ
Βεβαιωθείτε ότι το
παρέμβυσμα σφρα‐
γίζει γύρω από την
πόρτα όταν η πόρτα
είναι κλειστή.
Ανατρέξτε στις οδη‐
γίες συναρμολόγη‐
σης - ευθυγράμμιση
πόρτας.
Περιμένετε 4 ώρες
έως ότου συνδέσετε
τη συσκευή στην
τροφοδοσία ρεύμα‐
τος.
Ελέγξτε εάν κατά το
άνοιγμα και το κλεί‐
σιμο της πόρτας
υπάρχει πρόσκρου‐
ση σε εξαρτήματα/
έπιπλα.
Ανατρέξτε στις οδη‐
γίες συναρμολόγη‐
σης - ευθυγράμμιση
πόρτας.
Βεβαιωθείτε ότι
στην πρώτη εγκατά‐
σταση ή μετά από
αναστροφή της πόρ‐
τας η συσκευή βρί‐
σκεται σε κατακόρυ‐
φη θέση για τουλά‐
χιστον 4 ώρες πριν
τη συνδέσετε στην
παροχή ρεύματος.
Εγκαταστήστε τη συ‐ Ακολουθήστε τις
σκευή στην κατα‐
οδηγίες συναρμολό‐
σκευή εντοιχισμού. γησης για σωστή
εγκατάσταση.
Πίνακας χειριστηρίων
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή:
1. Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.
2. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τα δεξιά σε μια μέτρια ρύθμιση.
Για να απενεργοποιήσετε η συσκευή,
στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη
θέση «O».
1. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
δεξιόστροφα για να επιτύχετε
χαμηλότερη θερμοκρασία εντός της
συσκευής.
2. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
αριστερόστροφα για να επιτύχετε
υψηλότερη θερμοκρασία εντός της
συσκευής.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Για να χειριστείτε τη συσκευή:
Υποδείξεις και συμβουλές
•
Ο θάλαμος συντήρησης φρέσκων
τροφίμων είναι εκείνος που
επισημαίνεται (στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών) με την ένδειξη
.
Επίλυση προβλημάτων
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη «λίστα
ελέγχου» πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
σας. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα
με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Αντιμετώπιση προβλημάτων» στην πλήρη
έκδοση του Εγχειριδίου Χρήστη που
διατίθεται στη διεύθυνση: www.ikea.com.
Για να κάνετε λήψη της πλήρους έκδοσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ikea.com
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
31
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ο κωδικός QR στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή
παρέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο με
πληροφορίες σχετικές με την απόδοση της
συσκευής στη βάση δεδομένων EPREL της
ΕΕ. Κρατήστε την ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και
όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με τη
συσκευή.
τον σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu και
το όνομα μοντέλου και τον κωδικό
προϊόντος που θα βρείτε στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
Ανατρέξτε στον σύνδεσμο
www.theenergylabel.eu για λεπτομέρειες
σχετικά με την ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας.
Μπορείτε επίσης να βρείτε τις ίδιες
πληροφορίες στο EPREL, χρησιμοποιώντας
Πληροφορίες για ιδρύματα δοκιμών
Η εγκατάσταση και προετοιμασία της
συσκευής για οποιαδήποτε πιστοποίηση
EcoDesign θα συμμορφώνεται με το
πρότυπο EN 62552. Οι απαιτήσεις
εξαερισμού, οι διαστάσεις εσοχής και οι
ελάχιστες αποστάσεις του πίσω μέρους θα
είναι όπως αναφέρονται σε αυτό το
Εγχειρίδιο Χρήστη. Επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή για περαιτέρω πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων
φορτίου.
Για να κάνετε λήψη της πλήρους έκδοσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ikea.com
ITALIANO
32
Descrizione del prodotto
Panoramica del prodotto
1
2
3
1 Regolatore della temperatura e
illuminazione interna
2
3
4
5
6
7
Scomparto latticini con coperchio
Cassetta per alimenti vari
Portabottiglie
Ripiani
Cassetto per frutta e verdura
Targhetta (ubicata all’interno
dell’apparecchiatura)
Zona meno fredda
Zona temperatura intermedia
Zona più fredda
7
6
5
4
Indicatore della temperatura
A
OK
B
OK
Per una corretta conservazione degli
alimenti, il frigorifero è dotato dell’indicatore
della temperatura. Il simbolo sulla parete
laterale dell’apparecchiatura indica la zona
più fredda del frigorifero.
Se compare OK (A), mettere gli alimenti
freschi nella zona indicata dal simbolo, in
caso contrario (B), attendere almeno 12 ore e
controllare se compare OK (A).
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la
prima volta, lavare l'interno e gli accessori
con acqua tiepida e sapone neutro per
eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi,
quindi asciugare accuratamente.
ATTENZIONE! Non usare
detergenti, polveri abrasive,
detergenti a base di cloro od olio,
dato che potrebbero danneggiare
le finiture.
ATTENZIONE! Gli accessori e i
componenti dell’apparecchiatura
non sono lavabili in lavastoviglie.
Qualora non compaia ancora OK (B),
regolare il controllo su un’impostazione più
fredda.
Per scaricare la versione completa, visita il sito www.ikea.com
ITALIANO
33
Installazione
AVVERTENZA! Fare riferimento ai
capitoli sulla sicurezza.
AVVERTENZA! Per l'installazione
dell'apparecchio, fare riferimento
al documento di istruzioni per
l'installazione.
AVVERTENZA! Fissare
l'apparecchio secondo le
istruzioni di installazione per
evitare il rischio di instabilità
dell'apparecchio.
Elenco controlli di ispezione
Si prega di attenersi all’elenco dei controlli di
ispezione prima di utilizzare
l’apparecchiatura. Se una delle risposte è
“NO”, seguire l’azione pertinente. Ricordarsi
di annotare il numero di serie e il numero di
articolo del prodotto, come richiesto e di
allegare la ricevuta a questa pagina.
Numero di serie del prodotto (Ser. No.):
.....................................
Numero articolo prodotto (Art. No.):
.....................................
L'apparecchiatura deve essere installata
secondo le istruzioni di installazione per
garantire la ventilazione richiesta.
Quest’elettrodomestico è destinato a essere
utilizzato a temperature ambiente che vanno
da 10°C a 43°C.
Il corretto funzionamento
dell’apparecchiatura può essere
garantito solo nel rispetto delle
temperature indicate.
In caso di dubbi sul luogo di
installazione dell’apparecchiatura,
contattare il venditore, il nostro
Centro di Assistenza o il Centro di
Assistenza Autorizzato più vicino.
Deve essere possibile scollegare
l’apparecchiatura dalla rete
elettrica. Eseguire perciò
l’installazione facendo sì che la
spina rimanga facilmente
accessibile.
Data di acquisto:
.....................................
Art. No.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
Questa apparecchiatura deve essere
installata in una posizione interna asciutta e
ben ventilata. Non installare
l'apparecchiatura nelle vicinanze di fonti di
calore (forno, stufe, termosifoni, fornelli o
piani di cottura) o in luoghi esposti alla luce
solare diretta.
PQM
Posizione
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
Da controllare
Se la risposta è NO
Controllare che la
vaschetta di evapo‐
razione situato sotto
l'apparecchiatura sia
posizionata sotto lo
scarico dell'acqua.
Posizionare la va‐
schetta di evapora‐
zione al di sotto del‐
lo scarico dell’acqua
sotto l’apparecchia‐
tura.
Assicurarsi che la
guarnizione sigilli
completamente at‐
torno alla porta
quando la porta è
chiusa.
Fare riferimento alle
istruzioni di montag‐
gio: allineamento
della porta.
Per scaricare la versione completa, visita il sito www.ikea.com
ITALIANO
34
Da controllare
Se la risposta è NO
Da controllare
Se la risposta è NO
Controllare che non
vi siano collisioni tra
parti/mobili durante
l’apertura e chiusura
della porta.
Fare riferimento alle
istruzioni di montag‐
gio: allineamento
della porta.
Attendere 4 ore pri‐
ma di collegare l’ap‐
parecchiatura alla
rete elettrica.
Installare l’apparec‐
chiatura nella strut‐
tura integrata.
Attenersi alle istru‐
zioni di montaggio
per l’installazione
corretta.
Assicurarsi che in fa‐
se di prima installa‐
zione o dopo aver
invertito la porta,
l’apparecchiatura ri‐
manga in posizione
verticale per almeno
4 ore prima di colle‐
garla alla rete elet‐
trica.
Pannello dei comandi
Accensione e spegnimento
Per accendere l’apparecchiatura:
1. Inserire la spina nella presa a muro.
2. Ruotare il regolatore di temperatura in
senso orario su un’impostazione media.
Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare il
regolatore di temperatura in posizione “O”.
1. Ruotare il regolatore di temperatura in
senso orario per ottenere una
temperatura più bassa all'interno
dell'apparecchiatura.
2. Ruotare il regolatore di temperatura in
senso anti-orario per ottenere una
temperatura più alta all'interno
dell'apparecchiatura.
Regolazione della temperatura
Per far funzionare l'apparecchiatura:
Consigli e suggerimenti
•
Il comparto alimenti freschi è quello
contrassegnato (sulla targhetta dei dati)
con
.
Risoluzione dei problemi
Prima di utilizzare l’apparecchiatura,
attenersi all’elenco dei controlli di ispezione.
In caso di problemi con l'apparecchiatura
consultare il capitolo "Risoluzione dei
problemi" nella versione completa del
Manuale d'uso disponibile su:
www.ikea.com.
Dati tecnici
Il codice QR sull’etichetta energetica fornita
con l’apparecchiatura riporta un link web alle
informazioni correlate al funzionamento di
questa apparecchiatura
nella banca dati EPREL dell’UE. Conservare
l’etichetta energetica come riferimento
insieme al manuale d’uso e a tutti gli altri
Per scaricare la versione completa, visita il sito www.ikea.com
ITALIANO
documenti forniti con questa
apparecchiatura.
È possibile trovare le stesse informazioni
anche in EPREL utilizzando il link
https://eprel.ec.europa.eu e il nome del
modello e il numero di prodotto che si
trovano sulla targhetta dell’apparecchiatura.
35
Per informazioni dettagliate sull’etichetta
energetica, vedere il sito
www.theenergylabel.eu.
Informazioni per gli istituti di test
L'installazione e la preparazione
dell'apparecchiatura per qualsiasi verifica di
EcoDesign devono essere conformi alla
normativa EN 62552. I requisiti di
ventilazione, le dimensioni dell’incavo e le
distanze minime dalla parte posteriore
devono essere conformi a quanto indicato
nel presente manuale d’uso al capitolo
Installazione. Si prega di contattare il
produttore per qualsiasi altra informazione,
compresi i piani di carico.
Per scaricare la versione completa, visita il sito www.ikea.com
NORSK
36
Produktbeskrivelse
Produktoversikt
1
2
3
1 Temperaturregulator og innvendig
belysning
2
3
4
5
6
7
Meieridel med lokk
Oppbevaringsboks
Flaskeholder
Oppbevaringshyller
Frukt- og grønnsaksskuff
Typeskilt (plassert på innsiden av
produktet)
Varmeste sone
Mellomtemperatur-sone
Kaldeste sone
7
6
5
4
Indikator for temperatur
A
OK
B
OK
For riktig oppbevaring av mat er kjøleskapet
utstyrt med temperaturindikator. Symbolet
på sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Hvis OK vises (A), legg fersk inn mat i
området indikert med symbol, hvis ikke (B),
vent i minst 12 timer og sjekk om det er OK
(A).
Innvendig rengjøring
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt
et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne
den typiske lukten som sitter i flunkende nye
produkter. Husk å tørke nøye.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver,
klor eller oljebasert vaskemiddel,
da dette vil skade finishen.
FORSIKTIG! Tilbehøret og delene
til produktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
Hvis det fremdeles ikke er OK (B), justerer du
innstillingskontrollen til en kaldere
innstilling.
For å laste ned fullversjonen, kan du besøke www.ikea.com
NORSK
37
Montering
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
ADVARSEL! Se dokumentet med
installasjonsinstrukser for
informasjon om hvordan du
installerer produktet.
ADVARSEL! Reparer produktet i
henhold til dokumentet med
installasjonsinstrukser for å
unngå risiko for instabilitet av
produktet.
gjeldende fremgangsmåte. Husk å skrive
ned produktserienummeret og
artikkelnummeret som nødvendig og fest
kvitteringen til denne siden.
Produktserienummer (Ser. No.):
.....................................
Produktartikkelnummer (Art. No.):
.....................................
Kjøpsdato:
.....................................
Art. No.
Produktet skal monteres i en tørr, godt
ventilert innendørs plassering. Ikke installer
produktet i nærheten av varmekilden (ovn,
komfyr, radiatorer, komfyrer eller
koketopper) eller på et sted med direkte
sollys.
Produktet må installeres i henhold til
installeringsinstruksjonen for å sikre
nødvendig ventilasjon.
Dette produktet er beregnet til bruk ved
omgivelsestemperatur fra 10°C til 43°C.
Korrekt bruk av produktet kan
bare garanteres innenfor det
angitte temperaturområdet.
Hvis du er i tvil om hvor du skal
montere produktet, må du
kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller nærmeste
servicesenter.
Det må være mulig å kople
produktet fra strømforsyningen.
Støpslet skal derfor alltid være lett
tilgjengelig etter montering.
Sjekkliste for inspeksjon
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
PQM
Plassering
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
Til inspeksjon
Hvis svaret er NEI
Kontroller om for‐
damperbrettet un‐
der produktet er
plassert under vann‐
uttaket.
Plasser fordamper‐
brettet under vann‐
uttaket under pro‐
duktet.
Sørg for at paknin‐
Slå opp monterings‐
gen er tett rundt he‐ anvisninger – dørtil‐
le døren når den er
pasning.
lukket.
Kontroller at deler/
Slå opp monterings‐
møbler ikke kollide‐ anvisninger – dørtil‐
rer med hverandre
pasning.
når du åpner og luk‐
ker døren.
Monter produktet i
nisjen.
Følg monteringsan‐
visningen for kor‐
rekt installasjon.
Følg kontrolllisten før du bruker produktet.
Hvis noen av svarene er «NEI», følg
For å laste ned fullversjonen, kan du besøke www.ikea.com
NORSK
38
Til inspeksjon
Hvis svaret er NEI
Ved første monte‐
ring, eller etter om‐
hengsling av døren,
påse at produktet
står oppreist i minst
fire timer før det
kobles til strømfor‐
syningen.
Vent fire timer før
du kobler produktet
til strømforsynin‐
gen.
Betjeningspanel
Slå på og av
For å slå på produktet:
1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Drei temperaturregulatoren med
klokkeretningen til middels innstilling.
Drei termostatbryteren til «O»-posisjon for å
slå av produktet.
1. Drei temperaturregulatoren med
urviseren for å oppnå en lavere
temperatur inne i apparatet.
2. Drei temperaturregulatoren mot
urviseren for å oppnå en høyere
temperatur inne i apparatet.
Temperaturregulering
Slik bruker du apparatet:
Hjelp og tips
•
Fersk mat delen er den som er merket
med (på typeplaten) med
.
Feilsøking
Sørg for å sjekke "Sjekkliste for inspeksjon"
før du bruker produktet. Hvis du støter på et
problem med produktet, sjekk kapittelet
"Feilsøking" i den fullstendige versjonen av
bruksanvisningen som er tilgjengelig på:
www.ikea.com.
Tekniske data
QR-koden på energietiketten som fulgte
med produktet gir en nettkobling til
informasjonen som er relatert til ytelsen av
dette apparatet i EU EPREL-databasen.
Oppbevar energietiketten kun for
henvisning med denne brukerhåndboken
samt alle andre dokumenter som fulgte med
produktet.
Det er også mulig å finne den samme
informasjonen i EPREL med koblingshttps://eprel.ec.europa.eu og modellnavn,
samt produktnummeret som du finner på
produktets typeskilt.
For å laste ned fullversjonen, kan du besøke www.ikea.com
NORSK
39
Se koblingen www.theenergylabel.eu for
detaljert informasjon om energietiketten.
Informasjon for testinstitutter
Montering og forberedelse av produkt for
enhver EcoDesign-kontroll skal være i
samsvar med EN 62552. Ventilasjonskrav,
luftspalter og minste avstand bak skal være
som angitt i denne brukerhåndboken i
installasjonskapittelet. Kontakt produsenten
for ytterligere informasjon, inkludert
lasteplaner.
For å laste ned fullversjonen, kan du besøke www.ikea.com
PORTUGUÊS
40
Descrição do produto
Visão geral do produto
1
2
3
1 Regulador da temperatura e iluminação
interior
2 Compartimento para laticínios com
tampa
3
4
5
6
7
Caixa de arrumação variável
Suporte de garrafas
Prateleiras de arrumação
Caixa para fruta e legumes
Placa de caraterísticas (situada no
interior do aparelho)
Zona menos fria
Zona de temperatura intermédia
7
6
5
4
Indicador de temperatura
A
OK
B
OK
O frigorífico está equipado com um
indicador de temperatura para ajudar a
garantir o correto armazenamento dos
alimentos. O símbolo na parede lateral do
aparelho indica a área mais fria do
frigorífico.
Se OK for exibido (A), coloque alimentos
frescos na área indicada com o símbolo, caso
contrário (B), aguarde pelo menos 12 horas e
confirme se está OK (A).
Zona mais fria
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira
vez, limpe o interior e todos os acessórios
internos com água morna e detergente
neutro, para remover o cheiro típico de um
produto novo, e seque minuciosamente.
CUIDADO! Não utilize
detergentes, pós abrasivos, cloro
ou produtos de limpeza à base de
óleos, porque estes produtos
danificam o acabamento.
CUIDADO! Os acessórios e as
peças deste aparelho não podem
ser lavados na máquina de lavar
loiça.
Se continuar a não estar OK (B), regule o
controlo da definição para uma regulação
mais fria.
Para transferir a versão completa, visite www.ikea.com
PORTUGUÊS
41
Instalação
AVISO! Fixe o aparelho de acordo
com o documento de instruções
de instalação para evitar um risco
de instabilidade do aparelho.
Siga a lista de verificação de inspeção antes
de utilizar o seu aparelho. Se alguma
resposta for “NÃO”, cumpra a ação relevante.
Não se esqueça de escrever o número de
série do produto e o número do produto,
conforme necessário, e anexar o seu recibo
a esta página.
Número de série do produto (Ser. No.):
.....................................
Localização
Número do artigo do produto (Art. No.):
Este aparelho deve ser instalado numa
posição seca e bem ventilada no interior.
Não instale o aparelho na proximidade de
fontes de calor (forno, salamandras,
radiadores, fogões ou placas de indução) ou
num local com luz solar direta.
.....................................
O aparelho deve ser instalado de acordo
com as instruções de instalação para
garantir a ventilação necessária.
Este aparelho está previsto para ser usado
numa temperatura ambiente entre 10°C a
43°C.
O funcionamento correto do
aparelho é garantido apenas no
intervalo de temperaturas
especificado.
No caso de dúvidas sobre o
posicionamento para instalação
do aparelho, contactar o
revendedor, o nosso serviço de
apoio a clientes ou o Centro de
Assistência Técnica Autorizado
mais próximo.
Deve haver espaço suficiente para
permitir desligar o aparelho da
corrente elétrica. A ficha deve
estar facilmente acessível depois
da instalação.
Data de compra:
.....................................
Art. No.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
AVISO! Consulte o documento de
instruções de instalação para
instalar o seu aparelho.
Lista de verificação de inspeção
PQM
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
A verificar
Se a resposta for
NÃO
Verifique se o tabu‐
leiro de evaporação
localizado por baixo
do aparelho está co‐
locado por baixo da
saída de água.
Coloque o tabuleiro
de evaporação de‐
baixo da saída de
água por baixo do
aparelho.
Certifique-se de que
as juntas à volta da
porta vedam bem
quando a porta está
fechada.
Consulte as instru‐
ções de montagem –
alinhamento da por‐
ta.
Para transferir a versão completa, visite www.ikea.com
PORTUGUÊS
42
A verificar
Se a resposta for
NÃO
A verificar
Se a resposta for
NÃO
Verifique se não
existe qualquer coli‐
são entre peças/
móveis enquanto
abre e fecha a porta.
Consulte as instru‐
ções de montagem –
alinhamento da por‐
ta.
Aguarde 4 horas an‐
tes de ligar o apare‐
lho à corrente elétri‐
ca.
Instale o aparelho
na estrutura encas‐
trada.
Siga as instruções
de montagem para
uma instalação ade‐
quada.
Certifique-se de que,
na primeira instala‐
ção ou após a altera‐
ção da porta, o apa‐
relho fica na vertical
durante pelo menos
4 horas antes de ser
ligado à alimentação
elétrica.
Painel de comandos
Ligar e desligar
Para ligar o aparelho:
1. Inserir a ficha na tomada elétrica.
2. Rodar o regulador de temperatura para a
direita até uma definição média.
Para desligar o aparelho, rodar o regulador
da temperatura para a posição “O”.
1. Rodar o regulador da temperatura para a
direita para uma temperatura mais baixa
no interior do aparelho.
2. Rodar o regulador da temperatura para a
esquerda para uma temperatura mais
alta no interior do aparelho.
Regulação da temperatura
Para operar o aparelho:
Sugestões e conselhos
•
A gaveta de alimentos frescos é a
indicada (na placa de caraterísticas) com
.
Resolução de problemas
Certifique-se de que consulta a "Lista de
verificação de inspeção" antes de utilizar o
aparelho. Se tiver um problema com o seu
aparelho, consulte o capítulo "Resolução de
problemas" na versão completa do Manual
do Utilizador disponível em: www.ikea.com.
Informação técnica
O código QR na etiqueta de energia
fornecida com o aparelho disponibiliza-lhe
uma ligação da web para a informação
relacionada com o desempenho do aparelho
na base de dados da EU EPREL. Mantenha a
etiqueta de energia para consulta
Para transferir a versão completa, visite www.ikea.com
PORTUGUÊS
juntamente com o manual do utilizador e
todos os outros documentos
disponibilizados com este aparelho.
É também possível encontrar a mesma
informação na EPREL utilizando a ligação
https://eprel.ec.europa.eu e o nome do
modelo e o número do produto que se
43
encontra na placa de classificação do
aparelho.
Consulte a ligação www.theenergylabel.eu
para obter informação detalhada sobre a
etiqueta de energia.
Informação para institutos de teste
A instalação e preparação do aparelho para
qualquer verificação EcoDesign deve estar
em conformidade com EN 62552. Os
requisitos de ventilação, dimensões de
encaixe e folgas traseiras mínimas deverão
ser conforme declarado neste Manual do
Utilizador no Capítulo de Instalação.
Contacte o fabricante para quaisquer
informações adicionais, incluindo planos de
carga.
Para transferir a versão completa, visite www.ikea.com
ESPAÑOL
44
Descripción del producto
Descripción del producto
1
2
3
1 Regulador de temperatura e iluminación
interior
2 Compartimento de productos lácteos
con tapa
3
4
5
6
7
Caja de almacenamiento variable
Soporte de botella
Estantes de almacenamiento
Contenedor de frutas y verduras
Placa de características (situada en el
interior del aparato)
Zona menos fría
Zona de temperatura intermedia
7
6
5
4
Indicador de temperatura
A
OK
B
OK
Para almacenar correctamente los
alimentos, el frigorífico dispone de indicador
de temperatura. El símbolo en la pared
lateral del aparato indica una zona más fría
del frigorífico.
Si OK aparece (A), coloque los alimentos
frescos en el área indicada por el símbolo, si
no, (B) espere al menos 12 horas y
compruebe si aparece OK (A).
Zona más fría
Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera vez,
lave su interior y todos los accesorios
internos con agua templada y jabón neutro
para eliminar el típico olor de los productos
nuevos. A continuación, seque todo bien.
PRECAUCIÓN! No utilice
detergentes, polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro o
aceite, ya que podrían dañar el
acabado.
PRECAUCIÓN! Los accesorios y
las piezas del aparato no deben
lavarse en el lavavajillas.
Si todavía no aparece OK (B), ajuste el
control de configuración a un ajuste más
frío.
Para descargar la versión completa, visite www.ikea.com
ESPAÑOL
45
Instalación
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
ADVERTENCIA! Consulte el
documento de instrucciones de
instalación para instalar su
aparato.
ADVERTENCIA! Fije el aparato de
acuerdo con las instrucciones de
instalación para evitar el riesgo
de inestabilidad.
Ubicación
Lista de comprobación de inspección
Siga la lista de comprobación de inspección
antes de utilizar el aparato. Si cualquier
respuesta es “NO”, realice la acción
correspondiente. Recuerde anotar el número
de serie del producto y el número de artículo
según sea necesario y adjunte su recibo a
esta página.
Número de serie del producto (Ser. No.):
.....................................
Número de artículo del producto (Art. No.):
.....................................
Este aparato está destinado a ser utilizado a
una temperatura ambiente que oscila entre
10°C y 43°C.
Solo se puede garantizar el
correcto funcionamiento del
aparato dentro del rango de
temperatura especificado.
Si tiene cualquier duda respecto
al lugar de instalación del
aparato, consulte al vendedor, a
nuestro servicio de atención al
cliente o al centro de servicio
autorizado más cercano.
Puede que en algún momento
sea necesario desconectar el
aparato de la toma de corriente.
Por lo que el enchufe debe
quedar accesible tras la
instalación del aparato.
.....................................
Art. No.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
El aparato debe ser instalado de acuerdo con
las instrucciones de instalación para
asegurar la ventilación necesaria.
Fecha de compra:
PQM
Este aparato debe instalarse en una
ubicación interior seca y bien ventilada. No
debes instalar el aparato en las
proximidades de fuentes de calor (horno,
estufas, radiadores, cocinas o fogones) ni en
un lugar con luz solar directa.
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
Para comprobar
Si la respuesta es NO
Comprueba si la
bandeja de evapora‐
ción bajo del apara‐
to está situada de‐
bajo de la salida de
agua.
Coloque la bandeja
de evaporación bajo
la salida de agua si‐
tuada debajo del
aparato.
Asegúrese de que la
junta selle completa‐
mente la puerta
cuando esta esté ce‐
rrada.
Consulte las instruc‐
ciones de montaje:
alineación de la
puerta.
Compruebe que no
haya choque entre
piezas o muebles al
abrir y cerrar la
puerta.
Consulte las instruc‐
ciones de montaje:
alineación de la
puerta.
Para descargar la versión completa, visite www.ikea.com
ESPAÑOL
46
Para comprobar
Si la respuesta es NO
Instale el aparato en
la estructura inte‐
grada.
Siga las instruccio‐
nes de montaje para
la instalación correc‐
ta.
Asegúrese de que
en la primera insta‐
lación o después de
invertir la puerta, el
aparato se mantiene
en posición vertical
durante al menos 4
horas antes de co‐
nectarlo a la alimen‐
tación eléctrica.
Espere 4 horas antes
de conectar el apa‐
rato a la alimenta‐
ción eléctrica.
Panel de mandos
Encendido y apagado
Regulación de temperatura
Para encender el aparato:
Para utilizar el aparato:
1. Enchufe el aparato a la toma de
corriente.
2. Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha, a un ajuste intermedio.
Para apagar el aparato, gira el regulador de
temperatura hasta la posición "O".
1. Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha para obtener una temperatura
más baja en el aparato.
2. Gire el regulador de temperatura hacia la
izquierda para obtener una temperatura
más alta en el aparato.
Consejos
•
El compartimento de alimentos frescos es
el marcado (en la placa de características)
con
.
Solución de problemas
Asegúrate de verificar la “Lista de
inspección” antes de utilizar el aparato. Si
tiene algún problema con el aparato,
consulte el capítulo "Solución de problemas"
en la versión completa del manual del
usuario disponible en: www.ikea.com.
Para descargar la versión completa, visite www.ikea.com
ESPAÑOL
47
Datos técnicos
El código QR de la etiqueta energética
suministrada con el aparato proporciona un
enlace web a la información relacionada con
el rendimiento del aparato en la base de
datos de EU EPREL. Guarde la etiqueta
energética como referencia junto con el
manual de usuario y todos los demás
documentos que se proporcionan con este
aparato.
enlace https://eprel.ec.europa.eu e
introduciendo el nombre del modelo y el
número de producto que se encuentran en
la placa de datos técnicos del aparato.
Consulte el enlace www.theenergylabel.eu
para obtener información detallada sobre la
etiqueta energética.
También puede encontrar la misma
información en EPREL accediendo desde el
Información para institutos de pruebas
La instalación y la preparación del aparato
para cualquier verificación de EcoDesign
deberán cumplir con EN 62552. Los
requisitos de ventilación, las dimensiones de
los huecos y las distancias mínimas traseras
serán los indicados en el apartado
Instalación de este Manual de Usuario. Por
favor, póngase en contacto con el fabricante
para cualquier otra información adicional,
incluyendo los planos de carga.
Para descargar la versión completa, visite www.ikea.com
SVENSKA
48
Produktbeskrivning
Produktöversikt
1
2
3
1 Temperaturinställning och invändig
belysning
2
3
4
5
6
7
Mejerifack med lock
Varierbar förvaringslåda
Flaskhållare
Förvaringshyllor
Frukt- och grönsakslåda
Typskylt (finns inuti produkten)
minst kalla zon
mellanliggande temperaturzon
kallaste zon
7
6
5
4
Temperaturindikator
A
OK
B
OK
Kylskåpet är försett med
temperaturindikator så att du förvarar
matvarorna rätt. Symbolen på sidoväggen
indikerar kylskåpets kallaste området.
Om OK visas (A), lägg in färsk mat på den
plats som indikeras av en symbol, om inte
(B), vänta i minst 12 timmar och se om den är
OK (A).
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången
ska du rengöra insidan och alla invändiga
tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa för att ta bort den
typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor
eller oljebaserade
rengöringsmedel eftersom de
skadar ytan.
FÖRSIKTIGHET! Tillbehören och
andra delar av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
Om den fortfarande inte är OK (B) justerar
du inställningsratten till en kallare
inställning.
Ladda ner den fullständiga versionen på www.ikea.com
SVENSKA
49
Installation
VARNING! Sätt fast produkten i
enlighet med
installationsinstruktionerna för
att undvika risk för instabilitet.
.....................................
Produktens artikelnummer (Art. No.):
.....................................
Inköpsdatum:
.....................................
Art. No.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
Placering
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
Produkten måste installeras enligt
installationsanvisningarna för att säkerställa
tillräcklig ventilation.
Den här produkten är avsedd för
användning i en omgivningstemperatur på
10°C–43°C.
Korrekt funktion av produkten
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Om du är osäker på var du ska
installera produkten kan du
kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
auktoriserade servicecenter.
Produkten måste kunna kopplas
bort från elnätet. Stickkontakten
måste därför vara lätt att komma
åt när produkten har installerats.
Checklista för inspektioner
Följ checklistan innan du använder
produkten. Om något svar är ”NEJ”, följ
relevant åtgärd. Glöm inte att anteckna
produktens serie- och artikelnummer enligt
behov och bifoga kvittot till denna sida.
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
Den här produkten ska installeras i ett torrt,
väl ventilerat rum inomhus. Installera inte
produkten i närheten av värmekällan (ugn,
spis, element eller häll) eller på en plats med
direkt solljus.
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
VARNING! Se
installationsinstruktionerna för
installation av produkten.
Produktens serienummer (Ser. No.):
PQM
VARNING! Se Säkerhetsavsnitten.
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
Att kontrollera
Om svaret är NEJ
Kontrollera om av‐
dunstningsbrickan
under produkten är
placerad under vat‐
tenutloppet.
Placera avdunst‐
ningsbrickan under
vattenutloppet un‐
der apparaten.
Se till att packning‐
en tätar runt hela
luckan när luckan är
stängd.
Se monteringsanvis‐
ningarna – luckjus‐
tering.
Kontrollera om de‐
lar/möbler stöter
ihop medan du öpp‐
nar och stänger
luckan.
Se monteringsanvis‐
ningarna – luckjus‐
tering.
Installera produkten
i inbyggningsstruk‐
turen.
Följ monteringsan‐
visningarna för kor‐
rekt installation.
Vid första installatio‐ Vänta 4 timmar in‐
nen eller när luckan nan du ansluter pro‐
har hängts om, se
dukten till elnätet.
till att maskinen står
upprätt i minst 4
timmar innan den
ansluts till elnätet.
Ladda ner den fullständiga versionen på www.ikea.com
SVENSKA
50
Kontrollpanelen
Slå på och stänga av
Temperaturreglering
Sätt på apparaten.
För att använda produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till
medelhög inställning.
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till ”O”-läget.
1. Vrid temperaturvredet medsols för att få
en lägre temperatur inuti produkten.
2. Vrid temperaturvredet motsols för att få
en högre temperatur inuti produkten.
Råd och tips
•
Färskvarufacket är markerat med
produktdekalen.
på
Felsökning
Se till att kontrollera "Checklista för
besiktning" innan du använder produkten.
Om du stöter på ett problem med din
produkt, se kapitlet "Felsökning" i den
fullständiga versionen av
användarhandboken som finns på:
www.ikea.com.
Tekniska data
QR-koden på energimärkningsetiketten som
levereras med produkten ger en webblänk
till informationen i EU EPREL-databasen,
relaterad till produktens prestanda. Förvara
energimärkningsetiketten som referens
tillsammans med användarhandboken och
alla andra dokument som medföljer denna
produkt.
och modellnamnet och produktnumret som
du hittar på produktens typskylt.
Se länken www.theenergylabel.eu för mer
detaljerad information om
energimärkningsetiketten.
Det går också att hitta samma information i
EPREL med länken https://eprel.ec.europa.eu
Information för testinstitut
Installation och förberedelse av produkten
för all EcoDesign-verifiering ska
överensstämma med EN 62552.
Ventilationskrav, nischmått och minsta bakre
avstånd ska vara i enlighet med den här
bruksanvisningen. Kontakta tillverkaren för
ytterligare information, inklusive hur man
fyller på.
Ladda ner den fullständiga versionen på www.ikea.com
TÜRKÇE
51
Ürün tanımı
Ürünün Genel Görünümü
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
Sıcaklık regülatörü ve iç aydınlatma
Kapaklı süt ürünleri bölmesi
Farklı gıdalar için saklama kutusu
Şişe tutucusu
Saklama rafları
Sebze ve meyve kutusu
Bilgi etiketi (cihazın içinde
bulunmaktadır)
En az soğuk bölge
Orta sıcaklık bölgesi
En soğuk bölge
7
6
5
4
Sıcaklık göstergesi
A
OK
B
OK
Gıdaları uygun şekilde saklayabilmeniz için
buzdolabında bir sıcaklık göstergesi
bulunmaktadır. Cihazın yan duvarındaki
semboller, buzdolabının içindeki en soğuk
alanı gösterir.
OK işareti görüntülenirse (A), taze yiyecekleri
sembolle gösterilen alana koyun, değilse (B),
en az 12 saat bekleyin ve OK (A) olup
olmadığını kontrol edin.
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek
için iç kısmın ve tüm iç aksesuarların ılık su
ve bir miktar nötr sabun kullanılarak
yıkanması ve ardından iyice kurulanması
gerekir.
DİKKAT! Bitişe zarar
vereceklerinden dolayı deterjan,
aşındırıcı tozlar, klor veya yağ
bazlı temizlik maddeleri
kullanmayın.
DİKKAT! Cihazın aksesuarları ve
parçaları, bulaşık makinesinde
yıkamak için uygun değildir.
Hala OK (B) değilse, ayarı daha soğuk bir
seviyeye getirin.
Tam sürümü indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin
TÜRKÇE
52
Montaj
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Ürün seri numarası (Ser. No.):
UYARI! Cihazınızın kurulumunu
yapmak için kurulum talimatları
belgesine bakın.
Ürün barkod numarası (Art. No.):
.....................................
Satın alma tarihi:
.....................................
Art. No.
Konum
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
Gereken havalandırmanın sağlanabilmesi
için cihazın kurulum talimatına göre
kurulması gerekir.
Bu cihazın 10°C ila 43°C arasındaki ortam
sıcaklıklarında kullanılması amaçlanmıştır.
Cihazın doğru çalışması yalnızca
belirtilen sıcaklık aralığında
garanti edilebilir.
Cihazın nereye kurulacağı
konusunda şüpheleriniz varsa,
lütfen satıcıya, müşteri
hizmetlerimize veya en yakın
Yetkili Servis Merkezine başvurun.
Cihazın fişini elektrik prizinden
çekebilmek mümkün olmalıdır.
Dolayısıyla, cihazın kurulumundan
sonra fiş kolay erişilebilir
olmalıdır.
Denetim kontrol listesi
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XXXXXXXXX
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
Bu cihaz kuru ve iyi havalandırılan bir iç
mekan konumuna kurulmalıdır. Cihazı bir ısı
kaynağının (fırın, sobalar, radyatörler veya
ocaklar) yakınına veya doğrudan güneş ışığı
alan bir yere kurmamalısınız.
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
xxxxx
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXXXXXXXX XX
SER.N.
XXXXXXXX
XX h
XX/X/XX/X
TYPE-TYP
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
xxxx
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
PQM
UYARI! Cihazı düzgün bir şekilde
sabitlemek için kurulum talimatı
belgesine uygun hareket edin.
.....................................
TYPE I
XXXXXXXXX
XXX W
Ser. No.
Kontrol edilecek
Yanıt HAYIR ise
Cihazın altındaki bu‐
harlaştırma kabının
su çıkışının altına
yerleştirildiğini kon‐
trol edin.
Buharlaştırma kabı‐
nı cihazın altındaki
su çıkışının altına
yerleştirin.
Kapı kapalıyken con‐ Bkz. Montaj talimatı
tanın kapının her ta‐ - Kapı ayarı.
rafında sızdırmazlık
sağladığından emin
olun.
Kapıyı açarken ve
Bkz. Montaj talimatı
kapatırken parçalar / - Kapı ayarı.
mobilyalar arasında
çarpışma olup olma‐
dığını kontrol edin.
Cihazı ankastre yapı‐ Doğru kurulum için
ya kurun.
montaj talimatını ta‐
kip edin.
Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce
lütfen denetim kontrol listesindeki maddeleri
takip edin. Yanıt “HAYIR” ise, ilgili eylemi
uygulayın. Ürün seri numarasını ve barkod
numarasını gerektiği gibi yazmayı ve
faturanızı bu sayfaya eklemeyi unutmayın.
Tam sürümü indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin
TÜRKÇE
53
Kontrol edilecek
İlk kurulum sonrası
veya kapı açılma yö‐
nü değiştirildikten
sonra, cihazın güç
kaynağına bağlan‐
madan önce en az 4
saat dikey konumda
durduğundan emin
olun.
Yanıt HAYIR ise
Cihazı güç kaynağı‐
na bağlamadan ön‐
ce 4 saat bekleyin.
Kontrol paneli
Açma ve kapatma
Cihazı çalıştırmak için:
1. Fişi prize takın.
2. Sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde
döndürerek bir orta ayara getirin.
Cihazı durdurmak için, sıcaklık ayar
düğmesini 'O' konumuna getirin.
1. Cihazın içinde daha fazla soğukluk elde
etmek için termostat düğmesini saat
yönünde çevirin.
2. Cihazın içinde daha az soğukluk elde
etmek için sıcaklık ayar düğmesini saatin
tersi yönünde çevirin.
Sıcaklığın ayarlanması
Cihazı çalıştırmak için:
İpuçları ve öneriler
•
Taze gıda bölümü
işaretiyle (bilgi
etiketinde) gösterilmektedir.
Sorun Giderme
Cihazı kullanmadan önce “Denetim kontrol
listesi”ni uyguladığınızdan emin olun.
Makinenizle ilgili herhangi bir sorunla
karşılaşırsanız tam Kullanıcı Kılavuzunun
“Sorun Giderme” bölümüne bakın. Kılavuza
şuradan ulaşabilirsiniz: www.ikea.com.
Teknik veriler
Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR
kodu, cihazın performansıyla ilgili olarak EU
EPREL veri tabanında tutulan bilgiler için bir
web bağlantısı sunmaktadır. Enerji etiketini,
kullanım kılavuzu ve bu cihazla birlikte
verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans
olması açısından saklayın.
Aynı bilgileri https://eprel.ec.europa.eu
adresinden ve cihazın bilgi etiketinde verilen
model adını ve ürün numarasını kullanarak
EPREL'de bulabilirsiniz.
Tam sürümü indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin
TÜRKÇE
54
Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgiye
www.theenergylabel.eu adresinden
ulaşabilirsiniz.
Test kuruluşlarına yönelik bilgiler
Herhangi bir EcoDesign doğrulaması için
cihazın montajı ve hazırlanması ile uyumlu
olmalıdır. EN 62552 Havalandırma
gereksinimleri, girinti boyutları ve minimum
arka boşluklar, bu Kullanım Kılavuzu
Kurulum bölümünde belirtilen şekilde
olmalıdır. Yükleme planları da dahil olmak
üzere daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime
geçin.
Tam sürümü indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin
*
211628814-A-302022
© Inter IKEA Systems B.V. 2022
21552
AA-2318600-2
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement