Clutch GM31 Lightweight Wireless Mouse Manual de utilizare

Clutch GM31 Lightweight Wireless Mouse Manual de utilizare | Manualzz
完成尺寸 105 X 140 mm
正面
English
English
Overview
8
1
2
13
3
4
5
CLUTCH
GM31
10
11
9
7
12
6
外觀檢視
11. Optical Sensor
12. Charging Port
13. PTFE Skates
14. Dongle (Used when CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS is active)
15. Pogo Pin (Used when CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS is recharging)
16. Dongle Port (Used when MSI Dongle is
inserted)
17. USB Type-C Connector
18. Charger Anti-Slip Strip
1. Left Button
2. Right Button
3. Scroll Wheel
4. Side Button 1 (Default Setting: Next Page)
5. Side Button 2 (Default Setting: Previous
Page)
6. Diamond Pattern Anti-Slip Grip
7. Dragon RGB LED Light
8. Portable FriXionFree Cable
9. DPI Switch
10. Switch On/Off
Use the following buttons in combination repeatedly until the preferred selection is made.
• DPI Switch + Right Button = adjust the LED brightness levels
• DPI Switch + Scroll Wheel = select a LED Lighting Effect
• DPI Switch + Side Button 1 = adjust the Lighting Effect Speed
• DPI Switch + Side Button 2 = select a LED Color
重複使用以下組合鍵來選擇適當的設定。
• DPI 切換鍵 + 右鍵 = 亮度調整
• DPI 切換鍵 + 滾輪 = 模式調整
• DPI 切換鍵 + 側鍵 1 = 速度調整
• DPI 切換鍵 + 側鍵 2 = 色彩調整
※ For more information, please visit MSI official website.
※ 如欲獲得更多產品訊息,請至 MSI 官方網站。
5-level DPI Presets
5 段預設 DPI 燈號顯示
LED color
Blue
Purple
Red
Yellow
Green
14
18
16
DPI
400
800
1600(default)
3200
6400
※ Maximum DPI: 12000(by software)
DPI
400
800
1600(預設)
3200
6400
※ 最大 DPI:12000(通過軟體)
電量燈號說明
Battery Capacity Indicator
17
11. 精密光學感應器
12. 充電槽
13. 鐵氟龍滑鼠貼
14. 無線接收器(CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS 專用)
15. 充電器(CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS 充電使用專用)
16. 接收器插槽(MSI 接收器專用)
17. USB Type-C 連接埠
18. 充電器防滑墊
愈高解析度的螢幕適用愈高的 DPI 設定值。重複按下位於滑鼠底部的 DPI 切換鍵以選擇最佳
DPI 設定值。
LED 燈號
藍色
紫色
紅色
黃色
綠色
Read the color of the Dragon RGB LED indicator to learn the battery capacity of the mouse.
15
1. 左鍵
2. 右鍵
3. 滾輪
4. 側鍵 1(預設為下一頁)
5. 側鍵 2(預設為上一頁)
6. 鑽石紋防滑側握
7. 龍型背光 RGB LED
8. 可插拔 FriXionFree 線
9. DPI 切換鍵
10. 滑鼠開關
LED 背光調整
LED Indicators Adjustment
The higher DPI will be recommended to the monitors with higher resolution. Press repeatedly
the DPI switch located underneath the mouse until the preferred selection is made.
LIGHTWEIGHT WIRELESS
繁體中文
Battery capacity
LED color
90% - 100%
Steady Green
70% - 90%
50% - 70%
Breathing Green
Breathing Yellow
※ Battery Percentage (%) can also be found in Dragon
30% - 50%
Breathing Orange
10% - 30%
Breathing Red
※ Rated Voltage / Current : 5V == 250mA;Maximum
0% - 10%
Flashing Red
Center / MSI Center
Operating Temperature : 40 °C
※ For more information, please visit MSI official website
讀取龍形背光 RGB LED 燈號顏色,可以得知滑鼠電池目前的電量狀態。
LED 燈號
綠燈恆亮
綠燈呼吸
黃燈呼吸
橘燈呼吸
紅燈呼吸
紅燈閃爍
電池電量
90% - 100%
70% - 90%
50% - 70%
30% - 50%
10% - 30%
0% - 10%
※ 電量百分比亦在 MSI Dragon Center / MSI Center 軟體中
顯示
※ 額定電壓電流 : 5V == 250mA;最高操作溫度 : 40 度C
※ 如欲獲得更多產品訊息,請至 MSI 官方網站
對折線
简体中文
概述
한국어
개요
1. 左键
2. 右键
3. 滚轮
4. 侧键 1 (默认设置:下一页)
5. 侧键 2 (默认设置:上一页)
6. 菱形花纹防滑握把
7. Dragon RGB LED 灯
8. 便携式 FriXionFree 电缆
9. DPI 开关
10. 打开/关闭
11. 光学传感器
12. 充电端口
13. PTFE 脚贴
14. Dongle (当 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS 处于活动状态时使用)
15. Pogo Pin (在 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS 充电时使用)
16. Dongle 端口 (在插入 MSI Dongle 时使用)
17. USB Type-C 插孔
18. 充电器防滑条
LED 指示灯调整
Gambaran Umum
1. 왼쪽 버튼
2. 오른쪽 버튼
3. 스크롤 휠
4. 측면 버튼 1 (기본 설정: 다음 페이지)
5. 측면 버튼 2 (기본 설정: 이전 페이지)
6. 다이아몬드 패턴 미끄럼 방지 그립
7. 드래곤 RGB LED 라이트
8. 포터블 FriXionFree 케이블
9. DPI 스위치
10. 스위치 켜기/끄기
11. 옵티컬 센서
12. 충전 포트
13. PTFE 스케이트
14. Dongle (클러치 GM31 LIGHTWEIGHT
무선이 활성화 된 경우 사용)
15. Pogo 핀 (클러치 GM31 LIGHTWEIGHT
무선이 충전 중일 때 사용)
16. Dongle 포트 ( MSI Dongle 삽입시 사용)
17. USB Type-C 커넥터
18. 충전기 미끄럼 방지 스트립
LED 조정 표시등
电池容量指示灯
※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.
5-레벨 DPI 프리셋
Praatur DPI 5 Level
DPI 5 cấp cài sẵn
电池容量
90% - 100%
70% - 90%
50% - 70%
30% - 50%
10% - 30%
0% - 10%
LED 颜色
常绿
呼吸绿色
呼吸黄色
呼吸橙色
呼吸红色
闪烁的红色
Gunakan tombol-tombol berikut dalam kombinasi berulang kali sampai pilihan yang diinginkan dibuat.
• Tombol DPI + Tombol Kanan = menyesuaikan tingkat kecerahan LED
• Tombol DPI + Roda Gulir = memiliki Efek Pencahayaan LED
• Tombol DPI + Tombol Samping 1 = menyesuaikan Kecepatan Efek Pencahayaan
• Tombol DPI + Tombol Samping 2 = memilih Warna LED
해상도가 높은 모니터에는 높은 DPI가 권장됩니다. 원하는 항목이 선택될 때까지 마우스
아래에 있는 DPI 스위치를 반복해서 누릅니다.
LED 컬러
파란색
DPI
400
보라색
빨간색
800
1600(기본값)
노란색
녹색
3200
6400
※ 최대 DPI: 12000(by software)
배터리 용량 표시등
读取龙形背光 RGB LED灯号颜色,可以得知鼠标电池目前的电量状态。
마우스의 배터리 용량을 알아 보려면 드래곤 RGB LED 표시기의 색상을 읽으십시오.
※ 电池百分比 (%) 也可以在 Dragon Center / MSI Center
DPI yang lebih tinggi direkomendasikan untuk monitor dengan resolusi lebih tinggi.
Tekan berulang kali tombol DPI yang terletak di bawah mouse sampai pilihan yang diinginkan dibuat.
Warna LED
DPI
Biru
400
Ungu
Sử dụng các tổ hợp nút sau nhiều lần cho đến khi bạn hài lòng với lựa chọn của mình.
• Chuyển đổi DPI + Nút phải = điều chỉnh mức độ sáng của đèn LED
• Chuyển đổi DPI + Con lăn = chọn Hiệu ứng ánh sáng của đèn LED
• Chuyển đổi DPI + Nút cạnh bên 1 = điều chỉnh Tốc độ hiệu ứng ánh sáng
• Chuyển đổi DPI + Nút cạnh bên 2 = chọn màu đèn LED
Nên sử dụng DPI cao đối với các màn hình có độ phân giải lớn. Nhấn nút chuyển đổi DPI liên
tục nằm ở dưới chuột cho đến khi bạn hài lòng với lựa chọn của mình.
Màu đèn LED
DPI
Xanh lam
400
800
Merah
Tím
1600(default)
800
Kuning
Đỏ
1600 (mặc định)
3200
Hijau
Vàng
6400
3200
※ DPI Maksimum: 12000 (berdasarkan perangkat lunak)
Xanh lá
6400
※ DPI tối đa: 12000 (bằng phần mềm)
Chỉ báo dung lượng pin
Indikator Kapasitas Baterai
Xem màu của đèn RGB LED hình rồng chỉ báo để biết dung lượng pin của chuột.
Baca warna indikator LED RGB Dragon untuk mengetahui kapasitas baterai mouse.
배터리 용량
LED 컬러
Kapasitas baterai
Warna LED
Dung lượng pin
Màu đèn LED
90% - 100%
스테디 녹색
90% - 100%
Hijau Stabil
90% - 100%
Màu xanh lá cây tĩnh
70% - 90%
브리딩 녹색
70% - 90%
Hijau Breathing
70% - 90%
Màu xanh lá cây nhịp chậm đều
50% - 70%
브리딩 노란색
50% - 70%
Kuning Breathing
50% - 70%
Màu vàng nhịp chậm đều
30% - 50%
Màu cam nhịp chậm đều
10% - 30%
Màu đỏ nhịp chậm đều
0% - 10%
Màu đỏ nhấp nháy
※ 배터리 백분율 (%)은 드래곤 센터 / MSI 센터에서도 확인할
30% - 50%
브리딩 오렌지색
30% - 50%
Oranye Breathing
※ 额定电压 / 电流:5V == 250mA;最高工作温度: 40 °C
10% - 30%
브리딩 빨간색
※ 정격 전압 / 전류 : 5V == 250mA;최대 사용 온도 : 40 °C
10% - 30%
Merah Breathing
※ 要了解更多信息,请访问 MSI 官方网站。
0% - 10%
플래싱 빨간색
※ 자세한 사항은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
0% - 10%
Merah Berkilat
中找到
12. Cổng sạc
13. Chân chuột bằng nhựa PTFE
14. Dongle (Được sử dụng khi CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS đang hoạt động)
15. Chốt pin pogo (Được sử dụng khi CLUTCH
GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS đang
được sạc)
16. Cổng dongle (Được sử dụng khi lắp MSI
Dongle)
17. Đầu nối USB Type-C
18. Miếng chống trượt của sạc
※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.
5 级 DPI 预设
※ 最大 DPI:12000(通过软件)
1. Nút chuột trái
2. Nút chuột phải
3. Con lăn
4. Nút cạnh bên 1
(Cài đặt mặc định: Trang tiếp theo)
5. Nút cạnh bên 2 (Cài đặt mặc định: Trang trước)
6. Họa tiết kim cương chống trơn trượt khi cầm
7. Đèn RGB LED hình rồng
8. Dây cáp FriXionFree di động
9. Chuyển đổi DPI
10. Công tắc Bật/Tắt
11. Cảm biến quang
※ 자세한 사항은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
※ 要了解更多信息,请访问 MSI 官方网站。
DPI
400
800
1600(默认)
3200
6400
11. Sensor Optik
12. Port Pengisian Daya
13. PTFE Skates
14. Dongle (Digunakan ketika CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS aktif)
15. Pogo Pin (Digunakan ketika CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS sedang diisi ulang)
16. Dongle Port (Digunakan ketika MSI Dongle
disisipkan)
17. Konektor USB Type-C
18. Tali Anti Selip Pengisi Daya
Điều chỉnh đèn LED chỉ báo
필요한 조정이 선택될때까지 다음의 조합 버튼들을 반복적으로 사용합니다.
• DPI 스위치+ 오른쪽 버튼= LED 밝기 레벨 조정
• DPI 스위치+ 스크롤 휠= LED 라이트 효과 선택
• DPI 스위치+ 측면 버튼 1 = 라이트 효과 속도 조정
• DPI 스위치+ 측면 버튼 2 = LED 색상 선택
LED 颜色
蓝色
紫色
红色
黄色
绿色
Tổng quan
1. Tombol Kiri
2. Tombol Kanan
3. Roda Gulir
4. Tombol Samping 1
(Pengaturan Default: Halaman Berikutnya)
5. Tombol Samping 2
(Pengaturan Default: Halaman Sebelumnya)
6. Pegangan Anti Selip Pola Diamond
7. Lampu RGB LED Dragon
8. Kabel FriXionFree Portabel
9. Tombol DPI
10. Aktifkan/Nonaktifkan
Penyesuaian Indikator LED
反复组合使用以下按钮,直到做出首选选择。
• DPI 开关 + 右按钮 = 调整 LED 亮度级别
• DPI 开关 + 滚轮 = 选择 LED 灯效
• DPI 开关 + 侧面按钮 1 = 调整灯光效果速度
• DPI 开关 + 侧面按钮 2 = 选择 LED 颜色
对于分辨率较高的显示器,建议使用更高的 DPI。反复按下位于鼠标下方的 DPI 开关,直到做出
适当的设定。
Tieng Viet
Bahasa Indonesia
수 있습니다.
※ Persentase Baetrai (%) juga bisa ditemukan pada Dragon
Center / MSI Center
※ Tegangan / Arus yang Sudah Dinilai: 5V == 250mA;
Suhu Maksimum Operasi : 40 °C
※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web
resmi MSI
※ Bạn có thể tìm thấy Phần trăm pin (%) trong
Dragon Center / MSI Center
※ Điện áp / Dòng điện định mức : 5V == 250mA;
Nhiệt độ hoạt động tối đa: 40 °C
※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang
web chính thức của MSI
對折線
Slovenčina
日本語
外観
Prehľad
1. 左ボタン
2. 右ボタン
3. スクロールホイール
4. サイドボタン1 (標準設定:進む)
5. サイドボタン2 (標準設定:戻る)
6. ダイヤモンドカット滑り止めグリップ
7. ドラゴンRGB LED
8. ポータブルフリクションケーブル
9. DPIスイッチ
10. 電源スイッチ オン/オフ
Yleiskatsaus
LED 調整方法
1. Ľavé tlačidlo
2. Pravé tlačidlo
3. Rolovacie koliesko
4. Bočné tlačidlo 1
(predvolené nastavenie: nasledujúca strana)
5. Bočné tlačidlo 2
(predvolené nastavenie: predchádzajúca strana)
6. Protišmyková oblasť na uchopenie s
diamantovým vzorom
7. RGB LED svetlo draka
8. Prenosný kábel FriXionFree
9. Spínač DPI
10. Hlavný vypínač
• DPI スイッチ+右ボタン=明るさ調整
Nastavenia LED indikátorov
11. オプティカルセンサー
12. 充電コネクタ
13. PTFE製ソール
14. USBドングル (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS 専用)
15. 充電用端子 (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS専用)
16. USBドングルコネクタ (MSI 製ドングル専用)
17. USB Type-C コネクタ
18. 充電器用滑り止め
下記のボタンの組み合わせで、光り方を調整できます。
11. Optický snímač
12. Nabíjací port
13. Klzné podložky PTFE
14. USB kľúč (používa sa, keď je myš CLUTCH
GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS aktívna)
15. Odpružený kolík Pogo (používa sa, keď sa myš
CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS
nabíja)
16. Port na USB kľúč (používa sa, keď je pripojený
USB kľúč MSI)
17. Konektor USB Type-C
18. Protišmykový pás nabíjačky
Opakovane použite nasledujúcu kombináciu tlačidiel tak, aby sa vykonala požadovaná voľba.
• Prepínač DPI + pravé tlačidlo = nastavenie úrovne jasu LED indikátorov
• Prepínač DPI + rolovacie koliesko = voľbe svetelného efektu LED indikátorov
• Prepínač DPI + bočné tlačidlo 1 = nastavenie rýchlosti svetelného efektu
• Prepínač DPI + bočné tlačidlo 2 = voľba farby LED indikátorov
• DPI スイッチ+スクロールホイール=モード切替
• DPI スイッチ+サイドボタン1=点灯スピード変更
• DPI スイッチ+サイドボタン2 =カラー変更
※ 詳しくは MSI 公式Webサイトを確認してください。
※ Ďalšie informácie nájdete uvedené na oficiálnej webovej stránke spoločnosti MSI.
5 段階 DPI プリセット
高解像度モニタを使用している場合は、より高いDPIをお薦めします。マウス下の DPI スイッチで、
DPI レベルを調整してください。
LED 色
DPI
青
400
紫
800
赤
1600(デフォルト)
黄
3200
緑
6400
※ 最大 DPI: 12000(ソフトウェア対応)
バッテリ容量インジケータ
バッテリ容量
LED色
90% - 100%
緑点灯
70% - 90%
緑点滅(ブレス)
50% - 70%
黄点滅(ブレス)
30% - 50%
オレンジ点滅(ブレス)
10% - 30%
赤点滅(ブレス)
0% - 10%
赤点滅
5-stupňové predvoľby DPI
Vyššie DPI sa odporúča pre monitory s vyšším rozlíšením. Opakovane stláčajte prepínač DPI na
spodnej strane myši dovtedy, kým sa nevykoná požadovaná voľba.
Farba LED indikátorov
DPI
Modrá
400
Fialová
800
Červená
1600 (predvolené nastavenie)
Žltá
3200
Zelená
6400
※ Dragon Center / MSI Centerでバッテリパーセンテージ (%)
を知ることもできます。
※ 定格電圧 / 電流 : 5V == 250mA;最大動作温度 : 40 °C
※ 詳しくは MSI 公式 Web サイトを確認してください
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
12. Latausportti
13. PTFE-luistimet
14. Dongle (Käytetään, kun KYTKIN GM31 KEVYT
LANGATON on aktiivinen)
15. Pogo-tikku(käytetään, kun KYTKIN GM31
KEVYT LANGATON latautuu)
16. Dongle-portti (käytetään, kun MSI-dongle on
asetettuna)
17. USB Type-C-liitin
18. Laturi luistamaton nauha
LED-merkkivalojen säädöt
Käytä seuraavia painikkeita yhdistelmässä toistuvasti, kunnes mieleisesi valinta on tehty.
• DPI-kytkin + oikea painike = säädä LEDin kirkkaustasot
• DPI-kytkin + vierityspyörä = valitse LED-valotehoste
• DPI-kytkin + sivupainike 1 = säädä valotehosteen nopeus
• DPI-kytkin + sivupainike 2 = valitse LEDin väri
※ Lisätietoja varten vieraile MSI:n virallisella web-sivustilla.
Suurempaa DPI-arvoa suositellaan näytöille, joiden tarkkuus on parempi. Paina toistuvasti hiiren alla
olevaa DPI-kytkintä, kunnes haluttu valinta tehdään.
LED-väri
DPI
Sininen
400
Violetti
800
Punainen
1600(oletus)
Keltainen
3200
Vihreä
6400
※ Suurin DPI: 12000(ohjelmistolla)
Akun kapasiteetin ilmaisin
Úroveň nabitia batérie
Farba LED indikátorov
90% - 100%
Stabilná zelená
70% - 90%
Dýchajúca zelená
50% - 70%
Dýchajúca žltá
30% - 50%
Dýchajúca oranžová
10% - 30%
Dýchajúca červená
0% - 10%
Blikajúca červená
※ Percento nabitia batérie (%) je možné nájsť aj v
centre Dragon / centre MSI
※ Menovité napätie/menovitý prúd : 5 V == 250mA;
maximálna prevádzková teplota: 40 °C
※ Ďalšie informácie nájdete uvedené na oficiálnej
webovej stránke spoločnosti MSI.
LED-väri
90% - 100%
Tasainen vihreä
70% - 90%
Hengityksen vihreä
50% - 70%
Hengityksen keltainen
30% - 50%
Hengityksen oranssi
10% - 30%
Hengityksen punainen
0% - 10%
Vilkkuu punaisena
11. Optisk sensor
12. Laddningsport
13. PTFE-skates
14. Dongel (används när CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS är aktiv)
15. Pogo pin (används när CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS laddar)
16. Dongelport (används för att sätta i MSI-dongel)
17. USB Type-C -anslutning
18. Glidskyddsremsa för laddare
Justeringar av indikatorer
Använd följande knappar i kombination flera gånger tills ett val har gjorts.
• DPI-omkopplare + höger knapp = justera LED-ljusstyrkenivåerna
• DPI-omkopplare + skrollhjul = välj en LED-belysningseffekt
• DPI-omkopplare + sidoknapp 1 = justera belysningseffektens hastighet
• DPI-omkopplare + sidoknapp 2 = välj en LED-färg
DPI-förinställningar i 5 nivåer
Högre DPI rekommenderas för bildskärmar med högre upplösning. Tryck flera gånger på
DPI-omkopplaren på musens undersida tills du har gjort ditt val.
LED-färg
DPI
Blue (Blå)
400
Lila
800
Red (Röd)
1600 (standard)
Yellow (Gul)
3200
Green (Grön)
6400
※ Maximal DPI: 12000 (efter program)
Indikator för batterikapacitet
Lue lohikäärmeen RGB LED -ilmaisimen väri oppiaksesi hiiren akun kapasiteetin
Akun kapasiteetti
1. Vänsterknapp
2. Högerknapp
3. Skrollhjul
4. Sidoknapp 1 (Standardinställning: Nästa sida)
5. Sidoknapp 2 (Standardinställning:
Föregående sida)
6. Glidskyddsgrepp med diamantmönster
7. RGB drakindikator
8. Bärbar FriXionFree-kabel
9. DPI-omkopplare
10. Strömbrytare
※ För mer information, besök MSI:s officiella webbplats.
※ Maximálne DPI: 12000 (podľa softvéru)
Pozrite si farbu LED indikátora Dragon RGB na zistenie úrovne nabitia batérie myši.
Svenska
Översikt
1. Vasen painike
2. Oikea painike
3. Vierityspyörä
4. Sivupainike 1 (Oletusasetus: Seuraava sivu)
5. Sivupainike 2 (Oletusasetus: Edellinen sivu)
6. Timanttimalli liukumisenesto-ote
7. Lohikäärme RGB LED -valo
8. Kannettava FriXionFree -kaapeli
9. DPI-kytkin
10. Kytkin Päälle/Pois
11. Optinen anturi
5-tasoiset DPI-esiasetukset
Indikátor úrovne nabitia batérie
Dragon RGB LED インジケータの色はマウスのバッテリ容量を示します。
Suomi
Titta på färgen på Dragon RGB LED-indiktorn för att se musens batterikapacitet.
※ Akun prosenttiosuus (%) löytyy myös Dragon
Centeristä / MSI Centeristä
※ Nimellisjännite / -virta: 5 V == 250mA;
Suurin käyttölämpötila: 40 °C
※ Lisätietoja varten vieraile MSI:n virallisella
web-sivustilla
Batterikapacitet
LED-färg
90% - 100%
Fast grön
70% - 90%
Pulserande grön
50% - 70%
Pulserande gul
30% - 50%
Pulserande orange
10% - 30%
Pulserande röd
0% - 10%
Blinkande röd
※ Batterprocent (%) finns också i Dragon Center/MSI-center
※ Rated Voltage (Märkspänning)/Current (Ström):
5 V == 250mA. Maximal driftstemperatur: 40 °C
※ För mer information, besök MSI:s officiella webbplats
對折線
Magyar
Áttekintés
Ελληνικά
Επισκόπηση
1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Görgetőkerék
4. 1. oldalsó gomb (Alapértelmezett beállítás:
következő oldal)
5. 2. oldalsó gomb (Alapértelmezett beállítás:
előző oldal)
6. Rombuszmintás csúszásgátló markolat
7. Dragon RGB LED lámpa
8. Hordozható FriXionFree kábel
9. DPI-kapcsoló
10. Főkapcsoló
11. Optikai érzékelő
12. Töltőaljzat
13. PTFE csúszófelület
14. Kulcs (a CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS aktív állapotában használva)
15. Pogo Pin (a CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS töltése közben használva)
16. Kulcs aljzat (kizárólag az MSI-kulcs behelyezése
esetén használva)
17. USB Type-C csatlakozó
18. Töltő csúszásgátló szalag
A LED-jelzőfények beállítása
Az alábbi gombkombinációk ismételt használatával választhatja ki a kívánt üzemmódot.
• DPI kapcsoló + Jobb gomb = a LED fényerejének állítása
• DPI kapcsoló + Görgetőkerék = LED világítási effektus kiválasztása
• DPI kapcsoló + 1. oldalsó gomb = a világítási effektus sebességének állítása
• DPI kapcsoló + 2. oldalsó gomb = a LED színének kiválasztása
※ További tudnivalókért látogasson el az MSI hivatalos webhelyére.
5 szintű DPI-előbeállítások
A nagyobb DPI a nagyobb felbontású monitorokhoz ajánlott. Nyomja meg többször az egér alján lévő
DPI kapcsolót a kívánt üzemmód kiválasztásához.
Descriere
1. Αριστερό κουμπί
2. Δεξί κουμπί
3. Τροχός κύλισης
4. Πλευρικό κουμπί 1
(Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Επόμενη σελίδα)
5. Πλευρικό κουμπί 2 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση:
Προηγούμενη σελίδα)
6. Αδαμαντοειδής αντιολισθητική λαβή
7. Λυχνία RGB LED Δράκος
8. Καλώδιο φορητού FriXionFree
9. Διακόπτης DPI
10. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ρυθμίσεις ενδείξεων LED
※Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της MSI.
Προεπιλογές DPI 5 επιπέδων
Το υψηλότερο DPI προτείνεται για οθόνες με υψηλότερη ανάλυση. Πατήστε επανειλημμένα τον διακόπτη
DPI που βρίσκεται κάτω από το ποντίκι για να κάνετε την προτιμώμενη επιλογή.
DPI
Χρώμα LED
DPI
Kék
400
Μπλε
400
Bíbor
800
Μοβ
800
Vörös
1600 (alapértelmezett)
Κόκκινο
1600 (προεπιλογή)
Sárga
3200
3200
Zöld
6400
Κίτρινο
Πράσινο
Olvassa le a Dragon RGB LED jelzőfény színét, hogy megtudja az egér elemkapacitását.
LED színe
90% - 100%
Folyamatos zöld
70% - 90%
Lélegző zöld
50% - 70%
Lélegző sárga
30% - 50%
Lélegző narancssárga
10% - 30%
Lélegző vörös
0% - 10%
Villogó vörös
6400
※ Μέγιστο DPI: 12000 (ανά λογισμικό)
Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας
Elemkapacitás kijelző
Elemkapacitás
11. Οπτικός αισθητήρας
12. Θύρα φόρτισης
13. Skates από PTFE
14. Dongle (Χρησιμοποιείται όταν το CLUTCH
GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS είναι ενεργό)
15. Pogo Pin (Χρησιμοποιείται όταν το CLUTCH
GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS
επαναφορτίζεται)
16. Θύρα Dongle (Χρησιμοποιείται όταν εισάγεται
το MSI Dongle)
17. Σύνδεσμος USB Type-C
18. Αντιολισθητική ταινία φορτιστή
Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά σε συνδυασμό επανειλημμένα για να κάνετε την προτιμώμενη
επιλογή.
• Διακόπτης DPI + Δεξί κουμπί = ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας LED
• Διακόπτης DPI + Τροχός κύλισης = επιλογή εφέ φωτισμού LED
• Διακόπτης DPI + Πλευρικό κουμπί 1 = ρύθμιση ταχύτητας εφέ φωτισμού
• Διακόπτης DPI + Πλευρικό κουμπί 2 = επιλογή χρώματος LED
LED színe
※ Maximális DPI: 12000 (szoftver által)
※ A elemszázalék (%) a Dragon Center /
MSI Center alkalmazásban is megtalálható
※ Névleges feszültség / áramerősség: 5 V == 250mA
Maximális üzemi hőmérséklet: 40 °C
※ További tudnivalókért látogasson el az MSI hivatalos
webhelyére
Română
Δεότε το χρώμα της λυχνίας LED Dragon RGB για να ενημερωθείτε για τη χωρητικότητα της μπαταρίας
του ποντικιού.
Čeština
Přehled
1. Buton stânga
2. Buton dreapta
3. Roată scroll
4. Buton lateral 1
(Setare implicită: Pagina următoare)
5. Buton lateral 2
(Setare implicită: Pagina precedentă)
6. Suprafață prindere contra alunecării cu model
diamant
7. Lumină RGB LED dragon
8. Cablu portabil FriXionFree
9. Comutator DPI
10. Întrerupător Oprit/Pornit
11. Senzor optic
12. Port de încărcare
13. Patine PTFE
14. Dongle (Folosit atunci când CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS este activ)
15. Pin Pogo (Folosit atunci când CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS se reîncarcă)
16. Port dongle (Folosit atunci când dongle-ul MSI
este introdus)
17. Conector USB Type-C
18. Fâșie antialunecare încărcător9
Folosiți următoarele butoane în combinație repetat până când se ajunge la selecția preferată.
• Comutator DPI + buton dreapta = ajustarea nivelului de luminozitate al LEDului
• Comutator DPI + roată scroll = selectați efectul de iluminare LED
• Comutator DPI + buton margine 1= ajustarea vitezei efectului de iluminare
• Comutator DPI + buton margine 2 = selectare culoare LED
※ Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați site-ul oficial MSI.
Pentru monitoare cu rezoluție mai mare se recomandă DPI mai mare. Apăsați în mod repetat
comutatorul DPI localizat sub mouse până când se face selecția preferată.
DPI
400
Mov
800
Roșu
1600 (implicit)
Galben
3200
Verde
6400
Opakovaným použitím následujících kombinací tlačítek vyberte požadované nastavení.
• Přepínač DPI + tlačítko Vpravo = úpravy úrovní jasu LED
• Přepínač DPI + posunovací kolečko = výběr světelného efektu LED
• Přepínač DPI + boční tlačítko 1 = úpravy rychlosti světelného efektu
• Přepínač DPI + boční tlačítko 2 = výběr barvy LED
※ Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách MSI.
Předvolby 5 úrovní DPI
Presetări DPI pe 5 nivele
Albastru
※ DPI maxim: 12000 (prin software)
Vyšší DPI se doporučuje pro monitory s vysokým rozlišením. Opakovaným stisknutím přepínače DPI na
spodní straně myši vyberte požadované nastavení.
Barva LED
DPI
Blue (Modrá)
400
Purple (Fialová)
800
Red (Červená)
1600 (výchozí)
Žlutá
3200
Zelená
6400
※ Maximální DPI: 12000 (softwarové)
Indikátor kapacity baterie
Indicator capacitate baterie
Citiți indicatorul de culoare Dragon RGB LED pentru a afla capacitatea mouse-ului.
Barva LED indikátoru Dragon RGB signalizuje kapacitu baterie myši.
Xωρητικότητα μπαταρίας Χρώμα LED
Capacitate baterie
Culoare LED
Kapacita baterie
Barva LED
90% - 100%
Σταθερά αναμμένο πράσινο
90% - 100%
Verde stabil
90% - 100%
Svítí zeleně
70% - 90%
Πράσινο που αναβοσβήνει αργά
70% - 90%
Verde respiră
70% - 90%
Pulzuje zeleně
50% - 70%
Κίτρινο που αναβοσβήνει αργά
50% - 70%
Galben respiră
50% - 70%
Pulzuje žlutě
30% - 50%
Πορτοκαλί που αναβοσβήνει αργά
30% - 50%
Portocaliu respiră
30% - 50%
Pulzuje oranžově
10% - 30%
Κόκκινο που αναβοσβήνει αργά
10% - 30%
Roșu respiră
10% - 30%
Pulzuje červeně
0% - 10%
Κόκκινο που αναβοσβήνει γρήγορα
0% - 10%
Roșu clipește
0% - 10%
Bliká červeně
※ Το ποσοστό μπαταρίας (%) είναι επίσης διαθέσιμο
στο Dragon Center / MSI Center
※ Ονομαστική τάση / Ρεύμα: 5V == 250mA. Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας: 40 °C
※ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον
επίσημο ιστότοπο της MSI.
11. Optický snímač
12. Nabíjecí port
13. PTFE klouzače
14. Adaptér dongle (používá se, když je aktivní
CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)
15. Kontakt konektoru (používá se, když se
CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS
nabíjí)
16. Port adaptéru dongle (používá se, když je
připojen adaptér MSI Dongle)
17. USB Type-C konektor
18. Protiskluzová páska pro nabíječku
Nastavení indikátorů LED
Ajustare indicator LED
Culoare LED
1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Posunovací kolečko
4. Boční tlačítko 1 (výchozí nastavení: další
stránka)
5. Boční tlačítko 2 (výchozí nastavení: předchozí
stránka)
6. Protiskluzový grip s diamantovým vzorem
7. Světelný RGB LED drak
8. Přenosný kabel FriXionFree
9. Přepínač DPI
10. Zapnutí/vypnutí
※ Procentajul de baterie (%) poate fi găsit și în Dragon Center /
MSI Center
※ Voltaj/Curent nominal: 5V == 250mA;Temperatura maximă
de operare: 40 °C
※ Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați site-ul oficial MSI
※ Kapacita baterie v procentech (%) je rovněž uvedena v
aplikaci Dragon Center / MSI Center
※ Jmenovité napětí / proud : 5 V == 250mA;maximální
provozní teplota: 40 °C
※ Další informace naleznete na oficiálních webových
stránkách MSI
完成尺寸 105 X 140 mm
背面
Deutsch
Übersicht
1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. Seitentaste 1 (Standardeinstellung: Nächste
Seite)
5. Seitentaste 2 (Standardeinstellung: Vorherige
Seite)
6. Anti-Rutsch-Griff mit Diamantmuster
7. Drachen RGB LED Licht
8. Tragbares FriXionFree Kabel
9. DPI-Schalter
10. Ein-/ Ausschalter
11. Optischer Sensor
12. Aufladestation
13. PTFE Skates
14. Dongle (Nur zur Ladung bei eingeschalteter
CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)
15. Pogo Pin (Nur zur Ladung der CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS)
16. Dongle-Anschluss (Nur bei Verwendung eines
eingesteckten MSI-Dongles)
17.USB Type-C-Buchse
18. Anti-Rutsch-Seitengriff für das Ladegerät
Français
Vue d’ensemble
1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Molette
4. Bouton latéral 1 (Réglage par défaut : Page
suivante)
5. Bouton latéral 2 (Réglage par défaut : Page
précédente)
6. Grip antidérapant à motif losange
7. Logo Dragon MSI avec rétroéclairage LED RGB
8. Câble FriXionFree amovible
9. Bouton DPI
10. Bouton Activer/Désactiver
Réglage du rétroéclairage LED
Einstellung der LED-Anzeigen
Verwenden Sie die folgenden Kombinationstasten wiederholt, bis eine richtige Auswahl getroffen wurde.
• DPI-Schalter + Rechte Taste = Anpassen Sie der LED-Helligkeitsstufen
• DPI-Schalter + Scrollrad = Wählen Sie einen LED-Beleuchtungseffekt
• DPI-Schalter + Seitentaste 1 = Anpassen der Lichteffektgeschwindigkeit
• DPI-Schalter + Seitentaste 2 = Wählen Sie eine LED-Farbe
※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.
5-stufige DPI-Voreinstellungen
Die höhere DPI wird den Monitoren mit höherer Auflösung empfohlen. Drücken Sie wiederholt den
DPI-Schalter unter der Maus, bis die gewünschte Auswahl getroffen ist.
Préréglages DPI à 5 niveaux
Le DPI le plus élevé est recommandé pour une utilisation avec des écrans à résolution plus élevée.
Appuyez plusieurs fois sur le commutateur DPI situé sous la souris jusqu’à atteindre le taux de DPI
souhaité.
400
Couleur LED
DPI
800
Bleu
400
Rot
1600 (Standard)
Violet
800
Gelb
3200
Rouge
1600(par défaut)
Grün
6400
Jaune
3200
Vert
6400
LED-Farbe
90% - 100%
Statisch grün
70% - 90%
Atmend Grün
50% - 70%
Atmend gelb
30% - 50%
Atmend orange
10% - 30%
Atmend rot
0% - 10%
Blinkt rot
※ Batterieprozentsatz (%) kann auch im Dragon Center /
MSI Center gefunden werden
※ Nennspannung / Strom : 5V == 250mA;Maximale
Betriebstemperatur : 40°C
※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle
MSI website.
※ DPI maximum : 12000 (par logiciel)
Indicateur du niveau de charge de la batterie
La couleur de l’indicateur LED RGB Dragon vous indique le niveau de charge de la batterie de la souris.
400
Фиолетовый
800
Красный
1600 (по умолчанию)
Желтый
3200
Зеленый
6400
※ Максимальное значение DPI: 12000
(установлено с помощью программного
обеспечения)
Se recomendarán los valores de PPP más altos para los monitores con mayor resolución.
Presione repetidamente el conmutador PPP ubicado debajo del ratón hasta que se realice la selección
preferida.
Color del LED
ppp
Azul
400
Púrpura
800
Rojo
1600 (valor predeterminado)
Amarillo
3200
Verde
6400
※ Valor de PPP máximo: 12000 (por soft ware)
Indicador de capacidad de la batería
Индикатор заряда батареи
Lea el color del indicador LED Dragon RGB para conocer la capacidad de la batería del ratón.
Подсветка логотипа показывает заряд батареи мыши.
Niveau de charge de
la batterie
90% - 100%
Couleur LED
Заряд батареи
Цвет подставки
Vert statique
90% - 100%
Светится зеленым
70% - 90%
Vert respiration
70% - 90%
Медленно мигает зеленым
50% - 70%
Jaune respiration
50% - 70%
Медленно мигает желтым
30% - 50%
Orange respiration
30% - 50%
Медленно мигает оранжевым
10% - 30%
Rouge respiration
10% - 30%
Медленно мигает красным
0% - 10%
Rouge clignotant
0% - 10%
Мигает красным
※ Le pourcentage de batterie (%) peut également être trouvé
dans Dragon Center/MSI Center
※ Tension nominale/Courant nominal : 5V == 250mA;
Température maximale de fonctionnement : 40°C
※ Pour plus d’information, veuillez visiter le site officiel de MSI.
11. Sensor óptico
12. Puerto de carga
13. Patines PTFE
14. Llave (se usa cuando CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS está activo)
15. Contacto Pogo (se usa cuando CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS se está recargando)
16. Puerto para llave (se utiliza cuando se inserta
la llave MSI)
17. Conector USB Type-C
18. Banda antideslizante del cargador
Ajustes preestablecidos de PPP de 5 niveles
Рекомендуется выбрать более высокое значение DPI для мониторов с более высоким
разрешением. Для переключения между разными значениями нажмите на переключатель DPI,
расположенный под мышью.
Синий
1. Botón izquierda
2. Botón derecha
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón lateral 1 (Configuración por defecto:
Siguiente Página)
5. Botón lateral 2 (Configuración por defecto:
Página anterior)
6. Agarre antideslizante con patrón de diamantes
7. Luz LED RGB Dragón
8. Cable FriXionFree portátil
9. Conmutador PPP
10. Activar/Desactivar
※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.
Предустановленное значение DPI (доступно 5 уровней)
Значение DPI
Descripción general
Utilice los siguientes botones en combinación repetidamente hasta que se realice la selección preferida.
• Conmutador PPP + Botón derecho = Ajustar los niveles de brillo del LED
• Conmutador PPP + Rueda de desplazamiento = Seleccionar un efecto de iluminación LED
• Conmutador PPP + Botón lateral 1 = Ajustar la velocidad del efecto de iluminación
• Conmutador PPP + Botón lateral 2 = Seleccionar un color de LED
Используйте следующие сочетания клавиш для регулировки подсветки.
• переключатель DPI + правая кнопка = яркость
• переключатель DPI +колесо = режим
• переключатель DPI + боковая кнопка 1 = скорость
• переключатель DPI + боковая кнопка 2 = цвет
Цвет подставки
Español
Ajuste de indicadores LED
※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.
Lila
Lesen Sie die Farbe der Dragon RGB-LED-Anzeige ab, um die Batteriekapazität der Maus zu erfahren.
11. Оптический сенсор
12. Порт зарядки
13. Тефлоновые ножки для мыши
14. Приемник (только для использования мыши
CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)
15. Погопин (только для зарядки мыши CLUTCH
GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)
16. Порт для подключения приемника (только
для подключения приемника от MSI)
17. Разъем USB Type-C
18. Нескользящая полоска для зарядного
устройства
※ Pour plus d’information, veuillez visiter le site officiel de MSI.
DPI
Anzeige der Batteriekapazität
1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесо прокрутки
4. Боковая кнопка 1
(функция по умолчанию: Вперед)
5. Боковая кнопка 2
(функция по умолчанию: Назад)
6. Нескользящий захват с ромбовидным
рисунком
7. Подсветка логотипа
8. Портативный кабель FriXionFree
9. Переключатель DPI
10. Переключатель вкл./выкл.
Регулировка светодиодной подсветки
Blau
※ Maximale DPI: 12000(von software)
Обзор
Utilisez les combinaisons de touches suivantes de manière répétée jusqu’à ce que la sélection
appropriée soit effectuée.
• Bouton DPI + Bouton droit = régler les niveaux de la luminosité LED
• Bouton DPI + Mollete = sélectionner un effet d’éclairage LED
• Bouton DPI + Bouton latéral 1 = régler la vitesse de l’effet d’éclairage
• Bouton DPI + Bouton latéral 2 = sélectionner une couleur de LED
LED-Farbe
Batteriekapazität
11. Capteur optique
12. Port de charge
13. Autocollants des patins en téflon
14. Dongle (Utilisé lorsque la souris CLUTCH
GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS est activé)
15. Broche Pogo (Utilisée lors de la charge de la
souris CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS)
16. Port pour dongle (Utilisé lorsque le dongle MSI
est inséré)
17. Connecteur USB Type-C
18. Bande antidérapante du chargeur
Русский
※ Заряд батареи в процентах (%) также
отображается в приложении Dragon Center /
MSI Center
※ Электропотребление: 5В == 250мА;
Максимальная температура при эксплуатации:
40 °C
※ Для получения дополнительной информации
посетите официальный сайт MSI
Capacidad de la batería
Color del LED
90% - 100%
Verde fijo
70% - 90%
Respiración en verde
50% - 70%
Respiración en amarillo
30% - 50%
Respiración en naranja
10% - 30%
Respiración en rojo
0% - 10%
Rojo intermitente
※ El porcentaje de batería (%) también se puede
encontrar en Dragon Center/MSI Center
※ Voltaje y corriente nominales: 5V == 250mA.
Temperatura máxima de funcionamiento: 40 ℃
※ Para más información, por favor, visite la página
web oficial de MSI
對折線
Italiano
Panoramica
Türkçe
Genel Bakış
1. Tasto Sinistra
2. Tasto Destra
3. Rotella di scorrimento
4. Tasto laterale 1 (impostazione predefinita:
Pagina successiva)
5. Tasto laterale 2 (impostazione predefinita:
Pagina precedente)
6. Impugnatura antiscivolo a forma di diamante
7. LED RGB a forma di dragone
8. Cavo FriXionFree portatile
9. DPI switch
10. Accensione/spegnimento
11. Sensore ottico
12. Porta di carica
13. Cuscinetti in PTFE
14. Dongle (usato con CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS attivo)
15. Pogo Pin (usato con CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS in carica)
16. Porta dongle (usata con dongle MSI inserito)
17. Connettore USB Type-C
18. Striscia antiscivolo del caricatore
Przegląd
1. Sol Düğme
2. Sağ Düğme
3. Kaydırma Tekerleği
4. Yan Düğme 1 (Varsayılan Ayar: Sonraki Sayfa)
5. Yan Düğme 2 (Varsayılan Ayar: Önceki sayfa)
6. Elmas Desenli Kaymaz Tutucı
7. Dragon RGB LED Işık
8. Taşınabilir FriXionFree Kablo
9. DPI Anahtarı
10. Açma/Kapatma Düğmesi
11. Optik Sensör
12. Şarj Bağlantı Noktası
13. PTFE Mouse Patenleri
14. Donanım Kilidi (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS etkin olduğunda kullanılır)
15. Pogo Pin (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT
WIRELESS şarj olurken kullanılır)
16. Donanım Kilidi Yuvası (MSI Donanım Kilidi
takılıyken kullanılır)
17. USB Type-C Konektörü
18. Şarj Aleti Kaymaz Kayış
Regolazione dei LED
LED Göstergeleri ayarları
Utilizzare ripetutamente i seguenti tasti in combinazione finché non viene effettuata la selezione preferita.
• DPI switch + Tasto destro = regolare i livelli di luminosità del LED
• DPI switch + Rotella di scorrimento = selezionare un effetto di illuminazione LED
• DPI switch + Tasto laterale 1 = regolare la velocità dell'effetto luminoso
• DPI switch + Tasto laterale 2 = selezionare un colore del LED
İstenilen seçim yapılana kadar aşağıdaki düğmeleri tekrarlı kombinasyonda kullanın.
• DPI Anahtarı + Sağ Düğme = LED parlaklık seviyelerini ayarlayın
• DPI Anahtarı + Kaydırma Tekerleği = Bir LED Aydınlatma Efekti seçin
• DPI Anahtarı + Yan Düğme 1 = Aydınlatma Efekti Hızını ayarlayın
• DPI Anahtarı + Yan Düğme 2 = Bir LED Rengi seçin
※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.
※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.
Preimpostazioni DPI a 5 livelli
5 seviyeli DPI Ön Ayarları
Il DPI più alto è consigliato per i monitor con una risoluzione più alta. Premere ripetutamente il DPI
switch situato sotto il mouse finché non viene effettuata la selezione preferita.
Daha yüksek DPI daha yüksek çözünürlüğe sahip monitörler için tavsiye edilir. Mouse’un altında bulunan
DPI anahtarına tercih edilen seçim yapılana kadar tekrar tekrar basın.
Colore LED
DPI
LED rengi
DPI
Blue (Blu)
400
Mavi
400
Viola
800
Mor
800
Rosso
1600 (predefinito)
Kırmızı
1600 (varsayılan)
Giallo
3200
Sarı
3200
Verde
6400
Yeşil
6400
※ DPI massimo: 12000 (in base al software)
Indicatore capacità batteria
Capacità della batteria Colore LED
90% - 100%
Verde fisso
70% - 90%
Verde intermittente
50% - 70%
Giallo intermittente
30% - 50%
Arancione intermittente
10% - 30%
Rosso intermittente
0% - 10%
Rosso lampeggiante
※ La percentuale della batteria (%) può essere trovata
anche in Dragon Center / MSI Center
※ Tensione/corrente nominale: 5 V == 250mA;
temperatura operativa massima: 40°C
※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI
LED rengi
90% - 100%
Sabit Yeşil
70% - 90%
Nefes Yeşil
50% - 70%
Nefes Sarı
30% - 50%
Nefes Turuncu
10% - 30%
Nefes Kırmızı
0% - 10%
Yanıp Sönen Kırmızı
Wyższe ustawienie DPI jest zalecane w przypadku monitorów o wyższej rozdzielczości. Naciśnij kilka
razy znajdujący się pod myszą przełącznik DPI, aż do wybrania preferowanego ustawienia.
DPI
Niebieski
400
Fioletowy
800
Czerwony
1600 (domyślna)
Żółty
3200
Zielony
6400
※ Maks. DPI: 12000 (za pomocą oprogramowania)
Utilize as seguintes combinações de botões repetidamente até selecionar a sua preferência.
• Interruptor de PPP + Botão direito = ajustar os níveis de brilho do LED
• Interruptor de PPP + Roda de deslocamento = selecionar um efeito de iluminação LED
• Interruptor de PPP + Botão lateral 1 = ajustar a velocidade do efeito de iluminação
• Interruptor de PPP + Botão lateral 2 = selecionar uma cor do LED
※ Para obter mais informações, visite o site oficial da MSI.
O nível de PPP mais elevado é recomendado para monitores com maior resolução. Pressione
repetidamente o interruptor de PPP localizado debaixo do rato até selecionar a sua preferência.
Cor do LED
PPP
Azul
400
Roxo
800
Vermelho
1600 (predefinição)
Amarelo
3200
Verde
6400
※ Máximo de PPP: 12000 (através de software)
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Indicador de capacidade da bateria
Na podstawie koloru wskaźnika LED myszy Dragon RGB można określić poziom naładowania jej baterii.
Verifique a cor do indicador LED RGB Dragon para saber a capacidade da bateria do rato
Poziom naładowania LED 色
baterii
Stałe zielone
90% - 100%
※ Pil Yüzdesi (%) ayrıca Dragon Center / MSI Center’dan
görülebilir.
※ Anma Gerilimi/ Akımı : 5V == 250mA;Maksimum Çalışma
Sıcaklığı : 40 °C
※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin
11. Sensor ótico
12. Porta de carregamento
13. Pés de PTFE
14. Adaptador (Utilizado quando o CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS está ativo)
15. Pino Pogo (Utilizado para recarregar o
CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)
16. Porta de adaptador (Utilizada para inserir o
adaptador MSI)
17. Conector USB Type-C
18. Faixa antiderrapante do carregador
5 níveis de predefinições de PPP
5 wstępnie ustawionych poziomów DPI
Kolor LED
1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Roda de deslocação
4. Botão lateral 1 (Predefinição: Página seguinte)
5. Botão lateral 2 (Predefinição: Página anterior)
6. Secção antiderrapante com padrão em diamante
7. Dragão com luz RGB LED
8. Cabo FriXionFree portátil
9. Interruptor de DPI
10. Ligar/Desligar
Ajustes dos indicadores LED
※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI.
Mouse pil kapasitesini öğrenmek için Dragon LED göstergesinin rengine bakın.
Pil kapasitesi
11. Czujnik optyczny
12. Gniazdo ładowania
13. Ślizgacze PTFE
14. Moduł (używany w celu uaktywnienia myszy
CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)
15. Złącze sprężynowe (używane, gdy mysz
CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS
jest ładowana)
16. Gniazdo modułu (służy do włożenia modułu MSI)
17. Złącze USB Type-C
18. Antypoślizgowy pasek ładowarki
Należy kilka razy użyć poniższych kombinacji przycisków w celu wybrania preferowanego ustawienia.
• Przełącznik DPI + prawy przycisk = regulacja poziomu jasności podświetlenia LED
• Przełącznik DPI + kółko przewijania = wybór efektu podświetlenia LED
• Przełącznik DPI + boczny przycisk 1 = regulacja szybkości efektu podświetlenia
• Przełącznik DPI + boczny przycisk 2 = wybór koloru podświetlenia LED
※ Maksimum DPI: 12000 (yazılım ile)
Português
Visão geral
1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko przewijania
4. Boczny przycisk 1 (ustawienie domyślne:
następna strona)
5. Boczny przycisk 2 (ustawienie domyślne:
poprzednia strona)
6. Antypoślizgowy uchwyt w romby
7. Logo smoka z podświetleniem LED RGB
8. Przenośny kabel FriXionFree
9. Przełącznik DPI
10. Wyłącznik
Dostosowywanie wskaźników LED
Pil Kapasitesi Göstergesi
Leggi il colore del LED Dragon RGB per conoscere la capacità della batteria del mouse.
Polski
Capacidade da bateria Cor do LED
70% - 90%
Oddychające zielone
50% - 70%
Oddychające żółte
30% - 50%
Oddychające pomarańczowe
10% - 30%
Oddychające czerwone
0% - 10%
Migające czerwone
※ Poziom naładowania baterii w procentach (%) można
także sprawdzić w Dragon Center/ MSI Center
※ Napięcie/natężenie znamionowe: 5 V == 250mA;
Maks. temperatura robocza: 40°C
※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie
firmy MSI
90% - 100%
Verde estático
70% - 90%
Verde intermitente lento
50% - 70%
Amarelo intermitente lento
30% - 50%
Laranja intermitente lento
10% - 30%
Vermelho intermitente lento
0% - 10%
Vermelho intermitente
※ A percentagem da bateria (%) pode também ser
encontrada no Dragon Center / MSI Center
※ Tensão/corrente nominal: 5V == 250mA;
Temperatura máxima em funcionamento: 40 °C
※ Para obter mais informações, visite o website oficial
da MSI.
對折線
Nederlands
Overzicht
Norsk
Oversikt
1. Knop Links
2. Knop Rechts
3. Scrollwiel
4. Zijknop 1 (standaardinstelling: Volgende pagina)
5. Zijknop 2 (standaardinstelling: Vorige pagina)
6. Antislipgreep met diamantpatroon
7. Dragon RGB LED-lampje
8. Draagbare FriXionFree-kabel
9. DPI-schakelaar
10. Aan/uit schakelen
11. Optische sensor
12. Laadpoort
13. PTFE-skates
14. Dongle (gebruikt wanneer CLUTCH GM31
LICHTGEWICHT DRAADLOOS actief is)
15. Pogo-pen (gebruikt wanneer CLUTCH GM31
LICHTGEWICHT DRAADLOOS wordt
opgeladen)
16. Dongle-poort (gebruikt wanneer MSI-dongle
wordt geplaatst)
17. USB Type-C-aansluiting
18. Antislipstrook lader
Gebruik de volgende knoppen in combinatie herhaaldelijk tot de gewenste selectie wordt gemaakt.
• DPI-schakelaar + knop rechts = pas de LED-helderheidsniveaus
• DPI-schakelaar + scrollwiel = selecteer een LED-verlichtingseffect
• DPI-schakelaar + zijknop 1 = pas de snelheid van het verlichtingseffect aan
• DPI-schakelaar + zijknop 2 = selecteer een LED-kleur
※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI.
DPI-voorinstellingen met 5 niveaus
De hogere DPI wordt aanbevolen voor monitors met hogere resolutie. Druk herhaaldelijk op de
DPI-schakelaar onder de muis tot de gewenste selectie is gemaakt.
LED-kleur
DPI
Blauw
400
Paars
800
Rood
1600 (standaard)
Geel
3200
Groen
6400
※ Maximum DPI: 12000 (door software)
90% - 100%
Constant groen
70% - 90%
Ademend groen
50% - 70%
Ademend geel
30% - 50%
Ademend oranje
10% - 30%
Ademend rood
0% - 10%
Knipperend rood
※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.
※ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officialle hjemmeside.
5 Forudindstillede DPI-konfigurationer
Høyere DPI anbefales ved skjermer med høyere oppløsning. Trykk DPI-bryteren under musen flere
En højere DPI-indstilling anbefales på skærme med højere opløsninger. Tryk gentagne gange på
ganger til det riktige er valgt.
DPI-kontakten under musen, indtil du har den foretrukne indstilling.
LED-farge
DPI
Indikatorfarve
DPI
Blå
400
Blå
400
Lilla
800
Lilla
800
Rød
1600 (standard)
Rød
1600 (standard)
3200
Gul
3200
Grøn
6400
※ Maksimal DPI: 12000 (i programvare)
Les fargen på Dragon RGB LED-indikatoren for å finne batterikapasiteten til musen.
Læs farven på Dragon RGB LED-indikatoren for, at se musens batteriniveau.
LED-farge
Batteriniveau
Indikatorfarve
90% - 100%
Lyser grønt
90% - 100%
Lyser grøn
70% - 90%
Puster grønt
70% - 90%
Blinker langsomt grøn
50% - 70%
Puster gult
50% - 70%
Blinker langsomt gul
30% - 50%
Puster oransje
30% - 50%
Blinker langsomt orange
10% - 30%
Puster rødt
10% - 30%
Blinker langsomt rødt
0% - 10%
Blinker rødt
0% - 10%
Blinker rødt
※ Batteriprosent (%) finner du også i Dragon Center /
MSI Center
※ Nominell spenning / strøm : 5 V == 250mA ; Maksimal
driftstemperatur: 40 °C
※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.
※ Maksimum DPI: 12000 (efter software)
Batteri-indikator
Batterikapasitet
1. Ліва кнопка
2. Права кнопка
3. Коліщатко прокручування
4. Бічна кнопка 1 (За замовчуванням: Наступна
сторінка)
5. Бічна кнопка 2 (За замовчуванням: Попередня
сторінка)
6. Ромбовидний рельєф проти ковзання
7. Індикатор Dragon RGB LED
8. Портативний кабель FriXionFree
9. Перемикач DPI
10. Перемикання Увімкнути/Вимкнути
11. Оптичний датчик
12. Порт для зарядження
13. Ролики PTFE
14. Ключ (Застосовується, коли активне
CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)
15. Пружинна штифта (застосовується при
перезарядженні CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS)
16. Порт ключа (застосовується, коли вставлено
ключ MSI)
17. Сполучувач USB Type-C
18. Подовжувач зарядження з покриттям від
ковзанням
Регулювання світлодіодних індикаторів
Повторно користуйтеся наступними поєднанням кнопок, доки не буде зроблено бажаний вибір.
• Перемикач DPI + Права кнопка = регулює рівні яскравості світлодіодів
• Перемикач DPI + Коліщатко прокручування = вибір ефекту світлодіодного освітлення
• Перемикач DPI + Бічна кнопка 1 = регулювання швидкості ефекту освітлення
• Перемикач DPI + Бічна кнопка 2 = вибір кольору світлодіоду
※ Більше інформації про обслуговування подано на офіційному веб-сайті MSI.
5-nivåers DPI-forhåndsinnstillinger
Batterikapasitetsindikator
※ Batterijpercentage (%) kan men tevens vinden in Dragon
Center / MSI Center
※ Nominale spanning / stroom : 5V == 250mA;Maximum
bedrijfstemperatuur : 40 °C
※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI
11. Optisk sensor
12. Opladningsport
13. PTFE-skøjter
14. Dongle (bruges når CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS er aktiv)
15. Pogo-stift (bruges når CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS oplades)
16. Dongle-port (bruges når MSI Dongle tilsluttes)
17. USB Type-C-stik
18. Oplader med skridsikker strimmel
Justeringer af LED-indikatorer
6400
Українська
Загальний Огляд
1. Venstre knap
2. Højre knap
3. Rullehjul
4. Sideknap 1 (standardindstilling: Næste side)
5. Sideknap 2 (standardindstilling: Forrige side)
6. Diamantformet skridsikkert greb
7. Dragon RGB LED-lys
8. Bærbart gnidningsfrit kabel
9. DPI-skifteknap
10. Tænd/sluk
Brug følgende knapper sammen gentagne gange, indtil du har den foretrukne indstilling.
• DPI-kontakt + højre knap = juster lysstyrken på LED-lyset
• DPI-kontakt + rullehjul = vælger en LED-lyseffekt
• DPI-kontakt + sideknap 1 = juster hastigheden på lyseffekten
• DPI-kontakt + sideknap 2 = vælg en LED-farve
Grønn
Lees de kleur van de Dragon RGB LED-indicator voor informatie over de batterijcapaciteit van de muis.
LED-kleur
11. Optisk sensor
12. Ladeport
13. PTFE-skøyter
14. Dongle (brukes når CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS er aktiv)
15. Fjærpinne (brukes når CLUTCH GM31
LIGHTWEIGHT WIRELESS lades)
16. Dongle-port (brukes når MSI-dongle er satt inn)
17. USB Type-C kontakt
18. Angisklistrimmel for lader
Bruk følgende knapper i kombinasjon gjentatte ganger til det riktige er valgt.
• DPI-bryter + høyre knapp = juster LED-lysstyrkenivå
• DPI-bryter + rullehjul = velg en LED-lyseffekt
• DPI-bryter + sideknapp 1 = juster lyseffekthastigheten
• DPI-bryter 2 + sideknapp 2 = velg en LED-farge
Gul
Indicator van batterijcapaciteit
Batterijcapaciteit
Oversigt
1. Venstre knapp
2. Høyre knapp
3. Rullehjul
4. Sideknapp 1 (standardinnstilling: neste side)
5. Sideknapp 2 (standardinnstilling: forrige side)
6. Diamantmønster antislipgrep
7. Dragon RGB LED-lampe
8. Bærbar FriXionFree-kabel
9. DPI-bryter
10. Bryter på/av
Justere LED-indikatorer
Afstellingen LED-indicatoren
Dansk
※ Batteriprocenten (%) kan også findes i Dragon Center/
MSI Center
※ Klassificeret spænding/strøm: 5V == 250mA, maksimum
driftstemperatur: 40 °C
※ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officialle
hjemmeside
Попередні налаштування 5 рівнів DPI
Вище DPI рекомендовано для моніторів з вищою роздільною здатністю. Повторно натискайте
перемикач DPI, що знаходиться внизу на миші, доки не зробите бажаний вибір.
Колір світлодіоду
DPI
Блакитний
400
Фіолетовий
800
Червоний
1600 (за замовчуванням)
Жовтий
3200
Зелений
6400
※ Максимальне DPI: 12000 (за ПЗ)
Індикатор ємності акумулятора
Колір світлодіодного індикатора Dragon RGB позначає ємність акумулятора миші.
Бмність акумулятора
Колір світлодіода
90% - 100%
Постійний зелений
70% - 90%
Пульсація зеленим
50% - 70%
Пульсація жовтим
30% - 50%
Пульсація оранжевим
10% - 30%
Пульсація червоним
0% - 10%
Спалахи червоним
※ Відсоток (%) зарядження акумулятора також подано у
Dragon Center / MSI Center
※ Номінальна напруга / струм: 5 В== 250мA;
Максимальна температура експлуатації : 40 °C
※ Більше інформації про обслуговування подано на
офіційному веб-сайті MSI
對折線
RoHS
български
Общ преглед
1. Ляв бутон
2. Десен бутон
3. Колелце за превъртане
4. Страничен бутон 1 (настройка по
подразбиране: следваща страница)
5. Страничен бутон 2 (настройка по
подразбиране: предишна страница)
6. Захват против хлъзгане с диамантена шарка
7. Dragon RGB LED индикатор
8. Преносим кабел FriXionFree
9. DPI бутон
10. Включване/изключ
11. Оптичен сензор
12. Порт за зареждане
13. PTFE Skates
14. Ключ за порт (използва се, когато CLUTCH
GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS е активен)
15. Pogo извод (използва се, когато се зарежда
CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)
16. Порт на ключ за порт (използва се, когато е
поставен ключ за порт MSI)
17. USB Type-C конектор
18. Лента против плъзгане на зарядното
устройство
Използвайте следните бутони в комбинация няколко пъти, докато не направите предпочитания
избор.
• DPI ключ + десен бутон = регулира нивата на яркост на LED
• DPI ключ + колелце за превъртане = избор на ефект на LED осветление
• DPI ключ + страничен бутон 1 = регулиране на скоростта на светлинните ефекти
• DPI ключ + страничен бутон 2 = избор на LED цвят
※ За повече информация, посетете официалния уеб сайт на MSI.
5 нива на предварително зададени DPI настройки
По-висока стойност на DPI се препоръчва за монитори с по-висока разделителна способност.
Натиснете няколко пъти DPI ключа, намиращ се под мишката, докато направите желания избор.
DPI
Синьо
400
Лилаво
800
Червено
1600 (по подразбиране)
Жълто
3200
Зелено
6400
ISED Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation,
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
to the following two conditions: (1)This device may not cause interference.(2)This device
限用物質含有情況標示聲明書
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
Индикатор на капацитета на батерията
Вижте цвета на Dragon RGB LED индикатора, за да разберете какъв е капацитетът на батерията
на мишката.
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures:
Непрекъснато зелено
70% - 90%
Пулсиращо зелено
50% - 70%
Пулсиращо жълто
30% - 50%
Пулсиращо оранжево
10% - 30%
Пулсиращо червено
0% - 10%
Мигащо червено
限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols
單元 Unit
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux
印刷電路及電子組件
CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux
外殼
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
滾輪裝置
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
fonctionnement.
RF Exposure Statement
—
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
有害物质
部件名称
établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec
印刷电路板组件*
une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
外壳及附件
been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere
取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大
defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure
功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;
compliance with FCC regulations.
經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電
信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波
铅
(Pb)
汞
(Hg)
Mouse
FCC I4L-GM31W
NCC
IC
XXXXXXXXXXXXXX
3715A-GM31W
Dongle
I4L-GM31WD
XXXXXXXXXXXXXX
3715A-GM31WD
Specifications
10
Mouse Input/輸入 : DC 5.0V/250mA
Dongle Input/輸入 : DC 5.0V/30mA
Mouse/ Dongle Frequency range :
2.403- 2.480GHz
Mouse Output power :0dbm
Dongle output power :0dbm
R-R-MSI-GM31WC
R-R-MSI-GM31WD
상호 : (주) 엠에스아이코리아
상호 : (주) 엠에스아이코리아
상호 : (주) 엠에스아이코리아
제품명 : 특정소출력 무선기기
제품명 : 리시버 (Receiver)
제품명 : 충전기
(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명 : GM31WD
모델명 : GM31WC
모델명 : GM31W
제조년월 : 2022년
제조년월 : 2022년
제조년월 : 2022년
제조자 및 제조국가 : MSI/중국
제조자 및 제조국가 : MSI/중국
제조자 및 제조국가 : MSI/중국
六价铬
多溴联苯
(Cr (VI)) (PBB)
多溴二苯醚
(PBDE)
在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志,标志内的数字表示在
正常的使用状态下的产品环保使用年限。
輻射性電機設備之干擾。
R-R-MSI-GM31W
镉
(Cd)
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求
以下。
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标
准规定的限量要求。
* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等。
表中标有 "X"的所有部件都符合欧盟 ROHS 法规。
at the following internet address: www.msi.com
※ Процентът на батерията (%) можете да откриете
и в Dragon Center / MSI Center
※ Номинално напрежение/Ток : 5V == 250mA;
Макс. тепмература на работа: 40°C
※ За повече информация, посетете официалния
уеб сайт на MSI
多溴二苯醚
Polybrominated
diphenyl ethers
(PBDE)
—
distance 20cm between the radiator and your body.
NCC警語
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available
多溴聯苯
Polybrominated
biphenyls
(PBB)
無線接收器及配件
could void the user's authority to operate the device. Where shielded interface cables have
CE宣告:Hereby, MSI declares that the radio equipment type GM31W is in compliance with
六價鉻
Hexavalent
chromium
(Cr+6 )
鎘
Cadmium
(Cd)
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1:“Exceeding 0.1 wt %" and “exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the
restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2:“○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.
備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3:The “—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC CNR‐102
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
汞Mercury
(Hg)
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
鉛Lead
(Pb)
suivantes :(1)L’appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L’appareil doit accepter tout
This equipment complies with FCC/IC RSS‐102 radiation exposure limits set forth for an
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
Kапацитет на батерията LED цвят
90% - 100%
設備名稱:無線滑鼠,型號(型式): GM31W
Equipment name
Type designation (Type)
the device.
Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance
※ Макс. DPI: 12000 (софтуерно)
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking
must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
Настройки на LED индикатори
LED цвят
FCC Compliance Statement
MSI-Europe Eindhoven 5706 5692 ER Son
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement