Electrolux W455H User manual

Electrolux W455H User manual

Bruksanvisning

Tvättmaskin

W455H

Typ W.55.H

Compass Control

Bruksanvisning översatt från 438 9212-51

438 9212-50/SE

2010.03.26

Innehåll

Innehåll

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Säkerhetsföreskrifter..................................................................................... 5.

Allmänt.......................................................................................................... 7

. Manöverpanel........................................................................................... 7.

. Manövervred............................................................................................. 7

. Display...................................................................................................... 8

. Snabbvalsknappar.................................................................................... 8

Tvättprogram................................................................................................. 9

Startmeny.................................................................................................... 10

. Start........................................................................................................ 10

. Tillval....................................................................................................... 10.

. Programtid.............................................................................................. 1

. Fördröjd.start.......................................................................................... 1

. Info.......................................................................................................... 1

. Tillbaka................................................................................................... 1

Funktioner.vid.tvättning.............................................................................. 15.

. Start........................................................................................................ 15.

. Snabbmatning........................................................................................ 15

. Paus........................................................................................................ 15.

. Byte.eller.avbryta.ett.tvättprogram.efter.start........................................ 15

. Tvättmedelsbehållare............................................................................. 16.

. Återstående.tid....................................................................................... 17.

Handhavande.............................................................................................. 19.

. Start.med.manövervred.......................................................................... 19.

. Start.med.snabbval................................................................................ 21.

Felmeddelande........................................................................................... 2.

Underhåll..................................................................................................... 25

.

Tillverkaren.förbehåller.sig.rätten.till.ändringar.av.konstruktions-..

och.materialspecifikation.

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter

Maskinen är avsedd endast för vattentvätt.

Barn får inte använda maskinen.

Fyll inte på maskinen med vatten från slang.

Låset på maskinens lucka får under inga omständigheter kopplas bort.

Om det uppstår något fel i maskinen måste det rapporteras så snart som möjligt till den som har ansvaret för maskinen. Detta är viktigt både för din och andras säkerhet.

Maskinen är inte avsedd att användas av personer (även barn) som är fysiskt eller psykiskt handikappade eller saknar erfarenhet och kunskap. Sådana personer måste få instruktioner av den person, som har ansvaret för deras säkerhet, om hur maskinen ska användas. Barn måste övervakas så att de inte leker med maskinen.

All extern utrustning som kopplas till maskinen skall vara CE/EMC-godkänd och anslutas med godkänd skärmad kabel.

5

För att förhindra skador på exempelvis elektronik som kan uppstå på grund av kondens bör maskinen stå 24 timmar i rumstemperatur innan den tas i bruk första gången.

6

Allmänt

Allmänt

Manöverpanel

1

Val.av.tvättprogram.och.tillval.samt.start.och.stopp.av.maskinen.sker.från.

manöverpanelen..På.panelen.finns.ett.manövervred.och.en.display..Vissa.

1

Snabbvalsknappar

Display

��

6614

Alternativ.1

6611

Alternativ.2

maskiner.är.även.utrustade.med.två.snabbvalsknappar.

Manövervred

Manövervredet.används.för.val.av.tvättprogram,.

tillval.och.eventuella.andra.funktioner.

2

3

Man.väljer.genom.att.vrida.vredet.tills.önskat.val.

markerats.på.displayen.

Man.bekräftar.sitt.val.genom.att.trycka.på..

vredet.

Proceduren.upprepas.tills.önskade.val.är..

utförda.

2

3

Manövervred

620

6179

7

6180

8

Allmänt

Display

4

Displayen.presenterar.tvättprogram.och.tillval.

samt.tilläggsfunktioner..I.displayens.högerkant.

indikerar."pil.upp".respektive."pil.ner".att.det.

finns.fler.val.i.den.aktuella.menyn..Vrid.på.vredet.

för.nästa.program

Under.drift.visas,.i.displayen,.även.annan.information.avsedd.för.användaren.

Observera!

Om hela texten för aktuell rad ej får plats i displayen kommer radens första textdel att visas en stund och därefter rullar resterande text fram och radens andra textdel visas.

Sekvensen upprepas så länge denna textrad

är aktiverad.

Snabbvalsknappar

5

Maskinen.kan.vara.utrustad.med.två.knappar.för.

snabbval.av.två.förinställda.tvättprogram.

När.en.av.dessa.knappar.aktiveras.kommer.

angivet.tvättprogram.att.väljas.direkt.och.maskinen.startar.automatiskt.om.luckan.stängts.innan.

knappen.aktiveras.

661

4

NORMAL 60

5

Alternativ 1

6612

��

Alternativ 2

6609

6182

6610

Allmänt

Tvättprogram

Maskinen.är.programmerad.med.ett.antal.tvättprogram.anpassade.till.det.användningsområde.

som.maskinen.är.avsedd.för.

1

Följande.tvättprogram.kan.förekomma:

Tvättprogram.Normal..Bomull..Full.last..Olika.

temperaturer.kan.väljas.

2

Tvättprogram.Syntet..Blandmaterial..Halv.last..

Olika.temperaturer.kan.väljas.

3

Tvättprogram.Mild.med.skongång,.0°C..

Halv.last.

4

Tvättprogram.Ylle,.40°C..Halv.last.

5

Tvättprogram.Handtvätt,.

mycket.skonsamt.

0°C...

Halv.last.

6

Cetrifugeringsprogram..Maskinen.centrifugerar.

tre.minuter,.används.exempelvis.om.man.vill.

centrifugera.plagg,.som.tvättats.för.hand.

3

1

2

4

NORMAL

SyNtet

MILD 30 yLLe

5

HANDtVÄtt

6

6277

6278

6186

6187

6187

3 MIN. ceNt

6276

9

10

Allmänt

Startmeny

1

Efter.val.av.tvättprogram.kommer.en.startmeny.

upp.på.displayen..Här.kan.man.komplettera.valt.

tvättprogram.med.upp.till.två.tillval.(på.vissa.

maskiner),.välja.hur.maskinen.skall.starta.samt.få.

information.om.valt.tvättprogram..För.mer.information,.se.under.respektive.rubrik.

Om.valt.alternativ.ej.får.användas,.visas.texten.

"Ej.tillåten.funktion".i.displayen.

Start

Tvättprogrammet.startar.direkt.vid.tryck.på..

manövervredet.

Tillval

2

Innan.tvättprogrammet.startas.kan.valt.tvättprogram.kompletteras.med.upp.till.två.tillval..

Aktiverat.tillval.indikeras.i.displayen.under.tvättprogrammets.namn.som."Tillval.1",."Tillval.2".

osv..

Följande.tillval.kan.förekomma:

"FörSköljNINgAr".

3

Valt.tvättprogram.kompletteras.med.två.försköljningar.på.vardera.2.minuter.

"FörTV äTT"

4

Valt.tvättprogram.kompletteras.med.en.förtvätt.

"HÅrT.SMUTSAT".

5

Valt.tvättprogram.kompletteras.med.en.förtvätt,.

tiden.för.huvudtvätt.ökas.och.vid.temperaturer.

över.41°C.ökas.temperaturen.med.8.°C.

1

6204

60°

NORMAL 60

tILLVAL 1

StARt

STArT

TIllVAl

PrOgrAMTID,.MIN.

FörDröjD.STArT

INFO

AUTOMATISk.OMSTArT

TIllBAkA

6179/6180

2

3

4

60°

NORMAL 60

tILLVAL 1

tILLVAL

VÄLj fuNktION föRSköLj

VÄLj fuNktION föRtVÄtt

Aktiverat.

tillval

6204

6204

6204

5

VÄLj fuNktION

HåRt SMutSAt

6204

Allmänt

"Ej.FörTVäTT"

6

Maskinen.utesluter.förtvätten.i.valt.tvättprogram.

"läTT.SMUTSAT"

7

Temperaturen.sänks.med.5.°C.vid.alla.temperaturer.och.tiden.minskas.med.4.minuter.

"SNABBTVäTT"

8

Maskinen.utesluter.valt.tvättprograms.förtvätt.

och.minskar.slutcentrifugeringen.med.2.minuter.

"Hög rE.NIVÅ".

9

Valt.tvättprograms.alla.vattennivåer.höjs.

"SköljSTOPP"

10

Valt.tvättprogram.stannar.före.sista.sköljningen..

För.att.fylla.på.vatten.och.gå.vidare.i.tvättprogrammet.måste.manövervredet.tryckas.in.

"ExTrA.SköljNINg"

11

ger.en.extra.sköljning.i.valt.tvättprogram.

6

7

8

9

VÄLj fuNktION ej föRtVÄtt

VÄLj fuNktION

LÄtt SMutSAt

VÄLj fuNktION

SNAbbtVÄtt

VÄLj fuNktION

HögRe NIVå

11

6204

6204

6204

6204

10

VÄLj fuNktION

SköLjStOpp

6204

11

VÄLj fuNktION extRA SköL

6204

12

Allmänt

"SkONCENTrIFUgErINg"

12

I.valt.tvättprogram.utesluts.centrifugeringen.mellan.sköljningar.och.slutcentrifugering.blir.kortare.

"kOrT.CENTrIFUgErINg"

13

Slutcentrifugering.i.valt.tvättprogram.minskas.

med.4.minuter.

"ExTrA.CENTrIFUgErINg"

14

Slutcentrifugering.i.valt.tvättprogram.ökas.med..

2.minuter.

"CENTrIFUgErINg.(TID)."

15

Tiden.för.slutcentrifugering.i.valt.tvättprogram.

kan.väljas.

12

13

14

VÄLj fuNktION

SkONceNtR

VÄLj fuNktION kORt

VÄLj fuNktION extRA

6204

6204

6204

15

VÄLj fuNktION ceNtRIfug

6204

Allmänt

1

Programtid

16

Visar.ungefärlig.tvättid.för.valt.program.

Fördröjd start

I.denna.meny.kan.man.ställa.in.en.fördröjning.på.

upp.till.99.timmar.och.59.minuter.innan.maskinen.startar.valt.tvättprogram.

17

18

Pilen.i.menyn.visar.den.kolumn.som.justeras..

Vrid.vredet.medurs.för.att.ställa.in.önskat.tal..

Vrid.vredet.moturs.för.att.flytta.till.nästa.kolum..

När.inställningen.är.klar,.tryck.på.vredet.för.att.

kvittera.

Tiden.till.start.börjar.räknas.från.det.att.inställd.

tid.bekräftats.

Om.funktionen.inte.är.tillåten.för.valt.tvättprogram.meddelas.detta.på.displayen.

Info

19

I.denna.meny.presenteras.information.om.valt.

tvättprogram.

Tillbaka

Åter.till.programvalsmeny

16

17

6204

18

19

60°

NORMAL 60

43 pROgRAMtID, MIN

60°

NORMAL 60

föRDRöjD StARt tIMMAR:MINuteR

00:00

ej tILLåteN fuNktION

xxxx

6204

6204

6204

Allmänt

Funktioner vid tvättning

START

1

Vrid.manövervredet.till.rad.STArT..Tryck.vredet.

för.att.starta.valt.program.

2

För.maskiner.utrustade.med.snabbvalsknappar.

startas.förvalda.tvättprogram.direkt.med.respektive.knapp.

SNABBMATNING

3

Vrid.på.manövervredet.under.pågående.tvättprogram.

4

Tvättprogrammets.olika.steg.kommer.att.visas.

i.displayen..Vrid.vredet.till.önskat.programsteg.

och.tryck.in.vredet..Maskinen.kommer.nu.att.

hoppa.fram.till.valt.steg.och.fortsätta.programmet.därifrån..

PAUS

5

Tryck.på.manövervredet.för.att.erhålla.pausfunktion..Återstarta.tvättprogrammet.genom.ett.nytt.

tryck.på.manövervredet.

Observera!

Under pausen är luckan låst och avloppsventilen stängd.

Byte eller avbryta ett tvättprogram efter start

6

Tryck.på.manövervredet.för.pausfunktion..Vrid.

vredet.för.att.komma.till.menyn.och.välj.funktion.

Om.inget.program.väljes.återgår.maskinen.till.

pausläge.efter.10.sekunder.

1

Aktiverat.

tillval

60°

NORMAL 60

tILLVAL 1

StARt

2

6612

��

661

6204

3

4

Alternativt

SNAbbMAtA

HuVuDtVÄtt 1

HuVuDtVÄtt 2

HuVuDtVÄtt 3 töMNINg 1 ceNtRIfugeRINg 1

6609

6610

6179

5

15

6180

6180

6

16

Allmänt

Tvättmedelsbehållare

7

Förtvätt,.pulver-.eller.flytande.tvättmedel,.

om.tillval."Förtvätt".valts.

Huvudtvätt..Två.fack,.ett.för.pulvertvättmedel.och.ett.för.flytande.tvättmedel.

Sköljmedel.,.flytande

7

Alt.

6229

Allmänt

Återstående tid

8

När.tvättning.startat.visas.i.displayens.underkant.

återstående.tid.för.valt.tvättprogram..Tiden.anges.

i.minuter.

För.beräknin g.av.återstående.tid.använder.maskinen.en.beräkningsmodell.baserad.på.tiderna.för.

tidigare.använda.program.

8

60°

NORMAL 60

HuVuDtVÄtt

åteRStåeNDe tID 20

17

6204

Handhavande

Handhavande

Start med manövervred

1

•. Välj.önskat.tvättprogram.med.manövervredet.

och.bekräfta.genom.att.trycka.på.vredet.

2

•. lägg.till.eventuella.tillval.till.valt.tvättprogram..

Välj.ur.listan.med.manövervredet.och.bekräfta.

genom.att.trycka.på.vredet..

.

Observera!

Max två tillval kan göras till respektive tvättprogram

•. Om.maskinen.är.utrustad.med.myntmätare,.

lägg.i.korrekt.mängd.mynt/poletter.

3

4

5

•. Välj.STArT.med.manövervredet.och.tryck.på.

vredet.

.

Observera!

Alla program är inte försedda med viktmätning.

•. Maskinen.utför.nu.en.vägning.av.lasten...Om.

manövervredet.trycks.in.under.pågående.vägning,.eller.snabbmatning,.avbryts.vägningen.

och.vattenreducering.baserad.på.vikt.uteblir.

•. När.vägningen.är.klar.presenteras.maskinens.

lastförhållande.i.displayen.under.90.sekunder.

och.därefter.startar.tvättprogrammet.automatiskt.

•. Avläs.lasten.för.att.beräkna.mängden.tvättmedel.

.

.

.

.

.

.

.

.

Last

4.–.5,5.kg

.–.4.kg

2.–..kg

0.–.2.kg

•. lägg.i.korrekt.mängd.tvätt-.och.sköljmedel.

6252

5

6204

1

6182

2

6210

3

621

4 last

2-3 kg dosera tvättmedel

6179/6180

6179/6180

6179/6180

19

20

Handhavande

6

7

Observera!

Dosera enligt anvisningarna på tvättmedelspaketet. Överdosera ej.

•. Tryck.på.vredet.

6

6229

7

6180

Handhavande

Start med snabbval

•.

Töm.eventuella.fickor.

1

2

3

•. Stäng.luckan

•. Tryck.på.snabbvalsknappen.för.önskat.program.

•. Om.maskinen.är.utrustad.med.myntmätare,.

lägg.i.korrekt.mängd.mynt/poletter.

.

Observera!

När en av dessa knappar aktiveras kommer angivet tvättprogram att väljas direkt och maskinen startar automatiskt.

Alla program är inte försedda med viktmätning.

•.

Maskinen.utför.nu.en.vägning.av.lasten..Om.

manövervredet.trycks.in.under.pågående.vägning,.eller.snabbmatning,.avbryts.vägningen.

och.vattenreducering.baserad.på.vikt.uteblir.

•. När.vägningen.är.klar.presenteras.maskinens.

lastförhållande.i.displayen.under.90.sekunder.

och.därefter.startar.tvättprogrammet.

•. Avläs.lasten.och.använd.nedanstående.tabell.

för.att.beräkna.mängden.tvättmedel.

4

5

.

.

.

.

.

.

.

.

Last

4.–.5,5.kg

.–.4.kg

2.–..kg

0.–.2.kg

•. lägg.i.korrekt.mängd.tvätt-.och.sköljmedel.

Observera!

Dosera enligt anvisningarna på tvättmedelspaketet. Överdosera ej.

•. Tryck.på.vredet.

6611

6252

6204

1

6614

2

3

4

��

� last

2-3 kg dosera tvättmedel

21

6229

5

6180

Felmeddelande

Felmeddelande

1

Ett.fel.i.programmet.eller.i.maskinen.indikeras.

med.ett.felmeddelande.som.består.av.en.felkod.

och.en.klartext.

Återställning.av.felkod.och.återstart.av.tvättprogrammet,.kan.göras.genom.ett.kort.tryck.på.

vredet..Om.felkoden.återkommer.efter.återställning.göres.en.total.återställning.genom.att.hålla.

vredet.intryckt.i.minst.10.sek..Man.går.nu.ur.

pågående.tvättprogram.och.luckan.kan.öppnas,.

förutsatt.att.det.inte.finns.något.vatten.kvar.i.

maskinen.

Felsökning.enligt.nedanstående.

Observera!

Vissa felkoder gör att luckan inte går att öppna förrän 5 minuter efter återställning. Försök då inte att starta något program.

1

feL

001

INget VAtteN

2

6204

Kod Meddelande

001. INgET.VATTEN.

002. lUCkAN.öPPEN.

00. lUCklÅS.FEl.

007. TrUMMA.öVErFYllD.

010. TrUMMA.Ej.TöMD.

Felorsak/Åtgärd

Vattennivåkvittens.saknas.inom.fastställd.tid...

kontrollera.att.vattenkranarna.är.öppna.

lucklägeskvittens.saknas.under.programkörning..öppna.och.stäng.luckan.

lucklåskvittens.saknas.inom.fastställd.tid..öppna.och.

stäng.luckan.

Vattennivå.över.fastställt.säkerhetsvärde.under.

programkörning..Försök.att.återstarta.maskinen.

Vattennivå.är.över.fastställt.värde.efter.avlopp..kontrollera.

att.avloppet.inte.är.igentäppt.av.ludd.eller.skum..Försök.

att.återstarta.maskinen.

Vid.ann

at.felmeddelande.eller.återkommande.felmeddelande,.kontakta.servicepersonal.

Underhåll

Underhåll

Dagligen

•. rengör.luckpackningen.från.tvättmedelsrester.

•. kontrollera.att.luckan.inte.läcker.

•. rengör.tvättmedelslådan.och.torka.av.maskinen.med.en.fuktig.trasa.

•. kontrollera.att.avloppsventilen.inte.läcker./.att.avloppspumpen.inte.

läcker.och.rensa.filter.

•. Starta.maskinen.och.kontrollera.att.luckan.är.spärrad.under.programmets.gång..Snabbmata.programmet.till.stopp.och.kontrollera.att.luckan.

inte.kan.öppnas.förrän.efter.programslut.

Varje månad

•. kontrollera.att.ventiler,.slangar.och.anslutningar.inte.läcker.

•. Avlägsna.eventuell.textilludd.vid.avloppsanslutningen,.skarvar.på.

avloppsledningen.etc.

Var tredje månad

•. Bryt.strömmen.till.maskinen.

•. Stäng.av.vattentillförseln.och.släpp.ut.trycket.från.inloppsslangarna.

•. Ta.av.vatteninloppsslangarna.från.baksidan.på.maskinen.och.rensa.eller.

byt.ut.inloppsfiltren.

•. rengör.tvättmedelslådan.noggrant.

•. Demontera.maskinens.topp-.och.frontpanel.

•. Tvätta.bort.tvättmedel.och.andra.kemikalier.från.panelerna.så.att.de.inte.

rostar.

•. kontrollera.att.inga.läckor.förekommer.inne.i.maskinen..reparera.vid.

behov.

•. rengör.packningen.runt.luckan.

•. Återmontera.maskinens.topp-.och.frontpanel.

•. Avkalkning..Använd.ett.program.med.hög.temperatur.och.tillsätt.ett.

avkalkningsmedel,.exempelvis.citronsyra.

25

Washer extractors, Tumble dryers, Hydro extractors

Types:

W.55H., W3..., WN3..., W4.H., EXSM.X., H1..., N1130.., N1190.., N2..., N3..., N4..., N5...

Product standards:

EN 60335-2-4, -7, -11

EMF standards:

EN 50366:2003 + A1

EMC standards:

EN 61000-6-1 (2001) W.55H., W3..., W4.H., N1130, N1190, N2..., N3...

EN 61000-6-3 (2001) W.55H., W3..., WN3..., W4.H., EXSM.X., N1130, N1190, N2..., N3...

A11 (2003) WN3..., N5...

EN 61000-3-11 (2001) EXSM.X.

EN 61000-6-2 (2005) WN3..., N4..., N5...

EN 61000-6-3 (2007) N4...

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Sverige försäkrar under eget ansvar att denna produkt, med typbeteckning och enl. ovan, är tillverkad i

överensstämmelse med följande direktiv:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (gäller endast N'''''' och WN3...)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

CE Declaration of conformity

We, Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Sweden declare under our sole responsibility that the product of the type stated above is manufactured in conformity with the following EU directives:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (N''''''... and WN3... only)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

EG-Konformitätserklärung

Wir, die, Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Schweden erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt mit der oben genannten Typenbezeichnung mit folgenden EU-Richtlinien übereinstimmt:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (Nur N'''''' und WN3...)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

Déclaration de conformité CE

Nous, Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Suède déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit des type et numéro de série indiqués ci-dessus est fabriqué conformément aux directives UE suivantes:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (N'''''' et WN3... uniquement)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

Declaración de conformidad CE

Electrolux Laundry Systems Sweden AB con sede en SE-341 80 Ljungby, Suecia declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto cuyo tipo se especifica en el encabezado se ha fabricado conforme a las siguientes directivas:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (vale sólo N'''''' y WN3)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

Erklæring om EU-overensstemmelse

Vi Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Sverige erklærer på eget ansvar, at produktet med typebetegnelse som angivet er fremstillet i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (gælder kun N'''''' og WN3...)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Ruotsi vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tuote, jonka tyyppitunnus lukee yllä, on valmistettu seuraavien [EU]-direktiivien mukaisesti:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (vain N'''''' ja WN3...)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

EF-samsvarserklæring

Vi, Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Sverige, erklærer på eget ansvar at dette produktet, med typebetegnelse og produksjonsnummer som angitt nedenfor, er produsert i samsvar med bestemmelsene i følgende direktiver:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (gjelder bare N'''''' og WN3... )

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

EG-Conformiteitsverklaring

Wij, Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Zweden verklaren hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat het produkt van het type en met het serienum mer zoals hieronder vermeld, is vervaardigd conform de volgende normen:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (alleen N'''''' en WN3...)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

Dichiarazione CE di conformità

Noi Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Svezia dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto del tipo specificato sopra è conforme alle seguenti direttive [UE]:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (solo N'''''' e WN3...)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

Declaração CE de conformidade

Nós, Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Suécia declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto com os números de série e de tipo abaixo indicados é fabricado em conformidade com as seguintes directivas [UE]:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (apenas N'''''' e WN3...)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

H Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 80 Ljungby, Σουηδία

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν του ανωτέρω αναφερόμενου τύπου

κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (N'''''' και WN3... μόνο)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

CE megfelelöségi nyilatkozat

Mi, az Electrolux Laundry Systems Sweden AB

SE-341 8 Ljungby, Svédország felelöségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy az alább megadott típusú termék gyártása a következö EU-irányelvekkel összhangban történik:

• LVD Directive 2006/95/EC

• EMC Directive 2004/108/EC

• GAS Directive 2009/142/EC (csak az N'''''' és WN3... esetén)

• CE Marking Directive 93/68/EEC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• MD Directive 2006/42/EC

Ljungby 2010.08.16

Franco Panno

Vice President Technical Operations

471 1531-43/21

Page 1/2

Translation table for model name to type of approval

C240R

C260R

C290R

T4130

T4190

PD9

T4250

W4850H

W41100H

W4280X

W4350X

W4600X

C240

C260

T4350

T4300S

T4290

T4530

T4650

T4900

T41200

T4900CR

T41200CR

T4300LE

W4105S

W4130S

W4180S

W4250S

W4330S

W475N

W485N

W4105N

W4130N

W4180N

W4250N

W4330N

WD4130H

WD4240H

W4400H

W4600H

Commercial name

W455H

W465H

W475H

W4105H

W4130H

W4180H

W4240H

W4300H

FOM71 CLS

WB4130H

WB4180H

PW9

W475S

W485S

N2...

N3...

N4...

N4...

N4...

N4...

N4...

N4...

N4...

N5...

W4.H.

W4.H.

EXSM.X.

EXSM.X.

EXSM.X.

H1...

H1...

H1...

H1...

H1...

N1130..

N1190..

N1190..

N2...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

WN3...

WN3...

W4.H.

W4.H.

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

Type

W.55H.

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

W3...

Ljungby 2010.08.16

Franco Panno

Vice President Technical Operations

471 1531-43/21

Page 2/2

Skrotning av maskin

När maskinen inte längre skall användas måste den lämnas till en återvinningsstation för destruktion. Många detaljer i maskinen går att återanvända, men den innehåller även annat material som måste tas om hand på ett korrekt sätt. Lämna därför aldrig maskinen eller delar av maskinen i hushållsavfallet, eftersom det kan leda till hälsorisker eller skador på miljön.

Scrapping of machine

When the machine is no longer to be used, it must be submitted to a recycling facility for destruction. The majority of the components in the machine can be reused, but it also contains other material that must be taken care of in the correct way. Therefore, never mix the machine or its parts with domestic waste as this may lead to health hazards or damage to the environment.

Entsorgung des Geräts

Wenn das Gerät nicht länger im Gebrauch ist, muss dieses einer Recyclingstation zur Entsorgung zugeführt werden. Viele Komponenten des Geräts sind recyclingfähig, enthalten aber auch Materialien, die vorschriftsmäßig entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie daher das Gerät oder Geräteteile niemals im Hausmüll, da dies Gefahren für die Gesundheit oder Umweltschäden nach sich ziehen kann.

Mise au rebut de machine

Lorsque la machine n’est plus utilisée, elle doit être déposée à une installation de recyclage pour y être détruite. La majorité des composants de la machine peuvent être réutilisés mais celle-ci contient également d’autres matériaux qui doivent être traités correctement. C’est pourquoi vous ne devez jamais mélanger la machine ou ses pièces avec les ordures ménagères, risque de polution pour l’environnement ou la santé.

Desguace de la máquina

Cuando la máquina no tenga que utilizarse más, ha de entregarse a una instalación de destrucción para su reciclado. La mayor parte de sus componentes pueden volver a utilizarse, pero consta también de otros materiales que han de ser tratados de la manera correcta. Por esa razón nunca mezclar la máquina ni sus partes con la basura doméstica pues esto podría constituir un peligro para la salud o dañar el medio ambiente.

Bortskaffelse af maskinen

Når maskinen ikke længere er i brug, skal den afleveres til destruktion på en genbrugsstation. Mange dele i maskinen kan genanvendes, men den indeholder også andre materialer, der skal håndteres korrekt. Smid derfor ikke maskinen eller dele af den ud sammen med husholdningens almindelige affald, da det kan være forbundet med sundhedsrisiko eller give miljøskader.

Koneen hävittäminen

Kun konetta ei enää käytetä, se pitää luovuttaa kierrätyskeskukseen tuhottavaksi. Suurinta osaa koneen osista voidaan käyttää uudelleen, mutta se sisältää myös materiaaleja, jotka pitää käsitellä asianmukaisesti. Älä sen vuoksi koskaan laita konetta tai sen osia kotitalousjätteen sekaan, sillä se saattaa aiheuttaa terveysriskejä tai vahinkoa ympäristölle.

Skroting av maskin

Når maskinen ikke lenger skal brukes, må den leveres til en gjenvinningsstasjon for destruksjon. Det går an å gjenbruke mange deler av maskinen, men den inneholder også annet materiale som man må ta hånd om på riktig måte. Legg derfor aldri maskinen eller deler av maskinen i husholdningsavfallet, siden det kan føre til helse- eller miljøskader.

Afdanken van de machine

Als de machine niet langer gebruikt gaat worden, moet deze ter vernietiging worden aangeboden bij een recyclinginrichting. De meeste componenten van de machine kunnen worden hergebruikt, maar hij bevat ook ander materiaal dat op een juiste wijze moet worden behandeld.

Daarom de machine of zijn onderdelen nooit bij het huisvuil zetten, want dat kan leiden tot gezondheidsrisico’s of schade aan het milieu.

Rottamazione della macchina

Quando la macchina non può più essere utilizzata, deve essere affidata a un centro di riciclaggio che ne effettui la rottamazione. La maggior parte dei componenti della macchina sono riciclabili, ma ce ne sono anche alcuni che devono essere smaltiti in modo appropriato. Perciò, non mischiare mai la macchina o parti di essa con i normali rifiuti domestici, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la salute o per l’ambiente.

Z ł omowanie maszyny

Wycofan ą z u ż ytkowania maszyn ę nale ż y przekaza ć do zak ł adu utylizacji w celu z ł omowania. Wi ę kszo ść podzespo ł ów maszyny nadaje si ę do powtórnego wykorzystania, lecz zawiera ona tak ż e inne materia ł y, z którymi nale ż y post ę powa ć w odpowiedni sposób. Z tego powodu niedozwolone jest łą czenie maszyny lub jej cz ęś ci z odpadami domowymi, gdy ż mo ż e to prowadzi ć do zagro ż enia zdrowia lub szkody dla ś rodowiska.

Vy ř azení p ř ístroje

P ř ístroj, který již nebude používán, by m ě l být odevzdán k likvidaci do ekodvora. V ě tšina sou č ástek p ř ístroje m ů že být op ě tovn ě použita, n ě které ale vyžadují likvidaci p ř esn ě daným zp ů sobem. A proto nikdy nemíchejte dohromady p ř ístoje nebo jejich č ásti s domácím odpadem, mohlo by to vést ke zdravotním rizik ů m nebo k poškození životního prost ř edí.

Οριστική απόσυρση μηχανήματος

Όταν το μηχάνημα δεν προορίζεται για περαιτέρω χρήση , θα πρέπει να οδηγείται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης για καταστροφήΤο

μεγαλύτερο ποσοστό των εξαρτημάτων του μηχανήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά , αλλά το μηχάνημα περιλαμβάνει και άλλα

υλικά η διαλογή των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιείται με τον κατάλληλο τρόποΚατά συνέπεια , μην αναμιγνύετε ποτέ το

μηχάνημα ή τα εξαρτήματά του με οικιακά απορρίμματα καθώς αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία ή επιβλαβές για το

περιβάλλον .

Art. No. 438 9041-90 / 06.21

Electrolux Laundry Systems Sweden AB

341 80 Ljungby, Sweden www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement