XTline HD302 Instrukcja obsługi

Add to My manuals
29 Pages

advertisement

XTline HD302 Instrukcja obsługi | Manualzz
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
XT106050
KOMBINOVANÉ KLADIVO
Model:
Napětí:
Příkon:
Otáčky:
Síla úderu:
Počet úderů:
Max. vrtání: beton
dřevo
kov
Upínání:
Hladina akustického tlaku:
Hladina akustického výkonu:
Hmotnost:
HD302
230V/50Hz
900W
0 - 850 ot/min
6J
0 - 4500 úderů/min
30mm
45mm
15mm
SDS PLUS
≤ 90dB
≤ 103dB
5,1 kg
1. Prachová krytka
2. Pružinová objímka
3. Válcové pouzdro
4. Přepínač provozního režimu
5. Hlavní spínač
6. Nastavení hloubky dorazu
7. Přídavná rukojeť
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy
jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí,nikdy
nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a
odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
b)
Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a
chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
c)
Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
d)
Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani
nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou. ostrými hranami a
pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
e)
Je-li elektrické nářadí používané venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití.
Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpeční úrazu elektrickým proudem.
BEZPEČNOST OSOB
a)Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte,
soustřeďte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí
může vést k vážnému poranění osob.
b)Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např.
respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana
sluchu,používané v souladu s podmín-kami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
c)
Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý.
Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
d)
Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který
ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
e)
Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe
ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
f)
Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a
rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení
byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím
prachem
POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
a)
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro
prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro
kterou bylo konstruováno.
b)
Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoliv
elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
c)
Odpojujte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou
příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření
omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
d)
Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny
s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených
uživatelů nebezpečné.
e)
Udržujte elektrické nářadí. Čistěte otvory pro sání vzduchu od prachu a nečistot. Je-li nářadí poškozeno,
před dalším
používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
f)
Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší
pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
g)
Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým
způsobem,
jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné
práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k
nebezpečným situacím.
SERVIS A ODPOVĚDNOST ZA VADY
Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u
právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením
(viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XT line s.r.o.
Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění
vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnu ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním
zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení.
Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje
(zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po
vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze
odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným
používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po
vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním
nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- vady byli způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍPRAVA PRÁCE A SPUŠTĚNÍ
Speciální pokyny pro práci s kombinovaným kladivem
1. Udržujte přívodní kabel v zadní části zařízení, aby nedošlo ke kontaktu řezného nástroje s
tímto kabelem.
2. Používejte ochranu sluchu. Vystavení nadměrnému hluku může způsobit ztrátu sluchu.
3. Používejte přídavné rukojeti, jsou-li součástí zařízení. Ztráta kontroly nad zařízením může
vést ke zranění osob.
4. V případě, že během manipulace se zařízením dojde k výskytu nadměrných vibrací či jiných
nežádoucích jevů, zařízení ihned vypněte a zkontrolujte možnou příčinu problému. Držte
zařízení za elektricky odizolované rukojeti.
5. Držte zařízení pevně oběma rukama.
6. Netlačte na zařízení přílišnou silou. Docílíte lepších a bezpečnějších výsledků, jestliže budete
na zařízení tlačit jen takovou silou, pro kterou bylo zkonstruováno.
7. Držte elektrické nářadí za elektricky odizolované povrchy. Při obsluze zařízení může dojít ke
kontaktu vrtáku se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním přívodním kabelem.
8. Při manipulaci se zařízením a s řeznými nástroji používejte rukavice. Vrták se během svého
používání zahřívá. Používání rukavic a časté přestávky při práci snižují riziko zdravotních
obtíží paží a rukou, způsobených vibracemi zařízení.
9. Pro hledání skrytých elektrických vedení nebo plynových a vodovodních potrubí používejte
vhodné detektory.
10. Neodstraňujte ze zařízení piliny a třísky, pokud je zařízení v chodu.
11. Vyvarujte se mechanického poškození pouzdra motoru, neboť hrozí poškození dvojité
elektrické izolace.
12. Při práci v prašném prostředí dbejte na to, aby byly větrací otvory udržovány volné a
průchozí.
13. Nepoužívejte zařízení bez přestávek příliš dlouho dobou, neboť hrozí, že vibrace
vznikající samotným chodem zařízení mohou způsobit zdravotní obtíže paží a rukou.
OBSLUHA
1. Zkontrolujte elektrické napětí
Hodnota elektrického napětí v síti musí být shodná s hodnotou elektrického napětí uvedenou na
štítku zařízení.
2. Automatická bezpečnostní spojka
Chrání obsluhu a zařízen samotné před velkým zpětným kroutícím momentem, ke kterému
dochází při náhlém zaseknutí zařízení.
3. Instalace přídavné rukojeti
Nejdříve odpojte zařízení od zdroje elektrického napětí. Uvolněte upínací pásek přídavné
rukojeti otáčením přídavnou rukojetí proti směru hodinových ručiček. Poté nasuňte objímku
přídavné rukojeti přes sklíčidlo na válcovou část na zadní části přední strany zařízení. Nastavte
přídavnou rukojeť do požadované polohy. Nakonec rukojeť pevně utáhněte, aby nedošlo k
samovolnému uvolnění.
Varování: Používejte přídavné rukojeti, jsou-li součástí zařízení. Ztráta kontroly nad zařízením
může vést ke zranění osob.
4. Výběr nástroje
Pro příklepové vrtání je nutné použít nástroje s upínáním SDS-plus, které se vkládají do
sklíčidla typu SDS.
Pro vrtání do oceli nebo dřeva se používají nástroje s jiným upínáním než SDS-plus (např.
vrtáky s válcovou stopkou). Pro tyto nástroje je vyžadováni použití speciálního sklíčidla (viz.
kapitola "Použití").
5. Vkládání / Vyjmutí nástroje s upínáním SDS-plus
Nástroj s upínacím typem SDS-plus je vyroben tak, aby byl volně pohyblivý. To má za
následek excentricitu, pokud není vložen nástroj. Nicméně po zahájení pracovního úkonu se
zařízení samo automaticky vystředí a tento jev nemá vliv na přesnost práce.
VAROVÁNÍ: Při výměně nástroje dbejte na to, aby prachová krytka nebyla poškozena.
1) Vkládání:
1. Před vložením nástroj očistěte a naneste
malou vrstvu maziva na konec stopky, kterou
se nástroj upíná do zařízení.
2. Otáčivým pohybem vložte nástroj do
držáku, dokud neucítíte, že došlo k jeho
uzamčení v upínacím mechanismu.
3. Nástroj se v mechanismu sám zamče.
Zkontrolujte správné uchycení nástroje tím,
že za něj zkusíte zatáhnout směrem ven z
upínacího mechanismu.
VAROVÁNÍ: Na stopku nástroje pravidelně
nanášejte mazivo.
2) Vyjmutí:
Zatlačte plastovou objímku směrem dozadu,
udržujte ji v této poloze a vyjměte nástroj.
6. Nastavení hloubkového dorazu
Uvolněte upínací mechanismus přídavné
rukojeti otáčením rukojetí proti směru
hodinových ručiček. Nastavte přídavnou
rukojeť do požadované polohy. Nastavte
hloubkový doraz do požadované hloubky
"X". Pevně utáhněte přídavnou rukojeť
otáčením rukojetí po směru hodinových
ručiček.
7. Ovládání hlavního spínače
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je spínač
plně funkční a před spuštěním zařízení je
nastavený do polohy "OFF".
Přerušovaný chod
Start: Stiskněte spínač (5)
Stop: Uvolněte spínač (5)
Doraz
8. Nastavení provozního režimu
Pomocí přepínače provozního režimu vyberte
požadovaný provozní režim zařízení. Pro změnu
nastavení provozního režimu otočte přepínačem do
požadované polohy odpovídajícího symbolu, dokud
neuslyšíte zřetelné cvaknutí.
VAROVÁNÍ: Změnu nastavení provozního režimu
provádějte pouze tehdy, je-li zařízení vypnuto! V
opačném případě hrozí poškození zařízení.
POUŽITÍ
VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika výbuchu před každým spuštěním v pracovním prostoru
vždy zkontrolujte rozvody inženýrských sítí, jako jsou elektrická vedení, plynová nebo
vodovodní potrubí.
VAROVÁNÍ: Při práci za nízkých teplot: Příklepový mechanismus se spustí pouze v
případě, kdy zařízení dosáhne své minimální provozní teploty.
Lehce přitiskněte špičku nástroje k povrchu obrobku, zatímco je zařízení v chodu. Je-li to
nutné, opakujte tento postup, dokud zařízení nedosáhne své minimální provozní teploty pro
režim příklepu.
ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před prováděním jakékoliv údržby zařízení vždy nejprve odpojte od zdroje
elektrického napětí.
1. Předcházejte nadměrným vibracím a nárazům do zařízení a chraňte jej před kontaktem s
oleji a mastnotou.
2. Pravidelně kontrolujte šrouby. V případě uvolnění šroubů je ihned opět dotáhněte. V
opačném případě hrozí vážná zranění.
3. Pravidelně kontrolujte stav přívodních kabelů. Přívodní kabel musí být v celé délce
vybaven gumovou izolací. V případě poškození kabelu jej nechte opravit v nejbližším
autorizovaném servisním centrum.
4. Udržujte větrací otvory čisté. Čistěte všechny části zařízení, pravidelně zbavujte zařízení
prachu a předcházejte vniknutí cizích předmětů do vnitřních částí zařízení.
5. Pravidelně měňte uhlíky. Kontrolujte a nechávejte pravidelně měnit uhlíkové kartáče v
autorizovaném servisním centru z důvodu zajištění bezpečného chodu zařízení a jeho dlouhé
životnosti.
6. Veškerou údržbu smí provádět. Pouze autorizované servisní středisko. Vždy používejte
pouze taková příslušenství, která jsou doporučována pro toto zařízení. Pokud tento manuál
neuvádí daný typ příslušenství, obraťte se, prosím, na autorizované servisní středisko s
žádostí o výměnu daného příslušenství.
7. Čištění. Vyhněte se použití čisticích prostředků, neboť mohou poškodit plastové části
zařízení. Pro čištění šasi zařízení použijte čistý látkový hadřík a malé množství mýdla.
VAROVÁNÍ: Zabraňte ponoření zařízení pod vodu a též, aby do prostoru motoru zařízení
vnikla voda. V opačném případě hrozí poškození motoru zařízení a úraz elektrickým
proudem.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Nástroje, příslušenství a obalový materiál musí být tříděny v souladu s podmínkami pro
nakládání s odpady, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
2. Elektrická nářadí a jejich příslušenství obsahují i po svém vyřazení z provozu cenná
množství surových materiálů a plastů, které mohou být vhodné zvoleným postupem
recyklace vráceny zpět do výrobního procesu.
3. Některé druhy prachu vznikající při manipulaci se zařízením mohou obsahovat
nebezpečné chemikálie a smí s nimi nakládat pouze speciální sběrná místa.
SERVIS
1. V případě záruky, opravy nebo zakoupení či výměně částí vždy kontaktujte kvalifikované
servisní středisko. Nezapomeňte přiložit svou servisní kartu a doklad o zakoupení produktu.
2. Na záruční podmínky se nevztahuje běžné opotřebení zařízení, přetížení nebo nesprávná
manipulace se zařízením.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
1.. Motor přestal fungovat
Možná příčina
Možné řešení
1.. Odpojeno od el. napětí
1.. Připojte k el. napětí
2.. Zástrčka je špatně zapojena
2..Zkontrolujte zapojení
3. Vadný spínač
3. Vyměňte/opravte spínač
4..Uhlíky nejsou v kontaktu s
komutátorem
4. Vyměňte staré uhlíky za nové
2. Vrták se netočí.
1.. Nesprávně nastavený
přepínač provozního režimu
1.. Po úplném zastavení motoru
nastavte přepínač správně do
požadované polohy
3.. Vrták se točí, ale neklepe
1.. Příliš nízká provozní teplota
1.. Nechte zařízení dosáhnout
minimální provozní teploty
2.. Přepínač provozního režimu 2.. Zastavte přepínač
nastaven do polohy vrtání (bez provozního režimu do polohy
příklepu)
vrtání s příklepem
4.. Zařízení neběží na plný
výkon
1.. Hlavní spínač není stisknut v 1.. Stiskněte hlavní spínač tak
plném rozsahu
dalece, jak je to možné
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CZ
krytka proti prachu
kroužek
kroužek
sklíčidlo
pružina
pouzdro válce
těsnění
ocelové kuličky
upínací pouzdro
ocelové kuličky
O-kroužek
SK
krytka proti prachu
krúžok
krúžok
skľučovadlo
pružina
puzdro valca
tesnenie
oceľové guľôčky
upínacie puzdro
oceľové guľôčky
O-krúžok
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
O-kroužek
hřídel
kroužek
ložisko
válec
ocelové kuličky
klíč
ložisko
c-kroužek
ozubené kolečko
pouzdro
kroužek
pružina
spojovací páka
kolík
vzduchový píst
o-kroužek
rázový píst
podložka
podložka
O-krúžok
hriadeľ
krúžok
ložisko
valec
oceľové guľôčky
kľúč
ložisko
c-krúžok
ozubené koliesko
púzdro
krúžok
pružina
spojovacie páka
kolík
vzduchový piest
o-krúžok
rázový piest
podložka
podložka
32
33
34
35
šroub
knoflík
šroub
knoflíková pružina
skrutka
gombík
skrutka
gombíková pružina
36
37
38
39
40
41
42
43
44
šroub
knoflíková hřídel
o-kroužek
o-kroužek
uzávěr oleje
štítek loga
knoflík
rám knoflíku
těsnění
kuželová převodová
45 hřídel
skrutka
gombíková hriadeľ
o-krúžok
o-krúžok
uzáver oleja
štítok loga
gombík
rám gombíka
tesnenie
Kužeľové prevodová
hriadeľ
PL
kołpak
pierścień
oring
tuleja
sprężyna
obudowa przednia
uszczelka
kulka
pokrywa tłuczka
kulka
oring
GB
Dust cap
Control cup
C-Ring18*2
Sring sleeve
Sring
Clinder case
Oil Seal 35*48*7
Steel ball Ø7.14
Retainer sleece
Steel ball Ø7.94
Retainer sleece O-ring
Percussion Hammer
O-ring
oring
tłuczek
Percussion Hammer
pierścień
C-Ring 32*2.2
łożysko
Ball bearing 61907-2Z
cylinder
Cylinder
kulka
Steel ball Ø6.75
klin
Plain Key 3X3X18
łożysko
Sliding bearing
pierścień
C-ring 30.5*2
koło stożkowe
Big bevel gear
cylinder dystansowy Extended Bushing
pierścień
Urethane ring
sprężyna
Compression spring
korbowód
Connecting Lever
klin
Piston Pin
tłok
Air Piston
oring
O-ring for Piston
tłok
Impact Piston
podkładka
Flat Plate Ø5
podkładka
Spring WasherØ5
Hexagon Socket
Screw M5*22
śruba
guzik
Button
śruba
Screw M4x12
spreżyna guzika
Button spring
Countersunk Head
Screw M4x8
śruba
suport
Button shaft
oring
O-ring 15*1.5
oring
O-ring 35*2.4
zawleczka
Oil cap
etykieta
Logo label
przełącznik
Knob
ramka
Knob frame
uszczelka
Oil Seal
koło stozkowe
Bevel gear shaft
KS
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
8
8
4
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
kroužek
ložisko
podložka
podložka
podložka
ozubené kolo
podložka
matice
ložisko
těsnění
kryt
držák uhlíku
O-kroužek
zadní kryt
šroub
uhlík
víčko držáku
uhlíku
ložisko
klip
pastorek
kryt
podložka
kryt ložiska
ložisko
klíč
vřeteno
o-kroužek
ložisko
rotor
krúžok
ložisko
podložka
podložka
podložka
ozubené koleso
podložka
matice
ložisko
tesnenie
kryt
držiak uhlíka
O-krúžok
zadný kryt
skrutka
uhlík
viečko držiaka
uhlíka
ložisko
klip
pastorok
kryt
podložka
kryt ložiska
ložisko
kľúč
vreteno
o-krúžok
ložisko
rotor
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
kryt větráku
šroub
stator
kryt rukojetě (levá)
přepínací spoušť
přepínač
kryt rukojetě (pravá)
kondenzátor
svorka
napájecí kabel
šňůra
přepážka oleje
podložka
88 šroub
89 štítek
F1 šroub
F2 obruč
F3 držák
F4 držák rukojetě
F5 rukojeť
pierścień
łozysko
podkładka
uszczelka
podkładka
koło spiralne
podkładka
nakrętka
łożysko
uszczelka
osłona
uchwyt szczotek
oring
obudowa tylna
wkręt
szczotka
Urethane ring
Ball bearing
Plate
Washer
Clutch plate
Bevel spiral gear
Cup spring
Special nut
Ball bearing
Oil seal
Intermediate cover
Bush holder
O-ring 22*2
Rear cover
Tapping screwST4.2*16
Carbon brush
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
9
2
Bush holder cap
Needle bearing
Shaft Clip-15
Pinion
Housing
Spring WasherØ4
Bearing cover
Ball bearing 6202-2Z
Plain Key 4X4X10.6
Eccentric spindle
O-ring 28*2
Ball bearing 6001-2RS
Armature
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
kryt vetráku
skrutka
stator
kryt rukoväte (ľavá)
prepínací spúšť
prepínač
kryt rukoväte (pravá)
kondenzátor
svorka
napájací kábel
šnúra
prepážka oleja
podložka
osłona szczotek
łozysko walcowe
spinacz
wałek zębaty
obudowa
podkładka
osłona łożyska
łożysko
klin
mimośród
oring
łożysko
rotor
osłona
wentylatora
wkręt
stator
rękojeść I
cyngiel
włącznik
rękojeść II
kondensator
uchwyt przewodu
kabel z wtyczką
osłona kabla
uszczelka oleju
podkładka
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
skrutka
štítok
skrutka
obruč
držiak
držiak rukoväte
rukoväť
śruba
etykieta
śruba
taśma
podstawa
uchwyt
rączka
Fan Guide
Tapping screwST4.8*60
Stator
Left handle
Switch trigger
Switch
Right handle
Capacitor
Cord Anchorage
Power Cord
Cord armor
Oil baffle
Adjusting washer
Hexagon Socket Screw
M5*50
Label
Square bolt
Band
Rod holder
Side handle holder
Side handle
4
1
1
1
1
1
1
Podle zák. č. 22/1997 Sb., § 13, ve znění změn vydaných ve sbírce zákonů.
ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: ELEKTRICKÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO
TYP: XT106050
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE): HD302
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:
VÝROBCE
XTline s.r.o.
NÁZEV:
ADRESA:
Průmyslová 2054, 59401 Velké Meziříčí
IČ:
26246937
DIČ CZ:
26246937
prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:
EU 2006/42/EU - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb., NV č. 229/2012 Sb. a NV č.
320/2017 Sb.(dle přílohy II A)
EU 2014/35/EU - NV č. 118/2016 Sb., o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených
pro používání v určitých mezích napětí na trh
EU 2014/30/EU - NV č. 117/2016 Sb., o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
EU 2011/65/EU - NV č. 481/2012 Sb., RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení
a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.
POPIS
FUNKCE
KONSTRUKCE A ELEKTRONIKA.
ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ JAKO ELEKTRICKÉ KLADIVO
Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem
ČSN EN ISO 12100; Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika; 2011.06
ČSN EN 62321; Elektrotechnické výrobky - Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly, polybromované difenylethery); 2017.12
ČSN EN ISO 14118; Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění; 2018.08
ČSN EN ISO 13857; Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami; 2010.06
ČSN EN 1005-3+A1; Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení; 2009.04
ČSN EN 349+A1; Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla; 2008.12
ČSN EN ISO 14120; Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů; 2017.08
ČSN EN 60745-1 ed. 2; Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky; 2011.12
ČSN EN 60745-1 ed. 3; Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky; 2016.05
ČSN EN 60745-2-6 ed. 2; Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva; 2010.11
ČSN EN 55014-1 ed. 3; Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise; 2017.10
ČSN EN 55014-1 ed. 4; Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise; 2017.10
ČSN EN 55014-2 ed. 2; Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků; 2017.11
ČSN EN 61000-3-2 ed. 4; Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A); 2015.03
ČSN EN 61000-3-3 ed. 3; Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A,
které není předmětem podmíněného připojení; 2014.02
Zvolený postup posuzování shody
Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)
Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.
Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21
Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.
místo:
datum:
Velké Meziříčí
2019-02-12
Jméno:
Funkce:
Michal Duben
jednatel
Podpis:
SK
NÁVOD K POUŽITIE
XT106050
KOMBINOVANÉ KLADIVO
Model:
Napätie:
Príkon:
Otáčky:
Sila úderu:
Počet úderov:
Max. vŕtanie: betón
drevo
kov
Upínanie:
Hladina akustického tlaku:
Hladina akustického výkonu:
Hmotnosť:
HD302
230V/50Hz
900W
0 - 850 ot/min
6J
0 - 4500 úderov/min
30mm
45mm
15mm
≤ 90dB
≤ 103dB
SDS PLUS
5,1 kg
1. Prachová krytka
2. Pružinová objímka
3. Valcové puzdro
4. Prepínač prevádzkového režimu
5. Hlavný spínač
6. Nastavenie hĺbky dorazu
7. Prídavná rukoväť
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou,
nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a
zodpovedajúce zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
b)
Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky
a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
c)
Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda,
zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
d)
Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani
nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou. ostrými hranami a
pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
e)
Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie.
Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpeční úrazu elektrickým prúdom.
BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte,
sústreďte sa a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia
môže viesť k vážnemu poraneniu osôb.
b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr.
Respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana
sluchu, používané v súlade s podmien-kami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
c)
Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou
nehôd.
d)
Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovacie nástroj alebo kľúč,
ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
e)
Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie
ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
f)
Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a
rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachy-ceny
pohyblivými časťami.
g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto
zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá
spôsobené vznikajúcim prachom
POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O ELEKTRICKÉ NÁRADIE
a)
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre
vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu,
na ktoré bolo skonštruované.
b)
Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť a vypnúť spínačom.
Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť
opravené.
c)
Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou
príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
d)
Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli
oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v
rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
e)
Udržujte elektrické náradie. Čistite otvory pre nasávanie vzduchu od prachu a nečistôt. Ak je náradie
poškodené, pred ďalším použitím opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.
f)
Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje s menšou
pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
g)
Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým
spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh
vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené,
môže viesť k nebezpečným situáciám.
SERVIS A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v súlade s týmto
zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za chyby po dobu 24
mesiacov (u právnických osôb 12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené naším
reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uznané bezplatne opraví servis firmy XT line s.r.o.
Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia
vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ
sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo
zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení.
Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty podrobný popis závady a kontaktné údaje
(spiatočná adresa, telefón). Chyby, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu
po vzájomnej dohode predĺžiť). Po prejavenie skryté chyby materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa
nedá odstrániť, bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté
nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstrániteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný
opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nárok na reklamáciu zaniká,
ak:
- výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré sú určené alebo používaním
nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod.
- škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom
- výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍSLUŠENSTVO
PRÍPRAVA PRÁCE A SPUSTENIE
Špeciálne pokyny pre prácu s kombinovaným kladivom
1. Udržujte prívodný kábel v zadnej časti zariadenia, aby nedošlo ku kontaktu rezného nástroja s
týmto káblom.
2. Používajte ochranu sluchu. Vystavenie nadmernému hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
3. Používajte prídavné rukoväte, ak sú súčasťou zariadenia. Strata kontroly nad zariadením
môže viesť k zraneniu osôb.
4. V prípade, že počas manipulácie so zariadením dôjde k výskytu nadmerných vibrácií či iných
nežiaducich javov, zariadenie ihneď vypnite a skontrolujte možnú príčinu problému. Držte
zariadenie za elektricky odizolované rukoväte.
5. Držte zariadenie pevne oboma rukami.
6. Netlačte na zariadení prílišnú silou. Docielite lepších a bezpečnejších výsledkov, ak budete na
zariadení tlačiť len takou silou, pre ktorú bolo skonštruované.
7. Držte elektrické náradie za elektricky odizolované povrchy. Pri obsluhe zariadenia môže
dôjsť ku kontaktu vrtáku so skrytým elektrickým vedením alebo s vlastným prívodným káblom.
8. Pri manipulácii so zariadením a s reznými nástrojmi používajte rukavice. Vrták sa počas
svojho používania zahrieva. Používanie rukavíc a časté prestávky pri práci znižujú riziko
zdravotných ťažkostí ramien a rúk, spôsobených vibráciami zariadení.
9. Pre hľadanie skrytých elektrických vedení alebo plynových a vodovodných potrubí
používajte vhodné detektory.
10. Neodstraňujte zo zariadenia piliny a triesky, pokiaľ je zariadenie v chode.
11. Vyvarujte sa mechanického poškodenia puzdra motora, pretože hrozí poškodenie dvojitej
elektrickej izolácie.
12. Pri práci v prašnom prostredí dbajte na to, aby boli vetracie otvory udržiavané voľné a
priechodné.
13. Nepoužívajte zariadenie bez prestávok príliš dlho dobou, lebo hrozí, že vibrácie
vznikajúce samotným chodom zariadenia môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti ramien a rúk.
OBSLUHA
1. Skontrolujte elektrické napätie
Hodnota elektrického napätia v sieti musí byť zhodná s hodnotou elektrického napätia uvedenú
na štítku zariadenia.
2. Automatická bezpečnostná spojka
Chráni obsluhu a zariadený samotnej pred veľkým spätným krútiacim momentom, ku ktorému
dochádza pri náhlom zaseknutí zariadení.
3. Inštalácia prídavnej rukoväte
Najskôr odpojte zariadenie od zdroja elektrického napätia. Uvoľnite upínací pásik prídavnej
rukoväti otáčaním prídavnou rukoväťou proti smeru hodinových ručičiek. Potom nasuňte
objímku prídavnej rukoväte cez skľučovadlo na valcovú časť na zadnej časti prednej strany
zariadenia. Nastavte prídavnú rukoväť do požadovanej polohy. Nakoniec rukoväť pevne
dotiahnite, aby nedošlo k samovoľnému uvoľneniu.
Varovanie: Používajte prídavné rukoväte, ak sú súčasťou zariadenia. Strata kontroly nad
zariadením môže viesť k zraneniu osôb.
4. Výber nástroja
Pre príklepové vŕtanie je nutné použiť nástroje s upínaním SDS-plus, ktoré sa vkladajú do
skľučovadla typu SDS.
Pre vŕtanie do ocele alebo dreva sa používajú nástroje s iným upínaním ako SDS-plus (napr.
Valcovité vrtáky). Pre tieto nástroje je vyžadované použitie špeciálneho skľučovadla (viz.
Kapitola "Použitie").
5. Vkladanie / Vybratie nástroja s upínaním SDS-plus
Nástroj s upínacím typom SDS-plus je vyrobený tak, aby bol voľne pohyblivý. To má za
následok excentricitu, pokiaľ nie je vložený nástroj. Avšak po začatí pracovného úkonu sa
zariadenie samo automaticky vycentruje a tento jav nemá vplyv na presnosť práce.
VAROVANIE: Pri výmene nástroja dbajte na to, aby prachová krytka nebola poškodená.
1) Vkladanie:
1. Pred vložením nástroj očistite a naneste
malú vrstvu maziva na koniec stopky, ktorou
sa nástroj upína do zariadenia.
2. Otáčavým pohybom vložte nástroj do
držiaka, kým nepocítite, že došlo k jeho
uzamknutiu v upínacom mechanizme.
3. Nástroj sa v mechanizme sám zámkoch.
Skontrolujte správne uchytenie nástroje tým,
že za neho skúsite zatiahnuť smerom von z
upínacieho mechanizmu.
VAROVANIE: Na stopku nástroja
pravidelne nanášajte mazivo.
2) Vybratie:
Zatlačte plastovú objímku smerom dozadu,
udržujte ju v tejto polohe a vyberte nástroj.
6. Nastavenie hĺbkového dorazu
Uvoľnite upínací mechanizmus prídavnej
rukoväti otáčaním rukoväťou proti smeru
hodinových ručičiek. Nastavte prídavnú
rukoväť do požadovanej polohy. Nastavte
hĺbkový doraz do požadovanej hĺbky
"X". Pevne utiahnite prídavnú rukoväť
otáčaním rukoväťou v smere hodinových
ručičiek.
7. Ovládanie hlavného spínača
VAROVANIE: Uistite sa, že je spínač
plne funkčný a pred spustením zariadenie
je nastavený do polohy "OFF".
Prerušovaný chod
Štart: Stlačte spínač (5)
Stop: Uvoľnite spínač (5)
Doraz
8. Nastavenie prevádzkového režimu
Pomocou prepínača prevádzkového režimu vyberte
požadovaný prevádzkový režim zariadenia. Pre
zmenu nastavenia prevádzkového režimu otočte
prepínačom do požadovanej polohy
zodpovedajúceho symbolu, kým nebudete počuť
zreteľné cvaknutie.
VAROVANIE: Zmenu nastavenia prevádzkového
režimu vykonávajte len vtedy, ak je zariadenie
vypnuté! V opačnom prípade hrozí poškodenie
zariadenia.
POUŽITIE
VAROVANIE: Pre zníženie rizika výbuchu pred každým spustením v pracovnom priestore
vždy skontrolujte rozvody inžinierskych sietí, ako sú elektrické vedenia, plynové alebo
vodovodné potrubie.
VAROVANIE: Pri práci za nízkych teplôt: Príklepový mechanizmus sa spustí len v prípade,
keď zariadenie dosiahne svoju minimálnej prevádzkovej teploty.
Ľahko pritlačte špičku nástroja k povrchu obrobku, zatiaľ čo je zariadenie v chode. Ak je to
nutné, opakujte tento postup, kým zariadenie nedosiahne svoje minimálnej prevádzkovej
teploty pre režim príklepu.
ÚDRŽBA ZARIADENÍ
VAROVANIE: Pred vykonávaním akejkoľvek údržby zariadení vždy najprv odpojte od
zdroja elektrického napätia.
1. Predchádzajte nadmerným vibráciám a nárazom do zariadenia a chráňte ho pred
kontaktom s olejmi a mastnotou.
2. Pravidelne kontrolujte skrutky. V prípade uvoľnenia skrutiek ich ihneď opäť dotiahnite. V
opačnom prípade hrozí vážne zranenia.
3. Pravidelne kontrolujte stav prívodných káblov. Prívodný kábel musí byť v celej dĺžke
vybavený gumovou izoláciou. V prípade poškodenia kábla ho nechajte opraviť v najbližšom
autorizovanom servisnom centrum.
4. Udržujte vetracie otvory čisté. Čistite všetky časti zariadenia, pravidelne zbavujte
zariadenie prachu a predchádzajte vniknutiu cudzích predmetov do vnútorných častí
zariadenia.
5. Pravidelne meňte uhlíky. Kontrolujte a nechávajte pravidelne meniť uhlíkové kefy v
autorizovanom servisnom centre z dôvodu zaistenia bezpečného chodu zariadenia a jeho
dlhej životnosti.
6. Všetku údržbu smie vykonávať. Iba autorizované servisné stredisko. Vždy používajte iba
také príslušenstvo, ktoré sú doporučované pre toto zariadenie. Ak tento manuál neuvádza
daný typ príslušenstva, obráťte sa, prosím, na autorizované servisné stredisko so žiadosťou o
výmenu daného príslušenstva.
7. Čistenie. Vyhnite sa použitie čistiacich prostriedkov, pretože môžu poškodiť plastové časti
zariadenia. Pre čistenie šasi zariadenia použite čistú látkový handričku a malé množstvo
mydla.
VAROVANIE: Zabráňte ponoreniu zariadení pod vodu a tiež, aby do priestoru motora
zariadenia vnikla voda. V opačnom prípade hrozí poškodenie motora zariadenia a úraz
elektrickým prúdom.
Ochrana životného prostredia
1. Nástroje, príslušenstvo a obalový materiál musí byť triedené v súlade s podmienkami pre
nakladanie s odpadmi, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.
2. Elektrická náradia a ich príslušenstva obsahujú aj po svojom vyradení z prevádzky cenná
množstvo surových materiálov a plastov, ktoré môžu byť vhodné zvoleným postupom
recyklácie vrátené späť do výrobného procesu.
3. Niektoré druhy prachu vznikajúce pri manipulácii so zariadením môžu obsahovať
nebezpečné chemikálie a smie s nimi nakladať iba špeciálne zberné miesta.
SERVIS
1. V prípade záruky, opravy alebo zakúpenie či výmene častí vždy kontaktujte kvalifikované
servisné stredisko. Nezabudnite priložiť svoju servisnú kartu a doklad o zakúpení produktu.
2. Na záručné podmienky sa nevzťahuje bežné opotrebenie zariadení, preťaženie alebo
nesprávna manipulácia so zariadením.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
1.. Motor prestal fungovať
Možná príčina
Možné riešenie
1.. Odpojené od el. napätie
1.. Pripojte k el. napätie
2.. Zástrčka je zle zapojená
2..Skontrolujte zapojenie
3. chybný spínač
3. Vymeňte / opravte spínač
4..Uhlíky nie sú v kontakte s
komutátorom
4. Vyměňte staré uhlíky za nové
2. Vrták se netočí.
1.. Nesprávne nastavený
prepínač prevádzkového
režimu
1.. Po úplnom zastavení motora
nastavte prepínač správne do
požadovanej polohy
3.. Vrták sa točí, ale neklope
1.. Príliš nízka prevádzková
teplota
1.. Nechajte zariadenie dosiahnuť
minimálnej prevádzkovej teploty
2.. Prepínač prevádzkového
režimu nastavený do polohy
vŕtanie (bez príklepu)
2.. Zastavte prepínač
prevádzkového režimu do
polohy vŕtanie s príklepom
4.. Zariadenie nebeží na
plný výkon
1.. Hlavný spínač nie je stlačený 1.. Stlačte hlavný spínač tak
v plnom rozsahu
ďaleko, ako je to možné
PL
INSTRUKCIA OBSLUGI
XT106050
MŁOTOWIERTARKA
Model:
Napięcie:
Moc:
Prędkość:
Uderzająca siła:
Uderzająca prędkość:
Max. wiercenie: beton
drewno
metal
Uchwyt:
Poziom ciśnienia akustycznego:
Poziom mocy akustycznej:
Waga:
HD302
230V/50Hz
900W
0 - 850 rpm
6J
0 - 4500 bpm
30mm
45mm
15mm
SDS PLUS
≤ 90dB
≤ 103dB
5,1 kg
1. Osłona przeciwpyłowa
2. Rękaw sprężynowy
3. Obudowa cylindra
4. Pokrętło wyboru trybu pracy
5. Cyngiel
6. Linijka prowadząca
7. Dodatkowy uchwyt
OBSŁUGA I KONSERWACJA
a)
Nie należy przykładać nadmiernej siły do urządzenia.
b)
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF nie działa prawidłowo.
c)
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub
przechowywaniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda i/lub akumulator
urządzenia. Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego
uruchomienia urządzenia.
d)
Nieużywane urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla gości i dzieci.
e)
Należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się urządzeniem. Należy sprawdzić, czy części
obrotowe nie są odkształcone lub zakleszczone, jakiekolwiek części nie są uszkodzone lub nie występują inne
warunki, które mogą mieć wpływ na pracę urządzenia.
f)
Części urządzenia powinny być sprawne i czyste, aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze działanie.
Prawidłowo konserwowane części są mniej podatne na zanieczyszczenia i mogą być skuteczniej kontrolowane.
g)
Należy używać wyłącznie sprzętu zalecanego przez producenta danego modelu. Modyfikacje i akcesoria
stosowane w urządzeniu mogą być niebezpieczne w przypadku używania z innym modelem.
BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a)Należy zachować czujność i nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu.
b)Należy używać okularów ochronnych oraz maski na twarz lub maski przeciwpyłowej. Należy
używać środków ochrony osobistej do ochrony słuchu, kasku i obuwia ochronnego.
c)Należy unikać niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem do źródła zasilania lub
akumulatora należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
d) Należy ubierać się prawidłowo. Nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą one
zostać pochwycone przez ruchome części urządzenia.
e)
Należy wyjmować narzędzia regulacyjne i klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony na obracającej się
części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
f)
Nie należy nadmiernie się schylać. Prawidłowa podstawa i równowaga przez cały czas pozwalają na
lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
g)
Należy używać wyłącznie zatwierdzonych środków ochrony osobistej.
OBSŁUGA I KONSERWACJA
SPECJALNE WYMAGANIA DLA MŁOTÓW UDAROWO-OBROTOWYCH
1. Noś ochraniacze na uszy. Hałas może spowodować utratę słuchu.
2. Używać dodatkowych uchwytów, jeśli są dostarczone z narzędziem. Utrata kontroli może
spowodować obrażenia ciała.
3. Trzymaj elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytne podczas wykonywania
operacji, w których narzędzie tnące może zetknąć się z ukrytym przewodem lub własnym
przewodem. Tnące narzędzie stykające się z przewodem pod napięciem może spowodować, że
odsłonięte metalowe części elektronarzędzia staną się pod napięciem i może spowodować
porażenie prądem operatora
4. Załóż maskę przeciwpyłową. Nie wdychać szkodliwego pyłu powstającego podczas
wiercenia lub dłutowania. Pył może zagrażać zdrowiu twojemu i osób postronnych.
5. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić obszar roboczy (np. Za pomocą wykrywacza metali),
aby upewnić się, że nie ma ukrytych kabli elektrycznych lub rur gazowych i wodociągowych.
Kontakt z przewodami elektrycznymi może prowadzić do pożaru i porażenia prądem.
Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu
6. Nie dotykaj końcówki podczas pracy ani bezpośrednio po niej. Podczas pracy wiertło bardzo
się nagrzewa i może spowodować poważne oparzenia.
7. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym przewodem. Nie dotykaj uszkodzonego
przewodu i nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu podczas pracy.
Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
PRZED UŻYCIEM
1. Sprawdzenie źródła zasilania
Upewnij się, że wykorzystywane źródło zasilania spełnia wymagania dotyczące zasilania
określone na tabliczce znamionowej produktu.
2. Sprawdź status przełącznika
Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest w pozycji OFF. Jeśli wtyczka zostanie podłączona do
gniazdka, gdy wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji ON, elektronarzędzie natychmiast
rozpocznie pracę, co może spowodować poważny wypadek.
3. INSTALACJA UCHWYTU POMOCNICZEGO
Zwolnić opaskę zaciskową uchwytu pomocniczego. Ustawić uchwyt pomocniczy w żądanym
położeniu. Dokręcić uchwyt aby zapobiec przemieszczaniu się rączki trakcie pracy.
4. WYBÓR NARZĘDZI
Do wiercenia udarowego niezbędne są narzędzia SDS-plus, które są umieszczane w uchwycie
wiertarskim SDS maszyny. Do wiercenia w stali lub drewnie stosuje się narzędzia bez SDSplus (np. Wiertła z cylindrycznym trzpieniem). Do tych narzędzi wymagany jest specjalny
uchwyt wiertarski (patrz ZASTOSOWANIA).
5. WKŁADANIE / WYJMOWANIE NARZĘDZIA SDS-PLUS
Narzędzie SDS-plus zostało zaprojektowane tak, aby można je było swobodnie przesuwać.
Powoduje to mimośrodowość, gdy maszyna nie jest załadowana. Jednak wiertło
automatycznie centruje się podczas pracy. Nie wpływa to na precyzję wiercenia.
OSTRZEŻENIE: Podczas wymiany narzędzi należy uważać, aby nasadka nie uległa
uszkodzeniu.
1) Wstawianie:
1. Oczyść narzędzie przed włożeniem i lekko
nasmaruj końcówkę wkręcaną.
2. Włóż narzędzie ruchem obrotowym do
uchwytu narzędziowego, aż się zablokuje
3. Narzędzie blokuje się. Sprawdź blokadę,
pociągając za narzędzie
2) Usuwanie:
Pociągnij plastikową tuleję do tyłu,
przytrzymaj ją w tej pozycji i wyjmij narzędzie
z uchwytu narzędziowego.
6. USTAWIANIE Linijki PROWADZĄCEJ
Zwolnij mechanizm zaciskowy dodatkowego
uchwytu, obracając uchwyt w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Ustawić dodatkowy uchwyt w żądanej pozycji.
Ustaw linijkę prowadzącą na Ustaw linijkę
prowadzącą na żądaną głębokość wiercenia
„X”. Dokładnie dokręć uchwyt pomocniczy,
obracając uchwyt w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
7. STEROWANIE PRZYCISKIEM
OSTRZEŻENIE: Aby upewnić się, że możesz
swobodnie sterować przełącznikiem i wyłączyć
go przed podłączeniem wiertarki.
Praca przerywana
Start: naciśnij spust (5)
Stop: zwolnij spust (5)
Doraz
8. USTAW TRYB PRACY
Za pomocą pokrętła wyboru trybu pracy wybierz
tryb pracy maszyny. Aby zmienić tryb pracy, należy
przekręcić pokrętło wyboru trybu pracy do żądanej
pozycji, aż usłyszysz „kliknięcie” w celu
zatrzaśnięcia.
OSTRZEŻENIE: Zmieniać tryb pracy tylko przy
wyłączonej maszynie! W przeciwnym razie
maszyna może ulec uszkodzeniu.
ZASTOSOWANIE
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu, przed podjęciem jakichkolwiek prac
należy sprawdzić, czy przewody elektryczne, gazowe lub wodociągowe są ukryte w
obszarze roboczym.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy w niskich temperaturach:
Mechanizm udarowy zaczyna działać dopiero po osiągnięciu przez narzędzie minimalnej
temperatury roboczej. Podczas pracy narzędzia krótko dociśnij końcówkę wiertła młota do
powierzchni roboczej. W razie potrzeby powtarzaj tę procedurę, aż młotek osiągnie
minimalną temperaturę roboczą.
KONSERWACJA NARZĘDZI
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy samej maszynie należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
1. Unikaj wibracji lub uderzeń narzędzia i chroń je przed olejem i smarem.
2. Okresowo sprawdzaj śruby. Jeśli śruby poluzują się, dokręć je natychmiast lub
doprowadzi to do poważnego wypadku.
3. Okresowo sprawdzaj przewody narzędzi. Przewód musi mieć gumowy przewód. W
przypadku uszkodzenia, napraw go w najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
4. Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości. Wyczyść wszystkie części narzędzia,
okresowo czyść kurz. Aby zapobiec przedostawaniu się gruzu.
5. Wymień szczotkę. Sprawdź i wymień szczotkę w Autoryzowanym Centrum Serwisowym,
aby zapewnić bezpieczne działanie i długą żywotność.
6. Wszystkie usługi MUSZĄ być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowane Centrum
Serwisowe. ZAWSZE używaj tylko akcesoriów, które są zalecane dla tego narzędzia. W
niniejszej instrukcji nie wymieniono części, prosimy o przekazanie do autoryzowanego
centrum serwisowego wymiany!
7. Unikaj pęknięć plastiku spowodowanych uszkodzeniem rozpuszczalnika. Do czyszczenia
plastikowej obudowy używaj czystej szmatki i łagodnego mydła.
OSTRZEŻENIE: Nie pozwól, aby woda dostała się do silnika, a narzędzie było całkowicie
zanurzone w naczyniu, co spowoduje awarię silnika i porażenie prądem.
OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Narzędzie, akcesoria i opakowanie należy posortować w celu przyjaznego dla
środowiska recyklingu.
2. Elektronarzędzia i osprzęt po zakończeniu okresu użytkowania nadal zawierają duże
ilości cennych surowców i tworzyw sztucznych, które również można zawrócić do
procesu recyklingu.
3. Część pyłu powstającego podczas pracy, zawierająca szkodliwe chemikalia, musi
zostać zebrana w specjalnym miejscu recyklingu śmieci.
SERWIS
1. W przypadku gwarancji, naprawy lub zakupu części zamiennych należy zawsze
kontaktować się z wykwalifikowanym centrum serwisowym. I dostarczane z wydajną kartą
serwisową i fakturą
2. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, przeciążenia lub nieprawidłowego
użytkowania lub uszkodzenia narzędzia.
Rozwiązywanie problemów
Problem
1.. Silnik przestaje działać
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
1.. Niepodłączony do źródła zasilania 1.. Podłącz do źródła zasilania
2.. Wtyczki nie są w pełni połączone
2..Sprawdź wszystkie wtyczki
3. Przełącznik nie działa
3. Wymień lub napraw przełącznik
4.. Szczotki nie dotykają
komutatora
4. Wymień szczotkę na nową
2. Wiertło nie obraca się.
1.. Pokrętło wyboru trybu
pracy nie jest włączone.
1.. Po zatrzymaniu obrotów
przesuń pokrętło wyboru trybu
pracy, aż się zatrzaśnie.
3.. Brak udaru i narzędzie
chwieje się.
1.. Narzędzia są za zimne
1.. Pozwól narzędziu osiągnąć
minimalną temperaturę roboczą
2.. Pokrętło wyboru trybu pracy 2.. Ustawić pokrętło wyboru
trybu pracy na wiercenie
ustawione na wiercenie
obrotowe
4.. Narzędzie nie
wytwarza pełnej mocy
1.. Przełącznik sterujący nie jest 1.. Wciśnij włącznik do oporu
wciśnięty do końca
GB
USER MANUAL
XT106050
COMBINATION
HAMMER
Model:
Voltage:
Power:
Speed:
Impact energy:
Impact:
Max. drilling: concrete
wood
metal
Clamping:
Sound pressure level:
Sound power level:
Weight:
HD302
230V/50Hz
900W
0 - 850 rpm
6J
0 - 4500 bpm
30mm
45mm
15mm
SDS PLUS
≤ 90dB
≤ 103dB
5,1 kg
1. Dust Cap
2. Spring sleeve
3. Clinder Case
4. Operating mode selector knob
5. Trigger
6. Guide ruler
7. Auxiliary handle
ELECTRIC SAFETY
a)
The power cord plug shall always suit the socket. Never adjust the socket. Do not use
plug hubs. Non-adjusted plugs and appropriate sockets reduce the risk of electric shock injury.
b)
Prevent body contact with conductive surfaces to avoid a risk of electric shock injury.
c)
Do not expose the tool to rain or wet locations. Presence of water in electric tool highly increases the risk
of electric shock injury.
d)
Do not force the cord. Keep the cord away from heat sources, oil, sharp edges or movable parts. Damaged
cord increases a risk of electric shock injury.
e)
When manipulating in exterior areas consider an extension cord intended for outdoor use specifically.
Using an exterior extension cord decreases a risk of electric shock injury.
f)
It is strictly recommended to use a ground fault circuit interrupter (GFCI) when manipulating the tool in a
wet area. Using of GFCI decreases a risk of electric shock injury.
g)
A double insulated tool is equipped with a polarized plug (one prong is wider than the other). If the
connector does not fully suit the socket, turn the plug. Do not change the plug by any means. Double insulation
eliminates the need for grounding of power cord and power supply system.
PERSONAL SAFETY
a)Stay alert and do not use the tool when under influence of alcohol.
b)Use safety glasses and face or dust mask. Wear protective hearing equipment, helmet and
boots.
c)Avoid unintentional starting. Before connecting to power source or battery, make sure the
switch is at OFF position.
d)Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught with moving parts.
e) Remove adjusting keys and wrenches. Tool or adjusting key you leave attached to a turning
part of the tool may cause injury.
f)
Do not overreach. Proper footing and balance at all times allow better control of the tool in unexpected
situations.
g)
Use approved protective equipment only.
ELECTRIC TOOL HANDLING AND MAINTANCE
1)
AUTOMATIC SAFETY FUSE
protects the machine operator from highly reversing torque that develops when the tool is
suddenly stuck in the material
HNADLE
Make sure to always use the grip. Adjusting the proper grip position secures further safety
and proper
USING
Specific safety rules
1. Place the cord in rear of the tool, and keep it far from the saw piece.
2. Swear hearing protection. Exposure to noise will cause hearing damage.
3. Operate the machine only with the auxiliary handle supplied. Missed operation will
cause bodily harm.
• If there is considerable vibration or other defects are detected in operation, stop the machine
immediately and check the machine to determine the cause. Hold the insulated handle surface.
• Hold your hammer drill firmly in both hands.
• Do not force your hammer drill, it will do a was designed.
• Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the hammer drill may
contact hidden wiring or its own cord.
• Wear gloves when handling hammer bits and tool. Hammer bits and tools get hot during will reduce
risk of vibration damage to hands and arms.
• Use suitable detectors to find hidden electric cables or gas and water pipes.
• Sawdust and splinters must not be removed while the machone is running.
• Do not pierce the motor housing as this could damage the double insulation
• Ensure that ventilation openings are kept clear when working in dusty conditions.
• Do not operate the tool for long time, or the quiver of the machine will hurt hands or arms.
OPERATION
1. CHECK THE POWER SUPPLY
The power tool supply must match the nameplate date.
2. AUTOMATIC SAFETY CLUTCH.
Protects the operator and machine from the high reverse torque, which develops if the tool jams
all of a sudden.
3. INSTALLING THE AUXILIARY HANDLE
Unplug the tool from the mains socket, firstly. Release the auxiliary handle clamping band by
turning the handle in a counter-clockwise chuck and onto the cylindrical section at the front end
of the tool. Pivot the auxiliary handle into the desired position. Finally, tighten
the handle securely to prevent inadvertent movement.
WARNING: Use the auxiliary handle supplied. Missed operation will cause bodily harm.
4. SELECTION OF TOOLS
For hammer drilling, SDS-plus tools are necessary that are inserted into the SDS drill chuck of
the machine. For drilling in steel or wood, tools without SDS-plus (e.g., drills with cylindrical
shafts) are used. For these tools, a special drill chuck is required (see APPLICATIONS).
5.. INSERTING/REMOVING SDS-PLUS TOOL
The SDS-plus tool is designed to be freely movable. This causes eccentricity when the
machine is not loaded. However the drill automatically centers itself during operation. This
does not affect drilling precision.
WARNING: Take care when changing tools that the dust cap is not damaged.
1)) Inserting:
1. Clean the tool before inserting and lightly
grease the insertion end.
2. Insert the tool with a twisting motion into
tool holder until it locks.
3. The tool locks itself. Check the locking by
pulling on the tool.
WARNING: Grease the shank end of the tool
regularly.
2)) Removing:
Pull the plastic sleeve to the rear, hold it in
this position and remove the tool from the
tool holder.
6.. SETING THE GUIDE RULER
Release the auxiliary handle clamping
mechanism by turning the handle in a
counterclockwise direction. Pivot the
auxiliary guide ruler to the desired
drilling depth” X “. Tighten the auxiliary
handle securely by turning the handle in a
clockwise direction.
7.. TRIGGER CONTROLS
WARNING: To make sure you can
control the switch freely and keep it off
before plugging drill.
Intermittence work
Start Press the trigger (5)
Stop Release the trigger (5)
Fasten
8. SET THE OPERATING MODE
With the operating mode selector knob, select the
operating mode of the machine. To change the
operating mode, turning the operating mode
selector knob to the desired position until you hear
“click” to latch.
WARNING: Change the operating mode only
when the machine is switched off! Otherwise, the
machine can be damaged.
APPLICATION
WARNING: To reduce the risk of explosion, before any work check the utility lines
electricity , gas or water supply line are hidden in the work area.
WARNING: When working at low temperatures
The hammering mechanism begins to operate only when the tool has reached a minimum
operating temperature. Press the tip of the hammer bit briefly againts the work surface while
the tool is running. Repeat this procedure if necessary until the hammering reaches the
minimum operating temperature.
TOOL MAINTENANCE
WARNING: Before any work on the machine itself, pull the power plug.
1. Avoid the tool vibration or impact, and keep it from oil and grease.
2. Inspect bolts periodically. If the bolts loosen, tighten them immediately, or will result in
serious accident.
3. Inspect tool cords periodically. The cord must use the rubber cord If damaged, have
repaired at your nearest Authorized Service Center.
4. Keep the vents clean. Clean all parts of the tool, clean dust periodically. To prevent debris
entry .
5. Change the brush. Inspect and change the brush by Authorized Service Center to ensure
safety operation and long use life.
6. All service MUST only be performed by Authorized Service Center. ALWAYS use only
accessories that are recommended for this tool. In this instruction has not mentioned the
parts, please be passing through authorized the service center replacement!
7. Cleanliness. Avoid the use of plastic cracks caused by damage to the solvent. Use clean
cloths and mild soap to clean the plastic housing.
WARNING: Do not allow the water enter the motor and the tool full immersed in the ware,
which will result in motor malfunction and electric shock.
ENVIRONMENT PROTECTION
1. Tool, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling.
2. Power tools and accessories at the end of their service life still contain large amounts of
valuable raw materials and plastics which can likewise be fed back into a recycling process.
Trouble Shooting
Trouble
1.. Motor stops runn g
2.. Drill bit doesn’t rota .
3.. No hammering acti
and the tool wobbles.
4. Tool doesn’t produce
full power
Possible cause
1.. Unconnected to power sou e
2.. Plugs not fully conne
3.. Switch out of wo
4. Brushes not touch the commutator
Possible solution
1.. Connect to power sour
2.. Check all plu
3.. Replace or repair the swit
4. Replace the brush with a new
one
1.. Operating mode selector knob n 1. After rotation has stopped, move
the operating mode selector knob
engaged.
until it engages.
1. The tools is too cold
1. Allow tool to reach the minimum
operating temperature
2.. Operating mode selector knob s 2.. Set operating mode select
to rotary drilling
knob to hammer drilling
1.. Control switch is not pressed fu y 1.. Press the control switch as f
as it will go

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement