topmark RIO T7041 Instructions For Use Manual

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Topmark Rio T7041 Stroller Instruction Manual | Manualzz
NL
EN
DE
FR
ES
RIO
6-48m
15 kg
T7041
Gebruiksaanwijzing
Instruction for use
Gebrauchsanleitung
Mode d’emploi
Instrucciones de uso
IMPORTANT - READ CAREFULLY
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG
EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.
•
NL
Als u de instructies niet volgt, kan dit bij het kind letsel tot gevolg
hebben.
• Gebruik bij vervanging of reparatie alleen onderdelen die geleverd
worden door importeur.
• Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de
garantie.
• Bekleding kan verkleuren door zonlicht.
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen. Buitengewoon
veel zon of hitte kan de kleur vervagen of delen kromtrekken.
WAARSCHUWING
• Laat het kind nooit zonder toezicht.
• De zitting van deze buggy is ongeschikt voor kinderen jonger dan
6 maanden.
• Deze buggy is geschikt voor kinderen van 6 maanden tot ongeveer
4 jaar. De zitting is maximaal belastbaar tot 15 kg.
• De stabiliteit van de buggy kan worden beïnvloed als er gewicht aan
de handvatten en/of aan de achterzijde van de rugleuning en/of aan
de zijdes van de buggy wordt gehangen. De buggy kan overhellen en
het kind bezeren.
• De buggy is niet geschikt voor gebruik tijdens hardlopen of skaten.
WAARSCHUWING
2
• Dit product dient door een volwassene te worden gemonteerd.
• Gebruik altijd het veiligheidssysteem.
• Gebruik altijd de 5 punt veiligheidsgordels om te voorkomen dat uw kind
uit de kinderwagen valt of glijdt en zich ernstig bezeerd.
• Gebruik altijd het tussenbeenstuk in combinatie met de heupgordels.
• De buggy is ontworpen voor 1 kind alleen.
• U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u met de buggy een stoep op
of afgaat, dit moet u achterwaarts doen.
• Open vuur of andere sterke hittebronnen, zoals elektrische straalkachels
en gashaarden etc., in de onmiddellijke omgeving van de kinderwagen
vormen een gevaar.
• Voorkom dat warme vloeistoffen, elektriciteitssnoeren en andere
mogelijke gevaren binnen het bereik van een kind kunnen komen.
• Gebruik de buggy niet als er onderdelen defect zijn of ontbreken.
• Controleer vóór gebruik of alle vergrendelmechanismen goed zijn
vastgemaakt.
• Zorg ervoor dat het kind buiten bereik van dit product is als u deze
in- of uitklapt om letsel te voorkomen.
• Gebruik de buggy niet op trappen of roltrappen. De buggy dient dan
eerst te worden opgevouwen en vervolgens te worden gedragen.
• Zet de buggy altijd op de rem wanneer u deze parkeert.
• Zet de buggy altijd op de rem wanneer u stil staat.
• Laat het kind niet met dit product spelen.
• Laat het kind niet staan in de buggy of op de voetenplank.
• Vervoer nooit meer dan 1 kind in de buggy, hiervan kan de buggy
instabiel worden.
• Zorg dat de buggy op de rem staat wanneer u een kind in de buggy
plaatst of uit de buggy haalt.
• Gebruik geen andere accessoires of onderdelen dan die in de
gebruiksaanwijzing worden aanbevolen.
• Gebruik geen accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
• Alleen onderdelen vervaardigd of aanbevolen door fabrikant/
distributeur mogen worden gebruikt.
• Zet de buggy niet in de buurt van trappen of afstapjes.
3
NL
MONTEREN
Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:
• Buggy frame met achterwielen
• 2 zwenkwiel blokken
De patronen van de stof, de kleuren afbeeldingen en de accessoires van de buggy in deze
gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de buggy welke u heeft gekocht.
NL
Indien één of meer van de bovengenoemde onderdelen ontbreken of defect zijn,
kunt u contact opnemen met de winkel waar u het artikel heeft gekocht, alvorens het
product in gebruik te nemen.
WAARSCHUWING:
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby’s en kinderen
om verstikkingsgevaar te voorkomen.
OPENEN VAN DE BUGGY
Ontkoppel het haakje om de buggy te openen en druk met uw voet het hefboompje
naar beneden. Zorg ervoor dat deze goed vast zit.
VOORWIEL MONTAGE
Zorg ervoor dat het slotmechanisme goed bevestigd is aan elk van de voorwielen en
monteer die daarna aan de voorpoten. Houd één voorste buis van het frame vast,
druk het hele zwenkwielblok over de huls van het frame heen tot het niet verder kan.
Doe hetzelfde bij de andere kant.
4
IN GEBRUIK NEMEN
FUNCTIES
A. Rem functie
Druk om te remmen de remhendels
op de achterwielen naar beneden
en beweeg daarna de buggy heen
en weer totdat de hendels vastklikken.
Ontgrendel de rem door de remhendels naar boven te duwen.
NL
B. Voorzwenk wielen
Om de wielen vrij te laten draaien, haalt u
de hendel tussen de twee wielen omlaag. Om
de wielen te vergrendelen, zet u de hendel
weer omhoog.
INKLAPPEN VAN DE BUGGY
Duw het vergrendelmechanisme (1) naar boven en het tweede vergrendelmechanisme (2) naar beneden en vouw de buggy in elkaar.
Sluit vervolgens de inklapvergrendeling.
2
1
GEBRUIK VAN DE 5-PUNTS VEILIGHEIDSGORDEL
WAARSCHUWING: GEBRUIK ALTIJD DE VEILIGHEIDSGORDEL IN
COMBINATIE MET HET TUSSENBEENSTUK.
Zorg dat de schoudergordels aan de uiteinden van de heupgordels zijn vast geklikt.
Klik de uiteinden van de heupgordels in de kruisgordel (het riempje dat tussen de
benen gaat). Stel de schouder-, heup- en kruisgordel in op de juiste lengte zodat het
kind goed vastzit. Druk op het kunststof in het midden van de gesp om de gordel te
openen.
LOSMAKEN
VASTMAKEN
5
VERZORING EN ONDERHOUD
NL
Voor een optimale levensduur van het kinderproduct dient u dit schoon te houden
en niet gedurende langere perioden aan direct zonlicht bloot te stellen.
Controleer de wielen regelmatig op slijtage en zorg dat er geen stof en zand tussen
de assen en wielen komt.
Afneembare stoffen onderdelen en strips kunnen met warm water en huishoudzeep
of een zacht schoonmaakmiddel worden gereinigd. Laat het product daarna volledig
drogen, bij voorkeur niet in het directe zonlicht.
Dit product is niet geschikt om op het strand te gebruiken, zand veroorzaakt slijtage
en zeewater leidt namelijk tot roestvorming.
Handige tips
Als de wielen piepen, gebruik dan een spray op siliconenbasis en zorg dat deze goed
tussen de wieltjes en de assen komt.
Niet stomen, niet bleken.
Stop de wasbare onderdelen niet in een wasmachine, centrifuge of droogtrommel,
tenzij dit volgens het waslabel van het product is toegestaan.
Niet verwijderbare stoffen onderdelen en strips kunnen worden gereinigd met een
vochtige spons met zeep of een zacht schoonmaakmiddel. Laat het product
vervolgens geheel drogen voordat u het opvouwt en opbergt.
In sommige klimaten kunnen de stoffen onderdelen en strips beschimmeld raken.
Om dit te voorkomen, dient u het product niet op te vouwen of op te bergen als het
vochtig of nat is. Bewaar het product altijd in een goed geventileerde ruimte.
Controleer de onderdelen regelmatig op loszittende schroeven, bouten, moeren en
ander bevestigingsmateriaal. Draai loszittende schroeven, bouten en moeren indien
nodig vast, zodat de veiligheid van het product is gewaarborgd. Zorg dat verbogen,
gescheurde, versleten of gebroken onderdelen onmiddellijk worden gerepareerd.
Gebruik uitsluitend de onderdelen en accessoires die door de leverancier zijn
goedgekeurd.
6
GARANTIE
Op dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar, geldend vanaf datum van
aankoop. Binnen de garantie periode zullen eventuele fabricagefouten en/of
materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie,
vervanging van onderdelen of omruilen van het product.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en
gebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardig
beïnvloeden, vallen niet onder de garantie.
Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de garantie.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het
complete product met uw aankoopbewijs terug te brengen bij de winkel waar
het product aangekocht is.
De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
Top Mark B.V.
Postbus 308
8200 AH Lelystad
NEDERLAND
[email protected]
www.topmark.nl
EN 1888-1:2018
7
NL
IMPORTANT - READ CAREFULLY
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
•
EN
Your child’s safety may be affected if you do not follow these
instructions.
• Use only spare parts delivered by importer for replacing or
reparation.
• Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.
• Prolonged exposure to sunshine may cause changes in the colour of
materials and fabrics.
• Do not expose this product to extreme temperatures. Extreme
sunshine or temperatures may cause colour changes or bent parts.
WARNING
• Never leave the child unattended.
• This seat unit is not suitable for children under 6 months.
• The use of this stroller is recommended for children from 6 months
till 4 years. The maximum weight is up to 15 kg.
• Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest
and/or on the sides of the stroller affects the stability of the stroller.
The stroller may become unstable and tip over and can injure the
child.
• This product is not suitable for running or skating.
• Always use the restraint system.
• Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat
harness.
• Always use the crotch strap in combination with the waist belt.
WARNING
8
•
•
•
The product must be assembled by an adult.
This stroller is designed for 1 child only.
Pay special attention when manoeuvring the stroller up or down the
pavement, it is best to do it backwards.
• Be aware of the risk of open fire and other sources for strong heat, such
as electric bar fires, gas fires… in the vicinity of the stroller.
• Avoid hot liquids, power cables and other possible dangers may
come within range of a child.
• Do not use this stroller if any parts are broken, torn or missing.
• Ensure that all the locking devices are engaged before use.
• To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding
and folding this product.
• Do not use on stairs or escalators, fold stroller and carry.
• Put on all the brakes whenever you park the stroller.
• Always apply the brakes when ever the stroller is stationary.
• Do not let the child play with this product.
• Do not allow child to stand on seat or footrest.
• Do not allow more children, as stroller may become unstable.
• The parking device shall be engaged when placing and removing the
children.
• Do not use accessories or replacement parts other than the ones
recommended by instruction manual.
• Do not use accessories which are not approved by the manufacturer.
• Only replacement parts supplied or recommended by the
manufacturer/distributor shall be used.
• Never put stroller near steps or stairs.
9
EN
ASSEMBLING
Check if following spare parts are in the box:
• Stroller frame with rear wheels
• 2 sets front wheels
Note that the fabric patterns, colour pictures and stroller accessories on the stroller in this
instruction manual may vary from that of the product that you have purchased.
EN
If one or more of the above mentioned spare parts are missing or broken, please
contact the store where you bought the product, before using.
WARNING:
Please keep all packaging material away from babies and children,
to prevent suffocation.
TO OPEN STROLLER
Release folding latch and open the frame, then step down the base lock until it is
fully locked.
FRONT WHEEL ASSEMBLY
Before assembly to the front legs, make sure that the lock mechanism is well
attached each of the front wheel before assembly. Hold one front frame leg, push
the whole of front wheel set until covered with front leg tube and the wheels come
to a stop. Repeat on the other side of front wheels.
10
USING
FUNCTIONS
A. Brake function
To apply brakes, press down linkbrake lever on rear wheels and roll
stroller back and forth until levers
lock into place.
Release the link-brake by pushing the brake levers upwards.
B. Front swivel wheels
To unlock the swivel wheels, lower the lever
located between the two wheels.
To lock the wheels, push the lever in an
upward direction.
EN
FOLDING THE STROLLER
Lift up base lock (1) and step down the second lock (2), then squeeze the stroller.
Lock the folding latch.
2
1
USING 5-POINT SAFETYBELT
WARNING: ALWAYS USE THE CROTCH STRAP WITH WAIST BELT.
Ensure shoulder straps are clipped to hip safety belts.
Lock buckle parts of hip belts together into the cross belt (belt between the legs)
until secure click is heard.
Adjust shoulder, hip and crotch belt in right length to fit your child.
To release belt just press the button.
TO OPEN
TO CLOSE
11
CARE AND MAINTENANCE
To prolong the life of your nursery product, keep it clean and do not leave in the
direct sunlight for extended periods of time.
Check the wheels regularly for wear and make sure that there is no dust and sand
between the axles and wheels.
Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a
household soap or a mild detergent. Allow it to dry fully, preferably away from direct
sunlight.
Do not allow the stroller to come in contact with salt water, this causes the
formation of rust.
EN
Helpful hints
If the wheels squeak, use a silicon based spray ensuring it penetrates the wheel and
axles assembly.
Do not dry clean or use bleach.
Do not machine wash, tumble or spin dry, unless the care labeling on the product
permits these methods.
Non removable fabric covers and trims may be cleaned using a damp sponge with
soap or mild detergent. Allow it to dry completely before folding or storing it away.
In some climates the covers and trims may be affected by mould and mildew. To help
prevent this occurring, do not fold or store the product if it is damp or wet. Always
store the product in a well ventilated area.
Always check parts regularly for tightness of screws, nuts and other fasteners,
tighten if required. To maintain the safety of your nursery product, seek prompt
repairs for bent, torn, worn or broken parts.
Use only part and accessories approved by the supplier.
12
GUARANTEE
We grant 2 year guarantee on this product commencing on the date of purchase.
Within the guarantee period we will eliminate, free of charge , any defects in the
appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or
replacing the complete product.
This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use
as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the
product.
Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.
To obtain service within the guarantee period, hand in the complete product with
your sales receipt to the store where the product has been bought.
The warranty applies only to the first owner and is not transferable.
Top Mark B.V.
Postbus 308
8200 AH Lelystad
NETHERLANDS
[email protected]
www.topmark.nl
EN 1888-1:2018
13
EN
WICHTIG - LESEN SIE SORGFÄLTIG
DURCH UND HEBEN SIE FÜR
SPÄTERE VERWENDUNG AUF..
• Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt sein, wenn Sie diese
•
•
•
DE
•
Anweisungen nicht beachten.
Beim Austausch von Teilen und bei Reparatur ausschließlich Ersatzteile
verwenden, die von Importeur geliefert werden.
Bei Beschädigung durch Überlastung oder falsches Zusammenklappen
erlischt die Garantie.
Längere Sonneneinwirkung kann zu Farbänderungen der Materialien
und Geweben führen.
Das Produkt keinen extremen Temperaturen aussetzen. Bei extremen
Sonnenschein oder Temperaturen können Farbänderungen entstehen
oder Teile verbiegen.
ACHTUNG
• Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
• Dieser Sitz ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet.
• Buggy ist geeignet für Kinder ab 6 Monate bis 4 Jahre. Mit Maximalgewicht von 15 kg.
• Am Schieber und/oder am Hinterseite der Rückenlehne und/oder an
Seiten befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des
Wagens. Bei einer Überbeladung kann der Buggy instabil würden und
sogar kippen. Dies führt zu Verletzungen des Kindes.
• Dieses Buggy ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.
• Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut
werden.
• Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
ACHTUNG
14
•
Um schwere Verletzungen durch herausfallen oder herausrutschen
des Kindes zu vermeiden, Schnallen sie Ihr Kind immer mit dem
5– Punkt– Gurt an.
• Benutzen Sie immer den Schrittgurt in Verbindung mit dem Hüftgurt.
• Dieses Buggy ist nur für ein einzelnes Kind gedacht.
• Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie der Buggy über Bordsteinkanten oder Stufen bewegen. Bewegen Sie der Buggy immer rückwärts.
• Offenes Feuer oder andere starke Hitzequellen wie elektrische
Heizstrahler oder gasbeheizte Ofen usw. in der unmittelbaren
Umgebung des Wagens sind eine Gefahr.
• Es ist zu vermeiden, dass heiße Flüssigkeiten, Stromkabel und andere
mögliche Gefahren in Reichweite eines Kindes kommen können.
• Buggy auf keinen Fall verwenden, wenn Teile daran zerbrochen oder
gerissen sind oder gar fehlen.
DE
• Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen
eingerastet sind.
• Um Verletzungen zu vermeiden, das Kind fernhalten wenn Sie der
Wagen entfalten oder falten.
• Buggy niemals auf Treppen oder Rolltreppen benutzen. Buggy zusammenklappen und tragen.
• Beim Abstellen des Buggys Bremsen immer feststellen.
• Benutzen Sie stets die Bremsvorrichtung, wenn Sie dem Buggy anhalten.
• Das Kind nicht mit diesem Produkt spielen lassen.
• Das Kind niemals im Buggy oder auf der Fußleiste stehen lassen.
• Nicht mehr als ein Kind im Buggy zulassen, weil der Buggy instabil
würden kann.
• Wenn Sie Kinder in de Buggy setzen oder sie herausnehmen, bitte den
Feststellmechanismus aktiveren.
• Keine anderen Zubehör– oder Ersatzteile als die in der Benutzer
Anleitung empfohlenen verwenden.
• Keine andere Zubehör anbringen, die nicht vom Hersteller genehmigt
wurden.
• Nur Ersatzteile anbringen, die vom Hersteller/Distributor mitgeliefert
oder genehmigt wurden.
• Den Buggy nicht in die Nähe von Treppen oder Stufen stellen.
15
MONTAGE
Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgend aufgeführten Teile der
Packung enthalten sind:
• 1 Buggy mit Hinterräder
• 2 Stuck Vorderräder
Beachten Sie, dass die Stoffmuster, Farbfotos sowie die Zubehörteile des Buggy, die in dieser
Gebrauchsanweisung gezeigt werden, von denen des Produkts abwichen können, dass Sie
gekauft haben.
DE
Sollten ein oder mehrere der oben genannten Teile fehlen oder defekt sein, können
Sie sich, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, an das Geschäft, in dem Sie den
Artikel gekauft haben, wenden.
ACHTUNG:
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Babys und Kindern
fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
AUFBAU DES BUGGYS
Klinken Sie das Schloss aus der Halterung und klappen das Gestell auseinander,
Anschließend drücken Sie die Arretierung herunter bis diese einrastet.
MONTAGE VORDERRÄDER
Achten Sie darauf, dass der Schließmechanismus an jedem der vorderen Räder gut
befestigt ist und bauen Sie diese anschließend an den vorderen Sitzbeinen an.
Wiederholen Sie die Montage auf der anderen Seite entsprechend.
16
MONTAGE
FUNKTION
A. Bremsen
Zum Anlegen der Bremsen, drücken
Sie die Bremshebel auf die Hinterräder und fahren den Buggy vor und
zurück bis die Bremse einrastet.
Durch Hochdrücken der Bremshebel wird die Bremse entriegelt.
B. Drehbare Vorderräder
Damit sich die Rader frei drehen können, den
Hebel zwischen den beiden Rädern senken.
Zum Blockieren der Radar den Hebel nach
oben stellen.
DE
ZUSAMMENKLAPPEN DES BUGGYS
Die Verriegelung auf der Unterseite (1) nach oben anheben und zweiten
Verriegelung (2) runter drücken und den Buggy zusammen falten.
Schließen sie danach den Faltverschluss.
2
1
VERWENDUNG DES 5-PUNKT-SICHERHEITSGURTS
WARNUNG: VERWENDEN SIE DEN SICHERHEITSGURT IMMER IN
VERBINDUNG MIT DEM BECKENGURT.
Sorgen Sie dafür, dass die Schultergurte an den Enden der Hüftgurte eingeschnappt
sind. Die Enden der Hüftgurte in den Schrittgurt (das Band, das zwischen den Beinen
geführt wird) einschnappen.
Schulter-, Hüft- und Schrittgurt auf die richtige Länge einstellen, so dass das Kind
gut fixiert ist. Zum Öffnen des Gurts auf das Kunststoffteil in der Mitte der Schnalle
drücken.
SCHLIESSEN
ÖFFNEN
17
PFLEGE
Um eine möglichst lange Lebensdauer dieses Kinderprodukts zu gewährleisten,
halten Sie das Produkt stets sauber und achten Sie darauf, dass es nicht über einen
längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
Die Räder regelmäßig auf Verschleiß überprüfen und sie Staub und Sand frei halten.
Abnehmbare Stoffverkleidungen und Verzierungen dürfen mit warmen Wasser und
Haushaltsseife oder mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Danach
sollten Sie diese Teile vollständig trocknen lassen und dabei direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Den Buggy nicht mit Salzwasser in Berührung kommen lassen, da er sonst zu
Rostbildung kommen kann.
DE
Nützlichen Tipps
Wenn die Räder quietschen, verwenden Sie ein Spray auf Silikonbasis. Achten Sie
darauf, dass das Spray gut auf die Räder und die Achse einwirken kann.
Vermeiden Sie chemische Reinigung oder Bleichmittel
Das Produkt darf nicht in der Waschmaschine, im elektrischen Wäschetrockner oder in
der Wäscheschleuder gereinigt bzw. Getrocknet werden.
Nicht abnehmbare Stoff Verkleidungen und Verzierungen dürfen mit einem feuchten
Schwamm mit Seife oder mit einem milden Lösungsmittel gereinigt werden. Lassen Sie
diese Teile anschließe vollständig trocknen, bevor Sie das Produkt zusammen-klappen
oder lagern. Unter bestimmten klimatischen Bedingungen können die Verkleidungen
und Verzierungen Schimmel ansetzen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Produkt
nicht zusammenklappen oder lagern, wenn es nass oder feucht ist. Lagern Sie das
Produkt immer in einer gut gelüfteten Umgebung.
Prüfen Sie regelmäßig, ob keine Schrauben, Muttern und andere Befestigungsmittel
locker sitzen. Ziehen Sie diese gegebenenfalls fest an. Um die Sicherheit dieses
Kinderprodukts zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass alle verbogenen, Zerrissenen,
verschlissenen oder defekten Teile sofort repariert werden. Verwenden sie
ausschließlich vom Lieferanten anerkannte Ersatz- und Zubehörteile.
18
GARANTIE
Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät - nach Wahl des Käufers zusätzlich zu
den gesetzlichen Gewährleistung Ansprüchen gegen den Verkäufer - eine Garantie
von zwei Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach
unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel,
die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.
Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch,
normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.
Bei Beschädigung durch Überbelastung oder falsches zusammenklappen erlischt die
Garantie.
Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an das Geschäft, wo Sie das
Gerät gekauft haben.
Die Garantie gilt nur für den ersten Eigentümer und ist nicht übertragbar.
Top Mark B.V.
Postbus 308
8200 AH Lelystad
NIEDERLANDE
[email protected]
www.topmark.nl
EN 1888-1:2018
19
DE
IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR
UNE CONSULTATION FUTURE.
•
•
•
•
•
•
FR
Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour une
consultation future.
La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas
ces instructions.
En cas de remplacement de pièces ou de réparation, utilisez
uniquement des pièces livrées par importateur.
La garantie échoit en cas de surcharge ou de pliage incorrect.
Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut décolorer des
matériaux et des tissus.
N’exposez pas le produit à des températures extrêmes. Lumière du
soleil extrême ou températures extrêmes peut entraîner des
modifications de couleur ou toutes parties.
AVERTISSEMENT
• Ne laissez jamais l’enfant seul sans surveillance.
• Ce siège ne convient pas pour des enfants de moins de 6 mois.
• Ce buggy convient pour les enfants, de la naissance à environ 6 moins
de 4 ans. Le poids maximal est de 15 kg.
• Ne suspendez pas de sacs lourds aux poignées et/ou l’arrière du
dossier et/ou les côtes du buggy, cela pourrait entraîner la chute du
buggy et votre enfant pourrait être blessé.
• Ce produit n’est pas conçu pour courir ou patiner.
AVERTISSEMENT
20
• Le produit doit être monté uniquement par un adulte.
• Toujours utiliser le système de retenue.
• Pour éviter toute blessure grave suite à une chute ou une glissade,
utilisez toujours le système de retenue.
Ne jamais utiliser l’entrejambe sans la ceinture de maintien.
Ce buggy est conçue pour 1 seul enfant.
Soyez particulièrement attentive en manœuvrant le buggy pour
monter sur ou descendre d’un trottoir ou d’une marche. Il est
préférable de la faire à reculons.
• N’exposez le buggy à aucune source de chaleur (radiateurs électriques ou feux de gaz) afin d’éviter tout risque d’incendie.
• Eviter que des liquides chauds, cordons électriques ou autres dangers
potentiels ne risquent d’être à portée d’un enfant.
• N’utilisez jamais le buggy si des pièces sont cassées ou manquantes.
• S’assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés
avant utilisation.
• Pour éviter toute blessure, veillez à ce que votre enfant soit hors de
portée de ce produit en pliant ou dépliant le buggy.
• N’empruntez pas les escaliers ou les escalators, fermez le buggy et
portez-la.
• Toujours enclencher le frein du buggy lorsqu’il est à arrêt.
• Utiliser le système de freinage à chaque arrêt.
• Ne laissez pas l’enfant jouer avec ce produit.
• Ne laissez pas l’enfant debout dans le buggy ou sur le repose-pieds.
• Ne transportez jamais plus d’un enfant dans le buggy, cela pourrait
rendre le buggy instable.
• Veillez à enclencher le frein du buggy lorsque vous installez un
enfant ou lorsque vous le retirez du buggy.
• N’utilisez pas de pièces de rechange ou d’accessoires autres que ceux
recommandés par le manuel d’instruction.
• Ne pas user d’accessoires non approuvé par le fabricant.
• User seulement les pièces de rechange fournis ou approuvées par le
fabricante/ distributeur.
• Ne mettez pas le buggy à proximité d’escaliers ou de marches.
•
•
•
21
FR
MONTAGE
Vérifiez que les pièces suivantes se trouvent bien dans la boite.
• 1 châssis du buggy avec des roues arrière
• 2 paires de blocs roues pivotantes
Notez que les motifs du tissue, les images couleurs et les accessoires présentés sur le buggy
dans ce manuel d’instruction peuvent différer de ceux du produit que vous avez acheté.
Si une ou plusieurs des pièces citées ci-dessus sont manquantes ou défectueuses,
vous pouvez contacter le magasin où vous avez acheté l’article avant la mise en
service du produit.
FR
AVERTISSEMENT:
Eloignez tous les emballages de bébés et d’enfants pour éviter tout
risque de suffocation.
OUVERTURE DU BUGGY
Détachez le crochet pour ouvrir le buggy et, à l’aide de votre pied, poussez le levier
vers le bas. Veillez à ce qu’il soit tout à fait fixé.
MONTAGE DES ROUES AVANT
Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage soit bien fixé sur chacune des roues
avant, puis montez-les sur les pattes avant. Tenez fermement l’un des tubes avant,
insérez tout le bloc de roues pivotantes en le poussant dans le manchon du châssis
jusqu’à ce que cela ne soit plus possible. Faites la même chose de l’autre côté.
22
UTILISATION
FONCTIONS
A. Système de freinage
Poussez les leviers de freinage de
chaque roue devant puis déplacer
le buggy avant et en arrière
jusqu’à ce que la leviers de
fermeture. Pour relâcher les freins, remontez les leviers.
B. Roues avant pivotantes
Pour rendre les roues libres de tourner,
baisser le levier situe entre les deux roues.
Pour bloquer les roues, remettre le levier
en position haute.
RABATTRE LE BUGGY
Soulevez le premier mécanisme de verrouillage (1) en haut et poussez le second
mécanisme de verrouillage (2) vers le bas et le buggy se replient.
Ensuit, verrouillez le loquet de sécurité.
2
1
UTILISATION DE LA CEINTURE À 5 POINTS
ATTENTION: UTILSEZ TOUJOURS LA CEINTURE. NE JAMAIS UTILISER
L’ENTREJAMBE SANS LA CEINTURE DE MAINTIEN.
Veiller à ce que les sangles d’épaules soient fixées aux extrémités des sangles abdominales. Fixer les extrémités des sangles abdominales dans la sangle d’entrecuisse (la
sangle qui se trouve entre les jambes). Régler la longueur des sangles d’épaules,
abdominales et d’entrecuisse afin que l’enfant soit assis en toute sécurité.
Appuyer sur le plastique au centre de la boucle pour ouvrir la ceinture.
POUR FERMER
POUR OUVRIR
23
FR
SOIN ET ENTRETIEN
Pour prolonger la durée de vie votre produit de puériculture, maintenez le propre et
ne laissez pas à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
Vérifiez régulièrement l’usure des roues et enlevez la poussière et le sable éventuels.
Les revêtements et bords en tissu amovibles peuvent être nettoyés avec l’eau
chaude et un savon doux. Laisser ensuite le produit sécher complètement, de préférence pas à la lumière directe du soleil.
Ce produit ne convient pas pour être utilisé sur la plage, le sable provoque une usure
et l’eau salée entraînant la formation de rouille.
Conseils utiles
Si les roulettes grincent, utilisez un spray silicone, en vous assurant qu’il pénètre dans
l’assemblage des roulettes et de l’essieu.
FR
Ne nettoyez pas à sec, ou utilisez de la javel.
Ne lavez pas à la machine, ne séchez pas par culbutage ou par essorage, sauf si
l’étiquette d’entretien sur le produit autorise ces méthodes.
Les revêtements et bords en tissue non amovibles peuvent être nettoyés à l’aide
d’une éponge humide avec du savon ou un détergent doux. Faites-les sécher
complètement avant de les plier ou de les ranger.
Dans certains climats, les revêtements et bords peuvent être affectés par des
moisissures. Pour éviter cela, ne pliez ou ne rangez pas le produit s’il est humide ou
mouillé. Rangez toujours le produit dans une pièce bien aérée.
Contrôlez régulièrement si les vis, écrous et autres pièces de fixation sont bien
serrés, serrez si nécessaire. Pour maintenir la sécurité de votre produit de
puériculture, réparez rapidement toute pièce tordue, déchirée, usé ou cassée.
N’utilisez que des pièces et accessoires approuvés par le fournisseur.
24
GARANTIE
Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d’achat.
Pendant la durée de la garantie, nous prendrons gratuitement à notre charge la
réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider
si certaines pièces doivent être réparées ou si produit lui-même doit être échangé.
Cette garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l’usure normale.
La garantie échoit en cas de surcharge ou de pliage incorrect.
Pour tout SAV au cours de la période de garantie, ramenez le produit complet avec
votre ticket de caisse au magasin où celui-ci a été acheté.
La garantie n’est valable que pour le premier propriétaire et n’est pas cessible.
FR
Top Mark B.V.
Postbus 308
8200 AH Lelystad
PAYS-BAS
[email protected]
www.topmark.nl
EN 1888-1:2018
25
IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE
Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS
REFERENCIAS.
• Por favor lea atentamente estas instruciones y guárdelas para futuras
•
•
•
•
•
ES
referencias.
La seguridad del niño puede correr peligro si no se siguen estas
instrucciones.
En caso de sustitución de componentes o reparaciones, utilice
únicamente componentes originales suministrados por importador.
En caso de que el artículo resulte dañado por sobrecarga o cierre
incorrecto, la garantía quedará anulada.
La exposición directa al sol puede causar la decoloración de la tapicería.
No exponga el artículo a temperaturas extremas. El sobrecalentamiento
o la excesiva exposición al sol envejece y decolora los partos del artículo
o se pueden torcer.
ADVERTENCI
• Nunca deje al niño sin vigilancia.
• El asiento de esta silla de paseo no es apto para niños menores de
6 meses.
• Este cochectio es apto para niños desde su racimiento entre 6 meses y
4 años aproximadamente. El peso máximo es de unos 15 kg.
• Nunca cuelgues bolsas de la compra, bolsas de pañales o otro peso
excesivo en el manillar, ni por detràs de la silla o a los lados del silla de
paseo. Esto podría modificar el equilibro del silla de paseo.
• No utilice la silla de paseo mientras corra o patine.
ADVERTENCIA
26
•
•
•
Este producto debe ser utlizado únicamente por un adulto.
Utilizar siempre los systemas de retención.
Para evitar que el niño se caiga o se deslice de la silla y sufra graves
lesiones, utilice siempre los cinturones de seguridad provistos.
• Utilice siempre el arnés de entrepiernas junto con el cinturón.
• Esta silla de paseo ha sido diseñada para un solo niño.
• Ponga especial cuidado al subir o bajar uns acera o un escalón con la
silla de paseo. Es preferible maniobar hacia atrás.
• La llama abierta u otras fuentes de calor potentes, como radiadores
eléctricos o estufas de gas, etc., en proximidad inmediata de la silla
de paseo constituyen un peligro.
• Hay que evitar que los niños tomen contacto con líquidos calientes,
cables y otros peligros.
• No utilice el cochcito en el caso de que le falten piezas o contenga
piezas rotas.
• Asegurarse de que todos los dipositivos de cierre están engranados
antes del uso.
• Para evitar lesiones asegúrese que los niños estén alejados durante
el desplegado y plegado de este producto.
• No utilice escaleras ni escaleras mecánicas, en lugar de eso pliegue la
silla de passeo y transpórte as mano.
• Active siempre el freno en caso de pararse.
• Recuerde poner siempre los frenos cuando la silla de paseo esté
parado.
• No permita ques los niños jueguen con este artículo.
• No permita que el niño se ponga de pie sobre la silla de paseo o el
reposapiés.
• Nunca transporte a más de 1 niño, ya que esto podría desestabilizar
la silla de paseo.
• Asegúrese de que el freno de la silla de paseo esté hecho antes de
sentar o sacar al niño de la silla.
• No utilice otros accesorios o componentes de recambio que los
recomendados en las instrucciones de uso.
• No utilice accessorios que no haydan aprobados por el fabricante.
• Se utilizarán únicamente partes de repuestos que estén
suministrados o aprobados por el fabricante/distribuidor.
• No coloque la silla cerca de escaleras o peldaños.
27
ES
INSTALACION
Verifique que la caja contiene los siguientes componentes:
• 1 cuadro de cochecito con ruedas componentes
• 2 pares de bases giratorias para ruedas
Los patrones de fibras, dibujos de colores y accesorios de la silla de paseo que aparecen en
este manual de instrucciones pueden variar de los del producto que usted ha comprado.
Si alguno de los componentes arriba mencionados está defectuoso o falta, póngase
en contacto con la tienda donde compró este artículo antes de utilizarlo.
ADVERTENCI:
Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y
niños para evitar el peligro de asfixia.
ES
ABRIR EL COCHECITO
Desacople el gancho para abrir el cochecito y pulse hacia abajo la palancacon el pie.
Asegúrese de que ésta se encuentra completamente anclada.
COLOCAR LAS RUEDAS DELANTERAS
Antes de montar el mecanismo de cierre sobre las patas delanteras, asegúrese de
que esté correctamente sujeto a cada una de las ruedas delanteras. Coja una de las
barras delanteras del cuadro y presione sobre la base giratoria de las ruedas sobre la
funda del cuadro, hasta que no pueda seguir. Haga to mismo en el lado opuesto.
28
INSTALACION
FUNCIONES
A. Función de freno
Para echar el freno, presione los
pedales de freno de las ruedas
traseras hacia abajo y mueva la silla
de paseo a un lado y otro hasta que los pedales queden bloqueados. Para quitar el
freno, presione los pedales de freno hacia arriba.
B. Ruedas delanteras giratorias
Para que las ruedas puedan girar bajar
la palanca situada entrelas dos ruedas.
Para bloquear las ruedas volver a situar
la palancaen la posicion alta.
PLEGAR EL COCHECITO
Empuje Levante el primero dispositivos de bloqueo y empuje el segundo dispositivos
de bloqueo y plegar el cochecito. Después bloquee el pestillo de seguridad.
ES
2
1
USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS DE ANCLAJE
ATENCION: UTILIZAR SIEMPRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD Y EL
SEPARAPIERNAS AL MISMO TIEMPO.
Asegúrese de que los cinturones de hombro estén correctamente anclados a los
extremos de los cinturones de cadera. Ancle los extremos de los cinturones de
cadera en el cinturón de entrepierna (el cinturón que separa las piernas).
Ajuste los cinturones de hombro, de cadera y de entrepierna a la longitud correcta
para que el niño esté bien sujeto.
Presione sobre la pieza de plástico en el centro de la hebilla para abrir el cinturón.
PARA ABRIR
PARA CERRAR
29
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Par prolongar la vida de este producto infantil, manténgalo limpio y no lo deje
expuesto a la luz solar directa durantelargos peíodos de tiempo.
Revise las ruedas regularmente para comprobar si están desgastadas y asegúrese de
que no haya polvo o arena entre los ejes y las ruedas
Las cubiertas de tela y ribetes pueden limpiarse con agua caliente y una solución de
jabón o detergente suave. Déjelas secar totalmente, preferiblemente fuera de la luz
solar directa.
Este artículo no es apto para utilizarse en la playa; la arena desgasta y el agua marina
oxida los materiales.
Consejos útiles
Si las ruedas chirrían, aplique un spray con base silicona asegurándose que penetre
en la rueda y el conjunto del eje.
ES
No limpiar en seco ni utilizar lejía
No lavar en lavadora, secar en secadora ni centrifugar, salvo que se indique lo
contrario en la etiqueta de instrucciones de lavado del producto.
Las cubiertas de tela y ribetes fijos pueden limpiarse con una esponja húmeda con
Jabón o un detergente suave. Dejar secar completamente antes de doblar o
guarder el producto.
En algunos climas, las cubiertas y ribetes pueden verse afectadas por el moho y las
manchas de humedad. Para evitar que esto ocurra, no doblar ni guardar el
producto si está húmedo o mojado. Siempre guarde el producto en un sitio bien
ventilado.
Verifique continuamente las piezas para comprobar que estén bien apretados los
Tornillos, tuercas y otros mecanismos de cierre. Ajústelos en caso necesario para
Conservar la seguridad de este producto infantil. Si hay piezas dobladas rasgadas,
desgastadas o rotas, arréglelas a la mayor brevedad.
Utilice únicamente las piezas y accesorios aprobados por el proveedor.
30
GARANTÍA
La garantía de este artículo es de 2 años a partir de la fecha de compra. Dentro del
período de garantía subsanaremos cualquier fallo de fabricación y/o de los
materiales, ya sea mediante la reparación o sustitución de los componentes o bien
ofreciéndole un nuevo artículo a cambio.
Los daños causados por el uso incorrecto, desgaste natural o fallos que no influyan
de forma significativa en el funcionamiento o el valor del artículo no están
cubiertos por la garantía.
En caso de que el artículo resulte dañado por sobrecarga o cierre incorrecto, la
garantía quedará anulada.
Para poder hacer uso de nuestro servicio dentro del período de garantía, debe
devolver el artículo completo junto con el justificante de compra a la tienda donde
lo compró.
La garantía es válida únicamente para el primer propietario y no es transferible.
ES
Top Mark BV
Postbus 308
8200 AH Lelystad
Países Bajos
[email protected]
www.topmark.nl
EN 1888-1:2018
31
www.topmark.nl
topmarkofficial
Copyright© Top Mark B.V. 2014-2019
T7041 - 11/19

advertisement

Key Features

  • 5-point safety harness
  • Link brakes
  • Lockable front wheels
  • Lightweight
  • Compact folding
  • Sturdy frame
  • Suitable for ages 6 months - 4 years
  • Max weight 15 kg

Related manuals

Frequently Answers and Questions

How old should my child be to use the Rio T7041 stroller?
The Topmark Rio T7041 is recommended for children from 6 months to 4 years old.
What is the maximum weight limit for the Rio T7041?
The stroller can hold up to 15 kg (33 lbs) in weight.
What safety features does the Rio T7041 have?
The stroller features a 5-point safety harness, link brakes and lockable front wheels for added safety.
Can I use the Rio T7041 on uneven terrain?
The stroller can be used for everyday walks and outings but it is not designed for difficult terrain.
How do I fold the Rio T7041?
There is a specific procedure for folding the stroller. Consult the instruction manual for detailed instructions.
Download PDF

advertisement