DW771 DW777 - DeWalt Service Technical Home Page

DW771 DW777 - DeWalt Service Technical Home Page
555555-80 PL
DW771
DW777
Rys. 1
q
a
d
b
dd
q
c
e
f
s
i
g
j
DW771
cc
y
p
k
l
ff
o
h
m
n
Rys. 2
r
x
w
dd
z
bb
aa
y
v
v
t
u
ff
v
2
Rys. 3
hh
Rys. 4
ii
jj
ll
jj
oo
nn
mm
mm
Rys. 5
Rys. 6
pp
nn
rr
qq
Rys. 7
Rys. 8
bb
aa
z
Rys. 9
Rys. 10
ss
h
e
f
3
q
Rys. 11
Rys. 12
e
vv
uu
tt
n
Rys. 13
Rys. 14
n
yy
i
p
m
o
ww
l
Rys. 15
Rys. 16
h
a3
ee
t
xx
4
Rys. 17
h
xx
Rys. 18
Rys. 19
a4
a3
a2
t
zz
u
a1
a2
ee
Rys. 20
5
Rys. 21
Rys. 22
Rys. 23
Rys. 24
6
PILARKA UKOSOWA
DW771, DW777
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Średnica tarczy tnącej
Średnica otworu w tarczy tnącej
Maksymalna prędkość obrotowa
tarczy tnącej
Maksymalny kąt cięcia
prostopadłego pod kątem
Maksymalny kąt cięcia ukosowego
Cięcie kombinowane
V
W
mm
mm
DW771
230
1550/1400
216
30
DW777
230
1800/1600
216
30
obr/min
2600-5200
6300
w lewo i w prawo
w lewo
Cięcie ukosowe
Cięcie prostopadłe
pod kątem
Możliwości cięcia
Cięcie prostopadłe poprzeczne
Cięcie prostopadłe pod kątem 45°
Cięcie prostopadłe pod kątem 48°
Cięcie ukosowe pod kątem 45°
Cięcie ukosowe pod kątem 48°
Wymiary całkowite
Masa
Poziom ciśnienia akustycznego A
Niepewność pomiaru ciśnienia
akustycznego
Poziom mocy akustycznej A
Niepewność pomiaru mocy akustycznej
50°
48°
45°
50°
48°
45°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
cm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
14,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
14,0
dB(A)
90,8
93
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
102
3,2
3
104
3,9
Całkowite przyśpieszenia drgań na rękojeści (suma wektorowa w trzech osiach) zmierzone według
normy EN 61029:
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń drgań
m/s2
1,6
1,7
Niepewność pomiaru
m/s2
1,5
1,5
Jednostka certyfikacyjna
TUV Rheinland Product & Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Kolonia, Niemcy
Natężenie prądu bezpiecznika:
Europa
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
7
10 A
Podana ważona wartość skuteczna przyspieszeń
drgań została zmierzona standardową metodą,
opisaną w normie EN 60745, i dzięki temu
można ją wykorzystywać do porównań z innymi
elektronarzędziami oraz do tymczasowej oceny
ekspozycji drganiowej.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do szkód
rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Podana ważona
wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
dotyczy podstawowego zastosowania
elektronarzędzia i może się różnić,
gdy jest ono wykorzystywane w inny
sposób, z innymi akcesoriami lub
niewłaściwie konserwowane. W takich
sytuacjach ekspozycja drganiowa w
trakcie całego okresu użytkowania
maszyny może być dużo większa.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Informuje o ostrych krawędziach.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej
trzeba też uwzględnić, jak długo w
danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na
biegu jałowym. Ekspozycja drganiowa
w trakcie całego dnia pracy mogłaby się
wtedy okazać dużo mniejsza niż przy
ciągłym użyciu.
Deklaracja zgodności z normami
UE
DW771, DW777
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
pilarki ukosowe DW771, DW777 zostały
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami:
98/37/EG (do 28. grudnia 2009); 2006/42/EG
(od 29. grudnia 2009); 2004/108/EG: 2006/95/
EG, EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003;
EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
Dla ochrony użytkownika przed skutkami
wibracji stosuj dodatkowe środki
bezpieczeństwa, jak np. prawidłowa
konserwacja elektronarzędzi i
akcesoriów, utrzymywanie ciepłych rąk,
odpowiednia organizacja pracy.
Definicje związane z
bezpieczeństwem pracy
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej z
naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji i
zwracanie uwagi na te symbole.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
Horst Grossmann
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
11/2007
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
8
6. Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki
uzyskuje się, gdy elektronarzędzie jest
obciążane w umiarkowany sposób zgodnie
z zaleceniami producenta.
7. U ż y w a j o d p o w i e d n i c h n a r z ę d z i
roboczych.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani akcesoriów. Nie
wykorzystuj elektronarzędzi do celów
innych, niż przewidziane przez producenta,
np. ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni
drzew i gałęzi.
8. Z a k ł a d a j o d p o w i e d n i ą o d z i e ż
ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części narzędzia. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia jest
obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
9. Ochrona osobista.
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy w
powietrze jest wzbijany pył lub drobiny
obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Zawsze
zakładaj specjalne nauszniki ochronne i
kask ochronny.
10. Używaj urządzeń do odsysania pyłu.
Jeżeli producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo
zamontowane.
11. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
12. Zabezpiecz obrabiany przedmiot.
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
13. Utrzymuj stabilną postawę.
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
14. Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuje w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji smarowania
i wymiany akcesoriów. Regularnie kontroluj
narzędzia, a w razie uszkodzenia, zleć
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Przy korzystaniu
z elektronarzędzi przestrzegaj
obowiązujących przepisów bhp, by
zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, pożaru i
doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj
zamieszczone niżej przepisy bezpieczeństwa
pracy i dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ NA
WYPADEK, GDYBY ZNÓW BYŁA
KIEDYŚ POTRZEBNA.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
2. Uwzględniaj wpływy otoczenia.
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym
ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks).
Nie załączaj elektronarzędzia w miejscach,
gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
3. Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
4. Nie dopuszczaj osób postronnych do
miejsca pracy.
Pilnuj, by osoby postronne, a zwłaszcza
dzieci, nie dotykały elektronarzędzia ani
przedłużacza i trzymaj je z dala od miejsca
pracy.
5. B e z p i e c z n i e p r z e c h o w u j s w o j e
narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, zamkniętym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
9
15.
16.
17.
18.
19.
20.
naprawę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu. Wszystkie rękojeści i
wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Wyjmuj wtyczkę sieciową.
W razie nieużywania elektronarzędzia i przy
wymianie akcesoriów, jak np. piła tarczowa,
końcówki i brzeszczoty, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi.
Przed załączeniem elektronarzędzia
zawsze sprawdzaj, czy zostały wyjęte
klucze i przyrządy nastawcze.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia.
Elektronarzędzia przyłączonego do
sieci nie przenoś z palcem opartym na
wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla
zasilającego do sieci najpierw upewnij się,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Używaj przedłużaczy przystosowanych
do pracy na wolnym powietrzu.
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i
wymień go w razie uszkodzenia. Przy
pracy na wolnym powietrzu używaj tylko
przedłużaczy nadających się do tego celu
i odpowiednio oznakowanych.
Zawsze zachowuj uwagę.
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia,
gdy jesteś zmęczony bądź pod wpływem
leków lub alkoholu.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie i
kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne
i spełniają swoje funkcje. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić
bezpieczną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy i
urządzenia zabezpieczające - naprawione
lub wymienione przez autoryzowany
warsztat serwisowy, jeżeli w instrukcji nie
podano inaczej. W żadnym przypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem i nigdy nie próbuj samemu
naprawiać maszyny.
OSTRZEŻENIE! Używanie innych
nasadek i wyposażenia, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie
prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do
wypadku.
21. Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym
specjalistom.
Elektronarzędzie to jest zgodne z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy. By nie narażać się
na wypadek, naprawy przy użyciu
oryginalnych części zamiennych zlecaj
tylko wykwalifikowanym specjalistom.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy pilarek
ukosowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Nie używaj pilarki do cięcia materiałów
niezalecanych przez producenta.
Używaj pilarki tylko wtedy, gdy osłony piły
tarczowej są założone, prawidłowo działają
i znajdują się w nienagannym stanie
technicznym.
Przed rozpoczęciem cięcia ukosowego
sprawdź, czy ramię jest dobrze
zamocowane.
Utrzymuj w czystości otoczenie pilarki, a
zwłaszcza usuwaj z niego luźny materiał,
jak np. trociny i inne pozostałości po
cięciu.
Używaj właściwie naostrzonych pił
tarczowych. Nie przekraczaj przy tym
wartości maksymalnej prędkości obrotowej
podanej na tarczy.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie pokrętła/dźwignie zaciskowe są
dokręcone/zaciągnięte.
Gdy pilarka jest przyłączona do sieci, nigdy
nie trzymaj rąk w pobliżu tarczy tnącej.
Nigdy nie próbuj zatrzymywać piły tarczowej
przez przykładanie do niej jakiegoś
narzędzia lub innego przedmiotu, gdyż
grozi to poważnymi urazami ciała.
Przed zastosowaniem jakiegoś elementu
wyposażenia dodatkowego najpierw
przeczytaj instrukcję obsługi, gdyż
popełniony tutaj błąd może stać się
przyczyną szkód rzeczowych.
Przy manipulowaniu tarczą tnącą
posługuj się uchwytem lub załóż rękawice
ochronne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed użyciem pilarki sprawdź, czy piła
tarczowa jest prawidłowo zamontowana.
Wybierz tarczę odpowiednią do rodzaju
ciętego materiału.
Upewnij siłę, czy piła tarczowa obraca się
we właściwym kierunku.
Nie używaj pił tarczowych o średnicach
mniejszych lub większych niż określone
w specyfikacji. Stosuj tylko tarcze tnące
o parametrach wyszczególnionych w
danych technicznych i zgodnych z normą
EN 847 1. Nie używaj żadnych elementów
dystansowych ani pierścieni osadzanych na
wrzecionie dla dopasowania do innych tarcz
niezalecanych przez producenta. Używaj pił
z zębami o ujemnym kącie natarcia ostrza
przynajmniej 5o.
Zawsze mocuj pilarkę do stołu
warsztatowego. Patrz odpowiedni punkt w
tej instrukcji.
Rozważ zastosowanie specjalnie
skonstruowanych tarcz tnących o niskim
poziomie wytwarzanego hałasu.
Nie używaj pił tarczowych ze stali
szybkotnącej.
Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych
pił tarczowych.
Nie używaj tarcz szlifierskich.
Nigdy nie używaj pilarki bez wkładki
szczelinowej.
Przed wyłączeniem pilarki wyjmij tarczę
tnącą z rzazu w przedmiocie obrabianym.
Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez
blokowanie wentylatora.
Przy opuszczaniu ramienia osłona piły
tarczowej automatycznie unosi się do góry
i zamyka ponownie, gdy piła powraca do
swojej pozycji wyjściowej.
Nigdy ręcznie nie unoś osłony tarczy, gdy
pilarka jest załączona. W razie potrzeby
można to zrobić w celu montażu, wymiany
lub kontroli piły.
Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny
wentylacyjne silnika są czyste i niezatkane
trocinami.
W razie zużycia wymień wkładkę
szczelinową.
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichś
prac konserwacyjnych i przed wymianą
tarczy tnącej odłącz pilarkę od zasilania.
Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych
z czyszczeniem lub konserwacją, dopóki
pilarka jeszcze pracuje i głowica nie
znajduje się w położeniu spoczynkowym.
•
•
•
Jeżeli to możliwe, pilarka zawsze powinna
być ustawiona na stole warsztatowym.
Przy piłowaniu drewna zawsze przyłączaj
odpylacz ssący. Zwracaj uwagę na czynniki
mające wpływ na ilość powstającego pyłu,
jak:
– rodzaj obrabianego materiału (przy
cięciu płyt wiórowych powstaje więcej
pyłu niż przy cięciu drewna);
– prawidłowe ustawienie piły tarczowej;
– sprawdź, czy odpylacz ssący, a także
okapy, blachy kierujące i kanały są
odpowiednio zamontowane.
Personel obsługi musi być poinformowany
o czynnikach wpływających na poziom
hałasu (jak np. zastosowanie tarcz
tnących cichobieżnych, konserwacja tarcz
i elektronarzędzi).
– W razie wykrycia jakichś defektów
elektronarzędzia, osłon tarczy lub
samej piły tarczowej natychmiast
powiadom odpowiedzialną osobę.
– Zapewnij odpowiednie ogólne lub
punktowe oświetlenie.
– Zadbaj o odpowiednie przeszkolenie
użytkowników pod względem
zastosowania, regulacji i eksploatacji
tego elektronarzędzia.
– Jeżeli do wyświetlania linii cięcia jest
używany laser, nie wolno wymieniać
diody laserowej na diodę innego typu.
Naprawy mogą być wykonywane
tylko przez producenta lasera lub jego
autoryzowane przedstawicielstwo.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania pilarki największe
zagrożenie stanowią:
– obracające się elementy.
Przy korzystaniu z pilarek tarczowych pomimo
stosowania osłon ochronnych i przestrzegania
przepisów bhp nie da się uniknąć pewnych
niebezpieczeństw. Należą do nich zwłaszcza:
– uszkodzenie narządu słuchu wskutek
nadmiernego hałasu;
– niebezpieczeństwo wypadku, które
stwarza nieosłonięty obszar obracającej
się tarczy tnącej;
– niebezpieczeństwo doznania urazu
przy wymianie tarczy tnącej;
– przycięcie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych;
11
–
zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego
podczas piłowania, a zwłaszcza dębu,
buku i płyt MDF.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 częściowo zmontowana pilarka ukosowa
2 klucze trzpieniowe 4/6 mm
1 tarcza tnąca ze spiekani węglikowymi 1216
mm
2 przyłącza do odsysania pyłu
1 worek pyłowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
•
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
Opis (rys. rys. 1, 2 i 9)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek samego
elektronarzędzia ani jego elementów,
gdyż może to doprowadzić do szkód
osobowych lub rzeczowych.
ZASTOSOWANIE
PRZEZNACZENIEM
ZGODNE
gg.
Z
Stół nieruchomy
Wkładka szczelinowa
Ramię stolika obrotowego
Blokada mechanizmu obrotu stolika
Stolik obrotowy z ramieniem
Skala kąta obrotu stolika
Przesuwna prowadnica oporowa
Przyłącze do odsysania trocin
Pokrętło zaciskowe prowadnicy szynowej
głowicy
Zaczep blokady głowicy
Dźwignia zaciskowa mechanizmu
pochylania tarczy
Skala kąta cięcia ukosowego
Otwory do mocowania pilarki do stołu
warsztatowego
Blokada głowicy
Szyny prowadzące głowicy
Głowica pilarki
Klucz trzpieniowy
Zacisk kablowy
Kabel
Pokrętło wyboru prędkości obrotowej
Otwór na kłódkę
Przycisk zwalniający
Wycięcie dla ułatwienia przenoszenia pilarki
(z lewej i z prawej strony)
Wewnętrzny pierścień kołnierzowy
DOSTĘPNE AKCESORIA (RYS. RYS. 3 - 6)
Pilarka ukosowa jest przeznaczona do
profesjonalnego cięcia drewna, tworzyw
drzewnych i tworzyw sztucznych. Można nią
łatwo, dokładnie i bezpiecznie wykonywać
cięcia prostopadłe poprzeczne i pod kątem oraz
ciecia ukosowe
NIE UŻYWAJ PILARKI w wilgotnym otoczeniu
ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Ta pilarka ukosowa stanowi elektronarzędzie
do profesjonalnego użytku. NIE POZWÓL,
by bawiły się nią dzieci. Niedoświadczone
osoby mogą korzystać z tej maszyny tylko pod
nadzorem.
a. Wyłącznik
b. Dźwignia zwalniająca blokady dolnej osłony
tarczy
c. Rękojeść
d. Górna stała osłona tarczy
e. Zewnętrzny pierścień kołnierzowy
f. Śruba mocująca
g. Dolna osłona tarczy
h. Piła tarczowa
i. Pokrętło zaciskowe przesuwnej prowadnicy
oporowej
hh. Płytka końcowa szyn prowadzących
ii. Szyny prowadzące podpory
jj. P ł y t k a p o d p o r o w a p r z e d m i o t u
obrabianego
kk. Zacisk przedmiotu obrabianego
ll. Odchylny ogranicznik
mm. Regulowane nóżki (maksymalna wysokość
760 mm)
nn. Kozioł podporowy
oo. Ogranicznik do krótkich przedmiotów
obrabianych (używać w połączeniu z
szynami prowadzącymi [ii])
pp. Stół rolkowy
qq. Węże do odsysania trocin
rr. Przyłącze trójdrożne
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania tylko jednym napięciem. Dlatego
sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej pilarki.
12
Pilarka jest zgodnie z normą EN 61029
podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
stołu warsztatowego. Otwory mają dwie
różne średnice, co pozwala na zastosowanie
różnych śrub mocujących. Do mocowania
wystarczy tylko jedna śruba przełożona
przez jeden z otworów wykonanych w
każdej łapie. Przed rozpoczęciem pracy
dobrze zamocuj pilarkę tak, by nie mogła
się poruszyć.
Uszkodzony kabel sieciowy może być
wymieniony tylko przez autoryzowany warsztat
serwisowy lub specjalistę elektryka.
Dopuszczalne kable:
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2x1,0 mm2
DW777 LX / DW771 LX: H05RR-F, 2x1,5 mm2
By ułatwić przestawianie pilarki, można ją
przytwierdzić do płyty wiórowej grubości
przynajmniej 12,5 mm. Płyta taka daje się
łatwo mocować do stołu warsztatowego i
znów odmocowywać w celu zmiany miejsca
ustawienia.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy
przez pilarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
nominalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
2. Śruby mocujące pilarkę do płyty wiórowej
nie mogą wystawać od spodu, gdyż
płyta ta musi płasko przylegać do stołu
warsztatowego.
Przy mocowaniu pilarki wolno korzystać
tylko z istniejących otworów w łapach.
Przytwierdzenie pilarki w inny sposób
może przeszkadzać w jej prawidłowym
funkcjonowaniu.
Zaniki napięcia
W chwili załączania pilarki powstają chwilowe
zaniki napięcia. Przy słabej sieci prądu
przemiennego może to powodować zakłócenia
w pracy innych urządzeń. Przy impedancji sieci
poniżej 0,25 Ω nie trzeba się obawiać żadnych
zakłóceń.
3. B y p o d c z a s p r a c y n i e d o s z ł o d o
zablokowania piły tarczowej lub innych
niedokładności, powierzchnia montażowa
powinna być płaska. Gdy pilarka kiwa
się na łapach, podłóż pod jedną z nich
cienki kawałek materiału, by w ten sposób
uzyskać niezbędną stabilność maszyny.
MONTAŻ
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
Montaż piły tarczowej
(rys. rys. 8 - 10)
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
Rozpakowanie
Silnik i osłony tarczy są już zamocowane na
podstawie.
Zacisk kablowy (rys. 7)
Przełóż kabel (bb) przez zacisk kablowy
(aa). Zapewnij wystarczający luz, by głowica
pilarki mogła się swobodnie poruszać tam i z
powrotem, i mocno dokręć zacisk wkrętem.
OSTRZEŻENIE: Zęby nowej piły
tarczowej są bardzo ostre i mogą być
niebezpieczne.
Mocowanie pilarki do stołu
warsztatowego (rys. 2)
1. Włóż klucz trzpieniowy 6 mm (z) w otwór z
tylnej strony wrzeciona tarczy i mocno go
przytrzymaj (rys. 8).
1. Wszystkie 4 łapy zawierają otwory (v), które
pozwalają na łatwe zamocowanie pilarki do
2. Odkręć śrubę mocującą (f) przez obrócenie
jej w lewo. Wyjmij śrubę (f) i zewnętrzny
pierścień kołnierzowy (e). přírubu (e).
13
3. Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady
dolnej osłony tarczy (b), unieś dolną osłonę
(g) do góry i wyjmij tarczę (h).
3.
4. Załóż nową tarczę na wewnętrzny pierścień
kołnierzowy po wewnętrznej stronie
osłony tarczy (gg). Pamiętaj, że zęby
na dole tarczy muszą być zwrócone w
kierunku prowadnicy oporowej przedmiotu
obrabianego (od użytkownika).
4.
5.
5. Tak załóż zewnętrzny pierścień kołnierzowy
(e), by wpasował się w spłaszczenia (ss) po
obydwu stronach wrzeciona.
6.
6. Dokręć śrubę mocującą (f) przez obrócenie
jej w prawo, drugą ręką przytrzymując przy
tym klucz trzpieniowy 6 mm (z) (rys. 10).
REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
od dolnego punktu obwodu zewnętrznego
pierścienia kołnierzowego (e) (rys. 11).
Poluzuj pokrętło zaciskowe prowadnicy
szynowej (r) (rys. 2).
Przytrzymaj głowicę pilarki całkowicie
naciśniętą do dołu i przesuń ją do drugiego
końca swojej drogi.
Ponownie zmierz tę samą odległość tak, jak
pokazano na rysunku 11. Obydwie wartości
muszą być jednakowe.
W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje (rys. 12):
a. Poluzuj nakrętkę ustalającą (tt) na
wsporniku (uu) pod górnym przyłączem
do odsysania trocin (q) i wyreguluj
śrubę (vv), obracając ją stopniowo, aż
do osiągnięcia równoległości.
b. Mocno dokręć nakrętkę ustalającą
(tt).
OSTRZEŻENIE: Zawsze sprawdzaj,
czy piła tarczowa nie dotyka stołu z
tyłu szczeliny ani ramienia obrotowego
z przodu szczeliny w pozycjach cięcia
prostopadłego i cięcia ukosowego pod
kątem 45o. Nie załączaj pilarki, dopóki
tego nie sprawdzisz!
Regulacja prowadnicy oporowej
(rys. 13)
Pilarka ukosowa została dokładnie
wyregulowana w zakładzie produkcyjnym.
Gdyby podczas transportu lub z jakiegokolwiek
innego powodu zaistniała konieczność ponownej
regulacji, wykonaj opisane niżej operacje. Po
prawidłowym wykonaniu regulacji nie trzeba
już ich powtarzać.
Zwolnij pokrętło zaciskowe (i) przez obrócenie
go w lewo. Tak przesuń prowadnice oporową
przedmiotu obrabianego (p), by piła tarczowa
jej nie dotykała. Ostatecznie ponownie dokręć
pokrętło zaciskowe prowadnicy oporowej,
obracając je w prawo.
Regulacja poprzecznych szyn
prowadzących głowicy dla
uzyskania jednakowej głębokości
cięcia (rys. rys. 1, 2, 11 i 12)
Kontrola i regulacja piły tarczowej
względem prowadnicy oporowej
(rys. rys. 2, 14 i 15)
1. Zwolnij blokadę mechanizmu obrotu stolika
(m).
2. Oprzyj kciuk o ramię stolika obrotowego
(l) i ściśnij blokadę (m), by zwolnić stolik z
ramieniem (n).
3. Obróć ramię, aż blokada przytrzyma
je w pozycji cięcia prostopadłego
poprzecznego.
4. Naciśnij głowicę pilarki do dołu i zablokuj
(w) w tej pozycji.
5. Sprawdź, czy obydwie działki 0o (ww)
na skali kąta obrotu stolika (o) są ledwo
widoczne.
Piła tarczowa musi się dawać przesuwać na
całej długości stołu przy jednakowej głębokości
cięcia i nie może przy tym dotykać go na końcu
szczeliny ani ramienia obrotowego z przodu
szczeliny. Aby to osiągnąć, szyny prowadzące
głowicy muszą przebiegać dokładnie równolegle
do stołu, gdy głowica jest całkowicie dociśnięta
do dołu.
1. Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady
dolnej osłony tarczy (b) (rys. 1).
2. Przesuń głowicę pilarki całkowicie do tyłu
i zmierz odległość stolika obrotowego (n)
14
6. Przyłóż kątownik (xx) do lewej części
prowadnicy oporowej (p) i do piły tarczowej
(h).
1. Sprawdź, czy element (a3) znajduje się w
lewej pozycji.
2. Zwolnij dźwignię blokady mechanizmu
pochylania tarczy (t) i obróć głowicę pilarki
w lewo.
3. Jest to pozycja, w której kąt pochylenia
tarczy wynosi 45°.
4. W razie konieczności regulacji wkręć
lub wykręć śrubę zderzakową (a4), aż
wskazówka (a1) pokaże wartość 45°.
OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj
kątownikiem ostrzy zębów piły
tarczowej.
7. W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje:
a. Poluzuj śruby (yy) i przemieść skalę/
mechanizm obrotu stolika w lewo lub
w prawo, aż piła tarczowa znajdzie
się pod kątem prostym względem
prowadnicy oporowej (rys. 14).
b. Ponownie dokręć śruby (yy).
OSTRZEŻENIE: W razie zapchania
rowków prowadzących brudem oczyść
je pręcikiem lub sprężonym powietrzem
o niskim ciśnieniu.
OBSŁUGA
Kontrola i regulacja ustawienia
piły tarczowej względem stolika
obrotowego (rys. rys. 16 - 19)
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
1. Zwolnij dźwignię blokady mechanizmu
pochylania tarczy (t) (rys. 16).
2. Naciśnij głowicę pilarki w prawo, by mieć
pewność, że znajduje się dokładnie w
pionowej skrajnej pozycji. Ponownie
zaciągnij dźwignię.
3. Przyłóż kątownik (xx) prostopadle do stolika
i do piły tarczowej (h) (rys. 17).
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj
kątownikiem ostrzy zębów piły
tarczowej.
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
4. W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje:
a. Zwolnij dźwignię blokady mechanizmu
pochylania tarczy (t) i wkręć lub wykręć
śrubę zderzakową pionowej pozycji
tarczy (zz), aż tarcza znajdzie się pod
kątem prostym względem stolika.
b. Gdy wskaźnik kąta pochylenia tarczy
(a1) nie pokazuje zera na skali (u),
poluzuj śrubę ustalającą (a2) skali i
odpowiednio ją przestaw.
Przed użyciem:
OSTRZEŻENIE:
• Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie
powinna ona być nadmiernie zużyta,
a jej maksymalna prędkość obrotowa
nie może przekraczać dopuszczalnej
wartości.
• Nie próbuj ciąć bardzo małych
przedmiotów.
• Podczas cięcia nie wywieraj
nadmiernego nacisku na piłę
tarczową. Nie przeciążaj pilarki.
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól,
by silnik osiągnął maksymalną
prędkość obrotową.
• Upewnij się, czy wszystkie pokrętła
zaciskowe/dźwignie są dobrze
dokręcone/zaciągnięte.
Kontrola i regulacja kąta
pochylenia tarczy
(rys. rys. 1, 18 i 19)
Mechanizm zwalniający umożliwia ustalenie
maksymalnego kąta pochylenia tarczy zależnie
od potrzeby na 45° lub 48°.
• Lewa pozycja = 45°
• Prawa pozycja = 48°
15
• Zamocuj obrabiany przedmiot.
• Chociaż pilarka ta nadaje się do
piłowania drewna i wielu innych
materiałów nieżelaznych, podane
tutaj wskazówki dotyczące obsługi
odnoszą się wyłącznie do cięcia
drewna. Identyczne wytyczne mają
zastosowanie także do innych
materiałów. Pilarki tej nie wolno
używać do cięcia żelaza i stali ani
eternitu i muru!
• Zawsze używaj wkładki szczelinowej.
Wymień ją, gdy szerokość szczeliny
przekroczy 10 mm.
• Gdy pod przedmiot obrabiany podłoży
się kawałek drewna, szerokość cięcia
zwiększy się do 300 mm.
•
•
•
•
prowadnicy oporowej. Utrzymuj
ręce w bezpiecznej odległości od
piły tarczowej aż do zwolnienia
wyłącznika i całkowitego zatrzymania
tarczy.
Przed załączeniem maszyny zawsze
najpierw wykonuj próbę w celu
stwierdzenia, po jakim torze porusza
się piła tarczowa.
Nigdy nie krzyżuj rąk.
Obydwie stopy mocno opieraj o
podłogę i zawsze zachowuj
równowagę.
Podążaj za ruchami ramienia pilarki
w lewo i w prawo, stojąc przy tym
nieco z boku piły tarczowej.
Cięcie podstawowe
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
CIĘCIE PROSTOPADŁE POPRZECZNE (RYS.
RYS. 1 i 20)
W wyłączniku (a) znajduje się otwór (dd), w
który można włożyć pałąk kłódki i w ten sposób
zabezpieczyć pilarkę przed niepowołanym
użyciem.
1. By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik
(a).
2. By zatrzymać pilarkę, zwolnij wyłącznik.
WSKAZÓWKA: By osiągnąć żądane
parametry cięcia używaj tylko tarcz tnących
o średnicy 216 mm z otworem centralnym o
średnicy 30 mm.
1. Zwolnij blokadę mechanizmu obrotu stolika
(m) przez naciśnięcie jej do góry.
2. Ramię stolika obrotowego przestaw do
pozycji 0o i zablokuj je.
3. Przyłóż cięty materiał do prowadnicy
oporowej (p).
4. Chwyć rękojeść (c) i naciśnij dźwignię
zwalniającą blokady osłony tarczy (b), by
odblokować osłonę. Naciśnij wyłącznik (a),
by uruchomić silnik. Zaleca się rozpoczynać
cięcie przy prowadnicy oporowej.
5. Naciśnij głowicę pilarki do dołu, by zagłębić
piłę w drewnie i wkładce szczelinowej z
tworzywa sztucznego (k).
6. Po całkowitym zagłębieniu piły w materiale
przeciągnij ją aż do zakończenia cięcia.
7. Po zakończeniu cięcia zwolnij wyłącznik i
odczekaj, aż tarcza całkowicie się zatrzyma,
i ostatecznie wycofaj głowicę do górnego
położenia spoczynkowego.
NASTAWIANIE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
(TYLKO DW771)
Do nastawiania żądanej prędkości obrotowej
służy nastawnik (cc).
Obróć nastawnik (cc) do żądanej pozycji od
1 do 5.
•
W celu cięcia miękkich materiałów, jak np.
miękkie drewno, nastaw większą prędkość
obrotową.
•
W celu cięcia twardego drewna nastaw
większą prędkość obrotową.
Zachowywanie odpowiedniej
pozycji ciała i rąk
Właściwa postawa ciała i odpowiedni układ
rąk przy obsłudze pilarki tarczowej sprawiają,
że piłowanie jest łatwiejsze, precyzyjniejsze i
bezpieczniejsze.
OSTRZEŻENIE:
• Przy niektórych profilach z tworzywa
sztucznego zaleca się ciąć je w
odwrotnym kierunku.
• Dolna osłona tarczy jest tak
skonstruowana, że po zwolnieniu
dźwigni (b) szybko się zamyka. Gdyby
nie zamknęła się w ciągu 1 sekundy,
OSTRZEŻENIE:
• Trzymaj ręce z dala od obszaru
cięcia.
• Ręce nigdy nie powinny się znajdować
bliżej piły tarczowej niż 150 mm.
• Podczas cięcia mocno dociskaj
przedmiot obrabiany do stolika i
16
oddaj pilarkę do autoryzowanego
warsztatu serwisowego DEWALT w
celu konserwacji.
Jakość cięcia
Jakość krawędzi cięcia zależy od szeregu
czynników, jak na przykład rodzaj materiału.
Gdy są wymagane bardzo dokładne, gładkie
cięcia, zaleca się zastosowanie ostrej piły
tarczowej o 60 zębach ze spiekami węglikowymi
przy utrzymywaniu małej, równomiernej
szybkości cięcia.
CIĘCIE PROSTOPADŁE POD KĄTEM
(RYS. 21)
1. Zwolnij blokadę mechanizmu obrotu stolika
(m) i obróć ramię w lewo lub w prawo, by
uzyskać żądany kąt.
2. Blokada mechanizmu obrotu stolika
zatrzaskuje się automatycznie pod kątami
0o, 15o, 22,5o, 31,62o, 45o i 50o zarówno z
lewej, jak i z prawej strony. W celu uzyskania
pośrednich kątów mocno przytrzymaj
głowicę w odpowiedniej pozycji i zablokuj
stolik obrotowy.
3. Przed rozpoczęciem cięcia zawsze
się upewniaj, czy stolik obrotowy jest
prawidłowo zablokowany.
4. Dalej postępuj tak, jak przy cięciu
prostopadłym poprzecznym.
OSTRZEŻENIE: Pilnuj, by podczas
cięcia materiał nie pełzał: dokładnie go
zamocuj. Przed uniesieniem ramienia
pilarki zaczekaj, aż piła tarczowa
całkowicie się zatrzyma. Gdy pomimo
to z tyłu obrabianego przedmiotu
odszczepiają się drobne włókna
drzewne, w miejscu rzazu naklej tam
specjalną taśmę, którą po przecięciu
należy ostrożnie usunąć.
Mocowanie przedmiotu
obrabianego (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: Gdy odcinany kawałek
piłowanego skośnie drewnianego
elementu jest mały, tak umieść materiał
w pilarce, by kawałek ten znalazł się po
tej stronie piły tarczowej, która tworzy
większy kąt z prowadnicą oporową,
to znaczy:
przy cięciu pod kątem w lewo
odcinany kawałek powinien się
znajdować z prawej strony, a przy
cięciu pod kątem w prawo - z lewej
strony.
1. Jeżeli to możliwe, zawsze przytwierdzaj
cięte drewno do pilarki.
2. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy użyciu
zacisku (kk) specjalnie skonstruowanego
dla tej pilarki. W miarę możliwości
przytwierdzaj przedmiot obrabiany do
prowadnicy oporowej. Możesz to zrobić po
lewej lub po prawej stronie piły tarczowej;
pamiętaj, że urządzenie mocujące wymaga
stabilnej, płaskiej powierzchni.
OSTRZEŻENIE: Przy piłowaniu
metali nieżelaznych zawsze używaj
odpowiednich zacisków.
CIĘCIE UKOSOWE (RYS. RYS. 18 i 22)
Kąt pochylenia tarczy można regulować w
zakresie od 0° do 48° w lewo. Przy cięciu
ukosowym pod kątem do 45° ramię stolika
obrotowego można obracać w prawo lub w lewo
o kąt między 0 i maksymalnie 45°.
1. Zwolnij blokadę mechanizmu pochylania
tarczy (t) i nastaw kąt cięcia ukosowego na
żądaną wartość.
2. W razie potrzeby naciśnij przycisk
zwalniający (ee) i przestaw element (a3) w
prawo.
3. Mocno przytrzymaj głowicę pilarki i nie
pozwól, by się przekręciła.
4. Zaciągnij dźwignię mechanizmu pochylania
tarczy (t).
5. Dalej postępuj tak, jak przy cięciu
prostopadłym poprzecznym.
Cięcia kombinowane
(rys. rys. 23 i 24)
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia
prostopadłego pod kątem i ciecia ukosowego.
Sposób ten umożliwia wykonywanie ram
lub skrzynek o skośnych bokach tak, jak to
pokazano na rysunku 23.
OSTRZEŻENIE: Gdy kąt każdego
cięcia jest inny, zawsze sprawdzaj,
czy pokrętło zaciskowe mechanizmu
pochylania tarczy jest dobrze
dokręcone, a dźwignia zaciskowa
mechanizmu obrotu stolika - dobrze
zaciągnięta. Po każdej zmianie kąta
pochylenia tarczy lub obrotu stolika
elementy te trzeba ponownie ustalić.
17
•
Podany tutaj wykres ma pomóc w
prawidłowym określaniu kątów przy
kombinowanym cięciu ukosowym i
prostopadłym pod kątem.
Urządzenie do przytrzymywania
krótkich i długich przedmiotów
obrabianych (rys. 3)
•
By z niego skorzystać, ustal żądany kąt
„A” (rys. 24) swojej konstrukcji. Znajdź
go na odpowiednim łuku na wykresie. Od
tego punktu poprowadź pionową linię, by
określić prawidłowy kąt cięcia ukosowego,
i poziomą, by określić prawidłowy kąt cięcia
prostopadłego pod kątem.
CIĘCIE KRÓTKICH PRZEDMIOTÓW
W przypadku krótkich przedmiotów obrabianych
zaleca się wykorzystywanie ogranicznika
(oo) zarówno przy cięciu seryjnym, jak i przy
cięciu pojedynczych krótkich elementów o
różnych długościach. Ogranicznik ten może
być używany tylko w połączeniu z jedną z szyn
prowadzących (ii), które należą do wyposażenia
dodatkowego.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SKRZYNKA O 4
BOKACH
65
70
75
80
85
0
40
50
55
60
40
35
45
35
40
SKRZYNKA O 6
BOKACH
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
80
20
75
85
55
60
25
30
SKRZYNKA O 8
BOKACH
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
KĄT MIĘDZY DWIEMA KRAWĘDZIAMI (KĄT „A”)
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA PROSTOPADŁEGO POD
KĄTEM NASTAWIANA W PILARCE
45
CIĘCIE DŁUGICH PRZEDMIOTÓW
OSTRZEŻENIE: Przy cięciu długich
przedmiotów zawsze korzystaj
z podpórki, by nie narażać się na
doznanie urazu.
Na rysunku 3 przedstawiono optymalną
konfigurację w celu cięcia długich przedmiotów
obrabianych, gdy pilarka pracuje jako wolno
stojące urządzenie (wszystkie pokazane
elementy są do nabycia jako akcesoria).
Elementy te (z wyjątkiem kozłów podporowych i
zacisku przedmiotu obrabianego) są potrzebne
po obydwu stronach pilarki:
– Kozły podporowe (nn) (dostarczane
razem z instrukcją montażu).
– Szyny prowadzące (500 lub 1000 mm)
(ii).
– Nóżki (mm) do podpierania szyn
prowadzących. Nie stawiaj na nich
pilarki. Wysokość nóżek daje się
regulować.
– Płytki do podpierania przedmiotu
obrabianego (jj).
– Płytki końcowe (hh) do utrzymywania
szyn (przydatne także wtedy, gdy
pilarka jest ustawiona na stole
warsztatowym).
– Zacisk przedmiotu obrabianego (kk).
– Odchylny ogranicznik (ll).
1. Umieść pilarkę na kozłach podporowych i
zamontuj szyny prowadzące.
2. Przykręć płytki podtrzymujące materiał (jj)
do szyn prowadzących (ii).
3. Zacisk do mocowania materiału (kk) działa
teraz jako ogranicznik długości.
4. Zamontuj płytki końcowe (hh) szyn
prowadzących.
5. Przytwierdź odchylny ogranicznik (ll) do
tylnej szyny.
45
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA UKOSOWEGO
NASTAWIANA W PILARCE
1. Zgodnie z opisem nastaw odpowiednie kąty
i wykonaj kilka próbnych cięć.
2. Przećwicz montaż uciętych kawałków.
Przykład: By wykonać skrzynkę o czterech
bokach o zewnętrznych kątach 25 o
(kąt „A”) (rys. 24), skorzystaj z górnego
prawego łuku. Znajdź wartość 25 o na
skali. Poprowadź poziomą linię w lewo
lub w prawo, by znaleźć wartość kąta
cięcia prostopadłego pod kątem (23 o).
Podobnie poprowadź pionową linię do
góry lub do dołu, by znaleźć wartość
kąta cięcia ukosowego (40 o). Najpierw
zawsze wykonuj cięcia próbne drewnianych
odpadów, by sprawdzić ustawienia pilarki.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie przekraczaj
wartości 45° kąta cięcia ukosowego
w lewo przy cięciu prostopadłym pod
kątem 45° w lewo lub w prawo.
18
6. Odchylny ogranicznik (ll) służy do
dopasowywania średnich i długich
przedmiotów obrabianych. Można go
przyłożyć z boku lub odchylić, gdy nie jest
potrzebny.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
Odsysanie pyłu (rys. rys. 1 i 6)
OSTRZEŻENIE: W razie zużycia piły
tarczowej wymień ją na nowy, ostry
egzemplarz.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli to możliwe,
urządzenie do odsysania pyłu powinno
być wykonane zgodnie z lokalnymi,
obowiązującymi przepisami o emisji
pyłów.
Przyłącz odpylacz ssący zgodnie z
obowiązującymi przepisami o emisji pyłów.
Prędkość przepływu powietrza wymuszanego
przez odpylacz powinna wynosić 20 m/s ±2 m/s.
Prędkość tę należy zmierzyć na przyłączu do
odsysania pyłu, gdy pilarka jest przyłączona do
odpylacza, ale niezałączona.
Smarowanie
Jako wyposażenie dodatkowe można nabyć
odkurzacz przemysłowy (DE7777).
1. Przyłącz węże ssące (qq) do króćców (q).
Dłuższy wąż powinien być przyłączony do
górnego króćca.
2. Przyłącz węże do trójdrożnego przyłącza
(rr).
Czyszczenie
Pilarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne i
maskę przeciwpyłową.
Transport (rys. 1)
1.
2.
3.
4.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
c h e m i k a l i ó w. C h e m i k a l i a m o g ą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do tego
celu szmaty zwilżonej wodą z łagodnym
mydłem. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie przedostała się jakaś
ciecz. Żadnego elementu pilarki nie
zanurzaj w wodzie.
OSTRZEŻENIE: Dla ułatwienia
transportu pilarki ukosowej wykonano
w podstawie dwa wycięcia (ff).
W celu transportu pilarki odchyl tarczę do
pionu i ustaw stolik obrotowy w pozycji 0°.
Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady
dolnej osłony tarczy (b) (rys. 1).
Naciśnij głowicę pilarki do dołu i za pomocą
blokady (w) ustal w tej pozycji (rys. 2).
Przestaw głowicę do pozycji spoczynkowej i
zablokuj na prowadnicy szynowej pokrętłem
(r).
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, regularnie
czyść powierzchnię stołu.
KONSERWACJA
Uniwersalna pilarka tarczowa ukosowa firmy
DEWALT odznacza się dużą trwałością i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, regularnie
czyść odpylacz ssący.
19
Więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów można zasięgnąć u swojego
dilera.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT pod
względem przydatności do tej pilarki,
ich użycie może być niebezpieczne.
By nie narażać się na doznanie urazu
ciała, stosuj wyłącznie oryginalne
wyposażenie dodatkowe.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a
jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Zastosowanie stołu rolkowego
(rys. rys. 3 - 5)
Stół rolkowy (pp) ułatwia manipulowanie dużymi
i długimi przedmiotami obrabianymi (rys. 5).
Można go przyłączyć zarówno z lewej, jak i
z prawej strony pilarki. Do stołu rolkowego
są potrzebne nóżki, które można nabyć jako
wyposażenie dodatkowe (rys. 5).
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i
ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
OSTRZEŻENIE: Stół rolkowy zmontuj
zgodnie z instrukcją załączoną do
nóżek.
•
Dostarczone z nóżkami krótkie pręty
podporowe zamień na szyny stołu
(niejednakowej długości) po tej stronie, po
której stół ma być używany.
•
Stosuj się do wszystkich instrukcji
załączonych do stołu rolkowego.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
ZALECANE PIŁY TARCZOWE DOSTĘPNE
JAKO WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Rodzaj piły tarczowej
DT4222 seria 40
DT4286 seria 40
DT4320 seria 60
DT4350 seria 60
Wymiary piły
Zastosowanie
tarczowej
(średnica tarczy x
średnica otworu
centralnego tarczy
x liczba zębów)
216x30x24
Uniwersalne
zastosowanie,
przycinanie
i cięcie
prostopadłe
drewna i tworzyw
sztucznych
216x30x80
TCG do cięcia
aluminium
216x30x48
ATB do
precyzyjnego
cięcia materiałów
drzewnych i
naturalnego
drewna
216x30x60
TCG do bardzo
precyzyjnego
cięcia materiałów
drzewnych i
naturalnego
drewna
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także w
Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
20
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodo¬wane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00069109 - 06-06-2008
21
DW771 - - - - - A Motor
MITRE SAW 1
©
22
DW771 - - - - - A Table
MITRE SAW 1
©
23
DW777 - - - - - A Motor
MITRE SAW 1
©
24
DW777 - - - - - A Table
MITRE SAW 1
©
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement