Panasonic KXTGC310FX Návod na používanie

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Panasonic KXTGC310FX Návod na používanie | Manualzz

Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon

Model č.

KX-TGC310FX

Před prvním použitím si přečtěte část

„Začínáme“, strana 9.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.

Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve na přístroji změňte nastavení regionu

podle vaší země (strana 23). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 13).

Obsah

Úvod

Informace o příslušenství .....................................3

Obecné informace ................................................3

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost .............................................5

Důležité bezpečnostní pokyny .............................6

Zajištění nejlepších provozních podmínek ...........6

Další informace ....................................................7

Technické údaje ...................................................7

Začínáme

Uvedení do provozu .............................................9

Ovládací prvky ...................................................11

Ikony displeje .....................................................12

Zapnutí a vypnutí ...............................................12

Nastavení jazyka ................................................13

Datum a čas .......................................................13

Další nastavení ..................................................13

Uskutečnění/příjem hovorů

Volání .................................................................14

Příjem hovorů .....................................................14

Užitečné funkce dostupné během hovoru ..........14

Blokování tlačítek ...............................................15

Telefonní seznam

Telefonní seznam ...............................................16

Rychlá volba .......................................................17

Nastavení

Seznam nabídek ................................................18

Budík ..................................................................21

Blokování nevyžádaných hovorů .......................22

Další programování ............................................23

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího ................................25

Seznam volajících ..............................................25

Užitečné informace

Hlasová pošta ....................................................27

Zadávání znaků ..................................................27

Chybové zprávy .................................................29

Řešení potíží ......................................................29

Podmínky používání ...........................................33

Rejstřík

Rejstřík........................................................34

2

Úvod

Informace o příslušenství

Dodané příslušenství

Č.

A

B

C

D

Položka příslušenství / Objednací číslo

Síťový adaptér pro základnu / PNLV226CE

Telefonní kabel

Nabíjecí baterie

Kryt na mikrotelefon *1

*1 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.

A B C D

Množství

1

1

2

1

Další volitelné příslušenství

Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.

Položka příslušenství Číslo modelu / technické údaje

Nabíjecí baterie *1

Typ baterie:

– Ni-MH

– 2x velikost AAA (R03) pro mikrotelefon

– 1,2 V

– Minimální amperáž 550 mAh

Opakovač DECT KX-A405, KX-A406

*1 Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie, ale pokud možno co nejbližší kapacitě baterií původních.

Doporučujeme používat nabíjecí baterie značky Panasonic.

Další informace

R Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

R Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.

Obecné informace

R Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska,

Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.

R V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.

R Chcete-li výrobek používat v jiných zemích, kontaktujte prosím dodavatele zařízení.

3

Úvod

Prohlášení o shodě:

R Společnost Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu

(KX-TGC310) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Oprávněný zástupce v EU:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburk, Německo

Informace o ekologickém designu

Informace o ekologickém designu podle EU nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění (EU) nařízení komise č.

801/2013.

Dokument „ErP Free Web Product Information“ je dostupný na následujícím odkazu: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Spotřebu energie v síťovém pohotovostním režimu a příslušné pokyny naleznete na výše uvedené stránce.

Poznámka:

R Další informace k energetické účinnosti produktu získáte na naší webové stránce, www.panasonic.com

tak, že zadáte do vyhledávací masky číslo modelu.

Pro pozdější použití

Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.

Výrobní číslo

(je uvedeno na spodní straně základny)

Jméno a adresa prodejce

Datum nákupu

Sem připevněte váš nákupní doklad.

4

TGC310FX(cze-cze)_PNQX7452VA_0217_ver401.pdf 4 3/28/2022 9:34:50 AM

Pro vaši bezpečnost

Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám na životech/majetku, pečlivě si přečtěte tuto část dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte správné a bezpečné používání výrobku.

VÝSTRAHA

Připojení k elektrické síti

R Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na zařízení.

R Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací

šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

R Do síťové zásuvky pevně zasuňte adaptér střídavého proudu / zástrčku napájecího kabelu.

Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi elektrickým proudem anebo může vznikat nadměrné teplo, které způsobí požár.

R Pravidelně z adaptéru střídavého proudu / zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný prach atd. Nejprve odpojte zařízení od síťové zásuvky a poté jej otřete suchým hadříkem.

Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod.

způsobit poruchu izolace, což může mít za následek vznik požáru.

R Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky, odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované servisní středisko.

R Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od síťových zásuvek. Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí produktu.

R Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.

Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Instalace

R Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

R Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte blízko automaticky řízených zařízení, jako např.

automatických dveří nebo požárních alarmů.

Rádiové vlny vysílané z tohoto přístroje mohou u takového zařízení způsobit poruchu, která může mít za následek nehodu.

Důležité informace

R Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo telefonní linky pod těžkými předměty.

Provozní bezpečnostní opatření

R Před čištěním odpojte zařízení z napájecích zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.

R Nerozebírejte zařízení.

R Dejte pozor, ať na zástrčku telefonní linky nerozlijete tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.

Zdravotní informace

R Požádejte výrobce konkrétních osobních zdravotních přístrojů, jako např.

kardiostimulátoru nebo naslouchátek, o informace, zda jsou tyto přístroje náležitě chráněny před externí radiofrekvenční energií.

(Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do

1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je

250 mW (max.).)

R Výrobek nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních v případě, že to tam vyvěšené směrnice zakazují. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje, které jsou citlivé na externí radiofrekvenční energii.

UPOZORNĚNÍ

Instalace a umístění

R Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během bouřky.

R Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte ve vlhkých místech, pokud není konektor pro vlhká místa výslovně navržený.

R Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka v síťovém rozhraní odpojena.

R Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte opatrní.

R Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna snadno přístupná zásuvka.

5

Důležité informace

R Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat v následujících případech:

– baterie mikrotelefonu potřebuje dobít nebo není v pořádku,

– došlo k výpadku napájení,

– je zapnutá funkce blokování tlačítek.

Baterie

R Doporučujeme používat baterie uvedené

v uživatelské příručce, viz strana 3.

POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).

R Nekombinujte staré baterie s novými.

R Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, který se z baterií uvolňuje, je korozivní a může způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může ublížit.

R Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterií se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny.

R Dodané baterie nebo baterie specifikované pro použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v této příručce.

R K nabíjení baterií používejte pouze dodanou základnu (nebo nabíječku). Základnu nebo nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat nebo může dojít k explozi.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.

2. Během bouřky nepoužívejte jiný než bezdrátový telefon. Může existovat nepatrné riziko úrazu elektrickým proudem od blesku.

3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu v blízkosti zdroje úniku.

4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do

6 ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci odpadu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Zajištění nejlepších provozních podmínek

Umístění základny / zabránění šumu

Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.

R Abyste dosáhli maximálního pokrytí a komunikace s co nejnižší hladinou šumu, umístěte základnu následujícím způsobem:

– na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co nejvíce uprostřed prostoru, který chcete pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem a základnou ve vnitřním prostředí;

– v dostatečné vzdálenosti od elektronických přístrojů, například televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení nebo jiných telefonů;

– vyhněte se umístění směrem k vysokofrekvenčním vysílačům, jako jsou například vnější antény stanic mobilních telefonů. (Vyhněte se umístění základny na arkýř nebo do blízkosti okna.)

R Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách místního prostředí.

R Pokud není příjem po umístění základny uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo pro dosažení lepšího příjmu.

Prostředí

R Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů, které generují elektrický šum, jako jsou zářivky a motory.

R Zařízení by nemělo být vystavováno nadměrnému kouři, prachu, mechanickým otřesům a nárazům.

R Zařízení by nemělo být vystavováno přímému slunečnímu světlu.

R Na produkt neumísťujte těžké předměty.

R Pokud nebudete toto zařízení používat delší dobu, odpojte jej z napájecí zásuvky.

R Neponechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla, například topných těles, sporáků atd.

Umísťujte jej v místnostech s teplotou v rozmezí

0 °C až 40 °C. Zařízení nepoužívejte ve vlhkých prostorách.

R Maximální vzdálenost pro volání může být kratší, pokud se výrobek používá na následujících místech: v blízkosti překážek, jako jsou kopce, tunely, metro, v blízkosti kovových objektů, jako jsou drátěné ploty atd.

R Používání produktu v blízkosti elektrických zařízení může způsobit rušení. Přesuňte elektrická zařízení do větší vzdálenosti.

Pravidelná péče

R Otřete vnější povrch výrobku měkkým vlhkým hadříkem.

R Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné prášky.

Další informace

UPOZORNĚNÍ: Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu.

Baterie likvidujte v souladu s pokyny.

Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení

R Toto zařízení může uchovávat soukromé/ důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí/ důvěrné informace, doporučujeme vám – před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní seznam nebo seznam volajících.

Likvidace použitých zařízení a baterií (Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.)

1 2

Důležité informace baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad. Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.

Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.

Informace o likvidaci v zemích mimo

Evropskou unii (EU)

Tyto symboly ( A , B ) platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol ( B ) může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

Poznámka k postupu vyjmutí baterie

Viz část „Vložení baterií“, strana 9.

Tyto symboly ( A , B ) na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně

Technické údaje

R Standard:

Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications: pro bezdrátové telefonní přístroje),

GAP (Generic Access Profile: profil generického přístupu)

R Frekvenční rozsah:

1,88 GHz až 1,90 GHz

R Vysokofrekvenční výkon přenosu:

Cca 10 mW (průměrný výkon pro každý kanál)

250 mW (max.)

7

Důležité informace

R Zdroj napájení:

220 – 240 Vstř., 50/60 Hz

R Spotřeba energie:

Základna:

Pohotovostní režim: cca 0,52 W

Maximum: cca 2,7 W

R Provozní podmínky:

0 °C – 40 °C, relativní vlhkost 20 % – 80 %

(suchý vzduch)

8

Uvedení do provozu

Připojení n Základna

Pevným stlačením zástrčky připojte síťový adaptér k zařízení.

Připevněte kabel za háček.

Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.

Připojte telefonní kabel k zařízení a poté ke zdířce pro telefonní kabel. Po správném připojení se ozve cvaknutí.

Pokud používáte službu DSL/ADSL, vyžaduje se připojení filtru DSL/ADSL (není součástí dodávky).

Poznámka:

R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér

Panasonic PNLV226CE.

R Používejte pouze dodávaný kabel telefonní linky.

4

Začínáme

R NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/Ni-Cd baterie.

R Dodržujte správnou polaritu ( , ).

1

R Zařízení nastavte podle pokynů na obrazovce.

1

3

4 5

2

Vložení baterií

R POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03) ( 1 ).

9

Začínáme

Nabíjení baterií

Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin.

R Na displeji se zobrazí hlášení “ Nabíjení ” (

R Jakmile jsou baterie plně nabité, zobrazí se zpráva “ Plně nabito ” .

1 ).

1

Úroveň nabití baterie

Ikona Úroveň nabití baterie

Vysoká

Střední

Nízká

Nutné nabít

Základní informace

Poznámky k připojení

R Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)

R Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový adaptér do stropní zásuvky, protože by hmotnost adaptéru mohla způsobit odpojení.

Během výpadku napájení

Během výpadku napájení nelze pomocí zařízení volat ani přijímat hovory. Doporučujeme k telefonní lince připojit standardní telefon, který k napájení nepoužívá napájecí adaptér.

Poznámky k vložení baterie

R Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro výměnu doporučujeme používat nabíjecí baterie

Panasonic, viz strana 3 a 6.

Poznámky k nabíjení baterií

R Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.

R Kontakty nabíjení mikrotelefonu a základny vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým hadříkem. Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky. Čištění provádějte častěji, pokud je zařízení vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.

10

Výdrž baterie Panasonic Ni-MH (dodávané baterie)

Způsob použití

Při nepřetržitém používání

Při nečinnosti

(pohotovostní režim)

Doba provozu

Maximálně 16 hodin

Maximálně 200 hodin

Poznámka:

R Skutečný výkon baterie závisí na používání a okolním prostředí.

Ovládací prvky

Mikrotelefon

A

D

E

B

C

A

B

Reproduktor

M N (Hovor)

Klávesnice pro zadávání čísel/znaků

MZN (Hlasitý telefon)

Mikrofon

Reproduktor sluchátka

Displej

M N (Vypnutí/zapnutí)

M R/ECO N

R: Zpětné volání / funkce Flash

ECO: Klávesová zkratka pro režim eko

M N (Interkom)

R Tato funkce není k dispozici pro jednotlivé mikrotelefony.

A

F

G

H

I

J

K

Začínáme

Kontakty nabíjení n Typ ovládání

Funkční tlačítka

Stisknutím funkčního tlačítka můžete vybrat funkci, která je na displeji zobrazena přímo nad ním.

Navigační tlačítka

Funkce navigačních tlačítek jsou následující:

Symbol

M N

M N

MWN

MTN

Význam

MDN

MCN

MFN

MEN

Nahoru

Dolů

Vlevo

Vpravo

– MDN , MCN , MFN nebo MEN : Procházení různých seznamů a položek.

– MDN nebo MCN ( ): Upravení hlasitosti mikrotelefonu nebo reproduktoru během hovoru.

– M N (Seznam volajících): Zobrazení seznamu volajících.

– MWN (Telefonní seznam): Zobrazení položky telefonního seznamu.

– MTN (Opakovaná volba čísla): Zobrazení seznamu opakované volby čísla.

Základna

A

B

Kontakty nabíjení

M N (Vyhledávání)

R Ztracený mikrotelefon můžete najít stisknutím tlačítka M N .

11

Začínáme

Ikony displeje

Položky displeje mikrotelefonu

Položka

Z

Význam

Dosah: Čím více je zobrazeno čárek, tím blíže je mikrotelefon k základně.

Mimo dosah základny

Paging

Hlasitý telefon je zapnutý

(strana 14)

Linka se používá.

R Pokud pomalu bliká: Hovor je přidržen.

R Pokud rychle bliká: Nyní je přijímán příchozí hovor.

Zmeškaný hovor

*1

(strana 25)

Výkon přenosu základny je nastaven na hodnotu “ Nižší ”

(strana 13)

Podsvícení LCD displeje je

vypnuto (strana 19)

Úroveň nabití baterie

Budík je zapnutý (strana 21)

Soukromý režim je zapnutý

(strana 20)

*2

Hlasitost vyzvánění je vypnutá

(strana 19)

Nevyžádaný hovor zablokován *1

(strana 22)

Byla přijata nová hlasová

zpráva *3

(strana 27)

*1 Pouze pro odběratele služby ID volajícího

*2 Ačkoliv jsou na mikrotelefonu zobrazeny tyto položky, jejich funkce nejsou pro tento model k dispozici.

*3 Pouze pro předplatitele hlasové pošty

Ikony funkčních tlačítek mikrotelefonu

Ikona

OK

C

Akce

Návrat na předchozí obrazovku nebo příchozí hovor

Zobrazí nabídku

Potvrdí aktuální výběr

Zavolá (strana 14)

Dočasně vypne vyzvánění pro

příchozí hovory (strana 14)

Přidrží hovor

*1

Otevře telefonní seznam

Umožňuje upravit telefonní čísla

(strana 23)

Přidá novou položku (strana 17)

Zobrazí režim zadávání znaků pro hledání v telefonním seznamu

(strana 16)

Vypne funkci blokování tlačítek

(strana 15)

Vypne budík (strana 22)

Tlačítko odložení budíku (strana 22)

Vybírá položky nebo mikrotelefon

(strana 22)

Uloží telefonní čísla (strana 16)

Vymaže vybranou položku

Umožňuje uskutečnit volání v režimu

interkom *1

Vymaže číslo/znak

Ztlumí hlasitost hovoru

*1 Ačkoliv jsou na mikrotelefonu zobrazeny tyto položky, jejich funkce nejsou pro tento model k dispozici.

Zapnutí a vypnutí

Na zhruba 2 sekundy stiskněte tlačítko M N .

12

Nastavení jazyka

Jazyk na displeji

1

M N#110

2 MbN : Vyberte požadovaný jazyk. a M OK N

3

M N

Datum a čas

1 M N#101

2

Zadejte aktuální den, měsíc a rok. a M OK N

Příklad: 12. července 2015

12 07 15

3

Zadejte aktuální hodinu a minutu.

Příklad: 9:30

09 30

R Stisknutím tlačítka * můžete vybrat

24hodinový nebo 12hodinový formát času

( “ AM ” nebo “ PM ” ).

4

M OK N a M N

Začínáme

Poznámka:

R Aktivací jednodotykového režimu eko snížíte dosah základny v pohotovostním režimu.

R Pokud nastavíte režim opakovače na hodnotu

“ Zapnuto ”

(strana 24):

– Jednodotykový režim eko je zrušený.

– V nabídce na displeji se nezobrazí možnost

“ Eko režim ”

(strana 19).

Režim volby čísla

Pokud nelze provádět hovory, změňte toto nastavení podle služby telefonní linky. Výchozí nastavení je “ Tónová ” .

“ Tónová ” : Pro službu tónové volby.

“ Pulsní ” : Pro službu pulsní volby.

1

M N#120

2

MbN : Vyberte požadované nastavení.

3

M OK N a M N

Další nastavení

Jednodotykový režim eko

Pokud je mikrotelefon umístěn na základně, výkon přenosu základny se sníží až o 99,9 %.

I když mikrotelefon není umístěn na základně, můžete aktivací jednodotykového režimu eko výkon přenosu základny snížit až o 90 %.

Jednodotykový režim eko zapnete/vypnete stisknutím tlačítka M R/ECO N . Výchozí nastavení je

“ Normální ” .

– Pokud je jednodotykový režim eko zapnutý: na okamžik se zobrazí zpráva “ Nižší ” a na displeji mikrotelefonu se objeví symbol namísto symbolu .

– Pokud je jednodotykový režim eko vypnutý: na okamžik se zobrazí zpráva “ Normální ” a z displeje mikrotelefonu zmizí symbol .

13

Uskutečnění/příjem hovorů

Volání

1

Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.

R Chcete-li číslici opravit, stiskněte tlačítko

M C N .

2

M N

3

Po skončení hovoru stiskněte tlačítko M N nebo vložte mikrotelefon do základny.

Použití hlasitého odposlechu

1

Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko MZN .

2 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M N .

Poznámka:

R Chcete-li znovu aktivovat sluchátko telefonu, stiskněte tlačítko MZN / M N .

Upravení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru

Během hovoru stiskněte opakovaně tlačítko MDN nebo MCN .

Volání pomocí seznamu opakované volby

Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo v seznamu opakované volby (každé s maximálně

24 číslicemi).

1 MTN

2

MbN : Vyberte požadované telefonní číslo.

3

M N

Mazání čísla v seznamu opakované volby

1

MTN

2 MbN : Vyberte požadované telefonní číslo. a

M N

3 MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo meziměstská volání)

Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX nebo do vzdálených míst je někdy vyžadována pauza. Při ukládání přístupového čísla volací karty a/nebo kódu PIN do telefonního seznamu je také

vyžadována pauza (strana 17).

Příklad: Pokud potřebujete zvolit přístupové číslo linky „0“ pro odchozí hovory pomocí ústředny PBX:

1

0 a MDN (Pauza)

2 Zvolte telefonní číslo. a M N

Poznámka:

R Při každém stisknutí tlačítka MDN (Pauza) je vložena 3sekundová pauza.

Příjem hovorů

1

Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte mikrotelefon a stiskněte tlačítko M N nebo

MZN .

2

Po skončení hovoru stiskněte tlačítko M N nebo vložte mikrotelefon do základny.

Příjem hovoru libovolným tlačítkem: Hovor můžete přijmout stisknutím libovolné klávesy.

Automatický příjem: Hovory můžete přijímat tak,

že zvednete mikrotelefon z nabíječky (strana 19).

Dočasné vypnutí vyzvánění mikrotelefonu:

Vyzvánění můžete dočasně vypnout stisknutím tlačítka M N .

Úprava hlasitosti vyzvánění mikrotelefonu

Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka MDN nebo MCN během vyzvánění.

Užitečné funkce dostupné během hovoru

Přidržení hovoru

1

Při příjmu volání stiskněte tlačítko M N .

2

MbN : “ Přidržet hovor ” a M OK N

3

Chcete-li přidržený hovor uvolnit, stiskněte tlačítko M N .

Poznámka:

R Po 10 minutách ve stavu podržení je hovor odpojen.

14

Uskutečnění/příjem hovorů

Ztlumení

1 Během hovoru stiskněte tlačítko M N .

2

K hovoru se vrátíte stisknutím tlačítka M N .

Zpětné volání / funkce Flash

Stisknutím tlačítka M R/ECO N můžete využít speciální funkce hostitelské pobočkové ústředny, např. přesměrování hovoru nebo volitelné telefonní služby.

Poznámka:

R Změna času zpětného volání / funkce Flash viz

strana 20.

Pro uživatele služby čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor

Chcete-li použít službu čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor, musíte si nejprve tuto službu objednat u svého poskytovatele služeb / telefonní společnosti.

Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory, i když již zrovna telefonujete. Budete-li mít jiný příchozí hovor během doby, kdy právě hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru.

Pokud si předplatíte službu ID volajícího a čekající hovor včetně služby ID volajícího , poté, co uslyšíte tón čekajícího hovoru, se na mikrotelefonu zobrazí údaje o 2. volajícím.

1 Stisknutím tlačítka M R/ECO N přijmete 2. volání.

2

Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte tlačítko M R/ECO N .

Poznámka:

R Prosím kontaktujte vašeho poskytovatele služeb / telefonní společnost pro informaci o dostupnosti této služby ve vaší oblasti.

Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)

Před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko * .

Blokování tlačítek

Mikrotelefon lze uzamknout tak, aby nebylo možné volit čísla ani provádět nastavení. Je-li blokování tlačítek zapnuto, je možné odpovídat na příchozí hovory, ale žádná jiná funkce není k dispozici.

Chcete-li zapnout blokování tlačítek, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko M N .

R Chcete-li blokování tlačítek vypnout, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko M N .

Poznámka:

R Tísňová volání nelze uskutečnit, pokud je blokování tlačítek zapnuté.

15

Telefonní seznam

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu lze uložit 50 jmen (max.

16 znaků) a telefonních čísel (max. 24 číslic).

Přidávání položek do telefonního seznamu

1 MWN a M N

2

MbN : “ Nový záznam ” a M OK N

3

Zadejte jméno kontaktu. a M OK N

R Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka M R/ECO N

(strana 27).

4 Zadejte telefonní číslo kontaktu. a 2krát

M OK N a M N

Uložení čísla ze seznamu opakované volby do telefonního seznamu

1

MTN

2

MbN : Vyberte požadované telefonní číslo. a

M N

3

Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Úprava položek“, strana 16.

Uložení informací o volajícím do telefonního seznamu

1

M N

2 MbN : Vyberte požadovanou položku. a M N

3

MbN : “ Uložit ID ” a M OK N

4

MbN : “ Telefonní seznam ” a M OK N

5

Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3 v části „Úprava položek“, strana 16.

Vyhledání a zavolání z položky v telefonním seznamu

1

MWN

2

Procházení všemi položkami

MbN : Vyberte požadovanou položku.

Hledání podle prvního znaku

3

M N

Stiskněte tlačítko klávesnice ( 0 až 9 nebo # ), které obsahuje hledaný znak

(strana 27).

MbN : Dle potřeby listujte telefonním seznamem.

Poznámka:

R

V kroku 1 dle potřeby změňte režim zadávání

znaků:

M N a MbN : Vyberte režim zadávání znaků.

a M OK N

Úprava položek

1

Vyhledejte požadovanou položku (strana 16).

a M N

2

MbN : “ Editovat ” a M OK N

3

V případě potřeby upravte jméno. a M OK N

4

V případě potřeby upravte telefonní číslo. a

M OK N 2krát a M N

Mazání položek

Mazání položky

1

Vyhledejte požadovanou položku (strana 16).

a M N

2

MbN : “ Vymazat ” a M OK N

3 MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Mazání všech položek

1

MWN a M N

2 MbN : “ Vymazat vše ” a M OK N

3

MbN : “ Ano ” a M OK N

4

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla z telefonního seznamu během jiného hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu, které jste uložili do telefonního seznamu, aniž byste je (číslo/kód) museli vytáčet ručně.

16

1 Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko

M N .

2

MbN : “ Telefonní seznam ” a M OK N

3

MbN : Vyberte požadovanou položku.

4 Stisknutím tlačítka M N (pravé funkční tlačítko) číslo vytočte.

Poznámka:

R Při ukládání přístupového čísla volací karty a kódu PIN do telefonního seznamu jako jedné položky telefonního seznamu stiskněte podle potřeby tlačítko MDN (Pauza) pro přidání pauz po

čísle a kódu PIN (strana 14).

R Pokud používáte telefon s pulsní volbou, musíte před stisknutím tlačítka M N

v kroku 1 stisknout

tlačítko * , abyste dočasně změnili režim vytáčení na tónovou volbu. Když zadáváte položky do telefonního seznamu, doporučujeme, abyste na začátek telefonních čísel přidali * ,

pokud je chcete řetězově vytáčet (strana 16).

Telefonní seznam

Poznámka:

R Pokud upravíte položku v telefonním seznamu, která je přiřazena k tlačítku rychlé volby, úprava se neprojeví na tlačítku rychlé volby.

Úprava položky

1

Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( 1 až 6 ). a M N

2 MbN : “ Editovat ” a M OK N

3

V případě potřeby upravte jméno. a M OK N

4

V případě potřeby upravte telefonní číslo. a

M OK N 2krát a M N

Mazání položky

1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( 1 až 6 ). a M N

2

MbN : “ Vymazat ” a M OK N

3

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Rychlá volba

Ke každému tlačítku na klávesnici mikrotelefonu

( 1 až 6 ) můžete přiřadit 1 telefonní číslo.

Zobrazení položky / volání

1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( 1 až 6 ).

2 Chcete-li volat, stiskněte tlačítko M N .

Uložení telefonních čísel pod tlačítka rychlé volby n Zadáním telefonních čísel:

1

Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( 1 až 6 ). a M N

2 MbN : “ Manuálně ” a M OK N

3

Zadejte jméno (maximálně 16 znaků). a

M OK N

4

Zadejte telefonní číslo kontaktu (max. 24 číslic). a M OK N 2krát a M N n Z telefonního seznamu:

1

Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( 1 až 6 ). a M N

2 MbN : “ Tel. seznam ” a M OK N

3

MbN : Vyberte požadovanou položku.

4

M OK N a M N

17

Nastavení

Seznam nabídek

Pro přístup k funkcím existují 2 metody.

n Procházení nabídek na displeji

1

M N

2 Stisknutím tlačítka MCN , MDN , MEN nebo MFN vyberte požadovanou hlavní nabídku. a M OK N

3

Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadovanou položku z následujících podnabídek. a M OK N

4

Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadované nastavení. a M OK N n Použití kódů přímých příkazů

1

M N a Zadejte požadovaný kód.

Příklad: Stiskněte tlačítko M N#101 .

2

Vyberte požadované nastavení. a M OK N

Poznámka:

R Pro ukončení operace stiskněte tlačítko M N .

R V následující tabulce označuje < > výchozí nastavení.

R V následující tabulce označuje číslo referenční stránky.

R V závislosti na používaném modelu se může pořadí nabídek a podnabídek na displeji lišit.

Zobrazení stromu nabídek a tabulka kódů přímých příkazů

Hlavní nabídka: “ Nastavení času ”

Podnabídka 1

Nastavení Data/Času

Budík s poznámkou

Podnabídka 2

Budík1-3

Seřízení času

*1

Nastavení

Jednou

Denně

Každý týden

< Vypnuto >

ID volajícího

< Manuálně >

Hlavní nabídka: “ Seznam volajících ”

Způsob použití

Zobrazení seznamu volajících

Hlavní nabídka: “ Interkom

” *2

Způsob použití

Vyvolání požadované jednotky

Kód

#101

#720

#226

Kód

#213

Kód

#274

13

21

25

18

Nastavení

Hlavní nabídka: “ Úvodní nastavení ”

Podnabídka 1

Nastavení zvonění

Nastavení času

Název mikrotelefonu

Nežádoucí volající

Rychlá volba

Eko režim

*6

Nastavení displeje

Tóny kláves

*7

Omezení volání

Automatický hovor *8

Podnabídka 2 Nastavení

Hlasitost vyzvánění Vypnuto -6 <6>

Zvonění

*3, *4

< Zvonění 1 >

První zvonění *5

< Zapnuto

Vypnuto

>

– Nastavení Data/Času

Budík s poznámkou

– Budík1-3

Jednou

Denně

Každý týden

< Vypnuto >

Seřízení času *1

Jednotlivé číslo

Rozsah čísel

Skrytá čísla

ID volajícího

< Manuálně >

Výkon přenosu

Podsvícení

Kontrast

(Kontrast displeje)

Zapnuto

< Vypnuto >

< Normální >

Nižší

< Zapnuto >

Vypnuto

Úroveň 1 – 4

<2>

< Zapnuto >

Vypnuto

Zapnuto

< Vypnuto >

Kód

#160

#161

#173

#101

#720

#226

#104

#217

#240

#261

#725

#276

#145

#165

#256

#200

13

21

23

22

22

17

13

23

14

19

Nastavení

Podnabídka 1

Nastavení linky

Soukromý režim

PIN Základny

Registrace

Země

*2

Režim opakovače

Podnabídka 2

Typ volby

Flash

*9, *10

Jazyk Displej

Hlavní nabídka: “ Nastavení zvonění ”

Podnabídka 1

Hlasitost vyzvánění

Zvonění *3, *4

První zvonění

*5

Podnabídka 2

Nastavení

Pulsní

< Tónová >

900 ms.

700 ms.

< 600 ms.

>

400 ms.

300 ms.

250 ms.

200 ms.

160 ms.

110 ms.

100 ms.

90 ms.

80 ms.

Zapnuto

< Vypnuto >

< 0000 >

Zapnuto

< Vypnuto >

– Registrovat sluchátko

Zrušit registraci *11

< Další >

Česká rep.

Slovensko

< English >

Nastavení

Vypnuto -6 <6>

< Zvonění 1 >

< Zapnuto >

Vypnuto

Hlavní nabídka: “ Nežádoucí volající ”

Podnabídka 1

Jednotlivé číslo

Rozsah čísel

Skrytá čísla

Podnabídka 2

Nastavení

Zapnuto

< Vypnuto >

20

Kód

#120

#121

13

15

#194

#132

#138

#130

#131

#136

#110

Kód

#160

#161

#173

32

32

23

23

24

13

Kód

#217

#240

22

22

Nastavení

*1 Tato funkce umožňuje přístroji automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů volajícího, včetně data a času.

Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte položku “ ID volajícího ” . Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte položku “ Manuálně ” (pouze pro předplatitele služby ID volajícího).

Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 13).

*2 Ačkoliv jsou na mikrotelefonu zobrazeny tyto položky, jejich funkce nejsou pro tento model k dispozici.

*3 Přehrávání tónu vyzvánění může pokračovat několik sekund, i když volající už zavěsil. Při příjmu hovoru se může ozývat oznamovací tón nebo žádný tón.

*4 Melodie přednastavené v tomto zařízení ( “ Zvonění 3 ” – “ Zvonění 15 ” ) jsou používány se svolením společnosti © 2012 Copyrights Vision Inc.

*5 Pokud nechcete, aby zařízení před přijetím informací o volajícím vyzvánělo, nastavte funkci na hodnotu “ Vypnuto ” (pouze pro předplatitele služby ID volajícího).

Pokud dle výchozího nastavení, které závisí na poskytovateli služeb / telefonní společnosti, vyzvání zařízení 2krát nebo vícekrát, můžete odebrat pouze první zazvonění.

*6 Když je režim opakovače nastaven na hodnotu “ Zapnuto ” , tato nabídka se nezobrazí.

*7 Vypněte tuto funkci, pokud nechcete slyšet tóny tlačítek během volby nebo stisknutí libovolného tlačítka, včetně potvrzovacích tónů a chybových tónů.

*8 Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypněte tuto funkci.

*9 Čas zpětného volání / funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX.

V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správcem vaší místní pobočkové ústředny PBX.

*10 Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 23) následující kódy, bude výchozí nastavení

takovéto:

“ Česká rep.

” = “ 100 ms.

“ Slovensko ” = “ 100 ms.

*11 Tato nabídka není zobrazena, pokud listujete nabídkami na displeji. K dispozici je pouze prostřednictvím kódu přímého příkazu.

Budík

V nastavenou dobu se na 1 minutu spustí alarm, který se 5krát (vždy po 5 minutách) opakuje (funkce opakovaného buzení).

Pro alarm je možné zobrazit také textové upozornění. Nastavit lze až 3 různých časů buzení.

Pro každý čas alarmu můžete nastavit jednu ze 3 různých možností alarmu (jednou, denně nebo týdně).

Důležité:

R Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení

nastaveny správně (strana 13).

1 M N#720

2

MbN : Vyberte požadovaný alarm. a M OK N

3

MbN : Vyberte požadovanou možnost alarmu.

a M OK N

“ Vypnuto ”

Vypne alarm. Přejděte ke kroku 9.

“ Jednou ”

Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu.

“ Denně ”

Alarm se spustí jednou za den ve

stanovenou dobu. Přejděte ke kroku 5.

“ Každý týden ”

Budík se spustí opakovaně ve stanovený čas.

4 Pokračujte podle výběru provedeného v kroku

3.

n Jednou:

Zadejte požadovaný den a měsíc. a M OK N

21

Nastavení n Týdně:

MbN : Vyberte požadovaný den v týdnu a stiskněte tlačítko M N . a M OK N

5 Nastavte požadovaný čas. a M OK N

6

Zadejte textové upozornění (max. 10 znaků).

a M OK N

7

MbN : Vyberte požadovaný tón alarmu. a M OK N

R Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro příchozí hovory.

8

MbN : Vyberte požadované nastavení opakovaného budíku. a M OK N

9

M OK N a M N

Poznámka:

R Stisknutím tlačítka M N alarm zcela vypnete.

R Pokud se mikrotelefon používá, alarm se nespustí, dokud přístroj není v pohotovostním režimu.

R Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici nebo tlačítka M N vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení.

R Pokud chcete uskutečnit hovor v okamžiku, kdy je aktivována funkce opakovaného buzení, před uskutečněním hovoru funkci opakovaného buzení vypněte.

Blokování nevyžádaných hovorů

Tato funkce odmítne volání od nežádoucích volajících (jen pro předplatitele funkce ID volajícího). Při ukládání telefonních čísel v seznamu blokovaných hovorů (maximálně 30) jsou k dispozici následující možnosti:

– “ Jednotlivé číslo ” : Zařízení může odmítat hovory z konkrétních telefonních čísel.

– “ Rozsah čísel ” : Zařízení může odmítat hovory z čísel začínajících na číslo uložené v seznamu blokovaných hovorů, např. z čísel s předvolbou bezplatných telefonních čísel nebo z čísel s určitým směrovým číslem.

Můžete také nastavit přístroj tak, aby odmítal hovory, které nezobrazují telefonní číslo.

Během přijímání hovoru, když je identifikován volající, zařízení nezvoní. Pokud telefonní číslo volajícího odpovídá položce na seznamu blokovaných hovorů, volajícímu se neozve žádný tón a hovor se odpojí.

22

Důležité:

R Odmítnuté hovory se zaznamenají do seznamu volajících.

Uložení nevyžádaných volajících

Uložení jednoho telefonního čísla

Důležité:

R Při ukládání čísel v seznamu blokovaných hovorů musíte uvést i směrové číslo.

n Ze seznamu volajících:

1 M N

2

MbN : Vyberte položku, kterou chcete blokovat. a M N

3

MbN : “ Uložit ID ” a M OK N

4 MbN : “ Nežádoucí volající ” a M OK N

5

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N n Zadáním telefonních čísel:

1

M N#217

2 MbN : “ Jednotlivé číslo ” a M OK N

3

M N a MbN : “ Přidat ” a M OK N

4

Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic).

R Číslici vymažete tlačítkem M C N .

5

M OK N a M N

Uložení rozsahu čísel

1

M N#217

2

MbN : “ Rozsah čísel ” a M OK N

3 M N a MbN : “ Přidat ” a M OK N

4

Zadejte požadované číslo (2 – 8 číslic).

R Číslici vymažete tlačítkem M C N .

5

M OK N a M N

Blokování příchozích hovorů, které nezobrazují žádné telefonní číslo

Hovory, které nezobrazují žádné telefonní číslo

(např. skrytý volající), můžete odmítnout.

1

M N#240

2

MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N

3 M N

Zobrazení/úprava/mazání blokovaných telefonních čísel

1

M N#217

2 MbN : “ Jednotlivé číslo ” nebo “ Rozsah čísel ” a M OK N

3 MbN : Vyberte požadovanou položku.

R Pro ukončení stiskněte tlačítko M N .

4

Úprava čísla:

M N a Upravte číslo. a M OK N a M

Vymazání čísla:

M N a MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

N

Poznámka:

R Při úpravě provedete stisknutím požadovaného tlačítka na klávesnici přidání, pomocí tlačítka

M C N provedete vymazání.

Vymazání všech blokovaných telefonních čísel

1

M N#217

2 MbN : “ Jednotlivé číslo ” nebo “ Rozsah čísel ” a M OK N

3

M N a MbN : “ Vymazat vše ” a M OK N

4 MbN : “ Ano ” a M OK N

5

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Další programování

Změna názvu mikrotelefonu

Mikrotelefonu můžete přidělit vlastní název („Karel“,

„Kuchyň“ atd.). Můžete také zvolit, zda bude v pohotovostním režimu zobrazen název mikrotelefonu. Výchozí nastavení je “ Ne ” . Pokud vyberete možnost “ Ano ” a nezadáte název mikrotelefonu, zobrazí se nápis “ Sluchátko 1 ” .

1 M N#104

2

Zadejte požadovaný název (max. 10 znaků).

3

M OK N

Nastavení

4 MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N

2krát a M N

Omezení hovorů

U mikrotelefonu můžete omezit volbu určitých čísel.

Můžete nastavit omezení až pro 6 telefonních čísel.

Uložení směrových čísel zabrání mikrotelefonu vytočit jakékoliv číslo v rámci dané oblasti.

1

M N#256

2

Zadejte kód PIN základny (výchozí: “ 0000 ” ).

R Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

3

M N

R Vedle čísla mikrotelefonu se zobrazí ikona

„ “.

R Chcete-li mikrotelefon zrušit, znovu stiskněte tlačítko M N . Ikona „ “ zmizí.

4 M OK N

5

Stisknutím tlačítek 1 až 6 vyberte umístění v paměti. a M OK N

6

Zadejte telefonní nebo směrové číslo, které chcete omezit (max. 8 číslic). a M OK N a

M N

Změna kódu PIN základny

Důležité:

R Jestliže kód PIN (osobní identifikační číslo) změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

1 M N#132

2

Zadejte aktuální 4místný PIN základny

(výchozí: “ 0000 ” ).

3

Zadejte nový 4místný PIN základny. a M OK N

4

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Změna nastavení regionu v přístroji / resetování základny

1

M N#136

23

Nastavení

2 MbN : Vyberte požadovanou zemi. a M OK N

“ Other ” ( “ Další ” ) = země kromě České republiky a Slovenska

“ Česká rep.

” = Česká republika

“ Slovensko ” = Slovensko

3

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Poznámka:

R Změna nastavení regionu v přístroji může způsobit, že se nastavení pro vaši zemi nebo vámi upravená nastavení vrátí na výchozí hodnoty.

Zvýšení dosahu základny

Rozsah signálu základny lze rozšířit použitím zesilovače (repeateru) DECT. Používejte pouze zesilovač (repeater) DECT společnosti Panasonic

(strana 3). Podrobné informace získáte u prodejce

Panasonic.

Důležité:

R Před registrací zesilovače (repeateru) k základně nejdříve musíte zapnout režim repeateru.

R Nepoužívejte současně více zesilovačů.

Nastavení režimu zesilovače

1

M N#138

2

MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N a M N

Registrace zesilovače DECT (KX-A405/

KX-A406) v základně

Poznámka:

R Použijte zesilovač, který nebyl zaregistrován k jiné jednotce. Pokud je zesilovač zaregistrován k jiné jednotce, nejprve jej odregistrujte dle instalační příručky k zesilovači DECT.

1 Základna:

Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko M N .

2

Zesilovač DECT signálu:

Připojte síťový adaptér a poté počkejte, až se zeleně rozsvítí indikátor a .

3 Základna:

Chcete-li ukončit registrační režim, stiskněte tlačítko M N .

24

Použití služby ID volajícího

Důležité:

R Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajícího. Pokud chcete tuto službu používat, je třeba si ji nejprve objednat. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

Funkce služby ID volajícího

Při příjmu příchozího volání se zobrazí informace o volajícím.

Informace o volajícím pro posledních 50 volajících se ukládají do seznamu volajících od posledního hovoru až po nejstarší.

R Pokud zařízení nemůže přijímat informace o volajícím, zobrazí se následující zpráva:

– “ Bez identifik.

” /

“ Bez identifikace ”

*1 : Volající telefonuje

z oblasti, v níž není služba ID volajícího poskytována.

– “ Soukr. volající ” /

“ Soukromý volající

” *1

: Volající nechce, aby bylo jeho číslo zobrazováno.

R Pokud je zařízení připojeno k systému PBX, informace o volajícím nemusí být přijímány správně. Spojte se se správcem vaší ústředny

PBX.

*1 Zobrazeno během prohlížení seznamu volajících.

Zmeškané hovory

Pokud hovor není přijat, zařízení považuje hovor za zmeškaný a zobrazí se ikona . Na základě této informace se můžete podívat do seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti volal.

Pokud byl zobrazen i jen jediný zmeškaný hovor

(strana 25), ikona zmizí z displeje. Když se

vyskytne další nepřijatý příchozí hovor, ikona se znovu zobrazí.

Poznámka:

R Pokud na mikrotelefonu provedete následující operaci, z pohotovostního displeje zmizí ikona

, i když zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena:

– Umístění na základnu.

– Stisknutí tlačítka M N .

Služba ID volajícího

Zobrazení jména v telefonním seznamu

Při přijetí informací o volajícím, které se shodují s telefonním číslem uloženým v telefonním seznamu, se jméno uložené v telefonním seznamu zobrazí a zaprotokoluje do seznamu volajících.

Seznam volajících

Důležité:

R Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení

nastaveny správně (strana 13).

Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání

1

M N

2 Stiskněte tlačítko MCN , chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stiskněte tlačítko

MDN , chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.

3 Pro zpětné volání stiskněte tlačítko M N .

Pro ukončení stiskněte tlačítko M N .

Poznámka:

R

Pokud je v kroku 2 zobrazeno , nejsou

zobrazeny všechny informace. Pro zobrazení zbývajících informací stiskněte tlačítko MEN . Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka MFN .

R Pokud byla položka již zobrazena nebo jste na ni odpověděli, zobrazí se „ “.

Úprava telefonního čísla volajícího

1

M N

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a M N

3

MbN : “ Editovat ” a M OK N

4 Upravte číslo.

5

M N

Vymazání vybraných informací o volajícím

1

M N

2 MbN : Vyberte požadovanou položku.

25

Služba ID volajícího

3 M N a MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Vymazání všech informací o volajícím

1

M N

2

M N a MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

26

Užitečné informace

Hlasová pošta

Hlasová pošta je služba automatického záznamníku nabízená poskytovatelem služeb. Po objednání této služby systém hlasové pošty poskytovatele služeb / telefonní společnosti přijímá hovory, když nejste přítomni nebo když je vaše linka obsazená. Zprávy zaznamenává poskytovatel služeb, nikoli telefon.

Pokud je k dispozici služba indikace zpráv a máte nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí ikona .

Podrobnosti o této službě vám podá poskytovatel služby / telefonní společnost.

Důležité:

R Jestliže ikona stále zůstává na displeji dokonce i poté, co jste vyslechli nové zprávy, odstraňte ji stisknutím a přidržením tlačítka # po dobu 2 sekund.

Zadávání znaků

K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno

několik znaků. Každý režim zadávání znaků (strana 27) umožňuje zadávání různých znaků.

– Stisknutím tlačítek MFN nebo MEN lze přesouvat kurzor doleva nebo doprava.

– Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.

– Stisknutím tlačítka M C N vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka

M C N vymažete všechny znaky nebo čísla.

– Stisknutím tlačítka * (A a a) můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

– Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka MEN přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.

– Pokud do 5 sekund po zadání znaku nestisknete žádné tlačítko klávesnice, znak je uložen a kurzor se posune na další místo.

Režimy zadávání znaků

(

K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0–9), Řecká (

), Rozšířená 2 ( ) a Cyrilice (

), Rozšířená 1

). Ve všech těchto režimech zadávání (kromě režimu Čísla) můžete vybrat zadávaný znak opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.

Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:

M R/ECO N a MbN : Vyberte režim zadávání znaků.

a M OK N

Poznámka:

R v následujících tabulkách označuje jednoduchou mezeru.

Tabulka abecedních znaků (ABC) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

27

Užitečné informace

Tabulka čísel (0-9) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

Tabulka řeckých znaků ( z 1 2

)

3 4 5 6 7 8 9 y

Tabulka rozšířených znaků 1 ( z 1 2 3

)

4 5 6 7 8 9 y

R Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

Tabulka rozšířených znaků 2 ( ) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

R Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

28

Užitečné informace

Tabulka znaků cyrilice ( z 1 2

)

3 4 5 6 7 8 9 y

Chybové zprávy

Zpráva na displeji

Zákl. bez nap.

nebo

Bez spojení.

Přepojte adaptér.

Prověřte telefonní linku

Pam. zaplněna

Používejte nabíjecí baterie.

Nejdříve si musíte obj.

služ. ID volaj.

Příčina/řešení

R Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem a základnou.

Přesuňte se blíže k základně a zkuste to znovu.

R Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete. Adaptér znovu připojte a zkuste to znovu.

R Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon znovu

zaregistrujte (strana 32).

R Dodaný kabel telefonní linky ještě nebyl připojen nebo nebyl připojen

správně. Zkontrolujte připojení (strana 9).

R Paměť telefonního seznamu je plná. Vymažte nepotřebné záznamy

(strana 16).

R Paměť seznamu blokovaných hovorů je plná. Vymažte nepotřebné

záznamy (strana 23).

R Byl vložen špatný typ baterie, jako je například alkalická nebo manganová. Používejte pouze nabíjecí baterie Ni-MH uvedené

v dané části, viz strana 3 a 6.

R Je třeba si objednat službu ID volajícího. Tato zpráva se přestane zobrazovat, jakmile přijmete informaci o volajícím poté, co jste se přihlásili ke službě ID volajícího.

Řešení potíží

Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapněte mikrotelefon.

Obecné používání

Problém

Mikrotelefon se ani po vložení nabitých baterií nezapne.

Příčina/řešení

R Mikrotelefon zapněte jeho umístěním na základnu.

29

Užitečné informace

Problém

Zařízení nefunguje.

Příčina/řešení

R

Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (strana 9).

R

Plně nabijte baterie (strana 10).

R

Zkontrolujte připojení (strana 9).

R Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu adaptér, zapněte mikrotelefon a akci opakujte.

R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte mikrotelefon

(strana 32).

R

Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana 12).

Displej mikrotelefonu je prázdný.

Nelze slyšet oznamovací tón.

R Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel. Váš starý telefonní kabel může mít jinou konfiguraci pro připojení.

R Není připojen síťový adaptér základny nebo telefonní kabel.

Zkontrolujte připojení.

R Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte místo něj jiný, u kterého máte ověřeno, že je funkční. Pokud telefon s touto linkou funguje, obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj s touto linkou nefunguje, obraťte se na poskytovatele služeb.

Nelze používat funkci interkom.

R Tuto funkci lze využít mezi mikrotelefony. Ačkoli je na mikrotelefonu zobrazeno “ Interkom ” , tato funkce není pro jednotlivé mikrotelefony k dispozici.

Seznam nabídek

Problém

Na displeji je jazyk, kterému nerozumím.

Příčina/řešení

R

Změňte jazyk na displeji (strana 13).

Nemohu aktivovat eko režim.

R Pokud nastavíte režim zesilovače na hodnotu “ Zapnuto ” , nemůžete použít režim eko. V případě potřeby nastavte režim zesilovače na hodnotu “ Vypnuto ”

(strana 24).

Mikrotelefon nelze zaregistrovat k základně.

R Zadali jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

Dobíjení baterie

Problém

Mikrotelefon pípá a/nebo bliká ikona .

Baterie jsou plně nabité, ale

– stále bliká ikona nebo

– se doba provozu zdá být kratší.

Příčina/řešení

R

Baterie je téměř vybitá. Plně nabijte baterie (strana 10).

R Vyčistěte kontakty baterie ( , ) a kontakty nabíjení pomocí suchého hadříku a nabijte ji znovu.

R

Je třeba vyměnit baterie (strana 9).

30

Užitečné informace

Uskutečnění/příjem hovorů

Problém

Na displeji se zobrazí .

Je slyšet šum, zvuk se přerušuje.

Mikrotelefon nezvoní.

Nelze uskutečnit hovor.

Příčina/řešení

R Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.

R Síťový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte síťový adaptér k základně.

R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej

(strana 32).

R Aktivací jednodotykového režimu eko snížíte dosah základny v pohotovostním režimu. V případě potřeby režim eko vypněte

(strana 13).

R Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení.

R Přesuňte se blíže k základně.

R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru

DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.

R

Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 14, 19).

R Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení

(strana 13).

R

Zvolili jste číslo omezené volby (strana 23).

R

Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 15).

ID volajícího

Problém

Informace o volajícím se nezobrazují.

Informace o volajícím se nezobrazují hned při prvním zazvonění.

Čas na zařízení se posunul.

Během přijetí příchozího volání není zobrazeno celé jméno uložené v telefonním seznamu.

Příčina/řešení

R Je třeba si objednat službu ID volajícího. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

R Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému dalšímu telefonnímu přístroji, odpojte jej a připojte zařízení přímo do zásuvky.

R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru

DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.

R Přístroj může být rušen jiným telefonním zařízením. Odpojte jej a zkuste to znovu.

R V závislosti na poskytovateli služeb / telefonní společnosti může zařízení zobrazit informace o volajícím při 2. zvonění nebo později.

Nastavte první zazvonění na hodnotu “ Vypnuto ”

(strana 19).

R Přesuňte se blíže k základně.

R Nesprávné časové informace z příchozího ID volajícího mění čas.

Nastavte úpravu času na hodnotu “ Manuálně ”

(vypnuto) (strana 19).

R Upravte jméno v telefonním seznamu tak, aby se vešlo na 1 řádek

(strana 16).

31

Užitečné informace

Poškození tekutinou

Problém

Tekutina nebo jiná forma vlhkosti vnikla do mikrotelefonu/základny.

Příčina/řešení

R Odpojte síťový adaptér a kabel telefonní linky ze základny. Vyjměte baterie z mikrotelefonu a nechejte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů.

Po úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte zpět síťový adaptér a kabel telefonní linky. Vložte baterie a před použitím je úplně nabijte. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pozor:

R Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou troubu.

Registrace mikrotelefonu k základně

1 Mikrotelefon:

M N#130

2

Základna:

Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko M N .

3

Mikrotelefon:

M OK N a Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlášení “ PIN základny ” . a Zadejte kód PIN základny (výchozí: “ 0000 ” ). a M OK N

R Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

Zrušení registrace mikrotelefonu

1 M N#131

2

M OK N

3

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

32

Užitečné informace

Podmínky používání

*1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést

účastník sám podle Návodu k použití.

*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací.

Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným schváleným koncovým zařízením.

*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu

RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita schválená redukce (není součástí dodávky).

*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.

*5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie, a to po dobu nejméně 7 hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.

33

Rejstřík

Rejstřík

A

Automatický příjem: 14 ,

19

B

Baterie: 9

, 10

Blokování nevyžádaných hovorů:

22

Blokování tlačítek: 15

Budík:

21

Č Čekající hovor:

15

D Datum a čas:

13

Displej

Jazyk: 13

Kontrast: 19

Dočasná tónová volba: 15

H Hlasitost

Reproduktor:

14

Sluchátko: 14

Vyzvánění (mikrotelefon):

14

, 19

Hlasitý telefon:

14

Hlasová pošta: 27

I

Ch

Chybové zprávy: 29

ID volajícího / čekající hovor: 15

K Kód přímého příkazu:

18

M Mikrotelefon

Název:

23

Registrace:

32

Zrušení registrace: 32

N Nastavení regionu:

23

O

Omezení hovorů: 23

Opakovaná volba:

14

P

Pauza: 14

PIN: 23

Přidržení hovoru:

14

Příjem hovorů: 14

První zazvonění: 19

R Režim eko:

13

Režim volby čísla:

13

Rychlá volba:

17

Ř

Řešení potíží: 29

Řetězové vytáčení:

16

S Seznam volajících:

25

Služba ID volajícího: 25

T

Telefonní seznam: 16

Tón zvonění:

19

Tóny tlačítek: 19

Typ ovládání:

11

Ú Úprava času:

19

V

Volání: 14

Výpadek napájení:

10

34

Z Zadávání znaků:

27

Základna

Resetování:

23

Zapnutí a vypnutí: 12

Zesilovač: 24

Zmeškané hovory:

25

Zpětné volání / funkce Flash:

15

Ztlumení: 15

Poznámky

35

Obchodní zastoupení:

N

Česká republika

Thámova 289/13 (Palác Karlín)

186 00 Praha 8 telefon: centrální fax:

+420-236 032 511

+420-236 032 411 zákaznická linka: +420-236 032 911 e-mail: [email protected]

aktuální info na www.panasonic.cz

N

Slovenská republika

Štúrova 11, 811 01 Bratislava,

Slovenská republika

Telefón:

Fax: zákaznícka linka:

+421-2-2062-2211

+421-2-2062-2311

+421-2-2062-2911 e-mail: [email protected]

aktuálne info na www.panasonic.sk

N

Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,

Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,

București, 062204, Romania

Telefon: +40.21.316.31.61

Fax: +40.21.316.04.46

e-mail: [email protected]

web: www.panasonic.ro

© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2015

*PNQX7452VA*

*PNQX7452VA*

PNQX7452VA

TT0415MU4022

TGC310FX(cze-cze)_PNQX7452VA_0217_ver401.pdf 36 3/28/2022 9:34:51 AM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals