Panasonic KXTGE210FX Návod na používanie

Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Panasonic KXTGE210FX Návod na používanie | Manualzz

Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon

Model č.

KX-TGE210FX

Před prvním použitím si přečtěte část

„Začínáme“, strana 10.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.

Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve na přístroji změňte nastavení regionu

podle vaší země (strana 32). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 14).

Obsah

Úvod

Informace o příslušenství .....................................3

Obecné informace ................................................4

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost .............................................6

Důležité bezpečnostní pokyny .............................7

Zajištění nejlepších provozních podmínek ...........7

Další informace ....................................................8

Technické údaje ...................................................9

Začínáme

Uvedení do provozu ...........................................10

Ovládací prvky ...................................................12

Ikony displeje .....................................................13

Zapnutí a vypnutí ...............................................14

Nastavení jazyka ................................................14

Datum a čas .......................................................14

Další nastavení ..................................................14

Uskutečnění/příjem hovorů

Volání .................................................................16

Příjem hovorů .....................................................16

Užitečné funkce dostupné během hovoru ..........17

Vyhledání mikrotelefonu .....................................18

Interkom .............................................................18

Blokování tlačítek ...............................................19

Telefonní seznam

Telefonní seznam ...............................................20

Rychlá volba .......................................................21

Nastavení

Seznam nabídek ................................................23

Budík ..................................................................27

Režim Nerušit .....................................................28

Blokování nevyžádaných hovorů .......................29

Chůvička ............................................................30

Další programování ............................................32

Registrace mikrotelefonu ...................................33

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího ................................35

Seznam volajících ..............................................35

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Nastavení služby SMS .......................................37

Odeslání zprávy .................................................37

Příjem zprávy .....................................................38

Další nastavení ..................................................39

Užitečné informace

Hlasová pošta ....................................................40

Zadávání znaků ..................................................40

Chybové zprávy .................................................42

Řešení potíží ......................................................42

Podmínky používání ...........................................47

Rejstřík

Rejstřík........................................................48

2

Úvod

Informace o příslušenství

Dodané příslušenství

Č.

Položka příslušenství / Objednací číslo

A Síťový adaptér/PNLV226CE

B Telefonní kabel

C

Nabíjecí baterie *1

D

Kryt na mikrotelefon *2

E Spona na opasek

*1

Informace o náhradní baterii: strana 3.

*2 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.

A B C D E

Množství

1

1

2

1

1

Další volitelné příslušenství

Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.

Položka příslušenství Číslo modelu

Nabíjecí baterie

HHR-4MVE nebo HHR-4MY *1

Náhlavní souprava

Opakovač DECT

Hledač klíčů

Typ baterie:

– Ni-MH

– 2 x velikost AAA (R03) pro každý mikrotelefon

RP-TCA430

(pro Českou republiku)

KX-A405

KX-TGA20FX *2

*1 Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie, ale pokud možno co nejbližší kapacitě baterií původních.

*2 Zaregistrováním hledače klíčů (max. 4) do digitálního bezdrátového telefonu Panasonic a jeho připnutím ke snadno ztratitelnému předmětu můžete vyhledat ztracený předmět, ke kterému je hledač klíčů připojen. Navštivte naši webovou stránku: http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

Informace o dostupnosti hledače klíčů ve vaší oblasti získáte od společnosti Panasonic nebo autorizovaného obchodního zastoupení.

Náhlavní souprava (volitelné)

Připojení náhlavní soupravy k mikrotelefonu umožňuje hovořit formou hands-free.

3

Úvod

Další informace

R Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

R Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.

Rozšíření telefonního systému

Mikrotelefon (volitelné): KX-TGEA20FX

Svůj telefonní systém můžete rozšířit tak, že na jednu základnu zaregistrujete další volitelné mikrotelefony (max. 6).

R Volitelný mikrotelefon může mít jinou barvu než dodávané mikrotelefony.

Obecné informace

R Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska,

Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.

R V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.

R Chcete-li výrobek používat v jiných zemích, kontaktujte prosím dodavatele zařízení.

Prohlášení o shodě:

R Společnost Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu

(KX-TGE210) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Oprávněný zástupce v EU:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburk, Německo

Informace o ekologickém designu

Informace o ekologickém designu podle EU nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění (EU) nařízení komise č.

801/2013.

Dokument „ErP Free Web Product Information“ je dostupný na následujícím odkazu: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Spotřebu energie v síťovém pohotovostním režimu a příslušné pokyny naleznete na výše uvedené stránce.

Poznámka:

R Další informace k energetické účinnosti produktu získáte na naší webové stránce, www.panasonic.com

tak, že zadáte do vyhledávací masky číslo modelu.

4

TGE210FX(cz-cz)_1108_ver501.pdf 4 2022/11/08 15:00:32

Pro pozdější použití

Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.

Výrobní číslo

(je uvedeno na spodní straně základny)

Jméno a adresa prodejce

Datum nákupu

Úvod

Sem připevněte váš nákupní doklad.

5

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost

Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám na životech/majetku, pečlivě si přečtěte tuto část dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte správné a bezpečné používání výrobku.

VÝSTRAHA

Připojení k elektrické síti

R Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na zařízení.

R Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací

šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

R Do síťové zásuvky pevně zasuňte adaptér střídavého proudu / zástrčku napájecího kabelu.

Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi elektrickým proudem anebo může vznikat nadměrné teplo, které způsobí požár.

R Pravidelně z adaptéru střídavého proudu / zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný prach atd. Nejprve odpojte zařízení od síťové zásuvky a poté jej otřete suchým hadříkem.

Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod.

způsobit poruchu izolace, což může mít za následek vznik požáru.

R Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky, odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované servisní středisko.

R Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od síťových zásuvek. Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí produktu.

R Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.

Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Instalace

R Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

R Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte blízko automaticky řízených zařízení, jako např.

automatických dveří nebo požárních alarmů.

Rádiové vlny vysílané z tohoto přístroje mohou u takového zařízení způsobit poruchu, která může mít za následek nehodu.

6

R Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo telefonní linky pod těžkými předměty.

Provozní bezpečnostní opatření

R Před čištěním odpojte zařízení z napájecích zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.

R Nerozebírejte zařízení.

R Dejte pozor, ať na zástrčku telefonní linky nerozlijete tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.

R Příliš vysoké nastavení zvuku při používání sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

R Pokud je otevřen kryt konektoru pro náhlavní soupravu, nepokládejte mikrotelefon na základnu.

Zdravotní informace

R Požádejte výrobce konkrétních osobních zdravotních přístrojů, jako např.

kardiostimulátoru nebo naslouchátek, o informace, zda jsou tyto přístroje náležitě chráněny před externí radiofrekvenční energií.

(Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do

1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je

250 mW (max.).)

R Výrobek nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních v případě, že to tam vyvěšené směrnice zakazují. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje, které jsou citlivé na externí radiofrekvenční energii.

UPOZORNĚNÍ

Instalace a umístění

R Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během bouřky.

R Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte ve vlhkých místech, pokud není konektor pro vlhká místa výslovně navržený.

R Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka v síťovém rozhraní odpojena.

R Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte opatrní.

R Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna snadno přístupná zásuvka.

R Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat v následujících případech:

– baterie mikrotelefonu potřebuje dobít nebo není v pořádku,

– došlo k výpadku napájení,

– je zapnutá funkce blokování tlačítek.

Baterie

R Doporučujeme používat baterie uvedené

v uživatelské příručce, viz strana 3.

POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).

R Nekombinujte staré baterie s novými.

R Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, který se z baterií uvolňuje, je korozivní a může způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může ublížit.

R Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterií se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny.

R Dodané baterie nebo baterie specifikované pro použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v této příručce.

R K nabíjení baterií používejte pouze dodanou základnu (nebo nabíječku). Základnu nebo nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat nebo může dojít k explozi.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.

Důležité informace

2. Během bouřky nepoužívejte jiný než bezdrátový telefon. Může existovat nepatrné riziko úrazu elektrickým proudem od blesku.

3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu v blízkosti zdroje úniku.

4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci odpadu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Zajištění nejlepších provozních podmínek

Umístění základny / zabránění šumu

Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.

R Abyste dosáhli maximálního pokrytí a komunikace s co nejnižší hladinou šumu, umístěte základnu následujícím způsobem:

– na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co nejvíce uprostřed prostoru, který chcete pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem a základnou ve vnitřním prostředí;

– v dostatečné vzdálenosti od elektronických přístrojů, například televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení nebo jiných telefonů;

– vyhněte se umístění směrem k vysokofrekvenčním vysílačům, jako jsou například vnější antény stanic mobilních telefonů. (Vyhněte se umístění základny na arkýř nebo do blízkosti okna.)

R Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách místního prostředí.

R Pokud není příjem po umístění základny uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo pro dosažení lepšího příjmu.

Prostředí

R Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů, které generují elektrický šum, jako jsou zářivky a motory.

R Zařízení by nemělo být vystavováno nadměrnému kouři, prachu, mechanickým otřesům a nárazům.

7

Důležité informace

R Zařízení by nemělo být vystavováno přímému slunečnímu světlu.

R Na produkt neumísťujte těžké předměty.

R Pokud nebudete toto zařízení používat delší dobu, odpojte jej z napájecí zásuvky.

R Neponechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla, například topných těles, sporáků atd.

Umísťujte jej v místnostech s teplotou v rozmezí

0 °C až 40 °C. Zařízení nepoužívejte ve vlhkých prostorách.

R Maximální vzdálenost pro volání může být kratší, pokud se výrobek používá na následujících místech: v blízkosti překážek, jako jsou kopce, tunely, metro, v blízkosti kovových objektů, jako jsou drátěné ploty atd.

R Používání produktu v blízkosti elektrických zařízení může způsobit rušení. Přesuňte elektrická zařízení do větší vzdálenosti.

Pravidelná péče

R Otřete vnější povrch výrobku měkkým vlhkým hadříkem.

R Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné prášky.

Další informace

UPOZORNĚNÍ: Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu.

Baterie likvidujte v souladu s pokyny.

Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení

R Toto zařízení může uchovávat soukromé/ důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí/ důvěrné informace, doporučujeme vám – před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní seznam nebo seznam volajících.

Likvidace použitých zařízení a baterií (Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.)

1 2

Tyto symboly ( A , B ) na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad. Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.

Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.

Informace o likvidaci v zemích mimo

Evropskou unii (EU)

Tyto symboly ( A , B ) platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol ( B ) může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

Poznámka k postupu vyjmutí baterie

Viz část „Vložení baterií“, strana 10.

8

Technické údaje

R Standard:

Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications: pro bezdrátové telefonní přístroje),

GAP (Generic Access Profile: profil generického přístupu)

R Frekvenční rozsah:

1,88 GHz až 1,90 GHz

R Vysokofrekvenční výkon přenosu:

Cca 10 mW (průměrný výkon pro každý kanál)

250 mW (max.)

R Zdroj napájení:

220 – 240 Vstř., 50/60 Hz

R Spotřeba energie:

Základna:

Pohotovostní režim: cca 0,7 W

Maximum: cca 2,9 W

R Provozní podmínky:

0 °C – 40 °C, relativní vlhkost 20 % – 80 %

(suchý vzduch)

Důležité informace

9

Začínáme

Uvedení do provozu

Připojení n Základna

Pevným stlačením zástrčky připojte síťový adaptér k zařízení.

Připevněte kabel za háček.

Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.

Připojte telefonní kabel k zařízení a poté ke zdířce pro telefonní kabel. Po správném připojení se ozve cvaknutí.

Pokud používáte službu DSL/ADSL, vyžaduje se připojení filtru DSL/ADSL (není součástí dodávky).

Poznámka:

R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér

Panasonic PNLV226CE.

R Používejte pouze dodávaný kabel telefonní linky.

Vložení baterií

R POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03) ( 1 ).

R NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/Ni-Cd baterie.

R Dodržujte správnou polaritu ( , ).

1

4

3

1

4 5

R Zařízení nastavte podle pokynů na obrazovce.

Nabíjení baterií

Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin.

R Na displeji se zobrazí hlášení “ Nabíjení ” (

R Jakmile jsou baterie plně nabité, zobrazí se zpráva “ Plně nabito ” .

1 ).

1

2

10

Základní informace

Poznámky k připojení

R Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)

R Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový adaptér do stropní zásuvky, protože by hmotnost adaptéru mohla způsobit odpojení.

Během výpadku napájení

Zařízení nebude pracovat při výpadku napájení.

V takovém případě doporučujeme připojit místo tohoto telefonu jiný telefon pro analogovou linku, který je buď napájený pouze z linky, nebo bateriemi.

Poznámky k vložení baterie

R Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro výměnu doporučujeme používat nabíjecí baterie

Panasonic, viz strana 3 a 7.

Poznámky k nabíjení baterií

R Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.

R Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým hadříkem. Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky.

Čištění provádějte častěji, pokud je zařízení vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.

Úroveň nabití baterie

Ikona Úroveň nabití baterie

Vysoká

Střední

Nízká

Nutné nabít

Začínáme

Způsob použití

Při nečinnosti

(pohotovostní režim)

Doba provozu

Maximálně 300 hodin

Poznámka:

R Skutečný výkon baterie závisí na používání a okolním prostředí.

R Když je režim eko nastaven na hodnotu “ Eco plus ” , základna přestane komunikovat s mikrotelefonem, když je v pohotovostním režimu. Proto mikrotelefon vyhledává základnu a spotřebuje tak více energie než obvykle. Doba

provozu baterie se tedy zkrátí (strana 15).

Výdrž baterie Panasonic Ni-MH (dodávané baterie)

Způsob použití

Při nepřetržitém používání

Doba provozu

Maximálně 16 hodin

11

Začínáme

Ovládací prvky

Mikrotelefon

B A

C D

E

F

G

H

I

J

A

B

12

Indikátor zvonění

Otvor pro sponu na opasek

Reproduktor

MjN / MkN ( : Zvýšení/snížení hlasitosti)

M N (Hovor)

Klávesnice pro zadávání čísel/znaků

Konektor náhlavní soupravy

MZN (Hlasitý telefon)

M R/ECO N

R: Zpětné volání / funkce Flash

ECO: Klávesová zkratka pro režim eko

Mikrofon

A

K

L

M

N

O

Reproduktor sluchátka

Displej

M N (Vypnutí/zapnutí)

M N (Intel. funkční tlačítko/tlačítko potlačení šumu)

Indikátor

Kontakty nabíjení n Typ ovládání

Funkční tlačítka

Stisknutím funkčního tlačítka můžete vybrat funkci, která je na displeji zobrazena přímo nad ním.

Navigační tlačítka

Funkce navigačních tlačítek jsou následující:

Symbol

M N

M N

MWN

MTN

Význam

MDN

MCN

MFN

MEN

Nahoru

Dolů

Vlevo

Vpravo

– MDN , MCN , MFN nebo MEN : Procházení různých seznamů a položek.

– MDN nebo MCN ( ): Upravení hlasitosti mikrotelefonu nebo reproduktoru během hovoru.

– M N (Seznam volajících): Zobrazení seznamu volajících.

– MWN (Telefonní seznam): Zobrazení položky telefonního seznamu.

– MTN (Opakovaná volba čísla): Zobrazení seznamu opakované volby čísla.

Základna

A

Kontakty nabíjení

M N (Vyhledávání)

B

Ikony displeje

Položky displeje mikrotelefonu

Položka

Z

Význam

Dosah: Čím více je zobrazeno čárek, tím blíže je mikrotelefon k základně.

Mimo dosah základny

Zabezpečení telefonních hovorů je nastaveno na hodnotu “ Zvýšené ”

(strana 32)

Režim vyvolávání interkom

Hlasitý telefon je zapnutý

(strana 16)

Linka se používá.

R Pokud pomalu bliká: Hovor je přidržen.

R Pokud rychle bliká: Nyní je přijímán příchozí hovor.

Zmeškaný hovor

*1

(strana 35)

Režim eko je nastaven na hodnotu “ Eco ”

(strana 15)

Začínáme

Položka Význam

Režim eko je nastaven na hodnotu “ Eco plus ”

(strana 15)

Funkce potlačení šumu je

zapnuta. (strana 17)

Podsvícení displeje a kláves je

vypnuto. (strana 25)

Úroveň nabití baterie

Budík je zapnutý (strana 27)

Soukromý režim je zapnutý.

(strana 26)

Hlasitost vyzvánění je vypnutá

(strana 24)

Režim Nerušit je zapnutý

(strana 28)

Nevyžádaný hovor zablokován *1

(strana 29)

Byla přijata nová zpráva SMS.

*2

(strana 38)

Byla přijata nová hlasová

zpráva *3

(strana 40)

Je aktivován odposlech. Jméno/ číslo zobrazené vedle ikony označuje odposlouchávané

zařízení. (strana 30)

Někdo používá linku.

Linka obsaz.

*1 Pouze pro odběratele služby ID volajícího

*2 Pouze pro uživatele funkce SMS

*3 Pouze pro předplatitele hlasové pošty

Ikony funkčních tlačítek mikrotelefonu

Ikona

OK

Akce

Návrat na předchozí obrazovku nebo příchozí hovor

Zobrazí nabídku

Potvrdí aktuální výběr

Zavolá (strana 16)

Dočasně vypne vyzvánění pro

příchozí hovory (strana 16)

13

Začínáme

Ikona

W

C

Akce

Přidrží hovor.

Otevře telefonní seznam

Umožňuje upravit telefonní čísla

(strana 29)

Přidá novou položku (strana 21,

30)

Zobrazí nabídku vyhledávání

v telefonním seznamu (strana 20)

Vypne funkci blokování tlačítek

(strana 19)

Vypne budík (strana 28)

Tlačítko odložení budíku (strana 28)

Vybírá položky nebo mikrotelefony.

(strana 15, 28)

Uloží telefonní čísla (strana 20)

Vymaže vybranou položku

Umožňuje uskutečnit volání v režimu

interkom. (strana 18)

Vymaže číslo/znak

Ztlumí hlasitost hovoru

Zapnutí a vypnutí

Na zhruba 2 sekundy stiskněte tlačítko M

Nastavení jazyka

Datum a čas

1 M N#101

14

N .

Jazyk na displeji

1

M N#110

2 MbN : Vyberte požadovaný jazyk. a M OK N

3

M N

2 Zadejte aktuální den, měsíc a rok. a M OK N

Příklad: 15. července 2014

15 07 14

3 Zadejte aktuální hodinu a minutu.

Příklad: 9:30

09 30

R Stisknutím tlačítka * můžete vybrat

24hodinový nebo 12hodinový formát času

( “ AM ” nebo “ PM ” ).

4 M OK N a M N

Další nastavení

Intel. funkční tlačítko (tlačítko )

Intel. funkční tlačítko (tlačítko ) je umístěno ve spodní části mikrotelefonu a blikáním indikuje, že lze stisknutím tlačítka aktivovat následující funkce.

n Když indikátor rychle bliká, můžete:

– Přijmout hovor (příchozí volání, interkom)

(strana 16, 18)

– Ukončit vyvolávání (strana 18)

– Vypnout budík (strana 28)

n Když indikátor v pohotovostním režimu pomalu bliká, můžete:

– Zobrazit nové zprávy SMS (strana 38)

– Zobrazit seznam volajících (pokud máte

zmeškané hovory) (strana 35)

Chcete-li tyto funkce aktivovat, musí být

„zapnuto“ příslušné Intel. funkční tlačítko.

(strana 15)

Jak používat Intel. funkční tlačítko

(tlačítko )

Když indikátor rychle/pomalu bliká, stiskněte tlačítko M N .

R V závislosti na dané situaci lze aktivovat výše uvedené funkce.

R Pokud použijete Intel. funkční tlačítko pro přijmutí hovoru, aktivuje se hlasitý telefon.

R Funkci lze aktivovat i v případě, že je mikrotelefon v základně nebo nabíječce. Můžete hovořit, aniž byste museli zvednout mikrotelefon.

Chcete-li provést další operace, zvedněte mikrotelefon.

R Když jsou v zařízení zaznamenány nové zprávy

SMS a zmeškané hovory, lze pomocí zařízení nejprve zobrazit nové zprávy SMS a poté zmeškané hovory.

Poznámka:

R

Když jsou uzamčeny klávesy (strana 19), lze

přijmout příchozí hovory, avšak následující funkce jsou zakázány i v případě, že indikátor

pomalu bliká.

– Zobrazit nové zprávy SMS (strana 38)

– Zobrazit seznam volajících (pokud máte

zmeškané hovory) (strana 35)

Nastavení pro Intel. funkční tlačítko

Intel. funkční tlačítko musí být pro následující funkce „zapnuto“.

– “ Nová SMS ” (Výchozí nastavení: zapnuto)

– “ Zmešk.vol.

” (Výchozí nastavení: vypnuto)

Nastavení lze provést pro všechny mikrotelefony.

1

M N #278

2 MbN : Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko M N .

R Vedle vybrané funkce se zobrazí symbol

„ “.

R Chcete-li zrušit vybranou funkci, znovu stiskněte tlačítko M N . Symbol „ “ zmizí.

3

M OK N a M N

Poznámka:

R Pokud indikátor bliká, když mikrotelefon není v základně nebo nabíječce, energie baterie se spotřebovává rychleji než obvykle.

Začínáme

– “ Eco plus ” : V pohotovostním režimu zcela omezí výkon přenosu základny.

Když je vybráno toto nastavení, na mikrotelefonu je zobrazena ikona namísto ikony .

– “ Eco Vypnuto ” (výchozí nastavení): Vypne režim eko.

Když je vybráno toto nastavení, na mikrotelefonu nejsou zobrazeny ikony / .

Poznámka:

R Pokud je v základně zaregistrován mikrotelefon, který není kompatibilní s režimem Eco plus, režim “ Eco plus ” nebude k dispozici. Pokud je tento mikrotelefon zaregistrován po nastavení režimu “ Eco plus ” , toto nastavení se změní na hodnotu “ Eco Vypnuto ” .

R Pokud je v blízkosti v provozu jiný bezdrátový telefon, výkon přenosu základny se nemusí snížit.

R Když je režim eko nastaven na hodnotu “ Eco plus ” , dochází mezi přijetím hovoru a prvním zazvoněním mikrotelefonu k prodlevě.

R Aktivací režimu eko snížíte v pohotovostním režimu dosah základny.

R Pokud nastavíte režim opakovače na hodnotu

“ Zapnuto ”

(strana 33):

– Režim eko je vypnut.

– V nabídce na displeji se nezobrazí možnost

“ Eco režim ”

(strana 25).

R Když je režim eko nastaven na hodnotu “ Eco plus ” , doba provozu baterie se zkrátí

(strana 11).

Nastavení režimu eko

Pokud je zaregistrován pouze jeden mikrotelefon a tento mikrotelefon je umístěn v základně, základna automaticky sníží výkon přenosu až o 99,9 %.

Když mikrotelefon v základně není, nebo pokud je zaregistrováno více mikrotelefonů, můžete zvolit požadované nastavení režimu eko stisknutím tlačítka M R/ECO N .

Pro režim eko jsou k dispozici následující nastavení:

– “ Eco ” : Snižuje v pohotovostním režimu výkon přenosu základny až o 90 %.

Když je vybráno toto nastavení, na mikrotelefonu je zobrazena ikona namísto ikony .

Režim volby čísla

Pokud nelze provádět hovory, změňte toto nastavení podle služby telefonní linky. Výchozí nastavení je “ Tónová ” .

“ Tónová ” : Pro službu tónové volby.

“ Pulsní ” : Pro službu pulsní volby.

1 M N#120

2

MbN : Vyberte požadované nastavení.

3

M OK N a M N

15

Uskutečnění/příjem hovorů

Volání

1

Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.

R Chcete-li číslici opravit, stiskněte tlačítko

M C N .

2

M N

3

Po skončení hovoru stiskněte tlačítko M N nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Použití hlasitého odposlechu

1

Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko MZN .

2 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M N .

Poznámka:

R Chcete-li znovu aktivovat sluchátko telefonu, stiskněte tlačítko MZN / M N .

Upravení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru

Během hovoru stiskněte opakovaně tlačítko MjN nebo MkN .

Volání pomocí seznamu opakované volby

Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo v seznamu opakované volby (každé s maximálně

24 číslicemi).

1 MTN

2

MbN : Vyberte požadovanou položku.

3

M N

Mazání čísla v seznamu opakované volby

1

MTN

2 MbN : Vyberte požadovanou položku. a M N

3

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo meziměstská volání)

Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX nebo do vzdálených míst je někdy vyžadována pauza. Při ukládání přístupového čísla volací karty a/nebo kódu PIN do telefonního seznamu je také

vyžadována pauza (strana 21).

Příklad: Pokud potřebujete zvolit přístupové číslo linky „0“ pro odchozí hovory pomocí ústředny PBX:

1

0 a MDN (Pauza)

2 Zvolte telefonní číslo. a M N

Poznámka:

R Při každém stisknutí tlačítka MDN (Pauza) je vložena 3sekundová pauza.

Příjem hovorů

Během přijímání hovoru indikátor vyzvánění a indikátor rychle blikají.

1

Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte mikrotelefon a stiskněte tlačítko M N nebo

MZN .

2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko M N nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Příjem hovoru libovolným tlačítkem: Hovor můžete přijmout stisknutím libovolné klávesy.

Automatický příjem: Hovory můžete přijímat tak,

že zvednete mikrotelefon z nabíječky (strana 25).

Dočasné vypnutí vyzvánění mikrotelefonu:

Vyzvánění můžete dočasně vypnout stisknutím tlačítka M N .

Jak používat Intel. funkční tlačítko

Když indikátor rychle bliká, stiskněte tlačítko

M N .

R Hovor můžete přijmout i v případě, že je mikrotelefon v základně nebo v nabíječce

(strana 14).

Hovor můžete ukončit stisknutím tlačítka M aniž byste museli zvedat mikrotelefon.

N ,

Úprava hlasitosti vyzvánění

Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka MjN nebo MkN během vyzvánění.

16

Užitečné funkce dostupné během hovoru

Přidržení hovoru

1

Při příjmu volání stiskněte tlačítko M N .

2 MbN : “ Přidržet hovor ” a M OK N

3

Chcete-li přidržený hovor uvolnit, stiskněte tlačítko M N .

Poznámka:

R Po 10 minutách ve stavu podržení je hovor odpojen.

Ztlumení

1 Během hovoru stiskněte tlačítko M N .

2

K hovoru se vrátíte stisknutím tlačítka M N .

Zpětné volání / funkce Flash

Stisknutím tlačítka M R/ECO N můžete využít speciální funkce hostitelské pobočkové ústředny, např. přesměrování hovoru nebo volitelné telefonní služby.

Poznámka:

R Změna času zpětného volání / funkce Flash viz

strana 26.

Pro uživatele služby čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor

Chcete-li použít službu čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor, musíte si nejprve tuto službu objednat u svého poskytovatele služeb / telefonní společnosti.

Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory, i když již zrovna telefonujete. Budete-li mít jiný příchozí hovor během doby, kdy právě hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru.

Pokud si předplatíte službu ID volajícího a čekající hovor včetně služby ID volajícího , poté, co uslyšíte tón čekajícího hovoru, se na mikrotelefonu zobrazí údaje o 2. volajícím.

1 Stisknutím tlačítka M R/ECO N přijmete 2. volání.

Uskutečnění/příjem hovorů

2 Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte tlačítko M R/ECO N .

Poznámka:

R Prosím kontaktujte vašeho poskytovatele služeb / telefonní společnost pro informaci o dostupnosti této služby ve vaší oblasti.

Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)

Před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko * .

Potlačení šumu v mikrotelefonu

Tato funkce vám umožňuje jasně slyšet hlas osoby v telefonu díky snížení okolního šumu přicházejícího z telefonu druhého účastníka hovoru.

Funkce během hovoru zapnete/vypnete stisknutím tlačítka M N .

Poznámka:

R V závislosti na prostředí, kde je mikrotelefon používán, nemusí být tato funkce účinná.

R Tato funkce není k dispozici, pokud používáte funkci hlasitého telefonu.

Ekvalizér mikrotelefonu

Pomocí této funkce můžete upravit hlas osoby, se kterou hovoříte, čímž se dosáhne přirozenějšího hlasu, který je lépe slyšet, což usnadňuje porozumění.

1

Během hovoru stiskněte tlačítko M N .

2

MbN : “ Vylepšení zvuku ” a M OK N

3 MbN : Vyberte požadované nastavení.

4

Operaci ukončíte stisknutím tlačítka M OK N .

Poznámka:

R V závislosti na podmínkách a kvalitě vaší telefonní linky může tato funkce zvýraznit stávající rušení na lince. Pokud je obtížné něco slyšet, tuto funkci vypněte.

R Tato funkce není k dispozici, pokud používáte funkci hlasitého telefonu.

17

Uskutečnění/příjem hovorů

Sdílení hovoru

Můžete se připojit k probíhajícímu příchozímu hovoru.

Pro vstoupení do konverzace stiskněte během příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu tlačítko

M N .

Poznámka:

R Zapnutím funkce soukromého režimu

(strana 26) zabráníte ostatním uživatelům

vstoupit do příchozího hovoru.

Přesměrování hovorů, konferenční hovory

Příchozí hovory lze mezi 2 mikrotelefony přesměrovat nebo s nimi můžete uskutečnit konferenční hovor s volajícím.

1

Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko

M N .

2 MbN : “ Interkom ” a M OK N

3

MbN : Vyberte požadované zařízení. a M OK N

4

Počkejte na odpověď volaného.

R Pokud volaná strana neodpovídá, vraťte se k příchozímu volání stisknutím tlačítka

M N .

5

Přesměrování dokončíte:

Stiskněte tlačítko M N .

Konferenční hovor uspořádáte:

M N a MbN : “ Konference ” a M OK N

R Pro opuštění konference stiskněte tlačítko

M N . Zbývající 2 účastníci mohou pokračovat v hovoru.

R Chcete-li příchozí hovor podržet: M N a

MbN : “ Přidržet hovor ” a M OK N

Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru: M N a MbN : “ Konference ” a

M OK N

R Chcete-li konferenční hovor zrušit: M N a MbN : “ Stop-Konference ” a M OK N

Můžete pokračovat v hovoru s volajícím.

Vyhledání mikrotelefonu

Ztracený mikrotelefon můžete najít jeho vyvoláním.

1 Základna: Stiskněte tlačítko M N .

R Všechny zaregistrované mikrotelefony vyzvání po dobu 1 minuty.

2 Chcete-li vyvolávání ukončit:

Základna: Stiskněte tlačítko M N .

Mikrotelefon: Stiskněte tlačítko M

Jak používat Intel. funkční tlačítko

Vyvolávání ukončíte také stisknutím tlačítka M N .

Interkom

N .

Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony.

Poznámka:

R Při vyvolávání mikrotelefonu vyvolávaný mikrotelefon 1 minutu pípá.

R Pokud obdržíte příchozí hovor během hovoru přes interkom, uslyšíte 2 tóny. Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko stiskněte tlačítko M N .

M N , potom

Uskutečnění hovoru přes interkom

1 M N a M N

2

MbN : Vyberte požadované zařízení. a M OK N

3

Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M N .

Přijmutí hovoru přes interkom

1 Stisknutím tlačítka M N hovor přijměte.

2

Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M N .

Jak používat Intel. funkční tlačítko

Stisknutím tlačítka M N hovor přijměte.

Zapnutí/vypnutí funkce automatického interkomu

Tato funkce umožňuje automaticky přijmout volání v režimu interkom. Není nutné stisknout tlačítko

M N . Když je tato funkce nastavena na hodnotu

“ Zapnuto ” , bude monitorující mikrotelefon funkce

18

chůvičky (strana 31) automaticky odpovídat na

volání funkce chůvičky. Výchozí nastavení je

“ Vypnuto ” .

1

M N#273

2 MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N a M N

Blokování tlačítek

Mikrotelefon lze uzamknout tak, aby nebylo možné volit čísla ani provádět nastavení. Je-li blokování tlačítek zapnuto, je možné odpovídat na příchozí hovory, ale žádná jiná funkce není k dispozici.

Chcete-li zapnout blokování tlačítek, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko M N .

R Chcete-li blokování tlačítek vypnout, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko M N .

Poznámka:

R Tísňová volání nelze uskutečnit, pokud je blokování tlačítek zapnuté.

Uskutečnění/příjem hovorů

19

Telefonní seznam

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu lze uložit 150 jmen (max.

16 znaků) a telefonních čísel (max. 24 číslic) a každou položku v telefonním seznamu lze zařadit do požadované kategorie.

Důležité:

R Všechny položky lze sdílet mezi zaregistrovanými mikrotelefony.

Přidávání položek do telefonního seznamu

1

MWN a M N

2

MbN : “ Nový záznam ” a M OK N

3

Zadejte jméno kontaktu. a M OK N

R Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka M R/ECO N

(strana 40).

4 Zadejte telefonní číslo kontaktu. a M OK N

5

MbN : Vyberte požadovanou kategorii. a 2krát

M OK N a M N atd.) můžete měnit. Přiřazením různých vyzváněcích tónů různým kategoriím volajících můžete jednoduše poznat, kdo volá (vyzváněcí tón kategorie) v případě, že máte předplacenou službu

ID volajícího.

Změna názvů kategorií / nastavení vyzváněcího tónu kategorie

1

MWN a M N

2 MbN : “ Skupina ” a M OK N

3

5

MbN : Vyberte požadovanou kategorii.

4

Změna názvů kategorií a M OK N

MbN : “ Jméno skupiny ” a M OK N a Upravte jméno (maximálně 10 znaků). a M OK N

Nastavení vyzváněcího tónu kategorie

MbN : Vyberte aktuální nastavení vyzváněcího tónu kategorie. a M OK N a MbN : Vyberte požadovaný vyzváněcí tón. a M OK N

M N

Uložení čísla ze seznamu opakované volby do telefonního seznamu

1 MTN

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a M N

3

Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3

v části „Úprava položek“, strana 20.

Uložení informací o volajícím do telefonního seznamu

1

M N

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a M N

3

MbN : “ Uložit ID ” a M OK N

4

MbN : “ Telefonní seznam ” a M OK N

5

Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3

v části „Úprava položek“, strana 20.

Kategorie

Kategorie usnadňují hledání položek v telefonním seznamu. Názvy kategorií („Kamarádi“, „Rodina“

20

Vyhledání a zavolání z položky v telefonním seznamu

1

MWN

2 Procházení všemi položkami

MbN : Vyberte požadovanou položku.

Hledání podle prvního znaku

Stiskněte tlačítko klávesnice ( 0 až 9 nebo # ), které obsahuje hledaný znak

(strana 40).

MbN : Dle potřeby listujte telefonním seznamem.

Hledání podle kategorie

3

M N

M N a MbN : “ Skupina ” a M OK N

MbN : Vyberte požadovanou kategorii. a

M OK N

MbN : Dle potřeby listujte telefonním seznamem.

Úprava položek

1

Vyhledejte požadovanou položku (strana 20).

a M N

2

MbN : “ Editovat ” a M OK N

3 V případě potřeby upravte jméno. a M OK N

4

V případě potřeby upravte telefonní číslo. a

M OK N

5

MbN : Vyberte požadovanou kategorii

(strana 20).

a 2krát M OK N

6

M N

Mazání položek

Mazání položky

1

Vyhledejte požadovanou položku (strana 20).

a M N

2

MbN : “ Vymazat ” a M OK N

3 MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Mazání všech položek

1

MWN a M N

2 MbN : “ Vymazat vše ” a M OK N

3

MbN : “ Ano ” a M OK N

4

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla z telefonního seznamu během jiného hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu, které jste uložili do telefonního seznamu, aniž byste je (číslo/kód) museli vytáčet ručně.

1 Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko

M N .

2

MbN : “ Telefonní seznam ” a M OK N

3

MbN : Vyberte požadovanou položku.

4 Stisknutím tlačítka M N (pravé funkční tlačítko) číslo vytočte.

Poznámka:

R Při ukládání přístupového čísla volací karty a kódu PIN do telefonního seznamu jako jedné položky telefonního seznamu stiskněte podle potřeby tlačítko MDN (Pauza) pro přidání pauz po

čísle a kódu PIN (strana 16).

R Pokud používáte telefon s pulsní volbou, musíte před stisknutím tlačítka M N

v kroku 1 stisknout

Telefonní seznam tlačítko * , abyste dočasně změnili režim vytáčení na tónovou volbu. Když zadáváte položky do telefonního seznamu, doporučujeme, abyste na začátek telefonních čísel přidali * ,

pokud je chcete řetězově vytáčet (strana 21).

Rychlá volba

Ke každému tlačítku na klávesnici mikrotelefonu

( 1 až 9 ) můžete přiřadit 1 telefonní číslo.

Uložení telefonních čísel pod tlačítka rychlé volby n Zadáním telefonních čísel:

1

Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( 1 až 9 ). a M N

2 MbN : “ Manuálně ” a M OK N

3

Zadejte jméno (maximálně 16 znaků). a

M OK N

4

Zadejte telefonní číslo kontaktu (max. 24 číslic). a M OK N 2krát a M N n Z telefonního seznamu:

1

Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( 1 až 9 ). a M N

2 MbN : “ Tel. seznam ” a M OK N

3

MbN : Vyberte požadovanou položku.

4

M OK N a M N

Poznámka:

R Pokud upravíte položku v telefonním seznamu, která je přiřazena k tlačítku rychlé volby, úprava se neprojeví na tlačítku rychlé volby.

Úprava položky

1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( 1 až 9 ). a M N

2

MbN : “ Editovat ” a M OK N

3

V případě potřeby upravte jméno. a M OK N

4 V případě potřeby upravte telefonní číslo. a

M OK N 2krát a M N

21

Telefonní seznam

Mazání položky

1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( 1 až 9 ). a M N

2

MbN : “ Vymazat ” a M OK N

3

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Zobrazení položky / volání

1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ( 1 až 9 ).

2 Chcete-li volat, stiskněte tlačítko M N .

22

Nastavení

Seznam nabídek

Pro přístup k funkcím existují 2 metody.

n Procházení nabídek na displeji

1

M N

2 Stisknutím tlačítka MCN , MDN , MEN nebo MFN vyberte požadovanou hlavní nabídku. a M OK N

3

Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadovanou položku z následujících podnabídek. a M OK N

4

Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadované nastavení. a M OK N n Použití kódů přímých příkazů

1

M N a Zadejte požadovaný kód.

Příklad: Stiskněte tlačítko M N#101 .

2

Vyberte požadované nastavení. a M OK N

Poznámka:

R Pro ukončení operace stiskněte tlačítko M N .

R V následující tabulce označuje < > výchozí nastavení.

R V následující tabulce označuje číslo referenční stránky.

R V závislosti na používaném modelu se může pořadí nabídek a podnabídek na displeji lišit.

Zobrazení stromu nabídek a tabulka kódů přímých příkazů

Hlavní nabídka: “ Nastavení času ”

Podnabídka 1

Nastavení Data/Času *1

Budík s poznámkou

Podnabídka 2

Budík1-3

Seřízení času

*1, *2

Nastavení

Jednou

Denně

Každý týden

< Vypnuto >

ID volajícího

< Manuálně >

Hlavní nabídka: “ SMS ”

Podnabídka 1

Seznam příchozích

Seznam odeslaných

Vytvořit

Nastavení

Podnabídka 2

Centrum zpráv 1

*1, *3

Centrum zpráv 2

*1, *3

Přístupové č.

ústředny

*1

SMS Zap./Vyp.

*1, *4

Nastavení

< Vypnuto >

< Vypnuto >

Kód

#101

#720

#226

Kód

#350

#351

#352

#356

#357

14

27

38

38

37

37

37

39

37

23

Nastavení

Hlavní nabídka: “ Interkom ”

Způsob použití

Vyvolání požadované jednotky

Hlavní nabídka: “ Úvodní nastavení ”

Podnabídka 1

Nastavení zvonění

Nastavení času

Podnabídka 2 Nastavení

Hlasitost vyzvánění Vypnuto -6 <6>

Zvonění

*5

< Zvonění 1 >

Nerušit

– Zapnuto/Vypnuto

Nerušit

– Start/konec

Zapnuto

< Vypnuto >

<23:00/06:00>

Nerušit

– Zpoždění zvonění

30 s.

< 60 s.

>

90 s.

120 s.

Bez zvonění

Skupina 1-9 Nerušit

– Vyber skupinu

První zvonění *1, *6

< Zapnuto

Vypnuto

>

– Nastavení Data/

Času *1

Budík s poznámkou

– Budík1-3

Seřízení času *1, *2

Jednou

Denně

Každý týden

< Vypnuto >

ID volajícího

< Manuálně >

#226

#241

#173

#101

#720

Kód

#274

18

Kód

#160

#161

#238

#237

#239

28

28

28

14

27

29

24

Podnabídka 1

Nastavení hledače

klíčů *7

– 1:Přidat nové zařízení (pro

Hledač1

) *8

– 2:Přidat nové zařízení (pro Hledač2 )

– 3:Přidat nové zařízení (pro Hledač3 )

– 4:Přidat nové zařízení (pro Hledač4 )

Podnabídka 2

Změnit název

*1

Registrace

Zrušit registraci

Nastavení

Hledač1

Hledač2

*9

Hledač3

*9

Hledač4

*9

Nežádoucí volající

*1

Rychlá volba

Eco režim

*1, *11

Zabezpečení

*1, *11

Nastavení displeje

Intel. funkční tlačítko

Auto.interkom

Tóny kláves

Omezení volání *1

Automatický hovor *12

Jednotlivé číslo

Rozsah čísel

Skrytá čísla

Podsvícení LCD a kláves

Kontrast

(Kontrast displeje)

Název mikrotelefonu

Jméno sluch.

Zapnuto

< Vypnuto >

< Vypnuto >

Eco

Eco plus

< Normální >

Zvýšené

< Zapnuto >

Vypnuto

Úroveň 1–4

<2>

Zapnuto

< Vypnuto >

Zapnuto

< Vypnuto >

< Zapnuto >

Vypnuto

Zapnuto

< Vypnuto >

#104

#105

#278

#273

#165

#256

#200

#729

#276

#145

Nastavení

Kód

#6561

#6562

*10

#6563

*10

#6564

*10

#6571

#6572

*10

#6573

*10

#6574

*10

#6581

#6582

*10

#6583

*10

#6584

*10

#217

29

#240

#261

#725

29

21

15

32

16

32

32

15

18

32

25

Nastavení

Podnabídka 1

Nastavení linky

Soukromý režim

PIN Základny

Režim zesilovače

Registrace

Země

*1

Citlivost

*1

*1, *15

*1

Podnabídka 2

Typ volby

Flash

*1, *13,

*1

Jazyk Displej

Hlavní nabídka: “ Chůvička ”

Podnabídka 1

Zapnuto/Vypnuto

Podnabídka 2

*14

Nastavení

Pulsní

< Tónová >

900 ms.

700 ms.

< 600 ms.

>

400 ms.

300 ms.

250 ms.

200 ms.

160 ms.

110 ms.

100 ms.

90 ms.

80 ms.

Zapnuto

< Vypnuto >

< 0000 >

Zapnuto

< Vypnuto >

– Registrovat sluchátko

Zrušit registraci *16

< Další >

Česká rep.

Slovensko

< English >

Nastavení

Zapnuto

< Vypnuto >

Nízká

<Střední>

Vysoká

Hlavní nabídka: “ Hledač klíčů ”

*7

Podnabídka 1

Hledání

Test baterie

Podnabídka 2

Nastavení

Kód

#120

#121

15

17

#194

#132

#138

#130

#131

#136

#110

Kód

#268

#269

30

31

32

33

33

33

32

14

Kód

#655 –

26

Nastavení

Hlavní nabídka: “ Seznam volajících ”

*17

Způsob použití

Zobrazení seznamu volajících

Kód

#213

35

*1 Pokud tato nastavení provádíte pomocí jednoho z mikrotelefonů, nemusíte stejnou položku nastavovat pomocí jiného mikrotelefonu.

*2 Tato funkce umožňuje přístroji automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů volajícího, včetně data a času.

Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte položku “ ID volajícího ” . Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte položku “ Manuálně ” (pouze pro předplatitele služby ID volajícího).

Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 14).

*3

Pokud jste v přístroji vybrali nastavení regionu (strana 32)

“ Česká rep.

” nebo “ Slovensko ” , bude výchozí nastavení změněno na vybranou zemi.

*4

Pokud jste v přístroji vybrali nastavení regionu (strana 32)

“ Česká rep.

” nebo “ Slovensko ” , je výchozí nastavení “ Zapnuto ” .

*5 Melodie přednastavené v tomto výrobku ( “ Zvonění 3 ” – “ Zvonění 40 ” ) jsou používány se svolením společnosti © 2012 Copyrights Vision Inc.

*6 Pokud nechcete, aby zařízení před přijetím informací o volajícím vyzvánělo, nastavte funkci na hodnotu “ Vypnuto ” (pouze pro předplatitele služby ID volajícího).

Pokud dle výchozího nastavení, které závisí na poskytovateli služeb / telefonní společnosti, vyzvání zařízení 2krát nebo vícekrát, můžete odebrat pouze první zazvonění.

*7 Toto nastavení je k dispozici, pokud používáte hledač klíčů (KX-TGA20FX). Další informace o hledači klíčů naleznete v instalační příručce.

*8 U modelů s dodanými hledači klíčů se na displeji zobrazí “ 1:Hledač1 ” .

*9 Zaregistrujete-li 2 nebo více hledačů klíčů.

*10 Používáte-li 2 nebo více hledačů klíčů.

*11 Když je režim opakovače nastaven na hodnotu “ Zapnuto ” , tato nabídka se nezobrazí.

*12 Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypněte tuto funkci.

*13 Čas zpětného volání / funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX.

V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správcem vaší místní pobočkové ústředny PBX.

*14 Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 32) následující kódy, bude výchozí nastavení

takovéto:

“ Česká rep.

” = “ 100 ms.

“ Slovensko ” = “ 100 ms.

*15 Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru.

*16 Tato nabídka není zobrazena, pokud listujete nabídkami na displeji. K dispozici je pouze prostřednictvím kódu přímého příkazu.

*17 Tato ikona nabídky se zobrazí, pokud hledač klíčů není zaregistrován.

Budík

V nastavenou dobu se na 1 minutu spustí alarm, který se 5krát (vždy po 5 minutách) opakuje (funkce opakovaného buzení). Pro alarm je možné zobrazit také textové upozornění. Pro každý mikrotelefon lze nastavit až 3 samostatné časy alarmu. Pro každý čas alarmu můžete nastavit jednu ze 3 různých možností alarmu (jednou, denně nebo týdně).

Důležité:

R Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení

nastaveny správně (strana 14).

1

M N#720

27

Nastavení

2 Stisknutím tlačítek 1 až 3 vyberte alarm. a

M OK N

3 MbN : Vyberte požadovanou možnost alarmu.

a M OK N

“ Vypnuto ”

Vypne alarm. Přejděte ke kroku 9.

“ Jednou ”

Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu.

“ Denně ”

Alarm se spustí jednou za den ve

stanovenou dobu. Přejděte ke kroku 5.

“ Každý týden ”

Budík se spustí opakovaně ve stanovený čas.

4

Pokračujte podle výběru provedeného v kroku

3.

n Jednou:

Zadejte požadovaný den a měsíc. a M OK N n Týdně:

MbN : Vyberte požadovaný den v týdnu a stiskněte tlačítko M N . a M OK N

5

Nastavte požadovaný čas. a M OK N

6

Zadejte textové upozornění (max. 10 znaků).

a M OK N

7

MbN : Vyberte požadovaný tón alarmu. a M OK N

R Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro příchozí hovory.

8 MbN : Vyberte požadované nastavení opakovaného budíku. a M OK N

9 M OK N a M N

Poznámka:

R Stisknutím tlačítka M N alarm zcela vypnete.

R Pokud se mikrotelefon používá, alarm se nespustí, dokud přístroj není v pohotovostním režimu.

R Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici, tlačítka M N nebo M N vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení.

R Pokud chcete uskutečnit hovor v okamžiku, kdy je aktivována funkce opakovaného buzení, před uskutečněním hovoru funkci opakovaného buzení vypněte.

Režim Nerušit

Režim Nerušit umožňuje vybrat časový úsek, během kterého mikrotelefon v případě příchozích volání nebude zvonit. Tato funkce je užitečná, když v určitou dobu nechcete být rušeni, například během spánku. Režim Nerušit lze nastavit pro všechny mikrotelefony. Pomocí funkce kategorií

telefonního seznamu (strana 20) lze také vybrat

kategorie volajících, jejichž volání na mikrotelefonu i přes nastavený režim Nerušit zazní (jen pro předplatitele funkce ID volajícího).

Důležité:

R Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení

nastaveny správně (strana 14).

R Pokud nastavíte alarm, bude alarm vyzvánět i v případě, že je zapnutý režim Nerušit.

Zapnutí/vypnutí režimu Nerušit

1 M N#238

2

MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N

R Pokud vyberete možnost “ Vypnuto ” , stisknutím tlačítka M N opusťte nabídku.

3

Zadejte požadovanou hodinu a minutu spuštění této funkce. a M OK N

4 Zadejte požadovanou hodinu a minutu ukončení této funkce. a M OK N a M N

Změna času začátku a konce

1

M N#237

2

Pokračujte od kroku 3, „Zapnutí/vypnutí režimu Nerušit“, strana 28.

Nastavení zpožděného vyzvánění

Toto nastavení umožňuje, aby mikrotelefon zvonil v režimu Nerušit, pokud volající čeká dostatečně dlouhou dobu. Po uplynutí vybrané doby mikrotelefon zazvoní. Vyberete-li položku “ Bez zvonění ” , mikrotelefon v režimu Nerušit nebude zvonit vůbec.

1 M N#239

2

MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N a M N

28

Volba kategorií, pro které nebude platit režim Nerušit

1

M N#241

2

Stisknutím tlačítek 1 až 9 vyberte požadované kategorie.

R Vedle čísla vybrané kategorie se zobrazí ikona „ “.

R Chcete-li zrušit vybranou kategorii, znovu stiskněte stejné tlačítko klávesnice. Ikona

„ “ zmizí.

3

M OK N a M N

Blokování nevyžádaných hovorů

Tato funkce odmítne volání od nežádoucích volajících (jen pro předplatitele funkce ID volajícího). Při ukládání telefonních čísel v seznamu blokovaných hovorů (maximálně 50) jsou k dispozici následující možnosti:

– “ Jednotlivé číslo ” : Zařízení může odmítat hovory z konkrétních telefonních čísel.

– “ Rozsah čísel ” : Zařízení může odmítat hovory z čísel začínajících na číslo uložené v seznamu blokovaných hovorů, např. z čísel s předvolbou bezplatných telefonních čísel nebo z čísel s určitým směrovým číslem.

Můžete také nastavit přístroj tak, aby odmítal hovory, které nezobrazují telefonní číslo.

Během přijímání hovoru, když je identifikován volající, zařízení nezvoní. Pokud telefonní číslo volajícího odpovídá položce na seznamu blokovaných hovorů, volajícímu se neozve žádný tón a hovor se odpojí.

Důležité:

R Odmítnuté hovory se zaznamenají do seznamu volajících.

Uložení nevyžádaných volajících

Uložení jednoho telefonního čísla

Důležité:

R Při ukládání čísel v seznamu blokovaných hovorů musíte uvést i směrové číslo.

n Ze seznamu volajících:

Nastavení

1 M N

2

MbN : Vyberte položku, kterou chcete blokovat.

a M N

3

MbN : “ Uložit ID ” a M OK N

4 MbN : “ Nežádoucí volající ” a M OK N

5

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N n Zadáním telefonních čísel:

1 M N#217

2

MbN : “ Jednotlivé číslo ” a M OK N

3

M N a MbN : “ Přidat ” a M OK N

4

Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic).

R Číslici vymažete tlačítkem M C N .

5

M OK N a M N

Uložení rozsahu čísel

1 M N#217

2

MbN : “ Rozsah čísel ” a M OK N

3

M N a MbN : “ Přidat ” a M OK N

4 Zadejte požadované číslo (2 – 8 číslic).

R Číslici vymažete tlačítkem M C N .

5 M OK N a M N

Blokování příchozích hovorů, které nezobrazují žádné telefonní číslo

Hovory, které nezobrazují žádné telefonní číslo

(např. skrytý volající), můžete odmítnout.

1

M N#240

2

MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N

3

M N

Zobrazení/úprava/mazání blokovaných telefonních čísel

1

M N#217

2

MbN : “ Jednotlivé číslo ” nebo “ Rozsah čísel ” a M OK N

3

MbN : Vyberte požadovanou položku.

R Pro ukončení stiskněte tlačítko M N .

4 Úprava čísla:

M N a Upravte číslo. a M OK N a M N

29

Nastavení

Vymazání čísla:

M N a MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Poznámka:

R Při úpravě provedete stisknutím požadovaného tlačítka na klávesnici přidání, pomocí tlačítka

M C N provedete vymazání.

Vymazání všech blokovaných telefonních čísel

1

M N#217

2

MbN : “ Jednotlivé číslo ” nebo “ Rozsah čísel ” a M OK N

3

M N a MbN : “ Vymazat vše ” a M OK N

4

MbN : “ Ano ” a M OK N

5 MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Chůvička

Tato funkce umožňuje naslouchat v místnosti, kde je umístěn další mikrotelefon, což umožňuje monitorování dění v různých částech domu nebo na různých místech. Monitorovaný mikrotelefon

(umístěný například v dětském pokoji) automaticky zavolá monitorující mikrotelefon nebo uložené telefonní číslo, jakmile zjistí zvuk.

Důležité:

R Odposlech otestujte, abyste se ujistili, že je funkce odposlechu správně nastavena.

Otestujte například jeho citlivost. Zkontrolujte připojení v případě, že odposlech přesměrováváte na vnější linku.

R Tuto funkci byste neměli používat jako náhradu za lékařský dohled nebo dohled pečovatele.

Povinností pečovatele je zdržovat se dostatečně blízko, aby dokázal zareagovat na jakoukoli situaci.

Poznámka:

R Pokud je sluchátko přihlášeno k pobočkové

ústředně, odposlech nelze používat.

R Během režimu monitorování se oproti běžnému provozu zvýší spotřeba energie. Monitorovaný mikrotelefon doporučujeme ponechat v základně nebo nabíječce.

R Monitorovaný mikrotelefon v průběhu režimu monitorování nikdy nezvoní.

Nastavení odposlechu/chůvičky

Nastavení proveďte na monitorovaném mikrotelefonu (mikrotelefonu umístěném například v dětském pokoji).

Monitorování pomocí mikrotelefonu

Funkce interního odposlechu je k dispozici pouze mezi mikrotelefony.

1 M N#268

2

MbN : “ Zapnuto ” a M OK N

3

MbN : Vyberte číslo požadovaného mikrotelefonu, se kterým budete provádět monitorování. a M OK N

R Zobrazí se hlášení “ Chůvička ” .

R Zobrazí se název/číslo registrovaného mikrotelefonu.

Poznámka:

R Když je tato funkce zapnuta, jiný mikrotelefon může prostřednictvím volání v režimu interkom odposlouchávat monitorovaný mikrotelefon.

Monitorování z vnější linky

n Z telefonního seznamu:

1

M N#268

2

MbN : “ Zapnuto ” a M OK N

3 MbN : Chcete-li provést monitorování z vnější linky, vyberte možnost “ Externí ” . a

M N a M N

4

MbN : “ Telefonní seznam ” a M OK N

5

MbN : Vyberte položku telefonního seznamu.

a M OK N

R Zobrazí se hlášení “ Chůvička ” .

Poznámka:

R Pokud upravíte položku v telefonním seznamu přiřazenou k funkci monitorování, upravená položka se nezmění ve funkci monitorování.

n Zadáním telefonních čísel:

1

M N#268

2

MbN : “ Zapnuto ” a M OK N

30

3 MbN : Chcete-li provést monitorování z vnější linky, vyberte možnost “ Externí ” . a

M N a M N

4

MbN : “ Manuálně ” a M OK N

5

Zadejte požadované jméno. a M OK N

6 Zadejte požadované číslo. a M OK N 2krát

R Zobrazí se hlášení “ Chůvička ” .

Poznámka:

R Zobrazí se registrovaný název/číslo.

Vypnutí odposlechu

Monitorovaný mikrotelefon nelze použít, pokud je funkce chůvička nastavena na “ Zapnuto ” .

1

Na monitorovaném mikrotelefonu stiskněte tlačítko M N .

2

MbN : “ Zapnuto/Vypnuto ” a M OK N

3 MbN : “ Vypnuto ” a M OK N a M N

Úprava čísla pro vnější monitorování

1

Na monitorovaném mikrotelefonu stiskněte tlačítko M N .

2 MbN : “ Zapnuto/Vypnuto ” a M OK N

3

MbN : “ Zapnuto ” a M OK N

4

MbN : Vyberte vnější linku. a M N

5 M N a MbN : “ Editovat ” a M OK N

6

V případě potřeby upravte jméno. a M OK N

7

V případě potřeby upravte telefonní číslo. a

M OK N 2krát

Vymazání čísla pro vnější monitorování

1

Na monitorovaném mikrotelefonu stiskněte tlačítko M N .

2

MbN : “ Zapnuto/Vypnuto ” a M OK N

3

MbN : “ Zapnuto ” a M OK N

4

MbN : Vyberte vnější linku. a M N

5 M N a MbN : “ Vymazat ” a M OK N

6

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Citlivost odposlechu

Nastavení

Můžete nastavit citlivost odposlechu. Zvýšením nebo snížením citlivosti upravte úroveň zvuku, při které bude spuštěna funkce odposlechu.

R Tuto funkci nelze během monitorovacího hovoru nastavit.

1

Na monitorovaném mikrotelefonu stiskněte tlačítko M N .

2

MbN : “ Citlivost ” a M OK N

3 MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N a M N

Příjem odposlechu n Při monitorování pomocí mikrotelefonu:

Hovory přijmete stisknutím tlačítka M N .

Pokud chcete z monitorujícího mikrotelefonu odpovědět, stiskněte tlačítko M N .

R Pokud je funkce automatického interkomu nastavena na hodnotu “ Zapnuto ”

(strana 18), monitorující mikrotelefon bude

automaticky přijímat hovory.

Poznámka:

R Pokud během komunikace s monitorovaným mikrotelefonem přichází hovor, uslyšíte 2 zvukové signály. Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko tlačítko M N .

M N , potom stiskněte n Při sledování z vnější linky:

Hovor přijměte běžným postupem pro váš telefon.

Pokud chcete z monitorujícího mikrotelefonu odpovědět, stiskněte tlačítko #1 (tónová volba).

Funkci odposlechu můžete vypnout stisknutím tlačítka #0 .

Poznámka:

R Komunikace mezi monitorovaným mikrotelefonem a monitorujícím telefonem se automaticky přeruší 2 minuty poté, co monitorovaný mikrotelefon zavolal.

31

Nastavení

Další programování

Změna názvu mikrotelefonu

Výchozí název mikrotelefonu je “ Sluchátko 1 ” až “ Sluchátko 6 ” . Názvy jednotlivých mikrotelefonů můžete upravit („Honza“, „Kuchyň“ atd.). To je užitečné pro interkom mezi mikrotelefony. Chcete-li zobrazit název mikrotelefonu v pohotovostním režimu, zapněte

funkci zobrazení názvu mikrotelefonu (strana 32).

1 M N#104

2

Zadejte požadovaný název (max. 10 znaků).

3

M OK N a M N

Zobrazení názvu mikrotelefonu

Můžete zvolit, zda bude v pohotovostním režimu zobrazen název mikrotelefonu. Výchozí nastavení je “ Vypnuto ” .

1 M N#105

2

MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N a M N

Omezení hovorů

U vybraných mikrotelefonů můžete omezit volbu určitých čísel. Můžete omezit až 6 počátečních čísel a můžete vybrat mikrotelefony, které mají být omezeny. Uložení směrových čísel zabrání omezeným mikrotelefonům vytočit jakékoliv číslo v rámci dané oblasti.

1

M N#256

2

Zadejte kód PIN základny (výchozí: “ 0000 ” ).

R Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

3

Stisknutím tlačítek 1 až 6 vyberte mikrotelefony, které chcete omezit.

R Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.

R Vedle čísla vybraného mikrotelefonu se zobrazí ikona „ “.

R Chcete-li zrušit vybraný mikrotelefon, znovu stiskněte stejné tlačítko klávesnice.

Ikona „ “ zmizí.

4 M OK N

32

5 Stisknutím tlačítek 1 až 6 vyberte umístění v paměti. a M OK N

6 Zadejte telefonní nebo směrové číslo, které chcete omezit (max. 8 číslic). a M OK N a

M N

Zvýšení zabezpečení telefonních hovorů

Zabezpečení telefonního hovoru můžete zvýšit nastavením této funkce na hodnotu “ Zvýšené ” .

Když je vybráno nastavení “ Zvýšené ” , zobrazí se ikona . Výchozí nastavení je “ Normální ” .

1 M N#729

2

MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N

3

M N

Poznámka:

R Pokud nastavíte režim opakovače na hodnotu

“ Zapnuto ”

(strana 33):

– Zabezpečení je nastaveno na úroveň

“ Normální ” a je zobrazena ikona .

– V nabídce na displeji se nezobrazí možnost

“ Zabezpečení ”

(strana 25).

R Když je povoleno zvýšené zabezpečení, může se během hovoru přerušovat zvuk.

Změna kódu PIN základny

Důležité:

R Jestliže kód PIN (osobní identifikační číslo) změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

1

M N#132

2

Zadejte aktuální 4místný PIN základny

(výchozí: “ 0000 ” ).

3

Zadejte nový 4místný PIN základny. a M OK N

4

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Změna nastavení regionu v přístroji / resetování základny

1 M N#136

2 MbN : Vyberte požadovanou zemi. a M OK N

“ Other ” ( “ Další ” ) = země kromě České republiky a Slovenska

“ Česká rep.

” = Česká republika

“ Slovensko ” = Slovensko

3

MbN : “ Yes ” ( “ Ano ” ) a M OK N a M N

Poznámka:

R Změna nastavení regionu v přístroji může způsobit, že se nastavení pro vaši zemi nebo vámi upravená nastavení vrátí na výchozí hodnoty.

Registrace mikrotelefonu

Provoz přídavných mikrotelefonů

Další mikrotelefony

K jedné základně je možné zaregistrovat až 6 mikrotelefonů.

Důležité:

R Mikrotelefon doporučovaný pro použití s touto jednotkou uvádí strana 4. Pokud používáte jiný model mikrotelefonu, některé funkce nemusí být k dispozici.

Registrace mikrotelefonu k základně

Dodávaný mikrotelefon a základna jsou předregistrované. Pokud z nějakého důvodu není mikrotelefon zaregistrován k základně (například je zobrazena ikona , i když se mikrotelefon nachází v blízkosti základny), znovu mikrotelefon zaregistrujte.

1 Mikrotelefon:

M N#130

2

Základna:

Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko M N .

R Pokud začnou zvonit všechny registrované mikrotelefony, přerušte akci tlačítkem M N a zopakujte tento krok.

3

Mikrotelefon:

M OK N a Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlášení “ PIN základny ” . a

Nastavení

Zadejte kód PIN základny (výchozí: “ 0000 ” ).

a M OK N

R Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

Zrušení registrace mikrotelefonu

Mikrotelefon může zrušit vlastní registraci k základně nebo registraci jiných mikrotelefonů ke stejné základně. Díky tomu může mikrotelefon ukončit své bezdrátové připojení se systémem.

1

M N#131

R Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.

2

MbN : Vyberte mikrotelefon, který chcete zrušit.

a M OK N

3

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Zvýšení dosahu základny

Rozsah signálu základny lze rozšířit použitím zesilovače (repeateru) DECT. Používejte pouze zesilovač (repeater) DECT společnosti Panasonic

(strana 3). Podrobné informace získáte u prodejce

Panasonic.

Důležité:

R Před registrací zesilovače (repeateru) k základně nejdříve musíte zapnout režim repeateru.

R Nepoužívejte současně více zesilovačů.

Nastavení režimu zesilovače

1 M N#138

2

MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N a M N

Registrace zesilovače DECT (KX-A405) v základně

Poznámka:

R Použijte zesilovač, který nebyl zaregistrován k jiné jednotce. Pokud je zesilovač zaregistrován k jiné jednotce, nejprve jej odregistrujte dle instalační příručky k zesilovači DECT.

1 Základna:

Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko M N .

33

Nastavení

2 Zesilovač DECT signálu:

Připojte síťový adaptér a poté počkejte, až se zeleně rozsvítí indikátor a .

3 Základna:

Chcete-li ukončit registrační režim, stiskněte tlačítko M N .

34

Použití služby ID volajícího

Důležité:

R Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajícího. Pokud chcete tuto službu používat, je třeba si ji nejprve objednat. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

Funkce služby ID volajícího

Při příjmu příchozího volání se zobrazí informace o volajícím.

Informace o volajícím pro posledních 50 volajících se ukládají do seznamu volajících od posledního hovoru až po nejstarší.

R Pokud zařízení nemůže přijímat informace o volajícím, zobrazí se následující zpráva:

– “ Bez identifik.

” / “ Bez identifikace

” *1 : Volající telefonuje

z oblasti, v níž není služba ID volajícího poskytována.

– “ Soukr. volající ” / “ Soukromý volající ”

*1 : Volající nechce, aby bylo jeho

číslo zobrazováno.

R Pokud je zařízení připojeno k systému PBX, informace o volajícím nemusí být přijímány správně. Spojte se se správcem vaší ústředny

PBX.

*1 Zobrazeno během prohlížení seznamu volajících.

Zmeškané hovory

Pokud hovor není přijat, zařízení považuje hovor za zmeškaný a zobrazí se ikona . Na základě této informace se můžete podívat do seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti volal.

Pokud byl zobrazen i jen jediný zmeškaný hovor

(strana 35), ikona zmizí z displeje. Když se

vyskytne další nepřijatý příchozí hovor, ikona se znovu zobrazí.

Poznámka:

R Pokud na jednom ze zaregistrovaných mikrotelefonů provedete následující operaci, z pohotovostního displeje zmizí ikona , i když zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena:

– Položení na základnu nebo nabíječku.

Služba ID volajícího

– Stisknutí tlačítka M N .

Zobrazení jména v telefonním seznamu

Při přijetí informací o volajícím, které se shodují s telefonním číslem uloženým v telefonním seznamu, se jméno uložené v telefonním seznamu zobrazí a zaprotokoluje do seznamu volajících.

Seznam volajících

Důležité:

R Ujistěte se, zda jsou datum a čas na zařízení

nastaveny správně (strana 14).

Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání

1 M N

2

Stiskněte tlačítko MCN , chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stiskněte tlačítko

MDN , chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.

3

Pro zpětné volání stiskněte tlačítko M N .

Pro ukončení stiskněte tlačítko M N .

Poznámka:

R

Pokud je v kroku 2 zobrazeno , nejsou

zobrazeny všechny informace. Pro zobrazení zbývajících informací stiskněte tlačítko MEN . Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka MFN .

R Pokud byla položka již zobrazena nebo jste na ni odpověděli, zobrazí se „ “.

Jak používat Intel. funkční tlačítko

Pokud je zobrazena ikona a indikátor pomalu bliká, máte zmeškané hovory.

V kroku 1 v části „Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání“, strana 35 stiskněte tlačítko

M N .

R Nastavení “ Zmešk.vol.

” musí být v části

„Nastavení pro Intel. funkční tlačítko“, strana 15,

„zapnuto“.

R Pokud je mikrotelefon položen v základně nebo nabíječce a chcete zobrazit seznam volajících, po stisknutí tlačítka M N je nutné mikrotelefon zvednout.

35

Služba ID volajícího

R Když jsou v zařízení zaznamenány nové zprávy

SMS a zmeškané hovory, lze pomocí zařízení nejprve zobrazit nové zprávy SMS a poté zmeškané hovory.

Úprava telefonního čísla volajícího

1

M N

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a M N

3 MbN : “ Editovat ” a M OK N

4

Upravte číslo.

5

M N

Vymazání vybraných informací o volajícím

1 M N

2

MbN : Vyberte požadovanou položku.

3

M N a MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Vymazání všech informací o volajícím

1

M N

2

M N a MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

36

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Nastavení služby SMS

Služba SMS vám umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy.

Důležité:

R Chcete-li SMS používat, musíte provést následující:

– objednejte si službu ID volajícího anebo jinou podobnou službu, např. službu SMS.

– zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnutá.

– zkontrolujte, zda jsou uložena správná čísla na střediska SMS.

Podrobnosti a informace o dostupnosti získáte u poskytovatele služeb.

Poznámka:

R Lze uložit maximálně 20 zpráv (po 160 znacích na zprávu). Celkový počet zpráv může být vyšší než 20, pokud jednotlivé zprávy obsahují méně než 160 znaků.

R Pokud je zařízení připojeno k ústředně PBX, nemusí být funkce SMS dostupná.

(strana 23). V takovém případě dle potřeby čísla

znovu uložte.

1

Uložení položky “ Centrum zpráv 1 ”:

M N#351

Uložení položky “ Centrum zpráv 2 ” :

M N#352

2 V případě potřeby číslo upravte. a M OK N a

M N

Poznámka:

R Pro uživatele PBX:

– Musíte přidat přístupové číslo linky ústředny

PBX a pauzu před začátek čísla Střediska zpráv 1.

– Pokud používáte číslo Střediska zpráv 1 pouze pro SMS, uložte číslo Střediska zpráv

1 tak, jak je (bez přidání přístupového čísla linky nebo pauzy) do Střediska zpráv 2.

Odeslání zprávy

Zapnutí/vypnutí služby SMS

1 M N#357

2

MbN : Vyberte požadované nastavení. a M OK N a M N

Ukládání čísel střediska zpráv služby

SMS

Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy SMS, musí být uložena čísla střediska zpráv služby SMS.

Pro Českou republiku:

V tomto zařízení jsou předem naprogramována čísla střediska zpráv (pro služby SMS poskytované společností Telefonica O2). V případě potřeby můžete tato čísla změnit.

Pro Slovenskou republiku:

V tomto zařízení jsou předem naprogramována čísla střediska zpráv (pro služby SMS poskytované

Slovenským Telecomem – T-Com). V případě potřeby můžete tato čísla změnit.

R Další informace získáte od poskytovatele služeb.

R Pokud změníte nastavení regionu přístroje / zresetujete základnu, budou uložená čísla středisek zpráv SMS odstraněna nebo změněna

Napsání a odeslání nové zprávy

1

M N a a M OK N

2 MbN : “ Vytvořit ” a M OK N

3

Zadejte zprávu. a M OK N

R Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka M R/ECO N

(strana 40).

4

Zadejte cílové telefonní číslo (maximálně 20 číslic). a M OK N

R Telefonní číslo můžete nastavit také:

– ze seznamu opakované volby stisknutím tlačítka MTN .

– ze seznamu volajících stisknutím tlačítka M N .

– z telefonního seznamu stisknutím tlačítka MWN .

5

Chcete-li uložit zprávu, vyberte položku

“ Ano ” . a M OK N

6

Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte tlačítko

M OK N .

R Chcete-li odesílání zrušit, stiskněte tlačítko

M N .

Poznámka:

R Toto zařízení podporuje zprávy SMS dlouhé až

612 znaků; maximální počet znaků, které lze

37

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) odeslat nebo přijmout, však může být omezen poskytovatelem služby SMS. Podrobné informace získáte u poskytovatele SMS služeb / telefonní společnosti.

R Pokud zpráva obsahuje více než 160 znaků, jedná se o dlouhou zprávu a na displeji se zobrazí hlášení “ II Dl. text II ” . Váš poskytovatel služeb může dlouhé zprávy zpracovávat jinak než jiné zprávy. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

R Pokud je váš telefon připojen k pobočkové

ústředně PBX, uložte přístupové číslo linky

ústředny PBX (strana 39).

Úprava/odeslání uložené zprávy

1 M N a a M OK N

2

MbN : “ Seznam odeslaných ” a M OK N

3

MbN : Vyberte zprávu. a M OK N

4

Úprava zprávy:

M N a MbN : “ Editovat zprávu ” a M OK N a

Pokračujte od kroku 3, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 37.

Odeslání zprávy:

M N a MbN : “ Odeslat ” a M OK N a

Stisknutím a podržením tlačítka M C N vymažete všechna čísla. a

Potom pokračujte krokem 4 v části „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 37.

– Celkový počet nových (nepřečtených) zpráv

SMS je zobrazen vedle ikony .

Čtení přijaté zprávy

1

M N a a M OK N

2

MbN : “ Seznam příchozích ” a M OK N

3 MbN : Vyberte zprávu.

R Zprávy, které byly přečteny, jsou označeny pomocí „ “.

R Zprávu vymažete tlačítkem M N . a MbN :

“ Vymazat ” a M OK N a MbN : “ Ano ” a

M OK N

4

M OK N

Poznámka:

R Chcete-li zavolat odesílateli zprávy, stiskněte tlačítko M N .

Jak používat Intel. funkční tlačítko

Pokud je zobrazena ikona a indikátor pomalu bliká, máte nové zprávy SMS.

V kroku 1 v části „Čtení přijaté zprávy“, strana 38

stiskněte tlačítko M N .

R Nastavení “ Nová SMS ” musí být v části

„Nastavení pro Intel. funkční tlačítko“, strana 15,

„zapnuto“.

R Když jsou v zařízení zaznamenány nové zprávy

SMS a zmeškané hovory, lze pomocí zařízení nejprve zobrazit nové zprávy SMS a poté zmeškané hovory.

Smazání uložených zpráv

1

M N a a M OK N

2 MbN : “ Seznam odeslaných ” a M OK N

3

MbN : Vyberte zprávu. a M OK N

4

M N a MbN : Vyberte položku “ Vymazat ” nebo “ Vymazat vše ” . a M OK N

5

MbN : “ Ano ” a M OK N a M N

Odpověď na zprávu

1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko M N .

2

MbN : “ Odpovědět ” a M OK N

3

Zadejte zprávu (strana 40).

a M OK N

4 V případě potřeby upravte telefonní číslo cíle.

a M OK N

5

Pokračujte od kroku 5, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 37.

Příjem zprávy

Při příjmu zprávy SMS:

– Na displeji se zobrazí hlášení “ Příjem SMS zprávy ” .

– Zazní zvukový signál (pokud je vyzvánění mikrotelefonu zapnuto).

38

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Možnosti služby SMS dostupné během čtení přijaté zprávy

Během čtení přijaté zprávy můžete provést následující operace.

n Editace/předání zprávy:

M N a MbN : “ Editovat zprávu ” n Smazání přijatých zpráv:

M N a MbN : Vyberte položku “ Vymazat ” nebo

“ Vymazat vše ” .

n Uložení čísla odesílatele do telefonního seznamu:

M N a MbN : “ Přidat záznam ” n Editace čísla odesílatele před zpětným voláním:

M N a MbN : “ Upravit a volat ”

Poznámka:

R Po provedení výše uvedené operace pokračujte dalším krokem podle pokynů na displeji nebo stisknutím funkčních tlačítek.

Další nastavení

Uložení přístupového čísla linky

ústředny PBX (pouze pro uživatele

PBX)

Aby mohly být vaše zprávy SMS řádně odesílány, uložte přístupové číslo linky ústředny PBX (max. 4 číslice). Pokud odesíláte zprávy SMS do položek telefonního seznamu nebo seznamu opakované volby, přístupové číslo linky pobočkové ústředny

PBX je odstraněno. Výchozí nastavení je

“ Vypnuto ” .

1 M N#356

2

MbN : “ Zapnuto ” a M OK N

3

V případě potřeby zadejte přístupové číslo linky ústředny PBX a vytáčecí pauzu. a

M OK N a M N

39

Užitečné informace

Hlasová pošta

Hlasová pošta je služba automatického záznamníku nabízená poskytovatelem služeb. Po objednání této služby systém hlasové pošty poskytovatele služeb / telefonní společnosti přijímá hovory, když nejste přítomni nebo když je vaše linka obsazená. Zprávy zaznamenává poskytovatel služeb, nikoli telefon.

Pokud je k dispozici služba indikace zpráv a máte nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí ikona .

Podrobnosti o této službě vám podá poskytovatel služby / telefonní společnost.

Důležité:

R Jestliže ikona stále zůstává na displeji dokonce i poté, co jste vyslechli nové zprávy, odstraňte ji stisknutím a přidržením tlačítka # po dobu 2 sekund.

Zadávání znaků

K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno

několik znaků. Každý režim zadávání znaků (strana 40) umožňuje zadávání různých znaků.

– Stisknutím tlačítek MFN nebo MEN lze přesouvat kurzor doleva nebo doprava.

– Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.

– Stisknutím tlačítka M C N vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka

M C N vymažete všechny znaky nebo čísla.

– Stisknutím tlačítka * (A a a) můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

– Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka MEN přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.

– Pokud do 5 sekund po zadání znaku nestisknete žádné tlačítko klávesnice, znak je uložen a kurzor se posune na další místo.

Režimy zadávání znaků

(

K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0–9), Řecká (

), Rozšířená 2 ( ) a Cyrilice (

), Rozšířená 1

). Pro zprávy SMS jsou k dispozici režimy Abeceda (ABC),

Čísla (0–9), Řecká ( ) a Rozšířená 1 ( ). Ve všech těchto režimech zadávání (kromě režimu Čísla) můžete vybrat zadávaný znak opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.

Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:

M R/ECO N a MbN : Vyberte režim zadávání znaků.

a M OK N

Poznámka:

R v následujících tabulkách označuje jednoduchou mezeru.

R Tlačítka označená v následujících tabulkách pomocí *1, *2 a *3 mají pro SMS jiné přidělení znaků. Viz poznámky v zápatí *1, *2 a *3.

Tabulka abecedních znaků (ABC) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

40

Užitečné informace

Tabulka čísel (0-9) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

Tabulka řeckých znaků ( z

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

Tabulka rozšířených znaků 1 ( z

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

R Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

Tabulka rozšířených znaků 2 ( ) (není k dispozici pro SMS) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

R Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

41

Užitečné informace

Tabulka znaků cyrilice ( z

) (není k dispozici pro SMS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 y

1 4 9

Chybové zprávy

Zpráva na displeji

Zákl. bez nap.

nebo

Bez spojení.

Přepojte adaptér.

Prověřte telefonní linku

Nesprávné Č.

Pam. zaplněna

Používejte nabíjecí baterie.

Nejdříve si musíte obj.

služ. ID volaj.

Příčina/řešení

R Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem a základnou.

Přesuňte se blíže k základně a zkuste to znovu.

R Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete. Adaptér znovu připojte a zkuste to znovu.

R Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon znovu

zaregistrujte (strana 33).

R Dodaný kabel telefonní linky ještě nebyl připojen nebo nebyl připojen

správně. Zkontrolujte připojení (strana 10).

R Pokusili jste se odeslat zprávu SMS na telefonní číslo uložené v telefonním seznamu, v seznamu volajících nebo v seznamu opakované volby, které obsahuje více než 20 číslic.

R Paměť telefonního seznamu je plná. Vymažte nepotřebné záznamy

(strana 21).

R Paměť seznamu blokovaných hovorů je plná. Vymažte nepotřebné

záznamy (strana 29).

R Byl vložen špatný typ baterie, jako je například alkalická nebo manganová. Používejte pouze nabíjecí baterie Ni-MH uvedené

v dané části, viz strana 3 a 7.

R Je třeba si objednat službu ID volajícího. Tato zpráva se přestane zobrazovat, jakmile přijmete informaci o volajícím poté, co jste se přihlásili ke službě ID volajícího.

Řešení potíží

Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapněte mikrotelefon.

42

Užitečné informace

Obecné používání

Problém

Mikrotelefon se ani po vložení nabitých baterií nezapne.

Zařízení nefunguje.

Příčina/řešení

R Mikrotelefon zapněte jeho umístěním na základnu nebo nabíječku.

R

Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (strana 10).

R

Plně nabijte baterie (strana 10).

R

Zkontrolujte připojení (strana 10).

R Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu adaptér, zapněte mikrotelefon a akci opakujte.

R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte mikrotelefon

(strana 33).

R

Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana 14).

Displej mikrotelefonu je prázdný.

Nelze slyšet oznamovací tón.

R Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel. Váš starý telefonní kabel může mít jinou konfiguraci pro připojení.

R Není připojen síťový adaptér základny nebo telefonní kabel.

Zkontrolujte připojení.

R Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte místo něj jiný, u kterého máte ověřeno, že je funkční. Pokud telefon s touto linkou funguje, obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj s touto linkou nefunguje, obraťte se na poskytovatele služeb.

Nemohu použít Intel. funkční tlačítko, i když indikátor pomalu bliká.

R Je používáno jiné zařízení. Počkejte a zkuste to znovu později.

R

Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 19).

Seznam nabídek

Problém

Na displeji je jazyk, kterému nerozumím.

Příčina/řešení

R

Změňte jazyk na displeji (strana 14).

Nemohu aktivovat eko režim.

R Pokud nastavíte režim zesilovače na hodnotu “ Zapnuto ” , nemůžete použít režim eko. V případě potřeby nastavte režim zesilovače na hodnotu “ Vypnuto ”

(strana 33).

Mikrotelefon nelze zaregistrovat k základně.

R K základně je již zaregistrován maximální počet mikrotelefonů (6).

Zrušte nepotřebné registrace mikrotelefonu k základně (strana 33).

R Zadali jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

Dobíjení baterie

Problém

Mikrotelefon pípá a/nebo bliká ikona .

Příčina/řešení

R

Baterie je téměř vybitá. Plně nabijte baterie (strana 10).

43

Užitečné informace

Problém

Baterie jsou plně nabité, ale

– stále bliká ikona nebo

– se doba provozu zdá být kratší.

Příčina/řešení

R Vyčistěte kontakty baterie ( , ) a kontakty nabíjení pomocí suchého hadříku a nabijte ji znovu.

R

Je třeba vyměnit baterie (strana 10).

Uskutečňování/příjem hovorů, interkom

Problém

Na displeji se zobrazí .

Je slyšet šum, zvuk se přerušuje.

Zdá se, že se kvalita zvuku zhoršuje.

Mikrotelefon nezvoní.

Nelze uskutečnit hovor.

Příčina/řešení

R Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.

R Síťový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte síťový adaptér k základně.

R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej

(strana 33).

R Aktivací režimu eko snížíte dosah základny v pohotovostním režimu.

V případě potřeby režim eko vypněte (strana 15).

R Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení.

R Přesuňte se blíže k základně.

R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru

DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.

R Zaregistrovali jste mikrotelefon, který není doporučen (strana 4).

Nejčistší kvality zvuku lze dosáhnout pouze zaregistrováním doporučeného mikrotelefonu.

R

Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 16, 24).

R

Je zapnutý režim Nerušit. Vypněte tuto funkci (strana 28).

R Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení

(strana 15).

R

Zvolili jste číslo omezené volby (strana 32).

R

Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 19).

ID volajícího

Problém

Informace o volajícím se nezobrazují.

Příčina/řešení

R Je třeba si objednat službu ID volajícího. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

R Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému dalšímu telefonnímu přístroji, odpojte jej a připojte zařízení přímo do zásuvky.

R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru

DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.

R Přístroj může být rušen jiným telefonním zařízením. Odpojte jej a zkuste to znovu.

44

Problém

Informace o volajícím se nezobrazují hned při prvním zazvonění.

Čas na zařízení se posunul.

Užitečné informace

Příčina/řešení

R V závislosti na poskytovateli služeb / telefonní společnosti může zařízení zobrazit informace o volajícím při 2. zvonění nebo později.

Nastavte první zazvonění na hodnotu “ Vypnuto ”

(strana 24).

R Přesuňte se blíže k základně.

R Nesprávné časové informace z příchozího ID volajícího mění čas.

Nastavte úpravu času na hodnotu “ Manuálně ”

(vypnuto) (strana 24).

R Upravte jméno v telefonním seznamu tak, aby se vešlo na 1 řádek

(strana 20).

Během přijetí příchozího volání není zobrazeno celé jméno uložené v telefonním seznamu.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Problém

Číslo střediska zpráv SMS je zaprotokolováno v seznamu volajících a zpráva není přijata.

Nelze odesílat ani přijímat zprávy SMS.

Příčina/řešení

R Funkce SMS je vypnutá a někdo se pokusil odeslat vám zprávu.

Zapněte jej (strana 37).

Na displeji se zobrazí hlášení “ FD ” .

R Nepřihlásili jste se k odběru příslušné služby. Obraťte se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

R Neuložili jste čísla středisek zpráv SMS nebo jsou uložená čísla

neplatná. Uložte správná čísla (strana 37).

R Přenos zprávy byl přerušen. Před používáním jiných funkcí telefonu počkejte, než bude zpráva odeslána.

R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/

ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.

R Zařízení se nemohlo připojit ke středisku zpráv SMS. Zkontrolujte, zda jsou v zařízení uložena správná telefonní čísla střediska zpráv SMS.

Zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnutá (strana 37).

R Při odesílání zprávy došlo k chybě. Akci opakujte.

Na displeji se zobrazí hlášení “ FE ” .

Na displeji se zobrazí hlášení “ E0 ” .

R Vaše telefonní číslo je trvale blokováno, nebo nemáte předplacenou příslušnou službu. Obraťte se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

Poškození tekutinou

Problém

Tekutina nebo jiná forma vlhkosti vnikla do mikrotelefonu/základny.

Příčina/řešení

R Odpojte síťový adaptér a kabel telefonní linky ze základny. Vyjměte baterie z mikrotelefonu a nechejte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů.

Po úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte zpět síťový adaptér a kabel telefonní linky. Vložte baterie a před použitím je úplně nabijte. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko.

45

Užitečné informace

Pozor:

R Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou troubu.

46

Užitečné informace

Podmínky používání

*1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést

účastník sám podle Návodu k použití.

*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací.

Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným schváleným koncovým zařízením.

*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu

RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita schválená redukce (není součástí dodávky).

*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.

*5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie, a to po dobu nejméně 7 hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.

47

Rejstřík

Rejstřík

A

Automatický interkom: 18

Automatický příjem: 16 ,

25

B

Baterie: 10 ,

11

Blokování nevyžádaných hovorů:

29

Blokování tlačítek: 19

Budík:

27

Č Čekající hovor:

17

D

Další mikrotelefony: 33

Datum a čas:

14

Displej

Jazyk: 14

Kontrast: 25

Dočasná tónová volba: 17

E

Ekvalizér: 17

F

Funkce SMS: 37

H Hlasitost

Reproduktor:

16

Sluchátko: 16

Vyzvánění (mikrotelefon):

16

, 24

Hlasitý telefon:

16

Hlasová pošta: 40

Hledač klíčů: 25 ,

26

I

Ch

Chůvička: 30

Chybové zprávy: 42

ID volajícího / čekající hovor:

Intel. funkční tlačítko (tlačítko NR): 14

Interkom:

18

17

K

Kategorie: 20

Kód přímého příkazu:

23

Konferenční hovory: 18

M Mikrotelefon

Název:

32

Registrace:

33

Vyhledání:

18

Zrušení registrace: 33

N Nastavení regionu:

32

O

Omezení hovorů: 32

Opakovaná volba:

16

P

Pauza: 16

PIN: 32

Potlačení šumu:

17

Přesměrování hovorů: 18

Přidržení hovoru:

17

Příjem hovorů: 16

První zazvonění: 24

R Režim eko:

15

48

Režim Nerušit: 28

Režim volby čísla:

15

Rychlá volba:

21

Ř

Řešení potíží: 42

Řetězové vytáčení: 21

S Sdílení hovoru:

18

Seznam volajících: 35

Služba ID volajícího: 35

Soukromý režim:

26

T Telefonní seznam:

20

Tóny kláves: 25

Typ ovládání:

12

Ú

Úprava času: 24

Úprava seznamu volajících:

36

V

Volání: 16

Výpadek napájení: 11

Vyzváněcí tón: 24

Z Zabezpečení telefonních hovorů:

32

Zadávání znaků:

40

Základna

Resetování:

32

Zapnutí a vypnutí: 14

Zesilovač: 33

Zmeškané hovory:

35

Zpětné volání / funkce Flash:

17

Ztlumení: 17

Poznámky

49

Poznámky

50

Poznámky

51

Obchodní zastoupení:

N Česká republika N Slovenská republika

Thámova 289/13 (Palác Karlín)

186 00 Praha 8 telefon: centrální fax:

+420-236 032 511

+420-236 032 411 zákaznická linka: +420-236 032 911 e-mail: [email protected]

aktuální info na www.panasonic.cz

Štúrova 11, 811 01 Bratislava,

Slovenská republika

Telefón: +421-2-2062-2211

Fax: +421-2-2062-2311 zákaznícka linka: +421-2-2062-2911 e-mail: [email protected]

aktuálne info na www.panasonic.sk

N Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,

Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,

București, 062204, Romania

Telefon: +40.21.316.31.61

Fax: +40.21.316.04.46

e-mail: [email protected]

web: www.panasonic.ro

© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2014

*PNQX6383UA*

*PNQX6383UA*

PNQX6383UA

CC0314MU5122

TGE210FX(cz-cz)_1108_ver501.pdf 52 2022/11/08 15:00:36

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals