Allied Telesyn User Manual

Allied Telesyn User Manual
Allied
Telesyn
CentreCOM™
AT-MR118FT
AT-MR128FT
Micro Repeaters
User Manual
 Copyright 1994 Allied Telesyn International Corp.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior written
permission from Allied Telesyn International Corp.
Allied Telesyn International Corp. reserves the right to make changes in specifications and
other information contained in this document without prior written notice. The information
provided herein is subject to change without notice. In no event shall Allied Telesyn
International Corp. be liable for any incidental, special, indirect, or consequential damages
whatsoever, including but not limited to lost profits, arising out of or related to this manual
or the information contained herein, even if Allied Telesyn International Corp. has been
advised of, known, or should have known, the possibility of such damages.
Trademarks: CentreCOM is a registered trademark of Allied Telesyn International Corp.
Ethernet is a registered trademark of Xerox Corporation. UNIX is a registered trademark
of UNIX System Laboratories. Novell and NetWare are registered trademarks of Novell,
Inc. Microsoft and MS-DOS are registered trademarks and LAN Manager and Windows for
Workgroups are trademarks of Microsoft Corporation. 3Com is a registered trademark of
3Com. PC-NFS is a trademark of Sun Microsystems, Inc. PC/TCP is a registered trademark
of FTP Software, Inc.
RADIATED ENERGY
U.S. Federal Communications
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A
digital device pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a
commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
and, if not installed and used in accordance with this instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is
likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the
interference at his own expense.
Electrical Safety and Installation
Requirements
Note: Modifications or changes not expressly approved of by the manufacturer or the FCC,
can void your right to operate this equipment.
Canadian Department of Communications
This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from
digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian
Department of Communications.
Le présent appariel numérique n' émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites
appicables aux appariels numériques de Classe A. Prescrites dans le réglement sur le
brouillage radioélectrique edicte par le minestére des Communications Du Canada.
SAFETY
WARNING: ELECTRICAL NOTICES
ELECTRIC SHOCK HAZARD
To prevent ELECTRIC shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. This
unit contains HAZARDOUS VOLTAGES and should only be opened by a trained and
qualified technician. To avoid the possibility of ELECTRIC SHOCK disconnect electric
power to the product before connecting or disconnecting the LAN cables.
!
LIGHTNING DANGER
DANGER: DO NOT WORK on equipment or CABLES during periods of LIGHTNING
ACTIVITY.
CAUTION: POWER CORD IS USED AS A DISCONNECTION DEVICE.
TO DE-ENERGISE EQUIPMENT disconnect the power cord.
INSTALLATION
ELECTRICAL—AUTO VOLTAGE ADJUSTMENT
This product will automatically adjust to any voltage between the ranges shown on the
label.
ELECTRICAL—TYPE CLASS 1 EQUIPMENT
THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED. Power plug must be connected to a properly
wired earth ground socket outlet. An improperly wired socket outlet could place hazardous
voltages on accessible metal parts.
ELECTRICAL—CORD NOTICE
Use power cord, maximum 4.5 meters long, rated 6 amp minimum, 250V, made of HAR
cordage molded IEC 320 connector on one end and on the other end a plug approved by
the country of end use.
CAUTION: Air vents must not be blocked and must have free access to the room ambient
air for cooling.
Operating temperature
This product is designed for a maximum ambient temperature of 50° C.
All Countries: Install product in accordance with local and National Electrical Codes.
iii
SICHERHEIT
ACHTUNG: GEFÄHRLICHE SPANNUNG
Das Gehäuse nicht öffnen. Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Das
Gerät steht unter Hochspannung und darf nur von qualifiziertem technischem
Personal geöffnet werden. Vor Anschluß der LAN-Kabel, Gerät vom Netz trennen.
!
GEFAHR DURCH BLITZSCHLAG
GEFAHR: Keine Arbeiten am Gerät oder an den Kabeln während eines Gewitters
ausführen
VORSICHT:DAS NETZKABEL DIENT ZUM TRENNEN DER
STROMVERSORGUNG. ZUR TRENNUNG VOM NETZ, KABEL AUS DER
STECKDOSE ZIEHEN.
INSTALLATION
AUTOMATISCHE SPANNUNGSEINSTELLUNG
Dieses Gerät stellt sich automatisch auf die auf dem Etikett aufgeführten
Spannungswerte ein.
KLASSE 1 GERÄTE
DIESE GERÄTE MÜSSEN GEERDET SEIN. Der Netzstecker darf nur mit einer
vorschriftsmäßig geerdeten Steckdose verbunden werden. Ein unvorschriftsmäßiger
Anschluß kann das Metallgehäuse Teile unter gefährliche elektrische Spannungen
setzen.
NETZKABEL
Das Netzkabel sollte eine maximale Länge von 4.5 Metern, einen Nennwert von
mindestens 6 A und 250 V haben, aus HAR-Material hergestellt und mit einer gepreßten,
IEC 320 entsprechenden, Anschlußverbindung an einem Ende, und am anderen Ende mit
einem im Land des Endverbrauchers geprüften Stecker ausgestattet sein.
VORSICHT: Die Entlüftungsöffnungen dürfen nicht versperrt sein und müssen zum
Kühlen freien Zugang zur Raumluft haben.
BETRIEBSTEMPERATUR
Dieses Produkt wurde für den Betrieb in einer Umgebungstemperatur von nicht mehr als
50° C entworfen.
Alle Länder: Installation muß örtlichen und nationalen elektrischen Vorschriften
entsprechen.
STRÅLINGSENERGI
Dette kommercielle produkt opfylder de krav, der i USA stilles til udstyr af Klasse A.
SIKKERHED
ADVARSEL: ELEKTRISK FORH OLDSREGLER RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
For at forebygge ELEKTRISK stød, undlad at åbne apparatet. Der er ingen indre dele,
der kan repareres af brugeren. Denne enhed indeholder LIVSFARLIGE
STRØMSPÆNDINGER og bør kun åbnes af en uddannet og kvalificeret tekniker. For at
undgå risiko for ELEKTRISK STØD, afbrydes den elektriske strøm til produktet, før
LAN-kablerne monteres eller afmonteres.
FARE UNDER UVEJR
FARE: UNDLAD at arbejde på udstyr eller KABLER i perioder med LYNAKTIVITET.
!
ADVARSEL: DEN STRØMFØRENDE LEDNING BRUGES TIL AT AFBRYDE
STRØMMEN. SKAL STRØMMEN TIL APPARATET AFBRYDES, tages ledningen
ud af stikket.
INSTALLATION
ELEKTRISK—AUTOMATISK SPAENDINGSREGULERING
Dette apparat vil automatisk tilpasse sig enhver spænding indenfor de værdier, der er
angivet på etiketten.
ELEKTRISK—KLASSE 1-UDSTYR
DETTE UDSTYR KRAEVER JORDFORBINDELSE. Stikket skal være forbundet
med en korrekt installeret jordforbunden stikkontakt. En ukorrekt installeret stikkontakt
kan sætte livsfarlig spænding til tilgængelige metaldele.
iv
ELEKTRISK—LEDNING
Anvend ledning af maksimum 4.5 meters længde, med en kapacitet på minimum 6 amp, 250
v, bestående af en IEC 320 connector med indstøbt HAR ledning i den ene ende og et stik
i den anden ende godkendt der er af myndighederne i brugerlandet.
ADVARSEL: Ventilationsåbninger må ikke blokeres og skal have fri adgang til den
omgivende luft i rummet for afkøling.
BETJENINGSTEMPERATUR
Dette apparat er konstrueret til en omgivende temperatur på maksimum 50 grader C.
ALLE LANDE: Installation af produktet skal ske i overensstemmelse med lokal og
national lovgivning for elektriske installationer.
STRALINGSENERGIE
Dit handelsprodukt werd getest en voldoet aan de Amerikaanse vereisten voor een
klasse A toestel.
VEILIGHEID
WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT ELEKTRICIT EIT
WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Gelieve het deksel niet te verwijderen, teneinde ELEKTRISCHE schokken te
voorkomen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden. Dit toestel staat onder GEVAARLIJKE SPANNING en mag alleen worden
geopend door een daartoe opgeleide en bevoegde technicus. Om het gevaar op
ELEKTRISCHE SCHOKKEN te vermijden, moet u het toestel van de stroombron
ontkoppelen alvorens de LAN-kabels te koppelen of ontkoppelen.
!
WAARSCHUWINGEN: GEVAAR VOOR BLIKSEMINSLAG
GEVAAR: NIET aan toestellen of KABELS WERKEN bij BLIKSEM.
WAARSCHUWING: HET TOESTEL WORDT UITGESCHAKELD DOOR DE
STROOMKABEL TE ONTKOPPELEN. OM HET TOESTEL STROOMLOOS TE
MAKEN: de stroomkabel ontkoppelen.
INSTALLATIE
AELEKTRISCH AUTOMATISCHE AANPASSING VAN DE SPANNINGL
Dit toestel past zich automatisch aan elke spanning aan, tussen de waarden op het label
vermeld.
ELEKTRISCHE TOESTELLEN VAN KLASSE 1
DIT TOESTEL MOET GEAARD WORDEN. De stekker moet aangesloten zign op een
juist geaarde contactdoos. Een onjuist geaarde contactdoos. Een onjuist geaarde
contactdoos kan de metalen onderdelen onderdelen waarmee de gebruiker eventueel in
aanraking komt onder gevaarlijke spanning stellen.
ELEKTRISCHE—SNOEREN
Gebruik een elektrisch snoer, maximum 4,5 meter lang, berekend voor ten minste 6
ampère, 250 V, uit HAR vervaardigd, met aan het ene uiteinde een gevormde IEC 320
stekker en aan het andere uiteinde een stekker die goedgekeurd is door het land waar het
toestel zal worden gebruikt.
WAARSCHUWINGEN: De ventilatiegaten mogen niet worden gesperd en moeten de
omgevingslucht ongehinderd toelaten voor afkoeling.
BEDRIJFSTEMPERATUUR
De omgevingstemperatuur voor dit produkt mag niet meer bedragen dan 50 graden
Celsius.
ALLE LANDEN: het toestel installeren overeenkomstig de lokale en nationale
elektrische voorschriften.
v
ENERGIE RAYONNEE
Ce matériel a été testé et est certifié conforme par la réglementation américaine aux
normes définies pour les appareils de classe A.
SECURITE
INFORMATION SUR L’ELECTRICITE
AVERTISSEMENT: DANGER D’ELECTROCUTION
Pour empêcher les dangers d’ELECTROCUTION, ne pas enlever le couvercle.
L’équipement ne contient aucun élément réparable par l’utilisateur. Cet appareil comprend
des TENSIONS DANGEREUSES et ne doit être ouvert que par un technicien dûment
qualifié. Pour éviter tout risque d’ELECTROCUTION, débrancher l’appareil de la prise
de courant avant de connecter ou de déconnecter les câbles LAN.
!
DANGER DE FOUDRE
DANGER: DANGER NE PAS MANIER l’équipement ou les CABLES pendant les
périodes d’activité orageuse.
ATTENTION: LE CORDON D’ALIMENTATION SERT DE MISE HORS CIRCUIT
POUR COUPER L’ALIMENTATION DE L’APPAREIL, débranchez le cordon.
INSTALLATION
ELECTRICITE—REGLAGE DE TENSION AUTOMATIQUE
Ce produit peut s’ajuster automatiquement sur n’importe quelle tension comprise dans la
plage indiquée sur le label.
ELECTRICITE—EQUIPEMENT DE CLASSE 1
CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE. La prise de courant doit être
branchée dans une prise femelle correctement mise à la terre. Sinon, des tensions
dangereuses risqueraient d’atteindre les pièces métalliques accessibles à l’utilisateur.
ELECTRICITE—INFORMATION SUR LE CORDON
Utiliser un cordon secteur de 4,5 mètres de long maximum, calibré à 6 ampères minimum,
250V, et fabriqué en câblage HAR avec connecteur IEC 32C moulé à une extrémité et à
l’autre extrémité, une prise de courant mâle répondant aux normes du pays d’utilisation.
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ATTENTION: Ces modèles sont destiné à
functionner en position horizontale. L’appareil NE DOIT PAS être utilisé en MONTAGE
VERTICAL sans employer un chassis de montage vertical.
ATTENTION: Ne pas bloquer les fentes d’aération, ce qui empêcherait l’air ambiant de
circuler librement pour le refroidissement.
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
Ce produit est capable de tolérer une température ambiante maximum de 50 degrés
Celsius
POUR TOUS PAYS: Installer le produit conformément aux normes électriques
nationales et locales.
SÄTEILYENERGIA
Tämä kaupallinen tuote on testattu ja noudattaa Yhdysvaltojen vaatimuksia
luokan A laitteelle.
TURVALLISUUS
SÄHKÖÖN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA
VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARA
Estääksesi SÄHKÖISKUN älä poista kantta. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa
olevia osia. Tämä laite sisältää VAARALLISIA JÄNNITTEITÄ ja sen voi avata vain
koulutettu ja pätevä teknikko. Välttääksesi SÄHKÖISKUN mahdollisuuden katkaise
sähkövirta tuotteeseen ennen kuin liität tai irrotat paikallisverkon (LAN) kaapelit.
SALAMANISKUVAARA
HENGENVAARA: ÄLÄ TYÖSKENTELE laitteiden tai KAAPELEIDEN KANSSA
SALAMOINNIN AIKANA.
vi
!
HUOMAUTUS: VIRTAJOHTOA KÄYTETÄÄN
VIRRANKATKAISULAITTEENA. VIRTA KATKAISTAAN irrottamalla
virtajohto.
ASENNUS
SÄHKÖ —AUTOMAATTINEN JÄNNITTEENSÄÄTÖ
Tämä tuote säätää automaattisesti mihin tahansa jännitteeseen ohjetarrassa
annettujen arvojen välillä.
SÄHKÖ —TYYPPILUOKAN 1 LAITTEET
TÄMÄ LAITE TÄYTYY MAADOITTAA. Pistoke täytyy liittää kunnollisesti
maadoitettuun pistorasiaan. Virheellisesti johdotettu pistorasia voi altistaa metalliosat
vaarallisille jännitteille.
SÄHKÖ —JOHTOON LIITTYVÄ HUOMAUTUS
Käytä seuraavanlaista virtajohtoa: maksimipituus 4,5 metriä, minimiteho 6 ampeeria,
250 V, valmistettu HAR-johdostosta, muovattu IEC 320 -liitin toisessa päässä ja
käyttömaassa hyväksytty pistoke toisessa päässä.
HUOMAUTUS: Ilmavaihtoreikiä ei pidä tukkia ja niillä täytyy olla vapaa yhteys
ympäröivään huoneilmaan, jotta ilmanvaihto tapahtuisi.
KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Tämä tuote on suunniteltu ympäröivän ilman maksimilämpötilalle 50° C.
KAIKKI MAAT: Asenna tuote paikallisten ja kansallisten
sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.
ENERGIA IRRADIATA
Questo prodotto commerciale è stato collaudato e risponde ai requisiti U.S.A. per i
dispositivi di classe A.
NORME DI SICUREZZA
AVVERTENZE ELETTRICHE
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE
Per evitare SCOSSE ELETTRICHE non asportare il coperchio. Le componenti interne
non sono riparabili dall’utente. Questa unità ha TENSIONI PERICOLOSE e va aperta
solamente da un tecnico specializzato e qualificato. Per evitare ogni possibilità di SCOSSE
ELETTRICHE, interrompere l’alimentazione del dispositivo prima di collegare o staccare
i cavi LAN.
!
PERICOLO DI FULM INI
PERICOLO: NON LAVORARE sul dispositivo o sui CAVI durante PRECIPITAZIONI
TEMPORALESCHE.
ATTENZIONE: IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È USATO COME DISPOSITIVO DI
DISATTIVAZIONE. PER TOGLIERE LA CORRENTE AL DISPOSITIVO staccare il
cavo di alimentazione.
INSTALLAZIONE
ELETTRICITÀ—REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TENSIONE
Questo prodotto regolerà automaticamente la tensione ad un valore compreso nella gamma
indicata sull’etichetta.
ELETTRICITÀ—DISPOSITIVI DI CLASSE 1
QUESTO DISPOSITIVO DEVE AVERE LA MESSA A TERRA. La spina deve essere
inserita in una presa di corrente specificamente dotata di messa a terra. Una presa non
cablata in maniera corretta rischia di scaricare una tensione pericolosa su parti metalliche
accessibili.
ELETTRICITÀ—AVVERTENZA SUL CAVO
Usare un cavo della lunghezza massima di metri 4,5, con capacità minima di 6 A, 250 V, di
filo HAR, dotato di connettore stampato IEC 320 ad un’estremità e di spina approvata dal
paese di destinazione all’altra.
ATTENZIONE: Le prese d’aria non vanno ostruite e devono consentire il libero ricircolo
dell’aria ambiente per il raffreddamento.
vii
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
Questo prodotto è concepito per una temperatura ambientale massima di 50 gradi
centigradi.
TUTTI I PAESI: installare il prodotto in conformità alle vigenti normative elettriche
nazionali.
UTSTRÅLT ENERGI
Dette kommersielle produktet har blitt testet og er i samsvar med amerikanske krav
for et A-Klasse apparat.
SIKKERHET
ELEKTRISKE MEDDELELSE
ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK SJOKK
For å unngå ELEKTRISK sjokk, må dekslet ikke tas av. Det finnes ingen deler som du
kan bruke på innsiden. Denne enheten inneholder FARLIGE SPENNING, og må kun
åpnes av en opplært, kvalifisert tekniker. For å unngå muligheten av ELEKTRISK
SJOKK, må den elektriske strømmen til produktet være av når du slår LAN-ledninger av
og på.
!
FARE FOR LYNANTENNELSE
MÅ IKKE BRUKES på utstyr eller ledninger mens LYN-AKTIVITET er i gang.
FORSIKTIG: STRØMLEDNINGEN BRUKES TIL Å SLÅ APPARATET AV. HVIS
DU VIL DEAKTIVISERE UTSTYRET, må du fjerne strømledningen.
INSTALLASJON
ELEKTRISK—AUTO SPENNINGSTILPASSING
Dette produktet vil automatisk bli tilpasset hvilken som helst strøminnstilling i de
områdene som vises på etiketten.
ELEKTRISKE—TYPE 1. KLASSE UTSTYR
DETTE UTSTYRET MÅ JORDES. Strømkontakten må være tilkoplet en korrekt
jordet grunnstøpselkontakt. En støpselkontakt som ikke er jordet på rett måte, kan tilføre
farlig spenning til lett tilgjengelige metalldeler.
ELEKTRISKE—MEDDELELSE OM LEDNINGER
Bruk en strømledning av maksimal størrelse 4,5 m i lengde, vurdert for minst av 6 amp,
250V, fremstilt av HAR ledning IEC 320 koplingsstykke på den ene kanten og på den
andre kanten en plugg som har blitt godkjent i det landet hvor den siste brukeren befinner
seg.
FORSIKTIG: Luftventilene må ikke blokkeres og må ha fri tilgang til luft med
romtemperatur for avkjøling.
DRIFTSTEMPERATUR
Dette produktet har blitt fremstilt til bruk med maksimum romtemperatur på 50 grader
celsius.
ALLE LAND: Produktet må installeres i samsvar med de lokale og nasjonale elektriske
koder.
ENERGIA RADIADA
Este produto foi testado e atende aos requisitos para dispositivos comerciais de Classe
A nos E.U.A.
SEGURANÇA
AVISOS SOBRE CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
ATENÇÃO: PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
Para evitar CHOQUE ELÉTRICO, não retire a tampa. Não contém peças que possam ser
consertadas pelo usuário. Este aparelho contém VOLTAGENS PERIGOSAS e só deve ser
aberto por um técnico qualificado e treinado. Para evitar a possibilidade de CHOQUE
ELÉTRICO, desconecte o aparelho da fonte de energia elétrica antes de conectar e
desconectar os cabos da LAN.
!
viii
PERIGO DE CHOQUE CAUSADO POR RAIO
PERIGO: NÃO TRABALHE no equipamento ou nos CABOS durante períodos
suscetíveis de QUEDAS DE RAIO.
CUIDADO: O CABO DE ALIMENTAÇÃO É UTILIZADO COMO UM DISPOSITIVO
DE DESCONEXÃO.PARA DESELETRIFICAR O EQUIPAMENTO desconecte o cabo
de alimentação.
INSTALAÇÃO
ELÉTRICO—AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM
Este produto ajustar-se-á automaticamente a qualquer voltagem que esteja dentro dos
limites indicados no rótulo.
ELÉTRICO—EQUIPAMENTOS DO TIPO CLASSE 1
DEVE SER FEITA LIGAÇÃO DE FIO TERRA PARA ESTE EQUIPAMENTO. O
plugue deve ser conectado a uma tomada com ligação de fio terra. Tomadas sem ligação de
fio terra podem transmitir voltagens perigosas a peças metálicas expostas.
ELÉTRICO—AVISO SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO
Use cabo de alimentação com comprimento máximo de 4,5 metros, com uma capacidade
mínima de 6 amp e 250 V, fabricado de material para cabo HAR com conector moldado IEC
320 em uma extremidade e, na outra extremidade, um plugue aprovado para uso no país em
questão .
CUIDADO: As entradas de ar não devem ser bloqueadas e devem ter acesso livre ao ar
ambiente para arrefecimento adequado do aparelho.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO
Este produto foi projetado para uma temperatura ambiente máxima de 50 graus
centígrados.
TODOS OS PAÍSES: Instale o produto de acordo com as normas federais e locais para
instalações elétricas.
ENERGIA RADIADA
Este producto comercial ha sido probado y cumple con las normas requeridas en los EE.
UU. para un dispositivo de Clase A.
SEGURIDAD
AVISOS ELECTRICOS
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ELECTROCHOQUE
Para evitar un ELECTROCHOQUE, no quite la tapa. No hay ningún componente en el
interior al cual puede prestar servicio el usuario. Esta unidad contiene VOLTAJES
PELIGROSOS y sólo deberá abrirla un técnico entrenado y calificado. Para evitar la
posibilidad de ELECTROCHOQUE desconecte la corriente eléctrica que llega al producto
antes de conectar o desconectar los cables LAN.
!
PELIGRO DE RAYOS
PELIGRO: NO REALICE NINGUN TIPO DE TRABAJO O CONEXION en los
equipos o en LOS CABLES durante TORMENTAS DE RAYOS
ATENCION: EL CABLE DE ALIMENTACION SE USA COMO UN DISPOSITIVO
DE DESCONEXION. PARA DESACTIVAR EL EQUIPO, desconecte el cable de
alimentación.
INSTALACION
ELECTRICO—AUTO-AJUSTE DE TENSION
Este producto se ajustará automáticamente a cualquier tensión entre los valores máximos
y mínimos indicados en la etiqueta.
ELECTRICO—EQUIPO DEL TIPO CLASE 1
ESTE EQUIPO TIENE QUE TENER CONEXION A TIERRA. El cable tiene que
conectarse a un enchufe con tierra debidamente instalado. Un enchufe que no está
correctamente instalado podría ocasionar tensiones peligrosas en las partes metálicas
están expuestas.
ELECTRICO—ADVERTENCIA SOBRE EL CABLE
Use un cable eléctrico con un máximo de 4,5 metros de largo, con una capacidad mínima de
6 amperios, 250 V, hecho de cable HAR, con el conector moldeado IEC 320 en un extremo
y con un enchufe que está aprobado por el país de uso final en el otro.
ATENCION: Las aberturas para ventilación no deberán bloquearse y deberán tener
acceso libre al aire ambiental de la sala para su enfriamiento.
ix
TEMPERATURA REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN
Este producto está diseñado para una temperatura ambiental máxima de 50 grados C.
PARA TODOS LOS PAÍSES: Monte el producto de acuerdo con los Códigos Eléctricos
locales y nacionales.
ENERGIUTSTRÅLNING
Denna handelsprodukt har testats och befunnits vara i enlighet med U.S.A.s krav för
klass A utrustning.
SÄKERHET
TILLKÄNNAGIVANDEN BETRÄFFANDE ELEKTRICITETSRISK:
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
För att undvika ELEKTRISK stöt, ta ej av locket. Det finns inga delar inuti som behöver
underhållas. Denna apparat är under HÖGSPÄNNING och får endast öppnas av en
utbildad kvalificerad tekniker. För att undvika ELEKTRISK STÖT, koppla ifrån
produktens strömanslutning innan LAN-kablarna ansluts eller kopplas ur.
!
FARA FÖR BLIXTNEDSLAG
FARA: ARBETA EJ på utrustningen eller kablarna vid ÅSKVÄDER.
VARNING: NÄTKABELN ANVÄNDS SOM STRÖMBRYTARE
FÖR ATT KOPPLA FRÅN STRÖMMEN, dra ur nätkabeln.
INSTALLATION
ELEKTRISKT—AUTOMATISK SPÄNNINGSJUSTERING
Denna produkt justeras automatiskt till alla spänningar inom omfånget som indikeras på
produktens märkning.
ELEKTRISKT —TYP KLASS 1 UTRUSTNING
DENNA UTRUSTNING MÅSTE VARA JORDAD. Nätkabeln måste vara ansluten till
ett ordentligt jordat uttag. Ett felaktigt uttag kan göra att närliggande metalldelar utsätts
för högspänning. Apparaten skall anslutas till jordat uttag, när den ansluts till ett nätverk.
ELEKTRISKT —ANMÄRKNING BETRÄFFANDE KABELN
Använd en kabel med maximum längd 4,5 meter och minimum 6 amp nominal, 250V, av
HAR kabelfabrikat med ett specialutformat IEC 320-kontaktdon i ena änden och i den
andra en plugg som godkänts i landet där produkten används.
VARNING: Luftventilerna får ej blockeras och måste ha fri tillgång till omgivande
rumsluft för avsvalning.
DRIFTSTEMPERATUR
Denna produkt är konstruerad för rumstemperatur ej överstigande 50 grader Celsius.
ALLA LÄNDER: Installera produkten i enlighet med lokala och statliga bestämmelser
för elektrisk utrustning
x
List of Figures
List of Figures
Figure 1: AT-MR118FT Front and Back Panels 8
Figure 2: AT-MR128FT Front and Back Panels 9
Figure 3: Typical Hub Configuration 11
Figure 4: 10BASE-T UTP Cabling Hub to MAU or NIC (Straight-Through) 19
Figure 5: 10BASE-T UTP Cabling Hub to Hub (Cross-Over) 19
Figure 6: Hub to MAU Wiring
A.Usable and B. Unusable 21
Figure 7: Pin 1 Orientation on an RJ45 Connector 22
i
List of Tables
List of Tables
Table 1:
Table 2:
Table 3:
Table 4:
The AT-MR118FT and AT-MR128FT Characteristics 1
CentreCOM Micro Repeater Dimensions 2
Usable and Unusable Twisted Pair Cable 18
MDI/MDI-X Switch Settings for Common Connection 20
i
Table of Contents
Electrical Safety and Installation Requirements ...................................... iii
List of Figures ............................................................................................................. i
List of Tables ............................................................................................................... i
Chapter 1
Overview .......................................................................................................................1
CentreCOM Fiber Optic to 10BASE-T Micro Repeaters .........................................1
Dimensions of Internal and External Micro Repeaters.............................................2
Full- and Half-Repeater Modes .....................................................................................2
Connector Types ..............................................................................................................3
Power Requirements.......................................................................................................3
External Power Supply Micro Repeaters............................................................3
Internal Power Supply Micro Repeaters .............................................................3
Chapter 2
Cabling ...........................................................................................................................5
10BASE-T (UTP) Connections......................................................................................5
FOIRL or 10BASE-FL Fiber Optic Connections ......................................................6
Chapter 3
Operation ......................................................................................................................7
Switches ............................................................................................................................7
Indicators ..........................................................................................................................7
Setting Up Your Repeater .............................................................................................8
Chapter 4
Configuration ............................................................................................................11
Chapter 5
Troubleshooting .......................................................................................................13
Experiment with Possible Solutions...........................................................................13
17
Data Cabling Techniques .....................................................................................17
10BASE-T.......................................................................................................................17
UTP Port Wiring ...................................................................................................18
10BASE-FL/FOIRL Ethernet....................................................................................22
10BASE5 (Thick) Ethernet..........................................................................................22
AUI Drop Cables ...................................................................................................22
10BASE2 (Thin) Ethernet............................................................................................23
xi
25
Glossary ...................................................................................................................... 25
31
Technical Support Fax Order ........................................................................... 31
33
CentreCOM AT-MR118FT and AT-MR128FT Manual Feedback.......... 33
Index ............................................................................................................................. 35
List of Figures
Figure 1:
Figure 2:
Figure 3:
Figure 4:
AT-MR118FT Front and Back Panels .............................................. 8
AT-MR128FT Front and Back Panels .............................................. 8
Typical Hub Configuration ............................................................. 11
10BASE-T UTP Cabling Hub to MAU or NIC
(Straight-Through) ......................................................................... 19
Figure 5: 10BASE-T UTP Cabling Hub to Hub (Cross-Over) ...................... 19
Figure 6: Hub to MAU Wiring A. Usable and B. Unusable ......................... 21
Figure 7: Pin 1 Orientation on an RJ45 Connector ...................................... 22
List of Tables
Table 1:
Table 2:
Table 3:
Table 4:
xii
The AT-MR118FT and AT-MR128FT Characteristics ..................... 1
CentreCOM Micro Repeater Dimensions .......................................... 2
Usable and Unusable Twisted Pair Cable ...................................... 18
MDI/MDI-X Switch Settings for Common Connection ................... 20
Chapter 1
Overview
CentreCOM Fiber Optic to 10BASE-T Micro Repeaters
The AT-MR118FT and AT-MR128FT are fiber optic to Unshielded Twisted Pair
(UTP) micro repeaters. The AT-MR118FT has an external power supply while the
AT-MR128FT has an internal power supply. Both of these repeaters are two-port
media converters designed for connections to a Fiber Optic (10BASE-FL) or Fiber
Optic Inter-Repeater Link (FOIRL) segment and a UTP (10BASE-T) segment.
Table 1 lists the product line.
Table 1: The AT-MR118FT and AT-MR128FT Characteristics
Model
Power Supply
Port 1
Port 2
AT-MR118FT-11/21
External
UTP
SMA Fiber Optic
AT-MR118FT-13/23
External
UTP
ST Fiber Optic
AT-MR128FT-11/21
Internal
UTP
SMA Fiber Optic
AT-MR128FT-13/23
Internal
UTP
ST Fiber Optic
Repeaters are used for two principal reasons. They are:
❑
❑
To extend a signal beyond its normal length of transmission
To complete a network connection in instances when one cannot be made
Segments on either side of both repeaters support full length, fully repeated
transmission. Only the fiber optic segment supports both full- and half-repeated
transmission. Both segments allow the maximum number of nodes specified by the
IEEE 802.3 specification. The repeaters are both compliant with both IEEE 802.3
and Ethernet standards. Both repeaters use state-of-the-art technologies,
including a custom Application Specific Integrated Circuit (ASIC) and Surface
Mount Technology (SMT), which provide enhanced functionality, increased
reliability and improved performance.
Network diagnostic LEDs are provided on the front of the micro repeaters to aid
in troubleshooting and fault isolation. Both segments have On Line, Collision,
Receive, Transmit and Link indicators. In addition, both repeaters have a central
Power indicator. Refer to “Indicators” on page 7 for more information.
1
Overview
Dimensions of Internal and External Micro Repeaters
The primary difference between the AT-MR118FT and the AT-MR128FT
repeaters is that the AT-MR128FT is a larger repeater because both the repeater
and the power supply reside together in one chassis. The dimensions of the two
repeaters are shown below in Table 2.
Table 2: CentreCOM Micro Repeater Dimensions
Model
Dimensions
AT-MR118FT
5.5 in. (140 mm) x 4.5 in. (114 mm) x 1.25 in. (32 mm)
AT-MR128FT
8.5 in. (216 mm) x 4.5 in. (114 mm) x 1.25 in. (32 mm)
The AT-MR118FT has a separate external power supply. Consequently, it is
smaller, enabling you to connect to a hub or a Media Access Unit (MAU) when your
physical environment does not allow space for a larger repeater.
The CentreCOM Micro Repeaters are both relatively small in size and provide the
complete functionality of larger repeaters that contain many ports, including
packet regeneration and network partitioning.
Full- and Half-Repeater Modes
The AT-MR118FT and AT-MR128FT micro repeaters support both full- and
half-repeater modes. You can select the appropriate mode required, using the
full-repeater/half-repeater switch located next to the fiber optic ports.
Full-repeater mode enables a simple retransmission of signals from the fiber optic
port to the UTP port and vice versa, using the Packet Retiming Controller (PRC)
to ensure bit integrity in signal packets. The packet regeneration results in a
higher performance network by regenerating preamble, retiming the data packets
and extending collision fragments to ensure collision enforcement by all nodes.
Half-repeater mode aids in reducing the effective repeater count in networks
capable of supporting half repeaters. This reduction is achieved by taking
advantage of the lower distortion in the fiber optic media. The technique is used
when a signal is sent from the fiber optic port to the UTP port, therefore, repeating
occurs in only one direction.
The half-repeater mode is used to reduce the number of repeaters a signal must
traverse so that the four repeater rule restriction is not violated. For example, if
you are using four repeaters, and two of them are set for half-repeater mode, the
effective repeater count is three, enabling you to add another repeater without
violating the four-repeater limit. If you want to realize the benefit of a repeater
reduction, you have to remember to initiate half-repeating on two repeaters
connected to each other.
2
CentreCOM™ Micro Repeaters
Note
The UTP-to-fiber optic port transmission needs to be regenerated by
the PRC to ensure integrity of timing. Because the UTP-to-fiber optic
transmission is routed through a regenerating chip, it uses the fullrepeater strategy and does not provide the repeater count reduction
benefit associated with the half-repeater strategy.
Connector Types
Each repeater supports both fiber optic and UTP versions (RJ45 connection). The
fiber optic repeater is available in either an SMA and ST version. The SMA screws
into a threaded receptacle. The ST twists into a twist-lock receptacle.
Power Requirements
The power requirements of both the AT-MR118FT and the AT-MR128FT are
described below.
External Power Supply Micro Repeaters
The AT-MR118FT has an external universal AC input/DC output power supply.
Locate a 100-240 VAC, 50/60 Hz outlet and plug in the standard-equipment power
cord. The power cord is only supplied in the U.S.A. version.
Note
Use only the AC power adapter. Using another manufacturer’s power
adapter may permanently damage your micro repeater and void your
warranty.
Connect the power connector from the AC power adapter to the micro repeater.
The Power indicator should illuminate.
Internal Power Supply Micro Repeaters
The AT-MR128FT has an internal universal AC input/DC output power supply.
Locate the 100-120/200-240 VAC, 50/60 Hz power outlet and plug in the standardequipment power cord. The power cord is only supplied in the U.S.A. version.
Insert the power plug into the micro repeater. The Power indicator should
illuminate.
3
Chapter 2
Cabling
Two types of cabling exist for the AT-MR118FT and AT-MR128FT. They are:
❑
❑
UTP (10BASE-T)
Fiber Optic (10BASE-FL/FOIRL)
The 10BASE-T cabling type is UTP while 10BASE-FL and FOIRL is fiber optic
with FL covering a greater distance than FOIRL. Both cabling types have IEEE
802.3 specifications and limits associated with them. They are described in the
following sections. If you need detailed information on cabling, see Appendix A.
For more information, read the IEEE 802.3 specification where cabling
regulations are outlined.
10BASE-T (UTP) Connections
The micro repeater’s UTP connections support a full 100 meters (328 ft.) of UTP
cable per the 10BASE-T specification. This twisted pair segment connects directly
to either a Data Terminal Equipment (DTE) or transceiver. The RJ45 connector
may be plugged directly to the UTP port. The cable should be at least Level 3 UTP,
100 Ω impedance, 22 to 26 American Wire Gauge (AWG), a minimum of three
twists per foot, and should not exceed 100 meters (328 ft.) in length.
Note
10BASE-T UTP media was implemented to reduce Ethernet wiring
costs. Much of the existing cabling is not suitable for Ethernet 10 Mb
data rates. Care must be taken to ensure the UTP wiring used for
10BASE-T is able to carry these Ethernet data rates before a
10BASE-T network solution is implemented. Unlike the coaxial
Ethernet, 10BASE2 and 10BASE5 architectures, the 10BASE-T UTP
protocol is point-to-point wiring. For more detailed information on
10BASE-T, see Appendix A.
5
Cabling
FOIRL or 10BASE-FL Fiber Optic Connections
Warning Hazardous light emissions may exist in fiber optic systems. Severe eye
damage may result if precautions are not taken. Never look into a
transmitting fiber optic device, transceiver, repeater or cable.
The IEEE 802.3 10BASE-FL port supports up to 2,000 meters (6,560 ft.) of
multimode duplex fiber optic cable in a point-to-point link which directly attaches
two devices. Duplex refers to support for fiber optic cable pairs, enabling a twocable fiber optic connection with transmit mode dedicated to one cable and receive
mode on the other. 10BASE-FL supports connections of 2,000 meters (6,560 ft.)
while FOIRL supports connections of 1,000 meters (3,280 ft.). FL is compatible
with FOIRL, but restricts distance to 1 km. The wide dynamic range of the fiber
optic interface on the AT-MR118FT and AT-MR128FT allows for an easy
installation. Both the SMA and ST connections are industry-standard interfaces.
Caution
!
6
Make sure the fiber optic cable connector is not forced into the ST
receptacle. The ST connector is keyed. Gently rotate the connector
plug until the key slips into the notch of the fiber optic receptacle.
Chapter 3
Operation
The AT-MR118FT and AT-MR128FT repeaters both retime and regenerate the
Ethernet signal symmetry and regenerate the packet preamble. The micro
repeaters also count the number of consecutive collisions. If this number reaches
32, then the repeater will take the segment Off Line (partition) to prevent a total
network failure. This process is known as automatic segmentation. If one valid
Ethernet packet is received on that segment, the repeater will place the segment
On Line automatically, thus disconnecting problem segments and reconnecting
valid segments.
Switches
The AT-MR118FT and AT-MR128FT repeaters each have two switches. They are:
❑
❑
A full-repeater/half-repeater switch
A straight-through/cross-over selection switch (MDI/MDI-X)
The full-repeater/half-repeater selection switch is used to select the half- or fullrepeater functions. The straight-through/cross-over selection switch enables and
disables the internal cross-over function. It indicates whether straight-through
(MDI) or cross-over (MDI-X) connections are being enabled.
Indicators
The following diagnostic indicators are common to the micro repeaters. The
AT-MR118FT and AT-MR128FT both have five indicators per port. In addition,
there is a power LED for the entire repeater. Each indicator is described below.
Power—Indicates the AC power adapter or power supply is providing power to
the repeater.
Collision—Indicates a collision detected on that port.
On Line—Indicates when the port is ready for operation and is not partitioned.
Receive—Indicates when a packet is received on that port. Brief flashes indicate
low traffic levels.
Transmit—Indicates when a packet is transmitted.
7
Operation
Link—Indicates when a valid link is detected by the receiver. The fiber optic Link
indicator must be illuminated at both ends of the segment for Ethernet data to
flow.
Figure 1 and Figure 2 show the indicators and ports for both the AT-MR118FT
and AT-MR128FT micro repeaters.
COLLISION
RECEIVE
ON LINE
COLLISION
TRANSMIT
RECEIVE
TRANSMIT
ON LINE
POWER
LINK
TM
LINK
PORT 1: 10BASE-T
CentreCOM
MR118FT
PORT 2: 10BASE-FL/FOIRL
IEEE 802.3 MICRO REPEATER
PORT 1
PORT 2
CentreCOM
RJ45 PIN-OUT
HALF
TX
MDI
FULL
REPEATER
MR118FT
MDI X
IEEE 802.3
MICRO REPEATER
RX
10 BASE-T
10BASE-FL/FOIRL
POWER
Figure 1: AT-MR118FT Front and Back Panels
COLLISION
ON LINE
CentreCOM
RECEIVE
COLLISION
TRANSMIT
TM
POWER
MR128FT
PORT 2
LINK
LINK
PORT 1: 10BASE-T
IEEE 802.3 MICRO REPEATER
RECEIVE
TRANSMIT
ON LINE
PORT 2: 10BASE-FL/FOIRL
PORT 1
TM
RJ45 PIN-OUT
HALF
TX
MDI
FULL
REPEATER
MDI X
RX
10BASE-FL/FOIRL
10 BASE-T
CentreCOM
POWER
MR128FT
IEEE 802.3 MICRO REPEATER
Figure 2: AT-MR128FT Front and Back Panels
Setting Up Your Repeater
Here is an example procedure that results in the configuration in Chapter 4. The
sample configuration contains the following elements:
❑
❑
❑
❑
8
An Attachment Unit Interface (AUI)/UTP hub connected to a 10BASE5
network in the main building
An AT-MR118FT repeater in the main building
An AT-MR128FT in the remote building
An AUI/UTP hub in the remote building
CentreCOM™ Micro Repeaters
To set up the sample configuration
1. Plug in the power cords to a power outlet for all devices.
2. Use either a cross-over or straight-through cable to connect your AUI/UTP
hub to the AT-MR118FT UTP port. If you are using a cross-over cable,
change the position of the straight-through /cross-over selection switch on
the AT-MR118FT to Media Dependent Interface–cross-over (MDI-X) so
that the hub-repeater connection can occur.
3. Use fiber optic cable to connect your AT-MR118FT fiber optic port in the
main building to the AT-MR128FT fiber optic port in the remote building.
When connecting fiber optic cable, the receiving pin (RD) is connected to the
transmitting pin (TD) and vice versa.
4. If you want to reduce the effective repeater count on your network, set your
full-repeater/half-repeater switch to HALF to initiate half-repeater mode. If
you find the half-repeater mode creates throughput problems, change the
position of the switch to FULL to initiate full-repeater mode.
5. Use either a cross-over or straight-through cable to connect your
AT-MR128FT to the AUI/UTP hub UTP port. If you are using a cross-over
cable, change the position of the straight-through /cross-over selection
switch on the AT-MR128FT to MDI-X so that the repeater-hub connection
can occur.
When you perform a system check
To make sure your AT-MR118FT and AT-MR128FT micro repeaters are
operating properly, perform the following steps.
1. Apply the proper power connection.
2. Check that the Power indicator is illuminated.
3. Connect a 10BASE-T UTP cable from the other device to the RJ45
connector and check that the Link indicator illuminates. If it does not
illuminate, change the MDI/MDI-X switch and see if the Link indicator
illuminates.
4. Connect a fiber optic cable to the fiber optic connectors and check that the
Link indicator illuminates.
5. Transmit data through the micro repeater and check that the Receive and
Transmit indicators illuminate.
9
Chapter 4
Configuration
The configuration in Figure 3 demonstrates how the AT-MR118FT and
AT-MR128FT can be used to link two networks. In this scenario, two buildings are
linked by fiber optic cabling and the signals are distributed by UTP. This technique
takes advantage of the stronger fiber optic signal and the less expensive UTP
signal technique.
Note
The figure assumes that the MDI-X switch has been activated on both
the AT-MR118FT and AT-MR128FT repeaters, enabling a hub-to-hub
connection. See Appendix A for more information.
Figure 3: Typical Hub Configuration
11
Chapter 5
Troubleshooting
Experiment with Possible Solutions
This chapter provides the common factors to check for troubleshooting. The first
rule of troubleshooting is to isolate the problem. As you experiment, only vary one
factor at a time. Substitute known good equipment and see if the problem persists
or is eliminated.
As a preliminary check, perform the following steps
1. Do not overlook the obvious—make sure the cables and connectors are
securely attached.
2. If there is no power indication, check the AC power adapter at the AC
receptacle and ensure that there is AC power available. Also, ensure that the
power plug at the micro repeater is properly seated. On the AT-MR118FT
or AT-MR128FT, if there is still no power indication, replace the power
adapter and test again.
3. If the link LED does not illuminate with UTP or fiber optic media, make sure
the cabling is intact and connected to a functioning network port.
4. If the link LED illuminates on a 10BASE-T segment, but data transfer is
slow, collision-prone or non-existent, verify that your UTP cable is Level 3,
4 or 5. Level 1 and 2 voice-quality cable will not work properly. If the cable
is more or less round, you probably have data-grade cable. In this case, it
would not cause transmission problems. If, however, the cable appears flat
(as “Silver Satin” telephone-type cable), you probably have voice-grade
cable which will cause transmission problems. If it looks like telephone cable,
discard the cable and connect the repeaters, using data-grade cable.
5. Check that the pin-outs are correct. See the procedure for UTP port on page
14.
13
Troubleshooting
On a fiber optic segment, if the Link indicator is not
illuminated or data packet traffic is disrupted
1. Check that the fiber optic Link indicator is illuminated on both ends of the
fiber optic link.
2. Be sure the receive fiber is connected to the remote transmit port and the
transmit fiber is connected to the remote receive port. If in doubt, it does no
harm to reverse the two fibers. Check if the Link indicator is illuminated.
3. Check that the fiber optic transmit and receive ports are functioning by
installing the AT-MR118FT or AT-MR128FT in place of another fiber optic
repeater that is known to work. Check if the Link indicator is illuminated.
4. Check the fiber optic cable itself by swapping a fiber optic repeater that is
known to work for the AT-MR118FT or AT-MR128FT. Check if the Link
indicator is illuminated.
Note
Do not attempt to use the fiber optic micro repeater as a light source
with the following test. The light power varies with the duty cycle and
packet rate.
5. Determine that the losses in the fiber optic cable transmit and receive fibers
are within the flux budget of the micro repeater. This task requires a fiber
optic power meter to measure the actual loss on the fiber optic link cable. To
be within IEEE specifications the measurement must be at least -32.5 db.
The fiber optic cable must be 50/125, 62.5/125 or 100/125 micron multimode
fiber. The maximum cable length is 2,000 meters (6,560 ft.).
On a 10BASE-T UTP port, if the Link indicator is not
illuminated or data packet traffic is disrupted
With 10BASE-T Ethernet, most problems are with the UTP wiring.
1. Check that the UTP cross-over switch is properly set.
Note
Changing the MDI/MDI-X switch or swapping cross-over to straightthrough cable or vice versa to determine which is correct will not cause
any harm.
For repeater-to-10BASE-T hub connections, use a cross-over cable or set
the switch to the MDI position. For connecting a repeater to a 10BASE-T
transceiver or Network Interface Card (NIC) use a straight-through cable
or set the switch to the MDI-X position.
14
CentreCOM™ Micro Repeaters
2. Use only UTP cable designed for use in 10BASE-T applications. 10BASE-T
wiring lengths should not exceed 100 meters (328 ft.). The wiring should be
routed away from devices known to emit electromagnetic interference, such
as fluorescent lights, power transformers and relay equipment.
If you have throughput problems
1. Check to see if your full-repeater/half-repeater selection switch is set to the
half-repeater mode. Half-repeater mode may generate a high number of
Cyclic Redundancy Check (CRC) or alignment errors which can slow your
network throughput. The source of these errors may be bit jitter, which is
the fluctuation of data packets in respect to a standard clock cycle.
2. To correct throughput problems, try changing the full-repeater/
half-repeater switch setting from half-repeater mode to full-repeater mode.
Note
If by changing the switch setting to full-repeater mode, you find that
you have exceeded the four-repeater limit, change the switch setting
back to half-repeater mode.
3. If the data errors are reduced, you may need to reconfigure your network.
15
Appendix A
Data Cabling Techniques
The following sections detail cabling techniques and port specifications for IEEE
802.3 media. For comprehensive treatment of these topics, refer to the original
IEEE specification.
10BASE-T
A serious problem exists concerning identification of modular cable. There are
various grades of voice-quality and data-quality cables available. These can appear
to be similar externally, although their high-speed data transmission
characteristics, are radically different.
The identification problem is exaggerated by the fact that some suppliers have sold
purportedly data-quality cables manufactured with voice-quality cabling.
If any voice-quality cabling is used in a 10BASE-T network system, data
movement is slow, collision-prone or non-existent. To confuse the issue, the Link
indicator on the interface will usually indicate a valid link in such a case.
For the foregoing reasons, it is absolutely vital that all cabling used with the
10BASE-T connections is of Level 3, 4 or 5. As a rule of thumb, if a cable type is
flat, it is typically untwisted, and will cause problems. If a cable is more or less
round in section, it will typically work.
17
Data Cabling Techniques
The five common modular cable specifications and their applicability to 10BASE-T
network use are shown in Table 3.
Table 3: Usable and Unusable Twisted Pair Cable
Cable
Level
Cable
Description
AC Character
Specification
Twist/
Foot
10BASE-T
OK?
1
Unshielded
Untwisted
N/A
CCITT
None
NO!
2
Individual
UTP
100 Ω ± 30 Ω
RS232
1BASE5
AT&T PDS
None
NO!
3
Typical
Individual
UTP
100 Ω ± 15 Ω
T1, AT&T
ISDN
10BASE-T
IBM Type 3
3-5
YES
4
Enhanced
Individual
UTP
100 Ω ± 30 Ω
EIA, TIA
10BASE-T
NEMA
5-8
YES
5
Individual
UTP
100 Ω ± 30 Ω
EIA, TIA
10BASE-T
8-10
YES
UTP Port Wiring
The AT-MR118FT and AT-MR128FT both have a 10BASE-T UTP port with an
industry-standard RJ45 receptacle. The straight-through/cross-over switch
enables you to configure the port as either a (MDI or MDI-X). This switch enables
you to use either a cross-over cable or a straight-through cable no matter which
interface type (MDI or MDI-X) the device being connected to has.
The standard connection when using a micro repeater is from a Data
Communications Equipment (DCE) device, such as the repeater, to a DTE device,
such as a workstation NIC. This configuration uses a straight-through cable (see
Figure 4) with the switch in the MDI-X position.
18
CentreCOM™ Micro Repeaters
UTP MAU
RJ45 PIN
UTP HUB
RJ45 PIN
TD +
1
1
TD +
TD -
2
2
TD -
RD +
3
3
RD +
Not Used
4
4
Not Used
Not Used
5
5
Not Used
RD -
6
6
RD -
Not Used 7
7
Not Used
Not Used 8
8
Not Used
Figure 4: 10BASE-T UTP Cabling Hub-to-MAU or NIC (Straight-Through)
Some situations require a DCE-to-DCE connection, for example when hubs are
cascaded. This can be accomplished with a standard cross-over cable, as illustrated
in Figure 5. By setting the switch to MDI, you may use a straight-through cable,
eliminating the need for making or obtaining a cross-over cable.
UTP MAU
RJ45 PIN
UTP MAU
RJ45 PIN
TD +
1
1
TD +
TD -
2
2
TD -
RD +
3
3
RD +
Not Used
4
4
Not Used
Not Used
5
5
Not Used
RD -
6
6
RD -
Not Used
7
7
Not Used
Not Used 8
8
Not Used
Figure 5: 10BASE-T UTP Cabling Hub-to-Hub (Cross-Over)
19
Data Cabling Techniques
Note
The interface type that IEEE specifies as standard for a repeater such
as the AT-MR1x8FT is MDI-X. The straight-through/cross-over
switch merely provides convenience to avoid having to obtain an
alternate cable in some applications. If you connect a cable and it does
not work, try changing the MDI switch. The rule of thumb is the total
number of cross-overs must be odd. You cannot harm the repeater by
having the MDI switch in the wrong position.
Table 4 shows which position the straight-through/cross-over selection switch
needs to be for the device configuration shown.
Table 4: MDI and MDI-X Switch Settings for Common Connection1
Model
Connected to
MDI
MDI-X
AT-MR118FT/AT-MR128FT
Hub
X
AT-MR118FT/AT-MR128FT
MAU
X
AT-MR118FT/AT-MR128FT
NIC
X
AT-MR118FT/AT-MR128FT
Transceiver
X
1. This table assumes a straight-through cable is being used. The switch settings are the opposite of
what is shown if a cross-over cable is being used.
20
CentreCOM™ Micro Repeaters
In both the cross-over and straight-through instances, the wire is twisted pair.
Figure 6 demonstrates usable and unusable cable configurations for the straightthrough wire pairing in the UTP environment.
A
1 Pair twisted as per Level 3, 4 or 5 cable.
RJ45 Pin
1
RJ45 Pin
TD+
1
1
TD+
TD-
2
2
TD-
RD+
3
3
RD+
Not Used
4
4
Not Used
Not Used
5
5
Not Used
RD-
6
6
RD-
Not Used
7
7
Not Used
Not Used
8
8
Not Used
1
B
This cable will not work for 10BASE-T.
Note that 3 and 6 are twisted, but are not a pair.
RJ45 Pin
RJ45 Pin
TD+
1
1
TD+
TD-
2
2
TD-
RD+
3
3
RD+
Not Used
4
4
Not Used
Not Used
5
5
Not Used
RD-
6
6
RD-
Not Used
7
7
Not Used
Not Used
8
8
Not Used
Figure 6: Hub to MAU Wiring
A. Usable and B. Unusable
Diagram A is correct because the proper pairs are twisted together. Diagram B
is incorrect because the wires for the receive pair, pins 3 and 6, are not twisted
together. This could result in excessive common mode noise and an unacceptably
high data error rate.
If you pair pins incorrectly, for example as shown in Figure 6, Diagram B, your
network may have a high data error rate. In a straight-through cable, the transmit
pins, 1 and 2, are paired, as are the receive pins, 3 and 6. In a cross-over cable (not
shown), pins 1 and 2, TD+ and TD-, are paired, as are pins 3 and 6, RD+ and RD-.
When pins 1 and 2 are crossed over, they connect to pins 3 and 6 respectively, and
pins 3 and 6, when crossed over, connect to pins 1 and 2 respectively.
See Figure 7 for the location of pin 1 so you can count your pins correctly.
21
Data Cabling Techniques
On an RJ45 connector, it is important to know where pin 1 is so you can count your
pins correctly. Figure 7 shows the location of pin 1.
Pin 1
Figure 7: Pin 1 Orientation on an RJ45 Connector
10BASE-FL/FOIRL Ethernet
The IEEE 802.3 10BASE-FL standard supports up to 2,000 meters (6,560 ft.) of
multimode duplex fiber optic cable in a point-to-point link which directly attaches
two devices. Duplex refers to support for fiber optic cable pairs, enabling a twocable fiber optic connection with transmit mode dedicated to one cable and receive
mode on the other. 10BASE-FL supports connections of 2,000 meters (6,560 ft.)
while FOIRL supports connections of 1,000 meters (3,280 ft.). FL is compatible
with FOIRL, but restricts distance to 1,000 meters (3,280 ft.). The wide dynamic
range of the fiber optic interface on the AT-MR118FT and AT-MR128FT allows for
an easy installation. When connecting fiber optic cable, the receiving pin (RD) is
connected to the transmitting pin (TD) and vice versa.
10BASE5 (Thick) Ethernet
When configuring 10BASE5 coax segments, IEEE 802.3 specifications allow 100
MAU attachments or less, spaced at multiples of 2.5 meters (8.2 ft.) measured
accurately from the cable end (50 Ω terminator included). The 10BASE5 cable
segment can not exceed 500 meters (1,640 ft.) in length. Worst case “end to end”
propagation delay of a 10BASE5 coax segment is 2165 ns. Propagation delay of
10BASE5 Ethernet coax is calculated at 4.33 ns/meter. Both ends of the segment
must be terminated with a 50 Ω termination with a power rating of 0.5 watts or
greater. Earth grounding of the segment shield must take place at only one point
on the cable.
AUI Drop Cables
AUI or Drop cables can be no longer than 50 meters (164 ft.) each. Attachments
may be made only to the cable ends at the 15-pin D-shell connector. AUI cables
may have a maximum 257 ns propagation delay, as used for computing the worst
case propagation delay of a cable system. AUI cable propagation delay is
approximately 5.13 ns/meter. This cable internally consists of four shielded twisted
pair wires with an overall shield and drain wire; a 15-pin D-shell male connector at
one end and a 15-pin D-shell female connector at the other end. Cable impedance is
nominally 78 Ω. The AUI cable typically connects a transceiver attached to a
coaxial segment to a DTE (workstation).
22
CentreCOM™ Micro Repeaters
10BASE2 (Thin) Ethernet
When configuring thin coax segments, IEEE 802.3 specifications allow 29 or fewer
MAUs per cable segment spaced at no less than 0.5 meter (1.64 ft.). The 10BASE2
cable length can not exceed 185 meters (607 ft.) per 10BASE2 cable segment. The
worst case propagation delay for a 185 meters (607 ft.) thin Ethernet segment is
950.9 ns. The propagation delay for 10BASE2 Ethernet cable is 5.14 ns/meter.
Both ends of the segment must be terminated with a 50 Ω termination with a power
rating of 0.5 watts or greater. Earth grounding of the segment shield must take
place at only one point on the cable.
23
Appendix B
Glossary
10BASE2—Also called thinnet or CheaperNet, 10BASE2 is a 10 MHz, baseband,
185 meters (607 ft.) maximum coaxial segment. Cable impedance is 50 Ω.
10BASE5—Also called thick Ethernet, 10BASE5 is a 10 MHz, baseband, 500
meters (1,640 ft.) maximum coaxial segment. The cable is commonly referred to as
yellow cable. Cable impedance is 50 Ω. Thick Ethernet cable is typically used as a
trunk or backbone path of the network.
10BASE-FL—IEEE 802.3 Fiber Optic Ethernet. A fiber optic standard that
allows up to 2,000 meters (6,560 ft.) of multimode duplex fiber optic cable in a pointto-point link.
10BASE-T—IEEE 802.3 UTP Ethernet. Using low cost Level 3 or better UTP
wiring, 100 meters (328 ft.) of point-to-point link segments are possible. Uses RJ45
connectors and sometimes 50-pin AMP connectors to a patch panel. Runs at 10
MHz.
50-PIN TELCO (RJ21)—This connector is very common in 10BASE-T wiring.
As opposed to the RJ45 connector, the 50-pin Telco connector concentrates up to
12 UTP connections onto one connection. This concentration of UTP ports is then
broken out for connection to a punch-down block inside a building’s wiring closet.
50-pin Telco connections provide a very clean, uncluttered interface to the
building’s wiring.
ATTACHMENT UNIT INTERFACE (AUI)—This is the cable connection from
a MAU (transceiver) to a DTE (typically a workstation) consisting of a 15
conductor twisted pair cable of 50 meters (164 ft.) maximum length.
BASEBAND COAXIAL SYSTEM—A system whereby information is directly
encoded and impressed on the coaxial transmission medium. At any point on the
medium, only one information signal at a time can be present without disruption.
BAYONET NUT COUPLE (BNC) CONNECTOR—A 10BASE2 thin coax
connector with push-on BNC locking lug that quickly locks into place with a half
twist.
BIT RATE (BR)—This is the rate of data throughput on the medium in bits per
second. Ethernet specifies 10 million bits per second.
BRANCH CABLE—The AUI cable interconnecting the DTE and MAU system
components also known as a Drop cable.
25
Glossary
BIT TIME—The duration of one bit symbol (1/BR). Ethernet specifies a bit time
of 100 ns.
COAX SEGMENT—A segment of Ethernet cable that contains MAU.
CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS with COLLISION DETECT
(CSMA/CD)—This is the access method employed by IEEE 802.3 LAN
transceivers, by which multiple stations compete for use of the transmission
medium (coax cable) for data packet transmission, and provides for a level of error
detection should that transmission be corrupted or impeded by contention for the
transmission medium.
CARRIER SENSE—In a LAN, an ongoing activity of a data station to detect
whether another station is transmitting.
COAXIAL CABLE—A two conductor (center conductor, shield system),
concentric, constant impedance transmission line used as the trunk medium in the
baseband system.
COAXIAL CABLE SEGMENT—A length of coaxial cable sections and coaxial
connectors, and terminated at each end in its characteristic impedance.
COLLISION—An unwanted condition that results from concurrent
transmissions on the physical medium.
COLLISION PRESENCE—A signal provided by the PLS to the PMA sublayer
(within the physical layer) to indicate that multiple stations are contending for
access to the transmission medium.
COMPATIBILITY INTERFACE—The MDI coaxial cable interface and the
AUI branch cable interface, the two points at which hardware compatibility is
defined to allow connection of independently designed and manufactured
components to the baseband transmission system.
CROSS-OVER—Wiring is used when connecting a 10BASE-T MAU to another
10BASE-T MAU or a 10BASE-T hub to another 10BASE-T hub. For example, one
10BASE-T MAU would have the TD pair on the same pins as another 10BASE-T
MAU. If pins were wired straight, there would be two transmitters on one pair
with no receiver. Therefore, the cross-over cable crosses the TD pair with the RD
pair of UTP cable connecting the TD pins on one end to the RD pins at the other
end.
D-SUB CONNECTOR—The AUI cable uses 15-pin D-sub connectors. “D” refers
to the shape of the connector shell. Also called miniature D, DB15, or DIX
connectors.
DATA COMMUNICATION EQUIPMENT (DCE)—In RS232 specification a
unit, such as a modem, for connecting a DTE to other equipment. A repeater
connected to a terminal or workstation for OMEGA LOCAL management use is
wired as a DCE.
DATA TERMINAL EQUIPMENT (DTE)—In RS232 specification a unit
typically at the end of a segment. The DTE could be an Ethernet workstation,
repeater, or bridge.
26
CentreCOM™ Micro Repeaters
DEPARTMENT CONCENTRATOR—Hub which provides a large number of
workstation connections. The term, department concentrator, refers to multiple
repeaters housed in an AT-36C8 chassis. See Hub/Repeater, Repeater.
DIX CONNECTOR—See D-Sub Connector
FOIRL — A fiber optic standard that allows up to 1,000 meters (3,280 ft.) of
multimode duplex fiber optic cable in a point-to-point link.
HARMONICA ADAPTER—This adapter provides a simple way to convert the
50-pin Telco connection to RJ45 connections.
HEARTBEAT—See SQE
HUB to HUB WIRING—See Hub to MAU Wiring
HUB to MAU WIRING—UTP cables for 10BASE-T hub-to-MAU or Network
Interface Controller (NIC) cards are wired straight-through. An RJ45 receptacle
at the hub would wire pin to pin to the RJ45 receptacle at the MAU.
HUB/REPEATER—A hub is a central signal distributor. It is used in a wiring
topology consisting of several point-to-point segments originating from a central
point. The term hub is often used interchangeably with the term repeater.
Multiport 10BASE-T, 10BASE2 and fiber optic (10BASE-FL, FOIRL) repeaters
are considered hubs. See Repeater.
HOUSE WIRING—House wiring is the existing wiring inside a building. This
wiring generally originates from one or more wiring closets such as a telephone
room. Some older buildings may have wiring unsuitable for 10 Megabit data rates.
In these circumstances, it is recommended that the wiring is tested with a
10BASE-T signal/wire tester.
IMPEDANCE—An electrical characteristic of a circuit dealing with the
combination of the AC and DC resistance and the appearance of that resistance to
attached circuits.
JABBER LOCK-UP—The MAU’s ability to automatically inhibit the transmit
data from reaching the medium if the transmit data time length exceeds 150 ms
duration. This protects the medium from being overrun with data packets from a
possibly defective device.
JAM—This is a term used to describe the collision reinforcement signal output by
the MAU onto the transmission medium if the transmit data time length exceeds
150 µs duration. This protects the medium from being overrun with data packets
from a possibly defective device.
JITTER—The fluctuation of the data packet in respect to a standard clock cycle.
Jitter is undesirable and must be minimized.
LINK SEGMENT—The link segment of coaxial cable is a segment which has no
MAU devices but links two LAN devices together such as repeaters.
27
Glossary
LINK TEST—In 10BASE-T Ethernet there is a link test function that validates
the UTP link. This consists of a pulse transmitted from point A on one pair and
validated at point B. Point B also transmits a pulse on the second pair to be
validated by point A. These pulses occur during media idle states (in between
packets).
MANAGEMENT AGENT—Software that is used to view hub activity and set
hub variables.
MAU—See Medium Attachment Unit
MAU to MAU, HUB to HUB WIRING—10BASE-T MAU to MAU or hub to
hub wiring generally requires a cross-over cable located somewhere along the UTP
cable run. This may commonly occur at the punch-down block or between the RJ45
wall receptacle and the workstation.
MAU/TRANSCEIVER—An Ethernet transceiver is a MAU. A 10BASE-T MAU
interfaces the UTP media to an AUI port on a workstation, repeater, bridge, or
other Ethernet devices.
MDI/MDI-X—See Medium Dependent Interface
MEDIUM ATTACHMENT UNIT (MAU)—In a LAN, a device used in a data
station to couple the DTE to the transmission medium.
MEDIUM DEPENDENT INTERFACE (MDI)—The mechanical and electrical
interface between the trunk cable medium and the MAU. MDI-X is another
version of the interface that enables like devices to connect, using different pinouts, avoiding conflicts that occur when receiving and transmitting packets use the
same pin-out.
N-SERIES—A barrel shaped, threaded connector used on 10BASE5 (thick
Ethernet) coaxial cable.
PATCH PANEL—A 10BASE-T patch panel may be between a punch-down block
and UTP workstation. The patch panel generally has a female RJ45 connector on
the front for each workstation and a Telco (RJ21) connector on the back, which are
wired to a punch-down block. This provides a convenient way for the installer or
network manager to connect the hub 10BASE-T ports into the desired building
locations.
PHYSICAL MEDIUM ATTACHMENT (PMA)—The portion of the MAU that
contains the functional circuitry.
PHYSICAL SIGNALING (PLS)—That portion of the physical layer contained
within the DTE that provides the logical and functional coupling between MAU
and data link layers.
POLARITY CORRECTION—Many 10BASE-T UTP ports have a Polarity
Correction function. If the UTP wiring has RD- and RD+ inadvertently crossed,
the polarity correction function will sample the signal and electrically swap the
wires. If the TD- and TD+ wires are crossed, the correction would occur at the
MAU on the other end of the UTP link. This occurs within a single pair and should
not be confused with the cross-over cable.
28
CentreCOM™ Micro Repeaters
PROPAGATION DELAY—The time it takes a signal to travel from the input of
a system component to the output. Usually measured in nanoseconds. IEEE 802.3
has specific propagation delay maximums for computing propagation budgets
when designing a LAN. Cable length plays a major role in propagation delay. [i.e,
a 50 meters (164 ft.) AUI cable has a maximum allowable propagation delay of 257
ns.] The propagation delay of cable is dependent on length and velocity factor of the
cable type. There are also propagation delays associated with electronics attached
to the system.
PUNCH-DOWN BLOCK—The punch-down block is the wiring panel where the
house wiring from the building’s offices terminates. This is where many 10BASET hubs would be located. Wiring installers use a special punch-down tool to insert
the UTP wire for data and voice applications.
REPEATER—A device used to extend the length, topology, or interconnectivity
of the physical medium beyond that imposed by a single segment, up to the
maximum allowable end-to-end trunk transmission line length. Repeaters perform
the basic actions of restoring signal amplitude, waveform and timing applied to
normal data and collision signals.
RJ45—This connector is a 10BASE-T standard for connecting UTP cabling. They
are inexpensive and easy to install onto UTP cable.
SIGNAL QUALITY ERROR (SQE)—Also referred to as Collision or Collision
Presence. This occurs when two devices attempt to transmit at the same time
which is an illegal condition.
SQE TEST—Commonly referred to as Heartbeat, is a special 802.3 signal sent by
the MAU to the DTE to test the collision detection function. Some DTE want SQE
and others do not. Repeaters do not want SQE Test.
STRAIGHT-THROUGH—A type of wiring connection where the pins of one
connector connect to the same pins of another connector. For example, pin 1 of
one connector connects to pin 1 of another connector.
THICK ETHERNET—See 10BASE5
THIN ETHERNET—See 10BASE2
TRUNK CABLE—The trunk coaxial cable system.
UNSHIELDED TWISTED PAIR (UTP)—A cable used in 10BASE-T wiring
that consists of at least two twisted pairs of 22 to 26 AWG wire. The pairs should
have at least 3 twists per foot and have an impedance of 100 Ω. Level 3 and Level
4 UTP cable generally fits these criteria.
29
Appendix C
Technical Support Fax Order
Name___________________________________________________________
Company ________________________________________________________
Address _________________________________________________________
City ____________________ State/Province ____________________________
Zip/Postal Code _______________ Country ____________________________
Phone ___________________________ Fax ____________________________
Incident Summary
Model number of Allied Telesyn product I am using ______________________
Network software products I am using (e.g., network managers)____________
_______________________________________________________________
Brief summary of problem __________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Conditions (List the steps that led up to the problem.) ____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Detailed description (Please use separate sheet)
Technical Support Fax Numbers:
Asia
Singapore, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea,
Hong Kong, Philippines, China, India
(+65)-383-2079
France
France, Belgium, Luxembourg, Holland, Italy, Spain, Australia,
New Zealand, Greece, Middle East, Africa, South America
(+33)-1-69-28-37-49
Germany
Germany, Switzerland, Austria, Eastern Europe
(+49)-30-435-70-650
North America
United States, Canada, Mexico
(206)-481-3790
United Kingdom
United Kingdom, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland
(+44)-1-865-390-002
31
Appendix D
CentreCOM AT-MR118FT and AT-MR128FT
Manual Feedback
Please tell us what additional information you would like to see discussed in the
manual. If there are topics you would like information on that were not covered in
the manual, please photocopy this page, answer the questions and fax or mail this
form back to Allied Telesyn. The mailing address and fax number are at the bottom
of the page. Your comments are valuable when we plan future revisions of the
manual.
I found the following the most valuable _______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
I would like the following more developed _____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
I would find the manual more useful if ________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Please fax or mail your feedback. Fax to 1-206-481-3790. Or mail to:
Allied Telesyn Technical Publications Department
19015 North Creek Parkway Suite 200
Bothell, WA 98011 USA
33
Index
A
adapters
harmonica 27
Telco 50-pin/RJ45 27
American Wire Gauge (AWG) 5
Application Specific Integrated
Circuit (ASIC) 1
Attachment Unit Interface (AUI) 8
AUI 9, 22, 25
AUI drop specification 22
automatic segmentation 7
B
baseband coaxial system 25
bit rate 25
bit time 26
C
cabling 1, 3, 6
10BASE2 23
10BASE5 8
10BASE-FL 5, 6
cross-over cable 9
fiber optic (10BASE-FL) 1
Fiber Optic Inter-Repeater Link
(FOIRL) 1
FOIRL 5, 6
straight-through 9
UTP (10BASE-T) 5
UTP-to-fiber optic 3
carrier sense 26
coax segment 26
coaxial cable 26
coaxial cable segment 26
collision 26
collision presence 26
compatibility interface 26
compliance
four repeater rule 2
IEEE 802.3 6
IEEE 802.3 specification 1, 5
connector types 1, 3, 6
RJ45 3, 5
connectors
50-pin AMP 25
50-pin Telco 25
BNC 25
DIX 27
D-sub 26
N-series 28
RJ45 25, 29
SMA 1, 3, 6
ST 1, 3, 6
cross-over UTP wiring 26, 28
CSMA/CD 26
D
Data Terminal Equipment (DTE) 5
DCE 26
department concentrator 27
dimensions
AT-MR118FT 2
AT-MR128FT 2
DTE 22, 26
35
Index
E
Ethernet 1, 5, 7, 22
F
fiber optic 2, 5, 6, 9
duplex cable 6
H
harmonica adapter 27
heartbeat 27
house wiring 27
hub 27
hub/repeater 27
I
impedance 5, 27
indicators
Collision 1
Link 1
On Line 1
Power 1, 3
Receive 1
Transmit 1
J
jabber 27
jam 27
jitter 27
L
link segment 27
link test 28
M
management agent
management agent 28
MAU 23, 28
MDI 7, 28
MDI-X 7, 9
Media Access Unit (MAU) 2
Media Dependent Interface (MDI) 9
Media Dependent Interface–crossover (MDI-X) 9
36
P
Packet Retiming Controller (PRC) 2
patch panel 28
PLS 28
PMA 28
polarity correction 28
power requirements 3
external power supply 1, 2, 3
internal power supply 1, 3
PRC 3
propagation delay 29
punch-down block 29
R
receiving
receiving pin (RD) 9
repeater 27, 29
full-repeater/half-repeater switch 2
setting up 8
repeater, full
full-repeater mode 2, 9
repeater, half
half-repeater mode 2, 9
S
SQE 27, 29
SQE Test 29
straight-through UTP wiring 27
Surface Mount Technology (SMT) 1
switches 9
cross-over 7, 9
full-repeater 7, 9
half-repeater 7, 9
straight-through 7, 9
T
transmitting
transmitting pin (TD) 9
Index
U
UTP 2, 3, 8, 9, 29
Unshielded Twisted Pair (UTP) 1
W
wiring 1, 3, 5, 6, 8, 9, 23
10BASE2 25
10BASE5 25
10BASE-T 25
AUI drop, specification 22
branch cable 25
CheaperNet 25
cross-over UTP 26, 28
drop cable 25
fiber optic 1, 9
house wiring 27
hub to MAU UTP 27
MAU to MAU UTP 26, 28
patch panel 28
straight-through UTP 27
thick Ethernet 25, 29
thinnet 25, 29
trunk cable 29
UTP 25
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages