DeWalt D28710 Technical data

DeWalt D28710 Technical data
www.
.eu
D28710
1
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
15
English (original instructions)
26
Español (traducido de las instrucciones originales)
35
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
45
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
55
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
65
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
75
Português (traduzido das instruções originais)
84
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
94
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
103
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
112
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
122
Copyright DEWALT
2
b
Figure 1
c
a
u
d
q
p
o
e
f
n
m
e
f
l
g
h
i
j
k
q
r
t
s
1
o
Figure 2
v
n
y
x
aa
w
z
k
Figure 3A
Figure 3B
m
cc
bb
ee
dd
h
2
l
Figure 3C
Figure 3D
k
h
hh
gg
ff
Figure 4
Figure 5
c
kk
ii
h
hh
jj
3
Figure 6
4
Figure 7
DANSK
KAP-GERINGSSAV D28710
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tekniske data
Spænding
Type
Motoreffekt
Omdrejningstal ubelastet
Min. periferihastighedsskæreskive
Skivens diameter
Skivens huldiameter
Skivens tykkelse
Skæreskivetype
V
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28710
230
1
2200
3800
80
355
25,4
3,1
lige,
ikke indskåret
Gennemskæringskapacitet ved 90°
cirkulær
mm
firkantet
mm
rektangulær
mm
vinklet
mm
Gennemskæringskapacitet ved 45°
cirkulær
mm
firkantet
mm
rektangulær
mm
vinkelformet
mm
Vægt
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
3,3
1,5
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
D28710
115V
92,7
3,0
105,7
3,0
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 61029:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s²
Usikkerhed K =
m/s²
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
D28710
230V
92,3
3,0
105,3
3,0
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
1,8
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 61029
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
5
DANSK
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
D28710
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 61029.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/
EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på følgende
adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2011
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent.
Rodede områder og bænke kan forvolde ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke
værktøjet på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet,
hvor der er risiko for, at der kan opstå brand
eller forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børn borte
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i
nærheden af arbejdsområdet eller røre ved
værktøjet eller netkablet.
6
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Brug hårnet, hvis
du har langt hår. Brug passende handsker og
skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigtseller støvmaske, når brug af værktøjet kan
danne støv eller flyvende partikler. Bær også et
varmebestandigt forklæde, hvis disse partikler er
meget varme. Brug altid høreværn. Bær altid en
beskyttelseshjelm.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks.
rør, radiatorer, komfurer og køleskabe). Når man
bruger værktøjet under ekstreme forhold (f. eks.
høj fugtighed, når der dannes metalspåner osv.)
kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at
indsætte en isolerende transformer eller en (FI)
fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft. Brug
ikke værktøjet, når du er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte
støvudsugnings- og støvopsamlingsudstyret,
skal man sørge for, at disse er tilsluttet og bruges
korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er
fjernet fra værktøjet, inden det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og
udskiftes, hvis det er skadet. Når man bruger
værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs
brug og mærkede til dette.
13 Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse
af de formål, som dette værktøj er beregnet til.
Tving ikke små maskiner eller tilbehør til at udføre
et arbejde, som kræver en kraftig maskine.
DANSK
14
15
16
17
18
19
Maskinen gør arbejdet bedre og mere sikkert ved
den hastighed, som den er beregnet til. Værktøjet
må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med dette
værktøj end de, der anbefales i dette manual,
kan medføre risiko for personskader.
Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet
for beskadigelser, før det tages i brug. Check
de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader
på skærme og kontakter samt alt andet, der
kan påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at
værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det
arbejde, det er beregnet til. Værktøjet må ikke
benyttes, hvis én af delene er beskadiget eller
defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan
tændes og slukkes ved afbryderen. Alle skadede
eller defekte dele skal repareres eller udskiftes på
et autoriseret DEWALT-værksted. Forsøg aldrig
selv at reparere værktøjet.
Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det. Afbryd altid værktøjet, når det ikke
er i brug, og før du udskifter nogen som helst
værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr,
og før der foretages service.
Undgå utilsigtet start af værktøjet
Man må ikke bære værktøjet med en finger på
afbryderen. Sørg for, at værktøjet er slukket, når
ledningen tilsluttes strømmen.
Ledningen må ikke misbruges
Bær aldrig værktøjet i ledningen. Træk aldrig i
ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme, olie
og skarpe kanter.
Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand,
for at det kan fungere bedst og sikrest. Følg
vejledningerne for vedligeholdelse og udskiftning
af tilbehør. Hold alle håndtag og kontakter tørre,
rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Få dit værktøj repareret
på et autoriseret DEWALT-værksted. Reparationer
må kun foretages af dertil kvalificerede personer,
som bruger originale reservedele. I modsat fald
kan der opstå betydelig fare for brugeren.
Ekstra specielle sikkerhedsinstruktioner for
kap-geringssave
• Man skal altid bære almindelige arbejdshandsker,
når man arbejder med dette værktøj.
• Hold hænderne fri af skæreskiven. Skær aldrig
i arbejdsemner, som kræver manuel håndtering
tættere på end 15 cm fra den roterende
skæreskive.
• Man må ikke skære arbejdsemner med en
tykkelse på mindre end 1,2 mm ved brug af
den skæreskive, der leveres sammen med dette
værktøj.
• Man må ikke betjene dette værktøj, uden
beskyttelseselementerne korrekt placeret.
• Man må ikke betjene værktøjet, uden at spænde
arbejdsemnet sikkert fast. Dertil benyttes
materialeklemmerne.
• Man må aldrig berøre skivens bageste del.
• Værktøjet skal altid placeres på en flad, stabil og
vedligeholdt overflade fri for løse materialer som
f.eks. spåner og lignende.
• Før brug inspicér skæreskiven for revner eller
brister. Kassér skæreskiven hvis en revne eller
brist er tydelig, eller hvis den på anden made er
defekt.
• Sørg for, at skæreskiven ikke berører arbejdsemnet,
før værktøjet er tændt.
• Under brug skal man undgå at skæreskiven
springer tilbage, eller at den udsættes for hård
behandling. Skulle dette ske, skal man stoppe
værktøjet og efterse skæreskiven.
• Brug ikke værktøjet, mens du står i skæreskivens
sigtelinje. Hold andre personer væk fra
arbejdsområdet.
• Vær opmærksom på spånerne og det materiale,
du skærer i. De kan være skarpe og varme. Før
håndtering af disse materialer, skal man lade dem
afkøle.
• Gnistafbøjningen bliver varm under brug.
Undgå at berøre eller justere gnistafbøjningen
umiddelbart efter arbejdets ophør.
7
DANSK
• Sluk for værktøjet og vent, til skæreskiven står
stille, før du fjerner arbejdsemnet eller ændrer
indstillingerne.
• Forsøg aldrig efter slukning af maskinen at
stoppe klingen ved at trykke mod siden af den.
• Brug ikke skærevæsker. Disse væsker kan blive
antændt eller forårsage elektrisk stød.
• Kontrollér, at arbejdsemnet er forsvarligt
understøttet.
• Brug kun de skiver, der anbefales af fabrikanten.
Brug aldrig runde savklinger eller andre typer af
tandede klinger.
• Skæreskivens højeste tilladte hastighed skal altid
svare til eller være større end den ubelastede
hastighed for værktøjet, der er angivet på
navnepladen.
• Anvend ikke cirkulære savklinger eller andre
savklingetænder sammen med dette værktøj.
Det kan resultere i alvorlig personskade.
• Brug ikke skæreskiver, der ikke har de mål, der er
opgivet i de tekniske data.
• Kontrollér at slibeskæreskiven sidder korrekt og
er spændt før brug.
• Læs driftsinstruktionerne leveret af
hjulproducenten.
• Lad værktøjet køre uden belastning i en sikker
position i mindst 30 sekunder. Hvis der er
tydelige vibrationer, eller hvis der forekommer
defekter, skal værktøjet standses, og årsagen
skal findes.
• Brug ikke skæreskiver til sideslibning.
• Man må ikke skære i beton, mursten, fliser eller
keramiske materialer.
• Skær ikke i træ, plastik eller syntetiske materialer.
• Man må ikke skære i støbejernsmaterialer.
• Man må aldrig skære i magnesium materialer.
• Man må ikke skære i elektrisk levende materialer.
• Man skal benytte dette værktøj i godt ventilerede
områder. Det må ikke benyttes i nærheden af
antændelige væsker, gasser eller støv. Gnister
eller varme spåner, der dannes ved skæring eller
udsendes fra gnistdannende motorbørster, kan
antænde brændbare materialer.
• Rens jævnligt ventilationshullerne ved arbejde i
støvede omgivelser. Hvis det bliver nødvendigt at
rense hullerne, skal du slukke for værktøjet først.
• Opbevar altid skæreskiverne tørt og godt
beskyttet og uden for børns rækkevidde.
8
• Fejl i maskinen inklusive beskyttelsesskærme
eller skæreskiver skal rapporteres, så snart de
opdages.
• Anvend kun skiver til kapsav
med en maks. tykkelse på 3,1 mm
og med en maks. diameter på
355 mm.
• Advarsel! Bruget af dette værktøj kan danne
støv, som indeholder kemiske stoffer, som
kan være kræftfremkaldende, medføre
fødselsdefekter eller andre reproduktive skader.
Brug passende beskyttelse af luftvejene.
• Fastgør altid arbejdsemnet godt før skæring
startes. Arbejdsemner, der er længere end 1,0 m
skal understøttes af et velegnet ekstra bord, buk
eller rullebord.
• Vær opmærksom på at hjulet fortsætter med at
dreje, efter der er slukket for maskinen.
• For at undgå tab af kontrol fastgør altid maskinen
til en bænk ved hjælp af klemmeskruer eller bolte
med en tilstrækkelig længde og styrke.
Følgende faktorer har indflydelse på støjudviklingen:
– det materiale der skal skæres
– skæreskivetypen
– den vægt der lægges på skiven
ADVARSEL: Anvend høreværn.
Yderligere risici
• Følgende risici er nært forbundet med brugen af
disse maskiner:
– personskade ved berøring af bevægelige dele.
– personskade forårsaget af driftsforstyrrelse af
savklingen.
• Følgende risici forekommer oftest:
– i driftsområdet
– inden for rækkevidde af kørende maskindele
• Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes
i anvendelse, kan der ikke undgås at være
yderligere risici.
Disse er:
– Nedsat hørelse.
– Risiko for ulykker forårsaget af de udækkede
dele af savklingen.
– Risiko for personskade, når klingen udskiftes.
– Risiko for at klemme fingrene, når skærmene
åbnes.
DANSK
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
k. 8 mm sekskantnøgle
l. Håndtag
m. Skruetvingegreb til materiale
Læs brugsvejledningen før brug.
n. Skæreskive
o. Beskyttelsesskærm
Bær høreværn.
p. Spindellås
q. Låsekrog
Brug øjeværn.
r. Gnistudkaster
s. Gnistudkasterskrue
t. Låsekæde
Borediameter.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (u), der også inkluderer produktionsåret, er
tryk på huset.
Eksempel:
2012 XX XX
Produktionsår
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Kap-geringssav
1 Sekskantnøgle
1 Brugervejledning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Låsehul
c. Driftshåndtag
u. Datokode
TILTÆNKT BRUG
Din D28710 kap-geringssav er designet til skæring af
forskellige former for stålmaterialer.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
D28710 kap-geringssaven er en professionel
værktøjsmaskine.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér
altid, at strømforsyningen svarer til spændingen på
mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 61029, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås gennem
DEWALT’s serviceorganisation.
d. Bærehåndtag
Anvendelse af forlængerkabel
e. Dybdestopbolt
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
f. Låsemøtrik
g. Sokkel
h. Anslag
i. Skruetvinge til materiale
j. Skærebord
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
9
DANSK
Tilslutning til lysnettet
Strømforsyningen til denne maskine skal være
forsynet med en 16 A sikring med tidsforsinkelse.
Spændingsfald
Strømafbrydelser medfører korte spændingsfald.
Under forhold, hvor strømforsynings forholdene ikke
er de mest ideelle, kan andet udstyr blive påvirket.
Hvis systemimpedansen er lavere end 0,11 ø,
vil forstyrrelser højst sandsynligt ikke forekomme.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden slukkes,
og strømforsyningen til maskinen
afbrydes før montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller ændring
af konfiguration eller ved udførelse af
reparationer. Sørg for, at udløserkontakten
er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Demontering og montering af en
skæreskive (fig. 1, 2)
• Med armen i hvileposition, brug kanten (v) til at
skubbe beskyttelsesskærmen (o) tilbage. Efterlad
beskyttelsesskærmen tilbagetrukket (fig. 2).
• Tryk på og hold spindellåsen nede (fig. 1).
• Drej skæreskiven (n) indtil den låser.
• Fjern ved brug af sekskantnøglen (k) bolten (w)
ved at dreje den mod uret og fjern derefter den
flade spændeskive (x) og holdeflangen (y) (fig. 2).
• Kontrollér at afstandsskive (z) er på plads imod
flangen (aa).
• Udskift skæreskiven (n). Kontrollér at den nye
skive er placeret på afstandsskiven (z) i den
korrekte rotationsretning.
• Fastgør klingen med holdeflangen (y), den flade
spændeskive (x) og bolten bolt (w).
• Flyt beskyttelsesskærmen tilbage og udløs
spindellås (p).
• Justér om nødvendigt skæredybden.
Justér skæredybden (fig. 1)
Skæredybden kan justeres, så den modsvarer
sliddet på skæreskiven.
• Foretag en prøvekørsel med værktøjet slukket,
og kontrollér spillerummet.
10
• Indstil på følgende måde:
• Løsn låsemøtrikken (f) et par omgange.
• Drej dybdestopbolten (e) ind eller ud for at opnå
den ønskede skæredybde.
• Spænd låsemøtrikken (f).
ADVARSEL: Justér altid dybdestoppet
på den oprindelige position, når du
udskifter skæreskiven.
Klem arbejdsemnet på plads (fig. 1, 3)
Værktøjet er udstyret med en materialeklemme (i)
(fig. 1).
• Træk grebet (m) imod håndtaget (l) (fig. 3A).
• Skub skruetvingeakslen (bb) fremad, indtil kæbe
(cc) næsten rører ved arbejdsemnet.
• Tryk grebet (m) imod kæben (cc), indtil det falder i
hak med skruetvingeakslen (bb).
• Drej håndtaget (l) med uret og klem arbejdsemnet
sikkert.
• Du udløser arbejdsemnet ved at dreje håndtag (I)
mod uret.
ADVARSEL:
• Du øger skærekapaciteten ved at
anbringe en afstandsblok (dd) under
arbejdsemnet (ee). Afstandsblokken
skal være lidt smallere end arbejdsemnet
(fig. 3B).
• Understøt lange arbejdsemner ved hjælp
af et stykke træ (ff) (fig. 3C). Klem ikke
afskæringsenden (gg).
Hurtig fremføringsfunktion (fig. 3A)
Skruetvingen har en hurtig fremføringsfunktion.
• Du udløser skruetvingen ved at dreje håndtag
(l) en eller to gange omdrejninger mod uret og
trække grebet (m) imod håndtaget (l).
Indstilling af klemmepositionen (fig. 3D)
Klemmepositionen kan indstilles, således at den
passer til skæreskiven.
• Fjern anslagsboltene (hh) ved brug af
sekskantnøglen (k).
• Bevæg anslaget (h) som påkrævet.
• Genanbring anslagsboltene (hh), og spænd dem
for at låse anslaget (h).
DANSK
Indstilling af skærevinklen (fig. 4)
Værktøjet kan benyttes til gering op til 45°.
• Løsn anslagsboltene (hh) for at frigøre anslaget (h).
• Indstil anslaget (h) i den ønskede vinkel. Vinklen
kan aflæses på skalaen (ii).
• Spænd anslagsboltene (hh) for at låse
anslaget (h).
Eftersyn og justering af geringsskalaen (fig. 1, 4)
• Løsn anslagsboltene (hh) for at frigøre anslaget
(h) (fig. 4).
• Træk armen ned dog lås den I denne position
ved hjælp af låsekæden (t) (fig. 1).
• Anbring en vinkel (jj) imod anslaget (h) og
skæreskivens venstre side, hvorved en perfekt
vinkel på 90° opnås (fig. 4). Check, at 0° mærket
på skalaen (ii) flugter med markeringen på bordet
(kk).
• Spænd anslagsboltene (hh) for at låse anslaget (h).
• Udløs låsekæden (t) og sæt armen tilbage i dens
øverste hvileposition (fig. 1).
Justering af gnistafbøjningen (fig. 1)
• Løsn skruen (s).
• Indstil gnistafbøjningselementet (r) som ønsket.
• Spænd skruen (s).
Montering (fig. 6, 7)
FORSIGTIG: Værktøjet skal hvile på
en stabil, lige og skridsikker overflade
for at hindre uventet bevægelse under
betjening.
FREMGANGSMÅDE VED PERMANENT MONTERING
• Bor to huller 8 mm (5/16") gennem
arbejdsoverfladen (fig. 6).
• Monter 1/4-20 skruer gennem hullerne i basen
og gennem hullerne i arbejdsfladen. En passende
skruelængde er arbejdsfladens tykkelse plus
102 mm (4").
• Spænd begge skruer godt
MONTERING I RAMME
• Skær to træplader i cirka-målene
508 x 50,8xx 101,6 mm (20" længde x
2" højde x 4" bredde).
• Placer kapsaven på det ønskede arbejdssted.
• Placer træpladerne tæt langs siderne og søm
dem fast til arbejdsfladen (fig. 7).
Før værktøjet tages i brug
• Installér den korrekte skæreskive. Brug ikke
meget slidte skiver. Værktøjets maksimale
omdrejningshastighed må ikke overgå
skæreskivens omdrejningshastighed.
• Man skal sikre sig, at skiven drejer i den retning,
som pilene på tilbehøret og på værktøjet angiver.
• Spænd arbejdsemnet fast.
• Gnistafbøjningselementet skal altid indstilles korrekt.
BETJENING
Brugervejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid
sikkerhedsinstruktionerne og
gældende foreskrifter.
• Pres ikke for meget på værktøjet.
• Undgå overbelastning. Skulle
værktøjet blive overophedet, skal det
køre ubelastet i nogle minutter.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/monteres
tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt håndposition (fig. 5)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
driftshåndtaget (c) og lade den anden hånd styre
arbejdsemnet.
Skæring (fig. 1)
• Anbring det materiale, der skal skæres,
imod anslaget (h), og fasthold det med
materialeklemmen (i).
• Slå værktøjet til og træk driftshåndtaget ned (c)
for at skære arbejdsemnet. Lad motoren opnå
fuld hastighed før start på skæring.
• Lad skiven skære frit. Brug ikke kræfter.
• Efter skæring skal man slukke værktøjet og
skubbe armen tilbage til dens øvre hvileposition.
11
DANSK
Starte og stoppe (fig. 1)
Afbryderen (a) befinder sig på aktiveringshåndtaget (c).
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen (a).
• Hold afbryderen nedtrykket når der skæres.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
ADVARSEL: Værktøjet må hverken
tændes eller slukkes, når det er under
belastning.
ADVARSEL: Man må ikke skære i
magnesium.
Transport (fig. 1)
Værktøjet er udstyret med en låsekæde (t), der låser
værktøjet i lukkeposition for transport.
• Sænk beskyttelsesskærmen (o) på skærebordet
(j) og fastgør værktøjet i denne position ved at
fastgøre kæden (t) over låsekrogen (q).
• Transportér værktøjet ved hjælp af
bærehåndtaget (d).
• Du udløser værktøjet ved at trykke let på
driftshåndtag (c) og udløse kæden.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden slukkes,
og strømforsyningen til maskinen
skal afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller
ved udførelse af reparationer. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
12
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler
eller andre kraftige kemikalier til at rengøre
værktøjets ikke-metalliske dele. Disse
kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der
kun er fugtet med vand og mild sæbe.
Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
DANSK
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
13
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
14
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
TRENNSCHLEIFER D28710
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT
zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller
professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Min. Umfangsgeschwindigkeit
der Trennscheibe
Scheibendurchmesser
Scheibenbohrung
Scheibenkörperstärke
rennscheibentyp
Schnittkapazität bei 90°
rund
quadratisch
rechteckig
schräg
Schnittkapazität bei 45°
rund
quadratisch
rechteckig
schräg
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
D28710
230
1
2.200
3.800
VDC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
80
355
25,4
3,1
gerade,
nicht verjüngt
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
dB(A)
D28710
230V
92,3
D28710
115V
92,7
dB(A)
dB(A)
3,0
105,3
3,0
105,7
dB(A)
3,0
3,0
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 61029:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s²
Messungenauigkeit K = m/s²
3,3
1,5
1,8
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 61029 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad über
die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte
auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
15
DEUTSCH
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D28710
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische
Daten beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 61029.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter
der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der
Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
01.01.2011
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor
Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
16
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu
Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in einer feuchten
oder nassen Umgebung. Sorgen Sie für eine gute
Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux).
Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Orten, wo
Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z.B. in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom
Arbeitsbereich fern und sorgen Sie dafür, daß Sie
das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck,
da diese von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden können. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine
Atemschutzmaske, falls die Arbeiten Staub oder
Späne erzeugen können. Falls diese Teilchen heiß
sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige
Schürze tragen. Tragen Sie stets einen
Gehörschutz. Tragen Sie stets einen Schutzhelm.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit
geerdeten Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern,
Herden und Kühlschränken. Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die
elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)
Schutzschalters erhöht werden.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
DEUTSCH
8 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen
Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Werkzeuges mit beiden
Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur
Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder
zum Sammeln von Staub an das Werkzeug
angeschlossen werden können, vergewissern
Sie sich, daß diese angeschlossen sind und
ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das
Verlängerungskabel und tauschen Sie es aus,
falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät
im Freien verwenden, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die sich für den Einsatz im
Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet
sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte
und Zubehörteile oder die Ausführung von
Arbeiten mit diesem Werkzeug, die nicht
der bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel
vor der Arbeit auf Beschädigungen. Überprüfen
Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert
sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine
Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt
15
16
17
18
19
20
sind, und ob irgendwelche andere Schäden
den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges
beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie
sich, daß das Werkzeug ordnungsgemäß
funktionieren wird. Benutzen Sie das Werkzeug
nicht, wenn irgendein Teil defekt ist. Verwenden
Sie das Werkzeug nicht, wenn der Ein-/AusSchalter nicht funktioniert. Lassen Sie defekte
Teile immer von einer unserer autorisieren
DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen.
Versuchen Sie nie, das Werkzeug selber zu
reparieren.
Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie,
bis das Werkzeug vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn
Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie
irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder
Geräteteile auswechseln und bevor Sie
irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes
Einschalten!
Tragen Sie das Werkzeug nicht mit dem Finger
am Schalter. Vergewissern Sie sich, daß das
Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung anschließen.
Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Tragen Sie das Werkzeug niemals an seiner
Leitung. Benutzen Sie das Kabel nicht, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche
Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie
Reparaturen nur von einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen
sind nur von autorisierten Fachkräften und mit
17
DEUTSCH
Original-Ersatzteilen vorzunehmen; andernfalls
kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Trennschleifer
• Tragen Sie beim Betrieb dieses Werkzeugs stets
Arbeitshandschuhe.
• Halten Sie die Hände von der Trennscheibe fern.
Schneiden Sie niemals Werkstücke, die einen
Handeingriff erforderlich machen, der näher als
15 cm von der sich drehenden Trennscheibe
stattfindet.
• Schneiden Sie keine Werkstücke mit einer
Stärke unter 1,2 mm, wenn Sie die mit diesem
Werkzeug mitgelieferte Trennscheibe verwenden.
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, ohne
daß alle Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß
montiert sind.
• Nehmen Sie keine Schnitte ohne Führung vor.
Verwenden Sie den Schraubstock, um das
Werkstück fest einzuspannen.
• Reichen Sie nie um die Trennscheibe herum.
• Stellen Sie das Werkzeug auf einer ebenen
und stabilen Fläche auf. Die Fläche sollte
in einwandfreiem Zustand und frei von
Fremdkörpern wie Abfallholz und Spänen sein.
• Überprüfern Sie vor Inbetriebnahme
desTrennschleifers die Trennscheibe auf
Risseoder Defekte. Bei offensichtlichen Rissen
oder allen anderen Arten von Defekten die
Trennscheibe entsorgen.
• Stellen Sie sicher, daß die Trennscheibe das
Werkstück nicht berührt, bevor das Werkzeug
eingeschaltet ist.
• Vermeiden Sie während des Betriebs ein
Stoßen oder eine unsanfte Behandlung der
Trennscheibe. Falls dies doch geschehen sollte,
schalten Sie das Werkzeug aus und überprüfen
Sie die Trennscheibe.
• Benutzen Sie das Werkzeug nicht, während Sie
sich in einer Linie zur Trennscheibe befinden.
Halten Sie andere Personen vom Arbeitsbereich
fern.
• Seien Sie vorsichtig mit Spänen und dem
Werkstückmaterial: diese können heiß und scharf
sein. Lassen Sie Abfallstücke abkühlen, bevor Sie
sie anfassen.
18
• Der Funkenableiter wird beim Gebrauch heiß.
Vermeiden Sie, den Funkenableiter direkt nach
dem Betrieb zu berühren oder einzustellen.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und warten Sie,
bis die Trennscheibe zum Stillstand gekommen
ist, bevor Sie das Werkstück bewegen oder die
Einstellungen ändern.
• Nach dem Ausschalten darf die Trennscheibe
niemals durch seitliches Gegendrücken
abgebremst werden.
• Verwenden Sie kein Schneidemedium. Diese
Flüssigkeiten können sich entzünden oder einen
Stromschlag verursachen.
• Stellen Sie sicher, daß das Werkstück sicher
gestützt wird.
• Verwenden Sie nur die vom Hersteller
empfohlenen Trennscheiben. Verwenden Sie
niemals Sägeblätter für Kreissägen oder andere
Sägeblatttypen mit Zähnen.
• Die maximal zulässige Drehzahl der Trennscheibe
muß der auf dem Typenschild des Werkzeugs
angegebenen Leerlaufdrehzahl entsprechen oder
diese überschreiten.
• Verwenden Sie mit diesem Werkzeug keine
Trennscheiben für Kreissägen oder andere
gezahnte Trennscheiben. Dies könnte zu
schweren Verletzungen führen.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben, die nicht
mit den in den technischen Daten angegebenen
Abmessungen übereinstimmen.
• Stellen Sie vor Inbetriebnahme den richtigen und
festen Sitz der Trennscheibe sicher.
• Lesen Sie die Betriebsanweisungen des
Schleifscheibenherstellers.
• Lassen Sie das Werkzeug mindestens 30 Sekunden
lang in einer sicheren Lage im Leerlauf laufen.
Falls stärkere Vibrationen festgestellt werden
oder andere Schäden eintreten, schalten Sie das
Werkzeug ab und finden Sie die Ursache heraus.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben für seitliches
Schleifen.
• Schneiden Sie weder Beton, Ziegelstein, Fliesen,
noch Keramik.
• Schneiden Sie kein Holz, Kunststoff oder
synthetische Materialien.
• Schneiden Sie kein Gußeisen.
• Schneiden Sie nie Magnesium.
• Schneiden Sie keine stromführenden Werkstücke.
DEUTSCH
• Verwenden Sie das Werkzeug nur in einem gut
belüfteten Raum. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten,
Gasen oder Staub. Funken oder heiße Späne
könnten explosive Stoffe entzünden.
• Wird unter staubigen Bedingungen gearbeitet,
reinigen Sie regelmäßig die Belüftungsschlitze.
Wird es nötig, die Schlitze zu reinigen, denken
Sie daran, das Werkzeug zunächst vom Netz zu
trennen.
• Bewahren Sie Trennscheiben stets gut geschützt
und an einem trockenen Ort außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
• Melden Sie Fehler an der Maschine, auch solche
an Schutzvorrichtungen und Trennscheiben,
sobald Sie diese feststellen.
• Verwenden Sie nur
Kappsägeblätter mit einer
maximalen Stärke von 3,1 mm
und einem maximalen
Durchmesser von 355 mm.
• Warnung! Bei der Verwendung dieses
Werkzeugs kann Staub anfallen, der chemische
Stoffe enthält, die zu Krebs, Geburtsfehlern oder
anderen Erbschäden führen können. Verwenden
Sie einen geeigneten Atemschutz.
• Überprüfen Sie immer, ob das Werkstück
ausreichend abgestützt ist. Werkstücke, die
länger als 1,0 m sind, müssen durch einen
geeigneten Tisch, Bock oder Rolltisch gestützt
werden.
• Denken Sie daran, dass die Trennscheibe nach
dem Abschalten des Geräts noch ausläuft.
• Befestigen Sie das Gerät immer mit
Schraubklemmen oder ausreichend langen und
starken Schrauben an einer Werkbank, damit Sie
nicht die Kontrolle über das Gerät verlieren.
Folgende Faktoren haben einen Einfluß auf die
Lärmentwicklung:
– das zu schneidende Material
– der Trennscheibentyp
– die Kraftausübung
Restrisiken
• Die folgenden Gefahren sind für diese Art von
Maschinen typisch:
– Verletzungen aufgrund einer Berührung der
beweglichen Teile
– Verletzungen aufgrund einer Störung der
Trennscheibe
• Diese Gefahren sind am höchsten:
– innerhalb des Arbeitsbereichs
– innerhalb des Bewegungsbereichs der
Maschinenteile
• Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Schädigung des Gehörs
– Unfallgefahr durch die nicht abgedeckten Teile
des Trennscheibe
– Verletzungsgefahr beim Wechseln der
Trennscheibe
– Quetschgefahr für Finger beim Öffnen der
Schutzvorrichtungen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Scheibendurchmesser
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (u), der auch das Herstelljahr enthält,
ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2012 XX XX
Herstelljahr
WARNUNG: Tragen Sie einen geeigneten
Gehörschutz.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Trennschleifer
1 Innensechskantschlüssel
19
DEUTSCH
1 Bedienungsanleitung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Loch für Vorhängeschloss
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung
des Geräts beaufsichtigt werden. Lassen Sie
nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein
gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild
entspricht.
c. Bediengriff
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 61029
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
d. Tragegriff
e. Schraube für Tiefenanschlag
f. Verriegelungsbolzen
g. Unterbau
h. Anschlag
i. Schraubstock
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
j. Sägetisch
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
k. 8 mm Inbusschlüssel.
l. Griff
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
m. Schraubstockhebel
n. Trennscheibe
o. Schutzhaube
p. Spindelarretierung
q. Sperrhaken
r. Funkenschutzblech
s. Funkenschutzblechschraube
t. Sperrkette
u. Datumscode
BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Ihr Trennschleifer D28710 wurde zum Schneiden von
Stählen in unterschiedlichsten Formen konzipiert:
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Der Trennschleifer D28710 ist ein Elektrowerkzeug für
den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
20
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie
das Kabel vollständig ab.
Anschluß an das Stromnetz
Die für diese Maschine verwendete
Stromversorgung muß mit einer trägen 16-AmpereSicherung ausgestattet sein.
DEUTSCH
Spannungsabsenkungen
Einschaltvorgänge erzeugen kurzfristige
Spannungsabsenkungen. Bei ungünstigen
Netzbedingungen können Beeinträchtigungen
anderer Geräte auftreten.
Bei Netzimpedanzen kleiner als 0,11 ø sind keine
Störungen zu erwarten.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Ausbau und Installation der
Trennscheibe (Abb. 1, 2)
• Lassen Sie den Arm in der Ruheposition und
schieben Sie mit der Lippe (v) die Schutzhaube
(o) zurück. Lassen Sie die Schutzhaube in der
zurückgeschobenen Position (Abb. 2).
• Halten Sie die Spindelarretierung (p)
heruntergedrückt (Abb. 1).
• Drehen Sie die Trennscheibe (n), bis sie einrastet.
• Entfernen Sie mit Hilfe des
Innensechskantschlüssels (k) die Schraube
(w), indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn
drehen, und entfernen Sie dann die Flachscheibe
(x) und den Halteflansch (y)
(Abb. 2).
• Vergewissern Sie sich, dass der Abstandshalter
(z) gegen den Flansch (aa) anliegt.
• Tauschen Sie die Trennscheibe (n) aus. Stellen
Sie sicher, dass die neue Scheibe in der
korrekten Drehrichtung auf dem Abstandshalter
(z) liegt.
• Sichern Sie die Trennscheibe mit dem
Halteflansch (y), der Flachscheibe (x) und der
Schraube (w).
• Bringen Sie die Schutzhaube wieder nach unten
und lösen Sie die Spindelarretierung (p).
• Stellen Sie die Schnitttiefe nach Bedarf ein.
Einstellen der Schnittiefe (Abb. 1)
Die Schnittiefe kann so eingestellt werden, daß der
Verschleiß der Trennscheibe ausgeglichen wird.
• Machen Sie einen Versuch mit ausgeschaltetem
Werkzeug und prüfen Sie, ob Spiel vorhanden ist.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die Sicherungsmutter (f) einige
Umdrehungen.
• Drehen Sie die Tiefenanschlagschraube (e) herein
bzw. heraus, um die erforderliche Schnittiefe zu
erzielen.
• Ziehen Sie die Sicherungsmutter (f) an.
WARNUNG: Stellen Sie den
Tiefenanschlag stets auf seine
ursprüngliche Position ein, wenn die
Trennscheibe erneuert wird.
Festklemmen des Materials (Abb. 1, 3)
Das Werkzeug ist mit einem Schraubstock (i)
ausgestattet (Abb. 1).
• Ziehen Sie den Hebel (m) zum Griff (l) (Abb. 3A).
• Drücken Sie den Schaft des Schraubstocks
(bb) nach vorne, bis die Backe (cc) fast das
Werkstück berührt.
• Drücken Sie den Hebel (m) zur Backe (cc), bis er
im Schaft des Schraubstocks (bb) sitzt.
• Drehen Sie den Griff (l) im Uhrzeigersinn und
klemmen Sie das Werkstück gut fest.
• Zum Lösen des Werkstücks it der Griff (l) gegen
den Uhrzeigersinn zu drehen.
WARNUNG:
• Zur Erhöhung der Schnittkapazität
können Sie einen Abstandsblock (dd)
unter das Werkstück (ee) legen. Der
Abstandsblock muss etwas schmaler als
das Werkstück sein (Abb. 3B).
• Stützen Sie lange Werkstücke mit einem
Holzstück ab (ff) (Abb. 3C). Klemmen Sie
nicht das abzuschneidende Ende (gg)
fest.
Schnelllauffunktion (Abb. 3A)
Der Schraubstock ist mit einer
Schnelllauffunktionversehen.
• Zum Lösen des eingespanntenSchraubstocks
den Hebel (l) ein- biszweimal gegen den
Uhrzeigersinn drehen und den Hebel (m) zum
Griff (l) ziehen.
21
DEUTSCH
Einstellen der Einspannposition (Abb. 3D)
Die Einspannposition läßt sich auf die Trennscheibe
anpassen.
• Entfernen Sie die Anschlagschrauben (hh) mit
dem Innensechskantschlüssel (k).
• Bewegen Sie den Anschlag (h) in die gewünschte
Position.
• Bringen Sie die Anschlagschrauben (hh) wieder
an und ziehen Sie sie an, um den Anschlag (h) zu
sichern.
Einstellen des Schnittwinkels (Abb. 4)
Das Werkzeug kann für Gehrungsschnitte von bis zu
45° verwendet werden.
• Lösen Sie die Anschlagschrauben (hh), um den
Anschlag (h) zu lösen.
• Bewegen Sie den Anschlag (h) auf den
gewünschten Winkel. Der Winkel wird auf der
Skala (ii) angezeigt.
• Ziehen Sie die Anschlagschrauben (hh) an, um
den Anschlag (h) zu sichern.
Überprüfen und Einstellen der Gehrungsskala
(Abb. 1, 4)
• Lösen Sie die Anschlagschrauben (hh), um den
Anschlag (h) zu lösen (Abb. 4).
• Den Arm herunterziehen und in dieser Position
mit der Sperrkette (t) verriegeln (Abb. 1).
• Setzen Sie einen Winkel (jj) gegen den Anschlag
(h) und die linke Seite der Trennscheibe, um
einen Winkel von genau 90° einzustellen (Abb. 4).
Überprüfen Sie, ob die 0°-Markierung auf der
Skala (ii) mit der Markierung am Tisch (kk)
fluchtet.
• Ziehen Sie die Anschlagschrauben (hh) an, um
den Anschlag (h) zu sichern.
• Die Sperrkette (t) lösen und den Arm wieder in
seine obere Ruheposition bringen (Abb. 1).
Einstellen des Funkenableiters (Abb. 1)
• Lösen Sie die Schraube (s).
• Stellen Sie den Funkenableiter (r) nach Bedarf ein.
• Ziehen Sie die Schraube (s) an.
Montage (Abb. 6, 7)
VORSICHT: Das Werkzeug muss auf
einer stabilen, ebenen und rutschfesten
Fläche stehen, um plötzliche, rückartige
Bewegungen während des Betriebs zu
vermeiden.
22
VERFAHREN FÜR DIE PERMANENTE MONTAGE
• Bohren Sie zwei Löcher von 8 mm (5/16") durch
die Werkstückoberfläche (Abb. 6).
• Stecken Sie dann 1/4-20 Schrauben durch die
Löcher im Unterbau und in die Löcher
der Montagefläche. Die Länge der Schrauben
sollte in etwa der Dicke der Montagefläche zzgl.
102 mm betragen.
• Ziehen Sie beide Schrauben gut fest.
CRADLE-MONTAGE
• Schneiden Sie zwei Bretter à 508 x 50,8 x 101,6
mm zu.
• Stellen Sie den Trennschleifer im gewünschten
Arbeitsbereich auf.
• Platzieren Sie die Bretter entlang der Seiten
und nageln Sie diese auf der Arbeitsfläche fest
(abb. 7).
Vor dem Betrieb
• Bringen Sie die entsprechende Trennscheibe
an. Verwenden Sie keine stark abgenutzten
Trennscheiben. Die maximale Drehzahl des
Werkzeugs darf die der Trennscheibe nicht
überschreiten.
• Vergewissern Sie sich, daß sich die Trennscheibe
in der durch die Pfeile am Elektrowerkzeug und
am Zubehör angegebenen Richtung dreht.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Stellen Sie den Funkenableiter stets richtig ein.
BETRIEB
Gebrauchsanweisung
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Drücken Sie beim Arbeiten nur leicht
auf das Werkzeug.
• Vermeiden Sie Überlastungen. Sollte
sich das Elektrowerkzeug überhitzen,
so lassen Sie es einige Minuten lang
im Leerlauf laufen.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
DEUTSCH
Richtige Haltung der Hände (Abb. 5)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand
auf dem Bediengriff (c) und die andere führt das
Werkstück.
Durchführung eines Schnitts (Abb. 1)
• Halten Sie das zu schneidende Material gegen
den Anschlag (h) und sichern Sie es mit dem
Schraubstock (i).
• Schalten Sie das Werkzeug ein und ziehen
Sie den Bediengriff (c) nach unten, um das
Werkstück zu schneiden. Lassen Sie den
Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Lassen Sie die Trennscheibe frei schneiden.
Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.
• Nach dem Trennvorgang schalten Sie das
Werkzeug aus und lassen Sie den Arm in die
obere Ruhestellung zurückfahren.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Der Ein-/Ausschalter (a) befindet sich im
Bedienungsgriff (c).
• Drücken Sie zum Einschalten den
Ein-/Aus-Schalter (a)
• Halten Sie beim Trennen den Ein-/Ausschalter
gedrückt.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
WARNUNG: Schalten Sie das
Elektrowerkzeug nicht unter Belastung ein
oder aus.
WARNUNG: Schneiden Sie kein
Magnesium.
Transport der Maschine (Abb. 1)
Das Werkzeug ist mit einer Sperrkette (t)
ausgestattet, die das Werkzeug beim Transport in
geschlossener Position verriegelt.
• Senken Sie die Schutzhaube (o) auf den
Sägetisch (j) und sichern Sie das Werkzeug in
dieser Position, indem Sie die Kette (t) über dem
Sperrhaken (q) einhaken.
• Transportieren Sie das Werkzeug am
Tragegriff (d).
• Zum Freigeben des Werkzeugs drücken Sie
den Bedienhebel (c) etwas ein und lösen Sie die
Kette.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs und
seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
23
DEUTSCH
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DEWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen
zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues Produkt
kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im Internet
unter: www.2helpU.com.
24
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
25
ENGLISH
CHOPSAW D28710
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
D28710
230
115
1
2200
3800
V
V
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
1.8
1.5
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
80
355
25.4
3.1
straight,
non-recessed
Cross-cutting capacity at 90°
circular
mm
square
mm
rectangular
mm
angular
mm
Cross-cutting capacity at 45°
circular
mm
square
mm
rectangular
mm
angular
mm
Weight
kg
3.3
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 61029 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
Technical Data
Voltage
U.K. & Ireland
Type
Power input
No-load speed
Min. peripheral speed
cutting disc
Disc diameter
Disc bore
Disc body thickness
Type of cutting disc
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 61029:
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17.0
Fuses
U.K. & Ireland
230 V tools
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
26
dB(A)
D28710
230V
92.3
D28710
115V
92.7
dB(A)
dB(A)
3.0
105.3
3.0
105.7
dB(A)
3.0
3.0
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
ENGLISH
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
3
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
4
MACHINERY DIRECTIVE
D28710
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 61029.
5
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more information,
please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2011
Safety Instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country
to reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
6
7
8
9
10
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the
tool in damp or wet conditions. Keep the work
11
12
area well lit (250–300 Lux). Do not use the tool
where there is a risk of causing fire or explosion,
e.g. in the presence of flammable liquids and
gases.
Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come
near the work area or to touch the tool or the
mains cable.
Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these
can be caught in moving parts. Wear protective
hair covering to keep long hair out of the way.
When working outdoors, preferably wear suitable
gloves and non-slip footwear.
Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust
mask whenever the operations may produce
dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant
apron. Wear ear protection at all times. Wear a
safety helmet at all times.
Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators). When
using the tool under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.), electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure that
these are connected and properly used.
Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
Extension cables
Before use, inspect the extension cable and
replace if damaged. When using the tool
27
ENGLISH
13
14
15
16
17
18
19
28
outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended. Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains
cable for damage. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts,
damage to guards and switches and any other
conditions that may affect its operation. Ensure
that the tool will operate properly and perform
its intended function. Do not use the tool if any
part is damaged or defective. Do not use the tool
if the switch does not turn it on and off. Have
any damaged or defective parts replaced by an
authorised DEWALT repair agent. Never attempt
any repairs yourself.
Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before
changing any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
Avoid unintentional starting
Do not carry the tool with a finger on the switch.
Be sure that the tool is switched off before
plugging in.
Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord. Never pull the
cord to disconnect from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges.
Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place
and locked up securely, out of reach of children.
Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean
for better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry,
clean and free from oil and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant
safety regulations. Have your tool repaired by an
authorised DEWALT repair agent. Repairs should
only be carried out by qualified persons using
original spare parts; otherwise this may result in
considerable danger to the user.
Additional Safety Instructions for Chopsaws
• Always wear regular working gloves while
operating this tool.
• Keep hands away from the cutting disc. Never
cut workpieces that require manual action closer
than 15 cm from the rotating cutting disc.
• Do not cut workpieces less than 1.2 mm in
thickness when using the cutting disc supplied
with this tool.
• Do not operate this tool without guards in place.
• Do not perform any operation freehand. Use the
material clamp to clamp the workpiece securely.
• Never reach in the back of the cutting disc.
• Always position the tool on a flat, stable
surface that is well maintained and free of loose
materials, e.g. chips and cut-offs.
• Before using, inspect the cutting disc for cracks
or flaws. Discard the cutting disc if a crack or
flaw is evident or if it is otherwise defective.
• Make sure the cutting disc is not contacting the
workpiece before the tool is switched on.
• In operation, avoid bouncing the cutting disc or
giving it rough treatment. If this occurs, stop the
tool and inspect the cutting disc.
• Do not operate the tool while standing in line with
the cutting disc. Keep other persons away from
the work area.
• Be aware of cutting chips and the material being
cut. They may be sharp and hot. Allow cut off
parts to cool before handling.
• The spark deflector becomes hot during use.
Avoid touching or adjusting the spark deflector
immediately after operation.
• Switch off the tool and wait for the cutting disc to
stop before moving the workpiece or changing
the settings.
• After switching off, never attempt to stop the
cutting disc by pressing against the side of the
disc.
ENGLISH
• Do not use cutting fluids. These fluids could
ignite or cause electrical shock.
• Check that the workpiece is properly supported.
• Use the cutting discs recommended by the
manufacturer only.
• The max. allowable speed of the cutting disc must
always be equal to or greater than the no-load
speed of the tool specified on the nameplate.
• Do not use circular saw blades or any other
toothed blades with this tool. Serious injury may
result.
• Do not use cutting discs that do not conform to
the dimensions stated in the technical data.
• Ensure that the abrasive cutting disc is correctly
fitted and tightened before use.
• Read the operating instructions supplied by the
wheel manufacturer.
• Let the tool run at no-load in a safe position for
at least 30 seconds. If there is a considerable
vibration or if any other defect occurs, stop the
tool and check it to determine the cause.
• Do not use cutting discs for side grinding.
• Do not cut concrete, brick, tile or ceramic materials.
• Do not cut wood, plastic or synthetic materials.
• Do not cut cast-iron materials.
• Never cut magnesium materials.
• Do not cut electrically live material.
• Use this tool in a well-ventilated area. Do not
operate the tool near flammable liquids, gases or
dust. Sparks or hot chips from cutting or arcing
motor brushes may ignite combustible materials.
• Regularly clear the ventilation slots when working
in dusty conditions. If it should become necessary
to clean the slots, remember to unplug the tool
first.
• Always store cutting discs well-protected and in
a dry place, out of reach of children.
• Faults in the machine, including guards or cutting
discs, should be reported as soon as they are
discovered.
• Only use chop saw wheel of a
a max. thickness of 3.1 mm and
a max. diameter of 355 mm.
• Warning! Use of this tool
can generate dust containing
chemicals known to cause cancer, birth defects
or other reproductive harm.
Use appropriate respiratory protection.
• Always secure the workpiece properly before
cutting operation. Workpieces longer than 1.0 m
shall be supported by suitable additional table,
buck or roller table.
• Consider that the wheel continues to rotate after
the machine is switched off.
• To prevent loss of control always fix the machine
to a bench using screw-clamps or bolts of
sufficient length and strength.
The following factors are of influence to noise
production:
– the material to be cut.
– the type of the cutting disc.
– the feed force.
WARNING: Take appropriate measures
for the protection of hearing.
Residual Risks
• The following risks are inherent to the use of
these machines:
– Injuries caused by touching the rotating parts.
– Injuries caused by disruption of the cutting
disc.
• These risks are most evident:
– Within the range of operation.
– Within the range of the rotating machine parts.
• In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered
parts of the rotating cutting disc.
– Risk of injury when changing the disc.
– Risk of squeezing fingers when opening the
guards.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
29
ENGLISH
Bore diameter.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (u), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2012 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Chopsaw
1 Hex key
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power tool
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
a. On/off switch
b. Padlock hole
c. Operating handle
d. Carrying handle
INTENDED USE
Your D28710 chop saw has been designed for the
cutting of variously shaped steel materials.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
The D28710 chop saw is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 61029; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen between
the primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
f. Lock nut
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
g. Base
If a new mains plug needs to be fitted:
e. Depth stop bolt
h. Fence
i. Material clamp
j. Cutting table
k. 8 mm hex key
l. Handle
m. Material clamp lever
n. Cutting disc
o. Guard
p. Spindle lock
q. Lock-down hook
r. Spark deflector
s. Spark deflector screw
t. Lock-down chain
u. Date code
30
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
ENGLISH
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Connecting to the Mains
The mains supply to be used for this machine must
be equipped with a 16 A cut-out fuse with time delay.
Voltage Drops
Inrush currents cause short-time voltage drops.
Under unfavourable power supply conditions, other
equipment may be affected.
If the system impedance of the power supply is lower
than 0.11 ø, disturbances are unlikely to occur.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
Removing and Fitting a Cutting Disc
(fig. 1, 2)
• With the arm in the rest position, use the lip (v)
to slide the guard (o) back. Leave the guard
retracted (fig. 2).
• Press and hold down the spindle lock (p) (fig. 1).
• Rotate the cutting disc (n) until it locks.
• Using the hex key (k), remove the bolt (w) by
turning counterclockwise and then remove the
flat washer (x) and the retaining flange (y) (fig. 2).
• Check that the spacer (z) is in place against the
flange (aa).
• Replace the cutting disc (n). Make sure that the
new disc is placed onto the spacer (z) in the
correct rotational direction.
• Secure the blade with the retaining flange (y), the
flat washer (x) and the bolt (w).
• Move the guard back down and release the
spindle lock (p).
• Adjust the cutting depth as necessary.
Adjusting the Cutting Depth (fig. 1)
The cutting depth can be adjusted to meet the wear
of the cutting disc.
• Make a dry run with the tool switched off and
check for clearance.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the lock nut (f) a few turns.
• Turn the depth stop bolt (e) in or out as to
achieve the required cutting depth.
• Tighten the lock nut (f).
WARNING: Always adjust the depth stop
to its original position when replacing the
cutting disc.
Clamping the workpiece in position (fig. 1, 3)
The tool is equipped with a material clamp (i) (fig. 1).
• Pull the lever (m) toward the handle (l) (fig. 3A).
• Push the clamp shaft (bb) forward until the jaw
(cc) is almost touching the workpiece.
• Press the lever (m) toward the jaw (cc) until it
engages with the clamp shaft (bb).
• Rotate the handle (l) clockwise and clamp the
workpiece securely.
• To release the workpiece, rotate the handle (l)
counterclockwise.
WARNING:
• To increase the cutting capacity, place a
spacer block (dd) under the workpiece
(ee). The spacer block should be slightly
narrower than the workpiece (fig. 3B).
• Support long workpieces using a piece
of wood (ff) (fig. 3C). Do not clamp the
cut off end (gg).
Quick Travel Feature (fig. 3A)
The clamp has a quick travel feature.
• To release the clamp, rotate the handle (l) one or
two turns counterclockwise and pull the lever (m)
toward the handle (l).
Setting the Clamping Position (fig. 3D)
The clamping position can be set to match the
cutting disc.
• Remove the fence bolts (hh) using the hex
key (k).
• Move the fence (h) as required.
• Re-fit the fence bolts (hh) and tighten them to
lock the fence (h).
31
ENGLISH
Adjusting the Angle of Cut (fig. 4)
The tool can be used for mitre cuts up to 45°.
• Loosen the fence bolts (hh) to release the fence (h).
• Set the fence (h) to the required angle. The angle
can be read on the scale (ii).
• Tighten the fence bolts (hh) to lock the fence (h).
Checking and Adjusting the Mitre Scale (fig. 1, 4)
• Loosen the fence bolts (hh) to release the fence
(h) (fig. 4).
• Pull down the arm and lock it in this position
using the lock-down chain (t) (fig. 1).
• Place a square (jj) against the fence (h) and the left
side of the cutting disc creating a perfect 90°
(fig. 4). Check that the 0° marking on the scale (ii)
aligns with the marking on the table (kk).
• Tighten the fence bolts (hh) to lock the fence (h).
• Release the lock-down chain (t) and return the
arm to its upper rest position (fig. 1).
Adjusting the Spark Deflector (fig. 1)
• Loosen the screw (s).
• Set the spark deflector (r) as appropriate.
• Tighten the screw (s).
Mounting (fig. 6, 7)
CAUTION: Tool must be supported on
stable, level, non-skid surface to prevent
unexpected movement when operating.
PROCEDURE FOR PERMANENT MOUNTING
• Drill two holes 8 mm (5/16") through the work
surface (fig. 6).
• Insert 1/4-20 screws down through the holes in
the base and through holes in mounting surface.
The approximate length of the screws should
be the thickness of the mounting surface plus
102 mm (4").
• Tighten both screws securely.
CRADLE MOUNTING
• Cut two boards approximately 508 x 50.8 x
101.6 mm (20" long x 2" high x 4") wide.
• Place chop saw at desired work location.
• Place boards tightly along side, and nail to work
surface (fig. 7).
Prior to Operation
• Install the appropriate cutting disc. Do not use
excessively worn discs. The maximum rotation
speed of the tool must not exceed that of the
cutting disc.
32
• Make sure the disc rotates in the direction of the
arrows on the accessory and the tool.
• Secure the workpiece.
• Always set the spark deflector correctly.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Do not apply excessive pressure to
the tool.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no-load condition.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Proper Hand Position (fig. 5)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the
operating handle (c), with the other hand guiding the
workpiece.
Performing a Cut (fig. 1)
• Place the material to be cut against the fence (h)
and secure using the material clamp (i).
• Turn the tool on and pull down the operating
handle (c) to cut the workpiece. Allow the motor
to reach full speed before cutting.
• Allow the disc to cut freely. Do not force.
• After completing the cut, switch off the tool and
return the arm to its upper rest position.
Switching On and Off (fig. 1)
The on/off switch (a) is mounted in the operating
handle (c).
• To run the tool, press the on/off switch (a).
• Keep the on/off switch depressed while
performing the operation.
• To stop the tool, release the switch.
ENGLISH
WARNING: Do not switch the tool on or
off when under load.
WARNING: Do not cut magnesium.
Transporting (fig. 1)
The tool is equipped with a lock-down chain (t)
which locks the tool in closed-down position for
carrying.
• Lower the guard (o) onto the cutting table (j) and
secure the tool in this position by hooking the
chain (t) over the lock-down hook (q).
• Transport the tool using the carrying handle (d).
• To release the tool, depress the operating handle
(c) slightly and release the chain.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the
main housing with dry air as often as dirt
is seen collecting in and around the air
vents. Wear approved eye protection and
approved dust mask when performing
this procedure.
water and mild soap. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DEWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not
be disposed of with normal household
waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be recycled
and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental
pollution and reduces the demand for raw
materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at municipal
waste sites or by the retailer when you purchase a
new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised
repair agent by contacting your local DEWALT office
at the address indicated in this manual. Alternatively, a
list of authorised DEWALT repair agents and full details
of our after-sales service and contacts are available
on the Internet at: www.2helpU.com.
WARNING: Never use solvents or other
harsh chemicals for cleaning the nonmetallic parts of the tool. These chemicals
may weaken the materials used in these
parts. Use a cloth dampened only with
33
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
34
E S PA Ñ O L
SIERRA CALADORA D28710
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Velocidad periférica mín.
de disco de corte
Diámetro del disco
Orificio del disco
Espesor del cuerpo del disco
Tipo de disco de corte
D28710
230
1
2.200
3.800
VDC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
80
355
25,4
3,1
recto,
no empotrado
Capacidad de corte transversal a 90°
circular
mm
cuadrado
mm
rectangular
mm
angular
mm
Capacidad de corte transversal a 45°
circular
mm
cuadrado
mm
rectangular
mm
angular
mm
Peso
kg
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
dB(A)
D28710
230V
92,3
D28710
115V
92,7
dB(A)
dB(A)
3,0
105,3
3,0
105,7
dB(A)
3,0
3,0
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta
los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 61029:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s²
3,3
Incertidumbre K = m/s²
1,5
1,8
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 61029 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen
el grado de intensidad correspondiente a cada
término de alarma. Lea el manual y preste atención a
estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
35
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D28710
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 61029.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada a continuación o bien consulte la
parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo
de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.01.2011
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin
de reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio.
36
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
lesiones, lea el manual de instrucciones.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la
herramienta en ambientes húmedos o mojados.
Procure que el área de trabajo esté bien iluminada
(250 - 300 Lux). No utilice la herramienta donde
exista riesgo de incendio o explosión, p. ej. en la
proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños
No permita que niños, otras personas o animales
se acerquen al área de trabajo ni toquen la
herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Si tiene
el pelo largo, manténgalo recogido y cubierto.
Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante
apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una
mascarilla si el trabajo a ejecutar produce polvo u
otras partículas volantes. Si esas partículas están
a una temperatura considerablemente caliente
utilice también un delantal de trabajo.
Lleve puesta siempre la protección auditiva. Lleve
un casco de seguridad en todo momento.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores). Para
aplicaciones de uso extremas (p. ej. humedad
elevada, formación de polvo metálico, etc.), se
puede mejorar la seguridad eléctrica intercalando
un transformador de separación o un disyuntor
con derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas al
mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el
sentido común. No maneje la herramienta cuando
esté cansado.
E S PA Ñ O L
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción de
polvo
Si se suministran adaptadores para la
conexión de accesorios extractores y para el
almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente
despecfectos antes de utilizarlo. Al utilizar las
herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
aquellos cables prolongadores diseñados para
estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso
está destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de
baja potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas. No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios,
adaptadores, o la propia utilización de la
herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones
puede presentar riesgo de lesiones a los
usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente
que la herramienta y el cable de corriente no
presenten desperfectos. Compruebe que
no existan piezas móviles mal alineadas o
atascadas, piezas quebradas, protectores o
interruptores dañados e interruptores o cualquier
otro condicionante que pueda afectar al
funcionamiento correcto de la herramienta.
Asegúrese de que la herramienta puede
funcionar adecuadamente y cumplir con el
cometido para el que ha sido diseñada. No use
la herramienta si hay alguna pieza defectuosa
o averiada. No utilice la herramienta si no
es posible apagar y encender el interruptor.
Encargue al servicio técnico autorizado que
repare o sustituya las piezas defectuosas o
averiadas. Jamás intente repararla usted mismo.
15 Desconecte la herramienta
Desconecte la herramienta y no la pierda de
vista hasta que haya dejado de funcionar
completamente. Desenchufe la herramienta
cuando no la esté utilizando, antes de sustituir
piezas, accesorios o acoplamientos, y antes de
efectuar revisiones.
16 Evite ponerla en funcionamiento
involuntariamente
No sostenga la herramienta con un dedo en el
interruptor. Asegúrese de que la herramienta esté
apagada cuando la enchufe.
17 No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria
No sostenga nunca la herramienta por el cable.
Nunca tire del cable para desconectarlo del
enchufe. Proteja el cable de las fuentes de calor,
del aceite y de las aristas vivas.
18 Guarde las herramientas que no utilice
Las herramientas eléctricas que no se utilizen
deben estar guardadas en un lugar seco, cerrado
y fuera del alcance de los niños.
19 Tenga cuidado al realizar labores de
mantenimiento
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y de forma más segura.
Siga las instrucciones de mantenimiento y
sustitución de accesorios. Mantenga los mandos
y conmutadores secos, limpios y libres de aceite
y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las
reglas de seguridad en vigor. Haga reparar su
herramienta en Centros de Servicio DEWALT.
Las reparaciones deben llevarse a cabo por
personal cualificado, utilizando piezas de
recambio originales. Caso contrario podría
provocar situaciones de riesgo considerable para
el usuario.
Instrucciones de seguridad adicionales para
sierras caladoras
• Mientras esté trabajando con esta herramienta
lleve puestos siempre guantes de trabajo normales.
37
E S PA Ñ O L
• Mantenga las manos alejadas del disco de corte.
Nunca corte piezas de trabajo que requieran una
acción manual que se acerque más de 15 cm al
disco de corte giratorio.
• No corte piezas de trabajo de menos de 1,2
mm de espesor cuando utilice el disco de corte
suministrado con esta herramienta.
• No utilice esta herramienta sin los protectores en
su sitio.
• No realice ninguna operación de manos libres.
Use el tornillo de banco para la fijación del
material y fijar la pieza de trabajo firmemente.
• Nunca toque la parte posterior del disco de corte.
• Coloque siempre la herramienta sobre una
superficie plana, estable, bien conservada y libre
de materiales sueltos, p. ej. astillas y recortes.
• Antes de utilizar el producto, inspeccione el
disco de corte para ver si registra roturas o
imperfecciones. Deshágase del disco de corte si
ha detectado una rotura o imperfección evidente
o si registra cualquier otro defecto.
• Asegúrese de que el disco de corte no esté
en contacto con la pieza de trabajo antes de
encender la herramienta.
• Mientras esté funcionando, evite saltos o
movimientos bruscos del disco de corte. Si de
todos modos se producen, pare la herramienta e
inspeccione el disco de corte.
• No utilice la herramienta mientras se encuentre
en línea con el disco de corte. No permita que
otras personas se acerquen al lugar de trabajo.
• Tenga cuidado con las astillas y trozos del
material que esté cortando. Pueden estar
afilados y calientes. Deje que las piezas cortadas
se enfríen antes de manipularlas.
• El deflector de chispas se calienta durante el
uso. Evite tocar o ajustar el deflector de chispas
inmediatamente después de haber utilizado la
herramienta.
• Apague la herramienta y espere a que el disco
de corte esté completamente parado antes de
mover la pieza de trabajo o cambiar los ajustes.
• Tras la desconexión, no intente detener el disco
de corte presionándolo lateralmente.
• No use lubricantes de corte. Este tipo de fluidos
podría inflamarse o provocar una descarga eléctrica.
• Compruebe que la pieza de trabajo esté
debidamente apoyada.
38
• Use únicamente los discos de corte recomendados
por el fabricante. Nunca utilice hojas para sierras
circulares ni cualquier otro tipo de hojas dentadas.
• La velocidad máxima del disco de corte debe ser
siempre igual o superior a la velocidad en vacío
impresa en la placa de características de
la herramienta.
• No utilice cuchillas de sierras circulares u otras
cuchillas dentadas con esta herramienta. Podrá
dar lugar a daños personales graves.
• No utilice discos de corte que no se ajusten a
las dimensiones indicadas en la documentación
técnica.
• Compruebe que el disco de corte abrasivo está
correctamente ajustado y apretado antes de
utilizarlo.
• Lea las instrucciones de funcionamiento
suministradas por el fabricante de la rueda.
• Ponga en marcha la herramienta sin carga en
una posición segura durante 30 segundos como
mínimo. Si se produce una vibración excesiva o
existe algún otro defecto, pare la herramienta y
examínela para descubrir la causa.
• No utilice discos de corte para el amolado lateral.
• No corte cemento, ladrillo, azulejos o materiales
cerámicos.
• No corte madera, plástico ni materiales
sintéticos.
• No corte materiales de hierro fundido.
• Nunca corte materiales de magnesio.
• No corte material con paso de corriente eléctrica.
• Use esta herramienta en una zona bien ventilada.
No utilice la herramienta cerca de líquidos
inflamables, gases o residuos. Las chispas o
virutas calientes procedentes del corte o los
arcos de las escobillas del motor pueden inflamar
los materiales combustibles.
• Despeje periódicamente las ranuras de
ventilación cuando trabaje en condiciones de
polvo excesivo. Si fuera necesario limpiar las
ranuras, recuerde desenchufar la herramienta
previamente.
• Almacene siempre los discos de corte bien
protegidos y en un lugar seco, fuera del alcance
de los niños.
• Comunique los fallos de la máquina, incluyendo
los protectores y los discos de corte, en cuanto
los detecte.
E S PA Ñ O L
• Use solo discos de sierra de un
espesor máximo de 3,1 mm y
espesor máximo de 355 mm.
• Atención! El uso de esta
herramienta puede generar
polvo con sustancias químicas susceptibles de
provocar cáncer, defectos de gestación u otros
daños del sistema reproductor. Utilice protección
respiratoria apropiada.
• Fije siempre la pieza de trabajo adecuadamente
antes de realizar una operación de corte.
Las piezas de una longitud superior a 1,0 m
deberán ser soportadas por una mesa adicional
adecuada, como por ejemplo, un marco o una
mesa de rodillo.
• Tenga en cuenta que la rueda seguirá girando
tras haber apagado la máquina.
• Para evitar perder el control, fije siempre la
máquina en un banco utilizando las fijaciones de
tuercas o los pernos con un largo y una fuerza
suficiente.
Los siguientes factores influyen en la producción
de ruido:
– el material a cortar
– el tipo de disco de corte
– la fuerza de avance
ADVERTENCIA: Tome medidas
adecuadas para la protección de los
oídos.
Riesgos residuales
• Los siguientes riesgos son típicos del uso de
estas máquinas:
– lesiones causadas por tocar las piezas
giratorias.
– lesiones causadas por avería del disco de
corte.
• Estos riesgos son los más evidentes:
– en el ámbito de funcionamiento
– en el ámbito de acción de las piezas giratorias
de la máquina.
• Pese a la aplicación de la normativa de
seguridad correspondiente y la aplicación de los
dispositivos de seguridad, no pueden evitarse
algunos riesgos residuales.Son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de accidente causado por piezas sin
protección del disco de corte giratorio.
– Riesgo de lesiones cuando se cambia el
disco.
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir
las protecciones.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Diámetro de broca
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (u), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2012 XX XX
Año de fabricación
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra caladora
1 Llave hexagonal
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede ocasionarse un daño o una
lesión personal
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Orificio del candado
c. Empuñadura de funcionamiento
d. Empuñadura de traslado
e. Perno de tope de profundidad
f. Tuerca de bloqueo
39
E S PA Ñ O L
g. Base
Uso de un alargador
h. Hendidura
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
j. Sujeción del material
j. Mesa de corte
k. Llave hexagonal de 8 mm
l. Empuñadura
m. Palanca de fijación del material
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
n. Disco de corte
o. Barra de protección
p. Bloqueo del eje
q. Gancho de bloqueo inferior
Conexión a la red
El suministro de red que debe utilizarse para esta
máquina debe estar equipado con un fusible
de corte de 16 A con retardo de tiempo.
r. Deflector de arranque
s. Tuerca del deflector de arranque
Caídas de voltaje
t. Cadena de bloqueo inferior
Las corrientes de entrada pueden provocar breves
caídas de voltaje. Las condiciones desfavorables
de alimentación de corriente también pueden afectar
a otros equipos.
u. Código de fecha
USO PREVISTO
Su sierra caladora D28710 ha sido diseñada para el
corte de varios materiales de acero formado.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
La sierra caladora D28710 es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá
dejar nunca que los niños jueguen solos con este
producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 61029, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios de
DEWALT.
40
Si la impedancia del sistema de alimentación es
inferior a 0.11 ø, es improbable que se produzcan
perturbaciones.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar
y quitar accesorios y antes de hacer
ajustes, cambios de configuración
o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en
la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Retirar y ajustar un disco de corte
(fig. 1, 2)
• Con la mano ubicada en posición de descanso,
utilice el borde (v) para deslizar la barra (o) hacia
detrás. Deje la barra retraída (fig. 2).
• Pulse y mantenga pulsado el bloqueo del eje (p)
(fig. 1).
• Gire el disco de corte (n) hasta que se bloquee.
• Utilizando la llave hexagonal (k), retire el perno (w)
girándolo en sentido contrario al de las agujas del
reloj y a continuación, retire la arandela plana (x) y
la pestaña de retención (y) (fig. 2).
• Compruebe que el espaciador (z) está en su sitio,
junto a la pestaña (aa).
E S PA Ñ O L
• Vuelva a colocar el disco de corte (n).
Compruebe que el nuevo disco está colocado en
el espaciador (z) en la dirección correcta de giro.
• Fije la cuchilla con la pestaña de retención (y), la
arandela plana (x) y el perno (w).
• Desplace la barra hacia abajo y suelte el bloqueo
del eje (p).
• Ajuste la profundidad de corte en la medida de lo
necesario.
Ajuste de la profundidad de corte (fig. 1)
Es posible ajustar la profundidad de corte para
compensar el desgaste del disco.
• Haga una prueba con la herramienta apagada y
compruebe la holgura.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la contratuerca (f) unas cuantas vueltas.
• Gire el perno del tope de profundidad (e) hacia
dentro o fuera para lograr la profundidad de corte
deseada.
• Apriete la contratuerca (f).
ADVERTENCIA: Ajuste siempre el tope
de profundidad a su posición original
cuando sustituya el disco de corte.
Fijación de la pieza de trabajo en posición
(fig. 1, 3)
La herramienta está equipada con una fijación de
material (i) (fig. 1).
• Tire de la palanca (m) hacia la empuñadura (l)
(fig. 3A).
• Empuje el eje de fijación (bb) hacia delante hasta
que el mandril (cc) casi entre en contacto con la
pieza de trabajo.
• Empuje la palanca (m) hacia el mandril (cc) hasta
que se introduzca en el eje de fijación (bb).
• Gire el asa (l) en sentido de las agujas del reloj y
fije la pieza de trabajo con firmeza.
• Para liberar la pieza de trabajo, gire el asa (l) en
sentido contrario al de las agujas del reloj.
ADVERTENCIA:
• Para aumentar la capacidad de corte,
coloque un bloque espaciador (dd)
bajo la pieza de trabajo (ee). El bloque
espaciador deberá ser ligeramente más
estrecho que la pieza de trabajo (fig. 3B).
• Sostenga las piezas de trabajo largas
utilizando una pieza de madera (ff)
(fig. 3C). No fije el extremo del corte (gg).
Función de trayectoria rápida(fig. 3A)
La fijación tiene una función de trayectoria rápida.
• Para liberar la fijación, gire el asa (l) una o dos
vueltas en sentido contrario al de las agujas del
reloj y empuje la palanca (m) hacia el asa (l).
Ajuste de la posición de fijación (fig. 3D)
La posición de fijación puede ajustarse para
acoplarse al disco de corte.
• Retire los pernos de hendiduras (hh) utilizando la
llave hexagonal (k).
• Mueva la guía (h) según desee.
• Vuelva a colocar los pernos de la guía (hh) y
apriételos para inmovilizarla (h).
Ajuste del ángulo de corte (fig. 4)
La herramienta se puede usar para cortes a inglete
hasta 45°.
• Afloje los pernos de la guía (hh) para liberar ésta (h).
• Ajuste la guía (h) al ángulo deseado. Puede
leerse el ángulo en la escala (ii).
• Apriete los pernos de la guía (hh) para bloquear
ésta (h).
Comprobación y ajuste de la escala de ingletes
(fig. 1, 4)
• Afloje los pernos de la guía (hh) para liberar ésta
(h) (fig. 4).
• Tire hacia abajo el brazo y gírelo en su posición,
utilizando la cadena de bloqueo inferior (t) (fig. 1).
• Coloque una escuadra (jj) contra la guía (h) y el
lado izquierdo del disco de corte creando un
ángulo perfecto de 90° (fig. 4). Compruebe que
la marca de 0° en la escala (ii) esté en línea con la
marca de la mesa (kk).
• Apriete los pernos de la guía (hh) para bloquear
ésta (h).
• Suelte la cadena de bloqueo inferior (t) y gire el
brazo hasta su posición de descanso más arriba
(fig. 1).
Ajuste del deflector de chispas (fig. 1)
• Afloje el tornillo (s).
• Fije el deflector de chispas (r) como corresponda.
• Apriete el tornillo (s).
41
E S PA Ñ O L
Montaje (fig. 6, 7)
ATENCIÓN: la herramienta debe
apoyarse en una superficie estable,
nivelada y no deslizante para evitar
que se mueva inesperadamente al estar
en funcionamiento.
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE PERMANENTE
• Perfore dos orificios de 8 mm (5/16") en la
superficie de trabajo (fig. 6).
• Inserte 20 tornillos de 1/4 en los orificios de la
base y en los orificios de la superficie de montaje.
La longitud aproximada de los tornillos debe ser
igual al grosor de la superficie de montaje más
102 mm (4 in).
• Apriete ambas tuercas firmemente.
MONTAJE DE LA BASE
• Corte dos tableros de, aproximadamente, 508 x
50,8 x 101,6 mm (20 in largo x 2 in alto x 4 in
ancho).
• Coloque la sierra circular en el lugar de trabajo
adecuado.
• Coloque los tableros firmemente a lo largo, y
clávelos a la superficie de trabajo (fig. 7).
Antes de trabajar
• Instale la herramienta de corte adecuada. No
utilice discos con un desgaste excesivo. La
velocidad máxima de rotación de la herramienta
nunca debe exceder la del disco de corte.
• Asegúrese de que el disco gire en la dirección de
las flechas del accesorio y de la herramienta.
• Sujete bien la pieza de trabajo.
• Fije siempre correctamente el deflector de
chispas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• No aplique una excesiva presión a la
herramienta.
• Evite la sobrecarga. En caso de
calentamiento de la herramienta,
hágala funcionar unos minutos sin
carga.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
42
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Posición adecuada de las manos
(fig. 5)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en el asa de funcionamiento (c) y la
otra en la pieza de trabajo.
Realización de un corte (fig. 1)
• Sitúe el material que va a cortar contra la guía (h)
y fíjelo con ayuda del tornillo de banco de fijación
de material (i).
• Encienda la herramienta y tire hacia abajo el
asa de funcionamiento (c) para cortar la pieza
de trabajo. Deje que el motor alcance su plena
velocidad antes del corte.
• Deje que el disco corte libremente. No ejerza
demasiada fuerza.
• Tras completar el corte, apague la herramienta y
vuelva el brazo a su posición de descanso superior.
Encendido y apagado (fig. 1)
El interruptor de encendido/apagado (a) está
montado en la empuñadura de manejo (c).
• Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de encendido/apagado (a).
• Mantenga el interruptor de encendido/apagado
presionado mientras realice la operación.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
ADVERTENCIA:No encienda ni apague
la herramienta mientras se encuentre bajo
carga.
ADVERTENCIA: No corte magnesio.
Transporte (fig. 1)
La herramienta está equipada con una cadena de
bloqueo inferior (t) que bloquea la herramienta en
posición cerrada inferior para el traslado.
E S PA Ñ O L
• Baje la barra (o) hasta la mesa de corte (j) y fije
la herramienta en su posición enganchando la
cadena (t) sobre el gancho de bloqueo
inferior (q).
• Transporte la herramienta utilizando el asa de
traslado (d).
• Para soltar la herramienta, pulse ligeramente el
asa de funcionamiento (c) y suelte la cadena.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar
y quitar accesorios y antes de hacer
ajustes, cambios de configuración
o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en
la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los
accesorios que no sean los suministrados
por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de
tales accesorios con esta herramienta
podría ser peligroso. Para disminuir el
riesgo de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la recogida
y reciclaje de los productos DEWALT una vez que
hayan llegado al final de su vida útil. Para aprovechar
este servicio devuelva su producto a un agente de
reparaciones autorizado, que lo recogerá en nuestro
nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente de
reparaciones más cercano contactando con la oficina
DEWALT de su zona en la dirección indicada en este
manual. También puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los
detalles de nuestro servicio después de la venta en
Internet en www.2helpU.com.
43
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
44
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
TRONÇONNEUSE À DISQUE D28710
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 61029, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Tipo
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Vitesse périphérique min.
de disque de coupe
Diamètre du disque
Alésage du disque
Épaisseur de corps du disque
Type de disque de coupe
VDC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
Capacité de tronçonnage en travers à 90°
circulaire
mm
carré
mm
rectangulaire
mm
angulaire
mm
Capacité de tronçonnage en travers a 45°
circulaire
mm
carré
mm
rectangulaire
mm
angulaire
mm
Poids
kg
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
D28710
230
1
2.200
3.800
80
355
25,4
3,1
droit,
sans renfoncement
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
Fusibles
Europe
dB(A)
D28710
115V
92,7
dB(A)
dB(A)
3,0
105,3
3,0
105,7
dB(A)
3,0
3,0
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 61029 :
3,3
1,5
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
D28710
230V
92,3
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la notice
d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
1,8
1,5
45
FRANÇAIS
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
D28710
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 61029.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à l’adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice
d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.01.2011
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
46
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer
l’outil à l’humidité. Veiller à ce que l’aire de
travail soit bien éclairée (250 - 300 Lux). Ne pas
utiliser l’outil s’il existe un risque d’incendie ou
d’explosion, par exemple en présence de liquides
ou de gaz inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les
animaux s’approcher de l’aire de travail ou
toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux
longs. Lorsque le travail s’effectue à l’extérieur,
porter de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de
protection. Porter un masque anti-poussière si
le travail exécuté produit de la poussière ou des
particules volantes. Si ces particules peuvent
être extrêmement chaudes, porter également un
tablier résistant à la chaleur. Toujours porter une
protection auditive. Porter en permanence un
casque de protection.
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple
tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Dans des conditions de travail
extrêmes (par exemple : humidité élevée,
production de limaille, etc.), la sécurité électrique
peut être améliorée en insérant un transformateur
d’isolement ou un disjoncteur différentiel (FI).
FRANÇAIS
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les
deux pieds à terre.
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas utiliser l’outil lorsque l’on est fatigué.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Brancher le dispositif dépoussiéreur.
Si vous disposez de systèmes pour brancher
les dispositifs d’extraction et d’aspiration de
poussière, s’assurer qu’ils sont bien branchés et
qu’ils fonctionnent correctement.
11 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours
si les clés et outils de réglage ont été retirés.
12 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer
si elle est endommagée. Pour utiliser cet outil à
l’extérieur, n’utiliser que des rallonges prévues à
cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser des outils
ou des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l’outil.
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou
la réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel pourrait entraîner
un risque de blessure corporelle.
14 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le
câble d’alimentation ne sont pas endommagés.
Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces, tout
endommagement des protections et des
interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil.
Veiller à ce que l’outil fonctionne correctement
et qu’il exécute les tâches pour lesquelles il est
conçu. Ne pas utiliser l’outil si une pièce est
défectueuse. Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur
15
16
17
18
19
20
marche/arrêt ne fonctionne pas. Faire remplacer
toute pièce endommagée par un agent DEWALT
agréé. Ne jamais essayer de le réparer soi-même.
Pour débrancher l’outil
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête
complètement avant de le laisser sans
surveillance. Débrancher l’outil lorsqu’il n’est
pas utilisé, avant de changer toute pièce ou tout
accessoire et avant de procéder à l’entretien.
Pour éviter tout démarrage involontaire
Éloignez vos doigts de l’interrupteur pour porter
l’outil. S’assurer que l’outil est en position d’arrêt
avant de le brancher.
Préserver le câble d’alimentation
Ne transportez jamais l’outil par le câble. Ne jamais
tirer sur le câble pour le débrancher. Préserver le
câble de la chaleur, de l’huile et des arêtes vives.
Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de portée des enfants.
Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin
d’assurer des conditions de travail optimales
et sûres. Observer les instructions d’entretien
et de changement d’accessoires. Maintenir les
poignées et les interrupteurs secs, propres et
exempts d’huile et de graisse.
Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. Faire réparer l’outil par un agent de
réparation DEWALT agréé. Les réparations ne
devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange
d’origine. Dans le cas contraire, cela pourrait être
très dangereux pour l’utilisateur.
Instructions de sécurité supplémentaires pour
les tronçonneuses à disque
• Portez toujours des gants de travail pour travailler
avec l’outil.
• N’approchez pas vos mains du disque de coupe.
Ne tronçonnez jamais des pièces qui requièrent
une action manuelle à moins de 15 cm du disque
de coupe.
• Ne coupez pas des pièces de moins de 1,2 mm
d’épaisseur lorsque vous utilisez le disque de
coupe fourni avec cet outil.
• N’utilisez pas l’outil sans les carters.
47
FRANÇAIS
• N’effectuez aucune opération à la main. Utilisez
l’étau pour assurer le blocage de la pièce.
• Ne touchez jamais l’arrière du disque de coupe.
• Placez toujours l’outil sur une surface plane,
stable, bien fixée et libre de tout matériau,
comme par exemple copeaux et chutes.
• Avant l’utilisation, vérifier l’absence de fissures ou
de défauts sur le disque de coupe. Exclure tout
disque de coupe si une fissure ou un défaut sont
évident ou s’il est tout de même défectueux.
• Assurez-vous que le disque de coupe n’est pas
en contact avec la pièce avant de mettre l’outil
en marche.
• Pendant le travail, traitez le disque de coupe avec
soin et évitez les rebonds. Si ceci arrivait, arrêtez
l’outil et vérifiez le disque de coupe.
• Ne vous placez pas dans l’alignement du disque
lorsque vous utilisez le disque de coupe.
Tenez toutes les autres personnes à distance de
la zone de travail.
• Prenez garde aux copeaux et au matériau qui
est coupé. Ils peuvent être coupants et chauds.
Laissez refroidir les pièces coupées avant de les
manipuler.
• Le déflecteur d’étincelles chauffe en cours
d’utilisation. Évitez de toucher ou de régler le
déflecteur d’étincelles immédiatement après
l’utilisation.
• Éteignez l’outil et attendez que le disque de
coupe s’arrête avant d’enlever la pièce ou de
modifier les réglages.
• Après l’arrêt, n’essayez jamais de freiner le disque
de coupe en exerçant une pression latérale.
• N’utilisez pas de liquides de tronçonnage. Ces
liquides peuvent s’enflammer ou provoquer des
électrocutions.
• Vérifiez que la pièce de travail est correctement
soutenue.
• Utilisez uniquement les disques de coupe
recommandés par le fabricant. N’utilisez jamais
de lame de scie circulaire ou tout autre type
de lames dentées.
• La vitesse maximale permise du disque de coupe
doit toujours être égale ou supérieure à celle à vide
imprimée sur la plaque d’identification de l’outil.
• Ne pas utiliser les lames de scie circulaire ou les
autres lames dentées avec cet outil. Risque de
blessures graves.
48
• N’utilisez pas des disques de coupe ne respectant
pas les dimensions indiquées dans les données
techniques.
• S’assurer que le disque de coupe abrasif est
correctement monté et serré avant l’utilisation.
• Lire les instructions d’utilisation fournies par le
fabricant du disque.
• Laissez l’outil tourner à vide dans une position
sûre pendant au moins 30 secondes. Si vous
observez une vibration importante ou autre, arrêtez
l’outil et examinez-le pour déterminer la cause.
• N’utilisez pas de disques de coupe pour le
meulage latéral.
• Ne tronçonnez ni ciment, ni briques, ni tuiles ni
matériaux en céramique.
• Ne coupez pas de bois, de plastique ou de
matériaux synthétiques.
• Ne tronçonnez pas des matériaux en fonte.
• Ne tronçonnez jamais de matériaux en
magnésium.
• Ne tronçonnez pas de matériau porteur d’une
charge électrique.
• Cet outil doit être utilisé dans une zone bien
aérée. N’utilisez pas l’outil à proximité de liquides
inflammables, de gaz ou de poussières.
Les étincelles, les copeaux chauds provenant
du tronçonnage ou l’arc des charbons du
moteur pourraient enflammer les matériaux
combustibles.
• Nettoyez régulièrement les fentes de ventilation
si vous travaillez dans un environnement
poussiéreux. S’il devenait nécessaire de nettoyer
les fentes, n’oubliez pas de débrancher d’abord
l’outil.
• Les disques de coupe doivent toujours être
rangés bien protégés, dans un endroit sec et
hors de portée des enfants.
• Signaler toute panne de la machine, y compris
des carters de protection ou des disques de
coupe, dès leur constatation.
• N’utilisez qu’un disque abrasif
pour scie circulaire d’une épaisseur
maximum de 3,1 mm et d’un
diamètre maximum de 355 mm.
• Attention ! L’utilisation de cet outil peut produire
de la poussière contenant des substances
chimiques susceptibles de provoquer un cancer,
des malformations ou autres maladies du ffitus.
Portez un protecteur respiratoire adéquat.
FRANÇAIS
• Toujours fixer l’ouvrage correctement avant
l’opération de coupe. Les pièces supérieure à
1,0 m de long doivent être soutenues par une
table additionnelle adaptée, un croisillon ou une
tableau à rouleaux.
• Tenir compte du fait que le disque continue à
tourner après l’arrêt de la machine.
• Pour éviter toute perte de contrôle, toujours
fixer la machine à un établi en utilisant les vis
de serrage ou des boulons de longueur et de
résistance suffisante.
Les facteurs suivants influent grandement sur la
pollution sonore :
– le matériau à couper
– le type de disque de coupe
– la force d’avance
AVERTISSEMENT : prendre les
mesures nécessaires pour la protection
de l’ouïe.
Risques résiduels
• Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation
de ces outils :
– blessures si vous touchez les pièces rotatives ;
– blessures si la lame se détache.
• Ces risques sont plus évidents :
– dans le champ même de l’utilisation ;
– à portée immédiate des pièces rotatives de
l’outil.
• Malgré l’application des réglementations de
sécurité en vigueur et la mise en œuvre de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels
sont inévitables.
Il s’agit de :
– déficience auditive ;
– risque d’accidents causés par les pièces non
recouvertes de la lame rotative ;
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Diamètre d’alésage.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (u), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2012 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Tronçonneuse à disque
1 Hex key
1 Manuel d’instructions
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais l’outil
électrique ou une de ses pièces sous peine
de provoquer des dégâts matériels ou des
blessures corporelles.
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Trou de cadenas
c. Poignée d’actionnement
d. Poignée de transport
– risque de blessure lors du remplacement de la
lame ;
e. Boulon de butée de profondeur
– risque de pincement des doigts lors de
l’ouverture du carter de protection.
g. Base
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
f. Écrou de blocage
h. Guide
i. Étau
j. Table de découpe
k. Clé hexagonale de 8 mm
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
l. Poignée
m. Levier de serrage du matériau
49
FRANÇAIS
n. Disque de coupe
Utilisation d’une rallonge
o. Carter de protection
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
Caractéristiques techniques). La section minimale
du conducteur est de 1.5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
p. Bouton de blocage de l’arbre
q. Crochet de verrouillage
r. Déflecteur d’étincelles
s. Vis du déflecteur d’étincelles
t. Chaîne de verrouillage
u. Code de date
UTILISATION PRÉVUE
Votre tronçonneuse à disque D28710 a été conçue
pour la coupe de matériel en acier de différentes
formes.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
La tronçonneuse à disque D28710 est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur
une tension unique. Vérifier systématiquement que
la tension du secteur correspond bien à la tension
indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 61029 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
CH
50
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
Branchement au secteur
L’alimentation secteur pour cette machine doit
comporter un fusible coupe-circuit de 16 A avec
retardateur.
Chutes de tension
Les appels de courants provoquent de courtes chutes
de tension. Dans des conditions d’alimentation
électrique peu favorables, d’autres équipements
peuvent être affectés.
Si l’impédance du système d’alimentation électrique
est inférieure à 0.11 ø, il est peu probable que des
perturbations se produisent.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels,
arrêter l’outil et débrancher l’appareil
du secteur avant d’installer ou
de retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations.
S’assurer que la gâchette est bien en
position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Démontage et remontage d’un disque
de coupe (fig. 1, 2)
• Avec le bras en position de repos, utiliser la lèvre
(v) pour faire coulisser le carter de protection (o)
en arrière. Laisser le carter de protection rétracté
(fig. 2).
• Maintenir enfoncé le blocage de l’arbre (p) (fig. 1).
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
• Faire tourner le disque de coupe (n) jusqu’à ce
qu’il se bloque.
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
• Utiliser la clé hexagonale (k) pour retirer le boulon
(w) en tournant dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, puis retirer la rondelle plate (x) et la
bride de retenue (y) (fig. 2).
FRANÇAIS
• Contrôler que l’entretoise (z) est en position
contre la bride (aa).
• Remonter le disque de coupe (n). S’assurer que
le nouveau disque est placé sur l’entretoise (z)
dans le sens de rotation correct.
• Fixer la lame avec la bride de retenue (y), la
rondelle plate (x) et le boulon (w).
• Abaisser le carter de protection et libérer le
bouton de blocage de l’arbre (p).
• Ajuster la profondeur de coupe selon les besoins.
Réglage de la profondeur de coupe (fig. 1)
La profondeur de coupe est réglable afin de s’ajuster
à l’usure du disque de coupe.
• Réalisez un essai à vide avec l’outil hors service
et vérifiez l’espacement.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez l’écrou de blocage (f) de quelques
tours.
• Tournez le boulon de butée de profondeur (e)
dans un sens ou dans l’autre pour obtenir la
profondeur voulue.
• Serrez l’écrou de blocage (f).
AVERTISSEMENT : Réglez toujours la
butée de profondeur en position originale
lors du remplacement du disque de
coupe.
Serrage de l’ouvrage en position (fig. 1, 3)
L’outil est équipé d’un étau (i) (fig. 1).
• Tirer le levier (m) vers la poignée (l) (fig. 3A).
• Pousser l’arbre de calage (bb) vers l’avant
jusqu’à ce que la mâchoire (cc) soit presque en
contact avec l’ouvrage.
• Enfoncer le levier (m) vers la mâchoire (cc)
jusqu’à ce qu’il s’engage avec l’arbre de
calage (bb).
• Tourner la poignée (l) dans le sans des aiguilles
d’une montre et serrer solidement l’ouvrage.
• Pour libérer l’ouvrage, tourner la poignée (l) dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre.
AVERTISSEMENT :
• Pour augmenter la capacité de coupe,
placer une cale (dd) sous l’ouvrage (ee).
La cale doit être légèrement plus étroite
que l’ouvrage (fig. 3B).
• Soutenir les ouvrages longs en utilisant
un morceau de bois (ff) (fig. 3C). Ne pas
serrer l’extrémité coupée (gg).
Dispositif de déplacement rapide (fig. 3A)
L’étau possède un dispositif de déplacement rapide.
• Pour libérer l’étau, tourner la poignée (l) d’un
ou deux tours dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre et tirer le levier (m) vers la
poignée (l).
Réglage de la position de l’étau (fig. 3D)
La position de l’étau peut être adaptée au disque de
coupe.
• Retirer les boulons du guide (hh) en utilisant la clé
hexagonale (k).
• Déplacez le guide (h) selon les besoins.
• Replacez les boulons du guide (hh) et serrez-les
pour bloquer le guide (h).
Réglage de l’angle de coupe (fig. 4)
Cet outil peut réaliser des tronçonnages d’onglet
jusqu’à 45°.
• Desserrez les boulons du guide (hh) pour le
libérer (h).
• Positionnez le guide (h) sur l’angle désiré. L’angle
est lisible sur l’échelle graduée (ii).
• Serrez les boulons du guide (hh) pour le bloquer (h).
Vérification et réglage de la graduation d’onglets
(fig. 1, 4)
• Desserrez les boulons du guide (hh) pour le
libérer (h) (fig. 4).
• Abaisser le bras et le bloquer dans sa position
avec la chaîne de verrouillage (t) (fig. 1).
• Placez une équerre (jj) contre le guide (h) et le
côté gauche du disque de coupe pour former un
angle exact de 90° (fig. 4). Vérifiez l’alignement
de la marque de 0° sur la graduation (ii) avec le
repère sur la table (kk).
• Serrez les boulons du guide (hh) pour le bloquer (h).
• Libérer la chaîne de verrouillage (t) et remettre le
bras dans sa position de repos supérieure (fig. 1).
Réglage du déflecteur d’étincelles (fig. 1)
• Desserrez la vis (s).
• Ajustez le déflecteur d’étincelles (r) selon les
besoins.
• Serrez la vis (s).
51
FRANÇAIS
Montage (fig. 6, 7)
ATTENTION : l’outil doit être placé
sur une surface stable, à niveau,
non glissante pour empêcher tout
mouvement intempestif lors de son
utilisation.
MARCHE À SUIVRE POUR UN MONTAGE PERMANENT
• Percez deux trous de 8 mm (5/16») à travers la
surface de travail (fig. 6).
• Insérez des vis de type 1/4-20 dans les orifices
de la base et de la surface de montage. La
longueur approximative des vis doit correspondre
à l’épaisseur de la surface de montage, plus
102 mm (4»).
• Serrez solidement les deux vis.
MONTAGE EN BERCEAU
• Coupez deux planches d’environ 508 mm de
longueur X 50,8 mm de hauteur X 101,6 mm de
largeur (20» X 2» X 4»).
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout
accessoire.
Position correcte des mains (fig. 5)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée d’actionnement (c) avec l’autre main
guidant l’ouvrage.
• Mettez la scie fendeuse à l’emplacement voulu.
• Placez les planches contre les côtés et clouez à
la surface de travail (fig. 7).
Avant la mise en marche
• Installez le disque de coupe approprié. N’utilisez
pas de disques trop usés. La vitesse de rotation
maximum de l’outil ne doit pas dépasser celle du
disque de coupe.
• Assurez-vous que le disque tourne dans le sens
indiqué par les flèches de l’accessoire et de l’outil.
• Fixez la pièce.
• Le déflecteur d’étincelles doit toujours être
correctement ajusté.
FONCTIONNEMENT
Mode d’emploi
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Appliquez une force modérée sur
l’outil.
• Évitez toute surcharge. Si l’outil
chauffe, laissez-le tourner quelques
minutes sans charge.
52
Tronçonnage d’une pièce (fig. 1)
• Placez le matériau contre le guide (h) et fixez-le
avec l’étau (i).
• Tourner l’outil et abaisser la poignée
d’actionnement (c) pour couper l’ouvrage.
Laissez le moteur atteindre le plein régime avant
la coupe.
• Laissez le disque travailler librement. Ne forcez pas.
• Une fois la coupe terminée, éteignez l’outil et
ramenez le bras en position supérieure de repos.
Mise en marche et arrêt (fig. 1)
L’interrupteur marche/arrêt (a) est logé dans la
poignée de commande (c).
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur marche/arrêt (a).
• Maintenez l’interrupteur marche/arrêt en position
enfoncée pour travailler.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
AVERTISSEMENT: Ne mettez pas en
marche et n’éteignez pas l’outil lorsqu’il
est en charge.
AVERTISSEMENT: Ne coupez pas de
magnésium.
FRANÇAIS
Transport (fig. 1)
L’outil est équipé d’une chaîne de verrouillage (t)
qui bloque l’outil en position basse fermée pour le
transport.
• Abaisser le carter de protection (o) sur l’établi
de coupe (j) et fixer l’outil dans cette position
en accrochant la chaîne (t) sur le crochet de
verrouillage (q).
• Transporter l’outil en utilisant la poignée de
transport (d).
• Pour libérer l’outil, appuyer légèrement sur la
poignée d’actionnement (c) et libérer la chaîne.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels,
arrêter l’outil et débrancher l’appareil
du secteur avant d’installer ou
de retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations.
S’assurer que la gâchette est bien en
position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de
solvants ou tout autre produit chimique
décapant pour nettoyer les parties non
métalliques de l’outil. Ces produits
chimiques pourraient en attaquer les
matériaux utilisés. Utiliser un chiffon
humidifié avec de l’eau et un savon
doux. Protéger l’outil de tout liquide et
n’immerger aucune de ses pièces dans
aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts
par DEWALT n’ont pas été testés
avec ce produit, leur utilisation avec
cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit
DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures ménagères,
mais dans les conteneurs de collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte sur
les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire sur
Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
53
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ; • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
54
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
I TA L I A N O
TRONCATRICE VELOCE D28710
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Velocità periferica minima
del disco da taglio
Diametro del disco
Foro del disco
Spessore del disco
Tipo di disco da taglio
W
min-1
Capacità taglio trasversale a 90°
circolare
quadrato
rettangolare
angolare
Capacità taglio trasversale a 45°
circolare
quadrato
rettangolare
angolare
Peso
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza
pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza
potenza sonora)
D28710
230
1
2.200
3.800
VDC
m/s
mm
mm
mm
80
355
25,4
3,1
piano,
senza centro depresso
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
dB(A)
D28710
230V
92,3
D28710
115V
92,7
dB(A)
dB(A)
3,0
105,3
3,0
105,7
dB(A)
3,0
3,0
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 61029:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s²
3,3
Incertezza K =
m/s²
1,5
1,8
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 61029 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello
di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
55
I TA L I A N O
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
D28710
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 61029.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni,
contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul
retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.01.2011
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Prima di adoperare l’utensile, leggere
56
attentamente le istruzioni di cui al presente
manuale. Conservare questo manuale di
istruzioni per successive consultazioni.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare
l’utensile in ambienti carichi di umidità. Tenere
ben illuminata l’area di lavoro. Non usare l’utensile
quando vi sia rischio di provocare un incendio o
una esplosione, per es. in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o
animali di avvicinarsi alla zona di lavoro, toccare
l’utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc.
in quanto potrebbero rimanere impigliati nelle
parti mobili dell’utensile. Raccogliere i capelli se
si portano lunghi. Quando si lavora all’esterno, è
preferibile indossare dei guanti adeguati e delle
scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una
mascherina contro la polvere ogni volta che l’uso
dell’utensile provochi polvere o schegge. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde,
indossare anche un grembiule resistente al caldo.
Fare sempre uso di sistemi di otoprotezione.
Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
I TA L I A N O
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione
delle macchina aspirazione e raccolta della
polvere, verificare che vengano collegate e
utilizzate correttamente.
11 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia
cura di togliere chiavi e altri strumenti.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e
sostituirla se è danneggiata. Quando l’utensile
viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi o l’impiego del presente utensile per scopi
diversi da quelli indicati nel presente manuale
d’uso comportano il rischio di infortuni.
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente
l’utensile e il cavo elettrico per rilevare eventuali
danni. Controllare se ci sono parti non allineate
o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle
protezioni o agli interruttori e qualsiasi altra
condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Accertare che l’utensile funzioni
come previsto e che venga impiegato per lo
scopo per cui è stato progettato. Non usate
l’utensile se presenta elementi danneggiati o
difettosi. Non impiegare l’utensile se non è
possibile accenderlo e spegnerlo mediante
l’interruttore.
15
16
17
18
19
20
Eventuali componenti difettosi o danneggiati vanno
sostituiti o riparati da un tecnico autorizzato. Non
tentare mai di effettuare delle riparazioni.
Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Estrarre
la spina dalla presa di alimentazione quando
l’utensile non è in uso, o prima di cambiare pezzi,
accessori o complementi o prima di eseguire
lavori di manutenzione.
Evitare accensioni accidentali
Quando si trasporta l’utensile, non tenere il dito
sull’interruttore. Prima di collegare l’utensile alla
presa, verificare che sia spento.
Non abusare del cavo elettrico
Non trasportare mai l’utensile afferrandolo per
il cavo. Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla
presa. Proteggere il cavo dal calore, dagli oli
minerali e dai bordi taglienti.
Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare
le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio o
grassi.
Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Rivolgersi ai
Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT
per le riparazioni Le riparazioni devono essere
eseguite soltanto da personale qualificato e con
pezzi di ricambio originali, per evitare di esporre
gli utenti a considerevoli rischi.
Istruzioni di sicurezza supplementari per
troncatrici veloci
• Quando si adopera questo elettroutensile,
indossare sempre guanti da lavoro standard.
• Tenere le mani lontane dal disco da taglio. Non
tagliare mai pezzi da lavorare, per i quali sia
necessario un intervento manuale a meno di
15 cm dal disco da taglio rotante.
• Non tagliare pezzi da lavorare inferiori a 1,2 mm
di spessore usando il disco da taglio fornito con
questo elettroutensile.
57
I TA L I A N O
• Non mettere in funzione questo elettroutensile, se
le protezioni non si trovano al loro posto.
• Non eseguire nessuna operazione a mano libera.
Utilizzare il morsetto di bloccaggio del materiale
per fermare saldamente il pezzo.
• Non toccare mai la parte posteriore del disco
da taglio.
• Poggiare sempre l’elettroutensile su una
superficie piana e stabile, ben sostenuta e
sgombra da materiali, ad es. schegge e ritagli.
• Prima di utilizzare il disco, controllare che
nonpresenti spaccature o difetti. In caso si
riscontrino spaccature o difetti o il disco sia
altrimenti difettoso, scartare il disco.
• Assicurarsi che il disco da taglio non sia a
contatto con il pezzo prima dell’accensione
dell’elettroutensile.
• Quando è in funzione, evitare di far rimbalzare il
disco da taglio o di muoverlo bruscamente. In
caso ciò si verifichi, fermare l’elettroutensile ed
esaminare il disco da taglio.
• Non mettere in funzione l’elettroutensile stando in
piedi in linea con il disco da taglio. Allontanare gli
astanti dall’area di lavoro.
• Fare attenzione alle schegge taglienti e al filo
del materiale. Potrebbero essere aguzzi e molto
caldi. Lasciar raffreddare le parti tagliate, prima di
maneggiarle.
• Il deflettore parascintille si riscalda durante
l’uso. Evitare di toccare o regolare il deflettore
immediatamente dopo l’uso dell’elettroutensile.
• Spegnere l’elettroutensile ed attendere che il
disco da taglio si fermi, prima di muovere il pezzo
o cambiare le impostazioni.
• Dopo aver spento l’elettroutensile non tentare
mai di fermare il disco da taglio facendo
pressione sul lato dello stesso.
• Evitare l’uso di fluidi da taglio. Questi fluidi
potrebbero incendiarsi o provocare scosse
elettriche.
• Controllare che il pezzo da lavorare sia fissato
correttamente.
• Utilizzare solo i dischi da taglio indicati dal
fabbricante. Non utilizzare mai lame per seghe
circolari o altri tipi di lame dentate.
• La massima velocità consentita per il disco da
taglio deve sempre essere pari o superiore alla
velocità senza carico riportata sulla targhetta
dell’elettroutensile.
58
• Non utilizzare mai lame per seghecircolari o altri
tipi di lame dentate. Potrebbero verificarsi lesioni
gravi.
• Non usare dischi da taglio non conformi alle
dimensioni riportate nei dati tecnici.
• Prima dell’uso, verificare che il disco da taglio
abrasivo sia montato e serrato correttamente.
• Leggere le istruzioni d’uso fornite dal produttore
del disco.
• In un’area sicura, lasciare in funzione l’elettroutensile
privo di carico per almeno 30 secondi. Se
si osservano vibrazioni notevoli o altri difetti,
spegnere l’elettroutensile e controllarlo per
determinarne la causa.
• Non utilizzare i dischi da taglio per smerigliare.
• Si raccomanda di non lavorare cemento, mattoni,
piastrelle o materiali di ceramica.
• Non tagliare legno, plastica o materiali sintetici.
• Non tagliare materiali di ghisa.
• Non tagliare mai materiali di magnesio.
• Non utilizzare materiale sotto tensione elettrica.
• Usare questo elettroutensile in un’area ben
ventilata. Non usare l’elettroutensile in prossimità
di polvere, gas o liquidi infiammabili. Le scintille o
le schegge surriscaldate prodotte dalle spazzole
del motore da taglio o ad arco potrebbero
incendiare i materiali infiammabili.
• Lavorando in presenza di polveri, pulire
regolarmente le fessure di ventilazione. Qualora
si rendesse necessario pulire le fessure,
ricordarsi di scollegare sempre l’elettroutensile
dall’alimentazione, prima di procedere con la
pulizia.
• Conservare sempre i dischi da taglio ben protetti
ed in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei
bambini.
• I guasti della macchina, comprese le protezioni
o i dischi da taglio, devono essere segnalati non
appena vengono rilevati.
• Usare solo dischi da taglio con
spessore massimo di 3,1 mm e
diametro massimo di 355 mm.
• Attenzione! L’uso di questo
elettroutensile può generare polvere contenente
sostanze chimiche che provocano cancro,
difetti di nascita o altri problemi di riproduzione.
Proteggere adeguatamente l’apparato
respiratorio.
I TA L I A N O
• Fissare sempre correttamente il pezzo da
lavorare prima dell’operazione di taglio. I pezzi
da lavorare più lunghi di 1,0 m devono essere
supportati da un piano aggiuntivo adatto, o da un
piano scorrevole.
• Tenere presente che il disco continua a ruotare
dopo lo spegnimento della macchina.
• Per impedire la perdita del controllo, fissare
sempre la macchina a un piano tramite morsettivite o bulloni di lunghezza e forza sufficienti.
Utilizzare protezioni oculari.
Diametro del foro
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (u), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
I seguenti fattori influenzano la generazione di rumore:
– il tipo di materiale da lavorare
– il tipo di disco da taglio
– la forza di avanzamento
2012 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
AVVERTENZA: Prendere appropriate
misure a protezione dell’udito.
Rischi residui
• I seguenti rischi sono inerenti all’uso di queste
macchine:
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti.
– lesioni causate dalla rottura del disco da taglio.
• I rischi sono maggiori:
– all’interno dell’area di utilizzo
1 Troncatrice veloce
1 Chiave per brugole
1 Manuale istruzione
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. 1)
– entro la portata delle parti rotanti della
macchina
• Nonostante il rispetto delle normative pertinenti
in materia di sicurezza e la messa in opera di
dispositivi di protezione, è impossibile eliminare
tutti i rischi residui.
Ad esempio:
AVVERTENZA: mai alterare lo strumento
o le sue parti. Si potrebbero provocare
danni o infortuni.
a. Interruttore acceso/spento
b. Foro del lucchetto
c. Impugnatura di azionamento
– Menomazione dell’udito.
d. Impugnatura di trasporto
– Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte
del disco da taglio in rotazione.
e. Bullone arresto profondità
– Rischio di lesioni durante la sostituzione del
disco.
g. Base
– Rischio di schiacciamento delle dita
nell’apertura delle protezioni.
f. Dado di bloccaggio
h. Guida
i. Morsetto per materiale
j. Tavolo da taglio
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
k. Chiave per brugole da 8 mm
l. Impugnatura
m. Leva morsetto per materiale
n. Disco da taglio
o. Protezione
Utilizzare protezioni acustiche.
p. Blocca-albero
59
I TA L I A N O
q. Gancio di bloccaggio
r. Deflettore parascintille
s. Vite deflettore parascintille
t. Catena di bloccaggio
ingresso di questo apparato (vedere i Dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è
1.5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
u. Codice data
USO PREVISTO
La troncatrice veloce D28710 è progettata per il
taglio di materiali in acciaio di varie forme.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
La troncatrice D28710 è un apparato elettrico
professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 61029, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di
60
Collegamento all’alimentazione di rete
La presa elettrica per il collegamento di questa
macchina all’alimentazione di rete deve essere
dotata di un fusibile di esclusione, ritardato da 16 A.
Cadute di voltaggio
Le correnti di entrata causano cadute di voltaggio di
breve durata. In condizioni sfavorevoli di alimentazione
elettrica, altre attrezzature possono venir coinvolte.
Se il sistema d’impedanza della fonte di alimentazione
è inferiore a 0,11 ø, non è probabile che accadano
perturbazioni.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, spegnere l’unità e staccarla
dall’alimentazione prima di installare
e rimuovere gli accessori, di regolare
o cambiare impostazioni o di fare
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore
a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Montaggio e smontaggio di un disco
da taglio (fig. 1, 2)
• Con il braccio in posizione di riposo, utilizzare il
labbro (v) per far scorrere indietro la protezione
(o). Lasciare la protezione ritirata (fig. 2).
• Premere e tenere premuto il blocca-albero (p)
(fig. 1).
• Ruotare il disco da taglio (n) finché non si blocca.
• Utilizzando la chiave per brugole (k), rimuovereil
bullone (w) girandolo in senso anti-orario equindi
rimuovere la rondella piatta (x) e la flangiadi
fissaggio (y) (fig. 2).
• Verificare che il distanziatore (z) sia in posizione a
contatto con la flangia (aa).
• Sostituire il disco da taglio (n). Assicurarsi che il
nuovo disco sia posizionato sul distanziatore (z)
nella corretta direzione di rotazione.
• Fissare il disco con la flangia di ritegno (y),la
rondella piatta (x), e il bullone (w).
• Spostare la protezione in basso e rilasciare
ilpulsante di bloccaggio albero (p).
• Regolare la profondità di taglio come necessario.
I TA L I A N O
Regolazione della profondità di taglio (fig. 1)
E’ possibile regolare la profondità di taglio in base
all’usura del disco.
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di
alimentazione, (troncatrice spenta) e controllare la
presenza di gioco.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il controdado (f) di alcuni giri.
• Ruotare il bullone di arresto di profondità (e) in
un senso o nell’altro per impostare la profondità
desiderata.
• Stringere il controdado (f).
AVVERTENZA: Regolare sempre
l’arresto di profondità nella sua posizione
originale dopo aver sostituito il disco da
taglio.
Serraggio del pezzo da lavorare in posizione
(fig. 1, 3)
L’apparato è dotato di un morsetto per ilbloccaggio
del materiale (i) (fig. 1).
• Tirare la leva (m) verso l’impugnatura (l) (fig. 3A).
• Spingere l’alberino di bloccaggio (bb) in
avantifinché la ganascia (cc) non si trova quasi
acontatto con il pezzo in lavorazione.
• Premere la leva (m) verso la ganascia (cc) fino a
farla innestare con l’alberino di bloccaggio (bb).
• Ruotare l’impugnatura (l) in senso orario efermare
saldamente il pezzo in lavorazione.
• Per sbloccare il pezzo in lavorazione,
ruotarel’impugnatura (l) in senso antiorario.
AVVERTENZA:
• Per aumentare la capacità di
taglio,posizionare un blocco
distanziatore(dd) sotto il pezzo in
lavorazione (ee). Il blocco deve essere
leggermente piùstretto del pezzo in
lavorazione (fig. 3B).
• Sostenere i pezzi di lavorazione piùlunghi
con ceppi di legno (ff) (fig. 3C). Non
bloccare l’estremità da tagliare (gg).
Funzione di regolazione rapida (fig. 3A)
Il morsetto presenta una funzione di regolazione
rapida.
• Per rilasciare il morsetto, ruotare l’impugnatura
(l) uno o due giri in senso antiorario e tirare laleva
(m) verso l’impugnatura (l).
Impostazione della posizione di bloccaggio
(fig. 3D)
E’ possibile regolare la posizione di bloccaggio in
modo da allineare il disco da taglio.
• Rimuovere i bulloni della guida (hh) utilizzando la
chiave per brugole (k).
• Spostare la guida (h) secondo le necessità.
• Reinserire i bulloni (hh) e serrarli per bloccare la
guida (h).
Regolazione dell’angolo di taglio (fig. 4)
L’elettroutensile può essere usato per tagli obliqui
fino a 45°.
• Allentare i bulloni (hh) per rilasciare la guida (h).
• Regolare la guida (h) sull’angolo richiesto. Si può
misurare l’angolo con la scala (ii).
• Stringere i bulloni (hh) per bloccare la guida (h).
Controllo e regolazione dell’angolazione di taglio
(fig. 1, 4)
• Allentare i bulloni (hh) per rilasciare la guida (h)
(fig. 4).
• Abbassare il braccio e fermarlo in questa
posizione utilizzando la catena di bloccaggio (t)
(fig. 1).
• Collocare una squadra (jj) contro la guida (h) e
il lato sinistro del disco da taglio, creando un
perfetto angolo di 90° (fig. 4). Verificare che la
marcatura 0° sulla scala (ii) sia allineata con la
marcatura sul piano (kk).
• Stringere i bulloni (hh) per bloccare la guida (h).
• Rilasciare la catena di bloccaggio (t) e riportare
il braccio di ritorno alla posizione di riposo
superiore (fig. 1).
Regolazione del deflettore parascintille (fig. 1)
• Allentare la vite (s).
• Impostare il deflettore parascintille (r) secondo le
modalità più opportune.
• Stringere la vite (s).
Installazione (fig. 6, 7)
ATTENZIONE: lo strumento deve essere
appoggiato su un piano di lavoro stabile
e non scivoloso, per prevenire
movimenti imprevisti durante l’uso.
• Praticare due fori da 8 mm (5/16") attraverso la
superficie di lavoro (fig. 6).
61
I TA L I A N O
• Inserire viti da 1/4-20 attraverso i fori della base
e quelli del piano di lavoro. La lunghezza delle
viti dovrebbe essere pari circa allo spessore del
piano più 102 mm (4 po).
• Serrare saldamente entrambe le viti.
INSTALLAZIONE PROVVISORIA
• Tagliare due tavole, delle dimensioni
approssimative di 508 x 50,8 x 101,6 mm
(20 po di lunghezza x 2 po di altezza x 4 po di
larghezza).
• Posizionare la troncatrice nella posizione voluta.
• Sistemare strettamente le tavole lungo i lati dello
strumento ed inchiodarle al piano di lavoro (fig 7).
Prima del funzionamento
• Montare il disco da taglio adeguato. Non
utilizzare dischi eccessivamente usurati. La
velocità massima di rotazione dell’elettroutensile
non deve superare la velocità del disco da taglio.
• Verificare che il disco giri nel senso indicato dalle
frecce poste sull’accessorio e sull’elettroutensile.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Regolare sempre il deflettore secondo le modalità
previste.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Non applicare eccessiva pressione
all’elettroutensile.
• Evitare carichi eccessivi. Se
l’elettroutensile si riscalda, lasciarlo
girare a vuoto per qualche minuto.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 5)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
62
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura di azionamento (c), mentre l’altra
mano guida il pezzo da lavorare.
Esecuzione di un taglio (fig. 1)
• Disporre il materiale da tagliare contro la guida (h)
e fissarlo utilizzando il morsetto per il materiale (i).
• Accendere l’apparato e abbassare l’impugnatura
di azionamento (c) per tagliare il pezzo. Prima di
eseguire il taglio attendere che il motore elettrico
abbia raggiunto il regime max.
• Lasciare che il disco tagli liberamente. Non forzare.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere
l’elettroutensile e riportare il braccio nella sua
posizione di riposo superiore.
Accensione e spegnimento (fig. 1)
L’interruttore di accensione/spegnimento (on/off) (a)
è montato sull’impugnatura di comando (c).
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore
acceso/spento (a).
• Durante l’operazione tenere premuto l’interruttore
di accensione/spegnimento.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
AVVERTENZA: Non accendere o
spegnere l’elettroutensile mentre è sotto
carico.
AVVERTENZA: Non tagliare magnesio.
Trasporto (fig. 1)
L’apparato è munito di una catena di bloccaggio
(t) che blocca l’apparato in posizione chiusa per il
trasporto.
• Abbassare la protezione (o) sul tavolo di taglio (j)
e fissare l’apparato in questa posizione fissando
la catena (t) al gancio di bloccaggio (q).
• Trasportare l’apparato mediante l’impugnatura di
trasporto (d).
• Per rilasciare l’apparato, premere leggermente
l’impugnatura di azionamento (c) e rilasciare la
catena.
I TA L I A N O
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, spegnere l’unità e staccarla
dall’alimentazione prima di installare
e rimuovere gli accessori, di regolare
o cambiare impostazioni o di fare
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore
a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è
più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i rifiuti
domestici. Smaltirlo tramite la raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti, è
possibile consultare un elenco dei riparatori autorizzati
DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono
stati collaudati soltanto gli accessori offerti
da DEWALT, quindi l’utilizzo di accessori
diversi potrebbe essere rischioso. Per
ridurre il rischio di lesioni, su questo
prodotto vanno utilizzati solo gli accessori
raccomandati DEWALT.
63
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
64
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
AFKORTZAAG D28710
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
D28710
230
1
2.200
3.800
80
355
25,4
3,1
recht,
niet-ingetrokken
Spanning
VDC
Tipo
Opgenomen vermogen
W
Toerental, onbelast
min-1
Min. randsnelheid doorslijpschijf m/s
Schijfdiameter
mm
Asgat
mm
Schijfdikte
mm
Type zaagschijf
Afkortcapaciteit bij 90°
cirkel
vierkant
rechthoek
hoekvormig
Afkortcapaciteit bij 45°
cirkel
vierkant
rechthoek
hoekvormig
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
dB(A)
LWA (akoestisch vermogen) dB(A)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
D28710
230V
92,3
D28710
115V
92,7
3,0
105,3
3,0
105,7
3,0
3,0
3,3
1,5
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 61029:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s²
Onzekerheid K = m/s²
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 61029 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
1,8
1,5
65
NEDERLANDS
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D28710
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 61029.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.01.2011
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel.
66
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot
ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de
machine niet in een vochtige of natte omgeving.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat,
b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten
het werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Houd lang haar bijeen. Draag bij
het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien
de vrijkomende spanen aanzienlijk heet kunnen
zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd
een veiligheidshelm.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen
en koelkasten). Bij gebruik onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor
te schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
NEDERLANDS
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de
aansluiting van stofafvoer en voorzieningen voor
stofopvang, zorg dan dat deze zijn aangesloten
en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer.
Vervang het snoer indien het beschadigd is.
Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis en als zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in
deze handleiding. Gebruik geen lichte machine of
hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel. Overbelast de
machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en hulpstukken.
Gebruik de machine uitsluitend volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die
invloed op de werking van de machine zouden
kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig
onderdeel defect is. Gebruik de machine niet
als de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte of
beschadigde onderdelen dienen door een erkend
DEWALT servicecentrum te worden vervangen.
Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen voordat
u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit het
16
17
18
19
20
stopcontact als u de machine niet gebruikt,
voordat u gereedschappen, accessoires of
onderdelen van de machine verwisselt en voordat
u onderhoud aan de machine uitvoert.
Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met een vinger aan
de schakelaar. Wees ervan verzekerd dat de
machine is uitgeschakeld voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
Misbruik het snoer niet
Draag de machine nooit aan het netsnoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden
opgeborgen in een droge, afsluitbare plaats,
buiten bereik van kinderen.
Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties
tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door bevoegde vakmensen en met behulp van
originele reserveonderdelen; anders kan er een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
afkortzagen
• Draag altijd reguliere werkhandschoenen als u
deze machine bedient.
• Blijf met uw handen uit de buurt van de
doorslijpschijf. Zaag nooit werkstukken die
vereisen dat uw handen dichter dan 15 cm in de
buurt van de doorslijpschijf komen.
• Zaag geen werkstukken die minder dan 1,2 mm
dik zijn wanneer u de doorslijpschijf gebruikt dat
bij deze machine is geleverd.
• Gebruik de machine niet zonder de
beschermkappen.
67
NEDERLANDS
• Verricht geen enkele handeling uit de vrije hand.
Gebruik de materiaalklem om het werkstuk stevig
vast te klemmen.
• Reik nooit om de doorslijpschijf heen.
• Plaats de machine altijd op een vlak, stabiel
oppervlak, dat goed onderhouden is en vrij van
rondzwervend materiaal, zoals spaanders en
restafval.
• Inspecteer voor ingebruikname de zaagschijf
op scheuren of onvolkomenheden. Gooi de
zaagschijf weg als u een duidelijke scheur of
onvolkomenheid ziet of als er anderszins iets niet
in orde is.
• Zorg ervoor dat de doorslijpschijf niet in
aanraking met het werkstuk komt voordat de
machine wordt ingeschakeld.
• Voorkom dat de doorslijpschijf tijdens gebruik
gaat stuiteren of ruw wordt behandeld. Stop
de machine zodra dit gebeurt en inspecteer de
doorslijpschijf.
• Bedien de machine niet terwijl u in lijn met de
doorslijpschijf staat. Houd andere personen van
het werkgebied vandaan.
• Houd rekening met spaanders en het te bewerken
materiaal. Deze kunnen scherp en heet zijn.
Laat restafval afkoelen voordat u ze oppakt.
• De vonkbeschermer wordt heet tijdens
gebruik. Vermijd aanraken of afstellen van de
vonkbeschermer direct na gebruik.
• Schakel de machine uit en wacht tot de
vonkbeschermer tot stilstand is gekomen voordat
u het werkstuk verwijdert of de instellingen
verandert.
• Na het uitschakelen niet proberen de
doorslijpschijf af te remmen door tegen de zijkant
van de schijf te drukken.
• Gebruik geen snijvloeistoffen. Deze vloeistoffen
kunnen ontvlammen of een elektrische schok
veroorzaken.
• Controleer of het werkstuk goed is ondersteund.
• Gebruik de doorslijpschijven die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Gebruik nooit cirkelzaagbladen
of andere typen getande bladen.
• Het maximum toegestane toerental van de
doorslijpschijven moet altijd gelijk zijn aan of
groter zijn dan het op het typeplaatje van de
machine vermelde onbelaste toerental.
68
• Gebruik geen zaagbladen van een cirkelzaag of
andere getande zaagbladen op dit gereedschap.
Ernstig persoonlijk letsel zou het gevolg kunnen
zijn.
• Gebruik geen doorslijpschijven die niet
overeenkomstig de afmetingen zijn zoals
opgegeven in de technische gegevens.
• Controleer dat de slijpschijf goed is gemonteerd
en vastgezet, voordat u deze in gebruik neemt.
• Lees de bedieningsinstructies die door de
fabrikant van de schijf worden geleverd.
• Laat het apparaat minimaal 30 seconden zonder
belasting in een veilige positie draaien. Indien er
sprake is van overmatige trilling of als een defect
optreedt, zet dan het apparaat uit en controleer
alles om erachter te komen wat de oorzaak is.
• Gebruik doorslijpschijven niet om af te bramen.
• Zaag geen beton, stenen, tegels of keramische
werkstukken.
• Zaag geen hout, plastic of synthetische materialen.
• Zaag geen gietijzeren materialen.
• Zaag nooit magnesium materialen.
• Zaag geen materiaal dat onder elektrische
stroom staat.
• Gebruik deze machine in een goed geventileerde
ruimte. Gebruik de machine niet in de buurt
van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Vonken of gloeiende spaanders van het zagen of
vonkende koolstofborstels kunnen ontvlambare
materialen ontsteken.
• Reinig regelmatig de ventilatiesleuven bij het
werken in stoffige omstandigheden. Indien het
noodzakelijk wordt de sleuven te reinigen, denkt
u er dan aan de stekker uit het stopcontact te
trekken.
• Bewaar doorslijpschijven altijd goed beschermd
en op een droge plaats, buiten het bereik van
kinderen.
• Fouten in de machine, waaronder
beschermkappen of zaagschijf, moeten worden
gerapporteerd zodra zij ontdekt worden.
• Gebruik alleen een cirkelzaagschijf
van een max. dikte van 3,1 mm en
een max. diameter van 355 mm.
• Waarschuwing! Door gebruik
van deze machine kunnen stoffen
NEDERLANDS
vrijkomen die chemicaliën bevatten waarvan het
bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of
andere lichaamskwalen veroorzaken. Gebruik
geschikte ademhalingsbescherming.
• Zet voor het zagen het werkstuk altijd goed vast.
Werkstukken langer dan 1,0 m moeten worden
ondersteund door een geschikte extra tafel,
zaagbok of tafel met wielen.
• Denk eraan dat de schijf blijft draaien nadat de
machine is uitgeschakeld.
• Voorkom verlies van controle, zet de machine
altijd vast op een werkbank en gebruik daarvoor
schroefklemmen of bouten van voldoende lengte
en sterkte.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Diameter van de uitboring
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De volgende facroren zijn van invloed op
geluidsproductie:
– het te zagen materiaal
– het type doorslijpschijf
– toevoerkracht
WAARSCHUWING: Neem de vereiste
maatregelen voor gehoorbescherming.
De datumcode (u), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2012 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
Overige risico’s
• De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van dergelijke machines:
– letsel veroorzaakt door aanraken van
ronddraaiende delen.
– letsel veroorzaakt door het scheuren van de
zaagschijf.
• Deze risico’s zijn het grootst:
– binnen het werkingsbereik
– binnen het bereik van de ronddraaiende
machineonderdelen
• Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden.
Dit zijn:
– Gehoorsbeschadiging.
– Risico op ongevallen veroorzaakt door
onbedekte delen van de draaiende zaagschijf.
– Risico op letsel bij het verwisselen van de
schijf.
– Risico dat de vingers bekneld raken bij het
openen van de afdekkappen.
1 Afkortzaag
1 Hex key
1 Handleiding
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
a. Aan/uit-schakelaar
b. Gat voor hangslot
c. Bedieningshandgreep
d. Draaghendel
e. Bout dieptestop
f. Vergrendelingsmoer
g. Onderplaat
h. Langsgeleiding
i. Materiaalklem
j. Zaagtafel
69
NEDERLANDS
k. 8 mm inbussleutel
l. Handgreep
m. Hefboom materiaalklem
n. Zaagschijf
o. Beschermkap
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
Aansluiten op de netspanning
De te gebruiken voeding voor deze machine moet
uitgerust zijn met een 16 A zekering met tijdsvertraging.
p. Asvergrendeling
q. Vergrendelingshaak
r. Vonkafscherming
s. Schroef vonkafscherming
t. Vergrendelingsketting
u. Datumcode
BEOOGD GEBRUIK
Uw D28710 afkortzaag is ontworpen voor het zagen
van stalen materialen van verschillende vorm.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
De D28710 afkortzaag is professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 61029; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat
leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
70
Spanningsvallen
Inschakelprocessen veroorzaken kortstondige
spanningsvallen. Onder ongunstige omstandigheden
in de stroomvoorziening kunnen andere apparaten
nadelig worden beïnvloed.
Indien de impedantie van de stroomvoorziening lager
is dan 0,11 ø, is de kans op een storing nagenoeg
uitgesloten.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op
letsel te verminderen schakelt u het
apparaat uit en sluit u de stroombron
van de machine af voordat u
accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of
wijzigt, of als u reparaties uitvoert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Een zaagschijf verwijderen en
monteren (fig. 1, 2)
• Schuif met behulp van de lip (v) en met de arm in
de rustpositie de beschermkap (o) terug. Laat de
beschermkap die in deze stand staan (fig. 2).
• Houd de asvergrendeling (p) ingedrukt (fig. 1).
• Roteer de zaagschijf (n) totdat deze vastzit.
• Verwijder de bout (w) door deze met behulp
van de inbussleutel (k) naar links te draaien en
vervolgens de platte ring (x) en de borgflens (y)
los te nemen (fig. 2).
• Controleer dat de opvulring (z) op zijn plaats zit
tegen de flens (aa).
• Vervang de zaagschijf (n). Controleer dat de
nieuwe schijf op de opvulring (z) is geplaatst, in
de juiste draairichting.
• Zet het zaagblad vast met de borgflens (y), de
platte ring (x) en de bout (w).
• Verplaats de beschermkap weer omlaag en maak
de asvergrendeling los (p).
• Pas zo nodig de zaagdiepte aan.
NEDERLANDS
Afstellen van de zaagdiepte (fig. 1)
De zaagdiepte kan worden afgesteld om de slijtage
aan de doorslijpschijf te compenseren.
• Voer een test uit met uitgeschakelde machine en
kijk hoe groot de beschikbare ruimte is.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de borgmoer (f) een aantal slagen los.
• Draai de diepteaanslagbout (e) in of uit om de
gewenste zaagdiepte te verkrijgen.
• Draai de borgmoer (f) vast.
WAARSCHUWING: Stel bij het
verwisselen van de doorslijpschijf
de diepteaanslag altijd af naar de
oorspronkelijke positie.
Klem het werkstuk op zijn plaats (fig. 1, 3)
Het gereedschap is voorzien van een materiaalklem
(i) (fig. 1).
• Trek de hefboom (m) naar de handgreep toe (l)
(fig. 3A).
• Duw de klemas (bb) naar voren tot dat de klem
(cc) het werkstuk bijna raakt.
• Duw de hefboom (m) naar de klem (cc) totdat
deze ingrijpt de klemas (bb).
• Draai de handgreep (l) naar rechts en klem het
werkstuk stevig vast.
• U kunt het werkstuk losmaken door de
handgreep (l) naar links te draaien.
WAARSCHUWING:
• U kunt de zaagcapaciteit vergroten door
een tussenstuk (dd) onder het werkstuk
(ee) de plaatsen. Het tussenstuk moet
wat smaller zijn dan het werkstuk
(fig. 3B).
• Ondersteun lange werkstukken met
een stuk hout (ff) (fig. 3C). Klem niet het
gedeelte vast dat u afzaagt (gg).
Functie voor snelle verplaatsing (fig. 3A)
De klem heeft een functie voor snelle verplaatsing.
• U maakt de klem los door de klem (l) een of twee
slagen naar links te draaien en de hefboom (m)
naar de handgreep te trekken (l).
Instellen van de klempositie (fig. 3D)
De klempositie kan al naar gelang de doorslijpschijf
worden ingesteld.
• Verwijder de bouten van de langsgeleiding (hh)
met de inbusssleutel (k).
• Verschuif de aanslag (h) zover als nodig.
• Breng de aanslagbouten (hh) weer aan en draai
ze vast om de aanslag (h) vast te zetten.
Afstellen van zaaghoek (fig. 4)
De machine kan worden gebruikt voor het maken
van verstekhoeken tot 45°.
• Draai de aanslagbouten (hh) los om de aanslag
(h) vrij te zetten.
• Stel de aanslag (h) op de gewenste hoek in. De
hoek kan worden afgelezen op de schaal (ii).
• Draai de aanslagbouten (hh) vast om de aanslag
(h) vast te zetten.
Controleren en afstellen van de verstekschaal
(fig. 1, 4)
• Draai de aanslagbouten (hh) los om de aanslag (h)
vrij te zetten (fig. 4).
• Trek de arm omlaag en vergrendel deze in deze
positie met de vergrendelketting (t) (fig. 1).
• Zet een winkelhaak (jj) tegen de geleider (h) en
de linkerzijde van de doorslijpschijf zodat een
hoek van exact 90° ontstaat (fig. 4). Controleer of
de 0°-markering op de schaal (ii) in lijn is met de
markering op de tafel (kk).
• Draai de aanslagbouten (hh) vast om de aanslag (h)
vast te zetten.
• Maak de vergrendelketting (t) los en breng de
arm terug in de bovenste ruststand (fig. 1).
Afstellen van de vonkbeschermer (fig. 1)
• Draai de schroef (s) los.
• Stel de vonkbeschermer (r) correct in.
• Draai de schroef (s) vast.
Installeren (fig. 6, 7)
VOORZICHTIG:Gereedschap moet
ondersteund worden op een stabiel,
gelijkmatig, niet-slippend oppervlak om
onverwachte beweging tijdens het
gebruik te voorkomen.
PROCEDURE VOOR PERMANENTE INSTALLATIE
• Boor twee gaten 8 mm (5/16") door het
werkoppervlak (fig. 6).
• Plaats 1/4-20 schroeven door de gaten
in het voetstuk en door de gaten in het
bevestigingsoppervlak. De lengte van de
71
NEDERLANDS
schroeven moet ongeveer gelijk zijn aan de dikte
van het bevestigingsoppervlak plus
102 mm (4").
• Zet beide schroeven stevig vast.
Voor een juiste positie van de handen moet een
hand op de bedieningshandgreep (c) worden
geplaatst en moet de andere hand het werkstuk
leiden.
MONTAGERAAM BEVESTIGEN
• Zaag twee planken ongeveer 508 x 50,8 x 101,6
mm (20" lang x 2" hoog x 4" breed).
• Zet de cirkelzaag op de gewenste werkplek.
• Zet de planken vlak naast de zijkant, en bevestig
aan het werkoppervlak (fig. 7).
Voor gebruik
• Monteer de juiste doorslijpschijf. Gebruik geen
overmatig versleten doorslijpschijven. Het toerental
van de machine mag niet hoger zijn dan dat van
de betreffende doorslijpschijf.
• Zorg ervoor dat de doorslijpschijf ronddraait in de
richting van de pijlen op het hulpstuk en de machine.
• Klem het werkstuk vast.
• Stel altijd de vonkbeschermer correct in.
BEDIENING
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine.
• Voorkom overbelasting. Laat de
machine in geval van oververhitting
een paar minuten onbelast draaien.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Juiste positie van de handen (fig. 5)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
72
Zagen (fig. 1)
• Plaats het te bewerken materiaal tegen de
aanslag (h) en zet het vast met behulp van de
materiaalklem (i).
• Schakel het gereedschap in en zaag het
werkstuk door de bedieningshandgreep (c)
omlaag te trekken. Laat de motor eerst geheel op
snelheid komen voordat u met zagen begint.
• Laat de doorslijpschijf vrij zagen. Niet forceren.
• Schakel na het zagen de machine uit en zet de
arm weer in de hoogste ruststand.
In- en uitschakelen (fig. 1)
De aan/uit-schakelaar (a) bevindt zich in de
bedieningshendel (c).
• Druk de aan/uit-schakelaar (a) in om de machine
in te schakelen.
• Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt tijdens de
bewerking.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
WAARSCHUWING: Schakel de machine
nooit in of uit bij volle belasting.
WAARSCHUWING: Bewerk geen
magnesium.
Transport (fig. 1)
Het gereedschap is voorzien van een
vergrendelketting (t) die het gereedschap afsluit in de
neerwaartse gesloten positie zodat het kan worden
gedragen.
• Breng de beschermkap (o) omlaag op de
zaagtafel (j) en zet het gereedschap in deze stand
vast door de ketting (t) over de vergrendelhaak
(q) vast te haken.
• Vervoer het gereedschap met de
draaghandgreep (d).
• U kunt het gereedschap losmaken door de
bedieningshandgreep (c) wat in te drukken en de
ketting los te maken.
NEDERLANDS
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op
letsel te verminderen schakelt u het
apparaat uit en sluit u de stroombron
van de machine af voordat u
accessoires installeert of verwijdert,
voordat u instellingen aanpast of
wijzigt, of als u reparaties uitvoert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan bij
de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal helpt
milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal het
einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur om
van deze service gebruik te maken uw product a.u.b.
terug naar iedere erkende reparateur die namens ons
de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact op
te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor zoals
vermeld in deze handleiding. Een lijst van erkende
DEWALT reparateurs en volledige details over onze
after sales service zijn ook te vinden op internet via:
www.2helpU.com.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
73
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
74
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
KAPPSAG D28710
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 61029, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Tekniske data
Spenning
Type
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Min. periferihastighet
for kappeskive
Skivediameter
Innvendig diameter for skiven
Skivetykkelse
Type kappeskive
Tverrkuttkapasitet ved 90°
rund
firkant
rektangulær
vinkel
Tverrkuttkapasitet ved 45°
rund
firkant
rektangulær
vinkel
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28710
230
1
2.200
3.800
VDC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
D28710
230V
92,3
3,0
105,3
3,0
D28710
115V
92,7
3,0
105,7
3,0
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 61029:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
m/s²
ah =
Usikkerhet K =
m/s²
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
80
355
25,4
3,1
rett,
ikke-innfelt
3,3
1,5
1,8
1,5
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
75
NORSK
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D28710
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 61029.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2011
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere
faren for brann, elektrisk støt og personskade.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet
i våte eller fuktige omgivelser. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å
forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
76
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i
nærheten av arbeidsområdet eller berøre
verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene. Bruk hårnett
hvis du har langt hår. Ved arbeid utendørs bør du
bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller
støvmaske når arbeidet kan forårsake støv eller
flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli svært
varme, bør du også bruke et varmehindrende
forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid
vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst
av metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å
montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god
balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av
støvavsug og støvoppsamling, må du sørge for
at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er
fjernet, før du starter verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen
og bytte den ut hvis den er skadet. Når du
bruker verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs
bruk og er merket for dette.
NORSK
13 Bruk riktig verktøy
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør
til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig
verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere
jobb om det brukes med den hastigheten det er
beregnet for. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig
for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene, brytere
og verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke
foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet
fungerer som det skal og utfører beregnet
funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene
er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er
mulig å slå det på og av med strømbryteren. Hvis
feil oppstår, skal delene repareres eller byttes ut
av et autorisert DEWALT serviceverksted. Prøv
aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før
du forlater det. Trekk ut støpslet når verktøyet
ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Bær ikke verktøyet med fingeren på bryteren.
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i
støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Bær aldri verktøyet i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av verktøyet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må
bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret
medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsregler for kappsager
• Bruk alltid vanlige arbeidshansker når du benytter
dette verktøyet.
• Pass på at hendene ikke kommer nær
kappeskiven. Du må aldri kappe arbeidsemner
som krever at du utfører manuelle operasjoner
nærmere den roterende kappeskiven enn 15 cm.
• Skjær aldri arbeidsstykker som er tynnere enn
1,2 mm når du bruker kappeskiven som leveres
sammen med dette verktøyet.
• Benytt aldri dette verktøyet uten at vernedekslene
er på plass.
• Ikke utfør noen arbeidsoppgaver uten
at arbeidsemnet er godt festet. Bruk
materialklemmen til dette.
• Stikk aldri hånden inn bak kappeskiven.
• Sett alltid verktøyet på en flat, stø overflate, godt
vedlikeholdt og uten løse materialer som spon og
avkapp.
• Før bruk, inspiser kappeskiven for sprekker eller
feil. Kast kappeskiven dersom det er sprekker
eller feil, eller at den er defekt på annen måte.
• Pass på at kappeskiven ikke kommer nær
arbeidsstykket før verktøyet settes i drift.
• Under arbeidet må du unngå at kappeskiven
hopper, og du må ikke bruke den på en uvøren
måte. Skulle dette hende, slå av verktøyet og
undersøk kutteskiven.
• Bruk ikke verktøyet mens du står på høyde med
kappeskiven. Hold andre mennesker borte fra
arbeidsområdet.
• Vær oppmerksom på avkapp og materialet
som skjæres. Det kan være skarpt og varmt. La
avkuttete deler ligge og avkjøles før du tar i dem.
• Gnistavlederen blir varm når den brukes. Unngå å
berøre eller justere gnistavlederen rett etter bruk.
• Slå av verktøyet og vent til kutteskiven stanser før
arbeidsstykket tas vekk eller innstillingen endres.
• Når du har slått av, må du aldri forsøke å stoppe
kappeskiven ved å trykke mot siden av skiven.
77
NORSK
• Bruk ikke skjærevæsker. Disse væskene kan
antennes eller forårsake elektrisk støt.
• Sjekk at arbeidsemnet er tilstrekkelig stødig.
• Bruk kun de kappeskivene som produsenten
anbefaler. Bruk aldri sirkelsagblader eller andre
typer blader med tenner.
• Maks. tillatt hastighet på kappeskiven må alltid
være lik eller større enn verktøyets hastighet uten
belastning spesifisert på navneskiltet.
• Ikke bruk sirkelsagblader eller andre tannede blad
på dette verktøyet. Det kan resultere i alvorlig
personskade.
• Ikke bruk skjæreskiver som ikke samsvarer med
målene oppgitt under den tekniske informasjonen.
• Pass på at den slipende kappeskiven er korrekt
montert og strammet til før bruk.
• Les bruksanvisningen som leveres av
skiveprodusenten.
• La verktøyet gå uten belastning på et sikkert sted
i minst 30 sekunder. Hvis det foreligger betydelig
vibrasjon eller oppstår andre feil, stopp verktøyet
og sjekk det for å finne årsaken.
• Bruk ikke kutteskiver til sidesliping.
• Skjær ikke sement, murstein, flise eller materialer
av kjeramikk.
• Ikke kapp tre, plast eller syntetiske materialer.
• Skjær ikke støpejern.
• Skjær aldri materialer som inneholder
magnesium.
• Skjær aldri elektrisk aktive materialer.
• Bruk dette verktøyet i et område med god
ventilasjon. Bruk ikke verktøyet i nærheten av
antennbare væsker, gasser eller støv. Gnister eller
varmt spon fra skjæringen eller motorbørstene
kan antenne brennbare materialer.
• Ved arbeid i støvete omgivelser må støv o.l.
fjernes fra ventileringsåpningene med jevne
mellomrom. Hvis det skulle bli nødvendig med
rengjøring av åpningene, må du huske først å
koble maskinen fra strømnettet.
• Kappeskiver må alltid oppbevares godt beskyttet
på et tørt sted, utenfor barns rekkevidde.
• Rapporter feil i verktøyet, inkludert beskyttelser
eller kappeskiver så snart de oppdages.
• Bruk bare sagblad med maks.
tykkelse på 3,1 mm og maks.
diameter på 355 mm.
78
• Advarsel! Ved bruk kan dette verktøyet
utvikle støv som inneholder kjemikalier som
kan forårsake kreft, fødselskader eller andre
forplantningsskader. Bruk egnet åndedrettsvern.
• Fest alltid arbeidsstykket godt før du kapper.
Lengre arbeidsstykker enn 1 meter må støttes
opp av et passende ekstrabord, f.eks. rullebord.
• Ta hensyn til at hjulet vil fortsette å rotere etter at
maskinen er slått av.
• For å forhindre tap av kontroll, fest alltid maskinen
til en benk ved hjelp av skrueklemmer eller bolter
av tilstrekkelig lengde og styrke.
Følgende faktorer påvirker støyproduksjonen:
– materialet som kappes
– type kappeskive
– matekraften
ADVARSEL: Bruk egnet verneutstyr for å
beskytte hørselen.
Annen risiko
• Følgende typer risiko gjelder bruken av disse
maskinene:
– Berøring av de roterende delene kan forårsake
personskade.
– Forstyrrelser i sagbladets bevegelser kan
forårsake personskade.
• Denne risikoen gjelder hovedsakelig:
– innenfor verktøyets bruksområde
– innenfor rekkevidden til roterende deler i
maskinen
• Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges
og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å
unngå visse typer risiko.Disse er:
– Svekking av hørsel.
– Risiko for ulykker forårsaket av de åpne delene
av roterende sagblad.
– Risiko for personskade når sagbladet skiftes.
– Risiko for å klemme fingrene når vernene
åpnes.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
NORSK
Bruk vernebriller.
s. Gnistdeflektor skrue
t. Låsekjede
u. Datokode
Hulldiameter
r. Spark deflector
s. Spark deflector screw
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
t. Lock-down chain
Datokoden (u), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
u. Date code
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Kappsag
1 Sekskantnøkkel
1 Instruksjonsbok
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
a. På-/av-bryter
b. Hull for hengelås
c. Betjeningshåndtak
d. Bærehåndtak
e. Dybdestopperbolt
f. Låsemutter
g. Base
h. Anlegg
i. Materialklemme
j. Kappebord
k. 8 mm sekskantnøkkel
l. Håndtak
m. Materialklemmespak
n. Kappeskive
o. Beskyttelse
TILTENKT BRUK
Din D28710 kappsag er designet for kapping av ulikt
utformede deler av stål.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
D28710 er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller mangel på erfaring og
kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri
forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 61029; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Tilkobling til strømnettet
Strømnettet denne maskinen skal kobles til, må
være utstyrt med en 16 A automatsikring med
tidsforsinkelse.
b. Spindellås
Spenningsfall
q. Låsekrok
Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte spenningsfall.
Ved ugunstig kraftforsyning, kan dette innvirke på
annet utsyr.
r. Gnistdeflektor
79
NORSK
Hvis kraftforsyningens vekselstrømsmotstandssystem
er lavere enn 0,11 ø, er det lite sannsynlig at det vil
forekomme forstyrrelser.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere faren
for personskader, slå av enheten og
koble verktøyet fra strømforsyningen
før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett,
eller når du foretar reparasjoner.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i
stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
Ta av og sette på en kappeskive
(fig. 1, 2)
• Med armen i hvileposisjon, bruk leppen (v) for å
skyve beskyttelsen (o) bakover. La beskyttelsen
være tilbaketrukket (fig. 2).
• Trykk og hold nede spindellåsen (p) (fig. 1).
Klemme fast arbeidsstykket i posisjon (fig. 1, 3)
Verktøyet er utstyrt med en materialklemme (i)
(fig. 1).
• Trekk spaken (m) mot håndtaket (l) (fig. 3A).
• Skyv klemmeakselen (bb) fremover til kjeven (cc)
nesten berører arbeidsstykket.
• Trykk spaken (m) mot kjeven (cc) til den går i
inngrep med klemmeakselen (bb).
• Roter håndtaket (l) med klokka og fest
arbeidsstykket godt.
• For å slippe arbeidsstykket, roter håndtaket (l)
mot klokka.
ADVARSEL:
• For å øke kappekapasiteten sett en
avstandsblokk (dd) under arbeidsstykket
(ee). Avstandsblokken bør være noe
smalere enn arbeidsstykket (fig. 3B).
• Støtt opp lange arbeidsstykker med
trestykker (ff) (fig. 3C). Ikke klem fast
enden som kappes av (gg).
• Roter kappeskiven (n) til den går i lås.
• Bruk sekskantnøkkelen (k), ta av bolten (w) ved
å skru mot klokka og ta så av den flate skiven (x)
og festeflensen (y) (fig. 2).
• Kontroller at avstandsstykket (z) er på plass mot
flensen (aa).
• Sett på igjen kappeskiven (n). Pass på at den nye
skiven er plassert på avstandsstykket (z) i korrekt
rotasjonsretning.
• Fest bladet med festeflensen (y), den flate skiven
(x) og bolten (w).
• Beveg beskyttelsen bakover og slipp
spindellåsen (p).
• Juster kappedybden som ønsket.
Juster kuttedybden (fig. 1)
Kuttedybden kan justeres så den passer med
slitasjen på kappeskiven.
• Betjen verktøyet med motoren slått av, og
kontroller klaringen.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne låsemutteren (f) noen omdreininger.
• Drei dybdestoppskruen (e) inn eller ut for å justere
den påkrevde kuttedybden.
• Stram låsemutteren (f).
ADVARSEL: Sett alltid dybdestoppet
tilbake til originalposisjonen når du skifter
ut kappeskiven.
80
Hurtigkjørefunksjon (fig. 3A)
Klemmen har en funksjon for hurtig bevegelse.
• For å løsne klemmen, roter håndtaket (l) en eller
to ganger mot klokka og trekk spaker (m) mot
håndtaket (l).
Stille inn klemmeposisjon (fig. 3D)
Klemmeposisjonen kan stilles inn etter kutteskiven.
• Fjern anleggsboltene (hh) ved bruk av
sekskantnøkkelen (k).
• Flytt skjermen (h) som ønsket.
• Sett på plass skjermskruene (hh) og stram dem
for å feste skjermen (h).
Justering av kuttevinkel (fig. 4)
Verktøyet kan brukes til gjærsaging opptil 45°.
• Løsne skjermskruene (hh) for å løsne skjermen (h).
• Still skjermen (h) inn på den ønskede vinkelen.
Vinkelen kan avleses på skalaen (ii).
• Stram skjermskruene (hh) for å feste skjermen (h).
Kontrollering og justering av gjæringsskalaen
(fig. 1, 4)
• Løsne skjermskruene (hh) for å løsne skjermen (h)
(fig. 4).
NORSK
• Trekk ned armen og lås den i denne posisjonen
ved hjelp av låsekjedet (t) (fig. 1).
• Plasser en vinkelhake (jj) mot skjermen (h) og
venstre side av kutteskiven, og du har en perfekt
90° vinkel (fig. 4). Kontroller at merket for 0° på
skalaen (ii) flukter med merket på bordet (kk).
• Stram skjermskruene (hh) for å feste skjermen (h).
• Løsne låsekjedet (t) og returner armen til øvre
hvilestilling (fig. 1).
Justering av gnistavlederen (fig. 1)
• Løsn på skruen (s).
• Still inn gnistavlederen (r) etter behov.
• Stram skruen (s).
Montering (fig. 6,7)
FORSIKTIG: Verktøyet skal støttes godt
på en stabil, plan, sklisikker flate for å
hindre
uventede bevegelser under bruk.
FREMGANGSMÅTE FOR PERMANENT MONTERING
• Bor to hull 8 mm (5/16") gjennom arbeidsflaten
(fig. 6).
• Sett 1/4-20 skruer ned gjennom hullene i
bunnplaten og gjennom hullene i
monteringsflaten. Lengden på skruene skal
tilsvare tykkelsen på monteringsflaten pluss
102 mm (4 tommer).
• Trekk godt til de to skruene.
FASTSPENNING
• Kapp to planker som er ca. 508 x 50,8 x
101,6 mm (20 tommer lange x 2 tommer
høye x 4 tommer brede).
• Sett kappsagen der du vil ha den.
• Legg plankene tett inntil sagen langs siden,
og spikre plankene til arbeidsflaten (fig. 7).
Før maskinen tas i bruk
• Monter passende kappeskive. Ikke bruk
skiver som er for slitt. Verktøyets maksimale
omdreiningshastighet må ikke overstige
kutteskivens.
• Pass på at skiven roterer i den retningen som
angis av pilene på tilbehørsdelen og på verktøyet.
• Spenn fast arbeidsstykket.
• Still alltid gnistavlederen riktig inn.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene
og gjeldende forskrifter.
• Bruk ikke for stor kraft på verktøyet.
• Ikke overbelast verktøyet. Hvis
verktøyet blir varmt, må det få gå
ubelastet i et par minutter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør.
Korrekt plassering av hendene (fig. 5)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
betjeningshåndtaket (c) mens den andre styrer
arbeidsstykket.
Skjæring (fig. 1)
• Plasser det materialet som skal kappes inn mot
skjermen (h), og fest det med materialklemmen (i).
• Slå på verktøyet og trekk ned
betjeningshåndtaket (c) for å kappe
arbeidsstykket. La motoren komme opp i full
hastighet før skjæring.
• La skiven sage fritt. Ikke bruk makt.
• Når du er ferdig med å skjære, må du slå av
verktøyet og sette armen tilbake i øverste
hvilestilling.
Skru på og av (fig. 1)
På/av-bryteren (a) på er montert på
betjeningshåndtaket (c).
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren (a).
• Hold på/av-bryteren nede mens funksjonen
utføres.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
81
NORSK
ADVARSEL: Ikke slå av verktøyet mens
det er belastet.
ADVARSEL: Skjær ikke magnesium.
Transport (fig. 1)
Verktøyet er utstyrt med et låsekjede (t) som låser
verktøyet i nedlukket posisjon for bæring.
• Senk beskyttelsen (o) på kappebordet (j) og fest
verktøyet i denne posisjonen ved å feste kjedet (t)
over låsekroken (q).
• Transporter verktøyet ved hjelp av
bærehåndtaket (d).
• For å løsne verktøyet, trykk betjeningshåndtaket
(c) litt ned og løsne håndtaket.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger
av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig
renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren
for personskader, slå av enheten og
koble verktøyet fra strømforsyningen
før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett,
eller når du foretar reparasjoner.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i
stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med
å hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere
DEWALT produkter når de har nådd slutten på
livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten,
vennligst returner produktet til en autorisert reparatør
som vil samle dem inn på vegne av oss.
Rengjøring
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
82
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
83
PORTUGUÊS
SERRA DE CORTE D28710
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Disco de corte de
velocidade periférica mín.
Diâmetro do disco
Orifício do disco
Espessura do corpo do disco
Tipo de disco de corte
D28710
230
1
2.200
3.800
VDC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s²
3,3
K de variabilidade = m/s²
1,5
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de
trabalho.
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
dB(A)
D28710
230V
92,3
D28710
115V
92,7
dB(A)
dB(A)
3,0
105,3
3,0
105,7
dB(A)
3,0
3,0
1,8
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha
de informações foi medido em conformidade com um
teste padrão estabelecido pela norma EN 61029 e
poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
80
355
25,4
3,1
direito,
sem recortes
Capacidade de corte transversal a 90°
circular
mm
quadrado
mm
rectangular
mm
angular
mm
Capacidade de corte transversal a 45°
circular
mm
quadrado
mm
rectangular
mm
angular
mm
Peso
kg
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 61029:
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
84
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D28710
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.01.2011
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos, leia o manual de
instruções.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem
provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a
ferramenta em situações em que haja humidade ou
água. Mantenha a área de trabalho bem iluminada
(250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta onde haja
risco de fogo ou explosão, como por exemplo na
presença de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais
aproximem-se da área de trabalho ou que
toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem
prender-se numa peça móvel. Cubra o cabelo se
tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar livre,
de preferência use luvas adequadas e calçados
anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma
máscara de protecção para o rosto ou antipoeira sempre que as operações possam
produzir poeira ou partículas que voem.
Caso tais partículas sejam consideravelmente
quentes, use também um avental resistente ao
calor. Use sempre protectores auriculares.
Utilize sempre um capacete de segurança.
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies
ligadas à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Quando usar a ferramenta em
condições extremas tais como alto grau de
humidade ou ao trabalhar com soldaduras, a
segurança eléctrica pode ser melhorada com a
colocação de um transformador de isolamento
ou disjuntor de fuga de terra (FI).
85
PORTUGUÊS
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em
equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
9 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça.
É mais seguro e permite manter as duas mãos
livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção
e colecta de pó, assegure-se de que os mesmos
sejam correctamente conectados e utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e
chaves inglesas foram retiradas da ferramenta
antes de utilizá-la.
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo
de extensão e substitua-o se estiver danificado.
Quando usar a ferramenta ao ar livre, utilize
somente cabos de extensão apropriados para tal
e correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o fim indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria
ferramenta para realizar quaisquer operações
além das recomendadas neste manual de
instruções pode causar riscos de ferimento.
14 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se
a ferramenta e o cabo de força não estão
danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça
partida, se as protecções e os interruptores
estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento
da ferramenta. Assegure-se de que a
ferramenta esteja a funcionar correctamente e
a desempenhar as funções para as quais foi
projectada. Não utilize a ferramenta se houver
alguma peça defeituosa. Não utilize a ferramenta
se o interruptor não funcionar para ligá-la ou
86
15
16
17
18
19
20
desligá-la. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT efectue a troca de quaisquer
peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente
efectuar reparos por sua própria conta.
Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
Desconecte a ferramenta quando não estiver
em uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
Evite o accionamento involuntário
Não transporte a ferramenta com um dedo sobre
o interruptor. Certifique-se de que a ferramenta
esteja desligada antes de conectá-la.
Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo. Nunca
puxe o cabo para retirar o conector da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso em lugar seco. Feche-as com segurança,
fora do alcance das crianças.
Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições
e limpas. Siga as instruções para manutenção
e troca de acessórios. Mantenha todas as
alavancas e interruptores secos, limpos e livres
de óleo e graxa.
Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança
relevantes. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT conserte sua ferramenta.
Os reparos devem ser realizados somente por
pessoas qualificadas e as peças de reposição
devem ser originais. A não observância disso
poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Instruções de segurança adicionais para serras
de corte
• Utilize luvas de protecção sempre que utilizar
esta ferramenta.
• Mantenha as mãos afastadas do disco de corte.
Nunca corte peças de trabalho que requeiram
uma acção manual inferior a 15 cm de distância
do disco rotativo de corte.
PORTUGUÊS
• Não corte peças de trabalho de espessura
inferior a 1,2 mm quando estiver a utilizar o disco
de corte fornecido com esta ferramenta.
• Não utilize esta ferramenta sem as protecções
colocadas.
• Não realize nenhuma operação sem o auxílio das
mãos. Utilize o grampo de fixação do material
para prender seguramente a peça de trabalho.
• Nunca se encoste à parte de trás do disco de
corte.
• Posicione sempre a ferramenta sobre uma
superfície plana e estável que esteja bem
conservada e livre de resíduos, tais como lascas
e fragmentos.
• Antes de utilizar a serra, inspeccione o disco
de corte para verificar a presença de rachas ou
falhas. Deite fora o disco de corte se houver
qualquer racha ou falha ou se apresentar danos.
• Assegure-se de que o disco de corte não está
em contacto com a peça de trabalho antes de
ligar a ferramenta.
• Evite fazer saltar o disco de corte ou tratá-la de
maneira violenta quando a máquina estiver a
funcionar. Se isto ocorrer, pare a ferramenta e
inspeccione o disco de corte.
• Não utilize a ferramenta enquanto esta estiver
alinhada com o disco de corte. Mantenha as
outras pessoas afastadas da área de trabalho.
• Tenha cuidado com as lascas de corte e o
material que está a ser cortado. Podem estar
afiados e quentes. Permita que os fragmentos
cortados arrefeçam antes de lhes tocar.
• O deflector de centelhas poderá aquecer durante
a utilização. Evite tocar ou ajustar o deflector de
centelhas imediatamente após a utilização da
ferramenta.
• Desligue a ferramenta e espere que o disco de
corte pare completamente antes de deslocar a
peça de trabalho ou modificar os ajustes.
• Depois de desligar, nunca tente parar o disco de
corte pressionando a respectiva parte lateral.
• Não utilize fluidos para cortar. Estes fluidos poderão
incendiar-se ou provocar um choque eléctrico.
• Verifique se a peça a trabalhar está correctamente
apoiada.
• Utilize apenas discos de corte recomendadas
pelo fabricante. Nunca utilize lâminas de serra
circular ou outro tipo de lâmina dentada.
• A velocidade máxima permitida do disco de corte
deve ser sempre igual ou superior à velocidade
em vazio impressa na placa de identificação da
ferramenta.
• Não utilize lâminas de serra circulares ou
quaisquer outras com dentes com esta
ferramenta. Podem ocorrer lesões graves.
• Não utilize discos de corte que não contenham
as dimensões estabelecidas nos dados técnicos.
• Certifique-se de que o disco de corte abrasivo
está montado e apertado correctamente antes
de o utilizar.
• Leia as instruções de funcionamento fornecidas
pelo fabricante de rodas.
• Deixe a ferramenta funcionar em vazio numa
posição segura durante, pelo menos, 30 segundos.
Caso haja demasiada vibração ou ocorra qualquer
outra falha, pare a ferramenta e procure a causa.
• Não utilize discos de corte para o rebarbamento
lateral.
• Não corte cimento, tijolos ou materiais de cerâmica.
• Não corte madeira, plástico ou materiais sintéticos.
• Não corte materiais de ferro fundido.
• Nunca corte materiais de magnésio.
• Nunca corte material electricamente activo.
• Utilize esta ferramenta numa área bem ventilada.
Não utilize a ferramenta perto de poeira, gases
ou líquidos inflamáveis. Faíscas ou lascas
quentes provenientes de corte ou de descarga
eléctrica de escovas motoras podem incendiar
materiais combustíveis.
• Limpe regularmente as ranhuras de ventilação
quando trabalhar em locais poeirentos. Caso
seja necessário limpar as ranhuras, deve primeiro
desligar a ficha da ferramenta na tomada.
• Guarde sempre os discos de corte num lugar
limpo e seco, longe do alcance das crianças.
• Quaisquer falhas no equipamento, incluindo
resguardos ou discos de corte, devem ser
comunicadas assim que verificadas.
• Utilize apenas uma roda na serra
de corte com, no máximo,
3,1 mm de espessura e 355 mm
de diâmetro.
• Aviso! A utilização desta ferramenta pode gerar
poeira com materiais químicos conhecidos
como causadores de cancro, anomalias
congénitas e outros problemas relacionados
87
PORTUGUÊS
com a reprodução. Utilize protecção respiratória
adequada.
• Fixe sempre a peça de trabalho correctamente
antes de proceder à operação de corte. As
peças de trabalho com um diâmetro superior
a 1,0 m devem ser apoiadas por uma mesa,
cavalete ou uma mesa de rolos adicional
adequada.
• Tenha em atenção que a roda continua a rodar
depois da máquina ser desligada
• Para evitar perda de controlo, fixe sempre a
máquina numa bancada utilizando parafusos
ou pernos de fixação com comprimento e força
suficientes.
Os factores a seguir indicados influenciam a produção
de ruído.
– o material a cortar
– o tipo de disco de corte
– a força de alimentação
ATENÇÃO: Use protectores auditivos.
Riscos residuais
• Os seguintes riscos estão inerentes à utilização
destas máquinas:
– lesões causadas por tocar em peças rotativas.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Fresagem.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (u), o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2012 XX XX
Ano de fabrico
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de corte
1 Hex key
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. 1)
– lesões causadas pela quebra do disco de
corte.
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
• Estes riscos são mais notórios:
– no âmbito do funcionamento
– no âmbito das peças rotativas da máquina
• Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados.
Estes incluem:
c. Punho
d. Pega de transporte
e. Parafuso do batente de profundidade
– Deficiência auditiva.
f. Contra-porca
– Risco de acidentes causados por peças sem
protecção do disco de corte em rotação.
g. Suporte
– Risco de lesão ao substituir o disco.
– Risco de trilhar os dedos ao abrir as
protecções.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
88
a. Interruptor de ligar/desligar
b. Orifício do cadeado
h. Guia
i. Sistema de fixação do material
j. Mesa de corte
k. Chave hexagonal de 8 mm
l. Punho
m. Alavanca de fixação do material
n. Disco de corte
o. Resguardo
PORTUGUÊS
p. Bloqueio do veio
Ligação à rede eléctrica
q. Gancho de fixação
A rede eléctrica a utilizar para esta máquina deve
estar equipada com um fusível de 16 A com atraso
de tempo.
r. Deflector anti-chamas
s. Parafuso do deflector anti-chamas
t. Corrente de fixação
u. Código de data
Quedas de voltagem
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A serra de corte D28710 foi concebida para cortar
materiais com vários formatos.
Correntes de entrada causam quedas de voltagem
de curta duração. Em condições de alimentação de
energia desfavoráveis, outros equipamentos podem
ser afectados.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
A serra de corte D28710 é uma ferramenta eléctrica
profissional.
Caso a impedância da alimentação de energia
seja inferior a 0,11 ø, é improvável a ocorrência de
distúrbios.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com
as mesmas. É necessária supervisão quando estas
ferramentas forem manuseadas por utilizadores
inexperientes.
MONTAGEM E AJUSTES
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com a
norma EN 61029. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou
efectuar reparações. Certifique-se de
que o gatilho se encontra na posição de
ferramenta desligada. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Remover e instalar um disco de corte
(fig. 1, 2)
• Com o braço apoiado na posição de repouso,
utilize a extremidade (v) para fazer deslizar o
resguardo (o) para trás. Deixe o resguardo
recolhido (fig. 2).
• Prima e mantenha premido o bloqueio do eixo (p)
(fig. 1).
• Rode o disco de corte (n) até ficar bloqueado.
• Utilizando a chave hexagonal (k), retire o perno
(w) rodando-o no sentido oposto ao dos
ponteiros do relógio e depois retire a anilha
achatada (x) e a flange de fixação (y) (fig. 2).
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada para a
potência de alimentação desta ferramenta (consulte
os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
• Verifique se o espaçador (z) está encostado à
flange (aa).
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
• Fixe a lâmina com a flange de fixação (y), a anilha
achatada (x) e o perno (w).
• Substitua o disco de corte (n). Certifique-se
de que o novo disco está inserido sobre o
espaçador (z) na direcção rotativa correcta.
• Desloque o resguardo para baixo e liberte o
bloqueio do eixo (p).
89
PORTUGUÊS
• Ajuste a profundidade de corte, conforme
necessário.
Ajuste da profundidade de corte (fig. 1)
É possível ajustar a profundidade de corte de modo
a corresponder ao desgaste do disco de corte.
• Faça uma prova, com a ferramenta desligada e
verifique se há folga.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte a contraporca (f) algumas voltas.
• Aperte ou desaperte o parafuso batente de
profundidade (e) até obter a profundidade de
corte pretendida.
• Aperte a contraporca (f).
ATENÇÃO: Para substituir o disco de
corte, coloque sempre o batente de
profundidade na posição original.
Fixação da peça de trabalho na respectiva
posição (fig. 1, 3)
A ferramenta está equipada com um sistema de
fixação do material (i) (fig. 1).
• Puxe a alavanca (m) na direcção do punho (l)
(fig. 3A).
• Empurre o eixo de fixação (bb) para a frente até
o grampo (cc) tocar praticamente na peça de
trabalho.
• Prima a alavanca (m) na direcção do grampo (cc)
até ficar encaixado no eixo de fixação (bb).
• Rode o punho (l) no sentido dos ponteiros do
relógio e fixe a peça de trabalho com firmeza.
• Para libertar a peça, rode o punho (l) no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio.
ATENÇÃO:
• Para aumentar a capacidade de
corte, coloque um bloco espaçador
(dd) debaixo da peça a trabalhar (ee).
O bloco de espaçador tem de ser
ligeiramente mais estreito do que a peça
(fig. 3B).
• Apoie as peças de trabalho mais
compridas com um pedaço de madeira
(ff) (fig. 3C). Não fixe a extremidade
recortada (gg).
Função de deslocamento rápido (fig. 3A)
O sistema de fixação tem uma função de
deslocamento rápido.
90
• Para libertar o sistema de fixação, rode o punho
(l) uma ou duas voltas no sentido oposto ao dos
ponteiro do relógio e puxe a alavanca (m) na
direcção do punho (l).
Ajuste da posição de fixação (fig. 3D)
A posição de fixação pode ser ajustada de modo a
corresponder ao disco de corte.
• Retire os parafusos da guia (hh) com a chave
sextavada (k).
• Desloque a guia (h) conforme necessário.
• Volte a colocar os parafusos da guia (hh) e
aperte-os para fixar a guia (h).
Ajuste do ângulo de corte (fig. 4)
Pode-se utilizar a ferramenta para cortes em
esquadria de até 45°.
• Desaperte os parafusos da guia (hh) para soltar a
guia (h).
• Ajuste a guia (h) no ângulo pretendido. Poderá
verificar o ângulo na escala (ii).
• Aperte os parafusos da guia (hh) para fixar a guia (h).
Verificação e ajuste da escala da esquadria
(fig. 1, 4)
• Desaperte os parafusos da guia (hh) para soltar a
guia (h) (fig. 4).
• Puxe o braço para baixo e bloqueie-o nesta
posição utilizando a corrente de fixação (t) (fig. 1).
• Coloque um esquadro (jj) contra a guia (h) e o
lado esquerdo do disco de corte criando um
ângulo perfeito de 90° (fig. 4). Certifique-se que
o 0° marcado na escala (ii) fica alinhado com
marca na mesa (kk).
• Aperte os parafusos da guia (hh) para fixar a guia (h).
• Liberte a corrente de fixação (t) e coloque
novamente o braço na posição de repouso
superior (fig. 1).
Ajuste do deflector de centelhas (fig. 1)
• Desaperte o parafuso (s).
• Regule o deflector de centelhas (r) conforme for
apropriado.
• Aperte o parafuso (s).
Montagem (fig. 6, 7)
CUIDADO: A ferramenta tem que ser
apoiada numa superfície estável, nivelada
e anti-derrapante para evitar
PORTUGUÊS
um movimento inesperado durante o
funcionamento.
PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM PERMANENTE
• Faça dois furos de 8 mm na superfície de
trabalho (fig. 6).
• Insira parafusos 1/4-20 nos orifícios na base
e nos furos na superfície de montagem. O
comprimento aproximado dos parafusos deve
corresponder à espessura da superfície de
montagem mais 102 mm (4").
• Aperte ambos os parafusos com firmeza.
MONTAGEM DO APOIO
• Corte duas tábuas com aproximadamente
508 mm de comprimento x 50,8 de altura x
101,6 mm de largura (20" x 2" x 4").
• Coloque a serra angular no local de trabalho
pretendido.
• Coloque as tábuas lateralmente o mais junto
possível e pregue-as à superfície de trabalho
(fig. 7).
Antes da operação
• Instale o disco de corte adequado. Não utilize
discos excessivamente gastos. A velocidade
máxima de rotação da ferramenta não deve
exceder a do disco de corte.
• Certifique-se de que o disco roda na direcção
das setas contidas no acessório e na ferramenta.
• Fixe bem a peça a trabalhar.
• Ajuste sempre o deflector de centelhas
correctamente.
FUNCIONAMENTO
Posição correcta das mãos (fig. 5)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega principal (c) e a outra mão a
orientar a peça de trabalho.
Realização de um corte (fig. 1)
• Encoste o material a cortar à guia (h) e fixe-o
com o grampo para fixação do material (i).
• Ligue a ferramenta e puxe o punho (c) para
cortar a peça. Deixe o motor atingir a velocidade
máxima antes de iniciar o corte.
• Deixe que o disco corte sem qualquer
impedimento. Não force.
• Depois de completar o corte, desligue a
ferramenta e recoloque o braço na sua posição
superior de repouso.
Ligar e desligar (fig. 1)
O interruptor de ligar/desligar (a) encontra-se no
manípulo de operação (c).
• Para ligar a máquina pressione o interruptor (a).
• Mantenha o interruptor de ligar/desligar premido
enquanto estiver a realizar a operação.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Modo de emprego
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Não aplique pressão excessiva sobre
a ferramenta.
• Evite a sobrecarga. Caso a ferramenta
aqueça, deixe-a funcionar durante
alguns minutos sem carga.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: Não ligue nem desligue a
ferramenta quando estiver sob carga.
ATENÇÃO: Não corte magnésio.
Transporte (fig. 1)
A ferramenta está equipada com uma corrente de
bloqueio (t) que bloqueia a ferramenta na posição
de fixação para transporte.
• Baixe o resguardo (o) na direcção da mesa
de corte (j) e fixe a ferramenta nesta posição
encaixando a corrente (t) sobre o gancho de
fixação (q).
91
PORTUGUÊS
• Transporte a ferramenta utilizando a pega de
transporte (d).
• Para libertar a ferramenta, prima ligeiramente o
punho (c) e liberte a corrente.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou
efectuar reparações. Certifique-se de
que o gatilho se encontra na posição de
ferramenta desligada. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto os
acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com
esta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva – este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
92
Acessórios opcionais
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem dos respectivos produtos quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, entregue o seu produto em
qualquer agente de reparação autorizado, o qual
procederá à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
93
SUOMI
PALOITTELUSAHA D28710
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 61029 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus
Leikkauslaikan miniminopeus
kehällä
Laikan halkaisija
Laikan sisäläpimitta
Laikan paksuus
Leikkuulaikan tyyppi
D28710
230
1
2.200
3.800
VDC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
80
355
25,4
3,1
suora,
ilman syvennystä
Poikkileikkauskapasiteetti 90°:n kulmassa
pyöreä
mm
neliö
mm
suorakulmainen
mm
kulmikas
mm
Poikkileikkauskapasiteetti 45°:n kulmassa
pyöreä
mm
neliö
mm
suorakulmainen
mm
kulmikas
mm
Paino
kg
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
dB(A)
D28710
230V
92,3
D28710
115V
92,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3,0
105,3
3,0
3,0
105,7
3,0
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 61029
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s²
Vaihtelu K =
m/s²
94
3,3
1,5
1,8
1,5
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä.
Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D28710
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 61029.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2011
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta
kosteissa tai märissä olosuhteissa. Järjestä
työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalotai räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet ulkona, käytä
sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa,
jos työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia.
Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä
myös lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina
kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Se on
turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja
pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on
kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on
poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda
vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta
ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä
jatkojohtoja.
95
SUOMI
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä
vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita
ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto
ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja
täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin
sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä
käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on
täysin pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kuljeta työkalua niin, että sormesi on
katkaisimella. Varmista, että kone on pois päältä,
ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä kanna työkalua koskaan johdosta. Älä
koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä
johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
96
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja
virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Paloittelusahan lisäturvasääntöjä
• Käytä aina tavallisia työkäsineitä käyttäessäsi tätä
työkalua.
• Pidä kädet loitolla leikkauslaikasta. Älä katkaise
työkappaleita, jotka vaativat manuaalista käsittelyä
15 cm:ä lähempänä pyörivää leikkauslaikkaa.
• Älä katkaise 1,2 mm ohuempia työkappaleita
käyttäessäsi tämän työkalun varusteisiin kuuluvaa
leikkauslaikkaa.
• Älä käytä konetta ilman suojusten paikalleen
asettamista.
• Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla kädellä.
Käytä puristimia työkappaleen pitämiseksi
turvallisesti paikoillaan.
• Älä koskaan yritä kurkottaa kädellä leikkauslaikan
takapuolelle.
• Aseta kone aina tasaiselle, kiinteälle alustalle,
joka on kunnolla puhdistettu irtonaisista
materiaaleista, esim. lastuista ja leikkuujätteistä.
• Tarkista leikkuulaikka ennen käyttöä mahdollisten
halkeamien tai vaurioiden varalta. Hävitä
leikkuulaikka, jos siinä on halkeamia tai vaurioita
tai jos se on muutoin viallinen.
• Varmista, että leikkauslaikka ei kosketa
työkappaletta ennen koneen käynnistystä.
• Koneen ollessa toiminnassa vältä leikkauslaikan
ponnahtelua äläkä käsittele sitä kovaotteisesti.
Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, pysäytä kone ja
tarkista leikkauslaikka.
• Älä käytä työkalua seistessäsi samassa linjassa
leikkauslaikan kanssa. Pidä muut henkilöt poissa
työalueelta.
• Varo leikkuulastuja ja leikattavaa materiaalia. Ne
voivat olla teräviä ja kuumia. Anna poisleikattujen
palojen jäähtyä ennen niiden käsittelyä.
• Kipinäsuojus kuumenee käytön aikana. Vältä
koskettamasta tai säätämästä kipinäsuojusta heti
käytön jälkeen.
SUOMI
• Pysäytä kone katkaisijasta ja odota, että
leikkauslaikan liike pysähtyy ennen työkappaleen
vaihtamista tai säätöjen muuttamista.
• Kun olet vapauttanut virtakytkimen (off), älä koeta
jarruttaa laikkaa painamalla sitä sivulta.
• Älä käytä leikkuujäähdytysnesteitä. Ne voivat
syttyä tai aiheuttaa sähköiskun.
• Tarkista, että työkappale on hyvin tuettu.
• Käytä vain valmistajan suosittelemia leikkuulaikkoja.
Älä käytä pyörösahan teriä tai muita
hammastettuja teriä.
• Leikkuulaikan suurimman sallitun nopeuden on
aina oltava sama tai suurempi kuin laitekilvessä
ilmoitettu työkalun tyhjäkäyntinopeus.
• Älä käytä pyöreitä sahanteriä tai muita
hammastettuja teriä tämän työkalun kanssa. Se
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
• Älä käytä laikkoja, jotka eivät ole teknisissä
tiedoissa esitettyjen mittojen mukaisia.
• Varmista, että hankaava leikkuulaikka on
asennettu oikein ja kiristetty ennen sen käyttöä.
• Lue laikan valmistajan toimittamat käyttöohjeet.
• Anna työkalun käydä tyhjäkäynnillä turvallisessa
asennossa vähintään 30 sekunnin ajan. Jos
huomattavaa tärinää tai jokin muu vika ilmenee,
sammuta työkalu ja tarkista se määrittääksesi
vian syyn.
• Älä käytä leikkauslaikkoja sivuttaishionnassa.
• Älä käytä konetta betonin, tiilen, laattojen tai
keraamisten materiaalien leikkaamiseen.
• Älä käytä konetta puun, muovin tai synteettisten
materiaalien leikkaamiseen.
• Älä käytä konetta valurautaisten materiaalien
leikkaamiseen.
• Älä koskaan käytä konetta magnesiumpitoisten
materiaalien työstämiseen.
• Älä käytä konetta sähköjännitteisen materiaalin
työstämiseen.
• Käytä konetta hyvin ilmastoidussa tilassa.
Varmista, että konetta ei käytetä palonarkojen
nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.
Leikkaamisesta tai moottorin kosketusvarresta
saattaa singota kipinöitä tai kuumia lastuja, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan.
• Puhdista ilmanvaihtoaukot säännöllisesti, kun
työskentelet pölyisissä olosuhteissa. Jos aukot
on puhdistettava, muista irrottaa työkalun
virtajohto ensin.
• Säilytä leikkauslaikkoja aina kuivassa paikassa
hyvin suojattuina ja poissa lasten ulottuvilta.
• Raportoi koneen viat mukaan lukien suojat tai
leikkuulaikat heti, kun ne havaitaan.
• Käytä vain sellaista katkaisusahaa,
jonka laikan paksuus on
korkeintaan 3,1 mm ja halkaisija
korkeintaan 355 mm.
• Varoitus! Konetta käytettäessä
saattaa syntyä pölyä, joka sisältää sellaisia
kemikaaleja, joiden tiedetään olevan syöpää,
synnynnäisiä vammoja tai muita periytyviä
haittoja aiheuttavia. Käytä asianmukaisia
hengityssuojaimia.
• Kiinnitä työstökappale aina hyvin ennen
sahaamista. Yli 1,0 m pituinen työkappale täytyy
tukea sopivan lisäpöydän avulla, esim. sahapukki
tai telapöytä.
• Huomaa, että laikka pyörii edelleen koneen pois
kytkennän jälkeen.
• Vältä hallinnan menetys kiinnittämällä kone
aina työpöytään riittävän pituisia ja vahvoja
ruuvipuristimia tai pultteja käyttäen.
Seuraavat tekijät vaikuttavat melutasoon:
– leikattava materiaali
– leikkuulaikan tyyppi
– syöttövoima
VAROITUS: Suojaa kuulosi
asianmukaisesti.
Jäännösriskit
• Seuraavat riskit ovat ominaisia näiden koneiden
käytölle:
– pyörivien osien koskemisesta aiheutuvat
vammat
– katkaisuterän häiriöstä aiheutuvat vammat.
• Nämä riskit ovat todennäköisimpiä:
– koneen käyttöalueella
– koneen pyörivien osien alueella.
• Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
– kuulovamma
– katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä
osista aiheutuva onnettomuusvaara.
97
SUOMI
– terän vaihtamisen aikana aiheutuva
vahingonvaara
– sormien puristumisen vaara suojuksia
avattaessa.
j. Leikkuupöytä
k. 8 mm:n kuusiokulma-avain
l. Kahva
m. Materiaalinpidikkeen vipu
Työkalun merkinnät
n. Leikkuulaikka
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
o. Suoja
p. Karan lukko
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
q. Lukituskoukku
r. Kipinäsuoja
Käytä kuulosuojaimia.
s. Kipinäsuojan ruuvi
Käytä suojalaseja.
u. Päivämääräkoodi
t. Lukitusketju
Reiän halkaisija.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (u) on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Paloittelusaha
1 kuusiokoloavain
1 Käyttöohje
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään
sen osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai
henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Munalukon reikä
c. Käyttökahva
KÄYTTÖTARKOITUS
D28710-paloittelusaha on suunniteltu eri muotoisten
teräsmateriaalien sahaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
D28710-paloittelusaha on ammattimainen
sähkötyökalu.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan
lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/
tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 61029 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
f. Lukitusmutteri
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
g. Pohja
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
d. Kuljetuskahva
e. Syvyyden pysäytyspultti
h. Rajjasuoja
i. Materiaalinpidike
98
SUOMI
Kytkeminen verkkovirtaan
Tämän koneen kanssa käytettävä virtalähde on
varustettava 16 A:n varokkeella, jossa on aikaviive.
Äkilliset jännitepudotukset
Äkilliset virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia
jännitepudotuksia. Jos virransaantiolosuhteet ovat
epäsuotuisat, muut kojeet voivat kärsiä.
Mikäli järjestelmän sähkönsaannin estyminen on
pienempi kuin 0,11 ø, häiriöitä ei todennäköisesti
havaita.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Leikkuulaikan poistaminen ja
asentaminen (kuva 1, 2)
• Pidä varsi lepoasennossa ja liu’uta suoja (o)
taakse reunaa (v) käyttäen. Jätä suoja taakse
(kuva 2).
• Paina ja pidä alhaalla karan lukitusta (p) (kuva 1).
• Kierrä leikkuulaikkaa (n), kunnes se lukittuu.
• Poista kuusiokulma-avaimella (k) pultti (w)
kiertämällä sitä vastapäivään ja poista tasainen
aluslaatta (x) ja kiinnityslaippa (y) (kuva 2).
• Tarkista, että välikappale (z) on paikoillaan laippaa
(aa) vasten.
• Aseta leikkuulaikka (n) paikoilleen. Varmista,
että uusi laikka asetetaan välikappaleeseen (z)
oikeassa kiertosuunnassa.
• Kiinnitä laikka kiinnityslaipalla (y), tasaisella
aluslaatalla (x) ja pultilla (w).
• Siirrä suoja taakse ja vapauta karan lukko (p).
• Säädä leikkaussyvyys tarpeen mukaan.
Leikkuusyvyyden säätö (kuva 1)
Leikkuusyvyys voidaan säätää kompensoimaan
leikkauslaikan kuluma.
• Testaa konetta ilman sähkövirtaa ja tarkista laikan
liikkumatila.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Kierrä lukkomutteria irti (f) muutama kierros.
• Kierrä syvyysrajoittimen pulttia (e) sisään tai ulos
saadaksesi tarvittavan leikkaussyvyyden.
• Kiristä lukkomutteri (f).
VAROITUS: Säädä aina syvyydenrajoitin
alkuasentoonsa, kun vaihdat
leikkauslaikkaa.
Työkappaleen kiinnitys paikoilleen (kuva 1, 3)
Työkalussa on materiaaliinpidike (i) (kuva 1).
• Vedä vipua (m) kahvaan (l) päin (kuva 3A).
• Paina pidikkeen akselia (bb) eteenpäin, kunnes
leuka (cc) on koskettamaisillaan työkappaletta.
• Paina vipua (m) leukaan (cc) päin, kunnes se
lukittuu pidikkeen akseliin (bb).
• Kierrä kahvaa (l) myötäpäivään ja kiinnitä
työkappale hyvin.
• Työkappale voidaan vapauttaa kiertämällä kahvaa
(l) vastapäivään.
VAROITUS:
• Voit lisätä leikkauskapasiteettia
asettamalla välikappaleen (dd)
työkappaleen (ee) alapuolelle.
Välikappaleen tulee olla hiukan
työkappaletta kapeampi (kuva 3B).
• Tue pitkiä työkappaleita puukappaleella
(ff) (kuva 3C). Älä kiinnitä leikattavaa
päätä (gg).
Pikakuljetustoiminto (kuva 3A)
Pidikkeessä on pikakuljetustoiminto.
• Vapauta pidike kiertämällä kahvaa (l) yhden
kerran tai kaksi kertaa vastapäivään je vetämällä
vipua (m) kahvaan (l) päin.
Puristusasennon säätäminen (kuva 3D)
Puristusasento voidaan säätää leikkauslaikkaan
sopivaksi.
• Irrota viivainpultit (hh) kuusiokoloavaimella (k).
• Siirrä ohjain (h) haluttuun kohtaan.
• Kiinnitä ohjaimen pultit (hh) uudestaan ja lukitse
ohjain (h) kiristämällä ne.
Katkaisukulman säätö (kuva 4)
Laitetta voidaan käyttää korkeintaan 45°:n
viistokulman sahaamiseen.
99
SUOMI
• Vapauta ohjain (h) löysäämällä ohjaimen pultteja (hh).
• Asenna ohjain (h) haluttuun kulmaan. Kulmamitta
näkyy asteikosta (ii).
• Lukitse ohjain (h) kiristämällä ohjaimen pultteja (hh).
Viistekulma-asteikon tarkistaminen ja
säätäminen (kuva 1, 4)
• Vapauta ohjain (h) löysäämällä ohjaimen pultteja
(hh) (kuva 4).
• Vedä varsi alas ja lukitse se paikoilleen käyttäen
lukitusketjua (t) (kuva 1).
• Aseta suorakulmain (jj) ohjainta (h) ja
leikkauslaikan vasenta sivua vasten tarkasti
täydelliseen 90°:en kulmaan (kuva 4). Tarkista,
että 0°:n merkki asteikossa (ii) on linjassa pöydän
merkkiviivan (kk) kanssa.
• Lukitse ohjain (h) kiristämällä ohjaimen pultteja (hh).
• Vapauta lukitusketju (t) ja käännä varsi
yläasentoon (kuva 1).
Kipinäsuojuksen säätäminen (kuva 1)
• Löysää ruuvi (s).
• Asenna kipinäsuojus (r) sopivaan asentoon.
• Kiristä ruuvi (s).
Asentaminen (kuva 6 ja 7)
HUOMAUTUS: Työkalun tulee olla
tasaisella, suoralla ja luistamattomalla
pinnalla, jolloin se ei liiku odottamatta
käytön aikana.
PYSYVÄ ASENNUS
• Poraa kaksi reikää 8 mm (5/16") työpinnan läpi
(kuva 6).
• Asenna ruuvit (1/4-20) jalustan reikien ja
asennuspinnassa olevien reikien läpi. Ruuvien
pituuden tulisi olla suunnilleen asennuspinnan
paksuuden verran, johon on lisätty 102 mm (4").
• Kiristä molemmat ruuvit tiukasti.
TELINEEN ASENTAMINEN
• Leikkaa kaksi levyä, joiden koko on noin
508 (pituus) x 50,8 (korkeus) x
101,6 (leveys) mm (20" x 2" x 4").
• Aseta katkaisusaha haluamaasi paikkaan.
• Aseta levyt tiiviisti vierekkäin ja naulaa kiinni
työtasoon (kuva 7).
100
Ennen käyttämistä
• Asenna sopiva leikkauslaikka. Älä käytä
pahasti kuluneita laikkoja. Koneen korkein
pyörimisnopeus ei saa olla korkeampi kuin
leikkauslaikan vastaava korkein pyörimisnopeus.
• Varmista, että laikka pyörii sekä lisäosassa että
koneessa olevien nuolten osoittamaan suuntaan.
• Tarkista työkappaleen kiinnitys.
• Aseta aina kipinäsuojus kunnolla paikoilleen.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä konetta liian voimakkaasti
painaen.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
Jos työkalu alkaa kuumentua, anna
sen käydä muutaman minuutin ajan
ilman kuormitusta.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käsien oikea asento (kuva 5)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä käyttökahvassa (c), ja työkappaleen
ohjaamista toisella kädellä.
Katkaisun suorittaminen (kuva 1)
• Pane katkaistava materiaali ohjainta (h) vasten ja
kiinnitä se puristimella (i).
• Kytke työkalu päälle ja vedä käyttökahva (c) alas
työkappaleen sahaamiseksi. Anna moottorin
saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamista.
• Anna laikan leikata vapaasti. Älä pakota sitä väkisin.
• Leikkaamisen jälkeen pysäytä kone ja palauta
varsi takaisin ylempään lepoasentoon.
SUOMI
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva 1)
Virtakytkin (on/off) (a) on käyttökahvassa (c).
• Käynnistä kone virtakytkimestä (a).
• Pidä virtakytkintä (on/off) alaspainettuna koneen
käytön aikana.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
VAROITUS: Älä käynnistä tai pysäytä
konetta, jos se on kuormitettuna.
VAROITUS: Älä leikkaa koneella
magnesiumpitoisia työkappaleita.
Kuljetus (kuva 1)
Työkalussa on lukitusketju (t), joka lukitsee työkalun
sulkuasentoon kuljetusta varten.
• Laske suoja (o) leikkuupöydälle (j) ja varmista
työkalu tähän asentoon asettamalla ketju (t)
lukituskoukun (q) päälle.
• Kuljeta työkalua kuljetuskahvasta (d).
• Vapauta työkalu painamalla kevyesti
käyttökahvaa (c) ja vapauttamalla ketju.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DEWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja
hengityssuojainta.
101
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet
oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu
DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia,
ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
102
SVENSKA
KAPSÅG D28710
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
kan användas för att jämföra ett verktyg med ett
annat. Den kan användas för att få fram en preliminär
uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om verktyget
emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt
underhållet kan vibrationen avvika. Detta
kan avsevärt öka exponeringsnivån under
hela dess arbetstid.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Varvtal obelastad
Kapskivans min. periferihastighet
Skivdiameter
Spindeldiameter
Skivans tjocklek
Typ av kapskiva
Kapningskapacitet vid 90°
cirkulär
fyrkantig
rektangulär
vinklad
Kapningskapacitet vid 45°
cirkulär
fyrkantig
rektangulär
vinklad
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
D28710
230
1
2.200
3.800
80
355
25,4
3,1
rak,
ej försänkt
VDC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda handhavaren mot verkningarna
av vibration, såsom att: underhålla
verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28710
230V
92,3
3,0
105,3
3,0
D28710
115V
92,7
3,0
105,7
3,0
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 61029:
Vibration, emissionsvärde ah
m/s²
ah =
Osäkerhet K =
m/s²
3,3
1,5
1,8
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 61029, och den
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks,
skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
103
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
D28710
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 61029.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2011
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte
verktyget på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma
i närheten av arbetsplatsen eller att röra vid
verktyget eller sladden.
104
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De
kan fastna i rörliga delar. Använd hårnät om du
har långt hår. Vid arbete utomhus bör du helst
bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd
ansiktsmask om arbetet förorsakar damm eller
partiklar i luften. Om dessa partiklar kan väntas
vara heta, bör du också bära ett värmebeständigt
förkläde. Använd alltid hörselskydd. Bär alltid en
skyddshjälm
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör,
värmeelement, vattenkokare och kylskåp).
Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån
produceras etc.), kan den elektriska säkerheten
förbättras genom att använda en isolerande
transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte verktyget när du är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning
för dammutsugning och dammuppsamling ska
sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från verktyget innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den
används. Byt ut den om det behövs. Om verktyget
används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som
är rekommenderade i bruksanvisningen och
SVENSKA
14
15
16
17
18
19
20
katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör kan innebära risk för personskada.
Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan
du använder verktyget. Kontrollera att de rörliga
delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är
skadade och att det inte föreligger några andra fel
som kan påverka verktygets funktion. Kontrollera
att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de
avsedda funktionerna. Använd inte verktyget om
fel uppstått på någon av dess delar. Använd inte
verktyget om det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas
ut av en auktoriserad DEWALT serviceverkstad.
Försök aldrig reparera verktyget själv.
Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Tag ur kontakten när
verktyget inte är i bruk samt före byte av någon
del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och
innan serviceåtgärder utförs.
Undvik oavsiktlig start
Bär aldrig verktyget med fingret på
strömbrytaren. Kontrollera att verktyget är
avstängt innan du sätter i kontakten.
Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden. Drag aldrig i sladden
för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte sladden
för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och låsas undan ordentligt, utom
räckhåll för barn.
Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för
bättre och säkrare funktion. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria från
olja och fett.
Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt det endast repareras
av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad
personal som använder originaldelar, annars kan
användaren utsättas för stor fara.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för kapsågar
• Ha alltid riktiga arbetshandskar på när du
använder det här verktyget.
• Håll händerna undan från kapskivan. Kapa aldrig
arbetsstycken som kräver att du håller händerna
närmare än 15 cm från den roterande kapskivan.
• Kapa inte arbetsstycken med mindre tjocklek än
1,2 mm med den kapskiva som medföljer sågen.
• Skydden måste alltid vara monterade när
verktyget är i drift.
• Arbeta aldrig för fri hand. Använd alltid
materialklämman så att arbetsstycket är
ordentligt fastspänt.
• Sträck dig aldrig bakom kapskivan.
• Placera alltid verktyget på ett stadigt och plant
underlag som är rent och fritt från löst material t
ex spån eller kapade bitar.
• Innan användning kontrollera om kapskivan har
brott eller sprickor. Kassera kapskivan om ett
brott eller sprickor är synliga eller om den på
annat sätt är defekt.
• Låt aldrig kapskivan komma i kontakt med
arbetsstycket innan verktyget startas.
• Se till att kapskivan inte vibrerar eller arbetar
ryckigt. Stäng annars av maskinen och undersök
skivans tillstånd.
• Använd inte verktyget stående i linje med
kapskivan. Håll andra personer borta från
arbetsområdet.
• Var försiktig med spån och det kapade
materialet. Dessa kan vara vassa och heta.
Låt allt kapat material svalna innan du vidrör det.
• Gnistskyddet blir varmt under bruk. Undvik att
vidröra eller justera gnistskyddet direkt efter bruk.
• Stäng av verktyget och låt skivan stanna helt
innan arbetsstycket förflyttas eller inställningarna
ändras.
• När du har stängt av verktyget, försök aldrig
bromsa kapskivan genom att trycka mot sidan.
• Använd ingen slipvätska. Denna kan antändas
eller orsaka elchock.
• Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd.
• Använd endast de kapskivor som
rekommenderas av tillverkaren. Använd aldrig ett
sågblad eller andra typer av blad med tänder.
105
SVENSKA
• Kapskivans tillåtna hastighet ska alltid vara lika
med eller högre än verktygets obelastade varvtal,
detta står på typskylten.
• Använd inte cirkelsågklingor eller andra tandade
klingor med detta verktyg. Allvarliga skador kan
uppstå
• Använd aldrig skivor som inte överensstämmer
med dimensionerna som anges i maskinens
tekniska data.
• Se till att den slipande kapskivan är korrekt
monterad och åtdragen innan användning.
• Läs igenom driftinstruktionerna som medföljde
från skivtillverkaren.
• Kör verktyget obelastat i ett säkert läge i minst
30 sekunder. Om det märks kraftiga vibrationer
eller något annat fel, ska verktyget stoppas och
orsaken omgående kontrolleras.
• Använd inte kapskivor till sidoslipning.
• Kapa inte betong, tegel, kakel eller keramikmaterial.
• Kapa inte trä, plast eller andra syntetmaterial.
• Kapa aldrig material i gjutjärn.
• Kapa aldrig material som innehåller magnesium.
• Kapa inte elektriskt ledande material.
• Använd verktyget i väl ventilerade utrymmen.
Använd det inte i närheten av eldfarliga vätskor,
gaser eller damm. Gnistor eller heta spån från
kapningen eller gnistrande motorborstar kan
antända brännbara material.
• Rensa ventilationsspringorna regelbundet vid
arbete under dammiga förhållanden. Kom ihåg
att koppla ur verktyget om du måste rengöra
springorna.
• Förvara alltid kapskivor välskyddade och på en
torr plats som är utom räckhåll för barn.
• Fel i maskinen, inklusive skydd och kapskivor
skall rapporteras så snart de upptäcks.
• Använd bara metallkapsågsklingor
med en maximal tjocklek på
3,1 mm och en maximal diameter
på 355 mm.
• Varning! Vid drift av detta verktyg
kan damm uppstå som innehåller kemikalier
som kan orsaka cancer, fosterskador eller
andra fortplantningsskador. Använd lämpligt
andningsskydd.
• Fäst alltid arbetsstycken ordentligt innan
kapningen. Arbetsstycken längre än 1,0 m skall
stödjas av lämpligt bord, bock eller ett rullbord.
• Tänk på att skivan fortsätter att rotera efter att
maskinen stängts av.
• För att förhindra att kontrollen tappas fäst alltid
maskinen i en bänk med tappad skruvtvingar
eller skruvar med tillräcklig längd och styrka.
Följande faktorer påverkar bullernivån:
– materialet som ska kapas
– typ av kapskiva
– matningskraften
VARNING: Vidtag lämpliga åtgärder för
hörselskydd.
Övriga risker
• Användande av dessa maskiner kan medföra
följande risker:
– skador orsakade av vidrörande av roterande
delar.
– skador orsakade av brott på klingan.
• De här riskerna föreligger främst:
– inom området där verktyget används
– inom räckhåll för roterande maskindelar
• Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan
vissa övriga risker inte undvikas.
De är:
– Hörselskador.
– Risk för olyckor orsakade av blottade delar av
den roterande klingan.
– Risk för skador då klingan byts ut.
– Risk att klämma fingrarna när skydden
öppnas.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Borrdiameter.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] 1)
Datumkoden (u), vilken också inkluderar tillverkningsår,
finns tryckt i kåpan.
106
SVENSKA
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Kapsåg
1 Insexnyckel
1 Instruktionshandbok
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (bild 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
a. På/av-omkopplare
b. Hänglåshål
c. Arbetshandtag
d. Bärhandtag
e. Djupstoppskruv
f. Låsmutter
g. Bas
h. Anslag
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de
är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 61029; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden
är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden
helt och hållet.
i. Materialklämma
Anslutning till elnätet
j. Kapbord
Nätelen som används för maskinen måste vara
utrustad med en 16 A brytsäkring med tidsfördröjning.
k. 8 mm insexnyckel
l. Handtag
m. Materialklämspak
n. Kapskiva
o. Skydd
Spänningsfall
Nätbelastningar kan förorsaka momentana
spänningsfall. Vid ogynnsamma nätförhållanden kan
annan utrustning påverkas.
p. Spindellås
q. Låskrok
r. Gnistskydd
s. Gnistskyddsskruv
t. Låskedja
u. Datumkod
AVSEDD ANVÄNDNING
Din D28710 kapsåg har konstruerats för kapning av
olikformade stålmaterial.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
D28710 kapsåg är ett professionellt elverktyg.
Om nätimpedansen är lägre än 0,11 ø, är det inte
troligt att störningar förekommer.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
107
SVENSKA
Borttagning och montering av en
kapskiva (bild 1, 2)
• Ställ armen i viloläge,använd flänsen (v) för att
skjuta skyddet (o) bakåt. Lämna skyddet i detta
läge (bild 2).
• Tryck och håll in spindellåset (p) (bild 1).
• Vrid kapskivan (n) tills den spärras.
• Använd insexnyckeln (k) för att ta bort skruven(w)
genom att vrida den moturs och ta bort denplatta
brickan (x) och låsflänsen (y) (bild 2).
• Kontrollera att distansbrickan (z) sitter på
platsmot flänsen (aa).
• Sätt tillbaka kapskivan (n). Kontrollera att den nya
skivanär korrekt monterad på distansbrickan (z) i
rättrotationsriktning.
• Fäst skivan med klämbrickan (y),planbrickan (x)
och skruven (w).
• För tillbaka skyddet och släpp spindellåset (p).
• Ställ in sågdjupet efter behov.
Inställning av skärdjupet (bild 1)
Skärdjupet kan justeras för att kompensera
kapskivans slitage.
• Gör en kaprörelse med verktyget avstängt och
kontrollera utrymmet.
• Inställningen går till så här:
• Lossa låsmuttern (f) ett par varv.
• Vrid djupstoppets skruv (e) inåt eller utåt efter
behov tills önskat skärdjup uppnås.
• Drag åt låsmuttern (f).
VARNING: Sätt alltid tillbaka djupstoppet
till sitt ursprungliga läge när kapskivan
byts ut.
Kläm fast arbetsstycket på plats (bild 1, 3)
Verktyget är utrustad med en materialklämma (i)
(bild 1).
• Dra spaken (m) mot handtaget (l) (bild 3A).
• Skjut klämaxeln (bb) framåt tills käften (cc) nästan
vidrör arbetsstycket.
• Tryck spaken (m) mot käften (cc) tills den griperi
klämmans axel (bb).
• Vrid handtaget (l) medurs tills arbetsstycketsitter
stadigt.
• Lossa arbetsstycket genom att vrida handtaget (l)
moturs.
108
VARNING:
• För en större sågkapacitet kan du
placeraett distansblock (dd) under
arbetsstycket (ee). Distansblocket ska
vara någotsmalare än arbetsstycket
(bild3B).
• Långa arbetsstycken kan stödjas med
enträbit (ff) (bild 3C). Kläm inte fast änden
som ska kapas (gg).
Snabbinställningsfunktion (bild 3A)
Klämman har en snabbinställningsfunktion.
• Lossa klämman genom att vrida handtagt (l) ett
eller två varv moturs och dra spaken (m) mot
handtaget (l).
Inställning av klämpositionen (bild 3D)
Klämpositionen kan anpassas till kapskivan.
• Ta bort anslagsskruven (hh) med insexnyckeln (k).
• Flytta anslaget (h) till önskat läge.
• Sätt tillbaka anslagets skruvar (hh) och dra åt
dem så att anslaget (h) spärras.
Inställning av kapvinkeln (bild 4)
Verktyget kan användas för geringssnitt upp till 45°.
• Lossa anslagets skruvar (hh) för att frigöra
anslaget (h).
• Sätt anslaget (h) i önskad vinkel. Vinkeln kan
avläsas på skalan (ii).
• Dra åt skruvarna (hh) för att spärra anslaget (h).
Kontroll och justering av geringsskalan (bild 1, 4)
• Lossa anslagets skruvar (hh) för att frigöra
anslaget (h) (bild 4).
• Dra ned armen och lås den i dess position med
låskedjan (t) (bild 1).
• Placera en vinkelhake (jj) mot anslaget (h) och
kapskivans vänstra sida så att en perfekt 90°
vinkel skapas (bild 4). Kontrollera att 0°-märket
på skalan (ii) är i linje med markeringen på bordet
(kk).
• Dra åt skruvarna (hh) för att spärra anslaget (h).
• Lossa låskedjan (t) och för tillbaka armen till dess
övre position (bild 1).
Inställning av gnistskyddet (bild 1)
• Lossa skruven (s).
• Ställ in gnistskyddet (r) i önskat läge.
• Drag åt skruven (s).
SVENSKA
Montering (bild 6, 7)
SE UPP: Verktyget måste stå på
stabilt, jämnt och halkfritt underlag för
att förhindra oväntade rörelser under
användningen.
PERMANENT MONTERING
• Borra två hål 8 mm (5/16 tum) genom arbetsytan
(bild 6).
• För ner 1/4-20 skruvar genom hålen i
bottenplattan och genom hålen i
monteringsytan. Den ungefärliga skruvlängden
bör vara lika med monteringsytans tjocklek plus
102 mm (4").
• Dra åt båda skruvarna ordentligt.
MONTERING I VAGGA
• Skär till två brädor på cirka 508 x 50,8 x
101,6 mm (20" längd x 2" höjd x 4" bredd).
• Placera metallkapsågen på önskad arbetsplats.
• Placera brädorna tätt intill metallkapsågens sidor
och spika fast dem i arbetsytan (bild 7).
Innan Du börjar
• Montera en lämpad kapskiva. Använd inte alltför
slitna skivor. Verktygets maximala varvtal får inte
överskrida kapskivans.
• Kontrollera att skivan roterar i riktningen som
anges av pilarna på tillbehöret och verktyget.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Ställ alltid in gnistskyddet på rätt sätt.
ANVÄNDNING
Korrekt Handplacering (bild 5)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på
arbetshandtaget (c) och den andra handen styr
arbetsstycket.
Utförande av en kapning (bild 1)
• Placera materialet som ska kapas mot anslaget
(h) och sätt fast det med materialklämman (i).
• Slå på verktyget och dra ned manöverhandtaget
(c) för att såga arbetsstycket. Låt motorn nå dess
fulla hastighet innan sågningen sker.
• Låt skivan bita fritt. Forcera inte.
• Stäng efter avslutad kapning av verktyget och fäll
tillbaka armen till det övre viloläget.
Strömbrytare (bild 1)
Strömbrytaren (a) är monterad i manöverhandtaget (c).
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren (a).
• Håll strömbrytaren intryckt under arbetet.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
VARNING: Koppla aldrig till eller från
maskinen när den är belastad.
VARNING: Kapa aldrig magnesium.
Bruksanvisning
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Utöva inte för hår tryck mot verktyget
under arbetet.
• Undvik överbelastning. Om maskinen
blir varm, låt den gå på tomgång utan
belastning i några minuter.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Transport (bild 1)
Verktyget är utrustat med en låskedja (t) som låser
verktyget i stängt läge för transport.
• Sänk skyddet (o) mot kapbordet (j) och spännfast
verktyget i detta läge genom att haka fast kedjan
(t) över låskroken (q).
• Transportera verktyget genom att använda
bärhandtaget (d).
• Frigör verktyget genom att trycka
nedmanöverhandtaget (c) något och lossa
kedjan.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
109
SVENSKA
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har testats
med denna produkt, kan användningen
av sådana tillbehör med detta verktyg
vara riskabelt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som
rekommenderas av DEWALT användas
med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
110
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen, på
kommunala avfallsanläggningar eller via återförsäljaren
när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta det
lokala kontoret för DEWALT på den adress som anges
i denna handbok. Alternativt finns en förteckning över
behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning, med
kontaktadresser, på Internet på: www.2helpU.com.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
111
TÜRKÇE
YARMA TESTERESİ D28710
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn deneyimi
DEWALT’ profesyonel kullanclar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
D28710
Voltaj
VDC
230
Güç ihtiyacı
W
2.200
Yüksüz hız
min-1
3.800
Tip
1
Kesim diski minimum
çember hızı
m/s
80
Disk çapı
mm
355
Disk kalibresi
mm
25,4
Disk gövde kalınlığı
mm
3.1
Kesme diski tipi
düz,
girintisiz
90° de çapraz kesim kapasitesi
dairesel
mm
kare
mm
dikdörtgen
mm
açılı
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
45° de çapraz kesim kapasitesi
dairesel
mm
kare
mm
dikdörtgen
mm
açılı
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
Ağırlık
kg
17,0
D28710
230V
D28710
115V
dB(A)
92,3
92,7
KPA (ses basıncı belirsizliği) dB(A)
3,0
3,0
LPA (ses basıncı)
LWA (ses gücü)
dB(A)
105,3
105,7
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3,0
3,0
EN 61029’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s2
=
Belirsizlik değeri K
m/s2
3,3
1,5
1,8
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 61029’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak
için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
112
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
D28710
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC ve EN 61029 normlarına
uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.01.2011
Güvenlik talimatlar
Elektrikli aletleri kullanrken daima, yangin, elektrik
çarpmas ve yaralanma riskini azaltmak için,
ülkenizde uygulanabilecek güvenlik kurallarna
uyun.
UYARI: Yaralanma riskini
azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Genel Bilgiler
1 Çalşma alannz temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya neden
olabilir.
2 Çalşma alannzn çevre koşullarna dikkat
edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz brakmayn.
Aleti nemli ve slak ortamlarda kullanmaynz.
Çalisma alanini iyi isiklandirin (250 - 300
Lux). Aleti yangn ve patlama olaslğ olan
yerlerdekullanmaynz Örneğin, ateş alc likit
ve gazlarn bulunduğu yerlerde.
3 Çocuklar aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan alana
girmesine ve elektrik kablosuna dokunmasna
müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin, aletin
hareket eden kisimlarina kaptirabilirsiniz.
Saçnz uzunsa koruyucu başlk giyin. Açik
havada çalisirken uygun eldiven ve kaymayan
ayakkabi giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri taknz. İşlemin
toz veya frlayan parçack yaratmas halinde,
yüz veya toz maskesi kullann. Eğer tanecikler
çok scaksa ayrca s geçirmez önlük takn. Her
zaman kulak korumalarn takn. Her zaman
emniyet kask takn.
6 Elektrik çarpmasna karş önlem aln
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolaplar).
Aleti olagan üstü sartlarda kullanirken
(Örnegin yüksek miktarda nem varsa,
maden talasi üretiliyorsa) yalitimli
transformatör veya bir (FI) toprak kaçagi
devre kesicisi yerlestirilerek elektrik emniyeti
arttirilabilinir.
7 Aşr uzanarak çalşmayn
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi her
zaman muhafaza edin.
8 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
9 İşlediğiniz parçay iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence
veya mengene kullann. Bu hem daha güvenli
olur, hem de iki elinizde serbest kalmş olur.
10 Toz çekme chaznn takm
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri
baglanmasi için yerler saglanmissa, bunlarin
dogru olarak kullanildigina emin olun.
11 Ayar anahtarlarn ve aparatlarn çkartn
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar
anahtar ve aparatnn bulunmamasna dikkat
edin.
12 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini gözden
geçirin ve eger zarar görmüsse degistirin.
Alet açk havada kullanldğnda, daima açk
113
TÜRKÇE
13
14
15
16
17
18
19
114
havada kullanm için özel yaplmş ve böyle
olduğunu gösteren bir damga taşyan uzatma
kablolar kullann.
İşe uygun alet kullann
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm
klavuzunda anlatlmştr. Küçük alet veya
aksesuarlar, ağr hizmet tipi aletin görevini
yapmaya zorlamayn. Alet, imalat amacna
uygun olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye
edilenlerin dşnda aksesuar ve parçalarn
kullanm yaralanma riski doğurabilir.
Hasarl parça kontrolü yapn
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara
karsi iyice kontrol edin. Hareketli parçalarn
ayarsz olup olmadğ veya tutukluk yapp
yapmadğn, krk parça olup olmadğn ve
çalşmasn etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Aletin düzgün olarak çalisacagini
ve istenilen görevi yerine getirecegini garanti
ediniz. Cihaz herhangi bir parças arzalysa ve
hatalysa kullanmaynz. Eger aç kapa dügmesi
çalismiyorsa aleti kullanmayiniz. Arzal
parçalar yetkili servislerde tamir ettiriniz veya
değiştiriniz. Hiçbir tamirata kendi kendinize
kalkismayiniz.
Aleti fişten çkartma
Aleti kapatn ve terk etmeden önce
tamamen durmasn bekleyin.
Aleti kullanmadğnz zaman, herhangibir
parçasn, aleti, aksesuarlar veya bağlantlar
değiştireceğiniz zaman aleti fişten çekiniz.
Cihazn yanlşlkla çalşmasna engel olun
Parmağnz çalştrma düğmesindeyken
aleti taşmayn. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamasna dikkat edin.
Kabloyu dikkatli kullann
Aleti kablosundan çekerek taşmayn. Fisten
kordonu çekerek asla çikarmayiniz. Kabloyu,
s, yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
Kullanlmayan aletleri saklayn
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli
ve çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde
saklayn.
Aletlerinize iyi bakn
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için talimatlara
uyun. Tüm komuta mekanizmasn kuru,
temiz ve yağlardan uzak tutun.
20 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna
uygundur.
Aletinizi, yetkili bir DEWALT onarm
merkezinde onartn Tamirat daima kalifiye
kisiler tarafindan, orijinal yedek parçalar
kullanilarak yapilir Aksi taktirde kullanan
kisiye gözönüne alinmayan tehlikelere yol
açar.
Yarma Testereleri için Ek Güvenlik
Talimatları
• Bu cihaz kullanrken daima normal iş
eldivenlerini giyin.
• Ellerinizi kesim diskinden uzak tutun.
Dönen kesim bçağna 15 cm’den daha yakn
elle hareketi gerektiren iş parçalarn asla
kesmeyin.
• Bu alet ile sağlanan kesim disklerini
kullanrken 1,2 mm’den daha ince iş
parçalarn kesmeyin.
• Bu makineyi çalşma mahallinde koruyucular
olmakszn çalştrmayn.
• Çplak elle herhangi bir işlem yapmayn. İş
parçasn mengeneyle tam olarak skştrmak
için malzeme mengenesini kullann.
• Kesim bçağnn arkasna asla geçmeyin.
• Makineyi daima, talaş ve kesim artklar gibi
serbest parçacklarn olmadğ iyi muhafaza
edilen düz ve sabit bir yüzey üzerine
yerleştirin.
• Kullanmadan önce, kesme diskini çatlak veya
bozulma açısından inceleyin. Bir çatlak ya da
bozulma varsa veya başka şekilde hasarlıysa
kesme diskini atın.
• Makine çalştrlmadan önce kesim diskinin iş
parçasna temas etmediğine emin olun.
• Çalşma srasnda kesim diskinin
zplamasndan veya onu sert şekilde
kullanmaktan kaçnn. Bu vuku bulursa,
makineyi durdurun ve kesim diskini kontrol
edin.
• Kesim diski ile ayn hizada bulunurken
makineyi çalştrmayn. Diğer kişileri çalşma
alanndan uzak tutun.
TÜRKÇE
• Kesim talaşlarna ve kesilen malzemeye
dikkat edin. Bunlar keskin ve scak olabilir.
El sürmeden önce kesilmiş parçalarn
soğumasn sağlayn.
• Kullanm esnasnda kvlcm saptrc
snabilir. İşlemden sonra derhal kvlcm
saptrcya dokunmaktan veya onu
ayarlamaktan saknn.
• Makineyi kapatn ve iş parçasn hareket
ettirmeden veya ayarlar değiştirmeden önce
kesim diskinin durmasn bekleyin.
• Cihaz kapattktan sonra, kesinlikle kesim
diskini yandan bastrarak durdurmaya
çalşmayn.
• Kesim akşkanlar kullanmayn. Bu akşkanlar
tutuşabilir veya elektrik şokuna sebebiyet
verebilir.
• İş parçasnn düzgün bir şekilde
desteklendiğine emin olun.
• Sadece üretici tarafndan tavsiye edilen
kesim disklerini kullann. Asla dairesel kesim
bçaklarn veya diğer her tür dişli bçaklar
kullanmayn.
• Kesim diskinin izin verilen maksimum hz,
aletin plakada belirtilen yüksüz çalşma
hzndan daha büyük veya buna eşit olmaldr.
• Bu alette dairesel testere bıçakları veya başka
herhangi bir dişli bıçak kullanmayın. Ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilir.
• Teknik verilerde belirtilen ölçülere uymayan
kesim disklerini kullanmayn.
• Aşındırıcı kesme diskinin kullanılmadan önce
doğru şekilde takıldığından ve sıkıldığından
emin olun.
• Çark üreticisi tarafından sağlanan çalıştırma
talimatlarını okuyun.
• Aleti güvenli bir konumda en az 30 saniye
boyunca yüksüz çalştrn. Belirgin bir titreme
veya herhangi bir diğer sorunla karşlaşrsanz
aleti durdurun ve sorunun nedenini araştrn.
• Kesim disklerini yan zmparalama için
kullanmayn.
• Beton, tuğla, kiremit veya seramik malzemeler
kesmeyin.
• Ağaç, plastik veya sentetik malzemeler
kesmeyin.
• Dökme demir malzemeleri kesmeyin.
• Magnezyumlu malzemeleri kesmeyin.
• Elektrik yüklü malzemeyi kesmeyin.
• Bu makineyi iyi havalandrlan bir alanda
kullann. Yanc svlarn, gazlarn veya tozlu
ortamlarn yaknnda aleti çalştrmayn.
Kesimden veya motor frçalarndaki arktan
ortaya çkan kvlcmlar veya scak parçacklar
yanc malzemeleri tutuşturabilir.
• Tozlu yerlerde çalşrken düzenli olarak
havalandrma deliklerini temizleyin. Delikleri
temizlemeniz gerektiği zaman, öncelikle aleti
fişten çekmeyi unutmayn.
• Kesim diskini daima iyi korumal ve kuru ve
çocuklarn erişemeyeceği bir yerde saklayn.
• Siperler ve kesme diskleri de dahil
makinedeki arızalar tespit edilir edilmez
bildirilmelidir.
• Sadece maksimum kalýnlýðý
3,1 mm olan ve maksimum
çapý 355 mm olan ve daire
testere diski kullanýn.
• Dikkat! Bu makinenin
kullanm kansere, doğum bozukluklarna
veya üremeyle ilgili diğer zararlara sebebiyet
verdiği bilinen kimyasal maddeleri içeren toz
üretebilir. Nefes yollarn koruyucu tedbir
aln.
• Kesme işleminden önce iş parçasını daima
düzgün şekilde sabitleyin. 1,0 m’den uzun iş
parçalarının, uygun ek tabla, tezgah ya da röleli
masayla desteklenmesi gerekir.
• Çarkın makine kapatıldıktan sonra da dönmeye
devam ettiğini göz önünde bulundurun.
• Kontrol kaybını önlemek için, yeterli uzunlukta
ve kuvvette vida kelepçeleri veya cıvatalar
kullanarak, makineyi daima bir tezgaha
sabitleyin.
Aşağdakiler gürültü üretmeye etki eden
faktörlerdir:
– kesilecek matertyal
– kesim diskinin türü
– besleme gücü
UYARI: Kulaklar korumak için gerekli
önlemleri aln.
115
TÜRKÇE
Diğer riskler
• Aşağıdaki riskler bu makinelerin kullanımı
sonucunda ortaya çıkabilecek risklerdir:
– dönen parçalara dokunmadan
kaynaklanan yaralanmalar.
– kesme diskine müdahale edilmesinden
kaynaklanan yaralanmalar.
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya
aksesuarlarnda hasar oluşup oluşmadğn
kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayrn.
Açıklama (şek. 1)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir
• Bu riskler en fazla:
parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasara veya kişisel yaralanmaya sebep
olabilir.
– çalışma süresi içinde
– dönen makine parçaları için geçerlidir
• İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen,
bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir.
Bunlar:
– Duyma bozukluğu.
– Döner kesme diskinin açık parçalarından
kaynaklanan kaza riski.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Asma kilit deliği
c. Çalıştırma kolu
d. Taşıma kolu
e. Derinlik durdurma cıvatası
f. Kilit somunu
– Diski değiştirirken yaralanma riski.
g. Taban
– Mahfazaları açarken parmakların sıkışma
riski.
h. Çit
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
i Malzeme kelepçesi
j. Kesim tablası
k. 8 mm altıgen anahtar
l. Tutamak
m. Malzeme kelepçesi kolu
n. Kesme diski
o. Siper
Kulak koruması kullanın.
p. Mil kilidi
q. Kilitleme kancası
Göz koruması kullanın.
r. Kıvılcım deflektörü
s. Kıvılcım deflektörü vidası
t. Kilitleme zinciri
Delik Çapı
u. Tarih kodu
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 1)
KULLANIM ALANI
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (u) gövdeye
basılıdır.
D28710 yarma testeresi çeşitli şekillerde çelik
malzemelerin kesilmesi için tasarlanmıştır.
Örnek:
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
2012 XX XX
İmalat Yılı
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Yarma testeresi
1 Altıgen anahtar
1 Kullanm klavuzu
116
D28710 yarma testeresi profesyonel bir elektrikli
alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
TÜRKÇE
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 61029 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili servisinden
temin edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla
değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
Elektriğe bağlama
Bu makine için kullanlacak ana şartel,
geciktirme süresi olan 16 A akm kesici sigorta
ile donatlmaldr.
Voltaj düşmeleri
Ani çekilen akmlar ksa zamanl voltaj
düşmelerine neden olurlar. Uygun olmayan güç
sağlama koşullarnda diğer ekimpan etkilenebilir.
Eğer güç sağlaycnn sistem empedans 0,11
ø’dan düşükse, aksaklk olmas ihtimali yoktur.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Kesme Diskinin Takılıp
Çıkarılması (şekil 1, 2)
• Kol bekleme konumundayken, siperi (o) geri
kaydırmak için dudağı (v) kullanın. Siperi geride
bırakın (şekil 2).
• Mil kilidine (p) bastırıp basılı tutun (şekil 1).
• Kesme diskini (n) kilitlenene kadar döndürün.
• Altıgen anahtarı (k) kullanarak, saat yönünün
tersine çevirerek cıvatayı (w) çıkarın ve sonra
düz pulu (x) ve tutma flanşını (y) çıkarın (şekil
2).
• Ara parçanın (z) flanş (aa) karşısında yerinde
olduğunu kontrol edin.
• Kesme diskini (n) değiştirin. Yeni diskin ara
parçanın (z) üzerine doğru dönüş yönünde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Bıçağı tutma flanşı (y), düz pul (x) ve cıvata (w)
ile sabitleyin.
• Siperi yeniden aşağıya getirin ve mil kilidini (p)
serbest bırakın.
• Kesme derinliğini gerektiği şekilde ayarlayın.
Kesim derinliğinin ayarlanmas (şek. 1)
Kesim derinliği, kesim diskinin ypranmasn
önlemek için ayarlanabilir.
• Alet kapalyken bir deneme çalşmas yapn ve
gereken açklğ kontrol edin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Emniyet somununu (f) birkaç tur gevşetin.
• Derinlik engeli cvatasn (e), istenen kesinlik
derinliğini elde etmek için içeri veya dşarya
döndürün.
• Emniyet somununu (f) skştrn.
UYARI: Kesim diskini değiştirirken
derinlik engelini daima orijinal
konumuna ayarlayn.
İş parçasını yerine kelepçeleme
(şekil 1, 3)
Alet malzeme kelepçesi (i) ile donatılmıştır (şekil 1).
• Kolu (m) tutamağa doğru (l) çekin
(şekil 3A).
• Kelepçe milini (bb) çene (cc) neredeyse
iş parçasına dokunana kadar ileriye
doğru itin.
117
TÜRKÇE
• Kolu (m) kelepçe mili (bb) ile birbirine
geçene kadar çeneye (cc) doğru bastırın.
• Tutamağı (I) saat yönünde çevirin ve iş
parçasını güvenli biçimde sabitleyin.
• İş parçasını serbest bırakmak için, kolu (l)
saat yönünün tersine çevirin.
UYARI:
• Kesme kapasitesini yükseltmek
için, iş parçasının altına (ee) bir
ara parça bloğu yerleştirin (dd).
Ara parça bloğu iş parçasından
biraz dar olmalıdır (şekil 3B).
• Uzun iş parçalarını bir tahta
parçası (ff) kullanarak destekleyin
(şekil 3C). Kesilen ucu (gg)
sıkıştırmayın.
Hızlı Hareket Özelliği (şekil 3A)
Mengenenin hızlı hareket özelliği vardır.
• Kelepçeyi serbest bırakmak için, sapı (l) bir
veya iki tur saat yönünün tersine çevirin ve kolu
(m) sapa (l) doğru çekin.
Mengene ile skştrma pozisyonunun
ayarlanmas (şek. 3D)
Kesim diskini adapte etmek için skştrma
pozisyonu ayarlanabilir.
• Altıgen anahtarı (k) kullanarak korkuluk
cıvatalarını (hh) çıkartın.
• Parmaklğ (h) istendiği gibi hareket ettirin.
• Parmaklğ (h) kilitlemek için parmaklk
cvatalarn (hh) tekrar takn ve skştrn.
Kesim açsnn ayarlanmas (şek. 4)
Alet, 45°’ye kadar olan gönye kesimleri için
kullanlabilir.
• Parmaklğ (h) serbest brakmak için
parmaklk cvatalarn (hh) gevşetin.
• Parmaklğ (h) istenen açya ayarlayn. Aç
ölçek (ii) üzerinde okunabilir.
• Parmaklğ (h) kilitlemek için parmaklk
cvatalarn (hh) skştrn.
Gönye ölçeğinin kontrolü ve ayarlanmas
(şek. 1, 4)
• Parmaklğ (h) serbest brakmak için
parmaklk cvatalarn (hh) gevşetin (şek. 4).
118
• Kolu aşağıya doğru çekin ve kilitleme
zincirini (t) kullanarak yerine kilitleyin
(şekil 1).
• Parmaklğn (h) karşsna ve tam bir 90°
oluşturan kesim diskinin sol tarafna bir
köşebent (jj) yerleştirin (şek. 4). Ölçek
(ii) üzerindeki 0° işaretinin, yuvann (kk)
köşesiyle ayn hizada olduğunu kontrol edin.
• Parmaklğ (h) kilitlemek için parmaklk
cvatalarn (hh) skştrn.
• Kilitleme zincirini (t) serbest bırakın ve
kolu üst bekleme konumuna döndürün
(şekil 1).
Kvlcm saptrcnn ayarlanmas (şekil 1)
• Viday gevşetin (s).
• Kvlcm saptrcy (r) uygun olduğunda
ayarlayn.
• Viday skştrn (s).
Montaj (şek. 6, 7)
DIKKAT: Alet, çalışma esnasında
ani hareketler yapmaması için sabit,
düz, kaygan-olmayan bir yüzeye
oturtulmalıdır.
SABİT MONTAJ PROSEDÜRÜ
• Çalışma yüzeyinde 8 mm’lik (5/16") iki delik
açın (şek. 6).
• 1/4-20 vidaları tabandaki deliklerden ve monte
edilecek yüzeyde açılan deliklerden geçirin.
Vidaların yaklaşık uzunluğu, monta edilecek
yüzeyin kalınlığından 102 mm (4") daha uzun
olmalıdır.
• Her iki vidayı iyice sıkın.
KIZAKLARIN MONTAJI
• Yaklaşık 508 x 50,8 x 101,6 mm (20" uzunluk x
2" yükseklik x 4" genişlik) ebatlarında iki panel
kesin.
• Profil kesmenin istenen çalışma alanına
yerleştirin.
• Panelleri yanlarına sıkıştırın ve çalışma
tezgahına çivileyin (şek. 7).
Kullanmadan önce
• Uygun kesim diskini takn. Fazla aşnmş
diskleri kullanmayn. Makinenin azamî dönüş
hz kesim diskinin azamî hzn aşmamaldr.
• Diskin, aksesuar ve aletin üzerindeki oklar
yönünde dönmesine dikkat edin.
TÜRKÇE
• İşlenecek parçay sabitleyin.
• Kvlcm saptrcy daima doğru olarak
ayarlayn.
KULLANMA
• Aleti çalştrmak için, açma/kapama anahtar
(a) basn.
• İşlemi gerçekleştirirken açma/kapama
anahtarna basl tutun.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
Kullanm talimatlar
UYARI:
• Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
• Makineye aşr basnç uygulamayn.
• Aşr yüklemeden kaçnn. Alet
çok fazla sndğnda yüksüz
durumdayken birkaç dakika
çalştrn.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 5)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el çalıştırma kolu (c)
üzerindeyken, diğer el iş parçasını yönlendirecek
şekildedir.
Bir kesimin gerçekleştirilmesi (şek. 1)
• Kesilecek malzemeyi parmaklk (h) karşsna
yerleştirin ve malzeme mengenesini (i)
kullanarak tespit edin.
• Aleti açın ve iş parçasını kesmek için
çalıştırma kolunu çekin (c). Kesmeden
önce motorun tam hıza erişmesini
bekleyin.
• Diskin serbestçe kesmesine olanak tanyn.
Güç vermeyin.
• Kesimi tamamladktan sonra aleti kapatn ve
kolu üst geri pozisyona döndürün.
Çalştrma ve kapatma (şek. 1)
Açma/kapama anahtar (a) kontrol kolunda (c)
bulunmaktadr.
UYARI: Aleti yük altndayken açp
kapamayn.
UYARI: Magnezyum kesmeyin.
Taşma (şek. 1)
Alet, aleti taşıma için kapalı konumda kilitleyen bir
kilitleme zinciri (t) ile donatılmıştır.
Siperi (o) kesim tablasının (j) üzerine
indirin ve kilitleme kancasına (q) zinciri (t)
kancalayarak aleti bu konumda sabitleyin.
Taşıma kolunu (d) kullanarak aleti taşıyın.
• Aleti serbest bırakmak için, çalışma
koluna (c) hafifçe basın ve zinciri serbest
bırakın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
119
TÜRKÇE
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi
gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması
ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik veya
tavsiye edilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden,
söz konusu aksesuarların bu aletle
birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için bu
ürünle birlikte sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
120
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili
servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
121
∂§ §∏¡π∫∞
ΠΡΙΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ D28710
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
Τεχνικά δεδομένα
D28710
Δ¿ÛË
VDC
230
1
2.200
3.800
Τύπος
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
Δ·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
EÏ·¯. ÂÚÈÊÂÚÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
√‹ ‰›ÛÎÔ˘
¶¿¯Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘
Τύπος δίσκου κοπής
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
80
355
25,4
3,1
ευθύς,
χωρίς εσοχή
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ ÛÙȘ 90°
κυκλική
mm
130
τετράγωνη
mm
120 x 120
ορθογώνια
mm
115 x 130
γωνιακή
mm
137 x 137
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ ÛÙȘ 45°
κυκλική
mm
115
τετράγωνη
mm
107 x 107
ορθογώνια
mm
115 x 107
γωνιακή
mm
115 x 115
μ¿ÚÔ˜
LPA (ηχητική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
LWA (ηχητική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
122
kg
dB(A)
17,0
D28710
230V
D28710
115V
92,3
92,7
dB(A)
3,0
3,0
dB(A)
105,3
105,7
dB(A)
3,0
3,0
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 61029:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
3,3
1,5
1,8
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο
τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος
που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια
εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
∂§ §∏¡π∫∞
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.01.2011
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·
Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για
να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D28710
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα
και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 61029.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜
˘ÁÚ·Û›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó·
Â›Ó·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux).
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹
˙Ò· Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
123
∂§ §∏¡π∫∞
4 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿
Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ. ∫·Ù¿
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÊÔÚ¤ÛÙÂ
ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù· ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙÂ
Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË,
ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹
·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È Ôχ
ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ·. ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜.
¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
6 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ (.¯. Û ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.)
ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
7 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
Û˘Û΢ÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
124
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
12 ∫·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ
Êı·Ú›. E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Î·Ï҉ȷ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ˘·›ıÚÈÔ
¯ÒÚÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿
ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘.
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ·
Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ΔfiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ
ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ·
Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜, Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ
Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó οÔÈÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË
Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘
DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ
ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
15 μÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›ÙÂ
∂§ §∏¡π∫∞
·fi ·˘Ùfi. μÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ,
ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi,
·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ηÈ
ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
16 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË. ¶ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ
Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
∫ڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË Ï·‚‹
ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi Ù˘.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
19 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ
ÔÈ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓÔ›,
ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
20 EÈÛ΢¤˜
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ
ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ
ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ
¯Ú‹ÛÙË.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
πριόνια τεμαχισμού
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ηÓÔÓÈο Á¿ÓÙÈ· ÂÚÁ·Û›·˜
fiÙ·Ó ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ¡· ¤¯ÂÙÂ Î·È Ù· ‰˘Ô Û·˜ ¯¤ÚÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·Ô
ÙÔÓ ‰ÈÛÎÔ ÎÔ˘. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ÙÂÌ¿¯È·
•
ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ
Û·˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 15 ÂηÙÔÛÙ¿
·fi ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ÏÂÙfiÙÂÚ· ·fi
1,2 mm fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜
Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó·
¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÛÙȘ
ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜.
ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠η̛· ÂÚÁ·Û›· Ì ÂχıÂÚ·
¯¤ÚÈ·. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ηϿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÊÙ¿ÛÂÙ ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
ΔÔÔıÂÙ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ ÛÂ
Â›‰Ë, ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ Û˘ÓÙËÚ›ٷÈ
ηϿ Î·È Â›Ó·È ÂχıÂÚË ·fi ‰È¿Û·ÚÙ· ˘ÏÈο,
fiˆ˜ .¯. ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È ·ÔÎfiÌÌ·Ù·.
Πριν τη χρήση επιθεωρήστε το δίσκο
κοπής για ρωγμές ή ατέλειες. Απορρίψτε
το δίσκο κοπής αν υπάρχει εμφανής
ρωγμή ή ατέλεια ή αν είναι ελαττωματικός
για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
¶ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È
Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
∫·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ ÁÎÂÏ¿ÚÈÛÌ·
ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ‹ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË. ∞Ó
Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Î·È ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
ªË ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ì ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· Ù· ÎÔÌ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙÂ. ªÔÚ› Ó·
Â›Ó·È ·È¯ÌËÚ¿ Î·È Î·˘Ù¿. ∞Ê‹ÛÙ ٷ ÎÔÌ̤ӷ
ÙÂÌ¿¯È· Ó· ÎÚ˘ÒÛÔ˘Ó ÚÈÓ Ù· È¿ÛÂÙ Ì ٷ
¯¤ÚÈ· Û·˜.
√ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú·˜ ÛÈÓı‹ÚˆÓ ˙ÂÛÙ¿Ó·Ù ηٿ
ÙËÓ ¯Ú‹ÛË. ∞ÔʇÁÂÙ ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· Ë ÙËÓ
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
ÙÔ˘ ÚÈÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
125
∂§ §∏¡π∫∞
• ∞ÊÔ‡ Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ
ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÁÚ¿ ÎÔ‹˜. ∞˘Ù¿ Ù· ˘ÁÚ¿
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÊÏÂÁÔ‡Ó Ë Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
• EϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È
ÛˆÛÙ¿.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜
ÎÔ‹˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜. ªËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÔÙ¤ ΢ÎÏÈΤ˜ ÏÂ›‰Â˜ ÎÔ‹˜
Ë ¿ÏÏÔ˜ Ù‡Ô˘˜ Ô‰ÔÓÙˆÙÒÓ ÏÂ›‰ˆÓ.
• ∏ ̤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›ÛË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô
Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·Ì¤Ï·.
• Μη χρησιμοποιείτε με αυτό το εργαλείο
λεπίδες δισκοπρίονου ή οποιεσδήποτε
άλλες οδοντωτές λεπίδες. Μπορεί να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ
Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙ· Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
• Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι ο
λειαντικός δίσκος κοπής έχει τοποθετηθεί
και συσφιχτεί σωστά.
• Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού που
παρέχει ο κατασκευαστής του τροχού.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜
ÊÔÚÙ›Ô Û ·ÛÊ·Ï‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. E¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿
ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÓËÛË ‹ Â¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› οÔÈ·
¿ÏÏË ‚Ï¿‚Ë, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÁÈ· Ó·
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ ‚Ï¿‚˘.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ·
Ï¢ÚÈÎfi ÙÚfi¯ÈÛÌ·.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ Û΢Úfi‰ÂÌ·, ÙÔ‡‚Ï·,
ϷοÎÈ· ‹ ÎÂÚ·ÌÈο ˘ÏÈο.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ͇Ϸ, Ï·ÛÙÈο Ë Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ˘ÏÈο ·fi ¯˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ˘ÏÈο Ì ̷ÁÓ‹ÛÈÔ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ˘ÏÈο.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¯ÒÚÔ˘˜
Ì Â·Ú΋ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο, ·¤ÚÈ· ‹
ÛÎfiÓ˜. √È ÛÈÓı‹Ú˜ ‹ Ù· η˘Ù¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
·fi ÙËÓ ÎÔ‹ ‹ ÔÈ „‹ÎÙÚ˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Ô˘
126
•
•
•
•
•
•
•
•
οÓÔ˘Ó ÂÎÎÂÓÒÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
·Ó¿ÊÏÂÍË Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο.
∫·ı·Ú›ÛÙ ٷÎÙÈο Ù˘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·¤ÚˆÛ˘
fiÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Û ̤ÚÂÈ Ì Ôχ ÛÎfiÓË. ∞Ó
¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηı·Ú›ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜, ı˘ÌËı›ÙÂ
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÚÒÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË Ú›˙·.
¡· ·ÔıË·ÂÙ·È ¿ÓÙ· οϷ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó·
ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Î·È Û ÛÙÂÁÓfi ̤ÚÔ˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿.
Τα προβλήματα στο μηχάνημα,
περιλαμβανομένων αυτών στους
προφυλακτήρες ή δίσκους κοπής, θα
πρέπει να αναφέρονται αμέσως μόλις
εντοπίζονται.
Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκο
κοπής με μέγιστο πάχος
3,1 mm και μέγιστη διάμετρο
355 mm.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÎfiÓË
Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ˘ÏÈο, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ
ÚÔηÏÔ‡Ó Î·ÚΛÓÔ, ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ηÈ
¿ÏϘ ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋
ÚÔÛÙ·Û›·.
Πάντα στερεώνετε σωστά το τεμάχιο
εργασίας πριν τη διαδικασία κοπής.
Τεμάχια εργασίας μήκους μεγαλύτερου
από 1,0 m θα πρέπει να υποστηρίζονται
από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι,
τρίποδο ή τραπέζι με ράουλα.
Να έχετε πάντα υπόψη σας ότι ο τροχός
συνεχίζει να περιστρέφεται μετά την
απενεργοποίηση του μηχανήματος.
Για να αποφύγετε την απώλεια
του ελέγχου πάντα στερεώνετε το
μηχάνημα σε πάγκο με χρήση βιδωτών
σφιγκτήρων ή μπουλονιών κατάλληλων
χαρακτηριστικών μήκους και αντοχής.
√È ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ ıÔÚ‡‚Ô˘.
– ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÚÔ˜ ÎÔ‹
– Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜
– Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: §¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ·
̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜
Û·˜.
∂§ §∏¡π∫∞
Λοιποί κίνδυνοι
• Οι ακόλουθοι κίνδυνοι είναι εγγενείς στη χρήση
μηχανημάτων αυτού του τύπου:
–
τραυματισμοί λόγω επαφής με
περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
– τραυματισμοί λόγω εμπλοκής του δίσκου
κοπής.
• Οι παρακάτω κίνδυνοι υφίστανται στις
περισσότερες περιπτώσεις:
– εντός της κλίμακας λειτουργίας
– εντός της κλίμακας των περιστρεφόμενων
εξαρτημάτων του μηχανήματος
• Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή των συσκευών
ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν ν’
αποφευχθούν.
Αυτοί είναι:
– Βλάβη ακοής
– Κίνδυνος ατυχημάτων που προκαλούνται
από ακάλυπτα τμήματα του δίσκου κοπής.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή
του δίσκου.
– Κίνδυνος μαγκώματος δακτύλων κατά το
άνοιγμα των προφυλακτήρων.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 Πριόνι τεμαχισμού
1 Κλειδί Άλεν
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ηÈ
Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(on/off)
b. Οπή λουκέτου
c. Λαβή χειρισμού
d. Λαβή μεταφοράς
e. Μπουλόνι στοπ βάθους
f. Παξιμάδι ασφάλισης
g. Βάση
h. Οδηγός
i. Σφιγκτήρας υλικού
j. Τραπέζι κοπής
k. Κλειδί Άλεν 8 mm
l. Λαβή
m. Μοχλός σφιγκτήρα υλικού
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
n. Δίσκος κοπής
o. Προφυλακτήρας
Διάμετρος οπής
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIG.] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (u), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω
στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
p. Ασφάλεια άξονα
q. Άγκιστρο ασφάλισης στην κάτω θέση
r. Εκτροπέας σπινθήρων
s. Βίδα εκτροπέα σπινθήρων
t. Αλυσίδα ασφάλισης στην κάτω θέση
u. Κωδικός ημερομηνίας
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το πριόνι τεμαχισμού D28710 έχει σχεδιαστεί για
την κοπή χαλύβδινων υλικών διαφόρων σχημάτων.
127
∂§ §∏¡π∫∞
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Το πριόνι τεμαχισμού D28710 είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό
χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα
αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν
ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 61029. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη,
πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε
πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
∏ ·ÚÔ¯‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ·
·ÛÊ¿ÏÂÈ· 16 ∞ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË.
¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÒÛ˘ Ù¿Û˘
√È ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ (˘ÂÚÙ¿ÛÂȘ)
ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÒÛÂȘ Ù¿Û˘ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.
™Â ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜
˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÈ¤˜
Û˘Û΢¤˜.
128
∞Ó Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏÒÙÂÚË ·fi 0,11 ø, ÙfiÙ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‰È·Ù·Ú¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το σύστημα
και αποσυνδέετε το μηχάνημα
από την τροφοδοσία πριν από
την τοποθέτηση ή αφαίρεση
παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή
την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά
την πραγματοποίηση επισκευών.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Αφαίρεση και τοποθέτηση
δίσκου κοπής (εικ. 1, 2)
• Με το βραχίονα στη θέση ηρεμίας,
χρησιμοποιήστε το χείλος (v) για να κινήσετε
τον προφυλακτήρα (o) προς τα πίσω. Αφήστε
τον προφυλακτήρα στη θέση ανάσυρσης
(εικ. 2).
• Πιέστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια
άξονα (p) (εικ. 1).
• Περιστρέψτε το δίσκο κοπής (n) έως ότου
ασφαλίσει.
• Χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν (k),
αφαιρέστε το μπουλόνι (w) περιστρέφοντάς
το αριστερόστροφα και κατόπιν αφαιρέστε την
επίπεδη ροδέλα (x) και τη φλάντζα συγκράτησης
(y) (εικ. 2).
• Ελέγξτε ότι ο αποστάτης (z) είναι στη θέση του
σε επαφή με τη φλάντζα (aa).
• Αντικαταστήστε τη λεπίδα κοπής (n).
Βεβαιωθείτε ότι ο καινούργιος δίσκος
τοποθετείται πάνω στον αποστάτη (z) ώστε να
έχει τη σωστή κατεύθυνση περιστροφής.
• Στερεώστε τη λεπίδα με τη φλάντζα
συγκράτησης (y), την επίπεδη ροδέλα (x) και το
μπουλόνι (w).
• Μετακινήστε τον προφυλακτήρα προς τα κάτω
και ελευθερώστε την ασφάλεια άξονα (p).
• Ρυθμίστε το βάθος κοπής όπως χρειάζεται.
∂§ §∏¡π∫∞
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. 1)
ΔÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• ∫¿ÓÂÙ ÂÎ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ‡·ÚÍË
‰È·Î¤ÓÔ˘.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• §·ÛοÚÂÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ·Ï›·˜ (f) ηٿ
ÌÂÚÈΤ˜ ‚fiÏÙ˜.
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ Îԯϛ· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ (e) ÚÔ˜ Ù·
¤Íˆ Ë ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÁÈ· ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ‚¿ıÔ˜
ÎÔ‹˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ (f).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ƒ˘ıÌ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÙÔ
ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË fiÙ·Ó
·ÓÙÈηٷÛÙ·›ÓÂÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
Σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας στη θέση
του (εικ. 1, 3)
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σφιγκτήρα υλικού
(i) (εικ. 1).
• Τραβήξτε το μοχλό (m) προς τη λαβή (l)
(εικ. 3A).
• Σπρώξτε τον άξονα σφιγκτήρα (bb) προς
τα εμπρός έως ότου η σιαγόνα (cc) να είναι
σχεδόν σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας.
• Πιέστε το μοχλό (m) προς τη σιαγόνα (cc)
έως ότου συμπλεχτεί με τον άξονα (bb) του
σφιγκτήρα.
• Περιστρέψτε τη λαβή (l) δεξιόστροφα και
συσφίξτε καλά το τεμάχιο εργασίας.
• Για να ελευθερώσετε το τεμάχιο εργασίας,
περιστρέψτε τη λαβή (l) αριστερόστροφα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Για να αυξήσετε την κοπτική ικανότητα,
τοποθετήστε ένα μπλοκ αποστάτη (dd)
κάτω από το τεμάχιο εργασίας (ee). Το
μπλοκ αποστάτη θα πρέπει να είναι
ελαφρά στενότερο από το τεμάχιο
εργασίας (εικ. 3B).
• Υποστηρίζετε τα μεγάλου μήκους
τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας
ένα κομμάτι ξύλο (ff) (εικ. 3C). Μη
συσφίγγετε το αποκοπτόμενο άκρο
(gg).
Δυνατότητα ταχείας μετακίνησης (εικ. 3A)
Ο σφιγκτήρας διαθέτει δυνατότητα ταχείας
μετακίνησης.
• Για να απελευθερώσετε το σφιγκτήρα,
περιστρέψτε τη λαβή (l) μία ή δύο στροφές
αριστερόστροφα και τραβήξτε το μοχλό (m)
προς τη λαβή (l).
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ı¤ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢ (ÂÈÎ. 3D)
∏ ı¤ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÁÈ· Ó·
Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• Αφαιρέστε τα μπουλόνια του οδηγού (hh) με το
κλειδί Άλεν (k).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (h) fiˆ˜ ··ÈÙ›ٷÈ.
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (hh) Î·È ÛÊ›ÍÙÂ
Ù˜ ÁÈ· Ó· ÎÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (h).
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. 4)
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ·
ÏÔÍÔÙÔ̤˜ ̤¯ÚÈ 45°.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (hh) ÁÈ· Ó·
Ï·ÛοÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (h).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (h) ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÁˆÓ›·. ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙË ÁˆÓ›· ¿Óˆ
ÛÙËÓ Îϛ̷η (ii).
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (hh) ÁÈ· Ó·
·ÛÊ¿ÏÈÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (h).
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Îϛ̷η˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
(ÂÈÎ. 1,4)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (hh) ÁÈ· Ó·
Ï·ÛοÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (h) (ÂÈÎ. 4).
• Τραβήξτε προς τα κάτω το βραχίονα
και ασφαλίστε τον σ’ αυτή τη θέση
χρησιμοποιώντας την αλυσίδα ασφάλισης στην
κάτω θέση (t) (εικ. 1).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÌÏÔÎ (jj) ¿Óˆ
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (h) Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì›· Ù¤ÏÂÈ·
ÔÚı‹ ÁˆÓ›· 90° (ÂÈÎ. 4). EϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
0° ¿Óˆ ÛÙËÓ Îϛ̷η (ii) ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÌÂ
ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ ¿ÁÎÔ (kk).
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (hh) ÁÈ· Ó·
·ÛÊ¿ÏÈÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (h).
• Απασφαλίστε την αλυσίδα ασφάλισης στην
κάτω θέση (t) και επαναφέρετε το βραχίονα
στην πάνω θέση ηρεμίας του (εικ. 1).
129
∂§ §∏¡π∫∞
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ (ÂÈÎ. 1)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (s).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ (r)
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· (s).
Προσαρμογή (εικ. 6, 7)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εργαλείο πρέπει να
προσαρμόζεται σε σταθερή, επίπεδη, μη
ολισθηρή επιφάνεια για την αποφυγή
απροσδόκητης κίνησης κατά τη
λειτουργία του.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
• Διατρήστε δύο διαμπερείς οπές των 8 mm
(5/16") στην επιφάνεια εργασίας (εικ. 6).
• Εισάγετε βίδες 1/4-20 στις οπές στη βάση και
στις οπές στην επιφάνεια προσαρμογής. Το
κατά προσέγγιση μήκος των βιδών πρέπει
να είναι ίσο με το πάχος της επιφάνειας
προσαρμογής συν 102 mm (4").
• Σφίξτε και τις δύο βίδες καλά
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
• Κόψτε δύο σανίδες με διαστάσεις 508 x
50,8 x 101,6 mm (20" μήκος x 2" ύψος x
4" πλάτος).
• Τοποθετήστε το δισκοπρίονο κοπής μετάλλων
στην επιθυμητή θέση εργασίας.
• Τοποθετήστε τις σανίδες σφικτά κατά μήκος και
καρφώστε τις στην επιφάνεια εργασίας
(εικ. 7).
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜
‰›ÛÎÔ˘˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù·
‚¤ÏË ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ¡· Ú˘ıÌ›˙ÂÙÂ ¿ÓÙ· ÛˆÛÙ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ.
130
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΔËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ªËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË
ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ıÂÚÌ·Óı›, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜
ÊÔÚÙ›Ô.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. 5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στη λαβή χειρισμού (c), με το άλλο χέρι να
καθοδηγεί το τεμάχιο εργασίας.
EÎÙ¤ÏÂÛË ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. ∞)
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÚÔ˜ ÎÔ‹ ηٿ ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi (h) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÙÔÓ Û˘ÛÊÈÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÔ‡ (i).
• Ενεργοποιήστε το εργαλείο και τραβήξτε προς
τα κάτω τη λαβή χειρισμού (c) για να κόψετε
το τεμάχιο εργασίας. Επιτρέψτε στο μοτέρ να
φθάσει σε πλήρεις στροφές πριν την κοπή.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·.
ªËÓ ÙÔÓ ‚È¿˙ÂÙÂ.
∂§ §∏¡π∫∞
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, Û‚‹ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙËÓ
·ÓÒÙÂÚË ı¤ÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜.
oÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. 1)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ on/off (a) Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙË
Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (c).
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on-off (a).
• ∫ڷٿ٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off ·ÙË̤ÓÔ fiÛË
ÒÚ· Îfi‚ÂÙÂ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ ÍÂÎÈÓ¿Ù ηÈ
ÌË Ûٷ̷ٿ٠ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÊÔÚÙ›Ô.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ Îfi‚ÂÙÂ
Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. 1)
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με αλυσίδα
ασφάλισης στην κάτω θέση (t) ο οποίος ασφαλίζει
το εργαλείο σε θέση κλεισμένη προς τα κάτω για τη
μεταφορά του.
• Χαμηλώστε τον προφυλακτήρα (o) πάνω στο
τραπέζι κοπής (j) και στερεώστε το εργαλείο στη
θέση αυτή αγκιστρώνοντας την αλυσίδα (t) στο
άγκιστρο ασφάλισης στην κάτω θέση (q).
• Μεταφέρετε το εργαλείο χρησιμοποιώντας τη
λαβή μεταφοράς (d).
• Για να απελευθερώσετε το εργαλείο,
πιέστε ελαφρά τη λαβή μεταφοράς (c) και
απελευθερώστε την αλυσίδα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το σύστημα
και αποσυνδέετε το μηχάνημα
από την τροφοδοσία πριν από
την τοποθέτηση ή αφαίρεση
παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή
την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά
την πραγματοποίηση επισκευών.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω
από τις θυρίδες αερισμού. Όταν
εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια
και εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
131
∂§ §∏¡π∫∞
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και
ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν
στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, ο οποίος θα
το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις μέσω
επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο της DEWALT, στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μια λίστα με τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους σέρβις της DEWALT καθώς και
πλήρη στοιχεία και πρόσωπα επικοινωνίας με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση που
διαθέτουμε, υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
132
∂§ §∏¡π∫∞
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
133
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N180422
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
04/12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement