DeWalt D51238 Technical data

DeWalt D51238 Technical data
www.
.eu
D51238
1
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
12
English (original instructions)
20
Español (traducido de las instrucciones originales)
27
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
35
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
43
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
51
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
59
Português (traduzido das instruções originais)
66
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
74
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
81
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
88
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
96
Copyright DEWALT
2
3
16
1
2
4
A
6
8
4
11
7
3
5
B
C
3
1
D
E
F
G
4
DANSK
SØMPISTOL D51238
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Tekniske data
Type
Anbefalet arbejdstryk
Maks. arbejdstryk
Luftforbrug pr. slag
Aktiveringsform
Magasinvinkel
Befæstelseselementer
længde
skaftets diameter
vinkel
Vægt
Lydniveau (LPA)
Akustisk styrke (LWA)
Hånd/arm vægt vibration
1)
D51238
2
bar 4,8 – 8,0
bar 8,0
l 4,5 (ved 6,9 bar)
Aktivering ved berøring
0°
mm 16 – 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31
Denne værdi er en maskinrelateret karakteristisk
værdi, og den repræsenterer ikke påvirkningen på
hånd-arm-systemet, når man bruger maskinen.
Påvirkningen på hånd-arm-systemet, når
maskinen bruges, vil for eksempel afhænge af
den kraft, der gribes fat med, den trykkraft der
udøves ved kontakten, den retning der arbejdes
i samt af tilpasningen af energiforsyningen,
arbejdsstykket og arbejdsstykkestøtten.
EU-Overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
D51238
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
Kontakt DEWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Sikkerhedsvejledning
Når der anvendes værktøj, bør man altid overholde
sikkerhedsvejledningen og de gældende regler for
at reducere risikoen for personskade. Læs følgende
sikkerhedsanvisning, før apparatet tages i brug.
Opbevar vejledningen et sikkert sted!
LÆS ALLE SIKKERHEDSADVARSLER
OG ALLE INSTRUKTIONER
Generelt
1. Hold arbejdsområdet rent.
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
kan forårsage ulykker.
2. Tag højde for arbejdsområdets omgivelser.
Udsæt ikke værktøj for fugt. Hold arbejdsområdet
godt ventileret. Anvend ikke værktøj i nærheden
af brændbare væsker eller gasser.
3. Hold børn væk.
Lad ikke børn eller andre udenforstående komme
i kontakt med værktøjet. Det er påkrævet at holde
børn under 16 år under opsyn.
4. Gem værktøj, der ikke er i brug.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted, der er uden for
børns rækkevidde.
5. Klæd dig rigtigt på.
Bær ikke løstsiddende beklædning eller smykker.
Det kan sidde fast i de bevægelige dele. Anvend
gummihandsker og skridsikre sikkerhedssko.
Brug hårnet for at holde langt hår ude af vejen.
6. Stræk dig ikke for meget.
Bevar altid fodfæste og balance.
5
DANSK
7. Vær opmærksom.
Se hvad du laver. Brug sund fornuft. Betjen ikke
værktøjet, når du er træt.
8. Brug korrekt værktøj.
Den tilsigtede brug er beskrevet i denne
brugsvejledning. Tving ikke småt værktøj eller
udstyr til at udføre et kraftigere værktøjs arbejde.
Værktøjet udfører arbejdet bedre og sikrere ved
den hastighed, det er beregnet til.
ADVARSEL! Brug af andet tilbehør eller udstyr,
eller udførelse af andre operationer med dette
værktøj end anbefalet i denne vejledning, kan
medføre risiko for personskade.
9. Vedligehold værktøjet omhyggeligt.
Hold værktøjet i god stand og rent for bedre
og mere sikker ydelse. Følg instruktionerne for
vedligeholdelse og skift af tilbehør. Hold alle
styringer tørre, rene og fri fra olie og fedt.
10. Kontrollér for beskadigede dele.
Inden værktøjet anvendes, kontrolleres det for
skade for at sikre, at det vil fungere korrekt
og udføre den tilsigtede funktion. Kontroller
fejljustering af størrelse af de bevægelige dele,
brud på dele og andre forhold, der kan berøre
betjeningen. Få beskadigede skærme og andre
defekte dele repareret eller udskiftet som anvist.
11. Få værktøjet repareret hos et autoriseret
DEWALT-serviceværksted.
Dette værktøj overholder de relevante
sikkerhedsregler. For at undgå fare bør værktøjet
kun repareres af kvalificerede teknikere.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for pneumatiske
sømpistoler
• Brug altid beskyttelsesbriller.
• Brug altid høreværn.
• Brug kun befæstelseselementer af den type,
som er angivet i vejledningen.
• Brug ikke stativer af nogen art for at montere
maskinen på en støtte.
• Brug aldrig maskinen til andet end det, som er
angivet i denne vejledning.
• Check før hver brug, at sikkerheds og
aftrækkermekanismen fungerer korrekt, og at alle
bolte og møtrikker er strammet.
• Brug hurtigtvirkende koblinger ved tilslutning til
trykluftssystem. Den ikke-forseglelige nippel skal
sættes på maskinen på en sådan måde, at der
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ikke er trykluft tilbage i maskinen, når at den er
afbrudt.
Brug altid ren, tør trykluft. Brug ikke ilt eller
brændbare gasarter som energikilde for denne
maskine.
Tilslut kun maskinen til en luftforsyning, hvor det
maksimalt tilladte tryk i maskinen ikke kan overstiges
med mere end 10 %. I tilfælde af højere tryk skal
der indbygges en trykreducerende ventil med en
nedstrømssikkerhedsventil i lufttrykforsyningen.
Brug kun slanger med en klassificering, der er
højere end maskinens maksimale arbejdstryk.
Før maskinen transporteres, skal den kobles fra
lufttryksystemet, særlig hvor der bruges stiger,
eller hvor man indtager uvante fysiske stillinger
under flytningen.
Afbryd maskinen fra luftforsyningen, når den ikke
er i brug.
Undgå at svække eller beskadige maskinen,
for eksempel ved:
– stansning eller gravering
– ændringer, som ikke er godkendt af fabrikanten
– at føre den mod skabeloner fremstillet af hårdt
materiale som stål
– at tabe den eller skubbe den over gulvet
– at bruge for megen kraft af nogen art
Brug ikke dette udstyr som hammer.
Ret aldrig en driftsklar maskine til at slå
befæstelseselementer i med mod dig selv eller en
anden.
Hold maskinen sådan under arbejdet, at hovedet
eller kroppen ikke kan komme til skade, hvis der
eventuelt kommer et tilbageslag på grund af en
afbrydelse af energiforsyningen, eller fordi der er
hårde områder i arbejdsstykket.
Aktiver aldrig sømpistolen ud i luften.
På arbejdsområdet skal maskinen altid bæres i det
ene håndtag og aldrig med aftrækkeren aktiveret.
Tag højde for forholdene på arbejdspladsen.
Befæstelseselementer kan trænge igennem
tynde arbejdsstykker eller glide af hjørner eller
kanter på arbejdsstykket, og således udsætte
folk for fare.
Slå ikke befæstelseselementer i nær ved
arbejdsstykkets kant.
Sæt ikke befæstelseselementerne oven i andre
befæstelseselementer.
Brug kun de reservedele, som fabrikanten eller
dennes autoriserede forhandlere har angivet.
DANSK
• Få kun reparationer udført hos fabrikanten eller
dennes autoriserede forhandlere, som tager
tilbørligt hensyn til oplysningerne i denne vejledning
og bruger passende værktøj og udstyr.
• Ingen dele af denne maskine til at slå
befæstelseselementer i med må skilles ad eller
blokeres, dette gælder f.eks. sikkerhedsåget.
• Sørg for, at maskinen får den nødvendige service
og med regelmæssige mellemrum.
Følgende piktogrammer ses på maskinen:
Læs brugsvejledningen før brug.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Sømpistol
1 Sekventielt virkende aftrækker
1 Par sikkerhedsbriller
1 Umbrachonøgle
1 Kasse
1 Brugervejledning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Pneumatisk maskine med sikkerhedsåg.
Din sømpistol D51238 er beregnet til at slå
befæstelseselementer i arbejdsstykker af træ med.
1 Aftrækker/låsekontakt
2 Luftfitting
3 Kontaktudløser
4 Magasin
Samling og justering
Må ikke bruges på en stige.
Magasinvinkel.
Maks. antal søm i magasinet.
Sømdiameter.
1.2 mm
16-50 mm
Sømlængde.
Valg af aftrækker
Disse maskiner er monteret med en stødvirkende
aftrækker. En sekventielt virkende aftrækker er også
inkluderet i originalpakningen. Se definitioner på
“stødvirkende” og “sekventielt virkende” nedenfor.
– Den grå aftrækker med et enkelt søm trykt
på siden er en sekventielt virkende aftrækker.
Installeres dette kit, kan maskinen arbejde i
funktionen ‘sekventielt virkende’.
– Den sorte aftrækker med tre søm påtrykt på siden
er den stødvirkende aftrækker. Installeres dette kit,
kan maskinen arbejde i funktionen ‘stødvirkende’.
Maks. arbejdstryk.
DATOKODEPOSITION (FIG. A)
Datokoden (16), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
Aftagning af aftrækkeren (fig. B)
• Afbryd luftledningen fra maskinen.
• Tag alle søm ud af magasinet.
• Fjern gummistroppen (5) fra enden af passtiften (6).
• Fjern passtiften.
• Tag aftrækkerenheden (7) ud.
2010 XX XX
Produktionsår
Påsætning af aftrækkeren (fig. B)
• Vælg den passende aftrækker.
• Sæt aftrækkerenheden ind i aftrækkerhulrummet,
check at aftrækkerfjederen (8) er rigtigt anbragt.
7
DANSK
• Stik passtiften (6) igennem maskinrammen,
kontaktudløserskinnen og aftrækkerenheden.
• Skub gummistroppen (5) på enden af passtiften (6).
Luftfitting (fig. A)
Disse maskiner har et standard 1/4" rørgevind til
luftfittingen (2).
• Pak fittingens hanende ind i Teflon-tape for at
forhindre luftlækager.
• Skru fittingen ind i endedækslet og stram godt til.
BETJENING
Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
Korrekt håndposition (fig. G)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
hovedhåndtaget som vist.
Klargøring af maskinen (fig. C)
• Dræn alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne.
• Smør maskinen. Se “Vedligeholdelse”.
• Tag alle søm ud af magasinet (4).
• Tryk på skubbeudløserknappen (11) og træk
magasinet (4) tilbage.
• Check at kontaktudløseren (3) og magasinet (4)
kan bevæges frit.
ADVARSEL: Brug ikke maskinen, hvis
kontaktudløseren eller magasinet ikke kan
bevæges frit.
• Check at luftforsyningstrykket er under det
maksimalt anbefalede arbejdstryk.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Check for hørlige lækager omkring ventiler og
flangepakninger.
ADVARSEL: Brug aldrig en maskine,
der lækker eller har beskadigede dele.
8
Brug i koldt vejr
Når maskinen bruges ved temperaturer under
frysepunktet:
• Hold maskinen så varm som muligt før brugen.
• Afbryd luftledningen fra maskinen
• Kom 5-10 dråber DEWALT olie til pneumatisk
værktøj (eller vintertilberedt pneumatisk olie med
ætylenglykol) ind i luftindtagningen.
• Sæt lufttrykket til maks. 5,5 bar.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Fyld søm i magasinet som beskrevet nedenfor.
• Aktiver maskinen 5 eller 6 gange i affaldstræ for
at smøre o-ringene.
• Sæt lufttrykket op til det normale arbejdsniveau.
• Brug maskinen på normal vis.
Brug i varmt vejr
Maskinen bør kunne arbejde normalt. Undgå varme
eller direkte sollys for at undgå beskadigelse af
støddæmperne, o-ringene og andre dele af gummi.
Fyldning af maskinen (fig. C)
ADVARSEL: Afbryd altid luftforsyningen
fra maskinen, før sømmene fyldes i.
• Tryk på skubbeudløserknappen (11) og træk
magasinet (4) tilbage.
• Vælg en passende kollationeret sømstok. Se
“Tekniske data”.
• Indsæt én eller flere kollationerede sømstokke
i påfyldningsrevnen oven på magasinet.
• Skub magasinet fremad, indtil det falder i lås.
Aktivering af maskinen (fig. D)
Disse maskiner er udstyret med en aftrækker/
låsekontakt (1). Hvis denne kontakt er drejet til højre,
kan maskinen ikke aktiveres. Er denne kontakt i midten,
er maskinen helt klar til at arbejde. Maskinen har to
funktionsmåder: Sekventielt virkende eller stødvirkende
funktion. Aftrækkeren på maskinen bestemmer,
hvordan maskinen aktiveres.
Sekventielt virkende funktion
Den sekventielt virkende funktion bruges til sømning
med afbrydelser, hvor der ønskes en meget
omhyggelig og nøjagtig placering.
• Anbring den grå aftrækker som beskrevet ovenfor.
• Skub kontaktudløseren mod arbejdets overflade.
DANSK
• Træk i aftrækkeren for at aktivere maskinen.
Hvert stød af aftrækkeren med kontaktudløserne
skubbet mod arbejdets overflade vil slå et søm i.
Stødvirkende funktion
Den stødvirkende funktion bruges ved hurtig
sømning på flade, stationære overflader.
• Anbring den sorte aftrækker som beskrevet ovenfor.
• For at slå et enkelt søm i: Betjen maskinen som
beskrevet i forbindelse med den sekventielt
virkende funktion.
• For at slå flere søm i: Træk først i aftrækkeren,
og skub derefter gentagne gange
kontaktudløseren mod arbejdets overflade.
ADVARSEL: Hold ikke aftrækkeren
trykket ned, når maskinen ikke er i brug.
Behold aftrækkerens låsekontakt drejet
til højre for at forhindre, at den går i
gang ved en fejltagelse, når maskinen
ikke er i brug.
Udtagning af et søm, der sidder fast (fig. E)
Følg disse anvisninger for at fjerne et søm,
der sidder fast i næsestykket:
• Afbryd luftledningen fra maskinen
• Lås aftrækkeren med aftrækker/låsekontakten
• Tryk på skubbeudløserknappen (11) og træk
magasinet (4) tilbage.
• Bøj klinken foran (12) op og før klammen (13)
til side, så tromlen (14) kan åbnes.
• Tag det bøjede søm ud, brug om nødvendigt
tænger.
• Hvis drivbladet er i positionen nede, skubbes
drivbladet opad med en skruetrækker.
• Luk tromlen (14) og sæt klammen (13) i stilling igen.
• Pres klinken foran (12) i låsestillingen.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Fyld søm i magasinet. Se “Fyldning af maskinen”.
• Skub magasinet fremad, indtil det falder i lås.
ADVARSEL: Hvis der tit sidder søm fast
i næsestykket, bør maskinen sendes
til service på et autoriseret DEWALT
serviceværksted.
Dybdeindstilling (fig. F)
Den dybde, hvori befæstelseselementerne slås i,
kan justeres med dybdeindstillingen ved siden af
maskinens aftrækker.
ADVARSEL: For at nedsætte risikoen for
alvorlig personskade fra utilsigtet aktivering
under forsøg på at justere dybden, skal
man ALTID:
• Aflåse aftrækkeren (OFF).
• Frakoble luftforsyningen.
• Undgå kontakt med aftrækkeren,
mens der foretages justeringer.
• Dybden reduceres ved at dreje
dybdeindstillingshjulet (15) til højre.
• Dybden øges ved at dreje dybdeindstillingshjulet
(15) til venstre.
Bælte-/spærkrog
Disse maskiner har en integreret bælte-/spærkrog.
Denne krog kan drejes til begge sider af maskinen
og kan foldes til side når den ikke er i brug.
Udtagning af bælte-/spærkrogen:
• Fjern luftslangen fra fittingen på maskinen.
• Brug tænger eller en skruenøgle til at fjerne
møtrikken til bælte-/spærkrogen fra maskinens
endedæksel.
• Fjern bælte-/spærkrogen, spændeskiven og
stoppefjederen.
Vedligeholdelse
Din DEWALT maskine er fremstillet til at kunne
fungere i meget lang tid med mindst mulig
vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere
tilfredsstillende hele tiden, er det dog vigtigt, at
værktøjet behandles korrekt og rengøres jævnligt.
Foretag følgende vedligeholdelse hver dag:
Smør maskinen med 5-7 dråber DEWALT
pneumatisk maskinolie
• Kom dråberne ind i luftfittingen på maskinens
endedæksel.
Dræn alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne
• Åben afluftningshanerne eller andre
dræningsventiler på kompressorbeholderne.
• Lad alt opsamlet vand løbe ud af slangerne.
9
DANSK
Miljøbeskyttelse
Rens magasin, skubber og
kontaktudløsermekanismen
• Rens ved at blæse med trykluft.
Sørg for at alle befæstelseselementer på
maskinen sidder stramt og er ubeskadigede
• Stram løse befæstelseselementer med passende
værktøj.
Fejlfinding
Hvis værktøjet ikke ser ud til at virke korrekt, følg da
anvisningerne nedenfor. Løser dette ikke problemet,
kontakt da dit reparationsværksted.
Værktøjet fungerer ikke
• Check luftforsyningen.
• Hvis temperaturen er lav, skal maskinen varmes op.
Maskinen har ikke kraft nok
• Check luftforsyningen.
• Check at luftudblæsningen er fri.
• Smør maskinen.
Topdækslet lækker luft
• Stram dækselskruerne.
Maskinen springer over søm
• Check luftforsyningen.
• Smør maskinen.
• Rens magasinet og næsestykket.
Befæstelseselementerne sidder fast i maskinen
• Sørg for kun at bruge befæstelseselementer af
den angivne type.
• Stram skruerne i næsestykket.
10
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er angivet
i denne vejledning. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
11
DEUTSCH
NAGELMASCHINE D51238
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT
zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie
auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Technische Daten
Typ
Empfohlener Betriebsdruck
Max. Betriebsdruck
Luftverbrauch pro Schuß
Auslösemodus
Magazinwinkel
Befestigungsmittel
Länge
Schaftdurchmesser
Winkel
Gewicht
Schalldruck (LPA)
Schalleistung (LWA)
Gewichteter Effektivwert der
Beschleunigung
1)
D51238
2
bar 4,8 – 8,0
bar 8,0
l 4,5 (bei 6,9 bar)
Kontaktauslösung
0°
mm 16 – 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31
Dieser Wert ist werkzeugspezifisch und charakteristisch
und drückt nicht den Einfluß auf das Hand-Arm-System
aus, wenn das Werkzeug verwendet wird. Der Einfluß
auf das Hand-Arm-System bei der Verwendung des
Werkzeugs hängt beispielsweise von der Greifkraft,
dem Kontaktdruck, der Arbeitsrichtung, der Einstellung
der Energieversorgung, dem Werkstück und dem
Werkstückhalter ab.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D51238
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische
Daten“ beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
12
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Sicherheitsanweisungen
Beim Gebrauch von Werkzeugen beachten Sie immer
die in Ihrem Land geltenden Sicherheitsvorschriften,
um das Verletzungsrisiko zu verringern. Lesen Sie die
folgenden Sicherheitsanweisungen, bevor Sie dieses
Produkt in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren
Ort auf.
LESEN UND VERSTEHEN SIE ALLE
SICHERHEITSWARNUNGEN UND
ALLE ANWEISUNGEN
Allgemeines
1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich kann zu Unfällen
führen.
2. Berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung.
Setzen Sie Werkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen
Sie für richtige Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
Verwenden Sie Werkzeuge nicht in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3. Halten Sie Kinder fern.
Lassen Sie Kinder oder Besucher nicht in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Menschen unter 16
Jahren müssen beaufsichtigt werden.
DEUTSCH
4. Bewahren Sie nicht benutzte Werkzeuge
auf.
Nicht benutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
sicher verschlossenen Räumen und für Kinder
nicht erreichbar aufbewahrt werden.
5. Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Sie können sich in beweglichen
Teilen verfangen. Tragen Sie am besten
Gummihandschuhe und rutschfeste
Sicherheitsschuhe. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz.
6. Übernehmen Sie sich nicht.
Achten Sie stets auf sicheren Stand und
Gleichgewicht.
7. Seien Sie stets aufmerksam.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Verwenden
Sie Ihre praktische Vernunft. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
8. Benutzen Sie geeignetes Werkzeug.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit.
WARNUNG! Das Verwenden anderer als
der in diesen Anweisungen empfohlenen
Anbaugeräte und Zubehörteile oder die
Ausführung von Arbeiten mit diesem Werkzeug,
die nicht denen in dieser Betriebsanleitung
empfohlenen entsprechen, können zur Gefahr
von Verletzungen führen.
9. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge in Ordnung und
sauber, um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Zubehörwechsel. Halten Sie alle
Regler trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
10. Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
beschädigte Teile.
Bevor Sie das Werkzeug benutzen, überprüfen
Sie es sorgfältig auf Beschädigungen, um sicher
zu sein, dass sie ordnungsgemäß funktionieren
und die bestimmungsgemäße Funktion
erbringen werden. Überprüfen Sie, dass keine
beweglichen Teile verstellt oder abgenutzt sind,
dass keine Teile gebrochen sind und dass keine
anderen Umstände den Betrieb des Werkzeugs
beeinträchtigen könnten. Lassen Sie beschädigte
Schutzvorrichtungen oder andere defekte Teile
den Anweisungen gemäß reparieren oder
ersetzen.
11. Lassen Sie Ihr Werkzeug von
einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt reparieren.
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Um Gefahren
zu vermeiden, dürfen Werkzeuge nur von
qualifizierten Technikern repariert werden.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Druckluftnagelmaschinen
• Tragen Sie stets eine Schutzbrille.
• Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
• Verwenden Sie ausschließlich die im Handbuch
angegebenen Befestigungsmittel.
• Verwenden Sie keine Ständer, um das Werkzeug
an einer Halterung zu befestigen.
• Verwenden Sie das Werkzeug ausschließlich für
den in diesem Handbuch angegebenen Zweck.
• Vergewissern Sie sich vor jeder Arbeit mit dem
Gerät, daß der Sicherheits- und Auslösemechanismus einwandfrei arbeitet und sämtliche
Muttern und Schrauben fest sitzen.
• Verwenden Sie für den Anschluß an das Druckluftsystem Schnellkupplungen. Das dichtungslose
Anschlußstück muß so am Werkzeug angebracht
werden, daß die Druckluft nach dem Trennen
nicht im Werkzeug bleibt.
• Verwenden Sie immer saubere, trockene Druckluft.
Verwenden Sie kein Sauerstoff oder brennbare
Gase als Energiequelle für dieses Werkzeug.
• Schließen Sie dieses Werkzeug nur dann an einer
Luftversorgung an, wenn der maximal zulässige
Druck des Werkzeugs nicht mehr als 10% überschritten wird. Bei höheren Druckwerten muß ein
Druckminderventil mit nachgeschaltetem Sicherheitsventil in die Druckluftversorgung eingebaut
werden.
• Verwenden Sie ausschließlich Schläuche mit
Nennwerten, die den maximalen Betriebsdruck
des Werkzeugs überschreiten.
• Vor dem Transport des Werkzeugs trennen Sie es
vom Druckluftsystem, besonders in Fällen,
wo Leitern verwendet werden oder wo beim
Transport ungewöhnliche Körperhaltungen eingenommen werden müssen.
13
DEUTSCH
• Wenn das Werkzeug nicht gebraucht wird, trennen Sie es von der Druckluftversorgung.
• Vermeiden Sie einen Verschleiß oder eine Beschädigung des Werkzeugs, wie beispielsweise
durch:
– Stranz- oder Gravurarbeiten
– Veränderungen, die vom Hersteller nicht
zugelassen sind
– Ein Führen entlang von Schablonen, die aus
hartem Material wie Stahl bestehen
– Fallen lassen oder über den Boden schieben
– Zuviel Druck ausüben
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht als Hammer.
• Richten Sie Befestigungswerkzeuge niemals auf
Sie selbst oder andere Personen.
• Halten Sie das Werkzeug während der Arbeit
so, daß im Falle eines Rückstoßes durch einen
Ausfall der Energieversorgung oder durch harte
Stellen im Werkstück keine Verletzungen am
Kopf oder am Körper verursacht werden können.
• Lösen Sie das Befestigungswerkzeug niemals im
freien Raum aus.
• Tragen Sie das Werkzeug im Arbeitsbereich nur
am Griff und niemals mit betätigtem Auslöser.
• Berücksichtigen Sie die Bedingungen im Arbeitsbereich. Befestigungsmittel können dünne
Werkstücke durchdringen oder von den Ecken
und Kanten des Werkstücks abrutschen,
was Personen gefährden kann.
• Treiben Sie keine Befestigungsmittel in der Nähe
der Werkstückkanten ein.
• Treiben Sie keine Befestigungsmittel oben auf
bereits vorhandenen Befestigungsmitteln ein.
• Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller
oder seinem autorisieren Vertreter angegebenen
Ersatzteile.
• Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller oder
seinem autorisierten Vertretern ausführen, die
die Information in diesem Handbuch sorgfältig
berücksichtigen und die entsprechenden Werkzeuge und Ausrüstungen haben.
• Zerlegen oder blockieren Sie niemals Teile des
Befestigungswerkzeugs, wie beispielsweise das
Sicherheitsjoch.
• Lassen Sie das Werkzeug richtig und in
regelmäßigen Abständen warten.
14
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Werkzeug:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Pneumatikwerkzeug mit Sicherheitsjoch.
Verwenden Sie das Werkzeug niemals auf
einer Leiter.
Magazinwinkel.
Maximale Anzahl an Nägeln im Magazin.
Nageldurchmesser.
1.2 mm
16-50 mm
Nagellänge.
Max. Betriebsdruck.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] A)
Der Datumscode (16), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Nagelmaschine
1 Folgeauslöser
1 Schutzbrille
1 Innensechskantschlüssel
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
Ihre Nagelmaschine D51238 wurde zum Eintreiben von
Befestigungsmitteln in Holzwerkstücke konstruiert.
1 Auslöser/Einschaltsperre
2 Luftanschlußstück
3 Kontaktanschlag
4 Magazin
Zusammenbau und Einstellung
Wahl des Auslösers
Diese Werkzeuge sind mit einem Schlagauslöser
zusammengebaut. Ein Folgenauslöser befindet sich
ebenfalls in der Originalverpackung. Definition des
„Schlagauslösers“ und des „Folgeauslösers“ siehe
unten.
– Beim grauen Auslöser mit dem auf der Seite
aufgedruckten einzelnen Nagel handelt es sich
um den Folgeauslöser. Wird dieser Satz
eingebaut, so arbeitet das Werkzeug im
Folgeauslösemodus.
– Beim schwarzen Auslöser mit den auf der Seite
aufgedruckten drei Nägeln handelt es sich um
den Schlagauslöser. Wird dieser Satz eingebaut,
so arbeitet das Werkzeug im Schlagauslösemodus.
Ausbau des Auslösers (Abb. B)
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin.
• Entfernen Sie die Gummihülse (5) aus dem Ende
des Führungsstifts (6).
• Entfernen Sie den Führungsstift.
• Entfernen Sie die Auslöserbaugruppe (7).
Anbringen des Auslösers (Abb. B)
• Wählen Sie den entsprechenden Auslöser.
• Setzen Sie die Auslöserbaugruppe in den entsprechenden Freiraum ein, und stellen Sie sicher,
daß die Auslöserfeder (8) richtig sitzt.
• Stecken Sie den Führungsstift (6) durch den
Werkzeugrahmen, die Kontaktanschlagführung
und die Auslöserbaugruppe.
• Schieben Sie die Gummihülse (5) auf das Ende
des Führungsstifts.
Luftanschlußstück (Abb. A)
Diese Werkzeuge haben ein 1/4"-Standard-Rohrgewinde für das Luftanschlußstück (2).
• Umwickeln Sie das männliche Ende des Anschlußstücks mit Teflon-Band, um Luftlecks zu
vermeiden.
• Schrauben Sie das Anschlußstück in die Endkappe und ziehen Sie es fest an.
BETRIEB
Gebrauchsanweisung
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
Richtige Haltung der Hände (Abb. G)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie
abgebildet auf dem Haupthandgriff.
Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. C)
• Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den Luftkompressortanks und Schläuchen ab.
• Schmieren Sie das Werkzeug. Siehe „Wartung“.
• Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin (4).
• Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf (11),
und ziehen Sie das Magazin (4) nach hinten.
• Vergewissern Sie sich, daß sich der Kontaktanschlag (3) und das Magazin (4) ungehindert
bewegen können.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn sich der Kontaktanschlag oder das Magazin nicht
ungehindert bewegen können.
15
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, daß der Druck der Luftversorgung den maximal empfohlenen Betriebsdruck unterschreitet.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem Anschlußstück am Werkzeug.
• Stellen Sie fest, ob Lecks im Bereich der Ventile
und Dichtungen hörbar sind.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals ein
undichtes Werkzeug oder ein Werkzeug
mit beschädigten Teilen.
Betrieb bei kalten Witterungsbedingungen
Werden die Werkzeuge bei Temperaturen unterhalb
des Gefrierpunkts betrieben:
• Halten Sie das Werkzeug so warm wie möglich,
bevor Sie es verwenden.
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Geben Sie 5-10 Tropfen DeWALT-Öl für Pleumatikwerkzeuge (oder Winter-Pneumatiköl mit
Ethylenglykol) in den Lufteinlaß.
• Stellen Sie den Luftdruck auf maximal 5.5 bar ein.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem Anschlußstück am Werkzeug.
• Laden Sie die Nägel wie unten beschrieben in
das Magazin.
• Lösen Sie das Werkzeug 5 bis 6 Mal in einem
Holzrest aus, um die O-Ringe zu schmieren.
• Erhöhen Sie den Luftdruck auf den normalen
Betriebsdruck.
• Verwenden Sie das Werkzeug auf die normale Art
und Weise.
Betrieb bei heißen Witterungsbedingungen
Das Werkzeug sollte normal arbeiten. Vermeiden
Sie Hitze durch direkte Sonneneinstrahlung, um zu
verhindern, daß die Anschläge, O-Ringe und andere
Gummiteile beschädigt werden.
Laden des Werkzeugs (Abb. C)
WARNUNG: Trennen Sie das Werkzeug
immer zuerst von der Luftversorgung,
bevor Befestigungsmittel geladen
werden.
• Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf (11),
und ziehen Sie das Magazin (4) nach hinten.
16
• Wählen Sie einen entsprechenden zusammengestellten Nagelschaft. Siehe „Technische Daten“.
• Setzen Sie den Nagelschaft (die Nagelschäfte) in
den Ladeschlitz oben im Magazin.
• Schieben Sie das Magazin nach vorne, bis es
einrastet.
Auslösen des Werkzeugs (Abb. D)
Diese Werkzeuge sind mit Auslöser/Einschaltsperre (1)
ausgestattet. Nach rechts gedreht verhindert dieser
Schalter, daß das Werkzeug ausgelöst wird. Befindet
sich der Schalter in der Mitte, so ist das Werkzeug
vollständig funktionsfähig. Dieses Werkzeug läßt sich
in zwei Betriebsarten benutzen: Folgeauslösemodus
oder Schlagauslösemodus. Durch den am Werkzeug
angebrachten Auslöser wird der Auslösemodus
bestimmt.
Folgeauslösemodus
Der Folgeauslösemodus wird für das Nageln mit
Unterbrechungen verwendet, bei dem ein sehr
vorsichtiges und genaues Plazieren gewünscht wird.
• Bringen Sie den grauen Auslöser wie oben beschrieben an.
• Drücken Sie den Kontaktanschlag gegen die
Arbeitsfläche.
• Ziehen Sie den Auslöser, um das Werkzeug
auszulösen. Bei jedem Ziehen des Auslösers und
gegen die Arbeitsfläche gedrücktem Kontaktanschlag wird ein Nagel eingetrieben.
Schlagauslösung
Der Schlagauslösemodus wird für ein schnelles
Nageln auf flachen, stationären Flächen verwendet.
• Bringen Sie den schwarzen Auslöser wie oben
beschrieben an.
• Um einen einzelnen Nagel einzutreiben: Bedienen
Sie das Werkzeug auf die gleiche Art und Weise
wie beim Folgeauslösemodus.
• Um mehrere Nägel einzutreiben: Ziehen Sie
zunächst den Auslöser, und drücken Sie
anschließend den Kontaktanschlag wiederholt
gegen die Arbeitsfläche.
WARNUNG: Halten Sie den Auslöser
nicht gedrückt, wenn das Werkzeug
nicht verwendet wird. Lassen Sie die
Auslöser-Einschaltsperre in der Rechts-
DEUTSCH
stellung, um ein versehentliches Auslösen zu verhindern, wenn das Werkzeug
nicht verwendet wird.
Befreien eines verklemmten Nagels (Abb. E)
Falls ein Nagel im Nasenstück eingeklemmt ist,
folgen Sie diesen Anweisungen, um den Nagel zu
entfernen:
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Sichern Sie den Auslöser mit der Einschaltsperre.
• Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf (11),
und ziehen Sie das Magazin (4) nach hinten.
• Klappen Sie die vordere Klinke (12) nach oben und
bewegen Sie die Halterung (13) aus dem Weg,
so daß der Zylinder (14) betätigt werden kann.
• Entfernen Sie den verbogenen Nagel gegebenenfalls mit einer Zange.
• Befindet sich der Austreiber in der unteren Stellung, schieben Sie ihn mit einem Schraubendreher nach oben.
• Schließen Sie den Zylinder (14), und bringen Sie
die Halterung (13) in ihre Ausgangslage zurück.
• Drücken Sie die vordere Klinke (12) in die verriegelte Stellung.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem Anschlußstück am Werkzeug.
• Laden Sie Nägel in das Magazin. Siehe „Laden
des Werkzeugs“.
• Schieben Sie das Magazin nach vorne, bis es
einrastet.
WARNUNG: Falls sich Nägel häufig im
Nasenstück verklemmen, lassen Sie
das Werkzeug von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt instandsetzen.
Tiefeneinstellung (Abb. F)
Die Tiefe, mit der die Nägel eingetrieben werden,
kann mit Hilfe der Tiefeneinstellung am Auslöser des
Werkzeugs eingestellt werden.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr durch ein
versehentliches Auslösen beim Einstellen
der Tiefe, muss IMMER Folgendes
beachtet werden
• Verriegeln Sie den Auslöser in der
AUS-Stellung.
• Trennen Sie die Luftleitung.
• Vermeiden Sie beim Vornehmen der
Einstellungen den Kontakt mit dem
Auslöser.
• Um die Tiefe zu verringern, drehen Sie das
Tiefeneinstellrad (15) nach rechts.
• Um die Tiefe zu erhöhen, drehen Sie das
Tiefeneinstellrad (15) nach links.
Riemen/Sparrenhaken
Diese Werkzeuge haben einen integrierten Riemen/
Sparrenhaken. Der Haken kann auf jede Werkzeugseite gedreht und aus dem Weg geklappt werden,
wenn er nicht verwendet wird.
Um den Riemen/Sparrenhaken zu entfernen:
• Trennen Sie den Luftschlauch vom Anschlußstück
am Werkzeug.
• Verwenden Sie eine Zange oder einen Schraubenschlüssel, um die Mutter für den Riemen/
Sparrenhaken von der Endkappe des Werkzeugs
zu entfernen.
• Entfernen Sie den Riemen/Sparrenhaken, die
Unterlegscheibe und die Rastfeder.
Wartung
Ihr DEWALT-Werkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Pflege und Reinigung
voraus.
Führen Sie die folgenden Wartungsmaßnahmen
täglich durch:
Schmieren Sie das Werkzeug mit 5-7 Tropfen
DEWALT-Öl für Pneumatikwerkzeuge.
• Geben Sie die Tropfen in das Luftanschlußstück
an der Endkappe des Werkzeugs.
Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den
Luftkompressortanks und Schläuchen ab.
• Öffnen Sie die Hähne bzw. sonstigen Ablaßventile
an den Kompressionstanks.
• Lassen Sie angesammeltes Wasser aus den
Schläuchen ab.
17
DEUTSCH
Umweltschutz
Reinigen Sie das Magazin, den Schieber und den
Kontaktanschlagmechanismus.
• Reinigen Sie die Teile mit Druckluft.
Stellen Sie sicher, daß sämtliche Befestigungen am
Werkzeug fest sitzen und nicht beschädigt sind.
• Ziehen Sie lose Befestigungen mit einem entsprechenden Werkzeug an.
Störungsbehebung
Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert,
befolgen Sie folgende Hinweise. Falls die Störung
damit nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst.
Das Werkzeug arbeitet nicht.
• Überprüfen Sie die Luftversorgung.
• Ist die Temperatur zu niedrig, wärmen Sie das
Werkzeug auf.
Das Werkzeug liefert nicht genügend Leistung.
• Überprüfen Sie die Luftversorgung.
• Überprüfen Sie, ob der Luftauslaß frei ist.
• Schmieren Sie das Werkzeug.
Aus der oberen Kappe strömt Luft.
• Ziehen Sie die Kappenschrauben fest.
Das Werkzeug läßt Nägel aus.
• Überprüfen Sie die Luftversorgung.
• Schmieren Sie das Werkzeug.
• Reinigen Sie das Magazin und das Nasenstück.
Befestigungsmittel verklemmen sich im Werkzeug.
• Vergewissern Sie sich, daß nur Befestigungsmittel des spezifizierten Typs verwendet werden.
• Ziehen Sie die Nasenstückschrauben an.
18
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die getrennte
Sammlung von elektrischen Geräten u. U. über
Abholung, Sammelstellen oder den Fachhändler
möglich, wo das Produkt ursprünglich bezogen
wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
19
ENGLISH
NAILER D51238
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Technical data
Type
Recommended operating pressure
Max. operating pressure
Air consumption per shot
Actuating mode
Magazine angle
Fasteners
length
shank diameter
angle
Weight
kg
Sound pressure (LPA)
Acoustic power (LWA)
Hand/arm weighted vibration
1)
D51238
2
bar 4.8 - 8.0
bar 8.0
l 4.5 (at 6.9 bar)
contact actuating
0°
mm 16 – 50
mm 1.2 (18 gauge)
0°
1.27
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2.31
This value is a tool-related characteristic value and
does not represent the influence to the hand-armsystem when using the tool. The influence to the
hand-arm-system when using the tool will for example
depend on the gripping force, the contact pressure
force, the working direction, the adjustment of energy
supply, the workpiece and the workpiece support.
EC-Declaration of conformity
MACHINERY DIRECTIVE
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Safety Instructions
When using tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce
the risk of personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
READ ALL SAFETY WARNINGS
AND ALL INSTRUCTIONS
General
1. Keep work area clean.
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2. Consider work area environment.
Do not expose tools to humidity. Keep work
area well lit. Do not use tools in the presence of
flammable liquids or gases.
3. Keep children away.
Do not let children or visitors come into contact
with the tool. Supervision is required for those
under 16 years of age.
4. Store idle tools.
D51238
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
For more information, please contact DEWALT at the
following address or refer to the back of the manual.
20
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
5. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery. They
can be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip safety footwear. Wear
protective hair covering to keep long hair out of
the way.
ENGLISH
6. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
7. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
8. Use appropriate tool.
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
WARNING! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual, may present a risk of personal
injury.
9. Maintain tools with care.
Keep the tools in good condition and clean
for better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
10. Check for damaged parts.
Before using the tool, carefully check it for damage
to ensure that it will operate properly and perform
its intended function. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts and
any other conditions that may affect its operation.
Have damaged guards or other defective parts
repaired or replaced as instructed.
11. Have your tool repaired by an authorised
DEWALT repair agent.
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. To avoid danger, tools must only be
repaired by qualified technicians.
Additional safety instructions for pneumatic nailers
• Always wear safety glasses.
• Always wear ear protection.
• Only use fasteners of the type specified in
the manual.
• Do not use any stands for mounting the tool to
a support.
• Never use the tool for any other purpose than
specified in this manual.
• Prior to each operation check that the safety and
triggering mechanism is functioning properly and
that all nuts and bolts are tight.
• Use quick-action couplings for connection to
the compressed air system. The non-sealable
nipple must be fitted to the tool in such a way
that no compressed air remains in the tool after
disconnection.
• Always use clean, dry compressed air. Do not
use oxygen or combustible gases as an energy
source for this tool.
• Only connect this tool to an air supply where
the maximum allowable pressure of the tool
cannot be exceeded by more than 10%. In case
of higher pressures, a pressure reducing valve
including a downstream safety valve shall be built
into the compressed air supply.
• Only use hoses with a rating exceeding the
maximum operating pressure of the tool.
• Before transporting the tool, disconnect it from
the compressed air system, especially where
ladders are used or where unusual physical
posture is adopted while moving.
• Disconnect the tool from the air supply when it is
not in use.
• Avoid weakening or damaging the tool, for
example by:
– punching or engraving
– modifications not authorised by the manufacturer
– guiding against templates made of hard
material such as steel
– dropping or pushing across the floor
– applying excessive force of any kind
• Do not use the equipment as a hammer.
• Never point any operational fastener driving tool
at yourself or at any other person.
• While working, hold the tool in such a way that
no injuries can be caused to the head or to the
body in the event of a possible recoil due to a
disruption in the energy supply or hard areas
within the workpiece.
• Never actuate the fastener driving tool into free
space.
• In the work area, carry the tool at the workplace
using only one handle, and never with the trigger
actuated.
• Consider the conditions in the work area.
Fasteners can penetrate thin workpieces or slip
off corners and edges of the workpiece, and thus
put people at risk.
• Do not drive fasteners close to the edge of the
workpiece.
21
ENGLISH
• Do not drive fasteners on top of other fasteners.
• Only use spare parts specified by the
manufacturer or his authorised agents.
• Have repairs carried out only by the manufacturer
or authorised agents having due regard to the
information given in the manual and using the
appropriate tools and equipment.
• Do not disassemble or block any parts of the
fastener driving tool such as the safety yoke.
• Have the tool serviced properly and at regular
intervals.
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your nailer D51238 has been designed for driving
fasteners into wooden workpieces.
1 Trigger/lock-off switch
2 Air fitting
3 Contact trip
4 Magazine
Assembly and adjustment
Do not use on a ladder.
Trigger selection
These tools are assembled with a bump action
trigger. A sequential action trigger is also included
with the original packaging. For definitions of “bump
action” and “sequential action”, see below.
– The grey trigger with a single nail printed on the
side is the sequential action trigger. Installation of
this kit causes the tool to function in sequential
action mode.
– The black trigger with three nails printed on the
side is the bump action trigger. Installation of this
kit causes the tool to function in bump action
mode.
Maximum number of nails in magazine.
Nail diameter.
1.2 mm
Nail length.
Max. operating pressure.
DATE CODE POSITION (FIG. A)
The Date Code (16), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
22
The package contains:
1 Nailer
1 Sequential action trigger
1 Pair of safety glasses
1 Allen key
1 Kitbox
1 Instruction manual
Pneumatic tool with safety yoke.
Magazine angle.
16-50 mm
Package contents
Removing the trigger (fig. B)
• Disconnect the airline from the tool.
• Remove all nails from the magazine.
• Remove the rubber grommet (5) from the end of
the dowel pin (6).
• Remove the dowel pin.
• Remove the trigger assembly (7).
Fitting the trigger (fig. B)
• Select the appropriate trigger.
• Insert the trigger assembly into the trigger cavity,
ENGLISH
ensuring that the trigger spring (8) is properly
seated.
• Insert the dowel pin (6) through the tool frame,
contact trip guide and trigger assembly.
• Push the rubber grommet (5) onto the end of the
dowel pin.
Air fitting (fig. A)
These tools have a standard 1/4" pipe thread for
the air fitting (2).
• Wrap the male end of the fitting with Teflon tape
to prevent air leaks.
• Screw the fitting into the end cap and tighten firmly.
OPERATION
Instructions for use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Proper Hand Position (fig. G)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle as shown.
Preparing the tool (fig. C)
• Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses.
• Lubricate the tool. See “Maintenance”.
• Remove all nails from the magazine (4).
• Press the pusher release button (11) and pull the
magazine (4) rearward.
• Check if the contact trip (3) and magazine (4) can
move freely.
WARNING: Do not use the tool if the
contact trip or magazine cannot move
freely.
• Check that the pressure of the air supply is below
the maximum recommended operating pressure.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Check for audible leaks around valves and gaskets.
WARNING: Never use a tool that leaks
or has damaged parts.
Cold weather operation
When operating tools at temperatures below freezing:
• Keep the tool as warm as possible before use.
• Disconnect the airline from the tool.
• Put 5-10 drops of DEWALT pneumatic tool oil (or
winter-weight pneumatic oil containing ethylene
glycol) into the air inlet.
• Set the air pressure to a maximum of 5.5 bar.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Load nails into the magazine as described below.
• Actuate the tool 5 or 6 times into scrap lumber to
lubricate the o-rings.
• Increase the air pressure to the normal operating
level.
• Use the tool in the normal manner.
Hot weather operation
The tool should operate normally. Avoid the heat of
direct sunlight to avoid damage to the bumpers,
o-rings and other rubber parts.
Loading the tool (fig. C)
WARNING: Always disconnect the
tool from the air supply before loading
fasteners.
• Press the pusher release button (11) and pull the
magazine (4) rearward.
• Select an appropriate collated nail stick. See
“Technical data”.
• Insert collated nail stick(s) into the loading slot on
top of the magazine.
• Push the magazine forward until it locks in place.
Actuating the tool (fig. D)
These tools are equipped with a trigger/lock-off
switch (1). When rotated to the right, this switch
prevents the tool from actuating. When the switch
is centred, the tool will be fully operational. The
tool can be operated using one of two modes:
sequential action mode or bump action mode. The
trigger installed on the tool determines the mode of
actuation.
23
ENGLISH
Sequential action mode
The sequential action mode is used for intermittent
nailing when very careful and accurate placement is
desired.
• Fit the grey trigger as described above.
• Push the contact trip against the work surface.
• Pull the trigger to actuate the tool. Each trigger
pull with the contact trip pushed against the work
surface will drive one nail.
Bump action mode
The bump action mode is used for rapid nailing on
flat, stationary surfaces.
• Fit the black trigger as described above.
• To drive a single nail: Operate the tool as
described for sequential action.
• To drive several nails: Pull the trigger first, and
then push the contact trip repeatedly against the
work surface.
WARNING: Do not keep the trigger
depressed when the tool is not in use.
Keep the trigger lock-off switch rotated
to the right to prevent accidental
actuation when the tool is not in use.
Clearing a jammed nail (fig. E)
If a nail becomes jammed in the nosepiece,
follow these instructions to remove the nail:
• Disconnect the airline from the tool.
• Lock the trigger with the trigger lock-off switch.
• Press the pusher release button (11) and pull the
magazine (4) rearward.
• Flip up the front latch (12) and move the bracket (13)
out of the way so that the barrel (14) can be opened.
• Remove the bent nail, using pliers if necessary.
• If the driver blade is in the down position,
push the driver blade upward using a screwdriver.
• Close the barrel (14) and put the bracket (13)
back in position.
• Press the front latch (12) into the locked position.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Load nails into the magazine. See “Loading the
tool”.
• Push the magazine forward until it locks in place.
24
WARNING: If nails become jammed
in the nosepiece frequently, have the
tool serviced by an authorised DEWALT
service centre.
Depth Setting (Fig. F)
The depth that the fastener is driven can be adjusted
using the depth adjustment next to the trigger.
WARNING: To reduce risk of serious injury
from accidental actuation when
attempting to adjust depth, ALWAYS:
• Lock OFF trigger.
• Disconnect air supply.
• Avoid contact with trigger during
adjustments.
• To reduce the depth, rotate the depth setting
wheel (15) to the right.
• To increase the depth, rotate the depth setting
wheel (15) to the left.
Belt/rafter hook
These tools have an integrated belt/rafter hook.
The hook can be rotated to either side of the tool
and can be folded out of the way when not in use.
To remove the belt/rafter hook:
• Remove the air hose from the fitting on the tool.
• Use pliers or a wrench to remove the nut for the
belt/rafter hook from the end cap of the tool.
• Remove the belt/rafter hook, washer and detent
spring.
Maintenance
Your DEWALT tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends on proper tool care and regular cleaning.
Perform the following maintenance operations
every day:
Lubricate tool with 5-7 drops of DEWALT
pneumatic tool oil
• Insert drops into the air fitting on the end cap of
the tool.
ENGLISH
Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses
• Open petcocks or other drain valves on the
compressor tanks.
• Allow any accumulated water to drain from hoses.
Clean magazine, pusher, and contact trip
mechanism
• Clean by blowing with compressed air.
Ensure that all fasteners on the tool are tight and
undamaged
• Tighten loose fasteners using the appropriate tool.
Troubleshooting
If your tool seems not to operate properly, follow
the instructions below. If this does not solve the
problem, please contact your repair agent.
Tool does not work
• Check the air supply.
• If the temperature is low, warm the tool up.
Tool has insufficient power
• Check the air supply.
• Check if the air exhaust is clear.
• Lubricate the tool.
Top cap leaks air
• Tighten the cap screws.
Tool skips nails
• Check the air supply.
• Lubricate the tool.
• Clean the magazine and nosepiece.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Fasteners jam in tool
• Make sure only to use fasteners of the type
specified.
• Tighten the nosepiece screws.
25
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
26
E S PA Ñ O L
MARTILLO CLAVADOR D51238
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Si desea más información, póngase en contacto con
DEWALT en la dirección indicada a continuación o
bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Características técnicas
D51238
Tipo
2
Presión de funcionamiento
recomendada
bar 4,8 – 8,0
Presión máxima de funcionamiento bar 8,0
Consumo de aire por disparo
l 4,5 (a 6,9 bar)
Modo de accionamiento
accionamiento por contacto
Ángulo del cargador
0°
Remaches
largo
mm 16 – 50
diámetro del fuste
mm 1,2 (18 gauge)
ángulo
0°
Peso
kg 1,27
Presión acústica (LPA)
dB(A) < 75
Potencia acústica (LWA)
dB(A) < 88
Valor cuadrático medio ponderado
en frecuencia de la aceleración
m/s2 2,31
1)
Este valor es propio de la herramienta y no
responde a la influencia del sistema manobrazo durante el uso de la misma. La influencia
del sistema mano-brazo durante el uso de la
herramienta dependerá, por ejemplo, de la
fuerza de sujeción, la fuerza de la presión de
contacto, la dirección del trabajo, la regulación
del suministro de energía, la pieza de trabajo y el
soporte de la misma.
Declaración CE de conformidad
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo
de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas, cumpla siempre las
normativas de seguridad aplicables en su país para
reducir el riesgo de lesión personal. Lea las siguientes
instrucciones de seguridad antes de intentar operar
este producto.
Conserve estas instrucciones en un lugar seguro.
LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS
DE SEGURIDAD Y TODAS LAS
INSTRUCCIONES
General
1. Mantenga limpia la zona de trabajo.
Las zonas y los tramos recargados pueden
causar accidentes.
2. Considere el entorno de la zona de trabajo.
No exponga las herramientas a la humedad.
Mantenga la zona de trabajo bien iluminada. No
use las herramientas en presencia de líquidos o
gases inflamables.
3. Aleje a los niños.
No deje que los niños ni los visitantes entren
en contacto con la herramienta. Se requiere
supervisión para los menores de 16 años.
D51238
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
4. Guarde las herramientas inactivas.
Debe almacenar las herramientas que no utilice
en un lugar seco y cerrado con seguridad, lejos
de los niños.
27
E S PA Ñ O L
5. Vista correctamente.
No lleve ropa ni joyas holgadas. Pueden quedar
atrapadas en las piezas móviles. Es preferible que
lleve guantes de látex y calzado de seguridad
antideslizante. Lleve cubrepelo de seguridad para
evitar que interfiera el cabello largo.
6. No se extralimite.
Pise firmemente y mantenga el equilibrio en todo
momento.
7. Permanezca alerta.
Mire lo que esté haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando esté
cansado.
8. Use una herramienta apropiada.
El uso concebido se describe en este manual de
instrucciones. No fuerce pequeñas herramientas
o acoples al trabajo de una herramienta pesada.
La herramienta hará mejor el trabajo y de forma
más segura a la velocidad para la que se diseñó.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio
o acople o rendimiento de cualquier operación
con esta herramienta, distinto del recomendado
en este manual de instrucciones puede suponer
un riesgo de lesión personal.
9. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga las herramientas en buen estado y
limpias para un rendimiento mejor y más seguro.
Siga las instrucciones de mantenimiento y para
cambiar los accesorios. Mantenga todos los
controles limpios, secos y libres de aceite y
grasa.
10. Compruebe si existen piezas dañadas.
Antes de utilizar esta herramienta, compruebe
atentamente si existen daños para asegurarse
de que funcione correctamente y desempeñe
su función original. Compruebe si están
desalineadas y atrapadas las piezas móviles, si
hay piezas rotas y otros estados que puedan
afectar a su funcionamiento. Repare o sustituya
las protecciones dañadas u otras piezas
defectuosas como se indica.
11. Encargue la reparación de la herramienta
a un agente de reparación autorizado de
DEWALT.
Esta herramienta cumple las normativas de
seguridad relevantes. Para evitar peligros, sólo
los técnicos cualificados pueden reparar las
herramientas.
28
Instrucciones de seguridad adicionales para
martillos clavadores neumáticos
• Utilice siempre gafas de protección.
• Utilice siempre elementos de protección auditiva.
• Utilice únicamente remaches del tipo especificado
en el manual.
• No utilice ningún soporte para montar
la herramienta.
• No utilice nunca la herramienta para otra finalidad
que la especificada en este manual.
• Antes de cada uso, compruebe que el mecanismo
de seguridad y de disparo funcionan perfectamente
y que todas las tuercas y pernos están bien
apretados.
• Use empalmes de ajuste rápido para la conexión
al sistema de aire comprimido. La boquilla no
obturable debe acoplarse a la herramienta de
forma que no quede aire comprimido en la
herramientas tras la desconexión.
• Utilice siempre aire comprimido seco, limpio.
No utilice oxígeno o gases combustibles como
fuente de energía para esta herramienta.
• Conecte esta herramienta únicamente a un
suministro de aire que no exceda la presión
máxima admisible de la herramienta en más de
un 10%. En el caso de presiones superiores, se
deberá instalar un decompresor en el suministro
de aire comprimido, que incluya una válvula de
seguridad en la salida.
• Utilice únicamente mangueras cuya presión
de servicio exceda la presión máxima de
funcionamiento de la herramienta.
• Antes de transportar la herramienta,
desconéctela del sistema de aire comprimido,
especialmente cuando se usen escaleras o se
adopten posturas inusuales para moverse.
• Desconecte la herramienta del suministro de aire
cuando no la utilice.
• Evite desgastar o dañar la herramienta, por ejemplo:
– perforándola o grabándola
– haciendo modificaciones no autorizadas por el
fabricante
– guiándola hacia piezas de material duro como
el acero
– dejándola caer o empujándola por el suelo
– aplicando una fuerza excesiva de cualquier clase
• No utilice el equipo para martillar.
E S PA Ñ O L
• No apunte nunca una herramienta clavadora
operativa hacia sí mismo u otras personas.
• Mientras esté trabajando, sujete la herramienta
de forma que no pueda ocasionarle daños en
la cabeza o el cuerpo en caso de un posible
retroceso, como consecuencia de un corte en el
suministro de energía o la dureza de la pieza de
trabajo.
• Nunca dispare al aire la herramienta clavadora.
• En la zona de trabajo, lleve la herramienta al puesto
de trabajo sólo por el mango y nunca con el
disparador activado.
• Tenga en cuenta las condiciones de la zona de
trabajo. Los remaches pueden penetrar piezas
de trabajo delgadas o hacer saltar esquinas o
bordes de la pieza y, en consecuencia, poner en
riesgo a otras personas.
• No coloque remaches cerca del borde de la pieza
de trabajo.
• No coloque remaches sobre otros remaches.
• Utilice solamente las piezas de recambio indicadas
por el fabricante o el servicio técnico autorizado.
• Haga reparar la herramienta únicamente por
el fabricante o el servicio técnico autorizado,
teniendo en cuenta la información facilitada en el
manual y utilizando las herramientas y el equipo
adecuados.
• No desmonte o bloquee ninguna pieza de la
herramienta clavadora de remaches, como la
brida de seguridad.
• Realice un adecuado mantenimiento de la
herramienta a intervalos regulares.
En la herramienta se indican los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Herramienta neumática con brida
de seguridad
No utilizar sobre una escalera.
Ángulo del cargador.
Número máximo de clavos en el cargador.
Diámetro del clavo.
1.2 mm
16-50 mm
Longitud del clavo.
Presión máxima de funcionamiento.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A)
El Código de fecha (16), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Martillo clavador
1 Disparador secuencial
1 Par de gafas de seguridad
1 Llave Allen
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
El martillo clavador D51238 se ha diseñado para
clavar remaches en piezas de trabajo de madera.
1 Interruptor de bloqueo del disparador
2 Accesorio del aire
3 Mecanismo de contacto
4 Cargador
Montaje y ajustes
Selección del disparador
Estas herramientas llevan un disparador de ráfagas.
La presentación original también incluye un disparador
29
E S PA Ñ O L
secuencial. Las definiciones de “ráfagas” y “secuencial”
se dan más adelante.
– El disparador gris con un solo clavo estampado
en el lateral es el disparador secuencial.
La instalación de este kit permite que la
herramienta funcione en modo secuencial.
– El disparador negro con tres clavos estampados
en el lateral es el disparador de ráfagas.
La instalación de este kit permite que la
herramienta funcione en modo de ráfaga.
Extracción del disparador (fig. B)
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Quite todos los clavos del cargador.
• Quite la arandela de goma (5) del extremo de la
clavija (6).
• Quite la clavija.
• Quite el conjunto del disparador (7).
Acoplamiento del disparador (fig. B)
• Seleccione el disparador apropiado.
• Inserte el conjunto del disparador en su cavidad,
comprobando que el muelle del disparador (8)
está adecuadamente asentado.
• Inserte la clavija (6) a través del bloque de la
herramienta, la guía del mecanismo de contacto
y el conjunto del disparador.
• Presione la arandela de goma (5) sobre el extremo
de la clavija.
Accesorio del aire (fig. A)
Estas herramientas incorporan una rosca de tubo
estándar de 1/4" para el accesorio del aire (2).
• Envuelva el extremo macho del accesorio con
cinta de teflón para evitar fugas de aire.
• Atornille el accesorio en la cofia y apriete firmemente.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA: Respete siempre
las instrucciones de seguridad y las
normas de aplicación.
30
Posición adecuada de las manos
(fig. G)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura principal tal y como
se indica en la ilustración.
Preparación de la herramienta (fig. C)
• Drene toda la condensación de los tanques
compresores de aire y las mangueras.
• Lubrique la herramienta. Consulte “Mantenimiento”.
• Quite todos los clavos del cargador (4).
• Presione el botón liberador del empujador (11) y
tire del cargador (4) hacia atrás.
• Compruebe si el mecanismo de contacto (3) y el
cargador (4) se mueven libremente.
ADVERTENCIA: No utilice la
herramienta si el mecanismo de
contacto o el cargador no se mueven
libremente.
• Compruebe que la presión del suministro de aire
es inferior a la presión máxima de funcionamiento
recomendada.
• Conecte la manguera de aire al accesorio de la
herramienta.
• Compruebe si existen fugas audibles alrededor
de las válvulas y juntas.
ADVERTENCIA: No utilice nunca una
herramienta que tenga fugas o piezas
estropeadas.
Funcionamiento en clima frío
Cuando utilice las herramientas a temperaturas bajo
cero:
• Conserve la herramienta lo más caldeada posible
antes de usarla.
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Ponga de 5-10 gotas de aceite para
herramientas neumáticas DEWALT (o aceite
E S PA Ñ O L
•
•
•
•
•
•
para herramientas neumáticas de calidad para
invierno que contenga etilenglicol) en la entrada
del aire.
Regule la presión del aire a un máximo de 5,5
bar.
Conecte la manguera de aire al accesorio de
la herramienta.
Cargue los clavos en el cargador como se
describe a continuación.
Accione la herramienta 5 o 6 veces sobre
madera de desecho para lubricar las juntas
tóricas.
Incremente la presión del aire al nivel normal de
funcionamiento.
Use la herramienta del modo normal.
Funcionamiento en clima cálido
La herramienta debe funcionar normalmente.
Procure evitar el calor directo del sol para que no se
dañen los amortiguadores, las juntas tóricas y otras
piezas de goma.
Carga de la herramienta (fig. C)
ADVERTENCIA: Desconecte siempre
la herramienta del suministro de aire
antes de cargar los elementos de
fijación.
• Presione el botón liberador del empujador (11)
y tire del cargador (4) hacia atrás.
• Seleccione una varilla de clavos intercalados
apropiada. Consulte “Datos técnicos”.
• Inserte la(s) varilla(s) de clavos intercalados en la
ranura de carga de la parte superior del cargador.
• Empuje el cargador hacia delante hasta que
quede acoplado en su lugar.
Accionamiento de la herramienta (fig. D)
Estas herramientas están equipadas con un interruptor
de bloqueo del disparador (1). Cuando se gira a la
derecha, este interruptor impide que la herramienta
funcione. Cuando el interruptor está centrado,
la herramienta está totalmente operativa. La
herramienta puede funcionar en dos modos distintos:
secuencial o de ráfagas. El disparador instalado en la
herramienta determina el modo de funcionamiento.
Modo secuencial
El modo secuencial se usa para el clavado intermitente
cuando se desea una colocación muy cuidada y
precisa.
• Ajuste el disparador gris como se ha descrito
anteriormente.
• Empuje el mecanismo de contacto contra la
superficie de trabajo.
• Pulse el disparador para accionar la herramienta.
Cada vez que pulse el disparador con el
mecanismo de contacto presionado contra la
superficie de trabajo clavará un clavo.
Modo de ráfagas
El modo de ráfagas se usa para clavar rápidamente
sobre superficies planas y fijas.
• Ajuste el disparador negro como se ha descrito
anteriormente.
• Para clavar un solo clavo: Maneje la herramienta
como se describe para el modo secuencial.
• Para clavar varios clavos: Pulse primero el
disparador y, luego, empuje el mecanismo de
contacto repetidamente contra la superficie de
trabajo.
ADVERTENCIA: No mantenga el
disparador pulsado cuando no esté
usando la herramienta. Conserve
el interruptor de bloqueo del
disparador girado a la derecha para
evitar el accionamiento accidental
de la herramienta cuando no la esté
utilizando.
Extracción de un clavo atascado (fig. E)
Para extraer un clavo atascado en la boca, siga
estas instrucciones:
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Bloquee el disparador con el interruptor de bloqueo
del disparador.
• Presione el botón liberador del empujador (11) y
tire del cargador (4) hacia atrás.
• Abra el cerrojo delantero (12) y retire el soporte
(13) a un lado para que se pueda abrir el cañón
(14).
• Quite el clavo torcido, usando unos alicates si es
necesario.
• Si la hoja de arrastre está hacia abajo, empújela
hacia arriba usando un destornillador.
31
E S PA Ñ O L
• Cierre el cañón (14) y vuelva a colocar el soporte
(13) en su posición.
• Presione el cerrojo delantero (12) en la posición
de bloqueado.
• Conecte la manguera de aire al accesorio de la
herramienta.
• Cargue clavos en el cargador. Consulte “Carga
de la herramienta”.
• Empuje el cargador hacia delante hasta que
quede acoplado en su lugar.
ADVERTENCIA: Si los clavos se
atascan con frecuencia en la boca,
haga que un servicio técnico autorizado
de DEWALT repare la herramienta.
Ajuste de profundidad (fig. F)
La profundidad a la que se puede colocar la pieza
de fijación se puede regular mediante el ajuste de
calado situado junto al gatillo de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
lesiones graves producido por un
funcionamiento imprevisto cuando intente
ajustar el calado, SIEMPRE:
• BLOQUEE el gatillo.
• Desconecte el suministro de aire.
• Evite el contacto con el gatillo durante
el ajuste.
• Para reducir la profundidad, gire la rueda de
ajuste de calado (15) a la derecha.
• Para aumentar la profundidad, gire la rueda de
ajuste de calado (15) a la izquierda.
Gancho para correa/cabio
Estas herramientas llevan un gancho para correa/cabio.
El gancho puede girarse a un lado de la herramienta
y plegarse cuando no se utilice.
Para quitar el gancho para correa/cabio:
• Quite la manguera de aire del accesorio de
la herramienta.
• Use unos alicates o una llave para quitar la tuerca
del gancho de la cofia de la herramienta.
• Quite el gancho para correa/cabio, la arandela y
el muelle del fiador.
Mantenimiento
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante mucho tiempo con un mínimo
32
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Realice diariamente las siguientes operaciones
de mantenimiento:
Lubrique la herramienta con 5-7 gotas de aceite
para herramientas neumáticas DEWALT
• Introduzca unas gotas en el accesorio del aire de
la cofia de la herramienta.
Drene toda la condensación de los tanques
compresores de aire y las mangueras
• Abra los grifos de descompresión u otras
válvulas de drenaje de los tanques compresores
de aire.
• Deje que toda el agua acumulada drene de las
mangueras.
Limpie el cargador, el empujador y el mecanismo
de contacto
• Utilice aire comprimido para limpiarlos.
Compruebe que todos los afianzadores de la
herramientas están apretados y en buen estado
• Apriete los afianzadores sueltos utilizando la
herramienta apropiada.
Solución de problemas
Si la herramienta no funciona adecuadamente, siga
las instrucciones que se indican a continuación.
Si con ello no resuelve el problema, póngase en
contacto con el servicio técnico.
La herramienta no funciona
• Compruebe el suministro de aire.
• Si la temperatura es baja, caldee la herramienta.
La herramienta no tiene bastante potencia
• Compruebe el suministro de aire.
• Compruebe si la salida del aire esté despejada.
• Lubrique la herramienta.
E S PA Ñ O L
La tapa superior tiene una fuga de aire
• Apriete los tornillos de cierre.
La herramienta no clava algunos clavos
• Compruebe el suministro de aire.
• Lubrique la herramienta.
• Limpie el cargador y la boca de la herramienta.
Los remaches se atascan en la herramienta
• Compruebe que únicamente utiliza remaches del
tipo especificado.
• Apriete los tornillos de la boca.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se
debe eliminar con la basura doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la basura
doméstica. Prepárelo para una recogida selectiva.
La recogida selectiva de los productos y
embalajes usados permite el reciclaje de
los materiales y que se puedan usar de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos para
llevarlos a centros de residuos municipales o bien ser
por el propio distribuidor al que compró el producto
nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro servicio
postventa en Internet: www.2helpU.com.
33
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
34
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase
en contacto con su distribuidor o compruebe
su agente de reparación más cercano de
DEWALT en el catálogo de DEWALT o póngase
en contacto con su oficina de DEWALT en
la dirección indicada en el presente manual.
Puede obtener una lista de agentes de
reparaciones autorizados de DEWALT y todos
los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en: www.2helpU.com.
FRANÇAIS
CLOUEUR D51238
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Pour plus d’informations, veuillez contacter DEWALT
à l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Fiche technique
D51238
Type
2
Pression de travail recommandée
bar 4,8 – 8,0
Pression de travail max.
bar 8,0
Consommation pneumatique par coup l 4,5 (à 6,9 bar)
Mode de travail
contrôle de contact
Angle du chargeur
0°
Éléments de fixation
longueur
mm 16 – 50
diamètre de tige
mm 1,2 (18 gauge)
angle
0°
Poids
kg 1,27
Pression acoustique (LPA)
Puissance acoustique (LWA)
Niveau de vibration main/bras
1)
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31
Cette valeur est une valeur caractéristique qui
concerne l’outil et ne représente pas l’impact du
système main-bras lorsque vous utilisez l’outil.
Lors de l’utilisation de l’outil, l’impact du système
main-bras dépend par exemple de la tension
d’adhérence, de la pression de contact exercée,
du sens de travail, du réglage de l’alimentation en
énergie, de la pièce à travailler et du support de
la pièce.
Déclaration CE de conformité
DIRECTIVES MACHINES
D51238
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du
développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
Consignes de sécurité
Pendant l’utilisation d’outils, respectez
systématiquement la réglementation en matière de
sécurité en vigueur dans votre pays pour réduire tout
risque de dommages corporels. Lire les consignes de
sécurité suivantes avant toute utilisation de ce produit.
Conservez ces consignes en lieu sûr !
LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ET
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Généralités
1. Maintenir l’aire de travail propre.
Les établis et locaux encombrés sont propices
aux accidents.
2. Tenir compte des conditions ambiantes.
Ne pas exposer les outils à l’humidité. Maintenir
l’aire de travail bien éclairée. Ne pas utiliser l’outil
en présence de gaz ou liquides inflammables.
3. Maintenir les enfants à l’écart.
Ne pas laisser l’outil à portée des enfants ou des
curieux. Une supervision est nécessaire auprès
des moins de seize ans.
4. Ranger les outils après utilisation.
Après utilisation, ranger les outils dans un endroit
sec, verrouillé, et hors de portée des enfants.
5. Porter des vêtements appropriés.
Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux.
Ils pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
Porter de préférence des gants en caoutchouc et
35
FRANÇAIS
des chaussures de sécurité antidérapantes. Pour
ne pas être gêné pendant le travail, couvrir ou
attacher les cheveux longs.
6. Adopter une position confortable.
Maintenir les pieds bien ancrés au sol et
conserver son équilibre en permanence.
7. Rester prudent.
Rester vigilant pendant le travail. Faire preuve
de bon sens. Ne pas utiliser d’outil en cas de
fatigue.
8. Utiliser l’outil approprié.
L’usage prévu pour cet outil est décrit dans cette
notice d’instructions. Ne pas utiliser des outils, ou
accessoires, de faible calibre pour effectuer des
travaux destinés à des outils industriels. L’outil
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre
et à la vitesse pour lesquels il a été conçu.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout
accessoire ou équipement, ou la réalisation de
travaux autres que ceux recommandés dans
cette notice d’instructions peut comporter des
risques de dommages corporels.
9. Entretenir les outils soigneusement.
Maintenir les outils propres et en bon état pour
accroitre sécurité et performances. Observer
toute instruction relative à la maintenance et
au changement d’accessoire. Maintenir les
commandes de l’outil propres et sèches,
exempts d’huile ou de graisse.
10. Vérifier l’état des pièces.
Avant toute utilisation, vérifier soigneusement
l’outil pour déterminer s’il marche correctement
et pourra remplir la fonction pour laquelle il a été
conçu. Vérifier l’alignement des pièces mobiles
et l’absence de tout grippage ou tout dommage
ou autres conditions susceptibles de nuire au
bon fonctionnement de l’outil. Faire réparer ou
changer tout dispositif de protection endommagé
ou toute autre pièce défectueuse comme
indiqué.
11. Faire réparer votre outil dans un centre de
réparation agréé DEWALT.
Cet outil est conforme aux normes de sécurité en
vigueur. Pour éviter tout danger, faire réparer les
outils par des techniciens qualifiés.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
cloueurs pneumatiques
• Portez en permanence des lunettes de protection.
• Portez toujours une protection de l’ouïe
• N’utilisez que les éléments de fixation indiqués
dans le manuel.
36
• N’utilisez aucun pied pour monter l’outil sur un
support.
• N’utilisez jamais l’outil dans un but autre que
celui indiqué dans ce manuel.
• Avant toute opération, vérifiez que le mécanisme
de sécurité et le mécanisme de déclenchement
fonctionnent correctement et que tous les écrous
et les boulons sont bien vissés.
• Utilisez des raccords rapides pour le
branchement sur le circuit d’air comprimé. Le
raccord non scellable doit être fixé sur l’outil de
telle sorte qu’il n’y ait plus d’air comprimé dans
l’outil lorsque celui-ci est débranché.
• Utilisez toujours de l’air comprimé propre et sec.
N’utilisez jamais d’oxygène ou de gaz combustibles
comme source d’énergie pour cet outil.
• Ne branchez cet outil que sur un circuit
d’alimentation en air dans lequel la pression
maximale tolérée de l’outil ne puisse pas être
dépassée de plus de 10 %. En cas de pressions
plus élevées, une soupape de réduction de
pression comprenant un clapet de sécurité aval
doit être montée sur l’entrée d’air comprimé.
• N’utilisez que des tuyaux dont la pression de
travail maximale est supérieure à celle de l’outil.
• Avant de transporter l’outil, débranchez-le de la
source d’air comprimé, tout spécialement lorsque
vous vous servez d’une échelle pour travailler
ou lorsque vous devez adopter une position
physique peu confortable pour vous déplacer.
• Déconnecter l’outil de l’entrée d’air comprimé
quand il n’est pas en service.
• Evitez d’affaiblir ou d’endommager l’outil,
par exemple dans les cas suivants :
– en le poinçonnant ou en le gravant.
– en effectuant des modifications non autorisées
par le fabricant
– en le guidant contre des gabarits fabriqués en
matériaux durs, tels que l’acier
– en le faisant tomber ou en le poussant au sol
– en appliquant une force excessive, de quelque
sorte que ce soit
• N’utilisez jamais l’outil comme un marteau.
• Ne pointez jamais un outil de fixation d’éléments
de serrage en fonctionnement vers vous-même
ou vers une autre personne.
• Pendant le travail, tenez l’outil de telle sorte qu’il ne
puisse provoquer aucune blessure à la tête ou sur
une autre partie du corps si des sursauts surviennent
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
en raison d’une coupure d’alimentation électrique ou
des surfaces dures dans la pièce à travailler.
Ne faites jamais travailler un outil de mise en
place d’éléments de fixation dans le vide.
Dans la zone de travail, amenez l’outil sur la zone
de travail en ne le tenant que par une poignée,
et jamais avec la gâchette enclenchée.
Etudiez attentivement l’état de la zone de travail.
Les éléments de fixation peuvent pénétrer de
fines pièces ou patiner sur les coins et les arêtes
de la pièce à travailler, et mettre ainsi l’intégrité
des personnes en danger.
Ne serrez pas les éléments de fixation trop près
des arêtes de la pièce.
N’installez pas d’éléments de fixation les uns
au-dessus des autres.
N’utilisez que les pièces de rechange indiquées
par le fabricant ou par son revendeur agréé.
Faites faire les réparations uniquement par le
fabricant ou par des techniciens agréés, en fonction
des informations contenues dans ce manuel et
avec les outils et l’équipement adéquats.
Ne démontez et ne bloquez aucune des pièces
de l’outil tel que l’étrier.
Faites régulièrement entretenir l’outil.
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Longueur des clous.
16-50 mm
Pression de travail max.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. A)
La date codée de fabrication (16), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 Cloueur
1 Déclenchement séquentiel
1 Paire de lunettes de sécurité
1 Clé Allen
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre cloueur D51238 a été conçu pour installer des
éléments de fixation dans le bois.
1 Interrupteur de blocage du déclenchement
2 Raccord pneumatique
3 Surface de contact
4 Chargeur
Outil pneumatique avec étrier de sécurité.
Assemblage et réglage
Ne pas utiliser sur une échelle.
Angle du chargeur.
Nombre maximal de clous dans
le chargeur.
Diamètre des clous.
1.2 mm
Sélection de la gâchette
Ces outils sont équipés d’un déclencheur à
percussion. Un déclencheur à action séquentielle
est aussi inclus dans l’emballage d’origine. Voyez
ci-après pour plus de détails concernant l’« action
de percussion » et l’« action séquentielle ».
– La gâchette grise avec un seul clou imprimé
sur le côté est la gâchette à action séquentielle.
Lorsque vous installez ce kit, l’outil fonctionne en
mode d’action séquentielle.
37
FRANÇAIS
– La gâchette noire avec trois clous imprimés sur le
côté est la gâchette à percussion. Lorsque vous
installez ce kit, l’outil fonctionne en mode percussion.
Démontage de la gâchette (fig. B)
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Enlevez tous les clous du chargeur.
• Enlevez l’fiillet en caoutchouc (5) de l’extrémité
de la cheville (6).
• Enlevez la cheville.
• Démontez l’ensemble de la gâchette (7).
Montage de la gâchette (fig. B)
• Choisissez la gâchette adaptée.
• Insérez la gâchette dans son logement, en
vous assurant que sa base (8) est bien installée
correctement.
• Insérez la cheville (6) au travers du châssis de
l’outil, le guide de surface de contact et la gâchette.
• Enfoncez l’fiillet en caoutchouc (5) sur l’extrémité
de la cheville.
Raccord pneumatique (fig. A)
Ces outils sont équipés d’un tuyau standard 1/4"
pour le raccordement de l’air (2).
• Installez le bout mâle du raccord avec le ruban en
Téflon pour empêcher la formation de fuites d’air.
• Vissez le raccord dans le bouchon d’extrémité et
serrez fermement.
FONCTIONNEMENT
Mode d’emploi
AVERTISSEMENT : Toujours respecter
les consignes de sécurité et les règles
en vigueur.
Position correcte des mains (fig. G)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
38
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale comme illustré.
Préparation de l’outil (fig. C)
• Vidangez toute la condensation des réservoirs du
compresseur d’air et des tuyaux.
• Lubrifiez l’outil. Voir « Entretien ».
• Enlevez tous les clous du chargeur (4).
• Poussez le bouton de dégagement de l’enfonceur
(11) et tirez le chargeur (4) vers l’arrière.
• Vérifiez si la surface de contact (3) et le chargeur (4)
peuvent bien bouger librement.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas l’outil
si la surface de contact ou le chargeur
ne peuvent pas bouger librement.
• Vérifiez que la pression de l’entrée d’air est
au-dessous de la pression de travail maximale
recommandée.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Contrôler les fuites audibles autour des soupapes
et des joints.
AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais
un outil qui fuit ou avec des pièces
défectueuses.
Travail par temps froid
Lorsque vous utilisez les outils à une température
inférieure à 0º.
• Gardez l’outil aussi chaud que possible avant
utilisation.
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Mettez 5-10 gouttes d’huile pour outil
pneumatique DEWALT (ou l’huile pneumatique
pour l’hiver qui contient du glycol d’éthylène)
dans l’orifice d’entrée de l’air.
• Fixez la pression de l’air à 5,5 bar maximum.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Placez des clous dans le chargeur comme
indiqué ci-dessous.
• Faites fonctionner l’outil 5 ou 6 fois dans des
chutes de bois pour lubrifier des joints toriques.
• Augmentez la pression de l’air jusqu’au niveau de
pression de travail normal.
• Utilisez l’outil normalement.
FRANÇAIS
Travail par temps chaud.
L’outil peut fonctionner normalement. Evitez
d’exposer l’outil directement aux rayons du soleil
ou à une source de chaleur directe pour éviter
d’endommager les joints toriques et d’autres pièces
en caoutchouc.
• Mettez la gâchette noire en place comme indiqué
ci-dessus.
• Pour enfoncer un seul clou : Faites fonctionner
l’outil comme indiqué pour l’action séquentielle.
• Pour enfoncer plusieurs clous : Tirez d’abord sur
la gâchette, puis enfoncez la surface de contact
de manière répétée contre la surface de travail.
Chargement de l’outil (fig. C)
AVERTISSEMENT : Débranchez
toujours l’outil de l’arrivée d’air avant de
charger les éléments de fixation.
• Poussez le bouton de dégagement de l’enfonceur
(11) et tirez le chargeur (4) vers l’arrière.
• Sélectionnez des clous adaptés. Voir les
« Données techniques ».
• Insérez le/s clou/s dans l’encoche de
chargement au-dessus du chargeur.
• Poussez le chargeur vers l’avant jusqu’à ce qu’il
se verrouille.
Fonctionnement de l’outil (fig. D)
Ces outils sont équipés d’un interrupteur de blocage
de la gâchette (1). Lorsqu’on le fait pivoter sur la droite,
cet interrupteur empêche l’outil de fonctionner.
Lorsque l’interrupteur est centré, l’outil est prêt à
fonctionner. Cet outil peut être utilisé en deux modes
de travail : mode d’action séquentielle ou mode
d’action percussion. La gâchette installée sur l’outil
détermine le mode de fonctionnement.
Mode d’action séquentielle
Le mode d’action séquentielle est utilisé pour enfoncer
des clous de manière intermittente lorsqu’une mise en
place très soigneuse et très précise est nécessaire.
• Mettez la gâchette grise en place comme indiqué
ci-dessus.
• Enfoncez la surface de contact contre la surface
de travail.
• Tirez sur la gâchette pour faire fonctionner
l’outil. Chaque fois que vous tirez sur la gâchette
lorsque la surface de contact est enfoncée contre
la surface de travail, un clou est enfoncé.
Action à percussion
Le mode d’action à percussion utilisé pour clouer
rapidement des clous sur des surfaces plates et
immobiles.
AVERTISSEMENT : Ne continuez
pas à enfoncer la gâchette lorsque
l’outil n’est pas utilisé. Maintenez
l’interrupteur de blocage de la gâchette
tourné vers la droite pour empêcher
toute action accidentelle lorsque l’outil
n’est pas utilisé.
Comment extraire un clou coincé (fig. E)
Si un clou se bloque dans l’embout, suivez les
instructions suivantes pour extraire le clou :
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Verrouillez la gâchette avec l’interrupteur de
blocage de la gâchette.
• Poussez le bouton de dégagement de l’enfonceur
(11) et tirez le chargeur (4) vers l’arrière.
• Dégagez le verrou frontal (12) et le support (13)
afin de pouvoir ouvrir le barillet (14).
• Enlevez le clou courbé, à l’aide de tenailles
au besoin.
• Si la lame de la visseuse est en position basse,
enfoncez-la vers le haut à l’aide d’un tournevis.
• Fermez le barillet (14) et replacez le support (13)
sur sa position.
• Appuyez sur le verrou frontal (12) jusqu’à la
position verrouillée.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Chargez des clous dans le chargeur. Voyez le
point « Chargement de l’outil ».
• Poussez le chargeur vers l’avant jusqu’à ce qu’il
se verrouille.
AVERTISSEMENT : Si les clous se
bloquent fréquemment dans l’embout,
faites réparer l’outil par un centre
d’entretien DEWALT agréé.
Réglage de la profondeur (fig. F)
La profondeur à laquelle le clou est enfoncé peut
être réglée à l’aide de la molette de réglage de
profondeur située à côté de la gâchette de l’outil.
39
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : Pour réduire le
risque de blessure grave en cas de
démarrage accidentel lors du réglage de la
profondeur, veillez TOUJOURS à :
• bloquer la gâchette en position d’arrêt
(OFF) ;
• débrancher l’outil de l’alimentation en
air ;
• éviter de toucher la gâchette pendant
le réglage.
• Pour réduire la profondeur, tournez la molette de
réglage de profondeur (15) vers la droite.
• Pour augmenter la profondeur, tournez la molette
de réglage de profondeur (15) vers la gauche.
Agrafe courroie/chevron
Ces outils sont munis d’une agrafe courroie/chevron
intégrée. Vous pouvez faire tourner l’agrafe vers l’un
des deux côtés de l’outil et le replier lorsque vous ne
l’utilisez plus.
Pour démonter l’agrafe courroie/chevron :
• Enlevez le tuyau d’air du raccord de l’outil.
• Utilisez des tenailles ou une clé pour enlever
l’écrou de l’agrafe courroie/chevron du bouchon
d’extrémité de l’outil.
• Enlevez l’agrafe courroie/chevron, la rondelle et le
ressort à détente.
Vidangez toute la condensation des réservoirs
du compresseur d’air et des tuyaux
• Ouvrez les robinets de purge sur les réservoirs du
compresseur.
• Laissez toute l’eau accumulée s’écouler des
tuyaux.
Nettoyez le chargeur, l’enfonceur et
le mécanisme de la surface de contact
• Nettoyez à l’aide d’air comprimé.
Vérifiez que tous les éléments de fixation de
l’outil sont bien serrés et en bon état
• Serrez toutes les pièces dévissées avec un outil
approprié.
Dépannage
Si votre outil semble ne plus fonctionner correctement,
suivez les instructions ci-dessous. Si vous ne
parvenez pas à résoudre le problème, veuillez
contacter votre réparateur.
L’outil ne fonctionne pas
• Vérifiez l’alimentation d’air.
• Si la température est faible, réchauffez l’outil.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
L’alimentation électrique de l’outil est insuffisante
• Vérifiez l’alimentation d’air.
• Vérifiez que l’orifice d’aération est bien propre.
• Lubrifiez l’outil.
Exécutez les travaux d’entretien suivants tous
les jours :
Le bouchon supérieur a des fuites d’air
• Serrez les vis à tête.
Lubrifiez l’outil avec 5-7 gouttes d’huile pour
outil pneumatique DEWALT
• Versez des gouttes dans le joint à air sur le
bouchon d’extrémité de l’outil.
40
L’outil saute les clous
• Vérifiez l’alimentation d’air.
• Lubrifiez l’outil.
• Nettoyez le chargeur et l’embout.
Blocage des éléments de fixation dans l’outil
• Vérifiez que vous n’utilisez que des éléments de
fixation du type indiqué.
• Serrez les vis de l’embout.
FRANÇAIS
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être
remplacé ou que vous n’en avez plus
besoin, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères.
Préparez-le pour la collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le
recyclage des produits DEWALT en fin de cycle de
vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez rapporter
votre produit à un réparateur autorisé qui le recyclera
en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama détaillé
de notre SAV et contacts sur Internet à l’adresse :
www.2helpU.com.
41
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
42
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
I TA L I A N O
CONTROPEZZA PER CHIODI D51238
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Dati tecnici
Tipo
Pressione di esercizio consigliata
Pressione di esercizio max.
Consumo di aria per colpo
Modo di azionamento
Angolo caricatore
Elementi di fissaggio
lunghezza
diametro gambo
angolo
Peso
Rumorosità (LPA)
Potenza sonora (LWA)
Vibrazioni mano-braccio
1)
D51238
2
bar 4,8 – 8,0
bar 8,0
l 4,5 (a 6,9 bar)
azionamento contatti
0°
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
Norme generali di sicurezza
mm 16 – 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31
Questo valore è un valore specifico dell’utensile
e non è rappresentativo dell’influenza sul sistema
mano-braccio durante l’uso dell’utensile.
L’influenza sul sistema mano-braccio durante
l’utilizzo dell’attrezzo dipende, ad esempio, dalla
forza della presa, dalla forza della pressione di
contatto, dalla direzione in cui si lavora, dalla
potenza di alimentazione, dal pezzo che viene
lavorato e dal supporto su cui poggia.
Dichiarazione CE di conformità
DIRETTIVA MACCHINE
D51238
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Durante l’uso di utensili adottare sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi di ferimento.
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di
utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
LEGGERE ACCURATAMENTE LE
ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI
SICUREZZA
Norme generali
1. Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
causare incidenti.
2. Valutare l’ambiente di lavoro.
Non esporre gli utensili all’umiditi. Tenere ben
illuminata l’area di lavoro. Non usare gli utensili in
prossimità di sostanze gassose o infiammabili.
3. Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro.
Non permettere che bambini o persone estranee
tocchino l’utensile. Per i ragazzi di età inferiore ai
16 anni è richiesta la supervisione di un adulto.
4. Custodia degli utensili dopo l’uso.
Riporre gli utensili in luogo sicuro e ben asciutto,
fuori dalla portata dei bambini.
5. Indossare vestiario adeguato.
Evitare abiti svolazzanti, catenine, ecc. per evitare
che restino impigliati nelle parti in movimento. Se
si lavora all’aperto, indossare guanti di gomma
e scarpe con suole antisdrucciolo. Raccogliere i
capelli lunghi.
43
I TA L I A N O
6. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
7. Mantenersi vigili.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare buon senso e non utilizzare l’utensile
quando si è stanchi.
8. Usare l’utensile più adatto allo scopo.
L’utilizzo previsto per il presente utensile è
indicato all’interno del manuale di istruzioni. Non
forzare utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli in lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. L’utensile fornisce prestazioni
migliori e garantisce una maggiore sicurezza
se viene utilizzato entro i limiti per cui è stato
progettato.
AVVERTENZA! L’utilizzo di qualsiasi accessorio
(o aggiunta) o l’esecuzione di qualsiasi operazione
con questo utensile in modo diverso da quanto
raccomandato nelle istruzioni, comporta il rischio
di lesioni personali.
9. Conservare con cura gli utensili.
Per un utilizzo migliore e più sicuro tenere gli
accessori sempre ben affilati e puliti. Osservare
le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Tenere gli organi di comando
puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
10. Controllare che i componenti siano
perfettamente integri.
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti o
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
11. Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni.
Il presente utensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato.
Istruzioni supplementari di sicurezza per
contropezze per chiodi per pneumatici
• Indossare sempre occhiali di sicurezza.
• Indossare sempre una protezione per l’udito.
• Usare solo elementi di fissaggio del tipo specificato
nel manuale.
44
• Non usare basi qualsiasi per montare l’utensile
ad un supporto.
• Non usare mai l’utensile per scopi diversi da
quelli specificati in questo manuale.
• Prima di ogni messa in funzione, controllare che
la sicurezza e il meccanismo di innesco funzioni
correttamente e che tutti i dadi e i bulloni siano
serrati.
• Usare accoppiamenti rapidi per gli attacchi
all’impianto di aria compressa. Il nipplo non
sigillabile deve essere montato sull’utensile
in modo che non resti aria compressa in
quest’ultimo dopo lo spegnimento.
• Usare sempre aria compressa pulita e asciutta.
Non usare ossigeno o gas combustibili come
fonte di energia per quest’utensile.
• Attaccare l’utensile ad una presa d’aria solo quando
la massima pressione ammessa dell’utensile non
può superare più del 10%. In caso di pressioni
superiori, nell’erogazione dell’aria compressa deve
essere incorporata una valvola di riduzione della
pressione, compresa di valvola di sicurezza a valle.
• Usare esclusivamente flessibili con un valore
superiore alla pressione d’esercizio massima
dell’utensile.
• Prima di trasportare l’utensile, staccarlo
dall’impianto di aria compressa, specialmente
quando si usano scale a pioli o quando si
adottano posture insolite negli spostamenti.
• Staccare l’utensile dall’erogazione dell’aria
quando non è in uso.
• Evitare di indebolire o danneggiare l’utensile, per
esempio:
– perforandolo o incidendolo
– effettuando modifiche non autorizzate dal
fabbricante
– guidandolo con dei modelli fatti di materiale
rigido come acciaio
– facendolo cadere o spingendolo sul pavimento
– applicando un’eccessiva forza di qualsiasi tipo
• Non usare l’apparecchio come martello.
• Non rivolgere mai nessun utensile guida degli
elementi di fissaggio operativi verso se stessi o
verso terzi.
• Durante il funzionamento, tenere l’utensile in
modo da non provocare infortuni alla testa o al
corpo nel caso di un possibile rinculo dovuto
ad un’interruzione nell’erogazione di energia o a
zone rigide all’interno del pezzo in lavorazione.
I TA L I A N O
• Non azionare in aria l’utensile guida dell’elemento
di fissaggio.
• Nella zona di lavoro, trasportare l’utensile sul
posto di lavoro usando solo un’impugnatura, e
mai con il grilletto azionato.
• Esaminare le condizioni della zona di lavoro. Gli
elementi di fissaggio possono penetrare nei pezzi
in lavorazione sottili o togliere angoli e bordi del
pezzo da lavorare, mettendo così a rischio le
persone.
• Non portare gli elementi di fissaggio vicino al
bordo del pezzo in lavorazione.
• Non portare gli elementi di fissaggio in cima ad
altri elementi fissaggio.
• Usare esclusivamente pezzi di ricambio specificati
dal fabbricante o dai suoi rappresentanti autorizzati.
• Fare eseguire le riparazioni esclusivamente dal
fabbricante o da rappresentanti autorizzati,
rispettando attentamente le istruzioni indicate nel
manuale e usando gli utensili e le apparecchiature
adeguati.
• Non smontare né bloccare nessun pezzo
dell’utensile guida degli elementi di fissaggio
come, per esempio, il morsetto di sicurezza.
• Eseguire la manutenzione dell’utensile
correttamente e ad intervalli regolari.
Sull’utensile sono presenti le seguenti immagini:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Diametro chiodo.
1.2 mm
Lunghezza chiodo.
16-50 mm
Pressione di esercizio max.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A)
Il codice data (16), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Contropezza per chiodi
1 Grilletto per l’azione sequenziale
1 Paio di occhiali di protezione
1 Chiave per brugole
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Utilizzare protezioni acustiche.
Attrezzo pneumatico con giogo di
sicurezza.
La vostra contropezza per chiodi D51238 è stata
progettata per guidare gli elementi di fissaggio nei
pezzi di legno in lavorazione.
1 Interruttore di innesco/sblocco
2 Raccordo aria
3 Scatto a contatto
4 Caricatore
Non utilizzarlo su una scala.
Montaggio e regolazione
Utilizzare protezioni oculari.
Angolo caricatore.
Numero massimo di chiodi in magazzino.
Selezione grilletto
Questi utensili sono montati con un grilletto ad urto.
Nella confezione originale è incluso anche un grilletto
ad azione sequenziale. Per le definizioni di “azione
ad urto” e “azione sequenziale”, vedere in basso.
45
I TA L I A N O
– Il grilletto grigio con un unico chiodo stampato
sul lato è il grilletto dell’azione sequenziale.
L’installazione di questo kit farà funzionare
l’utensile nel modo di azione sequenziale.
– Il grilletto grigio con un unico chiodo stampato
sul lato è il grilletto dell’azione sequenziale.
L’installazione di questo kit farà funzionare
l’utensile nel modo di azione ad urto.
Rimozione del grilletto (fig. B)
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore.
• Rimuovere la guarnizione in gomma (5)
dall’estremità della caviglia (6).
• Rimuovere la caviglia.
• Rimuovere il gruppo componenti del grilletto (7).
Montaggio del grilletto (fig. B)
• Selezionare il grilletto adeguato.
• Inserire il gruppo componenti del grilletto
nell’apposita cavità, assicurandosi che la molla
del grilletto (8) sia correttamente in sede.
• Inserire la caviglia (6) attraverso la struttura
dell’utensile, la guida dello scatto a contatto e il
gruppo componenti del grilletto.
• Spingere la guarnizione in gomma (5)
nell’estremità della caviglia.
Raccordo aria (fig. A)
Questi utensili hanno un tubo standard da 1/4" per il
raccordo dell’aria (2).
• Avvolgere l’estremità maschio del raccordo con
nastro di teflon per evitare perdite d’aria.
• Avvitare il raccordo nel coperchio d’estremità e
stringere saldamente.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: Osservare sempre le
istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
46
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale come illustrato.
Preparazione dell’utensile (fig. C)
• Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria.
• Lubrificare l’utensile. Vedere “Manutenzione”.
• Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore (4).
• Premere il pulsante di sblocco del dispositivo di
spinta (11) ed estrarre il caricatore (4) verso il lato
posteriore.
• Verificare che lo scatto a contatto (3) e il
caricatore (4) possano muoversi liberamente.
AVVERTENZA: Non usare l’utensile se
lo scatto a contatto o il caricatore non
possono muoversi liberamente.
• Controllare che la pressione dell’erogazione
dell’aria sia al di sotto della pressione d’esercizio
massima consigliata.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Controllare che non vi siano perdite udibili intorno
alle valvole e alle guarnizioni.
AVVERTENZA: Non usare mai un
utensile che perda o che abbia parti
danneggiate.
Funzionamento a basse temperature
Quando si fanno funzionare gli utensili a temperature
sotto zero:
• Mantenere l’utensile il più possibile caldo prima
dell’uso.
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Mettere da 5-10 gocce di olio per utensili
pneumatici DEWALT (oppure olio pneumatico
invernale contenente glicole etilenico) nella presa
di ingresso dell’aria.
• Impostare la pressione dell’aria su un massimo di
5,5 bar.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Caricare i chiodi nel caricatore, come descritto in
basso.
I TA L I A N O
• Azionare l’utensile 5 o 6 volte nel legno di scarto
per lubrificare le guarnizioni circolari.
• Aumentare la pressione dell’aria fino al normale
livello operativo.
• Usare l’utensile nel modo normale.
Funzionamento ad alte temperature
L’utensile deve funzionare normalmente. Evitare il calore
della luce diretta del sole per evitare danni ai paraurti,
alle guarnizioni circolari e alle altre parti in gomma.
Caricamento dell’utensile (fig. C)
AVVERTENZA: Scollegare sempre
l’utensile dalla sorgente di aria
compressa prima di caricare i chiodi.
• Premere il pulsante di sblocco del dispositivo di
spinta (11) ed estrarre il caricatore (4) verso il lato
posteriore.
• Selezionare una serie di chiodi multipli adatta.
Vedere il capitolo “Dati tecnici”.
• Inserire una o più serie di chiodi multipli nella
scanalatura di carico in cima al caricatore.
• Spingere in avanti il caricatore finché non si
blocca in posizione.
Azionamento dell’utensile (fig. D)
Questi utensili sono dotati di un interruttore di
innesco/sblocco (1). Quando viene ruotato verso
destra, questo interruttore impedisce l’azionamento
dell’utensile. Quando è al centro, l’utensile sarà
completamente operativo. L’utensile può essere
messo in funzione usando uno dei due modi: il modo
di azione sequenziale e il modo di azione ad urto. Il
grilletto installato sull’utensile determina il modo di
azionamento.
Modo di azione sequenziale
Il modo di azione sequenziale viene usato per
l’inchiodatura intermittente quando si desidera
collocare i chiodi con grande accuratezza.
• Montare il grilletto grigio come descritto sopra.
• Spingere lo scatto a contatto contro la superficie
di lavoro.
• Tirare il grilletto per azionare l’utensile.
Ogniqualvolta si tira il grilletto con lo scatto a
contatto spinto contro la superficie di lavoro, si
pianta un chiodo.
Azione ad urto
Il modo di azione ad urto è usato per l’inchiodatura
rapida su superfici piatte e fisse.
• Montare il grilletto nero come descritto sopra.
• Per piantare un unico chiodo: Mettere in funzione
l’utensile come descritto per l’azione sequenziale.
• Per piantare diversi chiodi: Tirare prima il grilletto,
e poi spingere lo scatto a contatto ripetutamente
contro la superficie di lavoro.
AVVERTENZA: Non tenere il grilletto
premuto quando l’utensile non è in
uso. Mantenere l’interruttore di sblocco
del grilletto ruotato a destra per evitare
l’azionamento accidentale quando
l’utensile non è in uso.
Estrazione di un chiodo bloccato (fig. E)
Se un chiodo si blocca nel pezzo, seguire queste
istruzioni per estrarlo:
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Bloccare il grilletto con l’apposito interruttore.
• Premere il pulsante di sblocco del dispositivo di
spinta (11) ed estrarre il caricatore (4) verso il lato
posteriore.
• Sollevare la sicura anteriore (12) e spostare
la staffa (13) in modo da aprire il cilindro (14).
• All’occorrenza, estrarre il chiodo piegato usando
una pinza.
• Se la lama dell’avvitatore è in giù, spingerla verso
l’alto usando un cacciavite.
• Chiudere il cilindro (14) e riportare la staffa (13) in
posizione.
• Premere la sicura anteriore (12) fino a bloccarla.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Inserire i chiodi nel caricatore.
Vedere “Caricamento dell’utensile”.
• Spingere in avanti il caricatore finché non si
blocca in posizione.
AVVERTENZA: Se i chiodi si inceppano
frequentemente nel pezzo di testa, fare
riparare l’utensile da un centro assistenza
autorizzato DEWALT.
47
I TA L I A N O
Impostazione della profondità (fig. F)
È possibile regolare la profondità di inserimento
dell’elemento di fissaggio usando l’apposito
dispositivo vicino al grilletto dell’utensile.
AVVERTENZA: Per ridurre il pericolo
di seri infortuni da un avvio accidentale
dell’utensile mentre si regola la profondità,
occorre SEMPRE:
• bloccare il grilletto;
• staccare il tubo dell’aria compressa;
• evitare di toccare il grilletto durante le
regolazioni.
• Per ridurre la profondità, girare a destra la ruota
d’impostazione (15).
• Per aumentare la profondità, girare a sinistra la
ruota d’impostazione (15).
Gancio a nastro/trave
Questi utensili hanno un gancio a nastro/trave
integrato. Il gancio può essere ruotato verso
qualsiasi lato dell’utensile e può essere ripiegato
quando non è in uso.
Per eliminare il gancio a nastro/trave:
• Rimuovere il tubo dell’aria dal raccordo che si
trova sull’utensile.
• Usare delle pinze o una chiave inglese per
estrarre il dado per il gancio a nastro/trave dal
coperchio d’estremità dell’utensile.
• Estrarre il gancio a nastro/trave, la rondella e la
molla di ritenuta.
Manutenzione
L’utensile DEWALT è stato studiato per durare a
lungo richiedendo solo la minima manutenzione.
Il funzionamento continuo e soddisfacente dipende
dall’adeguata cura dell’utensile e dalla sua pulizia
sistematica.
Realizzare le seguenti operazioni di
manutenzione ogni giorni:
Lubrificare l’utensile con 5-7 gocce di olio per
utensili pneumatici DEWALT
• Inserire le gocce nel raccordo dell’aria sul
coperchio d’estremità dell’utensile.
48
Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria
• Aprire le valvole petcocks o altre valvole di
scarico sui serbatoi del compressore.
• Far drenare l’acqua accumulata dai tubi flessibili.
Pulire il caricatore, lo spingitoio e il meccanismo
di scatto a contatto
• Pulire soffiando con aria compressa.
Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio
sull’utensile siano a tenuta e non siano danneggiati
• Stringere gli elementi di fissaggio laschi usando
l’utensile adeguato.
Soluzione di problemi
Se l’utensile non sembra funzionare correttamente,
procedere come segue. Se il problema persiste,
contattare il servizio assistenza tecnica.
L’utensile non funziona
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Se la temperatura è bassa, riscaldare l’utensile.
L’utensile non ha sufficiente potenza
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Controllare che lo scarico dell’aria sia pulito.
• Lubrificare l’utensile.
Il coperchio superiore perde aria
• Stringere le viti del coperchio.
L’utensile salta chiodi
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Lubrificare l’utensile.
• Pulire il caricatore e il pezzo di testa.
Inceppamento degli elementi di fissaggio
nell’utensile
• Assicurarsi di usare esclusivamente elementi di
fissaggio del tipo specificato.
• Stringere le viti del pezzo di testa.
I TA L I A N O
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non
è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i
rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la raccolta
differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati e
imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi
prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire di
questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del servizio
post-vendita e i contatti, è disponibile su Internet
all’indirizzo www.2helpU.com.
49
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
50
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
NIETAPPARAAT D51238
Gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT
via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Technische gegevens
Type
Aanbevolen werkdruk
Max. werkdruk
Luchtverbruik per schot
Bedieningsfunctie
Magazijnhoek
Bevestigingsmiddelen
lengte
schachtdiameter
hoek
Gewicht
D51238
2
bar 4,8 – 8,0
bar 8,0
l 4,5 (bij 6,9 bar)
contactbediening
0°
mm 16 – 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
Geluidsdruk (LPA)
dB(A) < 75
Geluidsvermogen (LWA)
dB(A) < 88
Gewogen kwadratische gemiddelde
waarde van de versnelling
m/s2 2,31
1)
Deze waarde is een karakteristieke waarde voor deze
machine en geeft niet de invloed op het systeem van
hand en arm tijdens gebruik van de machine aan.
De invloed op het systeem van hand en arm tijdens
gebruik van de machine hangt onder meer af van de
kracht waarmee de machine wordt vastgehouden,
de contactdruk, de werkrichting, de instelling van de
energievoorziening, het werkstuk en de ondersteuning
van het werkstuk.
EG-Verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D51238
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
Veiligheidsinstructies
Kijk bij gebruik van gereedschap altijd de
veiligheidsvoorschriften na die van toepassing zijn
in uw land, om het risico op persoonlijk letsel te
verminderen. Lees de volgende veiligheidsinstructies
alvorens dit product te gebruiken.
Bewaar deze instructies op een veilige plek!
LEES ALLE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
EN ALLE INSTRUCTIES
Algemeen
1. Houd het werkgebied vrij.
Ongeordende gebieden en platformen kunnen
ongelukken veroorzaken.
2. Let op de werkomgeving.
Beschut het gereedschap voor vocht. Hou de
werkomgeving goed verlicht. Gebruik geen
gereedschap bij aanwezigheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.
3. Hou kinderen op afstand.
Laat geen kinderen of bezoekers in contact met
het gereedschap komen. Toezicht is vereist voor
personen jonger dan 16 jaar.
4. Berg niet-gebruikt gereedschap op.
Als het gereedschap niet in gebruik is, dient
het op een droge en veilig afgesloten plaats te
worden bewaard, buiten het bereik van kinderen.
51
NEDERLANDS
5. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of sieraden. Deze
kunnen in bewegende onderdelen vast komen
te zitten. Draag bij voorkeur handschoenen van
rubber en anti.slip veiligheidsschoeisel. Draag
beschermde afdekking voor het haar en hou lang
haar uit de buurt.
6. Rek u niet te ver uit.
Blijf altijd stevig en in balans op de grond staan.
7. Blijf alert.
Let op wat u aan het doen bent. Gebruik uw
gezond verstand. Bedien het gereedschap niet
wanneer u vermoeid bent.
8. Gebruik het geschikte gereedschap.
Het voorgenomen gebruik wordt beschreven in
deze instructie handleiding. Probeer niet met klein
gereedschap of hulpstukken werkzaamheden
uit te voeren die een zwaar gereedschap
nodig hebben. Het gereedschap levert betere
en veiligere prestaties als u het voor het doel
gebruikt waarvoor het is bedoeld.
WAARSCHUWING! Het gebruik van enig
accessoire of bevestiging of bediening van enige
handeling met dit gereedschap dat anders is dan
wordt aanbevolen in deze gebruiksaanwijzing kan
een risico op persoonlijk letsel opleveren.
9. Onderhoud het gereedschap met zorg.
Houd het gereedschap in goede staat
voor betere en veiligere prestaties. Volg de
instructies voor het onderhoud en verwisselen
van accessoires op. Houd handgrepen en
schakelaars droog, schoon, en vrij van olie en
vet.
10. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer zorgvuldig het gereedschap op
schade voordat u het gebruikt, om te bepalen
dat het correct zal werken en de bedoelde
functie zal uitvoeren. Kijk het na op verkeerde
uitlijning en vastklemming van bewegende
onderdelen, breuken in onderdelen en andere
omstandigheden die de werking kunnen
beïnvloeden. Laat beschadigde beschermkappen
of andere gebrekkige onderdelen herstellen of
vervangen zoals voorgeschreven.
11. Laat uw gereedschap herstellen door een
erkend DEWALT herstelagent.
Dit gereedschap is in overeenstemming met
de veiligheidsvoorschriften van toepassing. Om
gevaar te vermijden, mag het gereedschap enkel
door erkende techniekers hersteld worden.
52
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
pneumatische nietapparaten
• Draag altijd een veiligheidsbril.
• Draag altijd gehoorbescherming.
• Gebruik alleen de bevestigingsmiddelen die in
deze handleiding zijn gespecificeerd.
• Gebruik geen standers om het apparaat op een
steun te monteren.
• Gebruik het apparaat niet voor enig ander doel
dan gespecificeerd in deze handleiding.
• Controleer voor ieder gebruik of het veiligheidsen trekkermechanisme goed functioneert en of
alle bouten en moeren goed vast zitten.
• Gebruik snelkoppelingen voor aansluiting op het
persluchtsysteem. Monteer de niet-afsluitbare
nippel op zo’n manier dat er na het ontkoppelen
geen perslucht in het apparaat achter blijft.
• Gebruik altijd schone, droge perslucht.
Gebruik geen zuurstof of brandbare gassen als
energiebron voor dit apparaat.
• Sluit het apparaat alleen aan op een luchttoevoer
waar de maximaal toelaatbare druk van het
apparaat niet meer dan 10% kan worden
overschreden. Wanneer de druk hoger is,
moet een drukreduceerventiel inclusief een
benedenveiligheidsventiel in de drukluchttoevoer
worden ingebouwd.
• Gebruik alleen slangen met hogere specificaties
dan de maximum bedrijfsdruk van het apparaat.
• Ontkoppel het apparaat van het persluchtsysteem,
voor u het apparaat gaat vervoeren,
speciaal waar ladders worden gebruikt of waar
een ongebruikelijke lichaamshouding wordt
aangenomen tijdens het vervoer.
• Ontkoppel het apparaat van de luchttoevoer
indien niet in gebruik.
• Voorkom verzwakking of beschadiging van het
apparaat, bijvoorbeeld door:
– doorboren of krassen
– wijzigingen die niet geautoriseerd zijn door de
fabrikant
– geleiding langs mallen gemaakt van harde
materialen zoals staal
– laten vallen of schuiven over de vloer
– het uitoefenen van extreme kracht
• Gebruik het apparaat niet als hamer.
• Richt nooit een werkend nietapparaat op uzelf of
een ander persoon.
• Houd tijdens het werken het apparaat zo vast dat
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
geen verwondingen aan hoofd of lichaam kunnen
ontstaan wanneer het apparaat plotseling terug
springt als gevolg van een onderbreking in de
energietoevoer of harde vlakken in het werkstuk.
Bedien het nietapparaat nooit in de vrije ruimte.
Draag in de werkplaats het apparaat altijd aan
een handgreep en houd nooit een vinger op de
trekker.
Maak uzelf vertrouwd in het werkgebied.
Nietapparaten kunnen dunne werkstukken
doorboren of kunnen van de hoeken en randen
van het werkstuk wegglijden, en op deze manier
mensen in gevaar brengen.
Schiet geen bevestigingsmiddelen dicht bij de
rand van een werkstuk.
Schiet geen bevestigingsmiddelen boven op
andere bevestigingsmiddelen.
Gebruik alleen reserveonderdelen die worden
aanbevolen door de fabrikant of de servicecentra.
Laat reparaties alleen door de fabrikant of
servicecentra uitvoeren. Houd u bij reparaties
nauwgezet aan de instructies in deze handleiding
en gebruik de juiste gereedschappen.
Haal geen onderdelen uit elkaar of blokkeer
geen onderdelen zoals het veiligheidsjuk van het
nietapparaat.
Voer regelmatig onderhoud aan het apparaat uit.
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Nietdiameter.
1.2 mm
16-50 mm
Nietlengte.
Max. werkdruk.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] A)
De datumcode (16), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Nietapparaat
1 Trekker voor opeenvolgende actie
1 Veiligheidsbril
1 Inbussleutel
1 Transportkoffer
1 Handleiding
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (afb. A)
Uw nietapparaat D51238 is ontworpen om
bevestigingsmiddelen in houten werkstukken te
schieten.
1 Trekker/blokkeerknop
2 Luchtaansluiting
3 Uitschakelmechanisme
4 Magazijn
Pneumatische machine met veiligheidsjuk.
Monteren en instellen
Gebruik deze machine niet op een ladder.
Magazijnhoek.
Maximum aantal nieten in magazijn.
Trekkerkeuze
Deze machines zijn uitgerust met een trekker voor
schokactie. In de originele verpakking zit ook een
trekker voor opeenvolgende actie. Zie onder voor de
definities van “schokactie” en “opeenvolgende actie”.
– De grijze trekker, met een enkele niet afgebeeld
op de zijkant, is de trekker voor opeenvolgende
53
NEDERLANDS
actie. Wanneer deze kit gemonteerd is, werkt de
machine in de opeenvolgende actie-modus.
– De zwarte trekker, met drie nieten afgebeeld
op de zijkant, is de trekker voor schokactie.
Wanneer deze kit gemonteerd is, werkt de
machine in de schokactie-modus.
Verwijderen van de trekker (afb. B)
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Verwijder alle nieten uit het magazijn.
• Verwijder de rubberen pakkingsring (5) van het
uiteinde van de deuvel (6).
• Verwijder de deuvel.
• Verwijder de trekkereenheid (7).
Plaatsen van de trekker (afb. B)
• Selecteer de juiste trekker.
• Steek de trekkereenheid in de trekkerholte, en
zorg ervoor dat de trekkerveer (8) goed zit.
• Steek de deuvel (6) door het frame van de
machine, de geleider van het uitschakelmechanisme
en de trekkereenheid.
• Duw de rubberen pakkingsring (5) op het uiteinde
van de deuvel.
Aansluiten op lucht (afb. A)
Deze machines hebben een standaard 1/4"
pijpschroefdraad voor het aansluiten op lucht (2).
• Wikkel Teflon-tape rond de mannelijke aansluiting
om luchtlekken te voorkomen.
• Schroef de aansluiting in de beschermkap en
draai hem stevig aan.
BEDIENING
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING: Neem altijd de
veiligheidsinstructies in acht en houdt u
aan de geldende voorschriften.
Juiste positie van de handen (afb. G)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
54
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep, zoals wordt afgebeeld.
De machine voorbereiden (afb. C)
• Laat al het condensvocht uit de
luchtcompressortanks en –slangen weglopen.
• Smeer de machine. Zie “Onderhoud”.
• Verwijder alle nieten uit het magazijn (4).
• Druk de ontgrendelingsknop (11) in en trek het
magazijn (4) naar achteren.
• Controleer of het uitschakelmechanisme (3) en
het magazijn (4) zich vrij kunnen bewegen.
WAARSCHUWING: Gebruik
de machine niet indien het
uitschakelmechanisme of het magazijn
zich niet vrij kunnen bewegen.
• Verzeker u ervan dat de druk van de luchttoevoer
zich niet boven de maximale aanbevolen werkdruk
bevindt.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Controleer of u geen lekken kunt horen rond
kleppen en pakkingen.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit een
machine die lekken of beschadigingen
vertoont.
Gebruik bij koud weer
Als u de machines gebruikt bij temperaturen onder nul:
• Houd de machine voor gebruik zo warm mogelijk.
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Druppel 5-10 druppels DEWALT pneumatische
machineolie (of wintergewicht-pneumatische olie
met ethyleenglycol) in de luchtingang.
• Stel de luchtdruk in op maximaal 5,5 bar.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Laad nieten in het magazijn zoals hieronder
beschreven.
• Bedien de machine 5 à 6 keer terwijl u hem op
afvalhout richt, om de o-ringen te smeren.
• Voer de luchtdruk op tot het normale werkniveau.
• Gebruik de machine op de normale wijze.
Gebruik bij warm weer
De machine werkt, als het goed is, normaal.
Vermijd de warmte van direct zonlicht, om schade
NEDERLANDS
aan de bumpers, o-ringen, en andere rubberen
onderdelen te voorkomen.
trekker over, en drukt u het uitschakelmechanisme
vervolgens herhaaldelijk tegen het werkoppervlak
aan.
Laden van de machine (afb. C)
WAARSCHUWING: Ontkoppel de
machine altijd van de luchttoevoer
voordat u bevestigingsmiddelen gaat
laden.
• Druk de ontgrendelingsknop (11) in en trek het
magazijn (4) naar achteren.
• Kies de juiste, aaneengesloten nietenstaaf. Zie
“Technische gegevens”.
• Steek de aaneengesloten nietenstaaf (of –staven)
in de laadsleuf bovenop het magazijn.
• Duw het magazijn naar voren totdat hij op zijn
plaats vastzit.
Bedienen van de machine (afb. D)
Deze machines zijn uitgerust met een trekker/
blokkeerknop (1). Als deze knop rechtsom gedraaid
wordt, kan de machine niet bediend worden. Als de
knop in de middelste stand staat, kan hij volledig
werken. De machine kan in een van de twee volgende
bedrijfsmodes gebruikt worden: de opeenvolgende
actie-modus, of de schokactie-modus. De trekker die
op de machine is aangebracht, bepaalt de actiemodus.
Opeenvolgende actie-modus
De opeenvolgende actie-modus wordt gebruikt om
met tussenpozen te nieten, wanneer heel voorzichtig
en nauwkeurig geniet moet worden.
• Plaats de grijze trekker zoals hierboven beschreven.
• Duw het uitschakelmechanisme tegen het
werkoppervlak.
• Haal de trekker over om de machine te bedienen.
Elke keer dat de trekker overgehaald wordt terwijl
het uitschakelmechanisme tegen het werkoppervlak
aan drukt, wordt er één niet ingeslagen.
Schokactie
De schokactiemodus wordt gebruikt om snel nieten
in te slaan op platte, stabiele oppervlakken.
• Plaats de zwarte trekker zoals hierboven
beschreven.
• Om een enkele niet in te slaan: gebruikt
u de machine zoals beschreven onder
“Opeenvolgende actie-modus”.
• Om meerdere nieten in te slaan: haalt u eerst de
WAARSCHUWING: Houd de trekker
niet ingedrukt als de machine niet
gebruikt wordt. Zorg ervoor dat de
blokkeerknop van de trekker altijd naar
rechts staat, zodat hij niet per ongeluk
bediend kan worden terwijl de machine
niet in gebruik is.
Verwijderen van een beklemde niet (afb. E)
Als er een niet in het neusstuk klem komt te zitten,
volgt u deze aanwijzingen om de niet te verwijderen:
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Zet de trekker vast met behulp van de blokkeerknop.
• Druk de ontgrendelingsknop (11) in en trek het
magazijn (4) naar achteren.
• Zet de bovenste hendel (12) omhoog en beweeg
de beugel (13) uit de weg zodat de loop (14) kan
worden geopend.
• Verwijder de verbogen niet. Gebruik, indien nodig,
een langbektang.
• Als het aandrijfblad naar beneden staat, duwt u
dit met behulp van een schroevendraaier naar
boven.
• Sluit de loop (14) en plaats de beugel (13) op zijn
plaats terug.
• Druk de bovenste grendel (12) in de
vergrendelingsstand.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Laad nieten in het magazijn. Zie “Laden van de
machine”.
• Duw het magazijn naar voren totdat hij op zijn
plaats vastzit
WAARSCHUWING: Als de nieten zeer
vaak in het neusstuk vast komen te
zitten, laat de machine dan nakijken
door een erkend service-centrum van
DEWALT.
Diepte-instelling (afb. F)
De diepte waarop u de nieten inschiet, wordt
ingesteld met behulp van de diepte-instelling naast
de trekker van het gereedschap.
55
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Om te voorkomen
dat u zich ernstig verwondt door toevallige
activering tijdens het instellen van de
diepte moet u ALTIJD:
• De trekker in de OFF-stand
vergrendelen.
• De luchttoevoer loskoppelen.
• Tijdens het instellen contact met de
trekker vermijden.
• Om de diepte te verminderen, draait u het diepteinstellingswiel (15) naar rechts.
• Om de diepte te vermeerderen, draait u het
diepte-instellingswiel (15) naar links.
Riem/ophanghaak
Deze machines hebben een geïntegreerde riem/
ophanghaak. De haak kan naar beide kanten van
de machine gedraaid worden. Hij kan naar binnen
geklapt worden als hij niet gebruikt wordt.
Om de riem/ophanghaak te verwijderen:
• haalt u de luchtslang van de machine af.
• Gebruik een tang of sleutel om de moer van de
riem/ophanghaak van de beschermkap van de
machine te verwijderen.
• Verwijder de riem/ophanghaak, de sluitring en de
palveer.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden
elke dag uit:
Smeer de machine met 5-7 druppels DEWALT
pneumatische machineolie
• Plaats de druppels in de luchtaansluiting op de
beschermkap van de machine.
Laat al het condensvocht uit de
luchtcompressortanks en -slangen weglopen
• Open de ontluchtingsventielen of andere
aftapkleppen van de compressortanks.
56
• Laat al het verzamelde water uit de slangen lopen.
Reinig het magazijn, de nietendrukker, en het
uitschakelmechanisme
• Reinig de machine met behulp van perslucht.
Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen van de
machine goed vast zitten en onbeschadigd zijn
• Zet alle losse bevestigingsmiddelen met gebruik
van het juiste gereedschap vast.
Probleemoplossing
Als uw machine niet naar behoren lijkt te werken,
volg dan onderstaande aanwijzingen. Als dit het
probleem niet oplost, neem dan contact op met uw
reparatiedienst.
Machine werkt niet
• Controleer de luchttoevoer.
• Als de temperatuur laag is, warm de machine
dan op.
Machine heeft niet voldoende kracht
• Controleer de luchttoevoer.
• Controleer of de luchtuitgang vrij is.
• Smeer de machine.
Er lekt lucht uit de beschermkap
• Draai de schroeven van de beschermkap aan.
Machine slaat nieten over
• Controleer de luchttoevoer.
• Smeer de machine.
• Reinig het magazijn en het neusstuk.
De bevestigingsmiddelen raken in de machine
beklemd
• Zorg ervoor dat alleen bevestigingsmiddelen van
het gespecificeerde type gebruikt worden.
• Draai de schroeven van het neusstuk aan.
NEDERLANDS
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT
product vervangen moet worden of dat u het
verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet bij
het huishoudafval. Dit product moet afzonderlijk
ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten die
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om
van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw product
terugbrengen naar elke erkende reparateur die hem
voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
57
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE
•
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
58
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
SPIKERSLAGER D51238
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av
elektrisk verktøy.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Tekniske data
D51238
2
bar 4,8 – 8,0
bar 8,0
l 4,5 (ved 6,9 bar)
kontaktaktivering
0°
Type
Anbefalt driftstrykk
Maks driftstrykk
Luftforbruk per slag
Aktiveringsmodus
Magasinvinkel
Spikre
lengde
skaftdiameter
vinkel
Vekt
Lydnivå (LPA)
Akustisk effekt (LWA)
Veid geometrisk middelverdi
av vibrasjonsfrekvensen
1)
mm 16 – 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
dB(A) < 75
dB(A) < 88
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Sikkerhetsinstruksjoner
Følg alltid sikkerhetsbestemmelser som gjelder i
ditt land for å redusere risikoen for personskade
når du bruker verktøy. Les de følgende
sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk produktet.
Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted!
LES ALLE SIKKERHETSADVARSLER
OG ALLE INSTRUKSJONER
m/s2 2,31
Denne verdien er en verktøyrelatert karakteristisk
verdi som ikke tar hensyn til virkningen av håndarm-systemet ved bruk av verktøyet. Virkningen
av hånd-arm-systemet ved bruk av verktøyet
avhenger f.eks. av gripekraft, kontakttrykk,
arbeidsretning, justeringen av strømforsyningen,
arbeidsstykket og støtten for arbeidsstykket.
CE-Sikkerhetserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D51238
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under “tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Generelt
1. Hold arbeidsområdet rent.
Rotete områder og benker kan forårsake ulykker.
2. Ta hensyn til arbeidsmiljø.
Ikke utsett verktøyene for fuktighet. Hold
arbeidsområdet godt opplyst. Ikke bruk verktøy i
nærheten av brennbare væsker eller gasser.
3. Hold barn unna.
Ikke la barn eller besøkende komme i kontakt
med verktøyet. Ettersyn er nødvendig for de
under 16 år.
4. Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares
korrekt.
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt sted og låses sikkert, utenfor barns
rekkevidde.
5. Bruk egnet antrekk.
Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. De
kan fanges i bevegelige deler. Du kan med fordel
bruke gummihansker og vernesko som ikke sklir.
Bruk hårnett for å dekke til langt hår.
59
NORSK
6. Ikke strekk deg over verktøyet.
Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
7. Vær på vakt.
Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke
bruk verktøyet når du er trøtt.
•
8. Bruk egnet verktøy.
Beregnet bruk er beskrevet i denne
instruksjonshåndboken. Ikke tving små verktøy
eller tilleggsutstyr til å gjøre jobben til et kraftigere
verktøy. Verktøy fungerer bedre og sikrere ved
den hastigheten det er beregnet for.
•
ADVARSEL! Bruk av tilbehørs- eller ekstrautstyr
eller utførelse av operasjoner med dette
verktøyet ut over de som anbefales i denne
instruksjonshåndboken, kan føre til fare for
personskade.
9. Vedlikehold verktøyet.
Hold verktøyet i god stand for bedre og tryggere
bruk. Følg instruksjonene om vedlikehold og bytte
av tilbehør. Hold alle kontrollere tørre, rene og
uten olje og smørefett.
10. Kontroller for ødelagte deler.
Før bruk må du kontrollere verktøy nøye for
skader for å sørge for at det vil fungere korrekt og
utføre tiltenkt funksjon. Kontroller om bevegelige
deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er
ødelagt eller andre forhold som kan påvirke
bruken. Ødelagt beskyttelse eller andre defekte
deler må repareres eller byttes ut som beskrevet.
11. Få en autorisert DEWALT-reparatør til å
reparere verktøyet.
Dette verktøyet er i henhold til relevante
sikkerhetsbestemmelser. For å unngå fare, må
verktøyene kun repareres av kvalifiserte teknikere.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
pneumatiske spikerslagere
• Bruk alltid vernebriller.
• Bruk alltid hørselsvern.
• Bruk kun spikre av den typen som er angitt i
håndboken.
• Ikke bruk stativer for montering av verktøyet til en
støtte.
• Ikke bruk verktøyet til andre formål enn som
angitt i denne håndboken.
• Før hver gangs bruk, må du kontrollere at
sikkerhets- og utløsningsmekanismen fungerer som
den skal, og at alle skruer og mutre er strammet.
• Bruk hurtigkoplinger for tilkopling til
trykkluftsystemet. Nippelen som ikke kan
60
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
forsegles, må monteres på verktøyet, slik at
verktøyet er fritt for trykkluft etter frakopling.
Bruk alltid ren, tørr trykkluft. Ikke bruk oksygen
eller brennbare gasser som energikilde for dette
verktøyet.
Dette verktøyet må kun koples til lufttilførsel
der største tillatte trykk for verktøyet ikke kan
overstiges med over 10%. Ved høyere trykk må
en trykkreduserende ventil med sikkerhetsventil
på nedstrømmen bygges inne i trykklufttilførselen.
Bruk kun slanger med høyere klassifikasjon enn
verktøyets maksimale driftstrykk.
Før verktøyet transporteres, koples det fra
trykkluftsystemet, særlig når stiger benyttes, eller
der en må bruke uvanlige fysiske stillinger under
flyttingen.
Kople verktøyet fra lufttilførselen når det ikke er
i bruk.
Unngå å svekke eller skade verktøyet, for
eksempel ved å:
– dunke det eller gravere på det
– utføre endringer som ikke er autorisert av
produsenten
– benytte maler av hardt materiale, f.eks. av stål
– la det falle eller skyve det over gulvet
– utøve kraftig trykk av alle slag
Ikke bruk utstyret som hammer.
Ikke rett spikerslagere som er i drift, mot deg selv
eller andre.
Under arbeid må verktøyet holdes slik at det ikke
kan forårsake skader på hode eller kropp ved
et eventuelt tilbakeslag på grunn av avbrudd i
strømtilførselen eller harde områder i arbeidsemnet.
Du må aldri aktivere spikerslageren i tomrom.
I arbeidsområdet skal verktøyet bæres til
arbeidsplassen i det ene håndtaket, uten at
utløseren er aktivert.
Tenk gjennom forholdene i arbeidsområdet.
Spikre kan trenge gjennom tynne arbeidsemner
eller gli av i hjørner og kanter på arbeidsemnet,
slik at de utgjør en fare for deg selv eller andre.
Ikke sett inn spikre i nærheten av kanten av
arbeidsemnet.
Ikke sett inn spikre over andre spikre.
Bruk kun de reservedelene som er anbefalt av
produsenten eller dennes autoriserte forhandlere.
Alle reparasjoner må utføres av produsenten
eller dennes autoriserte forhandlere, som kan
NORSK
følge informasjonen i håndboken og bruke egnet
verktøy og utstyr.
• Ikke demonter eller blokker noen deler av
spikerslageren, f.eks. sikkerhetsstykket.
• Verktøyet må etterses grundig og med jevne
mellomrom.
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Trykkluftverktøy med sikkerhetsbøyle.
Må aldri brukes på stige.
Magasinvinkel.
Største antall spikere i magasinet.
Spikerdiameter.
1.2 mm
16-50 mm
Spikerlengde.
Maks. driftstrykk.
DATOKODE PLASSERING (FIG. A)
Datokoden (16), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
1 Umbrakonøkkel
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Spikerslageren din, D51238, er utformet for å slå
spikre inn i arbeidsemner av tre.
1 Utløser/låsebryter
2 Luftkopling
3 Kontaktaktivator
4 Magasin
Montering og justering
Utløservalg
Dette verktøyet monteres med støtaktivering.
En trinnvis utløser er også inkludert i originalpakken.
Du finner en definisjon på “støtaktivering” og “trinnvis
aktivering” nedenfor.
– Den grå utløseren med bilde av en enkelt spiker
på siden, er den trinnvise utløseren. Installering
av denne pakken gjør at verktøyet kan fungere i
modus for trinnvis aktivering.
– Den svarte utløseren med bilde av tre spikre på
siden, er støtutløseren. Installering av denne
pakken gjør at verktøyet kan fungere i modus for
støtaktivering.
Fjerne utløseren (fig. B)
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Fjern alle spikre fra magasinet.
• Fjern gummimaljen (5) fra enden av styrestiften (6).
• Fjern styrestiften.
• Fjern utløsermontasjen (7).
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Spikerslager
1 Trinnvis utløser
1 Vernebriller
Sette på utløseren (fig. B)
• Velg egnet utløser.
• Sett utløsermontasjen inn i utløseråpningen.
Pass på at fjæren (8) sitter på plass.
• Sett styrestiften (6) gjennom verktøyrammen,
kontaktaktivatorføringen og utløsermontasjen.
• Skyv gummimaljen (5) inn på enden av styrestiften.
61
NORSK
Kople til luft (fig. A)
Dette verktøyet har standard 1/4" rørgjenge for
luftkoplingen (2).
• Pakk hannenden av montasjen inn i Teflontape
for å forhindre luftlekkasjer.
• Skru montasjen inn på endehetten, og stram godt.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Overhold alltid
sikkerhetsinstruksene og gjeldende
forskrifter.
Korrekt plassering av hendene
(fig. G)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket
som vist.
Klargjøre verktøyet (fig. C)
• Tøm all kondens fra trykklufttankene og slangene.
• Smør verktøyet. Se “Vedlikehold”.
• Fjern alle spikre fra magasinet (4).
• Trykk på utløserknappen til skyveren (11) og trekk
magasinet (4) bakover.
• Sjekk om kontaktaktivatoren (3) og magasinet (4)
kan bevege seg fritt.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet hvis
kontaktaktivatoren eller magasinet ikke
kan bevege seg fritt.
• Sjekk at trykket på lufttilførselen ligger under
maksimalt anbefalt driftstrykk.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Kontroller for hørbare lekkasjer rundt ventiler og
pakninger.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøy som
lekker eller har skadede deler.
62
Drift i kaldt vær
Ved drift av verktøy ved temperaturer under
frysepunktet:
• Pass på at verktøyet er så varmt som mulig før
bruk.
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Drypp 5-10 dråper DEWALT-olje til pneumatisk
verktøy (eller pneumatisk olje av med frysevæske,
dvs. etylenglykol) i luftinntaket.
• Still lufttrykket til maksimalt 5,5 bar.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Fyll spikre i magasinet som forklart nedenfor.
• Aktiver verktøyet 5 eller 6 ganger i avkapp for å
smøre o-ringene.
• Øk lufttrykket til normalt driftsnivå.
• Bruk verktøyet på normal måte.
Drift ved varme omgivelsestemperaturer
Verktøyet skulle kunne brukes som normalt.
Unngå direkte sollys, da dette kan skade
støtenhetene, o-ringene og andre deler av gummi.
Fylle verktøyet (fig. C)
ADVARSEL: Kople alltid verktøyet
fra lufttilførselen før du setter i de
festeelementene du skal bruke.
• Trykk på utløserknappen til skyveren (11) og trekk
magasinet (4) bakover.
• Velg en passende spikerstripe.
Se “Teknisk informasjon”.
• Sett spikerstripen inn i fyllesporet øverst på
magasinet.
• Skyv magasinet forover til det låses på plass.
Aktivere verktøyet (fig. D)
Dette verktøyet har en utløser/låsebryter (1).
Når bryteren dreies mot høyre, forhindrer den at
verktøyet aktiveres. Når bryteren midtstilles,
er verktøyet driftsklart. Verktøyet har to driftsmodi:
trinnvis aktivering eller støtaktivering. Utløseren som
er installert på verktøyet, avgjør aktiveringsmodus.
Trinnvis aktivering
Trinnvis aktivering brukes ved avbrutt spikring, når
svært forsiktig og nøyaktig plassering er nødvendig.
• Monter den grå utløseren som forklart ovenfor.
• Skyv kontaktaktivatoren mot arbeidsflaten.
NORSK
• Trekk i utløseren for å aktivere verktøyet.
Hvert trekk i utløseren når kontaktaktivatoren
trykkes mot arbeidsflaten, setter i én spiker.
Støtaktivering
Støtaktiveringsmodus brukes til rask spikerslaging
på flate, stabile overflater.
• Monter den svarte utløseren som forklart ovenfor.
• Drive inn en enkelt spiker: Bruk verktøyet som
beskrevet for trinnvis drift.
• Drive inn flere spikre: Trekk først i utløseren,
og skyv så kontaktaktivatoren gjentatte ganger
mot arbeidsflaten.
ADVARSEL: Ikke hold utløseren nede
hvis verktøyet ikke er i bruk. Hold
låsebryteren for utløseren mot høyre
for å forhindre utilsiktet aktivering når
verktøyet ikke er i bruk.
Fjerne spikre som sitter fast (fig. E)
Hvis en spiker sitter fast i munnstykket, følger du
disse instruksjonene for å fjerne den:
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Lås utløseren med låsebryteren.
• Trykk på utløserknappen til skyveren (11) og trekk
magasinet (4) bakover.
• Vipp opp frontlåsen (12) og flytt braketten (13) slik
at det er mulig å åpne sylinderen (14).
• Fjern den bøyde spikeren, om nødvendig ved
hjelp av en tang.
• Hvis drivbladet er i nederste posisjon, skyver du
det opp ved hjelp av en skrutrekker.
• Lukk sylinderen (14) og sett braketten (13) tilbake
på plass.
• Skyv den fremre låsen (12) til låst posisjon.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Fyll spikre i magasinet. Se “Fylle verktøyet”.
• Skyv magasinet forover til det låses på plass.
ADVARSEL: Hvis spikre ofte setter
seg fast i munnstykket, må verktøyet
etterses av et autorisert DEWALTservicesenter.
Dybdeinnstilling (fig. F)
Dybden på festeanordningen kan justeres med
dybdejusteringen ved siden av utløseren på
verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlige skader ved utilsiktet aktivering
når dybden justeres, skal du ALLTID:
• Lås utløseren.
• Kople fra lufttilførselen.
• Unngå å komme i kontakt med
utløseren mens du foretar justeringer.
• Roter dybdeinnstillingshjulet til høyre for å
redusere dybden (15).
• Roter dybdeinnstillingshjulet til venstre for å øke
dybden (15).
Belte/bjelkekrok
Dette verktøyet har en belte/bjelkekrok. Kroken kan
dreies til begge sider av verktøyet, og kan foldes
sammen når den ikke er i bruk.
Ta av belte/bjelkekroken
• Fjern luftslangen fra koplingen på verktøyet.
• Bruk en tang eller skiftenøkkel til å fjerne mutteren
til belte/bjelkekroken fra endehetten til verktøyet.
• Fjern belte/bjelkekroken, pakningen og holdefjæren.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-verktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig vedlikehold og regelmessig rengjøring.
Følgende vedlikeholdsoppgaver bør utføres hver
dag:
Smør verktøyet med 5-7 dråper DEWALT-olje til
pneumatisk verktøy
• Drypp dråpene inn i luftkoplingen på endehetten
til verktøyet.
Tømme all kondens fra trykklufttankene og
slangene
• Åpne kompresjonskraner eller andre
tømmeventiler på kompressortankene.
• La alt oppsamlet vann få tømmes fra slangene.
Rengjør magasinet, skyveren og
kontaktaktivatormekanismen
• Rengjør ved å blåse med trykkluft.
63
NORSK
Kontrollere at alle fester på verktøyet er stramme
og uten skade
• Stram løse fester ved hjelp av egnede verktøy
Problemløsing
Hvis det ser ut til at verktøyet ikke fungerer som det
skal, følger du instruksjonene nedenfor. Løser ikke
dette problemet, må du kontakte et autorisert
serviceverksted.
Verktøyet virker ikke
• Kontroller lufttilførselen.
• Hvis omgivelsestemperaturen er lav, varmer du
opp verktøyet.
Verktøyet produserer ikke tilstrekkelig effekt
• Kontroller lufttilførselen.
• Kontroller om luftutslippet er klart.
• Smør verktøyet.
Det lekker luft via topphetten
• Stram skruene til hetten.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet skal
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og etterspørselen
etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
Verktøyet hopper over spikre
• Kontroller lufttilførselen.
• Smør verktøyet.
• Rengjør magasinet og munnstykket.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som kan
samle inn produkter på dine vegne og anvende denne
tjenesten.
Spikre sitter fast i verktøyet
• Pass på at du bare bruker spikre av angitt type.
• Stram skruene til munnstykket.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
64
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
65
PORTUGUÊS
PREGADOR D51238
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos
de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
Dados técnicos
Tipo
Pressão de funcionamento
recomendada
Pressão máx. de funcionamento
Consumo de ar por aplicação
Modo de activação
Ângulo do carregador
Pregos
comprimento
diâmetro da haste
ângulo
Peso
Pressão sonora (LPA)
Potência sonora (LWA)
Vibração
1)
D51238
2
bar 4,8 – 8,0
bar 8,0
l 4,5 (a 6,9 bar)
Activação por contacto
0°
mm 16 – 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31
Este valor é um valor específico da ferramenta e
não representa a força exercida no sistema de
mão-braço sempre que utilizar a ferramenta.
A força exercida no sistema de mão-braço
sempre que utiliza a ferramenta dependerá,
por exemplo, da força do punho, da força de
pressão de contacto, a direcção do trabalho, do
ajuste da fonte de alimentação, do material e do
suporte do material.
Declaração CE de conformidade
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D51238
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
66
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
Instruções de segurança
Ao utilizar ferramentas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança em vigor no seu país
para reduzir o risco de ferimentos. Leia as seguintes
instruções de segurança antes de utilizar este
produto.
Guarde estas instruções num local seguro!
LEIA TODOS OS AVISOS DE
SEGURANÇA E TODAS AS
INSTRUÇÕES
Geral
1. Mantenha a área de trabalho limpa.
As bancadas e as áreas de trabalho sujas e
desorganizadas podem causar acidentes.
2. Tenha em conta o ambiente da área de
trabalho.
Não exponha as ferramentas à humidade.
Mantenha a área de trabalho bem iluminada.
Não utilize ferramentas na presença de gases ou
líquidos inflamáveis.
3. Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças ou visitantes entrem
em contacto com a ferramenta. Os indivíduos
com menos de 16 anos necessitam de ser
supervisionados.
4. Guarde as ferramentas que não estejam a
ser utilizadas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, as
ferramentas devem ser guardadas num local
PORTUGUÊS
seco e fechadas com segurança, fora do alcance
de crianças.
5. Use vestuário adequado.
Não use roupas largas ou jóias. Estas podem
ficar presas nas peças móveis. De preferência,
use luvas de borracha e calçado de protecção
antiderrapante. Se tiver o cabelo comprido, use
uma touca de protecção para o cabelo, para o
manter afastado da ferramenta.
6. Não se estique demasiado ao trabalhar com
a ferramenta.
Mantenha sempre os pés bem apoiados e um
equilíbrio adequado.
7. Mantenha-se atento.
Tenha atenção ao que está a fazer. Utilize o
senso comum. Não utilize a ferramenta quando
estiver cansado.
8. Utilize a ferramenta adequada.
A utilização específica para a qual a ferramenta
foi concebida é descrita neste manual de
instruções. Não utilize ferramentas ou acessórios
pequenos de forma forçada (excedendo a
sua capacidade) para fazer o trabalho de uma
ferramenta maior. A ferramenta irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro se
for utilizada de acordo com a capacidade para a
qual foi concebida.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório
ou dispositivo complementar ou qualquer
utilização desta ferramenta que seja diferente do
que é recomendado neste manual de instruções
poderá representar um risco de ferimentos.
9. Efectue uma manutenção cuidadosa das
ferramentas.
Mantenha as ferramentas em boas condições
de forma a obter um desempenho mais eficiente
e seguro. Siga as instruções de manutenção
da ferramenta e substituição de acessórios.
Mantenha todos os controlos secos, limpos e
isentos de óleo e gordura.
10. Verifique se existem peças danificadas.
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se a mesma está danificada
para assegurar que irá funcionar adequadamente
e realizar a função para a qual foi concebida.
Verifique se existe algum desalinhamento ou
colagem das peças móveis, peças danificadas
ou quaisquer outras condições que possam
afectar o funcionamento da ferramenta. Mande
reparar ou substituir quaisquer protecções
danificadas ou outras peças defeituosas, tal
como indicado nas instruções.
11. Mande reparar a sua ferramenta num
agente de reparação autorizado da DEWALT.
Esta ferramenta encontra-se em conformidade
com os regulamentos de segurança aplicáveis.
Para evitar situações perigosas, as ferramentas
apenas devem ser reparadas por técnicos
qualificados.
Instruções de segurança adicionais para
pregadores pneumáticos
• Utilize sempre óculos de protecção.
• utilize sempre protecções auriculares.
• Utilize pregos apenas do tipo especificado no
manual.
• Não utilize quaisquer apoios para a montagem
da ferramenta a um suporte.
• Nunca utilize a ferramente para qualquer outro
fim que não o especificado neste manual.
• Antes de qualquer operação, verifique se o
mecanismo de segurança e o gatilho estão a
funcionar correctamente e se todas as porcas e
parafusos estão apertados.
• Utilize engates rápidos para a ligação ao sistema
de ar comprimido. O bocal não vedado deve ser
colocadona ferramenta de forma a que nenhum
ar comprimido permaneçaT na ferramenta depois
de desligar.
• Utilize sempre ar comprimido limpo. Não utilize
oxigénio oi gases combustíveis como fonte de
alimentação para esta ferramenta.
• Utilize apenas esta ferramenta numa alimentação
de ar onde a pressão máxima permitida da
ferramenta não possa ser excedida em mais de
10%. No caso de pressões elevadas, deverão
ser instaladas uma válvula de redução de
pressão e uma válvula de segurança para baixa
pressão na alimentação a ar comprimido.
• utilize apenas tubos com um nível que exceda
a pressão máxima de funcionamento da
ferramenta.
• Antes de deslocar a ferramenta, desligue-a do
sistema de ar comprimido, especialmente em
locais onde são utilizadas escadas ou qualquer
apoio físico fora do habitual.
• Desligue a ferramenta a alimentação a ar quando
não estiver a ser utilizada.
• Evite enfraquecer ou danificar a ferramenta,
por exemplo:
– perfurar ou gravar
– efectuar alterações não autorizadas pelo fabricante
67
PORTUGUÊS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– utilizá-la em peças feitas de material duro
como o aço
– deixar cair ou arrastá-la pelo chão
– aplicar força excessiva de qualquer natureza
Não utilize o equipamento como um martelo.
Nunca aponte para si ou para qualquer pessoa
qualquer pregador em funcionamento.
Durante a sua utilização, segure na ferramenta
de forma a não causar quaisquer lesões na
cabeça ou no corpo caso venha a ocorrer um
retrocesso imprevisto devido a uma falha de
energia ou a zonas duras dentro da peça.
Nunca accione o pregador num espaço livre.
Na área de trabalho, transporte a ferramenta
para o local de trabalho utilizando apenas o
manípulo e nunca com a mesma ligada.
Tenha em atenção as condições da área de
trabalho. Os pregos podem penetrar em peças
estreitas ou deslizar em cantos e extremidades
da peça colocando, assim, as pessoas em risco.
Não coloque pregos perto da extremidade da peça.
Não coloque pregos na parte superior de outros
pregos.
Utilize apenas peças sobresselentes especificadas
pelo fabricante ou pelos seus agentes autorizados.
As reparações só devem ser efectuadas pelo
fabricante ou por agentes autorizados tendo
em conta a informação fornecida no manual
e utilizando as ferramentas e equipamento
adequados.
Não desmonte ou bloqueie quaisquer partes
do pregador, como por exemplo, a junta de
segurança.
Efectue a manutenção da ferramenta em
intervalos regulares.
Aparece o seguinte na ferramenta:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Ferramenta pneumática com junta de
ligação de segurança.
68
Não utilize numa escada.
Ângulo do carregador.
Número máximo de pregos no carregador.
Diâmetro do prego.
1.2 mm
Comprimento do prego.
16-50 mm
Pressão máx. de funcionamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A)
O Código de data (16), o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Pregador
1 Gatilho de accionamento sequencial
1 Par de óculos de protecção
1 Chave Allen
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu pregador D51238 foi concebido para pregar
pregos em peças de madeira.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Bocal do ar
3 Lingueta de contacto
4 Carregador
PORTUGUÊS
Montagem e ajuste
FUNCIONAMENTO
Modo de emprego
Selecção do gatilho
Estas ferramentas são montadas com um gatilho de
accionamento por impacto. Também está incluído
um gatilho de accionamento sequencial.
Para obter as definições de “accionamento por
impacto” e “accionamento sequencial”, veja mais
abaixo.
– O gatilho cinzento com um pequeno prego
impresso lateralmente é o gatilho de accionamento
sequencial. A instalação deste kit faz com que a
ferramenta funcione no modo de accionamento
sequencial.
– O gatilho preto com três pregos impressos
lateralmente é o gatilho de accionamento por
impacto. A instalação deste kit faz com que a
ferramenta funcione no modo de accionamento
por impacto.
Remoção do gatilho (fig. B)
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Remova todos os pregos do carregador.
• Remova a ilhó de borracha (5) da extremidade da
cavilha (6).
• Remova a cavilha.
• Remova o gatilho (7).
Colocação do gatilho (fig. B)
• Seleccione o respectivo gatilho.
• Introduza o gatilho na respectiva cavidade
assegurando-se de que a mola do gatilho (8) fica
correctamente colocada.
• Introduza a cavilha (6) através da estrutura da
ferramenta, a guia da lingueta de contacto e o
gatilho.
• Empurre a ilhó de borracha (5) para a
extremidade da cavilha (6).
Bocal do ar (fig. A)
Estas ferramentas têm uma rosca para tubos
de 1/4" para o bocal do ar (2).
• Enrole a extremidade do macho com fita Teflon
para evitar fugas de ar.
• Aparafuse o mancho na tampa da extremidade e
aperte bem.
ATENÇÃO: Cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Posição correcta das mãos (fig. G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega principal, tal como indicado.
Preparação da ferramenta (fig. C)
• Drene toda a condensação dos depósitos
e tubos do compressor de ar.
• Lubrifique a ferramenta. Veja “Manutenção”.
• Remova todos os pregos do carregador (4).
• Carregue no botão de libertação rápida (11) e
puxe o carregador (4) para trás.
• Verifique se a lingueta de contacto (3) e o
carregador (4) se podem mover livremente.
ATENÇÃO: Não utilize a ferramenta
caso a lingueta de contacto ou
carregador não puderem mover-se
livremente.
• Verifique se a pressão da alimentação do ar está
abaixo da pressão máxima recomendada de
funcionamento.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Verifique se existem fugas audíveis à volta das
válvulas e vedantes.
ATENÇÃO: Nunca utilize uma
ferramenta que tenha peças com fugas
ou que estejam danificadas.
69
PORTUGUÊS
Funcionamento em tempo frio
Sempre que utilizar ferramentas a temperaturas
extremamente baixas:
• Mantenha a ferramenta o mais quente possível
antes de a utilizar.
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Coloque 5-10 gotas de óleo para ferramentas
pneumáticas DEWALT (ou óleo pneumático para
inverno contendo etileno glicol) na entrada do ar.
• Ajuste a pressão so ar a um máximo de 5,5 bar.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Coloque pregos no carregador como abaixo
descrito.
• Accione a ferramenta 5 ou 6 vezes numa tábua
de madeira para lubrificar os anéis.
• Aumente a pressão do ar até ao nível de
funcionamento normal.
• Utilize a ferramenta normalmente.
Funcionamento em tempo quente
A ferramenta deve funcionar normalmente. Evite
o calor directo da luz solar para evitar danos nos
impactos, anéis e outras partes de borracha.
Carregar a ferramenta (fig. C)
ATENÇÃO: Desligue sempre a
ferramenta da fonte de alimentação de
ar antes de carregá-la com pregos.
• Carregue no botão de libertação rápida (11)
e puxe o carregador (4) para trás.
• Seleccione um conjunto de pregos.
Consulte “Especificações técnicas”.
• Introduza o conjunto de pregos na ranhura de
carregamento na parte superior do carregador.
• Empurre o carregador para a frente até que
encaixe.
Ligar a ferramenta (fig. D)
Estas ferramemtas estão equipadas com uminterruptor
de ligar/desligar (1). Quando rodado para a direita,
este interruptor evita o funcionamento da ferramenta.
Quando o interruptor é centrado, a ferramenta está
completamente operacional. A ferramenta pode ser
operada através de um de dois modos: modo de
accionamento sequencial ou modo de accionamento
por impacto. O gatilho instalado na ferramenta
determina o modo de accionamento.
70
Modo de accionamento sequencial
O modo de accionamento sequencial é utilizado para
pregar de forma intermitente sempre que é necessário
ter algum cuidado e precisão na operação.
• Coloque o gatilho cinzento como descrito acima.
• Empurre a lingueta de contacto contra a
superfície de trabalho.
• Puxe o gatilho para accionar a ferramenta. Cada
vez que puxar o gatilho pela lingueta de contacto
empurrada contra a superfície de trabalho
conduz um prego.
Gatilho de accionamento por impacto
Omodo de accionamento por impacto é utilizado
para pregar pregos rapidamente em superfícies
planas e estáveis.
• Coloque o gatilho preto como descrito acima.
• Para pregar um único prego: Opere a ferramenta
como descrito no accionamento sequencial.
• Para pregar vários pregos: Puxe primeiro o gatilho
e, de seguida, empurre a lingueta de contacto
várias vezes contra a superfície de trabalho.
ATENÇÃO: Não mantenha o gatilho
premido quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada. Mantenha
o interruptor de ligar/desligar da
ferramenta rodado para a direita
para evitar o accionamento acidental
quando esta não estiver a ser utilizada.
Eliminar um prego encravado (fig. E)
Caso um prego fique encravado na extremidade,
sisga as seguintes instruções para o remover:
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Bloqueie o gatilho com o interruptor de ligar/
desligar.
• Carregue no botão de libertação rápida (11) e
puxe o carregador (4) para trás.
• Levante o trinco frontal (12) e retire o suporte (13)
odo caminho para que o carregador (14) possa
ser aberto.
• Remova o prego dobrado utilizando um alicate
se necessário.
• Se a lâmina de percussão estiver para baixo,
empurre-a para cima utilizando uma chave de
fendas.
• Feche o carregador (14) e volte a colocar o
suporte (13).
PORTUGUÊS
• Carregue no trinco frontal (12) até à posição de
bloqueado.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Coloque pregos no carregador. Consulte
“Carregar a ferramenta”.
• Empurre o carregador para a frente até que encaixe.
ATENÇÃO: Caso os pregos se
encravem com frequência na
extremidade ponteaguda, mande
reparar a ferramenta num Centro de
Assitência Técnica DEWALT.
Definição da profundidade (fig. F)
A profundidade até à qual a ferragem de fixação
é introduzida pode ser regulada ao utilizar a roda
de regulação da profundidade junto ao gatilho da
ferramenta.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos graves decorrentes de um
accionamento inadvertido ao tentar
regular a profundidade, deve SEMPRE:
• Bloquear o gatilho na posição “OFF”
(desligado).
• Desligar a alimentação de ar.
• Evitar o contacto com o gatilho
durante as regulações.
• Para diminuir a profundidade, rode a roda de
definição da profundidade (15) para a direita.
• Para aumentar a profundidade, rode a roda de
definição da profundidade (15) para a esquerda.
Gancho da correia/de travamento
Estas ferramentas têm um gancho da correia/de
travamento incorporado. O gancho pode ser rodado
para ambos os lados da ferramenta e pode ser
retirado quando não utilizado.
Para remover o gancho da correia/de travamento:
• Remova o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Utilize um alicate ou uma chave para remover a
porca do gancho da extremidade da tampa da
ferramenta.
• Remova o gancho, a anilha e a mola.
Manutenção
A sua ferramenta foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção.
O funcionamento satisfatório contínuo depende de
bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
Efectue diariamente as seguintes operações de
manutenção:
Lubrifique a ferramemta com 5-7 gotas de óleo
para ferramentas pneumáticas DEWALT
• Introduza as gotas no bocal
Drene toda a condensação dos depósitos e tubos
do compressor de ar
• Abra as válvulas de drenagem ou outras nos
depósitos do compressor.
• Drene toda a água acumulada nos tubos.
Limpe o carregador, o empurrador e
o mecanismo da lingueta de contacto
• Limpe com ar comprimido.
Assegure-se de que todos os pregos na
ferramenta estão apertados e sem danos
• Aperte os pregos soltos utilizando a ferramenta
apropriada.
Resolução de problemas
Caso a ferramenta não funcione correctamente, siga
as instruções abaixo. Caso não consiga resolver o
prblema, contacte o Centro de Assistência Técnica.
A ferramenta não funciona
• Verifique a alimentação do ar.
• Se a temperatura for baixa, aqueça a ferramenta.
A ferramenta tem pouca potência
• Verifique a alimentação do ar.
• Verifique se a saída do ar está limpa.
• Lubrifique a ferramenta.
A tampa superior apresenta fuga de ar
• Aperte os parafusos da tampa.
71
PORTUGUÊS
A ferramenta salta pregos
• Verifique a alimentação do ar.
• Lubrifique a ferramenta.
• Limpe o carregador e a extremidade ponteaguda.
Os pregos encravam na ferramenta
• Utilize apenas pregos do tipo especificado.
• Aperte os parafusos da extremidade ponteaguda.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto para
recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados e
embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente utilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a prevenir a poluição ambiental e
reduz a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
72
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
73
SUOMI
NAULAIN D51238
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Tekniset tiedot
Tyyppi
Suositeltu käyttöpaine
Suurin käyttöpaine
Ilmankulutus yhtä iskua kohden
Toimintatila
Säiliön kulma
Kiinnikkeet
pituus
varren halkaisija
kulma
Paino
Äänenpaine (LPA)
Ääniteho (LWA)
Tärinätaajuuden painotettu
geometrinen keskiarvo
1)
D51238
2
baaria 4,8 – 8,0
baaria 8,0
l 4,5 (6,9 baarin
paineella)
kontaktitoiminta
0°
mm 16 – 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
Turvallisuusohjeet
Käyttäessäsi työkaluja ota aina huomioon maassasi
noudatettavat turvaohjeet henkilövahingon vaaran
välttämiseksi. Lue käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen käyttöönottoa.
Pidä nämä ohjeet tallessa!
LUE KAIKKI
TURVALLISUUSVAROITUKSET
JA OHJEET
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31
Tämä arvo on konekohtainen tyyppiarvo, eikä
kuvaa vaikutusta käsi-käsivarsi-yhdistelmään
käytettäessä konetta. Käsi-käsivarsi-yhdistelmään
kohdistuva vaikutus konetta käytettäessä riippuu
esimerkiksi puristusvoimasta, kosketuspaineen
voimasta, työskentelysuunnasta, energiansyötön
säätämisestä, työstökappaleesta ja
työstökappaleen tuesta.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
KONEDIREKTIIVI
D51238
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
74
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Yleistä
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistiys aiheuttaa onnettomuuksia.
2. Valitse työskentelypaikka huolellisesti.
Älä altista työkaluja kosteudelle. Valaise
työskentelyalue kirkkaasti. Älä käytä työkaluja, jos
niiden lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
3. Pidä lapset poissa.
Älä anna lasten tai vierailijoiden koskea tähän
työkaluun. Alle 16-vuotiaat saavat käyttää sitä
vain valvotusti.
4. Laita käyttämättömät työkalut takaisin
paikoilleen.
Jos työkaluja ei käytetä, säilytä niitä kuivassa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
5. Pukeudu oikein.
Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Ne
voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä mieluiten
kumikäsineitä ja luistamattomia jalkineita. Suojaa
pitkät hiukset.
6. Älä kurkottele.
Varmista hyvä jalansija ja tasapaino.
SUOMI
7. Ole valpas.
Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä
käytä työkalua väsyneenä.
8. Valitse oikea työkalu.
Työkalun käyttötarkoitus kuvataan tässä
käyttöohjeessa. Älä käytä keveitä työkaluja
raskaille työkaluille tarkoitettuihin tehtäviin. Työkalu
toimii paremmin ja turvallisemmin, jos sitä
käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
VAROITUS! Jos tässä työkalussa käytetään
muita kuin käyttöohjeessa suositeltuja varusteita
tai jos sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, on
olemassa henkilövahingon vaara.
9. Huolehdi työkaluista hyvin.
Pidä työkalut hyvässä kunnossa ja puhtaina. Se
parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta. Noudata
kunnossapitoa ja lisävarusteiden vaihtamista
koskevia ohjeita. Pidä kaikki säätimet kuivina,
puhtaina ja öljyttöminä sekä rasvattomina.
10. Tarkista osien vaurioituminen.
Tarkista työkalu huolellisesti ennen käyttämistä
sen varmistamiseksi, että se toimii oikein. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja
muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos suojus tai
jokin muu osa vaurioituu, korjauta tai vaihdata se
ohjeiden mukaisesti.
11. Korjauta työkalu valtuutetussa DEWALThuoltokorjaamossa.
Tämä työkalu täyttää turvamääräysten
vaatimukset. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa
huoltaa tämän laitteen, jotta se pysyy turvallisena.
Paineilmatoimisia naulaimia koskevat lisäturvaohjeet
• Käytä aina suojalaseja.
• Käytä aina kuulonsuojaimia.
• Käytä vain käyttöohjeessa määritellyn tyypin
kiinnikkeitä.
• Älä kiinnitä työkalua tukeen telineiden avulla.
• Älä käytä työkalua koskaan muuhun kuin tässä
käyttöohjeessa selitettyyn käyttötarkoitukseen.
• Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että turva- ja
laukaisumekanismit toimivat oikein ja että kaikki
mutterit ja pultit ovat kireitä.
• Kytke työkalu paineilmajärjestelmään pikaliittimillä.
Ei-tiivistyvä nippa on asennettava työkaluun siten,
ettei työkalussa ole paineilmaa irrottamisen jälkeen.
• Käytä aina puhdasta, kuivaa paineilmaa.
Älä käytä tämän työkalun energianlähteenä
happea tai räjähtäviä kaasuja.
• Tämän työkalun saa kytkeä vain sellaiseen
paineilmalähteeseen, jossa työkalun suurin sallittu
paine ei voi ylittyä yli 10 %:lla. Jos paine on tätä
suurempi, paineilmalähteeseen on asennettava
paineenvähennysventtiili sekä alavirtauksen
turvaventtiili.
• Käytä vain sellaisia ilmaletkuja, joiden luokitus
ylittää työkalun suurimman toimintapaineen.
• Irrota työkalu paineilmajärjestelmästä ennen
työkalun kuljettamista. Näin on meneteltävä
etenkin käytettäessä tikapuita tai liikuttaessa
epätavallisessa asennossa.
• Irrota työkalu paineilmalähteestä, kun työkalu ei
ole käytössä.
• Vältä työkalun heikentämistä tai vaurioittamista
esimerkiksi:
– iskuilla tai raapivilla pinnoilla
– muilla kuin valmistajan hyväksymillä muutoksilla
– käyttämällä teräksestä tai muusta kovasta
materiaalista valmistettua ohjuria
– tiputtamalla tai työntämällä lattiaa vasten
– käyttämällä liiallista voimaa
• Älä käytä tätä työkalua vasarana.
• Älä koskaan osoita mitään kiinnitystyökalua
itseäsi tai ketään muuta kohti.
• Pitele työkalua työskentelyn aikana siten, ettei
pää tai keho voi vammautua rekyylistä, joka voi
aiheutua paineilmalähteen energianpurkauksesta
tai työkappaleen kovasta alueesta.
• Älä koskaan laukaise kiinnitintyökalua tyhjään tilaan.
• Kun olet työalueella, kanna työkalu työkohteeseen
yhdestä kädensijasta. Älä koskaan paina
liipaisinta kantaessasi.
• Ota työalueen olosuhteet huomioon.
Kiinnikkeet voivat lävistää ohuet työkappaleet
kokonaan tai livetä työkappaleen reunoista ja
nurkista. Tästä voi aiheutua vaaraa ihmisille.
• Älä aseta kiinnikkeitä työkappaleen reunan
lähelle.
• Älä aseta kiinnikkeitä muiden kiinnikkeiden päälle.
• Käytä vain valmistajan tai tämän valtuutettujen
edustajien toimittamia varaosia.
• Korjauta työkalu vain valmistajalla tai valtuutetulla
edustajalla. Noudata kaikkia käyttöohjeessa
annettuja tietoja.
Käytä vain asianmukaisia työkaluja ja välineitä.
• Älä pura tai tuki kiinniketyökalun mitään osaa,
kuten turvakehystä.
• Huollata työkalu oikein säännöllisesti.
75
SUOMI
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Pneumaattinen työkalu, jossa on
turvakehys.
Älä käytä tikkailla.
Säiliön kulma.
Naulojen enimmäismäärä lippaassa.
Naulan halkaisija.
Kuvaus (kuva A)
Naulain D51238 on suunniteltu kiinnikkeiden
painamiseen puisiin työkappaleisiin.
1 Liipaisin/lukitusvapautuskytkin
2 Ilmasovite
3 Kontaktiliuska
4 Säiliö
Asennus ja säädöt
Liipaisimen valinta
Työkaluissa on vakiona pikaliipaisin.
Alkuperäispakkauksessa tulee mukana myös
vaihetoiminen liipaisin. Alla on “pikatoimisen” ja
“vaihetoimisen” liipaisimen määritelmät.
– Harmaa liipaisin, jonka sivussa on yhden naulan
kuva, on vaihetoiminen liipaisin. Kun tämä paketti
asennetaan, työkalu toimii vaihetilassa.
– Musta liipaisin, jonka sivussa on kolmen naulan
kuva, on pikatoiminen liipaisin. Kun tämä paketti
asennetaan, työkalu toimii pikatilassa.
1.2 mm
Naulan pituus.
16-50 mm
Suurin käyttöpaine.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A)
Päivämääräkoodi (16) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Naulain
1 Vaihetoiminen liipaisin
1 Suojalasit
1 Kuusiokoloavain
1 Laukku
1 Käyttöohje
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
76
Liipaisimen irrottaminen (kuva B)
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Poista kaikki naulat säiliöstä.
• Irrota kumitiiviste (5) lieriötapin (6) päästä.
• Irrota lieriötappi.
• Irrota liipaisinkokoonpano (7).
Liipaisimen asentaminen (kuva B)
• Valitse asianmukainen liipaisin.
• Asenna liipaisinkokoonpano liipaisinkaukaloon.
Varmista, että liipaisimen jousi (8) on kunnolla
paikallaan.
• Työnnä lieriötappi (6) työkalun rungon,
kontaktiliuskan ohjaimen ja liipaisinkokoonpanon
läpi.
• Työnnä kumitiiviste (5) lieriötapin (6) päähän.
Ilmasovite (kuva A)
Näissä työkaluissa on vakiomallinen 1/4-tuuman
putkikierre ilmasovitetta (2) varten.
• Kierrä sovitteen urospäähän teflonteippiä,
ettei sovite vuoda ilmaa.
• Ruuvaa sovite päätykorkkiin ja kierrä tiukasti kiinni.
SUOMI
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina
turvallisuusohjeita ja voimassa olevia
sääntöjä.
•
•
•
•
Aseta ilmanpaineeksi enintään 5,5, baaria.
Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
Lataa naulat säiliöön alla kuvatulla tavalla.
Laukaise työkalu 5-6 kertaa jätelautaan, jotta
o-renkaat saavat voitelun.
• Nosta ilmanpaine normaalille toimintatasolle.
• Käytä työkalua normaaliin tapaan.
Käsien oikea asento (kuva G)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa kuten kuvassa näytetään.
Työkalun valmisteleminen (kuva C)
• Poista kaikki kondensoitunut vesi
paineilmakompressorin säiliöistä ja letkuista.
• Voitele työkalu. (Katso “Huolto”.)
• Poista kaikki naulat säiliöstä (4).
• Paina työntimen vapautuspainiketta (11) ja vedä
säiliötä (4) taaksepäin.
• Tarkista, liikkuvatko kontaktiliuska (3) ja säiliö (4)
vapaasti.
VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos
kontaktiliuska ja säiliö eivät pääse
liikkumaan vapaasti.
• Tarkista, että paineilmalähteen paine on suurinta
suositeltua käyttöpainetta pienempi.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Tarkista kuuntelemalla, vuotavatko venttiilit ja
tiivisteet.
VAROITUS: Älä koskaan käytä
vuotavaa työkalua tai työkalua, jossa on
vaurioituneita osia.
Käyttö kylmässä säässä
Kun työkaluja käytetään pakkasessa:
• Pidä työkalu mahdollisimman lämpimänä ennen
käyttöä.
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Lisää 5-10 tippaa DEWALT-paineilmatyökaluöljyä
(tai talvikäyttöön tarkoitettua paineilmaöljyä, jossa
on etyleeniglykolia) ilma-aukkoon.
Työkalun käyttäminen kuumalla säällä
Työkalun pitäisi toimia normaalisti. Vältä työkalun
jättämistä suoraan auringonvaloon, etteivät puskurit,
o-renkaat ja muut kumiosat vaurioidu.
Työkalun lataaminen (kuva C)
VAROITUS: Irrota työkalu aina
paineilmalähteestä ennen kiinnikkeiden
lataamista.
• Paina työntimen vapautuspainiketta (11) ja vedä
säiliötä (4) taaksepäin.
• Valitse asianmukainen lomitettu naulapakkaus.
Katso “Tekniset tiedot”.
• Työnnä lomitetut naulapakkaukset säiliön päällä
olevaan latausaukkoon.
• Paina säiliötä eteenpäin, kunnes se lukittuu
paikalleen.
Koneen laukaiseminen (kuva D)
Näissä työkaluissa on liipaisin/lukituskytkin (1).
Kun kytkintä kierretään oikealle, työkalua ei voida
laukaista. Kun kytkin on keskellä, työkalu on
toimintakunnossa. Työkalua voidaan käyttää kahdella
eri tavalla: vaihetoimintatilassa tai pikatoimintatilassa.
Toimintatila määräytyy työkaluun asennetun
liipaisimen perusteella.
Vaihetoimintatilassa
Vaihetoimintatilaa käytetään huolelliseen naulaamiseen,
kun naulan sijainti on valittava hyvin tarkasti.
• Asenna harmaa liipaisin yllä kuvatulla tavalla.
• Paina kontaktiliuska työpintaa vasten.
• Laukaise työkalu painamalla liipaisinta. Kun
liipaisinta painetaan kerran kontaktiliuskan ollessa
työpintaa vasten, työkalu lisää yhden naulan.
Pikatoiminta
Pikatoimintatilaa käytetään, kun halutaan naulata
nopeasti tasaisia, paikallaan pysyviä pintoja.
77
SUOMI
• Asenna musta liipaisin yllä kuvatulla tavalla.
• Yhden naulan lisääminen: Käytä työkalua
vaihetoimintatilan ohjeiden mukaisesti.
• Useiden naulojen lisääminen: Vedä ensin
liipaisinta ja paina sitten kontaktiliuskaa toistuvasti
työpintaa vasten.
VAROITUS: Älä pidä liipaisinta
painettuna, kun työkalu ei ole käytössä.
Pidä liipaisimen lukituskytkin oikealle
kierrettynä. Näin työkalu ei laukea
vahingossa, kun se ei ole käytössä.
Jumittuneen naulan poistaminen (kuva E)
Jos naula jumittuu suukappaleeseen, noudata näitä
naulan poistamista koskevia ohjeita:
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Lukitse liipaisin lukituskytkimellä.
• Paina työntimen vapautuspainiketta (11) ja vedä
säiliötä (4) taaksepäin.
• Nosta etusalpa (12) ylös ja siirrä kiinnike (13) pois
tieltä siten, että sylinteri (14) voidaan avata.
• Poista taittunut naula. Käytä tarvittaessa pihtejä.
• Jos työntöterä on ala-asennossa,
paina työntöterää ylöspäin ruuvitaltan avulla.
• Sulje sylinteri (14) ja aseta kiinnike (13) takaisin
oikeaan asentoonsa.
• Paina etusalpa (12) lukittuun asentoon.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Lataa naulat säiliöön. Katso “Työkalun lataaminen”.
• Paina säiliötä eteenpäin, kunnes se lukittuu
paikalleen.
VAROITUS: Jos naulat jumittuvat
suukappaleeseen usein, huollata
työkalu valtuutetussa DEWALThuoltopisteessä.
Syvyysasetus (kuva F)
Kiinnikkeen asennussyvyyttä voidaan säätää
liipaisimen vieressä olevan syvyydensäätimen avulla.
VAROITUS: Pienennä työkalun tahattoman
laukeamisen aiheuttamaa vakavan vamman
riskiä kytkemällä työkalu AINA:
• Pois päältä syvyyssäädön ajaksi.
• Irrota työkalu paineilmalähteestä.
• Vältä koskettamasta liipaisimeen
säädön aikana.
78
• Pienennä syvyyttä kiertämällä syvyydensäädintä
(15) oikealle.
• Lisää syvyyttä kiertämällä syvyydensäädintä (15)
vasemmalle.
Kantokoukku
Näissä työkaluissa on valmiina kantokoukku.
Koukku voidaan siirtää työkalun kummalle tahansa
puolelle. Koukku voidaan myös kääntää pois tieltä,
kun työkalu ei ole käytössä.
Kantokoukun irrottaminen:
• Irrota ilmaletku työkalussa olevasta sovitteesta.
• Irrota kantokoukun mutteri työkalun päätykorkista
pihtien tai kiintoavaimen avulla.
• Irrota kantokoukku, aluslevy ja kiinnitysjousi.
Huolto-ohjeita
DEWALT-työkalu on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin:
Voitele työkalu 5-7 tipalla of DEWALTpaineilmatyökaluöljyä
• Lisää tipat työkalun päätykorkissa olevaan
ilmasovitteeseen.
Poista kaikki kondensoitunut vesi
paineilmakompressorin säiliöistä ja letkuista.
• Avaa kompressorisäiliöiden hanat tai muut
tyhjennysventtiilit.
• Anna veden valua pois letkuista.
Puhdista säiliö, työnnin ja kontaktiliuskamekanismi
• Puhdista puhaltamalla paineilmalla.
Varmista, että työkalun kaikki kiinnikkeet ovat
kireällä ja ehjiä.
• Kiristä löysät kiinnikkeet käyttäen asianmukaista
työkalua.
SUOMI
Vianmääritys
Jos työkalu ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia
ohjeita. Jos työkalu ei tästä huolimatta toimi,
ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Työkalu ei toimi
• Tarkista paineilmalähde.
• Jos lämpötila on alhainen, lämmitä työkalua.
Työkalu ei saa riittävästi tehoa
• Tarkista paineilmalähde.
• Tarkista, onko ilmanpoistoaukko vapaa.
• Voitele työkalu.
Yläkorkeista vuotaa ilmaa
• Kiristä korkkien ruuvit.
Työkalu jättää nauloja väliin
• Tarkista paineilmalähde.
• Voitele työkalu.
• Puhdista säiliö ja suukappale.
Kiinnikkeet jumittuvat työkaluun
• Varmista, että käytät vain määritetyn tyypin
kiinnikkeitä.
• Kiristä suukappaleen ruuvit.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai
jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen
mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön saastumista
ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden
keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari
on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi
palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan,
jossa jätteen keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
79
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com.
80
SVENSKA
SPIKPISTOL D51238
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Tekniska data
Typ
Rekommenderat arbetstryck
Max. arbetstryck
Luftkonsumtion per skott
Arbetsläge
Magasinsvinkel
Spikar
längd
skaftdiameter
vinkel
Vikt
Ljudtryck (LPA)
Ljudeffekt (LWA)
Vägd geometrisk medelvärd
av vibrationsfrekvensen
1)
D51238
2
bar 4,8 – 8,0
bar 8,0
l 4,5 (vid 6,9 bar)
kontaktaktivering
0°
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Säkerhetsinstruktioner
mm. 16 – 50
mm. 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31
Det här värdet är relaterat till verktyget som
typvärde och det representerar inte den påverkan
som hand-armsystemet utsätts för när verktyget
används. Påverkan på hand-armsystemet
medan verktyget används kommer t.ex. att bero
på kraften i greppet, kraften i kontakttrycket,
arbetsriktningen, den inställda energitillförseln,
arbetsstycket och arbetsstyckets stöd.
CE-Försäkran om överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
D51238
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
För mer information, var god kontakta DEWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
När du använder verktyg, iakttag alltid de
säkerhetsbestämmelser som är tillämpbara i ditt land
för att minska risken för personskada. Läs följande
säkerhetsinstruktioner innan du du försöker använda
denna produkt.
Förvara dessa instruktioner på en säker plats!
LÄS ALLA SÄKERHETSVARNINGAR
OCH ALLA INSTRUKTIONER
Allmänt
1. Håll arbetsområdet rent.
Belamrade områden och bänkar kan ge upphov
till olyckor.
2. Beakta arbetsområdets omgivning.
Utsätt inte elektriska verktyg för luftfuktighet. Håll
arbetsområdet ordentligt upplyst. Använd inte
verktyg i närheten av lättantändliga vätskor eller
gaser.
3. Håll barnen borta.
Låt inte barn eller besökare komma i kontakt
med verktyget. Överinseende krävs för de som är
under 16 års ålder.
4. Förvara overksamma verktyg.
När de inte används ska verktyg förvaras på en
torr plats, och säkert inlåsta, utom räckhåll för
barn.
5. Klä dig ändamålsenligt.
Bär inte lösa kläder eller smycken. De kan fastna
i delar i rörelse. Bär företrädesvis gummihandskar
och halksäkra säkerhets-skor. Bär skyddande
håröverdrag för att hålla långt hår ur vägen.
81
SVENSKA
6. Böj dig inte för långt.
Bibehåll alltid ordentligt fotfäste och balans.
7. Håll dig alert.
Se upp med vad du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött.
8. Använd rätt verktyg.
Den avsedda användningen finns beskriven
i denna instruktionsmanual. Tvinga inte små
verktyg eller tillsatser att göra ett arbete för
slitstarka verktyg. Verktyget gör ett arbete bättre
och säkrare vid den hastighet det är avsett för.
VARNING! Användningen av något annat
tillbehör eller tillsats eller utförande av något
annat arbete med detta verktyg än de som
rekommenderas i denna instruktionshandbok kan
utgöra en risk för personskada.
9. Underhåll verktygen med omsorg.
Håll verktygen i gott skick och rena för bättre
och säkrare prestation. Följ instruktionerna för
underhåll och byte av tillbehör. Håll alla kontroller
torra, rena och fria från olja och fett.
10. Kontrollera med avseende på skadade delar.
Innan du använder verktyget, kontrollera det
noggrannt med avseende på skada, för att
säkerställa att det kommer att fungera ordentligt
och utföra sin avsedda funktion. Kontrollera med
avseende på feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
dess funktion. Reparera eller byt ut skadade
skyddsplåtar eller andra defekta delar, enligt
instruktioner.
11. Få ditt verktyg reparerat av ett behörigt
DEWALT reparationsombud.
Detta verktyg är i enlighet med de relevanta
säkerhetsbestämmelserna. För att undvika fara
får verktyg bara repareras av utbildade tekniker.
Extra säkerhetsanvisningar för pneumatiska
spikpistoler
•
•
•
•
Använd alltid skyddsglasögon.
Använd alltid hörselskydd.
Använd enbart sådana spik som manualen anger.
Använd inga ställningar el. stativ för att montera
verktyget på ett stöd.
• Använd aldrig verktyget för andra ändamål än
sådana som manualen anger.
• Före användning skall man kontrollera att säkringsoch utlösarmekanismerna fungerar korrekt och att
alla muttrar och skruvar är hårt dragna.
82
• Använd snabbkopplingar för anslutning av
tryckluftssystemet. Den öppna nippeln skall vara
monterad i verktyget på sådant sätt att ingen
tryckluft kan finns kvar i verktyget sedan det
kopplats från.
• Använd alltid ren och torr tryckluft. Använd aldrig
syrgas eller andra eldfarliga gaser som energikälla
för det här verktyget.
• Anslut endast verktyget till en tryckluftstillförsel
där verktygets max. tillåtna tryck inte kan
överskridas med mer än 10 procent. I händelse
av högre tryckvärden skall en reducerventil med
en säkerhetsventil i luftströmmens riktning finnas
inbyggd i tryckluftstillförseln.
• Använd enbart slangar med märkvärden högre
än verktygets maximala driftstryck.
• Innan verktyget flyttas skall det kopplas bort från
tryckluftssystemet. Detta är särskilt viktigt vid
arbete på stegar och ställningar eller när man
intar ovanliga kroppsställningar under förflyttning.
• Koppla bort verktyget från lufttillförseln när det
inte används.
• Undvik att försvaga eller skada verktyget genom t.ex:
– stansning eller gravering
– ändringar som inte har tillverkarens tillstånd
– att föra verktyget mot mallar av hårt material
som t.ex. stål
– att tappa det eller skjuta iväg det över golvytan
– att använda överdriven kraft av något slag
• Använd inte utrustningen som hammare.
• Rikta aldrig en driftsfärdig spikpistol etc. mot dig
själv eller någon annan person.
• Under arbetet skall man hålla verktyget så att det
inte kan orsaka skador på huvudet eller kroppen,
om det skulle inträffa en rekyl så som det kan ske
när krafttillförseln plötsligt avbryts, eller när man
stöter mot någon hård yta i arbetsstycket.
• Aktivera aldrig spikpistolen etc. i tomma luften.
• På arbetsplatsen/arbetsytan skall man alltid bära
verktyget i ett handtag enbart, och aldrig ha
utlösaren aktiverad.
• Undersök förhållandena på arbetsytan. Spik kan
tränga igenom tunna arbetsstycken eller slinta på
hörn och kanter och på så sätt utsätta personer
för skaderisker.
• Skjut aldrig in spik nära kanten på arbetsstycket.
• Skjut inte spik ovanpå andra spik.
SVENSKA
• Använd bara reservdelar som godkänts
av tillverkaren eller dennes auktoriserade
representanter.
• Lämna bara verktyget till reparation hos tillverkaren
eller dennes auktoriserade representanter,
som kan följa manualens anvisningar och som
använder rätt verktyg och utrustning.
• Låt bli att plocka ner eller blockera någon del av
spikmaskinen som t.ex. säkerhetsbygeln.
• Se till att verktyget genomgår korrekt service i
regelbundna intervall.
Följande symboler syns på verktyget:
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Spikpistol
1 Utlösare för sekvensktion
1 Par skyddsglasögon
1 Sexkantnyckel
1 Låda
1 Instruktionshandbok
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Läs instruktionshandbok före användning.
Beskrivning (bild A)
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Pneumatiskt verktyg med säkerhetsbygel.
Använd inte på stege.
Magasinsvinkel.
Maximalt antal spik i magasinet.
Spikdiameter.
1.2 mm
16-50 mm
Spiklängd.
Max. arbetstryck.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] A)
Datumkoden (16), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Din spikpistol D51238 är tillverkad för att spika i
arbetsstycken av trä.
1 Kontroll för att utlösa/stänga av
2 Luftkoppling
3 Kontaktutlösning
4 Magasin
Montering och inställning
Val av utlösare
Dessa verktyg är monterade med en utlösare
för stötvis aktion. En utlösare för sekvensaktion
medföljer i originalförpackningen. “Stötvis aktion”
och “sekvensaktion” definieras här nedan.
– Den grå utlösaren med en spiksymbol på sidan
är utlösaren för sekvensaktion. Om den här
satsen installeras kommer verktyget att fungera
med sekvensaktion.
– Den svarta utlösaren, med en symbol med tre
spikar på sidan, är utlösaren för stötvis aktion.
Om den installeras kommer verktyget att fungera
med stötvis aktion.
Att ta av utlösaren (bild B)
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Töm magasinet på spik.
• Avlägsna gummitätningen (5) från änden på
styrpinnen (6).
• Ta bort styrpinnen.
• Ta av utlösarenheten (7).
83
SVENSKA
Montera utlösaren (bild B)
• Välj önskad utlösare.
• Sätt i utlösarenheten i urtaget och se till att
utlösarfjädern (8) sitter som den skall.
• För in styrpinnen (6) genom verktygsramen,
kontaktutlösarstyrningen och utlösarenheten.
• Tryck fast gummitätningen (5) på änden på
styrpinnen.
Luftkoppling (bild A)
De här verktygen har en standard 1/4" rörgänga för
luftledningskopplingen (2).
• Fäst teflontejp runt den utvändiga gängan för att
motverka luftläckage.
• Skruva i kopplingen i locket på änden och dra åt
hårt.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid
säkerhetsföreskrifterna och tillhörande
bestämmelser.
Korrekt Handplacering (bild G)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget såsom visas.
Iordningställa verktyget (bild C)
• Avlägsna all kondens ur kompressorns tankar
och slangar.
• Smörj verktyget. Se “Underhåll”.
• Töm magasinet (4) på spik.
• Lösgör utstötaren med knappen (11) och dra
magasinet (4) bakåt.
• Kontrollera att kontaktutlösaren (3) och
magasinet (4) är obehindrat rörliga.
VARNING: Använd inte verktyget, om
inte kontaktutlösaren eller magasinet är
fritt rörliga.
84
• Kontrollera att trycket i lufttillförseln ligger under
max. rekommenderat arbetstryck.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Lyssna efter hörbara läckor vid ventiler och
packningar.
VARNING: Använd aldrig ett verktyg
som läcker eller har skadade delar.
Användning i kyla
När man använder verktyget vid temperaturer under
fryspunkten:
• Håll verktyget så varmt som möjligt innan det
skall användas.
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Droppa 5-10 droppar DEWALT- pneumatisk
verktygsolja (eller pneumatisk vinterolja med
glykol) i luftintaget.
• Sätt lufttrycket på max. 5,5 bar.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Fyll magasinet med spik som beskrivet nedan.
• Aktivera verktyget 5 till 6 gånger i spillvirke så att
o - ringarna smörjs.
• Höj lufttrycket till normal arbetsnivå.
• Använd verktyget på vanligt sätt.
Användning i värme
Verktyget bör fungera på normalt sätt. Undvik hetta
i direkt solsken så att stötfångare, o - ringar eller
andra delar inte skadas.
Ladda verktyget (bild C)
VARNING: Koppla alltid lös verktyget
från lufttillförseln innan du fyller
magasinet.
• Lösgör utstötaren med knappen (11) och dra
magasinet (4) bakåt.
• Välj ut ett lämpligt avpassat spikstick. Se
“Tekniska data”.
• För in avpassad spiktstickor i laddningsskåran
ovanpå magasinet.
• Tryck magasinet framåt tills det knäpper fast.
Aktivera verktyget (bild D)
Dessa verktyg är försedda med en kontroll för
utlösning/avstängning (1). När den vrids åt höger
förhindrar kontrollen att verktyget aktiveras.
SVENSKA
Med kontrollen i mittläge, är verktyget färdigt
att användas. Verktyget kan användas i två
funktionslägen: sekvensaktionsläge eller stötvis
aktionsläge. Vilken utlösare som är installerad i
verktyget bestämmer funktionsläget.
Läget för sekvensaktion
Sekvensläget används för avbruten spikning när
man önskar mycket noggrann och exakt placering.
• Montera den grå utlösaren som beskrivet ovan.
• Tryck kontaktutlösaren mot arbetsytan.
• Dra i utlösaren och aktivera verktyget. Varje gång
man drar i utlösaren med kontaktutlösaren tryckt
mot arbetsytan, kommer en spik att köras in.
Stötvis aktion
Funktionsläget för stötvis aktion används för snabb
spikning i platta, orörliga ytor.
• Montera den svarta utlösaren som beskrivet ovan.
• För att slå i en enskild spik. Använd verktyget
som beskrivet för sekvensaktion.
• För att slå i flera spik. Dra först i utlösaren och
tryck sedan kontaktutlösaren gång på gång mot
arbetsytan.
VARNING: Håll inte utlösaren intryckt
medan verktyget inte används. Se till att
avstängningskontrollen står längst till
höger så att man undviker att verktyget
går i gång oavsiktligt medan det inte
används.
Att ta bort spik som fastnat (bild E)
Om ett spik fastnar i nosen, skall du fortsätta enligt
de här instruktionerna för att ta bort spiket.
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Lås utlösaren med avstängningskontrollen.
• Lösgör utstötaren med knappen (11) och dra
magasinet (4) bakåt.
• Fäll upp den främre skenan (12) och dra undan
hållaren (13) så att behållaren (14) kan öppnas.
• Ta bort det krökta spiket, – med en tång om så
behövs.
• Om påskjutarbladet är i sitt nedre läge, skall man
trycka det uppåt med en skruvmejsel.
• Stäng spåret (14) och sätt tillbaka hållaren (13)
i läge.
• Tryck den främre skenan (12) i låst läge.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Fyll på spik i magasinet. Se “Ladda verktyget”.
• Tryck magasinet framåt tills det knäpper fast.
VARNING: Om spikar ofta fastnar
i nosen, skall verktyget tas till en
auktoriserad DEWALT - representant för
service.
Inställning av djup (bild F)
Spikdjupet kan justeras med djupjusteringen bredvid
verktygets utlösare.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig skada ifall verktyget skulle
aktiveras i misstag när du försöker justera
djupet måste du ALLTID:
• Låsa utlösaren på OFF (av).
• Koppla ur lufttillförseln.
• Undvika kontakt med utlösaren under
justering.
• För att minska på djupet roteras
djupinställningshjulet (15) till höger.
• För att öka på djupet roteras djupinställningshjulet
(15) till vänster.
Upphängningskrok
Dessa verktyg har en inbyggd upphängningskrok.
Kroken kan vridas åt olika håll på verktyget och kan
vikas undan när den inte används.
Att ta av upphängningskroken:
• Koppa bort luftslangen från kopplingen på verktyget.
• Använd tång eller nyckel för att ta av muttern på
upphängningskroken från verktyget.
• Ta av upphängningskroken, brickan och
spärrfjädern.
Skötsel
Ditt DEWALT- verktyg har tillverkats för att kunna
användas länge med så lite underhåll som möjligt.
Varaktig och tillfredsställande användning får man
bara genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Utför följande underhåll dagligen:
Smörj verktyget med 5-7 droppar DEWALT:s olja
för pneumatiska verktyg
• Droppa i luftintaget på ändlocket på verktyget.
85
SVENSKA
Avlägsna all kondens ur kompressorns tankar
och slangar
• Öppna luftningskranarna eller andra
tömningsventiler på kompressortankarna.
• Se till att ansamlat vatten rinner ur slangarna.
Rengör magasinet, utstötaren och mekanismen
till kontakutlösaren
• Rengör med tryckluft.
Se till att alla fästförband på verktyget sitter hårt
och inte är skadade
• Dra åt alla förband med lämpligt verktyg.
Felsökning
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans med
hushållsavfall, om du en dag finner att den behöver
bytas ut, eller du inte längre har användning för den.
Lämna den här produkten till separat avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Följ anvisningarna nedan om något problem
uppkommer. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad om du inte kan lösa problemet.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
Verktyget startar inte
• Kontrollera lufttillförseln.
• Om det är kallt skall man värma verktyget.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja den
här servicen, vänligen återlämna din produkt till en
auktoriserad reparatör som kommer att lämna in den
å dina vägnar.
Verktyget får inte tillräcklig kraft
• Kontrollera lufttillförseln.
• Kontrollera att luftutblåsningen inte är igensatt.
• Smörj verktyget.
Topplocket läcker
• Dra åt skruvarna.
Verktyget hoppar över spik
• Kontrollera lufttillförseln.
• Smörj verktyget.
• Rengör magasinet och nosen.
Spik fastnar i verktyget
• Se till att bara använda spik av angiven typ.
• Dra åt skruvarna i nosen.
86
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
87
TÜRKÇE
ÇİVİ ÇAKICI D51238
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Teknik veriler
D51238
Tip
Tavsiye edilen çalşma
basnc
Maks. çalşma basnc
Vuruş başna hava üketimi
Çalşma modu
Şarjör açs
Sürgüler
uzunluk
gövde çap
aç
Ağrlk
2
bar 4,8 – 8,0
bar 8,0
l 4,5 (6,9 bar
için)
temasla çalşma
0º
mm 16 – 50
mm 1,2 (18 gauge)
0º
kg 1,27
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
Güvenlik talimatları
Alet kullanırken yaralanma riskini azaltmak
için daima ülkeniz için geçerli olan güvenlik
düzenlemelerine uyun. Bu ürünü kullanmadan önce,
aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyun.
Bu talimatları güvenli bir yerde muhafaza edin.
Ses şiddeti (LPA)
Akustik gücü (LWA)
İvme karesinin ortalama
ağrlkl kökü
1)
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31
Bu değer, sadece aletle ilgili karakteristik bir
değerdir ve aletin kullanm srasnda el-kol
sistemine olan etkileri yanstmaz. Aletin
kullanm srasnda el-kol sistemine olan
etkiler, örneğin, kavrama gücüne, temas bask
gücüne, çalşma yönüne, enerji kaynağnn
ayarna ve çalşlan parçaya ve çalşlan
parçann desteğine bağl olacaktr.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan
MAKİNE DİREKTİFİ
D51238
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu ürünlerin
2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096, ISO 8662-11
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
88
TÜM GÜVENLIK UYARILARINI VE
TALIMATLARINI OKUYUNUZ
Genel
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık yerler ve tezgahlar kazalara neden
olabilir.
2. Çalışma alanınızın çevre koşullarına dikkat
edin.
Aletleri neme maruz bırakmayın. Çalışma
alanının iyi aydınlatılmış olmasını sağlayın.
Yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda alet kullanmayın.
3. Çocuklardan uzak tutun.
Çocukların veya ziyaretçilerin alete ellemesine
izin vermeyin. 16 yaşından küçüklere nezaret
edilmesi gerekmektedir.
4. Kullanılmayan aletleri saklayın.
Kullanımda değilken aletler kuru bir yerde
muhafaza edilmeli ve çocukların ulaşamayacağı
şekilde kilit altına alınmalıdır.
5. Uygun giysiler giyin.
Bol giysiler giymeyin ve takı takmayın. Hareketli
parçalara takılabilirler. Tercihen kauçuk eldiven
ve kaymayan iş ayakkabısı giyin. Uzun saçları
uzak tutmak için koruyucu saç muhafazası
kullanın.
6. Aşırı uzanarak çalışmayın.
Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman
muhafaza edin.
7. Daima dikkatli olun.
Yaptığınız işe dikkat edin. Sağduyulu olun. Aleti
yorgunken kullanmayın.
8. Uygun alet kullanın.
Amaçlanan kullanım şekli bu kullanım
kılavuzunda açıklanmıştır. Ağır hizmet tipi alet
ile yapılması gereken işi küçük aletler veya
ekipmanlar kullanarak yapmaya çalışmayın. Alet
kullanım amacına uygun kullanıldığı takdirde
daha iyi ve daha güvenli iş çıkaracaktır.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye
edilenlerin dışında aksesuar veya parçaların
kullanılması ya da aletin kullanım amacı dışında
kullanılması yaralanma riski doğurabilir.
9. Aletlerinize iyi bakın.
Daha iyi ve güvenli performans için aletleri iyi
durumda ve temiz tutun. Bakım ve aksesuar
değişimi için talimatlara uyun. Tüm kumanda
aksamlarını kuru, temiz ve yağ ya da gresten
uzak tutun.
10. Hasarlı parça kontrolü yapın.
Aleti kullanmadan önce düzgün çalışacağını
ve kullanım amacına uygun iş çıkaracağını
teyit etmek için hasara karşı iyice kontrol edin.
Hareketli parçaların ayarsız olup olmadığı veya
tutukluk yapıp yapmadığını, kırık parça olup
olmadığını ve çalışmasını etkileyebilecek diğer
durumları kontrol edin. Hasarlı koruyucu aksam
ve diğer kusurlu parçaları talimatlarda belirtildiği
şekilde onartın veya değiştirtin.
11. Aletinizi yetkili DEWALT servisine tamir
ettirin.
Bu alet ilgili güvenlik düzenlemelerine uygundur.
Tehlikeleri önlemek için aletler yalnızca kalifiye
teknisyenler tarafından onarılmalıdır.
Pnömatik çakclar için ek güvenlik talimatlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Daima emniyet gözlüğünü takn.
• Daima kulak korumasn kullann.
• Sadece klavuzda belirtilen sürgü tiplerini
kullann.
• Aleti bir desteğe monte etmek için herhangi
bir dayanak kullanmayn.
• Aleti hiçbir zaman bu klavuzda belirtilenin
dşnda bir amaç için kullanmayn.
• Her kullanmdan önce güvenlik ve tetik
•
•
mekanizmalarnn düzgün çalştğndan ve
somunlarn ve cvatalarn sk olduğundan
emin olun.
Basnçl hava sistemine bağlamak için hzl
eylem bağlantlarn kullann. Kapanmaz
conta, bağlant kesildikten sonra aletin
içinde basnçl hava kalmayacak şekilde alete
taklmaldr.
Daima temiz, kuru basnçl hava kullann. Bu
aletin güç kaynağ olarak oksijen veya yanc
gazlar kullanmayn.
Aleti, sadece aletin izin verilen maksimum
basncn % 10’dan daha fazla geçmeyen
bir hava kaynağna bağlayn. Daha yüksek
basnçlar söz konusu olduğunda, basnçl hava
kaynağna akş güvenlik valfini de içeren bir
basnç azaltma valfi eklenecektir.
Sadece aletin maksimum çalşma basncn aşan
orana sahip hortumlar kullann.
Aleti bir yerden başka bir yere götürmeden
önce basnçl hava sisteminden ayrn.
Özellikle aleti taşrken merdiven
kullandğnzda veya taşma srasnda değişik
pozisyon almas gerektiğinde buna dikkat
edin.
Kullanmadğnzda aleti hava kaynağndan
ayrn.
Aleti, aşağdaki örneklerdeki eylemleri yaparak
zayflatmaktan veya hasar vermekten kaçnn:
– delme veya kazma
– üretici tarafndan onaylanmayan
değişiklikler yapma
– çelik gibi sert maddelerden yaplmş
kalplara karş çalştrma
– yere düşürme veya sürükleme
– herhangi bir çeşit aşr güç uygulama
Cihaz çekiç olarak kullanmayn.
Çalşan bir sürgü sürme aletini asla kendinize
veya başka bir kişiye yöneltmeyin.
Çalşma srasnda çalşlan parça üzerindeki
sert alanlara veya enerji kaynağnda
meydana gelebilecek kesintilere bağl olarak
gerçekleşmesi olas geri tepmelere karş, aleti
başnza veya vücudunuza herhangi bir zarar
gelmeyecek şekilde tutun.
Sürgü sürme aletini hiçbir zaman boşluğa
çalştrmayn.
Çalşma alannda aleti sadece bir sapndan
tutarak ve tetik kapal olarak taşyn.
89
TÜRKÇE
• Çalşma alanndaki koşullar göz önünde
bulundurun. Sürgüler ince çalşma parçalarn
delip geçebilir, köşelerden ve kenarlardan
kayabilir. Bu da insanlar tehlikeye sokabilir.
• Çalşma parçasnn uçlarna yakn yerlerine
sürgü sürmeyin.
• Diğer sürgülerin üzerine başka sürgü
sürmeyin.
• Sadece üretici veya yetkili bayiler tarafndan
belirtilen yedek parçalar kullann.
• Bu klavuzda verilen bilgilere uygun
olarak, onarmlar sadece uygun aletleri ve
ekipmanlar kullanan üreticiye veya yetkili
servislere yaptrn.
• Sürgü sürme aletinin, örneğin güvenlik
sürgüsü gibi, herhangi bir parçasn sökmeyin
veya çalşmasn engellemeyin.
• Düzenli aralklarla aletin bakmn yaptrn.
Aletin üzerinde şu resimli işaretler gösterilmiştir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Kasnak hareketi engelli pnömatik araç.
Merdiven üzerinde kullanmayn.
Şarjör açs.
Şarjördeki maksimum çivi says.
Çivi çap.
Çivi uzunluğu.
Maks. çalşma basnc.
90
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (16) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Çakc
1 Sral çalşma tetiği
1 Güvenlik gözlüğü
1 Allen anahtar
1 Kutu
1 Kullanm klavuzu
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya
aksesuarlarnda hasar oluşup oluşmadğn
kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tanm (şek. A)
Sahip olduğunuz D51238 çakc, tahta eşyalara sürgü
sürmek için tasarlanmştr.
1 Tetik/kilit düğmesi
2 Hava bağlants
3 Temas kastanyolas
4 Şarjör
Montaj ve ayarlama
Tetik seçimi
Bu aletler bir vuruşlu çalşma tetiğiyle monte
edilmiştir. Ayrca orijinal paket içinde bir de
sral çalşma tetiği bulunur. “Vuruşlu çalşma” ve
“sral çalşma” tanmlar için aşağya bakn.
– Yannda tek bir çivi basl olan gri tetik sral
çalşma tetiğidir. Bu kitin kurulumu aletin
sral çalşma modunda çalşmasna neden
olur.
– Yannda üç tane çivi basl olan siyah tetik
vuruşlu çalşma tetiğidir. Bu kitin kurulumu
aletin vuruşlu çalşma modunda çalşmasna
neden olur.
TÜRKÇE
Tetiği sökme (şek. B)
• Hava hattn aletten sökün.
• Şarjörden tüm çivileri çkartn.
• Takoz piminin (6) ucundan lastik halkay (5)
çkartn.
• Takoz pimi sökün.
• Tetik montajn (7) sökün.
Tetiği takma (şek. B)
• Uygun tetiği seçin.
• Tetik yaynn (8) düzgün bir şekilde
oturduğundan emin olarak tetik montajn
tetik yuvasna yerleştirin.
• Takoz pimini (6) alet çerçevesi, temas
kastanyolas klavuzu ve tetik montaj
arasndan geçirerek yerleştirin.
• Lastik halkay (5) takoz piminin ucuna itin.
Hava bağlants (şek. A)
Bu aletlerin hava bağlants (2) için standart
1/4" boru fişi bulunur.
• Hava szntlarn önlemek için bağlantnn erkek
ucunu Teflon bantla sarn.
• Bağlanty uç kapağna vidalayn ve sk bir
şekilde skştrn.
• İticiyi serbest brakma düğmesine (11) basn
ve şarjörü (4) arkaya doğru çekin.
• Temas kastanyolasnn (3) ve şarjörün (4)
serbest şekilde hareket edip etmediğini
kontrol edin.
UYARI: Temas kastanyolas veya şarjör
serbest hareket edemiyorsa aleti
kullanmayn.
• Hava kaynağnn basncnn, tavsiye edilen
maksimum çalşma basncnn altnda olup
olmadğn kontrol edin.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki bağlantya
bağlayn.
• Valfler ve contalar etrafnda sznt olup
olmadğn dinleyerek kontrol edin.
UYARI: Asla sznt yapan veya hasar
görmüş parçalar olan bir aleti
kullanmayn.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin ana
tutamak üzerinde olduğu konumdur.
Soğuk havada çalşma
Donma noktasnn altndaki scaklklarda aleti
çalştrrken:
• İlk kullanmdan önce aleti mümkün olduğu
kadar scak tutun.
• Hava hattn aletten sökün.
• Hava girişine, 5-10 damla DEWALT pnömatik
alet yağ (veya etilen glikol içeren kş
şartlarna uygun pnömatik yağ) koyun.
• Hava basncn en fazla 5,5 bara ayarlayn.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki bağlantya
bağlayn.
• Çivileri şarjöre aşağda belirtildiği gibi
yükleyin.
• O-halkalarn yağlamak için aleti 5 veya 6 kez
talaş içine çalştrn.
• Hava basncn normal çalşma düzeyine
yükseltin.
• Aleti normal olarak kullann.
Aletin hazrlanmas (şek. C)
• Hava basnç tanklarndaki ve hortumlarndaki
tüm yoğunlaşmay boşaltn.
• Aleti yağlayn. Baknz “Bakm”.
• Şarjörden tüm çivileri çkartn.
Scak havada çalşma
Aletin normal çalşmas gerekir. Tamponlara,
o-halkalarna ve diğer lastik parçalara gelebilecek
hasardan kaçnmak için doğrudan güneş şğna
maruz brakmayn.
KULLANMA
Kullanm talimatlar
UYARI: Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
Uygun El Pozisyonu (şek. G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
91
TÜRKÇE
Aletin yüklenmesi (şek. C)
UYARI: Bağlant elemanlarn
yüklemeden önce daima aleti hava
kaynağndan ayrn.
• İticiyi serbest brakma düğmesine (11) basn
ve şarjörü (4) arkaya doğru çekin.
• Uygun bir sralanmş çivi çubuğu seçin.
Baknz “Teknik veriler”.
• Şarjörün üzerindeki yükleme yuvasna sral
çivi çubuğunu/çubuklarn yerleştirin.
• Şarjör yerine oturana kadar ittirin.
Aletin işletilmesi (şek. D)
Bu aletler, bir tetik/kilit düğmesiyle (1)
donatlmştr. Sağa çevrildiğinde bu düğme
aletin çalşmasn engeller. Düğme ortaya
getirildiğinde alet tam çalşr duruma gelir. Alet
iki mod kullanlarak çalştrlabilir: sral veya
vuruşlu çalşma modu. Aletteki tetik çalşma
modunu belirler.
Sral çalşma modu
Sral çalşma modu, çok dikkatli ve kesin
yerleştirmeye ihtiyaç duyulduğunda aralkl
çivileme için kullanlr.
• Yukarda anlatldğ şekilde gri tetiği takn.
• Temas kastanyolasn çalşma yüzeyine
bastrn.
• Aleti çalştrmak için tetiği çekin.
Temas kastanyolas çalşma yüzeyine
değerken tetiği her çekişinizde bir çivi
sürülecektir.
Vuruşlu çalşma
Vuruşlu çalşma modu, düz ve sabit yüzeyler
üzerine hzl çivileme yapmak için kullanlr.
• Yukarda anlatldğ şekilde siyah tetiği takn.
• Tek bir çivi sürmek için: Sral çalşmada
anlatldğ şekilde aleti çalştrn.
• Birden çok çivi sürmek için: Önce tetiği çekin,
daha sonra temas kastanyolasn tekrar tekrar
çalşma yüzeyine bastrn.
UYARI: Alet kullanmda olmadğnda
tetiği basl brakmayn.
Aleti kullanmadğnzda tetik kilit
düğmesini sağa dönmüş şekilde tutarak
yanlşlkla çalşmasn önleyin.
92
Tkanmş bir çiviyi temizleme (şek. E)
Eğer uç ksmnda bir çivi skşrsa, çiviyi
çkartmak için şu talimatlar takip edin:
• Hava hattn aletten sökün.
• Tetik kilitleme düğmesiyle tetiği kilitleyin.
• İticiyi serbest brakma düğmesine (11) basn
ve şarjörü (4) arkaya doğru çekin.
• Ön mandal (12) kaldrn ve kelepçeyi (13)
yoldan kaldrn. Böylece namlu (14) açlabilir.
• Gerekirse bir pense kullanarak eğilmiş çiviyi
çkartn.
• Sürücü bçağ aşağ konumda bulunuyorsa,
tornavida kullanarak sürücü bçağn yukar
itin.
• Namluyu (14) kapatn ve kelepçeyi (13)
yerine geri yerleştirin.
• Ön mandal (12) bastrarak kilitli konuma
getirin.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki bağlantya
bağlayn.
• Şarjöre çivi yükleyin. Baknz “Aletin
yüklenmesi”
• Şarjör yerine oturana kadar ittirin.
UYARI: Çiviler sk olarak uç ksmnda
skşma yapmaya başlarsa, aleti yetkili
bir DEWALT servisine götürün.
Derinlik ayar (şek. F)
Aletin tetiğinin yanındaki derinlik ayarlaması
kullanılarak çivilerin çakılacağı derinlik
ayarlanabilir.
UYARI: Derinlik ayarı yapmaya çalışırken
aletin kazara çalışmasından dolayı ciddi
yaralanma riskini azaltmak için DAİMA:
• Tetiği emniyete alın.
• Hava kaynağını ayırın.
• Ayarlamalar sırasında tetiğe
dokunmaktan kaçının.
• Çiviyi yüzeye daha yakın çakmak için derinlik
ayar tekerini (15) sağa çevirin.
• Çiviyi daha derine çakmak için derinlik ayar
tekerini (15) sola çevirin.
Kemer/bağlama asks
Bu aletin üzerinde bir kemer/bağlama asks bulunur. Ask aletin her iki tarafna doğru döndürülebilir ve kullanlmadğnda katlanabilir.
TÜRKÇE
Kemer/bağlama asksn çkartmak için:
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki
bağlantdan sökün.
• Bir pense veya anahtar kullanarak kemer/
bağlama asksnn somununu aletin uç
kapağndan sökün.
• Kemer/bağlama asksn, pulu ve kontrol
yayn sökün.
Sorun giderme
Aletinizin doğru çalşmadğn hissederseniz, aşağdaki talimatlar takip edin. Bunlar
sorununuzu çözmezse, lütfen servisinize
başvurun.
Alet çalşmyor
• Hava kaynağn kontrol edin.
• Scaklk düşükse aleti stn.
Bakm
DEWALT aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman
sorunsuz çalşmas, alete gerekli bakmn
yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
Aletin gücü yetersiz
• Hava kaynağn kontrol edin.
• Hava çkşnn açk olup olmadğn kontrol
edin.
• Aleti yağlayn.
Şu bakm işlemlerini her gün gerçekleştirin:
Üst kapaktan hava szyor
• Kapak vidalarn skştrn.
Aleti 5-7 damla DEWALT pnömatik alet yağyla
yağlayn
• Aletin uç kapağnda bulunan hava
bağlantsna da damlatn.
Alet çivi atlyor
• Hava kaynağn kontrol edin.
• Aleti yağlayn.
• Şarjörü ve uç ksmn temizleyin.
Hava basnç tanklarndaki ve hortumlarndaki
tüm yoğunlaşmay boşaltn
• Kompresör tanklarndaki kapaklar veya diğer
boşaltma valflerini açn.
• Birikmiş suyun borulardan akmasna izin
verin.
Sürgüler alette skşyor
• Sadece belirtilen tür sürgüleri
kullandğnzdan emin olun.
• Uç vidalarn skştrn.
Şarjör, itici ve temas kastanyolas
mekanizmasn temizleyin
• Basnçl hava üfleyerek temizleyin.
Aletin üzerindeki tüm sürgülerin sk ve
hasarsz olduğundan emin olun
• Uygun aleti kullanarak tüm gevşek sürgüleri
skştrn.
93
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri kazanım
yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi
ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DEWALT
tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası servis ve
bağlantıların tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.
com adresinde mevcuttur.
94
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
95
∂§ §∏¡π∫∞
∫∞ƒºøΔπ∫√ ª∏Ã∞¡∏ª∞ D51238
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία
έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους
πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
D51238
2
bar 4,8 – 8,0
bar 8,0
l 4,5 (ÛÂ 6,9 bar)
ΛÓËÛË Â·Ê‹˜
0Æ
Τύπος
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·¤Ú· ·Ó¿ Ú›„Ë
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ΛÓËÛ˘
°ˆÓ›· ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜
Ì‹ÎÔ˜
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘
ÁˆÓ›·
μ¿ÚÔ˜
∏¯ËÙÈ΋ ›ÂÛË (LPA)
∞ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (LWA)
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜
̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
1)
mm 16 – 50
mm 1,2 (18 gauge)
0Æ
kg 1,27
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31
∏ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÈÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ‰ÂÓ
·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
¯ÂÚÈÔ‡ –‚Ú·¯›ÔÓ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÂÚÈÔ‡
– ‚Ú·¯›ÔÓ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ı· ÂÍ·ÚÙËı› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË
ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ›ÂÛ˘ Â·Ê‹˜,
ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D51238
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα
που περιγράφονται στην ενότητα «Δ¯ÓÈο
96
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο» σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με
τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096,
ISO 8662-11.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
Οδηγίες ασφαλείας
Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία, να διαβάζετε πάντοτε
τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στην
χώρα σας για να μειώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες
ασφαλείας προτού προσπαθήσετε να χειριστείτε το
παρόν προϊόν.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Γενικά
1. Να διατηρείτε καθαρό τον χώρο εργασίας.
Οι ακατάστατοι χώροι και πάγκοι μπορούν να
προκαλέσουν ατυχήματα.
2. Λάβετε υπόψη σας τις επιδράσεις του
περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας.
Να μην εκθέτετε τα εργαλεία σε υγρασία.
Φροντίστε για τον καλό φωτισμό του χώρου
εργασίας. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία κοντά σε
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
∂§ §∏¡π∫∞
3. Να φυλάσσετε το εργαλείο μακριά από
παιδιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη για παιδιά κάτω
των 16 ετών.
4. Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν
χρησιμοποιούνται.
Τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει
να φυλάσσονται σε στεγνό μέρος και να
κλειδώνονται με ασφάλεια, μακριά από μέρος
που μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
5. Να φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.
Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Ενδέχεται να μαγκώσουν σε κινούμενα μέρη.
Να φοράτε κατά προτίμηση ελαστικά γάντια και
αντιολισθητικά προστατευτικά υποδήματα. Εάν
έχετε μακριά μαλλιά, φοράτε προστατευτικό
δίχτυ.
6. Μη σκύβετε υπερβολικά.
Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
7. Να είστε προσεκτικοί.
Να εποπτεύετε την εργασία σας. Να ενεργείτε
λογικά. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν
είστε κουρασμένος/η.
8. Να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιγράφεται
η ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου. Για
βαριές εργασίες, μη χρησιμοποιείτε μικρά
εργαλεία ή προσαρτήματα αντί των αντίστοιχων
εργαλείων. Για υψηλότερη απόδοση και
ασφάλεια, να χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την
προβλεπόμενη χρήση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε
εξαρτήματος ή προσαρτήματος ή η εκτέλεση με
το εργαλείο αυτό οποιασδήποτε λειτουργίας που
δεν προβλέπεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών,
ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού.
9. Να συντηρείτε επιμελώς τα εργαλεία.
Να διατηρείτε τα εργαλεία καθαρά για
υψηλότερη απόδοση και ασφάλεια. Να
τηρείτε τις οδηγίες συντήρησης και αλλαγής
εξαρτημάτων. Διατηρείτε τους διακόπτες
χειρισμού στεγνούς και αφαιρείτε τυχόν λάδι ή
γράσο.
10. Να ελέγχετε για βλάβες.
Πριν από τη χρήση, να ελέγχετε προσεκτικά
το εργαλείο για ενδεχόμενες βλάβες για να
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και εκτελεί την
προβλεπόμενη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι τα
κινούμενα μέρη είναι ευθυγραμμισμένα σωστά
και δεν παρουσιάζουν εμπλοκές, τα λοιπά
μέρη δεν είναι σπασμένα και δεν συντρέχει
οποιοσδήποτε άλλος λόγος που ενδέχεται
να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου.
Παραδώστε τα προστατευτικά καλύμματα ή
άλλα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή είναι
ελαττωματικά για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση,
ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου.
11. Να επισκευάζετε το εργαλείο σας σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευής
της DEWALT.
Το εργαλείο πληροί τους σχετικούς κανονισμούς
ασφαλείας. Για αποφυγή κινδύνων, τα εργαλεία
πρέπει να επισκευάζονται αποκλειστικά από
εξειδικευμένους τεχνικούς.
EÈϤÔÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ηÚʈÙÈο
ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿.
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·
ÁÈ· Ù· ·˘ÙÈ¿.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ù‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ·
¿ÏϘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
• ¶ÚÈÓ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô
Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜
Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È fiÙÈ
Ù· ·ÍÈÌ¿‰È· Î·È Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Â›Ó·È Î·Ï¿
ÙÔÔıÂÙË̤ӷ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ù·¯Â›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·. ΔÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·,
Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÊÚ¿ÁÈÛ˘,
Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ô ÂÈÂṲ̂ÓÔ˜ ·¤Ú·˜
Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ηı·Úfi, ÍËÚfi
ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ô͢ÁfiÓÔ ‹ η˘Û·¤ÚÈ· ˆ˜ ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¡· Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ Û˘Û΢‹
·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Ì¤ÁÈÛÙË
ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ›ÂÛË ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ
10%. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘
›ÂÛ˘, ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Ì›· ‚·Ï‚›‰·
Ì›ˆÛ˘ ›ÂÛ˘, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È
97
∂§ §∏¡π∫∞
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‚·Ï‚›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘
Ú‡̷ÙÔ˜.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ÌÂ
‰È·‚¿ıÌÈÛË ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
¶ÚÈÓ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ
ÙÔ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·, ÂȉÈο
·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛοϘ ‹ ·Ó
Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù‡¯ËÌ·.
¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
·¤Ú· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
∞ÔʇÁÂÙ ӷ Êı›ÚÂÙ ‹ Ó· ηٷÔÓ›Ù ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô:
– ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ ‹ ¯·Ú¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ
– ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ
ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜
– ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û ÂÈÊ¿ÓÂȘ ·fi
ÛÎÏËÚfi ˘ÏÈÎfi fiˆ˜ ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ
– ÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ‹ Û¤ÚÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ
– ·ÛÎÒÓÙ·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜
ªËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ˆ˜ ÛÊ˘Ú›.
ªËÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÚÔ˜ Ù· ÂÛ¿˜ ‹ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜.
√Ù·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ, Ó· Îڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ‚Ï¿‚˜
ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‹ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·‹‰ËÛ˘ ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘
·ÚÔ¯‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ Û ÛÎÏËÚ¤˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔ ÎÂÓfi.
™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
È¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ÙË Ï·‚‹ Î·È ÔÙ¤ ÂÓ ÒÚ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘.
§¿‚ÂÙ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÏÂÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó·
ıÚ˘ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜
Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÂ
ΛӉ˘ÓÔ.
ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË
ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ¿Óˆ ÛÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ô˘
ÔÚ›˙ÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ‹ ÔÈ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔÈ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ.
• √È ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Û˘ÓÂÚÁ›·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi.
• ªËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙÂ
ÂÌfi‰È· ÛÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·.
• ¡· οÓÂÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û¤Ú‚È˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·.
Δ· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
·ÛÊ·Ï›·˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÂ
ÎÈÓËÙ‹ ÛοϷ.
°ˆÓ›· ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηÚÊÈÒÓ ÛÂ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ηÚÊÈÔ‡.
1.2 mm
16-50 mm
ª‹ÎÔ˜ ηÚÊÈÔ‡.
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIG.] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας (16), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω
στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
98
∂§ §∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∫·ÚʈÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·
1 ™Î·Ó‰¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
1 ∑‡ÁÔ˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Á˘·ÏÈÒÓ
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂȉÔ
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ηÈ
Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
ΔÔ Î·ÚʈÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· D51238 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Û ͇ÏÈÓ˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÛηӉ¿Ï˘/·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
2 EÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú·
3 ¢È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜
4 °ÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
EÈÏÔÁ‹ ÛηӉ¿Ï˘
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛηӉ¿ÏË Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
·Ó·‹‰ËÛ˘. ™ÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
Â›Û˘ ÛηӉ¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ÙÔÓ
ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ fiÚˆÓ «ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·‹‰ËÛ˘» ηÈ
«‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜» ‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ.
– ∏ ÁÎÚÈ ÛηӉ¿ÏË Ì ÙÔ Î·ÚÊ› ÛÙÔ Ï¿È
Â›Ó·È Ë ÛηӉ¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
– ∏ Ì·‡ÚË ÛηӉ¿ÏË Ì ٷ ÙÚ›· ηÚÊÈ¿ ÛÙÔ Ï¿È
Â›Ó·È Ë ÛηӉ¿ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘.
∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘.
∞Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (ÂÈÎ. μ)
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (5) ·fi ÙÔ
¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ͢ÏfiηÚÊÔ˘ (6).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Í˘ÏfiηÚÊÔ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (7).
ΔÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (ÂÈÎ. μ)
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛηӉ¿ÏË.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÛÙÔ
Îԛψ̷ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (8) ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ
ÛˆÛÙ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Í˘ÏfiηÚÊÔ (6) ÒÛÙ ӷ
‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â·Ê‹˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÛηӉ¿Ï˘.
• ı‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (5) ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
͢ÏfiηÚÊÔ˘.
EÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (ÂÈÎ. A)
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù˘ÈÎfi Û›ڈ̷ ۈϋӷ
1/4" ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (2).
• Δ˘Ï›ÍÙ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì ٷÈÓ›· Teflon ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹
·¤Ú·.
• μȉÒÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘
¿ÎÚÔ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών
απαιτείται ένα χέρι στην κύρια λαβή όπως
δείχνει η εικόνα.
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. C)
• ∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹.
99
∂§ §∏¡π∫∞
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. μÏ. «™˘ÓÙ‹ÚËÛË».
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ ·fi ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (4).
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘
ÂÌ‚fiÏÔ˘ ÚÔÒıËÛ˘ (11) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (4) ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ (3) Î·È Ô
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ (4) ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¢ı¤Ú·.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ë
‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ ‹ Ô ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ
ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¢ı¤Ú·
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ›ÂÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú· ›ӷÈ
οو ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• EϤÁÍÙ Ì ÙËÓ ·ÎÔ‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘¯fiÓ
‰È·ÚÚÔÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ‚·Ï‚›‰Â˜ Î·È ÙȘ
ÚÔ‰¤Ï˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÔÙ¤ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ‹
Êı·Ṳ́ӷ ̤ÚË.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏ‹˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
οو ·fi 4 °C:
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ ÈÔ ıÂÚÌfi Á›ÓÂÙ·È
ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ƒ›ÍÙ 5-10 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÏ·›Ô˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ
ÂÚÁ·Ï›ˆÓ DEWALT (‹ ·ÓÙÈ„˘ÎÙÈÎfi ¤Ï·ÈÔ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ
·Èı˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË) ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ·¤Ú·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ¤ˆ˜ 5,5 bar.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ΔÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· Ì ηÚÊÈ¿
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô 5-6 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ
Û ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ ÁÈ· Ó· ÏÈ¿ÓÂÙÂ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜.
• ∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi
Â›Â‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
100
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔÓ Û˘Ó‹ıË
ÙÚfiÔ.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏ‹˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο. ∞ÔʇÁÂÙÂ
ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÒÛÙÂ
Ó· ÌË Êı·ÚÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜, ÔÈ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ
΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÏ·ÛÙÈο ̤ÚË.
∞ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙÂ
¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
·¤Ú· ÚÈÓ ÙÔ ÂÊԉȿÛÂÙ ÌÂ
Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘
ÂÌ‚fiÏÔ˘ ÚÔÒıËÛ˘ (11) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (4) ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰¤ÛÌË Î·ÚÊÈÒÓ.
μÏ. «Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο».
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙȘ ‰¤Û̘ ηÚÊÈÒÓ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ı‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ̤¯ÚÈ Ó·
·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∫›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. D)
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰È·ÎfiÙË
ÛηӉ¿Ï˘/·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (1). √Ù·Ó ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜
Ù· ‰ÂÍÈ¿, Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. √Ù·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ·fi ÙȘ
‰‡Ô ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘.
∏ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛηӉ¿ÏË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰È·ÎÔÙfiÌÂÓÔ Î¿Úʈ̷, fiÙ·Ó
··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË
ηÚÊÈÒÓ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÁÎÚÈ ÛηӉ¿ÏË fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• Øı‹ÛÙ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÂÚÁ·Û›·˜.
∂§ §∏¡π∫∞
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙÂ
Û ΛÓËÛË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∫¿ı ÒıËÛË Ù˘
ÛηӉ¿Ï˘ Î·È ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
Â·Ê‹˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜,
ÙÔÔıÂÙ› ¤Ó· ηÚÊ›.
EÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·‹‰ËÛ˘
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù·¯Â›· ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÚÊÈÒÓ
Û Â›‰˜, ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ì·‡ÚË ÛηӉ¿ÏË fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÌfiÓÔ Î·ÚÊ›:
£¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÔÏÏ¿ ηÚÊÈ¿:
ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ˆı‹ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜
¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ ‰È·ÙËÚ›ÙÂ
ÙË ÛηӉ¿ÏË ·ÙË̤ÓË ÂÓÒÛˆ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÚÔ˜ Ù·
‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ӷ ı¤ÛÂÙÂ
Ù˘¯·›· Û ΛÓËÛË ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÌÔ‰›Ô˘ (ÂÈÎ. E)
∞Ó Î¿ÔÈÔ Î·ÚÊ› ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ó·
ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ:
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË Ì ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘
ÂÌ‚fiÏÔ˘ ÚÔÒıËÛ˘ (11) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (4) ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔÓ ÂÌÚfiÛıÈÔ ÌÔ¯Ïfi (12) ηÈ
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙËÓ ÌڷΤٷ (13) ÒÛÙ ӷ
·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· (14).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ Î·ÚÊ›
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì›· ¤ÓÛ· ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• ∞Ó Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ı¤ÛË,
ˆı‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Ì ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È.
• ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· (14) ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÌڷΤٷ (13) Í·Ó¿ ÛÙË
ı¤ÛË Ù˘.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÌÚfiÛıÈÔ ÌÔ¯Ïfi (12) ÛÙË ı¤ÛË
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ηÚÊÈ¿ ÛÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·. μÏ. ÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· «∞ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ».
• Øı‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ̤¯ÚÈ
Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ∞Ó Ù· ηÚÊÈ¿
ÎÔÏÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ۤڂȘ
ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ΤÓÙÚˆÓ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT.
Ρύθμιση βάθους (Âικ. F)
Το βάθος στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί ο
συνδετήρας μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση
του ρυθμιστή βάθους δίπλα στην σκανδάλη του
εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου σοβαρού τραυματισμού από
απροσδόκητη ενεργοποίηση όταν
προσπαθείτε να ρυθμίσετε το βάθος,
ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
•
Κλειδώστε τη σκανδάλη.
•
Αποσυνδέστε την παροχή αέρα.
•
Αποφύγετε την επαφή με τη
σκανδάλη κατά τη διάρκεια των
ρυθμίσεων.
• Για μείωση του βάθους, περιστρέψτε τον
τροχίσκο ρύθμισης βάθους (15) προς τα δεξιά.
• Για αύξηση του βάθους, περιστρέψτε τον
τροχίσκο ρύθμισης βάθους (15) προς τα
αριστερά.
∞ÁÎÈÛÙÚÔ ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ
ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡. ΔÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È
ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ‰ÈÏÒÓÂÈ
ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡:
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
101
∂§ §∏¡π∫∞
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤ÓÛ· ‹ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ó·
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ·fi ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ
ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡ ·fi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡,
ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÚÔ‰¤Ï·˜ Î·È ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘.
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
∞Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. E¿Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ
Ï˘ı›, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·.
• ∞Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹, ıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
°È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
∏ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·¤Ú· Â›Ó·È ÎÂÓ‹.
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
EÎÙÂϛ٠ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘:
∏ ¿Óˆ ηχÙÚ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ·¤Ú·
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ Ù˘ ηχÙÚ·˜.
§È·›ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì 5-7 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÏ·›Ô˘
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ DEWALT
• ƒ›ÍÙ ÙȘ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· ¿Óˆ
ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜
ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÎÚÔ˘Ó›ÛÎÔ˘˜ ‹ ÙȘ ‚·Ï‚›‰Â˜
·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÌÈÂÛÙ‹.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ÓÂÚfi Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜.
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·, ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi
ÒıËÛ˘ Î·È ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
Â·Ê‹˜
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÂṲ̂ÓÔ
·¤Ú·.
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Â›Ó·È Î·Ï¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú›.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ
Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
102
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰È·‰Ô¯Èο Ù· ηÚÊÈ¿
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·.
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘.
EÌfi‰È· ·fi Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÛˆÛÙfi
Ù‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ.
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘.
∂§ §∏¡π∫∞
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Η
επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά στην
αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη ζήτηση
πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και
ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν
στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει
εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης
μέσω επικοινωνίας με το τοπικό σας γραφείο
της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση
και πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
103
∂§ §∏¡π∫∞
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
104
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
105
106
107
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
Ελλάς
Sverige
Türkiye
United Kingdom
N087449
07/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement