CD/USB MP3 přehrávač - Amazon Web Services

CD/USB MP3 přehrávač - Amazon Web Services
CD/USB MP3 přehrávač
Provozní pokyny
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu
9/10
Obsah
HLAVNÍ VLASTNOSTI ............................................................................................................................................................... 3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ...................................................................................................................................................... 3
ELEKTROBEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ........................................................................................................................................ 4
INFORMACE O PRODUKTU ..................................................................................................................................................... 5
ROZBALENÍ .............................................................................................................................................................................. 5
ÚVOD ...................................................................................................................................................................................... 5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI INSTALACI .............................................................................................................................. 5
SESTAVENÍ............................................................................................................................................................................... 6
FUNKCE A OVLÁDÁNÍ .............................................................................................................................................................. 7
FUNKCE A OVLÁDÁNÍ - DÁLKOVĚ ......................................................................................................................................... 11
ZÁKLADNÍ OBSLUHA ............................................................................................................................................................. 12
VNITŘNÍ NABÍDKA (MENU) ................................................................................................................................................... 19
DATA BASE BUILDER ............................................................................................................................................................. 20
DATA BASE BUILDER (pouze PC) ........................................................................................................................................... 21
DATA BASE BUILDER ............................................................................................................................................................. 22
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ ................................................................................................................................................ 23
VYPNUTÍ ................................................................................................................................................................................ 23
KOMPAKTNÍ DISK (CD) .......................................................................................................................................................... 24
SPECIFIKACE .......................................................................................................................................................................... 25
ROHS a OEEZ ......................................................................................................................................................................... 27
NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ PŘEHRÁVÁNÍ CD-R DISKŮ V TOMTO PŘEHRÁVAČI DOSÁHNETE, BUDETELI SE ŘÍDIT NÁSLEDUJÍCÍMI VODÍTKY:
1. Používejte vysoce kvalitní CD-R audio disky (měly by odpovídat standardům oranžové knihy 2).
2. Při nahrávání disků používejte co nejlepší přenosovou rychlost (nejméně 160kbps)
3. Disky nahrávejte nejmenší možnou rychlostí. (např. rychlostí 2x nebo 4x)
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 2
HLAVNÍ VLASTNOSTI
• 8násobný převzorkovací 1bitový D/A převodník
• Auto cue (automatický odskok na začátek skladby)
• CD mechanika s předním vkládáním
• Ovládání pitch a Pitch Bend (+/-4%, +/-8%, +/-16%, nebo +/-100% [+/-100 pouze u CD])
• Jednotka k montáži do racku
• 1/75 vteřinový Frame Search
• Jog kolo v režimu PAUSE lze použít k vyhledávání po snímcích a v režimu PLAY pro funkci Pitch Bend
• 8 různých rychlostí vyhledávání (4 dopředu/4 dozadu)
• RCA výstup a vyvážený XLR výstup (Nikdy nepoužívejte oba výstupy zároveň. UCD-100 není konstruován
pro duální výstup.)
• Velký jasný digitální displej
• Hladká smyčka
• Zobrazení procentuální hodnoty Pitch
• Okamžitý start během 10 ms (zvuk vydáván okamžitě po stisknutí tlačítka PLAY)
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
POZNÁMKA: Tento CD přehrávač využívá polovodičový
laser. Doporučujeme jeho použití v místnosti v
následujícím teplotním rozsahu: 5˚C - 35˚C
POZOR:
1. S napájecí šňůrou zacházejte opatrně. Nepoškozujte a
nedeformujte ji; při použití by mohlo dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo selhání. Při vytahování ze
stěnové zásuvky držte kabel vždy za koncovku. Netahejte
za kabel.
2. Z důvodu předcházení nebezpečí zasažení elektrickým
proudem neotvírejte horní kryt, je-li jednotka zapojena.
Vyskytnou-li se problémy s jednotkou, zavolejte svého
místního dealera produktů American Audio®.
3. Do CD přehrávače nezasunujte kovové předměty a
nevlévejte žádné kapaliny. Mohlo by dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo selhání.
Sériové číslo a číslo modelu této jednotky se nachází na
zadním panelu. Zapište prosím čísla do následující tabulky
a uchovejte je pro případ budoucí potřeby.
Číslo modelu _____________________________
Sériové číslo _____________________________
POZNÁMKA: Při spojení jednotky s dalším vybavením
pomocí stíněných kabelů a konektorů tento produkt
odpovídá předpisům FCC. Použitím stíněných kabelů a
konektorů předejdete interferencím s elektrickými
zařízeními, jako jsou rádia a televize.
POZOR:
POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO UPRAVENÍ JINÉ,
NEŽ TY, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE,
MOHOU ZPŮSOBIT VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU
ZÁŘENÍ
PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍCH DISKŮ BY NEMĚL BÝT
UPRAVOVÁN NEBO OPRAVOVÁN NIKÝM JINÝM, NEŽ
ŘÁDNĚ KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM.
POZOR: PŘEDCHÁZEJTE NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ
ELEKTRICKÝM PROUDEM - NEPOUŽÍVEJTE TUTO
(POLARIZOVANOU) ZÁSTRČKU S PRODLUŽOVACÍM
KABELEM, ZÁSUVKOU NEBO JINÝM VÝSTUPEM,
NENÍ-LI MOŽNÉ OPATRNÉ ZASUNUTÍ ČEPELÍ TAK,
ABY NEDOŠLO K JEJICH VYČUHOVÁNÍ
POZOR: PŘEDCHÁZEJTE NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ
ELEKTRICKÝM PROUDEM - NEPOUŽÍVEJTE TUTO
(POLARIZOVANOU) ZÁSTRČKU S PRODLUŽOVACÍM
KABELEM, ZÁSUVKOU NEBO JINÝM VÝSTUPEM,
NENÍ-LI MOŽNÉ OPATRNÉ ZASUNUTÍ ČEPELÍ TAK,
ABY BYLY ZCELA ZAKRYTÉ
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE TUTO JEDNOTKU
VODĚ NEBO VLHKOSTI - PŘEDEJDETE TAK
NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ
ELEKTRICKÝM PROUDEM
Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální
zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů
FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu
před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Tato
zařízení
generuje,
využívá
a
může
vyzařovat
vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a
používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení
rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v určité
konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně
dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, což
lze jednoznačně ověřit vypnutím a zapnutím zařízení,
doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit
provedením některého z následujících opatření:
– Přesměrováním nebo přemístěním přijímací antény.
– Zvětšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
– Připojením jednotky do elektrické zásuvky
na jiném okruhu, než je
připojen přijímač.
– Konzultací s prodejcem nebo kvalifikovaným
technikem radiových a televizních přijímačů.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 3
ELEKTROBEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Elektrická bezpečnostní opatření
Pozor
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
NEOTVÍRAT
Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaných
„nebezpečných napětí“ uvnitř pouzdra produktu, která
mohou být dostatečné velikosti na to, aby dala vzniknout
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
POZOR: NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU),
HROZÍ RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM.
UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELEM
OPRAVITELNÉ
ČÁSTI,
PORAĎTE
SE
S
AUTORIZOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKEM AMERICAN
AUDIO®.
Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku má
uživatele upozornit na přítomnost důležitých provozních a
servisních pokynů v tiskovině přiložené k přístroji.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POKYNY — Před provozováním tohoto produktu
byste si měli přečíst veškeré bezpečnostní a provozní
pokyny.
POKYNY USCHOVEJTE — Příručku s provozními a
bezpečnostními pokyny byste si měli uschovat pro
případ budoucí potřeby.
DBEJTE VAROVÁNÍ — Je třeba dodržovat veškerá
varování na produktu i v příručce.
DBEJTE POKYNŮ — Pečlivě dbejte všech provozních
pokynů a pokynů k užívání.
ČIŠTĚNÍ — Produkt by měl být čištěn pouze leštícím
hadříkem nebo měkkým suchým hadříkem. Nikdy jej
nečistěte voskem na nábytek, benzenem, insekticidy
nebo jinými těkavými kapalinami, ty totiž mohou naleptat
kryt.
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ — Nepoužívejte přídavná zařízení,
která nejsou doporučena výrobcem produktu, mohou
způsobit různá rizika.
VODA A VLHKOST — Nepoužívejte tento produkt v
blízkosti vody — například: blízko vany, umyvadla,
kuchyňského dřezu atd; ve vlhkém suterénu nebo v
blízkosti bazénu apod.
PŘÍSLUŠENSTVÍ — Neumisťujte tento produkt na
nestabilní vozíky, trojnožky, konzole nebo stoly. Produkt
by mohl spadnout a způsobit vážný úraz dětem či
dospělým, a také by mohlo dojít k vážnému poškození
produktu. Používejte pouze vozíky, trojnožky, konzoly
nebo stoly doporučené výrobcem, popř. dodávané
přímo zároveň s produktem. Jakákoli montáž produktu
by měla probíhat dle instrukcí výrobce a mělo by být
použito pouze montážní příslušenství doporučené
výrobcem.
VOZÍK — Při umístění produktu na vozík je třeba touto
kombinací pohybovat velmi opatrně. Náhlé zastavení,
přílišná síla a nerovné povrchy mohou způsobit, že se
kombinace produkt s vozíkem převrhne.
VENTILACE — Drážky a otvory v krytu slouží k ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu produktu a zabraňují
přehřátí. Tyto otvory nesmí být ničím blokovány nebo
zakryty. Nikdy by nemělo dojít k zablokování otvorů
umístěním produktu na pohovku, postel, koberec nebo
jiný podobný povrch. Tento produkt by neměl být
umístěn do zabudované instalace jako např. knihovna
nebo skříň, jestliže není zajištěna řádná ventilace nebo
nebyly dodrženy pokyny výrobce.
ZDROJE ENERGIE — Tento produkt by měl být
provozován pouze s typem zdroje energie uvedeným na
štítku. Jestliže si nejste jisti typem zdroje energie ve
Vašem domově, poraďte se s dealerem produktu nebo
místní m dodavatelem energie.
UMÍSTĚNÍ – Přístroj by měl být umístěn na stabilním místě.
DOBA NEPOUŽÍVÁNÍ – Jestliže se přístroj delší dobu
nepoužívá, měl by bát odpojen ze stěnové zásuvky.
ZEMNĚNÍ NEBO POLARIZACE
• Je-li tento produkt vybaven polarizovanou zástrčkou pro
střídavý proud (zástrčka, která má jednu čepel širší, než
druhou), půjde zastrčit do zásuvky pouze jedním způsobem.
Toto je bezpečnostní opatření. Nejde-li Vám zástrčka do
zásuvky pořádně a úplně zapojit, zkuste zástrčku otočit.
Jestliže zástrčka stále nepasuje, kontaktujte svého elektrikáře
a požádejte jej výměnu zastaralé zásuvky. Neignorujte
bezpečnostní smysl polarizované zástrčky.
• Je-li tento produkt vybaven třídrátovou zemněnou zástrčkou,
zástrčka s třetím (zemnícím) kolíkem, bude pasovat pouze do
zemněného typu zásuvky. Toto je bezpečnostní opatření.
Nejde-li Vám zástrčka připojit do zásuvky, kontaktujte svého
elektrikáře a požádejte jej o výměnu zastaralé zásuvky.
Neignorujte bezpečnostní smysl zemněného typu zástrčky.
OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU - Napájecí kabely by měly
být vždy vedeny tak, aby se po nich nešlapalo a nedocházelo
k jejich poškození věcmi o ně opřenými nebo na ně
položenými. Zvláštní pozornost by měla být věnována
kabelům u zástrček, zásuvek, a místu, kde ústí z přístroje.
ZEMNĚNÍ VNĚJŠÍ ANTÉNY — Je-li k produktu připojena vnější
anténa nebo kabelový systém, ujistěte se, že jsou anténa či
kabelový systém uzemněny, čímž jsou chráněny proti
napěťovým rázům a nahromaděným statickým nábojům.
Článek 810 Národního elektrického řádu (NEC) v USA,
ANSI/NFPA 70, obsahuje informace o správném uzemnění
stožáru a podpůrné struktury, uzemnění přívodního drátu k
vybíjecí jednotce antény, velikost zemnících vodičů, umístění
vybíjecí jednotky antény, připojení na zemnící elektrodu a
požadavky na zemnící elektrodu. Viz obrázek A.
BLESK — Větší ochrany tohoto produktu při bouřce, nebo při
ponechání bez dozoru a nepoužívání produktu po delší dobu,
dosáhnete odpojením produktu ze stěnové zásuvky a
odpojením antény a kabelového systému. Tím předejdete
poškození produktu důsledkem blesku a napěťových rázů v
elektrickém vedení.
ELEKTRICKÉ VEDENÍ — Vnější anténový systém by se neměl
nacházet v blízkosti elektrického vedení vedeného vzduchem
nebo jiných elektrických světel a elektrických obvodů nebo
tam, kde může do takového vedení nebo obvodu spadnout.
Při instalaci vnějšího anténního systému dávejte mimořádný
pozor na to, abyste se nedotkli takovýchto elektrických vedení
nebo obvodů, jelikož tento dotek může být smrtelný.
PŘETĚŽOVÁNÍ — Nepřetěžujte stěnové zásuvky, prodlužovací
šňůry nebo integrální zásuvky, mohlo by dojít k nebezpečí
požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
VNIKNUTÍ PŘEDMĚTŮ NEBO KAPALIN - Nikdy do otvorů
zařízení nestrkejte žádné předměty, protože by se mohly
dotknout míst s nebezpečným napětím nebo způsobit zkrat a
následně požár nebo zásah elektrickým proudem.. Nikdy na
produkt nevylévejte žádnou kapalinu.
OBRÁZEK
A
ÚDRŽBA — Nepokoušejte se tento produkt
opravovat sami nebo z něj odstraňovat kryty,
mohli byste se tím vystavit nebezpečným
napětím nebo jiným rizikům. Veškerou údržbu
nechte provést kvalifikovaným servisním
personálem.
POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU - V
následujících případech odpojte produkt ze
stěnové zásuvky a postupte ho k opravám
kvalifikovanému servisnímu personálu:
• Je-li poškozena napájecí šňůra nebo zástrčka.
• Jestliže došlo k vylití kapaliny do produktu nebo
na něj spadl nějaký předmět.
• Jestliže byl produkt vystaven dešti nebo vodě.
• Jestliže produkt při postupu dle provozních
pokynů nepracuje normálně. Nastavujte pouze
ty ovládací prvky, které jsou pokryty v
provozní příručce. Nesprávné nastavení
ostatních prvků by mohlo způsobit poškození,
které následně vyžaduje rozsáhlé práce
kvalifikovaného servisního technika, anež je
zařízení uvedeno do normálního provozního
stavu.
• Jestliže došlo k pádu produktu nebo jakémukoli
jeho poškození.
• Jestliže produkt vykazuje značné změny ve
výkonu — toto značí, že je potřeba provést
údržbu.
NÁHRADNÍ DÍLY -- Bude produkt vyžadovat
použití náhradních dílů, ujistěte se, že servisní
technik použil náhradní součástky stanovené
výrobcem nebo součástky se stejnými
charakteristikami jako původní. Použití
neautorizovaných náhražek může způsobit
požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná
rizika.
BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA - Po dokončení
jakékoli údržby nebo oprav požádejte
servisního technika, aby provedl bezpečnostní
kontrolu a rozhodl, zda je produkt v řádném
provozním stavu.
MONTÁŽ NA ZDI NEBO STROP — Tento
produkt be neměl být montován na zdi nebo
strop.
TEPLO — Tento produkt by neměl být umístěn v
blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory,
ohřívače vzduchu, konvektory nebo jiná
zařízení (včetně zesilovačů), které produkují
teplo.
NEC – National Electric Code (Národní elektrický řád)
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 4
INFORMACE O PRODUKTU
1. Čtěte pokyny - Před zahájením provozu tohoto CD přehrávače byste si měli přečíst veškeré bezpečnostní a
provozní pokyny. Příručku s provozními a bezpečnostními pokyny byste si měli uschovat pro případ budoucí
potřeby.
2. Dbejte varování - Je třeba dodržovat veškerá varování na přehrávači i v příručce.
3. Voda a vlhkost - Nepoužívejte tento přehrávač v blízkosti vody — například: blízko vany, umyvadla,
kuchyňského dřezu atd; ve vlhkém suterénu nebo v blízkosti bazénu apod.
4. Ventilace - Přehrávač by měl být umístěn tak, aby jeho pozice nebránila řádnému větrání. Například:
Přehrávač by neměl být umístěn na posteli, pohovce, koberci nebo jiném podobném povrchu, který může
blokovat ventilační otvory; neměl by také být umístěn v zabudovaných knihovnách nebo skříních, které mohou
omezit proudění vzduchu ventilačními otvory.
5. Teplo - Tento produkt by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače vzduchu,
konvektory nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
6. Zdroje energie - Přehrávač by měl být připojen pouze k zdroji energie takového typu, jaký je popsán v
provozních pokynech nebo vyznačen na přehrávači.
7. Opravy - Uživatel by se neměl snažit o opravy jiné, než zmíněné v provozních pokynech. Všechny ostatní
opravy by měl provést kvalifikovaný servisní personál. Přehrávač by měl být
opraven kvalifikovaným personálem v následujících případech:
A. Šňůra nebo zdířka zdroje napětí byla poškozena.
B. Na přehrávač spadl předmět, nebo došlo k rozlití tekutiny do jednotky
C. Přehrávač byl vystaven dešti nebo vodě.
D. Přehrávač nepracuje normálně nebo vykazuje opakované změny ve výkonu.
ROZBALENÍ
Každý UCD-100™ byl důkladně otestován a odeslán v bezvadném funkčním stavu. Pečlivě zkontrolujte, zda
během přepravy nedošlo k poškození obalového kartonu. Zdá-li se Vám karton poškozený, pečlivě
zkontrolujte, nedošlo-li k poškození obsahu balení a ujistěte se, že veškeré vybavení nutné k provozu
přehrávače dorazilo neporušené. V případě, že došlo k poškození obsahu nebo chybí některé části,
kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku a vyžádejte si další pokyny. Nevracejte prosím tento
přehrávač zpět prodejci bez předchozího kontaktování zákaznické podpory.
ÚVOD
Úvod:
Gratulujeme a děkujeme, že jste zakoupili UCD-100 značky American Audio®. Tento přehrávač reprezentuje
snahu společnosti American Audio vyrábět ty nejlepší a nejkvalitnější možné audio produkty za rozumnou
cenu. Než přehrávač začnete používat, přečtěte si prosím tento návod a ujistěte se, že všemu rozumíte. Tato
brožura obsahuje důležité informace týkající se řádného a bezpečného provozu Vašeho nového přehrávače.
Zákaznická podpora: Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se
značkou American Audio.
Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách
www.americanaudio.eu nebo emailem na adrese: [email protected]
Pozor! Uvnitř přehrávače nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se provádět opravy sami,
aniž by Vám k tomu dal pokyny autorizovaný servisní technik společnosti American Audio. Pokud tak učiníte,
přijdete o záruku. Ve velice nepravděpodobném případě, že bude Váš přehrávač vyžadovat servis, neváhejte
kontaktovat zákaznickou podporu společnosti American Audio®.
Nevyhazujte prosím kartónovou krabici. Recyklujte prosím při každé vhodné příležitosti.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI INSTALACI
Veškeré zapojování proveďte dříve, než přehrávač připojíte do elektrické zásuvky. Než přehrávač zapnete,
všechny fadery a ovládání hlasitosti nastavte na nulu nebo do minimální pozice .
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI INSTALACI (pokračování)
Jestliže byl přehrávač vystaven drastickým změnám teploty (např. při přepravě), nezapínejte jej ihned.
Kondenzovaná voda v/na přístroji by mohla způsobit jeho poškození. Zařízení nezapínejte, dokud se neohřeje
na teplotu místnosti.
Provozní zásady:
• Při výběru místa k instalaci přehrávače se ujistěte, že není a nebude vystaven extrémnímu teplu, vlhku nebo
prachu!
• Neprovozujte přehrávač v extrémně horkém (více než 30°C) nebo extrémně chladném (méně než 5°C)
prostředí.
• Nevystavujte jednotku přímému slunci a neprovozujte ji v blízkosti topných těles.
• Přehrávač provozujte až poté, co se seznámíte s jeho funkcemi. Nedovolte obsluhu zařízení osobám, které
nemají k provozu jednotky dostatečné znalosti. Většina závad vzniká právě kvůli neprofesionální obsluze.
SESTAVENÍ
USB INFORMACE:
• Ujistěte se, že na USB paměťovém zařízení se nachází pouze soubory formátu MP3. Na USB
paměťovém zařízení nesmí být žádné soubory jiného typu, žádné fotografie atd...
• Používáte-li SD kartu pomocí USB čtečky SD karet, musíte před výměnou SD karet nejprve vyjmout
USB čtečku. Neodstraňujte prosím SD kartu z USB čtečky, je-li USD SD čtečka připojena k jednotce.
• Podporuje pouze zařízení s formátem FAT/FAT32.
INFORMACE K SD KARTĚ:
• Ujistěte se, že na SD kartě se nachází pouze soubory formátu MP3
• Na SD kartě nesmí být žádné soubory jiného typu; soubory fotografií atd...
• SD přehrávače společnosti American Audio SD dokážou přečíst karty SD HC (High Capacity) až do
kapacity 32GB
Poznámka:
Pro přehrávání MP3 souborů vyšší kvality (víc než 128 kbps) doporučuje American Audio použití
vysokorychlostních SD karet. Použití vysokorychlostních karet zajistí Vašemu SD přehrávači od
společnosti American Audio nejlepší možný výkon.
1. Kontrola obsahu
Ujistěte se, že Váš UCD-100 byl doručen s následujícím:
1) Profesionální CD/USB přehrávač UCD-100 k montáži do racku
2) Uživatelská příručka (tato brožura)
3) RCA stereo kabely
4) Záruční list
2. Instalace jednotky
1) UCD-100 je konstruován k postavení na plochý povrch nebo k instalaci do standardního 19palcového racku
nebo pouzdra. Při montáži UCD-100 do 19palcového racku použijte k připevnění přístroje vždy všechny čtyři
drážky šroubů na čele jednotky.
2) Přehrávač je nutné namontovat v dobře větraném prostoru, kde nebude vystaven přímému slunečnímu
svitu, vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti.
3) Jednotku umístěte co nejdál od televizorů a kanálových vodičů, může totiž způsobovat nežádoucí rušení
těchto přístrojů.
3. Připojení
1) Ujistěte se, že není připojeno napájení.
2) Připojte přiložený RCA kabel z výstupu přístroje UCD-100 do vstupu svého mixážního pultu.
3) K připojení na MiniDisc a DAT přístroje nebo další zařízení s digitálním vstupem použijte digitální výstup
přístroje.
POZOR:
Při připojování jednotky se vždy ujistěte, že je odpojeno napájení, předejdete tak vážnému poškození
jednotky.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 6
SESTAVENÍ (pokračování)
POZOR:
• Je-li přehrávač namontován s čelním panelem v úhlu 15 stupňů svisle, bude jednotka fungovat normálně. Jeli přehrávač namontován s příliš velkým sklonem, nemusí docházet ke správnému zasunutí či vysunutí disků.
FUNKCE A OVLÁDÁNÍ
A. Ovládání na předním panelu
1. Podavač -Tento podavač slouží k zasouvání a vysouvání kompaktních disků do a z mechaniky. Podavač
se otvírá a zavírá stiskem tlačítka OPEN/CLOSE (3). Nikdy se nesnažte podavač otevřít či zavřít, je-li jednotka
vypnutá.
2. USB PORT 1 - Sem připojujete USB paměťová zařízení, USB čtečky SD karet, nebo kompatibilní externí
pevný disk. Velmi důležité: Na straně 7 najdete více detailů o používání USB zařízení.
3. Tlačítko OPEN/CLOSE (Otevření/zavření podavače) - Toto tlačítko slouží k otevření a zavření podavače.
POZNÁMKA: Jestliže je v mechanice disk, podavač se nevysune, dokud není jednotka v režimu PAUSE nebo
CUE.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 7
FUNKCE A OVLÁDÁNÍ (pokračování)
4. PŘEPÍNAČ ZDROJE (SOURCE SELECTOR) - Tímto tlačítkem zvolíte požadovaný zdroj. Na výběr máte
CD přehrávač, USB 1, nebo USB 2. LED indikátor zdroje se rozsvítí, je-li určitý zdroj aktivní.
5. Tlačítko TIME - Tlačítko TIME slouží ke změně zobrazovaných časových údajů a přístupu do vnitřní
nabídky přístroje. Čas lze zobrazit jako uplynulý čas skladby, zbývající čas skladby a celkový zbývající čas
disku. Podržením tohoto tlačítka po dobu alespoň 2 vteřin vstoupíte do vnitřní nabídky. Ovladačem FOLDER
(14) se uvnitř vnitřní nabídky pohybujete.
6. Tlačítko SGL/CTN - Toto tlačítko slouží k přepínání jednotky mezi režimy SINGLE a CONTINUOUS. V
režimu SINGLE přehraje jednotka jednu skladbu a vrátí se do režimu CUE. V režimu CONTINUOUS bude
jednotka přehrávat skladby jednu po druhé.
7. DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYSTALŮ (LCD) - Tento vysoce kvalitní LCD displej zobrazuje veškeré funkce
jednotky (PLAY, PAUSE, CUE atd.), a také časové údaje a údaje o skladbách. Displej je pohodlně čitelný z
několika úhlů, viz strana 11.
8. PITCH SLIDER - Tento posuvník slouží k úpravě procentní hodnoty PITCH přehrávání, když je funkce
PITCH (10) aktivní. Posuvník je stálá úprava a zůstane nastavený, dokud se s ním nepohne nebo nedojde k
vypnutí funkce PITCH (10). Tuto úpravu lze provést s diskem i bez CD v mechanice. Upravená hodnota
PITCH bude zachována i když bude vyjmut disk a promítne se na kterémkoli disku, který bude do jednotky
vložen. To znamená, že nastavíte-li hodnotu PITCH na +2% na jednom disku, disk odstraníte a vložíte jiný,
bude tento nový disk taky mít nastavenu hodnotu PITCH +2%. Nastavená hodnota PITCH se zobrazení na
LCD displeji (7). Tímto posuvníkem můžete také srovnat BPM této jednotky s jiným hudebním zdrojem.
Změnou hodnoty PITCH jednoho disku vzhledem k jinému lze touto cestou sladit beaty.
9. Tlačítko TAP/BPM - Tímto tlačítkem se přepínáte mezi manuálním BPM a automatickým BPM. V režimu
manuálního BPM klepejte na tlačítko do rytmu beatů právě hrající skladby.
10. Tlačítko PITCH/ volba rozsahu PITCH SLIDERu - Toto tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí funkce PITCH a
k výběru procentního rozsahu PITCH. Procentní rozsah PITCH lze nastavit mezi 4%, 8%, 16% a 100%.
PITCH SLIDER aktivujete stiskem a podržením tlačítka po dobu alespoň 3 vteřin. Pitch funkce posuvníku Pitch
slider (8), tlačítek Pitch Bend (11), a JOG kola (18) nebudou bez předchozí aktivace této funkce fungovat.
Detaily na str. 19. Maximální rozsah PITCH SLIDERu a tlačítek PITCH BEND + a - je +/-100%.
11. Tlačítka PITCH BEND:
Tlačítko PITCH BEND (-)/ovládání hlasitosti - Při aktivované funkci PITCH (10) způsobuje funkce PITCH
BEND (-) chvilkový „pokles“ v pitch rychlosti CD (BPM - beaty za minutu). Tato funkce Vám umožní sladit
beaty dvou CD nebo libovolného jiného hudebního zdroje. Jedná se o chvilkovou funkci. Po uvolnění tlačítka
se pitch rychlost automaticky vrátí na pitch zvolené pomocí PITCH SLIDERu (8). Podržení tohoto tlačítka
vytvoří PITCH maximálně -16%. Je důležité si uvědomit, že tato funkce je pouze chvilková úprava hodnoty
PITCH, pro přesnější nastavení a sladění BPM s jiným hrajícím zdrojem hudby použijte posuvník PITCH
SLIDER (8). Tímto tlačítkem lze také snížit hlasitost, viz strana 18.
Tlačítko PITCH BEND (+)/ovládání hlasitosti - Při aktivované funkci PITCH (10) způsobuje funkce PITCH
BEND (+) chvilkový „nárůst“ v pitch rychlosti CD (BPM - beaty za minutu). Tato funkce Vám umožní sladit
beaty dvou CD nebo libovolného jiného hudebního zdroje. Jedná se o chvilkovou funkci. Po uvolnění tlačítka
se pitch rychlost automaticky vrátí na pitch zvolené pomocí PITCH SLIDERu (8). Podržení tohoto tlačítka
vytvoří PITCH maximálně +16%. Je důležité si uvědomit, že tato funkce je pouze chvilková úprava hodnoty
PITCH, pro přesnější nastavení a sladění BPM s jiným hrajícím zdrojem hudby použijte posuvník PITCH
SLIDER (8). Tímto tlačítkem lze také zvýšit hlasitost, viz strana 18.
12. Funkce TEMPO LOCK - Toto tlačítko aktivuje funkci TEMPO LOCK. Tato funkce Vám umožní použití
posuvníku PITCH SLIDER (8) ke zrychlení nebo zpomalení rychlosti přehrávání bez změny výšky tónu
skladby. Není-li tato funkce zapnuta, originální výška tónu skladby se bude měnit a vytvářet efekt „čipmunka“
při přehrávání vyšší rychlostí, nebo efekt „James Earl Jonese“ při příliš pomalém přehrávání skladby.
13. Tlačítka SEARCH –
Tímto tlačítkem můžete rychle vyhledávat ve skladbě směrem vzad.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 8
FUNKCE A OVLÁDÁNÍ (pokračování)
Tímto tlačítkem můžete rychle vyhledávat ve skladbě směrem vpřed.
14. Tlačítko FOLDER/TRACK a regulátor FOLDER/TRACK - Toto tlačítko slouží k přepnutí regulátoru
FOLDER/TRACK mezi funkcemi FOLDER SEARCH a TRACK SEARCH. Svítí-li LED dioda tlačítka FOLDER,
je přehrávač ve vyhledávacím režimu FOLDER. Je-li jednotka ve vyhledávacím režimu TRACK SEARCH,
otočením regulátorem ve směru hodinových ručiček hledáte směrem dopředu, otočením proti směru
hodinových ručiček hledáte směrem zpět. Jestliže regulátor stisknete a otočíte v režimu TRACK, můžete
přeskakovat dopředu o 10 skladeb. Například: Jestliže jste na skladbě #1, stiskem regulátoru a jeho otočením
ve směru hodinových ručiček přeskočíte na skladbu #11. Jestliže regulátor stisknete a otočíte po směru
hodinových ručiček ještě jednou, přeskočíte na skladbu #21. Jestliže neexistuje tolik skladeb, vrátíte se zpět
na skladbu #1.
Stiskem a podržením tlačítka po dobu alespoň 2 vteřiny aktivujete a deaktivujete funkci REPEAT (opakování).
REPEAT ON - opakování zapnuto: Všechny skladby v aktuálním adresáři budou hrát jedna po druhé, dokud
nedojde k deaktivaci funkce REPEAT.
REPEAT OFF - opakování vypnuto: Všechny skladby v přístroji budou hrát v běžném režimu.
SINGLE REPEAT - jednotlivé opakování: Aktuální skladba bude hrát nepřetržitě.
15. Tlačítko PLAY/PAUSE - Každým zmáčknutím tlačítka PLAY/PAUSE zahájíte, nebo zastavíte přehrávání
skladby. V režimu PLAY svítí zelená LED dioda, v režimu PAUSE zelená LED dioda bliká.
16. Tlačítko CUE - Zmáčknutím tlačítka CUE během přehrávání zastavíte přehrávání a vrátíte skladbu na
poslední nastavený CUE bod. (viz nastavení CUE bodu, strana 17).
17. Tlačítka IN, OUT a RELOOP Tlačítko IN - „CUE za běhu“ - Tato funkce Vám umožní nastavit CUE bod (viz CUE bod, strana 17) bez
přerušení přehrávání („za běhu“). Tímto tlačítkem také nastavujete počátek smyčky (viz SMYČKA na straně
21).
Tlačítko OUT - Tímto tlačítkem nastavíte konec smyčky. Smyčka začíná stiskem tlačítka IN, stisk tlačítka OUT
nastaví konečný bod smyčky. Smyčka se bude přehrávat do té doby, než opět stisknete tlačítko OUT.
Tlačítko RELOOP - Jestliže byla vytvořena smyčka (viz nastavení SMYČKY na straně 21), ale CD přehrávač
nemá aktivován režim SMYČKY (smyčka se nepřehrává), stiskem tlačítka RELOOP okamžitě reaktivujete
režim SMYČKY. Smyčku opustíte stiskem tlačítka LOOP OUT.
18. JOG kolo - JOG kolo má v závislosti na aktuálním provozním režimu dvě funkce:
A. Pokud je jednotka v režimu CUE nebo PAUSE, otáčením kola pomalu vyhledáváte požadované místo ve
skladbě, což Vám umožní nastavit specifický CUE bod nebo najít určitý počáteční bod.
B. Během přehrávání slouží kolo také jako chvilkový PITCH BEND. Otočením kola ve směru hodinových
ručiček lze zvýšit procentní rozsah PITCH až o 16% a jeho otočením proti směru hodinových ručiček jej lze
snížit až o -16%.
. PITCH BEND bude nastaven v závislosti na tom, jak rychle budete kolem točit.
19. Tlačítko zapínání/vypínání jednotky - Tento vypínač slouží k zapnutí a vypnutí napájení jednotky.
b. Zadní panel 20. Výstup AUDIO OUT R & L (pravý a levý) - Těmito konektory je posílán pravý a levý výstupní signál. Tyto
konektory použijte, chcete-li posílat audio signál do mixážního pultu nebo přijímače. Červeně zbarvený
konektor je výstup pravého kanálu a bílý konektor je výstup levého kanálu.
21. Konektory vyváženého XLR master výstupu - Hlavní výstup (master) obsahuje pár vyvážených XLR
konektorů, ale také pár výstupních audio RCA konektorů (20). 3pinové XLR konektory vysílají vyvážený
výstupní signál. Tyto konektory by měly být použity v případě, že budete budit zesilovač nebo jiné audio
zařízení s vyváženým vstupem nebo kdykoliv, kdy budete používat jednoduchou řadu linku delší než 4,5
metru. Tyto konektory používejte kdykoliv to bude možné.
22. USB PORT 2 - Do tohoto USB portu 2 můžete zasouvat USB zařízení k přehrávání MP3 souborů.
23. PŘÍPOJKA NAPÁJENÍ - Toto je přípojka hlavního napájení. Používejte vždy pouze dodanou
polarizovanou napájecí šňůru. Použití jiné napájecí šňůry by mohlo způsobit vážné poškození jednotky.
Ujistěte se, že místní zdroj energie odpovídá potřebnému napájení jednotky.
C. LCD displej A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 9
FUNKCE A OVLÁDÁNÍ (pokračování)
24. Ukazatel CUE - Bude svítit, je-li jednotka v režimu CUE a zabliká pokaždé při nastavení nového CUE
bodu.
25. Displej FOLDER - Zobrazuje, ve kterém adresáři se nacházíte.
26. Časomíra - Zobrazuje aktuální údaje o minutách, vteřinách a snímcích. Počítadlo zobrazí buď uplynulý,
celkový, nebo zbývající čas skladby nebo celého disku. Zobrazovaný údaj závisí na zvolené časové funkci.
Zvolená funkce zobrazování času je indikována nad ČASOMÍROU jako celkový zbývající čas (TOTAL
REMAINING), čas do konce skladby (REMAINING TRACK TIME), nebo uplynulý čas skladby (ELAPSED
TRACK NAME)
27. ČASOVÁ LIŠTA - Tato lišta vizualizuje čas udávaný časomírou (26). Stejně jako časomíra (26) je i tato
lišta závislá na zvoleném způsobu zobrazení času (TOTAL REMAIN, REMAIN, ELAPSED). Lišta začne blikat
ve chvíli, kdy do konce skladby zbývá 15 vteřin a poté začne blikat velice rychle ve chvíli, kdy do konce
skladby zbývají 3 vteřiny. Blikající lišta je skvělý způsob jak připomenout, že se skladba blíží ke konci. Blikající
lišta funguje bez ohledu na zvolený způsob zobrazování času.
28. Počítadlo BPM - Zobrazuje BPM údaj skladby.
29. MĚŘIDLO PITCH - Toto měřidlo zobrazuje procentní hodnotu PITCH, která je aplikována na přehrávání
pomocí PITCH SLIDERu (8). Jestliže je na měřidle zobrazena nula bez ohledu na polohu PITCH SLIDERu (8),
není funkce PITCH (10)aktivována.
30.
TEMPO LOCK - Signalizuje aktivní funkci TEMPO LOCK.
31. UKAZATEL LOOP/RELOOP - Ukazatel LOOP se objeví tehdy, když je smyčka připravena k zapnutí.
Ukazatel RELOOP bude blikat tehdy, když je smyčka zapnuta.
32. AUTOCUE - Indikuje zapnutí/vypnutí funkce AUTOCUE. Funkci aktivujete a deaktivujete podržením
tlačítka SGL/CTN (6) na jednu vteřinu. Funkce AUTO CUE jednotky automaticky nastaví CUE bod na začátek
každé skladby.
33. Znakový displej - Tento displej zobrazí název skladby a/nebo adresáře, když je do jednotky vloženo CD s
textovými informacemi nebo MP3 disk s kompatibilními ID3 tagy.
34. Ukazatel TOTAL/REMAIN/ELAPSED - Je-li na LCD displeji (7) indikováno TOTAL REMAIN, zobrazuje
počítadlo časomíry celkový zbývající čas do konce disku. Je-li indikováno REMAIN, zobrazuje počítadlo
časomíry čas do konce aktuální skladby. Je-li indikováno ELAPSED, zobrazuje počítadlo časomíry uplynulý
čas aktuální skladby.
35. Ukazatel REPEAT - Indikuje, že se jednotka nachází v režimu REPEAT. Jednotka bude přehrávat
všechny skladby ve vybraném adresáři, dokud nebude režim deaktivován. Režim REPEAT aktivujete a
deaktivujete stiskem a podržením tlačítka FOLDER (14) po dobu alespoň 2 vteřin.
36. Ukazatel SINGLE - Indikuje, že se přehrávač nachází v režimu přehrávání SINGLE, dojde k jednomu
přehrání skladby a návratu do režimu CUE. Jestliže SINGLE indikátor není zobrazen, je jednotka v režimu
nepřetržitého přehrávání.
37. Ukazatel TRACK - Ukazatel se dvěma číslicemi indikuje přehrávanou skladbu. Vyobrazené číslo je
přímým odkazem na skladbu vybranou k programování nebo přehrání v režimu PLAY, PAUSE nebo CUE.
38. Ukazatel PLAY - Bude svítit, je-li jednotka v režimu přehrávání (PLAY).
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 10
FUNKCE A OVLÁDÁNÍ - DÁLKOVĚ
Dálkový ovladač má maximální dosah 6 metrů. Paprsek ovladače může být ovlivněn úhlem, vždy ovladačem
miřte přímo na infračervený přijímač.
39. PŘEPÍNAČ ZDROJE (SOURCE SELECTOR) - Tímto tlačítkem zvolíte požadovaný zdroj. Na výběr máte
CD přehrávač, USB 1, nebo USB 2. LED indikátor zdroje se rozsvítí, je-li určitý zdroj aktivní. Toto tlačítko
můžete použít také k nahrání demoverze právě hrající skladby.
40. Tlačítka IN, OUT a RELOOP Tlačítko IN - „CUE za běhu“ - Tato funkce Vám umožní nastavit CUE bod (viz CUE bod, strana 17) bez
přerušení přehrávání („za běhu“). Tímto tlačítkem také nastavujete počátek smyčky (viz SMYČKA na straně
21).
Tlačítko OUT - Tímto tlačítkem nastavíte konec smyčky. Smyčka začíná stiskem tlačítka IN, stisk tlačítka OUT
nastaví konečný bod smyčky. Smyčka se bude přehrávat do té doby, než opět stisknete tlačítko OUT.
Tlačítko RELOOP - Jestliže byla vytvořena smyčka (viz nastavení SMYČKY na straně 21), ale CD přehrávač
nemá aktivován režim SMYČKY (smyčka se nepřehrává), stiskem tlačítka RELOOP okamžitě reaktivujete
režim SMYČKY. Smyčku opustíte stiskem tlačítka LOOP OUT.
41. Tlačítko PLAY/PAUSE - Každým stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE zahájíte, nebo zastavíte přehrávání
skladby. V režimu PLAY svítí zelená LED dioda, v režimu PAUSE zelená LED dioda bliká.
42. Tlačítko STOP - Tímto tlačítkem zastavujete přehrávání.
43. Tlačítka PITCH PERCENTAGE a PITCH BEND Tlačítko (-) PITCH BEND - Při aktivované funkci PITCH (10) způsobuje funkce PITCH BEND (-) chvilkový
„pokles“ v pitch rychlosti (BPM - beaty za minutu).
Tlačítko 0% - Tímto tlačítkem změníte procentní rozsah PITCH na hodnotu 0%.
Tlačítko (+) PITCH BEND - Při aktivované funkci PITCH (10) způsobuje funkce PITCH BEND (+) chvilkový
„nárůst“ v pitch rychlosti (BPM - beaty za minutu).
44. Tlačítko KEY LOCK - Toto tlačítko vypíná a zapíná funkci Master Tempo.
45. Tlačítko MUTE - Tímto tlačítkem potlačíte zvuk přehrávání.
46. Tlačítka ovládání hlasitosti (VOLUME CONTROL) - Slouží k úpravě hlasitosti vnitřního tlumícího prvku.
47. Tlačítka FOLDER SEARCH - Slouží k pohybu různými adresáři na MP3 discích a USB zařízeních.
48. Tlačítka TRACK SEARCH - Slouží k pohybu skladbou vpřed a vzad.
49. Tlačítka SEARCH - Slouží k pohybu mezi skladbami.
50. Tlačítko SGL/CTN - Toto tlačítko slouží k přepínání jednotky mezi režimy SINGLE a CONTINUOUS. V
režimu SINGLE přehraje jednotka jednu skladbu a vrátí se do režimu CUE. V režimu CONTINUOUS bude
jednotka přehrávat skladby jednu po druhé.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 11
FUNKCE A OVLÁDÁNÍ - DÁLKOVĚ (pokračování)
51. Tlačítko CUE - Zmáčknutím tlačítka CUE během přehrávání zastavíte přehrávání a vrátíte skladbu na
poslední nastavený CUE bod. (viz nastavení CUE bodu, strana 17).
52. OPEN/CLOSE (Otevření/zavření podavače) - Toto tlačítko slouží k otevření a zavření podavače.
POZNÁMKA: Jestliže je v mechanice disk, podavač se nevysune, dokud není jednotka v režimu PAUSE nebo
CUE.
ZÁKLADNÍ OBSLUHA
1. OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ PODAVAČE DISKŮ
Jedná se o elektronickou operaci, a proto může fungovat pouze při zapnutém napájení. Podavač se
otvírá/zavírá stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE (3). Stisk tlačítka PLAY/PAUSE (15) také automaticky zavře
podavač, je-li tento otevřen, a okamžitě vyvolá vložené CD. Zůstane-li podavač otevřený déle než 60 vteřin,
dojde k jeho automatickému zavření, čímž se předchází jeho náhodnému poškození. A opět, je-li v podavači
ponecháno CD, přehrávač okamžitě vyvolá první skladbu. Během přehrávání nelze podavač otevřít, což
zamezuje přerušení přehrávání, dojde-li k náhodnému stisknutí tlačítka OPEN/CLOSE (3). Zastavte
přehrávání a poté stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE (3).
Obrázek 1
2. Vkládání disků
UCD-100 dokáže přehrávat jak 8cm, tak 12 cm kompaktní disky (CD). Zvláštně tvarovaná a oválná CD nejsou
kompatibilní. Při vkládání CD do jednotky držte disk vždy za okraje a položte jej do podavače. Nedotýkejte se
datové strany disku (lesklá strana). Používáte-li 12 cm disky, umístěte je na vnější tác (obrázek2), při použití 5
cm disků je umístěte bezpečně do vnitřního tácku (obrázek 3).
POZOR:
• Nevkládejte na tácky podavače žádné jiné předměty.
• NIKDY se nepokoušejte na tác podavače položit více než jeden disk zároveň. Způsobili byste tím vážné
poškození jednotky
.
• NIKDY podavač neotvírejte ani nezavírejte násilím při vypnutém napájení, můžete tím způsobit poruchu
a poškození podávacího mechanismu.
Obrázek 2
Obrázek 3
3. VKLÁDÁNÍ USB ZAŘÍZENÍ
UCD-100 dokáže přečíst karty SDHC (vysokokapacitní) až do velikosti 32GB. Na kartě musí být pouze
soubory formátu MP3. Při připojování USB paměťového zařízení, USB čtečky karet, nebo externího pevného
disku se ujistěte, že máte USB správně vyrovnané s portem a opatrně jej zasuňte. Chcete-li odpojit USB disk,
zastavte přehrávání a vytáhněte USB zařízení z portu. Informace o USB naleznete na straně 7.
POZOR:
• NIKDY neodstraňujte USB zařízení, jestliže je přehrávač v režimu PLAY.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 12
ZÁKLADNÍ OBSLUHA (pokračování)
Obrázek 4
4. VÝBĚR AUDIO ZDROJE
Tlačítkem SOURCE SELECTOR (2) vyberte požadovaný audio zdroj. Tímto tlačítkem můžete nastavit CD
přehrávač, USB port 1 a USB port 2. LED dioda potvrdí, který zdroj je aktivní. Volit různé zdroje můžete pouze
tehdy, když je přehrávač v režimu PAUSE.
Obrázek 5
5. VÝBĚR SKLADEB
Regulátorem FOLDER/TRACK (14) zvolíte požadovanou skladbu. Stiskněte tlačítko FOLDER/TRACK (14)
tak, aby LED dioda FOLDER NEBYLA rozsvícená. Otáčením regulátoru FOLDER/TRACK (14) ve směru
hodinových ručiček vyberete další skladbu, jeho otáčením proti směru hodinových ručiček vyberete předchozí
skladbu. Při použití regulátoru k výběru nové skladby během přehrávání (právě je přehrávána skladba) dojde k
okamžitému zahájení přehrávání nově zvolené skladby ihned poté, co je proces vyhledávání dokončen.
Obrázek 6
6. SPUŠTĚNÍ PŘEHRÁVÁNÍ
Vložte audio CD dle popisu na předchozí straně (vkládání disků). Stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (15) při
vloženém audio CD okamžitě spustíte přehrávání. Bod, od kterého začne přehrávání, se automaticky uloží do
paměti jako CUE bod. Stisknete-li tlačítko CUE (16), vrátí se přehrávač do tohoto bodu (bod, kde začalo
přehrávání).
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 13
ZÁKLADNÍ OBSLUHA (pokračování)
Obrázek 7
7. ZASTAVENÍ PŘEHRÁVÁNÍ
Zastavení přehrávání nezastaví mechaniku, pouze pozastaví skladbu nebo ji uvede do režimu CUE. Existují
dva způsoby, jak zastavit přehrávání:
8. PAUZA
Pauza dočasně zastaví přehrávání. Stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (15) měníte provozní režimy mezi PLAY a
PAUSE. LED dioda tlačítka PLAY/PAUSE (15) bude opakovaně blikat, je-li aktivován režim pauza nebo je
skladba v režimu CUE.
1) Stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (15) zastavíte
skladbu v tomto bodě.
Obrázek 8
2) Stiskem tlačítka CUE (16) během přehrávání se
skladba vrátí na svůj poslední CUE bod.
Obrázek 9
9. AUTO CUE
CUE je akcí, která jednotku připravuje k přehrávání. Jednotka automaticky přeskočí na první slyšitelný signál
první skladby vloženého disku ve chvíli, kdy dojde k jeho vložení. Je-li před vložením disku vybrána skladba,
jednotka automaticky přeskočí na první slyšitelný signál zvolené skladby.
10. NASTAVENÍ CUE BODŮ
CUE bod je takový, ze kterého začne přehrávání, dojde-li ke stisknutí tlačítka PLAY/PAUSE (15). CUE body
lze vytvořit kdekoliv na disku nebo ve skladbě.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 14
ZÁKLADNÍ OBSLUHA (pokračování)
Použitím JOG kola (18) docílíte nastavení CUE bodu
podle snímku. Zatímco je disk v režimu PAUSE nebo
CUE, použijte JOG kolo (18) k procházení skladby a
vyhledání požadovaného počátečního bodu. Jakmile
požadovaný CUE bod najdete, stiskem tlačítka PLAY
(15) uložíte tento bod do paměti jednotky. Kdykoliv je
poté stisknuto tlačítko CUE (16), vrátí se skladba
přesně do tohoto bodu.
Obrázek 10
11. Frame Search (vyhledávání po snímcích)
Tato funkce umožňuje procházet skladby, díky čemuž
můžete nastavit bod CUE, nebo bod smyčky. Aby bylo
možné použít funkci procházení, musí být přístroj v
režimu PAUSE nebo CUE. Jakmile je jednotka v režimu
PAUSE nebo CUE, lze špičkou prstu nebo rukou
otočením JOG kola (18) listovat skladbami (obrázek 11).
Obrázek 11
Otočení kolem ve směru hodinových ručiček posouvá
vyhledávání po snímcích dopředu a otočení proti směru
hodinových ručiček vyhledávání posouvá zpět. Použijete-li JOG kolo (18), funkce monitor (úroveň sluchátek)
mixážního pultu Vám umožní slyšet, čím právě listujete. Jakmile najdete požadovaný počáteční bod, můžete
nastavit CUE (počáteční) bod stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (15), jak to vidíte na obrázku 11. Stiskem tlačítka
CUE (16) se disk vrátí na právě nastavený CUE bod.
10. Frame Search (dopředu/dozadu)
Tato funkce Vám umožňuje vyhledání snímek po snímku
ve skladbě. To provedete stisknutím SEARCH tlačítka
(13) Forward (dopředu) nebo Reverse (dozadu).
Obrázek 12
11. Nastavení výstupní hlasitosti
Tato funkce umožňuje nastavení výstupní hlasitosti.
Stiskem regulátoru TRACK (14) a stiskem
tlačítek (-) PITCH BEND nebo (+) PITCH BEND snižujete
nebo zvyšujete hlasitost.
Obrázek 13
12. ZMĚNA ČASOMÍRY (26)/ČASOVÉ LIŠTY (27):
Čas lze zobrazit třemi různými způsoby; jako TOTAL REMAIN (celkový zbývající čas disku), REMAIN (čas do
konce skladby) a ELAPSED (uplynulý čas skladby). Během normálního přehrávání lze stiskem tlačítka TIME
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 15
ZÁKLADNÍ OBSLUHA (pokračování)
(5) jako na obrázku 14 změnit způsob zobrazování času na LCD displeji (26). Následuje rozbor časových
nastavení a jejich popis:
1) Total remain (34) - Zobrazuje na LCD displeji zbývající čas do konce aktuálního disku.
2) Remain (34) - Zobrazuje na LCD displeji zbývající čas do konce aktuální skladby.
3) Elapsed - Zobrazuje na LCD displeji uplynulý čas aktuální skladby.
Jestliže nejsou nastaveny ukazatele TOTAL REMAIN nebo REMAIN, bude jednotka ukazovat uplynulý
čas skladby (ELAPSED). Poznámka: Je-li přehráván MP3 disk, nelze zobrazit celkový čas disku
(TOTAL REMAIN). Lze zobrazit pouze zbývající (REMAIN) a uplynulý (ELAPSED) čas skladby.
Časová lišta - Tato lišta na LCD displeji vizualizuje čas udávaný časomírou (26). Je také závislá na zvoleném
zobrazení času; REMAIN (34) nebo TOTAL REMAIN (34). Lišta začne blikat ve chvíli, kdy do konce skladby
zbývá 15 vteřin a poté začne blikat velice rychle ve chvíli, kdy do konce skladby zbývají 3 vteřiny. Blikající lišta
je skvělý způsob jak připomenout, že se skladba blíží ke konci. Blikající lišta funguje bez ohledu na zvolený
způsob zobrazování času.
Obrázek 14
13. PITCH - ÚPRAVA
Tato funkce zvýší či sníží rychlost přehrávání skladby neboli „PITCH.“ Maximální povolená procentuální
hodnota PITCH BEND je +/- 16%. Posuvníkem PITCH SLIDER (8) lze zvyšovat nebo snižovat hodnota PITCH
přehrávání. Posunete-li posuvník nahoru (směrem k horní straně jednotky), hodnota PITCH se sníží.
Posunete-li posuvník dolů (směrem ke spodní straně jednotky), hodnota PITCH se zvýší.
Aktivace posuvníku PITCH SLIDER (8):
Chcete-li posuvník PITCH SLIDER (8) aktivovat, musíte
zapnout funkci PITCH. Stiskem a podržením tlačítka
PITCH (10) po dobu alespoň dvou vteřin zapněte funkci
PITCH, jakmile je tato funkce aktivována, začne svítit
LED dioda PITCH (9). Jestliže funkce není aktivována,
posuvník PITCH SLIDER (8) nebude fungovat.
Obrázek 15
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 16
ZÁKLADNÍ OBSLUHA (pokračování)
Použití posuvníku PITCH SLIDER (8): Posuvník
PITCH SLIDER (8) využíváte jeho posouváním nahoru
a dolů. Pohyb směrem dolu PITCH zvýší, pohyb
směrem nahoru PITCH sníží. Když je posuvník v
prostřední poloze, na skladbu je aplikována nulová
hodnota PITCH.
Obrázek 16
Použití procentního výběru posuvníku PITCH
SLIDER (10): Kdykoliv můžete zvolit provozní rozsah
PITCH. Aby bylo možné tuto změnu rozsahu provést,
musí být funkce PITCH zapnuta, viz obrázek 17.
Procentní rozsah PITCH lze nastavit mezi +/- 4%, +/8%, +/- 16% a 100%. 4% umožní nejmenší rozsah
manipulace s hodnotou PITCH a 100% umožní největší
Obrázek 17
rozsah manipulace s hodnotou PITCH. Chcete-li upravit
různé hodnoty, stiskněte tlačítko PITCH ON/OFF (10) a
klepejte na tlačítko % (10), dokud nedosáhnete požadované hodnoty. LED dioda tlačítka % (10); u 4% svítí
žlutě, u 8% svítí zeleně, u 16% svítí červeně, a u 100% svítí všechny LED diody.
14. PITCH BEND
Tato funkce dočasně zvýší nebo sníží rychlost přehrávání skladby pomocí tlačítek (-) a (+) PITCH (11).
Maximální povolená procentuální hodnota PITCH BEND je +/- 16%. Funkce PITCH BEND funguje ve
spolupráci s PITCH nastavením posuvníku PITCH SLIDER (118). Například: Je-li posuvník PITCH SLIDER
(11) nastaven na 2% zesílení hodnoty PITCH (pitch gain), bude proces ohýbání výšky tónu (pitch bending)
začínat na 0% a pokračovat do maxima +/- 16%.
Tlačítka PITCH BEND (11)
Tlačítko (+) PITCH BEND (11) způsobí zrychlení a tlačítko (-) PITCH BEND (11) zpomalení. Rozsah změny
rychlosti je úměrný počtu stisknutí tlačítka. Například: Podržíte-li tlačítko (+) PITCH BEND (11) nepřetržitě,
rychlost disku se zvýší a bude narůstat, dokud nedosáhne maximální hodnoty zrychlení o 16%. Jakmile
tlačítko (+) PITCH BEND (11) uvolníte, vrátí se rychlost přehrávání disku automaticky na předchozí hodnotu.
Podržení tlačítka nebo klepání na tlačítko (+) PITCH
BEND (11) způsobí zrychlení PITCH přehrávání.
Obrázek 18
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 17
ZÁKLADNÍ OBSLUHA (pokračování)
Podržení tlačítka nebo klepání na tlačítko (-) PITCH
BEND (11) způsobí zpomalení PITCH přehrávání.
Obrázek 19
Obrázek 20
JOG kolo (18)
Je-li skladba v režimu přehrávání, ohne JOG kolo (18)
dočasně výšku (pitch). Otočení kolem ve směru
hodinových ručiček zvýší PITCH skladby a otočení proti
směru hodinových ručiček PITCH skladby sníží.
Rychlost, kterou budete JOG kolem (18) otáčet,
rozhodne o procentuální změně hodnoty PITCH BEND,
až do maxima +/- 100%.
15. TVORBA A PŘEHRÁTÍ HLADKÉ SMYČKY
Hladká smyčka je zvuková smyčka, která hraje souvisle bez přerušení zvuku. Pomocí této smyčky můžete při
vašem mixování vytvořit dramatické efekty. Smyčka není časově omezena a můžete na její vytvoření použít
dokonce celý disk.
1) Stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (15) aktivujte režim
přehrávání.
Obrázek 21
2) Stiskněte tlačítko IN (17). Tím nastavíte počáteční
bod HLADKÉ SMYČKY (obrázek 22). LED dioda
tlačítka IN (17) zabliká.
Obrázek 22
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 18
ZÁKLADNÍ OBSLUHA (pokračování)
3) Stiskem tlačítka OUT (17) nastavíte konečný bod
HLADKÉ SMYČKY (obrázek 23). Tlačítka IN a OUT
zůstanou rozsvícená, což signalizuje přehrávání HLADKÉ
SMYČKY. Dalším stiskem tlačítka OUT dojde k zastavení
SMYČKY.
Obrázek 23
4) Stiskem tlačítka RELOOP (17) znovu aktivujete
HLADKOU SMYČKU. Stiskem tlačítka OUT (17)
deaktivujete smyčku.
Obrázek 24
VNITŘNÍ NABÍDKA (MENU)
Do vnitřní nabídky přístroje vstoupíte stiskem a podržením tlačítka TIME po dobu alespoň 3 vteřiny. Otočením
regulátoru TRACK se pohybujete různými nabídkami a stiskem regulátoru TRACK vstupujete do různých
podnabídek. Otáčením regulátoru TRACK také měníte podnabídky a stiskem tlačítka TIME ukládáte svá
nastavení v libovolném provozním režimu a opouštíte nabídku.
1. Playlist - Normal / Title/ Artist / Album/ Genre (normální/název/umělec/album/žánr)
Běžně jednotka načte USB zařízení v pořadí dle názvu adresáře a názvů souborů v adresářích. Název,
umělec, album a žánr využívají při prohlížení vybrané databáze v abecedním pořadí poslední Vámi vytvořený
databázový soubor. Po přidání nových souborů je nezbytné vytvořit novou databázi MP3 souborů, aby bylo
soubory možné číst ve všech popsaných režimech.
2. Sleep Time – žádný spánkový režim (No sleep), spánek za 5-120 min
Tato funkce udává čas, za který přehrávač přejde do spánkového režimu. Ve spánkovém režimu se na LCD
obrazovce přehrávače zobrazí buď sleep, nebo ZZZZZ.
3. Line Setup – MODE= 1-3 (režim LINE)
Dis= 0,5 až 12 vteřin (úprava času LINE NAME start/stop)
Run=50-2000 milisekund (úprava času LINE NAME pohybu)
4. Bit rate – Display ON/OFF
Zobrazí bit rate MP3 souborů.
5. Version – CON:XX (verze ovladače)
DSP:XX (verze DSP)
SER:XX (verze serva)
Zobrazí verzi firmwaru.
6. Load Default – Stiskem regulátoru TRACK vstoupíte do nabídky Load Defaults. (na LCD displeji se zobrazí
„Load OK“.)
Vrátí všechna nastavení vyjma verze firmwaru na původní tovární nastavení.
7. Exit & Save - Opuštění nabídky a uložení veškerých nastavení do příštího spuštění přístroje (na LCD
displeji se zobrazí „Saving.“)
Tato volba uloží veškeré změny, neuložené změny se při příštím vypnutí vrátí na předchozí uložené
nastavení.
Stiskem regulátoru TRACK lze rychel uložit a opustit nabídku v libovolném provozním režimu.
POZNÁMKA:
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 19
VNITŘNÍ NABÍDKA (MENU) (pokračování)
SLEEP TIME: CD přehrávač automaticky po 15 minutách v režimu PAUSE nebo CUE vypne podavač a laser
. Tím se prodlouží životnost motorového pohonu a laseru. Při spánkovém režimu se na displeji zobrazí slovo
„SLEEP“
. Přehrávač opětovně probudíte stiskem tlačítka CUE nebo PLAY, displej začne zobrazovat normálně a je
připraven přijímat pokyny
. V nabídce Sleep Time můžete dobu sepnutí spánkového režimu upravovat v rozsahu 5 až 120 minut
.
SAVE: PITCH ON/OFF, PITCH RANGE, SGL/CTN, AUTO CUE, TIME MODE, KEY LOCK,
DISPLAY/SCROLL, TIME/JOG MODE.
PŘEDDEFINOVANÉ HODNOTY: PITCH (ON), PITCH RANGE (8%), PLAY MODE (CTN), AUTO CUE(ON),
TIME MODE
(REMAIN), KEY LOCK (OFF), BITRATE(Disp. ON), REPEATMODE (OFF), PLAYLIST
(NORMAL), SLEEP TIME (15 min), LINE SETUP (model 1), DISPLAY (1 sec),RUNTIME(150msec)
DATA BASE BUILDER
Minimální požadavky na hardware:
CPU: Procesor Intel Pentium 4 s 1 GHz nebo vyšší, Intel Centrino Mobile Technology 1,6 GHz
RAM: 512 MB RAM
MÍSTO NA DISKU: Je potřeba 100 MB volného místa na disku
Operační Systém: Microsoft Windows XP SP3, Vista SP2
Toto zařízení obsahuje software pro správu databází, který umožňuje vyhledávat skladby dle názvu, umělce,
alba a žánru.
Instalace:
Při instalaci softwaru pro správu databází do Vašeho počítače se řiďte se následujícími obrázky.
Krok 1: Klepněte na tlačítko Next >
Krok 2: Klepněte na tlačítko Next >
Krok 3: Klepněte na tlačítko Install
Krok 4: Probíhá instalace
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 20
DATA BASE BUILDER
Database Builder prohledá pevný disk USB a vytvoří
databázové soubory, aby bylo možné vyhledávat soubory
ve Vaší hudební knihovně dle vaší potřeby.
Krok 4: Klepněte na tlačítko Finish
DATA BASE BUILDER (pouze PC)
Program Database Builder spustíte klepnutím na nabídku Start, poté na položku Programy, kde zvolíte
American Audio a následně položku Database Builder. Aby bylo možné vytvořit databázi, musí mít Váš
pevný disk formát FAT.
Vytvoření databáze na
paměťovém zařízení.
Formátování zvoleného zdroje.
Poznámka: Před formátováním
svého zařízení se ujistěte, že
veškeré soubory jsou
zálohovány.
Výběr jednotky: Zvole
požadovanou jednotku,
kterou chcete formátovat
nebo na ní vytvořit
databázový soubor.
Jak naformátovat paměťové zařízení.
1. Vyberte požadované zařízení v rozevírací
nabídce.
2. V nabídce režimů v levém sloupci klepněte
na Format.
3. Klepněte na tlačítko Format. Nejlepších
výsledků dosáhnete volbou velikosti klastru na
Auto.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 21
DATA BASE BUILDER (pouze PC) (pokračování)
Jak vytvořit databázový soubor.
1. Vyberte požadované zařízení.
2. V nabídce režimů v levém sloupci zvolte možnost
Build Database.
3. Klepněte na tlačítko Build.
DATA BASE BUILDER
Chyby:
1. Nepodařilo se otevřít zařízení: Vaše jednotka používá
nepodporovaný formát.
2. Chyba souboru: Vyskytuje se proto, že MP3 soubory
nemají identifikován ID3 tag.
Windows 7/Vista Vás mohou upozornit v závislosti na
nastavení bezpečnosti. Chcete-li program Database
Builder nainstalovat, zvolte Povolit (Allow).
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 22
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Chyba čtení disku
Disk v CD mechanice nelze přečíst, ujistěte se, že je disk čistý a nepoškrábaný.
Jestliže problém přetrvá, zkuste jiné CD, dále se ujistěte, že CD je ve formátu CDA
nebo MP3.Jestliže načtení disku trvá déle než 20 vteřin, čočka čtení pozastaví, to
znamená, že TOC disku nelze přečíst. Vyzkoušejte jiný disk nebo vyčistěte disk, se
kterým máte problémy. Přetrvá-li problém s CD mechanikou i nadále, kontaktujte
servis společnosti American DJ.
USB zařízení nelze
přečíst
Při použití pevných disků doporučujeme používat disky s externím zdrojem napětí
nebo disk, jehož spotřeba energie nepřesahuje 5 voltů. Jestliže se pevný disk po
připojení k USB portu UCD-100/200 sám od sebe resetuje, budete pravděpodobně
potřebovat externí zdroj energie. Ohledně informací o příslušenství kontaktujte
výrobce zařízení. Jestliže jednotku nelze přečíst, ujistěte se, že je naformátována
kompatibilně s formátem FAT. VAROVÁNÍ - ZAŘÍZENÍ NIKDY NEFORMÁTUJE BEZ
PŘEDCHOZÍHO ZÁLOHOVÁNÍ SOUBORŮ
Na USB zařízení
nebo v databázi
nebyly nalezeny
žádné hudební
soubory
- Ujistěte se, že soubor je formátu Mp3.- Jestliže se neobjevuje v režimech databáze
(album, umělec atd.), použijte program Database Builder k aktualizaci hudební
knihovny.
Chyba souboru při
vytváření souboru
databáze (dB)
Odstraňte soubor způsobující zastavení programu Database Builder a zkuste to
znovu, jestliže problém přetrvá, odstraňte adresář a zkuste to znovu.
VYPNUTÍ
• Jakmile přestanete CD jednotku používat a chystáte se k jejímu vypnutí, ujistěte se před vypnutím, že CD
podavač byl tlačítkem OPEN/CLOSE uzavřen.
.
• Ochrana podavače: Jestliže během 60 vteřin nedojde k zasunutí podavače CD, zasune se z bezpečnostních
důvodů tento automaticky sám a jednotka přejde do režimu PAUSE.
POZOR: Neuzavírejte mechaniku silou, jestliže je přístroj vypnutý.
Nevypínejte přístroj, je-li mechanika otevřená.
Aby nedošlo k poškození, nevypínejte prosím přístroj do té
doby, než se na LCD displeji zobrazí „NO DISC“ nebo
„TIME CODE“ poté, co je mechanika zasunuta pomocí
tlačítka OPEN/CLOSE.
Nevypínejte přístroj, je-li mechanika otevřená. Přístroj vypněte až poté, co je mechanika zasunuta tlačítkem
OPEN/CLOSE.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 23
KOMPAKTNÍ DISK (CD)
1. Opatření týkající se zacházení s kompaktními disky
Kompaktní disky jsou vyrobeny ze stejných plastových materiálů jako desky. Abyste předcházeli vážnému
poškození disků, řiďte se prosím následujícími pokyny. Dodržování těchto pokynů zajistí dlouhou životnost
disků.
• Na povrch disku se nesmějí dostat otisky prstů, mastnota nebo prach. Je-li disk špinavý, otřete jej suchým,
měkkým hadříkem.
• K čištění disků nepoužívejte benzen, ředidlo, vodu, sprej na desky, antielektrostatické chemikálie, nebo
hadříky se silikonovou úpravou.
• S disky zacházejte vždy opatrně, aby nedošlo k poškození povrchu; zvláště pak při vytahování disku za
okraje.
• Disk neohýbejte.
• Disk nezahřívejte.
• Nezvětšujte otvor uprostřed disku.
• Nepopisujte štítek (potištěná strana) nástroji s tvrdým hrotem, jako jsou například tužka nebo pero.
• Při přinesení disku z chladného prostředí do prostředí teplejšího se na disku bude kondenzovat vlhkost.
Nesnažte se nikdy disk sušit vysoušečem vlasů apod.
2. Opatření při skladování
• Po ukončení přehrávání disku jej vždy vyjměte z jednotky.
• Disk vždy uchovávejte v ochranném obalu, který jej uchrání před nečistotami a poškozením.
• Disk neumisťujte do následujících prostor:
a) Prostory vystavené přímému slunečnímu záření po delší časový úsek.
b) Prostory, ve kterých se hromadí prach nebo prostory s vysokou vlhkostí.
c) Prostory ovlivněné teplem z vnitřních topných těles atd.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 24
SPECIFIKACE
OBECNÉ
Systém:
Typ disku:
Rozměry:
Instalace:
Hmotnost:
Zdroj napětí:
Příkon:
Rozsah Pitch:
Pitch bend:
Přesnost Pitch:
Podmínky prostředí:
Model: American Audio® UCD-100 - Profesionální přehrávač kompaktních disků/USB
Mechanika s podavačem na jedno CD s předním vkládáním, Přehrávání audio CD/Mp3/USB
Standardní kompaktní disky (8 a 12 cm)
(Š x V x H) 482 x 88,8 x 270,5 mm
Umístěte na rovný povrch nebo namontujte do schránky s rovným povrchem.
. 4,35 Kg
AC 100~240V, 50/60Hz
13 W
+/-4%, +/-8%, +/-16%, +/-100% pro CDDA
+/-4%, +/-8%, +/-16%, +/-100% pro CDDA
+/- 0,15%
Provozní teplota: 5 až 35˚C
Provozní vlhkost: 25 až 85% RH (bez kondenzace)
Skladovací teplota: -20 až 60˚C
Dvojitý RCA kabel (pro levý a pravý kanál)
Příslušenství:
AUDIO SEKCE
Kvantování:
16 bit lineárně na kanál
Vzorkovací frekvence:
44.1 kHz při normální výšce tónu
Převzorkovací frekvence:
8násobný převzorkovací 1bitový D/A převodník
D/A převod:
16 bit
Kmitočtová charakteristika:
+/-0,4 dB 20 Hz až 20,000 kHz pro CDDA
Výstupní úroveň:
2,0 V +/- 0,5 dB
Zatěžovací impedance:
47 kOhm nebo více
Digitální výstupní úroveň:
0,5 V +/- 0,1 špička-špička (zátěž = 75 Ohm)
AUDIO CHARAKTERISTIKY (TESTOVACÍ DISK: TCD-782 a TCD-781; TESTOVACÍ USB FORMÁT: MP3 128 kbps; ZÁTĚŽ = 100
kOhm)
POLOŽKA
JMĚNOVITÁ
MEZNÍ HODNOTA
STAV
HODNOTA
Výstupní úroveň (CD)
2V +/- 0,5 dB
2V +/- 1 dB
1 kHz, 0 dB
Výstupní úroveň (USB):
1,85V +/- 0,5 dB
1,85V +/- 1 dB
1 kHz, 0 dB
Vyvážení kanálu
do 0,2 dB
do 1 dB
1 kHz, 0 dB
Kmitočtová charakteristika (CD):
17-20 kHz +/- 0,4 17-20 kHz +/- 1 dB
0 dB VÝSTUP
dB
Kmitočtová charakteristika (USB):
17-16 kHz +/- 0,2 17-16 kHz +/- 1 dB
0 dB VÝSTUP
dB
Korekce zkreslení (CD):
-20 dB +/- 0,2 dB
-20 dB 85 dB
16 kHz, -20 dB
Rozestup kanálů (CD/USB) (*2)
> 87 dB
> 82 dB
1 kHz, 0 dB
T.H.D. + ŠUM (CD/USB) (*1)
0,008%
0,015%
1 kHz, 0 dB
S/N poměr (CD) (IHF-A) (*2)
126 dB
90 dB
1 kHz, 0 dB
S/N poměr (USB) (IHF-A) (*2)
85 dB
80 dB
1 kHz, 0 dB
Dynamický rozsah (CD) (*2)
92 dB
88 dB
1 kHz, -60 dB
XLR výstupní úroveň
8,22 dBm (2 V) +/- 8,22 dBm (2 V) +/- 1 1 kHz, 0 dB
0,5 dB
dB
POZNÁMKA: (*1) S 20 kHz dolní propustí. (*2) S 20 kHz dolní propustí a IHF-A zátěží.
DOBA VYHLEDÁVÁNÍ (TESTOVACÍ DISK: TCD-792):
POLOŽKA
JMĚNOVITÁ
MEZNÍ HODNOTY
STAV
HODNOTA
Krátká doba odezvy
2 vteřiny
4 vteřiny
Hrát další skladbu
Dlouhá doba odezvy
4 vteřiny
6 vteřin
Skladba 1 -> Skladba 20 / Skladba 20 ->
Skladba 1
HRATELNOST
POLOŽKA
JMĚNOVITÁ
MEZNÍ HODNOTA
STAV
HODNOTA
Přerušení
1mm
0,7mm
TCD-725
Černá tečka
1mm
0,6mm
TCD-725
Otisky prstů
75 um
65 um
TCD-725
Excentricita
140 um
140 um
TCD-712, BEZ PŘESKAKOVÁNÍ SKLADEB
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 25
SPECIFIKACE (pokračování)
Vertikální úchylka
1mm
0,5mm
Škrábanec 2 mm 1,2 mm TCD-721
BEZ PŘESKAKOVÁNÍ SKLADEB
SNÍMAČ:
Systém
Optický snímač s hnacím systémem objektivu
Hnací systém objektivu
2rozměrový paralelní pohon
Stopovací sledování
Sledování 3bodovým paprskem
Optický zdroj
Polovodičový laser
Vlnová délka
780 nm
POZNÁMKY:
Specifikace se mohou měnit pouze po předchozím jednání.
Díly se mohou měnit pouze v rámci takto dohodnuté specifikace.
TCD-731R
MP3
FORMÁT
Disk
Formát
USB formát
MP3 formát
Metoda zápisu
na disk
Použitelné přípony souborů
ISO9660
Joliet
Formát sektorů CD-ROM
Max. počet adresářů
Max. počet souborů
Souborový systém
Použitelné přípony souborů
Max. počet adresářů
Max. počet souborů
Standard MPEG 1 Layer 3
(ISO/IEC 11172-3), který
zabezpečuje jednokanálové
(‘mono’) a dvoukanálové (‘stereo’)
kódování vzorkovací frekvencí 32,
44,1 a 48 kHz.
Standard MPEG 2 Layer 3
(ISO/IEC 13818-3), který
zabezpečuje podobné kódování
vzorkovací frekvencí 16, 22,05 a 24
kHz.
Standard MPEG 2,5 Layer 3
(ISO/IEC 13818-3), který
zabezpečuje podobné kódování
vzorkovací frekvencí 8, 11,025 a 12
kHz.
„Disc at Once“ a „Track at Once“
Multi Session
.mp3 .MP3 .mP3 .Mp3
Max. 63 znaků
Max. 63 znaků
Pouze Mode 1
255
Max. 999 souborů (* poznámka #1)
FAT 12/16/32
.mp3 .MP3 .mP3 .Mp3
999
Max. 999 souborů
32/40/48/56/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps
Xing/VBRI VBR
32/40/48/56/64/80/96/112/144/160 KbpsXing/VBRI VBR
Je-li první relace CDDA, můžete přehrávat POUZE CDDA
skladby. Je-li první relace MP3, můžete přehrávat pouze MP3
skladby.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 26
ROHS a OEEZ
Vážený zákazníku,
ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí
Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod
zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem.
Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd),
polybromované bifenyly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery, taktéž jako
samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje téměř na všechnu elektroniku a elektrická zařízení,
jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem - ve zkratce: veškerá elektronika,
která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci.
Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Proffesional a ACCLAM
Lighting jsme povinni plnit požadavky RoHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v
platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.
Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice RoHS začala
platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty
vždy odpovídají RoHS a že výrobní proces, do míry, do které technologie dovolí, je šetrný k životnímu
prostředí.
Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto
cítíme povinni přispět naší částí.
OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu
prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástek vydala Evropská unie směrnici
OEEZ.
Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem
"Green Spot", který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy
vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému
hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a
recyklace.
Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem.
(Registrace v Německu: DE41027552)
Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných
bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION
Proffesional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my. Posílejte prosím produkty Elation
na konci životnosti přímo nám, abychom s nimi mohli profesionálně naložit.
Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že
můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy a uvítáme Vaše návrhy na adrese: [email protected]
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 27
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americanaudio.eu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – UCD100 16 Návod k obsluze Strana 28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement