86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb

86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb
Via de QR-code kunt u de vereiste app voor uw
Android-eindapparaat downloaden.
Vous pouvez télécharger l‘application nécessaire
pour votre terminal Android via ce code QR.
Über den QR Code können Sie die erforderliche
Apps für Ihr Android Endgerät herunterladen.
Via de QR-code kunt u de vereiste app voor uw
Apple-eindapparaat downloaden.
Draadloze IP-bewakingscamera voor netwerkgebruik
Caméra de surveillance IP sans fil
Kabellose Netzwerk-IP-Überwachungskamera
MEDION® LIFE® P86019 (MD 86970)
Vous pouvez télécharger l‘application nécessaire
pour votre terminal Apple via ce code QR.
Über den QR Code können Sie die erforderliche
Apps für Ihr Apple Endgerät herunterladen.
AA 04/14 B
Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland
BE
Hotline: 022006198
Fax: 022006199
LUX
Hotline: 34-20 808 664
Fax: 34-20 808 665
Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website
www.medion.com/be onder „service“ en „contact“.
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medion.com/be unter „service“ und „contact“.
Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site
internet www.medion.com/be, rubrique „service“ et
„contact“.
86970 50046379-80 Aldi BE Cover QSG Final REV2.indd 1
Quick Start Guide
Guide d‘installation rapide
Kurzanleitung
20.12.2013 13:08:13
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
NL
Over deze handleiding ................................................................................ 4
1.1.
In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en
-symbolen .................................................................................................................. 4
Systeemeisen ............................................................................................... 5
Omvang van de levering ............................................................................. 5
Gebruik voor het beoogde doel ................................................................. 6
Veiligheidsadviezen .................................................................................... 6
5.1.
Elektrische apparaten zijn geen speelgoed .................................................. 6
5.2.
Algemeen .................................................................................................................. 7
5.3.
Plaats van installatie .............................................................................................. 7
5.4.
Wandmontage ......................................................................................................... 8
5.5.
Nooit zelf repareren! .............................................................................................. 8
5.6.
Reiniging en onderhoud ...................................................................................... 8
5.7.
Voeding ...................................................................................................................... 9
Overzicht van het apparaat ...................................................................... 10
6.1.
Voorkant...................................................................................................................10
6.2.
Achterkant ...............................................................................................................11
6.3.
Zijaanzicht ...............................................................................................................12
LED functie-indicatie ................................................................................. 12
Netwerkcamera monteren ........................................................................ 13
Netadapter aansluiten .............................................................................. 14
Netwerkcamera configureren ................................................................... 14
10.1. Netwerkcamera configureren via Smart-App LifeViewer.......................14
10.2. Netwerkcamera configureren via de WPS-toets........................................19
10.3. Netwerkcamera configureren via LAN ..........................................................21
Camera resetten ......................................................................................... 22
Reiniging .................................................................................................... 23
Afvoer ......................................................................................................... 23
Technische specificaties ............................................................................ 24
Conformiteitsverklaring............................................................................ 24
Impressum .................................................................................................. 25
FR
DE
GNU
3 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 3
23.12.2013 12:51:54
1. Over deze handleiding
Lees deze handleiding nauwkeurig door en neem alle aangegeven instructies in acht. Hiermee garandeert u een betrouwbare werking en een
lange levensduur van uw apparaat. Houd deze handleiding steeds binnen handbereik bij uw apparaat. Bewaar de handleiding goed, zodat u
deze bij de verkoop van het apparaat kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar.
1.1. In deze handleiding gebruikte
waarschuwingspictogrammen en -symbolen
GEVAAR!
Waarschuwing voor direct levensgevaar!
WAARSCHUWING!
Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onherstelbaar letsel!
VOORZICHTIG!
Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of gering
letsel!
LET OP!
Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!
OPMERKING!
Aanvullende informatie over het gebruik van dit apparaat!
OPMERKING!
Neem de aanwijzingen in de handleiding in acht!
WAARSCHUWING!
Waarschuwing voor gevaar van een elektrische schok!
•
Opsomming van/informatie over voorvallen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen

Advies over uit te voeren handelingen
4 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 4
23.12.2013 12:52:30
2. Systeemeisen
NL
− Microsoft Windows : Microsoft Windows 8.1, Windows 7 SP1
− WLAN 802.11 b/g/n of netwerkrouter met internetverbinding
− CD-ROM station
®
®
®
®
FR
DE
Bij gebruik in combinatie met smartphone/tablet
−
−
−
−
Internetverbinding
iPhone/iPad met iOS 5 of hoger
Android™-platform 2.3 of hoger
Geïnstalleerde app IP Cam (MEDION LifeViewer)
GNU
3. Omvang van de levering
Controleer of alles in de verpakking aanwezig is en stel ons binnen 14 dagen na
aanschaf op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen.
− IP-camera
− Netadapter (model DSA-12PFA-09 FEU, fabrikant DVE)
− RJ45-kabel
− Wandbeugel, met schroeven en pluggen
− Software-CD
− Korte handleiding, garantiekaart
5 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 5
23.12.2013 12:52:31
4. Gebruik voor het beoogde doel
Het apparaat dient voor ruimtebewaking via LAN of WLAN.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en is
niet geschikt voor industriële of zakelijke toepassingen.
Denk er aan dat het recht op garantie bij onjuist gebruik komt te vervallen:
− breng geen wijzigingen aan zonder onze toestemming en gebruik geen accessoires die niet door ons zijn goedgekeurd of
geleverd,
− gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde (vervangende) onderdelen en accessoires,
− Neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name
de veiligheidsvoorschriften. Elke andere toepassing wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan leiden tot letsel of schade.
− Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden.
5. Veiligheidsadviezen
5.1. Elektrische apparaten zijn geen speelgoed
Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen
(inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze
personen onder toezicht staan van of zijn geïnstrueerd in het gebruik
van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Laat kinderen nooit zonder toezicht gebruikmaken van elektrische
apparatuur.
GEVAAR!
Houd het verpakkingsmateriaal, zoals bv. folie, uit de
buurt van kinderen. Bij onjuist gebruik bestaat gevaar
voor verstikking.
6 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 6
23.12.2013 12:52:31
5.2. Algemeen
NL
• Open nooit de behuizing van het apparaat (gevaar voor een elekFR
trische schok, kortsluiting en brand)!
• Stop geen voorwerpen via de sleuven en openingen in het appaDE
raat (gevaar voor een elektrische schok, kortsluiting en brand)!
• Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bv. een bloemenvaas, in de buurt van het apparaat of de netadapter en beGNU
scherm alle onderdelen tegen drup- en spatwater. Deze voorwerpen kunnen omvallen, waarbij de vloeistof de elektrische
veiligheid kan aantasten.
• Trek bij beschadiging van de netadapter, het aansluitsnoer of het
apparaat direct de netadapter uit het stopcontact.
• Wacht even met het aansluiten van het netsnoer nadat het apparaat van een koude in een warme ruimte gebracht wordt. Door de
condensatie die daarbij ontstaat, kan het apparaat onder bepaalde omstandigheden onherstelbaar worden beschadigd. Als het apparaat op kamertemperatuur is, kan het zonder gevaar in gebruik
worden genomen.
5.3. Plaats van installatie
Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingsvrije ondergrond zodat het apparaat niet kan vallen.
Stel het apparaat niet bloot aan schokken. Door schokken kan gevoelige elektronica worden beschadigd.
Stel het apparaat niet bloot aan directe warmtebronnen (bv. verwarmingsradiatoren of krachtig kunstlicht).
Zet geen voorwerpen met open vuur (bv. brandende kaarsen) op of in
de buurt van het apparaat.
Plaats geen voorwerpen op de snoeren omdat deze daardoor beschadigd kunnen raken.
• Gebruik het toestel niet in de buitenlucht. Invloeden van buitenaf,
zoals regen, sneeuw etc. kunnen schade veroorzaken.
• Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het toestel
en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestel, luidsprekerboxen, mobiele telefoon etc.) om storingen in de
werking te voorkomen.
7 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 7
23.12.2013 12:52:32
5.4. Wandmontage
Kies voor de netwerkcamera een locatie waar geen direct zonlicht valt
of waar de beeldkwaliteit verstoord kan worden door andere lichtweerkaatsingen.
WAARSCHUWING!
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok. Kies een geschikte plaats voor de montage en let er op dat u bij het
boren geen verborgen kabels of andere leidingen beschadigd.
OPMERKING!
Neem bij installatie en opstelling van de camera de wettelijke voorschriften in acht, met name op het gebied van de
gegevensbescherming, het toelatingsrecht en de observatie
van openbaar toegankelijke ruimten.
5.5. Nooit zelf repareren!
Trek bij beschadiging van de netadapter, het aansluitsnoer of het apparaat direct de netadapter uit het stopcontact.
Neem het apparaat niet in gebruik, als het apparaat of het aansluitsnoer zichtbaar zijn beschadigd of als het apparaat is gevallen.
WAARSCHUWING!
Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen en/of te
repareren. Daardoor loopt u gevaar op elektrische schokken!
Om risico's te vermijden kunt u bij storingen contact opnemen met het
Medion Service Center of een deskundig reparatiebedrijf.
5.6. Reiniging en onderhoud
• Trek altijd eerst de netadapter uit het stopcontact voordat u het
apparaat schoonmaakt.
• Gebruik voor het schoonmaken een droge, zachte doek. Gebruik
geen chemische oplos- en schoonmaakmiddelen omdat deze het
oppervlak en/of de opschriften van het apparaat kunnen beschadigen.
8 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 8
23.12.2013 12:52:33
5.7. Voeding
NL
Let op: ook wanneer het apparaat zich in de stand-by modus bevindt,
FR
staan er onderdelen onder spanning. Onderbreek de stroomvoorziening van uw apparaat of schakel alle spanning uit door de stekker van DE
het netsnoer uit het stopcontact te trekken.
• Gebruik de netadapter uitsluitend in een geaard stopcontact van
100-240 V~, 50/60 Hz. Als u niet zeker bent van de netspanning op GNU
de plaats van installatie kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter (DSA-12PFA-09
FEU, fabrikant DVE). Probeer de stekker van de netadapter nooit
aan te sluiten op een andere aansluiting. Daardoor kan schade ontstaan.
• Voor extra veiligheid adviseren wij u om gebruik te maken van een
overspanningsbeveiliging, zodat het apparaat beschermd is tegen
beschadiging door spanningspieken of blikseminslag op het elektriciteitsnet.
• Gebruik het apparaat niet bij onweer. Er bestaat gevaar voor schade als gevolg van blikseminslag! Koppel het apparaat bij onweer
volledig los van het elektriciteitsnet door de netadapter uit het
stopcontact te verwijderen.
• Onderbreek de stroomvoorziening van uw apparaat door de stekker van de netadapter uit het stopcontact te verwijderen.
• De netadapter moet ook na het aansluiten gemakkelijk bereikbaar
zijn, zodat de stekker indien nodig of bij gevaar snel uit het stopcontact kan worden getrokken.
• Dek de netadapter niet af om oververhitting te vermijden.
• Pak de netadapter nooit met vochtige handen beet. Hierbij bestaat
gevaar voor een elektrische schok!
• Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan
struikelen.
9 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 9
23.12.2013 12:52:34
6. Overzicht van het apparaat
6.1. Voorkant
1
2
5
3
4
1)
2)
3)
4)
5)
Lichtsensor
Camera
Microfoon
Typeplaatje (niet weergegeven) met MAC-adres, SSID-aanduiding en aanmeldingsgegevens voor de webinterface
Draaibare camerakop
10 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 10
23.12.2013 12:52:34
6.2. Achterkant
NL
FR
DE
GNU
6 5
4
1
3
2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Toets WPS/Reset
DC-IN spanningsaansluiting
Audio-uitgang
LAN-aansluiting
LED statusindicatie
Antenne
11 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 11
23.12.2013 12:52:34
6.3. Zijaanzicht
1
2
1)
2)
Antenne (niet afneembaar)
Schroefdraad voor wandhouder
7. LED functie-indicatie
LED-status
LED uit
LED knippert langzaam groen
LED knippert snel groen
LED groen
LED knippert langzaam oranje
LED knippert snel oranje
LED knippert in twee kleuren (groen/
oranje)
Betekenis
Camera uit of geen netwerkverbinding
Camera niet geconfigureerd of geen
verbinding met de cloud
Gegevensoverdracht
Netwerkverbinding OK
WPS-functie actief
Reset is uitgevoerd
Camera wordt gestart
12 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 12
23.12.2013 12:52:34
8. Netwerkcamera monteren
NL
Kies voor de netwerkcamera een locatie waar geen direct zonlicht valt en waar de
opnamekwaliteit niet kan worden beïnvloed door andere lichtweerkaatsingen.
FR
DE
1
7
2
3
6
5
4
GNU
 Kies een locatie in de buurt van een stopcontact.
 Leg de montagebeugel (3) op de montageplaats en geef met een potlood aan
waar de boorgaten moeten komen.
 Boor op de aangegeven plaatsen 2 passende gaten om de schroeven te bevestigen.
 Steek de pluggen (1) in de boorgaten.
 Verbind de montagebeugel (3) en de montagearm (5) via de borgschroef (4).
Draai de schroef vast
 Bevestig de netwerkcamera aan de beugel met de borgschroef (7) en draai de
borgschroef vast
 Bevestig de netwerkcamera via de beugel met de twee meegeleverde schroeven (2) aan de wand.
13 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 13
23.12.2013 12:52:35
9. Netadapter aansluiten
 Verbind de meegeleverde netadapter (DSA12PFA-09 FEU, fabrikant DVE) met de DC IN aansluiting van het apparaat.
 Wanneer u alles heeft aangesloten, steekt u de
netadapter in een stopcontact (AC 100-240 V~
50/60 Hz).
De camera is gereed voor configuratie als de LED-statusindicatie langzaam knippert.
10. Netwerkcamera configureren
U kunt uw netwerkcamera op drie manieren configureren:
− Via de Smart-App LifeViewer (zie “10.1. Netwerkcamera configureren via
Smart-App LifeViewer” op pagina 14)
− Via de WPS-toets (zie “10.2. Netwerkcamera configureren via de WPS-toets”
op pagina 19) of
− Via het LAN (zie “10.3. Netwerkcamera configureren via LAN” op pagina 21)
10.1. Netwerkcamera configureren via Smart-App
LifeViewer
 Download de app LifeViewer
via Google Play resp de App Store.
OPMERKING!
Als u toegang wilt krijgen tot de markt van Android ™, Google Play of
de Apple App Store, heeft u zowel een internetverbinding als een Google™-account resp. een Apple-registratie nodig.
10.1.1. Verbinding tot stand brengen
 Verbind uw Smart-apparaat met uw netwerkcamera. Ga hierbij als volgt te werk:
 Open het menu INSTELLINGEN/WLAN op uw Smart-apparaat.
 Selecteer het netwerk van de netwerkcamera in de netwerklijst.
De naam van uw netwerkcamera bestaat uit MEDION en de laatste 6 cijfers van het
MAC-adres (bv. MEDIONC46245).
De betreffende toegangsgegevens zijn te vinden op het typeplaatje onder op het
apparaat.
14 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 14
23.12.2013 12:52:35
10.1.2. Camera in gebruik nemen
NL
 Start de app LifeViewer.
 Selecteer de gewenste taal voor de
toepassing.
 Tik op de pijl naar rechts om de invoer
te bevestigen.
FR
DE
GNU
Afbeelding vergelijkbaar
 Voer het wachtwoord van de netwerkcamera in.
Deze informatie is te vinden op het typeplaatje onder op het apparaat.
 Tik op de pijl naar rechts om de invoer
te bevestigen.
Afbeelding vergelijkbaar
15 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 15
23.12.2013 12:52:35
 Wijzig hier de naam van de netwerkcamera en het wachtwoord.
 Tik op de pijl naar rechts om de invoer
te bevestigen.
Afbeelding vergelijkbaar
De netwerkcamera zoekt naar beschikbare netwerken.
 Wacht totdat de netwerken worden
weergegeven.
Afbeelding vergelijkbaar
16 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 16
23.12.2013 12:52:36
De beschikbare netwerken worden weergegeven.
 Selecteer uw thuisnetwerk.
 Tik op de pijl naar rechts om de selectie te bevestigen.
NL
FR
DE
GNU
Afbeelding vergelijkbaar
 Voer de encryptiesleutel voor uw
thuisnetwerk in.
 Tik op de pijl naar rechts om de invoer
te bevestigen.
Afbeelding vergelijkbaar
17 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 17
23.12.2013 12:52:36
Het apparaat voert de volgende instellingen uit:
− Instellingen (netwerknaam/wachtwoord) worden opgeslagen
− Er wordt een verbinding opgebouwd met de router (thuisnetwerk)
− De verbinding met de cloud wordt
gecontroleerd/tot stand gebracht.
Afbeelding vergelijkbaar
De configuratie is geslaagd.
Afbeelding vergelijkbaar
 Controleer in de INSTELLINGEN/WLAN van uw Smart-apparaat of dit nu
met uw thuisnetwerk is verbonden en ga terug naar de app.
18 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 18
23.12.2013 12:52:36
Als de configuratie slaagt, wordt het
live beeld van de camera weergegeven.
geactiKnop GEBAAR resp.
veerd:
 Door over het beeldscherm van uw
Smart-apparaat te vegen, kunt u de
camerakop laten draaien.
Pijlen geven de hoekverandering aan.
Knop OMSCHAKELEN geactiveerd:
 Bij gebruik van meerdere netwerkcamera's kunt u via een veegbeweging omschakelen tussen de
camera's die in het netwerk zijn opgenomen.
NL
FR
DE
GNU
Afbeelding vergelijkbaar
Uw netwerkcamera is nu geconfigureerd. Het apparaat is met de app LifeViewer via
uw Smart-apparaat wereldwijd via internet te besturen.
10.2. Netwerkcamera configureren via de WPS-toets
OPMERKING!
Bij deze verbindingsmethode moeten zowel de router als de camera
over een WPS-toets beschikken.
 Druk op de WPS-toets op de netwerkcamera en houd deze ca. 2-3 seconden ingedrukt totdat de status-LED langzaam oranje knippert.
 Druk binnen 120 seconden op de WPS-toets op uw router.
Als de verbinding tussen de netwerkcamera en de router slaagt, brandt de status-LED permanent groen.
 Als u de netwerkcamera wilt bedienen via uw Smart-apparaat, controleert u of
uw router met het Smart-apparaat is verbonden.
 Download de app LifeViewer via Google Play resp de App Store.
OPMERKING!
Als u toegang wilt krijgen tot de markt van Android ™, Google Play
of de Apple App Store, heeft u zowel een internetverbinding als een
Google™-account resp. een Apple-registratie nodig.
19 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 19
23.12.2013 12:52:37
 Selecteer de gewenste taal voor de
toepassing.
 Tik op de pijl naar rechts om de invoer
te bevestigen.
Afbeelding vergelijkbaar
De in het netwerk gevonden netwerkcamera's worden weergegeven.
Afbeelding vergelijkbaar
20 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 20
23.12.2013 12:52:37
Als de configuratie slaagt, wordt het live
beeld van de camera weergegeven.
geactiveerd:
Knop GEBAAR resp.
 Door over het beeldscherm van uw
Smart-apparaat te vegen, kunt u de
camerakop laten draaien.
Pijlen geven de hoekverandering aan.
Knop OMSCHAKELEN geactiveerd:
 Bij gebruik van meerdere netwerkcamera's kunt u via een veegbeweging
omschakelen tussen de camera's die
in het netwerk zijn opgenomen.
NL
FR
DE
GNU
Afbeelding vergelijkbaar
Uw netwerkcamera is nu geconfigureerd. Het apparaat is met de app LifeViewer via
uw Smart-apparaat wereldwijd via internet te besturen.
10.3. Netwerkcamera configureren via LAN
 Verbind de LAN-aansluiting op het apparaat via de
meegeleverde RJ45-netwerkkabel met een netwerkinterface (bv. op een router).
 Plaats de meegeleverde installatie-CD in het
CD-ROM-station van uw PC of notebook (met Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 7 SP1 of Windows Vista).
 Installeer de Finder. Volg daarbij de aanwijzingen van
de installatiewizard.
Nadat de installatie met succes is voltooid, wordt het symbool
weergegeven op het bureaublad.
 Start het programma door te dubbelklikken op het symbool.
Het programma wordt geopend en de beschikbare netwerkcamera's worden weergegeven.
21 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 21
23.12.2013 12:52:38
Afbeelding vergelijkbaar
 Selecteer de gewenste netwerkcamera.
 Klik vervolgens op het symbool
scherm.
en volg de verdere aanwijzingen op het
11. Camera resetten
Om de netwerkcamera terug te zetten naar de fabrieksinstellingen om eventuele
verbindingsproblemen op te lossen volgt u de volgende stappen:
 Houd de toets WPS/RESET aan de achterkant ca. 10 seconden lang ingedrukt.
 Laat de toets los zodra de LED-statusindicatie oranje knippert.
 Wacht tot de netwerkcamera opnieuw is opgestart. De camera is gereed als de
LED-statusindicatie permanent groen brandt.
Na het terugzetten gaat de LED-statusindicatie uit als er geen netwerkverbinding
met de netwerkcamera is via een router/access point/switch.
22 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 22
23.12.2013 12:52:38
12. Reiniging
NL
 Trek voor het reinigen altijd de netadapter en alle aansluitkabels los.
 Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.
 Reinig het apparaat met een zachte, pluisvrije doek.
Bewaar het verpakkingsmateriaal goed en gebruik alleen dit om het apparaat te
transporteren.
FR
DE
LET OP!
GNU
Het apparaat bevat geen onderdelen die moeten worden gereinigd of onderhouden.
13. Afvoer
Verpakking
Dit apparaat is speciaal verpakt om het tijdens het transport tegen beschadiging te beschermen. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen
worden hergebruikt of teruggebracht in de grondstoffenkringloop.
Apparaat
Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd.
Volgens EG-richtlijn 2002/96/EG moet oude apparatuur aan het einde
van de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd. Hierbij worden de bruikbare grondstoffen ter recycling gescheiden waarmee de
belasting van het milieu wordt beperkt.
Lever het afgedankte apparaat in bij een inzamelpunt voor elektrisch afval.
U kunt bij de lokale gemeentelijke instanties en reinigingsbedrijven terecht voor informatie over de openingstijden en locaties van de inzamelpunten.
23 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 23
23.12.2013 12:52:38
14. Technische specificaties
LAN-verbinding
VGA-videoresolutie:
Afmetingen (L x B x H)
Gewicht
10/100 Mbps RJ-45
640 x 480 pixel
ca. 112 x 90 x 116 mm
ca. 280 g
Netadapter
Model:
Ingang
Uitgang
DSA-12PFA-09 FEU, fabrikant DVE
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 mA
12 V
1A
15. Conformiteitsverklaring
0700
Hiermee verklaart Medion AG dat het product MD
86970 voldoet aan de volgende Europese eisen:
• R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
• EMV-richtlijn 2004/108/EG
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
• Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
• RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
De complete verklaring van conformiteit is te vinden op www.medion.com/conformity.
24 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 24
23.12.2013 12:52:39
16. Impressum
NL
Copyright © 2013
Alle rechten voorbehouden.
Deze beknopte handleiding is auteursrechtelijk beschermd.
Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder de schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.
Het copyright berust bij de firma:
Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Duitsland
Een complete bedieningshandleiding kan via de Service Hotline wordt nabesteld
en is via de serviceportal www.medion.com/be/nl/service/start/ beschikbaar voor
download.
U kunt ook de hierboven staande QR-code scannen en de handleiding via de serviceportal op uw mobiele eindapparaat downloaden.
FR
DE
GNU
25 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 25
23.12.2013 12:52:39
26 van 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 26
23.12.2013 12:52:39
Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
NL
À propos de ce mode d'emploi ................................................................. 28
1.1.
Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi ..............28
Configuration système requise................................................................. 29
Contenu de l'emballage ............................................................................ 29
Utilisation conforme .................................................................................. 30
Consignes de sécurité ................................................................................ 30
5.1.
Ne pas laisser d'appareils électriques entre les mains des enfants ....30
5.2.
Généralités ..............................................................................................................31
5.3.
Lieu d'installation..................................................................................................31
5.4.
Montage mural ......................................................................................................32
5.5.
Ne jamais réparer soi-même l'appareil ! .......................................................32
5.6.
Nettoyage et entretien .......................................................................................32
5.7.
Alimentation ...........................................................................................................33
Vue d'ensemble de l'appareil .................................................................... 34
6.1.
Vue avant .................................................................................................................34
6.2.
Vue arrière ...............................................................................................................35
6.3.
Vue latérale .............................................................................................................36
LED de fonctionnement ............................................................................ 36
Installer la caméra réseau ......................................................................... 37
Raccorder l'adaptateur secteur ................................................................ 38
Configurer la caméra réseau ..................................................................... 38
10.1. Configurer la caméra réseau via l'application mobile LifeViewer .......38
10.2. Configurer la caméra réseau via la touche WPS.........................................43
10.3. Configurer la caméra réseau via LAN.............................................................45
Réinitialiser la caméra ............................................................................... 46
Nettoyage ................................................................................................... 47
Recyclage.................................................................................................... 47
Caractéristiques techniques ..................................................................... 48
Déclaration de conformité ........................................................................ 48
Mentions légales ........................................................................................ 49
FR
DE
GNU
27 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 27
23.12.2013 12:52:39
1. À propos de ce mode d'emploi
Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité
et respecter toutes les consignes indiquées. Vous serez ainsi assuré du
bon fonctionnement et de la durée de vie de votre appareil. Gardez toujours le présent mode d'emploi à portée de main à proximité de l'appareil. Conservez bien le mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez l'appareil.
1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce
mode d'emploi
DANGER !
Avertissement d'un risque vital immédiat !
AVERTISSEMENT !
Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
PRUDENCE !
Avertissement d'un risque possible de blessures
moyennes à légères !
ATTENTION !
Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !
REMARQUE !
Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
REMARQUE !
Respecter les consignes du mode d'emploi !
AVERTISSEMENT !
Avertissement d'un risque d'électrocution !
•
Énumération / information sur des événements se produisant en
cours d'utilisation

Action à exécuter
28 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 28
23.12.2013 12:52:39
2. Configuration système requise
NL
− Microsoft Windows : Microsoft Windows 8.1, Windows 7 SP1
− Wi-Fi 802.11 b/g/n ou routeur réseau avec connexion Internet
− Lecteur CD
®
®
®
®
FR
DE
Si utilisation en combinaison avec smartphone/tablette
−
−
−
−
Connexion Internet
iPhone/iPad avec iOS 5 ou supérieur
Plateforme Android™ 2.3 ou supérieur
Application IP Cam installée (MEDION LifeViewer)
GNU
3. Contenu de l'emballage
Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de deux
semaines à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.
− Caméra IP
− Adaptateur secteur (modèle DSA-12PFA-09 FEU, fabricant DVE)
− Câble RJ 45
− Support mural avec vis et chevilles
− CD avec logiciels
− Guide de démarrage rapide, carte de garantie
29 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 29
23.12.2013 12:52:40
4. Utilisation conforme
Cet appareil sert à la surveillance de pièce commandée via LAN ou WiFi.
• L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une
utilisation industrielle/commerciale.
Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :
− Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas
d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons
nous-mêmes autorisés ou livrés.
− Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que
nous avons livrés ou autorisés.
− Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité.
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et
peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
− N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.
5. Consignes de sécurité
5.1. Ne pas laisser d'appareils électriques entre les
mains des enfants
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de
leur sécurité ou ont reçu de vous les instructions d'utilisation de l'appareil.
Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
DANGER !
Conservez les emballages, p. ex. les plastiques, hors de la
portée des enfants : risque d'asphyxie !
30 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 30
23.12.2013 12:52:40
5.2. Généralités
NL
• N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil (risque d'électrocution, de
FR
court-circuit et d'incendie) !
• N'introduisez aucun objet à l'intérieur de l'appareil par les fentes et DE
ouvertures (risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie) !
• Ne posez pas sur ni à proximité de l'appareil et de l'adaptateur secteur de récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, et protégez GNU
toutes les pièces contre les gouttes d'eau et éclaboussures. Le récipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité
électrique.
• Si l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation ou l'appareil est
endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise de
courant.
• Si l'appareil a été transporté d'une pièce froide dans une chaude,
attendez avant de brancher l'adaptateur secteur. L'eau de condensation due au changement de température pourrait détruire l'appareil. Lorsque l'appareil a atteint la température ambiante, il peut
être mis en marche sans danger.
5.3. Lieu d'installation
Placez et utilisez tous les composants sur une surface stable, plane et
exempte de vibrations afin d'éviter que l'appareil ne tombe.
N'exposez pas l'appareil à des vibrations. Les vibrations peuvent endommager l'électronique sensible.
Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à des sources de chaleur
directes (p. ex. des radiateurs ou une puissante lumière artificielle).
Aucune source de feu nu (p. ex. des bougies allumées) ne doit se trouver sur ou à proximité de l'appareil.
Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être endommagés.
• N'utilisez jamais votre appareil en plein air, des facteurs externes
(pluie, neige, etc.) pourraient l'endommager.
• Prévoyez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les
sources de brouillage haute fréquence et magnétiques éventuelles
(téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter
tout dysfonctionnement.
31 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 31
23.12.2013 12:52:41
5.4. Montage mural
Choisissez pour installer la caméra réseau un endroit qui ne soit pas
exposé au rayonnement direct du soleil et où la qualité d'image ne
puisse pas être perturbée par d'autres réflexions lumineuses.
AVERTISSEMENT !
Risque d'électrocution ! Pour monter l'appareil, choisissez un endroit approprié et veillez à ne pas endommager
de lignes électriques ou d'installation passant dans le mur
lorsque vous percez les trous.
REMARQUE !
Lorsque vous installez et orientez la caméra, veillez à ne pas
enfreindre les dispositions légales en vigueur, en particulier
celles relatives à la protection des données, au droit du domicile et à l'observation d'espaces accessibles au public.
5.5. Ne jamais réparer soi-même l'appareil !
Si l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
Ne mettez jamais l'appareil en marche si vous constatez des dommages visibles de l'appareil ou du cordon d'alimentation ni si l'appareil est tombé par terre.
AVERTISSEMENT !
N'essayez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vousmême l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter !
Pour éviter tout danger, adressez-vous en cas de problème au
centre de service après-vente Medion ou à un autre atelier spécialisé.
5.6. Nettoyage et entretien
• Avant de nettoyer l'appareil, débranchez impérativement l'adaptateur secteur de la prise de courant.
• Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon doux et
sec. N'utilisez ni solvants ni détergents chimiques qui pourraient
endommager la surface et/ou les inscriptions figurant sur l'appareil.
32 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 32
23.12.2013 12:52:41
5.7. Alimentation
NL
Remarque importante : certaines pièces de l'appareil restent sous tenFR
sion même si celui-ci est en mode Veille. Pour interrompre l'alimentation de votre appareil ou pour le mettre totalement hors tension, cou- DE
pez-le complètement du courant secteur en débranchant l'adaptateur
secteur de la prise de courant.
• Branchez l'adaptateur secteur uniquement sur des prises mises à GNU
la terre AC 100-240 V~ 50/60 Hz. Si vous avez des doutes en ce qui
concerne l'alimentation électrique sur le lieu d'installation, demandez conseil à votre fournisseur d'électricité.
• Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni (DSA-12PFA-09
FEU, fabricant DVE). N'essayez pas de brancher la fiche de l'adaptateur secteur sur d'autres prises : vous pourriez endommager l'appareil.
• Pour une sécurité supplémentaire, nous conseillons l'utilisation
d'une protection contre les surtensions de manière à éviter que
l'appareil ne soit endommagé par des pics de tension ou la foudre
à travers le réseau électrique.
• N'utilisez pas l'appareil en plein air : risque de dommages par la
foudre ! En cas d'orage, coupez complètement l'appareil du courant secteur en débranchant l'adaptateur secteur de la prise de
courant.
• Pour interrompre l'alimentation, débranchez l'adaptateur secteur
de la prise de courant.
• L'adaptateur secteur doit rester facilement accessible, même une
fois branché, de manière à pouvoir être rapidement débranché en
cas de besoin.
• Ne recouvrez pas l'adaptateur secteur de manière à éviter toute
surchauffe.
• Ne saisissez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées !
Vous risqueriez de vous électrocuter !
• Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
33 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 33
23.12.2013 12:52:41
6. Vue d'ensemble de l'appareil
6.1. Vue avant
1
2
5
3
4
1)
2)
3)
4)
5)
Capteur de lumière
Caméra
Microphone
Plaque signalétique (non représentée) avec adresse MAC, indication de SSID
et données de connexion pour l'interface Web
Tête de caméra pivotante
34 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 34
23.12.2013 12:52:41
6.2. Vue arrière
NL
FR
DE
GNU
6 5
4
1
3
2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Touche WPS/Reset
Prise DC IN de raccordement au réseau électrique
Sortie audio
Port LAN
LED d'état
Antenne
35 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 35
23.12.2013 12:52:42
6.3. Vue latérale
1
2
1)
2)
Antenne (non amovible)
Filetage pour support mural
7. LED de fonctionnement
LED d'état
LED éteinte
LED clignote lentement en vert
LED clignote rapidement en vert
LED verte
LED clignote lentement en orange
LED clignote rapidement en orange
LED clignote en bicolore vert/orange
Signification
Caméra éteinte ou pas de connexion réseau
Caméra non configurée ou pas de
connexion au cloud
Transfert de données
Connexion réseau OK
Fonction WPS en cours
Reset a été effectué
Caméra démarre
36 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 36
23.12.2013 12:52:42
8. Installer la caméra réseau
NL
Choisissez pour installer la caméra réseau un endroit qui ne soit pas exposé au
rayonnement direct du soleil et où la qualité d'image ne puisse pas être perturbée
par d'autres réflexions lumineuses.
FR
1
7
2
3
6
5
4
DE
GNU
 Choisissez un endroit à proximité d'une prise secteur.
 Placez l'équerre de montage (3) à l'endroit où vous souhaitez installer la caméra
et marquez les trous de perçage correspondants avec un crayon.
 Percez 2 trous adéquats aux endroits marqués pour fixer les vis.
 Insérez les chevilles (1) dans les trous.
 Raccordez l'équerre de montage (3) et le bras de montage (5) à l'aide de la vis de
blocage (4). Vissez solidement la vis.
 Fixez la caméra réseau sur le support à l'aide de la vis de blocage (7) et vissez solidement la vis de blocage.
 Fixez le support avec la caméra réseau sur le mur à l'aide des deux vis fournies
(2).
37 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 37
23.12.2013 12:52:42
9. Raccorder l'adaptateur secteur
 Raccordez l'adaptateur secteur fourni (DSA12PFA-09 FEU, fabricant DVE) à la prise DC IN de
l'appareil.
 Une fois tous les raccordements effectués, branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant
(AC 100-240 V~ 50/60 Hz).
La caméra est prête à être configurée lorsque la LED
d'état clignote lentement.
10. Configurer la caméra réseau
Vous avez trois possibilités pour configurer votre caméra réseau :
− via l'application mobile LifeViewer (voir « 10.1. Configurer la caméra réseau
via l’application mobile LifeViewer» à la page 38),
− via la touche WPS (voir « 10.2. Configurer la caméra réseau via la touche WPS»
à la page 43) ou
− via LAN (voir « 10.3. Configurer la caméra réseau via LAN» à la page 45).
10.1. Configurer la caméra réseau via l'application
mobile LifeViewer
 Téléchargez l'application LifeViewer
sur Google Play ou l'App Store.
REMARQUE !
Pour pouvoir accéder au market d'Android™, à Google Play ou à l'Apple
App Store, vous avez besoin à la fois d'une connexion Internet et d'un
compte Google™ ou d'une inscription chez Apple.
10.1.1. Établir la connexion
 Connectez votre appareil mobile à votre caméra réseau en procédant comme
suit :
 Ouvrez le menu PARAMÈTRES/WIFI sur votre appareil mobile.
 Sélectionnez le réseau de la caméra réseau dans la liste des réseaux.
Votre identification se compose de MEDION et des 6 derniers caractères de
l'adresse MAC (p. ex. MEDIONC46245).
Vous trouverez les données d'accès correspondantes sur la plaque signalétique sur
le dessous de l'appareil.
38 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 38
23.12.2013 12:52:42
10.1.2. Mettre la caméra en service
NL
 Démarrez l'application LifeViewer.
 Sélectionnez la langue d'utilisation
souhaitée.
 Tapotez sur la flèche vers la droite
pour confirmer votre saisie.
FR
DE
GNU
Illustration non contractuelle
 Saisissez le mot de passe de la caméra réseau.
Vous le trouverez sur la plaque signalétique sur le dessous de l'appareil.
 Tapotez sur la flèche vers la droite
pour confirmer votre saisie.
Illustration non contractuelle
39 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 39
23.12.2013 12:52:43
 Modifiez ici le nom de la caméra réseau et le mot de passe.
 Tapotez sur la flèche vers la droite
pour confirmer votre saisie.
Illustration non contractuelle
La caméra réseau cherche les réseaux disponibles.
 Attendez que les réseaux soient affichés.
Illustration non contractuelle
40 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 40
23.12.2013 12:52:43
Les réseaux disponibles sont affichés.
 Sélectionnez votre réseau domestique.
 Tapotez sur la flèche vers la droite
pour confirmer votre sélection.
NL
FR
DE
GNU
Illustration non contractuelle
 Saisissez le mot de passe de cryptage
pour votre réseau domestique.
 Tapotez sur la flèche vers la droite
pour confirmer votre saisie.
Illustration non contractuelle
41 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 41
23.12.2013 12:52:44
L'appareil procède aux réglages suivants :
− Réglages (nom de réseau/mot de
passe) sont sauvegardés.
− Connexion au routeur (réseau domestique) est établie.
− Connexion au cloud est vérifiée/
établie.
Illustration non contractuelle
La configuration a réussi.
Illustration non contractuelle
 Vérifiez dans le menu PARAMÈTRES/WIFI de votre appareil mobile s'il est
maintenant connecté à votre réseau domestique et revenez à l'application.
42 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 42
23.12.2013 12:52:44
Si la configuration a réussi, vous voyez
l'image live de la caméra.
activé :
Bouton GESTE ou
 Vous pouvez pivoter la tête de caméra en faisant glisser votre doigt
sur l'écran de votre appareil mobile.
Les flèches indiquent le changement
d'angle.
Bouton CHANGER activé :
 En cas d'utilisation de plusieurs caméras réseau, vous pouvez par un
glissé du doigt choisir une des caméras intégrées au réseau.
NL
FR
DE
GNU
Illustration non contractuelle
Votre caméra réseau est maintenant configurée. Elle est pilotable avec l'application
LifeViewer sur votre appareil mobile de partout dans le monde via Internet.
10.2. Configurer la caméra réseau via la touche WPS
REMARQUE !
Cette méthode de connexion présuppose qu'aussi bien le routeur que la
caméra soit équipé d'une touche WPS.
 Appuyez sur la touche WPS de la caméra réseau et maintenez-la enfoncée pendant 2-3 secondes jusqu'à ce que la LED d'état clignote lentement en orange.
 Appuyez sur la touche WPS de votre routeur dans les 120 secondes qui suivent.
Si la connexion entre la caméra réseau et le routeur a réussi, la LED d'état reste allumée en vert en permanence.
 Pour pouvoir commander la caméra réseau depuis votre appareil mobile, assurez-vous que votre routeur est connecté à l'appareil mobile.
 Téléchargez l'application LifeViewer sur Google Play ou l'App Store.
REMARQUE !
Pour pouvoir accéder au market d'Android™, à Google Play ou à l'Apple
App Store, vous avez besoin à la fois d'une connexion Internet et d'un
compte Google™ ou d'une inscription chez Apple.
43 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 43
23.12.2013 12:52:44
 Sélectionnez la langue d'utilisation
souhaitée.
 Tapotez sur la flèche vers la droite
pour confirmer votre saisie.
Illustration non contractuelle
Les caméras réseau trouvées dans le réseau sont affichées.
Illustration non contractuelle
44 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 44
23.12.2013 12:52:45
Si la configuration a réussi, vous voyez
l'image live de la caméra.
activé :
Bouton GESTE ou
 Vous pouvez pivoter la tête de caméra en faisant glisser votre doigt sur
l'écran de votre appareil mobile.
Les flèches indiquent le changement
d'angle.
Bouton CHANGER activé :
 En cas d'utilisation de plusieurs caméras réseau, vous pouvez par un glissé
du doigt choisir une des caméras intégrées au réseau.
NL
FR
DE
GNU
Illustration non contractuelle
Votre caméra réseau est maintenant configurée. Elle est pilotable avec l'application
LifeViewer sur votre appareil mobile de partout dans le monde via Internet.
10.3. Configurer la caméra réseau via LAN
 Raccordez le port LAN de l'appareil à une interface
réseau (p. ex. un routeur) à l'aide du câble réseau RJ
45 fourni.
 Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD
de votre ordinateur de bureau ou portable (avec
Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 7 SP1 ou Windows
Vista).
 Installez le Finder. Suivez à cette occasion les instructions de l'assistant d'installation.
Une fois l'installation réussie, l'icône
apparaît sur le Bureau.
 Démarrez le programme en double-cliquant sur cette icône.
Le programme s'ouvre et les caméras réseau disponibles s'affichent.
45 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 45
23.12.2013 12:52:45
Illustration non contractuelle
 Sélectionnez la caméra réseau souhaitée.
 Cliquez ensuite sur l'icône
et suivez les instructions à l'écran.
11. Réinitialiser la caméra
Pour restaurer les réglages par défaut sur la caméra réseau p. ex. pour éliminer
d'éventuels problèmes de connexion, procédez comme suit :
 Maintenez la touche WPS/RESET au dos de l'appareil enfoncée pendant env.
10 secondes.
 Relâchez la touche dès que la LED d'état clignote en orange.
 Attendez que la caméra réseau redémarre. La caméra est prête lorsque la LED
d'état reste allumée en permanence en vert.
Après la réinitialisation, la LED d'état s'éteint s'il n'y a pas de connexion réseau entre
la caméra réseau et un routeur/point d'accès/switch.
46 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 46
23.12.2013 12:52:46
12. Nettoyage
NL
 Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours l'adaptateur secteur et tous les
câbles de connexion.
 N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
 Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et non pelucheux.
Veuillez conserver soigneusement les emballages et utiliser uniquement ceux-ci
pour transporter l'appareil.
ATTENTION !
L'intérieur de l'appareil ne comporte aucune pièce nécessitant
un entretien ou un nettoyage.
FR
DE
GNU
13. Recyclage
Emballage
Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter
qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des
matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit
des matières premières.
Appareil
Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.
Conformément à la directive 2002/96/CE, lorsque l'appareil est arrivé en
fin de vie, il doit être recyclé de manière réglementaire. Les matériaux
recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de
ménager l'environnement.
Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets
d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie.
Pour connaître les heures d'ouverture et les adresses des centres de récupération et de collecte, renseignez-vous auprès de votre municipalité,
de votre entreprise de recyclage locale ou de l'organisation de consommateurs.
47 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 47
23.12.2013 12:52:46
14. Caractéristiques techniques
Connexion LAN
Résolution vidéo VGA
Dimensions (L x l x H)
Poids
10/100 Mbps RJ 45
640 x 480 pixels
112 x 90 x 116 mm
Env. 280 g
Adaptateur secteur
Modèle
Entrée
Sortie
DSA-12PFA-09 FEU, fabricant DVE
AC 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 mA
12 V
1A
15. Déclaration de conformité
0700
•
•
•
•
•
Par la présente, la société Medion AG déclare que le
produit MD 86970 est conforme aux exigences européennes suivantes :
Directive R&TTE 1999/5/CE
Directive CEM 2004/108/CE
Directive « Basse tension » 2006/95/CE
Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.
com/conformity.
48 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 48
23.12.2013 12:52:47
16. Mentions légales
NL
Copyright © 2013
Tous droits réservés.
Le présent guide de démarrage rapide est protégé par le copyright.
La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous
toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation
préalable écrite du fabricant.
Le copyright est la propriété de la société :
Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne
Un mode d'emploi complet peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service www.medion.com/be/nl/service/start/.
Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur
votre terminal mobile via le portail de service.
FR
DE
GNU
49 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 49
23.12.2013 12:52:47
50 / 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 50
23.12.2013 12:52:47
Inhaltsverzeichnis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
NL
Zu dieser Anleitung ................................................................................... 52
1.1.
In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter .....52
Systemvoraussetzung ............................................................................... 53
Lieferumfang.............................................................................................. 53
Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............................................................ 54
Sicherheitshinweise................................................................................... 54
5.1.
Elektrische Geräte nicht in Kinderhände ......................................................54
5.2.
Allgemeines ............................................................................................................55
5.3.
Aufstellort ................................................................................................................55
5.4.
Wandmontage .......................................................................................................56
5.5.
Niemals selbst reparieren! .................................................................................56
5.6.
Reinigung und Pflege..........................................................................................56
5.7.
Stromversorgung ..................................................................................................57
Geräteübersicht ......................................................................................... 58
6.1.
Vorderseite ..............................................................................................................58
6.2.
Rückseite ..................................................................................................................59
6.3.
Seitenansicht ..........................................................................................................60
LED-Betriebsanzeigen ............................................................................... 60
Netzwerkkamera montieren ..................................................................... 61
Netzadapter anschließen .......................................................................... 62
Netzwerkkamera konfigurieren ............................................................... 62
10.1. Netzwerkkamera über Smart-App LifeViewer konfigurieren ...............62
10.2. Netzwerkkamera über die WPS-Taste konfigurieren ...............................67
10.3. Netzwerkkamera über LAN konfigurieren...................................................70
Kamera zurücksetzen ................................................................................ 71
Reinigung ................................................................................................... 71
Entsorgung ................................................................................................. 72
Technische Daten ....................................................................................... 72
Konformitätserklärung ............................................................................. 73
Impressum .................................................................................................. 73
FR
DE
GNU
51 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 51
23.12.2013 12:52:47
1. Zu dieser Anleitung
Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen
Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen
Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Halten Sie diese
Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes. Bewahren Sie die
Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Gerätes
dem neuen Besitzer weitergeben zu können.
1.1. In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole
und Signalwörter
GEFAHR!
Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!
WARNUNG!
Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
VORSICHT!
Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten
Verletzungen!
ACHTUNG!
Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!
HINWEIS!
Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
HINWEIS!
Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
WARNUNG!
Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!
•
Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung

Auszuführende Handlungsanweisung
52 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 52
23.12.2013 12:52:47
2. Systemvoraussetzung
NL
− Microsoft Windows : Microsoft Windows 8.1, Windows 7 SP1
− WLAN 802.11 b/g/n oder Netzwerkrouter mit Internetverbindung
− CD-ROM Laufwerk
®
®
®
®
FR
DE
Bei Nutzung in Verbindung mit Smartphone/Tablet
−
−
−
−
Internetverbindung
iPhone/iPad mit iOS 5 oder höher
Android™ Plattform 2.3 oder höher
Installierte IP Cam App (MEDION LifeViewer)
GNU
3. Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns
innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.
− IP-Kamera
− Netzteil (Modell DSA-12PFA-09 FEU, Hersteller DVE)
− RJ-45 Kabel
− Wandhalterung, inkl. Schrauben und Dübeln
− Software CD
− Kurzanleitung, Garantiekarte
53 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 53
23.12.2013 12:52:48
4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Gerät dient der LAN-oder WLAN-gesteuerten Raumüberwachung.
• Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/
kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:
− Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und
verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
− Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatzund Zubehörteile.
− Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung,
insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung
gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder
Sachschäden führen.
− Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.
5. Sicherheitshinweise
5.1. Elektrische Geräte nicht in Kinderhände
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
GEFAHR!
Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien von
Kindern fern. Bei Missbrauch besteht Erstickungsgefahr.
54 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 54
23.12.2013 12:52:48
5.2. Allgemeines
NL
• Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts (elektrischer Schlag, KurzFR
schluss- und Brandgefahr)!
• Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins
DE
Innere des Geräts (elektrischer Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr)!
• Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, in die
Nähe des Gerät, des Netzadapters und schützen Sie alle Teile vor Tropf- GNU
und Spritzwasser. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann
die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
• Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters, der Anschlussleitung
oder des Gerätes sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
• Warten Sie mit dem Anschluss des Netzadapters, wenn das Gerät von
einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören.
Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in
Betrieb genommen werden.
5.3. Aufstellort
Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.
Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus. Erschütterungen
können der empfindlichen Elektronik schaden.
Achten Sie darauf, dass keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen
oder starkes Kunstlicht) auf das Gerät wirken.
Es dürfen keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf
oder in der Nähe des Gerätes stehen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
• Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
• Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten
und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen,
Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.
55 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 55
23.12.2013 12:52:49
5.4. Wandmontage
Wählen Sie für die Netzwerkkamera einen Ort, wo kein direktes Sonnenlicht einfällt oder die Bildqualität durch andere Lichtreflektionen
gestört werden könnte.
WARNUNG!
Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wählen Sie zur
Montage der Geräte einen geeigneten Ort und achten Sie
darauf, beim Bohren keine verdeckten Elektro- oder Installationsleitungen zu beschädigen.
HINWEIS!
Beachten Sie bei der Installation und Ausrichtung der Kamera, dass Sie nicht gegen geltende gesetzliche Bestimmungen,
insbesondere des Datenschutzes, des Hausrechts und der Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume verstoßen.
5.5. Niemals selbst reparieren!
Ziehen Sie bei Beschädigung des Netzadapters, der Anschlussleitung
oder des Gerätes sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen
ist.
WARNUNG!
Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen
und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!
Wenden Sie sich im Störungsfall an das Medion Service Center oder
eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.
5.6. Reinigung und Pflege
• Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst
den Netzadapter aus der Steckdose.
• Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch.
Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel,
weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Geräts
beschädigen können.
56 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 56
23.12.2013 12:52:49
5.7. Stromversorgung
NL
Bitte beachten Sie: Auch im Standby-Modus sind Teile des Gerätes unFR
ter Spannung. Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung frei zu schalten, trennen DE
Sie das Gerät vollständig vom Netz, indem Sie den Netzadapter aus
der Steckdose entfernen.
• Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit GNU
AC 100-240 V~ 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am
Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energieversorger
nach.
• Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter
(DSA-12PFA-09 FEU, Hersteller DVE). Versuchen Sie nie, den Stecker des Netzadapters an andere Buchsen anzuschließen, da sonst
Schäden verursacht werden können.
• Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines
Überspannungsschutzes, um das Gerät vor Beschädigung durch
Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Es besteht Gefahr von
Schäden durch Blitzeinschlag! Trennen Sie das Gerät bei Gewitter
vollständig vom Netz, indem Sie den Netzadapter aus der Steckdose entfernen
• Um die Stromversorgung zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
• Der Netzadapter muss auch nach dem Anschließen leicht erreichbar sein, damit es im Bedarfsfall oder einer Gefahrensituation
schnell vom Netz getrennt werden kann.
• Decken Sie den Netzadapter nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
• Fassen Sie den Netzadapter niemals mit nassen Händen an! Es besteht Stromschlaggefahr!
• Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann.
57 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 57
23.12.2013 12:52:49
6. Geräteübersicht
6.1. Vorderseite
1
2
5
3
4
1)
2)
3)
4)
5)
Lichtsensor
Kamera
Mikrofon
Typenschild (nicht dargestellt) mit MAC-Adresse, SSID-Angabe und Anmeldedaten für das Web-Interface
drehbarer Kamerakopf
58 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 58
23.12.2013 12:52:49
6.2. Rückseite
NL
FR
DE
GNU
6 5
4
1
3
2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
WPS/Reset-Taste
DC-IN-Stromnetzanschluss
Audio-Ausgang
LAN-Anschluss
LED-Statusanzeige
Antenne
59 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 59
23.12.2013 12:52:50
6.3. Seitenansicht
1
2
1)
2)
Antenne (nicht abnehmbar)
Gewinde für Wandhalterung
7. LED-Betriebsanzeigen
LED-Zustand
LED aus
LED blinkt langsam grün
LED blinkt schnell grün
LED grün
LED blinkt langsam orange
LED blinkt schnell orange
LED blinkt zweifarbig grün/orange
Bedeutung
Kamera aus oder keine Netzwerkverbindung
Kamera nicht konfiguriert oder keine
Verbindung zur Cloud
Datenübertragung
Netzwerkverbindung OK
WPS Funktion läuft
Reset wurde durchgeführt
Kamera startet
60 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 60
23.12.2013 12:52:50
8. Netzwerkkamera montieren
NL
Wählen Sie für die Netzwerkkamera einen Ort, wo kein direktes Sonnenlicht einfällt
oder die Aufnahmequalität durch andere Lichtreflektionen gestört werden könnte.
FR
DE
1
7
2
3
6
5
4
GNU
 Wählen Sie einen Platz in der Nähe einer Netzsteckdose.
 Legen Sie den Montagewinkel (3) an die Montagestelle und zeichnen Sie mit einem Stift die Bohrlöcher an.
 Bohren Sie an den eingezeichneten Stellen 2 passende Löcher, um die Schrauben zu befestigen.
 Stecken Sie die Dübel (1) in die Bohrlöcher.
 Verbinden Sie den Montagewinkel (3) und den Montagearm (5) über die Feststellschraube (4). Drehen Sie die Schraube fest
 Befestigen Sie die Netzwerkkamera an der Halterung mit der Feststellschraube
(7) und drehen Sie die Feststellschraube fest.
 Befestigen Sie die Netzwerkkamera über die Halterung mit den zwei mitgelieferten Schrauben (2) an der Wand.
61 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 61
23.12.2013 12:52:50
9. Netzadapter anschließen
 Verbinden Sie den mitgelieferten Netzadapter
(DSA-12PFA-09 FEU, Hersteller DVE) mit der DC INBuchse am Gerät.
 Wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben,
verbinden Sie den Netzadapter mit einer Steckdose (AC 100-240 V~ 50/60 Hz).
Die Kamera ist zum Konfigurieren bereit, wenn die
LED-Statusanzeige langsam blinkt.
10. Netzwerkkamera konfigurieren
Sie haben drei Möglichkeiten Ihre Netzwerkkamera zu konfigurieren:
− über die Smart-App LifeViewer (siehe „10.1. Netzwerkkamera über Smart-App
LifeViewer konfigurieren“ auf Seite 62)
− über die WPS-Taste (siehe „10.2. Netzwerkkamera über die WPS-Taste konfigurieren“ auf Seite 67) oder
− über LAN (siehe „10.3. Netzwerkkamera über LAN konfigurieren“ auf Seite
70)
10.1. Netzwerkkamera über Smart-App LifeViewer
konfigurieren
 Laden Sie sich die App LifeViewer
herunter.
über Google Play bzw. den App Store
HINWEIS!
Um auf den Marktplatz von Android ™, Google Play, oder den Apple
App Store zugreifen zu können, benötigen Sie sowohl eine Internetverbindung als auch ein Google ™ Konto bzw. eine Apple Registrierung.
10.1.1. Verbindung herstellen
 Verbinden Sie Ihr Smart-Gerät mit Ihrer Netzwerkkamera. Gehen Sie wie folgt
vor:
 Rufen Sie das Menü EINSTELLUNGEN/WLAN auf Ihrem Smart-Gerät auf.
 Wählen Sie aus der Netzwerkliste das Netzwerk der Netzwerkkamera aus.
Ihre Benennung setzt sich aus MEDION und den letzten 6 Stellen der MAC-Adresse
zusammen (z. B. MEDIONC46245).
Die entsprechenden Zugangsdaten finden Sie auf dem Typenschild unter dem Gerät.
62 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 62
23.12.2013 12:52:50
10.1.2. Kamera in Betrieb nehmen
NL
 Starten Sie die App LifeViewer.
 Wählen Sie die gewünschte Anwendungssprache.
 Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts,
um die Eingabe zu bestätigen.
FR
DE
GNU
Abbildung ähnlich
 Geben Sie das Passwort der Netzwerkkamera ein.
Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild unter dem Gerät.
 Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts,
um die Eingabe zu bestätigen.
Abbildung ähnlich
63 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 63
23.12.2013 12:52:51
 Ändern Sie hier den Netzwerkkameranamen sowie das Passwort.
 Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts,
um die Eingabe zu bestätigen.
Abbildung ähnlich
Die Netzwerkkamera sucht nach verfügbaren Netzwerken.
 Warten Sie bis die Netzwerke angezeigt werden.
Abbildung ähnlich
64 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 64
23.12.2013 12:52:52
Die verfügbaren Netzwerke werden angezeigt.
 Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk aus.
 Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts,
um die Auswahl zu bestätigen.
NL
FR
DE
GNU
Abbildung ähnlich
 Geben Sie das Verschlüsselungspasswort für Ihr Heimnetzwerk ein.
 Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts,
um die Eingabe zu bestätigen.
Abbildung ähnlich
65 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 65
23.12.2013 12:52:52
Das Gerät nimmt folgende Einstellungen
vor:
− Einstellungen (Netzwerkname/
Passwort) werden gespeichert
− Verbindung zum Router (Heimnetzwerk) wird aufgebaut
− Verbindung zur Cloud wird überprüft/hergestellt.
Abbildung ähnlich
Die Konfiguration war erfolgreich.
Abbildung ähnlich
 Prüfen Sie in den EINSTELLUNGEN/WLAN Ihres Smart-Geräts, ob es jetzt
mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist und kehren Sie zu der App zurück.
66 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 66
23.12.2013 12:52:52
Bei erfolgreicher Konfiguration wird das
Kamera-Live-Bild angezeigt.
aktiSchaltfläche GESTE bzw.
viert:
 Durch Wischen über den Bildschirm
Ihres Smart-Geräts können Sie den
Kamerakopf schwenken.
Pfeile zeigen die Winkelveränderung
an.
Schaltfläche WECHSELN aktiviert:
 Bei der Verwendung mehrerer Netzwerkkameras können Sie zwischen
den im Netzwerk eingebundenen
Kameras durch eine Wischbewegung auswählen.
NL
FR
DE
GNU
Abbildung ähnlich
Jetzt ist Ihre Netzwerkkamera eingerichtet. Sie ist mit der App LifeViewer über Ihr
Smart-Gerät weltweit per Internet steuerbar.
10.2. Netzwerkkamera über die WPS-Taste
konfigurieren
HINWEIS!
Diese Verbindungsmethode setzt voraus, dass sowohl der Router als
auch die Kamera über eine WPS-Taste verfügen.
 Drücken und halten Sie die WPS-Taste an der Netzwerkkamera für ca. 2-3 Sekunden, bis Status-LED langsam orange blinkt.
 Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router innerhalb von 120 Sekunden.
Bei erfolgreicher Verbindung zwischen der Netzwerkkamera und dem Router leuchtet die Status-LED dauerhaft grün.
 Um die Netzwerkkamera über Ihr Smart-Gerät bedienen zu können, stellen Sie
sicher, dass Ihr Router mit dem Smart-Gerät verbunden ist.
 Laden Sie sich die App LifeViewer über Google Play bzw. den App Store herunter.
HINWEIS!
Um auf den Marktplatz von Android ™, Google Play, oder den Apple
App Store zugreifen zu können, benötigen Sie sowohl eine Internetverbindung als auch ein Google ™ Konto bzw. eine Apple Registrierung.
67 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 67
23.12.2013 12:52:52
 Wählen Sie die gewünschte Anwendungssprache.
 Tippen Sie auf den Pfeil nach rechts,
um die Eingabe zu bestätigen.
Abbildung ähnlich
Die im Netzwerk gefundenen Netzwerkkameras werden angezeigt.
Abbildung ähnlich
68 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 68
23.12.2013 12:52:53
Bei erfolgreicher Konfiguration wird das
Kamera-Live-Bild angezeigt.
aktiSchaltfläche GESTE bzw.
viert:
 Durch Wischen über den Bildschirm
Ihres Smart-Geräts können Sie den
Kamerakopf schwenken.
Pfeile zeigen die Winkelveränderung an.
Schaltfläche WECHSELN aktiviert:
 Bei der Verwendung mehrerer Netzwerkkameras können Sie zwischen
den im Netzwerk eingebundenen Kameras durch eine Wischbewegung
auswählen.
NL
FR
DE
GNU
Abbildung ähnlich
Jetzt ist Ihre Netzwerkkamera eingerichtet. Sie ist mit der App LifeViewer über Ihr
Smart-Gerät weltweit per Internet steuerbar.
69 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 69
23.12.2013 12:52:54
10.3. Netzwerkkamera über LAN konfigurieren
 Verbinden Sie den L A N -Port am Gerät über das mitgelieferte RJ45 -Netzwerkkabel mit einer Netzwerkschnittstelle (z. B. einen Router).
 Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in Ihr CDRom-Laufwerk Ihres PCs oder Notebooks (mit Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 7 SP1 oder Windows
Vista) ein.
 Installieren Sie den Finder . Befolgen Sie dabei die
Anweisungen des Installationsassistenten.
Nach erfolgreicher Installation wird das Symbol
auf dem Desktop angezeigt.
 Starten Sie das Programm mit einem Doppelklick auf das Symbol.
Das Programm wird geöffnet und es werden die verfügbaren Netzwerkkameras angezeigt.
Abbildung ähnlich
 Wählen Sie die gewünschte Netzwerkkamera aus.
70 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 70
23.12.2013 12:52:54
 Klicken Sie dann auf das Symbol
am Bildschirm.
und folgen Sie den weiteren Anweisungen
NL
FR
11. Kamera zurücksetzen
DE
Um die Netzwerkkamera die Werksstandardeinstellungen zurückzusetzen, um
eventuell bestehende Verbindungsprobleme zu beheben, gehen Sie wie folgt vor:
 Halten Sie die W P S / R E S E T -Taste auf der Rückseite ca. 10 Sekunden lang
gedrückt.
 Lassen Sie die Taste los, sobald die die LED-Statusanzeige orange blinkt.
 Warten Sie, bis die Netzwerkkamera neu gestartet wird. Die Kamera ist bereit,
wenn die LED-Statusanzeige dauerhaft grün leuchtet.
Nach dem Zurücksetzen erlischt die LED-Statusanzeige, wenn es keine Netzwerkverbindung zur Netzwerkkamera von einem Router/Access Point/Switch gibt.
GNU
12. Reinigung
 Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzadapter und alle Verbindungskabel.
 Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
 Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um das Gerät zu transportieren.
ACHTUNG!
Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile
innerhalb des Gerätes.
71 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 71
23.12.2013 12:52:55
13. Entsorgung
Verpackung
Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet
oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.
Gerät
Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Entsprechend EG-Richtlinie 2002/96/EG ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im
Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die
Belastung der Umwelt vermieden.
Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.
Über Öffnungszeiten und Adressen von Annahme- und Sammelstellen
informieren Sie Ihre kommunale Verwaltung, Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder die Verbraucherzentrale.
14. Technische Daten
LAN-Verbindung
VGA Videoauflösung:
Abmessungen (L x B x H)
Gewicht
10/100 Mbps RJ-45
640 x 480 Pixel
112 x 90 x 116 mm
ca. 280 g
Netzteil
Modell:
Eingang
Ausgang
DSA-12PFA-09 FEU, Hersteller DVE
AC 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 mA
1A
12 V
72 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 72
23.12.2013 12:52:55
15. Konformitätserklärung
0700
•
•
•
•
•
NL
Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt MD
86970 mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:
R&TTE Richtline 1999/5/EG
EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.
FR
DE
GNU
Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.
16. Impressum
Copyright © 2013
Alle Rechte vorbehalten.
Diese Kurzanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers
ist verboten
Das Copyright liegt bei der Firma:
Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland
Eine vollständige Bedienungsanleitung kann über die Service Hotline nachbestellt
werden und steht über das Serviceportal www.medion.com/be/nl/service/start/
zum Download zur Verfügung.
Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das
Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.
73 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 73
23.12.2013 12:52:55
74 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 74
23.12.2013 12:52:56
Licentiegegevens
NL
OPMERKING!
FR
Geachte klant,
Hieronder is om juridische redenen de GPL/LGPL-licentie in de Originele DE
Engelse versie opgenomen. Vertalingen vormen voor de FSF (Free Software Foundation) geen geautoriseerde versie van de GPL.
De kennisname van de GPL/LGPL-licentie is voor het gebruik van het apGNU
paraat niet van belang maar dient om te voldoen aan de verplichting
van publicatie bij toepassing van Open Source software.
Indien u interesse hebt in de originele tekst van de gebruikte GPL/LGPL,
kunt u deze downloaden via de volgende link: http://www.medion.com.
Voer in het Download Center het juiste MD-nummer of MSN-nummer in.
Deze nummers vindt u op het betreffende apparaat.
Verdere informatie over de GPL/LGPL-licenties vindt u op www.gnu.org.
Information relative à la licence
REMARQUE !
Chère Cliente, Cher Client,
Pour des raisons juridiques, la licence GPL/LGPL est reproduite ici dans la
version originale anglaise. Les traductions dans d’autres langues ne sont
pas des versions de la GPL autorisées par la FSF (Free Software Foundation).
La prise de connaissance de la licence GPL/LGPL n’est pas importante
pour l’utilisation de l’appareil, mais sert à l’obligation de publication en
cas d’utilisation de logiciels Open Source.
Si cela vous intéresse, vous pouvez télécharger le texte source des GPL/
LGPL utilisées sous le lien suivant :
http://www.medion.com. Veuillez indiquer le numéro MD ou MSN correspondant dans le centre de téléchargement. Vous trouverez ces numéros sur l’appareil respectif.
Vous trouverez de plus amples informations sur les licences GPL/LGPL
sur www.gnu.org.
75 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 75
23.12.2013 12:52:56
Lizenzinformation
HINWEIS!
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Im Folgenden wird hier aus juristischen Gründen die GPL/LGPL-Lizenz
in der englischen Originalfassung abgebildet. Übersetzungen in andere
Sprachen stellen keine von der FSF (Free Software Foundation) autorisierte Versionen der GPL dar.
Die Kenntnisnahme der GPL/LGPL-Lizenz ist für den Gebrauch des
Gerätes unerheblich, sondern dient der Verpflichtung zur Veröffentlichung bei der Verwendung von Open-Source Software.
Bei Interesse können Sie den Quelltext der verwendeten GPL/LGPL unter folgendem Link herunterladen:
http://www.medion.com. Bitte geben Sie im Download Center die entsprechende MD Nummer oder MSN Nummer an. Diese Nummern finden Sie auf dem jeweiligen Gerät.
Weitere Informationen über die GPL/LGPL-Lizenzen finden Sie unter
www.gnu.org.
76 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 76
23.12.2013 12:52:56
I.
GNU General Public Licence
NL
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989,
1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301, USA
FR
DE
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most
of the Free Software Foundation‘s software and to any other program whose authors commit to using
it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask
you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author‘s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by
others will not reflect on the original authors‘ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone‘s free
use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The „Program“, below, refers to any such program or work, and a „work based on the Program“ means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term „modification“.) Each licensee is addressed as „you“.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside
its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if
its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program‘s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence
of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
GNU
77 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 77
23.12.2013 12:52:56
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on
the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above,
provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the
terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by
you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works
based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a
work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other
work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no
more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of
the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
78 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 78
23.12.2013 12:52:56
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain
in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants
you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited
by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work
based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients‘ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of
this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if
a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would
be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the
free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as
if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and „any later version“, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM „AS IS“ WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
NL
FR
DE
GNU
79 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 79
23.12.2013 12:52:57
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
LGPL VERSION 2.1
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages-typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use
it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public
License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can
do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to
ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so
that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you
must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library.
Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they
have is not the original version, so that the original author‘s reputation will not be affected by problems
that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make
sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
80 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 80
23.12.2013 12:52:57
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit
linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of
the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The
Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the „Lesser“ General Public License because it does Less to protect the user‘s freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a
certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used nonfree libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use
the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of
people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free
programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the
GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users‘ freedom, it does ensure that
the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that
program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to
the difference between a „work based on the library“ and a „work that uses the library“. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of
this Lesser General Public License (also called „this License“). Each licensee is addressed as „you“.
A „library“ means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked
with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The „Library“, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A „work based on the Library“ means either the Library or any derivative work under copyright
law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term „modification“.)
„Source code“ for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a
program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of
the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library‘s complete source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to
the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on
NL
FR
DE
GNU
81 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 81
23.12.2013 12:52:57
the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms
of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then
you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root
function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by
you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works
based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work
based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they
refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code
or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the
complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a „work that uses the Library“. Such a work, in isolation,
is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a „work that uses the Library“ with the Library creates an executable that is a derivative
of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a „work that uses the library“. The
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a „work that uses the Library“ uses material from a header file that is part of the Library, the object
code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether
this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
82 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 82
23.12.2013 12:52:57
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted,
regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not
they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a „work that uses the Library“ with
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of
your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer‘s own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during
execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them,
as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and
2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
„work that uses the Library“, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that
the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that
(1) uses at run time a copy of the library already present on the user‘s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that
the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this
user a copy.
For an executable, the required form of the „work that uses the Library“ must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials
to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that
do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both
them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library,
provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities
is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library,
and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library
is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
NL
FR
DE
GNU
83 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 83
23.12.2013 12:52:57
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants
you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited
by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work
based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to
these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients‘ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of
this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License
and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For
example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the
free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ
in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and „any later version“, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions
are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted
by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions
for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
84 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 84
23.12.2013 12:52:57
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO
THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY „AS IS“ WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
NL
FR
DE
GNU
85 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 85
23.12.2013 12:52:57
Letzte Seite
86 von 86
86970 NL-FR-DE Aldi BE Content QSG Final.indb 86
23.12.2013 12:52:57
Via de QR-code kunt u de vereiste app voor uw
Android-eindapparaat downloaden.
Vous pouvez télécharger l‘application nécessaire
pour votre terminal Android via ce code QR.
Über den QR Code können Sie die erforderliche
Apps für Ihr Android Endgerät herunterladen.
Via de QR-code kunt u de vereiste app voor uw
Apple-eindapparaat downloaden.
Draadloze IP-bewakingscamera voor netwerkgebruik
Caméra de surveillance IP sans fil
Kabellose Netzwerk-IP-Überwachungskamera
MEDION® LIFE® P86019 (MD 86970)
Vous pouvez télécharger l‘application nécessaire
pour votre terminal Apple via ce code QR.
Über den QR Code können Sie die erforderliche
Apps für Ihr Apple Endgerät herunterladen.
AA 04/14 B
Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland
BE
Hotline: 022006198
Fax: 022006199
LUX
Hotline: 34-20 808 664
Fax: 34-20 808 665
Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website
www.medion.com/be onder „service“ en „contact“.
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medion.com/be unter „service“ und „contact“.
Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site
internet www.medion.com/be, rubrique „service“ et
„contact“.
86970 50046379-80 Aldi BE Cover QSG Final REV2.indd 1
Quick Start Guide
Guide d‘installation rapide
Kurzanleitung
20.12.2013 13:08:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement