Scarlett SC-2000 Instruction manual

Scarlett SC-2000 Instruction manual
Инструкция для
Scarlett SC-158
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
SC-158
INSTRUCTION MANUAL
GB
RUS
CZ
BG
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
FAN HEATER ....................................................................................................
...................................................................................
TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR ...............................................................
........................................................
...................................................................................
................................................................................................................
SOOJAPUHUR ..................................................................................................
SILTUMVENTILATORS .................................................................................
ŠILUMINIS VENTILIATORIUS ....................................................................
H VENTILÁTOR ..............................................................................................
.....................................................................................
www.scarlett.ru
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IM007
GB DESCRIPTION
1. Air outlet
2. Adjustable thermostat
3. Mode switch
4. Indicator light
5. Integrated handle
CZ POPIS
1. M ížka
2. Nastavitelný termostat
3. P epínač provozních režim
4. Svetelný ukazatel provozu
5. Integrovaná rukoje
UA
RUS
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
EST KIRJELDUS
1. Rest
2. Reguleeritud termostaat
3. Töörežiimide lüliti
4. Töötamise märgutuli
5. Sisseehitatud käepide
LT APRAŠYMAS
1. Grotel s
2. Reguliuojamas termostatas
3. Veikimo režim jungiklis
4. Veikimo šviesos indikatorius
5. montuota ranken l
KZ
LV APRAKSTS
1. Rež is
2. Regul jamais termostats
3. Darba rež mu sl dzis
4. Darba gaismas indikators
5. Ieb v tais rokturis
H LEÍRÁS
1. Rács
2. Szabályozható h szabályzó
3. Üzemmód kapcsoló
4. M ködési jelz lámpa
5. Beépített fogantyú
1.
2.
3.
4.
5.
BG
1.
2.
3.
4.
5.
SCG
1.
2.
3.
4.
5.
mm
207
~ 220-240V /
50 Hz
II
www.scarlett.ru
2000 W
2000
(2
)
140
1.0 / 1.3 kg
232
2
SC-158
IM007
GB INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
• Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference.
• Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
• Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the
mains voltage in your home.
• For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than
described in this instruction manual.
• Do not use outdoors.
• Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
• To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or in any other liquids. If it has
happened DO NOT TOUCH the appliance, unplug it immediately and check in service center.
• Do not use the appliance in immediate proximity to bath, shower or swimming pool.
• Do not place appliance or parts near an open flame, cooking or other heating appliances.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Do not leave the appliance switched on when not in use.
• Do not operate after malfunction or cord damage.
• Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in
the nearest service center only.
• Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
• Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
• Never insert fingers, pencils or any other object through the guard when the appliance is operating.
• To reduce the risks of electric shock do not switch the appliance by wet hands.
• For repair or accessories, contact an authorized service center only.
• Operating unit should be not closer than 0.9 m to flammable or easy deformable under high temperature objects.
• When the appliance is on, move it away from the wall socket and make sure that the cord is not in front of the air
outlet grill. Do not install the unit closer than 0.3 m to any objects.
• If, however, the airflow is inadvertently obstructed during use, the built-in thermal safety cutout will automatically
switch off the appliance.
CAUTION:
• Do not cover the appliance when it is in use.
2
• Do not use the fan heater in rooms less than 4 m area.
OPERATION
• Set the thermostat to minimum position.
• Set the mode switch to minimum position.
• Insert the plug to the power supply.
MODE CONTROL
• Set the mode switch to the required position:
– Off;
–
–
– Fan (airflow without heat);
– I – Warm airflow (1000 W);
– II – Hot airflow (2000 W).
• The indicator light should light up, when you set the thermostat to any position except off.
THERMOSTAT
• Set the thermostat to maximum position.
• When the ambient temperature raises to satisfying level, slowly turn the thermostat counterclockwise until the fan
heater will switch off. The room temperature thus will be kept at the set level.
• If you want to change the room temperature, you can make another regulation: turn the thermostat clockwise to
arise the temperature and counterclockwise to lower it.
ATTENTION:
• Should the unit overheat, provided safety device will switch it off automatically. In such case switch the appliance off
and unplug it. Check all vents and try to restart again after at least 5 minutes. If it does not operate, contact a
Service center.
NOTES:
• The room must be closed, if not, using of fan heater will not make good result because of heat leakage.
CARE AND CLEANING
• The appliance should be cleaned regularly, otherwise the efficiency of heating may be reduced.
• Always unplug the appliance and allow it to cool down before cleaning.
• Wipe the outer surface of appliance with a soft damp cloth.
• From time to time clean the inside of the appliance with vacuum cleaner, operating at low setting.
www.scarlett.ru
3
SC-158
IM007
• Do not use abrasive cleaners, gasoline, thinner or other chemicals to clean the appliance.
STORAGE
• Complete all requirements of chapter CARE AND CLEANING
• Keep the appliance in a cool, dry place.
RUS
•
•
•
.
.
,
.
,
•
,
.
.
•
•
•
.
,
.
,
.
,
,
.
•
•
•
,
.
.
(
)
,
,
,
.
•
•
•
.
.
,
,
,
.
•
.
.
•
•
•
,
.
,
.
.
.
•
•
•
.
.
0,9
.
•
,
0,3
•
.
.
!
•
•
.
4
•
•
•
2
.
.
.
.
•
:
–
–
–
–
–I–
– II –
•
;
(
);
(1000 );
(2000 ).
(
«
•
•
»),
.
,
,
.
.
•
:
–
www.scarlett.ru
.
–
,
.
4
SC-158
IM007
:
•
,
,
,
5
,
.
,
.
:
•
,
•
.
,
.
•
•
•
•
.
.
.
,
,
.
•
•
.
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Pečliv si tento Návod k použití p ečt te a uschovejte jej jako informační p íručku.
• Nesprávné manipulace se spot ebičem mohou vést k jeho poruchám anebo zp sobit škodu na majetku uživatele.
• P ed prvním použitím spot ebiče zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametr m
elektrické sít .
• Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Spot ebič není určen pro pr myslové účely.
• Používejte spot ebič pouze ve vnit ních prostorách.
• Vždy vytáhn te zástrčku ze zásuvky p ed čišt ním a v p ípad , že elektrický p ístroj nepoužíváte.
• Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a požáru nepono ujte p ístroj do vody nebo jiných tekutin. Stane-li se
takto, NESÁHEJTE na spot ebič, okamžit jej odpojte od elektrické sít a obra te se na Servisní st edisko pro
kontrolu.
• Nepoužívejte p ístroj v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
• Nestavte spot ebič blízko zdroj tepla.
• Nedovolujte, aby si d ti hrály se spot ebičem.
• Nenechávejte zapnutý spot ebič bez dozoru.
• Nepoužívejte spot ebič s poškozeným napájecím kabelem.
• Nesmíte sami provád t jakékoliv opravy p ístroje. Pokud je to nutno, obra te se na nejbližší servisní st edisko.
• Dávejte pozor a chra te sí ový kabel p ed ostrými hranami a horkem.
• Netáhn te za napájecí kabel, nep ekrucujte jej a neotáčejte kolem t lesa spot ebiče.
• Vyhýbejte se kontakt s pohybujícími částni p ástroje. Nestrkejte tužky ani jiné p edm ty skrz ochrannou m ížku
ventilátoru za provozu.
• Pro zamezení úrazu elektrickým proudem nezapínejte p ístroj vlhkýma rukama.
• V p ípad jakéhokoliv poškození nebo pro náhradní součástky se obracejte výhradn na servisní st ediska.
• Nestavte p ístroj vedle vzn tlivých p edm t a vedle p edm t , které se snadno deformují vlivem teploty. Minimální
vzdálenost musí být 0,9 m.
• Nestavte ventilátor vedle elektrických zásuvek. Vzdálenost vedlejších p edm t musí být minimáln 0,3 m.
• V p ípad p eh átí integrovaný ochranný systém automaticky vypne p ístroj.
VAROVÁNÍ:
• Za provozu ničím nezakrývejte p ístroj.
2
• Nepoužívejte ventilátoru v místnostech o rozloze mén než 4 m .
PROVOZ
• Nastavte regulátor termostatu do minimální polohy.
• Nastavte p epínač režim do minimální polohy.
• Zapojte spot ebič do elektrické sít .
PROVOZNÍ REŽIMY
• Nastavte p epínač provozních režim do jedné z poloh:
– vypnuto;
–
–
– ventilátor (proud chladného vzduchu bez oh ívání);
– I – teplý vzduch (1000 W);
– II – horký vzduch (2000 W).
• P i zvolení jakéhokoliv režimu (krom polohy «vypnuto») se rozsvítí sv telný ukazatel provozu.
TERMOSTAT
• Nastavte regulátor termostatudo maximální polohy.
• Když se vzduch v místnosti oh eje dostatečn , pomalu otočte nastavitelným termostatem proti sm ru hodinkových
ručiček, dokud se tepelný ventilátor nevypne. P ístroj bude automaticky zachvávat ustálenou v pokoji teplotu.
www.scarlett.ru
5
SC-158
IM007
• Pro zm nu teploty: otočte regulátor termostátu proti sm ru hodinkových ručiček – pro její snížení, a ve sm ru
hodinkových ručiček – pro její zvýšeníá.
UPOZORN NÍ:
• Spustila-li se ochrana proti p eh átí f p ístroj se automaticky zastavil, vypn te ho a odpojte od elektrické sít .
P ekontrolujte, zda nejsou ucpany vzduchové otvory, počkejte minimáln 5 minut a zapn te p ístroj znovu.
Nezapne-li se, obra te se na servisní st edisko.
UPOZORN NÍ:
• Pro zamezení unikání tepla zav ete místnost, jinak se nevyh eje.
ČIŠT NÍ A ÚDRŽBA
• Pravideln čist te radiátor zvenku, protože špína snižuje účinnost jeho provozu.
• P ed čišt ním p ekontrolujte, zda je spot ebič odpojen od elektrické sít a úpln vychladl.
• Ot ete ventilátor zvenku vlhkým jemným hadrem.
• Pravideln vysávejte vnit ní prostory ventilátoru vysavačem v režimu melého výkonu.
• Nepoužívejte brusné čisticí prost edky, benzín, rozpoušt dla nebo jiné útočné chemikálie.
SKLADOVÁNÍ
• Spln te pokyny části ČIŠT NÍ A ÚDRŽBA.
• Skladujte výrobek v suchém a chladném míst .
BG
•
.
•
.
•
,
.
•
.
•
•
•
.
..
,
.
,
,
.
,
,
.
•
•
•
•
•
•
,
.
.
.
.
.
.
•
•
•
-
,
.
,
,
.
.
,
•
•
.
.
.
•
-
•
0,9 .
,
0,3 .
•
.
.
:
•
•
.
-
•
•
•
4
2
.
.
.
.
•
:
–
–
–
–
–I–
www.scarlett.ru
;
(
(1000
);
);
6
SC-158
IM007
•
– II –
(2000
).
(
«
»),
•
•
.
.
,
,
.
.
•
:
–
,
–
.
:
•
,
5
,
-
,
.
,
.
:
•
,
,
.
•
•
•
•
,
,
,
.
.
.
,
.
•
,
,
.
•
•
.
.
UA
•
•
.
’
.
•
,
,
,
.
•
,
.
.
•
•
•
.
,
.
,
,
.
,
.
•
•
•
•
•
•
,
.
.
.
.
.
.
.
•
•
•
,
.
,
.
.
.
•
•
•
,
.
.
0,9
,
.
•
,
0,3
.
•
.
:
•
•
.
4
•
www.scarlett.ru
2
.
.
7
SC-158
IM007
•
•
.
.
•
:
–
–
–
–
–I–
– II –
;
(
(1000 );
(2000 ).
•
-
);
(
«
»),
•
•
.
.
,
,
,
.
,
.
•
:
–
–
,
.
:
•
,
’
,
,
5
.
,
-
.
:
•
,
,
•
,
.
,
,
.
•
•
•
•
’
.
’
.
.
,
,
•
•
.
.
.
SCG
•
•
•
.
.
,
,
.
•
,
.
.
•
•
•
.
,
.
,
.
,
,
.
•
•
•
•
•
•
,
.
.
.
.
.
.
,
.
•
•
•
.
,
.
.
.
•
•
•
,
.
.
0.9
.
•
.
0,3
.
•
www.scarlett.ru
.
8
SC-158
IM007
•
,
,
.
,
.
:
•
•
.
4
•
•
•
.
.
.
.
•
•
2
:
–
–
–
–
–I–
– II –
;
(
(1000
(2000
);
);
).
(
«
•
•
»),
.
.
,
.
•
.
:
–
–
,
.
:
•
,
,
5
.
,
.
:
•
,
.
•
•
•
•
•
•
•
.
.
.
.
,
,
.
.
.
EST KASUTAMISJUHEND
OHUTUSNÕUANDED
• Lugege käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.
• Vale kasutamine võib põhjustada seadme riket ja puhuri kasutaja tervise kahjustamist.
• Enne soojapuhuri esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku
vooluvõrgu andmetele.
• Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
• Ärge kasutage seadet väljas.
• Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.
• Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ja teistesse vedelikesse. Kui seade on vette
sattunud, ÄRGE SEDA KATSUGE, eemaldage soojapuhur kohe vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskuse poole
kontrollimiseks.
• Ärge kasutage seadmet vanni, duši või ujula läheduses.
• Ärge jätke seadet kuumaallikate lähedusse.
• Ärge laske lastel seadmega mängida.
• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
• Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.
• Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
• Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
• Ärge tõmmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse.
• Vältige kontakti seadme pöörlevate osadega. Jälgige, et töötava puhuri kaitse sisse ei satuks kõrvalisi esemeid.
• Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge lülitage seadet märgade kätega sisse.
• Vea kõrvaldamiseks ja lisatarvikute vahetamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
• Ärge paigutage soojapuhurit kergsüttivatest või kuumuse mõjul deformeeruvatest esemetest või ainetest lähemale
kui 0,9 m.
• Ärge paigaldage soojapuhur pistikupesa lähedusse, samuti mitte lähemale kui 0,3 m ümbritsevatest esemetest.
www.scarlett.ru
9
SC-158
IM007
• Ülekuumenemise juhul lülitab sisseehitatud kaitsesüsteem seadme välja.
TÄHELEPANU:
• Ärge katke töötavat seadet.
• Ärge kasutage soojapuhurit ruumides, mille pindala on väiksem kui 4 m2.
KASUTAMINE
• Keerake termostaadi regulaator minimaalsesse asendisse.
• Keerake režiimide lüliti minimaalsesse asendisse.
• Ühendage seade vooluvõrku.
TÖÖREŽIIMID
• Keerake töörežiimide lüliti ühesse asenditest:
– väljalülitatud;
–
–
– ventilaator (külma õhu vool);
– I – soe õhk (1000 W);
– II – kuum õhk (2000 W).
• Iga režiimi valikul (v.a. “väljalülitud”) süttib töötamise märgutuli.
TERMOSTAAT
• Keerake termostaadi regulaator maksimaalsesse asendisse.
• Keerake režiimide lüliti maksimaalsesse asendisse.
• Kui õhk ruumis piisavalt soojeneb, pöörake aeglaselt termoregulaator vastupäeva, kuni soojapuhur välja lülitub.
Seade hoiab saavutatud temperatuuri ruumis automaatselt.
• Temperatuuri muutumine: temperatuuri kahandamiseks keerake termoregulaator vastupäeva, temperatuuri
suurendamiseks – päripäeva.
TÄHELEPANU:
• Kui ülekuumenemisvastane kaitsesüsteem on seadme töötamise automaatselt peatunud, lülitage seade välja ja
eemaldage see vooluvõrgust, kontrollige, kas õhuavad pole ummistunud, ning lülitage seade uuesti sisse mitte
varem kui 5 minuti pärast. Kui soojapuhur ei lülita sisse, pöörduge teeninduskeskuse poole.
TÄHELEPANU:
• Soojakadu vältimiseks hoidke ruum kinnisena, vastasel juhul ei saa ruumi soojaks kütta.
PUHASTUS JA HOOLDUS
• Regulaarselt puhastage soojapuhur, sest kogunev mustus madaldab seadme töötõhusust.
• Enne puhastamist eemaldage soojapuhur vooluvõrgust ning laske sellel maha jahtuda.
• Puhastage soojapuhur väljastpoolt niiske pehme riidega.
• Puhastage soojapuhur aeg-ajalt seestpoolt madala võimsuse töörežiimis tolmuimejaga.
• Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, bensiini ja lahusteid.
HOIDMINE
• Täitke nõudmised PUHASTUS JA HOOLDUS.
• Hoidke seade kuivas jahedas kohas.
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
DROŠ BAS NOTEIKUMI
• Uzman gi izlasiet sto ekspluat cijas instrukciju un saglab jiet to k izzi as materi lu.
• Nepareiza ier ces izmantošana var novest pie t s boj jumiem vai rad t lietot ja vesel bas trauc jumus.
• Pirms pirmreiz j s iesl gšanas p rbaudiet, vai ier ces tehniskie raksturojumi, kas nor d ti uz uzl mes, atbilst
elektrot kla parametriem.
• Izmantot tikai sadz ves vajadz b m, atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ier ce nav paredz ta r pnieciskai
izmantošanai.
• Neizmantot rpus telp m.
• Vienm r atvienojiet ier ci no elektrot kla pirms t s t r šanai, vai ar tad, ja J s to neizmantojat.
• Lai izvair tos no elektrostr vas trieciena vai aizdegšan s, neievietojiet ier ci den vai k d cit š idrum . Ja tas ir
noticis NEAIZTIECIET ier ci, nekav joties atvienojiet to no elektrot kla un griezieties tuv kaj Servisa centr ier ces.
• Nelietot ier ci vannas, dušas vai peldbaseina tieš tuvum .
• Nenovietojiet ier ci blakus siltuma avotiem.
• Ne aujiet b rniem sp l ties ar ier ci.
• Neatst jiet iesl gtu ier ci bez uzraudz bas.
• Neizmantojiet ier ci ar boj tu elektrovadu.
• Necentieties patst v gi labot ier ci. Boj jumu rašan s gad jum dodieties uz tuv ko Servisa centru.
• Sekojiet l dzi, lai elektrovads nepieskartos kl t as m mal m un karst m virsm m.
• Nevelciet, negrieziet ar elektrovadu, k ar neuztiniet to uz ier ces korpusa.
• Izvairieties no kontakta ar ier ces kust gaj m da m. Neb ziet z mu us vai citus priekšmetus caur aizsargrež i
ventilatora darb bas laik .
• Lai izvair tos no elektrostr vas trieciena neizsl dziet ier ci ar mitr m rok m.
• Boj jumu gad jum vai piederumu nomain šanai dodieties uz servisa centru.
• Nenovietojiet ier ci tuv k par 0,9 m no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem vai priekšmetiem, kas deform jas
temperat ras iedarb bas rezult t .
www.scarlett.ru
10
SC-158
IM007
• Neuzst diet siltumventil toru tieš elektrokontaktu tuvum , k ar ne tuv k par 0,3 m no apk rt jiem priekšmetiem.
• P rkaršanas gad jum ieb v t aizsardz bas sist ma autom tiski atsl gs ier ci.
UZMAN BU:
• Neapsedziet ier ci t s darb bas laik .
• Neizmantojiet siltumventil toru telp s, ar plat bu maz ku par 4 m2.
DARBS
• Uzst diet jaudas termostata regulatoru minim laj poz cij .
• Uzst diet rež mu sl dzi minim laj poz cij .
• Piesl dziet ier ci pie elektrot kla.
DARBA REŽ MI
• Uzst diet darba rež mu sl dzi vien no poz cij m:
– izsl gts;
–
–
– ventilators (auksta gaisa pl sma bez sild šanas);
– I – silts gaiss (1000 W);
– II – karsts gaiss (2000 W).
• Izv loties jebkuru no rež miem (iz emot poz ciju «izsl gts»), iedeg s darba gaismas indikators.
TERMOSTATS
• Uzst diet termostata regulatorumaksim laj poz cij .
• Uzst diet rež mu sl dzi maksim laj poz cij .
• Kad gaiss telp b s pietiekami uzsilis, l n m pagrieziet termoregulatoru pret ji pulkste a r d t ja virzienam l dz
br dim, kam r siltumventilators neizsl gsies. Ier ce autom tiski uztur s uzdoto temperat ru istab .
• Lai temperat ru izmain tu: pagrieziet termoregulatoru pret ji pulkste a r d t ja virzienam – pazemin šanai, un
pulkste a r d t ja virzien – paaugstin šanai.
UZMAN BU:
• Ja ir nostr d jusi aizsardz ba no p rkaršanas un ier ce autom tiski atsl gusies, izsl dziet un atvienojiet to no
elektrot kla, p rbaudiet, vai gaisa atv rumi ir t ri un ne maz k, k p c 5 min t m no jauna iesl dziet ier ci. Ja
siltumventil tors neiesl dzas, dodieties uz servisa centru.
UZMAN BU:
• Lai izvair tos no siltuma zudumiem, telpas ieteicams tur t sl gtas, cit di t s nesasils.
T R ŠANA UN KOPŠANA
• Regul ri att riet siltumventilatoru no rpuses, sakr jušies net rumi samazina t darb bas efektivit ti.
• Pirms t r šanas oblig ti atvienojiet ier ci no elektrot kla un aujiet tai piln b atdzist.
• Noslaukiet siltumventilatoru no rpuses ar mitru, m kstu dr nu.
• Periodiski t riet ventilatoru no iekšpuses ar sadz ves putek us c ju mazas jaudas rež m .
• Neizmantojiet abraz vus t r šanas l dzek us, benz nu, š din t jus un citus agres vus miskus l dzek us.
GLAB ŠANA
• Izpildiet T R ŠANAS UN KOPŠANAS sada as nosac jumus.
• Glab jiet ier ci saus , v s viet .
LT VARTOTOJO INSTRUKCIJOS
SAUGUMO PRIEMON S
• Atidžiai perskaitykite ši Vartotojo instrukcij ir išsaugokite j tolimesniam naudojimui.
• Neteisingai naudodamiesi gaminiu, J s galite j sugadinti, patirti nuostoli arba pakenkti savo sveikatai.
• Prieš pirm j naudojim patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos technin s gaminio charakteristikos atitinka elektros
tinklo parametrus.
• Naudoti tik buitiniams tikslams pagal ši Vartotojo instrukcij . Prietaisas n ra skirtas pramoniniam naudojimui.
• Naudoti tik patalpose.
• Prieš valydami pritais bei jo nesinaudodami visada išjunkite j iš elektros tinklo.
• Nenardinkite prietaiso vanden bei kitus skysčius, nes elektros srov gali Jus nutrenkti ar prietaisas gali
užsiliepsnoti. vykus tokiai situacijai, NELIESDAMI prietaiso, nedelsdami išjunkite j iš elektros tinklo ir kreipkit s
Serviso centr .
• Nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo ar plaukimo baseino.
• Nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltiniu.
• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
• Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros.
• Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas buvo pažeistas.
• Nebandykite savarankiškai taisyti prietaiso. Atsiradus nesklandumams kreipkit s artimiausi Serviso centr .
• Pasir pinkite, kad maitinimo laidas neliest aštri kamp ir karšt pavirši .
• Netempkite už maitinimo laido, nevyniokite jo aplink prietais .
• Neprisilieskite prie judanči prietaiso dali . Nekiškite pieštuk ar kitoki daikt
veikiančio ventiliatoriaus
apsaugines groteles.
• Saugodamiesi elektros srov s nutrenkimo, ne junkite prietaiso dr gnomis rankomis.
• Nor dami sutaisyti prietais ar pakeisti jo detales, kreipkit s tik Serviso centr .
www.scarlett.ru
11
SC-158
IM007
• Nestatykite prietais arčiau kaip 0.9 m nuo lengvai užsideganči arba besideformuojanči esant aukštai
temperat rai daikt bei medžiag .
• Nestatykite šilumos ventiliatori šalia elektros lizd , o taip pat ne arčiau kaip 0.3 m nuo aplinkini daikt .
• Prietaisui perkaitus, montuota apsauga automatiškai j išjungs.
• Pakilus ar apvertus veikiant šilumos ventiliatori , suveiks apsauginis blokavimas ir prietaisas išsijungs. Pastačius
šilumos ventiliatori ant pamato, jis v l sijungs.
D MESIO:
• Neuždenkite veikiančio prietaiso.
2
• Nenaudokite šilumos ventiliatori patalpose, kuri plotas yra mažesnis už 4 m .
VEIKIMAS
• Nustatykite termostato reguliatori minimali pad t .
• Nustatykite režim jungikl minimali pad t .
• junkite prietais elektros tinkl .
VEIKIMO REŽIMAI
• Nustatykite veikimo reguliatoriaus jungikl vien iš pad či :
– “ ” – išjungta;
– “ ” – ventiliatorius (šaltas oras be pašildymo);
– “ I ” – šiltas oras (1000 Vt);
– “ II ” – karštas oras (2000 Vt).
• Pasirenkant bet kok režim (išskirus “išjungta”), sijungia šviesos indikatorius.
TERMOSTATAS
• Nustatykite termostato reguliatori maksimali pad t .
• Nustatykite režim jungikl maksimali pad t .
• Kai oras patalpoje pakankamai sušils, l tai pasukite reguliuojam j termostat prieš laikrodžio rodykl , kol šilumos
ventiliatorius neišsijungs. Prietaisas automatiškai palaikys susidariusi kambaryje temperat r .
• Nor dami pakeisti temperat r , pasukite reguliuojam j termostat prieš laikrodžio rodykl – temperat ra sumaž s.
Sukdami reguliuojam j termostat pagal laikrodžio rodykl , padidinsite temperat r .
• Nor dami pakeisti temperat r , pasukite reguliuojam j termostat prieš laikrodžio rodykl – temperat ra sumaž s.
Sukdami reguliuojam j termostat pagal laikrodžio rodykl , padidinsite temperat r .
D MESIO:
• Suveikus apsaugai nuo perkaitinimo ir prietaisui automatiškai išsijungus, išjunkite j ir ištraukite jo kištuk iš elektros
lizdo; patikrinkite, ar neužsikimšo ortakiai ir palaukite ne mažiau kaip 5 minutes, kol prietaisas atv s. Prietaisui
atv sus, junkite j . Jeigu šilumos ventiliatorius neveikia, kreipkit s Serviso centr .
D MESIO:
• Nor dami išvengti šilumos nuot ki , patalp laikykite uždaryta, kitaip ji nesušils.
VALYMAS IR PRIEŽI RA
• Reguliariai valykite šilumos ventiliatori iš išorin s pus s, nes susikaupusieji nešvarumai mažina jo efektyvum .
• Prieš valydami prietais , b tinai išjunkite j iš elektros tinklo ir leiskite jam atv sti.
• Nuvalykite šilumos ventiliatori minkštu dr gnu audiniu.
• Periodiškai valykite ventiliatori iš vidaus buitini dulki siurbliu, nustatydami j mažo galingumo režim .
• Nenaudokite šveitimo valymo priemoni , benzino, tirpikli bei kit agresyvi chemini medžiag .
SAUGOJIMAS
• Atlikite visus "VALYMAS IR PRIEŽI RA" skyriaus reikalavimus.
• Laikykite prietais sausoje v sioje vietoje.
H HASZNALATI UTASÍTÁS
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
• Figyelmesen olvassa el az adott Használati utasítást és rizze meg azt, mint tájékoztató anyagot.
• A készülék helytelen kezelése károsodáshoz, vagy a használó sérüléséhez vezethet.
• A készülék els használata el tt, ellen rizze egyeznek-e a címkén megjelölt m szaki adatok az elektromos hálózat
adataival.
• Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
• Ne használja a készüléket szabadban.
• Tisztítás el tt, vagy használaton kívül mindig áramtalanítsa a készüléket.
• Áramütés, felgyúlás elkerülése céljából ne eressze a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ha ez megtörtént, NE
FOGJA MEG A KÉSZÜLÉKET, azonnal áramtalanítsa azt, és forduljon szervizbe.
• A készüléket fürd , zuhany vagy uszoda közvetlen közelében használni tilos.
• Ne tartsa a készüléket h forrás közelében.
• Ne engedje a gyerekeknek, hogy játszanak a készülékkel.
• Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
• Ne használja a készüléket károsodott vezetékkel.
• Ne próbálja egyedül javítani a készüléket, ha a készülék javításra szorul, forduljon a közeli szervizbe.
• Figyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, vagy forró felülettel.
• Ne húzza a vezetéket, ne csavarja azt, és ne tekerje a készüléken körül.
www.scarlett.ru
12
SC-158
IM007
• Kerülje a kontaktust a készülék mozgó részeivel. A készülék m ködése közben ne dugjon át a véd rácson ceruzát,
vagy más tárgyat.
• Áramütés elkerülése céljából ne kapcsolja be a ventilátort nedves kézzel.
• Ha javításra, ill. alkatrész cserére szorul a készülék, forduljon szakszervizbe.
• Ne állítsa a készüléket 0,9 m közelebb a könnyen lobbanékony vagy h mérséklett l deformálódó tárgyaktól és
szerekt l.
• Ne állítsa a h ventilátort konnektor közvetlen közelében, valamint 0,3 m közelebb a környez tárgyaktól.
• A készülék túlmelegedése esetén a beépített véd rendszer automatikusan kikapcsolja a készüléket.
FIGYELEM:
• Letakarni a m köd készüléket tilos!
2
• Ne használja a h ventilátort 4 m kisebb helyiségben.
M KÖDÉS
• Állítsa a h szabályzót minimális helyzetbe.
• Állítsa az üzemmód kapcsolót minimális helyzetbe.
• Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
M KÖDÉSI ÜZEMMÓD
• Állítsa az üzemmód kapcsolót a helyzetek egyikébe:
– kikapcsolva;
–
–
– ventilátor (hideg légáramlat);
– I – meleg leveg (1000 W);
– II – forró leveg (2000 W).
• Bármely üzemmódban (kivéve a «kikapcsolva» helyzetet) kigyúl a m ködési jelz lámpa.
H SZABÁLYZÓ
• Állítsa a h szabályzót maximális helyzetbe.
• Állítsa a üzemmód kapcsolót maximális helyzetbe.
• Amikor a helyiségben a leveg eléggé felmelegszik, lassan fordítsa a szabályozható h szabályzót az óramutató
járásának ellenkez irányába, amíg a h ventilátor ki nem kapcsol. A készülék automatikusan fenntartja a beállt
szobah mérsékletet.
• A h mérséklet változtatása érdekében: fordítsa a szabályozható h szabályzót az óramutató járásának ellenkez
irányába – csökkenés érdekében, és az óramutató járásának irányába – az emelkedés érdekében.
FIGYELEM:
• Amennyiben m ködésbe lépett a túlmelegedést gátló rendszer és a készülék automatikusan kikapcsolt, kapcsolja ki
és áramtalanítsa a készüléket, ellen rizze nem töm dtek-e el a légcsatornák, és nem korábban, mint 5 perc múlva
újra kapcsolja be a készüléket. Amennyiben a h ventilátor nem kapcsol be – forduljon szervizbe.
FIGYELEM:
• A meleg leveg kiszivárgása érdekében tartsa bezárva a helyiséget, különben a helyiség nem fog felmelegedni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
• Rendszeresen tisztítsa a h ventilátor küls felületeit, mivel az összegy lt szennyez dés csökkenti a készülék
m ködésének hatékonyságát.
• Tisztítás el tt feltétlenül áramtalanítsa a készüléket, és hagyja teljesen leh lni.
• Törölje meg kívülr l a h ventilátort puha, nedves törl kend vel.
• Id nként tisztítsa a ventilátor belsejét alacsony teljesítménnyel m köd porszívó segítségével.
• Ne használjon súrolószert, benzint, oldószert, és egyéb agresszív kémiai szert.
TÁROLÁS
• Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépéseit.
• H vös, száraz helyen tárolja.
KZ
•
.
•
•
.
,
.
•
.
.
•
•
.
.
•
.
•
•
www.scarlett.ru
,
,
,
.
,
.
.
13
SC-158
IM007
•
•
•
•
.
.
.
.
.
•
•
•
.
,
.
.
.
•
•
.
.
•
0,9
.
•
,
0,3
.
•
.
:
•
•
.
4 .
•
•
•
.
.
.
.
•
:
–
–
–
–
–I–
– II –
;
(
(1000 );
(2000 ).
);
•
(
•
•
"
"),
.
.
,
.
.
•
:
–
–
,
.
:
•
,
,
,
5
,
.
.
:
•
,
•
.
,
.
•
•
•
•
.
.
,
.
,
.
•
•
www.scarlett.ru
.
.
14
SC-158
Scarlett SC-158
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
з
нии
Отзывы
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
л т з з любым
д бным
б м
тзывы
ции и
ид и
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement