Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP

Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP
Bruksanvisning
Värmepumpstumlare
T 8164 WP
sv-SE
Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du in‐
stallerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis
undviker du olyckor och skador på torktumlaren.
M.-Nr. 09 693 190
Bidra till att skona miljön
Transportförpackning
Spara energi
Förpackningen skyddar torktumlaren
mot transportskador. Förpackningsma‐
terialen är valda med hänsyn till miljön
och är därför återvinningsbara.
Så här undviker du onödigt lång torktid
och ökad energiförbrukning:
Förpackning/emballage som återförs till
materialkretsloppet innebär minskad rå‐
varuförbrukning och mindre mängder
avfall.
Hantering av uttjänad torktum‐
lare
Uttjänade elektriska och elektroniska
produkter innehåller i många fall mate‐
rial som kan återanvändas. Men de
innehåller även skadliga ämnen som
har nödvändiga beståndsdelar för dess
funktion och säkerhet. Om sådana äm‐
nen hamnar i hushållsavfallet eller han‐
teras på fel sätt kan det medföra skador
på människors hälsa och på miljön.
Kasta därför på inga villkor den uttjäna‐
de torktumlaren i hushållsavfallet.
Lämna istället in uttjänade elektriska
och elektroniska maskiner till en åter‐
vinningsstation.
Se till att den uttjänade torktumlaren
förvaras barnsäkert tills den lämnas in
för omhändertagande.
2
– Låt tvätten centrifugeras i tvättma‐
skinen med maximalt centrifuge‐
ringsvarvtal.
Du sparar cirka 20 % energi och
också tid om tvätten centrifugeras
med 1 600 v/min istället för med
1 000 v/min.
– Använd maximal tvättmängd för res‐
pektive torkprogram. Energiförbruk‐
ningen blir då gynnsammast beräk‐
nat på den totala tvättmängden.
– Se till att rummet där torktumlaren
står uppställd inte är för varmt. Lufta
rummet om det finns andra värme‐
alstrande apparater i samma rum
och/eller stäng av sådana apparater.
– Rengör luddfiltren efter varje torkom‐
gång.
Innehåll
Bidra till att skona miljön ...................................................................................... 2
Säkerhetsanvisningar och varningar .................................................................. 5
Använda torktumlaren......................................................................................... 14
Manöverpanel........................................................................................................ 14
Första gången du använder tvättmaskinen........................................................... 15
Tvättråd................................................................................................................. 16
Så här torkar du................................................................................................... 17
Snabbinstruktion.................................................................................................... 17
Ändra programförlopp......................................................................................... 19
Programöversikt................................................................................................... 20
Rengöring och skötsel......................................................................................... 23
Tömma kondensvattenbehållaren.......................................................................... 23
Beakta rengöringsintervall..................................................................................... 24
Luddfilter................................................................................................................ 25
Torrengöring...................................................................................................... 25
Våtrengöring...................................................................................................... 26
Sätta tillbaka luddfiltren.................................................................................... 26
Finfilter................................................................................................................... 27
Ta ut finfiltret..................................................................................................... 27
Rengöra finfiltret................................................................................................ 27
Rengöra luckan för finfiltret............................................................................... 28
Kontrollera värmeväxlaren................................................................................ 28
Återmontering................................................................................................... 29
Torktumlare............................................................................................................ 29
Hur man klarar av mindre fel själv...................................................................... 30
Hjälp vid störningar................................................................................................ 30
Kontroll- och felmeddelanden................................................................................ 30
Otillfredsställande torkresultat............................................................................... 32
Andra problem....................................................................................................... 33
Byta glödlampa...................................................................................................... 35
Miele service......................................................................................................... 36
Reparationer.......................................................................................................... 36
Extra tillbehör......................................................................................................... 36
Garantivillkor och garantitid................................................................................... 36
Uppställning och anslutning............................................................................... 37
Översiktsbild framsida........................................................................................... 37
3
Innehåll
Översiktsbild baksida............................................................................................. 38
Transportera torktumlaren...................................................................................... 38
Uppställning........................................................................................................... 39
Bygga in torktumlaren under en bänkskiva eller bygga in den i ett skåp......... 39
Rikta torktumlaren............................................................................................. 40
Före transport................................................................................................... 40
Tvätt-torkpelare................................................................................................. 40
Elanslutning............................................................................................................ 41
Förbrukningsdata................................................................................................. 42
Tekniska data....................................................................................................... 43
Programmeringsfunktioner.................................................................................
Ändra restfuktigheten i programmet Bomull..........................................................
Ändra restfuktigheten i programmet Strykfri tvätt..................................................
Ställa in skrynkelskydd..........................................................................................
Koppla in och stänga av summern........................................................................
Ändra programval Automatic plus.........................................................................
Ställa in standby....................................................................................................
Ändra inställningen för ledvärde............................................................................
4
45
45
46
47
48
49
50
52
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.
Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt
bruk av den kan medföra person- och sakskador.
Läs igenom bruksanvisningen innan du använder torktumlaren för
första gången. Den innehåller viktig information om säkerhet, an‐
vändning och skötsel. Därmed undviker du olyckor och skador på
torktumlaren.
Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarby‐
te.
Användningsområde
 Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hus‐
hållsliknande miljöer.
 Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus.
 Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhåll‐
anden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka en‐
ligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare.
All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som
har uppstått på grund av att torktumlaren har använts på annat sätt
än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt.
5
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala
förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan an‐
vända torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under
uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.
Om det finns barn i hemmet
 Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte
hålls under ständig uppsikt.
 Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktumlaren utan
uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den
på ett säkert sätt.
 Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktumlaren utan
uppsikt.
 Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktumla‐
ren. Låt inga barn leka med torktumlaren.
6
Säkerhetsanvisningar och varningar
Teknisk säkerhet
 Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador
innan du installerar den.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
 Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säk‐
ring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på upp‐
ställningsplatsen innan du ansluter den. Fråga i tveksamma fall en
elektriker.
 Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den an‐
sluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande
föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säker‐
hetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installa‐
tionen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har upp‐
stått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett
brott på kabeln.
 Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka
överhettning och därmed brandfara).
 Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele
service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika
fara för användaren.
 Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktorise‐
rad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åbero‐
pas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle.
 Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla
säkerhetskrav uppfylls.
7
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är
den spänningsfri endast i något av följande fall:
– När stickproppen är utdragen.
– När huvudströmmen är avstängd.
– När säkringen är urskruvad eller frånslagen.
 Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte
är fasta (till exempel på båtar).
 Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har god‐
känts av Miele.
 Information om värmepumpen och kylmedlet:
Komprimeringen gör att kylmedlet övergår till flytande form och att
det samtidigt får en högre temperatur. Kylmedlet leds genom ett slu‐
tet kretslopp genom värmeväxlarenheten, där ett värmeutbyte med
förbiströmmande torkningsluft äger rum.
– Brummande ljud under torkning är normala och beror på värme‐
pumpstekniken. Torktumlaren fungarar som vanligt ändå.
– Kylmedlet är inte brännbart och inte explosivt.
– Att torktumlaren står still efter korrekt transport innan den installe‐
ras är i allmänhet inte nödvändigt (se avsnittet "Uppställning och
anslutning").
Om den inte har transporterats korrekt måste den dock stå stilla
efter transporten eftersom värmepumpen kan ta skada annars.
8
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data".
 Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta
strömmen till torktumlaren.
 Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte gö‐
ras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäck‐
ningsmattor. Annars garanteras inte tillräcklig lufttillförsel.
 I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjut‐
dörr eller upphängd dörr monteras.
Användning
 Den maximala tvättmängden är 7,0 kg (torr tvätt).
Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Pro‐
gramöversikt".
 Brandfara!
Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel
via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare.
Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslu‐
tad, finns risk att tvätten självantänder.
9
Säkerhetsanvisningar och varningar
 På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som
– inte har tvättats.
– inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan
smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosme‐
tik med rester av oljor, fett och krämer).Textilier som inte är till‐
räckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske
efter avslutad torktumling och utanför torktumlaren.
– innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton,
alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, ter‐
pentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exem‐
pel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor).
– innehåller rester av läggningsvätska, hårspray, nagellacksborttag‐
ningsmedel eller liknande.
Sådana typer av starkt nedsmutsade textilier måste därför tvättas
särskilt noggrant. Använd en större mängd tvättmedel och välj en
hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir
riktigt rena.
 Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tänd‐
stickor).
 Varning: Stäng aldrig av torktumlaren innan ett program gått fär‐
digt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och
placerar dem så att värmen kan avges.
 Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisning‐
en på förpackningen.
10
Säkerhetsanvisningar och varningar
 På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller
produkter som
– har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemtvätt)
– exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vatten‐
täta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med
skumgummifyllning.
– innehåller fyllning och är trasiga (till exempel kuddar och jackor).
Fyllning som kommer ut kan förorsaka brand.
 Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att
säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem
(till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkyl‐
ningen är programmet slut.
Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.
 Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta.
 Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att
– barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den
– smådjur tar sig in i torktumlaren.
11
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Torktumlaren får inte användas utan
– luddfilter eller med skadade luddfilter
– finfilter eller med skadade finfilter.
Torktumlaren sätts då igen av ludd vilket skulle förorsaka fel.
 Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.
 Luddfiltren och finfiltret (i sockeln) måste torkas efter våtrengöring.
Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används!
 Använd inte torktumlaren i rum där temperaturen kan sjunka till
0 °C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens
funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan
leda till skador.
 Kondensvatten är inget dricksvatten.
Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor
som djur.
 Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd.
Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugs in kan med tiden
blockera värmeväxlaren.
 Spola inte av torktumlaren med vatten.
12
Säkerhetsanvisningar och varningar
Tillbehör
 Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras.
I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar.
 Mieles torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som en tvätt-
torkpelare. Till detta krävs en monteringssats som finns att köpa
som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monterings‐
sats som passar just din torktumlare och tvättmaskin.
 Tänk på att köpa en passande sockel till torktumlaren.
 Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av
att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
13
Använda torktumlaren
Manöverpanel
a Display h min
se nästa sida
b Kontroll-/felmeddelande
se avsnittet "Hur man klarar av mindre fel själv".
Kontrollampan som är märkt med PC används av Miele service som kontrolloch överföringspunkt.
c Knappen Start
startar ett torkprogram.
Kontrollampan blinkar när programmet kan startas och lyser efter programstart.
d Programväljare
för att välja torkprogram.
Du kan vrida programväljaren åt höger eller vänster.
e Knappen 
för till- och frånkoppling.
Efter att ha kopplat in torktumlaren lyser  i displayen eller programtiden för ett
valt program.
f Knappen Lucka
Oberoende av strömförsörjningen kan du öppna luckan med denna knapp.
14
Använda torktumlaren
Display h min
Trumbelysning
I displayen visas följande
När torktumlaren är inkopplad och luck‐
an öppen släcks belysningen i trumman
automatiskt efter några minuter (för att
spara energi).
– Programtid (h min = timmar och
minuter)
– Kontroll- och felmeddelanden
– Programmeringsfunktioner
Med programmeringsfunktionerna
kan du anpassa torktumlarens elek‐
tronik till olika krav.
Se avsnittet med samma namn i
denna bruksanvisning.
Resttidsprognos
I displayen h min visas den beräknade
programtiden (resttidsprognosen).
Undantaget är programmet Vädring
som tar 20 minuter.
På grund av följande faktorer kan rest‐
tidsprognosen variera: restfuktighet
efter centrifugering, textilsort, tvätt‐
mängd, rumstemperatur eller
spänningsvariationer i elnätet.
Därför anpassar sig elektroniken konti‐
nuerligt till varje torkomgång för att
resttidsprognosen ska bli så exakt som
möjligt. Resttidsprognosen ändras
under torkningen vilket kan leda till att
tiden ändras.
Första gången du använder
tvättmaskinen
 Om torktumlaren transportera‐
des på annat sätt än beskrivet i av‐
snittet "Uppställning och installa‐
tion", måste den stå upprätt i unge‐
fär 1 timme innan den ansluts till el‐
nätet.
15
Tvättråd
Skötselsymboler
Torkning
/
Normal/låg temperatur
Torkningen sker skonsamt i
alla program. Därför behöver
du inte dela upp textilierna
q/r.

Inte lämplig att torka i tork‐
tumlare
Strykning och mangling

mycket varmt

varmt

varmt

ej strykning/mangling
Torktips
– Följ alltid anvisningarna om maximal
tvättmängd i avsnittet "Programöver‐
sikt".
Om trumman är överfylld sliter det
på kläderna, torkresultatet försämras
och tvätten blir skrynklig.
– Öppna blixtlåsen på jackor så att de
torkar jämnt.
– Torka inte textilier som droppar vat‐
ten! Centrifugera tvätten i minst 30
sekunder.
– Torka blandade textilier av bomull,
kulörtvätt och strykfri tvätt i program‐
met Automatic plus.
– Rena linnetextilier bör endast torkas i
torktumlare om det anges på skötsel‐
etiketten att det är möjligt eftersom
rent linne tenderar att ruggas upp.
16
– Trikåplagg (till exempel T-shirts och
underkläder) krymper, beroende på
kvalitet, ofta i första tvätten.
Torka därför inte sådana material för
länge för att undvika att de krymper
ytterligare. Eventuellt kan du köpa
någon storlek större på sådana klä‐
der.
– Risken för att den strykfria tvätten
ska bli skrynklig ökar ju mer tvätt som
är i torktumlaren. Det gäller särskilt
känsliga material som för till exempel
skjortor och blusar. Välj Skongång
plus eller Skrynkelreducering.
Minska eventuellt mängden tvätt.
– Du kan torka stärkt tvätt. Du ska
dock tillsätta dubbel mängd stärkme‐
del för att få rätt appretureffekt.
– Nya färgade textilier ska tvättas sepa‐
rat innan de torkas första gången. De
får heller inte torkas tillsammans med
ljusa textilier. Dessa textilier kan färga
av sig (även på plastdetaljer i tork‐
tumlaren). Dessutom kan färgat ludd
fastna på textilierna.
Så här torkar du
Snabbinstruktion
 Lägg i tvätt i torktumlaren
Användningsstegen som är märkta med
siffror (, ,  ...) kan du använda
som en snabbinstruktion.
 Öppna luckan genom att trycka på
knappen Lucka.
 Förbered tvätten
Sortera tvätten efter . . .
. . . önskad torrhetsgrad
. . . textilsort
. . . samma storlek
. . . samma restfuktighetsgrad efter
centrifugering.
På så vis blir torktumlingen så jämn
som möjligt.
 Lägg plaggen löst i trumman.
Undvik att överbelasta trumman, se
avsnittet "Programöversikt" angåen‐
de maximal tvättmängd. En överfylld
trumma sliter på tvätten och påver‐
kar torkresultatet.
 Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i
lucköppningen varje gång luckan
stängs.
 Till exempel tvättbollar kan smäl‐
ta vid torkning och skada både tork‐
tumlare och tvätt så var noga med
att ta ur sådana ur tvätten.
– Kontrollera fållar och sömmar så att
ingen textilfyllning kan komma ut.
– Knäpp knappar i stora textilier som
exempelvis påslakan och örngott så
att inte mindre plagg hamnar i dessa.
– Stäng blixtlås, hakar och hyskor.
– Knyt ihop textilskärp och förklädes‐
band.
– Avlägsna eller sy fast behåbyglar
som har lossnat.
Se till att textilierna inte fastnar i
luckan. Textilierna kan gå sönder då.
 Stäng luckan genom att slå igen den
lätt.
 Koppla in torktumlaren
Man kan även koppla in torktumlaren
när plaggen har lagts in. Lampan i
trumman lyser inte då (vilket sparar
energi).
 Tryck på knappen  för att koppla
in torktumlaren.
17
Så här torkar du
 Välj program
 Programslut - ta ut tvätten
Efter varmluftsfasen kommer kallufts‐
fasen för avkylning av tvätten. Först när
 lyser är programmet slut.
 Vrid programväljaren till önskat pro‐
gram.
Efter avslutat program roterar trumman
med speciella intervaller för skrynkel‐
skyddet (beroende på vilket program
som valts).
Skrynkelskyddet bidrar till att minska
veck och skrynklor om textilierna inte
tas ut direkt efter torkningen (inte för
programmet Ylle). Längden går att änd‐
ra, se avsnittet "Programmeringsfunk‐
tioner".
 Tryck på knappen Lucka.
 Starta program
 Öppna luckan.
 Tryck på knappen Start.
 Ta ut tvätten.
Kontrollampan för Start lyser.
Anvisningar
– Programtiden som visas i displayen
är en uppskattad beräknad tid och
kan variera.
– Denna torktumlare mäter restfuktig‐
heten i tvätten och beräknar pro‐
gramtiden. Om dock torktumlaren
fylls med torr tvätt kommer den att
torka/lufta tvätten i ett förprogram‐
merat tidsintervall.
Undvik att torka textilier för länge
eftersom det sliter på materialen.
18
Kvarglömda plagg i torktumlaren kan
skadas vid nästa torkning på grund
av övertorkning.
 Tryck på knappen .
 Rengör luddfiltren.
 Stäng luckan.
 Töm behållaren.
Ändra programförlopp
Pågående program
- ändra program
Det är inte möjligt att ändra ett pågåen‐
de program (skydd mot oavsiktliga änd‐
ringar).
Om programväljaren ställs om lyser ,
tills det ursprungliga programmet har
ställts in.
Lägga i tvätt i efterhand eller
plocka ur tvätt
 Starta programmet på nytt
direkt efter att du lagt i tvätt eller
plockat ut den i efterhand.
Om du inte startar programmet på
nytt så ska du ta ut all tvätt och spri‐
da ut den.
För att välja ett annat program måste
du först avbryta det redan startade pro‐
grammet.
 Tryck på knappen Lucka.
- avbryta program
 Stäng luckan.
 Vrid programväljaren till Stopp.
 Tryck på knappen Start.
Textilierna kyls av när en viss torktid
och torktemperatur har uppnåtts.
Programtid
Programmet avslutas först när  lyser.
Ändringar i programförloppet kan leda
till att tiden i displayen h min ändras.
 Stäng av torktumlaren och koppla in
den igen.
 Lägg i tvätt eller ta ut en del av tvätt‐
en.
 Välj och starta ett nytt program direkt.
19
Programöversikt
Bomull
max 7,0 kg*
Skåptorrt+, Skåptorrt**
Textilier
En- och flerlagriga textilier av bomull som till exempel T-shirts, un‐
derkläder, babykläder, arbetskläder, jackor, täcken, frottéhanddukar,
badlakan och morgonrockar.
Anvisning
Programmet Bomull Skåptorrt är som mest effektivt om tvätten har
centrifugerats innan.
Skåptorrt Skongång
Egenskap
Särskilt skrynkelkänsliga textilier torkas med reducerad mekanisk
bearbetning (färre trumrotationer).
Anvisning
– Programtiden förlängs gentemot programmet Skåptorrt.
– Minska tvättmängden om du är osäker.
Stryktorrt och Varmmangeltorrt
Textilier
Bomulls- och linnetextilier, till exempel bordslinne, sängkläder och
stärktvätt
Anvisning
Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att
den bevarar sin fuktighet.
* vikt, torr tvätt
** Anvisningar för testinstitut:
Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121
20
Programöversikt
Strykfri tvätt
max 3,5 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt
Textilier
Strykfria textilier av syntet, bomull eller blandmaterial, till exempel
arbetskläder, tröjor, klänningar, byxor, blusar, strumpor och bords‐
dukar.
Anvisning
I Stryktorrt torkas textilierna med hänsyn till textilsort och tvätt‐
mängd, vilket ger minimal skrynkelbildning.
Skåptorrt Skongång
Egenskap
Särskilt skrynkelkänsliga textilier torkas med reducerad mekanisk
bearbetning (färre trumrotationer).
Anvisning
– Programtiden förlängs gentemot programmet Skåptorrt.
– Minska tvättmängden om du är osäker.
Automatic plus
Textilier
max 3,5 kg*
Blandade textilier för programmen Bomull och Strykfri tvätt.
Vädring
max 7,0 kg*
20 min varmt
Textilier
– Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av
sin beskaffenhet, som exempelvis jackor, kuddar, sovsäckar.
– Torkning av exempelvis enstaka badlakan, badkläder och disktra‐
sor.
20 min kallt
Textilier
Alla typer av textilier som ska vädras.
* vikt, torr tvätt
21
Programöversikt
Skrynkelreducering
Textilier
max 1,0 kg*
– Bomulls- eller linnetextilier.
– Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet, till exempel
bomullsbyxor, anoraks, skjortor.
Anvisning
– Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i tvättma‐
skin.
– Textilierna blir inte helt torra.
– Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.
Ylle
max 2,0 kg*
Textilier
Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor,
koftor och sockor
Anvisning
– Ylletextilier luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra.
– Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.
* vikt, torr tvätt
22
Rengöring och skötsel
Tömma kondensvattenbehålla‐
ren
Kondensvattnet som bildas vid tork‐
ningen samlas upp i kondensvatten‐
behållaren.
Töm kondensvattenbehållaren efter
varje torkning.
När kondensvattenbehållaren är full,
lyser kontrollampan Töm behållaren
efter ett programavbrott.
Kontrollampan släcks genom att du
först öppnar och sedan stänger luckan
medan torktumlaren är inkopplad.
 Töm behållaren.
 Skjut in behållaren i torktumlaren.
 Drick inte kondensvatten!
Det kan medföra hälsofara för både
människor och djur.
Du kan använda kondensvattnet (till
exempel till ångstrykjärn eller luftfukta‐
re). Innan du använder det bör du dock
sila det genom en fin sil eller låta det
rinna genom ett kaffefilter. Småludd,
som skulle kunna orsaka skada, filtreras
på så vis bort från vattnet.
 Dra ut kondensvattenbehållaren.
 Bär kondensvattenbehållaren vågrätt
så att vattnet inte rinner ut. Håll i be‐
hållarens handtag och baksida.
23
Rengöring och skötsel
Beakta rengöringsintervall
Denna torktumlare har ett flerlagrigt
filtersystem som består av luddfilter
och ett finfilter. Detta system behö‐
ver underhållas.
När ska luddfiltren rengöras?
Rengör dem efter varje torkomgång!
– Torktumlaren får aldrig användas
utan luddfilter eller finfilter.
– Se till att varken luddfilter eller fin‐
filter är skadade.
Om något skulle vara skadat, byt
genast ut det (extra tillbehör)!
 Om anvisningarna inte följs
kan torktumlaren sättas igen av för
mycket ludd vilket kan leda till olika
slags fel och störningar.
Luddfiltren sitter i luckan och i luck‐
öppningen. Dessa samlar upp ludd
från textilierna.
– Se avsnittet "Luddfilter".
När ska finfiltret rengöras?
Rengör finfiltret när kontrollampan
Rensa luftkanaler lyser.
Finfiltret finns nere till vänster, bakom
serviceluckan. Det samlar upp finare
ludd, hår och tvättmedelsrester som
luddfiltret kan släppa igenom.
– Se avsnittet "Finfilter".
24
Rengöring och skötsel
Luddfilter
Rengöringsintervall
Du måste rengöra luddfiltren efter
varje torkomgång!
Torrengöring
Tips: Du kan använda en dammsugare
för att dammsuga bort luddet.
 Dra eller dammsug bort luddet från
filtret.
1 Luddfilter
2 Tätning
 Dra ut luddfiltret (1) ur luckan.
 Ta bort luddet ur facket i luckan, där
luddfiltret ska sitta, med en flaskbors‐
te eller dammsugare.
 Rengör tätningen (2) runt lucköpp‐
ningen med en fuktig trasa.
 Dra eller dammsug bort luddet från
de båda luddfiltren i lucköppningen.
 Sätt in det rengjorda luddfiltret rätt
och skjut in det i luckan tills det sitter
fast.
 Stäng luckan.
25
Rengöring och skötsel
Våtrengöring
Du måste våtrengöra luddfiltren om
de är mycket smutsiga eller igensat‐
ta.
 Dra ut luddfiltret ur luckan.
Du kan även ta ut de båda filtren i luck‐
öppningen:
Sätta tillbaka luddfiltren
 Luddfiltren måste vara torra när
du sätter in dem igen. Om våta ludd‐
filter användas kan det uppstå funk‐
tionsstörningar!
 Sätt in luddfiltret rätt och skjut in det i
luckan tills det sitter fast ordentligt.
 Sätt in luddfiltren, som ska sitta i
lucköppningen, nerifrån och tryck
sedan fast dem upptill.
 Vrid fast de båda vreden (tills du hör
att det snäpper till).
 Vrid vredet  på vänster och höger
luddfilter (tills du hör att det snäpper
till).
 Dra ut luddfiltren (med hjälp av vred‐
et) mot mitten .
 Rengör alla filter under rinnande vat‐
ten.
 Torka luddfiltren försiktigt men nog‐
grant.
 Rengör även luftkanalen under ludd‐
filtren med exempelvis en damm‐
sugare.
26
Rengöring och skötsel
Finfilter
Rengöringsintervall
Rengör finfiltret endast när kon‐
trollampan Rensa luftkanaler lyser.
Kontrollampan släcks genom att du
först öppnar och sedan stänger luckan
medan torktumlaren är inkopplad.
Ta ut finfiltret
På torktumlarens framsida till vänster
 Dra ut filtret i handtaget.
 trycker du på luckan för finfiltret (pil)
för att öppna den.
 Dra ut handtaget ur filtret.
Luckan öppnas.
Rengöra finfiltret
 Rengör finfiltret ordentligt under rin‐
nande vatten.
 Tryck ut finfiltret ordentligt.
 Finfiltret får inte vara blött när du
sätter tillbaka det. Om det är blött
kan det uppstå funktionsstörningar!
 Torka bort ludd från handtaget med
en fuktig trasa.
27
Rengöring och skötsel
Rengöra luckan för finfiltret
Kontrollera värmeväxlaren
 Skaderisk! Rör inte vid kylele‐
mentens baksida med händerna. Du
kan skära dig.
 Var försiktig när du dammsuger.
För dammsugarmunstycket lätt och
utan tryck över kylelementen. Annars
kan kylelementen och hållarna som
finns framför gå sönder.
Om du ser att det har samlats ludd
 Torka bort ludd med en fuktig trasa.
Var försiktig så att du inte skadar tät‐
ningen när du gör det!
 Kontrollera om kylelementen är igen‐
satta av ludd.
 dammsuger du försiktigt bort synligt
ludd. Använd sugpensel eller ett
smalt fogmunstycke.
28
Rengöring och skötsel
Återmontering
 Torktumlaren får endast an‐
vändas när filfiltret är isatt och luck‐
an för finfilter är stängd. Endast med
stängd lucka garanteras att kon‐
denssystemet är tätt och att tork‐
tumlaren fungerar felfritt.
Torktumlare
 Bryt strömmen till torktumlaren.
 Sätt tillbaka finfiltret korrekt på hand‐
taget.
För att filtret ska sitta korrekt framför
värmeväxlaren
 Använd inga rengörings-, skur-,
fönsterputs- eller allrengöringsmedel
som innehåller lösningsmedel! Dessa
kan skada plastytorna och andra del‐
ar av torktumlaren.
 Rengör endast torktumlaren med en
lätt fuktad trasa och ett milt rengör‐
ingsmedel eller tvål och vatten.
 Rengör tätningen runt luckans insida
med en fuktig trasa.
 Torka därefter allt torrt med en mjuk
trasa.
 Rostfritt stål (till exempel trumman)
kan du rengöra med ett lämpligt ren‐
göringsmedel för rostfritt stål, vilket
inte är nödvändigt.
 sätter du i handtaget med finfiltret på
de båda stiften.
Se till att den gula punkten på hand‐
taget är till höger.
 Skjut in finfiltret helt.
 Stäng serviceluckan.
29
Hur man klarar av mindre fel själv
Hjälp vid störningar
Du kan åtgärda de flesta störningar själv. Nedanstående översikt hjälper dig att
hitta orsak/er till en störning och hur du kan åtgärda den. Tänk dock på att:
 Reparationer endast får utföras av en av Miele auktoriserad fackman. Ej
fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren.
Kontroll- och felmeddelanden
Problem
Orsak och åtgärd
Kontrollampan Töm be‐ Kondensvattenbehållaren är full.
hållare lyser och pro‐
 Töm behållaren.
grammet avbryts.
 Öppna och stäng luckan medan torktumlaren är
Summern ljuder.
inkopplad för att kontrollampan ska slockna.
Programmet avbryts.
Möjligtvis ljuder sum‐
mern och Rensa luftka‐
naler eller Töm behålla‐
re blinkar.
30
Orsaken kan inte fastställas direkt.
 Stäng av torktumlaren och koppla in den igen.
 Starta ett program.
Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande
visas föreligger en störning. Kontakta då Miele servi‐
ce.
Hur man klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Kontrollampan Start
blinkar långsamt och
displayen är släckt.
Torktumlaren är i standby-läge. Det är inget fel utan
en funktion.
 Se avsnittet "Ställa in standby".
Kontrollampan Rensa
luftkanaler lyser efter
programslut.
Ludd har fastnat i finfiltret och/eller luddfiltren.
 Rengör finfiltret.
 Rengör luddfiltren.
 Öppna och stäng luckan medan torktumlaren är
inkopplad för att kontrollampan ska slockna.
Kontrollampan Rensa
luftkanaler lyser efter
ett programavbrott.
Ludd har satt igen finfiltret och/eller luddfiltren.
 Rengör finfiltret, luddfiltren och värmeväxlaren.
 Öppna och stäng luckan medan torktumlaren är
inkopplad för att kontrollampan ska slockna.
Vid programslut blinkar
en liggande stapel:
.........
Programmet är avslutat men tvätten kyls fortfarande
ner.
 Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta
den fortsätta att kylas av.
 lyser.
Programväljaren har vridits efter programstart.
 Vrid programväljaren till det ursprungliga program‐
met, så visas resttiden igen.
31
Hur man klarar av mindre fel själv
Otillfredsställande torkresultat
Problem
Orsak och åtgärd
Tvätten är inte tillräck‐
ligt torr.
Tvätten bestod av textilier i olika material.
 Eftertorka med Varmluft.
 Välj ett lämpligt program vid nästa torkning.
Tips! du kan anpassa restfuktighet för en del pro‐
gram. Se avsnittet "Programmeringsfunktioner".
Tvätt eller fjäderfyllda
huvudkuddar kan börja
lukta oangenämt av
torkningen.
För lite tvättmedel användes.
Fjädrar kan börja utveckla lukter när de värms upp.
 Använd tillräckligt med tvättmedel.
 Låt huvudkuddar torka utanför torktumlaren.
 Använd doftinsatsen vid torktumling (extra tillbe‐
hör) om du föredrar en särskild doft.
Syntetplagg är laddade
med statisk elektricitet
efter torkningen.
Syntetiska material tenderar att bli statiskt uppladda‐
de.
 Sköljmedel i sista sköljomgången kan minska den
statiska laddningen.
Det har bildats ludd.
Vid torkning lossnar framför allt det ludd som uppstått
genom nötning vid normal användning eller genom
tvättning.
Ludd som lossnar fångas upp av luddfiltren och finfilt‐
ret och kan lätt avlägsnas.
 Se avsnittet "Rengöring och skötsel".
32
Hur man klarar av mindre fel själv
Andra problem
Problem
Orsak och åtgärd
Driftljud (vinande och/
eller brummande) hörs.
Detta är inget fel! Kompressorn är i drift.
Det är normala ljud som uppstår när kompressorn är
igång.
Inget program kan star‐ Orsaken kan inte fastställas direkt.
tas.
 Anslut nätkontakten.
 Koppla in torktumlaren.
 Stäng luckan.
 Kontrollera om säkringen har löst ut.
Strömavbrott? När strömmen kommer tillbaka startar
det program som hade valts före strömavbrottet
automatiskt.
Trumbelysningen lyser
inte.
Trumbelysningen släcks automatiskt (för att spara
energi).
 Stäng av torktumlaren och koppla in den igen.
 För att byta trasig glödlampa, se slutet av detta
avsnitt.
33
Hur man klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd
Torkningen tar för lång
tid eller avbryts.*
Eventuellt har rumstemperaturen stigit kraftigt.
 Vädra för att rumstemperaturen inte ska bli så hög.
Tvättmedelsrester, hårstrån och fint ludd kan sätta
igen torktumlaren.
Kylelementen kan vara igensatta.
 Rengör ludd- och finfiltren.
 Ta bort synligt ludd nere till vänster, bakom ser‐
viceluckan i utrymmet för värmeväxlaren (se av‐
snittet "Rengöring och skötsel").
Gallret nere till höger är igensatt.
 Flytta på tvättkorg och/eller andra föremål som
blockerar ventilationen.
Luddfiltren och finfiltret var blöta när de sattes in.
 Luddfiltren och finfiltret måste vara torra.
Textilierna har inte centrifugerats tillräckligt.
 Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett
högre varvtal i tvättmaskinen.
Det är för mycket tvätt i trumman.
 Följ anvisningarna för maximal tvättmängd för de
olika torkprogrammen.
På grund av blixtlås i metall kan tvättens fuktighets‐
grad inte kännas av exakt.
 Öppna blixtlåsen i fortsättningen.
 Om problemet återkommer, torka textilier med
långa blixtlås endast i programmet Varmluft.
* Före ny programstart:
 Stäng av torktumlaren och koppla in den igen.
34
Hur man klarar av mindre fel själv
Byta glödlampa
 Bryt strömmen till torktumlaren.
 Öppna luckan.
Upptill i lucköppningen finns ett ner‐
fällbart lampskydd för lampan.
 Byt glödlampa.
 Tryck tillbaka lampskyddet och tryck
fast det på vänster och höger sida så
det snäpper fast.
 Se till att lampskyddet sitter fast
ordentligt. Fukt som kommer innan‐
för lampskyddet kan orsaka kortslut‐
ning.
 Sätt in ett vanligt verktyg* genom att
trycka in det lätt under ena kanten på
glödlampans lampskydd.
* Till exempel en bred spårskruvmejsel
 Genom att du vrider handen en aning
öppnar du lampskyddet.
Lampskyddet fälls ner.
Använd endast Mieles temperaturbe‐
ständiga glödlampor som kan köpas
hos Mieles återförsäljare eller Mieles
reservdelsavdelning.
 Använd en likadan glödlampa
och inte en starkare än vad som är
angivet på typskylten och lamp‐
skyddet.
 Skruva ur glödlampan åt vänster.
35
Miele service
Reparationer
Torkningskorg
Om det uppstår fel som du själv inte
kan åtgärda, var god kontakta din
Mieleåterförsäljare eller Miele service.
Med torkningskorgen kan du torka eller
vädra sådana saker som inte ska utsät‐
tas för mekaniska påfrestningar.
Telefonnummer står på baksidan av
bruksanvisningen.
Vid kontakt med service, var god uppge
alltid produktens maskinmodell (typ)
och maskinnummer. Dessa uppgifter
ser du på typskylten när luckan är
öppen.
Extra tillbehör
Till denna torktumlare finns extra tillbe‐
hör som kan köpas hos Mieles återför‐
säljare eller hos Mieles reservdelsavdel‐
ning.
Dessa och många andra intressanta
produkter kan du också beställa via
internet.
36
Doftinsats
Använd doftinsatsen om du föredrar en
särskild doft.
Garantivillkor och garantitid
Vid sidan av gällande lagstiftning tilläm‐
pas EHL:s konsumentbestämmelser.
Uppställning och anslutning
Översiktsbild framsida
a Nätanslutningskabel
b Manöverpanel
c Kondensvattenbehållare
(töm efter torkning)
d Lucka
(öppna inte under torkning)
e Lucka för finfilter
(öppna inte under torkning)
f Fyra höjdjusterbara skruvfötter
g Öppning för kalluft
(blockera inte öppningen med en
tvättkorg eller andra föremål)
37
Uppställning och anslutning
Översiktsbild baksida
 Om du transporterar torktumla‐
ren liggande, så lägg den endast på
vänster sida.
a För transport finns greppmöjligheter
under topplocket (pilar)
b Nätanslutningskabel
c Avloppsslang för kondensvatten
Transportera torktumlaren
För att transportera torktumlaren (från
förpackningen till uppställningsplatsen)
använder du
– de främre skruvfötterna
– greppmöjligheterna under det utskju‐
tande topplocket på baksidan.
 Transportera torktumlaren såsom
visas här.
 Om torktumlaren transportera‐
des på annat sätt måste den stå upp
i cirka en timme innan den ansluts.
Annars kan värmepumpen skadas!
38
Uppställning och anslutning
Uppställning
 I torktumlarluckans öppningsut‐
rymme får ingen låsbar dörr, skjut‐
dörr eller upphängd dörr monteras.
 Insugningsöppningen för kalluft
på baksidan av torktumlaren får
under inga omständigheter täckas
för, exempelvis av en tvättkorg.
Om så sker, uppstår en störning!
Bygga in torktumlaren under en
bänkskiva eller bygga in den i ett
skåp
 Obs! Det bildas värme! Den
varma luften som kommer ut på bak‐
sidan av torktumlaren måste kunna
komma ut. Annars uppstår en stör‐
ning!
Inbyggnad under bänkskiva eller in‐
byggnad i skåp kan medföra längre
torktider.
Du kan undvika att det bildas för myck‐
et värme genom att:
– skruva ut torktumlarens skruvfötter
så att ett mellanrum på minst 20 mm
uppstår mellan golvet och torktum‐
larens undersida
– ta bort en befintlig genomgående
sockel just där torktumlaren står
– se till att det finns öppningar i skåpet.
 Torktumlaren ska inte byggas in
direkt bredvid ett kyl- eller frysskåp.
Den varma luftströmmen som kom‐
mer ut på baksidan av torktumlaren
höjer temperaturen vid kyl- eller frys‐
skåpets värmeväxlare vilket gör att
kylaggregatet arbetar konstant. Om
det inte finns någon annanstans att
placera torktumlaren måste det fin‐
nas en tätad avskiljning mellan kyleller frysskåpet och torktumlaren.
 Montering och demontering av
monteringssatsen* måste göras av
en fackman.
– En monteringssats krävs. Täckplåten
som medföljer monteringssatsen er‐
sätter topplocket. Att montera täck‐
plåten är absolut nödvändigt på
grund av den elektriska säkerheten!
– En monteringsanvisning medföljer
monteringssatsen.
– Elanslutningen ska vara installerad i
närheten av torktumlaren och den
ska vara tillgänglig.
För en nischhöjd på:
– 830–840 mm krävs längre skruvföt‐
ter*.
– 870–885/915–930 mm krävs en/två
höjdutjämningsramar*.
* Extra Mieletillbehör
39
Uppställning och anslutning
Rikta torktumlaren
Före transport
Efter varje torkomgång finns lite kon‐
densvatten i pumpområdet. Detta kan
rinna ut om du lutar torktumlaren. Vi re‐
kommenderar därför att du startar pro‐
grammet Varmluft cirka en minut före
transport. Resterande vatten leds till
kondensvattenbehållaren.
Tvätt-torkpelare
För att torktumlaren ska fungera felfritt
är det viktigt att den står lodrätt.
Torktumlaren kan monteras som en
tvätt-torkpelare med en Mieletvättma‐
skin. För detta krävs en Miele monter‐
ingssats (WTV).
* Extra Mieletillbehör
 Montering av satsen måste gö‐
ras av en Miele auktoriserad fack‐
man.
Ojämnheter i golvet kan utjämnas med
hjälp av skruvfötterna.
 Luftspalten mellan torktumlarens
undersida och golvet får inte göras
mindre genom till exempel socklar,
lister eller tjocka heltäckningsmattor.
Annars garanteras inte tillräcklig luft‐
tillförsel.
40
Uppställning och anslutning
Elanslutning
Torktumlaren är utrustad med en an‐
slutningskabel och stickpropp.
Stickproppen måste alltid vara lättåt‐
komlig för att kunna bryta strömmen till
torktumlaren.
Anslutningen måste utföras enligt gäl‐
lande säkerhetsföreskrifter.
Torktumlaren får på inga villkor anslutas
till en förlängningskabel. Det finns då
risk för att det kan börja binna.
Uppgifter om anslutningseffekt och
säkring finns på typskylten. Jämför
uppgifterna på typskylten med dem
som gäller för elnätet.
41
Förbrukningsdata
Kapaci‐ Centrifuge‐
ringsvarvtal
tet1
tvättmaskin
Rest‐
fuktig‐
het
Energi
Pro‐
gramtid
kg
varv/min
%
kWh
min
7,0
1 000
60
2,09
144
3,5
1 000
60
1,22
88
7,0
1 200
53
1,85
130
7,0
1 400
50
1,80
124
7,0
1 600
44
1,60
110
Bomull Skåptorrt Skongång plus
7,0
1 000
60
2,04
147
Bomull Stryktorrt
7,0
1 000
60
1,56
108
7,0
1 200
53
1,35
95
7,0
1 400
50
1,25
88
7,0
1 600
44
1,10
75
Strykfri tvätt Skåptorrt
3,5
1 200
40
0,75
54
Strykfri tvätt Skåptorrt Skongång plus
3,5
1 200
40
0,70
56
Strykfri tvätt Stryktorrt
3,5
1 200
40
0,65
47
Automatic plus
3,5
800
50
1,34
96
Bomull Skåptorrt2
Bomull Skåptorrt
1 Vikt torr tvätt
2 Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121
Alla icke markerade värden är beräknade med stöd av normen EN 61121
Anslutningseffekt i frånkopplat läge:
Anslutningseffekt i inkopplat läge:
0,15 W
3,50 W
Anvisningar för jämförande torktester:
För tester enligt 61121 ska före testomgången 3 kg bomullstvätt med 70 % restfuktighet torkas i pro‐
grammet Bomull Skåptorrt enligt ovannämnda norm.
Faktorer som tvättmängd, typ av textil, restfuktighet efter centrifugering och variationer i elnätet
kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.
42
Tekniska data
Höjd
850 mm
Bredd
595 mm
Djup
596 mm
Djup med öppen lucka
1 071 mm
Höjd för inbyggnad under bänkskiva
820 mm
Bredd för inbyggnad under bänkskiva
600 mm
Djup för inbyggnad under bänkskiva
600 mm
Kan skjutas in under bänkskiva
Ja
Kan placeras i en tvätt-torkpelare
Ja
Vikt
60,5 kg
Trumvolym
111 liter
Kapacitet
1–7 kg (vikt torr tvätt)
Kondensvattenbehållarens volym
4,2 liter
Längd anslutningskabel
2,00 meter
Anslutningsspänning
Se typskylt
Anslutningseffekt
Se typskylt
Säkring
Se typskylt
Effekt glödlampa
Se typskylt
Godkännandemärken
Se typskylt
43
Programmeringsfunktioner för ändring av standardvärden
Torktumlaren är så inställd vid leverans att den arbetar effektivt för alla be‐
hov. Du kan också ändra standardvärdena. På så vis kan du anpassa elektro‐
niken till dina personliga önskemål och krav.
Du kan använda programmeringsfunktionerna, men du måste inte.
44
Programmeringsfunktioner
Ändra restfuktigheten i pro‐
grammet Bomull
Torktumlarens elektronik är inställd på
så effektiv och energibesparande tork‐
ning som det bara går. I detta program
kan du emellertid ställa in torrhets‐
graden på torrare eller fuktigare.
Undantaget är torrhetsgraden Skåptorrt
som förblir oförändrad.
Vilket alternativ som är valt visas i dis‐
playen med en siffra som visas växel‐
vis med .
 Restfuktigheten är fuktigare

Fabriksinställning
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 1 gång)
 Restfuktigheten är torrare
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 2 gånger)
Du programmerar och sparar i olika
steg (, ,  ...) med hjälp av
knappen Start och programväljaren.
 Genom att trycka på knappen Start
kan du ändra siffra.
Gör så här
 Stäng av torktumlaren.
– Torktumlaren ska vara avstängd.
– Luckan ska vara stängd.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan ändra den när som helst.
– Programväljaren står i position Stopp.
Kontrollera inställningen
 Tryck på knappen Start och håll den
intryckt under stegen -.
 Utför stegen -.
 Koppla in torktumlaren.
 Stäng av torktumlaren när du har kol‐
lat kontrollamporna (se ovan).
 Vänta tills kontrollampan Start lyser
permanent . . .
 . . . och släpp sedan knappen Start.
Kontrollampan Töm behållare blinkar 1
gång.
45
Programmeringsfunktioner
Ändra restfuktigheten i pro‐
grammet Strykfri tvätt
Torktumlarens elektronik är inställd på
så effektiv och energibesparande tork‐
ning som det bara går. I detta program
kan du emellertid ställa in torrhets‐
graden på torrare eller fuktigare.
Vilket alternativ som är valt visas i dis‐
playen med en siffra som visas växel‐
vis med .
 Restfuktigheten är fuktigare

Fabriksinställning
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 1 gång)
Du programmerar och sparar i olika
steg (, ,  ...) med hjälp av
knappen Start och programväljaren.
 Restfuktigheten är torrare
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 2 gånger)
Gör så här
– Torktumlaren ska vara avstängd.
 Genom att trycka på knappen Start
kan du ändra siffra.
– Luckan ska vara stängd.
 Stäng av torktumlaren.
– Programväljaren står i position Stopp.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan ändra den när som helst.
 Tryck på knappen Start och håll den
intryckt under stegen -.
Kontrollera inställningen
 Koppla in torktumlaren.
 Utför stegen -.
 Vänta tills kontrollampan Start lyser
permanent . . .
 Stäng av torktumlaren när du har kol‐
lat kontrollamporna (se ovan).
 . . . och släpp sedan knappen Start.
 Vrid programväljaren till Bomull
Skåptorrt+.
Kontrollampan Töm behållare blinkar 2
gånger.
46
Programmeringsfunktioner
Ställa in skrynkelskydd
Skrynkelskydd är för att undvika
skrynklor om textilierna inte plockas ut
direkt efter avslutat program. Trum‐
man fortsätter att rotera i intervaller
under två timmar efter programslut.
Skrynkelskyddet
– är inkopplat vid leverans. Du kan för‐
korta tiden eller stänga av det.
– är inkopplat för alla program utom för
Ylle.
– bör alltid vara inkopplat.
Du programmerar och sparar i olika
steg (, ,  ...) med hjälp av
knappen Start och programväljaren.
Gör så här
– Torktumlaren ska vara avstängd.
– Luckan ska vara stängd.
– Programväljaren står i position Stopp.
Vilket alternativ som är valt visas i dis‐
playen med en siffra som visas växel‐
vis med .
 Skrynkelskydd från

Skrynkelskydd 1 h
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 1 gång)
 Skrynkelskydd 2 h (inställning vid
leverans)
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 2 gånger)
 Genom att trycka på knappen Start
kan du ändra siffra.
 Stäng av torktumlaren.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan ändra den när som helst.
Kontrollera inställningen
 Utför stegen -.
 Stäng av torktumlaren när du har kol‐
lat kontrollamporna (se ovan).
 Tryck på knappen Start och håll den
intryckt under stegen -.
 Koppla in torktumlaren.
 Vänta tills kontrollampan Start lyser
permanent . . .
 . . . och släpp sedan knappen Start.
 Vrid programväljaren till Bomull
Skåptorrt.
Kontrollampan Töm behållare blinkar 3
gånger.
47
Programmeringsfunktioner
Koppla in och stänga av sum‐
mern
När programmet är avslutat avger
torktumlaren en ljudsignal (under
maximalt 1 timme i intervaller).
Vid leverans är summern inkopplad.
Den kan stängas av.
Varningssignalen vid felmeddelanden är
alltid aktiverad oavsett om summern är
aktiverad eller inte.
Vilket alternativ som är valt visas i dis‐
playen med en siffra som visas växel‐
vis med .
 Summer från

Summer till (inställning vid leve‐
rans)
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 1 gång)
 Genom att trycka på knappen Start
kan du ändra siffra.
Du programmerar och sparar i olika
steg (, ,  ...) med hjälp av
knappen Start och programväljaren.
 Stäng av torktumlaren.
Gör så här
Kontrollera inställningen
– Torktumlaren ska vara avstängd.
 Utför stegen -.
– Luckan ska vara stängd.
 Stäng av torktumlaren när du har kol‐
lat kontrollamporna (se ovan).
– Programväljaren står i position Stopp.
 Tryck på knappen Start och håll den
intryckt under stegen -.
 Koppla in torktumlaren.
 Vänta tills kontrollampan Start lyser
permanent . . .
 . . . och släpp sedan knappen Start.
 Vrid programväljaren till Bomull
Skongång plus.
Kontrollampan Töm behållare blinkar 4
gånger.
48
Programmeringen sparas permanent.
Du kan ändra den när som helst.
Programmeringsfunktioner
Ändra programval Automatic
plus
I detta program är torkresultatet in‐
ställt på standardtorrhetsgrad Skåp‐
torrt. Du kan byta till torrhetsgrad
Stryktorrt (fuktigare) eller Skåptorrt+
(torrare än standardtorrhetsgrad).
Du programmerar och sparar i olika
steg (, ,  ...) med hjälp av
knappen Start och programväljaren.
Gör så här
– Torktumlaren ska vara avstängd.
Vilket alternativ som är valt visas i dis‐
playen med en siffra som visas växel‐
vis med .
 Standardtorrhetsgrad blir Stryk‐
torrt

Fabriksinställning
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 1 gång)
 Standardtorrhetsgrad blir Skåp‐
torrt+
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 2 gånger)
– Luckan ska vara stängd.
 Genom att trycka på knappen Start
kan du ändra siffra.
– Programväljaren står i position Stopp.
 Stäng av torktumlaren.
 Tryck på knappen Start och håll den
intryckt under stegen -.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan ändra den när som helst.
 Koppla in torktumlaren.
Kontrollera inställningen
 Vänta tills kontrollampan Start lyser
permanent . . .
 Utför stegen -.
 . . . och släpp sedan knappen Start.
 Stäng av torktumlaren när du har kol‐
lat kontrollamporna (se ovan).
 Vrid programväljaren till Bomull
Stryktorrt.
Kontrollampan Töm behållare blinkar 6
gånger.
49
Programmeringsfunktioner
Ställa in standby
Kontrollamporna släcks efter 10
minuter och kontrollampan för knapp‐
en Start blinkar långsamt vilket redu‐
cerar energiförbrukningen.
"Väcka" torktumlaren ur standby-läge
 Vrid programväljaren eller tryck på
knappen Start. Inget av dessa stör ett
pågående program.
till
ej under pågående program (inställ‐
ning vid leverans)
Såsom beskrivet under "till".
Men kontrollamporna släcks inte under
pågående program.
från
Kontrollamporna släcks inte när tork‐
tumlaren är inkopplad.
Du programmerar och sparar i olika
steg (, ,  ...) med hjälp av
knappen Start och programväljaren.
Standbyfunktionen är inkopplad och
kontrollamporna släcks efter 10 minuter
Gör så här
– om du inte väljer något program efter
det att torktumlaren har kopplats in
– Luckan ska vara stängd.
– Torktumlaren ska vara avstängd.
– efter programstart.
– Programväljaren står i position Stopp.
Men vid programslut eller i slutet av
skrynkelskyddsfasen tänds kontrollam‐
porna och lyser i 10 minuter. Summern
ljuder i 10 minuter vid programslut (om
den är inkopplad).
 Tryck på knappen Start och håll den
intryckt under stegen -.
 Koppla in torktumlaren.
 Vänta tills kontrollampan Start lyser
permanent . . .
 . . . och släpp sedan knappen Start.
 Vrid programväljaren till Bomull
Varmmangeltorrt.
Kontrollampan Töm behållare blinkar 8
gånger.
50
Programmeringsfunktioner
Vilket alternativ som är valt visas i dis‐
playen med en siffra som visas växel‐
vis med .
 till

ej i pågående program (inställning
vid leverans)
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 1 gång)
 från
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 2 gånger)
 Genom att trycka på knappen Start
kan du ändra siffra.
 Stäng av torktumlaren.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan ändra den när som helst.
Kontrollera inställningen
 Utför stegen -.
 Stäng av torktumlaren när du har kol‐
lat kontrollamporna (se ovan).
51
Programmeringsfunktioner
Ändra inställningen för ledvär‐
de
 Denna programmeringsfunktion
får bara ställas in om tvättens rest‐
fuktighet beräknas felaktigt på grund
av extremt mjukt vatten.
Förutsättning
Om vattnet i vilket textilierna tvättades
är extremt mjukt och ledvärdet (den
elektriska ledningsförmågan) är lägre än
150 µS. Dricksvattnets ledvärde kan er‐
hållas hos det lokala vattenverket.
 Aktivera endast denna program‐
meringsfunktion enligt ovan. Annars
blir torkresultatet inte tillfredsställan‐
de!
Du programmerar och sparar i olika
steg (, ,  ...) med hjälp av
knappen Start och programväljaren.
Gör så här
– Torktumlaren ska vara avstängd.
– Luckan ska vara stängd.
– Programväljaren står i position Stopp.
 Tryck på knappen Start och håll den
intryckt under stegen -.
 Koppla in torktumlaren.
 Vänta tills kontrollampan Start lyser
permanent . . .
 . . . och släpp sedan knappen Start.
 Vrid programväljaren till Skrynkelre‐
ducering.
Kontrollampan Töm behållare blinkar 1
gång långt och 2 gånger kort.
52
Vilket alternativ som är valt visas i dis‐
playen med en siffra som visas växel‐
vis med .
 Fabriksinställning

Inställning för lågt ledvärde
(Kontrollampan Rensa luftkanaler
blinkar dessutom 1 gång)
 Genom att trycka på knappen Start
kan du ändra siffra.
 Stäng av torktumlaren.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan ändra den när som helst.
Kontrollera inställningen
 Utför stegen -.
 Stäng av torktumlaren när du har kol‐
lat kontrollamporna (se ovan).
Med reservation för ändringar/NDS/3313

M.-Nr. 09 693 190 / 00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement