P-334U
P-334U
Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g
Příručka k rychlé instalaci
Verze 3.60
1. vydání
5/2006
Přehled
P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE 802.11a, b a g) se zabudovaným
čtyřportovým switchem 10/100 Mbps. Díky routeru P-334U můžete jednoduše vytvořit malou domácí či firemní síť a
sdílet internetové připojení přes širokopásmový modem (kabel/DSL).
Před samotnou instalací routeru by již měl být nastaven váš internetový účet a současně byste měli mít k dispozici
většinu z níže uvedených informací.
Tabulka 1
Informace o internetovém účtu
WAN IP adresa vašeho zařízení (je-li přiřazena): ________________
IP adresa DNS serveru (je-li přiřazena): primární ________________, sekundární ___________
Typ připojení:
Ethernet
Typ služby: ________________________
Uživatelské jméno: ___________________
IP adresa přihlašovacího serveru: ________________
Heslo: ___________________
PPTP:
Uživatelské jméno: ___________________
Vaše WAN IP adresa (je-li přiřazena): __________
Identifikace připojení (je-li požadována): ________
Heslo: ___________________
IP adresa PPTP serveru: ___________
nebo název domény PPTP: ____________
PPPoE:
(PPPoE) název služby: ___________
Uživatelské jméno: ______________
Heslo: __________________
Veškeré podrobné informace naleznete ve svém uživatelském manuálu.
Je nezbytné, abyste:
1
2
3
provedli připojení hardwaru,
zajistili přístup k webovému konfigurátoru,
provedli nastavení přístupu k internetu.
3
1 Připojení hardwaru
Pro připojení hardwaru z důvodu prvotního nastavení proveďte následující kroky.
X Zapojení WAN
Pomocí kabelu dodaného spolu s modemem připojte modem k „WAN“ portu.
Y Zapojení LAN
Pomocí dodaného ethernetového kabelu připojte počítač k „LAN“ portu.
Z Napájení
Pro propojení zdířky POWER a příslušného zdroje napětí použijte dodaný adaptér napájení.
Diody
Věnujte pozornost diodám na čelním panelu.
Po zapojení do sítě začne dioda PWR blikat.
Jakmile je zařízení připraveno, tato dioda
bude nepřetržitě svítit. Přibližně po 30
vteřinách se rozsvítí také dioda A/G.
Diody LAN a WAN se rozsvítí v případě
řádného zapojení routeru.
4
2 Přístup k webovému konfigurátoru
1
Otevřete webový prohlížeč a jako adresu internetové stránky zadejte „192.168.1.1“.
Poznámka: pokud se přihlašovací okno nezobrazí, zkontrolujte bezpečnostní nastavení svého prohlížeče
(podrobnosti naleznete v kapitole Řešení problémů) nebo se ujistěte, že je váš počítač nastaven tak,
aby mohl IP adresu přijmout dynamicky (viz Nastavení IP adresy vašeho počítače).
2
3
4
Zobrazí se okno Heslo. Zadejte heslo (je
přednastaveno na „1234“) a klikněte na Login
(přihlásit).
Na následující obrazovce proveďte změnu hesla a
klikněte na Apply (použít).
V případě, že router P-334U nastavujete poprvé,
klikněte na Go to Wizard setup (zvolit nastavení
pomocí průvodce).
Poznámka: tlačítko Next (další) se nachází ve spodní pravé části každé obrazovky.
5
6
Z rolovacího menu vyberte požadovaný jazyk a
poté klikněte na tlačítko Next (další).
5
Po kliknutí na tlačítko Next (další) budete pokračovat
v průvodci připojení.
3 Nastavení přístupu k internetu
Poznámka: v každém okně zadejte informace o přístupu k internetu přesně tak, jak je uvedl váš poskytovatel
internetových služeb. Pro přechod na následující obrazovku klikněte na tlačítko Next (další); pro
návrat k předcházející obrazovce použijte tlačítko Back (zpět).
Kliknete-li na tlačítko Back (zpět) budou informace uvedené na aktuální obrazovce ztraceny.
KROK 1:
1
Informace o systému
Tato obrazovka je nepovinná. Stačí, když kliknete
na tlačítko Next (další).
Pole System Name (název systému) slouží
k identifikaci routeru P-334U. Zde můžete zadat
název svého počítače.
Pokud ponecháte pole Domain Name (název
domény) prázdné, použije se automaticky jméno
získané přes protokol DHCP od poskytovatele
služby.
●
●
KROK 2:
Bezdrátová síť LAN
Na routeru P-334U nakonfigurujte JEDEN z následujících typů bezdrátového zabezpečení:
●
Automatické zabezpečení: použitím technologie OTIST automaticky vytvoříte sdílený klíč. Generovaný
sdílený klíč bude zobrazen na obrazovce Wireless LAN (Bezdrátová LAN).
Poznámka: vaši bezdrátoví klienti musí podporovat WPA-PSK a používat identický klíč.
●
Žádné zabezpečení: bez konfigurace jakéhokoliv bezdrátového zabezpečení LAN. Uvědomte si, že bez
zabezpečení bude bezdrátová síť volně přístupná všem bezdrátovým zařízením v jejím dosahu.
●
Základní zabezpečení: před přenosem datových rámců pomocí bezdrátové sítě provádí WEP (Wired
Equivalent Privacy) jejich šifrování. Čím delší je šifrovací klíč, tím je zabezpečení spolehlivější, současně se
ale zpomaluje rychlost přenosu dat.
●
Rozšířené zabezpečení (WPA-PSK nebo WPA2-PSK): konfigurace sdíleného klíče. Tuto možnost zvolte
pouze za předpokladu, že vaši bezdrátoví klienti podporují WPA-PSK nebo WPA2-PSK.
Poznámka: k bezdrátové komunikaci musí bezdrátoví klienti a router P-334U používat stejný identifikátor SSID, ID
kanál a WPA(2)-PSK (pokud je WPA(2)-PSK aktivován) nebo klíč ke kódování WEP (pokud je WEP
aktivována).
OTIST
●
Díky technologii OTIST (usnadnění konfigurace zabezpečeného bezdrátového přenosu) je router P-334U
schopen bezdrátovým klientům přiřazovat svá nastavení pro kódování SSID, statické WEP či WPA-PSK.
Bezdrátový klient musí technologii OTIST podporovat a tato technologie v něm musí být aktivována.
6
Nastavení Auto, nebo „bez zabezpečení“
A Zadejte specifické jméno pro identifikaci routeru P-334U v bezdrátové síti LAN.
B Zvolte úroveň bezdrátového zabezpečení – vyberte možnost Auto (automatické) nebo None (žádné).
C Router P-334U automaticky vyhledá a zvolí kanál, který není používán žádným blízkým zařízením. P-334U a
bezdrátový klient musí používat stejné ID kanálu.
D Ve výchozím nastavení je technologie OTIST zapnutá – je zvolena volba Yes (ano). Zvolte volbu No (ne),
pokud nechcete k nastavení použít technologii OTIST, nebo pokud bezdrátoví klienti tuto technologii
nepodporují. Jestliže jste jako nastavení zabezpečení (Security) zvolili Auto, musí být volba OTIST zapnuta.
E Výchozí klíč nastavení technologie OTIST je „01234567“. Tento klíč je možno na obrazovce OTIST změnit. Je
nutné, aby byl na routeru P-334U a bezdrátových klientech použit stejný klíč nastavení technologie OTIST.
7
Základní (WEP) zabezpečení
A Zadejte specifické jméno pro identifikaci routeru P-334U v bezdrátové síti LAN.
B Zvolte základní (WEP) zabezpečení – Basic (WEP).
C Router P-334U automaticky vyhledá a zvolí kanál, který není používán žádným blízkým zařízením. P-334U a
bezdrátový klient musí používat stejné ID kanálu.
D Z rolovacího seznamu pro kódování WEP vyberte možnost 64-bitové, 128-bitové nebo 256-bitové.
E Zvolte metodu pro zadání WEP klíče – ASCII nebo Hex.
F WEP klíč můžete vytvořit buď:
zadáním hesla (až 32 tisknutelných znaků) a kliknutím na tlačítko Generate (vytvořit), díky čemuž router P334U automaticky vygeneruje čtyři klíče WEP;
nebo
zadáním manuálních klíčů do každého pole Key (klíč) (1~4).
G Zvolte jednu z možností Key (klíč), která bude použita jako přednastavený WEP klíč.
H Ve výchozím nastavení je technologie OTIST zapnutá – je zvolena volba Yes (ano). Zvolte volbu No (ne),
pokud nechcete k nastavení použít technologii OTIST, nebo pokud bezdrátoví klienti tuto technologii
nepodporují.
I Výchozí klíč nastavení technologie OTIST je „01234567“. Tento klíč je možno na obrazovce OTIST změnit. Je
nutné, aby byl na routeru P-334U a bezdrátových klientech použit stejný klíč nastavení technologie OTIST.
8
9
Rozšířené zabezpečení (WPA-PSK nebo WPA2-PSK)
A Zadejte specifické jméno pro identifikaci routeru P-334U v bezdrátové síti LAN.
B Zvolte zabezpečení WPA-PSK nebo WPA2-PSK.
C Router P-334U automaticky vyhledá a zvolí kanál, který není používán žádným blízkým zařízením. P-334U a
bezdrátový klient musí používat stejné ID kanálu.
D Zadejte sdílený klíč, pomocí něhož získáte bezpečnější bezdrátové připojení než v případě kódování WEP.
Zadejte od 8 do 63 ASCII znaků (pozor na rozlišení mezi malými a velkými písmeny). Konfigurací WPA(2) na
obrazovce pro pokročilé bezdrátové spojení můžete nastavit nejbezpečnější bezdrátové připojení – k tomuto
bude nezbytné konfigurovat RADIUS server.
E Ve výchozím nastavení je technologie OTIST zapnutá – je zvolena volba Yes (ano). Zvolte volbu No (ne),
pokud nechcete k nastavení použít technologii OTIST, nebo pokud bezdrátoví klienti tuto technologii
nepodporují.
F Výchozí klíč nastavení technologie OTIST je „01234567“. Tento klíč je možno na obrazovce OTIST změnit. Je
nutné, aby byl na routeru P-334U a bezdrátových klientech použit stejný klíč nastavení technologie OTIST.
10
KROK 3:
WAN
Průvodce nastavením se pokusí zjistit, který typ připojení WAN používáte.
Pokud se průvodci nepodaří tento typ připojení určit, musíte JEDEN typ vybrat z rolovacího seznamu. Obraťte se
na svého poskytovatele internetových služeb, aby nedošlo k volbě špatného typu:
1
2
3
Ethernet
PPPoE
PPTP
Poznámka: pokud máte k dispozici informace o nastavení připojení k internetu, zadejte je do následujících polí.
V opačném případě ponechejte výrobcem zvolené parametry a klikněte na tlačítko Next (další).
Připojení typu Ethernet
A
B
Jako typ připojení WAN zvolte Ethernet.
Pokud vám váš poskytovatel nepřidělil pevnou IP adresu, zvolte možnost Get automatically from your ISP
(získat automaticky od poskytovatele internetových služeb). Přejděte k bodu C.
Nebo
Zvolte možnost Use fixed IP address provided by your ISP (použít pevnou IP adresu přiřazenou
poskytovatelem internetových služeb), čímž routeru P-334U přidělíte pevnou a unikátní IP adresu. Přejděte
k bodu B1.
B1 Pokud zvolíte možnost Use fixed IP address provided by your ISP (použít pevnou IP adresu přiřazenou
poskytovatelem internetových služeb), zadejte WAN IP adresu, WAN IP Subnet Mask (masku podsítě) a
Gateway IP adresu brány, jak je sdělil poskytovatel.
Pokud máte k dispozici informace o nastavení DNS serveru, zadejte je do příslušných polí. V opačném
případě ponechejte výrobcem zvolené parametry a klikněte na tlačítko Next (další).
C Zvolte možnost Factory Default (parametry z výroby), díky čemuž bude použita výrobcem přednastavená
MAC adresa.
D Zaškrtněte zobrazené políčko, aby router P-334U dle typu provozu aplikoval správu propustnosti na provoz
procházející přes WAN, LAN nebo WLAN port routeru P-334U.
E Pro uložení změn klikněte na tlačítko Apply (použít). Pokud na předcházející obrazovce průvodce aktivujete
technologii OTIST, bude zobrazeno okno OTIST in Progress (probíhá OTIST). Vyčkejte, dokud router P-334U
nedokončí přenos nastavení technologie OTIST.
11
12
Připojení typu PPPoE
A Jako typ připojení WAN zvolte PPPoE.
B Zadejte název služby (Service Name) (volitelné), uživatelské jméno (User Name) a heslo (Password).
C Pokud vám váš poskytovatel nepřidělil pevnou IP adresu, zvolte možnost Get automatically from your ISP
(získat automaticky od poskytovatele internetových služeb). Přejděte k bodu D.
Nebo
Zvolte možnost Use fixed IP address provided by your ISP (použít pevnou IP adresu přiřazenou
poskytovatelem internetových služeb), čímž routeru P-334U přidělíte pevnou a unikátní IP adresu. Přejděte
k bodu C1.
C1 Pokud zvolíte možnost Use fixed IP address provided by your ISP (použít pevnou IP adresu přiřazenou
poskytovatelem internetových služeb), zadejte WAN IP adresu, WAN IP Subnet Mask (masku podsítě) a
Gateway IP adresu brány, jak je sdělil poskytovatel.
Pokud máte k dispozici informace o nastavení DNS serveru, zadejte je do příslušných polí. V opačném
případě ponechejte výrobcem zvolené parametry a klikněte na tlačítko Next (další).
D Zvolte možnost Factory Default (parametry z výroby), díky čemuž bude použita výrobcem přednastavená
MAC adresa.
E Zaškrtněte zobrazené políčko, aby router P-334U dle typu provozu aplikoval správu propustnosti na provoz
procházející přes WAN, LAN nebo WLAN port routeru P-334U.
F Pro uložení změn klikněte na tlačítko Apply (použít). Pokud na předcházející obrazovce průvodce aktivujete
technologii OTIST, bude zobrazeno okno OTIST in Progress (probíhá OTIST). Vyčkejte, dokud router P-334U
nedokončí přenos nastavení technologie OTIST.
13
14
Připojení typu PPTP
A Jako typ připojení WAN zvolte PPTP.
B Zadejte uživatelské jméno (User Name) a heslo (Password).
C Pokud vám váš poskytovatel nepřidělil pevnou PPTP IP adresu, zvolte možnost Get automatically from your
ISP (získat automaticky od poskytovatele internetových služeb).
Nebo zvolte možnost Use fixed IP address (použít pevnou IP adresu), čímž routeru P-334U přidělíte pevnou
a unikátní PPTP IP adresu a subnet mask (masku podsítě).
D Zadejte IP adresu PPTP serveru.
E Zadejte ID/název připojení (je-li poskytnut).
F Pokud vám váš poskytovatel nepřidělil pevnou IP adresu, zvolte možnost Get automatically from your ISP
(získat automaticky od poskytovatele internetových služeb). Přejděte k bodu G.
Nebo
Zvolte možnost Use fixed IP address provided by your ISP (použít pevnou IP adresu přiřazenou
poskytovatelem internetových služeb), čímž routeru P-334U přidělíte pevnou a unikátní IP adresu. Přejděte
k bodu F1.
F1 Pokud zvolíte možnost Use fixed IP address provided by your ISP (použít pevnou IP adresu přiřazenou
poskytovatelem internetových služeb), zadejte WAN IP adresu, WAN IP Subnet Mask (masku podsítě) a
Gateway IP adresu brány, jak je sdělil poskytovatel.
Pokud máte k dispozici informace o nastavení DNS serveru, zadejte je do příslušných polí. V opačném
případě ponechejte výrobcem zvolené parametry a klikněte na tlačítko Next (další).
G Zvolte možnost Factory Default (parametry z výroby), díky čemuž bude použita výrobcem přednastavená
MAC adresa.
H Zaškrtněte zobrazené políčko, aby router P-334U dle typu provozu aplikoval správu propustnosti na provoz
procházející přes WAN, LAN nebo WLAN port routeru P-334U.
I Pro uložení změn klikněte na tlačítko Apply (použít). Pokud na předcházející obrazovce průvodce aktivujete
technologii OTIST, bude zobrazeno okno OTIST in Progress (probíhá OTIST). Vyčkejte, dokud router P-334U
nedokončí přenos nastavení technologie OTIST.
15
16
Nastavení přístupu k internetu je provedeno
Máte-li jakékoliv problémy s přístupem k internetu,
řiďte se instrukcemi uvedenými na obrazovce.
Pro dokončení nastavení klikněte na tlačítko Finish
(dokončit).
Řešení problémů
1
Pokud pomocí prohlížeče Internet Explorer nemůžete ve Windows XP nebo Windows Server 2003 získat
přístup k webovému konfigurátoru, ujistěte se, že nejsou blokována pop-up okna, Java skripty a Java a že
zabezpečení je v prohlížeči Internet Explorer nastaveno na nižší úroveň, než je úroveň vysoká (v prohlížeči
Internet Explorer klikněte na Nástroje > Možnosti internetu > Zabezpečení > Vlastní úroveň…). Více
informací naleznete v příloze k uživatelskému manuálu.
2 Jestliže internet nefunguje, zatímco je počítač připojen k portu LAN, řiďte se níže uvedenými instrukcemi:
A) Zkontrolujte diody na čelním panelu. Pokud se jejich funkce liší od popisu uvedeného v kapitole 1,
zkontrolujte zapojení (viz kapitola 1). Pokud i po kontrole funkce diod neodpovídá popisu v kapitole 1,
zařízení vypněte, vyčkejte několik vteřin a poté ho znovu zapněte.
B) Znovu proveďte kroky uvedené v kapitole 3. Ujistěte se, zda-li jsou zadány správné informace. Pokud má
váš účet přiřazeno uživatelské jméno a heslo, je nezbytné tyto správně zadat. Pokud si nejste jisti, jaké
zapouzdření váš poskytovatel internetových služeb používá, kontaktujte ho.
C) Pokud používáte nový internetový účet, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb a ujistěte se,
zda-li je účet aktivní.
D) Pokud problémy i nadále přetrvávají, věnujte pozornost kapitole Řešení problémů v uživatelském
manuálu.
3 Jestliže nefunguje přístup k internetu pomocí bezdrátové sítě, postupujte následovně:
A) Na počítači v bezdrátové síti otevřete prohlížeč a přejděte na stránku http://192.168.1.1. Pokud se objeví
okno z bodu 2 kapitoly 2, řiďte se instrukcemi uvedenými v bodech A až D výše. Jestliže se toto okno
neobjeví, přejděte k dalšímu kroku.
B) Ujistěte se, že AG přepínač (na zadní straně) je přepnut do pozice G, pokud vaši bezdrátoví klienti
podporují normu IEEE 802.11b nebo IEEE 802.11g či do pozice A, pokud vaši bezdrátoví klienti podporují
pouze normu IEEE 802.11a.
C) Ujistěte se, že na routeru P-334U a vašem počítači jsou nastaveny stejné parametry bezdrátového
připojení a zabezpečení. Řiďte se instrukcemi v kapitole 3.
17
Nastavení IP adresy vašeho počítače
Tato kapitola popisuje, jakým způsobem je nutno nastavit váš počítač s operačním systémem Windows
NT/2000/XP, abyste automaticky získali IP adresu, která je nezbytná pro komunikaci počítače s routerem P-334U.
Podrobné informace o konfiguraci IP adresy pro další operační systémy Windows a Macintosh naleznete
v uživatelském manuálu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ve Windows XP klikněte na Start, Control Panel (start, ovládací panely). Ve Windows 2000/NT klikněte na
Start, Settings, Control Panel (start, nastavení, ovládací panely).
Ve Windows XP klikněte na Network Connections (síťová připojení). Ve Windows 2000/NT klikněte na
Network and Dial-up Connections (síťová a vytáčená připojení).
Pravým tlačítkem myši klikněte na Local Area Connection
(připojení k místní síti) a poté na Properties (vlastnosti).
Vyberte Internet Protocol /Internetový protokol/ (TCP/IP)
(na kartě General (obecné) ve Windows XP) a klikněte na
Properties (vlastnosti).
Zobrazí se okno Internet Protocol TCP/IP Properties
(vlastnosti internetového protokolu TCP/IP) (karta General
(obecné) ve Windows XP).
Zvolte možnosti Obtain an IP address automatically
(získat IP adresu automaticky) a Obtain DNS server
address automatically (získat adresu DNS serveru
automaticky).
Klikněte na OK, čímž se zavře okno Internet Protocol
TCP/IP Properties (vlastnosti internetového protokolu
TCP/IP).
Klikněte na Close (zavřít) (OK ve Windows 2000/NT), čímž
se zavře okno Local Area Connection Properties
(vlastnosti připojení k místní síti).
Zavřete okno Network Connections (síťová připojení).
Certifikáty výrobku
1
2
3
Navštivte stránky www.zyxel.com.
Z rozbalovacího menu na domovské stránce ZyXEL zvolte požadovaný výrobek, čímž se otevře jeho stránka.
Vyberte požadovaný certifikát.
18
ZyXEL Communications Corp. tímto prohlašuje, že zařízení P-334U je ve shodě se základními požadavky a
s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č.426/2000 Sb., Směrnice 1999/5/ES.
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement