Bartscher 700183 Glass doored refrigerator 46 Operativne instrukcije

Bartscher 700183 Glass doored refrigerator 46 Operativne instrukcije | Manualzz
46
700183
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka
Verzija: 1.0
Datum izdavanja: 2023-02-22
HR
2
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Originalne upute za uporabu
1
Sigurnost ....................................................................................................... 2
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja ........................................................ 2
Sigurnosne napomene ............................................................................. 3
Korištenje u skladu s namjenom .............................................................. 6
Nenamjenska uporaba ............................................................................. 6
Opće informacije............................................................................................ 7
2.1
Odgovornost i jamstvo ............................................................................. 7
2.2
Zaštita autorskih prava............................................................................. 7
2.3
Izjava o sukladnosti.................................................................................. 7
Transport, pakiranje i čuvanjee...................................................................... 8
3.1
Kontrola isporuke ..................................................................................... 8
3.2
Pakiranje .................................................................................................. 8
3.3
Čuvanje.................................................................................................... 8
Tehnički podaci.............................................................................................. 9
4.1
Tehnički podaci ........................................................................................ 9
4.2
Funkcije uređaja..................................................................................... 10
4.3
Popis sklopova uređaja .......................................................................... 11
Instalacija i rukovanje .................................................................................. 12
5.1
Instalacija ............................................................................................... 12
5.2
Rukovanje .............................................................................................. 16
Čišćenje i održavanje .................................................................................. 18
6.1
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja ................................... 18
6.2
Čišćenje ................................................................................................. 18
6.3
Održavanje ............................................................................................ 19
Moguće smetnje .......................................................................................... 20
Zbrinjavanje ................................................................................................. 22
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
6
7
8
700183
1 / 22
Sigurnost
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h d es Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za
uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!
Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i
održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih
napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i
pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju
nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području
primjene uređaja.
Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove
upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.
Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u
svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj
osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.
1
HR
Sigurnost
Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može
postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje
koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se
sigurnosnih napomena.
1.1
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja
Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u
dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se
bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i
materijalna šteta.
OPASNOST!
Sigurnosno upozorenje OPASNOST upozorava na rizik od nastanka
teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava
opisanu opasnost.
2 / 22
700183
Sigurnost
UPOZORENJE!
Signalna riječ UPOZORENJE označava moguću opasnost koja može
uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.
OPREZ!
Sigurnosno upozorenje OPREZ upozorava na rizik od nastanka lakših
ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu
opasnost.
, di e
PAŻNJA!
Signalna riječ PAŻNJA upozorava na moguću opasnost nastanka
materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje
sigurnosne napomene.
NAPOMENA!
HR
Simbol NAPOMENA pruža korisniku druge informacije i napomene
vezane za korištenje uređaja.
1.2
Sigurnosne napomene
Električna struja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u
potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog
napajanja.
Utikač ne dirajte mokrim rukama.
Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz
električnog napajanja.
Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i
odgovarajuće servisne radionice.
Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
700183
3 / 22
Sigurnost
•
•
•
•
Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije
oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel
oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu
zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.
Opasnost od požara / opasnost od zapaljivih materijala / opasnost od
eksplozije!
•
•
•
HR
•
•
•
•
•
•
U unutrašnjosti uređaja zabranjeno je koristiti druge električne alate.
Blizu ovog ili drugog uređaja nemojte čuvati niti koristiti benzin, druge lako
zapaljive plinove ili tekućine. Plinovi mogu predstavljati opasnost od izazivanja
požara ili eksplozije.
U uređaj nemojte stavljati eksplozivne materijale, kao što su aerosoli koji sadrže
lako zapaljive propelente. Na niskim temperaturama može doći do istjecanja
sadržaja spremnika u kojem bi se nalazili lako zapaljivi plinovi ili tekućine i do
zapaljivanja istog zbog iskrenja koje proizvodi električni uređaj. Opasnost od
eksplozije!
Ako dođe do istjecanja rashladnog sredstva, izvucite utikač iz utičnice.
Odstranite sve izvore paljenja koji su u blizini, prozračite prostoriju i kontaktirajte
servisere. Izbjegavajte kontakt rashladnog sredstva s očima, jer može
uzrokovati ozbiljne ozljede očiju.
Nikada ne koristite lako zapaljive tekućine za čišćenje uređaja ili njegovih
dijelova. Plinovi koji se stvaraju u takvom slučaju mogu predstavljati opasnost
od izbijanja požara ili eksplozije.
U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj
isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj
priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za
odgovarajući dotok svježeg zraka.
Proces odleđivanja nemojte ubrzavati koristeći mehanički pribor ili izvore topline
(svijeće ili grijače), niti na neki drugi način. Zbog pare koja se stvara može doći
do kratkog spoja, a previsoka temperatura može oštetiti uređaj.
Tijekom eksploatacije uređaja svi otvori za ventilaciju trebaju biti otvoreni.
Nikada nemojte oštetiti sustav hlađenja u uređaju.
4 / 22
700183
Sigurnost
Rukovatelji
•
•
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva
ili znanja.
Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga
ne pokreću.
•
Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj.
•
Djeca od 3 do 8 godina mogu stavljati i vaditi proizvode u hladnjak.
Nepravilna uporaba
•
•
•
Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i
omogućava siguran rad s uređajem.
Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu
s propisima.
Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte
samostalno popravljati uređaj.
Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.
•
•
Na uređaju nemojte bušiti otvore niti na njega montirati druge predmete.
Na uređaj ne stavljajte nikakve teške predmete.
•
•
•
700183
5 / 22
HR
Sigurnost
1.3
Korištenje u skladu s namjenom
Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske,
dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.
Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:
–
Hlađenje i čuvanje odgovarajućih napitaka i zakusaka.
Uređaj je namijenjen za rad u okolini gdje maksimalna temperatura iznosi 25 °C,
a relativna vlažnost je 60 %.
1.4
Nenamjenska uporaba
Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih
šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.
Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.
Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:
–
–
HR
–
–
6 / 22
Čuvanje zapaljivih predmeta i tekućina kao što su eter, nafta ili ljepila;
Čuvanje eksplozivnih materijala kao što su aerosoli koji sadrže lako
zapaljive propelente;
Skladištenje farmaceutskih proizvoda ili konzervirane krvi;
Čuvanje živih životinja.
700183
Opće informacije
2
2.1
Opće informacije
Odgovornost i jamstvo
Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su
u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima
te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom
modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene
najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od
informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale
zbog:
– nepridržavanja napomena,
– nenamjenske uporabe,
– uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
– uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem
optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.
Jamstveni rok za ovaj uređaj iznosi 24 mjeseca od datuma njegove nabave.
2.2
HR
Zaštita autorskih prava
Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u
uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača
zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način
(uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim
osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete.
Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.
2.3
Izjava o sukladnosti
Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto
potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo
odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.
700183
7 / 22
Transport, pakiranje i čuvanjee
3
Transport, pakiranje i čuvanjee
3.1
Kontrola isporuke
Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo
do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja
nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na
transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite
opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim
ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za
podnošenje zahtjeva za reklamaciju.
Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za
korisnike.
3.2
HR
Pakiranje
Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja,
prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo
do smetnji u radu uređaja.
Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu
reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.
Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika.
Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.
3.3
Čuvanje
Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme
čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način
postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:
– u zatvorenim prostorijama
– u suhim uvjetima bez prašine
– podalje od agresivnih sredstava
– na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
– na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.
U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih
dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.
8 / 22
700183
Tehnički podaci
4
4.1
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Naziv:
Hladnjak sa staklenim vratima 46
Br. art.:
700183
Materijal:
pocinčani čelični lim
Materijal unutrašnjosti:
plastika
Zapremina u litrama:
46
Raspon temperature od - do °C:
4 - 18
Regulacija temperature, razine:
5
Temperatura okoline do °C:
25
Rashladno sredstvo / količina u kg:
R600a / 0,018
Klimatska klasa:
N
Energetska klasa:
D (EU Nr. 2019/2024)
Potrošnja energije kWh / godina:
329
Broj vrata:
1
Broj polica:
1
Dimenzije polica (Š. x D.) u mm:
365 x 165
Priključna snaga:
0,085 kW | 220-240 V | 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:
432 x 484 x 516
Težina u kg:
15,0
HR
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!
700183
9 / 22
Tehnički podaci
Verzija / karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR
•
Boja: crna
Hlađenje: kompresor
Upravljanje: ručica
Termostat
Funkcija automatskog odleđivanja
Isparivanje kondenzata
Vrsta polica: nehrđajući čelik, rešetka
Police podesive visine
Vrsta vrata: krilna, staklo
Prednje staklo: s okvirom / orubljenjem
Strana na koju se otvaraju vrata: desna, sa mogućnošću promjene smjera
otvaranja
Vrsta stakla:
– jednostruko ostakljenje
– sigurnosno staklo
Izolacija: ciklopentan, 28 mm
Više podataka o uređaju možete naći na našoj internetskoj stranici
www.bartscher.com ili u uputama pripremljenim sukladno uredbi (EU) 2019/2024 na
popisu proizvoda dostupnom na adresi https://energy-label.ec.europa.eu/. Treba
uvesti broj proizvoda za određeni model.
4.2
Funkcije uređaja
Kompaktni rashladni ormar s staklenim vratima je projektiran za hlađenje i čuvanje
odgovarajućih napitaka i prehrambenih proizvoda, u pakiranju ili posudi.
Zahvaljujući policama podesive vidine moguće je puniti ormar prema vlastitim
potrebama. Pogodan je za korištenje u zoni samoposluživanja u trafikama,
barovima s zakuskama ili na benzinskim postajama i idealno je rješenje za čuvanje
manjih hlađenih prehrambenih proizvoda u manjim prostorijama.
10 / 22
700183
Tehnički podaci
4.3
Popis sklopova uređaja
Pogled sa stražnje strane
HR
Crtež 1
1. Stražnja stijenka sa senzorom
temperature
3. Udubljenje na vratima (2x)
2. Kućište
5. Stražnja montažna šina
6. Prednja nožica (2x), podesive visine
7. Donja površina za odlaganje
8. Rešetka (polica)
9. Mrežni kabel
10. Regulator temperature
11. Kompresor
12. Ladica za prihvat kondenzacijske vode
700183
4. Vrata uređaja
11 / 22
Instalacija i rukovanje
5
Instalacija i rukovanje
5.1
Instalacija
Raspakiranje / postavljanje
•
Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te
transportne zaštite.
OPREZNO!
Opasnost od gušenja!
Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što
su plastične vrećice i elementi od stiropora.
•
•
HR
•
•
•
•
•
•
•
Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte
polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite
odgovarajućim razrjeđivačem.
Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih
upozorenja na uređaju.
Nikada ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo
isključivanje u slučaju nužde.
Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
– ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku
temperaturu
– dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
– lako dostupna
– s dobrom ventilacijom.
Ne postavljajte uređaj na mjesta izložena neposrednom djelovanju sunca ili blizu
izvora topline (npr. blizu štednjaka, grijača, grijalica i sličnih uređaja). Izvori
topline mogu negativno utjecati na potrošnju struje i smanjivati učinkovitost
uređaja.
Uređaj ne može biti u dodiru s grijaćim, plinskim ili kanalizacijskim cijevima, niti
dodirivati druge električne aparate.
Uređaj postavite u dobro ventiliranoj i suhoj prostoriji gdje temperatura okoline
odgovara klimatskoj klasi za koju je uređaj predviđen. Klimatska klasa je
određena na tipskoj ploči (na unutarnjoj ili stražnjoj strani uređaja) te u poglavlju
„Tehnički podaci ” dotičnih uputa za uporabu.
Uređaj nemojte koristiti u prostorijama bez grijanja niti na balkonu.
12 / 22
700183
Instalacija i rukovanje
•
•
Kako biste izbjegli oštećivanje kompresora, tijekom instalacije ili transporta
uređaj nemojte naginjati pod kutom većim od 30°.
Ako uređaj želite premjestiti na drugo mjesto, postupajte na sljedeći način:
– izvucite utikač iz utičnice,
– izvadite sve proizvode iz uređaja,
– čvrsto zalijepite sve labave elemente u unutarnjoj komori i zalijepite
vrata,
– uređaj možete transportirati isključivo u okomitom položaju.
1. Obratite pozornost na slobodnu
cirkulaciju u stražnjem i gornjem dijelu
uređaja.
2. Poštujte sljedeće minimalne razmake
između uređaja i zidova te drugih
predmeta:
– s lijeve i desne strane: 150 mm
– odozdo: 100 mm
– odozgo: 100 mm
Ako nije moguće zadržati gore navedene
razmake, treba montirati odgovarajuću
izolacijsku ploču koja će odbijati toplinu.
Crtež 2
POZOR!
U slučaju nepoštivanja navedenih razmaka dolazi do povećane potrošnje
struje i pregrijavanja kompresora.
700183
13 / 22
HR
Instalacija i rukovanje
Crtež 3
3. Ako je to potrebno, nivelirajte uređaj, na
način da okrenete dvije nožice
podesive visine s prednje donje strane
uređaja (crtež 4):
– u smjeru suprotnom do smjera
kazaljke na satu ako uređaj želite
podignuti,
– u smjeru kazaljke na satu ako
uređaj želite opustiti.
NAPOMENA!!
Ako ormar ne instalirate vodoravno, vrata se neće pravilno zatvoriti, a
rashladna komora neće biti nepropusna.
Brtva na vratima mora osiguravati odgovarajuću nepropusnost dok su
vrata uređaja zatvorena.
4. Sa uređaja uklonite ljepljivu traku.
Promjena smjera otvaranja vrata
HR
Šarke na vratima možete po potrebi promijeniti i prenijeti s desne strane na lijevu.
POZOR!
Prije nego krenete s zamjenom šarki, regulator temperature postavite u
položaj ISKLj. (0) i mrežni kabel izvucite iz utičnice.
Zbog mijenjanja smjera otvaranja vrata uređaj ne možete postaviti u
vodoravan položaj.
Prilikom zamjene šarki postupajte sljedećim redoslijedom:
1. Uređaj nagnite prema natrag (maks. 45°) i dobro poduprite.
2. Odvrnite prednju podesivu nožicu s lijeve strane od postolja.
3. Popustite vijke s donje strane uređaja i skinite donju šarku s vrata.
4. Montirajte donju šarku vrata na suprotnu stranu i stegnite vijcima.
5. Pričvrstite skinutu podesivu nožicu na suprotnu stranu.
6. Ponovo postavite uređaj u okomit položaj.
7. Skinite prihvat za šarku vrata s gornje strane uređaja.
8. Popustite vijke i skinite gornju šarku vrata.
9. Gornju šarku vrata postavite na suprotnu stranu i stegnite vijcima.
10. Ponovo montirajte prihvat za šarku vrata.
14 / 22
700183
Instalacija i rukovanje
11. Provjerite jesu li vrata u okomitom položaju i da li se zatvaraju bez problema.
NAPOMENA!!
Nakon što zamijenite šarku na vratima, može doći do popuštanja brtve.
Pobrinite se da brtva bude pravilno pričvršćena na vrata uređaja.
Priključivanje na struju
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici)
podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom.
Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti
se zbog njega spotaknuti.
Nakon transporta pričekajte barem 8 sati prije nego uređaj priključite na
napajanje.
Ako je prilikom instalacije uređaj bio nagnut za više od 30°, treba pričekati
barem 4 sata prije nego ga priključite na električno napajanje.
POZOR!
Nepoštivanje ovog načela može dovesti do oštećivanja kompresora.
Nakon isključivanja (zbog čišćenja, popravljanja, premještanja, itd.) uređaj
možete ponovo priključiti na struju tek nakon 15 minuta.
Nakon instalacije provjerite je li utikač dostupan korisniku.
Provjerite da li stražnji dio uređaja nije zgnječio ili oštetio mrežni utikač.
700183
15 / 22
HR
Instalacija i rukovanje
5.2
Rukovanje
Napomene za korisnike
•
•
•
•
Police možete postaviti na različitu visinu. Rasporedite ih adekvatno do veličine
posuda s napitkom kako biste optimalno iskoristili unutarnji prostor.
Napitke ili zakuske postavite na policama ili na policama na vratima tako da se
nalaze u odgovarajućoj međusobnoj udaljenosti kako bi se osigurala dobra
cirkulacija zraka unutra uređaja. Premali razmak između proizvoda negativno
utječe na učinak hlađenja.
Kako biste smanjili gubitak hladnog zraka, vrijeme otvaranja vrata uključenog
uređaja treba biti što kraće. Vrata nemojte otvarati prečesto.
Ako uređaj isključujete na duže vrijeme, vrata rashladnog ormara trebaju ostati
otvorena.
Priprema uređaja
1. Prije prve uporabe uređaj i njegov pribor očistite u skladu s napomenama iz
poglavlja 6 „Čišćenje i održavanje“.
HR
2. Na kraju pažljivo osušite uređaj i njegov pribor.
3. Policu postavite na željenu visinu unutra uređaja.
Rad uređaja
1. Uređaj uključite u odgovarajuću pojedinačnu utičnicu.
Temperaturu unutar uređaja postavite pomoću
regulatora temperature. Ovaj se gumb nalazi na
stražnjoj strani uređaja.
Moguće su sljedeće postavke:
0 - ISKLj.
1 - maks. postavka temperature
5 - min. postavka temperature
Crtež 4
NAPOMENA!!
Kako biste uštedjeli energiju i izbjegli kvarenje hrane, regulator
temperature postavite na sljedeći način:
–
–
16 / 22
razine 1 - 2 zimi
razine 4 - 5 ljeti
700183
Instalacija i rukovanje
–
razina 3 u ostala godišnja doba.
2. Kod prvog pokretanja uređaja najprije postavite temperaturu na najveću razinu
(5).
3. Nakon 20 minuta regulator temperature postavite na srednju razinu (3).
4. Odgovarajuće napitke ili zakuske postavite na policu ili na donju površinu za
postavljanje.
5. Zatvorite vrata uređaja.
Automatsko odleđivanje
Do odleđivanja rashladnog ormara dolazi automatski.
Ledene kapljice koje nastaju na stražnjoj unutarnjoj stijenci rashladnog ormara se
otapaju tijekom prekida rada kompresora, a voda od topljenja istječe kroz ispusni
otvor kanala za prikupljanje kondenzacijske vode (A) u ladicu za prikupljanje
kondenzacijske vode na kompresoru gdje isparuje.
HR
Crtež 5
Isključivanje uređaja
1. Ako uređaj ne koristite, regulator temperature postavite u položaj „0“ (10, crtež
1).
2. Uređaj isključite iz električnog napajanja (izvucite utikač iz utičnice!).
700183
17 / 22
Čišćenje i održavanje
Čišćenje i održavanje
6
6.1
•
•
•
•
•
Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu
niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož,
vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima
napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže
otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti
površinu uređaja.
6.2
HR
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja
Čišćenje
1. Uređaj redovito čistite.
2. Iz uređaja izvadite sve prehrambene proizvode i odnesite ih na čuvanje u hladnu
prostoriju.
3. Iz uređaja izvadite policu.
4. Policu čistite blagim deterdžentom i mekanom krpicom ili spužvicom, koristeći
toplu vodu.
5. Policu isperite čistom vodom i osušite mekanom krpicom.
4. Unutarnje površine uređaja i sve plastične elemente uvijek zaštite od masnoće,
kiseline, umaka. Ako bi ipak doprli na ove površine, odmah očistite zaprljano
mjesto pomoću tople vode i blagog sredstva za čišćenje.
POZOR!
Za čišćenje uređaja nikada ne koristite vruću vodu!
5. Ispusni otvor na stražnjoj stijenci rashladne komore treba redovito čistiti pomoću
posebnog alata za čišćenje.
6. Uređaj prebrišite iznutra i izvana mekanom vlažnom krpicom. Po potrebi
upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.
7. Očišćene površine brišite vlažnom krpicom s dodatkom čiste vode.
8. Vrata i vratno brtvilo redovito čistite mekanom vlažnom krpicom.
9. Oprane površine pažljivo osušite.
10. Nakon čišćenja vrata ostavite otvorena kako bi se uređaj dobro osušio.
18 / 22
700183
Čišćenje i održavanje
11. Barem jednom godišnje obrišite prašinu koja ne nakupila na stražnjoj stijenci
rashladnog ormara i na kompresoru.
POZOR!
Zaprljan kompresor negativno utječe na rad uređaja i povećava potrošnju
energije.
Kompresor nikada ne čistite vodom!
Upotrijebite mekanu suhu četku, elektrostatičku krpicu ili usisavač.
6.3
Održavanje
Barem jednom godišnje ili po potrebi naručite kontrolu uređaja kod stručne osobe.
HR
700183
19 / 22
Moguće smetnje
7
Moguće smetnje
Mögliche
U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili
grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Ako nije moguće ukloniti
smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.
Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja.
Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.
HR
Greška
Mogući uzrok
Rješenje
Ne rade funkcije.
Nepravilno stavljen utikač.
Izvucite utikač i pravilno ga
stavite u utičnicu.
Oštećen osigurač
električnog napajanja.
Provjerite osigurač,
provjerite uređaj nakon što
ga uključite u drugu
utičnicu.
Nema struje.
Provjerite električno
napajanje.
Kompresor je blokiran zbog
prašine.
Pažljivo očistite kompresor.
Neposredna ekspozicija na
suncu ili blizina izvora
topline.
Odmaknite uređaj od izvora
topline.
Nepravilna cirkulacija zraka
oko uređaja.
Osigurajte dovoljan razmak
od zida i drugih predmeta.
Vrata nisu dobro zatvorena
ili su bila otvorena predugo.
Dobro zatvorite vrata,
vrijeme otvaranja ograničite
na minimum.
Oštećena ili deformirana
brtva na vratima.
Kontaktirajte servisere.
Nedovoljan učinak
hlađenja.
20 / 22
700183
Moguće smetnje
Greška
Mogući uzrok
Rješenje
Nedovoljan učinak
hlađenja.
Premali razmak između
proizvoda ili previše
proizvoda u uređaju.
Osigurajte dovoljan razmak
između proizvoda u uređaju,
odstranite nepotrebne
predmete.
Nepravilno postavljen
regulator temperature.
Pravilno postavite regulator
temperature.
Uređaj nije postavljen na
ravnu podlogu.
Postavite uređaj na ravnu
podlogu.
Uređaj dodiruje zidove ili
druge predmete.
Osigurajte dovoljan razmak
od zida i drugih predmeta.
Proizvodi u uređaju se
međusobno dodiruju.
Osigurajte dovoljan razmak
između proizvoda.
Začepljen ispusni otvor
žlijeba za odvod
kondenzacijske vode.
Očistite ispusni otvor žlijeba
za odvod kondenzacijske
vode pomoću alata za
čišćenje.
Raste razina buke
koju proizvodi
uređaj.
Voda se skuplja u
žlijebu za odvod
kondenzacijske
vode, ali ne istječe
kako treba.
HR
Sljedeća pojava nije smetnja u radu uređaja:
Različiti zvukovi kojih proizvodi rashladni ormar su uobičajeni i nisu pokazatelj
smetnje u radu uređaja.
– zvuk šumeće vode i druge šumove proizvodi rashladno sredstvo koje
kruži u sustavu hlađenja uređaja.
– kratkotrajno, glasno zujanje/šištanje ili zvuk klika koji proizvodi uređaj kad
se uključuje kompresor uređaja.
700183
21 / 22
Zbrinjavanje
8
Zbrinjavanje
Električni uređaji
Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne
uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki
prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad.
Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni
kabel.
Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.
Rashladno sredstvo
Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Prilikom zbrinjavanja propelenta
postupajte u skladu s nacionalnim propisima.
HR
22 / 22
700183
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement