Seria ET2301
Polski
Podręcznik użytkownika
Seria ET2301
PL8285
Polski
Lipiec 2013
Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować,
przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w
jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO
WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ
DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE,
PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS
UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich
właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ
ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO
WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE
MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły
szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od
podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i
rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania
czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za
szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności
firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA
DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB
NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI),
NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Serwis i pomoc techniczna
Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com
Polski
Spis treści
O tym podręczniku użytkownika..................................................................................................................... 5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.......................................................................................................... 7
Zawartość opakowania........................................................................................................................................ 9
Rozdział 1: Ustawienia sprzętu
Poznanie komputera All-in-One PC................................................................................................................. 11
Widok z przodu.......................................................................................................................................................... 11
Widok z tyłu................................................................................................................................................................. 13
Widok z lewej strony................................................................................................................................................. 15
Widok z prawej strony.............................................................................................................................................. 16
Rozdział 2: Używanie komputera All-in-One PC
Pozycjonowanie All-in-One PC.......................................................................................................................... 21
Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy..................................................................................... 23
Włączanie komputera PC wszsytko w jednym................................................................................................ 24
Używanie menu ekranowego (OSD).................................................................................................................. 25
Wybór sygnału wejścia............................................................................................................................................ 26
Konfiguracja wyjścia audio przez urządzenie HDMI..................................................................................... 27
Gesty.............................................................................................................................................................................. 29
Używanie funkcji Ai Crosslink............................................................................................................................ 31
Instalacja funkcji Ai Crosslink................................................................................................................................ 31
Rozwiązywanie problemów z instalacją funkcji Ai Crosslink..................................................................... 32
Konfiguracja funkcji Ai Crosslink ........................................................................................................................ 33
Używanie funkcji Ai Crosslink .............................................................................................................................. 34
Używanie funkcji Udostępnianie urządzenia............................................................................................... 35
Rozdział 3: Praca z Windows® 8
Pierwsze uruchomienie (W przypadku systemu Windows® 8 i Windows® 8 Professional).......... 37
Ekran blokowania Windows® 8.......................................................................................................................... 37
Interfejs użytkownika Windows®...................................................................................................................... 38
Ekran startowy............................................................................................................................................................ 38
Aplikacje Windows®.................................................................................................................................................. 39
Hotspoty....................................................................................................................................................................... 39
All-in-One����������
PC ET2301
Praca z aplikacjami Windows®........................................................................................................................... 42
Polski
Uruchamianie aplikacji............................................................................................................................................ 42
Dostosowanie aplikacji............................................................................................................................................ 42
Dostęp do ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje).......................................................................................... 43
Pasek Charms bar...................................................................................................................................................... 44
Funkcja Snap (Migawka)......................................................................................................................................... 46
Inne skróty klawiaturowe.................................................................................................................................... 47
Wyłączanie komputera All-in-One PC............................................................................................................. 48
Rozdział 4: Połączenie z Internetem
Konfigurowanie połączenia Wi-Fi w systemie Windows® 8..................................................................... 49
Konfigurowanie połączenia przewodowego w systemie Windows® 8............................................... 50
Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE:............................................................... 50
Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP.................................................................................... 53
Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth................................................................... 54
(wyłącznie w wybranych modelach)............................................................................................................... 54
Rozdział 5: Przywracanie systemu
Przechodzenie do konfiguracji BIOS............................................................................................................... 57
Szybkie przechodzenie do BIOS........................................................................................................................... 57
Resetowanie komputera PC wszystko w jednym w systemie Windows® 8....................................... 58
Przywracanie z pliku obrazu systemu w systemie Windows® 8............................................................ 59
Tworzenie napędu przywracania USB............................................................................................................... 59
Removing everything and reinstalling Windows® 8
(Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows® 8)................................................................................. 60
Załączniki
Uwagi.......................................................................................................................................................................... 61
All-in-One����������
PC ET2301
O tym podręczniku użytkownika
Polski
Ten podręcznik użytkownika udostępnia informacje o funkcjach sprzętu i oprogramowania
komputera All-in-One PC, zorganizowane w następujących rozdziałach:
Rozdział 1: Ustawienia sprzętu
Ten rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące komponentów sprzętowych
komputera All-in-One PC.
Rozdział 2: Używanie komputera All-in-One PC
Ten rozdział zawiera informacje o używaniu komputera All-in-One PC.
Rozdział 3: Praca z Windows® 8
Ten rozdział zawiera informacje o używaniu Windows® 8 w komputerze All-in-One PC.
Rozdział 4: Połączenie z Internetem
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące połączenia komputera All-in-One PC z siecią
przewodową lub siecią Wi-Fi.
Rozdział 5: Przywracanie systemu
Ten rozdział zawiera opcje przywracania dla komputera All-in-One PC.
Załączniki
W tej części znajdują się uwagi i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa dla komputera
All-in-One PC.
All-in-One����������
PC ET2301
Konwencje stosowane w tym podręczniku
Polski
Dla wyróżnienia kluczowych informacji w tej instrukcji użytkownika, komunikaty są przedstawiane
następująco:
WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć
zadanie.
UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu
zadań.
OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować,
aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i
komponentów komputera All-in-One PC.
Ikony
Ikony poniżej wskazują, które urządzenie można zastosować do wykonania serii zadań lub
procedur w komputerze All-in-One PC.
Użyj touchpad�.
Użyj klawiaturę.
Typografia
Wytłuszczenie = Oznacza menu lub element, który należy wybrać.
Pochylenie
= Wskazuje przyciski na klawiaturze, które należy nacisnąć.
Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranowe obecne w tym podręczniku służą wyłącznie
jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu i obrazy ekranowe zależą od
regionu. W celu uzyskania najnowszych informacji należy odwiedzić stronę sieci web
ASUS www.asus.com.
All-in-One����������
PC ET2301
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Polski
Komputer All-in-One PC ET2301 został wyprodukowany i przetestowany pod kątem
zgodności z najnowszymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń technologii
informatycznych. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo należy przeczytać i zastosować się
do następujących instrukcji bezpieczeństwa.
Ustawienia systemu
•
•
•
•
•
•
Należy przeczytać i zastosować się do dokumentacji przed rozpoczęciem używania
systemu.
Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody lub źródła ciepła, takiego jak grzejnik.
Ustaw system na stabilnej powierzchni.
Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Szczelin tych nie należy blokować lub
przykrywać. Upewnij się, że dookoła systemu jest wystarczająca ilość miejsca na wentylację.
Nigdy nie należy wkładać do szczelin wentylacyjnych jakichkolwiek obiektów.
Produkt można używać w miejscach, ze średnią temperaturą w granicach 0˚C and 40˚C.
Jeśli używany będzie przedłużacz należy upewnić się, że łączny amperaż urządzeń
podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego amperażu nominalnego.
Dbanie o system
•
•
•
•
•
Nie należy chodzić po przewodzie i pozwalać na umieszczanie na nim jakichkolwiek
przedmiotów.
Nie należy wylewać na system wody lub innych płynów.
Po wyłączeniu systemu w jego obwodach nadal przepływa niewielka ilość prądu
elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu należy zawsze odłączyć od gniazd zasilających
zasilanie, modem i kable sieciowe.
Aby uzyskać najlepszą czułość na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia.
Należy czyścić ekran z obcych obiektów lub nadmiernej ilości kurzu. W celu czyszczenia
ekranu:
• Wyłącz system i odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
• Spryskaj dostarczoną szmatkę do czyszczenia niewielką ilością środka do czyszczenia
i delikatnie wytrzyj powierzchnię ekranu.
• Nie należy spryskiwać bezpośrednio ekranu.
• Do czyszczenia ekranu nie należy używać środka o właściwościach ścierających lub
chropowatej szmatki.
Po wystąpieniu następujących problemów technicznych dotyczących produktu, odłącz
przewód zasilający i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub dostawcą.
• Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
• Na system został wylany płyn.
• System nie działa prawidłowo nawet po zastosowaniu się do instrukcji działania.
• System został upuszczony lub uszkodzona jest jego obudowa.
• Zmienia się wydajność systemu.
All-in-One����������
PC ET2301
Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku
Polski
Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować
uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności oraz korektora na ustawienia inne niż
pozycja centralna, mogą zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i
poziomu ciśnienia dźwięku.
Tuner TV (w wybranych modelach)
Uwaga dla instalatora systemu telewizji kablowej - To przypomnienie ma zwrócić uwagę
instalatora systemów telewizji kablowej na Część 820-93 National Electric Code (Krajowe
przepisy dotyczące urządzeń prądu elektrycznego), która zawiera zalecenia prawidłowego
uziemienia, a w szczególności, określa, że ekran kabla koncentrycznego należy podłączyć do
systemu uziemienia budynku, możliwie najbliżej miejsca wejścia kabla.
Adapter
1. Informacje o adapterze
������������������������������
Napięcie wejściowe:�����������
100–240Vac
��������������������������������
Częstotliwość wejściowa:��������
50–60Hz
�������������������������������������������
Parametry prądu wyjścia:�������������������
180W (19.5V, 9.23A)
������������������������������������������������
Parametry napięcia wyjścia:���������������������
Napięcie
��������������������
stałe 19.5V
�����
2. Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały
Należy pamiętać, że wentylator na prąd stały jest elementem ruchomym i może być
niebezpieczny. Nie należy zbliżać ciała do ruchomych skrzydeł wentylatora.
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Zawartość opakowania
All-in-One PC ET2301
Klawiatura bezprzewodowa
Mysz bezprzewodowa
Quic
k Gu
ide
Adapter prądu zmiennego
Przewód zasilający
Skrócona instrukcja
ABC
1
3
JKL
MNO
5
6
TUV
7
WXYZ
9
8
*
#
0
CLEAR
R
DEF
2
GHI
4
PQRS
ENTER
G
Y
B
T
Odbiornik USB klawiatury i
myszy bezprzewodowej
Subwoofer (opcjonalny)
Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)
Uwaga:�����������������������������������������������������
Ilustracje przedstawiające klawiaturę, mysz, adapter
prądu zmiennego, pilota oraz odbiornik USB KBM mają
wyłącznie charakter informacyjny. ��������������������������
Rzeczywiste specyfikacje
produktu zależą od regionu.
Kabel połączeniowy ASUS
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
10
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Rozdział 1: Ustawienia sprzętu
Poznanie komputera All-in-One���
�������������
PC
Widok z przodu
All-in-One����������
PC ET2301
11
Polski
Mikrofon cyfrowy (Wbudowany)
Wbudowany mikrofon cyfrowy, można wykorzystać do wideokonferencji, narracji
głosowych, nagrań audio i aplikacji multimedialnych.
Kamera sieci web
Wbudowany mikrofon z kamerą sieci web, umożliwia rozpoczęcie sesji chat wideo
online.
Dioda LED kamery sieci web
Wskazuje włączenie wbudowanej kamery sieci web.
Odbiornik pilota
Odbionik pilota odbiera sygnał podczerwieni z pilota.
Ekran LCD z funkcją sterowania dotykiem
23-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 z pojemnościowym
panelem dotykowym.
Przycisk menu — w dół
Naciśnij ten przycisk, aby przejść w dół opcji na wyświetlanym ekranie menu.
Przycisk Menu
Naciśnij, aby wyświetlić menu. Naciśnij ten przycisk podczas nawigowania po menu,
aby przejść do podświetlonej opcji lub ją wybrać.
Przycisk menu — w górę
Naciśnij ten przycisk, aby przejść w górę opcji na wyświetlanym ekranie menu.
12
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Widok z tyłu
Gniazdo antenowe
Służy do podłączenia męskiego złącza standardowej anteny wewnętrznej lub
zewnętrznej w celu zapewnienia odbioru sygnałów telewizyjnych nadawanych
bezprzewodowo.
UWAGA: Gniazdo antenowe jest dostępne w przypadku modeli z opcjonalną kartą
tunera TV.
Port wejścia HDMI
Podczas korzystania z trybu wejścia HDMI port wejścia HDMI służy do odbierania
sygnałów wideo/audio z innego źródła, takiego jak przystawka telewizyjna lub
odtwarzacz DVD.
All-in-One����������
PC ET2301
13
Polski
Port wyjścia HDMI
Port ten należy połączyć z urządzeniami wyposażonymi w port wejścia HDMI, takimi
jak monitor LCD lub projektor.
Port LAN
Ośmio pinowy port LAN RJ-45 obsługuje standardowy kabel Ethernet do połączenia z
siecią lokalną.
Gniazdo jack subwoofera
Do tego gniazda można podłączyć subwoofer komputera PC wszystko w jednym
firmy ASUS, aby zapewnić wzmocnione tony niskie (dźwięki o niskiej częstotliwości)
podczas odtwarzania multimediów.
Wejście zasilania
Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały dostarczany do
tego gniazda, w celu zasilenia komputera. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC
należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.
OSTRZEŻENIE! ��������������������������������������������������������������������
W czasie używania, adapter zasilania może się nagrzewać. Nie należy
przykrywać adaptera i należy trzymać go z dala od ciała.
14
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Widok z lewej strony
Przycisk MODE (TRYB)
Naciśnij, aby przełączać źródło sygnału wyświetlania pomiędzy komputerem All-inone PC a monitorem HDMI.
Blokada menu
Naciśnij, aby uaktywnić lub wyłączyć przycisk MENU na panelu przednim.
Złącza USB 3.0
Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do
5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.
Złącza USB 3.0
Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do
5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.
Port ten jest ponadto wyposażony w funkcję AI Charger II umożliwiającą szybkie
ładowanie zgodnych urządzeń. Aby uaktywnić funkcję AI Charger II komputera PC
wszystko w jednym serii ET2221, przejdź kolejno do pozycji Desktop (Pulpit) > AI
Suite II > AI Charger II, a następnie wybierz opcję Enable (Włącz).
Gniazdo combo jack wyjścia słuchawek i wyjścia S/PDIF
Gniazdo combo jack obsługuje głośniki, słuchawki i urządzenia audio S/PDIF.
Przycisk szybkiego dostępu do systemu BIOS
Naciśnij ten przycisk za pomocą spinacza do papieru lub ostro zakończonego
przedmiotu przed uruchomieniem komputera PC wszystko w jednym. W systemie od
razu uruchomiony zostanie tryb konfiguracji systemu BIOS przy rozruchu.
All-in-One����������
PC ET2301
15
Widok z prawej strony
Polski
ET2301INTH
Czytnik kart pamięci 6-w-1
Ten komputer PC wszystko w jednym jest wyposażony w pojedyncze, wbudowane
gniazdo czytnika kart pamięci, które obsługuje formaty kart MS, MS-Pro, MMC, SD,
SDXC oraz SDHC.
WAŻNE! Karty pamięci są dopasowane tak, że można je włożyć do gniazda tylko
w jednym położeniu. Kartę należy wkładać etykietą skierowaną w dół. Aby uniknąć
uszkodzenia karty, nie należy wpychać jej do gniazda na siłę.
Porty Thunderbolt
Użyj adaptera Thunderbolt, aby podłączyć komputer All-in-one PC do monitora
zewnętrznego DisplayPort, VGA lub HDMI* i doświadczyć funkcje wyświetlania w
wysokiej rozdzielczości dzięki technologii Thunderbolt™�.
WAŻNE! * Porty Thunderbolt obsługują zewnętrzne urządzenia wyświetlające z
certyfikatem Thunderbolt dla systemu Windows®. W celu uzyskania informacji na temat
najnowszych urządzeń, które uzyskały certyfikat Thunderbolt dla systemu Windows®,
należy odwiedzić stronę internetową https://thunderbolttechnology.net/products.
UWAGA: Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia posiadającego certyfikat
Thunderbolt dla systemu Windows, należy odwiedzić stronę internetową producenta
tego urządzenia.
16
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Port USB 2.0
Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z takimi urządzeniami USB
2.0 lub USB 1.1, jak klawiatury, urządzenia wskazujące, napędy flash, zewnętrzne dyski
twarde, kamery i drukarki.
Złącza USB 3.0
Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do
5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.
Ten port USB 3.0 obsługuje funkcję Udostępnianie urządzenia. Korzystając z tego
portu, należy podłączyć kabel połączeniowy ASUS do innego urządzenia, takiego jak
komputer notebook lub tablet z systemem Android.
UWAGA: Instrukcje dotyczące konfiguracji funkcji Udostępnianie urządzenia można
znaleźć w części Używanie funkcji Udostępnianie urządzenia.
Złącza USB 3.0
Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do
5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.
Ten port USB 3.0 obsługuje funkcję Ai Crosslink. Korzystając z tego portu, należy
podłączyć kabel połączeniowy ASUS do innego komputera z systemem Windows® 8.
UWAGA: Instrukcje dotyczące konfiguracji funkcji Ai Crosslink można znaleźć w części
Używanie funkcji Ai Crosslink.
Napęd optyczny
Wbudowany napęd optyczny może obsługiwać dyski kompaktowe (CD), cyfrowe
dyski video (DVD) i/lub dyski Blu-ray (BD) oraz może obsługiwać nagrywanie (R) lub
ponowny zapis (RW). Szczegółowy opis dla każdego modelu zawierają specyfikacje
handlowe.
Przycisk wysuwania napędu dysków optycznych
Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć szufladę napędu dysków optycznych.
Otwór do ręcznego wysuwania napędu optycznego
Otwór do ręcznego wysuwania służy do wysuwania tacy napędu, gdy nie działa
przycisk wysuwania.
OSTRZEŻENIE! Otworu do ręcznego wysuwania należy używać tylko wtedy, gdy nie
działa przycisk wysuwania.
Port blokady Kensington®
Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera produktami
zabezpieczenia zgodnymi z Kensington®.
All-in-One����������
PC ET2301
17
ET2301IUTH
Polski
Czytnik kart pamięci 6-w-1
Ten komputer PC wszystko w jednym jest wyposażony w pojedyncze, wbudowane
gniazdo czytnika kart pamięci, które obsługuje formaty kart MS, MS-Pro, MMC, SD,
SDXC oraz SDHC.
WAŻNE! Karty pamięci są dopasowane tak, że można je włożyć do gniazda tylko
w jednym położeniu. Kartę należy wkładać etykietą skierowaną w dół. Aby uniknąć
uszkodzenia karty, nie należy wpychać jej do gniazda na siłę.
Port USB 2.0
Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z takimi urządzeniami USB
2.0 lub USB 1.1, jak klawiatury, urządzenia wskazujące, napędy flash, zewnętrzne dyski
twarde, kamery i drukarki.
Złącza USB 3.0
Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do
5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.
Ten port USB 3.0 obsługuje funkcję Udostępnianie urządzenia. Korzystając z tego
portu, należy podłączyć kabel połączeniowy ASUS do innego urządzenia, takiego jak
komputer notebook lub tablet z systemem Android.
UWAGA: Instrukcje dotyczące konfiguracji funkcji Udostępnianie urządzenia można
znaleźć w części Używanie funkcji Udostępnianie urządzenia.
18
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Złącza USB 3.0
Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do
5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.
Ten port USB 3.0 obsługuje funkcję Ai Crosslink. Korzystając z tego portu, należy
podłączyć kabel połączeniowy ASUS do innego komputera z systemem Windows® 8.
UWAGA: Instrukcje dotyczące konfiguracji funkcji Ai Crosslink można znaleźć w części
Używanie funkcji Ai Crosslink.
Napęd optyczny
Wbudowany napęd optyczny może obsługiwać dyski kompaktowe (CD), cyfrowe
dyski video (DVD) i/lub dyski Blu-ray (BD) oraz może obsługiwać nagrywanie (R) lub
ponowny zapis (RW). Szczegółowy opis dla każdego modelu zawierają specyfikacje
handlowe.
Przycisk wysuwania napędu dysków optycznych
Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć szufladę napędu dysków optycznych.
Otwór do ręcznego wysuwania napędu optycznego
Otwór do ręcznego wysuwania służy do wysuwania tacy napędu, gdy nie działa
przycisk wysuwania.
OSTRZEŻENIE! Otworu do ręcznego wysuwania należy używać tylko wtedy, gdy nie
działa przycisk wysuwania.
Port blokady Kensington®
Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera produktami
zabezpieczenia zgodnymi z Kensington®.
All-in-One����������
PC ET2301
19
Polski
20
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Rozdział 2:
Używanie komputera All-in-One PC
Pozycjonowanie All-in-One���
�������������
PC
W celu umieszczenia na stole lub na biurku:
1. Umieść komputer All-in-one PC na
płaskiej powierzchni, takiej jak stół lub
biurko.
5O
2. Przechyl ekran, ustawiając go pod kątem
od -5˚ do 17˚.
177O
WAŻNE! Ekranu nie należy ustawiać pod
kątem spoza zalecanego zakresu, ponieważ
może to grozić uszkodzeniem komputera PC
wszystko w jednym.
3. Aby ustawić kąt ekranu, chwyć górny
prawy jego róg prawą ręką, a lewą
podtrzymaj dolny lewy róg ekranu.
All-in-One����������
PC ET2301
21
4. Ostrożnie nachyl ekran przy użyciu obu rąk do momentu ustawienia żądanego kąta.
Polski
22
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy
1. Zainstaluj baterie w bezprzewodowej klawiaturze
��������������������
i myszy.
2. Podłącz doportu USB klucz połączenia bezprzewodowego dla klawiatury i myszy.
3. Można rozpocząć używanie bezprzewodowej
����������������������������������
klawiatury i myszy.
UWAGA:
• Klawiaturę i mysz bezprzewodową należy połączyć ponownie z kluczem sprzętowym
połączenia bezprzewodowego, jeśli połączenie to zostało przerwane. Należy unikać
używania tych urządzeń obok innych urządzeń bezprzewodowych. W celu uniknięcia
zakłóceń klawiaturę i mysz należy umieścić w odległości co najmniej 20 cm od innych
urządzeń bezprzewodowych.
•������������������������������������������������������������������������������������
Pokazane powyżej ilustrację służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty wygląd i
specyfikacje klawiatury (przewodowa lub bezprzewodowa) i myszy zależy od regionu.
All-in-One����������
PC ET2301
23
Włączanie komputera PC wszsytko w jednym
Polski
Podłącz dostarczony adapter prądu zmiennego do gniazda DC IN (Wejście prądu stałego) na
panelu tylnym (
), a następnie naciśnij Power button (Przycisk zasilania) na panelu
przednim ( ) komputera PC wszystko w jednym w celu włączenia systemu.
OSTRZEŻENIE! NIE należy podłączać przewodu zasilającego produ zmiennego do gniazdka
prądu zmiennego, przed podłączeniem do systemu wtyczki prądu stałego. Może to spowodować
uszkodzenie adpatera prąd zmienny-prąd stały.
UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące wyłączania komputera All-in-One PC, znajdują się w
części Wyłączanie komputera All-in-One PC pod Praca z Windows® 8.
24
All-in-One����������
PC ET2301
Używanie menu ekranowego (OSD)
Polski
Po wykonaniu następujących czynności, pojawi się menu ekranowe (OSD):
1. Naciśnij przycisk Menu na panelu przednim.
2. Podłącz kabel HDMI do tylnego portu wejścia HDMI.
Używanie menu OSD
Aby wyświetlić menu OSD, naciśnij przycisk MENU na panelu przednim. W celu przechodzenia
pomiędzy funkcjami OSD lub w celu modyfikacji ustawień OSD, naciśnij przyciski Menu - w
górę lub Menu - w dół. W celu uaktywnienia wybranej funkcji, naciśnij przycisk MENU.
UWAGA: Informacje na temat lokalizacji przycisków panelu przedniego można znaleźć w części
Poznajemy komputer PC wszystko w jednym.
Wyłączenie panela
Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć ekran.
Kolor
• Jasność: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
• Kontrast: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
• Temp. barwowa: Zawiera cztery modele kolorów, włącznie z Zimne, Normalne, Ciepłe
i Użytkownika.
Obraz
• Ostrość: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
• Kontrola współczynnika proporcji: Regulacja współczynnika proporcji na “Pełny” lub
“OverScan”. Ta funkcja jest konfigurowalna wyłącznie podczas używania komputera
All-in-one PC, jako standardowego biurkowego monitora LCD.
• Automatyczna regulacja: Regulacja pozycji poziomej (Pozycja H) i pozycji pionowej
(Pozycja V) obrazu. Ta
��������������������������������������������������������������
funkcja jest dostępna wyłącznie podczas używania komputera
PC wszystko w jednym jako standardowego biurkowego monitora LCD.
Wybór wejścia
• PC: wyświetlanie sygnału wideo z komputera PC wszystko w jednym.
• HDMI: wyświetlanie wejściowego sygnału wideo z portu wejścia HDMI.
All-in-One����������
PC ET2301
25
Polski
Ustawienia systemu
• Ustawienia OSD:
1. Pozycja w poziomie — regulacja pozycji menu OSD w poziomie.
2. Pozycja w pionie — regulacja pozycji menu OSD w pionie.
3. Limit czasu menu OSD — ustawianie czasu wyświetlania menu OSD w zakresie od
10 do 120 sekund.
4. Włączenie lub wyłączenie funkcji DDC/CI (Interfejs kanału wyświetlania danych/
polecenia).
• Informacje: Wyświetlanie
���������������������������������������������������������
rozdzielczości i częstotliwości odświeżania.
• Język: Umożliwia ustawienie języka OSD.
• Udostępnianie urządzenia: Włączenie lub wyłączenie funkcji Udostępnianie
urządzenia. Po włączeniu, pozycja HDMI w menu Wybór wejścia będzie wyświetlana
jako HDMI z udostępnianiem urządzenia.
• Resetowanie wszystkiego: Umożliwia resetowanie wszystkich ustawień OSD.
Zakończ
Wyjście z menu OSD.
Wybór sygnału wejścia
Po podłączeniu przewodu HDMI lub Thunderbolt do tylnego wejścia HDMI lub do złącza
wejścia Display następuje wyświetlenie menu Input Select OSD (Wybór wejścia OSD). Użyj
�����
przycisków Menu - w górę lub Menu - w dół do nawigacji pomiędzy opcjami wejścia i naciśnij
przycisk MENU w celu uaktywnienia opcji.���������������������������������������������������
Sprawdź Wybór wejścia w poprzedniej części w celu
uzyskania szczegółowych informacji.
26
All-in-One����������
PC ET2301
Konfiguracja wyjścia audio przez urządzenie HDMI
Polski
Jeśli jako urządzenie wyjścia audio używany jest wysokiej rozdzielczości telewizor należy
podłączyć go do kina domowego PC i wykonać wymienione poniżej czynności w celu
konfiguracji ustawień audio.
W celu konfiguracji wyjścia audio przez urządzenie HDMI:
1. Na ekranie Start, kliknij Desktop (Pulpit), aby uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).
UWAGA: Dalsze, szczegółowe informacje można uzyskać w części Ekran startowy podUżywanie
Windows® 8.
2. Kliknij prawym przyciskiem ikonę miksera głośności na pasku
zadań Windows® i kliknij Playback devices (Urządzenia
odtwarzania).
3. Na ekranie Playback (Odtwarzanie), wybierz Digital
Audio (Cyfrowe audio) (HDMI).
4. Kliknij Configure (Konfiguruj), po czym pojawi się
okno Speaker Setup (Ustawienia głośnika).
All-in-One����������
PC ET2301
27
5. Wybierz Stereo i kliknij Next (Dalej).
Polski
6. Zaznacz opcję Front left and right (Przedni lewy i
prawy) i kliknij Next (Dalej).
7. Kliknij Finish (Zakończ), aby opuścić ustawienia
głośnika.
28
All-in-One����������
PC ET2301
Gesty
Polski
Gesty umożliwiają uruchamianie programów i dostęp do ustawień komputera All-in-One PC.
Funkcje te można uaktywnić poprzez użycie gestów ręki na panelu wyświetlacza komputera
All-in-One PC.
Używanie gestów
Przesunięcie od lewej krawędzi
Przesunięcie od prawej krawędzi
Przesuń od lewej krawędzi ekranu w celu
wymieszania uruchomionych aplikacji.
Przesuń od prawej krawędzi ekranu w celu
uruchomienia paska Charms bar.
Przesunięcie od górnej krawędzi
Przesunięcie palca
•
Przesuń palcem, aby przewinąć w górę i
w dół oraz przesuń palcem, aby wykonać
panoramowanie ekranu w lewo lub w prawo.
•
Na ekranie Start, przesuń palcem od
górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić
wszystkie paski aplikacji.
W uruchomionej aplikacji, przesuń od
górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić
jej menu.
All-in-One����������
PC ET2301
29
Polski
Zmniejszenie
Powiększenie
Przysuń do siebie dwa palce na panelu
dotykowym.
Odsuń od siebie dwa palce na panelu
dotykowym.
Stuknięcie i przytrzymanie
Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie
•
•
•
•
30
W celu przeniesienia aplikacji, stuknij i
przytrzymaj kafelek aplikacji i przeciągnij
do nowego miejsca.
Aby zamknąć aplikację, stuknij i
przytrzymaj górną część uruchomionej
aplikacji i przeciągnij ją w dół w kierunku
dolnej części ekranu w celu zamknięcia.
Stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.
W trybie Pulpit, stuknij dwukrotnie
element w celu jego uruchomienia.
All-in-One����������
PC ET2301
Używanie funkcji Ai Crosslink
Polski
Funkcja Ai Crosslink umożliwia przeciąganie i upuszczanie oraz kopiowanie/wklejanie
plików, tekstu i plików multimedialnych między komputerem PC wszystko w jednym i
innym komputerem z systemem Windows®.
Instalacja funkcji Ai Crosslink
Aby zainstalować funkcję Ai Crosslink:
1. Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla połączeniowego ASUS do odpowiedniego
portu USB, obsługującego funkcję Ai Crosslink.
UWAGI:
• Do konfiguracji funkcji Ai Crosslink należy używać wyłącznie dostarczonego kabla
połączeniowego ASUS. Użycie kabla innego niż dostarczony kabel połączeniowy ASUS
może spowodować uszkodzenie portu.
• Informacje na temat lokalizacji portu USB, obsługującego funkcję Ai Crosslink można
znaleźć w części Poznajemy komputer PC wszystko w jednym.
Windows®
2. Podłącz drugi koniec kabla połączeniowego
ASUS do dowolnego portu USB komputera z
systemem operacyjnym Windows®.
3. Na pulpicie komputera PC wszystko w jednym
znajdź widżet ASUS Ai Crosslink. Kliknij ikonę
funkcji Ai Crosslink.
All-in-One����������
PC ET2301
31
Polski
4. Na drugim urządzeniu z systemem
Windows® wyświetlone zostanie
okno pomocnicze ze wskazaniem
instalacyjnego dysku CD funkcji Ai
Crosslink. Kliknij pozycję Run AACLoader.
exe, aby rozpocząć instalację.
5. Pojawienie się okna funkcji ASUS Ai
Crosslink oznacza koniec instalacji.
Rozwiązywanie problemów z instalacją funkcji Ai Crosslink
1. Jeśli okno pomocnicze ze wskazaniem
instalacyjnego dysku CD funkcji Ai Crosslink
nie zostanie wyświetlone na urządzeniu z
systemem Windows® 8, sprawdź, czy kabel
połączeniowy ASUS został prawidłowo
podłączony.
2. Uruchom aplikację File Manager
(Menedżer plików). Kliknij ikonę funkcji
ASUS Ai Crosslink.
32
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
3. Kliknij plik AACLoader.exe, aby
zainstalować funkcję Ai Crosslink.
Konfiguracja funkcji Ai Crosslink
1. Kliknij ikonę funkcji ASUS Ai Crosslink na
pasku zadań.
2. W menu kontekstowym kliknij polecenie
The Position of Other PC (Położenie
innego komputera) i wybierz lokalizację
drugiego komputera.
3. Kliknij pozycję Preferences (Preferencje)
w celu wyświetlenia dodatkowych opcji,
takich jak udostępnianie elementów
schowka, powiadomień oraz sterowania
klawiaturą i myszą.
All-in-One����������
PC ET2301
33
Używanie funkcji Ai Crosslink
Polski
Podczas korzystania z funkcji Ai Crosslink można:
•
•
•
•
Kliknąć pozycję Use Mouse Off the Edge of Screen (Używaj myszy poza krawędzią
ekranu) w oknie Preferences (Preferencje), aby móc przesuwać wskaźnik myszy między
ekranami pulpitów dwóch komputerów.
Używać klawiatury jednego komputera do wprowadzania tekstu na ekranie drugiego
komputera.
Kopiować i wklejać tekst lub obrazy między dwoma komputerami.
Przeciągać i upuszczać pliki lub foldery między dwoma komputerami.
Windows® 8
34
Mouse pointer
Keyboard use
Clipboard text/images
File transfer
Windows®
All-in-One����������
PC ET2301
Używanie funkcji Udostępnianie urządzenia
Polski
Komputer PC wszystko w jednym może pełnić funkcję standardowego biurkowego monitora
LCD, a po włączeniu funkcji Udostępnianie urządzenia można udostępnić ekran, klawiaturę,
mysz, kamerę internetową* i ekran dotykowy* komputera PC wszystko w jednym innemu
komputerowi notebook, stacjonarnemu lub tabletowi z systemem Android.
UWAGA: Funkcja Udostępnianie urządzenia obsługuje kamery internetowe i ekrany dotykowe
wyłącznie w przypadku urządzeń z systemem Microsoft Windows®.
1. Włącz funkcję Udostępnianie urządzenia w menu OSD Ustawienia systemu.
UWAGA: Instrukcje dotyczące przechodzenia do menu OSD można znaleźć w części Używanie
menu ekranowego (OSD).
2. Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla połączeniowego ASUS do odpowiedniego
portu USB 3.0, obsługującego funkcję Udostępnianie urządzenia.
UWAGI:
• Do konfiguracji funkcji Udostępnianie urządzenia należy używać wyłącznie dostarczonego
kabla połączeniowego ASUS. Użycie kabla innego niż dostarczony kabel połączeniowy
ASUS może spowodować uszkodzenie portu.
• Informacje na temat lokalizacji portu USB 3.0, obsługującego funkcję Udostępnianie
urządzenia można znaleźć w części Poznajemy komputer PC wszystko w jednym.
3. Podłącz drugi koniec kabla połączeniowego ASUS do portu USB komputera notebook,
stacjonarnego lub tabletu z systemem Android.
4. Aby udostępnić ekran, podłącz jeden koniec kabla HDMI męski do męskiego do portu
HDMI komputera PC wszystko w jednym. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do komputera
stacjonarnego, laptop lub tabletu z systemem Android.
All-in-One����������
PC ET2301
35
Polski
5. Po podłączeniu kabla HDMI do tylnego portu HDMI pojawi się menu Wybór wejścia. Użyj
przycisku Menu - w górę lub Menu - w dół, aby wybrać źródło wejścia i naciśnij przycisk
Menu w celu uaktywnienia opcji.
UWAGI:
• Domyślnie komputer PC wszystko w jednym jest ustawiony na tryb PC, czyli komputer
PC wszystko w jednym jest źródłem wejścia wyświetlania. Ekran dotykowy, kamera
internetowa i tylne porty USB będą sterowane przez komputer PC wszystko w jednym
nawet po włączeniu funkcji Udostępnianie urządzenia.
• Po włączeniu funkcji Udostępnianie urządzenia i po przełączeniu źródła wejścia
wyświetlania na HDMI (używanie komputera PC wszystko w jednym jako biurkowego
monitora LCD), ekran dotykowy, kamera internetowa i tylne porty USB będą sterowane
przez zewnętrzny komputer notebook/stacjonarny.
• Funkcję Udostępnianie urządzenia można włączyć, nawet jeśli komputer PC wszystko
w jednym jest wyłączony. Po włączeniu komputera PC wszystko w jednym podczas
używania urządzenia zewnętrznego z funkcją Udostępnianie urządzenia, wyświetlone
zostanie menu OSD Wybór wejścia, umożliwiające wybór sygnału wyświetlania.
36
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Rozdział 3: Praca z Windows® 8
Pierwsze uruchomienie (W przypadku systemu Windows® 8 i
Windows® 8 Professional)
Przy pierwszym uruchomieniu komputera, wyświetlany jest szereg ekranów, umożliwiających
wykonanie podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows® 8.
W celu pierwszego uruchomienia:
1. Naciśnij przycisk zasilania na komputerze All-in-One PC. Zaczekaj kilka minut, aż do
pojawienia się ekranu ustawień.
2. Zaznacz język, aby rozpocząć używanie komputera All-in-One PC.
3. Uważnie przeczytaj warunki licencji. Zaznacz I accept the terms for using Windows
(Akceptuję warunki używania Windows) , a następnie kliknij Accept (Akceptuj).
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu konfiguracji następujących podstawowych
elementów:
•
Personalizacja
•
Połączenie bezprzewodowe
•
Settings (Ustawienia)
•
Rejestracja w komputerze notebook PC
5. Po skonfigurowaniu podstawowych elementów, pojawi się przewodnik video Windows® 8.
Należy obejrzeć ten przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach Windows® 8.
6. Ekran startowy pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika.
Ekran blokowania Windows® 8
Ekran blokady Windows®8 może się pojawić, po przejściu komputera All-in-One PC do systemu
operacyjnego Windows®8. Aby kontynuować, stuknij ekran blokady lub naciśnij dowolny
przycisk na klawiaturze komputera All-in-One PC.
All-in-One����������
PC ET2301
37
Interfejs użytkownika Windows®
Polski
Interfejs użytkownika Window® to wyświetlacz z kafelkami, używany w Windows® 8. Zawiera
on następujące funkcje, które można używać podczas pracy na komputerze All-in-One PC.
Ekran startowy
Ekran Start pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika. Ekran ten pomaga w
organizacji wszystkich programów i aplikacji w jednym miejscu.
aktywne kafelki
Konto użytkownika
Przycisk powiększenia/zmniejszenia
dla aktywnych kafelków
38
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Aplikacje Windows®
Są to aplikacje przypięte do ekranu Start i wyświetlane w formacie kafelków dla ułatwienia
dostępu.
WAŻNE! Do uruchomienia aplikacji Metro wymagana jest rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub
wyższa.
UWAGA: Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają rejestracji konta Microsoft .
Hotspoty
Ekranowe hotspoty umożliwiają uruchamianie programów i dostęp do ustawień komputera
PC. Funkcje tych hotspotów można uaktywnić poprzez użycie myszy.
Hotspoty w uruchomionych aplikacjach
All-in-One����������
PC ET2301
39
Polski
Hotspoty na ekranie startowym
UWAGA:
40
Sprawdź funkcje hotspotów na następnej stronie.
All-in-One����������
PC ET2301
Akcja
górny, lewy róg
Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie stuknij ostatnią aplikację,
aby powrócić do tej uruchomionej aplikacji.
Polski
Hotspot
Po uruchomieniu więcej niż jednej aplikacji, przesuń w dół, aby
pokazać wszystkie uruchomione aplikacje.
dolny, lewy róg
Z ekranu uruchomionej aplikacji:
Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie stuknij miniaturkę ekranu
Start, aby powrócić do ekranu Start.
UWAGA: Można także nacisnąć przycisk Windows
klawiaturze, aby powrócić do ekranu Start.
na
Z ekranu Start:
Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie stuknij miniaturkę
uruchomionej aplikacji, aby przejść do tej aplikacji.
Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie kliknij miniaturkę ostatniej
aplikacji, aby powrócić do tej aplikacji.
góra
Zaczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się na ikonę ręki. Przeciągnij, a
następnie upuść aplikację do nowej lokalizacji.
UWAGA: Ta funkcja hotspota działa wyłącznie w uruchomionej
aplikacji lub, gdy wymagany jest dostęp do funkcji Snap (Przyciągnij).
W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, sprawdź Funkcja
Przyciąganie w części Praca z aplikacjami Windows®.
górny i dolny,
prawy róg�
All-in-One����������
PC ET2301
Zaczekaj na wskaźnik uruchomienia myszy, aby uruchomić Charms
bar (pasek Charms).
41
Praca z aplikacjami Windows®
Polski
Użyj ekranu dotykowego komputera All-in-One PC lub klawiatury do uruchomienia i
dostosowania aplikacji.
Uruchamianie aplikacji
Stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.
1. Naciśnij dwa razy
przeglądania aplikacji.
2. Naciśnij
zakładkę, a następnie użyj przycisków strzałek do
, aby uruchomić wybraną aplikację.
Dostosowanie aplikacji
Aplikacje można przesunąć, zmienić ich rozmiar lub wypiąć z ekranu Start, poprzez wykonanie
następujących czynności:
Przesuwanie aplikacji
Stuknij i przytrzymaj kafelek aplikacji i przeciągnij go do nowej lokalizacji.
Zmiana rozmiaru aplikacji
Przesuń w dół kafelek aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień. Stuknij
, aby zmniejszyć lub stuknij
, aby powiększyć aplikację.
Wypinanie apliakcji
Przesuń w dół kafelek aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień. Stuknij
, aby wypiąć aplikację.
42
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Zamykanie aplikacji
Stuknij i przytrzymaj górną część uruchomionej aplikacji, a następnie przeciągnij
ją do dolnej części ekranu w celu zamknięcia.
Na ekranie uruchomionej aplikacji, naciśnij
.
Dostęp do ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje)
Oprócz aplikacji już przypiętych do ekranu Start, można także otworzyć inne aplikacje, takie
jak aplikacje ASUS, wbudowane w komputer All-in-One PC, przez ekran Apps (Aplikacje).
Uruchamianie ekranu Apps (Aplikacje)
Uruchom ekran Apps (Aplikacje) z użyciem ekranu dotykowego All-in-One PC lub klawiatury.
1. Przesuń w dół kafelek aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Stuknij
, aby pokazać wszystkie aplikacje zainstalowane w komputerze Allin-One PC.
Na ekranie Start, naciśnij
aplikacje)
All-in-One����������
PC ET2301
, aby wybrać ikonę All Apps (Wszystkie
, a następnie naciśnij
.
43
Przypięcie dalszych aplikacji do ekranu Start
Polski
Do ekranu Start można przypiąć więcej aplikacji, używając ekranu dotykowego.
1.�������������������������������������������������������������������������
Przesuń w dół kafelek aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień. �
2. Stuknij
, aby przypiąć wybrane aplikacje do ekranu Start.
Pasek Charms bar
Pasek Charms bar to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej strony ekranu.
Składa się on z kilku narzędzi, które umożliwiają udostępnianie aplikacji i zapewnianie
szybkiego dostępu w celu dostosowania ustawień komputera All-in-One PC.
Pasek Charms bar
Uruchamianie paska Charms bar
UWAGA: Po wywołaniu, pasek Charms bar pojawia się początkowo jako zestaw białych ikon. Obraz
powyżej pokazuje wygląd paska Charms bar po uaktywnieniu.
Użyj ekranu dotykowego komputera All-in-One PC lub klawiatury do uruchomienia paska
Charms bar.
Przesuń w kierunku prawej krawędzi ekranu.
Naciśnij
44
.
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Elementy paska Charms bar
Szuka (Search)
To narzędzie umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji lub programów w
komputerze All-in-One PC.
Share (Udostępnij)
To narzędzie umożlwia udostępnianie aplikacji przez strony sieci
społecznościowej lub e-mail.
Start
To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu Start. Z ekranu Start,
można także użyć tego narzędzia do powrotu do ostatnio otwartej aplikacji.
Devices (Urządzenia
To narzędzie umożliwia dostęp i udostępnianie plików urządzeniom
podłączonym do komputera All-in-One PC, takim jak zewnętrzny wyświetlacz
lub drukarka.
Settings (Ustawienia)
To narzędzie umożliwia dostęp do ustawień komputera PC w komputerze All-inOne PC.
All-in-One����������
PC ET2301
45
Funkcja Snap (Migawka)
Polski
Funkcja Snap (Migawka) wyświetla obok siebie dwie aplikacje, umożliwiając pracę lub
przełączanie pomiędzy aplikacjami.
WAŻNE! Przed użyciem funkcji Snap (Przyciągnij) upewnij się, rozdzielczość ekranu komputera
All-in-One PC jest ustawiona na 1366 x 768 pikseli lub więcej.
Pasek Snap
(Migawka)
Używanie funkcji Snap (Przyciągnij)
Wykonaj następujące czynności w celu uaktywnienia funkcji Snap (Przyciągnij) z użyciem
ekranu dotykowego komputera All-in-One PC lub klawiatury.
1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2. Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w górnej części ekranu.
3. Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij a następnie upuść aplikację z
prawej lub z lewej strony panela wyświetlacza.
4. Uruchom inną aplikację.
1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2. Naciśnij
.
3. W celu przełączenia pomiędzy aplikacjami, naciśnij
46
.
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Inne skróty klawiaturowe
Z wykorzystaniem klawiatury, można także używać następujących skrótów, pomocnych w
uruchamianiu aplikacji i nawigacji w Windows®8.
\
Przełączanie pomiędzy ekranem Start i ostatnio uruchonioną aplikacją
Uruchamianie pulpitu
Uruchamianie okna Computer (Komputer) w trybie Desktop (Pulpit)
Otwieranie panela File search (Wyszukaj plik)
Otwieranie panela Share (Udostępnij)
Otwieranie panela Settings (Ustawienia)
Otwieranie panela Devices (Urządzenia)
Uaktywnienie ekranu Lock (Blokada)
Minimalizowanie okna Internet Explorer
Otwieranie panela Second screen (Drugi ekran)
Otwieranie panela Apps search (Wyszukaj aplikacje)
Otwieranie okna Run (Uruchom)
All-in-One����������
PC ET2301
47
Polski
Otwieranie Ease of Access Center (Centrum ułatwień dostępu)
Otwieranie panela Settings (Ustawienia)
Otwieranie okna menu Windows tools (Narzędzia Windows)
Uruchamianie ikony lupy i powiększanie ekranu
Powiększanie ekranu
Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia narratora)
Włączanie funkcji drukowania ekranu
Wyłączanie komputera All-in-One PC
Aby wyłączyć komputer All-in-One PC należy wykonać jedną z następujacych czynności:
48
> Shut down
•
Stuknij na pasku Charms bar
, a następnie stuknij
(Wyłącz) w celu wykonania normalnego wyłączenia.
•
Na ekranie logowania, stuknij
•
Jeśli komputer All-in-One PC nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż do wyłączenia komputera
All-in-One PC.
> Shut down (Wyłącz).
All-in-One����������
PC ET2301
Rozdział 4: Połączenie z Internetem
Polski
Dostęp do poczty e-mail, surfowanie po Internecie i udostępnianie aplikacji przez strony
sieci społecznościowych w lub z komputera All-in-One PC, z wykorzystaniem połączenia
bezprzewodowego/Wi-Fi lub przewodowego.
Konfigurowanie połączenia Wi-Fi w systemie Windows® 8
1. Uruchom pasek Charms bar z ekranu Start lub z dowolnego trybu aplikacji.
UWAGA: Dalsze, szczegółowe informacje można uzyskać w części Pasek Charms bar pod Praca z
aplikacjami Windows®.
Pasek Charms bar
2. Na pasku Charms bar, wybierz Settings (Ustawienia) i kliknij ikonę sieci
.
3. Wybierz z listy sieć bezprzewodową do połączenia.
4. Kliknij Connect (Połącz).
All-in-One����������
PC ET2301
49
Polski
Konfigurowanie połączenia przewodowego w systemie
Windows® 8
W celu ustawienia połączenia przewodowego:
1. Użyj kabla (RJ-45) do podłączenia komputera All-in-One PC do modemu DSL/kablowego
lub do lokalnej sieci komputerowej (LAN).
2. Włącz komputer.
3. Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.
UWAGI:
• Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w częściach Konfiguracja dynamicznego
połączenia sieciowego IP/PPPoE lub Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP.
• Skontaktuj się z dostawcą połączenia z Internetem (ISP) w celu uzyskania szczegółowych
informacji lub pomocy przy konfigurowaniu połączenia z Internetem.
Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE:
W celu konfiguracji połączenia sieciowego dynamicznego IP/PPPoE lub statycznego IP:
1. Na ekranie Start, kliknij Desktop (Pulpit), aby uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).
50
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
2. Na pasku zadań Windows®, kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci
i kliknij Open
Network and Sharing Center (Otwórz Centrum sieci i udostępniania).
3. Na ekranie Open Network and Sharing Center (Otwórz Centrum sieci i udostępniania),
kliknij Change Adapter settings (Zmień ustawienia karty sieciowej).
4. Kliknij prawym przyciskiem LAN i wybierz Properties (Właściwości).
5. Kliknij Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Protokół Internetowy w wersji 4) (TCP/IPv4) i kliknij
Properties (Właściwości).
6. Kliknij Obtain an IP address automatically (Uzyskaj
adres IP automatycznie) i kliknij OK.
UWAGA: Kontynuuj następne czynności, jeśli używane jest połączenie PPPoE.
All-in-One����������
PC ET2301
51
Polski
7. Powróć do Network and Sharing Center
(Otwórz Centrum sieci i udostępniania), a
następnie kliknijSet up a new connection or
8. Wybierz Connect to the Internet (Połącz z
Internetem) i kliknij Next (Dalej).
9. Wybierz Broadband (PPPoE) [Połączenie
szerokopasmowe (PPPoE)] i kliknij Next (Dalej).
52
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
10. Wprowadź User name (Nazwa użytkownika),
Password (Hasło) i Connection name (Nazwa
połączenia). Kliknij Connect (Połącz).
11. Klikinij Close (Zamknij), aby zakończyć konfigurację.
12. Kliknij ikonę sieci na pasku zadań i kliknij utworzone
połączenie.
13. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Kliknij
Connect (Połącz), aby połączyć z Internetem.
Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP
W celu konfiguracji statycznego połączenia sieciowego IP:
1. Powtórz czynności 1 do 4 z poprzedniej części
Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego
IP/PPPoE.
2
Kliknij Use the following IP address (Użyj następujący
adres IP).
3. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę od dostawcy
usługi.
4. Jeśli to wymagane, wprowadź adres preferowanego
serwera DNS i adres alternatywny.
5. Po zakończeniu, kliknij OK.
All-in-One����������
PC ET2301
53
Polski
Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth
(wyłącznie w wybranych modelach)
Komputery PC wszystko w jednym z technologią Bluetooth eliminują konieczność używania
kabli do podłączania urządzeń z funkcją Bluetooth. Przykładowymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth mogą być komputery notebook, komputery stacjonarne i telefony komórkowe.
UWAGA: Jeśli komputer PC wszystko w jednym nie posiada wbudowanej funkcji Bluetooth, do
używania trybu Bluetooth konieczne będzie podłączenie modułu Bluetooth USB.
W celu dodania urządzenia Bluetooth w systemie Windows® 8:
1. Naciśnij klawisze FN+F2 i przytrzymaj
je do momentu wyświetlenia na
ekranie ikon bezprzewodowej sieci
LAN i Bluetooth oraz włączenia tych
funkcji.
Można także kliknąć dwukrotnie ikonę
narzędzia Wireless Console w obszarze
powiadomień systemu Windows i
wybrać ikonę Bluetooth.
54
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
2. Kliknij ikonę Bluetooth na pasku zadań i
wybierz polecenie Add a Device (Dodaj
urządzenie) z menu kontekstowego.
3. W oknie PC settings (Ustawienia
komputera) kliknij pozycję Add a device
(Dodaj urządzenie) w celu wyszukania
dostępnych urządzeń Bluetooth.
All-in-One����������
PC ET2301
55
4. Wybierz urządzenie Bluetooth z listy.
Polski
5. W systemie Windows wyświetlony zostanie kod bezpiecznego parowania Bluetooth.
Wybierz opcję Yes (Tak) w celu potwierdzenia i sparowania komputera PC wszystko w
jednym z urządzeniem Bluetooth.
6. Parowanie Bluetooth zostało pomyślnie skonfigurowane.
56
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Rozdział 5: Przywracanie systemu
Przechodzenie do konfiguracji BIOS
BIOS (Podstawowy system wejścia i wyjścia) przechowuje ustawienia sprzętowe systemu,
wymagane do uruchomienia systemu w komputerze PC.
W normalnych okolicznościach, domyślne ustawienia BIOS mają zastosowanie do większości
warunków i zapewniają optymalne działanie. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień BIOS,
poza następującymi okolicznościami:
•
•
Podczas uruchamiania systemu na ekranie wyświetla się komunikat błędu z żądaniem
uruchomienia programu konfiguracji BIOS.
Zanstalowany został nowy komponent systemu, wymagający dalszych ustawień BIOS lub
aktualizacji.
OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie ustawienia BIOS mogą spowodować niestabilność lub awarię
uruchamiania. Zdecydowanie zalecamy, aby zmieniać ustawienia BIOS przez przeszkolony
personel serwisu.
Szybkie przechodzenie do BIOS
Czas uruchamiania Windows® 8 jest dość szybki, dlatego opracowane zostały następujące trzy
sposoby szybkiego dostępu do BIOS:
•
•
•
Przy wyłączonym komputerze PC wszystko w jednym naciśnij przycisk zasilania na co
najmniej cztery (4) sekundy w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do systemu BIOS.
Naciśnij przycisk zasilania na co najmniej cztery (4) sekundy w celu wyłączenia komputera
PC wszystko w jednym, a następnie ponownie naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia
komputera PC wszystko w jednym i naciśnij klawisz <F2> podczas testu POST.
Po wyłączeniu komputera PC wszystko w jednym odłącz przewód zasilający od złącza
zasilania komputera PC wszystko w jednym. Podłącz ponownie przewód zasilający i naciśnij
przycisk zasilania w celu włączenia komputera PC wszystko w jednym. Naciśnij klawisz
<F2> podczas testu POST.
UWAGA: POST (Autotest podczas włączania zasilania) to seria sterowanych programowo testów
diagnostycznych, uruchamianych podczas włączania komputera PC wszystko w jednym.
All-in-One����������
PC ET2301
57
Polski
Resetowanie komputera PC wszystko w jednym w systemie
Windows® 8
Opcja Reset your PC (Resetuj komputer PC) powoduje wyzerowanie ustawień komputera PC
do domyślnych ustawień fabrycznych.
WAŻNE! Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.
Aby wyzerować komputer All-in-One PC:
1. Jeśli komputer PC wszystko w jednym jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania, aby
włączyć komputer PC wszystko w jednym.
Jeśli komputer PC wszystko w jednym jest włączony, uaktywnij pasek Boczny pasek
narzędzi systemu Windows® 8, a następnie przejdź kolejno do pozycji Settings
(Ustawienia) > Change PC settings (Zmień ustawienia komputera) > General (Ogólne).
W panelu General (Ogólne) przewiń w dół do pozycji Advanced startup (Zaawansowane
uruchamianie), a następnie stuknij lub kliknij pozycję Restart now (Uruchom ponownie
teraz).
2. Naciśnij podczas uruchamiania klawisz <F9>.
3. Kliknij na ekranie Rozwiązywanie problemów.
4. Wybierz Reset your PC (Resetuj komputer PC).
5. Stuknij lub kliknij pozycję Next (Dalej).
6. Wybierz Only the drive where the Windows is installed (Wyłącznie napęd z
zainstalowanym systemem Windows).
7. Wybierz Just remove my files (Usuń moje pliki).
8. Stuknij lub kliknij pozycję Reset (Resetuj).
58
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Przywracanie z pliku obrazu systemu w systemie Windows® 8
Można utworzyć napęd przywracania USB i użyć go do przywrócenia ustawień komputera Allin-One PC.
Tworzenie napędu przywracania USB
OSTRZEŻENIE! Podczas procesu zostaną trwale usunięte wszystkie pliki w urządzeniu pamięci
masowej USB. Przed kontynuowaniem należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych
danych.
W celu utworzenia napędu przywracania USB:
1. Uruchom panel sterowania z ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje).
UWAGA: Szczegółowe informacje można sprawdzić na ekranie Launching the All Apps
(Uruchamianie wszystkich aplikacji) pod Praca z aplikacjami Windows®.
2. Na ekranie System i zabezpieczenia panelu sterowania, kliknij Find and fix problems
(Znajdź i rozwiąż problemy).
3. Kliknij Recovery (Przywracanie) > Create a
recovery drive (Utwórz napęd przywracania).
4. Kliknij Next (Dalej).
UWAGA: Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone,
na urządzeniu do przywracania nie zostaną
zainstalowane żadne sterowniki urządzenia ani
aplikacje.
5. Wybierz urządzenie pamięci masowej USB, do
którego mają zostać skopiowane pliki przywracania.
6. Kliknij Next (Dalej).
All-in-One����������
PC ET2301
59
Polski
7. Kliknij Create (Utwórz). Zaczekaj chwilę na
dokończenie procesu.
8. Po zakończeniu procesu, kliknij Finish (Zakończ).
Removing everything and reinstalling Windows® 8
(Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows® 8)
Przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych komputera All-in-One PC, można wykonać
poprzez użycie opcji Remove everything and reinstall (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie) w
opcji PC Settings (Ustawienia PC). Aby użyć tę opcję, sprawdź czynności poniżej.
WAŻNE! Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.
UWAGA: Dokończenie tego procesu może trochę potrwać.
1. Uruchom pasek Charms bar.
2. Kliknij Settings (Ustawienia) > Change PC Settings (Zmień ustawienia PC) > General
(Ogólne).
3. Przewiń w celu podglądu opcji Remove everything and reinstall Windows (Usuń wszystko
i zainstaluj ponownie Windows). W tej opcji, kliknij Get Started (Rozpoczęcie).
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia ponownej instalacji i zresetowania
procesu.
60
All-in-One����������
PC ET2301
Załączniki
Polski
Uwagi
REACH
Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie środków
chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na
stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Recycling ASUS/Usługi zwrotu
Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia zgodności
z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy w celowość
dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych
komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w
różnych regionach, można uzyskać pod adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Uwaga dotycząca powłoki
WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachować bezpieczeństwo elektryczne, zastosowano
powłokę w celu izolacji urządzenia, oprócz miejsc lokalizacji portów We/Wy.
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC (FEDERAL
COMMUNICATIONS COMMISSION) DOTYCZĄCYMI INTERFERENCJI
(1) Użytkowanie na zewnątrz pomieszczeń w paśmie częstotliwości 5,15–5,25 GHz jest
zabronione.
(2) Urządzenie to nie obsługuje sieci typu Ad-Hoc w paśmie częstotliwości 5250–5350 i
5470–5725 MHz.
Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF
To urządzenie można zainstalować i używać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antenę(y)
stosowaną z tym nadajnikiem należy zainstalować w odległości co najmniej 20 cm od
wszystkich osób i nie należy jej przenosić lub używać razem z inną anteną lub nadajnikiem. Dla
zachowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy
muszą posiadać instrukcje instalacji i warunki działania nadajnika.
All-in-One����������
PC ET2301
61
Polski
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm
warunkom�:
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem
zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń
cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu
zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie
to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli
zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować
zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w
przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego
lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy
spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:
•
•
•
•
•
•
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego
podłączony jest odbiornik.
Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w
celu uzyskania pomocy.
OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia
producenta tego urządzenia spowodują pozbawienie użytkownika prawa do jego używania.
Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski
Departament Komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dotyczących zakłóceń emisji radiowej
spowodowanych działaniem urządzeń cyfrowych, ustanowionych przez przepisy Radio
Interference Regulations (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych) Canadian Department of
Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
62
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie
Kanady
To urządzenie jest zgodne z limitami ICC ekspozycji promieniowania ustanowionymi
dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami ICC
dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą
podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi
wykonać określone instrukcje.
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
•
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem
zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Zostały zebrane i uznane za odpowiednie i wystarczające następujące elementy:
•
•
•
•
•
•
•
Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
Testy radiowe, według [EN 300 328-2]
Ostrzeżenie znaku CE
To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach
domowych, po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające
do ich usunięcia.
All-in-One����������
PC ET2301
63
Polski
Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji
Bluetooth
Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „
Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową”
2006/95/EC.
/
Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji
Bluetooth
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego
i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych
oraz wzajemnego uznawania zgodności.
jest przeznaczony dla urządzeń klasy II.
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen
Ameryka Północna
2.412-2.462 GHz
Kanały od 1 do 11
Japan
2.412-2.484 GHz
Kanały od 1 do 14
Europe ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanały od 1 do 13
NIE WOLNO DEMONTOWAĆ
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były
demontowane przez użytkowników
Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować jej wybuch.
Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu,
zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z
instrukcjami producenta.
Nie należy narażać na
oddziaływanie płynów
NIE NALEŻY narażać na oddziaływanie płynów lub używać w pobliżu
płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. Ten produkt nie jest
wodoodporny lub olejoodporny.
64
All-in-One����������
PC ET2301
Polski
Ten symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu (urządzenie elektryczne,
elektroniczne i bateria pastykowa zawierająca rtęć) nie można wyrzucać razem ze śmieciami
miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.
NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślonego kosza na kółkach
oznacza, że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi.
Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami
ochrony środowiska
Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkcji produktów,
a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu żywotności produktu ASUS, będzie on zgodny
z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska. Dodatkowo, ASUS udostępnia
odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisów.
Sprawdź stronę sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm w celu uzyskania
informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepisów, z którymi są zgodne produkty
ASUS:
Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Koreańskie przepisy RoHS
Szwajcarskie przepisy dotyczące energii
Produkt zgodny z ENERGY STAR
ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska USA
i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności i
chroniący środowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i działań
efektywnych energetycznie.
Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem
ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie.
Monitor i komputer sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu
uspienia po 15 i 30 minutach braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia komputera,
kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.
Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla
środowiska, można uzyskać pod adresem http://www.energy.gov/powermanagement.
Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY
STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.
UWAGA: Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach działajacych na bazie systemów
Freedos i Linux.
All-in-One����������
PC ET2301
65
Polski
Producent
Autoryzowany
przedstawiciel w
Europie
66
ASUSTeK Computer Inc.
Tel:
+886-2-2894-3447
Adres:
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUSTeK Computer GmbH
Adres:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
All-in-One����������
PC ET2301
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement