sťahuj
Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Nano se softwarem Dynavix 8.
Dynavix Nano je elegantní víceúčelové navigační
Rádi bychom Vás informovali o všech důležitých no-
zařízení, které vyniká slušivým designem a kvalitním
vinkách a aktualizacích softwaru Dynavix, doporučuje-
technickým zpracováním. Zařízení podporuje přehrá-
me proto registraci na www.dynavix.cz v sekci
vání většiny zvukových formátů, prohlížení obrázků
MyDynavix > Zasílání novinek.
nebo přehrávání videosouborů. Nadstandardními
funkcemi jsou pak podpora propojení zařízení Dynavix
V tomto materiálu naleznete všechny základní infor-
Nano s mobilním telefonem pomocí Bluetooth
mace pro rychlé spuštění Vašeho zařízení. Aplikace
a FM vysílač, díky kterému můžete povely navigace,
Dynavix Manager, Evidence jízd a podrobný manuál
telefonní hovory nebo své oblíbené mp3 poslouchat
softwaru Dynavix 8 jsou ke stažení na webových strán-
přímo z autorádia. Navigace probíhá pomocí hlaso-
kách výrobce v sekci Podpora.
vých instrukcí a podrobných schémat jednotlivých
manévrů.
Přejeme Vám šťastnou cestu!
1
navigační systém Dynavix
Obsah:
Slovenská verzia
Navigační zařízení Dynavix Nano ................................... 3
Příslušenství
................................................................ 4
Výčet nejdůležitějších vlastností Dynavix 8
.................. 5
První spuštění
............................................................. 6
Základní menu (základní režim) ..................................... 7
Popis obrazovky – mapový režim .................................. 7
Zadání první trasy
........................................................ 9
Simulace ..................................................................... 11
Pokročilé menu
.......................................................... 11
Evidence jízd
.............................................................. 12
Sledování spotřeby ..................................................... 13
Export záznamů .......................................................... 13
Kniha jízd – postup vytvoření ...................................... 14
Záloha (import, export), propojení s PC ........................ 15
Import, aktualizace radarů, záloha .............................. 16
Bluetooth ..................................................................... 17
FM vysílač ..................................................................... 18
(strana 17)
English version
(page 37)
Podívejte se také na
www.dynavix.cz.
Naleznete zde aktuální
informace, updaty
a materiály ke stažení.
2
Navigační zařízení Dynavix Nano
Zapnout / vypnout systém
Slot paměťové karty
mini USB
2,5 mm jack OUT
Vypne zařízení
Doba nabíjení: 2 hod.
Doba provozu: až 1 hod.
3
navigační zařízení Dynavix Nano
Příslušenství
Součástí balení je také 8GB MicroSD
Aktivní držák pro navigaci
karta, na které je instalována mapa
a software.
Anténa pro příjem
RDS-TMC*
Autoadaptér (12V)
Redukce pro připojení
RDS-TMC antény*
* pouze pokud je na krabici zaškrtnuto „externí přijímač TMC pro příjem aktuálních dopravních dat“
4
Výčet nejdůležitějších vlastností Dynavix 8
- Zobrazení významných budov ve 3D.
- Hlasové podklady namluvené hercem Pavlem Liškou.
- Možnost zadávání složitých tras pomocí
tzv. průjezdních bodů a ukládání těchto tras.
- Kvalitní mapové podklady TeleAtlas.
- 2D/3D pohled, natáčení kamery.
- Zakázané úseky v mapě.
- Vyhledání nejkratší nebo nejrychlejší trasy,
- Výpočet alternativní trasy.
- Kniha jízd – přepínání služební / soukromá
vyhledávání cesty mimo dálnice.
- Simulační režim pro pohodlné plánování tras.
a export do souboru *.csv.
- Hledání POI podél trasy, obsáhlý katalog zájmových.
bodů (restaurace, nemocnice a další).
- Možnost importu dalších (vlastních) bodů zájmu.
- Databáze radarů (databázi lze aktualizovat
libovolným počtem dalších).
5
navigační zařízení Dynavix Nano
První spuštění
Doporučujeme vytvořit zálohu paměťové kar-
Na startovací obrazovce spusťte navigaci Dynavix.
ty, na které jsou uloženy mapové podkla-
Zařízení podporuje češtinu. V menu nastavení může-
dy a navigační software Dynavix 8 v případě poru-
me provést další úpravy nastavení zařízení. Dynavix
chy karty.
Nano dále podporuje: prohlížení obrázků, přehrávání
Startovací obrazovka po spuštění navigace
hudby a videa, je vybaveno
Menu nastavení
FM vysílačem (pro poslech
Oblíbené položky
Multimediální
centrum
Tlačítko pro
spuštění
navigace
hlasových pokynů, souborů
mp3, nebo telefonních
hovorů přes autorádio –
Komunikace (pro
propojení s mobilním telefonem)
na zvolené frekvenci) a
Tlačítko pro nastavení navigace
mobilním telefonem.
Bluetooth pro propojení s
Zvolíte-li spustit navigaci vyčkejte na zavedení aplikace,
po odsouhlasení licenčních podmínek se zobrazí menu. Systém nabízí dvouúrovňové ovládání – základní a pokročilé.
6
Základní menu (základní režim)
Popis obrazovky – mapový režim
Pro přechod do mapy stiskněte tlačítko Mapa. Zobrazí
Šipka v levém horním rohu slouží k vyvolání nabídky
se poslední použitá poloha v mapě nebo, je-li již spo-
změny pohledu 2D/3D, vypnutí zvuku, otočení mapy
čítána trasa, aktuální poloha (v místě s dostatečnou
na sever, ovládání tempa simulace (je-li simulace za-
intenzitou GPS signálu).
pnutá).
Pozn.: Při vyvolání této nabídky v pokročilém režimu
je umožněno zapnout záznam trasy. Záznam se spustí
po ujetí minimálně 40 metrů.
7
navigační zařízení Dynavix Nano
Ikonka vozidla
V místě s dostatečnou intenzitou GPS sigPřiblížení/
nálu (ukazatel kvality signálu GPS v pravém
oddálení
dolním rohu zobrazuje alespoň jednu bílou
mapy
čárku), se po stisknutí této ikonky zobrazí
mapa s aktuální polohou vozidla. Pokud
signál není dostatečný zobrazí se nápis
Šipka v levém dolním rohu slouží pro vyvolání kontextové nabídky, pomocí které můžete rovnou z mapy zadat svůj cíl nebo pracovat s vybraným bodem (přidat
jej do oblíbených, přidat do bodů na trase apod.).
„GPS nevydává pozici. Připojte, prosím,
GPS zařízení nebo počkejte až se zlepší
pokrytí“.
Ikonka šipek
Tlačítko přepne do režimu umožňujícího natáčení
pohledu všemi směry.
8
Zadání první trasy
V menu navigace zvolte Najít cíl, zvolte způsob zadání
Hledáte-li bod zájmu (POI), zvolte najít POI, zadej-
svého cíle. Zobrazí se vyhledávací dialog.
te část názvu, města a vyberte typ objektu ze sezna-
Zvolte adresa, v dialogu vyberte ze seznamu zemi,
mu např. „Centrum obce“. Stiskněte tlačítko Vyhledat.
ve které leží Váš cíl, dále zadejte název města,
Zobrazí se seznam nalezených cílů. Vyberte požadova-
poté název ulice a číslo popisné. Postačuje zadat jen
ný cíl ze seznamu nalezených a klikněte na tlačítko Vy-
několik počátečních písmen – konkrétní obec, ulice
brat, zobrazí se mapa s okolím vybraného cíle, v levé
nebo místo popisné je postupně nabízeno podle již
části obrazovky se objeví kontextové menu (viz výše).
zadaných písmen (diakritika u písmen je ignorována).
Kromě ABCDEF klávesnice máte na výběr také QWERTY nebo ruskou klávesnici.
9
navigační zařízení Dynavix Nano
Stiskněte Navigovat a zvolte podle potřeby Najít rych-
Trasa se automaticky přepočítá vždy, když program
lou trasu nebo Najít krátkou trasu. Spustí se výpočet
detekuje její opuštění, uživatel je pak opět veden
trasy a zahájí se navigace.
ke zvolenému cíli.
Nalezená trasa se zobrazí v mapě jako výrazná červená linie. Je možné zobrazit celou trasu pomocí: Menu
navigace → Trasa → Zobrazit trasu. K posunu mapy
podle pohybu vozidla se vrátíte stisknutím ikonky
Na závěr se ujistěte, že zadaná adresa je správně.
10
Simulace
Pokročilé menu
Režim simulace se používá pro pohodlné plánování
Přepnutí ze základního režimu do pokročilého prove-
tras bez GPS. Pro spuštění zvolte:
deme v nastavení Dynavix (tlačítko Nastavení v hlavní
Menu navigace → Trasa → Simulace zobrazí se mapa,
obrazovce navigačního menu). Nabídka funkcí hlavní-
Zobrazte Kontextovou nabídku, vyberte start a cíl
ho menu je pak rozšířena o funkci Záznam jízd a Celá
trasy (cíl můžete zadat i pomocí hlavního menu přes
mapa pro zobrazení celé mapy. Nabídka funkcí v niž-
položku Najít cíl). Spustí se výpočet trasy. V horní
ších úrovních menu je rozšířena o další funkce, nasta-
části můžete volit tempo simulace nebo ji pozastavit.
vení je detailnější.
Vypnutí simulace provedete opět Menu navigace →
Trasa → Zrušit simulaci.
11
navigační zařízení Dynavix Nano
Evidence jízd
V pokročilém režimu jsou k dispozici funkce záznamu
Je-li trasa zaznamenávána svítí tato ikonka červeně.
jízd. Nejprve je nutné zadat vozidlo a řidiče. Lze zadat
Zaznamenávat se začne je-li ujeto více než 40 metrů,
libovolný počet uživatelů a vozidel.
aby nedocházelo k nesmyslným záznamům. Záznam
Záznam trasy zapneme: Menu navigace → Záznam
trasy ukončíte stisknutím červené ikonky záznam tra-
jízd → Záznam jízd → Povolit záznam jízd.
sy, při tomto ukončení je možno záznam editovat –
Doporučujeme zatrhnout volbu Zobrazit při star-
tlačítko Upravit, pokud je v pořádku, stiskněte OK.
tu, pak je uživateli ponechána možnost změny nastavení evidence jízd při každém spuštění. Rovnou tak
může vybrat, který vůz používá, zda se jedná o soukromou nebo služební cestu. Záznam je ukončen dojezdem do cíle.
Záznam trasy je možný ačkoliv není vygenerována trasa a neprobíhá navigace. Stačí vyvolat nabídku pomocí šipky v levém horním rohu při zobrazení mapy a zapnout zaznamenávání pomocí ikonky záznam trasy.
Ikona záznam trasy
12
Sledování spotřeby
Export záznamů
Pro sledování spotřeby je připraven dialog pro zadání
V dialogu Záznam jízd stiskněte tlačítko Export. Zatrh-
potřebných informací:
nete-li Exportovat vše, budou exportována všechna
Menu navigace → Záznam jízd → Tankování.
dostupná data (bez ohledu na datum). Data jsou
Místo je předvyplněno podle aktuální pozice. Zázna-
exportována na paměťovou kartu do složky \SDMMC\
my je možné si nechat vylistovat tlačítkem Zobrazit.
DYNAVIX\LOG.
13
navigační zařízení Dynavix Nano
Kniha jízd – postup vytvoření
Vytvoření Knihy jízd předpokládá instalaci aplikace
V dialogu vyhledejte umístění exportovaných soubo-
Evidence jízd.
rů. Po načtení lze data dále upravovat, vlastnosti tisku
Krok 1: Exportovat data ze systému Dynavix.
jsou optimalizovány.
Krok 2: Zkopírovat exportovaná data z karty na disk
Krok 4: Sestavení knihy jízd.
ve Vašem PC.
:: Přímo na obrazovce (list Kniha jízd) – Nová
Krok 3: Spustíme Evidenci jízd (zástupce na ploše
:: Menu – Kniha jízd > Kniha jízd > Nová
nebo v nabídce Start) a načteme exportovaná data.
Data načteme do Evidence jízd nebo do Evidence
Spustí se Filtr – Kniha jízd, zadáme
PHM.
potřebné informace:
:: Přímo na obrazovce (list Evidence jízd nebo
Evidence PHM) – tlačítko Připojit
:: Menu – Kniha jízd > Evidence jízd (resp.
Evidence PHM) > Připojit DNX csv
14
Záloha (import, export), propojení s PC
Windows XP – ActiveSync
Windows Vista – centrum zařízení Windows Mobile
Pro aktualizace softwaru, zálohování, import, export,
Jste-li uživatelem operačního systému Windows Vista,
tedy pro případy, kdy je nutno navigaci propojit s PC
stačí jen připojit vaše zařízení pomocí USB,
pomocí USB rozhraní, je třeba mít nainstalován syn-
poté se spustí Centrum zařízení Windows Mobile,
chronizační software Microsoft ActiveSync, který
zvolte Připojit bez nastavování zařízení.
lze bezplatně stáhnout ze stránek Microsoft (odkaz ze
stránek Dynavix: sekce Podpora → FAQ → odkaz pro
stažení ActiveSync).
Po nainstalování tohoto programu a připojení zařízení pomocí USB kabelu budete vyzváni k navázání partnerství, zvolte Ne a další.
Je-li komunikace úspěšně navázána, objeví se v hlavním panelu v oblasti pro aktivní a naléhavá oznámení
tato ikonka
.
15
navigační zařízení Dynavix Nano
Import, aktualizace radarů, záloha
Import a aktualizace
hujte tento soubor. Po provedení aktualizace jej opět
Aktualizace DB radarů a import vlastních bodů zájmu
nahrajte zpět.
POI: soubor radars01.csv (který lze stáhnout na
Aktualizace
stránkách www.dynavix.cz) nakopírujete použitím
Pokud se zaregistrujete na stránkách Dynavix, v sek-
programu AcitveSync (instalace viz výše) do složky \
ci MyDynavix, budete pravidelně informováni o no-
Program Files\dynavix\pois\import\. Zapněte Dynavix
vých verzích (funkcích a vylepšeních) navigačního sys-
v zařízení a vyberte: Menu → Najít cíl → Vlastní body
tému. Aktualizace pro Vás jako uživatele softwaru Dy-
zájmu (POI) → Volby →Import → soubor radars01.
navix je bezplatná!
csv a zvolte import. Radary se přidají k bodům zájmu
Multimédia
(POI) Menu → Najít cíl → Najít bod zájmu (POI) →
Chcete-li zařízení využívat i jako hudební přehrávač, je
Zvolte typ: Radar mobilní, Radar statický.
nutné na paměťové kartě vytvořit novou složku
Záloha Oblíbených cílů a uživatelského nastavení
a do ní nahrát hudební nebo obrázkové soubory.
Chcete-li aktualizovat software Dynavix (viz níže) doporučujeme zálohovat oblíbené cíle a uživatelské nastavení: ve složce na kartě \wdata\profiles.db – zálo16
FM vysílač
Umožňuje poslech hudby nebo sledování filmu se
zvukem z autorádia. Pro nastavení vysílací frekvence
zařízení přejděte do sekce Nastavení
tlačítko Volume
17
a vyberte
, nastavte vysílací frekvenci.
navigační zařízení Dynavix Nano
Bluetooth
Pro propojení zařízení s mobilním telefonem přejděte
do sekce Komunikace
Bluetooth
a povolte funkci
. Dále je nutno vybrat,
které zařízení chcete propojit. Tuto volbu provedeme
v sekci Connection
. Po spárování zařízení lze
již přijímat hovory nebo vytáčet čísla přímo přes
display navigačního zařízení.
18
Ďakujeme, že ste si zakúpili zariadenie Dynavix Nano so softwarom Dynavix 8.
Dynavix Nano je elegantné viacúčelové navigačné
Radi by sme Vás informovali o všetkých dôležitých
zariadenie, ktoré vyniká slušivým dizajnom a kvalit-
novinkách a aktualizáciách softwaru Dynavix, odporú-
ným technickým spracovaním. Zariadenie podporuje
čame preto registráciu na www.dynavix.sk v sekcii
prehrávanie väčšiny zvukových formátov, prezeranie
MyDynavix > Zasielanie noviniek.
obrázkov alebo prehrávanie videosúborov. Nadštandardné sú funkcie prepojenia zariadenia Dynavix
V tomto materiáli nájdete všetky základné informácie
Nano s mobilným telefónom pomocou Bluetooth a
k rýchlemu spusteniu Vášho zariadenia. Aplikácie
FM vysielač, vďaka ktorému môžete povely navigácie,
Dynavix Manager, Evidencia jázd a podrobný ma-
telefónne hovory alebo svoje obľúbené mp3 počúvať
nuál softwaru Dynavix 8 sú na stiahnutie na
priamo z autorádia. Navigácia prebieha pomocou
webových stránkach výrobca v sekcii Podpora.
hlasových inštrukcií a podrobných schém jednotlivých
manévrov.
Prajeme Vám šťastnú cestu!
19
navigačný systém Dynavix
Obsah:
Navigačné zariadenie Dynavix Nano ................................... 21
Príslušenstvo ...................................................................... 22
Výpis najdôležitejších vlastností Dynavix 8 ......................... 23
Prvé spustenie ................................................................... 24
Základné menu .................................................................. 25
Popis obrazovky – mapový režim ....................................... 25
Zadanie prvej trasy ............................................................. 27
Simulácia ........................................................................... 29
Pokročilé menu .................................................................. 29
Evidence jízd ...................................................................... 30
Sledovanie spotreby .......................................................... 31
Export ............................................................................... 31
Kniha jázd – postup vytvorenia .......................................... 32
Záloha (import, export), prepojenie s PC ............................ 33
Import, aktualizácia radarov, záloha .................................. 34
Bluetooth ......................................................................... 35
FM vysílač ......................................................................... 36
Česká verze
(strana 1)
English version
(page 37)
Pozrite sa tiež na
www.dynavix.sk.
Nájdete tu aktuálne
informácie, updaty
a materiály na stiahnutie.
20
Navigačné zariadenie Dynavix Nano
Zapnúť / vypnúť systém
Slot pamäťovej karty
2,5 mm jack OUT
mini USB
Vypne zariadenie
Doba nabíjania: 2 hod.
Doba prevádzky pri navigovaní: až 1 hod.
21
navigačné zariadenie Dynavix Nano
Príslušenstvo
Súčasťou balenia je taktiež 8GB
Aktívny držiak navigácie
MicroSD karta, na ktorej je nainštalovaná mapa a softwarem.
Anténa na príjem
RDS-TMC*
Autoadaptér (12V)
Redukcia na pripojenie
RDS-TMC antény*
* iba ak je na obale zaškrtnuté „externí přijímač TMC pro příjem aktuálních dopravních dat“
22
Výpis najdôležitejších vlastností Dynavix 8
- Zobrazenie významných budov v 3D.
- Možnosť importu ďalších (vlastných) bodov záujmu.
- Hlasové podklady hovorené hercom Pavlom Liškom.
- Databáza radarov (databázu je možné aktualizovať
- Kvalitné mapové podklady TeleAtlas.
- Zakázané úseky v mape.
- Výpočet alternatívnej trasy.
- Navigácia „od domu k domu“ pomocou
hlasových inštrukcií.
- Kniha jázd – prepínanie služobná / súkromná
a export do súboru *.csv.
ľubovoľným počtom ďalších).
- Možnosť zadávania zložitých trás pomocou
tzv. prejazdných bodov a ukladanie týchto trás.
- 2D/3D pohľad, natáčanie kamery.
- Vyhľadanie najkratšej alebo najrýchlejšej trasy,
vyhľadávanie cesty mimo diaľnice.
- Simulačný režim pre pohodlné plánovanie trás.
- Hľadanie POI pozdĺž trasy, obsiahly katalóg
záujmových bodov (reštaurácie, nemocnice
a ďalšie).
23
navigačné zariadenie Dynavix Nano
Prvé spustenie
Odporúčame vytvoriť zálohu pamäťovej
Na štartovacej obrazovke spusťte navigáciu Dynavix.
karty, na ktorej sú uložené mapové podklady
Zariadenie podporuje slovenčinu. V menu nastavenia
a navigačný software Dynavix 8 pre prípad poruchy
môžeme uskutočniť ďalšie úpravy nastavenia zariade-
karty.
nia. Dynavix Nano ďalej podporuje: prezeranie
Štartovacia obrazovka na spustenie navigácie
Menu nastavenia
obrázkov, prehrávania zariadenia. Dynavix Nano ďalej
Oblíbené položky podporuje: prezeranie obrázkov,
Multimediální
centrum
prehrávania hudby a videa, je
vybavené FM vysielačom (na
Komunikace (pro počúvanie hlasových pokynov,
propojení s mobilsúborov mp3, alebo telefónnych
ním telefonem)
Tlačidlo na nastahovorov cez autorádio – na
venie navigácie
zvolenej frekvencii) a BluetoTlačidlo na
spustenie navigácie
Ak zvolíte spustiť navigáciu vyčkajte na zavedenie aplikácie, po odsúhlasení licenčných
podmienok sa zobrazí menu. Systém ponúka
dvojúrovňové ovládanie - základné a pokročilé.
oth na prepojenie s mobilným
telefónom.
24
Základné menu (základný režim)
Popis obrazovky – mapový režim
Pre prechod do mapy stlačte tlačidlo Mapa, zobrazí sa
Šípka v ľavom hornom rohu slúži na vyvolanie zmeny
posledná použitá poloha v mape alebo, ak je už spo-
pohľadu 2D/3D, vypnutie zvuku, otočenie mapy
čítaná trasa, aktuálna poloha (v mieste s dostatočnou
na sever, ovládanie tempa simulácie (ak je simulácia
intenzitou GPS signálu).
zapnutá).
Pozn.: Pri vyvolaní tejto ponuky v pokročilom režime
je umožnené zapnúť záznam trasy. Záznam sa spustí
po prejdení minimálne 40 metrov.
25
navigačné zariadenie Dynavix Nano
Ikonka vozidla
v mieste s dostatočnou intenzitou GPS
Priblíženie
či oddialenie
mapy
signálu (ukazovateľ kvality signálu GPS
v pravom dolnom rohu zobrazuje aspoň
jednu bielu čiarku), sa po stlačení ikonky
zobrazí mapa s aktuálnou polohou vozidla.
Ak nie je dostatočný signál, zobrazí sa nápis
Šípka v ľavom dolnom rohu slúži na vyvolanie kontextovej ponuky, pomocou ktorej môžete rovno z mapy
„GPS nevydává pozici. Připojte prosím GPS
zařízení nebo počkejte až se zlepší pokrytí“.
zadať svoj cieľ alebo pracovať s vybraným bodom (pridať ho k obľúbeným, pridať k bodom na trase apod.)
Ikonka šipek
Tlačidlo prepne do režimu umožňujúceho natáčanie
pohľadu všetkými smermi.
26
Zadanie prvej trasy
V menu Navigácia zvoľte Nájsť cieľ, zvoľte spôsob za-
Ak hľadáte bod záujmu (POI), zvoľte Nájsť POI, zadaj-
dania svojho cieľa. Zobrazí sa vyhľadávací dialóg.
te časť názvu, mesta a vyberte typ objektu zo zozna-
Zvoľte Adresa, v dialógu vyberte zo zoznamu krajinu,
mu napr. „Centrum obce“. Stlačte tlačidlo Vyhľadať.
v ktorej leží váš cieľ, ďalej zadajte názov mesta,
Zobrazí sa zoznam nájdených cieľov. Zvoľte požadova-
potom názov ulice a číslo popisné. Stačí zadať len
ný cieľ zo zoznamu nájdených a kliknite na tlačidlo Vy-
niekoľko začiatočných písmen – konkrétnu obec, ulicu
brať , zobrazí sa mapa s okolím vybraného cieľa, v ľa-
alebo popisné číslo je postupne ponúkané podľa
vej časti obrazovky sa objaví kontextové menu (viď
zadaných písmen (diakritika je ignorovaná).
vyššie).
Okrem ABCDEF klávesnice máte na výber taktiež QWERTY alebo ruskú klávesnicu.
27
navigačné zariadenie Dynavix Nano
Stlačte Navigovať a zvoľte podľa potreby Nájsť rýchlu
Trasa sa automaticky prepočíta vždy, keď program zistí
trasu alebo Nájsť krátku trasu. Spustí sa výpočet trasy
jej opustenie, používateľ je potom opäť vedený k zvo-
a zaháji sa navigácia.
lenému cieľu.
Nájdená trasa sa zobrazí v mape ako výrazná červená
línia. Je možné zabrazenie celej trasy pomocou: Menu
navigácia → Trasa → Zobraziť trasu. K posunu mapy
podľa pohybu vozidla sa vrátite stlačením ikonky
Na záver sa uistite, že zadaná adresa je správne.
28
Simulácia
Pokročilé menu
Režim simulácie sa používa na pohodlné plánovanie
Prepnutie zo základného režimu do pokročilého vyko-
trás, bez GPS. Pre spustenie zvoľte:
náme v nastavení Dynavix tlačidlo Nastavenia v hlav-
Menu navigácia → Trasa → Simulácia zobrazí sa
nej obrazovke navigačného menu). Ponuka funkcií
mapa, zobrazte kontextové menu (Kontextovou na-
hlavného menu je potom rozšírená o funkciu Záznam
bídku), vyberte štart a cieľ trasy (cieľ môžete zadať
jázd a Celá mapa na zobrazenie celej mapy. Ponuka
aj pomocou hlavného menu cez položku Nájsť cieľ
funkcií v nižších úrovniach menu je rozšírená o ďalšie
(Najít cíl)). Spustí sa výpočet trasy. V hornej časti
funkcie, nastavenie je detailnejšie.
môžete voliť tempo simulácie alebo ju pozastaviť.
Vypnutie simulácie vykonáte opäť Menu navigace →
Trasa → Zrušiť simuláciu.
29
navigačné zariadenie Dynavix Nano
Evidence jízd
V pokročilom režime sú k dispozícii funkcie záznamu
sy. Ak je trasa zaznamenávaná, je táto ikonka červená.
jázd. Najskôr je potrebné zadať vozidlo a vodiča. Je
Zaznamenávať sa začne ak je prejdených viac než 40
možné zadať ľubovoľný počet používateľov a vozidiel.
metrov aby nedochádzalo k nezmyselným záznamom.
Záznam trasy zapneme: Menu navigácia → Záznam
Záznam trasy ukončíte stlačením červenej ikonky,
jázd → Záznam jázd → Povoliť záznam jázd.
pri tomto ukončení je možné záznam editovať – tlači-
Odporúčame označiť voľbu Zobraziť pri štarte, potom
dlo Upraviť, ak je v poriadku, stlačte OK.
je používateľovi ponechaná možnosť zmeny nastavenia evidencie jázd pri každom spustení. Rovno tak
môže vybrať ktoré vozidlo používa, či sa jedná o súkromnú alebo služobnú cestu. Záznam je ukončený
dojazdom do cieľa.
Záznam trasy je možný hoci nie je vygenerovaná trasa
a neprebieha navigácia. Stačí vyvolať ponuku pomocou šípky v ľavom hornom rohu pri zobrazení mapy a
zapnúť zaznamenávanie pomocou ikonky záznam tra-
Ikona záznam trasy
30
Sledovanie spotreby
Export
Pre sledovanie spotreby je pripravený dialóg na za-
V dialógu Záznam jázd stlačte tlačidlo Export, ak zvo-
danie potrebných informácií: Menu navigácia → Zá-
líte Exportovať všetko, budú exportované všetky do-
znam jázd → Tankovanie
stupné dáta (bez ohľadu na dátum). Dáta sú exporto-
Miesto je predvyplnené podľa aktuálnej pozície.
vané na pamäťovú kartu do zložky \SDMMC\DYNA-
Záznamy je možné si nechať nalistovať tlačidlom
VIX\LOG.
Zobraziť.
31
navigačné zariadenie Dynavix Nano
Kniha jázd – postup vytvorenia
Vytvorenie Knihy jázd predpokladá inštaláciu apliká-
V dialógu vyhľadajte umiestnenie exportovaných sú-
cie Evidencia jázd.
borov. Po načítaní je možné dáta ďalej upravovať,
Krok 1: Exportovať dáta zo systému Dynavix
vlastnosti tlače sú optimalizované.
Krok 2: Prekopírovať exportované dáta z karty na disk
Krok 4: Zostavenie knihy jázd
vo Vašom PC
:: Priamo na obrazovke (list Kniha jázd) – Nová
Krok 3: Spustíme Evidenciu jázd (Evidenci jízd) (zá-
:: Menu – Kniha jázd > Kniha jázd > Nová
stupca na ploche alebo v ponuke Štart) a načítame exportované dáta. Dáta načítame do Evidencie jázd ale-
Spustí sa Filter – Kniha jázd, zadáme
bo do Evidencie PHM
potrebné informácie:
:: Priamo na obrazovke (list Evidencie jázd alebo
Evidencie PHM) – tlačidlo Pripojiť
:: Menu – Kniha jázd > Evidencia jázd (resp.
Evidencia PHM) > Pripojiť DNX csv
32
Záloha (import, export), prepojenie s PC
Windows XP – ActiveSync
Windows Vista – centrum zariadení
Pre aktualizácie softwaru, zálohovanie, import, ex-
Windows Mobile
port, teda pre prípady, kedy je nutné navigáciu prepo-
Ak ste používateľom operačného systému Windows
jiť s PC pomocou USB rozhrania, je potrebné mať na-
Vista, stačí iba pripojiť vaše zariadenie pomocou USB,
inštalovaný synchronizačný software Microsoft Acti-
potom sa spustí Centrum zariadení Windows Mobile,
veSync, ktorý je možné bezplatne stiahnuť zo stránok
zvoľte Pripojiť bez nastavovania zariadenia.
Microsoftu (odkaz zo stránok Dynavix: sekcia Podpora
→ FAQ → odkaz na stiahnutie ActiveSync.
Po nainštalovaní tohto programu a pripojení zariadenia pomocou USB káblu budete vyzvaní k vytvoreniu
partnerstva, zvoľte Nie a Ďalšie.
Ak je komunikácia úspešne nadviazaná, objaví sa
v hlavnom paneli v oblasti pre aktívne a naliehavé
oznámenia táto ikonka
33
navigačné zariadenie Dynavix Nano
Import, aktualizácia radarov, záloha
Import a aktualizácia
me zálohovať obľúbené ciele a používateľské nasta-
Aktualizácia DB radarov a import vlastných bodov
venie: v zložke na karte \wdata\profiles.db – zálohuj-
záujmu POI: súbor radars01.csv (ktorý je možné
te tento súbor. Po vykonaní aktualizácie ho prekopí-
stiahnuť na stránkach www.dynavix.sk) prekopírujete
rujte naspäť.
použitím programu AcitveSync (inštalácia viď vyššie)
Aktualizácia
do zložky \Program Files\dynavix\pois\import\. Zapni-
Ak sa zaregistrujete na stránkach Dynavix, v sekcii My-
te Dynavix v zariadeniach a vyberte: Menu → Nájsť
Dynavix, budete pravidelne informovaný o nových
cieľ → Vlastné body záujmu (POI) → Voľby→ Import
verziách (funkciách a vylepšeniach) navigačného sys-
→ súbor radars01.csv a zvoľte import. Radary sa
tému. Aktualizácia je pre Vás ako používateľa softwaru
pridajú k bodom záujmu (POI) Menu → Nájsť cieľ →
Dynavix je bezplatná!
Nájsť bod záujmu (POI) → Zvoľte typ: Radar mobilný,
Multimédia
Radar statický.
Ak chcete zariadenie využívať ako hudobný prehrávač,
Záloha Obľúbených cieľov
je nutné na pamäťovej karte vytvoriť novú zložku
a používateľského nastavenia
a do nej nahrať hudobné alebo obrázkové súbory.
Ak chcete aktualizovať software Dynavix odporúča34
FM vysielač
Umožňuje počúvanie hudby alebo sledovanie filmu so
zvukom z autorádia. Na nastavenie vysielacej frekvencie zariadenia prejdite do sekcie Nastavenia
a vyberte tlačidlo Volume
, nastavte vysielaciu
frekvenciu.
35
navigační zařízení Dynavix Nano
Bluetooth
Na prepojenie zariadenia s mobilným telefónom
prejdite do sekcie Komunikácia
funkciu Bluetooth
a povoľte
. Ďalej je nutné vybrať, ktoré
zariadenie chcete pripojiť. Túto voľbu uskutočníme v
sekcii Connection
. Po spárovaní zariadení je
možné prijímať hovory alebo vytáčať čísla priamo cez
display navigačného zariadenia.
36
Thank you for purchasing the Dynavix Nano navigation device with Dynavix 8 software.
Dynavix Nano is a special car navigation device
These Instructions for Use provide basic information
offering smart design and high-quality workmanship.
for quick launch of your Dynavix Nano. You can down-
Dynavix Nano supports most audio, image and video
load additional application, such as Dynavix Manager,
formats. With Dynavix Nano you can connect your
Vehicle Log Book and detailed Dynavix 8 manual, on
mobile phone via Bluetooth or listen the instructions,
the manufacturer‘s web site, section Support.
phone calls or your favourite MP3 files directly from
your car audio system via the integrated FM transmit-
Have a safe journey!
ter. The device navigates using voice instructions and
detailed schemes of specific traffic situations.
Stay informed about all major innovations and updates of Dynavix software and register now at www.
dynavix.cz, section MyDynavix > News.
37
navigační systém Dynavix
Contents:
Česká verze
Dynavix Nano Car Navigation Device ................................. 39
Accessories ....................................................................... 40
Key functionalities of Dynavix 8 ........................................ 41
First launch ....................................................................... 42
Basic menu (basic mode) ................................................... 43
Screen description (map mode) ......................................... 43
Planning the first route ..................................................... 45
Simulation ...................................................................... 47
Advanced menu .............................................................. 47
Vehicle Log Book ............................................................. 48
Fuel consumption ........................................................... 49
Exporting records ............................................................ 49
Travel Diary (How to create…) ......................................... 50
Backup (import, export), connecting a PC ........................ 51
Import, radar database update, backup ........................... 52
Bluetooth ....................................................................... 53
FM transmitter ................................................................ 54
(strana 1)
Slovenská verzia
(strana 19)
See also
www.dynavix.com.
Here you can find the newest
information, updates
and downloads
38
Dynavix Nano Car Navigation Device
On/off switch
Memory card slot
mini USB
2,5 mm jack OUT
Turns the device off
Charging time: 2 hours
Operating time: Up to 1 hour
39
navigation device Dynavix Nano
Accessories
The package also contains 8GB Micro-
Active holder
SD card with pre-installed map and
software.
RDS/TMC*Aerial *
Car adapter (12V)
RDS/TMC Aerial*
connection adapter*
* If the device contains external TMC receiver to receive actual traffic information (this option is checked on the package box).
40
Key functionalities of Dynavix 8
- 3D images of important buildings.
- Voice instructions recorded by Pavel Liška, a wellknown Czech actor.
- Database of radars (can be updated with unlimited
number of radars).
- Planning and saving of itineraries using waypoints.
- High quality maps of TeleAtlas.
- 2D/3D image, camera tilting.
- Prohibited roads on the map.
- Finding the shortest/fastest route, avoid-motorways
- Calculation of an alternative route.
- Travel Diary (business/private) and export to
route.
- Simulation mode for convenient route planning.
a *.csv file.
- Finding POIs along the route, large database of the
POIs (restaurants, hospitals, etc.).
- Import of customized POIs.
41
navigation device Dynavix Nano
First launch
First, we recommend you to backup the memory card containing the maps and Dynavix 8
Start up the Dynavix navigation system on the launch
screen. Dynavix supports English. You can customize
navigation software to avoid any potential problems
the configuration of the device in the Settings menu.
in the future.
In addition, your Dynavix Nano supports image,
music and video files as well as the
Launch screen to start up the navigation
Settings menu
Bluetooth technology to connect
Favourites
Multimedia Centre
your mobile phone and is equipped
with an integrated FM transmitter
allowing you to listen the voice
Communication (link
with a mobile phone)
Navigation setup
button
instructions, MP3 files or phone
calls via your car audio system at the
selected frequency.
After starting up the Navigation, wait for the application to
Navigation start
up button
load, then agree with the license terms and conditions. A
basic menu is displayed. The system offers two-level control –
basic and advanced.
42
Basic menu (Basic Mode)
Screen description (Map Mode)
Press the Map button to enter the map. The last
Use the left upper arrow to change 2D/3D view,
position/actual position will appear depending on
switch off the sound, orientate the map to the north,
whether a route is calculated or not (provided that
control the pace of the simulation (if simulation is
there is a GPS signal of adequate strength).
on).
Note: If this menu item is selected in the Advanced
Mode, you can switch on route recording. The route
recording will start after at least 40 meters.
43
navigation device Dynavix Nano
Vehicle icon
If you press the Vehicle icon, the map
Map zoom
appears showing the actual position of
in/out
the vehicle provided that the GPS signal
strength is adequate (i.e. the GPS signal
strength indicator at the right bottom corner shows at least one white mark). If the
Use the left bottom arrow to access the context menu
allowing you to set the destination directly from the
map view or manage a selected point (add to the
favourites, add to waypoints, etc.).
signal is not adequate, „GPS out of reach.
Please, connect the GPC device when the
coverage is better“ is displayed.
Arrow icon
Press the arrow icon to access the mode allowing
you to rotate the view in all directions.
44
Planning the first route
In the Navigation menu, select Find destination and
letters and the system offers already entered options
select the type of the destination. The search dialog
(the system ignores the diacritical marks).
window is displayed.
If you search a POI, select Find POI, enter part of the
Select Address. In the dialog window, select the
name of the city/town and select the type of the
country of your destination from the list of countries,
object from the list (e.g. „Centre of the town“). Press
enter the name of the city/town, enter the name of
Search. A list of available destinations is displayed. Se-
the street and enter the number of the house. The
lect the required destination from the list of available
system is predictive, so you can enter just few initial
destinations and click on the Select button
In addition to the ABCDEF keyboard, you can select QWERTY or Russian keyboard.
45
navigation device Dynavix Nano
to display the map with the selected destination. The
You can display the entire route using Navigation
context menu displays on the left side of the screen
menu → Route → Display route. Press the
(see above).
to return back to the normal navigation view (i.e. the
icon
map moves according to your vehicle).
Press Navigate and select Fastest route or Shortest
The route is recalculated every time the system
route as appropriate. The system calculates the route
detects the vehicle has left the planed route. The user
and starts navigate.
is then navigated to the original destination via an
The route is displayed on the map as a bold red line.
alterative route.
Finally, make sure that the selected address is correct.
46
Simulation
Advanced menu
The Simulation Mode is used for convenient route
To switch from the Basic Mode to the Advanced
planning without the GPS signal. After start up, select:
Mode use the Settings button on the main screen.
Navigation menu → Route → Simulation. Once
In the Advanced Mode, the main menu contains the
the map is displayed, select the starting point and
basic items plus Route recording and Entire map to
destination via the context menu (you can also select
display the entire map. The lower level menus offer
the destination via Find Destination menu item). The
additional special functions and further settings.
system starts to calculate the route. You can modify
the pace of the simulation or stop the simulation at
the upper section of the screen. To switch off the
simulation, go to Navigation menu → Route → Switch
off simulation.
47
navigation device Dynavix Nano
Vehicle Log Book
You can use the route recording functionality avai-
cess the menu using the upper left arrow at the map
lable in the advanced mode. Firstly, you have to enter
view and then switch on the route recording using the
the vehicle and driver. You can enter any number of
route recording icon.
drivers and vehicles.
If the route recording is on, the route recording icon
To switch on the route recording, go to Navigation
turns red. To avoid recording of meaningless informa-
menu → Route recording → Route recording →
tion, the recording starts after more than 40 meters.
Enable route recording.
To stop the route recording, press the red route
We recommend selecting the Show on start option
recording icon. You can then edit the route record
enabling you to change the Vehicle Log Book settings
using the Modify button, or save the record using the
when your Dynavix Nano starts. You can select the
OK button.
vehicle used and whether the route is a business
or private route. The recording is terminated upon
reaching the destination.
The route recording is available even if no route has
been generated and the device does not navigate. AcRoute recording icon
48
Fuel consumption
Exporting the records
The fuel consumption monitoring function requires
To export records press Export button in the Route
you to enter necessary information in the dialog box:
recording dialog box. To export all available records
Navigation menu → Route recording → Filling.
(irrespective of their date), select Export all. Records
The location fields contain default information accor-
are downloaded to the \SDMMC\DYNAVIX\LOG file
ding to the current position. Use the Show button to
on the memory card.
view the list of records.
49
navigation device Dynavix Nano
Travel Diary (How to create)
To be able to create the Travel Diary, the Vehicle Log
Select the location of the uploaded files in the dialog
Book application must be installed.
box. Once the upload is completed, the data can be
Step 1: Export the data from Dynavix.
modified; the data are optimized for printing.
Step 2: Copy the exported data from the memory
Step 4: Compilation of the Travel Diary.
card to the hard disc of your PC.
:: Directly on the screen (Travel Diary sheet) - New
Step 3: Launch the Vehicle Log Book (use the desktop
:: Menu – Travel Diary > Travel Diary > New
shortcut or Start menu item) and upload the exported
data.
A Filter – Travel Diary is displayed.
Upload the data into the Vehicle Log Book or Fuel
Enter necessary information:
Account.
:: Directly on the screen (Vehicle Log Book or Fuel
Account sheet) – the Connect button
:: Menu - Travel Diary > Vehicle Log Book (or Fuel
Account) > Connect DNX csv
50
Backup (import, export), connecting your PC
Windows XP – ActiveSync
Windows Vista –Windows Mobile Device Center
The Microsoft ActiveSync synchronizing software
If you are using Windows Vista, you may just connect
must be installed if you want to update the software,
your Dynavix Nano via a USB cable and the Windows
make backups, import and export data, i.e. when
Mobile Device Center will start. Then, select Connect
your Dynavix Nano needs to be connected to your
without setting up your device.
PC via the USB interface. The Microsoft ActiveSync is
available on the Microsoft‘s web page (link from the
Dynavix‘s web page: section Support → FAQ → link to
ActiveSync download).
Once the software is installed and your Dynavix Nano
connected via a USB cable, the system will ask you to
create a partnership. Press No and then press Next.
If your Dynavix Nano is properly connected, the main
screen displays the following icon in the section for
active warnings
51
navigation device Dynavix Nano
Import, radar database update, backup
Import and updating
profiles.db and download it back once the update is
Updating the radar database and importing own
completed.
POIs: Copy the file radars01.csv (available at www.
dynavix.cz) using the ActiveSync software (see above)
Update
to the file \Program Files\dynavix\pois\import\. Start
You will be regularly informed about new versions of
Dynavix and select: Menu → Find destination →
the Dynavix navigation system if you register on the
Own POIs → Options → Import → radars01.csv and
Dynavix web site (the MyDynavix section). Dynavix
select Import. The new radars are added to the POIs
updates are provided free of charge.
Menu → Find destination → Find POI → Mobile radar,
Note: Updates of maps are charged pursuant to the
Stationary radar.
current price list available at www.dynavix.cz.
Backup of Favourite Destinations and User Settings
When you are updating Dynavix software (see below),
it is recommended to backup your favourite destinations and user settings: Backup the file \wdata\
Multimedia
If you want to use your Dynavix Nano as a music
player, create a new file on the memory card and use
it to download music, video or image files.
52
FM transmitter
The integrated FM transmitter allows you to listen
your favourite tunes or watch your favourite movies
with audio from your car audio system. To set up the
transmitting frequency of your Dynavix Nano go to
Settings
, then select Volume
button and
set the required frequency.
53
navigation device Dynavix Nano
Bluetooth
To connect your Dynavix Nano to a mobile phone, go
to Communication
and enable Bluetooth
. Then select what device you want to connect
in Connection
. Once the devices are linked, you
can accept phone calls or dial numbers directly from
the display of your Dynavix Nano.
54
Upozornění:
na zariadení, môže pri ďalšom spustení dôjsť k nestabilite softwaru.
1) Pro urychlení zálohování dat nebo uložení nových
3) Pre používateľov na Slovensku je zriadená bez-
dat, doporučujeme vyjmout paměťovou kartu ze
platná infolinka a linka technickej podpory prostred-
zařízení, a kartu načíst pomocí čtečky karet.
níctvom služby Skype (meno: Dynavix_support).
2) Po ukončení navigování, program ukončete Menu
Samozrejme, je možné využiť aj čísla pevných liniek
→ Ukončit. Pokud pouze vypnete displej tlačítkem na
uvedených v kontaktoch na webe spoločnosti Dynavix
zařízení, může dojít při příštím spuštění k nestabilitě
alebo mail [email protected]
softwaru.
Notice:
Upozornenie:
1) Na urýchlenie zálohovania dát alebo uloženia
nových dát, odporúčame vybrať pamäťovú kartu zo
zariadenia, a kartu načítať pomocou čítačky kariet.
2) Na ukončenie navigovania program ukončite Menu
→ Ukončiť. Ak displej vypnete len tlačidlom
55
1) To speed up data backup or download, remove the
memory card from your Dynavix Nano and insert it
into a card reader.
2) Once you have reached your destination, exit the
program using Menu → Exit. If you switch off the
display using the button on the device, the software
may become unstable when switched on again.
Poznámky/ Poznámky / Notes:
56
57
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement