Ladda ner
ECR 8200 sv
SWENSKA
BRUKSANVISNING
USER'S GUIDE
ENGLISH
Kassaregister
PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV:
Olivetti S.p.A.
www.olivetti.com
Copyright © 2009, Olivetti
Med ensamrätt
Vi önskar fästa din uppmärksamhet på punkterna som
anges nedan, eftersom dessa kan skada produktens
egenskaper:
• felaktig strömförsörjning;
• felaktig installation; felaktig eller olämplig användning,
eller som i alla falli inte överensstämmer med de
varningar som ges i användarhandboken som levereras
tillsammans med produkten;
• byte av originalkomponenter eller tillbehör mot annan
typ som ej godkänts av tillverkaren, eller som utförts av
obehörig personal.
Your attention is drawn to the following actions that could
compromise the characteristics of the product:
• incorrect electrical supply;
• incorrect installation; incorrect or improper use, or, in
any case, not in accordance with the warnings given in
the User Manual supplied with the product;
• replacement of original components or accessories
with others of a type not approved by the
manufacturer, or carried out by unauthorized
personnel.
KEYPAD - KEYPAD
SÄKERHETSINFORMATION
SAFETY INFORMATION
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Stoppa in nätsladdens stickkontakt i ett lättåtkomligt vägguttag nära apparaten.
Installera kassaregistret på en jämn och stabil yta där ingen kan trampa på eller snubbla Över
nätsladden.
Använd inte kassaregistret nära vatten eller med våta händer.
Utsätt inte kassaregistret för regn eller fukt.
Dra ut stickkontakten från vägguttaget före rengöringen.
Connect the power cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.
Install your cash register on a flat and stable surface, at a location where no one can step on or trip
over the power cord.
Do not use your cash register near water, or with wet hands.
Do not expose your cash register to rain or moisture.
Unplug your cash register from the electrical outlet before cleaning.
HUR GÅR JAG VIDARE?
HOW DO I PROCEED?
1. Anslut kassaregistret till lådan CleanCash (skattekontrollenhet).
2. Sätt in kassaregistersladden i ett vägguttag och sätt i batterierna.
3. Ladda pappret
4. Gå vidare med programmeringen för snabbstart.
5. Utför grundläggande försäljningstransaktioner
6
Fördjupa kännedomen om kassaregistret.
1. Connect the cash register to the CleanCash box (Fiscal control unit).
2. Plug the cash register into a electrical outlet and insert the batteries.
3. Load the paper.
4. Proceed with Quick Start Programming.
5. Perform basic sales transactions.
6. Get to know your cash register in depth.
BILDER - FIGURES
11
10
12
1
8
9
2
8
3
4
7
6
5
SÄTTA I BACK-UP BATTERIERNA
INSERTING MEMORY BACKUP BATTERIES
1
2
3
4
5
6
7
LADDA VÄRMEKÄNSLIGT PAPPER
LOADING THERMAL PAPER
2
1
3
3
4
57 mm.
2 1/4 “
5
För utskrivna journalposter - For printed journal records
C
DAGLIGA ARBETSMOMENT
DAILY JOB OPERATIONS
Huvudegenskaper ............................................. 1
Kassaregisterkomponenter............................... 2
Inställning Funktionsknapp ............................................. 26
Avancerade Inställningar ................................................. 27
Korta Rubriker ................................................................ 29
Långa Rubriker ............................................................... 29
Expeditens och kundens displayer ................... 2
Logga in på Systemet ...................................... 29
Sätta på expeditens display ............................................... 2
Stänga av expeditens display ............................................. 3
Symboler och meddelanden .............................................. 3
Vid första igångsättningen ................................................ 3
Expeditens Inloggning ..................................................... 30
Inloggning träning expedit .............................................. 30
Chefens Inloggning ........................................................ 30
Logga ut ......................................................................... 30
Kassaregistrets funktioner ................................ 4
Skriva ut programmeringsrapporter .............. 31
Tangentbordsfunktioner ................................................... 4
Omappade Knapp Funktioner ........................................... 6
Träningsfunktio ............................................... 32
Programmerbara funktioner ............................. 1
Använda menyerna ........................................... 7
Huvudmeny ...................................................................... 7
Navigeringslägets meny .................................................... 8
Indataformat ..................................................................... 8
Programmering av rubriker .............................. 9
Använda tangentbordet .................................................... 9
Använda teckentabellen .................................................... 9
Snabbstartsprogrammering ............................ 10
Ställa in ditt språk och EJ/PLU-krav .................................. 10
Ställa in Datumformatet .................................................. 11
Ställa in datumet............................................................. 11
Ställa in Tidsformatet ...................................................... 11
Ställa in tiden................................................................... 11
Inställning ECR-Nummer ................................................. 12
Inställning verksamhetens organisationsnummer ............. 12
Dagliga arbetsuppgifter - Mottagna på kontot
(RA) ................................................................... 12
Programläge Meny .......................................... 12
Försäljningsprogrammering ........................... 13
Skapa Namn för Varugrupp ............................................ 13
Programmera avdelningar ............................................... 13
Programmera fasta prisreferenser (Price Look-Ups = PLU) 14
Programmering av knapparna procent rabatt/tillägg ........ 15
Programmering av knapparna rabatt/tillägg .................... 16
Ställa in växlingskurser för utländska valutor ................... 16
Programmering i minnet av streckkoder med inbäddat pris 16
Skapa ett sidhuvud och en fottext för kvittot ................... 17
Skapa rullmeddelanden för kundens display .................... 17
Skapa automatiska affärskvitton (ABR) ............................ 18
Konfigurera ditt kassaregister ........................ 18
Ändra kassaregistrets programmering ............................. 18
Inledande Installation ...................................................... 18
Funktionsläge ................................................................. 20
Kvittoutskriftsläge ........................................................... 21
Rapportutskriftsläge ........................................................ 23
Expeditsystem ................................................................. 23
Individuell Expedit ........................................................... 24
Elektronisk Journal .......................................................... 25
Aktivera och Avaktivera Träningsläget ............................. 32
Använda ett extern minne (SD) ...................... 32
Systeminitiering ............................................... 33
Administrationsrapporter ............................... 33
X- och Z-Rapporter ......................................................... 33
Skriva ut X Rapporter ...................................................... 34
Skriva ut Z Rapporter ...................................................... 34
Vanliga rapporter för X- och Z-lägena ............................. 34
Specifika Rapporter för X-Läge ........................................ 35
Specifika Rapporter för Z-Läge ........................................ 35
Exempel på Expeditförsäljningsrapport ............................ 36
Exempel på Alla PLU-rapport ........................................... 36
Exempel rapport mini PLU lager ...................................... 36
Exempel på försäljningstransaktion ............... 37
Registrera en enskild artikelförsäljning med frams
tällning av rest ................................................................37
Registrering av en multipel artikelförsäljning med
exakt kontantbetalning ............................................... 37
Registrering av en multipel artikelförsäljning med exakt
betalning i utländsk valuta .......................................... 37
Registrering av en försäljning av multipla artiklar med
samma pris ................................................................. 37
Registrering av en multipel varugrupp-försäljning med betalning
i utländsk valuta och betalning av rest i lokal valuta .......... 37
Registrering av en debiteringstransaktion ........................ 38
Dela upp kontantbetalning/kreditkortbetalning ............... 38
Betalning kreditkort 2 ..................................................... 38
Betalning med check ...................................................... 38
Betalning med check och rest ......................................... 38
Betalning med check i utländsk valuta med rest i lokal valuta 38
Dela upp check/kontantbetalning ................................... 39
Registrera (-) Rabattkupponger ....................................... 39
Ge rabatt på total försäljning med användning av en
programmerad rabattsats ............................................ 39
Göra avdrag för rabatt på totalförsäljningen genom
användning av en slumpmässig rabattsats ................... 39
Göra avdrag för rabatt på enskilda artiklar genom
programmerade och slumpmässiga rabattsatser.......... 40
Tillämpa den programmerade plusprocentsatsen till total
försäljning ................................................................... 40
Tillämpa en slumpmässig plusprocentsats till total försäljning 40
i
SWENSKA
INNEHÅLL
Registering av försäljningstransaktioner med användning
av förinställda PLU priser för artiklar .............................40
Registrering av försäljningstransaktionen med hjälp
av pluer som tilldelas till PLU sidonivåer ........................40
Registrering av försäljningstransaktionen med PLUns två
tilldelade priser ............................................................41
Registrering av försäljning av PLUer som tilldelas till
PLU-sidonivåer med hjälp av två tilldelade priser........... 41
Överskriva ett förinställt PLU-pris med tilldelad streckkod ......41
Annullera en fullständig försäljningstransaktion ............... 41
Annullera den föregående inknappningen under en
försäljning ...................................................................41
Återbetala multipla artiklar ..............................................42
Registrering av multipla annullerings och
återbetalningstransaktioner ......................................... 42
Registrering av pengar som tas emot som handpenning ..42
Registrering av negativa varugrupptransaktioner ..............42
Registrering av produktmängdtransaktioner .................... 42
Utbetalning av pengar .....................................................43
Registrera ett identifieringsnummer för en transaktion..... 43
Registrering av utebliven försäljning................................. 43
Hålla kvar och återhämta en försäljningstransaktion ........43
Överföra en avslutad betalning till ett annat betalningsmedel 43
Växlingstransaktioner efter försäljningen .........................44
Hantering kund eller bord................................................ 44
Försäljningstransaktioner med hjälp av alternativa
momssatser (avhämtningsförsäljningar) ........................45
Spåra bricka .................................................................... 45
Feltillstånd ........................................................ 46
Ingrepp för återställning av kassaregister ..... 46
ii
SWENSKA
OCH BORTSKAFFNING AV ELEKTRO- OCH ELEKTRONIKUTRUSTNINGAR
SAMT DERAS KOMPONENTER
1. AVSEENDE LÄNDERNA I DEN EUROPEISKA UNIONEN (EU)
Det är förbjudet att skaffa bort all slags elektro- och elektronikutrustning som fast stadsavfall: en separat uppsamling
måste obligatoriskt göras. Avlämning av sådan utrustning på ej specifikt förberedda platser kan farligt påverka både
miljön och hälsan.
De som överträder dessa förordningar kommer att undergå de straff och påföljder som förutsetts i lagstiftningen.
FÖR EN KORREKT BORTSKAFFNING AV VÅR UTRUSTNING KAN DU BETE DIG PÅ FÖLJANDE SÄTT:
a Vänd dig till de lokala myndigheterna där du kan få praktisk anvisning och information om hur du ska gå tillväga för
att kunna hantera avfallen på korrekt sätt, t ex: plats och öppettider i avlämningsstationer, osv.
b När du köper en ny utrustning från oss kan du lämna tillbaka en begagnad utrustning liknande den nyköpta till
återförsäljaren.
Symbolen med den korsade behållaren som visas på utrustningen anger att:
– När utrustningens livslängd gått ut, måste denna föras till organiserade uppsamlingscentraler och behandlas
separat från stadsavfallen;
– Olivetti garanterar aktivering av procedurer avseende hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning i
överensstämmelse med Direktivet 2002/96/CE (och efterföljande ändringar).
2. AVSEENDE ÖVRIGA LÄNDER (EJ INOM EU)
Hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning av elektro- och elektronikutrustningar ska utföras i
överensstämmelse med lagstiftelsen i landet i frågan.
iii
iv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
99 varugrupper som kan indelas i upp till 10 varugruppkategorier;
Upp till 3.000 prisreferenser (PLU) med möjligheten att tilldela en avdelning och skattestatus till varje;
15 expeditnummer för kontroll av enskilda anställdas försäljningsverksamhet och möjlighet att aktivera ett
expeditsäkerhetssystem;
Internt minne för elektronisk journal med maximalt 12 000 rader, väsentligen expanderbart med kortlager;
Termisk skrivare med utskriftsfunktioner för journalrapporter eller kvitton;
Skapa PLUer för artiklar med streckkod och programmering av streckkoder;
Programmera kassaregistret genom dator;
Inknappning av kvantiteter med användning av decimalkomma;
Träningsfunktion med tillämpligt lösenord;
Utbytbara tangenter;
Möjlighet att namnge avdelningar, avdelningsgrupper (varor), expediter, PLUer, utländska valutor och
betalningsmedelrubriker,
Anpassa överskrift på försäljningskvitton, definiera fotnot och skapa logo genom datorn;
Speciella avrundningsfunktioner för schweizisk, dansk, svensk och Euro valuta;
Detaljerad programmering av varugrupper;
4 valutakurser med relaterade valutabeteckningar;
Kontant, check, kreditkort eller 6 andra knappar för kreditkortsbetalningar med ändring framställd på alla betalningar;
4 olika momsskatter;
Kvarhållnings- och återhämtningsfunktion för försäljningsverksamheter;
Back-up batteri för skydd av registrerings- och programmeringsdata;
Programmerbara begränsningar vad gäller expeditverksamhet för extra säkerhet;
Betalningsöverföring från ett betalningsmedel till ett annat efter avslutad transaktion;
Kunddisplay på en rad med programmerbara rullande meddelanden;
LCD-skärm för expediten med Menysystem för tillgång till kassaregistrets funktioner;
Optimala lösenord för Chef-läge, X-rapportläge och Programmering/ZX-rapportlägen;
PLU-knapp för snabbsökning;
Informationen på kvittot skrivs ut i överensstämmelse med den Svenska lagen;
Programmerbara momsdetaljer för utskrift på försäljningskvitton;
Utfärda Affärskvitto (ABR) på kundens begäran;
Gränssnitt på två språk för kundkvitton, hantering av rapporter och displaymeddelanden på Engelska och Svenska;
Användardefinierade rubriker på vilket som helst språk för utskrift på kvitton och rapporter;
Knappanel för anpassning genom ny tilldelning av knappar;
Programmerbara knappsekvenser som utförs med hjälp av enstaka kedjefunktionsknappar;
Försäljningsfunktioner för val genom pop-uplistor;
•
•
•
CleanCash(R)-konnektivitet för att uppfylla kraven i den Svenska lagen;
EFT-enhetens konnektivitet för bekräftelse av kreditkort;
Anslutning för streckkodsläsare.
•
•
•
•
•
•
•
•
PROGRAMMERBARA FUNKTIONER
•
•
•
•
•
Kundens eller restaurangsbordets hanteringsfunktion som kan kontrollera upp till 70 kunder eller bord (exempel, i en
charkuteriaffär) eller 100 bord med 50 artiklar per bord (till exempel, i en restaurang);
Hantering av restaurangsgäster som summerar artiklarna som beställts av en bestämd gäst vid ett gästsällskap;
Restaurangsfunktion för uppdelad betalning då det totala beloppet ska delas upp mellan bordets gäster;
Online översikts- och korrigeringsfunktion av restaurangsbordets nota och utskrift av proformakvitto;
Snabbt PLU-val med pop-up-listor och programmering av PLU-sidans områden.
1
SWENSKA
HUVUDEGENSKAPER
KASSAREGISTERKOMPONENTER
Hänvisning till bild 2:
1. Kunddisplay.
2. Operatördisplay.
3. Tangentbord.
4. Kassalåda och box.
5. Kassalådans lås och fack.
6. Förvaringslåda.
7. Nätsladd.
8. Kortlager - under skrivarens lock.
9. Lock till skrivarfack med springa för utmatning av
kvitto.
10. RS232 seriella gränssnitt (portar 1 och 2) för
streckkodläsare, EFT-enhet eller datoranslutning (se
anmärkningen nedan).
11. RS232 seriegränssnitt (port 3) för anslutning av
CleanCash-box.
12. CleanCash-box som måste anslutas till den seriella
delen 3 (ref. 11 i figuren).
OBS! från företagets webbplats kan du hämta
programvaran som behövs för att
programmera kassaregistret direkt från din
dator.
CleanCash(R) Box - Skattekontrollenhet
ECR 8200 kassaregister uppfyller kraven i den Svenska
lagstiftningen 2007:592 som kräver att alla
verksamheter som utför kontanttransaktioner i Sverige
skall använda ett certifierat kassaregister från och med 1
januari 2010. Ett certifierat kassaregister, enligt
definieringen av Svenska skattemyndigheten, måste ha
en förklaran om överensstämmelse från tillverkaren och
anslutas till en certifierad skattekontrollenhet.
Innan ditt kassaregister sätts på, se till att du anslutit
CleanCash-boxen till den seriella porten 3 enligt
monteringsschemat i figur 2.
Elektronisk enhet för överföring av
fonder
En EFT-enhet för bekräftelse av betalningar med
kreditkort kan anslutas till antingen den seriella porten 1
eller porten 2 på kassaregistret.
För transaktioner som betalas med kreditkort, skall
kunden ange sin PIN-kod genom enheten. Om
bekräftelsen erhålls, skrivs två kvitton ut - ett till kunden
och ett till affären.
Borttagbar kassalåda och box
Med hänsyn till figur 4, har kassaregistret fack för sedlar
och för växlar. Lådan kan öppnas genom att trycka på
, eller skjuta den döljda nödlägesknappen under
kassaregistret. Vid behov kan kassaregistret eller hela
boxen tas bort. För att ta bort kassaregistrets box, se
Figur, dra ut lådan (8) och skruva loss de undre
2
skruvarna (9). Lyft försiktigt på registret och koppla från
signalkabeln (10) så att boxen frigörs. För att montera
boxen och registret, utför samma procedur i omvänd
ordning.
På framsidan av lådan finns ett urtag för en lätt
förvaring av checkar, kuponger och så vidare.
Sätta i ett minneskort
För att sätta i lagringskortet, med hänvisning till figur 5,
lyft uttagets lock och för in kortet vänt på det sätt som
visas.
EXPEDITENS OCH KUNDENS DISPLAYER
Expeditens LCD-display har ett menysystem som ger
tillgång till kassaregistrets funktioner. Du kan höja och
luta displayen för en så bra visning som möjligt.
Kundens display, pop-up, på en rad, kan höjas och
vändas för att uppnå den bästa positionen så att
kunden kan se den. Då försäljningstransaktionens data
inte visas, kan ett rullmeddelande programmeras visas
beroende på kassaregistrets tillstånd (väntläge, av och
så vidare).
SÄTTA PÅ EXPEDITENS DISPLAY
För att sätta på expeditens display, tryck på knappen
på knappanelen. Huvudmeny visas från
vilkendu kan välja:
• Registreringsläge - för att aktivera
försäljningstransaktioner som expedit (även i
träningsläget)
• Chef-läge - för att aktivera försäljningstransaktioner
som som chef (även i träningsläget)
• X1&2 Rapportläge - för att skriva ut
X-finansrapporter
• Z1&2 Rapportläge - för att skriva ut
Z-finansrapporter
• Programläge - för att ställa in kassaregistret och
programmera försäljningsfunktioner
• Off-läge- för att stänga av menyer och expeditens
display.
Se "Använda menyerna" för information om hur du
navigerar i menyerna.
OBS! den första gången som du sätter på
kassaregistret ska den initieras (se
"Snabbstartsprogrammering").
REGISTRERINGSLÄGE
För att stäng av expeditens display, avsluta först alla
försäljningstransaktioner och utför sedan följande:
O.D.
1. Tryck på
tills Huvudmeny visas.
2. Använd
för att bläddra fram till alternativet
Ref. C.D.
i/t
Betydelse
(no.) Anger belopp som matats in och
totala försäljningar, max 8 siffror
(höger sida CD).
(4) i/t
Anger att en Avhämtningskattesats
tillämpas till transaktionen.
(4) i/t
Anger att ett Affärskvitto har
begärts.
.
(4)
PLU Sida 2
Kassaregistret stängs av. Ett rullmeddelande visas på
kundens display, om programmerad.
(4)
PLU Sida 3
(4)
Pris2
Off-läge.
3. Tryck på
SYMBOLER OCH MEDDELANDEN
Symbolerna och meddelandena på expeditens (OD) och
kundens display (CD) ska tolkas på följande sätt (se figur
6 och 7):
PROGRAMLÄGE
OD
REGISTRERINGSLÄGE
O.D.
Ref. C.D.
Betydelse
Betydelse
(1)
Navigeringsläge
(2) i/t
Träningsläge
(1)
Datainmatningsläge - Små bokstäver
(4) i/t
Hold-läge - En transaktion har
tillfälligt ställts på väntan.
(1)
Datainmatningsläge - Stora bokstäver
(4) i/t
Recall-läge - En transaktion på
väntan har återupptagits för att
slutföras.
(2)
Val av fält i navigeringsläget.
(3) i/t
EJ nästan full
(5)
Anger ett menyalternativ i
navigeringsläget (visas till höger).
(2)
Chef-läge
(Expedi
Id.)
i/t
(Varugr.
namn)
(Dept Anger varugruppens nummer
no.) (CD) eller varugruppens namn
(OD).
Kontant
CA
Om Expeditsystemet är aktivt,
visas expeditens nummer/namn
efter inloggning överst till vänster.
Indikerar en försäljningstransaktion
genom betalning med kontanter.
Check
Ch
Indikerar en försäljningstransaktion
genom betalning med check.
Kort
Cr
Anger att försäljningstransaktionen
betalts med kreditkort.
Kredit
Cr
Indikerar en försäljningstransaktion
genom betalning med kreditkort.
-
-
Visar ett minus-tecken om
delsumman eller total kontant
betalning är ett negativt nummer
pga en retur eller återbetalning.
Växel
C
Indikerar bytepengar som ska
betalas till kunden.
Subtotalt
ST
Indikerar att det visade beloppet
är delsumman av transaktionen,
inkl moms i tillämpliga fall.
Totalt
(FC
namn)
Ref.
i/t = inte tillämplig.
Dessa symboler raderas automatiskt då nästa post inleds
eller trycker ner knappen
.
VID FÖRSTA IGÅNGSÄTTNINGEN
Den första gången som kassaregistret sätts på efter att
batterierna installerats, visas följande uppmaning:
V.G. TRYCK (CLEAR) TANGENTBORDSVAL
Tryck på
för att specificera initieringens
inställningar (se "Snabbstartsprogrammering").
.
anger försäljningstransaktionens
totalsumma (OD, upp till vänster)
Anger ett belopp som registrerats
i en utländsk valuta (vänster CD).
3
SWENSKA
STÄNGA AV EXPEDITENS DISPLAY
KASSAREGISTRETS FUNKTIONER
Kassaregistrets funktioner som är tillgängliga på knappsatsen beskrivs nedan. Uppmärksamma att funktionerna som
ges med kassaregistret är tillgängliga som aktuella knappar. Vissa funktioner kan endast kommas åt genom pop-uplistorna och andra är inte alls förutsedda som standard på knappsatsen utan kan konfigureras med hjälp med
alternativet Fri nyckellayout i "Avancerade Inställningar". Funktioner som inte konfigurerats beskrivs senare i
motsvarande avsnitt ("Omappade Knapp Funktioner").
Kom ihåg att när du konfigurerar en funktion på en knapp, ersätts den tidigare konfigurerade funktionen och är därför
inte längre tillgänglig på denna knappen förutom om den konfigureras på en annan knapp.
TANGENTBORDSFUNKTIONER
ECR-funktionerna som beskrivs här är standardfunktionerna på knappsatsen (se bilden på knappsatsen för ditt språk
fram på handboken).
OBS! knapparna kan omkonfigureras med hjälp av Fri nyckellayout i "Avancerade Inställningar".
1.
- Matar fram kvittot eller journalpapperet med en radmatning; matar fram papperet fortgående då den hålls
ner. Avbryter rapporturskriften då den inte trycks ner.
2.
- [EXPEDIT], Bekräftar expeditens inmatning av kod. Knappen [ESC] i programmeringsläget, visar den
föregående menyn.
3.
- Håller kvar och hämtar tillbaka en försäljningstransaktion så att en annan transaktion kan utföras under
tiden.
4.
- Överför betalning från ett betalningsmedel till ett annat efter avslutad transaktion. Denna funktion kan
inte användas efter en betalning med utländsk valuta. Inget kvitto skrivs ut, utan kommandot registreras i EJ.
5.
- Popup-listan (3) gör att transaktionens betalning registreras till en check, kontokort, eller ett av de fyra
kreditkorten.
6.
- Delsummor för en försäljning.
7.
- Knappen [TOTAL] summerar exakta kontanttransaktioner, beräknar växel och summerar
transaktioner som delats med check, kreditkort och/eller kontant. Om en EFT-enhet anslutits till kassaregistret, visas
ett meddelande på kassaregistret för att kunden skall kunna ange PIN-koden på EFT-enheten innan transaktionen
slutförs. [ENTER], i Programmeringsläget, väljer menyalternativet då det framhävs eller bekräftar datan som angetts
för ett formfält.
8.
- Anger ett decimalkomma för definition av produktmängder med decimaler under
försäljningstransaktioner.
9.
-
/
- Mata in summor, ange flera artiklar, lägga till och subtrahera summor och procentdelar
samt mata in avdelningens sifferkoder.
10.
- Vid en användning utanför en försäljningstransaktion, visas installationsinformationen. aktuellt datum och
tid, expeditens nummer, den elektroniska journalens status och antalet lediga EJ-rader. Med användning av
och
, kan kontrasten justeras. Vid en användning under försäljningstransaktionen, kan multipla mängder
specificeras för en försäljningspost.
11.
- Raderar en inknappning som utförts från det numeriska tangentbordet eller med
tangenten innan
en transaktion slutförs med en varugrupps- eller funktionsknapp. Används även för att radera feltillstånd.
I Off-läge, aktiveras menyn för en återställning av kassaregistret.
4
- Prissökning. Registrerar det förinställda priset för en enstaka artikel till den motsvarande avdelningen. Vid
SWENSKA
12.
programmering av PLUS, ange dess nummer för att visa en viss PLU och tryck sedan på denna knapp.
13.
- Skriver temporärt över ett pris som tilldelats till ett PLU nummer.
14.
- Pop-up-lista (4) som tillåter transaktionerna Utbetald (PO) eller Mottagen på konto (RA). Knappen PO
registrerar alla pengar som avlägsnas från kassalådan och som inte ingår i en försäljning. RA-tangent registrerar
eventuella pengar som tas emot i förskott som inte är en del av försäljningen, t.ex. pengar som läggs i lådan när en
ny arbetsdag börjar kan registreras som RA.
15.
- Pop-up-lista (1) som tillåter direkta rabatter/i procent och tillägg: Knappen 1% +/- eller 2% +/- tillämpar, då
den lämpligen programmets, en förinställd procentdel minskning eller ökning av priset på en artikel eller av den
totala försäljningen. Knappen 1 +/- eller 2 +/- drar av eller lägger till ett belopp från/till artikeln eller totalsummorna.
16.
- Öppnar kassalådan utan registrering av en summa eller vid växling för en transaktion utan försäljning. Vid
en programmering av enheter som expediter, PLU:er, varugrupper och så vidare, tryck
för att visa nästa
artikel i nummersekvens (t.ex. expedit01, expedit02, osv).
17.
- Då expeditens display är avstängd sätter denna knapp på den. Då expeditens display är på, tryck på denna
knapp för att visa Huvudmeny. Huvudmeny omfattar alternativet Off-läge som du kan använda för att stänga av
expeditens display. Under en expedittransaktion kan du växla över till chef-läget för att utföra kommandon som inte
kan utföras av expediten. Genom att trycka på knappen igen går du tillbaka till expedittransaktionen.
18.
,
- I programmeringsläget kan dessa knappar användas för att bläddra igenom menyalternativen och
formfälten i den riktning av anges på knappen.
Då menyalternativet som önskas framhävs, tryck
för att välja. Vid en navigering mellan formerna, om radernas
nummer visas till vänster, hoppa till raden som du vill mata in genom att ange numret och sedan en av pilknapparna.
19.
,
- I programmeringsläget, vid val av data för de förinställda värdefälten, använd dessa knappar för att
bläddra igenom de tillgängliga värdena, markera det önskade värdet och välj det sedan med
.
.
20.
- Visar priser för en PLU-kod. Tryck på denna knapp och ange PLU-koden på knappsatsen och tryck sedan på
21.
- Tillåter en betalning för en transaktion som skall betalas med Kreditkort 1.
22.
- Tar bort den sista felaktiga artikeln som angetts.
23.
- Möjliggör inknappningen av priser för varugrupperna 17-32 och 33-99. För varugrupperna 17-32, tryck på den
här knappen innan du trycker på motsvarande varugruppsknapp. För varugrupperna 33-99, tryck på den här knappen
och ange manuellt varugruppens nummer med hjälp av den numeriska knappanelen och tryck sedan på knappen igen.
24.
-
Registrerar försäljningar av enstaka eller multipla artiklar till varugrupperna som numreras mellan 1 och 32.
För att ange ett varugruppsnummer från 1 till 16, tryck på motsvarande knapp. För att ange ett varugruppsnummer från 17
till 32, tryck först på
25.
och sedan på motsvarande knapp. För varugruppsnummer från 33 till 99, se
ovan.
- Subtraherar en artikel som lämnas tillbaka för återbetalning. Försäljningarnas och verksamhetens totaler
korrigeras även.
5
26.
- Popup-lista (2) som gör att försäljningarna RENSNING eller FULL RENSNING kan utföras. Eftersom
RENSNING kan ta bort en felaktig artikel som angets innan delsumman, måste den utföras av
RENSNING tas alla inmatningar bort efter delsumman.
27.
. Med FULL
- Popup-lista (5) som gör att försäljningarna UV eller AVHÄMTNING kan utföras. Knappen UV kalkylerar
automatiskt och visar värdet för den utländska valuten av försäljningens delsumma eller ett specifikt belopp som
registrerats. Knappen AVHÄMTNING ändrar tillfälligt skattestatuset som tilldelats PLU-koden.
Ange Varugruppsnummer
Då ett varugruppsnummer från 1 till 32 anges, kan du använda varugruppens knappar från
till
För:
• Varugrupper från 1 till 16, tryck på motsvarande knappen [Dept Key] med nummer från 1 till 16.
•
Varugrupper från 17 till 32, tryck
•
För att ange varugruppens nummer från 33 till 99, tryck på
.
sedan på knappen [Dept Key] med nummer från 17 till 32.
(nummer)
.
där (nummer) är varugruppens nummer som anges med sifferknapparna.
OBS! samma knappsekvens kan även användas för varugrupper från 1 till 32.
Ange PLU-koder
För att ange en PLU-kod, knappa in numret med sifferknapparna och tryck sedan på
.
Radera ett fel
Om du trycker ner fel knapp, avger kassaregistret en signal och ett felmeddelande visas på expeditens display.
Tryck
för att radera felet. Signalen upphör, displayerna raderas och knappanelen låses upp vilket gör att du kan
fortsätta med kommandot.
För att radera den sista felaktiga tecknet, tryck på
.
OMAPPADE KNAPP FUNKTIONER
Funktionerna nedan är inte standard på tangentbordet men kan lätt konfigureras med hjälp med Fri nyckellayout
(Figur 11) "Avancerade Inställningar".
1. [Dept Key17] - [Dept Key19] - Som standard på knappsatsen, finns det avdelningsknappar för att ange
avdelningens nummer 1 till 16 som, när de används efter
, kan användas för att ange avdelningsnumren 17
till 32 (se "Ange Varugruppsnummer"). När funktionerna [Dept Key17], [Dept Key18] och [Dept Key19]
konfigureras på knappsatsen, anger de avdelningarna 33 till 35 medan avdelningsnumrena 36, 37 och 38 anges vid
användning med
.
2. [Kredit6] - Utöver kreditkort 1 till 5, checkar och betalkort, kan du även programmera ett sjätte kreditkort för
betalningsfunktion.
3. [Pris 1], [Pris 2] - Ange ett eller två förinställda priser som associeras med en PLU-kod. Efter att du tryckt på
antingen [Pris 1] eller [Pris 2], ange PLU-koden.
4. [PLU Sida 1] , [PLU Sida 2], [PLU Sida 3] - Dessa funktioner kan användas för att välja PLU-koderna inom
områdena 1-35, 201-235 och 301-335. Funktionerna på PLU-knappen som tilldelats till koderna som du vill
använda, måste först ha konfigurerats på knappsatsen och de programmerade PLUerna. För att ange en PLU-kod
som tilldelats med en PLU-sida, tryck först på knappen PLU Pagex, tryck sedan på knappen för PLU-koden.
OBS! PLU-områdena som tilldelats med PLU-sidorna kan ändras.
6
beställts för det visas på displayen. För att ta bort en artikel, markera det med hjälp av knapparna
och tryck sedan på
och
. Du kan lägga till nya artiklar vid behov. Stänger bordet när transaktionen slutförts.
6. [Gast#] - Anger antalet gäster för ett bestämt bord.
7. [Splitta Betal] - Delar försäljningarnas totalsumma lika mellan gästerna för ett visst bord. Det totala
beskattningsbara beloppet som skrivs ut på kvittot delas även upp i antalet gäster. Endast totalsumman registreras
på CleanCash-boxen, inte datan för den uppdelade betalningen.
8. [Bordsandring] - Ändrar numret på bordet till ett annat, oanvänt, nummer på gästens begäran. Använd
sifferknappen(arna) för att specificera bordsnumret som skall ändras och tryck sedan på denna knapp och ange ett
nytt nummer.
9. [Bordsdelning] - Delar upp notan för det aktuella bordet mellan två bord genom att välja artiklarna på skärmen
som skall överföras till det andra bordet. Använd sifferknappen(arna) för att specificera bordsnumret till vilket
överföringen skall ske och tryck sedan på denna knapp. Ange numret på bordet till vilket överföringen skall göras.
Använd
och
skall överföras eller
för att bläddra igenom artiklarna, med hjälp av
för att markera artiklarna som
för att avmarkera dem. Slutför transaktionen med en betalning.
10. [Bordsgransk] - Visar en proforma på expeditens display innan försäljningstransaktionen slutförs som omfattar en
bordsspårning, för en tillfälligt slutförd transaktion med hjälp av [Bord# Ny Sal]. Ange bordets nummer med
knappsatsen och tryck sedan på [Rensa].
11. [Addera bord] - Blandar ihop notorna för två öppna bord, lägger till totalsumman för det första bordet till det
andra och raderar sedan det första bordet. Använd sifferknappen(arna) för att ange bordsnumret på det första
bordet, tryck sedan på denna knapp och ange numret på det andra bordet.
12. [Proforma] - Skriver ut ett proformakvitto för bordet innan försäljningstransaktionen slutförs, för en tillfälligt
slutförd transaktion med hjälp av [Bord# Ny Sal]. Ange bordets nummer med knappsatsen och tryck sedan på
[Proforma].
13. [Bricka/Total bricka] - Ger orderns totalsumma för varje enstaka gäst (bricka) i ett sällskap, vilket inkluderar alla
ordrar i en slutlig enstaka totalsumma. Tryck på denna knapp efter att försäljningsartiklarna för varje gäst angetts.
Tryck sedan på
för att visa försäljningarnas totalsumma och slutför transaktionen.
14. [ABR] - Efter att försäljningstransaktionen avslutats, kan ett affärskvitto, på kundens begäran, utfärdas. Detta kan
även programmeras för en automatisk utskrift genom inställningen Automatisk ABR.
15. [Kedjefunktion1] till [Kedjefunktion5] - en kedjesekvens kan tilldelas med en kedjefunktion för att snabba på
och förenkla respektiva kommando under en försäljningstransaktion som en registrering av kontanta betalningar
för ofta förekommande priser (100,00, 200,00 SEK osv.). Du måste först konfigurera den önskade kedjefunktionen
på knappen med hjälp av alternativet Fri nyckellayout, och programmera sedan nyckeln med hjälp av
Kedjefunktionerna.
16. [PLU POP LISTA 1] - PLU POP LISTA 5] - När den används under försäljningstransaktionen, visar dessa funktioner en
pop-up-lista på upp till 20 OPLU-koder var, efter namn, så att operatören skall kunna välja en.
17. [PLU Knapp 1] - [PLU Knapp 50] - Anger PLU-koden som konfigurerats på knappen. Du kan direkt konfigurera
PLU-koderna från 1 till 50 på knapparna på knappsatsen för att göra operationerna snabbare med PLU-koder som
används ofta. Du kan även tilldela en grupp PLU-koder med PLU-sidor (se ovan) för att öka antalet snabbt
åtkomstbara PLUer.
ANVÄNDA MENYERNA
HUVUDMENY
Den första menyn som visas är Huvudmeny som ger dig tillgång till kassaregistrets alla huvudfunktioner:
• Registreringsläge - för att aktivera försäljningstransaktioner som expedit (även i träningsläget)
• Chef-läge - för att aktivera försäljningstransaktioner som som chef (även i träningsläget)
• X1&2 Rapportläge - för att skriva ut X-finansrapporter
• Z1&2 Rapportläge - för att skriva ut Z-finansrapporter
• Programläge - för att ställa in kassaregistret och programmera försäljningsfunktioner
• Off-läge - för att stänga av menyer och expeditens display.
Det finns speciella knappar för navigering av menyerna (se "Navigeringslägets meny") och mata in programmeringsdata
(se "Indataformat").
7
SWENSKA
5. [Bord# Ny Sal] - Ange bordets nummer med knappsatsen och tryck sedan på [Bord# Ny Sal] . Öppnar ett konto
för ett nytt bord om det specificerade numret inte används. Om bordet redan öppnats, hämtas artiklarna som
Tillgång skyddat av lösenord
Även om inga lösenord behövs i början för att använda kassaregistret, kan du bestämma lösenord för en kontrollerad
tillgång till:
• Försäljningstransaktioner som matas in av expediter - lösenord krävs och varje expedit har ett lösenord
• Försäljningstransaktion som matas in av ansvarige - definiering av ett administratörlösenord
• Programmering av kassaregister och utskrift av Z finansrapporter - definiering av PRG&Z-lägets lösenord
• Utskrift av X finansrapporter - definiering av X-lägets lösenord
• Träningsläge - genom en definiering av lösenordet för aktivering av träningen från Registreringsläge.
Då lösenord ställts in för dessa lägen och du väljer dem, måste du ange lösenordet för att komma åt dem. För ytterligare
detaljer, se "Ställa in Chefens lösenord".
NAVIGERINGSLÄGETS MENY
Navigeringsknappar
Beskrivning
Sätter på expeditens display då den är avstängd. Visar när som helst Huvudmeny.
. OBS! du måste avsluta alla försäljningar innan den trycks
signaleras ett fel. Tryck
ner. I annat fall
för att radera felet.
Använd dessa pilknappar för att flytta upp och ner genom menyn: symbolen >>
visas på höger kolumn för at ange en meny. Framhäver alternativet som du önskar och
bekräftar ditt val då den trycks
. ner. Nästa meny visas eller en form för indata.
Går tillbaka till den föregående menyn.
Raderar ett fel som kan uppstå på grund av en felaktig indata genom knappanelen.
INDATAFORMAT
Fält/knapp skriv
Beskrivning
Använd dessa pilknappar för att flytta upp och ner genom indatans meny.
Tryck på denna knapp för att komma åt Indata-läget för att ange datan för ett fritt
inmatningsfält (beskrivs nedan).
Symbolen A visas nere till vänster.
Förinställda värden
för värdefältet
A bland vilka du kan välja ett. Använd
önskar visas. Tryck
och
bläddra igenom värdena till det du
sedan för att välja det.
Du placeras automatiskt på nästa fält.
Fritt inmatningsfält
Du kan knappa in datan med hjälp av bokstavs- och sifferknapparna. Värdetyperna som du
kan ange för varje fält anges i de motsvarande avsnitten för varje meny i denna handbok.
Hur du programmerar rubriker beskrivs i "Programmering av rubriker".
Vid en programmering av enheter med flera former (som PLU:er, expediter, varugrupper osv),
tryck
för att visa nästa format i sekvens.
För varugrupper och PLU:er kan du gå till en form för ett specifikt nummer med hjälp av
knapparna Varugrupp och PLU som beskrivs nedan.
8
SWENSKA
PROGRAMMERING AV RUBRIKER
I Indata-läget kan du ange rubriker för PLU-poster, avdelningar, varugrupper, expediter, kvittots sidhuvud, kvittots
fottexter, rullmeddelanden, utländska valutor, betalningsmedel och anpassade korta och långa rubriker som visas på
displayen. Använd knappanelen för att ange bokstäver utan accent och Bokstavstabellen för att ange små och stora
bokstäver med accent, speciella tecken och symboler.
ANVÄNDA TANGENTBORDET
När du behöver använda tangentbordet för inmatning av stora rubrikbokstäver utan accent, placerar du den önskade
bokstaven på kassaregistrets tangentbord och trycker på den associerade tangenten (bokstaven kommer att visas längst
till höger på displayen).
•
För att ge ett bestämt tecken en dubbel bredd, tryck på knappen dubbel bredd
innan du trycker ner tecknets
knapp.
•
För att lägga in ett mellanrum mellan tecknen, tryk på
•
Om samma tangent måste användas för de påföljande rubrikerna i en rubrik, tryck på
•
Varje eventuellt felaktigt tecken kan raderas genom att trycka på
.
mellan de två bokstäverna.
vilken ombesörjer den typiska
backstegningsfunktionen i datormiljön.
•
För att växla mellan stor och liten bokstav, tryck på
•
Bekräfta den slutliga rubriken genom att trycka på
•
För att lämna indata-läget, tryck på
.
.
.
Exempel: Knappa in ordet BÖCKER. Trycka på
.
(8 gånger)
OBS! för att lämna en delvis angiven programsekvens kan du använda knappen
.
ANVÄNDA TECKENTABELLEN
Teckentabellen tillhandahåller alla bokstäver och symboler som kassaregistret kan skriva ut. Med hänvisning till fig. 12
är teckentabellen indelad i två delar: en identifieras som "CAPS" längst upp i vänster hörn på displayen och ska
användas när funktionen för stora bokstäver har aktiverats, den andra identifieras som "Non CAPS" och ska användas
när funktionen för stora bokstävar har inaktiverats.
•
För att växla kassaregistret mellan CAPS och Non CAPS funktionen, tryck på
. Då kassaregistret står på läget
CAPS (standard) visas ett A nederst till vänster på displayen.
För användning av teckentabellen:
• Leta först reda på den bokstav eller symbol du önskar skriva ut och identifiera sedan den motsvarande tangenten som
finns i den första spalten på vänster sida.
• Koppla om kassaregistret till funktionen för CAPS eller Non CAPS beroende på i vilken del av tabellen den önskade
bokstaven eller symbolen är placerad.
• Tryck på bokstavsknappen på knappanelen de gånger som behövs för att välja tecknet, som anges med motsvarande
nummer på raden överst på tabellen.
•
Bekräfta den slutgiltiga rubriken genom att trycka på
.
9
Exempel: Välj bokstäverna à och Ü:
1. Position på fältet för vilket du vill ange en rubrik och tryck
2. För Ü, i CAPS-läget, tryck på:
.
.
3. För à, i Non CAPS-läget, tryck på:
4. För att lämna indata-läget, tryck på
för att komma åt datainmatningsläget.
.
SNABBSTARTSPROGRAMMERING
I det här avsnittet ges anvisningar om hur du kan programmera grundläggande kassaregisterfunktioner så att det blir
möjligt att genast använda den nya apparate. Program och transaktionsinformation för administrationsrapporter finns
lagrade i kassaregistrets minne vilket är skyddat genom back-up batterier.
FÖRSIKTIGHET: kom ihåg att sätta i batterierna
Innan du börjar programmera kassaregistret eller utför försäljningstransaktioner, ska du sätta i batterierna för att spara
denna information i det fall strömavbrott skulle uppstå eller om kassaregistersladdens stickkontakt skulle dras ut från
vägguttaget.
STÄLLA IN DITT SPRÅK OCH EJ/PLU-KRAV
Den första gången som ditt kassaregister kopplas, visas formuläret Systeminitiering automatiskt så att du kan ställa
in ditt språk, PLU och krav för journal-lagring.
Sökvägen är: Huvudmeny -> Programläge -> Systeminitiering.
Steg-för-stegproceduren ges här för navigering till detta formulär (om det inte visas) och för specifikation av dina krav:
1. Tryck
för att aktivera menysystemet.
2. Välj Programläge genom att trycka
3. Välj Systeminitiering genom att trycka
till Programläge, tryck sedan på
.
till Systeminitiering, tryck sedan på
.
4. Det första fältet Språk framhävs. Kontrollera om språket som anges är språket som du önskar för kassaregistret.
Gå till nästa steg om språket är korrekt. Byt i annat fall språket genom att trycka
språket visas och tryck sedan på
5. Tryck på
ner tills det önskade
.
för att gå till nästa fält, PLU/EJ-minne. Här kan du ställa in det maximala antalet PLU:er som kan
lagras på kassaregistret, det maximala antalet bord som kan spåras samtidigt och typen av minne som ska användas
för att lagra Elektronisk journaldata, antingen det invändiga minnet på kassaregistret eller det borttagbara
kortlagret. Om du använder ett kortlager, beror antalet rader som kan lagras på dess kapacitet. Till exempel, ett kort
på 1GB kan lagra 40 miljoner transaktionsrader. Välj en av dessa kombinationer:
10
•
1 500 PLU-nummer och högst 12 000 rader lagrade i internt minne, ingen bordsspårning
•
2000 PLU-nummer och högst 11 000 rader lagrade i internt minne, ingen bordsspårning
•
3 000 PLU-nummer och lagring på endast minneskort, ingen bordsspårning
•
500 PLU-nummer och högst 12 000 rader lagrade i internt minne, max 50 bord kan spåras
•
1 500 PLU-nummer och högst 9 000 rader lagrade i internt minne, max 70 bord kan spåras
•
3 000 PLU-nummer, lagring på endast minneskort - max 100 bord kan spåras.
tills kombinationen du önskar visas. Tryck sedan på
.
Om du väljer att lagra journalen på ett kortlager, måste du även konfigurera tillvalet EJ-system
(se "Elektronisk Journal").
6. Tryck
till läget vid uppmaningen: Är du säker? Tryck
tills JA visas och tryck sedan på
.
Kassaregistret återställs med värdena som du programmerat.
STÄLLA IN DATUMFORMATET
1. Tryck
för att aktivera menysystemet.
2. Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Inledande installation -> DATUMFORMAT.
3. Tryck
tills datumformatet du önskar visas.
4. Tryck på
.
STÄLLA IN DATUMET
1. Tryck
för att aktivera menysystemet.
2. Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Inledande installation -> Inst .datum.
3. Knappa in aktuellt datum i formatet du valt.
4. Tryck på
.
OBS! datumets format kan ändras när som helst. Se avsnittet "Ställa in Datumformatet".
STÄLLA IN TIDSFORMATET
1. Tryck
för att aktivera menysystemet.
2. Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Inledande installation -> Tidsformat.
3. Tryck
tills tidsformatet du önskar visas.
.
4. Tryck på
STÄLLA IN TIDEN
1. Tryck
för att aktivera menysystemet.
2. Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Inledande installation -> INST. TID.
3. Knappa in aktuell tid i formatet du valt.
4. Tryck på
.
OBS! tidsformatet kan ändras när som helst. Se "Ställa in Tidsformatet" ovan.
11
SWENSKA
Tryck
INSTÄLLNING ECR-NUMMER
Varje kassaregister måste ha ett tilldelat identifieringsnummer. Detta nummer skrivs ut på försäljningskvittona,
journalens register och administrationsrapporter som utfärdas av kassaregistret. Det identifierar varje kassaregister på
ett enda sätt i överensstämmelse med kraven i den Svenska lagen.
1. Tryck på
för att aktivera menysystemet.
2. Välj PROGRAMLÄGE -> KONFIGURATIONSINST. -> INLEDANDE INSTALLATION -> ECR-NUMMER
3. Ange ett femsiffrigt identifieringsnummer för kassaregistret.
FÖRSIKTIGHET: Var försiktig vid val av detta nummer eftersin det går inte att ändra efter att det
konfigurerats.
4. Tryck på
.
INSTÄLLNING VERKSAMHETENS ORGANISATIONSNUMMER
Varje kassaregister måste programmeras med Verksamhetens organisationsnummer som identifierar företagets affär
eller affärskedja. Detta organisationsnummer skrivs ut på alla kvitton i överensstämmelse med kraven i den Svenska
lagen.
1. Tryck på
för att aktivera menysystemet.
2. Välj PROGRAMLÄGE -> KONFIGURATIONSINST. -> INLEDANDE INSTALLATION -> ORG NR.
3. Skriv numret (högst 10 siffror) som identifierar affären eller affärskedjan.
4. Tryck på
.
DAGLIGA ARBETSUPPGIFTER - MOTTAGNA PÅ KONTOT (RA)
Vid början av varje arbetsdag, när kassaregistret sätts på, måste ett RA-kommando utföras för att lägga till pengar i
kassaregistret. I annat fall signaleras ett fel och kassaregistret förblir blockerat tills arbetsuppgiften genomförts.
PROGRAMLÄGE MENY
För att använda Programläge undermenyer, se följande avsnitt:
• Försäl. programmering - "Försäljningsprogrammering"
• Konfigurationsinst. - "Konfigurera ditt kassaregister"
• Programmering Dump - "Skriva ut programmeringsrapporter"
• Träningsläge på/av -"Träningsfunktio"
• Underhåll ext. minne -"Använda ett extern minne (SD)"
• Systeminitiering - "Ställa in ditt språk och EJ/PLU-krav".
12
SWENSKA
FÖRSÄLJNINGSPROGRAMMERING
Alla försäljningsprogrammeringar är alternativa. Om du vill ändra på försäljningsfunktionernas programmering (som
PLU-koder eller utländska valutakurser), följ sökvägen: Huvudmeny -> Programläge -> Försäl. programmering
Varje enhet i försäljningsprogrammeringen beskrivs i motsvarande avsnitt:
• "Skapa Namn för Varugrupp" - ställ in namnen för varugrupperna
• "Programmera avdelningar"- installation av avdelningar
• "Programmera fasta prisreferenser (Price Look-Ups = PLU)" - installation av fasta Price Look-Ups (PLU:er)
• "Programmering av knapparna procent rabatt/tillägg"- knappar programmerad procent rabatt/tillägg
• "Programmering av knapparna rabatt/tillägg" - knappar programmerad rabatt/tillägg
• "Ställa in växlingskurser för utländska valutor"- intallation växlingskurser för utländska valutor
• "Programmering i minnet av streckkoder med inbäddat pris" - programmerade streckkoder
• "Skapa ett sidhuvud och en fottext för kvittot"- inställning av text för kvittots sidhuvud
• "Skapa rullmeddelanden för kundens display" - inställning av meddelanden som rullar över kundens display.
• "Skapa automatiska affärskvitton (ABR)" - definierar detaljer för utskrift på affärskvitton.
SKAPA NAMN FÖR VARUGRUPP
Du kan tilldela ett namn på upp till 12 tecken för alla 10 varugruppkategorier (avdelningsgrupper) som finns.
Varugruppkategorins namn som du definierar skrivs ut på kundens kvitton, journalrapporter och på alla
administrationsrapporter. Välj Programläge -> Försäl. programmering -> VARUGRUPPENS NAMN. Navigera till fältet som du
vill anpassa och ange datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas).
Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
PROGRAMMERA AVDELNINGAR
Avdelningen kan programmeras med följande optioner: Upp till 99 avdelningar kan programmeras.
Välj Programläge -> Försäl. programmering -> Varugrupp.
Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas).
Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn eller
för att gå till nästa form i sekvens.
Menyalternativet
Möjliga värden
VARUGRUPPSNU
MMER
1 till 99
Beskrivning
Välj varugruppens nummer som du vill programmera. Tryck på
för
att bläddra igenom varugruppsnumren i sekvens, eller använd
varugruppens knappar för att hoppa till ett specifikt varugruppsnummer.
NAMN
(Rubrik)
Skriv en rubrik på 12 bokstäver för varugruppens namn.
LÄNK VGRP
1 till 10
Skriv siffervärdet för varugruppen (varugruppkategori) till vilken du vill
länka varugruppen. Standarden är Varugr. 1. länkad till Varugrupp 1,
Varugr. 2 till Varugrupp 2 osv.
PRIS
0.00 till 99999.99
Skriv ett pris, max. 7 siffror, för styckpriset som ska länkas till
varugruppen. Standard: 0.00.
OBS! du placeras automatiskt på nästa rad då ett pris anges. För
att gå till fältet PRIS för nästa Varugrupp i sekvens, tryck på
.
PRISTYP
ÖPPEN, FÖRINST.
NORMAL
Välj en pristyp: FÖRINST. - tillåter endast att det förinställda priset
registreras för varugruppen, ÖPPEN - priset kan endast anges vid en
transaktion, NORMAL - ett pris har ställts in men kan överskridas vid en
transaktion.
TECKEN
PLUS, NEGATIV
Anger om priset har: PLUS - positivt tecken, NEGATIV - negativt tecken.
13
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
TYP
STD, ENSTAKA
Anger om transaktionerna motsvarar: STD - multipla artiklar,
ENSTAKA - endast enstaka artiklar.
HALO
NO GRÄ., 0.99,
9.99, 99.99, 999.99
High Amount Lock Out (HALO), med vilket du förbjuder artikelbelopp
över ett visst antal siffror. Till exempel, om 0.99, har ställts in, endast
värden från 0.01 till 0.99 kan anges osv.
SKATT STATUS
NO SKA., SKATT1,
SKATT2, SKATT3,
SKATT4
Ange momssatsen som ska tillämpas för normala försäljningar: NO
SKA. - Ej beskattningsbar, SKATT1 - Beskattningsbar med momssats 1,
SKATT2 - Beskattningsbar med momssats 2 osv.
AVHÄMT. SKATT
NO SKA., SKATT1,
SKATT2, SKATT3,
SKATT4
Ange momssatsen som ska tillämpas för avhämtningsförsäljningar: NO
SKA. - Ej beskattningsbar, SKATT1 - Beskattningsbar med momssats 1,
SKATT2 - Beskattningsbar med momssats 2 osv.
Efter programmeringen av avdelningarna kan du skriva ut en rapport som visar de programmerade värdena, se "X- och
Z-Rapporter" för ytterligare information.
PROGRAMMERA FASTA PRISREFERENSER (PRICE LOOK-UPS = PLU)
Upp till 3000 PLUer kan programmeras. Du kan tilldela en specifik försäljningspost med varje PLU-kod, specificera dess
namn, pris (kan vara fast eller överskridbart), momssats och avdelningsgrupp. Vid PLU-programmeringen kan du
antingen knappa in nummerkoden eller, om du har en streckkodsläsare, kan skanna streckkoden för artikeln för att
ange koden automatiskt istället för att skriva den. Efter konfigurationen av funktionerna [PLU Pop-up-lista] på
knappsatsen, kan du tilldela PLUer till var och en av dem, så att när knappen trycks ner visas de tilldelade PLUerna så att
operatören kan välja en. En given PLU kan även konfigureras på en specifik knapp på knappsatsen med hjälp av
funktionen [PLU-knapp]. PLU-statuset kan programmeras med alternativen i tabellen nedan.
För att programmera en PLU välj Programläge -> Försäl. programmering -> PLU. Ange PLU-koden. Navigera till fältet
som du vill anpassa och ange datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas).
Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn eller
för att gå till nästa form i sekvens.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
PLU KOD
1 till 999999999999
Välj PLU-numret som du vill programmera: för visas nästa PLU i sekvens,
tryck på
; för att hoppa till en viss PLU anges dess nummer på
knappanelen och tryck sedan på
. Du kan även skanna en artikels
streckkod.
NAMN
(Rubrik)
Skriv en rubrik på 16 bokstäver för PLU-rubriken. Du kan tilldela ett
namn med PLU-koden för att tydligt identifiera typen av artikel som den
hänvisar till. PLU namnen som definieras kommer att skrivas ut på
kundkvitton, journalrapporter och på PLU administrationsrapporter.
LÄNK VGRP
1 till 99
Ange Varugrupp. Om 00 specificeras har inte PLn programmerats.
Skriv varugruppsnumret som du vill länka till PLU.
PRIS1
0.00 till 99999.99
Ange priset, högst 7 siffror, inklusive två decimaler.
OBS! du placeras automatiskt på nästa rad då ett pris anges. För
att gå till fältet PRIS för nästa PLU i sekvens, tryck på
.
PRIS2
0.00 till 99999.99
Program enligt förinställt pris för en PLU-kod (om Price 2-funktionen
konfigurerats på knappsatsen). Detaljer samma som för PRIS1 ovan.
PRIS STATUS
ÖPPEN, FÖRINST.
NORMAL
Ange PLU-prisets status: ÖPPEN - priset kan endast anges manuellt,
FÖRINSTÄLLD - priset kan endast förinställas, NORMAL - priset kan
förinställas och anges manuellt.
SKATT STATUS
NO SKA., SKATT1,
SKATT2, SKATT3,
SKATT4
Ange momssatsen som ska tillämpas för normala försäljningar: NO SKA.
- Ej beskattningsbar, SKATT1 - Beskattningsbar med momssats 1,
SKATT2 - Beskattningsbar med momssats 2 osv.
14
Möjliga värden
Beskrivning
AVHÄMT.
SKATT
NO SKA., SKATT1,
SKATT2, SKATT3,
SKATT4
Ange momssatsen som ska tillämpas för avhämtningsförsäljningar: NO
SKA. - Ej beskattningsbar, SKATT1 - Beskattningsbar med momssats 1,
SKATT2 - Beskattningsbar med momssats 2 osv.
IN LEV
1 till 9999
Ange ett högst 4-siffrigt nummer som anger antalet artiklar på lagret för
PLU-koden. Varje gång som en artikel säljs, ökas detta nummer
automatiskt så att det kontrollerar det återstående antalet artiklar på lager.
LÄNK POP-UPLISTA
INGEN, POP1 till
POP5
Om funktionen [PLU Pop-up-lista] har konfigurerats på knappsatsen,
(se Fri nyckellayout i "Avancerade Inställningar"), kan du tilldela PLUn
med den så att PLUn visas i listan när knappen trycks ner och
operatören kan göra sitt val. Högst 20 PLUer kan programmeras för
varje knapp [PLU Pop-lista]. Om du försöker lägga till en PLU till en
[PLU Pop-lista] som är full, visas ett felmeddelande.INGEN - PLU-kod
visas i någon av dessa pop-up-listor.
Efter programmeringen av PLUer kan du skriva ut en rapport som visar de programmerade värdena, se "X- och ZRapporter" för ytterligare information.
PROGRAMMERING AV KNAPPARNA PROCENT RABATT/TILLÄGG
Det finns två funktioner, %1 och %2, och kan var
och en programmeras för att användas för antingen en
procent rabatt eller en procent tillägg på försäljningen. Standardsatsen kan även programmeras: antingen en fast sats
eller en som kan överskridas vid transaktionen. Satsen kan appliceras för en individuell artikel eller för
försäljningstransaktionens total. Om ingen sats programmeras, måste den anges under försäljningstransaktionen.
Proceduren är den samma för de båda knapparna.
Välj Programläge -> Försäl. programmering -> % +/- Inställning. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan
(se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
Huvudmeny,
för att gå tillbaka till
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
%1
TECKEN
NEGATIV, PLUS
Specificera för knappen %1 antingen: NEGATIV - en procent rabatt, PLUS procent tillägg.
%1 SATS
00.00 till 99.99
Ange det fyrsiffriga numret som anges procentsatsen för %1. Två siffror måste
placeras innan decimalkommat och två efter. Tillval: kan specificeras under
försäljningstransaktionen.
%1
SATSGRÄNS
00.00 till 99.99
Ange det fyrsiffriga numret som anges procentsatsen för %1. Två siffror måste
placeras innan decimalkommat och två efter. Standard: 99.99.
. OBS! då satsgränsen är inställd på 00.00, går det inte att överskrida
den förinställda satsen som tilldelats knappen.
%2
TECKEN
NEGATIV, PLUS
Specificera för knappen %2 antingen: NEGATIV - en procent rabatt, PLUS procent tillägg.
%2 SATS
00.00 till 99.99
Ange det fyrsiffriga numret som anges procentsatsen för %2. Två siffror måste
placeras innan decimalkommat och två efter. Tillval: kan specificeras under
försäljningstransaktionen.
%2
SATSGRÄNS
00.00 till 99.99
Ange det fyrsiffriga numret som anges procentsatsen för %2. Två siffror måste
placeras innan decimalkommat och två efter. Standard: 99.99.
. OBS! då satsgränsen är inställd på 00.00, går det inte att överskrida
den förinställda satsen som tilldelats knappen.
15
SWENSKA
Menyalternativet
PROGRAMMERING AV KNAPPARNA RABATT/TILLÄGG
Det finns två funktioner, -/+1 och -/+2
och kan programmeras för att användas för antingen en rabatt eller ett
tillägg på en försäljning. Rabatten eller tillägget kan appliceras för en individuell artikel eller för
försäljningstransaktionens total. Du kan begränsa antalet siffror, t.ex. det maximala värdet för en rabatt eller ett tillägg,
för att se till att beloppen inte överstiger ett visst värde. Proceduren för båda knapparna är den samma.
Välj Programläge -> Försäl. programmering -> +/- Inställning. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan (se
"Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
+/-1
TECKEN
NEGATIV, PLUS
Specificera för knappens funktion: NEGATIV - en rabatt, PLUS - ett tillägg.
+/-1 HALO
NO GRÄ., 0.99,
9.99, 99.99, 999.99
Välj ett maximalt antal siffror för rabatten eller tillägget som kan specificeras för
-/+1-funktionen. Standard: NO GRÄ. -Ingen gräns.
+/- 2
TECKEN
NEGATIV, PLUS
Specificera för knappens funktion: NEGATIV - en rabatt, PLUS - ett tillägg.
+/-2 HALO
NO GRÄ., 0.99,
9.99, 99.99, 999.99
Välj ett maximalt antal siffror för rabatten eller tillägget som kan specificeras för
-/+2-funktionen. Standard: NO GRÄ. -Ingen gräns.
STÄLLA IN VÄXLINGSKURSER FÖR UTLÄNDSKA VALUTOR
Du kan programmera upp till fyra olika valutakurser. Den utländska valutan visas när UV-funktionen väljs under
försäljningstransaktionen. Välj Programläge -> Försäl. programmering -> UTLÄNDSKA VALUTOR. Navigera till fältet som du
vill anpassa och ange datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn eller
för att gå till nästa form i sekvens.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
UTLÄNDSKA
VALUTOR
1till 4
Välj antalet utländska valutor som du vill programmera.
Tryck
för att gå
för att bläddra igenom numren i sekvens.
NAMN
(Rubrik)
Skriv en rubrik (max 10 bokstäver) för att identifiera den utländska
valutan.
DEC. POS FÖR
SATS
0 till 8
Skriv en enda siffra för att ange decimalkommats position i växlingskurs
specificerade för VÄXLINGSKURS (nedan). Standard: 0.
DEC. POS. BELOPP
0 till 3
Skriv en enda siffra för att ange decimalkommats position i det
konverterade beloppet. Standard: 2.
VÄXLINGSKURS
(Numerisk)
Ange den sexsiffriga valutaväxlingens sats som ska tillämpas vid en
konvertering av den utländska valutan för den lokala valutan
(siffervärde, utan decimalkomma).
Till exempel, för att programmera satsen £1 = 1.471 EUR, skriv 3 för
DEC. POS FÖR SATS; skriv 2 för DEC. POS. FÖR BELOPP och skriv
001471 för VÄXLINGSKURS
PROGRAMMERING I MINNET AV STRECKKODER MED INBÄDDAT PRIS
Streckkodsläsaren måste kunna läsa av 8- eller 13-siffriga EAN/UPC-streckkoder. EAN/UPC-koder läser från en produkts
streckkodsetikett som har en standard sifferkombination som identifierar produkten som säljs.
Streckkoden med inbäddat pris för en artikel har en specifik struktur som beror på landet i vilket det används och för
den EAN/UPC-kod som ska användas. Du kan programmera upp till 10 olika streckkodskonfigurationer. Välj
Programläge -> Försäl. programmering -> STECKKODER I MINNET. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan (se
"Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas).
16
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn eller
SWENSKA
Vid slutet, tryck på
för att gå till nästa form i sekvens.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
STRECKKODER I
MINNET
01 till 10
Välj numret för streckkodens konfiguration som ska programmeras.
Tryck på
för att bläddra igenom streckkoderna i sekvens.
VERSION
LÅNG, KORT
Streckkodens längd: LÅNG - 13-siffrig streckkod, KORT - 8-siffrig streckkod.
FLAGGKOD
000 till 999
Specificera den standard specifika landskoden (max. 3 siffor).
SIFFROR I FLAGGA
0 till 3
Skriv en enda siffra för att ange antalet siffror i flaggan.
SIFFROR I PRIS
1 till 8
Skriv en enda siffra för att ange antalet siffror i priset.
P. KONTROLLSIFFRA
NEJ, JA
Aktivering av priskontrollsiffra i streckkoden: JA - Priskontrollsiffra
finns - NEJ Priskontrollsiffra finns inte.
UV-KONVERTERING
NEJ UV, UV1,
UV2, UV3, UV4
Välj den utländska valutans konverteringssats som ska användas för
att konvertera streckkodens pris (i en utländsk valuta) till lokal valuta.
Standard: NEJ FC (ingen utländsk valuta används).
TIDNINGSKOD
NEJ, JA
Definierar om flaggkoden gäller för standarden som används för
dagstidningar och veckotidningar. JA - flaggkoden gäller standarden,
NEJ - flaggkoden gäller inte standarden.
SKAPA ETT SIDHUVUD OCH EN FOTTEXT FÖR KVITTOT
Som standard skriver ditt kassaregister ett sidhuvud på alla kundkvitton. Standard anpassningsbara sidhuvuden för kvitton
består av upp till 10 rader med var och ett på 24 tecken. Kassaregistret kan även skriva ut en personlig fottext som även
består av 10 rader med var och ett på 24 tecken. Du kan ändra kassaregistrets standard sidhuvud och fottext med hjälp av
knappanelen och/eller teckentabeller (se Figur 12) för att ange de önskade tecknen.
Följ denna procedur för att skapa ett sidhuvud:
1. För att skapa ett sidhuvud, välj Programläge -> Försäl. programmering -> Sidhuvudmeddelande.
2. Använd
och/eller
för att navigera till meddelandets rad som du vill personalisera. Tryck
för att komma åt Data Inmatningsläge. Skriv länkens bokstäver och tecken som du vill definiera för varje rad.
3. Tryck
4. Tryck
för att bekräfta varje rad och gå till nästa.
slutligen för att gå tillbaka till Huvudmeny.
Samma procedur gäller för att skapa kvittots fottext, endast vid steg 1 ska du välja Fottextmeddelande istället för
Sidhuvudmeddelande.
SKAPA RULLMEDDELANDEN FÖR KUNDENS DISPLAY
Du kan programmera 5 meddelande på 42 tecken var som visas på kundens display då kassaregistret står på olika
tillstånd: Av-läge, PRG-,X-,Z-lägen, försäljningsläge och så vidare, väntläge (AM), väntläge (PM).
Välj Programläge -> Försäl. programmering -> Rullmeddelande. Tryck
Skriv länkens bokstäver och tecken som du vill definiera för varje meddelande.
Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att komma åt Indataläge.
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
17
SKAPA AUTOMATISKA AFFÄRSKVITTON (ABR)
Efter en försäljningstransaktions slut, efter att det normala kvittot utförts, kan kunden även begära att erhålla ett
affärskvitto (om programmerat). Detta krävs i normala fall i restauranger där affärsmöten hålls under en måltid och
kunden önskar en ersättning för utgifterna. Affärskvittot är ett formulär som kunden kan fylla i senare för hand och
överlämna. Du kan personanpassa standardupplysningar som visas på formuläret som ort, datum och kundens namn,
med hjälp av denna procedur:
1. Välj PROGRAMLÄGE -> FÖRSÄL. PROGRAMMERING -> abr MEDDELANDE.
2. Använd
och/eller
för att navigera till meddelandets rad som du vill personalisera. Tryck på
för att komma åt Indataläge. Skriv länkens bokstäver och tecken som du vill definiera för varje rad.
3. Tryck på
Tryck slutligen på
för att bekräfta varje rad och gå till nästa.
för att gå tillbaka till Huvudmenyn.
KONFIGURERA DITT KASSAREGISTER
ÄNDRA KASSAREGISTRETS PROGRAMMERING
Hela konfigurationen är alternativ. Om du vill ändra på kasssaregistrets installation (som datum- och tidsformats),
programmera försäljningsfunktioner som momssatser, ställa in expeditsystemet eller administratörslösenord, kan du göra
detta med kassaregistrets meny Konfigurationsinst., med sökväg: Huvudmeny -> Programläge -> Konfigurationsinst..
Menyalternativen som du kan välja är:
• "Inledande Installation"- datum- och tidsformat, ECR-nummer, knappsignal, kvittoläge, motor rullning, Euro
avrundning, energibesparing.
• "Funktionsläge"- Momskalkylering, momssatser, Valutakorsberäk., % & +/- vgr. kalk, Registrering av nollpris, post
betalning av transaktioner, decimalkommats position, avrundningsoption.
• "Kvittoutskriftsläge"- detaljer som skrivs på kvitton.
• "Rapportutskriftsläge"- detaljer som skrivs på rapporter.
• "Expeditsystem" - aktivering av expeditsystem, lösenordets status, loggin av expedit, visning av expeditens namn.
• "Individuell Expedit" - expeditens namn, lösenord, funktionsläge (normalt/träning), auktoriseringar - rensningar,
återbetalningar, negativa transaktioner, negativa varugrupper, Utbetalning.
• "Elektronisk Journal"- sparad i standardläge (full status signalerad), sparad i cykliskt (fullt minne signaleras inte),
sparad på externt minne.
• "Inställning Funktionsknapp" - betalningsknappar, PO och #/NS.
• "Avancerade Inställningar" - nyckellayout, popup-listor, kedjefunktion, kedjerapport, chefens och träningens lösenord.
• "Korta Rubriker" - alla korta rubriker som visas på displayen.
• "Långa Rubriker"- alla långa rubriker som visas på kvittot.
Alla av dessa menyer beskrivs individuellt på de följande sidorna.
INLEDANDE INSTALLATION
Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Inledande installation. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange
datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
Huvudmeny,
18
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
för att gå tillbaka till
Möjliga värden
Beskrivning
EURO
AVRUNDNING
NEJ, Euro,
Schweiz.,
Svenska,
Danska,
SWE50
Alternativ för valutaavrundning. Du kan programmera maskinen för
avrundning av delsumman eller betalningens värden för den
specificerade valutan:
NEJ - Ingen avrundning
Val av speciell avrundning - Schweizisk
0,01 – 0,02 = amount rounded to 0,00
0,03 – 0,07 = amount rounded to 0,05
0,08 – 0,09 = amount rounded to 0,10
Svensk krona = Val av svensk avrundning (Standard)
0,00 – 0,24 = amount rounded to 0,00
0,25 – 0,74 = amount rounded to 0,50
0,75 – 0,99 = amount rounded to 1,00
Val av speciell avrundning - Dansk
0,00 – 0,12 = amount rounded to 0,00
0,13 – 0,37 = amount rounded to 0,25
0,38 – 0,62 = amount rounded to 0,50
0,63 – 0,87 = amount rounded to 0,75
0,88 – 0,99 = amount rounded to 1,00
Val av speciell avrundning - Euro
0,01 – 0,03 = amount rounded to 0,00
0,04 – 0,07 = amount rounded to 0,05
0,08 – 0,09 = amount rounded to 0,10
SWE50 = Svensk avrundning(2010)
Det avrundade resultatet kommer att visas på operatör- och
kunddisplayen och skrivas ut på kundkvittot och journalrapporten.
Totaljusteringarna indikeras i räkenskapsrapporterna.
ENERGIBESPARING
NEJ, 3 Min, 5
Min, 10 Min
Energibesparingens funktion. Kassaregistret stängs av efter att en
stillastående period under den specificerade tiden. NEJ - Energibesparing
avaktiverad.
DATUMFORMAT
DDMMÅÅ,
MMDDÅÅ
Välj datumformatet från två tillgängliga alternativ.
INST. DATUM
(Aktuellt datum)
Ange datum med formatet som specificerats för DATUMFORMAT ovan.
TIDSFORMAT
12T, 24T
Välj tidsformatet från två tillgängliga alternativ.
INST. TID
(Aktuell tid)
Ange tiden med samma format som specificerats för TIDSFORMAT ovan.
ECR-NUMMER
(Numeriskt)
Ange ett femsiffrigt identifieringsnummer för kassaregistret. Den här
numret för kassapparaten skrivs ut på de försäljningskvitton,
journalrapporter och administrationsrapporter som utfärdas av
kassaregistret. Detta alternativet är obligatoriskt och används för att
identifiera kassaregistret. Efter en registrering på CleanCash-boxen,
kan den inte längre ändras.
KNAPPSIGNAL
JA, NEJ
Knappens ljudsignal: JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
MOTOR RULLNING
EJ RPT,
PG/X/Z
Aktivering av motor som rullar papperet: EJ RPT - Motor aktiveras endast
då EJ-rapporten skrivs ut, PG/X/Z - Motorn aktiveras under
programmeringen, X- och Z-lägen.
COM PORT1
PC, BCR, EFT
Specificera typen av enhet som skall anslutas till den seriella porten 1:
PC - Persondator
BCR - Streckkodsläsare
EFT - Elektronisk enhet för överföring av fonder
När COM1 är inställd på BCR, försörjs inte porten. När COM2 är inställd
på BCR, försörjs DCSV.
SWENSKA
Menyalternativet
OBS! Seriell port 3 ansluts alltid till CleanCash-box.
COM PORT2
PC, BCR, EFT
Specificera typen av enhet som ansluts till den seriella porten 2
(detaljerna är de samma för COM PORT 1 ovan).
ORG NR.
1 till
9999999999
Ange en ORG NR. på högst 10 siffror som identifierar företagets affär
eller affärskedja som skall skrivas ut på kvittona (i överensstämmelse med
kraven i den Svenska lagen).
19
FUNKTIONSLÄGE
I detta format kan du specificera alternativ som påverkar finanstransaktioner som momssatser och andra
systemalternativ.
Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Funktionsläge. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan (se
"Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
OBS! innan momssatsen ändras rekommenderas det att du först skriver ut en Z finansrapport 8se "X- och ZRapporter"). Se "Skriva ut momsinformation på kundkvitton" för ytterligare momsrelaterade funktioner.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
Momskalkylering
MOMS,
LÄGG T.
Skattesats som ska tillämpas till kalkyleringar: LÄGG T. - Tillägg skattesats,
MOMS - Värde Beskattning.
Skatt1 sats
(Numeriskt)
Ange ett 5-siffrigt nummer för momssatsen som som tilldelas Skattesats 1 TRE siffror efter decimalkommat.
Skatt2 sats
(Numeriskt)
Samma kriterium gäller för att ange Skatt 1 sats.
Skatt3 sats
(Numeriskt)
Samma kriterium gäller för att ange Skatt 1 sats.
Skatt4 sats
(Numeriskt)
Samma kriterium gäller för att ange Skatt 1 sats.
VALUTAKURSBERÄK
DIVID., MULTI
DIVIDERA = Använd division för att konvertera den utländska valutan,
MULTI = Använd multiplikation för att konvertera den utländska valutan.
%& +/- VGR
KALK
NET, BRUTTO
Ge +/- och %+/- resultat till varugrupperna.
0 Prisreg
JA, NEJ
Tillåter registrering av nollpriser. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
Betaln. Efter
JA, NEJ
Tillåter övriga transaktioner efter att betalningen registrerats. JA - aktiverad
(standard), NEJ - avaktiverad.
BORD#
OBLIGAT
JA, NEJ
Bordsnumret måste anges. JA - Aktiverad, NEJ - Avaktiverad.
GAST#
OBLIGAT
JA, NEJ
Gästens nummer måste anges. JA - Aktiverad, NEJ - Avaktiverad.
PLU SIDBYTE
VARJE,
TRANSAKT
FÖRBLI
Specificera läget för aktivering av funktionen PLU-sida (om konfigurerad på
knappsatsen):
VARJE - endast när motsvarande knapp [PLU-sida x] trycks ner
TRANSAKT - funktionen förblir aktiv efter inmatning av försäljningsartikeln
FÖRBLI - funktionen förblir aktiv efter att transaktionen slutförs.
PLU-SIDA1
(Numerisk)
Anger startnumret för området med 35 PLU-koder som skall tilldelas med PLU
Sida 1. Standardområde: 1 - 35. Till exempel, ange 11 för området 11 - 45.
PLU-SIDA2
(Numerisk)
Samma ovanstående beskrivning gäller men för PLU Sida 2. Standardområde:
201 - 235.
PLU-SIDA3
(Numerisk)
Samma ovanstående beskrivning gäller men för PLU Sida 3. Standardområde:
301 - 335.
Pris 1/2 Byte
VARJE,
TRANSAKT
FÖRBLI
Specificera läget för aktivering av funktionen Pris x (om konfigurerad på
knappsatsen):
VARJE - endast när motsvarande knapp [Pris x] trycks ner
TRANSAKT - funktionen förblir aktiv efter inmatning av försäljningsartikeln
FÖRBLI - funktionen förblir aktiv efter att transaktionen slutförs.
Decimal
0, 1, 2, 3
Ställ in antalet siffror efter decimalkommat. Ange 1 siffra för decimalkommats
position. Till exempel, om 2 angetts används decimalformatet med två
decimaler. x.xx
Avrundning
NER, UPP, AV
Aktivera avrundningen av bråkdelar i kalkyleringarna. Avrundning av
bråkdelar används för avrundning av siffror med decimaler uppåt eller nedåt
till det närmaste heltalet och används för beräkning i procent av skatt och
rabatt. UPP - en bråkdel av en pence är avrundad uppåt en pence, NER - en
bråkdel av en penny är avrundad nedåt, AV - rundad nedåt en pence, en
bråkdel över en halv penny är rundat uppåt en pence.
20
Du kan programmera typen av information som du vill att kassaregistret ska skriva ut på kundens kvitto enligt din
verksamhets eller landets krav. Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Kvittoutskriftsläge. Navigera till fältet som
du vill anpassa och ange datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
Skattesats
JA, NEJ
Utskrift skattesats på kvitto. JA - Aktiverad (standard), NEJ - Avaktiverad.
Totalt skattebel.
JA, NEJ
Utskrift totalt beskattningsbart belopp på kvitto JA - Aktiverad (standard),
NEJ - Avaktiverad.
Skattebel./sats
JA, NEJ
Utskrift beskattningsbart belopp på kvitto, uppdelat per sats. JA Aktiverad (standard), NEJ - Avaktiverad.
Totalt beskattn.
JA, NEJ
Utskrift totalbelopp med skatt på kvittot. JA - Aktiverad, NEJ - Avaktiverad.
Besk. bel. sats
JA, NEJ
Skriver ut försäljningsbelopp med skatt, uppdelat per sats, på kvittot. JA aktiverat, NEJ - avaktiverat.
Skatteb. u skatt
JA, NEJ
Utskrift försäljningsbelopp utan skatt, uppdelat per sats, på kvitto. JA Aktiverad, NEJ - Avaktiverad.
Besk. tot u skatt
JA, NEJ
Utskrift totalbelopp utan skatt på kvittot. JA - Aktiverad, NEJ - Avaktiverad.
Skattesymbol
JA, NEJ
Skriv ut skattesymbolen till höger om beloppet. JA - aktiverad, NEJ avaktiverad.
Skattedet. Pos
EFTER, FÖRE
Position var skatten ska skrivas ut: EFTER - efter beloppet som ska betalas,
FÖRE - före beloppet som ska betalas.
Linjens utr.
0.50mm,
1.00mm,
1.50mm,
2.00mm
Linjens utrymme mellan raderna på kvittot.
Utsk. teckenst.
NORMAL,
KOMP, DUBBEL
Teckenstorlek som används för utskriften: KOMP = komprimerad
teckenstorlek, DUBBEL = teckenstorlek med dubbel höjd, NORMAL = normal
Grafiskt
sidhuvud
JA, NEJ
Skriver ut en grafisk logo på sidhuvudet på kvittot. JA - aktiverad, NEJ avaktiverad.
Fottext
JA, NEJ
Skriver ut fottext på kvittot. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
Expeditens namn
JA, NEJ
Skriver ut expeditens namn på kvittot. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
PLU-nummer
JA, NEJ
Skriver ut PLU-numret på kvittot. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
FORETAGSUPPGIFTER
JA, NEJ
Automatisk utskrift av affärskvitto efter kvitto. JA - Aktiverad, NEJ Avaktiverad. Om avaktiverad, kan ABR-funktionen användas för att utföra ett
affärskvitto manuellt (efter att den konfigurerats till en knapp).
Delsumma
JA, NEJ
Skriver ut delsumman på kvittot. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
21
SWENSKA
KVITTOUTSKRIFTSLÄGE
Exempel på kvitton
Kvittot nedan är ett typiskt kvitto från kassaregistret.
Kvitto med försäljningens totalsumma med moms Totalt beskattn. aktiverad.
Sidhuvud för kundkvitto med max 24
tecken per rad
Tid
Apparatens
nummer
Standardkvitto
Datum
Konsekutivt
kvittonummer
Expeditnummer
eller tilldelat
namn
Varugrupper
Skriva ut momsinformation på
kundkvitton
Artikelpris med
momssatsbeteckning för
varugrupp
Försäljningstotaler
inkl moms
Kvitto med försäljningens totalsumma utan moms Besk. Tot u skatt aktiverad.
Artikelpris i ej
beskattningsbar
varugrupp
Kontantbetalning
Belopp som ska
betalas
Momstotaler per
programmerad
sats
Rest
Kontrollkoden
överensstämmer med
Riksskatteverkets
bestämmelse för
kassaregister
Summa av
enskilda
momstotaler
Försäljningstotaler
exkl moms
Kvitto med totala försäljningsbelopp med skatt,
uppdelat efter sats - Skattebel./sats aktiverad.
Kontrollenhetens
tillverkningsnummer
Momstotaler per
programmerad
sats
Exemplet nedan visar ett kvitto som innehåller minst
möjliga information. För detta kvitto måste alternativen
som beskrivs i den föregående tabellen programmeras
riktigt:
Varugrupper
Kvitto med summa av alla momsbelopp som kalkylerats
- Totalt skattebel aktiverad.
Artikelpris
Summa av
enskilda
momstotaler
Kontantbetalning
Belopp som
ska betalas
Rest
22
Du kan programmera vad du vill se i rapporterna och teckenstorlekarna som ska användas. Välj Programläge ->
Konfigurationsinst. -> Rapportutskriftsläge. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan (se
"Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
X/Z Teckenst.
NORMAL, KOMP
Teckenstorlek som används för utskrift av X- och Z-rapporter: NORMAL
- normal, KOMP = komprimerad teckenstorlek.
EJ Teckenst.
NORMAL, KOMP
Teckenstorlek som används för utskrift av EJ-rapporter: NORMAL normal, KOMP komprimerad teckenstorlek.
PRG Teckenst.
NORMAL, KOMP
Teckenstorlek som används för utskrift i programläget: KOMP komprimerad teckenstorlek, NORMAL - normal.
% i Avd&PLU
JA, NEJ
Skriver ut %-förhållandet Avd/PLU. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
Duplicera Z
JA, NEJ
Kopierar Z-rapporter som ska skrivas ut. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
Hoppa öv noll RPT
JA, NEJ
Hoppar över noll i rapport. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
EXPEDITSYSTEM
Expeditsystemet är en säkerhetsfunktion som möjliggör kontroll av åtkomsten till kassaregistret samt kontroll av antalet
transaktioner och försäljningsverksamheten för upp till 15 expediter. Med expeditsystemet aktiverat, kan du skapa ett
lösenord och en funktionstillstånd för varje expedit, aktivering eller avaktiveirng av transaktionerna som de kan utföra (se
"Individuell Expedit"). Som standard, är alla expediter programmerade som Normal, som tillåter speciella transaktioner
som Rensningar, Återbetalningar, Negativa inmatningar, Negativa % inmatningar, Utbetalningar och Negativa varugr.
Om vissa funktioner är avaktiverade för en expedit, kan samma expedit fortfarande utföra dessa funktioner om denne
auktoriserats att använda Administratörläget. I detta fall, kan de växla från Administratör-läge så att alla verksamheter
som anges ovan, förutom träningsläget, kan utföras. Ditt kassaregister har fabriksinställts med Expeditsystemet
avaktiverat. Då expeditsystemet avaktiveras kan kassaregistret användas fritt för att registrera försäljningstransaktioner.
I tabellen nedan finns alternativen för aktiveirng av expeditsystemet.
Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Expeditsystem. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan (se
"Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas).
Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
Expeditsystem
JA, NEJ
Aktiverar expeditsystemet. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
Lös
obligatoriskt
JA, NEJ
Lösenordet måste anges för alla expediter. JA - aktiverad, NEJ avaktiverad.
Serv till bord
JA, NEJ
Med bordspårning vid pågående sittning, transaktioner för ett givet bord
kan endast matas in av en enstaka operatör JA - Avaktiverad, NEJ inaktiverad.
Även med Bord speciell expedit aktiverad, kan vilken som helst expedit
göra en Översikt bord eller Proforma bord.
Inmat. expedit
FÖRBLIR,
EN TRN
Kontroll av lösenord för registrering av försäljningstransaktioner:
EN TRN - Expediten måste logga in innan varje transaktion utförs.
FÖRBLIR - Efter inloggningen förblir expediten inloggad tills
Visa expedit
JA, NEJ
trycks ner.
Visar expeditens Id på displayen. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
23
SWENSKA
RAPPORTUTSKRIFTSLÄGE
INDIVIDUELL EXPEDIT
Med expeditsystem aktiverat, kan du tilldela ett funktionsstatus till varje expedit som definierar om expediten kan utföra
vissa transaktionstyper. Du kan även definiera ett 3-siffrigt lösenord som expediten måste ange för att använda
kassaregistret.
I tabellen nedan finns de verksamheter som du kan aktivera eller avaktivera för varje expedit.
Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> individuell expedit.
Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid
slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn eller
för att gå till nästa form i sekvens.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
Namn
(Alfanumerisk)
Expeditens namn med 24 bokstäver kan anges med hjälp knappanelen eller
bokstavstabellen. Skrivs automatiskt ut på alla kvitton, journalregister och
administrationsrapporter.
Expedit lös
(Numeriskt)
3-siffrigt lösenord som expediten måste ange för att komma åt
kassaregistrets funktioner (då expeditsystem aktiverats).
Expeditläge
NORMAL,
TRNING
Om motsvarande loggin för expediten endast används för träningar, välj
TRÄNING. Standard: NORMAL.
Aktivera Rensa
JA, NEJ
Rensningar tillåts. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
Aktivera återb.
JA, NEJ
Återbetalning tillåts. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
( %-) Aktivera
JA, NEJ
Procent rabatt/tillägg som tillåts. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
( -) Aktivera
JA, NEJ
Rabatter/tillägg som tillåts. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
PO Aktivera
JA, NEJ
Utbetalningar tillåts. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
Neg Dept Akt.
JA, NEJ
Negativ varugruppstransaktioner som tillåts. JA - aktiverad, NEJ - avaktiverad.
Chefens åtgärd under en expedits transaktion
Under transaktionen kan en auktoriserad operatör ingripa om expediten inte kan utföra vissa typer av operationer (som
VOID, REFUND osv.) genom att trycka på
för att aktivera Chef-läget och genom att ange lösenordet om det
programmerats.
Efter detta kommando, kan operatören logga ut genom att trycka på knappen
med transaktionen och avsluta den på normalt sätt.
24
igen. Nu kan expediten fortsätta
Då du först sätter på ditt kassaregister, eller då reservbatterierna inte installerats och du stänger av och sätter på
kassaregistret, uppmanas du att välja minnet på vilket du vill spara den elektroniska journalen (se "Ställa in ditt språk
och EJ/PLU-krav"). Du kan även ändra denna inställning senare från Systeminitiering i menyn Programläge (se
"Systeminitiering"). Förutom den grundläggande initieringen av den elektroniska journalen kan du även konfigurera ett
antal extra parametrar som beskrivs nedan.
Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Elektronisk journal. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan
(se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas).
Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
EJ-System
STNDARD,
PÅ SD
Ställ in funktionsläge för EJ:
STNDARD - Standardläge - data registreras i sekvens med signalering om
minnet är nästan fullt (indikator visas nere till vänster på displayen). För
ytterligare information, se nedan.
PÅ SD - På externt minne - den elektroniska journalens data i buffert
sparas automatiskt på minneskortet tills det är fullt.
Ljuds. i början
JA, NEJ
För fullt eller nästan fullt minne aktiveras en ljudsignal i början av
transaktionen. JA - Aktiverad, NEJ - Avaktiverad.
Ljuds. i slutet
JA, NEJ
För fullt eller nästan fullt minne aktiveras en ljudsignal i slutet av
transaktionen. JA - Aktiverad, NEJ - Avaktiverad.
Standard Funktionsläge - EJ internt minne fullt och nästa fullt
Då den elektroniska journalen programmerats för Standard funktionsläge och är nästan fullt eller fullt, visas ett
meddelande och en varningssignal kan programmeras som ljuder i början och/eller i slutet av varje transaktion. Då det
är nästan fullt finns det mindre än 700 rader kvar i minnet. Om det är fullt finns det mindre än 300 rader kvar.
Expeditens display anger antalet rader som återstår.
Då det är nästan fullt, kan du fortsätta med transaktionen genom att trycka på en av dessa knappar:
•
för att fortsätta med transaktionen, genom att spara den i journalen
•
för att fortsätta med transaktionen, med den sparas inte i journalen.
Om det är fullt, kan inte den pågående transaktionen sparas i journalen.
Tryck antingen på
eller
för att fortsätta med transaktionen.
Du kan sedan antingen skriva ut innehållet i den elektroniska journalen EJ-rapporter i "Vanliga rapporter för X- och Zlägena"), eller gå vidare med nya transaktioner och ignorera det fulla/nästan fulla minnet. Kom hur som helst igång att vid
ett fullt minne kan ytterligare transaktionsdata INTE sparas i journalen och räknare för konsekutiva kvitton kommer inte att
öka.
OBS! för att ta reda på hur många rader som återstår i den elektroniska journalen, på registreringsläget, förutom
försäljningstransaktionerna, tryck på
.
25
SWENSKA
ELEKTRONISK JOURNAL
INSTÄLLNING FUNKTIONSKNAPP
Du kan programmera olika parametrar som påverkar funktionsknapparna:
• KONTANT, CHECK, KONTO, KREDIT1, KREDIT2, KREDIT3, KREDIT4, KREDIT5, KREDIT6
• UTTAG/VXL KASSA
• #/NS
Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Inställn. Funktionsknapp. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange
datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
Huvudmeny,
för att gå tillbaka till
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Funktionsknappar för Kontant, Check och Kredit 1 till Kredit 6
Du kan programmera ett status för varje betalningstyp.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
Name
(alphanumeric)
Namn med 12 bokstäver för betalningsmedlets knapp.
HALO
NO GRÄ., 0.99,
9.99, 99.99,
999.99
NO GRÄ. - Ingen gräns av inställningen för beloppet som kan matas in. De
andra värdena anger gränsen. Till exempel 0.99 = 0.01 till 0.99, 9.99 =
0.01 till 9.99 osv.
Betalning obl.
JA, NEJ
Betalningen måste matas in. JA - Betalningen måste matas in. NEJ betalningen måste inte matas in.
Växling tillåten
JA, NEJ
Ändringen kan göras då funktionsknappen trycks ner. NEJ - ändringen kan
inte utföras.
Låda öppen
JA, NEJ
Kassalådan öppnas. NEJ - kassalådan öppnas inte.
Funktionsknapp UTTAG/VXL KASSA
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
PO HALO
NO GRÄ., 0.99,
9.99, 99.99,
999.99
PO-knappen (utbetalning) används för att registrera de pengar som tas ut
från kassalådan som inte är en del av försäljningen. NO GRÄ. - Ingen övre
gräns är inställd för för beloppet som kan registreras med denna knapp. De
andra värdena anger den övre gränsen.
RA HALO
NO GRÄ., 0.99,
9.99, 99.99,
999.99
RA-knappen (Mottagen på konto) används för att registrera de pengar
som betalats i kassalådan som inte är en del av försäljningen. NO GRÄ. Ingen övre gräns är inställd för för beloppet som kan registreras med
denna knapp. De andra värdena anger den övre gränsen.
Knappstatus utebliven försäljning
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
Läget tillåtet
MGR, REG/MGR
Du kan specificera för vilket läge kassalådan öppen aktiverats: MGR Chefläge, REG/MGR - både registrerings- och chef-läge..
Ett kvitto skrivs alltid ut när
26
trycks ner och räknaren uppdateras för finansrapport.
Du kan ställa in chef-lösenord, ändra hur knapparna konfigurerats på tangentbordet, programmera knappsekvenser
och skriva ut rapporter.
Välj Programläge ->Konfigurationsinst. -> Avancerade inställningar. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange
datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
Huvudmeny,
för att gå tillbaka till
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Menyalternativet
Beskrivning
Fri nyckellayout
Gör att du kan ändra knapparnas placering för de 129 funktionerna som ges med
kassaregistret. Inte alla funktioner har mappats på knapparna på tangentbordet som standard
- vissa ges endast i popup-listor (se Popup-listans Funkt. nedan), medan andra inte alls ges.
Omappade funktioner kan konfigurerar genom att mappa dem på knappar som du i normala
fall inte använder. I listan Fri nyckellayout, kan omappade funktioner kännas igenom med
värdet 00 anges i kolumnen på höger sida. Popup-listans funktioner har även värdet 00. Då
nummer visas i höger kolumn, motsvarar de den fysiska knappen på tangentbordet till vilken
funktionen mappats (se figur 11).
För att tilldela en funktion till en knapp:
1. Välj funktionen i listan Fri nyckellayout med hjälp av (nummer)
för att gå till
funktionen.
2. Tryck på knappen på tangentbordet som du vill mappa funktionen till. Knappens
tilldelade nummer anges automatiskt.
FÖRSIKTIGHET: funktionen som tidigare mappats på knappen tilldelas värdet 00.
3. Tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny.
Ställ in ÅTERST. STANDARD till JA för att när som helst återställa standardknapparna.
För ytterligare information om dessa okonfigurerade knappar, se "Omappade Knapp
Funktioner".
Popup-listans
Funkt.
Kassaregistret har fem [POPUP-LISTA]-knappar:
.
I registreringsläget, då en av [POPUP-LISTA]-knapparna trycks ner visas en lista med
funktioner som gör att du kan välja en som ska utföras.
Från Popup-listans Funkt., kan du programmera de funktioner som visas i listan. Specificera
högst 6 operationer för varje lista. Då du valt detta alternativ visas programmeringen för
[POPUP-LISTA1] först. För att visa nästa [POPUP-LISTA] tryck på
.
Formuläret som visas innehåller en lista med alla försäljningsfunktioner som kan programmeras
för popup-listan. De som anges med JA är de som aktuellt visas i listan. De som anges med NEJ
visas inte. Du kan ändra inställningarna genom att markera JA för varje funktion som ska
inkluderas i listan.
Ställ in ÅTERST. STANDARD till JA för att återställa standardinställningarna för popuplistorna.
27
SWENSKA
AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
Menyalternativet
Beskrivning
Kedjefunktioner
Du kan förena en sekvens på 5 knappar för var och en av kedjefunktionerna från
[Kedjefunktion1] till [Kedjefunktion5] för att förenkla och göra en inmatning av upprepade
kassaregisterfunktioner snabbare. Eftersom Kedjefunktioner inte ges som standard på
knappanelen, måste du först av allt konfigurera knappen som du vill använda på en knapp som
beskrivs i Fri knapplayout ovan. Du kan sedan programmera knappsekvensen som måste utföras
när knappen [Kedjefunktionx] trycks ner. Hur du gör detta förklaras med exemplet nedan.
. För att registrera en
Exempel: Anta att [Kedjefunktion1] konfigurerats på knappen
kontat betalning på 100,00 SKR varje gång som denna knapp trycks ner:
1. Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Avancerade inställningar -> Kedjefunktioner..
.
2. Tryck på
.
3. Ange knappsekvensen genom att trycka på:
4. Tryck på
igen.
OBS! Knapparna Kedjefunktion kan inte själva användas i en kedjefunktion eller de
följande:
,
,
,
,
,
,
,
,
Under programmeringen av kedjefunktionen kan knapparna
,
och
,
,
.
inte användas.
Kedjerapport
Du kan programmera 10 kedjerapporter. För varje rapport kan du välja enheterna som ska
inkluderas genom att ändra deras värden från NEJ till JA för: Avdelning och finans, Varugrupp,
Alla PLUer, Försäljningsexpedit, Träningsexpedit, Timrapport, Träning, Totalsumma varugrupp
och finans, Full EJ.
Chefens
lösenord
Se nedan.
Ställa in Chefens lösenord
Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> AVANCERADE INSTÄLLNINGAR -> CHEFENS LÖSENORD. Navigera till fältet som du
vill anpassa och ange datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
att gå tillbaka till Huvudmeny,
för
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
PRG&Z lägen
0000 till 9999
4-siffrigt lösenord för att skydda tillgången till PRG- och Z-läget. Standard: 0000
(inte aktiv).
Ett enda administratörslösenord kan ställas in för att kontrollera
användningen av programfunktionerna och skriva ut finansrappporter i Zläget. Programläget används för att ställa in och programmera kassaregistret.
En lösenordskontrollerad åtkomst kan vara nödvändig för miljöer med flera
användare. Transaktionstotalerna nollställs när administratorrapporten utför
med Z funktionen kommer ett administratörlösenord att förhindra att
oförutsedd nollställning av dessa totaler görs av obehörig personal.
X-läge
0000 till 9999
4-siffrigt lösenord för att skydda tillgången till X-läget. Standard: 0000 (inte
aktiv).
Ett administratörslösenord kan ställas in för att kontrollera utskriften av
finansrapporter i X-läget för att skydda datan i transaktionsrapporterna.
28
Möjliga värden
Beskrivning
Chef-läge
0000 till 9999
4-siffrigt lösenord för att skydda tillgången till Chef-läget. Standard: 0000
(inte aktiv).
Ett lösenord kan ställas in för kassaregistrets ansvarige: auktoriserad
användare som ska utföra alla försäljningsfunktioner.
SWENSKA
Menyalternativet
OBS! under transaktionen kan en auktoriserad operatör ingripa om
expediten inte kan utföra vissa typer av kommandon (som
RENSA eller ÅTERBETALNING) genom att trycka på
för att
aktivera Chef-läget och genom att ange lösenordet om det
programmerats. Efter detta kommando, kan operatören logga ut
genom att trycka på knappen
igen. Nu kan expediten
fortsätta med transaktionen och avsluta den på normalt sätt.
Träningsläge
0000 till 9999
4-siffrigt lösenord för att kontrollera aktiveringen av träningsläget. Standard: 0000
(inte aktiv).
Då ett lösenord har ställts in, kan en normal expedit eller chef aktivera
Träningsläget, utanför en transaktion, genom att skriva: (lösenord)
.
Samma sekvens kan användas för att lämna Träningsläget (se "Aktivera och
Avaktivera Träningsläget")
KORTA RUBRIKER
Du kan programmera 67 korta rubriker på högst 10 tecken var som visas på kassaregistret.
Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Korta Rubriker. Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan (se
"Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). För att hoppa till en viss rad anges radens nummer och tryck
på
. Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående
menyn.
LÅNGA RUBRIKER
Du kan anpassa de 18 långa rubrikerna, var och en på 24 bokstäver som visas på kvittot.
Välj Programläge -> Konfigurationsinst. -> Långa Rubriker.
Navigera till fältet som du vill anpassa och ange datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid
slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
LOGGA IN PÅ SYSTEMET
Administratören ska ha kontroll över alla lösenord som finns på systemet så att denne kan ge dessa till användarna då de
behöver komma åt systemet. För expeditens loggin måste expeditsystemet aktiverats (se "Expeditsystem").
29
EXPEDITENS INLOGGNING
Om Expeditsystemet installerats, måste alla expediter logga in på kassaregistret med hjälp av deras expeditnummer och
lösenord innan de kan utföra försäljningstransaktioner.
1. Tryck
för att aktivera Huvudmeny.
2. Välj Registreringsläge.
3. En uppmaning visas: Skriv expeditens nummer. Ange ditt expeditnummer med sifferknapparna från 1 till 15 och
tryck på
.
4. Om ett lösenord har ställts in för detta expeditnummer, visas en annan uppmaning som ber dig att ange det: Skriv
.
expeditens lösenord. Ange den 3-siffriga koden och tryck på
OBS! om du inte känner till lösenordet, be din chef om det.
Meddelandet Starta registreringen visas. Du kan nu ange försäljningstransaktioner med hjälp av knappanelen.
INLOGGNING TRÄNING EXPEDIT
Proceduren är den samma för expeditens vanliga inloggning (beskrivs ovan). Den enda skillnaden är att vid steg 3 måste
du specificera expeditens nummer som ställts in som Träning expedit. Efter inloggningen kan du utföra alla
försäljningsfunktioner men endast i träningsläget. Träningslägets symbol
visas nere till vänster för att ange att
träningsläget aktiverats.
För att lämna registreringsläget och gå tillbaka till Huvudmeny, tryck på
.
CHEFENS INLOGGNING
1. Tryck
för att aktivera Huvudmeny.
2. Välj läget som du vill logga in på från:
• Chef-läge
•
Programläge
•
X1&2 Rapportläge
•
Z1&2 Rapportläge
3. Om ett lösenord har ställts in för detta läge, visas en uppmaning att ange detta: Ange Chefens lösenord.
.
Skriv den motsvarande 4-siffriga koden och tryck på
Chef-lägets symbol
visas nere till vänster och anger att Chef-läget aktiverats.
LOGGA UT
För att logga ut och gå tillbaka till Huvudmeny, tryck på
.
För att stänga av displayen, välj Off-läge från Huvudmeny.
Om försäljningstransaktioner pågår, avsluta först transaktionen innan du trycker på
att signaleras. Tryck
30
för att avbryta felets knappsignal.
, I annat fall kommer ett fel
SWENSKA
SKRIVA UT PROGRAMMERINGSRAPPORTER
Detta avsnitt förklarar hur du skriver ut olika rapporter som visar hur ditt kassaregister programmeras.
Alla programmeringsrapporter kan kommas åt från Huvudmeny -> Programläge -> Programmering dump.
Se till att du har tillräckligt med papper i skrivare för att skriva ut rapporten.
OBS! för att avbryta utskriften, tryck och håll ner
.
1. Välj Programläge -> Programmering dump.
2. Används
för att navigera till rapporten som du vill skriva ut.
3. Tryck
för att välja rapporten. Om rapporten är en områdesrapport, gå till steg 4. Gå annars till steg 5.
4. För områdesrapporter uppmanas du att specificera på vilket nummer som områdesrapporten ska starta och sluta
med. Skriv numret och tryck
efter att var och ett angetts.
5. Rapporten skrivs ut. För att avbryta utskriften, tryck och håll ner
.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
Alla varugrupper
(ingen
inmatning)
Rapport som visar hur alla varugrupper programmerats:
Varugruppens omr.
1 till 99
Rapport som visar hur ett antal varugrupper programmerats. Som
svar på uppmaningen, anges varugruppens nummer som du vill
börja från och sedan numret på vilket det ska sluta.
Varugrupper
0 till 11
Rapport som visar avdelningar som länkats till en viss varugrupp.
Ange numret på varugruppen. 11= Alla varugrupper.
Alla PLUs
(ingen
inmatning)
Rapport som visar hur alla PLU:er programmerats:
PLU-område
1 till
99999999999999
Rapport som visar hur ett antal PLU:er programmerats. Som svar på
uppmaningen, ange numret på den PLU som du vill starta från och
sedan numret på vilket det ska sluta.
Varugruppens PLUlänk
1 till 99
Rapport som visar PLU:erna som länkats till en viss varugrupp. Ange
numret på varugruppen.
Andra
försäljningsprog.
(ingen
inmatning)
Rapport som visar försäljningsfunktionernas inställningar.
Utskriftsläge
(ingen
inmatning)
Rapporten visar hur kvittots utskriftsläge och rapportens utskriftsläge
programmeras.
Expedit
(ingen
inmatning)
Rapport som visar hur alla expediter programmerats:
Avancerade
inställningar
(ingen
inmatning)
Rapport som visar hur Avancerade inställningar i menyn
Konfigurationsinst. programmerats.
Fri rubrik - 10 Boks.
(ingen
inmatning)
Rapport som visar de omprogrammerbara inmatningarna på 10
bokstäver.
Fri rubrik - 24 Boks.
(ingen
inmatning)
Rapport som visar de omprogrammerbara inmatningarna på 24
bokstäver.
Andra inställningar
(ingen
inmatning)
Rapport som visar andra konfigurationsinställningar.
31
TRÄNINGSFUNKTIO
Genom träningsfunktionen går det att använda kassaregistret för att utföra riktiga transaktioner för inlärningsändamål.
Inga transaktioner som utförs i den här funktionen kommer att registreras i de administrativa räkneskapsrapporterna och
försäljningskvittona numreras inte konsekutivt. Då kassaregistret sätts på träningsläget kan alla träningstransaktioner
utföras i registrerings- och chef-lägena. Du kan även skriva ut en detaljerad träningsrapport för att hålla reda på
transaktionerna som utförts, se "X- och Z-Rapporter" för ytterligare information. För att hålla koll på träningsverksamheten,
kan du programmera en expedit specifikt som träningsexpedit. På detta sätt kan vilken som helst expedit som behöver en
träning logga in som träningsexpedit. Se "Individuell Expedit" om hur du skapar denna typ av expedit.
AKTIVERA OCH AVAKTIVERA TRÄNINGSLÄGET
Träningsläget kan aktiveras på ett av dessa tre sätten:
• från programläget
• från registreringsläget
• då en träningsexpedit loggar in.
Programläge:
1. Välj Träningsläge På/av.
2. En uppmaning visas: Nu av, sätt på? Använd
eller
för att markera JA och tryck på
.
Träningsläget aktiveras nu och du kan logga in antingen som Expedit, Träningsexpedit eller Chef och utföra
försäljningstransaktioner och programmering av träningsläget.
För att avaktivera träningsläget, följ samma procedur förutom steg 2 med uppmaningen Nu på, stäng av? Markera JA
och tryck på
.
Registreringsläge:
För att aktivera Träningsläget från Registreringsläget, måste ett lösenord för träningsläget ställas in (se "Ställa in Chefens
lösenord"). Utanför en transaktion, ange lösenordet och tryck på
. Träningslägets symbol
visas nere till
vänster för att ange att träningsläget aktiverats.
Upprepa samma procedur för att lämna Träningsläget.
Inloggning träning expedit:
Då en expedit programmeras som en träningsexpedit och expeditsystemet aktiveras, registreras alla
försäljningstransaktioner endast som träningsaktiviteter.
ANVÄNDA ETT EXTERN MINNE (SD)
Detta avsnitt förklarar hur du utför standard funktioner på lagerkortet som att ladda programmerad data och PLU-data
från det och hur data sparas. Lagerkortet kan även användas för att lagra den elektroniska journalens data som beskrivs
i "Systeminitiering". Välj Huvudmeny -> Programläge -> Underhåll ext. minne. Navigera till fältet som du vill anpassa och
ange datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas). Vid slutet, tryck på
Huvudmeny,
för att gå tillbaka till
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
Ladda från SDkort
All programmeringsdata,
PLU-data, Grafisk logo.
Välj datan som ska laddas från det externa minnet.
Spara till SD-kort
All programmeringsdata,
PLU-data, Grafisk logo.
Välj datan som ska sparas på det externa minnet.
Format SD-kort
JA, NEJ
Välj detta alternativ för att formatera SD-kortet och ta bort all
data på det.
32
SWENSKA
SYSTEMINITIERING
Detta avsnitt förklarar hur du ställer in systeminitieringens parametrar. Denna procedur beskrivs även i
"Snabbstartsprogrammering". Välj Huvudmeny -> Programläge -> Systeminitiering. Navigera till fältet som du vill
anpassa och ange datan (se "Datainmatningsläge" för knapparna som ska användas).
Välj slutligen JA vid uppmaningen Är du säker? och tryck på
Vid slutet, tryck på
för att gå tillbaka till Huvudmeny,
.
för att gå tillbaka till den föregående menyn.
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
Språk
ENGELSKA, SVENSKA
Ställ in språket som du önskar för kassaregistret från de 2
tillgängliga språken:
PLU/EJ/TBL
1500 PLU/12000 EJ/0 BORD
Ställ in det maximala antalet PLU:er som kan lagras på
kassaregistret. Det maximala antalet bord som samtidigt kan
spåras och typen av enhet som skall användas för att lagra
Elektronisk journaldata antingen på:
• Kassaregistrets interna minne
• Storage Device (SD) - kortlager
Kortlagret kan användas som alternativ till det interna minnet
och lämna mer kapacitet för att lagra PLU-nummer och
bordsspårning. Antalet transaktionsrader som kan lagras beror
på kortets kapacitet. Till exempel, ett kort på 1GB kan lagra 40
miljoner transaktionsrader.
De möjliga valen är:
1 500/12 000/0 - 1 500 PLU-koder och max. 12 000 rader
lagras i det interna minnet, ingen bordsspårning
2000/11000/0 - 2000 PLU-koder och max. 11000 rader lagras
i det interna minnet, ingen bordsspårning
3000/SD/0 - 3000 PLU-nummer och endast lagring på
kortlagret, ingen bordsspårning
500/12 000/50 - 500 PLU-nummer och max. 12 000 rader
lagras i det interna minnet, högst 50 bord kan spåras
1500/9000/70 - 1500 PLU-nummer och max. 9000 rader
lagras i det interna minnet, högst 70 bord kan spåras
3000/SD/100 - 3000 PLU-nummer, lagring endast på
kortlager, max. 100 bord kan spåras.
2000 PLU/11000 EJ/0 BORD
3000 PLU/ SD/0 BORD
500 PLU/ 12000 EJ/50 BORD
1500 PLU/ 9000 EJ/70 BORD
3000 PLU/SD/100 BORD
ADMINISTRATIONSRAPPORTER
Transaktionsdata bevaras i kassaregistrets minne så länge som batteriets back-up system är funktionsdugligt.
Dessa data kan skrivas ut som rapport för företagsledningens granskning. Administratörsrapporten kan skrivas ut på
antingen X- eller Z rapportläget.
Om ett lösenord har ställts in för PRG&Z-läget eller X-läget måste du ange det innan du kan komma åt Z Rapportläge
eller X Rapportläge (se "Ställa in Chefens lösenord" för information hur dessa lösenord ställs in).
X- OCH Z-RAPPORTER
X-lägets skriver ut den samlade transaktionsinformationen och SPARAR ALLA TOTAL I MINNET. Använd den här
rapportfunktionen för att skriva ut periodisk läsning av utförda transaktioner (vissa användare kallar X-rapporten en
middagsrapport). X rapporterna inkluderar PLU-rapport, expeditrapport och X1- resp X2-räkenskapsrapport.
Genom att vrida kontrollnyckeln till Z läget skrivs samma information ut som vid X rapporten. Den enda skillnaden är att
efter utskrift av en Z-rapport NOLLSTÄLLS ALLA TRANSAKTIONSTOTALER, med undantag för totalsumman, detta om du
inte använt programmeringsfunktionen för en annorlunda programmering av systemoptionerna. Den här rapporten
används vanligtvis vid slutet på dagen så att alla transaktionstotaler ska kunna rensas för start från noll dagen därpå.
VARNING: Efter utfärdandet av en Z-rapport, måste kommandot Mottagen på konto (RA) utföras innan
kassaregistret kan användas på nytt.
33
OBS! för att förhindra en ofrivillig utskrift av Z-rapporten, tilldela ett lösenord för programmeringen och Z-läget
enligt förklaringen i "Ställa in Chefens lösenord".
En X2-rapport är en räkenskapsrapport som går från ett visst datum till ett annat och används vanligen en gång varje
vecka. Den samlar ihop samtliga transaktionstotaler. En Z2-rapport är samma sak som en X2-rapport med undantaget
att alla transaktionstotaler nollställs efter läsningen. Den tas vanligtvis som försäljningsrapport en gång varje månad för
granskning av försäljningstotalerna vid månadsslutet för varje varugrupp.
OBS! innan du skriver ut en administrationsrapport ska du se till att tillräckligt med papper har laddats i
kassaregistret.
SKRIVA UT X RAPPORTER
För att skriva ut X1 & X2-rapporter, följ denna procedur:
1. Välj Huvudmeny -> X1 & 2 Rapportläge.
2. Om ett lösenord ställts in, skriv det 4-siffriga lösenordet och tryck på
3. Används
.
för att markera rapporten som du vill skriva ut. Tryck på
OBS! om ingen rapport är tillgänglig signalerar en knappsignal felet. Tryck
.
för att radera felet och fortsätt.
Om den valda rapporten inte är en områdesrapport inleds utskriften omedelbart.
4. För en områdesrapport, markera fältet START, skriv numret från vilket rapporten ska starta och tryck sedan på
. Markera sedan fältet SLUT, skriv numret på vilket rapporten ska sluta och tryck sedan på
. Rapporten skrivs ut. För att avbryta utskriften, tryck och håll ner
.
SKRIVA UT Z RAPPORTER
För att skriva ut Z1 & Z2-rapporter är proceduren den samma som ovan, förutom att på steg 1 måste du välja
Huvudmeny -> Z1 & 2 rapportläge.
VANLIGA RAPPORTER FÖR X- OCH Z-LÄGENA
Menyalternativet
Beskrivning
X1/Z1 Z2
Vgr&finansrapport
X1/Z1 Avdelnings- och finansrapport. Lista över transaktionsnummer per avdelning och deras
motsvarande totala försäljningar, följt av numret och totaler för varje försäljningstyp (efter
betalning, UV, osv.). Se "Exempel X1/Z1 Avdelnings- och finansrapport".
Alla PLUS
Rapport
Den här rapporten tillhandahåller information om antalet gånger en viss PLU används, totalen för
detta antal och den totala försälljningen för samtliga PLU.
Rapport
expeditförsäljning
Listorna över antalet transaktioner och totaler för varje expedit. På slutet av kvittot ges
försäljningens totalsumma för alla expediter.
Rapport
expeditträning
Innehåller antalet transaktioner och försäljningstotaler för varje expedit, endast för träning.
Förs. expedit
med trän.
Listorna över antalet transaktioner och totaler för varje expedit utan träning.
Rapport varje
timma
Tidsrapporten tillhandahåller total nettoförsäljning som genomförts av kassaregistret på
timbasis.
Träningsrapport
Denna rapport ger en rapport över transaktioner som utförs i träningsläget.
X2/Z2
Vgr&finansrapport
X2/Z2 Avdelnings- och finansrapport. För X1-avdelnings och finansrapport men skriver endast
ut transaktionernas totaler.
Bord rapport
Denna rapport ger information gällande bord som fortfarande är öppna och därmed inte
fakturerade. Aktuella delsummor ges för varje öppet bord så att du kan kontrollera
försäljningarna.
34
Beskrivning
EJ -rapport
En EJ-rapport som utförts i X-läget raderar inte den elektriska journalens minne (och därför
bibehålls all transaktionsdata). Då den utförs i Z-läget, raderas den elektroniska journalens
minne och återställs till sin maximala radkapacitetsom programmerats.
Fyra typer av rapporter finns:
• Full EJ-rapport - Denna rapport är en komplett lista över transaktionskvitton och Xfinansrapporter som ingår i den maximala radkapaciteten som programmerats. Ingen
inmatning krävs. I Z-läget, då innehållen i den elektroniska journalen skrivs ut, visas ett
meddelande och en ljudsignal hörs som anger att EJ-minnets kapacitet har återställts till
den programmerade radkapaciteten.
• Äldst EJ-rapport - Vid inknappning av antalet transaktioner du önskar granska, skriver
den här rapporten ut det valda antalet av de äldsta kvittona och Z-räkenskapsrapporterna
som utförts och lagrats inom den programmerade radkapaciteten. Skriv ett nummer
mellan 1 och 999 för att ange numret på den äldsta önskade rapporten.
• Senaste EJ-rapport - Vid inknappning av det antal transaktioner du önskar granska,
kommer den här rapporten att skriva ut de senaste kvittona och Z-räkneskapsrapporterna
som utförts och lagrats inom den programmerade radkapaciteten. Skriv ett nummer
mellan 1 och 999 för att ange numret på den senaste önskade rapporten.
• Daglig EJ-rapport - Vid inknappning av antalet Z-räkenskapsrapporter du önskar granska
skriver den här rapporten ut de kvitton som registrerats före den definierade Zräkenskapsrapporten tillsammans med själva rapporten. Skriv ett minne mellan 1 och 99 för
numret på den äldsta rapporter vid dagens slut.
För att tillfälligt avbryta utskriften av rapporten, tryck på
. Tryck på knappen igen för att
återuppta utskriften (till exempel för att fylla på papper och undvika att papper tar slut). För att
helt avbryta utskriften av rapporten, som avslutas med "***********", tryck på
.
SPECIFIKA RAPPORTER FÖR X-LÄGE
Menyalternativet
Möjliga värden
Beskrivning
Snabbrapport
(ingen
inmatning)
Visar en sammanfattande rapport (netto, brutto, kassalåda, total checkar osv).
Rapport
avd.område
1 till 99
Varugrupps områdesrapport. Ange högst 4 siffror för varugruppens
nummer där rapporten ska börja och sedan numret på vilket den ska sluta.
Rapporten innehåller transaktionsnummer och deras totaler för det
definierade antalet varugrupper.
Rapport
varugrupp
0 till 11
Varugruppens rapport. Ange högst 2 siffror för varugruppens nummer.
Denna rapport ger samma information som en varugrupps områdesrapport
men endast för varugrupper som är länkade till den specificerade
varugruppen. 11= Alla varugrupper.
PLU-område
rapport
(Numeriskt)
PLU-område försäljningsrapport. Ange högst 4 siffror för numret på den första
PLU:n och sedan numret på den sista. I den här rapporten tillhandahålls
samma transaktionsinformation som i PLU försäljningsrapporten men med
avseende på definierade PLU områden.
Hela PLU lagret
rapport
(íngen
inmatning)
Skriver ut en rapport för antalet artiklar på lager för varje PLU.
Hela PLU mini
lagret rapport
1 till 9999
Skriver ut antalet för alla artiklar som finns på lager för varje PLU under en
minimal mängd. Ange högst 4 siffror för den minimala lagernivån.
SPECIFIKA RAPPORTER FÖR Z-LÄGE
Menyalternativet
Beskrivning
Kedjerapport
Skriver ut kedjerapporter som programmerats i "Avancerade Inställningar".
Duplicera Z-rapport
Skriver ut Z-rapporten en andra gång.
35
SWENSKA
Menyalternativet
EXEMPEL PÅ
EXPEDITFÖRSÄLJNINGSRAPPORT
Exempel X1/Z1 Avdelnings- och
finansrapport
Lagra ID
X räknare
Kassaregistrets ID
Räknarredovisning
varugrupp 1
Identifikationsknap
p för X-rapport
Tid
Nummer eller
tilldelat namn
expedit 1
Försäljningstotal
varugrupp 1
Varugruppnummer
eller tilldelat namn
X rapportbeteckning
Försäljningstotaler
expedit 1
Försäljningstotal
alla varugrupper
Slutsumma moms
1, 2, 3 och 4
Summa av
enskilda
momstotaler
Kuponger (-)
totalt
Total
nettoförsäljning i
lokal valuta
Total
återbetalning
Översikt av
verksamhet
Expedit 1
Total
procentavdrag
Avrundning
Räknare försäljning
med kontantbetalning
Total
bruttoförsäljning
Räknare försäljning
på check
Totalsumma
Total
kontantförsäljning
Räknare fförsäljning
på konto
Försäljningsräknare
kort 1
Räknare mottagning
av handpenning
Total försäljning
på check
Total försäljning
på konto
Total försäljning
på kort 1
Total mottagning
av handpenning
Total utbetalning
Räknare utbetalning
Öppna handkassa
Räknare kassa
öppen
Total
proformakvitton
Kontanter totalt i
lådan
Övningsförsäljningar
Räknare
proformakvitton
Kredit totalt i lådan
Kort 1 totalt i lådan
EXEMPEL PÅ ALLA PLU-RAPPORT
PLU nummer
eller tilldelat
namn
Räknare PLU 1
Total PLU 1
Checker totalt i
lådan
Valutakurs och
försäljning
Total
bordsspårning
Totalsumma
GT Retur
Snabbrapport
Total PLU
försäljningar
Räknare ingen
försäljning
EXEMPEL RAPPORT MINI PLU LAGER
NET
GROSS
C-I-D
CHECK ID
CHARGE ID
C CRED1 ID
C CRED2 ID
5348.77
5497.77
*2886.76
*595.33
*779.19
*670.97
*371.50
Kontanter
totalt i lådan
Kredit totalt
i lådan
Total
försäljning
på kort 1
Total
försäljning
på kort 2
36
PLU-nummer eller
tilldelat namn
Antal artiklar
kvar på lager
REGISTRERA EN ENSKILD ARTIKELFÖRSÄLJNING
5. Tryck på
MED FRAMSTÄLLNING AV REST
Det går att använda upp till åtta siffror för inmatning av
beloppet.
SWENSKA
EXEMPEL PÅ FÖRSÄLJNINGSTRANSAKTION
.
REGISTRERING AV EN FÖRSÄLJNING AV
Exempel: registrera en €1,00 artikel i varugrupp 1.
Beräkna resten på €5,00.
MULTIPLA ARTIKLAR MED SAMMA PRIS
1. Tryck på
Exempel: multiplicera två artiklar som kostar €1,50 och
registrera försäljningen till varugrupp 1. Beräkna resten
på €5,00.
Det går att använda upp till två siffror för antalet artiklar
som ska multipliceras.
.
2. Tryck på
.
Transaktionen avslutas och växeln som ska betalas till
kunden visas.
1. Tryck på
.
.
2. Tryck på
REGISTRERING AV EN MULTIPEL
ARTIKELFÖRSÄLJNING MED EXAKT
KONTANTBETALNING
3. Tryck på
Exempel: registrera en €2,50 artikel till varugrupp 1,
en €0,50 artikel till varugrupp 45 och en €1,65 artikel till
varugrupp 37, med en exakt betalning av €4,65.
.
4. Tryck på
. Resten som
ska ges och betalning av rest i lokal valuta.
Stegen 1 och 2 i proceduren ovan kan ersättas med det
följande för att uppnå samma resultat:
.
1. Tryck på
Tryck på
2. Tryck på
.
.
REGISTRERING AV EN MULTIPEL
VARUGRUPP-FÖRSÄLJNING MED
BETALNING I UTLÄNDSK VALUTA OCH
BETALNING AV REST I LOKAL VALUTA
3. Tryck på
.
4. Tryck på
Exempel: registrera en €6,99 artikel till varugrupp 1,
en €5,99 artikel till varugrupp 4 och en €3,50 artikel till
varugrupp 19. Beräkna resten på €150,00 USD
(USD = utländsk valut nummer 1).
.
REGISTRERING AV EN MULTIPEL
ARTIKELFÖRSÄLJNING MED EXAKT
BETALNING I UTLÄNDSK VALUTA
Exempel: registrera en artikel på €10,00 till
varugruppen 1 och en artikel på €20,00 i varugrupp 2
med en exakt betalning i den programmerade utländska
valutan nummer 1.
1. Tryck på
.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
.
1. Tryck på
.
4. Tryck på
för att visa och skriva ut det aktuella
beloppet som ska betalas i lokal valuta.
2. Tryck på
.
5. Tryck på
3. Tryck på
för att visa och skriva ut det aktuella
beloppet som ska betalas i lokal valuta.
4. Tryck på
för utländsk valuta som programmerats
som nummer 1 och tryck på
-> FC
.
för utländsk valuta programmerad som
nummer 1 och tryck på
-> FC och
.
37
BETALNING MED CHECK
6. Knappa in beloppet som betalts i utländsk valuta
och tryck på
.
Exempel: registrera en €70,00 artikel betalad med
check till varugrupp 4.
Resten som ska ges tillbaka till kunden visas.
.
1. Tryck på
REGISTRERING AV EN
DEBITERINGSTRANSAKTION
2. Tryck på
Exempel: registrera en artikel på €2,50 till
varugruppen 1 och en artikel på €3,00 i varugrupp 2
som en exakt kreditkorttransaktion.
BETALNING MED CHECK OCH REST
1. Tryck på
.
2. Tryck på
-> CHECK och
.
Exempel: registrera en €19,50 artikel till varugrupp 4,
en €2,50 artikel till varugrupp 5 och en €5,00 artikel till
varugrupp 29. Beräkna resten för en betalning av
€30,00 med check.
.
.
1. Tryck på
3. Tryck på
.
-> CHARGE och
4. Tryck på
2. Tryck på
.
3. Tryck på
.
.
DELA UPP KONTANTBETALNING/
KREDITKORTBETALNING
4. Tryck på
.
Exempel: registrera en €10,00 artikel och en €15,00
artikel till varugrupp 2. Dela upp det framställda
beloppet till €20,00 kontantbetalning och €5,00
debitering.
5. Tryck på
1. Tryck på
.
BETALNING MED CHECK I UTLÄNDSK
2. Tryck på
.
åtföljt av
till kunden visas.
och
-> CHECK
. Resten som ska ges tillbaka
VALUTA MED REST I LOKAL VALUTA
3. Tryck på
Exempel: registrera en €19,50 artikel till varugrupp 4,
en €2,50 artikel till varugrupp 5 och en €5,00 artikel till
varugrupp 28. Beräkna resten i lokal valuta för betalning
med en 40,00 USD check.
.
4. Tryck på
.
Det återstående restbeloppet som ska betalas (5,00)
visas.
.
1. Tryck på
2. Tryck på
.
BETALNING KREDITKORT 2
3. Tryck på
.
Exempel: registrera en €120,00 artikel till varugrupp 2
och en €50,00 artikel till varugrupp 3. Avsluta
transaktionen genom betalning med kreditkort 2.
4. Tryck på
för att visa och skriva ut beloppet
som ska betalas i lokal valuta.
1. Tryck på
5. Tryck på
för utländsk valuta nummer 1
(tidigare programmerad som USD) och tryck på
-> CHARGE och
5. Tryck på
.
2. Tryck på
3. Tryck på
4. Tryck på
38
.
för att visa resten som
-> fc
skall betalas i utländsk valuta.
.
.
-> CREDIT 2 och
.
ANVÄNDNING AV EN PROGRAMMERAD
RABATTSATS
och tryck på
utländsk valuta
-> CHECK
tillbaka i lokal valuta visas.
. Resten som ska ges
Exempel: registrera en 10% programmerad rabatt på
en hel försäljningstransaktion. Beräkna den nya
betalningen. Funktionen
DELA UPP CHECK/KONTANTBETALNING
Exempel: registrera en €24,00 artikel till varugrupp 1,
en €36,00 artikel till varugrupp 3 och en €4,00 artikel till
varugrupp 4. Dela upp betalningen i €60,00 med check
och €4,00 med kontanter.
programmeras för att tillämpa en rabatt på 10%.
1. Tryck på
.
2. Tryck på
1. Tryck på
.
2. Tryck på
.
.
3. Tryck på
4. Tryck på
3. Tryck på
.
4. Tryck på
-> %1
5. Tryck på
och
-> CHECK
åtföljt av
. Det återstående beloppet
som ska betalas kommer att visas.
6. Tryck på
.
. Det rabatterade
beloppet visas.
.
5. Tryck på
-> %1 måste
.
6. Tryck på
. Resten som
ska betalas till kunden kommer att visas.
GÖRA AVDRAG FÖR RABATT PÅ
TOTALFÖRSÄLJNINGEN GENOM
ANVÄNDNING AV EN SLUMPMÄSSIG
RABATTSATS
.
Upp till 4 siffror kan användas för att specificera
rabatten i procent (inom 0,01 - 99,99%).
REGISTRERA (-) RABATTKUPPONGER
Det går att använda upp till 8 siffror för
transaktionsbeloppet.
Exempel: registrera en rabatt på €0,10 (kupong) på en
artikel som kostar €2,00 till varugrupp 2 och en 1,00
rabatt på en artikel som kostar €5,00 för varugrupp 52.
Exempel: registrera en 20% rabatt för en
försäljningstransaktion. Beräkna den nya betalningen.
Funktionen
-> %1 måste programmeras för att
tillämpa rabatter.
OBS! knappen
-> -/+1 måste
programmeras för att tillämpa en rabatt.
.
2. Tryck på
-> -/+1
1. Tryck på
.
2. Tryck på
.
.
.
3. Tryck på
.
.
4. Tryck på
4. Tryck på
5. Knappa in rabatten
-/+1
6. Tryck på
-> %1,
åsidosätts den programmerade procentdelen.
1. Tryck på
3. Tryck på
Om du specificerar en procentdel innan
åtföljt av
->
5. Tryck på
.
.
-> %1
.
Det rabatterade beloppet visas.
6. Tryck på
.
. Resten som
ska betalas till kunden kommer att visas.
39
SWENSKA
GE RABATT PÅ TOTAL FÖRSÄLJNING MED
6. Knappa in beloppet som betalats med check i
GÖRA AVDRAG FÖR RABATT PÅ ENSKILDA
TILLÄMPA EN SLUMPMÄSSIG
ARTIKLAR GENOM PROGRAMMERADE OCH
SLUMPMÄSSIGA RABATTSATSER
PLUSPROCENTSATS TILL TOTAL FÖRSÄLJNING
Exempel: registrera en €2,50 artikel till varugrupp 1,
tillämpa den programmerade rabatten på en €3,50
artikel till varugrupp 23 och tillämpa en 3% rabattsats
på en €5,00 artikel till varugrupp 2. Beräkna den nya
betalningen.
OBS! funktionen
Exempel: registrera ett tillägg på 20% till
försäljningstransaktionen. Beräkna resten.
1. Tryck på
för att tillämpa tilläggsprocent.
.
.
2. Tryck på
1. Tryck på
.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
.
4. Tryck på
Tilläget till beloppet visas.
. Det
-> %2
-> %1 måste programmeras
OBS! knappen
-> %2 måste
programmeras för att tillämpa en rabatt på
5%.
3. Tryck på
Det går att använda upp till 4 siffror för
plusprocentsatsen (0,01 - 99,99%).
.
-> %1
rabatterade beloppet kommer att visas.
5. Tryck på
4. Tryck på
6. Tryck på
6. Tryck på
. Resten som
ska ges tillbaka till kunden kommer att visas.
.
5. Tryck på
-> %2
Det rabatterade beloppet visas.
.
7. Tryck på
Resten som ska betalas till kunden visas.
.
TILLÄMPA DEN PROGRAMMERADE
PLUSPROCENTSATSEN TILL TOTAL
FÖRSÄLJNING
Exempel: registrera en programmerad 10%
påläggning till en hel försäljningstransaktion. Beräkna
resten.
OBS! funktionen
-> %1 måste
programmeras för att tillämpa ett tillägg på
10%.
REGISTERING AV
FÖRSÄLJNINGSTRANSAKTIONER MED
ANVÄNDNING AV FÖRINSTÄLLDA PLU
PRISER FÖR ARTIKLAR
För att kunna använda den här funktionen måste PLU
prisen för artiklar ha programmerats tidigare.
Exempel: använd förinställda PLU koder för att
registrera en hel transaktion: registrera PLU 1 och
multiplicera 3 PLU 2. Avsluta transaktionen genom en
exakt försäljning med betalning i kontanter.
1. Tryck på
4. Tryck på
2. Tryck på
4. Tryck på
.
-> %1
. Det pålagda
.
REGISTRERING AV
FÖRSÄLJNINGSTRANSAKTIONEN MED HJÄLP
AV PLUER SOM TILLDELAS TILL PLU
SIDONIVÅER
För att använda denna egenskap, måste funktionerna
PLU Sida 1, PLU Sida 2 och PLU konfigurerats på
knappanelen och lämpligen programmeras.
.
. Resten som
ska ges tillbaka till kunden kommer att visas.
40
.
.
beloppet visas.
6. Tryck på
. Det
.
1. Tryck på
3. Tryck på
.
2. Tryck på
multiplicerade beloppet visas.
3. Tryck på
5. Tryck på
.
.
Exempel: Registrera försäljningen för PLU 201 och
multiplicera 3 gånger PLU 202 med hjälp av [PLU Sida 2]
och försäljningen för PLU 5 med hjälp av [PLU Sida 1].
3. Tryck på
[PLU knapp 2] för att
registrera försäljningen för PLU 202.
4. Tryck på [PLU Sida 1] för att växla till läget PLU sida 1.
5. Tryck på [PLU Knapp 5].
ÖVERSKRIVA ETT FÖRINSTÄLLT PLU-PRIS
MED TILLDELAD STRECKKOD
Exempel: överskriv det förinställda PLU-priset som har
en tilldelad streckkod med €3,50. Beräkna växeln för en
betalning med €5,00.
2. Skanna streckkoden för att registrera PLU-koden.
6. Tryck på
för att avsluta transaktionen
med en exakt kontant betalning.
3. Tryck på
REGISTRERING AV
4. Tryck på
FÖRSÄLJNINGSTRANSAKTIONEN MED
PLUNS TVÅ TILLDELADE PRISER
.
1. Tryck på
.
. Resten som
ska betalas till kunden visas.
För att använda denna funktion, måste funktionerna
Pris 1 och Pris 2 konfigureras på knappsatsen och
PLUerna måste programmeras med två priser.
ANNULLERA EN FULLSTÄNDIG
Exempel: Registrera försäljningen av PLU 4 på det
första priset och registrera sedan försäljningen för
samma PLU på det andra priset.
Exempel: registrera en €2,50 artikel till varugrupp 1,
en €5,00 artikel till varugrupp 66 och en €1,65 artikel till
varugrupp 40, annullera sedan hela transaktionen.
FÖRSÄLJNINGSTRANSAKTION
1. Tryck på [Pris 1] för att välja PLUns första pris.
2. Tryck på
3. Tryck på [Pris 2] för att välja PLUns andra pris och
tryck därefter på
.
1. Tryck på
.
.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
4. Tryck på
för att avsluta transaktionen med
en kreditkortsbetalning.
.
REGISTRERING AV FÖRSÄLJNING AV PLUER
SOM TILLDELAS TILL PLU-SIDONIVÅER MED
4. Tryck på
HJÄLP AV TVÅ TILLDELADE PRISER
5. Tryck på
För att använda denna funktion, måste funktionerna
PLU Sida 1, PLU Sida 2, Pris 1, Pris 2 och PLU
konfigureras på knappsatsen och PLUerna måste
programmeras med två priser.
.
-> FULL RENSNING
.
OBS! en total rensning kan inte utföras då antalet
artiklar som registrerats för transaktionen
överstiger 50.
Exempel: Registrera försäljningen för PLU 1 och PLU
202 på deras programmerade två priser. Använd PLUsidans motsvarande knappar.
ANNULLERA DEN FÖREGÅENDE
1. Tryck på [PLU Sida 1].
2. Tryck på [Pris 1] och sedan [PLU knapp 1] för att
registrera försäljningen för PLU 1 på det första
priset.
3. Tryck på [Pris 2] och sedan [PLU knapp 1] för att
registrera försäljningen för PLU 1 på det andra
priset.
4. Tryck på [PLU Sida 2] [Pris 1] och sedan på [PLU
knapp 2] för att registrera försäljningen för PLU
202 på det första priset.
5. Tryck på [Pris 2] och sedan [PLU knapp 2] för att
registrera försäljningen för PLU 202 på det andra
priset.
Exempel: annullera en inknappning av €2,50 som
felaktigt utförts till varugrupp 2. Registrera sedan en
€3,00 artikel till samma varugrupp. Annullera sedan en
felaktig €10,00 inknappning. Avsluta transaktionen
genom en exakt försäljning med betalning i kontanter.
INKNAPPNINGEN UNDER EN FÖRSÄLJNING
2. Tryck på
3. Tryck på
för att avsluta transaktionen
6. Tryck på
med en exakt kontant betalning.
.
1. Tryck på
4. Tryck på
.
.
.
41
SWENSKA
1. Tryck på [PLU Sida 2]. Displayen anger att
kassaregistret står på läget PLU Sida 2.
2. Tryck på [PLU knapp 1] för att registrera
försäljningen för PLU 201 som tilldelats till [PLU
Sida 2].
5. Tryck på
.
6. Tryck på
5. Tryck på
.
-> RENSA
.
7. Tryck på
6. Tryck på
-> RENSA
.
.
8. Tryck på
.
.
7. Tryck på
ÅTERBETALA MULTIPLA ARTIKLAR
8. Tryck på
Exempel: Återbetalning av en artikel på €4.99 till
varugrupp 4 och tre artiklar på €2.00 för varugrupp 5.
9. Tryck på
1. Tryck på
REGISTRERING AV PENGAR SOM TAS EMOT
SOM HANDPENNING
.
2. Tryck på
. Beloppet som
ska återbetalas kommer att visas.
3. Tryck på
.
Det går att använda upp till 8 siffror för registrering av
pengar som tas emot som handpenning.
Exempel: registrera €200,00 som tas emot som
handpenning.
.
.
4. Tryck på
Beloppet som ska återbetalas kommer att visas.
1. Tryck på
KASSA
5. Tryck på
.
-> VXL
.
.
2. Tryck på
6. Tryck på
.
REGISTRERING AV MULTIPLA ANNULLERINGS
OCH ÅTERBETALNINGSTRANSAKTIONER
Exempel: skriv över den förinställda PLU 6 med €3,00,
registrera försäljningen av en €2,00 artikel till varugrupp
1 och en €1,00 artikel till varugrupp 2. Annullera €3,00
försäljningen till PLU 6 och registrera sedan
försäljningen av fyra €5.00 artiklar till PLU 6. Annullera
försäljningen av €2,50 artikeln som tidigare gjorts till
varugrupp 1 och återbetala sedan 3 artiklar vars
enhetspris är €4,00. Beräkna försäljningens delsumma
och avsluta transaktionen med en exakt
kontantbetalning.
.
1. Tryck på
2. Tryck på
REGISTRERING AV NEGATIVA
VARUGRUPPTRANSAKTIONER
Som en förutsättning för att kunna utföra negativa
varugrupptransaktioner, ska en normal varugrupp
programmeras till negativt status enligt beskrivningen i
avsnittet "Programmera avdelningar". Dessa transaktioner
är nyttiga när expediten betalar tillbaka pengar till kunden, t
ex vid återbetalning av en handpenning.
Exempel: medan varugrupp 32 är aktiverad för
enskild, negativ artikelförsäljning, registrera en
återbetalning av handpenning på €1,00 för återlämning
av buteljer.
1. Tryck på
.
.
3. Tryck på
4. Tryck på
.
Kassalådan öppnar och transaktionen registreras vid
mottagningen.
.
-> RENSA
.
REGISTRERING AV
PRODUKTMÄNGDTRANSAKTIONER
Exempel: registrera försäljningen av 1,5 kg av äpplen
som kostar €3,00 per kg till varugrupp 3.
1. Tryck på
.
42
.
UTBETALNING AV PENGAR
Det går att registrera upp till 8 siffror för utbetalning av
pengar.
Exempel: Pay out €150,00.
kvarhållningstillstånd. Betjäna en annan kund genom
att registrera försäljningen av en €2,00 artikel till
varugrupp 4, en €5,00 artikel till varugrupp 31 och
avsluta försäljningen genom betalning med kreditkort 2.
Återuppta transaktionen på väntan, registrera
försäljningen av en artikel på €4.50 för varugrupp 30
och avsluta transaktionen med en betalning med check.
1. Knappa in
1. Tryck på
-> UTTAG
.
2. Tryck på
.
Kassalådan öppnar och transaktionen registreras vid
mottagningen.
REGISTRERA ETT IDENTIFIERINGSNUMMER
FÖR EN TRANSAKTION
Upp till 10 siffror kan användas för identifieringsnumret.
Denna inmatning kan göras innanvilket som helst
kommando. Identifieringsnumret läggs inte till för att
hantera rapporter eller totalsummor.
och tryck på
, knappa sedan in
tryck på
.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
. En rad visas för att indikera att
transaktionen ställts i kvarhållningstillstånd. Riv av
försäljningskvittot och håll det vid sidan.
4. Starta den andra transaktionen. Knappa in
och tryck på
, knappa sedan in
och tryck på
Exempel: Tilldela identifieringsnumret 3459 till en
försäljning på 10,00 till varugrupp 4. Mata in en
försäljning med exakt kontantbetalning.
1. Tryck på
.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
.
REGISTRERING AV UTEBLIVEN FÖRSÄLJNING
Vid den här funktionen öppnas kassalådan och skriver ut
ett kvitto för utebliven försäljning. Verksamheten
registreras till verksamhetsräknaren i räkneskapsrapporten.
Om du inte vill skriva ut kvitton för utebliven försäljning, se
"Knappstatus utebliven försäljning".
•
Tryck på
.
HÅLLA KVAR OCH ÅTERHÄMTA EN
FÖRSÄLJNINGSTRANSAKTION
Du kan tillfälligt ställa en försäljningstransaktion i
kvarhållningstillstånd, starta och avsluta en annan
transaktion under tiden, sedan återhämta och avsluta
den kvarhållna transaktionen. Detta gör det möjligt för
expediten att betjäna en annan kund och därmed
undvika förseningar i det fall den aktuellt betjänade
kunden inte är klar för att avsluta transaktionen.
Det går att hålla kvar endast en transaktion åt gången.
Exempel: registrera en €13,50 försäljning till
varugrupp 3 och en €23,00 försäljning till varugrupp 2.
Utför delsumman för transaktionen och ställ den sedan i
och
.
för att
5. Tryck på
-> CREDIT 2
avsluta den andra transaktinen. En pipsignal
kommer att höras för att påminna dig om att
avsluta transaktionen som tidigare ställts i
kvarhållningstillstånd.
6. Tryck på
. Transaktionen som ställts i
kvarhållningstillstånd återupptar från där du slutade.
7. Knappa in
och tryck på
.
8. Avsluta transaktionen genom att trycka på
-> CHECK
.
ÖVERFÖRA EN AVSLUTAD BETALNING TILL
ETT ANNAT BETALNINGSMEDEL
Vid avslutningen av en försäljningstransaktion kan du
överföra den just utförda betalningen till en annan form
av betalning. Detta är särskilt fördelaktigt om kunden
beslutar sig att betala med andra medel efter det att
försäljningstransaktionen har avslutats.
Överföring av betalningar gör det dessutom möjligt att ge
tillbaka kontanter till kunden i det fall betalningen överförs
till försäljning med kontantbetalning och du specificerar
ett belopp som är större än hela försäljningstransaktionen.
Överföring av betalning kan utföras endast en gång
efter avslutningen. Inget kvitto har utfärdats, men
överföringen har registrerats i
administrationsrapporterna. Betalningsöverföringar
tillämpas inte till försäljning i utländsk valuta.
43
SWENSKA
2. Tryck på
Exempel: registrera en €5,00 försäljning till varugrupp
3 och en €23,00 försäljning till varugrupp 2 som en
debiteringstransaktion. Överför en €50,00 betalning till
en kontantförsäljning med kontanter tillbaka till
kunden.
1. Knappa in
och tryck på
sedan in
, knappa
och tryck på
2. Tryck på
-> CHARGE
3. Tryck på
, knappa in
.
Bordsspårningar
Dessa funktioner gör att du kan spåra individuella
beställningar eller försäljningar som tagits på olika notor
som du öppnat. Funktionen Uppdelad betalning
inkluderas även.
Exempel: Håll spår på försäljningar som beställts av 2
gäster vid ett bord och 3 gäster vid ett annat. Granska
försäljningarna som beställts vid varje bord. Avsluta
varje bord och dela upp det totala beloppet mellan
gästerna.
.
1. För att öppna bordet 1, tryck på:
[Bord# Ny
Salj].
2. Definiera antalet gäster, tryck på:
och tryck sedan på
. Kassalådan
öppnas och kontanterna som ska ges tillbaka till
kunden kommer att visas.
[Gast#].
3. Ta order från bord 1: [PLU Knapp 10], [PLU Knapp
5].
4. Stäng bord 1 tillfälligt: [Bord# Ny Salj].
VÄXLINGSTRANSAKTIONER EFTER
5. Öppna bord 2:
FÖRSÄLJNINGEN
Endast tillåtet vid försäljning med kontanter, genom den
här funktionen kan expediten avsluta en
försäljningstransaktion som en exakt kontantförsäljning
och därefter registrera kontanterna som tagits emot
från kunden och ge tillbaka erfordrad rest.
Exempel: registrera en €5,00 försäljning till varugrupp
3 och en €23,00 försäljning till varugrupp 2 som en
exakt kontantförsäljning. Registrera mottagningen av
€50,00 och beräkna resten som ska ges tillbaka.
1. Knappa in
och tryck på
, knappa
[Bord# Ny Salj].
6. Definiera antalet gäster:
[Gast#].
7. Ta order från bord 2: [PLU Knapp 20], [PLU Knapp
3], [PLU Knapp 7].
8. Stäng bord 2 tillfälligt: [Bord# Ny Salj].
9. Öppna bordet på nytt 1:
[Bord# Ny Salj].
10. Ta en ytterligare order från bord 1: [PLU Knapp
16].
11. Stäng bord 1 tillfälligt: [Bord# Ny Salj].
12. Öppna bord 2 på nytt:
sedan in
2. Tryck på
och tryck på
.
[Bord# Ny Salj].
13. Ta en ytterligare order från bord 2: [PLU Knapp 3].
14. Stäng bord 2 tillfälligt: [Bord# Ny Sal] .
.
15. Visar ut ett Översiktskvitto för bord 1:
3. Knappa in de mottagna kontanterna
och tryck sedan på
. Kassalådan
öppnas och resten som ska ges tillbaka till kunden
kommer att visas.
[BORDSGRANSK].
16. Slutför transaktionen för bord 2 genom att trycka
på betalningsknappen:
[Bord# Ny Salj]
.
HANTERING KUND ELLER BORD
Kundnotans funktioner gör att du kan förena utgifter
med specifika kunder. Du kan öppna och hantera upp
till 100 notor (eller bord) till vilket du kan associera
artiklarna som sålts. Du kan granska försäljningen
mellan varje nota med översikts- eller proformakvitton.
Du kan även använda funktionen Bricka som
kontrollerar individuella försäljningar och inkorporerar
dessa i ett enda slutligt saldokvitto.
När bordsspårning används, kan ett kvitto automatiskt
utfärdas efter en transaktion.
. OBS! I detta avsnitt, ges hänvisningar till
restaurangens miljö. Funktionerna som
beskrivs häri kan även användas till andra
affärskategorier som charkuteriaffärer,
datoraffärer, osv.
44
17. Dela upp notan mellan gästerna för bord 2:
[Splitta Betal]
.
18. Slutför transaktionen för bord 1 genom att trycka
på betalningsknappen
[Bord# Ny Salj]
.
19. Dela upp notan mellan de två gästerna för bord 1:
[Splitta Betal]
.
SWENSKA
FÖRSÄLJNINGSTRANSAKTIONER MED HJÄLP AV ALTERNATIVA MOMSSATSER
(AVHÄMTNINGSFÖRSÄLJNINGAR)
Den alternativa momssatsen som programmerats kan endast tillfälligt tillämpas till de registrerade artiklarna, innan
försäljningstransaktionen slutförs. Transaktionens delsumma och totalsumma som visas och skrivs ut inkluderar den
programmerade momssatsen för avhämtning.
Exempel: Registrera försäljningen av artiklarna för Varugrupp 1, programmerad med en vanlig momssats på 5,5% och
en momssats för avhämtning på 10%. Slutför sedan transaktionen med en exakt betalning av nota.
1. Skriv
och tryck sedan på
2. Skriv
och tryck sedan på
3. Tryck på
.
.
-> Avhämtning för att tillämpa varugruppens alternativa momssats.
4. Slutför transaktionen genom att trycka på
.
SPÅRA BRICKA
Denna funktion gör att du kan dela upp transaktionens totalsumma bland de olika kunderna. Speciellt användbar för
att spåra ordrarna som tagits av de olika medlemmarna i sällskapet när en enda totalsumma betals. Denna funktion ger
separata totalsummor (Total bricka) för varje medlem. Även användbar när en enda person handlar för flera andra
personer och individuella totalsummor krävs.
Exempel: Registrera försäljningen av artiklar som köpts av två kunder och kalkylerar en enda nota.
1. Registrera försäljningen av kundens nummer 1 genom att trycka på
och
.
2. Tryck på [Bricka / Total bricka]. Brickans totalsumma trycks ut.
3. Registrera försäljningen av kundens nummer 2 genom att trycka på [PLU Sida 1], [PLU Knapp 1] och [PLU
Knapp 2] tryck sedan på [Bricka / Total bricka]. Brickans totalsumma trycks ut.
4. Tryck på
för att avsluta transaktionen med betalning kreditkort 1.
45
FELTILLSTÅND
Radera fel
Tryck på
tangenten för att radera ett fel. Signalen upphör, displayen raderas och tangentbordet låses upp så att
du kan gå vidare med transaktionen.
Om ett fel inte kan åtgärdas genom att trycka på
, återställ kassaregistret.
Slut på papper
Då papperet tar slut visas meddelandet PAPPER SAKNAS på operatörens display. Fyll på papper och tryck på
för
att radera felet.
INGREPP FÖR ÅTERSTÄLLNING AV KASSAREGISTER
Om kassaregistret inte fungerar exempelvis under programmeringen och fel-signalen inte kan stoppas genom att trycka
på
, återställ kassaregistret i Off-läge. Vid behov kan du göra en Delvis återställning av kassaregistret som raderar
kassaregistrets arbetsminne.
Återställningsprocedur
Den delvisa återställningsproceduren måste utföras med kassaregistret avstängt.
1. Tryck och håller ner under
under 2 sekunder.
2. Vid uppmaningen Är du säker?, välj JA för att bekräfta återställningen, eller NEJ för att avbryta den.
Återställningen utförs.
3. Tryck
46
för att aktivera menysystemet igen.
Major Features ................................................... 1
Programmable Features .................................... 1
Cash Register Components ............................... 2
CleanCash(R) Box - Fiscal Control Unit .............................. 2
Electronic Funds Transfer Device ....................................... 2
Removable Cash Drawer and Box ...................................... 2
Inserting Memory Card Storage Device .............................. 2
Operator and Customer Displays ..................... 2
Switching the Operator Display On ................................... 2
Switching the Operator Display Off ................................... 3
Symbols and Messages ..................................................... 3
Switching on for the First Time .......................................... 3
Cash Register Functions .................................... 4
Keypad Functions............................................................... 4
Unmapped Functions ........................................................ 6
Using the Menus................................................ 7
Main Menu ....................................................................... 7
Menu Navigation Mode .................................................... 8
Data Entry Forms .............................................................. 8
Caption Programming ....................................... 9
Using the Keypad .............................................................. 9
Using the Character Table ................................................. 9
Quick Start Programming ............................... 10
Setting Your Language and EJ/PLU Requirements ............ 10
Setting the Date Format .................................................. 11
Setting the Date .............................................................. 11
Setting the Time Format.................................................. 11
Setting the Time ............................................................. 11
Setting the ECR Number ................................................. 12
Setting the Business ID .................................................... 12
Daily Operations - Received on Account (RA) 12
Programming Mode Menu .............................. 12
Sales Programming .......................................... 13
Creating Department Group Names ................................ 13
Programming Departments ............................................. 13
Programming Price Look-Ups (PLUs) ................................ 14
Programming Percentage Discount/Add-on Keys ............. 15
Programming Discount/Add-on Keys............................... 15
Setting Up Foreign Currency Exchange Rates .................. 16
Programming Instore Embedded Price Barcodes .............. 16
Creating a Receipt Header and Footer............................. 17
Creating Scrolling Messages for the Customer Display .... 17
Creating Automatic Business Receipts (ABR) .................... 18
Configuring Your Cash Register ..................... 18
Changing How the Cash Register is Programmed ............ 18
Initial Setup ..................................................................... 18
Operation Mode ............................................................. 20
Receipt Printing Mode ..................................................... 21
Report Printing Mode ...................................................... 23
Clerk System ................................................................... 23
Individual Clerk ............................................................... 24
Electronic Journal............................................................ 25
Function Key Setup ......................................................... 26
Advanced Settings .......................................................... 27
Short Captions................................................................ 29
Long Captions ................................................................ 29
Logging Onto the System ............................... 30
Clerk Logon .................................................................... 30
Training Clerk Logon ...................................................... 30
Manager Logons ............................................................. 30
Logging Off .................................................................... 30
Printing Programming Reports ....................... 31
Training Mode .................................................. 31
Activating and Disactivating Training Mode . 32
Using the Memory Storage Device (SD) ......... 32
System Initialization ........................................ 33
Management Reports ...................................... 33
X and Z Reports .............................................................. 33
Printing X Reports ........................................................... 34
Printing Z Reports ........................................................... 34
Reports Common to X and Z Modes ............................... 34
X Mode-Specific Reports................................................. 35
Z Mode-Specific Reports .................................................. 35
Example All PLUs Report ................................................. 36
Example PLU Stock Mini Report ...................................... 36
Sales Transaction Examples ............................ 37
Registering a Single Item Sale with Change Tender .......... 37
Registering a Multiple Item Sale with Exact Cash Tender . 37
Registering a Multiple Item Sale with Exact Cash Tender
in Foreign Currency ..................................................... 37
Registering a Sale of Multiple Items at Same Cost ........... 37
Registering a Multiple Department Sale with Payment in
Foreign Currency and Change Tender in Local Currency .37
Registering a Charge Card Transaction ........................... 38
Split Cash/Charge Card Tender ....................................... 38
Credit Card 2 Tender ...................................................... 38
Check Tender ................................................................. 38
Check Tender with Change ............................................ 38
Check Tender in Foreign Currency with Change in Local
Currency ........................................................................38
Split Check/Cash Tender ................................................. 39
Registering (-) Reduction Coupons .................................. 39
Discounting Total Sale Using a Programmed Discount Rate .39
Discounting the Total Sale Using a Random Discount Rate39
Discounting Individual Items Using Programmed and
Random Discount Rates .............................................. 40
Applying the Programmed Percent Plus Rate to a Total Sale 40
Applying a Random Percent Add-on Rate to a Total Sale . 40
Registering a Sales Transaction Using Preset PLU Item Prices 40
i
ENGLISH
CONTENTS
Registering a Sales Transaction Using the PLUs Assigned
to the PLU Page Levels .................................................40
Registering a Sales Transaction Using a PLU's Two
Associated Prices .........................................................41
Registering the Sale of PLUs Assigned to PLU Page
Levels Using their Two Associated Prices ...................... 41
Overwriting a Preset PLU Price Associated with a Barcode .. 41
Voiding a Complete Sales Transaction .............................41
Voiding the Previous Entry in the Middle of a Sale ...........41
Refunding Multiple Items .................................................42
Registering Multiple Void and Refund Transactions ..........42
Registering Money Received on Account .........................42
Registering Negative Department Transactions ................42
Registering Product Quantity Transactions .......................42
Paying Money Out ...........................................................43
Registering an Identification Number to a Transaction .....43
Registering a No Sale .......................................................43
Holding and Recalling a Sales Transaction ........................43
Transferring a Finalized Payment to Another Means
of Payment ..................................................................43
After-Tender Change Transactions ...................................44
Customer or Table Management .....................................44
Sales Transactions Using Alternative VAT Rates
(Take-out Sales) ........................................................... 45
Tray Tracking Operations .................................................45
Error Conditions ............................................... 46
Cash Register Reset Operations ...................... 46
ii
DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS
The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately.
The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the
environment.
Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.
TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:
a Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling
the waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
b When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.
The crossed dustbin symbol on the device means that:
– When it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be
handled separately from urban waste;
– Olivetti guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in accordance
with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).
2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)
The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with
the laws in force in the country in question.
iii
ENGLISH
1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
iv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
99 departments that can be grouped into up to 10 merchandise categories;
Up to 3,000 Price Look-Ups (PLU) with the possibility of associating a department and tax status to each;
15 clerk numbers to monitor the sales of individual employees with programmable Clerk security system;
Maximum 12,000-line internal Electronic Journal memory, substantially expandable via SD card;
Thermal printer with journal record or receipt printing capabilities;
PLU creation for barcoded articles and barcode programming;
Cash register programming via computer;
Quantity entries using decimal point;
Training mode facility with related password;
Replaceable keycaps;
Programmable names for departments, department (merchandise) groups, clerks, PLUs, foreign currencies and
payment media;
Customer sales receipt header and footer personalization and logo creation via computer;
Special rounding capabilities for Swiss, Danish and Swedish and Euro currencies;
Detailed department programming;
4 foreign currency exchange rates with related currency descriptors;
Cash, check, charge card and 6 other credit card tender media accepted with change tendered on all payments;
4 different VAT rates, with temporary override;
Sales transaction hold and recall function;
Battery back-up protection for sales transaction and programming data;
Programmable clerk operating limitations for enhanced security;
Payment transfer from one payment media to another after transaction completion;
Single-line customer display with programmable scrolling messages;
LCD operator display with Menu system for accessing all cash register functions;
Optional passwords for Manager mode, X report mode and Programming/Z report modes;
PLU rapid inquiry key;
Receipt details printed in conformance with Swedish law;
Programmable VAT details printed on sales receipts;
Issuing of Business Receipt (ABR) on customer request;
Bi-lingual interface for customer receipts, management reports and display messages in English and Swedish;
User-defined captions in any language for printing on receipts and reports;
Keypad personalization through reassignment of keys;
Programmable key sequences executed by actioning single chain function keys;
Sales function selection via pop-up lists;
•
•
•
CleanCash(R) connectivity to meet requirements of Swedish law;
EFT device connectivity for credit card validation;
Barcode reader connectivity.
ENGLISH
MAJOR FEATURES
PROGRAMMABLE FEATURES
•
•
•
•
•
Customer or restaurant table management feature that keeps track of orders taken by up to 70 customers (for
example, in a delicatessen) or 100 tables with 50 items per table (for example, in a restaurant);
Restaurant guest management feature that totals the items ordered by a determinate guest at a table party;
Restaurant divided payment feature for splitting the total amount between the guests at the table;
Restaurant table account online review and correction feature, and proforma receipt printing;
Fast PLU selection via pop-up lists and programming PLU Page ranges.
1
CASH REGISTER COMPONENTS
With reference to Figure 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Customer display
Operator display
Keypad
Cash drawer and box
Cash drawer lock and slot
Item deposit drawer
Power cord
Storage Device (SD) - under printer compartment
cover
Printer compartment cover with receipt output
window
RS232 serial interfaces (ports 1 & 2) for Barcode
reader, EFT device or PC connection (see the note
below)
RS232 serial interface (port 3) for CleanCash box
connection.
Clean Cash box that must be connected to serial
port 3 (ref. 11 in the figure).
NOTE: From the company website you can
download the software needed to
program the cash register directly from
your computer.
CleanCash(R) Box - Fiscal Control Unit
The ECR 8200 cash register meets the requirements of
Swedish legislation 2007:592 which requires any
business carrying out cash transactions in Sweden to
use a certified cash register as of January 1st 2010. A
certified cash register, as defined by the Swedish Tax
Authorities, must have a Declaration of Conformity
from the manufacturer and be connected to a certified
fiscal control unit.
Before powering on your cash register, make sure you
have connected the CleanCash box to Serial port 3 as
indicated in the Setup diagram in Figure 2.
Electronic Funds Transfer Device
An EFT device for validating credit card payments can be
connected to either Serial port 1 or Serial port 2 on the
cash register.
For transactions paid by credit card, the customer is
requested to enter their PIN number via the device. If
validation is successful, two receipts are printed - one
for the customer, the other for the business store.
Removable Cash Drawer and Box
With reference to Figure 4, the cash drawer has slots for
banknotes and for coins. The drawer can be opened by
pressing
, or by sliding the hidden emergency
button underneath the register. If required, the cash
drawer or the whole drawer box can be removed.
To remove the cash drawer box, with reference to the
2
Figures, extract the drawer (8) and undo the screws
underneath (9). Raise gently the register and unplug the
signal cable (10) so that the box comes free.
To assemble the box and register again, perform the
same procedure but in reverse order.
On the front of the drawer there is a slot for quickly
storing checks, coupons and so on.
Inserting Memory Card Storage Device
To insert a memory storage device, with reference to
Figure 5, lift the slot cover and insert the card, orienting
it as shown.
OPERATOR AND CUSTOMER DISPLAYS
The operator LCD display has a Menu system providing
access to all cash register functions. You can raise and
tilt the display to obtain the most comfortable viewing
position. The pop-up, single-line, customer display can
be raised and swivelled to obtain the most favorable
position for customer viewing. When sales transaction
data is not displayed, scrolling messages can be
programmed to appear according to the cash register
state (idle, off and so on).
SWITCHING THE OPERATOR DISPLAY ON
To switch on the operator display press the
key
on the keypad. The Main menu is displayed from which
you can select:
• Registration mode - to enter sales transactions as a
clerk (also in training mode)
• Manager mode - to enter all sales transactions as a
Manager (also in training mode)
• X1 & X2 Report mode - to print X financial reports
• Z1 & Z2 Report mode - to print Z financial reports
• Programming Mode - to set up the cash register
and program sales functions
• Off mode - to switch off the menus and the operator
display.
See “Using the Menus” for how to navigate the menus.
NOTE: The first time you switch on the cash
register, it must be initialized (see “Quick
Start Programming”).
SWITCHING THE OPERATOR DISPLAY OFF
REGISTRATION MODE
To switch off the operator display, first terminate any
sales transactions, then:
OD
Meaning
(no.) Indicates amounts entered and
sales totals, max. 8-digits (rightside CD).
to display the Main menu.
(4) n/a
Indicates that a Take-out tax rate is
applied to the transaction.
(4) n/a
Indicates that a Busiess Receipt has
been requested.
(4)
PLU Page 2
The cash register is switched off. A scrolling message
appears on the customer display, if programmed.
(4)
PLU Page 3
SYMBOLS AND MESSAGES
(4)
PLU Price 2
2. Use
to scroll to the option Off Mode.
3. Press
.
The Operator Display (OD) and Customer Display (CD)
symbols and messages can be understood as follows
(refer to Figures 6 and 7 respectively):
REGISTRATION MODE
OD
Ref. CD
Meaning
(2) n/a
Training mode
(4) n/a
Hold mode - A transaction has
been temporarily put on hold.
(4) n/a
Recall mode - A transaction on Hold
has been recalled for completion.
(3) n/a
EJ nearly-full condition
(Clerk
Id.)
n/a If the Clerk System is active, the
clerk number/name is displayed
after logon at top left.
(Dept
name)
(Dept Indicates dept number (CD) or dept
no.) name (OD) entered.
Cash
CA
Indicates a sales transaction paid
by cash.
PROGRAMMING MODE
OD
Ref. Meaning
(1)
Navigation Mode
(1)
Data Entry Mode - Lowercase letters
(1)
Data Entry Mode - Uppercase letters
(2)
In Navigation Mode, field selection.
(5)
In Navigation Mode, indicates a menu
option (appears on the right).
(2)
Manager mode
n/a = not applicable.
These symbols clear automatically when you start the
Check
Ch
Indicates a sales transaction paid
by check.
next entry or press the
Credit
Cr
Indicates a sales transaction paid
by credit card.
SWITCHING ON FOR THE FIRST TIME
Charge
Cr
Indicates a sales transaction paid
by charge card.
The first time you power on the cash register after
inserting the batteries, a prompt appears:
-
-
Displays a minus sign if the subtotal or
cash tendered total is a negative
number due to a return or refund.
Please press [clear] for keyboard selection
"Quick Start Programming").
Change
C
Indicates that the amount
displayed is the change due to the
customer.
Subtotal
ST
Indicates that the amount shown is
the subtotal of a transaction,
including sales tax if applicable.
Total
(FC
name)
Press
key.
to specify system initialization settings (see
Indicates the total due from the
sales transaction (OD, top-left)
Indicates an amount registered in a
foreign currency (left-side CD).
3
ENGLISH
1. Press
Ref. CD
n/a
CASH REGISTER FUNCTIONS
The cash register functions available on the kepad are described below. Note that not all the functions provided with
the cash register are available as actual keys. Some functions are provided in pop-up lists only, while others are not
provided at all by default on the keypad, but can be mapped on if required using the Free Key Layout option in
“Advanced Settings”. The unmapped functions are described later in the dedicated section (“Unmapped Functions”).
Bear in mind that when you map a function onto a key, the function previously mapped onto that key is replaced, and
is therefore no longer available unless it in turn is subsequently mapped onto another key.
KEYPAD FUNCTIONS
The ECR functions described here are those present by default on the keypad.
NOTE: The keys can be reconfigured using the Free Key Layout option in “Advanced Settings”, if required.
1.
- Advances the receipt or journal paper one line feed; advances the paper continuously when held down.
Interrupts report printing when kept depressed.
2.
- As [CLERK], confirms the clerk code entered. As the [ESC] key in programming mode, displays the
previous menu.
3.
- Holds and then recalls a sales transaction so that a second transaction can be performed in the meantime.
4.
- Transfers payment from one form of payment media to another after the sales transaction is finalized.
This function cannot be used after paying in a foreign currency. No receipt is issued but the operation is registered
in the EJ.
5.
- Pop-up list (3) allows transaction payment to be registered to a check, charge card, or one of four credit
cards.
6.
- Subtotals a sale.
7.
- As the [TOTAL] key totals exact cash transactions, computes change and totals transactions that are
split tendered with check, credit card and/or cash, and prints the receipt. If an EFT device is connected to the cash
register, a message is displayed on the cash register for the customer to enter their PIN number on the EFT device
before the transaction can be concluded. As [ENTER], in Programming mode, selects a menu option when it is
highlighted, or confirms the data entered for a form field.
8.
- Enters a decimal point for defining product quantities with decimals during sales transactions.
9.
-
/
- Input amounts, indicate multiple items, add and subtract amounts and percentages, and
input department numeric codes, see “Entering Department Numbers”.
10.
- When operated outside of a sales transaction, displays setup information: the current date and time, clerk
number, Electronic Journal status and number of free EJ lines. Using
and
, the LCD contrast can be
adjusted. When operated during a sales transaction, allows multiple quantities to be specified for a sales item.
11.
- Clears an entry made from the numeric keypad or with
before finalizing a transaction with a
Department or function key. Also used to clear error conditions. In Off mode, activates the menu for resetting the
cash register.
4
12.
- Price look-up function. Registers the preset price of an individual item to the appropriate department.
When programming PLUs, to display a given PLU, enter its number then press this key.
13.
- Temporarily overrides a price that was assigned to a PLU number.
14.
- Pop-up list (4) allowing Paid Out (PO) or Received on Account (RA) transactions. As the PO key, registers
ENGLISH
any money taken out of the cash drawer that is not part of a sale. As the RA key, registers any money received on
account that is not part of a sale, for example, the start-up money put in the drawer at the start of each business
day can be registered as RA.
- Pop-up list (1) allowing direct/percent discounts and add-on operations: As the 1% or 2% key, when
15.
appropriately programmed, applies a preset percentage reduction or add-on to the price of an item or to the sales
total. As the 1 +/- or 2 +/- key, subtracts or adds an amount from/to an item or sales total.
16.
- Opens the cash drawer without registering any amount or when changing cash for a non-sales transaction.
When programming entities such as clerks, PLUs, depts and so on, press
to display the next item in numeric
sequence (for example, clerk01, clerk02 .. and so on).
17.
- When the operator display is off, this key switches it on. When the display is on, pressing this key displays the
Main menu. The Main menu contains the Off mode option which you can use to switch the operator display off.
During a clerk transaction, allows you to switch to Manager mode to perform operations disabled for the clerk.
Pressing the key again afterwards, switches back to the clerk transaction.
18.
,
- In Programming mode, these keys can be used to move through the menu options and form fields
in the direction indicated on the key.
When the menu item required is highlighted, press
to select it. When navigating forms, if line numbers
are present on the left, jump to the line you want by entering its number followed by either arrow key.
19.
,
- In Programming mode, when selecting data for preset value fields, use these keys to scroll through
the values available, highlight the value wanted, and then select with
.
20.
- Displays the price for a PLU code. Press this key, enter the PLU code on the numeric keypad, then press
21.
- Allows payment for a transaction to be tendered by Credit card 1.
22.
- Deletes the last incorrect item entered.
23.
- Allows price entries for departments 17-32 and 33-99. For departments 17-32, press this key before
.
pressing the corresponding department key. For departments 33-99, press this key, manually enter the department
number using the numeric keypad and then press this key again.
24.
-
Registers single or multiple item sales to departments numbered between 1 and 32. To enter a
department number from 1 to 16, press the corresponding key. To enter a department number from 17 to 32, press first
the
25.
key, then the corresponding department key. For department numbers from 33 to 99, see
above.
- Subtracts an item that is returned for refund; sales and activity totals are also rectified.
5
26.
- Pop-up list (2) allowing VOID or FULL VOID operations to be performed. As VOID, can delete an incorrect
item entered before a subtotal, must be preceded by
27.
. As FULL VOID deletes all entries preceding a subtotal.
- Pop-up list (5) allowing FC or TAKE-OUT sales operations to be performed. As FC, automatically calculates
and displays the value in foreign currency of the subtotal of a sale or of a particular amount registered. As the
TAKE-OUT key modifies temporarily the tax status associated with a PLU code.
Entering Department Numbers
When entering a department number from 1 to 32, you can use the Department keys from
For:
• Departments 1 to 16, press the [Dept Key] with the number from 1 to 16.
•
Departments 17 to 32, press
•
To enter a Department from 33 to 99, press
to
.
then the [Dept Key] with the number from 17 to 32.
(number)
.
where (number) is the department number entered using the numeric keys.
NOTE: This same key sequence can be used for departments from 1 to 32 if preferred.
Entering PLU Codes
To enter a PLU code, enter its number on the numeric keypad then press
.
Clearing an Error
If you press the wrong key, the cash register emits a key tone and an error message appears on the operator display.
Press
to clear the error. The tone ends, the displays clear and the keypad unlocks allowing you to continue with
the operation.
To delete the last erroneous character, press
.
UNMAPPED FUNCTIONS
The functions below are not provided by default on the keypad but can easily be configured using the Free Key Layout
(figure 11) option in “Advanced Settings”:
1. [Dept Key17] - [Dept Key19] - By default on the keypad, there are department keys for entering department
numbers 1 to 16 which, when used after
, can be used to enter department numbers 17 to 32 (see
“Entering Department Numbers”). When the [Dept Key17], [Dept Key18] and [Dept Key19] functions are
mapped onto the keypad, they enter respectively departments 33 to 35 while, when used with
, enter
department numbers 36, 37 and 38.
2. [Credit6] - In addition to credit cards 1 to 5, check and charge cards, you can also program a sixth credit card for
tender operations.
3. [Price 1], [Price 2] - Enter one of two preset prices associated with a PLU code. After pressing either [Price 1] or
[Price 2], enter the PLU code.
4. [PLU Page 1] , [PLU Page 2], [PLU Page 3] - These functions respectively can be used to select PLU codes in the
ranges 1-35, 201-235 and 301-335. T he PLU Key functions associated with the codes you want to use, must
previously have been mapped onto the keypad and the PLUs programmed. To enter a PLU code associated with a
PLU Page, first press the PLU Page key, then press the key for the PLU code. Note: The PLU ranges associated with
the PLU Pages can be modified.
6
5. [Table #, New Balance] - Enter the table number using the numeric keys, then press [Table #, New Balance].
Opens an account for a new table if the number specified is unused. If the table is already open, the items ordered
for it are called up and shown on the display. To delete an item, position on it using the
keys,
. You can then add new items if required. Closes the table when the transaction is finalized.
6. [Guest #] - Enters the number of guests at a determinate table.
7. [Divide Payment] - Divides the total of the sales (receipt) amount equally between the guests at a given table. The
Total tax amount printed on the invoice is also divided by the number of guests. Only the total is registered on the
CleanCash box, not the data related to the divided payment.
8. [Table Change] - Changes the number of the table to another, unused, number on guest request. Use the numeric
key(s) to specify the number of the table to be changed, press this key, then enter the new number.
9. [Table Separate] - Splits the account of the current table between two tables, selecting on-screen the items to be
transferred to the other table. Use the numeric key(s) to specify the number of the table to separate, then press this
key. Enter the number of the table to transfer to. Use
select the items to transfer or
and
to scroll through the items, using
to
to unselect them.
10. [Table Review] - Displays a proforma receipt on the operator display before finalizing the sales transaction
involving table tracking, for a transaction temporarily finalized using [TABLE #/NEW BALANCE]. Enter the table
number using the numeric keys, then press [Table Review].
11. [Table Add] - Merges together the accounts of two open tables, adding the total of the first table to the second,
then deleting the first table. Using the numeric key(s), enter the table number of the first table, then press this key
and enter the number of the second table.
12. [Table Proforma] - Prints a proforma receipt for the table before finalizing the sales transaction, for a transaction
temporarily finalized using [TABLE #/NEW BALANCE]. Enter the table number using the numeric keys, then press
[Table Proforma].
13. [Tray/Total Tray] - Provides the order total for each separate guest (tray) in a party, incorporating all orders in a
final single total. Press this key after entering the sales items for each guest, then press
to display the
sales total and finalize the transaction.
14. [ABR] - At the end of a sales transaction, on customer request, a business receipt can be issued. This can also be
programmed to be printed automatically by setting ABR Automatic.
15. [Chain Function1] to [Chain Function5] - a key sequence can be associated with a chain function to speed up
and simplify repetitive operations during a sales transaction, such as registering cash payments in common
denominations (£10, £20 and so on). You must first map the desired chain function onto a key using the Free Key
Layout option, and then program the key sequence using Chain Functions.
16. [PLU Pop List1] - [PLU Pop List5] - When used during a sales transaction, these functions present a pop-up list of up
to 20 PLU codes each, listed by name, to allow the operator to choose one.
17. [PLU Key 1] - [PLU Key 50] - Enters the PLU code mapped onto the key. You can directly map PLU codes from 1 to
50 onto keys on the keypad so as to speed-up operations involving frequently-used PLU codes. You can also
associate a range of PLU codes with PLU Pages (see above) to increase the number of fast-access PLUs available.
USING THE MENUS
MAIN MENU
The first menu displayed is the Main menu which gives you access to all the principal cash register functions:
• Registration mode - to enter sales transactions as a clerk (also in training mode)
• Manager mode - to enter all sales transactions as a Manager (also in training mode)
• X1 & X2 Report mode - to print X financial reports
• Z1 & Z2 Report mode - to print Z financial reports
• Programming Mode - to set up the cash register and program sales functions
• Off mode - to switch off the menus and the operator display.
There are special keys for navigating the menus (see “Menu Navigation Mode”) and entering programming data (see
“Data Entry Forms”).
7
ENGLISH
then press
and
Password-protected Access
Although initially no passwords are required to use the cash register, later on you can define passwords to control
access to:
• Sales transaction entry by Clerks - by making password entry mandatory and defining a password for each Clerk
• Sales transaction entry by Supervisors - by defining a Manager password
• Cash register programming and printing Z financial reports - by defining a PRG&Z mode password
• Printing X financial reports - by defining an X mode password
• Training mode - by defining a password for activating training from Registration Mode.
When passwords are set up for these modes and you select them you must enter the password before access is given.
For further details, see “Setting Up Manager Passwords”.
MENU NAVIGATION MODE
Navigation Keys
Description
Turns the operator display on when it is off. Displays the Main menu at any time.
NOTE: You must terminate any sales operation first before pressing
error will be signaled. Press
otherwise an
to clear the error.
Use these arrow keys to move upwards or downwards through a menu: the symbol >>
appears in the right column to indicate a menu. Highlight the option you want and confirm
your selection by pressing
. The next menu is displayed or a form for data entry.
Returns to the previous menu.
Clears any error condition that may arise due to erroneous input via the keypad.
DATA ENTRY FORMS
Field/Key Type
Description
Use these arrow keys to move upwards or downwards through a data entry form.
Press this key to enter Data Entry mode and enter data for a Free Entry field (described below).
The symbol A appears at bottom left.
Preset Value field
A set of values is provided for you to choose one. Use
values until the one you want is displayed, then press
and
to scroll through the
to select it.
You are automatically positioned on the next field.
Free Entry field
You can type in the data using the character and numeric keys. The types of values you can
enter for each field are indicated in the special sections dedicated to each menu in this guide.
How to program captions is described in “Caption Programming”.
When programming entities having multiple forms (such as PLUs, clerks, departments and so
on), press
to display the next form in sequence.
For Departments and PLUs, you can jump to a form of a specific number using, respectively,
the Department and PLU keys (for details see “Entering Department Numbers” and “Entering
PLU Codes”).
8
CAPTION PROGRAMMING
In Data Entry mode, you can enter captions for PLU items, Departments, Department groups, Clerks, Receipt headers,
Receipt footers, Scrolling messages, Foreign currencies, Payment media and personalizable short and long captions
appearing on the display. Use the keypad to enter non-accented letters and the Character Table to enter accented
capital and small letters, special characters and symbols.
ENGLISH
USING THE KEYPAD
To use the keypad to enter non-accented letters, locate the letter wanted on the cash register's keypad and press its
associated key (the letter will be displayed at the bottom of the operator display).
•
To give a determinate character a double-width attribute, press the double-width key
before pressing the
character key.
•
To enter a space between characters, press
•
If the same key has to be used for successive letters of a caption, press
•
Any incorrect character can be canceled by pressing
.
between the two letters.
which provides the typical backspace function of the PC
environment.
•
To toggle between capital letter ON/OFF, press
•
Confirm your final caption by pressing
•
To exit Data Entry mode, press
.
.
.
Example: Enter the word BOOKS. Press
NOTE: To abort a partially entered programming sequence, you can use
.
USING THE CHARACTER TABLE
The Character Table provides all the letters and symbols that your cash register is capable of printing. With reference to
Figure 12, the Character Table is divided into two parts: one identified with "CAPS" at the top left-hand corner, to be
used with the CAPS mode activated, the other identified with "Non CAPS" to be used with the CAPS mode
deactivated.
•
To toggle the cash register between the CAPS and Non CAPS mode, press the
key. When the cash register is in
the CAPS mode (the default), an A is displayed at the bottom left of the display.
To use the character table:
• First look for the letter or symbol wanted and then identify its corresponding letter listed in the first column on the left.
• Switch the cash register to the CAPS or Non CAPS mode depending in which part of the table the letter or symbol you
want is located.
• Press the letter key on the keypad the number of times necessary to select the character, as indicated by the
corresponding number on the row at the top of the table.
•
Confirm your final caption by pressing
.
9
Example: Select the letters à and Ü:
1. Position on the field for which you want to enter a caption and press
2. For Ü, in CAPS mode, press
to enter Data Entry mode.
.
3. For à, in Non CAPS mode, press:
4. To exit Data Entry mode, press
.
QUICK START PROGRAMMING
This section allows you to program basic cash register features so that you can start to work right away with your new
product. Programs and transaction information for management reports are stored in the memory of the cash register
which is protected by back-up batteries.
CAUTION: Remember to Insert Batteries
Before beginning to program the cash register or to perform sales transactions, insert the batteries so that this
information is saved in the event of a power failure or if the cash register is unplugged from the electrical outlet.
SETTING YOUR LANGUAGE AND EJ/PLU REQUIREMENTS
The first time you connect your cash register, the System Initialization form is displayed automatically for you to set
your language, PLU and journal storage requirements.
The path is: Main menu -> Programming Mode -> System Initialization.
The step-by-step procedure is given here for navigating to this form (if it is not displayed) and specifying your
requirements:
1. Press
to activate the menu system.
2. Select Programming Mode by pressing
to position on Programming mode, then press
3. Select System Initialization by pressing
.
to position on System Initialization, then press
.
4. The first field Language is highlighted. Check if the language indicated is the language you require for the cash
register. If it is, proceed to the next step, otherwise change the language by pressing
want is displayed, then press
5. Press
until the language you
.
to position on the next field, PLU/EJ Memory. Here you can set the maximum number of PLUs that can
be stored on the cash register, the maximum number of tables that can be tracked simultaneously and the type of
memory to use for storing Electronic Journal data, either the internal memory of the cash register or a removable
Storage Device (SD). If you are using an SD card, the number of lines that can be stored depends on its capacity. For
example, a 1GB card provides storage for 40 million transaction lines. Choose one of these combinations:
• 1500 PLU numbers & max 12000 lines stored internal memory, no table tracking
10
•
2000 PLU numbers & max 11000 lines stored internal memory, no table tracking
•
3000 PLU numbers & storage on memory card only, no table tracking
•
500 PLU numbers & max. 12000 lines stored internal memory, max. 50 tables can be tracked
•
1500 PLU numbers & max. 9000 lines stored internal memory, max. 70 tables can be tracked
•
3000 PLU numbers, storage on SD only, max. 100 tables can be tracked.
Press
until the combination you want is displayed, then press
.
If you choose to store the journal on the SD card, you must configure also the EJ System option (see “Electronic
Journal”).
6. Press
to position on the prompt: Are you sure? Press
until YES is displayed, then press
.
The cash register is reset with the values you have programmed.
1. Press
ENGLISH
SETTING THE DATE FORMAT
to activate the menu system.
2. Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Initial Setup -> Date format.
3. Press
4. Press
until the date format you require is displayed.
.
SETTING THE DATE
1. Press
to activate the menu system.
2. Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Initial Setup -> Date setup.
3. Type the current date in the format you have selected.
4. Press
.
NOTE: The date format can be changed at any time. Refer to the section "Setting the Date Format".
SETTING THE TIME FORMAT
1. Press
to activate the menu system.
2. Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Initial Setup -> Time system.
3. Press
4. Press
until the time format you require is displayed.
.
SETTING THE TIME
1. Press
to activate the menu system.
2. Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Initial Setup -> Time setup.
3. Type the current time in the format you have selected.
4. Press
.
NOTE: The time format can be changed at any time. See "Setting the Time Format" above.
11
SETTING THE ECR NUMBER
Every cash register must be assigned an identification number. This number is printed on the sales receipts, journal
records and management reports issued by the cash register. It identifies every cash register in a unique way in
compliance with Swedish legal requirements.
1. Press
to activate the menu system.
2. Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Initial Setup -> ECR Number
3. Type the 5 -digit number which is to identify the Cash Register.
CAUTION: Be very careful when choosing this number because once it is configured it can no longer
be changed.
4. Press
.
SETTING THE BUSINESS ID
Every cash register must be programmed with the Business ID identifying the company store or the store chain. This ID
is printed on all receipts in compliance with Swedish legal requirements.
1. Press
to activate the menu system.
2. Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Initial Setup -> Business ID.
3. Type the number (max. 10 digits) identifying the store or the store chain.
4. Press
.
DAILY OPERATIONS - RECEIVED ON ACCOUNT (RA)
At the start of each business day, when the cash register is switched on, an RA operation must be performed to add
cash to the cash register, otherwise an error is signalled and the cash register remains blocked until the operation is
performed.
PROGRAMMING MODE MENU
For how to use the Programming Mode submenus, refer to the following sections:
• Sales Programming - "Sales Programming"
• Configuration Setup - "Configuring Your Cash Register "
• Programming Dump - "Printing Programming Reports "
• Training Mode On/Off -"Training Mode "
• SD Maintenance -"Using the Memory Storage Device (SD)"
• System Initialization - "Setting Your Language and EJ/PLU Requirements".
12
SALES PROGRAMMING
All sales programming is optional. If you wish to make changes to how sales functions are programmed (such as PLU
codes or foreign currency rates), follow the path: Main menu -> Programming Mode -> Sales Programming.
ENGLISH
Each Sales Programming entity is described in its own section:
• "Creating Department Group Names" - set up names for department groups
• "Programming Departments"- set up departments
• "Programming Price Look-Ups (PLUs)" - set up fixed Price Look-Ups (PLUs)
• "Programming Percentage Discount/Add-on Keys"- program percent discount/add-on keys
• "Programming Discount/Add-on Keys" - program discount/add-on keys
• "Setting Up Foreign Currency Exchange Rates"- set up Foreign Currency exchange rates
• "Programming Instore Embedded Price Barcodes" - program barcodes
• "Creating a Receipt Header and Footer"- set text for receipt header and footer
• "Creating Scrolling Messages for the Customer Display" - set up messages that scroll across customer display
• “Creating Automatic Business Receipts (ABR)” - define details for printing on invoices and business receipts.
CREATING DEPARTMENT GROUP NAMES
You can assign a name of up to 12 characters long to each of the 10 merchandise categories (department groups)
available. The merchandise category names that you define are printed on the customer receipts, journal reports and on
all management reports. Select Programming Mode -> Sales Programming -> Department group name. Navigate to the field
you want to personalize and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use).
At the end, you can press
to return to the Main menu or
to return to the previous menu.
PROGRAMMING DEPARTMENTS
A department can be programmed using the following options. A total of 99 departments can be programmed.
Select Programming Mode -> Sales Programming -> Department.
Navigate to the field you want to personalize and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use).
At the end, you can press
to return to the Main menu,
to return to the previous menu or
to skip
to the next form in sequence.
Menu Item
Possible Values
Description
DEPARTMENT
CODE
1 to 99
Select the number of the department you want to program.
Press
to scroll through the department numbers in sequence, or
use the department keys to jump to a specific department number.
NAME
(Caption)
Enter a max 12-character caption for the department name.
DP GROUP LINK
1 to 10
Enter the numeric value for the department group (merchandise
category) to which you want to link the department. By default, Dept 1
is linked to Dept Group 1, Dept 2 to Dept Group 2 and so on.
PRICE
0.00 to 99999.99
Enter the price, max 7 digits for the unit price to associate with the
department. Default: 0.00.
NOTE: When you enter a price, you are positioned automatically
on the next line. To jump to the PRICE field of the next
Department in sequence, press
.
PRICE TYPE
OPEN, PRESET
NORMAL
Choose a price type: PRESET - allows only the preset price to be
registered for the department, OPEN - any price can only be entered at
transaction time, NORMAL - a price can be set but it can be overridden
at transaction time.
SIGN
PLUS, MINUS
Indicate if price has: PLUS - positive sign, MINUS - negative sign.
13
Menu Item
Possible Values
Description
TYPE
STD, SINGLE
Indicate if transactions can be for: STD - multiple item sales, SINGLE single item sales only.
HALO
NO LMT, 0.99,
9.99, 99.99, 999.99
High Amount Lock Out (HALO), whereby you can prohibit item
amounts over a certain number of digits. For example, if 0.99 is set,
only values from 0.01 to 0.99 can be entered and so on.
TAX STATUS
NO TAX, TAX1,
TAX2, TAX3, TAX4
Enter VAT rate to apply to normal sales: NO TAX - Tax exempt, TAX1 Taxable with VAT rate 1, TAX2 - Taxable with VAT rate 2 and so on.
TAKE-OUT TAX
NO TAX, TAX1,
TAX2, TAX3, TAX4
Enter VAT rate to apply to take-out sales: NO TAX - Tax exempt, TAX1Taxable with VAT rate 1, TAX2 - Taxable with VAT rate 2 and so on.
After programming departments, you can print a report showing the programmed values, see “X and Z Reports” for
details.
PROGRAMMING PRICE LOOK-UPS (PLUS)
Up to 3000 PLUs can be programmed. You can associate a specific sales item with each PLU code, specifying its name,
price (that can be fixed or overridable), VAT rate and department. When programming a PLU you can either type in the
numeric code or, if you have a barcode reader, you can scan the barcode of the article to input the code automatically,
rather than typing it in. Futhermore, after mapping [PLU Pop List] functions onto the keypad, you can associate PLUs
with each of them, so that when the key is pressed, its associated PLUs are displayed to allow the operator to select
one. A given PLU can also be mapped onto a specific key on the keypad using a [PLU Key] function. PLU status can be
programmed using the options in the table below.
To program a PLU select Programming Mode -> Sales Programming -> PLU. Enter the PLU code. Navigate to the field you
want to personalize and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use).
At the end, you can press
to return to the Main menu,
to return to the previous menu or
to skip to
the next form in sequence.
Menu Item
Possible Values
Description
PLU CODE
1 to 999999999999
Select the PLU number you want to program: to display the next PLU in
sequence, press
; to jump to a specific PLU, enter its number on the
numeric keypad then press
. You can also scan an item’s barcode.
NAME
(Caption)
Enter a max.16-character caption for the PLU. You can associate a name
with the PLU code to identify clearly the type of item it relates to. The
PLU names that you define will be printed on customer receipts, journal
reports and PLU management reports.
DEPT LINK
1 to 99
Enter Department. If 00 is specified, the PLU is not programmed.
Type the department number that you want to link the PLU to.
PRICE1
0.00 to 99999.99
Enter the price, max. 7 digits including two decimal places.
NOTE: When you enter a price, you are positioned automatically
on the next line. To jump to the PRICE field of the next
PLU in sequence, press
.
PRICE2
0.00 to 99999.99
Program a second preset price for a PLU code (if Price 2 function is
mapped onto the keypad). Details same as for PRICE1 above.
PRICE TYPE
OPEN, PRESET,
NORMAL
Enter the PLU price status: OPEN - price can only be entered manually,
PRESET - price can only be preset, NORMAL - price can be preset and
entered manually.
TAX STATUS
NO TAX, TAX1,
TAX2, TAX3, TAX4
Enter VAT rate to apply to normal sales: NO TAX - Tax exempt, TAX1 Taxable with VAT rate 1, TAX2 - Taxable with VAT rate 2 and so on.
TAKE-OUT TAX
NO TAX, TAX1,
TAX2, TAX3, TAX4
Enter VAT rate to apply to take-out sales: NO TAX - Tax exempt, TAX1 Taxable with VAT rate 1, TAX2 - Taxable with VAT rate 2 and so on.
14
Possible Values
Description
STOCK IN
1 to 9999
Enter a max. 4-digit number indicating the number of items in stock for
the PLU code. Every time an iterm is sold, this number is decrements
automatically so that it keeps track of the remaining number of items in
stock.
POP LIST LINK
NO, POP1 to POP5
If a [PLU Pop List] function is mapped onto the keypad (see Free Key
Layout in “Advanced Settings”), you can associate the PLU with it so
that whenever the key is pressed the PLU appears in the list to allow
operator selection. A maximum of 20 PLUs can be programmed for
every PLU Pop List key. If you try to add a PLU to a PLU Pop List that is
full, an error message appears.
NO - PLU code is not displayed in any of these pop lists.
After programming PLUs, you can print a report showing the programmed values, see “X and Z Reports” for details.
PROGRAMMING PERCENTAGE DISCOUNT/ADD-ON KEYS
Two functions %1 and %2 are present in
and can each be programmed to apply either a percent discount or a
percent add-on to a sale. A default rate can also be programmed: either a fixed rate or one that can be overridden at
transaction time; and applicable either to an individual item or to the sales transaction total. If no rate is programmed, it
must be entered during the sales transaction.The procedure is the same for both keys.
Select Programming Mode -> Sales Programming -> % +/- Setup. Navigate to the field you want to personalize and enter
its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, you can press
to return to the Main menu or
to return to the previous menu.
Menu Item
Possible Values
Description
%1 SIGN
MINUS, PLUS
Specify for the %1 key either: MINUS - a percent discount, PLUS - percent addon.
%1 RATE
00.00 to 99.99
Enter a 4-digit number indicating the percentage rate for %1. Two digits must be
placed before the decimal point and two after. Optional: can be specified during
the sales transaction.
%1 RATE
LIMIT
00.00 to 99.99
Enter a 4-digit number indicating the %1 percentage rate limit. Two digits must
be placed before the decimal point and two after. Default: 99.99.
NOTE: When the rate limit is set to 00.00, it is not possible to override
the predefined rate associated with the key.
%2 SIGN
MINUS, PLUS
Specify for the %2 key either: MINUS - a percent discount, PLUS - percent addon.
%2 RATE
00.00 to 99.99
Enter a 4-digit number indicating the percentage rate for %2. Two digits must be
placed before the decimal point and two after. Optional: can be specified during
the sales transaction.
%2 RATE
LIMIT
00.00 to 99.99
Enter a 4-digit number indicating the %2 percentage rate limit. Two digits must
be placed before the decimal point and two after. Default: 99.99.
NOTE: When the rate limit is set to 00.00, it is not possible to override
the predefined rate associated with the key.
PROGRAMMING DISCOUNT/ADD-ON KEYS
Two functions -/+1 and -/+2 are present in
that can each be programmed to apply either a discount or an add-
on to a sale. The discount or add-on can be applied to an individual item or to the total of a sales transaction. You can
limit the number of digits, i.e. the maximum value of a discount or add-on operation, to make sure that amounts do not
exceed a certain value. The procedure is the same for both keys.
15
ENGLISH
Menu Item
Select Programming Mode -> Sales Programming -> +/- Setup. Navigate to the field you want to personalize and enter its
data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, you can press
or
to return to the Main menu
to return to the previous menu.
Menu Item
Possible Values
Description
+/-1 SIGN
MINUS, PLUS
Specify the key function: MINUS - a discount, PLUS - an add-on value.
+/-1 HALO
NO LMT, 0.99,
9.99, 99.99, 999.99
Select the maximum number of digits for the discount or add-on that can be
specified for the -/+1 function. Default: NO LMT - No limit.
+/- 2 SIGN
MINUS, PLUS
Specify the key function: MINUS - a discount, PLUS - an add-on value.
+/-2 HALO
NO LMT, 0.99,
9.99, 99.99, 999.99
Select the maximum number of digits of the discount or add-on that can be
specified for the -/+2 function. Default: NO LMT - No limit.
SETTING UP FOREIGN CURRENCY EXCHANGE RATES
You can program up to four different foreign currency exchange rates. The foreign currency value is displayed when the [FC]
function is selected during a sales transaction. Select Programming Mode -> Sales Programming -> Foreign Currencies.
Navigate to the field you want to personalize and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, you
can press
to return to the Main menu,
to return to the previous menu or
to skip to the next form in
sequence.
Menu Item
Possible Values
Description
FOREIGN
CURRENCIES
1 to 4
Select the number of the foreign currency you want to program.
Press
to scroll through the numbers in sequence.
NAME
(Caption)
Enter a max. 10-character caption to identify the foreign currency.
DEC. POS. RATE
0 to 8
Enter a single digit to indicate the position of the decimal point in the
exchange rate specified for EXCH. RATE (below). Default: 0.
DEC. POS. AMNT
0 to 3
Enter a single digit to indicate the position of the decimal point in the
converted amount. Default: 2.
EXCH. RATE
(Numeric)
Enter the 6-digit currency exchange rate to apply when converting the
foreign currency to the local currency (numeric value, without decimal
point). For example, to program the rate £1 = 1.471 EUR, type 3 for DEC.
POS. RATE; type 2 for DEC. POS. AMNT and type 001471 for EXCH. RATE.
PROGRAMMING INSTORE EMBEDDED PRICE BARCODES
The barcode reader must be able to read 8-digit or 13-digit EAN/UPC barcodes. EAN/UPC codes read from a product
barcode label represent a standard numbering structure that identifies the product being sold. The barcode with the
embedded price of an article has a specific structure that depends on the country in which it will be used and the EAN/
UPC code you wish to use. You can program up to 10 different barcode configurations.
Select Programming Mode -> Sales Programming -> Instore Barcode. Navigate to the field you want to personalize and
enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, you can press
menu,
to return to the previous menu or
to return to the Main
to skip to the next form in sequence.
Menu Item
Possible Values
Description
INSTORE BARCODE
01 to 10
Select the number of the barcode configuration to program.
Press
to scroll through the barcodes in sequence.
VERSION
LONG, SHORT
Length of barcode: LONG - 13-digit barcode, SHORT - 8-digit barcode.
FLAG CODE
000 to 999
Specify the standard, country-specific, code (max. 3-digits).
DIGITS IN FLAG
0 to 3
Enter a single digit to indicate the number of digits in flag.
16
Possible Values
Description
DIGITS IN PRICE
1 to 8
Enter a single digit to indicate the number of digits in price.
PRICE CK/DIGIT
NO, YES
Prresence of price check digit in barcode: YES - Price check digit
present, NO - Price check digit not present.
FC CONVERSION
NO FC, FC1, FC2,
FC3, FC4
Select the Foreign Currency conversion rate to use to convert the
barcode price (if in a foreign currency) to local currency. Default: NO
FC (no Foreign Currency used).
NEWSPAPER CODE
NO, YES
Defines if the flag code relates to the standard used for newspapers
and magazines. YES - flag code relates to the standard, NO - flag code
does not relate to the standard.
CREATING A RECEIPT HEADER AND FOOTER
By default your cash register prints a header on all customer receipts. The default personalizable receipt header consists
of up to 10 lines of 24 characters each. The cash register can also print a personalized footer which also consists of 10
lines of 24 characters each. You can change the cash register's default header or footer using the keypad and/or
Character Table (see Figure 12 at the back of the manual) to enter the characters you want. Follow this procedure to
create a header:
1. To create a header, select Programming Mode -> Sales Programming -> Header Message.
2. Use
and/or
to navigate to the message line you want to personalize. Press
to enter Data
Entry mode. Enter the letters or characters of the string you want to define for each line.
3. Press
4. At the end, press
to confirm each line and move to the next.
to return to the Main menu.
To create a receipt footer the procedure is identical, only at step 1 select Footer Message instead of Header
Message.
CREATING SCROLLING MESSAGES FOR THE CUSTOMER DISPLAY
You can program 5 messages of 42 characters each to appear on the customer display when the cash register is in
various states: Off mode, PRG,X,Z modes, Sales mode, Idle mode (AM), Idle mode (PM).
Select Programming Mode -> Sales Programming -> Scrolling Message. Press
to enter Data Entry mode.
Enter the letters or characters of the string you want to define for each of the messages.
At the end, press
to return to the Main menu, or press
to return to the previous menu.
17
ENGLISH
Menu Item
CREATING AUTOMATIC BUSINESS RECEIPTS (ABR)
At the end of a sales transaction, after the normal receipt is issued, the customer can also request to be given an invoice
and a Business Receipt (if programmed). This is normally required in restaurants where business meetings take place
over a meal, and the customer needs to obtain reimbursement of expenses. The Business Receipt consists of a form
which the customer can fill in later by hand and submit. You can personalize the standard details appearing on the form
such as place, date and customer name, using this procedure:
1. Select Programming Mode -> Sales Programming -> ABR Message or INVOICE MESSAGE.
2. Use
and/or
to navigate to the message line you want to personalize. Press
to enter Data
Entry mode. Enter the letters or characters of the string you want to define for each line.
3. Press
At the end, press
to confirm each line and move to the next.
to return to the Main menu.
CONFIGURING YOUR CASH REGISTER
CHANGING HOW THE CASH REGISTER IS PROGRAMMED
All configuration is optional. If you wish to make changes to how your cash register is setup (such as date and time
formats), program sales functions such as an VAT rates, set up the clerk system or manager passwords, you can do so
using the cash register’s Configuration Setup menu, path: Main menu -> Programming mode -> Configuration Setup.
The menu options you can choose are:
• "Initial Setup"- date and time format, ECR number, key tone, receipt mode, winding motor, Euro rounding, power
saving.
• "Operation Mode"- VAT calculation, VAT rates, FC conversion type, % & +/- department, zero price registration, post
tender transaction, decimal position, rounding option.
• "Receipt Printing Mode"- details to print on receipts.
• "Report Printing Mode"- details to print on reports.
• "Clerk System" - clerk system activation, password status, maintain clerk login, clerk name display.
• "Individual Clerk" - clerk name, password, operation mode (normal/training), authorizations - voids, refunds,
negative transactions, negative departments, Paid Out.
• "Electronic Journal"- saved in standard mode (full status signaled), saved in cyclic mode (memory full not signaled),
saved on Storage Device.
• "Function Key Setup" - payment tender keys, PO and #/NS.
• "Advanced Settings" - key layout, pop-up lists, chain function, chain report, manager and training passwords.
• "Short Captions" - all short captions appearing on display.
• "Long Captions"- all long captions appearing on the receipt.
Each of these menus is described individually on the following pages.
INITIAL SETUP
Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Initial Setup. Navigate to the field you want to personalize and enter
its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, press
return to the previous menu.
18
to return to the Main menu or
to
Possible Values
Description
EURO
ROUNDING
NO, Euro, Swiss,
Swedish, Danish,
SWE50
Currency rounding option. You can program the machine to round off
the subtotal or tender values of the related currency specified:
NO - No rounding.
Swiss Franc- Special Swiss rounding selection
0.01 – 0.02 = amount rounded to 0.00
0.03 – 0.07 = amount rounded to 0.05
0.08 – 0.09 = amount rounded to 0.10
Swedish Krone = Special Swedish rounding selection (Default)
0.00 – 0.24 = amount rounded to 0.00
0.25 – 0.74 = amount rounded to 0.50
0.75 – 0.99 = amount rounded to 1.00
Danish Krona=Special Danish rounding selection
0.00 – 0.12 = amount rounded to 0.00
0.13 – 0.37 = amount rounded to 0.25
0.38 – 0.62 = amount rounded to 0.50
0.63 – 0.87 = amount rounded to 0.75
0.88 – 0.99 = amount rounded to 1.00
Euro = Special rounding selection
0.01 – 0.03 = amount rounded to 0.00
0.04 – 0.07 = amount rounded to 0.05
0.08 – 0.09 = amount rounded to 0.10
SWE50 = Swedish rounding (2010)
The rounded result will be displayed on the operator and customer
displays, printed on the customer receipt and journal report.
The total adjustments are indicated on the financial reports.
POWER SAVING
NO, 3 Min, 5
Min, 10 Min
Energy saving functionality. The cash register turns off after detecting an
idle period of the time specified. NO - Power saving disabled.
DATE FORMAT
DDMMYY,
MMDDYY
Choose the date format from the two possibilities available.
DATE SETUP
(Current date)
Enter date using the format specified for DATE FORMAT above.
TIME SYSTEM
12H, 24H
Choose the time format from the two possibilities available.
TIME SETUP
(Current time)
Enter the time using same format as that specified for TIME SYSTEM above.
ECR NUMBER
(Numeric)
Enter a 5-digit Cash Register Identification Number. This number is
printed on the sales receipts, journal records and management reports
issued by the cash register. This option is mandatory and is used to
identify the cash register. Once registered on the CleanCash box, it
can no longer be changed.
KEY TONE
YES, NO
Key touch-tone audible signal: YES - Enable, NO - Disable.
WINDING
MOTOR
EJ RPT,
PG/X/Z
Paper winding motor activation: EJ RPT - Motor is activated only when EJ
report is being printed, PG/X/Z - Motor is activated during Programming,
X and Z modes.
COM PORT1
PC, BCR, EFT
Specify the type of device connected to serial port 1:
PC - Personal Computer
BCR - Barcode Reader
EFT - Electronic Funds Transfer device
When COM1 is set to BCR, no power is supplied to the port. When
COM2 is set to BCR, DCSV is supplied.
COM PORT2
PC, BCR, EFT
Specify the type of device connected to serial port 2 (the details are the
same as for COM PORT 1 above).
BUSINESS ID
1 to 9999999999
Enter a max. 10-digit Business ID identifying the company store or the
store chain that is to be printed on all receipts (in compliance with
Swedish legal requirements).
ENGLISH
Menu Item
NOTE: Serial port 3 is always connected to the CleanCash box.
19
OPERATION MODE
In this form you can specify options affecting financial transactions such as VAT rates, and other system options.
Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Operation Mode. Navigate to the field you want to personalize and
enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, press
to return to the Main menu, or
to return to the previous menu.
NOTE: Before changing a VAT rate it is recommended that you first print a Z Financial report (see "X and Z
Reports”). For other VAT-related features, see "Printing VAT Information on Customer Receipts".
Menu Item
Possible Values
Description
VAT Calc Mode
VAT, ADD-ON
Tax rate to apply to calculations: ADD-ON - Add-on tax rate, VAT - Value
Added Tax.
Tax1 Rate
(Numeric)
Enter a 5-digit number to represent the VAT rate to associate with Tax
Rate 1 - THREE digits come after the decimal point.
Tax2 Rate
(Numeric)
The same criteria apply as for entering Tax 1 rate.
Tax3 Rate
(Numeric)
The same criteria apply as for entering Tax 1 rate.
Tax4 Rate
(Numeric)
The same criteria apply as for entering Tax 1 rate.
FC Conv Type
DIVIDE,
MULTIPLY
DIVIDE = Use division for foreign currency conversion calculation
MULTIPLY = Use multiplication for foreign currency conversion.
%& +/- DEP CALC
NET, BRUT
Assign +/- and %+/- results to departments.
0 Price Reg
YES, NO
Allow zero prices to be registered. YES - Enable, NO - Disable.
Post Tender
YES, NO
Allow other transactions to be entered after tender has been registered.
YES - Enable (default), NO - Disable.
Table #
Mandatory
YES, NO
Entry of table number is mandatory. YES - Enable, NO - Disable.
Guest #
Mandatory
YES, NO
Entry of guest number is mandatory. YES - Enable, NO - Disable.
PLU Page Shift
STAY,
EACH, END
Specify the mode for activating the PLU Page function (if mapped onto
the keypad):
EACH - only when the related [PLU Page x] key is pressed
END - function remains active after entry of the sales item
STAY - function remains active after the transaction is finalized.
PLU PAGE1
(Numeric)
Enter the starting number for the range of 35 PLU codes to associate
with PLU Page 1. Default range: 1 - 35. For example, enter 11 for the
range 11 - 45.
PLU PAGE2
(Numeric)
The same description applies but in relation to PLU Page 2. Default
range: 201 - 235.
PLU PAGE3
(Numeric)
The same description applies but in relation to PLU Page 3. Default
range: 301 - 335.
Price 1/2 Shift
STAY,
EACH, END
Specify the mode for activating the Pricex function (if mapped onto the
keypad):
EACH - only when the related [Price x] key is pressed
END - function remains active after entry of the sales item
STAY - function remains active after the transaction is finalized.
Decimal
0, 1, 2, 3
Set the number of digits after the decimal point. Enter 1 digit for the
decimal position. For example, if 2 is specified, the format used for
decimal numbers is to two decimal places: x.xx
20
Possible Values
Description
Rounding
DOWN, UP, OFF
Activate fraction rounding in calculations. Fraction rounding is used to
round figures with decimals up or down to the nearest whole numbers,
and is used for percent tax and percent discount calculations. UP - a
fraction of one pence is rounded up one pence, DOWN - a fraction of
one pence is rounded down one pence, OFF - a fraction over half a
pence is rounded up, a fraction equal to or under half a pence is rounded
down.
RECEIPT PRINTING MODE
You can program the type of information you want the cash register to print on the customer receipt according to your
business or country’s requirements. Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Receipt Printing Mode. Navigate
to the field you want to personalize and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, you can
press
to return to the Main menu or
to return to the previous menu.
Menu Item
Possible
Values
Description
Tax Rate
YES, NO
Print tax rate on receipt. YES - Enable (default), NO - Disable.
Total Tax Amt
YES, NO
Print total tax amount on receipt. YES - Enable (default), NO - Disable.
Tax Amt/Rate
YES, NO
Print tax amounts on receipt, split per tax rate. YES - Enable (default), NODisable.
Total Taxable
YES, NO
Print total sales amount with tax on receipt. YES - Enable, NO - Disable.
Amt/Taxable/
Rate
YES, NO
Print sales amounts with tax, split per rate, on receipt .YES - Enable, NO Disable.
Tax Amt W/O Tax
YES, NO
Print sales amounts without tax, split per rate, on receipt. YES - Enable, NO Disable.
T Txbl W/O Tax
YES, NO
Print total sales amount without tax on receipt. YES - Enable, NO - Disable.
Tax Symbol
YES, NO
Print tax symbol to right of amount. YES - Enable, NO - Disable.
Tx Detail Pos
AFTER,
BEFORE
Position to print tax details: AFTER - After tender amount, BEFORE - Before
tender amount.
Line Space
0.50mm,
1.00mm,
1.50mm,
2.00mm
Line spacing between rows on receipt.
Print Font
NORMAL,
COMP,
DOUBLE
Font to be used for printing: COMP - Compressed font, DOUBLE - Double
height font, NORMAL - Normal.
Graphic Header
YES, NO
Print a graphic logo as header on receipt. YES - Enable, NO - Disable.
Footer
YES, NO
Print footer on receipt. YES - Enable, NO - Disable.
Clerk Name
YES, NO
Print clerk name on receipt. YES - Enable, NO - Disable.
PLU Number
YES, NO
Print PLU number on receipt. YES - Enable, NO - Disable.
ABR AUTOMATIC
YES, NO
Print Business Receipt automatically after invoice. YES - Enable, NO - Disable. If
disabled, the ABR function can be used to issue a business receipt manually
(after it is mapped onto a key).
Subtotal
YES, NO
Print subtotal on receipt. YES - Enable, NO - Disable.
21
ENGLISH
Menu Item
Sample Receipts
The following receipt is a typical receipt issued by the
cash register.
Customer receipt header with
max. 24 characters per line
Printing VAT Information on Customer
Receipts
Receipt with Sales Total with VAT - Total Taxable
option enabled.
Time
Standard Receipt
Machine
number
Date
Overall sales
total with
VAT
Consecutive
receipt number
Clerk number
or assigned
name
Item price with
department VAT
rate identifier
Departments
Item price in
non-taxable
department
Cash
tendered
Total balance due
Change due
VAT totals per
programmed rate
Sum of the
individual VAT
totals
Receipt with Sales Totals Without VAT - T Txbl W/O
Tax option enabled.
Sales total
without VAT
Receipt with Taxed Sales Totals Split per Rate - Tax Amt/
Rate option enabled.
Control Code for
cash registers
Manufacturing
number of the
control unit
Customer receipt footer with
VAT totals per
programmed rate
The following example receipt contains the least
information possible. To obtain this receipt, the options
described in the previous table must be programmed
appropriately:
Departments
Receipt with Sum of all VAT Amounts Calculated - Total
Tax Amt option enabled.
Item price
Sum of the
individual VAT
totals
Cash
tendered
Total balance
due
Change due
22
REPORT PRINTING MODE
You can program what you want to see in reports and the fonts to be used. Select Programming Mode -> Configuration
Setup -> Report Printing Mode. Navigate to the field you want to personalize and enter its data (see “Data Entry Mode”
for the keys to use). At the end, you can press
to return to the Main menu or
to return to the previous
Menu Item
Possible Values
Description
X/Z Font
NORMAL, COMP
Font to be used for printing X and Z reports: NORMAL - Normal,
COMP - Compressed font.
EJ Font
NORMAL, COMP
Font to be used for printing EJ reports: NORMAL - Normal,
COMP - Compressed font.
PRG Font
NORMAL, COMP
Font to be used for printing in Programming mode: COMP Compressed font.
% in Dept & PLU
YES, NO
Print % ratio Dept/PLU. YES - Enable, NO - Disable.
Duplicate Z
YES, NO
Allow duplicate Z reports to be printed. YES - Enable, NO - Disable.
Zero Skip RPT
YES, NO
Activate zero skip for report. YES - Enable, NO - Disable.
ENGLISH
menu.
CLERK SYSTEM
The Clerk System is a security feature that enables you to control access to the cash register and monitor the number of
transactions and sales of up to 15 Clerks. With the Clerk System activated you can create a password and an
operational status for each clerk, enabling or disabling the transactions they can perform (see "Individual Clerk"). By
default, all the clerks are programmed as Normal, enabled to perform special transactions such as Voids, Refunds,
coupons, Negative % entries, Paid Out and Negative Depts. If certain operations are disabled for a clerk the same clerk
can, however, still perform these operations if they are authorized to use Manager mode. In this case, they can switch
to Manager mode so all the activities indicated above, excluding Training Mode operation, can be performed. Your cash
register is configured at the factory with the Clerk System deactivated. When the Clerk System is deactivated, the cash
register can be used freely to register sales transactions.
Listed in the table below are the options for activating the clerk system.
Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Clerk System. Navigate to the field you want to personalize and
enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use).
At the end, you can press
to return to the Main menu or
to return to the previous menu.
Menu Item
Possible Values
Description
Clerk System
YES, NO
Activate the Clerk System . YES - Enable, NO - Disable.
PWD Mandatory
YES, NO
Password entry is mandatory for all clerks. YES - Enable, NO - Disable.
Excl. Clerk Table
YES, NO
With table tracking in operation, transactions for a given table can only be
entered by a single, dedicated, clerk YES - Enable, NO - Disable.
Even with Exclusive Clerk Table enabled, any clerk can perform a Table
Review or Table Proforma operation.
Clerk Entry
STAY, ONE TRN
Password control for registering sales transactions:
ONE TRN - the Clerk has to log on before performing each transaction.
STAY - Once logged on, the Clerk remains logged on until
Clerk Display
YES, NO
is pressed
Display clerk Id on display. YES - Enable, NO - Disable.
23
INDIVIDUAL CLERK
With the Clerk System active, you can assign an operational status to each clerk that defines whether the clerk can
perform certain types of transaction. You can then also define a 3-digit password that the clerk must enter to operate
the cash register.
Listed in the table below are the activities that you can enable or disable for each clerk.
Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Individual Clerk.
Navigate to the field you want to personalize and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end,
you can press
to return to the Main menu,
to return to the previous menu or
to skip to the next
form in sequence.
Menu Item
Possible Values
Description
Name
(Alphanumeric)
24-digit clerk name that can be entered using the keypad or the Character
Table. It will be automatically printed on all receipts, journal records and
management reports.
Clerk Pwd
(Numeric)
3-digit password that the clerk must enter to access cash register functions
(when Clerk System is active).
Clerk Mode
NORMAL,
TRAINING
If the related Clerk login is only going to be used for Training activities,
select TRAINING. Default: NORMAL.
Void Enable
YES, NO
Void transactions allowed. YES - Enable, NO - Disable.
Refund Enable
YES, NO
Refunds allowed. YES - Enable, NO - Disable.
( %-) Enable
YES, NO
Percent discounts/add-ons allowed. YES - Enable, NO - Disable.
( -) Enable
YES, NO
Discounts/add-ons allowed. YES - Enable, NO - Disable.
PO Enable
YES, NO
Paid Out operations allowed. YES - Enable, NO - Disable.
Neg Dept
Enable
YES, NO
Negative department transactions allowed. YES - Enable, NO - Disable.
Manager Intervention During Clerk Transaction Entry
During transaction entry, if a clerk is not enabled to perform a certain type of operation (such as a VOID, REFUND and
so on), an authorized operator can intervene pressing
to enter Manager mode, and entering the Manager
password if one is programmed.
After performing the required operation the operator can log off by pressing
continue with the transaction and terminate it in the normal way.
24
again. At this point, the Clerk can
ELECTRONIC JOURNAL
At the end, press
to return to the Main menu or
ENGLISH
When you first switch on your cash register, or when backup batteries are not installed and you switch the cash register
off and on, you are prompted to choose the memory device on which you want to save the electronic journal (as
outlined in “Setting Your Language and EJ/PLU Requirements”). You can also change this setup at a later time, if
desired, from System Initialization in the Programming Mode menu (see “System Initialization”). Apart from this basic
initialization of the electronic journal, you can also configure a few additional parameters which are described below.
Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Electronic Journal. Navigate to the field you want to personalize
and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use).
to return to the previous menu.
Menu Item
Possible Values
Description
EJ System
STNDARD,
SD
Set operation mode for EJ:
STNDARD - Standard Mode - data is registered sequentially with memory
nearly-full condition signaled (an indicator appears at bottom left of
display). See below for further details.
SD - On Storage Device - the electronic journal data in the buffer is
automatically saved on the SD memory card until the card is full.
Beep at Beginning
YES, NO
For full or nearly-full conditions, enable Beep at beginning of transaction.
YES - Enable, NO - Disable.
Beep at End
YES, NO
For full or nearly-full conditions, enable beep at end of transaction.
YES - Enable, NO - Disable.
Standard Mode Operation - EJ Internal Memory Full and Nearly-Full Conditions
When the Electronic Journal is programmed for Standard mode operation and it reaches the nearly-full condition or full
condition, a message is displayed and a warning beep can be programmed to sound at the beginning and/or end of
each transaction. When the nearly-full condition is signalled, there are less than 700 lines free in memory, for the full
condition there are less than 300. The operator display indicates the number of lines left.
For the nearly-full condition, you can continue with the transaction by pressing one of these keys:
•
to continue with the transaction, recording it in the journal
•
to continue with the transaction but not recording it in the journal.
For the full condition, the transaction in course cannot be recorded in the journal.
Press either
or
to continue with the transaction.
You can then either print the contents of the electronic journal (as explained for EJ Reports in “Reports Common to X
and Z Modes”), or you can continue with other transactions ignoring the full/nearly-full condition. Remember, however,
that in the case of the full condition, further transaction data will NOT be stored in journal and the consecutive receipt
counter will not increase.
NOTE: To know how many lines are left in the Electronic Journal, in Registration mode outside of a sales
transaction, press
.
25
FUNCTION KEY SETUP
You can program various parameters that affect how these function keys operate:
• CASH, CHECK, CHARGE, CREDIT1, CREDIT2, CREDIT3, CREDIT4, CREDIT5, CREDIT6
• PO/RA
• #/NS
Select Programming Mode -> Configuration setup -> Function key setup. Navigate to the field you want to personalize
and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, you can press
menu or
to return to the Main
to return to the previous menu.
Cash, Check and Credit1 to Credit6 Function Keys
You can program a status for each of the payment tender types.
Menu Item
Possible Values
Description
Name
(alphanumeric)
12-digit name for the tender media key.
HALO
NO LMT, 0.99,
9.99, 99.99,
999.99
NO LMT - no limit is set for the amount that can be entered. The other
values indicate the limit. For example, 0.99 = 0.01 to 0.99, 9.99 = 0.01 to
9.99 and so on.
TNDR Mandatory
YES, NO
Tender entry mandatory. YES - tender must be entered. NO - tender entry
is not mandatory.
Change Allowed
YES, NO
YES - Change can be given when the function key is pressed. NO - change
cannot be given.
Drawer Open
YES, NO
YES - Cash drawer opens. NO - drawer does not open.
PO/RA Function Key
Menu Item
Possible Values
Description
PO HALO
NO LMT, 0.99,
9.99, 99.99,
999.99
The Paid Out (PO) key is used to register any money taken out of the cash
drawer that is not part of a sale. NO LMT - no upper limit is set for the
amount that can be registered with this key. The other values indicate the
upper limit.
RA HALO
NO LMT, 0.99,
9.99, 99.99,
999.99
The Received on Account (RA) key is used to register money paid into the
cash drawer that is not part of a sale. NO LMT - no upper limit is set for the
amount that can be registered with this key. The other values indicate the
upper limit.
#/NS Function Key
Menu Item
Possible Values
Description
Mode Allowed
MGR, REG/MGR
You can specify for which mode cash drawer open is enabled:
MGR - Manager mode, REG/MGR - both Registration and Manager
modes.
A receipt is always printed when
26
is pressed and the counter updated for the financial report.
ADVANCED SETTINGS
You can set up manager passwords, change how the keys are configured on the keypad, and program key sequences
and report printing.
Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Advanced settings. Navigate to the field you want to personalize and
enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, press
to return to the previous menu.
Menu Item
Description
Free Key Layout
Allows you to change the key mapping of the 129 functions provided with the cash register.
Not all functions are mapped onto keys on the keypad by default, some are provided in pop-up
lists only (see Popup List Functions below), while others are not provided at all.
Unmapped functions can be configured by mapping them onto keys that you do not normally
use. In the Free Key Layout list, unmapped functions can be recognized by the value 00
indicated in the column on the right. Pop-up list functions also have the value 00. When
numbers appear in the right column, they represent the physical key on the keypad to which
the function is mapped (see Figure 11).
To assign a function to a key:
1. Select the function in the Free Key Layout list using (number)
to jump to the
function.
2. Press the key on the keypad you want to map the function onto. The key mapping
number is inserted automatically.
CAUTION: The function previously mapped onto this key is assigned the value 00.
3. Press
to return to the Main menu.
Set RESTORE DEFAULT to YES to restore default keys at any time.
For further information on these unmapped functions, see “Unmapped Functions”.
Popup List
Function
The cash register has five [Pop-up List] keys:
,
In Registration mode, when one of the [Pop-up List] keys is pressed, a list of operations is
displayed allowing you to select one to execute.
From Popup List Function, you can reprogram the operations displayed in the list; specifying
a maximum of 6 operations for each list. When you select this option, the programming for
[Pop-up List1] is displayed first. To display the next [Pop-up List] press
.
The form displayed contains a list of all the sales functions that can be programmed for the
pop-up list. Those indicated as YES are those currently displayed in the list, those indicated as
NO are not. You can change the settings by specifying YES for each operation to include in the
list.
Set RESTORE DEFAULT to YES to restore the default settings for the pop-up lists at any time.
27
ENGLISH
or
to return to the Main menu
Menu Item
Description
Chain Functions
You can associate a 5-key sequence with each of the chain functions from
[Chain Function1] to [Chain Function5] to simplify and speed up the entry of repetitive cash
register operations. As the Chain Functions are not provided by default on the keypad, you
must first of all map the function you want to use onto a key as described in Free Key Layout
above. You can then program the key sequence that must be executed whenever the [Chain
Functionx] key is pressed. How to do this is explained by means of an example below.
. To register a
Example: Let’s assume that [Chain Function1] is mapped onto the key
cash payment of £10.00 every time this key is pressed:
1. Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Advanced settings ->
Chain Functions.
.
2. Press
.
3. Enter the key sequence by pressing:
again.
4. Press
NOTE: The Chain Function keys themselves cannot be used in a chain function, nor can
the following:
,
,
,
,
,
,
While programming a chain function, the keys
,
,
and
,
,
,
cannot be used.
Chain Report
You can program 10 chain reports. For each report, you can select the entities to be included
by changing their values from NO to YES for: Department & Financial, Department Group, All
PLUs, Sales Clerk, Training Clerk, Hourly Report, Training, Dept & Financial Grand Total, Full EJ.
Manager
Password
See below.
Setting Up Manager Passwords
Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Advanced settings->Manager Passwords. Navigate to the field you
want to personalize and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, you can press
return to the Main menu or
to
to return to the previous menu.
Menu Item
Possible Values
Description
PRG & Z Mode
0000 to 9999
4-digit password to protect access to PRG & Z mode. Default: 0000 (not
activated).
A single management password can be set up to control use of
Programming functions and printing of financial reports in Z mode.
Programming Mode is used to set up and program the cash register, so
password controlled access may be necessary in multiuser environments.
Management reports taken in the Z mode reset the transaction totals to
zero, so setting up a password can guarantee against accidental resetting of
these totals by unauthorized personnel.
X Mode
0000 to 9999
4-digit password to protect access to X mode. Default: 0000 (not activated).
A management password can be set up to control printing of financial
reports in X mode so as to safeguard the confidentiality of transaction report
data.
28
Menu Item
Possible Values
Description
Manager mode
0000 to 9999
4-digit password to protect access to Manager mode. Default: 0000 (not
activated).
A password can be set up for the cash register Manager: the user authorized
to perform all sales transaction functions.
authorized operator can intervene, pressing
ENGLISH
NOTE: During transaction entry, if a clerk is not enabled to perform a
certain type of operation (such as a VOID or REFUND), an
to enter
Manager mode, and entering the Manager password if it is
programmed. After performing the required operation, the
again. At this point, the
operator can log off by pressing
Clerk can continue with the transaction and terminate it in the
normal way.
Training mode
0000 to 9999
4-digit password to control activation of Training mode. Default: 0000 (not
activated). When a password is setup, a normal clerk or the Manager can
activate Training mode, outside of a transaction, by entering: (password)
. The same sequence can be used to exit Training mode
(see “Activating and Disactivating Training Mode”).
SHORT CAPTIONS
You can personalize the 67 short captions, each of maximum length 10 characters appearing on the cash register.
Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Short Captions. Navigate to the field you want to personalize and
enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). To jump to a specific line, enter the line number and press
. At the end, you can press
to return to the Main menu or
to return to the previous menu.
LONG CAPTIONS
You can personalize the 18 long captions, each of maximum length 24 characters appearing on the receipt.
Select Programming Mode -> Configuration Setup -> Long Captions. Navigate to the field you want to personalize and
enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, you can press
menu or
to return to the Main
to return to the previous menu.
29
LOGGING ONTO THE SYSTEM
The programming manager should keep a track of all passwords set up on the system so as to be able to provide users
with them when they need to access the system. For the clerk login to be necessary, the Clerk System must be active
(see "Clerk System”).
CLERK LOGON
If the Clerk System is set up, all Clerks must log onto the cash register using their clerk number and optional password
before they can enter sales transactions.
1. Press
to activate the Main menu.
2. Select Registration mode.
3. A prompt appears: Type the clerk number. Using the numeric keypad, enter your clerk number from 1 to 15 and
press
.
4. If a password has been set up for this Clerk number, another prompt appears asking you to enter it: Type the clerk
.
password. Enter the corresponding three-digit code and press
NOTE: If you do not know the password ask your Manager.
The message Start Registration appears. You can now enter sales transactions using the keypad.
TRAINING CLERK LOGON
The procedure is the same as for the ordinary clerk logon (described above). The only difference is that at step 3 you
must specify the number of a Clerk that has been set up as a Training Clerk. Once logged on, you can perform all sales
transactions but in training mode only. The Training mode symbol
appears at bottom left to indicate that
Training mode is active.
To exit from Registration mode and return to the Main menu, press
.
MANAGER LOGONS
1. Press
to activate the Main menu.
2. Select the mode you want to log onto from:
• Manager mode
•
Programming mode
•
X1 & 2 Report mode
•
Z1 & 2 Report mode
3. If a password has been set up for the chosen mode, a prompt requests you to enter it: Enter the Manager
password.
.
Enter the corresponding four-digit code and press
The Manager mode symbol
appears at bottom left to indicate that Manager mode is active.
LOGGING OFF
To log off and return to the Main menu, press
.
To switch off the display, select Off mode from the Main menu.
If any sales transactions are in course, before pressing
signaled. Press
30
to stop the error key tone.
, first terminate the transaction, otherwise an error is
PRINTING PROGRAMMING REPORTS
This section explains how to print the different reports that show how your cash register is programmed.
All programming reports can be requested from Main menu -> Programming Mode -> Programming dump.
Make sure you have enough paper in the printer to print the report.
NOTE: To interrupt printing, press and hold down
.
2. Use
ENGLISH
1. Select Programming Mode -> Programming dump.
to navigate to the report you want to print.
3. Press
to select the report. If the report is a range report go to step 4, otherwise go to step 5.
4. For range reports, you are prompted to specify the number the range report must start and end with. Type in the
number pressing
after entering each.
5. The report prints. To interrupt printing, press and hold down
.
Menu Item
Possible Values
Description
All Departments
(no entry)
Report showing how all the departments are programmed:
Department Range
1 to 99
Report showing how a range of departments is programmed. In
reply to the prompt, enter the number of the department you want
the range to start from and the number to end with.
Department Groups
0 to 11
Report showing the departments linked to a given department
group. Enter the number of the department group.
11= All department groups.
All PLUs
(no entry)
Report showing how all PLUs are programmed:
PLU Range
1 to
99999999999999
Report showing how a range of PLUs is programmed. In reply to
the prompt, enter the number of the PLU you want the range to
start from and the number to end with.
PLU Link Department
1 to 99
Report showing the PLUs linked to a given department. Enter the
number of the department.
Other Sales Prog
(no entry)
Report showing sales function settings.
Print Mode
(no entry)
Report showing how receipt printing mode and report printing
mode are programmed.
Clerk
(no entry)
Report showing how all clerks are programmed:
Advanced Settings
(no entry)
Report showing how the Advanced Settings options in the
Configuration Setup menu are programmed.
Free Caption - 10
Chars
(no entry)
Report showing the reprogrammable 10-character entries.
Free Caption - 24
Chars
(no entry)
Report showing the reprogrammable 24-character entries.
Other Settings
(no entry)
Report showing other configuration settings.
TRAINING MODE
Training mode allows you to use the cash register to perform true sales transactions for learning purposes. All
transactions performed in this mode are not recorded in the management financial reports and sales receipts are not
numbered consecutively. When the cash register is switched to training mode, all training transactions can be
performed in Registration and Manager modes. You can also print a detailed training report to keep track of the
transactions performed, see "X and Z Reports” for details. To keep track of training activities, you can program a clerk
specifically as a Training clerk. In this way, any operator needing to perform training activities can log on as the Training
clerk. See "Individual Clerk” for how to create this type of clerk.
31
ACTIVATING AND DISACTIVATING TRAINING MODE
Training mode can be activated in one of these three ways:
• from Programming mode
• from Registration mode
• when a Training clerk logs on.
Programming mode:
1. Select Training Mode On/Off.
2. The prompt appears: Now off, turn on? Use
or
.
to highlight YES and press
Training mode is now active and you can log on either as a Clerk or the Manager and perform sales transactions and
programming in Training mode.
To disactivate Training Mode the procedure is identical, except that at step 2 the prompt appears Now on, turn off?
.
Highlight YES and press
Registration mode:
To activate Training mode from Registration mode, a Training mode password must have been set up (see "Setting Up
Manager Passwords"). Outside of a transaction, enter the password and press
. The Training mode symbol
appears at bottom left to indicate that Training mode is active.
To exit Training mode, repeat the same procedure again.
Training Clerk Logon:
When a clerk is programmed as a Training clerk and the Clerk System is active, all sales transactions are registered
exclusively as training activities.
USING THE MEMORY STORAGE DEVICE (SD)
This section explains how to perform standard operations on the SD card such as loading programming and PLU data
from it, and saving data to it. The SD card can also be used for storing electronic journal data as described in “System
Initialization”. Select Main menu -> Programming Mode -> SD Maintenance. Navigate to the field you want to personalize
and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use). At the end, you can press
menu or
to return to the Main
to return to the previous menu.
Menu Item
Possible Values
Description
Load from SD
Card
All Programming Data,
PLU Data, Graphic Logo.
Select the data to load from the Storage Device.
Save to SD Card
All Programming Data,
PLU Data, Graphic Logo.
Select the data to save to the Storage Device.
Format SD Card
YES, NO
Select this option to format the SD card, canceling all data on it.
32
SYSTEM INITIALIZATION
This section explains how to set system initialization parameters. This procedure is also described in the “Quick Start
Programming”. Select Main menu -> Programming Mode -> System Initialization. Navigate to the field you want to
personalize and enter its data (see “Data Entry Mode” for the keys to use).
At the end, select YES for the prompt Are you sure? and press
to return to the Main menu
to return to the previous menu.
Menu Item
Possible Values
Description
Language
ENGLISH, SWEDISH
Set the language you require for the cash register from the 2
languages available:
PLU/EJ/TBL
1500 PLU/12000 EJ/0 TABLE
Set the maximum number of PLUs that can be stored on the cash
register, the maximum number of tables that can be tracked
simultaneously and the type of device you want to use for storing
Electronic Journal data, either:
• Cash register internal memory
• Storage Device (SD) - memory card
The SD card can be used in alternative to the internal memory,
leaving more capacity for the storage of PLU codes and table
tracking. The number of transaction lines that can be stored
depends on the capacity of the card. For example, a 1GB card
provides storage for 40 million transaction lines.
The possible choices are:
1500/12000/0 - 1500 PLU codes & max. 12000 lines stored in
internal memory, no table tracking
2000/11000/0 - 2000 PLU codes & max. 11000 lines stored in
internal memory, no table tracking
3000/SD/0 - 3000 PLU codes & storage on SD card only, no table
tracking
500/12000/50 - 500 PLU codes & max. 12000 lines stored in
internal memory, max. 50 tables can be tracked
1500/9000/70 - 1500 PLU codes & max. 9000 lines stored in
internal memory, max. 70 tables can be tracked
3000/SD/100 - 3000 PLU codes, storage on SD only, max. 100
tables can be tracked.
2000 PLU/11000 EJ/ 0 TABLE
3000 PLU/ SD/0 TABLE
500 PLU/ 12000 EJ/50 TABLES
1500 PLU/ 9000 EJ/70 TABLES
3000 PLU/SD/100 TABLES
ENGLISH
or
. Press
MANAGEMENT REPORTS
Transaction data is maintained in the memory of the cash register as long as the battery back-up system is in effect. This
data can be printed as a report for management review. The Management Report can be printed in either X or Z report
mode.
If a password is set up for PRG&Z mode or X mode you must enter it before you can access, respectively, Z Report mode
or X Report mode (see “Setting Up Manager Passwords” for how these passwords are set up).
X AND Z REPORTS
X mode prints the accumulated transaction information and RETAINS ALL TOTALS IN MEMORY. Take this report any
time of the day to print periodic reading of the transactions performed (some users call the X report a mid-day report).
X reports include the PLU Report, Clerk Report, and the X1 and X2 Financial Reports.
Z mode prints the same information as the X report, the only difference is that after a Z report printout ALL
TRANSACTION TOTALS ARE RESET TO ZERO, except for the grand total unless programmed otherwise. This report is
usually taken at the end of the day so that all the transaction totals are cleared to start from zero the following day.
WARNING: After issuing a Z report, a Received on Account (RA) operation must be performed before the cash
register is operational again.
33
NOTE: To prevent accidental printing of the Z report, assign a Programming and Z mode manager password as
explained in “Setting Up Manager Passwords”.
An X2 report is called a period-to-date financial report which is usually taken on a weekly basis. It accumulates all the
transaction totals. A Z2 report is the same as an X2 report with the exception that all the transaction totals are reset to
zero after it is taken. It is usually taken as a monthly sales report to view end-of-month sales totals for each department.
NOTE: Before printing a management report, make sure that you have plenty of paper loaded in the cash
register.
PRINTING X REPORTS
To print X1 & X2 reports follow this procedure:
1. Select Main Menu -> X1 & 2 Report Mode.
2. If a password has been set up, enter the 4-digit code in reply to the prompt and press
3. Use
to highlight the report you want to print and press
.
.
NOTE: If no report is available a key tone signals the error condition - press
to clear the error and continue.
If the report chosen is not a range report it starts printing immediately.
4. For a range report, highlight the START field, type in the number from which the report must start then press
. Next highlight the END field, type in the number at which the report must end then press
. The report prints. To interrupt printing, press and hold down
.
PRINTING Z REPORTS
To print Z1 & Z2 reports the procedure is the same as above, except that at step 1 you must select Main Menu -> Z1 & 2
Report Mode.
REPORTS COMMON TO X AND Z MODES
Menu Item
Description
X1/Z1 Dept &
Financial Report
X1/Z1 Department and Financial report. Lists the number of transactions per department and
their related sales totals, followed by the number and totals for each sales operation type (by
tender, FC and so on). See “Example X1/Z1 Dept and Financial Report”.
All PLUS Report
This report provides the number of times a particular PLU is used, the totals for that PLU code
and the sales totals for all PLUs.
Clerk Sales
Report
Lists the number of transactions and sales totals for each Clerk. At the end of the receipt you
are given the sales total of all sales clerks.
Clerk Training
Report
Lists the number of transactions and sales totals for each Clerk for training activities only.
Clerk Sales
Without Train
Lists the number of transactions and sales totals for each Clerk without training activities.
Hourly Report
The time report provides the net total sales performed by the cash register on an hourly basis.
Training Report
This report provides a report of the transactions performed in the training mode.
X2/Z2 Dept &
Financial Report
X2/Z2 department and financial report. As for X1 Department and Financial report but prints
only transaction totals.
Open Table
Report
This report provides information regarding the tables that are still open and therefore not yet
invoiced. Current subtotals are provided for each open table so that you can keep track of the
sales undeway.
34
Description
EJ Report
An EJ report executed in X mode does not clear the electronic journal memory (and therefore
all transaction data is retained). On the other hand, when it is executed in Z mode, the
electronic journal memory is cleared and restored to its maximum line capacity
programmed.
Four types of report are available:
• Full EJ Report - This report is a complete listing of transaction receipts and X financial reports
taken within the maximum line capacity programmed. No entry is required. In Z mode, when
the contents of the electronic journal are printed, a message is displayed along with a beep to
indicate that the EJ memory capacity has been restored to its programmed line capacity.
• Oldest EJ Report - By entering the number of transactions you wish to view, this report
prints the selected number of oldest receipts and X financial reports performed and stored
within the programmed line capacity. Type a number between 1 and 999 indicating the
number of oldest report wanted.
• Latest EJ Report - By entering the number of transactions you wish to view, this report
prints the most recent receipts and X financial reports performed and stored within the
programmed line capacity. Type a number between 1 and 999 indicating the number of
latest report wanted.
• Daily EJ Report - By entering the number of X financial reports that you wish to view, this
report prints the receipts recorded before the defined X financial report along with the report
itself. Type a number between 1 and 99 indicating the number of oldest end-of-day reports
wanted.
To momentarily interrupt report printing, press
. Press this key again to resume printing
(for example, to load paper and avoid an out-of-paper condition). Press
to completely
interrupt report printing, terminated with "*******".
X MODE-SPECIFIC REPORTS
Menu Item
Possible
Values
Description
Flash Report
(no entry)
Displays summary report (net, gross, cash-in-drawer, check totals and so on.
Dept Range Report
1 to 99
Department Range Report. Enter max. 2 digits for number of
department for report to start from and end with. This report lists the
number of transactions and their totals for the defined range of
Departments.
Department GRP
Report
0 to 11
Department Group Report. Enter max. 2 digits for number of
Department Group number. This report provides the same information
as a Department Range Report but only for the departments linked to
the department group specified. 11= All department groups.
PLU Range Report
(numeric)
PLU Range Sales Report. Enter max. 14 digits for the number of the PLU to
start from and end with. This report provides the same transaction
information as the All PLUs Report but pertaining to the defined range of
PLUs.
All PLU Stock Report
(no entry)
Prints a report of the number of items remaining in stock for each PLU.
PLU Stock Mini
Report
1 to 9999
Prints the quantities of all the sales items remaining in stock for each PLU
under a minimum quantity. Enter max. 4 digits for the minimum stock
level.
Z MODE-SPECIFIC REPORTS
Menu Item
Description
Chain Report
Prints the chain reports that have been programmed in “Advanced Settings”.
Duplicate Z Report
Prints the Z Report a second time.
35
ENGLISH
Menu Item
Example X1/Z1 Dept and Financial
Report
Store ID
EXAMPLE CLERK SALES REPORT
Time
Clerk 1 number
or assigned name
X counter
Cash register ID
X report identifier
X report
identifier
Sales total of
clerk 1
Department 1
activity counter
Department 1
sales total
Department number
or assigned name
Sales total for all
departments
Summary of
clerk 1
activities
Total amount VAT
1, 2, 3 and 4
Coupon (-) total
Sum of the
individual VAT
totals
Percent discount
total
Machine
Grand Total
Net sales total in
local currency
Refund total
Gross sales total
Rounding
Cash sales counter
Cash sales total
Check sales counter
Check sales total
Charge sales counter
Charge sales total
EXAMPLE ALL PLUS REPORT
Card 1 sales counter
Card 1 sales total
Received on
account counter
Received on
account total
Paid out total
Drawer open
counter
Paid out counter
Opening petty cash
Training sales
Proforma
receipts counter
PLU number or
assigned name
Proforma
receipts total
Charge in drawer
total
PLU 1 sales
counter
PLU 1 sales
total
Cash in drawer
total
Card 1 in drawer
total
Check in drawer
total
Foreign currency
rate and sales total
Table tracking
totals
Grand total
Grand total returns
Total PLU sales
FLASH REPORT
EXAMPLE PLU STOCK MINI REPORT
Cash in
drawer total
NET
GROSS
C-I-D
CHECK ID
CHARGE ID
C CRED1 ID
C CRED2 ID
5348.77
5497.77
*2886.76
*595.33
*779.19
*670.97
*371.50
Check in
drawer total
Charge in
drawer total
Credit 1 in
drawer total
Credit 2 in
drawer total
36
PLU number or
assigned name
Number of
items of article
left in stock
SALES TRANSACTION EXAMPLES
REGISTERING A SINGLE ITEM SALE WITH
CHANGE TENDER
5. Press
.
REGISTERING A SALE OF MULTIPLE ITEMS
AT SAME COST
Example: Register a £1.00 item in Department 1.
Compute change for £5.00.
Up to two digits can be used for the quantity multiplied.
1. Press
Example: Multiply two items costing £1.50 and
register the sale to Department 1. Compute change for
£5.00.
.
2. Press
.
The transaction is terminated and the change due to the
customer is displayed.
REGISTERING A MULTIPLE ITEM SALE WITH
EXACT CASH TENDER
1. Press
2. Press
3. Press
Example: Register a £2.50 item to Department 1, a
£0.50 item to Department 45 and a £1.65 item to
Department 37, with an exact tender of £4.65.
1. Press
.
3. Press
.
4. Press
. The change due
Press
.
REGISTERING A MULTIPLE DEPARTMENT
SALE WITH PAYMENT IN FOREIGN
CURRENCY AND CHANGE TENDER IN
LOCAL CURRENCY
.
4. Press
.
to the customer is displayed.
Steps 1 and 2 in the procedure above could be replaced
with the following to achieve the same result:
.
2. Press
.
.
REGISTERING A MULTIPLE ITEM SALE WITH
EXACT CASH TENDER IN FOREIGN
CURRENCY
Example: Register a £10.00 item to Department 1, a
£20.00 item to Department 2, with an exact tender in
the programmed foreign currency number 1.
1. Press
.
2. Press
.
Example: Register a £6.99 item to Department 1, a
£5.99 item to Department 4 and a £3.50 item to
Department 19. Compute change for €150.00
(Euro = foreign currency number 1).
1. Press
.
2. Press
.
3. Press
3. Press
to display and print the current balance
.
4. Press
to display and print the current balace
due in the Local Currency.
due in the Local Currency.
5. Press
4. Press
for the foreign currency programmed
for the foreign currency programmed
as number 1 and press
as number 1 and press
-> FC
.
-> FC then
.
37
ENGLISH
Up to eight digits can be used for entering the amount.
CHECK TENDER
6. Type the amount tendered in the foreign
currency
and press
Example: Register a £70.00 item paid by check to
Department 4.
.
The change due to the customer is displayed.
1. Press
REGISTERING A CHARGE CARD
TRANSACTION
2. Press
Example: Register a £2.50 item to Department 1 and a
£3.00 item to Department 2 as an exact charge card
transaction.
1. Press
.
2. Press
3. Press
.
.
CHECK TENDER WITH CHANGE
Example: Register a £19.50 item to Department 4, a
£2.50 item to Department 5 and a £5.00 item to
Department 29. Compute the change for a £30.00
check tender.
-> CHARGE then
.
.
3. Press
.
4. Press
Example: Register a £10.00 item and a £15.00 item to
Department 2. Split the amount tendered between
£20.00 cash and £5.00 charge card.
5. Press
1. Press
.
2. Press
.
.
then
followed by
customer is displayed.
-> CHECK
. The change due to the
CHECK TENDER IN FOREIGN CURRENCY
WITH CHANGE IN LOCAL CURRENCY
Example: Register a £19.50 item to Department 4, a
£2.50 item to Department 5 and a £5.00 item to
Department 28. Compute the change in Local currency
for a EUR 40.00 check tender.
.
4. Press
.
2. Press
SPLIT CASH/CHARGE CARD TENDER
3. Press
-> CHECK then
1. Press
.
4. Press
.
.
The remaining balance due (5.00) is displayed.
5. Press
-> CHARGE then
1. Press
.
CREDIT CARD 2 TENDER
Example: Register a £120.00 item to Department 2
and a £50.00 item to Department 3. Complete the
transaction with payment using credit card 2.
1. Press
.
2. Press
.
3. Press
.
4. Press
to display and print the current balance
due in Local Currency.
.
5. Press
2. Press
.
4. Press
-> CREDIT 2 then
38
(previously programmed as Euro), and press
.
3. Press
for foreign currency number 1
-> FC
in the foreign currency.
.
to display the balance due
then press
currency
-> CHECK
. The change due in the
local currency is displayed.
DISCOUNTING TOTAL SALE USING A
PROGRAMMED DISCOUNT RATE
Example: Register a programmed 10% discount to an
entire sales transaction. Compute the change tender.
-> %1 function must have been programmed
The
SPLIT CHECK/CASH TENDER
to apply a 10% percent discount.
Example: Register a £24.00 item to Department 1, a
£36.00 item to Department 3 and a £4.00 item to
Department 4. Split the tender between £60.00 check
and £4.00 cash.
1. Press
.
2. Press
1. Press
.
3. Press
2. Press
.
4. Press
ENGLISH
6. Type the amount tendered by check in the foreign
.
.
. The amount
-> %1
discounted is displayed.
.
3. Press
5. Press
4. Press
.
6. Press
5. Press
then
. The change due
to the customer is displayed.
-> CHECK
followed by
. The remaining balance
due from the customer is displayed.
6. Press
.
DISCOUNTING THE TOTAL SALE USING A
RANDOM DISCOUNT RATE
Up to 4 digits can be used to specify the discount
percentage (in the range 0.01 - 99.99%).
.
REGISTERING (-) REDUCTION COUPONS
Up to 8 digits can be used to enter the amount for a
transaction.
Example: Register a £0.10 reduction (coupon) on a
£2.00 item to Department 2 and a £1.00 discount on an
item costing £5.00 to Department 52.
Example: Register a 20% discount to a sales
transaction. Compute the change tender.
The
-> %1 function must have been programmed
to apply discounts.
If you specify a percentage before
-> %1, it
overrides the programmed percentage value.
NOTE: The
-> -/+1 key must have been
programmed to apply a discount.
1. Press
1. Press
.
2. Press
.
2. Press
.
-> -/+1
3. Press
.
.
3. Press
.
4. Press
.
-> %1
The amount discounted is displayed.
4. Press
.
5. Press
5. Type the discount
followed by
6. Press
.
-> -/+1
6. Press
.
.
The change due to the customer is displayed.
.
39
DISCOUNTING INDIVIDUAL ITEMS USING
PROGRAMMED AND RANDOM DISCOUNT
RATES
Example: Register a £2.50 item to Department 1,
apply the programmed discount to a £3.50 item of
Department 23 and apply a discount rate of 3% to a
£5.00 item of Department 2. Compute change tender.
NOTE: The
1. Press
.
2. Press
.
. The amount
-> %2
discounted is displayed.
4. Press
Up to 4 digits can be used for the percent add on rate
(from 0.01 to 99.99%).
Example: Register a 20% add-on to a sales
transaction. Compute the change tender.
NOTE: The
-> %2 function must have been
programmed to apply a 5% percent
discount.
3. Press
APPLYING A RANDOM PERCENT ADD-ON
RATE TO A TOTAL SALE
.
-> %1 function must have been
programmed to apply percent add-ons.
1. Press
.
2. Press
.
3. Press
.
. The
4. Press
-> %1
add-on amount is displayed.
5. Press
.
-> %2
.
5. Press
The amount discounted is displayed.
6. Press
6. Press
REGISTERING A SALES TRANSACTION
USING PRESET PLU ITEM PRICES
.
7. Press
.
The change due to the customer is displayed.
. The change due
to the customer is displayed.
To use this feature, PLU item prices must have been
previously programmed.
APPLYING THE PROGRAMMED PERCENT
PLUS RATE TO A TOTAL SALE
Example: Use preset PLU item prices to register an
entire transaction: register PLU1 and enter PLU2 3 times.
End the transaction with an exact cash tender.
Example: Register a programmed 10% add-on to an
entire sales transaction. Compute the change tender.
1. Press
NOTE: The
-> %1 function must have been
programmed to apply a 10% add-on.
1. Press
.
2. Press
3. Press
.
4. Press
-> %1
. The amount added
on is displayed.
5. Press
.
6. Press
to the customer is displayed.
40
2. Press
multiplication is displayed.
3. Press
4. Press
.
. The change due
.
. The amount of the
.
.
REGISTERING A SALES TRANSACTION
USING THE PLUS ASSIGNED TO THE PLU
PAGE LEVELS
To use this feature, PLU Page1, PLU Page 2 and the
PLU functions mentioned must have been mapped onto
the keypad and programmed appropriately.
Example: Register the sale of PLU 201 and multiply 3
times PLU 202 using [PLU Page 2] and the sale of PLU 5
using [PLU Page 1] .
1. Press [PLU Page 2]. The display indicates that the
cash register is in the PLU Page 2 mode.
2. Press [PLU Key 1] to register the sale of PLU 201
assigned to [PLU Page 2].
OVERWRITING A PRESET PLU PRICE
ASSOCIATED WITH A BARCODE
3. Press
Example: Overwrite the preset price associated with a
barcode with £3.50. Compute change for a £5.00 tender.
[PLU Key 2] to register the sale
of PLU 202.
4. Press [PLU Page 1] to switch to PLU page 1 mode.
5. Press [PLU Key 5].
1. Press
.
to end the transaction with an
3. Press
exact cash tender.
.
REGISTERING A SALES TRANSACTION
USING A PLU'S TWO ASSOCIATED PRICES
4. Press
To be able to use this feature, Price 1 and Price 2
functions must be mapped onto the keypad, and the
PLUs must be programmed with two prices.
Example: Register the sale of PLU 4 at its first price and
then register the sale of the same PLU at its second
price.
1. Press [Price 1] to select the PLU's first price.
VOIDING A COMPLETE SALES
TRANSACTION
.
2. Press
. The change due
to the customer is displayed.
Example: Register a £2.50 item to Department 1, a
£5.00 item to Department 66 and a £1.65 item to
Department 40, then void the entire transaction.
.
1. Press
3. Press [Price 2] to select the PLU's second price,
2. Press
.
.
followed by
3. Press
4. Press
to end the transaction with a credit
card tender.
.
REGISTERING THE SALE OF PLUS
ASSIGNED TO PLU PAGE LEVELS USING
THEIR TWO ASSOCIATED PRICES
To be able to use this feature, PLU Page 1, PLU Page 2,
Price 1, Price 2 and PLU functions must all be mapped
onto the keypad, and the PLUs mentioned must be
programmed with two prices.
Example: Register the sale of PLU 1 and PLU 202 at
their programmed two prices. Use the related PLU Page
keys.
1. Press [PLU Page 1].
2. Press [Price 1] and then [PLU key 1] to register the
sale of PLU 1 at its first price.
3. Press [Price 2 ] and then [PLU key 1] to register the
sale of PLU 1 at its second price.
4. Press [PLU Page 2] [Price 1] and then [PLU key 2]
to register the sale of PLU 202 at its first price
5. Press [Price 2] and then [PLU key 2] to register the
sale of PLU 202 at its second price.
6. Press
exact cash tender.
to end the transaction with an
4. Press
5. Press
.
.
-> FULL VOID
NOTE: A full void cannot be performed when the
number of items registered in the
transaction exceeds 50.
VOIDING THE PREVIOUS ENTRY IN THE
MIDDLE OF A SALE
Example: Void a £2.50 entry erroneously made to
Department 2, then register a £3.00 item to this same
Department. Void an incorrect £10.00 entry. End the
transaction with an exact cash tender.
.
1. Press
2. Press
3. Press
4. Press
.
.
.
41
ENGLISH
2. Scan the barcode to register the PLU code.
6. Press
5. Press
6. Press
.
6. Press
.
-> VOID
7. Press
.
7. Press
8. Press
.
8. Press
.
.
.
9. Press
REFUNDING MULTIPLE ITEMS
Example: Refund a £4.99 item to Department 4 and
three £2.00 items to Department 5.
1. Press
-> VOID
.
REGISTERING MONEY RECEIVED ON
ACCOUNT
Up to 8 digits can be used for registering money
received on account.
Example: Register £200.00 received on account.
.
2. Press
. The amount to be
1. Press
-> RA
refunded is displayed.
3. Press
.
.
2. Press
4. Press
.
The amount to be refunded is displayed.
5. Press
6. Press
.
.
The cash drawer opens and the transaction is recorded
on receipt.
REGISTERING NEGATIVE DEPARTMENT
TRANSACTIONS
.
REGISTERING MULTIPLE VOID AND
REFUND TRANSACTIONS
Example: Overwrite preset PLU 6 with £3.00, register the
sale of a £2.50 item to Department 1, and of a £1.00 item
to Department 2. Void the £3.00 sale to PLU 6 and then
register the sale of four £5.00 items to PLU 6. Void the sale
of the £2.50 item previously made to Department 1 and
then refund 3 items costing £4.00 each. Subtotal the sale
and end the transaction with an exact cash tender.
1. Press
.
2. Press
.
3. Press
As prerequisite to negative department transactions,
program a normal department to a negative status as
explained in "Programming Departments". These
transactions are useful when the clerk pays back money
to the customer, such as the refund of a deposit.
Example: With Department 32 activated for Single,
negative item sales, register a deposit refund of £1.00
for the return of bottles.
1. Press
.
REGISTERING PRODUCT QUANTITY
TRANSACTIONS
Example: Register the sale of 1.5 Kg of apples costing
£3.00 per kilogram to Department 3.
.
1. Press
4. Press
-> VOID
.
.
2. Press
5. Press
.
42
.
PAYING MONEY OUT
Up to 8 digits can be registered for money paid out.
transaction, register the sale of a £4.50 item to
Department 30 and finalize the transaction with a check
tender.
Example: Pay out £150.00.
1. Type
1. Press
and press
,
-> PO
then type
and press
.
2. Press
2. Press
.
.
The cash drawer opens and the transaction is recorded
on receipt.
3. Press
. A line is displayed to indicate that the
transaction was put on hold. Tear off the sales
receipt and put it aside.
REGISTERING AN IDENTIFICATION NUMBER
TO A TRANSACTION
4. Start the second transaction. Type
Up to 10 digits can be used for the identification
number. This entry can be made prior to any operation.
The identification number is not added to the
management report or totals.
and press
, then type
and press
.
Example: Assign the identification number 3459 to a
£1.00 sale to Department 4. Enter an exact cash tender
sale.
5. Press
-> CREDIT 2
to finalize the
second transaction. A beep sounds to remind you to
conclude the transaction that you previously put on
hold.
1. Press
6. Press
.
. The transaction that was put on hold
resumes from where you left off.
2. Press
.
3. Press
.
REGISTERING A NO SALE
This operation opens the cash drawer and prints a No
Sales receipt. The activity is registered in the activity
counter of the financial report. If you do not want to
allow a No Sales receipt to be printed see "#/NS
Function Key".
•
Press
.
HOLDING AND RECALLING A SALES
TRANSACTION
You can temporarily put a sales transaction on hold,
start and conclude a separate transaction in the mean
time, then recall and conclude the held transaction.
This allows the clerk to serve a second customer to avoid
delays if for any reason the customer being currently
served is not ready to finalize the transaction.
Only one transaction can be held at a time.
7. Type
and press
8. Finalize the transaction by pressing
.
-> CHECK
.
TRANSFERRING A FINALIZED PAYMENT TO
ANOTHER MEANS OF PAYMENT
Upon conclusion of a sales transaction, you can transfer
the payment just made to another form of payment.
This is particularly useful if the customer decides to pay
with another means after the finalization of the sales
transaction.
Payment transfers also allow you to give the customer
cash back as long as the payment is transferred to a
cash tender and you specify an amount that is greater
than the sales transaction total.
Payment transfer operations can be performed only
once after finalization. No receipt is issued, but the
transfer is recorded in the management reports.
Payment transfers do not apply to tenders with foreign
currencies.
Example: Register a £13.50 sale to Department 3 and
a £23.00 sale to Department 2. Subtotal the transaction
and then put it on Hold. Serve another customer by
registering the sale of a £2.00 item to Department 4, a
£5.00 item to Department 31 and finalizing the sale
with a Credit card 2 tender. Recall the suspended
43
ENGLISH
.
Example: Register a £5.00 sale to Department 3 and a
£23.00 sale to Department 2 as a charge transaction.
Transfer payment to a £50.00 cash tender with cash
back to the customer.
Table Tracking Operations
1. Type
Example: Keep track of the sales ordered by 2 guests at
one table and 3 guests at another. Review the sales
ordered at each table. Close each table and split the
total amount between the guests.
and press
, then type
and press
2. Press
-> CHARGE
3. Press
, type
.
.
These operations allow you to keep track of individual
orders or sales taken at different accounts that you
open. The divide payment feature is also included.
1. To open table 1, press:
and then
press
. The cash drawer opens and the
cash back amount due to the customer is displayed.
AFTER-TENDER CHANGE TRANSACTIONS
[Table #, New
Balance].
[Guest #].
2. Define the number of guests, press:
3. Take orders from table 1: [PLU Key 10], [PLU Key
5].
4. Temporarily close table 1: [Table #, New Balance].
Allowed only for cash tenders, with this feature the
clerk can finalize a sales transaction as an exact cash
tender and then afterwards register the cash collected
from the customer and give the required change.
5. Open table 2:
Example: Register a £5.00 sale to Department 3 and a
£23.00 sale to Department 2 as an exact cash tender.
Register the collection of £50.00 and compute the
related change.
7. Take orders from table 2: [PLU Key 20], [PLU Key
3], [PLU Key 7].
8. Temporarily close table 2: [Table #, New Balance].
[Table #, New Balance].
[Table #, New Balance].
9. Re-open table 1:
1. Type
and press
and press
2. Press
, then type
.
3. Type the cash collected
10. Take an additional order from table 1: [PLU Key
16].
11. Temporarily close table 1: [Table #, New Balance].
[Table #, New Balance].
12. Re-open table 2:
.
and
then press
. The cash drawer opens
and the change due to the customer is displayed.
CUSTOMER OR TABLE MANAGEMENT
Customer account operations allow you to associate
expenses to specific customers. You have the possibility
of opening and managing a total of 100 accounts (or
tables) to which you can associate the items sold. You
can review the intermediate sales of each account with
review or proforma receipts. You can also make use of a
Tray management feature that keeps track of individual
sales and incorporates these in a single final balance.
When table tracking is used, an receipt is issued
automatically at the end of the transaction.
NOTE: In this section, reference will be made to
the restaurant environment. However, the operations
described herein can also be applied to other business
categories such as delicatessens, hardware stores, etc.
13. Take an additional order from table 2: [PLU Key 3].
14. Temporarily close table 2: [Table #, New Balance].
15. Display a Review receipt for table 1:
[TABLE REVIEW].
16. Finalize the transaction of table 2 by pressing a
tender key:
[Table #, New Balance]
.
17. Split the bill between the guests at table 2:
[Divide Payment]
.
18. Finalize the transaction of table 1 by pressing a
tender key
[Table #, New Balance]
.
19. Split the bill among the two guests at table 1:
[Divide Payment]
44
[Guest #].
6. Define the number of guests:
.
SALES TRANSACTIONS USING ALTERNATIVE VAT RATES (TAKE-OUT SALES)
The alternative VAT rate programmed can only be temporarily applied to all the items registered, before finalizing the
sales transaction. The transaction subtotal and total displayed and printed includes the programmed take-out VAT rate.
Example: Register the sale of items to Department 1, programmed with an ordinary VAT rate of 5.5% and a takeout
VAT rate of 10%, then finalize the transaction with an exact cash tender.
2. Type
3. Press
and then press
and then press
.
.
ENGLISH
1. Type
-> Take - out to apply the department's alternative VAT rate.
4. Finalize the transaction by pressing
.
TRAY TRACKING OPERATIONS
This feature allows you to divide a transaction total among the different customers. Particularly useful to keep track of
orders taken by different members of a party when a single total is paid, this feature provides separate totals (Tray total)
for each member. Also useful when a single person shops for more other persons and individual sales totals are
required.
Example: Register the sale of items purchased by two customers and calculate a single bill.
1. Register the sale of customer number 1 by pressing
and
.
2. Press [Tray / Total Tray]. The tray total is printed.
3. Register the sale of customer number 2 by pressing [PLU Page 1], [PLU Key 1] and [PLU Key 2] and then press
[Tray / Total Tray]. The tray total is printed.
4. Press
to finalize the transaction with credit card 1 tender.
45
ERROR CONDITIONS
Clearing an Error
Press
to clear an error. The key tone ends, the displays clear and the keypad unlocks, allowing you to continue
with the transaction.
If an error condition cannot be cleared by pressing
, reset the cash register.
Out-of-Paper
When the paper runs out, the message OUT OF PAPER appears on the operator display. Load the paper and press
to clear the error.
CASH REGISTER RESET OPERATIONS
If the cash register does not function, for example while programming and the error signal cannot be stopped by
pressing
, reset the cash register in Off mode. If necessary, you can carry out a cash register Partial Reset, which
clears the cash register's working memory.
Reset Procedure
The partial reset procedure must be carried out with the cash register switched off.
1. Press and hold down
for 2 seconds.
2. In reply to the prompt Are you sure?, select YES to confirm the reset operation, or NO to cancel it. The reset
operation is performed.
3. Press
46
to activate the menu system again.
BILDER - FIGURES
7
6
AMOUNT
5
H
0.00
1
SYMBOLS
2
3
4
8
9
10
BILDER - FIGURES
FRI NYCKELLAYOUT - FREE KEY LAYOUT
BILDER - FIGURES
TECKENTABELL - CHARACTER TABLE
&$36
Æ
‡
‚
„
†
>$@
$
ƒ
ዘ
$
>%@
%
¡
&
&
ᨿ
>&@
È
‰
1RQ &$36
>D@
D
£
Ç ¢
¤
¦
>E@
E
>F@
F
F
ᨿ
É >'@
'
’
>G@
G
>(@
(
Ø
Ú
‹
Š
Œ

>H@
H
Ù H
v
ª
«
¬
­
>)@
)
>I@
I
>*@
*
*
â
>J@
J
J
>+@
+
>K@
K
>,@
,

ò 
‘
>L@
L
¯
®
>-@
-
>M@
M
>.@
.
>N@
N
>/@
/
ă >O@
O
Ą >0@
0
>P@
P
>1@
1
ą
“
>Q@
Q
³
Ć •
–
˜
¸
µ
>2@
2
•
Ē
Ď
ዘ
2
>3@
3
>4@
4
>5@
5
>6@
6
6
ᨿ
Ĝ
Ġ >7@
7
>8@
8
œ
IJ
ዘ
8
›

ž
>9@
9
>:@
:
>;@
;
><@
<
Ÿ
>=@
=
Ļ
=
#
>
ၭ
@
>#@
B
>R@
R
µ
ē ¸
´
¶
ď ᨿ
R
>S@
ᨬ
S
>T@
T
>U@
U
>V@
V
ġ ĝ >W@
W
>X@
X
¼
¾
ij ½
»
ᨿ
X
>Y@
Y
>Z@
Z
>[@
[
>\@
\
>]@
]
ļ ] A
B
^
h
`
a
>#@
c
i
ൺ
൸
෤
š
ˆ
Ĕ
j

!
ൕ ൖ ൗ
ᨼ
ᨽ
᪷
ᨿ
"
.
CAPTION TABLE
Line
Description
Swedish
KUPONG
KUPONG_TOT
TILLÄGG
TOT_TILLÄG
RABATT
ATT_BETALA
TOT_BETALA
FEL/KORR
FEL/KORR
SUBTOTAL
VÄXEL
KONTANT
TOT_KONT
BELOPP
CHECK
TOT_CHECK
TOTALT
TOTAL_PLU
NS_ÖPPNING
TOT_NS_ÖPP
INBETALT
INBET_TOT
UTBETALT
TOT_UTBET
EJ_MOMS
ÖVERFÖR
VGR_TOT
RETUR
English
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
COUPON
TOTAL COUPON
ADD ON
TOTAL ADD ON
DISCOUNT
CHARGE
TOTAL CHARGE
VOID/CORRECTION
TOTAL VOID/CORRECTION
SUBTOTAL
CHANGE
CASH
TOTAL CASH
AMOUNT
CHECK
TOTAL CHECK
TOTAL
TOTAL PLU
NO SALE
TOTAL NO SALE
RECEIVED on ACCOUNT
TOTAL RECEIVED on ACCOUNT
PAID OUT
TOTAL PAID OUT
NON TAX
TRANSFER
TOTAL DEPARTMENT
REFUND
NET
GROSS
GRAND TOTAL
TAXABLE with TAX
TAXABLE without TAX
TAX
TAX TOTAL
TAXABLE TOTAL with TAX
TAXABLE TOTAL without TAX
Cash in Drawer
CHECK in Drawer
CHARGE in Drawer
CARD CREDIT1 in Drawer
CARD CREDIT2 in Drawer
CARD CREDIT3 in Drawer
CARD CREDIT4 in Drawer
CARD CREDIT5 in Drawer
CARD CREDIT6 in Drawer
CARD CREDIT1
CARD CREDIT 2
CARD CREDIT 3
CARD CREDIT 4
CARD CREDIT 5
CARD CREDIT 6
ADJUST
MACHINE NUMBER
PLU
Department
Department Group
CLERK
FC ( Foreign Currency )
CANCEL
PRICE
PLU PAGENEW-BAL
OLD-BAL
CLOSE-BAL
TABLE #
GUEST #
OPEN TABLE
DUE
TRAY TOTAL
TAKE OUT
GUEST NR. ?
TABLE NR. ?
:PAY L
BUSINES.ID
76
PETTY CASH
VÄXELKASSA
PETTY CASH
77
PRICE CHG.
PRISÄNDR.
PRICE CHG.
78
DRW OPEN
LÅDÖPPNING
DRW OPEN
79
GT GROSS
GT FÖRSÄLJ
GT GROSS
80
GT RETURN
GT RETUR
GT RETURN
NETTO
BRUTTO
GT NETTO
BEL_M/MOMS
BEL_U/MOMS
MOMS
TOT_MOMS
TOT_M/MOMS
TOT_U/MOMS
KONT_I_LÅD
CHEC_I_LÅD
KRE_I_LÅD
KRT1_I_LÅD
KRT2_I_LÅD
KRT3_I_LÅD
KRT4_I_LÅD
KRT5_I_LÅD
KRT6_I_LÅD
KORT1
KORT2
KORT3
KORT4
KORT5
KORT6
AVRUNDNING
MASKNR
PLU
VGR
HVGRP
KASSR
UV
AVBRYT
PRIS
PLU SIDANY-SALDO
GA-SALDO
SLUTSALDO
BORDSNR
GÄSTNR
ÖPP. BORD
ATT_BETALA
TOT_BRICKA
AVHÄMTN.
GÄSTNR. ?
BORDSNR. ?
:BETALA L
ID VERKSAM
COUPON
TL -COUPON
ADD ON
TL_ADD ON
DISCOUNT
CHARGE
TL-CHARGE
VOID/CORR
TL -VD/CORR
SUBTOTAL
CHANGE
CASH
TL-CASH
AMOUNT
CHECK
TL-CHECK
TOTAL
TL- PLU
NO SALE
TL-NS
RECD ACCT
TL-RECD AC
PAID OUT
T-PAID OUT
NON TAX
TRANSFER
DEPT TOTAL
REFUND
NET
GROSS
GT
TXBL_W_
TXBL_O_
VAT
TL- VAT
TXBL_TL_W
TXBL_TL_O
C-I-D
CHECK ID
CHARGE ID
C CRED1 ID
C CRED2 ID
C CRED3 ID
C CRED4 ID
C CRED5 ID
C CRED6 ID
CREDIT1
CREDIT2
CREDIT3
CREDIT4
CREDIT5
CREDIT6
ADJUST
MC NO.
PLU
DEPT
DPT-G
CLERK
FC
CANCEL
PRICE
PLU PAGENEW-BAL
OLD-BAL
CLOSE-BAL
TABLE #
GUEST #
OPEN TABLE
DUE
TRAY TOTAL
TAKE OUT
GUEST NR. ?
TABLE NR. ?
:PAY L
BUSINES.ID
PRINT CAPTIONS
Line
English
Swedish
Description
1
E.J. USED LINE PRINT
E . J
F ÖR B RUK . RAD E R
L
E . J OUR NA L
US ED
L
2
E.J. FREE LINE PRINT
E . J
FR I A
L
E . J OUR NA L
FREE
L
3
REFUND
R E TUR
4
CLERK REPORT HEAD
KA S S ÖR
5
HOURLY REPORT HEAD
T I M RA P P OR T
6
E.J. REPORT HEAD
E L EKT RON I S K
7
E.J. CLEAR PRINT
NO L L S T Ä L L
8
TAKE OUT
9
PLU REPORT
P L U
10
PLU STOCK REPORT
P
11
HOLD PRINT
/ / / / / / / / /
12
RECALL PRINT
/ / / / / /
13
FULL VOID PRINT
/ / /
14
RESET PRINT
(n: Number of reset A - D)
<<<
15
POWER FAIL PRINT
-
16
OPEN TABLE REPORT
ÖP P . BORD
17
TABLE GATHER
S AM L A
18
TABLE SEPARATE
19
TABLE CHANGE
20
CONTROLL CODE
21
MANUFACTURING ID
RADE R
R E F UND - - - - - - - - - - - - - - - - - R A P POR T
C L ERK
H OUR L Y
J OUR NA L
-
U
J OUR NA L
L A GR E T
RA P POR T
HOL D
T A K E
P LU
! ! !
S T OCK
/ / / / / / / / /
NOL L STÄL L
-
RA P POR T
B O RD
>>> < <<
-
-
-
-
-
-
O U T
R E POR T
HOL D
/ / / / / / / / /
R E CA L L
FUL L
/ / / / / / / /
VO I D
/ / / / / / /
RESET
-
OPEN
-
>>>
-
! ! !
TAB L E
GA T H E R
B OR D S D E L N I NG
T AB L E
S E PARAT E
B OR D S ÄN D R I NG
T AB L E
CHANG E
C ON T R O L L
-
-
-
R E POR T
T AB L E
T I L L V E R K N I N G S -I D :
*
R E POR T
/ / / / / / / / / / / / / / /
ANNU L E R I NG
-
CL EAR
/ / / / / / / / / / / / / / / / / /
Å T E R H ÄM T A
-
J OUR NA L
E . J OUR NA L
P L U
TOT A L
-
R E POR T
E LECTR I C
* A V H Ä M T N I N G * *
L
R E POR T
COD E
MANU F A C T UR I NG
:
ID
:
-
-
SWENSKA
ENGLISH
KASSAREGISTERSPECIFIKATIONER OCH SAKERHET
CASH REGISTER SPECIFICATIONS AND SAFETY
Tekniska egenskaper
Technical Characteristics
Nedan beskrivs de tekniska egenskaperna för den här
kassaregistermodellen.
Listed below are the technical characteristics of this cash register
model.
Typ:
Elektroniskt kassaregister med termisk skrivare
Clamshell, 10 varugrupper, 99 avdelningar, 15
expediter, upp till 3 000 PLU-inställningar. Max.
12 000 rader på den elektroniska journalens
interna minne, expanderbart genom ett externt
minne. Borttagbar kassalåda.
Type:
Electronic cash register with clamshell thermal
printer, 10 department groups, 99 departments, 15
clerks, up to 3,000 PLU settings. Max. 12,000-line
Electronic Journal internal memory, expandable via
memory storage device. Removable cash drawer.
Displays:
Displayer:
160x80 punkt, vridbar, LCD för expedit som visar
all transaktionsdata med menysystem för
programmering av kassaregistret. 10-siffrig
alfanumerisk display. Symboler för växel,
delsumma, minus, total, utländsk valuta,
varugruppens nummer och artikelns räkning visas.
160x80 dot, tiltable, Operator LCD for displaying
all transaction data with menu system for cash
register programming. 10-digit Client
alphanumeric display. Symbols for change,
subtotal, minus, total, foreign currency value,
department number and item count shown.
Kapacitet:
8-siffrig inknappning och avläsning
Skrivare:
24-teckens termisk skrivare med drop-in
pappersladdning
Papper:
58,5 ± 0,5 mm värmekänsligt papper
Batterier:
3 standard AA batterier vilka skyddar innehållet
i minnet i fall av strömavbrott.
Teknik:
CMOS RAM.
Capacity:
8-digit input and readout
Printer:
24-column line thermal printer with drop-in
paper loading.
Paper supply:
58.5 ± 0.5 mm thermal paper.
Batteries:
3 standard "AA" size batteries which safeguard
memory contents in the event of power failures.
Technology:
CMOS RAM.
Power cons.
Standby 12.1 W, Operating 41.8 W.
Operating
Temperature:
32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)
Driftstemperatur: 32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)
Mått:
10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)
Dimensions:
10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)
Vikt:
7,7 Kg (16,98 lbs)
Weight:
7.7 Kg (16,98 lbs)
Strömförbrukning: Standby 12,1 W, i drift 41,8 W.
Radera kassans gränssnitt
CleanCash Interface
RJ 45 kontakt (C)
Kontaktens signaler på stift
1 CTS
6 RX9
2 DTR
7 DSR
3 TX9
8 RTS
4-5 GMD
RJ 45 connector (C)
Connector pin out
1 CTS
6 RX9
2 DTR
7 DSR
3 TX9
8 RTS
4-5 GMD
C
1
8
PC, BCR, EFT-gränssnitt
PC, BCR, EFT Interface
RJ45 Kontakt (A-B)
Kontaktens signaler på stift
1 RTS
5 MC
2 DTR
6 RX9
3 TXD
7 DSR
4 GMD
8 CTS
RJ45 Connector (A-B)
Connector pin out
1 RTS
5 MC
2 DTR
6 RX9
3 TXD
7 DSR
4 GMD
8 CTS
A
B
1
8
C
1
8
A
B
1
8
PC Kommunikationsparametrar
PC Communication Parameters
Baud-hastighet:
Datalängd:
Paritet:
Stopp bit:
Baud rate:
Data Length:
Parity:
Stop bit:
19200 bps
8 bitar
Ingen
1
19200 bps
8 bits
None
1
BCR Kommunikationsparametrar
BCR Communication Parameters
BCR fungerar med en av dessa inställningar:
BaudDataStopp
hastighet längd Paritet
bit
PS700 Standardinställningar
9600
8 bitar
Nej
1
Metrologic MS5100 Eclipse
9600
7 bitar Utrymme
2
Standardinställningar
The BCR operates with either of these settings:
Data
Baud rate length
Parity
PS700 default settings
9600
8 bits
Non
Metrologic MS5100
9600
7 bits
Space
Eclipse default settings
Data Format:
Streckkodens nummer (ASCII-kod)
Data Format:
Bar code number (ASCII code)
CR (0D<hex>)
LF (0A<hex>)
CR (0D<hex>)
Stop bit
1
2
LF (0A<hex>)
ECR8220 kan ta emot data som lästs in av BCR i ovanstående
dataformat. Detta format är en standardställning för PS700 och
Metrologic MS5100 Eclipse. Om du använder en anna typ av BCR,
ändra data som skall överföras till detta format. För information
omprogrammeringen, se din BCR handbok.
The ECR8220 can receive data scanned by the BCR in the data
format above. This format is the default for both the PS700 and
Metrologic MS5100 Eclipse. If you use another type of BCR, please
modify the data to be transferred to this format. For programming
information, refer to your BCR manual.
EFT Kommunikationsparametrar
EFT Communication Parameters
Se den specifika EFT-dokumentationen
Refer to the specific EFT documentation
Code: 550707
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising