Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be
NL FORNUIS
FR CUISINIÈRE
nl
ow
D
47056VS
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
2
37
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
2
www.aeg.com
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
KOOKPLAAT - DAGELIJKS GEBRUIK
KOOKPLAAT - HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
KOOKPLAAT - ONDERHOUD EN REINIGING
OVEN - DAGELIJKS GEBRUIK
OVEN - KLOKFUNCTIES
OVEN - GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
OVEN - HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
OVEN - ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
MONTAGE
fro
4
8
9
10
11
13
14
16
17
19
31
34
35
d
de
oa
INHOUD
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
LEGENDA
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
nl
ow
D
3
d
de
oa
VOOR PERFECTE RESULTATEN
NEDERLANDS
m
fro
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
www.aeg.com
• De afstellingsvoorwaarden voor dit apparaat worden op het label weergegeven (of op het gegevensplaatje).
• Alleen een bevoegd elektriciën mag
het apparaat installeren en aansluiten.
Neem contact op met een erkend servicecentrum. Dit om lichamelijk letsel of
structurele schade te voorkomen.
• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het transport. Sluit
geen beschadigd apparaat aan. Neem
indien nodig contact op met de leverancier.
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal,
stickers en folie van het apparaat voordat u het voor het eerst in gebruik
neemt. Verwijder niet het typeplaatje.
Dit kan de garantie ongeldig maken.
• De wetten, voorschriften, richtlijnen en
normen die van kracht zijn in het land
waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, recyclingvoorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektra of gas, etc.).
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen
van het apparaat. Het apparaat is
zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen. Trek het apparaat nooit aan
de handgreep van zijn plaats.
• Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken
tijdens de installatie (indien van toepassing).
• Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht.
• Plaats het apparaat niet op een basis.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
• Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Er bestaat
een gevaar voor letsel en schade aan
het apparaat.
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal,
stickers en folie van het apparaat voordat u het in gebruik neemt.
w
ALGEMENE VEILIGHEID
w
• Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien
zij de eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel.
• Houd kinderen en dieren uit de buurt
van het apparaat als de deur openstaat
of als het apparaat in gebruik is. Gevaar
voor letsel of ander permanent lichamelijk letsel.
• Gebruik het kinderslot of de Key lockfunctie als het apparaat hiermee uitgerust is. Dit voorkomt dat kinderen en
dieren het apparaat per ongeluk aanzetten.
MONTAGE
m
VEILIGHEID VAN KINDEREN
EN KWETSBARE MENSEN
• Schakel de kookzones na ieder gebruik
uit.
fro
Lees deze handleiding aandachtig door
voordat u het apparaat installeert of gebruikt:
• Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen
• Voor bescherming van het milieu
• Voor de correcte bediening en werking
van het apparaat.
Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of
verkoopt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade veroorzaakt door een foutieve installatie of foutief gebruik.
d
de
oa
VEILIGHEIDSINFORMATIE
nl
ow
D
4
AANSLUITING OP HET
ELEKTRICITEITSNET
• Alleen een bevoegd elektriciën mag
het apparaat installeren en aansluiten.
Neem contact op met een erkend servicecentrum. Dit om lichamelijk letsel of
structurele schade te voorkomen.
• Dit apparaat moet worden geaard.
nl
ow
D
•
apparaat aan staat. Er kan hete stoom
ontsnappen. Er bestaat gevaar voor
brandwonden.
Gebruik dit apparaat niet als het contact maakt met water. Bedien het apparaat niet met natte handen.
Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
De kookplaat van het apparaat wordt
heet tijdens gebruik. Er bestaat gevaar
voor brandwonden. Leg geen metalen
voorwerpen, zoals bestek of deksels, op
de kookplaat; deze kunnen zeer heet
worden.
De binnenkant van het apparaat wordt
heet tijdens gebruik. Er bestaat gevaar
voor brandwonden. Gebruik ovenhandschoenen wanneer u bakroosters, schalen e.d. plaatst of verwijdert.
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Houd
jonge kinderen uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Open de deur voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan. Er kan
brand ontstaan.
Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten, en/of onstekingsproducten
(gemaakt van plastic of aluminium) in,
bij of op het apparaat. Er kan brand of
een explosie ontstaan.
Zet de kookzones op "uit" na ieder gebruik.
Gebruik de kookzones niet met leeg
kookgerei of zonder kookgerei erop
Laat kookgerei niet droogkoken. Dit
kan schade veroorzaken aan kookgerei
en het kookoppervlak.
Als er voorwerpen of kookgerei op de
kookplaat vallen, kan het oppervlak beschadigd raken.
Zet geen heet kookgerei naast het bedieningspaneel, want de warmte kan
het apparaat beschadigen.
Wees voorzichtig bij het verwijderen of
installeren van toebehoren om schade
m
fro
•
e
.b
re
•
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
•
•
•
•
•
•
•
GEBRUIK
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk koken. Gebruik het apparaat niet voor commerciële of industriële doeleinden. Zo voorkomt u lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.
• Controleer het apparaat altijd tijdens
gebruik.
• Sta niet te dicht bij het apparaat als u
de deur van het apparaat opent als het
5
d
de
oa
• Controleer of de elektrische gegevens
op het typeplaatje overeenkomen met
de stroomvoorziening in uw woning.
• Informatie over het voltage vindt u op
het typeplaatje.
• U dient te beschikken over de juiste
scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet isolatie
bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. De isolatie moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3mm.
• De schokbeschermingsonderdelen
moeten zo worden bevestigd dat zij
niet kunnen worden verwijderd zonder
gereedschap.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Houd kabels bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten uit
de buurt van de hete deur van het apparaat.
• Gebruik geen meerwegstekkers, -aansluitingen en verlengkabels. Er kan
brand ontstaan.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren (indien van toepassing) en kabel niet
knakken of beschadigd raken achter
het apparaat.
• Zorg ervoor dat de aansluiting op het
net toegankelijk is na de installatie.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker zelf (indien van toepassing).
• Vervang of verander het netsnoer niet
zelf. Neem contact op met een erkend
servicecentrum.
NEDERLANDS
•
•
•
www.aeg.com
•
e
.b
•
re
•
or
nb
de
an
.v
w
•
•
w
•
•
w
•
m
•
•
water en zeep om het apparaat te reinigen. Gebruik geen ontvlambare producten of bijtende producten.
Reinig het apparaat niet met stoomreinigers, hogedrukreinigers, scherpe
voorwerpen, schuurmiddelen, schuursponzen en vlekverwijderaars.
Volg de aanwijzingen van de fabrikant
als u een ovenspray gebruikt. Spray
niets op de verwarmingselementen en
de thermostaatsensor (indien van toepassing).
Reinig de glazen ovendeur niet met
schurende reinigingsmiddelen of een
metalen schraper. Het hittebestendige
oppervlak van de binnenruit kan hierdoor breken en versplinteren.
Als de glasplaten beschadigd raken,
worden ze zwak en kunnen ze breken. U
dient ze te vervangen. Neem contact
op met een erkend servicecentrum.
Wees voorzichtig bij het verwijderen
van de deur uit het apparaat. De deur is
zwaar.
De lampjes die in dit apparaat worden
gebruikt, zijn speciale lampjes voor
huishoudelijke apparaten. Ze kunnen
niet worden gebruikt voor de gehele of
gedeeltelijke verlichting van een woonruimte.
Vervang de lampjes indien nodig alleen
door nieuwe lampjes met hetzelfde vermogen die specifiek bedoeld zijn voor
huishoudelijke apparaten.
Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact voordat u de ovenlamp
vervangt. Gevaar voor elektrische
schokken. Laat het apparaat afkoelen.
Gevaar voor brandwonden.
fro
•
aan het emaille van het apparaat te
voorkomen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken op de kookplaat als u ze
over het oppervlak schuift.
Verkleuring van het email heeft geen
ongewenst effect op de werking van
het apparaat.
Om schade of verkleuring van het
emaille te voorkomen:
– plaats geen voorwerpen direct op de
bodem van het apparaat en bedek
het niet met aluminiumfolie;
– plaats heet water niet direct in het
apparaat;
– haal vochtige schotels en eten uit het
apparaat als u klaar bent met koken.
Oefen geen kracht uit op een geopende deur.
Leg geen ontvlambaar materiaal in het
deel onder de oven. Bewaar daar alleen
hittebestendige accessoires (indien van
toepassing).
Dek de stoomuitgangen van de oven
niet af. Deze bevinden zich aan de achterzijde van de bovenkant (indien van
toepassing).
Plaats geen voorwerpen op de kookplaat die kunnen gaan smelten.
Sluit de stroomtoevoer af als het oppervlak is gebarsten. Er bestaat risico op
elektrische schokken.
Leg geen warmtegeleidend materiaal
(bijv. dunne roosters of metalen platen
die de warmte geleiden) onder de pannen. Door de warmtereflectie kan de
kookplaat beschadigen.
d
de
oa
•
nl
ow
D
6
•
•
•
•
•
ONDERHOUD EN REINIGING
SERVICECENTRUM
• Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat u onderhoud verricht.
Gevaar voor brandwonden. De glazen
panelen kunnen breken.
• Houd het apparaat altijd schoon. Opeenhopingen van vetten of andere
voedselresten kunnen brand veroorzaken.
• Regelmatig reinigen voorkomt dat het
oppervlaktemateriaal van de oven achteruitgaat.
• Gebruik voor uw eigen veiligheid en de
veiligheid van uw eigendommen alleen
• Alleen een bevoegde servicemonteur
mag dit apparaat repareren. Neem
contact op met een erkend servicecentrum.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING VAN HET
APPARAAT
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
nl
ow
D
7
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat kinderen of kleine huisdieren in het apparaat opgesloten raken. Er bestaat gevaar voor verstikking.
NEDERLANDS
nl
ow
D
8
www.aeg.com
ALGEMEEN OVERZICHT
fro
1 Knop voor de ovenfuncties
2 3 4
m
1
d
de
oa
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
w
2 Elektronische tijdschakelklok
7
5
9
4
3
8
2
or
nb
de
an
.v
w
6
3 Knop voor de temperatuur
w
5
4 Temperatuurweergave
5 Toetsen voor de kookplaat
6 Verwarmingselement
7 Ovenlampje
INDELING KOOKPLAAT
1
2
145 mm
3
170 mm
265 mm
1 Kookzone 1200 W
2 Stoomuitlaat
3 Kookzone 1500/2400 W
4 Kookzone 1200 W
140/210 mm
145 mm
5 Restwarmte-indicatie
6 Kookzone 1000/2200 W
6
5
4
ACCESSOIRES
• Ovenrek
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
• Vlakke bakplaat
Voor gebak en koekjes.
• Braadpan
Voor braden en roosteren of als pan
om vet op te vangen.
• Moussakapan (alleen bij sommige modellen)
Om moussaka te maken.
• Uitneembare telescopische geleiders
Voor het plaatsen van braadsledes of
bakplaten.
• Bewaarlade
Onder de ovenruimte bevindt zich een
bewaarlade.
e
.b
9 Rekstanden
re
8 Ventilator- en verwarmingselement
1
nl
ow
D
3.
Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
4. Laat het apparaat tien minuten aan
staan.
m
fro
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
9
d
de
oa
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
NEDERLANDS
Als het apparaat wordt aangesloten op de
stroomtoevoer of na een stroomonderbreking, gaat het symbool voor de tijd
knipperen.
Druk op de toets + of - om de juiste tijd in
te stellen.
Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde tijd
van de dag weer.
Wanneer u de tijd verandert, mag
u niet tegelijkertijd de functie
Duur
of Eindtijd
instellen.
Om het apparaat te bedienen, moet u de
bedieningsknop indrukken. De bedieningsknop komt naar voren.
VOORVERWARMEN
Verwarm het apparaat voor om het resterende vet weg te branden.
1.
Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur aan staan.
e
.b
U moet de tijd instellen voordat u
de oven bedient.
re
TIJD INSTELLEN
Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
6. Laat het apparaat tien minuten aan
staan.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. Het apparaat kan een vreemde
geur en rook afgeven. Dit is normaal.
Zorg dat er voldoende luchtcirculatie is.
or
nb
de
an
.v
w
Zie het hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging".
5.
w
• Verwijder alle accessoires en uitneembare rails (indien van toepassing).
• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
w
EERSTE REINIGING
nl
ow
D
10 www.aeg.com
m
fro
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
d
de
oa
KOOKPLAAT - DAGELIJKS GEBRUIK
Warmhouden
0
1-9
Uit-stand
Draai de bedieningsknop in de gewenste kookstand.
2. Zet de bedieningsknop op stand 0
om het kookproces stop te zetten.
Gebruik de restwarmte om het
energieverbruik te verlagen. Zet
de kookzone ongeveer 5-10 minuten voordat het koken is voltooid
uit.
GEBRUIK VAN DE DUBBELE
ZONE
LET OP!
Draai de knop naar rechts om de
dubbele zone te activeren. Draai
de knop niet door de stoppositie.
1.
Draai de knop rechtsom naar positie
9.
2. Draai de knop langzaam naar het
symbool
tot u een klik hoort.
De twee kookzones zijn nu aan.
3. Raadpleeg 'Kookstanden' om de nodige kookstanden in te stellen.
RESTWARMTE-INDICATIE
De restwarmte-indicatie geeft aan wanneer een kookzone heet is.
WAARSCHUWING!
Er bestaat verbrandingsgevaar
door restwarmte.
e
.b
1.
re
Kookstanden
(1 - laagste kookstand; 9 hoogste kookstand)
or
nb
de
an
.v
w
Functie
w
Toets
w
TEMPERATUURINSTELLING
nl
ow
D
NEDERLANDS
11
DE VOORBEELDEN VAN
KOOKTOEPASSINGEN
fro
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
d
de
oa
KOOKPLAAT - HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
m
w
w
KOOKGEREI
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
• De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk
zijn.
• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden
van de glazen keramische kookplaat.
ENERGIE BESPAREN
• Doe indien mogelijk altijd een
deksel op de pan.
• Zet de pan op de kookzone
voordat u deze inschakelt.
• Schakel voor het einde van de
bereidingstijd de kookzones uit,
om gebruik te maken van de
restwarmte.
• De bodems van de pannen en
kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.
Tem- Te gebruiken voor:
peratuurinstelling
Tijd
Tips
Het door u gekookte eten warm
te houden
naar
behoefte
Leg een deksel op de pan.
1-2
Hollandaise saus, boter smelten,
chocolade, gelatine
5-25
min.
Meng het geheel van tijd tot
tijd.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren
10-40
min.
Met deksel bereiden
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen
25-50
min.
Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het
bereiden tussendoor roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees
20-45
min.
Enkele eetlepels vloeistof
toevoegen
4-5
Aardappelen stomen
20-60
min.
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen
1
Tijd
Tips
d
de
oa
m
fro
Tem- Te gebruiken voor:
peratuurinstelling
nl
ow
D
12 www.aeg.com
Bereiden van grotere hoeveelhe- 60-150
den voedsel, stoofschotels en
min.
soepen
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, kalfs zoals
cordon bleu, koteletten, rissoles, nodig
worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien
9
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
5-15
min.
w
4-5
nl
ow
D
NEDERLANDS
13
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het
vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat. Plaats de schraper
schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over
het oppervlak te schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalkvlekken,
waterkringen, vetvlekken en glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of
roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
w
Krassen of donkere vlekken in de
glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
m
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
fro
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
d
de
oa
KOOKPLAAT - ONDERHOUD EN REINIGING
Draai de knop voor de temperatuur
naar een temperatuur.
Het temperatuurlampje gaat aan zolang de temperatuur in het apparaat
stijgt.
3. Draai om het apparaat uit te schakelen, de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur in de
uit-stand.
2.
m
fro
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
d
de
oa
OVEN - DAGELIJKS GEBRUIK
nl
ow
D
14 www.aeg.com
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van het apparaat
koel te houden. Na het uitschakelen van
het apparaat blijft de ventilatie door werken totdat de temperatuur in het apparaat is afgekoeld.
w
w
KOELVENTILATOR
HET APPARAAT AAN- EN
UITZETTEN
1.
Draai de knop voor de ovenfuncties
naar een ovenfunctie.
OVENFUNCTIES
Ovenfunctie
Uit-stand
Applicatie
Het apparaat staat uit.
Voor het braden of braden en bakken van gerechten
waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op
meer dan één steunhoogte, zonder dat er smaken worMulti hetelucht
den overgebracht van het ene naar het andere gerecht.
Stel de oventemperatuur (20-40 °C) lager in dan bij bereiding met onder- en bovenwarmte.
Boven + Onderwarmte
Bakken en braden op één ovenniveau. De bovenste en
onderste verwarmingselementen worden gelijktijdig ingeschakeld.
Pizzafunctie
Om pizza, quiche of pasteitjes te maken. Stel de oventemperatuur (20-40 °C) lager in dan bij bereiding met onder- en bovenwarmte.
Circulatiegrill
Voor het bakken van grote stukken vlees. Het grillelement en de ovenventilator werken samen, zodat de hetelucht rond de gerechten circuleert.
Grill intens
Voor het grillen van plat voedsel in grote hoeveelheden.
Voor het maken van toast. Het volledige grillelement
wordt geactiveerd.
Drogen
Voor het drogen van gesneden fruit (zoals appels, pruimen, perziken) en groenten (zoals tomaten, courgette of
champignons).
Ontdooien
Voor het ontdooien van diepvriesvoedsel.
15
Applicatie
d
de
oa
Ovenlampje
nl
ow
D
Ovenfunctie
NEDERLANDS
Het ovenlampje activeren zonder een bereidingsfunctie.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
16 www.aeg.com
d
de
oa
OVEN - KLOKFUNCTIES
ELEKTRONISCHE TIJDSCHAKELKLOK
3
1 Functie-indicatielampjes
w
2 Tijdindicatie
m
2
fro
1
4 Toets +
5 Keuzetoets
6 Toets -
6
5
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
3 Functie-indicatielampjes
4
Klokfunctie
Toepassing
Tijdstip van de
dag
Het tijdstip van de dag instellen, wijzigen of controleren.
Kookwekker
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft
geen invloed op de werking van de oven.
Duur
Instellen hoe lang het apparaat in werking moet zijn.
Einde
Instellen wanneer het apparaat moet worden uitgeschakeld.
U kunt Duur en Eindtijd tegelijkertijd gebruiken om in te stellen
wanneer het apparaat moet worden geactiveerd, en vervolgens
gedeactiveerd. Stel eerst de Duur
in, en daarna de Eindtijd.
DE KLOKFUNCTIES
INSTELLEN
1.
Druk meerdere malen op de keuzetoets tot het gewenste functielampje
knippert.
Het controlelampje voor de betreffende functie gaat branden.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje en klinkt er gedurende 2 minuten een geluidsignaal.
Bij de functies Duur
en Einde
schakelt het apparaat automatisch uit.
3. Druk op een toets om het signaal uit
te zetten.
DE KLOKFUNCTIES
ANNULEREN
1.
Druk meerdere malen op de keuzetoets tot het gewenste functielampje
knippert.
2. Druk op de toets - en houdt de toets
ingedrukt.
De klokfunctie gaat na een paar seconden uit.
2.
Om de tijd in te stellen voor de kookwekker
, Duur
of Einde
, gebruikt u de toets + of -.
nl
ow
D
NEDERLANDS
17
d
de
oa
OVEN - GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
m
fro
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
DE OVENACCESSOIRES PLAATSEN
De diepe pan en het ovenrek hebben zijranden. Deze randen en de
vorm van de geleidestangen vormen een speciaal accessoire om
te zorgen dat het kookgerei niet
verschuift.
e
.b
re
Het ovenrek en de diepe pan samen
plaatsen
Plaats het ovenrek op de diepe pan.
Plaats de diepe pan tussen de geleidestangen van een van de ovenniveaus.
Bewaar de montage-instructies
voor de telescopische geleiders
om later terug te kunnen lezen.
TELESCOPISCHE GELEIDERS - DE OVENACCESSOIRES
PLAATSEN
Plaats de bakplaat of de schaal op de telescopische geleiders.
nl
ow
D
18 www.aeg.com
d
de
oa
Door de verhoogde rand rond het
ovenrooster is het kookgerei bovendien beveiligd tegen wegglijden.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
OVENROOSTER EN DIEPE BAKPLAAT SAMEN PLAATSEN
e
.b
re
Plaats het ovenrooster op de braadslede.
Plaats het ovenrooster en de braadpan op
de telescopische geleiders.
nl
ow
D
NEDERLANDS
19
or
nb
de
an
.v
w
Aanwijzigen bij de baktabellen
• Wij raden aan om de eerste keer de lagere temperatuur in te stellen.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt
vinden voor uw eigen recept, kijkt u
dan bij een soortgelijk product.
• Bij het bakken van gebak op meerdere
niveaus kan de baktijd ca. 10-15 minuten langer zijn.
• Als het gebak niet overal even hoog is,
wordt het gebak in het begin van het
bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. De verschillen verminderen tijdens het bakproces.
e
.b
re
Algemene aanwijzingen
• Uw nieuwe oven kan een andere bak-/
braadverhouding hebben dan het apparaat dat u tot nu toe gebruikt heeft.
Pas uw normale instellingen (temperatuur, gaartijden) en de ovenniveaus aan
de tabelwaarden aan.
w
BAKKEN
w
LET OP!
Gebruik voor cakes met veel vocht
een diep bakblik. Vruchtensappen
kunnen het emaille beschadigen.
m
De temperaturen en baktijden in
de tabellen zijn slechts als richtlijn
bedoeld. Deze zijn afhankelijk van
de recepten en de kwaliteit en de
hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten.
• Bij langere baktijden kunt u de oven ca.
10 minuten voor het einde van de baktijd uitschakelen, om te profiteren van
de restwarmte.
Wanneer u diepgevroren levensmiddelen gebruikt, kunnen de platen in de
oven tijdens het bakken vervormen.
Wanneer de platen afkoelen, verdwijnt
de vervorming.
fro
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
d
de
oa
OVEN - HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
BAKTIPS
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van de cake is te licht van kleur.
Verkeerde rekstand.
Plaats de cake lager.
De cake zakt in (wordt
klef, klonterig, streperig).
De oventemperatuur is te
hoog.
De volgende keer dat u
een cake bakt, stelt u de
baktemperatuur lager in.
De cake zakt in (wordt
klef, klonterig, streperig).
Te korte baktijd.
Baktijd verlengen. Baktijden kunnen niet worden
verkort door hogere
baktemperaturen.
De cake zakt in (wordt
klef, klonterig, streperig).
Er zit te veel vloeistof in
het mengsel.
Minder vocht gebruiken.
Let op de kneedtijden,
vooral bij het gebruik van
keukenmachines.
De cake is te droog.
De oventemperatuur is te
laag.
De volgende keer dat u
een cake bakt, stelt u de
baktemperatuur hoger in.
De cake is te droog.
Te lange baktijd.
De volgende keer dat u
een cake bakt, gebruikt u
een kortere baktijd.
nl
ow
D
20 www.aeg.com
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De cake wordt ongelijkmatig bruin.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te
kort.
De baktemperatuur lager
instellen en de baktijd
verlengen.
De cake wordt ongelijkmatig bruin.
Het deeg is niet gelijkmatig verdeeld.
Verdeel het deeg gelijkmatig over de bakplaat.
De cake wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd.
De oventemperatuur is te
laag.
De volgende keer dat u
een cake bakt, stelt u de
baktemperatuur een
beetje hoger in.
d
de
oa
Bakresultaat
m
fro
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
MULTI HETELUCHT
e
.b
Bakken op één gebruiksniveau
Bakken in vormen
Verwarmingssoort
Plaathoogte
Temperatuur °C
Tijd in min.
Tulband of brioche
2
150 - 160
50 - 70
Zandgebak/vruchtencake
1-2
140 - 160
50 - 90
Fatless sponge cake
3
150 - 160 1)
25 - 40
Taartbodem van
zandtaartdeeg
2
170-180 1)
10 - 25
Taartbodem roerdeeg
2
150 - 170
20 - 25
2-3
160
60 - 90
Plaathoogte
Temperatuur °C
Tijd in min.
Kruimeltaart
(droog)
3
150 - 160
20 - 40
Vruchtentaart (op
gistdeeg/roerdeeg) 1)
3
150
35 - 55
Vruchtentaart met
kruimeldeeg
3
160 - 170
40 - 80
Apple pie (2 vormen Ø20cm, diagonaal geplaatst)
1) Oven voorverwarmen
Gebak op bakplaat
Verwarmingssoort
1) Gebruik diepe pan
nl
ow
D
Verwarmingssoort
d
de
oa
Koekjes
NEDERLANDS
Temperatuur °C
Tijd in min.
Zandkoekjes
3
150 - 160
Short bread / Pastry Stripes
3
140
Roerdeegkoekjes
3
150 - 160
Eiwitgebak,
schuimgebak
3
80 - 100
Bitterkoekjes
3
100 - 120
Klein gerezen gebak
3
150 - 160
20 - 40
Klein bladerdeeggebak
3
170 - 180 1)
20 - 30
Bolletjes
3
160 1)
10 - 35
Small cakes (20 per
plaat)
3
150 1)
20 - 35
fro
Plaathoogte
m
10 - 20
or
nb
de
an
.v
w
w
w
20 - 35
15 - 20
120 - 150
30 - 50
Schotel
Plaathoogte
Temperatuur °C
Tijd in min.
Stokbroden bedekt met gesmolten kaas
1
160 - 170 1)
15 - 30
Gevulde groente
1
160 - 170
30- 60
Temperatuur °C
Tijd in min.
1) Oven voorverwarmen
Bakken op meerdere niveaus
Gebak op bakplaat
Plaathoogte
2 niveaus
Roomsoezen/tompoezen
2/4
160 - 180 1)
25 - 45
Kruimeltaart
2/4
150 - 160
30 - 45
Temperatuur °C
Tijd in min.
150 - 160
20 - 40
1) Oven voorverwarmen
Koekjes/small cakes/gebak/broodjes
Verwarmingssoort
Zandkoekjes
Plaathoogte
2 niveaus
2/4
e
.b
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
re
1) Oven voorverwarmen
Verwarmingssoort
21
Plaathoogte
Tijd in min.
Zandtaartdeeg/
Deegreepjes
d
de
oa
Verwarmingssoort
nl
ow
D
22 www.aeg.com
2/4
140
25 - 45
Roerdeegkoekjes
2/4
160 - 170
Eiwitgebak,
schuimgebak
2/4
80 - 100
Bitterkoekjes
2/4
100 - 120
Klein gerezen gebak
2/4
160 - 170
Klein bladerdeeggebak
2/4
170 - 180 1)
30 - 50
Bolletjes
2/4
180 1)
25- 40
Small cakes (20
per plaat)
2/4
150 1)
20 - 40
2 niveaus
Temperatuur °C
m
fro
130 - 170
or
nb
de
an
.v
w
w
w
25 - 40
40 - 80
30 - 60
Bakken in vormen
Verwarmingssoort
Plaathoogte
Temperatuur °C
Tijd in min.
Tulband of brioche
2
160 - 180
50 - 70
Zandgebak/vruchtencake
1-2
150 - 170
50 - 90
Fatless sponge cake
3
170 1)
25 - 40
Taartbodem van
zandtaartdeeg
2
190 - 210 1)
10 - 25
Taartbodem roerdeeg
2
170 - 190
20 - 25
Apple pie (2 vormen Ø20cm, diagonaal geplaatst)
1-2
180
60 - 90
Hartige taart (bijv.
quiche lorraine)
1
180 - 220
35- 60
1-2
160 - 180
60 - 90
Kwarktaart
1) Oven voorverwarmen
e
.b
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU:
re
1) Oven voorverwarmen
nl
ow
D
Verwarmingssoort
d
de
oa
Gebak op bakplaat
NEDERLANDS
Temperatuur °C
Vlechtbrood/
broodkrans
2
170 - 190
Kerststol
2
160 - 180 1)
Tijd in min.
m
fro
Plaathoogte
40 - 50
1-2
Roomsoezen/tompoezen
3
190 - 210 1)
20 - 35
Koninginnenbrood
(opgerolde cake
met jam)
3
180 - 200 1)
10 - 20
Kruimeltaart
(droog)
3
160 - 180
20 - 40
Amandelcake/suikertaart
3
190 - 210 1)
20 - 30
Vruchtentaart (op
gistdeeg/roerdeeg) 2)
3
170
35 - 55
Vruchtentaart met
kruimeldeeg
3
170 - 190
40 - 60
Plaatkoek met
kwetsbare garnering (bijv. kwark,
room, puddingvulling)
3
160 - 180 1)
40 - 80
Pizza (met veel
garnering) 2)
1-2
190 - 210 1)
30 - 50
Pizza (dunne korst)
1-2
220 - 250 1)
15 - 25
Ongedesemd
brood
1
230 - 250
10 - 15
Vlaaien (CH)
1
210 - 230
35 - 50
1.
230 1)
1.
2.
160 - 180 1)
2.
20
30 - 60
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
50 - 70
Brood (roggebrood):
1. Eerste deel
van het bakproces.
2. Tweede deel
van het bakproces.
1) Oven voorverwarmen
2) Gebruik diepe pan
23
nl
ow
D
24 www.aeg.com
Verwarmingssoort
d
de
oa
Koekjes
Temperatuur °C
Zandkoekjes
3
170 - 190
Short bread/ Pastry Stripes
3
160 1)
Roerdeegkoekjes
3
170 - 190
Eiwitgebak,
schuimgebak
3
80 - 100
Bitterkoekjes
3
120 - 130
Klein gerezen gebak
3
170 - 190
20 - 40
Klein bladerdeeggebak
3
190 - 210 1)
20 - 30
Bolletjes
3
190 - 2101)
10 - 55
3-4
170 1)
20 - 30
10 - 20
m
20 - 35
or
nb
de
an
.v
w
w
w
20 - 30
120- 150
30 - 60
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Inzetniveaus
Temperatuur °C
Tijd in min.
Pastaschotel
Schotel
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
1
180 - 200
35 - 50
Groentegratin
1
180 - 200 1)
15 - 30
Stokbroden bedekt met gesmolten kaas
1
200 - 220 1)
15 - 30
Zoete ovenschotels
1
180 - 200
40 - 60
Visschotels
1
180 - 200
40 - 60
Gevulde groente
1
180 - 200
40 - 60
Plaathoogte
Temperatuur °C
Tijd min.
1)
1-2
200 - 230 2)
10 - 20
Pizza (met veel
garnering) 1)
1-2
180 - 200
20 - 35
1) Oven voorverwarmen
PIZZAFUNCTIE
Verwarmingssoort
Pizza (dunne korst)
e
.b
1) Oven voorverwarmen
re
Small cakes (20 per
plaat)
Tijd in min.
fro
Inzetniveaus
nl
ow
D
Temperatuur °C
Tijd min.
Taarten
1-2
170 - 200
35 - 55
Spinazietaart
1-2
160 - 180
Quiche Lorraine
(hartige taart)
1-2
170 - 190
Zwitserse flan
1-2
170 - 200
Kwarktaart
1-2
140 - 160
Appeltaart, bedekt
1-2
150 - 170
Groentetaart
1-2
160 - 180
Ongedesemd
brood
2-3
230 - 250 2)
10 - 20
Bladerdeegtaart
2-3
160 - 180 2)
45 - 55
Flammekuchen
2-3
230 - 250 2)
12 - 20
Piroggen (Russische variant op
calzone)
2-3
180 - 200 2)
15 - 25
fro
Plaathoogte
d
de
oa
Verwarmingssoort
NEDERLANDS
25
m
45 - 60
or
nb
de
an
.v
w
w
w
45 - 55
35 - 55
60 - 90
50 - 60
50 - 60
zig) of op een rooster boven de braadpan.
• Braad mager vlees in een braadpan
met deksel. Op die manier blijft het
vlees sappiger.
• Alle soorten vlees, die een korst moeten krijgen, kunt u in de braadschaal
zonder deksel braden.
BRADEN
Braadservies
• Gebruik hittebestendig servies om te
braden (lees de instructies van de fabrikant).
• Grote braadstukken kunt u direct in de
diepe braadpan braden (indien aanwe-
BRADEN MET BOVEN- EN ONDERWARMTE
Rundvlees
Soort vlees
Stoofvlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
1-1,5 kg
1
200 - 230
105 - 150
Rosbief of ossehaas: rood
per cm dikte
1
230 - 2501)
6-8
Rosbief of ossehaas: medium
per cm dikte
1
220 - 230
8 - 10
Rosbief of ossehaas: gaar
per cm dikte
1
200 - 220
10 - 12
1) Oven voorverwarmen
e
.b
re
1) Gebruik diepe pan
2) Oven voorverwarmen
nl
ow
D
26 www.aeg.com
d
de
oa
Varkensrug
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Schouderstuk,
nekstuk, hamlap
1-1,5 kg
1
210 - 220
Kotelet, ribbetje
1-1,5 kg
1
180 - 190
Gehaktbrood
750 g -1 kg
1
170 - 190
Varkensschenkel (voorgekookt)
750 g -1 kg
1
200 - 220
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
1 kg
1
210 - 220
90 - 120
1,5-2 kg
1
200 - 220
150 - 180
Tijd in min.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
90 - 120
60 - 90
50 - 60
e
.b
Kalfsvlees
Soort vlees
Geroosterd
kalfsvlees1)
Kalfsschenkel
re
90 - 120
1) gebruik een afgesloten braadpan
Lamsvlees
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
Lamsbout, geroosterd lamsvlees
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
90 - 120
Lamsrug
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
Hazenrug, hazenbout
tot 1 kg
1
220 - 240 1)
30 - 40
Reerug, hertenrug
1,5-2 kg
1
210 - 220
35 - 40
Reebout, hertenbout
1,5-2 kg
1
200 - 210
90 - 120
Wild
1) Oven voorverwarmen
nl
ow
D
d
de
oa
Gevogelte
NEDERLANDS
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Stukken gevogelte
200-250g elk
1
220 - 250
Halve kip
Tijd in min.
m
fro
Soort vlees
27
20 - 40
1
220 - 250
1-1,5 kg
1
220 - 250
Eend
1,5-2 kg
1
210 - 220
Gans
3,5-5 kg
1
200 - 210
Kalkoen
2,5-3,5 kg
1
200 - 210
or
nb
de
an
.v
w
w
w
400-500 g elk
Kip, haantje
35 - 50
Kalkoen
4-6 kg
1
180 - 200
180 - 240
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
1-1,5 kg
1
210 - 220
40 - 70
50 - 70
80 - 100
150 - 180
Soort vlees
Hele vis
BRADEN MET CIRCULATIEGRILL
Rundvlees
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd min.
Rosbief of ossehaas: rood
per cm dikte
1
190 - 200 1)
5-6
Rosbief of ossehaas: medium
per cm dikte
1
180 - 190
6-8
Rosbief of ossehaas: gaar
per cm dikte
1
170 - 180
8 - 10
1) Oven voorverwarmen
Varkensrug
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd min.
Schouderstuk,
nekstuk, hamlap
1-1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotelet, ribbetje
1-1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Gehaktbrood
750 g -1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Varkensschenkel (voorgekookt)
750 g -1 kg
1
150 - 170
90 - 120
e
.b
Vis
re
120 - 180
nl
ow
D
28 www.aeg.com
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd min.
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
1,5-2 kg
1
160 - 180
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Lamsbout, geroosterd lamsvlees
1-1,5 kg
1
150 - 170
Lamsrug
1-1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd min.
Stukken gevogelte
200-250 g elk
1
200 - 220
30 - 50
Halve kip
400-500 g elk
1
190 - 210
35 - 50
Kip, haantje
1-1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Eend
1,5-2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Gans
3,5-5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalkoen
2,5-3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalkoen
4-6 kg
1
140 - 160
150 - 240
w
w
Kalfsschenkel
m
Geroosterd
kalfsvlees
fro
Hoeveelheid
or
nb
de
an
.v
w
Soort vlees
d
de
oa
Kalfsvlees
Lamsvlees
120 - 150
Tijd min.
e
.b
re
100 - 120
Gevogelte
GRILLEN
Gebruik de grilfunctie altijd met maximale temperatuurinstelling
Tijdens het grillen moet de ovendeur altijd gesloten zijn
• Altijd de pan plaatsen om vet op te
vangen op de eerste inschuifhoogte.
• Alleen platte stukken vlees of vis grillen.
De grillzone bevindt zich in het midden
van het rooster
Lege oven met grilfuncties altijd 5
minuten voorverwarmen.
• Rooster op inschuifhoogte plaatsen,
zoals aangeraden in grilleertabel.
Grillen
Voedingssoorten voor
grillen
Burgers
Grilltijd in min.
Plaathoogte
Temperatuur °C
4
Maximaal 1)
1e kant
2e kant
9 - 15
8 - 13
nl
ow
D
d
de
oa
Voedingssoorten voor
grillen
NEDERLANDS
29
Grilltijd in min.
Temperatuur °C
Varkenshaas
4
Maximaal
Worstjes
4
Maximaal
10 - 12
Runderfilet,
kalfsbiefstukken
4
Maximaal
7 - 10
Geroosterd
brood
4-5
Maximaal 1)
1-4
Brood met
iets erop
4
Maximaal
6-8
2e kant
10 - 12
6 - 10
6-8
fro
1e kant
m
Plaathoogte
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6-8
1-4
e
.b
re
-
1) Oven voorverwarmen
tijd uit. Open de deur en laat het apparaat afkoelen. Hierna kunt u het droogproces afronden.
DROGEN
Dek de ovenroosters met bakpapier af.
Voor de beste resultaten: schakel het apparaat na de eerste helft van de vereiste
Groenten
Voedsel om
te drogen
Plaathoogte
1 niveau
2 niveaus
Temperatuur
°C
Tijd in uren
(richtwaarde)
Bonen
3
2/4
60 - 70
6-8
Paprika's
3
2/4
60 - 70
5-6
Groente in het
zuur
3
2/4
60 - 70
5-6
Paddestoelen
3
2/4
50 - 60
6-8
Kruiden
3
2/4
40 - 50
2-3
1 niveau
2 niveaus
Temperatuur
°C
Tijd in uren
(richtwaarde)
Pruimen
3
2/4
60 - 70
8 - 10
Abrikozen
3
2/4
60 - 70
8 - 10
Schijfjes appel
3
2/4
60 - 70
6-8
Peren
3
2/4
60 - 70
6-9
Fruit
Voedsel om
te drogen
Plaathoogte
ONTDOOIEN
Haal het voedsel uit de verpakking. Doe
het voedsel op een bord.
Gebruik voor het afdekken geen borden
of schotels. Hierdoor kan de ontdooitijd
worden verlengd.
Gebruik de eerste rekstand van de oven.
Het inzetniveau onderaan.
Ontdooitijd
in min.
Verdere ontdooitijd in min.
d
de
oa
Schotel
nl
ow
D
30 www.aeg.com
Opmerking
fro
Kip op een omgedraaid
schoteltje in een groot
bord leggen, halverwege de tijd omdraaien
100 - 140
20 - 30
Vlees, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
Vlees, 500 g
90 - 120
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
Forel, 150g
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien, 300g
30 - 40
10 - 20
-
Boter, 250g
30 - 40
10 - 15
-
Room, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Room kan ook met nog
licht bevroren deeltjes
goed worden geklopt
60
60
m
Kip 1000 g
e
.b
re
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen
(met name in producten die zetmeel
bevatten), een gezondheidsrisico vormen
tengevolge van acrylamides. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen
zoveel mogelijk bij lage temperaturen
gaar te laten worden en de gerechten
niet te veel te bruinen.
-
or
nb
de
an
.v
w
Informatie over acrylamides
w
w
Taart, 1400 g
nl
ow
D
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een afwasautomaat. Hierdoor kan de antiaanbaklaag
onherstelbaar worden beschadigd.
m
fro
w
Apparaten van roestvrij staal of
aluminium:
Maak de ovendeur alleen met een
natte spons schoon. Drogen met
een zachte doek.
Vermijd het gebruik van staalwol,
zure of schurende producten, deze kunnen de oppervlakken van
de oven beschadigen. Maak het
bedieningspaneel van de oven
net zo voorzichtig schoon.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken
een universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van de oven na
elk gebruik. Vuil laat zich dan het makkelijkst verwijderen en kan niet aanbranden.
• Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.
• Reinig alle accessoires na elk gebruik
en laat ze drogen. Gebruik een zachte
doek met warm water en een schoonmaakmiddel.
• Accessoire met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
31
d
de
oa
OVEN - ONDERHOUD EN REINIGING
NEDERLANDS
INSCHUIFRAILS
U kunt de inschuifrails verwijderen om de
zijwanden te reinigen.
Verwijderen van de inschuifrails
1
1.
Trek de inschuifrails bij de voorkant
uit de zijwand.
2.
Trek de inschuifrail bij de achterkant
uit de zijwand en verwijder deze.
2
De inschuifrails installeren
Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.
Geldig bij de telescopische geleiders:
De pinnetjes op de telescopische
geleiders moeten naar voren wijzen!
nl
ow
D
32 www.aeg.com
Draai het afdekglas van de lamp naar
rechts en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang de ovenlamp met de relevante tegen 300°C hittebestendige
ovenlamp.
d
de
oa
m
fro
w
LET OP!
Zorg ervoor dat de langste bevestigingsdraad voorin wordt aangebracht. De uiteinden van de twee
draden moeten naar achteren wijzen. Incorrecte installatie kan
schade aan het email toebrengen.
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig als u de ovenlamp vervangt. Er bestaat risico
op elektrische schokken.
Plaats het afdekglas terug.
DE OVENDEUR REINIGEN
Om het reinigen te vergemakkelijken, verwijdert u best de ovendeur.
e
.b
re
Voordat u het ovenlampje vervangt:
• Schakel de oven uit.
• Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.
4.
or
nb
de
an
.v
w
w
Gebruik hetzelfde ovenlamptype.
OVENLAMPJE
WAARSCHUWING!
Zorg dat het glas is afgekoeld alvorens u de glasplaat schoonmaakt. De glazen panelen kunnen
breken.
Leg een doek op de bodem van
de oven om schade aan het ovenlampje en het afdekglaasje te
voorkomen.
WAARSCHUWING!
Als de glasplaten beschadigd raken of bekrast worden, worden ze
zwak en kunnen ze breken. Om dit
te voorkomen, moet u ze vervangen. Voor meer informatie, neemt
u contact op met de service afdeling.
Het ovenlampje vervangen
1. Het afdekglas van het lampje bevindt
zich in de achterkant van de ovenruimte.
De deur verwijderen:
1.
2.
1
2
Open de deur helemaal.
Verplaats de schuif totdat u een klik
hoort.
3. Sluit de deur tot de schuif vergrendelt.
4. Verwijder de deur.
Om de deur te verwijderen, trek
de deur eerst aan de ene zijde
naar buiten en daarna aan de andere zijde.
Wanneer u klaar bent met reinigen,
plaatst u de ovendeur terug in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat u een klik
hoort wanneer u de deur terugplaatst.
Gebruik indien nodig enige kracht.
OVENGLASPLATEN
De glasplaten van de ovendeur
op uw product kunnen in type en
vorm verschillen van de voorbeelden die u hier ziet. Het aantal
glasplaten kan ook verschillen.
nl
ow
D
NEDERLANDS
33
d
de
oa
Verwijderen en reinigen van de deurglazen
Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten vastpakken en naar binnen drukken om
de klemsluiting te ontgrendelen.
2.
Trek de deur naar voor om deze te
verwijderen.
Houd de deurglasplaten aan de bovenkant vast en trek deze een voor
een omhoog uit de geleiding.
Reinig de glasplaten.
m
fro
1.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
B
4.
Voer de bovenstaande stappen uit in omgekeerde volgorde om de panelen te installeren.
LET OP!
De verwijderbare glasplaten hebben een markering aan één zijde.
Zorg ervoor dat de markering zich
in de linkerbovenhoek bevindt.
DE LADE VERWIJDEREN
De lade onder de oven kan worden verwijderd om gemakkelijker te worden
schoongemaakt.
1. Trek de lade volledig naar buiten, tot
deze niet verder kan.
2
1
2.
Til de lade iets schuin omhoog en
verwijder de lade uit de steunrails.
De lade plaatsen
1. Plaats de lade op de steunrails. Zorg
ervoor dat de uitsparingen goed in
de rails vallen.
2. Laat de lade tot horizontale stand
zakken en duw de lade naar binnen.
WAARSCHUWING!
Wanneer de oven in gebruik is,
kan de lade heet worden. Bewaar
geen ontvlambare dingen in de
oven (bijv. schoonmaakmiddelen,
plastic zakken, ovenhandschoenen, papier, reinigingssprays,
enz).
e
.b
re
3.
nl
ow
D
34 www.aeg.com
Stel de kookstand in
or
nb
de
an
.v
w
w
De kookstand is niet ingesteld
Oplossing
w
De kookplaat werkt niet
Mogelijke oorzaak
m
Probleem
fro
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
d
de
oa
PROBLEMEN OPLOSSEN
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm. De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm. De benodigde kookstanden zijn niet ingesteld.
Controleer de kookstanden.
De oven wordt niet warm. De zekering in de zekeringkast is doorgebrand.
Controleer de zekering.
Als de zekering meer dan
één keer doorslaat, raadpleeg dan een bevoegde
elektricien.
Het ovenlampje brandt
niet.
Het ovenlampje is kapot.
Vervang het ovenlampje.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en
in de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang
in de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan
15-20 minuten in de oven
staan.
Op het display verschijnt
"12.00".
Een stroomonderbreking. Stel de klok opnieuw in.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan
De kookzone is niet heet,
omdat hij slechts kortstondig is gebruikt.
Als de kookzone heet
moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice.
e
.b
re
De oven wordt niet warm. De oven is niet ingeschakeld.
nl
ow
D
35
d
de
oa
MONTAGE
NEDERLANDS
m
fro
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Hoogte
847 - 867 mm
Breedte
596 mm
Diepte
600 mm
ANTI-KANTELBESCHERMING
74 l
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
LET OP!
U moet de anti-kantelbescherming installeren. Als u dat niet
doet, kan het apparaat kantelen.
Zorg dat u de anti-kantelbescherming op de correcte hoogte installeert.
LOCATIE VAN HET APPARAAT
U kunt uw vrijstaand apparaat met kasten
aan een of twee zijden en in de hoek
plaatsen.
B
A
A
Minimum afstanden
Afmetingen
mm
A
2
B
685
WATERPAS ZETTEN
Gebruik kleine pootjes aan de onderkant
van het apparaat om het kookoppervlak
aan de bovenkant waterpas met andere
oppervlakken te brengen.
e
.b
re
Ovencapaciteit
1.
Stel de correcte hoogte in en bepaal
waar op het apparaat u de anti-kantelbescherming gaat plaatsen.
2. Installeer de anti-kantelbescherming
77 mm onder het bovenvlak van het
apparaat en 49 mm van de linkerkant
van het apparaat in de ronde opening
op een steun (zie afb.). Schroef de beveiliging stevig in solide materiaal of
gebruik geschikte versteviging (muur).
3. U vindt de opening aan de linkerachterkant van het apparaat (zie afb.).
Til de voorkant van het apparaat op
(1) en plaats dit in het midden van de
ruimte tussen de kastjes (2). Als de afstand tussen de aanrechtkastjes groter is dan de breedte van het apparaat, moet u de zijmetingen aanpassen als u het apparaat wilt centreren.
Zorg ervoor dat het oppervlak achter
het apparaat glad is.
m
fro
77 mm
d
de
oa
49 mm
nl
ow
D
36 www.aeg.com
2
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De fabrikant is niet verantwoordelijk indien u deze veiligheidsmaatregelen uit hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie' niet opvolgt.
Dit apparaat wordt geleverd zonder stekker en netsnoer.
Geschikte kabelsoorten: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
37
d
de
oa
m
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
LÉGENDE
Avertissement – Informations importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
TABLE DE CUISSON - UTILISATION QUOTIDIENNE
TABLE DE CUISSON - CONSEILS
TABLE DE CUISSON - ENTRETIEN ET NETTOYAGE
FOUR - UTILISATION QUOTIDIENNE
FOUR - FONCTIONS DE L'HORLOGE
FOUR - UTILISATION DES ACCESSOIRES
FOUR - CONSEILS
FOUR - ENTRETIEN ET NETTOYAGE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
INSTALLATION
fro
39
43
44
45
46
48
49
51
52
54
67
70
71
nl
ow
D
SOMMAIRE
FRANÇAIS
nl
ow
D
38 www.aeg.com
d
de
oa
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
m
fro
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez le service après-vente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
nl
ow
D
INSTALLATION
or
nb
de
an
.v
w
• Vous trouverez les conditions de réglage de cet appareil sur l'étiquette (ou
sur la plaque signalétique).
• Ne confiez l'installation et le raccordement de l'appareil qu'à un professionnel qualifié. Contactez votre service
après-vente. Cela vise à éviter les risques de dommages structurels ou corporels.
• Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun
dommage au cours du transport. Ne
branchez pas un appareil endommagé.
Si l'appareil est endommagé, veuillez
contacter votre magasin vendeur.
• Avant la première utilisation, retirez
tous les emballages, stickers et autocollants. Ne retirez jamais la plaque signalétique. Cela peut annuler la garantie.
• Conformez-vous entièrement aux lois,
décrets, réglementations et normes en
vigueur dans le pays d'utilisation de
l'appareil (réglementations de sécurité,
de recyclage, de l'électricité ou du gaz
etc.).
• Soyez prudent lorsque vous déplacez
l'appareil. En effet, il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité. Ne tirez
jamais l'appareil par la poignée.
• Veillez à débrancher l'appareil au cours
de l'installation (le cas échéant).
• Respectez l'écartement minimal requis
avec les autres appareils.
• N'installez pas l'appareil sur un socle.
e
.b
re
• Ne modifiez pas ou n'essayez pas de
modifier vous-même les caractéristi-
w
AVERTISSEMENTS
IMPORTANTS
w
• Cet appareil n’est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d’expérience et de connaissance les
empêchent d’utiliser l’appareil sans risque lorsqu’ils sont sans surveillance ou
en l’absence d’instruction d’une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l’appareil sans
danger. Ne laissez pas les enfants jouer
avec l'appareil.
• Ne laissez jamais les emballages à la
portée des enfants. Risque d'asphyxie
ou de blessure.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est
ouverte et pendant ou après le fonctionnement de l'appareil. Risque de
blessure ou d'invalidité permanente.
• Si l'appareil est équipé d'une sécurité
enfants (mécanique ou électronique),
utilisez-la. Celle-ci empêche les enfants
(ou les animaux) de manipuler l'appareil
accidentellement.
m
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
ques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
• Retirez tous les emballages, les étiquettes et les films protecteurs de l'appareil
(sauf la plaque signalétique) avant de
l'utiliser pour la première fois.
• Mettez les zones de cuisson à l'arrêt
après chaque utilisation.
fro
Lire attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de
l'appareil :
• Pour votre propre sécurité et la sécurité
de vos biens.
• Pour la protection de l'environnement.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec
l'appareil, même si vous veniez à le déplacer ou à le vendre.
Le fabricant décline toute responsabilité
si des dommages sont liés à une mauvaise installation ou à une mauvaise utilisation.
39
d
de
oa
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
FRANÇAIS
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Ne confiez l'installation et le raccordement de l'appareil qu'à un professionnel qualifié. Contactez votre service
après-vente. Cela vise à éviter les ris-
•
•
•
•
UTILISATION
• Votre appareil est destiné à la cuisson
des aliments. N'utilisez jamais l'appareil
à des fins commerciales ou industrielles. Vous éviterez ainsi des risques matériels et corporels.
e
.b
•
re
•
or
nb
de
an
.v
w
•
w
•
w
•
m
•
• Surveillez toujours l'appareil pendant
son fonctionnement.
• Si l'appareil est en fonctionnement,
écartez-vous toujours de l'appareil
avant d'ouvrir la porte. De la vapeur
brûlante peut s'en échapper. Risque de
brûlure.
• N'utilisez jamais cet appareil s'il est en
contact avec de l'eau. N'utilisez jamais
cet appareil avec les mains mouillées.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Au cours de l'utilisation, la surface de
cuisson de l'appareil devient chaude.
Risque de brûlure. Ne posez pas d'objets métalliques, comme par exemple
des couverts ou des couvercles de casseroles sur le plan de cuisson. Ils risqueraient de s'échauffer.
• Au cours de l'utilisation, l'intérieur de
l'appareil devient chaud. Risque de
brûlure. Utilisez des gants pour introduire ou retirer les accessoires et les
plats.
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant la cuisson.
Prenez soin de ne pas toucher les éléments chauffants de l'appareil. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart
sauf s'ils font l'objet d'une surveillance
continue.
• Faites attention en ouvrant la porte. Si
vous utilisez des ingrédients contenant
de l'alcool lors d'une cuisson, un mélange d'alcool et d'air facilement inflammable peut éventuellement se former. Risque d'incendie.
• Ne manipulez pas d'objets incandescents ou provoquant des étincelles ou
du feu.
• Ne placez jamais, dans, sur ou à proximité de l'appareil, des produits inflammables ou des articles imprégnés de
produits inflammables et/ou des objets
susceptibles de fondre (en plastique ou
en aluminium). Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson
après chaque utilisation.
• Ne placez pas de récipients de cuisson
vides sur les zones de cuisson et ne
mettez pas ces dernières en fonctionnement sans récipient
• Ne laissez pas le contenu des récipients
de cuisson s'évaporer. Cela peut en-
fro
•
ques de dommages structurels ou corporels.
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
Les renseignements concernant la tension se trouvent sur la plaque signalétique.
Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés
du support), des disjoncteurs différentiels et des contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
Les dispositifs de protection doivent
être fixés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être retirés sans outils.
Utilisez toujours une prise correctement
installée, protégée contre les chocs.
Lors du raccordement d'appareils électriques aux prises de courant, veillez à
ce que les câbles ne touchent pas ou
ne soient pas à proximité de la porte
de l'appareil chaud.
L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
Veillez à ne pas écraser ou endommager la fiche secteur (si tel est le cas) et
le câble d'alimentation, situés à l'arrière
de l'appareil.
Après l'installation, assurez-vous que la
prise murale est accessible.
Ne tirez pas sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil.
Tirez toujours sur la fiche secteur (si tel
est le cas).
Ne remplacez et ne modifiez jamais le
câble d'alimentation. Contactez votre
service après-vente.
d
de
oa
•
•
nl
ow
D
40 www.aeg.com
nl
ow
D
•
•
•
•
e
.b
•
re
•
or
nb
de
an
.v
w
•
w
•
w
•
• Avant toute opération d'entretien, assurez-vous que l'appareil est froid. Risque de brûlure. Les vitres risquent de
se briser.
• L'appareil doit rester propre en permanence. L'accumulation de graisses ou
d'autres résidus alimentaires pourrait
provoquer un incendie.
• Veillez à nettoyer le four de façon régulière afin de maintenir le revêtement en
bon état.
• Pour votre sécurité et celle de vos
biens, nettoyez l'appareil uniquement
avec de l'eau et un détergent doux.
N'utilisez jamais de produits inflammables ou corrosifs.
• Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide
de nettoyeurs à vapeur, de nettoyeurs à
haute pression, d'objets coupants, de
produits de nettoyage abrasifs, d'éponges abrasives ou de produits anti-taches.
• Si vous nettoyez votre four à l'aide d'un
spray prévu à cet effet, respectez scrupuleusement les consignes d'utilisation
du fabricant de ce produit. Ne vaporisez aucun produit, quel qu'il soit, sur les
résistances et le capteur du thermostat
(le cas échéant).
• N'utilisez jamais de produits abrasifs ou
de grattoirs métalliques pour nettoyer
la vitre de la porte. La surface thermorésistante du verre intérieur risque de
se briser et d'éclater.
• Quand les vitres de la porte sont endommagées, elles perdent leur résistance et risquent de se briser. Vous devez les remplacer. Contactez votre service après-vente.
• Soyez prudent lorsque vous retirez la
porte de l'appareil. La porte est lourde.
• Les ampoules utilisées dans cet appareil sont spéciales et déstinées uniquement à un usage avec des appareils
ménagers. Elles ne peuvent pas être
employées pour éclairer une habitation.
• Utilisez une ampoule de puissance similaire et spécifiquement conçue pour les
appareils ménagers pour remplacer
celle usagée.
• Débranchez l'appareil électriquement
avant de remplacer l'éclairage du four.
Risque de choc électrique. Laissez
m
•
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
fro
•
41
d
de
oa
•
dommager le récipient ou la table de
cuisson.
Évitez de laisser tomber des objets ou
des récipients sur la la table de cuisson.
Cela pourrait l'endommager.
Ne posez pas des récipients chauds sur
le bandeau de commande, car la chaleur peut endommager l'appareil.
Une grande prudence s'impose lors du
retrait ou de l'installation des accessoires, afin d'éviter d'endommager l'émail
de l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte ou
en aluminium ni de récipients dont le
fond est endommagé. Ils risqueraient
de rayer la table de cuisson.
La décoloration de l'émail n'a aucune
incidence sur les performances de l'appareil.
Pour éviter tout endommagement ou
décoloration de l'émail :
– ne placez jamais d'ustensile, plat ou
accessoire, directement sur la sole du
four et ne le recouvrez jamais de papier aluminium (la chaleur accumulée
pourrait entraîner une détérioration
de l'émail ou de l'appareil) ;
– ne versez jamais d'eau chaude directement dans l'appareil ;
– une fois la cuisson terminée, ne laissez jamais d'aliments ou de plats humides à l'intérieur de l'appareil.
N'exercez jamais de pression sur la porte ouverte.
Ne placez pas de matériaux inflammables dans le compartiment au-dessous
du four. Ne rangez à l'intérieur que des
accessoires résistants à la chaleur (le
cas échéant).
Ne couvrez pas les orifices d'évacuation
du four. Ils sont situés à l'arrière de la
surface supérieure (le cas échéant).
Veillez à ne poser sur la table aucun objet susceptible de fondre.
Si votre table de cuisson est endommagée (éclat, fêlure,...), débranchez votre
appareil. Risque d'électrocution.
Ne placez pas de matériaux conducteurs de chaleur (comme par exemple
une fine maille métallique ou des conducteurs de chaleur métalliques) sous
le récipient de cuisson. Un excès de réflexion thermique pourrait endommager la surface de cuisson.
FRANÇAIS
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
– Débranchez l'appareil électriquement.
– Coupez le câble d'alimentation au
ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Éliminez le dispositif de verrouillage
de porte. Cela évite que des enfants
ou de petits animaux puissent se
trouver enfermés dans l'appareil. Risque d'asphyxie.
w
MISE AU REBUT DE
L'APPAREIL
m
• Toute intervention ou réparation sur votre appareil ne doit être effectuée que
par un professionnel qualifié. Contactez
votre service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
fro
SERVICE APRÈS-VENTE
d
de
oa
d'abord l'appareil refroidir. Risque de
brûlure.
nl
ow
D
42 www.aeg.com
nl
ow
D
VUE D'ENSEMBLE
fro
1 Manette de sélection des fonctions
2 3 4
du four
m
1
43
d
de
oa
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
FRANÇAIS
w
9
4
3
6
4 Indicateur de température
7
5 Manettes de la table de cuisson
8
2
3 Manette du thermostat
1
6 Élément chauffant
7 Éclairage du four
9 Positions des grilles
e
.b
8 Ventilateur et élément chauffant
re
or
nb
de
an
.v
w
5
w
5
2 Programmateur électronique
DESCRIPTION DE LA TABLE DE CUISSON
1
2
145 mm
3
170 mm
265 mm
1 Zone de cuisson 1200 W
2 Sortie de la vapeur
3 Zone de cuisson 1500/2400 W
4 Zone de cuisson 1200 W
140/210 mm
145 mm
5 Voyant de chaleur résiduelle
6 Zone de cuisson 1000/2200 W
6
5
4
ACCESSOIRES
• Grille
Permet de poser des plats (rôtis, gratins) et des moules à gâteau/pâtisserie.
• Plateau multi-usages
Pour la cuisson de gâteaux et de biscuits/gâteaux secs.
• Lèchefrite
Pour cuire et griller ou à utiliser comme
lèchefrite pour recueillir la graisse.
• Plat à moussaka (pour certains modèles uniquement)
Pour préparer une moussaka.
• Glissières télescopiques amovibles
Pour placer les grilles ou plaques de
four
• Tiroir de rangement
Le tiroir de rangement se trouve sous le
four.
nl
ow
D
44 www.aeg.com
2.
3.
Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant une heure.
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».
d
de
oa
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
m
Sélectionnez la fonction
et la température maximale.
4. Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant dix minutes.
Vous devez régler l'heure avant
de mettre le four en marche.
Lorsque vous branchez l'appareil à l'alimentation électrique ou après une coupure de courant, l'indicateur de la fonction
Durée clignote.
Appuyez sur la touche + ou - pour régler
l'heure.
Au bout d'environ 5 secondes, le clignotement s'arrête et l'écran indique l'heure
réglée.
Lorsque vous réglez l'heure, les
fonctions Durée
ou Fin
ne
doivent pas être activées en même temps.
Pour utiliser l'appareil, appuyez sur la manette. La manette sort alors de son logement.
PRÉCHAUFFAGE
Préchauffez le four à vide afin de faire
brûler les résidus de graisse.
1.
Sélectionnez la fonction
pérature maximale.
et la tem-
e
.b
RÉGLAGE DE L'HEURE
Sélectionnez la fonction
et la température maximale.
6. Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant dix minutes.
Les accessoires peuvent devenir plus
chauds que d'habitude. L'appareil peut
émettre une odeur et de la fumée. C'est
normal. Assurez-vous que la ventilation
est suffisante.
re
Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
5.
or
nb
de
an
.v
w
• Retirez tous les accessoires et les supports de grille amovibles (si présents).
• Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser
pour la première fois.
w
w
PREMIER NETTOYAGE
nl
ow
D
FRANÇAIS
45
AVERTISSEMENT
Il y a risque de brûlures par la chaleur résiduelle.
m
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».
d
de
oa
TABLE DE CUISSON - UTILISATION QUOTIDIENNE
Maintien au chaud
0
1.
Tournez la manette sur le niveau de
cuisson souhaité.
2. Pour arrêter la cuisson, tournez la manette sur la position 0.
Utilisez la chaleur résiduelle pour
réduire la consommation d'énergie. Désactivez la zone de cuisson
environ 5-10 minutes avant la fin
de la cuisson.
UTILISATION DE LA DOUBLE
ZONE
ATTENTION
Pour activer la double zone, tournez la manette vers la droite. Ne
la tournez pas jusqu'à la position
Arrêt.
Tournez la manette vers la droite jusqu'à la position 9.
2. Tournez délicatement la manette jusqu'au symbole
et jusqu'à entendre
un clic.
Les deux zones de cuisson sont activées.
3. Pour ajuster le niveau de puissance
nécessaire, reportez-vous au chapitre
« Niveaux de cuisson ».
1.
VOYANT DE CHALEUR
RÉSIDUELLE
Le voyant de chaleur résiduelle s'allume
lorsqu'une zone de cuisson est chaude.
e
.b
Niveaux de cuisson
(1 - niveau de puissance minimal ; 9 - niveau de puissance maximal)
re
1-9
Position Arrêt
or
nb
de
an
.v
w
Fonction
w
Sélecteur
w
NIVEAU DE CUISSON
EXEMPLES DE CUISSON
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».
d
de
oa
TABLE DE CUISSON - CONSEILS
nl
ow
D
46 www.aeg.com
m
Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.
w
w
USTENSILES DE CUISSON
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
• Le fond de l'ustensile de cuisson doit être aussi plat et épais
que possible.
• Les récipients de cuisson avec
un fond en émail, en aluminium
ou en cuivre peuvent causer
une décoloration des zones de
cuisson vitrocéramiques.
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient
sur la zone de cuisson avant de
mettre celle-ci en fonctionnement.
• Désactivez les zones de cuisson
avant la fin du temps de cuisson
pour utiliser la chaleur résiduelle.
• Veillez à ce que le fond du plat
de cuisson corresponde à la dimension de la zone de cuisson.
Niveau
de
cuisson
1
Utilisation :
Durée
Conseils
Maintenir au chaud les plats que
vous venez de cuire
selon
les besoins.
Mettez un couvercle sur le
plat de cuisson
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre : 5-25 mi Remuez de temps en temps
du beurre, du chocolat, de la gé- n
latine
1-2
Solidifier : omelettes baveuses,
œufs au plat
10-40
min
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Cuire à feu doux le riz et les plats 25-50
à base de produits laitiers ; rémin
chauffage des plats cuisinés
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Remuez car les aliments à base
de lait se séparent durant la
cuisson.
Durée
Conseils
Cuire les légumes, le poisson, la
viande à la vapeur
20-45
min
Ajoutez quelques cuillerées à
soupe de liquide
4-5
Cuire des pommes de terre à la
vapeur
20-60
min
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités d'ali- 60-150
ments, ragoûts et soupes
min
Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide,
plus les ingrédients.
6-7
Poêler à feu doux : escalopes,
au becordons bleus de veau, côtelet- soin
tes, rissoles, saucisses, foie, roux,
œufs, crêpes, beignets
Retournez à la moitié du
temps
7-8
Poêler à feu vif des pommes de
terre rissolées, filets, steaks
9
Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande
(goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.
m
fro
3-4
47
d
de
oa
Utilisation :
nl
ow
D
Niveau
de
cuisson
FRANÇAIS
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5-15 mi Retournez à la moitié du
n
temps
nl
ow
D
48 www.aeg.com
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Pour enlever les salissures :
1. – Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial
pour la vitre. Tenez le racloir incliné
sur la surface vitrée et faites glisser
la lame du racloir pour enlever les
salissures.
– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces
de calcaire et d'eau, projections de
graisse et décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de
nettoyage pour vitrocéramique ou
acier inoxydable.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.
3. Enfin, frottez l'appareil avec un chiffon propre.
w
Les égratignures ou les taches
sombres sur la vitrocéramique
n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de l'appareil.
m
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours un plat de cuisson sont le
fond est propre.
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».
d
de
oa
TABLE DE CUISSON - ENTRETIEN ET NETTOYAGE
nl
ow
D
Tournez la manette du thermostat
pour sélectionner la température souhaitée.
L'indicateur de température s'allume
lorsque la température du four augmente.
3. Pour éteindre l'appareil, tournez la
manette de sélection des fonctions
du four et celle du thermostat sur la
position Arrêt.
2.
m
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».
49
d
de
oa
FOUR - UTILISATION QUOTIDIENNE
FRANÇAIS
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur
de refroidissement se met automatiquement en marche pour refroidir les surfaces
de l'appareil. Lorsque le four est mis à
l'arrêt, le ventilateur de refroidissement
continue à fonctionner jusqu'à ce que
l'appareil refroidisse.
w
VENTILATEUR DE
REFROIDISSEMENT
ACTIVATION ET
DÉSACTIVATION DE
L'APPAREIL
1.
Tournez la manette de sélection des
fonctions du four sur la fonction souhaitée.
FONCTIONS DU FOUR
Fonction du four
Utilisation
Position Arrêt
L'appareil est éteint.
Chaleur tournante
Pour cuire ou rôtir simultanément sur plusieurs niveaux
des aliments nécessitant une température de cuisson
identique, sans que les saveurs ne se mélangent. Diminuez les températures du four de 20 à 40 °C par rapport
à la Convection naturelle.
Convection
naturelle
Pour cuire et rôtir sur un seul niveau du four. Les résistances supérieure et inférieure fonctionnent en même
temps.
Sole pulsée
Pour cuire une pizza, une quiche ou une tarte. Diminuez
les températures du four de 20 à 40 °C par rapport à la
Convection naturelle.
Turbo gril
Pour cuire de gros morceaux de viande. Le gril et le ventilateur du four fonctionnent en alternance pour faire circuler de l'air chaud autour des aliments.
Gril fort
Pour griller des aliments peu épais en grandes quantités.
Pour griller du pain. Le gril complet fonctionne.
Déshydratation
Pour déshydrater des fruits coupés en rondelles, comme
des pommes, des prunes ou des pêches, et des légumes
comme des tomates, des courgettes ou des champignons.
Utilisation
d
de
oa
Fonction du four
nl
ow
D
50 www.aeg.com
Décongélation Pour décongeler des aliments surgelés.
fro
Pour allumer l'éclairage du four même si aucune fonction
de cuisson n'est sélectionnée.
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Éclairage du
four
nl
ow
D
51
d
de
oa
FOUR - FONCTIONS DE L'HORLOGE
FRANÇAIS
PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE
3
1 Indicateurs de fonction
m
2
fro
1
w
2 Affichage de l'heure
4 Touche +
5 Touche de sélection
6 Touche -
6
5
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
3 Indicateurs de fonction
4
Fonction de l'horloge
Heure
Utilisation
Pour régler, modifier ou vérifier l'heure du jour.
Minuteur
Pour régler un décompte. Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement du four.
Durée
Pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil.
Fin
Pour régler l'heure à laquelle l'appareil s'éteint.
Vous pouvez utiliser simultanément les fonctions Durée et Fin
pour définir l'heure à laquelle l'appareil doit s'allumer et s'éteindre.
Réglez d’abord la fonction Durée,
puis la fonction Fin.
RÉGLAGE DES FONCTIONS
DE L'HORLOGE
1.
Appuyez sur la touche de sélection à
plusieurs reprises jusqu'à ce que le
voyant approprié clignote.
Dès que la durée est écoulée, le voyant de la fonction clignote et un signal sonore retentit pendant 2 minutes.
Avec les fonctions Durée
et Fin
, le four s'éteint automatiquement.
3. Appuyez sur n'importe quelle touche
pour arrêter le signal.
ANNULATION DES
FONCTIONS DE L'HORLOGE
1.
Appuyez sur la touche de sélection à
plusieurs reprises jusqu'à ce que le
voyant approprié clignote.
2. Appuyez sur la touche - et maintenezla enfoncée.
La fonction de l'horloge s'éteint au
bout de quelques secondes.
2.
Pour régler les fonctions Minuteur
, Durée
ou Fin
, utilisez la touche « + » ou « - ».
Le voyant de fonction correspondant
s'allume.
nl
ow
D
52 www.aeg.com
m
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».
d
de
oa
FOUR - UTILISATION DES ACCESSOIRES
or
nb
de
an
.v
w
w
w
INSTALLATION DES ACCESSOIRES DU FOUR
Le plat à rôtir et la grille possèdent des rebords latéraux. Ces rebords, ainsi que la forme des guides d'insertion, empêchent les récipients de glisser.
e
.b
re
Installation simultanée de la grille et du
plat à rôtir
Posez la grille sur le plat à rôtir. Poussez le
plat à rôtir entre les guides d'insertion de
l'un des niveaux du four.
Conservez les instructions d'installation des rails télescopiques pour
une utilisation ultérieure.
RAILS TÉLESCOPIQUES - INSERTION DES ACCESSOIRES DU
FOUR
Posez le plateau de cuisson ou la lèchefrite sur les rails télescopiques.
nl
ow
D
FRANÇAIS
53
d
de
oa
Le rebord élevé de la grille est un
dispositif complémentaire pour
empêcher les plats de glisser.
m
fro
Posez la grille sur la lèchefrite. Posez la
grille et la lèchefrite sur les rails télescopiques.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
INSTALLATION SIMULTANÉE DE LA GRILLE ET DE LA
LÈCHEFRITE
nl
ow
D
54 www.aeg.com
or
nb
de
an
.v
w
Conseils relatifs aux tableaux de
cuisson
• Nous vous recommandons de régler la
valeur de la température la plus basse
lors de la première utilisation.
• Si vous ne trouvez pas d'informations
concrètes pour l'une de vos recettes
personnelles, prenez exemple sur un
aliment à la cuisson similaire.
• La cuisson de gâteaux sur plusieurs niveaux peut prolonger la durée de cuisson de 10 à 15 minutes.
• Les gâteaux placés sur plusieurs niveaux peuvent commencer à brunir
avec une rapidité différente. Dans ce
cas, ne modifiez pas la température.
Les différences s'estompent pendant le
processus de cuisson.
e
.b
re
Informations générales
• Votre nouveau four peut cuire les aliments d'une manière complètement
différente par rapport à votre ancien
appareil. Adaptez vos réglages habituels (température, temps de cuisson,
etc.) et les positions des grilles aux recommandations fournies dans les tableaux suivants.
w
CUIRE
w
ATTENTION
Pour faire cuire des gâteaux très
juteux, utilisez une lèchefrite. Les
jus de fruits laissent des taches
qui sont ensuite indélébiles sur
l'émail.
m
La température et les temps de
cuisson indiqués sont fournis uniquement à titre indicatif. Ils varient en fonction des recettes, de
la qualité et de la quantité des ingrédients utilisés.
• Avec des temps de cuisson plus longs,
vous pouvez éteindre le four environ
10 minutes avant la fin du temps de
cuisson afin de profiter de la chaleur résiduelle.
Lorsque des aliments surgelés sont déposés à même le plateau multi-usages,
celui-ci peut se déformer en cours de
cuisson. Une fois refroidi, le plateau retrouvera sa forme d'origine.
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».
d
de
oa
FOUR - CONSEILS
CONSEILS DE CUISSON
Cause probable
Solution
Le fond du gâteau n'a
pas suffisamment bruni.
Résultats de cuisson
Mauvaise position de la
grille.
Placez le gâteau sur un
gradin inférieur.
Le gâteau s'effrite (il est
pâteux, plein de grumeaux, juteux).
Température de cuisson
trop élevée.
Réglez une température
de cuisson légèrement inférieure la prochaine fois.
Durée de cuisson trop
courte.
Réglez un temps de cuisson plus long. Les durées
de cuisson ne peuvent
pas être réduites en réglant des températures
plus élevées.
Le mélange est trop liquide.
Diminuez la quantité de
liquide. Attention aux
temps de malaxage, notamment si vous utilisez
un robot ménager.
Le gâteau s'effrite (il est
pâteux, plein de grumeaux, juteux).
Le gâteau s'effrite (il est
pâteux, plein de grumeaux, juteux).
nl
ow
D
55
Cause probable
Solution
Le gâteau est trop sec.
Température de cuisson
trop basse.
Réglez une température
de cuisson supérieure la
prochaine fois.
Le gâteau est trop sec.
Durée de cuisson trop
longue.
Réglez un temps de cuisson inférieur la prochaine
fois.
La coloration du gâteau
n'est pas homogène.
Température du four trop
élevée et durée de cuisson trop courte.
Diminuez la température
du four et allongez le
temps de cuisson.
La coloration du gâteau
n'est pas homogène.
La préparation est mal répartie.
Étalez la préparation de
façon homogène sur le
plateau de cuisson.
Température de cuisson
trop basse.
Réglez une température
de cuisson légèrement
supérieure la prochaine
fois.
m
fro
CHALEUR TOURNANTE
Cuisson sur un seul niveau
Cuisson dans des moules
Type de cuisson
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Kouglof ou brioche
2
150 - 160
50 - 70
Gâteau de madère/cake aux fruits
1-2
140 - 160
50 - 90
Fatless sponge cake
3
150 - 160 1)
25 - 40
Fond de tarte –
pâte brisée
2
170-180 1)
10 - 25
Fond de tarte –
génoise
2
150 - 170
20 - 25
2-3
160
60 - 90
Apple pie (2 moules de 20 cm de
diamètre, décalés
en diagonale)
1) Préchauffez le four.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Le gâteau n'est pas cuit à
la fin de la durée de cuisson.
d
de
oa
Résultats de cuisson
FRANÇAIS
nl
ow
D
56 www.aeg.com
d
de
oa
Gâteaux/viennoiseries/pains sur plateaux de cuisson
Type de cuisson
Position de la
grille
Température
en °C
Gâteaux avec garniture de type
crumble (sec)
3
150 - 160
Gâteau aux fruits
(pâte levée / génoise) 1)
3
150
Gâteau aux fruits
(pâte brisée)
3
160 - 170
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Biscuits sablés
3
150 - 160
10 - 20
Short bread / Pastry Stripes
3
140
20 - 35
Biscuits à base de
génoise
3
150 - 160
15 - 20
Pâtisseries à base
de blancs d'œufs,
meringues
3
80 - 100
120 - 150
Macarons
3
100 - 120
30 - 50
Biscuits à pâte levée
3
150 - 160
20 - 40
Pâtisseries feuilletées
3
170 - 180 1)
20 - 30
Petits pains
3
160 1)
10 - 35
Small cakes (20 par
plaque)
3
150 1)
20 - 35
Durée en min
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
20 - 40
35 - 55
40 - 80
re
e
.b
1) Utilisez la lèchefrite
Biscuits
Type de cuisson
1) Préchauffez le four.
Tableau des soufflés et gratins
Plat
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Baguettes garnies
de fromage fondu
1
160 - 170 1)
15 - 30
Légumes farcis
1
160 - 170
30- 60
1) Préchauffez le four.
nl
ow
D
57
d
de
oa
Cuisson sur plusieurs gradins
FRANÇAIS
2/4
160 - 180 1)
Crumble sec
2/4
150 - 160
1) Préchauffez le four.
or
nb
de
an
.v
w
Choux à la crème/
éclairs
Durée en min
w
2 niveaux
Température
en °C
w
Position de la
grille
m
Type de cuisson
fro
Gâteaux/viennoiseries/pains sur plateaux de cuisson
25 - 45
30 - 45
re
Type de cuisson
Position de la
grille
2 niveaux
e
.b
Biscuits/small cakes/viennoiseries/petits pains
Température
en °C
Durée en min
Biscuits sablés
2/4
150 - 160
20 - 40
Biscuits sablés
2/4
140
25 - 45
Biscuits à base de
génoise
2/4
160 - 170
25 - 40
Biscuits à base de
blancs d'œufs, meringues
2/4
80 - 100
130 - 170
Macarons
2/4
100 - 120
40 - 80
Biscuits à pâte levée
2/4
160 - 170
30 - 60
Pâtisseries feuilletées
2/4
170 - 180 1)
30 - 50
Petits pains
2/4
180 1)
25- 40
Small cakes (20 par
plaque)
2/4
150 1)
20 - 40
1) Préchauffez le four.
CUISSON PAR CONVECTION NATURELLE SUR UN NIVEAU
Cuisson dans des moules
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Kouglof ou brioche
2
160 - 180
50 - 70
Gâteau de madère/cake aux fruits
1-2
150 - 170
50 - 90
Type de cuisson
nl
ow
D
58 www.aeg.com
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Fatless sponge cake
3
170 1)
25 - 40
Fond de tarte –
pâte brisée
2
190 - 210 1)
Fond de tarte –
génoise
2
170 - 190
Apple pie (2 moules de 20 cm de
diamètre, décalés
en diagonale)
1-2
180
Tarte salée (par
ex., quiche lorraine)
1
180 - 220
35- 60
Gâteau au fromage
1-2
160 - 180
60 - 90
d
de
oa
Type de cuisson
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
10 - 25
20 - 25
60 - 90
Gâteaux/viennoiseries/pains sur plateaux de cuisson
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Tresse/couronne
de pain
2
170 - 190
40 - 50
Brioche de Noël
aux fruits (Stollen)
2
160 - 180 1)
50 - 70
Pain (pain de seigle) :
1. Première partie du processus de cuisson.
2. Deuxième partie du processus de cuisson.
1-2
Choux à la crème/
éclairs
3
190 - 210 1)
20 - 35
Gâteau roulé
3
180 - 200 1)
10 - 20
Gâteaux avec garniture de type
crumble (sec)
3
160 - 180
20 - 40
Gâteau au beurre
et aux amandes / tartes au sucre
3
190 - 210 1)
20 - 30
Type de cuisson
1.
230 1)
1.
2.
160 - 180 1)
2.
20
30 - 60
e
.b
re
1) Préchauffez le four.
Température
en °C
d
de
oa
Position de la
grille
nl
ow
D
Type de cuisson
FRANÇAIS
Durée en min
3
170
Gâteau aux fruits
(pâte brisée)
3
170 - 190
Gâteaux à pâte levée avec garniture
délicate (par
exemple fromage
blanc, crème, crème anglaise)
3
160 - 180 1)
2)
1-2
190 - 210 1)
30 - 50
Pizza (pâte fine)
1-2
220 - 250 1)
15 - 25
Pain sans levain
1
230 - 250
10 - 15
Tartes (Suisse)
1
210 - 230
35 - 50
Position des gradins
Température
en °C
Durée en min
Biscuits sablés
3
170 - 190
10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes
3
160 1)
20 - 35
Biscuits à base de
génoise
3
170 - 190
20 - 30
Pâtisseries à base
de blancs d'œufs,
meringues
3
80 - 100
120- 150
Macarons
3
120 - 130
30 - 60
Biscuits à pâte levée
3
170 - 190
20 - 40
Pâtisseries feuilletées
3
190 - 210 1)
20 - 30
Petits pains
3
190 - 2101)
10 - 55
3-4
170 1)
20 - 30
fro
Gâteau aux fruits
(pâte levée / génoise) 2)
35 - 55
m
40 - 60
or
nb
de
an
.v
w
w
w
40 - 80
1) Préchauffez le four.
2) Utilisez la lèchefrite
Biscuits
Type de cuisson
Small cakes (20 par
plaque)
1) Préchauffez le four.
e
.b
re
Pizza (bien garnie)
59
d
de
oa
Tableau des soufflés et gratins
nl
ow
D
60 www.aeg.com
Température
en °C
Durée en min
Gratin de pâtes
1
180 - 200
45 - 60
Lasagnes
1
180 - 200
Gratin de légumes
1
180 - 200 1)
Baguettes garnies
de fromage fondu
1
200 - 220 1)
Gratins sucrés
1
180 - 200
Gratins de poisson
1
180 - 200
Légumes farcis
1
180 - 200
40 - 60
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
1-2
200 - 230 2)
10 - 20
1)
1-2
180 - 200
20 - 35
Tartes
1-2
170 - 200
35 - 55
Quiche aux épinards
1-2
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
(tarte salée)
1-2
170 - 190
45 - 55
Flan suisse
1-2
170 - 200
35 - 55
Gâteau au fromage
1-2
140 - 160
60 - 90
Gâteau aux pommes, couvert
1-2
150 - 170
50 - 60
Tourte aux légumes
1-2
160 - 180
50 - 60
Pain sans levain
2-3
230 - 250 2)
10 - 20
Quiche à pâte
feuilletée
2-3
160 - 180 2)
45 - 55
Flammekuche
2-3
230 - 250 2)
12 - 20
Piroggen (version
russe de la calzone)
2-3
180 - 200 2)
15 - 25
m
fro
Position des gradins
Plat
15 - 30
or
nb
de
an
.v
w
w
w
35 - 50
15 - 30
40 - 60
RÉGLAGE PIZZA
Type de cuisson
Pizza (pâte fine)1)
Pizza (bien garnie)
1) Utilisez la lèchefrite
2) Préchauffez le four.
e
.b
1) Préchauffez le four.
re
40 - 60
nl
ow
D
sur la grille métallique en plaçant la lèchefrite en dessous.
• Faites rôtir les viandes maigres dans
une cocotte munie d'un couvercle. La
viande sera ainsi plus succulente.
• Tous les types de viandes pouvant être
dorées ou grillées peuvent être rôties
dans le plat sans couvercle.
m
fro
Plats à rôtir
• Utilisez des plats résistant à la chaleur
pour rôtir (veuillez lire les consignes du
fabricant).
• Vous pouvez cuire de gros rôtis directement dans la lèchefrite (si présente) ou
Bœuf
or
nb
de
an
.v
w
w
w
RÔTISSAGE AVEC LA CONVECTION NATURELLE
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
1-1,5 kg
1
200 - 230
105 - 150
Rôti ou filet de
bœuf : saignant
par cm
d'épaisseur
1
230 - 2501)
6-8
Rôti ou filet de
bœuf : A point
par cm
d'épaisseur
1
220 - 230
8 - 10
Rôti ou filet de
bœuf : bien
cuit
par cm
d'épaisseur
1
200 - 220
10 - 12
1) Préchauffez le four.
Porc
Type de viande
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Épaule, collier,
jambon à l'os
1-1,5 kg
1
210 - 220
90 - 120
Côtelette, côte
1-1,5 kg
1
180 - 190
60 - 90
Pâté à la viande
750 g-1 kg
1
170 - 190
50 - 60
Jarret de porc
(pré-cuit)
750 g-1 kg
1
200 - 220
90 - 120
Type de viande
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Rôti de veau1)
1 kg
1
210 - 220
90 - 120
Jarret de veau
1,5-2 kg
1
200 - 220
150 - 180
Viande de veau
1) utilisez un plat à rôtir couvert
e
.b
Bœuf braisé
Durée en min
re
Type de viande
61
d
de
oa
RÔTISSAGE
FRANÇAIS
nl
ow
D
62 www.aeg.com
Type de viande
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
Gigot
d'agneau, rôti
d'agneau
1- 1,5 kg
1
210 - 220
Selle d’agneau
1- 1,5 kg
1
210 - 220
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
or
nb
de
an
.v
w
d
de
oa
Agneau
Râble de lièvre, cuisse de
lièvre
jusqu'à 1 kg
1
220 - 240 1)
30 - 40
Selle de chevreuil
1,5-2 kg
1
210 - 220
35 - 40
Cuissot de
chevreuil
1,5-2 kg
1
200 - 210
90 - 120
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Morceaux de
volaille
200-250 g chacun
1
220 - 250
20 - 40
Demi-poulet
400-500 g chacun
1
220 - 250
35 - 50
Poulet, poularde
1-1,5 kg
1
220 - 250
50 - 70
Canard
1,5-2 kg
1
210 - 220
80 - 100
Durée en min
m
fro
w
w
90 - 120
Gibier
Type de viande
40 - 60
Durée en min
Volaille
Type de viande
Oie
3,5-5 kg
1
200 - 210
150 - 180
Dinde
2,5-3,5 kg
1
200 - 210
120 - 180
Dinde
4-6 kg
1
180 - 200
180 - 240
Type de viande
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Poisson entier
1-1,5 kg
1
210 - 220
40 - 70
Poisson
e
.b
re
1) Préchauffez le four.
nl
ow
D
FRANÇAIS
63
d
de
oa
RÔTISSAGE AU TURBO GRIL
fro
Bœuf
Type de viande
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
Rôti ou filet de
bœuf : saignant
par cm
d'épaisseur
1
190 - 200 1)
Rôti ou filet de
bœuf : A point
par cm
d'épaisseur
1
180 - 190
Rôti ou filet de
bœuf : bien
cuit
par cm
d'épaisseur
1
170 - 180
8 - 10
m
Durée en min
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5-6
6-8
Porc
Type de viande
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Épaule, collier,
jambon à l'os
1-1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Côtelette, côte
1-1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Pâté à la viande
750 g-1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Jarret de porc
(pré-cuit)
750 g-1 kg
1
150 - 170
90 - 120
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
1,5-2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Type de viande
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Gigot
d'agneau, rôti
d'agneau
1-1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Selle
d’agneau
1-1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Viande de veau
Type de viande
Rôti de veau
Jarret de veau
Agneau
e
.b
re
1) Préchauffez le four.
nl
ow
D
64 www.aeg.com
Quantité
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Morceaux de
volaille
200-250 g chacun
1
200 - 220
30 - 50
Demi-poulet
400-500 g chacun
1
190 - 210
Poulet, poularde
1-1,5 kg
1
190 - 210
Canard
1,5-2 kg
1
180 - 200
Oie
3,5-5 kg
1
160 - 180
Dinde
2,5-3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Dinde
4-6 kg
1
140 - 160
150 - 240
m
fro
Type de viande
d
de
oa
Volaille
50 - 70
80 - 100
120 - 180
e
.b
re
Fermez toujours la porte du four
lorsque vous grillez un aliment
or
nb
de
an
.v
w
Utilisez toujours la fonction Gril avec le
réglage de température maximum
w
w
GRIL
35 - 50
• Placez toujours la lèchefrite au premier
niveau pour récupérer la graisse.
• Ne faites griller que des morceaux plats
de viande ou de poisson.
L'espace pour griller se trouve au centre
de la grille
Préchauffez toujours le four à vide
pendant 5 minutes avec les fonctions du gril.
• Placez la grille au niveau recommandé
dans le tableau de gril.
Gril
Types d'aliments à griller
Position de
la grille
Température
en °C
Burgers
4
Filet de porc
Saucisses
Tournedos,
steaks de veau
Toasts
Toasts avec
garniture
Durée de grillade en min
1re face
2ème face
max1)
9 - 15
8 - 13
4
max
10 - 12
6 - 10
4
max
10 - 12
6-8
4
max
7 - 10
6-8
4-5
max1)
1-4
1-4
4
max
6-8
-
1) Préchauffez le four.
DÉSHYDRATATION
Recouvrez les grilles du four de papier
sulfurisé.
Pour de meilleurs résultats : éteignez l'appareil à la moitié du temps requis. Ouvrez
la porte de l'appareil et laissez-le refroidir.
Ensuite, finissez le processus de déshydratation.
nl
ow
D
2 niveaux
Temps en
heures (indicatif)
Haricots
3
2/4
60 - 70
6-8
Poivrons
3
2/4
60 - 70
Légumes pour
potage
3
2/4
60 - 70
Champignons
3
2/4
50 - 60
Fines herbes
3
2/4
40 - 50
m
1 niveau
Température
en °C
Aliments à
déshydrater
Position de la grille
65
fro
d
de
oa
Légumes
FRANÇAIS
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5-6
5-6
6-8
2-3
re
e
.b
Fruits
Aliments à
déshydrater
Position de la grille
Temps en
heures (indicatif)
1 niveau
2 niveaux
Température
en °C
Quetsches
3
2/4
60 - 70
8 - 10
Abricots
3
2/4
60 - 70
8 - 10
Pommes, lamelles
3
2/4
60 - 70
6-8
Poires
3
2/4
60 - 70
6-9
DÉCONGÉLATION
Retirez l'emballage des aliments. Disposez les aliments sur une assiette.
Plat
Durée de décongélation
en min
Ne les couvrez pas d'un bol ni d'une assiette. Cela peut prolonger le temps de
décongélation.
Utilisez le premier niveau de la grille,
c'est-à-dire celui du bas.
Durée supplémentaire de décongélation en
min
Description
Volaille, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Placez le poulet sur une
soucoupe retournée,
placée dans une grande
assiette, retournez à la
moitié du temps de décongélation
Viande, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Retournez à la moitié du
temps
Viande, 500 g
90 - 120
20 - 30
Retournez à la moitié du
temps
Truite, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Fraises, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Beurre, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
nl
ow
D
66 www.aeg.com
Durée supplémentaire de décongélation en
min
Description
Crème, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
La crème fraîche peut
être battue même si elle
n'est pas complètement
décongelée
Gâteau, 1 400 g
60
60
d
de
oa
Durée de décongélation
en min
Plat
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Important Selon les connaissances
scientifiques les plus récentes, faire brunir
les aliments de manière intensive, en
particulier les produits contenant de
l'amidon, peut nuire à la santé à cause de
l'acrylamide. C'est pourquoi nous vous
recommandons de faire cuire les aliments
à basse température et de ne pas trop les
faire brunir.
w
Informations sur l'acrylamide
-
nl
ow
D
67
d
de
oa
FOUR - ENTRETIEN ET NETTOYAGE
FRANÇAIS
duits agressifs, des objets pointus ni au
lave-vaisselle. Vous risqueriez de détruire le revêtement anti-adhérent.
• Nettoyez la façade du four à l'aide
d'une éponge humide additionnée
d'eau savonneuse.
• Utilisez les produits spécifiques vendus
dans le commerce pour l'entretien des
surfaces en métal
• Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation. Les salissures s'éliminent alors plus facilement et ne risquent pas de brûler.
• En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide d'un nettoyant pour four.
• Après chaque utilisation, lavez tous les
accessoires du four et séchez-les. Utilisez un chiffon doux additionné d'eau
savonneuse tiède.
• Si vous avez des accessoires anti-adhérents, ne les nettoyez pas avec des pro-
Appareils en acier inoxydable
ou en aluminium
Nettoyez la porte uniquement
avec une éponge humidifiée. Séchez-la avec un chiffon doux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs, d'éponges métalliques, de substances acides ou
d'objets tranchants qui susceptibles d'endommager le revêtement du four. Nettoyez le bandeau de commandes du four en
observant ces mêmes recommandations.
m
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SUPPORT DE GRILLE
Les supports de grille sont amovibles,
pour permettre le nettoyage du four.
Retrait des supports de grille
1
1.
Écartez l'avant du support de grille de
la paroi latérale.
2.
Écartez l'arrière de la glissière de la
paroi latérale et retirez-la.
2
Remontage des supports de
grille
Installez les supports de grille en suivant
la même procédure, mais dans l'ordre inverse.
Remarque concernant les glissières télescopiques :
Les tiges de retenue des glissières
télescopiques doivent pointer
vers l'avant !
nl
ow
D
68 www.aeg.com
Utilisez le même type d'ampoule.
4.
m
Installez le diffuseur en verre.
w
w
NETTOYAGE DE LA PORTE DU
FOUR
or
nb
de
an
.v
w
AVERTISSEMENT
Soyez prudent lorsque vous changez l'éclairage du four. Risque de
choc électrique.
Remplacez l'ampoule du four par une
ampoule résistante à une température de 300 °C.
fro
ÉCLAIRAGE DU FOUR
3.
d
de
oa
ATTENTION
Assurez-vous que le plus long fil
de fixation se trouve sur le devant.
L'extrémité des deux fils doit être
tournée vers l'arrière. Une mauvaise installation peut causer des
dommages à l'émail.
Pour faciliter le nettoyage, démontez la
porte du four.
re
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que les panneaux de
verre sont froids avant de nettoyer
la vitre de la porte. Le verre risque
de se briser.
e
.b
Avant de remplacer l'éclairage du four :
• Éteignez le four.
• Retirez les fusibles de la boîte à fusibles
ou coupez le disjoncteur.
AVERTISSEMENT
Lorsque les panneaux en verre de
la porte sont endommagés ou s'ils
présentent des rainures, la vitre
s'affaiblit et peut se briser. Pour
éviter cela, vous devez alors les
remplacer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, veuillez
contacter votre service après-vente.
Placez un chiffon sur la sole du
four afin de protéger l'éclairage
du four et le diffuseur en verre.
Remplacement de l'éclairage du four
1. Le diffuseur de l'éclairage se trouve
dans le fond de l'intérieur du four.
Retirez le diffuseur en verre de l'ampoule en le tournant vers la gauche.
2. Nettoyez le diffuseur en verre.
Retrait de la porte :
1.
2.
1
2
Ouvrez complètement la porte.
Déplacez la glissière jusqu'à ce que
vous entendiez un clic.
3. Fermez la porte jusqu'à ce que la glissière se verrouille.
4. Retirez la porte.
Pour retirer la porte, tirez-la
d'abord vers l'extérieur d'un côté,
puis de l'autre.
Une fois le nettoyage terminé, remontez
la porte du four en répétant la procédure
dans l'ordre inverse. Assurez-vous d'entendre un clic lorsque vous insérez la porte. Forcez si nécessaire.
PANNEAUX DE VERRE DU
FOUR
Le panneau de verre de la porte
de votre appareil peut être de type et de forme différents des
exemples illustrés. Le nombre de
panneaux de verre peut également varier.
nl
ow
D
FRANÇAIS
69
d
de
oa
Retrait et nettoyage des vitres de la porte
Saisissez les deux côtés du cache (B)
situé sur l'arête supérieure de la porte
et poussez-le vers l'intérieur pour permettre le déverrouillage du système
de fermeture.
2.
Retirez le cache de la porte en le tirant vers l'avant.
Saisissez un panneau de verre à la
fois par son bord supérieur et dégagez-le du guide en le soulevant.
Nettoyez les panneaux de verre de la
porte.
m
fro
1.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
B
4.
Pour mettre en place les panneaux, suivez
les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
ATTENTION
Les panneaux de verre comportent un marquage sur l'un de leurs
côtés. Assurez-vous que ce marquage se trouve dans le coin supérieur gauche.
RETRAIT DU TIROIR
Le tiroir situé sous le four peut être retiré
pour pouvoir être nettoyé plus facilement.
1. Tirez le tiroir jusqu'à la butée.
2
1
2.
Soulevez le tiroir en le mettant légèrement en angle et retirez-le des glissières.
e
.b
re
3.
Insertion du tiroir
1. Placez le tiroir sur ses glissières. Assurez-vous que les prises s'engagent
correctement dans les glissières.
2. Baissez le tiroir en position horizontale et poussez-le.
AVERTISSEMENT
Lorsque le four fonctionne, de la
chaleur peut s'accumuler dans le
tiroir. N'y rangez pas de produits
inflammables (tels que des produits nettoyants, des sacs en plastique, des gants de cuisine, du papier, des aérosols de nettoyage,
etc.).
nl
ow
D
70 www.aeg.com
Solution
w
Cause probable
m
Problème
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».
d
de
oa
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Le niveau de cuisson n'a
pas été réglé.
Réglez le niveau de cuisson.
Le four ne chauffe pas.
Le four n'est pas en fonctionnement
Allumez le four
Le four ne chauffe pas.
L’horloge n'est pas réglée
Réglez l’horloge.
Le four ne chauffe pas.
Les réglages nécessaires
n'ont pas été effectués
Vérifiez les réglages
Le four ne chauffe pas.
Le fusible de la boîte à fu- Vérifiez le fusible. Si les
sibles a disjoncté.
fusibles disjonctent plusieurs fois, faites appel à
un électricien qualifié.
L'éclairage du four ne
fonctionne pas.
L'éclairage du four est
défectueux.
Remplacez l'éclairage du
four
De la vapeur et de l'eau
de condensation se déposent sur les aliments et
dans la cavité du four
Le plat est resté trop
longtemps dans le four.
Une fois la cuisson terminée, ne laissez jamais les
plats dans le four plus de
15 à 20 minutes
L’affichage indique
« 12.00 ».
Coupure d'électricité
Réglez l'horloge.
Le voyant indicateur de
chaleur résiduelle ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est
pas chaude parce qu'elle
n'a fonctionné que peu
de temps.
Si la zone de cuisson est
censée être chaude, faites appel à votre service
après-vente.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
La table de cuisson ne
fonctionne pas.
nl
ow
D
71
d
de
oa
INSTALLATION
FRANÇAIS
m
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».
or
nb
de
an
.v
w
w
w
DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions
Hauteur
847 - 867 mm
Largeur
596 mm
Profondeur
600 mm
PROTECTION ANTI-BASCULE :
74 l
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
ATTENTION
Vous devez installer la protection
anti-bascule. Si vous ne l'installez
pas, l'appareil peut basculer.
Assurez-vous d'installer la protection anti-bascule à la bonne hauteur.
EMPLACEMENT DE
L'APPAREIL
Vous pouvez installer votre appareil avec
des meubles d'un côté, des deux côtés
ou dans un angle.
B
A
A
Distances minimales
Dimension
mm
A
2
B
685
e
.b
re
Capacité du four
MISE À NIVEAU
Utilisez les petits pieds situés sous l'appareil pour mettre la surface supérieure de
l'appareil de niveau avec les autres surfaces environnantes.
1.
Réglez la hauteur et l'emplacement
de l'appareil avant de commencer à
fixer la protection anti-basculement.
2. Installez la protection anti-basculement 77 mm en-dessous de la surface
supérieure de l'appareil et à 49 mm à
côté gauche de l'appareil, dans l'orifice circulaire situé sur un support (voir
la figure). Vissez-la dans un matériau
solide ou utilisez un renfort adapté
(mur).
3. L'orifice se trouve sur le côté gauche,
à l'arrière de l'appareil (voir figure).
Soulevez l'avant de l'appareil (1) et
placez-le au milieu de l'espace entre
les meubles (2). Si l'espace entre les
meubles est supérieur à la largeur de
l'appareil, vous devez ajuster la mesure latérale si vous souhaitez centrer
l'appareil.
Vérifiez que la surface derrière l'appareil est lisse.
m
fro
77 mm
d
de
oa
49 mm
nl
ow
D
72 www.aeg.com
2
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Le fabricant ne pourra être tenu
pour responsable si vous ne respectez pas les précautions de sécurité du chapitre « Consignes de
sécurité ».
L'appareil est fourni sans câble d'alimentation, ni fiche électrique.
Types de câbles applicables : H07 RN-F,
H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2F (T90), H05 BB-F.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
73
nl
ow
D
FRANÇAIS
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
74 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
75
nl
ow
D
FRANÇAIS
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
www.aeg.com/shop
892950136-C-022012
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement