Zanussi ZI 9311 DIS User manual

Zanussi ZI 9311 DIS User manual
dostaw
W wywiadzie
skiego tygodnika „TIME" J. Ara·
rat niedwuznacznie wskazał na
ropę
naftowa Jako skuteczną
broń, któr„
może
posłużyć dla
sprawy palestyńskiej.
"Kryzys
energetyczny pogłębi się. wsży­
stkie komplikacje,
Jakie wynikną dla spraWy palestyńskiej,
pociągną za sobą zaostrzenie się
sytuacji na Bliskim Wschodzie,
jak również inne problemy. których komputery amerykaóskie
nie są w stanie jeszcze przewidzieć„. Czy leży w waszym Interesie narażać się na te wszy.
stkie ryzyka tylko, aby przypochlebić się waszemu rozkapryszo·
nemu dziecięciu - Izraelowi?".
• * •
Obradujący
w
Chtcago
nadprze.
zwyczajny zjazd ZW'. zaw.
mysłu
samochodowego
zwołany
w związku z kryzysem Chryslera
w uchwalonej rezolucjt stwierdztŁ: „Chrysler jest chorym koncernem, ale nte ma powodów
by uważać; że choroba ta jest
dla , rolników
Kanclerz Helmut Schmidt
•
z
Z prac Prezydium Rządu z
Rozwój produkcji aparatury badawczej
17 bm. Prezydium Rządu rozpatrzyło sytuację w zaopatrzeniu w węgiel rynku, a zwłaszcza wsi. Zapadły operatywne de·
cyzje, które mają na celu zwiękHenie dostaw l usprawnienie
dowozu węgla dla ludności wiejskiej. Pierwszeństwo przyznano
dostawom węgla, należnego rolnikom !li tytułu kontraktacji. .
a posiedzeniu omówiono
wyniki
ogólnokrajowego
przeglądu konstrukcji wyrobów i technologii wy-.
twllrzania oraz dokumentacji · pro·
jektowo-inwestycyjnych. Ęrzegląd
IV
śmterte!na.
Stosując
wŁ~ciwe
środki, głównie w uostact kredytów oraz lepszego zarządzania I
·
A
• „ •
Na około li mld marek ssacowane są szkody gospodarki
Republiki
Federalnej
Niemiec
wskutek utraty źródeł inwestycyjnych w Iranie. Spowodowane
są one głównie
wycofaniem się
RFN z budowy dwóch reaktorów
atomowych. Stocznie "Howaldtwerke Deutsche Werff AG" w
Kilonii nie wybudują też zamó·
wionych przez obalo'nego szacha
okrętów podwodnvch.
Zapadły decyzje, które mają na
celu możliwie pełne wykorzystanie wyników przeglądu i uzyskanie tą drogą spodziewanych efek-
tów materiałowych i finansowych.
Prezydium Rządu przyjęło program
przeprowadzono w 650 pr:i:edsię- rozw~ju produkcji aparatury badawbiorstwach
produkcyjnych, pła· czej i środków automatyzacji badań
cówkach zaplecza naukowo-badaw- n.a _lata 1979-90, opracowany przez
Ministerstwo
Nauki,
Szltolnlctwa
czego oraz w bmrach proJekto· Wyższego i Techniki . wspólnie
z
wych, podległych 9 resortom go.
spodarczym.
(Dalszy ciąg na str. 2)
Wydanie
zmiany produkowanych
modeit
samochodów,
można przywrócić
normalnq sytuacje".
· I
czoraj przybył do Polski z 2-dniową roboczą wizytą kanclerz
federalny Republiki Federalnej Niemiec, Helmut Schmidt,
Kanclerza RFN powitał na Helu I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Edward
Gierek. W uroczystości powitania uczestniczyli: kierownik Wydziału
Zagranicznego KC PZPR, Wacław Piątkowski, wiceminister spraw
zagranicznych, Józef Czyrek, przedstawi'ciele władz . wojewódzkich
z I sekretarzem KW PZPR w Gdańsku, Tadeuszem Fiszbachem, za·
stępca kierownika kancelarii Sekretariatu KC PZPR, Jerzy Wójcik.
W
Tego dnia odbyło się spotkanie I sekr)!tarza KC PZPR, Edwarda
Gierka z kanclerzem Helmutem Schmidtem.
W toku spotkania oma wiano perspektywy rozwoju stosunków dwustronnych oraz zagadnienia międzynarodowe, zwłaszcza dotycząc!
b e7ni<>rzeń~twa i w~oólnracv
Europie.
t.On~.
sobota, niedzie-la Rok XXXV
18 1 19 s1erpnia!Cena
1979 roku
1i.'5'
Dr ~ C9361)
zł
1
DZIENNIK·
POPULIRIY
• * •
We Francji trwa run na zloto.
Drobni ciułacze skupujq 20-frankowe ziote napoleony. Cena napoleonów wzrosŁa od początku
rok:u o ponad poŁowę. 20-frankowy napoleon zawiera 5.8 gramów
kruszcu .
za zawartq w
ntm
ilość złota p!acl ste o 60 proc.
więcej niż za kruszec w
sztabach. z J kg ;:tota można by wyprodukować
173 napoteony
20frankowe. Ozn4cza to. :l:e za ktlogram zawartego w naPoteonach
ztota r.tuiacze pŁacą 69.890 franków w porównaniu :r 43.700 tranków ptaconych 13 bm. na gteł­
dZie za ktlogram tego kruszcu w
sztabach •
• * •
węgla
.
Na posieazeniu vrzedstawlcleli
chinskich wyższych szkół pedago~icznych stwierdzono. że teorie naukowe
będące
owocem
prac i przem:!t'śl~ń ••wielkie.go
specjalisty rosYJsk1ego z dziefizjo111g1i
i
psycholodziny
gii". P. Pawłowa,
zcodne. Z
zasadami d1aleklycznego materia
liz!'.nu. Opracowana przez Pawło­
wa teoria pod koniec !at ~O
była krytykowana Jako •t1deah·
styczna" i została
usunięta z
programu nauczania.
:#
SSO"
Włoski tygodnik
„ESPRE
u;awmt, 2e po.pteż Ja.n Paweł ll
zamterza. po Taz pterw1z11 w hł­
s"
• *
storłl
podać do publicznej wiadomości stan budże·
tu Stoticv świetej. PowoŁujqc stę
Watykanu
na relac1e
grupy
kardynató u;.
którzy dokona!! przeglądu kstąg
kurt! - „Espresso" \itformuje. te
w budżecie tym stwierdzono deficyt w wysokości 13 mln dola·
rów.
. .
...
w Bagdadzie grupa ekspertów
obradowala nad inicjatywa U·
tworzenia międzynarodowe.! „kadl~
kraj~w
sy odszkodowaóH
rozwifa.Jacycb sie dotkniętych tn·
flacja przeniesioną Z kraj6W U·
przemysłowionvch.
Eksperc_I o·
pracowali proiekt utworzema ta·
kiej kasy. Bedzie on urzedloźony !)Od obrady „szctytu"
w
Hawanie .
• • •
Niedawno
ml.nęla
5
roczntca
ustąpienia
z mezydentury R.
Ntxona. w zwlazku z tym prasa amerykańska. vrz11pomtna. te
w wyniku afery waterj1ate ponad 50 osób stttnelo mzed sadem.
Jeden Nixon untknal
odpowtedztalno~ct, jednak:!~e nie za"POmnłano
mu tej7o.
p„zewodntcza~
komisji nrawnej lzbv R<!n?"eZPn·
tantów . P
Rodina. o§wladczul:
„Afera Wate?"oate mlala lłt?"lls2'lt·
we skutki
Nadal tstnle1e brak
zaufania do 'l)TZedsttt'1llc!etl aflml.n!strad!".
Za§ czlemek tej1!e
kom!stt. T. Rallsback. nowledzlal·
„ watergate w
'l)Olqczentu z wtet.
namem sno„1odou111.lt1 cho-robe w
kraju. Wn211stkle b-rudne re1vetacje V1'Zt1czunłl11 Sie do szoku I
pantżenia narodu amerykańskie­
go". •
• * •
We Włoszech noJawla słe co·
raz wiecei niele.e:atnych robotników w wiell<lł'• mlf'l'Z"' z Czarnej 'Afrvkl W rzvmsklP.1 d7:1eł ­
n1Ćv wokół dwore~ ..Roma Te'l'mlni" słvs-iy sie cze§rlł'j !P.ZV~l
afrvkańskle
nit jezvk włoski.
Podano w tych dnlarh informa·
cJe. wedłnlt kt6'1'e.t we WłoRPt'h
DracujP obecn;e nlelee:atnle nra·
wie
400 tys.
obcokra.!owcńw
Fakt. tf' znaJduJa oni 1:1rare. tłu·
maczv •le tym. te god7.ll sle na
kaMa Dłace. bylł' tylko móc
nrzezvl'.
~~O'LR.d'I
RozmoWy
spotkań
na Krymie
Jeszcze trwa kompletowanie wszystkiego co niezbędne w
szkolnym wyposażeniu, ale kalenaarz odlfo:ia jui ostatnie
wakacyjne dni. W poniedziałek widoczne
wszędzie
hasła:
. ·l'rAJ SZKOŁO!", „SZKOŁO, BE.J!" będ1t prwtarzane, ,isk
sąil'inny, z radością i entu2jazmem. W tym dniu naukii
zacznie 93.500 uczniów szkół podstawowych. W prudszkolach ·
zamelduje się 35.830 różnych „pancernych" I „111uchomorków".
Kilka dni późnfoj 13.500 licealistów oraz 40.660 uczniów szkół
zawotiowyeb przekroczy progi swoich szkół. W 628 budynkach
(w całym województwie miejskim łódzkim) zacznif' si~ ruch
i ~war, a dla 11 300. nauczycieli i wychowa'l)'cow rozpocznie
się kolejny rok pracy zawodowej.
Odnotujmy
również
pewne
zmiany. Dotyczą on€ uczn;ów klas
drugich. Będą oni mieli nie 21, a
25 godzin lekcyjnych w tygodniu.
WlJrowadzone :i;os,iną przedmioty
o nowo brzmiących na7wach, m,
in. środowisko spoleczno-przyrod·
nicze, praca i technika. Na rozbudowauych zajęciach pozalekcyj•
nych wprowadzone będą m. in,
ćwiczenia
wyrównawcze, gimna-
Spotkania krymskie 1979 r. dowoKomitet Centralny KPZR rozpai zaaprobował rezultaty spot· dzą, że kraje socjalistyczne pewnie
kroczą
naprzód w rozwoju spoleczkań 1 rozmów na Krymie
Leonida
styka.
I
gospodarczym.
Breżniewa
z Gustavem Husakiem, n~politycznym
(Dalszy ciąg na str. 2)
Erichem Honeckerem, Nicolae Oeau- Równocze~ie biorą one p<Jd uwagę
I'lajwięcej emocji przeżywa 13.500 przywyknąć do ciężaru tornistra,
sescu,• Edwardem Gierkiem, Todo(Dalszy ciąg na str. 2)
pierwszoklasistów.
Zdążyli
już ale smak szkoły
j(i'.st 1m jeszcze
rem Żiwkowem i Jumcliagijnem Cedenbałem.
Stwierdzono, że wraz ------~------------------------------------------------~--------~ nieznany.
z rozmowami, jakie Leonid Breż­
Ju:i drugi rocznik 'rozpocznie
niew prowadzi! z .Janasem Kadarem
naukę w dziesięciolatce.
Jak inpodczas niedawnej wizyty na Wę­
formuje kurator o!;wiaty ·i wychogrzech, stanawią one ważny etap
wania woj. miejskrtgo łódzkiego
dalszego umacniania wspóldzlal'!nia
- Tadeus:i Podwysocki, realizacja
bratnich krajów w rozwiązywaniu
aktorzy - Barbara Brylska i Da- nowego programu przebiega bez
zadań wewnętrznych i międzynaro­
niel Olbrychski oraz operator zakłóceń. Rozpoczynający się rok
dowych. W centrum uwagi tych
Bogdan Lambach.
szkolny będzie kontynuacją i dospotkań I rozmów znalazły się proW 230 dniu roku słońce wzeskonaleniem dotychc-.tasowego kieblemy perspektywiczne współpracy
Widownia powitała i nagrodziła runku nauczania i wychowywania.
szło o .rodz. 5.23. zajdzie
zaś
państw socjal!stycznych, co jest tym
przedstawicieli
naszej
kinematoo 19.56
Piątek na XI Międzynarodowym
ważniejsze,
że
partie komuniStyczgrafii
burzliwymi
oklaskami.
ne I tobotnlcze państw socjalistycz- Festiwalu Filmowym w Moskwie
nyoh, <WStępują w okres przedzjaz- można nazwali ,,Dniem Pnlskim".
w
konkursowym
dowy. kiedy będą wytyczały kolej- Wystąpiliśmy
DZIS: Helena. Klara. Bronine istotne etapy pracy przy budo- przeglądzie filmów łabularnych,
sław
przedstawiając
film
Krzysztofa
wie nowego społeczeństwa.
JUTRO: Bolesław • .Julian
Kieślowskiego „Amator". Projekcie
filmu poprzedziło uroczyste spotkanie z widownią, składającą się ">J
większości z reżyserów filmowy~b
w dniu dzlsil•Jszvm dla t.udzl
i aktorów przeszło stu krajów
or'ZP\\• 1doj~ n1S"lµputara ooa: '. 1de;
świata, biorących udział
w mosłonecznie. Zachmurzenie mal"'
Nareszcie wróciło lato - choclat skiew~im festiwalu. Przybyli za·
i umiarkowane. Temp. min.
nie wiadomo czy na długo. W za- proszeni przeJI gospodarzy festi11 st., maks. 2& st. Wiatr slachodniej cześcl kraju Jest juź bar- walu: przewoaniczący naszej deledzo ciepło m. in. w Słubicach ob• gacji, wiceminister kultury i sztuby i umiarkowany, wschodni
serwowano 30 st.
i południowo-wschodni.
ki, Antoni Juniewicz, honorowy
Cifoit>ni(' o gmh l!1 wynosi·
Instytut Meteorologll t Go~podarkl pre-zes Stowarzyszenia Filmowcó~
Io 992,6 hPa (744,5 mm). ·
Wodnej w okresie od 18 do 22 bm. Polskich, członek międzynarodowe­
przewiduje początkowo zachmurzeni„ go jury na moskiewskim festiwamałe ·a na kradcach .południowo-za
lu filmowvm. Jerzy Kawalerowie-i.
chodnlch moUiwość burz.
Potem reżyser
prezentowanego
filmu,
będzie
zachmurzenie ną ogół
u- Krzysztof Kieślowski,
odtwórca
1824 Ur. P. E. Martin
miarkowane z przelotnym! opadami głównej roli, Jerzy Stuhr oraz
francuski metalurg i wynalazI burzami. Temperątury maksymalne
ope-.rator dtwięku, Andrzej Żar­
ca,
będą w granicach 22--21 st., a lo·
1944 . - Zif. E. Thilmann
kalnie jeszcze wyższe. Temperatury necki. Zaprezentowali $ię również
Znana aktorka , Barbara Brylska l operator Bogusław Lamreżyserzy
Krzysztof
Zanussi,
dziahcz rurhu robotnir"Zego,
minimalne będ11 w cranlcąch 10-is
bach w czasie XI Festiwalu Fiunowego w Moskwie. N/z: przed hoteBogdan Poręba, Janusz Kijowski,
lem „Rosslja".
CAF - TASS - telefoto
st.
1899 - Ur. L. Sempoliński
aktor.
·
1944 - Na.i wieksza bitwa oddziałów GL i AL w lasach parczewskich.
Opolskim, w Prusach Wsch. I na Mazu·
trzył-
„Dzień
Wróciło
DZIEi
Polski" na fesiiwalu
'Ie
KIESIE
lato
15 lipca 1939 r.
rach do wysiedlania Poloków ze stretr
przygranlanej. Ok. 15 tys, rodzin 1ostalo
poddanych tym represjom.
·
przedlułanie
• „.„Polacy sqd1q, ie
clerplei\ 400 tys. ofiar gdańskich Niem·
ców warte Jest poświęcenia iycia milonów
Indii." (z komentarza „Relazionl Interno·
tionali").
• -W lodzi odbyła slfł man 11estoc)a poo
!rlotyana. Po wiecu, na pl. Wolnołcl uformowol sio pochód, który udał tlłł do Gr ...
bu Nieznanego 2ł'lnieno gdtle tloizoslClly wieńce. Odśpl•- RotłJ.
20 lipca
• O godz. I nad ran- poUc)a gdai\o
ska w asykle przybyłych 1 lhuzy gestapowców rozpocz<tła masowe aresztowaPrzebywający z oficjalną wizyt11 nia gdańskiej lewicy. Aresztowanych oskar·
wladnlęclo OdaAfta, lecz samltnłfłde Pol·
łona o zamach stanu.
przyjaźni w Syrii prezydPnt SRR.
• Trzech strainików Orenuchutzu naru· sce dostępu do morza I zduszenie jej".
·
szyło
granlcfł
polską
w
okolicach
Gdań­
Nicolae Ceausescu, spotkał się ska, 1abiJajqc polskiego alnika - W. (szwecbki „Ny Tld").
w czwartek z przewodniczącym Budkiewicza.
• „ ••• Prawdziwym gospodarzem Gdańska
Komitetu Wykonawczego OWP, Ja.
jest Polska, która utrzymuje swym trao•y•
serem Arafatem. W trakcie roz· tem przez port całe Wolno Miasto I Jego
• W taJemnlczych okollcznołclach zagl·
(zagrzebska
„Hrvatska nql działacz betlińskiej Polonii, lekarz,
mowy poruszono problemy aktual- mieszkońców .••"
dr August Kośny (jego 1masakrowai1e cla·
Straia").
nej sytuacji na Bliskim Wschodzie,
Io odnaleziono w kilka dni póinl•J
na
Jednej • ulic}.
·
zwłaszcza zaś sytuacji
w połud­
• „„.Routrz7gnlfłde 11rzyJd1ie na W!cho·
niowym Libanie, jaka wytworzy·
• W porcie gdańskim zatnrmcma zo• dde. W razie ro1poczęcla slfł wojn7, arKomisariatu G•n.
RP, mia niemleclca nie zatrzyma się w Gdań­
ła się w wyni_ku aktywizacji dzia- dala motorówka
którq kierował uef. wych. wojskawega - sku I Poznaniu, lecz maszerować będzie
łań wojskowych Izraela.
'
ai po llnlfł Bugu''. (• przemówienia pr17•
pik. Sobociński.
• .,„.Celem Niemiec Je11 111• tylko 1a· wódcy 1tudertów Rasą • Bracka).
25 lipca
21 lipca
Ubóstwo nie hańbi człowieka.
ale jest szalenie niewygodne.
30 lipca
• Do OdańJka przybył na lnspekcJIJ
tamtejszych oddziałów 1brojnych gen. ron
Bodenschab.
26 lipca
• O god1. f w Stoczni Gdańskiej przy•
siąpiono do wyładunku pierwszego trans• Niemcy wyradly gotowośt! porozumie- portu niemieckich czołgów.
nia z ZSRR we wszystliich problemach
dotyczqcych rejonu Bałtyku I Morza Czar•
• O godz.
przybyła do Gdańska gru·
n ego.
pa volksdeutschów - uciekinierów 1 Pol·
• „Jedyny111 rozsqdnym
rozwlq1aniem ski. Zgotowano Im owacyjne powitanie.
problemu, klól" grozi obecnie wywoła·
niem komplikacji międzynarodowych, mo·
globy byt oddanie , Gdańska I Prus Wsch.
Polsce". (R. Cartier na lamach „Epo•
que"}.
• Na granicy W. M. Gdańska I Prus
Wschodnich 1 okien willi urzędnika gdań·
sklego rzucono bombfł na łarnochód poi·
skiego in~pektora alnego. Policja odmówiła Interwencji,
• Bojówllł SA pnystqpllr na
Slqsku
Oprac.1 H. ZAWIRA
'1
31 lipca
29 lipca
za
Niechże
mną!
pan przestanie
łazić
z prac Prezvdium Rzadu
w
dywldualizowane formy opieki
rodzinach zastępczych lub adopcy.1KAIR. W miast eczku Et -Tur, w
domach
nych oraz w rodzinnych
dziecka. Prezydilim Rządu zatwier- okupowanym przez Izrael południo­
wym rejonie Półwyspu Synajskiego,
Mio.lsterstwein Energetyki i Energii dziło wnioski zawarte w przedsta
egipskoOpracowanie programu wlanej informacji. Zmierzają one do rozpoczęły się rozmowy
Atomowej.
KC dalszego ograni czenia skutków sie- izraelskie na temat wykorzystania
wynika z uchwal XII Plenum
po wySynaju.
na
naftowych
złóż
PZPR, które wskazało, ż<:l jednym z roctwa przez zapewnienie
małolet­
podstawowych warunków wykonania n im, wychowującym się poza środo­ cofaniu stamtąd wojsk Izraelskich.
przez naukę swo ich zadań jest wy- w iskiem rodzinnym takich warunPEKIN. Na· skutek ulewnego deszl ków rozwo ju fizycznego i intelektu- czu zawaliło się w bietącym tygod·
placówek naukowych
posażenie
obserpekińskie
rbzwojowych w odpowi ednią apara- alnego, które by\yby mo żliw i e
jak niu zabytkowe
turę.
do warunków watorium astronomiczne, wybudowanaJbardziej zblitone
mongołczasów
za
roku
J296
w
ne
użyci a w rodzin ie, a t ym samym
Na posiedzeniu rozpatrzono infor- moż
skid dynastii Juan. Część murów'
li wia ł y róvroy start ż y-c i owy.
o
spraw i edliwo ś ci
m aicj ę ministra
oraz niewielki budynek osunęły się
Pre-zydium Rzadu ustaliło k ierun- wskutek podmycia gruntu.
małoletnich,
sytuac ji i potrzebach
z zadr zew iaktórzy w ychowu j ą si ę w Państwo­ k i prac związanych
szer
MOSKWA. W piątek w:rstrzelono
Domach niem dróg w . skali znacznie
w y ch Domach Dziecka l
satelitę Ziemi
Małego ' Dziecka, a także w specjal- szej n i ż dotychczas. Powzięte w tej w ZSRR sztucznego
sprawie decyzje ma j ą na ceru m . ln. „Kosmos 1122", którego zadaniem
nyeh zakiladach wychowawiczych.
zasobów
badań
eż­
śni
jest kontynuowanie
' Około 5 t ys, . dziewcząt l chłopców zmniejszenie skutków zawiei
upraw rolnych nnturalnych Ziemi w Interesie różzwolniono z placówek opiekuńczo­ nych oraz ochronę
wychowawczych, zapewniając im zin przed szkodliwym działani em spalin. nych gałęzi gospodal'kl narodowej
---------------------------------------------------(Dokońc.zende ze
str. 1)
Akademią Nauk oraz Ministerstwem Przemysłu Maszynowego 1
Polską
SZKOLNA PREMIERA
ZSRR l współpracy międzynarodo1Wej.
KAIR. W czwartek aresztowano
działaczy
w Egipcie 23 czołowych
lewlc11wej partii UPP. Wśród aresztowanych znajduje alę a prawników
i 4 dziennikarzy,
WASZYNGTON. Zarząd Rezerwy
Federalnej USA (odpowiednik banku centralnego), podjął .w. czwartek
decyzję w sprawie podniesienia stoP.Y d yskontowej do reke>rdowe!'(o poziomu 10,5 proc. Posunięcie to ma
n a . celu obronę dolara I walkę
z inflacją. Jest to druga pod!Wyżka
stopy dyskontowej w USA w ciągu
miesiąca. 20 lipca podniesiono ją do
poziomu 10 proc.
BEJRUT. w piątek odbyła •le j
w TeheranJe masowa demonstracja t
poparcll!o dla sprawiedliwej walki
arabskiego · narodu Palestyny o Jego słuszne prawa. W demonstracji
mlllon ludzi.
wzięło udział ponad
Przywódca iraAskl, ajatollah Chomelńl proklamował 17 sierpnia, ostatni piątek Ramadanu, „Dniem .Jerozolimy".
OTTAWA. W czwartek w wieku
83 lat zmarł na atak serca były
Kanady,
premier
konserwatywny
John Diefenbaker. urząd 13 w blstoril Kanadyr premiera pełnił on
w latach 1957-1963, przejmując ster
spraworządów po nieprzerwanym
waniu przez 22 lata władzy przez
.
·
li berałów.
dydak.tyc.z nego. „Poolizg" dotknie
trzy plac ówk i remontowane (Szk.
Podst. nr 94 i 154 oraz bursa dla
dz i ewcząt). 72 ,fo;me powinny być
oddane na czas.
Aby pozostać jeszcze przy spraberi: załatw.ien i a których
wach,
piel'wszy dzwonek bywa mniej rado5ny, informujemy. że podl'4lCZświetlicach.
Jak za:wsze, emocJe związane z niki dla klas pierwszych l drugich
ja.k zapewnia kurator Podwyrozpoczęciem roku szkolnego, t.o dia władz oświatow~h niepokój socki - trafiły do szkół i są dla
uczniów. Brakuje jeszcze
0 termi~owe zakończenie remon- 100 proc.
tów i realizację nowych inw~ty- podr~czników dla młodzieży; ~otycji. Dwie szkoły na Widzewie, .je- czy to głównie książek do Języ­
dna na Retkini oraz w Zgierzu i ków obcych, a.le i ta l~ka ma zoJak Informuje Ośrodek Kierowania
to jest to, co ma stać niebawem wypełmona..
Parzęczewie Lotem, pi ątek jest 173 dniem lotu
przez
przebrnęliśmy
już
Skoro
j
ie
I
nam przybyć. Najprawdopodobn
kosmlcznego WładimlTa Laehowa
zdołają t;ylko tr_udy przygotowania do rozpoczę­
jednak budowlani
zakończyć realizacię tzw. pionu cia roku szkolneg_o.. czas ~yczyć
owocne] pra:::::_:=:.=.....:::.:..:.::.::.:_=..:.=~=-~.:...----..:...------------ sukcesów, rzetelne)
cy zarówno UCZ'lliOrn, jak i nau•
li
czycieloi:n. Już w poniedziałek .„zaspotkania z - - - - - - - - - - - - - codzienne
siępa:nią
1czną
szkołą", czasem tro„n&Bzą
chę tajemniczymi pomocami. ?au.
Anatrella. urodziła kowym i, przyjdą nowe trosk: ! raPasqnalina
pani Pasqualina
W czwartek
Ana.trella wydała. na świat ośmio- ośmioraczki na poczatku ósmego dości. Jak zawsze, szkoła i JeJ Ć
dom, muszą dokłada
jusznik ·
- · .
· . .
. .
raczki, ustanawiając swego rodza·
ju rekord: dwa porody i czterna- m1es1ąca ciązy. Waga dzieci za.wie- wielu starań, by sprostać wy~hC?ściorll dzieci. w listopadzie 1976 r., rała się w graniach od 450 gra· waniu młodego czławieka w 1m1ę
życia. . i
zasad
w tym samym . neapolitańsk!m mów do 1 kg. Jedna z dziewczy- fundamentalnych
pracy w kraju. Hasło wychowama
' d
b
• . •
O "z1ła nek, naJlZeJsza,
zmar~a . ezposre - społeczen'stw dla pokoJ'u, rocznice
szpitalu, pa.ni A na t re lia. ur ".
t n
kilka
sześcioraczki. Niestety, w
ruga upamiętniające 35-lecie PRL,. 4~godzin po przyjściu na świat cala nio po przyjściu na swia •
W związku ze wzmożonym rulecie wybuchu wojny, zagadn1en1a
piątek.
w
zmarła
g.
500
wa:iąca
szóstka zmarła.
z naszą
związane . bezpośrednio
......:~---=---------.:~:::.:_::::_::_::::::_
urlopowo-wczaso wym Minichem
staną się podstawą
przyszłością,
Wewnętrznego
Handlu
steTstwo
w
wczej
pracy · ideowo-wychowa
i Usług informuje, że ważność biszkole.
Znów kalendarz odliczył jeden Ietów towarowych na cukier, wydzień. Jeszcze tylko sobota, niepr-zedanych na sierpień br., przedłużaNie.prawidłowo
10.50.
Godz.
Godz . 2.45. w Prawęcicach gm.
Maria J. dziela i - zaczynamy!
na została do 30 wrześn ia br.
Aleksandrów n.n . kierowca samocho- chodzlla uUcę Pabianicką
(rs) •
du potra~lł pr<>wadzą~ego rower Ste- tat 79 i zÓStała potrącona przez mo- ~~~--~-~-~~~~-~~-~~--~~--~-~~-~--~
Ul'azem
z
Kobleta
lat 58. Sw1.Hdkowle prosze- tocykl .•AVO".
fana
głowy nrzebywa w szpitalu.
ni są do WRD MO w Lodzl.
-tr GOdz. 17.20_ Na ulicy AleksanGodz . 6 35. Stefan a jadąc mow mtejscowoścl drowskiej przy Szczeclńlok.iej z tramtocyklem „Gazela"
zderz.ył się z rowerzys~ waju linii 44/10 wypadł Mieczysław T
Wróbtew
(Franciszek U.). Oba) w b. ciężkim lat 29, doznając rany tłuczonej głoIndyjskie środki masowego prze- n iedaleko m iasta Punchh w stame
stanle przewiezieni zostali do szpita- w~ Dni·a :ul. VIL w Zgierzu na uliDżammu i Kaszmir. Od 8 do 11
><
prosi
la. świadków tego wypadku
cy Rewe>lucji 1905 r . .111nstal potrącony , kazu poinformowały, że w ciągu sierpnia w tym samym - rej onie
WRD MO
si d
Kierowca ostatnich 10 dni, na gra)licy indyjPabianicach na przez „Fiata" mę2czynia
&odz 7 40
do wielu dochodziło kilkakrotnie do strzeullcy sadowei przy Warszawskiej kle- białej .• Zastavy" . ktl>ry odwe>zl~~ sko-pakistańskiej doszło
13 i 14 laniny między indyjskimi i paki·
dniach
W
a
zbrojnych.
oraz
starć
szpltala
do
szk-Odowanego
spowodoz.
Edward
Fiata"
re>wca
wojskami bezpieczeń­
t
s ierpnia wojska paki st ańskie ostrz.e- stańskimi
(Jan kowle proszeni sa do W1Rf
wał w.~'rzenle z mot<>eykllstą
(eh)· lały indyjskie s i ły pograniczne stwa.
1 1 Łodzi ul. Wł. Bytornsk e
Ch.). który doznał urazu głowy
?15-86.
przewieziony został do szpitala.
(Dokończentie ze str. 1)
W iel e nowego d~iać: się też będ zi.e w szkołach zawodowych. Powstała spora iloś~ nowych k ierunPrzybędzie faków ks ztałcen i a.
chowców dla przemysłu spożywcz ego, roln ictwa, transport-u, budownictwa i usług (o szczegółach
związanych z wolnymi miejscami
na niekt órych ciekawych kierunosobno).
. poinformujemy
kach
now~h zawodów znajdą
Wśród
s ię m. in. technik usług kosmetycznych i 11grodnik.
obowiązywać
Odmienne zasady
b ędą w systemie stypendialnym,
Na ten cel przeznacza się w woj e wódzbwie 25.922 tys. zł. Uczniowie, w których rodzi.nach dochód
na osobę wynosi do 1.200 zł, otrzy-
jak
mają 660 zł (a n le 465 zł dot ychc za s), p r zy 1.400 zł stypend ium wyn ies ie 44~ zł, 1.600 zł 330 zł, 1.800 zł - 220 zł. W sumie
ufundowanych zost anie ponad 6
tys. st ypendiów. Kur a.torium zapewnia ponadto, że dzieci potrzeznajdą miejsca w
bujące opieki
Dwa porody ••••
•
,
•
z1ec1
14 d
z u•l11ag1• na
1
urlopv
Przedłużenie
ważności bonóW
________ ___
Kron ika wypa dków
*
*
w:
Starcia na granicy
w
i
:o
indyjsko-pakistańskiej
w
ZWYCI~STIVO
MECZU
Widzew bez r,espektu dla rywali
Beniaminkowi pięściarskiej ekstraklasy łódzkiem~ Widzewowi p.rzyj:
dzie zainaugurować rozgrywki mistrzowskie w roll. gospodarza. Pierw
szym przeciwnikiem łodzian będzie >:~spół rzesz':'wsk1ej Stall (pocz. me
czu 0 _ ogdz. u w bali przy ul. Armu CzerwoneJ 80).
z j ę :r:rewanżować sl ę swo im prze ciwW t vm meczu podopieczni trenera
za nieudany start w walce
w. Tomaszewskiego będą m ieli oka- 0nikom
dwóch
awans do I ligi sprzed
Widzew
lat Na ringu w Kaliszu
dramatycznym
po
prŻegrał ze Stalą
pojedynku 9:11 l jeszcze ,rok musiał
Cieślak
czekać na znalezienie lit: w . gronie
najlepszych drużyn w kraju .. Wówze
wyścigu
czas łodzianie, po zwycięstwie
s~alą Stocznia Szczecin uzyskali uZdecydowanym zwycięstwem kolarzy ·NRD zakończył się czwarcy c:.tap pragniony awans.
plęśc;iarstwa
sympatycy
Łódzcy
wyścigu kolarskiego •. J'.'aszeJ Trybuny " - indywidualna Jazda na czas mieli okazję oglądać Stal Rzeszów,
do
występowa­
Ciechanowa
z
roku
trasie
na 2~-km
k iedy w ubiegłym
~· ła w tej samej grupie z zespołem
Mł awy. zwycięzcą etapu został
Drogan w czasie 35.27,7. Wyprze<l:z1l łódzkiej Gwardii.'
Do wyróinlają­
on swych rodaków - o. Ludwiga cych się zawodników należy Brydak
i F. Bodena. Czwa rte miejsce z czakategorii półśredniej, który ostatsem gorszym od 7'wycięzcy o 30,6 nio
na Spartakiadzie
występował
sek . · zaj ął T . Mytnik t Floty Gdy- Narodów ZSRR. zreszta bez powonia , a piąte kolejny 1tolarz N~D d zenia. Do wyróżniających s i ę zawodA, Petter man . Szósty był J. ~-..raw­ n ików należą również Maczuga (waczyk (LKS Bełchatów), a siódmy ga musza). Osetkowski (były mistrz
triumfator trzeciego etapu - .R. Szur Polski waga · lekka). Osztab (lekko)<owski (Polonez I Warszawa). Do- półśrednia) oraz Młyńczak (w decytychczasowy lider, I. Walczak z Dol- dującym meczu o awans do ekstramelu Wrocław za .J ął dopiero 32 i:ntej- klasy pokona.i Kolasińskiego).
sce z czasem gorszym od zwyc1ęzc:(
Widzewa przed swym
Pięściarze
0 3.29,6 mln. r po 4 etapie straci<
inaguracyjnym spotkaniem przygokoszulkę lidera.
Piąty etap, rozegrany w go4zinach towywali się do mistrzowskich spots1ę
popołudniow y ch, prowadzący ;z: Mła­ kań
w Wiśle. Połączyliśmy /
wy do Płocka (l~ km), zakończy! wczoraj z hotelem .,Piast". w któsię zwycięstwem Cz. Langa z war_- rym przebywała kadra bokserów teszawskiej Legii, który wyprzedz1l go klubu . Przy telefonie
pierwszy
o 23 sek. 18 - osobową grupę kolarzy. trener zespołu - Wlod'l!imierz TomaW klasyfikac1 i po p i ęciu etapach. sŻewski.
prowad zenie objął R. Cieślak ze
- Jak przebiega ostatni szlif for·
Startu Piotrków , który wyprzedza
jakie
T. Mytnika o 5 sekund oraz najlep- my? - to pierwsze pytanie
H., skierowaliśmy po,d adresem trenera.
szego z kolarzy zagranicznych.
Hartnicka o 1.24 min.
- Przez 17 dni trenowaliśmy bardzo solidnie. Na szczęście obyło s i ę
bez kontuzji. Wlsłe jut tradycyjni!!
wybieramy za miejsce przygotowan
do sezonu. I tym razem znaleźliśmy
do . szlifowania
na doskonałe warunki
Podczas finałowego biegu
formy. Obok nas w tej miejscowo100 m pp! ME 1Uniorów Lena Spoo ści
BBTS Bielzespoły
przebywały
(Fi nlandia) ustanowib reko-r d Eurosko. GKS Jastrzębie I Szombierek
py juniorek uzyskujat' czas 13.24.
też drużynaml rozodnieśli Bytom. z tymi
Kole ~ ne · zwycięstwo
Jep ierwsze sparringi.
na międzynarodo­ grwaliśmy
polscy hokeiści
zadowolony.
bardzo
nich
po
stem
wym turniej u w RFN . Polacy noko- Nie byJo oczywi ście oficjalnej punknali drużynę · Duisburger SC 6:2 (1:1. t.acjl. ale widzę wyTatną
zwyżkę
1
ł :~ :~~rllnle Zachodnim odbył 1 się formy podopiecznych.
mityng lekkoatletyczny w silnej mię·
- Kogo zatem mo:ina wyr6tnlt_ po
dzynar-odowej obsadzie. Bardzo do- tych nieoficjalnych testach.
się Gratyna RabSztyn,
brze spisała
- Nie chciałbym tego czynić. Po
która w biegu na 100 m ppł zwyclę­
prostu muszę stwierdzić, ii wsz:vsc:r
:tyła w świetnym czasie '12,51.
R.
liderem
„Naszej Trybuny"
w
w
*
*
I
SKRO CIE
DZIENNIK POPULARNY
Ili'
KC KPZR
111 (9311)
zaaprobował
rezultaty spotkan na Kryn1ie
(Doikończeinde .
ze str.
1)
problemy, · wynikające ze skomplikowania się światowej koniunktury
gospodarczej, co dotyczy m. Ln.
utrzymania osiągniętego •NYsoklego
poziomu zużycia ropy I produktów
stałego
zapewnienia
naftowych,
wzrostu mocy energetycznych. Łą­
procząc wysiłki dla rozwiązania
Ziemię
Walerego Riumina. Zgodnie z zaplanowanym programem kosmonaui
ci kończą prace na p~kładzie
na
powrotu
się do
przygotowują
Ziemię. Załoga układa materiały, uzyskane z przeprowadzonych badań
i eksperymentów. w aparacie laduora-z konjącym statku „Sojuz-34"
stataparaturę naukową
serwu~
ku.
szpitala
w Piotrkowie Tryb.
Pożar
Wczoraj w godzinach południo­
wych- zaczął płonąć dach w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespo!onego w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Wojska Polskiego 2. Ogień,
który wybuchł najprawdopodobni ej
od iwadllwie działającej lilS'talacji
przez
przenoszony
elektrycznej,
wiatr, poc,zął ogarniać cale pokry·cie. Na szczęście obiekt był .opustos z ały. w związku z przygotowaniami
do remontu.
W gaszeniu ognia wzięło udział
łącznie 18 sekcji straży pożarnych.
Całkowitemu zniszcze11iu uległ dach
! częściowo strop pierwszego piętra.
W czasie pożaru nikt nie odniósł
w
śledztwo
Intensywne
obrażeń.
sprawie ostatecznego ustalenia przyczyn pożaru oraz strat wszczęły
organa Prokuratury Rejonowej, Komendy MleJskiej MO i Komendy
Po"Żarnej
Straty
WoJewódzlr:leJ
rw Piotrkowie Tryl:1\lnalskim.
(eh)
'f
l#fal•J=i' J#i :I•l:jł Fiil •l:i' l#iiJ•1311
PO
Sofia :tyje wielką międzynarodową Piosenki w Siedlcach oraz konkurplastycznego, zorganizowanego
zgromadzeniem dzieci, su
obdarzonych zdolnościami artystycz- wspólnie z Ośrodkiem Kultury Buł­
w Warszawie.
garskiej
w
zorganizowana
Impreza,
nymi.
Do uczestników Międzynarodowe­
Międzynarodowym Roku Dziecka noDzieci przesłał list
Zgromadzenia
go
si nazwę ,.Sztandar Pokoju".
przewodniczący Rady Państwa PRL,
re- Henryk Jabłoński, który w !mieniu
Polskę w tym zgromadzeniu
prezentu je 10-osobowa grupa har- najwyższych władz PRL oraz polKomitetu Obchodów Mlędz y­
cerzy, laureatóiw konkursu literac- skiego
narodQiWego Raku Dziecka, przekakiego „Swiata Młodych" 0 „Złotą zał im najserdeczniejsze pozdrowieFestiwalu nia l wyrazy sympatii.
Harcerskiego
Ostrogę"
Imprezą
Przygotowania kosn1onautów
na cukier
*
do..uczestni,ków zlotu dziec'i wS:ofii
do powrotu na
•
Jabłońskiego
List H.
Z
JOW
ni e~aangażowanych.
~C KPZR zobowiazał odpowiednie
ministerstwa i resorty do pod jęcia
praktycznych kroków mających na
celu realizację zadań wynikających
z
ze spotkań Leonida Breżn i ewa
przywódcami bratnich partii l krajów.
naszej
talem sawladamiamy o tragicznej §mlercl
pracownicy, aktywnej działaczki Rady zakładowej,
Zarządu Kola NOT
głębokim
długoletniej
członka
kol. HELENY BARANOWSKIEJ
uprawnionefo technika budowlanego.
W Zmarłej straciliśmy nieocenionego pracownika oraz nieod:la·
Przyjaciela.
łowan11, Koletankę ł
Serdeczne wyrazy
Rodzinie składaj11,:
wap6łccucla
Mętowi,
Synowi I
pozostałej
oraz
POP PZPR, RADA ZAKŁADOWA
i KOLEDZY z ŁODZKIEGO PRZEDSlĘ­
a
NR
O
B.I ORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEG
w ŁODZI
DYREKCJA,
SOBOTA
PIŁKA NOŻNA. Towarzyskl e 1potkanie Start Łódź - W~ókniarz Zeul. Teresy 56/58, ~odz. 11
!ów,
podzawodnicy bardzo sumiennie
chodzili do treningów. Wi dać , i ż n ie
roli
lidze w
NIEDZIELA
chcą występować w
kopciuszków.
11-:r:osowy
W~clg
KOLARSTWO.
w
- Zatem .Jakle ambicje ma
w Warszawa - Łódt. zakończeni e etasezonie wys~ępów
pierwszym
pu na torze Społem przy ul. Pół­
ekstraklasie Widzew?
nocnet 36. godz. 15.30.
- Nie chciałbym absolutnie wyd'ł
Stal
BOKS. I liga. Widz- -'pować w roll zdecydowanego fawo·
80
ryta. Byłaby to przesada. Wiem na Rzeszów, ul. Armil Czerwonej
pewno, iż nasz11 ambicJ11 będzie u- godz. U.
strefie
bezpiecznej
w
plasowanie 1ię
na
rozgrywek ligowych. Liczymy
2-3 miejsce w g·r upie. które da nam
dodatkomo1:llwość be:r: rozgrywania
wych meczów, pozostanie w grupie
najlepszych drużyn w k·r aju. A potem już samo;> życie zweryfikuje nasze możliwości •••
- Nie do „przeskoczenia" Jest. .chy _
W dniach 24-28 sierpnia odbędzie
ba zespół warszawskiej Gwardu, u·
biegłoroczhy mi'strz Polski •.•
się w Łodzt. międzynarodowy turniej
- To prawda_ Myślę jednak, lZ z pi'l,k i ręczne.1 mężczyzn. w którym
pozostałymi ryWalami z Górnik.iem obok
II-ligo
gospodarzy Imprezy
Wesoła i Stalą Rzeszów potrafimy
wego zespołu ChKS Komunalni WY·
nawiązać wyrównaną walkę.
- Zatem powodzenia w pierwszym stąpią jeszicze drużyny Lublinianki
AZS Wrocław l węgierskiego teamu
meczu!
Delsep Szeged.
Pięś<?iarze Widzewa dopiero wczo- SC
raj wieczorem przybyli do Łodzi ze
zespołu
Te·n turniej będzie dla
zgrupowania w Wiśle. Po jednodnio· ChKS Komunalni jednym ze sprawrydo
przystąpią
wym odpoczynku
dzianów przed meczami w II lidze.
walizacji o m istrzowskie punkty ze W swym pierwszym meczu łódzki
Już nie raz zespół zaprezentuje się łódzkiej pub•
Stalą Rzeszów. Widzew
udowodnił, Iż można na niego li· liczności w dniu I września, a
Ich
czyć. Ze swej strony możemy do
przeciwnikiem bt:dzle były pierwszodać. iż z wielkim za interesowaniem ligowiec Wisła Płock.
(sz.)
będzi emy czekali na tegoroczne w~­
stępy takich p i ęśc i arzy jak: Stefa~­
ski, Redlicki, M. Przybylski, J. Witt
(pozyskany z BKS Chełmno) , Wnęk,
Swiderski, Pochwatka (pozyskany z
Avii Swidnlk), Petrich l Jagiełło. To
młodzi zawodn1cy, k t órzy .• ocierają"
się o kadrę, bądź po udanych wrLOSOWANIE I
stępach w lidze mogą na stałe się
w niej znaldć . Jedno jest pewne.
7 rozw. z I traf. - wygr. 81.491 d;
oprócz· nielicznych wyjątków. zes1.841 zl; 22.593
pół Widzewa dysponuje bardzo wy- 638 rozw. z 4 trat. równanym · składem l w rywaUzacll rozw. z I traf. - wygr. 83 :nł.
z najlepszymi zespołami w Polsce
LOSOWANIE U
może uzyskać bardzo dqbre wynl
ki.
11 I traf. - wyg'!'. 106.342
rozw.
's
A oto, jak przedstawia się kalenw zł; 668 rozw. z ł traf. - wygr, 1.193
darz spotkań zespołu , Widzewa
rozw. 11 3 t.raf. - wygr.
p ięściarskiej ekstraklasie: 19 sierp- zł ; 16.117
nia - Widzew - Stal Rzeszów, 2 82 zł.
Widzew - Górnik Wewrześnia EXPRESS LOTEK
Gwardia Warsoła, 16 września szawa - Widzew, 1 października Il rozw. • · I traf. - wygr, 79.000
Stal - Widzew. 1ł paMziernlka Górnfk - Widzew i 28 patdzlernlka zł; 3.180 rozw. z 4 traf. - wygr.
787 zł; 87.193 rczw. l! a traf. ,.... wygr.
W idzew - Gwa.r dla.
41 zł.
fa, 111ym.)
KOLEŻANKI
Dn.la tł sierpnia 1979 roku po długich. męmie znoszonych clerpien1ach odeszła do Boga w wieku lat 85 moja · ukochana Ćiocia
S: t
ANNA
turniej ChKS
Totka
P.
PRZYŁUSKA
ZASŁUŻONA
BIBLIOTEKARKA .
Mn& łw. w .JeJ Intencji zostanie odprawiona w kaplicy cmentarz~ Doły, w sob_otę, 18 sierpnia br, o godz. U.30, po której 0 rodzin.le 15 odbłdme •ft po.&Tzeb.
Mi~dzynarodowy
Komunikat
blemów ~erget ycznych, kraje wspólnoty socjalistycznej stwarzają tr·nałą ba zę dalszego rozwoju g ospodarki narod-0wej.
Bratnie kraje zdecydowanie k<>npolitykę rozwoju i pogłę­
tynuują
biania kooperacji l specjalizacji gospodarczej, co również znalazło rwyraz w rezultatach spotkań . na Krymie.
Tegoroczne spotkania na Krymie
wykazały ponownie niezlomną wierność bratnich krajów soo,Jallstycznych polltyce pokoju I współpracy
problemem
Głównym
pokojowej.
współczesnego · życia międzynarodo­
wego jest ograniczenie i zaprzestan ie wyścigu zbrojeń.
Kraje socJalistyczne są przekonan~. że doniosłym kro ki em w t ym
radziec
kierunku b;yło. podp isanie
ko-a!'11erykansk1eg o. układu o ogran iczeruu strategicznych zbrojeń ofen
sywnych:
.Podkreślano, że postęp w dziedzi
nie o~prężenta militarnego można uzyskac tyl~o wtedy, kiedy będa do
tego dążyc Wszystkie strony, Konsekwentna i pełna »ealizacja postaKBWE
Aktu Końcowego
nowień
służyłaby niezawodn ie przeobrażeni u
Europy w kontynent trwa,! ego pokoju, dobrosąsi edztwa l współpracy.
Związek Radziecki wspólnie z inUkładu Warszawnymi członkami
skiego . wytrwale występuje za rozsze;zeruem i_ umocnien iem wzajem
n~o~ zaufania w Europ i e~ za oslatnilitarnyeh przeci w i eństw
bie.n1em
panstw socjalistycznych i kapitali.
stycznych.
KC KPZR uznał za zasadniczy fakt
pod:
że podczas sootkań krymskich
ukreślano. k<;>nieczność dalszego
~cma;ir.a mte.rnacjonalistyc znej sopanstw socjalistycznych
ltdarnosc1
ze ~szystkimi narodami . które sta_
ł;v się obiektem nacisków imperialistyc.znych I hegemonistycznyc h.
Zwi ązek Radziecki padziela i popiera pokojowe. antyimper ialistyczne
I antykoloi:ialne cele zbieraiacej s i ę
We wrześniu w Hawanie VI konfe~i;ncji szefów Państw i r z ądów k r a-
SIOSTRZENICA z RODZINĄ ł PRZYJACIOŁMI
Prosimy o
nleskladanłe
kondolencji.
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, źe w dniu 17. 08. 79 r.
nagle nasz ukochany Mąż.
lat
Ojciec I Dziadek w wieku
zmarł
66
Dnia ~6 ,sierpnia 1979 roku zmarł
po cięźkich' cierpieniach w wieku lat 70
MIECZYSŁAW
I tP.
TAD'EUSZ
STA~ElK
KRóLIKOWSKI
I
1lę w dniu
Pogrzeb odbędzie
18. Ol. 1979 o godz. 16,30 z kapll·
cy cmentarza rzymskokatolickie go przy ulicy Ogrodowej.
ŻONA,
SYNOWIE, SYNOWE,
WNUKI
20
się , dnia
sierpnia br. (poniedziałek) o godzinle 13 na Cmentarzu Komunalnym na Zarzewie.
Pogueb
odbędzie
ŻONA
Dnia 11. 118. 1871 r. zmarł, przetywszy 67 lat najukochańszy Mąż,
Ojciec I Dziadek
'
I
t P.
FIMNCISZ'EK KOWALSKI
byty długoletni pracownik resortu '1udownictwa, b. uczestnik
bitwy o Narw!k, ruc;hu oporu we Francji t 1:olnierz lotnictwa
Polskiego' w Anglii, Odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotym
Krzyżem Zasługi
·Pogrzeb odbędzie 1rlę dnia U. tll. 1178 r. o godz. 16.00 z kaplicy.
pogrążeni
cmentarza na Radogoszczu,
o czym zawiadamiają
w
głębokim żalu
l:ONA, CORKA,
ZIĘC
i WNUCZKA
am. na lOdowou Svuiaeo w Norwerii
poczuła sie szczęj}iwa. Nie. to J>e'Wnie za wielkie słowo. w każdym razie ooczuła sie wewnetrz.nie uspokojona I silna zarazem. Nie, to jeszcze
nie to. Jakże trudno takie orzeżvcie
wvrazić słowami. Wsoaniała orzvroda - a obok niej stoją, tak samo niemo zachwyceni, maż i svn... Przed dwudziestu kilku laty,
kiedy zdawała mature ona Elżbieta Włodarczyk
- córka skromnego technika-włókiennika. n.ie
myślała . że jej zamiłowanie do tur~tyki i oasia
.do chemii. znajdą realizację. Tak jak n.ie marzyła, że będzie morła l)Odziwiać ten lodowiec„.
" w 01:01e. to wcale rue Jest zachwycona, że
do niej orzyszłam. że chcę o niej oisać. „Może pomówimy o moich kolee:ach. o całym
zesPOle słabo się broni. Cóż la twierdzi - Jestem tvoowa kobieta oracuiącą w orzemvile. Nic w tej
tV'POwości odmiennego
nadzwyczajnego".
Marzvła o studiach chemicznych. Wtedy nie
myŚlała o szkodliwvch warunkach
oracy. wtedy
nie myślała o zdrowiu. Rodzice , nie oponowali.
Znali jej uoór i bezwzględność - w stosunku do
siebie same.i. Wybrała jako specjalizację - technolog i ę substancji zapachowych na Wydziale Chemii Soożvwczej PŁ. Sądziła. że .uda jej się znaleźc'! orace w Warszawskiej• Fabryce Svntetvków
Zaoachowvch w Henrykowie.
Praca - owszem
była. bo w 1.960 roku i w przemvśle chemicznvm
na nadmiar lnżvnierów tlJie narzekano. Nie było
iednak mieszkania
i zameldowania
w stolicy.
Wzięła więc łódzka ksiażke telefoniczną I zaczęła
dzwonić. P.ierwszą
l!natybucją, kt6r•
znalazła.
była Fabr:v1ta Kosmetyków •.Ewa".
Miała szczęście. Zakład s711lkał · młodero Inbn!e-
ra. Pow·ie<kiano jej otwao-cie, że w kobiety &l>l!cjalnie nie wierzą. No, a jeszcze takie
młode
i drobniutkie.„ Ale jeśli poiradzi sobie - zoriianizuje oracownię
lakierów i emaliJi do oaznokci
i jeili POpraWi jakość tych właśnie wvrobów, to
zostanie. to otrzvma nawet oodwvżkę. Pamięta.
że była wtedy mocno orzvtłoczona.
Gdyby nie
oomoc - Aliny Gwardys - wówczas kierowniczki laboratorium badaiwczego fabrvki - pewnie
byłoby jej znacz.n.ie ciężej, Musiała sięgnąć po l!teraturę przedmiotu. Posiedzieć oo pracy w biblio-
tekach. Nie czuła braku wieozy, 1ecz teraz Konfrontowała teorię z rzeczywistością. Ona Elżbie­
ta zawsze będzie twierdzić, że na korzyść rzeczywistości. Chyba dlatego. że nie umie pracować w
spokoju, bez zmlan. bez ruchu, bez działania.
Z tych oierwszych zadań wvwiązała się dobru.
Tak dobrze. że PO trzech latach, w czasie których
ooracowała wiele nowych, lepszych, receotu.r emalii
- oowierzono jej cała kontrolę technicma ' zakła­
du. I tak bez mała dwadzieścia lat siedzi w tej
jakości.
zmfeai,iło„. K0111trolą
dziiałaillia w zakładzie -
Ile sie 'PfZez te<n czas
objeorzvgotowanie produkcji. Sam prooes technolo!ticmy
i faze POProd·ukcvjną. To już nie kontrola bierna,
to aktvwna, wvrażająca się oełnvmi analizami
iakości. udziałem pani Elżbiety i Jej
działu we
wszystkich niemal momootach składających sle
na oowstanie wvrobu. To równ!eż badanie każdej
to wszvstkie sfery
bez wyjątku parl.11 surowca. DmA - wDr<>st u
oodwórlru - wzed zakładem. bo mae:anny tak
ciasne. że złego towaru wprowadzać do nich IM>
orostu nde mOŻllla.
Wiadomo. lak n.a ll!'acownlków kontroli Jakołei
patrzy sie w zakładzie. Niby potrzebni, a często .
zwłaszcza gdy orzvchod.z.i gonie'! olan,
a dostawy
surowców się ooóżniają - wtedy na tych z jakoś­
ci patrzy się krzywym okiem. Bo są drobiaziiowl.
bo muszą wszystko sprawdzic'!. choi'! nie ma czasu.
Taka to rola. Ale oani Elżbieta nie żałuje, , Bo
orzecież i jej dziełem i;ą wyroby „Ewy". których
nie potrzebuje się wstvd-,;lć. Takie serie .,Tramp"
na lJI'zyiltład. albo „GejsQ:a" czy ,,Berenika". Nie-
w fabryce, iie oodoła. te próba jak.ief została llOddana WTI>aclnle oomyślnle. ZaoLsała lię do 7.akła­
d.owe20 koła SITPCH które pracowało
bardzo
aktvwnle. OmaW!ało sle na zebraniach wszystkie
ważniejsze oroblemy orodukcyjne, Na sootkania
z naukowcami· orzvchod7lili
również robotnicy,
Talt'ie sootkanie orzeradzało tię niet>OStrzeżenie
w kurs !>odnoszenia kwalif·i kacjj.
które lakiery nie są wcale roirsze od zagranicznych.
Jej zaś chce się brat'! . deleiiacje
i jetdzi~ oo
skleoach w róŻJJiych miastach - i zbierać oolnie
o utykułach z 16dzkiej fabryki. Tak jak zawsze
stara się znaleźc'! czas dla klientek. które dzwonią
czy orzychodzą do zakładu
by wyraruc'!
sWoje
zdanie o ich wvrobach.
W maleńkim ookoiku obok
laboratorium stod
szafka biblioteczna I biurko. To właśnie „biuro"
Elżbiety. W biblioteczce obok Preoaratyki Organicznej - emalie i lakiery. obok balsamu „Gejsza" - Farmakopea Polska. Analiza jakcściowa i
wiele innych uczonych ksiąg.
Niemal równocześnie z rozooczęciem
oracy,
wyszła za maż. za inżY'I\iera elektryka ooznanego na Ut'Zelni. Niedługo POtem przyszedł na
świąt w 13-metrowej kawalerce svn. Na brak
zalec'! nie narzekała. A musiała orzecież POkazac'!
wadzenie kont.roll soołecznej
do produkcji
moona rozwiazvwac'! również oroblemy
jakości.
Chemia i turystyka oiesza - dwie oasje oani
Elżbiety uważającej
się za tvPOwą przedstawicielkę kobiet oracujących w przemyile.
..Nie
każdemu dane jest mówi - stworzy{! rzeczy
wielkie, nie każdy może miel! talent. być artystą,
oisMZem. kimś. kto oozostawia po sobie trwały
ślad w pamięci ludzkie1. Ale ja, gdy tak orzemierzamy z mężem l synem Polskę wzdłuż i wszerz
myile sobie - kiedy wreszcie jest czas pomedytować, że my swoją oracą też orzecież coś tworzymy, T jeśli na orzykład tę emulsję do oielęl!Il&­
·cji rąk kuouje tvsiace kobiet, ieśl! orzynosi ona
ulge spracowanvm dłoniom łódzkich włókniarek
- to my, ja również, spełniam swe zadanie. A, że
anonimowo - dla mnie to nie najważniejsze„.
-IPrzelomem
DLACZEGO
NIE CHCIELI WALCZYC
Interesujący artykuł H. Jackiewicza z cyklu „Przed pamiętnym
wrześniem" zamieszczony w „DP"
:11 dn. 11/12 sierpnia
br. wymaga
pewnych uzupełnień.
Ogólnie - w
dzisiejszej historiografii - okres działań militarnych na Zachodzie zamykający się
datami 3 września 1939 r. 10
maja 1940 r. znany jest powszechnie jako „dziwna wojna". Jeszcze
dziwniejsze było wszakże zachowanie Francji i Wielkiej Brytanii w
I dekadzie września 1939 r., kiedy
to krwawiąca Polska bezskute• znie
oczekiwała jakiegoś
odciążającego
działania militarnego
na froncie
zachodnim.
Tu przypomnijmy stosunek <1ił
stojących wzdłuż linii Maginota
;
Zygfryda. Otóż w dniu 27 sierpnia
1939 r. siły zbrojne Francji wynosiły ponad 2100 tys. żołnierzy, a ponadto dodatkowo przybyły cztery
angielskie
dywizje.
Naprzl'CiW
znajdowała się
słaba
niemiecka
Grupa „C" złożona z 33 dvwizji, w
tym 19 rezerwowych, z nieliczną
artylerią.
Główny
trzon Wehrmachtu, w tym cała niemal broń
pancerna i przygniatająca wiekszość Luftwaffe zaangażowane były
w Polsce.
Znany badacz tego okresu A.
Goutard w swej książce ,.Wojna
straconych okazji" pisze o zdumie-
wającej wręcz ślepocie ówczesny~h
sztabów Francji i W. Brytanii, które nie tylko nie potrafiły, lecz na~~t nie chciały wykorzystać sprzy)aJących
operacjom ofensywnym
AGNmszKA OSTAPOWICZ
Dunajca
I
szans - poza niewielkimi działa­ udziałem premiera Daladiera, gen.
nia.mi rozpoznaw~yriti w rejonie Gamelin oświadczył: „Jeżeli "Zdecy·
dujemy się na bombardowanie
Saary.
obiektów nie mających charakteru
Co więcej, alianci mieli lotnictwo wojskowego w ścisłym tego słowa
bazowane bezużytecznie. Sam RAF znaczeniu - to znaczy celów IndysponowAł we wrześniu na lotnisnych aniżeli same wojska„. - wykach W. Brytanii 1476 samolotam\, woła to ze strony Niemiec natychw tym 33 dyonami z 480 bombow- miastową reakcję„."
cami I linii. Bombowce te nie wykonywały we
wrześniu
żadnych
Słowa te zostały wypowiedziane
zadań bojowych.
w tym czasie ~dy powszechnie
A oto co mówilł na ten temat do- znane już były metody terroryzowania ludności cywilnej stosowane
kumenty · historyczne.
przez Luftwaffe w Polsce! ,
6 września 1939 r. wieczorem
francuskie MSZ otrzymało notę
A tak pisze o tej sprawie w
wręczoną na polecenie
rządu
w swych pamiętnikach W. Cburc!.ill:
Warszawie przez ambasadora pol- ,,Rząd francuski 11roslł nas by
skiego w Paryżu. W nocie tej wstrzymać się od ataków powietrzstwierdzono, iż
n\ezbędne
jest: nych na . Niemcy, twierdząc, . że
„uderzy6 w morale wroga. W tym wywołałyby one ataki odwetowe
celu potrzebne Sił: 1) akcja lotni- na ich zakłady przemysłowe, pocza aliantów przeciwko terytorium zbawione osłony. Zadowoliliśmy się
Niemiec, która pr.zez energiesne zrzuceniem ulotek, które miały
bombardowania obiektów wojskn- moralnie oddziaływa6 na Niemwych przekonałaby ludnoś6 o tvm, ców".
że alianci prowadził
czynnlł wojKonserwatywny polityk brytyjnę„. ".
ski Amery tak z kolei relacjonuje
Wooda: Zaniemewiłem se zdumie2) przełamania choćby w
11aru nia, kiedy ten oznajmił mi, że nie
moie być nawet mowy o tym by
punktach linii Zygfryda„."
Ambasador otrzymał wkrótce od- bombardowali fabryki wojenne w
powiedź: „Jutro, a najpóźniej po- Essen, będace prywatną własnaścią
jutrze rano nastąpi poważny :.tak lub linie ' komunikacyjne„. Kiedy
bombowców francuskich i angiel- rapytałem go czy nawet 11aleP.m
skich na Niemcy, który by6 :noże nie kiwniemy aby pomóc Polakom,
sięgnie d.i tyłowych formacji
na w ogóle nie odpowiedział".
polskim froncie".
Dodajmy, że 9 września 1939 szef
Do a!aku tego nie doszło, bo 8 polskiej misji wojskowej w Londywrze.śma na k?Dferencli we fran- nie gen. Norwid Neugebauer
cusk1m
sztabie
generalnym
z I dowiedział się, że W. Brytania nie
eden • najwybitniejszych współcześnie polskich
humant~tów, prof. dr Jan Szczepański, zadał
niedawno
na
forum publicznym pytanie:
„Czym ma się ró:l:uić (,„) zamotne społeczeństwo aocjalistyC>zne od zamo:lmego społeczeństwa kapitalistycznego9". Odpowiedź ogólna jest oczywlśC'ie od
da'Ol.-na sformułowana 1 profesor nie omieszkał jej
pr~ pomnieć pisząc, :te _ ,właśnie st y I em
ty ci a
przejawlaJącym I eksponującym
ludzkie· wartości,
podkreślającym czynn!Jkl twórcze w ł.yclu jednostek
I 7blorowoścl", które to .,twórcze wartości człowieka
przejawi&lll s.lę tam, gtfzle jest on podmiotem r.zynnym, w społeczeństwie . w którym wartoś<'I kulturalne decydują o blerarchil celów tyctowych".
Równte jednak dobrze znane &Ił takte obawy towarzyszsce naszej pe.Utyce
upowszechniania owych
ideałów wychowawczyc!1 socjalizmu. Patrząc na styl
tycia królujący niemal wszechwładnie w roz:v!n\ę·
~ycb krajacb Zachodu, dostrzega slę z całą ostrością,
!ak rosnąca zamotność zdołatii tam sk<'ml!rcjallzować
dosz('zętt>le siosunkl mlędzyludzkle, uczynić z .,.1enlą­
dza naczelną mlari; wartości c.złowieka,. a wszdkle
Inne dobra . z twórczością kulturalną 11a czele, oto·
c:r.yć pogardą, Jeśli nle przynoszą one I bezpośre<1nlch
zysków, hądt nie dostarezaj11 ,potądanej rozrywki.
Rzecz Więc w tym, teby u nas, w m!a;rę wzrastają­
cych motllwośel materialno-technicznych, rozwój sty
lu tycia nie ~\Oszedł w podobnym kierunku.
Są to rozwatanla ogólne, ujmujące problem w skal!
makro, co daje obraz ledwie przyblltony do n.eczywl~ego. jako te w praktyce społecznej przejawi" si~
on zawsze ,., cer.ha<'h szczególnych, jednostkowych,
lndywtdualnych. Dla określenia stylu tycia społe­
czeństwa natomlast rzeczą najwatnlejszą Jest ut„ tyle
znaJOmość tendencji ogólnej, co przede wazys1kim
obserwacja .i:achowań indywidualnych lub pewnych,
stosunkowo nlewielklch llczebnle grup reptezPntatywnych dla konkretne~o środowiska sawodo'll egb
regionalnego e1,y lowarzy&kiego.
z wielu tyslęcy leple:I llEY gorzej poznanych Judzi
mógłbym tu wybrać 1 Ji!'7adstawlć setki bliskich zna.
jomych, którzy wydają ml się o:vłaśnie reprezentatywni, Jeśli jeszcze nie przez SWI\ liczebność, to na
pewno dzl~kł otaczającemu kh prestl.towl w §rodowts-ku. Gdybyśmy lch biografie rozptsall szerzej, okazałoby slę, te cc<:hująca naszych bohaterów wewnę
trzna potrzeba wytycla slę w pracy utytecznej, ma
wprawdzie jasno określone tródlo, ale nie dając! się
ograt>lczyć h:iryzonty rozwoju. Oto pewien mój ~rzy.
jnclel, który w pojęciu swego otoczl!llfa jest czymś
w rodza~u katottnika pracy, nle opuści przeclet mimo swego klasztorne6o z.amknlęcla w pr.u~wni
J
DziA Elżbietia Włodarczyk działa równiet Jako
II sekretarz w Komitecie Naukowo-Techniicznym
dis Jakości orzy oddziale woJewbdzkLm NOT. I co
najważniejsze Jest l(łęboko orzekonana.
że takim
soołecmvm działaniem. no. tera.z oo-przez wPrO-
posiada
Polsce.
żadnych
planów
I
pomocy
I
I
I
I
I
I
Niepodobna przytacza{! tu wszystkich faktów iwiadczących, że za
kulisami decyzji militarnych kryły
się nie tyle przyczyny technicznego
przygotowania armii francuskiej
i angielsk.iej do działań ofensywnych, co określona polityka di.ierżących jeszcze ster władzy zwolenników ugłaskiwania Hitlera.
D. M. Proektor w swej T'racy
„Wojna w Europie 1939-41" pisząc
o szansach aliantów
zachodnich
stwierdza: ,,Można ułożyć że gdyby w I dekadzie września 1939 T.
sojusznicy przeszli na Zachodzie do
ofensywy siłami w przybliżeniu 80
dywizji, przeciwko 83 niemieckim,
dowództwo hlUerowskle„„ musiało­
by w pierwssym okresie powięk­
ssy6 ·s woje sgrupowanie na froncie
sachodnim 11rzynajmniej dwukrotnie tzn. 11r1ersuci6 na Zachód dododatkowo 30-35 dywizji".
I
W owym czasie te dywizje mód
Hitle. znaleźc'! tylko na fronzie
polskim.
Tych szans alianci nie wykorzy-
stał i, bo po prostu nie
chcieli ~ię
bić. W maju czerwcu 1940 r.
zapłaci1i . wysoką
cenę „za Nojnę
straconych okazji".
E. TULKO
-
I
Od lat spływ Dunajcem cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród odwiedzających Pieniny turystów. Nawet ci. którzy w tym regionie kraju
spędzają urlo-p niemal każdego
roku, nie potrafią odmówić sobie ponownego popłynięcia Dunajcem, podziwiania niezapomnianych widoków I wysłuchania
starych góralskich gadek flisaków. N/z: kolejna grupa turystów płynie, by podziwiać przełom Dunajca,
CAF - Momot
111storyczny. Motliwoścl stwarzane przez ustrój somalarskiej - ładnego znaczącego wern!satu, tadnej
cjallstyczny, nie stają się bowiem same przez slę rzewdnej premiery teatralnej I tadnej kslątk!, którlł
czyw!..~tością,
a ogólna tenden<'Ja rozw6Jowa przetrzeba przeczytał. Niemłody Jut właściciel kilkuhekjawia sit, w praktyce nie tylko w sposób niezwykle
tarowej goslJ"(!arkl, którego od lat kilkunastu odw!eróżnorodny, ale często przeciwny załoton·ym celom
:izamy w rhsrakterze trw. .,letnika", wyznał ml kle
pedagogiki si><·-łecznej.
dy~. te
zaczynal
jako półanalfabeta na schtdzie
(
ojr:owskieJ, ktora ledwie wystarczała na wykarmie
C'!<y w tym wrzącym tyglu, w którym k~ztaltuje
nie rodziny.
Dz:&laj jest to fachowiec .- samouk_
slę
styl
:tycia
współczesnych
Polaków,
motna
więc
p•<,wadzący wysoko wyspecjalizowaną fabrykę wlęs11
dojrzeć jut je&o przyszłe dojrzale zarysy? W;,daje.
i mleka jego biblioteka specjalistyczna zajmują cal11
się, te P?lska Ludowa zdołała je uformował w spo•zaffl J po najbardziej morderc'l.ej dniówce robuczej .
sób dostatecznie wyrdny, by wolno było na pod n!e umie jut zasnąć
przed przeczytaniem gazety,
obejrzeniem filmu w telewizji, czy przestudlowai:ilem . stawie tak dostępnych badań socjologlcrnych, jak
I powszechm·go odczucia społecznego stwierdzić, lt:
kawałka nowej publikacji fachowej. Sąsiad a klatki
schodowej, prac.ujący jaJso operator r..ipernowoczesnej
j. prestl:ł społeczny, uznanie I 111acunek otnrzenia
\\IWnicy halcwej w ~ednym z warszawskich eakł>idów
uraz osobiste poczucie godności człowieka rod:ra się
metalurglt'znych, mówi o sobie z dumą, te jest jed ·
.>bP«nie w Polsce nie z walorów urodzenia czy <tnpnym z kilkuset specJallstów Istniejących w tym fania samo:l:ności, ale przede wnystklm • Jego p.:uycji
chu w całyn. kraju, a WŚród nich nalety z pewnozawodow.eJ, ~pasobu wykonywania pracy · i wle'kości
ścl• do nie najgorszych
praynoszonych przez tę pracę połytków spolec-.cnych;
Ow sąsiad . zmusił mnie k!edyił do przeczytania wraz
A naJwy:l:ej cenioną I najpowssechnlej deklarowait nlm l przedyskutowania kslątld Dltturta „Na poną publicznie, chot nie zawsze i nie przez wszystkich
cząt.ku był wodor" rozdział po
rozdziale, :teby w
praktykowaną, Je~t postawa aktywności , najpierw w
1·ezllltacie zabrać z. mojej blbL!otekl ea<11 stertę lektur
zyclu zawod<>wym, następnie sal społeczno-polhycz­
pomocniczych, od ,,Wszechświat, :l:ycle, mysi" J. 8 .
oym I 11.ulturalnym;
Szkłowsklego poczynj<jąc, na fantazjach Ericha von
Daenlkena kończąc. Klltdy z nas ma takich znajoA. sarówno praca, Jak I sposób spędzania ,,zasu
mych I )tatdv obserwuje, jak wielld proces dziejowy
_.·ol:Jego są ptzez cora'I większą liczbe ludzi tri.ktoformowania sl11 nowego, socjali.stycznego społe<·zeń­
wane Jako sza11sa samorealtzacji;
stwa przejaw1a slę w 11.onkretnych blograłlarh ludzA. na szczycie drabiny uzna\\anycb Ideałów w pokich, jak kształmje
twórcze osobowości człnwleka.
jęciu
większości znalazły
tię
dobra intelektualne,
Ale kaidy zna równlet tyciorysy o zupełnie przeciwmoralne I arty~tyczne jako te. które stanowią i•totę
nej wymoWi1.
człBWieczeflstwa;
Obcujemy oto codziennie •
ludłml,
clla któTYCh
sprawą decydującą Jest urządunie się i to niemal
za katdą cenę. Prsy takiej fllomotll łyclowej llo§ć
zarabianych pieniędzy 6wladczy wlaśc:lwie o w~zyst" '
Jrim, aktywnoie ma tyle akurat sensu, Ile mote p:n;ysporzyć osobistych korsyicl, a nabywane dobra tyle
alę liczi\, o Ile podnOHI\ Ich poczucle watnośd w
oczach_ otoc.1enla. Wssyscy znamy wresscle I taki
jeszcllle warta.ut stylu łyda, w którym w ocóte brak
miejsca na Jakiekolwiek cele poza motllwle n•JwygodnieJ•zym spędzeniem czasu Mamy pewnie w tym
względ:rle Jak przystało na społecuililtwo majduJącp się w proce3ie pnejłcla od 1tare1'0 do nowego
ładu usłrojo~e&o do czynienia • wszelkiej materłł
pomleszanlen.t, I kto wierzył, te wru se Wlił'Ostem
•am"tności I wykształceni•, styl naslllt'go łycb sam
wskoczy na tory optymalnego rozwoju osobowości ludzkicho łeD sgrzesz:rt aalwnll wlal'll w •utomatyzm
A l na koniec, wszelkie lstnleJl\c• u nas uótnlcowanla statusu społecznego nie naruszają pow•~ech­
nego poczucia równości, spontanicline&o dą:tenla do
demokiatyzacjl wszystkich lfer lycla codziennego.
O sasięg 1 · irtopiefl utrwalenia 1lc owych so~jall­
~tyczny<'h id-..alów, mutna by się oczywiście sprzeczał
bez końca. Wlt:kszość 1 nas jednak ggodzl się za,Jewne z poglądem, te polityka społeczna Polski Ludowej zdołł•ła w minionym 35-leclu zbudować w tej
mierze trwały 1 stosunkowo szeroko jut rczhuduwa·
ny: fund11meat, ~otów udtwlgnąć kolejne, "''•ższ~
piętra rozwoju, "który połączy w sobie w sposób łlar­
mnnljny, wszechstronny rozwój jednostki, a osiąga ­
ny awans materialny U"'2ynl nie celem, ale środkiem
tozwljania osobowości człowleka kulturalnego l iwórozego.
S. IURKlEWlCZ
DZIENNIK POPULARNY nr 185 (93611
I
Lek·komyślny
„J Or gen"
„w roku 1806 Napoleon ogłosi ł I Ale· ~I• opuś:ilo nacle fl~ta brytyjska. Anglia była bo- znawana. Wszystkie dokurnenq
bojkot Anglii
ryWalizującej
z świeżo U'J)ieczonego kapitana. Pew· wiem wówczas w stanie wolny :z publiczne ZOBtaną i>rzeze mń.ie J>Od•
Francj4. W tym samym czule neio dni& Jeio okręt wrar. :r; zało­ Dani11. Na Is.land.ii 1>1.nował w i ęc pisane i nosić będą moj• piecz~.
młody obywatel K.openhatl, JiSrren ••
r.osta.ł
Flaga Islandii ma 'Ptzedstawia6 I
skal»erowany
i>rzez 1łód.
Jorgensen. po.s.t&JWWlł zaplK~ się AnPik6w. JISrg~n pow-4t"OW&ł
l>i{lłe ryby na niebieskim tle''.
do ma.rynariki haruilowej 11Weto do br;rtyJskiej niewoli.
Analicy
Kupcy brytyjscy wynajęli sta<tek,
kraju. Po kilku miesiącach służby przYl\)Ollll.nieli llO>bie jedńak Duń- iaładowali 10 żrwnością i pod koPrze:z kilka tygodni rządy nln'N'"
na fra.chtowoo zachciało mu się czy'ka, kitóry we flocie brytyijs],c.iej mendą kapitana Jorgensena udali go władcy Islandii cieszyły się 'Po"
zmiany. Znu<hiła ro bowiem jed- dorobił się st01>n4a 'POd"POruczn.ika się do Rey<kjaviku. W stodicy r zą­ wodzeniem. Mieszkańcy Reyikjavinostdna służba na statku hllndlo- i ~wol!.nili ro „n.a słowo honoru". dził wówczas gubernator duński. ku i okolicy byili zadawoleni. ie
wym. pływającym tylko w.zdłuż
BUlkając
się
1>0
Londynie, hrabia Trampe, Gdy statek bry- mają co jeść, W tym czasie ,.kr61"
wy~eży własnero kraju. Ciągnę· Jorgensen wszedł ..,, konitaikt z pe· tyjski 1>0Jawil si• w porcie Rey- skonfiskował
duńską
własno9ć,
ło 10 w daleki
świat.
Wstąpił wnym kU'PCem brytyjskim. kt6ry 1'kjaviku,
gubernator
zabromł ośw iadcz jąc, że Islandia ma nale•
więc do floty brytyiskiej, odnoszą- na wojnie
Na'IJ()leonem chciał I Jćkgensenowi wstępu na ląd. Ale że ć tylko do Islandczyków.
cej wówczas !)Od dowództwem ad- dorob ić
tlę
majątk>\t.
Wkrótce Jorgensen długo nie namyślając
mi rała Nel.sona
wielkie zwycię·
I Ale w porcie reykjavickim 'PO"
jawiła s i ę brytyjska fregata wojenna i królestwo Islandii Jorge!Ull
Joriensena przewróciło •ilł, :lak
„Najpiękniejsza"
l)rzysłowiowy
domek z kart. Sa·
mozwańczy ka-61 wnownie 'POW4lLondyn. W tym roku .~blo­
Nelaona i rozbiciu floty
drował za kraity brytyJ-kiego wi.w4" małych -pi'tkno9ci została
duńskiej n.a oczach
lJ!'zeirażonych
tienia. Gdy w Europie nastał 1)0"
niespe:tna 5-l~nia Christine. W
miesZkańc6w stolicy Danii, J~.aen­
kój, Jorgensen wyszedł na woiJ...
konlcluraie
uCYJeStnicz4 dzlew· aen l)Oltanowił powrócl~ do ro- wzylaczyło •it do nJoh ~em:z~ sift, l>I'ZY pomocy kil.ku silnych ność i poświęcił sit grom hazar·
czynaD w wieku od 3 do 9 lait,
dz.inne10 miast&. Tam l)O'Wltano 10 kllkJU innych kupc6w s Albion.u 1 marynarzy uwięził &:o, a nutę-pnie dowym. Ponownie . popadł w dłu·
ale u. ~ół zwycl~ Jedna z
z otwartymi rękoma. 'l)O'Wierza.Jąc w.spólnie OJ)ll'acowali wielki skok. osadził na J>Okładzie swego staitku. gj i znów wylądował w wiQzieniu..
najmłodnych.
dowództwo Jedneto z okrętów duft-1 Celem była Islandia kolonia Było to ..,, czerwcu 1809 roku.
skieS muynukt wojennej.
duńska. do Jrl6reJ dost'1)u broniła
Przygody
tego
lekkomyślnego
,..,,vrnrmrP''4JO·rnc1o·cscOJ• ,, SJCC UJ a r n MOa.V • "1100tlX c aa ·~•sua
Teraz wypad.kl ipotoczyły się w a'wanturnika z I Polowy XIX wie·
błyskawicznym tempie. Jorgślnsen ku opisane są w jego
bio1rafii
obwołał .aiebie królem Islandii i przechowanej
w
British
Muobjął władzę n.a wyspie. W uro- seum w Londynie.
Był oficerell}
czystej i>roklamacji ol[łos:mnej w marynarki
wojennej, kapitanem
Reykjaviku Jorgensen oznajmiał: statku. tajnym aRentem wywiadu
„My Jorcen 'Jor:gensen przejęliśmy brytyjskiego,
i>isarzem. duchow$
•
administracjt publiczną. w swoje nym,
podróżni1kiem,
.1k.rólem
OUINll!B· nie
rwułłJ)Ujqcef
trdot:
ręce, & upoważnieniem do i>rowa- tslaru:lli", redaktorem i 1>0ltcjarutem
SA :roatanle HJ1łaan11 I•· „sprudam męta.
'%'anto.
d.zelilit wojny i l)(>koju z obcymi . w jedne! osobie. Również w r<>"
szcz. jlldfłfl o1ń0r nt•zwt1- Oddam bezplotntcl pełia. 111umocarstwami. Siły zbrojne miano·/ dzinnej Danii nie mbwi się o nim
lclego tDtlctllflU Ang!ilc poaatenl• wędkarslcte, d:tln
wały
mnie
główn<>dowodzą,c;?m. inaczej,
jak
o
„lekkomyślnym
Parchmen~. lctórv w ciągu '"• lcoszule ł but11, psa ro
. Pieczęć Islandii nie będzie już u- Jorgenie".
R. H.
24 godztn wukonal l!S ako- 111 labrador (4f)ortU.je). W
I
z
nabi
diałlo
BARAN
Jess
1lę
(!1 S. -
dotknlęty
te.ł.).
Poesu-
po1tępowanlem
starszych
krewnych.
Chwilowo
nie illdaj wyJa•nteil. Unikaj dy.
1ku1Jt w pracy, Jełell brak cl
argumentów. Idylla, s pozorw ba.
nalna, mote się rozWIDllł w 111ne I trwałe uesuela.
!
BYK (11.&. - 11.S). 'll'w6j projekt jeat słuHny, więc nle daJ
się sprowadzle s obranego kle.
runku.
Wysłuchać
odmiennych
opinii, Io nie to 1amo, eo Ich
posłuchać.
Przed koleJnJ'Dl etapem powlnlend dobrH wypoCZllt.
BLI!N~TA
(ft I. -
Il.I.). 'l'ydzie6
ni•
najprzyJemnleJszy.
Wprawdzie nle spotka cl11 ładna
powatnleJsza przykrośt, lecz b~­
dzlen niezadowolony s 1leble
I otoczenta. .ie•n. po rzetelnym
zastanowieniu,
nie
sro:rumleaz
powodu - swróe ńę do lekarza.
RAK (2%.9. - n.T.).
Panowłe
spod znaku Raka, zwłaHcza urodzeni
w
pierwszej
dekad1le,
zbytnlo 1oble pofolguJll na prsy•
Jęciu. .Jdll, koilcząc zabawę, nie
póJdll prosto do domu - narałll
1lę
na nlebe1pleeH6stwo
I 1tratę.
LEW (13.'7. - U.I.). Zachowaj
godność I bądt wspanlałomyłlny.
Rób, o co clę proszll nie daJ11c
się
wyręczae
młodej
01oble,
zaab orbowanej Innymi epnwa.
ml. Trzymaj na dystan1 snaJo.
mego lub snaJo~. kt6ra „rsuca
et 1w0Je towarsynwo.
PANNA (Ił.I, - U.I.).
się
srozumleft
lntencJ•
eaoby,
która
zrobiła
cl nleu1lwłollll
przykrołl!.
zawiniła prse• lek·
komyłlnołe. nl• • eh•cl nkodse·
nla.
WAGA (H.t. ._. 13 10.) • . W naJblltszym czasie 1potka clę
ra·
dosne wydarzenle.
Będzie
1h:
z nim wl 11zać kilka niespodzianek,
które stopniowo się wyJałnlll.
PrzeżyJess 'lll'ówc... kol•Jn•
s&•
skoczenie,
~~~~~I .JfMrJntumlCPX/XtliliN I
admkała
'"°''' ,,,
IdZtenntczek I
kt H 1J)4doehronem ł jeat zll84dzte dobf'JI facet,
al•
1>11wo w
domu.
jeden 111to1e mntclj wukonal Mot!lwa zamiana".
poprzedni relcordztsta, KaKAŻDY WIDZI, te rcnad11jczytc Blanchet, /·tóre- kawlca bokserska "" pewmu waz ogtomnte wsp61- neJ częłcl Jest biała (tylko
l
czuJem11, "" tule się
na- ta częścta wolno uderzać),
i
akakal, • juł prze.tal byc! ale nie katdy wie
.tak
sławny.
trudno tak• rękawicę zro
MŁODB MAMY
'llez. bić, Odbywa 1lę to meto•
skutecanl• ponukuJa
o- dlł mozolnego I precyzy.1llwkl „Bambino". Poznali· nego 21zywanta skór, Taska „Lechia" be11kutecz- kle rękawice sa
4rorte,
nie
czeka na
dostawy więc mora Ich
utywat
buteleczek • huty w Ra- tylko asy, Na 1partakiadomlu I surowca - oleju dzie
młodt:ieły
nalotono
arachidowego s lmpo1tu. adeptom na ręce
owoc
Zjednoczenie namawia pro eksperymeJ\łu
wytwórni:
ducenta, teby samia1t ara. rękawice były w Jednollcbldowero utywał
oleju tym ciemnym kolorze,
a
sojowego , ale producent tam gdzie powinny
byt
- .Jut raz et powiedziałam, te nie wejdz1en do
się wzbrania ,twlerdzac, te białe nalepiono 61alY ptapupa nlemowl,cta ter;o nie ster, W trakcie bicia pa- wody póki nie nauczyss się pływać!
zdzlert:r. Jtiepska
terał· 1ek przylepiał się na oWIJl!LB
POKOLEN c!albU pan 1pokól
t11m
ntr,t1Zoie naneJ przyazło· czy przeciwnikowi,
więc
Bcarrington glupstwom".
ścl.
.
łatwiej było J:'O lat. Dzlę- mteazkańcóto
4 gla 1C
h bstWie
DWIE!\IA
FURGOW AMJl!.ltTICA.1'S.ir.łM kl
spttymentom
mło· w
lrbieralo ~ETKAl\tl "·ywlozła miliCZASOPISMIE
„Penn111CJ- dzle:t uczy 1lę nit tylko Noffłnghamshtr11
pod1cowy.
Zbudowano
z cJa łupy szajki
złodziei
u•!'!' "1c41Clło ft4 oglOaz•- bokaw.
nich piramid•
w11solcośct samochodowych grasujące.I
ptęciu metrów. 'I'erat mte- w Warszawie ł okolicach.
azlca1'cl/ Scarrtngton czelca1ą W krótkim czasie dokonała
no tof.e!lcUI azcz•kt•.
ona 30 włamail do samochodów, zdarzało sle też,
DOllTC PODLB paple te kradziono I same poJaz
ro1y „Klubowe"
spotkał dy, wśród nich
autokar
nie lada zaszczyt: w Opo. wycieczkowy. Jednym_
z
lu
spnedaje się Je w hersztów
grupy przest1n11klepach
„P•wP:ru".
za czeJ. działając ef z 111•yJąt­
tzw. waluty wymtenlalne. lcow.ym tupe.;em I przebieg
W związku s czym Klu- łośc1ą, był .ł·letnl
Jerzy
bowe znlknlllJ' a kl~~ków G. Po blitszym poznaniu
„Kuchu".
okarało się, ł.e jest on analfabeta.
ZAllfIAST RYBY Jafł·LETNI MĄZ
pani
to 110WJ1 relcord •wiato. o rzadlco
*
I
*
*
*
KOZIOltOŻEC
(Iz.tł.
-
Daj jasno do zrozumienia
bliższemu
łagodność
człowiekowi,
I clerpllwość
*
I
*
*
premier
SKORPION (%4.10. .._ tt.!ltl.). Wie·
lu Skorpionów znów wpadnle
w 1ldła. Pociągnie Ich urok oso.
by, związanej małhilstwem. Radzimy nie zobowiązywać 11• do
nlczeso l nie przeclll&ał flirtu.
STRZELEC
(ZS.11.-11.U.),
W
problemach mał:i:eilsklch „kateeznleJ pomot.e et Poradnia Rodzinna, nit „doświadczeni przyjactele".
'i/I~
Wielk iej B r ytanii.
Dent.' Thatcher, przy;echal
do Stratfordu ł wpt1ując s tę
-
do kst11111 hote!owe1
poda!
swój adres: Downing Street
10, Londyn. RPcepcJontstka
pr:reczytala t,o ł powtedziala r prz11g12nq ter
glosie:
Mo dałef, daleJ, nukaJ pana •.•
SPP
*
pończy k Johlto Tana.ka wyctągnąl
pakiet
wterający
złote
monety,
Jak stę przypuszcza, •karb
wrzucony zostal do wody
przez
przemvtnlk6w
w
chwili gdy zatri-vmala łch
poticia.
SPP a a•• nr a a •N •x aa v se a n ""'111 ar a r r '1JtaT a '
ss.-oooc·rsssaa·~
zea
z morza
r"'
a ser ·
~•
•
Anglia • .Tas .Johnson 'Il NuneatO'll potrafi zrobió 'Il upałek pra·
wie wszystko
nawet jego kapelusz i laska wykonane są
IZ tego, zda.wałoby się, nietrwałego tw.orzywa
.
to.t.).
naj.
*•Dl• two.la
pro•
wadza do wodzenia clę za no1.
nie znaJll uległo~cl.
Nie godza się byt pionkiem
w ładnych układach.
WODNIK (21.1 . - li.Z.). letell
nie wiesz, na co 1lę zdecydować,
zastanów się nad katdll • pro•
poqowanych ewentualności. .Jedne, 1 pozoru olśniewające, mogą
się po namyśle okazać nlecleka.
we. Inne przeciwnie.
Koziorożce
Czy
jesteś
spostrzegawuy?
Prr.'f p1erww,m llPOJr&enlu nie
Widać rM.niC'f ml~zy t,.ml dwoma rysunkami. Ryaownlle wprowadził Jednale 11 rótnic. Czy po.
traficie le odllZUkaó w CllllU JedneJ minuty,
RYBY (11.Z. - lt.S.). Han okado wypróbowania swej wyI cierpliwości. Spra.
wa, na której cl wyjątkowo zalety, nie rozwija 11• po twoJeJ
myśli.
Rozporządt
swym pottę·
powanlem tak, tebyi w ładnych
okolicznościach nie miał de ile•
ble pretensji,
zję
trzymałości
ACR=·n~
·130
I
-------REDAGUJE JERZY
KAŁUŻKA
IRozwiązanie ,,Rozkoszy Zadanie
łamania głowy~~ nr U8
I
Arłlus,
R..im\S,
Tilił.,
+·
+
- h·e-- dad
arytmetyczne
Pamiętając o tym, łe
nakowe cyfry,
+• •
eJI
hce-bfd=fgb
----------------
AJLCYllAGIOZNY KWAD&.4.T
caf - gl -- a_dg
należy
Jednakowym literom odpowiadają, jed.to działanie arytmetyczne.
wykonać
Umi&Ą
Sutra.
1'A POLOWA!N111
Pnedmiot:r znajduJ.c• się lltl .
rysunku :r; myśliwym. » rysunki nr 3, T, 9.
LABIRYNT
KRZYMWI.A
ARYTMETYCZNA
Cdziałania
podajemy
+
nędam!
poziomymi): 6
2 - 1
2+1+4 - 7; 3 + I 5
7.
+li -
„-
=s
7;
z- 7;
NAGRODY w postaot ,,Ka·
lendarsa s-racllisły" wyloso·
walh Bom.an Zalew1kl, Łbd%.,
ul. Maratońska 53/12, Barbara
ł',oj, 0.Poozno, ul. Staromiejska
72, AndrseJ JI11romr.n. Paiblani·
" . ul. Orla 48/58. Marek Predo6. SuleJ6w, ul. Rudnickleco
48/4,
t1NSala
Dratklewics,
Głowno, '111. T~ 111.
'
lelłem łll lllond.ynfl'
przeciwka. Oto lornetka.
• Mmmrm
POPULABD w dl (1111)
.........„ .......,
Kqirody
do odlbiO!l'll
w ...
~
„
b ' Wędrówkę po 1
iryncie
rozpoczy
~amy od litery „P•:
lewym
górnym
~og~ , a kończymy
a .~ ' ter z e .„o". znajd~ J ące J s i ę w pra.
wym dolnym rogu
Odszuka n e po dro~
d ze h asło dotyczy
A_E ROKLUBU 'LóDZKIEGO, który, ja-
k <? nagrody za pra.
\V1dlowe rozf.via zan ie
labiryntu,
10
lotów
wych nad
rozlosuje
samoloto-
Łodzi-.
Rekord ·
,,Wieczór Schillerowski'' w „Centralu"
TEATR NOWY W AMFITEATRZE NA ZDROWIU
I
Na najbliższy
niedzielny wie- Piotr Krukow1kl, lanun Kubłekl, t6w wiecsnl• młodeco ,,Kit'&mu. z
ezór (19 bm., g()(k, 20) amflteatt Janusz Peszek,
Grzesorz Potocki piosen!kami".
A
n retyserem
na Zdrowiu będzie sceną ·Teatru 1 Andrzej Zarnecki przygotowali
Wiec7A>ru" jest llHlmlen DeJ·
Nowego. A na niej zagości słowo „Wieczór Schillerowski", nad kt6· ~ek,
t"'"' baTdziej można mieć
samego L Schillera, Aktorzy Tea- rym kierownictwo m'llzyczne spratru Nowego: Janina Boroiiska, Zo· wuje Anna Płoszaj. Jest to pre- nadzieję, te uczestniczył! bll(!ziemy
fla Grąziewiez, El!bleła Jasfiiska, zent dla mieszkańców
Łodzi na w ciekawym wyduzeniu artystyMirosława Marcheluk, Krystyna 35-lecie PRL. Widowi~ko ułożone cznym godnym m istrza Schillera.
Tołewska, Łucja Zamecka, Marek zostało z korespondencji, wspom•
Barbasiewicz,
Leon
Charewic;:io;, nień o Schillerze oraz z fragmen- I
(rs)
TEATRY
POWSZECHNY
nieczynny;
19.VIII. godZ. 19.15 „Montserra<t"
Pozostałe teatry nieczynne
1s.ynr. w buszu" godz. 14, dalej j.w.
1 MAJA „Na tropie SOkoła"
NRD, b.o., godZ. 15; „Czamy
korsarz", włos., od lat 15, godZ.
17, 19.30
19.VIII. - Bajka „l'llia podrót"
godZ. 14, dalej j.w.
POKOJ „Ostatni raz". USA,
od lat 15, godz. 15.30, 17.30, 19.30
19.VIII.
Bajka
„Bocianie
gniazdo" godz. 14.30, dalej j.w.
ROMA - „Jak się budzi królew·
ny" czes., b.o., godZ. 12.15; „Pa·
nowie dbalcie o żony" fr., bo„,
goclZ. 10, 15, 17.15, 19.30
19.VIII. - Bajka
„Ballada o
królu Piecuchu" - godZ. 10, 11;
„Jak się budzi ll:rólewny" godz.
12.15; „PanoWie dbajcie o tony"
godz. 15, 17.15, 19.30
STOKI „SZklane
paciorki",
radZ., b.o„ godZ. 15.30; „Wielki
sen" ang., od lat 15, godZ. 17;
Film premierowy. „Szczęki II"
USA, godz. 19.30
19.VJII. - Bajka „K.aśk.a 1
ka w
cyrku",
godZ.
14.30;
,,Szklane paciorki", godZ. 15.30;
„Wielki sen", godz. 17, 19.30
OKA - „Gwiezdne Wolny" USA,
od lat 12, godz. 10, 12.30, 15, 17.30,
Ba•·
~o.
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYJ•
NEGO (Ul.. Gdaflska nr 13) nieczynne, 19.VIJI. gods. 10-lT
ODOZJAł.
RADOGOSZCZ
(Ul.
Zgierska 147) godZ, 10-18, li.VIII.
l:w.
ARCHEOLOGICZN.Z I ETNOGRA.
FICZNE (pl. Wolności 14)
godZ, 11-17, li.VIII. godZ. 1015
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
'Vł.
(park Sienkiewicza) godz. 10--17
19.VIII. godz. lG-14
CENTRALNE
MUZEUM
Wł.O·
KIENNICTWA
(Plot.rkoWRka
282) godZ. 10-15, 19.VIII. l.W.
HISTORII MIASTA ŁODZI
(Ul
Ogrodowa
13)
godZ.
U-15,
19. VIII. godz. 10-14
SZTUKI (Ul Wleckow~klego 361
godZ. 10-17, 19.VIII. godZ. 10-18
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ­
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
nieczynne
• • •
Wtodzi i województwie
miejskim łódzkim
19.VIII. -
ł.ODZKI
PARK KULTURY
I
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
zoo - czynne od godz. a do 20
(kasa do godz. 19)
LUNAPARK (ul. Konstantynowska 3/5) czynny w godz. 14-21
PALMIARNIA - czynna w godz.
10-17
KĄPIELISKO FALA (al. Unll)
c"ynne od godz. 10-ll (kasa do
18)••
~
PO.LESIE „Co ml :r.rob!sz
jak mnie złapiesz"
pol„ od
lat 15. godz. 17 19
18.VIII, j.w., god«. li, l'f,
19
POPULARNE - .,Orkiestra KIU·
bu
Samotnych
Serc
sierż.
Peppera" USA od lat 12 godz.
15.45,
,Zmory" pel. od lat 18
godz. t8
19.VIII. KINA
BAŁTYK.
-
20
19.VllI. -
.
„Hop •• .! jest
czes.,
od
lat 12,
gOdZ. 18.30; „Zabawka" fr., od
lat 12, godz. 18.30
19.VIII. - j;W.
małpolud"
HALKA „Chłopiec z burzy"
austr. b.o. godz. 15.
„Adela
jeszcze nie ladla kolacji" czea.
gol!Z. 17, 1'
19.VIU. - Bajka „Trzy pingwiny", godZ. 14; „Chłopiec z burzy", goclZ. 15; ,.Mroczny prrzed·
miot pożądania". !r.-hiszp., C><l
lat 18, godZ. 17, lt
PIONIER - „Ebirah
- potwór
z głębin'', jap.; od lat 12, godz.
• 15.30; „Roman i Magda", pol.,
od lat 18. godZ. 17.30, 19.30;
19.VIII. Bajka
.,Powatne
zmartwienie", godz. 14.30, dalej
j.w.
REKOKD - .,Gwiezdne wojny"
USA od lat 12 godz. 14.30. 17.
19.30
19.VIII. - Bajka „Wojtuś I Bar
cuś", godz. 13.30, dalej j .w.
swrr -
„Niech
żyją
czes., b.o.. godZ. 15;
duchy",
0
Serpico",
wł., od lat 15, godz.
17, 19.30
19.VIII. - Bajka „Sroczka zło·
dziejka", godz. H,
dalel j.w.
SOJUSZ „Gę9iarek
Maciek",
węg.,
b.o., godz. 15.15; „Przez
Góry Skaliste",
USA,
b.o.,
·godz. 17
19.VIII. - j.w.
TATRY „Bitwa
a M!dWay"
USA. od lat 12. godz. 10, 12.30,
17, 19.30;
„Cudowny
kwiat"
radt:„ b.o., godZ. 15
19.VIII. - Bajka „Reksio Spiewak" , godz. 10, 11; „Cudowny
kW!at''. racz., b.o., godz. 12;
„ Bitwa o Midway", godz. 14.30,
17, 1po.
DYŻURY
APTEK.
Główna lł, Obr. Stalingradu 15,
Nlciarniana 15, Dąbrowskiego 89,
Olimpijska 7a. Lutomierska 146
STALE DY2URY APTEK.
Apteka nr 4'7-0lrl, Aleksandrów,
ul. Ko5clusllkl 8
Apteka nr 47..0'7,
nów, ul. Sadowa 10
Apteka
Łowicka
O
nr
47-083,
Konstanty·
Głowno,
ul.
91!
INFORMACJI
APTEK.
D'i'ŻURACH
w Pabianicach ud:dela Apteka
nr 47-083, ul. Anni czerwonej 'f
w zgter"ZU udziela Apteka n.r
"'7-080, Ul. Dąbrowskiego 10
w ozorkowi~ ud-ziela Aptek&
nr 47-092, ul, D.rAertyńsklego 2
D'i'Ż'VRY
_
Bajka „Ballad•
o
królewnie''.
godz.
10.ao.· 11 .30. 12.30: „Ni e ma mocnych" ,zodZ. 13.30: „Strach nad
miastem" ir;odz. 15.30, 17.45; „Nakarmić krok!" godz. 20
'MUZA - „Mama" radz.-rum.·tr.,
b .o. _ godz.
15; „Niezamętna
kobieta" USA, od lat 18, godz.
1'7, 19.30
kaory~nel
j.W.
ENERGETYK
„Lęk wysokości" 'USA od lat 15 godz. 10. 12, lł,
16, 18, 20; 19.Vlll. - j.W,
IWANOWO - „Przepraszam ezy
tu biją" pol. od lat 18
godz.
12.30; „Bliskie spotkania trze.
ciego stopnia" USA od lat 12
godz. 10, 14.30 17. 19.30
„
19.VIII. „Bajka „Smok
godz. 9, dalej j.w.
POLONIA - „Jabberwocky"
ang od lat 15 godz. 10. 12.15,
15, 17 15, 19.30
19.VIII. - j,w.
PRZEDWIOSNtE - .,Mistrz kierownicy ucieka"
USA od lat
15. godz. 10. 12.30, 14.30. 17 .15.
19 30
19.VIJI. - j.w.
WŁOKNIARZ „Tortury" tr.,
od lat. 15, godz. 10, 19.30, „Prorok, złoto l Siedmiogrodzianie"
rum., od lat. 12, godZ. 12.15, lł.30,
17;
rn.vur. - j.w.
WOLNOSC - .,Smierć człowiek•
skorumpowanego" fr„ od lat 18
godz.
10 12 15. 14.30, 17, 19.30
19.VIJI. - j.w.
WISŁA „Bliskie
spotkania
trzec-iego stopnia" USA. od lat
12. goclZ 10, 12.30. 15; „Aktorzy
prowincjonalni" pol., od lat 18,
godz. 17.30, 19.30
19.VIJI. - j.w.
ZACHĘTA „Czterej pancerni
l pies", pol. b.o„ godZ. 12.15;
„Wierna żona", fr., od lat 18,
godz. 10, 15, 17.111, 19.30
19.VIIJ. - j.W.
STYLOWV.LETNIB „Lęk 'WY·
~Okr>~C'i" USA . od lat 15. go_dz.
20. (w dni niepogodne
kino
nieczynne)
19.VIJI. - j.W.
r.nK - nteczvnne
STUDIO - „Powrót rotowej '()Bntery" ang., od lat 12, godZ. 17,
19.15
19.VIIJ. - j,W,
STYLOWY „Będziesz dla nas
obca" radz., od lat 15 godz.
15.45; „Idt do mamy. tata pracuje" fr ,
od lat 18,
godz.
17.30. 19.30
19.VIII. - j.W.
DKM - .,Sto koni do stu brzegów" pol., od lat 15. godz. 17.
19.30
19.VIJI. - j.W.
KOf. EJARZ nieczynne
GDYNIA
„Kapitan Mlkula
Mały"
jug.
b.o.
godz.
13.
Strach na wróble" USA od
i'at l!i l(OdZ. 10 12.15. 17. 19.30
19.VIir. „Bajka
•• Koziołek"
l{odz. 10, 11; .. Ciepło" bułg„ od
lat 15 IQOdZ. 15; „Powr~ różo­
wej pantery". ani!. od 1M 12,
godz. 12.15, 17.15. 19.M
MŁODA GWARDIA „Mle ma
mocnych" pol. b.o. ir;odz. 14.
15 45 · strach nad miastem" fr.
ori lat' 18 l(odz 9 30 11.45 17.~0
„N&karmlć kruki" hiszp. od lat
1~ l'nlłz .
j.w. &odZ. 1$, 17.38,
SZPITALI
POZ.02NICTW~
Szpital
dzielnicy-
im. Kopernika
t:
Górna Por. „K", ul.
Odrzańska, Cieszkowskiego, Przy·
byszewskiego, Lokatorska, Rzgowska gm. Rzgów oraz itlnekologla
z dzielnicy Polesie Por. „K'', ul.
Fornalskiej
oraz
połołntctwo
miasto Konstantynów
Instytut Pol.·Gln. AM (ul. Curie-Skłodowskiej 15) dzielnica
Górna, Por. ..K", ul. Felińskie­
go i Tatrzańska, dzielnica · Sr6dmieście Por. „K", ul. 10 Lutego,
ginekologia dzielnica Polesie
Por.
K", ul, Olimpijska oraz
położri'ictwo mlaato 1 gmina Aleksandrów
Instytut Poł.-Gin. AM (Sterlinga 13) dzielnica Sródmieścle
Por. „K", ul. Kopcińskiego. Rewolucji 1905 r., gm, Brójce, i:lnekologia dzielnica Polesie,
ul. 1 Maja oraz położnictwo gm.
Andrespol
Szpital im, H. Wolf - dzielnica
Bałuty
oraz
ginekologia
z dzielnicy Polesie Por. „K", ul.
Kasprzaka i Gdańska oraz położnictwo miasto Zgierz
Szpital Im. H. .Jordana - położnictwo
dzielnica Widzew
i Polesie oraz miasto I gmina
Ozorków, gmina Parzęczew
Szpital tm. Marchlewskiego w
Zgierzu - l[inekolog!a - miasto
i gm, Zgierz, Ozorków,
Aleksandrów, miasto Konstantynów.
gm. Parzęczew, Andrespol, Łódż
- dzielnica Widzew i z dzielnicy Polesie Por, „K" ul, Srebrzyńska
Szpital im. Biernackiego w Pabtantcach - miasto i gmina Pabianice
Szpital w Głownie miasto
l •mina Głowno, Stryków, gmina Nowosolna oraz połoinlctwo
gmina Zgierz
Szpital Im. 8kłodow1ld•J·Curte
w Zgierzu - połotnlctwo - lnla•to 1 ir;mina Zgierz, miasto i l[mi•
na Ozorków, miasto Konstantynów, gmina Andrespol, Parz111czew 1 Andrespol
Chirurgia ogólna Bałuty Szpital
im.
Paateura
(Wigury 19). Szpital im. Barllckle1110
(Kopcińskiego
22). codziennie dla przychodni rejonowej nr
7. Szpital im. Skłodowskiej-Cu­
rie (Zgierz, ParzęczEtWska 35) dla
przychodni relonowych nr nr 1,
2. 3, 5. Szpital Im. Marchlewskiego (Zgierz, Dubois 17) Ozorków,
Aleksandrów, Parzęczew Górna.
- Szpital im. Brudzińskiego (Kosynierów Gdyńskich 61). Polesie
- Szpital Im. Pirogowa (Wólczań­
ska 195); Sródmle§cle ~ Szpital
im. Pasteura (Wigury 19),
W idzew Szpital im. Sonenberga
(Pieniny 30).
Chirurgia ura20w.a - Szpital im.
Kooernlka (Pabianicka 62)
Neurochlrurg1a Szpital im.
BarlickleJ?o (KopcińskieJ?o 22)
Laryngologia
Szpital
im.
Pirogowa (Wólczańska 195).
Okulistyka
Szpital
im.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Chirurgia I laryngolol(ia dziec i ęca Szpital
Im, Korczaka
(Atmll Czerwone.f 15)
Chirurgia
szczekowo-twarzowa
- Szpital Im. Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Toksykologia Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
wene!'Ologta
Przychodni„
Dermatologiczna (21akąma 44)
19.01,
Chirurgia ogOlna - Bałuty jak w
dniu 18.08. br. G~r.na
Szpital Im. Jonschera (Milionowa 14). Polesie - Szpital im.
Pirogowa (WólczańSka 195). $ród·
mieście Szpital im. Biegań­
skiego (Kniaziewicza 1/5). W idzew
Szpital im. Sonenberga (Pieniny 30).
Chirurgia urazowa - Szpital Im.
Skłodowsltiej-Curne
(Zgierz, Parzęczewska 35).
Neurochirurgia SzpltRl im.
Skłodowskiej-Curie
(Zgierz, Parzęczewska
35)
Laryngologia Szpital
im.
Barlickiego (Kopcińskiego 12)
Okulistyka - Szpital im. Jon·
1chera (Mlllonowa 1')
Chirurgia ! laryngologia dziecięca Instytut Pediatrlt AM
(Soorna 36/50)
Clilrurgla
irzczęicOWO-twarzowa
- Szpital \m Barlickiego (KOP·
clńsldego
2%)
Toksykologia
Instytut Medycyny Pracy (Teresy I)
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna ł4)
NOCNA
POMOC LEKARSKA
- dla poszczególnych dzielnic czynna codziennie w godz.
od
tel. centralny 666-66 ·w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi
2~8.
NOCNA
POMOC
PIELĘGNIARSKA
dla poszczególnych dzielnic czynna codziennie w godz. od
20-5
Łódt-Bałuty zabiegi na miej
scu w izbie przyjęć Szpitala Im.
H. WolJ;, zgłoszenia na zabiegi w
domu chorego tel. 777·77
Łódt·Górna zabiegi na miejscu w izbie przyjęć Szpitala tm.
Jonschera, Szpitala lm, W!. Brudzińskiego, zgłoszenia na zabieg!
w domu chorego tel. 4011-58
Łódź-Polesie zabieg! na miej
scu w izbie przyjeć Szpitala Im.
Pirogowa, Szpitala im Madurowicza, zgłoszenia na zabiegi w
domu chorego, tel. 281-115
ł..ódt-Sródmidcle zabiegi na
miejscu w izbie przyjęć Szpitala
im. L, Pasteura, zgłoszenia na
zabiegi w domu chorego,
tel.
864-11
Łódt·Włdzew zabiegi na miej
1cu w izbie przyjęć Szpitala Im.
z Sonenberga, zgłoszenia na zabiegi w domu chorti?o, tel. 864-11
WOJEW0DZKA llTACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ł..6d!,
ut.
Sienkiewicza
tel. 09.
nr
137,
OG0LNOŁ0DZKI
PUNKT INFORllfACYJNY
dotycz~cy · pracy plac6wek słut­
by zdrowia - 1c zynny cal~ dob111
we wwzystkle dni tygodnia,
tel.
815.lt.
•
'mUSI . być
RekoTd padł w ubietłll Śl'(>o
w „Centralu".
Te,eo dnia
uruchomiono tam na II piętrze
epecjalne
sto11'ko ze sprzętem
oświetleniowym pierwsze w
kraju, pod patronatem „Po~a­
mu". Mimo że pracowano :ruespełnt. 8 godzin, osiągnięto nie
notoWlne w tej branży obroty
350 tys. złl
Jak twierdzą handlowcy, nie
ma chyba sklE"pu tej branży
w kiraju,
który by
uzyskał
d-z:iennle takie obroty. Dlatego
systematycz.nJe przybywają do
Centralu" dostawy z poszukidę
„._
Informacja o usłuaach
398-10
Informacja kolejowa 855-55, 28ł-69
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Zł5·t8
Dworzec Północny
747-20
Informacja telefoniczna
03
Komenda Wojewódzka MO
centrala
877-22, 292-22
Pogotowie ciepłownicze .
253·11
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt"
ł09-32..
Pogotowie energetyczne
Rejon ł.Odź-Półooc 334-31, 874.88
Rejon ł.ódź-P0<udnie
177·93
Rejon Pabtanlce
31.10
Rejon Zgierz
15-34-48
Rejon oświetlenia ulic
8111·15
Pogotowie gazowe
395-85
Pogotowie HO
07
P.ogotowle Ratunkowe
ot
Strat Pożarna
Ol, lłł·ll, 7111-IS
157.77
Pomoc drogowa PZMot,
52-81-11. 7 Ol·H
Centrala Informacyjna PKO 731-82
TELEFON ZAUFANIA
337·31
czynny w l[Odz. 15-7 rano
Droga do
~.anym
wym.
cprzętem
bezpieczna
czasie wakacji
funkc)onarlune
WRO KW MO w lodzi systema·
tycznie odwiedzoli ośrodki koloni)ne, p6łkolonlln• oraz oboiy
znajdująca sl4 w granicach wojewodztwa miejskiego łódzkiego.
Wyświetlano lilmy, wygłanono
prelekcje,
organizowano konkursy - wnystko 1 my·
ślą o tym, by nosi nojmlodsl dobrze po•
znali zasady ruchu drogo-go i by ich
droga do t te sikoly była bezplecina.
Dlatego r6wnleł w ostatnim okresie wyremontowano zrtakl drogowe i zoloiono
przed wszystkimi ukolomi
barlerki 10-
W
bezpiecza)ące.
W poniedziałek, 20 sierpnia uczni-le
szk61 podstowowych . roipoczynają naukę
Ruchliwe I wąskie ulice nouego miasta
zapelnią sl4 młodziełq. Nad ich bezpiecz„ństwem uczególnie w dniu rozpo-
oświetlenio­
(1)
""'" """" -
Dvżor
szkoły
a•...O
°""" ""'tj••:· I
I'
wporadni grzvbomawcze1 ~.::·~;:~~;;;.:~~;-:::,:a
przejiciach stać będq potrole.
Priypomlnomy rodiicom,
by
Jeszcze
pmtd wyjściem do szkoły przeegzaminowali swoi• pociechr 1 podstawowrch ,,...
Przypominamy,
te w poradniach sad zachowania 114 w ruchu clfogowym,
grzyboznawczych Stacli San.-Epid. Z pewnoiciq nie iaukodxl„.
(IJ
przy ul. Przybyszewskiego 10 oraz
przy ul. Wodnej 40 można przejrzeć
broszurki z rysunkami grzybów,
a
w poradni przy ul. Przybyszewskie•
go 10 wystawiono
takie
modele
grzybów najczęśclel spatykanych. Po.
radnie czynne 511 codziennie w godz.
8_ 15, w sobotę do godz. 13. w wolne dni i niedziele dyżuruje poradnia przy ul Wodnej 44
w godz.
·
(H:as)
12_ 17 .
W niedziel~. w godz. 10--18 dy•
iurują sklepy delLkate.sowe i spotyweze przy ul. ul.: Zachodniej
25, Prz}"b)'Sl:ewskiego 1, Rajdowej
2, Głów•nej 12/14, M 'mli CzerwOIJlej
100; w godz. 11-18 - cukiernicze
ltOBOTA
przy Zgie1'Sklej 7,
Wojska PolDyskoteka - kąpielisko „J'a- skiego 152, Tybury 1, Plantowej
la" w parku na Zdrowiu w &odz.
1-6, Przybymewskiego 63, Gaga·
19-22.
NIEDZIELA
rina 8, Rzgowskiej 39, Pabianickiej 126, Plotrkowsk'ej. 9 i 67, Obr.
Zawody wędkarskie
w pablanickiej Busince w godz. s-9.
Stalingradu 20, Nawrot 8, Nowo-
Wojewódzka Stacja San.-Epld.
w Musiałowicz
z Instytutu Medycyny
Łodzi od lipca zanot.owala jut
55 Pracy - nie ma dnia, aby lekarze
przypadków zatruć grzybami.
Ja.Je nie udzielaU pomocy osobom, które
nam powiedziała wczoraj dr
Ewa uległy zatruciom grzybami.
.
Niedzielne wvcieczki
*
.
Piesza na 18-k!lometroweJ tra·
si; Tomaszów M~z. Nowy Lud.
j w1ków - Clebłowtce - Spała. Zbló~ka na D.worcu Fabry.cznym o godz.
8,
Piesza na l8-k1lometrowj tra·
sie: Lućmierz - Rosanów - Leonów
Dąbrówka Malinka - Zgierz,
Zbiórka na dworcu MPK (ul, Pół·
nocna) o godz. I.
Rowerowa na
48-kłlometroweJ trasie: Łódi Zgierz
Ozorków - Biała - Łódt. Spotkanie na rynku Starego Miasta o godz.
*
*
nAU
1·
Sterner W. - Gefangeni i d!.pisi.
KIW 1979, s. 310, zł 25,·
Rajzman E.
- Modlitwa wielka.
W_!'f~ai~~· ~~. ~ i~cf!fy
; nący brzegiem
1
r:dyżury=
ElKLEPÓw
W kilku zdaniach
*
*
*
pies biegBieg po zdrowie na
morza. Czyt.
1979, godz. 11-13.
Młynku
..,.
*
*
Kopcińskiego
Kiliń­
tki 150a,
31a,
ski ego 10, Głównej 59, Tuwima 63,
s, Ki.;;~bf!w~~;z w. _ Dobry s imba.
Maraton pływacki oraz turniej Armil Czerwonej 31. Kasprzaka 26;
Biblioteka Literatury Faktu.
Czyt. kometki w godz. 11-15 w ::.trety- w godz. 10-16 kw iaciarnie przy
1979, s. 280, zl 32;
czce (Głowno).
W
· · 11 p ·
B iolog!a
kosGry i zabawy sportowe w god:z. Rydzowej 10, pl.
O 1nosci
• JO•
1 Kinastowski w. mobiologia a
światopogląd.
KiW 10-16 w zglerskiel :Malince.
trkowskiej 59, 136 i 277, Nowotki
I
.
19
1
forma
czy
*
*
i;~rss:icz :!:skz!
:'. Krupa A. _ ReImpreza
sportowo-ukreacyJna 94, Sienkiewicza 40,
a W godz.
rewolucja.
Koncepcje od go~z. 10 w Parku Wolności
W 11-13 przy Armii Czerwonej 105,
przekształcenia
społeczeństwa
poi- Pabianicach.
„ Przybyszewskiego U i Kasprzaka
skiego w myśli politycznej Wielkiej
Dyskoteka - kaplelisko „Fala \ 2
7•
Emigracji 1832-1863. WŁ 1979, s. 499, w parku na Zdrowiu
w godz. 111-(k)
22 ,
/ z! 100~;~~~~~~~~~~.:::..~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--:-~~~I
DzU l Jutro~Ra
19.50 „Czyste radośc i mojego życia"
- odc. pow. 20.00 Baw się razem z
nami. 22.00 Fakty dnia. 22.08 GwiazPROGRAM l
da siedm iu wieczorów - J. Rowles.
11.40 Tu radio kierowców.
12.05 22.15 Teatrzyk Zielone Oko - „Morz kraju i ze świata. 12.25 Na połud· d~rca jego żony" - słuch. wg, opow.
nie od Czantorii. 12.45 Rolniczy kwa· H. Slesara. 2.2.40 „Strofki na gitarę"
drans. 13.00 Komunikat energetyczny. - śpiewa S. Krajewski. 23.00
Od.
13.01 Przeboje na Iato. 13.20 z na- glosy przyrody. 23.05 Jam session w
grań grupy „Black Byrds".
13.40 Trójce.
Kącik melomana. 14.00 Studio „Ga- 1
ma". H .20 Studio Relaks. 14.25 Stu·
PROGRAM IV
, die „Gama". 15.00 Wiad. 15.05 Ko. 1
.
,
?
.
lO
I respondencja z zagranicy. 15.10 Stul~.00 , ~ i ad: 1-.05 W1ad •• !Ł).
l 2·
d io Gama" 15 oo Tu Jedynka 17.30 .,P1otr1;;owsk1e Inicjatywy
aud.
Radlokurier.' is.oo Tu Jedynka: 18.25 1 H.' Smolagl (Ł) 12.25 G i ełda płyt;
N ie tylko dla kierowców. 18.33 Fil- 13.00 R.ec1tal Andrzej~ Zauchy. 13.lo
my bez wizji.
19.00 Dziennik w i e- PrzeboJe. na Jato. l>l.4o Muzyka. 13"50
czorny. 19.15 z opolskiego
studi a. Tu Studio Stereo (stereo) .. 14.45 T~n19.30 Podwieczorek przy mikrofonie. ce. Podgó::za C ieszko~1ckiego.
Jo.OO
21.00 Wiad. 21.05 Gwiazdy jazzu
Wtad. 15.0o Teatr PR. ,;eatr J. SioSarah Vaughan. 21.35 Przy muzyce wackiego ,.Fan~azy
.sluc~~·
o sparcie. 21.58 Komuni katy Tota li· 16.00 Wiad . . 16.05 Kodeks i ~1.ero ;
zatora Sportowego 22.00 z kraju 1 mea:
.Wypadek czy samobo,Jstwo.
.
•
·
·
· ·
16.25 Pomnikowe
Pałac
ze świata. 22.20 Tu rad_10 k1erowcow, pod Blachą 16 40 legendy
Alttualności dni„.
22.23 Olsztyn na muzycznej a~teme. (Ł)
Ton
16 5_ R ~zja (L) 17 oo
23.00 Wita Was Polska. O.Ol W1ad.
i test · (~). e~_ 01 · „Dls~ora~1 a"
w
opr. M. N i edźwieckiego (Ł).
18.00
PROGRAM II
„Barwy m iasta" rep. (Ł). l.8.20
Chwila muzyki (Ł).
18 25 K,?b1ety
11.30 Wiad. 11.35 „Radioproblemy". różn ych epok - Pani na Łancuc l e
11.45 Muzyka spod strzechy,
12.05 - Izabella Lubomir, ka. !&.55 ChwiWakcje melomana. 12.55 ,,Lovers" la muzyki. 19.00 Czy znasz swoi e
gra zesp. „Crash".
13.00 Magazyn prawo? - Prawo pracy. 19.15 Lek.c/a
fowiecki. 13.15 R. Wagner· duet języka . niemiecki ego.
19.30 Stu<llo
Senty i Holendra oraz scena fina- Stereo zaprasza (stereo). 22.10 Kosmos
łowa z II aktu opery „Holender Tu- bliski 1 daleki. 22.30 Radiowe portrełacz". 13 30 Wiad. 13.36 Ze wsi i o
ty Polaków
- Ludwik Krzywicki.
wsi. 13.51 Spatkania z folklorem. 22.50 Pieśni s. Rachmaninowa śpiewa
14.10 O zdrowiu dla zdrowia.
14.25 N, Gedda. 22.55 Wiad.
Chwila muzyki. 14.30 Dla
dzieci
„Letnie koszałki, opałki"
aud.
NIEDZIELA, 19 SIERPNIA
paetycka T, Lipszyca. 14.50 „Czata"
PROGRAM I
- magayzn wojskowy Studia Mło­
dych. 15.05 Muzyka ·w. A. Mozarta.
9.05
Radiowy
Magazyn
Wol·
15.20 Radioferie. 16.00 Spiewa Sława
Przybylska. 16.10 Przekrój muzyczny skowy. 10.00 W iad. i informacje dla
tygodnia . 16.40 Czy znasz te ksi aż. kierowców. 10.05 z albumu polskiej
10.30 Radiowy Te_atr dla
kę?
17.00 Z arcihwum jazzu. 17.20 piosenki.
,.Rekord ~wiata" opow. J. Ka- Dzieci· ,Zgubione - znalezione"
walca. 17.40 „Wraca człowiek my śla" słuch. ·A'. Osieckiej. 11.00 Róż.oe bar- rep. lit, 18.00 Rad i owa e strada ma- wy piosenki. 12.05 „W samo połud­
n ie". 12.45 Polska muzyka popularłych muzyków. 18.25 Pleb iscyt Stud ia
kierowców.
„Gama". 18.30 Echa dnia. 18.40 „Czas na. 12.58 Inform. dla
13.00
Studio „Gama". U.30 „w Jei lud zi e". 19.00 „Matys iakowie" z
ioranach"
odc.
1008
pow.
radio·
odc. paw. radi owej. 19.30 Mar ia Cal15.00 Koncert życze11. 16.00 Wiad.
las - Soprana Assoluta. 20.00 „LIRt 1wej.
informacje
dla
k
ierowców.
16.05
ze Strumian" - aud. o poez j i
J, Teatr . PR: „Gdańsk, goc!Zina ypsyKulmowe j .
20.15 Festiwal w Ber- lon" - cz. nr sluch. K. Rado<wicza.
gen - odtw. recitalu pl a nisty
M. 18.35 Muzyka. 18.50-17.50 Transmisja
Perahl. 21.05 Wlad. i inf. sportowe . z polowy meczu piłkarskiego: Po.Jsk.a
21.15 d.c. Festiwalu w Bergen. 22.00 - Libia ze Słupska przez Rozgłos­
„żywoty panów swawolnych" - a u d. nię w Koszalinie. 17.5~18.00 MuzyJ. Bekkera. 23.00 M istrzow<k 1P i nter- ka. 18 00-18.05 Komunikaty Totalizapretacje muzyki dawnej, 23 .30 w ; ad . tora Sportowego. 18.05-18.07 Ze Słup­
ska. Informacje dla kierowców 18.07
-18.52 Studio Młodych. 18.52 Muzyka.
. PROGRAM III
19.00 DZiennlk Wieczorny. 19.15 Przy
'ć
d
muzyce o sparcle. 20.00 Koncert żyll.OO Codzlenn Ie POW i e. w v.:y a- czeń. 21.oo Wlad. 21.05 z dziejów kantu dźwiękowym J. S. Stawiń· baTetu _ odc. XVIII _ z. Wiktorski : „Młodego Warszawiaka zapiski czyk. 22 .00 Telegramy muzyczne ze
z urodzin". 11.30 Dyskoteka
ood świata. 22.30 Moja audycja muzyczgrusza. 12.00 Eksprese_m przez świat. na. 23.00 Wlad. 23.05 Informacje spor12.05 W tonac.Ji Tró.1ki. 13.00 Powtór- towe. 23.15 ReWla p.iosenek - zapow.
ka z rozrywki, 13.50 „WłaśclWJ:' mo- L. Kydryński. 23.45 Orkiestra G. Mulment" - odc. pow. 14.00 Lato
w ligana. 0.01
Wlad.
0.06 Kalenda-rz
Filharmonil - m istrzowie częsklego Kultu.ry Polskiej. 0.11 Noc z melobaroku. 15.00 Ekspresem przez llw~at. d!ą i piosenką.
15.05 Wakacje ze swingiem.
lo.30
Zgryz magzyn
M. ZembategO".
PROGRAM Il
16.30 Piosenki z Iluzjonu. 16.45 Nasz
rok 79. 17.00 Ekspresem przez świat.
12.05 Poranek symfoniczny z nagrań
17.05 Muzyczna poczta UKF.
17.40 Ork. PR i T'I w Kra;kOl\Vle.
13.00
„Aint Misbehavin" czyli Fats Waller Teatr PR: „Eminencje 1 Bałabancje"
na Broadwayu - cz. II. 18.10 Poli- - słuch . wg. pow. E . Nizlursklel!:o.
tyka dla wszystkich . 18.25 Koncert 14.30 Wiad. 14.35 TUrnie' śpiewaków
Jakiego nie było. 19.00 Pisarz m le. I kapel ludowych.
15.00 Radiowy
siaca Miron B i ałoszewski.
19.30 Teatr dl.a Młodzieży - ,.Go.kart" Ekspresem przez świat. 19.35 Opera słuch. P. !!evera. 15.•5 Roa;rywkow.a
tygodnia - s. ~rokofiew: „Gracz". audycja reklamow.a.
18.00 Koncert
SOBOTA. 11 SIERPNIA
„
!
Ij
I
I
•
IO
c.nopmowskl z nagran A. Watts'a.
16.30 „Trzecia
strona
medalu" łódzki sel"ial estradQ\vy (ł.). 17.35 E.
Granados: „Dante" - poemat symfoniczny op. 21. 18.00 Panorama wokalistyki polskiej. 18.30 Wiad. 18.35
Felieton publicystyki międzynarodo­
wej. 18.45 „Moda i piosenka". 19.00
Recital Da lidy. 19.20 Rozgłośnia Harcerska. 20.00 Wielcy artyści estrady
I kabaretu. 21.00 Wojsko, strategia,
obronność. 21.15 Piosenki ż.otnierskie.
21.30 Rozmaitości
muzyczne
- s.
Diagllewa „Smierć
w
Wenecji".
22.00 Muzyka. 22.30 , .Błąd na błędz i e"
- mag. 23 .00
Arcydzieła
muzyki
dawnej. 23.30 Wiad. 23.35 Publicystyka międzynarodowa. 23.40 Muzyka na
dobranoc.
PROGRAM
ru
9.00
„Czyste
radości
me.Jego
tycia" - odc. pow. 9.10 Parada t·radycjonallstów. 9.30 Romantyczny polonista - Karel Krejci. 9.50 Przeboje Skaldów, gra W.Nahorny
10.00
60 minut na godzinę. n.oo Dyskoteka pod gruszą. 12.00 Przesłuchanie odc. słuch dokument. A. Dołęgow­
sklego. 12.25 Muzyka z sal koncertowych. 13.20 Przeboje z nowych p!yt.
14.00 Ekspre•em prz ez swiat.
14.05
Peryskop. 14.30 z nowych
nagrań
Programu III. 15.00 .,Z elementarzem
przez swiat" - rep. w. S!usarskiego. 15.20 „Jestem" - nowa
płyta
zesp. „Earth, Wind and Fire". 16.00
Teatrzyk Zielone Oko - „Szklanka"
- słuch. wg opow. H. Slesara 16.31
„W nastroju" - gra
Ork. G. Millera. 17.00
Zapraszamy do Trójki.
i9.00 „W nastroju" - gra Ork. K.
Via.cha. 19.30 Ekspresem prze7- świat.
19.35 Opera tygodnia - S. Prokofiew:
„Gracz". 19.50 „Czyste radości mojego życia" - odc. pow.
20.00 Jazz
piano forte.
~0.40 Ars
poetica aud. L. Marjańskiej. 21.00 T. Baird:
III Symf<>nia I Muzyl<a epifan_iczna.
21.30 z bliska I z daleka: Kazimierz
Kord (Il!). 22.00 F a kty dnia. 22.0B
Gwiazda ~ledm iu
wieczorow J.
Rowles. 22.15, Gdańsk 39 - „Gdań­
szczanie" rep. dokumentalny A.
Semkowicz i M. Bejkajły. , 22.35 „W
nastroju" - gra Ork. Olega Ludstrema . 23 oo
Odgłosy
przyrody. 23.05
Wieczorne
spotkania
z C. Gayle.
23.45 Między dniem -a snem.
PROGRAM IV
9.00 Niedzielny program literacki w opr. T . Glcgiera (ł.l. 10.00 Klub
Młodych
M!ło4nl·ków
Muzyki. 11.00
Sztuka bez ram - Pers pektywa w
malarstwie 11.20 Fonote ka folk loru.
11.35 zii:acln!j.
sprawdź, odpowiedz.
12.00 Wiad. 12.05 Teatr
Letni nie
tylko dla młodzi eży - „Stara baśń"
- cz. VII słuch . wg pow. J I . Kraszewskiego. 12.45 Ożywi ć znaki na
mapie - ,.W bieszczadZkich uroczyskach". 13.30 Koncert z gwiazdą .,Brothers Johnsoll".
14.10
Ł01Wcy
dtWięków aud. Z. Korzeniowskiego. 14.30 Muzyka. 14.40 M112yka z jed·
nej płyty (stereo). 15.00 Teatr PR -;Studio Stereofoniczne
„Powrot
posła" słuch
wg komed1!
J. U.
NlemcewLcża
(stereo).
16.00 Wiad.
18.05 .,Koncert życzeń" w opr. M.
Kamlńskie1 (ł.). 16.35 Ton I test CŁl.
16.36 „Henryk Deblch za'pra•za„." IŁ).
17.00 Tu Studio 4. 17.30 Warszaw•kl.
Tygodnik Dźwiękowy . 18.00
Radiolatarnia . 18.25 D. Scarlatti - Sonat a
klawesynowa C-dur. 18 30 Fen i cia n ie
- naród k111pców l żeglarzy. 19.00 K.
w. Gluck: „Orf eusz I Eurydyka" opera w ~ aktach. 20.56 Gra l dyryguje Dawid Ojstrach. 22.00
Wia d.
sportowe (Ł). 22.10 Muzyka kameralna Bartoka. 22.55 W lad .
DZIENNIK POPULARNY nr 185 (9361)
I
Ewa
Dałkowska
11111111111111111m1111m1mmnr1mm1111111111111mm111111111111i11111111i1
§ „Dłonie przebite, krzyż za mną idzie,
G
5 śmierci powinność"
3
dv zginął w Pow~ia.niu
ledwie 23 lata. Poległ
5
'1'eat-ralnyn> w obr„oie
(„Elegia")
War5zawskim . miał za-
35 lat temu na Ptacu
Pałacu Blanka N1„mal
w tym samym miejscu stoi dziś Nike Warsza wska.
.E;'o wybuchu wujny Krzyszt~f Kamil Baczyński, świeżo
upieczony maturzysta. wstąpił na wydział poloni•tyk1
tajne.g o Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1942 był
iuż poetą wvsoko cenionym przez takich pisarzy, ja.k
Jarosław !waszklev.·cz, Sta.ni&ław Piętak i Jerzy Zagć-rski.
A oto jak wspomina swoje pierwsze spotkanie z Baczyńs'<tm aut.or •.~ławy i chwały"· „Trocllę byłem roz·
czarowany widzar przt:d sobą niedużego młod"l:ieńP.a o
IJ?ść_ po~polltvm wrg1ądzie.
Tylko wspaniałe, wie'kie,
nieb1l'~k1«- oczy świadczyły o wewnętrznym życiu. Paliły Si4' po prostu".
Największym dramatem Krzysztofa było to, że · musiał
z we.v11ętrznegc przekvnat•io wybrać walkę, gdy przez
ta lent i hi~torie przeznaczor.y był na poetę. W czet wcu
1_943 roku wstapił do Harc<rskich Grup Szturmo·yych
,.Szarv~h Szeregć111•" Jako „Krzysztof Zieliński" został
skierowany na 4 turnus -Szkoły Podchorążych Rezerwy
Piechoty „Agr!kola". Był smchaczem klasy 9 i został
wpisany do ewid~ncji Harcerskiego Ratalionu Sztm"Illowego „Zośka" pvd z.nakiem ZJ2/1I/320 jako strzelec drugiej kompavii nos7.ącej kryptonim ,.Rudy".
Nadszedł ti·agiczny sierpień 1944 r. - powstanie. Baczyński był w tvm czasie iołnierzem batalionu „Parasol", Otrzympł p ··zydLiał do oddziału kpt. „Gozdawy",
ktory walczył na Placu . Teatralnym.
4 sierpnia padł
śmiertelnie trafiony kulą hitlerowskiego strzelca ,vyborowei:o. Wtedy j~LCZe niewielu powstań.:ów wied;;1ało,
że śmiercią żołni;,rza Poległ jeden z najwybitniejs2.ych
poetó \'; młodego ookolenia
·
Za życia Baczyń~kieęo ukazały ~ię jako druki konspiracyjne j dynie nieliczne jego utwory. Zaledwie irilka
w1enzy znalazło się
w zbiorku „Zami:m"ęty e<:nem•·
(1940) - odb·tc go w siedmio egzemolarzach w Wyaawnictwle Sublvkatorów Przvszłości. Drugi druk okupacyjny z te1 .;amei seri!, nosi tytuł ,Dwie miłości" (1940)
wydany został w siedmiu
i poctobnie iak poprzedni
egzemplarzach. P·..za ty1n, stara.niem cza;;opisma „Droga•· .
ul<azal ;:ię druk lmn~pi racvinv „Arkusz poetyC'ki or l"
W roku 1942 wyszły w podziemnej Warszawie „Wiersze
=
:
5:
=
5
=
:
:
:
:
5
:
:
5
=
5
:
:
:
:
5
5
:
:
:
:
5
:
:
:
=
5
:
:
5
:
:
:
5
:
:
:
0
wybrar~e".
I to wszl'stko -
5
tak mało, a zarazem tak wiele.Spuścizna Baczyńskiego to symbol - symbol bohater:
:
stwa pokolPrJa •.Kolumbów". wielkości i wsoaniałośc1
:
polskiej młodzieży,
:
Czyż dziwić się mo:i:n.a, że tyle w twórczości Ba<:?yńskieg<" cie:ro;ienia,
obsesvjr..iĘ: powracającego motywu
:
śmier :;, a zarazem afirmacji życia, zachwytu nad oięk:
r.em otacz.a iacego św lata i natury . Przecież pokclenie
Krzy«ztofa 'to .,Kolumoowie",
którzy przeżywali swe
:
pitrW<;ze kor.taktv z prawdzlwvm żyr.iem. swe pierwsze
m·loś .·1. przviaźni ~adosci i tragedie w oęniu walk, w
:
:
klimacie nieustannego zagrożenia. Ci młodzi nie mieli
:
c~asu na nauke prawd życiowvch, w.:ześnie musieli dokonać wyooru. wymagająC'ego od nich me sztuba:kiej
:
fantazji, lecz dośwlaócz:enia i ·rozwagi. Może dlatego te
w1er~ze, pisane przez dwudziestolatka. mają w sobie ta:
:
ką n:eprzemiiaiąC'ą moo oddziałvwania, są tr.z:epdem
:
w.z:bur1..onego serca
;;
Ba"zvfis~i pragnął zostać trafikiem Niemal nieznane
;;i są dziś jego dzieła plastyczne. I one są przepojone tragizms m i duchem wcin.v - niczym „Okropności WCJny"
Franci~~o ·Ckvi pierwszego,
który pru.dstaw'ł wo j nę
brudną i por.ura Szc<.egMnie przejmującą wymowę ma
:
:
rysunek z 194() rrku pt. „Pokolenie". Tnech młof.ych
cbłoP<'ó'W, m<..że róv.; ieśników Krzys1tofa, przegląda się
_ w lustrze. Odb;cie zaś ukazuje trzy szkielety w heł-:
mar.h ... zaiste ie5t t.'OŚ pr1erażającego w lYm skrajnym
:
p;o,;yrnlzmie .Kolumba".
Pisarz i krytvk 1Heratury, Jerzy Zagórski
ną7-wał
:
Krzycztofa Kamila Baczyńskiego
największym poetą
polslrim od czasów Juliusza Słowackiego. Jest to uczy:
wiście stwierd-.enie dysku,yine Bez wz~lędu jednak na
:
:
efekt ov.rycti porówr.ań, zad1.iw\a u Baczyńskiego panowanie r>ad <łowem, bogactwo języka i fantazji, Zflale:
zienie własnego stylu, słown;dwa, obrazowania i rr.eta:
forykl , adekwatnych do włas'lego widzenia św;ata i Służącyc~ ie?vn„mu i najważniejszemu celowi wake o
:
wulnosć OiCZvzny.
Taka była oostr.ć Krzysztofa Kamila Baczvńskiego,
:
:
żołn i"' . 7a - poetv i taką 5tarałem sie ją przedstaw;r w
:
w 35 rOC'znice ?owstania Warszawskiego i .Jel{o śmierci
.Za11im padłeś jeszcze zi„mię pr7.e7.«-gnałeś ręką.
C7-y to. była kula synku, <;zv ~? serce pękło".
- (,.Elegia o ... <chłopcu polskim>)
W,I TOLD SOBCZYK
5
~
L•J §
.. ....
t-e ==: :
S
t-3 a5
'--'
1'--t :
>-=
-
$
t'%j 52
-
1--4 $-:
d :a
·
:
=
~
- :
5
:
:
§
~ -
:
3
d ·=
.
:::;
:
5
n=
:
:
:
:
:
N :=
n :=
5
:
ł--1
S
:=
S,
ta ::S
;:
=
>
n=
=
t<1 E:=
5
S
==
:
;
::
:S
N
=
§
:
Wszechstronna
aktorka - z
równym bowiem
powodzeniem
gra Ewa Dałkowska role kome·
diowe jak i dramatyczne.
In··
teresuJe sie wszystkimi formami
wypowiedzi aktorskiej.
Najbardziej jednak celu teatr. w któ.
rym, jak mawia. „zbiera te wszystkie umiejętności, które sprzeda•
je się potem w fllm1e 1 telewizji„.
Być mote w
między innymi
tym właśnie tefy
tajemnica nie tył·
ko teatralnych, ale i filmowych
sukcesów młodej akt&rkl. która
zdobyła sobie uznanie i · sympatię Widzów.
(KB)
5
5
:
S
:
:
. =..1------------·
~
lłlllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
polityce,
interesy - za jeden obraz brał ponad
1000 florenów. Aby p0 jego śmierci spisać i podzielić majątek, potrzeba · było
5 miesięcy, podczas, gdy Rembrandt van
Rijn umarł w skrajnej biedzie w przytułku dla ubogich. Mimo swych bogactw,
Rubens często się skarżył: - Już od
bardzo dawna poznałem wykrętne zwlekanie książąt w sprawach pieniężnych.
His z pański geniusz pędzla Francisco
Goya za „Portret zbiorowy rodz iny królewskiej" otrzymał 17 tys. realów.
P:>
2 tysiące-za postacie obojga królów i ich
dzieci, po 1000 za pozostałych członków
rodzi.ny królewskiej. Gdy został mianowany pierwszym malarzem nadwornym,
otrzymywał 50.000 tysięcy realów rocznie pensji i 500 dukatów na koszty
utrzymania powozu.
Nie powodziło się natomiast zbyt dobrze dawnym aktorom! W Polsce pod
koniec XVIII wieku gaże aktorskie były uderzająco niskie: od kilku do kilku·
nastu dukat6w miP•ięcznie. Ponadto wybitny artysta miał l)jłZ do roku benefis
- ze specjalnie reklamowanego przedstawienia brał cały dochód. a ta.kże podarki.
·
Obecnie aktorzy mają się raczej dobrze. Marlon Brando za małą role ojca
I
DZmNNIK POPULARNY nr 185 (9S61)
Supermana, uczonego Jor-El z planety
Krypton, otrzymał 2 miliony dolarów (za'
12 dni zdjęciowych!). Lee Marvinowi za
film „Zabójcy" ząpłacono 1 mln dolarów, za musical westernowy „Pomaluj
swój wóz" 1 mln 200 tysięcy plus
10 proc. od wpływów. Mervi'n stwierdz ił
tylko skromnie, iż w pierwszym filmie
pracował dla chleba, w dr.ugim dla
przyjemności! Wszelkie rekordy w dąże­
niu do foorbuny pobił wielkd aktor emgielski,
sir
Laurence Olivier. , Ten
ży<!!e.
- Teraz Ja mam przykład: Festiwal Muzyki Dzłe·
„Do-Re-Mi", którego organizatorem Jest właś·
nie pan, a klóry wywołał tyle dyskusji w całym
kraju.
- Ta Impreza była wypełnieniem luki.
Podczas
zja~du kompozytorów poświęconego edukacji spoleczncj, okazało się właśnie, te twórczoSć dziecięca to
temat do podjęcia I nobilitowania. Uważana za nieprestiżową, nieopłacalną, mało atrakcyjną, zeszła na
margines zainteresowań
kompozytorskich. ale konle~znoścla stało się przywrócenie Jej znaczenia.
- Działanie, w obiegÓwych pojęcia~h, -często spro ·
wadza się do uczestnictwa w zebraniach.
- Japończ-..cy mówią że narada konstruktywna, to
taka, w której uczestn!c~y do trzech osób, · prociukcyjna do sześciu . a powyżej, to już można tylko
hymny śplevi•ać. Wychxlzić z działaniem naprzeciw
pot17eb, to o wiele k.:rzystn!ejsze i skuteczn)t'jsze
nit roZwatanle czego nie można.
- Alt' działania ,np. operowe, nowe łnscenh!acJe,
kolusalue koszty często niewspolmieme do efektów.
- Głównie dlatego, te {>Gkutuje wciąż tra dy~ .onallzm scenografów. Wiem, te w Teatrze Wielkim każ­
f!Nnu nowemu scenografowi 11emonstruje się motl!wości
techniczne naszej sceny, sprawność świateł,
zapadni Itp. On się zachwyca, mówi o przydatności
dęceJ
całej
machiny, a potem zamawia tonę stall
tarcicy. Bo to wypróbowane. A po1'.ladto czołO'Wl scenografowie są tak rozchwytywani,
te co zrobią to zrobią. A młodzi? Tu znów trzeba
by mówić o ryzy.rn ...
- A pan Jako dyrektor Jest gotów Je ponieśćT
tej
;
10
m
sześc.
- Nigdy go nie unlkr.łem.
Tylko w ten srosób
mozna mów.i~ o kroku naprzód.
Młodzi s:r.ukają
.>zansy I tr?:era Ja\ dać.
- Proszę o przykłady.
- Kierownictwo artystyczne obejmuje 32-letni uta·
lenlowany dyrygent W,,jclech M!chnlewskl, obecnie
::-a!'dzle) znany w Europie nit 'W kraju. Zaprezentuje
się trzech młodych tenorów I trzech barytonów. Ponadto do współpracy udało się namówić sporą grup.11
młodych artystów,
m. In. popularnego dyryi;enta
Jacka Kasprzyka.
Młodzi muzycy na pewno majłatwiejszą drogę w przebiciu się, niż np. akwrzy czy
filmowcy
Nie trzeba drogiej taśmy, kamer, ~ałej
mi.chiny organizacyjnej Po prostu albo się ma ta1„nt I chęć do pracy albo nie.
- lllłodzł twórcy w dyskusjach często podkreślają
sprawę wierności sobie•• ,
- W muzyce można być sobie absolutnie wiernym, nie licząc się z koniunkturą. Tutaj określenie
slę ma dość nieczytelny wymiar. Sztuka nie może
być apolityczna. ale sfera dzwięków, to jednak nie
słowo, ani obraz.
,
- We wszelkich ocenach zarówno w
życiu, dorulnuje metoda porównań.
I w
sztuce, Jak
- Konfrontacja jest nie do uniknięcia. Prawdą jest
jt!dnak, te na drugim planie, a nawet jeszcze odleglejszym, powstawiamy sprawy kultury. MasowP wyJazdy za granicę, nie do pomyślenia za moich studenckich czasów, sprawiają, te widzimy wiele obserwujemy, te gdzies żyje się łatwiej, lecz umyka uwa·
dze takt, że kultura Jest tam częścią spekulacji finansnwych I pozostaje często poza zasięgiem pr:aec!ętne­
go "'zlowlek!l.
Ale znów, myśli się o niej chętnie
kiedy nie nękaj'\ tzw. potrzeby podstawowe. Gr'yby
jednak nagle zabtakło tego co mamy
dziedzinie
kultury .. Upr.wszechn\anle jest niesłychanie w&ine.
w
W sferze mu.zy:ti ma ono dość wyjątkowe zn..icze:i!e Jako, te wymaga b.ndzo wielu skompllkewanych
zabiegów. O tym, te myśli Blę, jak przybliżyć muzykę odbiorcy, niech świadczy fakt organizowania
pr zez Ministerstwo Kultury I Sztuki, .leszcze w tym roku, kongresu upowszechniania kultury muzycznej. Trud
na. sztuk& w wyniku większych starań, może okazać
5lę
mniej trodna Zrl!f>ztą starania, ryzyko, odpowiedzliłlność l oowaga to cechy. które muszą pozostać nleodłą~zflyml na każdym stanowisku I w każ­
dej dzlałalnośc1.
Ro1:mawlała: RENATA S.\.S
MALARSTWA A. STANKOWSKIEGO
5
:;
;;
~ •
o
- Mówi się czc;sto, te pmitwa za dobrami ntate·
rlalnymi !\PYCha sztukę na plan dalszy. To rodzi pytanie: 'esy czasy 1przyjają sztuce?
·
- Myślę, te nie trzeba dowodzić konieczności jej
udziału w :!:yclu
Nie wyobrażam sobie, te mo1:łoby
.!eJ zabraknąć, ale wl„dom0 ,
te Im więcej tr05k, ·
ty:n bardziej komplikuje się odbiór. W naszej gytuacjl jednak Istnieją warunki dla tworzenia I odbioru.
Brakuje tylko 1ystemu, który pozwoUby nawe! w
;nzypadku sła oszego jednego ogniwa, jednego cZło­
wleka, funkcjonować sprawnie całemu organizmowi.
- Ale system nie wystarrzy ras na zawsze.
- Wymaga ulepszeń 1 zmian . .Nasz 1ystem polityczno-gospodarczy ma na tyle rozległe ramy, te byłoby
motliwe
sterowanie i ulepszanie. Cót jednalr', gdy
elasLyc:moścl brak. Oto przykład: ludzie przenieśli się
11 centrum do przedmiejskich osledll. Ale kultura za
nimi nie posZła. Albo inny: zbudowano piękne .!duby
I domy kultury przy odległych zakładach produkcyjnych. Tylko nikt tam nie bywa.
- Zatem wypada llczy4! głównie na poszcze1ólnycb
ludzi, którzy w mono POtrzeb znajdą miejsce dla
kultury,
bes której motna :l:yć bardziej nit bH
mieszkania •.•
- Osob<>wo~ć managera przejętego rolą upowsr.echnlenla kultmy j€St niesłychanie ważna.
On musi
stworzył- ofertę 1 mleć szansę wprowadzenia jr.j w
LINIE I BARWY
5
~
• •
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111
\:
:
'(/). :
:
L....I :
r-""ll :
także
w sztuce i literaturze,
w większości wypadków chodzi
o pieniądze. Zresztą artyścd mieli
mają często duże zdolności finansowe.
Peter Paul Rubens był genialnym malarzem. Równie dobrze dbał o swoje
.
2! :
5
5 .,
5
5
barzyńcach".
:
:
:
~ :
:
5
.•. jest jedna z bardziej interesujących aktorek młodego poko·
lenia. Kariere sceniczną zaczęła
zaledwie kiik 3 lat temu, a jut
ma na swoim koncie kilka zna·
komitych ról filmowych,
teatralnych I telewizyjnych. w fil·
mach:
„Sprawa Gorgonowe.I",
,,Bez znieczulenia", czy spektaklach
takich jak „Parady" i
„czarownice z Salem" Ewa· Dał­
kowska udowodniła. te należY
ona do aktorek nie tylko utalen towany:ch
I
Inteligentnych,
ale I śWietnie przygotowanych
warsztatowo.
Ewa
Dałkowska
na studia
aktorskie zdecydowała si~ będąe
jut studentka Wydziału Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wrocław­
skiego. Przez pewien czas godziła zajęcia
na polonistyce
ze
studiami
aktorskimi.
Dopiero
po uzyskaniu dyplt>mu filologa
mogła ))OŚw!ęclć
się bez reszty
wymar.zonemu aktorstwu.
W 1972 roku zaprószona prsez
lgnace.~o Goc;'hewskiego pojechała wraz
s srup• kolegów ze
szkoły
teatralnej do Katowic.
Początkująca aktorlta miała wtedy Jut za sobą pierwsz• rolę
filmową. W ,,Nocach i dniach",
reiyserowanyeh
przez Jen:ego
Antczaka. który powierzył
Jet
niezbyt wdzięcznĄ i trudni! rolę
Olesi Chrobotówny.
Wywiązała
się li niej snakomlcie. Pracę w
filmie,
zaPOCZ'\tkowana
11rzez
rolę w „Nocach 1 dniach",
po
których przyszły kolejne propozycje, codziła z występami w
teatrze katowickim.
W c111gu
krótkiego czasu Ewa Dałkowska
zagrała
tam kilka interesuJ'\·
cycb ról - m. In. Rachelę
w
„ Weselu" Wyspiańskiego. Ja w
,,Poczwórce"
Mrożka.
Abigail
w „Czarownicach z S!J.lem" Mil·
tera. Utalentowana aktorka nie
długo gościła w Katowicach. bowiem
dyrektor warszawskiego
Teatru Powszechnego
Zygmunt
Hilbner, który wcześniej widział
ją w przedstawieniu
dy'plomowym. zapropO'Dował jej prze.Jście
do kierowanego przezeń zespołu.
Tu zagrała
Ewa Dalkowska
m. in. w „Nocy Trybad" i „Bar·
:
:S
ie tylko w handlu
Kompozyt<lll', długoletni dyrektor S1lk:oły Muzycznej, dziaobecnie sekretarz Federacji Stoaktualnie sprawuje funkcję dyrektora Teatru Wielkiego.
- Znajomość środowiska, potrzeb, nastrojów i mentalności to pomaga w pracy, mówi Andrzej Hundziak. Ale zawsze i w każdej dziedzitiis sztuki bardzo istotne jest
zachowanie miejsca dla ryzyka Nie może być wyłącznie
metod spraw<lznnych, wykorzystywania wiedzy „wtajemniczonych". Ryzyko to materialny. a często tylko psychiczny
· ·komIOT~, na który musi być nas stać. Preferować odwagę,
pomysłowość. rzutkość, umiejętność podejmowania decyzji
- te zasady 3taram się stosować w życiu i pracy.
U na.; nie sąd7ii się zwycięzców ale często unika świa­
domości, że w ryzyko wkalkulowana jest porażka. Stać na
nie ludzi o nif'>słychanej odwadze albo takich. którzy dzięki
zajmow«neJ po7.ycji mogą sobie na nie pozwolić. Bywa
jednak czasem. że tyn1 ostatnim już sie po prostu nie chce.
I tak kroczymy . wypróbowanymi drogami.
łacz społeczny, pre<Zes, a
warzys:.;eń Kultur::ilnych,
- Dziadek mój - informuje nas j W Zurichu uprawiał Stank... wski
Stankowski - był Mazurem, ·:tóry m. in. g'tafikę użytkową. A teorie
w poszukiwaniu kawałka chleba propagowane w tej dziedzinie przez
emigrował do Niemiec. Mój , jcic.t:
Stankowskiego były tak bardlo
pracował w Westfalii, ja zaś Przez
awangardowe, że zaważyły one na
jakiś czas przebywałem w
Zuri- twórczości
wielu szwajcarskich
chu, obecnie mieszkam w Stuttgar- grafików.
cie.
Na wystawie w Łodzi zaprezentoW'ał
Stankowski (utalentowany
uczeń Maxa
Burchartza) ma.arstwo i grafikę, których charakter
- 75. Za 6 guldenów można było kuświadczy o tym, że jest on jednym
pić 500 cegieł, 45 kg białego chleb~
z czołowych przedstawicieli sztuki
Swietnie umiał lokować swe dochody
konstruktywistycznej
w
NiemVoltaire. Pod.stawą je20 mająbku były
czech.
zresztą nie honoraria, lecz wygrana na
Zebrane tu dzieła - zastawione
loterii, Voltaire odkrył, że nabywca wszychronologicznie przedstawiają
stkfoh losów musi wygrać mil'on. Póź­
całokształt jego twórczości .nalarniej umieścił pieniądze w różnych przedskiej
oraz
kolejne
fazy
jej przesiębiorstwach okrętowych,,
mian. Swiadczą, jak wyzwala ~1ę
. Najbogatszym pisa,rzem Anglii był.,.
on kolejno spod wpływów taki::h
Winston Churchill. Jego pamiętniki woartystów jak Mondrian, K1ee, ·11ajenne przyruiosły mu, w samP.j tylko
lewicz, ażeby wypracować sobie jako zdecydowany ·indywidualista
- własnv styl. ·
Nie aprobując
formuł sztuki
przedstawiającej, z obrazów sw01ch
eliminuje fabułę. Tematem ich są
rozgrywki między kolorem i formą. Mają też swoją wymowę chociażby tylko tytuły niektórych jego kompozycji. Na przykład: .,W
siedmiu fazach - drugi kwadrat",
Ameryce, 750 tys. dolarów. Trochę mmeJ
„Kwadratura spirali", „Struktura
- 635 tys. otrzymał generał Einsenholiniowa", „Dziewięć pól kompozywer za swoją „Krucjatę w Europie ·•.
cji
ze wstęgami" itd.
Dwa razy więcej od Eisenhowera otrzyArtysta lfomponuje je przy wpromał Truman za swoje pamiętniki. A jeszwadzaniu różnych kształtów geomecze więcej - 5.400 tys. dolarów dostał
trycznych, a
przede wszystkim
generał Mac Arthur. Z tego widać, że
kwadratu, w którym w efektow,1y
politykom i generałom bardziej opłaca
sposób krzyżują się rytmy lin ii i
się pisanie, niż zawodowym pisarzom.
świetność barwy o najrozmaitszym
W Polsc;e największe honararium autornatężeniu.
skie otrzymał w latach trzydziestych
Melchior Wańkowicz. Zrzeszenie produDla zwolenników malarstwa nieprzedstawiającego
jest wystawił'
centów cukru zapłaciło mu 2 tys. zło·
malarstwa i grafiki Stankowskieao
tych za dwa(!) .słowa - CUKIER KRZEbardzo pouczająca i zachęcająca do
Pil
W. S.
dyskusji.
M. JAGOSZEWSKI
W Salonie Sztuki Współczesnej
przy ul. Piotrkowskiej 88 otwarto
wystawę malarstwa i grafiki; których twórcą· jest Anton Stankowski - artysta z RFN.
Nazwisko świadczy o jego sło­
wiańskim pochodzeniu, co zresztą
potwierdza on sam.
szterling za 1 punkt• Ekipa Sbariffa
wygrała 5.240 punktami, zdobywając ponadto dwie 1000-funtowe premie za wygranie 4 robrów pod rząd. Po 57 robrze,
ogólna wygrana cyrku sięgała 9 330 funtów, ale w końcówce Anglicy nieco odirobili straty.
Jeśli chodzi o literaturę, to łwietnie
dbał o swoje interesy Wolfgang Goethe.
Mówił: Wszyscy wydawcy. to diabły;
powinni mieć swoje własne piekło. Za
swoją „Stellę sztukę dla kochanków"'
wspaniały qdtwórca ról szekspirowskich · 26-Ietnl Goethe zażądał od berlińskiego
bez wahania zgodził się zagrać w pornoksięrarza Myliusa 20 talarów za manuskrypt nie czytany. Tej zasady „kupograficznym filmie. Zdjęcia trwały zawania kota w worku" trzymał się poeta
ledwie kilka dni, 2aża wyniosła kiJkadziesi ąt tysięcy dolarów.
całe życie. Od 1806 roku wydawał swe
dzieła u Cotta, który wypłacił łączni e
lnnv Sl>06ób zarabiania' odkirył egi"Pski aktor, ulubieruiec pań - Omar Sha156 tys. talarów honorarium. Że nie byrif!. Jego brydżowy cyrk, w którego
ło to mało, dowodzi porównanie z jego
skład wchodzą dwaj Francuzi oraz dwaj
pensją:
w 1776 r. otrzymywał rocznie
Włosi (wszyscy byli mistrzowie świata),
1200 talarów, później ta suma wzrosł.a
rozegrał w salonach londyńskiego hotedo 3000. Z honorariów autorskich 30-letni
lu Mayfair w ciągu 6 dni i nocy (bez
poeta otrzymYWQł około 3000 2uldern6W.
przerwy!) 80-robrowy mecz z angielskim
Dla porównania: w roku 1802 muszkieter
teamem. Spotkaruie to nkreślono, jako · t>flrzymvwał miesdęczny żołd w wvsokości
najdroższy mecz brydżowy świata: 1 funt
3 euldenów, wachmistrz - 12, rotmistrz
I
~
zgłoś się do tODZKIEGO KOMBINATU
-
§
BUDOWLANEGO „WSCHOD",
który organizuje w m·cu sierpniu
I
K U R S
OPERATORA SUWNIC
~
§
~
Warunki przyjęcia: męiczyini w wieku 18-30
lat, dobry stan zdrowia.
Po ukończeniu kursu zatrudnienie w nowocze.;
snej Fabryce Domów przy ul. lodowej.
Praca w systemie akordowym.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu skierowania
1 Wydziału Zatrudnienia Urzędu Miasta lodzi.
•
Bliższych informacji udziela:
dział zatrudnienia, ul. Urzędnicza 45,
tel. 750-92, centr. 727-20.
SZKOŁO
2188.,Ji: ""
.
W/D'"IOY.AZiml:iMirallfłJ!~irOYD)V..HrH.DZOYA'IA'»"~.U.UIH"A7IA"D'D"~U.U.U.U.UA'JVU/H'..NZD7T.H.D2
„
~-,,---.-......----.--.-~
.ia~___.a..41k_.:......a. _ ..a......;.a,...._".&.:~;.A.'.!.A__~\
•'
.
'
~
;
.
„
._,,,.._
KOMBINAT MASZYN WŁOKIENNICZYCH „POLMATEX-WIFAMA-"
;,,,,,,,,,,,,,,„
,,„,,,,,,,„,,,,,
,,,„,,,,„,,„,,,,,,
,,,,,,,..,,,,,,,,,„
;,,,,„„,,,„,,,„,
„,„„,„,,,„,,,,_,_
,,,,,,„,,,,,,,h
,.,,,,,,,,,,,,,,,,_
,,,,,„,,,,,,,,,,
„,,„,,„,,,,,,,„
wspólnie
,.,,,,,,,,,,,,,,,~
z
ŁODZKĄ KOMENDĄ
,,,,,,,,,„„,,,,~
OHP FSZMP
ORGANIZUJĄ
OCHOTNICZY HUFIEC PRACY dla młodzieży w wieku 16 - 17 lat
Nauka zawodów: • TOKARZ • FREZER • $LUSARZ
rozpoczyna się od 1 września 1979 roku, kończy po okresie 1 roku.
Kombinat zapewnia absolwentom pracę w wyuczonym zawodzie oraz możliwość kontynuowania
nauki w Srednim Studium Zawodowym.
DOCHODZĄCY
~
§
Sl
§!
~
§
§
§.
II
~
~
S
~
~
~
S~~
~
~
~
IS
§
~
ZARZĄD
~
26 a.
~
§
§
~
~
IS
§
~
~
„INZYNIERIA -
~
!!ił
~
IS
~
~
~
§
~
S
~IS
IS
IS
§
~
~
I
~
~
~
~
~
~
I
~
~
e
e
e
kierownika budowy, rob6t, obiektu,
specjalistów w dziale produkcji,
majstrów,
~
~
•
e
e
•
e
111
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
I
~
~
I
I
~
piamno. Oferty
PiotrkowPrasa,
DOM plętrowY z dZ!ałką
bllsko . dworca - sprzedam. Grutewska, Gomunlce, ul. Wojska Polskiego
19841 ~
82.
.,Fiata 125p"
SPRZEDAM
- 1500 (1973) po kapitalnym remoncie silnika. Oglądać Szpital H, Wolf parking od 8-12. Nr rej
19117 g
I!' 53-511
~
~
~
,~
SPRZEDAM uybe czołową
„zastav:r 1100" tel. 457-75
111678 g
VW · -
ni41
(1973)
1300
na
nowego
U&". Oferty .,19621"
ia. Pl<>łlr'kow•ke N
T91.
zamie„Fiata
Pra-
ZAKOPANE! Potrzebna go
do prowadzenia
spodyni
domu (może być z dzlecKoło­
kiem). Zgłoszenia:
MakuZakopane,
dziej,
szyńskiego lf>-a, tel. 29-59.
2350 k
TOKARZA w drewnle ren
cistę zatrud.ni41. Warszawska 26
19987 g
POTRZEBNA pomoc na 5
Targowa
gpdzln dziennie.
19824 g
67-16.
POMOC domowa do trzech
osób, dochod.ząca (ul. Łapotrzebna.
giew.nicka)
5
m
U
Sienkiewicza
111380 g
front n p.
NATYCHMIAST za.trudnię
solidnych wysoko kwalificuldernlk6w,
kowanych,
„Moalnricza pomoce, kobiety do prac
uczn.ia. wa-
porządkowych,
runki płacy ba•rdzo
Tłł-ff.
dobre.
r.un.nowskiego 89.
17392 l,1'0190
l!IPRZBDAlll motocykl
POGOTOWIE
TELEWIZV JNE
WPHW
TEL. 734-91
„CZ-3150" MW7 138-87.
19711 I
„l!IYRSNJI lłlll" wyloaowa1 taksometr
~ w PKO
Tel.
„Ryga-I" •przedam.
17.
~
FABRYKI SZLIFIEREK „PONAR przy ?akładzie
§
197łlt
§~
II
IM. J. STRZELCZYKA
I
~
SPRZEDAM „Prakttcę L",
tel. 113-U-ł3, po 18. 19'1J1 g
Meblowy poleca
mebli.
wybór
tramGłówna n. Do'a&d
wajem 1, ł, I, 18, 3, 10, lł,
25, autobllllem „I"'• AbramSKLEP
duły
-
18Cl1S ł
czuk.
wanza~e-po­
PIERSCIONl!llt s brylan- czołami)
Tel.
sprzedam SQ!erzone, 1przedam.
tem 0.65 li:. 11•8 g
Prasa, 734-59, po 19.
„19811'1"',
Oferty
Piotrkowska 96.
RTL 1000", bel!
pomiaru światła, s.pr.zedam.
ltlll I
Tel. 53- 38 -79.
„SYRBN'JI 1M" epneclam.
Waplmna li a.
a.
MIESZ&AŃUI
w Łodzi, ul. Rewolucjl 1905 r. nr 18,
~
~
~
~
§
~
I
~
NAPRAWY
ROWEROW
wykonuje
Zakład U srugowy
wJasno~clo-
@dJ&J I
f.ódj,
I p·otr·'- _, __ 85
U •
1
•
:ii.Ow~
2282-k
OGŁASZAJ SIE
w„Dzienniku Popularnym"
~
~
~
~
I
l
N F O R M U J E,
ie dysponuje jeszcze niewielką ilością miejsc
w klasach I Zasadniczej Szkoly ZQwodowej
w roku szkolnym 1979 - 1980 w specjalnościach
• TOKARZ,
FREZER,
• SZLIFIERZ,
• SLUSARZ,
• WYTACZARZ.
Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują
świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej i TYTUŁ PRACOWNIKA WYKWALIFIKOWANEGO.
Okres nauki wynosi 3 lata i wlicza się do stołu pracy w zakładzie „J O T E S".
Po ukończeniu szkoły absolwencl mogą kontynuować naukę w TECHNIKUM MECHANICZNYM
dla pracujących. Jednocześnie zakład zapewnia
interesującą pracę na wydziałach produkcyjnych
zakładu produkującego i eksportującego szlifierki do wielu krajów świata.
.
~
~
~
~
I
B
I
~
~
~
P ot r ze b n e d o k u m e n ty:
ł świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
ł podanie o przyjęcie do szkoły,
ł karta zdrowia od lekarza szkolnego,
ł 4 fotografie.
I
II
W trakcie nauki jest możliwość - ukończenia
kursu prawa jazdy, organizowanego przez szkołę.
Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły
w godzinach od 9 do 15, telefon 288-03 lub
320-68.
~
~
~
1133-k
' / / / / / / / / / / / / / / / // // / / / / / / / / / .
/,
DZIENNIK POPULAR.NY
•
~
~
tel. 288-03
1945-k
1ta- ..
we 3-4-poko;f{>we w
kurym budownictwle
Pra.-.
pi41, Oferty „19741"
M
Piotrkow11ka
~
:Qolesl
g
„l!IK.ODJll 105 li" - 1przedam. Og!11dać w niedzielę od t do 11 parking przy
TW - :teroll'lA!kiego 115.
19837 g
I~
~
DOBJ14).
SPRZEDAM „s:rren41 101 L"
Tel. lł-4348 Zgien:.
ŁOD%"
~
~
§
(PRZYJMOW ANIB
~
PSZCZOL'I', 20 uli (Z pss-
SPRZEDAM pianino. Tel.
1"38 I
434-'11.
CHEMIA, matematyka
poprawki. 789-01 Architekt.
17530 g
PRZYJMĘ prace cłlalupn1campingową
PRzyczEPlll
dut11 tanio llPI'zedam. Tel. cz11. Oferty .,19836" Prasa,
19942 g. Piotrkowska 96.
371-05.
a
„EXAK.TĘ
SPRZEDAM pół domku 2
pokoje, kuchnia co, woda,
M-2
ogródek, w zamian
Jaskrowa 31,
lub pokój.
1989'7 1
Julianów.
części •. MerSPRZEDAM
cedes 220-S". Grunwaldzka
19582 g
81.
ZESPOŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH
§
MATEMATYKA. fizyka, mgr Niepokojczycki 733-20
17100 g
ZGŁOSZEię
m1-11:
SPRZEDAM sadZQnkll ~toras mate<)Znlki.
d.zików
tel. '118-02.
Qgrodndctwo,
111'1'19 g
YLO'Hn:oT..HHA"/"/n:oT.J'T.H".HDYD'".HA"H.H'D'.J'Tn:DTn:oTAV"H~
wrze-
~
OKULARY słuchowe nowe
Tel.
(duńskie) sprzedam.
Pr.zyszkole
Łódi,
419-49,
19653 g
13-28,
KUPIĘ
„Zastawę
odbiór -
UOOp" -
CAł.Ą
miejskiego
~..HD"H07.0"D"..HDA
„19589",
ska 96.
na
WKŁAD
ll:..tS-61 o<I
robotnik budowlany,
e operator ciężkiego sprzętu budowlanego.
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje oraz wszelkich
informacji o warunkach pracy I płacy udziela
dział zatrudnienia i płac w lodzi, ul. Kilińskiego
141, parter, pokój nr 6, 8, tel. 622-4!5, 621-71
wew. 7, 22, 28.
łódzkiego.
~
~
~
woJ.
20451 g
I
WYGODNY pokój dla stu- DO lekarza z 16-miesięcz­ POTRZEBNA szwaczka do
potrzebna szycia koszul męskich. Tel.
roku. nym dzieckiem
dentki pierwszego
19937 g
Warunki 288-49.
Tel. 53-56-17 po godz. 15.
pomoc domowa.
19720 g do uzgodnienia.
Dzwonić
codziennie po 18 tel. 408-03.
19878 g
PRACĘ chałupniczą przyj. USŁUGI hydrauliczne. inna
PRZYJMĘ studentów
Król
wod.-kan.
mę. Oferty „19555" Prasa, stalacje
mles~kanie. Oferty „19890"
_ •
KALETNIK potrzebny. Re- Piotrkowska 96
Prasa, Piotrkowska 96.
19862 1
662 21
wolucjl 1905 r. nr 5,
18882 g
M-5 spółclelelcze we Wrocławiu (I p., 3 pokoje, telefon) zamienię na miesz- ZATRUDNIĘ
Menc Łask,
pracownika POTRZEBNA pomoc do 2.5- BOLESŁAW
ka nie w Łodzi. Tel. Łódź, na automat tokarski „Ruh letniego dziecka ewentual Piaskowa 10 zgubił dowód
53-22-01, Wrocław 67-86-21. ia".
w domu opiekunki. wpłaty na „Syrenę" 47.000
Nalchętnie.1 rencistę. nie
20514 g Tel. 716-42. po godz. 16.
- wydany przez PKO PaTel. 856-73 PO 17.
20104 li
20191 11 blanice.
19768 ii:
odstą­
sień, październik Inowrocławska
pię. Ł6dt,
łOI".
.
cieśla,
'I
Składowa
dam. Garw.l.-0kl.
m 21.
3~
l!IPRZBDAK
monter wodno-kanalizacyjny,
elektryk,
betoniarz-zbrojarz,
Nie dotyezy kandydatów
(grudzień
lOS"
„SYREN~
1974) po remoncie - sprze-
Bosto" (1976)
„SYREN~ 11przedam. Tel. grzecznoś­
ciowy, 376-40.
19358 g
~
oraz pracowników produkcy)nych w zawodach:
(1975) I
1500" (1972)
Tel. '135-57.
20314 g
~
§
~
Inżynierów i techników
budowlanych
z uprawnieniami na st~nowiskaz
„ZAPOROŻCA"
„Fiata 125p sprzedam.
-
18 m 26, bl. 18, po szesnas20484 g
tej.
~
w ŁODZI, ul. KILIŃSKIEGO 141
ZATRUDNI ZARAZ
. na prowadzonych przez siebie budowach w lodzi~
Piotrkowie Tryb., lasku, Sulejowie, Skierniewicach, Rawie Maz . .i Tomaszowie Maz.
1300"
125p" „FIATA
sprzedam. Oglą­
(1974) dać Nowotki 25 Il podwó20523 g
rze, od nled.Zleli.
~
~
ŁODZ"
2063-k
§§.
W°.OZVH07A7.DZOYH.HO"'A7LD'.F.F.FH7.LT.U~~.F.H'A!O"H~1
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
INŻYNIERII MIEJSKIEJ
Kandydaci winni przedłożyć: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub zaświadczenie o uczę­
szczaniu do ostatniej klasy, Z fotografie, kartę zdrowia.
ZAPISY przyjmuje i szczegółowych informacji ud7Jiela dział kadr i szkolenia zawodowego kombinatu,
l..ódź, ul. Armii Czerwonej nr 89 (biurowiec, II piętro, pokój nr 212), telefon 858-05 lub 817-80 w. 267.
IS
~
Zastrzega się pTawo wyboru oferty lub odstąpienia
IN
2155-k
od przetargu bez podania pmyczyn.
VOO"~
WHZQ"..HHLU"IOYAYDY/07.0"D"LD'.HDJ
B
'/,,,,,,,,,,.,„,,h
„,,,,,,,,,,,,,,,,
,
PRZETARG NIEOGRANICZONY
WOJEWÓDZKI LIGI OBRONY KRAJU
w SKIERNIEWICACH
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż n.w. samochodów: '
1. Osobowy m-ki Dacia 1300, nr rejestr. SKA-117H, rok produkcji 1974, nr silnika 038738, nr podwozia 689351, cena wywolawcua 51.000 zł.
Z. Osobowy m~ Dacia 1300, nr rejestr. SKA-077H,
rok produkcji 197 4, nr silnika 053252, nr podwozia 749305, cena wywoławcza 42.500 zł.
3. Osobowym-ki Wołga M 21, nr rejestr. SKA-043H
rok produkcji 1968, nr silnika 6124893, nr podwozia 511066, cena wywoławcza 81.000 zł.
Sprzedaż w.w. samochodów odbędzie się w oparciu o przepisy ogloszooe w MP nr 26/72, poz. 148.
Przetarg odbęd2Jie się w Ośrodku Szkolenia Zawodowegio .Kierowców i POP LOK Skierniewice, ul~
Nowobielańska 2a a w dn. 27 sierpnia 1979 r. o god:ziinie 10. Wadium 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacać na lronto NBP Skierniewice nr 750081586-132 do dn. 25 sierpnia 1979 r.
W przypadku niesprzedania poja'Z'.dów w I przetargu, II pi-z.etarg odbędzie się 28 sierpnia 1979 roku.
Miejsce i godzina j.w. Wadium z I przetaxgu 7)8.chowuje ważność w II przetargu.
Pojamy. można oglądać w dn. 22 - 25 sierpnia
1979 r. w OSZK LOK Skierniewice, ul. NowobielańSka
'
J •
~&a.......:...& _ ... ....._.._ ..... ~~.ia..a~
ZAPISY
1198-k
§
SZKOŁOI
WITAJ
Na kiermasz pod tym hasłem
przy ul. Moniuszki-Hotel~wej
w dniach od 15 do 26 sierpnia br. w godz. 11-19,
w niedzielę od 10 do 16
Z A P R A S Z A
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
WEWNĘTRZNEGO W ŁODZI
i CENTRALNA SKŁADNICA HARCERSKA.
CHCESZ ZDOBYĆ
ATRAKCYJNY - WYSOKO PŁATNY ZAWOD
~
I
WITAJ
WITAJ SZKOlOI
UWAGAI
~
~
~
~
~
~
W/H".H".DA
uf
185 (9381)
r
#
Wielokrotny mlsrrz świata, sławny bokser Muhammad Ali w oświadczeni~ wysianym do ~wiatowej
Organizacji Bokserskiej zapowiedział ostateczne wycofanie się z boks~u. Mimo ie wcześniej juł kil·
kakrotnie takie rezygnacje składał, a następnie znów podejmował coraz większe ryzyko obrony lub
utraty tytułu championa światowego, tym razem rezygnacja brzmi prawdopodobnie.
Urodzony 17 stycznia 194! ~oku
w Louisville niedługo skończy 38
lat. Jak na boksera wiek poważny,
znacznie ograniczający szamę wygrania ciężkiej walki 1 1awodnlldem o połowę młodszym.
Muhammad All, wtedy Cusiu1
Marcellus Clay miał 17 lat 1dy
zdobył pierwsze
trofeum 1wego
iycia „Złote rękawice" na ml1trzostwach w Chicago w 1958 roku. W 1960 roku w czasie olimpiady w Rzymie wywalczył w finało­
wej walce se Zbigniewem Pietrzykowskim tytuł mistrzow1kl I sdobył medal dla USA.
Tak zaczęła
11ię rzadka w boksie zawodowym
kariera zawodnika, który na
50
11toczonycb walk przegrał dwie 1 Joe Frazierem w 1971 r. I z
Ken~m Nortonem w 1973 roku.
Uzupełnieniem licznych biografii
1łynnego boksera jest wydana <' #'>·
tnio kslą.źka napisana pr1es Muhammada All przy pomocy j~go
c1arnego przyjaciela. pllar1a RI·
charda Durbama. Ksl.ą.źka pł. „Największy" ukatuje Interesują~ syl··
wetkę człowieka,
którego b„Jowe
usposobienie. odpornoł6 ł wra:l:liwoś6 zmuszały do nieustannego podejmowania walki nie tylko e ty-,
tuły mistrzowskie. ale także o byt,
pozycję społPczną. oru godnoś6 poniżanej rasy ~fragmenty tej ksią.:łkl
dzisiaj umieszczamy).
· ' Muhammad Ałł pisze e soble1
„Jestem najbardziej dyskusyjnym I
najczęściej
publikowanym, sław­
nym f wielostronnym zawodnlk;eut.
.Jestem tez największym przedstawicielem wagi t'iężkiej, który kiedykolwiek żył. Poza tym jestem
jedynym „poeta laureatus'„) kttrego kledykolwiPk boks posladaL I
jeszcze coś: jeśli obf!jrzycle wszystkich poprzednich championl>w od
razu zauważycie, :le jestem championem n>.jleplej się presen~n ją.­
cym. To wszvstko czyni mnie „największym" czyż nie?
Tak wygląda charaktery.tyczna
Jlr6bka przedstawienia siebie samego przez człowieka. który juł za
życia stał się ·W historii sportu legendą. Jak nikt
nigdy przedtem
potrafi Qll reklamować samego sit!·
ble. Od chwili l\'dv w 1970 roku
wrzucił swój złoty medal olimpijski 1 Rzvmu do neki Ohio, od
kiedy odziedziczone prsez ojców
nazwisko niewrtlnlc1e umlenił na
wybrane przez siPbfe wras • wiarą nowe, mahometańskie, od kiedy
związał się 1 czarnymi mu1ułma­
nami i przed kamerami telewizji
odmówił odbycia <iłużby wojskowej
I udziału w wojnie wietnamskiej
- co stało się powodem zawieszenia licf'ncji bo1tsl'rskleJ, od te,;o
czasu
śtał się Ali tak jak przed
nirr jego cza rnv rodak Jack Johnson w latach dwudziestych, „wielką czarną. nadzieją.".
Człowiek pełen przeclwnołcl, kłó­
ngo nadzwyczajne
umlejętnoici
sportowe budzą tak samo wielkie
zainteresowanie jak polltyczne I
społeczne wystąpienia,
Jak jego
często nie hamowana elokwencja
wykorzystywana
chętnie
przez
środki
masowego przekazu. Jego
dzieje łyciowe to nie tylko przebieg nif'przeclętnej kariery sportowej, ale takzl' <>ześć dramatycznej
historii Afroamerykanów.
W rozdziale swej książki pt.
medal" l\luhammad Ali pisze o wczesnym okresie swej kariery. Złoty medal, który 1:dobył
w Rzymie Jl-st powodem wielkiego
szczęścia młodego czarnego chł<>pca
11 połndnia. Ale południe USA r1ądz! się swymi prawami. Złoty medalisk nie moźe jak kaźdy Inny
Amerykanin zjeś6 obiadu w dowolnej restauracji. Boleśnie odczuwa
prr;ejawy rasizmu. Db. bogatych
mecenas6w Jego ' talent jcst zapowiedzią dobrych
interesów, t.wa„Złoty
I
I
czej. Do tej pory na ten temat
milczałem. Nie m6wiłem
dlaczego
nie podpisałem tego ani td lepszego kon~raktu. który mi następnie
Reynolas zaproponował. Widzę sle·
bie w tamtym 1960 roku ptzed
wielką kutą. w zela11ie bramą posiadfości Reynoldsa w
Bridgetown
w Kentucky. Wyrośnięty 18-lakk
w koszulce trykotowej ł drelichowycb spodniach. Martin mnie tam
wysłał.
Reynolds Interesuj'! się
mną I da mi jakąś robotę.
IstaIem o 5 i przebiegłem 6 km wokół
• • •
ciłem do
cięstwo,
garderoby by uczcić zwynie było szampana i w
ogóle alkoholu. Ale moi mecPnasi,
mui bliscy i p~zyjaciele młodo~ci
czekali na mnie. Bill King 1apros,ił także z okazji mojej pierwszrj
walki koleżankt: z drużyny olimpijskiej Wilmę Rudolph, zdobywczynię trzech dotycb
medali. Nikomu nie mówiłem, ze byłem w
Wilmie okropnie zakochany. W
Rzym'e wciąż
jej próbowalP.m
uaćlsk'lkiwać. Ale problem był
w
tym, ŻP byłem zbyt niPśmiały.
. Umi2łem wprawdzie pyskować i
wrzf'~zczt"ć , jestem największy" i
Mbic s:iium w całej wiosce "Jimpijskiej, air w obecności Wilmv ledwie wvciskałem z siebie słowo.
Tak było. zresztą i w obecności innych ładnych dziewcząt.
Moje gadanie i przechwałki zainteresowały prasę.
Pisano dużo o
moich zwycięstwach nad Belgiem
Ivon Becue, Rosjaninem Gennadii
Chatkowe.m, Argentyńczykiem, Tony Madiganem, a także o walce
finałowej z Polakiem Zbigniewem
Pietrzykowskim. Ale tak naprawdę
rem. Na tyle też interesują
pojechałem do 3rid- to. zależało mi _tyl~o na uwadze
młodym Murzynem.
getown. Myślałem, :l:e w rozbudo· t«:J czekolado~eJ dzie~czrny o !ek„l\lój stosunek do Billy Reynoldsa wabej firmie Reynoldsa jakaś od- kim elt;ga~!Jk 1 ~ chodzie 1 promien.c.
powiednia dla mnie praca powinna nych nieb1esk1ch oczach. . .
(
n1!!!~ne:c;k!!~~!;i pi:~:'t~?kt) ':~oe'::
znalezć. Byłem dobry w rysunTeraz ~y!a tu "! Lou1~ville na
nym
sensie
stał się punktem
technicznym. Może mógłbym uroczystosci W di;uu moJego. Z"'.Y:
zwrotnym w mym tyciu. Martin
tego jeszcze poduczyć i mieć clęstwa. ':'ak chmałe!11. powiedziec
boksu drugi zawód.
jej o moIC':1 wcześr_n~JSzych uczubył pierwszy. który przyszedł
U., ogrodnik mnie wprowadził clac!'-: o mowh nadz1e1ach na przv!:,'!~ł:mu1:0!';!goo: ~~l\~:~;~ Ilowi iałem się, ze Reynolds ka-1 s~ł~sc,_ ale byłem po _pro~~u- ~byt
raz przyszedł teraz do n
o lał
zaprowadzić do zarządza- mesmiały; A parę god'l'.1 ~ poz.tueJ ta
domu. Martin obstawał, by ~„
mem ciotki, która coś dla sHnsa mmęła wraz z JeJ. odJaZdt"m.
mnie
'dzie. Tak więc gospody- Po łatach ~potkałem Ją_ w
lAJs
g-!~ra~~!:.~:n!n ~tal naod
IU
1111 ·~ mi codziennie pokazy- Ang~lps, gdzie pra.'.'ow~ła Jak? .nau•
wa6
ihie
,mam
sprzątnąć,
zetrzeć
czy~1elka.
~
po~1ed.z1~ł~m
JeJ
o
~~n!a~ : 5nad ~1:r:;:;d:r.~ 0::· Wet
k '•• smlełł taras, oczyścić to„letę. mo1ej pota3emneJ miłosc!. Była z~ło wtedy zarabiałem, a
przez ogrodnika czy skoczo'.1a. Wy<izła w międzyczasie
rozmawiali z Rey- za mąz I b la matką. Gdy T. ~9?0
ciec krzyknął: „Nikt ni
t"m wc·i„z' to samo: roku .sk. ończyło s_lę moje wygn~n1e
pie mojego syna na
„
1
ł
b
1
·
dolarów tygodniowo.
f'JP~l*ilł--:'lfilłliiii. zajęty". Czyściłem
wroci em na rinir Y wa czyc , z
handlu niewolnikam·
dłogl. Nawet nie Quarrym, '!"'ilma odszu!tał": mnie.
wiedział Martinowi
'ij;ł~~liU~~~[i~Jlf't~rszej pani, jed- Z dwumiesięcznym dzieckiem na
zrobić z tym papierkiem.
a o
nie opuszuało ręku • _przybyła by ~i
tyczyć
Martin kojarzył odmowę s nie- mnie niepokojące uczucie w sto- szczęscia przed walką.
nawiścią ojca do białych pol!cjan- sunku do menażera przyszłego miTłum. 1\1. KRAJ
t6w. Ta wersja została potPm pe- strza w wadze ciężkiej.
• Muhammad Ali od szeregu lat
roko rozpowszechniona. Naprawdę
• • •
pasjonuje się pisaniem, wierszy, a
ta sprawa wyglądała zupełnie inaŻywo wspominam lato 1960, roku. właściwie „rymowanek".
I
I
I
I
1
Korsykanin odgadł jego zamiar.
Ja.dwłira
(cl
ztetowsks
L1b-raire Plon 1974.
- Salon Jest tam - wskazał llWemu kumplowi.
Przez oo<lwóine StZerokie drzwi dostrzeeli wielką sale zastawioną fotPlami i l!:anaoami Podążvli w tamtvm kierunku.
Recepćionista nie uiuwa2'vł Ich. Cierpliwie
~ekiwał na
przvbvcil' ooliciantów tebv wskazać im fotel zajmowanv przez
POSzukiwaneito Órzestepee. Od ooczatku wlęc'ZOMI nie ?>rZestawał go obserwować Ze:odnie 1 'uileceniami dYTe-ktotra hotelu.
aresztowanie powinno odbyć sle 1ak na1dvskretniej.
Jeannot i Jacques weszlł do salonu. Błvskawic=I• obrzucili
czarnvmi oczvma sale.
- Tam - szepnał małv ltornkanllll. flrąceJac lekko łokciem
sweeo orzvia<"iela
Jacques Ganti spojrzał we wakazanym kierunku. No.nee zza
grobu musi im oom6c w zemście.„
Sieclzec na kanapie mgrąronv w lf'kturze c'ZaS(l(l)!sma Slncey
nie zauważył ich. Owaj Korsykanie podeszli do niego "trzymając
prawe recP w kieszen•acb płaszczy.
Bruno Sincev ~altownle
un,fósł e:łowe w momencie. (dy
JPannot Panti usiadł. obok nlel(o. Przez moment nie m6E!'.ł zro..
zumieć. 1'!'Zecieł w salon.~e bvlo tvle Jeszcze l111111ych wolnvcb
m1eisc.
.
- Póidzlesz z nami . bez l'Olll'6byl - irzei:mął mały ranester.
Prze-z materiał ubrania kalibe-r 11 43 zagłebił sie w podudzie
<leoa. Sincev obrócił sie lekko abv orzvlrzeć sie na-pastnikowi.
W tvm samvm momencie ,t>O<;trzegł JacQues'a siedzącego w
rotelu na worost niee:o. Naełv skurcz ścisnął mu 2'.oładPk ZaskOC7enie bvlo całkowite iakbv dostał obuchem w ł?łowe. Co
tr<>rS7a. nie miał or7v sobit" żadnP1 broni Pozostawił w ookoiu
~ój zbvt cieżk; -rewolwer. Pru-kOIDanY że nikł l?O tu nie znajdzie nie nosił Drzv sobie spluwv.
- Nie zmuszal nas do wvwołanla dTald - zaoowiedzlał .Teannot akcentuiac słowa l>!'ZVC'iłnleciem lufv do ciała Sepa.
Sincev .miał nadzle1e oodstei>em wvdosta~ słe z f.e.j 01>TesU.
Gdyby mógł ściaitnąć uwae:e coiicl na siebie. zrmusi~by dwóch
napastników do 'U'COfan.ia lilie.
•
-
Ostrzegł
go
lodowa-
- .Jeśli krzykniesz:, mbijq clę.
Silllc'ey zrozumiał, że nie mówił tero na wiat.r.
Chciał za
wszelka cene zvskać na czasie.
- Gdizie mamy t>6iść?
- Pogadać na Ze'Wnailrz.
W Lnnej s:vtuacil Sincev uśmiałby się. Poi?adać! Ci dwaj m~e11 ro za naiwniaka! Zaledwie przekroczy d!'ZW!. wY'kończa llOI
Usłyszał trzask odbezpieczanej broni.
- Idziesz. czy nie? - !!Jiecierpliwił sie Jea111not.
.Teio groźne sooirzenie i i>rzvslliesZOilly oddech wskaul:YWał. te
n.ie zawaha sle strz&lić.
Sep wstał. Teraz nie widział itllllego rozwiązania jak t><>Słu­
ohali I wyjść z nimi. Znalazłszy się na zewnątrz, trzeba bę­
dzie umieietrue zaitrać. Mściciele Nonca każą 'mu z pewnością
oddalić 9ie na kilka metrów. zanim strzel:l Liczvł na tein moment .. na swói ostatni atut. Przv odrobinie =eścia móitł mieć
nadzieje wvdostan.Ja sie z ich rak. Zadziwiające! Nie odczuwał
grozv svtuacjl ani leku.
.Jacques Ganti oodni6sł sie jednocześnie z n~m .. Szli ramie w
ramie aż do koń~ salonu. Dwa metrv za nimi sookojuy, opanowany Jealll!.!lot zamvkał oochód.
Trzej ·orzestępcy przedefilowali przed rece"PCJą. Zaletv jak.imś
tościem starv
recepcjonista doil'Z8ł tvlko plecy trzech meż­
czvzn. Nie zdziwiło eo to. Po P1'05tu wziął dwóch Korsvkanów
za rliny. PodzJW!ał dvskrecfe z :laka doniero co dokonano aresztiowain.ia. Zaden z !!ości hotelowvcb nic nie zauważył, z czego
był bardro zadowolooy, ze W2E!'.ledu na dobre imie „Georges'a
V".
Po otworzeniu dnwi przez jednego z portierów lodowate
powietrze owiało Sępa. Dwaj Korsykanie na stopniach schodów otac7.4li Siru:eva.
- Na lewo wairlmał .Teannot Panti, wzmacniając
rozku lufa rewolweru.
swój
Trzej meźczvtni wvszl1 z zasie2u światła -przedostającego
się z holu. Sep ndedostrzegalnie zwolnił kroku. Oczy iel?o szukały w ciemnościach najlepszego miejsca. z którego
mógłby
spróbo'Wać ucieczki.
Szvbciej - rozkazał JacQues.
Si.ncev 1>0Słuchał. Szvbkim krokiem przeszli jakieł 30 metrów.
Nagle spootnegł Citroena DS który ru.szył z miejsca postoju.
Dwa mruinieoia reflektorów zasvenalizowałv
zbliżanie
sie
woru. PMv dr'Zwlach oortiei;:i;v dostrzee:ll svitnał. Jeden z nieb
sądząc, że DOdjeżdża nowv irość hotelowy wvszedł na sootkanie. Citroen DS sunał t>rosto w k:derunku trzech meżczvzn.
Nagle dwaj Korsykan'ie odskoczylł od Sępa. Błyskawicznie
wyoi1Utllleli prawe ręce z kiesze11i.
-
tfl -
PROGRAM Jl
16.45 Estrada folkloru - Płock 78. 17.lS Gimnastyka jako lek.
17.15 Czy zw)erzęta płaczą? 17.35 SAM w Muzeum Techniki. 17.40
Na pograniczu ryzyka - rep. z płockiego zoo. 18.05 Kalejdoskop
nauki I techniki. 18.15 „07 zgłoś się" - odc. l pt. „Major opóźnia
akcję" · film TP. 19.10 Wiadomości (Ł). 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Godzina tańca charakterystycznego - program {fV
Radzieckiej. 21.30 Grand Prix RFN - spramozdanle z eliminacji
formuły 1. 22.00 „Najwatnlejszy dzień życia" „Strzał" film
TP. 22 .55 Studio Sport.
NIEDZIELA, 19 SILRPNIA
PROGRAM I
- zajęcia wakacyjne. 7.10 TTR - zajęcia wakacyjne.
przeciwpowodziowy trwa, 7.40 Nowoczesność w domu
i zagrodzie. 8.10 Emerytury dla rolników. 8.~ Teleiw12jada. 9.00 Teleranek oraz film TP „Detektywi na wakacjach" odc. 2 pt. „Obcy"
10.20 Antena. 10.45 Ekran wspomnień: „Irena do domu" - polski film
·fab. 12.15 Dziennik. 12.3~ Rolnicze rozmowy. 13.00 TYLKO W NIEDZIELĘ. 13.05 Nie wydeptane szlaki - rep. z okazji Dni Kultury
Beskidzkie), 13.25 RnzmOrNa z wojewodą bielskim Józefem Łabud­
kiero . 13.40 Nie tylko igrzyska. 14.00 Polek mistrzem świata rep. z MS w sportach motorowodnych. 14.30 Druga gawęda Wilhelma Szewczyka: Jak budowaliśmy? 14.40 Początek wieku cz. 1 Iluzjon dziadunia.
15.15 Losowanie
Dużego
Lotka. 15.30 Prawdy I legendy - Zawisza Czarny. 16.00 Wilki morskie
- film USA z udziałem Flipa I Flapa. 17.00 Sprzed lat - wspomnienia. 17.lO Ona była najpiękniejsza - felieton filmowy. 17.25 Ml·
strzowle komedii: Edward Dziewoński (1). 17 .35 Dalej niż jutro ::program publ. 18.10 Mistrzowie komedii (2). 18.20 Jak po.wstała
znów Trasa w-z. 18.35 Mistrzowie komedll (3). 18.45 Piosenki.
19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. M.20 „Jan Krzy.
sztof" - odc. 7 serialu TV Franc. 21.25 Mistrzowie komedii:
Edward Dziewoński (4), 22.00 Wiadomo~ci Studia Sport. 22.15 Kino
6.50 TTR
7.30 Alarm
Zostałem
zawodowcem. Moją
pierwszą walkę w 1960 roku 1 doświadczonym zawodnikiem
wvgrałem w sześciu rundach. Gdy wró-
Mały
PROGRAM I
Teleferie - „cudaczek" oraz film TV Ang. „Flngerbobs",
Radzimy rolnikom. 14.15 Radar, 14.30 Obiektyw, 14.50 Dziennik. 15.00 Magazyn firmowy Studia a. 15.50 Klub Małego Fiata.
16.10 Jadwiga Graoowska o sobie I modzie. 16.20 Jutro Interwizja
- program rozrywkowy . 16.35 Atlas naszych zbót. 18.45 Codzienny
chleb - program publ. - cz. 1 11.00 Kolekcja Leszka Mazana.
17.10 Zeszyt polski - Kartki z Gdańska I Lodzi. 17.25 Za co mi
płacą? program pub!. 1'7.40 Splewa McBride - program rozrywkowy. 18.00 Codzienny chleb - cz. 2. 18.20 Jeden z westerplatczyków - rep. filmowy (Ł). 18.35 Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki
- Zbigniew Wodecki. 19 oo Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dzlenni~lem. 20.30 Studio 8 zaprasza na wieczór 20.35 „Marecz:.ku, podaj mi pióro" - film fab. prod. czechosłowackiej. 22.10
Pawana na śmierć infantki Maurycego Ravela - program baletowy Konrada Drzewieckle~o. 22.30 Wiadomości dzlennilfa. 22.45
Sport w Studio 8. 23.00 „Casanova 70"'
włoski film fab. 0.40
Gra Capella Cracoviensls.
9.00
14.00
Ale mniej wszystkie wspanla~e
powitania zorgani11owane dla mistrza olimpijskiego.
Honorowali
mnie wszyscy po kolet. Szef oolicji, burmistrz, gubernator oraz 10
milionerów z Louisville. l !yślę
więcej o owym wieczorze kiedy z
mostu Jefferson-County wrzuciłf'm
mój złoty medal do rzeki Jbio.
Kilka minut wcześniej bro'liłem t:o
krwi tego ml:'dalu przed człowie­
kiem, który chciał mi go zabrai'-.
By mnie poniiy6 I ośmieszyć. Tak
jak na -ringu, byłem zdecydowany
no upadłego walczyć o ten med'll.
Po to by zdobyć trofeum o którym
marzyłem od dzieciństwa,
musiałem przez 6 lat znosić tysiące razów i ból i pot. walczyć w setka<'h
rund w ringu I bali sportowP.j.
Teraz go nie mam i nie czuję żalu,
tylko ulgę i nowe siły.
tym tonem.
Tłum.:
SOBOTA, 18 SIERPNIA
-142-
Nocne -
film z serll: „Kojak" -
odc. pt. uZeznanie 0
•
PROGRAM ll
12.40 Studio Sport Moskwa 80. 13.10 Wakacyjne kino. 13.40
Magazyn motoryzacyjny. 14.10 Koncert wakacyjny z Katowic.
15.IQ Historia olimpiad odc. 2 (1920---1.928). 16.10 Telewizyjny
music hall - pro!(ram TV NRD. 17.10 W Starym Kinie - .. ,Frank„nstein i wilkołaki" - amerykański fl!m fab. 18.25 Melodie fil-
PROGRAM TV
mu amerykańskiego - „Jimmy Black contra mister White" (ret.
J. Wożniak) (Ł). 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.25 Mistrzostwa
Europy juniorów w leklrnatletyce. 21.15 Klub Filmowy - „Beethoven" - film fab. prod. NRD.
PONIEDZIAŁEK.
21 SIERPNIA
PROGRAM I
16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik, 16.30 Kino Zwierzyńca. 17.00 Dzień
dobry, \V kręgu rodziny. 17.30 Ekran r.vspomnień - „Zobaczymy
w niedzielę"•- polski film fab. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.15 Teatr Telewizji - „Prawo
głosu" cz. 1. 22.00 Beethoven - nasz współczesny. 22.45 Dziennik. 23.00 W minutę po premierze - „Zaniechanie i nadzieja".
się
PROGRAM
II
DZIE~
,
RUMUiliSKI W TP
16.00 Rumunia wczoraJ I dziś. 16.35 Bukareszt - reportat
filmowy. 16.50 Theodor Aman - sylwetka malarza. 17.00 Liliana
Civiloi o 14-letnlej skrzypaczce. 17.20 Wszystko co gra. 17.35 Jest
taka kraina - fllm folklorystyczny. 18.05 Rumuńskie rytmy. t8.20
Rzeźbiar:i Portret Vide Ghezy. lS.35 Delta Dunaju - Impresja
filmo.wa. 18.50 Rumunia dziś - film dok. 19.10 Wiadomości (Ł).
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.20 lmpresje rumuńskie - łilm dok.
20.55 „Hyperion" rumuński f:lm fab, 22.20 24 godziny,
WTOREK, 21 SIERPNIA
PROGRAM I
15.30 Pasje Stanisława Latoura 16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik.
16.30 Bractwo żelaznej Szekli. 16.50 Interstudio 17.20 Sonda. 17.45
„Vicke, syn wikingów" - odc. 12 pt... Wyz\\'olenle" - film animowany TV RFN. 1a.10 Dzień dobry, w kręgu rodziny. 18.50 Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wiec?ór
z dziennikiem.
20.15 „Pętla na szyi" francuski film fab.
21.15 Swiadkowie - program publ. 21.35 Camerata. 22.00 Dziennik.
22.15 Studio Sport. 22.45 Studio Ratunek Uwaga „W".
PROGRAM II
17.30 Ocalić od zapomnienia program publ. 18.00 Prawo dla
wszystkich. 18.30 PNgram morski. 19.10 Wiadomości - wydanie
kieleckie (Ł). 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20 15 Wtorek melomana
Beethoven. 21.15 24 godziny. 21.35 Wieczór filmowy.
SRODA, 22 SIERPNIA
PROGRAM I
15.30 NURT '..... nauki polityczne. 16.00 Obiektyw. 16.20 D1iennlk .
16.30 Pan Półka i spółka. 16.55 Losowanie Małego Lotka,
17.05
Dom I my. 17.20 Klinika zdrowego czło.wieka. 17.45 Dzień dobry,
w kręgu rodziny. 18.10 Studio Sport. 19.00 Dobranoc 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.15 III Międzynarodowy l"estlwal Piosenki Interwizji ._ Sopot 79. 21.25 Dziennik. 21.40 Sopot 79.
(c. d.). 23.20 Studio Sport.
PROGRAM U
16.55 Piosenka, taniec, cepeliada. 17.30 Wizyta w Libii - rep woj~k.
17.50 Wszystko jut by.la. 18.30 Antykwariat. 19.JO Wiadomości IŁ).
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.15 Wieczór przygody l podróży. 21.4:;
24 godziny. 21.55 •. Górska legenda" - film TV Bułgarskiej.
CZWARTEK, 23 SIERPNIA ·
'PROGRAM I
16.00 Obiektyw program województw: Jódzkiego, kieleckiego,
piotrkowskiego, radomskiego, sieradzkiego, tarnobrzi•skiego (ł),
1§.20 Dziennik. 16.30 Czwartek TDC oraz „Toomai - druh sloni"
- odc. pt. „Tyran" - film TV Ang. 17.30 Skarbiec - tygodnik
historyczny 18.00 Dzień dobry, w kręgu rodziny _ 18.25 Pol111.on.
18.50 Wystąpienie ambasadora SRR w Polsce 19.00 Dobranoc 1~ •o
Siódemka. 19.30 Wlerzór z dziennikiem. 20.15 Tli Miedzv narodowv
Festiwal Piosenki Interwizji - Sopot 79, 21.25 Dziennik. 21.40 sci·pot 79 (c. d.). 23.20 Pegaz.
PROGRAM li
l'i.10 Dom I my, 17.25 Przewodnik telewizyjny. 17 55 Tydzień program ekonomiczny. 18.25 Stadiony świata. 19.lO Prpmiery (L).
19.30 Wieczór ·z dziennikiem 20.15 Twórca l Jego dzieło - Paul
Klee. 21.10 24 godziny. 21 20 Królewski szlak. 22.00 Beethoven koncert III. 22.43 Premiera w Dwó.1ce - .. Idea I miecz" - cz. III
widowiska historycznego.
·
PIĄTEK, 24 SIERPNIA
PROGRAM 1
15.15 Redakcja Szkolna zapowiada. 15.30 NURT nauki
poll
tyczpe. 16.00 Obiektyw 16.20 Dl!ennik. 16.30 Kino Najmłodszych „Kot w butach" - radz. film animowany 16.50 Mag~z:vn motoryzacyjny. 17.20 Dzień dobry w kręgu rodziny. 17.50 Teatr TV ,.Akcja V". 18.50 8'adzlmy rolnikom 19.00 Dobranoc 19.IO s;ndemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20 15 Tli Międzynarodowy F'esliwal Piosenki Interwizji - Sopot 79. 21.25 Dziennik. 21.40 Sopot 79
(c. d.). 23.20 Swiat, ludzie, Idee.
PROGRAM II
17,10 Wl2ytówka prosto z Kłaja.
17.25 Poradnik turysty.
17.55
Poradnik domowy. 18 25 Klub .Jazzowy Studia Gama. 19.10 Wia·
domości (Ł). 19.30 Wieczór z dziennikiem
20.15 Teatr Wspomnień
1968 - Tadeusz Boy-Żeleński: „Obrachunki boyowskie" - cz. 3.
20.55 Poradnik zmotoryzowanego turysty, 21.05 24 l(odzlny.
2t.f5
Premiera rw Dwójce - „Czarny chleb" - odc. 4· pt. „Ojciec
Baptysta - film TV Franc.
dziennik Robotniczej 8póldzlelnl Wydawniczej „Prasa-Ks1112ka-Rucb". Wydawca: t.Odzkle Wydawnictwo Pra"Owe Rl:IW •• Prasa-Kstą2ka Rucb" Red„guJe Ku1ea1um RedakcJa
Adres, pocztowy, „OP". t.ódt, skrytka nr 69. Tetefon7: centrala 293-ot łączy ze wszystkimi działami Redaktor naczelny · 32S-64 Z-ce redaktora ne<'<elnego Jll'l-~6
za<rteooa
redaktora
naczelnego
341-'13.
Sekretarz odpa w1edzlalny,
Il
sekretarz
204-711.
Działy:
mlelskl
341 IO.
331-47, sportowv 208·95 ekononrtczny 228 32.
wotPw()d1k1 223·0~
dział Ustow I Interwencji 303-04
(rękopl"6w
nie zamówionych redakt'ja nie zwrat'a) ku!turalnv 821-60. „Panorama" 307 28. dzlal społeczny I fotoreporterzy S78·91 Dztal
Ogłos>etl Sil 50 rza
treść ogłoszeń redakcja nie odpcwlada) Redakcja nocna 889-68 888-78. Cena orenumerat1 rocznie 112 Ił, obłroczne 1511 tJ kwartalnie
18 d
Prenumerate pr7v1muJa oddziały RSW Ptasa Ksta~·
lca-Rucb" oraz urzedy pocztowe I doręczyciele w termlnaeb na I kwartał, I półrocze ora1 cały rok do 10 katdeito miesiąca poprzedzalacego
okres prenumeraty Zakłady Prarv lnstvtucte 1
organizacje skladaja zamówienia na prenumerate w miejscowym oddzlale RSW, a w mle1scow~t'lach, w których nie ma tego od działu,
w urzędach pocztowych. badź u doręczycielL Natomiast
prenumeratorzy lndvt'l(ldualnl wyłącznie w urzedacb pocztowych. bądł u doręczycie IL Egzemplarze arcblwalna „Dzlennlka" 911 do nabycia w . sklepie .Ruchu" . t.6dź. Piotrkowska
DZIENNIK
ll:od IO-lllł
POPULARNY
-
t.ódt, Piotrkowska Q8
95.
I
nzmNNIK POPULARNY
llr
181 (9381)
Skład
l druk: Prasowa
Zakłady
RSW
•
„Prasa-Kshi~ka-Rucb'', ł..ódź,
ArmU Czerwonej 28.
A-U
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement