DeWalt DW743 Technical data

DeWalt DW743 Technical data
®
DW743
Dansk
1
Deutsch
9
English
18
Español
26
Français
35
Italiano
44
Nederlands
53
Norsk
62
Português
70
Suomi
79
Svenska
87
Türkçe
95
EÏÏËÓÈη
104
Copyright DEWALT
11 10
1A
12
13
14
15
9
8
16
17
6
7
5
4
19
18
1
2
3
A1
20
27
28
26
21
22
24
A2
25
23
30 29
33
31
32
A3
36 37 38
42
40 39
34
35
A4
41
A5
43
44
35
A7
A6
B
H
45
B1
B
H
A8
B2
3
52
4
48
49
50
51
D
C
56
54
53
22
56
26
19
E1
E2
27
13 14 59
61
60
57
30
F1
57 62
F2
21 61
50
16
66
F3
63
9
65
G
H
76 75 68 67
67 68
24
8
0°
72
69 70 71
24
K1
J
73
73
74
72
K2
L1
77
45°
71
L2
M1
75 76
27
7
79
M2
N1
19 26
N2
30 82 80 81 29
59
30
2 mm
3-8 mm
O
P
88
33
84
85
86
83
Q
R
S
T
87
24
U
V
W
X1
93
X2
92
90
93
91
X3
Y
89
DANSK
FLIP-OVER SAV DW743
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt en DEWALT maskine. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 6
da - 8
da - 8
DW743
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i henhold til
EU-direktiverne: 98/37/EØF,89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst kontakte DEWALT på
nedenstående adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF &
98/37/EØF, målt i henhold til DIN 45635:
DW743
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
83
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
96
* ved operatørens øre
Tekniske data
Spænding
V
Motoreffekt (indgang)
W
Motoreffekt (udgang)
W
Klingediameter
mm
Huldiameter
mm
Maks. cyklus for brug belastet/ubelastet
min
Ubelasted hastighed/min
Savhovedets forindstillede placeringer/venstre/højre
°
Geringjustering venstre
°
Skærekapacitet
se under “Beskrivelse”
Vægt
kg
Sikringer:
230 V maskiner
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
3.000
0 - 45
0 - 45
36
Anvend høreværn, hvis lydniveauet overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til DIN 45675:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Cert. No.
BM 9910081 01
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Angiver risiko for elektrisk stød.
Skarpe kanter.
da - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle, der bruger
maskinen, har adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende grundlæggende
sikkerhedsinstruktioner altid følges for at nedsætte risikoen for
elektriske stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige materialer kan variere, af og
til overstiger niveauet 85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke elværktøj på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har jordforbindelse (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan den elektriske
sikkerhed øges ved at tilkoble en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet eller forlængerledningen.
Det er påkrævet at holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares på et tørt, højt
placeret sted, låst inde, uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til kraftigere
værktøj. Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks.
ikke en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får støv i øjnene, hvilket
kan forårsage skade. Hvis der opstår meget støv, bruges også
støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i ledningen for at tage
kontakten ud af stikket. Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller
skarpe kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er beskadiget. Kontroller
forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet ikke er i brug, inden
service og ved udskiftning af tilbehør
2
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra elværktøjet, inden det
startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på afbryderen. Sørg for, at
afbryderen er slået fra, når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes forlængerledninger, der er godkendt til
udendørs brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet, når du
er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du tilslutter ledningen til
vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle beskadigede
sikringsanordninger og andre defekte dele kontrolleres nøje for at finde
ud af, om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den planlagte
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke
klemmer, at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er beskadiget, skal
repareres eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted, hvis intet
andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et autoriseret
serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i brugsanvisningen og
katalogerne. Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne kan medføre risiko for
personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret DEWALT
serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante sikkerhedsforskrifter. For at
undgå fare, må reparationer af eludstyr kun foretages af autoriserede
elektrikere.
Ekstra sikkerhedsbestemmelser for flip-over save
• Brug ikke saven til andet end aluminium, træ eller lignende materialer.
• Tilslut maskinen til en anordning til samle støvet i, når der saves i træ.
• Vælg den savklinge, der passer til det materiale, der skal saves.
• Brug korrekt skærpede klinger. Overhold den maksimumshastighed,
der er angivet på savklingen.
• Brug kun savklinger, som er anbefalet af producenten, og som er i
overensstemmelse med EN847-1.
• Sørg for, at gulvarealet omkring maskinen er plant, godt vedligeholdt
og uden løst materiale som f. eks. spåner og afskåret materiale.
• Sørg for, at der er passende almindelig eller lokal belysning.
• Bær passende personbeskyttelsesudstyr, når det er nødvendigt,
blandt andet:
- høreværn for at mindske risikoen for at få høreskader;
- beskyttelse af luftvejene for at mindske risikoen for at indånde
skadeligt støv;
- handsker til at håndtere savklinger og råmateriale. Savklingerne bør,
hvor det er muligt, anbringes i en holder.
• Fjern ikke afskåret materiale eller andre dele af arbejdsemnet fra det
område, hvor der saves, mens saven kører, og savhovedet ikke er i
hvilestilling.
• Udskift bordindsatsen, når den er nedslidt.
• Underret din forhandler om eventuelle fejl ved maskinen, herunder også
på beskyttelsesanordninger eller savklinger, straks efter at fejlene er
blevet opdaget.
• Kontrollér, at det øverste stykke af savklingen er helt indkapslet i
geringsavningsmode. Brug ikke saven, uden at beskyttelsesanordningerne
er rigtigt anbragt, fungerer som de skal og er rigtigt vedligeholdt.
da - 2
DANSK
• Kontrollér at armen er sikkert fastgjort i arbejdsstillingen i
bænksavningsmode.
• Sørg for, at armen sidder godt fast, når du afkorter i bænksavningsmode.
• Vær under bænksavningen forsigtig ved riller og anvend et passende
beskyttelsessystem. Notning er ikke tilladt.
Supplerende sikkerhedsregler for geringssave
• Kontrollér, at savklingen roterer den rigtige vej. Kontrollér, at klingen er
skarp. Anvend ikke mindre eller større savklinger end anbefalet.
Se de tekniske specifikationer vedrørende savklingens diameter.
• Kontrollér, at alle låseskruer og spær er spændt, inden du starter saven.
• Kontrollér med jævne mellemrum, at motorens luftindtag er frie for støv
og spåner.
• Tag stikket ud af kontakten, inden du starter vedligeholdelse eller
udskifter savklingen.
• Læs brugsanvisningen inden du anvender tilbehør til saven.
Fejlagtig brug af tilbehør kan medføre materialskader.
• Sørg for, at motoren har opnået fulde omdrejninger, inden savningen
påbegyndes.
• Løft savhovedet op fra savsnittet, inden du slipper strømafbryderen.
• Prøv ikke at standse motorakslen ved at holde et emne mod ventilatoren.
• Hold hænderne væk fra savklingen, når strømmen er tilsluttet.
• Sav ikke meget små stykker.
• Forsøg aldrig at standse savklingen ved at presse et emne mode den
roterende savklinge. De kan medføre alvorlige personskader.
• Anvend aldrig beskadigede savklinger.
• Sav ikke i jernholdige metaller eller murværk med denne sav.
• Anvend ikke slibeskiver.
• Brug ikke maskinen til at save i ferrometaller, ikke-ferrometaller eller
murværk.
Ekstra sikkerhedsregler for savbænker
• Forsikker dig om at klingen drejer den rette vej og at tænderne peger
mod savbænkens forside.
• Forsikker dig om at alle låsehåndtag er strammede før du begynder at
bruge saven.
• Forsikker dig om at klingerne og flangerne er rene og recessiderne på
kraven vender mod klingen. Stram dornmøtrikken forsvarligt.
• Sørg for at savklingen altid er skarp og befinder sig i den korrekte position.
• Forsikker dig om at spaltekniven er justeret så den befinder sig på rette
afstand fra klingen - 3-8 mm.
• Brug aldrig saven hvis ikke de øverste og underste klingebeskyttere er
på plads.
• Sørg for at holde hænderne væk fra savklingen.
• Kobl saven fra elektricitetsforsyningen før savklinger udskiftes eller der
udføres vedligeholdelsesarbejde.
• Brug altid en skubbestang og sørg for ikke at holde hænderne for tæt
på savklingen under arbejdet, afstanden bør være mindst 150 mm.
• Brug udelukkende den anbefalede strømenergi.
• Kom ikke smørelse på klingen når denne drejer rundt.
• Lad være med at række om bag savklingen.
Andre risikoer
Følgende risikoer er forbundet med brugen af denne sav:
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
1
4
1
1
1
Delvist samlet maskine
Ben
Klingebeskytter til bænkesavningspositionen
Underbordsbeskytter til geringsavningsposition
Plastpose indeholdende:
1 skruenøgle
1 stiftnøgle 6 mm
1 Plastificeret pakke indeholdende:
1 spalteanlæg dobbelt højde (DE3743)
1 skubbestang
1 30 tandet TCT savklinge
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
• Tag forsigtigt saven ud af emballagen.
Beskrivelse (fig. A1 - A4)
Din nye DEWALT flip-over savemaskine er udviklet til at bruges som
geringsav eller savbænk og er beregnet til at udføre de fire vigtigste
savfunktioner, nemlig spaltning, tværsavning, afkortning og geringsavning
let, nøjagtigt og sikkert, når du bruger følgende materialer:
træ, træprodukter, aluminium og plastic.
Geringsavning
Ved geringsavning bruges savmaskinen i vertikal, gering eller
afkortningsposition.
Savbænktype
Når savmaskinen drejes omkring på dens centrale akse kan den bruges til
at udføre standard spaltning og til savning af brede stykker ved at føre
materialet hen til klingen med hånd.
A1
1 Afbryder
1A Udløserafbryder
2 Stålsokkel
3 Låsefløjmøtrik til benet
4 Ben
5 Fod
6 Geringsavbænk
7 Anlæg
8 Låsepal til drejebordet
9 Permanent nederste klingebeskytter
10 Permanent øverste klingebeskytter
11 Støvudsugningsadapter
12 Optrækningsgreb
13 Klingebolt
14 Ydre flange
15 Bevægelig nederste klingebeskytter
16 Drejebord
17 Drejebordslås
18 Geringskala
19 Udløsningsgreb til bordet
A2
20 Styregreb
21 Dybdestopstang
22 Højdejustering
23 Støvudsugningsadapter
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
da - 3
3
DANSK
Bordet drejet til 45° to
venstre til geringsnit
Savhoved kippet til 45°
til afkortningssnit
24 Afkortningslåsehåndtag
25 Retentionsbøjle til savbordet
26 Låseanordning til bordet
27 Låseknap til spaltekniven
28 Motorhus
68
93
50
140
Savbænkens skærekapacitet
Justering af skæredybden
90° vertikalt snit
45° Afkortningssnit
Savbænktype
A3
29 Øverste klingebeskytter
30 Spaltekniv
31 Savbænk bord
32 Geringanlæg (ekstraudstyr)
33 Parallelanlæg med dobbelt højde
Tværsnit ved maks. højde
0 - 70 mm
0 - 32 mm
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at strømforsyningen
svarer til spændingen på typeskiltet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Ekstraudstyr
Tilbehør til geringsavning:
A3
32 Geringanlæg (DE3496)
Anvendelse af forlængerkabel
A4
34 Justerbar stand 760 mm (maks. højde) (DE3474)
35 Støtte ledeskinner 1.000 mm (DE3494)
35 Støtte ledeskinner 500 mm (DE3491)
36 Skråt indstillelig støtte (DE3495)
37 Svingstop (DE3462)
38 Længdestop til korte arbejdsmaterialer (skal bruges med ledeskinner
[35]) (DE3460)
39 Støtte med stop der kan fjernes (DE3495)
40 Støtte med fjernet stop (DE3495)
41 Materiale holder (DE3461)
A5
42 Rulle-støttebord (DE3497)
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til maskinens strømforbrug (se de tekniske specifikationer). Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet
altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling og justering.
Maskinen er pakket som savbænkmodel for at spare plads og er fuldt
monteret til geringsavning undtagen for benene, underbords
plastikskærmen og savklingen.
Montering af benene (fig. C)
• Placer maskinen omvendt på gulvet.
• Løsn de fire fløjmøtrikker (3) og sæt et ben (4) ind i hver af holderne.
• Stram fløjmøtrikkerne (3) og drej bordet om. Forsikker dig om at det
står lige. Om nødvendigt justeres højden på benenes holdere.
Tilbehør til savbænk:
A6
43 Forlænger bord (DE3472)
Således samles geringsavmodellen
A7
44 Enkelt udtræksbord (DE3471)
Skubbestok (DE3454) (ikke vist)
Montering af underbords skærmen (fig. D)
Underbords skærmen (48) monteres på oversiden af savbænkbordet.
• Placer de to hjørner til venstre for skærmen i de aflange spalter (49)
til venstre for klingens savspor (50).
• Placer skærmen fladt ned på bordet og pres den ned i låsetyllen (51).
• For at fjerne skærmen skal tyllen løsnes med en skruetrækker (52)
hvorefter man fortsætter i omvendt rækkefølge
Kan bruges til alle modeller:
A8
45 Trevejs spånudsugningsudstyr (DE3500)
Skærekapaciteter
Geringmodellens skærekapacitet
Skærevinkel
Materialets størrelse
H mm
B mm
Lige tværsnit
20
180
30
176
40
170
68
140
85
68
88
22
15
210
Bordet drejet 45° til
højre til geringsnit
70
95
4
Notitser
Fyldstykke ikke nødvendigt
Med 25 mm fyldstykke (fig. B1)
Med 50 mm fyldstykke (fig. B1)
Kun tyndbrætter (fig. B2)
Tværsnit ved maks. højde
Omdrejning af savhovedet og bordet (fig. A2, E1 & E2)
• Hold igen på savbordet med den ene hånd og skub bordets
udløsergreb (19) til venstre (fig. E1).
• Skub forenden af bordet nedad og sving det helt omkring så
motorsamlingen befinder sig ovenpå og fordybningen griber ind i
tænderne på bordets låseanordning (26).
• Hovedsamlingen holdes nede ved hjælp af en spændestrop foran og
en højdejusteringsanordning (22) bagved (fig. A2).
• Fjern stroppen.
• Drej det runde hjul (53) mod klokken (venstre om) medens hovedet holdes
nede indtil den “U” formede holder (54) kan løsnes fra sin plads (fig. E2).
• Sving højdejusteringsanordningen op og skub stangen (55) ind i
klemmen (56).
• Medens hovedet holdes godt fast lader man trykket fra fjederen
skubbe hovedet op til dets hvileposition.
da - 4
DANSK
Montering af savklingen (fig. A1, F1 - F3)
• Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige.
• Når savklingerne skal udskiftes skal maskinen altid være i
geringsavstand.
• Klingen må ikke have en diameter der er større end 250 mm.
Den mindste diameter er på 244 mm.
• Løsn spalteknivens låseknap (27) og lad spaltekniven (30) svinge nedad
(fig. F1).
• Placer 6 mm stiftnøglen i enden af klingens bolt (13) og de to paller på
palskruenøglen (57) i hullerne på den ydre flange (14).
• Savklingebolten har venstreskåret gevind og derfor skal stiftnøglen
drejes med klokken (højre om) for at løsne den medens skruenøglen
holdes godt fast.
• Fjern savklingebolten (13) og fjern den ydre flange (14).
• Hvis savklingebolten er strammet for meget så lås håndtaget på
palskruenøglen (57) fast til huset (fig. F2). Dette gør det muligt at udøve
ekstra kraft på stiftnøglen.
• Savklingen (59) har en udboring på 30 mm der befinder sig på en
trinflange (60) på den indre flange (61) (fig. F1).
• Tryk på optrækningsgrebet (12) til savklingebeskytteren og flyt hovedet
lidt nedad for at løsne den nederste klingebeskytter (15) (fig. A1).
• Drej den underste klingebeskytter helt op og hold den på plads.
• Forsikker dig om at den indre flange og begge flader på klingen er rene
og støvfri.
• Placer klingen på trinflangen (60) til den indre flange (61), og forsikker
dig om at tænderne peger nedad (fig. F1).
• Skub forsigtigt savklingen på plads og løsn den underste
klingebeskytter.
• Forsikker dig ligeledes om at de to fremspring (62) på den ydre krave er
placeret korrekt gennem den indre krave og på fladerne på spindlen.
• Stram klingebolten forsvarligt.
• Drej klingen rundt med håndkraft for at kontrollere om den drejer frit.
Hvis den går imod den underste klingebeskytter (9) skal krydshoved
skruerne (63) (fig.F3) strammes igen.
• Placer spaltekniven (30) i den øverste hvileposition og stram
låseknappen (27) (fig. F1).
Justering af geringsavens dybdestops regulering (fig. G)
Håndtaget (64) er forbundet med dybdestopstangen (21) der har en
ekscentrisk, justerbar bolt (65) med låsemøtrik (66) Når dybdestoppet
slåes til kan savhovedet ikke trækkes fuldstændigt ned (fig. G).
- Håndtaget skubbet til venstre = slået til til geringsavning
(alle vinkler undtagen 0-45° gering tværsnit)
- Håndtaget skubbet til højre = slået fra, til at bruge som savbænk
• Hvis dybdestoppet behøver justering så løsn låsemøtrikken (66) og
skru bolten (65) udad eller indad som nødvendigt.
Hvis dybdestoppet ikke anvendes på korrekt vis kan maskinen
beskadiges.
Justering af geringvinklen til geringsavning (fig. A1, A2 & H)
Det lige tværsnit og 45° geringpositionerne er forud indstillede.
• Løft klemmen (17) til drejebordet, træk drejebordets låsepal (8) op og
drej bordet en kvart omdrejning venstre om (fig. A1).
• Tag fat i styrehåndtaget (20) (fig. A1), tryk udløserhåndtaget til
klingebeskytteren (12) ned og sænk saven så den er halvvejs nede
(fig. A2).
• Drej savhovedet samt dets drejebord hen til den ønskede position.
• Tryk på låseklemmen (17) til drejebordet. Drejebordets låsepal (8) vil
automatisk falde på plads (fig. A1)
Ved hjælp af den røde markering (67) kan man indstille drejebordets (16)
geringvinkler til enhver vinkel til venstre eller højre mellem 0° og 45° (fig. H):
- Vinkler mellem 0° og 30°: brug de røde markeringer nærmest rillen
- vinkler mellem 30° and 45°: brug den yderste røde markering(68)
• Fortsæt som ved forud indstillede positioner. Drejebordets låsepal kan
ikke bruges til mellemvinkler.
Lav altid et prøvesnit på et stykke affaldstræ for at kontrollere
om maskinen virker korrekt
Justering af afkortningspositionen (fig. J)
Savhovedet kan vippes fra den vertikale position til 45° venstre for at give
mulighed for at lave afkortningssnit ved en hvilken som helst vinkel mellem
disse to grænser.
• Afkortnings-låsehåndtaget (24) udløses medens man står bag ved
maskinen (dette giver mulighed for en slags skralde-bevægelse når det
ikke er muligt at lade håndtaget dreje helt rundt.)
• Vip savhovedet så det har den korrekte vinkel på afkortningsskalaen (69).
Viseren (70) befinder sig på den faste formdel på afkortningsholderen (71).
• Stram afkortningslåsehåndtaget (24) og lad det stå i horisontal position.
Kontrol og justering af klingen i forhold til anlægget (fig. H2, K1 & K2)
• Når hovedet er i vertikal position og afkortningslåsehåndtaget (24)
udløses og hæves, løsnes låseskruen (72) bagpå drejebordets låsepal
(8) (fig. K1).
• Placer en vinkelmåler(73) op ad anlægget langs med klingen som vist
på illustration K2. Vinklen bør være på 90°.
• Hvis det er nødvendigt at udføre justeringer så drej den ekscentriske
justeringsbøsning (74) til savklingens flade ligger fladt op ad
vinkelmåleren (fig. K2)
• Stram låseskruen (72).
• Kontroller om de røde markeringer (67) tættest ved klingens spore (50)
er på lige med 0°positionen (75) på de to skalaer (fig. H).
• Hvis det er nødvendigt at udføre justeringer så løsn skruerne (76) og stil
indikatorerne på linje. Nu bør 45° positionen også være korrekt.
Hvis dette ikke er tilfældet så er klingen ikke lodret i forhold til
drejebordet. (Se herunder).
Klingen justeres så den står vertikalt i forhold til drejebordet (fig. L1 & L2)
• Forsikker dig om at savhovedet befinder sig i den yderste
højrehåndsposition med afkortnings-låsehåndtaget i låst position.
• Udløs og træk den underste klingebeskytter væk.
• Placer en vinkelmåler (73) på drejebordet og op ad klingen (fig. L1).
• Indstil på følgende måde:
• Juster stopringskruen (77) som nødvendigt. Stopringskruen er
selvlåsende (fig. L2).
Kontrol og justering af 45° afkortningspositionen i geringsavningen
(fig. M1 & M2)
• Forsikker dig om at savhovedet befinder sig i den yderste venstrehånds
position med afkortnings-låsehåndtaget i fastlåst position.
• Løsn og træk den underste klingebeskytter væk.
• Kontrollér klingens vinkel i forhold til bordet med et vinkelmål. Den skal
være 45° (fig. M1).
• Indstil på følgende måde:
• Juster stopringskruen (78) som nødvendigt. Stopringskruen er
selvlåsende (fig. M2).
Samling til savbænktypen
Omskiftning fra geringsavtype til savbænktype
(fig. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Se efter om dybdestoppet er slået fra. Rådfør dig med
“justering af geringsav dybdestoppet” sektionen (fig. G).
da - 5
5
DANSK
• Sæt klingen i 0° tværsnits position og sørg for at drejebordets
låsepal (8) befinder sig på rette sted og at drejebordets klemme (17)
sidder fast (fig. A1).
• Løsn spalteknivens låseknap (27) netop så meget at spaltekniven kan
svinge nedad (fig. N1).
• Skub spalteknivens arm (79) til højre så den smalle del til højre passer i
den dertil bestemte rille i formen og stram låseknappen.
• Fjern underbordskærmen.
• Træk savhovedet ned og sving højdejusteringsanordningen (22)
således at dens U formede holder (54) tager fat i den dertil bestemte
pal i soklen (fig. E2)
• Drej hjulet (53) på justeringsanordningen for at få klingen og
spaltekniven til at rage frem fra savbænkbordet (31) (fig. A3) for således
at sørge for en maksimal skæredybde på savbænken.
Savklingen må ikke gå imod den underste klingebeskytter.
• Træk bordets udløser håndtag (19) mod venstre, løft forenden af
bordet og vip det tilbage gennem 180° til tænderne i bordets
låseanordning (26) automatisk tager fat i savklingens holdestang så det
kan låses fast i savbænken (fig. N2).
Justering af spaltekniven (fig. A2, F3 & O)
Når geringsaven bruges skal spaltekniven (30) justeres op og væk, dette
kan gøres ved at skrue låseknappen (27) løs og flytte spaltekniven til den
kan drejes opad (fig. F3).
På savbænken er spaltekniven i den korrekte position hvis toppen af
spaltekniven (30) ikke befinder sig mere end 2 mm under den tand der
sidder højest på klingen (59) og den radius massen befinder sig maksimalt
5 mm fra spidserne af savklingens tænder. Spaltekniven skal også være
fuldstændigt på linje med bagsiden af savklingen. (fig. O).
• Indstil på følgende måde:
• Løsn låseknappen (27), lad knappen glide fremad eller bagud i den
dertil bestemte rille og stram låseknappen (fig. A2).
• Armen der fastgør spaltekniven til maskinen skal være mindst
3 mm fra tænderne på klingen.
• Kontroller altid først om spalteknivens låseknap er fæstnet
forsvarligt.
Montering af den øverste klingebeskytter (fig. P)
Den øverste klingebeskytter (29) er beregnet til nemt og hurtigt at kunne
sættes på via en fjederbelastet pal (80) til hullet (81) i spaltekniven (30),
når den sidder på plads via arbejdsbordet og maskinen skal bruges som
arbejdsbænk.
• Fastgør den øverste klingebeskytter (29) til spaltekniven ved at trække i
knappen (82) så palen i klingebeskytteren kan falde på plads.
Man må aldrig bruge saven som savbænk hvis ikke den
øverste klingebeskytter er fæstnet korrekt.
Montering og justering af parallelanslaget (fig. Q)
Parallelanlægget med dobbelthøjde (33) kan bruges i to positioner
(10 eller 62 mm). Parallelanlægget kan monteres på begge sider af
klingen. For at placere anlægget i rette position gør man således:
• Løsn knappen.
• Træk konsollen (84) ud og sæt den i den anden ende.
• Lad konsollen glide på plads enten fra venstre eller højre.
Klempladen (85) sætter sig fast bag forenden af bordet.
• Kontrollér, at anslaget er parallelt med klingen. Hvis ikke, skal anslaget
justeres som følger.
• Løsn unbracoskruen (86).
• Indstil anslaget således, at det er parallelt med klingen ved at kontrollere
afstanden mellem klingen og anslaget på klingens for- og bagside.
6
• Når indstillingen er fuldført, fastspændes unbrakoskruen igen og det
kontrolleres, at anslaget er parallelt med klingen.
• Stram knappen (83).
• Brug 10 mm profilen til spaltning af lave arbejdsemner for at
give plads til skubbestangen mellem klingen og anlægget.
• Bagenden af anlægget skal være på lige med forenden af
spaltekniven.
Omskiftning fra savbænktype til geringsavtype (fig. D, E1 & E2)
• Fjern parallelanlægget (33).
• Drej hjulet (53) på højdejusteringsanordningen (22) for at opnå
maksimal skæredybde på geringsaven (fig. E2).
• Fortsæt som beskrevet i “Omdrejning af savhovedet og bordet”
sektionen (fig. E1 & E2).
• Juster spaltekniven op og væk.
• Udskift underbordets skærm (48) (fig. D).
Husk at bruge dybdestoppet til alle vinkler undtagen 0-45°
gering tværsnit.
Brugervejledning
•
•
•
•
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende foreskrifter.
Sørg for at materialet, der skal saves, er godt fastspændt.
Pres kun ganske lidt med værktøjet og undgå at presse sidelæns.
Undgå overbelastning.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
Starte og stoppe (fig. A1)
Denne maskine har to uafhængige afbrydersystemer. I savbænkmodus
bruges tænd-/slukknappen (1). I geringssavmodus bruges
udløserafbryderen (1A) (fig. A1)
Savbænkmodus (fig. R)
Tænd-/slukknappen som bruges i savbænkmodus, har en nulspændingsudløsefunktion: når strømmen afbrydes af den ene eller anden grund, skal
afbryderen aktiveres på ny.
• Tryk på den grønne startknap (87) for at tænde maskinen.
• Tryk på den røde stopknap (88) for at slukke maskinen.
Geringsavmodus (fig. A)
• Hold beskyttelsesanordningens tilbagetrækningsstang (12) fastklemt
og tryk på udløserafbryderen (1A) for at tænde maskinen.
• Frigør udløserafbryderen for at slukke maskinen.
Grundlæggende savning
Savning med geringsav
Brug uden afskærmning er farligt. Skærmen skal være monteret under
savning. Ved skæring af ikke-jernmetaller skal arbejdsemnet altid
fastspændes. Anvend klemme DE3461.
Generel fremgangsmåde
- Når der saves med geringsaven låses savhovedet automatisk fast i den
øverste “parkerings” position.
da - 6
DANSK
- Når man klemmer på optrækningsgreb låses der op for savhovedet.
- Prøv aldrig på at forhindre den underste klingebeskytter i at vende tilbage
til dens parkeringsposition når man er færdig med et savarbejde.
- Den minimale længde på afsavet materiale er 10 mm.
- Når der saves kort materiale (min 190 mm til venstre eller højre for klingen),
anbefales det at bruge den optionelle materialeklemme.
- Når der saves PVC sektioner bør et stykke støttetræ med tilsvarende
profil placeres under det materiale der skal saves for at yde den
korrekte støtte.
Vertikalt lige tværsnit (fig. S)
• Indstil drejebordet på 0° og forsikker dig om at låsepalen er på plads.
• Træk drejebordets låseknap ned.
• Placer det træ der skal saves mod anlægget. Tag fat i styregrebet og
tryk optrækningsgreb ind.
• TÆND for maskinen.
• Lad klingen dreje frit. Lad være med at forcere den.
• Når man er færdig med at save så hæv savhovedet til dets hvileposition og
tryk på den røde startknap.
For at undgå beskadigelser så sørg for at savhovedet ikke kan
springe tilbage af sig selv.
Gering (fig. T)
• Indstil den ønskede geringvinkel.
• Forsikker dig om at drejebordets låseklemme er fæstnet forsvarligt.
• Forsikker dig om at dybdestoppet er indstillet korrekt for at forhindre
klingen i at skære i bordet hvis vinklen ikke er på 45°.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Smig (fig. U)
• Udløs afkortningslåsehåndtaget (24) og vip hovedet så det kommer til
at stå i den korrekte vinkel.
• Stram afkortnings låsehåndtaget.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Dobbeltgering
Dette er en kombination af en gering og et smig.
Grænserne er 45° for gering/30° for afkortning. Sørg for at ikke at
overskride disse grænser.
• Indstil afkortningsvinklen, derefter geringvinklen.
Savning på savbænken
• Forsikker dig altid om at spaltekniven og klingebeskytteren er korrekt
opstillede i forhold til hinanden.
Smig (fig. W)
• Udløs afkortningslåsehåndtaget og indstil klingen på den korrekte vinkel.
• For at undgå at materialet sætter sig fast mellem klingen og anlægget
bør man placere anlægget til venstre for klingen.
• Fortsæt som ved vertikal spaltning.
Gering (fig. X1 - X3)
• For at justere geringanlægget løsnes stoppeskruens låsemøtrik (89) og
stoppet (90) skrues enten ud eller ind indtil geringviseren viser 0° (fig. X1).
• Indstil klingens højde og vinkel
• Skub glidestangen (91) til geringanlægget ind i den dertil bestemte rille
(92) der befinder sig på venstre side af bordet (fig. X2).
• Løsn gering låseknappen (93) og drej anlægget for at indstille den
ønskede vinkel på skalaen (fig. X3).
• Stram gering låseknappen (93).
• Placer et arbejdsstykke imod geringanlæggets flade overflade. TÆND
og lad anlægget glide hen i rillen medens arbejdsstykket holdes
forsvarligt fast så dette føres ind i savklingen. Så snart man er færdig
med at save arbejdsstykket SLUKKES der omgående for maskinen.
Anlæggets positioner på savbænken (fig. Y)
- Når materialerne skal spaltes bruges 10 mm profilen på parallelanlægget
med dobbelthøjde og anlægget placeres overfor forenden af spaltekniven.
- Når tykkere materialer skal spaltes bruges 62 mm profilen til
parallelanlægget med dobbelthøjde.
- Når korte og smalle arbejdsstykker skal saves i tværsnit (fig. Y):
• Juster parallelanlægget med den lave profil vendt imod klingen og
placer bagenden af anlægget på linje med klingens førende kant.
• Placer arbejdsstykket op ad geringanlægget (ved 0° eller 90°) og
skub til geringanlægget for at lave snittet.
• For at undgå at små affaldsstykker slår mod klingen bør man bruge
et tilspidset træstykke der klemmes fast på bagsiden af
arbejdsbordet, så tæt ved den højre side af klingen at efterfølgende
affaldsstykker automatisk føres bort til højre.
- Når smalle (<120 mm) og lange arbejdsstykker skal spaltes:
• Placer anlægget i allerbageste position for at forsikre dig om at selv
lange stykker saves så akkurat som muligt.
• Skub til arbejdsstykket med begge hænder (en på hver side af klingen).
• Brug en skubbestang når du befinder dig tæt på klingen.
• Støt lange arbejdsstykker i den ende hvor de forlader maskinen.
- Når bredere (>120 mm) arbejdsstykker skal spaltes:
• Juster anlægget fremad som på fig.Y hvis det materiale der skal
saves har tendens til at sætte sig fast mellem klingen eller
spaltekniven og anlægget.
Ekstraudstyr
Rivning (fig. V)
• Indstil klingen på den korrekte højde.
• Klingen befinder sig i rette position når spidserne af tre tænder befinder
sig over træets overflade.
• Monter parallelanlægget ved hjælp af enten 10 mm eller 62 mm
profilen. Det stykke træ der befinder sig mellem anlægget og klingen er
det fastholdte stykke.
• TÆND for maskinen.
• Før langsomt tømmeret ind under forenden af den øverste
klingebeskytter medens det skubbes fast ind mod anlægget.
Lad tænderne gøre arbejdet, lad være med at skubbe tømmeret
gennem klingen med magt.Klingens hastighed bør være konstant.
Brug altid skubbestok.
• Når savarbejdet er færdigt, så SLUK for maskinen ved at trykke på den
røde stopknap.
da - 7
Før man monterer tilbehør på maskinen skal man altid trække
elstikket ud.
Støvudsugningsudstyr (fig. A1, A2 & A8)
Denne maskine er udstyret med tre støvudsugningspunkter der kan
bruges til begge typer.
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning.
Tilslutning-geringsavposition
• Tilslut en slange til underbordsskærmen.
• Tilslut en slange til mundingen med den mindste diameter (11) og en til
mundingen med den største diameter (23) ved hjælp af de tilsvarende
tude.
• Tilslut slangerne til tregangskoblingen.
• Tilslut den enkelte munding på tregangskoblingen til støvudsugerens
slange.
7
DANSK
Tilslutning-savbænk positionen
• Udskift klingebeskytteren med den klinge beskytter der følger med
støvudsugningsudstyret og tilslut slangen fra underbordsskærmen til
denne.
• Fortsæt som ved geringsavpositionen.
Geringsavens ekstra støtte/længdestop (fig. A4)
Den ekstra støtte /længde stoppet kan monteres til venstre og til højre eller
med to sæt på hver side.
• Monter artiklerne 34 - 41 på de to ledeskinner (35).
• Brug støtten der kan skråskilles (36) når 210 mm brede brædder
(15 mm tykkelse) skal saves i tværsnit.
Rullestøttebord (fig. A5)
Hvis geringsavtypen bruges kan rullestøttebordet monteres både til højre
og venstre eller med to sæt på hver side. Hvis savbænktypen bruges kan
dette bord også monteres foran eller bagved savbordet.
Sideforlængerbordet (fig. A6)
Sideforlængerbordet øger afstanden fra spalteanlægget til klingen med
600 mm eller mere, afhængig af stanglængden monteret på maskinen og
bordets faste position. Sideforlængerbordet skal bruges sammen med
ledeskinner (35) (option). Det justerbare bord er udstyret med en
indgraveret skala på forenden og monteret på en solid sokkel med
klemmer til at lede stængerne.
• Monter forlængerbordet på højre side af maskinen for at sørge for at
afstandskalaen fortsætter på begge borde.
Enkelt udtræksbord (fig. A7)
Dette udtræksbord (44) giver plads til bræddestørrelser på op til
1200 x 900 mm til venstre for klingen.
Ledestængerne er monterede på en solid legeret pressestøbning der
hurtigt kan tages af maskinen og alligevel kan justeres fuldtud i alle planer.
Anlægget har et indbygget målebånd så der hurtigt kan placeres et
justerbart stop og en justerbar støtte til smalle arbejdsstykker.
Transport
Når savmaskinen transporteres skal det ske som savbænktype med den
øverste klingebeskytter monteret. Fjern benene
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med din DEWALT-maskine, kan du returnere
maskinen til forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Maskinen skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for de
første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke.
Husk at medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt på grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen,
vil de defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes
enheden uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted,
se aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Alternativt kan De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-service på Internettet
på følgende adresse: www.2helpu.com.
Importør i Danmark: Black & Decker
Vedligeholdelse
Din maskine er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at maskinen skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at den behandles korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Motorlejerne er forsmurte og vandtætte.
• Smør drejebordets lejeflade let og med faste mellemrum der hvor det
glider på det faste bords kant.
• Rengør regelmæssigt de dele med en tør børste hvor savsmuld og
spåner samles.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
8
da - 8
DEUTSCH
TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE DW743
EG-Konformitätserklärung
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für eine Maschine von DEWALT entschieden, die die lange
DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der
Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 6
de - 8
de - 9
DW743
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den
Richtlinien und Normen 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3
konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft 86/188/EWG und 98/37/EWG gemessen nach DIN 45635:
DW743
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
83
dB(A)
96
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Aufnahmeleistung
(Watt)
Abgabeleistung
(Watt)
Sägeblattdurchmesser
(mm)
Sägeblattbohrung
(mm)
Max. Betriebszyklus Last/Leerlauf
(min)
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
Fixrasten Gehrungswinkel nach Skala links/rechts
°
Neigungswinkel links
°
Schnittbereiche
siehe “Gerätebeschreibung”
Gewicht
(kg)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
3.000
0 - 45
0 - 45
36
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen
Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach DIN 45675:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Zertifikat-Nr.
BM 9910081 01
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
elektrische Spannung
scharfe Kanten
de - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
9
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie
diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen Sie für eine
gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung
von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staub- und spanerzeugenden
Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen geeigneten
Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge
mit dem Finger am EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
10
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen
Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und
das Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie
alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind.
Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein, um den einwandfreien
Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr für
den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen
• Verwenden Sie die Säge nur zum Sägen von Aluminium, Holz und
holzähnlichen Werkstoffen.
• Schließen Sie die Maschine beim Sägen von Holz an einen Entstauber an.
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das jeweilige Werkstück.
• Verwenden Sie fachgerecht geschärfte Sägeblätter. Beachten Sie die
auf dem Sägeblatt angegebene Höchstdrehzahl.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Sägeblätter, die der
Norm EN 847-1 entsprechen.
• Vergewissern Sie sich, daß der Fußboden im Maschinenbereich flach
ist, sich in einwandfreiem Zustand befindet und frei von Fremdkörpern
wie Spänen und Holzabfällen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß ausreichende allgemeine oder lokale Beleuchtung vorhanden ist.
• Tragen Sie bei Bedarf persönliche Schutzmittel, wie:
- Gehörschutz, um die Gefahr der Gehörbeschädigung zu verringern;
- Atemschutz, um die Gefahr des Einatmens gefährlichen Staubes zu
verringern;
- Handschuhe, um Sägeblätter und Werkstücke mit scharfen Kanten
zu halten. Sägeblätter sollten möglichst immer in einem
entsprechenden Halter getragen werden.
• Entfernen Sie keine Abfallstücke oder andere Teile des Werkstücks im
Sägebereich, während die Säge läuft und der Sägekopf sich nicht in
der Rastposition befindet.
• Tauschen Sie eine abgenutzte Tischeinlage aus.
• Unterrichten Sie Ihren Händler sofort über etwaige Störungen an Ihrer
Maschine, den Schutzvorrichtungen oder dem Sägeblatt.
de - 2
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, daß im Kappsägebetrieb der obere Teil des Sägeblatts vollständig abgedeckt wird. Verwenden Sie die Säge nicht,
ohne daß die Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß angebracht, funktionstüchtig und in einwandfreiem Zustand sind.
• Vergewissern Sie sich, daß der Arm im Tischkreissägemodus fest in
der Arbeitsposition befestigt ist.
• Vergewissern Sie sich, daß der Arm im Tischkreissägemodus bei
Neigungsschnitten ordnungsgemäß befestigt ist.
• Gehen Sie beim Herstellen von Nuten im Tischkreissägemodus besonders vorsichtig vor und verwenden Sie die entsprechende Schutzvorrichtung. Einsatznuten sind nicht erlaubt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht. Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf ist. Verwenden Sie
keine Sägeblätter mit einem größeren oder kleineren Durchmesser als
in den technischen Daten angegeben.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Feststellknöpfe und Zwingen festgezogen
sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Lüftungsöffnungen des Motors
sauber sind. Entfernen Sie Sägespäne.
• Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen
oder das Sägeblatt wechseln.
• Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie ein Zusatzteil benutzen.
Die falsche Verwendung eines Zusatzteils kann Schaden verursachen.
• Warten Sie mit dem Sägen, bis der Motor die volle Geschwindigkeit
erreicht hat.
• Heben Sie das Sägeblatt von der Schnittfuge im Werkstück hoch,
bevor Sie die Säge ausschalten.
• Drücken Sie nichts gegen den Motorventilator, um die Motorwelle
anzuhalten.
• Halten Sie Ihre Hand nie in den Sägeblattbereich, wenn die Säge an
die Stromversorgung angeschlossen ist.
• Sägen Sie keine zu kleinen Werkstücke.
• Versuchen Sie nicht, die Maschine bei hoher Geschwindigkeit anzuhalten, indem Sie ein Werkzeug oder einen anderen Gegenstand gegen das
Sägeblatt drücken. Dies könnte zu schweren Unfällen führen.
• Verwenden Sie keine beschädigten oder gerissenen Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
• Schneiden Sie keine Eisenmetalle, Nichteisen-Metalle oder gemauerte
Werkstücke.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tischkreissägen
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht und daß die Sägezähne zur Vorderseite der Tischsäge hin zeigen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Spannvorrichtungen festgezogen sind,
bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Blatt- und Wellenkränze sauber sind
und daß die versenkten Seiten der Kränze gegen das Blatt anliegen.
Ziehen Sie die Wellenmuttern fest an.
• Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist.
• Achten Sie darauf, daß der Spaltkeil den richtigen Abstand zum
Sägeblatt hat - maximal 5 mm.
• Benutzen Sie immer sowohl den oberen als auch den unteren
Sägeblattschutz.
• Halten Sie Ihre Hände dem Schnittweg des Sägeblattes fern.
• Schalten Sie die Säge vor Wartungs- oder Einrichtarbeiten aus und
warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist.
• Benutzen Sie einen Schiebestock, um das Werkstück am Sägeblatt
vorbeizubewegen.
• Fügen Sie keine Schmiermittel zu, wenn das Sägeblatt sich noch dreht.
• Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum.
• Schneiden Sie keine Eisenmetalle oder Mauerwerk.
de - 3
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz dieser Säge sind:
- die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
Beim Betrieb von Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz der Verwendung von Schutzeinrichtungen und der
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich
hierbei insbesondere um:
- Gehörschaden durch Lärmbelastung.
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 vormontierte Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
4 Standbeine
1 obere Schutzhaube für Tischkreissägebetrieb
1 Untertisch-Sägeblattschutz für Kappsägebetrieb
1 Plastiktüte mit:
1 Stiftschlüssel
1 Innensechskantschlüssel 6 mm
1 Schutzhülle mit:
1 Längsanschlag (DE3743)
1 Schiebestock
1 HM-Sägeblatt mit 30 Zähnen
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die
Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
• Nehmen Sie Ihre Säge vorsichtig aus der Transportverpackung.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 - A4)
Ihre DEWALT Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge wurde für den Einsatz als
Gehrungssäge oder als Tischkreissäge entwickelt. Sie erlaubt das leichte,
genaue und sichere Durchführen der vier Grundsägeschnitte (Längsschnitte, Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte) in folgenden
Materialien: Holz, Holzprodukten, Aluminium und Kunststoffen.
Kappsägebetrieb
Im Kappsägebetrieb wird die Säge für Vertikal-, Gehrungs- oder
Neigungsschnitte verwendet.
Tischkreissägebetrieb
Wenn Sie die Säge umdrehen, läßt sie sich im Tischkreissägebetrieb für
Längsschnitte und für die Verarbeitung breiter Werkstücke verwenden.
Das Werkstück wird dabei dem Sägeblatt zugeführt.
A1
1 Ein/Aus-Schalter
1A Auslöseschalter
2 Stahlrahmen
3 Flügelmutter für Klemmstück
4 Standbein
5 Fuß
6 Gehrungssägetisch
7 Anschlag
8 Rastbolzen
9 Fester unterer Sägeblattschutz
10 Fester oberer Sägeblattschutz
11 Spanabsauganschluß
11
DEUTSCH
12 Entriegelung
13 Sägeblattschraube
14 Außenflansch
15 Beweglicher unterer Sägeblattschutz
16 Drehteller
17 Drehtellerarretierung
18 Gehrungsskala
19 Sägetischfreigabehebel
A2
20 Mehrfunktionshandgriff
21 Schnittiefenanschlag
22 Höhenjustierung
23 Spanabsauganschluß
24 Neigungsfeststellhebel
25 Haltebügel für Sägetisch
26 Sägetischarretierung
27 Spaltkeilarretierung
28 Motorgehäuse
Schnittbereiche
Schnittbereiche für Kappsägebetrieb
Schnittwinkel
Werkstückgröße
H mm B mm
Geradschnitt
20
180
30
176
40
170
68
140
85
68
88
22
15
210
Gehrung 45° rechts 70
95
Gehrung 45° links
68
93
Neigung 45°
50
140
Hinweis
Kein Füllstück erforderlich
Mit Füllstück 25 mm (Abb. B1)
Mit Füllstück 50 mm (Abb. B1)
Nur dünne Platten (Abb. B2)
Querschnitt bei max. Höhe
Querschnitt bei max. Höhe
Schnittbereiche für Tischkreissägebetrieb
Schnittiefeneinstellung
90° Vertikalschnitt
0 - 70 mm
45° Neigungsschnitt
0 - 32 mm
Tischkreissägebetrieb
Elektrische Sicherheit
A3
29 Oberer Sägeblattschutz
30 Spaltkeil
31 Kreissägetisch
32 Gehrungsanschlag (Zubehör)
33 Parallelanschlag
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Spannung entspricht.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Lieferbares Zubehör
Für den Kappsägebetrieb:
A3
32 Gehrungsanschlag (DE3496)
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
A4
34 Stativ, max. Höhe 760 mm (DE3474)
35 Führungsstangen 1.000 mm (DE3494)
35 Führungsstangen 500 mm (DE3491)
36 Neigbare Werkstückauflage (DE3495)
37 Schwenkbarer Seitenanschlag (DE3462)
38 Seitenanschlag für kurze Werkstücke (in Verbindung mit den Führungsstangen [35] zu verwenden) (DE3460)
39 Werkstückauflage mit Anschlag (DE3495)
40 Werkstückauflage ohne Anschlag (DE3495)
41 Spannbacke (DE3461)
A5
42 Rollentisch (DE3497)
Für den Tischkreissägebetrieb:
A6
43 Zusatztisch (DE3472)
A7
44 Schiebetisch (DE3471)
Schiebestock (DE3454) (nicht abgebildet)
Für alle Betriebsarten:
A8
44 Dreipunkt-Absaugset (DE3500)
12
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme der Maschine ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
Die Säge wurde aus Gründen der Kompaktheit in der Tischkreissägeposition verpackt. Für den Betrieb als Kappsäge müssen nur noch die
Standbeine, der Untertisch-Sägeblattschutz und das Sägeblatt montiert
werden.
Montieren der Standbeine (Abb. C)
• Stellen Sie die Maschine mit dem Sägetisch nach unten auf den Boden.
• Lockern Sie die vier Flügelmuttern (3) und stecken Sie die Standbeine (4)
in die entsprechenden Führungen.
• Ziehen Sie die Flügelmuttern (3) fest und stellen Sie den Tisch auf.
Bei Bedarf justieren Sie die Einklemmhöhe der Standbeine.
Zusammenbauen für Kappsägebetrieb
Montieren des Untertisch-Sägeblattschutzes (Abb. D)
Der Untertisch-Sägeblattschutz (48) wird auf der Oberseite des Kreissägetisches montiert.
• Stecken Sie die zwei Zapfen links am Sägeblattschutz in die entsprechenden Öffnungen (49) links vom Sägeblattschlitz (50).
de - 4
DEUTSCH
• Legen Sie den Sägeblattschutz flach auf den Tisch und sichern Sie ihn
durch Eindrücken der Schraube (51) (Abb. D2).
• Zum Entfernen des Sägeblattschutzes lösen Sie die Schraube mit einem
Schraubenzieher (52) und gehen in umgekehrter Reihenfolge vor.
Drehen des Sägetisches (Abb. A2, E1 & E2)
• Halten Sie den Sägetisch mit einer Hand und drücken Sie den Sägetischfreigabehebel (19) nach links (Abb. E1).
• Drücken Sie die Vorderseite des Sägetisches nieder und drehen Sie ihn
um 180°, so daß der Motor sich oben befindet und die Arretierung (26)
einrastet.
• Der Sägekopf ist vorne mit einem Halteband versehen, das als
Transportsicherung dient. Hinten ruht er auf der Höhenjustierung (22)
(Abb. A2).
• Entfernen Sie die Transportsicherung.
• Halten Sie den Sägekopf nieder und drehen Sie das Stellrad (53)
entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der U-Bügel (54) freigegeben wird
(Abb. E2).
• Schwenken Sie die Höheneinstellung hoch und drücken Sie die Stange
(55) in den Halter (56).
• Halten Sie den Sägekopf fest, während er vom Federdruck in die
Ausgangsstellung gebracht wird.
Montieren des Sägeblatts (Abb. A1, F1 - F3)
• Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
• Bringen Sie die Säge vor dem Auswechseln des Sägeblatts
immer in die Tischkreissägeposition.
• Der maximale Durchmesser des Sägeblatts beträgt 250 mm.
Der minimale Durchmesser beträgt 244 mm.
• Lockern Sie die Spaltkeilarretierung (27) und bewegen Sie den Spaltkeil
(30) nach unten (Abb. F1).
• Stecken Sie den 6 mm Innensechskantschlüssel in das Ende der
Sägeblattschraube (13) und die beiden Stifte des Stiftschlüssels (57)
in die Löcher am Außenflansch (14).
• Lösen Sie die Sägeblattschraube, indem Sie den Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn drehen (Linksgewinde) und den Flansch mit
dem Stiftschlüssel festhalten.
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (13) und den Außenflansch (14).
• Falls die Sägeblattschraube zu fest sitzt, drehen Sie den Griff des
Stiftschlüssels (57) auf das Gehäuse (Abb. F2). Nun können Sie mehr
Kraft auf den Innensechskantschlüssel ausüben.
• Das Sägeblatt (59) hat eine Bohrung von 30 mm und wird auf der
Aufnahme (60) am Innenflansch (61) angebracht (Abb. F1).
• Betätigen Sie die Sägeblattschutzentriegelung (12) und bewegen Sie den
Sägekopf ein wenig nach unten, um den unteren Sägeblattschutz (15)
freizugeben (Abb. A1).
• Drehen und halten Sie den unteren Sägeblattschutz vollständig nach oben.
• Vergewissern Sie sich, daß der Innenflansch und beide Seiten des
Sägeblatts sauber und staubfrei sind.
• Bringen Sie das Sägeblatt auf der Aufnahme (60) am Innenflansch (61)
an; vergewissern Sie sich, daß die Zähne nach unten zeigen (Abb. F1).
• Positionieren Sie das Sägeblatt sorgfältig und lassen Sie den unteren
Sägeblattschutz los.
• Vergewissern Sie sich, daß die beiden Mitnehmernasen (62) am
Außenflansch durch den Innenflansch stecken und auf den flachen
Seiten der Spindel aufliegen.
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube fest.
• Überprüfen Sie, ob das Sägeblatt sich frei drehen kann, indem Sie es
von Hand bewegen. Falls es den unteren Sägeblattschutz (9) berührt,
ziehen Sie die Kreuzschrauben (63) an (Abb. F3).
• Bewegen Sie den Spaltkeil (30) wieder in die obere Ausgangsstellung
und ziehen Sie die Arretierung (27) an (Abb. F1).
de - 5
Justieren des Schnittiefenanschlags für Kappsägebetrieb (Abb. G)
Der Hebel (64) ist mit dem Schnittiefenanschlag (21) verbunden, der mit
einer exzentrischen Stellschraube (65) mit Sicherungsmutter (66) versehen
ist. Wenn der Schnittiefenanschlag verwendet wird, kann der Sägekopf
nicht vollständig nach unten gezogen werden (Abb. G).
- Hebel nach links = Schnittiefe begrenzen, für Kappsägebetrieb
(nicht für Querschnitte mit 0-45° Gehrung)
- Hebel nach rechts = Schnittiefe nicht begrenzen, für Tischkreissägebetrieb
• Falls der Schnittiefenanschlag einer Justierung bedarf, lockern Sie die
Sicherungsmutter (66) und verstellen die Schraube (65).
Eine unsachgemäße Verwendung des Schnittiefenanschlags
kann zu einer Beschädigung der Maschine führen.
Einstellen des Gehrungswinkels für Kappsägebetrieb (Abb. A1, A2 & H)
Die Positionen für 0° und 45° Gehrung sind mit Fixrasten versehen.
• Betätigen Sie die Drehtellerarretierung (17), ziehen Sie den Rastbolzen (8)
hoch und drehen Sie ihn um eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn
(Abb. A1).
• Halten Sie den Mehrfunktionshandgriff (20) (Abb. A1), betätigen Sie die
Sägeblattschutzentriegelung (12) und bewegen Sie den Sägekopf etwa
zur Hälfte nach unten (Abb. A2).
• Drehen Sie den Sägekopf mit dem Drehteller in die gewünschte Stellung.
• Betätigen Sie die Drehtellerarretierung (17). Der Rastbolzen (8) arretiert
automatisch (Abb. A1).
Anhand der roten Markierungen (67) kann der Drehteller (16) auf jeden
Winkel zwischen 0° und 45° links oder rechts eingestellt werden (Abb. H):
- Winkel zwischen 0° und 30°: verwenden Sie die roten Markierungen,
die dem Schlitz am nächsten sind
- Winkel zwischen 30° und 45°: verwenden Sie die äußere rote Markierung (68)
• Gehen Sie vor wie für Fixpositionen. Der Rastbolzen funktioniert nicht
bei Zwischenwinkeln.
Machen Sie immer zunächst Probeschnitte mit Holzabfall,
um die Sägeeinstellungen zu überprüfen.
Einstellen des Neigungswinkels (Abb. J)
Der Sägekopf kann bis 45° nach links geneigt werden; es läßt sich daher
jeder Schnittwinkel zwischen 0° und 45° einstellen.
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (24).
• Bewegen Sie den Sägekopf in den gewünschten Winkel auf der
Neigungsskala (69). Der Zeiger (70) befindet sich auf dem Neigungsbügel (71).
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel (24) fest und lassen Sie ihn in
horizontaler Stellung.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Anschlag
(Abb. H2, K1 & K2)
• Stellen Sie den Sägekopf vertikal und lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (24). Lockern Sie nun die Sicherungsschraube (72) hinten am
Rastbolzen (8) (Abb. K1).
• Legen Sie einen Winkel (73) gegen den Anschlag und das Sägeblatt,
wie in Abb. K2 gezeigt. Der Winkel sollte 90° betragen.
• Falls eine Justierung erforderlich ist, drehen Sie die Exzenterbuchse (74),
bis die Seite des Sägeblatts flach am Winkel anliegt (Abb. K2).
• Ziehen Sie die Sicherungsschraube (72) fest.
• Überprüfen Sie, ob die roten Markierungen (67), die dem Sägeblattschlitz (50) am nächsten sind, mit der 0° Position auf den beiden
Skalen (Abb. H) übereinstimmen.
• Falls eine Justierung erforderlich ist, lockern Sie die Schrauben (76) und
richten die Markierungen aus. Die 45° Position sollte nun auch
stimmen. Ist dies nicht der Fall, so steht das Sägeblatt vertikal nicht im
rechten Winkel zum Drehteller (siehe unten).
13
DEUTSCH
Prüfen und Justieren des vertikalen Winkels zwischen Sägeblatt und
Drehteller (Abb. L1 & L2)
• Vergewissern Sie sich, daß der Sägekopf sich in der äußersten rechten
Position befindet und daß der Neigungsfeststellhebel festgezogen ist.
• Entriegeln Sie den unteren Sägeblattschutz und ziehen Sie ihn zurück.
• Stellen Sie einen Winkel (73) auf den Drehteller und vertikal gegen das
Sägeblatt (Abb. L1).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Ziehen Sie die selbstsichernde Schraube (77) fester (Abb. L2).
Prüfen und Justieren der 45° Neigungsposition im Kappsägebetrieb
(Abb. M1 & M2)
• Vergewissern Sie sich, daß der Sägekopf sich in der äußersten linken
Position befindet und daß der Neigungsfeststellhebel festgezogen ist.
• Entriegeln Sie den unteren Sägeblattschutz und ziehen Sie ihn zurück.
• Prüfen Sie den Winkel zwischen dem Tisch und dem Sägeblatt mit
Hilfe eines geeigneten Gradbogens. Der Winkel sollte 45° betragen
(Abb. M1).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Verstellen Sie die selbstsichernde Schraube (77) (Abb. M2).
Zusammenbauen für Tischkreissägebetrieb
Umrüsten von Kappsägebetrieb auf Tischkreissägebetrieb
(Abb. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Vergewissern Sie sich, daß der Schnittiefenanschlag nicht
verwendet wird. Siehe den Abschnitt “Justieren des Schnittiefenanschlags für Kappsägebetrieb (Abb. G)”.
• Bringen Sie das Sägeblatt in die Geradschnittposition, mit dem Rastbolzen (8) in der richtigen Position und angezogener Drehtellerarretierung (17) (Abb. A1).
• Lockern Sie die Spaltkeilarretierung (27) so weit, daß der Spaltkeil sich
gerade nach unten schwenken läßt (Abb. N1).
• Schieben Sie den Spaltkeilhalter (79) nach rechts, so daß der schmale
Teil rechts in der Öffnung im Rahmen einrastet. Ziehen Sie den Feststellknopf fest.
• Entfernen Sie den Untertisch-Sägeblattschutz.
• Ziehen Sie den Sägekopf nach unten und schwenken Sie die Höhenjustierung (22), bis der U-Bügel (54) arretiert (Abb. E2).
• Drehen Sie das Stellrad (53) der Einstellung, damit das Sägeblatt und
der Spaltkeil aus dem Kreissägetisch (31) hervorragen (Abb. A3),
so daß sich im Tischkreissägebetrieb die maximale Schnittiefe ergibt.
Das Sägeblatt darf den Sägeblattschutz nicht berühren.
• Ziehen Sie den Sägetischfreigabehebel (19) nach links, ziehen Sie die
Vorderseite des Sägetisches hoch und drehen Sie ihn um 180°, bis die
Zähne der Sägetischarretierung (26) automatisch den Sägeblattfreigabehebel in der Position für Tischkreissägebetrieb arretieren (Abb. N2).
Spaltkeileinstellung (Abb. A2, F3 & O)
Für Kappsägebetrieb muß zuerst der Spaltkeil (30) hochgeklappt werden.
Lockern Sie hierzu die Spaltkeilarretierung (27) und bewegen Sie den
Spaltkeil, bis sie ihn hochschwenken können (Abb. F3).
In der richtigen Position für Tischkreissägebetrieb befindet sich die
Oberseite des Spaltkeils (30) höchstens 2 mm unter dem oberen Zahn (59)
des Sägeblatts und beträgt der Abstand zwischen dem Radius des
Spaltkeils und den Spitzen der Sägeblattzähne nicht mehr als 5 mm (Abb. O).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Spaltkeilarretierung (27), verstellen Sie sie und ziehen
Sie sie wieder fest (Abb. A2).
14
• Der Halter, mit dem der Spaltkeil an der Maschine befestigt ist,
sollte mindestens 3 mm von den Zähnen des Sägeblatts
entfernt sein.
• Vergewissern Sie sich immer, daß die Spaltkeilarretierung fest
angezogen ist.
Montieren des oberen Sägeblattschutzes (Abb. P)
Der obere Sägeblattschutz (29) läßt sich leicht und schnell montieren.
Zur Befestigung des Sägeblattschutzes wird ein gefederter Raststift (80)
verwendet, der in die Bohrung (81) des Spaltkeiles (30) greift, nachdem
der Spaltkeil in die Position für Tischkreissägebetrieb gebracht wurde.
• Befestigen Sie den oberen Sägeblattschutz (29) am Spaltkeil, indem
Sie den Knopf (82) ziehen, so daß der Raststift arretiert.
Verwenden Sie die Säge nie im Tischkreissägebetrieb, ohne
den ordnungsgemäß montierten oberen Sägeblattschutz.
Montieren und Einstellen des Parallelanschlags (Abb. Q)
Der Parallelanschlag (33) hat zwei Arbeitshöhen: 10 und 62 mm. Er läßt
sich an beiden Seiten des Sägeblatt anbringen. Um den Parallelanschlag
in die gewünschte Stellung zu bringen, gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie den Knopf.
• Entfernen Sie den Halter (84) und bringen Sie ihn am anderen Ende
wieder an.
• Schieben Sie den Halter links oder rechts auf den Sägetisch. Das
Klemmstück (85) greift hinter dem Vorderrand des Sägetisches ein.
• Sichern Sie den Sperrknopf. Überzeugen Sie sich davon, daß die
Führungsbacke parallel zum Blatt steht. Sollte das nicht der Fall sein,
nehmen Sie folgende Einstellung vor.
• Lösen Sie die Innensechskantschraube (86).
• Stellen Sie die Führungsbacke so ein, daß sie parallel zum Blatt steht,
indem Sie den Abstand zwischen dem Blatt und der Führungsbacke
auf der Vorder- und Rückseite des Blattes überprüfen.
• Nach Abschluß der Einstellung ziehen Sie die Innensechskantschraube
an. Prüfen Sie nochmals, ob die Führungsbacke parallel zum Blatt steht.
• Ziehen Sie den Knopf fest (83).
• Verwenden Sie für Längsschnitte niedriger Werkstücke die
niedrige Seite des Anschlags, damit der Abstand zwischen dem
Sägeblatt und dem Anschlag für den Schiebestock ausreicht.
• Das hintere Ende des Anschlags sollte mit der Vorderseite des
Spaltkeils auf einer Linie sein.
Umrüsten von Tischkreissägebetrieb auf Kappsägebetrieb
(Abb. D, E1 & E2)
• Entfernen Sie den Parallelanschlag (33).
• Drehen Sie das Stellrad (53) der Höhenjustierung (22) so, daß sich im
Kappsägebetrieb die maximale Schnittiefe ergibt (Abb. E2).
• Gehen Sie vor, wie im Abschnitt “Drehen des Sägetisches (Abb. E1 & E2)”
beschrieben.
• Schwenken Sie den Spaltkeil hoch.
• Bringen Sie den Untertisch-Sägeblattschutz (48) wieder an (Abb. D).
Verwenden Sie immer den Schnittiefenanschlag,
außer für 0-45° Gehrung.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu sägende Material gesichert
wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und üben Sie
nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung der Säge.
de - 6
DEUTSCH
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das
Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
Ein- und Ausschalten (Abb. A1)
Diese Maschine verfügt über zwei unabhängige Schaltersysteme.
Im Tischkreissägebetrieb wird der Ein-/Aus-Schalter (1) verwendet.
Im Kappsägebetrieb wird der Auslöseschalter (1A) verwendet (Abb. A1).
Tischkreissägebetrieb (Abb. R)
Der im Tischkreissägebetrieb verwendete Ein-/Aus-Schalter hat eine
Nullspannungsfunktion: nach einem Stromausfall kann die Säge nicht
unbeabsichtigt eingeschaltet werden.
• Zum Einschalten der Maschine drücken Sie den grünen Start-Knopf (87).
• Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie den roten Stop-Knopf (88).
Kappsägebetrieb (Abb. A)
• Zum Einschalten der Maschine halten Sie die Entriegelung (12) gedrückt und betätigen Sie den Auslöseschalter (1A).
• Zum Ausschalten der Maschine lassen Sie den Auslöseschalter los.
Grundschnitte
Sägen im Kappsägebetrieb
Es ist gefährlich, ohne Schutzvorrichtung zu arbeiten. Alle Schutzvorrichtungen müssen beim Sägen betriebsbereit sein. Beim Sägen von
Nichteisen-Metallen ist das Werkstück immer einzuspannen. Verwenden
Sie hierzu die Spannbacke DE3461.
Allgemeine Hinweise
- Im Kappsägebetrieb wird der Sägekopf automatisch in der oberen
Raststellung arretiert.
- Durch Betätigen der Entriegelung wird der Sägekopf entriegelt.
- Versuchen Sie nie, den unteren Sägeblattschutz nach Beendigung des
Sägeschnitts festzuhalten, sondern lassen Sie ihn in die Raststellung
zurückkehren.
- Die minimale Abschnittlänge ist 10 mm.
- Für die Verarbeitung kurzer Werkstücke (minimal 190 mm links oder
rechts vom Sägeblatt) wird die Verwendung der als Zubehör erhältlichen Spannbacke empfohlen.
- Für die Verarbeitung von PVC-Teilen verwenden Sie einen Holzklotz mit
einem zusätzlichen Profil als Werkstückauflage.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. S)
• Drehen Sie den Drehteller auf 0° und stellen Sie sicher, daß der
Rastbolzen arretiert.
• Ziehen Sie die Drehtellerarretierung an.
• Legen Sie das Werkstück an den Anschlag. Halten Sie den Mehrfunktionshandgriff und betätigen Sie die Entriegelung.
• Schalten Sie die Maschine ein.
• Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen
Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Nachdem Sie den Schnitt fertiggestellt haben, bewegen Sie den
Sägekopf hoch in die Ausgangsstellung und drücken Sie den roten
Ausschaltknopf.
de - 7
Lassen Sie den Sägekopf nicht unkontrolliert hochfahren;
dies könnte zu Schäden führen.
Gehrungsschnitte (Abb. T)
• Stellen Sie den erforderlichen Gehrungswinkel ein.
• Stellen Sie sicher, daß die Drehtellerarretierung festgezogen ist.
• Stellen Sie sicher, daß der Schnittiefenanschlag richtig eingestellt ist,
damit das Sägeblatt bei anderen Gehrungswinkeln als 45° nicht in den
Sägetisch schneidet.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Neigungsschnitte (Abb. U)
• Lassen Sie den Neigungsfeststellhebel (24) los und drehen Sie den
Sägekopf in den gewünschten Winkel.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel fest.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Doppelgehrungsschnitte
Doppelgehrungsschnitte sind Schnitte, die Gehrung und Neigung kombinieren.
Die Höchstwerte sind 45° Gehrung/30° Neigung. Überschreiten Sie diese
Werte nicht.
• Stellen Sie zuerst den Neigungswinkel und dann den Gehrungswinkel ein.
Sägen im Tischkreissägebetrieb
• Vergewissern Sie sich immer, daß der Spaltkeil und der Sägeblattschutz ordnungsgemäß montiert sind.
Längsschnitte (Abb. V)
• Stellen Sie das Sägeblatt auf die richtige Höhe ein.
• In der richtigen Position ragen die Spitzen der oberen drei Zähne des
Sägeblatts über die Oberseite des Werkstücks hinaus.
• Montieren Sie den Parallelanschlag; verwenden Sie je nach Bedarf die
Arbeitshöhe von 10 oder von 62 mm. Das Holz zwischen dem
Anschlag und dem Sägeblatt ist das zu behaltende Werkstück.
• Schalten Sie die Maschine ein.
• Führen Sie das Holz langsam unter den oberen Sägeblattschutz.
Halten Sie es dabei fest gegen den Anschlag geklemmt. Die Zähne sollten
frei schneiden und das Werkstück sollte nicht in das Sägeblatt hineingepreßt werden. Die Sägeblattgeschwindigkeit sollte konstant bleiben.
Verwenden Sie immer einen Schiebestock
• Nachdem Sie den Schnitt fertiggestellt haben, schalten Sie die Säge
aus, indem Sie den roten Ausschaltknopf drücken.
Neigungsschnitte (Abb. W)
• Lassen Sie den Neigungsfeststellhebel los und stellen Sie das Sägeblatt in den gewünschten Winkel.
• Um zu vermeiden, daß das Werkstück zwischen dem Sägeblatt und
dem Anschlag eingefangen wird, montieren Sie den Anschlag links
vom Sägeblatt.
• Gehen Sie wie bei einem vertikalen Längsschnitt vor.
Gehrungsschnitte (Abb. X1 - X3)
• Um den Gehrungsanschlag zu justieren, lockern Sie Sie die
Sicherungsmutter (89) und schrauben den Anschlag (90) ein oder aus,
bis der Gehrungszeiger 0° anzeigt (Abb. X1).
• Stellen Sie die Höhe und den Winkel des Sägeblatts ein.
• Stecken Sie die Führungsschiene (91) des Gehrungsanschlags in die
Nut (92) links im Sägetisch (Abb. X2).
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (93) und schwenken Sie den
Anschlag, bis der gewünschte Winkel auf der Skala angezeigt wird
(Abb. X3).
• Ziehen Sie den Gehrungsfeststellknopf (93) fest.
15
DEUTSCH
• Legen Sie das Werkstück an den Gehrungsanschlag.
Schalten Sie die Säge ein, halten Sie das Werkstück fest und schieben
Sie den Anschlag durch die Nut, um das Werkstück vorzuschieben.
Nachdem Sie den Schnitt fertiggestellt haben, schalten Sie die Säge
sofort aus.
Verwendung des Parallelanschlages im Tischkreissägebetrieb (Abb. Y)
- Für das Längsschneiden dünner Werkstücke verwenden Sie die
niedrige Arbeitshöhe des Parallelanschlags und positionieren Sie den
Anschlag gegenüber der Vorderseite des Spaltkeils.
- Für das Längsschneiden dickerer Werkstücke verwenden Sie die
größere Arbeitshöhe des Parallelanschlags.
- Für das Querschneiden schmaler und kurzer Werkstücke (Abb. Y):
• Bringen Sie den Parallelanschlag mit der niedrigen Arbeitsfläche zum
Sägeblatt; die Rückseite des Anschlags sollte mit der Vorderseite
des Sägeblatts in einer Linie sein.
• Legen Sie das Werkstück gegen den Gehrungsanschlag (0° oder
90°) und verschieben Sie den Gehrungsanschlag, um den Schnitt
durchzuführen.
• Um zu vermeiden, daß kleine Schnittabfälle das Sägeblatt behindern,
montieren Sie einen selbstgefertigten Abweiskeil aus Holz auf dem
Sägetisch.
- Für das Längsschneiden schmaler (< 120 mm) und langer Werkstücke:
• Schieben Sie den Anschlag in die hintere Position, um die Präzision
bei langen Schnitten zu bewahren.
• Schieben Sie das Werkstück mit beiden Händen vor (an beiden
Seiten des Sägeblatts eine Hand).
• Verwenden Sie einen Schiebestock, wenn Sie sich mit den Händen
dem Sägeblatt nähern.
• Unterstützen Sie lange Werkstücke an der Ausfuhrseite.
- Für das Längsschneiden breiter (>120 mm) Werkstücke:
• Verstellen Sie den Anschlag vorwärts wie in Abb. Y gezeigt, falls das
Werkstück zwischen dem Sägeblatt oder dem Spaltkeil und dem
Anschlag eingeklemmt wird.
Lieferbares Zubehör
• Montieren Sie die Teile (34) bis (41) auf den beiden Führungsstangen (35).
• Verwenden Sie die neigbare Werkstückauflage (36) für das Querschneiden von 210 mm breiten Brettern (15 mm stark).
Rollentisch (Abb. A5)
Im Kappsägebetrieb kann der Rollentisch links, rechts oder auch an
beiden Seiten montiert werden. Im Tischkreissägebetrieb kann er auch
vorne oder hinten montiert werden.
Zusatztisch (Abb. A6)
Der Zusatztisch vergrößert den Abstand zwischen dem Längsanschlag
und dem Sägeblatt auf 600 mm oder mehr, je nach der Länge der an der
Maschine montierten Führungsstangen und der Einklemmposition des
Sägetisches. Der Zusatztisch ist in Verbindung mit den als Sonderzubehör
erhältlichen Führungsstangen (35) zu verwenden. Der verstellbare Tisch
verfügt über eine Skala am vorderen Rand und ist auf einem festen
Rahmen montiert, der auf den Führungsstangen befestigt wird.
• Montieren Sie den Zusatztisch an der rechten Seite der Maschine,
damit die Skalen der beiden Tische aneinander anschließen.
Schiebetisch (Abb. A7)
Dieser Schiebetisch (44) ermöglicht die Verarbeitung großer Platten,
bis 1200 x 900 mm links vom Sägeblatt. Die Führungsstangen sind auf
einem soliden Rahmen montiert, der sich leicht von der Maschine
entfernen und sich in alle Richtungen verstellen läßt. Der Anschlag verfügt
über ein Bandmaß für ein schnelles Positionieren eines verstellbaren
Anschlags sowie eine verstellbare Auflage für schmale Werkstücke.
Transport der Maschine
Transportieren Sie Ihre Säge immer in der Tischkreissägeposition.
Der obere Sägeblattschutz muß montiert sein. Entfernen Sie die Standbeine.
Wartung
Ihre DEWALT-Maschine wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie irgendwelche Zubehörteile montieren.
Späne-Absaugung (Abb. A1, A2 & A8)
Diese Maschine verfügt über drei Absauganschlüsse, die in jeder Betriebsart verwendet werden können. In Deutschland werden für Holzstaub
aufgrund der TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert. Für
andere Materialien muß der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
Anschließen - Kappsägebetrieb
• Schließen Sie einen Schlauch an den Untertisch-Sägeblattschutz an.
• Schließen Sie einen Schlauch an den kleinen Anschluß (11) und einen
an den großen Anschluß (23) an; verwenden Sie hierzu die entsprechenden Adapter.
• Schließen Sie die Schläuche an den Dreifach-Adapter an.
• Schließen Sie den Kombinationsanschluß des Dreifach-Adapters an
den Schlauch des Staubabsaugers an.
Anschließen - Tischkreissägebetrieb
• Tauschen Sie den Sägeblattschutz gegen den im Lieferumfang des
Späne-Absaugsets enthaltenen Sägeblattschutz aus und schließen Sie
den Schlauch vom Untertisch-Sägeblattschutz darauf an.
• Gehen Sie wie für Kappsägebetrieb vor.
Schmierung
Die Lager des Motors sind vorgeschmiert und wasserdicht.
• Ölen Sie regelmäßig die Tragfläche des Drehtellers leicht ein.
• Reinigen Sie Teile, wo sich Staub und Späne ansammeln, regelmäßig
mit einer trockenen Bürste.
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT
und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim Handel abgegeben
oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen
und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und
Markenherstellern.
Werkstückauflage/Seitenanschlag für Kappsägeposition (Abb. A4)
Die zusätzliche Werkstückauflage und der Seitenanschlag können links,
rechts oder auch an beiden Seiten montiert werden.
16
de - 8
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig
zufrieden sind, können Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpu.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
de - 9
17
ENGLISH
FLIP-OVER SAW DW743
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT product. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 6
en - 8
en - 8
Technical data
DW743
230
230/115
120
1,650
1,100
250
30
1/3
3,000/3,600
0-45
0-45
Voltage
V
(U.K. & Ireland only)
V
(Latin America only)
V
Motor power (input)
W
Motor power (output)
W
Blade diameter
mm
Blade bore
mm
Max cycle of use load/no load
min
No-load speed (50/60 Hz)
min-1
Saw head pre-set locations left/right
°
Bevel adjustment
°
Cutting capacities
see under “Description”
Weight
kg
DW743
DEWALT declares that these Power Tools have been designed in
compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below or
refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 98/37/EEC,
measured according to DIN 45635:
DW743
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
83
dB(A)
96
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the protection of hearing if the
sound pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value according to DIN 45675:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
38
Cert. No.
BM 9910081 01
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Sharp edges.
18
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
en - 1
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury. Read the following safety instructions before
attempting to operate this product. Keep these instructions in a safe
place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep work area well lit. Do
not use Power Tools in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high humidity, when metal
swarf is being produced, etc.) electric safety can be improved by
inserting an isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the tool or extension cord.
Supervision is required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving
parts. Preferably wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering to keep long hair out
of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the operations produce dust or
flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on the switch. Be sure
that the switch is released when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a complete standstill
before leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before
servicing or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
en - 2
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to disconnect from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular intervals and, if
damaged, have them repaired by an authorized DEWALT repair agent.
Inspect the extension cords periodically and replace them if damaged.
Keep all controls dry, clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage to ensure that it will
operate properly and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts, breakage of parts and any
other conditions that may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective. Have the switch replaced
by an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the relevant safety regulations.
To avoid danger, electric appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional safety rules for flip-over saws
• Do not use the saw to cut other than aluminium, wood or similar materials.
• Connect the machine to a dust collection device when sawing wood.
• Select the correct saw blade for the material to be cut.
• Use correctly sharpened blades. Observe the maximum speed marked
on the sawblade.
• Use only saw blades recommended by the manufacturer and which
conform to EN847-1.
• Make sure the floor area around the machine is level, well maintained
and free of loose materials e.g. chips and off-cuts.
• Make sure adequate general or localized lighting is provided.
• Wear suitable personal protective equipment when necessary, including:
- hearing protection to reduce the risk of induced hearing loss;
- respiratory protection to reduce the risk of inhalation of harmful dust;
- gloves for handling saw blades and rough material. Saw blades
should be carried in a holder wherever practicable.
• Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from
the cutting area whilst the saw is running and the saw head is not in
the rest position.
• Replace the table insert when worn.
• Report faults in the machine, including guards or sawblades,
to your dealer as soon as they are discovered.
• Ensure that the upper portion of the saw blade is completely enclosed
in the mitre sawing mode. Do not use the saw without the guards in
position, in good working order and properly maintained.
• Ensure that the arm is securely fixed in the working position in the
bench sawing mode.
• Ensure that the arm is securely fixed when bevelling in the bench saw
mode.
• Take care when grooving during the bench saw operation by using
appropriate guarding system. Slotting is not allowed.
Additional safety rules for mitre saws
• Make sure that the blade rotates in the correct direction. Keep the
blade sharp. Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the technical data.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
19
ENGLISH
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or
other means against the blade; serious accidents can be caused
unintentionally in this way.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive discs.
Additional safety rules for saw benches
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing to the front of the saw bench.
• Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
• Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of the
collar are against the blade. Tighten the arbor nut securely.
• Keep the saw blade sharp and properly set.
• Make sure that the riving knife is adjusted to the correct distance form
the blade - 3-8 mm.
• Never operate the saw without the upper and lower guards in place.
• Keep your hands out of the path of the saw blade.
• Disconnect the saw from the mains supply before changing blades or
carrying out maintenance.
• Use a push stick at all times, and ensure that you do not place hands
closer than 150 mm from the saw blade while cutting.
• Do not attempt to operate on anything but the designated voltage.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
• Do not reach around behind the saw blade.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of this saw:
- Injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be
avoided. These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
Package contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
4 Legs
1 Top guard for bench saw position
1 Under-table guard for mitre saw position
1 Plastic bag containing:
1 pin spanner
1 Allen key 6 mm
1 Skinpack containing:
1 dual height rip fence (DE3743)
1 push stick
1 30 teeth TCT saw blade
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
• Remove the saw from the packaging material carefully.
Description (fig. A1 - A4)
Your DEWALT flip-over sawing machine has been designed to operate as a
mitre saw or as a saw bench to perform the four main sawing operations of
ripping, cross-cutting, bevelling and mitring easily, accurately and safely,
using the following materials: wood, wood products, aluminium and plastic.
Mitre saw mode
In mitre saw mode, the sawing machine is used in vertical, mitre or bevel
position.
Saw bench mode
Turned over on its central axis, the sawing machine is used to perform the
standard ripping operation and for sawing wide pieces by manually
feeding the workpiece into the blade.
A1
1 On/off-switch
1A Trigger switch
2 Side panel
3 Leg clamping wingnut
4 Leg
5 Foot
6 Mitre saw table
7 Fence
8 Rotating table location plunger
9 Fixed lower rear guard
10 Fixed upper blade guard
11 Dust extraction adapter
12 Head lock release lever
13 Blade bolt
14 Outer flange
15 Moving lower guard
16 Rotating table
17 Rotating table clamp
18 Mitre scales
19 Table release lever
A2
20 Control handle
21 Depth stop rod
22 Height adjuster
23 Dust extraction adapter
24 Bevel clamp handle
25 Saw table retention bracket
26 Table locking device
27 Riving knife clamp knob
28 Motor housing
Saw bench mode
A3
29 Upper blade guard
30 Riving knife
31 Saw bench table
32 Mitre fence (optional)
33 Dual height parallel fence
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
20
en - 3
ENGLISH
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Optional accessories
For use in mitre saw mode:
A3
32 Mitre fence (DE3496)
A4
34 Adjustable stand 760 mm (max. height) (DE3474)
35 Support guide rails 1,000 mm (DE3494)
35 Support guide rails 500 mm (DE3491)
36 Inclinable support (DE3495)
37 Swivelling stop (DE3462)
38 Length stop for short workpieces (to be used with guide rails [35])
(DE3460)
39 Support with removable stop (DE3495)
40 Support with stop removed (DE3495)
41 Material clamp (DE3461)
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
DEWALT authorized repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2), blue is for
Neutral (N) (4) and green/yellow is for Earth (E).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
leads are correctly fixed at the terminal screws.
A5
42 Roller support table (DE3497)
For use in saw bench mode:
A6
43 Extension table (DE3472)
Never use a light socket. Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
A7
44 Single sliding table (DE3471)
Push sticks (DE3454) (not shown)
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always unwind the
cable completely. Also refer to the table below.
For use in all modes:
A8
45 Three way dust extraction kit (DE3500)
Cutting capacities
Cutting capacity in mitre saw mode
Cutting angle
Size of material
H mm B mm
Straight cross-cut
20
180
30
176
40
170
68
140
85
68
88
22
15
210
Table turned 45° to
right for mitre cuts
70
95
Table turned 45° to
left for mitre cuts
68
93
Sawhead tilted 45°
for bevel cuts
50
140
Notes
No packaging piece required
With 25 mm packaging piece (fig. B1)
With 50 mm packaging piece (fig. B1)
Thin boards only (fig. B2)
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Cross-cut at max. height
Assembly and adjustment
Cross-cut at max. height
Cutting capacity in saw bench mode
Cutting depth adjustment
90° vertical cut
0 - 70 mm
45° bevel cut
0 - 32 mm
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
en - 4
Conductor size (mm2)
Cable rating (Amperes)
0.75
6
1.00
10
1.50
15
2.50
20
4.00
25
Cable length (m)
7.515 25 30 45
60
Voltage
Amperes
Cable rating (Amperes)
230
0 - 2.0
6
6
6
6
2.1 - 3.4
6
6
6
6
3.5 - 5.0
6
6
6
6
5.1 - 7.0 10 10
10 10
7.1 - 12.0 15 15
15 15
115-120 12.1 - 20.0 20 20
20 20
Prior to assembly and adjustment always unplug the tool.
The machine is packed in the saw bench mode for compactness and is
fully assembled for mitre saw operation except for the legs, under-table
plastic guard and blade.
Fitting the legs (fig. C)
• Place the machine upside down on the floor.
• Loosen the four wingnuts (3) and insert a leg (4) into each of the clamps.
• Tighten the wingnuts (3) and turn the table over. Make sure it is level;
adjust the leg clamping height if required.
21
ENGLISH
Assembly for mitre saw mode
Mounting the under-table guard (fig. D)
The under-table guard (48) is fitted to the top of the saw bench table.
• Place the two hooks on the left of the guard into the oblong slots (49)
on the left of the blade slot (50).
• Place the guard flat on the table and press it in the locking grommet (51).
• To remove, loosen the grommet with a screwdriver (52) and proceed in
reverse order.
Turning the sawhead and table over (fig. A2, E1 & E2)
• Withhold the saw table with one hand and push the table release lever (19)
to the left (fig. E1).
• Push the table downwards at the front and swing it over completely
until the motor assembly is uppermost and the indentation engages in
the retaining teeth of the table locking device (26).
• The head assembly is held down by a clamp strap at the front and a
height adjuster (22) at the rear (fig. A2).
• Remove the strap.
• Rotate the circular wheel (53) counterclockwise whilst holding down
the head until the “U”-shaped bracket (54) can be disengaged from its
seating (fig. E2).
• Swing the height adjuster up and push the rod (55) into the clip (56).
• Holding the head firmly, allow the spring pressure to take the head
upwards into its rest position.
Mounting the saw blade (fig. A1, F1 - F3)
• The teeth of a new blade are very sharp and can be dangerous.
• Always change blades with the machine in mitre saw mode.
• The maximum diameter blade that can be fitted is 250 mm.
The minimum diameter is 244 mm.
• Loosen the riving knife clamping knob (27) and allow the riving knife (30)
to swing downwards (fig. F1).
• Place the 6 mm Allen key into the end of the blade bolt (13) and the
two pins of the pin spanner (57) into the holes on the outer flange (14).
• The blade bolt has a left-handed thread, therefore holding the spanner
firmly, turn the Allen key clockwise to loosen.
• Remove the blade bolt (13) and remove the outer flange (14).
• If the blade bolt is too tight, turn the handle of the pin spanner (57) into
the guard and lock it there using a screwdriver (58) (fig. F2). This allows
to exert extra pressure on the Allen key.
• The blade (59) has a 30 mm bore, and is located on a step flange (60)
on the inner flange (61) (fig. F1).
• Press the guard retraction lever (12) and move the head down slightly
to release the lower guard (15) (fig. A1).
• Rotate the lower blade guard all the way up and hold it there.
• Make sure the inner flange and both faces of the blade are clean and
free of dust.
• Place the blade onto the step flange (60) on the inner flange (61),
ensuring that the teeth are pointing downwards (fig. F1).
• Carefully ease the blade into position and release the lower blade guard.
• Also ensure that the two projections (62) on the outer collar are seated
properly through the inner collar and onto the flats on the spindle.
• Tighten the blade bolt securely.
• Rotate the blade by hand to check that it rotates freely. If it fouls the
lower rear blade guard (9), retighten the crosshead screws (63) (fig. F3).
• Reposition the riving knife (30) in the upper rest position and tighten the
clamping knob (27) (fig. F1).
Adjusting the mitre saw mode depth limiter (fig. G)
The handle (64) is connected to a depth stop rod (21) which has an
eccentrically positioned adjustable bolt (65) with locknut (66). When the depth
limiter is engaged, the saw head cannot be pulled down completely (fig. G).
22
- Handle to the left = engaged, for use in mitre saw mode
(all angles except 0-45° mitre cross cut)
- Handle to the right = disengaged, for use in saw bench mode
• If the depth limiter needs adjustment, loosen the locknut (66)
and screw the bolt (65) in or out as required.
Incorrect use of the depth limiter may cause damage to the
machine.
Adjusting the mitre angle in mitre saw mode (fig. A1, A2 & H)
The straight cross-cut and 45° mitre positions are pre-set.
• Lift the rotating table clamp (17), pull up the rotating table location
plunger (8) and rotate it counterclockwise a quarter of a turn (fig. A1).
• Grip the control handle (20) (fig. A1), compress the guard retraction
lever (12) and lower the saw about halfway (fig. A2).
• Turn the sawhead with its rotating table to the required position.
• Push down the rotating table clamp (17). The rotating table location
plunger (8) will engage automatically (fig. A1).
Using the red marks (67), the rotating table (16) can be set to any mitre
angle left or right between 0° and 45° (fig. H):
- angles between 0° and 30°: use the red marks nearest to the slot
- angles between 30° and 45°: use the outer red mark (68)
• Proceed as for pre-set positions. The rotating table location plunger
cannot be used for intermediate angles.
Always make a trial cut in a piece of waste wood, to check for
accuracy.
Adjusting the bevel position (fig. J)
The sawhead can be tilted from the vertical position to 45° left to enable
bevel cuts to be made at any angle between these two limits.
• Standing behind the machine, release the bevel clamp handle (24)
(it allows a ratchet-type action when full rotation of the handle is not
possible).
• Tilt the sawhead to the required angle on the bevel scale (69).
The pointer (70) is on the fixed cast part of the bevel bracket (71).
• Tighten the bevel clamp handle (24) and leave it in horizontal position.
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. H2, K1 & K2)
• With the head in the vertical position and the bevel clamp handle (24)
released and raised, slacken the locking screw (72) in the rear of the
rotating table location plunger (8) (fig. K1).
• Place a set square (73) against the fence and along the blade as
shown in figure K2. The angle should be 90°.
• If adjustment is required, rotate the eccentric adjustment bush (74) until
the face of the saw blade is flat against the square (fig. K2).
• Tighten the locking screw (72).
• Check that the red marks (67) nearest the blade slot (50) are in line with
the 0° position (75) on the two scales (fig. H).
• If adjustment is required, loosen the screws (76) and bring the
indicators in line. The 45° position should now also be accurate.
If this is not the case, the blade is not perpendicular to the rotating
table (see below).
Adjusting the blade vertical to the rotating table (fig. L1 & L2)
• Ensure that the sawhead is to its extreme right-hand position with the
bevel clamp handle locked.
• Release and retract the lower guard.
• Place a set square (73) on the rotating table and up against the blade
(fig. L1).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Adjust the grub screw (77) as required. The grub screw is self-locking
(fig. L2).
en - 5
ENGLISH
Checking and adjusting the 45° bevel position in mitre mode
(fig. M1 & M2)
• Ensure that the sawhead is to its extreme left-hand position with the
bevel clamp handle locked.
• Release and retract the lower guard.
• Check the angle from the blade to the table with a suitable protractor.
It should be 45° (fig. M1).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Adjust the grub screw (78) as required. The grub screw is self-locking
(fig. M2).
Assembly for saw bench mode
Changing from mitre saw to saw bench mode
(fig. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Check that the depth limiter is disengaged. Refer to the
section “Adjusting the mitre saw mode depth limiter (fig. G)”.
• Put the blade into 0° cross-cut position with the rotating table location
plunger (8) correctly located and the rotating table clamp (17) secured
(fig. A1).
• Slacken the riving knife clamp knob (27) just enough to allow the riving
knife to swing downwards (fig. N1).
• Slide the riving knife bracket (79) to the right so that the narrow part on
the right locates in the slot provided in the casting and tighten the
clamp knob.
• Remove the under-table guard.
• Pull down the sawhead and swing the height adjuster (22) until its
U-shaped bracket (54) engages on the pin provided in the base (fig. E2).
• Turn the wheel (53) of the adjuster to make the blade and riving knife
protrude from the saw bench table (31) (fig. A3) to provide maximum
cutting depth in saw bench mode.
Never use your saw in saw bench mode without the upper
guard correctly fitted.
Mounting and adjusting the parallel fence (fig. Q)
The dual height parallel fence (33) can be used in two positions (10 or 62 mm).
The parallel fence can be mounted on either side of the blade. To turn the
fence into the appropriate position, proceed as follows:
• Loosen the knob.
• Pull out the bracket (84) and replace it on the other end.
• Slide the bracket on from the left or the right. The clamping plate (85)
engages behind the front edge of the table.
• Check that the fence is parallel to the blade. If not, then adjust as follows.
• Loosen the Allen screw (86).
• Adjust the fence so that it is parallel to the blade by checking the distance
between the blade and the fence at the front and rear of the blade.
• When the adjustment has been carried out, re-tighten the Allen screw
and check again that the fence is parallel to the blade.
• Tighten the knob (83).
• Use the 10 mm profile for ripping low workpieces to allow
access between the blade and the fence for the push stick.
• The rear end of the fence should be level with the front of the
riving knife.
Changing from saw bench to mitre saw mode (fig. D, E1 & E2)
• Remove the parallel fence (33).
• Turn the wheel (53) of the height adjuster (22) to provide maximum
cutting depth in mitre saw mode (fig. E2).
• Proceed as described in the section “Turning the sawhead and table
over (fig. E1 & E2)”.
• Adjust the riving knife up and out of the way.
• Replace the under-table guard (48) (fig. D).
Remember to use the depth stop limiter for all angles except
0-45° mitre cross cut.
The blade should not foul the lower blade guard.
Instructions for use
• Pull the table release lever (19) to the left, lift the front edge of the table and
flip it back through 180° until the teeth of the table-locking device (26)
automatically engage the saw blade retention lever to secure it in the
saw bench mode (fig. N2).
Adjusting the riving knife (fig. A2, F3 & O)
In the mitre saw mode, the riving knife (30) must be adjusted up and out of
the way by unscrewing the clamp knob (27) and moving the riving knife
until it can be rotated up (fig. F3).
In the saw bench mode, the correct position is for the top of the riving
knife (30) to be no more than 2 mm below the highest tooth of the blade (59)
and the body of the radius to be a maximum of 3-8 mm from the tips of
the saw blade teeth. Also the riving knife must be completely in line with
the rear of the saw blade (fig. O).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Unlock the clamp knob (27), slide the knob forwards or backwards in
its slot and tighten the clamp knob (fig. A2).
• The bracket securing the riving knife to the machine must be at
least 3 mm away from the blade teeth.
• Always check that the riving knife clamp knob is tightly secured.
Fitting the upper blade guard (fig. P)
The upper blade guard (29) is designed to be quickly and easily attached,
via a spring-loaded plunger (80) to the hole (81) in the riving knife (30) once
it has been positioned through the worktable for saw bench mode.
• Secure the upper blade guard (29) to the riving knife by pulling the
knob (82) to allow the plunger in the guard to engage.
en - 6
• Always observe the safety instructions and applicable regulations.
• The attention of UK users is drawn to the “woodworking
machines regulations 1974” and any subsequent amendments.
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side
pressure on the saw blade.
• Avoid overloading.
Prior to operation:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
Switching on and off (fig. A1)
This machine has two independent switching systems. In saw bench
mode, the on/off switch (1) is used. In mitre saw mode, the trigger switch
(1A) is used (fig. A1).
Saw bench mode (fig. R)
The on/off switch used in saw bench mode has a no-volt release function:
should the power be shut off for some reason, the switch has to be
deliberately reactivated.
23
ENGLISH
• To switch the machine on, press the green start button (87).
• To switch the machine off, press the red stop button (88).
Mitre saw mode (fig. A)
• To switch the machine on, keep the guard retraction lever (12)
squeezed and press the trigger switch (1A).
• To switch the machine off, release the trigger switch.
Basic saw cuts
Sawing in mitre saw mode
It is dangerous to operate without guarding. Guards must be in position
when sawing. Always clamp the workpiece when cutting non-ferrous
metals. Use the DE3461 clamp.
General handling
- In the mitre saw mode, the sawhead is automatically locked in the
upper “park”-position.
- Squeezing the head lock release lever will unlock the sawhead.
- Never seek to prevent the lower guard returning to its park position
when the cut is completed.
- The minimum length of offcut material is 10 mm.
- When cutting short material (min. 190 mm to the left or the right of the
blade), the use of the optional material clamp is recommended.
- When cutting UPVC sections, a supporting piece made out of timber
with a complementary profile should be placed beneath the material
being cut to provide the correct level of support.
Vertical straight cross cut (fig. S)
• Set the rotating table to 0° and make sure that the locating plunger is
engaged.
• Pull down the rotating table clamping knob.
• Place the wood to be cut against the fence. Take hold of the control
handle and press in the head lock release lever.
• Switch the machine on.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• When the cut is completed, raise the sawhead to its rest position and
press the red stop button.
Do not allow the sawhead to jump back unaided to prevent
damage.
Mitre cuts (fig. T)
• Set the required mitre angle.
• Ensure that the rotating table clamp is tightly secured.
• Ensure that the depth stop limiter is correctly set to prevent the blade
cutting the table if the angle is not 45°.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Bevel cuts (fig. U)
• Release the bevel clamp handle (24) and tilt the head to the angle
required.
• Tighten the bevel clamp handle.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Compound mitre
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.
The limitations are 45° mitre/30° bevel. Do not exceed these limits.
• Set the bevel angle and subsequently set the mitre angle.
Sawing in the bench mode
• Always ensure that the riving knife and blade guard are correctly aligned.
24
Ripping (fig. V)
• Set the blade to the correct height.
• The correct blade position is to have the tips of three teeth above the
top surface of the wood.
• Mount the parallel fence using either the 10 mm or the 62 mm profile.
The piece of wood between the fence and the blade is the retained piece.
• Switch the machine on.
• Slowly feed the timber underneath the front of the upper blade guard,
keeping it firmly pressed against the fence. Allow the teeth to cut and
do not force the timber through the blade. The blade speed should be
kept constant.
Always use a push stick.
• When the cut is finished, switch off by pressing the red stop button.
Bevel cuts (fig. W)
• Release the bevel clamp handle and set the blade to the required angle.
• In order to prevent material jamming between the blade and the fence,
position the fence to the left of the blade.
• Proceed as for vertical ripping.
Mitre cuts (fig. X1 - X3)
• To adjust the mitre fence, loosen the stop screw locknut (90) and
screw the stop (91) in or out until the mitre pointer reads 0° (fig. X1).
• Set the blade height and angle.
• Insert the slide bar (92) of the mitre fence into the groove (93) provided
in the left-hand side of the table (fig. X2).
• Loosen the mitre locking knob (94) and rotate the fence to set the
scale to the required angle (fig. X3).
• Tighten the mitre locking knob (94).
• Place the workpiece against the flat surface of the mitre fence.
Switch on and, holding the workpiece firmly, slide the fence along the
groove to take the workpiece into the blade. When the cut is
completed, switch off immediately.
Fence positions, saw bench mode (fig. Y)
- For ripping thin materials, use the 10 mm profile of the dual height
parallel fence and position the fence opposite the front edge of the
riving knife.
- For ripping thicker materials, use the 62 mm profile of the dual height
parallel fence.
- For cross-cutting narrow and short workpieces (fig. Y):
• Adjust the parallel fence with the low profile facing the blade and
install the rear of the fence in line with the leading edge of the blade.
• Set the workpiece against the mitre fence (at 0° or 90°) and push the
mitre fence to make the cut.
• To prevent small offcut pieces fouling against the blade, prepare a
tapered length of timber and clamp it on the rear edge of the
worktable close enough to the right-hand side of the blade so that
successive offcuts feed automatically to the right.
- For ripping narrow (< 120 mm) and long workpieces:
• Place the fence in rearmost position to maintain accuracy during
long cuts.
• Push the workpiece with both hands (one on each side of the blade).
• Use a push stick when close to the blade.
• Support long workpieces at the outfeed side.
- For ripping wider (>120 mm) workpieces:
• Adjust the fence forward as in figure Y if the material being cut tends
to jam between the blade or the riving knife and the fence.
en - 7
ENGLISH
Optional accessories
Prior to assembling any accessories always unplug the machine.
Dust extraction kit (fig. A1, A2 & A8)
This machine is provided with three dust extraction points for use in each
mode.
• Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
Connecting - mitre saw position
• Connect one hose to the under-table guard.
• Connect one hose to the small diameter outlet (11) and one to the
large diameter outlet (23) using the corresponding spouts.
• Connect the hoses to the 3-way connector.
• Connect the single outlet of the 3-way connector to the hose from the
dust extractor.
Connecting - saw bench position
• Replace the saw blade guard by the guard supplied with the dust
extraction kit and connect the hose from the under-table guard to it.
• Proceed as for mitre saw position.
Mitre saw extra support/length stop (fig. A4)
The extra support and length stop can be mounted on the left-hand side
or on the right-hand side, or with two sets on either side.
• Fit the items 34 - 41 onto the two guide rails (35).
• Use the inclinable support (36) for cross-cutting 210 mm wide boards
(15 mm thick).
Roller support table (fig. A5)
In mitre saw mode, the roller support table can be mounted on the left-hand
side or on the right-hand side, or with two sets on either side. In saw bench
mode, it can also be mounted in front or at the rear of the saw table.
Side extension table (fig. A6)
The side extension table increases the distance from the rip fence to the
blade to 600 mm or more, depending on the rod length fitted to the
machine and the clamped position of the table.
The side extension table must be used in conjunction with guide rails (35)
(option). The adjustable table is equipped with an engraved scale along its
front edge and mounted on a sturdy base which clamps to the guide rods.
• Fit the extension table to the right-hand side of the machine for
continuity of the distance scale on both tables.
Single sliding table (fig. A7)
This sliding table (44) allows for board sizes to the left of the blade up to
1200 x 900 mm.
The guide rods are mounted on a sturdy alloy extrusion which is quickly
detachable from the machine and yet fully adjustable is all planes.
The fence incorporates a full length measuring tape for quick positioning of
an adjustable stop and an adjustable support for narrow workpieces.
Lubrication
The bearings of the motor are pre-lubricated and watertight.
• Slightly oil the rotating table bearing surface where it slides on the lip of
the fixed table at regular intervals.
• Clean the parts subject to accumulation of sawdust and chips
periodically with a dry brush.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent where it will be
disposed of in an environmentally safe way.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual. Alternatively, a list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on the Internet at
www.2helpu.com.
Transporting
Always transport your saw in saw bench mode with the upper blade guard
fitted. Remove the legs.
Maintenance
Your DEWALT machine has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
en - 8
25
ESPAÑOL
SIERRA DW743 DE DOBLE MODALIDAD
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por un producto DEWALT. Muchos años de experiencia
y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus productos han
convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 6
es - 8
es - 9
DW743
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas de
acuerdo a las normas siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT, véase abajo o
consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE &
98/37/CEE, medida de acuerdo con DIN 45635:
DW743
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
83
dB(A)
96
* al oído del usuario
Características técnicas
Voltaje
V
Potencia del motor (entrada)
W
Potencia del motor (salida)
W
Diámetro de la hoja
mm
Diámetro interior de la hoja
mm
Ciclo máx. de uso con/sin carga
min
Velocidad en vacío (50/60 Hz)
min-1
Posiciones fijas del cabezal de la sierra
°
izquierda/derecha
Posiciones de corte a bisel izquierda
°
Capacidad de corte
Véase “Descripción”
Peso
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
3.000/3.600
0 - 45
0 - 45
36
Tome medidas adecuadas para proteger sus oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración según
DIN 45675:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Cert. No.
BM 9910081 01
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica tensión eléctrica.
Bordes afilados.
26
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
es - 1
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las reglas de seguridad
en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la humedad. Procure que el
área de trabajo esté bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad elevada
formación de polvo metálico, etc.), se puede aumentar la seguridad
eléctrica a través de intercalar un transformador de separación o un
interruptor de protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable de
prolongación. En caso de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de prolongación destinados al
uso exterior y marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan, deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si tiene el pelo
largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo. Es más
seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al transportar la herramienta
enchufada. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común. No maneje la
herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté completamente parada
antes de dejarla sin vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
es - 2
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables de potencia
demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. La herramienta
funcionará mejor y con mayor seguridad al ser utilizada de acuerdo
con sus características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos, o el uso de la
herramienta misma distintos de los recomendados en este manual de
instrucciones, puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del cable para desenchufar la
herramienta. Proteja el cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y más
seguro. Siga las instrucciones para el mantenimiento y la sustitución de
accesorios. Verifique los cables de las herramientas con regularidad y,
en caso de avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT para que
sean reparados. Inspeccione los cables de prolongación periódicamente
y sustitúyalos cuando presenten defectos. Mantenga todos los mandos
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que no haya averías, a fin
de asegurar que funcionará correctamente y sin problemas.
Compruebe que no haya desalineamiento o enganchamiento de piezas
en movimiento, ni roturas de piezas, ni accesorios mal montados,
ni cualquier otro defecto que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los dispositivos de
seguridad u otros componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor esté defectuoso.
Haga sustituir el interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas de seguridad en
vigor. Para evitar situaciones peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un técnico competente.
Reglas de seguridad adicionales para sierras de doble modalidad
• No utilice la sierra para cortar materiales que no sean aluminio,
madera o similares.
• Conecte la máquina a un equipo de extracción de serrín cuando corte
madera.
• Seleccione el disco de sierra correcto para el material que va a cortar.
• Utilice discos de sierra que estén afilados. Tenga en cuenta la
velocidad máxima marcada en los discos.
• Sólo utilice los discos de sierra que recomienda el fabricante,
los cuales cumplen la norma EN847-1.
• Asegúrese de que el suelo alrededor de la máquina está nivelado,
bien conservado y sin materiales sueltos como virutas o recortes.
• Asegúrese de proporcionar una iluminación general o focalizada suficiente.
• Utilice la indumentaria protectora correcta cuando sea necesario,
incluyendo:
- protecciones en los oídos para reducir el riesgo de pérdida de la
audición;
- protección respiratoria para reducir el riesgo de inhalar partículas dañinas;
- guantes para manejar discos de sierra y materiales bastos.
Los discos de sierra se deben transportar en un portaherramientas
cuando sea posible.
• No retire del área de serrado los recortes y otras partes de la pieza de
trabajo mientras la sierra esté en funcionamiento y el cabezal de sierra
no se haya situado en la posición de reposo.
• Reemplace el postizo de mesa cuando se desgaste.
• Comunique a su distribuidor los fallos de la máquina, incluso los de las
protecciones y los discos de sierra, en cuanto los detecte.
• Asegúrese de que la parte superior del disco de sierra está introducida
por completo en el modo de serrado a inglete.
27
ESPAÑOL
No utilice la sierra sin las protecciones colocadas en su posición,
en buen estado y correctamente conservadas.
• Asegúrese de que el brazo esté fijado firmemente en la posición de
trabajo en el modo de serrado en banco.
• Asegúrese de que el brazo esté sujeto correctamente cuando corte a
bisel en el modo de serrado en banco.
• Tenga cuidado al ranurar durante la operación de serrado en banco y
utilice el sistema de protección correcto. No es posible limar con esta
máquina.
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas de la
hoja de sierra giratoria.
- Riesgo de lesiones al cambiar la hoja.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
- Riegos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
Verificación del contenido del embalaje
Instrucciones de seguridad adicionales para sierras de ingletes
• Asegúrese de que la hoja gira en la dirección correcta. Mantenga la
hoja afilada. No utilice hojas con diámetro mayor o menor que el
recomendado. Consulte en las características técnicas la potencia
nominal de la hoja.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueo están bien
apretados antes de realizar cualquier operación.
• Compruebe periódicamente que las ranuras de ventilación del motor
están limpias y libres de serrín.
• Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier trabajo de
mantenimiento o de cambiar la hoja.
• Antes de usar un accesorio, consulte el Manual de Instrucciones.
El uso inadecuado de los accesorios puede producir daños.
• Antes de serrar, espere a que el motor alcance toda su velocidad.
• Antes de soltar el interruptor, saque la hoja del corte practicado.
• No inserte ninguna pieza en el ventilador para sujetar el eje del motor.
• Mantenga las manos alejadas de la hoja cuando la sierra esté enchufada.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• No intente parar la máquina insertando una herramienta o similar en la
hoja. Podría causar graves daños de forma no intencionada.
• No utilice hojas de sierra agrietadas o dañadas.
• No corte materiales ferrosos o de mampostería con esta sierra.
• No utilice disco de corte abrasivos.
Normas adicionales de seguridad para las sierras de banco
• Compruebe que la hoja gira en la dirección correcta y que los dientes
apuntan hacia la parte delantera de la sierra.
• Antes de empezar a utilizar la sierra, cerciórese de que todas las
manivelas de sujeción están bien apretadas.
• Compruebe que la hoja y los collarines están limpios, y que la parte
rebajada del collarín está en contacto con la hoja. Apriete bien la tuerca
del collarín.
• Mantenga la hoja de la sierra afilada y cerciórese de que está bien
montada.
• Compruebe que la distancia entre la cuchilla de ranurar y la hoja es
correcta (5 mm como máximo).
• Nunca utilice la sierra sin los protectores superior e inferior en su sitio.
• Mantenga las manos alejadas de la hoja de la sierra.
• Desconecte la sierra de la corriente antes de cambiar la hoja o realizar
tareas de mantenimiento.
• Utilice siempre un taco para empujar las piezas que debe serrar y
mantenga las manos alejadas por lo menos 150 mm de la hoja de la
sierra mientras corta.
• No intente trabajar con un voltaje distinto del indicado.
• No aplique lubricantes a la hoja mientras esté en funcionamiento.
• No se incline por encima de la hoja de la sierra.
• No corte metales férricos, metales no férricos ni mampostería.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son propios del uso de esta sierra:
- Lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes y
del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos que
no pueden eliminarse, tales como:
28
El paquete contiene:
1 Sierra parcialmente montada
4 Patas
1 Protector superior para la modalidad de banco
1 Protector de debajo de la mesa para la modalidad de ingletes
1 Bolsa de plástico con:
1 llave de tetones
1 llave allen de 6 mm
1 Paquete de plástico retráctil con:
1 guía paralela de doble altura (DE3743)
1 taco para empujar
1 hoja de sierra TCT de 30 dientes
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
• Saque la sierra de la caja con cuidado.
Descripción (fig. A1 - A4)
Su sierra DEWALT de doble modalidad está diseñada para utilizarse como
sierra de ingletes o banco de sierra, y para realizar las cuatro principales
operaciones de serrado al hilo, transversal, a bisel y a inglete, de forma
precisa y segura con los siguientes materiales: maderas, productos de
madera, aluminio y plástico.
Modalidad de sierra de ingletes
En esta modalidad, la sierra puede utilizarse para realizar cortes verticales,
a bisel o a inglete.
Modalidad de sierra de banco
Girada sobre su eje central, la sierra de banco puede utilizarse para
realizar cortes normales y serrar piezas anchas que se empujan
manualmente contra la hoja.
A1
1 Interruptor de marcha/parada
1A Interruptor disparador
2 Base de acero
3 Tuerca de mariposa para sujetar las patas
4 Pata
5 Pie
6 Mesa de la sierra de ingletes
7 Guía
8 Mecanismo de posición de la mesa giratoria
9 Protector inferior posterior fijo
10 Protector superior fijo de la hoja
11 Adaptador de salida de serrín
12 Palanca de bloqueo
13 Perno de la hoja
14 Collarín exterior
15 Protector inferior móvil
16 Mesa giratoria
es - 3
ESPAÑOL
17 Mordaza de la mesa giratoria
18 Escalas de ingletes
19 Palanca de liberación de la mesa
A2
20 Empuñadura de control
21 Pasador de tope de profundidad
22 Mecanismo de ajuste de altura
23 Adaptador de salida de serrín
24 Manivela de bloqueo de biseles
25 Abrazadera de sujeción de la mesa de sierra
26 Mecanismo de bloqueo de la mesa
27 Pomo de sujeción de la cuchilla de ranurar
28 Caja del motor
Modalidad de banco
A3
29 Protector superior de la hoja
30 Cuchilla de ranurar
31 Mesa de la sierra de banco
32 Guía de ingletes (opcional)
33 Guía paralela de doble altura
Corte transversal recto
Mesa girada 45° a la
derecha para cortes
a inglete
Mesa girada 45° a la
izquierda para cortes
a inglete
Cabezal inclinado 45°
para cortes a bisel
20
30
40
68
85
180
176
170
140
68
No se requiere ninguna
pieza de apoyo
88
22
15
210
Con pieza de apoyo de 25 mm
(fig. B1)
Con pieza de apoyo de 50 mm
(fig. B1)
Sólo tablones finos (fig. B2)
70
95
Corte transversal a altura máx.
68
93
Corte transversal a altura máx.
50
140
Capacidad de corte en la modalidad de banco
Ajuste de la profundidad de corte
Corte vertical a 90°
0 - 70 mm
Corte a bisel a 45°
0 - 32 mm
Seguridad eléctrica
Accesorios opcionales
Para usar en la modalidad de ingletes:
A3
32 Guía de ingletes (DE3496)
A4
34 Soporte ajustable de 760 mm (altura máx.) (DE3474)
35 Raíles guía de soporte 1.000 mm (DE3494)
35 Raíles guía de soporte 500 mm (DE3491)
36 Soporte inclinable (DE3495)
37 Tope pivotante (DE3462)
38 Tope para piezas de trabajo pequeñas (para utilizarse con raíles guía [35])
(DE3460)
39 Soporte con tope desmontable (DE3495)
40 Soporte con tope desmontado (DE3495)
41 Abrazadera para sujetar el material (DE3461)
A5
42 Mesa apoyada en rodillos (DE3497)
Para usar en la modalidad de banco:
A6
43 Prolongación de la mesa (DE3472)
A7
44 Mesa deslizante sencilla (DE3471)
Palos (DE3454)
Para usar en ambas modalidades:
A8
45 Kit de extracción de polvo de tres vías (DE3500)
Capacidad de corte
Capacidad de corte en la modalidad de ingletes
Ángulo de corte
Tamaño del material Observaciones
H mm
B mm
es - 4
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado en la placa
de características.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación, deberá
ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas). La sección mínima
de conductor es de 1,5 mm2. Si utiliza un carrete de cable, desenrolle
siempre el cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje y
los ajustes.
La sierra viene montada en modalidad de banco por razones de espacio y
está completamente montada para la modalidad de ingletes, salvo las
patas, el protector de plástico de debajo de la mesa y la hoja.
Montaje de las patas (fig. C)
• Coloque la sierra boca abajo en el suelo.
• Afloje las cuatro tuercas de mariposa (3) e inserte una pata (4) en cada
una de las abrazaderas.
• Apriete las tuercas de mariposa (3) y dé la vuelta a la mesa.
Compruebe que queda bien nivelada y, si es necesario, ajuste la altura
de sujeción de las patas.
Montaje para la modalidad de ingletes
Montaje del protector de debajo de la mesa (fig. D)
El protector de debajo de la mesa (48) se monta por la parte superior de la
mesa de la sierra de banco.
• Introduzca los dos ganchos situados a la izquierda del protector en las
ranuras alargadas (49) a la izquierda de la ranura (50) de la hoja.
29
ESPAÑOL
• Coloque el protector de forma que quede plano sobre la mesa y
empújelo hasta que encaje en el pasador de bloqueo (51).
• Para extraerlo, afloje el pasador con un destornillador (52) y realice los
pasos en orden inverso.
Giro del cabezal y la mesa (fig. A2, E1 & E2)
• Sujete la mesa de sierra con una mano y empuje la palanca de
liberación de la mesa (19) hacia la izquierda (fig. E1).
• Empuje la mesa hacia abajo por su parte delantera y gírela completamente
hasta que el conjunto de motor quede hacia arriba y el rebaje encaje en
los dientes de sujeción del mecanismo de bloqueo (26) de la mesa.
• El conjunto de cabezal queda sujeto mediante una tira de retención
situada en la parte delantera y un mecanismo de ajuste de altura (22)
situado en la parte posterior (fig. A2).
• Quite la tira.
• Gire la rueda circular (53) hacia la izquierda mientras empuja el cabezal
hacia abajo hasta que la abrazadera en “U” (54) salga de su sitio (fig. E2).
• Gire el mecanismo de ajuste de altura hacia arriba y empuje el pasador
(55) hasta que encaje en el clip (56).
• Sujetando el cabezal con firmeza, permita que la presión de resorte
empuje el cabezal hacia arriba hasta su posición de reposo.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. A1, F1 - F3)
• Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
• Cambie siempre las hojas con la máquina en modalidad de
ingletes.
• El diámetro máximo de las hojas que pueden montarse es de
250 mm y el mínimo de 244 mm.
• Afloje el pomo de sujeción (27) de la cuchilla de ranurar (30) y deje que
ésta se balancee hacia abajo (fig. F1).
• Introduzca la llave allen de 6 mm en el extremo del perno (13) de la
hoja y los dos tetones de la llave de tetones (57) en los agujeros del
collarín exterior (14).
• Sujetando la llave de tetones con firmeza, gire la llave allen hacia la
derecha para aflojar el perno (va a contrarrosca) de la hoja.
• Quite el perno (13) y el collarín exterior (14).
• Si el perno del disco de sierra está demasiado apretado, bloquee el
mango de la llave de tetones (57) sobre la protección (fig. F2).
Esto permite ejercer presión adicional sobre la llave allen.
• La hoja (59) tiene un diámetro interior de 30 mm y está situada en un
realce (60) del collarín interior (61) (fig. F1).
• Empuje la palanca de bloqueo del protector (12) y baje ligeramente el
cabezal para liberar el protector inferior (15) (fig. A1).
• Gire el protector inferior de la hoja completamente hacia arriba y
manténgalo en esta posición.
• Compruebe que el collarín interior y las dos caras de la hoja están
limpios y sin polvo.
• Coloque la hoja en el realce (60) del collarín interior (61),
cerciorándose de que los dientes apuntan hacia abajo (fig. F1).
• Coloque con cuidado la hoja en su posición y libere el protector inferior
de la hoja.
• Compruebe también que las dos proyecciones (62) del collarín exterior
encajan correctamente en las ranuras del eje a través del collarín interior.
• Apriete el perno de la hoja con firmeza.
• Gire la hoja manualmente para cerciorarse de que se mueve con total
libertad. Si choca contra el protector inferior posterior (9) de la hoja,
vuelva a apretar los tornillos de estrella (63) (fig. F3).
• Vuelva a colocar la cuchilla de ranurar (30) en la posición superior de
reposo y apriete el pomo de sujeción (27) (fig. F1).
30
Ajuste del limitador de profundidad en la modalidad de ingletes (fig. G)
La mariposa (64) está conectada a un pasador de tope de profundidad (21)
provisto de un perno ajustable excéntrico (65) con una tuerca de bloqueo
(66). Cuando el limitador de profundidad está enganchado,
el cabezal de la sierra no puede bajarse completamente (fig. G).
- Mariposa hacia la izquierda = enganchado, para su uso con la modalidad
de ingletes (todos los ángulos excepto los cortes a inglete de 0-45°).
- Mariposa hacia la derecha = liberado, para su uso con la modalidad de
banco.
• Si el limitador de profundidad requiere algún ajuste, afloje la tuerca de
bloqueo (66) y gire el perno (65) en un sentido u otro, según sea
necesario.
El uso incorrecto del limitador de profundidad puede originar
daños en la máquina.
Ajuste del ángulo de inglete en la modalidad de ingletes (fig. A1, A2 & H)
Las posiciones de corte transversal recto y de inglete a 45° son fijas.
• Levante la mordaza (17) de la mesa giratoria, tire hacia arriba del
mecanismo de posición (8) y gírelo hacia la izquierda un cuarto de
vuelta (fig. A1).
• Agarre la empuñadura de control (20) (fig. A1), apriete la palanca de
bloqueo del protector (12) y baje la sierra hasta aproximadamente la
mitad (fig. A2).
• Gire el cabezal con su mesa giratoria hasta la posición requerida.
• Empuje la mordaza (17) de la mesa giratoria hacia abajo. El mecanismo de
posición (8) de la mesa quedará encajado de forma automática (fig. A1).
Haciendo uso de las marcas rojas (67), la mesa giratoria (16) puede
colocarse para cualquier ángulo a inglete entre 0° y 45° hacia la izquierda
o la derecha (fig. H):
- Ángulos entre 0° y 30°: utilice las marcas rojas más próximas a la ranura.
- Ángulos entre 30° y 45°: utilice la marca roja exterior (68).
• Proceda del mismo modo que para las posiciones fijas. No es posible
usar el mecanismo de posición de la mesa giratoria para ángulos
intermedios.
Realice siempre un corte de prueba en un trozo de madera de
deshecho para verificar la precisión.
Ajuste de la posición de bisel (fig. J)
El cabezal de la sierra puede inclinarse desde su posición vertical hasta 45°
a la izquierda para realizar cortes a bisel entre cualquiera de estos dos límites.
• Sitúese detrás de la máquina y afloje la manivela de bloqueo de biseles
(24) (permite una acción tipo trinquete cuando no es posible girar la
manivela por completo).
• Incline el cabezal hasta el ángulo que desee de la escala de biseles (69).
El indicador (70) se encuentra en la parte fija de la abrazadera de
biseles (71).
• Apriete la manivela de bloqueo de biseles (24) y déjela en posición
horizontal.
Comprobación y ajuste de la hoja respecto a la guía (fig. H2, K1 & K2)
• Con el cabezal en posición vertical y la manivela de bloqueo de biseles
(24) liberada y levantada, afloje el tornillo de bloqueo (72) de la parte
posterior del mecanismo de posición de la mesa giratoria (8) (fig. K1).
• Coloque una escuadra de ajuste (73) contra la guía y a lo largo de la
hoja, tal como se indica en la figura K2. El ángulo debe ser de 90°.
• Si necesita realizar algún ajuste, gire la excéntrica de ajuste (74) hasta
que la cara de la hoja de sierra quede completamente pegada a la
escuadra (fig. K2).
• Apriete el tornillo de bloqueo (72).
• Compruebe que las marcas rojas (67) más próximas a la ranura (50) de
la hoja están en línea con la posición 0° (75) de las dos escalas (fig. H).
es - 5
ESPAÑOL
• Si necesita realizar algún ajuste, afloje los tornillos (76) y coloque los
indicadores de forma que queden en línea. Ahora la posición 45°
también debe ser exacta. Si éste no es el caso, significa que la hoja no
es perpendicular a la mesa giratoria (véase a continuación).
Ajuste de la hoja para que quede vertical respecto a la mesa giratoria
(fig. L1 & L2)
• Compruebe que el cabezal se encuentra en el extremo derecho,
con la manivela de bloqueo de biseles apretada.
• Suelte y retire el protector inferior.
• Coloque una escuadra de ajuste (73) en la mesa giratoria y contra la
hoja (fig. L1).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Ajuste el tornillo pasante (77) según sea necesario. Este tornillo es de
bloqueo automático (fig. L2).
Comprobación y ajuste de la posición de bisel a 45° en la modalidad
de ingletes (fig. M1 & M2)
• Compruebe que el cabezal se encuentra en el extremo izquierdo,
con la manivela de bloqueo de biseles apretada.
• Suelte y retire el protector inferior.
• Mida con un transportador el ángulo que forma la hoja de la sierra con
la mesa, que debe ser de 45° (fig. M1).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Ajuste el tornillo pasante (78) según sea necesario. Este tornillo es de
bloqueo automático (fig. M2).
Montaje en la modalidad de banco
Cambio de la modalidad de ingletes a la de banco
(fig. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Compruebe que el limitador de profundidad no está encajado.
Consulte la sección “Ajuste del limitador de profundidad en la
modalidad de ingletes (fig. G)”.
• Coloque la hoja en posición de corte transversal a 0°, con el
mecanismo de posición (8) de la mesa giratoria correctamente situada
y la mordaza (17) de la mesa bien sujeta (fig. A1).
• Afloje el pomo de sujeción (27) de la cuchilla de ranurar lo justo para
permitir que la cuchilla se balancee hacia abajo (fig. N1).
• Deslice la abrazadera (79) de la cuchilla de ranurar hacia la derecha
para que la parte estrecha de este lado encaje en la ranura ubicada en
el cuerpo de la máquina. Apriete el pomo de sujeción.
• Quite el protector de debajo de la mesa.
• Tire del cabezal hacia abajo y balancee el mecanismo de ajuste de
altura (22) hasta que su abrazadera en U (54) encaje en el pasador
situado en la base (fig. E2).
• Gire la rueda (53) del mecanismo de ajuste para que la hoja y la cuchilla
de ranurar sobresalgan de la mesa de la sierra de banco (31) (fig. A3)
y la profundidad de corte sea máxima en la modalidad de banco.
La hoja no debe chocar contra el protector de hoja inferior.
• Tire de la palanca de liberación de la mesa (19) hacia la izquierda,
levante la mesa por su borde delantero e inclínela hacia atrás 180°
hasta que los dientes del mecanismo de bloqueo de la mesa (26)
enganchen automáticamente en la palanca de sujeción de la hoja para
fijarla en la modalidad de banco (fig. N2).
Ajuste del abridor (fig. A2, F3 & O)
En la modalidad de ingletes, la cuchilla de ranurar (30) debe estar levantada
y en posición de reposo, para lo cual es necesario aflojar el pomo de
sujeción (27) y mover la cuchilla hasta que pueda levantarse (fig. F3).
es - 6
En la modalidad de banco, la posición es correcta cuando la parte
superior de la cuchilla de ranurar (30) no está a más de 2 mm por debajo
del diente más alto de la hoja (59) y la distancia entre la cuchilla y las
puntas de los dientes de la hoja no es superior a 5 mm en cualquier punto
de su radio. Asimismo, la cuchilla debe estar completamente en línea con
la parte posterior de la hoja de sierra (fig. O).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Desbloquee el pomo de sujeción (27), deslícelo hacia delante o detrás
en su ranura y apriételo (fig. A2).
La abrazadera que sujeta la cuchilla de ranurar en la máquina
debe estar por lo menos a 3 mm de los dientes de la hoja.
Compruebe siempre que el pomo de sujeción de la cuchilla
está bien apretado.
Montaje del protector superior de la hoja (fig. P)
El protector superior de la hoja (29) está diseñado de forma que pueda
sujetarse fácil y rápidamente, mediante un pasador con muelle, (80)
al agujero (81) de la cuchilla de ranurar (30), cuando la sierra está
colocada en la mesa de trabajo para la modalidad de banco.
• Sujete el protector superior de la hoja (29) a la cuchilla de ranurar tirando
del pomo (82) hasta que el pasador del protector quede enganchado.
Nunca use la sierra en modalidad de banco si el protector
superior no está bien montado.
Montaje y ajuste de la guía paralela (fig. Q)
La guía paralela de doble altura (33) puede emplearse en dos posiciones
(10 o 62 mm). Es posible montarla a cualquier lado de la hoja. Para girar la
guía hasta la posición adecuada, proceda como sigue:
• Afloje el pomo.
• Saque la abrazadera (84) y vuelva a meterla por el otro lado.
• Coloque la abrazadera deslizándola desde la derecha o la izquierda.
La placa de sujeción (85) encaja detrás del borde delantero de la mesa.
• Compruebe que la guía está paralela con la hoja; si no lo está ajústela
según se indica a continuación.
• Afloje el tornillo Allen (86).
• Gradúe la guía para que quede paralela a la hoja comprobando la
distancia entre ésta y la guía por delante y por detrás de la hoja.
• Una vez ajustada, vuelva a apretar el tornillo Allen y compruebe de
nuevo si la guía quedó paralela a la hoja.
• Apriete el pomo (83).
• Use el perfil de 10 mm al hacer cortes longitudinales en tablas
bajas para que el taco de empujar pueda pasar entre la hoja y
la guía.
• La parte posterior de la guía debe quedar al mismo nivel que la
parte delantera de la cuchilla de ranurar.
Cambio de la modalidad de banco a la de ingletes (fig. D, E1 & E2)
• Extraiga la guía paralela (33).
• Gire la rueda (53) del mecanismo de ajuste de altura (22) para lograr la
máxima profundidad de corte en el modo de ingletes (fig. E2).
• Proceda como se describe en la sección “Giro del cabezal y la mesa
(fig. E1 & E2)”.
• Suba la cuchilla de ranurar hasta que quede en su posición de reposo.
• Vuelva a colocar el protector de debajo de la mesa (48) (fig. D).
No olvide utilizar el limitador de tope de profundidad para
todos los ángulos excepto los cortes a inglete de 0-45°.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
31
ESPAÑOL
• Asegúrese de que el material que va a serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave en la herramienta y no
ejerza presión lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
Antes de trabajar:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no debe
ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados.
Encendido y apagado (fig. A1)
Esta máquina tiene dos sistemas independientes de conmutación. En la
función banco de sierra se utiliza el interruptor encendido/apagado (1). En la
modaliad de sierra de ingletes, se usa el interruptor disparador (1A) (Fig. A1).
Modalidad de sierra de banco (fig. R)
El interruptor encendido/apagado que se utiliza en la modalidad de banco
de sierra tiene una función de desconexión por falta de corriente: si se corta
la corriente por cualquier razón, hay que activar a propósito el interruptor.
• Para encender la máquina, pulse el botón verde de arranque (87).
• Para apagar la máquina, pulse el botón rojo de parada (88).
Modalidad de sierra de ingletes (fig. A)
• Para encender la máquina, mantenga presionada la palanca de
retracción de la protección (12) y pulse el interruptor de disparador (1A).
• Para apagar la máquina, suelte el interruptor de disparador.
Cortes de sierra básicos
Funcionamiento en la modalidad de ingletes
Es peligroso usar la sierra sin los protectores. Los protectores deben estar
siempre bien colocados. Asegure siempre la pieza cuando corte metales
no ferrosos. Utilice la mordaza de sujeción DE3461.
Cortes circulares (fig. T)
• Ajuste el ángulo de ingletes adecuado.
• Compruebe que la mordaza de sujeción de la mesa giratoria está bien
enganchada.
• Cerciórese de que el limitador de profundidad de corte está bien
colocado para que la hoja no corte la mesa si el ángulo no es de 45°.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Biseles (fig. U)
• Suelte la manivela de bloqueo de biseles (24) e incline el cabezal hasta
el ángulo requerido.
• Apriete la manivela de bloqueo de biseles.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Cortes circulares compuestos
Este corte es una combinación de un corte circular y un bisel.
Los límites son 45° para ingletes y 30° para bisel. No exceda estos límites.
• Ajuste primero el ángulo de bisel y después el de inglete.
Funcionamiento en la modalidad de banco
• Compruebe siempre que la cuchilla de ranurar y el protector de la hoja
están correctamente alineados.
Corte paralelo vertical (fig. V)
• Ajuste la hoja a la altura correcta.
• La posición de la hoja es correcta cuando las puntas de tres dientes se
encuentran encima de la superficie superior de la madera.
• Monte la guía paralela utilizando el perfil de 10 mm o el de 62 mm.
El trozo de madera que queda entre la guía y la hoja es la pieza que se
conservará.
• Encienda la sierra.
• Inserte la madera lentamente por debajo del protector superior de la
hoja, manteniendo la madera apretada firmemente contra la guía.
Permita que los dientes corten por sí solos y no fuerce el movimiento
de la madera hacia la hoja. La velocidad de la hoja debe mantenerse
constante.
Empuje siempre con un palo.
Instrucciones generales
- En la modalidad de ingletes, el cabezal de la sierra queda
automáticamente bloqueado en la posición superior “estacionada”.
- Apretando la palanca de bloqueo se desbloquea el cabezal.
- Nunca intente impedir que el protector inferior vuelva a su posición
estacionada una vez completado el corte.
- La parte sobrante del material cortado debe tener un mínimo de 10 mm.
- Al cortar piezas cortas (mín. 190 mm a la izquierda o la derecha de la
hoja), es recomendable utilizar la abrazadera de material opcional.
- Al cortar secciones de PVC, debe apoyarlas sobre un trozo de madera
de dimensiones parecidas para proporcionar el soporte necesario.
Corte transversal vertical (fig. S)
• Ponga la mesa giratoria en posición de 0° y asegúrese de que el
mecanismo de posición está enganchado.
• Tire hacia abajo del pomo de sujeción de la mesa giratoria.
• Apoye la pieza que va a serrar en la guía. Agarre la empuñadura de
control y apriete la palanca de bloqueo.
• Encienda la sierra.
• Deje que la sierra haga el trabajo, sin forzarla.
• Una vez terminado el corte, levante el cabezal hasta su posición de reposo y
pulse el botón de paro rojo.
Para evitar posibles daños, no deje que el cabezal se levante
por sí solo.
32
• Una vez terminado el corte, apague la sierra pulsando el botón de
paro rojo.
Biseles (fig. W)
• Suelte la manivela de bloqueo de biseles y ajuste la hoja al ángulo
que desee.
• Para evitar que el material quede atascado entre la hoja y la guía,
coloque la guía a la izquierda de la hoja.
• Siga los mismos pasos que para el corte longitudinal vertical.
Cortes circulares (fig. X1 - X3)
• Para ajustar la guía de ingletes, afloje la tuerca (89) del perno de tope (90)
y afloje o apriete este perno hasta que el indicador de la escala de
ingletes marque 0° (fig. X1).
• Ajuste la altura y el ángulo de la hoja.
• Inserte la barra deslizante (91) de la guía de ingletes en el surco (92)
que hay en la parte izquierda de la mesa (fig. X2).
• Afloje el pomo de bloqueo de ingletes (93) y gire la guía para ajustar la
escala al ángulo requerido (fig. X3).
• Apriete el pomo de bloqueo de ingletes (93).
• Apoye la madera contra la superficie plana de la guía de ingletes.
Encienda la sierra y, sujetando la madera con firmeza, deslice la guía a
lo largo del surco y empuje la madera hasta la hoja. Una vez terminado
el corte, apague la sierra inmediatamente.
es - 7
ESPAÑOL
Posiciones de guía, modalidad de banco (fig. Y)
- Para hacer cortes longitudinales en tablas finas, utilice el perfil de
10 mm de la guía paralela de doble altura y coloque la guía frente al
borde delantero de la cuchilla de ranurar.
- Para hacer cortes longitudinales en tablas más gruesas, utilice el perfil
de 62 mm de la guía paralela de doble altura.
- Para hacer cortes transversales en tablas cortas y estrechas (fig. Y):
• Ajuste la guía paralela con el perfil inferior frente a la hoja e instale la
parte posterior de la guía en línea con el borde delantero de la hoja.
• Apoye la pieza que va a cortar contra la guía de ingletes (a 0° o 90°)
y empuje esta guía para realizar el corte.
• Para evitar que los restos del corte salgan despedidos por la hoja,
prepare una cuña de madera y sujétela al borde posterior de la
mesa de trabajo, lo más cerca posible de la parte derecha de la
hoja, para que los restos salgan automáticamente hacia la derecha.
- Para hacer cortes longitudinales en tablas estrechas (< 120 mm) y largas:
• Coloque la guía en su posición más retrasada para mantener la
precisión al hacer cortes largos.
• Empuje la tabla con las dos manos (una a cada lado de la hoja).
• Utilice un taco para empujar cuando esté cerca de la hoja.
• Apoye las tablas largas por el lado de salida de la madera.
- Para hacer cortes longitudinales en tablas más anchas (>120 mm):
• Adelante la guía como se indica en la figura Y si el material cortado
tiende a atascarse entre la hoja o la cuchilla de ranurar y la guía.
Accesorios opcionales
Prolongación lateral de la mesa (fig. A6)
La prolongación lateral de la mesa aumenta la distancia entre la guía y la
hoja a 600 mm o más, dependiendo de la longitud de las barras que se
monten y de la posición de sujeción de la mesa. Esta prolongación debe
emplearse junto con raíles guía (35) (opcional). La mesa ajustable
incorpora una escala grabada a lo largo del borde delantero y está
montada en una sólida base que se sujeta a las barras guía.
• Monte la prolongación de la mesa en la parte derecha de la sierra para
que la escala de distancias tenga continuidad entre ambas mesas.
Mesa deslizante sencilla (fig. A7)
Esta mesa deslizante (44) permite que la longitud de las tablas a la
izquierda de la hoja sea de hasta 1200 x 900 mm.
Las barras guía están montadas en una robusta base extruída de
aleación, que se desmonta fácilmente de la sierra, pero que es totalmente
ajustable en todos los planos. La guía incorpora una cinta para medir
distancias que permite colocar con rapidez un tope y un soporte
ajustables para las tablas estrechas.
Transporte
Transporte la sierra siempre en la modalidad de banco, con el protector
superior de la hoja montado. Desmonte las patas.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
Antes de montar cualquier accesorio, desenchufe siempre la sierra.
Kit de extracción de polvo (fig. A1, A2 & A8)
Esta sierra está provista de tres puntos de extracción de polvo, uno para
cada modalidad de uso.
• Cuando sea posible, utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación con la emisión de polvo.
Conexión - sierra en posición de ingletes
• Conecte un tubo al protector de debajo de la mesa.
• Conecte un tubo a la salida de menor diámetro (11) y otro a la salida
de mayor diámetro (23) usando las bocas correspondientes.
• Conecte los tubos al conector de tres vías.
• Conecte la salida principal del conector de tres vías al tubo procedente
del extractor de polvo.
Lubricación
Los rodamientos del motor están lubricados de fábrica y son herméticos.
• Engrase ligeramente y a intervalos regulares la superficie de
rodamiento de la mesa giratoria en la parte que desliza sobre el labio
de la mesa fija. Limpie periódicamente las partes donde puedan
acumularse serrín y virutas con un cepillo seco.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio DEWALT, donde será
eliminada sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
Conexión - sierra en posición de banco
• Sustituya el protector de la hoja por el que se suministra con el kit de
extracción de polvo y conecte a este último el tubo procedente del
protector de debajo de la mesa.
• Siga los pasos indicados para la posición de ingletes.
Soporte/tope longitudinal para sierra de ingletes (fig. A4)
El soporte/tope longitudinal puede montarse a la derecha, a la izquierda,
o con un soporte a cada lado.
• Acople los elementos 34 - 41 a los dos raíles guía (35).
• Utilice el soporte inclinable (36) para realizar cortes transversales en
tablas de 210 mm de anchura (15 mm de grosor).
Mesa apoyada en rodillos (fig. A5)
En la modalidad de ingletes, la mesa apoyada en rodillos puede colocarse
a la derecha, a la izquierda, o con una mesa a cada lado. En la modalidad
de banco, también puede montarse en la parte anterior o posterior de la
mesa de la sierra.
es - 8
33
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra y
le será presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT e información
completa sobre nuestro servicio postventa en www.2helpu.com.
34
es - 9
FRANÇAIS
SCIE CULBUTABLE DW743
Félicitations!
Vous avez choisi une machine DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 7
fr - 8
fr - 9
Déclaration CE de conformité
DW743
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse ci-dessous
ou se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 98/37/CEE, mesuré
suivant DIN 45635:
DW743
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Caractéristiques techniques
Tension
V
Puissance absorbée
W
Puissance utile
W
Diamètre de lame
mm
Alésage
mm
Cycle max. d’utilisation charge/à vide
min
Vitesses à vide
min-1
Positions prédéterminées de la tête de scie
°
à gauche/droite
Réglage de chanfrein à gauche
°
Capacités de coupe
voir sous “Description”
Poids
kg
Fusible:
Outils 230 V
dB(A)*
83
dB(A)
96
* à l’oreille de l’opérateur
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
2.600
0 - 45
0 - 45
36
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe
lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération suivant DIN 45675:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Cert. No.
BM 9910081 01
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Dénote la présence de tension électrique.
Bords tranchants.
fr - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
35
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et
d’incendie lors de l’utilisation d’outils électriques, observer les
consignes de sécurité fondamentales en vigueur. Lire et observer les
instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité. Veiller à ce que l’aire
de travail soit bien éclairée. Ne pas utiliser d’outils électriques en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par exemple: humidité élevée,
dépôt de poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent l’outil ou le câble
de rallonge. La supervision est obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge homologués portant
le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière ou
des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe lorsque le
niveau de pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de serrage
ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur l’interrupteur. Mettre
l’interrupteur en position d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas employer
l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement immobilisé avant
de le laisser, de procéder à l’entretien ou au changement d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour
des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.
36
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés
dans le présent manuel pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer sur celui-ci pour
débrancher la fiche de la prise. Préserver le câble de la chaleur,
de l’huile et des arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de travailler mieux et plus
sûrement. Observer les instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation et, s’il
est endommagé, le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le remplacer s’il est
endommagé. Maintenir les poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas endommagé. Pour cela,
contrôler l’alignement des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être montés correctement et
remplir les conditions pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et toute
pièce endommagée conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer l’interrupteur
par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
La réparation des outils électriques est strictement réservée aux
personnes qualifiées.
Consignes de sécurité supplémentaires pour l’emploi des scies
culbutables.
• Ne pas employer la scie pour couper des matériaux autres que
l’aluminium, le bois et matériaux similaires.
• Si vous allez scier du bois, raccordez la machine à un dispositif de
récupération de poussière.
• Choisissez la lame de scie appropriée au matériau à couper.
• Utilisez des lames correctement affûtées. Respectez la vitesse
maximale marquée sur la lame de scie.
• Utilisez uniquement les lames recommandées par le fabricant et qui
sont conformes à la norme EN847-1.
• Assurez-vous que la surface du sol autour de la machine est
parfaitement horizontale, bien entretenue et débarrassée de matières
comme les copaux et les chutes.
• Assurez-vous de la présence d’un éclairage général et localisé adéquat.
• Portez si nécessaire des effets de protection personnelle appropriés,
y compris
- un dispositif de protection auditive pour réduire le risque de perte
auditive;
- un masque respiratoire pour réduire le risque d’inhalation de
poussière nocive;
- des gants pour manipuler les lames et le matériel rugueux. Il convient
d’utiliser autant que possible un porte-lames pour porter les lames
de scie.
• Abstenez-vous d’enlever les copeaux ou autres éléments de la pièce à
ouvrer de la zone de coupe alors que la scie en marche et que la tête
de scie n’est pas en position de repos.
• Remplacez l’insert de table s’il est usé.
• Dès que vous les constatez, signalez les défauts dans la machine,
y compris les carters de protection ou les lames de scie.
• Assurez-vous que la partie supérieure de la lame de scie est
complètement enfermée dans le mode coupe d’onglets.
Ne pas utiliser la scie si ses carters de protection ne sont pas en place,
ne fonctionnent pas correctement et ne sont pas bien entretenus.
• Assurez-vous que le bras est solidement fixé en position de travail dans
le mode établi de sciage.
fr - 2
FRANÇAIS
• Assurez-vous que le bras est solidement fixé lorsque vous chanfreinez
en mode établi de sciage.
• Faites attention, lorsque vous rainurez durant le fonctionnement de
l’établi de sciage, en utilisant un système de protection approprié.
Le fendage n’est pas autorisé.
Directives complémentaires de sécurité pour les scies à onglets
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la lame
bien affûtée. Ne pas utiliser de lames de diamètres plus élevés ou plus
faibles que ceux recommandés. Se référer aux données techniques
pour obtenir les caractéristiques appropriées des lames.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et poignées de serrage
sont bien fixés avant d’entamer toute opération.
• Vérifier périodiquement la propreté et l’absence de copeaux au niveau
des ouvertures d’aération du moteur.
• Débrancher la machine de son alimentation électrique avant d’effectuer
tout travail d’entretien ou lors d’un remplacement de la lame.
• Consulter le manuel d’instructions avant d’utiliser un quelconque
accessoire. L’usage inapproprié d’un accessoire peut entraîner des
détériorations.
• Permettre au moteur d’atteindre sa vitesse maximale de rotation avant
de débuter le sciage.
• Soulever la lame du trait de scie de la pièce avant de relâcher l’interrupteur.
• Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’axe du moteur.
• Toujours tenir les mains à l’écart de la lame lorsque la scie est
branchée à l’alimentation électrique.
• Ne pas tenter de couper des pièces trop petites.
• Ne pas essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine en
appuyant un outil ou un autre objet contre la lame; de graves accidents
peuvent être provoqués involontairement de cette façon.
• Ne pas utiliser de lames de scie fêlées ou abîmées.
• Ne pas couper de matériaux ferreux ou de la maçonnerie avec cette scie.
• Ne pas utiliser de disques abrasifs.
Directives complémentaires de sécurité pour établis de sciage
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct et que les dents sont
orientées vers la partie frontale de l’établi de sciage.
• S’assurer que toutes les poignées de blocage sont serrées avant de
démarrer toute opération.
• S’assurer que tous les flasques et les lames sont propres et que les
faces évidées du plateau se trouvent contre la lame. Serrer fermement
l’écrou de l’arbre.
• Veiller à ce que la lame de scie soit affûtée et correctement placée.
• S’assurer que le couteau diviseur est réglé à la distance correcte par
rapport à la lame - maximum 5 mm.
• Ne jamais faire fonctionner la scie sans que les carters supérieur et
inférieur de protection ne soient en place.
• Tenir les mains à l’écart du trajet de la lame de scie.
• Débrancher la scie de sa source d’alimentation avant de changer des
lames ou d’effectuer un entretien.
• Toujours utiliser un poussoir et s’assurer de ne pas placer les mains à
moins de 150 mm de la lame de scie en fonctionnement.
• Ne pas essayer de travailler avec une autre tension que celle indiquée.
• Ne pas lubrifier la lame lorsqu’elle tourne.
• Ne pas passer les bras à l’arrière de la lame de la scie.
• Ne pas scier de métaux ferreux, de métaux non-ferreux ou de la
maçonnerie.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de cette scie:
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
- Diminution de l’acuité auditive.
fr - 3
- Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
- Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters de
protection.
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Machine partiellement assemblée
4 Pieds
1 Carter supérieur de protection pour positionnement en scie d’établi
1 Carter de protection de sous-table pour positionnement en scie à onglets
1 Sac en plastique contenant:
1 clé à tétons
1 clé Allen 6 mm
1 Sachet contenant:
1 butée en longueur à hauteur double (DE3743)
1 poussoir
1 lame de scie TCT à 30 dents
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
• Sortir la scie de son emballage avec précaution.
Description (fig. A1 - A4)
Votre scie culbutable DEWALT a été conçue pour fonctionner comme une
scie à onglets ou comme un établi de sciage afin d’effectuer avec
précision et en toute sécurité les quatre opérations principales de sciage,
à savoir la coupe en long, la coupe transversale, la coupe de chanfreins et
la coupe d’onglets sur les matériaux suivants : bois et ses dérivés,
aluminium et plastique.
Mode de scie à onglets
En mode de scie à onglets, la scie est utilisée en position verticale,
d’onglet ou de chanfrein.
Mode d’établi de sciage
Pivotée sur son axe central, la scie est utilisée pour exécuter des travaux
de coupe en long standard et pour scier de larges pièces introduites
manuellement contre la lame.
A1
1 Interrupteur marche/arrête
1A Interrupteur
2 Base en acier
3 Ecrou à oreilles de fixation de pied
4 Pied d’établi
5 Pied de pose
6 Table de scie à onglets
7 Butée
8 Broche de positionnement de table rotative
9 Carter arrière de protection fixe
10 Carter supérieur de protection fixe
11 Adaptateur d’aspiration de poussières
12 Levier
13 Boulon de lame
14 Flasque extérieur
15 Carter inférieur de protection mobile
37
FRANÇAIS
16 Table rotative
17 Fixation de table de rotation
18 Echelles d’onglets
19 Levier de dégagement de la table
A2
20 Poignée de contrôle
21 Tige de butée de profondeur
22 Dispositif de réglage de la hauteur
23 Adaptateur d’aspiration de poussières
24 Poignée de serrage de chanfrein
25 Support de positionnement de table de scie
26 Dispositif de verrouillage de table
27 Bouton de serrage de couteau diviseur
28 Logement du moteur
Mode d’établi de sciage
A3
29 Carter supérieur de protection de lame
30 Couteau diviseur
31 Plan de travail d’établi de sciage
32 Butée d’onglet (option)
33 Butée parallèle en double hauteur
Accessoires disponibles en option
Capacités de coupe
Capacité de coupe en mode de scie à onglets
Angle de coupe
Dimensions du matériau Remarques
H mm
B mm
Coupe transversale droite
20
180
Aucune pièce auxiliaire
n’est nécessaire
30
176
40
170
68
140
85
68
Avec pièce auxiliaire de
25 mm (fig. B1)
88
22
Avec pièce auxiliaire de
50 mm (fig. B1)
15
210
Uniquement planches
minces (fig. B2)
Table tournée de 45° à
70
95
Coupe transversale à
droite pour coupes à onglets
hauteur max.
Table tournée de 45° à
68
93
Coupe transversale à
gauche pour coupes à onglets
hauteur max.
Tête de scie basculée à 45°
pour coupes de chanfreins
50
140
Capacité de coupe en mode d’établi de sciage
Réglage de la profondeur de coupe
coupe verticale 90°
0 - 70 mm
coupe de chanfreins 45°
0 - 32 mm
Pour utilisation en mode de scie à onglets:
Sécurité électrique
A3
32 Butée d’onglet (DE3496)
A4
34 Pied réglable 760 mm (hauteur max.) (DE3474)
35 Rails de guidage du support 1.000 mm (DE3494)
35 Rails de guidage du support 500 mm (DE3491)
36 Support inclinable (DE3495)
37 Arrêt pivotant (DE3462)
38 Arrêt en longueur pour pièces courtes (à utiliser avec rails de guidage [35])
(DE3460)
39 Support avec arrêt amovible (DE3495)
40 Support avec arrêt enlevé (DE3495)
41 Etau pour matériau (DE3461)
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la tension
secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque d’identification.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
A5
42 Table de support à rouleaux (DE3497)
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge
homologué et adapté pour la puissance absorbée (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Pour utilisation en mode d’établi de sciage:
Assemblage et réglage
A6
43 Table extensible (DE3472)
A7
44 Table coulissante unique (DE3471)
Poussoir (DE3454) (ne pas illustré)
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage ou au réglage.
La machine est emballée en mode d’établi de sciage pour des raisons de
compacité et est complètement assemblée pour fonctionner en tant que
scie à onglets, à l’exception des pieds, du protecteur de sous-table en
plastique et de la lame.
Pour utilisation dans tous les modes:
A8
45 Dispositif d’aspiration de poussières à trois voies (DE3500)
38
Montage des pieds (fig. C)
• Placer la machine la tête en bas, sur le sol.
• Dévisser les quatre écrous à oreilles (3) et insérer un pied (4) dans
chaque collier de serrage.
• Resserrer les écrous à oreilles (3) et retourner la table. S’assurer qu’elle
est de niveau; au besoin, ajuster la hauteur de serrage des pieds.
fr - 4
FRANÇAIS
Assemblage pour mode de scie à onglets
Montage du protecteur de sous-table (fig. D)
Le protecteur de sous-table (48) est adapté au sommet du plan de travail
de l’établi de sciage.
• Placer les deux crochets sur la gauche du protecteur, dans les rainures
oblongues (49), à gauche de la rainure de la lame (50).
• Placer la plaque de protection sur la table et l’enfoncer dans la rondelle
de verrouillage (51).
• Pour l’enlever, dévisser la rondelle à l’aide d’un tournevis (52) et
procéder dans l’ordre inverse.
Retourner la tête de scie et la table (fig. A2, E1 & E2)
• Tenir la table de la scie d’une main et enfoncer le levier de dégagement
de table (19) vers la gauche (fig. E1).
• Pousser l’avant de la table vers le bas, et le basculer complètement
jusqu’à ce que le bloc du moteur soit en position supérieure et que
l’indentation soit engagée dans les dents de rétention du dispositif de
verrouillage de la table (26).
• L’ensemble de la tête est maintenu vers le bas par une bande de
serrage située à l’avant et un dispositif de réglage de la hauteur (22)
à l’arrière (fig. A2).
• Enlever la bande de serrage.
• Tourner la molette circulaire (53) dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre en maintenant la tête enfoncée jusqu’à ce que le support
en “U” (54) puisse être extrait de son siège (fig. E2).
• Basculer le dispositif de réglage de la hauteur vers le haut et introduire
la tige (55) dans la griffe (56).
• En maintenant fermement la tête, laisser le ressort agir pour relever la
tête dans sa position de repos.
Montage de la lame de scie (fig. A1, F1 - F3)
• Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
• Toujours changer les lames lorsque la machine se trouve en
mode de scie à onglets.
• Le diamètre maximal de la lame pouvant être placée est de
250 mm. Le diamètre minimal est de 244 mm.
• Dévisser le bouton de serrage du couteau diviseur (27) et faire basculer
le couteau diviseur (30) vers le bas (fig. F1).
• Insérer la clé Allen de 6 mm dans l’extrémité du boulon de lame (13)
et les deux tétons de la clé à tétons (57) dans les trous prévus sur le
flasque extérieur (14).
• Le boulon de lame possède un pas à gauche, maintenir donc
fermement la clé et tourner la clé Allen dans le sens des aiguilles d’une
montre pour dévisser.
• Enlever le boulon de lame (13) et le flasque extérieur (14).
• Si le boulon de lame est trop serré, verrouillez la poignée de la clé à
tétons (57) sur le carter de protection (fig. F2). Ceci permet d’exercer
une pression supplémentaire sur la clé Allen.
• La lame (59) possède un alésage de 30 mm et est positionnée sur un
collet (60) sur le flasque intérieur (61) (fig. F1).
• Enfoncer le levier de rétraction du carter de protection (12) et abaisser
doucement la tête pour dégager le carter inférieur de protection (15)
(fig. A1).
• Tourner le carter inférieur de protection complètement vers le haut et
l’y maintenir.
• S’assurer que le flasque intérieur et les deux faces de la lame sont
propres et dépoussiérés.
• Placer la lame sur le collet (60), contre le flasque intérieur (61),
en s’assurant que les dents sont orientées vers le bas (fig. F1).
• Placer prudemment la lame en position et relâcher le carter inférieur de
protection de la lame.
fr - 5
• S’assurer également que les deux saillies (62) du plateau extérieur sont
correctement insérées à travers le plateau intérieur et sur les méplats
de l’axe.
• Resserrer fermement le boulon de la lame.
• Tourner manuellement la lame pour vérifier si elle tourne librement.
Si elle touche le protecteur inférieur arrière (9), resserrer les vis à tête en
croix (63) (fig. F3).
• Repositionner le couteau diviseur (30) en position supérieure de repos
et serrer le bouton de blocage (27) (fig. F1).
Réglage du limiteur de profondeur en mode de scie à onglets (fig. G)
La poignée (64) est reliée à une tige d’arrêt de profondeur (21) qui dispose
d’un boulon de réglage placé excentriquement (65) et d’un écrou de
verrouillage (66). Lorsque le limiteur de profondeur est engagé, la tête de
lame ne sait pas être enfoncée complètement (fig. G).
- Poignée vers la gauche = engagée, pour utilisation en mode de scie à
onglets (toutes les coupes, à l’exception des coupes transversales
à 0-45°)
- Poignée vers la droite = libérée, pour utilisation en mode d’établi de sciage.
• Si le limiteur de profondeur doit être ajusté, desserrer l’écrou de
blocage (66) et visser ou dévisser la vis (65) comme requis.
Une utilisation incorrecte du limiteur de profondeur risque
d’endommager la machine.
Réglage de l’angle d’onglet en mode de scie à onglets (fig. A1, A2 & H)
La coupe transversale droite et les positions d’onglets à 45° sont préréglées.
• Soulever le blocage de table rotative (17), retirer la broche de
positionnement (8) de la table rotative et la tourner d’un quart de tour
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (fig. A1).
• Saisir la poignée de contrôle (20) (fig. A1), enfoncer le levier de
rétraction du carter de protection (12) et abaisser la scie environ à michemin (fig. A2).
• Tourner la tête de scie avec sa table rotative dans la position souhaitée.
• Enfoncer le blocage de table rotative (17). La broche de positionnement (8)
de la table rotative s’engage automatiquement (fig. A1).
A l’aide des marques rouges (67), la table rotative (16) peut être positionnée
sur n’importe quel angle gauche ou droit situé entre 0° et 45° (fig. H):
- angles entre 0° et 30°: utiliser les marques rouges les plus proches de
la rainure
- angles entre 30° et 45°: utiliser la marque rouge extérieure (68)
• Procéder comme pour les positions de préréglage. La broche de
positionnement de la table rotative ne peut être utilisée pour des angles
intermédiaires.
Toujours effectuer une coupe d’essai dans un déchet de bois
afin de contrôler la précision.
Réglage de la position de chanfrein (fig. J)
La tête de scie peut être basculée de la position verticale à 45° vers la
gauche pour permettre les coupes de chanfreins à n’importe quel angle
entre ces deux limites.
• En se trouvant derrière la machine, relâcher la poignée de contrôle de
chanfrein (24) (ceci permet d’actionner un dispositif à cliquet lorsque la
poignée ne peut être complètement tournée).
• Basculer la tête de scie sous l’angle souhaité sur l’échelle de chanfrein (69).
L’index 70) est situé sur la partie métallique fixe du support de chanfrein (71).
• Resserrer la poignée de serrage de chanfrein (24) et la laisser en
position horizontale.
Contrôle et réglage de la lame par rapport à la butée (fig. H2, K1 & K2)
• Avec la tête en position verticale et la poignée de serrage de chanfrein
(24) dégagée et soulevée, desserrer la vis de blocage (72) à l’arrière de la
broche de positionnement (8) de la table rotative (fig. K1).
39
FRANÇAIS
• Placer une équerre de positionnement (73) contre la butée et le long de
la lame comme indiqué à la figure K2. L’angle doit être de 90°.
• Si un réglage est nécessaire, tourner la bague excentrique de réglage (74)
jusqu’à ce que la face de la lame de scie soit plate contre l’équerre (fig. K2).
• Resserrer la vis de blocage (72).
• Contrôler que les marques rouges (67) les plus proches de la rainure
de la lame (50) soient alignées avec la position 0° (75) sur les deux
échelles (fig. H).
• Si un réglage est souhaité, dévisser les deux vis (76) et aligner les
index. A ce moment, la position de 45° doit elle aussi être précise.
Si ce n’est pas le cas, la lame n’est pas perpendiculaire à la table
rotative (voir plus bas).
Réglage de la lame verticalement par rapport à la table rotative
(fig. L1 & L2)
• S’assurer que la tête de scie est dans sa position extrême droite avec
la poignée de fixation de chanfrein verrouillée.
• Dégager et rétracter le carter inférieur de protection.
• Placer une équerre de positionnement (73) sur la table rotative et
verticalement contre le flanc de la lame (fig. L1).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Ajuster la vis sans tête (77) comme il se doit. La vis sans tête est
autobloquante (fig. L2).
Vérification et réglage sur une position de chanfrein de 45° en mode
d’onglets (fig. M1 & M2)
• S’assurer que la tête de coupe se trouve dans sa position extrême
gauche avec la poignée de serrage de chanfrein verrouillée.
• Dégager et rétracter le carter inférieur de protection.
• Vérifier l’angle de la lame par rapport à la table au moyen d’un demicercle gradué. L’angle doit être exactement 45° (fig. M1).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Ajuster la vis sans tête (78) comme il se doit. La vis sans tête est
autobloquante (fig. M2).
Disposition en mode d’établi de sciage
Conversion du mode de scie à onglets au mode d’établi de sciage
(fig. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Vérifier que le limiteur de profondeur est dégagé. Se référer à
la section “Réglage du limiteur de profondeur en mode de scie
à onglets (fig. G)”.
• Placer la lame en position de coupe transversale à 0°, avec la broche
de positionnement (8) de la table rotative placée correctement et le
blocage de la table de rotation (17) serré (fig. A1).
• Desserrer le bouton de serrage du couteau diviseur (27) juste assez
pour permettre à celui-ci de pivoter vers le bas (fig. N1).
• Coulisser le support du couteau diviseur (79) vers la droite de telle
façon que la partie étroite de droite se place dans la rainure prévue
dans la pièce métallique et serrer le bouton de serrage.
• Enlever le protecteur de sous-table.
• Abaisser la tête de coupe et pivoter le dispositif de réglage de la
hauteur (22) jusqu’à ce que son support en U (54) touche la broche
prévue à l’embase (fig. E2).
• Tourner la molette (53) du dispositif de réglage pour faire en sorte que
la lame et le couteau diviseur dépassent du plan de travail de l’établi de
sciage (31) (fig. A3) afin d’assurer une profondeur de coupe maximale
en mode d’établi de sciage.
• Pousser le levier de dégagement de la table (19) vers la gauche,
soulever l’arête frontale de la table et la basculer de 180° jusqu’à ce
que les dents du système de verrouillage de la table (26) s’engagent
automatiquement au levier de retenue de la lame de scie afin de la fixer
fermement en mode d’établi de sciage (fig. N2).
Réglage du couteau diviseur (fig. A2, F3 & O)
En mode de scie à onglets, le couteau diviseur (30) doit être ajusté vers le
haut et en dehors du trajet en dévissant le bouton de serrage (27) et en
déplaçant le couteau diviseur jusqu’à ce qu’il puisse être pivoté vers le
haut (fig. F3). En mode d’établi de sciage, la position correcte du sommet
du couteau diviseur (30) est telle qu’il doit se trouver à maximum 2 mm en
dessous de la dent la plus élevée de la lame (59) que le corps du segment
doit être au maximum à 5 mm de la pointe des dents de la lame de la
scie. De même, le couteau diviseur doit se trouver complètement dans le
prolongement de l’arrière de la lame de scie (fig. O).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Déverrouiller le bouton de serrage (27), coulisser le bouton vers l’avant
ou vers l’arrière dans sa rainure et serrer le bouton de serrage (fig. A2).
• Le support de fixation du couteau diviseur à la machine doit se
trouver au moins à 3 mm des dents de la lame.
• Toujours vérifier que le bouton de serrage du couteau diviseur
est fermement serré.
Fixation du carter supérieur de protection de la lame (fig. P)
Le carter supérieur de protection de la lame (29) est conçu de telle manière
qu’il puisse être facilement et rapidement monté, à l’aide d’une broche à
ressort (80), au trou (81) prévu dans le couteau diviseur (30), après avoir été
positionné au travers du plan de travail de mode d’établi de sciage.
• Fixer le carter supérieur de protection de lame (29) au couteau diviseur
en appuyant sur le bouton (82) pour permettre à la broche de
s’engager dans le carter de protection.
Ne jamais utiliser la scie en mode d’établi de sciage sans avoir
monté correctement le carter supérieur de protection.
Montage et réglage du guide parallèle (fig. Q)
La butée parallèle à hauteur double (33) peut être utilisée en deux positions
(10 ou 62 mm). La butée parallèle peut être montée de chaque côté de la lame.
Pour tourner la butée dans la position appropriée, il faut procéder comme suit:
• Dévisser le bouton.
• Retirer le support (84) et le replacer à l’autre extrémité.
• Coulisser le support à partir de la gauche ou de la droite. La plaque de
serrage (85) s’engage derrière l’arête frontale de la table.
• Vérifiez si le guide est parallèle à la lame. Si ce n’est pas le cas, ajustez
comme suit.
• Desserrez la vis Allen (86).
• Ajustez le guide de manière à ce qu’il soit parallèle à la lame en vérifiant
l’écart entre la lame et le guide à l’avant et à l’arrière de la lame.
• Après avoir procédé à l’ajustement, resserrez la vis Allen et vérifiez
encore une fois si le guide est parallèle à la lame.
• Serrer le bouton (83).
• Utiliser le profilé de 11 mm pour la coupe en long de pièces de
faible épaisseur afin de permettre un accès au pousseur entre
la lame et la butée.
• L’extrémité arrière de la butée doit être de niveau avec l’avant
du couteau diviseur.
La lame ne doit pas toucher le carter inférieur de protection de
la lame.
40
fr - 6
FRANÇAIS
Conversion de mode d’établi de sciage en mode de scie à onglets
(fig. D, E1 & E2)
• Enlever la butée parallèle (33).
• Tourner la molette (53) du dispositif de réglage de la hauteur (22) pour
régler la profondeur de coupe au maximum en mode de scie à onglets
(fig. E2).
• Opérer suivant la description de la section “Retournement de la tête de
coupe et de la table (fig. E1 & E2)”.
• Ajuster le couteau diviseur vers le haut en dehors du trajet.
• Replacer le protecteur de sous-table (48) (fig. D).
Il faut se rappeler que l’utilisation du limiteur de profondeur est
réservée à tous les angles différents de l’onglet à 0-45° en
coupe transversale.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier.
• Appliquer une force modérée sur l’outil. Une pression
excessive n’accélère pas le sciage mais altère la performance
de l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
• Eviter de solliciter l’outil au-delà de son régime normal d’utilisation.
Avant la mise en marche:
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames trop
émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne doit pas
excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
Mise en marche et arrêt (fig. A1)
Cet outil est équipé de deux interrupteurs qui fonctionnent
indépendamment l’un de l’autre. Dans le mode d’établi de sciage, on
utilise l’interrupteur marche/arrêt (1). Dans le mode de scie à onglets,
l’interrupteur intégré dans la poignée (1A) est utilisé (fig. A1).
Mode d’établi de sciage (fig. R)
L’interrupteur marche/arrêt utilisé dans le mode d’établi de sciage est doté
de la fonction de déclenchement automatique lors de coupure de tension:
si la tension d’alimentation est coupée pour une quelconque raison,
l’interrupteur doit être délibérément réactivé.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur le bouton vert “marche” (87).
• Pour la mise à l’arrêt de l’outil, appuyer sur le bouton rouge “arrêt” (88).
Mode de scie à onglets (fig. A)
• Pour mettre la machine en marche, maintenez le levier de rétraction
serré (12) puis appuyez sur l’interrupteur déclencheur (1A).
• Pour arrêter la machine, relâchez l’interrupteur déclencheur.
Coupes de base
Sciage en mode de scie à onglets
Il est dangereux de faire fonctionner la machine sans protecteur. Tous les
protecteurs doivent être en place. Toujours fixer la pièce à scier lorsque
vous coupez des métaux non ferreux. Utiliser l’étau DE3461.
- L’enfoncement du levier débloquera la tête de coupe.
- Ne jamais chercher à empêcher le carter inférieur de protection de revenir
dans sa position de stationnement après l’achèvement de la coupe.
- La longueur minimale de la pièce découpée est de 10 mm.
- Lors de la coupe de pièces courtes (min. 190 mm à gauche ou à droite
de la lame), l’utilisation de l’étau optionnel est recommandée.
- Lors de la coupe de sections d’UPVC, une pièce auxiliaire de soutien
en bois possédant un profil complémentaire doit être placée sous le
matériau à découper afin de le soutenir convenablement.
Coupe transversale verticale droite (fig. S)
• Placer la table rotative sur 0° et s’assurer que la broche de
positionnement est engagée.
• Enfoncer le bouton de serrage de la table de rotation.
• Placer la pièce en bois à découper contre la butée. Maintenir la poignée
de contrôle et enfoncer le levier.
• Enclencher la machine.
• Laisser la lame découper librement. Ne pas forcer.
• Lorsque la coupe est achevée, relever la tête de coupe vers sa position
de repos et enfoncer le bouton d’arrêt rouge.
Pour éviter des détériorations, ne pas laisser la tête de coupe
revenir d’elle-même en arrière.
Coupes d’onglets (fig. T)
• Régler l’angle d’onglet souhaité.
• S’assurer que le blocage de la table rotative est fermement fixé.
• S’assurer que le limiteur de profondeur est placé correctement pour
éviter que la lame ne coupe dans la table si l’angle n’est pas de 45°.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupes inclinées (fig. U)
• Relâcher la poignée de serrage de chanfrein (24) et soulever la tête
pour l’amener sur l’angle souhaité.
• Serrer la poignée de serrage de chanfrein.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupes composées
Il s’agit d’une combinaison d’une coupe inclinée et d’onglets.
Les angles sont limités à 45° pour les onglets et 30° pour les chanfreins.
Ne pas dépasser ces limites.
• Régler l’angle de chanfrein et ensuite l’angle d’onglet.
Sciage en mode d’établi
• Toujours s’assurer que le couteau diviseur et le carter de protection de
la lame sont correctement alignés.
Coupes longitudinales (refente) (fig. V)
• Régler la lame à la hauteur correcte.
• La position correcte de la lame est telle que les pointes de trois dents
se trouvent au-dessus de la pièce en bois.
• Monter la butée parallèle en utilisant soit le profil de 10 mm, soit celui
de 62 mm. La pièce en bois située entre la butée et la lame est la
partie à maintenir.
• Enclencher la machine.
• Avancer lentement la pièce en bois par dessous la partie frontale du carter
supérieur de protection de la lame en la maintenant fermement appuyée
contre la butée. Laisser les dents effectuer la coupe sans forcer la pièce au
travers de la lame. La vitesse de la lame doit être maintenue constante.
Toujours utiliser un poussoir.
Opérations générales
- En mode de scie à onglets, la tête de coupe est automatiquement
verrouillée en position supérieure de “stationnement”.
fr - 7
41
FRANÇAIS
• Lorsque la coupe est achevée, couper l’alimentation en appuyant sur le
bouton d’arrêt rouge.
Coupes inclinées (fig. W)
• Relâcher la poignée de serrage de chanfrein et régler la lame sur
l’angle souhaité.
• Positionner la butée à gauche de la lame pour éviter un coincement
entre la lame et la butée.
• Procéder comme pour une coupe en long verticale.
Coupes d’onglets (fig. X1 - X3)
• Pour ajuster la butée d’onglet, dévisser l’écrou de blocage (89) de la vis
d’arrêt et visser ou dévisser l’arrêt (90) jusqu’à ce que l’index d’onglet
indique 0° (fig. X1).
• Régler la hauteur et l’angle de la lame.
• Introduire la barre coulissante (91) de la butée d’onglet dans la rainure
(92) prévue à gauche de la table (fig. X2).
• Dévisser le bouton de blocage d’onglet (93) et tourner la butée pour
régler l’angle souhaité sur l’échelle (fig. X3).
• Serrer le bouton de blocage d’onglet (93).
• Placer la pièce contre la surface plane de la butée d’onglet. Enclencher
la machine et faire coulisser la butée le long de la rainure en maintenant
fermement la pièce, de manière à amener la pièce contre la lame.
Couper immédiatement l’alimentation dès que la pièce est coupée.
Positions de la butée en mode d’établi de sciage (fig. Y)
- Pour la coupe en long de matériaux de faible épaisseur, utiliser le profil
de 10 mm de la butée parallèle à double hauteur et positionner la
butée en face du bord frontal du couteau diviseur.
- Pour la coupe en long de matériaux plus épais, utiliser le profil de 62 mm
de la butée parallèle à double hauteur.
- Coupe transversale de pièces étroites et de petites dimensions (fig. Y):
• Ajuster la butée parallèle de telle manière que le petit profil se trouve
en face de la lame et placer l’arrière de la butée dans le
prolongement du bord d’attaque de la lame.
• Placer la pièce contre la butée d’onglet (à 0° ou 90°) et pousser la
butée d’onglet pour réaliser la coupe.
• Pour éviter que de petites pièces découpées ne s’emmêlent contre
la lame, préparer une latte biseautée et la caler au bord arrière du
plan de travail à proximité du flanc droit de la lame de telle façon que
les pièces succcessivement découpées progressent
automatiquement vers la droite.
- Coupe en long de pièces étroites (< 120 mm) et longues:
• Placer la butée en position maximale vers l’arrière pour maintenir la
précision au cours de longues coupes.
• Pousser la pièce des deux mains (une de chaque côté de la lame).
• Utiliser un pousseur en s’approchant de la lame.
• Soutenir les longues pièces du côté de la sortie.
- Coupe en long de pièces larges (> 120 mm):
• Ajuster la butée à l’avant comme l’indique la figure Y si le matériau à
scier a tendance à se coincer entre la lame ou le couteau diviseur et
la butée.
Accessoires disponibles en option
Raccordement en positionn de scie à onglets
• Raccorder un tuyau au carter de protection de la sous-table.
• Raccorder un tuyau à la sortie de petit diamètre (11) et un autre à celle
de grand diamètre (23) à l’aide des raccords appropriés.
• Raccorder les tuyaux au connecteur à 3 voies.
• Raccorder la sortie unique du connecteur à 3 voies au tuyau provenant
de l’aspirateur de poussières.
Raccordement en position d’établi de sciage
• Remplacer le carter de protection de la lame par le carter de protection
fourni avec le dispositif d’aspiration de poussières et y raccorder le
tuyau provenant du carter de protection de sous-table.
• Procéder comme pour le positionnement en scie à onglets.
Support supplémentaire/arrêt en longueur pour scie à onglets (fig. A4)
Le support supplémentaire et l’arrêt en longueur peuvent être montés à
gauche ou à droite, ou encore des deux côtés.
• Fixer les pièces 34 - 41 sur les deux rails de guidage (35).
• Utiliser le support inclinable (36) pour la coupe transversale de
planches de 210 mm de large (15 mm d’épaisseur).
Table de support à rouleaux (fig. A5)
En mode de scie à onglets, la table de support à rouleaux peut être
montée à gauche ou à droite, ou encore des deux côtés. En mode d’établi
de sciage, elle peut également être montée à l’avant ou à l’arrière du plan
de travail de la scie.
Rallonge latérale (fig. A6)
La rallonge latérale augmente de 600 mm, ou plus, la distance entre la
butée en longueur et la lame, en fonction de la longueur de la tige fixée à
la machine et de la position de serrage sur la table. La rallonge latérale doit
être utilisée en association avec des rails de guidage (35) (option). La table
réglable est équipée d’une échelle graduée le long de son arête frontale;
elle est montée sur une base solide, serrée sur les tiges de guidage.
• Fixer la rallonge à droite de la machine pour assurer la continuité de
l’échelle de distance des deux tables.
Table coulissante unique (fig. A7)
Cette table coulissante unique (44) est destinée à des panneaux placés à
gauche de la lame et dont les dimensions atteignent 1200 x 900 mm.
Les tiges de guidage sont montées sur une solide pièce extrudée pouvant
être rapidement enlevée de la machine et néanmoins entièrement réglable
dans tous les plans. La butée comprend un mètre-ruban sur toute sa
longueur pour faciliter le positionnement d’un arrêt réglable et d’un
support ajustable pour des pièces étroites.
Transport
Toujours transporter votre scie en mode d’établi de sciage avec le carter
supérieur de protection de la lame fixé. Enlever les pieds.
Entretien
Votre machine DEWALT a été conçue pour durer longtemps avec un
minimum d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Avant d’assembler des accessoires, toujours débrancher
la machine.
Dispositif d’aspiration des poussières (fig. A1, A2 & A8)
Cette machine est pourvue de trois points d’aspiration des poussières
utilisables dans tous les modes.
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder un aspirateur mis au
point en conformité avec les directives relatives à l’émission de poussière.
42
Lubrification
Les paliers du moteur sont lubrifiés d’usine et étanches.
• Périodiquement, huiler légèrement la surface du palier de la table
rotative là où elle coulisse sur le rebord de la table fixe.
• Nettoyer régulièrement avec une brosse sèche les parties soumises à
l’accumulation de sciure et de copeaux.
fr - 8
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative, une liste de centres de
service après-vente DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles sur l’Internet
(www.2helpu.com).
fr - 9
43
ITALIANO
SEGA RIBALTABILE COMBINATA DW743
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di una macchina DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 7
it - 8
it - 9
DW743
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel indirizzo qui sotto o
consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 98/37/CEE,
dati ricavati in base alla norma DIN 45635:
DW743
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
83
LWA (potenza sonora)
dB(A)
96
* all’orecchio dell’operatore
Dati tecnici
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
Tensione
V
Potenza assorbita
W
Potenza resa
W
Diametro mola
mm
Alesatura lama
mm
Ciclo massimo di utilizzo in condizioni di carico/
min
in assenza di carico
Velocità a vuoto
min-1
Posizioni indicizzate di rotazione
°
testa a sinistra/destra;
Inclinazione della lama a sinistra
°
Capacità di taglio
vedi al paragrafo “Descrizione”
Peso
kg
36
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito qualora il
livello acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione secondo
DIN 45675:
DW743
-
3.000
0 - 45
0 - 45
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
BM 9910081 01
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Bordi affilati.
44
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 1
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche
elettriche e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti istruzioni
prima di utilizzare il prodotto. Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa
d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro. Non usare gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es. alto
livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza
elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino l’utensile o il cavo di
prolunga. Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso soltanto di un cavo
di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato
per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si producano polvere o
particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito se il livello acustico
supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare, ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile collegato alla rete di
alimentazione tenendo il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso e non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane inutilizzato e prima di
eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si abbia cura di togliere
chiavi e altri strumenti.
it - 2
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina strattonando il cavo di
alimentazione. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli
bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare periodicamente lo stato del
cavo di alimentazione, e se danneggiato farlo riparare presso un Centro
di Assistenza tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente che non vi siano parti
danneggiate e che l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle parti mobili assicurandosi
che non vi siano grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, ed altre
condizioni che possono compromettere il buon funzionamento
dell’utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste. Non usare l’utensile se
l’interruttore è difettoso e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad
un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT per
le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
Ulteriori norme di sicurezza per seghe ribaltabili
• Non utilizzare la sega per tagliare materiali diversi da alluminio, legno o
simili.
• Nel caso in cui si lavori il legno, collegare l’utensile ad un dispositivo di
aspirazione polveri.
• Selezionare la sega appropriata in funzione del materiale da lavorare.
• Impiegare lame correttamente affilate. Attenersi alla velocità massima
indicata sulla lama.
• Utilizzare unicamente lame consigliate dal produttore e conformi alla
norma EN847-1.
• Assicurarsi che l’area a pavimento circostante l’utensile sia livellata e
priva di materiali che potrebbero sollevarsi, come trucioli e scarti.
• Assicurarsi della presenza di illuminazione locale e generale adeguata.
• Se necessario, indossare adeguati indumenti protettivi, inclusi:
- dispositivi di protezione auricolare per ridurre il rischio di
compromissione delle capacità uditive;
- dispositivi di protezione per le vie respiratorie per ridurre il rischio di
inalazione di polveri nocive;
- guanti per la manipolazione di seghe e materiali grezzi. Le seghe
devono essere trasportate in un apposito contenitore ogni volta che
è possibile.
• Astenersi dal rimuovere scarti o altre parti del pezzo da lavorare
dall’area di taglio mentre la sega è in funzione e la testata della stessa
non è in posizione.
• Quando è usurato, sostituire l’inserto tavola.
• Riferire eventuali guasti dell’utensile, compresi quelli relativi a protezioni
o lame al vostro rivenditore non appena rilevati.
• Assicurarsi che la porzione superiore della lama sia completamente
protetta nella modalità di taglio inclinato.
Non utilizzare la sega senza aver posizionato le protezioni, che devono
essere perfettamente funzionanti e correttamente conservate.
45
ITA LIANO
• Accertarsi che il braccio sia fissato in posizione di esercizio in modo
sicuro prima di utilizzare l’utensile nella modalità di sega da banco.
• Assicurarsi che il braccio sia fissato in modo sicuro prima di effettuare
smussature nella modalità sega da banco.
• Utilizzare il sistema di protezione adeguato nell’effettuare scanalature
nella modalità sega da banco. La stozzatura non è consentita.
Norme aggiuntive di sicurezza per seghe troncatrici
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta. Mantenere le lame
affilate. Non usare lame di diametro superiore od inferiore a quello
consigliato. Per le corrette prestazioni di esercizio della lama, fare
riferimento ai dati tecnici.
• Verificare che tutti i pomelli di fissaggio e le leve di bloccaggio siano
strette prima di avviare qualsiasi operazione.
• Controllare periodicamente che le aperture per la ventilazione del
motore siano pulite e libere da trucioli.
• Scollegare la macchina dalla rete prima di procedere a qualsiasi
intervento di manutenzione o sostituzione della lama.
• Prima di utilizzare qualsiasi accessorio, consultare il manuale di istruzioni.
L’uso improprio di un accessorio potrebbe causare gravi danni.
• Consentire al motore di raggiungere la piena velocità prima di
procedere al taglio.
• Estrarre la lama dal taglio nel pezzo, prima di rilasciare l’interruttore.
• Non incastrare alcun oggetto appuntito contro le ventole per bloccare
la rotazione del motore.
• Non avvicinare nessuna delle due mani alla lama quando la sega è
collegata alla rete di alimentazione elettrica.
• Non tentare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non tentare di fermare rapidamente la macchina in movimento
premendo contro la lama un utensile o qualsiasi altra cosa; in questo
modo si potrebbero causare seri danni inavvertitamente.
• Non utilizzare mai lame rotte o danneggiate.
• Non tagliare materiali ferrosi o materiali in muratura con questa sega.
• Non utilizzare mai dischi abrasivi.
• Non lavorare metalli ferrosi, metalli non ferrosi o materiali in muratura.
Norme aggiuntive di sicurezza per seghe a banco
• Controllate che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti siano
rivolti verso la parte anteriore della sega a banco.
• Assicuratevi che tutte le manopole di bloccaggio siano strette prima di
iniziare qualsiasi operazione.
• Verificate che tutta la lama e le flange siano pulite e che i lati incassati
della flangia siano a contatto con la lama. Serrate bene il dado di
fissaggio dell’albero.
• Mantenete la lama della sega affilata e montata correttamente.
• Accertatevi che il coltello apritaglio sia regolato alla corretta distanza
dalla lama - max. 5 mm.
• Prima di azionare la sega, accertatevi sempre che siano correttamente
in posizione le protezioni superiore ed inferiore della lama.
• Tenete le mani lontano dalla traiettoria della lama della sega.
• Scollegate la macchina dalla rete di alimentazione elettrica prima di
procedere alla sostituzione della lama o ad interventi di manutenzione.
• Utilizzate sempre uno spingipezzo, avendo cura di non avvicinare le
mani a più di 150 mm dalla lama della sega quando in funzione.
• Non tentate di utilizzare la sega a tensioni diverse da quelle raccomandate.
• Non lubrificate la lama quando è in funzione.
• Non mettete le mani al di dietro o attorno alla lama.
Rischi residui
Vengono qui di seguito illustrate delle condizioni di rischio correlate all’uso
della presente macchina:
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti
rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
46
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
- Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e MDF.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Macchina parzialmente assemblata
4 Gambe di supporto
1 Protezione superiore per l’impiego come sega a banco
1 Protezione della lama applicabile sotto il tavolo, per l’uso nel modo
troncatrice
1 Sacchetto di plastica contenente:
1 chiave piatta a dente
1 chiave a brugola da 6 mm
1 Skin pack contenente:
1 squadra longitudinale a duplice altezza (DE3743)
1 spingipezzo
1 lama TCT a 30 denti
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
• Rimuovere la sega dall’imballaggio con la massima attenzione.
Descrizione (fig. A1 - A4)
La vostra sega ribaltabile DEWALT è stata concepita per funzionare come
troncatrice o sega da banco per realizzare le quattro operazioni principali
di taglio: taglio longitudinale, taglio trasversale, smussatura e taglio
inclinato in modo semplice, preciso e sicuro utilizzando i seguenti materiali:
legno, prodotti in legno, alluminio e plastica.
Impiego come troncatrice
Nel modo troncatrice, la sega è in grado di eseguire tagli in posizione
verticale, angolare o inclinata.
Impiego come sega a banco
Rovesciandola completamente rispetto all’asse centrale, l’unità viene
impiegata per realizzare le normali operazioni di rifilatura e taglio di pezzi
anche di grandi dimensioni, facendo avanzare manualmente il legno verso
la lama.
A1
1 Interruttore on/off
1A Interruttore a grilletto
2 Basamento in acciaio
3 Pomello di fissaggio gamba
4 Gamba di supporto
5 Piedino
6 Tavolo per troncatrice
7 Squadra
8 Pistone di indicizzazione del piano rotante
9 Protezione inferiore fissa posteriore
10 Protezione superiore fissa della lama
11 Adattatore di aspirazione polvere
12 Leva
13 Bullone di fissaggio lama
14 Flangia esterna
15 Protezione mobile inferiore
16 Piano rotante
it - 3
ITALIANO
17 Morsetto di bloccaggio piano rotante
18 Scala graduata orizzontale
19 Maniglia di rilascio del tavolo
A2
20 Impugnatura di controllo
21 Asta di limitazione della profondità
22 Volano per la regolazione in altezza della lama
23 Adattatore di aspirazione polvere
24 Leva di bloccaggio inclinazione
25 Staffa di ancoraggio del piano della sega
26 Dispositivo di bloccaggio del tavolo
27 Pomello di bloccaggio del coltello apritaglio
28 Carter motore
Modo sega a banco
A3
29 Protezione superiore della lama
30 Coltello apritaglio
31 Tavolo sega a banco
32 Squadra angolare orientabile (opzionale)
33 Squadra longitudinale a doppia altezza
Accessori opzionali
Per l’utilizzo come troncatrice:
A3
32 Squadra angolare orientabile (DE3496)
A4
34 Gambe di supporto regolabili ad altezza di 760 mm (altezza max.)
(DE3474)
35 Aste guida di supporto 1.000 mm (DE3494)
35 Aste guida di supporto 500 mm (DE3491)
36 Supporto inclinabile (DE3495)
37 Arresto orientabile (DE3462)
38 Arresto a registro in lunghezza per pezzi corti
(da impiegare con le aste guida [35]) (DE3460)
39 Poggiapezzi con arresto (DE3495)
40 Poggiapezzi senza arresto (DE3495)
41 Morsetto per materiale (DE3461)
A5
42 Tavolo a rulli (DE3497)
Per l’utilizzo come sega a banco:
A6
43 Tavolo aggiuntivo laterale (DE3472)
A7
44 Tavolo a squadrare singolo (DE3471)
Aste (DE3454)
Per l’impiego in qualsiasi modo:
A8
45 Set di aspirazione a tre vie (DE3500)
it - 4
Capacità di taglio
Capacità di taglio nel modo troncatrice
Angolo di taglio
Dimensioni del materiale Note
H mm
B mm
Taglio diritto
20
180
Non è richiesto alcun tipo di
spessore
30
176
40
170
68
140
85
68
Con uno spessore da 25 mm
(fig. B1)
88
22
Con uno spessore da 50 mm
(fig. B1)
15
210
Solo pannelli sottili (fig. B2)
Piano ruotato di 45° a
70
95
Altezza massima di taglio a
destra per tagli angolati
troncare
Piano ruotato di 45° a
troncare sinistra per
68
93
Altezza massima di taglio a
tagli angolari
troncare
Testa inclinata a 45°
per tagli inclinati
50
140
Capacità di taglio nel modo sega a banco
Regolazione della profondità di taglio
Taglio verticale a 90°
0 - 70 mm
Taglio inclinato a 45°
0 - 32 mm
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensioni idonee a garantire l’alimentazione elettrica della
macchina (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione minima del
conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
Per risultare più compatta in fase di spedizione, la macchina viene
imballata nella posizione sega a banco e fornita già completamente
assemblata per il modo troncatrice, fatta eccezione per le gambe di
supporto, la protezione in plastica sotto il tavolo e la lama.
Assemblaggio delle gambe (fig. C)
• Disponete la macchina rovesciata sul pavimento.
• Allentate i quattro pomelli di fissaggio delle gambe (3) ed inserite una
gamba (4) in ognuno dei morsetti.
47
ITALIANO
• Serrate i pomelli di fissaggio (3) e rovesciate il tavolo. Accertatevi che il
tavolo sia correttamente livellato; se necessario intervenire a tal fine sul
morsetto di regolazione in altezza delle gambe.
Montaggio per il modo troncatrice
Fissaggio della protezione sotto il tavolo (fig. D)
La protezione da applicare sotto il tavolo (48) viene fissata alla parte
superiore del piano della sega a banco.
• Inserite i due ganci presenti sul lato sinistro della protezione nelle lunghe
asole (49) che si trovano alla sinistra della scanalatura della lama (50).
• Posizionate la protezione piatta sul piano e premete sugli anelli di
ancoraggio in plastica (51).
• Per rimuoverla, allentate gli anelli in plastica con un cacciavite (52) ed
eseguite le operazioni al contrario.
Capovolgimento della testa e del piano (fig. A2, E1 & E2)
• Tenete fermo il tavolo della sega con una mano e premete la leva di
rilascio del tavolo (19) verso sinistra (fig. E1).
• Premete il tavolo verso il basso, agendo sulla parte anteriore dello
stesso, e capovolgete completamente il tavolo, in modo che il corpo
motore risulti rivolto verso l’altro e sino a che la staffa si agganci col
dente di fermo del dispositivo di bloccaggio del piano (26).
• Il gruppo della testa viene trattenuto in posizione abbassata da una
fascetta, nella parte anteriore, e dal un volantino di regolazione in
altezza della lama (22), nella parte posteriore (fig. A2).
• Togliete la fascetta.
• Ruotate in senso antiorario il volantino (53), premendo
contemporaneamente verso il basso la testa della sega sino a poter
sfilare dalla propria sede la staffa ad “U” (54) (fig. E2).
• Ruotate il volantino verso l’alto e premete il perno filettato (55) nel
fermaglio (56).
• Trattenendo saldamente la testa, lasciate che la spinta esercitata dalla
molla riporti la testa verso l’alto, nella rispettiva posizione di riposo.
Montaggio lama della troncatrice (fig. A1, F1 - F3)
• I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
• Sostituite sempre la lama con la macchina nella posizione di
troncatrice.
• Il diametro massimo accettabile per la lama circolare è di
250 mm. Il diametro minimo è di 244 mm.
• Allentate il pomello di bloccaggio (27) del coltello apritaglio e lasciate
che il coltello apritaglio (30) ruoti in posizione abbassata (fig. F1).
• Inserite la chiave a brugola da 6 mm nella parte finale del bullone di
fissaggio (13) ed i due denti della chiave piatta (57) nei fori della flangia
esterna (14).
• Il bullone di fissaggio della lama è a filettatura sinistrorsa; di conseguenza,
per allentarlo, ruotate la chiave a brugola in senso orario tenendo nel
contempo saldamente ferma nei fori della flangia la chiave piatta.
• Togliete il bullone di fissaggio della lama (13) e quindi la flangia
esterna (14).
• Se il bullone di fissaggio lama risulta troppo stretto, bloccare
l’impugnatura della chiave piatta (57) nella protezione (fig. F2).
Ciò consente di esercitare maggiore pressione sulla chiave a brugola.
• La lama (59) presenta un foro centrale a diametro di 30 mm ed è collocata
su di una flangia di riduzione (60) della flangia interna (61) (fig. F1).
• Premete la leva di ritrazione della protezione (12) e spingete lentamente
verso il basso la testa per rilasciare la protezione inferiore (15) (fig. A1).
• Ruotate completamente verso l’alto la protezione inferiore e trattenetela
in tale posizione.
• Assicuratevi che la flangia interna ed entrambe le facce della lama
siano pulite e libere da residui.
48
• Disponete la lama sulla flangia di riduzione (60) della flangia interna (61),
assicurandovi che i denti della lama siano rivolti verso il basso (fig. F1).
• Disponete con cautela la lama in posizione e rilasciate la protezione inferiore.
• Assicuratevi inoltre che le due sporgenze di bloccaggio (62) sulla
flangia esterna siano correttamente inserite nella flangia interna e sulle
sfaccettature dell’albero.
• Serrare bene il bullone di fissaggio della lama.
• Ruotate la lama a mano per controllare che giri liberamente. Se sfrega
contro la protezione inferiore fissa posteriore (9), per eliminare il
contatto stringete nuovamente le viti a stella (63) (fig. F3).
• Riportate il coltello apritaglio (30) nella posizione sollevata di riposo e
fissatelo stringendo il pomello di bloccaggio (27) (fig. F1).
Regolazione del limitatore finecorsa della profondità di taglio nel
modo troncatrice (fig. G)
L’impugnatura (64) è collegata ad un’asta di limitazione della profondità di
taglio (21), che presenta sulla propria estremità un bullone regolabile (65),
posizionato eccentricamente e provvisto di un dado di fissaggio (66).
Ad asta di limitazione della profondità inserita, la testa della sega non può
essere abbassata completamente (fig. G).
- Impugnatura rivolta verso sinistra = inserita, per l’impiego come troncatrice
(eseguibili tutte le operazioni di taglio tranne i tagli a troncare a 0-45°)
- Impugnatura rivolta verso destra = disinserita, per l’impiego come sega
a banco
• Per regolare il limitatore finecorsa della profondità di taglio, allentate il
controdado (66) e avvitate o svitate quindi secondo necessità il
bullone (65).
L’uso errato del limitatore finecorsa della profondità di taglio
può essere causa di danni alla macchina.
Regolazione dell’angolazione di taglio nel modo troncatrice
(fig. A1, A2 & H)
Sulla macchina sono state prefissate le posizioni di regolazione per il taglio
rettilineo e per il taglio angolare a 45°.
• Sollevate il morsetto di bloccaggio del piano rotante (17), tirate verso
l’alto il pistone di indicizzazione del piano rotante (8) e ruotatelo in
senso antiorario per un quarto di giro (fig. A1).
• Afferrate l’impugnatura di comando (20) (fig. A1), premete la leva di
retrazione della protezione (12) e abbassate la sega per circa la metà
della corsa (fig. A2).
• Ruotare la testa ed il piano rotante sulla posizione desiderata.
• Premete verso il basso il morsetto di bloccaggio del piano rotante (17).
Il pistone (8) si inserirà automaticamente (fig. A1).
Avvalendosi dei contrassegni rossi di riferimento (67), il piano rotante può
essere registrato ad un qualsiasi angolo a sinistra o a destra compreso tra
0° e 45° (fig. H):
- per le angolazioni di taglio da 0° a 30°: avvalersi dei contrassegni rossi
di riferimento più vicini alla scanalatura
- per le angolazioni di taglio da 30° a 45°: avvalersi del contrassegno
esterno di riferimento di colore rosso (68)
• Procedete come per le posizioni prefissate. Il pistone di indicizzazione
del piano rotante non può essere impiegato per il posizionamento della
macchina ad angolazioni intermedie.
Per verificare la precisione di esecuzione, eseguite sempre un
taglio di prova su di un pezzo di scarto.
Regolazione dell’inclinazione (fig. J)
La testa della sega può essere inclinata di 45° a sinistra rispetto alla
verticale, consentendo in tal modo l’esecuzione di tagli inclinati ad un
qualsiasi angolo compreso tra tali due limiti.
• Portandovi di dietro alla macchina, rilasciate la leva di bloccaggio
dell’inclinazione (24) (che consente lo scatto a dente di arresto quando
la rotazione completa non è possibile).
it - 5
ITALIANO
• Regolate la testa della sega all’inclinazione desiderata facendo
riferimento alla scala graduata (69). L’indicatore di scala (70) è collocato
sulla parte fissa della fusione del braccio di snodo (71).
• Serrate la leva (24) e lasciatela in posizione orizzontale.
Verifica e registrazione della lama rispetto alla battuta sulla squadra
(fig. H2, K1 & K2)
• Con la testa della sega in posizione verticale e la leva di bloccaggio
dell’inclinazione (24) rilasciata e sollevata, allentate la vite di fermo (72)
situata posteriormente al pistone di indicizzazione del piano rotante (8)
(fig. K1).
• Posizionate una squadra ad angolo (73) contro la battuta e lungo la
lama, come mostrato alla figura K2. L’angolo dovrà essere di 90°.
• Nel caso in cui sia necessario registrare la lama, ruotate la bussola
eccentrica (74) sino a che la superficie della lama non risulti
perfettamente a battuta contro la squadra (fig. K2).
• Serrate la vite di fermo (72).
• Verificate che i contrassegni di colore rosso (67) più vicini alla
scanalatura della lama (50) siano in linea con il riferimento 0° (75) di
entrambe le scale (fig. H).
• Se è richiesta un’ulteriore registrazione, allentate le viti (76) e portate gli
indicatori in linea. Dovrebbe ora risultare correttamente a registro
anche la posizione di 45°. In caso contrario, lo scarto starebbe ad
indicare un difetto di perpendicolarità della lama rispetto al piano
rotante (vedi qui oltre).
Registrazione della perpendicolarità della lama rispetto al piano
rotante (fig. L1 & L2)
• Assicuratevi che la testa della sega sia posizionata completamente a
destra con la leva di inclinazione bloccata.
• Rilasciate e ritraete la protezione inferiore.
• Collocate una squadra ad angolo (73) sul piano rotante e a battuta
contro la lama (fig. L1).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Registrate secondo necessità la vite a brugola (77). Tale vite è
autobloccante (fig. L2).
Verifica e registrazione della posizione a 45° nel modo troncatrice
(fig. M1 & M2)
• Assicuratevi che la testa sia posizionata completamente a sinistra con
la leva dell’inclinazione bloccata.
• Rilasciate e ritraete la protezione inferiore.
• Verificate con un goniometro adeguato che l’angolo formato dalla lama
e dal tavolo sia di 45° (fig. M1).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Registrate secondo necessità la vite a brugola (78). Tale vite è
autobloccante (fig. M2).
• Togliete la protezione sotto il tavolo.
• Abbassate la testa della sega e ruotate il dispositivo di regolazione
dell’altezza (22) sino a che la staffa ad “U” (54) non si inserisca sul
perno predisposto nella base (fig. E2).
• Ruotate il volantino (53) del dispositivo di regolazione sino a far sporgere
verso il basso la lama ed il coltello apritaglio rispetto al tavolo (31) (fig. A3),
ottenendo in tal modo la massima capacità di taglio nel modo sega a banco.
La lama non dovrà sfregare contro la protezione inferiore.
• Tirate verso sinistra la leva di rilascio del tavolo (19), sollevate il bordo
anteriore del tavolo e ruotatelo indietro di 180° sino a che la staffa del
dispositivo di ancoraggio del tavolo (26) non si agganci
automaticamente sulla leva di bloccaggio del tavolo, fissandolo nella
posizione sega a banco (fig. N2).
Regolazione coltello apritaglio (fig. A2, F3 & O)
Nel modo sega a banco, il coltello apritaglio (30) dovrà sempre essere
sollevato in posizione retratta svitandone il pomello di bloccaggio (27)
e spostando il coltello sino a che non sia possibile ruotarlo verso l’alto (fig. F3).
Nel modo sega a banco, il corretto posizionamento si avrà quando
l’estremità superiore del coltello apritaglio (30) si trovi non oltre 2 mm al di
sopra della punta del dente più alto della lama (59) ed il raggio che corre
dal coltello alle punte dei denti della sega non superi i 5 mm. Il coltello
apritaglio dovrà inoltre risultare perfettamente in linea con la parte
posteriore della lama circolare (fig. O).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Sbloccate il pomello di serraggio (27), fatelo scorrere in avanti o
all’indietro lungo le rispettive asole e stringetelo quindi di nuovo (fig. A2).
• Il supporto che fissa il coltello alla macchina dovrà trovarsi ad
almeno 3 mm dai denti della lama.
• Assicuratevi sempre che il pomello di bloccaggio del coltello
apritaglio sia ben serrato.
Montaggio della protezione superiore della lama (fig. P)
La protezione superiore della lama (29) è stata concepita in modo da poter
essere fissata in modo rapido ed agevole, inserendo il perno di fissaggio
caricato a molla (80) nel foro (81) del coltello apritaglio (30) dopo averla
posizionata sul piano di lavoro predisposto per il funzionamento come
sega a banco.
• Fissate la protezione superiore della lama (29) al coltello apritaglio
tirando il pomello (82) per consentire al perno nella protezione di
inserirsi nel rispettivo foro.
Non utilizzate mai la macchina nella modalità sega a banco
senza la protezione superiore correttamente montata.
Montaggio nel modo come sega a banco
Trasformazione da troncatrice a sega a banco
(fig. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Verificate che il limitatore finecorsa della profondità di taglio sia
disinserito. A tal fine, fate riferimento alla sezione “Regolazione
del limitatore finecorsa della profondità di taglio (fig. G)”.
• Posizionate la lama nella posizione di taglio a troncare a 0°,
con il pistone di indicizzazione del piano rotante (8) correttamente
fissato ed il morsetto del piano (17) bloccato (fig. A1).
• Allentate il pomello (27) di bloccaggio del coltello apritaglio di quanto
basta a consentire al coltello apritaglio di ruotare verso il basso (fig. N1).
• Spostate il supporto del coltello apritaglio (79) verso destra, in modo
che la parte più stretta sulla destra si disponga nel foro predisposto
nella fusione, stringete quindi il pomello di serraggio.
it - 6
Montaggio e regolazione della guida parallela (fig. Q)
La squadra longitudinale (33) è regolabile su due altezze diverse
(10 o 62 mm) e può essere montata su ciascun lato della lama. Procedete
come segue per posizionare correttamente la squadra:
• Allentate il pomello.
• Estraete la staffa di supporto (84) e inseritela dall’altra estremità.
• Fate scorrere la staffa verso destra o verso sinistra. La piastra di fermo
(85) si impegnerà sotto il bordo del tavolo.
• Controllare che la guida sia parallela alla lama. In caso contrario,
effettuare la seguente regolazione.
• Allentare la vite a brugola (86).
• Regolare la guida in modo che sia parallela alla lama controllando la
distanza tra la lama e la guida nella parte anteriore e posteriore della lama.
• Una volta effettuata la regolazione, serrare nuovamente la vite a brugola
e controllare ancora una volta che la guida sia parallela alla lama.
• Serrare il pomello (83).
49
ITALIANO
• Per accedere all’asta spingipezzo tra la lama e la squadra,
avvaletevi del profilo di rifilatura da 10 mm.
• L’estremità posteriore della squadra dovrà risultare a livello con
l’estremità anteriore del coltello apritaglio.
Trasformazione da sega a banco a troncatrice (fig. D, E1 & E2)
• Togliete la squadra longitudinale (33).
• Intervenendo sul volantino (53) del dispositivo di regolazione dell’altezza
(22) portate la lama alla massima profondità di taglio nel modo
troncatrice (fig. E2).
• Procedete come descritto alla sezione “Capovolgimento della testa e
del piano (fig. E1 & E2)”.
• Sollevate e spostate il coltello apritaglio.
• Posizionate la protezione sotto il tavolo (48) (fig. D).
Ricordate di impiegare il limitatore finecorsa di profondità per
tutti gli angoli di taglio diversi da quello a troncare a 0-45°.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Applicare all’utensile esclusivamente pressioni di leggera entità,
e non esercitare pressione laterale sulla lama della sega.
• Evitare sovraccarichi.
Prima del funzionamento:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano
serrate.
Accensione e spegnimento (on e off) (fig. A1)
Il presente elettroutensile è dotato di due sistemi di commutazione
indipendenti. Nella modalità sega da banco, viene usato l’interruttore di
on/off (1), mentre nella modalità troncatrice, viene usato l’interruttore a
grilletto (1A) (fig. A1).
Impiego come sega da banco (fig. R)
L’interruttore on/off usato nella modalità sega da banco presenta una
funzione di esclusione dalla tensione. Se per qualche ragione mancasse la
corrente, l’interruttore deve essere riattivato volontariamente.
• Per accendere l’utensile, premere il pulsante di accensione verde (87).
• Per spegnere l’utensile, premere il pulsante di spegnimento rosso (88).
Impiego come troncatrice (fig. A)
• Per accendere l’utensile, tenere premuta la leva di retrazione della
protezione (12) e premere l’interruttore a grilletto (1A).
• Per spegnere l’utensile, rilasciare l’interruttore a grilletto.
Tagli principali della segatrice
Funzionamento come troncatrice
E’ pericoloso operare senza protezioni. Le protezioni devono essere
sempre in posizione quando si effettuano tagli. Durante la lavorazione di
metalli non ferrosi, bloccare sempre il pezzo con il morsetto dell’utensile
DE3461.
50
Operazioni generali
- Nel modo troncatrice, la testa della sega risulta automaticamente
bloccata nella posizione superiore di “riposo”.
- Premendo la leva si sbloccherà la testa della sega.
- Non tentate di impedire il ritorno della protezione alla posizione di
riposo una volta ultimata l’operazione di taglio.
- L’entità minima di asporto del materiale è di 10 mm.
- Nel lavorare pezzi di dimensioni ridotte (inferiori a 190 mm sul lato sinistro
o destro della lama), si raccomanda l’uso del morsetto opzionale.
- Per tagliare profili in PVC con sezione ad “U”, utilizzate come supporto
un blocchetto di legno a profilo complementare, da disporre al di sotto
del pezzo da tagliare per ottenere il corretto livellamento di appoggio.
Taglio verticale dritto a troncare (fig. S)
• Regolate il piano rotante sulla posizione a 0° ed assicuratevi che sia
inserito il pistone di indicizzazione del piano rotante.
• Abbassate il pomello del morsetto di bloccaggio del piano rotante.
• Posizionate contro la battuta il pezzo di legno da lavorare. Impugnate la
maniglia di comando e premete la leva.
• Accendete la macchina.
• Lasciate agire liberamente la lama, senza sforzarla.
• Ultimata l’operazione di taglio, sollevare la testa della sega in posizione
di riposo e premete il pulsante rosso di arresto.
Per non danneggiarla, non lasciate tornare bruscamente la
testa in posizione di riposo.
Tagli angolati (fig. T)
• Impostate la macchina sull’angolo di taglio desiderato.
• Accertatevi che il morsetto del piano rotante sia ben serrato.
• Verificate che il limitatore finecorsa di profondità sia impostato in modo
da impedire che la lama tocchi il tavolo ad angolazioni diverse da 45°.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale“.
Tagli di sbieco (fig. U)
• Rilasciate la leva di bloccaggio dell’inclinazione (24) e regolare la testa
all’angolazione richiesta.
• Serrate la leva di bloccaggio dell’inclinazione.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Taglio composto
Questo tipo di taglio è una combinazione di taglio angolato e di taglio a
sbieco. I limiti sono di 45° per i tagli angolari e di 30° per i tagli inclinati.
Si raccomanda di non eccedere tali limiti.
• Impostate la posizione di taglio inclinato e quindi quella di taglio angolare.
Funzionamento come sega a banco
• Assicuratevi sempre che il coltello apritaglio e la protezione della lama
siano correttamente allineati.
Taglio secondo la fibra (refilatura) (fig. V)
• Registrate la lama alla corretta altezza.
• Per essere correttamente posizionata, la lama dovrà presentare la punta
di tre denti al di sopra della superficie superiore del pezzo da lavorare.
• Montate la squadra longitudinale avvalendovi del profilo da 10 o da
62 mm. Verrà trattenuta la parte del pezzo che giace tra la squadra e
la lama.
• Accendete la macchina.
• Fate avanzare lentamente il pezzo da lavorare al di sotto della parte
anteriore della protezione superiore, tenendolo ben premuto contro la
squadra. Lasciate lavorare liberamente la sega senza forzare il pezzo
contro la lama. La velocità di taglio della lama dovrà risultare costante.
it - 7
ITALIANO
Servirsi sempre di apposita asta.
• Ultimata l’operazione di taglio, spegnete la macchina premendone il
pulsante rosso di arresto.
Tagli di sbieco (fig. W)
• Rilasciate la leva di bloccaggio dell’inclinazione e registrate la lama
all’angolazione desiderata.
• Onde evitare che il materiale si incastri tra la lama e la squadra,
posizionate la squadra sulla sinistra della lama.
• Procedete quindi come per il taglio a rifilare in verticale.
Tagli angolati (fig. X1 - X3)
• Per la regolazione della squadra angolare, allentate il controdado della
vite di fermo (89) e registrate secondo necessità l’arresto (90) sino a che
l’indicatore della scala graduata non fornisca la lettura di 0° (fig. X1).
• Impostate la lama all’altezza ed all’angolazione richiesta.
• Inserite l’asta scorrevole (91) della squadra angolare nella scanalatura
(92) sul lato sinistro del tavolo (fig. X2).
• Allentate il pomello di bloccaggio dell’inclinazione (93) e ruotate la
squadra per impostare la scala graduata sull’angolazione richiesta
(fig. X3).
• Serrate quindi il pomello di bloccaggio (93).
• Collocate il pezzo da lavorare contro la superficie piatta della squadra
angolare. Accendete la macchina e, tenendo saldamente il pezzo, fate
scorrere la squadra lungo la scanalatura per portare il pezzo contro la
lama. Ultimata l’operazione di taglio, spegnete immediatamente la
macchina.
Posizioni della squadra, modo sega a banco (fig. Y)
- Per la rifilatura di pezzi sottili, impiegate il profilo da 10 mm della
squadra longitudinale a doppia altezza e posizionate la squadra sul lato
opposto del bordo anteriore del coltello apritaglio.
- Per la rifilatura di pezzi più spessi, impiegate il profilo da 62 mm della
squadra longitudinale a doppia altezza.
- Per il taglio a troncare di pezzi stretti e corti (fig. Y):
• Disponete la squadra longitudinale con il profilo inferiore rivolto verso
la lama ed installate l’estremità posteriore della squadra in linea con il
bordo di entrata della lama.
• Posizionate il pezzo da lavorare contro la squadra angolare
(a 0° o a 90°) e premete su quest’ultima per eseguire il taglio.
• Per evitare che piccoli pezzi di rifilo si incastrino contro la lama,
preparate uno spezzone conico di legno e fissatelo sul bordo
posteriore del piano di lavoro, in prossimità del lato destro della
lama, in modo da deviare automaticamente verso destra gli sfridi.
- Per la rifilatura di pezzi stretti (< 120 mm) e lunghi:
• Regolate la squadra sulla posizione più arretrata per conservare il più
possibile la precisione di passata.
• Spingete il pezzo da lavorare con entrambe le mani (una su ogni lato
della lama).
• Avvaletevi di uno spingipezzo non appena il materiale si avvicina
alla lama.
• Supportate i pezzi lunghi in corrispondenza del lato di uscita.
- Per la rifilatura di pezzi larghi (>120 mm):
• Regolate la squadra in avanti, come illustrato alla figura Y, nel caso in
cui i pezzi da lavorare tendano ad incastrarsi tra il coltello apritaglio e
la squadra.
Set di aspirazione polveri (fig. A1, A2 & A8)
La presente macchina è dotata di tre punti di raccordo per l’aspirazione
delle polveri, impiegabili per entrambi i modi operativi.
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri.
Collegamento nella posizione troncatrice
• Collegate un tubo flessibile nell’attacco predisposto sulla protezione
sotto la tavola.
• Collegare un secondo tubo flessibile all’attacco di diametro minore (11)
ed un terzo tubo flessibile all’attacco di diametro maggiore (23)
avvalendovi delle rispettive bocchette.
• Collegare i tubi flessibili al raccordo a tre vie.
• Collegare l’unico foro di uscita del raccordo a tre vie al tubo
dell’aspiratore polveri.
Collegamento nella posizione sega a banco
• Sostituite la normale protezione per la lama, fornita con la macchina,
e sostituitela con la protezione in dotazione al set di aspirazione polveri;
collegate quindi a quest’ultima il tubo flessibile della protezione sotto il
tavolo.
• Procedere come per il collegamento nella posizione troncatrice.
Supporti regolabili in altezza/poggiapezzi opzionali (fig. A4)
I supporti ed i poggiapezzi opzionali possono essere montati sia sul lato
destro che su quello sinistro della macchina, a seconda delle necessità,
oppure su ogni lato della macchina.
• Montate i particolari 34 - 41 sulle guide di scorrimento (35).
• Avvaletevi del supporto inclinabile (36) per il taglio a troncare di tavole a
larghezza 210 mm (spessore di 15 mm).
Tavolo di supporto a rulli (fig. A5)
Nel modo troncatrice, il tavolo di supporto a rulli può essere montato sia
sul lato destro che su quello sinistro della macchina, oppure su ogni lato
della macchina.
Tavolo laterale di prolunga (fig. A6)
Il tavolo laterale di prolunga consente di aumentare di 600 mm o più la
distanza dalla lama alla squadra a rifilare, a seconda della lunghezza delle
guide fissate alla macchina e della posizione di serraggio in morsa. Il tavolo
laterale di prolunga dovrà essere impiegato congiuntamente alle guide di
scorrimento (35) (opzionali). Tale tavolo regolabile, di costruzione robusta,
riporta incisa una scala graduata sul bordo anteriore ed è provvisto di
appositi morsetti di serraggio per le guide di scorrimento.
• Per consentire la continuità di scala in senso longitudinale, il tavolo di
prolunga dovrà essere installato sul lato destro della macchina.
Tavolo a squadrare singolo (fig. A7)
Il presente tavolo a squadrare (44) consente, alla sinistra della lama,
la lavorazione di pannelli con dimensioni massime di 1200 x 900 mm.
Le guide di scorrimento sono montate su di una robusta base in alluminio
estruso, prontamente smontabili dalla macchina e regolabili su tutti i piani.
La squadra incorpora un metro a nastro per l’intera lunghezza, che
consente il rapido posizionamento di un fermo a registro e di un supporto
regolabile per pezzi stretti.
Trasporto
Trasportate sempre la macchina impostata nel modo troncatrice con la
protezione per la lama superiore montata. Togliete le gambe di supporto.
Accessori opzionali
Manutenzione
Prima di montare qualsiasi accessorio, scollegare la macchina
dalla rete elettrica di alimentazione.
it - 8
Il Vostro prodotto DEWALT è stato studiato per durare a lungo richiedendo
solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione periodica.
51
ITALIANO
GARANZIA
Lubrificazione
I cuscinetti del motore sono prelubrificati e stagni.
• Ad intervalli regolari, Lubrificate leggermente con olio la superficie di
scorrimento del piano rotante in corrispondenza del punto in cui questa
giunge a contatto con il piano fisso.
• Pulite periodicamente con una spazzola asciutta i componenti sporchi
di polvere e trucioli.
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
prodotto DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto
dell’ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso una
delle Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente manuale). In alternativa,
sul nostro sito Internet www.2helpu.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo di dettagli sul servizio
assistenza post-vendita.
52
it - 9
NEDERLANDS
TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAAGMACHINE DW743
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DEWALT. Jarenlange
ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 6
nl - 8
nl - 9
DW743
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 98/37/EEG,
gemeten volgens DIN 45635:
DW743
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
83
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
96
* op de werkplek
Technische gegevens
Spanning
V
Opgenomen vermogen
W
Afgegeven vermogen
W
Zaagbladdiameter
mm
Asgat
mm
Max. gebruikscyclus belast/onbelast
min
Toerental, onbelast
min-1
Voorafingestelde posities zaagkop links/rechts
°
Afschuining links
°
Zaagcapaciteit
zie onder “Beschrijving”
Gewicht
kg
Zekeringen:
230 V machines
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
3.000
0 - 45
0 - 45
36
Neem de vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling
overeenkomstig DIN 45675:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Cert. No.
BM 9910081 01
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Geeft elektrische spanning aan.
Scherpe randen.
nl - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
53
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik elektrische machines niet in de
buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als
zodanig gemerkte verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij
stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met de vinger aan de
schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de
machine niet als u niet geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil staat
voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u de machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
54
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt
van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en laat dit
bij beschadigingen door een erkend DEWalt Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op beschadigingen om
er zeker van te zijn dat deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of gebroken zijn.
Ga na of de accessoires en hulpstukken correct zijn gemonteerd en of
aan alle andere voorwaarden voor een juiste werking is voldaan.
Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde veiligheidsinrichtingen
of defecte onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de
schakelaar vervangen door een erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor tafel-, afkort- en
verstekzaagmachines
• Gebruik de zaagmachine niet voor het zagen van andere materialen
dan aluminium, hout en soortgelijke materialen.
• Sluit de machine bij het zagen van hout op een stofafzuiginstallatie aan.
• Kies het juiste zaagblad voor het te zagen materiaal.
• Gebruik correct geslepen zaagbladen. Houd rekening met het
maximumtoerental, dat op het zaagblad is vermeld.
• Gebruik uitsluitend zaagbladen die door de fabrikant worden
aanbevolen en die in overeenstemming zijn met de norm EN 847-1.
• Controleer of de vloer rond de machine vlak, goed onderhouden en vrij
van losse objecten als spaanders en houtafval is.
• Controleer of er voldoende algemene of lokale verlichting aanwezig is.
• Draag indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals:
- gehoorbescherming om het gevaar van gehoorbeschadiging te
verkleinen;
- een stofmasker om het gevaar van inademen van schadelijk stof te
verkleinen;
- handschoenen om zaagbladen en ruwe werkstukken vast te houden.
Zaagbladen dienen indien mogelijk altijd in een houder te worden
gedragen.
• Probeer nooit om afvalstukken of andere delen van het werkstuk uit de
omgeving van het zaagblad te verwijderen zolang de machine in bedrijf
is en de zaagkop zich niet in de rustpositie bevindt.
• Vervang het tafelinzetstuk als het versleten is.
• Geef eventuele storingen aan de machine, de beveiligingen en het
zaagblad zo spoedig mogelijk aan uw dealer door.
• Vergewis u er in verstekzaagmodus van dat het bovenste deel van het
zaagblad volledig is afgeschermd. Gebruik de machine uitsluitend als
de beschermkappen correct zijn aangebracht, goed werken en naar
behoren zijn onderhouden.
• Controleer in de tafelzaagmodus of de zaagarm naar behoren in de
werkpositie is bevestigd.
nl - 2
NEDERLANDS
• Controleer bij verstekzagen in de tafelzaagmodus of de zaagarm naar
behoren in de werkpositie is bevestigd.
• Ga extra voorzichtig te werk bij het zagen van sleuven in de
tafelzaagmodus en gebruik de juiste beschermkap. Het zagen van
inzetsleuven is niet toegestaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen
• Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait. Houd de
zaagbladen scherp. Gebruik geen zaagblad met een grotere of kleinere
diameter dan is voorgeschreven. Voor de juiste specificaties van het
zaagblad, zie technische gegevens.
• Let erop dat alle vergrendelknoppen en klemmen vergrendeld zijn
alvorens de machine in werking te stellen.
• Controleer regelmatig of de luchtsleuven van de motor schoon en
stofvrij zijn.
• Haal de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoud aan de
machine te plegen of een zaagblad te verwisselen.
• Lees altijd eerst de handleiding voordat u een accessoire gebruikt.
Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
• Laat de motor eerst op volle snelheid komen, voordat u met zagen begint.
• Licht het zaagblad uit de zaagsnede in de werkstukopening,
voordat de bedieningschakelaar wordt losgelaten.
• Zet geen wig tegen de ventilator om op die manier de motoras tegen
te houden.
• Blijf met uw handen uit de buurt van het zaagblad als de machine op
het net is aangesloten.
• Probeer geen te kleine werkstukken te zagen.
• Probeer nooit om een draaiende machine te stoppen door het
zaagblad te blokkeren; op deze manier kunnen de ernstigste
ongelukken gebeuren.
• Gebruik nooit gescheurde of beschadigde zaagbladen.
• Zaag geen ijzerhoudende materialen of steen met deze zaagmachine.
• Gebruik geen slijpschijven.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor tafelzaagmachines
• Controleer of het zaagblad in de juiste richting draait en of de
zaagtanden naar voren gericht zijn.
• Zorg ervoor dat alle kleminrichtingen zijn aangespannen voordat u
begint te werken.
• Controleer of het zaagblad en de flenzen schoon zijn en dat de
verzonken zijden van de kraag tegen het zaagblad geplaatst zijn.
Draai de borgmoer goed vast.
• Houd het zaagblad scherp en correct gezet.
• Controleer of het spouwmes zich op de juiste afstand van het zaagblad
bevindt - max. 5 mm.
• Gebruik de zaag nooit zonder de onderste en bovenste beschermkappen.
• Plaats uw handen niet in de buurt van het zaagblad.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een zaagblad verwisselt
of andere werkzaamheden aan de zaagmachine wilt uitvoeren.
• Gebruik altijd een duwhout en zorg dat uw handen minimaal 15 cm van
het zaagblad verwijderd blijven.
• Controleer of u wel met de voorgeschreven spanning werkt.
• Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan wanneer dit draait.
• Terwijl u voor de machine staat is het absoluut af te raden over het
zagende gedeelte te reiken.
• Zaag geen ijzerhoudende metalen (metalen met een ijzer- of
staalbestanddelen) of metselwerk.
Overige gevaren
Onderstaande gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze
zaagmachine:
- Verwonding door het aanraken van roterende delen. Ondanks
toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
nl - 3
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout en MDF.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
4 Steunpoten
1 Beschermkap voor gebruik in tafelzaagstand
1 Beschermkap voor onder de tafel bij gebruik in de verstekstand
1 Plastic zak met:
1 stiftsleutel
1 inbussleutel 6 mm
1 Plastic zak met:
1 parallelaanslag met twee hoogtes (DE3743)
1 duwhout
1 HM-zaagblad met 30 tanden
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
• Verwijder de verpakkingsmaterialen zorgvuldig van de zaagmachine.
Beschrijving (fig. A1 - A4)
Deze DEWALT tafel-, afkort- en verstekzaagmachine is ontworpen om als
verstekzaagmachine of als tafelzaagmachine gebruikt te worden. De
machine is geschikt voor het nauwkeurig en veilig uitvoeren van de meest
voorkomende zaagbewerkingen (in de lengte zagen, afkorten, afschuinen
en verstekzagen) in de volgende materialen: hout, houtprodukten,
aluminium en kunststoffen.
Gebruik als verstekzaag
In deze stand kan de machine haaks, in verstek of schuin afkorten.
Gebruik als tafelzaag
Door de gehele combinatie over de centrale as te draaien, wordt zij
ingesteld voor gebruik als tafelzaag. Ze laat het zagen in de lengte toe,
evenals het verwerken van plaatmateriaal, waarbij het materiaal in dit geval
naar het zaagblad toe bewogen wordt.
A1
1 Aan/uit-schakelaar
1A Drukschakelaar
2 Stalen basis
3 Vleugelmoer voor vastzetten poot
4 Steunpoot
5 Steunvoetje
6 Verstektafel
7 Aanslag
8 Draaitafelpositiezoeker
9 Vaste onderste beschermkap
10 Vaste bovenste beschermkap
11 Stofafzuigadapter
12 Hendel voor het vrijmaken van de zaagkop
13 Borgbout
14 Buitenflens
15 Beweegbare onderste beschermkap
16 Draaitafel
17 Draaitafelklem
55
NEDERLANDS
18 Verstekschalen
19 Hendel voor het vrijmaken van de tafel
A2
20 Bedieningshandvat
21 Diepte-aanslagstang
22 Diepte-instelsysteem
23 Stofafzuigadapter
24 Klemhendel voor schuininstelling
25 Vastzetbeugel voor tafelblad
26 Tafelvergrendeling
27 Spouwmesvergrendelknop
28 Motorhuis
Gebruik als tafelzaag
A3
29 Bovenste beschermkap
30 Spouwmes
31 Zaagtafel
32 Verstekaanslag (optie)
33 Parallelaanslag met twee hoogtes
Opties
40
68
85
88
15
170
140
68
22
210
Met 25 mm opvulstuk (fig. B1)
Met 50 mm opvulstuk (fig. B1)
Alleen dun plaatmateriaal
(fig. B2)
Tafel 45° naar rechts
gedraaid voor
verstekzagen
70
Tafel 45° naar links
gedraaid voor
verstekzagen
68
Zaagkop 45° gekanteld
voor afschuinen
50
140
Zaagcapaciteit bij gebruik als tafelzaag
Zaagdiepte-instelling
90° haakse snede
45° afschuinsnede
0 - 70 mm
0 - 32 mm
95
Afkort op max. hoogte
93
Afkort op max. hoogte
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Gebruik als verstekzaag:
A3
32 Verstekaanslag (DE3496)
A4
34 Verstelbaar statief 760 mm (max. hoogte) (DE3474)
35 Steungeleidestangen 1.000 mm (DE3494)
35 Steungeleidestangen 500 mm (DE3491)
36 Omklapbare steun (DE3495)
37 Wegklapbare aanslag (DE3462)
38 Lengte-aanslag voor korte werkstukken
(alleen te gebruiken met de geleidestangen [35]) (DE3460)
39 Steun met verwijderbare aanslag (DE3495)
40 Steun met verwijderde aanslag (DE3495)
41 Materiaalklem (DE3461)
A5
42 Rollentafel (DE3497)
Gebruik als zaagtafel:
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
De machine is in de zaagtafelstand verpakt. Alleen de steunpoten,
de kunststof beschermkap voor onder de tafel en het zaagblad zijn niet
gemonteerd.
A7
44 Enkele aanvoertafel (DE3471)
Duwhout (DE3454) (niet afgebeeld)
Bevestiging van de steunpoten (fig. C)
• Leg de machine omgekeerd op de vloer.
• Maak de vier vleugelmoeren (3) los en steek de steunpoten (4) in de
klemhouders.
• Draai de vleugelmoeren vast (3) en draai de tafel om. Zorg dat deze
waterpas is; stel zonodig de hoogte van een steunpoot bij .
Voor alle toepassingen:
Montage voor gebruik als verstekzaag
A8
45 3-weg stofafzuigkit (DE3500)
Bevestiging van de beschermkap onder de tafel (fig. D)
De beschermkap (48) wordt op de zaagtafel bevestigd.
• Plaats de twee haken aan de linkerkant van de beschermkap in de
langwerpige gleuven (49) aan de linkerkant van de zaaggleuf (50).
• Plaats de beschermkap vlak op tafel en druk de borgpen (51) in.
• Om de kap weer te verwijderen, verdraait u de borgpen met een
schroevendraaier (52) en gaat u omgekeerd te werk als voor het plaatsen.
A6
43 Verlengtafel (DE3472)
Zaagcapaciteit
Zaagcapaciteit bij gebruik als verstekzaag
Zaaghoek
Formaat van het materiaal Notities
H mm
B mm
Rechte afkortsnede
20
180
Geen opvulstuk vereist
30
176
56
nl - 4
NEDERLANDS
Omdraaien van de zaagkop met tafel (fig. A2, E1 & E2)
• Plaats een hand op de zaagtafel en duw de hendel voor het vrijmaken
van de tafel (19) naar links (fig. E1).
• Duw de tafel aan de voorkant naar beneden en draai ze volledig om
totdat het motorblok boven komt en de tanden in de uitsparingen van
de tafelvergrendeling (26) vallen.
• De zaagkop wordt vooraan omlaag gehouden door een kunststof
riempje en achteraan door het diepte-instelsysteem (22) (fig. A2).
• Verwijder het kunststof riempje.
• Verdraai, terwijl u de zaagkop omlaag duwt, het diepte-instelwiel (53)
linksom totdat de “U”-vormige vork (54) vrijgemaakt kan worden uit de
houder (fig. E2).
• Draai de diepte-instelling naar boven en duw de stang (55) in de
veerclip (56).
• Houd de zaagkop tegen en laat hem door de veerdruk voorzichtig
omhoog bewegen tot in de rustpositie.
Monteren van het zaagblad (fig. A1, F1 - F3)
• De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
• Verwissel alleen zaagbladen met de machine in verstekstand.
• De maximum zaagbladdiameter is 250 mm. De minimum
diameter is 244 mm.
• Draai de spouwmesvergrendelknop (27) los en kantel het
spouwmes (30) omlaag (fig. F1).
• Plaats de 6 mm inbussleutel in de borgbout (13) en de twee pennen
van de stiftsleutel (57) in de gaten van de buitenflens (14).
• De borgbout heeft linkse schroefdraad, houd daarom de sleutel stevig
vast en draai de inbussleutel rechtsom om de bout los te draaien.
• Verwijder de borgbout (13) en verwijder de buitenflens (14).
• Als de borgbout te vast zit, draai dan de handgreep van de stiftsleutel (57)
op het huis (fig. F2). Op deze manier kunt u meer kracht uitoefenen op de
inbussleutel.
• Het zaagblad (59) heeft een asgat van 30 mm. Plaats het zaagblad op
de kraag (60) van de binnenflens (61) (fig. F1).
• Druk de hendel voor het vrijmaken van de beschermkap (12) in en duw de
zaagkop iets omlaag zodat de onderste beschermkap (15) vrijkomt (fig. A1).
• Draai de onderste beschermkap omhoog en houd ze daar.
• Let erop dat de binnenflens en het zaagblad aan beide kanten schoon
en stofvrij zijn.
• Plaats het zaagblad op de kraag (60) van de binnenflens (61). Let er op
dat de zaagbladtanden naar beneden gericht zijn (fig. F1).
• Manoeuvreer het zaagblad voorzichtig in de goede positie en laat de
onderste beschermkap los.
• Let er op dat de twee borgpennen (62) correct aansluiten op de platte
vlakken aan elke kant van de spindel.
• Draai de borgbout stevig vast.
• Draai vervolgens het zaagblad met de hand om te controleren of het
vrij ronddraait. Als het blad tegen de onderste beschermkap schuurt,
draai dan de kruiskopschroeven (63) opnieuw aan (fig. F3).
• Draai het spouwmes (30) terug omhoog in de bovenste ruststand en
draai de vergrendelknop (27) vast (fig. F1).
Instellen van de diepte-aanslag bij gebruik als verstekzaag (fig. G)
De hendel (64) is verbonden met de diepte-aanslagstang (21) die voorzien is
van een excentrisch gepositioneerde regelschroef (65) met borgmoer (66).
Als de diepte-aanslag in gebruik is, kan de zaagkop niet volledig naar
beneden worden getrokken (fig. G).
- Hendel naar links = IN, bij gebruik als verstekzaag (alle zaagsneden
behalve 0-45° verstek-afkortsneden)
- Hendel naar rechts = UIT, bij gebruik als tafelzaag
• Als de diepte-aanslag moet worden bijgesteld, draai dan de borgmoer (66)
los en verdraai de regelschroef (65) zover als nodig is.
nl - 5
Onjuist gebruik van de diepte-aanslag kan leiden tot
beschadiging van de machine.
Instellen van de verstekhoek bij gebruik als verstekzaag (fig. A1, A2 & H)
De rechte afkortsnede en de 45° verstekhoek zijn voorafingesteld.
• Til de draaitafelklem (17) omhoog , trek de draaitafelpositiezoeker (8)
omhoog en draai deze een kwartslag rechtsom (fig. A1).
• Pak het bedieningshandvat (20) vast (fig. A1), druk de hendel voor het
vrijmaken van de beschermkap (12) in en laat de zaag tot halverwege
zakken (fig. A2).
• Draai de zaagkop met draaitafel in de gewenste positie.
• Duw de draaitafelklem (17) naar beneden. De draaitafelpositiezoeker (8)
zal nu automatisch vastklikken (fig. A1).
Met behulp van de rode merkstrepen (67) kan de draaitafel (16) in elke
verstekhoek tussen 0° en 45° links en rechts gezet worden (fig. H):
- hoeken tussen 0° en 30°: gebruik de rode merkstrepen het dichtst bij
de gleuf
- hoeken tussen 30° en 45°: gebruik de buitenste rode merkstreep (68)
• Ga te werk als bij de voorafingestelde posities.
De draaitafelpositiezoeker kan niet voor tussenliggende hoeken worden
gebruikt.
Maak altijd eerst een proefsnede in een stuk afvalhout om de
hoek te controleren.
Instellen van de afschuinhoek (fig. J)
De zaagkop kan vanuit loodrechte stand tot 45° naar links gekanteld
worden voor afschuinhoeken in elke hoek tussen de beide uitersten.
• Ga achter de machine staan en zet de klemhendel voor de
afschuininstelling (24) los (deze hendel is veerbelast om een ratel-effect
te krijgen wanneer hij niet volledig rondgedraaid kan worden).
• Kantel de zaagkop in de gewenste hoek op de afschuinschaal (69).
De aanwijzer (70) bevindt zich op het vaste gietstuk van de
afschuinbeugel (71).
• Draai de klemhendel voor de afschuininstelling (24) vast en laat deze in
horizontale stand staan.
Controleren en bijstellen van het zaagblad ten opzichte van de
aanslag (fig. H2, K1 & K2)
• Draai de borgschroef (72) achterin de draaitafelpositiezoeker (8) los,
terwijl de zaagkop in verticale positie staat en de klemhendel voor
afschuininstelling (24) is vrijgezet en opgelicht (fig. K1).
• Plaats een winkelhaak (73) tegen de aanslag en langs het zaagblad,
zoals aangegeven in figuur K2. De hoek moet exact 90° zijn.
• Is dit niet zo, draai dan de excentrische instelbus (74) totdat de het
zaagblad vlak tegen de winkelhaak (fig. K2) aanligt.
• Draai de borgschroef vast (72).
• Controleer of de rode merkstrepen (67) die het dichtst bij de zaaggleuf
liggen (50), precies tegenover de 0° positie (75) staan op de beide
schalen (fig. H).
• Is dit niet het geval, maak dan de schroeven (76) los en corrigeer de
stand van de verstekschalen. De 45° verstekhoeken moeten nu ook
goed zijn ingesteld. Is dat niet het geval, dan staat het zaagblad
waarschijnlijk niet helemaal haaks ten opzichte van de draaitafel
(zie onderstaande paragraaf).
Haaks instellen van het zaagblad ten opzichte van de draaitafel
(fig. L1 & L2)
• Controleer of de zaagkop in de uiterst rechtse positie staat en dat de
klemhendel voor afschuininstelling is vastgedraaid.
• Ontgrendel en trek de onderste beschermkap terug.
• Plaats een winkelhaak (73) op de draaitafel en tegen het zaagblad (fig. L1).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai het regelboutje (77) iets naar buiten of naar binnen. Dit boutje is
zelfborgend (fig. L2).
57
NEDERLANDS
Controleren en bijstellen van de 45° afschuinpositie bij gebruik als
verstekzaag (fig. M1 & M2)
• Controleer of de zaagkop in de uiterst linkse positie staat en dat de
klemhendel voor afschuininstelling is vastgedraaid.
• Ontgrendel en trek de onderste beschermkap terug.
• Controleer de hoek van het zaagblad tot de tafel met behulp van een
geschikte gradenboog. De hoek moet 45° zijn (fig. M1).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai het regelboutje (78) iets naar buiten of naar binnen. Dit boutje is
zelfborgend (fig. M2).
Montage voor gebruik als tafelzaag
Omstellen van verstekzaag tot tafelzaag (fig. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Controleer of de diepte-aanslag is uitgeschakeld. Zie ook
“Instellen van de diepte-aanslag bij gebruik als verstekzaag
(fig. G)”.
• Plaats het zaagblad in de 0° afkortstand terwijl de
draaitafelpositiezoeker (8) in de juiste positie staat en de the
draaitafelklem (17) vastgedraaid is (fig. A1).
• Draai de spouwmesvergrendelknop (27) zover los dat het spouwmes
net naar beneden zwaait (fig. N1).
• Schuif de spouwmessteun (79) naar rechts, zodat het smalle gedeelte
aan de rechterkant in de uitsparing van de beschermkap valt en draai
de vergrendelknop stevig vast.
• Verwijder de beschermkap onder de tafel.
• Trek de zaagkop naar beneden en draai het diepte-instelsysteem (22)
totdat de U-vormige beugel (54) om de pen in de basis grijpt (fig. E2).
• Verdraai het stelwiel (53) van de zaagdiepte-instelling zodanig dat het
zaagblad en het spouwmes door de zaaggleuf (31) komen (fig. A3).
Het zaagblad mag niet tegen de onderste beschermkap
aanschuren.
• Trek de hendel voor het vrijmaken van de tafel (19) naar links, til de
voorkant van de tafel omhoog en kantel het geheel over 180° totdat de
tanden van de tafelvergrendeling (26) automatisch de vastzetbeugel
grijpen en het tafelblad in tafelzaagstand vergrendelen (fig. N2).
Instellen van het spouwmes (fig. A2, F3 & O)
Bij gebruik als verstekzaag, moet spouwmes (30) weg worden geklapt door
vergrendelknop (27) los te draaien en het spouwmes te bewegen tot het
omhoog kan worden gedraaid (fig. F3).
Bij gebruik als tafelzaag is het spouwmes correct afgesteld als de bovenkant
van het spouwmes (30) niet meer dan 2 mm onder de hoogste tand van het
zaagblad (59) staat en de afstand tot de zaagtanden, die boven de zaagtafel
uitkomen, nergens meer dan 5 mm is. Ook moet het spouwmes precies in
lijn staan met de achterkant van het zaagblad (fig. O).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de vergrendelknop (27) los, schuif de knop in de gleuf naar voren
of naar achteren en draai de vergrendelknop vast (fig. A2).
• De minimum afstand van de beugel waarmee het spouwmes
aan de machine is bevestigd tot de zaagbladtanden,
moet 3 mm zijn.
• Controleer altijd of de vergrendelknop van het spouwmes goed
is vastgedraaid.
Montage van de bovenste beschermkap (fig. P)
De bovenste beschermkap (29) is ontworpen voor een snelle en makkelijke
montage. De bevestiging gebeurt m.b.v. een veerbelaste pen (80) in het
gat (81) in het spouwmes (30) dat voor het werken in tafelzaagstand door de
zaaggleuf heen steekt.
58
• Om de bovenste beschermkap (29) op het spouwmes te plaatsen,
trekt u de knop (82) uit, zodat de pen in de kap kan inklikken.
Gebruik de machine nooit als tafelzaag zonder deze
beschermkap.
Monteren en afstellen van de zij-aanslag (fig. Q)
De parallelaanslag met twee hoogtes (33) heeft twee aanslagkanten met
een verschillende hoogte (10 of 62 mm). De parallelaanslag kan aan beide
kanten van het zaagblad geplaatst worden. Om de aanslag in de juiste
positie te plaatsen, gaat u als volgt te werk:
• Draai de knop los.
• Trek de houder (84) uit de aanslag en schuif deze in het andere
uiteinde van de aanslag.
• Schuif de houder er op van links of rechts. De klemplaat (85) haakt vast
achter de voorrand van de tafel.
• Controleer of de geleider parallel aan het blad loopt. Pas indien dit niet
het geval is deze als volgt aan.
• Draai de inbusschroef (86) los.
• Pas de geleider zodanig aan, dat deze parallel aan het blad loopt door
de afstand tussen het blad en de geleider aan de voorkant en aan de
achterkant van het blad te controleren.
• Zet zodra de aanpassing is uitgevoerd de inbusschroef weer vast en
controleer nogmaals of de geleider parallel aan het blad loopt.
• Draai de knop vast (83).
• Gebruik 11 mm profiel om bij het zagen van dunne
werkstukken er voor te zorgen dat tussen het zaagblad en de
aanslag nog ruimte is voor het duwhout.
• De achterkant van de aanslag moet gelijk zijn met de voorkant
van het spouwmes.
Omstellen van tafelzaag tot verstekzaag (fig. D, E1 & E2)
• Verwijder de parallelaanslag (33).
• Verdraai het instelwiel (53) van het diepte-instelsysteem (22) om de
maximale zaagdiepte te bereiken (fig. E2).
• Ga te werk als beschreven in “Omdraaien van de zaagkop met tafel
(fig. E1 & E2)”.
• Draai het spouwmes omhoog en zet het vast.
• Plaats de beschermkap (48) terug onder de zaagtafel (fig. D).
Gebruik de diepte-aanslag voor alle hoeken behalve de 0-45°
verstek-afkortsnede.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de machine.
Geef geen zijdelingse druk op het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
nl - 6
NEDERLANDS
In- en uitschakelen (fig. A1)
Deze machine beschikt over twee onafhankelijke schakelaarsystemen.
Bij gebruik als tafelzaag word de aan/uit-schakelaar (1) gebruikt.
Bij gebruik als verstekzaag wordt de drukschakelaar (1A) gebruikt (fig. A1).
Gebruik als tafelzaag (fig. R)
De bij gebruik als tafelzaag gebruikte schakelaar heeft een
nulspanningsuitfunctie: wanneer de stroom om wat voor reden uitvalt,
start de machine niet vanzelf als de stroomtoevoer hersteld is.
• Om de machine in te schakelen, drukt u op de groene startknop (87).
• Om de machine uit te schakelen, drukt u op de rode stopknop (88).
Gebruik als verstekzaag (fig. A)
• Om de machine in te schakelen, houdt u de hendel (12) ingedrukt en
drukt u de drukschakelaar in (1A).
• Om de machine uit te schakelen, laat u de drukschakelaar los.
Basis zaagsneden
Gebruik als verstekzaag
Het is gevaarlijk en verboden om de zaag zonder beschermkappen te
gebruiken. Let erop dat de beschermkappen juist zijn gemonteerd
alvorens met zagen te beginnen. Klem het werkstuk altijd stevig vast als u
niet-ijzerhoudende metalen zaagt. Gebruik de materiaalklem DE3461.
Algemene bediening
- Bij gebruik als verstekzaag wordt de zaagkop automatisch vergrendeld
in de bovenste ruststand.
- Door het indrukken van de hendel voor het vrijmaken van de zaagkop
wordt de zaagkop losgemaakt.
- Probeer nooit de onderste beschermkap tegen te houden wanneer deze,
na het voltooien van de zaagsnede, weer naar rustpositie terugkeert.
- Het afgezaagde materiaal moet minimaal 10 mm lang zijn.
- Voor het zagen van korte werkstukken (min. 190 mm links of rechts van
het zaagblad), raden wij u aan de optionele materiaalklem te gebruiken.
- Bij het zagen van dunwandige PVC profielen is het aan te bevelen een
houtprofiel onder het materiaal te plaatsen, zodat het wordt
ondersteund op die punten waar dit vereist is.
Verticale rechte afkortsnede (fig. S)
• Stel de draaitafel op 0° en zorg dat de positiezoeker de tafel blokkeert.
• Trek de draaitafelklemknop naar beneden.
• Plaats het te zagen werkstuk tegen de aanslag. Pak het
bedieningshandvat en druk de hendel voor het vrijmaken van de
beschermkap in.
• Schakel de machine IN.
• Laat het zaagblad vrij zagen; forceer het niet.
• Na het beëindigen van de zaagsnede, brengt u de zaagkop weer
omhoog tot in zijn ruststand en drukt u op de rode stopknop.
Laat de zaagkop niet onbegeleid terugspringen om
beschadiging te voorkomen.
Verstekzagen (fig. T)
• Stel de gewenste verstekhoek in.
• Zorg er voor dat de draaitafelklem goed is vastgedraaid.
• Zorg er voor dat de diepte-aanslag correct is ingesteld om te
voorkomen dat het zaagblad in de tafel zaagt als de hoek geen 45° is.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Afschuinen (fig. U)
• Zet de klemhendel voor afschuininstelling (24) vrij en kantel de zaagkop
in de gewenste hoek.
• Zet de klemhendel voor afschuininstelling vast.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Dubbele versteksnede
Een dubbele versteksnede is een combinatie van een afschuinsnede en
een versteksnede.
De hoekinstellingen zijn beperkt tot 45° in verstek/30° afschuining. Zaag
niet buiten deze hoeken.
• Stel eerst de afschuinhoek in en vervolgens de verstekhoek.
Gebruik als tafelzaag
• Controleer altijd of het spouwmes en de beschermkap van het
zaagblad goed zijn afgesteld.
Schulpzagen (fig. V)
• Stel het zaagblad op de juiste hoogte.
• Het zaagblad is correct geplaatst als de punten van drie tanden boven
de bovenkant van het hout uitkomen.
• Bevestig de parallelaanslag met of het 10 mm of het 62 mm profiel.
Het te behouden werkstuk is datgene dat zich tussen het zaagblad en
de aanslag bevindt.
• Schakel de machine in.
• Voer het hout langzaam en gelijkmatig onder de voorkant van de
bovenste beschermkap en houd het stevig tegen de aanslag
aangedrukt. Laat de tanden het werk doen en forceer het hout niet.
De snelheid van het zaagblad moet constant worden gehouden.
Gebruik altijd een duwhout.
• Na het beëindigen van de zaagsnede, drukt u de rode stopknop in om
de machine te stoppen.
Afschuinen (fig. W)
• Zet de klemhendel voor afschuininstelling vrij en zet het zaagblad in de
vereiste hoek.
• Om te voorkomen dat het materiaal vastgeklemd raakt tussen het
zaagblad en de aanslag, plaatst u de aanslag aan de linkerkant van het
zaagblad.
• Ga nu verder te werk zoals voor haaks in de lengterichting zagen.
Verstekzagen (fig. X1 - X3)
• Om de verstekaanslag correct af te stellen, dient u de borgmoer (89)
los te draaien en de regelschroef (90) vaster of losser te draaien tot de
verstekaanwijzer 0° aanwijst (fig. X1).
• Stel de hoogte en de hoek van het zaagblad in.
• Plaats de geleidestang (91) van de verstekaanslag in de groef (92) aan
de linkerkant van de tafel (fig. X2).
• Draai de verstekvergrendelknop (93) los en draai de aanslag tot de
schaal de gewenste hoek bereikt (fig. X3).
• Draai de verstekvergrendelknop vast (93).
• Plaats het werkstuk tegen de vlakke kant van de verstekaanslag.
Schakel de motor IN, houd het werkstuk stevig tegen de aanslag
aangedrukt en schuif de aanslag langs de groef en breng het werkstuk
naar het zaagblad. Na het beëindigen van de zaagsnede, schakelt u de
motor onmiddellijk weer UIT.
Plaats van de parallelaanslag, bij gebruik als tafelzaag (fig. Y)
- Voor het in de lengte doorzagen van dun materiaal, gebruikt u de lage
aanslagkant (10 mm) van de parallelaanslag en plaatst u de aanslag
tegenover de voorkant van het spouwmes.
nl - 7
59
NEDERLANDS
- Voor het in de lengte doorzagen van dik materiaal, gebruikt u de hoge
kant (62 mm) van de parallelaanslag.
- Voor het dwars afkorten van smalle en korte werkstukken (fig. Y):
• Plaats de parallelaanslag zodanig dat de lage aanslagkant naar het
zaagblad is gericht en zorg dat de achterkant van de aanslag in een
lijn staat met de voorkant van het zaagblad.
• Plaats het werkstuk tegen de verstekaanslag (0° of 90°) en duw de
verstekaanslag naar voren om een zaagsnede te maken.
• Om te voorkomen dat kleine, afgesneden stukken materiaal tegen
het draaiende zaagblad komen, dient een taps toelopende
afstandswig aan de achterrand van de werktafel te worden
vastgeklemd. Zorg ervoor dat het stuk hout niet te ver van de
rechterkant van het zaagblad verwijderd is, zodat de afgesneden
stukken één voor één automatisch naar rechts worden afgevoerd.
- Voor het in de lengte doorzagen van smalle (< 120 mm) en lange
werkstukken:
• Plaats de aanslag in de achterste stand om ook bij lange
werkstukken een gelijkmatige zaagsnede te verkrijgen.
• Duw het werkstuk met beide handen naar voren (een hand aan
weerszijde van het zaagblad).
• Gebruik een duwhout waneer u te dicht bij het zaagblad komt.
• Ondersteun lange werkstukken aan de uitvoerzijde.
- Voor het in de lengte doorzagen van brede (>120 mm) werkstukken:
• Plaats de aanslag naar voren zoals aangegeven in figuur Y indien het
te zagen materiaal dreigt klem te raken tussen het zaagblad of het
spouwmes en de aanslag.
Opties
Verlengtafel aan de zijkant (fig. A6)
Door het monteren van de verlengtafel aan de zijkant, vergroot u de
tafelbreedte rechts van het zaagblad to 600 mm of meer, afhankelijk van
de gebruikte geleidingsstangen en de plaats waar het verlengstuk
vastgeklemd wordt. Deze verlengtafel moet worden gebruikt in combinatie
met de geleidestangen (35) (optie). De instelbare verlengtafel is voorzien
van een schaalverdeling aan de voorrand en is gemonteerd op een stevig
onderstel dat op de geleidingsstangen wordt geklemd.
• Bevestig de verlengtafel rechts van de machine, op deze
manier lopen de schaalverdelingen van beide tafels door.
Enkele aanvoertafel (fig. A7)
Deze aanvoertafel (44) maakt het verwerken van plaatmateriaal mogelijk.
De maximum plaatafmetingen, links van het zaagblad, bedragen
1200 x 900 mm.
De geleidingstangen zijn bevestigd op een stevige aluminium drager die snel
op de machine bevestigd en ervan afgenomen kan worden. De aanslag is
voorzien van een lang meetlint waarmee een instelbare aanslagstop en
aanslagsteun voor smalle werkstukken snel geplaatst kunnen worden.
Transport
Transporteer de machine altijd in tafelzaagstand met gemonteerde
bovenste beschermkap. Verwijder de steunpoten.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste
behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen een
hoge levensduur.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires
monteert of verwisselt.
Stofafzuigkit (fig. A1, A2 & A8)
Deze machine is voorzien van drie stofafzuigpunten die bij iedere
toepassing gebruikt kunnen worden.
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Aansluiting - bij gebruik als verstekzaag
• Sluit een slang aan op de beschermkap onder de tafel.
• Sluit de juiste slangen aan op de adaptor met de kleine diameter (11)
en de adaptor met de grote diameter (23).
• Sluit de slangen aan op de 3-weg connector.
• Sluit de enkele uitgang van de 3-weg connector aan op de slang van
de stofafzuiging.
Smering
De lagers van de motor zijn reeds van vet voorzien en waterdicht.
• Het contactoppervlak van de draaitafel met de vaste tafel moet af en
toe lichtjes geolied worden.
• Reinig de onderdelen waar zaagmeel en spaanders zich verzamelen
regelmatig met een droge borstel.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een DEWALT Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze
zal worden verwerkt.
Aansluiting - bij gebruik als tafelzaag
• Vervang de beschermkap van het zaagblad door de beschermkap die
bij de stofafzuigkit wordt meegeleverd en sluit hierop de slang aan die
van de beschermkap onder de tafel vandaan komt.
• Ga te werk zoals bij gebruik als verstekzaag.
Extra steun/lengte-aanslag voor de verstekzaag (fig. A4)
De extra steun en lengte-aanslag kunnen zowel links als rechts worden
gemonteerd, of aan elke kant.
• Plaats onderdelen 34 - 41 op de twee geleidestangen (35).
• Gebruik de omklapbare steun (36) voor het afkorten van panelen met
een breedte van 210 mm (15 mm dik).
Rollentafel (fig. A5)
Bij gebruik als verstekzaag, kan de rollentafel links of rechts aan de
machine worden gemonteerd of aan beide kanten van de machine.
Bij gebruik als tafelzaag, kan de rollentafel ook aan de voor- of achterkant
van de zaagtafel gemonteerd worden.
60
nl - 8
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van
aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT, op
voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT Service-centers en
nadere informatie over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpu.com.
nl - 9
61
NORSK
KAPP- OG KLØYVESAG DW743
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt en DEWALT maskine. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 6
no - 8
no - 8
DW743
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i
henhold til DIN 45635:
DW743
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
83
dB(A)
96
* ved brukerens øre
Tekniske data
Spenning
V
Motor effekt (forbruk)
W
Motor effekt (avgitt)
W
Bladdiameter
mm
Utsparingsdiameter
mm
Maks. syklus ved bruksbelastning/ingen belastning
min.
Turtall, ubelastet/min
Saghodet har faste innstillinger ved/høyre/venstre
°
Justering avfasing venstre
°
Sagekapasitet
se under “Beskrivelse”
Vekt
kg
Sikring:
230 V
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
3.000
0 - 45
0 - 45
36
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom
lydnivået overskrider 85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge
DIN 45675:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Sert. Nr.
BM 9910081 01
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Betegner risiko for elektrisk støt.
Skarpe kanter.
62
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
no - 1
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene
til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med
elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i
blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du
alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte
steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør,
komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel
ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke
sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted,
gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for
eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i
de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader
deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta
støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller
skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere
enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder
vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning
regelmessig og få den reparert av et autorisert verksted om den skulle
bli skadet. Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem ut om de
skulle bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk,
ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør.
no - 2
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før
maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet
strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet
i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs
bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller
deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig
og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er
slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres
eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på
med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for
personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for kombinasjonssager
• Ikke bruk sagen til annet enn aluminium, tre eller lignende materialer.
• Koble maskinen til støvoppsamler når du sager tre.
• Velg riktig sagblad for materialet som skal sages.
• Bruk riktig skjerpede blader. Legg merke til høyeste hastighet som er
angitt på sagbladet.
• Bare bruk sagblader som er anbefalt av produsenten, og som
overholder kravene i EN847-1.
• Pass på at maskinen står på et plant underlag som er ryddig og fritt for
løst materiale, f.eks. spon og avskjær.
• Pass på at du har god nok belysning, enten i hele rommet eller ved
hjelp av en arbeidslampe.
• Bruk egnede verneklær om nødvendig, inkludert:
- hørselsvern som reduserer faren for hørselshemming,
- åndedrettsvern som reduserer faren for å inhalere skadelig støv,
- hansker når du skal håndtere sagblader og grovt materiale.
Sagbladene bør om mulig bæres i en holder.
• Ikke fjern avskjær eller andre deler av arbeidsemnet fra sagområdet
hvis sagen går, og saghodet ikke står i hvileposisjon.
• Bytt bordinnlegget når det er slitt.
• Meld fra om feil ved maskinen, inkludert vern eller sagblader,
til forhandleren din så snart du oppdager dem.
• Pass på at øvre del av sagbladet er helt innelukket ved gjæringssaging.
Ikke bruk sagen uten at vernene er på plass, i god stand og korrekt
vedlikeholdt.
• Pass på at armen er godt festet i arbeidsposisjon ved benksaging.
• Pass på at armen er godt festet ved avfasing under benksaging.
• Vær forsiktig når du lager fordypninger under benksaging, og bruk
riktig vernesystem. Du må ikke skjære spalter.
Særskilte sikkerhetsforskrifter for gjæringssager
• Kontroller at sagbladet roterer rett vei. Hold sagbladet skarpt. Ikke bruk
sagblad med mindre eller større diameter enn det som er anbefalt.
63
NORSK
Se de tekniske dataene m.h.t. de rette bladene.
• Kontroller at alle lås og sperrer er dratt til før du starter sagen.
• Kontroller med jevne mellomrom at ventilasjonsplatene på sagen ikke
er tettet av støv og spon.
• Trekk ut stikkontakten før du foretar vedlikehold eller skifter blad.
• Les bruksanvisningen før du bruker tilbehør til sagen. Feil bruk kan føre
til person- og materialskader.
• La motoren få fullt turtall før du begynner å sage.
• Ta saghodet opp fra sagsnittet i arbeidsstykket før du slipper strømbryteren.
• Ikke plasser noe i viften for å stanse motorakselen.
• Hold hendene borte fra sagbladet og skjærelinjen når sagen er tilkoblet.
• Ikke prøv å sage ekstremt små biter.
• Ikke forsøk å stoppe et roterende blad ved å presse noe mot bladet.
Dette kan uberegnet forårsake meget store person- og materialskader
• Bruk aldri skadde sagblad.
• Ikke sag jernholdige materialer eller murverk med denne sagen.
• Ikke bruk slipeskiver.
• Ikke skjær i ferrometaller, andre metaller eller murverk.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbord
• Pass på at bladet roterer riktig vei og at tennene peker mot sagbordets
forside.
• Pass på at alle låsehåndtak er strammet før maskinen startes.
• Pass på at alle blader og flenser er rene og at hylsens side med
utsparing ligger mot bladet. Stram spindelmutteren nøye.
• Hold sagbladet skarpt og riktig justert.
• Pass på at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet maksimalt 5 mm.
• Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre vern er satt på.
• Hold hendene unna sagbladets bane.
• Når det skiftes blad eller utføres vedlikehold, må maskinen koples fra
strømforsyningen.
• Bruk alltid en påskyver, hold aldri hendene dine nærmere enn 150 mm
fra sagbladet mens du sager.
• Bruk aldri maskinen med en annen spenning enn foreskrevet.
• Ha ikke smøremidler på bladet mens det går.
• Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet.
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av denne sagen:
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert maskin
4 Ben
1 Øvre vern bordsag-stilling
1 Under-bordvern gjæringssag-stilling
1 Plastpose som inneholder:
1 stiftnøkkel
1 umbrakonøkkel 6 mm
1 Innpakning som inneholder:
1 kløyveanlegg med to høyder (DE3743)
1 påskyver
1 TCT sagblad med 30 tenner
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
64
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
• Ta sagen forsiktig ut av innpakningen.
Beskrivelse (fig. A1 - A4)
Din DEWALT kombinasjonssag er konstruert for bruk som gjæringssag
eller som sagbord for å utføre de fire hovedformene for saging - kløyving,
kapping, avfasing og gjæring - på en enkel, nøyaktig og sikker måte på
følgende materialer: tre, treprodukter, aluminium og plast.
Bruk som gjæringssag
Ved bruk som gjæringssag brukes maskinen i vertikal-, gjærings- eller
avfasingsstilling.
Bruk som sagbord
Når maskinen vris over den sentrale akselen, kan den brukes til vanlig
kløyving og saging av brede stykker ved å føre arbeidsstykket manuelt mot
bladet.
A1
1 Strømbryter
1A Utløserbryter
2 Stålramme
3 Vingemutter for festing av ben
4 Ben
5 Fot
6 Gjæringssagbord
7 Anlegg
8 Stopp for svingbart bord
9 Fast nedre bakre vern
10 Fast øvre bladvern
11 Adapter for avsuging av støv
12 Håndtak
13 Bladbolt
14 Ytre flens
15 Bevegende nedre vern
16 Svingbart bord
17 Klemme for svingbart bord
18 Gjæringsskalaer
19 Frigjøringsspak for bord
A2
20 Kontrollhåndtak
21 Dybdestopp
22 Høydejustering
23 Adapter for avsuging av støv
24 Låsehåndtak for avfasing
25 Sagbordbrakett
26 Låseanordning for bord
27 Låseknott for spaltekniv
28 Motorhus
Ved bruk som sagbord
A3
29 Øvre bladvern
30 Spaltekniv
31 Sagbord
32 Gjæringsanlegg (ekstrautstyr)
33 Parallellanlegg med to høyder
no - 3
NORSK
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
Tilleggsutstyr
For bruk som gjæringssag:
A3
32 Gjæringsanlegg (DE3496)
Bruk av skjøteledning
A4
34 Justerbart stativ på 760 mm (maks. høyde) (DE3474)
35 Føringsskinne for anlegg 1.000 mm (DE3494)
35 Føringsskinne for anlegg 500 mm (DE3491)
36 Justerbar støtte (DE3495)
37 Svingbar stopp (DE3462)
38 Lengdestopp for korte arbeidsstykker
(brukes sammen med føringsskinner [35]) (DE3460)
39 Støtte med avtakbar stopp (DE3495)
40 Støtte med fjernet stopp (DE3495)
41 Materialklemme (DE3461)
For bruk som sagbord:
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og
justering av verktøyet.
Maskinen er pakket som sagbord for å gjøre den kompakt og den er fullt
utstyrt for gjæringssaging, unntatt bena, plastvernet under bordet og bladet.
Montering for bruk som gjæringssag
A6
43 Ekstra bord (DE3472)
Monter vernet under bordet (fig. D)
Vernet under bordet (48) festes til toppen av sagbordet.
• Sett de to hakene på venstre side av vernet i de avlange sporene (49)
til venstre for bladsporet (50).
• Legg vernet flatt på bordet og trykk det i låsehylsen (51).
• For å fjerne vernet, løsnes hylsen med en skrutrekker (52) og fortsetter
man i omvendt rekkefølge.
A7
44 Justerbord (DE3471)
Påskyver (DE3454)
For bruk til alle anvendelser:
A8
45 Trepunkts støvavsug (DE3500)
Skjærekapasitet
Skjærekapasitet som gjæringssag
Skjærevinkel
Materialdimensjon
H mm
B mm
Rett kapping
20
180
30
176
40
170
68
140
85
68
88
22
15
210
Bord vendt 45° til
høyre for gjæring
70
95
Bord vendt 45° til
venstre for gjæring
68
93
Saghode tippet 45°
for avfasing
50
140
Anmerkninger
Det kreves ikke fyllstykke
Med 25 mm fyllstykke (fig. B1)
Med 50 mm fyllstykke (fig. B1)
Kun tynne plater (fig. B2)
Vending av saghodet og bordet (fig. A2, E1 & E2)
• Hold sagbordet med en hånd og skyv frigjøringsspaken for bordet (19)
mot venstre (fig. E1).
• Skyv bordet nedover foran og sving det slik at motorenheten er øverst
og hakket faller inn i holdetennene til bordets sperreanordning (26).
• Hodeenheten holdes nede med en klemmedel foran og en
høydejustering (22) bak (fig. A2).
• Fjern klemmedelen.
• Drei hjulet (53) mot urviseren mens hodet holdes nede inntil den
“U”-formede braketten (54) kan frigjøres fra setet sitt (fig. E2).
• Sving høydejusteringen opp og skyv stangen (55) inn i klemmen (56).
• Hold hodet godt fast, og la fjærtrykket presse hodet oppover og til
hvilestillingen.
Montere sagbladet (fig. A1, F1 - F3)
Kapping ved maks. høyde
Kapping ved maks. høyde
0 - 70 mm
0 - 32 mm
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
no - 4
Montering og justering
Montering av bena (fig. C)
• Legg maskinen opp ned på gulvet.
• Løsne de fire vingemutterne (3) og sett et ben (4) i hvert av hullene.
• Stram vingemutterne (3) og snu bordet. Pass på at det er vannrett;
juster høyden på bena om nødvendig.
A5
42 Rullebane (DE3497)
Skjærekapasitet som sagbord
Innstilling av skjæredybde
90° vertikalt snitt
45° avfasing
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid først vikle kabelen helt av.
• Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
• Bladet må kun skiftes mens maskinen er innstilt som
gjæringssag.
• Den maksimale diameteren på bladet som kan monteres er
250 mm. Den minimale diameteren er 244 mm.
• Løsne spalteknivens festeknott (27) og la spaltekniven (30) svinge
nedover (fig. F1).
• Sett umbrakonøkkelen på 6 mm i enden av bladbolten (13) og to
stiftene til stiftnøkkel (57) i hullene til den ytre flensen (14).
• Bladbolten har venstregjenger, og derfor må nøkkelen holdes godt fast
mens umbrakonøkkelen dreies med urviseren for å løsne.
• Fjern bladbolten (13) og fjern den ytre flensen (14).
• Hvis bladbolten er for stram, låses håndtaket på stiftnøkkelen (57) til huset
(fig. F2). Dette gjør det mulig å sette ekstra kraft på umbrakonøkkelen.
65
NORSK
• Bladet (59) har et hull på 30 mm, og det sitter på en flens med trinn
(60) på den indre flensen (61) (fig. F1).
• Trykk inn håndtaket for frigjøring av vernet (12) og beveg hodet litt
nedover for å frigjøre nedre vern (15) (fig. A1).
• Vri nedre bladvern helt opp og hold det der.
• Pass på at indre flens og begge sider av bladet er rent og uten støv.
• Sett bladet på flensen med trinn (60) på den indre flensen (61), og pass
på at tennene vender nedover (fig. F1).
• Sett bladet forsiktig på plass og frigjør det nedre bladvernet.
• Pass også på at de to hullene (62) på den ytre flensen er riktige i
forhold til den indre og de flate delene av spindelen.
• Stram bladbolten nøye.
• Beveg bladet for hånd for å sjekke at det roterer fritt. Hvis det kommer
borti nedre bakre bladvern (9), strammes stjerneskruene (63) (fig. F3)
på nytt.
• Juster spaltekniv (30) i den øvre hvilestillingen og stram festeknotten
(27) (fig. F1).
Justering av gjæringssagens dybdebegrenser (fig. G)
Håndtaket (64) er forbundet med en dybdestopp (21) som har en
eksentrisk plassert, justerbar bolt (65) med låsemutter (66). Når
dybdebegrenseren er satt på, kan saghodet ikke beveges helt ned (fig. G).
- Håndtaket til venstre = på, for bruk som gjæringssag
(all saging unntatt ved gjæring ved 0-45° kapping)
- Håndtaket til høyre = av, for bruk som sagbord
• Hvis dybdebegrenseren må justeres, løsnes låsemutteren (66) og skrus
bolten (65) inn eller ut etter behov.
Feil bruk av dybdebegrenseren kan ødelegge maskinen.
Justering av gjæringsvinkel ved bruk som gjæringssag (fig. A1, A2 & H)
Posisjonene for rett og 45° gjæring er faste.
• Løft klemmen for det svingbare bordet (17), trekk ut stopperen for det
svingbare bordet (8) og vri det en kvart omdreining mot urviseren (fig. A1).
• Ta tak i kontrollhåndtaket (20) (fig. A1), trykk inn håndtaket for
inntrekking av vernet (12) og senk sagen omtrent halvveis (fig. A2).
• Drei saghodet med det svingbare bordet til ønsket posisjon.
• Skyv ned klemmen for det svingbare bordet (17). Stopperen for det
svingbare bordet (8) låses automatisk (fig. A1).
Ved hjelp av de røde merkene (67) kan det svingbare bordet (16) settes til
enhver gjæringsvinkel til høyre eller venstre mellom 0° og 45° (fig. H):
- vinkler mellom 0° og 30°: bruk de røde merkene nærmest sporet
- vinkler mellom 30° og 45°: bruk det ytre røde merket (68)
• Fortsett som for de faste posisjonene. Stopperen for det svingbare
bordet kan ikke brukes til de mellomliggende vinklene.
Foreta alltid en prøve på et stykke avfall for å kontrollere
nøyaktigheten.
Justering av avfasing (fig. J)
Saghodet kan tippes fra den vertikale stillingen og 45° til venstre for å
utføre avfasing i enhver vinkel mellom disse to grensene.
• Stå bak maskinen, frigjør låsehåndtaket for avfasing (24) (det virker som
en “skralle” når full rotering av håndtaket ikke er mulig).
• Tipp saghodet til ønsket vinkel på skalaen for avfasing (69). Viseren (70)
befinner seg på den faste delen av avfasingsbraketten (71).
• Stram låsehåndtaket for avfasing (24) og la det være i horisontal stilling.
Kontroll og justering av bladet i forhold til anlegget (fig. H2, K1 & K2)
• Med hodet i vertikal stilling og låsehåndtaket for avfasing (24) frigjort og
løftet, løsnes låseskruen (72) bak stopperen for det svingbare bordet (8)
(fig. K1).
• Legg en vinkel (73) mot anlegget og bladet som vist i figur K2. Vinkelen
skal være 90°.
66
• Hvis justering er nødvendig, dreies den eksentriske justeringsbøssingen
(74) inntil siden av sagbladet ligger jevnt mot vinkelen (fig. K2).
• Stram låseskruen (72).
• Kontroller om de røde merkene (67) nærmest bladsporet (50) er ved 0°
posisjonen (75) på de to skalaene (fig. H).
• Hvis justering er nødvendig, løsnes skruene (76) og settes
indikasjonene på linje. Posisjonen på 45° er bør også være nøyaktig nå.
Hvis dette ikke er tilfelle, er bladet ikke loddrett på det svingbare bordet
(se nedenfor).
Justering av bladet vertikalt i forhold til det svingbare bordet
(fig. L1 & L2)
• Pass på at saghode er i ytterste høyre stilling med låsehåndtaket for
avfasing låst.
• Frigjør og trekk tilbake nedre vern.
• Sett en vinkel (73) på det svingbare bordet og mot bladet (fig. L1).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Juster låseskruen etter behov. Låseskruen er selvlåsende (fig. L2).
Kontroll og justering av posisjonen for 45° avfasing ved bruk som
gjæringssag (fig. M1 & M2)
• Pass på at saghodet er i ytterste venstre stilling, med låsehåndtaket for
avfasing låst.
• Frigjør og trekk tilbake nedre vern.
• Kontroller vinkelen fra bladet til arbeidsbordet med en vinkelmåler.
Den skal være 45° (fig. M1).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Juster låseskruen (78) som ønsket. Låseskruen er selvlåsende (fig. M2).
Klargjøring for bruk som sagbord
Forandring fra bruk som gjæringssag til sagbord
(fig. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Undersøk om dybdebegrenseren er av. Se avsnittet “Justering
av dybdebegrenser ved bruk som gjæringssag (fig. G)”.
• Sett bladet stilling for 0° kapping med stopperen for svingbart bord (8)
riktig plassert og klemmen for det svingbare bordet (17) låst (fig. A1).
• Løsne spalteknivens klemmeknott (27) akkurat nok til at spaltekniven
kan svinges ned (fig. N1).
• Skyv spalteknivens brakett (79) til høyre slik at den smale delen til høyre
befinner seg i sporet og stram klemmeknotten.
• Fjern vernet under bordet.
• Trekk saghodet ned og sving høydejusteringen (22) inntil den
U-formede braketten (54) låses mot stiften nederst (fig. E2).
• Drei hjulet (53) på justeringen slik at bladet og spaltekniven stikker ut av
sagbordet (31) (fig. A3) for å oppnå maksimal skjæredybde ved bruk
som sagbord.
Bladet må ikke berøre det nedre bladvernet.
• Trekk frigjøringsspaken (19) mot venstre, løft forkanten av bordet og
drei det 180° tilbake inntil hakene til bordets sperreanordning (26)
automatisk låser håndtaket for inntrekking av sagbladets vern, slik at
det sikres for bruk som sagbord (fig. N2).
Justere kløyvkniven (fig. A2, F3 & O)
Ved bruk som gjæringssag må spaltekniven (30) justeres opp og bort ved
å løsne klemmeknotten (27) og flytte spaltekniven inntil den kan dreies opp
(fig. F3). Ved bruk som sagbord er den riktige stillingen til toppen av
spaltekniven (30) maksimalt 2 mm under den høyeste tannen til bladet (59)
og maksimalt 5 mm fra spissene av sagbladets tenner. Spaltekniven må
også være helt jevn med bakenden av sagbladet (fig. O).
no - 5
NORSK
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne klemmeknotten (27), skyv knotten forover eller bakover i sporet
og stram klemmeknappen (fig. A2).
• Braketten som holder spaltekniven til maskinen må være minst
3 mm fra bladets tenner.
• Undersøk alltid om spalteknivens klemmeknott er godt strammet.
Montering av øvre bladvern (fig. P)
Det øvre bladvernet (29) er utformet slik at det kan settes på raskt og
enkelt, ved hjelp av et fjærbelastet stempel (80) i hullet (81) i
spaltekniven (30), når det er i stilling gjennom arbeidsbordet for bruk som
sagbord.
• Sikre det øvre bladvernet (29) til spaltekniven ved å trekke knotten (82)
slik at stempelet i vernet låses.
Sagen må aldri brukes som sagbord uten at det øvre vernet er
riktig montert.
Montering og innstilling av den parallelle avstandsholderen (fig. Q)
Parallellanlegget med to høyder (33) kan brukes i to stillinger (10 og 62 mm).
Parallellanlegget kan monteres på begge sider av bladet. For å vri anlegget
til den nødvendige stillingen går man fram på følgende måte:
• Løsne knotten.
• Trekk ut braketten (84) og sett den i den andre enden.
• Skyv braketten på fra venstre eller høyre. Klemmeplaten (85) låses bak
den fremre kanten av bordet.
• Sjekk at skjermen er parallelt med bladet. Hvis ikke, justerer du den slik.
• Skru løs skruen med innvendig sekskant (86).
• Juster skjermen slik at den står parallelt med bladet ved å sjekke
avstanden mellom bladet og skjermen forrest og bakerst på bladet.
• Når du er ferdig med justeringen, strammer sekskantskruen på nytt og
sjekker om skjermen står parallelt med bladet.
• Stram knotten (83).
• Bruk profilen på 10 mm for kløyving av lave arbeidsstykker,
slik at det blir plass til påskyveren mellom bladet og anlegget.
• Den bakre enden av anlegget skal flukte med fronten av
spaltekniven.
Forandring fra bruk som sagbord til gjæringssag (fig. D, E1 & E2)
• Fjern parallellanlegget (33).
• Vri hjulet (53) til høydejusteringen (22) for å få maksimal skjæredybde
ved bruk som gjæringssag (fig. E2).
• Fortsett som beskrevet i avsnittet “Vending av saghodet og bordet
(fig. E1 & E2)”.
• Juster spaltekniven opp og unna.
• Sett på plass vernet under bordet (48) (fig. D).
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
Skru på og av (fig. A1)
Denne maskinen har to uavhengige brytersystemer. I sagbordmodus blir
på/av-bryteren (1) brukt. I gjæringssagmodus, blir utløserbryteren (1A)
brukt (fig. A1).
Bruk som sagbord (fig. R)
På/av bryteren har i sagbordmodus en spenningsutløsningsfunksjon.
Hvis strømmen av en eller annen grunn brytes, må du aktivere bryteren
igjen manuelt.
• Trykk på den grønne startknappen (87) for å slå på maskinen.
• Trykk på den røde stoppknappen (88) for å slå maskinen av.
Bruk som gjæringssag (fig. A)
• Når du skal slå maskinen på, klemmer du sammen hendelen for
tilbaketrekking av vernet (12) og trykker på utløserbryteren (1A).
• Slipp utløserbryteren for å slå maskinen av.
Vanlig skjæring
Saging ved bruk som gjæringssag
Det er farlig å bruke sagen uten deksel. Beskyttelsesdekselet må sitte på
plass under saging. Spenn alltid fast arbeidsstykket ved skjæring av ikkejernholdige metaller. Benytt klemmen DE3461.
Generelt bruk
- Ved bruk som gjæringssag låses saghodet automatisk i den øvre
“hvile”-stillingen.
- Ved å klemme på håndtaket frigjøres saghode.
- Forsøk aldri hindre det nedre vernet i å gå tilbake til hvilestillingen når
sagingen er ferdig.
- Den minimale lengden av materiale som sages av er 10 mm.
- Når det sages materiale med kort lengde (min. 190 mm på venstre eller
høyre side av bladet), anbefales det å bruke tilbehøret materialklemme.
- Når det sages UPVC, må det legges et passende trestykke under
materialet som sages slik at det støttes på riktig måte.
Vertikal rett kapping (fig. S)
• Sett det svingbare bordet til 0° og pass på at låsestempelet er låst.
• Trekk ned festeknotten til det svingbare bordet.
• Legg trematerialet som skal sages mot anlegget. Ta tak i
kontrollhåndtaket og trykk inn håndtaket.
• Slå maskinen på.
• La bladet sage fritt. Ikke bruk makt.
• Når sagingen er fullført, løftes saghodet til hvilestillingen og trykker man
på den røde stoppknappen.
Husk på å bruke dybdebegrenseren til alle vinkler unntatt ved
gjæring ved 0-45° kapping.
For å unngå skader, må saghodet ikke hoppe tilbake uten støtte.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs
på bladet.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
no - 6
Gjæring (fig. T)
• Innstill ønsket gjæringsvinkel.
• Pass på at klemmen til det svingbare bordet er godt strammet.
• Pass på at dybdebegrenseren er riktig innstilt for å unngå at bladet
skjærer i bordet hvis vinkelen ikke er 45°.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Avfasing (fig. U)
• Løsne låsehåndtaket for avfasing (24) og tipp hodet til ønsket vinkel.
• Stram låsehåndtaket for avfasing.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
67
NORSK
Kombinert gjæring
Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing.
Grensene er 45° gjæring/30° avfasing. Disse grensene må ikke overskrides.
• Innstill vinkelen for avfasing og innstill deretter vinkelen for gjæring.
Saging ved bruk som sagbord
• Pass alltid på at spaltekniven og bladvernet er riktig oppstilt.
• Bruk en påskyver i nærheten av bladet.
• Støtt lange arbeidsstykker ved utmatingssiden.
- For kløyving av bredere (>120 mm) arbeidsstykker:
• Juster anlegget forover som vist i figur Y hvis materialet som skjæres
har en tendens til å bli sittende fast mellom bladet eller spaltekniven
og anlegget.
Tilleggsutstyr
Kløving (fig. V)
• Sett bladet til riktig høyde.
• Riktig stilling på bladet er når spissen på tre tenner befinner seg over
toppen av trematerialet.
• Monter parallellanlegget ved å bruke enten profilen på 10 mm eller den
på 62 mm. Materialet mellom anlegget og bladet er det som holdes.
• Slå maskinen på.
• Før trematerialet langsomt under forsiden av det øvre bladvernet, mens
det holdes kraftig trykket mot anlegget. La tennene utføre sagingen og
ikke tving trematerialet mot bladet. Bladets hastighet skal være konstant.
Bruk til enhver tid en påskyver.
• Når sagingen er ferdig, slås maskinen av ved å trykke på den røde
stoppknappen.
Avfasing (fig. W)
• Løsne låsehåndtaket for avfasing og sett bladet til ønsket vinkel.
• For å unngå at materialet blir sittende fast mellom bladet og anlegget,
monteres anlegget på venstre side av bladet.
• Fortsett som for vertikal kløyving.
Gjæring (fig. X1 - X3)
• For å justere gjæringsanlegget løsnes stoppeskruens låsemutter (89) og
skrus stopperen (90) inn eller ut inntil gjæringsviseren er på 0° (fig. X1).
• Innstill bladets høyde og vinkel.
• Sett skyvestangen (91) til gjæringsanlegget i sporet (92) på venstre side
av bordet (fig. X2).
• Løsne låseknotten for gjæring (93) og vri anlegget for å innstille skalaen
til ønsket vinkel (fig. X3).
• Stram låseknappen for gjæring (93).
• Sett arbeidsstykket mot den flate overflaten til gjæringsanlegget.
Slå maskinen på, og mens arbeidsstykket holdes godt fast, skyves
anlegget langs sporet for å føre arbeidsstykket mot bladet.
Når sagingen er fullført, slås maskinen AV umiddelbart.
Anleggsstillinger, ved bruk som sagbord (fig. Y)
- Ved kløyving av tynne materialer brukes profilen på 10 mm av
parallellanlegget med to høyder og settes anlegget overfor den fremre
enden av spaltekniven.
- Ved kløyving av tykkere materialer brukes profilen på 62 mm av
parallellanlegget med to høyder.
- Ved kapping av smale og korte arbeidsstykker (fig. Y):
• Juster parallellanlegget med den lave profilen mot bladet og monter
bakenden av anlegget på linje med forkanten av bladet.
• Sett arbeidsstykket mot gjæringsanlegget (ved 0° eller 90°) og skyv
gjæringsanlegget for å utføre snittet.
• For å unngå at små stykker som skjæres av blir liggende mot bladet,
lages det et kileformet trestykke som klemmes fast til den bakre
kanten av arbeidsbordet, tilstrekkelig nær høyre side av bladet til at
materialet som skjæres av automatisk føres til høyre.
- For kløyving av smale (< 120 mm) og lange arbeidsstykker:
• Sett anlegget i bakerste stilling for å opprettholde nøyaktigheten ved
lange snitt.
• Skyv arbeidsstykket med begge hender (en på hver side av bladet).
68
Før tilbehør monteres må maskinen alltid frakobles strømnettet.
Støvavsug (fig. A1, A2 & A8)
Denne maskinen har tre punkter for støvavsug som kan anvendes til
begge bruksområder.
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om
sponutslipp.
Tilkobling - gjæringssag-stilling
• Fest en slange til vernet under bordet.
• Fest en slange til utløpet med liten diameter (11) og en til utløpet med
stor diameter (23) med de tilhørende tutene.
• Fest slangene til 3-veis koblingen.
• Fest det enkle utløpet til 3-veis koblingen til slangen fra støvavsuget.
Tilkobling - sagbord-stilling
• Skift sagbladets vern med vernet som leveres med støvavsugsettet og
fest slangen fra vernet under bordet til vernet.
• Fortsett som for gjæringssag-stilling.
Ekstra støtte/lengdestopp for gjæringssag (fig. A4)
Den ekstra støtten og lengdestoppen kan monteres på venstre eller høyre
side, eller med et sett på hver side.
• Fest del 34 - 41 til føringsskinnene (35).
• Bruk den justerbare støtten (36) for kapping av 210 mm brede plater
(15 mm tykkelse).
Rullestøttebord (fig. A5)
Ved bruk som gjæringssag kan rullestøttebordet monteres på venstre eller
høyre side, eller med et sett på hver side. Ved bruk som sagbord kan det
også monteres foran eller bak på sagbordet.
Ekstra bord (fig. A6)
Det ekstra bordet øker avstanden fra kløyveanlegget til bladet til 600 mm
eller mer, avhengig av lengden på stangen som er festet til maskinen og
den faste stillingen til bordet. Det ekstra bordet må brukes sammen med
føringsskinnene (35) (tilbehør). Det justerbare bordet har en gravert skala
langs forkanten og montert til en solid bunn som klemmes til føringsskinnene.
• Fest det ekstra bordet til høyre side av maskinen for bruk av
avstandsskalaen på begge bord.
Justerbord (fig. A7)
Dette skyvebordet (44) gjør det mulig å sage plater på opptil 1200 x 900 mm
på venstre av bladet.
Føringsstengene er montert på en solid del av lettmetall som hurtig kan tas
av maskinen og samtidig et fullt justerbar i alle plan. Anlegget har en linjal
over hele lengden for rask innstilling av en justerbar stopp og en justerbar
støtte for smale arbeidsstykker.
Transport
Ved transport av maskinen må den alltid være innstilt som sagbord med
øvre bladvern montert. Fjern bena.
no - 7
NORSK
Vedlikehold
Din DEWALT-maskine er konstruert slik at den kan brukes i lang tid med et
minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av maskinen.
Smøring
Motorens lagre er smurt og er vanntette.
• Det svingbart bordet smøres regelmessig med litt olje der hvor
lagerflaten glir på den faste delen av bordet.
• Steder hvor det samler seg sagflis og støv rengjøres regelmessig med
en tørr kost.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
no - 8
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpu.com. Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S
69
PORTUGUÊS
SERRA “FLIP-OVER” DW743
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma máquina DEWALT. Muitos anos de experiência, um
desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 7
pt - 8
pt - 9
DW743
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 98/37/CEE da Comunidade
Europeia, o nível de potência sonora, medido de acordo com a
DIN 45635, é:
DW743
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência do motor (entrada)
W
Potência do motor (saída)
W
Diâmetro da lâmina
mm
Furo da lâmina
mm
Ciclo de utilização máximo com/sem carga
min
Velocidade em vazio (50/60 Hz)
rpm
Localizações pré-definidas do motor
°
da serra a esquerda/direita
Ajuste de bisel a esquerda
°
Capacidades de corte
consultar “Descrição”
Peso
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
dB(A)*
83
dB(A)
96
* junto ao ouvido do operador
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
3.000/3.600
0 - 45
0 - 45
36
Use protectores auditivos quando a potência sonora
ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração
conforme à DIN 45675:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 Ampéres
Cert. No.
BM 9910081 01
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções deste
manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica tensão eléctrica.
Arestas afiadas.
70
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
pt - 1
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu país para reduzir o
risco de incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar utilizar este
produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar
ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à humidade. Ilumine bem as
áreas de trabalho. Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à terra (p.ex. tubos,
radiadores, fogões, frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada, execução de soldadura, etc.) a
segurança eléctrica pode ser aumentada intercalando-se um
transformador de separação ou um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta nem no cabo de
extensão. As crianças com menos de 16 anos de idade devem ser
vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior, empregue sempre
cabos previstos para uso no exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas Eléctricas, estas devem
guardadas num sítio seco, fechado à chave e fora do alcance das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem prender-se numa
peça móvel. Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver
cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o nível do ruído exceder
85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as peças a trabalhar.
É mais seguro e permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede com o dedo colocado no
interruptor. Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com precaução. Não utilize
ferramentas quando estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar completamente antes de a
deixar sem vigilância. Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à manutenção ou à
substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram retiradas da ferramenta
antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
pt - 2
A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira mais segura se for
utilizada para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da própria ferramenta,
além do que é recomendado neste manual de instruções pode dar
origem a risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não puxe pelo cabo para
tirar a ficha da tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as ferramentas sempre afinadas
e limpas. Cumpra as instruções relativas à manutenção e substituição dos
acessórios. Verifique regularmente os cabos da ferramenta e, no caso de
estes estarem danificados, mande-os consertar a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem danificados. Mantenha os
comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se esta
apresenta sinais de danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças móveis e confirme a
ausência de ruptura das peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou substituir os
dispositivos de protecção ou outras peças danificadas conforme as
instruções. Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver a
funcionar. Mande substituir o interruptor num Centro de Assistência
Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um Centro de Assistência
Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às regulamentações de
segurança que lhe dizem respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá estar fica exclusivamente
a cargo de técnicos qualificados.
Regras de segurança adicionais para serras flip-over
• Só utilize apenas a serra para cortar alumínio, madeira e materiais
semelhantes.
• Ligue a máquina a um dispositivo de recolha de poeiras durante o
corte da madeira.
• Seleccione a lâmina mais adequada ao tipo de material que
pretende cortar.
• Utilize lâminas correctamente afiadas. Não ultrapasse a velocidade
máxima indicada na lâmina.
• Só utilize lâminas recomendadas pelo fabricante e que cumpram os
requisitos da norma EN847-1.
• Certifique-se de que a superfície à volta da máquina está nivelada,
devidamente tratada e livre de materiais soltos como aparas e
entalhes.
• Certifique-se de que a iluminação é a correcta.
• Sempre que necessário use equipamento de protecção adequado,
incluindo:
- protecção auricular para reduzir o risco de perda da audição;
- protecção respiratória para reduzir o risco de inalação de poeiras
perigosas;
- luvas para manuseamento das lâminas e materiais perigosos.
Sempre que possível, as lâminas devem ser transportadas num
estojo.
• Não retire os entalhes ou outras partes da peça de trabalho da área de
corte enquanto a serra estiver a funcionar e a cabeça da serra não
estiver na posição de repouso.
• Substitua a peça embutida da mesa quando ficar desgastada.
• Comunique as avarias da máquina, incluindo protecções ou lâminas,
ao revendedor assim que as detectar.
71
PORTUGUÊS
• Certifique-se de que a parte superior da lâmina fica totalmente
encaixada no modo de corte de esquadria. Não utilize a serra sem
colocar as protecções na posição correcta e devidamente mantidas.
• Certifique-se de que o braço fica fixo na posição de funcionamento no
modo de corte de bancada.
• Certifique-se de que o braço fica fixo durante a operação de
chanfragem no modo de corte de bancada.
• Tome os devidos cuidados durante a execução de ranhuras no modo
de corte de bancada utilizando o sistema de protecção adequado.
Não é permitido executar entalhes.
Regras de segurança adicionais para serras de esquadria
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto. Mantenha a
lâmina afinada. Não utilize lâminas de diâmetro superior ou inferior ao
recomendado. Para uma classificação correcta das lâminas verifique
os dados técnicos.
• Certifique-se de que os punhos de aperto se encontram
correctamente apertados antes de iniciar qualquer operação.
• Verifique periodicamente se as ranhuras de ventilação do motor estão
limpas e sem aparas de madeira.
• Desligue a máquina antes de levar a cabo qualquer trabalho de
manutenção ou quando pretender substituir a lâmina.
• Antes de utilizar qualquer acessório consulte o manual de instruções.
A utilização incorrecta de um acessório pode causar danos.
• Permita que o motor alcance a velocidade máxima antes de executar
um corte.
• Levante a lâmina do corte feito na peça antes de soltar o interruptor.
• Não encoste nenhum objecto à ventoinha com a finalidade de fixar o
veio do motor.
• Nunca coloque as mãos na zona da lâmina quando a máquina estiver
ligada à corrente eléctrica.
• Não tente cortar peças demasiadamente pequenas.
• Nunca tente parar bruscamente a lâmina, encostando contra ela
qualquer ferramenta ou outro objecto; acidentes graves podem ser
causados desta forma.
• Nunca utilize lâminas fracturadas ou torcidas.
• Nunca corte materiais ferrosos ou pedra com esta serra.
• Nunca utilize discos abrasivos.
• Não corte metais ferrosos, não-ferrosos ou alvenaria.
Instruções de segurança adicionais para mesas de serrar
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto e de que os
dentes estão virados para a parte frontal da mesa de serrar.
• Verifique se todos os manípulos de travamento estão apertados antes
de começar a trabalhar.
• Certifique-se de que a lâmina e todas as flanges estão limpas e de que
as superfícies de contacto do colar estão em contacto com a lâmina.
Aperte firmemente a porca do eixo.
• Mantenha a lâmina da serra afiada e correctamente montada.
• Certifique-se de que a guia de corte está ajustada para a distância
correcta da lâmina - máximo 5 mm.
• Nunca ponha a serra a funcionar sem os resguardos superior e inferior
estarem colocados.
• Mantenha as mãos fora do alcance da lâmina da serra.
• Desligue a serra e retire a ficha da tomada quando pretender levar a
cabo qualquer operação de manutenção ou mudança de lâmina.
• Utilize sempre um pau para empurrar, e certifique-se de que não
coloca as mãos a menos de 150 mm da lâmina durante o corte.
• Não utilize a máquina com uma voltagem diferente da indicada.
• Não aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver a funcionar.
• Não se debruce sobre a máquina para chegar à parte detrás desta.
72
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização desta serra:
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
- Diminuição da audição
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
4 Pernas
1 Resguardo superior para posição da serra de mesa
1 Resguardo situado sob a mesa para posição da serra de esquadria
1 Saco plástico contendo:
1 chave de pinos
1 chave Allen de 6 mm
1 Embalagem com protecção de plástico contendo:
1 guia de corte recto de altura dupla (DE3743)
1 pau para empurrar
1 lâmina da serra TCT de 30 dentes
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
• Retire cuidadosamente a serra da caixa.
Descrição (fig. A1 - A4)
A sua serra DEWALT “Flip-over” foi concebida para funcionar como uma
serra de esquadria ou como serrar circular para executar de forma fácil,
precisa e segura as quatro principais operações de corte recto,
transversal,
em bisel e em esquadria nos seguintes materiais: madeira, derivados de
madeira, alumínio e plástico.
Modo de serra de esquadria
No modo de serra de esquadria, a máquina é utilizada na vertical,
em esquadria ou na posição de bisel.
Modo de mesa de serrar
Voltada no eixo central, a máquina é utilizada de forma a executar o corte
longitudinal convencional e para cortar peças grandes através da
alimentação manual do material.
A1
1 Interruptor on/off
1A Interruptor de accionamento
2 Base em aço
3 Porca de orelhas para fixação da perna
4 Perna
5 Pé
6 Mesa de serra de esquadria
7 Guia
8 Pistão de localização da mesa rotativa
9 Resguardo posterior inferior fixo
10 Resguardo superior da lâmina fixo
11 Adaptador de extracção de poeira
pt - 3
PORTUGUÊS
12 Alavanca
13 Parafuso da lâmina
14 Flange exterior
15 Resguardo inferior móvel
16 Mesa giratória
17 Grampo de fixação da mesa giratória
18 Escalas de esquadria
19 Alavanca para soltar a mesa
A2
20 Punho de controlo
21 Tirante de ajustamento de profundidade
22 Ajustador de altura
23 Adaptador de extracção de poeira
24 Punho de fixação em bisel
25 Suporte de retenção da mesa de serrar
26 Dispositivo de travamento da mesa
27 Botão de fixação da guia de corte
28 Compartimento do motor
Modo de mesa de serrar
A3
29 Resguardo de lâmina superior
30 Guia de corte
31 Mesa de serrar
32 Guia de esquadria (opcional)
33 Guia paralela de altura dupla
Capacidades de corte
Capacidade de corte no modo de serra de esquadria
Ângulo de corte
Tamanho do material Notas
H mm
B mm
Corte transversal a direito
peça de encosto
20
180
Não é necessária
30
176
40
170
68
140
85
68
Com peça de
encosto de 25 mm (fig. B1)
88
22
Com peça de encosto de
50 mm (fig. B1)
15
210
Apenas tábuas finas (fig. B2)
Mesa roda 45° para a
70
95
Corte transversal na altura
direita - cortes em esquadria
máxima
Mesa roda 45° para a
esquerda - cortes
68
93
Corte transversal na altura
em esquadria
máxima
O motor da serra inclina 45°
50
140
para cortes em bisel
Capacidade de corte no modo de mesa de serrar
Regulação de profundidade de corte
corte vertical a 90º
0 - 70 mm
corte em bisel a 45º
0 - 32 mm
Segurança eléctrica
Acessórios opcionais
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre se a
tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de identificação.
Para utilização em modo de serra de esquadria:
A3
32 Guia de esquadria (DE3496)
A4
34 Coluna regulável de 760 mm (altura máxima) (DE3474)
35 Trilhos de guia de suporte 1.000 mm (DE3494)
35 Trilhos de guia de suporte 500 mm (DE3491)
36 Suporte inclinável (DE3495)
37 Limitador giratório (DE3462)
38 Limitador de comprimento para peças pequenas
(para ser utilizado com trilhos de guia [35]) (DE3460)
39 Suporte com limitador removível (DE3495)
40 Suporte com limitador retirado (DE3495)
41 Grampo de fixação do material (DE3461)
A5
42 Mesa de apoio com rolamentos (DE3497)
Para utilização no modo de mesa de serrar:
A6
43 Mesa extensível (DE3472)
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente
para a corrente desta máquina (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar uma bobina,
desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da afinação retire sempre
a ficha da tomada.
A máquina é embalada no modo de mesa de serrar por apresentar uma
forma mais compacta e está completamente montada para o
funcionamento como serra de esquadria, com a excepção das pernas,
do resguardo em plástico sob a mesa e da lâmina.
A7
44 Mesa deslizante simples (DE3471)
Alavancas de comando (DE3454)
Colocação das pernas (fig. C)
• Deite a máquina no chão na posição invertida.
• Desaperte as quatro porcas de orelhas (3) e insira uma perna (4) em
cada grampo de aperto.
• Aperte as porcas de orelhas (3) e vire a mesa. Verifique se está
nivelada; ajuste a altura de aperto da perna, se necessário.
Para utilização em todos os modos:
Montagem para utilização no modo de serra de esquadria
A8
45 Conjunto de extracção de poeiras com três vias (DE3500)
Instalação do resguardo sob o tampo da mesa (fig. D)
O resguardo sob a mesa (48) deverá ser fixado na parte superior da mesa
de serrar.
pt - 4
73
PORTUGUÊS
• Coloque os dois ganchos situados na parte esquerda do resguardo
nas ranhuras alongadas (49) situadas no lado esquerdo da ranhura da
lâmina (50).
• Coloque o resguardo plano na mesa e pressione-o na arruela de
travamento (51).
• Para retirar o resguardo, desaperte a arruela com uma chave de
parafusos (52) e proceda pela ordem inversa.
Inverter o motor e a mesa (fig. A2, E1 & E2)
• Segure a mesa de serrar com um mão e empurre a alavanca de
destravamento da mesa (19) para a esquerda (fig. E1).
• Empurre a parte frontal da mesa para baixo de forma a que esta rode
completamente até que o motor fique virado para cima e o ressalto
engate nos dentes de retenção do dispositivo de travamento
da mesa (26).
• O conjunto do motor será fixado na posição voltada para baixo através
de uma fita de fixação situada na parte frontal e de um dispositivo
ajustador de altura (22) situado na parte posterior (fig. A2).
• Retire a fita.
• Rode o volante (53) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio,
ao mesmo tempo que segura no motor até que o suporte em forma de
U (54) possa ser desengatado do local onde está alojado (fig. E2).
• Rode para cima o dispositivo ajustador de altura e empurre o tirante (55)
de forma que engate na mola (56).
• Segurando firmemente no motor, permita que a pressão da mola o
eleve até alcançar a posição de descanso.
Montagem da lâmina da serra (fig. A1, F1 - F3)
• Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
• Mude sempre as lâminas com a máquina no modo de serra
de esquadria.
• O diâmetro máximo da lâmina que pode utilizar é de 250 mm.
O diâmetro mínimo é de 244 mm.
• Desaperte o botão de fixação da guia de corte (27) e permita que a
guia de corte (30) rode para baixo (fig. F1).
• Coloque a chave Allen de 6 mm na extremidade do parafuso de
fixação da lâmina (13) e os dois pinos da chave de pinos (57) nos furos
situados na flange exterior (14).
• O parafuso da lâmina possui rosca esquerda; portanto, segurando
com firmeza a chave, rode a chave Allen no sentido dos ponteiros do
relógio para desapertar.
• Retire o parafuso de fixação da lâmina (13) e retire a flange exterior (14).
• Se o parafuso de fixação estiver demasiado apertado, bloqueie o
punho da chave de pinos (57) na caixa (fig. F2). Isto permite exercer
uma pressão adicional na chave Allen.
• A lâmina (59) possui um furo de 30 mm, e está localizada num ressalto
(60) na flange interior (61) (fig. F1).
• Pressione a alavanca de retracção do resguardo (12) e movimente o
conjunto do motor um pouco para baixo de forma a libertar o
resguardo inferior (15) (fig. A1).
• Rode o resguardo inferior da lâmina completamente para cima e fixe-o
nessa posição.
• Certifique-se de que a flange interior e ambas as faces da lâmina estão
limpas e sem pó.
• Coloque a lâmina no ressalto (60) na flange interior (61), certificando-se
de que os dentes apontam para baixo (fig. F1).
• Posicione cuidadosamente a lâmina e solte o resguardo inferior da
lâmina.
• Certifique-se também de que as duas saliências (62) situadas no colar
exterior estão correctamente colocados através do colar interior nas
faces do veio.
• Aperte firmemente o parafuso de fixação da lâmina.
74
• Rode manualmente a lâmina para verificar se roda livremente. Se tocar
no resguardo inferior posterior da lâmina (9), volte a apertar os
parafusos de cruzeta (63) (fig. F3).
• Volte a colocar a guia de corte (30) na posição superior de descanso e
aperte o botão de fixação (27) (fig. F1).
Ajustar o limitador de profundidade no modo de serra de esquadria
(fig. G)
O manípulo (64) está ligado a um tirante de ajustamento de profundidade
(21) que tem um parafuso ajustável posicionado de forma excêntrica (65)
com contra-porca (66). Quando o limitador de profundidade é engatado,
o motor da serra não pode ser completamente puxado para baixo (fig. G).
- Manípulo para a esquerda = engatado, para utilização no modo de
serra de esquadria (para todos os ângulos, excepto para o corte
transversal em esquadria de 0-45°)
- Manípulo para a direita = desengatado, para utilização no modo de
mesa de serrar
• Se for preciso ajustar o limitador de profundidade, desaperte a porca
de aperto (66) e rode o parafuso (65) para dentro ou para fora,
conforme necessário.
A utilização incorrecta do limitador de profundidade pode
provocar danos na máquina.
Ajustar o ângulo de esquadria no modo de serra de esquadria
(fig. A1, A2 & H)
O corte transversal a direito e as posições de esquadria de 45º estão prédefinidas.
• Levante o grampo de fixação da mesa giratória (17), erga o pistão de
localização da mesa giratória (8) e rode-a no sentido contrário aos
ponteiros do relógio um quarto de volta (fig. A1).
• Segure no punho de comando (20) (fig. A1), comprima a alavanca de
retracção do resguardo (12) e desça a serra até cerca de meia altura
(fig. A2).
• Rode o motor com a mesa giratória para a posição desejada.
• Empurre para baixo o grampo de fixação da mesa giratória (17).
O pistão de localização da mesa giratória (8) engatará
automaticamente (fig. A1).
Utilizando as marcas vermelhas (67), a mesa giratória (16) pode ser
regulada para qualquer ângulo de esquadria para a direita ou para a
esquerda entre 0° e 45° (fig. H):
- ângulos entre 0° e 30°: utilize as marcas vermelhas mais próximas da
ranhura
- ângulos entre 30° e 45°: utilize a marca vermelha exterior (68)
• Proceda como para as posições pré-definidas. O pistão de localização
da mesa giratória não pode ser utilizado para ângulos intermédios.
Faça sempre um corte experimental num desperdício de
madeira, para verificar a precisão.
Ajustar a posição de corte em bisel (fig. J)
O conjunto do motor pode ser inclinado a partir da posição vertical para a
esquerda até 45°, de forma a permitir efectuar cortes em bisel em
qualquer ângulo entre estes dois limites.
• Colocado atrás da máquina, solte o manípulo de fixação para corte em
bisel (24) (isto permite uma acção recartilhada quando não é possível
uma rotação completa da alavanca).
• Incline o motor até atingir na escala de biselar o ângulo pretendido (69).
O ponteiro (70) está na peça fixa do suporte para corte em bisel (71).
• Aperte o manípulo de fixação para corte em bisel (24) e deixe-o na
posição horizontal.
pt - 5
PORTUGUÊS
Verificar e ajustar a lâmina à guia (fig. H2, K1 & K2)
• Com o motor na posição vertical e o manípulo fixação para corte em
bisel (24) solto e levantado, desaperte o parafuso de travamento (72)
situado na parte posterior do pistão de localização da mesa giratória
(8) (fig. K1).
• Coloque um esquadro (73) contra a guia e ao longo da lâmina, como
ilustrado na figura K2. O ângulo deverá ser de 90°.
• Se for necessário ajustar, rode o casquilho de ajuste excêntrico (74)
até a face da lâmina da serra estar plana contra o esquadro (fig. K2).
• Aperte o parafuso de travamento (72).
• Verifique se as marcas vermelhas (67) situadas mais próximas da
ranhura da lâmina (50) estão alinhadas com a posição de 0º (75) nas
duas escalas (fig. H).
• Se for necessário ajustar, desaperte os parafusos (76) e alinhe os
indicadores. A posição de 45º também deverá agora ser precisa.
Se não for o caso, a lâmina não está perpendicular à mesa giratória
(ver abaixo).
Ajustar a lâmina na posição vertical à mesa giratória (fig. L1 & L2)
• Certifique-se de que o motor está na posição mais à direita e com o
manípulo de fixação para corte em bisel apertado.
• Solte e recolha o resguardo inferior.
• Coloque um esquadro (73) na mesa giratória e de pé contra a lâmina
(fig. L1).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Ajuste o perno roscado (77) conforme necessário. O perno roscado
possui auto-travamento (fig. L2).
Verificar e ajustar a posição de 45° em bisel no modo de serra de
esquadria (fig. M1 & M2)
• Certifique-se de que o motor está na posição mais à esquerda e com
o manípulo de fixação para corte em bisel apertado.
• Solte e recolha o resguardo inferior.
• Verifique o ângulo que a lâmina faz com a mesa inferior. Esse ângulo
deverá ser de 45° (fig. M1).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Ajuste o perno roscado (78) conforme necessário. O perno roscado
possui auto-travamento (fig. M2).
Montagem para modo de mesa de serrar
Mudar do modo de serra de esquadria para o modo de mesa de
serrar (fig. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Verifique se o limitador de profundidade está desengatado.
Consulte a secção “Ajustar o limitador de profundidade no
modo de serra de esquadria (fig. G)”.
• Coloque a lâmina numa posição de corte transversal a 0° com o pistão
de localização da mesa giratória (8) correctamente posicionado e a
alavanca da mesa giratória (17) apertada (fig. A1).
• Desaperte o botão de fixação da guia de corte (27) apenas o suficiente
para permitir que esta rode para baixo (fig. N1).
• Deslize o suporte da guia de corte (79) para a direita de forma que a
parte estreita na direita encaixe na ranhura fornecida na peça fundida e
aperte o botão de fixação.
• Retire o resguardo situado sob a mesa.
• Puxe para baixo o motor e rode o ajustador de altura (22) até o
suporte em forma de U (54) engatar no pino fornecido na base (fig. E2).
• Rode o volante (53) do regulador de forma a fazer salientar a lâmina e
a guia de corte da mesa de serrar (31) (fig. A3) para fornecer a
profundidade de corte máxima no modo de mesa de serrar.
• Puxe a alavanca de destravamento da mesa (19) para a esquerda,
levante a parte frontal da mesa e movimente-a 180º para trás até os
dentes do dispositivo de travamento da mesa (26) engatarem
automaticamente na alavanca de retenção da lâmina da serra,
para a fixar no modo de mesa de serrar (fig. N2).
Ajuste da guia de corte (fig. A2, F3 & O)
No modo de serra de esquadria, a guia de corte (30) tem de ser ajustada
para cima e para fora do percurso, desapertando o botão de fixação (27)
e movendo a guia de corte até poder ser rodada para cima (fig. F3).
No modo de mesa de serrar, a posição correcta verifica-se quando a
parte superior da guia de corte (30) não está mais do que 2 mm abaixo do
dente mais alto da lâmina (59) e o corpo do raio está a um máximo de
5 mm das extremidades dos dentes da lâmina da serra. A guia de corte
também deve estar completamente alinhada com a parte posterior da
lâmina da serra (fig. O).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte o botão de fixação (27), deslize o botão para a frente ou
para trás na ranhura e aperte o botão de fixação (fig. A2).
• O suporte que prende a guia de corte à máquina tem de estar
distanciada pelo menos 3 mm dos dentes da lâmina.
• Verifique sempre se o botão de fixação da guia de corte está
firmemente apertado.
Colocar o resguardo superior da lâmina (fig. P)
O resguardo superior da lâmina (29) foi projectado para ser fácil e
rapidamente ligado, através de um pistão de mola carregada (80),
ao orifício (81) na guia de corte (30), uma vez que esta tenha sido
posicionada através da mesa de trabalho para o modo de mesa de serrar.
• Prenda o resguardo superior da lâmina (29) à guia de corte, puxando
o botão (82) para permitir que o pistão situado no resguardo engate.
Nunca utilize a sua serra no modo de mesa de serrar sem que
o resguardo superior esteja correctamente colocado.
Montagem e ajuste da guia paralela (fig. Q)
A guia paralela de altura dupla (33) pode ser utilizada em duas posições
(10 ou 62 mm). A guia paralela pode ser montada em ambos os lados da
lâmina. Para rodar a guia para a posição adequada, proceda da seguinte
forma:
• Desaperte o botão.
• Puxe para fora o suporte (84) e substitua-o na outra extremidade.
• Deslize o suporte da esquerda ou da direita. A placa de fixação (85)
engata por trás da parte frontal da mesa.
• Certifique-se de que a protecção está paralela à lâmina.
Se não estiver, ajuste do seguinte modo.
• Desaperte o parafuso Allen (86).
• Ajuste a protecção de modo a que fique paralela à lâmina, verificando
a distância entre a lâmina e a protecção e a protecção frontal e
posterior da lâmina.
• Após ter terminado o ajuste, volte a apertar o parafuso Allen e certifiquese novamente de que a protecção está paralela em relação à lâmina.
• Aperte o botão (83).
• Utilize o perfil de 10 mm para cortar peças baixas de forma a
permitir o acesso entre a lâmina e a guia para o pau de
empurrar.
• A extremidade posterior da guia deve estar nivelada com a
parte frontal da guia de corte.
A lâmina não deve tocar no resguardo inferior da lâmina.
pt - 6
75
PORTUGUÊS
Passagem do modo de mesa de serrar para o modo de serra de
esquadria (fig. D, E1 & E2)
• Retire a guia paralela (33).
• Rode o volante (53) do ajustador de altura (22) para fornecer a
profundidade de corte máxima no modo de serra de esquadria (fig. E2).
• Proceda como descrito na secção “Rodar o motor da serra e a mesa
(fig. E1 & E2)”.
• Ajuste a guia de corte para cima e para fora do caminho.
• Volte a colocar o resguardo sob a mesa (48) (fig. D).
Não se esqueça de utilizar o limitador de profundidade para
todos os ângulos, excepto para o corte transversal em
esquadria de 0-45°.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a serrar está bem fixo no
devido lugar.
• Aplique apenas uma pressão suave sobre a ferramenta e não
exerça pressão lateral sobre a lâmina da serra.
• Evite sobrecarga.
Antes da operação:
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve exceder a
indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
Ligar (on) e desligar (off) (fig. A1)
Esta máquina tem dois sistemas de interruptores independentes. No
modo de mesa de serrar, é utilizado o interruptor on/off (1). No modo de
serra de esquadria, é utilizado o interruptor de accionamento (1A) (fig. A1).
Modo de mesa de serrar (fig. R)
O interruptor on/off utilizado no modo de mesa de serrar tem uma função
de libertação sem voltagem: se a corrente se desligar por alguma razão,
o interruptor tem de ser reactivado deliberadamente.
• Para ligar a máquina, prima o botão de arranque verde (87).
• Para desligar a máquina, prima o botão de paragem vermelho (88).
Modo de serra de esquadria (fig. A)
• Para ligar a máquina, prima sem soltar a alavanca de retracção do
resguardo (12) e prima o interruptor de accionamento (1A).
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor de accionamento.
Cortes básicos com a serra
Corte no modo de serra de esquadria
É perigoso trabalhar sem resguardo. Os resguardos devem estar
correctamente posicionados quando a serra estiver em funcionamento.
Fixe sempre a peça quando cortar metais não-ferrosos. Utilize o grampo
DE3461.
Instruções gerais
- No modo de serra de esquadria, o motor é automaticamente fixado na
posição superior de descanso.
- Apertar a alavanca destrava o motor.
76
- Nunca tente impedir o resguardo inferior de regressar à sua posição
de descanso, quando o corte já foi efectuado.
- O comprimento mínimo do material a cortado é de 10 mm.
- Ao cortar peças pequenas (mín. 190 mm para a direita ou esquerda da
lâmina), recomenda-se a utilização de um grampo opcional para
fixação do material.
- Ao efectuar cortes em secções de PVC, deverá colocar por baixo do
material que está a ser cortado uma peça de suporte em madeira com
um perfil complementar, de forma a fornecer o nível correcto de apoio.
Corte transversal a direito vertical (fig. S)
• Posicione a mesa giratória a 0° e certifique-se de que o pistão de
localização está engatado.
• Puxe para baixo o botão de fixação da mesa giratória.
• Coloque a madeira a ser cortada contra a guia. Segure no punho de
comando e pressione a alavanca.
• Ligue a máquina (on).
• Deixe que a lâmina corte sem qualquer impedimento. Não force.
• Quando tiver terminado a operação de corte, levante o motor para a
posição de descanso e pressione o botão de paragem vermelho.
Não deixe que o motor salte para trás sem qualquer tipo de
apoio de forma a evitar eventuais danos.
Cortes em esquadria (fig. T)
• Regule o ângulo de esquadria necessário.
• Verifique se o grampo da mesa giratória está bem apertado.
• Verifique se o limitador de profundidade está correctamente regulado
para evitar que a lâmina corte a mesa se o ângulo não for de 45°.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Cortes biselados (fig. U)
• Solte o manípulo de fixação para corte em bisel (24) e incline o
conjunto do motor para o ângulo desejado.
• Aperte o manípulo de fixação para corte em bisel.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Biselamento composto
Este corte é uma combinação de um corte em esquadria e de um corte
biselado.
Os limites são 45° no corte em esquadria e 30° no corte em bisel.
Não exceda estes limites.
• Regule o ângulo em bisel e, de seguida, o ângulo em esquadria.
Corte no modo de mesa de serrar
• Certifique-se sempre de que a guia de corte e o resguardo da lâmina
estão correctamente alinhados.
Corte recto (fig. V)
• Regule a lâmina para a altura correcta.
• A posição correcta da lâmina verifica-se quando as extremidades dos
três dentes estão situados acima da superfície superior da madeira.
• Monte a guia paralela utilizando o perfil de 10 mm ou de 62 mm.
A peça de madeira entre a guia e a lâmina é a peça retida.
• Ligue a máquina (on).
• Devagar, forneça a madeira por baixo da parte frontal do resguardo
superior da lâmina, mantendo-a firmemente encostada contra a guia.
Deixe que os dentes cortem livremente e não force a madeira através
da lâmina. A velocidade da lâmina deve ser constante.
Sirva-se sempre da alavanca de comando.
pt - 7
PORTUGUÊS
• Quando a operação de corte estiver concluída, desligue pressionando
o botão de paragem vermelho.
Cortes biselados (fig. W)
• Solte o manípulo de fixação para corte em bisel e regule a lâmina para
o ângulo desejado.
• Para evitar que o material se acumule entre a lâmina e a guia,
posicione a guia à esquerda da lâmina.
• Proceda como para o corte vertical.
Cortes em esquadria (fig. X1 - X3)
• Para ajustar a guia de esquadria, desaperte a contra-porca do
parafuso de fixação (89) e rode o parafuso (90) para dentro ou para
fora até o ponteiro indicador da esquadria indicar 0° (fig. X1).
• Regule a altura e ângulo da lâmina.
• Insira a barra deslizante (91) da guia de esquadria no entalhe (92)
existente no lado esquerdo da mesa (fig. X2).
• Desaperte o botão de travamento da esquadria (93) e rode a guia para
regular a escala para o ângulo desejado (fig. X3).
• Aperte o botão de travamento da esquadria (93).
• Coloque a peça de madeira contra a superfície plana da guia de
esquadria. Ligue a máquina e, segurando firmemente a peça de
madeira, deslize a guia ao longo do entalhe para colocar a peça na
lâmina. Quando tiver terminado a operação de corte, desligue a
máquina imediatamente.
Posições da guia, modo de mesa de serrar (fig. Y)
- Para cortar materiais finos, utilize o perfil de 10 mm da guia paralela de
altura dupla e posicione a guia no lado oposto à parte frontal da guia
de corte.
- Para cortar materiais mais grossos, utilize o perfil de 62 mm da guia
paralela de altura dupla.
- Corte transversal de peças curtas e estreitas (fig. Y):
• Ajuste a guia paralela com o perfil mais baixo voltado para a lâmina
e coloque a parte posterior da guia alinhada com o bordo indicador
da lâmina.
• Coloque a peça contra a guia de esquadria (a 0° ou 90°) e empurre
a guia de esquadria para fazer o corte.
• Para evitar que as peças pequenas cortadas toquem na lâmina,
prepare uma extensão de madeira afilada e fixe-a na parte posterior
da mesa de trabalho, suficientemente perto do lado direito da lâmina
para que as peças acabadas de cortar sucessivamente sigam
automaticamente para a direita.
- Corte a direito de peças compridas e estreitas (< 120 mm):
• Coloque a guia na posição mais posterior para manter a precisão
durante os cortes longos.
• Empurre a peça com ambas as mãos (uma de cada lado da lâmina).
• Utilize um pau para empurrar perto da lâmina.
• Apoie as peças longas no lado de saída.
- Corte a direito de peças de grandes dimensões (>120 mm):
• Ajuste a guia para a frente, como ilustrado na figura Y, se o material
que está a ser cortado tende a acumular-se entre a lâmina ou a guia
de corte e a guia.
Acessórios opcionais
Ligar - posição de serra de esquadria
• Ligue uma mangueira ao resguardo situado sob a mesa.
• Ligue uma mangueira à saída de diâmetro pequeno (11) e uma à saída
de diâmetro maior (23) utilizando os bocais correspondentes.
• Ligue as mangueiras ao ligador de 3 vias.
• Ligue a saída simples do ligador de 3 vias à mangueira do extractor de
poeiras.
Ligar - posição de mesa de serrar
• Substitua o resguardo da lâmina da serra pelo resguardo fornecido
com o conjunto de extracção de poeiras e ligue a este mangueira do
resguardo situado sob a mesa.
• Proceda como para a posição de serra de esquadria.
Suporte extra para serra de esquadria / limitador de
comprimento (fig. A4)
O suporte extra e o limitador de comprimento podem ser montados tanto
no lado esquerdo como no lado direito, ou com dois conjuntos em
qualquer um dos lados.
• Encaixe os artigos 34 - 41 nos dois trilhos guia (35).
• Utilize o suporte inclinável (36) para o corte transversal de tábuas com
a largura de 210 mm (15 mm de espessura).
Mesa de apoio com rolamentos (fig. A5)
No modo de serra de esquadria, a mesa de apoio com rolamentos pode
ser montada tanto no lado esquerdo como no lado direito, ou com dois
conjuntos em qualquer um dos lados. No modo de mesa de serrar, pode
também ser montada na parte frontal ou posterior da mesa de serrar.
Mesa de extensão lateral (fig. A6)
A mesa de extensão lateral aumenta a distância da guia de corte à lâmina
para 600 mm ou mais, dependendo do comprimento do tirante encaixado
na máquina e da posição de fixação da mesa. A mesa de extensão lateral
deve ser utilizada em conjunto com os trilhos de guia (35) (opção). A mesa
ajustável está equipada com uma escala gravada ao longo da parte frontal
e está montada sob uma base sólida que prende aos tirantes da guia.
• Coloque a mesa de extensão no lado direito da máquina para obter
continuidade da escala de distância em ambas as mesas.
Mesa deslizante simples (fig. A7)
Esta mesa deslizante (44) permite a utilização de tamanhos de tábuas à
esquerda da lâmina até 1200 x 900 mm.
Os tirantes da guia estão montadas numa saliência de liga sólida que é
rapidamente destacável da máquina e, no entanto, completamente
ajustável em todos os planos. A guia inclui uma fita de medição de
comprimento total para o posicionamento rápido de um limitador ajustável
e um suporte ajustável para peças estreitas.
Transporte
Transporte sempre a serra no modo de mesa de serrar e com o
resguardo superior da lâmina colocado. Retire as pernas.
Manutenção
A sua máquina DEWALT foi concebida para funcionar durante muito
tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da máquina.
Antes de montar quaisquer acessórios, desligue sempre a
máquina e retire a ficha da tomada.
Conjunto de extracção de poeiras (fig. A1, A2 & A8)
Esta máquina é fornecida com três pontos de extracção de poeiras para
serem utilizados em cada modo.
• Sempre que possível, use um extractor de poeiras de acordo com as
directivas aplicáveis tendo em vista a emissão da serradura.
pt - 8
77
PORTUGUÊS
GARANTIA
Lubrificação
Os mancais do motor são pré-lubrificados e impermeáveis.
• Lubrifique levemente a superfície de apoio da mesa giratória onde esta
desliza na borda da mesa fixa, em intervalos regulares.
• Limpe periodicamente com uma escova seca as peças sujeitas a
acumulação de poeiras e lascas provenientes do corte com a serra.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de Assistência Técnica DEWALT
onde ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua máquina DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua máquina DEWALT, durante os
12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpu.com.
78
pt - 9
SUOMI
PÖYTÄ- JA JIIRISAHA DW743
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 6
fi - 8
fi - 8
DW743
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja
98/37/EEC mukainen, mitattu DIN 45635:n mukaisesti:
DW743
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
83
dB(A)
96
* käyttäjän korvassa
Tekniset tiedot
Jännite
V
Moottorin teho (ottoteho)
W
Moottorin teho (antoteho)
W
Terän halkaisija
mm
Teräkeskiön halkaisija
mm
Kierron suurin pituus kuormitettuna/ilman kuormaa
min
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Sahauspään esisäädöt vasemmalle/oikealle
°
Vinosahaussäätö vasemmalle
°
Sahauskyky
ks. kappale “Kuvaus”
Paino
kg
Sulakkeet:
230 V
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
3.000
0 - 45
0 - 45
36
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A)
melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo DIN 45675:n mukaan:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Cert. No.
BM 9910081 01
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Terävät reunat.
fi - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
79
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä
käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on
noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota
ajoittain yli 85 dB(A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai
märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin,
liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä,
että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen
syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja
turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan
silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita
sekä terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä
ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat
sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät
sen.
80
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä
sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja
ja siten merkittyjä jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon
pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että
kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös, että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita
ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat
huoltaa sähkölaitteita.
Lisäturvaohjeita pöytä- ja jiirisahoja varten
• Älä käytä sahaa muun kuin alumiinin, puun tai muiden vastaavien
materiaalien sahaamiseen.
• Liitä kone purunpoistolaitteeseen, kun sahaat puuta.
• Valitse sahanterä aina sahattavan materiaalin mukaan.
• Käytä oikein teroitettuja teriä. Noudata sahanterään merkittyä
enimmäisnopeutta.
• Käytä ainoastaan laitevalmistajan suosittelemia, normin EN847-1
mukaisia sahanteriä.
• Varmista että työskentelyalue koneen ympärillä on tasainen, siisti ja
tyhjä kaikista irtonaisista materiaaleista, kuten esimerkiksi lastuista ja
hukkapaloista.
• Varmista että työskentelykohteessa on riittävä yleisvalaistus tai sopiva
kohdevalaistus.
• Käytä tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia:
- kuulosuojaimia kuulovaurioiden estämiseksi;
- hengityssuojaimia hengitysteiden suojaamiseksi haitalliselta pölyltä ja
purulta;
- työkäsineitä sahanteriä ja höyläämättömiä tai teräviä materiaaleja
käsiteltäessä. Säilytä sahanterät mahdollisuuksien mukaan
teräsuojuksessa tai vastaavassa.
• Älä poista sahattuja paloja tai muita työstettävän kappaleen osia
sahausalueelta, kun saha on käynnissä eikä ennen kuin sahauspää on
lepoasennossa.
• Vaihda kulunut sahauspöydän jatkokappale.
• Ilmoita mahdollisista laitevioista ja suojusten tai sahanterien vioista
jälleenmyyjälle heti, kun havaitset vian.
• Varmista että sahanterän yläosa on kokonaan suojuksen sisällä
jiirisahaustoiminnossa. Älä käytä sahaa jolleivät suojukset ole
paikoillaan, jos ne eivät toimi tai niitä ei ole huollettu asianmukaisesti.
• Varmista että sahausvarsi on kiinnitetty kunnolla työasentoon
penkkisahaustoiminnossa.
• Varmista että sahausvarsi on kunnolla kiinni, kun teet vinosahauksia
penkkisahaustoiminnossa.
• Varmista että tarvittavat suojukset ovat paikoillaan, kun teet urituksia
penkkisahaustoiminnossa. Loveaminen ei ole sallittua.
fi - 2
SUOMI
Erityisiä turvallisuusohjeita jiirisahojen käyttöä varten
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä.
Älä käytä suositeltua suurempia tai pienempiä teriä. Katso oikea terän
tyyppi teknisistä tiedoista.
• Varmista että kaikki lukitusnupit ja puristinkahvat ovat tiukasti kiinni,
ennen kuin aloitat sahauksen.
• Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat ja
puruttomat.
• Tee laite jännitteettömäksi ennen huoltotöitä tai terän vaihtoa.
• Tutustu käyttöohjeeseen ennen lisätarvikkeiden tai aputyökalujen
käyttöä. Lisätarvikkeen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoa.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahausta.
• Nosta terä työstettävän kappaleen urasta ennen kuin vapautat
virtakytkimen.
• Älä hitsaa sahaan kiinni mitään, mikä estää moottorituuletinta
toimimasta.
• Älä työnnä kumpaakaan kättä terän lähelle, kun saha on liitettynä
sähköverkkoon.
• Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
• Älä koskaan yritä pysäyttää liikkuvaa terää asettamalla työkalun tms.
terää vasten; seurauksena saattaa olla vakava onnettomuus.
• Älä käytä vioittunutta tai rikkinäistä sahanterää.
• Älä sahaa rautapitoisia materiaaleja tai tiiltä.
• Älä käytä hiomalaikkoja sahassa.
• Älä sahaa rautapitoisia tai raudattomia metalleja tai tiiltä.
Erityisiä turvallisuusohjeita sahauspenkkien käyttöä varten
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että terän hampaat
osoittavat sahauspenkin etupuolelle.
• Varmista että kaikki puristinkahvat on kiristetty tiukkaan ennen kuin
käynnistät sahan.
• Varmista että kaikki terät ja laipat ovat puhtaat ja että kauluksen
uurretut puolet ovat terää vasten. Kiristä karamutteri tiukkaan.
• Pidä sahanterä terävänä ja oikein säädettynä.
• Varmista että jakoveitsi on säädetty oikealle etäisyydelle terästä,
enintään 5 mm:n päähän.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman että ylä- ja alasuojukset ovat paikoillaan.
• Pidä sormet loitolla terän sahausurasta.
• Tee saha jännitteettömäksi ennen terän vaihtoa ja huoltotöitä.
• Käytä aina työntökeppiä. Älä pidä käsiä 15 cm lähempänä terää
sahauksen aikana.
• Liitä kone ainoastaan arvokilvessä mainittuun jännitteeseen.
• Älä voitele terää sahauksen aikana.
• Älä kurkottele sahatessasi sahan terän taakse.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät pöytä- ja jiirisahaa:
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat
aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Osittain koottu kone
4 Jalkaa
1 Yläsuojus penkkisahausasentoa varten
1 Pöydän alapuolinen suojus jiirisahausasentoa varten
fi - 3
1 Muovipussi, jossa:
1 kiintoavain
1 kuusioavain 6 mm
1 Pakkaus, jossa:
1 kaksikorkeuksinen halkaisuohjain (DE3743)
1 työntökeppi
1 kovametalliterä, jossa 30 hammasta
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
Kuvaus (kuva A1 - A4)
DEWALT pöytä- ja jiirisaha on suunniteltu jiirisahaksi tai sahapenkiksi, jolla
halkaisu-, katkaisu-, vino- ja jiirisahaus sujuu helposti, tarkasti ja
turvallisesti. Sillä voit työstää seuraavia materiaaleja: puuta, puuvalmisteita,
alumiinia ja muovia.
Jiirisahausasento
Jiirisahausasennossa sahaa voidaan käyttää katkaisu-, jiiri- tai
vinosahaukseen.
Sahapenkkiasento
Kun saha käännetään akselinsa ympäri, sitä voidaan käyttää
halkaisusahauksen lisäksi suurten kappaleiden sahaukseen syöttämällä
kappale käsin terän sahattavaksi.
A1
1 Virrankatkaisija
1A Liipaisinkytkin
2 Teräsalusta
3 Jalkapuristimen siipimutteri
4 Jalka
5 Tukijalka
6 Jiirisahauspöytä
7 Vaste
8 Pyöröpöydän kohdistin
9 Kiinteä alatakasuojus
10 Kiinteä yläsuojus
11 Pölynpoiston sovitin
12 Palautusvipu
13 Terän pultti
14 Ulompi laippa
15 Liikkuva alasuojus
16 Pyöröpöytä
17 Pyöröpöydän puristin
18 Jiiriasteikot
19 Pöydän vapautin
A2
20 Ohjauskahva
21 Syvyydenrajoittimen tanko
22 Korkeuden säädin
23 Pölynpoiston sovitin
24 Vinosahauspuristimen kahva
25 Sahauspöydän tuki
26 Pöydän lukitsin
27 Jakoveitsen lukitsin
28 Moottorin kotelo
81
SUOMI
Sahapenkkiasento
Sahauspää kallistettuna 45°
vinosahausta varten
A3
29 Ylempi teräsuojus
30 Jakoveitsi
31 Sahapenkkipöytä
32 Jiiriohjain (lisävaruste)
33 Kaksikorkeuksinen ohjain
50
Sahauskyky sahapenkkiasennossa
Sahaussyvyyden säätö
90° pystysuora sahaus
45° vinosahaus
140
0 - 70 mm
0 - 32 mm
Sähköturvallisuus
Lisävarusteet
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Jiirisahausasennossa käytettäväksi:
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
A3
32 Jiiriohjain (DE3496)
A4
34 Säädettävä jalusta 760 mm (enimmäiskorkeus) (DE3474)
35 Tukiohjainkiskot 1.000 mm (DE3494)
35 Tukiohjainkiskot 500 mm (DE3491)
36 Kallistettava tuki (DE3495)
37 Kääntörajoitin (DE3462)
38 Pituusrajoitin lyhyitä työstökappaleita varten
(käytetään ohjauskiskojen [35] kanssa) (DE3460)
39 Tuki, jossa irrotettava rajoitin (DE3495)
40 Tuki rajoitin irrotettuna (DE3495)
41 Materiaalipuristin (DE3461)
A5
42 Rullatukipöytä (DE3497)
Työntökapula (DE3454)
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta.
Saha on pakattu sahapenkkiasentoon, ja se on koottu valmiiksi jiirisahausta
varten jalkoja, pöydän alapuolista muovisuojusta ja terää lukuunottamatta.
Jalkojen sovittaminen (kuva C)
• Aseta saha lattialle ylösalaisin.
• Löysää neljä siipimutteria (3) ja työnnä jokaiseen puristimeen tukijalka (4).
• Kiristä siipimutterit (3) ja käännä pöytä ympäri. Varmista että pöytä on
vaakasuorassa; säädä korkeus tarvittaessa jalkojen säätimillä.
Sahapenkkiasennossa käytettäväksi:
A6
43 Jatkopöytä (DE3472)
Kokoaminen jiirisahausasentoa varten
A7
44 Yksiosainen liukupöytä (DE3471)
Pöydän alapuolisen suojuksen asentaminen (kuva D)
Pöydän alapuolinen suojus (48) on asetettu sahapenkkipöydän päälle.
• Aseta molemmat suojuksen vasemmalla puolella olevat koukut teräuran
(50) vasemmalla puolella oleviin pitkittäisuriin (49).
• Aseta suojus lappeelleen pöydälle ja työnnä se lukitusrenkaaseen (51).
• Irrota suojus löysäämällä rengasta ruuvitaltan (52) avulla ja toista edellä
mainitut toimenpiteet vastakkaisessa järjestyksessä.
Kaikissa asennoissa käytettäväksi:
A8
45 Kolmitiepölynpoistosarja (DE3500)
Sahauskyky
Sahauskyky jiirisahausasennossa
Sahauskulma
Materiaalin paksuus
H mm
B mm
Suora katkaisusahaus
20
180
30
40
68
85
176
170
140
68
88
22
15
210
Pöytä käännettynä 45°
70
oikealle jiirisahausta varten
Pöytä käännettynä 45°
68
vasemmalle jiirisahausta varten
95
82
Jatkojohdon käyttö
93
Huomautuksia
pakkauskappaleita ei
tarvita
25 mm:n pakkauspalan
kanssa (kuva B1)
50 mm:n pakkauspalan
kanssa (kuva B1)
ainoastaan ohuet levyt
(kuva B2)
katkaisusahaus
enimmäiskorkeudella
katkaisusahaus
enimmäiskorkeudella
Sahauspään ja pöydän kääntäminen ympäri (kuva A2, E1 & E2)
• Pidä kiinni pöydästä yhdellä kädellä ja työnnä pöydän vapautinta (19)
vasemmalle (kuva E1).
• Työnnä pöytää etureunasta alaspäin ja käännä se kokonaan ympäri,
kunnes moottori on ylimpänä ja lovetus tarttuu pöydän lukitsimen (26)
hammastukseen.
• Sahauspää pysyy alhaalla etureunan puristussangan ja takaosan
korkeussäätimen (22) avulla (kuva A2).
• Irrota sanka.
• Pyöritä pylpyrää (53) vastapäivään samalla kun pidät sahauspäätä alhaalla,
kunnes voit vapauttaa U:n muotoisen tuen (54) lukituksestaan (kuva E2).
• Käännä korkeussäädin ylös ja työnnä tanko (55) kiinnittimeen (56).
• Pitele sahauspäätä tukevasti ja anna jousipaineen nostaa sahauspää
ylös lepoasentoonsa.
Sahanterän asentaminen (kuva A1, F1 - F3)
• Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
• Vaihda terä ainoastaan silloin, kun saha on jiirisahausasennossa.
fi - 4
SUOMI
• Terän suurin halkaisija saa olla enintään 250 mm.
Vähimmäishalkaisija on 244 mm.
• Löysää jakoveitsen puristinta (27) ja anna jakoveitsen (30) kääntyä
alaspäin (kuva F1).
• Aseta 6 mm:n kuusioavain teräpultin (13) päähän ja molemmat
kiintoavaimen (57) kärjet ulomman laipan (14) reikiin.
• Teräpultissa on vasenkätiset kierteet. Pidä kiintoavaimesta tiukasti ja
käännä kuusioavainta myötäpäivään löysätäksesi teräpulttia.
• Irrota teräpultti (13) ja poista ulompi laippa (14).
• Jos teräpultti on liian tiukassa, lukitse kiintoavaimen (57) kahva suojukseen
(kuva F2). Näin saat lisävoimaa kuusioavaimen vääntämiseen.
• Terässä (59) on 30 mm:n keskiö, ja se sijaitsee sisemmän laipan (61)
porraslaipassa (60) (kuva F1).
• Paina suojuksen palautusvipua (12) ja siirrä sahauspäätä hieman
alaspäin vapauttaaksesi alemman suojuksen (15) (kuva A1).
• Pyöritä alempi teräsuojus kokonaan ylöspäin ja pidä se tässä asennossa.
• Varmista että sisempi laippa ja molemmat terän lappeet ovat puhtaat ja
pölyttömät.
• Aseta terä sisemmän laipan (61) porraslaippaan (60). Varmista että
hampaat osoittavat alaspäin (kuva F1).
• Anna terän varovasti hakeutua paikalleen ja vapauta alempi teräsuojus.
• Varmista myös, että molemmat ulomman kauluksen ulokkeet (62)
asettuvat oikein sisemmän kauluksen läpi ja karan tasaisiin kohtiin.
• Kiristä teräpultti tiukkaan.
• Pyöritä terää käsin varmistaaksesi että se pyörii vapaasti. Jos terä
takertuu alempaan takateräsuojukseen (9), kiristä ristiuraruuvit (63)
uudelleen (kuva F3).
• Aseta jakoveitsi (30) takaisin ylempään lepoasentoonsa ja kiristä puristin
(27) (kuva F1).
Jiirisahausasennon syvyysrajoittimen säätäminen (kuva G)
Kahva (64) on yhdistetty syvyysrajoittimen tankoon (21), jossa on
epäkeskeinen säätöpultti (65) ja lukkomutteri (66). Kun syvyysrajoitin on
lukittuna, sahauspäätä ei voi vetää alas kokonaisuudessaan (kuva G).
- Kahva käännetty vasemmalle = lukittuna, jiirisahausasennossa
(kaikki sahaukset paitsi 0-45°:n jiirikatkaisusahauksessa)
- Kahva käännetty oikealle = vapautettuna, sahapenkkiasennossa
• Mikäli syvyysrajoitinta on säädettävä, löysää lukkomutteria (66) ja
ruuvaa pulttia (65) sisään tai ulospäin tarpeen mukaan.
Mikäli syvyysrajoitinta käytetään väärin, saha saattaa vioittua.
Jiirikulman säätäminen jiirisahausasennossa (kuva A1, A2 & H)
Sahassa on esisäädöt suoralle katkaisusahaukselle ja 45° jiiriasennolle.
• Nosta pyöröpöydän puristinta (17), vedä pyöröpöydän kohdistin (8) ylös
ja pyöritä sitä vastapäivään neljänneskierroksen verran (kuva A1).
• Ota kiinni ohjauskahvasta (20) (kuva A1), purista suojuksen
palautusvipua (12) ja laske saha noin puoliväliin (kuva A2).
• Käännä sahauspää pyöröpöytineen haluamaasi asentoon.
• Työnnä pyöröpöydän puristin (17) alas. Pyöröpöydän kohdistin (8)
lukittuu itsestään (kuva A1).
Käytä punaisia merkkejä (67) apuna, kun asetat pyöröpöydän (16)
haluamaasi jiirikulmaan 0°-45° vasemmalle tai oikealle (kuva H):
- kulmat 0°-30°: käytä lähinnä uraa olevia punaisia merkkejä
- kulmat 30°-45°: käytä ulompia punaisia merkkejä (68).
• Toimi kuten esisäätöjä valitessasi. Pyöröpöydän kohdistinta ei voi
käyttää välikulmien asettamiseen.
Tarkista aina sahaustulos tekemällä koesahaus jätepuun
kappaleeseen.
fi - 5
Vinosahausasennon säätäminen (kuva J)
Sahauspää voidaan kallistaa pystyasennosta 45° vasemmalle, jolloin
voidaan sahata mikä tahansa vinokulma näiden ääriasentojen väliltä.
• Seiso sahan takana, vapauta vinosahauspuristimen kahva (24) (kahva
toimii räikän tavoin, kun se ei mahdu kääntymään kokonaan).
• Kallista sahauspäätä haluamaasi kulmaan vinosahausasteikolla (69).
Osoitin (70) on vinosahaustuen (71) kiinteän osan puolella.
• Kiristä vinosahauspuristimen kahva (24) ja jätä se vaakasuoraan.
Terän säätäminen ja tarkistaminen vasteeseen nähden
(kuva H2, K1 & K2)
• Pidä sahauspää pystyasennossa ja vinosahauspuristimen kahva (24)
vapautettuna ja nostettuna, löysää pyöröpöydän kohdistimen (8) takana
sijaitsevaa lukitusruuvia (72) (kuva K1).
• Aseta suorakulmain (73) vastetta ja terää vasten kuvan K2 mukaisesti.
Kulman on oltava 90°.
• Jos kulmaa on säädettävä, pyöritä epäkeskeistä säätöholkkia (74),
kunnes sahanterän lape on suorana suorakulmainta vasten (kuva K2).
• Kiristä lukitusruuvi (72).
• Tarkista että teräurien (50) lähimmät punaiset merkinnät (67) ovat samassa
linjassa molempien asteikkojen 0°-asennon kanssa (75) (kuva H).
• Mikäli säätöjä tarvitaan, löysää ruuveja (76) ja siirrä osoittimet samaan
linjaan. 45°-asennon on nyt myös oltava kohdallaan. Ellei näin ole,
terä ei ole kohtisuorassa pyöröpöytään nähden (ks. alla).
Terän säätäminen pystysuunnassa pyöröpöytään nähden (kuva L1 & L2)
• Varmista että sahauspää on ääriasennossaan oikealla puolella
vinosahauspuristimen kahva lukittuna.
• Vapauta alempi suojus ja vedä se sisään.
• Aseta suorakulmain (73) pyöröpöydälle terää vasten (kuva L1).
• Tee säädöt seuraavasti:
• Säädä vaarnaruuvia (77) tarpeen mukaan. Vaarnaruuvi lukittuu
itsestään (kuva L2).
Vinosahausasennon 45° tarkistaminen ja säätäminen jiiriasennossa
(kuva M1 & M2)
• Varmista että sahauspää on ääriasennossaan vasemmalla puolella
vinosahauspuristimen kahva lukittuna.
• Vapauta alempi suojus ja vedä se sisään.
• Tarkista terän ja pöydän välinen kulma astelevyllä. Kulman tulee olla
45° (kuva M1).
• Tee säädöt seuraavasti:
• Säädä vaarnaruuvia (78) tarpeen mukaan. Vaarnaruuvi lukittuu
itsestään (kuva M2).
Kokoaminen sahapenkkiasentoon
Siirtyminen jiirisahauksesta sahapenkkiasentoon
(kuva A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Tarkista ettei syvyysrajoitin ole lukittuna. Ks. kappale
“Jiirisahausasennon syvyydenrajoittimen säätäminen (kuva G)”.
• Aseta terä 0° katkaisusahausasentoon, pyöröpöydän kohdistin (8)
oikealle paikalleen ja kiristä pyöröpöydän puristin (17) (kuva A1).
• Löysää jakoveitsen puristinta (27) vain sen verran, että jakoveitsi
kääntyy alaspäin (kuva N1).
• Siirrä jakoveitsen tukea (79) oikealle siten, että oikealla oleva kapea osa
osuu kotelon uraan. Kiristä puristin (27).
• Irrota pöydän alapuolinen suojus.
• Vedä sahauspää alas ja käännä korkeudensäädintä (22), kunnes sen
U-mallinen tuki (54) kiinnittyy pohjan tappiin (kuva E2).
• Käännä korkeudensäätimen pylpyrää (53). Terä ja jakoveitsi tulevat
esiin sahapenkkipöydästä (31) (kuva A3), jolloin sahaussyvyys on suurin
sahapenkkiasennossa.
83
SUOMI
Terä ei saa takertua alempaan teräsuojukseen.
• Vedä pöydän vapautinta (19) vasemmalle, nosta pöydän etureuna ja
käännä se takaisin 180°, kunnes pöydän lukitsimen (26) hampaat
automaattisesti lukitsevat sahanterän pysäytysvivun
sahapenkkiasentoon (kuva N2).
Jakoveitsen asentaminen (kuva A2, F3 & O)
Jakoveitsi (30) on jiirisahausasennossa säädettävä ylöspäin ja pois tieltä
avaamalla puristimen (27) ruuvia ja siirtämällä jakoveistä, kunnes veitsi
voidaan pyörittää ylös (kuva F3).
Sahapenkkiasennossa jakoveitsen (30) kärjen on oltava enintään 2 mm
terän (59) korkeimman hampaan alapuolella, ja säteen on oltava enintään
5 mm sahanterän hampaiden kärjistä. Jakoveitsen on myös oltava täysin
samassa linjassa sahanterän takaosan kanssa (kuva O).
• Tee säädöt seuraavasti:
• Vapauta puristin (27), siirrä sitä urassa eteen- tai taaksepäin ja kiristä
puristin uudelleen (kuva A2).
• Tuen, joka kiinnittää jakoveitsen sahaan, on oltava vähintään
3 mm:n päässä terän hampaista.
• Tarkista aina, että jakoveitsen puristin on tiukassa.
Ylemmän teräsuojuksen asentaminen (kuva P)
Ylempi teräsuojus (29) on suunniteltu siten, että sen kiinnittäminen sujuu
helposti ja nopeasti, jousitetun kiinnittimen (80) kautta jakoveitsen (30)
reikään (81), kunhan se on ensin asennettu työpöydän läpi
sahapenkkiasentoon.
• Lukitse ylempi teräsuojus (29) jakoveitseen vetämällä nupista (82),
jolloin suojuksen kiinnitin lukittuu.
Älä koskaan käytä sahaa sahapenkkiasennossa ilman että
ylempi suojus on paikalleen asennettuna.
Muista käyttää syvyydenrajoitinta kaikissa kulmissa paitsi 045°:n jiirikatkaisusahauksessa.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä, älä taivuta
sahanterää. Vältä ylikuormitusta.
Ennen käyttämistä:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A1)
Tässä laitteessa on kaksi toisistaan riippumatonta kytkintä.
Sahapenkkitoiminnossa käytetään virtakytkintä (1). Jiirisahaustoiminnossa
käytetään liipaisinkytkintä (1A) (kuva A1).
Sahapenkkiasento (kuva R)
Sahapenkkitoiminnossa käytettävässä virtakytkimessä on jännitteen
katkaisutoiminto: jos virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä on painettava
uudelleen, jotta laite käynnistyisi.
• Kytke laite päälle painamalla vihreää käynnistyspainiketta (87).
• Kytke laite pois päältä painamalla punaista pysäytyspainiketta (88).
Jiirisahausasento (kuva A)
• Kytke laite päälle pitämällä suojuksen vipu (12) puristettuna ja
painamalla liipaisinta (1A).
• Kytke laite pois päältä vapauttamalla liipaisin.
Tavallinen sahaus
Sivuohjaimen kiinnitys ja säätö (kuva Q)
Kaksikorkeuksisella vasteella (33) on kaksi asentoa (10 tai 62 mm).
Vaste voidaan asentaa terän molemmille puolille. Käännä vaste oikeaan
asentoon seuraavasti:
• Löysää nuppia.
• Vedä tuki (84) ulos ja aseta takaisin paikalleen toiseen päähän.
• Työnnä tuki päälle vasemmalta tai oikealta. Pöydän etureunan takana
oleva puristinlevy (85) lukittuu.
• Tarkista, että ohjain on terän kanssa yhdensuuntainen. Jos näin ei ole,
säädä seuraavasti.
• Löysää pientä kuusiokoloavainta käyttäen kuusiokoloruuvi (86).
• Säädä ohjain niin, että se on terän kanssa yhdensuuntainen,
tarkistamalla terän ja ohjaimen välinen etäisyys terän edessä ja takana.
• Kiristä jälleen kuusiokoloruuvi ja tarkista taas, että ohjain on terän
kanssa yhdensuuntainen.
• Kiristä nuppi (83).
• Käytä matalien työstökappaleiden halkaisussa 10 mm:n
profiilia, jotta voit työntää työntökepin terän ja vasteen väliin.
• Vasteen takapään on oltava samassa tasossa kuin jakoveitsen
etupuoli.
Siirtyminen sahapenkkiasennosta jiirisahausasentoon (kuva D, E1 & E2)
• Irrota rinnakkaisohjain (33).
• Käännä korkeudensäätimen (22) pylpyrää (53), jotta jiirisahausasennon
enimmäissyvyys saavutetaan (kuva E2).
• Toimi kuten kappaleessa “Sahauspään ja pöydän kääntäminen ympäri
(kuva E1 & E2)“.
• Säädä jakoveitsi ylöspäin ja pois tieltä.
• Aseta pöydän alapuolinen suojus paikalleen (48) (kuva D).
84
Sahaaminen jiirisahausasennossa
Sahaus ilman suojuksia on erittäin vaarallista! Suojusten on oltava
paikoillaan sahattaessa. Kiristä työkappale aina, kun leikkaat
epärautametalleja. Käytä DE3461-puristinta.
Yleisiä ohjeita
- Jiirisahausasennossa sahauspää lukittuu itsestään ylempään
lepoasentoon.
- Jos puristat pidätinvipua, sahauspää vapautuu lukituksesta.
- Älä koskaan yritä estää alempaa suojusta palaamasta lepoasentoonsa,
kun sahaus on päättynyt.
- Irtisahattavan materiaalin vähimmäispituus on 10 mm.
- Kun sahaat lyhyitä kappaleita (enint. 190 mm vasemmalle tai oikealle
terästä), käytä lisävarusteena saatavaa materiaalipuristinta.
- Kun sahaat PVC-kappaleita, aseta sahattavan materiaalin alle lisäprofiilin
avulla puusta tehty tukikappale, jotta tuki asettuu oikealle tasolle.
Vertical straight cross cut (kuva S)
• Aseta pyöröpöytä asentoon 0° ja varmista, että kohdistin on lukittuna.
• Vedä pyöröpöydän puristinnuppi alas.
• Aseta sahattava kappale vastetta vasten. Tartu kiinni ohjauskahvasta ja
paina pidätinvipu sisään.
• Käynnistä saha virtakytkimestä.
• Anna terän sahata vapaasti. Älä pakota sahaa väkisin.
• Kun sahaus on valmis, nosta sahauspää lepoasentoonsa ja paina
punaista pysäytinpainiketta.
fi - 6
SUOMI
Älä anna sahauspään hypähtää itsestään takaisin
lepoasentoonsa, vaan pidä siitä turvallisuuden vuoksi kiinni
palautumisen ajan.
Jiirisahaus (kuva T)
• Aseta jiirikulma haluamaksesi.
• Varmista että pyöröpöydän puristin on lukittu kunnolla.
• Varmista että syvyydenrajoitin on asetettu oikein, jottei terä sahaa
pöytää, kun kulma ei ole 45°.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Vinosahaus (kuva U)
• Vapauta vinosahauspuristimen kahva (24) ja kallista sahauspää
haluamaasi kulmaan.
• Kiristä vinosahauspuristimen kahva.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus
Toimi seuraavasti, kun sahaat samanaikaisesti sekä vino- että jiirikulmia:
Rajat ovat 45° jiiri-/30° vinosahauksessa. Älä ylitä näitä rajoja.
• Aseta ensin vinosahauskulma ja sitten jiirikulma.
Sahaaminen sahapenkkiasennossa
• Varmista aina, että jakoveitsi ja teräsuojus ovat samassa linjassa.
Halkaisusahaus (kuva V)
• Aseta terä oikealle korkeudelle.
• Terä on oikeassa asennossa, kun kolmen hampaan kärjet ovat puun
yläpinnan yläpuolella.
• Asenna rinnakkaisohjain, asento joko 10 mm tai 62 mm. Ohjain ja terä
pitävät työstökappaleen paikallaan.
• Käynnistä saha virtakytkimestä.
• Syötä puutavara hitaasti ylemmän teräsuojuksen etureunan alle.
Pidä se tiukasti painettuna vastetta vasten. Anna hampaiden sahata
kappaletta vapaasti äläkä pakota puutavaraa terää kohti. Pidä terän
nopeus koko ajan samana.
Käytä aina työntökapulaa.
• Kun sahaus on valmis, kytke saha pois päältä painamalla punaista
pysäytyspainiketta.
Vinosahaus (kuva W)
• Vapauta vinosahauspuristimen kahva ja aseta terä haluttuun kulmaan.
• Jottei materiaali tarttuisi terän ja vasteen väliin, aseta vaste terän
vasemmalle puolelle.
• Toimi kuten pystysuorassa halkaisusahauksessa.
Jiirisahaus (kuva X1 - X3)
• Säädä jiiriohjain, löysää rajoitinruuvin lukkomutteria (89) ja ruuvaa
rajoitinta (90) sisään- tai ulospäin, kunnes jiiriosoitin osoittaa 0°. (kuva X1).
• Aseta terän korkeus ja kulma.
• Työnnä jiirivasteen liukutanko (91) uraan (92) pöydän vasemmalla
puolella (kuva X2).
• Löysää jiirilukitsinta (93) ja pyöritä vastetta asettaaksesi asteikon
haluaamaasi kulmaan (kuva X3).
• Kiristä jiirilukitsin (93).
• Aseta työstökappale jiirivasteen tasaista pintaa vasten. Käynnistä saha
ja pidä tukevasti kiinni työstökappaleesta, työnnä vastetta uraa pitkin,
jotta työstökappale siirtyy terän kohdalle. Kun sahaus on valmis,
sammuta saha välittömästi.
fi - 7
Vasteen asennot, sahapöytäasento (kuva Y)
- Ohuita materiaaleja halkaistaessa käytä kaksikorkeuksisen
rinnakkaisohjaimen 10 mm:n profiilia ja aseta vaste jakoveitsen
etureunaa vastapäätä.
- Paksumpia materiaaleja halkaistaessa käytä kaksikorkeuksisen
rinnakkaisohjaimen 62 mm:n profiilia.
- Kapeita ja lyhyitä työstökappaleita katkaistaessa (kuva Y):
• Säädä rinnakkaisohjain matala profiili terää vasten ja asenna vasteen
takaosa samaan linjaan terän etureunan kanssa.
• Aseta työstökappale jiirivastetta vasten (kulma 0° tai 90°) ja työnnä
jiirivastetta sahataksesi kappaleen.
• Voit estää pieniä irtisahattavia kappaleita takertumasta terään siten,
että valmistat viistetyn puukappaleen ja puristat sen kiinni työpöydän
takareunaan riittävän lähelle terän oikeaa puolta, jotta irtisahatut
kappaleet työntyvät itsestään oikealle.
- Kapeita (< 120 mm) ja pitkiä kappaleita halkaistaessa:
• Aseta vaste ääriasentoonsa taakse, jotta tarkkuus on
mahdollisimman hyvä pitkiä kappaleita sahatessasi.
• Työnnä työstökappaletta molemmin käsin (yksi terän kummallakin
puolella).
• Käytä työntökeppiä, kun työskentelet terän läheisyydessä.
• Tue pitkiä työstökappaleita ulostulopuolelta.
- Leveitä (>120 mm) kappaleita halkaistaessa:
• Säädä vaste eteenpäin kuvan Y mukaisesti, jos sahattava materiaali
takertuu terän tai jakoveitsen ja vasteen väliin.
Lisävarusteet
Tee saha aina jännitteettömäksi ennen kuin liität lisävarusteita
sahaan.
Pölynpoistosarja (kuva A1, A2 & A8)
Tässä sahassa on kolme pölynpoistoliitäntää kutakin sahaustoimintoa varten.
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
Yhdistäminen - jiirisahausasento
• Yhdistä yksi letku pöydän alapuoliseen suojukseen.
• Yhdistä toinen letku halkaisijaltaan pieneen liitäntään (11) ja kolmas
halkaisijaltaan suureen liitäntään (23).
• Yhdistä letkut kolmitieliittimeen.
• Yhdistä kolmitieliittimen poistoliitin pölynpoistolaitteen letkuun.
Yhdistäminen - sahapenkkiasento
• Vaihda sahanterän suojus pölynpoistosarjan mukana toimitettavaan
suojukseen ja yhdistä siihen pöydän alapuolisesta suojuksesta tuleva letku.
• Yhdistä muut letkut kuten jiirisahausasennossa.
Lisätuki/pituudenrajoitin jiirisahausta varten (kuva A4)
Lisätuki/pituudenrajoitin voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle
puolelle, tai kummallekin puolelle voidaan asentaa oma tukensa.
• Sovita osat 34 - 41 kahteen ohjauskiskoon (35).
• Käytä kallistettavaa tukea (36) 210 mm leveiden levyjen katkaisuun
(paksuus 15 mm).
Rullatukipöytä (kuva A5)
Jiirisahausasennossa rullatukipöytä voidaan asentaa vasemmalle tai
oikealle puolelle, tai kummallekin puolelle voidaan asentaa oma tukensa.
Sahapenkkiasennossa pöytä voidaan asentaa myös sahapöydän etu- tai
takapuolelle.
85
SUOMI
Sivujatkopöytä (kuva A6)
Sivujatkopöytä kasvattaa etäisyyttä halkaisuvasteesta terään 600 mm tai
enemmän sen mukaan, miten pitkä tanko sahaan on asennettu ja mikä on
pöydän asento. Sivujatkopöydän kanssa on käytettävä ohjauskiskoja (35)
(lisävaruste). Säädettävän pöydän etureunassa on kaiverrettu asteikko, ja
pöytä on asennettu tukevalle alustalle, joka puristuu kiinni ohjaustankoihin.
• Sovita jatkopöytä sahan oikealle puolelle, jotta etäisyysasteikko jatkuu
yhtenäisenä molemmilla pöydillä.
Yksiosainen liukupöytä (kuva A7)
Tämän liukupöydän (44) avulla voit sahata levyjä, jotka ovat kooltaan terän
vasemmalla puolella 120 x 90 cm.
Ohjaustangot on asennettu tukevaan metallikappaleeseen, joka voidaan
nopeasti irrottaa sahasta, ja se on kuitenkin täysin säädettävissä kaikkiin
tasoihin. Vasteessa on kokopituinen mitta, jonka avulla säädettävä rajoitin
ja kapeiden työstökappaleiden tuki on nopea kohdistaa paikalleen.
Kuljetus
Kuljeta saha aina sahapenkkiasennossa ja ylempi teräsuojus asennettuna.
Irrota jalat kuljetuksen ajaksi.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Moottorin laakerit on esivoideltu ja ne ovat vesitiiviit.
• Öljyä säännöllisin väliajoin pyöröpöydän laakeripinnat ohuelti kohdasta,
jossa se liukuu kiinteän pöydän ulkonemalla.
• Puhdista kuivalla harjalla säännöllisesti osat, joihin kerääntyy
sahauspölyä ja lastuja.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpu.com.
Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
86
fi - 8
SVENSKA
VÄNDSÅG DW743
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt en DEWALT maskine. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 6
sv - 8
sv - 8
DW743
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens
bestämmelser 86/188/EEG & 98/37/EEG, uppmätt enligt DIN 45635:
DW743
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
83
dB(A)
96
* vid användarens öra
Tekniska data
Spänning
V
Motor effektförbrukning (in)
W
Motoreffekt (ut)
W
Klingdiameter
mm
Håldiameter
mm
Maxcykel för arbetsbelastning/ingen belastning
min
Varvtal obelastad/min
Förinställda lägen såghuvud åt vänster/höger
°
Fasinställning vänster
°
Sågningskapacitet
se under “Beskrivning”
Vikt
kg
Säkring:
230 V
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
3.000
0 - 45
0 - 45
36
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd om ljudnivå
överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av accelerationsfrekvensen enligt
DIN 45675:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Cert. No.
BM 9910081 01
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Anger risk för elektrisk stöt.
Vassa kanter.
sv - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
87
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några minuter i anspråk för
att läsa igenom bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen har tillgång till
bruksanvisningen. Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa grundläggande
säkerhetsinstruktioner alltid följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan variera, ibland
överstiger nivån 85 dB(A). För att skydda Dig själv, använd alltid
hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör, radiatorer, spisar,
kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst av
metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på ett torrt, högt
placerat ställe, inlåst, utom räckhåll för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att damm blåser in i Dina
ögon vilket kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår använd
även ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för hetta, olja eller skarpa
kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få den reparerad hos
en erkänd fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
88
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid byte av verktyg såsom
sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från elverktyget
innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast användas som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte elverktyget när
Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du ansluter sladden till
vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar kontrolleras noggrant för
att fastställa om det kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar oklanderligt och
inte klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan
kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av godkänd DEWALT
serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande säkerhetsbestämmelser. För att
undvika olycksfall ska reparationer och elanordningar endast utföras av
behörig elektromontör.
Extra säkerhetsregler för vändsågsmaskiner
• Använd inte sågen till annat än aluminium, trä eller liknande material.
• Anslut maskinen till en dammsamlare när du sågar trä.
• Välj det sågblad som är avsett för det material som ska sågas.
• Använd sågblad som slipats på rätt sätt. Observera maxhastigheten
som anges på sågbladet.
• Använd endast sågblad som rekommenderas av tillverkaren och som
motsvarar normen EN847-1.
• Försäkra dig om att golvytan runt maskinen är plan, välskött och fri från
lösa föremål, såsom träflisor och sågavfall.
• Se till att det finns tillräcklig allmän- eller punktbelysning.
• Använd lämplig skyddsutrustning när det krävs, bland annat:
- hörselskydd för att minska risken för hörselskador;
- munskydd för att minska risken för att inandas hälsofarligt damm;
- handskar för att ta i sågblad och vassa material. Sågblad bör bäras i
hållare där det är möjligt.
• Undvik att avlägsna sågavfall eller andra delar av arbetet från sågytan
medan sågen är i funktion och såghuvudet inte befinner sig i viloläge.
• Byt ut iläggsskivan i bordet när den är sliten.
• Anmäl fel på maskinen, samt på skydd och sågblad, till din försäljare så
snart du upptäcker dem.
• Försäkra dig om att den övre delen av sågbladet är helt dolt när
sågenanvänds som geringssåg. Använd inte sågen om inte skydden är
nedfällda, fungerar som de ska och är väl underhållna.
• Se till att armen är säkert fixerad i arbetsläget när sågen används i
sågbänksläge.
sv - 2
SVENSKA
• Se till att armen är säkert fixerad när du fasar i sågbänksläge.
• Spåra försiktigt när du använder sågbänken genom att använda
tillbörliga skyddssystem. Klyvning är inte tillåtet.
Särskilda säkerhetsregler för geringssågar
• Kontrollera att sågklingan roterar åt rätt håll. Kontrollera att klingan är
skarp. Använd varken mindre eller större sågklingor än vad som
rekommenderas. Se “tekniska data” för information om sågklingans
storlek.
• Kontrollera att alla reglage och spärrar är åtdragna innan Du startar sågen.
• Kontrollera med jämna mellanrum att ventilerna på sågen ej är
igensatta av damm och spån.
• Drag ut stickkontakten ur väggen innan Du utför underhållsarbete eller
byter sågklinga.
• Läs bruksanvisningen innan Du använder tillbehör till sågen.
Fel användning kan medföra person- och materialskador.
• Se till att motorn når fullt varvtal innan Du börjar såga.
• Släpp upp såghuvudet från sågsnittet innan Du släpper strömbrytaren.
• Sätt inte in något föremål i fläkten för att stanna motoraxeln.
• Håll händerna borta från sågklingan när strömmen är ansluten.
• Såga inte extremt små bitar.
• Försök inte stoppa sågklingan genom att pressa något föremål mot
klingan. Det kan orsaka mycket svåra personskador.
• Använd aldrig skadade sågklingor.
• Såga inte i järnhaltiga metaller eller murverk med denna såg.
• Använd inga slipskivor.
• Såga aldrig ferrometaller, icke-ferrometaller eller murverk.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för sågbänkar
• Se till att bladet roterar i rätt riktning och att tänderna pekar mot
sågbänkens framsida.
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan du börjar utföra något arbete.
• Se till att alla flänsringar för blad och spindel är rena och att flänsringens
försänkta sida ligger mot bladet. Drag åt spindelmuttern stadigt.
• Håll sågbladet vasst och välriktat.
• Håll klyvkniven inställd på rätt avstånd från bladet - max 5 mm.
• Använd aldrig sågen utan både det övre och det undre bladskyddet på
plats.
• Håll händerna undan från sågbladets bana.
• Frånkoppla maskinen från strömnätet innan du byter blad eller utför
underhållsverksamheter.
• Använd alltid ett skjutträ och se till att du inte håller händerna närmare
sågbladet än 150 mm medan du sågar.
• Försök aldrig köra på fel nätspänning.
• Smörj aldrig bladet medan det löper.
• Sträck dig aldrig bakom sågbladet.
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger alltid vid bruk av denna såg:
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
4 Ben
1 Övre bladskydd för bruk som sågbänk
1 Underbordsskydd för bruk som geringssåg
sv - 3
1 Plastpåse innehållande:
1 stiftnyckel
1 insexnyckel 6 mm
1 Konturförpackning innehållande:
1 klyvningsanslag för två höjder (DE3743)
1 skjutträ
1 30-tands TCT-sågblad
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
Beskrivning (fig. A1 - A4)
Din DEWALT vändsågmaskin är konstruerad för att tjänstgöra som
geringssåg eller som sågbänk för att enkelt, noggrant och riskfritt utföra de
fyra grundläggande sågningsfunktionerna klyvning, kapning, fasning och
gering i följande material: trä, träprodukter, aluminium och plast.
Geringsfunktion
Som geringssåg kan sågmaskinen användas i vertikalt, gerings- eller
fasningsläge.
Sågbänkfunktion
När sågmaskinen vrids runt sin centrala axel kan den användas för
standard-klyvningsarbeten och för sågning av breda delar genom att mata
arbetsstycket manuellt längs sågbladet.
A1
1 Strömbrytare
1A Pistolbrytare
2 Stålunderrede
3 Vingmutter för benklämma
4 Ben
5 Fot
6 Geringssågbord
7 Anslag
8 Positionstapp för vridbord
9 Fast bakre underskydd
10 Fast övre bladskydd
11 Dammutsugningsadapter
12 Öppningsspak
13 Bladskruv
14 Yttre fläns
15 Rörligt undre bladskydd
16 Vridbord
17 Vridbordsklämma
18 Geringsskalor
19 Lossningsspak bordsspärr
A2
20 Kontrollhandtag
21 Djupbegränsningsstav
22 Höjdinställning
23 Dammutsugningsadapter
24 Klämhandtag fasning
25 Fixeringsbygel sågbord
26 Spärranordning sågbord
27 Klämknapp klyvkniv
28 Motorhus
89
SVENSKA
Sågningskapacitet som sågbänk
Djupinställning
90° vertikalt snitt
45° fassnitt
Sågbänkfunktion
A3
29 Övre bladskydd
30 Klyvkniv
31 Sågbänksbord
32 Geringsanslag (extrautrustning)
33 Parallellanslag för två höjder
0 - 70 mm
0 - 32 mm
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Extra tillbehör
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
För användning som geringssåg:
A3
32 Geringsanslag (DE3496)
Bruk med förlängningssladd
A4
34 Inställbart stativ 760 mm (max. höjd) (DE3474)
35 Ledarräls för stöd 1.000 mm (DE3494)
35 Ledarräls för stöd 500 mm (DE3491)
36 Snedställbart stöd (DE3495)
37 Svängbart stöd (DE3462)
38 Längdstopp för korta arbetsstycken (används tillsammans med
ledarräls [35]) (DE3460)
39 Stöd med löstagbart stopp (DE3495)
40 Stöd med stoppet avlägsnat (DE3495)
41 Materialklämma (DE3461)
A5
42 Rullstödbord (DE3497)
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med montering och
inställning.
Maskinen är förpackad som sågbänk för att ta så liten plats som möjligt
och är helt monterad för geringssågfunktion så när som på benen,
plastskyddet under bordet och bladet.
Montering av benen (fig. C)
• Placera maskinen upp-och-nedvänd på golvet.
• Lossa de fyra vingmuttrarna (3) och sätt in ett ben (4) i varje klämma.
• Drag åt vingmuttrarna (3) och vänd på bordet. Kontrollera att bordet är
vågrätt; justera om så behövs benens klämhöjd.
För användning som sågbänk:
A6
43 Sidobord (DE3472)
Montering för geringssågfunktion
A7
44 Enkelt skjutbord (DE3471)
Påskjutare (DE3454)
Montering av skyddet under bordet (fig. D)
Underbordsskyddet (48) monteras mot bordsskivan (ovansidan vid
sågbänkfunktion).
• Placera de båda hakarna till vänster på skyddet i de avlånga hålen (49)
till vänster om bladspringan (50).
• Placera skyddet plant på bordet och tryck in det i spärrhylsan (51).
• Avlägsna skyddet genom att lossa hylsan med en skruvmejsel (52)
och gå vidare i omvänd ordning.
För alla funktioner:
A8
45 Trevägs dammutsugningssats (DE3500)
Sågningskapaciteter
Sågningskapacitet som geringssåg
Sågvinkel
Storlek material
H mm B mm
Vinkelrät kapning
20
180
30
176
40
170
68
140
85
68
88
22
15
210
Bordet vridet 45° åt
höger för geringssnitt
70
95
Bordet vridet 45° åt
vänster för geringssnitt
68
93
Såghuvudet lutat 45°
för fasning
50
140
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning
(se tekniska data). Minsta ledartjocklek är 1,5 mm2.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Anmärkningar
Inget ansatsstycke erfordras
Med 25 mm ansatsstycke (fig. B1)
Med 50 mm ansatsstycke (fig. B1)
Endast tunna plankor (fig. B2)
Kapning vid max. höjd
Vändning av såghuvudet och bordet (fig. A2, E1 & E2)
• Håll fast sågbordet med ena handen och skjut bordsspärrens
lossningsspak (19) åt vänster (fig. E1).
• Tryck bordets framsida nedåt och sväng det helt runt tills
motoraggregatet befinner sig upptill och fördjupningen griper i
bordsspärranordningens (26) tänder.
• Huvudanordningen hålls fast med en klämstropp framtill och en
höjdinställare (22) baktill (fig. A2).
• Avlägsna stroppen.
• Vrid handhjulet (53) motsols medan du håller ned huvudet tills den
“U”-formade bygeln (54) kan lossas från sitt säte (fig. E2).
• Sväng upp höjdinställaren och skjut in staven (55) i klämman (56).
• Håll fast huvudet stadigt och låt fjädertrycket föra det uppåt till sitt viloläge.
Kapning vid max. höjd
Montering av sågklinga (fig. A1, F1 - F3)
• Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
• Vid bladbyte ska sågen alltid stå i sitt geringssågläge.
90
sv - 4
SVENSKA
• Den maximala bladdiametern som kan monteras är 250 mm.
Minimidiametern är 244 mm.
• Lossa klyvknivens klämknapp (27) och låt klyvkniven (30) svänga nedåt
(fig. F1).
• Sätt in insexnyckeln på 6 mm i ändan av bladskruven (13) och
stiftnyckelns (57) båda stift i hålen i den yttre flänsen (14).
• Bladskruven är vänstergängad. Lossa den alltså genom att vrida
insexnyckeln medsols medan du håller fast nyckeln stadigt.
• Avlägsna bladskruven (13) och den yttre flänsen (14).
• Om bladskruven sitter för hårt kan du vrida in stiftnyckelns (57) handtag i
bladskyddet (fig. F2). På så sätt kan du utöva större kraft på insexnyckeln.
• Bladet (59) har en håldiameter på 30 mm och sitter på en
trappfläns (60) på den inre flänsen (61) (fig. F1).
• Tryck på skyddets öppningsspak (12) och för huvudet något nedåt för
att lossa det undre skyddet (15) (fig. A1).
• Vrid det undre bladskyddet helt uppåt och håll det på plats.
• Se till att den inre flänsen och båda sidorna av bladet är rena och
dammfria.
• Placera bladet på trappflänsen (60) på den inre flänsen (61). Se till att
tänderna pekar nedåt (fig. F1).
• Lirka försiktigt bladet i läge och släpp det undre bladskyddet.
• Se även till att de båda utsprången (62) på den yttre kragen positioneras
ordentligt genom den inre kragen och mot spindelns flata ytor.
• Drag åt bladskruven stadigt.
• Vrid bladet för hand och kontrollera att det löper fritt. Om det vidrör det
bakre underskyddet (9), drag åt stjärnskruvarna (63) på nytt (fig. F3).
• Sätt tillbaka klyvkniven (30) i sitt övre viloläge och drag åt
klämknappen (27) (fig. F1).
Inställning av geringsfunktionens djupbegränsare (fig. G)
Handtaget (64) är kopplat till en djupstoppstav (21) som har en excentriskt
placerad inställbar skruv (65) med låsmutter (66). När djupbegränsaren är
inkopplad kan såghuvudet inte dras helt nedåt (fig. G).
- Handtaget åt vänster = inkopplad, för bruk vid geringssågfunktion
(alla vinklar utom 0-45° kapning)
- Handtaget åt höger = frånkopplad, för bruk vid sågbänkfunktion.
• Om djupbegränsaren kräver inställning, lossa låsmuttern (66) och vrid
skruven (65) inåt eller utåt efter behov.
• Stå bakom maskinen och lossa fasklämmans handtag (24) (om
handtaget inte kan vridas helt kan klämman fungera som ett spärrhjul).
• Luta såghuvudet till önskad vinkel på fasskalan (69). Pilen (70) sitter på
fasbygelns (71) fasta gjutstycke.
• Drag åt fasklämmans handtag (24) och lämna det i vågrätt läge.
Kontroll och justering av bladet gentemot anslaget (fig. H2, K1 & K2)
• Lossa och höj fasklämmans handtag (24) men håll huvudet i vertikalt
läge. Lossa sedan spärrskruven (72) i baksidan av vridbordets
positionstapp (8) (fig. K1).
• Lägg en vinkelhake (73) mot anslaget och längs bladet enligt figur K2.
Vinkeln ska vara 90°.
• Om vinkeln måste justeras ska den excentriska justeringsbussningen (74)
vridas tills sågbladets yta ligger plant mot vinkelhaken (fig. K2).
• Drag åt spärrskruven (72).
• Kontrollera att de röda markeringarna (67) närmast bladspringan (50)
står i linje med läget 0° (75) på de båda skalorna (fig. H).
• Om detta måste justeras ska skruvarna (76) lossas och markeringarna
föras i linje. Även läget för 45° ska nu stämma. Om detta inte är fallet,
står bladet inte i rät vinkel gentemot vridbordet (se nedan).
Vertikal justering av bladet gentemot vridbordet (fig. L1 & L2)
• Se till att såghuvudet är i sitt yttersta högra läge med fasklämmans
handtag spärrat.
• Lossa och öppna det undre bladskyddet.
• Sätt en vinkelhake (73) på vridbordet och uppåt längs bladet (fig. L1).
• Inställningen går till så här:
• Justera ställskruven (77) efter behov. Ställskruven är självlåsande (fig. L2).
Kontroll och justering av fasläget 45° vid geringsfunktion (fig. M1 & M2)
• Se till att såghuvudet står i sitt yttersta vänstra läge med fasklämmans
handtag spärrat.
• Lossa och öppna det undre bladskyddet.
• Kontrollera vinkeln mellan bladet och bordet. Den skall vara 45° (fig. M1).
• Inställningen går till så här:
• Justera ställskruven (78) efter behov. Ställskruven är självlåsande (fig. M2).
Montering för sågbänkfunktion
Funktionsbyte från geringssåg till sågbänk
(fig. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Felaktigt bruk av djupbegränsaren kan skada maskinen.
Inställning av geringsvinkeln vid geringssågfunktion (fig. A1, A2 & H)
Sågen har förinställda lägen för rätvinklig kapning och 45° gering.
• Lyft vridbordets klämma (17), drag upp vridbordets positionstapp (8)
och vrid bordet ett kvarts varv motsols (fig. A1).
• Grip fast kontrollhandtaget (20) (fig. A1), tryck in bladskyddets
öppningsspak (12) och sänk sågen ungefär halvvägs (fig. A2).
• Vrid såghuvudet med sitt vridbord till önskat läge.
• Tryck ned vridbordets klämma (17). Vridbordets positionstapp (8) griper
automatiskt (fig. A1).
Med hjälp av de röda markeringarna (67) kan vridbordet (16) ställas in i alla
geringsvinklar åt vänster eller höger mellan 0° och 45° (fig. H):
- vinklar mellan 0° och 30°: använd markeringarna närmast springan
- vinklar mellan 30° och 45°: använd den yttre markeringen (68)
• Fortsätt som vid förinställda lägen. Vridbordets positionstapp kan inte
användas för mellanliggande vinklar.
Gör alltid en provsågning i en bit restträ för att kontrollera
inställningens noggrannhet
Inställning av fasvinkeln (fig. J)
Såghuvudet kan lutas från vertikalt läge upp till 45° åt vänster, så att
fassnitt kan göras vid alla vinklar mellan dessa gränser.
sv - 5
Kontrollera att djupbegränsaren är frånkopplad. Se avsnittet
“Inställning av geringsfunktionens djupbegränsare (fig. G)”.
• Sätt bladet i 0° kapningsläge med vridbordets positionstapp (8) rätt
placerad och vridbordets klämma (17) spärrad (fig. A1).
• Lossa klyvknivens klämknapp (27) så att klyvkniven nätt och jämnt kan
svängas nedåt (fig. N1).
• Skjut klyvknivens bygel (79) åt höger så att den smala delen till höger
griper i den befintliga springan i gjutgodset och drag åt klämknappen.
• Avlägsna underbordsskyddet.
• Drag ned såghuvudet och sväng höjdinställningen (22) tills dess
U-formade bygel (54) griper det befintliga stiftet i underredet (fig. E2).
• Vrid inställningens hjul (53) så att bladet och klyvkniven sticker ut ur
sågbänkbordet (31) (fig. A3) så att det ger maximalt sågningsdjup vid
sågbänkfunktion.
Bladet får inte vidröra det undre bladskyddet.
• Drag bordets lossningsspak (19) åt vänster, lyft bordets framkant och
fäll tillbaka bordet 180° tills spärranordningens (26) tänder automatiskt
griper i sågbladets fixeringsspak och spärrar den i sågbänkläge (fig. N2).
91
SVENSKA
Inställning av klyvkniven (fig. A2, F3 & O)
I geringssågläge måste klyvkniven (30) ställas upp och ur vägen genom att
lossa klämknappen (27) och förflytta klyvkniven tills den kan vridas uppåt
(fig. F3).
I sågbänkläge står klyvkniven (30) i rätt läge när dess topp inte är mer än
2 mm under bladets (59) översta tand och knivkroppens båge inte mer än
5 mm från sågbladets tandspetsar. Kniven måste även stå exakt i linje
med sågbladets baksida (fig. O).
• Inställningen går till så här:
• Lossa klämknappen (27), skjut knappen framåt eller bakåt i springan
och drag åt klämknappen (fig. A2).
• Bygeln som håller fast klyvkniven vid maskinen måste ha ett
avstånd på minst 3 mm från bladets tänder.
• Kontrollera alltid att klyvknivens klämknapp är stadigt åtdragen.
Montering av det övre bladskyddet (fig. P)
Det övre bladskyddet (29) är konstruerat för att snabbt och enkelt kunna
fästas, med en fjädrad tapp (80), vid hålet (81) i klyvkniven (30) så snart
denna har förts genom arbetsbordet för sågbänkfunktion.
• Fäst det övre bladskyddet (29) vid klyvkniven genom att dra ut
knappen (82) så att tappen i skyddet kan gripa.
Använd aldrig maskinen som sågbänk utan det övre
bladskyddet ordentligt på plats.
Montering och inställning av parallellanslaget (fig. Q)
Parallellanslaget (33) för två höjder kan användas i två lägen (10 eller 62 mm).
Parallellanslaget kan monteras på båda sidor av bladet. Vändning av
anslaget till önskat läge går till så här:
• Lossa knappen.
• Drag ut hållaren (84) och sätt tillbaka den i den andra ändan.
• Skjut hållaren på bordet från vänster eller höger.
Klämplattan (85) griper bakom bordets framkant.
• Kontrollera att anslaget är parallellt med bladet. Justera annars enligt
nedanstående beskrivning.
• Lossa insexskruvan (86).
• Ställ in anslaget parallellt med bladet genom att både framtill och baktill
mäta avståndet mellan bladet och anslaget.
• Drag efter utförd justering åt insexskruvan på nytt och kontrollera än en
gång att anslag och blad är parallella.
• Drag åt knappen (83).
• Använd 10 mm-profilen för klyvning av låga arbetsstycken så
att skjutträt ryms mellan bladet och anslaget.
• Anslagets bakre ända ska stå i linje med klyvknivens framsida.
Funktionsbyte från sågbänk till geringssåg (fig. D, E1 & E2)
• Avlägsna parallellanslaget (33).
• Vrid hjulet (53) på höjdinställningen (22) till maximalt sågningsdjup i
geringsläge (fig. E2).
• Fortsätt enligt beskrivningen i avsnittet “Vändning av såghuvudet och
bordet (fig. E1 & E2)”.
• Ställ klyvkniven upp och ur vägen.
• Sätt tillbaka underbordsskyddet (48) (fig. D).
Glöm inte att använda djupbegränsningen för alla vinklar utom
0-45° kapning.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är ordentligt fastspänt.
92
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen och tryck aldrig i
klingans sidriktning.
• Undvik överbelastning.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
Strömbrytare (fig. A1)
Maskinen har två separata brytarsystem. När maskinen används som
sågbänk, använder du strömbrytaren (1). För geringsfunktionen används
pistolbrytaren (1A) (fig. A1).
Sågbänkfunktion (fig. R)
Strömbrytaren som används för sågbänkfunktionen har en
nollspänningsutlösare: om maskinen kommer utan spänning,
måste strömbrytaren medvetet aktiveras på nytt.
• Starta maskinen genom att trycka på den gröna startknappen (87).
• Stäng av maskinen genom att trycka på den röda stoppknappen (88).
Geringsfunktion (fig. A)
• Starta maskinen genom att hålla in spaken som drar tillbaka skydden (12)
samt trycka på pistolbrytaren (1A).
• Stäng av maskinen genom att släppa pistolbrytaren.
Grundläggande sågning
Sågning i geringssågläge
Maskinen är farlig om inte skydden används. Alla skydd måste sitta på
plats vid sågning. Spänn alltid fast arbetsstycket vid skärning av ickejärnhaltiga metaller. Använd klämman DE3461.
Allmän hantering
- I geringssågläge spärras såghuvudet automatiskt i sitt övre viloläge.
- När öppningsspak kläms in lossas såghuvudet.
- Försök aldrig hindra det undre skyddet från att återvända till viloläget
när sågningen har utförts.
- Det avsågade materialets minimilängd är 10 mm.
- Vid sågning av korta stycken (min. 190 mm till vänster eller höger om
bladet) bör materialklämman användas.
- Vid sågning av UPVC-delar bör man under materialet som ska sågas
placera ett stödstycke av trä med en kontraprofil så att man erhåller
tillräckligt stöd.
Vertikal rätvinklig kapning (fig. S)
• Ställ in vridbordet på 0° och se till att positionstappen har gripit.
• Drag ned vridbordets klämknapp.
• Placera trät som ska sågas mot anslaget. Grip tag i kontrollhandtaget
och tryck in öppningsspak.
• Starta maskinen.
• Låt bladet bita fritt. Tvinga inte sågen.
• Lyft efter avslutad sågning såghuvudet till sitt viloläge och tryck på den
röda stoppknappen.
Låt aldrig såghuvudet skjuta tillbaka utan att hålla i det.
Detta kan skada maskinen.
Geringssnitt (fig. T)
• Ställ in önskad geringsvinkel.
• Kontrollera att vridbordets klämma är stadigt åtdragen.
sv - 6
SVENSKA
• Kontrollera att djupbegränsningen är rätt inställd så att bladet inte
sågar i bordet vid andra vinklar än 45°.
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
Vinklade snitt (fig. U)
• Lossa fasklämmans handtag (24) och luta huvudet till önskad vinkel.
• Drag åt fasklämmans handtag.
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
Sammansatt geringssnitt
Det här är en kombination av ett geringssnitt och ett vinklat snitt.
Gränserna är 45° gering/30° fas. Överskrid inte dessa gränser.
• Ställ först in fasvinkeln och sedan geringsvinkeln.
Sågning i sågbänkläge
• Se alltid till att klyvkniven och bladskyddet står i rätt linje.
Klyvning (fig. V)
• Ställ in bladet till rätt höjd.
• Vid rätt bladposition sticker spetsarna av tre tänder ovanför materialets yta.
• Montera parallellanslaget med antingen 10 mm- eller 62 mm-profilen.
Materialet mellan anslaget och bladet är stycket som ska behållas.
• Starta maskinen.
• Mata arbetsstycket långsamt under det övre bladskyddets framsida
och håll det stadigt tryckt mot anslaget. Låt tänderna bita, tvinga aldrig
trät längs sågbladet. Bladet ska löpa med konstant hastighet.
Använd alltid en påskjutare.
• Stäng efter avslutad sågning av maskinen genom att trycka på
stoppknappen.
Vinklade snitt (fig. W)
• Lossa fasklämmans handtag och ställ in bladet i önskad vinkel.
• Placera anslaget till vänster om bladet för att förekomma att materialet
fastnar mellan bladet och anslaget.
• Fortsätt som vid vertikal klyvning.
Geringssnitt (fig. X1 - X3)
• Justera geringsanslaget genom att lossa den översta skruvens låsmutter
(89) och skruva stoppet (90) inåt eller utåt tills pilen anger 0° (fig. X1).
• Ställ in bladets höjd och vinkel.
• Sätt in geringsanslagets ledarstång (91) i det befintliga spåret (92) i
bordets vänstra sida (fig. X2).
• Lossa geringsspärren (93) och vrid anslaget tills skalan anger önskad
vinkel (fig. X3).
• Drag åt geringsspärren (93).
• Placera arbetsstycket mot geringsanslagets flata yta. Starta maskinen,
håll fast arbetsstycket stadigt och skjut anslaget längs spåret så att
arbetsstycket passerar bladet. Stäng efter avslutad sågning genast av
maskinen.
Anslagslägen, sågbänkfunktion (fig. Y)
- För klyvning av tunna arbetsstycken: använd parallellanslagets
10 mm-profil och placera anslaget mitt emot klyvknivens främre kant.
- För klyvning av tjockare material: använd parallellanslagets 62 mm-profil.
- För kapning av smala och korta arbetsstycken (fig. Y):
• Ställ in parallellanslaget med den låga profilen mot bladet och sätt
anslagets baksida i linje med bladets främre kant.
• Lägg arbetsstycket mot geringsanslaget (vid 0° eller 90°) och utför
sågningen genom att skjuta geringsanslaget.
sv - 7
• Förekom att korta avsågade bitar fastnar mot bladet genom att göra
en spetsig träkil och klämma den vid arbetsbordets bakre kant,
så nära bladets högra sida att åtföljande avsågade stycken
automatiskt matas åt höger.
- För klyvning av smala (< 120 mm) och långa arbetsstycken:
• Placera anslagets i sitt bakersta läge så att noggrannhet bibehålls vid
långa sågsnitt.
• Skjut arbetsstycket med båda händerna (en på varje sida av bladet).
• Använd ett skjutträ i närheten av bladet.
• Stöd långa arbetsstycken på utmatningssidan.
- För klyvning av bredare (> 120 mm) arbetsstycken:
• Flytta anslaget framåt enligt figur Y om materialet som sågas har lätt
att fastna mellan anslaget och bladet eller klyvkniven.
Extra tillbehör
Drag alltid ut maskinens nätkontakt innan du monterar något
tillbehör.
Dammutsugningssats (fig. A1, A2 & A8)
Maskinen är försedd med tre dammutsugningspunkter för bruk vid alla
funktioner.
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter
gällande dammutsläpp.
Anslutning - geringsläge
• Koppla en slang till underbordsskyddet.
• Koppla en slang till utgången med liten diameter (11) och en till utgången
med stor diameter (23) med hjälp av de korresponderande fattningarna.
• Koppla slangarna till 3-vägskopplingen.
• Koppla 3-vägskopplingens enkla utgång till slangen från dammutsugen.
Anslutning - sågbänkläge
• Byt ut bladskyddet mot skyddet som medföljer dammutsugningssatsen
och koppla slangen från underbordsskyddet till detta.
• Fortsätt som vid geringssågläget.
Extra stöd/längdstopp geringssåg (fig. A4)
Det extra stödet och längdstoppet kan monteras på den högra eller
vänstra sidan, eller med två satser på ömse sidor.
• Sätt delarna 34 - 41 på de båda ledarrälsarna (35).
• Använd det snedställbara stödet (36) för kapning av plankor med
210 mm bredd (15 mm tjocka).
Rullstödbord (fig. A5)
I geringssågläge kan rullstödbordet monteras på den högra eller vänstra
sidan, eller med två satser på ömse sidor. I sågbänkläge kan det även
monteras vid sågbordets fram- eller baksida.
Sidobord (fig. A6)
Förlängningsbordet i sidled ökar avståndet från klyvningsanslaget till bladet
till 600 mm eller mer, beroende på stavlängden som monteras på
maskinen och bordets klämda position. Sidobordet måste användas
tillsammans med ledarrälsarna (35) (tillval). Det inställbara bordet är försett
med en graverad skala längs framkanten och är monterat på ett stadigt
underrede som kläms på ledarrälsarna.
• Om sidobordet monteras till höger om maskinen löper dess
avståndsskala vidare i maskinbordets skala.
Enkelt skjutbord (fig. A7)
Detta skjutbord (44) rymmer träskivor till vänster om bladet upp till
1200 x 900 mm.
Ledarstängerna är monterade på en stadig legeringsprofil som snabbt kan
avlägsnas från maskinen och ändå är helt inställbar i alla plan.
93
SVENSKA
Anslaget omfattar ett måttband över hela längden för snabb placering av
ett inställbart stopp och ett inställbart stöd för smala arbetsstycken.
Transport
För transport ska sågen alltid sättas i sågbänkläge med det övre
bladskyddet monterat. Avlägsna benen.
Skötsel
Din DEWALT maskine har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Smörjning
Motorns lager är försmörjda och vattentäta.
• Vridbordets lageryta ska regelbundet smörjas lätt där det löper över
flänsen i det fasta bordet.
• Alla delar där spån och sågdamm samlas bör regelbundet rengöras
med en torr borste.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad,
se aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT serviceverkstad och
kompletta detaljer om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpu.com. Importör i Sverige: Black & Decker AB
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
94
sv - 8
TÜRKÇE
ÇOK AMAÇLI TESTERE DW743
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan*
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yllarn deneyimi D E WALT’ profesyonel
kullanclar işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalajn içindekiler
Tanm
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullanm talimatlar
Bakm
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
1
2
3
3
4
4
4
6
8
9
Teknik veriler
Voltaj
V
Güç girişi
W
Güç çkş
W
Bçak çap
mm
Bçak deliği
mm
Azm. kullanm devri yüklü/yüksüz min
Yüksüz hz
min -1
Testere başlğnn ön ayarlar
Meyil ayar
Kesme kapasiteleri
bknz. “tanm”
Ağrlk
kg
DW743
230
1.650
1.100
250
30
1/3
3.000
0° ve 45° sol/sağ
0° - 45°
38
DW743
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarlandğn beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki adresden D E WALT ile
temas kurun veya klavuzun arkasna bakn.
DIN 45635’e uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi
86/188/EEC & 98/37/EC’ye uygundur:
DW743
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
83
L WA (akustik gücü)
dB(A)
96
* kullancnn kulağnda
85 dB(A) ses şiddeti (basnc) aşldğnda, kulaklar
korumak için gerekli önlemleri aln.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağrlkl kökü
DIN 45635’e uygundur:
DW743
< 2,5 m/s 2
TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Almanya
Standart donanm:
Ayaklar, TCT testere bçağ, paralel siper, ayarlanabilir gönye
siperi.
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Vesika numaras
BM 9910081 01
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
Keskin kenarlar.
tr - 1
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
95
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar*
Elektrikli aletleri kullanrken daima, yangin, elektrik çarpmas
ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallarna uyun. Bu ürünü kullanma girişiminde
bulunmadan önce, aşağdaki güvenlik talimatlarn dikkatle
okuyun. Bu talimatlar güvenli bir yerde saklayn.
Genel bilgiler
1 Çal*şma alan*n*z* temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 Çal*şma alan*n*z*n çevre koşullar*na dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz brakmayn. Çalşma
alannz iyi aydnlatn. Elektrikli aletleri, yanc sv ve
gazlarn bulunduğu ortamlarda kullanmayn.
3 Elektrik çarpmas*na karş* önlem al*n
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar).
4 Çocuklar* aletlerden uzak tutun
Çocuklarn aletle veya uzatma kablosu ile temasna izin
vermeyin. Herkesi çalşma alanndan uzak tutun.
5 Aç*k havada kullan*m için uzatma kablolar*
Alet açk havada kullanldğnda, daima açk havada
kullanm için özel yaplmş ve böyle olduğunu gösteren bir
damga taşyan uzatma kablolar kullann.
6 Kullan*lmayan aletleri saklay*n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmayn. Hareketli motor
parçalar bunlar kapabilir. Açk havada çalşken, tercihen
lastik eldiven kullann ve kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saçnz uzunsa koruyucu başlk giyin.
8 Koruyucu gözlük tak*n
İşlemin toz veya frlayan parçack yaratmas halinde,
yüz veya toz maskesi kullann.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağnz korumak için
gerekli önlemleri aln.
10 İşlediğiniz parçay* iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence veya mengene
kullann. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
11 Aş*r* uzanarak çal*şmay*n
Daima yere sk ve dengeli basmaya dikkat edin.
12 Aletin kazara çal*şt*r*lmas*na olanak vermeyin
Fişi takl aleti, parmağnz tetikte taşmayn.
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasna dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullann.
Yorgunken aleti kullanmayn.
14 Aletin fişini çekin
Aleti başboş brakmadan önce enerjisini kesin ve
tamamen durmasn bekleyin. Aleti kullanmayacağnz
zaman, bakm yapmadan önce veya aksesuarlarn
değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar*n* ve aparatlar*n* ç*kart*n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatnn bulunmamasna dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan*n
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye edilenlerin dşnda
aksesuar ve parçalarn kullanm yaralanma riski doğurabilir.
96
17 Kabloyu dikkatli kullan*n
Asla aleti kablosundan tutarak taşmayn veya fişi çekmek
için kabloya aslmayn. Kabloyu, s, yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak*n
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi durumda
ve temiz tutun. Bakm ve aksesuar değişimi için talimatlara
uyun. Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onartn. Uzatma kablolarn da
düzenli kontrol edin ve hasarl ise, yenileyin. Tüm komuta
mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl* parça kontrolü yap*n
Aleti kullanmadan önce, düzgün çalşacağndan ve amaca
uygun işleyeceğinden emin olmak için, özenle hasar
kontrolü yapn. Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ
veya tutukluk yapp yapmadğn, krk parça olup
olmadğn ve çalşmasn etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Hasarl siperleri veya diğer arzal parçalar
talimatlar uyarnca onartn veya yeniletin. Tetiği arzal
ise, aleti kullanmayn. Tetiği yetkili bir D E WALT onarm
merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar*m merkezinde onart*n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna uygundur.
Tehlikeyi önlemek için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler tarafndan onarlmaldr.
Çok amaçl testereler için ek emniyet kurallar
• Bu testereyi, alüminyum, ahşap ya da benzeri malzemeler
haricinde başka materyaller kesmek için kullanmaynz.
• Ahşap keserken makineyi bir toz toplama aygttna taknz.
• Kesilecek malzemeye uygun testere bçağn seçiniz.
• Düzgün bir şekilde bilenmiş testere bçaklar kullannz.
Testere bçağ üzerinde belirtilen azami hza uyunuz.
• Yalnzca üretici tarafndan önerilen ve EN847-1 uyumlu
testere bçaklarn kullannz.
• Makinenin çevresindeki zeminin düz, güvenlikli ve yonga
ve kymk gibi serbest parçalardan arndrlmş olduğundan
emin olunuz.
• Yeterli genel ya da belirli alan aydnlatmasnn
bulunmasna dikkat ediniz.
• Gerektiğinde uygun koruyucu giysi giyiniz, örneğin:
- İşitme kaybna uğrama riskini azaltmak için kulaklk;
- Zararl tozlar teneffüs etme riskini azaltmak için koruyucu
maske;
- Testere bçaklarn ve pürüzlü malzemeleri tutmak için
eldiven. Testere bçaklar mümkün olduğunca bir klfta
taşnmaldr.
• Testere henüz çalşrken ve testere başlğ park konumunda
değilken, kesme alannda kesilen parçadan artklar ya da
başka parçalar temizlemekten kaçnnz.
• Aşnan tezgah tablasn değiştiriniz.
• Muhafaza ya da testere bçaklar dahil makinede tespit
ettiğiniz arzalar tespit eder etmez satcnza bildiriniz.
• Gönye testere kipinde, testere bçağnn üst ksmnn
tamamen örtülmüş olduğundan emin olunuz. Testereyi,
muhafazalar yerinde olmadan, iyi çalşma düzeni olmadan
ve uygun emniyet sağlanmadan kullanmaynz.
• Testere kolunun, tezgah kesim kipinde iken çalşma
konumunda sağlam bir şekilde sabitlenmiş olduğundan
emin olunuz.
• Testere kolunun, tezgah kesim kipinde meyilli kesim yaparken
sağlam bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olunuz.
• Tezgah testere kipinde oluk açarken uygun bir siper
sistemi kullanarak önlem alnz.
Testere ile yark açlmasna izin verilmez.
tr - 2
TÜRKÇE
Gönye testereleri ile ilgili ek güvenlik kurallar
• Bçağn doğru yönde dönmesine dikkat edin. Bçağn
keskin kalmasna özen gösterin. Önerilenden daha büyük
ya da daha küçük çapl bçaklar kullanmayn. Doğru bçak
ölçüleri için teknik verilere baknz.
• Makineyi çalştrmadan önce tüm tespit düğmelerinin ve
skştrma kollarnn sk olup olmadğn kontrol edin.
• Motor havalandrma yarklarnn temiz kalmas ve
kymklarla tkanmamasn sağlamak için periyodik
aralklarla kontrol edin.
• Makineyi, her türlü bakm çalşmas ve bçak değiştirmeden
önce elektrikten ayrn.
• Aksesuarlar kullanmadan önce, kullanm klavuzuna
başvurun. Aksesuarlarn yanlş kullanm hasarlara neden
olabilir.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hza ulaşmasn
bekleyin.
• Şalteri açmadan önce bçağ, kesilecek parçadaki kesikten
kaldrn.
• Fana, motor şaftn engelleyecek herhangi bir cisim
yerleştirmeyin.
• Testere elektriğe bağlyken kesinlikle einizi bçak
bölgesine uzatmayn.
• Çok küçük parçalar kesmeyi denemeyin.
• Çalşan bir makineyi aniden durdurmak için kesinlikle
bçağ bir alet ya da başka bir cisimle skştrmaya
çalşmayn. Bu şekilde ciddi kazalara neden olabilirsiniz.
• Çatlak ya da hasarl testere bçaklar kullanmayn.
• Aşsndrc diskler kullanmayn.
• Demir içeren ve içermeyen metaller ya da duvar malzemesi
kesmeyin.
Testere tezgahlar için ek emniyet kurallar
• Testere bçağnn doğru yönde dönmesine ve bçak dişlerinin
testere tezgahnn ön tarafna bakmasna dikkat edin.
• Makineyi çalştrmadan önce tüm skştrma kollarn skştrn.
• Tüm bçak ve flanşlarn temiz olmasna ve bileziğin iç
taraflarnn bçağa bakmasna dikkat edin. Mil somununu
iyice skştrn.
• Testere bçağn keskin tutun ve yerine iyice tespit
edilmesine dikkat edin.
• Keski demiri ile bçak arasndaki mesafenin doğru olarak azami 5 mm - ayarlanmasna dikkat edin.
• Testereyi, üst ve alt siperler yerinde olmadan
çalştrmayn.
• Ellerinizi testere bçağnn hareket yolundan uzak tutun.
• Makineyi, bçak değiştirmeden ve her türlü bakm
çalşmasndan önce prizden çekin.
• Her zaman itme çubuğu kullann ve kesim srasnda
ellerinizi bçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştrmayn.
• Makineyi uygun voltajda çalştrn.
• Dönen bçağa madeni yağ sürmeyin.
• Ellerinizi, testere bçağnn arkasna uzatmayn.
Diğer tehlikeler
Aşağdaki tehlikeler bu testerenin kullanmnda
görülebilmektedir:
- Dönen parçalara dokunma sonucu yaralanmalar
İlgili güvenlik kurallarnn uygulanmasna ve güvenlik
donanmlarnn kullanlmasna rağmen baz tehlikelerin
önüne geçilememektedir. Bu tehlikeler arasnda:
- Duyma hissinin azalmas.
- Dönen testere bçağnn açkta kalan ksmnn neden
olduğu kazalar.
- Bçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
tr - 3
- Siperleri açarken parmaklarn ezilme tehlikesi.
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap
keserken meydana gelen tozun yutulmas sonucu sağlk
sorunlar.
Ambalaj*n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Ksmen monte edilmiş makine
4 Bacak
1 Tezgah testeresi konumu için üst siper
1 Gönye testere konumu için tezgahalt siperi
1 Plastik poşet. İçindekiler:
1 pim anahtar
1 Allen anahtar 6 mm
1 Plastik paket. İçindekiler:
1 çift yükseklik yrtma aynas (DE3743)
1 itme çubuğu
1 30 dişli TCT testere bçağ
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya aksesuarlarnda
hasar oluşup oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ayrn.
• Testereyi dikkatli bir şekilde ambalajdan çkartn.
Tan*m (şekil A1 - A4)
D E WALT çok amaçl testereniz, gönye testeresi ya da tezgah
testeresi olarak, biçme, boylamasna kesim, eğimli kesim ve
gönye kesimi gibi dört ana kesim işlemini, ahşap, ahşap ürünleri,
aliminyum ve plastik parçalar kullanlarak kolayca, güvenli ve
doğru bir şekilde yerine getirmek üzere tasarlanmştr.
Gönye testere kipi
Testereniz, gönye testere kipinde dikey, gönye ya da meyil
konumlarnda kullanlabilmektedir.
Testere tezgah kipi
Kendi ekseninde döndürülen testere, standart yrtma işlevini
yerine getirmek ve bçağa elle itilen geniş parçalarn
kesilmesi için kullanlmaktadr.
A1
1 Açma/kapama anahtar
1A Tetikleme anahtar
2 Çelik taban
3 Bacak tespit kelebek somunu
4 Bacak
5 Ayak
6 Gönye testere tezgah
7 Ayna
8 Döner tezgah tespit plançeri
9 Sabit arka alt siper
10 Sabit üst bçak siperi
11 Toz çekme adaptörü
12 Çekme kolu
13 Bçak civatas
14 Dş flanş
15 Hareketli alt siper
16 Döner tezgah
17 Döner tezgah mengenesi
18 Gönye ölçekleri
19 Tezgah salma kolu
97
TÜRKÇE
A2
20 Kumanda kolu
21 Derinlik engel çubuğu
22 Yükseklik ayar
23 Toz çekme adaptörü
24 Meyil skştrma kolu
25 Testere tezgah tespit dirseği
26 Tezgah kitleme tertibat
27 Kesme demiri skştrma düğmesi
28 Motor kutusu
85
68
88
22
15
210
Tezgah dönüşü sağa 45° 70
çapraz kesim
Tezgah dönüşü sola 45°
68
çapraz kesim
Testere başlğ eğimi 45° 50
95
93
140
25 mm paketleme
parçal (şekil B1)
50 mm paketleme
parçal (şekil B1)
Yalnzca ince
levhalar (şekil B2)
Azami yükseklikte
gönye kesimleri için
Azami yükseklikte
gönye kesimleri için
meyil kesimleri için
Testere tezgah kipi
A3
29 Üst bçak siperi
30 Kesme demiri
31 Testere tezgah masas
32 Gönye aynas (aksesuar)
33 Çift yükseklik paralel ayna
Aksesuarlar
Gönye testere kipinde kullan*lmak üzere:
A3
32 Gönye aynas (DE3496)
Testere tezgah kipinde kesim kapasitesi
Kesim derinliği ayar
90° dikey kesim
0 - 70 mm
45° meyil kesim
0 - 32 mm
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanmştr. Daima
şebeke voltajnn, aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
A4
34 Ayarlanabilir sehpa 760 mm (max. yükseklik) (DE3474)
35 Destek klavuz raylar 1.000 mm (DE3494)
35 Destek klavuz raylar 500 mm (DE3491)
36 Eğilebilir destek
37 Dönme engeli (DE3462)
38 Ksa parçalar için uzunluk engeli
(klavuz raylaryla [35] kullanlacaktr) (DE3460)
39 Çkartlabilir engelli destek (DE3495)
40 Engeli çkartlmş destek (DE3495)
41 Malzeme mengenesi (DE3461)
A5
42 Makara destek tezgah (DE3497)
Testere tezgah* kipinde kullan*lmak üzere:
A6
43 Eklenti tezgah (DE3472)
A7
44 Tek kaydrlabilir tezgah (DE3471)
İtme çubuğu (DE3454)
Tüm kiplerde kulan*lmak üzere:
A8
45 Üç kanall toz çekme takm (DE3500)
Kesim kapasiteleri
Gönye testere kipinde kesim kapasitesi
Kesim açs
Malzeme boyu Not
H mm
B mm
Düz çapraz kesim
20
180
Paketleme parças
30
176
gerektirmez
40
170
68
140
98
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çplak iletken,
kötü bağlant, hasarl yaltm kontrolü yapn. Gerekli
onarmlar yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce mutlaka aletin fişini
çekin.
Bu makine, az yer kaplamas için testere tezgah kipinde
ambalajlanmş ve bacaklar, tezgahalt plastik siper ve bçak
dşnda gönye testere çalşmasna hazr olarak monte edilmiştir.
Bacaklarn taklmas (şekil C)
• Makineyi başaşağ çevirip yere yerleştirin.
• Dört kelebek somunu (4) gevşetin ve kskaçlarn her birine
bir bacak (4) takn.
• Kelebek somunlar (3) skştrn ve tezgah tekrar düzeltin.
Tezgahn düz durmasna dikkat edin; gerektiğinde bacak
yüksekliğini ayarlayn.
Gönye testere kipi için montaj
Tezgahalt siperin taklmas (şekil D)
Tezgahalt siper (48) testere tezgah masasnn üstüne monte
edilecektir.
• Siperin solundaki iki kancay bçak yarğnn (50)
solundaki ikiz kenar dikdörtgen yarklara (49) yerleştirin.
• Siperi tezgaha düz yerleştirin ve tespit daliği (51) içine itin.
• Siper sökmek için deliği bir tornavida (52) ile gevşetin ve
işlemi ters srayla yürütün.
Testere başlğ ve tezgahn çevirilmesi (şekil A2, E1 & E2)
• Testere tezgahn bir elinizle tutarken diğer elinizle
tezgah salma kolunu (19) sola itin (şekil E1).
• Tezgah ön tarafta aşağya doğru itin ve motor takm en üst
noktaya çkana ve tezgah kitleme tertibatndaki (26) tespit
dişlileri birbirlerini kavrayana dek sonuna kadar çevirin.
tr - 4
TÜRKÇE
• Başlk takm ön tarafta bir skştrma şeridi ve arkada bir
yükseklik ayaryla (22) tutulmaktadr (şekil A2).
• Şeridi çkartn.
• Başlğ, U şekilli konsol (54) yuvasndan çkarlana kadar
tutarak dairesel çark (53) saat yönünün aksine çevirin
(şekil E2).
• Yükseklik ayarn yukar itin ve çubuğu (55) köşeye (56) itin.
• Başlğ skca tutarak yay basncnn başlğ yukarya park
konumuna çekmesine izin verin.
Testere bçağnn taklmas (şekil A1, F1 - F3)
• Yeni bir bçağn dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
• Makine gönye testere kipindeyken bçaklar daima
değiştirin.
• Taklabilen en büyük bçak çap 250 mm’dir.
Asgari çap 244 mm’dir.
• Kesme demiri skştrma düğmesini (27) gevşetin ve kesme
demirinin (30) aşağya kaymasna izin verin (şekil F1).
• 6 mm Allen anahtarn bçak somununun (13) ucuna takn
ve pim anahtarnn (57) iki pimini dş flanştaki (14) iki
deliğe yerleştirin.
• Bçak civatasnn sol dişlidir. Bu nedenşe anahtar skca
tutarak gevşetmek için Allen anahtarn saat yönünde
çevirin.
• Bçak civatasn (13) sökün ve dş flanş (14) çkartn.
• Bçak civatas fazla sklmşsa, pim anahtarnn (57)
kolunu gövdeye taknz (şekil F2). Bu şekilde Allen
anahtarna daha fazla güç uygulayabilirsiniz.
• Bçak (59) 30 mm’lik bir iç çapa sahiptir ve iç flanşn (61)
üstündeki bir kademe flanş (60) üzerinde bulunmaktadr
(şekil F1).
• Siper çekme koluna (12) basn ve alt siperi (15) salmak
için başlğ hafifçe aşağya çekin (şekil A1).
• Alt bçak siperini sonuna kadar yukar çevirin ve burada
tutun.
• İç flanş ve bçağn her iki yüzünün temiz ve tozsuz
olmasna dikkat edin.
• Bçağ iç flanşn (61) üstündeki kademe flanş (60) üzerine
yerleştirin ve dişlerin aşağa bakmasna dikkat edin (şekil F1).
• Bçağ dikkatli bir şekilde yerleştirin ve alt bçak siperini
serbest brakn.
• Dş bilezik üzerindeki iki çkntnn (62) iç bilezik içinden mil
üzerindeki vida dişlerine düzgün oturmasna dikkat edin.
• Bçak civatasn iyice skn.
• Bçağ, serbestçe dönüp dönemediğini kontrol etmek için
elle döndürün. Bçak, arkadaki alt bçak siperine (9) temas
ediyorsa, yldz başl vidalar (63) tekrar skn (şekil F3).
• Kesme demirini (30) üst park konumuna getirin ve
skştrma düğmesini (27) skştrn (şekil F1).
Gönye testeresi kipi derinlik snrlaycsnn ayarlanmas
(şekil G)
Kol (64), egzantrik olarak yerleştirilmiş ayarlanabilir ve
kontra somunlu (66) bir civatas (65) olan bir derinlik engel
çubuğuna (21) bağldr. Derinlik snrlayc kullanldğnda
testere başlğ tam aşağya çekilememektedir (şekil G).
- Kol solda = kavrar durumda; gönye testere kipinde
kulanlmak üzere (0° - 45°gönye kesimleri hariç tüm kesimler)
- Kol sağda = boşta; her türlü testere tezgah kipinde
kullanlmak üzere
tr - 5
• Derinlik snrlaycnn ayarlanmas gerektiğinde kontra
somununu (66) gevşetin ve civatay ihtiyaca göre içeriye
ya da dşarya doğru çevirin.
Derinlik snrlaycsnn usule aykr kulanm
sonucunda makinenizde hasar oluşabilir.
Gönye testere kipinde gönye açsnn ayarlanmas
(şekil A1, A2 & H)
Düz çapraz kesim ve 45° gönye konumlar önceden
ayarlanmştr.
• Döner tezgah mengenesini (17) kaldrn. Döner tezgah ,
döner tezgah tespit plançerini (8) yukar çekin ve çeyrek
devir saat yönünün aksine çevirin (şekil A1).
• Kumanda kolunu (20) kavrayn) (şekil A1), siper çekme
kolunu (12) bastrn ve testereyi yar yüksekliğe kadar
indirin (şekil A2).
• Testere başlğn döner tezgahyla istenen konuma çevirin.
• Döner tezgah mengenesini (17) aşağ itin. Döner tezgah
tespit plançeri (8) otomatik olarak kavrayacaktr (şekil A1).
Döner tezgah (16) krmz işaretler (67) kullanlarak 0-45° sol
ya da sağ arasnda her türlü gönye açsna çevirilebilmektedir
(şekil H):
- 0° - 30° aras açlar: yarğa en yakn krmz işaretleri
kullann
- 30° - 45° aras açlar: dştaki krmz işareti (68) kullann.
• İşlemi önceden ayarlanmş konumlardaki gibi yürütün.
Döner tezgah tespit plançeri ara açlar için
kullanlamamaktadr.
Asl kesimden önce ayarlar kontrol etmek için
kullanlmayan bir parça ahşapla bir deneme kesimi
yapn.
Meyil konumunun ayarlanmas (şekil J)
Testere başlğ, dikey konumdan 45° kadar sola devrilerek bu
açlar arasnda herhangi bir açda meyil kesimi yapabilmektedir.
• Makinenin arkasnda durarak, meyil skştrma kolunu (24)
saln (kol tam olarak döndürülmesi mümkün değilse kadran
tipi bir harekete izin vermektedir).
• Testere başlğn, meyil ölçeğinde (69) istenen açya
çevirin. İbre (70), meyil dirseğinin (71) sabit ksmnda
bulunmaktadr.
• Meyil skştrma kolunu (24) skştrn ve yatay konumda
brakn.
Bçağn kontrol edilmesi ve aynaya göre ayarlanmas
(şekil H2, K1 & K2)
• Başlk dikey konumda ve meyil skştrma kolu (24) serbest
ve yukarya kaldrlmş olarak, döner tezgah tespit
plançerinin arka ucundaki kontra vidasn (72) gevşetin
(şekil K1).
• Şekil K2’de gösterildiği gibi aynaya ve bçak yüzeyine bir
ayar küpü (73) dayayn. Aç 90° olmaldr.
• Ayar yaplmas gerektiğinde, egzantrik ayar kovann (74)
testere bçağnn yüzü küpe düz olarak temas edene kadar
çevirin (şekil K2).
• Kontra vidasn (72) skştrn.
• Bçak yarğna (50) en yakn olan krmz işaretlerin (67)
her iki ölçek üzerindeki 0° konumu ile örtüşmesine dikkat
edin (şekil H).
• Ayar gerektiğinde, vidalar (76) gevşetin ve göstergeleri
üstüste getirin. 45° konumu artk doğru olmaldr. Eğer
doğru değilse, bçak, döner tezgaha dik durmuyor demektir
(bknz. aşağda).
99
TÜRKÇE
Bçağn döner tezgaha göre dik açya ayarlanmas
(şekil L1 & L2)
• Testere bçağnn sağdaki en uç konumda ve meyil
skştrma kolu kitli olmasna dikkat edin.
• Alt siperi saln ve geri çekin.
• Döner tezgah üzerinde bçağa bir ayar küpü (73) dayayn
(şekil L1).
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Kazma vidasn (77) isteğe göre ayarlayn. Kazma vidas
kendinden kontradr (şekil L2).
Kesme demiri, testere bçağnn arka ksmyla ayn hizada
olmaldr (şekil O).
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Skştrma düğmesini (27) gevşetin, düğmeyi ileri-geriye
yuvasna tini ve skştrn (şekil A2).
Gönye kipinde 45° meyil konumunun kontrol edilmesi ve
ayarlanmas (şekil M1 & M2)
• Testere bçağnn soldaki en uç konumda ve meyil
skştrma kolu kitli olmasna dikkat edin.
• Alt siperi saln ve geri çekin.
• Bçak ile tezgah arasndaki açy uygun bir iletkiyle ölçün.
Aç 45° olmaldr. (şekil M1).
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Kazma vidasn (78) isteğe göre ayarlayn. Kazma vidas
kendinden kontradr (şekil M2).
Üst bçak siperinin taklmas (şekil P)
Üst bçak siperi (29), testere tezgah kipi için çalşma
tezgahne yerleştirildikten sonra, yayl plançer (80) ile kesme
demirindeki (30) deliğe (81) hzl ve kolay bir şekilde
taklabilmek üzere tasarlanmştr.
• Üst bçak siperini (29), düğmeyi (82) çekip siperdeki
plançerin (82) kavratarak kesme demirine tespit edin.
Testere tezgah* kipi için montaj
Paralel aynann taklmas ve ayarlanmas (şekil Q)
İkili paralel yükseklik parmaklğ (33) iki ayr konumda
(10 ya da 62 mm) kullanlabilmektedir. Paralel parmaklk,
bçağn her iki yanna da taklabilir. Parmaklğ doğru
konuma döndürmek için aşağdaki işlemleri uygulaynz:
• Düğmeyi gevşetiniz.
• Braketi (84) çkartp diğer uca yerleştiriniz.
• Braketi soldan ya da sağdan kaydrarak geçiriniz.
Skştrma plakas (85) tezgahn ön kenarnn arkasnda
kavrar.
• Parmaklğn bçak ile paralel durmasna dikkat ediniz.
Parmaklk paralel durmuyorsa, aşağda tarif edildiği şekilde
ayarlaynz.
• Allen vidasn (86) gevşetiniz.
• Bçağn ön ve arkasnda bçak ile parmaklk arasndaki
mesafeyi kontrol ederek parmaklk bçağa parallel olacak
şekilde parmaklğ ayarlaynz.
• Ayarlama tamamlandktan sonra, Allen vidasn yeniden
skp parmaklğn bçağa göre paralel durup durmadğn
yeniden kontrol ediniz.
• Düğmeyi (83) sknz.
Gönye testere kipinden testere tezgah kipine geçiş
(şekil A1, A3, E2, G, N1 & N2)
Derinlik snrlaycsnn boşta olmasna dikkat edin.
Bknz. bölüm “gönye testeresi kipi derinlik
snrlaycs (şekil G)”.
• Bçağ, döner tezgah tespit plançeri (8) doğru konuma
yerleştirilmiş ve döner tezgah mengenesi (17) skştrlmş
olarak 0° çapraz kesim konumuna getirin (şekil A1).
• Kesme demiri skşrma düğmesini (27), kesme demirinin
aşağya hareketi engellenmeyecek kadar gevşetin (şekil N1).
• Kesme demiri konsolunu (79) sağa kaydrn ve sağdaki dar
parçay gövdede bulunan yarğa oturtun. Skştrma
düğmesini skştrn.
• Tezgahalt siperi sökün.
• Testere başlğn aşağ çekin ve yükseklik ayarn (22) U
şekilli dirseği (54) tabanda bulunan pimle birleşene kadar
çekin (şekil E2).
• Testere tezgah kipinde azami kesme derinliği sağlamak
için ayar çarkn (53), bçak ve kesme demiri testere tezgah
masasndan (31) dşarya çkana kadar (şekil A3) çevirin.
Bçak alt bçak siperine temas etmemelidir.
• Tezgah salma kolunu (19) sola çekin. Tezgahn ön kenarn
kadrp tezgah tespit tertibatnn (26) dişleri testere
bçağ tutma koluyla, testere tezgah kipinde korumak
üzere otomatik olarak birleşene kadar 180° geriye çevirin
(şekil N2).
Kesme demirinin ayarlanmas (şekil A2, F3 & O)
Kesme demiri (30), gönye testere kipinde, skştrma düğmesi
(27) gevşetilerek ve kesme demiri çevirilebilene kadar
çekilerek yoldan çekilmelidir (şekil F3).
Testere tezgah kipinde, kesme demirinin (30) üst kenar
bçağn (59) en üstteki dişinden en fazla 2 mm aşağda
olmaldr. Bunun dşnda gövdenin çap bçak dişleri
uçlarndan itibaren en fazla 5 mm olmaldr.
100
• Kesme demirini makineye tespit eden dirsek bçak
dişlerinden en az 3 mm uzak durmaldr.
• Kesme demiri skştrma düğmesinin daima
skştrlmş olmasna dikkat edin.
Testerenizi, testere tezgah kipinde üst bçak siperi
takl olmadan kesinlikle kullanmayn.
• İnce parçalarn yrtlmasnda itme çubuğunun bçak
ile ayna arasna girebilmesi için 10 mm profili
kullann.
• Aynann arkas, kesme demirinin ön tarafyla ayn
düzeyde olmaldr.
Testere tezgahndan gönye testere kipine geçiş
(şekil D, E1 & E2)
• Paralel aynay (33) sökün.
• Gönye testere kipinde azami kesim derinliği oluşturmak
için yükseklik ayatnn (22) çarkn (53) çevirin (şekil E2).
• İşlemi bölüm “testere başlğ ve tezgahn devrilmesi
(şekil E1 & E2)” de anlatldğ gibi yürütün.
• Kesme demirini yoldan çekin.
• Tezgahalt siperi (48) yerine takn (şekil D).
0° - 45° gönye çapraz kesim dşnda tüm açlar için
derinlik engel snrlaycsn kullanmay unutmayn.
tr - 6
TÜRKÇE
Kullan*m talimatlar*
• Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan kurallara
uyun.
• Kesilecek parçann, skca tespit edilmiş olmasna
dikkat edin.
• Alete hafifçe bastrn ve testere bçağnn üzerine
yan basnç binmemesine dikkat edin.
• Aşr yüklemeden kaçnn.
Kullanmadan önce:
• Uygun testere bçağn takn. Çok aşnmş bçaklar
kullanmayn. Makinenin azami devri, bçağn azami
devrinden fazla olmamal.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalşmayn.
• Bçağn serbestçe kesmesini sağlayn. Kesimi zorlamayn.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hza ulaşmasn
bekleyin.
• Tüm skştrma düğmeleri ve skştrma kollarnn kavrar
vaziyette olmasna dikkat edin.
Çalştrma ve kapatma (şekil A1)
Bu makine bağmsz iki anahtarlama sistemine sahiptir.
Testere tezgah modunda, on/off [açma/kapama] düğmesi (1)
kullanlmaktadr. Gönye testere modunda ise tetikleme
anahtar (1A) kullanlmaktadr (şekil A1).
Testere tezgah* modu (şekil R)
Testere tezgah modunda kullanlan on/off [açma/kapama]
düğmesi/anahtar gerilimsiz salnm özelliğine sahiptir:
Elektrik herhangi bir nedenle kesildiğinde düğmeye yeniden
baslmas gerekmektedir.
• Makineyi çalştrmak için yeşil start düğmesine (86)
basnz.
• Makineyi kapatmak için krmz stop düğmesine (87)
basnz.
Gönye testere modu (şekil A)
• Makineyi çalştrmak için muhafaza çekme kolunu (12)
skştrlmş bir şekilde tutunuz ve tetikleme anahtarna
(1A) basnz.
• Makineyi kapatmak için tetikleme anahtarn attrnz.
Temel kesimler
Gönye testere kipinde kesim
Testereyi siper olmadan çalştrmak çok tehlikelidir. Siperler
kesim srasnda yerli yerinde olmaldr. Demir içermeyen
metalleri keserken parçay daima sabitleyiniz. Bunun için
DE3461 mengenesini kullannz.
Dikey düz çapraz kesim (şekil S)
• Döner tezgah 0°’ye ayarlayn ve tespit plançerinin kavrar
durumda olmasna dikkat edin.
• Döner tezgah skştrma düğmesinin aşağya çekin.
• Kesilecek ahşap parçasn aynaya dayayn. Kumanda kolunu
kavrayn ve çekme koluna bastrn.
• Testereyi çalştrn.
• Bçağn serbestçe kesmesini sağlayn. Bçağ zorlamayn.
• Kesim tamamlandktan sonra, testere başlğn park
konumuna getirin ve krmz kapatma düğmesine basn.
Hasar oluşmasn önlemek için testere başlğnn
kontrolsüz bir şekilde geri zplamasna izin vermeyin.
Gönye kesimler (şekil T)
• İstenen gönye açsn ayarlayn.
• Döner tezgah mengenesinin iyice skştrlmasna dikkat edin.
• Açnn 45° olmadğ durumlarda bçağn tezgah kesmesini
önlemek için derinlik engel snrlaycsnn doğru
ayarlanmasna dikkat edin.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Meyilli kesimler (şekil U)
• Meyil skştrma kolunu (24) saln ve başlğ istenen açya
devirin.
• Meyil skştrma kolunu skştrn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Bileşik gönye
Bu kesim, gönye ile meyilli kesimin bir bileşimidir.
Snrlamalar 35° gönye/30° meyildir. Bu snrlamalar aşmayn.
• Meyil açsn ayarlayn ve ardndan gönye açsn ayarlayn.
Tesgah kipinde kesim
• Kesme demiri ve bçak siperinin daima doğru bir şekilde
birleştirilmesine dikkat edin.
Y*rtma kesim (şekil V)
• Bçağ doğru yüksekliğe ayarlayn.
• Doğru bçak konumunda, üç bçak dişinin uçlar ahşabn
üst yüzeyinin üzerinde olmaldr.
• 11 mm ya da 60 mm profilillerini kullanarak paralel aynay
takn. Ayna ile bçak arasnda kalan ahşap parças tutulan
parçadr.
• Makineyi çalştrn.
• Ahşab yavaşça üst bçak siperinin ön tarafnda alttan itin
ve aynaya skca bastrn. Bçağ zorlamayn ve dişlerin
düzgün kesimesine izin verin. Bçak hz sabit tutulmaldr.
Daima bir itme çubuğu kullann.
Genel kullan*m
- Gönye testere kipinde testere başlğ otomatik olarak üst
“park” konumunda kitlenmektedir.
- Çekme kolu sklarak hem testere başlğ salnabilmekte.
- Kesim tamamlandktan sonra park konumuna gri dönen
testere başlğ kesinlikle engelleemeyin.
- Kesimdş malzemenin asgari uzunluğu 10 mm’dir.
- Ksa malzemelerin (bçağn sağ ve solunda en az 190 mm)
kesiminde posyonel malzeme mengenesinin kullanlmas
önerilmektedir.
- UPVC parçalar keserken, doğru yükseklike destek
sağlayabilmek amacyla kesilen malzemenin altna
tamamlayc bir profili olan ahşap bir destek
kullanlmaldr.
tr - 7
• Kesim tamamlandktan sonra krmz kapatma düğmesine
basarak testereyi kapatn.
Meyilli kesimler (şekil W)
• Meyil skştrma kolunu saln ve bçağ istenen açya
ayarlayn.
• Ayna ile bçak arasnda malzeme skşmasn önlemek
amacyla, aynay bçağn soluna aln.
• İşleme, dikey yrtmada olduğu gibi devam edin.
101
TÜRKÇE
Gönye kesimler (şekil X1 - X3)
• Gönye aynasn ayarlamak için engel vidas kontra
somununu (89) açn ve gönye ibresi 0° gösterene kadar
engeli (90) içeriye ya da dşarya çevirin (şekil X1).
• Bçak yükseklik ve açsn ayarlayn.
• Gönye aynasnn kaydrma çubuğunu (91) tezgahn sol
tarafndaki oluğa (92) yerleştirin (şekil X2).
• Gönye skştrma düğmesini (93) gevşetin ve ölçeği
istenen açya ayarlamak için aynay döndürün (şekil X3).
• Tighten the mitre locking knob (93).
• Kesilecek parçay gönye aynasnn düz yüzeyine dayayn.
Testereyi çalştrn ve kesilecek parçay skca tuttun. Parçay
bçağa doğru itmek için aynay oluk boyunca kaydrn.
Kesim tamamlandktan sonra makineyi hemen kapatn.
Testere tezgah kipinde ayna konumlar (şekil Y)
- İnce malzemelerin yrtlmas için çift yükseklik aynasnn
10 mm’lik profilini kullann ve aynay kesme demirinin ön
kenarnn karşsna yerleştirin.
- Daha kaln malzemeler için çift yükseklik paralel aynasnn
62 mm’lik profilini kullann.
- Dar ve ksa parçalarn çapraz kesimi için (şekil Y):
• Paralel aynay alçak profil bçağa bakacak şekilde
ayarlayn ve aynann arka tarafn bçağn öndeki
kenaryla ayn hizaya getirin.
• Kesilecek parçay gönye aynasna dayayn (0° ya da
90°de) ve kesimi yapmak için gönye aynasn itin.
• Kesim dş kalan küçük parçalarn bçağa dayanmasn
önlemek için üzerine plastik bant çekilmiş bir ahşap
parçasn tezgahnn arka kenarna mengeneyle
skştrn. Ahşap parças, gelen kesim dş parçalarn
otomatik olarak sağa doğru atlmas için bçağn sağ
tarafna yeterince yakn durmaldr.
- Dar (< 120 mm) ve uzun parçalarn yrtlmas için:
• Uzun kesimlerde düzgün kesim için aynay en arka
konuma yerleştirin.
• Kesilecek parçay iki elinizle itin (ellerinizi bçağn iki
yannda tutun).
• Elerinizi bçağa yaklaştrrken bir itme çubuğu kullann.
• Uzun parçalar çkş tarafnda destekleyin.
- Daha geniş (>120 mm) parçalarn yrtlmas:
• Kesilen malzeme bçak ya da kesme demiri ile ayna
arasnda skşyorsa, aynay şekil Y’de gösterildiği gibi
öne doğru çekin.
Bağlant* - Testere tezgah* konumu
• Testere bçağ siperini söküp yerine toz çekme takmyla
birlikte verilen siperi takn ve tezgahalt siperinden gelen
hortumunu bağlayn.
• İşleme gönye testere kipinde anlatldğ gibi devam edin.
Gönye testere ek destek/uzunluk engeli (şekil A4)
Ek destek ve uzunluk engeli sol ya da sağ tarafa ya da her iki
tarafta iki çift olarak monte edilebilmektedir.
• 34 - 41 no.lu parçalar iki klavuz ray (35) üzerine takn.
• 210 mm genişliğindeki (15 mm kalnlğndaki) levhalar
eğimli destekleri (36) kullann.
Makara destek tezgah (şekil A5)
Gönye testere kipinde, makara destek tezgah sol ya sağ
tarafa ya da iki takm halinde her iki tarafa taklabilmektedir.
Testere bçağ kipinde testere tezgahnn ön ya da arka
tarafna taklabilmektedir.
Yan genişleme tezgah (şekil A6)
Yan genişleme tezgah, makineye taklan çubuğun
uzunluğuna ve tezgahn sabitlendiği konuma bağl olarak
bçak ile kesme demiri aralğn 600 mm ya da daha fazla
açabilmektedir. Yan genişleme tezgah, klavuz raylaryla (35)
(opsyonel) birlikte kullanlmaldr. Ayarlanabilir tezgahn ön
kenar boyunca oyulmuş bir ölçek bulunmaktadr.
Ayarlanabilir tezgah, klavuz çubuklarna taklan sağlam bir
tabana yerleştirilmiştir.
• Genişleme tezgahn, her iki tezgah üzerindeki mesafe
ölçeğini devam ettirmek için makinenin sağ tarafna takn.
Tek kayar tezgah (şekil A7)
Tek kayar tezgah (44) ile testerenin solunda 1200 x 900 mm’ye
kadar levhalar kesilebilmektedir.
Klavuz çubuklar, makineden hzl bir şekilde sökülebilen
ancak yine her düzeyde ayarlanabilen sağlam bir alaşm başlk
üzerine taklmştr. Ayna, ayarlanabilir bir engelin ve dar
parçalar için ayarlanabilir bir desteğin hzl bir şekilde
konumlandrlabilmesi için bir ölçek şeridiyle donatlmştr.
Taşma
Testerenizi daima üst bçak siperi takl olarak testere
tezgah kipinde taşyn. Bacaklar sökün.
Bak*m
Aksesuarlar
Herhangi bir eklenti takmadan önce daima
makinenin fişini prizden çekin.
Toz çekme takm (şekil A1, A2 & A8)
Bu makina her kipte kullanm için üç ayr toz çekme
noktasyla donatlmştr.
• Mümkün olduğu sürece toz emisyonlaryla ilgili kurallara
uygun olarak tasarlanmş bir toz çekme cihaz kullann.
Bağlant* - gönye testeresi konumu
• Bir hortumu tezgahalt sipere takn.
• Uygun musluklar kullanarak bir hortumu küçük çapl çkşa
(11) diğerini büyük çapl çkşa (23) takn.
• Hortumlar 3 kanall konektöre bağlayn.
• 3 kanall konektörün tekli çkşna toz çekme tertibatndan
gelen hortumu bağlayn.
102
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz
çalşmas, alete gerekli bakmn yaplmasna ve düzenli
temizliğe bağldr.
Yağlama
Motorun rulmanlar önceden yağlanmştr ve su szdrmaz.
• Döner tezgah rulman yüzeyinin sabit tezgahn kenarndan
kayan yerini düzenli olarak hafifçe yağlayn.
• Toz ve talaşn biriktiği bölümleri düzenli bir şekilde kuru
bir frçayla temizleyin.
tr - 8
TÜRKÇE
GARANTİ
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi etkilemeyecek biçimde
ortadan kaldran D E WALT onarm merkezlerine götürün.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin
ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
yl süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm ve
koruyucu bakm işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satş
tarihinden itibaren bir yl süreyle garantilidir. Hatal
malzemeden veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi bir yetkili D E WALT
veya Black & Decker servis merkezine gönderin, ya da
bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde bulunulan
onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve aşnmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç dş kullanmdan
kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
klavuzun arkasnda bulunan uygun telefon numarasn
kullann. Buna ek olarak, D E WALT yetkili tamir servislerinin
bir listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet’de www.2helpu.com adresinden
edinebilirsiniz.
tr - 9
103
∂§§∏¡π∫∞
¢π™∫√¶ƒπ√¡√ DW743
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 5
el - 7
el - 9
el - 9
DW743
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜: 98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ
DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK &
98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ DIN 45635:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW743
83
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
96
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú· (·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË)
W
πÛ¯‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú· (·ԉȉfiÌÂÓË)
W
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
mm
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
mm
ª¤Á. ·ÎÏÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÊÔÚÙ›Ô/¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô min
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘Ï
min-1
¶ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿
Æ
ƒ‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿
Æ
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔ‹˜
µÏ¤ “¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹”
µ¿ÚÔ˜
kg
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DW743
230
1.650
1.250
250
30
1/3
3.000
0 - 45
0 - 45
36
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ
DIN 45675:
DW743
-
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Cert. No.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
BM 9910081 01
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
104
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ
ηÏfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
(.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹
˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜
‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÌÂ
ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó
Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó.
E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô
ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi
ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
el - 2
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ
ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜
ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË
‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù·
ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ
ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ·
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ηÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó·
·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÂfiÌÂÓ· ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ·
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÁÈ· Ó· Îfi„ÂÙ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο ÂÎÙfi˜
·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ͇ÏÔ ‹ ·Ó¿ÏÔÁ· ˘ÏÈο.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÌÈ· Û˘Û΢‹ ··ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘,
fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙ ͇ÏÔ.
• EÈϤÍÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Îfi„ÂÙÂ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ‰›ÛÎÔ˘˜ ηϿ ·ÎÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∆ËÚ‹ÛÙ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ
·ÚÈıÌfi ÛÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô
ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN847-1.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔ ‰¿Â‰Ô Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ó· Â›Ó·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Î·È
Â›‰Ô, ηϿ Û˘ÓÙËÚË̤ÓÔ Î·È Î·ı·Úfi ·fi ͤӷ ÛÒÌ·Ù·, fiˆ˜
ÚÈÔÓ›‰È· Î·È ·ÔÎfiÌÌ·Ù·.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‹ ÙÔÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜.
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ηٿÏÏËÏÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ӈÓ:
- øÙÔ·Û›‰ˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ‹ Û·˜.
- ª¿Ûη ÁÈ· ÙË Ì‡ÙË Î·È ÙÔ ÛÙfiÌ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ
Ó· ·Ó·Ó¤ÂÙ ÙËÓ ÂÈ‚Ï·‚‹ ÛÎfiÓË.
- °¿ÓÙÈ· ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ
·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi. √È ‰›ÛÎÔÈ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È
Û ı‹ÎË, fiÙ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi.
105
∂§§∏¡π∫∞
• ªË Û‡‰ÂÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÎÔ‹˜, fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ
‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ Î·È Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË
ı¤ÛË Ê‡Ï·Í˘.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¤Ì‚·ÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ fiÙ·Ó Êı·Ú›.
• ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ‚Ï¿‚˜ ‹ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›Ù ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹ÚˆÓ ‹ ÙˆÓ
‰›ÛÎˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡, ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È
Ï‹Úˆ˜, Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÎÔ‹˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ·Ó ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜,
‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¿
Û˘ÓÙËÚË̤ÓÔÈ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤ÓÔ˜, ηٿ ÙË
ÏÔÍÔÎÔ‹ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• ¢Â›ÍÙ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÂÓÙÔÚÌ›· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘
ÎÔ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹ÚˆÓ.
¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÓÙÔÌ‹.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ k·ÓÔÓÈÛÌÔ› ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓ·
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ‰›ÛÎÔ ·È¯ÌËÚfi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ Û ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·’ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È. °È· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙ·
Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏ· Ù· ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤ӷ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·.
• ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο ·Ó ÔÈ ı˘Ú›‰Â˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ›ӷÈ
ηı·Ú¤˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÈÔÓ›‰È·.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·˜
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ‰›ÛÎÔ˘.
• ¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍ¿ÚÙËÌ·, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›ÙÂ
ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ. ∏ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë.
• EÈÙÚ¤„Ù ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÓ
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ Ó· Îfi‚ÂÙÂ.
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Îfi„·Ù ÛÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• ªË ÛÊËÓÒÓÂÙ ٛÔÙ· ÛÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ
Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ªËÓ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì οÔÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ªÂ ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ڷÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‹ Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ· ‹ ÙÔ‡‚Ï· Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ Á˘·Ïfi¯·ÚÙ·.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ·, ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ· ‹ ÙÔ‡‚Ï·.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¿ÁÎÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹
ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤Ó˜ ÚÈÓ
·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·.
• ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Î·È ÔÈ ÊÏ¿ÓÙ˙˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Î·È fiÙÈ ÔÈ
Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿Ì„Ë ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÛÙÔ
‰›ÛÎÔ. ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÎÔÊÙÂÚfi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ.
106
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹
·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ - ̤ÁÈÛÙË 5 ¯ÈÏ.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Ù·
¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‹ Ó· οÓÂÙÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
• ¶¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ· ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô, Î·È ÔÙ¤ ÌË
ÏËÛÈ¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 150 ¯ÈÏ. ·fi
ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ٿÛË ¿ÏÏË ·fi
ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÏÈ·ÓÙÈο ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ fiÛÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• ªË ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘:
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·Ï˘Ì̤ӷ
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰·˜.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
- µÏ¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÂȉÈο Ô͢¿˜, ‰Ú˘fi˜ Î·È MDF.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ªÂÚÈÎÒ˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓË Ì˯·Ó‹
4 ¶fi‰È·
1 ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÁÈ· ı¤ÛË ¿ÁÎÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘
1 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È (˘ÔÙÚ·¤˙ÈÔ) ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
1 ¶Ï·ÛÙÈÎfi˜ Û¿ÎÔ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ:
1 ∫ÏÂȉ› ›ÚÔ˘
1 ∫ÏÂȉ› Allen 6 mm
1 ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˜ Û¿ÎÔ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ:
1 √‰ËÁfi˜ ÎÔ‹˜ ‰ÈÏÔ‡ ‡„Ô˘˜ (DE3743)
1 ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô˜
1 ¢›ÛÎÔ˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ 30 ‰ÔÓÙÈÒÓ TCT
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A1 - A4)
∆Ô ·Ó·ÙÚÂfiÌÂÓÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ DEWALT Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ ‹ ¿ÁÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó·
ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÚȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÎÔ‹˜, ÂÁοÚÛÈ·˜
ÎÔ‹˜, ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È Ì ¢ÎÔÏ›·, ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Îfi‚ÔÓÙ·˜
Ù· ÂÍ‹˜ ˘ÏÈο: ͇ÏÔ, ·Ú¿ÁˆÁ· ͇ÏÔ˘, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È Ï·ÛÙÈÎfi.
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
™ÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
Û οıÂÙË ı¤ÛË, Û ÁˆÓ›· ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ‹ Û ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
√Ù·Ó ÙÔ Á˘Ú›ÛÂÙ ·Ó¿Ô‰· Â› ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·, ÙÔ ÚÈfiÓÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÏ·ÛÛÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ÎÔ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ· ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Ê·Ú‰È¿, ÂÓÒ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ.
A1
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
1A ™Î·Ó‰¿ÏË-‰È·ÎfiÙ˘
2 ∞ÙÛ¿ÏÈÓË ‚¿ÛË
3 ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰· Û‡ÛÊÈÁ͢ Ô‰ÈÔ‡
4 ¶fi‰È
5 ¶¤ÏÌ·
6 ∆Ú·¤˙È Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
7 √‰ËÁfi˜
8 EÌ‚ÔÏÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
9 ™Ù·ıÂÚfi οو ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
10 ™Ù·ıÂÚfi ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
11 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
12 ªÔ¯Ïfi˜ Û˘ÛÙÔÏ‹˜
13 ∫ԯϛ·˜ ‰›ÛÎÔ˘
14 E͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙·
15 ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
16 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È
17 ™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
18 ∫ϛ̷Θ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
19 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
A2
20 §·‚‹ ÂϤÁ¯Ô˘
21 ƒ¿‚‰Ô˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
22 ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ‡„Ô˘˜
23 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
24 §·‚‹ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
25 µÚ·¯›ÔÓ·˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÚÈÔÓÈÔ‡
26 ™˘Û΢‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
27 ¶fiÌÔÏÔ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜
28 ∫¿Ï˘ÌÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú·
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÚÈÔÓÈÔ‡
A3
29 ∞Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
30 ª·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜
31 ∆Ú·¤˙È ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
32 √‰ËÁfi˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)
33 ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÈÏÔ‡ ‡„Ô˘˜
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
39 ™Ù‹ÚÈÍË Ì ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ (DE3495)
40 ™Ù‹ÚÈÍË ÌÂ ·Ê·ÈÚÂı¤Ó ÛÙÔ (DE3495)
41 ™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ˘ÏÈÎÔ‡ (DE3461)
A5
42 ™Ù‹ÚÈÍË Î‡ÏÈÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (DE3497)
°È· ¯Ú‹ÛË ÛÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡:
A6
43 ∆Ú·¤˙È Â¤ÎÙ·Û˘ (DE3472)
A7
44 ªÔÓfi ÙÚ·¤˙È ÔÏ›ÛıËÛ˘ (DE3471)
øÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô (DE3454)
°È· ¯Ú‹ÛË Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
A8
45 ™‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÙÚÈÒÓ Ô‰ÒÓ (DE3500)
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÎÔ‹˜
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ Û ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
°ˆÓ›· ÎÔ‹˜
ª¤ÁÂıÔ˜ ˘ÏÈÎÔ‡
™ËÌÂÈÒÛÂȘ
H mm
B mm
E˘ı›· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹
20
180 ¢ÂÓ ··ÈÙ›ٷÈ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ Û˘Û΢·Û›·˜
30
176
40
170
68
140
85
68 ªÂ ÙÂÌ¿¯ÈÔ Û˘Û΢·Û›·˜
25 ¯ÈÏ (ÂÈÎ. B1)
88
22 ªÂ ÙÂÌ¿¯ÈÔ Û˘Û΢·Û›·˜
50 ¯ÈÏ (ÂÈÎ. B1)
15
210 §ÂÙ¤˜ Û·Ó›‰Â˜ ÌfiÓÔÓ
(ÂÈÎ. B2)
∆Ú·¤˙È Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÂ
ÁˆÓ›· 45Æ ˆ˜
70
95 EÁοÚÛÈ· ÎÔ‹
‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· ÏÔÍÔÙÔ̤˜
Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜
∆Ú·¤˙È Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÂ
ÁˆÓ›· 45Æ ˆ˜
68
93 EÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ ÛÂ
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· ÏÔÍÔÙÔ̤˜
̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜
∫ÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÌÂ
ÎÏ›ÛË 45Æ ÁÈ· ÏÔͤ˜ ÎÔ¤˜ 50
140
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ Û ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ƒ‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜
90Æ Î¿ıÂÙË ÎÔ‹
0 - 70 mm
45Æ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹
0 - 32 mm
°È· ¯Ú‹ÛË ÛÂ ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘:
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
A3
32 √‰ËÁfi˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (DE3496)
A4
34 ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ‚¿ÛË 760 mm (̤Á. ‡„Ô˜) (DE3474)
35 EÓÈÛ¯˘ÙÈΤ˜ ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡ 1.000 mm (DE3494)
35 EÓÈÛ¯˘ÙÈΤ˜ ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡ 500 mm (DE3491)
36 EÓ›Û¯˘ÛË Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ›Û˘ (DE3495)
37 ™ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (DE3462)
38 ™ÙÔ Ì‹ÎÔ˘˜ ÁÈ· ÎÔÓÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ (Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ
ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡ [35]) (DE3460)
el - 4
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
107
∂§§∏¡π∫∞
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Û˘Û΢·Ṳ̂ÓÔ Û ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Û˘Ì·Á‹˜ Ë Û˘Û΢·Û›· Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ï‹Úˆ˜ ÁÈ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· fi‰È·, ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÁÈ· οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È (˘ÔÙÚ·¤˙ÈÔ) Î·È ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ (ÂÈÎ. C)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ó¿Ô‰· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ (3) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· fi‰È
(4) Û οı ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÊÈÎÙ‹Ú˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ (3) Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È fiÚıÈÔ.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È Â›‰Ô. E¿Ó ··ÈÙ›ٷÈ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‡„Ô˜
Û‡ÛÊÈÁ͢ Ô‰ÈÔ‡.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
∆ÔÔı¤ÙËÛË ˘ÔÙÚ·¤˙ÈÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ (ÂÈÎ. D)
∆Ô ˘ÔÙÚ·¤˙ÈÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (48) ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Á¿ÓÙ˙Ô˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
̤۷ ÛÙȘ ÂÈÌ‹ÎÂȘ Û¯ÈṲ̂˜ (49) ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ ‰›ÛÎÔ˘ (50).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ Â›Â‰Ô ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È
ȤÛÙ ÙÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (51).
• °È· ·Ê·›ÚÂÛË, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ì ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È (52) ηÈ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÂÈÚ¿.
∞Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛÌ· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
(ÂÈÎ. A2, E1 & E2)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È ȤÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (19) ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (ÂÈÎ. E1).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Î·È Á˘Ú›ÛÙÂ
ÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó¿Ô‰· ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ
ÛËÌÂ›Ô Î·È Ó· ÂÌϷΛ Ë Ô‰fiÓÙˆÛË ÛÙ· ‰fiÓÙÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (26).
• ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi ÚÔ˜ Ù· οو Ì ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ÈÌ¿ÓÙ· Û‡ÛÊÈÁ͢ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙ‹
‡„Ô˘˜ (22) ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ (ÂÈÎ. A2).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ·.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ Î˘ÎÏÈÎfi ÙÚÔ¯fi (53) Ì ÊÔÚ¿ ·ÓÙ›ıÂÙË ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Îڷٿ٠ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÔ˜
Ù· οو, ̤¯ÚÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ··ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Û ۯ‹Ì·
“U” (54) ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ (ÂÈÎ. E2).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‡„Ô˘˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ȤÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô (55)
̤۷ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· (56).
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹, ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘
Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ÛÙË ı¤ÛË ·Ó¿·˘Û˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. A1, F1 - F3)
• ∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
• ∞ÏÏ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ‰›ÛÎÔ˘˜ fiÛÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘.
• H̤ÁÈÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
Â›Ó·È 250 mm. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È 244 mm.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜ (27) ηÈ
·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ (30) Ó· ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ Ù· οو (ÂÈÎ. F1).
108
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen 6 ¯ÈÏ. ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Îԯϛ· ‰›ÛÎÔ˘ (13)
Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ Â›ÚˆÓ (57) ÛÙȘ Ô¤˜ Ù˘
Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ (14).
• √ Îԯϛ·˜ ‰›ÛÎÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚfi Û›ڈ̷, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·
ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙ·ıÂÚ¿, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen ÚÔ˜ ÙË
ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰›ÛÎÔ˘ (13) Î·È ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (14).
• ∞Ó Ô Îԯϛ·˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ÛÊÈÎÙfi˜, ÎÏÂȉÒÛÙÂ
ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÂÈÚfiÎÏÂÈ‰Ô˘ (57) ÛÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ (ÂÈÎ. F2). ∞˘Ùfi Û·˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÙ ÚfiÛıÂÙË ›ÂÛË ÛÙÔ ÎÏÂȉ› Allen.
• √ ‰›ÛÎÔ˜ (59) ¤¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 30 ¯ÈÏ., Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÂ
Ì›· ‚·ıÌȉˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (60) ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (61) (ÂÈÎ. F1).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û˘ÛÙÔÏ‹˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ (12) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙÂ
ÂÏ·ÊÚ¿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÔ˜ Ù· οو ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ
ηÙÒÙÂÚÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (15) (ÂÈÎ. A1).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ fiÛÔ ¿ÂÈ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂΛ.
• ™ÈÁÔ˘Ú¢ı›Ù fiÙÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· Î·È ÔÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÎfiÓË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Â¿Óˆ ÛÙË ‚·ıÌȉˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (60) ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (61), ·ÊÔ‡ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
ÚÔ˜ Ù· οو (ÂÈÎ. F1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÈ
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘.
• E›Û˘ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÂÍÔ¯¤˜ (62) ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Î·È Â¿Óˆ ÛÙȘ Â›‰˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰›ÛÎÔ˘ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
ÂχıÂÚ·. ∞Ó “‚Ú›ÛÎÂÈ” ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ (9),
Í·Ó·ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ÛÙ·˘Úfi‚ȉ˜ (63) (ÂÈÎ. F3).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ (30) ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ı¤ÛË
·Ó¿·˘Û˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ (27) (ÂÈÎ. F1).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘ (ÂÈÎ. G)
∏ Ï·‚‹ (64) Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÌÈ· Ú¿‚‰Ô ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ (21) Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ
¤Ó· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Îԯϛ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¤ÎÎÂÓÙÚ· (65) Ì ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (66). √Ù·Ó Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹˜ ‚¿ıÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÙÚ·‚˯Ù› ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔ˜
Ù· οو (ÂÈÎ. G).
- §·‚‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ = ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
(fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÁοÚÛÈ·
ÏÔÍÔÙÔÌ‹ 0-45Æ)
- §·‚‹ ‰ÂÍÈ¿
= ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ı¤ÛË
¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• ∞Ó Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹˜ ‚¿ıÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú‡ıÌÈÛË, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (66) Î·È ‚ȉÒÛÙ ÙÔÓ Îԯϛ· (65) ÚÔ˜ Ù·
̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ.
∏ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ Û ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
(ÂÈÎ. A1, A2 & H)
∏ ¢ı›· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ 45Æ Â›Ó·È ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂Ó˜.
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (17), ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (8) Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Ì ÊÔÚ¿ ·ÓÙ›ıÂÙË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ
ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ηٿ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. A1).
• ¶È¿ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÂϤÁ¯Ô˘ (20) (ÂÈÎ. A1), ȤÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û˘ÛÙÔÏ‹˜
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ (12) Î·È ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙË ÌÈÛ‹
‰È·‰ÚÔÌ‹ (ÂÈÎ. A2).
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
• °˘Ú›ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
• ¶È¤ÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
(17). ∆Ô ¤Ì‚ÔÏÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (8)
ı· Ì› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ (ÂÈÎ. A1).
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÂӉ›ÍÂȘ (67), ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
ÙÚ·¤˙È (16) ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁˆÓ›· ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÌÂٷ͇ 0Æ Î·È 45Æ (ÂÈÎ. H):
- ÁˆÓ›Â˜ ÌÂٷ͇ 0Æ Î·È 30Æ: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÂӉ›ÍÂȘ
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ‡ÙÂÚ· ÛÙË Û¯ÈÛÌ‹
- ÁˆÓ›Â˜ ÌÂٷ͇ 30Æ Î·È 45Æ: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË (68)
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ì ÙȘ ÚÔ-Ú˘ıÌÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ∆Ô ¤Ì‚ÔÏÔ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÂӉȿÌÂÛ˜ ÁˆÓ›Â˜.
∫¿ÓÙ ¿ÓÙÔÙ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÎÔ‹ Û ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
͇ÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. J)
∏ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÎÏ›ÛË ·fi ÙËÓ Î¿ıÂÙË ı¤ÛË ÛÙȘ
45Æ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÈ ÏÔͤ˜ ÎÔ¤˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÁˆÓ›· ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚ›ˆÓ.
• ™Ù·ı›Ù ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (24) (ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù‡Ô˘
ηÛÙ¿ÓÈ·˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ï‹Ú˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ï·‚‹˜).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· ÛÙËÓ Îϛ̷η
ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (69). √ ‰Â›ÎÙ˘ (70) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ¯˘Ùfi
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (71).
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (24) Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙË ÛÂ
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. H2, K1 & K2)
• ªÂ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓË Î·È ÛËΈ̤ÓË ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Û ηٷÎfiÚ˘ÊË
ı¤ÛË Î·È ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (24), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰·
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (72) ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌ‚fiÏÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (8) (ÂÈÎ. K1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤ÓıÂÌ· (73) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ηÈ
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· K2.
∏ ÁˆÓ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 90Æ.
• E¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË, ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ¤ÎÎÂÓÙÚ˘
Ú‡ıÌÈÛ˘ (74) ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Â›Â‰Ë Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤ÓıÂÌ· (ÂÈÎ. K2).
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (72).
• EϤÁÍÙ ·Ó ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÂӉ›ÍÂȘ (67) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ‡ÙÂÚ·
ÛÙË Û¯ÈÛÌ‹ ‰›ÛÎÔ˘ (50), ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË
ı¤ÛË 0Æ (75) ÛÙȘ ‰‡Ô Îϛ̷Θ (ÂÈÎ. H).
• ∞Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (76) Î·È Ê¤ÚÙÂ
ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹. ∏ ı¤ÛË 45Æ ı· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· ηÈ
·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜. E¿Ó ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ηٷÎfiÚ˘ÊÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È
(‚Ϥ ηو٤ڈ).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ οıÂÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È
(ÂÈÎ. L1 & L2)
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÚ·›· ‰ÂÍÈ¿
ı¤ÛË Ù˘ ÂÓÒ Ë Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙÂ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤ÓıÂÌ· (73) ÛÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
ÙÚ·¤˙È Î·È Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ (ÂÈÎ. L1).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙË ‚›‰· Ì ¯·Ú·Á‹ fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È (77). ∏ ‚›‰· ÌÂ
¯·Ú·Á‹ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓË Ù˘ (ÂÈÎ. L2).
el - 6
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45Æ Û ı¤ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (ÂÈÎ. M1 & M2)
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÚ·›·
·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù˘ ı¤ÛË Î·È Ì ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜
ÎÔ‹˜.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙÂ Î·È Ï˘Á›ÛÙ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi.
• EϤÁÍ·Ù ÙË ÁˆÓ›· ·fi ÙË ÏÂ›‰· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì ηٿÏÏËÏÔ
ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 45Æ (ÂÈÎ. M1).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ‚›‰· Ì ¯·Ú·Á‹ (78) fiˆ˜ ··ÈÙ›ٷÈ. ∏ ‚›‰· ÌÂ
¯·Ú·Á‹ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓË Ù˘ (ÂÈÎ. M2).
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
∞ÏÏ·Á‹ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. A1, A3, E2, G, N1 & N2)
EϤÁÍÙ ·Ó Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹˜ ‚¿ıÔ˘˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹ ‚¿ıÔ˘˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘ (ÂÈÎ. G)”.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Û ı¤ÛË ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ 0Æ, Ì ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (8) ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ
ÛˆÛÙ¿ Î·È Ì ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (17) (ÂÈÎ. A1).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜ (27) ÙfiÛÔ ÒÛÙÂ
Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÛÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Ó· Á˘ÚÓ¿ ÚÔ˜ Ù· οو (ÂÈÎ. N1).
• ∫˘Ï‹ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜ (79) ‰ÂÍÈ¿ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ÛÙÂÓfi ̤ÚÔ˜ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ
¯˘Ùfi ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ˘Ô-ÙÚ·¤˙ÈÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‡„Ô˘˜ (22) ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌϷΛ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ¿˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜
U (54) ÛÙÔÓ ›ÚÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË (ÂÈÎ. E2).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi (53) ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÙÔ
Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Ó· Âͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÚÈÔÓÈÔ‡
(31) (ÂÈÎ.A3) ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤ÁÈÛÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜
ÛÂ ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
√ ‰›ÛÎÔ˜ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (19) ·ÚÈÛÙÂÚ¿,
ÛËÎÒÛÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ ̤ۈ 180Æ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ù· ‰fiÓÙÈ· Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (26) ÛÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘
‰›ÛÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÙÔ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ Û ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. N2).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ (ÂÈÎ. A2, F3 & O)
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ (30) Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ. ∞˘Ùfi
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó Í‚ȉÒÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ (27) ηÈ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜
Ù· Â¿Óˆ (ÂÈÎ. F3).
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡, Ë ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Â›Ó·È Ó· ·¤¯ÂÈ ÙÔ
¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜ (30) fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 2 ¯ÈÏ. ·fi
ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰fiÓÙÈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (59) Î·È ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ó·
·¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ 5 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡. E›Û˘ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù·
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. O).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ (27), ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÚÔ˜
Ù· ÂÌÚfi˜ ‹ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÛÙË Û¯ÈÛÌ‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
Û‡ÛÊÈÁ͢ (ÂÈÎ. A2).
109
∂§§ ∏¡π∫∞
• √ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ¯ÈÏ. ·fi Ù·
‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Â›Ó·È Î·Ï¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
Û‡ÛÊÈÁ͢ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ (ÂÈÎ. P)
∆Ô ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ (29) ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ· ‡ÎÔÏË Î·È
ÁÚ‹ÁÔÚË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË, ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂÌ‚fiÏÔ˘ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ (80) ÛÙËÓ
Ô‹ (81) ÛÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ (30) ÌfiÏȘ ·˘Ùfi ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È
ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ (29) ÛÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜,
ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (82) ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÌϷΛ ÙÔ
¤Ì‚ÔÏÔ ÛÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ηٿÏÏËÏ· ÙÔ
¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. Q)
√ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÈÏÔ‡ ‡„Ô˘˜ (33) ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
Û ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ (10 ‹ 62 ¯ÈÏ.). √ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÌÔÚ› Ó·
ÙÔÔıÂÙËı› Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. °È· Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· (84) ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Î·È Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ÙÔÓ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ.
• ∫˘Ï‹ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ·fi ÙÔ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∏ Ͽη
Û‡ÛÊÈÁ͢ (85) ÂÌϤÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
∞Ó fi¯È, ÙfiÙ ڢıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ˆ˜ ÂÍ‹˜.
• •ÂÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰· Allen (86).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ,
ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi,
ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ Î·È ÙÔ ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• √Ù·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÛÊ›ÍÙ ¿ÏÈ ÙË ‚›‰· Allen Î·È ÂϤÁÍÙÂ
·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (83).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÊ›Ï 10 ¯ÈÏ. ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ¯·ÌËÏÒÓ
ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Ù˘
ˆÛÙ‹ÚÈ·˜ Ú¿‚‰Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• ∆Ô ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡
ÎÔ‹˜.
∞ÏÏ·Á‹ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘ (ÂÈÎ. D, E1 & E2)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi (33).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi (53) ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‡„Ô˘˜ (22) ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤ÁÈÛÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
(ÂÈÎ. E2).
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “∞Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛÌ·
Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. E1 & E2)”.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ.
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ˘Ô-ÙÚ·¤˙ÈÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (48) (ÂÈÎ. D).
£˘ÌËı›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÁοÚÛÈ· ÏÔÍÔÙÔÌ‹ 0-45Æ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓÈÛÙ› ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛÙÂ
Ï¢ÚÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A1)
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÎfiÙË. ™Â ı¤ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ‰È·ÎfiÙ˘ on/off (1).
™Â ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÛηӉ¿ÏˉȷÎfiÙ˘ (1A) (ÂÈÎ. A1).
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. R)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ on/off Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜
Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜: ∞Ó, ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ, ‰È·ÎÔ› Ë
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó·
Â·ÓÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÛÎfiÈÌ·.
• °È· Ó· ·Ó¿„ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ȤÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ¤Ó·Ú͢
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (87).
• °È· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ȤÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ‰È·ÎÔ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (88).
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘ (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ·Ó¿„ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi
·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (12) Î·È ȤÛÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË ÙÔ˘
‰È·ÎfiÙË (1A).
• °È· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË ÙÔ˘
‰È·ÎfiÙË.
µ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ÛÂ ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
E›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔʇϷÍË.
√È ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙÂ.
¡· ÛÊ›ÁÁÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜, fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯·
̤ٷÏÏ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· DE3461.
°ÂÓÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜
- ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ı¤ÛË “ÛÙ¿ıÌ¢Û˘”.
- ∞Ó ȤÛÂÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û˘ÛÙÔÏ‹˜ ı· ··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ÎÔ‹.
- ∆Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È Î·È ·ÔÛ¿Ù·È Â›Ó·È 10 ¯ÈÏ.
- √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ÎÔÓÙ¿ ˘ÏÈο (ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ 190 ¯ÈÏ. ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ·fi
ÙÔ ‰›ÛÎÔ), Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÔ‡.
- √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ÙÌ‹Ì·Ù· UPVC, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ›Ù ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ¤Ó· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï, οو ·fi ÙÔ
˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Â›Â‰Ô ÛÙ‹ÚÈ͢.
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
110
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı›· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. S)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙȘ 0Æ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
¤Ì‚ÔÏÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ ÙÔ˘
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔ˜ ÎÔ‹ ͇ÏÔ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË
Ï·‚‹ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ȤÛÙ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Û˘ÛÙÔÏ‹˜.
• £¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ó· Îfi‚ÂÈ ·‚›·ÛÙ·. ªË ‚È¿˙ÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹.
• √Ù·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ÎÔ‹, ÛËÎÒÛÙÂ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙË
ı¤ÛË ·Ó¿·˘Û˘ Î·È ȤÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Ó· ·Ó·ˉ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ
¯ˆÚ›˜ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ˙ËÌÈ¿.
§ÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. T)
• √Ú›ÛÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›· ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÛÊÈÎÙ‹Ú·˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ›ӷÈ
ηϿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ï¿
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÛÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È
·Ó Ë ÁˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È 45Æ.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹.
º·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ (ÂÈÎ. U)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (24) Î·È ÛÙÚ¤„ÙÂ
ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹.
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹
∏ ÎÔ‹ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÏÔÍÔÎÔ‹˜ Î·È Ê·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿˜.
∆· fiÚÈ· Â›Ó·È 45Æ ÏÔÍÔÙÔÌ‹/30Æ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹. ªËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ ·˘Ù¿ Ù· fiÚÈ·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË
ÁˆÓ›· ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘
• ¡· ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ ¿ÓÙÔÙ fiÙÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Î·È ÙÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ.
¶·Ú¿ÏÏËÏË ÎÔ‹ (ÂÈÎ. V)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‡„Ô˜.
• ∏ ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ‰›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÎÚ˜ ÙÚÈÒÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ
¿Óˆ ·fi ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ›Ù ÙÔ
ÚÔÊ›Ï 10 ¯ÈÏ., ›Ù ÙÔ ÚÔÊ›Ï 62 ¯ÈÏ. ∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ÎÚ·Ù›ٷÈ.
• £¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∞ÚÁ¿ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù ÙËÓ Í˘Ï›· οو ·fi ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ·ıÂÚ¿
ÈÂṲ̂ÓË Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ∞Ê‹ÛÙ ٷ ‰fiÓÙÈ· Ó· Îfi‚Ô˘Ó Î·È ÌË
‚È¿˙ÂÙ ÙËÓ Í˘Ï›· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘Ó¯‹˜.
• °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÎÔ‹.
§ÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. X1 - X3)
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ‚›‰·˜ ÛÙÔ (89) Î·È ‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÛÙÔ (90) ÚÔ˜ Ù·
̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ̤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÂÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÛÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË 0Æ (ÂÈÎ. X1).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙË ÁˆÓ›· ‰›ÛÎÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ì¿Ú· ·ÏÈÛ˘ (91) ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÛÙÔ
·˘Ï¿ÎÈ (92) Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
(ÂÈÎ. X2).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (93) Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„ÙÂ
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Îϛ̷η ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·
(ÂÈÎ. X3).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (93).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
£¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ηÈ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜, Î˘Ï‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·˘Ï·ÎÈÔ‡ ÒÛÙ ӷ
ʤÚÂÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ..√Ù·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ
ÎÔ‹, ı¤ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
£¤ÛÂȘ Ô‰ËÁÔ‡, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. Y)
- °È· ÙËÓ ÎÔ‹ ÏÂÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÊ›Ï 10 ¯ÈÏ.
ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ‰ÈÏÔ‡ ‡„Ô˘˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi
·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜.
- °È· ÙËÓ ÎÔ‹ ·¯‡ÙÂÚˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ,¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÊ›Ï 62 ¯ÈÏ.
ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ‰ÈÏÔ‡ ‡„Ô˘˜.
- °È· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ ÛÙÂÓÒÓ Î·È ÎÔÓÙÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. Y):
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÚÔÊ›Ï ÒÛÙ ӷ
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÂÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi
ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (ÛÙȘ 0Æ ‹ 90Æ) Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÁÈ·
Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹.
• °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ô˘
·ÔÛÒÓÙ·È, ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ, ÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ¤Ó· ΈÓÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ˘ ηÈ
ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÓÙ¿
ÚÔ˜ ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ‰È·‰Ô¯Èο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
Ô˘ ·ÔÛÒÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
- °È· ÙËÓ ÎÔ‹ ÛÙÂÓÒÓ (< 120 ¯ÈÏ.) Î·È Ì·ÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ÈÔ ›Ûˆ ı¤ÛË ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ›ٷÈ
Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û ̷ÎÚ¤˜ ÎÔ¤˜.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· (¤Ó· Û οıÂ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌÈ· ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô fiÙ·Ó ÏËÛÈ¿ÛÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ™ÙËÚ›ÍÙ ٷ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘
ÂÍfi‰Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
- °È· ÎÔ‹ Ï·Ù‡ÙÂÚˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (>120 ¯ÈÏ.):
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ fiˆ˜ ÛÙÔ Û¯‹Ì· Y ·Ó ÙÔ
˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙ Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÌϤÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‹ ÙÔ˘
Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô.
• √Ù·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, ı¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ.
º·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ (ÂÈÎ. W)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·.
el - 8
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜,
¿ÓÙÔÙ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
™‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. A1, A2 & A8)
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙÚ›· ÛËÌ›· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÁÈ·
¯Ú‹ÛË Û οı ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
111
∂§§∏¡π∫∞
™‡Ó‰ÂÛË - ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ ÛˆÏ‹Ó· Ì ÙÔ ˘Ô-ÙÚ·¤˙ÈÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ ÛˆÏ‹Ó· Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÌÈÎÚ‹˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ (11)
Î·È ¤Ó· Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ (23) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù·
·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙfiÌÈ·.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ Ì ÙÔÓ Â·Ê¤· ÙÚÈÒÓ Ô‰ÒÓ.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË ÌÔÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ Â·Ê¤· ÙÚÈÒÓ Ô‰ÒÓ Ì ÙÔ Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ
ۈϋӷ ·fi ÙÔÓ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘.
™‡Ó‰ÂÛË - ı¤ÛË ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì ÙÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ηÈ
Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ ÛˆÏ‹Ó· ·fi ÙÔ ˘Ô-ÙÚ·¤˙ÈÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Û ·˘Ùfi.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÛÙË ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘.
¶ÚfiÛıÂÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘/ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˘˜ (ÂÈÎ. A4)
∆Ô ÚfiÛıÂÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Î·È ÙÔ ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó
ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ‹ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, ‹ Ì ‰‡Ô ÛÂÙ Û οı ÏÂ˘Ú¿.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· 34 - 41 ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡ (35).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ›Û˘ (36) ÁÈ·
ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ Û·Ó›‰ˆÓ Ï¿ÙÔ˘˜ 210 ¯ÈÏ. (¿¯Ô˘˜ 15 ¯ÈÏ.).
∆Ú·¤˙È ÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÏÈÛ˘ (ÂÈÎ. A5)
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÏÈÛ˘ ÌÔÚ›
Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‹ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, Ë Ì ‰‡Ô ÛÂÙ ÛÂ
οı ÏÂ˘Ú¿. ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡, ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
Â›Û˘ ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡.
∆Ú·¤˙È Ï¢ÚÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ (ÂÈÎ. A6)
TÔ ÙÚ·¤˙È Ï¢ÚÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ¤ˆ˜ 600 ¯ÈÏ. ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·fi ÙË
ı¤ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡. ∆Ô ÙÚ·¤˙È Ï¢ÚÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡ (35)
(ÚÔ·ÈÚÂÙÈο). ∆Ô Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‚·ıً̈
Îϛ̷η ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛·
ÁÂÚ‹ ‚¿ÛË Ë ÔÔ›· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÛÊÈÎÙ‹Ú˜ ÛÙȘ ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Â¤ÎÙ·Û˘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Îϛ̷η ·fiÛÙ·Û˘ Î·È ÛÙ·
‰‡Ô ÙÚ·¤˙È·.
ªÔÓfi ÙÚ·¤˙È ÔÏ›ÛıËÛ˘ (ÂÈÎ. A7)
∞˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÔÏ›ÛıËÛ˘ (44) ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÁÂıÒÓ
Û·Ó›‰ˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È 1200 x 900 ¯ÈÏ.
√È ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Â¿Óˆ Û ÌÈ· ÁÂÚ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋
ÚÔÂÍÔ¯‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÛ¿Ù·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ηÈ
ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Û οı ۯ¤‰ÈÔ.
√ Ô‰ËÁfi˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ̤ÙÚËÛ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ÁÈ· Ù·¯Â›·
ÙÔÔı¤ÙËÛË Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ Î·È ¤Ó· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ·
ÛÙÂÓ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿
ªÂٷʤÚÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ Û ı¤ÛË ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡, ÌÂ
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ fi‰È·.
§›·ÓÛË
∆· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› Ï›·ÓÛË ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Î·È
Â›Ó·È ˘‰·ÙÔÛÙÂÁ‹.
• §È·›ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰ڿÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, fiÔ˘ Î˘Ï¿ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, ÛÂ
Ù·ÎÙÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·.
• ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷ ̤ÚË Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì·˙‡ÂÙ·È ÛÎfiÓË Î·È ÚÔηӛ‰È·
Ù·ÎÙÈο Ì ¤Ó· ÛÙÂÁÓfi ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘
‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· aftersales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.2helpu.com.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
112
el - 9
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
Fax:
70 20 15 10
48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
Fax:
06 12 62 16
061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel:
Fax:
Fax:
977 29 71 00
977 29 71 38
977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Tlx:
Fax:
472 20 39 20
30 62 24F
472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel:
Fax:
037 43 40 60
037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
012 78 18 00
012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
03 92 38 72 04
03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
Fax:
07 65 08 22 01
07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel:
Fax:
22 90 99 00
22 90 99 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
Tlx:
Fax:
022 26 61 16
13228 Black A
022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel:
Tlx:
Fax:
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh:
Fax:
98 25 45 40
98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel:
Fax:
98 25 45 40
98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
Fax:
031 68 61 00
031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
017 53 57 42 77
017 53 52 13 12
07-99
Tel:
Fax:
Service fax:
TËÏ:
Fax:
Service:
02 719 07 12
02 721 40 45
02 719 08 10
019 24 28 70
019 24 28 69
019 24 28 76-7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement