(Microsoft PowerPoint - DOLA\336IM S\335STEM\335 F\335ZYOLOJ

(Microsoft PowerPoint - DOLA\336IM S\335STEM\335 F\335ZYOLOJ
DOLAŞIM SĐSTEMĐ
FĐZYOLOJĐSĐ
KALP
• SĐSTOL+DĐYASTOL
KALP DÖNEMĐ
Korda tendine
• Hep-hiç yasası
• Eşik değer ve üzerindeki
• Uyaranlara maksimum yanıt
Kalbin ileti sistemi
Kalp dönemi
• 0.8 sn
• 0,5 sn-diyastol
• 0,3 sn sistol
KALP DÖNEMĐ
1- Ventriküllerin dolması
2- Atrium sistolü
3- Ventriküllerin izometrik kasılması
4- Fırlatma fazı-SOL VENT.80mmHg
SAĞ VENT.8mmHg
5- Đzometrik gevşeme-VENTRĐKÜLLERĐN
GEVŞEMESĐ
Otonom sinir sistemi
• Vagus siniri
• Dk da 170 üstü tehlikeli, kalp beslenemez.
EKG
• AKSĐYON POTANSĐYELĐ
• P, SĐNOATRĐYAL DÜĞ.DEN ATRĐYUMLARA GEÇĐŞ
• P-R, P DALGA BAŞLANGICI-QRS DALGA
BAŞLANGICI
• QRS, VENTRĐKÜLLER DEPOLARĐZE OLUR
• T, VENTRĐKÜL REPOLARĐZASYONU
KALP RĐTMĐ
• Dk-60-80 (60-100)
• TAŞĐKARDĐ-100 üstü
• BRADĐKARDĐ-60 altı
• ARĐTMĐ-kalp ritmindeki anormal değş.
• SĐNOATRĐYAL BLOK-SA düğ.den çıkan uyarı diğer
bölg. uyaramaz
• ATRĐYOVENTRĐKÜLER BLOK-parsiyel-tam blokatrium-vent ileti gecikir &2 side aynı ritmde kasılır
• PAROKSĐSMAL TAŞĐKARDĐ-ani nöbet 200-300 kalp
frekansı
• ATRĐYUM FĐBRĐLASYONU-titreşme-atrium büyür
• VENTRĐKÜL FĐBRĐLASYONU-vent. Kan birikirölüm(3-5 dk)
• EKTOPĐK KALP VURUMLARI-iskemi kalsifiye
plakl.uyarının sinüs düğ.den başka yerde çıkması
KALP MASAJI
• Kalp durması ve fibrilasyonda.
• Ksifoid çıkıntı üstüne 4-5 santim omurgaya
doğrı –P• Dk da 60 kez
• Solunum dk da 12-15 kez
KORONER DOLAŞIM
• Aortun dalları
KALP DEBĐSĐ (DK. HACMĐ)
• HER VURUMDA 70 ML KAN
POMPALANIR
• DK DA 5 LT KAN POMP.
• AORT ve Büyük Arterler
• Küçük Arter ve Arteriyoller
• Venler ve venüller
Kapillerler
Starling eşitliği
•
•
Kapiller arter ucundan çıkan sıvı=venöz uçtan dolaşıma dönen sıvı
0,3 mmHg farkla filtrasyon (lenfatiklerle fazla filtrasyon dolaşıma geri döner)
Lenf kapillerleri
Kan basıncı (tansiyon)
• Sistolik basınç-100-120 mmHg
• Diyastolik basınç- 70-90 mmHg
• Hipotansiyon
• Hipertansiyon
Baroreseptör refleks
• Medulla oblongata
Periferik kemoreseptörler
•
•
•
•
•
80 mmHg’ya düşüşle
Arteryal –P- düşer
Dolayısıyla pO2
Düşer
CO2 ve H+ artar
Nabız
Aortun her sistolde 70 ml kanfırlatması-aort çeper. genişl. Ve
arterlerde nabız dalgası yaratır.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement