METAALGIETERIJ BRUIJS B.V. - Veiling

METAALGIETERIJ BRUIJS B.V. - Veiling
21 T/M 25 MAART 2013
ONLINE EXECUTORIALE
VEILING
in opdracht van de pandhoudster van:
METAALGIETERIJ
BRUIJS B.V.
Wouwsestraatweg 66, 4621 JB Bergen op Zoom;
kijkdag: 21 maart 2013 09.00 – 16.00 uur
HWS volautomatische vormvulinstallatie; HWS
volautomatische vormmachine; Paulus zandbereidingsinstallatie;
Röperwerk
kernschietmachines; Radyne smeltovens; Hollesteller enkelliggerbovenloopkranen; houtbewerkingmachines; Fiat
bedrijfsauto; Saris aanhangwagen etc.
Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: [email protected]
www.beusekom.nl
Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders
Van Beusekom B.V.
INHOUDSOPGAVE
Inhoud
Bezichtiging
Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden
Omschrijving / Uitlevering
BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land
Vervoersverklaring
Algemene verkoopvoorwaarden
Bezichtiging:
21 maart 2013, van 09.00 – 16.00 uur,
aan het adres:
Wouwsestraatweg 66, 4621 JB Bergen op Zoom
Online biedingen:
Afzonderlijk of in combinaties 21 t/m 25 maart 2013
Sluiting:
25 maart 2013 vanaf 14.00 uur
Gunning uiterlijk:
27 maart 2013
Uitleveren:
28 en 29 maart 2013 van 09.00 – 16.00 uur
LET OP!!
* De in deze catalogus vermelde startbedragen zijn onder
voorbehoud van eventuele wijzigingen op de website.
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
1
Van Beusekom B.V.
BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna
Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbieders
respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen
aan door Van Beusekom georganiseerde openbare
verkopingen, verkopingen op locatie, online- of webcast
veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert
Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De
toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is
uitgesloten.
Artikel 2 Openbare verkopingen (op locatie), onlineof webcast veilingen, inschrijvingen
2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te
annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure
vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de
(online) veiling vanwege een technische storing wordt
onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders
toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een
later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd
om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een
bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te
sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen
en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of
toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan
door verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq
bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom
is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen
voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s)
cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor
directe of indirecte schade als gevolg van technische- of
systeemschade.
Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning
3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van
Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand
van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn
weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk
voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige
omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de
gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden
geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden
voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere
verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan
of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting,
fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of
ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5
Biedingen zijn onherroepelijk 3.6 Aan Verkopers cq
aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7
Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur
door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van
toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of
zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om
kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In
het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van
toepassing.
Artikel 4
Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn,
gunning en uitlevering
De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de
(online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de
uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door van
Beusekom uitgegeven brochure en op de website
www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan
niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming
van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in
combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.
Artikel 5 Betaling
5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur
met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en
BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering,
binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door
het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de
bankrekening nummer 42.65.58.529 ten name van de
Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder
vermelding van het factuurnummer, contant, of per
pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde
bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is
ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4
Na ontvangst van de betaling worden de goederen
uitgeleverd.
Artikel 6 Levering en vervoer
6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van
Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze
zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe
aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming,
benodigde
gereedschappen,
verpakkingsmateriaal
en
transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van
Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks,
palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt.
6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen
legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn
ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de
factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen,
buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te
overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website.
6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper
volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden
vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage
van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan
gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn
veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7
Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie
achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd.
6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper.
6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen
noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is
voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist.
6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere
goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van
Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn
goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is
ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden
te doen geschieden, voor rekening van koper.
Artikel
7
Gebreken,
eigendomsvoorbehoud,
intellectuele eigendom
7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen)
onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle
zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich
bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de
gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van
eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere
rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de
goederen voor deze derden te houden, onder de
verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden
af te geven, dan wel een passende regeling met die derden
te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere
aanspraak van derden.
Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en
verwerking, gebruik, toepassing
8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft
gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen,
demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of
verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken,
dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen.
8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen
aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van
de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor
eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of
verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.
Artikel 9 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.
OMSCHRIJVING DER KAVELS
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
2
Van Beusekom B.V.
De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is
gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.
Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en
omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf
een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden
voetstoots verkocht.
UITLEVEREN
Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen
van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V..
Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.
Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en
transport.
TRANSPORT
Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor HubHub
benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren.
voor meer informatie zie www.hubhub.nl
Voor demontage, transport etc. van grote machines kunt u gebruik maken van:
voor meer informatie zie www.gebrvermeertransport.nl
BTW-NUMMER
Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland,
verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77
of per email te sturen aan [email protected]
Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen
vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
3
Van Beusekom B.V.
VERVOERSVERKLARING
(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen
naar een EU-Land vervoerd)
Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de
goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren
naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van
de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de
veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden
afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.
Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse
Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van
de goederen.
Naam:
Adres:
Factuurnummer:
Datum factuur:
Van Beusekom B.V.
Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
.......................................................
............-..............- 2013
Klant en vervoermiddel:
Bedrijfsnaam:
........................................................
BTW nummer:
........................................................
Kenteken:
........................................................
Plaats en land van bestemming: ........................................................
Persoon die de goederen in ontvangst neemt:
Naam:
Plaats:
Datum:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
....................................................................................
(Handtekening van de ontvanger)
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
4
Van Beusekom B.V.
Modelmakerij
1
2
3
4
5
1 Makita bandschuurmachine, model: 9403, 100x610 mm, verm.: 1.200 Watt,
220 V
1 Bosch rechte slijptol, model: GGS 7C, verm.: 600 Watt, 220 V
1 Bosch rechte slijptol, verm.: 320 Watt, 220 V
1 Bosch rechte slijptol, model: GGS 27L, verm.: 500 Watt, 220 V, met
toebehoren
1 Metabo WQ Euro haakse slijptol, cap. ø: 125 mm, 1.010 Watt, 220 V
5Z
6
7
8
9
10
10Z
11
12
13
14
15
15Z
16
17
18
19
20
20Z
21
22
23
24
24Z
25
Combinatie 1 t/m 5
1
1
1
1
1
Metabo WQ Euro haakse slijptol, cap. ø: 125 mm, 1.010 Watt, 220 V
Metabo WQ Euro haakse slijptol, cap. ø: 125 mm, 1.010 Watt, 220 V
Fein haakse slijptol, cap. ø: 230 mm, 220 V
Festool pendeldecoupeerzaag, model: PS 300 EQ, verm.: 720 Watt, 220 V
Festool vlakschuurmachine, model: D73728, verm.: 280 Watt, 220 V,
zoolafm.: 93x175 mm
Combinatie 6 t/m 10
1 Festool vlakschuurmachine, model: RS 300 EQ, verm.: 280 Watt, 220 V,
zoolafm.: 93x175 mm
1 Festool vlakschuurmachine, model: RTS 400 EQ, zoolafm.: 130x75 mm, 200
Watt, 220 V
1 Festool vlakschuurmachine, model: RS 300 EQ, zaalafm.: 93x175 cm, 280
Watt, 220 V
1 vlakschuurmachine, zoolafm.: 80x130 mm, 220 V
1 Hamach vlakschuurmachine, zoolafm.: 82x135 mm
Combinatie 11 t/m 15
1 Hamach vlakschuurmachine, zoolafm.: 82x135 mm, 220 V
1 Bosch hetelucht blaaspistool, model: PHG 5302, verm.: 1.600 Watt, 220 V
1 Festo bedrijfsstofzuiger, model: SR 151 E-AS, v.v. stopcontact, verm. max:
1.200 Watt, 220 V
1 kunststof bak met 1 North Air filtergelaatsmasker met lader
1 partij met 1 koffertje en 1 kunststof krat met handgereedschap
Combinatie 16 t/m 20
1 partij op wandbord met 17 handgereedschappen w.o.: vijlen, zagen, beitels
1 partij met ca. 17 stalen linialen, afm.: 100 cm, 8 stalen linialen, afm.: 50 cm,
1 stalen stokpasser en 1 veiligheidshesje
1 partij met meetgereedschap op wandbord w.o.: gradenbogen, krompassers,
stalen linialen, 1 passer
1 stalen hoogtemeter, meetbereik: 0-750 mm
Combinatie 21 t/m 24
1 Bosch professional klopboormachine, model: SSB 21-2RE, cap. ø: 13 mm,
(beton ø: 22 mm), 220 V
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
5
Van Beusekom B.V.
26
27
28
29
30
1 Bosch tapmachine, model: GGW 10E, 500 Watt, 220 V
1 Bosch accuschroef-/boormachine, model: GSR 14.4 VE-2-Li professional, cap.
ø: 13 mm, met lader en extra accu
1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 15.6 impuls, 9.6 V, 1.4 Ah,
met lader
1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 15.6 impuls, 9.6 V, 1.4 Ah,
met lader
1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 15.6 impuls, 9.6 V, 1.4 Ah,
met lader
30Z
31
32
33
34
Combinatie 25 t/m 30
1 Flex electronic schijfschuurmachine, model: LL 1107 VEA, ø: 115 mm, 710
Watt, 220 V
1 Makita handboormachine, model: 65CIX, cap. ø: 6.5 mm, 230 Watt, 220 V,
met stroomhaspel, 4x 220 V
1 Makita handboormachine, model: 65CIX, cap. ø: 6.5 mm, 230 Watt, 220 V,
met stroomhaspel, 4x 220 V
1 Creusen 2-steens gereedschapsslijpmachine, type: DS 4150T, ø: 2x 150 mm,
220 V, met steenopruwer
34Z
35
36
37
38
39
40
40Z
41
42
43
44
45
45Z
46
47
48
49
49Z
50
Combinatie 31 t/m 34
1
1
1
1
1
1
partij met 2x 1 Red Rooster power file met luchtslang en toebehoren
NSK Nakanishi pneumatische mini freesbewerkingsmachine met toebehoren
NSK Nakanishi pneumatische mini freesbewerkingsmachine met toebehoren
partij met schroefdraadreparatiesets + 1 doosje verzinkboren
partij met cijfer- en letterponsen w.o.: automator
partij met handgereedschappen, tappen, boren, lijm, soldeer etc.
Combinatie 35 t/m 40
1 partij met 7 Bessey constructielijmtangen w.o. afm.: 1.000x120 mm,
800x120 mm
1 partij met 8 Bessey constructielijmtangen w.o. afm.: 400x120 mm, 500x120
mm
1 partij met 5 Bessey constructielijmtangen, afm.: 600x120 mm
1 partij met 6 Bessey constructielijmtangen, afm.: 600x120 mm
1 partij met 10 constructielijmtangen w.o. afm.: 1.400x120 mm, 800x120 mm,
300x300 mm
Combinatie 41 t/m 45
1 partij met
1 partij met
mm
1 partij met
1 partij met
9 snelspanconstructietangen, afm.: 500x120 mm
9 snelspanconstructietangen w.o. afm.: 500x120 mm, 300x140
5 Bessey constructielijmtangen, afm.: 400x120 mm
6 snelspanconstructietangen, afm.: 600x120 mm
Combinatie 46 t/m 49
1 partij met 8 constructielijmtangen w.o. afm.: 300x140 mm, 500x120 mm
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
6
Van Beusekom B.V.
51
52
52Z
53
54
55
56
57
58
58Z
59
60
61
62
62Z
63
1 partij met 7 Bessey constructielijmtangen w.o. afm.: 400x120 mm, 300x140
mm
1 partij met 8 Bessey constructielijmtangen w.o. afm.: 300x140 mm
Combinatie 50 t/m 52
1 Limaro lintzaagmachine, type: L 700, tafelafm.: 950x800 mm, kantelbaar,
met geleider, 380 V
1 FZ dubbele schijfkantenschuurmachine, ø: 600 mm, tafelafm.: 800x330 mm,
verstelbaar: 0 - 45°, 380 V
1 Zimmermann profielbandschuurmachine, model: PS I, 2 snelheden,
bandbreedte: 50 mm, max slijphoogte: 350 mm, tafelafm.: 600x700 mm,
kantelbaar, motorverm.: 1.5 kW, 380 V, bj.: 1986, met toebehoren op rek
1 Zimmermann verticale vlakbandschuurmachine, model: BVZ 250,
bandbreedte: 250 mm, tafelafm.: 750x410 mm, kantelbaar, 30/45°, motor: 4
kW, 380 V
1 Timal kolomboormachine, model: SB 32F, v.v. snelspanboorkop, cap. ø: 18
mm, spilopname: MK 4, 230-1.910 omw/min, slag: 135 mm, uitlading: 230
mm, v.v. kantelbare t-sleufopspantafel, afm.: 330x330 mm, hoofdmotor: 2
HP, 400 V, bj.: 1996
1 houten kast met inhoud w.o.: boren, ø: 12-70 mm, 1 snelspanboorkop (incl.
kast)
Combinatie 53 t/m 58
1 SCM vlakbank, type: F520, bj.: 1990, werkbreedte: 520 mm, 5.000
omw/min, hoofdmotor: 5.5 kW, 380 V, v.v. in graden verstelbare geleider en
Harwi parallelbeveiliging
1 SCM vandiktebank, type: S63, bj.: 1990, werkbreedte: 630 mm, max
doorvoerhoogte: 240 mm, 4.500 omw/min, hoofdmotor: 11 kW, 380 V
1 SCM cirkelzaagmachine, type: SL 15F, REF 030 129, zaagblad ø: 350 mm,
3.200/4.500/6.000 omw/min, verstelbaar: 0-45°, max zaagbreedte: 920 mm,
380 V + reserve zaagbladen
1 Holtrop & Jansma gegalvaniseerde slangenfiltermotafzuiginstallatie, model:
DBF-115, bj.: 1999, afm.: 2.340x2.340xH4.780 mm, filter oppervlak: 115
m2, v.v. doorblaasventilator, model: EMD-200, lucht cap.: 50 m3/min, 1
ventilator, model: ETD-500, cap.: 290 m3/min, verm.: 18.5 kW, 380 V, incl.
de gegalvaniseerde afvoerkanalen door de werkplaats, schakelkast en 20 ft
stalen opslagcontainer
Combinatie 59 t/m 62
1 Friedrich Zimmermann universele freesmachine, model: FZ5V, bj.: 1973, cap.
X-as: 800 mm, Y-as: 320 mm, Z-as: 400 mm, freeskop zwenkbaar: 360°,
spindelopname: ISO40, pinole slag: 125 mm, 56-4.500 omw/min, tsleufopspantafel, afm.: 750x500 mm, 380 V + 2-deurs kast met toebehoren
w.o.: frezen, opspangereedschap, gereedschapshouders
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
7
Van Beusekom B.V.
64
65
66
66Z
67
68
69
70
71
71Z
72
73
74
74Z
75
76
77
78
78Z
79
80
81
82
83
83Z
1 Boko F30 universele kolomboor-/freesmachine, nr.: 6-1822, opname: SK50,
35.5-1.800 omw/min, kop zwenkbaar, cap. X-as: 1.800 mm, Y-as: 1.100 mm,
Z-as: 1.150 mm, draaibare t-sleufopspantafel, afm.: 1.600x1.200 mm, v.v.
Heidenhain XYZ digitale teller, bedieningsconsole + verrijdbare
gereedschapskast met toebehoren w.o.: opsteekfreeshouders, vlakfrezen,
verzinkboren, hoekopspanplaat + opspangereedschappen en spatscherm
1 partij met opspangereedschap w.o.: vijzels, hoekopspanplaten, T-sleufbouten
1 B-machine opspanklembekwijdte: 200 mm
Combinatie 63 t/m 66
1 stalen vlaktafel, bladafm.: 2.000x1.000x50 mm
1 stalen T-sleufopspantafel, bladafm.: 2.500x1.000 mm, zijkant: 2.500x250
mm
1 stalen vlaktafel, bladafm.: 2.010x1.000 mm
1 stalen vlaktafel, bladafm.: 2.650x600 mm
1 FZ universele bovenfreesstandaard + 1 boorstandaard
Combinatie 67 t/m 71
1 18-ladige houten kast met opspangereedschap, profielfrezen, modelplaten,
schuurbanden etc.
1 houten openvakkenkast met schuurband, boren, schuurschijven,
handschoenen, pijpensnijders etc.
1 partij met 3 ketelklemmen en harpsluitingen
Combinatie 72 t/m 74
1 Hollestelle slingerkraanbalk, nr.: 71882-1, bj.: 2004, max belasting: 500 kg,
overspanning: ca. 2.500 mm, met 1 Eurochain VL5 elektrische kettingtakel,
hijsverm.: 500 kg, 380 V, met bedieningskastje
1 Hollestelle slingerkraanbalk, nr.: 71882-2, bj.: 2004, max belasting: 500 kg,
overspanning: ca. 2.500 mm, met 1 Eurochain VL5 elektrische kettingtakel,
hijsverm.: 500 kg, 380 V, met bedieningskastje
1 2-sprong hijsketting, lengte: 1.400 mm, cap.: ca. 3.000 kg
1 Rema handkettingtakel, hijsverm.: 1.5 ton
Combinatie 75 t/m 78
1 pneumatische hakhamer + blaaspistolen met luchtslang
1 partij met 2 stalen tafels v.v. houten blad met Record klem, bladafm.: 77x176
cm, 232x72 cm, + materiaal onder werkbank
1 partij met 4 houten stalen schragen w.o.: werkhoogte: 97 cm, 85 cm
1 partij met de inhoud van de stelling met spaanplaatschroeven, nagels,
bouten, Heco-Fix schroeven, 6.0x110 etc. + schuurbox en rollen schuurpapier
(excl. stelling)
1 Widenhorn stalen 7-ladige gelagerde gereedschapskast, afm.: B72xD70xH100
cm, met inhoud w.o.: spanstiften, nylon ringen, inbusbouten, vleugelmoeren
Combinatie 79 t/m 83
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
8
Van Beusekom B.V.
84
85
86
87
88
89
1 stalen werkbank v.v. houten blad, afm.: 395x80 cm, v.v. 2 Record
materiaalklemmen
1 stalen werkbank v.v. houten blad, afm.: 395x80 cm, v.v. 2 Record
materiaalklemmen
1 partij met 4 aluminium vlakplaten, afm.: 540x460 mm
1 partij met 3 houten tafels bestaande uit: multiplex blad, afm.: ca. 185x122
cm, en 2 houten schragen
1 Quartz wandklok, ø: 35 cm
1 aluminium mal op stalen frame
89Z
Combinatie 84 t/m 89
90
91
92
93
1
1
1
1
94
95
1 pneumatische drukregelaar + 1 rechte en haakse pneumatische slijptol
1 partij met 1 Festo pendeldecoupeerzaag, type: PS 200 E, 1 Festool
vlakschuurmachine, type: RS 3E, 220 V
1 Festo handcirkelzaagmachine, type: ATF 55E, 1.200 Watt, 220 V
96
96Z
97
98
99
100
100Z
101
102
103
104
105
106
106Z
107
108
kunststof box met reddingsboei
partij met stalen 4-vaks platenrek, afm.: B110xD111xH109 cm, met inhoud
partij met 1 stalen tafel, 2 tambourets, 1 rolsteun, 1 magneet-/white board
reserve
Combinatie 94 t/m 96
1 Makita handcirkelzaagmachine, model: 5900 BR, zaagblad: 235 mm, 1.750
Watt, 220 V, in kunststof koffer
1 Makita handcirkelzaagmachine, model: 5903 R, zaagblad ø: 235 mm, 2.000
Watt, 220 V, bj.: 2009
1 Makita elektrische handschaafmachine, model: 1923H, werkbreedte: 82 mm,
850 Watt, 220 V
1 Makita bandschuurmachine, type: 9402, 100x610 mm, 1.040 Watt, 220 V
Combinatie 97 t/m 100
1 Bosch bandschuurmachine, model: PBS7AE, verm.: 600 Watt, met
toebehoren, in kunststof koffer
1 Kinzo poets-/polijstmachine, verm.: 220 V
1 Elu elektrische handschaafmachine, model: MFF81E, verm.: 1.050 Watt, 220
V
1 Elu handbovenfreesmachine, model: MOF96, type: 3, verm.: 750 Watt, 220 V
1 Elu bandschuurmachine, model: MHB158, verm.: 650 Watt, 220 V
1 Fein deltaschuurmachine, verm.: 220 V
Combinatie 101 t/m 106
1 Black & Decker powerfile, werkbreedte: 13 mm, verm.: 220 V
1 4 TECX dekzeil, kleur: oranje, afm.: 10x12 mtr
Platenmagazijn
109
1 stalen transportkar, afm.: 118x62 cm
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
9
Van Beusekom B.V.
110
111
112
112Z
113
114
114Z
115
116
116Z
117
118
119
119Z
1 stalen werkplaatspers, t.d.k.: 1.600 mm, v.v. Holmatre handbediende vijzel
en kunststof bak met toebehoren
1 antieke vormmal
1 stalen rek, afm.: B149xD91xH165 cm
Combinatie 109 t/m 112
1 Black & Decker DeWalt radiaalafkortcirkelzaagmachine, model: 1875,
zaagblad ø: 350 mm, verstelbaar: 45-0-45°, motor: 3 kW, verm.: 380 V, met
rollenbaan, afm.: 2.300x600 mm
1 Holzher verticale platenzaag, type: PKS-D, zaagblad: 250 mm, afm.:
B5.100xH2.000 mm, verm.: 380 V
Combinatie 113 t/m 114
1 demontabele platenstelling bestaande uit: 6 staanders, afm.: B104xH300 cm,
30 liggers, lengte: 275 cm, 32 tussenliggers en 1 platenrek (excl. inhoud)
1 demontabele houten stelling, afm.: ca. 5 mtr (excl. inhoud en groene stelling)
Combinatie 115 t/m 116
1 partij met de inhoud van de stalen draagarmstelling w.o.: Abachi houten
balken, kopmaat: 80x360 cm, lengtes hardhouten delen (excl. stelling)
1 partij met de inhoud van de platenstelling (kavel 115) w.o.: platen multiplex,
dikte: 10, 12, 15 en 30 mm, triplex, betontriplex, 1 pak rockwool,
noppeninpakfolie, boomdelen (excl. mallen) (excl. stelling)
1 partij met de inhoud van het voorraadmagazijn w.o.: schroeven, schuurband,
lijm, bevestigingsmateriaal (excl. stellingen)
Combinatie 117 t/m 119
Technische Dienst
120
121
122
123
124
124Z
125
126
1 hefboomprofielknipschaar, cap. ø: 22 mm
1 aambeeld op houten blok
1 Bimak kolomboormachine, cap. ø: 16 mm, v.v. snelspanboorkop, slag: 140
mm, uitlading: 350 mm, 60-2.100 omw/min, hoofdmotor: 2 HP, v.v. T-sleuf/opspankruistafel, afm.: 540x300 mm, kantelbaar, met bak met tapkoppen
1 Rubbers verstelbare bandslijpmachine, werkbreedte: 75 mm, verm.: 380 V
1 I.M.E.T. verstekmetaalafkortcirkelzaagmachine, model: Record, zaagblad ø:
250 mm, 2 snelheden, v.v. koelmiddelsmeerinrichting, verm.: 380 V, met 2
rolsteunen
Combinatie 120 t/m 124
1 Compac handbediende werkplaatspers, type: P-25, cap.: 25 ton, plunjesslag:
180 mm, t.d.k. 645 mm, v.v. verstelbare tafel, met kunststof lekbak, afm.:
200x130 cm
1 Progress centerdraaibank, type: 1-440, cap t.d.c.: 1.400 mm, draai ø
bovenbediening: 440 mm, bovendwarsslede: 320 mm, hoofdspeldoorlaat ø:
70 mm, 11,2-1.000 omw/min, verm.: 380 V, met stalen kast en toebehoren
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
10
Van Beusekom B.V.
127
128
129
1 Unibend platijzerbuigapparaat, max. breedte: 70 mm
1 partij met 1 stalen vlaktafel, bladafm.: 2.650x600 mm, 1 2-deurs stalenkast
en 1 radiocenter
1 stalen werktafel, bladafm.: 2.000x1.050x13 mm (gelast aan kolom), met
stalen bankschroef
129Z
Combinatie 125 t/m 129
130
1 materiaaltransporttafel, afm.: 230x83 cm
131
1 Red Rooster pneumatische boormachine, model: 13RD-755 BK, cap.: 13 mm,
500/min
1 Red Rooster pneumatische slagmoersleutel, type: RR-20PN
1 partij met 2 n.p.k. pneumatische haakse slijptollen, cap. ø: 230 mm
1 partij met 3 pneumatische haakse slijptollen w.o.: 2x N.P.K., cap. ø: 180 mm
1 pneumatische ratelsleutel, 1/2"
132
133
134
135
135Z
136
137
138
139
140
141
142
Combinatie 131 t/m 135
1 SIG pneumatische sloophamer, model: S10-80
1 partij met 2 pneumatische hakhamers
1 partij met 3 haakse slijptollen, 1 pneumatische tacker, 1 drukregelaar, slangen
etc.
1 partij met 1 N.P.K. rechte pneumatische stiftslijptol, 1 N.P.K. pneumatische
haakse slijptol, cap. ø: 125 mm
1 partij met 1 N.P.K. rechte pneumatische stiftslijptol, 1 N.P.K. pneumatische
haakse slijptol, cap. ø: 125 mm
1 partij met 1 N.P.K. rechte pneumatische stiftslijptol, 1 N.P.K. pneumatische
haakse slijptol, cap. ø: 125 mm
1 partij met 1 N.P.K. rechte pneumatische stiftslijptol, 1 N.P.K. pneumatische
haakse slijptol, cap. ø: 125 mm
142Z
143
144
145
146
147
147Z
148
149
150
151
152
153
Combinatie 136 t/m 142
1
1
1
1
1
kunststof gereedschapskist met inhoud
partij met 1 4TECX doppenset en 1 Gedore doppenset
Bosch professional haakse slijptol, model: Glos 24-230 JBX
Gilze stroomhaspel, verm.: 3x 220 V, lengte: 33 mtr
kabelstroomhaspel, 4x 220 V
Combinatie 143 t/m 147
1 partij met 4 2-armige poelietrekkers
1 partij met handgereedschappen w.o.: ring-/steeksleutels, nrs.: 27 t/m 50,
constructietangen, verstelbare sleutels, bankhamers
1 Transka mig 260 beschermlasapparaat, lasstroombereik: 40-250A, verm.: 6,3
KVA, 380 V
1 Lincoln Invertec portable lasapparaat, type: V 270-S, verm.: 380 V, op
transportkar
1 5-polig krachtstroomverlengkabel, verm.: 32A-6h
1 gereedschapswagen met handgereedschappen w.o.: torks, ring/steeksleutels, schroevendraaiers, hamer, spanningzoeker etc.
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
11
Van Beusekom B.V.
153Z
154
155
156
157
157Z
158
159
159Z
160
161
162
163
164
165
165Z
166
167
168
168Z
169
170
171
172
173
174
174Z
Combinatie 148 t/m 153
1
1
1
1
Pfaff dommekracht, cap.: 5.000 kg
Hitachi slagmoeraanzetter, model: WR14VB, verm.: 420 W, 220 V
partij met 2 kunststof bakken met halfgelaats filtermaskers
partij met 1 Lux Drill tafelkolomboormachine, model: 16VT, max. cap. ø: 20
mm, verm.: 400 W, 220 V, met boorklem en 4-ladige tafel met inhoud w.o.:
metaalboren, tappen etc.
Combinatie 154 t/m 157
1 Holmatko elektrische hydraulische portable pompunit, model: EHW 1650C,
bj.: 2007, v.v. bedieningskastje, verm.: 220 V, met hydraulische vijzel, cap.:
250 KN t.b.v. I profielbalk
1 partij met 1 vetspuiter, 1 elektrische vatpomp, 10W40 olie etc.
Combinatie 158 t/m 159
1 Alga aluminium schuifladder v.v. 2x12 sporten
1 Altrex professional mounter reformladder, lengte: 3,33-max. 6.07 mtr, v.v.
2x12 sporten
1 Teco bedrijfsstofzuiger, verm.: 220 V
1 Alto Arrix water-/stofzuiger, verm.: 220 V
1 Pulimat veeg-/zuigmachine, model: 900, meet accugelijkrichter (werking
onbekend)
1 partij met 1 Kimberley-Clark professional handdoekrolpapierhouder met 3
rollen
Combinatie 160 t/m 165
1 stalen steekwagen
1 Rema handkettingtakel, model: Select 300 DD, hijsverm.: 1,5 ton, met
loopkat
1 Demag elektrische kettingtakel, type: PK5N, hijsverm.: 1.000 kg, met
bedieningskastje, verm.: 380 V
Combinatie 166 t/m 168
1 Rems Curvo elektrische handpijpenbuiger, verm.: 220 V, met buigmallen w.o.
ø: 12, 15, 18 en 22 mm, in stalen kist
1 Ridgid beproevingspomp, model: 1450, max. druk: 50 bar, max. temp.: 50 °C
1 Ridgid pionier werktafel, no.: 40A, cap.: 1/8-2 1/2"
1 partij op pallet met Ridgid pijpfittersgereedschap w.o.: 3 pijpsnijders, cap.: 12", 1 pijpentang, cap.: 18", draadsnijgereedschap, cap.: 3/4-2",
optropgereedschap etc.
1 handbediende hydraulische pijpenbuiger, cap.: 3/8-1 1/4"
1 partij met draadsnijgereedschap w.o.: tappen, snij/-ijzers, wringijzers, 1
verstelbare draadsnijkop
Combinatie 169 t/m 174
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
12
Van Beusekom B.V.
175
176
177
177Z
178
179
180
181
181Z
182
183
184
185
185Z
186
187
188
188Z
189
190
191
192
193
193Z
1 partij met 1 pallet met oude labinstrumenten w.o.: 1 balans, zeven,
hardheidstester, 1 GF oventje, 1 volkunststof tank, slangen, kratten etc.
1 partij met 1 stalen frame, kleur: blauw, 2 bakken met: opspanklemmen,
Gummi gierstammen etc.
1 7-koloms dubbelzijdige demontabele stafmateriaalstelling, afm.:
B90xL600xH200 cm (excl. inhoud)
Combinatie 175 t/m 177
1 partij met de inhoud van stelling (kavel 177) w.o.: lengtes hoekprofiel, plat,
kokerprofiel, buizen, aluminium profielen, massief rond en railprofiel
1 partij met oude metalen, rollen ijzerdraad en gaas
1 partij met gaasmatten, transportrollen, zwenk en bokwielen, schuimspanen,
machine-onderdelen etc.
1 bakpallet met Marflex pompbehuizingen
Combinatie 178 t/m 181
1 partij met 3-gelaats beschermingskappen, 2 lasschorten, ovenhandschoenen,
1 veiligheidshelm
1 partij met 50 paar Weldas Ultimate Comfort lederen werkhandschoenen
1 partij met 50 paar Weldas Ultimate Comfort lederen werkhandschoenen
1 partij met 10 paar Weldas Ultimate Comfort lederen werkhandschoenen, PUFlex handschoenen, North rubberen werkhandschoenen
Combinatie 182 t/m 185
1 set Atlas Copco pneumatische haakse slijptollen w.o.: type: GT940 F066-23,
cap. ø: 230 en 125 mm, pneumatische snelkoppelingen en slang
1 partij met 1 Atlas Copco pneumatische haakse slijptol, type: GTG40 F085-18,
cap. ø: 180 mm en 1 drukverdeelbak en drukregelaar
1 pneumatische hakhamer
Combinatie 186 t/m 188
1 Verlinde elektrische kettingtakel, model: VL5 504B2, max. hijsverm.: 500 kg,
met bedieningskastje, verm.: 380 V
1 Demag elektrische kettingtakel, type: PK10n, max. hijsverm.: 3.000 kg, met
bedieningskastje, verm.: 380 V
1 partij met 2 kunststof bakken met schuurmiddelen, vuilniszakken, 1
betonijzerknipschaar, 1 verlengsnoer etc.
1 stretchfoliewikkelaar met 3 rollen wikkelfolie
1 Lokoma 6-ladige gelagerde gereedschapskast met inhoud w.o.:
kabelschoentjes, bi-metaals lampjes, popnagels, blaaspistolen en
elektromateriaal
Combinatie 189 t/m 193
Voorbereiding gieterij
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
13
Van Beusekom B.V.
194
1 Eco-mix 10 ER zwenkarmzandvoorbereidingsinstallatie, nr.: 10.833, cap.: 180
kg/min, (kunsthars vormzandbinder) v.v. doseerpompen, kernzandmixer,
roosterlekbakken, Infastaub filterkast, type: 133, bj.: 1997, met stalen
zandsilo, volumeinh.: ca. 20 m3, v.v. zenderleidingwerk en Siemens Simatic
op operator panel, schakelkast en 1 SA S-vleugelsnelmenger
195
1 H.W.S. halfautomaat vormzandgietlijn, model: HSP 3, bj.: 1990, tafelgrote:
1.155x860 mm, cap. vormkast grote: 1.030x800x400/400 mm,
1.030x800x250/250 mm, 1.030x800x150/150 mm, max. slag: 300 mm,
Abhebehub: 450 mm, Abhebe-Trennhub: 380 mm, cap.: 20 vormen/uur, max.
gietwerkstuk: 50 kg, max. perskracht: 535 kn, verm.: 11 kW, 380 V, met aanen afvoerrollentafel, 1 vulstation en bedieningsconsole
1 partij met 10 stalen zandvormgietkasten, afm. inw.: 1.030x800x400 mm en 1
Hollestelle hijsjuk, max. last: 1.000 kg
1 partij met 12 stalen zandvormgietkasten, afm. inw.: 1.030x800x250 mm en 2
opvulranden
1 partij met 4 stalen zandvormgietkasten afm. inw.: 1.030x800x250 mm
1 partij met 10 stalen zandvormgietkasten afm. inw.: 1.030x800x250 mm
1 partij met 6 stalen zandvormgietkasten afm. inw.: 1.030x800x250 mm w.o. 2
met vormzand en aluminium gietstukken
1 vormkastenrollenbaangietlijn bestaande uit: 1 motor aangedreven
rollenbaansector, afm.: 3.750x900 mm, 2 rollenbanen motoraangedreven,
lengte: ca. 15 mtr, 2 motoraangedreven transferwagens met Brinschulte &
Von Wittken bedieningsbordes, verm.: 380 V
196
197
198
199
200
201
201Z
202
203
204
205
205Z
Combinatie 195 t/m 201
1 Paulus & Co zandvoorbereidingsinstallatie bestaande uit: 1 vibrerende
uitbreekrooster, afm.: 1.100x1.100 mm, 1 doorvoertransportband, 1 elevator,
nr.: 180509007, bj.: 1992, doorvoertransportverdeelband naar de 4
oudzandbanken, cap.: 4x12 m3, v.v. uitvoerband, inspectieluik, 1 nieuwzand
toevoegbunker, volume: ca. 1,2 m3, transportschroef, 1 Bentoniet
toevoegstation, doorvoerverzamelband naar elevator, 1 Eirich zandmenger,
type: RV15-m1507, cap.: 750 ltr, verm.: 55 kW, 1 Micomp 3waterdoseerinstallatie en Uni op touchscreen, 2 opvoerbantransporteur, 1
Dynasys menger, type: DTS-SF6, bj.: 07-2001, 1 filterkast, de
doorvoerverdeeltransporteurs v.v. 6 uitlopen met de stalen loopbruggen,
staalconstructie, loopbordessen, trappen
1 HWS Compact volautomatische doorloopvormzandgietlijn, type: DAFN-503.5,
nr.: 10359, bj.: 1989, (verdichtingssysteem Seiatsu), cap. vormkastgrote:
700x550x200/200 mm, max. gewicht gietstuk: 25 kg, max. 40 vormen/uur,
zandverbruik: ca. 5 ton/uur, persdruk instelbaar: 0-60 n/cm2, verm.: 40 kW,
400 V, v.v. 2 motor aangedreven vormkastgietlijnen, Siemens Simatic op S5
395 panel, schakelkast en oliepompaggregaat en toebehoren
1 Wagner EDC pneumatisch verrijdbare coutingsapparaat, bj.: 2007
1 Alfred Gutmann hangbaanstraalkast, type: PH119, nr.: 60013, afm. inw.: ca.
1.500x1.500x1.800 mm, met hangbaanrails, max. belasting: 500 kg,
gietarmfilterkast, verm.: 380 V, met hijshaken en kettingen
Combinatie 202 t/m 205
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
14
Van Beusekom B.V.
206
207
207Z
1 Richards Vibra-Clas vormzandregenerator, serienr.: V551 (3.98), cap.: ca. 5
ton/uur, v.v. pneumatisch transport, model: 150, max. temp.: 200 °C,
serienr.: 2686, stoffilterunit, type: H, verm.: 400 V (afkoppelen 1e flens
transportleiding)
1 stalen verticale oudzandsilo, volumeinh.: ca. 6 m3, v.v. pneumatische zender
en leidingwerk tot aan 1e flens regenerator met filterunit, type: B4, verm.:
380 V
Combinatie 206 t/m 207
208
1 reserve
209
1 Avant 500 series diesel kniklader, model: 523T, hefhoogte: 1.080
mm/uitschuifbaar: 2.200 mm, max. trekkracht: 1.100/7.500 n, max. hefcap.:
85 dan, kieplast: 700 dan, v.v. Kubota D 722 dieselmotor, verm.: 18.8 hp,
draaiuren: 01907 uur, met grondbak, cap.: 140 ltr, vorklepelbord, 1
hydraulische roterende straatborstel
1 BGG pneumatische sloophamer, type: AB-20, met luchtslang en 1
pneumatische hakhamer
1 Stella Triangolo 2-motorige verrijdbare industriestofzuiger, verm.: 380 V, met
slangen
1 verrijdbare industriestofzuiger, verm.: 380 V
210
211
212
212Z
213
214
214Z
215
216
217
217Z
218
219
220
Combinatie 209 t/m 212
1 Hindenlang kantelbare warmhoudgietpan, cap.: 100 ltr, v.v. tandwielkast,
verm.: 30 kW, 380 V, met schakelkast en digitale aflezing
1 Hindenlang kantelbare warmhoudgietpan (defect), cap.: 100 ltr, verm.: 30
kW, met schakelkast
Combinatie 213 t/m 214
1 Kopo industriesmeltoven, type: S-300, cap.: 300 kg, bj.: 1982, verm.: 60
KVA, 380 V, met stroomgeneratorkast en digitale aflezing
1 Kopo industriesmeltoven, type: S-300, cap.: 300 kg, bj.: 1980, met
stroomgeneratorkast, type: LOSD-60/380F, verm.: 60 KVA, 380 V
1 Foseco verrijdbare ontgassings-/reinigingsstation, type: MAKK, max. 540
omw/min, verm.: 2.500 W, 400 V, bj.: 2001
Combinatie 215 t/m 217
1 smeltoveninstallatie bestaande uit: 1 Radyne elektro/hydraulische kantelbare
inductiesmeltoven, model: F700/1.000, cap.: 300 kg/1.000 ltr, 1 2-voudige
hydraulische kantelbare inductiesmeltoven, cap.: 50/90 kg, 1 T.C.
stroomgeneratorkast, verm.: 200 kW, met de B.A.C. koeltoreninstallatie,
model nr.: VX1-18-0R
1 Smog-Hog Air Cleaner afzuigfilterinstallatie met gegalvaniseerde
afvoerkanaal, verm.: 380 V
1 Radyne hydraulische kantelbare smeltoven, cap.: 50 ltr, met
stroomgeneratorkast, solid state, verm.: 380 V, met digitale aflezing
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
15
Van Beusekom B.V.
221
221Z
222
223
224
225
226
227
228
229
229Z
230
231
232
233
234
234Z
235
236
237
238
239
239Z
240
241
1 Radyne elektro/hydraulische inductiesmeltoven, bj.: 1999, cap.: 50 ltr, met
stroomgeneratorkast, type: 100 TCI, verm.: 102 kW, 12.000 V, 118 KVA, 380
V, met TES waterkoeltoren, code: PAB 60 FP, verm.: 380 V (op dak)
Combinatie 218 t/m 221
1 partij met 2 smeltkroes hangbaangietframes en 35 smeltkroezen, volumeinh.:
ca. 20 en 40 ltr
1 partij met afschuimers, gietlepels, smeedtang, gietvork, constructietangen
1 A1 Roper L.T.D. kraanbaangietpan v.v. tandwielkast, volumeinh.: ca. 100 ltr.,
nr.: 71B1, serienr.: 58103, bj.: 2007
1 stalen kraanbaangietpan v.v. tandwielkast, volumeinh.: ca. 100 ltr
1 Smeltkroes schaarklem
1 stalen gietpan, volumeinh.: ca. 40 ltr
1 stalen gietpan, volumeinh.: ca. 40 ltr
1 partij met 8 stalen steunen, hoogte: 75 cm
Combinatie 222 t/m 229
1 Demag elektrische kettingtakel, hijsverm.: 500 kg, verm.: 380 V, met
Smeltkroes gietframe
1 Verlinde elektrische kettingtakel, model: VL-10, hijsverm.: 1.000 kg, verm.:
380 V, met bedieningskastje
1 Verlinde elektrische kettingtakel, model: VL-10, hijsverm.: 1.000 kg, verm.:
380 V, met bedieningskastje en stalen hijsjuk, max. last: 1.000 kg, nr.:
215958-1
1 Elephant elektrische kettingtakel, model: FB, hijsverm.: 1 ton, verm.: 380 V,
met bedieningskastje, elektrische loopkat, stalen hijsjuk
1 Demag elektrische kettingtakel, max. hijsverm.: 500 kg, verm.: 380 V, met
Smeltkroes gietframe
Combinatie 230 t/m 234
1 Verlinde elektrische kettingtakel, model: VL16, cap.: 1.600 kg, verm.: 380 V,
met bedieningskastje
1 Elephant elektrische kettingtakel, hijsverm.: 0,5 ton, verm.: 380 V, met
bedieningskastje
1 Demag elektrische kettingtakel, hijsverm.: ca. 250 kg, verm.: 380 V, met 2knops bedieningskastje
1 Demag elektrische kettingtakel, hijsverm.: ca. 250 kg, verm.: 380 V, met 2knops bedieningskastje
1 pneumatische overheadgiettransportmonorails t.b.v. de gietlijnen door de
gieterij, v.v. pneumatische wissels, ca. 100 mtr
Combinatie 235 t/m 239
1 Hollestelle/Verlinde elektrisch aangedreven enkelliggerbovenloopkraan, type:
EBLK, max. bedrijfslast: 6,3 ton, overspanning: 9.315 mm, railprofiel: 50x30,
verm.: 380 V, bj.: 2010
1 Hollestelle radiografische elektrisch aangedreven enkelliggerbovenloopkraan,
type: EBLK, max. bedrijfslast: 6,3 ton, overspanning: 9.315 mtr, railprofiel:
50x30, verm.: 380 V, bj.: 2003
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
16
Van Beusekom B.V.
241Z
242
243
244
245
246
Combinatie 240 t/m 241
1 stalen vormkastenhijsjuk, lengte: ca. 2.500 mm
1 Hollestelle wandkolomzwenkkraan, nr.: 1597, uitlading: ca. 5.000 mm, v.v. 1
Verlinde elektrische kettingtakel, model: VL5, hijsverm.: 1.000 kg, verm.: 380
V, met bedieningskastje
1 Hollestelle hijsevenaar, bj.: 2000, lengte: 5.000 mm, max. last: 6.300 kg
1 hijsjuk, lengte: 1.800 mm
1 partij met 2 hijsjukken, lengte: 900 mm en kettingen
246Z
247
248
249
250
Combinatie 242 t/m 246
1
1
1
1
250Z
251
252
253
254
255
256
257
Combinatie 247 t/m 250
1 Röperwerk kernschietmachine, model: H2,5 EW, tafelafm.: 400x300 mm, met
Michel GMBH begassingsautomaat en tafel met toebehoren
1 Röperwerk kernschietmachine, model: H12, serienr.: S400, nr.: 37, tafelafm.:
740x500 mm, met begassingsautomaat en tafel met toebehoren
1 Röperwerk kernschietmachine, nr.: 99101, tafelafm.: 740x495 mm, met
begassingsautomaat, tafel en stalen rek met toebehoren
1 Röperwerk kernschietmachine, model: 2,5-A-EW, 6-8 kg/m2 (defect)
1 Atlelder Rüttel pers, type: APM3, bj.: 1966, afm.: 1.370x570 mm
1 Kungel-Wagner Rüttel pers, afm.: 1.370x570 mm, verm.: 380 V, met
bedieningsconsole
1 stalen rollentransportbaan, afm.: ca. 3.800x800 mm
257Z
258
259
260
261
verrijdbare vormzandstortkabel, volumeinh.: ca. 0,5 m3
verrijdbare vormzandstortkabel, volumeinh.: ca. 0,5 m3
pallet met 2 stalen stapelbakken met koelblokken
stalen pallet met bakken met koelblokken, ijzer en haken
Combinatie 251 t/m 257
1
1
1
1
261Z
12-vaks stalen stelling met HSP hulpstukken w.o.: gummistammen
12-vaks stalen stelling met haken, vormkastpennen en hulpstukken
21-vaks stalen stelling met koelblokken
verrijdbare tafel met handgereedschappen
Combinatie 258 t/m 261
262
263
264
265
266
267
1
1
1
1
1
1
Teno Coating verrijdbare pneumatische spuitinstallatie
Teno Coating verrijdbare pneumatische spuitinstallatie
partij met 2 aluminium broodjes giettafels
partij met veiligheidsgelaatsmaskers, hittebestendige kleding etc.
reserve
metaallintzaagmachine, uitlading: 950 mm, verstelbare tafel: 0-45°, afm.:
775x750 mm, verm.: 380 V, v.v. voetbediening
268
1 Toyota elektrische palletwagen, model: 7PM18, cap.: 1.800 kg, verm.: 24 V,
met lader (werking onbekend)
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
17
Van Beusekom B.V.
269
1 Mic hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15 cm
270
1 Rema hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15
cm
270Z
271
272
Combinatie 268 t/m 270
1 Jungheinrich hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte:
115x15 cm (1 lepel krom)
1 hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 110x16 cm
272Z
273
274
275
Combinatie 271 t/m 272
1 Mega hydraulische verrijdbare heftafel, model: PTE-1000, cap.: 1.000 kg,
platformafm.: 130x70 cm
1 hydraulische verrijdbare heftafel, cap.: 500 kg, platformafm.: 120x70 cm
1 HBM hydraulische verrijdbare heftafel, cap.: 500 kg, platformafm.: 85x50 cm
275Z
Combinatie 273 t/m 275
276
1 Mic hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15 cm
277
1 Jungheinrich hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte:
115x15 cm (1 lepel krom)
1 stalen steekwagen
1 Rema hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15
cm
278
279
279Z
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
289Z
Combinatie 276 t/m 279
1 Rema hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15
cm
1 Toyota elektrische vorkheftruck, type: FBE18, bj.: 1991, massa: ca. 2.200 kg,
afgelezen tellerstand: 8.244 uur, hefhoogte: 4.700 mm, hefcap.: 1.750 kg,
lepellengte/breedte: 100x10 cm, v.v. triple mast en oplaadstation, met 2
verlenglepels, lengte: 200 cm (krom)
1 Toyota elektrische vorkheftruck, type: 3FB25, bj.: onbekend, massa: 3.220
kg, afgelezen tellerstand: 7.687 uur, hefhoogte: 3.500 mm, hefcap.: 2.500
kg, lepellengte: 105 cm, v.v. duomast en oplaadstation (werking onbekend)
1 set met stalen vorkheftruck verlenglepels, lengte: 200 cm
1 Caterpillar vorkheftruck, type: GP25N, brandstof: lpg, bj.: 2005, Mana: 3.800
kg, afgelezen tellerstand: 9.736 uur, hefhoogte: 4.100 mm, hefcap.: 2.500
kg, v.v. duplo mast, side shift en centraal bedieningsconsole (excl. gasfles),
met keurings- en veiligheidsrapport
1
1
1
1
1
hydraulische hefpalletwagen, cap.: 2.500 kg, afm.: 1.150x530 mm
hydraulische hefpalletwagen, cap.: 2.500 kg, afm.: 1.150x530 mm
plateautransportkar, afm.: 120x90 cm
stalen verrijdbare materiaaltransporttafel, afm.: 120x90 cm
stalen verrijdbare materiaaltransporttafel, afm.: 120x90 cm
Combinatie 285 t/m 289
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
18
Van Beusekom B.V.
Afbramerij
290
291
292
293
293Z
294
295
296
296Z
297
298
299
300
301
301Z
1 2-deurs stalen kast, afm.: B97xD40xH198 cm, met inhoud w.o.: stiftfrezen,
handvatten etc.
1 Record Mössner metaallintzaagmachine, uitlading: 480 mm, tafelafm.:
1.000x1.320 mm, verm.: 380 V
1 Altrex aluminium trapleer v.v. 3 treden
1 Altrex aluminium bordestrapleer v.v. 7 treden
Combinatie 290 t/m 293
1 Kemppi mobiele zwenkarmlasdampafzuigfilterunit, model: M1100, verm.: 380
V
1 Smitweld Thyroplus 400 AC-DC tigbeschermlasapparaat, lasstroombereik: 25A18V/400A-26V, 30 KVA, verm.: 380 V, met laskap
1 SAF Admiral 500 AC/DC tigbeschermlasapparaat, lasstroombereik: 4A10V/500A-30V, 25 kVA, verm.: 400 V, met laskap
Combinatie 294 t/m 296
1 partij met 3 stalen werktafels w.o. bladafm.: 1.590x800 mm, 1.010x660 mm,
met bankschroef, 1 multiplexblad, 2 transporttafels, 1 tafel v.v. 4-ladige stalen
kast, 1 tabouret
1 stalen werktafel, bladafm.: 3.000x1.000x10 mm, met bankschroef, 1 stalen
rek en 1 lasscherm
1 partij met gelaatsbeschermkappen, bankhamers, griptangen, lederen
lasschorten, 1 gereedschapskist met inhoud etc.
1 partij met North stoffiltergelaatsmaskerdelen, batterijen etc.
1 partij met lasstaven w.o.: Lincoln electric, ø: 2,0 mm en aluminium lasstaven
Combinatie 297 t/m 301
302
1 partij met 12 Bessey constructietangen w.o. afm.:160x80, 600x120 en
400x120 cm
303
1 Spido vloerbascule, type: 504-n°1674, weegverm.: 1.250 kg, plateauafm.:
1.600x1.000 mm
1 Spido weegbascule, weegverm.: 100 kg
304
304Z
305
306
307
308
309
310
Combinatie 303 t/m 304
1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 9,6 impuls, verm.: 15,6 V /
2,4Ah, met lader
1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 9,6 impuls, verm.: 15,6 V /
2,4Ah, met lader
1 Fein haakse slijptol, cap. ø: 230 mm, verm.: 220 V
1 Elu haakse slijptol, cap. ø: 230 mm, verm.: 220 V
1 Bosch haakse slijptol, cap. ø: 125 mm, verm.: 220 V
1 partij met afbraam- en doorslijpschijven w.o.: Flexovit 230x2, 5x ø: 180 en
Blueline ø: 115 mm
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
19
Van Beusekom B.V.
310Z
311
312
313
314
315
315A
315AZ
316
317
318
319
320
320Z
321
322
323
324
325
326
326Z
327
328
329
Combinatie 305 t/m 310
1
1
1
1
1
Ybico staalband haspelwagen met onsnoeringsapparaat
brander met gasfles en transportkar
brander met gasfles en transportkar
partij met 1 platenhijsklem, 1 hijsketting en 1 stalen ketting
Hollestelle kolomzwenkkraan, nr.: 1597, model: CE2000, uitlading: ca. 3.000
mm, max. last: 1.000 kg, met 1 Eurochain elektrische kettingtakel, hijsverm.:
1.000 kg, max. hijshoogte: ca. 3.500 mm, verm.: 380 V
1 Hollestelle slingerhijsbalk, max. last: 125 kg, overspanning: ca. 5.000 mm,
met elektrische kettingtakel, hijsverm.: 125 kg, verm.: 380 V
Combinatie 311 t/m 315A
1 Scantool verstelbare bandslijpmachine, werkbreedte: 75 mm, 3.000/3.400
min, motor: 4,8 HP, verm.: 380 V
1 Scantool verstelbare bandslijpmachine, werkbreedte: 75 mm, 3.000/3.400
min, motor: 4,8 HP, verm.: 380 V
1 Scantool verstelbare bandslijpmachine, werkbreedte: 75 mm, 3.000/3.400
min, motor: 4,8 HP, verm.: 380 V
1 BM verstelbare bandslijpmachine, werkbreedte: 75 mm, verm.: 380 V
1 partij met 5 dozen met 10 slijpbanden, afm.: 75x2.000 mm
Combinatie 316 t/m 320
1 Nilfisk Alto verrijdbare stofzuiger, verm.: 220 V
1 stalen afbraamwerktafel v.v. afzuigkap, TL-verlichting, multiplex blad, afm.:
150x90 cm, met bankschroef, met 6 pneumatische handgereedschappen en
handgereedschappen
1 stalen afbraamwerktafel v.v. afzuigkap, TL-verlichting, multiplex blad, afm.:
150x90 cm, met bankschroef, met 5 pneumatische handgereedschappen en
handgereedschappen
1 stalen afbraamwerktafel v.v. afzuigkap, TL-verlichting, multiplex blad, afm.:
150x90 cm, met bankschroef, met 6 pneumatische handgereedschappen en
handgereedschappen
1 stalen doorslijptafel, doorslijpschijf ø: 400mm, tafelafm.: 805x580 mm,
verm.: 380 V
1 De Jakob Handte waterscheidingsfilterafzuiginstallatie, type: STZV-RW, cap.
luchtvolume: 15.000 m3/uur, hoofdmotor: 18,5 kW, verm.: 380 V, bj.: 1991,
met de afvoerkanalen en 1 2-voudige cabine, afm.: ca. B3.600xD185xH250
cm, met TL-verlichting, 2-deurs stalen kast met inhoud
Combinatie 321 t/m 326
1 Rösler vibrerende ontbraam-/polijsttrommel, type: OV10S, afm.:
1.100x540x500 mm, volumeinh.: 280 ltr, verm.: 1,5 kW, met spoeltafel, afm.:
1.250x700 mm, 1 bak met polijststenen, schakelkast en doseerpomp
1 Cetema vibrerende ontbraam-/polijsttrommel, model: ST350N, bj.: 1987,
cap.: 350 ltr, motor: 3,7 kW, 1.500 omw/min, max. afm. behandelen
onderdelen: 240 mm, verm.: 220/380 V, met schakelkast en doseerpomp
1 standaard met 5-polig krachtstroomverlengkabel, 63-6 h
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
20
Van Beusekom B.V.
329Z
330
331
332
333
334
334Z
Combinatie 327 t/m 329
1 stalen heftransportkar, afm.: 1.015x465 mm
1 partij met stalen materiaaltransporttafels w.o. bladafm.: 75x150 cm
1 partij met 1 dompelwaterpomp, 1 bak met waterslangen, bezems en
scheppen
1 bouwlamp op statief, verm.: 220 V
1 Artifan snelbouw aluminium werksteiger, werkhoogte: 6 mtr, bestaande uit: 6
staanders, hoogte: 2 mtr, 2 halve staanders, 10 schoren, 4 liggers, 4
stabilisatiesteunen en 4 zwenkwielen
Combinatie 330 t/m 334
Zandvormkasten opslag
335
336
337
338
338Z
339
340
340Z
341
342
343
344
344Z
345
346
347
347Z
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 10x 1.250x1.250x150
mm en 8x 1.400x1.400x180 mm
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 6x 1.920x1.130x150
mm, 9x 1.550x820x250 mm, 1x 1.620x1.000x150 mm, 1 Koba stalen bak
met inhoud en 1 zandvormkast met inhoud
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 4x 1.550x800x250
mm, 4x 1.980x790x145 mm, 8 kunststof vaten met inhoud en 2 dozen elidron
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 2x 1.080x1.000x150
mm, 2x 1.560x800x250 mm, 2x 1.550x800x250 mm en 5x 1.550x800x255
mm
Combinatie 335 t/m 338
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 19x 750x650x150 mm,
18x 1.000x800x150 mm en 7x 1.100x1.000x150 mm
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 32x 500x400x120 mm,
6x 650x500x150 mm, 4x 450x320x120 mm, 4x 1.550x800x250 mm en 4x
1.400x600x250 mm
Combinatie 339 t/m 340
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 26x 1.400x600x150
mm
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 6x 1.100x100x140
mm, 15x 650x500x125 mm, 9x 450x320x125 mm en 1 stalen bok met kist
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 10x 450x320x120 mm
en 11x 650x500x150 mm
1 partij met 3 stalen transportkarren v.v. zwenkwiel en 1 stalen container kar
Combinatie 341 t/m 344
1 stalen hijsjuk, cap.: 1.000 kg, afm.: 1.270x770 mm, max. ø: 50 mm
1 stalen hijsjuk, cap.: 1.000 kg, afm.: 1.270x770 mm, max. ø: 50 mm
1 stalen hijsjuk, afm.: 1.300x80 cm, max. ø: 50 mm
Combinatie 345 t/m 347
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
21
Van Beusekom B.V.
348
349
350
350Z
351
352
353
354
1 partij met 6 buisstalen transportkarren v.v. 7 inlegschappen, afm.:
105x72x145 cm
1 partij met 4 buisstalen transportkarren v.v. 7 inlegschappen, afm.:
105x72x145 cm
1 partij met 4 buisstalen transportkarren v.v. 7 inlegschappen, afm.:
105x72x145 cm
Combinatie 348 t/m 350
1 partij met 3 stalen zandvormkasten bestaande uit: 1x 2.000x1.500x300 mm,
2x 2.000x2.000x500 mm en 1x 2.000x2.000x300 mm (NB allen met inhoud)
1 stalen hijsjuk, afm.: 1.280x620 mm, max. ø: 50 mm
1 partij met 3 stalen zandvormkasten bestaande uit: 3x 2.100x1.600x300 mm
(NB allen met inhoud)
1 partij met 10 stalen zandvormkasten bestaande uit: 2x 1.500x1.400x140
mm, 2x 1.500x1.500x300 mm en 2x 1.500x1.500x240 mm (NB enkele met
inhoud)
Buitenterrein voor
355
355Z
1 partij met 2 stalen zandvormkasten bestaande uit: 1x 1.950x1.950x300 mm
en 1x 1.950x1.950x500 mm
Combinatie 351 t/m 355
Buitenterrein achter
356
357
358
358Z
359
360
361
362
362Z
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit: 2x 4.600x1.800x340 mm en
4x 4.900x2.500x300 mm en ca. 23 diverse afmetingen
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit: 4x 3.200x3.200x300 mm en
4x 1.350x1.350x250 mm en 4x 2.700x1.700x200 mm
1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit: 4x 3.180x2.180x300 mm en
1 houten bak
Combinatie 356 t/m 358
1 Smid Nijmegen ontlaatoven, type: SGL100/170, max. temp.: 525°, verm.: 34
kW, 380 V, hoogte: ca. 3.500 mm
1 partij met 2 Smid Nijmegen ontlaatovens, type: SGL100/170, max. temp.:
525°, verm.: 34 kW, 380 V, hoogte: ca. 3.500 mm
1 Smid ontlaatoven, type: onbekend
1 stalen industriële opvoertransportband
Combinatie 359 t/m 362
Compressorruimten
363
1 Kaeser geluidsgedempte schroefcompressor, model: A531, bj.: 1994,
afgelezen tellerstand: 17.008 uur, bedrijfscap.: 7,5 bar, max. debiet: 2,9
m3/mm, verm.: 18,5 kW, eigen gewicht: 490 kg, afm.: 142x80x107 cm
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
22
Van Beusekom B.V.
364
365
366
367
368
368Z
369
370
370Z
1 Kaeser geluidsgedempte schroefcompressor, model: A531, bj.: 1994,
afgelezen tellerstand: 23.897 uur, bedrijfscap.: 7,5 bar, max. debiet: 2,9
m3/mm, verm.: 18,5 kW, eigen gewicht: 490 kg, afm.: 142x80x107 cm
1 Kaeser geluidsgedempte schroefcompressor, model: A531, bj.: 1994,
afgelezen tellerstand: 25.031 uur, bedrijfscap.: 7,5 bar, max. debiet: 2,9
m3/mm, verm.: 18,5 kW, eigen gewicht: 490 kg, afm.: 142x80x107 cm
1 Kaeser persluchtdroger, model: TE91, bj.: 1998, cap. Vulgewicht koelsysteem:
2.500 kg, bedrijfsdruk koelsysteem: 25 bar, bedrijfsdruk luchtsysteem: 13 bar
1 Kaeser compressordruktank, inh.: 1.000 ltr, bj.: 1995, max. bedrijfsdruk: 11
bar
1 Kaeser olie-/waterseperatiesysteem, model: Aquamat 6
Combinatie 363 t/m 368
1 Kärcher hogedrukspuit, model: K399, spuitlans
1 Altrex aluminium ladder v.v. 12 sporten
Combinatie 369 t/m 370
371
1 palletstelling bestaande uit: 5 staanders, afm.: 300x90 cm en 24 liggers,
lengte: 190 cm (excl. Inhoud)
372
1 palletstelling bestaande uit: 3 staanders, afm.: 300x90 cm en 12 liggers,
lengte: 190 cm (excl. Inhoud)
1 stalen schappenstelling v.v. houten inlegborden, afm.: 490x70x230 cm (excl.
Inhoud)
373
373Z
374
375
376
377
378
378Z
379
380
380Z
Combinatie 372 t/m 373
1 partij met gietsysteembenodigdheden w.o.: 6 dozen met insulating riner
sleeves, T80 en inhoud van stelling met diverse mallen (excl. stelling)
1 partij met de inhoud van de palletstelling met diverse gietsysteemmiddelen
w.o.: insulating riner sleeves, K80/T60, kaltek iso 18 etc. (excl. stelling)
1 partij met de inhoud van stelling (kavel 373) w.o.: kernnagels, 100 en 120,
proefstaaf, vormstiften etc. (excl. stelling)
1 partij met 6 Mammut grafietsmeltkroezen, type: AX300
1 partij met 3 rollen Unidek afdekmateriaal, isolatiemateriaal in stelling (excl.
stelling)
Combinatie 374 t/m 378
1 stalen kuubsbak v.v. lepelgaten en inhoud (vormzand)
1 pallet met Foseoo Noracel AV80 kernzandbindmiddel
Combinatie 379 t/m 380
381
1 bigbag met Sibelco kwarts-zand, gradatie: M34, inh.: 1.500 kg (aangebroken)
382
1 partij met 2 bigbags met Sibelco kwarts-zand, gradatie: M34, inh.: 1.500 kg
(aangebroken)
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
23
Van Beusekom B.V.
382Z
383
384
385
386
387
Combinatie 381 t/m 382
1 pallet met 8 kunststof opslagvaten met inhoud en 1 pallet met 2 dozen Elidran
Calcum Cyanamude
1 Roba stalen bak met vormzand
1 bigbag met Sibelco kwarts-zand, gradatie: M34, inh.: 1.500 kg
(onaangebroken)
1 bigbag met Sibelco kwarts-zand, gradatie: M34, inh.: 1.500 kg
(onaangebroken)
1 bigbag met Sibelco kwarts-zand, gradatie: M34, inh.: 1.500 kg
(onaangebroken)
387Z
388
389
Combinatie 385 t/m 387
1 pallet met 12 balen Kröner a 25 kg, Starke metaalgietmiddel Wheat (meel)
1 pallet met 6 zakken Sud-Chemi metaalgietmiddel Bentoniet
389Z
Combinatie 388 t/m 389
390
1 stalen zeefbak, afm.: 930x740 mm
391
392
1 Lowaka pomp, verm.: 5,5 kW, 380 V, 1 aandrijfmotor en onderdelen
1 partij met de inhoud van de werkplaatsmagazijn met voorraad bouten,
moeren, koppelingen, (stuur) stroomkabels, snaren, rollen, elektromotoren,
elektroden, schuurbanden, reserve machine onderdelen etc. (excl. stellingen)
392Z
Combinatie 391 t/m 392
393
1 partij met de inhoud van de werkplaatsmagazijn met diverse stellingen,
oppervlakte afm.: 420x400 cm, demontabel
394
395
396
397
1
1
1
1
397Z
398
399
400
401
402
stalen
stalen
stalen
stalen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
Combinatie 394 t/m 397
1
1
1
1
1
402Z
403
404
405
406
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
Combinatie 398 t/m 402
1
1
1
1
Fort
Fort
Fort
Fort
stalen
stalen
stalen
stalen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
24
Van Beusekom B.V.
407
1 Wolfers hydraulische palletwagen, cap.: 1.000 kg, lepellengte/breedte:
1.100x540 mm
407Z
Combinatie 403 t/m 407
408
1 partij met diverse stalen jukken met lengtes stalen buizen etc.
409
410
1 pallet met ca. 24 dozen a 13 stuks Focees cilinderkegels
1 partij met de inhoud van chemicaliënkast met bedrijfsvoorraad en 7
vloeistoflekbakken (excl. kast)
410Z
411
412
Combinatie 409 t/m 410
1 Sijam pneumatische gritstraalcabine, bj.: 1975, afm.: B1.200xD800xH1.000
mm, met gritstraalcabine
1 partij met 2 pallets met 9 zakken à 25 kg straalgrit
412Z
413
414
415
416
417
418
419
420
421
421Z
422
423
424
425
425Z
Combinatie 411 t/m 412
1
1
1
1
1
1
1
1
1
buisstalen transportwagen
buisstalen transportwagen
stalen transportkar
stalen transportkar
stalen transportkar
stalen transportkar
stalen transportkar
stalen materiaal transporttafel, afm.: 150x75 cm
partij met 2 transportkarren
Combinatie 413 t/m 421
1 partij met 1 Pulimat veegmachine met lader (defect) en 2 kliko's
1 partij met 16 smeltkroezen w.o.: 20 en 40 ltr. en 1 putdeksel
1 partij met drums met aluminium spanen, lege drums, 1 transferwagen en 2
schakelkasten
1 partij met pallethout op het binnenterrein w.o.: pallets, palletranden, stalen
lege drums, smeltkroezen, houten randen
Combinatie 422 t/m 425
Mallenmagazijn
426
427
428
429
1 stalen demontabele palletstelling bestaande uit: 4 staanders, afm.: 90x300
cm, 18 liggers, lengte: 270 cm (excl. inhoud)
1 stalen dubbele demontabele palletstelling bestaande uit: 8 staanders, afm.:
90x300 cm, 36 liggers, lengte: 270 cm (excl. inhoud)
1 stalen demontabele stelling bestaande uit: 3 staanders, afm.: 96x450 cm, 24
liggers, lengte: 260 cm (excl. inhoud)
1 oartij met 1 stalen demontabele palletstelling bestaande uit: 2 staanders,
afm.: 70x350 cm, 6 staanders, lengte: 270 cm en 1 stalen demontabele
palletstelling bestaande uit: 8 staanders, afm.: 85x300 cm, 50 liggers, lengte:
260 cm (excl. inhoud)
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
25
Van Beusekom B.V.
430
431
432
1 partij met 2 stalen gitterboxen
1 stalen demontabele palletstelling bestaande uit: 3 staanders, afm.: 70x400
mtr, 16 liggers, lengte: 270 cm (excl. inhoud)
1 stalen 6-vaks stelling, afm.: 235x96x275 cm (excl. inhoud)
432Z
Combinatie 426 t/m 432
433
434
435
436
1
1
1
1
437
438
439
1 partij met 2 bakken bedrijfskleding w.o.: broeken, jassen en overalls
1 houten tafelvoetbalspel, afm.: 120x60 cm, v.v. 8 hendels en 2 ballen
1 lockers-/kapstokwand, afm.: 750x200 cm, v.v. 30 lockers, 25 haken en 1
bankje
1 verrijdbare schoonmaakset bestaande uit: 3 emmers, 1 dweil, 1
wringapparaat, 1 bord
440
440Z
441
442
443
444
445
446
447
448
Combinatie 437 t/m 440
1
1
1
1
1
1
1
1
448Z
449
450
451
452
stalen 12-vaks stelling, afm.: 465x75x280 cm (excl. inhoud)
stalen rek v.v. 3 legplanken, afm.: 195x61x161 cm (excl. inhoud)
stalen stelling, afm.: 250x38x174 cm, v.v. glasplaten (excl. inhoud)
partij met TL-lampen, vloeistofplaten, 2 deuren, fijnzand, verf en
bewerkingsmateriaal, 1 stelling, 2 2-deurs opbergkasten, 1 werktafel
partij
partij
partij
partij
partij
partij
partij
partij
met
met
met
met
met
met
met
met
1
1
1
1
1
1
1
1
kantinetafel,
kantinetafel,
kantinetafel,
kantinetafel,
kantinetafel,
kantinetafel,
kantinetafel,
kantinetafel,
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
120x80x75
120x80x75
120x80x75
120x80x75
120x80x75
120x80x75
120x80x75
120x80x75
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
en
en
en
en
en
en
en
en
4
4
4
4
4
2
2
2
stoelen
stoelen
stoelen
stoelen
stoelen
stoelen
stoelen
stoelen
Combinatie 441 t/m 448
1
1
1
1
452Z
Talens houten schildersezel, afm.: 65x235 cm, met foto
Talens houten schildersezel, afm.: 65x235 cm, met foto
Talens houten schildersezel, afm.: 65x235 cm, met foto
partij met 1 aluminium decowand, 2 losse wanddelen, 2 bankleuningen en 1
wandklok
Combinatie 449 t/m 452
453
454
455
456
1
1
1
1
457
1 Animo koffieautomaat, type: Optivend 3, v.v. 8 opties, met sleutel, verm.:
220 V
1 Cup-a-Soup dispenser v.v. 3 opties met sleutel
1 Zanussi minikoelkast
1 Siemens magnetron
458
459
460
Los test-/trekbank, belasting: 5.000 kg, bj.: 1938
partij met bedrijfstassen w.o.: katoenen draagtassen en rugtassen
Alto stoomreiniger
Altrex aluminium huishoudtrap v.v. 6 treden
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
26
Van Beusekom B.V.
460Z
461
462
Combinatie 457 t/m 460
1 partij met de inhoud van de keukenkasten w.o.: kopjes, glazen, schaaltjes en
een EHBO-set
1 partij met de inhoud van het kantinevoorraadhok w.o.: schoonmaakmiddelen,
toiletpapier, koffie, thee en Cup-a-Soup
462Z
Combinatie 461 t/m 462
463
1 partij met bronzenn decobeeldjes
464
465
1 Inventum ventilator
1 Hewlett Packard laptop, type: NX9105, met laptoptas, Logitech draadloos
toetsenbord, Kensington notebookhouder met 4 USB ingangen (excl.
harddisk)
1 partij met 5 personal computerbeeldschermen
1 Telefax faxapparaat, type: Telefax 347
1 partij met 1 verrijdbaar personal computerbureau, 1 Compaq beeldscherm
met personal computer (excl. harddisk)
466
467
468
468Z
Combinatie 464 t/m 468
469
470
1 reserve
1 Fiat bedrijfsauto, type: Scudo 1.9 DL handgeschakeld, kenteken: VV-SL-33,
bj.: 02-1998, motorverm.: 69 PK, brandstof: diesel, tellerstand: 264.895 km,
laadverm.: 880 kg, APK: 08-06-2013, met radio-/cd-speler en
stickerbelettering (NB schade: bekleding bestuurdersstoel, rondom deukjes en
krasjes) (kentekenpapieren voor alsnog incompleet daardoor latere uitlevering
op afspraak) (accu kan leeg zijn)
471
1 Saris plateautandemasseraanhangwagen, model: P, kenteken: WL-LJ-69, bj.:
03-2004, laadverm.: 1.540 kg, bakafm.: 335x175 cm, v.v. sjorogen in de
laadvloer, disselbak met inhoud w.o.: sjorbanden, touw en dekzeil
(kentekenpapieren compleet)
1 partij met 2 Gems aluminium oprijplaten, type: B026/28, lengte: 265 cm,
max. belasting: 2.800 kg per paar
472
472Z
473
474
Combinatie 471 t/m 472
1 partij met ca. 35 pallets en ca. 120 palletranden
1 stalen heftruckafvalkiepbak met inhoud w.o.: hout, stenen etc.
475 t/m 599 reserve
600
601
602
603
604
604Z
1
1
1
1
1
houten palletkist met ca. 400 kg aluminium/brons, legering: F60,
stalen bak met ca. 550 kg brons, legering: 84-10-4-12 en cn-sn-p6-ni
stalen bak met divers metaal
stalen bak met ca. 550 kg brons, legering: R9-5
stalen bak met ca. 200 kg brons, legering: R9-5
Combinatie 600 t/m 604
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
27
Van Beusekom B.V.
605
606
607
608
609
610
611
1
1
1
1
1
1
1
611Z
612
613
614
615
616
Combinatie 605 t/m 611
1
1
1
1
1
616Z
617
618
619
620
621
1
1
1
1
1
631Z
632
633
634
635
636
636Z
637
verrijdbare
verrijdbare
verrijdbare
verrijdbare
verrijdbare
houten
houten
houten
houten
houten
kist
kist
kist
kist
kist
met
met
met
met
met
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
gietstukken,
gietstukken,
gietstukken,
gietstukken,
gietstukken,
legering:
legering:
legering:
legering:
legering:
AL
AL
AL
AL
AL
226
243
243
si 7 mg
226
Combinatie 617 t/m 621
1
1
1
1
1
626Z
627
628
629
630
631
pallet met ca. 100 kg aluminium gietstukken, legering: ALM9 en 226
bakpallet met aluminium gietstukken, legering: ALM9 3 si en AL 243
bakpallet met aluminium gietstukken, legering: AL 243
bakpallet met aluminium gietstukken, legering: AL243
verrijdbare houten kist met aluminium, legering: AL 239
Combinatie 612 t/m 616
621Z
622
623
624
625
626
houten palletbak met ca. 360 kg brons, legering: 90-10 cusn10
houten palletbak met ca. 150 kg brons, legering: 84-10-4-2
houten palletbak met ca. 500 kg brons, legering: RG-10
houten palletkist met aluminium roosters AL 239
stalen drum met bronsstuk
pallet met aluminium roosters AL 239
pallet met aluminium/bronzenn platen
houten transportbak met aluminium gietstukken, legering: AL 239
houten transportbak met aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
houten transportbak met ca. 200 kg Silicium bronzenn gietstukken
pallet met aluminium gietstukken
stalen stapelbak met ca. 350 kg aluminium/brons gietstukken, legering: F60
Combinatie 622 t/m 626
1
1
1
1
1
pallet met aluminium gietstukken, legering: AL 239
pallet met alumnium gietstukken, legering: AL 239
pallet met aluminium gietstukken, legering: AL 226
palletbak met aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
palletbak met aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
Combinatie 627 t/m 631
1 partij met 1 houten transportbak, 1 pallet met aluminium/ijzer stukken en 1
blok brons/silicium
1 stalen heftruckkiepbak met aluminium/zand gietstukken
1 partij met 1 gitterbox en 2 pallets aluminium gietstukken
1 gitterbox met aluminium gietstukken
1 gitterbox met aluminium gietstukken
Combinatie 632 t/m 636
1 pallet met 1 aluminium koelblok, legering: AL 239
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
28
Van Beusekom B.V.
638
639
640
641
642
1 pallet met 1 aluminium trechter, ø:
legering: AL 239
1 pallet met 1 aluminium trechter, ø:
legering: AL 239
1 pallet met 1 aluminium trechter, ø:
legering: AL 239
1 pallet met 1 aluminium trechter, ø:
legering: AL 239
1 stalen opstampmal t.b.v. gietpan
642Z
643
644
645
646
647
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
664Z
665
666
667
pallet met aluminium platen, legering: AL 239 en AL 226
palletbak met ca. 500 kg brons, legering: RG5
palletbak met ca. 250 kg brons, legering: RG5
palletbak met ca. 250 kg brons, legering: RG5
palletbak met stukken aluminium en brons
pallet
pallet
pallet
pallet
met
met
met
met
ca. 160 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
ca. 160 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
ca. 160 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
1 aluminium koelblok, legering: AL 239
pallet
pallet
pallet
pallet
met
met
met
met
ca.
ca.
ca.
ca.
200
160
160
160
kg
kg
kg
kg
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
gietstukken,
gietstukken,
gietstukken,
gietstukken,
legering:
legering:
legering:
legering:
AL
AL
AL
AL
239
239
239
239
Combinatie 652 t/m 655
1
1
1
1
1
660Z
661
662
663
664
100 cm, hoogte: 85 cm, ca. 165 kg,
Combinatie 648 t/m 651
655Z
656
657
658
659
660
100 cm, hoogte: 85 cm, ca. 165 kg,
Combinatie 643 t/m 647
651Z
652
653
654
655
100 cm, hoogte: 85 cm, ca. 165 kg,
Combinatie 637 t/m 642
647Z
648
649
650
651
100 cm, hoogte: 85 cm, ca. 165 kg,
pallet met ca.
pallet met ca.
pallet met ca.
pallet met ca.
palletbak met
100 kg silicium bronzenn gietstukken
300 kg messing gietstukken
200 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
150 kg messing gietstukken
luchtslangen, diverse ø
Combinatie 656 t/m 660
1
1
1
1
palletbak
palletbak
palletbox
palletbox
met
met
met
met
ca.
ca.
ca.
ca.
600 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
300 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
150 kg brons gietstukken, legering: RG5
10 kg metalen, legering: 85-13-2 en cu-sn-ni
Combinatie 661 t/m 664
1 kar met ca. 100 kg aluminium gietstukken, legering: AL 226
1 kar met ca. 100 kg brons gietstukken, legering: RG5
1 kar met diverse soorten aluminium
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
29
Van Beusekom B.V.
667Z
668
669
670
671
672
673
674
675
676
Combinatie 665 t/m 667
1
1
1
1
1
1
1
1
1
676Z
Combinatie 668 t/m 676
677
678
679
680
681
1
1
1
1
1
682
1
683
684
685
1
1
1
686
687
1
1
688
1
688Z
689
690
palletbox met aluminium gietstukken, legering: AL 239 en 84-10-4-2
partij met 2 palletboxen aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
palletbox met aluminium gietstukken, legering: AL 239
partij met 2 palletboxen aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
partij met 3 pallets met ca. 550 kg aluminium gietstukken, legering: AL si
7mg
partij met 2 pallets met ca. 250 kg aluminium gietstukken, legering: AL si
7mg
gitterbox met ca. 470 kg met aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
stalen stapelbak met ca. 200 kg messing gietstukken, legering: 85-13-2
pallet met ca. 300 kg aluminium gietstukken (incl. 3 stukken tegen de wand),
legering: AL 243
pallet met ca. 200 kg aluminium gietstukken, legering: AL 243
pallet met ca. 50 kg aluminium, legering: AL si 7mg en ca. 50 kg bronzen
gietstukken, legering: silicium/brons
palletbox met ca. 400 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
Combinatie 677 t/m 688
1 kar met aluminium gietstukken, legering: AL zn 10 si8mg
1 pallet met 1 aluminium gietstuk, legering: AL 226
690Z
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
pallet met ca. 60 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
pallet met ca. 70 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
pallet met ca. 70 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
pallet met ca. 200 kg diverse soorten aluminium gietstukken
pallet met ca. 80 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
pallet met ca. 65 kg aluminium gietstukken, legering: AL 243 en AL si 7mg
kar met ca. 200 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
palletbox met ca. 150 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
palletbox met ca. 425 kg aluminium gietstukken, legering: AL 243
Combinatie 689 t/m 690
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
pallet met alumnium gietstukken, legering: AL 243
stalen stapelbak met ca. 400 kg bronzen gietstukken, legering: cusu10
stalen stapelbak met ca. 400 kg messing gietstukken
pallet met ca. 200 kg aluminium broodjes, legering: AL zn 10 si 8mg
pallet met ca. 250 kg Zamac broodjes
pallet met ca. 200 kg Zamac broodjes
pallet met o.a. brons, legering: 90-10, silicium/bronzen gietstukken
pallet met aluminium bloembakken
pallet met ca. 750 kg brons, legering: 90-10
pallet met ca. 300 kg bronzen broodjes, legering: cusu 16
palletbox met ca. 1.000 kg bronzen broodjes, legering: RG7
pallet met ca. 360 kg aluminium staven, legering: 99,9% aluminium
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
30
Van Beusekom B.V.
702Z
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
712Z
Combinatie 691 t/m 702
1
1
1
1
1
1
1
1
1
pallet met ca. 300 kg aluminium plantenbakken, legering: AL 239
pallet met aluminium gietstukken Hedera, legering: AL 239
pallet met aluminium gietstukken Hedera, legering: AL 239
pallet met aluminium gietstukken Hedera, legering: AL 239
pallet met aluminium gietstukken (Margriet hekwerk), legering: AL si 7mg
pallet met 8 aluminium tuinbankframes, legering: AL 239
pallet met aluminium Margriet hekwerkdelen, legering: AL si 7mg
pallet met aluminium gietstukken (Gerbera), legering: AL 239
palletbox met aluminium gietproefstukken, diverse soorten aluminium en
Zamac
1 palletbox met bronzen gietstukken, legering: 84-16 cu sn 16
Combinatie 703 t/m 712
Zolder v.v. vaste trap
713
714
714Z
715
716
717
717Z
718
719
720
720Z
1 palletbox met aluminium gietstukken, legering: AL 239
1 pallet met 2 bronzenn gietstukken, legering: silicium/brons
Combinatie 713 t/m 714
1 pallet met kartonnen dozen, afm.: 200x165x130 mm
1 partij met ca. 20 stapelbare pallets
1 pallet met kartonnen dozen, diverse afmetingen w.o.: palletdoos
Combinatie 715 t/m 717
1 palletbak met aluminium gietstukken, legering: AL 239
1 pallet met aluminium gietstukken w.o.: bloembak, tuinbankframe's, legering:
AL 239+C2
1 pallet met aluminium gietstukken, legering: AL 239
Combinatie 718 t/m 720
Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom
31
ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom
B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij,
opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast
deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere
veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere
algemene voorwaarden is uitgesloten.
Artikel 2 Offertes
Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn
geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde
prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en
exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten,
tenzij anders aangegeven.
Artikel 3 Taxaties
3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie
zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van
Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van
Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor
van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening
gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade
ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste
en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van
Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve
van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken
van derden.
Artikel 4 Verkopingen
4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopingen,
verkopingen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of
inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde
bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2
Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd
is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom
betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te
verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom
verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de
koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van
Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van
waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van
Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over
te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane
schade.
Artikel 5 Risico, levering, levertijd
5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde
openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast
veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of
zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen
van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand
tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing
van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing
geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4
Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen
locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van
koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of
instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te
volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen,
ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de
verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat
geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten,
verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog
niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een
volgende bieder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor
rekening van koper.
Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden in euro’s binnen veertien (tenzij
anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde
bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom.
6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3
Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling
heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling
in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever,
verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente
Algemene Voorwaarden Van Beusekom B.V. 14 04 2009
verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door
wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane
betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en
kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de
oudste facturen eerst.
Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst
7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever,
verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst
met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en
betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of
onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling
van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet
voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan,
een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever,
verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden
schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van
Beusekom toekomende rechten.7.3 Indien zich omstandigheden
voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van
Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 8 Incassokosten
Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering
komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten
laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het
bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2
Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of
uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van
Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van
Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade,
o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar
ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend
met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen;
schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer
en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van
wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens
Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de
vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst
geconstateerd is of had kunnen worden.
Artikel 10 Overmacht
10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de
overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te
rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de
verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de
periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van
Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte
werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is
opdrachtgever gehouden die te voldoen.
Artikel 11 Toepasselijk recht
Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van
Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of
gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12 Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene
voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden
prevaleert de Nederlandse tekst.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement