Zanussi ZIC 429 User manual

Zanussi ZIC 429 User manual
R+A+P
O+R+
+T:
2011
Raport o stanie
muzyki polskiej
1.
Raport o stanie muzyki polskiej
R+
IMIT 0001
2.
Wydawca: Instytut Muzyki i Taƒca, Warszawa
Andrzej Kosowski, dyrektor, inicjator Raportu
Koordynacja merytoryczna:
Andrzej Ch∏opecki
Koordynacja organizacyjna:
Joanna Grotkowska, dyrektor Fundacji Polskiej Rady Muzycznej
Alina Âwi´s, Instytut Muzyki i Taƒca
A+P
Redaktor wydania:
Joanna Grotkowska, Andrzej Ch∏opecki
Redakcja i korekta:
Anna Kreutz, Kamila St´pieƒ-Kutera
Projekt graficzny i sk∏ad typograficzny:
Darek Komorek
Druk:
Mcg Leszek Marcinkowski [[email protected]nkowski.waw.pl]
Zak∏ady Graficzne Taurus
© Copyright by Instytut Muzyki i Taƒca, Warszawa 2011
ISBN 978–83–932955–0–0
Printed in Poland
Instytut Muzyki i Taƒca
Pl. Pi∏sudskiego 9
00-078 Warszawa
tel. (+48) 22 69 20 969
fax (+48) 22 69 20 970
www.imit.org.pl
3.
+O
Raport o stanie
muzyki polskiej
Warszawa 2011
IMIT 0001
4.
R+T
5.
SPIS TREÂCI
:
P r z e d m o w a ANDRZEJ KOSOWSKI — 13
— — —
W s t ´ p ANDRZEJ CH¸OPECKI
Dlaczego raport o stanie muzyki dziÊ w∏aÊnie? — 15
Muzyki „mapa drogowa” – plan raportu — 20
Wst´pne rozpoznanie terenu — 20
Nowe jakoÊci – wolnoÊç — 21
Likwidacja monopoli: mi´dzy Polskimi Nagraniami i Polskim
Wydawnictwem Muzycznym — 23
Nowa przestrzeƒ mediów publicznych — 25
Rewolucja informatyczna — 27
— — —
cz´Êç pierwsza
— — —
M u z y k a w s p ó ∏ c z e s n a ANDRZEJ CH¸OPECKI
Twórca, czyli wytwórca wartoÊci kultury muzycznej — 29
Polska scena kompozytorska — 30
Karty zamkni´te, czyli dziedzictwo z perspektywy roku 1989 — 33
Karty zamykane, czyli dziedzictwo wspó∏czesnoÊci 1989–2010 — 37
Kontynuacje, czyli seniorzy — 44
Kontynuacje, czyli pokolenie powojenne — 46
M∏ode pokolenie kompozytorskie – karty otwierane. Nowa polska
fala kompozytorska poczàtku XXI wieku:
Wspólny mianownik: wolnoÊç i technologia — 52
Czas Mykietyna — 56
Sylwetki – przybli˝enia — 58
„Infrastruktura” partytur:
Wykonawstwo muzyki wspó∏czesnej — 63
Krytyka muzyczna w obszarze wspó∏czesnoÊci muzycznej — 66
Dzie∏o, czyli produkt — 69
Odbiorca, czyli konsument — 70
6.
SPIS TREÂCI
Przestrzeƒ kultury, czyli instytucje — 72
Festiwale – g∏ówne oÊrodki — 73
Organizacje, stowarzyszenia, fundacje, jako podmioty kultury
muzycznej w obszarze wspó∏czesnoÊci — 77
Media — 81
Muzyka i Polskie Radio — 81
Mi´dzynarodowa Trybuna Kompozytorów — 83
Festiwale Muzyczne Polskiego Radia — 87
Zamówienia kompozytorskie — 87
Zespo∏y Polskiego Radia [zestawienia danych] — 91
— — —
— — —
Muzyka alter natywna ANTONI BEKSIAK
Definicje — 102
W stron´ powa˝nej muzyki wspó∏czesnej — 103
Swobodna improwizacja — 108
Twórca poza hierarchià — 109
Instalacje, multimedia, interakcje — 111
Nowe obszary edukacji, nowe narz´dzia dydaktyczne — 113
— — —
Muzyka jazz owa MACIEJ KAR¸OWSKI
Kategorie twórczoÊci i wykonawstwa w muzyce jazzowej — 118
Polska scena jazzowa — 119
ObecnoÊç jazzu w mediach — 121
Rynek fonograficzny — 122
Rynek wydawniczy, publikacje — 124
Krytyka w obszarze muzyki jazzowej — 125
Instytucje kultury a jazz — 126
Edukacja w dziedzinie muzyki jazzowej — 127
ObecnoÊç polskiego jazzu na scenie mi´dzynarodowej — 128
— — —
Muzyka pop/r oc k, rynek fono g r aficzny BARTEK CHACI¡SKI
Uwagi o strukturze twórczej wybranych obszarów: pop, rock i pochodne — 130
Wydawnictwa p∏ytowe, rynek fonograficzny — 136
Krytyka muzyczna w obszarze muzyki pop — 139
Masowe imprezy festiwalowe — 140
— — —
7.
M u z y k a h i p - h o p MARCIN FLINT
TwórczoÊç i wykonawstwo — 142
Strona tekstowa hip-hopu — 144
Rynek wydawniczy — 144
Krytyka hip-hopowa — 145
— — —
M u z y k a l u d owa o d t r a dycy j n e j d o fo l kowe j
MARIA BALISZEWSKA, REMIGIUSZ MAZUR - HANAJ
Wst´p – 1989, czyli spadek po PRL — 147
TwórczoÊç. Muzyka ludowa mi´dzy autentykiem, „muzykà Êwiata”
i „cepeliadà”:
Definicje — 151
Muzyka tradycyjna na wsi — 153
Muzyka ludowa w mieÊcie — 154
Muzyka folkowa — 155
Muzyka estradowa — 156
TwórczoÊç inspirowana muzykà tradycyjnà. Fuzje stylistyczne — 156
Dokumentacja muzyki ludowej — 157
Wykonawstwo:
Muzyk ludowy — 158
Muzycy wykonujàcy muzyk´ tradycyjnà w miastach – styl revival,
muzyka od˝ywajàca — 161
Muzycy folkowi – amatorzy i profesjonaliÊci, pasjonaci
i zawodowcy — 162
Muzyka mniejszoÊci narodowych i etnicznych — 163
Muzyka inspirowana folklorem — 165
Fonografia — 166
Najwa˝niejsze wydawnictwa p∏ytowe — 166
Media — 167
Najwa˝niejsze festiwale — 169
Wnioski — 171
Niektóre oblicza wspó∏czesnej emancypacji muzyki ludowej — 172
Muzyka ludowa – edukacja — 175
— — —
— — —
8.
SPIS TREÂCI
M u z y k a d a w n a AGATA SAPIECHA
Geneza ruchu wykonawstwa zgodnego historycznie w Polsce — 181
Wydawnictwa, prace muzykologiczne, badania — 182
Muzyka dawna w oÊrodkach akademickich — 188
Badania naukowe dotyczàce zabytków muzycznych polskich i znajdujàcych si´
w Polsce — 191
Stowarzyszenia i fundacje — 192
Wykonawstwo muzyki dawnej – zespo∏y — 195
Muzyka dawna na antenie Programu 2 Polskiego Radia — 200
Muzyka dawna na p∏ytach CD — 203
— — —
— — —
M u z y k a k l a s y c z n a KRZYSZTOF KOMARNICKI
Filharmonie i orkiestry — 205
Repertuary orkiestr — 212
Udzia∏ muzyki polskiej w repertuarach — 216
Teatry operowe, teatry muzyczne — 221
Festiwale operowe — 226
Festiwale muzyki klasycznej — 228
Konkursy — 230
Zespo∏y kameralne — 234
Chóry — 237
Instytucje, stowarzyszenia, fundacje — 238
Odbiorcy muzyki — 245
Ruch amatorski — 247
— — —
— — —
M u z y k a a t a n i e c JOANNA SZYMAJDA — 251
— — —
M u z y k a f i l m o w a PAWE¸ SZTOMPKE — 254
— — —
F e s t i w a l e , k u r s y, k o n k u r s y [zestawienie] — 259
— — —
P o r t a l e i n t e r n e t o w e ALINA ÂWI¢S — 282
— — —
— — —
— — —
9.
cz´Êç druga
— — —
E d u k a c j a m u z y c z n a . P r o b l e m y, w y z w a n i a , k i e r u n k i
r o z w o j u ANDRZEJ BIA¸KOWSKI
Uwagi wst´pne — 288
Edukacja muzyczna w systemie oÊwiaty — 291
Usytuowanie edukacji muzycznej w systemie oÊwiaty — 291
Liczba godzin przeznaczonych na zaj´cia muzyczne — 292
Artystyczne zaj´cia pozalekcyjne — 293
Kwalifikacje kadry prowadzàcej lekcje muzyki w szko∏ach — 293
Uregulowania w zakresie tworzenia programów nauczania
muzyki — 295
EfektywnoÊç nauczania muzyki w polskich szko∏ach
ogólnokszta∏càcych — 296
Szkolnictwo muzyczne — 298
Szko∏y muzyczne I i II st.:
Rodzaj, liczba i rozmieszczenie szkó∏ muzycznych — 300
Uczniowie podstawowych i Êrednich szkó∏
muzycznych — 301
Nauczyciele szkó∏ muzycznych i formy ich
doskonalenia — 302
Zewn´trzna kontrola efektywnoÊci nauczania — 302
Wy˝sze szkolnictwo muzyczne — 304
Szko∏y artystyczne oraz kierunki artystyczne w szko∏ach
nieartystycznych — 304
Studenci kierunków artystycznych i kadra nauczajàca — 305
Problemy i wyzwania stojàce przed wy˝szym
szkolnictwem artystycznym — 306
Podsumowanie — 307
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
10 .
SPIS TREÂCI
cz´Êç trzecia
— — —
F i n a n s o w a n i e , i n s t y t u c j e k u l t u r y, r a m y p r a w n e
KAMILA ST¢PIE¡ - KUTERA
Finansowanie kultury — 310
Instytucje kultury — 314
Teatry operowe — 315
Filharmonie — 317
Orkiestry i inne zespo∏y — 320
Teatry muzyczne i operetkowe — 322
Pozosta∏e instytucje kultury o profilu muzycznym — 323
Ramy prawne:
Podstawowe akty prawne regulujàce obszar prawa kultury — 326
Inne akty prawne:
Ustawa o prawie autorskim — 333
Prawodawstwo unijne wobec problemów ˝ycia kulturalnego
w Polsce: Prawo medialne i problematyka
„dzie∏ osieroconych” — 334
— — —
— — —
D o s t ´ p n o Ê ç d a nyc h n a t e m a t ˝ yc i a m u z yc z n e go w Po l s c e
ALEKSANDRA JAGIE¸¸O - SKUPI¡SKA — 377
Wybrane dane statystyczne, informacje, zestawienia:
Dane statystyczne G∏ównego Urz´du Statystycznego — 341
Muzyczny portret Polaków – badanie TNS OBOP (2008) — 345
Wydawnictwa ksià˝kowe i wydawnictwa nutowe w Polsce — 348
Fonografia, wydawnictwa p∏ytowe — 353
Biblioteki muzyczne i oÊrodki dokumentacji muzycznej — 360
Wybrane nagrody muzyczne — 362
— — —
— — —
— — —
Noty o autorach — 364
11 .
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
12 .
Prz edmowa
13 .
R a p o r t o s t a n i e m u z y k i p o l s k i e j zosta∏ przygotowany z myÊlà
o prezentacji podczas I Konwencji Muzyki Polskiej w maju 2011 roku w Warszawie.
By∏o to pierwsze zadanie powsta∏ego w paêdzierniku 2010 roku Instytutu
Muzyki i Taƒca, powo∏anego na wniosek Êrodowiska muzycznego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Ale by∏a to tak˝e
próba zape∏nienia olbrzymiej luki, jaka pojawi∏a si´ na Kongresie Kultury Polskiej
w Krakowie w 2009 roku, podczas którego zabrak∏o w∏aÊnie takiego raportu.
ZaÊ potrzeba zdiagnozowania sytuacji muzyki polskiej jawi∏a si´ jako oczywista.
— — —
W niniejszym Raporcie staraliÊmy si´ po raz pierwszy w Polsce po 1989 roku
dokonaç fotograficznego zapisu ˝ycia muzycznego, a w nim dzia∏ajàcych artystów
i kompozytorów, muzykologów, dziennikarzy, krytyków, instytucji muzycznych
i organizacji pozarzàdowych. Opisujemy system edukacyjny, sposoby finansowania
kultury muzycznej, ramy prawne, dzia∏alnoÊç mediów, wydawnictw, firm fonograficznych oraz udzia∏ s∏uchaczy i widzów w ˝yciu muzycznym Polski. Naszà
intencjà by∏o opracowanie Raportu, który ujmowa∏by stan muzyki w Polsce w jak
najszerszym zakresie, zarówno chronologicznym, jak i gatunkowym. Najbardziej
szczegó∏owo omówiona jest muzyka klasyczna – od dawnej do wspó∏czesnej,
jako korzystajàca w najwi´kszym stopniu z publicznych êróde∏ finansowania.
— — —
Podstawowym problemem przy tworzeniu tego dokumentu by∏ wyrywkowy,
niepe∏ny dost´p do wielu danych. Te, które uda∏o nam si´ zgromadziç byç mo˝e
nie oddajà w pe∏ni pejza˝u ˝ycia muzycznego w Polsce – niemniej jednak
chcielibyÊmy potraktowaç niniejszy Raport jako zerowy, od którego tworzyç
b´dziemy wspólnie bazy danych i dalsze szczegó∏owe analizy. Konieczne jest
tak˝e opracowanie w przysz∏oÊci raportu o obecnoÊci muzyki Polskiej za granicà
czy wr´cz porównanie systemów tworzenia, uprawiania i finansowania tej
dziedziny sztuki w innych krajach.
— — —
Dzi´kuj´ wszystkim autorom, koordynatorom i wspó∏pracownikom za prac´
w∏o˝onà w stworzenie Raportu, a instytucjom i osobom, które pomog∏y nam
w zebraniu informacji, serdecznie dzi´kuj´ za wsparcie.
— — —
— — —
Andrzej Kosowski
Dyrektor Instytutu Muzyki i Taƒca
Warszawa, maj 2011
14 .
15 .
Andrzej Ch∏opecki
WST¢P
— — —
— — —
— — —
D L AC Z E G O R A P O R T O S TA N I E M U Z Y K I D Z I Â
W¸AÂNIE?
— — —
Choç sporzàdzanie rozmaitych raportów zazwyczaj bywa inicjatywà cennà,
poszerzajàcà nasz oglàd rzeczywistoÊci, bywajà w okreÊlonym czasie i miejscu
okolicznoÊci jakiegoÊ raportu domagajàce si´ ze szczególnà intensywnoÊcià.
Wydaje si´, ˝e nasz czas w Polsce domaga si´ w usilny sposób w∏aÊnie teraz,
czyli na poczàtku drugiej dekady XXI wieku, sporzàdzenia raportu o stanie
muzyki polskiej pojmowanej w mo˝liwie najszerszym kontekÊcie jej funkcjonowania – w Polsce i na Êwiecie. Potrzeba sporzàdzenia takiego raportu wynika
z jednej, g∏ównej przyczyny, która implikuje lub nawet zawiera w sobie
przes∏anki nast´pne.
— — —
Tà sprawczà przyczynà sta∏ si´ VI Kongres Kultury Polskiej, zorganizowany
z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego
w siedzibie Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie we wrzeÊniu 2009.
Zorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury, poprzedzony zosta∏ serià
wartoÊciowych poznawczo, szczegó∏owych raportów dotyczàcych wielu obszarów
polskiej kultury przygotowanych przez zespo∏y najbardziej miarodajnych
autorów. Udost´pnione zosta∏y przed otwarciem obrad Kongresu, stajàc si´ dla
nich jednym z punktów wyjÊcia. By∏y to raporty o systemie ochrony dziedzictwa
kulturalnego, o muzeach, rynku dzie∏ sztuki, ksià˝ce, teatrze, taƒcu wspó∏czesnym, edukacji kulturalnej, digitalizacji dóbr kultury i promocji polskiej kultury
za granicà, a nadto o stanie i zró˝nicowaniach kultury miejskiej, kinematografii,
o finansowaniu i zarzàdzaniu instytucjami kultury, wzornictwie i mediach
audiowizualnych. Dla Êrodowisk muzycznych zdumiewajàcy sta∏ si´ brak raportu
16 .
WST¢P
Andrzej Ch∏opecki
o muzyce, choçby szkicujàcego obraz w jej licznych aspektach. W szesnastoosobowej Radzie Programowej Kongresu, pracujàcej pod kierunkiem profesora
Piotra Sztompki z Uniwersytetu Jagielloƒskiego, znalaz∏y si´ dwie prominentne
osobistoÊci Êwiata muzyki – Krzysztof Penderecki i Antoni Wit.
Krzysztof Penderecki przys∏uchiwa∏ si´ obradom wybranych sesji plenarnych,
Antoni Wit ponadto wzià∏ udzia∏ w panelu dyskusyjnym dotyczàcym muzyki
i zatytu∏owanym „Rok Chopina i co potem?”. To Antoni Wit podczas tego
panelu, moderowanego przez Tomasza Cyza, z referatem Andrzeja Ch∏opeckiego
i z udzia∏em ponadto Filipa Berkowicza, Jana Topolskiego i Lidii Zieliƒskiej,
postawi∏ w ostry sposób pod adresem organizatorów Kongresu zarzut braku
raportu o muzyce w kongresowych materia∏ach i umieszczeniu panelowej
dyskusji poza miejscem g∏ównych obrad Kongresu. Jak si´ okaza∏o, cz∏onek
Rady Programowej Kongresu reprezentujàcy Êrodowisko muzyczne nie by∏ ani
upowa˝niony, ani zach´cany do przejawienia jakiejkolwiek inicjatywy w sprawie
powstania raportu o muzyce. To w∏aÊnie Antoni Wit, cz∏onek Rady Programowej
Kongresu reprezentujàcy Êrodowisko muzyczne, w imieniu tego Êrodowiska
zg∏osi∏ swe za˝enowane zdziwienie wzgl´dem organizatorów Kongresu.
— — —
Historia obecnoÊci tematyki muzycznej na kolejnych szeÊciu Kongresach
Kultury Polskiej domaga si´ osobnej monografii, tak jak i historia Kongresów
w ca∏oÊci. Warto tu przypomnieç, ˝e I Kongres, zwany „Zjazdem Grunwaldzkim”,
odby∏ si´ w Krakowie w 1910 roku z inicjatywy i na koszt Ignacego Jana
Paderewskiego, powiàzany z rocznicà bitwy pod Grunwaldem i ods∏oni´ciem
pomnika upami´tniajàcego jà, a tak˝e 100. rocznicà urodzin Fryderyka
Chopina, uczczonà przez kompozytora Symfonii h-moll i przysz∏ego premiera
rzàdu II Rzeczypospolitej p∏omiennym przemówieniem. Ów pierwszy Kongres,
odbywajàcy si´ jeszcze w czasie zaborów, mia∏ charakter patriotyczno-narodowo-wyzwoleƒczy, drugi zaÊ zosta∏ zorganizowany we Lwowie w 1936
z inicjatywy Komunistycznej Partii Polski pod has∏em walki z faszyzmem.
Realizujàc zalecenia VII Kongresu Kominternu z 1935 roku, II Kongres Kultury
Polskiej mia∏ wi´c charakter ideologiczny, internacjonalistyczny, wywodzàcy si´
z utopii marksistowsko-leninowskiej i reagujàcy na utopi´ faszyzmu.
— — —
Dokumentacja I Kongresu w Krakowie, b´dàcego przede wszystkim rodzajem
plenerowego festynu, nie ujawnia jakichÊ bardziej istotnych wypowiedzi
i dyskusji dotyczàcych istoty twórczoÊci muzycznej, jej percepcji i recepcji
w polskim spo∏eczeƒstwie, a dokumentacja II Kongresu we Lwowie nie wnosi
17 .
do naszej wiedzy jakichÊ istotnych diagnoz dotyczàcych polskiej sceny muzycznej.
Wydaje si´, ˝e wystàpienia na tym Kongresie Wandy Wasilewskiej i Julii
Bristigerowej mia∏y charakter bardziej ideologiczno-polityczny ni˝ kulturalno-estetyczny, na uwag´ zas∏uguje to, ˝e nie odnotowano uczestniczenia w Kongresie
jakiegokolwiek lwowskiego kompozytora, nawet Józefa Kofflera, który trzy lata
póêniej swà Uwerturà uroczystà s∏awi∏ wkraczajàcà do Lwowa Armi´ Czerwonà,
próbujàc po∏àczyç modernizm swego j´zyka kompozytorskiego wynikajàcego
z dodekafonii z ideami socrealizmu. Na zakoƒczenie kongresu we Lwowie
uczestnicy odÊpiewali Mi´dzynarodówk´ i wznieÊli okrzyk „Spotkamy si´
w czerwonej Warszawie!”. Pomi´dzy kongresami w Krakowie (Paderewskiego)
i we Lwowie (Wandy Wasilewskiej) rozwar∏y si´ no˝yce zarówno polityczne,
jak i ideologiczne.
— — —
Âledzàc histori´ debat dotyczàcych kultury w Polsce, nie sposób tu nie wspomnieç o Âwiatowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju, zorganizowanym w sierpniu 1948 roku we Wroc∏awiu, którego przewodniczàcym by∏
Jaros∏aw Iwaszkiewicz. Nieformalna stolica tzw. Ziem Odzyskanych sta∏a si´
miejscem spotkania kilkuset pisarzy, artystów i naukowców z 46 paƒstw,
obradujàcych pod przemo˝nym dyktatem polityczno-ideologicznym Kremla.
Kongres, nawiàzujàcy do Mi´dzynarodowego Kongresu Pisarzy w Obronie
Kultury, który odby∏ si´ w 1936 roku w Pary˝u, we Wroc∏awiu sta∏ si´ linià
obrony kultury przed „imperializmem amerykaƒskim”. WÊród goÊci z zagranicy byli m.in. Pablo Picasso, Louis Aragon, György Lucas, Frédéric Joliot-Curie,
Salvatore Quasimodo, Paul Éluard, Ilia Erenburg, Aleksander Fadiejew
i Michai∏ Szo∏ochow. W sk∏adzie polskiej delegacji obok m.in. Marii Dàbrowskiej,
Zofii Na∏kowskiej, Juliana Tuwima i Antoniego S∏onimskiego znalaz∏ si´
Andrzej Panufnik.
— — —
Warto w tym miejscu zauwa˝yç, ˝e Kongres we Wroc∏awiu zorganizowany zosta∏
w roku, w którym ideologia estetyczna KPZR otworzy∏a frontalny atak na tzw.
sztuk´ formalistycznà, dyktujàc prymat „realizmu socjalistycznego”, skutkujàcy
ju˝ w 1948 roku mi´dzynarodowym zjazdem kompozytorów i muzykologów
w Pradze, nast´pnie w 1949 roku zjazdem w ¸agowie Lubuskim, jednym ze
spotkaƒ polskich Êrodowisk artystycznych, na których proklamowano przyj´cie
za∏o˝eƒ „realizmu socjalistycznego” we wszystkich dziedzinach kultury.
Po „narodowo-patriotycznym” Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie,
„antyfaszystowsko-komunistycznym” we Lwowie, po „antyimperialistyczno-
18 .
WST¢P
Andrzej Ch∏opecki
-komunistycznym” Kongresie Pokoju we Wroc∏awiu, w 1966 roku w Warszawie
odby∏ si´ III Kongres Kultury Polskiej z podtytu∏em „Milenijny”, zorganizowany przez w∏adze PRL w czasie ostrego sporu ideologicznego z KoÊcio∏em
dotyczàcego wymowy tysiàclecia paƒstwa polskiego: KoÊció∏ podkreÊla∏ tysiàclecie chrzeÊcijaƒstwa w Polsce, w∏adze – tysiàclecie paƒstwowoÊci Êwieckiej.
I na tym kongresie wi´c sprawy kultury podporzàdkowano polityce i ideologii.
WÊród przewodniczàcych obrad plenarnych znalaz∏a si´ Gra˝yna Bacewicz.
— — —
IV Kongres Kultury Polskiej, okreÊlony mianem „solidarnoÊciowego”,
rozpoczà∏ si´ 11 grudnia 1981 roku i zosta∏ przerwany rankiem 13 grudnia
wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Zorganizowany przez ówczesnà
opozycj´ solidarnoÊciowà jako spo∏eczna i niezale˝na od w∏adz inicjatywa
Komisji Porozumiewawczej Stowarzyszeƒ Twórczych i Naukowych, sta∏ si´
demonstracjà dystansu Êrodowisk twórczych wobec PZPR i na dobrà spraw´
pierwszà na forum tego typu kongresów próbà uzyskania przez Êrodowiska
artystyczne w∏asnej, niezale˝nej od polityki i ideologicznej doktryny podmiotowoÊci. Do najbardziej istotnych wystàpieƒ kongresowych nale˝a∏ g∏os Witolda
Lutos∏awskiego, rozwa˝ajàcego problem prawdy w dziele sztuki.
— — —
V Kongres Kultury Polskiej odby∏ si´ ju˝ w wolnej Polsce, wolnej po raz pierwszy
od ideologicznych presji, w Warszawie w grudniu 2000, podejmujàc niejako
przerwanà narracj´ poprzedniego, „solidarnoÊciowego” Kongresu. Przestrzeƒ
debaty si∏à rzeczy musia∏a objàç nowe wyzwania cywilizacyjne i polityczne.
Wobec rodzàcych si´ nowych mediów i kandydowania Polski do Unii Europejskiej stan´∏y na porzàdku dziennym takie tematy, jak m.in.: spotkanie dziedzictwa z ponowoczesnoÊcià, istota i przysz∏oÊç polskoÊci, Polska poÊrodku
Europy, polityka kulturalna w spo∏eczeƒstwie samorzàdowym. Po Kongresie
zapanowa∏a opinia, ˝e jego tematy zosta∏y ledwie naszkicowane, zarysowane,
i dyskusja powinna byç kontynuowana. V Kongres by∏ po niemal 20 latach
próbà kontynuacji IV Kongresu z 1981 roku, obradujàcego w zupe∏nie innej
przestrzeni politycznej i kulturalnej, a VI Kongres w roku 2009, niemal po
10 latach, sta∏ si´ te˝ takà próbà – ponownie w zupe∏nie innej przestrzeni
zarówno politycznej (cz∏onkostwo Polski w Unii Europejskiej), jak i spo∏eczno-ekonomicznej (po transformacji ustrojowej i ostatecznym „skonsumowaniu”
planu Balcerowicza), a tak˝e w przestrzeni globalizacji i rewolucji informatycznej,
której dopiero zalà˝ki by∏y diagnozowane w Polsce roku 2000.
— — —
19 .
Na wiele miesi´cy przed rozpocz´ciem si´ VI Kongresu Êrodowisko muzyczne
(tu: szczególnie Zwiàzek Kompozytorów Polskich i Towarzystwo im. Witolda
Lutos∏awskiego) wystàpi∏o z inicjatywà powo∏ania do ˝ycia Instytutu Muzyki
Wspó∏czesnej. Po licznych dyskusjach i dezyderatach, formu∏owanych na
Kongresie i poza nim, decyzjà Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zorganizowany zosta∏ Instytut Muzyki i Taƒca, który rozpoczà∏ swà dzia∏alnoÊç
w paêdzierniku roku 2010. W zamierzeniu i za∏o˝eniach powinien byç rzàdowà
agendà sprawujàcà merytorycznà piecz´ nad fragmentem polskiej kultury i tej
kultury dziedzictwem. Zapewne b´dzie on „bran˝owà” instytucjà pokrewnà
istniejàcym ju˝ agendom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, Instytutowi Ksià˝ki, Narodowemu
Instytutowi Audiowizualnemu (dawniej Polskie Wydawnictwo Audiowizualne).
Dzia∏ania tych ju˝ istniejàcych instytutów udowodni∏y, jak bardzo polskiej
kulturze potrzebne i stumulujàce jest przeniesienie merytorycznej odpowiedzialnoÊci za kultur´ z pola urz´dniczej biurokracji na konwentykle ekspertów
i mened˝erów kultury. Napawajàce optymizmem dokonania artystów polskiego
filmu od czasu powo∏ania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej udowadniajà,
˝e wydobycie z bezpoÊredniej gestii decyzyjnej ministerstwa pewnej dziedziny
kultury nie tylko nie skutkuje rodzeniem si´ towarzyskich koterii interesów,
ale likwiduje uprzednio istniejàce z po˝ytkiem dla kondycji kultury. Mamy
nadziej´, ˝e powstanie Instytutu Muzyki i Taƒca o˝ywczo wp∏ynie na scen´
tej dziedziny polskiej kultury. Jako rodzaj „kamienia w´gielnego” pod
powstanie Instytutu przedk∏adamy niniejszym raport o muzyce polskiej.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e jest jedynie szkicem, wymagajàcym szerszych
opracowaƒ i dalej idàcych konkluzji. Ale od czegoÊ trzeba zaczàç…
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
20 .
WST¢P
Andrzej Ch∏opecki
M U Z Y K I „M A PA D R O G O WA” – P L A N R A P O R T U
— — —
Przyjmujemy kolejnoÊç przedstawianych problemów w zgodzie z logikà istnienia
kultury muzycznej, zak∏adajàc, ˝e najpierw jest kompozytor jako wytwórca
towaru, którym jest dzie∏o muzyczne, a dzie∏o to – aby zaistnieç spo∏ecznie –
musi zostaç publicznie wykonane i powinno podlegaç refleksji. W zwiàzku
z tym nale˝y zdiagnozowaç zakres pojmowania kolejno poj´cia kompozytora,
utworu, wykonawcy, publicznoÊci, krytyki i szerzej poj´tej refleksji na temat
kultury muzycznej. W dalszej kolejnoÊci, lecz w diagnozie traktujàc nast´pny
pakiet tematów jako równoleg∏y, warunkujàcy grup´ zagadnieƒ wy˝ej wyszczególnionych, rozwa˝one zostanà problemy edukacji muzycznej rozmaitych szczebli,
ró˝nych przejawów ˝ycia muzycznego, instytucjonalnej infrastruktury oraz
Êrodków komunikacji.
— — —
Autorzy zdajà sobie spraw´, ˝e ten dokument ani nie ogarnie ca∏ej siatki
problemów w ich wzajemnym oddzia∏ywaniu, ani te˝ nie wyczerpie dog∏´bnie
˝adnego z tych zagadnieƒ. JeÊli jednak – choçby szkicowo i prowizorycznie –
raport da obraz ca∏oÊci domagajàcy si´ bardziej wnikliwych i detalicznych
uÊciÊleƒ, doprecyzowaƒ i poszerzeƒ w przysz∏oÊci – czy to w ramach dyskusji
nad raportem, czy w reakcji na jego diagnozy – spe∏ni on swe zadania.
— — —
Wst´pne rozpoznanie terenu
— — —
Konieczne wydaje si´ tu naszkicowanie historycznych przemian, rozpocz´tych
w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku, które w diametralny sposób
zmieni∏y ca∏oÊç ˝ycia spo∏ecznego w Polsce i mia∏y te˝ dalekosi´˝ny wp∏yw
na kszta∏t ˝ycia muzycznego i zmian´ jego jakoÊci. Okres dwudziestu lat to czas
jednego pokolenia. Warto w nim wypunktowaç generalnie uj´te nowe jakoÊci,
które wp∏yn´∏y i wp∏ywajà na zasadniczà zmian´ praktycznie wszystkich
elementów tworzàcych przestrzeƒ kultury muzycznej. Bardziej szczegó∏owe
obserwacje przesuwajàc na dalszà cz´Êç raportu, warto tu zasygnalizowaç, ˝e
ramowo i ogólnikowo wskazane ni˝ej jakoÊci stawiajà z nieznanà w dotychczasowej historii si∏à pytania o ontologicznà natur´ i struktur´: bycia twórcà,
bycia dzie∏em, bycia producentem, bycia odbiorcà i bycia krytykiem.
Mo˝na zaryzykowaç tez´, ˝e oto w∏aÊnie wchodzimy w ca∏kowicie nowy i odmienny
od dotychczasowego czas cywilizacji, a tym samym czas kultury, w tym kultury
21 .
muzycznej. Czas pluralistycznego karnawa∏u z przedrostkiem post-: postmoderny
i posthistorii. Mamy nadziej´, ˝e katastroficznie majaczàca na horyzoncie
futurystycznym postaç postkompozytora i kszta∏t postdzie∏a muzycznego b´dzie
przedmiotem rozwa˝aƒ autorów kolejnego raportu o stanie muzyki nie wczeÊniej,
ni˝ za jakieÊ… 20 lat. Tymczasem przynajmniej (choç nie jedynie) ostatnia
z ni˝ej wymienionych „nowych jakoÊci” – rewolucja informatyczna – spowodowa∏a, ˝e z wolna przesz∏oÊcià staje si´ „kultura 1.0”, ust´pujàc miejsca
„kulturze 2.0”, zapowiadajàcej nieuchronnie czas „kultury 3.0”. Jakie wi´c
przeobra˝enia ju˝ tworzà nowà przestrzeƒ dla polskiej muzyki i muzyki
w Polsce i jakie si´ zaczynajà – na te pytania spróbujemy odpowiedzieç w dalszych
rozdzia∏ach tego raportu, tworzàc przestrzeƒ refleksji dla wszystkich podmiotów
˝ycia kulturalnego, w tym muzycznego.
— — —
N owe j a ko Ê c i – wo l n o Ê ç
— — —
Ze spraw najbardziej podstawowych wskazaç tu nale˝y przede wszystkim obszar
wolnoÊci, zwracajàc uwag´ w szczególny sposób na wolnoÊç podró˝y, handlu
i informacji. Te sfery wolnoÊci w mniej lub bardziej bezpoÊredni sposób dotyczà
ca∏ego spo∏eczeƒstwa i wszystkich bez ma∏a przejawów jego aktywnoÊci. Warto
przecie˝ zauwa˝yç, ˝e wolnoÊç podró˝y sta∏a si´ wartoÊcià wyjàtkowo cennà
w∏aÊnie dla Êrodowiska muzycznego (wykonawców i kompozytorów, tak˝e
krytyków, muzykologów i animatorów ˝ycia muzycznego), z natury swej profesji
bardzo „mobilnego”. Zlikwidowanie koniecznoÊci ubiegania si´ o paszport
i wiz´ w ramach Unii Europejskiej radykalnie zmieni∏o obecnoÊç polskich
muzyków w przestrzeni mi´dzynarodowej, zintensyfikowa∏o ich udzia∏ w muzycznym ˝yciu nie tylko Europy, umo˝liwi∏o tak˝e zdeterminowanym melomanom
podejmowanie niemal z dnia na dzieƒ decyzji o wizycie na koncercie czy operowym spektaklu w dowolnym zagranicznym mieÊcie. WolnoÊç handlu w sferze
˝ycia muzycznego zmieni∏a jakoÊç dost´pu do Êwiatowej kultury poprzez
powszechnà dost´pnoÊç potrzebnych do pracy zawodowej i cennych poznawczo
wszelkich nagraƒ audio, wideo, partytur, ksià˝ek i prasy. Te dwie sfery uzyskanej
wolnoÊci uwarunkowane by∏y wymienialnoÊcià polskiej waluty. Dope∏nieniem
„syndromu wolnoÊci” jest wolnoÊç informacji z naczelnym dobrem, jakim
sta∏o si´ zniesienie cenzury. Warto zauwa˝yç, ˝e sprawa nie dotyczy tu jedynie
ograniczania wolnoÊci sàdów i opinii przez polityczne restrykcje, ale uwolnienia
rynku informacji. Skutkuje to ˝ywio∏owym rozwojem wydawnictw i prasowych
22 .
WST¢P
Andrzej Ch∏opecki
tytu∏ów prywatnych, których uruchomienie nie jest limitowane barierà zezwoleƒ,
restrykcji dotyczàcych nak∏adu itp. Ka˝dy podmiot ma pe∏ne prawo wejÊç na
rynek ze swà ofertà informacji i opinii. We wszystkich tych trzech przestrzeniach
wolnoÊci przesta∏y wi´c dzia∏aç jakiekolwiek ograniczenia natury politycznej –
wolnoÊci te zacz´∏y byç limitowane wy∏àcznie mo˝liwoÊciami ekonomicznymi
tych, którzy pragnà z nich korzystaç.
— — —
Pakiet owych wy˝ej wymienionych wolnoÊci spowodowa∏ gruntowne i g∏´bokie
zmiany w funkcjonowaniu ˝ycia muzycznego, w szczególny sposób na rynku
wydawnictw fonograficznych, ksià˝kowych i periodyków. Czy funkcjonowanie
prywatnego rynku w tym zakresie jest satysfakcjonujàce i w jakiej mierze
zaspokaja potrzeby polskich odbiorców, to problem do naÊwietlenia w dalszej
cz´Êci raportu, tu wszak˝e warto zauwa˝yç takie inicjatywy, jak choçby firmy
fonograficzne Dux i CD Accord o bardzo ró˝nym profilu programowym,
jak nieistniejàcy ju˝, lecz ukazujàcy si´ przez wiele lat magazyn „Studio” oraz
skierowane do bardzo odr´bnych kr´gów odbiorców pisma „Muzyka 21”
i „Glissando”, jak ksià˝kowe wydawnictwo Musica Iagellonica i nutowe
wydawnictwo Brevis oraz wydawnictwo Janusza Stok∏osy. W tym miejscu
wskazaç nale˝y, b´dàcy skutkiem owych „wolnoÊci”, intensywny wzrost liczby
polskich studentów i absolwentów korzystajàcych ze studiów zagranicznych
(m.in. w ramach programu stypendialnego „Erasmus”), otwarcie p∏atnych
studiów niestacjonarnych prowadzonych przez uczelnie publiczne, a b´dàcych
uzupe∏nieniem edukacyjnej oferty uczelni niepublicznych, edukacyjne inicjatywy
(warsztaty, kursy itp.) podejmowane przez instytucje pozarzàdowe, lokalne
i samorzàdowe, korzystajàce zarówno ze wsparcia ministerialnego, unijnego,
jak te˝ z dotacji prywatnych (banki, telefonie komórkowe itp.).
— — —
L i k w i d a c j a m o n o p o l i : m i ´ d z y Po l s k i m i N a g r a n i a m i
i P o l s k i m Wy d a w n i c t w e m M u z y c z n y m
— — —
W jaki sposób przestrzeƒ ˝ycia muzycznego si´ zmienia? – to pytanie powróci
w dalszych cz´Êciach tego raportu. Warto jednak w tym miejscu zdiagnozowaç,
w jaki sposób owa infrastruktura zmieni∏a si´, poczàwszy od sytuacji zastanej
w 1989 roku, ku tej, która dziÊ dominuje. Wart zastanowienia jest upadek fonograficznego mocarstwa PRL – Polskich Nagraƒ, b´dàcych obecnie posiadaczem
bezcennych zasobów fonograficznych, które w ostatnim czasie z wytwórni prze-
23 .
istoczy∏y si´ w magazyn nagraƒ o nie zawsze do koƒca uregulowanych prawach
autorskich i pokrewnych.
— — —
Ostatnie 20-lecie jest czasem kruszàcych si´ niegdysiejszych monopoli paƒstwowych. O Polskich Nagraniach mowa by∏a wy˝ej. W przeciwieƒstwie do tej
fonograficznej instytucji, dziÊ praktycznie nieobecnej na rynku – poza sporadycznymi i zdumiewajàco nielicznymi wznowieniami swych niejednokrotnie
wybitnych historycznych nagraƒ – dzia∏a Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
co prawda ju˝ bez si∏y monopolisty, ale utrzymuje swój status w polskim ˝yciu
muzycznym, bioràc te˝ w miar´ aktywny udzia∏ w promowaniu polskiej twórczoÊci
muzycznej na Êwiecie. „Image” wydawnictwa zmieni∏ si´ przecie˝ w ostatnich
dwóch dekadach w wyrazisty sposób. Definitywnie zamknà∏ si´ czas lat 60. i 70.,
gdy krakowska oficyna zachwyca∏a najwy˝szà starannoÊcià edycji partytur,
z ok∏adkami o niezwyk∏ych walorach artystycznych, b´dàcymi dzie∏ami sztuki
edytorskiej. Ten obraz PWM tamtych lat by∏ ewenementem na skal´ Êwiatowà –
zachodni wydawcy muzyczni mówili: no tak, tylko paƒstwowe wydawnictwo
muzyczne w socjalistycznym kraju na taki estetyczny luksus mo˝e sobie pozwoliç;
my – niestety – nie. DziÊ PWM, wià˝àce kompozytorów z sobà mniej czy bardziej
restrykcyjnymi kontraktami, promuje ich twórczoÊç w postaci wydawnictw
powielanych z dostarczonych przez autorów r´kopisów, standardowo w takich
samych ˝ó∏tych, firmowych obwolutach, wiedzàc, ˝e sama sprzeda˝ partytur
w muzycznych ksi´garniach jest niezauwa˝alnym promilem dzia∏alnoÊci
wydawniczej. Partytura jest znakiem symbolizujàcym prawa autorskie i prawa
wydawnicze, w tym dotyczàce wypo˝yczeƒ materia∏ów nutowych do ewentualnych
wykonaƒ koncertowych czy nagraƒ radiowych lub fonograficznych. JeÊli monopol
Polskiego Wydawnictwa Muzycznego jest ostatnio podwa˝any, nie wynika to
z jakiejkolwiek konkurencji innych wydawców muzycznych dzia∏ajàcych w Polsce
w przestrzeni twórczoÊci kompozytorskiej, lecz z kilku innych powodów.
Jeszcze w latach 80. funkcjonowanie kompozytora bez wydawcy drukujàcego
jego partytury i foldery, zajmujàcego si´ promocjà jego twórczoÊci, by∏o
praktycznie niemo˝liwe. Ju˝ lata 90. sytuacj´ t´ zmieni∏y – coraz wi´cej kompozytorów na Êwiecie zacz´∏o rezygnowaç z poÊrednictwa wydawcy, sami stawali
si´ swym wydawcà i promotorem, choçby poprzez w∏asne strony internetowe.
Rezygnujàc wi´c z cz´sto iluzorycznej promocji wykonywanej przez wydawc´,
likwidowali haracz wydawcy nale˝ny zazwyczaj w kwocie 50 procent tantiem
i op∏at za wypo˝yczenia materia∏ów wykonawczych. Ten trend si´ pog∏´bia,
coraz bardziej chwiejàc renomà i presti˝em nawet najbardziej wp∏ywowych,
24 .
WST¢P
Andrzej Ch∏opecki
Êwiatowych wydawnictw muzycznych. Sytuacja PWM w tym pejza˝u jest
szczególna. Europejskie kariery polskich kompozytorów w latach 60. spowodowa∏y, ˝e o prawa wydawnicze do ich partytur zacz´li zabiegaç wydawcy z Europy
Zachodniej, szczególnie oficyny niemieckie, a kompozytorzy polscy skwapliwie
z tych ofert korzystali, nierzadko sami o nie zabiegajàc. Na drodze prawnych
negocjacji, niewolnych od wp∏ywu politycznego podzia∏u Êwiata, prawa
wydawnicze do utworów np. Witolda Lutos∏awskiego, Krzysztofa Pendereckiego,
Kazimierza Serockiego, W∏odzimierza Kotoƒskiego czy Paw∏a Szymaƒskiego
nale˝a∏y do zachodnich wydawnictw i obejmowa∏y ca∏y Êwiat z wyjàtkiem tzw.
krajów demokracji ludowej, czyli Europy Ârodkowo-Wschodniej oraz Kuby,
Korei Pó∏nocnej i Mongolii… Podczas gdy w latach 60., 70. i jeszcze 80. znalezienie si´ utworów polskiego kompozytora w katalogu wydawnictwa niemieckiego
czy brytyjskiego by∏o (lub mog∏o byç) rodzajem przepustki do istnienia
w europejskim, czy nawet Êwiatowym obiegu koncertów, programów radiofonii
czy produkcji fonograficznych, obecnie owa atrakcyjnoÊç posiadania zachodniego
wydawcy spad∏a nieomal do zera. I PWM, i Moeck-Verlag, i Schott, i Boosey
& Hawkes, i Chester, i Peters dzia∏ajà na tym samym polu i oferujà kompozytorowi te same warunki, coraz cz´Êciej dla niego ma∏o komfortowe zarówno
ekonomicznie, jak i promocyjnie (co na op∏acalnoÊç powinno si´ przek∏adaç).
— — —
Polskie Wydawnictwo Muzyczne – jak si´ wydaje – s∏abà ma konkurencj´
w dziedzinie posiadania praw autorskich i wydawniczych do wspó∏czesnej polskiej twórczoÊci kompozytorskiej, a swà ekonomicznà stabilnoÊç gwarantuje
nie tylko wynajmem przestrzeni w swych dwóch wydawniczych gmachach
w Krakowie i Warszawie, ale przede wszystkim posiadaniem Biblioteki
Materia∏ów Orkiestrowych (dawniej: Centralna Biblioteka Nutowa), w której
znajdujà si´ materia∏y wykonawcze dotyczàce nie tylko polskiej kompozytorskiej
wspó∏czesnoÊci, ale ca∏ego repertuaru muzycznego dziedzictwa, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem tego repertuaru, którym ˝yjà abonamentowe koncerty polskich
filharmonii i tego, z którym ich orkiestrowe zespo∏y wyruszajà w koncertowe
trasy po Êwiecie. W przeciwieƒstwie do kruszejàcych zasobów Polskich Nagraƒ
zasoby Biblioteki Materia∏ów Orkiestrowych nieustannie „pracujà”, zarabiajàc
na PWM. B´dàc ciàgle w mniej czy bardziej intensywnym u˝yciu, cz´sto dewastowane flamastrami dyrygentów i o∏ówkowymi zapiskami kolejnych orkiestrowych muzyków, stajà si´ materia∏em coraz bardziej zu˝ytym. Zasoby te nie sà
magazynem, sà materià wcià˝ istniejàcà w ˝yciu koncertowym. Czy sà – i na
jakich prawach – wy∏àcznà w∏asnoÊcià Polskiego Wydawnictwa Muzycznego,
25 .
czy te˝ sà (lub winny byç) bibliotekà o statusie w∏asnoÊci powszechnej, danej
PWM w depozyt, tak jak w depozyt dane zosta∏y zasoby archiwalne Polskiego
Radia i Polskiej Telewizji, prawnie przekazane archiwom Biblioteki Narodowej?
Czy podobnie powinno si´ staç z zasobami fonograficznymi Polskich Nagraƒ?
— — —
Majàtkowe i prawne problemy, dotyczàce zarówno posiadania, jak i administrowania przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wszelakimi dobrami polskiej
kultury muzycznej, sta∏y si´ przyczynà perturbacji zwiàzanych z ewentualnym
sprywatyzowaniem oficyny. Okaza∏o si´, ˝e pojawiajà si´ tu zagadnienia du˝o
bardziej skomplikowane ni˝ np. w PWN i u wszystkich innych wydawców.
To wydawnictwo jest specyficzne merytorycznie i wyjàtkowe w sensie prawnym.
Czy wi´c i jak daç mu takie ramy prawne i mo˝liwoÊci ekonomicznego dzia∏ania,
by sta∏o si´ albo prywatnym podmiotem gospodarczym, albo instytucjà wy˝szej
u˝ytecznoÊci publicznej w sferze kultury? Czy przekszta∏ciç je w rzàdowà
agend´, istniejàcà w jakimÊ zwiàzku (i jakim?) z Instytutem Muzyki i Taƒca?
— — —
Nowa przestrzeƒ mediów publicznych
— — —
G∏´bokie przekszta∏cenia ustrojowe sta∏y si´ te˝ udzia∏em mediów publicznych.
Zosta∏ zlikwidowany uprzedni Komitet ds. Radia i Telewizji, powsta∏y dwie
niezale˝ne od siebie spó∏ki skarbu paƒstwa – Polskie Radio SA oraz Telewizja
Polska SA zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców (EBU) – powsta∏ radiowy
program poÊwi´cony kulturze wysokiej – Program II Polskiego Radia.
Funkcjonowanie mediów publicznych oparte zosta∏o na dwóch filarach: zasadà
spó∏ek prawa handlowego jest generowanie zysków, a na∏o˝onym na media
obowiàzkiem jest pe∏nienie misji publicznej, z zasady deficytowej. Te dwa cele
kolidujà ze sobà. Media publiczne znalaz∏y si´ w ca∏kowicie nowej przestrzeni,
zagospodarowywanej przez bardzo liczne radiostacje i telewizje komercyjne
o zasi´gu ogólnopolskim i lokalnym (w tym typu „radio-klasik”, nadajàce
z „playlist” utwory muzyki klasycznej z obszaru ˝elaznego repertuaru filharmonicznego, cz´sto wybrane cz´Êci utworów cyklicznych, np. symfonii, bez ich
komentowania, niekiedy nawet bez szczegó∏owych zapowiedzi), a rynek reklam
sta∏ si´ g∏ównym êród∏em dochodów nadawców, powodujàc stopniowe komercjalizowanie si´ mediów publicznych i ograniczanie programów o charakterze
misyjnym. Przemo˝ny wp∏yw na ten stan rzeczy mia∏ kryzys ÊciàgalnoÊci abonamentu przeznaczanego na media publiczne. Permanentne k∏opoty finansowe
26 .
WST¢P
Andrzej Ch∏opecki
mediów publicznych skutkowa∏y m.in. zmniejszeniem si´ muzycznych zespo∏ów
etatowych – np. zlikwidowano Orkiestr´ Symfonicznà Polskiego Radia
w Krakowie, a byt dotychczasowej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia (wczeÊniej: „…i Telewizji”) zosta∏ zabezpieczony przez przekszta∏cenie
jej w Narodowà Orkiestr´ Symfonicznà Polskiego Radia wspó∏finansowanà
z bud˝etu paƒstwa.
— — —
Stan mediów publicznych przez ca∏y okres ostatniego dwudziestolecia
powodowa∏ liczne dyskusje, próby nowych ustaleƒ legislacyjnych, powstawanie
spo∏ecznych inicjatyw powo∏ywanych do ich obrony – szczególnie Programu II
Polskiego Radia, którego byt okaza∏ si´ zagro˝ony, w po∏owie lat 90. jego emisja
zosta∏a ograniczona (ze wzgl´du na niedostatecznà wtedy sieç nadajników na
falach ultrakrótkich), a w roku 2009 podtrzymanie egzystencji Dwójki i powsta∏ego w 2002 roku tematycznego kana∏u TVP Kultura sta∏o si´ mo˝liwe tylko
dzi´ki dotacji z rezerwy bud˝etowej kraju. Osobna uwaga nale˝y si´ Programowi II Polskiego Radia, z zasady komercyjnych reklam (poza tymi dotyczàcymi
nowych wydawnictw fonograficznych i ksià˝kowych) nie nadajàcemu i ze wzgl´du
na stosunkowo ma∏y udzia∏ w statystykach „s∏uchalnoÊci” w Polsce praktycznie
nieistniejàcemu na komercyjnie pojmowanym rynku mediów. W ostatnio bardzo
˝ywej debacie na temat mediów publicznych, w tym Programu II Polskiego
Radia (mo˝na tu si´ powo∏aç na kolejne projekty ustaw o mediach publicznych,
w tym autorstwa Êrodowiska twórczego), w marginalny sposób traktowana jest
obecnoÊç tego programu na mi´dzynarodowej scenie mediów publicznych,
promujàca polskà kultur´ na Êwiecie poprzez sieç Europejskiej Unii Radiowej.
Warto zauwa˝yç, ˝e oferta programowa Dwójki skierowana do zagranicznych
radiofonii publicznych tylko w niewielkim stopniu uleg∏a prymatowi radia
BBC, stajàc si´ niejako drugà na Êwiecie „rozgrywajàcà” stacjà radiowà w przestrzeni kultury muzycznej na Êwiecie, zw∏aszcza w sferze zainteresowania zagranicznych nadawców, co skutkuje liczbà emisji koncertów skierowanych przez
Program II do mi´dzynarodowej wymiany i na ich antenach zaprezentowanych.
JeÊli wspomni si´ tu o „notorycznych” sukcesach prezentacji polskich utworów
muzyki wspó∏czesnej podczas corocznych przes∏uchaƒ Mi´dzynarodowej
Trybuny Kompozytorów, organizowanej przez Mi´dzynarodowà Rad´ Muzycznà
afiliowanà przy UNESCO, w których liczbà polskich utworów rekomendowanych
do nadaƒ radiowych na ca∏ym Êwiecie Program II Polskiego Radia konkuruje
o palm´ pierwszeƒstwa ju˝ tylko z Radio France [w tej sprawie por. odpowiedni
fragment raportu ni˝ej], to dzia∏alnoÊç ta na scenie mi´dzynarodowej ma
27 .
zapewne wi´kszà „si∏´ ra˝enia” ni˝ spektakularne i godne najwy˝szego uznania
dzia∏ania Instytutu Adama Mickiewicza na rzecz obecnoÊci polskiej kultury na
arenie mi´dzynarodowej. Diagnoza ta sk∏ania do zastanowienia si´ nad tak wàt∏à
ostatnio kondycjà tego programu Polskiego Radia, którego oferta programowa
w wyraêny sposób „wadzi si´” z ekonomicznà linià prowadzenia spó∏ki opartej
na podstawach prawa handlowego.
— — —
Re wo l u c j a i n fo r m a t yc z n a
— — —
Rewolucja cywilizacyjna ostatnich 20 lat dog∏´bnie przekszta∏ci∏a formy produkowania, istnienia i udost´pniania dóbr kultury, co ma wp∏yw na kszta∏t sfery
muzyki zapewne daleko bardziej istotny ni˝ na inne dziedziny dzia∏aƒ kulturalnych. Jest to czas wprowadzenia do powszechnego u˝ytku:
– komputerów osobistych i programów komputerowych na wszystkich bez ma∏a
polach produkowania muzycznego „towaru” (np. edytory tekstu i zapisu
nutowego, programy graficzne);
– zapisu cyfrowego w nagraniach i w odtwarzaniu dêwi´ku; w praktyce wyeliminowanie z rynku przez p∏yty kompaktowe p∏yt analogowych (p∏yty odtwarzane
na gramofonach, sta∏y si´ obiektem kultu niszy koneserów zainteresowanych
ró˝nym repertuarem na tych noÊnikach zarejestrowanym – zjawisko to warte
jest oddzielnego zbadania);
– internetu z ca∏ym bogactwem jego zastosowaƒ, poczàwszy od komunikacji
(poczta elektroniczna), poprzez rozmaite fora spo∏ecznoÊciowe i dyskusyjne,
koƒczàc na nieogarnionych zasobach treÊci ró˝norakiej wartoÊci, dotyczàcych
wszystkich dziedzin ˝ycia, zasobach w postaci tekstów, audio, wideo, globalizujàcych m.in. wi´kszoÊç przestrzeni kultury muzycznej Êwiata;
– telefonii komórkowej z nowoczesnymi aparatami, posiadajàcymi wszelkie
funkcje muzyce s∏u˝àce, od nagrywania, poprzez odbiór (radio, telewizja),
po odtwarzanie plików dêwi´kowych;
– nowych technik odtwarzania dêwi´ku (np. iPod), które ju˝ z powodzeniem
konkurowaç zacz´∏y z odtwarzaczami p∏yt kompaktowych.
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
1
cz´Êç pierwsza
+
29 .
Andrzej Ch∏opecki
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
— — —
— — —
— — —
— — —
T W Ó R C A , C Z Y L I W Y T W Ó R C A WA R T O Â C I K U L T U R Y
MUZYCZNEJ
— — —
Twórca zawsze dotàd by∏ profesjonalistà wykonujàcym swój zawód na zamówienie
jakiejÊ spo∏ecznoÊci, która go gratyfikowa∏a, doceniajàc, ˝e potrafi daç jej to,
czego sama nie wyprodukuje. Nawet ludowy skrzypek przygrywajàcy na weselu.
DziÊ programy komputerowe i Êrodek komunikacji, jakim jest internet, sprawi∏y,
˝e czas wolny od zarabiania pieni´dzy amatorzy poÊwi´cajà coraz intensywniej
na w∏asnà twórczoÊç, oczywiÊcie nieprofesjonalnà. Status twórcy w nieprawdopodobnie szybki sposób si´ demokratyzuje – jeszcze niedawno wybitnie elitarny,
wymagajàcy przynajmniej kilkunastu lat studiów, piecz´towany konkursowymi
nagrodami, presti˝owymi zamówieniami i wykonaniami, egalitaryzuje si´ pod
naporem tworzàcego i upowszechniajàcego swe artystyczne produkcje w internetowej sieci globalnego grona amatorów. Amatorów – dodajmy – nierzadko
Êwietnie wyedukowanych dzi´ki zawartoÊci sieci, dysponujàcych komputerowymi
narz´dziami, które w ca∏kowicie profesjonalny sposób mogà wyra˝aç ich artystyczne idee, Êwietnie znajàcych literatur´ muzycznà, w której ramach pragnà
si´ znaleêç. Amator – to brzmi dumnie. Amator – hobbysta – fascynat –
pasjonat. Bezinteresownie ch∏onàc ukochany obszar kultury i twórczo weƒ
wkraczajàc, jest w stanie pójÊç w zawody z profesjonalistà i wykazaç swà wy˝szoÊç.
Bunt mas? Nie, „Êpiewaç ka˝dy mo˝e”, jak g∏osi fraza popularnej polskiej
piosenki. Czy wi´c nadchodzi czas zmierzchu twórcy w tym rozumieniu,
którym pos∏ugiwaliÊmy si´ przez ca∏y okres istnienia naszej dotychczasowej
kultury? Czy koƒczy si´ czas akademików? Wydaje mi si´, ˝e jednak nie.
— — —
30 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Internetowa sieç z nieprzebranymi zasobami twórczoÊci w niej umieszczonej
zarówno legalnie, jak i nielegalnie, staje si´ globalnym magazynem treÊci
i wartoÊci, które w obszarze twórczej aktywnoÊci zdemokratyzowanej rzeszy
twórców amatorów staje si´ materia∏em do zremiksowania, skompostowania,
splàdrowania i wyplucia w postaci nowych reinterpretacji. Amator, nawet
najbardziej twórczy i utalentowany, istnieje dzi´ki dost´pnej mu materii.
Z definicji niedost´pna jest mu renomowana orkiestra filharmoniczna czy
stypendium twórcze w paryskim IRCAM, ale dost´pna jest mu muzyka przez
t´ orkiestr´ zagrana, utwory stworzone w IRCAM i umieszczone w internetowych
zasobach. Podstawowym wi´c jego – naszego twórcy amatora – sposobem na
twórczoÊç jest plàdrofonia. Materii do tej twórczoÊci dostarczajà wcià˝ jednak
akademicy, co nie znaczy, by utwór plàdrofoniczny nie móg∏ byç ponownie
splàdrofonowany, a wi´c nastaje czas coraz intensywniej uprawianej twórczoÊci
recyklingu i tej twórczoÊci „rynku wtórnego”. Skàdinàd coraz bardziej dost´pne
syntezatory i programy komputerowe dajà mo˝liwoÊç tworzenia dêwi´ków
„w∏asnych”, nie „ukradzionych” i „splàdrowanych”, wi´c jakoÊ „oryginalnych”.
— — —
Polska scena kompozytorska
— — — Polska scena kompozytorska si∏à rzeczy dzieli si´ na obszar historycznego dziedzictwa – praktycznie rzecz bioràc od czasu schy∏kowego Âredniowiecza do po∏owy XX wieku (symbolicznie zamknàç ów czas historii mo˝na
twórczoÊcià Karola Szymanowskiego, zmar∏ego w 1937 roku) – i czas wspó∏czesnoÊci, otwierajàcy si´ po II wojnie i w szczególny sposób okreÊlany powstaniem
Mi´dzynarodowego Festiwalu Muzyki Wspó∏czesnej „Warszawska Jesieƒ”
w 1956 roku. Funkcjonowanie „obszaru dziedzictwa” stanie si´ przedmiotem
diagnozy w dalszych akapitach tego rozdzia∏u, teraz zajmijmy si´ wspó∏czesnoÊcià.
— — —
Manifestacje kolejnych polskich kompozytorskich generacji uk∏adajà si´ jakby
falami, a okolicznoÊci ich ujawniania si´ sà ró˝norakie. Na poczàtku XX wieku
wokó∏ Mieczys∏awa Kar∏owicza i Karola Szymanowskiego zawiàza∏o si´ ugrupowanie M∏oda Polska, trudno przecie˝ powiedzieç, ˝e pod wspólnym estetycznym
sztandarem – raczej w celu wzajemnego wspierania swych inicjatyw, wydawania
partytur. Bardziej istotny wspólny mianownik artystyczny mo˝na zauwa˝yç
w ugrupowaniu, które w drugiej po∏owie lat dwudziestych za∏o˝y∏o Stowarzyszenie
M∏odych Muzyków Polaków w Pary˝u – wp∏yw Nadii Boulanger nada∏ polskiej
muzyce na d∏u˝szy czas dominujàcy ton neoklasycyzmu. Najbardziej wyrazistà
31 .
cezurà w polskiej muzyce sta∏o si´ jej otwarcie na euroamerykaƒskà wspó∏czesnoÊç, gdy wskutek destalinizacji w Polsce powsta∏a Warszawska Jesieƒ
i rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç elektroniczne Studio Eksperymentalne Polskiego
Radia (1956–1957).
— — —
W wyrazisty sposób mia∏ wtedy miejsce start nowego muzycznego pokolenia,
od dat urodzenia Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Miko∏aja Góreckiego
okreÊlonego mianem „pokolenia 1933”, debiutujàcego ju˝ po czasie opresji
doktryny realizmu socjalistycznego. Ówczesny bardzo silnie zaznaczony prze∏om
stylistyczny – podj´cie tradycji serialnej, narodziny sonoryzmu, który sta∏ si´
wizytówkà ówczesnej „polskiej szko∏y kompozytorskiej” – nie by∏ jednak cechà
tylko jednej generacji (obok Pendereckiego i Góreckiego tworzy∏ tak˝e m.in.
Wojciech Kilar, ur. w 1932). Prze∏om ten by∏ zjawiskiem wielopokoleniowym,
objà∏ i generacj´ poprzednià (Witold Lutos∏awski ur. w 1913, Gra˝yna Bacewicz
ur. w 1909, nawet Boles∏aw Szabelski, ur. w 1896), a tak˝e urodzonych w latach
dwudziestych W∏odzimierza Kotoƒskiego (1925), Bogus∏awa Schaeffera (1929),
Witolda Szalonka (1927), Kazimierza Serockiego (1922) czy Tadeusza Bairda
(1928) i bardzo wczeÊnie debiutujàcego Krzysztofa Meyera (ur. w 1943 roku,
swym sonorystycznym Kwartetem smyczkowym debiutowa∏ w programie
Warszawskiej Jesieni w 1964 roku). Kolejne polskie grupowe manifestacje to
„polski minimalizm” Zygmunta Krauzego (1938) i Tomasza Sikorskiego (1939)
ujawniajàcy si´ w po∏owie lat szeÊçdziesiàtych, Grupa KEW (Krzysztof Knittel,
El˝bieta Sikora, Wojciech Michniewski) rozpoczynajàca w polskiej muzyce nurt
twórczoÊci improwizowanej z udzia∏em elektroniki na poczàtku lat siedemdziesiàtych, w koƒcu „pokolenie 1951”, startujàce w drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych. Ta ostatnia fala jest porównywalna z tà, która mia∏a miejsce pod
koniec lat pi´çdziesiàtych. W w´˝szym zakresie dotyczy trzech kompozytorów
urodzonych w 1951 roku – Eugeniusza Knapika, Andrzeja Krzanowskiego
i Aleksandra Lasonia – których spektakularne debiuty mia∏y miejsce w drugiej
po∏owie lat siedemdziesiàtych podczas festiwali w Stalowej Woli (stàd te˝
okreÊlenie „pokolenie stalowowolskie”), w szerszym rozpoÊciera si´ na twórczoÊç
Paw∏a Szymaƒskiego (1954) i silnie rezonuje ze skierowaniem si´ „pokolenia
1933” w stron´ reaktywowania przesz∏oÊci, odwrotu od idei awangardy i modernizmu, otwarcia si´ na tendencje postmodernizmu, w tym „nowej prostoty”
i „nowego romantyzmu”. Mamy wi´c i tu zjawisko ponadpokoleniowe.
— — —
— — —
32 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
W pierwszej dekadzie XXI w pejza˝u polskiej muzyki znowu pojawia si´ w jakiÊ
sposób zjawisko pokoleniowej manifestacji, zdefiniowanie jego istoty nie jest
jednak ∏atwe, a diagnoza nieoczywista. Naj∏atwiej okreÊliç mo˝na to zjawisko
(a dotyczy ono bardzo licznej grupy kompozytorów urodzonych w latach
siedemdziesiàtych i w pierwszej po∏owie lat osiemdziesiàtych) przez seri´
okreÊleƒ negujàcych. Zjawiska pokoleniowe dotychczas ogniskowa∏y si´ wokó∏
konkretnych osób: Karola Szymanowskiego, który apelowa∏ do polskich
kompozytorów, by drog´ ku swej samodzielnoÊci artystycznej realizowali nie
szlakiem przez Berlin, Lipsk i Wiedeƒ, lecz przez Pary˝, czy wokó∏ Krzysztofa
Droby, który w dobie politycznej kontroli paƒstwa komunistycznego potrafi∏
stworzyç przestrzeƒ estetycznej swobody w ramach swego praktycznie (jeÊli
chodzi o koncepcje programowe) prywatnego festiwalu. Zjawiska te ogniskowa∏y
si´ ponadto wokó∏ miejsc i instytucji: festiwalu „M∏odzi muzycy m∏odemu
miastu” w Stalowej Woli Krzysztofa Droby, teoretyka muzyki, wyk∏adowcy
krakowskiej wy˝szej szko∏y muzycznej, wokó∏ twórcy Studia Eksperymentalnego
Polskiego Radia Józefa Patkowskiego i – rzecz oczywista – Warszawskiej Jesieni.
I osoby, i miejsca – w ró˝ny sposób i w ró˝nych okresach – mia∏y wp∏yw na
przyjmowanie okreÊlonych postaw estetycznych przez kolejne kompozytorskie
pokolenia. Mówi si´ te˝ o „duchu czasu” i „duchu miejsca”.
— — —
W 1989 roku, gdy w Polsce pada∏ ustrój komunistyczny, a w Berlinie mur,
najstarsi w tym nowym polskim pokoleniu kompozytorskim – Pawe∏ Mykietyn,
Cezary Duchnowski, Wojciech Wid∏ak (1971) – zdawali egzaminy maturalne,
Marzena Komsta mia∏a lat dziewi´tnaÊcie, a Micha∏ Talma-Sutt dwadzieÊcia.
Dla porównania – gdy w 1956 roku odbywa∏a si´ pierwsza edycja Warszawskiej
Jesieni, Krzysztof Penderecki i jego rówieÊnicy koƒczyli studia. Dla pokolenia
Pendereckiego opresja realizmu socjalistycznego by∏a Êwie˝ym wspomnieniem,
lecz przecie˝ nie si´gajàcym po karty jego partytur. Dla pokolenia Mykietyna
i urodzonych póêniej opresje niegdysiejszych estetycznych powinnoÊci przesta∏y
dzia∏aç (np.: dogoniç Europ´ i byç równie awangardowym, udowadniajàc, ˝e staç
na to polskà muzyk´ – charakterystyczne dla lat 60.; zignorowaç dyktat Europy,
uchyliç dyktat nowatorstwa i post´pu, skierowaç si´ na przekór w kierunku
ekspresji polsko-patriotyczno-religijnej – charakterystyczne dla lat 80.).
— — —
— — —
— — —
— — —
33 .
Pozostajàc w perspektywie minionego dwudziestolecia, ten czas dzieli si´ na
zamkni´te karty twórczoÊci, kontynuacje i otwarcia. Naturalnà si∏à rzeczy jedni
kompozytorzy, jak wszyscy Êmiertelnicy, umierajà, inni swe twórcze ˝ycie
kontynuujà, stopniowo wchodzàc w swej twórczoÊci w faz´ póênà, jeszcze inni
na kompozytorskiej scenie debiutujà. Jak ta scena wyglàda na koniec 2010 roku?
— — —
K ar ty zamkni´te , czyli dziedzictwo z per spektywy
roku 1989
— — —
Scena nowej muzyki w powa˝nej mierze ogranicza si´ do programów bardzo
licznych festiwali jej poÊwi´conych – tych uznawanych za najbardziej presti˝owe,
o mi´dzynarodowej renomie i tych, których oddzia∏ywanie jest lokalne, nawet
niszowe. Apologeci i wierni bywalcy festiwali sk∏onni sà uznaç, ˝e na nich
w∏aÊnie toczy si´ ˝ycie prawdziwe, patrzàc wprawdzie z sympatià i uznaniem dla
„dziedzictwa” w kierunku programów filharmonicznych, lecz widzàc w nich
raczej muzeum muzycznej wyobraêni. PublicznoÊç melomanów filharmonicznych
w festiwalach zwyk∏a cz´sto (nie zawsze, nie generalizujmy…) widzieç swoiste
zasoby tej muzyki, która pretenduje do obszaru muzyki „prawdziwej”, muzyki
ewentualnie in spe. JeÊli si´ wi´c sprawdzi w festiwalowym „getcie”, gdzie jest ona
niejako muzykà „na prób´”, drzwi filharmonii, bramy do muzyki „prawdziwej”
zostanà przed nià (ewentualnie) uchylone.
— — —
Festiwale nowej muzyki tym si´ m.in. charakteryzujà, ˝e po wykonaniu utworu
spoÊród publicznoÊci wstaje pewien osobnik, wychodzi na estrad´, k∏ania si´,
dzi´kuje wykonawcom i otrzymuje kwiaty. ˚yjàcy kompozytor. Jest atrakcjà
tym bardziej, gdy odbiera presti˝owe nagrody, otrzymuje tytu∏ doktora h.c.
jakiejÊ uczelni, a nadto, gdy – niekiedy – swymi utworami dyryguje. Bywa
wtedy festiwalowà gwiazdà na mi´dzynarodowym firmamencie. Gdy umiera,
zainteresowanie jego muzykà przez kilka lat nie gaÊnie, niekiedy nawet si´
wzmacnia, lecz trwa to do czasu. Czas idzie naprzód, grono wybitnych ˝yjàcych
kompozytorów jest tak liczne, ˝e twórczoÊç zmar∏ego kompozytora trafia
w swoisty trójkàt bermudzki. Przestajà si´ nià interesowaç organizatorzy festiwali
nowej muzyki, a drzwi filharmonicznego muzeum nie bardzo majà ochot´ si´
przed nià otworzyç. W takim swoistym czyÊçcu làduje wi´kszoÊç kompozytorów
drugiej po∏owy XX wieku.
— — —
34 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Gdy w 1994 zmar∏ Witold Lutos∏awski, istnia∏a obawa, ˝e jego muzyka trafi
do owego czyÊçca. Przesta∏ dyrygowaç, odbieraç nagrody, wyg∏aszaç wyk∏ady.
Tak si´, na szcz´Êcie, nie sta∏o. Wiele utworów Lutos∏awskiego ju˝ za jego ˝ycia
wesz∏o w obieg filharmoniczny jako „klasyka” wspó∏czesnoÊci, dobrze si´
wpisujàc w ten obieg kszta∏tem gatunkowym jego kompozycji – symfonii,
utworów orkiestrowych, koncertów instrumentalnych, pieÊni orkiestrowych,
kwartetem smyczkowym. Gdy jednak przeanalizowaç obecnoÊç jego utworów
w programach polskich filharmonii, zastanawia, ˝e pojawiajà si´ one nie
w „normalnym” programie koncertów abonamentowych, ale w seriach specjalnych
i koncertach rocznicowych (data urodzin – data Êmierci), w przedsi´wzi´ciach
„imienia” Lutos∏awskiego. Mamy ich sporo, tak jak instytucji jego imienia
i jego imienia zespo∏ów. Gdyby to z naszego ˝ycia muzycznego „odjàç” – có˝
pozostanie? Dwa razy gdzieÊ Ma∏a suita, zapewne cz´Êciej Wariacje na temat
Paganiniego, raz gdzieÊ Koncert na orkiestr´…
— — —
W lata 90. polska muzyka wspó∏czesna wesz∏a z zamkni´tymi rozdzia∏ami
twórczoÊci m.in. Gra˝yny Bacewicz (1909–1969), Kazimierza Serockiego
(1922–1981), Tadeusza Bairda (1928–1981), Konstantego Regameya
(1907–1982), Andrzeja Czajkowskiego (1935–1982), Kazimierza Sikorskiego
(1895–1986), Aleksandra Tansmana (1897–1986), Zygmunta Mycielskiego
(1907–1987) i Tomasza Sikorskiego (1939–1988).
— — —
Jak twórczoÊç tych kompozytorów istnieje w obszarze polskiej recepcji dziedzictwa muzycznego? Si∏à rzeczy ta twórczoÊç przestaje istnieç w programach
Warszawskiej Jesieni, pomimo obecnoÊci tak cz´sto wykonywanych utworów
Gra˝yny Bacewicz – 27 wykonaƒ 20 utworów, w tym 6 prawykonaƒ – wydaje
si´, ˝e obecnoÊç tej twórczoÊci zakoƒczy∏a si´ w programie festiwalu w 2006
roku wykonaniem jej IV Kwartetu smyczkowego w ramach przeglàdu tego
gatunku w historii muzyki polskiej. Obfita i ró˝norodna gatunkowo twórczoÊç
kompozytorki pozostaje przecie˝ za sprawà serii utworów (choçby Koncertu na
smyczki) atrakcyjnà propozycjà repertuarów filharmonicznych, niecz´sto, ale
i stosunkowo nierzadko uwzgl´dnianà, szczególnie ta utrzymana w estetyce neoklasycyzmu. W recepcji repertuarów koncertowych w nie nazbyt satysfakcjonujàcych iloÊciach obecny jest tak˝e Tadeusz Baird, szczególnie za sprawà bardzo
popularnej muzyki do Colas Breugnon i Listów Goethego. Jako wspó∏pomys∏odawca (z Kazimierzem Serockim) powo∏ania do ˝ycia Warszawskiej Jesieni
wcià˝ jeszcze obecny jest w programach festiwalu, lecz i jego obecnoÊç w tej
35 .
przestrzeni z wolna zanika – po raz ostatni jego Cztery eseje zosta∏y wykonane
w 2008 roku. Warte zauwa˝enia jest znikome istnienie w repertuarach koncertowych utworów Aleksandra Tansmana i Kazimierza Sikorskiego, chocia˝
wydawaç by si´ mog∏o, ˝e ich estetyka i gatunkowe formy sà atrakcyjne dla
praktyki wykonawczej. Bardzo w swym czasie popularny na Êwiatowych estradach
Tansman oraz bardzo p∏odny w gatunku choçby koncertu instrumentalnego
i symfonii Kazimierz Sikorski stajà si´ kompozytorami „historycznymi”.
To samo mo˝na powiedzieç o muzyce Zygmunta Mycielskiego, której rezonans
jest minimalny. Warto tu jednak zaznaczyç, ˝e twórczoÊç Aleksandra Tansmana
istnieje bardziej wyraziÊcie za sprawà ∏ódzkiego konkursu kompozytorskiego
jego imienia i koncertów przy jego okazji organizowanych.
— — —
Nale˝y tu wszak˝e rozró˝niç repertuar estrad koncertowych i repertuar fonograficzny, który obraz recepcji twórczoÊci „zamkni´tych” zmienia. Stosunkowo
pokaêna liczba nagraƒ utworów Aleksandra Tansmana, który ˝yjàc w Pary˝u
od 1919 roku, zawsze podkreÊla∏ fakt pozostawania kompozytorem polskim,
przyczynia si´ do lepszej obecnoÊci tego kompozytora w polskiej przestrzeni
muzycznej. W odniesieniu do twórczoÊci Tadeusza Bairda jest odwrotnie –
epiej istniejàc w repertuarze koncertowym, gorzej jest reprezentowana w nagraniach fonograficznych.
— — —
Zastanawiajàca jest sprawa recepcji muzyki Kazimierza Serockiego. Od po∏owy
lat 50. jeden z g∏ównych przedstawicieli polskiej moderny i wspó∏za∏o˝yciel
„polskiej szko∏y kompozytorskiej” lat 60., cz´sto okreÊlany mianem czo∏owego
polskiego sonorysty, mo˝e i bywa przywo∏ywany w programach festiwalu jako
postaç historyczna i wcià˝ intrygujàca, lecz stopniowo przechodzi do historii,
czasem tylko pojawiajàc si´ na scenie muzyki wykonywanej i nagrywanej.
TwórczoÊç Kazimierza Serockiego budzi du˝e zainteresowanie teoretyków i muzykologów, tak˝e w Niemczech, czego przyk∏adem sà prace analityczne niemieckiej muzykolo˝ki Ruth Seehaber, ale grozi jej istnienie „papierowe”, jeÊli
w Polsce nie powstanie fonograficzna edycja wybranych, najbardziej istotnych
utworów kompozytora w najlepszych mo˝liwych wykonaniach. Ten sam dezyderat
odnosi si´ do twórczoÊci Tadeusza Bairda, a nawet Gra˝yny Bacewicz w odniesieniu do jej muzyki z lat 1958–1969.
— — —
Nadal intrygujàca i atrakcyjna dla polskiej sceny festiwalowej pozostaje twórczoÊç
Tomasza Sikorskiego, wydawaç by si´ mog∏o, ˝e ca∏kowicie nieatrakcyjna dla
36 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
przestrzeni filharmonicznej, ca∏kowicie odr´bna, budzi nie tylko zainteresowanie za granicà, ale te˝ zyskuje nowych admiratorów w m∏odym pokoleniu.
Jej historyczne znaczenie i wspó∏czesny rezonans wart jest zauwa˝enia, nie
skutkuje to jednak szerszà promocjà tej wybitnej twórczoÊci – nie istnieje na
rynku fonograficznym. Problemem sta∏a si´ ostatnio sytuacja prawna tej twórczoÊci ze wzgl´du na brak prawowitych spadkobierców kompozytora, trudno si´
jednak pogodziç, by z tego powodu sta∏a si´ martwa i niema.
— — —
Dwa nazwiska dotyczà sytuacji szczególnych – z pochodzenia szwajcarski
kompozytor Konstanty Regamey, urodzony w Kijowie i dzia∏ajàcy w Polsce
do 1944 roku, gdy jako uczestnik ruchu oporu AK zosta∏ aresztowany przez
Gestapo i deportowany do ojczyzny swych przodków – na dobrà spraw´ ma,
wbrew swemu pochodzeniu, duchowe korzenie przede wszystkim polskie, nie
tylko jako kompozytor, ale te˝ krytyk muzyczny i eseista. Jego zas∏ugi dla
kszta∏tu muzycznej kultury w Polsce sà tak znaczàce, ˝e jego twórczoÊç kompozytorska i intelektualna jest w du˝ej mierze polskim dziedzictwem kultury
i jako taka powinna byç w Polsce, nie tylko w Szwajcarii, kultywowana. Choç
jako lingwista i naukowiec wpisa∏ si´ na sta∏e w histori´ Êwiatowej humanistyki,
jego wybitna kompozytorska spuÊcizna, w niewielkim stopniu istniejàca
w europejskiej recepcji, powinna zostaç w∏aÊnie w Polsce otoczona szczególnà
opiekà. Sporadyczne wykonania utworów Regameya na krakowskim Festiwalu
Kompozytorów Krakowskich programowanym przez Jerzego Stankiewicza to
jedyne znaki pami´ci o tym szczególnie dla naszej kultury muzycznej
zas∏u˝onym artyÊcie, który nie istnieje na polskim rynku fonograficznym.
— — —
Recepcja muzyki Konstantego Regameya i Andrzeja Czajkowskiego, wybitnego
i w swoim czasie s∏awnego pianisty polskiego osiad∏ego w Londynie, wymaga
swoistej „reanimacji”. Dzieje si´ to w Polsce w ostatnich latach dzi´ki energii
pianisty Macieja Grzybowskiego, bardzo mocno zaanga˝owanego w proponowanie wykonaƒ utworów tego bardzo utalentowanego kompozytora na festiwalowych koncertach. Umieszczenie przynajmniej kilku utworów Andrzeja
Czajkowskiego na istotnej i wa˝nej liÊcie dziedzictwa wspó∏czesnoÊci nie tylko
polskiej, ale te˝ europejskiej, jest zadaniem dla mechanizmów promocji
polskiej kultury muzycznej.
— — —
— — —
— — —
37 .
Karty zamykane, czyli dziedzictwo wspó∏czesnoÊci 1989–2010
— — —
W dwudziestoleciu III Rzeczypospolitej zamkn´∏a si´ twórczoÊç wielu kompozytorów, którzy na polskà muzyk´ w kraju i na jej renom´ w Êwiecie mieli wp∏yw
bardzo znaczàcy. Wymieƒmy tu przynajmniej niektórych, stawiajàc pytanie, jak
powinniÊmy ich dorobek twórczy chroniç od zapomnienia, od pogrà˝enia si´
w owym wy˝ej wspomnianym „trójkàcie bermudzkim”, w którym albo ta twórczoÊç stanie si´ wy∏àcznie materia∏em dla historycznych badaƒ (jeÊli…), albo
przetrwa prób´ czasu i przynajmniej w jakimÊ fragmencie pozostanie muzykà
˝ywà. A jeÊli ˝ywà, to czy tylko lokalnie, w Polsce, czy te˝ w przestrzeni mi´dzynarodowej. W latach 1989–2010 odeszli m.in.:
— 1989 – Roman Palester (1907)
— 1990 – Andrzej Krzanowski (1951)
– Andrzej Dobrowolski (1921)
— 1991 – Stefan Kisielewski (1911)
– Andrzej Panufnik (1914)
– Aleksander Glinkowski (1941)
— 1993 – Barbara Buczek (1940)
— 1994 – Witold Lutos∏awski (1913)
– Roman Haubenstock-Ramati (1919)
— 1998 – Roman Maciejewski (1910)
— 1999 – Zbigniew Wiszniewski (1922)
— 2001 – Witold Szalonek (1927)
— 2002 – Florian Dàbrowski (1913)
— 2003 – Edward Bogus∏awski (1940)
— 2004 – Witold Rudziƒski (1913)
– Marek Stachowski (1936)
— 2005 – Marian Sawa (1937)
— 2006 – Augustyn Bloch (1929)
– Norbert Mateusz Kuênik (1946)
— 2007 – Adam Falkiewicz (1980)
– Andrzej Kurylewicz (1932)
— 2008 – Krystyna Moszumaƒska-Nazar (1924)
– Joachim OlkuÊnik (1927)
— 2009 – Franciszek Woêniak (1932)
— 2010 – Henryk Miko∏aj Górecki (1933)
— 2011 – Bronis∏aw Kazimierz Przybylski (1941)
38 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Rodzi si´ pytanie, co z twórczoÊci wy˝ej wymienionych kompozytorów polskich
pozostanie w ˝ywej (koncertowej, fonograficznej) praktyce muzycznej, a co
znaleêç si´ powinno w kulturalnych skansenach; co doczeka si´ w przysz∏oÊci
dowartoÊciowania, a co jednak nie.
— — —
Przysz∏oÊç muzyki Witolda Lutos∏awskiego wydaje si´ jasna i oczywista.
Kompozytor uznany zosta∏ za jednego z najwybitniejszych twórców 2. po∏owy
XX wieku w przestrzeni muzycznej kultury Êwiata, za najwybitniejszego polskiego
kompozytora po Chopinie (przy ca∏ym szacunku do muzyki Karola Szymanowskiego, która wreszcie doczeka∏a si´ wpisania na list´ twórczoÊci „klasyków
muzyki XX wieku” w Êwiatowej recepcji). Czy równie eksponowanà pozycj´
w mi´dzynarodowym obiegu wartoÊci muzycznych zachowa twórczoÊç Henryka
Miko∏aja Góreckiego? Za sprawà nieprawdopodobnej kariery nagrania jego
III Symfonii, która zrobi∏a zeƒ kompozytora „kultowego”, rozpoznawalnego na
Êwiecie i by∏a êród∏em komercyjnego sukcesu, Górecki sta∏ si´ ikonà wspó∏czesnoÊci muzycznej. Marketingowy sukces ma przecie˝ w sobie niebezpieczeƒstwo
syndromu „mody” – a ta, jak wiemy, z czasem mija. Warto wi´c si´ zastanowiç,
jakie „twarde” wartoÊci twórczoÊci Góreckiego zapewniç mu mogà trwa∏e miejsce
w historii muzyki. Nie chodzi tu tylko o wybitne walory estetyczne jego muzyki, o jej niepowtarzalnà ekspresj´, ale o… repertuarowà u˝ytecznoÊç w wykonaniach filharmonicznych dla publicznoÊci niefestiwalowej, dla melomanów.
A publicznoÊç ta jest przecie˝ specyficzna, preferujàca tradycj´ spod znaku
Beethovena, Brahmsa, Piotra Czajkowskiego i stopniowo poszerzajàca jà
o Bartóka, Prokofiewa, Szostakowicza czy Strawiƒskiego, jako kompozytorów
filharmonicznie „oswojonych”. Takie samo „oswojenie” twórczoÊci Henryka
Miko∏aja Góreckiego nie jest oczywiste ze wzgl´du na brak w niej „standardowej”
symfoniki – po I Symfonii „1959”, jak na filharmonicznà tradycj´ bardzo
„awangardowej”, mamy dwie symfonie-kantaty, oratoryjny psalm Beatus Vir,
dzie∏a zajmujàce po∏ow´ koncertu, o ekspresji maksymalistycznej, powodujàce
„nadzwyczajnoÊç” zwyczajnego koncertu symfonicznego. Poza Concerto-Cantatà
na flet i orkiestr´ brak tu te˝ podobnie „standardowych” koncertów instrumentalnych – niezwykle popularny Koncert klawesynowy, wykonywany tak˝e
w wersji na fortepian i smyczki, trwa zaledwie 9 minut. Mamy przecie˝ bogatà
i ró˝norodnà kameralistyk´ z trzema kwartetami smyczkowymi, utwory wokalno-instrumentalne, w koƒcu bibliotek´ pieÊni chóralnych, która niewàtpliwie
stanie si´ bardzo atrakcyjna dla chórów, nie tylko zawodowych. Najbli˝sze lata
stanà si´ zapewne czasem wzmo˝onej obecnoÊci muzyki Henryka Miko∏aja
39 .
Góreckiego nie tylko na polskich estradach koncertowych, ugruntowujàc jego
pozycj´ jako jednego z najwybitniejszych kompozytorów II po∏owy XX wieku
i tworzàc rodzaj „kanonicznego” zbioru jego utworów dla przysz∏oÊci.
— — —
Nale˝y w tym miejscu zastanowiç si´ tak˝e nad miejscem i znaczeniem w obszarze
polskiego dziedzictwa muzycznej wspó∏czesnoÊci twórczoÊci Romana Palestra
i Andrzeja Panufnika. Obaj wyemigrowali z kraju wyraênie z powodów politycznych. Palester po roku 1949 ju˝ do Polski nie wróci∏, a Panufnik wyjecha∏
w 1954. Obj´∏y ich restrykcje w∏adz PRL powodujàce nieobecnoÊç ich muzyki
w ˝yciu koncertowym w Polsce (incydentalnie wykonane zosta∏y dwa utwory
Palestra) oraz zapis cenzury na ich nazwiska, co w bardzo silny sposób zacià˝y∏o
na recepcji ich twórczoÊci nie tylko w Polsce, ale te˝ wp∏yn´∏o na kszta∏t muzyki
polskiej lat 1956–1977, czyli pierwszych dwóch dekad istnienia Warszawskiej
Jesieni, od czasu narodzin „polskiej szko∏y kompozytorskiej” do pojawienia si´
„nowego romantyzmu”, od otwarcia si´ polskiej sceny kompozytorskiej na
muzycznà modern´ i elementy Êwiatowej awangardy po czas podwa˝ania wartoÊci
przez Êwiatowà modern´ i awangard´ wyznawanych. Na poczàtku 1977 roku
w artykule opublikowanym na ∏amach tygodnika „Polityka” pojawi∏ si´ apel
o przywrócenie polskiej kulturze muzycznej twórczoÊci „Palenufra i Pastnika” –
wzajemna wymiana Êrodkowych liter w nazwiskach ustrzeg∏a przed wykreÊleniem
przez cenzur´ z tekstu nazwisk w ich w∏aÊciwej postaci. W po∏owie 1977 roku
zapis na oba nazwiska zosta∏ cofni´ty ze wzgl´du na festiwal zwiàzany z jubileuszem
powstania Stowarzyszenia M∏odych Muzyków Polaków w Pary˝u w 1927 roku,
w którym obaj kompozytorzy mieli miejsce eksponowane. „Prohibitem”
na nast´pnych kilkanaÊcie lat pozosta∏o jedynie Epitafium katyƒskie Andrzeja
Panufnika.
— — —
Po wyborze emigracji i podj´ciu wspó∏pracy z rozg∏oÊnià Radia Wolna Europa
w Monachium Roman Palester zosta∏ pod naciskiem Wydzia∏u Kultury PZPR
i Ministerstwa Kultury i Sztuki usuni´ty z listy cz∏onków Zwiàzku Kompozytorów Polskich. Przywrócony w roku 1981 w poczet cz∏onków ZKP, otrzyma∏
godnoÊç cz∏onka honorowego stowarzyszenia, podobnie jak Polskiego Towarzystwa Muzyki Wspó∏czesnej, którego w latach przedwojennych by∏ wspó∏organizatorem i przedstawicielem w organach Mi´dzynarodowego Towarzystwa
Muzyki Wspó∏czesnej. Kolejne Zgromadzenie Ogólne ZKP podj´∏o uchwa∏´
o koniecznoÊci fonograficznego nagrania okreÊlonej mianem arcydzie∏a
V Symfonii Romana Palestra przez Polskie Radio. By∏a to uchwa∏a szczególna,
40 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
dotyczàca jednego utworu, wyjàtkowa wÊród wszystkich uchwa∏ ogólnego
zgromadzenia tego stowarzyszenia. Odnios∏a skutek – utwór zosta∏ nagrany.
Po emigracji Roman Palester odwiedzi∏ Polsk´ tylko raz – przy okazji prawykonania utworu Hymnus pro gratiarum actione na chóry i zespó∏ orkiestrowy
we wrzeÊniu 1983 w Krakowie.
— — —
Usuni´ty w 1954 roku z grona cz∏onków Zwiàzku Kompozytorów Polskich
Andrzej Panufnik otrzyma∏ godnoÊç cz∏onka honorowego stowarzyszenia w 1987
roku. Po emigracji Polsk´ odwiedzi∏ raz – na zaproszenie Festiwalu Muzyki
Wspó∏czesnej „Warszawska Jesieƒ”, gdy w roku 1990 odby∏o si´ jedenaÊcie
wykonaƒ jego utworów, niektórych pod jego batutà. W tym samym roku
otrzyma∏ Nagrod´ Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
za zas∏ugi dla kultury polskiej.
— — —
Warto zauwa˝yç, ˝e Roman Palester to kompozytor uwa˝any w koƒcu lat 30. za
najwybitniejszego nast´pc´ Karola Szymanowskiego i osob´ bardzo wp∏ywowà
w mi´dzynarodowym Êrodowisku kompozytorskim za sprawà funkcji pe∏nionych w Mi´dzynarodowym Towarzystwie Muzyki Wspó∏czesnej. Andrzej
Panufnik uwa˝any jest za najwybitniejszego – obok Gra˝yny Bacewicz – kompozytora czasu pierwszej dekady powojennej, choç renoma ta powsta∏a jeszcze
u schy∏ku lat trzydziestych i podczas wojny. Obaj wybrali nieobecnoÊç fizycznà
w Polsce, która skaza∏a ich na nieobecnoÊç ca∏kowità, wraz z ich partyturami
(skazywanymi na zniszczenie) i nazwiskami (skreÊlanymi z publikacji i encyklopedii). Kompozytorskie kariery obu tych kompozytorów zapewne ca∏kowicie
inaczej i lepiej potoczy∏yby si´ w kraju Warszawskiej Jesieni, na której kszta∏t
zapewne obaj mieliby wp∏yw przemo˝ny. Ich utwory wykonywane na tym festiwalu niewàtpliwie wzbogaca∏yby obraz polskiej muzyki lat 60., i 70., a tak˝e
obraz ten zmienia∏y. Tak si´ nie sta∏o. Jako imigranci twórczoÊç swà umieÊcili
w przestrzeni kompozytorskiego rynku francuskiego, niemieckiego i brytyjskiego,
ale znalaz∏a si´ ona na peryferiach. Na Êwiatowà recepcj´ utworów Andrzeja
Panufnika niewielki, lub zgo∏a ˝aden, ma wp∏yw nadanie mu szlachectwa
Brytyjskiej Korony.
— — —
Z powy˝szych akapitów wynika nast´pujàca konkluzja: w latach 50. i 60. bola∏a
polskà kultur´ muzycznà nieobecnoÊç dwóch kompozytorów, którzy ponad
czasem II wojny Êwiatowej o jej kondycji w szczególny sposób Êwiadczyli i byli
postrzegani jako jej g∏ówni aktorzy, w latach 70. coraz uporczywiej ich powrotu
41 .
„na ojczyzny ∏ono” si´ domagaliÊmy, a teraz – gdy ponownie ich twórczoÊç sta∏a
si´ dla polskiej kultury ju˝ nie limitowanym politycznie dziedzictwem –
twórczoÊç ta jest tego dziedzictwa fragmentem troski specjalnej. No bo o jej
powrót do Polski si´ upominaliÊmy. Wi´c jest. Pi´ç symfonii Romana Palestra
i dziesi´ç symfonii Andrzeja Panufnika, ich koncerty instrumentalne, utwory
symfoniczne i kameralne, cykle pieÊni niemo pukajà do drzwi polskich filharmonii, stajàc si´ repertuarem „odrzuconym”. Niegdysiejsze apele o przywrócenie tej twórczoÊci polskiej kulturze okazujà si´ w swej argumentacji puste: ju˝
mo˝na muzyk´ tych kompozytorów graç, lecz nasza wolna wola polega na tym,
by ich nie graç. Ze wzgl´dów chronologicznych, estetycznych i stylistycznych
twórczoÊç Romana Palestra i Andrzeja Panufnika przestaje byç atrakcyjna dla
programów Warszawskiej Jesieni – jej czas ju˝ minà∏, choç czas uprzedni festiwalu nie mia∏ szans skonsumowania tej twórczoÊci w sposób w∏aÊciwy i naturalny.
JeÊli ten czas minà∏, pojawia si´ pytanie o przemieszczenie tej twórczoÊci
w innà, a wi´c filharmonicznà, przestrzeƒ. A ta wcià˝ nie jest sk∏onna swych
wierzei przed Palenufrem i Pastnikiem uchyliç… W sukurs twórczoÊci tych
kompozytorów przychodzi fonografia – kolejni soliÊci i kameraliÊci proponujà
firmie fonograficznej Dux kameralne lub solistyczne utwory Romana Palestra,
natomiast Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie pod szyldem Polskiego Radia
i jego Programu 2, pod batutà jej szefa ¸ukasza Borowicza, nagrywa orkiestrowe
utwory Andrzeja Panufnika dla niemieckiej wytwórni „cpo”. Jest wi´c nadzieja,
˝e twórczoÊç naszych czo∏owych kompozytorów – emigrantów jakoÊ, chocia˝
nie w ˝yciu koncertowym scen filharmonicznych ani w programach festiwali
nowej muzyki, przetrwa do lepszych czasów w jakichÊ innych przestrzeniach –
fonografii i programów radiowych. Bo przecie˝ – jest tego warta.
— — —
Inny syndrom swoistego wykluczenia z polskiej kultury lub zachwianej w niej
asymilacji dotyczy polskich kompozytorów dzia∏ajàcych na emigracji, których
nie dotkn´∏y szykany polityczne w PRL. W zapomnienie przechodzi twórczoÊç
Andrzeja Dobrowolskiego (1921–1990), przez wiele lat uczàcego kompozycji
w Grazu, podobnie jest z twórczoÊcià Romana Haubenstocka-Ramatiego
(1919–1994), profesora kompozycji w Wiedniu. Ich twórczoÊç przypominana
jest na estradzie Warszawskiej Jesieni sporadycznie, mimo ˝e zawsze budzi du˝e
zainteresowanie s∏uchaczy. Zanika jednak w polskiej recepcji, praktycznie nie
istnieje w produkcjach fonograficznych. TwórczoÊç Romana Haubenstocka-Ramatiego stosunkowo nieêle istnieje w przestrzeni ˝ycia muzycznego w Austrii,
jednak trudno to samo powiedzieç o muzyce Andrzeja Dobrowolskiego.
42 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
— — —
Pierwsza dekada XXI wieku sta∏a si´ za sprawà programów Warszawskiej
Jesieni czasem szerokiej prezentacji twórczoÊci Witolda Szalonka (1927–2001),
podkreÊlajàc jego wybitnà pozycj´ w pejza˝u tzw. polskiej szko∏y kompozytorskiej – sonoryzmu, któremu do koƒca w ostatnich latach swego ˝ycia profesor
kompozycji w Berlinie pozosta∏ wierny. Tak˝e nagrania fonograficzne w Polsce
i Niemczech podtrzymujà do dziÊ recepcj´ jego twórczoÊci, istnieje jednak
zagro˝enie, ˝e b´dzie si´ ona minimalizowaç.
— — —
Na odr´bnà uwag´ zas∏uguje twórczoÊç Andrzeja Krzanowskiego (1951–1990).
Wcià˝ okazuje si´ niezwykle atrakcyjna, pojawia si´ w programach festiwali
nowej muzyki, chocia˝ si∏à rzeczy po przedwczesnej Êmierci kompozytora coraz
mniej jest w nich obecna. Niemniej jednak cieszy si´ niezwyk∏à estymà, tak˝e
w m∏odym pokoleniu muzyków i s∏uchaczy, i wydaje si´ wcià˝ kartà niezamkni´tà.
Jest wi´c nadal czas nie tylko na przypominanie jego utworów, ale te˝ doprowadzanie do prawykonaƒ kompozycji dotàd nie wykonanych. Jako autor ca∏ej
biblioteki nadzwyczaj atrakcyjnych utworów akordeonowych o bardzo ró˝nym
stopniu trudnoÊci, zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów, ma ugruntowany popyt na swà akordeonowà spuÊcizn´, lecz raczej nie na istnienie
w przestrzeni filharmonicznej.
— — —
W „niszowej” perspektywie mo˝na widzieç twórczoÊç kompozytorów, którzy
akcent po∏o˝yli na wybrany instrument. Sà nimi przede wszystkim twórcy
muzyki organowej (choç nie tylko, ale to ona ma szanse pozostaç w repertuarze) –
Marian Sawa (1937–2005) i Norbert Mateusz Kuênik (1946–2006). Andrzej
Kurylewicz (1932–2007) pozostanie w historii polskiej muzyki jako wielka
i prominentna postaç polskiego jazzu, ale jego twórczoÊç „powa˝na”, choç warta
zauwa˝enia, ulegnie zapewne zapomnieniu. Podobnie stanie si´ z muzykà przedwczeÊnie i tragicznie zmar∏ego Adama Falkiewicza (1980–2007), nagle i spektakularnie rozb∏ys∏ej gwiazdy kompozytorskiej m∏odego pokolenia. GarÊç jego
utworów budzi szczególne zainteresowanie, przez jakiÊ czas b´dzie w repertuarze festiwali nowej muzyki w Polsce wykonywana, lecz postaç ta w repertuarze
estradowym zgaÊnie.
— — —
Problematyczna wydaje si´ przysz∏oÊç twórczoÊci Stefana Kisielewskiego
(1911–1991), który swym neoklasycyzmem nie mia∏ szans zachwyciç estrad
Êwiata, jak Aleksander Tansman, estetyka jego muzyki nie wpasowa∏a si´ te˝
43 .
w programy Warszawskiej Jesieni. Seria jego utworów, „pogodnych” i cz´sto
dowcipnych, mo˝e byç widziana w perspektywie stylistyki Grupy SzeÊciu, a wi´c
repertuarowo atrakcyjnych – sà one wi´c z Kosmosem, Symfonià w kwadracie,
Spotkaniami na pustyni i Koncertem fortepianowym na czele warte „awansu”
do programów filharmonicznych. Kompozytor Stefan Kisielewski pozostanie
w historii przede wszystkim Kisielem – brawurowym felietonistà „Tygodnika
Powszechnego”, nie b´dzie to jednak likwidowa∏o zainteresowania jego twórczoÊcià kompozytorskà, a raczej je stymulowa∏o.
— — —
Z wy˝ej przedstawionej listy nale˝y jeszcze wyodr´bniç szczególnie Marka
Stachowskiego (1936–2004), Augustyna Blocha (1929–2006) i Krystyn´
Moszumaƒskà-Nazar (1924–2008), warto te˝ wymieniç Edwarda Bogus∏awskiego
(1940–2003). Sà to wybitne postaci polskiej sceny kompozytorskiej, wspó∏kszta∏tujàce za poÊrednictwem choçby estrady Warszawskiej Jesieni obraz
polskiej muzyki czterech minionych dekad. Jak w przysz∏oÊci mo˝na widzieç
recepcj´ twórczoÊci Marka Stachowskiego? Niewàtpliwym „szlagierem” koncertowym jest jego Divertimento na orkiestr´ smyczkowà, ale ca∏a seria jego
utworów zas∏uguje w pe∏ni na umieszczenie w repertuarze filharmonicznym.
TwórczoÊç Augustyna Blocha warta jest zachowania tak w przestrzeni twórczoÊci
organowej, jak oratoryjnej czy teatralnej, w tym muzyki dla dzieci. Szczególnym
akcentem bardzo bogatej gatunkowo twórczoÊci Krystyny Moszumaƒskiej-Nazar jest jej muzyka na instrumenty perkusyjne, która niewàtpliwie wejdzie
do kanonu repertuarowego solistów i zespo∏ów kameralnych z perkusjà w roli
g∏ównej. Pomimo wa˝nych artystycznie dokonaƒ zawartych w muzyce Edwarda
Bogus∏awskiego, twórczoÊç tego kompozytora stopniowo b´dzie w odbiorze
marginalizowana. Nale˝y tu te˝ wspomnieç o zamkni´tych w latach 90. kartach
twórczoÊci Aleksandra Glinkowskiego (1941–1991), Barbary Buczek (1940–1993),
Romana Maciejewskiego (1910–1998), Zbigniewa Wiszniewskiego (1922–1999),
Floriana Dàbrowskiego (1913–2002), Witolda Rudziƒskiego (1913–2004)
i Franciszka Woêniaka (1932–2009).
— — —
Zachowanie twórczoÊci wymienionych wy˝ej kompozytorek i kompozytorów
w przestrzeni naszego dziedzictwa jest problematyczne, choç na uwag´ zas∏uguje
twórczoÊç Aleksandra Glinkowskiego i Barbary Buczek, estetykà swej muzyki
w wyrazisty sposób wyodr´bniajàcych si´ na tle polskiej muzyki, Roman
Maciejewski zdaje si´ byç autorem jednego dzie∏a (Requiem) okolonego innymi
utworami (fortepianowe Mazurki), Zbigniew Wiszniewski w histori´ muzyki
44 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
polskiej wpisuje si´ tylko swym pierwszym w historii polskiej muzyki elektronicznej utworem Db-Hz-Sek. Trudno si´ spodziewaç, by muzyka Floriana
Dàbrowskiego, tak bardzo promieniujàcego swà osobowoÊcià na poznaƒskie
Êrodowisko muzyczne, mog∏a przetrwaç, tak jak muzyka innego z Poznaniem
zwiàzanego kompozytora, Franciszka Woêniaka. TwórczoÊç kompozytorska
(wraz z towarzyszàcà jej myÊlà teoretycznà, szczególnie dotyczàcà teorii rytmu)
Witolda Rudziƒskiego zapewne czeka na swe rozpoznanie, co nie znaczy,
by muzyka tego kompozytora mog∏a w przysz∏oÊci zyskaç wi´ksze znaczenie,
podobnie jak muzyka Joachima OlkuÊnika, majàca swà wartoÊç wy∏àcznie
w kr´gu modernistycznych kompozytorów Êrodowiska warszawskiego.
— — —
Kontynuacje, czyli seniorzy
— — —
Polskà scen´ kompozytorskà obecnie tworzy oko∏o 300 twórców, w powa˝nej
wi´kszoÊci zrzeszonych w Zwiàzku Kompozytorów Polskich. W tym miejscu
warto wskazaç te estetyczne postawy, które, wywodzàc si´ jeszcze z poczàtków
lat 60., czasu pierwszych Warszawskich Jesieni i syndromu tzw. polskiej szko∏y
kompozytorskiej, majà swà kontynuacj´ do dziÊ, gdy na scen´ wesz∏a generacja
debiutujàca ju˝ po 1989 roku. Mi´dzy obszarem kontynuacji i debiutów rysuje
si´ doÊç istotna linia demarkacyjna. Opisujàc t´ scen´, nie sposób pominàç,
˝e istniejà podzia∏y generacyjne kompozytorów na pokolenia seniorów i generacji Êredniej, ju˝ te˝ wiekowo zaawansowanej.
— — —
Swoistym ∏ukiem pó∏wiecza, orientacyjnie rzecz bioràc 1960–2010, staje si´
twórczoÊç tych kompozytorów dotàd tworzàcych muzyk´, którzy byli prominentnymi aktorami polskiej sceny muzycznej poczàtku lat 60. Sà to przede
wszystkim (wg chronologii daty urodzenia): Andrzej Koszewski (1922),
W∏odzimierz Kotoƒski (1925), Andrzej Nikodemowicz (1925), Adam Walaciƒski
(1928), Bogus∏aw Schaeffer (1929), Roman Berger (1930), Józef Âwider (1930),
Romuald Twardowski (1930), Leoncjusz Ciuciura (1930), Bernadetta
Matuszczak (1931), Wojciech Kilar (1932), Krzysztof Penderecki (1933),
Zbigniew Bujarski (1933), Eugeniusz Rudnik (1933), Marian Borkowski (1934),
Zbigniew Penherski (1935), Zbigniew Rudziƒski (1935), Adam S∏awiƒski (1935),
Jan Wincenty Hawel (1936), Edward Pa∏∏asz (1936), Zbigniew Bargielski (1937),
Zygmunt Krauze (1938), Szabolcs Esztényi (1939). Kompozytorzy urodzeni
przed wybuchem II wojny Êwiatowej, dziÊ nadal – mniej czy bardziej – aktywni
45 .
twórczo, wchodzàc w czas swej twórczoÊci póênej, stajà si´ z wolna postaciami
polskiego dziedzictwa muzycznego, si∏à rzeczy coraz s∏abiej oddzia∏ujà na kszta∏t
polskiej kompozytorskiej wspó∏czesnoÊci i uzyskujà coraz mniejszy rezonans
w obiegu wartoÊci nowej muzyki w przestrzeni mi´dzynarodowej.
— — —
W omawianym tu pokoleniu polskich kompozytorów zaznacza si´ bardzo silny
podzia∏ na postaw´ zdecydowanego odwrotu od wczeÊniejszych idei modernistycznych czy (nawet) awangardowych w kierunku estetyki zachowawczej,
eklektycznej i (nawet) epigoƒskiej oraz na próby ograniczonego kontynuowania
wczeÊniejszych wyborów artystycznych, ukierunkowanych na modernistyczny
rozwój techniki kompozytorskiej i nowatorskiego kszta∏tu artystycznej wymowy
utworów. Postaw´ pierwszà reprezentuje przede wszystkim twórczoÊç Krzysztofa
Pendereckiego i Wojciecha Kilara, z czego pierwsza, zorientowana na szerokà
publicznoÊç filharmonicznà, sta∏a si´ muzykà wspó∏czesnà dla publicznoÊci,
która z zasady muzyki wspó∏czesnej nie lubi, druga z kolei, operujàc idiomami
rodem z muzyki filmowej, sta∏a si´ atrakcjà dla takiej samej publicznoÊci filharmonicznej. Obie te postawy, zyskujàc wprawdzie du˝à popularnoÊç u szerszej
publicznoÊci, wyrzuci∏y tych kompozytorów poza obszar zainteresowania
g∏ównych oÊrodków nowej muzyki, w których kariery tych kompozytorów
kiedyÊ si´ rodzi∏y.
— — —
TwórczoÊç trzech kompozytorów debiutujàcych w ramach Warszawskiej Jesieni,
rozpoznanych jako nowa jakoÊç w „postsocrealistycznej” „generacji 1933”,
sta∏a si´ estetycznym wydarzeniem w przestrzeni nowej polskiej muzyki prze∏omu
lat 50. i 60. Szyld ten obejmowa∏ Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Miko∏aja
Góreckiego i anektowa∏ Wojciecha Kilara (urodzonego wszak jeszcze w roku
1932). Syndrom tzw. polskiej szko∏y kompozytorskiej i – ogólniej – polskiego
sonoryzmu, jako znaku rozpoznawczego specyfiki nowej polskiej muzyki na
mapie europejskiej sceny nowej muzyki, nie sprowadza∏ si´ przecie˝ wy∏àcznie
do owej „generacji 1933”. Objà∏ polskie Êrodowisko kompozytorskie od
Boles∏awa Szabelskiego i Gra˝yny Bacewicz po Zbigniewa Bujarskiego, Marka
Stachowskiego i Krzysztofa Meyera, z wyraênym zdystansowaniem si´ w tej
sprawie Witolda Lutos∏awskiego, który w tym w∏aÊnie czasie zaczà∏ stopniowo
i konsekwentnie budowaç swój osobny idiom kompozytorski. Co wi´c nam
z tamtych lat zosta∏o, skoro niewiele, lub zgo∏a nic, w kompozycjach Krzysztofa
Pendereckiego i Wojciecha Kilara? Czym jest dziedzictwo kompozytorskie tej
generacji – dzisiejszych seniorów, si∏à swych nazwisk i przesz∏ych dokonaƒ
46 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
zakreÊlajàcych ∏uk nad pó∏wieczem nowej polskiej muzyki? Wydaje si´, ˝e pokolenie to jest w twórczym regresie, a jego przedstawiciele wpisujà si´ w przestrzeƒ historii przede wszystkim za sprawà swych wczeÊniejszych dokonaƒ, nie
odgrywajà natomiast istotnej roli w kszta∏towaniu si´ oblicza polskiej muzyki
XXI wieku. Nadzwyczaj aktywny pozostaje Bogus∏aw Schaeffer, nieogarniona
iloÊç jego utworów, wcià˝ skierowana na stawianie ró˝norakich problemów
estetycznych i formalnych, co nie przek∏ada si´ na wyraziste dzie∏a o istotnym
znaczeniu. W tym pejza˝u wyró˝niajà si´ postaci, które w XXI wiek przenoszà
w mniej czy bardziej wyraêny sposób etos nowatorskiego podejÊcia do uprawiania kompozycji – Roman Berger, Zbigniew Penherski i Zbigniew Bargielski,
wcià˝ atrakcyjne bywajà nowe partytury Zygmunta Krauzego, który po
po˝egnaniu si´ z inspiracjami unistycznymi zachowuje swój odr´bny i rozpoznawalny idiom.
— — —
Ko n t y n u a c j e , c z y l i p o ko l e n i e p owo j e n n e
— — —
Przy ca∏ym szacunku dla artystycznych dokonaƒ wcià˝ – mniej lub bardziej –
aktywnych przedstawicieli generacji „seniorów” warto zauwa˝yç, ˝e kompozytorska wspó∏czesnoÊç coraz bardziej okreÊlana jest przez pokolenie ju˝ powojenne, debiutujàce na Warszawskiej Jesieni, szczególnie w latach 70. i 80., oraz
pokolenie m∏ode, w czas aktywnoÊci twórczej wchodzàce po 1989 roku.
Postacià ∏àczàcà te dwie generacje jest Krzysztof Meyer (1943), za sprawà swych
pierwszych utworów, w tym I Kwartetu smyczkowego, którym debiutowa∏ na
Warszawskiej Jesieni w 1964 roku. Uznaç go mo˝na za najm∏odszego przedstawiciela sonorystycznej „polskiej szko∏y kompozytorskiej” poczàtku lat szeÊçdziesiàtych. TwórczoÊç Meyera, preferujàca gatunki tradycji „klasycznej” typu
kwartety smyczkowe, symfonie, sonaty, koncerty instrumentalne, sta∏a si´ na
granicy polskiej moderny i polskiej postmoderny rozdzia∏em odr´bnym,
w którym kompozytor wyciàga wnioski ze swych wczesnych partytur w kierunku
neopostakademickim, budujàc swój suwerenny kszta∏t estetyczny szczególnie
na podstawie refleksji nad wspó∏czesnà harmonikà i formalnym porzàdkowaniem
muzycznej narracji.
— — —
W koƒcu lat 70. zaczyna si´ silna obecnoÊç dwóch kompozytorów, do dziÊ
odgrywajàcych w swym pokoleniu rol´ wybitnà. Sà to Eugeniusz Knapik
(ur. 1951) i Pawe∏ Szymaƒski (ur. 1954). Ostatnià dekad´ XX wieku Eugeniusz
47 .
Knapik poÊwi´ci∏ niemal w ca∏oÊci na tworzenie wraz z belgijskim dramaturgiem
i malarzem Janem Fabre operowej trylogii, w której na wskroÊ nowatorska
warstwa treÊciowo-sceniczna spotyka si´ z muzykà, dajàcà si´ okreÊliç
paradoksalnie jako „oryginalnie eklektycznà”. Knapik, który wyszed∏ z klasy
kompozycji Henryka Miko∏aja Góreckiego, mocno zadomowiony jest w tej
kulturze formy muzycznej, którà otrzymaliÊmy przede wszystkim za sprawà
Beethovena i Brahmsa, oraz w tej kulturze dêwi´ku, którà zawdzi´czamy m.in.
Ryszardowi Straussowi, Skriabinowi i Messiaenowi. Eugeniusz Knapik znalaz∏
w swej muzyce taki z∏oty Êrodek pomi´dzy tym, co jest wspó∏czesnoÊcià,
a tym, co tradycjà, ˝e trudno powiedzieç, czy swój j´zyk dêwi´kowy umieszcza
w przestrzeni historii, czy te˝ idiomatyk´ tradycji póênoromantycznej i impresjonistycznej umieszcza w przestrzeni j´zyka nowoczesnoÊci. S∏owo „synteza”
wielokrotnie by∏o i jest nadu˝ywane w odniesieniu do muzyki, której zwiàzki
z tradycjà sà wyraziste – w tym przypadku jest ono prawomocne, gdy˝ uprawnia
je rodzaj symbiozy, jaka wytwarza si´ pomi´dzy tradycjà i wspó∏czesnoÊcià
w muzyce Knapika. Trylogia operowa The Minds of Helena Troubleyn do
tekstu Jana Fabre powsta∏a w latach 1987–1996. Z estetyki twórczoÊci operowej
(w szerokim znaczeniu tego s∏owa, trudno bowiem uznaç, by dzie∏a teamu
Fabre – Knapik w pe∏ni realizowa∏y za∏o˝enia tradycjà uÊwi´conego gatunku
operowego) wyrasta jedyny powsta∏y poza scenicznym przeznaczeniem utwór
Eugeniusza Knapika w latach dziewi´çdziesiàtych Up into the silence, pieʃ do
s∏ów e.e. cummingsa na sopran, baryton i orkiestr´ symfonicznà (1996–2000).
Dwa pierwsze ogniwa trylogii mia∏y swe prapremiery w Antwerpii i w Kassel,
trzecie swej prapremiery doczeka∏o si´ dopiero w 2010 roku we Wroc∏awiu,
gdzie planowane sà polskie premiery dwóch poprzednich dzie∏, natomiast w koƒcu
stycznia 2011 kompozytor ukoƒczy∏ kolejnà oper´-misterium – Moby Dick,
zamówionà przez Teatr Wielki – Oper´ Narodowà w Warszawie.
— — —
S∏owo „postmodernizm” jest okreÊleniem niebezpiecznym, gdy˝ ∏atwo stosowaç
je do zjawisk nazbyt wàskich lub zbyt szerokich. Mo˝na zasadnie mówiç o postmodernistycznych znamionach twórczoÊci i Krzysztofa Pendereckiego, i Henryka
Miko∏aja Góreckiego, i Eugeniusza Knapika. ¸àczy ich zdecydowana niech´ç
do idei post´pu w sztuce, traktowanej z w∏aÊciwym awangardom despotyzmem
jako koncepcja ideologiczna, trudno jednak wskazaç wi´cej wspólnych cech
pomi´dzy muzykà Pendereckiego i Góreckiego oraz Góreckiego i Knapika, jeÊli
ju˝, to sà one zauwa˝alne pomi´dzy muzykà Pendereckiego i Knapika.
Postmodernistyczny parodyzm zaistnia∏ u Pendereckiego na dobrà spraw´ tylko
48 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
w operze Król Ubu, znamienne jest pod tym wzgl´dem operowanie czasem
w muzyce Góreckiego oraz rodzaj panhistoryzmu czy panstylizmu u Knapika.
Pawe∏ Szymaƒski u˝ywa w stosunku do swojej muzyki okreÊlenia „surkonwencjonalizm”, wymyÊlonego wspólnie ze Stanis∏awem Krupowiczem (1952) i jest to
zapewne najbardziej przekonujàcy wariant postmodernistycznej estetyki
w ramach muzyki polskiej, jeÊli odrzuci si´ nawyk przyklejania do wszystkiego
etykietki „postmodernistyczny”, co banalizuje twórczoÊç ostatnich lat. Punktem
wyjÊcia techniki kompozytorskiej – a raczej materii dêwi´kowej, którà technika
kompozytorska przetwarza – sà historyczne konwencje, gesty dêwi´kowe,
u Szymaƒskiego bardzo cz´sto pochodzàce z epoki baroku. One to, skomponowane
jako materia∏ „prekompozycyjny” (a wi´c nie sà to cytaty), stajà si´ podstawowymi, elementarnymi obiektami, z których tworzy Szymaƒski swe dêwi´kowe
konstrukcje. Technika ta przywo∏uje na myÊl rodzaj palimpsestów – jakby spod
jednego tekstu przeÊwitywa∏ inny, na po∏y zakryty, na po∏y ujawniany. Brawurowa
i wirtuozowska gra Paw∏a Szymaƒskiego z idiomami przesz∏oÊci, zawsze realizowana w Êcis∏ej, konstruktywistycznej dyscyplinie, muzyka, która zdumiewa raz
metafizycznà g∏´bià, innym razem fajerwerkiem niemal ludycznej zmys∏owoÊci,
muzyka hipnotycznego cz´sto pi´kna iluzorycznych konstrukcji to prawdopodobnie najbardziej znaczàce zjawisko polskiej muzyki ostatnich lat. Choç wspólnym
mianownikiem twórczoÊci Eugeniusza Knapika i Paw∏a Szymaƒskiego jest
dialog z muzycznà tradycjà, oba te podejÊcia sà diametralnie ró˝ne.
— — —
Jako ideowy przyk∏ad surkonwencjonalizmu muzycznego mo˝na traktowaç
symfoniczny utwór Stanis∏awa Krupowicza Fin de si¯cle (1993), w którym
kompozytor form´ i narracj´ buduje, pos∏ugujàc si´ idiomami i konwencjami
muzyki dwudziestowiecznej – ów zamierzony na poziomie figur i procesów
dêwi´kowych harmonicznych i fakturalnych eklektyzm daje w realizacji dzie∏o
w pe∏ni suwerenne i integralne, bynajmniej ani kola˝owe, ani katalogowe, ani
te˝ b´dàce rodzajem zabawy w stylistycznà ˝onglerk´. Za najwa˝niejsze obok
Fin de si¯cle utwory Krupowicza ostatnich lat uznaç trzeba te˝ jego surkonwencjonalne, m.in. operujàce odcinkami chora∏u gregoriaƒskiego Miserere na
chór kameralny (1996) oraz Oratorium na Bo˝e Narodzenie (1997). Krupowicz,
z wykszta∏cenia tak˝e matematyk, przez wiele lat pracujàcy w studiu komputerowym w Stanford University, sta∏ si´ w Polsce drugiej po∏owy lat osiemdziesiàtych najbardziej znaczàcym twórcà muzyki komputerowej.
— — —
— — —
49 .
W pejza˝u muzyki polskiej Krzysztof Knittel (1947) zajmuje miejsce szczególne –
jego twórczoÊci mo˝na przypisaç takie okreÊlenia, modne zw∏aszcza w latach
siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych, jak kontrkulturowa lub alternatywna.
¸àczàcy doÊwiadczenia wyniesione ze studia muzyki elektroakustycznej
z praktykà live electronics i muzyki improwizowanej, realizujàc idee m.in.
graficznej muzyki komputerowej (Cz∏owiek – natura, 1991), w∏àczajàc do swych
artystycznych projektów poezj´, sztuki wizualne i elementy rocka, sta∏ si´ Knittel
g∏ównym w polskiej muzyce twórcà w dziedzinie performance, w której wskazaç
trzeba przede wszystkim na projekt pt. „Pociàg Towarowy”, rodzaj work in
progress, przyjmujàcy w kolejnych realizacjach z ró˝nymi artystami odmienne
kszta∏ty. W twórczoÊci Krzysztofa Knittla otworzy∏a si´ w pierwszej dekadzie
XXI wieku nowa przestrzeƒ, bynajmniej tej, z której da∏ si´ poznaç wczeÊniej,
nie likwidujàca. W ostatnich latach nastàpi∏ w tej twórczoÊci niezwyk∏y kontrapunkt gry profanum z ekspresjà sacrum. El maale rahamim z 2001 roku
nast´puje po Psalmach, potem mamy Pami´tnik z Powstania Warszawskiego
i nadzwyczajnà w sile swej ekspresji i nieporównywalnà w kszta∏cie narracji
M´k´ Paƒskà wed∏ug Êw. Mateusza (oba utwory z 2004 roku). Krzysztof Knittel
w ˝aden sposób nie zdradzi∏ jednak tego, co okreÊlamy mianem awangardy;
on udowadnia po prostu, ˝e nie musi byç ona tylko i wy∏àcznie profanum, ˝e
nie musi byç ona profanum ex definitione.
— — —
Na uwag´ zas∏uguje nadzwyczaj subtelna w swych lirycznych gestach, w „komponowanych trylach” muzyka Tadeusza Wieleckiego (1954), tworzàca odr´bnà
w polskim pejza˝u kompozytorskim jakoÊç o wybitnych artystycznych walorach.
Znaczàcy jest te˝ neoklasycyzujàcy z jednej strony, z drugiej romantyzujàcy ton,
jaki brzmi w bardzo osobistej estetyce dzie∏ Aleksandra Lasonia (1951), z których
Concerto-Festivo na skrzypce i orkiestr´ z 1995 roku odnios∏o wielki sukces,
bisowane w ca∏oÊci na Warszawskiej Jesieni i rekomendowane przez paryskà
Mi´dzynarodowà Trybun´ Kompozytorów w roku 1998.
— — —
Bardzo wyrazistà postacià kompozytorskà sta∏a si´ Hanna Kulenty (1961).
Bruitystyczna, agresywna brzmieniowo estetyka utworów Kulenty, za sprawà
której rozpocz´∏a ona swà b∏yskotliwà karier´ w drugiej po∏owie lat osiemdziesiàtych, w ostatnich latach ulega przemianie przez coraz cz´Êciej obecne w jej
partyturach elementy proweniencji minimalistycznej oraz coraz wyraêniej
melodyczny kszta∏t narracji dêwi´kowej o charakterze „transowym”. Budowa
formy jej utworów kszta∏towana jest z zasady w oparciu o tzw. technik´ polifonii
50 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
∏ukowej, która poprzez niesynchroniczne wyst´powanie punktów kulminacyjnych
poszczególnych odcinków formy powoduje intensywne i jakby wcià˝ nieroz∏adowywane napi´cie ekspresyjne. Sukces jej opery The Mother of the Black
Winged Dreams na Biennale Teatru Muzycznego w Monachium (premiera
w grudniu 1996, premiera polska podczas festiwalu Musica Polonica Nova we
Wroc∏awiu, maj 2010) ka˝e w Hannie Kulenty widzieç jednà z g∏ównych postaci
na obecnej scenie kompozytorskiej w Polsce. Jej Koncert na tràbk´ i orkiestr´,
zamówiony przez Program 2 Polskiego Radia, otrzyma∏ w 2003 roku najwy˝szà
punktacj´ na Mi´dzynarodowej Trybunie Kompozytorów – poprzednio taki
sukces by∏ udzia∏em Kwartetu smyczkowego Eugeniusza Knapika w 1984 roku.
— — —
Nale˝y wymieniç tu tak˝e nast´pujàcych przedstawicieli tego pokolenia,
urodzonego jeszcze w czasie wojny i w latach powojennych: Marta Ptaszyƒska
(1943), El˝bieta Sikora (1943), Gra˝yna Pstrokoƒska-Nawratil (1947),
Stanis∏aw Moryto (1947), Piotr Moss (1949), Krzysztof Baculewski (1950),
Rafa∏ Augustyn (1951), Gra˝yna Krzanowska (1952), Lidia Zieliƒska (1953),
Marek Cho∏oniewski (1953), Marcin B∏a˝ewicz (1953), Magdalena D∏ugosz
(1954), Anna Zawadzka-Go∏osz (1955), Ewa Podgórska (1956), Jerzy Kornowicz
(1959), Wies∏aw Ciencia∏a (1961), Jacek Grudzieƒ (1961), Bettina Skrzypczak
(1963), Jaros∏aw KapuÊciƒski (1964), Pawe∏ ¸ukaszewski (1968),
Micha∏ Talma-Sutt (1969).
— — —
Nie miejsce tu na bli˝sze charakterystyki tej twórczoÊci o bardzo szerokiej
amplitudzie estetycznych wyborów. Warto przecie˝ wskazaç na mocno zarysowanà ich specjalizacj´ w odniesieniu do stosowania nowych technologii elektroakustycznych, mediów komputerowych i wideo, czyli nurtu coraz bardziej
dominujàcego w twórczoÊci nast´pnego pokolenia. Dotyczy to szczególnie
El˝biety Sikory, osiad∏ej we Francji, Marka Cho∏oniewskiego, prowadzàcego
studio komputerowe w krakowskiej Akademii Muzycznej, gdzie tworzy tak˝e
m.in. Magdalena D∏ugosz, Stanis∏awa Krupowicza, który powstanie podobnego
studia zainicjowa∏ we wroc∏awskiej Akademii Muzycznej, Lidii Zieliƒskiej,
dzia∏ajàcej w Poznaniu, w której twórczoÊci mamy liczne przyk∏ady na ∏àczenie
instrumentarium akustycznego z elektronicznym, oraz Jaros∏awa KapuÊciƒskiego
i Micha∏a Talma-Sutta, zwiàzanych z zagranicznymi oÊrodkami twórczoÊci
multimedialnej. Eksponowane miejsce w rankingach recepcji zajmujà w tej
grupie: Hanna Kulenty, dzia∏ajàca w Holandii, Bettina Skrzypczak, osiad∏a
w Szwajcarii, i Piotr Moss, dzia∏ajàcy we Francji.
51 .
Choç obok Festiwalu Muzyki Wspó∏czesnej „Warszawska Jesieƒ” zawsze istnia∏y
te˝ inne przestrzenie do prezentowania polskiej kompozytorskiej wspó∏czesnoÊci,
jak np. festiwal polskiej muzyki wspó∏czesnej Musica Polonica Nova we Wroc∏awiu
czy Poznaƒska Wiosna Muzyczna, warto zapewne zwróciç uwag´ na recepcj´
muzyki polskiej w programach najbardziej dotàd presti˝owego i opiniotwórczego
festiwalu, jakim jest Warszawska Jesieƒ, wskazujàc, ile utworów polskich
autorów pojawi∏o na niej w latach 1990–2010 wi´cej ni˝ 5 razy.
— Witold Lutos∏awski (1913–1994)
— 17
— Krzysztof Penderecki (ur. 1933)
— 16
— Pawe∏ Szymaƒski (ur. 1954)
— 16
— Andrzej Panufnik (1914–1991)
— 15
— Henryk Miko∏aj Górecki (1933–2010) — 15
— Hanna Kulenty (ur. 1961)
— 15
— Pawe∏ Mykietyn (ur. 1971)
— 15
— Krzysztof Knittel (ur. 1947)
— 14
— W∏odzimierz Kotoƒski (ur. 1925)
— 13
— Witold Szalonek (1927–2001)
— 12
— Tadeusz Wielecki (ur. 1954)
— 12
— Zygmunt Krauze (ur. 1938)
— 11
— Andrzej Krzanowski (1951–1990)
— 11
— Aleksander Lasoƒ (ur. 1951)
— 11
— Stanis∏aw Krupowicz (ur. 1952)
— 11
— Jerzy Kornowicz (ur. 1959)
— 10
— Eugeniusz Knapik (ur. 1951)
— 9
— Lidia Zieliƒska (ur. 1953)
— 9
— Magdalena D∏ugosz (ur. 1954)
— 9
— Bogus∏aw Schaeffer (ur. 1929)
— 8
— Marek Stachowski (1936–2004)
— 8
— Krzysztof Meyer (ur. 1943)
— 8
— Cezary Duchnowski (ur. 1971)
— 8
— Roman Berger (ur. 1930)
— 7
— 7
— Zbigniew Bargielski (ur. 1937)
— Szabolcs Esztényi (ur. 1939)
— 7
— Zbigniew Bagiƒski (ur. 1949)
— 7
— Rafa∏ Augustyn (ur. 1951)
— 7
— Aleksandra Gryka (ur. 1977)
— 7
— Tomasz Praszcza∏ek (ur. 1981)
— 7
52 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
— Zbigniew Bujarski (ur. 1933)
— 6
— Zbigniew Penherski (ur. 1935)
— 6
— Krzysztof Baculewski (ur. 1950)
— 6
— Ryszard Szeremeta (ur. 1952)
— 6
— Marek Cho∏oniewski (ur. 1953)
— 6
— Bettina Skrzypczak (ur. 1963)
— 6
— Jaros∏aw KapuÊciƒski (ur. 1964)
— 6
— Marcin Bortnowski (ur. 1972)
— 6
— Wojciech Ziemowit Zych (ur. 1976) — 6
Ponadto w opisywanym dwudziestoleciu podczas koncertów Warszawskiej
Jesieni wykonano od jednego do pi´ciu utworów 88 kompozytorów, w sumie
168 utworów.
— — —
— — —
M ∏ o d e p o ko l e n i e ko m p o z y t o r s k i e – k a r t y o t w i e r a n e .
N owa p o l s k a f a l a ko m p o z y t o r s k a p o c z à t k u X X I w i e k u
— — —
Wspólny mianownik: wolnoÊç i technologia
Czy da si´ okreÊliç wspólny mianownik estetycznych wyborów nowej generacji
polskich kompozytorów, jakiÊ ton w miar´ wspólny? Niby ∏àczy ich czas
i miejsce urodzenia, ale ju˝ nie dzia∏ania – rozpierzchajà si´ na ró˝norakie
stypendia po Êwiecie, nasiàkajàc wp∏ywami rozmaitymi. Jest to pierwsze polskie
pokolenie ludzi wolnych – wolnych od jakichkolwiek „powinnoÊci” wzgl´dem
wspólnego budowania kultury swej ojczyzny, tak by odgrywa∏a wa˝nà rol´
w Europie. Ludzi wolnych, którzy nie muszà umizgiwaç si´ o paszport i uni˝enie
prosiç o wiz´. Mogà wi´c byç egocentrykami. Nie tworzà i nie stworzà wi´c
jakiegoÊ kolejnego „pokolenia 1971” czy „generacji 1981” – rozp∏ynà si´ jak
monady w kulturze euroamerykaƒskiej, studiujàc w ró˝nych miejscach,
rezydujàc przy ró˝nych orkiestrach, wsz´dzie b´dàc u siebie, lecz u siebie b´dàc
te˝ w Polsce, bo luksusu wolnoÊci nie muszà kupiç, wybierajàc emigracj´.
To przecie˝ nie tylko m∏odych Polaków dotyczy, lecz ca∏ego posowieckiego
dominium. Czy jednak w∏aÊnie to w wyraêny sposób nie okreÊla tego pokolenia
i nie sugeruje, ˝e mamy sytuacj´ jakoÊciowo odmiennà, ˝e jest to „pokolenie
1989”, realizujàce si´ w ca∏kowicie innej przestrzeni historycznej, politycznej
i estetycznej ni˝ poprzednie?
— — —
53 .
Byç mo˝e w jakimÊ fragmencie na ten pozaestetyczny wspólny mianownik ma
wp∏yw to, co po∏àczy∏o blisko trzydziestu m∏odych kompozytorów polskich i dwudziestu z krajów posowieckiego bloku. Byli w latach 2001–2007 stypendystami
projektu „Förderpreise für Polen” Ernst von Siemens Musikstiftung, finansowanego z Monachium, realizowanego w Polsce i skutkujàcego nader licznymi
prawykonaniami nie tylko podczas Warszawskiej Jesieni i nie tylko w Polsce.
Fundusz stypendialny w kwocie ponad 160 tysi´cy euro, skierowany na tworzenie nowych partytur i ich prawykonania przez m∏ode zespo∏y wykonawcze,
debiutujàcym kompozytorom zaoferowa∏ zazwyczaj pierwsze w ich ˝yciu
zamówienia twórcze i umieÊci∏ je w ramach mi´dzynarodowej wspó∏pracy.
By∏ dla tej generacji swoistym „planem Marshalla”, stajàc si´ dopingiem
i otwarciem drogi. Funkcjonujà wi´c w obiegu kultury, w którym nie pyta si´
o paszport, lecz o ofert´ twórczej indywidualnoÊci. Polskimi stypendystami
projektu byli: Mateusz Bieƒ, Marcin Bortnowski, Jaros∏aw Che∏mecki, Cezary
Duchnowski, Adam Falkiewicz, Aleksander GabryÊ, Katarzyna G∏owicka,
Micha∏ Górczyƒski, Aleksandra Gryka, Dobromi∏a Jaskot, Marzena Komsta,
S∏awomir Kupczak, Andrzej Kwieciƒski, Jaros∏aw Mamczarski, Filip Matuszewski,
Pawe∏ Mykietyn, Aleksander Nowak, Weronika Ratusiƒska, Jakub Sarwas,
Katarzyna Taborowska, Micha∏ Talma-Sutt, Wojciech Wid∏ak, Krzysztof Wo∏ek,
Agata Zubel, Wojciech Ziemowit Zych i Maciej ˚ó∏towski.
— — —
Panoram´ tego pokolenia wypada zaczàç od urodzonego w 1969 roku Micha∏a
Talma-Sutta, nie tylko dlatego, ˝e debiutowa∏ po 1989 roku. Tak˝e dlatego,
˝e studiujàc w ¸odzi, Pary˝u i Stuttgarcie, mieszkajàc w Berlinie, realizuje t´
drog´, która otworzy∏a si´ w Europie bez ˝elaznej kurtyny, wybierajàc miejsca
swych „postojów” tam, gdzie uwa˝a, ˝e stanà si´ dlaƒ najbardziej inspirujàce.
Dlatego te˝, ˝e otwiera w swym pokoleniu rozdzia∏ muzyki ÊciÊle zwiàzanej
z nowymi technologiami, co dla bardzo wielu jego przedstawicieli sta∏o si´
znakiem wyró˝niajàcym, jakoÊciowo ró˝nym od niema∏ego przecie˝ nurtu muzyki
elektroakustycznej, zapoczàtkowanego wraz z powstaniem Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w 1957 roku. Tak jak tamtej pionierem sta∏ si´
W∏odzimierz Kotoƒski (1925), tak pionierem nowej ery – ery muzyki komputerowej, tak˝e interaktywnej, sta∏ si´ w Polsce Stanis∏aw Krupowicz (1952), po
wieloletnim pobycie w oÊrodku CCARMA na Uniwersytecie Standforta zak∏adajàc pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych we wroc∏awskiej Akademii Muzycznej
studio tej muzyki, obecnie dajàce najwi´ksze mo˝liwoÊci twórcze spoÊród
wszystkich w Polsce dzia∏ajàcych. Z tym instrumentem-warsztatem zwiàzana
54 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
jest wyjàtkowo liczna grupa m∏odych (i wcià˝ jeszcze mogàcych za m∏odych,
jak Talma-Sutt, uchodziç) kompozytorów, co w polskiej muzyce tworzy nowà
jakoÊç, wspó∏brzmiàcà z tym, co powstaje w najbardziej opiniotwórczych
oÊrodkach nowej muzyki na Êwiecie.
— — —
Nazwisko Micha∏a Talma-Sutta jest tu te˝ znaczàce z innego powodu – jest
zdeklarowanym modernistà, artystà poszukujàcym nowych Êrodków wyrazu,
odleg∏ym od wszelkich idei zwiàzanych z ca∏ym, ró˝norodnym przecie˝,
pakietem postaw postmodernistycznych. Tworzy muzyk´ okreÊlanà mianem
progresywnej, co w mocny sposób wià˝e go z tendencjami estetycznymi
w Niemczech, czy – technologicznie – z paryskim centrum IRCAM, w czym
w m∏odej polskiej generacji kompozytorskiej ma licznych sprzymierzeƒców.
Udowadnia, ˝e stosowanie technologii komputerowej, dajàcej rozliczne mo˝liwoÊci
natury algorytmicznej (choç one te˝ intensywnie stosowane sà przez postmodernistów), mo˝e unieÊç wielkà, precyzyjnie zbudowanà form´, co jeszcze nie tak
dawno nie by∏o oczywiste (historycznà analogià jest tu wàtpliwoÊç Arnolda
Schönberga dotyczàca tego, czy na podstawie swobodnej atonalnoÊci mo˝liwa
jest do zbudowania wielka forma – odpowiedzià sta∏ si´ Wozzeck Albana Berga).
Takim imponujàcym w twórczym zamierzeniu i realizacji jest pó∏godzinne,
wybitne artystycznie Cellotronicum (2002) na wiolonczel´ i komputer
Talma-Sutta, powsta∏e w ramach programu stypendialnego finansowanego
przez Ernst von Siemens Musikstiftung dla wybitnego polskiego wiolonczelisty
Andrzeja Bauera.
— — —
W tym nurcie technologicznym, co nie znaczy, ˝e tak˝e koniecznie estetycznym,
nale˝y wskazaç kolejne nazwiska m∏odego pokolenia. Po „mentorze”, Stanis∏awie
Krupowiczu, g∏ównà postacià oÊrodka wroc∏awskiego jest Cezary Duchnowski.
Kompozytor i wykonawca (instrumentarium komputerowe, fortepian) tworzy
wraz ze Êpiewaczkà i kompozytorkà Agatà Zubel (1978) kompozytorsko-wykonawczo-performerski duet Elletrovoce. Duchnowski zaskakuje ekscentrycznymi
tytu∏ami swych utworów (Liryki z mot∏ochu myÊli niczyich, Krany, Trawy
rozczochrane, RzeczywistoÊç na rozciàgni´tych szelkach z okna, Broda na
wiolonczeli), buduje te˝ swój estetyczny Êwiat w cyklu utworów zatytu∏owanych
Monady na instrumenty i komputer, eksplorujàc brzmieniowoÊç traktowanà
w bardzo intensywny i swoisty sposób. Z kolei Agata Zubel, autorka m.in.
przestrzennie pomyÊlanej (na grupy instrumentalne rozmieszczone wokó∏ audytorium) II Symfonii, napisanej na zamówienie rozg∏oÊni Deutsche Welle na
55 .
Festiwal Beethovenowski i majàcej swe prawykonanie w Beethovenhalle w Bonn
w 2006 roku, oraz wielkiego oratorium Nad pieÊniami, twórczoÊç buduje m.in.
wokó∏ swego sopranowego g∏osu (którego u˝ycza te˝ w zazwyczaj elektryzujàcych
wykonaniach innych kompozytorów, m.in. Bernarda Langa i Zbigniewa
Bargielskiego podczas Warszawskiej Jesieni), instrumentarium perkusyjnego,
gruntownie poznanego podczas studiów go dotyczàcych, oraz wokó∏ mediów
elektronicznych, którymi si´ bardzo cz´sto pos∏uguje. Na Warszawskiej Jesieni
zadebiutowa∏a zamówionym w ramach projektu „Förderpreise für Polen”
utworem Lentille na sopran (w wykonaniu kompozytorki), akordeon (Micha∏
Moc, prywatnie mà˝ kompozytorki i te˝ kompozytor, ur. 1977) oraz kameralnà
orkiestr´ smyczkowà, podobnie jak Cezary Duchnowski, który na festiwalu
debiutowa∏ stypendiowanymi w ramach tego samego projektu Triadami na
orkiestr´ smyczkowà i komputer.
— — —
Technologia komputerowa, coraz cz´stsze ∏àczenie muzyki na tradycyjne
instrumenty z interaktywnà elektronikà oraz nierzadko multimedia i wideo –
to w zdecydowany sposób odró˝nia to pokolenie od pokoleƒ poprzednich.
Czy podejmujà na tym polu gesty tych kompozytorów, którzy wczeÊniej uprawiali
muzyk´ elektroakustycznà – Bogus∏awa Schaeffera, Krzysztofa Knittla,
El˝biety Sikory? Tylko cz´Êciowo, gdy˝ w tej dziedzinie wybory artystyczne
bardzo mocno sà uwarunkowane przez dost´p do najnowszych technologii, a te
implikujà zmiany estetyczne. W tym obszarze bodaj najwa˝niejszym „mentorem”
obok Stanis∏awa Krupowicza jest Marek Cho∏oniewski (1953), prowadzàcy
studio muzyki elektroakustycznej w krakowskiej Akademii Muzycznej, wspó∏pracujàcy m.in. z wy˝szà uczelnià muzycznà w Stuttgarcie, u∏atwiajàc kolejnym
m∏odym kompozytorom pobyty stypendialne.
— — —
Z technologià komputerowà i Êrodkami elektroakustycznymi zwiàzane jest na
dobrà spraw´ ca∏e m∏ode pokolenie polskich kompozytorów, choç z ró˝nà intensywnoÊcià, gdy rozpatruje si´ poszczególne osobowoÊci. Multimediami zajmuje
si´ Jaros∏aw Mamczarski (1974) prowadzàcy studio elektroakustyczne w katowickiej
Akademii, dzia∏ajàca w Anglii Katarzyna G∏owicka (1977), w Krakowie
Mateusz Bieƒ (1968), w Bydgoszczy Dobromi∏a Jaskot (1981), w Stanach Zjednoczonych Krzysztof Wo∏ek (1976) i Ewa Tr´bacz (1973). Ta ostatnia twierdzi,
˝e nie tylko przysz∏oÊç, ale ju˝ teraêniejszoÊç muzycznej wspó∏czesnoÊci zwiàzana
jest z komputerowà technologià – wybitna jej kompozycja zamówiona przez
Warszawskà Jesieƒ i prawykonana w 2007 roku Things lost, things invisible
56 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
znalaz∏a si´ na liÊcie siedmiu utworów nominowanych do pierwszej (i jedynej)
edycji konkursu polskich mediów publicznych Opus oraz na liÊcie rekomendacji
Mi´dzynarodowej Trybuny Kompozytorów w 2009. Obserwujàc m∏odà polskà
scen´ kompozytorskà, zauwa˝amy zmian´ iloÊciowà. W kolejnych estetycznych
„zmianach warty” w historii muzyki polskiej wyodr´bnia∏o si´ raczej kilka ni˝
kilkanaÊcie kompozytorskich nazwisk. Teraz mamy dobrze ponad 30 nazwisk,
które nale˝y braç pod uwag´ i które coraz bardziej istotne miejsce zajmujà
zarówno w polskiej, jak i mi´dzynarodowej muzycznej przestrzeni. Jeszcze trudno
jest okreÊliç, które zajmà miejsce szczególne, wybitne, a które stanà si´ jedynie
t∏em nowej polskiej muzyki. Wymieƒmy te, które wydajà si´ najbardziej istotne.
— — —
Czas Mykietyna
Bez wàtpienia g∏ównà postacià tej nowej fali – po Hannie Kulenty i Jacku
Grudniu – jest Pawe∏ Mykietyn (1971), którego dotychczasowe osiàgni´cia
i dorobek stawiajà w rz´dzie najwybitniejszych kompozytorów polskich bez
wzgl´du na generacj´. Szereg jego utworów (Sonety Szekspira, 2000;
II Symfonia, 2007; Pasja wg Êw. Marka, 2008) w pe∏ni zas∏uguje na miano
arcydzie∏. Tak szybko i widowiskowo rozwijajàcej si´ kariery kompozytorskiej
w polskiej muzyce nie by∏o przynajmniej od pojawienia si´ m∏odego Krzysztofa
Pendereckiego. Czym wi´c muzyka Mykietyna zafrapowa∏a? Na samym
poczàtku przede wszystkim szczególnym i oryginalnym po∏àczeniem dwóch
idiomów kompozytorskich: lubujàcej si´ w ekspresyjnych repetycjach estetyki
Henryka Miko∏aja Góreckiego, znanej szczególnie z jego Recitativów i ariosów
i kwartetów smyczkowych, oraz surkonwencjonalnej gry z muzykà przesz∏oÊci,
znanej z partytur Paw∏a Szymaƒskiego. Pomi´dzy estetykami tych dwóch
kompozytorów muzyka Paw∏a Mykietyna balansowa∏a ze szczególnà wirtuozerià,
frapujàc swadà i przekorà, ludycznà uciechà erudycyjnych skojarzeƒ muzycznych,
ironicznym dystansem i inteligencjà w konstruowaniu muzyki, która s∏uchacza
ma cieszyç, jak zmyÊlnie (algorytmicznie) wykoncypowana, postmodernistyczna
zabawka.
— — —
Utwory z ostatniej dekady wskazujà na estetycznà przemian´, jaka si´ w muzyce
Paw∏a Mykietyna dokona∏a. Z postmodernistycznego ˝onglera, bawiàcego
nas swymi grami i zabawami z idiomami muzycznej przesz∏oÊci, inteligentnego
kuglarza dostarczajàcego s∏uchaczom uciechy i siurpryzy, Pawe∏ Mykietyn
przeobrazi∏ si´ w jednà z g∏ównych postaci polskiej (i nie tylko polskiej) sceny
kompozytorskiej, dêwi´kami swych utworów i nutami swych partytur sk∏aniajàc
57 .
do g∏´bokiej refleksji, która z zabawà nie ma ju˝ wiele do czynienia. Jego ostatnie
utwory – choçby Sonety Szekspira na sopran m´ski (choç jak˝e pi´knie brzmiàce
te˝ w kreacji Olgi Pasiecznik) i fortepian (2000), ¸adnienie na baryton (Jerzego
Artysza), mikrotonowo strojony klawesyn i kwartet smyczkowy do poezji
Marcina Âwietlickiego (2004), II Kwartet smyczkowy napisany dla kwartetu
Kronos (2006), Sonata na wiolonczel´ solo lub z elektronikà (2006), II Symfonia
z 2007 roku i Pasja wg Êw. Marka z 2008 roku zdajà si´ byç estetycznym wstrzàsem w pejza˝u polskiej wspó∏czesnoÊci kompozytorskiej – to g∏os tej muzyki
jest dziÊ jednym z najwa˝niejszych egzystencjalnie, metafizycznie najg∏´bszych
i najbardziej poruszajàcych. Mi´dzy m∏odym jeszcze i Êrednim pokoleniem
(m.in. Hanna Kulenty, Jerzy Kornowicz, Jacek Grudzieƒ) polskich kompozytorów promieniuje talent Paw∏a Mykietyna. Historycznie postaç – pomost, choç
indywidualnoÊç osobna i niepowtarzalna.
— — —
II Symfonia, napisana w 2007 roku i wykonana po raz pierwszy podczas
koncertu inaugurujàcego 50. Warszawskà Jesieƒ, rekomendowana przez Mi´dzynarodowà Trybun´ Kompozytorów w Dublinie, da∏a kompozytorowi muzycznà
Nagrod´ Mediów Publicznych (Polskiego Radia i Telewizji) – Opus 2007,
przyznanà po raz pierwszy (i ostatni – og∏oszenie i wr´czenie nagrody Opus 2008
Paw∏owi Mykietynowi za Pasj´ wg Êw. Marka zosta∏o zablokowane decyzjà
zarzàdów PR i TV, konkurs z powodów finansowych odwo∏ujàcych). Ten utwór
udowadnia, ˝e w muzyce polskiej po III (1983) i IV (1992) Symfonii Witolda
Lutos∏awskiego komponowanie symfonii, gatunku muzycznego „stwarzajàcego
Êwiat”, jest wcià˝ mo˝liwe. Bez postmodernistycznych grymasów, bez niewiary
w wielkie narracje, choç ze Êladem postmodernistycznego myÊlenia i z przyzwoleniem na istnienie narracji szczegó∏owych. Ta Symfonia jest wielka w swym –
w sferze estetyki – geÊcie symbiozy tego, co modernistyczne, i tego, co postmodernistyczne. To samo dotyczy Pasji wg Êw. Marka, która mia∏a swe prawykonanie we wrzeÊniu 2008 podczas festiwalu Wratislavia Cantans, a b´dàcej
estetycznym wstrzàsem dla tego obros∏à bogatà tradycjà gatunku. JeÊli Pasja
wg Êw. ¸ukasza Krzysztofa Pendereckiego sta∏a si´ swoistà „wie˝à triangulacyjnà”
w muzyce po∏owy lat 60., takà samà „wie˝à” staje si´ Pasja Mykietyna schy∏ku
pierwszej dekady XXI wieku. II Symfonia i Pasja przenoszà nas ponad granicami – okazuje si´, ˝e sztucznych – podzia∏ów. Symptomatycznym znakiem
„czasu Mykietyna” by∏o skierowanie do niego zamówienia na utwór z okazji
30-lecia SolidarnoÊci (Vivo, 2010) i utworu na inauguracj´ polskiej prezydencji
w Unii Europejskiej (lipiec 2011).
58 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
— — —
Sylwetki – przybli˝enia
Warto na m∏odà polskà scen´ kompozytorskà spojrzeç pod kàtem oÊrodków.
Zacznijmy od Warszawy, gdzie wybitnà rol´ w kszta∏towaniu si´ Êredniego
i m∏odszego pokolenia odegra∏, jako profesor kompozycji, W∏odzimierz Kotoƒski,
z którego klasy wysz∏a bardzo liczna grupa indywidualnoÊci – od Krzysztofa
Knittla, poprzez Paw∏a Szymaƒskiego i Stanis∏awa Krupowicza, Tadeusza
Wieleckiego, Hann´ Kulenty i Jacka Grudnia po Paw∏a Mykietyna. Studiowali
u niego te˝: Marzena Komsta, która w Pary˝u, gdzie osiad∏a na sta∏e, znalaz∏a
si´ ze swojà muzykà w orbicie spektralistów i centrum IRCAM, a nast´pnie
rozpocz´∏a – jako kompozytorka-performerka – swà przygod´ z transowo-improwizowanà muzykà podczas pobytów w Japonii, cz´Êciowo te˝ (choç przede
wszystkim u Szabolcsa Esztényiego) Filip Matuszewski (1979), który regularne
studia kompozytorskie odby∏ w Hadze, autor subtelnych kaligrafii brzmieniowych, cz´sto mikrotonowych, co raczej nie wpisa∏o go w g∏ówny nurt tej
estetyki muzyki holenderskiej, którà znamy z partytur wyk∏adajàcych w Hadze
profesorów: Louisa Andriessena i Martijna Paddinga, oraz – prywatnie –
Adam Falkiewicz.
— — —
Adam Falkiewicz (1980–2007) to postaç szczególna – zadebiutowa∏ publicznie
ze swoimi utworami ju˝ w wieku 15 lat, a muzyka, za sprawà której da∏ si´
poznaç, sk∏ania∏a do widzenia w nim nast´pnej, po Mykietynie, ca∏kowicie innej
estetycznie, gwiazdy nowej polskiej muzyki. Jego samobójcza Êmierç by∏a
wstrzàsem dla Êrodowiska muzycznego. Podobnie jak Matuszewski studiowa∏
w Hadze, nast´pnie w paryskim IRCAM. ¸àczàc w swych utworach impulsy
rodem ze spektralizmu Gérarda Griseya, z konceptu „nowej z∏o˝onoÊci” Briana
Ferneyhougha i z „wielopoziomowoÊci” estetycznej muzyki holenderskiej,
zaczà∏ budowaç swój odr´bny i wyrazisty styl kompozytorski.
— — —
Pod szyldem Warszawy z racji urodzenia i zamieszkania wypada te˝ umieÊciç
kolejnà z wybitnych postaci polskiej nowej fali kompozytorskiej, choç mog∏aby
te˝ zostaç umieszczona pod krakowskà flagà z racji tam odbytych studiów
pod kierunkiem Krystyny Moszumaƒskiej-Nazar i Magdaleny D∏ugosz –
Aleksandr´ Gryk´ (1977), na Warszawskiej Jesieni debiutujàcà utworem
OXYGEN nr 369,1. Zafascynowana fizykà i science fiction, wzi´∏a udzia∏
w niemieckim projekcie Komander Kobayashi, z∏o˝onym z kameralnych spektakli
teatru muzycznego na temat sagi o futurystycznych podró˝ach kosmicznych,
59 .
w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odby∏a si´ w 2006 roku
premiera jej kolejnego spektaklu – baletu Alpha Kryonia Xe wg Stanis∏awa
Lema. Za sprawà umi∏owania brzmieƒ przemys∏owych, „urbanistycznych”,
poprzez ∏àczenie dêwi´ku instrumentów akustycznych z elektronicznymi, niekiedy
te˝ z wideo, poprzez inspiracje s.f., przez swoisty ch∏ód emocji, a nawet i przez
nadawanie swym utworom zagadkowych tytu∏ów-rebusów mo˝e byç postrzegana
jako neo-post-futurystka.
— — —
I jedna z najm∏odszych postaci tej sceny, Andrzej Kwieciƒski (1984), prywatnie
kszta∏towany przez Paw∏a Mykietyna i Hann´ Kulenty, jak wielu innych wylàdowa∏
na kompozytorskich studiach w Holandii. Ma – wydawaç si´ mo˝e – ekstrawaganckie pomys∏y, jak utwór na brz´czyki telefonów komórkowych, lubi niekonwencjonalne zestawy instrumentalne, flirty z postmodernizmem i barokiem,
zag´szczania i zap´tlania dêwi´kowej materii. Byç mo˝e na swój sposób
i zapewne inaczej, ale jakoÊ wchodzi obecnie w miejsce tragicznie opuszczone
przez Adama Falkiewicza.
— — —
OÊrodek krakowski mo˝e byç postrzegany jako miejsce „dychotomiczne”, skoro
w jednej uczelni profesorami kompozycji by∏y tak skrajnie ró˝ne osobowoÊci
twórcze, jak Krzysztof Penderecki, od lat 70. ku przesz∏oÊci w swych artystycznych wyborach zwrócony, i Bogus∏aw Schaeffer, permanentnie poszukujàcy
dla swej muzyki nowych dróg w geÊcie „niepoprawnego” awangardysty.
To znamienne, ˝e w∏aÊnie w Krakowie najsilniejsze twórcze osobowoÊci m∏odego
pokolenia nie kierujà si´ raczej ku nowym technologiom, muzyce improwizowanej, spektralizmowi czy postmodernie, co nie znaczy jednak, by eklektycznie
powiela∏y wzorce swych profesorów, czego dowodzà utwory choçby Marcela
Chyrzyƒskiego (1971), studiujàcego u Krzysztofa Pendereckiego instrumentacj´,
a muzyk´ komputerowà pod kierunkiem Marka Cho∏oniewskiego, koncertujàc
na klarnecie i na syntezatorze w zespole za∏o˝onym z Markiem Cho∏oniewskim.
Kolejnà z krakowskich postaci kompozytorskich tego pokolenia jest Maciej
Jab∏oƒski (1974), autor m.in. pi´ciu symfonii, serii koncertów instrumentalnych,
sonat i kwartetów. Innà postacià sceny krakowskiej jest Wojciech Wid∏ak (1971),
który na poczàtku koncentrowa∏ si´ na zagadnieniach typowo warsztatowych
w sensie kompozycji „akademickiej”, utrzymanej w estetyce, którà nazwaç
mo˝na „tradycyjnà”, si´gajàcej technicznie po doÊç typowy zakres technik
przetworzeniowych i polifonicznych, z wyrazistà harmonikà i rytmikà, z formalnà
powtarzalnoÊcià. Po roku 2000 j´zyk dêwi´kowy kompozytora wyraênie si´
60 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
radykalizuje pod kàtem nasyconych wspó∏brzmieƒ, w nowy sposób traktowanego
sonoryzmu oraz polifonii planów brzmieniowych, czego Êwietnym przyk∏adem
jest w katalogu Wid∏aka utwór Wziemi´wzi´cie na orkiestr´ i organy, rekomendowany podczas przes∏uchaƒ Mi´dzynarodowej Trybuny Kompozytorów
w Pary˝u w 2006 roku i umieszczony w programie koncertu inaugurujàcego
Warszawskà Jesieƒ w roku 2008. Mo˝na powiedzieç, ˝e nadrz´dnym czynnikiem
u Wojciecha Wid∏aka jest refleksja intelektualna, znajdujàca swój wyraz
w skomplikowanych zabiegach konstrukcyjnych, stosowanej grze idiomów
i w integracji motywicznej.
— — —
Mniej wi´cej to samo mo˝na rzec o twórczoÊci kolejnej z wybitnych postaci tego
pokolenia, Wojciecha Ziemowita Zycha (1976). I on, jak wielu jego rówieÊników,
po studiach w Krakowie kontynuowa∏ je w Holandii, lecz wydaje si´, ˝e nale˝y
do tych osobowoÊci, które – majàc swe szczególnie w historii i wspó∏czesnoÊci
cenione wzorce osobowe – buduje swój artystyczny Êwiat w niezwyczajnej
autonomii, wierzàc przede wszystkim we w∏asnà kreatywnà si∏´, której
niekoniecznie sà potrzebne impulsy p∏ynàce z zewnàtrz, choç powo∏uje si´ na
kompozytorskie wzory w twórczoÊci m.in. György Kurtága i Alfreda Sznittke.
Za podsumowanie swej dotychczasowej drogi twórczej uzna∏ monumentalnà
Ró˝ni´ na 2 fortepiany i perkusj´, której prawykonanie mia∏o miejsce na
Warszawskiej Jesieni w 2010, utwór niezwykle intensywny, budzàcy skrajne
emocje i intelektualnie prowokujàcy.
— — —
Kierujàc uwag´ ponownie na Wroc∏aw, wyró˝niç tu nale˝y (poza wymienionymi
wy˝ej w tekÊcie) S∏awomira Kupczaka (1979), szczególnie (choç nie tylko) za
sprawà serii utworów na instrumenty i komputer po tytu∏em Anafory (dotychczas siedem), mniej lub bardziej ÊciÊle wywodzàcych si´ z formalnego schematu
ars oratoria, czyli sztuki przemawiania rodem ze staro˝ytnej Grecji, gdzie
pierwszym ogniwem by∏o exordium, czyli wst´p, nast´pnym medium, sk∏adajàce
si´ z ekspozycji (partitio), tezy (narratio), dowodu (argumentatio) i odpierania
zarzutów i obalania kontrargumentów (refutatio), oraz na koniec konkluzji
(peroratio). Nast´pny na tej scenie kompozytorskiej, na którà istotny wp∏yw
mia∏a profesor Gra˝yna Pstrokoƒska-Nawratil (swego czasu u niej w∏aÊnie
kszta∏ci∏ si´ Pawe∏ Mykietyn), to Marcin Bortnowski (1972), dla którego
szczególnym szlakiem inspiracji sta∏a si´ twórczoÊç ikony „pokolenia stalowowolskiego”, w kr´gu katowickim niegdyÊ dzia∏ajàcego Andrzeja Krzanowskiego
(1951–1990), na co wp∏ynà∏ te˝ i fakt, ˝e Bortnowski uczy∏ si´ gry na akordeonie.
61 .
Na Warszawskiej Jesieni debiutowa∏ utworem zamówionym w ramach programu
Fundacji Muzycznej im. Ernsta von Siemensa w 2001 White Angels na 13
instrumentów smyczkowych – jakby w ho∏dzie dla II Symfonii Andrzeja
Krzanowskiego, ku pami´ci którego te˝ skierowana by∏a zamówiona przez
Warszawskà Jesieƒ kompozycja na akordeon i orkiestr´ kameralnà I ju˝ nocy
nie b´dzie w 2010. Bortnowski ∏àczy nut´ lirycznà z jasnà koncepcjà formy
muzycznej i subtelnoÊcià kolorystycznych niuansów.
— — —
Nast´pna warta wyró˝nienia postaç wroc∏awskiego kr´gu to Pawe∏ Hendrich
(1979), kolejny absolwent klasy Gra˝yny Pstrokoƒskiej-Nawratil, który przebywa∏ na stypendium w Kolonii. Wywodzàcy si´ ze sceny rockowej kompozytor
z racji swych m∏odzieƒczych fascynacji bynajmniej nie kieruje si´ w kierunku
mody na cross-over, lecz z pasjà badacza zdaje si´ penetrowaç pola manewru
w rozwoju zaawansowanej moderny, w swych utworach dajàc kolejne studia
mo˝liwoÊci przekraczania dotychczasowych granic technicznych i estetycznych.
— — —
Ze wzgl´du na miejsce studiów do oÊrodka poznaƒskiego nale˝y przypisaç
Dobromi∏´ Jaskot (1981), choç po studiach zwiàza∏a si´ z Akademià Muzycznà
w Bydgoszczy, gdzie wyk∏ada, organizuje konferencje i festiwale, uczestniczy
w realizacji projektów przestrzenno-multimedialnych. Mo˝na powiedzieç, ˝e jest
to twórczoÊç introwertyczna, emocjonalna, kontemplacyjna, zanurzona w tradycji
dalekowschodniej. Na inny, ni˝ Hanna Kulenty, sposób realizuje koncepcj´
muzyki transowej, majàcej swe êród∏a gdzieÊ mi´dzy muzykà Giacinto Scelsiego
i Gérarda Griseya. Uprawianie kompozycji zdaje si´ byç dla Jaskot dzia∏aniem
magicznym, ukierunkowanym ku ideom metafizycznym, co czyni z niej twórc´
bardzo odmiennego w panoramie nowej polskiej muzyki.
— — —
Kolejnà wyró˝niajàcà si´ postacià sceny poznaƒskiej jest Tomasz Praszcza∏ek
(1981), tak˝e pianista i krytyk muzyczny. Po studiach pod kierunkiem Gra˝yny
Pstrokoƒskiej-Nawratil (prowadzàcej klasy kompozycji we Wroc∏awiu i Poznaniu)
przebywa∏ na stypendium w Kolonii, kszta∏càc si´ pod kierunkiem Yorka Höllera
i niejako przejmujàc od niemieckiego kompozytora jego system, z którego
wynikajà bardzo konkretne jakoÊci estetyczne i wyrazowe, dotyczàce zarówno
uk∏adów interwa∏owych, jak i harmonicznych. W lutym 2011 w Poznaniu
odby∏a si´ premiera jego drugiej opery – Ofelii, sytuujàc Prasquala (pod tym
pseudonimem wyst´puje) w gronie szczególnie aktywnych m∏odych twórców
wspó∏czesnego teatru operowego.
62 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Pora na Katowice, oÊrodek s∏awny za sprawà takich choçby osobowoÊci, jak
niegdyÊ Boles∏aw Szabelski, potem Henryk Miko∏aj Górecki i Wojciech Kilar
oraz trzech rówieÊników z 1951 roku, tworzàcych „pokolenie stalowowolskie” –
Andrzeja Krzanowskiego, Eugeniusza Knapika (przez szeÊç lat, do 2008,
rektora tamtejszej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego)
i Aleksandra Lasonia. WÊród katowickich osobowoÊci kompozytorskich
wymieniç nale˝y m.in. Jaros∏awa Mamczarskiego, wspomnianego w pierwszych
partiach tego tekstu, autora utworów elektroakustycznych i szczególnie multimedialnych z zastosowaniem partii wideo; Jaros∏awa Che∏meckiego (1978),
silnie zakorzenionego w tradycyjnym i „akademickim” stylu myÊlenia muzycznego, z którym ostatnio (dwa niepowiàzane w dyptyk Madryga∏y) podejmuje
intensywnà i ciekawà gr´ o posmaku postmodernistycznym. Swoistà rezerw´
w stosunku do myÊlenia progresywnego, modnych ostatnio w m∏odym pokoleniu polskim inspiracji spektralizmem oraz do si´gania po nowe technologie
wykazuje Aleksander Nowak (1979). Estetycznà sensacjà na drugiej edycji festiwalu Aksamitna Kurtyna, odbywajàcego si´ w paêdzierniku 2006 we Lwowie,
sta∏o si´ prawykonanie jego Fiddler’s Green and White Savannas Never More
na orkiestr´ kameralnà i g∏osy m´skie (z szantami Johna Connolly’ego), rodzaj
refleksji na temat morskiej podró˝y kompozytora ku biegunowi pó∏nocnemu;
utrzymana w ivesowskim tonie, a intrygujàca w swym czysto smyczkowym
brzmieniu kompozycja Last Days of Wanda B., utwór z 2007 roku, znalaz∏a si´
na liÊcie siedmiu nominowanych do nagrody polskich mediów publicznych
Opus w 2008 roku i sta∏a si´ debiutem Aleksandra Nowaka na Warszawskiej
Jesieni. Nowak, absolwent katowickiej akademii w klasie kompozycji Aleksandra
Lasonia, w 2008 roku z wyró˝nieniem ukoƒczy∏ podyplomowe studia u Steve’a
Rouse’a na Uniwersytecie w Louisville, z którym Akademia Muzyczna
w Katowicach ÊciÊle wspó∏pracuje. Ma ju˝ na swym koncie utwory pisane m.in.
dla zespo∏u London Sinfonietta, oper´ kameralnà, koncert fortepianowy, utwór
dla zespo∏u Cellonet i kompozycj´ obowiàzkowà na Mi´dzynarodowy Konkurs
Wiolonczelowy im. Witolda Lutos∏awskiego w roku 2011.
— — —
Intrygujàcy w zakresie swych artystycznych poszukiwaƒ jest Krzysztof Wo∏ek
(1976), który po ukoƒczeniu studiów w Akademii Muzycznej w Katowicach
kontynuowa∏ je w University of Chicago, gdzie zaproponowano mu kierowanie
Studiem Muzyki Komputerowej, a obecnie zwiàza∏ si´ jako profesor kompozycji
i dyrektor studiów muzyki elektroakustycznej z University of Louisville.
W swych utworach preferuje ∏àczenie instrumentów z technologià komputerowà
63 .
oraz z komputerowymi projekcjami wideo. Kolejnà postacià z katowickiego
kr´gu si´ wywodzàcà jest Dagmara Jack (1984), która w wieku 13 lat podj´∏a
studia kompozytorskie u Aleksandra Lasonia, a w 2001 roku rozpocz´∏a studia
w Bazylei u Hanspetera Kyburza, nast´pnie u Enno Poppe w Berlinie. Czy tylko
do tych postaci w wyró˝nionych wy˝ej oÊrodkach sprowadza si´ obraz kompozytorskiej aktywnoÊci m∏odego polskiego pokolenia? Bezwzgl´dnie nie. Gdyby
jednak ten opis kontynuowaç i rozszerzaç, powsta∏aby nazbyt obszerna monografia. W nowej polskiej fali kompozytorskiej zaistnia∏o w znaczàcy sposób
przynajmniej kolejnych 20 nazwisk, tu nie wymienionych. Swà gr´ o presti˝
w tym pejza˝u w istotny sposób podj´∏y te˝ oÊrodki w Gdaƒsku i ¸odzi, tu nie
sportretowane, choç bardzo warte uwagi.
— — —
— — —
Obraz polskiej muzyki ostatnich lat jest wi´c wielowymiarowy i wielowàtkowy,
trudno by∏oby go sprowadziç do jednego mianownika. To samo dotyczy ca∏ej
muzyki europejskiej, w której te˝ takiego mianownika znaleêç nie mo˝na.
Przyglàdajàc si´ jednak tej muzyce – nie tylko polskiej zresztà – warto
zauwa˝yç, ˝e ju˝ nastàpi∏a w niej pokoleniowa zmiana warty i coraz istotniejszà
rol´ odgrywajà kompozytorzy urodzeni po czasie awangard ubieg∏ego stulecia,
którzy najwa˝niejsze rzeczy w swej twórczoÊci wypowiedzà zapewne w stuleciu
obecnym.
— — —
— — —
„ I N F R A S T R U K T U R A ” PA R T Y T U R
— — —
Wy k o n a w s t w o m u z y k i w s p ó ∏ c z e s n e j
— — —
Na koniec nale˝y zauwa˝yç, ˝e utwory m∏odego pokolenia polskich kompozytorów nie trafiajà w pró˝ni´. Dzieje si´ tak za sprawà coraz silniej rozwijanej
„infrastruktury”, szczególnie poprzez repertuar m∏odych zespo∏ów wykonawczych oraz nowe miejsca koncertowe i festiwalowe. Ostatnie dwie dekady stojà
pod znakiem bardzo silnego otwarcia si´ wykonawców, szczególnie m∏odych,
na repertuar wspó∏czesny. Wydaje si´, ˝e definitywnie przesta∏ istnieç mit
o muzyce trudnej i do grania niewdzi´cznej, którà nie ma sensu si´ zajmowaç.
Wp∏yw na to ma niezwyk∏y wzrost liczby festiwali nowej muzyki na ca∏ym
Êwiecie, szczególnie w Europie, w tym w Europie Ârodkowo-Wschodniej
64 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
i w Polsce. Mapa festiwalowa dotyczàca muzyki wspó∏czesnej, jak i dawnej,
w drugiej po∏owie lat 80. zag´Êci∏a si´ w stopniu niezwyk∏ym – studenci i absolwenci wy˝szych szkó∏ muzycznych zauwa˝yli wi´c, ˝e jest to repertuar atrakcyjny
artystycznie i jest na niego zapotrzebowanie koncertowe.
— — —
Powsta∏y wi´c w ostatnich latach zespo∏y specjalizujàce si´ w wykonawstwie
muzyki wspó∏czesnej, cz´sto stymulujàce twórczoÊç kompozytorskà, a te˝ takie,
w których repertuarze ta muzyka zajmuje miejsce eksponowane. Lista jest tu
d∏uga i na pewno warto jà przedstawiç w szerszym zakresie i z obszerniejszym
komentarzem, wymieƒmy wi´c tu chocia˝ niektóre zespo∏y wykonawcze.
Mo˝na powiedzieç, ˝e ju˝ na poczàtku lat 90. Kwartet Âlàski „zdetronizowa∏”
szczególnie dla wspó∏czesnoÊci polskiej zas∏u˝ony Kwartet Wilanowski (póêniej
wyst´pujàcy jako Kwartet Wilanów obok Kwartetu Varsovia). Ta scena ostatnio
poszerza si´ o nast´pne zespo∏y, najpierw Kwartet Dafô, nast´pnie Royal String
Quartet czy Lutos∏awski Quartet Wroc∏aw. Tradycj´ kreatywnego wykonawstwa
nowej muzyki Warsztatu Muzycznego Zygmunta Krauzego i zespo∏u MW-2
podjà∏, ju˝ rozwiàzany, zespó∏ Nonstrom Paw∏a Mykietyna.
— — —
Sà te˝ i szczególne zjawiska, ∏àczàce kompozycj´ z wykonawstwem, jak za∏o˝ony
przez klarnecist´, kompozytora i improwizatora Micha∏a Górczyƒskiego zespó∏
Kwartludium. Za sprawà dzia∏alnoÊci tej grupy mo˝emy wejÊç w obszar muzyki,
którà cz´sto okreÊla si´ mianem „alternatywnej” lub „nieakademickiej”. Chodzi
o muzyk´ improwizowanà, free, ∏àczàcà intuitywnoÊç z elektronikà, o otwarcie
si´ na zjawiska z pogranicza tego, co uznajemy za artystycznoÊç „wysokà”,
i tego, w stosunku do czego Êrodowisko „akademickie” odnosi si´ z rezerwà.
To dzia∏ania Micha∏a Górczyƒskiego (kompozytorskie i wykonawcze) sà jednym
z przejawów, ale nie jedynym, stapiania si´ swoistych obrze˝y kultury muzycznej, w której na koncertowych, a nie tylko klubowych, estradach pojawiajà si´
DJ-e i beatboxerzy. Na tej granicy mi´dzy „filharmonià” i „clubbingiem”
estetycznie iskrzy w wielce intrygujàcy sposób. Warto w tym miejscu wymieniç
Elettrovoce Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego, inicjatywy artystyczne
kolektywu Pociàg Towarowy Krzysztofa Knittla i Piotra Bikonta, zespo∏u
Kawalerów B∏otnych, m.in. Tadeusza Wieleckiego i Jerzego Kornowicza, dzia∏ania Marka Cho∏oniewskiego, Jaros∏awa KapuÊciƒskiego czy niezwyk∏ej formacji
wyÊmienitych solistów-kameralistów wiolonczeli, których ca∏à plejad´ wokó∏
swej klasy mistrzowskiej, prowadzonej w Warszawie, zgromadzi∏ Andrzej Bauer.
— — —
65 .
WÊród kameralnych zespo∏ów orkiestrowych miejsca po s∏ynnej Polskiej
Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka raczej nie zaj´∏a orkiestra Sinfonia
Varsovia, w repertuarze której wspó∏czesnoÊç przesta∏a odgrywaç rol´ dominujàcà, lecz powo∏ana do ˝ycia przez uprzedniego prymariusza Kwartetu Âlàskiego,
Marka Mosia, Orkiestra Aukso z podstawowym sk∏adem smyczkowym, rozszerzanym o inne instrumenty w miar´ potrzeb. Wyraêny wzrost kompetencji
w zakresie wykonywania muzyki wspó∏czesnej sta∏ si´ te˝ udzia∏em kameralnej
orkiestry smyczkowej Leopoldinum, którà prowadzi ostatnio we Wroc∏awiu
austriacki skrzypek i dyrygent Ernst Kovacic. Nale˝y te˝ zwróciç uwag´
na kameralnà orkiestr´ smyczkowà Sinfonietta Cracovia Roberta Kabary.
— — —
Odpowiedzià na preferencje kompozytorskie dotyczàce sk∏adów kameralnych
opartych w podstawowej mierze nie na korpusie instrumentów smyczkowych
by∏a inicjatywa Aleksandra Lasonia powo∏ania do ˝ycia Orkiestry Muzyki Nowej,
obecnie kierowanej przez Szymona Bywalca. Ten zespó∏, tak jak Orkiestra
Aukso Marka Mosia, powsta∏a z absolwentów, a niekiedy jeszcze studentów
Akademii Muzycznej w Katowicach. To miasto sta∏o si´ „zag∏´biem” wykonawstwa nowej muzyki, gdzie obok Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia (NOSPR), w której z racji jej zadaƒ jako zespo∏u radiowego wspó∏czesnoÊç
jest bardzo mocno eksponowana, dzia∏a kameralny Zespó∏ Âpiewaków Miasta Katowice
„Camerata Silesia” pod kierunkiem Anny Szostak, w którego repertuarze
wspó∏czesnoÊç (obok muzyki dawnej i baroku) zajmuje miejsce eksponowane.
— — —
Opis i diagnoza stopnia zaanga˝owania si´ innych zespo∏ów, a tu szczególnie
solistów, w wykonawstwo muzyki wspó∏czesnej, wymaga∏yby szerszego omówienia, tu warto zauwa˝yç, ˝e obok takich nazwisk, jak klawesynistka El˝bieta
Chojnacka, pianista-kompozytor Szábolcs Esztényi, tubista-improwizator
Zdzis∏aw Piernik i perkusista Stanis∏aw Skoczyƒski pojawi∏a si´ plejada m∏odszych wirtuozów nowej muzyki, jak wiolonczelista Andrzej Bauer, pianista
Maciej Grzybowski, niestroniàca od wspó∏czesnoÊci sopranistka Olga Pasiecznik,
otwarty na wspó∏czesnoÊç skrzypek Piotr P∏awner, pianistka Iwona Mironiuk
i wielu innych.
— — —
Muzyk´ dziÊ si´ pisze lub realizuje w programach komputerowych. Muzyk´ si´
gra, improwizuje. Polska muzyka nie jest ju˝ zdominowana przez presti˝owà
Warszawskà Jesieƒ, przez istniejàce od lat 60. festiwale skupione na polskiej
wspó∏czesnoÊci – Poznaƒskà Wiosn´ Muzycznà i festiwal we Wroc∏awiu,
66 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
ostatnio pod nazwà Musica Polonica Nova. Powstajà nowe festiwalowe przestrzenie, jak skierowane na wybrane regiony muzyki Europy krakowskie Pomosty
i „Sacrum – Profanum”, serie koncertowe Nostalgia w Poznaniu i Dialog
Czterech Kultur w ¸odzi, jak „alternatywne” wzgl´dem sceny akademickiej
programy takich festiwali, jak w Warszawie Turning Sounds i w Szczecinie
(ostatnio w Warszawie) Musica Genera, jak poÊwi´cony improwizacji
i jej edukacyjnemu wymiarowi festiwal Ad Libitum. Wi´c dzieje si´ sporo.
— — —
K r y t y k a m u z yc z n a w o b s z a r z e w s p ó ∏ c z e s n o Ê c i m u z yc z n e j
— — —
W latach 90. za sprawà przeobra˝eƒ na rynku prasy ca∏kowicie zmieni∏ si´
obszar funkcjonowania krytyki muzycznej. Tygodniki „spo∏eczno-kulturalne”,
zmieniajàc formaty i szaty graficzne, podj´∏y gr´ o zdobycie jak najwi´kszej
liczby odbiorców, co w szczególny sposób odbi∏o si´ na poziomie relacjonowania
i komentowania sztuki wy˝szej. Powsta∏ syndrom „tabloidyzacji” prasy, dotàd
postrzeganej jako opiniotwórcza. Znikn´∏y wi´c z dzienników recenzje koncertów,
powa˝nie skurczy∏y si´ komentarze na temat muzycznych festiwali. Z jednej
wi´c strony ju˝ w latach 90., a szczególnie po roku 2000, mo˝na zauwa˝yç bujny
wzrost iloÊciowy na rynku prasy, z drugiej strony wtedy w∏aÊnie miesi´cznik
„Znak” pyta na swej ok∏adce: „Czy krytyka umiera?”.
— — —
JeÊli krytyka muzyczna umar∏a w dziennikach typu „˚ycie Warszawy”
(Zdzis∏aw Sierpiƒski i inni, m.in. Jaros∏aw Iwaszkiewicz), „Trybuna Ludu”
(Józef Kaƒski), w tygodnikach „Kultura” (Jerzy Waldorff), „Wspó∏czesnoÊç”
(W∏adys∏aw Malinowski, Janusz Szy∏∏ejko), to gdzie znalaz∏a swe miejsce po
„planie Balcerowicza”? Pozosta∏y enklawy w weekendowych wydaniach
dzienników, umieszczajàcych dodatki pod has∏em „opinie”, jak „Plus-Minus”
w „Rzeczpospolitej” czy „Âwiàteczna” w „Gazecie Wyborczej”, przyczó∏ki
w tygodniku „Polityka”, gdzie coÊ krótko napisze Dorota Szwarcman. Rynek
prasy zmarginalizowa∏ dyskurs o muzyce wedle schematu, ˝e czytelnik najmniej
interesuje si´ kulturà wysokà, w jej ramach najmniej muzykà, a w tych ramach
najmniej muzykà wspó∏czesnà.
— — —
Na placu boju pozosta∏ wi´c s´dziwy i wcià˝ ˝ywotny dwutygodnik „Ruch
Muzyczny”, na którego ∏amach dzia∏a∏a ca∏a liczàca si´ plejada polskich
krytyków muzycznych, a i dziÊ m∏odzi jej przedstawiciele albo debiutujàc, albo
67 .
publikujàc swe nast´pne teksty, startujà w medialnà przestrzeƒ. Historia „Ruchu
Muzycznego” domaga si´ osobnej i obszernej monografii, wraz z sylwetkami
jej redaktorów, wspó∏pracowników i autorów, nie da si´ bowiem ogarnàç historii
refleksji o muzyce (nie tylko polskiej) bez kwerendy w rocznikach tego pisma,
owej „lokomotywy” recenzowania i diagnozowania naszej muzycznej rzeczywistoÊci. Na tych ∏amach publikowali wszyscy aktywni autorzy polskiego piÊmiennictwa muzycznego.
— — —
Nie uchylajà si´ od dokumentowania ˝ycia muzycznego „Tygodnik Powszechny”
i miesi´cznik „Odra”, refleksje muzyczne zamieszcza kwartalnik „Zeszyty
Literackie”, dzia∏a internetowe pismo Micha∏a Bristigera „De Musica” i internetowy magazyn Narodowego Instytutu Audiowizualnego „Dwutygodnik”,
jest te˝ kwartalnik „Muzyka”, publikujàcy teksty muzykologiczne, w koƒcu
popularyzatorski miesi´cznik „Muzyka21”.
— — —
Muzyka komponowana i wykonywana w ró˝norakich przestrzeniach musi byç
opisywana. Mo˝na tu wróciç do wspomnianego na poczàtku tekstu programu
„Förderpreise für Polen”, realizowanego z funduszy Ernst-von-Siemens Musikstiftung w Monachium. Projekt ten objà∏ te˝ kilku m∏odych adeptów krytyki
muzycznej pragnàcych si´ poÊwi´ciç komentowaniu nowej muzyki. Dostali
stypendia, odbyli praktyki w czo∏owych periodykach muzycznych w Niemczech
i spektakularnie wystartowali na piÊmienniczej scenie nie tylko Niemiec
(„Neue Musikalische Zeitung”, „Neue Zeitschrift für Musik”, „MusikTexte”),
ale i Polski. Najbardziej owocnym efektem tych dzia∏aƒ sta∏o si´ za∏o˝enie przez
jednego z tych stypendystów, warszawskiego muzykologa Jana Topolskiego,
który ostatnio obroni∏ z wyró˝nieniem na Uniwersytecie Warszawskim prac´
o muzyce spektralnej Gérerda Griseya, w roku 2004 periodyku „Glissando”.
Skierowane jest na ró˝ne strony nie tylko muzycznej wspó∏czesnoÊci,
„tematyzuje” problemy, które w innych periodykach i czasopismach miejsca
sobie nie znajdujà. „Glissando”, którego 17. numer ukaza∏ si´ w marcu 2011,
pretenduje do miana g∏ównego wyraziciela najnowszych tendencji estetycznych,
„pisma wp∏ywu” w przestrzeni wspó∏czesnoÊci. Warto zauwa˝yç, ˝e nie tylko
wokó∏ osób, festiwali i instytucji, ale te˝ wokó∏ wydawnictw prasowych powstawa∏y zjawiska pokoleniowe, generacyjne, i to pisma – bywa∏o – dyktowa∏y nowe
artystyczne paradygmaty. Âledzàc polityk´ programowà „Glissanda” mo˝na
mniemaç, ˝e ma takà w∏aÊnie ambicj´.
— — —
68 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Warto zwróciç uwag´ na to, ˝e startowi polskich kompozytorów czasu
poczàtków Warszawskiej Jesieni, umownie zwanymi „generacjà 1933”,
towarzyszy∏a generacja krytyków: Ludwik Erhardt (1934), Tadeusz Kaczyƒski
(1932–1999), Tadeusz A. Zieliƒski (1931), Bohdan Pociej (1933–2011) i inni.
Generacji umownie zwanej „rokiem 1951” –Olgierd Pisarenko (1947, obecny
naczelny „Ruchu Muzycznego”), Leszek Polony (1946), Krzysztof Droba
(1946), Krzysztof Szwajgier (1944) i ni˝ej podpisany Andrzej Ch∏opecki (1950).
Generacji lat 70. towarzyszà krytycy nast´pnego pokolenia: Jan Topolski (1982)
i inni spod „znaku Siemensa” – Daniel Cichy (1979) oraz Tomasz Praszcza∏ek
(1981), spoza tego projektu stypendialnego pochodzàcy Monika Pasiecznik,
Ewa Szczeciƒska, Micha∏ Mendyk, Tomasz Cyz czy Micha∏ Libera. Zaczynajà
oni – obok starszego od nich Krzysztofa Kwiatkowskiego – w krytyce muzycznej
przejmowaç rzàd dusz nad polskà m∏odà publicznoÊcià. Wydaje si´, ˝e jest
w tym jakaÊ ciàg∏oÊç, choç pytanie: „czy krytyka umiera?” pozostaje aktualne.
W ramach refleksji muzykologicznej nad polskà wspó∏czesnà twórczoÊcià kompozytorskà warto w tym miejscu odnotowaç szereg pozycji monograficznych
dotyczàcych poszczególnych kompozytorów. Przede wszystkim ukaza∏ si´
monumentalny zbiór wszystkich pism muzycznych i literackich Karola
Szymanowskiego, opublikowany przez Teres´ Chyliƒskà, oraz monografie
kompozytora tej autorki i Tadeusza A. Zieliƒskiego.
— — —
TwórczoÊci Witolda Lutos∏awskiego poÊwi´cone zosta∏y ksià˝ki Charlesa B. Rae,
Martiny Hommy (nieprze∏o˝ona na j´zyk polski) oraz Krzysztofa Meyera
i Danuty Gwizdalanki. Powsta∏y opracowania twórczoÊci Henryka Miko∏aja
Góreckiego – Adriana Thomasa i Bohdana Pocieja. Ukaza∏y si´ ponadto monografie Andrzeja Panufnika (Beata Boles∏awska, Ewa Siemdaj), Romana Palestra
(Zofia Helman), Gra˝yny Bacewicz i Stefana Kisielewskiego (Ma∏gorzata
Gàsiorowska), Krzysztofa Pendereckiego (Mieczys∏aw Tomaszewski),
Zygmunta Krauzego (Krystyna Tarnawska-Kaczorowska), Micha∏a Spisaka
(Leon Markiewicz). Obok doÊç licznych katalogów tematycznych, pozycji
poÊwi´conych wybranym nurtom estetycznym i okresom historycznym
(np. nieprze∏o˝one dotàd na j´zyk polski ksià˝ki Adriana Thomasa o polskiej
muzyce po Szymanowskim oraz Ruth Seehaber o „polskiej szkole kompozytorskiej”) na szczególnà uwag´ zas∏uguje encyklopedyczna, poszerzona o seri´
esejów panorama kompozytorów polskich 1918–2000 przygotowana i wydana
pod redakcjà Marka Podhajskiego.
— — —
69 .
Ksià˝ki dotyczàce muzyki – muzykologiczne i popularnonaukowe – ukazujà si´
przede wszystkim nak∏adem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i wydawnictwa
Musica Iagellonica, sporadycznie tak˝e m.in. Polskiego Wydawnictwa
Naukowego, „korporacji Ha!Art” (w koƒcu 2010 roku tomy esejów poÊwi´cone
muzyce amerykaƒskiej, brytyjskiej i niemieckiej), Wydawnictwa „s∏owo/obraz
terytoria” (pisma Micha∏a Bristigera, polski przek∏ad zbioru tekstów „Kultura
dêwi´ku – teksty o muzyce nowoczesnej”). Trudno tu wymieniç wszystkie
cenne publikacje ksià˝kowe ostatnich lat – choçby Iwony Lindstedt, Alicji
Jarz´bskiej czy Joanny Miklaszewskiej – warto przecie˝ zwróciç uwag´ na to, ˝e
rynek ksià˝ki muzycznej znacznie w ostatnich latach si´ o˝ywi∏. Bardzo wa˝nà
ofertà wydawniczà (choç dost´pnà w ograniczonym zakresie) sta∏y si´ wydawnictwa uniwersyteckich instytutów muzykologii oraz akademii muzycznych,
które w ramach dzia∏alnoÊci wydawniczej publikujà prace doktorskie i dokumentacje organizowanych przez nie konferencji naukowych.
— — —
Dzie∏o, czyli produkt
— — —
Czym jest i jak jest dzie∏o – to dylemat estetyków muzyki, choç podobno, jak
g∏osi∏ Carl Dahlhaus, estetyka umar∏a na poczàtku XX wieku. Ju˝ wiemy,
˝e dzie∏o, czyli produkt, nie jest zapisane wy∏àcznie na partyturowym papierze,
którym twórcy amatorzy raczej si´ nie pos∏ugujà. Twórcy profesjonaliÊci te˝,
zdarza si´ to coraz cz´Êciej, z tego utrwalenia dzie∏a niekiedy nie korzystajà,
a jeÊli, to w suplemencie do programu komputerowego, rejestracji wideo,
nagranej na p∏ycie kompaktowej warstwy elektroakustycznej. Utwór wcià˝ bywa
obiektem troski wydawnictw muzycznych, coraz cz´Êciej jednak kompozytorzy
z us∏ug wydawnictw nie korzystajà. Komunikacyjna infrastruktura internetowa
daje kompozytorowi mo˝liwoÊç pozbycia si´ wydawcy, gdy wszystko, co potrzebne
do informacji i komunikacji, umieÊciç mo˝na na stronie internetowej.
W czasach, gdy nawet kompozytorom „akademickim” wydawca – poÊrednik
i promotor – staje si´ coraz mniej potrzebny (choç wcià˝ muzyczne oficyny wydawnicze przecie˝ prosperujà), utwory dowolnej jakoÊci i wartoÊci mogà pojawiaç
si´ w sieci jako towar do wzi´cia bez jakichkolwiek wydawniczych ograniczeƒ.
— — —
To jest rewolucja. By∏ czas panowania wydawnictw muzycznych, które ewentualnie przychyla∏y si´ do tego, by profesjonalnego kompozytora wziàç – albo i nie –
do swego katalogu i zajàç si´ promocjà jego utworów, przygotowywaç materia∏y
70 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
wykonawcze i proponowaç jego utwory do wykonaƒ koncertowych. DziÊ profesjonalny („akademicki”) kompozytor mo˝e byç sam swych utworów wydawcà
i promotorem, a tym bardziej mo˝e nim byç twórca amator – bo przecie˝ ani
PWM, ani Chester czy Universal go nie „kupià”. Produkt pojawia si´ w sieci,
dost´pny albo za jakàÊ op∏atà, albo za darmo. Tam umieszczony staje si´ niejako
w∏asnoÊcià wszystkich odbiorców, którzy mogà z nim zrobiç, co zechcà – np.
mogà u˝yç go jako materia∏u do w∏asnego remiksowania. Jednym z g∏ównych
ostatnio problemów jest ochrona dzie∏a, czyli takie zreformowanie prawa
autorskiego, które jednoczeÊnie chroni∏oby dzie∏o jako artystyczny produkt
artysty wraz z wynikajàcymi zeƒ prawami, choçby majàtkowymi, a jednoczeÊnie
udost´pnia∏o je do powszechnego dost´pu, jako dobro „wspólne” w czasie
bezprecedensowego zdemokratyzowania si´ przestrzeni kultury. Czy dobrem
„wspólnym” mo˝e byç IX Symfonia Beethovena? Mo˝e, bo nie jest ju˝ chroniona prawem autorskim i spadkobiercy Beethovena tantiem nie pobierajà.
Czy mo˝e byç Âwi´to wiosny Strawiƒskiego? Prawnie nie mo˝e, bo jeszcze jest
chronione prawem autorskim, ale…
— — —
O d b i o r c a , c z y l i ko n s u m e n t
— — —
Podstawowà czynnoÊcià odbiorcy by∏o chodzenie na koncerty, a chodzenie na
koncerty przecie˝ ani nie zanika, ani nie traci na znaczeniu. Poszerza si´ jednak
samo poj´cie koncertu, przestrzeƒ, w której si´ on odbywa, i status, jaki
spo∏ecznie posiada. Coraz wi´cej miejsca w ramach festiwali nowej muzyki
zajmujà instalacje, performance, przedsi´wzi´cia multimedialne, nierzadko
organizowane w miejscach stworzonych nie do organizowania koncertów, lecz
przystosowanych, np. w pomieszczeniach poprzemys∏owych. Socjologicznie ma
to znaczenie niebagatelne. Budujàca i satysfakcjonujàca jest obecnoÊç bardzo
licznej m∏odej publicznoÊci na koncertach Warszawskiej Jesieni, nale˝y jednak
zauwa˝yç, ˝e dotyczy to w szczególny sposób w∏aÊnie owych przestrzeni
zaadaptowanych, w du˝o mniejszym stopniu sal filharmonii, studia radiowego
czy sali muzycznej akademii. Te ostatnie przestrzenie niejednokrotnie kojarzà
si´ z kulturà „mieszczaƒskà”, elitarnà, „nudnà”. Nadal istnieje przestrzeƒ
„koncertu”, ale jest te˝ przestrzeƒ „imprezy”, gdzie mniej istotne jest,
czy odbywa si´ ona pod szyldem presti˝owego festiwalu, czy organizowana jest
przez artystycznà subkultur´ typu „gara˝owego”, byleby obiecywa∏a atrakcj´
wzgl´dem „filharmonicznej” alternatywnà. Post´p technologiczny jest dobrem,
71 .
ale dajàc coÊ, odbiera co innego, cz´sto nieodwracalnie. Sta∏o si´ tak z radioodbiornikami i koƒcem wyszukiwania i s∏uchania stacji na falach krótkich –
kiedyÊ intrygujàcej i ekscytujàcej podró˝y w nieznane. DziÊ ju˝ nie obawiamy
si´, ˝e szybkoobrotowa p∏yta nam si´ st∏ucze, a longplay (ostatnio zwany
„winylem”) porysuje.
— — —
JakoÊciowa zmiana w fonografii nastàpi∏a za sprawà p∏yt kompaktowych nie ze
wzgl´du na zapis cyfrowy (to raczej zmiana iloÊciowa), nowy kszta∏t przedmiotu
i inny odtwarzacz, lecz szczególnie ze wzgl´du na wi´kszà ni˝ na standardowej
obwolucie p∏yty analogowej mo˝liwoÊç komentowania zawartoÊci krà˝ka
w postaci do∏àczanej ksià˝eczki. JeÊli wieÊci si´ ostatnio coraz cz´Êciej nadejÊcie
zmierzchu kompaktów – bo przecie˝ iPody, mp3, komputerowe dyski z dowolnie
kompilowanymi zasobami nagraƒ Êciàgni´tych z YouTube i innych serwerów
internetowych, bo to nie zajmuje miejsca na pó∏ce itd. – to dotyczy to pewnych
zachowaƒ w kulturze. WieÊci si´ oto zgon przedmiotu, który mo˝emy wziàç
do r´ki, bo teraz przedmiot istnieje ju˝ tylko wirtualnie.
— — —
Niezwyk∏e mo˝liwoÊci dost´pu do wszystkiego, jakie daje nam ostatnio technologia, zwana w obszarze sztuki kulturà 2.0, uskrzydla i obezw∏adnia jednoczeÊnie. Uskrzydla, bo oferuje demokratyczny dost´p do wszystkiego, wyzwalajàc
potencja∏ nie tylko odbiorczy, ale i twórczy u ka˝dego, kto tego zechce, nie
pytajàc o bilet wst´pu czy legitymacj´ zwiàzku twórczego. Obezw∏adnia, bo
likwiduje opór materii, co mo˝na zilustrowaç tym, ˝e zamiast pójÊç do kiosku
po gazet´, mo˝na coÊ przeczytaç w internecie, zamiast kupiç – jeÊli jest dost´pna –
monografi´ kompozytora w ksi´garni, mo˝na si´ o nim czegoÊ dowiedzieç
z anonimowego tekstu w wikipedii. To oczywiÊcie wizja katastroficzna, utopijna
i nierealna, wyobraziç przecie˝ mo˝emy sobie naszego przysz∏ego odbiorc´ –
konsumenta (nie tylko) muzyki, w którego domu nie ma ani jednej ksià˝ki, ani
jednej p∏yty, niczego na rega∏ach nie musi wi´c szukaç – wszystko ma w swym
iPodzie. Ma wi´cej, ni˝ stary akademik z kilkoma tysiàcami ksià˝ek i p∏yt
na pó∏kach rega∏ów. Ma wi´cej – chocia˝ jakoÊciowo… inaczej.
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
72 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
P R Z E S T R Z E ¡ K U L T U R Y, C Z Y L I I N S T Y T U C J E
— — —
JeÊli zmienia si´ w ostatnich latach status twórcy, dzie∏a i odbiorcy, zmienia si´
te˝ przestrzeƒ, w której one istniejà, a wraz z nià zmienia si´ funkcja instytucji
kultury – festiwali, edukacji, refleksji o kulturze. ˚yjemy w czasach blogów,
internetowych grup spo∏ecznoÊciowych, dyskusyjnych forów. W tej przestrzeni
nie tylko ka˝dy mo˝e byç twórcà, ale te˝ – co oczywiste – ka˝dy mo˝e byç
krytykiem, równie˝ muzycznym. Coraz cz´Êciej z takich w∏aÊnie przestrzeni
amatorzy pasjonaci, wyra˝ajàcy swe opinie o kulturze, sztuce, muzyce, imponujàc swà znajomoÊcià rzeczy, rozeznaniem, wiedzà i wra˝liwoÊcià, trafiajà do
obszaru profesjonalistów, choç nie majà w kieszeni stosownego certyfikatu.
Jest to zjawisko budujàce, a wszelkie syndykalistyczne dàsy w tej sprawie wydajà
si´ absurdalne. Zdemokratyzowa∏ si´ wi´c nie tylko rynek sztuki, ale i rynek
opinii. Podobnie jak na zdemokratyzowanym rynku sztuki, tak i na zdemokratyzowanym rynku opinii – tak to ju˝ jest z demokracjà – mamy zalew be∏kotu,
bzdur i Êmiecia, nie znaczy to przecie˝, by go w ca∏oÊci ignorowaç. Wydobywajà
si´ bowiem z tej przestrzeni zjawiska interesujàce, nawet intrygujàce, które
z ministerialnych czy samorzàdowych dyrektyw by nie powsta∏y. Jest to wi´c
przestrzeƒ alternatywna, oddolna, coraz intensywniej pnàca si´ na pi´tro
kultury „oficjalnej”.
— — —
Na Warszawskiej Jesieni wystàpi∏a wroc∏awska orkiestra laptopowa, by∏ ju˝ na
festiwalu koncert polegajàcy na wspólnym wykonywaniu utworu przez
muzyków znajdujàcych si´ w czasie koncertu w ró˝nych miejscach Êwiata,
komunikujàcych si´ za poÊrednictwem internetu i s∏uchanych oraz widzianych
na ekranie w Warszawie.
— — —
Mo˝emy wi´c sobie wyobraziç festiwal, który odbywa si´ tylko w internecie,
z∏o˝ony z przedsi´wzi´ç zorganizowanych w ró˝nych miejscach naszego znu˝onego globu, dany do „konsumpcji” wszystkim, którzy kliknà w odpowiednie
miejsce na ekranie. To mo˝e byç fascynujàce. I to b´dzie deprymujàce, bo
zlikwiduje publicznoÊç zgromadzonà tu i teraz w jednym miejscu, publicznoÊç
wspólnie oklaskujàcà, gwi˝d˝àcà lub buczàcà. Ta demokratyzacja b´dzie wi´c
izolowa∏a od siebie odbiorców, zamiast zbiorowoÊci audytorium b´dà jednostki
uczestniczàce w wydarzeniu za poÊrednictwem komputera, bez realnego,
fizycznego wspó∏uczestniczenia.
73 .
Coraz cz´Êciej podnoszone sà ostatnio g∏osy, ˝e muzyczna wspó∏czesnoÊç dziÊ
jest gdzie indziej ni˝ w partyturach kompozytorów legitymujàcych si´ dyplomami
wy˝szych uczelni, ˝e koncert symfoniczny, kameralny lub recital choçby
najbardziej modernistycznych czy postmodernistycznych pieÊni na sopran i fortepian to zjawisko retro, bo dziÊ… wspó∏czesnoÊç jest gdzie indziej. Na koncertach
(imprezach?) DJ-ów, improwizowanej elektroniki, gara˝owej produkcji
„niezale˝nej”. Produkcje tej sceny coraz intensywniej strategià osmozy wnikajà
w festiwale muzyki nowej. Jak mantra powtarzane jest i powielane przeÊwiadczenie, ˝e nie ma podzia∏u na kultur´ wysokà i kultur´ niskà, bo ona jest jedna –
albo dobra, albo dobra inaczej. JeÊli istotnie tak jest, rozsypuje si´ w py∏
wizja kultury, którà w naszej europejskiej przestrzeni muzyki zapoczàtkowa∏
Perotin Wielki, w paryskiej katedrze Notre Dame grajàcy swe organum
Viderunt omnes.
— — —
Fe s t i wa l e – g∏ ów n e o Ê r o d k i
— — —
Warszawa: Warszawska Jesieƒ, czyli wielka tradycja wspó∏czesnoÊci.
Zorganizowany po raz pierwszy w 1956 na fali „odwil˝y” festiwal sta∏ si´ symbolem otwierania si´ polskiej muzyki na Êwiat, jedynym w obszarze Europy
Ârodkowo-Wschodniej miejscem spotkania (symbolicznie rzecz ujmujàc)
Wschodu z Zachodem. Da∏ okazj´ zaistnienia polskiej muzyki na Êwiecie,
otworzy∏ mo˝liwoÊç zaznajamiania si´ Êrodowiska muzycznego nie tylko polskiego,
ale te˝ krajów oÊciennych, z nowà muzykà zachodniej Europy, Ameryki, Azji.
Choç dziÊ ta rola poÊredniczenia przesta∏a byç domenà festiwalu z oczywistych,
politycznych wzgl´dów, pozosta∏ on na mapie Europy jednym z najstarszych
i najwa˝niejszych „adresów”, powodujàc zarówno ˝ywe zainteresowanie
zagranicznej krytyki muzycznej, jak i – co warte zauwa˝enia, a nawet podj´cia
socjologicznych badaƒ – ˝ywio∏owe zainteresowanie polskiej, szczególnie m∏odej
i niekoniecznie zwiàzanej profesjonalnie z muzykà publicznoÊci. Ostatnie 10 lat
festiwalu sta∏o si´ jego frekwencyjnym sukcesem, który nie wynika z zabiegania
o publicznoÊç przez „u∏atwienia” programowe – przeciwnie: m∏oda publicznoÊç
docenia szczególnie muzyk´ progresywnà i na wskroÊ „nowoczesnà”, co jest
swoistym znakiem czasu. Organizowany przez Zwiàzek Kompozytorów Polskich,
pozostaje wizytówkà muzycznej wspó∏czesnoÊci w Polsce, ma te˝ bardzo
silne oddzia∏ywanie mi´dzynarodowe, utrzymujàc w repertuarze utwory
z najbli˝szej tradycji wspó∏czesnoÊci modernistycznej, otwarty jest te˝ na nurty
74 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
postmodernistyczne. Dokumentuje i udost´pnia stan obecny nowej muzyki,
a jednoczeÊnie stymuluje kompozytorskà twórczoÊç polskà i zagranicznà
poprzez zamówienia nowych utworów, a tak˝e jest miejscem mi´dzynarodowej
wspó∏pracy, choçby za sprawà warsztatowych zespo∏ów m∏odych wykonawców
nowej muzyki, powo∏anych do ˝ycia najpierw we wspó∏pracy z Niemieckà Radà
Muzycznà, ostatnio w szerszym spektrum mi´dzynarodowym (m.in. z udzia∏em
muzyków z Ukrainy). Scena nowej muzyki w Warszawie zosta∏a wzbogacona,
niejako za sprawà Warszawskiej Jesieni, o coroczny festiwal Warszawskie
Spotkania Muzyczne, dotyczàcy muzyki wspó∏czesnej i dawnej, serie koncertowe Zwiàzku Kompozytorów Polskich spod znaku „Portretów kompozytorów”
czy poÊwi´cone muzyce alternatywnej i muzyce nowych technologii festiwale
Turning Sounds czy Audio-Art, organizowany tak˝e w Krakowie.
— — —
Wroc∏aw: Musica Polonica Nova/Musica Electronica Nova – mi´dzy perspektywà polskà a mi´dzynarodowym brzmieniem nowych technologii. Organizowany
od 1962 roku w rytmie biennale festiwal polskiej muzyki wspó∏czesnej zrazu
dotyczy∏ muzyki wspó∏czesnej „ziem odzyskanych”, z czasem sta∏ si´ – obok
corocznie organizowanej Poznaƒskiej Wiosny – przeglàdem polskiej twórczoÊci
kompozytorskiej, traktowanym niejako jako suplement do mi´dzynarodowej
Warszawskiej Jesieni. Majàc w czasie swego istnienia okresy wzlotów i upadków,
okaza∏ si´ przecie˝ bardzo wa˝nym przedsi´wzi´ciem, stymulujàcym polskà
twórczoÊç kompozytorskà. Zapewnia∏ i zapewnia prezentacj´ dzie∏, które
z ró˝nych powodów (organizacyjnych, programowych, wykonawczych) nie mogà
zmieÊciç si´ w programie Warszawskiej Jesieni, a niewàtpliwie zas∏ugujà na
prezentacj´. Teraz organizowany jest pod nazwà Musica Polonica Nova i jeÊli
bywa okreÊlana mianem Warszawskiej Jesieni bis w dziedzinie polskiej, a nie
mi´dzynarodowej sceny kompozytorskiej, nie jest to okreÊlenie w∏aÊciwe.
Na scenie Wroc∏awia pojawi∏ si´ jednak w 2005 roku nowy festiwal, b´dàcy
w stosunku do „krajowej” Musica Polonica Nova kontrapunktem o charakterze
mi´dzynarodowym – festiwal Musica Electronica Nova, organizowany
naprzemiennie z festiwalem Musica Polonica Nova. Od sezonu 2009/2010 oba
festiwale majà byç organizowane w tym samym miesiàcu – w maju. Festiwal
Musica Electronica Nova, bardzo kompetentnie programowany, daje mo˝liwoÊç
zarówno polskim kompozytorom skonfrontowania swych dokonaƒ w sferze
nowych technologii (muzyka komputerowa, live electronics, multimedia)
z dokonaniami artystycznymi ze sceny Êwiatowej, jak i publicznoÊci, ˝ywo –
jak si´ okazuje – zainteresowanej muzykà nie tylko teraêniejszoÊci, ale i…
75 .
przysz∏oÊci. Ów kontrapunkt obu festiwali wydaje si´ bardzo ekscytujàcy estetycznie, wybitnie wa˝ny poznawczo oraz stymulujàcy wspó∏czesnà scen´ muzycznà
niejako „na dwa fronty”: ku twórczoÊci polskiej ze Êwiata i od twórczoÊci
polskiej ku Êwiatu.
— — —
Kraków: „Sacrum – Profanum” – kanon Êwiatowej wspó∏czesnoÊci muzycznej.
Stosunkowo m∏ody festiwal (dotàd odby∏o si´ jego szeÊç edycji) jest wynikiem
dzia∏aƒ Biura Festiwalowego, za∏o˝onego w zwiàzku z nominacjà Krakowa do
miana „Miasta kultury europejskiej 2000” i organizujàcego festiwale muzyczne
od koƒca lat 90. W roku 2000 odby∏ si´ m.in. mi´dzynarodowy festiwal Êrodkowo-wschodniej Europy Aksamitna Kurtyna, odbywa∏y si´ festiwale muzyki
Krzysztofa Pendereckiego i Festiwal Wielkanocny (Beethovenowski), po perturbacjach natury niejasnej przeniesiony do Warszawy. Z doÊwiadczeƒ ró˝nych
przedsi´wzi´ç dotyczàcych muzyki nowej z poczàtku wieku XXI (serie koncertowe „Pomosty”, inicjatywy typu Audio-Art) narodzi∏ si´ festiwal „Sacrum –
Profanum”, którego idei nie sposób przeceniç. Program festiwalu skupia si´
na najwybitniejszych postaciach kompozytorskich Europy i Êwiata, prezentujàc
ich dzie∏a w wykonaniach najbardziej na Êwiecie renomowanych i uznanych
wykonawców. Taka mnogoÊç najwybitniejszych kompozytorów nowej muzyki
i najwybitniejszych wykonawców rzadko zdarza si´ na festiwalach w Europie
i na Êwiecie. Kraków tym samym – podobnie jak Warszawa i Wroc∏aw – staje si´
miastem nowej muzyki o znaczeniu Êwiatowym. Wybitnym walorem programów
tego festiwalu jest „dyktowanie” polskiej publicznoÊci wybitnych kompozytorów, dziÊ tworzàcych i wcale nie mniejszych rangà od klasyków XX wieku –
Bartóka, Strawiƒskiego czy Szymanowskiego i Schönberga – we wzorcowych,
na najwy˝szym poziomie stojàcych wykonaniach najwybitniejszych muzyków
i zespo∏ów (London Sinfonietta, Klangforum Wien, Ensemble Modern Musikfabrik). Ten festiwal daje wi´c swoistà „encyklopedi´” nowoczesnoÊci muzycznej sprawdzonej, ju˝ niemal klasycznej, na którà zwraca ostatnio uwag´ coraz
liczniejsza publicznoÊç festiwalu. Festiwal stanowi swoisty kontrapunkt dla polskiej (przewa˝nie, choç nie tylko) twórczoÊci, przedstawianej podczas Dni Kompozytorów Krakowskich oraz na Festiwalu Muzyki Polskiej organizowanym
przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne (dotyczàcym tak˝e polskiej muzyki wieków
wczeÊniejszych) i jest rodzajem imprezy bliêniaczej wzgl´dem festiwalu Misteria
Paschalia, tak samo spektakularnie ukazujàcego muzyk´ baroku, jak „Sacrum –
Profanum” – Êwiatowà muzyk´ wspó∏czesnà.
— — —
76 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Katowice: Festiwal Prawykonaƒ – stymulowanie i wspieranie polskiej twórczoÊci muzycznej. Festiwal organizowany jest od kilku lat przez Narodowà
Orkiestr´ Symfonicznà Polskiego Radia w Katowicach. Górny Âlàsk jest „zag∏´biem” nowej muzyki – miasto Henryka Miko∏aja Góreckiego i Wojciecha Kilara,
„pokolenia 1951”: Andrzeja Krzanowskiego, Eugeniusza Knapika i Aleksandra
Lasonia, jest jednoczeÊnie miejscem dzia∏ania najlepszej w Polsce orkiestry
symfonicznej (NOSPR), najlepszego kwartetu smyczkowego (Âlàski), najlepszego
chóru kameralnego (Zespó∏ Âpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”),
dwóch stojàcych na europejskim poziomie m∏odych zespo∏ów orkiestrowych –
Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy „Aukso” prowadzonej przez Marka Mosia
oraz za∏o˝onej przez Aleksandra Lasonia Orkiestry Muzyki Nowej, prowadzonej
przez Szymona Bywalca. Wymieniaç mo˝na d∏ugo… Inicjatywa Dyrekcji
NOSPR skierowana jest do polskich kompozytorów, którzy pragn´liby
powierzyç prawykonania swych utworów (lub pierwsze wykonania w Polsce)
zespo∏om zaproszonym przez festiwal do wspó∏pracy. Przedsi´wzi´cie to jest
wielkiej wagi, gdy˝ daje szans´ polskim twórcom, którzy z ró˝nych (zazwyczaj
bardziej organizacyjnych ni˝ artystycznych) wzgl´dów nie zaistnieli na
Warszawskiej Jesieni czy wroc∏awskim Musica Polonica Nova, by przedstawiç
publicznie swe dokonania. Pierwsze edycje festiwalu Êwiadczà o tym, ˝e jest
on bardzo potrzebny i dope∏nia obrazu polskiej twórczoÊci kompozytorskiej
w bardzo wa˝ny i istotny sposób. Festiwal staje si´ rodzajem przeglàdu tego, co
tworzone jest na bie˝àco w pracowniach kompozytorskich i co – bez tego
festiwalu – mog∏oby si´ znaleêç w szufladach, d∏ugo czekajàc na okazj´ prezentacji publicznej. To bardzo istotny cel festiwalu, który wpisuje si´ w górnoÊlàski
pejza˝ rozlicznych przedsi´wzi´ç festiwalowych typu Âlàskiej Trybuny Kompozytorów seriami koncertów cyklu „Kwartet Âlàski i jego goÊcie”, koncertami
w nowo zbudowanej sali koncertowej Akademii Muzycznej „Sinfonia”, inicjatywami koncertowymi Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Aukso czy Zespo∏u
Âpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. JeÊli wi´c w poni˝szym
wykazie widnieje festiwal organizowany przez Narodowà Orkiestr´ Symfonicznà
Polskiego Radia, nale˝y to widzieç jako rodzaj „symbolu regionu” o ogólnopolskim znaczeniu.
— — —
Poznaƒ: Nostalgia, czyli brzmienie Êrodkowo-wschodnio-po∏udniowej Europy.
Ten festiwal, zaanonsowany jako biennale, od ubieg∏ego roku jako coroczny,
odby∏ si´ po raz pierwszy w 2007 roku. Skupia w sobie idee zarysowane
w programach ∏ódzkiego Festiwalu Czterech Kultur i dotychczasowych edycji
77 .
Aksamitnej Kurtyny. Dotyczy w szczególny sposób muzyki (ale te˝ i kultury
w najszerszym uj´ciu) Europy postsowieckiej, kultury „przetràconej” totalitarnym systemem, pragnàcej wreszcie mówiç w∏asnym g∏osem o swych egzystencjalnych bólach, o swych t´sknotach, o swych marzeniach, o swej… nostalgii.
Ale te˝ o nadziei. Polska Sierpnia 1980, Polska SolidarnoÊci – tak mi si´ wydaje –
powinna byç otwarta na „nostalgi´” kultur (tu: muzycznych) krajów i narodów
„poharatanych”. Ten festiwal mo˝e i powinien jednoczyç nas w nostalgicznym
tonie przezwyci´˝ania traumy artystycznej, te˝ politycznej, pesymizm przeistaczajàc w optymizm tworzenia nowego. „Nowego” rodzimego, lokalnego,
niekoniecznie „paneuropejskiego”. W tym przedsi´wzi´ciu widz´ swoistà przeciwwag´ dla kosmopolitycznej Warszawskiej Jesieni, gest skierowany do naszych
geograficznie najbli˝szych sàsiadów. Ten festiwal mo˝e staç si´ niezwyk∏ej wagi
Warszawskà Jesienià bis, tym razem k∏adàcà nacisk na relacje Wschód–Wschód
(z uwzgl´dnieniem pó∏nocy i po∏udnia). Te relacje wydajà mi si´ bardzo wa˝ne
dla Europy, którà traktujemy jako naszà du˝à ojczyzn´, lecz której coÊ te˝ chcemy
zaoferowaç. Mo˝na powiedzieç, ˝e festiwal ten staje si´ inicjatywà zast´pujàcà –
bo nie kontynuujàcà – zamierajàcà Poznaƒskà Wiosn´, a jednoczeÊnie przejmuje ide´ wynikajàcà z dotychczasowego ∏ódzkiego Festiwalu Czterech Kultur.
Festiwal taki, skierowany programowo na kszta∏t kultury muzycznej „postsowieckiej” Europy Ârodkowo-Wschodniej, jest bardzo potrzebny. I wa˝ne jest
to, ˝e odbywa si´ w∏aÊnie w Polsce, a nie na W´grzech czy w Czechach. Mo˝e
wziàç na siebie ideowe przes∏anie dotychczasowych edycji Aksamitnej Kurtyny,
zorganizowanych dotàd w 2000 roku w Krakowie i w 2006 we Lwowie.
— — —
— — —
O r g a n i z a c j e , s t owa r z y s z e n i a , f u n d a c j e , j a ko p o d m i o t y
k u l t u r y m u z yc z n e j w o b s z a r z e w s p ó ∏ c z e s n o Ê c i
— — —
Zwiàzek Kompozytorów Polskich powsta∏ w 1945 roku jako kontynuacja
przedwojennej, za∏o˝onej w 1925 roku organizacji – Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich i obecnie zrzesza 14 cz∏onków honorowych (8 kompozytorów
i 6 muzykologów), 294 cz∏onków zwyczajnych (157 kompozytorów i 137 muzykologów), 48 cz∏onków-kandydatów (37 kompozytorów i 11 muzykologów),
razem 356 osób. Muzykolodzy w ramach struktury Zwiàzku tworzà Sekcj´
Muzykologów. Przy Zwiàzku dzia∏a Ko∏o M∏odych ZKP. Zwiàzek ma 9 oddzia∏ów
terenowych: w Katowicach (od 1953), Krakowie (od 1953), ¸odzi (od 1953),
78 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Poznaniu (od 1953), Wroc∏awiu (od 1958), Gdaƒsku (od 1962), Warszawie
(od 1963), Lublinie (od 1989), Bydgoszczy (od 2008). ZKP jest organizatorem
Mi´dzynarodowego Festiwalu Muzyki Wspó∏czesnej „Warszawska Jesieƒ” oraz
festiwali realizowanych w siedzibach Oddzia∏ów, jak Musica Polonica Nova
i Musica Electronica Nova we Wroc∏awiu, Poznaƒska Wiosna Muzyczna, Dni
Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Âlàska Trybuna Kompozytorów, oraz
serii koncertowych, m.in. „Portrety kompozytorów” i „Generacje” w Warszawie. Jest organizatorem konkursu kompozytorskiego, obecnie im. Tadeusza
Bairda, dorocznych kongresów muzykologicznych i odr´bnych sesji naukowych.
Przyznaje doroczne Nagrody ZKP, równie˝ (dotàd nieregularnie, ostatnio
corocznie) Medale Honorowe, a tak˝e muzykologicznà nagrod´ im. ks. prof.
Hieronima Feichta. Dzia∏em ZKP jest Biblioteka i Polskie Centrum Informacji
Muzycznej (POLMIC), powo∏ane do ˝ycia w 2001 roku. Centrum dokumentuje
dzia∏ania koncertowe ZKP, wydajàc p∏yty kompaktowe i wydawnictwa ksià˝kowe.
Pierwszà kolekcjà p∏ytowà sta∏ si´ opublikowany na 10 p∏ytach przeglàd muzyki
polskiej (70 utworów) prezentowanej w latach 1956–2006 na Warszawskiej
Jesieni. Centrum przej´∏o dokumentacj´ festiwalu, od 1999 roku ukazujàcej si´
na p∏ytach kompaktowych (wczeÊniej na p∏ytach analogowych i kasetach
magnetofonowych). Sà to publikacje o charakterze promocyjno-edukacyjnym,
ze wzgl´dów prawnych niedopuszczone do obiegu komercyjnego, czyli
sprzeda˝y. Internetowa strona Centrum zawiera aktualnoÊci, biogramy, wykazy
festiwali itd., a tak˝e bogatà baz´ danych.
— — —
Polska Rada Muzyczna. Reprezentacja polska w Mi´dzynarodowej Radzie
Muzyki istnia∏a od roku 1956, poczàtkowo b´dàc to˝sama z Zarzàdem Zwiàzku
Kompozytorów Polskich. W roku 1968 zosta∏a przyj´ta do Mi´dzynarodowej
Rady Muzyki jako jej Polska Sekcja, w której sk∏ad wchodzi∏y organizacje,
stowarzyszenia muzyczne i cz∏onkowie indywidualni – wybitni przedstawiciele
polskiego Êwiata muzycznego, m.in. Zofia Lissa, Józef Patkowski, Kazimierz
Serocki, Witold Lutos∏awski, Krzysztof Penderecki, Mieczys∏aw Tomaszewski,
Andrzej Rakowski, W∏odzimierz Kotoƒski, Jan Krenz. Koordynacja dzia∏aƒ
organizacji muzycznych, promocja muzyki polskiej za granicà i mi´dzynarodowa
wspó∏praca by∏y g∏ównymi celami Rady w czasach „˝elaznej kurtyny”.
Polska Rada Muzyczna realizowa∏a je poprzez organizacj´ kongresów i seminariów,
równie˝ mi´dzynarodowych, wydawanie biuletynów „La Musique en Pologne”
(1966–1981), „Music in Poland” (1983–1990), rozsy∏anych do centrów informacji muzycznej, Mi´dzynarodowej Rady Muzycznej, instytucji i odbiorców
79 .
indywidualnych na ca∏ym Êwiecie, a tak˝e poprzez powo∏anie (z poczàtkiem lat 70.)
Centrum Dokumentacji i Informacji Muzycznej. Cz∏onkowie Rady dzia∏ali
aktywnie na forum mi´dzynarodowym i w strukturach Mi´dzynarodowej Rady
Muzycznej. Wiceprezesami Mi´dzynarodowej Rady byli Andrzej Panufnik,
Jan St´szewski i Witold Lutos∏awski. Ten ostatni oraz Krzysztof Penderecki
otrzymali cz∏onkostwo honorowe Mi´dzynarodowej Rady Muzycznej. Prze∏om
lat 80. i 90. i pierwsze lata transformacji przynios∏y powa˝ne ograniczenie
dotacji rzàdowych. Dzia∏alnoÊç PRM zosta∏a zawieszona. W roku 2003 PRM
zosta∏a powo∏ana na nowo wraz z Fundacjà Polskiej Rady Muzycznej – pozarzàdowà organizacjà non-profit, która dzia∏ajàc w jej imieniu realizuje w swych
projektach najwa˝niejsze dla przysz∏oÊci muzyki w Polsce zadanie, jakim jest
naprawa stanu powszechnej edukacji muzycznej. Pierwszym prezesem nowo
powo∏anej Polskiej Rady Muzycznej zosta∏ Kazimierz Kord. Od 2005 roku
przewodniczàcym Rady jest Krzysztof Knittel.
— — —
Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó∏czesnej powsta∏o w 1927 roku
z inicjatywy Karola Szymanowskiego jako sekcja Mi´dzynarodowego Towarzystwa
Muzyki Wspó∏czesnej. Jego historia instytucjonalna jest doÊç zawi∏a. Jako samodzielna instytucja Towarzystwo podj´∏o dzia∏alnoÊç w koƒcu roku 1980 za
sprawà m.in. Zygmunta Krauzego. G∏ównym celem Towarzystwa by∏o reprezentowanie Polski w gremium mi´dzynarodowym, przede wszystkim poprzez
zg∏aszanie polskich partytur do wykonaƒ na corocznych Âwiatowych Dniach
Muzyki, odbywajàcych si´ w ró˝nych miejscach Êwiata. Pierwsze w Polsce
Âwiatowe Dni Muzyki mia∏y miejsce w 1939 roku w Warszawie i Krakowie
(jeden z koncertów), a kolejne – organizowane przez pozbawione samodzielnoÊci
PTMW, reprezentowane na forum mi´dzynarodowym przez ZKP – odby∏y si´
w ramach Warszawskiej Jesieni w 1968 roku. W obu tych przypadkach sytuacja
polityczna (w 1939 zagro˝enie wojnà, w 1968 udzia∏ wojsk Uk∏adu Warszawskiego
w st∏umieniu Praskiej Wiosny) spowodowa∏a programowe perturbacje. Po 1980
roku PTMW podj´∏o dzia∏alnoÊç koncertowà i wydawniczà, a jej g∏ównymi
przedsi´wzi´ciami sta∏y si´ Mi´dzynarodowe Wakacyjne Kursy dla M∏odych
Kompozytorów, odbywajàce si´ m.in. w Kazimierzu nad Wis∏à, ponadto
Konkurs dla M∏odych Wykonawców Muzyki Wspó∏czesnej i kontynuowany
w rytmie triennale Konkurs Kompozytorski im. Kazimierza Serockiego. W 1992
roku odby∏y si´ z sukcesem Âwiatowe Dni Muzyki w Warszawie, na 2014
zaplanowano zorganizowanie ich we Wroc∏awiu.
— — —
80 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Towarzystwo im. Witolda Lutos∏awskiego powsta∏o w 1998 roku, stawiajàc
sobie za cel roztaczanie opieki nad spuÊciznà artystycznà i duchowà Witolda
Lutos∏awskiego i propagowanie jego twórczoÊci. Cel ten jest realizowany przez
organizowanie serii koncertowych (Festiwal „¸aƒcuch”), obejmowanie patronatem konkursów wykonawczych zwiàzanych z nazwiskiem patrona, animowanie
i wspieranie wydawnictw ksià˝kowych dotyczàcych Witolda Lutos∏awskiego.
Cz∏onkowie honorowi Towarzystwa to: Mario di Bonaventura, Ryszard
KapuÊciƒski, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Anne Sophie Mutter, Józef Patkowski,
MÊcis∏aw Rostropowicz, Andrzej Wajda, Antoni Wit, Krzysztof Zanussi
i Krystian Zimerman. Towarzystwo prowadzi stron´ internetowà poÊwi´conà
Witoldowi Lutos∏awskiemu w rozmaitych aspektach jego twórczoÊci i ˝ycia,
∏àcznie z kalendarium, galerià zdj´ç, katalogiem twórczoÊci, opisami utworów,
dyskografià i plikami dêwi´kowymi.
— — —
Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego. Wa˝nym oÊrodkiem
piel´gnowania spuÊcizny muzycznej i intelektualnej Karola Szymanowskiego
sta∏o si´ Towarzystwo Muzyczne dzia∏ajàce w zakopiaƒskiej Willi „Atma” od
1977 roku. WÊród cz∏onków za∏o˝ycieli Towarzystwa znalaz∏y si´ znane postaci
polskiego ˝ycia muzycznego i artystycznego: Witold Lutos∏awski, Krzysztof
Zanussi, Jerzy Waldorff i Henryk Miko∏aj Górecki. GodnoÊç cz∏onków honorowych przyj´li m.in.: Artur Rubinstein, Âwiatos∏aw Richter, Henryk Szeryng,
Witold Lutos∏awski, Witold Rowicki, Teresa Chyliƒska, Andrzej Bachleda,
Henryk Miko∏aj Górecki, Wojciech Kilar i Sir Simon Rattle. Swà misj´
Towarzystwo realizuje, organizujàc koncerty w „Atmie”, konkursy wykonawcze,
lipcowy mi´dzynarodowy festiwal „Dni Muzyki Karola Szymanowskiego”,
sympozja i wyk∏ady za granicà (m.in. w Berlinie, Pradze, Bayreuth, Wiedniu)
oraz prowadzàc dzia∏alnoÊç wydawniczà.
— — —
Instytut Adama Mickiewicza powsta∏ w 2000 roku jako agenda rzàdowa
w celu popularyzowania polskiej kultury na Êwiecie i wspó∏pracy kulturalnej
z innymi krajami. W latach 2001–2010 Instytut Adama Mickiewicza zrealizowa∏
projekty promocyjne w 26 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu,
krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, na Ukrainie,
Litwie, a tak˝e w Algierii, Maroku, Indiach i Chinach. W roku 2011 Instytut
Adama Mickiewicza realizuje program w zwiàzku z polskim przewodnictwem
w Radzie Unii Europejskiej. IAM prowadzi portal internetowy „Culture.pl”,
którego zadaniem jest gromadzenie informacji na temat polskiej kultury.
— — —
81 .
Narodowy Instytut Audiowizualny powsta∏ w 2009 w wyniku przekszta∏cenia
dzia∏ajàcego od 2005 roku Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego, podlega
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obok dzia∏alnoÊci wydawniczej,
rejestrowania zjawisk polskiej kultury i wspó∏tworzenia dyskursu kulturowego
(w 2011 m.in. w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej przygotowuje
Europejski Kongres Kultury we Wroc∏awiu) statutowà misjà Instytutu jest
systematyczna digitalizacja i upowszechnianie dost´pu do zrekonstruowanych
i cyfrowo zapisanych materia∏ów. W dziedzinie muzyki spektakularnym przedsi´wzi´ciem Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego by∏o zorganizowanie
festiwalu muzyki Paw∏a Szymaƒskiego (2006), obejmujàcego niemal ca∏oÊç
dotychczasowej twórczoÊci jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów
w ca∏otygodniowej serii koncertów w Studiu Koncertowym Polskiego Radia,
a tak˝e na wydawnictwach DVD (dost´pnych na portalu Instytutu). Z inicjatywy
Narodowego Instytutu Audiowizualnego zosta∏y opublikowane kolejne p∏yty
kompaktowe z muzykà Paw∏a Szymaƒskiego. Instytut zaanga˝owa∏ si´ te˝
w promocj´ twórczoÊci Paw∏a Mykietyna, ponadto wyprodukowa∏ seri´ dokumentów dotyczàcych wybitnych dzie∏ polskich kompozytorów – Karola
Szymanowskiego (spektakl Król Roger z Opery Wroc∏awskiej), Krzysztofa
Pendereckiego i Wojciecha Kilara. W internecie dost´pny jest „Dwutygodnik” –
informator Instytutu, w którym powa˝ne miejsce zajmuje muzyka wspó∏czesna,
w tym recenzje prawykonaƒ.
— — —
Instytut Muzyki i Taƒca. Powo∏ana 1 paêdziernika 2010 roku instytucja,
której podstawowà misjà jest dzia∏alnoÊç na rzecz rozwoju kultury muzycznej
i tanecznej w Polsce.
— — —
Media
— — —
Muzyka i Polskie Radio
Polskie Radio jako samodzielna instytucja, jednoosobowa spó∏ka akcyjna Skarbu
Paƒstwa, wyodr´bni∏a si´ z Komitetu ds. Radia i Telewizji na mocy uchwa∏y
sejmowej 29 grudnia 1992 roku, jako Polskie Radio SA. Nadaje 4 programy
ogólnopolskie, jeden dla zagranicy, w jego sk∏ad wchodzi te˝ 17 rozg∏oÊni regionalnych. Profil anteny skupionej na kulturze wysokiej, obejmujàcej w podstawowej mierze muzyk´, literatur´, teatr, publicystyk´ kulturalnà, wiadomoÊci
kulturalne, zosta∏ przez Polskie Radio zbudowany w Programie 2 w 1991 roku.
82 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Jest g∏ównym kana∏em mediów radiowych w dziedzinie kultury artystycznej.
W programie dominuje muzyka od Êredniowiecza do wspó∏czesnoÊci we wszystkich jej gatunkach, obecna jest tak˝e muzyka jazzowa, ludowa, folkowa oraz
scena muzyki „alternatywnej”.
— — —
Nie do˝y∏o swego 50-lecia istnienia Studio Eksperymentalne Polskiego Radia,
za∏o˝one w 1957 roku przez Józefa Patkowskiego, jedna z pierwszych tego typu
placówek na Êwiecie, obros∏a powa˝nym dorobkiem kompozytorów polskich,
ale te˝ i zagranicznych. Powo∏ana do ˝ycia w tym samym czasie co Warszawska
Jesieƒ, placówka sta∏a si´ bardzo wa˝nym miejscem twórczoÊci wynikajàcej
z nowego medium technologicznego. Ze Studiem wspó∏pracowali m.in.
W∏odzimierz Kotoƒski, twórca pierwszego autonomicznego utworu elektronicznego – muzyki konkretnej Etiudy na jedno uderzenie w talerz, Zbigniew
Wiszniewski, autor pierwszego w Polsce utworu elektronowego Db/Hz/Sec,
a tak˝e Bogus∏aw Schaeffer, Andrzej Dobrowolski, Krzysztof Penderecki,
w koƒcu te˝ Krzysztof Knittel, El˝bieta Sikora, Pawe∏ Szymaƒski, Stanis∏aw
Krupowicz, Tadeusz Wielecki, Jacek Grudzieƒ i Pawe∏ Mykietyn. Przez kilka
dekad Studio by∏o jedynà tego typu placówkà w Polsce, w latach 90. nastàpi∏
rozkwit studiów muzyki elektroakustycznej, komputerowej przy akademiach
muzycznych, kolejni kompozytorzy zacz´li tworzyç swe prywatne studia. Studio
Eksperymentalne Polskiego Radia – paradoksalnie – zamkn´∏o swà dzia∏alnoÊç
w∏aÊnie wtedy, gdy twórczoÊç, której by∏o prekursorem, wesz∏a w faz´ swego
nadzwyczaj bujnego rozwoju.
— — —
Na liÊcie instytucjonalnych strat Polskiego Radia nale˝y wymieniç tu rozwiàzanie
w po∏owie lat 90. Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Krakowie, zespo∏u
bardzo zas∏u˝onego m.in. w dziedzinie dokumentowania w postaci nagraƒ
archiwalnych muzyki polskiej, w tym szczególnie wspó∏czesnej. Orkiestra cz´sto
wyst´powa∏a z koncertami nie tylko w Polsce, m.in. na Warszawskiej Jesieni,
na festiwalach polskiej muzyki wspó∏czesnej w Poznaniu i Wroc∏awiu, ale te˝
za granicà, m.in. w 1980 podczas inauguracji Mi´dzynarodowych Wakacyjnych
Kursów Nowej Muzyki w Darmstadcie w 1980 roku z utworami Gérarda Griseya,
Tristana Muraila, Wolfganga Rihma i W∏odzimierza Kotoƒskiego. W tym czasie
perturbacje natury finansowej i organizacyjnej, a tak˝e i programowej, prze˝ywa∏a warszawska Polska Orkiestra Radiowa, która jednak w ostatnich latach
osiàgn´∏a pod dyrekcjà ¸ukasza Borowicza bardzo wysoki poziom artystyczny.
— — —
83 .
I tu w ostatnim czasie pojawi∏y si´ zagro˝enia w postaci pomys∏u wydzier˝awienia
Studia Koncertowego im. Witolda Lutos∏awskiego, sali, w której orkiestra
pracuje, np. warszawskiej Operetce. Ta sala koncertowa jest na g∏ównej liÊcie
instytucjonalnych „zdobyczy” Polskiego Radia. Jej oddanie do u˝ytku nastàpi∏o
na poczàtku lat 90., jednoczeÊnie z powstaniem Programu 2 – anteny poÊwi´conej kulturze „wysokiej”. Jest przestrzenià o jednej z najlepszych akustyk w Polsce.
Najpierw jako Studio S-1, obecnie Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda
Lutos∏awskiego) pe∏ni funkcj´ niejako drugiej warszawskiej filharmonii, gdzie
wyst´powali najwybitniejsi artyÊci ze Âwiatos∏awem Richterem i Marthà Argerich,
Collegium Vocale Gent, Tallis Scholars i Ensemble Modern na czele.
— — —
Bardzo istotny jest aktywny udzia∏ Programu 2 we wspó∏pracy z radiofoniami
zrzeszonymi w Europejskiej Unii Nadawców (EBU), której cz∏onkami od 1993
roku sà Polskie Radio i Telewizja Polska. Wspó∏praca polega na transmisjach
i retransmisjach koncertów z bardzo licznych, najwa˝niejszych festiwali europejskich na antenie Programu 2 przede wszystkim, w paÊmie „Filharmonia
Dwójki”, umo˝liwia te˝ pokazanie polskiej sceny muzycznej na antenach radiofonii zagranicznych poprzez emisje transmisji i odtworzeƒ koncertów odbywajàcych si´ w Polsce i rejestrowanych przez Polskie Radio. Z oferty programowej
Programu 2 Polskiego Radia skierowanej do radiofonii zagranicznych w 2009
roku skorzystano w bardzo szerokim zakresie – liczba koncertów z Polski tylko
nieznacznie by∏a mniejsza od liczby transmisji zaoferowanych przez radio BBC,
co przy programowej propozycji oko∏o stu koncertów samych londyƒskich
Promsów jest warte szczególnego podkreÊlenia. Te dzia∏ania Programu 2 Polskiego Radia w ramach wymiany zagranicznej w obszarze EBU z jednej strony
dajà okazj´ polskim s∏uchaczom do s∏uchania koncertów z najbardziej presti˝owych estrad Europy i nie tylko, np. spektakli operowych, m.in. z Metropolitan
Opera, z drugiej zaÊ promujà polskà twórczoÊç i scen´ muzycznà za granicà.
— — —
Mi´dzynarodowa Trybuna Kompozytorów
W zakresie muzyki wspó∏czesnej najwa˝niejszym forum informacji i wymiany
radiofonii publicznych ca∏ego Êwiata pozostaje Mi´dzynarodowa Trybuna Kompozytorów, organizowana od 1955 roku przez Mi´dzynarodowà Rad´ Muzycznà
afiliowanà przy UNESCO. Jest ona przeglàdem najnowszej twórczoÊci kompozytorskiej prezentowanej przez radiofonie publiczne na Êwiecie. Za∏o˝y∏y jà
w 1954 roku w Pary˝u cztery radiofonie: francuska, szwajcarska, belgijska
i niemiecka (radia heskiego we Frankfurcie). W nast´pnym roku ujawniono
84 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
dwa najwy˝ej punktowane („wyselekcjonowane”) utwory: I Symfoni´ Henriego
Dutilleux i Muzyk´ kameralnà Luciana Berio. Do po∏owy lat 90. przes∏uchania
Trybuny odbywa∏y si´ w paryskiej siedzibie UNESCO, pod koniec lat 90.
w siedzibie Radio France, od roku 2000 przes∏uchania organizowane sà tak˝e
w innych miastach: Amsterdamie, Wiedniu, Dublinie i Lizbonie. Podczas
dorocznych sesji Trybuny typuje si´ najlepsze utwory, które rekomendowane do
radiowych odtworzeƒ oraz koncertowych prezentacji przez radiofonie bioràce
poprzez swych przedstawicieli udzia∏ w Trybunie. Najwy˝ej punktowany utwór
otrzymuje miano utworu wyselekcjonowanego, nast´pnych dziesi´ç najwy˝ej
punktowanych kompozycji tworzy grup´ utworów rekomendowanych. KolejnoÊci
ich punktacji nie podaje si´ do publicznej wiadomoÊci, traktujàc je jako równorz´dne i publikujàc w kolejnoÊci alfabetycznej – wed∏ug nazwisk kompozytorów.
Z przedstawianych na Trybunie utworów wyodr´bnia si´ dodatkowo list´
utworów skomponowanych przez twórców poni˝ej 30. roku ˝ycia – w tej kategorii
wskazuje si´ utwór wyselekcjonowany (z najwy˝szà punktacjà) i dwa utwory
rekomendowane. Utwory m∏odych kompozytorów punktuje si´ te˝ niezale˝nie
w kategorii ogólnej (bez wzgl´du na wiek). Ten schemat wyró˝nieƒ wraz z wprowadzeniem kategorii m∏odych kompozytorów ustabilizowa∏ si´ ostatecznie
w roku 1979. WczeÊniej limit wyró˝nionych utworów nie by∏ regulaminowo
ustalony. Liczba radiofonii bioràcych udzia∏ w Trybunie systematycznie ros∏a –
w latach 90. by∏o to zazwyczaj 35–40 radiofonii publicznych z Europy, obu
Ameryk, Azji i Australii, przedstawiajàcych 65–75 utworów, i ta liczba utrzymuje si´ do dziÊ.
— — —
Na Trybunie utwory prezentujà radiofonie publiczne. Aby utwór by∏ punktowany,
muszà wydelegowaç na jej posiedzenie swego przedstawiciela, który staje si´
automatycznie jurorem. Ma wtedy prawo przedstawiç od jednego do trzech
utworów podczas swej prezentacji, która nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 35 minut.
W Trybunie biorà te˝ udzia∏ radiofonie, które z ró˝nych, zazwyczaj finansowych,
wzgl´dów, nie mogà wys∏aç swego delegata. Mogà wtedy na Trybunie przedstawiç tylko jeden utwór o czasie trwania nie d∏u˝szym ni˝ 20 minut. Utwór taki
nie jest punktowany, brany jest jednak pod uwag´ przy odtwarzaniu kompozycji
na antenach publicznych radiofonii. Mi´dzynarodowa Trybuna Kompozytorów
jest szczególnym skrzy˝owaniem przeglàdu, festiwalu i konkursu. W konkursie
utwory sà punktowane i powstaje ich swoisty ranking. Jest wi´c pierwsze
miejsce (utwór wyselekcjonowany) i rekomendowana dziesiàtka. W myÊl
regulaminu radiofonie przyst´pujàce do kolejnej edycji Trybuny powinny
85 .
udokumentowaç wyemitowanie na swej antenie utworu zwyci´skiego i dziesi´ciu
innych z edycji poprzedniej. JeÊli radiofonia bra∏a w niej udzia∏, nie jest zobligowana do tego, by przedstawiç ca∏à rekomendowanà dziesiàtk´ – mo˝e dokonaç
innego wyboru. JeÊli w poprzedniej edycji Trybuny udzia∏u nie bra∏a, powinna
umieÊciç komplet wyró˝nieƒ na swej antenie. To regulaminowa teoria – z praktykà bywa ró˝nie. Praktyka weryfikuje punktowe, czysto statystyczne werdykty,
i to ona ostatecznie rozdziela nagrody. Nagrodà jest okreÊlona liczba odtworzeƒ
radiowych utworów na Trybunie przedstawionych. Utwór z nagrania prezentowanego podczas przes∏uchaƒ w Pary˝u mo˝e zostaç przez ka˝dà radiofoni´
wyemitowany tylko raz.
— — —
W 1958 roku najwy˝ej punktowanym utworem by∏o 5 Etiud Konstantego
Regameya, zg∏oszone przez Radio Szwajcarskie. Polskie Radio po raz pierwszy
wzi´∏o udzia∏ w Trybunie w roku 1959, odnoszàc wielki sukces najwy˝szymi
punktacjami dla Muzyki ˝a∏obnej Witolda Lutos∏awskiego i Czterech esejów
Tadeusza Bairda. Program 2 Polskiego Radia na liÊcie utworów rekomendowanych przez Trybun´ do nadaƒ przez publiczne radiofonie umieÊci∏ w latach
1994–2010 (17 edycji) nast´pujàce utwory (19):
— — —
1994 – Stanis∏aw Krupowicz Fin de si¯cle na orkiestr´ (zamówienie Programu 2)
– Pawe∏ Szymaƒski Miserere na g∏osy i instrumenty (zam. Programu 2)
— — —
1995 – Pawe∏ Mykietyn 3 for 13 na orkiestr´ kameralnà (zam. Programu 2) –
I miejsce w kategorii m∏odych kompozytorów (utwór wyselekcjonowany)
– Zbigniew Bargielski Trigonalia na akordeon, gitar´, perkusj´ i orkiestr´
kameralnà (zamówienie Programu 2)
— — —
1997 – Zygmunt Krauze II Koncert fortepianowy
— — —
1998 – Aleksander Lasoƒ Concerto festivo na skrzypce i orkiestr´
— — —
1999 – Tadeusz Wielecki Concerto rebours na skrzypce i orkiestr´
– Robert Kurdybacha Koncert gitarowy (rekomendacja w kategorii
m∏odych kompozytorów)
— — —
1999 – Jerzy Kornowicz Figury w oplocie na orkiestr´ kameralnà
— — —
86 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
2001 – Zbigniew Penherski Muzyczka na koniec wieku na zespó∏ i taÊm´
— — —
2003 – Hanna Kulenty Koncert na tràbk´ i orkiestr´ (zamówienie Programu 2) –
I miejsce w kategorii ogólnej
– Jacek Grudzieƒ Ad Naan na wiolonczel´ i komputer
— — —
2005 – Krzysztof Knittel Koncert klawesynowy
— — —
2006 – Wojciech Wid∏ak Wziemi´wzi´cie
— — —
2007 – Pawe∏ Szymaƒski Trzy pieÊni do s∏ów Trakla
— — —
2008 – Pawe∏ Mykietyn II Symfonia
— — —
2009 – Magdalena D∏ugosz Gemisatos
– Ewa Tr´bacz Things lost, things invisible
— — —
2010 – Lidia Zieliƒska Siedem wysp Conrada
— — —
W statystyce liczby utworów rekomendowanych jedynie Radio France z 20
utworami najwy˝ej punktowanymi wyprzedza Program 2 Polskiego Radia.
Warto tu zwróciç uwag´ na okolicznoÊci dodatkowe. Kilkakrotnie ju˝ Radio
France uzyska∏o rekomendacje dla utworów kompozytorów nieb´dàcych
narodowoÊci francuskiej, lecz we Francji przebywajàcych na pobytach twórczych,
np. jako composer-in-residence, otrzymujàcych francuskie zamówienia kompozytorskie i we Francji majàcych prawykonania swych utworów. Scenà prawykonaƒ
utworów zamówionych przez Radio France jest przede wszystkim festiwal
Presances w Pary˝u. Zarówno ten festiwal, jak i organizowany przez radio
austriackie ÖRT Festiwal Musikprotokol w Grazu, a tak˝e festiwal MärzMusik
w Berlinie corocznie „produkujà” prawykonania, z których mo˝na wybraç
tak atrakcyjne pozycje, by mog∏y one ubiegaç si´ na Trybunie o miano utworu
rekomendowanego. Na liÊcie polskich rekomendacji do Trybuny znajduje si´
zaledwie 5 utworów zamówionych przez Polskie Radio – programowà si∏´ swych
propozycji na przes∏uchania Trybuny Polskie Radio czerpie w ostatnich latach
przede wszystkim z programów Warszawskiej Jesieni, przestajàc byç producentem,
a stajàc si´ raczej poÊrednikiem czy przekazicielem.
— — —
87 .
Abstrahujàc w tym miejscu od dzia∏aƒ Polskiego Radia, lecz na marginesie
statystyki dotyczàcej polskich laurów na Mi´dzynarodowej Trybunie Kompozytorów, b´dàcej przeglàdem promujàcym autorów, warto wskazaç na inne wa˝ne
nagrody uznawane za „muzyczne Noble” zarówno ze wzgl´du na presti˝, jak
i na wysokoÊç gratyfikacji. Na liÊcie laureatów Nagrody Siemensa, najbardziej
presti˝owej w dziedzinie muzyki, przyznawanej od 1973 roku, gdy nagrodzony
zosta∏ Benjamin Britten, znajduje si´ Witold Lutos∏awski, nagrodzony w 1983
roku. Polski kompozytor jest jedynym, który zdoby∏ ca∏à „koron´” muzycznych
nagród: Grawemeyer Award w 1985, Polar Prize w 1993 i Kyoto Prize w 1993,
przyznawanà w rytmie biennale w ró˝nych dziedzinach twórczoÊci artystycznej
i dzia∏alnoÊci naukowej, gdzie w dziedzinie muzyki znalaz∏ si´ w towarzystwie
jedynie Oliviera Messiaena (pierwsza nagroda muzyczna w 1985 roku), Johna
Cage’a, Iannisa Xenakisa, György Ligetiego, Nicolasa Harnoncourta i Pierre’a
Bouleza. Ponadto w 1992 roku Grawemeyer Award otrzyma∏ Krzysztof Penderecki.
— — —
— — —
Festiwale Muzyczne Polskiego Radia
W 1997 zosta∏ zorganizowany pierwszy festiwal muzyczny Polskiego Radia
pod tytu∏em „Szymanowski i jego Europa”. Kolejne to:
— 1998 – „Mieczys∏aw Kar∏owicz – pokrewieƒstwa z wyboru”
— 1999 – „Chopin 1999 – êród∏a i konteksty”
— 2000 – „Bach tysiàclecia”
— 2001 – „Lutos∏awski”
— (w 2002 roku festiwal si´ nie odby∏)
— 2003 – „Romantyczne ojczyzny Stanis∏awa Moniuszki”
— 2004 – „Pary˝anie”
— 2005 – „80 lat na antenie”
— 2006 – „Wieniawski i przyjaciele, mistrzowie i kontynuatorzy”
— 2007 – „Szymanowskiego Êwiaty dalekie i bliskie”
W 2008 odby∏ si´ XI, ostatni z dotychczasowych festiwali – „Emigranci”.
— — —
— — —
— — —
88 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Z a m ów i e n i a ko m p o z y t o r s k i e
— — —
Ze wzgl´du na wzrost liczby podmiotów zamawiajàcych utwory dok∏adne
przedstawienie kwestii zamówieƒ kompozytorskich w Polsce nie jest ∏atwe.
O programie stypendiów-zamówieƒ, realizowanych przez Fundacj´ Przyjació∏
„Warszawskiej Jesieni” ze Êrodków finansowych Ernst von Siemens Musikstiftung w Monachium by∏a mowa wy˝ej (zamówienia dla 30 kompozytorów
polskich m∏odego pokolenia), tak jak i o bardzo nik∏ym, a ostatnio praktycznie
nieistniejàcym udziale Polskiego Radia w zamawianiu utworów.
— — —
Po zamówieniach kompozytorskich uruchomionych w latach 1977–1980 w ramach
programów „Forum kompozytorów” (Krzysztof Meyer, Augustyn Bloch,
Aleksander Tansman, Marek Stachowski, Henryk Miko∏aj Górecki, Zbigniew
Bujarski, Aleksander Lasoƒ) idea zamówieƒ kompozytorskich w praktyce
Programu 2 Polskiego Radia podj´ta zosta∏a w 1993 roku poprzez zamówienia
u Paw∏a Szymaƒskiego, Stanis∏awa Krupowicza, nast´pnie m.in. u Zbigniewa
Bargielskiego, Paw∏a Mykietyna, Tadeusza Wieleckiego, W∏odzimierza
Kotoƒskiego, Jacka Grudnia, Eugeniusza Knapika, Krzysztofa Knittla, Jerzego
Kornowicza, Magdaleny D∏ugosz i Hanny Kulenty, której Koncert na tràbk´
i orkiestr´ skomponowany na radiowe zamówienie otrzyma∏ najwy˝szà punktacj´
na Mi´dzynarodowej Trybunie Kompozytorów w roku 2003. Zamówienia
radiowe by∏y zazwyczaj podyktowane konkretnymi planami koncertowymi,
tak samodzielnymi Polskiego Radia, jak i zwiàzanymi z projektami przygotowywanymi dla potrzeb mi´dzynarodowych transmisji w ramach dzia∏aƒ Europejskiej Unii Nadawców (EBU) czy wynikajàcymi ze wspó∏pracy Polskiego Radia
z festiwalami Warszawska Jesieƒ i Warszawskie Spotkania Muzyczne.
— — —
Podstawowym wi´c mechanizmem zamówieƒ sta∏a si´ w ostatnich latach akcja
zamówieƒ Zwiàzku Kompozytorów Polskich, realizowana z Êrodków finansowych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w∏adz Warszawy, zawierajàca najpierw 60 utworów na 60-lecie Zwiàzku, a ostatnio rozszerzona do oko∏o
90 partytur, wykonywanych m.in. na koncertach cyklu „Generacje” – w marcu
2011 odbywa si´ 14. koncert tej serii koncertowej – i proponowanych tak˝e
innym polskim festiwalom. Cykl koncertowy „Generacje” organizowany jest
przez ZKP, ZAiKS i Program 2 Polskiego Radia. Istotnà rol´ w polityce zamówieƒ odgrywa Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Wspó∏czesnej „Warszawska
Jesieƒ” corocznie zamawiajàc seri´ utworów polskich i zagranicznych.
89 .
JednoczeÊnie zamówienia te stymuluje, choçby poprzez wspó∏prac´ z rozg∏oÊnià
Deutschlandfunk w Kolonii, finansujàcà zamówienia kompozytorskie na koncert
zespo∏u European Workshop for Contemporary Music (wczeÊniej: m∏odzie˝owego
zespo∏u polsko-niemieckiego dzia∏ajàcego w efekcie wspó∏pracy festiwalu
z Niemieckà Radà Muzycznà) u kompozytorów polskich (Wojciech Ziemowit
Zych, Aleksandra Gryka, Marcin Bortnowski, Pawe∏ Hendrich, Andrzej
Kwieciƒski, Filip Matuszewski) czy zagranicznych, wskazanych przez festiwal –
np. u Ukrainki Lubawy Sydorenko. Wspó∏pracuje te˝ z Mi´dzynarodowymi
Wakacyjnymi Kursami Nowej Muzyki w Darmstadt projektem „Shared Spacer”
w 2004 roku, incydentalnie z Donaueschinger Musiktage w ramach wspólnych
zamówieƒ (Klaus Huber, prawykonanie utworu Quoo est pax? w 2007), wp∏ywa
na zamówienia zagranicznych zespo∏ów podczas festiwalu wyst´pujàcych
(np. London Sinfonietta) lub instytucji zagranicznych (np. utwór Aleksandry
Gryki przedstawiony podczas festiwalu w roku 2004 zosta∏ zamówiony z inicjatywy festiwalu przez rzàd francuski).
— — —
Warszawska Jesieƒ w ostatniej dekadzie (2000–2010) z∏o˝y∏a zamówienia
kompozytorskie u kompozytorów polskich i zagranicznych:
— 2000 – Aleksander Lasoƒ, Edward Sielicki, Martin Smolka (Czechy),
Eugeniusz Pop∏awski (Bia∏oruÊ), Jewhen Stankowycz (Ukraina)
— 2001 – Martijn Padding (Holandia)
— 2002 – Osvaldas Balakauskas (Litwa)
— 2003 – Damian Ricketson (Australia)
— 2004 – Stanis∏aw Krupowicz, Ewa Podgórska, Pawe∏ Mykietyn
— 2005 – Dobromi∏a Jaskot, Krzysztof Knittel, Jaros∏aw KapuÊciƒski,
Zaid Jabri (Syria – Polska), Eugeniusz Pop∏awski (Bia∏oruÊ),
Lawrence Moss (USA)
— 2006 – Zbigniew Bagiƒski, Zbigniew Penherski, Anna Zawadzka-Go∏osz
— 2007 – Szábolcs Esztényi, James Dillon (Szkocja) i Ewa Tr´bacz
(zamówienia sfinansowane przez Instytut Adama Mickiewicza
w ramach Roku Conrada), Martin Smolka (Czechy), Toshio
Hosokawa (Japonia), Jerzy Kornowicz, Roman Berger,
Onute Narbutaite (Litwa), Aleksander Lasoƒ, Lidia Zieliƒska
(zam. sfinansowane przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach
Roku Conrada), Georg Friedrich Haas (Austria), Uros Rojko (S∏owenia)
— 2008 – Krzysztof Wo∏ek, Ramon Lazkano (Hiszpania), Ryszard Osada,
90 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Bronis∏aw Kazimierz Przybylski, Graciela Paraskevaidis (Argentyna –
Urugwaj), Juan Manuel Abras (Argentyna), Micha∏ Górczyƒski,
Dobromi∏a Jaskot, Diego Román Martinem (Meksyk),
Gabriel Paiuk (Argentyna)
— 2009 – Pawe∏ Szymaƒski, Eduardo Moguillansky (Argentyna),
Aleksander Nowak, Per Norgaard (Dania), Mieczys∏aw Litwiƒski,
Karol Nepelski, André Werner (Niemcy), Aleksandra Gryka
— 2010 – Gordon Monahan (Kanada), Zygmunt Krauze, kolektyw kompozy
torów norweskich z zepo∏em POING, W∏odzimierz Kotoƒski,
Marcin Bortnowski, Doina Rotaru (Rumunia), Marcin Staƒczyk,
Jaros∏aw KapuÊciƒski, Hanna Kulenty, Wojciech Ziemowit Zych,
Jerzy Kornowicz.
— — —
Warto zauwa˝yç, ˝e rynek zamówieƒ si´ poszerza, zast´pujàc, czy wypierajàc
niegdysiejszà praktyk´ Ministerstwa Kultury, b´dàcà rodzajem stypendialnych
„zakupów” bez troski o umieszczenie utworu na estradzie koncertowej.
Pojawi∏y si´ wi´c zamówienia na dzie∏a operowe: Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej na utwory Paw∏a Mykietyna, Paw∏a Szymaƒskiego, Eugeniusza
Knapika, Aleksandry Gryki, Agaty Zubel i Aleksandra Nowaka, aktywnoÊç
na tym polu przejawiajà tak˝e sceny operowe Wroc∏awia i Poznania (Tomasz
Praszcza∏ek – Prasqual) oraz Warszawska Opera Kameralna (Zygmunt Krauze,
Bernadetta Matuszczak). Pojedyncze zamówienia sà dorocznie programowane
od 2005 roku przez krakowski Festiwal Muzyki Polskiej (Lasoƒ, Mykietyn,
M. Górecki, Nowak, Kowalska, Papara). Pojawi∏y si´ tak˝e zamówienia kompozytorskie Fundacji Muzyki Aukso (m.in. Stanis∏aw Krupowicz, Jacek Grudzieƒ,
Pawe∏ Mykietyn), Instytutu Adama Mickiewicza (Mykietyn, Opa∏ka, Rupociƒski)
festiwali Wratislavia Cantans (Mykietyn), „Kodów” w Lublinie (KoÊciów,
Wielecki, Szmytka), tak˝e seria zamówieƒ kompozytorskich Filharmonii
Narodowej i innych polskich zespo∏ów filharmonicznych oraz zapowiedziane
na 2011 rok zamówienia festiwalu „Sacrum – Profanum”. ZAiKS oferuje oko∏o
40 stypendiów rocznie, twórczoÊç kompozytorskà stypendiuje te˝ Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tak˝e w ograniczonym zakresie
miasto Warszawa.
— — —
— — —
— — —
— — —
91 .
Z e s p o ∏ y m u z yc z n e Po l s k i e go R a d i a
— — —
Zakres dzia∏aƒ zespo∏ów zwiàzanych z Polskim Radiem obejmuje serie koncertowe w Polsce i za granicà, nagrania archiwalne dla potrzeb Archiwum Polskiego
Radia i produkcje fonograficzne realizowane zarówno dla wytwórni polskich,
jak i zagranicznych.
— — —
Z Polskim Radiem etatowo zwiàzane sà obecnie cztery zespo∏y:
— Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (siedziba: Katowice);
wczeÊniej: Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji, po rozdziale Radia i Telewizji – Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia; jako
narodowa instytucja kultury od 2006 roku wspó∏finansowana jest przez Polskie
Radio, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto Katowice.
— Polska Orkiestra Radiowa (siedziba: Warszawa)
— Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” (siedziba: Poznaƒ)
— Chór Polskiego Radia (siedziba: Kraków)
— — —
Liczba utworów polskich wykonywanych przez NOSPR
na koncertach, w ramach nagraƒ archiwalnych oraz nagraƒ emitowanych
w Programie 2 Polskiego Radia w sezonach od 1998/1999 do 2008/2009
— — — — — — — — — — — — — — — — —
TABELA 1.
SEZON
KONCERTY
utwory
ogó∏em
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
153
187
177
214
130
164
197
215
231
215
155
NAGRANIA
ARCHIWALNE
w tym
polskie
65
68
85
73
50
73
41
60
59
48
55
czas
w min.
444
469
618
310
527
255
457
456
596
432
333
utwory
ogó∏em
16
20
35
14
22
10
23
25
35
29
22
w tym
polskie
12
13
28
12
21
6
17
17
30
21
21
Liczba
godzin
na
antenie
PR
236
225
235
222
267
243
165
138
90
82
88
PROGRAM 2
utwory
ogó∏em
~750
770
980
851
859
721
489
446
199
185
203
w tym
polskie
~ 650
700
796
687
654
506
348
296
129
111
133
92 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Liczba i typ koncertów NOSPR/WOSPR w poszczególnych
sezonach od 1991/1992 do 2008/2009
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TABELA 2.
SEZON
KONCERTY
ogó∏em
w tym
poranki
edukacyjne
w Polsce zagranicà miejsca koncertów zagranicznych
[bez
Katowic]
NOSPR:
2008/2009
2007/2008
45
45
5
6
6
5
14
12
4
11
Wielka Brytania 2, Niemcy i Czechy po 1
2006/2007
2005/2006
45
51
5
4
6
2
14
11
4
24
Ukraina, W´gry, Czechy, Niemcy
2004/2005
2003/2004
44
48
5
5
13
19
14
12
Francja 7, Niemcy 6, Austria 1
2002/2003
59
8
30
Wielka Brytania 16, Niemcy 8, Watykan
i Czechy po 2, Hiszpania i Irlandia po 1
2001/2002
59
6
30
Japonia 15, Niemcy 10, Belgia 3,
S∏owacja i Austria po 1
2000/2001
1999/2000
58
65
5
6
20
39
Francja 10, Niemcy 8, Austria 2
1998/1999
49
5
13
Niemcy 8, Francja 3, Liban 2
1997/1998
1996/1997
1995/1996
47
40
65
4
5
4
17
14
44
Niemcy 11, Hiszpania i Francja po 3
1994/1995
1993/1994
36
69
5
2
17
45
Niemcy 10, Francja 6, Belgia 1
1992/1993
64
5
40
Niemcy 19, Hongkong 8, Francja 3, W∏ochy 8
spektakli operowych i 2 koncerty
1991/1992
92
4
74
Japonia 18, Wielka Brytania 14, W∏ochy
i Hiszpania po 12, Niemcy 7, Francja 5,
Tajwan, Korea P∏d. i Szwajcaria po 2
Niemcy 3, Rosja, Szwajcaria i Holandia po 2,
Austria i Belgia po 1
Wielka Brytania 14, Szwajcaria 4, Niemcy 2,
Chorwacja, Finlandia, ¸otwa i Estonia po 1
Brazylia 3, Argentyna i Ukraina po 2, Niemcy,
Czechy, W∏ochy, Francja i Urugwaj po 1
Japonia 16, Wielka Brytania i Irlandia P∏n. 15,
Francja 4, Niemcy i Liban po 2
WOSPR:
Niemcy 9, Dania i Turcja po 2, Holandia 1
Wielka Brytania i Niemcy po 15,
Japonia 12, Hiszpania 2
Wielka Brytania 19, Niemcy 18, Francja 4,
Grecja i Brazylia po 2
93 .
TABELA 3. Koncerty NOSPR w sezonach od 2000/2001 do 2008/2009 – liczba
najcz´Êciej wykonywanych utworów polskich kompozytorów
— — — — — — — — — — — — — — — — —
1998–1999–2000–2001–2002–2003–2004–2005–2006–2007–2008–2009
S E Z ON:
— — — —
Penderecki
— — — —
Lutos∏awski
— — — —
H.M. Górecki
— — — —
Kar∏owicz
— — — —
Konieczny
— — — —
Szymanowski
— — — —
Kilar
— — — —
Moniuszko
— — — —
Malawski
— — — —
Bargielski
— — — —
Bruzdowicz
— — — —
Chopin
— — — —
D´bski
— — — —
Dziadek
— — — —
M. Górecki
— — — —
Haubenstock-Ramati
— — — —
Knapik
— — — —
Knittel
— — — —
Konowalski
— — — —
Kurpiƒski
— — — —
Meyer
— — — —
Moss
— — — —
Noskowski
— — — —
Panufnik
— — — —
Rubik
— — — —
˚eleƒski
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
6
3
3
10
12
3
4
7
8
9
6
7
2
4
5
3
2
7
12
24
8
12
3
13
6
7
9
41
5
4
5
11
6
12
9
19
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
7
7
6
94 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Nagrania NOSPR w sezonach od 1998/1999 do 2008/2009
obecne na antenie Polskiego Radia – liczba najcz´Êciej (od 10 nadaƒ)
odtwarzanych utworów polskich kompozytorów
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TABELA 4.
S E Z O N : 1998–1999–2000–2001–2002–2003–2004–2005–2006–2007–2008–2009
— — —
Kilar
— — —
Szymanowski
— — —
Lutos∏awski
— — —
Baird
— — —
Panufnik
— — —
Spisak
— — —
Kar∏owicz
— — —
Penderecki
— — —
Paderewski
— — —
H.M. Górecki
— — —
Bacewicz
— — —
Moniuszko
— — —
Krenz
— — —
Szeligowski
— — —
Ró˝ycki
— — —
Perkowski
— — —
Noskowski
— — —
Malawski
— — —
Schaeffer
— — —
Moszkowski
— — —
Kisielewski
— — —
Szymaƒski
— — —
Serocki
— — —
Szabelski
— — —
Meyer
— — —
Stachowski
— — —
Wieniawski
— — —
Elsner
— — —
Chopin
— — —
Grossman
— — —
Bargielski
— — —
Kulenty
— — —
Fitelberg
— — —
Knapik
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13
11
15
11
11
102
33
39
17
12
11
12
13
12
97
29
43
12
10
13
15
18
90
32
94
19
15
38
10
12
11
11
13
12
23
14
26
14
43
15
11
13
20
12
18
12
19
12
13
12
10
10
16
15
10
25
13
10
10
12
13
85
49
69
19
26
29
28
68
27
58
18
23
37
17
13
13
17
10
22
15
15
17
10
24
67
68
51
21
35
21
11
15
12
20
11
18
10
18
34
18
14
39
13
13
28
25
11
11
14
13
20
19
15
13
11
56
60
32
27
23
34
11
20
11
12
12
27
13
20
32
10
21
14
20
13
13
12
11
11
10
85
61
41
28
24
22
21
20
19
18
17
17
14
14
13
12
11
11
10
95 .
TABELA 5. Liczba nagraƒ telewizyjnych NOSPR/WOSPR w sezonach
od 1991/1992 do 2008/2009
— — — — — — — — — — — — — — — — —
SEZON
LICZBA
NAGRA¡
PROGRAM TV
NOSPR:
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
9
14
14
18
28
25
14
19
14
32
19
TVP Kultura
TVP Kultura, Telewizja Polonia
TVP 1, 3, TVP Kultura
TVP Kultura, Telewizja Polonia, TVP 3
Telewizja Polonia, TVP 2, TVP Kultura
TVP 1, 2, Telewizja Polonia
TVP 2, Telewizja Polonia
TVP 2, 3, Telewizja Polonia
TVP 2, Telewizja Polonia
TVP 2, 3, Telewizja Polonia
TVP 2, 3, Telewizja Polonia
30
29
16
25
40
33
28
TVP 1, 2, 3, Telewizja Polonia
TVP 1, 2, 3, Telewizja Polonia
TVP 1, 2, 3, Telewizja Polonia
TVP 2, 3, Telewizja Polonia
TVP 1, 2, 3, Telewizja Polonia
TVP 1, 2, 3, Telewizja Polonia
TVP 1, 2, 3
WOSPR:
1997/1998
1996/1997
1995/1996
1994/1995
1993/1994
1992/1993
1991/1992
Dzia∏alnoÊç Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie w latach 2001–2009:
— 2001
Liczba koncertów: 18 (w tym 3 na Litwie i 6 we W∏oszech)
WÊród nagraƒ archiwalnych znalaz∏y si´ m.in. prawykonania utworów na
skrzypce i orkiestr´ Karola Lipiƒskiego, odkrytych w bibliotekach niemieckich
i specjalnie opracowanych do tego nagrania.
— 2002
Liczba koncertów: 21 (w tym 6 w Szwajcarii, po 1 w Hiszpanii i na Litwie)
W zestawie nagraƒ archiwalnych dla Polskiego Radia znalaz∏o si´ dokoƒczenie
nagraƒ utworów na skrzypce i orkiestr´ Karola Lipiƒskiego, ∏àcznie oko∏o 140
96 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
minut, w wi´kszoÊci prawykonaƒ, oraz pierwsze nagranie muzyki baletowej
Aleksandra Tansmana Bric a Brac. Wydano 4 CD z nagraƒ orkiestry.
— 2003
Liczba koncertów: 19 (w tym 1 w Szwecji)
Podczas Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia zosta∏a wykonana operetka
Stanis∏awa Moniuszki Beata, w ramach Sezonu Koncertowego EBU przedstawiono s∏uchaczom prawie ca∏ej Europy Te Deum Kurpiƒskigo i Litani´
Ostrobramskà Moniuszki. Wydano 2 CD z nagraƒ orkiestry.
— 2004
Liczba koncertów: 30 (w tym 3 we Francji, w Cannes i Pary˝u, 3 w Niemczech
i 1 w Irlandii, w Dublinie)
P∏yta Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcjà Wojciecha Rajskiego zawierajàca Koncerty skrzypcowe Karola Lipiƒskiego otrzyma∏a nominacj´ do nagrody
Fryderyka. Orkiestra nagra∏a wiele utworów polskich kompozytorów (Wielecki,
Âcigalski, Maciejewski, Lipiƒski, Elsner i Haczewski), dokona∏a prawykonania
opery Zygmunta Krauzego Iwona ksi´˝niczka Burgunda. Wydano 3 CD
z nagraƒ orkiestry.
— 2005
Liczba koncertów: 30 (w tym 4 we W∏oszech, 1 w Belgii, w Brukseli z okazji
25 lat SolidarnoÊci)
Trzy p∏yty Polskiej Orkiestry Radiowej otrzyma∏y nominacje do nagrody
Fryderyka. Polska Orkiestra Radiowa nagrywa∏a wy∏àcznie muzyk´ polskà
(Perkowski, Dobrzyƒski, Kotoƒski, Lipiƒski, Nowowiejski i in.), uzupe∏niajàc
zasoby Archiwum Polskiego Radia. Uczestniczy∏a w festiwalach Forum
Lutos∏awskiego, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Warszawska Jesieƒ, Festiwal
Muzyki Polskiej w Krakowie, XII Laboratorium Muzyki Wspó∏czesnej,
a tak˝e w koncercie z okazji 60-lecia ZKP, w cyklu Generacje oraz jubileuszu
80. urodzin W∏odzimierza Kotoƒskiego. Wydano 2 CD z nagraƒ orkiestry.
— 2006
Liczba koncertów: 16
By∏ to trudny rok dla Polskiej Orkiestry Radiowej (praca przez wi´kszà cz´Êç
roku bez dyrektora artystycznego, remont Studia Koncertowego Polskiego
Radia). Pomimo tych problemów orkiestra wzi´∏a udzia∏ w kilku festiwalach,
podczas uroczystego koncertu wykona∏a utwory laureatów Konkursu Kompozytorskiego im. K. Serockiego, zorganizowa∏a koncert pami´ci Tadeusza Bairda
w 25. rocznic´ jego Êmierci, dwukrotnie bra∏a udzia∏ w koncercie z cyklu
Generacje. Zosta∏o wydanych 7 CD z nagraƒ orkiestry.
97 .
— 2007
Liczba koncertów: 33 (w tym 1 we W∏oszech)
P∏yta Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcjà ¸ukasza Borowicza z wiolonczelistà Dominikiem Po∏oƒskim otrzyma∏a nagrod´ Fryderyka za rok 2006. Dwie
inne pozycje otrzyma∏y nominacje do nagrody Fryderyka. Pierwszy sezon
artystyczny pod kierunkiem nowego dyrektora ¸ukasza Borowicza zosta∏
rozpocz´ty koncertowym wykonaniem opery Falstaff Verdiego.
— 2008
Liczba koncertów: 37 (w tym 1 na ¸otwie i 1 we Francji)
Orkiestra wzi´∏a udzia∏ w nast´pujàcych festiwalach: Festiwal Muzyczny Polskiego
Radia, 12 Wielkanocny Festiwal im. Ludwiga van Beethovena, IV Festiwal
Muzyki Polskiej w Krakowie, Festiwal Krzysztofa Pendereckiego, Warszawskie
Spotkania Muzyczne, Festiwal Muzyczny w ¸aƒcucie, Festiwal Muzyki Oratoryjnej
„Musica Sacromontana” w Gostyniu, XI Festiwal Muzyki Filmowej w ¸odzi,
II Mi´dzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej „Crossdruming”. Orkiestra
pod dyrekcjà ¸ukasza Borowicza rozpocz´∏a nagrania p∏ytowe wszystkich
utworów orkiestrowych Andrzeja Panufnika dla niemieckiej wytwórni cpo.
Dwie opery w wykonaniu orkiestry ukaza∏y si´ jako albumy CD – Falstaff
Verdiego i Lodoiska Cherubiniego. Zosta∏o zrealizowane pierwsze nagranie
opery Maria Statkowskiego, wydane jako CD przez Polskie Radio w 2010 r.
— 2009
Liczba koncertów: 23 (w tym 2 w Seulu i 3 w Niemczech)
Orkiestra kontynuowa∏a nagrania utworów symfonicznych Andrzeja Panufnika,
rozpocz´∏a nagrania wszystkich koncertów skrzypcowych Gra˝yny Bacewicz,
nagra∏a nieznane utwory Zygmunta Noskowskiego oraz s∏owiaƒskie arie operowe
z Piotrem Becza∏à i Mariuszem Kwietniem. Wszystkie te nagrania ukaza∏y si´
lub uka˝à si´ w nast´pnych latach na p∏ytach CD w koprodukcji z zagranicznymi
wytwórniami – „cpo”, Chandos, Sterling, Orfeo i Harmonia Mundi. Ponadto
nagrana opera Gra˝yny Bacewicz Przygoda króla Artura zosta∏a wydana na CD
przez Polskie Radio we wspó∏pracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
Inne CD wydane w 2009 to: Arie i pieÊni w wykonaniu Artura Ruciƒskiego,
Berggeist Louisa Spohra oraz „Ewa PodleÊ w Filharmonii Narodowej”.
—
Liczba minut nagraƒ archiwalnych orkiestry dla Polskiego Radia w ww. latach
circa 500 rocznie.
— — —
— — —
98 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”
Utwory polskie nagrane w latach 1999-2010
— — — — — — — — — — — — — — — — —
TABELA 6.
KOMPOZYTOR
Witold Lutos∏awski
Krzysztof Penderecki
Ignacy Jan Paderewski
Gra˝yna Bacewicz
Andrzej Panufnik
Aleksander Tansman
S∏awomir Czarnecki
Henryk Miko∏aj Górecki
Krzysztof Meyer
Piotr Moss
Marek Stachowski
Zbigniew Bargielski
Tadeusz Kassern
Sebastian Krajewski
Aleksander Lasoƒ
Roman Palester
El˝bieta Sikora
Micha∏ Spisak
inni
¸àcznie utworów polskich
kompozytorów
LICZBA UTWORÓW
5
5
5 [4 w aran˝acjach na orkiestr´
smyczkowà Agnieszki Duczmal]
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
48
104
99 .
Koncerty i nagrania Chóru Polskiego Radia w Krakowie z muzykà
polskich kompozytorów w latach 2000–2010:
— 2000
10 koncertów z utworami H.M. Góreckiego (5), Moniuszki (4), Meyera (2),
Szymanowskiego (2), Pendereckiego, Palestra, Kilara, ¸uciuka, Âwidra, Fotka,
Wiechowicza i in.; 3 sesje nagraniowe – pieÊni wielkopostne i wielkanocne,
Meyer Te Deum, Wjelitschalnaja, H.M. Górecki Beatus Vir, Symfonia
Kopernikowska.
— 2001
8 koncertów z utworami Szymanowskiego (3), P. ¸ukaszewskiego (2), Meyera (2),
Sydora (2), Koszewskiego (2), Paderewskiego, Jasiƒskiego, Âwidra, Borkowskiego,
Twardowskiego; 2 sesje nagraniowe – S. Wiechowicz PieÊni mickiewiczowskie,
W. Lutos∏awski Lacrimosa, Kol´dy.
— 2002
8 koncertów z utworami P. ¸ukaszewskiego, Jasiƒskiego, Nowowiejskiego,
Moniuszki, Szymanowskiego, Ma∏eckiego, Dziadka, D´bskiego i Meyera
(prawykonanie polskie Stworzenia Êwiata); 5 sesji nagraniowych – Nowowiejski
Msza Pasterska (fragmenty), Teka Bia∏owieska, Missa pro pace, Psalm
Ojczyzna, Âwider PieÊni patriotyczne, Moss Ko∏ysanka, Maciejewski Msza
Pasterska, kol´dy polskie w opracowaniach Dobrzaƒskiego, Nowowiejskiego,
Kurczewskiego i in.
— 2003
7 koncertów z utworami H.M. Góreckiego (7, w tym 1 prawykonanie),
Pendereckiego (2), Moniuszki (2), Kurpiƒskiego, Elsnera, Szymaƒskiego; 6 sesji
nagraniowych – Bujarski Alleluja, Gorczycki Motety, H.M. Górecki Wis∏o
moja Wis∏o szara, Szeroka woda, Przybàdê Duchu Âwi´ty, Amen, Totus Tuus,
Beatus Vir, Salve Sidus Polonorum, Moniuszko Chwalcie Pana, Psalm 137,
Chór nocny anio∏ów stró˝ów, Ecce lignum crucis.
— 2004
12 koncertów z utworami Kilara (5), ¸uciuka (5), Moniuszki (3), H.M. Góreckiego
(2, w tym 1 powtórzony), Nowowiejskiego (2, w tym 1 powtórzony), Sydora (2),
Lutos∏awskiego, Tansmana, Koszewskiego, Meyera, Malawskiego oraz prawykonaniami utworów Blecharza, Borkowskiego, Farcinkiewicza, Kopczyƒskiego,
¸ukaszewskiego, Nikodemowicza, Ró˝yckiego; 6 sesji nagraniowych –
Moniuszko Msza Des-dur, Penderecki Stabat Mater (cz. I), Szymanowski
Stabat Mater (cz. II), H.M. Górecki PieÊni kurpiowskie, Malawski Wierchy,
Nowowiejski Psalm Ojczyzna, Moniuszko Ecce lignum crucis.
100 .
M U Z Y K A W S P Ó ¸ C Z E S NA
Andrzej Ch∏opecki
— 2005
13 koncertów z utworami Pendereckiego (4, w tym 3 powtórzone), Sydora (4),
Nowowiejskiego (2, w tym 1 powtórzony), Knittla (2), Koszewskiego (2),
Góreckiego (1 powtórzony), Szymanowskiego, Elsnera, Meyera oraz prawykonaniami H.M. Góreckiego (2) P. ¸ukaszewskiego (2), Âwidra (2), Grzeszczaka,
Twardowskiego, Wid∏aka, Pstrokoƒskiej-Nawratil, Lasonia; 2 sesje nagraniowe –
polskie pieÊni historyczne i patriotyczne, Palester Te Deum.
— 2006
16 koncertów z utworami Pendereckiego (7, w tym 4 kilkakrotnie powtórzone),
H.M. Góreckiego (4, w tym 1 powtórzony), Nowowiejskiego (4, w tym 1 kilkakrotnie powtórzony), ¸uciuka (2), Konowalskiego, Sydora, Koszewskiego,
Twardowskiego, Jasiƒskiego, Kilara, Knapika, Kowalskiego-Banasewicza;
5 sesji nagraniowych – Penderecki Wymiary czasu i ciszy, H.M. Górecki PieÊni
maryjne, Elsner Ave Maria, P. ¸ukaszewski Ave Maria, Palester Requiem,
Mo˝d˝er Magnificat, Ko∏akowski Quem Quaeritis?, Penderecki Lacrimosa,
Kilar Exodus, utwory Rubika, LeÊniaka, Koniecznego, Korcza, Szymaniuka,
Nahornego, Fija∏kowskiego.
— 2007
24 koncerty z utworami Pendereckiego (6, w tym 3 kilkakrotnie powtórzone),
H.M. Góreckiego (5, w tym 4 powtórzone), Szymanowskiego (5, w tym
3 powtórzone), Kilara (3, w tym 2 powtórzone), Nowowiejskiego (2, w tym
1 kilkakrotnie powtórzony), ¸uciuka, Sydora, Jasiƒskiego, Twardowskiego,
Maciejewskiego, Moniuszki, Meyera, Lessela, Preisnera oraz prawykonaniami
utworów P. ¸ukaszewskiego, Sydora (2), Âwidra, Twardowskiego, W´cowskiego;
3 sesje nagraniowe – Szymanowski III Symfonia „Pieʃ o nocy”, Twardowski
Pater Noster, Mycielski Liturgia sacra.
— 2008
19 koncertów z utworami H.M. Góreckiego (11, w tym 2 powtórzone),
Pendereckiego (9, w tym 5 powtórzonych), Maciejewskiego (2), Kilara (2),
Nowowiejskiego (1 kilkakrotnie powtórzony), Zieleƒskiego, P´kiela,
Koszewskiego, Sydora, Twardowskiego, Paderewskiego, Statkowskiego i opracowaniami kol´d polskich (Ràczkowski, Niewiadomski, Dobrzaƒski, Botor,
Kurczewski, Ma∏ecki, Koszewski, Maklakiewicz, Nowowiejski, Stuligrosz,
Siedlik); 1 sesja nagraniowa – Wiechowicz Kantata ˝niwna, Ko∏ysanka,
Kaczki, Pod kominem, Stuku puku, Przylecia∏ go∏àbecek, Som som som
w stawie rybecki.
101 .
— 2009
16 koncertów z utworami Âwidra (5), H.M. Góreckiego (4, w tym 2 kilkakrotnie),
Pendereckiego (4, w tym 2 dwukrotnie), Twardowskiego (4, w tym 2 dwukrotnie), Moniuszki (2), Koszewskiego (2), Paderewskiego (2), Szymanowskiego,
Maciejewskiego, Kilara, PawluÊkiewicza oraz prawykonaniami utworów
Pendereckiego, P. ¸ukaszewskiego; 4 sesje nagraniowe – Krenz Requiem,
Bacewicz Przygoda Króla Artura, P. ¸ukaszewski I Symfonia.
— 2010
10 koncertów z utworami H.M. Góreckiego (6), Pendereckiego (3), Moniuszki
(2), Laksa, Âwidra, Nowowiejskiego, Dobrzyƒskiego; 2 sesje nagraniowe –
Moss Medytacje i psalm, Laks Bezdomna jaskó∏ka.
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
102 .
Antoni Beksiak
M U Z Y K A A L T E R N AT Y W N A
— — —
— — —
— — —
Definicje
— — —
Wed∏ug Grove Music Online–1 muzyk´ alternatywnà „mo˝na zdefiniowaç jako
opozycyjnà wobec innych rodzajów muzyki”. Termin ten zmienia znaczenie
w zale˝noÊci od miejsca, czasu i Êrodowiska, w jakim wyst´puje. Cz´sto wiàzany
jest z okreÊlonym stylem lub zjawiskiem: znamienne, ˝e has∏o alternative music
w angloj´zycznej Wikipedii–2, dobrze odzwierciedlajàcej poczucie j´zykowe
szerszych grup melomanów, odsy∏a do alternative rock. Has∏o Grove’a zakoƒczone zosta∏o nast´pujàco: „Do 1993 termin »alternatywny« paradoksalnie
utrwali∏ si´ jako okreÊlenie stosunkowo spójnego stylu, który dominowa∏ w mainstreamie [muzyki pop]” –3.
— — —
W dzisiejszym polskoj´zycznym dyskursie o muzyce rozmaitych stylów
i „mi´dzy-stylów”, wobec chaosu terminologicznego zwiàzanego z przewartoÊciowaniami w hierarchii sztuki, termin ten jest u˝ywany jako swoiste s∏owo-klucz
w rozmaitych kontekstach. Jego najistotniejsze znaczenie wydaje si´ nast´pujàce
(i w tym znaczeniu b´d´ go u˝ywaç w niniejszym tekÊcie): nawiàzujàc do
s∏ownikowego sensu wyrazu „alternatywny”, rozumie si´ przezeƒ twórczoÊç,
która stanowiç mo˝e kontrpropozycj´ wobec treÊci klasyfikowanych jako
mainstream, aczkolwiek funkcjonuje w pokrewnym obszarze stylistycznym
i charakteryzujà jà wspólne inspiracje i podobne cele artystyczne. W tym sensie
dla pop-rocka alternatywà b´dzie rock alternatywny, nie zaÊ na przyk∏ad nurt
field recordings–4. Charakterystycznym przyk∏adem w polskim ˝yciu muzycznym
b´dzie zjawisko pod nazwà yass, alternatywne wobec polskiego jazzu. Muzyka
alternatywna powstaje zwykle w poczuciu pewnego istotnego braku, wyczerpania, w opozycji wobec konserwatyzmu. Bardzo cz´sto wià˝e si´ z brakiem mo˝liwoÊci przemówienia, wywo∏anym monopolizacjà rynku i Êrodków przekazu
103 .
przez koncerny i organizacje muzyków. Pozwala zaistnieç odr´bnemu Êrodowisku
i ukazaç inne, kontrastowe spojrzenie na rudymenty. Termin ten krzy˝uje si´
z innymi okreÊleniami, jak „podziemie”, „off”, „niezale˝ny”. Warto podkreÊliç,
˝e oryginalny angielski termin independent (w skrócie indie) odnosi si´ do
dzia∏alnoÊci wydawnictw p∏ytowych niezwiàzanych z czterema (obecnie) koncernami, zwanymi majors: EMI Group, Sony Music Entertainment, Universal
Music Group i Warner Music Group. Indie labels niekoniecznie wydajà muzyk´
postrzeganà jako alternatywna, niemniej oba okreÊlenia sà historycznie powiàzane.
— — —
Jak podaje Wikipedia, alternatywna jest muzyka „zaciekle obrazoburcza,
antykomercyjna i antymainstreamowa” –5, ale okreÊla si´ tym terminem tak˝e
„mo˝liwoÊci dost´pne dla konsumentów za poÊrednictwem sklepów p∏ytowych,
radia, telewizji kablowej i Internetu” –6. Odmiennie ni˝ w przypadku kanonicznie
muzykologicznego podzia∏u na kompozytora i wykonawc´, obszary, o których
pisz´ poni˝ej, z regu∏y reprezentowane sà przez twórców wykonawców: w przypadku muzyków u˝ywajàcych komputera realizujà oni „elektronik´ na ˝ywo” za
pomocà skrojonego wed∏ug potrzeb narz´dzia programistycznego, w przypadku
muzyków stosujàcych swobodnà improwizacj´ – za sprawà „wyimprowizowywania” kompozycji. Sytuacja zbli˝a si´ do kanonu, gdy mamy do czynienia z komponowaniem dla zespo∏u wykonawczego, aczkolwiek przekaz treÊci muzycznych
odbywa si´ w najrozmaitszy sposób, niekoniecznie za poÊrednictwem papieru
nutowego. Skrajnym przyk∏adem jest instant composition („kompozycja b∏yskawiczna”), na przyk∏ad w postaci realizowanej przez Patryka Zakrockiego:
kompozytor na ˝ywo improwizuje fragmenty i podaje je jako materia∏ repetytywny poszczególnym g∏osom zespo∏u wokalnego–7.
— — —
W stron´ powa˝nej muzyki wspó∏cz esnej
— — —
Na potrzeby niniejszego raportu pragn´ wyró˝niç pewne szczególne pole twórczoÊci, z zastrze˝eniem, ˝e wyró˝nienie to jest autorskie, wynikajàce z mojego
odczuwania topografii stylistycznej, a tak˝e z intencji podsumowania pewnych
procesów zachodzàcych w kulturze w zwiàzku z przewartoÊciowaniami ostatnich
dwóch dekad. Jednym z efektów tych przewartoÊciowaƒ jest postrzeganie
wspó∏czesnej muzyki powa˝nej, zw∏aszcza tej powstajàcej od lat 50. XX wieku,
jako zjawiska w znacznym stopniu oderwanego od historycznej muzyki
powa˝nej („od Bacha do Brahmsa”), zwanej dziÊ „klasycznà”. Pojawi∏y si´
104 .
M U Z Y K A A L T E R N AT Y W N A
Antoni Beksiak
Êrodowiska s∏uchaczy i twórców, których droga edukacyjna nie wiod∏a od
wykonywania Mozarta w dzieciƒstwie zgodnie z myÊlà Zoltána Kodálya, ˝e kto
nie uprawia∏ muzyki powa˝nej w dzieciƒstwie, ten nigdy jej ju˝ nie zrozumie–8.
Muzyka powa˝na XX wieku pojmowana jest raczej jako antyteza muzyki
„klasycznej”, zaÊ do bruityzmu Var¯se’a i Stockhausena prowadzà najbardziej
oddalone od popkultury, awangardowe od∏amy heavy metalu albo ekstatyczny
zgie∏k big-bandów (post-)free-jazzu.
— — —
Przy czym nale˝y podkreÊliç, ˝e muzyka powa˝na jest silnie przywiàzana do
formalnych struktur (szkolnictwo muzyczne, dyplomy ukoƒczenia studiów
kompozytorskich, zwiàzki kompozytorów), wobec czego na jej kszta∏t w ˝yciu
kulturalnym w du˝ym stopniu wp∏ywajà czynniki pozaartystyczne. Ârodowisko
twórcze b´dàce przedmiotem niniejszych rozwa˝aƒ jest z regu∏y (z zastrze˝eniem,
o którym dalej) autodydaktyczne, zaÊ dzie∏o realizuje si´ przede wszystkim
w sferze muzyki elektronicznej, co wynika z ∏atwego dost´pu do narz´dzi.
— — —
Warto w tym miejscu wspomnieç, ˝e laptop sta∏ si´ urzàdzeniem, w którym
mo˝na zmieÊciç ca∏e cyfrowe studio muzyki elektronicznej z jego wszechstronnoÊcià i mo˝liwoÊcià nieograniczonej konfiguracji (Êrodowiska Max/MSP–9
i wolne oprogramowanie PureData–10). Po uzupe∏nieniu go odpowiedniej klasy
kartà dêwi´kowà oraz ewentualnie kontrolerem MIDI (urzàdzeniem udost´pniajàcym potencjometry i inne mechaniczne narz´dzia sterujàce przyporzàdkowane
poszczególnym funkcjom oprogramowania) do dyspozycji mamy wszechstronny
zestaw live electronics. Stàd pojawienie si´ kategorii laptop musician („muzyka
laptopowego”, „laptopowca”), które samo w sobie nie okreÊla cech stylistycznych, zwykle jednak kojarzone jest z szeroko poj´tà alternatywà. Skàdinàd
kompozytorzy muzyki elektronicznej równie˝ powszechnie u˝ywajà komputerów
typu laptop.
— — —
Korzenie tego zjawiska, charakterystycznego dla XXI wieku, tkwià w rozmaitych
nurtach obrze˝y popkultury: heavy metalu (death, doom, grind, thrash),
ambient i drone music, noise, muzyce industrialnej, avant-rocku – nazw
gatunkowych mo˝na wymieniaç wiele, na gruncie stylów popkultury wyrasta
du˝o zjawisk eksperymentujàcych. Kluczowy jest moment estetycznego zbli˝enia
do obszarów wspó∏czesnej muzyki powa˝nej, odnalezienie wspólnych celów
artystycznych i problematyki technicznej, rozpoznanie dorobku kompozytorskiego z jego historycznymi dokonaniami (bruityzm i industrializm futurystów,
105 .
muzyka elektroniczna poczàwszy od fal Martenota, tereminu i pierwszych
eksperymentów Johna Cage’a). Proces ten jest odzwierciedleniem zjawisk
pojawiajàcych si´ w Europie Zachodniej, dla których kluczowym momentem
by∏o szersze zaistnienie medialne austriackiej wytwórni Mego Records oko∏o
roku 2000 (p∏yta „The Magic Sound of Fenn O’Berg” Christiana Fennesza,
Jima O’Rourke i Petera „Pity” Rehberga z roku 1999 i nast´pne wydawnictwa).
Przejawy „alternatywnej muzyki powa˝nej” zacz´to w∏àczaç w programy
dotychczas wy∏àcznie Êrodowiskowych festiwali muzyki wspó∏czesnej, co sta∏o
si´ symbolicznym prze∏amaniem „monopolu” jej twórców. Festiwal Alt+F4
przygotowany przez Centrum Nowych Form „Salvia” jako sk∏adnik pierwszego
Mi´dzynarodowego Spotkania „Turning Sounds” (pod kuratelà ni˝ej podpisanego) ukaza∏ w maju 2003 pr´˝nà grup´ rodzimych twórców przynale˝àcych do
opisywanego nurtu, któremu wówczas najcz´Êciej nadawano nazw´ glitch (usterka).
— — —
TwórczoÊç takich artystów, jak: XV Parówek, Arszyn, Emiter, DJ Lenar,
Wolfram, Robert Piotrowicz, Dawid Szcz´sny, Anna Zaradny i Zenial rozgrywa
si´ przede wszystkim w ramach dzia∏alnoÊci tych nielicznych klubów muzycznych, które w∏àczajà takà muzyk´ w zakres swojego repertuaru, oraz powo∏ywanych w tym celu organizacji pozarzàdowych, które (nie bez sukcesów) starajà
si´ pozyskiwaç Êrodki ze êróde∏ paƒstwowych i samorzàdowych.
— — —
Istnieje pewna liczba wyspecjalizowanych wytwórni fonograficznych, jak Monotype Records i Musica Genera (zajmujàce si´ tak˝e improwizacjà), pojedyncze
tytu∏y pojawiajà si´ w katalogach wytwórni fonograficznych o szerszym profilu
(Bô∏t, Lado ABC), najliczniejsze sà jednak publikacje pod efemerycznymi
etykietami i rozmaite „samizdaty” (p∏yty CD-R, kasety) o mikroskopijnych
nak∏adach. Katalog wytwórni XVP prowadzonej przez Bartka Kalink´ vel
XV Parówek liczy 74 pozycje, w tym liczne artystów zagranicznych–11. Nale˝y
odnotowaç, ˝e podobnie jak w przypadku jazzu (wytwórnie Gowi, Not Two)
polskie wydawnictwa majà w katalogach wielu artystów zagranicznych, zaÊ
rodzimi twórcy cz´sto publikujà za granicà. Globalne wspó∏dzia∏anie artystów
w opisywanej dziedzinie jest dziÊ faktem, a Polska pod tym wzgl´dem nie gra
roli aspirujàcej prowincji.
— — —
Obok wydawanych w minimalnych nak∏adach p∏yt kompaktowych (i sprzeda˝y
plików w internecie, gdzie wiodàcy jest sklep serpent.pl), a tak˝e winylowych,
atrakcyjnych jako przedmioty i majàcych audiofilskie konotacje, du˝e znaczenie
106 .
M U Z Y K A A L T E R N AT Y W N A
Antoni Beksiak
majà netlabels. Jak pisze Patryk Ga∏uszka: „Najbardziej znane netlabele
[zagraniczne]–12 majà bardzo silnà pozycj´ wÊród artystów i s∏uchaczy darmowej
muzyki, a niekiedy udaje im si´ zdobyç uwag´ tradycyjnych mediów”–13.
Znaczàcà rol´ odgrywa w Polsce wydawnictwo sieciowe AudioTong (ponad 50
pozycji katalogowych), które „awansowa∏o” ostatnio do roli edytora p∏yt CD.
— — —
Podobnie jak w przypadku nowej twórczoÊci kompozytorskiej, rozpoznanie
krytyczne tego rodzaju muzyki jest nik∏e, mimo stosunkowo licznych publikacji,
powstajàcych jednak w sposób oddolny, przy niewielkim zainteresowaniu
zawodowych krytyków i badaczy. PiÊmiennictwo jest wyjàtkowo rozproszone
i wymaga gruntownego przebadania. Nadto istotnym czynnikiem w tej dziedzinie jest nierzadki brak szerszej perspektywy autorów wobec opisywanych
zjawisk – sà to osoby majàce wiedz´ typu „wszystko o niczym”. Nale˝y jednak
wspomnieç o sta∏ej, choç stosunkowo niewielkiej obecnoÊci dyskursu o muzyce
alternatywnej w mediach poÊwi´cajàcych si´ nowym trendom w kulturze
(jak „Fluid”, „Aktivist” i „Exklusiv”) za sprawà nielicznych autorów specjalizujàcych si´ w tej dziedzinie; okazjonalnie temat pojawia si´ w czasopismach
ogólnokulturalnych. Wyjàtkiem jest nieregularnie wydawane „Glissando”.
— — —
Sytuacja ta jest symptomatyczna dla gatunków sztuki, które nie wpisujà si´
w mainstream, a nawet reprezentujà wartoÊci opozycyjne wymykajàce si´ utartym kryteriom wartoÊciowania. W mniemaniu najszerszej publicznoÊci pod
has∏em „(powa˝na) muzyka wspó∏czesna” figuruje Krzysztof Penderecki, który
od çwierçwiecza zupe∏nie nie reprezentuje aktualnej problematyki muzyki
wspó∏czesnej, a w innej perspektywie – Piotr Rubik gwarantujàcy regalia muzyki
powa˝nej publicznoÊci, dla której nawet Mozart jest zbyt wymagajàcy. Mamy tu
do czynienia ze swoistym zafa∏szowaniem obrazu. W przypadku opisywanych
zjawisk jest to jednak jeszcze bardziej wyraêne ni˝ w kr´gu twórczoÊci kompozytorskiej, która wszak dysponuje grupà formalnie wykszta∏conych krytyków
i strukturà odniesienia w postaci historii muzyki XX wieku. Stàd pozycja
poszczególnych artystów w ÊwiadomoÊci odbiorców bywa niezas∏u˝enie wysoka,
wypracowana metodami pozaartystycznymi, takimi jak dzia∏alnoÊç organizatorska, umiej´tnoÊç autopromocji, wspó∏praca z przedstawicielami innych
dziedzin sztuki.
— — —
ObecnoÊç polskiej sceny w kulturze Êwiatowej manifestowana jest natomiast
regularnym pojawianiem si´ recenzji p∏ytowych w periodyku „The Wire”,
107 .
stanowiàcym dla licznych nurtów alternatywy w´ze∏, hub pozwalajàcy na
wymian´ informacji. Nie mo˝na jednak stwierdziç, ˝e zosta∏a ona w jakiÊ sposób
rozpoznana jako zjawisko odr´bne i wyraziste, tak jak sta∏o si´ to w przypadku
wspomnianej wy˝ej sceny wiedeƒskiej za sprawà wytwórni Mego. Poza casusem
Zbigniewa Karkowskiego, b´dàcego persona non grata w polskim Êrodowisku
kompozytorskim, który cieszy si´ (nie)s∏awà guru muzyki noise, polska scena
„alternatywnej muzyki powa˝nej” nie doczeka∏a si´ postaci na miar´ Fennesza,
Alva Noto lub Otomo Yoshihide (abstrahujàc nawet od wartoÊci artystycznej).
Warto w tym miejscu dodaç, ˝e w stosunku do g∏ównego nurtu muzyki wspó∏czesnej znanej z Warszawskiej Jesieni za alternatywne uwa˝ano wczeÊniej,
zw∏aszcza w dziedzinie muzyki elektroakustycznej, dzia∏ania zwiàzane ze Studiem
Eksperymentalnym Polskiego Radia, takie przedsi´wzi´cia, jak Niezale˝ne
Studio Muzyki Elektroakustycznej (1982–1984, z udzia∏em Andrzeja Bie˝ana,
Krzysztofa Knittla, Stanis∏awa Krupowicza, Mieczys∏awa Litwiƒskiego,
Andrzeja Mitana, Paw∏a Szymaƒskiego i Tadeusza Sudnika) i muzyk´ intuitywnà
(o czym dalej). Nowe, dzisiejsze pokolenie awangardystów przyby∏o skàdinàd,
jednak w polskim Êrodowisku muzyki wspó∏czesnej odkry∏o dla siebie w∏aÊnie
Bohdana Mazurka, Eugeniusza Rudnika, Zdzis∏awa Piernika i inne dokonania
spychane na nocne koncerty Warszawskiej Jesieni.
— — —
Starajàc si´ oceniç wyniki spotkania Êrodowisk formalnie i nieformalnie
wykszta∏conych twórców muzyki wspó∏czesnej, nale˝y zauwa˝yç ostro˝ne,
nacechowane nieufnoÊcià i powÊciàgliwoÊcià zbli˝enie. Na festiwalach organizowanych przez Êrodowisko kompozytorskie alternatywa jest raczej nieobecna
lub „êle” obecna – za sprawà Êrodowiskowego zamkni´cia i zafa∏szowaƒ obrazu.
Tak˝e powoli, ale konsekwentnie, repertuar ze Êrodowiska akademickiego
w∏àczany jest w programy zdarzeƒ alternatywnych – zdarzajà si´ wykonania
utworów takich twórców, jak Alvin Lucier, Cornelius Cardew i wspó∏twórcy
Studia Eksperymentalnego przez wykonawców z odmiennych Êrodowisk
(dzia∏alnoÊç grupy zwiàzanej obecnie z Fundacjà 4.99). Zarówno w przestrzeni
realnej, jak i wirtualnej trwa dyskurs, majàcy nierzadko silnie zantagonizowany
charakter, co nie oznacza bynajmniej, ˝e – na przyk∏ad – wi´kszoÊç m∏odego
Êrodowiska kompozytorskiego w Polsce jest Êwiadoma dzia∏aƒ kolegów
„zza miedzy”.
— — —
— — —
— — —
108 .
M U Z Y K A A L T E R N AT Y W N A
Antoni Beksiak
Swobodna impr owizacja
— — —
Swobodna improwizacja – mo˝e warto przypomnieç – jest ideà twórczà powsta∏à
na skrzy˝owaniu konsekwencji freejazzowych prze∏omów lat 60. oraz dokonaƒ
twórczoÊci kompozytorskiej drugiej po∏owy XX wieku, w szczególnoÊci w jej
aspekcie antydeterministycznym, b´dàcym reakcjà na serializm totalny.
Jej bohaterem jest wykonawca, który – solo lub wspólnie z partnerami – dokonuje wyimprowizowania dzie∏a muzycznego w czasie rzeczywistym. W archetypicznym uj´ciu Dereka Baileya obywa si´ to bez wczeÊniej powo∏anych zespo∏ów,
za sprawà spotkaƒ bez prób, bez ustaleƒ – spontaniczny akt twórczy i towarzyszàca mu niepewnoÊç dajà niepowtarzalne, jednorazowe dzie∏o. Idealistyczny
koncept „improwizacji nieidiomatycznej” Baileya zak∏ada wyzbycie si´ sk∏onnoÊci do spójnoÊci stylistycznej w improwizacji (i regu∏ improwizacyjnych, jakie
dany styl narzuca) i zastàpienie jej kreowaniem w oparciu o „czystà” wra˝liwoÊç
muzycznà na podstawie równouprawnionych elementów wiedzy muzycznej,
jakimi ka˝dy z muzyków dysponuje–14. Tote˝ istotne jest odró˝nienie jej od
jazzu, zwanego w piÊmiennictwie „muzykà improwizowanà”, który przypisaç
nale˝y do improwizacji idiomatycznej.
— — —
Wolna improwizacja ma fundamentalne zwiàzki ze wspó∏czesnà twórczoÊcià
kompozytorskà ze wzgl´du na eksplorowany obszar materia∏u (w szczególnoÊci
sonorystycznego), modele narracyjne i mikrostrukturalne, zbie˝ne podstawy
ideologiczne, aczkolwiek znajduje si´ w opozycji wobec przewa˝ajàcego obszaru
strategii twórczych dyplomowanych kompozytorów, zw∏aszcza w Polsce.
— — —
Swobodna improwizacja realizuje si´ w rozmaitej relacji do wytycznych Baileya
zarówno pod wzgl´dem stylistycznym, jak warsztatowym: maria˝e z elementami
komponowanymi, zw∏aszcza w przypadku wi´kszych sk∏adów, wykorzystywanie
genetycznych zwiàzków z free-jazzem. Warto zauwa˝yç, ˝e aczkolwiek pierwsza
fala improwizatorów (lata 70.) pos∏ugiwa∏a si´ jazzowym instrumentarium
i pewnymi reliktami gatunku, druga (lata 90.) to tryumf instrumentarium
elektronicznego i rozmaitego rodzaju „przedmiotów dêwi´kowych” z ich mo˝liwoÊciami sonorystycznymi, zw∏aszcza tych niepodlegajàcych komputerowemu
sterowaniu: gramofony, syntezatory analogowe, magnetofony szpulowe gwarantujà artystyczne wyzwanie i unikalnoÊç aktu twórczego. Ârodowisko swobodnej
improwizacji jest w Polsce skromne, jako ˝e nurt ten nie zosta∏ doceniony przez
instytucje muzyczne – wÊród nielicznych wyjàtków jest festiwal Ad Libitum
109 .
organizowany przez Fundacj´ Polskiej Rady Muzycznej. Wiedza promieniuje
przede wszystkim z niezale˝nych oÊrodków, przyciàgajàc s∏uchaczy i inspirujàc
muzyków. Spektakularnym przyk∏adem jest festiwal Musica Genera (Szczecin
2002–2008, Warszawa 2009), który przedstawi∏ polskiej publicznoÊci wielu
wybitnych twórców tego nurtu, aran˝owa∏ unikalne spotkania artystyczne i bada∏
powiàzania improwizacji z kompozycjà, instalacjami dêwi´kowymi i obrazem.
Do Szczecina zje˝d˝ali si´ z ca∏ego kraju muzycy, obserwatorzy, krytycy, aczkolwiek dzia∏ania pod tym szyldem by∏y bardzo wybiórcze, jeÊli chodzi o polskie
Êrodowisko improwizatorów. Aktywnie wprowadzali muzyków w obszar wolnej
improwizacji Micha∏ Libera i Krzysztof Trzewiczek pod szyldem „plain”
(Warszawa), skupiajàc si´ na organizowaniu warsztatów i sesji improwizowanych.
Spadkobiercà tych dzia∏aƒ jest Fundacja 4.99.
— — —
Wiele zagadnieƒ dotyczàcych funkcjonowania improwizacji w mediach, na rynku
muzycznym, w programach festiwali muzycznych jest zbie˝nych z sytuacjà
wy˝ej opisanej „alternatywnej muzyki powa˝nej”. Obszary te pokrywajà si´
w du˝ym stopniu pod wzgl´dem personalnym, choç predyspozycje i temperamenty improwizatora i kompozytora z pewnoÊcià nie sà to˝same. Symbolicznà
postacià Êrodowiska jest Zdzis∏aw Piernik, legendarny wynalazca technik
artykulacyjnych na tub´, którego Zespó∏ Muzyki Intuicyjnej (Andrzej Bie˝an,
Wojciech Chy∏a, Jacek Malicki) przeciera∏ szlaki niemal 40 lat temu – nieskutecznie, mo˝na rzec – na Warszawskiej Jesieni. Ch´tnie zapraszany jest do wspó∏pracy przez m∏odych improwizatorów. Swobodna improwizacja przewija∏a si´
w rozmaitych ods∏onach i punktowych przejawach przez okres czterech dekad,
trudno jednak mówiç o jej zarysowaniu si´ w polskim ˝yciu muzycznym z racji
braku rozpoznania w roli odr´bnego nurtu przed pojawieniem si´ specjalistycznych festiwali po roku 2000.
— — —
Tw ó r c a p o z a h i e r a r c h i à
— — —
Na Zachodzie interesujàcym zjawiskiem, zwiàzanym z przekszta∏ceniami w hierarchii sztuk, jest pojawienie si´ postaci „twórcy totalnego” – artysty, który z
równym sukcesem artystycznym dzia∏a w obszarze zbli˝onym do muzyki rozrywkowej (w szczególnoÊci w ramach kultury klubowej), jak w najbardziej
„ambitnych” dziedzinach muzyki awangardowej, nierzadko zresztà przybywajàc
z okolic tej pierwszej. Mo˝na rzecz jasna przywo∏aç postaci na przyk∏ad
110 .
M U Z Y K A A L T E R N AT Y W N A
Antoni Beksiak
Krzesimira D´bskiego, Edwarda Pa∏∏asza, a nawet Witolda Lutos∏awskiego.
Kompozytorzy tacy starali si´ jednak tworzyç raczej artystycznà piosenk´
w ramach konwencji mainstreamowej popkultury (co, rzecz jasna, mia∏o nieco
inne znaczenie w czasach PRL), czego najbardziej wymownym przyk∏adem
mo˝e byç Dumka na dwa serca –15. Opisywani w tej cz´Êci twórcy nierzadko sà
autodydaktami, którzy pobierali nauki z dziedziny kompozycji wspó∏czesnej
(jak Patryk Zakrocki u Bogus∏awa Schaeffera), lub dyplomowanymi kompozytorami, którzy od m∏odoÊci poruszajà si´ w sferze muzyki alternatywnej
(mieszkajàcy od kilku lat w Polsce Arturas Bumsˇteinas). Kwestia formalnego
wykszta∏cenia nie jest tu kluczowa, ∏àczy ich natomiast dzia∏anie w sferze intensywnych poszukiwaƒ twórczych, w odró˝nieniu od prób wpisania si´ w konwencjonalne oczekiwania publicznoÊci (niezale˝nie o jakim gatunku mówimy).
— — —
Za obiekt szkicowego studium przypadku obra∏em Piotra Zabrodzkiego vel
Mista Pita. Urodzony w 1982 roku Zabrodzki jest klasycznie wykszta∏conym
pianistà, absolwentem PSM II stopnia im. Chopina w Warszawie, ale u˝ywa
tak˝e gitary basowej, kontrabasu, perkusji. W roli wokalisty i „klawiszowca”
wspó∏tworzy zespó∏ Senk ˚e/Cinq G/5G, nale˝àcy do klubowego, tanecznego
nurtu ragga/dancehall, oraz liczne przedsi´wzi´cia pokrewne. Gra w sta∏ych
zespo∏ach soulowych wokalistek sióstr Przybysz (niegdyÊ tworzàcych grup´
Sistars), Natalii „Natu” i Pauliny „Pinnaweli”, wspó∏pracuje z Martà Kossakowskà
vel „Marikà”, wokalistkà reggae/soul. Z innà kluczowà postacià alternatywy,
Bartoszem Weberem vel Baabà, nagra∏ dwie p∏yty „czerpiàce z fake-jazzu
w stylu Lounge Lizards”–16. Z gitarzystà Janem P´czakiem, saksofonistà Marcinem
Gaƒko i perkusistà Hubertem Zemlerem jako Blast Muzungu postmodernistycznie przeskakuje pomi´dzy stylami – w duchu Naked City Johna Zorna, od
country po metal. Ze Zdzis∏awem Piernikiem nagra∏ urozmaicony album, na
którym intrygujàco wykorzystuje sonorystyczne mo˝liwoÊci tubisty przy udziale
Zemlera i skrzypka Wojciecha Kondrata. Zabrodzki z równà swadà gra free-jazz,
wolnà improwizacj´, bruitystycznà elektronik´, radykalny metal, swobodnie
i twórczo ˝ongluje stylami (niekoniecznie w duchu surkonwencjonalizmu).
— — —
111 .
Instalacje, multimedia, interakcje
— — —
W polskiej perspektywie to bardzo ciekawy temat – nie z powodu szczególnego
bogactwa, a jako studium twórczoÊci „bezpaƒskiej”, niemajàcej w kraju tradycji
i funkcjonujàcej pomi´dzy Êrodowiskami. Dobitnie ukaza∏a to wystawa „Inwazja
dêwi´ku. Muzyka i sztuki wizualne”–17, na której poza nielicznymi wyjàtkami
(najbardziej spektakularny by∏ Wideokwartet Christiana Marclaya) pokazano
dzie∏a, w których muzyka stanowi∏a przede wszystkim êród∏o symboli i skojarzeƒ,
nieodnoszàce si´ jednak do jej substancji, albo te˝ dêwi´k pe∏ni∏ funkcj´ podobnà, jak w przypadku – by tak rzec – maszyny przemys∏owej. Tego rodzaju
dzia∏ania wykraczajà w moim przekonaniu poza zakres niniejszego raportu.
Po drugiej stronie plasujà si´ liczne niefortunne przedsi´wzi´cia Warszawskiej
Jesieni, których przypadkowoÊç sk∏adam na karb przede wszystkim niech´ci
do wspó∏pracy z zewn´trznymi specjalistami w tej dziedzinie–18. Wyró˝nia∏ si´
in plus program poÊwi´cony Chopinowi, w∏àczony do festiwalu w roku 2010,
we wspó∏pracy z Centrum Sztuki WRO.
— — —
Polskie Êrodowisko twórcze zainteresowa∏o si´ tym nurtem ju˝ u jego zarania.
BezpoÊrednio po pierwszych poszukiwaniach Stockhausena w dziedzinie
„muzyki do zwiedzania”–19 (przedsi´wzi´cia seminaryjne z dziedziny kompozycji
zbiorowej w Darmstadt: Ensemble w 1967 i Musik für ein Haus w 1968) temat
podjà∏ Zygmunt Krauze (Kompozycja przestrzenno-muzyczna z 1968, z udzia∏em
architekta wn´trz Teresy Kelm i rzeêbiarza Henryka Morela). Dzia∏ania tego
rodzaju przewijajà si´ okazjonalnie przez programy rozmaitych festiwali muzyki
wspó∏czesnej i galerii sztuki. Znajdziemy je zarówno w dorobku twórców „alternatywnych”, jak Êrodowiska kompozytorskiego. Niemniej nie mo˝na mówiç
o ugruntowanej obecnoÊci tego nurtu w polskiej sztuce, podobnie jak w przypadku
swobodnej improwizacji. Dzisiejszy stan rzeczy odbija rozproszenie zjawiska.
Zdarzenia z tej dziedziny sà stosunkowo liczne, jednak wymagajà daleko
idàcych badaƒ, które pozwolà zdiagnozowaç dziedzin´, a tak˝e umiejscowiç jà
na mapie sztuk.
— — —
Jako przyk∏ad chcia∏bym przywo∏aç dzia∏ania w ramach obchodów Roku
Chopina, o których mia∏em przyjemnoÊç pisaç na zamówienie Biura Obchodów
„Chopin 2010”–20. W Krakowie stan´∏y cztery instalacje Aleksandra Janickiego
pod nadtytu∏em Chopin w mieÊcie, w Warszawie zrealizowano wspomniany podprogram Warszawskiej Jesieni (Pawe∏ Janicki, Jaros∏aw KapuÊciƒski, Wies∏aw
112 .
M U Z Y K A A L T E R N AT Y W N A
Antoni Beksiak
Michalak, Gordon Monahan, Józef Robakowski) i Fryderyk Chopin. Ciennik
osobisty ze Êcie˝kà dêwi´kowà S∏awomira Kupczaka (pod kuratelà ni˝ej
podpisanego). W Radomiu MCSW „Elektrownia” zrealizowa∏o dwie instalacje
Grzegorza Rogali, Miejska Galeria Sztuki w ¸odzi Projekt polimedialny „Có˝
po Chopinie...” z udzia∏em m.in. Krzysztofa Knittla, Dobromi∏y Jaskot, Jacka
Partyki, Marcina Staƒczyka, Marty Âniady i Artura Zagajewskiego, zaÊ CSW
„Znaki Czasu” w Toruniu zorganizowa∏o festiwal „Chopin – Pole Widzenia/
Pole S∏yszenia” obejmujàcy obszary „muzyki wspó∏czesnej i animacji (Jaros∏aw
KapuÊciƒski), sfery DVJ–21 (Antistatic Family, An On Bast), muzyki elektronicznej i akustycznej (Rafa∏ Ko∏acki, Jacek Doroszenko) czy instalacji interaktywnej (Ksawery Kaliski)” –22. Z kolei przedsi´wzi´cie Fragile Boredom Fundacji
„No Local” obejmowa∏o ekspozycj´ prac Erika Büngera, Lawrence’a Englisha,
Paw∏a Kulczyƒskiego i Anny Zaradny w Krakowie i Bytomiu.
— — —
OÊrodkiem, który najbardziej konsekwentnie poÊwi´ca si´ tego rodzaju dzia∏aniom, jest Festiwal „Audio Art”, prowadzony od 1993 roku przez Marka
Cho∏oniewskiego, kuratora i artyst´ b´dàcego bodaj najwi´kszym polskim autorytetem w tej dziedzinie. Festiwal anonsuje si´ nast´pujàco: „Audio Art jest
eksperymentalnà i postmodernistycznà sztukà prze∏omu wieków. Audio Art
to integracja sztuk wizualnych z dêwi´kowymi. Audio Art wyst´puje w formie
koncertów, performance i instalacji”. Odbywa si´ w Krakowie–23, obejmuje
jednak goÊcinne wizyty w innych miastach, a tak˝e siostrzane przedsi´wzi´cia
pod tà samà nazwà, na przyk∏ad w Warszawie–24.
— — —
Ostatnie lata przynios∏y zwi´kszone zainteresowanie rozmaitych „poszukujàcych”
festiwali nurtem instalacji dêwi´kowych, performance i multimediów, który –
jak mo˝na domniemywaç – postrzegany jest jako przynoszàcy pewien presti˝
zwiàzany z galeryjnà „sztukà wysokà”, choç oczywiÊcie równie˝ jako ciekawe
pole twórczych poszukiwaƒ. Zwi´ksza si´ jego udzia∏ w programach takich festiwali, jak Musica Genera (Szczecin, Warszawa, obecnie zawieszony), Unsound
(Kraków) i Warsaw Electronic Festival, a tak˝e przynale˝nych popkulturze
Off Festival (Konurbacja Âlàska) i Open’er (Trójmiasto).
— — —
Warto dodaç, ˝e popularnym zjawiskiem jest dodawanie tzw. wizualizacji do
muzyki autonomicznej, co zdarza si´ we wszystkich obszarach kultury. Nale˝y
jednak odró˝niç je od Êwiadomej wspó∏pracy kompozytorów z artystami wizualnymi: chodzi tu bowiem o przydanie „atrakcyjnoÊci” muzyce, która, zdaniem
113 .
organizatorów, nie jest w stanie wystarczajàco zainteresowaç publicznoÊci.
Cz´stym inspiratorem takich rozwiàzaƒ jest Telewizja Polska. Charakterystyczny
pod tym wzgl´dem by∏ Festiwal Muzyki Paw∏a Szymaƒskiego w roku 2006
(organizowany przez Polskie Wydawnictwo Audiowizualne), podczas którego
wszystkim utworom towarzyszy∏y filmy i zwiàzane z tym niedogodnoÊci
techniczne–25. Tak˝e ta dziedzina wymaga badaƒ i rozpoznania wartoÊci autonomicznych. Wspomnianemu wy˝ej rozdêwi´kowi mi´dzy Êrodowiskami próbujà
zapobiegaç takie inicjatywy, jak trwajàca od kilku lat wspó∏praca Studia
Komputerowego Akademii Muzycznej w ¸odzi z Wydzia∏em Edukacji Wizualnej
Akademii Sztuk Pi´knych tam˝e.
— — —
— — —
N owe o b s z a r y e d u k a c j i , n owe n a r z ´ d z i a dyd a k t yc z n e
— — —
Analizujàc kszta∏t ˝ycia muzycznego odzwierciedlajàcy przemiany strukturalne
– b´dàce jednym z tematów niniejszego raportu – nale˝y rozpoznaç tak˝e nowà
sytuacj´ w dziedzinie edukacji muzycznej. WczeÊniej podzia∏ na artystów
samouków i formalnie wykszta∏conych przebiega∏ z grubsza wed∏ug podzia∏ów
gatunkowych i „warstw” sztuki. Kompozytorzy i wykonawcy muzyki powa˝nej
posiadali dyplomy ukoƒczenia szkó∏ muzycznych; przekaz bezpoÊredni, metoda
„peer-to-peer”, autodydaktyzm by∏ domenà „oddolnej” muzyki rozrywkowej
(rocka) i muzyki tradycyjnej. Nie rozwijajàc ponad potrzeby tego tematu,
nale˝y zwróciç uwag´, ˝e wspomniane wy˝ej przewartoÊciowania determinujà
zmiany tak˝e w tej dziedzinie. Muzycy formalnie wykszta∏ceni oddajà si´
gatunkom tradycyjnie b´dàcym domenà samouków. Samoucy, dzi´ki nowym
narz´dziom twórczym, si´gajà po coraz ambitniejsze zadania z dziedziny muzyki
elektronicznej, ale tak˝e instrumentacji, a nawet pos∏ugiwanie si´ du˝ymi
sk∏adami instrumentalnymi.
— — —
Przy burzliwym wzroÊcie popularnoÊci danego zjawiska powstajà intensywne
sieci wymiany doÊwiadczeƒ, które owocujà nieformalnymi metodami edukacyjnymi. W maju 2002 Patryk „TikTak” Matela za∏o˝y∏ serwis internetowy
poÊwi´cony bitboksowi Zegar TikTaka. Witryna do roku 2008 zanotowa∏a
ponad 600 000 odwiedzin–26, liczni zagraniczni artyÊci tego nurtu powo∏ujà si´
naƒ jako na jedno z pierwszych internetowych êróde∏. Pomi´dzy rokiem 2002
a grudniem 2005, kiedy ni˝ej podpisany mia∏ przyjemnoÊç byç Êwiadkiem
114 .
M U Z Y K A A L T E R N AT Y W N A
Antoni Beksiak
konkursu Wielka Bitwa Warszawska, bitboks zyska∏ Êwiatowy poziom techniczny,
z licznymi przedstawicielami Êmia∏o konkurujàcymi na mi´dzynarodowej
scenie, a przedstawiciele wielu dziedzin wykonawstwa w Polsce mogliby mu
pozazdroÊciç tempa wzrostu i wirtuozerii. Jest to wynik intensywnej, ogólnoÊwiatowej wspó∏pracy spo∏ecznoÊci bitbokserów, tysi´cy pomys∏owych twórców
wynajdujàcych rozmaite techniki i publikujàcych autorskie materia∏y instrukta˝owe w internecie (w postaci tzw. tutorials) w ramach Sieci 2.0–27. Niebagatelny
te˝ jest element rywalizacji, kanalizowany intensywnà oddolnà pracà organizatorskà, jak w przypadku wspomnianych, zaczerpni´tych z hip-hopu „bitew”
(battles), swoistego odpowiednika konkursów wykonawczych w muzyce powa˝nej.
— — —
Bitboks zapo˝yczy∏ i wypracowa∏ ogromnà palet´ technik wokalnych, których
êród∏a tkwià w ca∏ej kulturze Êwiatowej, w kulturach etnicznych, j´zykach (przerysowana artykulacja g∏osek), dzieci´cych zabawach, rozmaitych nurtach
wokalistyki. Bogactwo i wszechstronnoÊç bitboksu opiera si´ na rozdzieleniu
trzech êróde∏ dêwi´ku: strun g∏osowych i fa∏szywych strun g∏osowych (z ich
funkcjà rytmicznà uzale˝nionà od pracy p∏uc), j´zyka (dêwi´ki w rodzaju
mlasków – to termin fonologiczny) oraz warg, przy czym te dwa ostatnie uniezale˝niono od respiracji. Ponadto na bitboksowy s∏ownik sk∏adajà si´ liczne techniki koartykulacyjne i specjalne.
— — —
Przyk∏ad ten, zapewne najbardziej spektakularny, jest symptomem stanu rzeczy
w zakresie nieformalnej edukacji muzycznej. Zainteresowany znajdzie dziÊ
szczegó∏owe merytoryczne informacje na temat bardzo licznych zagadnieƒ sztuki dêwi´ków. OczywiÊcie zasoby sieci nie sà wolne od przek∏amaƒ, co bywa
przedmiotem histerycznych ataków przedstawicieli Êrodowiska pedagogicznego.
Uogólniajàc jednak, przek∏amania pokutujà tak˝e w Êrodowisku nauczycieli
zgodnie z teoriami na temat funkcjonowania ludzkiego umys∏u–28 – prosz´
uÊwiadomiç sobie, co do niedawna przeci´tny nauczyciel szko∏y muzycznej
drugiego stopnia mia∏ do powiedzenia na temat wykonawstwa muzyki baroku.
Przy odrobinie zdrowego braku zaufania i sumiennoÊci w poszukiwaniach
„oddzielenie ziarna od plew” nie jest w sieci niemo˝liwe.
— — —
W internecie bogato reprezentowana jest zw∏aszcza muzyka elektroniczna, jako
˝e komputer sta∏ si´ podstawowym, dost´pnym niemal ka˝demu instrumentem
muzycznym naszych czasów. Ârodowiska programistyczne, takie jak wspomniane
Max/MSP i PureData, pozwalajà na praktyczne eksperymentowanie z kluczowym
115 .
materia∏em muzyki elektronicznej, na przyk∏ad z budowà syntezatora modularnego dok∏adnie wed∏ug opisu z podr´cznika W∏odzimierza Kotoƒskiego–29.
Jest to wolne oprogramowanie, dost´pne nieodp∏atnie na specjalnie w tym celu
opracowanych licencjach gwarantujàcych maksymalizacj´ dost´pnoÊci, a tworzone przez spo∏ecznoÊci wolontariuszy i pracowników op∏acanych z dotacji.
— — —
W odró˝nieniu od sytuacji sprzed na przyk∏ad 10 lat ruch open source mia∏
silny wp∏yw na Êwiatowy rynek oprogramowania i obecnie ogromna liczba
narz´dzi programistycznych do tworzenia muzyki ma swoje bezp∏atne wersje,
poczàwszy od edytora plików audio Audacity, poprzez niezliczone „wtyczki” –
podprogramy spe∏niajàce pojedyncze funkcje – oraz wirtualne instrumenty,
po digital audio workstations, jak Ardour i RoseGarden, oraz Êrodowiska
programistyczne, w tym Csound/Cecilia, Processing, SuperCollider z mo˝liwoÊcià
rozszerzania o elementy sprz´towe (platforma Arduino).
— — —
Oprogramowanie komercyjne, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç zaanga˝owania znacznych Êrodków inwestorskich, nierzadko wygrywa pod wzgl´dem funkcjonalnoÊci,
jakoÊci, stabilnoÊci i dokumentacji, niemniej wolne oprogramowanie Êmia∏o
konkuruje w zakresie kreatywnoÊci. Jego obecnoÊç wymusi∏a tak˝e zmiany
w cennikach producentów oprogramowania – znakomite wszechstronne
narz´dzie, zw∏aszcza do tworzenia i wykonywania na ˝ywo muzyki o regularnym
pulsie, Ableton Live, jest dziÊ dost´pne w wersji nieco okrojonej mniej wi´cej
za 250 z∏ –30.
— — —
Mo˝liwoÊci oprogramowania muzycznego sà bardzo szerokie i bynajmniej nie
ograniczajà si´ do „muzyki elektronicznej” w wàskim znaczeniu. Bogate zasoby
próbek instrumentów akustycznych, physical modelling synthesis –31,
i urozmaicone mo˝liwoÊci kszta∏towania artykulacji pozwalajà na docelowà
prac´ z materia∏em do z∏udzenia przypominajàcym brzmienie „˝ywych” instrumentów lub przygotowywanie kompozycji do wykonania przez instrumentalistów.
Trudno dziÊ bagatelizowaç mo˝liwoÊci, jakie w roli narz´dzia edukacyjnego
daje komputer wzbogacony o spo∏ecznoÊciowe zasoby sieci. Wiele jest tak˝e
propozycji dla najm∏odszych, by wspomnieç wolne oprogramowanie systemu
Sugar–32 opracowane dla przedsi´wzi´cia One Laptop Per Child–33. Natomiast
stopieƒ rozpoznania tej oferty i jej wykorzystania w polskim szkolnictwie
wydaje si´ minimalny.
— — —
116 .
M U Z Y K A A L T E R N AT Y W N A
Antoni Beksiak
— — —
— — —
1.
2.
3.
4.
5.
www.oxfordmusiconline.com, dost´p 28 lutego 2011.
en.wikipedia.org, dost´p 28 lutego 2011.
Przyp. aut.
„Nagrania terenowe” – nurt obejmujàcy przede wszystkim rejestrowanie pejza˝u dêwi´kowego.
Larry Starr, Christopher Waterman American Popular Music. From Minstrelsy to MTV,
Nowy Jork 2003, Oxford University Press, s. 430. Za: en.wikipedia.org, has∏o: alternative rock,
dost´p: 27 lutego 2011.
6. ibid., s. 430.
7. Warsztat Zakrockiego podczas Spotkania Wokalnego „G´bofon 2008.2”, 3 sierpnia 2008,
klub Plan B, Warszawa.
8. „U wi´kszoÊci dzieci z powodu niedorozwoju instynktu muzycznego zmys∏ ten [muzyczny]
stopniowo zanika i gros ludzi przechodzi przez ˝ycie bez muzyki, nawet nie podejrzewajàc, co
straci∏o. Wielu jednak odkryje to wówczas, kiedy jest za póêno”. Zoltán Kodály Muzyka
w przedszkolu, w: O edukacji muzycznej. Pisma wybrane, Akademia Muzyczna im. F. Chopina,
W´gierski Instytut Kultury, Warszawa 2002, s. 72.
9. www.cycling74.com, dost´p 27 lutego 2011.
10. www.puredata.info, dost´p 27 lutego 2011.
11. xvp.pl, dost´p 28 lutego 2011.
12. Przyp. aut.
13. Patryk Ga∏uszka Biznes muzyczny. ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii,
Warszawa 2009, Wydawnictwo Placet, s. 276.
14. Por.: Derek Bailey Improvisation. Its Nature and Practice in Music, [b.m.] 1993, Da Capo
Press, s. xi-xii.
15. Krzesimir D´bski Ogniem i mieczem Vol. 1 + Vol. 2, EMI Music Poland 2006.
16. ¸ukasz Iwasiƒski (i in.) Alternative music w: Music in Poland, a Guide 2010, Instytut Adama
Mickiewicza, Warszawa 2010.
17. Narodowa Galeria Sztuki „Zach´ta”, Warszawa 7 kwietnia – 2 sierpnia 2009.
18. Pisa∏em o tym wielokrotnie w relacjach z Warszawskiej Jesieni, przede wszystkim na ∏amach
„Ruchu Muzycznego”.
19. Terminu tego u˝ywam za Krystynà Tarnawskà-Kaczorowskà, Zygmunt Krauze. Mi´dzy
intelektem, fantazjà, powinnoÊcià i zabawà, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 133.
20. Antoni Beksiak Sygna∏ zwrotny w: Rok Chopinowski 2010. Impresje – Êwiadectwa – ludzie,
Biuro Obchodów Chopin 2010, Warszawa 2011.
21. DVJ – did˝ej pos∏ugujàcy si´ zarówno materia∏em audio, jak wideo (przyp. aut.).
22. csw.torun.pl, dost´p: 10 marca 2011.
23. www.audio.art.pl, dost´p: 10 marca 2011.
24. www.ptmw.art.pl/?page_id=102, dost´p: 10 marca 2011.
25. Budzi natomiast powa˝ne wàtpliwoÊci okolicznoÊç, ˝e Wydawnictwo [Polskie Wydawnictwo
Audiowizualne], rejestrujàc wszystkie koncerty na wideo, postanowi∏o „upi´kszyç” utwory
naiwnymi wizualizacjami (dobrze wprawdzie, ˝e raczej statycznymi), choç kompozytor,
jak pisze w programie Maciej Drygas, „uwa˝a, zresztà s∏usznie, ˝e muzyka jest tworem
117 .
abstrakcyjnym, nie niesie ze sobà konkretnych znaczeƒ, a do∏àczona do obrazu, przenika
treÊcià filmu”. W ka˝dym razie konieczne by∏o zamykanie oczu. Nie mo˝na by∏o natomiast
zamknàç uszu na donoÊny szum, a chwilami terkot urzàdzeƒ Êwietlnych i innych potrzebnych
telewizji, w niektórych momentach w y j à t k o w o d o k u c z l i w y. Pytanie: skoro ju˝
trzeba, czy nie mo˝na by∏o „wzbogaciç” nagraƒ w postprodukcji? Trzeba nas by∏o tym katowaç?
Antoni Beksiak Szymaƒskiego portret zamglony, Odra 3/2007 (wersja autorska).
26. Dane od autora strony.
27. „Termin Sieç 2.0 wià˝e si´ z aplikacjami sieciowymi nakierowanymi na u˝ytkownika, które
u∏atwiajà uczestnictwo w wymianie informacji i wspó∏dzia∏anie w obr´bie sieci ogólnoÊwiatowej”.
en.wikipedia.org, dost´p: 6 marca 2011, t∏umaczenie w∏asne.
28. „Osobne miejsce nale˝y si´ koncepcji kultury jako zespo∏u form symbolicznych E.[rnsta]
Cassirera, na gruncie której mit rozumiany jest jako jedna z form ÊwiadomoÊci, egzystujàca
do dnia dzisiejszego i s∏u˝àca organizacji takich poj´ç, jak czas, przestrzeƒ itp. Inaczej mówiàc,
mit to szczególny Êwiatopoglàd, pewien typ myÊlenia – w odró˝nieniu od innych symbolicznych
form dzia∏alnoÊci (sztuka, nauka, literatura)”. Micha∏ Waliƒski Mit – myÊl pierwotna – refleksja
mityczna, www.scribd.com/doc/45587199/, dost´p: 6 marca 2011, pierwodruk w: „Literatura
Ludowa” nr 2/1973, s. 21–36.
29. Muzyka elektroniczna, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1989, rozdzia∏ III: Studio
syntezatorowe.
30. Dane z poczàtku 2010.
31. „Physical modelling synthesis oznacza metody generowania fali dêwi´kowej, które wyliczajà jà
za pomocà modelu matematycznego […] opisujàcego fizyczne êród∏o dêwi´ku, zwykle instrument muzyczny”. en.wikipedia.org, has∏o: Physical modelling synthesis, dost´p: 7 marca 2011,
t∏umaczenie w∏asne.
32. www.sugarlabs.org, dost´p: 7 marca 2011.
33. one.laptop.org, dost´p: 7 marca 2011.
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
118 .
Maciej Kar∏owski
M U Z Y K A JA Z Z O WA
— — —
— — —
— — —
— — —
K a t e go r i e t wó r c z o Ê c i i w y ko n aw s t wa w m u z yc e j a z z owe j
— — —
Poj´cie twórcy w jazzie odbiega w znaczàcy sposób od tego, jak okreÊlamy je
w dziedzinie akademickiej muzyki powa˝nej. Wià˝e si´ to ze specyfikà artystycznej aktywnoÊci jazzmanów, w której proces kompozytorski jest bardzo ÊciÊle
zwiàzany z wykonawstwem. Mo˝na zaryzykowaç twierdzenie, ˝e muzyk jazzowy
to nie tyle kompozytor, choç przecie˝ niemal ka˝dy z nich jest autorem utworów,
co wykonawca muzyki skomponowanej zarówno przez siebie, jak i innych twórców.
— — —
Jazz ze swojej natury jest dziedzinà praktycznà, w której mniejsze znaczenie ma
to, co wykonawca gra, ni˝ to, w jaki sposób to robi. O kwalifikacjach jazzmana
decyduje wi´c nie tyle sam proces kompozytorski, ile wykonawcza praktyka
w obr´bie konwencji i zdolnoÊç improwizatorska rozumiana jako umiej´tnoÊç
nieustannego kreowania rzeczywistoÊci muzycznej.
— — —
Jazz, b´dàcy od wielu lat bardzo skodyfikowanà cz´Êcià muzycznej aktywnoÊci,
jest – pomimo coraz bardziej rozmywajàcych si´ granic stylistycznych – rodzajem
muzyki o wyrazistych cechach. Niezb´dne do jego zaistnienia elementy, jak
podstawa bluesowa, przestrzeƒ harmoniczna z charakterystycznymi blue notes,
specyficzna rytmika, okreÊlana jako swing, nacisk na oryginalny sposób
wydobywania dêwi´ku oraz kszta∏towania frazy sprawiajà, ˝e o jazzie myÊlimy
jako o zupe∏nie oryginalnej, intuicyjnie niemal rozpoznawalnej przestrzeni
artystycznej.
— — —
W obszarze jazzu cz´sto tak˝e umieszcza si´ muzyk´ free improvised, która
ró˝ni si´ od jazzu bardzo wyraênie, mimo ˝e g∏ówne ogniwa ∏àczàce jà z jazzem
sà bardzo silne (improwizacyjnoÊç, osobiste frazowanie i kszta∏towanie dêwi´ku)
119 .
oraz tzw. yass – ruch, który w latach 90. nie doÊç, ˝e silnie odÊwie˝y∏ polskà
jazzowà scen´, to jeszcze wykszta∏ci∏ nast´pne pokolenia muzyków niekiedy
jeszcze Êmielej poszerzajàcych formu∏y improwizatorskie zarezerwowane do tej
pory dla jazzu niemal na wy∏àcznoÊç.
— — —
Utar∏o si´, by traktowaç muzyk´ jazzowà jako istniejàcà w obszarze muzyki
rozrywkowej. Oglàd taki, mimo ˝e g∏´boko zakorzeniony, wydaje si´ jednak
wysoce nieÊcis∏y. Czasy, kiedy jazz mo˝na by∏o rozumieç jako wyraz czystej
rozrywki, min´∏y dawno temu, zanim gatunek ten w Polsce zdoby∏ sobie
uznanie kr´gów profesjonalnych oraz publicznoÊci. Dzisiaj obszary jazzowej
twórczoÊci, albo mo˝e lepiej by∏oby powiedzieç – obszary odwo∏ujàce si´ do
stylistyki jazzowej, sta∏y si´ ogromnà przestrzenià twórczej aktywnoÊci, co
wyra˝a si´ nie tylko tendencjami do krzy˝owania dalekich od jazzu stylów,
wkraczania w obszar kinematografii i teatru, ale równie˝ stosowanym instrumentarium, wykorzystywanymi formami muzycznymi, liczebnoÊcià obsad
zespo∏ów. Sta∏ si´ wi´c jazz, niegdyÊ hermetyczna i odr´bna ga∏àê sztuki wykonawczej, propozycjà obejmujàcà bardzo rozleg∏y obszar muzycznej aktywnoÊci.
— — —
W polskiej muzyce jazzowej tendencje Êwiatowe widaç bardzo wyraênie. ArtyÊci
swoimi twórczymi propozycjami nie zaniedbujà ˝adnego rodzaju jazzowej stylistyki. Dotyczy to zarówno fuzji jazzu z muzykà popularnà – jak choçby smooth
jazz czy znacznie od niego m∏odszy nu jazz, które nale˝a∏oby raczej oddzieliç
od g∏ównego pnia jazzowej estetyki i byç mo˝e zarezerwowaç dla nich miejsce
raczej w sferze pop – jak i maria˝y z muzykà etnicznà czy klasycznà. Ów nurt,
gdzie klasyka i jazzowa improwizacja walczà o wspólnà przestrzeƒ, jest szczególnie
silny, choç b∏´dem by∏oby postrzegaç go jako wyjàtkowe zjawisko w Êwiatowym
jazzie. Wyjàtkiem jest w tej kwestii jazzowe reinterpretowanie muzyki Fryderyka
Chopina. Du˝a liczba tego rodzaju przedsi´wzi´ç wydaje si´ charakterystyczna
dla polskiej sceny jazzowej.
— — —
Po l s k a s c e n a j a z z owa
— — —
O naturze i intensywnoÊci jazzowego wykonawstwa zaÊwiadczyç mo˝e liczba
muzyków, festiwali jazzowych, wydawców fonograficznych. Âledzàc rozwój
jazzowej sceny, widzimy rozmiar tego zjawiska, ale jak do tej pory nie dysponujemy ujednoliconymi jego badaniami, dzi´ki którym mo˝na by∏oby poprzeç
120 .
M U Z Y K A JA Z Z O WA
Maciej Kar∏owski
w∏asne obserwacje odpowiednimi statystykami. Nie istnieje ˝adna organizacja,
która prowadzi∏aby tego typu badania, co z kolei prowadzi do sytuacji, w której
nie jesteÊmy w stanie okreÊliç precyzyjnie liczby muzyków jazzowych, wydawanych p∏yt, organizowanych festiwali czy imprez cyklicznych zadedykowanych
muzyce jazzowej, klubów o takim profilu dzia∏alnoÊci, miejsc, które przyjmujà
do swoich programów twórców z tego obszaru, ani te˝ udzia∏u Êrodków paƒstwowych i samorzàdowych w procesie stypendiowania czy wspierania polskiego jazzu.
Milczà na ten temat zarówno G∏ówny Urzàd Statystyczny, instytucje badania
opinii publicznej, organizacje spo∏eczne aspirujàce do reprezentowania
lub wr´cz majàce obowiàzek statutowy reprezentowania Êrodowiska jazzowego
(Polskie Stowarzyszenie Jazzowe), jak równie˝ organizacje chroniàce twórców
i ich dzie∏a zgodnie z ustawà o prawach autorskich (STOART, ZAiKS, ZPAV).
— — —
Z pozoru wydawaç by si´ mog∏o, bioràc pod uwag´ chocia˝by liczb´ festiwali
jazzowych w Polsce, ˝e nigdy dotychczas na jazzowej scenie naszego kraju nie
dzia∏o si´ tak dobrze. Niemniej, kiedy przyjrzymy si´ uwa˝nie programom
poszczególnych edycji i lokalizacji tych imprez, doÊç szybko zauwa˝ymy, ˝e:
– w sporej mierze sà to festiwale niekoniecznie tworzàce platform´ prezentacji
aktywnoÊci polskich muzyków, a jeÊli ju˝ tak si´ dzieje, to dobór jest arbitralny,
zale˝ny od osobistych czy Êrodowiskowych upodobaƒ organizatorów; na naszych
oczach dokonuje si´ przewartoÊciowanie rangi g∏ównych polskich festiwali;
– starsze, niegdyÊ bezdyskusyjnie wyÊmienite imprezy prze˝ywajà czas schy∏ku
(np. Jazz Jamboree), obok nich powstajà nowe (np. Lotos Jazz Festival, Warsaw
Summer Jazz Days, Era Jazzu) i umacniajà swojà pozycj´ rynkowà;
– dumà mo˝e napawaç swoista reinkarnacja festiwalu Jazz nad Odrà;
– w zdecydowanej wi´kszoÊci sà to imprezy o bardzo lokalnym wymiarze,
których organizatorzy na wyrost si´gajà po przymiotniki „mi´dzynarodowy”
i „europejski”;
– ka˝dy, kto Êledzi rozwój muzyki jazzowej w Europie i w USA (czyta tamtejszà
pras´, Êledzi rynek p∏ytowy i wydawniczy), nader szybko zorientuje si´, ˝e
prezentowani w Polsce artyÊci zagraniczni niekoniecznie nale˝à do grona
najbardziej aktywnych twórców, których dzie∏a w istocie sà osià zainteresowania
publicznoÊci i krytyki w Europie i na Êwiecie;
– liczba imprez, choç imponujàca, nie sprawia, by polskie ˝ycie koncertowe
by∏o odbiciem znaczàcych tendencji w europejskiej czy Êwiatowej muzyce
jazzowej, co gorsza, nie ukazuje nawet z∏o˝onoÊci polskiej sceny jazzowej;
– z mapy koncertów oraz warsztatów znikajà imprezy, które wprowadza∏y do
121 .
pejza˝u jazzowego tak po˝àdane w tej dziedzinie zró˝nicowanie – mo˝e najbardziej jaskrawym przyk∏adem jest cykl „Jazz i okolice” organizowany przez
Andrzeja Kalinowskiego przez 10 lat i zwieƒczony dwiema edycjami warsztatów
z gronem muzyków nowojorskiej szko∏y SIM, który zakoƒczy∏ si´ wraz ze
zmianà dyrekcji GórnoÊlàskiego Centrum Kultury;
– rozdrobnienie imprez koncertowych powoduje równie˝ zmian´ charakterystyki
codziennego ˝ycia koncertowego w obszarze jazzu, które od lat ju˝ wydaje si´
toczyç wed∏ug regu∏y Êwi´ta majàcego miejsce raz w roku, cz´sto z dofinansowaniem ze Êrodków samorzàdowych lub paƒstwowych, i „zrównowa˝onego”
zanikiem dzia∏aƒ bie˝àcych, co z kolei skutkuje znikaniem z polskiej mapy
jazzowej klubów prezentujàcych t´ dziedzin´ muzycznà.
— — —
ObecnoÊç jazzu w mediach
— — —
Analiza oferty programowej stacji radiowych i telewizyjnych prowadzi do
wniosku, ˝e jazz jest obecny jedynie w mediach publicznych. W paêdzierniku
2008 roku, za zgodà KRRiT, dokonana zosta∏a sprzeda˝ dzia∏ajàcej przez
11 lat stacji Radio Jazz. Od tego czasu przestrzeƒ radiowa zosta∏a dla tej muzyki
prawie ca∏kowicie zamkni´ta. Jedynym miejscem, w którym jazz stanowi
widocznà cz´Êç oferty programowej, jest antena Programu 2 Polskiego Radia.
Pozostali nadawcy traktujà t´ dziedzin´ marginalnie, nie wy∏àczajàc oÊrodków
regionalnych PR, bàdê nie wykazujà nià ˝adnego zainteresowania (szczególnie
nadawcy komercyjni).
— — —
Problem pog∏´bia si´ jeszcze, gdy przyjrzymy si´ nadawcom telewizyjnym.
Jedynym kana∏em, który prezentuje muzyk´ jazzowà, jest TVP Kultura, emitujàca jednak (od ponad dwóch lat) prawie wy∏àcznie programy z telewizyjnych
archiwów, najcz´Êciej nagrania koncertów. Programy realizowane przez redakcj´
czy emisje filmów dokumentalnych o tematyce jazzowej znikn´∏y z ramówki
TVP Kultura. Jazz wchodzi na anten´ raz w tygodniu, w dodatku w póênych
godzinach nocnych. Znikome zainteresowanie tà dziedzinà potwierdza równie˝
brak zak∏adki „jazz” oraz to, ˝e nawet cotygodniowa oferta programowa nie jest
widoczna na internetowych stronach stacji.
— — —
Od czasu zaistnienia w przestrzeni nadawczej kana∏u TVP Kultura jazz praktycznie zniknà∏ z ramówek pozosta∏ych nadawców, którzy jeÊli ju˝ si´gajà po
122 .
M U Z Y K A JA Z Z O WA
Maciej Kar∏owski
tematyk´ jazzowà, to w wyniku sporadycznych reakcji na konkretne zdarzenia
˝ycia koncertowego, nie zaÊ w wyniku jakiegokolwiek, choçby nawet skromnego
planu promocyjnego dla tej muzyki.
— — —
Nadawcy komercyjni natomiast nie przewidujà emisji programów poÊwi´conych
jazzowi i emisji koncertów ani artystów zagranicznych, ani polskich. W mediach
drukowanych palm´ pierwszeƒstwa przyznaç trzeba magazynowi „Jazz Forum”,
ukazujàcemu si´ w cyklu oÊmiu numerów w roku i obj´toÊci 80 stron. W takiej
formule „Jazz Forum” nie jest w stanie w sposób pe∏ny odpowiedzieç na zapotrzebowanie i rozmiar jazzowego rynku w Polsce. Zw∏aszcza ˝e przez ostatnie
20 lat rozrós∏ si´ on znacznie, a aktywnoÊç koncertowa i wydawnicza twórców
wydatnie si´ nasili∏a. Funkcj´ wspomagajàcà w tej dziedzinie pe∏nià odr´bne
dzia∏y jazzowe w innych czasopismach specjalistycznych oraz ∏amy redakcji
tygodników spo∏eczno-kulturalnych, a tak˝e gazet codziennych. Te jednak po
informacje o jazzie na Êwiecie, o nowych, wa˝nych zdarzeniach si´gajà sporadycznie, traktujà je bardzo pobie˝nie i, zdarza si´, zatrudniajà do tego nieprzesadnie kompetentnych autorów. Zdecydowanie ∏atwiej te˝ do druku przedostajà
si´ informacje o gwiazdach zagranicznych ni˝ muzykach polskich.
— — —
Rynek fono g r aficzny
— — —
WielkoÊç sprzeda˝y p∏yt jazzowych w Polsce jest dziÊ niemo˝liwa do oszacowania. Wynika to z braku stosownych statystyk, nawet tych, które sà w posiadaniu
ZPAV. Problem z konstrukcjà statystyk w tej dziedzinie to jednak nie tylko
wynik braku publikacji danych o sprzeda˝y przez powo∏ane do tego instytucje,
ale równie˝ specyficznej konstrukcji modelu biznesowego rodzimego rynku
p∏ytowego. Oto kilka istotnych uwag.
— — —
Posiadacze znakomitej wi´kszoÊci archiwalnych nagraƒ polskiego jazzu (Polskie
Radio, Telewizja Polska), g∏ównie z powodu ograniczeƒ finansowych i ze wzgl´du na nieuregulowane sprawy w∏asnoÊci, ale cz´sto te˝ wr´cz systemowe zaniedbania czy marginalizacj´ tej sfery twórczego dorobku polskich artystów, do tej
pory nie stworzy∏y spójnego programu wydawniczego. Stàd te˝ historia gatunku
w formie dost´pnych dla nabywców p∏yt CD jest fragmentaryczna i wysoce
niepe∏na.
— — —
123 .
Przedstawicielstwa wielkich mi´dzynarodowych koncernów p∏ytowych nie
podj´∏y na poczàtku lat 90. wysi∏ku zagospodarowania rynku polskiej muzyki
jazzowej. Nie jest to zarzut, bowiem funkcjonowanie takich firm w regu∏ach
wolnego rynku ˝adnà miarà nie mo˝e takich obowiàzków nak∏adaç. Niemniej
dzisiaj, po blisko 20 latach dzia∏ania, w ich katalogach polski jazz stanowi mniej
ni˝ margines wydawniczej oferty albo nie wyst´puje wcale. Jedynym producentem pochylajàcym si´ w jakiÊ sposób nad budowaniem polskiego katalogu
jazzowych nagraƒ jest Universal Music Polska. Oferta ta jednak jest bardzo
ograniczona i nie nale˝y mieç nadziei na jej rozszerzenie. Pozostali gracze
(EMI Music Polska, Sony/BMG oraz Warner Music Polska) nie wykazujà w tej
dziedzinie aktywnoÊci, przyjmujàc jedynie rol´ dystrybutora gotowych produktów,
których koszty wytworzenia poniesione zosta∏y przez inne podmioty wydawnicze.
— — —
Dzia∏ania przedstawicielstw wielkich koncernów p∏ytowych ograniczajà si´ wi´c
w tej dziedzinie prawie wy∏àcznie do dystrybucji p∏yt mi´dzynarodowego katalogu wydawniczego. Ta sytuacja doprowadzi∏a do powstawania szeregu ma∏ych
wydawnictw p∏ytowych, bardzo cz´sto zak∏adanych przez samych muzyków,
które ze wzgl´du na o wiele skromniejszy kapita∏ nie by∏y i nie sà zdolne do
wystarczajàcego wzmocnienia swojej rynkowej pozycji i stworzenia w∏asnych
wydawniczych katalogów. A nawet jeÊli zdarza∏y si´ przypadki prób stworzenia
takich katalogów (Gowi, GiGi, Not Two, Multikulti, Polonia Records), to
równie˝ nie na zasadach kontraktów czy prób organizacji sesji nagraniowych,
ale najcz´Êciej wskutek pojedynczo zawieranych umów na publikacj´ gotowych
nagraƒ, zorganizowanych i op∏aconych wczeÊniej przez samych muzyków.
Takie rozproszenie si∏ doprowadzi∏o do sytuacji, w której samodzielne funkcjonowanie na rynku sprzeda˝y ma∏ych oficyn wydawniczych sta∏o si´ albo bardzo
trudne, albo wr´cz niemo˝liwe. Kluczowe w tej kwestii okaza∏o si´ stanowisko
sieci handlowych (EMPiK, Saturn oraz Media Markt), które, o ile w ogóle
prowadzà dajàcà si´ zdefiniowaç polityk´ sprzeda˝y jazzu, nie sà zainteresowane
nawiàzywaniem kontaktów handlowych z pojedynczymi producentami. W reakcji
na taki stan rzeczy podejmowane sà próby tworzenia oficyn ju˝ nie wydawniczych,
ale dystrybucyjnych, które zrzeszajàc mo˝liwe jak najwi´kszà liczb´ artystów,
budujà na tyle szerokà ofert´ handlowà, by w ocenie sieci handlowych jawiç si´
jako kontrahent wart wspó∏pracy. W ostatnich pi´ciu latach jednak sieci
handlowe drastycznie i systematycznie ograniczajà ofert´ p∏yt jazzowych, zresztà
nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Efektem tych tendencji mo˝e okazaç si´
sytuacja, w której polska muzyka jazzowa nie b´dzie reprezentowana w ofertach
124 .
M U Z Y K A JA Z Z O WA
Maciej Kar∏owski
najwi´kszych sieci handlowych, a najskuteczniejszym sposobem zaopatrywania
si´ w p∏yty polskich twórców b´dzie sprzeda˝ bezpoÊrednia przy okazji ich
koncertów lub wizyta w ma∏ych specjalistycznych sklepach, których liczba
z ka˝dym rokiem maleje. Ten proces rozpoczà∏ si´ po 2005 r., kiedy rynek
p∏ytowy w Polsce przeszed∏ dotkliwe za∏amanie. Sprzeda˝ bezpoÊrednia ÊciÊle
zwiàzana ze zdarzeniami koncertowymi to codziennoÊç na polskim rynku
p∏ytowym, a tak˝e jedyne tak naprawd´ bezpieczne i zachowujàce przynajmniej
pozory rentownoÊci rozwiàzanie dla jazzowych twórców zarówno m∏odego, jak
i starszego pokolenia.
— — —
Innà cechà polskiego rynku sprzeda˝y muzyki w ogóle, a jazzu w szczególnoÊci,
jest jak do tej pory bardzo powÊciàgliwe si´ganie po mo˝liwoÊci, jakie daje
handel internetowy. Owszem, nagrania polskich twórców w formie fizycznych
noÊników sà dost´pne, choç nie jest to regu∏a, zarówno na ich stronach internetowych, jak i w ofertach internetowych sklepów, niemniej sprzeda˝ plików
muzycznych wydaje si´ dziedzinà ca∏kowicie niezagospodarowanà.
— — —
— — —
R y n e k w y d a w n i c z y, p u b l i k a c j e
— — —
Nie sposób nie wspomnieç tu o rynku ksià˝ek na temat jazzu, który w Polsce
jest chyba najbardziej zaniedbanà dziedzinà. Publikacje o jazzie wydajà si´ byç
poza zainteresowaniami wydawców. Nie zmieni tego ani niedawno ponownie
wydana „Historia jazzu” Andrzeja Schmidta, ani „Historia jazzu w Polsce”
Krystiana Brodackiego, ani „100 wyk∏adów na temat jazzu” Jacka Niedzieli,
ani te˝ ksià˝ki na temat Krzysztofa Komedy, Tomasza Staƒki, Zbigniewa Seiferta.
Niepokoi to, ˝e prace Romana Kowala wcià˝ sà dost´pne praktycznie tylko
w obiegu antykwarycznym. Jednak szczególnie brakuje wa˝nych dzie∏ z historii
jazzu w t∏umaczeniach na j´zyk polski. Do dzisiaj nie zosta∏y wydane ani
biografie kluczowych dla nowoczesnego jazzu postaci, których znaczenia
w historii gatunku nie sposób podwa˝aç (choçby Count Basie, Lennie Tristano,
Charlie Parker, Gerry Mulligan, John Coltrane, Ornette Coleman, Cecil Taylor),
ani pozycje o charakterze syntetycznym dotyczàce historii gatunku, ani ˝adne
teksty z dziedziny estetyki (George Russell), ˝e o opracowaniach dotyczàcych
najnowszych tendencji w jazzie nie wspomn´.
— — —
125 .
Podobnie dramatycznie przedstawia si´ sytuacja w sferze publikacji nutowych.
Pomijam w tym miejscu zasoby uczelni kszta∏càcych m∏odych adeptów sztuki
jazzowej oraz kupowane prywatnie za granicà partytury oraz podr´czniki.
W ogólnie dost´pnym obiegu wydawnictw tego rodzaju praktycznie nie ma.
— — —
Krytyka w obszarz e muzyki jazz owej
— — —
Zarysowany jest w tej materii wyrazisty podzia∏ na krytyków zajmujàcych si´
jazzem profesjonalnie oraz na dziennikarzy dzia∏ów kultury bez jazzowej
specjalizacji. Przez krytyków z pierwszej grupy rozumieç nale˝y osoby, których
publicystyka pozwala oceniç ich znajomoÊç historii gatunku, fonografii w kraju
i za granicà i tendencji we wspó∏czesnym jazzie. Rekrutujà si´ oni w znakomitej
wi´kszoÊci z kr´gu hobbystów, których wiedza niekoniecznie jest potwierdzona
certyfikatami akademickimi. Sà to najcz´Êciej postacie zwiàzane z bran˝owymi
czasopismami („Jazz Forum”, autorzy tekstów w czasopismach specjalistycznych
„Hi-Fi i Muzyka”, „Audio”, „Audiovideo”), rozg∏oÊniami radiowymi (audycje
autorskie w ramówkach mediów publicznych – Program 2 PR, oÊrodki
regionalne PR), radiem internetowym www.radiojazz.fm) oraz z portalami
internetowymi (tu sytuacja wydaje si´ niezwykle dotkliwa – jedyny portal jazzu
i muzyki improwizowanej „Diapazon” po Êmierci jego autora Andrzeja
Grabowskiego przekszta∏cony zosta∏ w zamkni´te archiwum).
— — —
Drugà grup´ stanowià recenzenci i dziennikarze prasy codziennej bàdê cotygodniowej oraz dziennikarze radiowi stacji komercyjnych, którzy najcz´Êciej nie sà
specjalistami w dziedzinie jazzu. Z tego te˝ powodu konieczne jest odnotowanie
drastycznego spadku merytorycznej wartoÊci tekstów na temat jazzu w tym
sektorze krytyki. JeÊli na∏o˝y si´ na to ogólnà niech´ç codziennej prasy do
publikowania tekstów zwiàzanych z jazzem, to wy∏oni si´ bardzo niepokojàcy obraz
sytuacji jazzowej krytyki, która w swojej merytorycznie kompetentnej odmianie
zatraci∏a mo˝liwoÊç kontaktu z szerszym gronem odbiorców. W tak podzielonej
przestrzeni publicystycznej znaczenia nabieraç zaczynajà ró˝ne fora dyskusyjne
oraz blogi, gdzie pasjonaci gatunku mogà bez ˝adnych ograniczeƒ, ale tak˝e bez
konsekwencji, publikowaç swoje przemyÊlenia i opinie.
— — —
— — —
— — —
126 .
M U Z Y K A JA Z Z O WA
Maciej Kar∏owski
Instytucje kultury a jazz
— — —
Ârodowisko polskich muzyków jazzowych po 1989 r. nie wytworzy∏o ˝adnej
instytucji ani struktury formalnej, która skutecznie i w mo˝liwie pe∏nym zakresie
by je reprezentowa∏a. Przez ostatnie 20 lat systematycznej marginalizacji ulega∏a
tak˝e rola Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego oraz jego niegdysiejszych terenowych oddzia∏ów, które dzisiaj sà ju˝ tworem niemajàcym praktycznie ˝adnego
znaczenia w ˝yciu Êrodowiska jazzowego.
— — —
Sta∏o si´ tak w znacznej mierze ze wzgl´du na drastycznie spadajàcà w gronach
twórców ch´ç zrzeszania si´ pod szyldem jakiejkolwiek organizacji. Istniejà
stowarzyszenia, fundacje czy agencje, które skupiajà si´ niemal wy∏àcznie na
organizacji pojedynczych imprez koncertowych i tworzeniu dla nich stosownego
zaplecza finansowego, cz´sto wspieranego Êrodkami samorzàdowymi. Jest to
jednak dzia∏alnoÊç zaledwie incydentalna, oparta na dotacjach celowych, bez
cech wytwarzania mechanizmów ∏àczàcych Êrodowisko. Niech´ç do zrzeszania
si´ pod szyldem istniejàcych organizacji uwypukla równie˝ g∏´boki podzia∏, jaki
cechuje Êrodowisko polskiego jazzu. Nie sposób wskazaç wszystkich przebiegajàcych przez nie linii podzia∏ów, ale jedna wydaje si´ szczególnie silna. W najogólniejszym skrócie przebiega ona pomi´dzy jazzowym establishmentem, przez
co nale˝y rozumieç muzyków, którzy bardzo silnie zaistnieli w strukturach
akademickich oraz takich, którzy kojarzeni sà z gronami skupionymi wokó∏ PSJ,
a grupà twórców dzia∏ajàcych daleko poza g∏ównym nurtem jazzu. Wy∏àczajàc
pojedyncze przypadki, nie zachodzi pomi´dzy nimi jakakolwiek dajàca si´
precyzyjnie okreÊliç forma wspó∏dzia∏ania. Uwaga ta pojawia si´ w∏aÊnie w tym
miejscu, ˝eby zasygnalizowaç, ˝e polskie Êrodowisko jazzowe rozumiane jako
ca∏oÊç (muzycy, dzia∏acze, dziennikarze, mened˝erowie) jest bardzo silnie
spolaryzowane. Dotyczy to zarówno podzia∏ów czysto muzycznych, jak i miejsca
w pejza˝u organizacyjno-formalnym. Pierwsza grupa jest w nim umocowana
bardzo silnie, z niej rekrutujà si´ wyk∏adowcy akademiccy, kadra wyk∏adowców
na warsztatach, rady programowe konkursów; cechuje si´ m.in. bardzo hermetycznym, niemal klanowym sposobem postrzegania swojej pozycji. Druga grupa
nie funkcjonuje w ˝adnych strukturach i jest zbiorowoÊcià niezwykle rozproszonà,
w wyniku czego jej g∏os nie jest dostatecznie silny, jeÊli nie liczyç samych
dokonaƒ artystyczno-mened˝ersko-publicystycznych, aby mog∏a zwróciç na
siebie i swoje potrzeby uwag´ urz´dników paƒstwowych.
— — —
127 .
Podsumowujàc, polskie Êrodowisko jazzowe, choç wy∏oni∏o organizacje majàce
aspiracje reprezentowania go, to jako ca∏oÊç nie jest reprezentowane przez
˝adnà z nich, co z kolei rodzi pytanie o potrzeb´ funkcjonowania tych organizacji w takim kszta∏cie i takim zakresie, w jakim dzia∏ajà. Obserwacje te sk∏aniajà
równie˝ do zastanowienia si´, czy zadanie integracji jazzowego Êrodowiska nie
powinno zostaç powierzone profesjonalnym mened˝erom wspieranym przez
mecenat paƒstwowy lub samorzàdowy. W tym gronie sà postacie (np. Mariusz
Adamiak, szef Warsaw Summer Jazz Days i wspó∏twórca tegorocznej edycji
Show Case, Dionizy Piàtkowski – Era Jazzu, szczególnie z projektem Era Music
Garden), które nie doÊç, ˝e mog∏yby przyjàç na siebie trud realizacji tego
rodzaju misji, to jeszcze ze wzgl´du na doÊwiadczenia, presti˝ i renom´ tak˝e
poza granicami Polski mog∏yby jej z∏o˝onoÊci z powodzeniem podo∏aç.
— — —
Edukacja w dziedzinie muzyki jazz owej
— — —
Praktycznie podzielona jest pomi´dzy dwa oÊrodki akademickie, najs∏ynniejszy
i najsilniejszy Êlàski – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach – oraz pomorski – Akademia Muzyczna im. Stanis∏awa Moniuszki
w Gdaƒsku. Wydzia∏y jazzowe istniejà tak˝e w strukturach innych szkó∏ wy˝szych, nie majà one jednak cech rozbudowanych placówek jazzowej edukacji.
Nie jest tak˝e regu∏à, ˝e sà to studia stacjonarne, nade wszystko jednak nie
majà charakteru oÊrodków formotwórczych dla Êrodowiska jazzowego regionu.
— — —
Mo˝na Êmia∏o stwierdziç, ˝e zastosowany w katowickiej akademii model nauczania
jazzu przyj´ty zosta∏ w Polsce za obowiàzujàcy. Dotyczy to nie tylko za∏o˝eƒ
programowych, ale tak˝e obsady kadry nauczycielskiej. Z jednej strony ten
rodzaj unifikacji jest i naturalny, i po˝àdany ze wzgl´du na mo˝liwoÊç dzia∏alnoÊci w ramach wysokich standardów, z drugiej jednak – zwa˝ywszy na specyfik´
gatunku, jego otwartoÊç na wszelkiego rodzaju estetyczne fuzje i g∏´bokà
potrzeb´ wydobywania ze studentów jak najwi´kszego indywidualizmu – bardzo
niebezpieczny.
— — —
Niebezpieczeƒstwa sà tym wi´ksze, ˝e z grona profesorskiego rekrutujà si´
cz´sto zarówno rady programowe festiwali, jak i komisje jurorskie jazzowych
konkursów oraz kadra nauczycielska jazzowych warsztatów (warsztaty jazzowe
w Chodzie˝y czy Pu∏awach). A stàd ju˝ tylko krok do bardzo niebezpiecznej
128 .
M U Z Y K A JA Z Z O WA
Maciej Kar∏owski
dominacji jednego sposobu pojmowania nauki jazzu i muzyki improwizowanej
oraz konsekwencji, jakie fakt ten mo˝e wywo∏ywaç tak˝e po zakoƒczeniu
studiów. Rzecz jasna, bardzo wiele zale˝y tu od nastawienia, horyzontów i zdolnoÊci pedagogicznych poszczególnych nauczycieli, niemniej, tak jak w ka˝dej
dziedzinie artystycznej, a szczególnie w jazzie, otwartoÊç na inne modele
kszta∏cenia, a co za tym idzie – inne modele funkcjonowania muzyka w obszarze
jazzu, wydajà si´ bardzo po˝àdane.
— — —
Sygna∏y o tego rodzaju monopolizacji dochodzà regularnie. Jednak najbardziej
spektakularnym jej przyk∏adem jest wymazanie z kalendarza wspomnianych
ju˝, niezwykle obiecujàcych warsztatów b´dàcych cz´Êcià projektu „Jazz
i okolice”, organizowanych na terenie Akademii Muzycznej w Katowicach,
a prowadzonych przez wyk∏adowców nowojorskiej szko∏y SIM. Budzi to tym
wi´ksze wàtpliwoÊci, ˝e wystarczy∏y dwie edycje, aby wynikn´∏y z nich wymierne korzyÊci dla m∏odych polskich muzyków (p∏yta „Four” Macieja Obary
nagrana w Nowym Jorku z trzema wyk∏adowcami SIM, a wczeÊniej film
„Small Spaces” Jarka Czarneckiego vel Elvina Flamingo, który zdoby∏ uznanie
krytyki tak˝e poza granicami Polski – Golden Remy Award 2009).
— — —
ObecnoÊç polskie go jazzu na scenie mi´dzynar odowej
— — —
Sytuacja Êrodowiska jazzowego na tle ca∏ego rynku muzycznego w Polsce nie
wyglàda ró˝owo, nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e polscy artyÊci jazzowi sà muzykami
wysoko cenionymi na Êwiecie. Âwiadczyç mo˝e o tym zwi´kszajàca si´ liczba
przedsi´wzi´ç p∏ytowych polskich jazzmanów wydawanych poza granicami
kraju. Spektakularnym przyk∏adem mo˝e tu byç Tomasz Staƒko, od lat
zwiàzany ekskluzywnym kontraktem z jednà z najwa˝niejszych na Êwiecie
jazzowych oficyn ECM, Marcin Wasilewski, równie˝ wydajàcy w barwach
monachijskiej wytwórni, Leszek Mo˝d˝er, nagrywajàcy niektóre swoje p∏yty
w niemieckiej ACT Music, albo Adam Pieroƒczyk, od lat publikujàcy swojà
muzyk´ w Pao Records lub ostatnio w Jazzwerkstadt Records, w koƒcu te˝
Aga Zaryan, której jako pierwszej artystce z Polski uda∏o si´ wydaç p∏yt´
w legendarnej Blue Note Records. Szacunek zachodnich presti˝owych
wydawnictw zdobyli sobie te˝ artyÊci mniej popularni, jak Bart∏omiej i Marcin
Olesiowie – pierwsi Polacy nagrywajàcy dla legendarnej HatHut Records
(na poczàtek 2012 r. zaplanowana jest druga p∏yta z ich udzia∏em), Piotr
129 .
Wyle˝o∏ i Rafa∏ Sarnecki – mogàcy pochwaliç si´ debiutami p∏ytowymi w barwach
hiszpaƒskiej firmy Fresh Sound i Pawe∏ Kaczmarczyk, który wyda∏ album
w ACT Music.
— — —
O jakoÊci muzyki tworzonej przez polskich artystów jazzowych zaÊwiadczyç
mogà tak˝e pochlebne recenzje w zagranicznych mediach, a tak˝e wa˝ne w
Êrodowisku nagrody, jak choçby uznanie przez freejazz-stef.blogspot.com –
presti˝owy blog o muzyce freejazzowej, za najlepszà p∏yt´ 2010 roku „Passion”
Wac∏awa Zimpela wydanà przez Multikulti Records.
— — —
Wyró˝niajà si´ tak˝e w skali Êwiatowej polscy wydawcy. Krakowska oficyna
wydawnicza Not Two Records przez ostatnie lata opublikowa∏a ogromnà liczb´
nagraƒ muzyków z Europy i USA. W tym gronie sà tak doceniane postacie
Êwiatowej sceny, jak Anthony Braxton czy z m∏odszego pokolenia Ken
Vandermark. Rosnàcà pozycj´ Not Two odnotowano na Êwiecie w specjalistycznych rankingach, a jej p∏yty sà dost´pne w internetowych sklepach na ca∏ym
Êwiecie. Kiedy na∏o˝ymy na to wszystko ogromnà koncertowà aktywnoÊç
polskich jazzmanów starszego i m∏odszego pokolenia oraz bardzo liczne
zaproszenia do wspólnych przedsi´wzi´ç twórców ze Êwiata, to wy∏oni si´ obraz
bardzo dobrze radzàcego sobie na rynku muzycznym Êrodowiska. Sukcesy
polskich muzyków jazzowych mo˝na by∏oby wyliczaç jeszcze d∏ugo, pami´taç
jednak musimy, ˝e jest to w najwi´kszej mierze efekt operatywnoÊci, kreatywnoÊci oraz imponujàcego zapa∏u samych twórców, a nie skutek wsparcia, jakiego
mog∏yby udzieliç ich poczynaniom przeznaczone do tych celów instytucje
kultury.
— — —
— — —
— — —
Raport powsta∏ we wspó∏pracy z Paw∏em Brodowskim
— — —
— — —
— — —
130 .
Bartek Chaciƒski
M U Z Y K A P O P/R O C K
RY N E K F O N O G R A F I C Z N Y
— — —
— — —
— — —
U wa g i o s t r u k t u r z e t wó r c z e j w y b r a nyc h o b s z a r ów :
pop, rock i pochodne
— — —
W dziedzinie muzyki popularnej trudno dziÊ o lepsze mierniki ni˝ telewizja,
która muzyk´ prezentuje najcz´Êciej przy okazji programów rozrywkowych jako
t∏o lub te˝ w audycjach telewizji Êniadaniowej, oraz program Sali Kongresowej
w Warszawie, która wcià˝, pomi´dzy kabaretami i benefisami gwiazd telewizji,
prezentuje krajowych muzyków, ale przede wszystkim tych z wypracowanà od lat
pozycjà (Maryla Rodowicz, Lady Pank) albo dorobkiem serialowym (marcowa
„Gala piosenki serialowej”).
— — —
To wszystko, co z polskiej piosenki zosta∏o, zmierza od kilku lat w stron´ tradycyjnych wzorców: liryzmu, d∏ugiej frazy, Êredniego tempa i prostoty rytmicznej.
Nade wszystko jednak – celebracji pozorów wyrafinowania. Wielki sukces
sprzeda˝owy Piotra Rubika w ciàgu ostatnich pi´ciu lat zaliczyç nale˝y oczywiÊcie do tego w∏aÊnie nurtu. W koƒcu Rubik pisze piosenki, które tylko odpowiednio obudowuje formalnie – co zresztà charakterystyczne dla polskiego
popu uwa˝ajàcego za nobilitacj´ lukrowanie zwrotek i refrenów pompatycznymi
aran˝acjami orkiestrowymi. W dodatku wpisujàce si´ w bezpieczny medialnie
Êwiat moralnoÊci katolickiej. Co ciekawe, nawet Rubik nie odnosi si´ do tradycji
gospel. Tej bowiem polska piosenka popularna – którà rozumiemy tu jako
pop – unika.
— — —
Prosta, z motywami mo˝liwie ∏atwymi do zapami´tania, a przede wszystkim
wspólnego Êpiewania – taka jest ta piosenka. Bliska wzorcom francuskich
variétés i w∏oskiej piosenki festiwalowej, ale ju˝ nie anglosaskiej muzyce
131 .
rozrywkowej wychodzàcej najcz´Êciej z nastawionych na po∏àczenie prostoty
z wirtuozerià wykonawczà gatunków takich jak blues, soul czy w∏aÊnie gospel.
Nurt polskiego bia∏ego soulu znalaz∏ swoich bohaterów w osobach Natalii
Kukulskiej (przez moment) oraz grupy Sistars (której wokalistki rozpocz´∏y
ostatnio kariery solowe), ale okaza∏ si´ trudny do sprzedania, drogi i czasoch∏onny w promocji. Najbardziej utrwalone w Polsce rynkowo wzorce prezentujà
wokaliÊci: Andrzej Piaseczny, Ryszard Rynkowski i Stachursky, co odbija si´
w wynikach sprzeda˝y (z uzyskaniem pe∏nych danych o tych ostatnich sà jednak
problemy [zob. rozdz. „Wydawnictwa p∏ytowe, rynek fonograficzny”] – stàd
dalej posi∏kujemy si´ og∏aszanymi publicznie wyró˝nieniami fonograficznymi,
tzw. z∏otymi i platynowymi p∏ytami).
— — —
Wobec twórczoÊci rozrywkowej, która ma trafiaç do jak najszerszego grona
s∏uchaczy, trudno o bardziej sprawiedliwy miernik ni˝ rynkowa sprzeda˝ fonogramów. Ale gdy spojrzymy na wyniki sprzeda˝y polskich albumów w ostatnich
trzech latach, dostrze˝emy prawid∏owoÊci doÊç zaskakujàce. Sukces „Spisu
rzeczy ulubionych” Andrzeja Piasecznego (podwójna platynowa p∏yta, dajàca
ponad 60 tys. sprzedanych noÊników) po raz kolejny pokazuje prymat Seweryna
Krajewskiego jako autora ulubionych przebojów Polaków. Sukces ten maleje
jednak w zestawieniu z najwi´kszymi przebojami muzyki powa˝nej (sprzedajàce
si´ w nak∏adach przekraczajàcych 40 tys. egz. albumy Rafa∏a Blechacza) i jazzu
(„Live At Palladium” Agi Zaryan – równie˝ ponad 40 tys. egz.), choçby w odmianie ∏atwej do przyswojenia. Te ostatnie zresztà to odprysk Êwiatowego trendu –
repertuar jazzu wokalnego (Diana Krall) sprzedaje si´ dobrze, a p∏yty pop
opakowywane jako jazz (Norah Jones) radzà sobie jeszcze lepiej. Rzecz w tym,
˝e nawet tam tego typu wydawnictwa nie zrównujà si´ w notowaniach z najwi´kszymi hitami roku. Âwiadczy to o s∏aboÊci krajowej muzyki pop. Polska
scena pop zarabia na koncertach, w telewizji, ale pod wzgl´dem sprzeda˝y p∏yt
jest wcià˝ w bardzo mizernej kondycji.
— — —
To si∏a oddzia∏ywania telewizji i radia sprawi∏a równie˝, ˝e muzyka klubowa –
rozumiana jako ró˝ne style muzyki tanecznej z Wielkiej Brytanii rozwijajàce si´
w latach 90. – ustàpi∏a miejsca melodyjnej, piosenkowej, ale równie˝ eksponujàcej mocnà tanecznà stron´ rytmicznà muzyce dominujàcej na kontynencie,
zwanej czasem eurodance. To wzorzec wspierany przez telewizyjnà seri´ widowisk
plenerowych „Hity na czasie” oraz radio Eska. Ta muzyka wype∏ni∏a w znacznej
mierze luk´ po disco-polo (prostej i tworzonej na tanich instrumentach muzyce
132 .
MUZYKA POP/ROCK
Bartek Chaciƒski
wydawanej poza du˝ym przemys∏em p∏ytowym, podczas gdy dance to ju˝
regularna cz´Êç du˝ego przemys∏u), którego znaczenie rynkowe bardzo os∏ab∏o
i który wraca co najwy˝ej na fali nostalgii za starymi przebojami. Podà˝enie
w stron´ muzyki dance by∏o powodem sukcesu Agnieszki Chyliƒskiej, niegdyÊ
Êpiewajàcej mocne rockowe piosenki z zespo∏em O.N.A., a dziÊ gwiazdy choçby
scen „Hitów na czasie” (platynowa p∏yta „Modern Rocking” – ponad 30 tys. egz.).
— — —
G∏ównym miejscem prezentacji muzyki pop w telewizji sà programy typu
„zostaƒ gwiazdà” (od „Szansy na sukces” w TVP, poprzez „Idola” w Polsacie,
po „Mam talent” w TVN) prezentujàce z regu∏y nowe estradowe wersje znanych
przebojów polskich i zagranicznych wykonawców, a tak˝e teleturnieje – ze
Êwi´càcym najwi´ksze triumfy w dziedzinie oglàdalnoÊci programem „Jaka to
melodia?”. Ten ostatni jest krajowà wersjà amerykaƒskiego formatu „Name
That Tune”. Prezentuje zagrane w prosty sposób wersje znanych przebojów
w stylizacji odpowiadajàcej zarówno odbiorcom muzyki festiwalowej, jak i weselnej.
Uczestnicy zgadujà tytu∏ piosenki po jak najkrótszej muzycznej podpowiedzi.
Teleturniej jest prowadzony przez Roberta Janowskiego, nadawany w TVP 1
z sukcesami od 1997 roku – aktualnie codziennie od poniedzia∏ku do niedzieli.
Pod koniec roku 2010 gromadzi∏ regularnie 3-milionowà widowni´ (dane Nielsen
Audience Measurement), co wcià˝ czyni∏o go liderem wczesnowieczornego
pasma. Program nadawany jest codziennie i pozostaje od lat bez wàtpienia
najpopularniejszym programem muzycznym w Polsce, a zarazem najwi´kszym
êród∏em wiedzy o muzyce dla milionów telewidzów. „Jaka to melodia?”,
podobnie jak wielkie telewizyjne show w rodzaju „Kocham ci´, Polsko” czy
„Taniec z gwiazdami”, dzia∏ajà w specyficznym modelu, dla którego centralnym
punktem jest zespó∏ profesjonalnych muzyków, którzy sà w stanie szybko
opanowaç i zagraç dowolnà melodi´ rozrywkowà. Niektóre z tych telewizyjnych
grup robià kariery poza antenà, wydajàc p∏yty i koncertujàc (przyk∏adem jest tu
Orkiestra Adama Sztaby, która wyda∏a cztery albumy – dwa zdoby∏y status
z∏otych p∏yt). To prowadzi do szczególnego na polskim rynku zjawiska: po∏àczenie
ról autora i wykonawcy typowe dla muzyki popularnej od lat 60. znika na rzecz
telewizyjnego kultu elastycznych wykonawców umiejàcych zagraç ka˝dy motyw.
„Piosenka” – w myÊl tytu∏owej frazy teleturnieju „Jaka to melodia?” – zmienia
si´ w powszechnym mniemaniu w∏aÊnie w „melodi´”. A ˝ycie muzyczne
widziane z perspektywy telewizji polega na nieustannym odgrywaniu starych
przebojów. Ma to wp∏yw na rynek wydawnictw p∏ytowych.
— — —
133 .
Muzyka rockowa – bardzo silnie reprezentowana w latach 90. – straci∏a w ostatniej
dekadzie si∏´ kreowania nowych wykonawców. Dzi´ki rozwijajàcemu si´ – to
trend Êwiatowy – rynkowi koncertowemu znakomicie radzà sobie stare gwiazdy.
WÊród najlepiej zarabiajàcych na wyst´pach scenicznych wykonawców (wg danych
„Wprost” za rok 2010) znalaz∏y si´ w∏aÊnie zespo∏y rockowe – Budka Suflera,
Bajm, Perfect i Lady Pank – które jednak z czasem wyg∏adzi∏y brzmienie,
wchodzàc do obiegu telewizyjnych festiwali i grajàc wiele koncertów plenerowych,
szczególnie latem. Mniej aktywni sà z kolei artyÊci, którzy decydowali o charakterze polskiego rocka w latach 90., tacy jak Myslovitz, inspirujàcy si´ wzorami
muzyki gitarowej z Wysp Brytyjskich, zmala∏o wyra˝ane sprzeda˝à p∏yt zainteresowanie muzykà Kultu – grupy, którà cz´sto zalicza si´ w Polsce do rocka
alternatywnego. W ogóle granice „mainstreamu” i „alternatywnoÊci” zdawa∏y
si´ przesuwaç wraz z konserwowaniem listy gwiazd pokazywanych w telewizji
w czasie najlepszej oglàdalnoÊci (czyli we wzmiankowanych show rozrywkowych
lub programach Êniadaniowych). Ciekawe jest to, ˝e m∏odsi artyÊci – w rodzaju
grup ¸zy i Bracia czy Patrycji Markowskiej – od razu starajà si´ przyjàç model
funkcjonowania Bajmu czy Budki Suflera, ch´tnie prezentujàc na scenie
gitary elektryczne, ale grajàc muzyk´, która momentami zupe∏nie traci cechy
rocka, zachowujàc piosenkowà form´. Z kolei inni muzycy rockowi istotni
w tej dekadzie – tacy jak Cool Kids Of Death, The Car Is On Fire czy Pustki –
doÊç zdecydowanie odchodzà od tego szablonu, szukajàc dla siebie wzorów na
scenie alternatywnej, przede wszystkim amerykaƒskiej. Znik∏a zupe∏nie Edyta
Bartosiewicz, prezentujàca na polskim rynku pop-rockowym model songwriterki,
artystki samowystarczalnej, bardzo u nas rzadki. Za to w centrum znalaz∏a si´
niegdyÊ trafiajàca ze swojà muzykà g∏ównie do m∏odzie˝y grupa Hey i jej
prowadzàca solowà dzia∏alnoÊç liderka Kasia Nosowska. Osobisty ton liryki
Nosowskiej, jej doÊç naturalna (anty)ekspresja sceniczna i po∏àczenie rockowego
instrumentarium z elektronicznymi nalecia∏oÊciami produkcji muzycznej
da∏o efekt w postaci znakomitej sprzeda˝y nagraƒ oraz 23(!) Fryderyków,
najwa˝niejszych nagród krajowego przemys∏u muzycznego. Nosowska sta∏a si´
w ostatnich latach ulubienicà krytyki muzycznej w Polsce i absolutnà rekordzistkà w dziedzinie nagród.
— — —
Ciekawym modelem gwiazdy, która Êwietnie si´ odnajduje w telewizji, a zarazem
tworzy muzyk´ pop o nieco folkowym momentami kolorycie i zaskakujàcych
aran˝acjach jest Czes∏aw Mozil, lider projektu Czes∏aw Âpiewa. Korzystajàcy
z pomocy Micha∏a Zab∏ockiego (autora tekstów dla Grzegorza Turnaua – ikony
134 .
MUZYKA POP/ROCK
Bartek Chaciƒski
„krainy ∏agodnoÊci”) i wykorzystujàcy jako atut w∏asnà nieporadnoÊç j´zykowà
(wynik d∏ugoletniej emigracji) Mozil sytuuje si´ dok∏adnie na przeci´ciu
piosenki pop i „poetyckiej”. Jest jednà z nielicznych – poza Dodà i zespo∏em
Feel – gwiazd wypromowanych ostatnio na scenie muzyki pop. Wyjàtkowym –
tradycyjnie doÊç odizolowanym od reszty rynku – obszarem muzyki popularnej
jest tzw. ci´˝ki rock, czyli heavy metal i pochodne gatunki, na czele z death
metalem, wyjàtkowo brutalnà odmianà tego gatunku z charakterystycznà
wokalnà ekspresjà przypominajàcà techniki Êpiewu gard∏owego (choç opartego
na odpowiedniej pracy przepony, a nie gard∏a), zwanà growlingiem, zwykle
dajàcego efekt g∏´bokiego ryku.
— — —
Polska muzyka metalowa pierwsze sukcesy eksportowe notowa∏a w latach 80.
i 90., kiedy poza Polskà wydawano albumy TSA, Kata, a potem Acid Drinkers.
Prze∏omem sta∏y si´ zagraniczne sukcesy deathmetalowego zespo∏u Vader
w latach 90. Ju˝ pierwszy album tej grupy wydany zosta∏ na ca∏ym Êwiecie.
Kolejni polscy reprezentanci tego gatunku byli Êwietnie przyjmowani poza Polskà,
mi´dzy innymi dzi´ki szlakom przetartym przez grup´ Vader. Sukcesy odnosili
m.in. Yattering, Decapitated i Dies Irae.
— — —
Grupa Behemoth – aktualny lider w Êwiecie death metalu – regularnie grywa
ponad sto koncertów zagranicznych rocznie, du˝e trasy obejmujà wa˝ne festiwale
muzyczne (Ozzfest), na których zespó∏ jest jednà z gwiazd. Albumy wydawane
sà od lat na ca∏ym Êwiecie przez uznane wytwórnie. P∏yt´ „Demigod” (2004)
promowa∏a trasa obejmujàca 225 koncertów na ca∏ym Êwiecie w ciàgu 16
miesi´cy. Kolejna p∏yta „The Apostasy” (2007) by∏a notowana na najbardziej
presti˝owej amerykaƒskiej liÊcie bestsellerów „Billboardu” (149. miejsce),
na którà niezwykle rzadko docierajà polscy wykonawcy. Bezprecedensowy by∏
sukces p∏yty „Evangelion” (2009), która na liÊcie „Billboardu” dosz∏a do miejsca
55. (jednoczeÊnie zajmujàc 2. miejsce na krajowej liÊcie bestsellerów OLiS).
Takà pozycj´ w USA w ogóle rzadko osiàgajà albumy z brutalnymi odmianami
muzyki metalowej. Poza tym wynik ten by∏ najwi´kszym sukcesem od czasu
nagraƒ Basi Trzetrzelewskiej na prze∏omie lat 80. i 90. – tyle ˝e ta artystka
tworzy∏a wtedy w Stanach Zjednoczonych, a grupa Behemoth nie wyjecha∏a na
sta∏e z Polski. Warto zwróciç uwag´, ˝e mi´dzy innymi dzi´ki sukcesom polskiej
muzyki metalowej specjalistyczne wytwórnie p∏ytowe zajmujàce si´ tà sferà
rynku (Metal Mind, Mystic) poszerza∏y repertuar o wykonawców rockowych lub
wr´cz popowych, mocno wp∏ywajàc na krajowy rynek muzyczny.
135 .
Warto przy okazji zwróciç uwag´ na potencja∏ eksportowy poszczególnych
polskich gatunków i wykonawców. Poza obecnoÊcià na zachodnim rynku muzyków
elektronicznych (od Jacka Sienkiewicza, poprzez duet Skalpel, po Jacaszka),
Kapeli Ze Wsi Warszawa próbujàcej szukaç inspiracji w polskim i wschodnioeuropejskim folklorze (presti˝owa nagroda BBC Radio 3 w kategorii „Nowa
twarz” za rok 2004) oraz nowego jazzu, cz´sto wychodzàcego od stylistyki sceny
yassowej (Wac∏aw Zimpel, Miko∏aj Trzaska, Mikrokolektyw, Contemporary
Noise Quintet, Pink Freud i inni), dobrze przyjmowane sà najbardziej agresywne,
radykalne odmiany punk rocka i heavy metalu. Dobre recenzje w prasie
zagranicznej zbiera formacja Antigama. Nagrodzony w Cannes film Jerzego
Skolimowskiego „Essential Killing” przyniós∏ na Êcie˝ce dêwi´kowej dwa utwory
warszawskiej grupy Moja Adrenalina grajàcej zbli˝onà stylistycznie muzyk´.
Za fiasko nale˝y uznaç jednak próby zainteresowania masowej publicznoÊci
naszà muzykà pop (Edyta Górniak) oraz tworzonà w Polsce muzykà rockowà
(Myslovitz). To fiasko systemowe – o ile w poszczególnych niszach sceny alternatywnej, jazzowej czy metalowej nasi wykonawcy majà sta∏y kontakt z artystami z zagranicy, to muzyka Êrodka i rock nie zadba∏y o sta∏à obecnoÊç na Êwiecie.
Przypadek jedynego obszaru – poza krajami anglosaskimi – któremu si´ to
regularnie udaje, czyli Skandynawii, pokazuje, ˝e po pierwsze, na eksport
wykonawców pop pracuje si´ latami, stopniowo nawiàzujàc kontakty i oswajajàc
partnerów zagranicznych z charakterem rodzimej sceny, po drugie – w pierwszej
kolejnoÊci wykorzystuje si´ niszowe gatunki (w wypadku Skandynawii – folk,
black metal, muzyk´ elektronicznà itd.), dopiero na nich budujàc sukcesy
wykonawców nowoczesnego popu.
— — —
Funkcj´ kszta∏cenia muzyków w dziedzinie popu i rocka przej´∏y w wi´kszoÊci
mniejsze lub wi´ksze szko∏y prywatne. Ci spoÊród artystów, którzy majà akademickie wykszta∏cenie muzyczne, trafiajà cz´sto do szkó∏ jazzowych, których
mamy sporo (np. Krakowska Szko∏a Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Wroc∏awska
Szko∏a Jazzu i Muzyki Rozrywkowej czy Autorska Szko∏a Muzyki Rozrywkowej
i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie). Wa˝nà rol´ w tej dziedzinie pe∏ni
tradycyjnie Akademia Muzyczna w Katowicach, renom´ w dziedzinie jazzu
i wokalistyki ma od dawna Zespó∏ Szkó∏ Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie,
stosunkowo m∏ody (od 1997 roku) jest Wydzia∏ Artystyczny UMCS w Lublinie
z pr´˝nie dzia∏ajàcym Instytutem Muzyki. Brakuje w Polsce du˝ych publicznych
szkó∏, które – tak jak s∏awna ostatnio BRIT School w Wielkiej Brytanii –
mia∏yby status uczelni publicznej (bezp∏atnej!), organizacyjnie powiàzanej ze
136 .
MUZYKA POP/ROCK
Bartek Chaciƒski
stowarzyszeniami krajowego przemys∏u fonograficznego. Taki model daje
w dzisiejszych warunkach szanse na dobre kszta∏cenie w dziedzinie muzyki pop
skoncentrowane na produkcji i szlifowaniu technik estradowych, przede wszystkim poprzez dost´p do bardzo drogiej infrastruktury – BRIT School dysponuje studiami nagraniowymi, telewizyjnymi i radiowymi, a tak˝e du˝ymi salami
widowiskowymi.
— — —
Powstajà w Polsce kolejne instytucje zajmujàce si´ dokumentacjà historii rodzimej muzyki pop. W Gdaƒsku dzia∏a od 11 lat Muzeum Polskiego Rocka ze
sporymi zbiorami pamiàtek i cyklem wyk∏adów pod has∏em „Akademia Polskiego
Rocka”. W Opolu budowane jest Muzeum Polskiej Piosenki, które na razie
dzia∏a w siedzibie tymczasowej, organizuje ju˝ jednak wystawy i przygotowuje
si´ do stworzenia ekspozycji sta∏ej.
— — —
Wy d a w n i c t w a p ∏ y t o w e , r y n e k f o n o g r a f i c z n y
— — —
Nie ma jeszcze pe∏nych danych dotyczàcych roku 2010 na polskim rynku muzycznym, wiadomo jednak, ˝e wartoÊç polskiego przemys∏u p∏ytowego w ciàgu
ostatniej dekady (mi´dzy rokiem 2000 a 2009) zmala∏a prawie dwukrotnie –
z 664 do 344 mln z∏ (dane ZPAV). Dopiero w ostatnich latach mo˝na by∏o
zauwa˝yç zahamowanie spadków, a nawet niewielkà tendencj´ wzrostowà.
Trudno jednak stwierdziç, w jakim stopniu odpowiada za to popularnoÊç krajowego repertuaru i którzy wykonawcy majà w sprzeda˝y najwy˝szy udzia∏,
poniewa˝ Zwiàzek Producentów Audio Video konsekwentnie ju˝ od dekady
nie udost´pnia liczbowych wyników sprzeda˝y, publikujàc list´ bestsellerów
OLiS, która tworzona jest za poÊrednictwem (sic!) badaƒ ankietowych.
W praktyce uniemo˝liwia to rzeczowà ocen´ tendencji rynkowych.
— — —
Z ca∏à pewnoÊcià muzyka popularna jest najbardziej podatna na trendy rynkowe
zwiàzane z cyfryzacjà dystrybucji. Na Êwiecie w ciàgu ostatnich siedmiu lat
sprzeda˝ muzyki w formatach cyfrowych wzros∏a dziesi´ciokrotnie (wg danych
z raportu IFPI ze stycznia 2011). O dynamice wzrostu tego rynku w du˝ej
mierze decydowa∏a sprzeda˝ nie p∏yt, ale pojedynczych piosenek. Jeden ze
Êwiatowych przebojów ubieg∏ego roku, „TiK ToK” Ke$hy, Êciàgni´to legalnie
w postaci cyfrowej prawie 13 milionów razy (dane IFPI).
— — —
137 .
W Polsce ta sfera zosta∏a zbadana po raz pierwszy (dane z roku 2010 podaj´
za ZPAV). WartoÊç rynku muzyki cyfrowej oceniono na 8,1 mln z∏. WartoÊç
Êwiatowa tej sfery przemys∏u muzycznego to – w przeliczeniu na z∏ote – 13,8 mld
(wg danych IFPI za rok 2010). W Polsce stanowi on jedynie 3 proc. ca∏ego
rynku muzycznego – to niezwykle ma∏o w porównaniu z krajowà Êrednià, która
si´gn´∏a w roku 2010 a˝ 29 proc.
— — —
Mimo to mo˝na sàdziç, ˝e w∏aÊnie sprzeda˝ utworów w formacie mp3, a tak˝e
w postaci dzwonków na komórki oraz us∏ug w rodzaju „Granie na czekanie”
(Era GSM) – obok wprowadzenia specjalnych „polskich cen” na zagraniczne
premiery p∏ytowe – by∏a jednym z g∏ównych motorów wzrostu wartoÊci polskiego
rynku muzycznego w latach 2007–2008, pierwszego wzrostu w tym przemyÊle
od roku 2000. Najwi´ksze w Polsce sklepy z muzykà w postaci cyfrowej to
Nokia Ovi i Muzodajnia. Nie dzia∏ajà u nas najwi´ksi Êwiatowi gracze na tym
rynku – iTunes i Napster.
— — —
Druga pot´˝na i szybko rosnàca sfera sprzeda˝y muzyki cyfrowej to streaming,
czyli odtwarzanie wybranej listy utworów na komputerach lub urzàdzeniach
przenoÊnych. Wzór takiego serwisu to szwedzki Spotify – w wersji darmowej
z reklamami lub p∏atnej bez nich – oferuje w tej chwili dost´p do niemal 10
milionów piosenek. Jest jednak dost´pny tylko w cz´Êci krajów europejskich –
nie sprzedaje swoich us∏ug w Polsce. U nas podobne inicjatywy, ale na znacznie
mniejszà skal´ (z bazà si´gajàcà 2 milionów piosenek wg danych w∏asnych
serwisów), wprowadzajà stacje radiowe – Niagaro.pl (Radio Zet) i Tuba.fm
(grupa radiowa Agory).
— — —
Wobec braku wymiernych danych dotyczàcych sprzeda˝y poszczególnych
wydawnictw jedynym miernikiem popularnoÊci stajà si´ wyró˝nienia – z∏ote,
platynowe i diamentowe p∏yty – które sà og∏aszane publicznie. Od 1 lipca 2005
roku progi w dziedzinie muzyki rozrywkowej – po kolejnym obni˝eniu – wynoszà:
– z∏ota p∏yta to 10 tys. noÊników (repertuar zagraniczny) i 15 tys. (repertuar
polski);
– platynowa p∏yta to 20 tys. noÊników (rep. zagr.) i 30 tys. (polski).
Progi te stanowià 50 proc. wielkoÊci poprzednich, obowiàzujàcych do 2005
roku. Nawet to pozwala zaobserwowaç problem przemys∏u p∏ytowego z promowaniem nowych przebojów i artystów w repertuarze krajowym. O ile w 2001
roku na 22 fonogramy uhonorowane platynowymi p∏ytami a˝ 10 zawiera∏o nowy
138 .
MUZYKA POP/ROCK
Bartek Chaciƒski
autorski repertuar krajowy, to w 2010 roku mamy ju˝ tylko szeÊç platynowych
p∏yt za tego rodzaju twórczoÊç. I to mimo zwi´kszenia si´ liczby platynowych
albumów do ponad 80 pozycji w ciàgu roku!
— — —
Rzut oka na list´ wyró˝nieƒ opublikowanych przez ZPAV pozwala dostrzec,
˝e zjawiskiem dominujàcym w ostatnich latach sà doskonale sprzedajàce si´
i wszechobecne p∏yty ze znanymi przebojami. W samym tylko w 2010 roku
platynowe p∏yty dzi´ki takim nagraniom zdobywali: Maciej Maleƒczuk
(„Psychodancing 2” z klasykami polskiej piosenki) Ania Dàbrowska („Ania
Movie” ze Êwiatowymi przebojami filmowymi), Robert Janowski („Song.pl”
z przebojami dwudziestolecia mi´dzywojennego) oraz Micha∏ Bajor („Piosenki
Marka Grechuty i Jonasza Kofty”). JeÊli dodaç do tego platyn´ dla duetu
Seweryna Krajewskiego i Andrzeja Piasecznego (Êpiewajàcych stare piosenki
tego pierwszego) oraz p∏yt´ Marcina Wyrostka, zwyci´zcy programu „Mam
talent”, „Magia del Tango” z jego interpretacjami obecnych w kulturze popularnej utworów Astora Piazzoli, b´dziemy mieli obraz doÊç ciekawego zjawiska.
Otó˝ widaç w tym zestawieniu – a tak˝e w szerszych trendach sprzeda˝owych
ostatnich lat – supremacj´ telewizyjnych formatów koncentrujàcych si´ w∏aÊnie
na bezustannym odtwarzaniu w nowych wersjach popularnych ju˝ piosenek
(patrz rozdzia∏ poÊwi´cony obszarom twórczoÊci). W jaki sposób mo˝na bardziej
kreatywnie gospodarowaç dorobkiem nie˝yjàcych autorów, pokazuje bardzo
aktywna ostatnio Fundacja „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej opiekujàca
si´ dorobkiem s∏awnej polskiej poetki i autorki tekstów.
— — —
Od strony organizacyjnej tradycyjnie na rynku muzyki popularnej dominujà
tzw. majorsi, obecnie cztery firmy: Universal, EMI, Sony i Warner. Znacznie
∏atwiej dziÊ jednak konkurowaç z nimi mniejszym pr´˝nym producentom,
takim jak Kayax, Mystic, My Music, Fonografika, Agencja MTJ, 4Ever Music,
Asfalt Records czy Ql Music (˝eby skoncentrowaç si´ na tych, którym uda∏o si´
zdobyç platynowe p∏yty w ostatnich latach). Wszystkie one majà status wytwórni
niezale˝nych, choç zwiàzane sà – podobnie jak znaczna cz´Êç niezale˝nych
wytwórni za granicà – z majorsami wspólnà dystrybucjà nagraƒ. Liczàcà si´
si∏´ stanowià te˝ wydawcy prasy: wydawnictwa Bauer oraz Agora SA. Jednym
z powodów ekspansji tych ostatnich by∏ obecny do koƒca 2010 roku zapis
o zerowej stawce VAT na ksià˝ki – swoje wydawnictwa muzyczne sprzedawa∏y
bowiem jako ksià˝ki z za∏àczonà p∏ytà, jednoczeÊnie dbajàc o notowanie ich
w zestawieniach bestsellerów. To oraz specjalne edycje zagranicznych wydawnictw
139 .
w tzw. polskiej cenie (p∏yty t∏oczone w Polsce, z oprawà poligraficznà obni˝onej
jakoÊci lub obj´toÊci) równie˝ wp∏ywa∏o na wzgl´dnà stabilizacj´ polskiego
przemys∏u p∏ytowego.
— — —
W ciekawy sposób zmieniajà si´ sprzeda˝owe proporcje repertuaru krajowego
i zagranicznego. Po bardzo niskim poziomie sprzeda˝y polskiej muzyki w 2009
roku (21 proc. wszystkich sprzedanych noÊników, dane za ZPAV), rok 2010 by∏
du˝o lepszy – z wynikiem 26 proc.
— — —
Do najwi´kszych problemów polskiego rynku nale˝y du˝a koncentracja dystrybucji. Do sieci EMPiK nale˝y ok. 30 proc. rynku, dalsze 35 proc. to sieci Media
Markt i Saturn. Mniejsze sklepy detaliczne sprzedajà poni˝ej 15 proc. fonogramów. Dane przytaczamy za „Gazetà Wyborczà” (Komu EMPiK z Merlinem
grajà na nerwach z 4 sierpnia 2010 r.) oraz raportem UOKiK z roku 2007.
To oznacza de facto znacznie wi´kszà koncentracj´ na polu dystrybucji ni˝ na
polu produkcji nagraƒ i mo˝e wp∏ywaç na poziom cen detalicznych.
— — —
K r y t y k a m u z yc z n a w o b s z a r z e m u z y k i p o p
— — —
Do bardzo du˝ych przewartoÊciowaƒ dosz∏o w ciàgu ostatniej dekady w krytyce
muzycznej zajmujàcej si´ sferà szeroko rozumianej rozrywki (w tym wypadku
model krytyki muzyki alternatywnej i piosenki pop sà sobie bliskie pod wzgl´dem rodzaju problemów i zmian). Pod koniec lat 90. krajobraz krytyki – skoncentrowanej tradycyjnie (podobnie jak za granicà) wokó∏ najwi´kszych gazet
i czasopism („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Polityka” itd.) oraz magazynów specjalistycznych („Teraz Rock”, „Machina”) – zmieni∏o pojawienie si´
wyspecjalizowanych serwisów internetowych. I tak jak na Êwiecie, gdzie wa˝nà
rol´ od ponad dekady pe∏ni serwis Pitchforkmedia.com, w Polsce zak∏adano
nieco przypominajàce go formu∏à strony Porcys.com (od roku 2001) oraz
Screenagers.pl (od roku 2003), do których w kolejnych latach do∏àcza∏y kolejne,
zgodnie z manierà Pitchforkmedia.com zajmujàce si´ g∏ównie muzykà alternatywnà, ale przy okazji tak˝e tanecznà, hip-hopem, muzykà rockowà g∏ównego
nurtu i popem z list przebojów.
— — —
Druga rewolucja zwiàzana jest ze spo∏ecznoÊciami internetowymi (tzw. Web 2.0)
rozwijajàcymi si´ w ostatniej dekadzie. Obok serwisów o charakterze randkowym
140 .
MUZYKA POP/ROCK
Bartek Chaciƒski
i towarzyskim masowo powstawa∏y sieci hobbystyczne zwiàzane z filmem,
fotografià czy w∏aÊnie muzykà. I to w∏aÊnie du˝e zbiory wiedzy i domoros∏ej
krytyki (serwisy Rate Your Music, Discogs.com i inne) uzupe∏nianej przez
internautów, komentarze w sklepach internetowych (podatne na manipulacje
ze strony wydawców, którzy wykorzystujà je jako element partyzanckiego marketingu) oraz bardzo liczne blogi, których twórcy wchodzà w role krytyków
muzycznych, decydujà w znacznej mierze o charakterze tej dziedziny. Krytyka
muzyki popularnej z dziedziny nieuporzàdkowanej zamieni∏a si´ w sfer´
niemo˝liwà do ogarni´cia, z terminami tworzonymi codziennie i z rywalizacjà
profesjonalnych autorów prasowych i pasjonatów amatorów na niemal równych
prawach.
— — —
Krytyk´ w ograniczonym stopniu uzupe∏nia dzia∏alnoÊç wydawnictw ksià˝kowych.
Niewiele trafia do nas pozycji tworzàcych nowe hierarchie w Êwiecie muzyki
rozrywkowej (takich jak ksià˝ki Jona Savage’a czy Simona Reynoldsa na rynku
brytyjskim), a najwi´ksi polscy wydawcy ksià˝ek o muzyce – In Rock, RockSerwis, ostatnio Axis Mundi, okazjonalnie Muza i Agora – koncentrujà si´
raczej na publikowaniu biografii znanych artystów.
— — —
JeÊli chodzi o nagrody i wyró˝nienia, dominujàcà rol´ w dziedzinie muzyki
popularnej odgrywajà Fryderyki przyznawane co roku przez Akademi´ Fonograficznà, cia∏o sk∏adajàce si´ z reprezentantów Êwiata wydawniczego, artystów
i dziennikarzy. Swoje nagrody dla polskich artystów pop przyznajà ponadto
telewizje (Superjedynki TVP, Viva Comet Awards, MTV Music Awards) oraz
stacje radiowe (Z∏ote Dzioby, nagrody Radia Wawa). Jedna z kategorii Paszportów
„Polityki” tak˝e obejmuje obszar muzyki popularnej.
— — —
Masowe impre zy festiwalowe
— — —
Brakuje danych dotyczàcych krajowych festiwali muzycznych, spoÊród których
co najmniej kilkanaÊcie osiàga ju˝ publicznoÊç powy˝ej 10 tysi´cy s∏uchaczy.
To w tej chwili olbrzymi i ciàgle rosnàcy rynek, którego dziesi´ç lat temu praktycznie nie by∏o. W tym roku dziesi´ciolecie obchodzi gdyƒski Open’er –
festiwal, który w dziedzinie szerokiej prezentacji Êwiatowej i krajowej muzyki
pop i rock na wielu scenach utorowa∏ w Polsce drog´ innym imprezom.
WÊród organizatorów takich imprez dominujà dwa modele: firmy prywatne
141 .
(np. Alter Art – agencja obs∏ugujàca Heineken Open’er, Coke Live Music
i Selector Festival – trzy du˝e imprezy muzyczne od czerwca do sierpnia) oraz
organizacje trzeciego sektora (Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy, która
odpowiada za Przystanek Woodstock, Fundacja Independent organizujàca
Off Festival). Bardzo wiele koncertów odbywa si´ przy okazji imprez obejmujàcych wiele dziedzin kultury (Nowe Horyzonty, Malta), ale sam sezon letnich
festiwali muzycznych, obficie wspierany dotacjami lokalnymi, kwitnie. Z ankiety
wys∏anej do organizatorów najwi´kszych imprez w Polsce (nie odpowiedzia∏a
na nià firma Alter Art) wynika, ˝e najwa˝niejsze êród∏o wp∏ywów to w∏aÊnie
dotacje lokalne (w ostatnim roku 50 proc. w wypadku Off Festivalu
w Katowicach, 30 proc. w wypadku festiwalu Tauron Nowa Muzyka w tym
samym mieÊcie). Drugie co do wa˝noÊci sà wp∏ywy od prywatnych sponsorów
(odpowiednio: 25 i 45 proc., a tak˝e a˝ 70 proc. dla Przystanku Woodstock).
Cz´Êç z nich (jak Heineken w wypadku Open’era czy Tauron w wypadku Nowej
Muzyki) to sponsorzy tytularni. W Polsce ta forma jest szerzej akceptowana
ni˝ w Europie Zachodniej. Dotacje centralne nie przekraczajà 10 proc., a wp∏ywy
ze sprzeda˝y biletów to 10–20 proc. ca∏oÊci. WÊród najwi´kszych problemów
organizatorzy wymieniali m.in. niedostosowanie ustawy o bezpieczeƒstwie
imprez masowych do festiwali o du˝ym rozmiarze i zasi´gu, k∏opoty z ustawà
antyalkoholowà oraz wysoki poziom komplikacji wniosków o dotacje.
— — —
— — —
— — —
— — —
142 .
Marcin Flint
MUZYKA HIP-HOP
— — —
— — —
— — —
Tw ó r c z o Ê ç i w y k o n a w s t w o
— — —
Muzyka hip-hopowa powsta∏a w Nowym Jorku w latach 70. Jej rodowód jest
skomplikowany. Swojà rol´ odegra∏y tu wyst´py czarnych komików, piosenkarze
bebop, wykonawcy doo-wop, piosenka wi´zienna i wojskowa, jak równie˝ tzw.
toasts, rodzaj rymowanych, obscenicznych legend przekazywanych z ust do ust.
Wa˝nym epizodem by∏y melodeklamacje ksi´˝y, nauki w koÊcio∏ach, gospel.
Najwa˝niejsze: funk i disco. Za pierwsze oficjalnie wydane nagranie hip-hopowe
uchodzi wydane przez wytwórni´ Rappers „Delight” grupy Sugarhill Gang
z 1979 roku.
— — —
Na polskim gruncie hip-hopowy rozdzia∏ otworzy∏ Kazik wydanym w 1991 roku
(w oficynie Zic Zac) „Spalam si´”. Choç sam twórca odcina si´ od gatunku, na
albumie wykorzystano rapowane teksty, technik´ samplingu (próbek wyci´tych
z cudzych nagraƒ) i uzyskane dzi´ki manipulacjom p∏ytami winylowymi skrecze.
W 1995 r. w SP Records ukazuje si´ „Wzgórze Ya-Pa-3” Wzgórza Ya-Pa-3.
I to ten krà˝ek zwyk∏o si´ uwa˝aç za pionierski. Trzy miesiàce po nim Liroy
wyda∏ w BMG „Alboom”, oficjalny debiut. Sprzeda˝ przekroczy∏a 400 tys.
egzemplarzy.
— — —
èróde∏ rodzimego hip-hopu by∏o wiele. Najwi´kszà rol´ odegra∏a kontrkultura
lat 80. – reggae, jazz, alternatywny rock, punk rock. Hip-hopowcy przypominali
tamto pokolenie nonkonformizmem, walkà z konwenansem, uderzaniem
w system – decydentów, aparat represji – schematycznà socjologià, ale te˝
fascynacjà u˝ywkami. Liroy poszed∏ innà drogà. Jako ˝e polski funk i polskie
disco nie istnia∏o, przeszczepi∏ wzorce z Ameryki, naÊladujàc grupy takie jak
Cypress Hill czy House Of Pain. Wraz z p∏ytà Zip Sk∏adu, a zw∏aszcza wykrystalizowanego z jego sk∏adu WWO jasne si´ sta∏o, ˝e hip-hopowcy zafascynowani
143 .
sà miejskim folklorem, Êwiatem, o którym pisa∏ Wiech czy Êpiewa∏ Grzesiuk.
Ju˝ wydana w 1996 roku p∏yta Kalibra 44 „Magia i Miecz” (SP Records)
pokaza∏a jednak, ˝e rodzimy hip-hop jest zjawiskiem trudnym do powiàzania
z tym, co dzia∏o si´ wczeÊniej – tu inspiracje si´gajà literatury romantycznej,
fantasy, konwencji horrorcore, nie bez znaczenia pozostajà ponarkotyczne wizje.
— — —
Ostatnie 10 lat polskiego hip-hopu to najwa˝niejszy dla niego okres. Wspià∏ si´
na szczyt artystycznych mo˝liwoÊci, nast´pnie, tak jak to mia∏o miejsce na
scenie niemieckiej, skomercjalizowa∏ si´, podupad∏ i powoli acz systematycznie
ewoluuje, usi∏ujàc odzyskaç dawnà pozycj´. Wyjàtkowymi wydarzeniami sà
solowe debiuty w niezale˝nej wytwórni Asfalt Records: „Polepione dêwi´ki”
Fisza (2000), „Masz to jak w banku” O.S.T.R. (2001) i „Koniec ˝artów” ¸ony
(2001). To wtedy publicznoÊç pozna∏a najbarwniejsze postaci tej sceny
i jej dzisiejsze autorytety.
— — —
Najpopularniejszà odmianà hip-hopu jest nieodmiennie hip-hop hardcore’owy –
najbardziej radykalny i sfrustrowany, najbli˝szy ulicy, podsuwajàcy m∏odym
s∏uchaczom gotowe recepty na ˝ycie. Choç jego nestorzy – Molesta, Zip Sk∏ad,
WWO, Peja i JedenSiedem – w ogromnej wi´kszoÊci dojrzeli, tonujàc swój
przekaz, znaleêli setki naÊladowców w ca∏ym kraju. Nie przeszkodzi∏o to jednak
wykszta∏ciç si´ grupom wracajàcym do korzeni hip-hopu (tzw. trueschool,
reprezentowany choçby przez Stare Miasto, Eldo, Dizkreta czy Pezeta), ale
i zajmujàcych si´ jego syntetycznà, tanecznà odmianà ∏àczonà z bezczelnym,
hedonistycznym przekazem (tzw. bounce, warto wymieniç Tedego czy Borixona).
Obecnie wspomniane nazwy podgatunków raczej bawià, a to dlatego, ˝e ich
przedstawiciele wielokrotnie zmieniali czy ∏àczyli pomys∏y na swojà twórczoÊç,
zaÊ hip-hop z powodzeniem dà˝y∏ do syntezy z wi´kszoÊcià funkcjonujàcych
gatunków: reggae (Paktofonika, Vavamuffin, EastWest Rockers, Jamal),
r’n’b/soul (Lari Fari, SiStars, Par´ S∏ów, Lilu, Blow), rock/metal (Bakflip,
Noconcreto, A.J.K.S.), electro (Wdowa, Zeus, Sokó∏ i Pono, Monopol), ethno/
world (donGURALesko, Cisza i Spokój) oraz oczywiÊcie pop (Mezo, Teka,
Jeden Osiem L). Najlepszym dowodem jest tu przyk∏ad zespo∏u Afro Kolektyw
– po wydaniu trzech p∏yt dotar∏ od hip-hopu z elementami disco i funku
po organiczny hip-hop jazz, a skoƒczy∏ na zaskakujàcej, absolutnie autorskiej
hybrydzie ∏àczàcej hip-hop, house, nowà fal´, electro i nawiàzania do muzyki
klasycznej.
— — —
144.
MUZYKA HIP-HOP
Marcin Flint
Strona tekstowa hip-hopu
— — —
Teksty w polskim hip-hopie od poczàtku istnienia gatunku wskazujà na dwie
przeplatajàce si´ ze sobà nieustannie tendencje. Jedna z nich k∏adzie nacisk na
to, jak si´ mówi – raperzy dbajà o to, by rymowaç g´sto, odpowiednio swe teksty
instrumentalizowaç, stosowaç efektowne gry s∏ów, kumulowaç b∏yskotliwe
porównania. Cz´sto celem jest udowodnienie swojego mistrzostwa w tej dziedzinie,
stàd ca∏a konwencja przechwalania si´, nazywana w Stanach braggadoccio.
Drugim biegunem jest hip-hop oparty na tym, co si´ mówi, czyli przekazie –
bezwzgl´dnie oceniajàcy, brutalny w formie i treÊci, z za∏o˝enia szczery,
moralizujàcy bàdê opowiadajàcy historie. Nad j´zykowà bieg∏oÊç stawia ˝yciowe
doÊwiadczenie i mia˝d˝àcà krytyk´ w∏adzy. Najlepsi raperzy w ostatnich latach
∏àczà obie tendencje – tak jest u donGURALesko, Fokusa, Ero, abradAba,
Trzeciego Wymiaru, O.S.T.R.
— — —
Generalizowanie jest w tym wypadku niezwykle niebezpieczne – pokolenie
hip-hopu cz´sto wydaje si´ kierowaç po prostu skamandryckim has∏em „poezjo,
na ulic´”. I tak jak ró˝nià si´ od siebie limeryki, satyry, poematy dygresyjne
i liryki, tak ró˝nià si´ formy wypowiedzi wewnàtrz rapu. Du˝e Pe inspiruje si´
futuryzmem, ¸ona kabaretem w wydaniu Przybory czy Lipiƒskiej, L.U.C. –
Witkacym, a Ma∏olat – ¸ysiakiem. Wojciech Bàkowski z projektu Niwea na
wydanej w 2010 r. p∏ycie „01” stworzy∏ nowy j´zyk niczym Mas∏owska, podczas
gdy donGURALesko sklei∏ popkulturowà mozaik´ z tekstów antropologicznych,
filozoficznych i religioznawczych. Granic w∏aÊciwie nie ma. Specyfikà tekstów
hip-hopowych jest bardzo wysoka „autocytowalnoÊç” – punktem honoru
artystów jest spora iloÊç nawiàzaƒ do poprzedników.
— — —
Rynek wydawniczy
— — —
Najwi´ksze zas∏ugi dla rozwoju hip-hopowego rynku wydawniczego ma do dziÊ
istniejàce SP Records S∏awomira Pietrzaka i upad∏y w zesz∏ym roku, reaktywowany bez wi´kszego powodzenia, RRX Krzysztofa Kozaka. Pietrzak odpowiada
za pierwsze p∏yty Kalibra 44 i Wzgórza Ya-Pa-3, Kozak zdominowa∏ koniec
lat 90., majàc w katalogu ca∏à ówczesnà czo∏ówk´: DJ’a 600V, Warszafski
Deszcz, Zip Sk∏ad czy JedenSiedem. Lata 2001–2010 nale˝à ju˝ do oficyn niezale˝nych, autorskich: Asfaltu Marcina „Tytusa” Grabskiego (m.in. Fisz, ¸ona,
145 .
O.S.T.R.) i Blendu Marka „Pro” Gluziƒskiego (Grammatik, Fenomen, Kasta
i niszowe, bardzo wa˝ne wydawnictwa, takie jak Tymon, Siny czy Poema Faktu).
Bardzo istotnà rol´ odgrywajà wydawnictwa zak∏adane przez wa˝nych raperów
i odzwierciedlajàce ich preferencje – Sokó∏ dba, by Prosto nie odesz∏o za bardzo
od ulicy, Mes wraz z Pjusem i Stasiakiem w Alkopoligamia.com flirtujà
z g-funkiem i soulem, zaÊ Tede w Wielkim Jo∏ prezentuje nowoczesny repertuar
rozrywkowy. Labele nastawione sà na odcinanie kuponów od mody na hip-hop –
UMC/My Music i Camey Records z tego segmentu rynku w∏aÊciwie si´ wycofa∏y.
Od 2004 r. mo˝na bowiem datowaç czas s∏abszej sprzeda˝y hip-hopowych p∏yt.
Rzadkie sukcesy (z∏ote p∏yty dla O.S.T.R.) sà tu wyjàtkiem potwierdzajàcym
regu∏´. Dopiero 2010 rok przyniós∏ o˝ywienie – „Zapiski z 1001 nocy” Eldo,
„Mixtape Prosto”, „Tylko dla doros∏ych” O.S.T.R., „Fuck Tede/Glam Rap”
Tedego czy „Totem LeÊnych Ludzi” donGURALesko to wszystko albumy
notowane na wysokich miejscach oficjalnej listy sprzeda˝y OLiS. Co ciekawe,
wyznacznikiem polskiego hip-hopowego rynku wydawniczego jest to, ˝e s∏abo
na nim radzà sobie du˝e wydawnictwa, tzw. majorsi. Za ostatnià tendencj´
mo˝na uznaç powo∏ywanie do ˝ycia wyjàtkowo drobnych podmiotów.
Wspomniany donGURALesko udowodni∏ jednak, ˝e tak kameralna wytwórnia
jak Szpadyzor Records jest w stanie osiàgnàç szczyt OLiS. Dobrze na rynku
odnalaz∏ si´ równie˝ niewielki Step (z∏ota p∏yta dla PIH).
— — —
— — —
Krytyka hip-hopowa
— — —
Krytyka hip-hopowa w Polsce ma s∏abà pozycj´. Z poczàtkiem 2007 roku
zakoƒczy∏ dzia∏alnoÊç wysokonak∏adowy „Âlizg”, w 2010 roku przesta∏ ukazywaç
si´ „Magazyn Hip-Hop”. Rol´ szczególnà odgrywa radio. Wcià˝ istniejà dwie
zas∏u˝one audycje – prowadzona od 1995 roku, kojarzona z postacià raperki
i organizatorki AÊki Tyszkiewicz „WuDoo” w Polskim Radio Szczecin oraz
emitowana od 2000 roku w Polskim Radio Bia∏ystok prowadzona przez Roballa
i EsDwa „HiphOpera”. W 2010 roku do Trzeciego Programu PR wróci∏ Hirek
Wrona, zast´pujàc wczeÊniejszy „Czarny piàtek” zbli˝onà repertuarowo, obejmujàcà hip-hop, funk i soul „Czarnà nocà”. Ceniony jest „Hip-Hop Kampus”,
program Micha∏a „Proceente” Kosiorowskiego i Artura „Kuentina” Augustyniaka w uniwersyteckim Radio Kampus.
— — —
146 .
MUZYKA HIP-HOP
Marcin Flint
Najch´tniej odwiedzanà stronà internetowà jest hip-hop.pl (46 344 u˝ytkowników
dziennie). Na dalszym miejscu plasujà si´: opiniotwórczy, nagrodzony
Webstarem Popkiller (5232 u˝ytkowników), tabloidowy Rap Pudelek
(3844 u˝ytkowników), Rap Duma (2242 u˝ytkowników)
i HH Respect (1174 u˝ytkowników).
— — —
— — —
— — —
— — —
147 .
Maria Baliszewska, Remigiusz Mazur-Hanaj
M U Z Y K A L U D O WA – O D T R A DY C Y J N E J
D O F O L KO W E J
— — —
— — —
— — —
— — —
W S T ¢ P – 1 9 8 9 , C Z Y L I S PA D E K P O P R L –1
[Remigiusz Mazur-Hanaj]
— — —
W spadku po PRL otrzymaliÊmy mocno zredukowany, wystylizowany i przez
to nieprawdziwy obraz muzyki ludowej. Obraz ten zadziwiajàco trwale ukszta∏towa∏ zarówno w potocznej ÊwiadomoÊci, jak i wÊród elit zestaw uproszczeƒ
i ograniczeƒ dotyczàcych wiedzy o folklorze i jego wartoÊciowania – stereotypów,
od których nie∏atwo nam si´ uwolniç równie˝ i dziÊ. [zob.*** str. 149]
— — —
W paƒstwie z nazwy „ludowym” folklor w ogóle, a muzyka ludowa w szczególnoÊci by∏y traktowane instrumentalnie – s∏u˝y∏y realizacji idei awansu spo∏ecznego, by∏y jednym z trybów mechanizmu wcielajàcego t´ ide´ w ˝ycie. W istocie
polityka PRL stawia∏a sobie za cel dezintegracj´ tradycyjnych wi´zi spo∏ecznych
na wsi–2 (co realizowano w ró˝nych okresach z ró˝nym nasileniem) i budow´
nowego „ludu” zwanego „proletariatem” czy „ludem pracujàcym miast i wsi”.
— — —
Jednak mimo koncesjonowania kultury i centralnego sterowania jej instytucjami
w wielu zintegrowanych wspólnotach, zw∏aszcza wiejskich, muzyka ludowa
zachowa∏a si´ w ró˝nym stopniu w obiegu wewn´trznym do koƒca trwania PRL,
a w latach 80. kultura ludowa uleg∏a nawet pewnemu o˝ywieniu. Mo˝na powiedzieç, ˝e obieg oficjalny, propagandowy folkloru wspó∏istnia∏ z obiegiem
wewn´trznym, lokalnym, z rzadka si´ tylko przenikajàc (mowa o przenikaniu
spontanicznym, niesterowanym). Model wewn´trznie zakodowanej, samowystarczalnej kultury ch∏opskiej sta∏ bowiem w sprzecznoÊci z awansem spo∏ecznym,
z ideologià budowy bezklasowego, socjalistycznego, Êwieckiego spo∏eczeƒstwa
i narodu–3.
148 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Remigiusz Mazur-Hanaj
Pami´tajmy, ˝e tradycyjna muzyka wiejska, zw∏aszcza obrz´dowa, by∏a
nieod∏àcznie zwiàzana z religijnoÊcià, a tak˝e wyra˝a∏a to˝samoÊç etnicznà.
W zwiàzku z czym próbowano ograniczyç pozakoÊcielne, spontaniczne formy
jej uprawiania (np. poprzez represje wobec kol´dników), jak te˝ rugowano
przejawy mieszanych etnicznie, pogranicznych kultur (np. praktyka t∏umaczeƒ
tekstów pieÊni chach∏ackich na j´zyk polski podejmowana przez instruktorów
domów kultury), a tak˝e kultur mniejszoÊciowych, odr´bnych etnicznie czy
narodowo (zw∏aszcza ukraiƒskiej). Oficjalny, a z czasem tak˝e w du˝ej mierze
potoczny (dzi´ki mediom, zw∏aszcza radiu i telewizji) obraz muzyki ludowej
mia∏y tworzyç hojnie wspierane przez paƒstwo zespo∏y pieÊni i taƒca, w których
nie by∏o miejsca ani na wàtki religijne czy mniejszoÊciowe, ani na autentycznà
stylistyk´–4.
— — —
Kolejne generacje, które zetkn´∏y si´ z folklorem muzycznym wy∏àcznie
w takim scenicznym wydaniu, wyrasta∏y w przekonaniu o jego mia∏koÊci
artystycznej, czyli ˝e jest to, jak Êpiewa∏ bard Salonu Niezale˝nych Jacek Kleyff,
li tylko „usia siusia cepeliada”. Tymczasem mniej wi´cej od po∏owy lat 70.
wzmacnia∏ si´ fundament pod przysz∏e g∏´bsze zainteresowanie muzykà ludowà.
Dziennikarze Programu 2 Polskiego Radia (Maria Baliszewska, Anna Borucka-Szotkowska, Marian Domaƒski) zacz´li regularnie praktykowaç profesjonalne
archiwizowanie muzyki i jej nagrywanie w terenie, a tak˝e prze∏amali nieobecnoÊç
muzyki in crudo na antenie.
— — —
Wzmogli swojà obecnoÊç badawczà w obiegu wewn´trznym folkloru etnomuzykolodzy, co zaowocowa∏o systematycznym przyrostem ciekawych nagraƒ w archiwach
(zw∏aszcza Piotr Dahlig z Instytutu Sztuki PAN i ks. prof. Boles∏aw Bartkowski
z KUL), a tak˝e pog∏´bionà perspektywà poznawczà i nowà jakoÊcià refleksji
nad repertuarem, formami i stylistykà, wykonawstwem i osobami samych
muzykantów oraz Êpiewaków ludowych (zw∏aszcza Piotr Dahlig, obecnie profesor UW–5), w czym nawiàzywano zresztà do zacnych tradycji jeszcze przedwojennej polskiej etnomuzykologii – do idei i dorobku ¸ucjana Kamieƒskiego,
Adolfa Chybiƒskiego oraz Jadwigi i Mariana Sobieskich–6.
— — —
Z kolei reforma regulaminu i kszta∏tu Festiwalu Kapel i Âpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym dokonana w po∏owie lat 70. przez jurorów etnomuzykologów, a premiujàca autentycznych wykonawców z wewn´trznego obiegu folkloru, sprawi∏a w krótkim czasie i na d∏ugo, ˝e festiwal ten sta∏ si´ wa˝nà scenà
149 .
polskiej muzyki niestylizowanej, co mia∏o du˝e znaczenie równie˝ z racji
sieciowego powiàzania imprezy kazimierskiej z lokalnymi przeglàdami ludowej
twórczoÊci muzycznej, które by∏y regionalnymi eliminacjami do festiwalu.
JednoczeÊnie w ró˝nych regionach Polski dzia∏ali na w∏asnà r´k´ z du˝à konsekwencjà i rzetelnoÊcià badacze terenowi i dokumentatorzy autentycznych tradycji
muzycznych, z których warto wymieniç Piotra Gana (Kieleckie, Radomskie)
oraz Franciszka Kotul´ (Rzeszowszczyzna), przy czym ten ostatni by∏ autorem
wielu wartoÊciowych publikacji, z których zw∏aszcza jedna – „Muzykanty” –7 –
mia∏a charakter pionierski i odkrywczy jako praca nie stricte akademicka,
a o du˝ym znaczeniu popularyzatorskim i êród∏owym. Od poczàtku lat 80.
zbli˝one przedsi´wzi´cie archiwizacyjne rozpoczà∏ artysta malarz Andrzej
Bieƒkowski –8. Trzeba te˝ dodaç, ˝e wa˝ny punkt odniesienia dla zainteresowania
muzykà in crudo przez ca∏y okres PRL i potem stanowi∏a ˝ywa tradycja
w swoistej enklawie Karpat, jej jakoÊç i skala zachowania.
— — —
Wreszcie, trudnà do przecenienia rol´ w tym wzgl´dzie – last but not least –
odegra∏a alternatywna kultura artystyczna lat 70. i 80., majàca swoje pierwsze
êród∏o w teatralnych i postteatralnych poszukiwaniach Jerzego Grotowskiego,
a póêniej W∏odzimierza Staniewskiego, twórcy OÊrodka Poszukiwaƒ Teatralnych
w Gardzienicach, który ju˝ literalnie i konkretnie wyprawi∏ si´ w poszukiwaniu
inspiracji w kierunku autentycznej kultury wiejskiej, co tak˝e w oryginalny
sposób podjà∏ Teatr Wiejski W´gajty. Znamienne jest, ˝e wielu póêniejszych
twórców ruchu in crudo wchodzi∏o do Êwiata „rootsowej” kultury wiejskiej
niejako przez kuchenne drzwi teatrów alternatywnych, punk rocka czy niektórych
nurtów muzyki wspó∏czesnej (szczególnie minimal music).
— — —
***
[Maria Baliszewska]
— — —
By zrozumieç stanowisko wyra˝one w powy˝szym tekÊcie, trzeba by opisaç,
czym by∏a muzyka ludowa w czasach PRL, dlaczego obecnie wielu odbiorców
jej nie akceptuje.
— — —
W czasach komunistycznych polska muzyka ludowa zosta∏a zaw∏aszczona przez
propagand´ i mia∏a uwiarygodniaç z jednej strony „ludowoÊç” w nazwie paƒstwa,
z drugiej – byç podporzàdkowana (w formach i celach) temu paƒstwu.
Tak wi´c, choç w koƒcu lat 40. i wczesnych latach 50. zosta∏a zorganizowana
150 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska
(dzi´ki pasji muzykologów Jadwigi i Mariana Sobieskich) Akcja Zbierania
Folkloru, to na estradach i antenach radiowych królowa∏y zespo∏y pieÊni i taƒca
lepszej lub gorszej jakoÊci, które z prawdziwà wiejskà muzykà ludowà nie mia∏y
wiele wspólnego. Nie zamierzam tu analizowaç jakoÊci artystycznej zespo∏ów
„Mazowsze” i „Âlàsk”, które, choç powsta∏y z naÊladowania wzorca radzieckiego,
mia∏y jednak pewne walory (dobrej jakoÊci opracowania Tadeusza Sygietyƒskiego
i Stanis∏awa Hadyny, potem Wojciecha Kilara, a tak˝e wyszkolenie baletowe
by∏y dobrym produktem eksportowym). Katastrofà by∏o (i jest do dzisiaj)
powstanie wielu setek zespo∏ów, które tamtà manier´ i mod´ naÊladowa∏y ma∏o
udolnie, a ich organizatorzy wychodzili z za∏o˝enia, ˝e polski folklor muzyczny
w formie czystej jest niestrawny, nie do zaakceptowania, zbyt prostacki.
To podejÊcie w wielu Êrodowiskach pokutuje do dzisiaj. Cudze chwalicie, swego
nie znacie… Ta w∏aÊnie postaç folkloru by∏a promowana i wykorzystywana
przez paƒstwo przy ró˝nych okazjach (Êwi´ta paƒstwowe, do˝ynki itp.) i zosta∏a
w mentalnoÊci odbiorców zwiàzana z systemem komunistycznym, a póêniej,
jako ska˝ona nim, odrzucona przez wi´kszà cz´Êç spo∏eczeƒstwa.
— — —
Podobnie zresztà dzia∏a∏ mechanizm braku akceptacji dla tradycyjnej muzyki,
nieÊmia∏o przemycanej w mediach (Redakcja Muzyki Ludowej i jej redaktorzy)
i dokumentowanej te˝ przez Instytut Sztuki PAN (przy bardzo ma∏ych Êrodkach
finansowych). Negatywne postrzeganie muzyki ludowej mia∏o dwojaki charakter:
wieÊ wstydzi∏a si´ swojej sztuki i kultury, identyfikujàc awans kulturowy
z innymi rodzajami muzyki (kultury), miasto zaÊ odrzuca∏o jà, nie dostrzegajàc
walorów estetycznych i nie rozpoznajàc jej treÊci i wartoÊci uniwersalnych.
Faktem jest, ˝e niektóre imprezy cieszy∏y si´ powszechnà aprobatà i popularnoÊcià ze wzgl´du na swój populistyczny charakter. MyÊl´ tu o Cepeliadach,
czyli festiwalach muzyki ludowej po∏àczonych z jarmarkami, kiermaszami,
degustacjà potraw itp. (formy te obecnie bardzo si´ rozwin´∏y). Nazwa by∏a
zwiàzana z dzia∏alnoÊcià Cepelii (Centrala Przemys∏u Ludowego i Artystycznego),
przedsi´biorstwa, którego celem by∏o promowanie sztuki ludowej w Polsce
i za granicà. Cepelia w tamtym okresie by∏a pot´gà, mia∏a kilkadziesiàt zespo∏ów
pieÊni i taƒca pod swojà opiekà, nie sposób tej dzia∏alnoÊci oceniç jednoznacznie
negatywnie. Z jednej strony promowa∏a zespo∏y estradowe, a wi´c muzyk´
dostosowanà do wymogów publicznoÊci, opracowanà na scen´, odbiegajàcà od
autentycznej, „podkolorowanà”, z drugiej – zespo∏y cepeliowskie jednak pracowa∏y pod opiekà etnografów, a wi´c np. obrz´dy, które przedstawia∏y, by∏y zgodne
z ich dawnà postacià i dzi´ki temu cz´sto przetrwa∏y do dziÊ. Choç forma nie
151 .
by∏a najlepsza, to treÊci istnia∏y. Muzyka tradycyjna przetrwa∏a czas PRL dzi´ki
sile tkwiàcej w pokoleniach, które jà przekazywa∏y, i dzi´ki zabiegom niektórych
Êrodowisk, które promowa∏y jà mimo niech´ci w∏adz. Nale˝y tu podkreÊliç rol´
przede wszystkim Jadwigi i Mariana Sobieskich, wówczas dzia∏ajàcych
w Instytucie Sztuki PAN, grona dokumentalistów – zawodowych i pasjonatów
z kr´gów akademickich i medialnych (rozg∏oÊni radiowych) – regionalnych
oÊrodków kultury w ma∏ych miastach i ludzi, którzy w nich dzia∏ali i mieli ÊwiadomoÊç wagi tej cz´Êci kultury narodowej. Efektem tych dzia∏aƒ – osobnych
i wspólnych – by∏o np. powstanie festiwalu kapel i Êpiewaków ludowych
w Kazimierzu Dolnym. Znaczenie tego festiwalu dla przetrwania muzyki ludowej jest ogromne.
— — —
Stan muzyki ludowej w Polsce zaczà∏ si´ nieco zmieniaç ju˝ w latach 80., bo
granice si´ otwiera∏y, muzycy cz´Êciej mieli kontakty z Zachodem, uczestniczyli
w festiwalach w tamtej cz´Êci Europy. Rozpocz´li poszukiwania w∏asnych
Êrodków wyrazu, a walory muzyki êród∏owej (tradycyjnej, in crudo) zacz´∏y byç
bardziej dostrzegane (tak˝e dzi´ki Polskiemu Radiu i dzia∏alnoÊci Redakcji
Muzyki Ludowej).
— — —
W okres III Rzeczypospolitej wkroczyliÊmy jako potentat (na tle innych krajów
Europy) w dziedzinie muzyki tradycyjnej, mieliÊmy te˝ wcià˝ dzia∏ajàce zespo∏y
pieÊni i taƒca, raczkowa∏ ju˝ nurt muzyki folkowej.
— — —
T WÓ RC Z O Â å . M U Z Y K A L U D OWA M I ¢ D Z Y AU T E N T Y K I E M ,
„ M U Z Y K Ñ Â W I ATA” I „ C E P E L I A DÑ” [Maria Baliszewska]
— — —
Definicje
Muzyka tradycyjna (terminologia taka zosta∏a ustalona przez ICTM – International Council For Traditional Music UNESCO) – to muzyka przekazywana
z pokolenia na pokolenie drogà ustnego przekazu (tradycja wokalna i instrumentalna). Jest najbli˝ej dawnej muzyki ludowej, jej wykonawcy starajà si´
wiernie – bez wielkich zmian, ma∏e zawsze by∏y obecne – odtwarzaç dawny
repertuar, na który sk∏adajà si´ wszelkie formy zwiàzane z ˝yciem na wsi:
muzyka obrz´dowa (pieÊni, taƒce), przyÊpiewki, pieÊni epickie, mi∏osne,
zwiàzane z obrz´dowoÊcià dorocznà, rodzinnà itd. Muzyka tradycyjna okreÊla
êród∏owà muzyk´ danego narodu czy grupy etnicznej, autentycznà, in crudo.
152 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska
Muzyka od˝ywajàca (ang. revival) – to muzyka odtwarzana wspó∏czeÊnie,
w zasadzie wiernie, na podstawie ustnego przekazu (cz´sto ju˝ nie na wsi,
a w mieÊcie) lub z nagraƒ czy zapisów nutowych.
— — —
Muzyka folkowa, etniczna, Êwiata (nurt majàcy w Europie ju˝ czterdziestoletnià
tradycj´, w Polsce ok. 25 lat) – przytocz´ tu prób´ definicji z roku 1996
autorstwa grupy specjalistów, autorów audycji radiowych wspó∏pracujàcych
w ramach Europejskiej Unii Radiowej: „Wspó∏czesna muzyka folkowa nie uznaje
form kultywujàcych folklor poprzez paƒstwowe instytucje w wielkich narodowych zespo∏ach pieÊni i taƒca, orkiestrach ludowych czy chórach, a tak˝e tendencji do rekonstrukcji folkloru w stylu muzealnym. Muzyka folkowa bazuje na
muzyce tradycyjnej w∏asnego kraju, wychodzàc ku wspó∏czesnym sposobom jej
rozumienia, adaptujàc jà dla ucha wspó∏czesnego s∏uchacza. Poszukuje nowych
muzycznych obszarów, zachowujàc mniej lub bardziej Êcis∏e zwiàzki z tradycjà,
w dà˝eniu do innowacji chce zachowaç kontakt ze wspó∏czesnym jej odbiorcà.
Dopuszcza ∏àczenie jej z rockiem, jazzem i muzykà pop czy podobnymi gatunkami, ale wspó∏czesna muzyka folkowa w zasadzie szuka w∏asnej drogi rozwoju”.
Jednak w ostatnich latach muzyka ta, a tak˝e tradycja, zmieniajà si´ tak szybko,
˝e ˝adna definicja nie jest w stanie nadà˝yç za tymi zmianami. Dlatego lepiej
nie definiowaç tego zjawiska, a tylko obserwowaç je i próbowaç opisywaç. Trudno
zmierzyç, ile w danym utworze ludowego pierwowzoru, a ile nowej inspiracji.
— — —
Mamy wi´c obecnie w Polsce dawnà muzyk´ ludowà, w pewnym stopniu wcià˝
zwiàzanà z obrz´dowoÊcià i ˝yciem codziennym, zw∏aszcza w niektórych
regionach, jest bliska jej muzyka od˝ywajàca, której angielska nazwa doskonale
oddaje sens i sposób jej powstawania – revival, czyli muzyka ró˝niàca si´ od
tradycyjnej tylko Êwiadomym i pe∏nym szacunku podejÊciem wykonawcy do
ludowego orygina∏u. Jest muzyka stylizowana, uprawiana przez zespo∏y pieÊni
i taƒca, która w mniejszym lub wi´kszym stopniu odbiega od tradycyjnej, jej
g∏ównà cechà jest dostosowanie do wymogów estrady i pokazu scenicznego.
Jest muzyka folkowa z wszelkimi odmianami, jej twórcy przede wszystkim
czerpià z tradycyjnej muzyki polskiej, ale te˝ z innych êróde∏ (popularnoÊç
muzyki latynoamerykaƒskiej czy irlandzkiej oraz ba∏kaƒskiej).
— — —
Muzyka ludowa bywa równie˝ êród∏em inspiracji muzyków i kompozytorów
muzyki powa˝nej, czego efektem jest powstawanie utworów, które muzykà
ludowà ju˝ nie sà, ale ich zwiàzek z dawnà tradycjà ludowà, treÊciami, które
153 .
niesie, jest zaznaczony (Pawe∏ Szymaƒski, Zygmunt Krauze, Henryk Miko∏aj
Górecki itd.). Dwudziestolecie niepodleg∏ej Polski przynios∏o wzrost zainteresowania muzykà ludowà z jej wszystkimi odmianami.
— — —
M u z y k a t r a dycy j n a n a w s i
— — —
Tylko w niektórych regionach mo˝na mówiç o obecnoÊci tej muzyki w ˝yciu
codziennym i odÊwi´tnym wsi. Tendencjà ogólnà jest porzucanie tradycyjnej
muzyki na rzecz innych modnych form oprawy wesel (wesela sà g∏ównym
noÊnikiem tradycji) – disco polo, pop, muzyka weselna z nowymi tekstami,
którà niektórzy antropolodzy zaliczajà do ludowej. Muzyka tradycyjna obecna
jest dzi´ki Êwiadomemu podejÊciu niektórych zespo∏ów regionalnych i instytucji
lokalnych, cz´sto prowadzonych przez animatorów, terenowych etnografów
lub pasjonatów. Wcià˝ istniejà instrumenty muzyczne i wykonawcy, którzy umiejà
na nich graç, wcià˝ istniejà kapele, które ˝yjà z udzia∏u w weselach, wcià˝ mo˝na
us∏yszeç wiele dawnych pieÊni, ∏àczonych z dawnymi obrz´dami. Pod tym
wzgl´dem na mapie Europy jesteÊmy wa˝nym miejscem, bo niewiele krajów
mo˝e poszczyciç si´ obecnoÊcià tradycyjnej kultury ludowej w XXI wieku
(kraje ba∏kaƒskie, Bia∏oruÊ, Ukraina), zw∏aszcza w niektórych cz´Êciach Polski.
— — —
Podhale, Rzeszowskie i Pogórze, Beskidy ˚ywiecki i Âlàski – to regiony, których
ludnoÊç ma ÊwiadomoÊç wagi rodzimej muzyki, identyfikuje si´ z nià. W tej
cz´Êci Polski wesela nie mogà obyç si´ bez tradycyjnej kapeli i elementów
dawnej obrz´dowoÊci. Na Podhalu to nawet obowiàzek. Zmiany sà akceptowane,
ale tylko w zakresie wieloÊci instrumentów w tradycyjnej kapeli (powi´kszanie
liczby instrumentów dla uzyskania mocniejszego brzmienia). Repertuar dawny
pozostaje, cz´sto poszerzony o wspó∏czesne przeboje, czardasze itp.
— — —
W innych regionach sytuacja jest bardziej zró˝nicowana, z tendencjà do odchodzenia od tradycji na rzecz nowych form muzykowania. W niektórych regionach
rozwinà∏ si´ bardzo Êpiew gromadny i powsta∏y liczne zespo∏y Êpiewacze
(np. inicjowane przez Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich), które odtwarzajà w nieco zmienionej postaci (bez ornamentów w∏aÊciwych Êpiewom solowym) dawny repertuar
pieÊniowy, w tym obrz´dowy, ale g∏ównie wykonujà dwudziestowieczny
repertuar popularny.
— — —
154 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska
W Lubelskiem, Wielkopolsce, na Mazowszu, Kurpiach, w Radomskiem,
Kieleckiem, Krakowskiem tylko na nielicznych weselach jest obecna muzyka
ludowa, a dba∏oÊç o jej przetrwanie spoczywa w r´kach i g∏osach licznych
zespo∏ów Êpiewaczych. Wcià˝ jednak jest tu niema∏o wykonawców muzyki
tradycyjnej (starszego pokolenia), od których mogà uczyç si´ m∏odzi. W innych
regionach, wsiach Warmii i Mazur, Suwalszczyzny, Pomorza, Kaszub i Kujaw,
tradycja na co dzieƒ jest nieobecna. Jedynym obszarem tradycyjnej kultury
etnomuzycznej, o którym mo˝na powiedzieç, uogólniajàc, ˝e w wi´kszoÊci
regionów mniej lub bardziej pozostaje wcià˝ obecny w praktyce spo∏ecznej, jest
ludowy Êpiew religijny, zarówno w formach liturgicznych (nabo˝eƒstwa wielkopostne), jak i pozaliturgicznych (kol´dowanie, Êpiewanie kol´d kantyczkowych,
nabo˝eƒstwa majowe, czuwania pogrzebowe).
— — —
Generalnie jednak pobie˝ny – z koniecznoÊci – rzut oka na rzeczywistoÊç
muzyki na wsi pozwala postawiç tez´, ˝e o ile w mieÊcie obserwuje si´ wzrost
zainteresowania tradycyjnà wiejskà muzykà, o tyle na wsi jest ona w coraz
mniejszym stopniu obecna. Wyjàtkiem sà regiony po∏udnia Polski.
— — —
Muzyka ludowa w mieÊcie
— — —
To muzyka tradycyjna, rekonstruowana, stylizowana i folkowa, od∏àczona od
swojej dawnej u˝ytkowej funkcji, prezentowana w postaci koncertów, warsztatów, pokazów, których celem jest poznanie, nauka, podtrzymanie jej istnienia,
pokazanie szerokiej publicznoÊci walorów tkwiàcych w tradycji i ró˝nych
wariantach tej muzyki. Na uwag´ zas∏uguje dzia∏alnoÊç Domów Taƒca i stowarzyszeƒ, na czele z Warszawskim Domem Taƒca, gdzie nauka taƒców i pieÊni
ludowych odbywa si´ w sposób naturalny, podczas zabawy tanecznej i najcz´Êciej
od autentycznych wiejskich muzykantów.
— — —
— — —
— — —
— — —
155 .
M u z y k a fo l kowa
— — —
Folk to muzyka tradycyjna XXI wieku. Wydaje si´ oczywiste, ˝e tradycja
i tradycyjna muzyka w rozumieniu XIX-wiecznym (czyli zwiàzana z obrz´dem,
Êwi´tem i b´dàca oprawà codziennego ˝ycia) nie ma szans na przetrwanie.
Multimedia, unifikacja ˝ycia, globalizacja, post´p cywilizacyjny bezpowrotnie
muszà jà zmieniç, na wieÊ wkroczy∏a ju˝ dawno muzyka dyskotekowa, a tradycyjna kapela ludowa to rzadkoÊç. Muzyka folkowa to jedna z dróg zachowania
tradycji, np. tradycyjnych polskich rytmów, choç ju˝ w nieco innej, estradowej,
koncertowej postaci. To przysz∏oÊç dla naszej tradycji. Tej przysz∏oÊci trzeba
pomóc, uruchamiajàc szkolnictwo muzyczne w tym zakresie (wzorem krajów
skandynawskich, W´gier i innych), by autentycznoÊç muzyków wiejskich zosta∏a
zastàpiona profesjonalizmem i jakoÊcià wykonania.
— — —
Pierwszym polskim zespo∏em folkowym by∏ zespó∏ Syrbacy (pod kierownictwem
Antoniego Kani), w którym muzycy grali na tradycyjnych i rekonstruowanych
instrumentach ludowych melodie zaczerpni´te z pami´ci ich rodziców oraz
zbiorów pisanych, g∏ównie Oskara Kolberga. Równolegle w roku 1985 powsta∏
Kwartet Jorgi, dla którego muzyka tradycyjna by∏a êród∏em w∏asnej twórczoÊci
muzyków. Przez ponad dwadzieÊcia lat, które up∏yn´∏y od powstania tych
zespo∏ów, nurt folkowy w Polsce rozwinà∏ si´ ogromnie, czerpiàc zarówno
z wzorów skandynawskich (godnych naÊladowania, bowiem tam muzyka folkowa
jest bardzo bliska ludowemu pierwowzorowi), jak i anglosaskich (na uwag´
zas∏uguje ˝ywotnoÊç tej tradycji i wieloÊç m∏odych zespo∏ów). Powsta∏o kilkaset
zespo∏ów (ich liczba jest zmienna, czas dzia∏alnoÊci cz´sto krótki, tworzone
bywajà ad hoc na jakiÊ festiwal czy konkurs, inne utrzymujà si´ d∏ugo na scenie
folkowej), wcià˝ powstajà nowe, wykszta∏ci∏o si´ wielu doskona∏ych artystów.
Silnym impulsem do powstawania zespo∏ów folkowych jest bogactwo polskiej
tradycji ludowej, liczne instrumentarium i to szczególne wyzwanie, jakim jest
oryginalna melodyka polskiej pieÊni (oparta na skalach modalnych). M∏odzi
muzycy podchodzà do tych pieÊni w ró˝ny sposób, wykonujà jà: tradycyjnie
(muzyka odnowiona, revival), ze skromnà prostà aran˝acjà, z aran˝acjà jazzowà,
rockowà, a nawet etno-techno. Repertuar zespo∏ów folkowych (a sà to niewielkie
grupy do 10 osób i soliÊci) jest bardzo ró˝norodny. O wartoÊci tej muzyki
stanowià jakoÊç opracowania, poziom wykonania i dobór repertuaru (wed∏ug
takich kryteriów ocenia zespo∏y jury festiwalu folkowego Polskiego Radia
Nowa Tradycja, którego jestem cz∏onkiem).
156 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska
Muzyka estradowa
— — —
Najbardziej kontrowersyjne muzycznie i estetycznie sà zespo∏y pieÊni i taƒca,
pok∏osie wzorców radzieckich, które do dzisiaj nie tylko istniejà, ale cz´sto
reprezentujà Polsk´ poza granicami. To g∏ównie zespo∏y studenckie, których
repertuar stanowià opracowane wiàzanki muzyczne z ró˝nych regionów Polski,
jakoÊciowo i estetycznie s∏abe, aran˝acyjnie bardzo s∏abe, wykonawczo – wcià˝
naÊladujàce operetkowe zespo∏y „Mazowsze” i „Âlàsk”. Cz´sto to karykatura
muzyki i ludowej tradycji. Ze zgrozà widz´, ˝e bywajà wspierane i nagradzane przez paƒstwowe instytucje kultury (np. przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, m.in. nagrodà im. O. Kolberga – tu istnieje kategoria
zespo∏ów prezentujàcych folklor stylizowany, ale stylizacja ta uràga patronowi,
który bada∏ i zbiera∏ autentyczny folklor). Niestety, ich populistyczne
produkcje cieszà si´ doÊç du˝à akceptacjà publicznoÊci.
— — —
Tw ó r c z o Ê ç i n s p i r o w a n a m u z y k à t r a d y c y j n à
F u z j e s t y l i s t yc z n e
— — —
Bardzo ciekawe sà fuzje artystyczne, które pojawi∏y si´ w latach 90., ∏àczàce
kilka rodzajów wykonaƒ i stylów, np. muzyk´ tradycyjnà (in crudo) z elementami
muzyki dawnej, jak projekt ∏àczenia pieÊni z Kurpiów z muzykà dawnà
i brzmieniem dawnego instrumentarium (Êpiewaczka kurpiowska Apolonia
Nowak i zespó∏ Ars Nova Jacka Urbaniaka); z jazzem (kwartet Zbigniewa
Namys∏owskiego i góralska kapela Jana Karpiela), z klasykà (projekt zespo∏u
Kwadrofonik po∏àczenia nagraƒ muzyki tradycyjnej z p∏yt serii Muzyka èróde∏
z w∏asnymi utworami tà muzykà inspirowanymi, a tak˝e z muzykà Chopina
i in.), z hip-hopem (grupa Psio Crew wykonujàca beskidzkie pieÊni w hip-hopowych rytmach oraz technice rap). Sà te˝ fuzje muzyki obcej z polskà (np. reggae
jamajskie i góralska polska, czyli Twinkle Brothers & Trebunie Tutki). Tych
wariantów jest kilkadziesiàt, na ró˝nym poziomie artystycznym. Tu te˝ plasuje
si´ ubieg∏oroczny projekt Marii Pomianowskiej „Chopin na 5 kontynentach”.
Jest to jeden z kierunków poszukiwaƒ rozwoju i prezentacji polskiej
muzyki ludowej.
— — —
— — —
— — —
157 .
D O K U M E N TA C JA M U Z Y K I L U D O W E J
[Maria Baliszewska, wspó∏praca Remigiusz Mazur-Hanaj]
— — —
Bardzo wa˝ne dla podtrzymania istnienia muzyki ludowej (z jej wszystkimi
wariantami) sà jej przekaz i dokumentacja jeszcze istniejàcych wykonawców
autentycznych.
— — —
Niestety, nie ma bazy danych o liczbie wykonawców (z rozbiciem na regiony)
w skali kraju, b´dzie ona, mam nadziej´, powstawa∏a jako efekt ratyfikowania
przez Polsk´ konwencji UNESCO o niematerialnym dziedzictwie (Sejm RP,
czerwiec 2010) przy Krajowym OÊrodku Badaƒ i Dokumentacji Zabytków.
Istniejà ogromne, liczàce kilkaset tysi´cy nagraƒ zbiory w IS PAN w Warszawie.
Obecnie w bazie elektronicznej jest uwzgl´dnionych 92 287 incipitów i tytu∏ów,
dane o wykonawcach, twórcach nagraƒ, miejscu itp.; 88 312 z tych danych jest
dost´pnych w internecie www.dismarc.org ; 2000 próbek mp3 do ods∏uchania
(informacja: Jacek Jackowski, IS PAN).
— — —
Podobne zbiory dotyczàce Wielkopolski posiada IS PAN w Poznaniu, nagrania
dokonywane w terenie i podczas imprez znajdujà si´ w domach kultury
(Lublin, Nowy Sàcz, ¸ódê, Suwa∏ki, Bia∏a Podlaska, Sieradz i inne), na uczelniach
(Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zak∏ad Muzykologii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zak∏ad Muzykologii Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie), w rozg∏oÊniach
radiowych: w Warszawie (kilkadziesiàt tysi´cy nagraƒ, ich liczba wcià˝ wzrasta),
Kielcach (nagrania Piotra Gana), Krakowie, Bydgoszczy, Katowicach, Wroc∏awiu,
Zielonej Górze, Bia∏ymstoku, Rzeszowie, Poznaniu, Lublinie, w Muzeach Etnograficznych (m.in. w Toruniu, kilka tysi´cy nagraƒ). Sà te˝ zbiory, o których
nie ma dok∏adnych danych, w Gminnych OÊrodkach Kultury, ma∏ych muzeach
(np. w Muzeum Okr´gowym w Sieradzu) itp.
— — —
Sà tak˝e zbiory prywatne – tu najliczniejsza jest kolekcja Andrzeja i Ma∏gorzaty
Bieƒkowskich, publikowana cz´Êciowo w ramach wydawnictwa „Muzyka odnaleziona”. Gromadzone od 1980 roku zbiory obejmujà nagrania audio, wideo,
zdj´cia, a tak˝e fotografie robione przez wiejskich fotografów. Obszar, który
obejmujà, to Polska centralna, Lubelskie, Rzeszowskie oraz Ukraina i Bia∏oruÊ.
Nagrania robione sà w domach muzykantów, w naturalnych warunkach – to
ok. 600 kapel i solistów oraz 200 zespo∏ów Êpiewaczych (i solistów).
158.
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska
Cz´Êç zdigitalizowana to 300 p∏yt DVD i 400 p∏yt CD oraz oko∏o 600 fotografii
archiwalnych, których tematem jest ˝ycie muzyczne wsi. Kolekcj´ zapisów
wideo muzyki tradycyjnej granej przez wykonawców z kr´gu revival posiada
Stefan ˚uchowski.
— — —
SpoÊród organizacji pozarzàdowych najwi´ksze zbiory posiada warszawskie
Stowarzyszenie „Dom Taƒca” (orygina∏y w depozycie IS PAN), w wi´kszoÊci
jest to dokumentacja dzia∏alnoÊci SDT, muzyka instrumentalna i Êpiew z wi´kszoÊci regionów Polski (poza Podhalem, Kaszubami, Warmià i Mazurami),
w sumie kilka tysi´cy rekordów (opracowanych cz´Êciowo), wÊród nich SDT
posiada najwi´kszy zbiór muzyki instrumentalnej granej w sytuacji taƒca.
Stowarzyszeƒ posiadajàcych zbiory fonograficzne jest wi´cej, zwykle sà to organizacje regionalne, jak np. Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbàszyniu.
— — —
— — —
W Y K O N AW S T W O [Maria Baliszewska]
— — —
Muzyk ludowy
Jest to dziÊ postaç trudna do zdefiniowania. Podobnie jak trudne jest definiowanie terminu „lud”, „ludowoÊç”, „muzyka ludowa”. Anonimowy w przesz∏oÊci twórca i wykonawca dziÊ ma imi´ i nazwisko, cz´sto prawa autorskie
i wykonawcze. Muzyk ludowy, wykonawca muzyki tradycyjnej, to najcz´Êciej
reprezentant najstarszej generacji (60–90 lat), dla którego to wcià˝ muzyka
b´dàca cz´Êcià ˝ycia codziennego i odÊwi´tnego. Jest jeszcze wielu solistów
Êpiewaków i instrumentalistów wiejskich, ale w przesz∏oÊci to kapele by∏y
prawdziwà reprezentacjà polskiej muzyki ludowej, która w swej istocie jest
muzykà tanecznà. Do wykonywania tej instrumentalnej muzyki by∏y w u˝yciu
nast´pujàce tradycyjne instrumenty: skrzypce (podstawa ka˝dej kapeli, instrument prowadzàcy melodi´), dudy (Wielkopolska, Beskid, Podhale), basy
(krótkie, r´cznie robione), cymba∏y (Rzeszowskie), r´cznie wytwarzane harmonie
zwane polskimi. Instrumenty te sà nadal w u˝yciu i jest kilka tysi´cy muzyków
ludowych wcià˝ czynnych, grajàcych na weselach, na festiwalach i podczas
uroczystoÊci rodzinnych. Niestety, ich liczba nie jest znana, poniewa˝ nie ma
rejestru wykonawców w skali kraju. W niektórych domach kultury, regionalnych
oÊrodkach kultury i kilku stowarzyszeniach sà wykazy muzyków, ale dane
sà wyrywkowe.
159 .
W rejestrze Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie (STL) figuruje164
przedstawicieli folkloru (instrumentalistów, Êpiewaków i tancerzy), a tak˝e 68
kapel ludowych o statusie cz∏onków zbiorowych (dane z STL), a wi´c liczba
absolutnie niereprezentatywna. STL od 1999 roku prowadzi ogólnopolskà baz´
danych pn. „Wiejskie zespo∏y artystyczne” – obejmuje ona zespo∏y Êpiewacze,
obrz´dowe, teatralne, satyryczne, pieÊni i taƒca oraz kapele. Obecnie w bazie
znajduje si´ ponad 2 tys. rekordów, a ka˝dy z nich to opis jednego zespo∏u, kapeli
lub solisty. Celem jest zgromadzenie mo˝liwie pe∏nych informacji zawierajàcych: adres, rok powstania, dane kierownika lub opiekuna, instytucj´ wspierajàcà, sk∏ad osobowy, rodzaj instrumentów, dane o uprawianej twórczoÊci, tytu∏y
spektakli, dane o aktywnoÊci zespo∏u – udziale w imprezach, zdobyte nagrody,
nagrania i publikacje. Zebrane informacje dotyczà zespo∏ów wspó∏czeÊnie dzia∏ajàcych, a ich g∏ównym êród∏em by∏y ankiety rozsy∏ane do instytucji kultury,
organizatorów imprez folklorystycznych i samych zespo∏ów. Nie zawsze sà to
informacje w pe∏ni wyczerpujàce, ale rocznie weryfikuje si´ ok. 200 rekordów,
uaktualniajàc dane. Najliczniej reprezentowanà kategorià sà autentyczne
zespo∏y Êpiewacze wykonujàce repertuar osadzony w tradycji w∏asnego regionu,
oparty na bezpoÊrednim, ustnym przekazie – pieÊni obrz´dowe, wielkopostne,
kol´dy, pastora∏ki, ko∏ysanki, pieÊni sieroce i pogrzebowe. Najliczniej zespo∏y te
wyst´pujà w województwach: lubelskim (180), Êlàskim (135), podlaskim (71),
ma∏opolskim (69) oraz mazowieckim (43). Mniej odnotowano autentycznych
kapel ludowych o tradycyjnym instrumentarium i repertuarze – w Ma∏opolsce
(88), nast´pnie w regionie podkarpackim (47), woj. mazowieckim (49) i ∏ódzkim
(40). DoÊç znaczàcà aktywnoÊcià wykazujà si´ wiejskie grupy obrz´dowe
i teatralne specjalizujàce si´ w scenicznych opracowaniach ludowych widowisk.
Najwi´cej takich grup dzia∏a w woj. lubelskim (ponad 100), podlaskim (80)
i mazowieckim (50).
— — —
Informacje statystyczne z bazy STL (2010 r.):
— kujawsko-pomorskie: 51 zespo∏ów, 17 kapel
— lubelskie: 321 zespo∏ów, 31 kapel
— lubuskie: 42 zespo∏y, 2 kapele
— ∏ódzkie: 71 zespo∏ów, 40 kapel
— mazowieckie: 139 zespo∏ów, 49 kapel
— ma∏opolskie: 194 zespo∏y, 88 kapel
— opolskie: 44 zespo∏y, 2 kapele
— podkarpackie: 61 zespo∏ów, 47 kapel
160 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska
— podlaskie: 178 zespo∏ów, 14 kapel
— pomorskie: 57 zespo∏ów, 12 kapel
— Êlàskie: 240 zespo∏ów, 24 kapele
— Êwi´tokrzyskie: 65 zespo∏ów, 21 kapel
— warmiƒsko-mazurskie: 23 zespo∏y, 6 kapel
— wielkopolskie: 108 zespo∏ów, 30 kapel
— zachodnio-pomorskie: 56 zespo∏ów, 19 kapel
— — —
Informacja o liczbie uczestników Festiwalu Kapel i Âpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym podana przez organizatora – Wojewódzki Dom Kultury
w Lublinie – brzmi nast´pujàco: w festiwalach do 44. edycji w∏àcznie wzi´∏y
udzia∏ 882 kapele, 588 instrumentalistów, 724 Êpiewaków i 787 zespo∏ów
Êpiewaczych. Przez kategori´ konkursowà „Du˝y – Ma∏y” przewin´∏o si´ prawie
500 grup. Dane te podane sà w przybli˝eniu, poniewa˝ konkurs ten przez kilka
poczàtkowych edycji nie by∏ ujmowany w protoko∏ach, stàd brak dok∏adnej
liczby uczestników. Najwi´ksza liczba województw, jakie reprezentowali wyst´pujàcy w konkursach, to 37 (z 49) w starej strukturze administracyjnej, zaÊ
15 (z 16) po reformie. Nagrodzono i wyró˝niono oko∏o 2 tys. kapel, zespo∏ów
i solistów (autor informacji: mgr Andrzej Sar, Wojewódzki Dom Kultury
w Lublinie), ale byli to wykonawcy wybrani w regionalnych eliminacjach, wi´c
do pe∏nej liczby daleko. Eliminacje regionalne organizowane sà zwykle
w oÊrodkach wojewódzkich i cieszà si´ wielkà popularnoÊcià, a wiec liczb´
wykonawców z tego punktu widzenia mo˝na szacowaç jako kilkukrotnie wy˝szà
(na samym Podhalu podobno dzia∏a ok. 1 tys. skrzypków ludowych).
— — —
Jolanta Danak-Gajda z Radia Rzeszów poda∏a mi liczb´ 50 czynnych kapel,
w niektórych miejscowoÊciach sà nawet dwie, bo dzia∏ajà kapele doros∏ych
muzyków i m∏odzie˝owe (np. Albigowa ko∏o ¸aƒcuta czy Trzciana ko∏o
Rzeszowa). Jest te˝ 22–25 zespo∏ów pieÊni i taƒca, w samym Rzeszowie sà 4
takie zespo∏y, a grup Êpiewaczych, które wyst´pujà a capella bàdê z towarzyszeniem akordeonu – niezliczona iloÊç, prawie w ka˝dej wsi przy kole gospodyƒ
wiejskich dzia∏a taka grupa i powstajà ciàgle nowe.
— — —
Dom Kultury w ¸odzi zajmujàcy si´ fachowo opiekà nad muzykami ludowymi
podaje (na podstawie swojej bazy danych), ˝e na terenie województwa ∏ódzkiego
dzia∏a 68 zespo∏ów Êpiewaczych, 19 solistów instrumentalistów, 20 solistów
Êpiewaków, 19 zespo∏ów i kapel dzieci´cych, 49 kapel.
161 .
OÊrodek kultury w Suwa∏kach: 34 zespo∏y regionalne Êpiewacze, 5 kapel,
15 solistów Êpiewaków.
— — —
Dane za ostatnià dekad´ ze Stowarzyszenia Muzyków Ludowych ze Zbàszynia
oraz Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu mówià o ponad 100
dudziarzach, koêlarzach oraz skrzypkach i klarnecistach im towarzyszàcych,
co daje ok. 40 kapel w sk∏adzie tradycyjnym oraz kilku wybitnych budowniczych instrumentów.
— — —
Biuro Promocji Zakopanego nie ma bazy danych, ale podaje, ˝e wspó∏pracuje
z 20 zespo∏ami regionalnymi z okolic Zakopanego. Kapel podhalaƒskich sama
znam kilkadziesiàt, nie wspominajàc o solistach Êpiewakach, instrumentalistach
i grupach Êpiewaczych, które tworzà si´ ad hoc, gdy jest potrzeba.
— — —
WÊród wiejskich muzyków tradycyjnych jest wcià˝ wielu o bardzo wysokim
poziomie wykonawczym, charakteryzujà si´ kreatywnoÊcià, znajomoÊcià du˝ego
repertuaru taƒców, starym stylem gry (skale modalne mazurków i oberków,
wariacyjnoÊç, ogrywanie melodii). Cz´Êç z nich pozostaje w kontaktach z m∏odym
pokoleniem i stowarzyszeniami muzyki ludowej z miast, biorà udzia∏ w warsztatach, przekazujàc swà wiedz´. Wymieniç wszystkich nie sposób, bo to wcià˝
bardzo du˝a liczba wybitnych muzyków (kilkuset) we wszystkich regionach kraju.
Ich wykonania znane z koncertów i nagraƒ sà wzorcowe.
— — —
M u z ycy w y ko n u j à cy m u z y k´ t r a dycy j n à w m i a s t a c h –
s t y l re v i v a l , m u z y k a o d ˝ y w a j à c a
— — —
Do muzyków i kapel najstarszej generacji, autentycznych wiejskich muzykantów,
trzeba dodaç grup´ m∏odych wykonawców miejskich, którzy Êwiadomie kontynuujà ten sposób muzykowania. Szacunkowo jest ich kilkudziesi´ciu na terenie
ca∏ej Polski. Wa˝nymi oÊrodkami nauczania i przekazu muzyki tradycyjnej sà
W´gajty (kapela Brodów), warszawskie Stowarzyszenie „Dom Taƒca” organizujàce warsztaty gry na instrumentach muzycznych, nauk´ taƒców, imprezy
edukacyjne dla mieszkaƒców Warszawy, oraz wiele stowarzyszeƒ lokalnych.
W Polsce dzia∏a 13 niepublicznych stowarzyszeƒ (liczba mo˝e byç zani˝ona)
zajmujàcych si´ promowaniem i edukacjà w zakresie muzyki tradycyjnej.
Organizujà imprezy, warsztaty, spotkania z autentycznymi muzykami wiejskimi,
162 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska
w kalendarzu imprez zajmujà powa˝ne miejsce. Jednà z wa˝niejszych imprez
jest doroczny Tabor – warsztaty muzyki ludowej w terenie (organizator:
Remigiusz Mazur-Hanaj). Ta dzia∏alnoÊç jest nie do przecenienia, bo podtrzymuje
unikatowà wartoÊç, jakà jest autentyczna wiejska muzyka ludowa. W tej grupie
wykonawców znajdujà si´ wybitne postaci, majàce ju˝ (choç sà m∏odzi) wielki
i wa˝ny dorobek zarówno artystyczny, jak i edukacyjny. Sà to m.in.: skrzypek,
harmonista i Êpiewak Janusz Prusinowski i jego trio, Êpiewak i harmonista
Adam Strug, Anna i Witold Brodowie, Agata Harz i Remigiusz Mazur-Hanaj,
Jacek Ha∏as, Bartosz Niedêwiecki (który zaczà∏ od muzyki folkowej, by dojÊç
do tradycyjnej).
— — —
Muzycy folkowi – amatorzy i profesjonaliÊci, pasjonaci i zawodowcy
— — —
Sà wÊród nich artyÊci wysokiej klasy (np. multiinstrumentalistka Maria
Pomianowska ze swoimi zespo∏ami San Nin i Zespo∏em Polskim realizujàca
wiele projektów ∏àczàcych kultury i Êrodowiska, akordeonista Jaros∏aw Bester
i Bester Quartet, Motion Trio i jego profesjonalni cz∏onkowie, Êwiatowej s∏awy
muzycy tria Kroke, cz∏onkowie zespo∏u Kwadrofonik, Maciej Cierliƒski grajàcy
na lirze korbowej i wielu innych) i sà muzycy, którzy nie majà wykszta∏cenia
muzycznego i dochodzà w∏asnà drogà do artystycznych efektów (np. rodzinna
kapela Trebunie-Tutki, Kapela Ze Wsi Warszawa, Kwartet Jorgi, Orkiestra Âw.
Miko∏aja). Liczba tych zespo∏ów jest zmienna. Do presti˝owego festiwalu muzyki
folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja zg∏osi∏o si´ przez trzynaÊcie lat jego
istnienia ok. 500 zespo∏ów, do udzia∏u w festiwalu dopuszczono 160. Ale fluktuacja
muzyków w tych zespo∏ach jest du˝a, a same zespo∏y cz´sto nie utrzymujà si´
zbyt wiele lat na scenie muzycznej. W Polsce nie ma tak sprzyjajàcych warunków
do rozwoju tej sceny jak np. w krajach skandynawskich, gdzie nie tylko dzia∏a
rynek przyjazny takiej muzyce, ale i instytucje paƒstwa, które organizujà
zamówienia koncertowe (na ca∏e serie koncertów edukacyjnych) dla muzyków
folkowych i tradycyjnych, generalnie wykonawców grajàcych muzyk´ ludowà
w wielu wariantach stylistycznych.
— — —
Wykonawcy specjalnych projektów z tej dziedziny sà zwykle ich pomys∏odawcami
i autorami, profesjonalistami, którzy znajà wartoÊç muzyki ludowej i chcà
korzystaç ze skarbów kultury ludowej. Tu nie sposób nie wymieniç Jacka
Urbaniaka i Zespo∏u Muzyki Dawnej „Ars Nova” (projekt pieÊni kurpiowskich
163 .
Apolonii Nowak w oprawie muzyki dawnej), Zbigniewa Namys∏owskiego
korzystajàcego z inspiracji muzyki Podhala czy kiedyÊ Grzegorza Ciechowskiego.
— — —
Cz∏onkowie zespo∏ów pieÊni i taƒca to grupa zmienna, studenci traktujàcy to
jako przejÊciowe zaj´cie, cz´sto uczestniczàcy w koncertach tylko dla wyjazdów
zagranicznych. Ale coÊ w nich zostanie z tradycji nawet tak okrojonej czy traktowanej wr´cz karykaturalnie.
— — —
Reasumujàc – polska muzyka ludowa jest wcià˝ ˝ywym, niedefiniowalnym
obecnie zjawiskiem, wa˝nà cz´Êcià kultury narodowej, noÊnikiem wiedzy
o przesz∏ych pokoleniach. Niestety, w Polsce zainteresowanie tego typu muzykà
nie jest wspierane w wystarczajàcym stopniu. Potrzebna jest reedukacja
spo∏eczeƒstwa polskiego, zw∏aszcza jego elit, przekonanie do wartoÊci tkwiàcych
w tej muzyce, co powinno skutkowaç wi´kszymi nak∏adami finansowymi na
projekty zwiàzane z muzykà tradycyjnà. Wa˝nym posuni´ciem by∏oby powo∏anie Instytutu Kultury Ludowej, w którym muzyka tradycyjna i projekty z nià
zwiàzane (popularyzacja, dokumentacja, edukacja) zaj´∏yby wa˝ne miejsce.
— — —
M u z y k a m n i e j s z o Ê c i n a r o d ow yc h i e t n i c z nyc h
— — —
Nad tradycjà mniejszoÊci czuwajà sami cz∏onkowie tych spo∏ecznoÊci oraz zwiàzki i stowarzyszenia. Oficjalnie istnieje w Polsce 9 mniejszoÊci narodowych.
Doliczy∏am jeszcze mniejszoÊç religijnà – ˝ydowskà.
— Bia∏orusini – to 16 gmin na Podlasiu; dzia∏a Bia∏oruskie Stowarzyszenie
Spo∏eczno-Kulturalne, co roku organizowane sà 4 festiwale, ˝yjà i Êpiewajà
wykonawcy muzyki na wsiach – soliÊci i zespo∏y Êpiewacze oraz nieliczni instrumentaliÊci, Êpiew na g∏osy podtrzymywany jest przez grupy Êpiewacze.
— Ukraiƒcy-¸emkowie – rozproszeni po Polsce po akcji „Wis∏a”, utrzymujà
jednak tradycj´ dzi´ki kilku zespo∏om ludowym i solistom (np. Julia Doszna),
tradycyjna muzyka instrumentalna w∏aÊciwie ju˝ nie istnieje, ale dzia∏ajà
zespo∏y Êpiewacze, np. Rodyna z Dubia˝yna, laureat ubieg∏orocznego festiwalu
w Kazimierzu Dolnym, Werchowyna (Warszawa), ¸emkowina i Kyczera,
laureat nagrody im. O. Kolberga. Wa˝nym miejscem prezentacji i wspólnego
muzycznego Êwi´towania jest festiwal Ukraiƒska Watra w Bytowie.
Tradycyjne pieÊni ukraiƒskie, zw∏aszcza w potocznym j´zyku chach∏ackim
(jest te˝ du˝o t∏umaczeƒ starych pieÊni na j´zyk polski), mo˝na us∏yszeç we
164 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska
wsiach polsko-ukraiƒskich po∏o˝onych w Nadsaniu czy w okolicach nadbu˝aƒskich na po∏udniowym Podlasiu, np. w okolicy miejscowoÊci Do∏hobrody
(wspaniali soliÊci, regionalny zespó∏ obrz´dowy).
— Ukraiƒcy-Bojkowie – dziÊ nie ma ju˝ muzyków tej grupy etnicznej, choç
byli jeszcze w latach 80. (Warmia i Mazury po przesiedleniach w ramach akcji
„Wis∏a”).
— Litwini – ok. 6-tysi´czna mniejszoÊç zamieszkujàca region suwalski, 50
miejscowoÊci w gminach Puƒsk i Sejny. Puƒsk to kulturalne centrum spo∏ecznoÊci litewskiej w Polsce, tu jest organizowany festiwal, sà zwiàzki i Stowarzyszenie Litwinów w Polsce. Istniejà liczne zespo∏y dzieci´ce, w których dzieci
uczà si´ tradycyjnych pieÊni.
— Romowie – spo∏ecznoÊç rozsiana po ca∏ej Polsce. Organizowanych jest
kilka festiwali (Glinojeck, Ciechocinek), tradycja jest ˝ywa, istnieje wiele kapel
romskich i zespo∏ów, np. we wsi Czarna Góra k. Bukowiny Tatrzaƒskiej
(Teresa Mirga i zespó∏ Ka∏e Ba∏a).
— Staroobrz´dowcy (mniejszoÊç rosyjska) – ˝yjà we wsiach Bór, Gabowe Gràdy,
Wodzi∏ki i Wojnowo. Hermetyczna spo∏ecznoÊç skoncentrowana na Êpiewie
liturgicznym i oprawie wesel, zespo∏y podtrzymujà tradycj´ z wieku XVII
(gdy osiedlili si´ tu religijni uchodêcy z Rosji po reformie Cerkwi), np. Riabina
z Gabowych Gràdów.
— ˚ydzi – tradycyjna ˝ydowska kultura muzyczna jest odbudowywana przez
nieliczne osoby, które powracajà do religii. Wielowiekowa kultura zosta∏a
bezpowrotnie zniszczona podczas II wojny i Holocaustu. W latach 90. powsta∏o
wiele zespo∏ów klezmerskich o ró˝nym poziomie wykonawczym, z których
najlepsze to Bester Quartet i Kroke, oba z Krakowa. Cz∏onkowie grup to zwykle
absolwenci szkó∏ muzycznych, niekoniecznie ˚ydzi. Najwi´kszy Festiwal Kultury
˚ydowskiej w Krakowie ma wymiar mi´dzynarodowy. Nowa muzyka
klezmerska nawiàzuje do starej repertuarem (Ba∏kany, Ma∏opolska, Ukraina)
i swobodnym stylem gry instrumentalnej (zespo∏y zwykle w sk∏adzie: skrzypce,
akordeon i kontrabas).
— Niemcy – najwi´ksza liczebnie mniejszoÊç narodowa, bez tradycyjnej
muzyki, która znikn´∏a jeszcze przed wojnà, a losy powojenne polskich
Niemców w zasadzie spowodowa∏y jej zupe∏ny zanik.
— Tatarzy – mniejszoÊç historyczna, jej przedstawiciele sà spolonizowani,
tradycyjna muzyka nie zachowa∏a si´.
— Czesi – ma∏a mniejszoÊç (mieszkaƒcy Kotliny K∏odzkiej), muzyka tradycyjna nie zachowa∏a si´.
165 .
— Karaimowie – mniejszoÊç religijna, tradycyjna muzyka nie zachowa∏a si´.
— Grecy, Czeczeni, Kurdowie – to nowe mniejszoÊci, sporadyczne odbywajà
si´ koncerty nielicznych muzyków.
— — —
— — —
Muzyka inspirowana folklorem
— — —
Polskie taƒce narodowe – mazur, kujawiak, oberek – by∏y inspiracjà dla wielu
kompozytorów, tak˝e po Chopinie (np. Wieniawski, Zarzycki, Szymanowski itd.).
Po II wojnie Êwiatowej w okresie PRL pod presjà ideologii ka˝dy z kompozytorów musia∏ interesowaç si´ muzykà ludowà i korzystaç z tego materia∏u.
Powsta∏o szereg kompozycji, czasem s∏abych, ale cz´sto wartoÊciowych – jak
Ma∏a suita Lutos∏awskiego, utwory St. Wiechowicza, Gra˝yny Bacewiczówny,
Tadeusza Szeligowskego, Tadeusza Bairda, W∏odzimierza Kotoƒskiego.
W latach 1970–1990 bez przymusu politycznego niewielu kompozytorów
pozosta∏o przy muzyce ludowej jako êródle inspiracji. Korzystajàc z ludowych
tematów komponowali m.in.: Wojciech Kilar (Orawa, Krzesany), Edward
Pa∏∏asz, Bronis∏aw Kazimierz Przybylski, Henryk Miko∏aj Górecki, Piotr Moss,
Zygmunt Krauze, Jan Krenz. Ich utwory tylko w pewnym stopniu nawiàzujà do
ludowej tradycji, czasem poprzez cytaty melodii czy pieÊni, czasem przez struktur´ rytmicznà i motywy rytmiczne oraz skal´ (Kilar, Górecki). Czasem pojawia∏y
si´ próby przekazania ludowych treÊci nowymi Êrodkami (Z. Krauze Idyll,
Aus aller Welt stammende).
— — —
Polska muzyka ludowa z racji swojej struktury (modalne skale w pieÊniach,
rytmika mazurkowa, w przewa˝ajàcej cz´Êci Polski muzyka jednog∏osowa) jest
materia∏em trudnym do opracowania. Ale kiedy si´ga po nià prawdziwie wielki
talent kompozytorski, powstajà arcydzie∏a (Szymanowski, Lutos∏awski, Górecki,
Kilar). DziÊ jednak nie ma wielkich dokonaƒ w tej dziedzinie.
— — —
— — —
— — —
166 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska
Fo n o g r a f i a
— — —
Wydawnictwa fonograficzne z dziedziny muzyki tradycyjnej i folkowej majà ma∏e
nak∏ady, wydawcy sà rozproszeni i brakuje informacji o nich. To prawdziwie
cha∏upnicza dzia∏alnoÊç, choç oczywiÊcie jest kilka serii wydanych w sposób
systemowy. Muzyka ludowa notuje kilka p∏ytowych sukcesów wydawniczych,
to m.in. „Oj dana” (Grzegorz Ciechowski i nagrania muzyki tradycyjnej Polskiego
Radia, nak∏ad 30 tys.), „Pofolkuj sobie” (Polskie Radio, 1995, 15 tys. sprzedanych p∏yt), „Zakopower” (wyt. Kayax, nak∏ad nieznany), „Twinkle Brothers
& Trebunia Family”. Generalnie jednak jest to muzyka wydawana przez ma∏e
wytwórnie lub (przede wszystkim) przez same zespo∏y i kapele.
— — —
Najwa˝niejsze wydawnictwa p∏ytowe. Muzyka tradycyjna:
— wydawca Polskie Radio, seria „Muzyka èróde∏ – z kolekcji muzyki ludowej
Polskiego Radia”, 27 tytu∏ów w uk∏adzie regionalnym i tematycznym
(nak∏ady mi´dzy 1 tys. a 3 tys. egz.);
— seria „Muzyka odnaleziona” z kolekcji Andrzeja Bieƒkowskiego, 10 tytu∏ów,
(nak∏ad mi´dzy 500 a 1 tys. egz.) , wyd. Muzyka Odnaleziona (prywatne);
— seria muzyki tradycyjnej Instytutu Sztuki PAN, autor Jacek Jackowski,
7 p∏yt (nak∏ad 1 tys. egz.), wyd. Instytut Sztuki PAN;
— seria „Polish Folk Music”, wyd. Polonia Records Co., 39 tytu∏ów;
— p∏yty wydawnictwa S∏uchaj Uchem, 4 tytu∏y (nak∏ad 1,5–2 tys. egz.);
— p∏yty wydawnictwa „In Crudo”, 9 tytu∏ów (nak∏ady od 111 do 500 egz.),
seria p∏yt wydawana przez Stowarzyszenie „Dom Taƒca”, prezentujàca tradycyjnà muzyk´ polskiej wsi: pieÊni Êwieckie i religijne oraz muzyk´ instrumentalnà.
Seria „In Crudo” zawiera materia∏ muzyczny niezmieniony przez aran˝acje,
w formie surowej, swoistej dla danego regionu etnograficznego;
— p∏yty wydawane samodzielnie przez zespo∏y regionalne i regionalne oÊrodki
kultury, np. dodawane do ksià˝ek (Suwalskie) i gazet (tak˝e z nagraniami
radiowymi – efekt koprodukcji), kilkaset tytu∏ów, brak danych.
— — —
Muzyka folkowa i etniczna – na ogó∏ p∏yty wydajà zespo∏y na w∏asny koszt,
rzadko z dotacji instytucji kultury, sprzeda˝ odbywa si´ przy koncertach,
nak∏ady nieznane. Znani wydawcy to: Orange World (Gdaƒsk), Open Sources
(Warszawa), MTJ (uboczna dzia∏alnoÊç, wydaje tu Maria Pomianowska).
Do konkursu p∏ytowego Folkowy Fonogram Roku (poczàtkowo organizowanego
w Lublinie przez Orkiestr´ Âw. Miko∏aja, od 2001 przez Polskie Radio – RCKL)
167 .
od roku 1998 wp∏yn´∏o ponad 500 tytu∏ów, ale jest to u∏amek liczby ca∏kowitej
wydaƒ fonograficznych muzyki folkowej. Na stronie www.amazonka.pl
w zak∏adce „folk polski” znalaz∏am sklep internetowy z p∏ytami, a w nim 118
propozycji p∏ytowych ró˝nych wydawnictw. P∏yty wydawane przez zespo∏y sà
zwykle doskonale przygotowane, majà ciekawà szat´ graficznà. Istnieje nagroda
Wirtualne G´Êle przyznawana przez internautów najciekawszym p∏ytom
folkowym. Natomiast najwa˝niejszy konkurs Folkowy Fonogram Roku ma dwie
kategorie i nagrody: za najciekawsze p∏yty muzyki tradycyjnej Fonogram èróde∏
oraz za najciekawsze p∏yty (3 nagrody) muzyki folkowej Folkowy Fonogram.
Niektóre zespo∏y folkowe wydajà swoje p∏yty za granicà (Kroke, Bester Quartet,
Kapela Ze Wsi Warszawa).
— — —
— — —
M e d i a [Maria Baliszewska, Remigiusz Mazur-Hanaj]
— — —
Promocja i prezentacja polskiej muzyki ludowej w mediach jest skromna,
ale istnieje. Najwi´cej muzyki ludowej nadaje Polskie Radio.
[zob. TABELA 1 na nast´pnej stronie]
— — —
W telewizji muzyka ludowa pojawia si´ rzadko – g∏ównie w TVP Kultura i TVP
Polonia, która przez wiele lat rejestrowa∏a koncerty (festiwal Nowa Tradycja
przygotowywa∏ dokumenty).
— — —
W internecie mo˝na znaleêç audycje folkowe, np. „Radiovid”; publikowane jest
czasopismo „Gadki z chatki”, www.gadki.lublin.pl.; od 1997 dzia∏a internetowa
lista dyskusyjna Muzykant, którà za∏o˝y∏ i moderuje Karol Ejgenberg (ponad
7 tys. subskrybentów); wa˝ne internetowe portale to:
http://domtanca.art.pl
http://krusznia.blogspot.com
http://tyndyryndy.blogspot.com
www.dudziarz.eu
www.etno.serpent.pl
www.muzykaodnaleziona.pl
www.festivalmazurki.pl
www.kulturaludowa.pl
168 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska, Remigiusz Mazur-Hanaj
www.cmt.art.pl
www.oberek.blox.pl
www.sukabilgorajska.pl
www.tratwa.pl
www.harmoniapolska.org
http://folklor.podkarpackie.pl
http://lirakorbowa.com
— — —
Przyk∏ady audycji radiowych prezentujàcych polskà muzyk´ ludowà:
— — — — — — — — — — — — — — — — —
TABELA 1.
RADIOSTACJA
TYTU¸ AUDYCJI
MIEJSCE
W RAMÓWCE
Program 2 PR
Program 1 PR
Rzeszów PR
Magazyn èród∏a
Kiermasz
Plebiscyt kapel
Na ludowà nut´
Etnofonia
Raz na ludowo
Donata swojskie klimaty
Ziemia i pieʃ
Na swojskà nut´
codziennie, g. 12.00
niedziela, g. 3.00
niedziela, g. 7.00
codziennie, g. 5.40
wtorek, g. 0.05
niedziela, g. 6.15
pon. – pt., g. 5.45
niedziela, g. 6.30
pon. – pt., g. 18.55
niedziela, g. 11.45
niedziela g. 7.00–10.00
Olsztyn PR
Zielona Góra PR
Wroc∏aw PR
Kielce PR
Kraków PR, Szczecin PR,
Gdaƒsk PR, Koszalin PR,
¸ódê PR
Bia∏ystok PR
Radio Poznaƒ
Bydgoszcz PR
Katowice PR
Lublin PR
Radio Alex Zakopane
(komercyjne)
Lista przebojów
ludowych
W ludowych rytmach
codziennie, g. 5.30
niedziela, g. 6.05
Graj kapelo
codziennie, g. 11.50
[nie nadajà muzyki ludowej]
CZAS AUDYCJI
[minuty]
60
180
60
20
55
45
15
30
5
15
180
25
55
10
Muzyka mniejszoÊci ukraiƒskiej,
litewskiej i bia∏oruskiej w magazynach
tematycznych jako ilustracja
b.d.
Dêwi´kowy atlas
Muzyka êróde∏ (Êwiata)
Ligoniowe radio
Skarbnica folkloru
Z malowanej skrzyni
muzyka góralska
55
55
45
5
30
b.d.
poniedzia∏ek, g. 21.05
Êroda, g. 19.05
sobota, g. 16.15
pn. – pt., g. 5.25
niedziela, g. 5.30
codziennie
169 .
Stowarzyszenie Twórców Ludowych od 25 lat wydaje ogólnopolskie pismo
„TwórczoÊç Ludowa”, którego sta∏ymi pozycjami sà m.in.: archiwum folkloru,
szkice i opracowania dotyczàce muzyki, taƒca i Êpiewu, prezentacje sylwetek
muzyków i zespo∏ów oraz recenzje, omówienia i informacje. W latach 1997–2002
w Wielkopolsce ukazywa∏ si´ rocznik „Duda i kozie∏”, poÊwi´cony tematyce
dudziarskiej (red. Janusz Jaskulski, wyd. SML Zbàszyƒ).
— — —
N a j w a ˝ n i e j s z e f e s t i w a l e [Maria Baliszewska]
— — —
Za∏àczam list´ najwa˝niejszych cyklicznych festiwali i imprez dotowanych przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i list´ festiwali nades∏anà przez
Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Obie sà niepe∏ne, ale dajà obraz treÊci
imprez i miejsc.
— — —
Dla muzyki tradycyjnej najwa˝niejszy jest Festiwal Kapel i Âpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym, impreza o d∏ugiej, bo 45-letniej tradycji, o wielkim
znaczeniu dla podtrzymania, popularyzacji i edukacji w zakresie polskiej tradycji.
Ma kilka kategorii, a o udzia∏ w nim trzeba walczyç w regionalnych eliminacjach.
Te regionalne eliminacje to sieç lokalnych festiwali muzyki tradycyjnej
o ustalonej renomie i znaczeniu, np. Dni Kolbergowskie w Przysusze, na które
wykonawcy zje˝d˝ajà si´ z wielu wsi i ma∏ych miejscowoÊci. Dzi´ki wieloletniej
tradycji i w∏aÊciwemu regulaminowi festiwal ten nie tylko sprzyja prezentacji
muzyki ludowej w jej dawnej formie, ale wychowa∏ nowe pokolenia wykonawców
(dzi´ki konkursowi „Du˝y – Ma∏y”, czyli mistrz i uczeƒ). Finansowany jest
z kilku êróde∏: przez Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie (organizator),
MKiDN, Marsza∏ka Województwa Lubelskiego, Polskie Radio (nagrody) i innych
pomniejszych sponsorów. Merytorycznie doradza mu rada z∏o˝ona z cz∏onków
jury. Inne wa˝ne festiwale to: Tydzieƒ Kultury Beskidzkiej w ˚ywcu i Festiwal
Folkloru Górali Polskich w ˚ywcu; Mi´dzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem
Górskich w Zakopanem, z konkursem Êpiewaków, kapel, instrumentalistów
i zespo∏ów Êpiewaczych Podhala.
— — —
Dla muzyki folkowej najwa˝niejszy jest Festiwal Folkowy Polskiego Radia
„Nowa Tradycja” (od 1998) i konkurs Folkowy Fonogram Roku (Studio Koncertowe Polskiego Radia). A tak˝e: Skrzy˝owanie Kultur – festiwal warszawski
o charakterze mi´dzynarodowym, ale z obecnoÊcià polskich zespo∏ów;
170 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska
Ethno Port w Poznaniu – festiwal mi´dzynarodowy, z zespo∏ami polskimi;
Miko∏ajki Folkowe – lubelski festiwal dla polskich wykonawców. Jest te˝ wiele
innych festiwali, warsztatów i imprez jednorocznych i wieloletnich.
— — —
Wa˝niejsze festiwale muzyki in crudo:
Najstarsze PieÊni Europy – Lublin (od 1999)
PieÊni Bagien – Lublin (od 2005)
Muzyki Inspirowanej Folklorem „Dêwi´ki Pó∏nocy” – Gdaƒsk
Wszystkie Mazurki Âwiata – Warszawa, od 2009
Muzyki Dawnej „Pieʃ naszych korzeni” – Stary Sàcz, Jaros∏aw (od 1993)
Muzyki Tradycyjnej „Rozstaje” – Kraków (od 1999)
Mi´dzynarodowe Warsztaty Âpiewu Archaicznego Fundacji „Ovo” (od 2000)
Kody – Lublin (od 2009)
— — —
— — —
Wykaz organizatorów i imprez muzyki ludowej dotowanych przez MKiDN
w latach 2008–2010 poprzez Program: Dziedzictwo Kulturowe
[Priorytet: „Kultura Ludowa – imprezy cykliczne”]:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Miejski OÊrodek Kultury, Rabka-Zdrój: Karpacki Festiwal Dzieci´cych Zespo∏ów Regionalnych
Biuro Promocji Zakopanego: Mi´dzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
Regionalny OÊrodek Kultury w Bielsku-Bia∏ej: Tydzieƒ Kultury Beskidzkiej, w tym
Festiwal Folkloru Górali Polskich i Mi´dzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
Ma∏opolskie Centrum Kultury Sokó∏: Âwi´to Dzieci Gór – mi´dzynarodowy festiwal
dzieci´cych zespo∏ów regionalnych
Fundacja „Muzyka Kresów”: Mi´dzynarodowa Letnia Szko∏a Muzyki Tradycyjnej
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu: Konkurs Gry na Instrumentach
Pasterskich im. Kazimierza Uszyƒskiego
Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego w Lublinie „Miko∏ajki Folkowe” –
Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej
Fundacja „Oikonomos”: Letnie warsztaty Êpiewu bia∏ego w Bia∏owie˝y
Towarzystwo Przyjació∏ Ziemi Bukowskiej w Bukowsku: Ogólnopolski Festiwal „Bukowskie
Prezentacje Folkloru M∏odych”
¸emkowski Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Kyczera”: Mi´dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
MniejszoÊci Narodowych i Etnicznych „Âwiat pod Kyczerà”
Limanowski Dom Kultury w Limanowej: Festiwal Folklorystyczny „Limanowska S∏aza”
Miejsko-Gminny OÊrodek Kultury, Baranów Sandomierski: Festiwal „Dziecko w Folklorze”
Pilski Dom Kultury: Mi´dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowiƒskie Spotkania”
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze: Mi´dzynarodowy Dzieci´cy
Festiwal Folkloru
171 .
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Polska Sekcja Mi´dzynarodowej Rady Stowarzyszeƒ Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej (CIOFF): Ogólnopolski Festiwal Zespo∏ów Folklorystycznych
im. M. Kosiƒskiego, Pu∏awy
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu: Ogólnopolskie
Konfrontacje Kapel Dudziarskich
Wojewódzki OÊrodek Kultury w Lublinie: Ogólnopolski Festiwal Kapel i Âpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wis∏à
Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie: Warsztaty Dudziarskie
Gminny OÊrodek Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ks. Mieczys∏awa Mieszki w Kadzidle:
„Wesele Kurpiowskie” Mi´dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
Muzeum Kultury Ludowej w W´gorzewie: Mi´dzynarodowy Jarmark Folkloru
Stowarzyszenie „Dom Taƒca” w Warszawie: Tabor Domu Taƒca
Stowarzyszenie Kultury i Folkloru Ziem Polskich: Mi´dzynarodowy Studencki Festiwal
Folklorystyczny
Towarzystwo dla Natury i Cz∏owieka: In Crudo – w poszukiwaniu tradycji muzycznych
Lubelszczyzny i Polesia
¸owicki OÊrodek Kultury w ¸owiczu: Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne
„O ¸owicki Pasiak”
Bukowiaƒskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” im. F. åwi˝ewicza w Bukowinie Tatrzaƒskiej:
„Saba∏owe Bajania” Ogólnopolski Konkurs Gaw´dziarzy, Instrumentalistów, Âpiewaków,
Dru˝bów i Starostów Weselnych
Wojewódzki Dom Kultury, Rzeszów: Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Taƒca Ludowego
Regionalny OÊrodek Kultury w ¸om˝y: Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej
Polskie Radio SA, Warszawa: wydanie p∏yt z serii „Muzyka èróde∏”
—
—
—
— — —
W n i o s k i [Maria Baliszewska]
— — —
Podsumowujàc: muzyka ludowa w Polsce ma wiele barw, odmian, od˝ywa
i rozwija si´ po latach wykorzystywania jej przez w∏adze polityczne PRL.
Jest wartoÊcià dla lokalnych spo∏ecznoÊci i obecnie cieszy si´ nie tylko popularnoÊcià (przyk∏adem jest ogromna publicznoÊç, i to m∏oda, na wielkich festiwalach,
takich jak Skrzy˝owanie Kultur, Nowa Tradycja), ale i wzrostem zainteresowania,
mimo braku edukacji i promocji medialnej. Warto jej pomagaç w sposób
instytucjonalny, systemowy, bo wcià˝ jeszcze istnieje w najwa˝niejszej formie –
autentycznej. Niezb´dne sà nast´pujàce dzia∏ania:
— stworzenie ogólnokrajowej bazy danych o muzyce ludowej i jej wykonawcach;
— stworzenie bazy danych o znajdujàcych si´ w Polsce archiwach muzyki
ludowej 2008–2010 oraz zapewnienie dost´pu do nich zainteresowanym;
172 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Remigiusz Mazur-Hanaj
— pilne wprowadzenie edukacji w zakresie muzyki tradycyjnej do szkó∏.
Nale˝y powo∏aç choç jeden wydzia∏ akademicki nauki gry na instrumentach
i Êpiewu tradycyjnego. Wzory nale˝y czerpaç z krajów skandynawskich, zw∏aszcza
z Norwegii, gdzie ten system dzia∏a doskonale i skutecznie;
— stworzenie skutecznego lobby na rzecz wi´kszej obecnoÊci muzyki ludowej
(we wszystkich stylistycznych wariantach) w radiu i telewizji publicznej.
— — —
— — —
— — —
Niektóre oblicza wspó∏czesnej emancypacji muzyki
l u d o w e j – n u r t in crudo [Remigiusz Mazur-Hanaj]
— — —
W roku 1992 zacz´∏a dzia∏aç grupa Bractwo Ubogich, która jako pierwsza uzna∏a
w swoich poszukiwaniach muzycznych za pierwszorz´dne odwo∏anie si´
do tzw. polskich êróde∏ (w istocie to êród∏a wielokulturowe), czyli do muzyki
in crudo, poprzez wprowadzenie oryginalnego repertuaru, tradycyjnych stylów
i technik wykonawczych.
— — —
Mo˝na przyjàç, ˝e zapoczàtkowa∏o to w Polsce nurt muzyki zwanej revival
(na zasadzie analogii z podobnymi zjawiskami w innych cz´Êciach Europy), da∏o
te˝ impuls do zwrotu w kierunku inspiracji polskà muzykà w Êrodowiskach ju˝
istniejàcych: wÊród muzyków folkowych, odwo∏ujàcych si´ dotàd do tradycji
wschodnios∏owiaƒskich (tu szczególnie Orkiestra Âw. Miko∏aja), celtyckich
czy andyjskich, oraz w Êrodowisku Fundacji „Muzyka Kresów”, poszukujàcej
rudymentów tradycji muzycznej w praktyce kulturowej naszych wschodnich
sàsiadów.
— — —
OczywiÊcie jest to cezura symboliczna, poniewa˝ zwrot ku rodzimym êród∏om
wisia∏ niejako w powietrzu w latach 90. Konstytutywnym doÊwiadczeniem
okaza∏o si´ tu bezpoÊrednie zetkni´cie z ˝ywà materià tradycji i jej sukcesorami
in situ, czyli wyprawy na wieÊ. W po∏àczeniu z poznaniem archiwów muzycznych
(zw∏aszcza Instytut Sztuki PAN), zarejestrowanego dziedzictwa muzycznego
pokoleƒ, które odesz∏y, a tak˝e z poznaniem historycznych oraz doÊwiadczeniem
wcià˝ ˝ywych kontekstów etnokulturowych pozwoli∏o to przywo∏aç i uruchomiç
na nowo specyficznà wyobraêni´ muzycznà, czy szerzej fonosferycznà, jako
pewien wehiku∏ twórczy zdolny do poruszania si´ w ró˝nych wektorach czasowych.
173 .
Dzi´ki archiwaliom dawnym i wspó∏czesnym (tu zw∏aszcza zbiory Andrzeja
Bieƒkowskiego) oraz spotkaniom z praktykujàcymi muzykantami i Êpiewakami
sensowne sta∏o si´:
– eksperymentowanie na osi tradycji (Lautari, W´drowiec, „Metamuzyka”,
projekty animowane przez Fundacj´ „Muzyka Kresów”);
– rekonstruowanie, np. o˝ywianie XIX-wiecznych zapisów Oskara Kolberga;
– podejmowane równolegle ze wspólnym muzykowaniem i uczeniem si´ od
˝yjàcych wybitnych muzyków tradycyjnych starszego pokolenia (Janusz Prusinowski Trio i Piotr Gaca czy Êpiewaczki z Ga∏ek Rusinowskich z Radomskiego,
Podró˝niczy Kolektyw Skrzypcowy i Jan Gaca z Radomskiego, Kapela Braci
Dziobaków z Woli Destymflandzkiej i Stanis∏aw G∏az z Lubelskiego, Krusznia
i Franciszek Racis z Suwalskiego, Kapela Brodów i Jan Cebula z Rzeszowskiego).
Okazuje si´, ˝e o˝ywianie dawnych nut z takim „backgroundem” wiedzy,
a zw∏aszcza praktyki, w dialogu i wspó∏pracy z sukcesorami tradycji,
wprowadza nowà jakoÊç – mo˝e byç daleko ciekawsze artystycznie ni˝ tylko
odczytywanie uproszczonych notacji, które z koniecznoÊci stanowià redukcj´
rzeczywistoÊci. Podobne metody od wielu ju˝ lat z powodzeniem stosuje si´
przecie˝ w rekonstrukcjach czy te˝ reinterpretacjach muzyki dawnej, przedrenesansowej i nie tylko.
— — —
Z dwóch wy˝ej wymienionych nurtów zw∏aszcza ten drugi jest jak dotàd pierwszy
co do znaczenia i odgrywa istotnà rol´ w, by tak rzec, emancypacji muzyki
ludowej w szerszych kr´gach kultury popularnej, a jeszcze bardziej wÊród kulturalnych elit i w Êrodowiskach artystycznych. Centrum tego nurtu, a poniekàd
tak˝e ca∏ego zjawiska in crudo, wyznacza w du˝ej mierze dzia∏alnoÊç dwóch kapel
z wy˝ej wymienionych, a mianowicie Kapeli Brodów i Janusza Prusinowskiego
(od kilku lat realizujàcego si´ g∏ównie w swoim autorskim Trio). Mo˝na powiedzieç, ˝e ich dokonania wyznaczajà pewien kanon muzykowania, pozostajàcego
w zgodzie z tradycjà, kanon, w którym dojrza∏oÊç twórczego szacunku dla
mistrzów pozwala nie ograniczaç pola ekspresji w∏asnej wra˝liwoÊci. Zresztà, co
charakterystyczne, obydwa nurty zasilane sà cz´sto przez tych samych muzyków.
— — —
SpoÊród nich mo˝e warto chocia˝ pokrótce przedstawiç kilka osobowoÊci, które
wy∏amujà si´ ze schematów, badajà granice gatunku i poszukujà jego centrum,
podró˝ujàc tak˝e w tym celu po terytoriach czasem dla niego obcych
(kulturowo, estetycznie). Nale˝y tutaj wymieniç zw∏aszcza Macieja Filipczuka
z Poznania, który poszukuje w∏asnego j´zyka muzycznego zarówno w projektach
174 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Remigiusz Mazur-Hanaj
ÊciÊle in crudo (nauka u nie˝yjàcego ju˝ skrzypka Kazimierza Meto z Gliny,
we wspó∏pracy z Podró˝niczym Kolektywem Skrzypcowym czy lokalnymi
inicjatywami muzycznymi na Podlasiu), jak i w eksperymentach z muzykami
avant-jazzowymi (z formacji Robotobibok, wspólny projekt „Metamuzyka”),
a tak˝e tworzy muzyk´ z pogranicza in crudo, jazzu i muzyki klasycznej
(Lautari, Transkapela).
— — —
Z kolei w wokalistyce warto zwróciç uwag´ na poszukiwania Agaty Harz
z Warszawy, które pokazujà, jak szeroki obszar do eksploracji rozciàga si´ mi´dzy
tradycyjnym g∏osem bia∏ym a emisjà klasycznà – poczàwszy od eksperymentów
z g∏osem w minimalistycznych piosenkach opartych na wspó∏czesnym brzmieniu
(grupa Ksi´˝yc), przez eksperymentalne traktowanie bia∏ego g∏osu w zespole
W´drowiec, wykonywanie kompozycji z obszaru muzyki wspó∏czesnej
(Bumsˇteinasa, Karkowskiego, Luciera), przygody z muzykà dawnà (wspó∏praca
z Ars Nova), na in crudo koƒczàc (Bractwo Ubogich, Pies Szczeka; projekt
„Muzyka jednej wsi – ¸ukowa”, dzia∏alnoÊç edukacyjna – wieloletnie warsztaty
Êpiewu tradycyjnego „Wniebog∏osy”).
— — —
SpoÊród Êpiewaków zaÊ szczególnie ciekawy jest Adam Strug (¸om˝a, Warszawa),
który konsekwentnie kroczy osobistà i oryginalnà Êcie˝kà poszukiwaƒ. Choç
z równym powodzeniem uprawia zarówno Êpiew in crudo, jak i twórczoÊç w∏asnà,
to traktuje jà jako rozwini´cie paradygmatu tradycyjnego – jego dyscyplinujàcej
logiki i Êrodków wyrazu, przy czym wa˝nym punktem odniesienia dla Struga
jest, jak to sam okreÊla, „ryt màtwicki” (od wsi Màtwica, w której ˝y∏ jego
nauczyciel Jan Nasiadko) oraz zwiàzki Êpiewu ludowego z przedsolesmeƒskim
chora∏em KoÊcio∏a Zachodniego, a tak˝e Wschodniego. Dla kontrastu cechà
charakterystycznà innego Êpiewaka i multiinstrumentalisty, artysty rzeêbiarza
z wykszta∏cenia, Jacka Ha∏asa jest „wieloj´zycznoÊç”, czy te˝ mozaikowe,
aplikacyjne budowanie w∏asnego j´zyka muzycznego ze starszych i nowszych
warstw tradycji bardzo ró˝nych kultur etnomuzycznych. Naturalnym wyrazem
jego osobowoÊci jest ˝onglowanie rozmaitymi stylistykami. Potrafi byç bardem,
graç do taƒca, komponuje muzyk´ teatralnà. W tym wszystkim nawiàzuje
do tradycyjnej postaci muzyka-aktora-trikstera.
— — —
Na koniec uwaga odnoÊnie nomenklatury. W zwiàzku z powszechnymi wcià˝
w potocznej ÊwiadomoÊci skojarzeniami okreÊlenia „muzyka ludowa” –
zw∏aszcza spowodowanymi realizacjami scenicznymi zespo∏ów pieÊni i taƒca –
175 .
przedstawiciele nurtu rekonstrukcyjnego u˝ywajà cz´Êciej s∏ów „tradycyjna”
czy „wiejska”, a jako ˝e i te terminy nie grzeszà precyzyjnoÊcià, coraz powszechniej u˝ywa si´ okreÊlenia in crudo, czyli muzyka „na surowo”, bez zb´dnego
sztafa˝u, z akcentem na ducha orygina∏u, z szacunkiem dlaƒ, ale te˝ z osobistym
podejÊciem. Jest to termin o tyle wygodny, ˝e w tym powy˝szym (szerszym ni˝
ÊciÊle dotàd muzykologiczne) znaczeniu koduje cechy estetyczne, stylistyczne,
a tak˝e rodzaj pewnej postawy badawczej i twórczej, wprowadza relacje zarówno
z formà, jak i treÊcià.
— — —
— — —
Muzyka ludowa – edukacja
[Maria Baliszewska, Remigiusz Mazur-Hanaj]
— — —
Nie istnieje w Polsce – w odró˝nieniu od wielu krajów europejskich – systemowy
program nauczania folkloru muzycznego na ˝adnym z poziomów edukacji –
ani powszechnej, ani artystycznej. Szkolnictwo powszechne nie dysponuje
d∏ugofalowym ministerialnym programem edukacyjnym promujàcym wiedz´
o ludowych tradycjach muzycznych, a mo˝e szerzej – o ludowej cz´Êci dorobku
kulturowego w Polsce. Nie ma zintegrowanego programu edukacji regionalnej,
dajàcej w d∏u˝szej perspektywie poczucie zakorzenienia w okreÊlonej tradycji
i to˝samoÊci kulturowej. Przekazywanie tej tradycji odbywa si´ na szczeblu
regionalnym dzi´ki ró˝nej jakoÊci inicjatywom, w tym najcz´Êciej dzi´ki pasji
i entuzjazmowi ludzi, którym te idee i wartoÊci sà bliskie – wtedy przynajmniej
taki przekaz nie jest traktowany jako z∏o konieczne i nuda.
— — —
W zasadzie szkolnictwo muzyczne nie ma w swojej ofercie nauki gry na ludowych
instrumentach tradycyjnych. Wyjàtkiem, byç mo˝e niejedynym, jest szko∏a
muzyczna w Zbàszyniu, gdzie istnieje klasa instrumentów ludowych – prowadzona jest nauka gry na koêle i sierszeƒkach (Henryk Skotarczyk, Jan Przàdka).
Zapewne tak˝e dzi´ki tej klasie instrumentalnej uda∏o si´ przywróciç szerokiej
praktyce instrumenty dudowe w tych regionach, na których dawniej wyst´powa∏y
(region koz∏a, dud) –9. Od roku 2005 z inicjatywy grona etnomuzykologów
i nauczycieli, a pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej, jest realizowany pilota˝owo przedmiot „Polski folklor muzyczny” w wymiarze rocznych
zaj´ç w niektórych Êrednich szko∏ach muzycznych (Szczecin, Suwa∏ki, Bydgoszcz,
Katowice, ¸ódê, Olsztyn, Rzeszów, Zielona Góra, Warszawa).
176 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska, Remigiusz Mazur-Hanaj
Szkolenia dla nauczycieli, którzy zg∏osili si´ do prowadzenia zaj´ç z tego
przedmiotu – przeprowadzone kilkukrotnie, z udzia∏em organizacji pozarzàdowych – pokaza∏y, jak niewielkie jest grono kompetentnych w tej dziedzinie
muzyków i muzykologów. Na u˝ytek tego programu CEA wyda∏o podr´cznik
prof. Jadwigi Sobieskiej, uzupe∏niony i na nowo zredagowany przez
prof. Piotra Dahliga–10.
— — —
Absolwenci wy˝szych szkó∏ muzycznych opuszczajà mury uczelni jako ignoranci
w dziedzinie polskiej muzyki tradycyjnej. JeÊli prowadzone sà zaj´cia na ten
temat, to wy∏àcznie teoretyczne. Jedyne praktyczne zaj´cia majà miejsce
w ramach specjalizacji pedagogicznych, ale dotyczà np. „tworzenia akompaniamentów fortepianowych i opracowaƒ pieÊni ludowych na chór dzieci´cy” (cytat
z syllabusa zaj´ç „Folklor muzyczny” jednej z wy˝szych uczelni muzycznych).
Cz´sto jedyny aktywny kontakt z polskim folklorem muzycznym (stylizowanym)
majà uczniowie i studenci poprzez liczne wcià˝ szkolne zespo∏y pieÊni i taƒca.
Precedensem jest utworzenie w roku 2010 w krakowskiej Akademii Muzycznej
na Wydziale Instrumentalnym nowego kierunku – fidele kolanowe (w tym
fidel p∏ocka i suka bi∏gorajska). Sà to smyczkowe instrumenty historyczne,
na których gra si´ technikà paznokciowà, trzymajàc instrument w pozycji
pionowej, na kolanie. Dzi´ki pasji i wiedzy dr Marii Pomianowskiej, która
prowadzi te zaj´cia, kilkoro studentów uczy si´ gry na tych instrumentach wraz
z odpowiednim repertuarem. W 2009 na UW uruchomiono pierwsze w kraju
roczne podyplomowe studia etnomuzykologiczne z myÊlà o „animatorach
i twórcach kultury, nauczycielach szkó∏ (m.in. ww. przedmiotu wprowadzonego
przez CEA), instruktorach zespo∏ów ludowych i folklorystycznych, redaktorach
muzycznych”. W programie studiów sà równie˝ zaj´cia warsztatowe.
Kierownikiem studiów jest dr Tomasz Nowak.
— — —
Ogólnopolska sieç instytucji samorzàdowych, g∏ównie domów kultury,
odziedziczona w wi´kszoÊci po PRL, zmienia si´, jeÊli chodzi o jakoÊç oferty
w interesujàcej nas dziedzinie, bardzo powoli. Istnieje tu ca∏y czas wiele
amatorskich zespo∏ów folklorystycznych prowadzonych przez instruktorów
koncesjonowanych w ramach ukszta∏towanego jeszcze w PRL systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Propagowany przez nich obraz folkloru nie
ró˝ni si´ zbytnio od tego sprzed 40 lat, wcià˝ dominuje przeÊwiadczenie
o nadrz´dnej wartoÊci scenicznych opracowaƒ i stylizacji. Obraz ten podtrzymujà
aktywne równie˝ dziÊ Êrodowiska, które go niegdyÊ wspó∏tworzy∏y – zwiàzane
177 .
z zespo∏ami pieÊni i taƒca, a umocowane obecnie w mi´dzynarodowych strukturach organizacyjnych Sekcji Polskiej CIOFF–11. Warto wspomnieç, ˝e na utrzymaniu np. Samorzàdu Województwa Mazowieckiego pozostaje Zespó∏ PieÊni
i Taƒca „Mazowsze”, który dodatkowo z bud˝etu wojewódzkiego otrzyma∏
w ostatnich latach wielomilionowà dotacj´ na wybudowanie swojej nowej siedziby,
tzw. Matecznika w Karolinie–12. Muzyka tradycyjna w autentycznej postaci
znajduje si´ w polu zainteresowania wcià˝ tylko niektórych instytucji samorzàdowych, szczególnie tych dzia∏ajàcych na terenach karpackich, gdzie folklor jest
wcià˝ ˝ywy (np. Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzaƒskiej) i w kilku rejonach
Wielkopolski (m.in. oÊrodki kultury Zbàszyƒ, KoÊcian i Bukówiec Górny,
Krobia oraz Poznaƒ: Centrum Kultury Zamek i Muzeum Instrumentów
Muzycznych), a tak˝e w ¸odzi (¸ódzki Dom Kultury), Sieradzu (program
„Krzesiwo”) i na Kurpiach.
— — —
Edukacyjnà luk´ dotyczàcà autentycznej muzyki ludowej, z koniecznoÊci
w niewielkim stopniu, ale efektywnie i na dobrym poziomie, starajà si´ zape∏niç
inicjatywy Êrodowisk nieformalnych i organizacji pozarzàdowych. Najwa˝niejsze
warsztaty organizowane regularnie od lat odbywajà si´ najcz´Êciej w formie
sezonowych obozów i szkó∏ wyjazdowych, trwajàcych co najmniej tydzieƒ,
z udzia∏em wiejskich artystów w roli nauczycieli (in situ). Przy czym nale˝y tu
dodaç (na co nie ma miejsca w tabeli), ˝e pionierem dzia∏alnoÊci warsztatowej
w zakresie muzyki in crudo (zw∏aszcza Êpiewu) by∏a w skali ogólnopolskiej
Fundacja „Muzyka Kresów” z Lublina (prowadzona przez Jana Bernada i Monik´
Mamiƒskà-Domagalskà od poczàtku lat 90.). Sensownym pomys∏em fundacji
okaza∏o si´ odwo∏anie do doÊwiadczeƒ i metod wypracowanych w tej mierze na
Wschodzie (Ukraina, Bia∏oruÊ, Litwa, Rosja), co wysoko ustawi∏o poprzeczk´
jakoÊci dla kontynuatorów tego typu edukacji, z których najaktywniejsze na
gruncie polskiego dziedzictwa regionalnego by∏o z kolei Stowarzyszenie „Dom
Taƒca” z Warszawy dzia∏ajàce od po∏owy lat 90. Inspirujàc si´ w∏aÊnie doÊwiadczeniami wschodnimi, a tak˝e adaptujàc pomys∏y w´gierskie, wypracowa∏o
z czasem w∏asne metody edukacji i upowszechniania w zakresie Êpiewu, muzyki
instrumentalnej, taƒca i uczestnictwa w kulturze tradycyjnej. Stowarzyszenie
„Tratwa” z Olsztyna (Podró˝niczy Kolektyw Skrzypcowy, dzia∏a od 1999) posz∏o
zaÊ krok dalej w kierunku zaanga˝owania spo∏ecznego (Êwiadomego wspó∏czesnych kontekstów globalnych) na gruncie kultury i muzyki, czego po˝àdanym
efektem jest zmiana spo∏eczna, podobnie jak w antropologii stosowanej.
W sumie te trzy Êrodowiska wypracowa∏y komplementarny model edukacji
178 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska, Remigiusz Mazur-Hanaj
w dziedzinie tradycyjnej kultury muzycznej akcentujàcy praktykowanie; z jednej
strony uwzgl´dniajàcy system mistrz – uczeƒ, kontakt osobisty, z drugiej zaÊ
oparty na paradygmacie kultury czynnej (niezdeterminowanej przez „dzie∏o”,
dowartoÊciowujàcej proces, „kultury otwartych drzwi” zarówno w sensie
spo∏ecznym, jak i artystycznym). Charakter temu modelowi nadajà szczególnie
dwa wa˝ne aspekty tradycyjnie rozumianej kultury muzycznej, aktualne równie˝
wspó∏czeÊnie:
– kontekstualnoÊç, wra˝liwoÊç na wzajemne powiàzania mi´dzy poszczególnymi
elementami kultury i ˝ycia, muzykà instrumentalnà, taƒcem, Êpiewem i mowà
(mowa tak˝e jako parole, czyli dyskurs – por. tutaj znaczenie, jakie si´ dzisiaj
nadaje temu terminowi w naukach spo∏ecznych);
– cielesnoÊç.
— — —
Oprócz tego od lat istniejà cykliczne lub jednorazowe warsztaty w miastach,
g∏ównie w Warszawie i Lublinie. Kilka zespo∏ów (np. Kapela Brodów, Pies
Szczeka) zrealizowa∏o po kilkaset pojedynczych audycji w szko∏ach ró˝nych
regionów Polski, m.in. w ramach Sceny Kameralnej Filharmonii Narodowej.
W latach 2002–2006 na zaproszenie Instytutu Kultury Polskiej UW warszawski
Dom Taƒca prowadzi∏ warsztaty o dwusemestralnym programie dla studentów
kulturoznawstwa. Od po∏owy lat 80. z bardzo dobrym rezultatem dzia∏ajà
w Ma∏opolsce lokalne szkó∏ki muzykowania. Takà szkó∏k´ prowadzi te˝ w Zakopanem Krzysztof Trebunia-Tutka, uczàc – ze Êwietnymi wynikami – m∏odych
Podhalan gry na skrzypcach i tradycyjnych nut (melodii). Innym przyk∏adem
dba∏oÊci o lokalnà tradycj´ jest Ognisko TwórczoÊci Artystycznej prowadzone
przez fundacj´ braci Golec w Milówce na ˚ywiecczyênie. Dzieci uczà si´ tu gry
na skrzypcach, heligonce, dudach ˝ywieckich, ale tak˝e instrumentach
„klasycznych” (puzony, tràbki, klarnety i inne). Na Lubelszczyênie dzia∏a od
kilku lat lutniczo-muzyczna Szko∏a Suki Bi∏gorajskiej (Janów Lub.) oraz Studio
In Crudo (Lublin). Na Mazowszu podobne próby podejmuje Mazowiecka Szko∏a
Muzyki Ludowej. W zakresie Êpiewu tradycyjnego szczególnie aktywnà dzia∏alnoÊç warsztatowà oprócz wymienionych ju˝ Agaty Harz i Adama Struga
prowadzà Ewa Grochowska, Monika Mamiƒska-Domagalska, Barbara Wiliƒska,
Anna Broda, Weronika Grozdew-Ko∏aciƒska oraz nauczyciele ze wschodu,
g∏ównie zwiàzani z kijowskim zespo∏em Drewo Jewhena Jefremowa. W zakresie
muzyki skrzypcowej: Janusz Prusinowski, Maciej Filipczuk, Bartosz Niedêwiecki,
Maciej ˚urek oraz muzykanci tradycyjni – m.in. Stanis∏aw G∏az, kapela Jana
Gacy. Od wielu lat swój autorski program zaj´ç dla dzieci opartych na muzyce
179 .
tradycyjnej realizuje Katarzyna Szurman wraz z zespo∏em. Podobnych stowarzyszeƒ i inicjatyw nieformalnych jest coraz wi´cej. Ich celem jest zachowanie
i przekazywanie tradycji kulturowej regionu, a w wielu przypadkach dà˝enie do
rewitalizacji zanik∏ych wczeÊniej elementów lokalnej kultury niematerialnej –
zwyczajów, pieÊni, taƒców, wierzeƒ, a tak˝e j´zyka. Warto przy tym pami´taç, ˝e
zajmujàce si´ dokumentacjà terenowà, edukacjà w formie szkó∏ letnich, warsztatów sta∏ych lub okazjonalnych, zaj´ç w szko∏ach i przedszkolach oraz akcji
edukacyjnych organizacje pozarzàdowe nie dysponujà sta∏ym dofinansowaniem,
zwykle nie majà te˝ etatów lub/i sta∏ej siedziby.
— — —
— — —
Przygotowano korzystajàc w cz´Êci z referatu dr Bo˝eny Lewandowskiej
wyg∏oszonego podczas sesji naukowej w Zakopanem, sierpieƒ 2010.
— — —
Dzi´kujemy autorom listów za wszystkie opinie, krytyczne uwagi i uzupe∏nienia,
w szczególnoÊci dr. Januszowi Jaskulskiemu, kierownikowi Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, dr. Tomaszowi Nowakowi z Instytutu Muzykologii
UW, dr Hubertowi Czachowskiemu z Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
Monice Mamiƒskiej-Domagalskiej z Fundacji „Muzyka kresów”, Krzysztofowi
Gorczycy z Towarzystwa dla Natury i Cz∏owieka, Krzysztofowi Butrynowi
ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
— — —
— — —
— — —
1. Jak wskazuje tytu∏, za punkt wyjÊcia przyjmujemy z koniecznoÊci uproszczonà rekapitulacj´
recepcji muzyki tradycyjnej, recepcji ukszta∏towanej w powszechnej ÊwiadomoÊci przez PRL.
Przedmiotem Raportu nie jest historyczna i akademicka refleksja nad êród∏ami i dziejami
recepcji folkloru, si´ganie do czasów romantyzmu i modernizmu, analizy i rozwa˝ania nad
trwa∏oÊcià tej osnowy w czasach Polski Ludowej. Bli˝ej zainteresowanym tym tematem
polecamy wyczerpujàcà monografi´ Piotra Dahliga Tradycje muzyczne a ich przemiany,
IS PAN, 1998. Ogniskujemy uwag´ na polityce kulturalno-spo∏ecznej w∏adz „ludowego”
paƒstwa, opartej, jak sie wydaje, na ideologicznej „grubej kresce” oraz na jej konsekwencjach
dla obrazu autentycznej kultury ludowej w spo∏eczeƒstwie.
2. por. Józef Burszta w rozmowie z Sewerynem Wis∏ockim w: Po˝egnanie paradygmatu.
Etnologia wobec wspó∏czesnoÊci, Instytut Ksià˝ki, 1994.
3. Szczegó∏owo zagadnienie przeobra˝eƒ muzyki ludowej w praktyce spo∏ecznej po 1945 roku
omawia Piotr Dahlig w: Muzyka ludowa we wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie, WSiP, 1987,
s. 47 i nast.
180 .
M U Z Y K A L U D O WA …
Maria Baliszewska, Remigiusz Mazur-Hanaj
4. Zespo∏y pieÊni i taƒca to zjawisko z∏o˝one, ró˝norodne i w swoich korzeniach si´gajàce poza
PRL. WartoÊciujemy negatywnie jedynie wycinkowo ich oficjalny, propagandowy szablon,
jakim by∏ szczególnie w latach 50. np, ZPiT „Mazowsze”. Im s∏abiej si´ ten szablon odbi∏
w ró˝nych wersjach lokalnych, z tym wi´kszà korzyÊcià by∏o to dla kultury tradycyjnej
(np. wartoÊciowa dzia∏alnoÊç ZPiT „Puszcza Bia∏a” w Obrytem i wiele innych).
5. Piotr Dahlig, Ludowa praktyka muzyczna, IS PAN, 1993.
6. Jadwiga i Marian Sobiescy, Polska muzyka ludowa i jej problemy, PWM, 1973.
7. Franciszek Kotula, Muzykanty, LSW, 1979 oraz Znaki przesz∏oÊci, LSW, 1976.
8. Andrzej Bieƒkowski, Ostatni wiejscy muzykanci, Prószyƒski i S-ka, 1999.
9. Jedyny w Polsce Podr´cznik nauki gry na dudach, koêle i sierszeƒkach opracowa∏ Antoni
Janiszewski, Poznaƒ, 1972 (wyd. II wraz z filmem DVD, oprac. Kazimierz Budzik, Poznaƒ,
2008). Oba wydania zawierajà kilkadziesiàt çwiczeƒ i utworów na wielkopolskie instrumenty
dudowe.
10. Jadwiga Sobieska Polski folklor muzyczny, wyd. III, CEA, 2006, oraz Suplement do podr´cznika
Jadwigi Sobieskiej – rozwój badaƒ 1980–2005, red. Piotr Dahlig.
11. Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Art Traditionnels;
wi´kszoÊç spoÊród 155 cz∏onków Sekcji Polskiej tej organizacji to studenckie i regionalne
zespo∏y pieÊni i taƒca, jednym z celów statutowych CIOFF jest „ochrona folkloru i sztuki
ludowej” (http://www.cioff.pl/index.php?menuID=czlonk).
12. W ciàgu ostatnich pi´ciu lat ZPiT „Mazowsze” otrzymywa∏ ze Êrodków Samorzàdu Województwa
Mazowieckiego coroczne dotacje na dzia∏alnoÊç bie˝àcà w wysokoÊci od 5,5 do 9 mln z∏otych
oraz ró˝nej wysokoÊci dotacje na cele inwestycyjne (êród∏o: oficjalne dane Samorzàdu WM,
szczegó∏y na www.mazovia.pl); centrum folklorystyczne Matecznik w Karolinie z nowoczesnà
salà widowiskowà, zapleczem hotelowo-gastronomicznym, i zagospodarowaniem otoczenia
kosztowa∏o prawie 120 mln z∏otych, z czego 80% pokryto ze Êrodków unijnych; êród∏o:
„Gazeta Wyborcza”, 16.10.2009).
181 .
Agata Sapiecha
M U Z Y K A DAW N A
— — —
— — —
— — —
— — —
G e n e z a r u c h u w y ko n aw s t wa z go d n e go h i s t o r yc z n i e
w Po l s c e
— — —
Wykonawstwo muzyki dawnej rozumiemy jako oparte na wiedzy o estetyce
i praktyce wykonawczej, docelowo–1 realizowane na instrumentach z epoki
(lub ich kopiach). W Polsce ten w∏aÊciwy dla zagadnienia sposób pojmowania
i interpretacji muzyki dawnej (od najstarszej do romantycznej) zapoczàtkowali:
Zdzis∏aw Szulc (za∏o˝yciel Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu),
jego uczeƒ i nast´pca W∏odzimierz Kamiƒski, Wanda Landowska, Stefan
Sutkowski (Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, 1957), Stanis∏aw Ga∏oƒski
(Capella Bydgostiensis, 1962, Capella Cracoviensis, 1970), Kazimierz Piwkowski
(Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses, 1964), Katarzyna Zachwatowicz,
Zdzis∏aw Skwara (Canor Anticus, 1970, prowadzony obecnie przez Marcina
Zalewskiego jako zespó∏ viol da gamba), a w dziedzinie zespo∏ów wokalnych:
Edmund Kajdasz (Cantores Minores Wratislavienses, 1966), Zofia Urbanyi-Âwirska (I Musici Cantanti, 1966), Maciej JaÊkiewicz (Ars Antiqua, 1973).
— — —
Aktywne i skuteczne poszukiwania idiomu muzyki dawnej w∏aÊciwego dla
ka˝dej epoki – wynik∏e zarówno z odkryç teoretyków i budowniczych instrumentów, jak te˝ artystycznej intuicji i wyobraêni wykonawców – rozpocz´to na
prze∏omie lat 60. i 70. XX wieku w krajach Europy Zachodniej, szczególnie
w Holandii, Belgii, Anglii, Austrii i Szwajcarii (Schola Cantorum Basiliensis).
Dla artystów polskich chcàcych podà˝aç podobnà drogà jedynà szansà by∏y
zagraniczne studia muzyczne lub starania o wyjazdy na specjalistyczne kursy
mistrzowskie. Takie starania, a w ich wyniku studia w Belgii, podj´∏a jako
182 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
jedna z pierwszych Marta Kaczmarska. Po powrocie do Polski wraz z m´˝em
Zygmuntem Kaczmarskim za∏o˝y∏a w Krakowie w latach 80. zespó∏ barokowy
Fiori Musicali, zapraszajàc do wspó∏pracy muzyków tworzàcych ju˝ wczeÊniej
Krakowski Consort Gambowy (Ma∏gorzata Muzyka-Go∏ogórska, Bo˝ena
Hordziej, Marcin Krzy˝anowski, Kazimierz Pyzik), a tak˝e muzyków z Warszawy,
póêniejszych cz∏onków Il Tempo (za∏. 1990). W latach 70. i 80. za granicà
studiowali równie˝ niemal wszyscy póêniejsi kierownicy znanych zespo∏ów powsta∏ych w latach 1980–1990: w Szwecji Jacek Urbaniak (prowadzi od 1981 roku
zespó∏ Ars Nova), we W∏oszech i Francji W∏adys∏aw K∏osiewicz (wybitny solista
klawesynista, prowadzi równie˝ zespo∏y barokowe Warszawskiej Opery Kameralnej
i Narol Baroque), we Francji Marcin Bornus-Szczyciƒski (prowadzi od 1981
roku zespó∏ Bornus Consort), w Anglii Jerzy ˚ak (kierownik ∏ódzkich
i warszawskich zespo∏ów muzyki dawnej), w Rosji i Niemczech Agata Sapiecha
(prowadzi od 1990 roku zespó∏ Il Tempo), w Niemczech Marcin Zalewski
(prowadzi od 1995 roku zespó∏ Canor Anticus), we Francji, Niemczech i Holandii
Marek Toporowski (od 1991 roku prowadzi zespó∏ Concerto Polacco). Od roku
2000 prawie wszyscy polscy wykonawcy muzyki dawnej kszta∏cà si´ na uczelniach i kursach zagranicznych (Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Anglia, Francja,
Austria, Skandynawia).
— — —
Wy d a w n i c t w a , p r a c e m u z y k o l o g i c z n e , b a d a n i a
— — —
Niezwykle wa˝nà rol´ dla ÊwiadomoÊci wykonawstwa muzyki dawnej w Polsce
odegra∏ Franciszek Weso∏owski. Dzia∏a∏ g∏ównie w Akademii Muzycznej
(wczeÊniejszej PWSM) w ¸odzi i opublikowa∏ w nieocenionych „Zeszytach
Naukowych” tej uczelni ogromnà liczb´ artyku∏ów (wcià˝ aktualnych i wykorzystywanych do dziÊ), b´dàcych wytycznymi do interpretacji muzyki dawnej,
szczególnie dzie∏ barokowych (w oparciu o êród∏a i traktaty wówczas niedost´pne w Polsce). Organizowa∏ tak˝e w ∏ódzkiej AM sesje naukowe integrujàce
muzykologów i wykonawców, co spowodowa∏o wzrost zainteresowania i aktywnoÊci artystów wykonawców w dziedzinie tzw. interpretacji historycznie
poinformowanej, dajàc poczàtek kreatywnej wspó∏pracy teoretyków i praktyków.
Równie wa˝nà rol´ w kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci dotyczàcej repertuaru i wykonawstwa muzyki dawnej odegrali: Tadeusz Ochlewski (jako wydawca wielu
zabytków muzyki polskiej, a tak˝e za∏o˝yciel i do 1965 roku dyrektor zespo∏u
Con Moto Ma Cantabile) oraz wybitni muzykolodzy: Aleksander Poliƒski –
183 .
ojciec polskiej muzykologii, Adolf Chybiƒski, Zdzis∏aw Jachimecki, Maria
Szczepaƒska (której zawdzi´czamy fotokopie dzie∏ Miko∏aja z Radomia), Józef
Chomiƒski, Zygmunt Maria Szweykowski, Hieronim Feicht, Miros∏aw Perz,
Piotr Poêniak, Jan W´cowski, Jerzy Morawski, Henryk Kowalewicz (∏acinnik),
Zofia St´szewska (która zebra∏a taƒce polskie w tabulaturach niemieckich
i polskich rozsianych po Europie), W∏adys∏aw Malinowski (wydawca Zieleƒskiego)
i Jerzy Go∏os (któremu zawdzi´czamy edycj´ tabulatury organowej ∏owickiej).
Szczególnie nale˝y tu podkreÊliç rol´ wydawców. W 1928 roku powsta∏o
w Warszawie Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, którym kierowa∏ przez
24 lata Adolf Chybiƒski. Pod jego redakcjà ukaza∏y si´ zbiory z utworami kompozytorów XVI i XVII wieku, m.in.: Stachowicza, Gorczyckiego, Jarz´bskiego,
Mielczewskiego, P´kiela, Podbielskiego, Ró˝yckiego, Szarzyƒskiego, Wac∏awa
z Szamotu∏, Zieleƒskiego, taƒce z tabulatury Jana z Lublina.
— — —
Niezwykle cenna jest seria Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Instytutu
Sztuki PAN i Wydawnictwa Muzycznego Musica Iagellonica „Monumenta
Musicae in Polonia” –2, której redaktorem naczelnym jest obecnie Barbara
Przybyszewska-Jarmiƒska, a komitet naukowy tworzà: Zofia Dobrzaƒska-Fabiaƒska (UJ), Zofia Helman (UW), Tomasz Jasiƒski (UMCS), Remigiusz
PoÊpiech (UWr), El˝bieta Witkowska-Zaremba (IS PAN). W czterech podseriach
wydawnictwa opublikowano do tej pory:
— — —
Seria A – Opera omnia (krytyczno-êród∏owe edycje dzie∏ wszystkich kompozytorów polskich lub z Polskà zwiàzanych, dzia∏ajàcych od XVI do poczàtków
XIX wieku):
– Grzegorz Gerwazy Gorczycki (t. I, wyd. Karol Mrowiec, Alicja Ward´cka-GoÊciƒska, 2009, t. II, wyd. Karol Mrowiec, 1995);
– Feliks Janiewicz (wyd. Andrzej Sitarz, t. I 1996, t. II 1998);
– Adam Jarz´bski (wyd. Wanda Rutkowska, 1989);
– Marcin Mielczewski (wyd. Zygmunt M. Szweykowski, t. I 1986, t. II 1976,
t. III 2003);
– Bart∏omiej P´kiel (wyd. Zofia Dobrzaƒska-Fabiaƒska, 2 tomy, 1994);
– Miko∏aj Zieleƒski (wyd. W∏adys∏aw Malinowski, 5 tomów, 1966–1992).
— — —
Seria B
– Collectanea musicae artis (podstawowe zabytki i korpusy repertuarowe
wydawane w formie edycji faksymilowych lub krytyczno-êród∏owych):
184 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
– Tabulatura Jana z Lublina (wyd. faks. Krystyna Wilkowska-Chomiƒska,
z katalogiem tematycznym i alfabetycznym indeksem, 1964);
– Jan Zaremba PieÊni chwa∏ boskich (wyd. faks. Barbara Brzeziƒska, Alodia
Kawecka-Gryczowa,1989);
– Polska pieʃ wielog∏osowa XVI i poczàtku XVII wieku (wyd. Piotr Poêniak,
Wac∏aw Walecki, 2 tomy, 2004).
— — —
Seria C – Tractatus de musica (krytyczno-êród∏owe edycje tekstów traktatów
muzycznych, z t∏umaczeniem na j´zyk polski, a w tomach obecnie przygotowywanych do druku tak˝e na j´zyk angielski):
– Jerzy Liban Pisma o muzyce (wyd. El˝bieta Witkowska-Zaremba, 1984);
– Sebastian z Felsztyna Pisma o muzyce (wyd. El˝bieta Witkowska-Zaremba, 1991).
— — —
Seria D – Bibliotheca antiqua (wydania faksymilowe najcenniejszych êróde∏
muzycznych i muzyczno-teoretycznych):
– starodruki traktatów muzyczno-teoretycznych Stefana Monetariusa, Marcina
Kromera, Sebastiana z Felsztyna, Jerzego Libana oraz podr´cznika Jana
Aleksandra Gorczyna (Tabulatura muzyki abo zaprawa muzykalna…, 1647),
a tak˝e zbiorów utworów muzycznych Miko∏aja Zieleƒskiego (Offertoria et
communiones totius anni…, 1611).
— — —
Polskie Wydawnictwo Muzyczne od 1953 roku prowadzi∏o obszerne serie
wydawnicze dawnej muzyki polskiej, które ciàgle s∏u˝à wykonawcom:
„Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej – Early Polish Music”, „Florilegium
Musicae Antiquae”, „èród∏a do historii muzyki polskiej”, „Musica Antiqua
Polonica – antologia: Âredniowiecze, Renesans, Barok, Klasycyzm”, „Antologia
dzie∏ i arcydzie∏ muzyki dawnej i nowej”, „Musica Medii Aevi”, „Musica
Claromontana”, pojedyncze zeszyty z utworami polskich kompozytorów Êredniowiecznych (Piotra z Grudziàdza, Miko∏aja z Radomia), renesansowych (Marcina
Leopolity), barokowych (Jarz´bskiego, Szarzyƒskiego i in.), albumy „Muzyka
w dawnym Krakowie”, „Muzyka staropolska” i in.
— — —
Seria „Antiquitates Musicae in Polonia”, publikowana w latach 1963–1977 przez
Polskie Wydawnictwo Naukowe oraz Akademische Druck und Verlagsanstalt
w Grazu, redagowana przez Hieronima Feichta i Miros∏awa Perza, w 15 tomach
zawiera transkrypcje utworów z tabulatury pelpliƒskiej, r´kopisów Biblioteki
Krasiƒskich, Biblioteki Raczyƒskich, Kórnickiej Biblioteki PAN, r´kopisu
185 .
klarysek starosàdeckich, utworów z tabulatury Warszawskiego Towarzystwa
Muzycznego (zwanej te˝ tabulaturà ∏owickà), „Missale Plenarium” z Gniezna i in.
— — —
Nale˝y tu tak˝e odnotowaç fakt otwarcia si´ archiwum muzycznego klasztoru
zakonu Paulinów na Jasnej Górze. Archiwum zawiera r´kopisy kompozytorów
jasnogórskich od XVII do poczàtków XX wieku (dwa i pó∏ tysiàca utworów),
a tak˝e dzie∏a m.in. Józefa Elsnera, Jana Engla, Marcina Józefa ˚ebrowskiego,
Mateusza Kuci (w sumie ponad 120 polskich kompozytorów) oraz dzie∏a kompozytorów niemieckich, czeskich, s∏owackich, austriackich, w∏oskich i francuskich. Zbiory udost´pniane sà sukcesywnie w formie nagraƒ CD oraz wydaƒ
nutowych (wydawnictwo „Musica Claromontana” publikowane wspólnie z PWM).
Klasztor jasnogórski posiada te˝ obszernà kolekcj´ oryginalnych instrumentów
barokowych i klasycznych, eksponowanych na sta∏ej wystawie, którà obejrza∏y
przez lata miliony pielgrzymów do narodowego sanktuarium.
— — —
Klasztor Filipinów na Âwi´tej Górze w Gostyniu poza organizacjà corocznego
festiwalu wydaje p∏yty w serii „Musica Sacromontana” z materia∏ów zachowanych
w miejscowym archiwum (g∏ównie XVIII i XIX wiek).
— — —
Instytut Wydawniczy PAX wyda∏ dwie monumentalne prace krytyczno-êród∏owe:
„Kol´dy Polskie” (Warszawa, 1966, 2 tomy) oraz „Polskie pieÊni pasyjne –
Âredniowiecze i wiek XVI” (Warszawa, 1977, 2 tomy).
— — —
Warto wspomnieç tu o dzia∏alnoÊci OÊrodka Dokumentacji i Badaƒ Dawnej
Muzyki Polskiej przy Warszawskiej Operze Kameralnej istniejàcego od 1984 roku.
Przy Warszawskiej Operze Kameralnej dzia∏a równie˝ Fundacja Pro Musica
Camerata (od 1992). Ma ona w dorobku publikacje dzie∏ Ignacego Feliksa
Dobrzyƒskiego, Józefa Elsnera, Franciszka Liliusa, Marcina Mielczewskiego,
Marco Scacchiego oraz wydawnictwa p∏ytowe (m.in. dzie∏a wszystkie Marcina
Mielczewskiego).
— — —
Wydawnictwo „Triangiel” kierowane przez W∏odzimierza So∏tysika od roku
1992 wydaje zbiory muzyki dawnej przeznaczone dla szerokiego kr´gu wykonawców, m.in. „Arcydzie∏a polskiego Âredniowiecza”, „PieÊni Êwieckie polskiego
Renesansu”, Taƒce z tabulatury Jana z Lublina, „6 polskich pieÊni mi∏osnych
z XVII wieku”, Motety Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, PieÊni Krzysztofa
Klabona i Wac∏awa z Szamotu∏ i in.
186 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
Sutkowski Edition Warsaw od 1992 roku wyda∏o m.in. „Histori´ Muzyki
Polskiej” (Âredniowiecze, Renesans – Jerzy Morawski, Katarzyna Morawska,
Klasycyzm – Alina Nowak-Romanowicz) oraz „The Polish Organ” (Jerzy Go∏os,
Ewa Smulikowska).
— — —
Wydawnictwo „Musica Iagiellonica” dzia∏ajàce w Krakowie od 1992 roku
(wspó∏za∏o˝ycielem jest Uniwersytet Jagielloƒski) publikuje prace êród∏owo-krytyczne i dzie∏a dawnej muzyki polskiej. Wa˝nà rol´ w jego katalogu
odgrywa seria wydawnicza „Musica practica” rozpocz´ta i kontynuowana przez
Zygmunta M. Szweykowskiego i Ann´ Szweykowskà.
— — —
Do wspania∏ej kolekcji literatury muzykologicznej dotyczàcej muzyki dawnej
nale˝à tak˝e wszelkie publikacje (katalogi, wydania nutowe i ksià˝ki) Barbary
Przybyszewskiej-Jarmiƒskiej, której zawdzi´czamy mo˝liwoÊç poznania kontekstów twórczoÊci takich postaci jak Marcin Mielczewski i Kaspar Förster junior
czy inni artyÊci dworu warszawskiego (Wazów). Tak˝e prace muzykologów
Aleksandry Patalas („W koÊciele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi.
˚ycie, muzyka, teoria”, wyd. Musica Iagiellonica, 2010) i Piotra Wilka
(„Alessandro Subissati – Sonate per violino solo e basso continuo. Giovanni
Francesco Anerio – Antifonae”, wyd. Sub Sole Sarmatiae, zeszyt X, Kraków,
2007) z oÊrodka krakowskiego sà niezwykle cenne dla historii muzyki polskiej
i muzyki dworu warszawskiego.
— — —
Niezwykle wa˝nà postacià polskiej muzykologii jest Ewa Obniska, wyk∏adowca
UKSW, twórczyni radiowej Redakcji Muzyki Dawnej i niezliczonych bezcennych audycji radiowych dotyczàcych twórczoÊci mistrzów Âredniowiecza,
Renesansu, manieryzmu i Baroku, poszukujàca dróg interpretacji ich dzie∏.
Ksià˝ka „Claudio Monteverdi” Ewy Obniskiej nale˝y do najwy˝ej cenionych
pozycji polskiej literatury muzykologicznej.
— — —
JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç ogromnie wa˝nà rol´ Instytutu Muzykologii
UW oraz Gabinetu Muzycznego BUW, gdzie muzykolodzy – Alina ˚órawska-Witkowska, Szymon Paczkowski, Pawe∏ Gancarczyk, Piotr Maculewicz,
Barbara Âwiderska, Iwona Januszkiewicz-R´bowska i ca∏e grono niewymienionych tu osób – wspierajà swojà wiedzà wykonawców poszukujàcych odpowiedniej drogi interpretacji muzyki minionych epok.
— — —
187 .
Wa˝nà funkcj´ w dost´pie do materia∏ów êród∏owych, archiwizowaniu i badaniu
dawnych zbiorów muzycznych spe∏niajà: Oddzia∏ Zbiorów Muzycznych Biblioteki
Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Zak∏ad Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie, RISM oraz oddzia∏y Biblioteki Jagielloƒskiej w Krakowie –
Muzyczny, R´kopisów, Starych Druków, Zbiorów Muzycznych. Du˝o dawnej
muzyki, zw∏aszcza XVII i XVIII wieku, zachowa∏o si´ w archiwach Gdaƒska.
Wydaje jà i wykonuje Capella Gedanensis. Badane sà i wydawane zbiory liturgicznej muzyki Êredniowiecznej, renesansowej i barokowej katedr, koÊcio∏ów
i klasztorów w Starym Sàczu, Gostyniu, Jasnej Górze, Tyƒcu, Gnieênie,
Staniàtkach, Krakowie, Sandomierzu, Pelplinie, Pu∏awach, Toruniu, Radomiu,
Henrykowie, Poznaniu i wielu in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w serii
„Inedita” w 2011 roku wyda∏ krytyczno-êród∏owà publikacj´ „Hebdomas…” –
nowo odkryte 10 pieÊni Sebastiana F. Klonowica z XVI wieku w transkrypcji
El˝biety Wojnowskiej (muzyka) i Mieczys∏awa Mejora (s∏owa), wraz z pierwszym
nagraniem utworu przez zespó∏ Ars Nova.
— — —
Uzupe∏nieniem wydawnictw nutowych i ksià˝kowych by∏y wydawane w Polsce
nieliczne czasopisma poÊwi´cone muzyce dawnej: „Canor” (1991–2002),
„Modi” (1993–1995) i „Orfeo” (2000–2003). W tej chwili nie istnieje ˝adne
pismo w ca∏oÊci poÊwi´cone tej dziedzinie.
— — —
Wspominani powy˝ej Franciszek Weso∏owski i Kazimierz Piwkowski – prekursorzy zgodnego historycznie wykonawstwa muzyki dawnej w Polsce – przyczynili
si´ do powo∏ania szczególnie cennego ze wzgl´du na upowszechnianie muzyki
dawnej w szkolnictwie pozamuzycznym Ogólnopolskiego Przeglàdu Uczniowskich
Kameralnych Zespo∏ów Muzyki Dawnej w Kaliszu (1978), którego owocem jest
dzisiejszy Festiwal „Schola Cantorum” i ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci Kaliskiego
Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i M∏odzie˝y „Schola Cantorum”.
— — —
Dzi´ki wysi∏kom Krystyny Staƒczak-Pa∏ygi (MEN) i zaanga˝owaniu Agaty
Bielawskiej (Departament Edukacji Kulturalnej MKiS, póêniej MKiDN)
w roku 1993 rozpocz´to wspó∏prac´ mi´dzy kaliskà Schola Cantorum a Mi´dzynarodowà Letnià Akademià Muzyki Dawnej (Wilanów, Warszawa), co doprowadzi∏o do integracji Êrodowisk amatorskiego i profesjonalnego, a w efekcie
do dynamicznego rozwoju ca∏ego ruchu muzyki dawnej w Polsce i rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci dydaktycznej, naukowej i artystycznej na wy˝szych uczelniach
muzycznych.
188 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
Muzyka dawna w oÊr odkac h akademic kic h
— — —
Nale˝y pami´taç, i˝ pierwsza klasa klawesynu w polskim szkolnictwie wy˝szym,
prowadzona przez Emm´ Altberg, powsta∏a w PWSM w ¸odzi w latach 40.
XX wieku (prawdopodobnie w roku akademickim 1948/1949). Obecnie na
uczelniach muzycznych w Polsce prowadzona jest dzia∏alnoÊç dydaktyczna,
naukowa i artystyczna w dziedzinie muzyki dawnej wed∏ug przyj´tych przez
ka˝dà uczelni´ odr´bnych zasad, przy czym wprowadzony 5 lat temu przedmiot
„Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej”, obowiàzujàcy w programach
wszystkich wy˝szych uczelni artystycznych w Polsce, zapoczàtkowa∏ istotne
zmiany w sposobie postrzegania muzyki dawnej i jej interpretacji w Êrodowisku
akademickim.
— — —
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Dzia∏a tu Mi´dzywydzia∏owe Studium Muzyki Dawnej (MSMD) przy Wydziale
Instrumentalnym kierowane przez piszàcà ten raport Agat´ Sapiech´
(od 1996/1997). Program edukacyjny obejmuje 4 przedmioty (gra na instrumencie historycznym, zespo∏y, estetyka wykonawcza muzyki dawnej, orkiestra
barokowa). Poza zaj´ciami MSMD traktowanymi jako specjalizacja, ka˝dy
wydzia∏ UMFC realizuje w ramach programu I roku studiów magisterskich
przedmiot „Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej”. MSMD oprócz dzia∏alnoÊci w ramach planu dydaktycznego organizuje artystyczne i naukowe projekty
mi´dzyuczelniane, w tym mi´dzynarodowe, a tak˝e koncerty muzyki dawnej
w ramach cyklu „Dla mi∏oÊników i dla znawców”. Szczególnym wydarzeniem
odbywajàcym si´ corocznie jest zapoczàtkowane w 2003 roku Forum „Muzyka
Dawna na UMFC” (wczeÊniej AMFC) obejmujàce warsztaty, wyk∏ady i seminaria,
koncerty, a tak˝e prezentacje instrumentów historycznych. Zarówno w ramach
forum, jak i innych warsztatów organizowanych przez MSMD klasy mistrzowskie
prowadzili m.in.: El˝bieta Stefaƒska, Lilianna Stawarz, Jadwiga Rappé, Anna
Miko∏ajczyk, Anna Radziejewska, Romana Agnel, Judith Pacquier, Tomasz
Dobrzaƒski, Anton Birula, Dirk Snellings, Artur Stefanowicz, Jaap ter Linden,
Simon Standage, Frank de Bruine, Agata Sapiecha. Wyk∏ady wyg∏aszali m.in.:
Ewa Obniska, Barbara Przybyszewska-Jarmiƒska, Alina ˚órawska, Szymon
Paczkowski, a tak˝e Simon Standage i Peter Holman.
— — —
MSMD jest tak˝e organizatorem Mi´dzyuczelnianych Konferencji „Muzyka
dawna w programach edukacji i dzia∏alnoÊci artystycznej polskich uczelni”
189 .
(corocznie od 2006). Dzi´ki konferencjom – spotkaniom pedagogów Akademii
Muzycznych i UMFC oraz szkó∏ II stopnia – w ciàgu ostatnich lat dosz∏o do
bardzo intensywnego rozwoju dydaktyki w dziedzinie muzyki dawnej w szkolnictwie wy˝szym, a tak˝e Êrednim. Obecny etap – jako zaczàtek tworzenia programu nauczania obj´tego opiekà w∏aÊciwych departamentów MKiDN i MEN –
jest owocem ogromnego wysi∏ku kierowników jednostek muzyki dawnej,
mi´dzyuczelnianej wspó∏pracy, konfrontacji potrzeb i pomys∏ów. Szczególne
znaczenie dla dotychczasowych osiàgni´ç ma wsparcie i doÊwiadczenie El˝biety
Stefaƒskiej, z którà Mi´dzywydzia∏owe Studium Muzyki Dawnej od poczàtku
wspó∏pracuje w dziedzinie dydaktyki i dzia∏alnoÊci artystycznej.
— — —
Akademia Muzyczna w Krakowie
Od 1981 roku dzia∏a∏a tu pierwsza w Polsce samodzielna Katedra Klawesynu,
która przerodzi∏a si´ w Katedr´ Klawesynu i Instrumentów Dawnych pod
kierownictwem prof. El˝biety Stefaƒskiej. Prowadzone klasy: klawesyn, zespo∏y
kameralne, flet prosty, flet traverso, skrzypce barokowe, viola da gamba,
wiolonczela barokowa, lutnia. W roku 1985 katedra by∏a organizatorem
Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej. Od 1996 roku organizuje
Festiwal „Dni Bachowskie”, jest te˝ wspó∏organizatorem Mi´dzynarodowego
Sympozjum Harfowego (od 2001). W 1991 roku nawiàzano wspó∏prac´
z wyk∏adowcami Konserwatorium im. J.P. Sweelincka oraz solistami Orkiestry
XVIII Wieku w Amsterdamie, m.in. z Jacques’iem Oggiem, i Marinette Troost.
Zaowocowa∏o to regularnymi otwartymi kursami wykonawstwa muzyki dawnej
i wspólnymi koncertami krakowskich i zagranicznych artystów pod patronatem
Ministerstwa Kultury Królestwa Holandii, Europejskiej Fundacji Kultury
i Stichting Internationale Concerten en Wergroepen. Katedra prowadzi projekty
orkiestrowe pod nazwà „Mi´dzynarodowa Orkiestra Barokowa”.
— — —
Akademia Muzyczna w ¸odzi
Katedra Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej pod kierownictwem prof. Ewy
Piaseckiej powsta∏a w 1993 roku w Akademii Muzycznej im. Gra˝yny i Kiejstuta
Bacewiczów w ¸odzi z inicjatywy prof. Miros∏awa Pietkiewicza, znanego organisty i pedagoga ∏ódzkiej uczelni. Wyros∏a ona na bazie istniejàcego w latach
poprzednich Zak∏adu Muzyki Dawnej, którego za∏o˝ycielem by∏ niekwestionowany znawca muzyki dawnej prof. Franciszek Weso∏owski. Ostatnio wprowadzono zaj´cia z artystami grajàcymi na instrumentach dawnych i stopniowo sà
uruchamiane specjalnoÊci w dziedzinie gry na instrumentach historycznych.
190 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
Dzia∏ajà klasy: klawesyn, organy, flet traverso, viola da gamba, obój barokowy,
skrzypce barokowe. Klasa organów posiada dwa instrumenty, jeden z nich to
nowe organy zbudowane przez firm´ Jehmlich z Niemiec. Klasa klawesynu
dysponuje pi´cioma instrumentami, trzy z nich to kopie instrumentów dawnych
– kopia francuska, flamandzka i w∏oska (zbudowana przez w∏oskiego budowniczego Antonio Martiniego) oraz dwoma klawesynami wspó∏czesnymi (Neupert
i Thierbach). Katedra organizuje sesje naukowo-artystyczne, cykliczne koncerty
pod wspólnym tytu∏em „Organy, klawesyn i muzyka dawna”.
— — —
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Zak∏ad Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej pod kierownictwem prof. Urszuli
Bartkiewicz powsta∏ jako nowa jednostka organizacyjna w roku 2006, a od roku
2007 sprawuje opiek´ merytorycznà nad Studium Muzyki Dawnej. Prowadzone
sà klasy: skrzypce, flet traverso, lutnia, tràbka naturalna – jako studia
podyplomowe; ogó∏em 30 studentów (11 – organy, 4 –klawesyn, 15 – pozosta∏e
instrumenty historyczne). Poza siatkà godzin realizowane sà sesje naukowo-artystyczne i cykliczne koncerty pod wspólnym tytu∏em „Organy, klawesyn
i muzyka dawna”.
— — —
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Dzia∏a tu Zak∏ad Instrumentów Historycznych (kier. Maria BanaszkiewiczBry∏a), który powsta∏ w 2008 roku. SpecjalnoÊci: skrzypce barokowe, wiolonczela
barokowa, viola da gamba/violone, lutnia, tràbka naturalna, obój barokowy,
flet traverso, róg naturalny, fagot barokowy, klawesyn. Prowadzone sà te˝ kursy
mistrzowskie i konkurs klawesynowy.
— — —
Akademia Muzyczna im. K. Lipiƒskiego we Wroc∏awiu
Katedra Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej pod kierownictwem prof. Marty
Czarny-Kaczmarskiej powsta∏a w 2011 roku na bazie Katedry Organów
i Klawesynu. Ostatnio wprowadzono zaj´cia z artystami grajàcymi na instrumentach dawnych i stopniowo sà uruchamiane specjalnoÊci w dziedzinie gry na
instrumentach historycznych. Prowadzone sà klasy: organy, klawesyn, flet
traverso, flet prosty, skrzypce barokowe, wiolonczela barokowa, viola da gamba.
Poza siatkà godzin realizowane sà sesje naukowo-artystyczne i cykliczne koncerty pod wspólnym tytu∏em „Organy, Klawesyn i Muzyka Dawna”.
— — —
— — —
191 .
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Inicjatorem i kierownikiem zapoczàtkowanej w roku akademickim 2009/2010
Klasy Muzyki Dawnej w ramach Katedry Organów i Klawesynu (kierownik
Katedry – prof. Julian Gembalski) jest prof. Marek Toporowski. SpecjalnoÊci:
viola da gamba, skrzypce barokowe, lutnia.
— — —
Szkolnictwo II st.: w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie dzia∏a sekcja klawesynu,
organów i muzyki dawnej pod kierownictwem prof. Urszuli Bartkiewicz. Siatka
godzin obejmuje wykonawstwo i przedmioty teoretyczne. Klasy instrumentalne:
skrzypce, flet, obój, viola da gamba, wiolonczela, fagot, róg naturalny, lutnia
oraz klawikord; ogó∏em 32 uczniów (5 – klawesyn, 9 – organy, 4 – lutnia, 14 –
pozosta∏e instrumenty historyczne). Organizowane sà koncerty muzyki dawnej
i Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej.
— — —
Muzycy zainteresowani studiami w dziedzinie wykonawstwa zgodnego
historycznie na instrumentach z epoki podejmujà je jako drugi kierunek.
Wprowadzenie op∏at za drugi kierunek studiów (wynik∏e ze zmian w ustawie)
znacznie utrudnia rozwój tej dziedziny edukacji.
— — —
— — —
— — —
B a d a n i a n a u kowe d o t yc z à c e z a by t ków m u z yc z nyc h
p o l s k i c h i z n a j d u j à cyc h s i ´ w Po l s c e
— — —
Nie sposób nie wspomnieç tu o roli i znaczeniu Muzeum Instrumentów
Muzycznych w Poznaniu – Oddzia∏u Muzeum Narodowego. Posiada ono jednà
z najwa˝niejszych kolekcji dawnych oryginalnych instrumentów europejskich.
Pierwsze badania w zakresie instrumentologii, w oparciu o instrumentarium
z prze∏omu renesansu i baroku (XVI–XVIII w.), zosta∏y podj´te tu ju˝ w koƒcu
lat 40. XX w. Sà one kontynuowane do dziÊ i obejmujà opracowania starodruków,
wykonywanie zarówno kopii jak i rekonstrukcji instrumentów na podstawie
ikonografii (kirthara, suka, lira da braccio, surdynka), a tak˝e obiektów pochodzàcych z wykopalisk archeologicznych (g´Êle gdaƒskie i opolskie, chordofon
p∏ocki) oraz kolekcji instrumentów smyczkowych z kr´gu szko∏y krakowskiej
(skrzypce, gamby Grobliczów, Dankwartów i in.).
192 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
Nie do przecenienia sà tak˝e zbiory Muzeum Instrumentów Ludowych
w Szyd∏owcu; stàd pochodzà kopie i rekonstrukcje instrumentów budowane
dla wielu zespo∏ów i artystów (m. in. dla piszàcej ten raport) przez Andrzeja
Kuczkowskiego, który by∏ te˝ twórcà ca∏ej kolekcji instrumentów Marii
Pomianowskiej. W tym kontekÊcie warto te˝ doceniç kunszt innych polskich
budowniczych kopii instrumentów dawnych.
— — —
Bardzo wa˝nà rol´ odgrywa wspó∏praca z Instytutem Sztuki PAN, Bibliotekà
Jagielloƒskà, Bibliotekà Narodowà, RISM, Klasztorem Jasnogórskim, a tak˝e
badania naukowe prowadzone na uczelniach. Jednak powa˝ny problem wcià˝
stwarza stan wiedzy dotyczàcej êróde∏ i dost´pnoÊci do nich. Znaleêç tu mo˝na
luk´ w obj´ciu odpowiednim programem i wsparciem kwerend koniecznych
dla dokonywania odkryç i promowania niezwykle cennych, lecz niestety
niedocenianych poza gronem specjalistów utworów – mo˝na Êmia∏o powiedzieç,
˝e sà to dzie∏a Êwiadczàce o znaczàcej pozycji polskiej twórczoÊci na arenie
mi´dzynarodowej, co szczególnie dotyczy XVII wieku i wczeÊniejszych epok.
Ten problem wymaga wnikliwego rozpoznania, co okazuje si´ oczywiste dopiero
przy okazji rocznic urodzin wielkich twórców minionych epok lub wydania
ich dzie∏, czego przyk∏adem jest choçby czterechsetna rocznica wydania dzie∏
Miko∏aja Zieleƒskiego w Wenecji.
— — —
— — —
S t o w a r z y s z e n i a i f u n d a c j e [wg daty powstania]:
— — —
Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej z Zarzàdem G∏ównym w Krakowie powsta∏o
w 1989 roku. Zajmuje si´ organizacjà Festiwalu Muzyki Dawnej (w Krakowie
i w Warszawie) i organizacjà kursów interpretacji muzyki dawnej. Towarzystwo
posiada oddzia∏y, z których najaktywniejszym i istniejàcym nieprzerwanie jest
oddzia∏ w Warszawie, utworzony w 1993 roku. Oddzia∏ warszawski organizuje
coroczny Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, prowadzi
dzia∏alnoÊç koncertowà skierowanà do mieszkaƒców Warszawy – Dzieƒ Adama
Jarz´bskiego, Muzyka u Êw. Katarzyny, Muzyka w Dawnej Warszawie, koncerty
wielkopostne, koncerty kol´dowe i inne. Oddzia∏ w Warszawie jest wydawcà
nast´pujàcych pozycji p∏ytowych: Bal renesansowy, Tabulatura Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego, Muzyka polskiego Renesansu, Muzyka polskiego
Âredniowiecza, Muzyka Jagiellonów. Wspó∏organizuje koncerty na terenie Polski.
193 .
Agencja Artystyczna „Guido” zwiàzana z orkiestrà Arte dei Suonatori powsta∏a
w 1998 roku. Jest wspó∏twórcà i wspó∏organizatorem wielu dzia∏aƒ artystycznych
w dziedzinie muzyki dawnej. Najwa˝niejszym jej osiàgni´ciem sta∏ si´ cykl
koncertów zapoczàtkowany w 1998 roku, a od roku 2002 organizowany wraz
z Fundacjà Muzyki Dawnej „Canor”, którà w 2011 roku zastàpi∏a Fundacja
„Arte dei Suonatori”, promujàcy polskie Êrodowisko muzyki dawnej skupione
wokó∏ orkiestry Arte dei Suonatori. DziÊ jest to Festiwal „Muzyka dawna –
persona grata”, b´dàcy unikalnym pod wzgl´dem repertuarowym i artystycznym wydarzeniem na scenie polskiej.
— — —
Fundacja „Concert Spirituel” w Warszawie zosta∏a utworzona w 1999 z inicjatywy Agaty Sapiechy. Cele Fundacji to wspomaganie i promowanie inicjatyw
muzycznych w zakresie interpretacji muzyki dawnej zgodnej z za∏o˝eniami
epoki. Fundacja utrzymuje kontakty z krajowymi i zagranicznymi Êrodowiskami
twórczymi, naukowymi i dydaktycznymi. Cz∏onkiem honorowym i konsultantem Rady Fundacji jest Simone Standage. Cele Fundacji realizowane sà poprzez
organizowanie i finansowanie dzia∏alnoÊci edukacyjnej, kursów i koncertów.
Tu szczególne znaczenie ma Mi´dzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej
(od 2000 roku organizowana przez Fundacj´) oraz wspó∏praca z UMFC w organizowaniu projektów edukacyjnych i promocji m∏odych talentów. We wspó∏pracy
ze Stowarzyszeniem „Schola Cantorum”, uczelniami i festiwalami Fundacja
przyznaje nagrody i stypendia dla m∏odych utalentowanych muzyków, organizuje
seminaria, konferencje, zajmuje si´ promocjà polskich kompozytorów i wykonawców, prowadzi kwerendy i poszukiwania zabytków muzycznych w bibliotekach
europejskich i Êwiatowych oraz wspó∏pracuje z twórcami wspó∏czesnymi.
— — —
Fundacja „Pro Academia Narolense” zosta∏a utworzona w 1999 roku przez
klawesynist´ i dyrygenta W∏adys∏awa K∏osiewicza, wieloletniego profesora
Universität für Musik und Darstellende Kunst w Grazu oraz wyk∏adowc´
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie UMFC).
Celem Fundacji jest odbudowa XVIII-wiecznego zespo∏u pa∏acowo-parkowego
w Narolu i utworzenie w nim Mi´dzynarodowego Centrum SzkoleniowoArtystycznego kontynuujàcego tradycje Akademii Narolskiej Feliksa Antoniego
hr. ¸osia (1737–1804), pierwszej akademii artystycznej na ziemiach polskich.
Fundacja organizuje wyk∏ady, kursy mistrzowskie, cykle koncertów. Inicjuje
i wspiera przedsi´wzi´cia s∏u˝àce integracji i edukacji uzdolnionej artystycznie
m∏odzie˝y. Dzi´ki dzia∏alnoÊci Fundacji Narol odzyska∏ po 200 latach rang´
194 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
wa˝nego oÊrodka kulturalnego, stajàc si´ wizytówkà Roztocza Wschodniego.
Jest miejscem spotkaƒ wybitnych przedstawicieli Êwiata kultury i sztuki.
Za swà dzia∏alnoÊç Fundacja by∏a wielokrotnie nagradzana: Fryderyk dla p∏yty
„J.S. Bach – Wariacje Goldbergowskie” (2000), nagroda specjalna Fundacji
Kultury w konkursie „Ma∏e Ojczyzny” (2003), pierwsza nagroda w kategorii
inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w Konkursie na Najlepszà
Inicjatyw´ Obywatelskà Pro Publico Bono (2004), nagrody POLCUL –
Niezale˝nej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego
(Melbourne) za dzia∏alnoÊç na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego (2007).
— — —
Fundacja Muzyki Dawnej „Canor” w latach 1998–2009 by∏a organizatorem
wielu muzycznych festiwali, wÊród których wymieniç mo˝na Festiwal „Muzyka
dawna – persona grata”, Festiwal Haendlowski w Toruniu (2004–2007), Festiwal
„Trzech Baroków” we Wroc∏awiu (2004–2008), Festiwal „Muzyka w Raju”
w Parady˝u (2003–2009), Festiwal „Barokowych Smyczków i Strun” w Poznaniu
(2005–2009), a tak˝e wspó∏organizowane przez Fundacj´ festiwale odbywajàce
si´ w Kopenhadze – AdventsBarok (2005) i MidsommerBarok (2006).
— — —
Polskie Stowarzyszenie Przyjació∏ Muzyki Dawnej w Gdaƒsku powsta∏o w 2002
roku. Stowarzyszenie stawia sobie za cel popularyzowanie muzyki dawnej,
upowszechnianie autentycznego brzmienia historycznych instrumentów oraz
dawnych technik wokalnych. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie koncertów, wyk∏adów, kursów wykonawczych, popieranie badaƒ naukowych oraz
dzia∏alnoÊç wydawniczà, fonograficznà i edukacyjnà. Najwa˝niejszym projektem
prowadzonym przez Stowarzyszenie jest realizowany od 2003 roku Festiwal
Muzyki Dawnej „Anima Musica”.
— — —
SpoÊród innych stowarzyszeƒ i fundacji nale˝y wymieniç:
— Stowarzyszenie „Zespó∏ Dawnej Muzyki Polskiej Musica Antiqua”,
Poniatowa (1982)
— Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jaros∏awiu”, Jaros∏aw (1995)
— Stowarzyszenie Mi∏oÊników Muzyki Dawnej, Zduƒska Wola (1996)
— Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i M∏odzie˝y, Kalisz (1999)
— Stowarzyszenie „Kapela Jasnogórska”, Cz´stochowa (2001)
— Fundacja „Ars Antiqua Radomiensis”, Radom (2001)
— Stowarzyszenie Mi∏oÊników Muzyki Dawnej w ZamoÊciu, ZamoÊç (2002)
— Towarzystwo Muzyczne „Medius”, Warszawa, Lidzbark Warmiƒski (2004)
195 .
— Stowarzyszenie M∏odych Wykonawców Muzyki Dawnej, Kraków (2006)
— Stowarzyszenie Mi∏oÊników Muzyki Âwi´togórskiej im. Józefa Zeidlera,
Gostyƒ (2006)
— ¸ódzkie Towarzystwo Muzyki Dawnej, ¸ódê (2007)
— Fundacja „Akademia Muzyki Dawnej”, Szczecin (2008)
— Fundacja „Promusartis”, Warszawa (2009)
— Ko∏o Muzyki Dawnej przy ZG SPAM, Warszawa (2010)
— Towarzystwo Bachowskie w Toruniu, Toruƒ (2010)
— — —
Wy k o n a w s t w o m u z y k i d a w n e j – z e s p o ∏ y
— — —
Orkiestry dzia∏ajàce przy instytucjach:
— Musicae Antiquae Collegium Varsoviense przy Warszawskiej Operze
Kameralnej (od 1993);
— Wroc∏awska Orkiestra Barokowa przy Filharmonii Wroc∏awskiej (od 2006).
— — —
Orkiestry/zespo∏y dzia∏ajàce niezale˝nie:
— Capella Cracoviensis (1970), dyr. Stanis∏aw Ga∏oƒski (1970–2008), Jan
Tomasz Adamus (od 2008) – zespó∏ wokalno-instrumentalny, wykonuje
repertuar od manierystycznych madryga∏ów Gesualda po PieÊni kurpiowskie
Szymanowskiego, specjalizujàc si´ w realizacji barokowych oper i oratoriów na
instrumentach historycznych; finansowany przez miasto Kraków;
— Canor Anticus (1970), kier. art. Marcin Zalewski – consort viol da gamba,
instrumenty smyczkowe z rodziny skrzypiec, lutnia (instrumenty historyczne,
w∏asnoÊç prywatna);
— Ars Nova (1981), kier. art. Jacek Urbaniak – zespó∏ instrumentalno-wokalny
wykonujàcy muzyk´ europejskà i polskà XIV–XVI w., a tak˝e muzyk´
wspó∏czesnà na instrumenty dawne i opracowania muzyki ludowej Mazowsza
i Kurpiów (z Apolonià Nowak);
— Cappella Gedanensis (1981), dyr. art. Alina Kowalska-Piƒczak – nawiàzujàc
do bogatej twórczoÊci muzycznej dawnego Gdaƒska, kontynuuje tradycje Kapeli
Rajców Miejskich za∏o˝onej w XVI wieku, wykonuje arcydzie∏a muzyki gdaƒskiej;
finansowany przez miasto Gdaƒsk;
— Bornus Consort (1981), kier. art. Marcin Bornus-Szczyciƒski – zespó∏
wokalny specjalizujàcy si´ w polskiej polifonii prze∏omu XVI i XVII w., ostatnio
pracuje niemal wy∏àcznie nad monodià, zw∏aszcza liturgicznà;
196 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
— Affabre Concinui (1983), dyr. Piotr Lewandowski – zespó∏ wokalny
czerpiàcy wzory z dzia∏alnoÊci zespo∏u King’s Singers;
— Il Canto, obecnie Il Canto Minore (1985), kier. art. Micha∏ Straszewski –
zespó∏ wokalny wykonujàcy muzyk´ Renesansu i Baroku ze szczególnym
uwzgl´dnieniem muzyki polskiej;
— Collegio di Musica Sacra (1985), dyr. Andrzej Kosendiak – zespó∏
wokalno-instrumentalny, (instrumenty historyczne);
— Trombastic (1987), kier. art. Piotr Wawreniuk, Robert Krajewski –
konsort puzonowy (kopie instrumentów renesansowych i barokowych, w∏asnoÊç
prywatna), wyst´puje samodzielnie oraz w du˝ych zespo∏ach orkiestrowych,
grajàc muzyk´ XVI–XVII w.;
— Camerata Cracovia (1987), dyr. Ireneusz Trybulec – zespó∏ wokalno-instrumentalny (instrumenty – skrzypce, flety pod∏u˝ne, viole da gamba, lutnia,
klawesyn – sà w∏asnoÊcià prywatnà);
— Il Tempo (1990), kier. art. Agata Sapiecha – zespó∏ wyst´puje w sk∏adzie
zale˝nym od projektu, wykonuje muzyk´ XVII–XIX w. ze szczególnym
uwzgl´dnieniem muzyki polskiej i z polskich zbiorów (instrumenty historyczne – w∏asnoÊç prywatna);
— Camerata Silesia (1990), dyr. Anna Szostak – chór kameralny, repertuar
renesansowy i barokowy; finansowany przez miasto Katowice;
— Concerto Polacco (1991), kier. art. Marek Toporowski – zespó∏ instrumentalny/orkiestra, wyst´puje w sk∏adzie zale˝nym od projektu (instrumenty
historyczne – w∏asnoÊç prywatna), wspó∏pracuje z chórem Sine Nomine,
kier. art. Marek Toporowski;
— Collegium Vocale Bydgoszcz (1992), dyr. Micha∏ Zieliƒski – zespó∏
wokalny, wykonuje muzyk´ religijnà i Êwieckà epoki renesansu;
— Altri Stromenti (1992), kier. art. Leszek i Dorota Firkowie – zespó∏
popularyzuje wroc∏awskà kolekcj´ starodruków muzycznych, wspó∏pracuje ze
Êpiewakami i pantomimà, od roku 2006 reaktywowa∏ dzia∏alnoÊç w ZamoÊciu
(oryginalne instrumenty barokowe i klasyczne – w∏asnoÊç prywatna);
— Arte dei Suonatori (1993), kier. art. Aureliusz i Ewa Goliƒscy, bardzo
aktywnie dzia∏ajàca poznaƒska orkiestra muzyki dawnej, zespó∏ ma na swoim
koncie kilkaset koncertów w Polsce oraz poza granicami (Händel-Festspiele
w Halle, Flanders Festival w Brugii, Schleswig-Holstein Festival), nagrania
radiowe realizowane we wspó∏pracy z radiofoniami polskimi i zagranicznymi
(Radio France, Radio Bawarskie BR, Radio SWR, Radio Duƒskie DR),
nagrania telewizyjne realizowane we wspó∏pracy z TVP i Polskim
197 .
Wydawnictwem Audiowizualnym, nagrania p∏ytowe dla wytwórni Alpha, BIS
Records oraz Channel Classics (instrumenty historyczne – w∏asnoÊç prywatna);
— Dekameron (1993), kier. art. Tadeusz Czechak – zespó∏ wokalno-instrumentalny, wykonuje muzyk´ Êredniowiecznej Europy (instrumentarium –
w∏asnoÊç prywatna);
— Favola in Musica (1993), kier. Robert Lawrence – kameralny zespó∏
wokalny, wykonuje g∏ównie utwory renesansowe
— Kleine Cammer-Musique (1993), kier. art. Jerzy ˚ak – zespó∏ kameralny
w zale˝noÊci od repertuaru powi´kszany do ma∏ej orkiestry barokowej, popularyzuje m.in. muzyk´ dworów w Dreênie i w Warszawie (instrumenty historyczne – w∏asnoÊç prywatna);
— Floripari – Zespó∏ Muzyki Dawnej Zamku Królewskiego na Wawelu (1994),
kier. art. Aleksander Tomczyk, wykonuje muzyk´ Renesansu i Baroku na
instrumentach historycznych lub ich kopiach (w∏asnoÊç prywatna);
— Orkiestra Mi´dzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej (1995),
kier. art. Simon Standage, Agata Sapiecha (goÊcinnie artyÊci, pedagodzy,
leaderzy czo∏owych zespo∏ów i orkiestr europejskich i Êwiatowych, m.in.
Collegium Musicum 90), w archiwum Polskiego Radia oraz TVP znajduje si´
znaczàca liczba nagraƒ koncertów i specjalnych programów – dokumentacji
dzia∏alnoÊci zespo∏ów i orkiestry;
— Orkiestra Z∏otego Wieku (1996), kier. art. Jacek Urbaniak – wykonuje
muzyk´ instrumentalno-wokalnà, zw∏aszcza taƒce polskie XVI–XVII w., bierze
udzia∏ w projektach kulturalnych Warszawy – Dzieƒ Adama Jarz´bskiego,
Muzyka Dawnej Warszawy;
— La Tempesta (1998), kier. art. Jakub Burzyƒski – chór, póêniej tak˝e zespó∏
instrumentalny powo∏ywany do konkretnych projektów, wykonuje muzyk´
od Renesansu do Romantyzmu, najcz´Êciej barokowà w∏oskà i niemieckà;
— Kapela Dworska Consortium Sedinum (1999), kier. art. Urszula Stawicka –
jedyna profesjonalna formacja muzyki dawnej na Pomorzu Zachodnim,
jej celem jest powrót do tradycji muzycznych dawnego Szczecina;
— Kazimierz Gruszczyƒski i Maria Sarap – duet basowych viol da gamba
(1999), gra na kopiach instrumentów historycznych, daje koncerty we
wn´trzach historycznych, wykonuje muzyk´ barokowà;
— Ars Cantus (2000), dyr. art. Tomasz Dobrzaƒski – zespó∏ wokalno-instrumentalny, wykonuje muzyk´ od Âredniowiecza do wczesnego Baroku (w instrumentarium – w∏asnoÊç prywatna – instrumenty budowane przez Tomasza
Dobrzaƒskiego);
198 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
— Kapela Jasnogórska (2000), projektem kieruje O.Nikodem Kilnar – zespo∏y
i orkiestra kontynuujà dzia∏alnoÊç muzycznà na Jasnej Górze okresu Baroku
i Klasycyzmu;
— Schola Gregoriana Silesiensis (2000), kantor Robert Po˝arski – zespó∏
prowadzi dzia∏alnoÊç liturgiczno-koncertowà zwiàzanà z odkrywaniem najstarszych êróde∏ muzyki koÊcielnej, szczególnie z terenu Dolnego Âlàska;
— Accademia dell’Arcadia (2001), kier. art. Micha∏ GrzeÊkowiak, Piotr
Podlipniak, Maciej Prochaska – orkiestra barokowa, w repertuarze muzyka
polska XVII–XVIII w., ze szczególnym uwzgl´dnieniem muzyki dworów
i klasztorów wielkopolskich (instrumenty historyczne, w∏asnoÊç prywatna);
— Subtilior Ensemble (2003), kier. art. Piotr Zawistowski – zespó∏ wokalny,
wykonuje g∏ównie muzyk´ renesansowà;
— Sabionetta (2003), kier. art. Agnieszka Obst – zespó∏ wokalno-instrumentalny, wykonuje muzyk´ Êredniowiecznà i renesansowà (instrumenty historyczne – w∏asnoÊç prywatna);
— Narol Baroque (2004), kier. art. W∏adys∏aw K∏osiewicz – mi´dzynarodowy
zespó∏ wyst´pujàcy w projektach Akademii Narolskiej, sk∏ad ma charakter
otwarty i jest zale˝ny od repertuaru, który obejmuje zarówno ma∏e formy
kameralne, jak i concerti grossi i du˝e formy oratoryjne (instrumenty z epoki
Baroku lub ich kopie);
— Umbarculum (2004), kier. art. Olga Maracewicz, Marek Nahajowski –
zespó∏ wykonuje kameralnà muzyk´ barokowà;
— Da Gamba Ensemble (2005) – Karolina KoÊlacz, Pawe∏ Zalewski
(instrumenty historyczne – w∏asnoÊç prywatna);
— Gregorianum (2005), kier. art. Berenika Jozajits – kameralny m´ski zespó∏
wokalny, w repertuarze europejska muzyka renesansowa;
— Nova Casa (2005), dyr. art. Maria Papuziƒska-Uss – zespó∏ wykonuje
muzyk´ Baroku i Klasycyzmu (instrumenty historyczne – w∏asnoÊç prywatna);
— Mosaic (2006), dyr. art. Jolanta Kossakowska – zespó∏ funkcjonuje na
pograniczu muzyki dawnej i tradycyjnej, w repertuarze autorskie aran˝acje
utworów z ró˝nych tradycji i czasów, archaiczne motywy z tradycji polskiej,
muzycy grajà na zrekonstruowanych instrumentach dawnych oraz instrumentach tradycyjnych (w∏asnoÊç prywatna);
— Il Tempo (2008/2009), kier. art. Piotr Maculewicz – chór kameralny,
zespó∏ dzia∏ajàcy odr´bnie i wspó∏pracujàcy z zespo∏em i orkiestrà Il Tempo;
— Silva Rerum (2009), kier. art. Maja Mirocha, Ma∏gorzata Skotnicka – zespó∏
wykonuje muzyk´ barokowà i klasycznà, pracuje tak˝e nad poszerzaniem
199 .
repertuaru o kompozycje wspó∏czesne przeznaczone na instrumenty historyczne, w tym utwory pisane specjalnie na zamówienie zespo∏u (instrumenty
historyczne – w∏asnoÊç prywatna);
— La Passioni dell’Anima (2009/2010), kier. art. Maciej ¸ukaszuk, Jakub
Dmeƒski – sk∏ad zespo∏u to dwoje skrzypiec, wiolonczela, teorba, klawesyn;
w repertuarze muzyka w∏oska, francuska, niemiecka XVII, XVIII w.
(instrumenty historyczne – w∏asnoÊç prywatna).
— — —
W tym miejscu warto wspomnieç, ˝e wielu artystów dzia∏a w ró˝nych zespo∏ach
powo∏ywanych do konkretnych projektów. Zbigniew Pilch funkcjonuje jako
koncertmistrz Wroc∏awskiej Orkiestry Barokowej i Krakowskiego Tria Barokowego. Marek Niewiedzia∏ i Jaros∏aw Thiel dzia∏ajà na podobnych zasadach
(np. kwartet obojowy Marka Niewiedzia∏a lub Kwartet Rhetorique w Poznaniu,
dyr. Jaros∏aw Thiel).
— — —
— — —
Zespo∏y muzyki dawnej, które dzia∏a∏y w przesz∏oÊci:
— Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses, kier. art. Kazimierz Piwkowski
(Warszawa, 1964);
— Collegium Musicorum Posnaniensium, kier. art. W∏odzimierz Kamiƒski
(Poznaƒ, 1968);
— Krakowski Consort Gambowy (Kraków, 1973);
— Zespó∏ Kameralny „Cantus Firmus” (Warszawa, 1988),
dyr. art. W∏odzimierz So∏tysik;
— Lege Artis (Warszawa), dyr. art. Grzegorz Tomaszewicz, Pawe∏ Iwaszkiewicz;
— Consortium Iagellonicum (Kraków), dyr. art. Pawe∏ Osuchowski;
— zespó∏ wokalny Cantus (Warszawa), dyr. Honorata Gustyn;
— Polskie Trio Barytonowe: Kazimierz Gruszczyƒski – baryton,
Violetta P∏u˝ek – altówka barokowa, Maria Sarap – wiolonczela barokowa (2000).
— — —
— — —
Orkiestry dzia∏ajàce przy uczelniach:
— Akademicka Orkiestra Barokowa AM w Katowicach (od 2008),
kier. art. Marek Toporowski;
— Mi´dzyuczelniana Orkiestra Barokowa UMFC (od 2003),
kier. art. Agata Sapiecha.
— — —
200 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
Zespo∏y m∏odzie˝owe poza szkolnictwem muzycznym – oko∏o 40 zespo∏ów
zarejestrowanych w Kaliskim Stowarzyszeniu Edukacji Kulturalnej Dzieci
i M∏odzie˝y „Schola Cantorum”, m.in.:
— Capella all’Antico (Elblàg), dyr. Ryszard Skotnicki;
— Capella all’Antico (ZamoÊç), dyr. art. Krzysztof Obst;
— Carmen Alacre (Dobroszyce), dyr. art. Ma∏gorzata Szymaƒska;
— Juvenales Anime i Antiquo More (Mi´dzyrzecz), dyr. art. Katarzyna
Chmielewska i Gra˝yna ¸ochowicz;
— Preambulum (Gorzów Wielkopolski), dyr. art. Marcjanna WiÊniewska;
— Pressus (Zielona Góra), dyr. art. Wojciech Blecharz, Krzysztof PabiÊ;
— Semibrevis (Kalisz), dyr. art. Gra˝yna Dziedziak;
— Voci Unite (¸om˝a), dyr. art. Katarzyna Szmitko.
— — —
— — —
M u z y k a d aw n a n a a n t e n i e P r o g r a m u 2 Po l s k i e go R a d i a
— — —
Ruch wykonawstwa historycznie poinformowanego (historically informed
performance) rodzi∏ si´ jako alternatywa i kontrpropozycja wobec ówczesnego
˝ycia muzycznego. Zainteresowanie tzw. muzykà dawnà (si´ganie po zapominane
utwory, jak te˝ poszukiwanie sposobów w∏aÊciwej interpretacji muzyki wykonywanej dotychczas w kontekÊcie praktyk filharmonicznych lat 60. i 70.) jawi∏o si´
jako awangardowe i inspirujàce – otwiera∏o nowe perspektywy s∏uchania
i myÊlenia o muzyce.
— — —
Wa˝nà scenà wykonywania tego repertuaru i trybunà dla zwiàzanej z tym
refleksji by∏y od samego poczàtku studia i anteny europejskich radiofonii
publicznych. W Polskim Radiu pierwsze sta∏e cykle audycji poÊwi´cone muzyce
dawnej to po∏owa lat 70. Ewa Obniska przedstawia∏a niedost´pne wówczas
szerokiej publicznoÊci nagrania zagranicznych zespo∏ów, omawiajàc utwory
w szerokim kontekÊcie historycznym i kulturowym, skupiajàc si´ równie˝ na
t∏umaczeniu problematyki zwiàzanej z tym rodzajem wykonawstwa.
Wiktor Aleksander Brégy prezentowa∏ pierwsze w dziejach fonografii rejestracje
barokowych oper.
— — —
Po powrocie autorów do Polskiego Radia w 1991 roku (przerwa zwiàzana ze
stanem wojennym) i przywróceniem Programowi 2 koncepcji radia autorskiego
201 .
Ewa Obniska stworzy∏a Redakcj´ Muzyki Dawnej, wprowadzajàc do oferty
programu pozycje poÊwi´cone temu repertuarowi. W latach 90. by∏y to sta∏e
wieczorne audycje przedstawiajàce nowe nagrania Êwiatowe i ju˝ wówczas tak˝e
polskie, audycje problemowe prowadzone przez zapraszanych do studia wykonawców (Agata Sapiecha, Marek Toporowski, Marcin Bornus-Szczyciƒski,
Jacek Urbaniak, Barbara Âwiderska, Tomasz Dobrzaƒski) zwiàzane z zagadnieniami praktycznymi. Od 1991 roku oferta pasma koncertowego (wówczas
„Wieczór w Filharmonii”) poszerzona zosta∏a o jedno cotygodniowe wydarzenie
udost´pnione w ramach wspó∏pracy w Europejskiej Unii Radiowej (odtworzenie
lub transmisja). Nowatorskim pomys∏em antenowym by∏o przedstawianie
muzyki dawnej w po∏àczeniu z muzykà wspó∏czesnà w sta∏ych dwugodzinnych
audycjach „Awangardowa muzyka dawna i nowa” (program Joanny Grotkowskiej
i Magdaleny ¸oÊ-Komarnickiej).
— — —
Muzyka dawna stanowi∏a tak˝e wa˝ny temat specjalistycznych cyklów poÊwi´conych historii muzyki, przygotowywanych przez grono muzykologów (np. „Dzieje
muzyki w dêwi´ku”, „Duch polifonii Êredniowiecza”, „Drogi do Bacha”
Bohdana Pocieja). Program 2 proponowa∏ transmisje koncertów zwiàzanych
z tematami kolejnych Dni Specjalnych Euroradia, przedstawiajàc europejskim
s∏uchaczom muzyk´ staropolskà w kontekÊcie ówczesnej twórczoÊci Êwiatowej,
wykonywanà zawsze przez polskich artystów. Polskà inicjatywà by∏o stworzenie
programu ∏àczàcego dawnà i wspó∏czesnà muzyk´ sakralnà nawiàzujàcego
w twórczy sposób do cyklu Ordinarium missae – „Metamsza”, transmisja
w sezonie koncertowym Euroradia.
— — —
Wa˝nà cz´Êcià dzia∏alnoÊci Polskiego Radia w latach 90. by∏a realizacja archiwalnych nagraƒ radiowych poÊwi´conych muzyce staropolskiej, w wi´kszoÊci
dotàd niewykonywanej bàdê nienagrywanej w sposób zgodny z za∏o˝eniami
wykonawstwa historycznie poinformowanego:
– kompozycje Miko∏aja z Radomia, Piotra z Grudziàdza, utwory z dawnych
polskich tabulatur, Psa∏terz Miko∏aja Gomó∏ki, r´kopis Jana z Jasiennej,
Rondeaux Adama de la Halle, Cantigas de Santa Maria, muzyka wspó∏czesna
na instrumenty dawne – zespó∏ Ars Nova pod kierunkiem Jacka Urbaniaka;
– msze staropolskie Marcina Leopolity, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego,
Bart∏omieja P´kiela – zespó∏ Il Canto pod kierunkiem Micha∏a Straszewskiego;
– utwory Wac∏awa z Szamotu∏, Cypriana Bazylika, Miko∏aja Zieleƒskiego,
Marcina Mielczewskiego, polska monodia sakralna – Bornus Consort pod
202 .
M U Z Y K A DAW N A
Agata Sapiecha
kierunkiem artystycznym Marcina Bornus-Szczyciƒskiego;
– twórczoÊç Adama Jarz´bskiego, Marcina Mielczewskiego, Stanis∏awa Sylwestra
Szarzyƒskiego, Kaspara Foerstera – Il Tempo pod kierunkiem Agaty Sapiechy;
– kompozycje Miko∏aja Zieleƒskiego, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego,
Bart∏omieja P´kiela – Concerto Polacco i chór Sine Nomine pod kierunkiem
Marka Toporowskiego oraz Camerata Silesia pod kierunkiem Anny Szostak.
W wielu nagraniach muzyki polskiej wzi´li udzia∏ tak˝e wybitni artyÊci zagraniczni, m.in.: Emma Kirkby – sopran, Simon Standage – skrzypce, Kai Wessel –
kontratenor, zespó∏ Pro Cantione Antiqua, Lucy van Dael – skrzypce i zaproszeni przez nià muzycy holenderscy.
— — —
W tym czasie w studiach radiowych zrealizowano nagrania repertuaru europejskiego w znakomitych interpretacjach polskich wykonawców, m.in. W∏adys∏awa
K∏osiewicza – klawesyn, Lilianny Stawarz – klawesyn, Olgi Pasiecznik – sopran.
W Studiu Koncertowym Polskiego Radia wyst´powali najwybitniejsi artyÊci
i zespo∏y Êwiatowej sceny muzyki dawnej, m.in.: The Tallis Scholars,
The Hilliard Ensemble, The Sixteen, Gabrieli Consort & Players, Ensemble
Gilles Binchois, Discantus, Alla Francesca, Marc Minkowski, Collegium Vocale
Gent, La Petite Bande, Sonatori de la Gioiosa Marca, Midori Seiler, Amandine
Beyer. D∏ugoletnià tradycjà jest wspó∏praca Programu 2 z festiwalami muzyki
dawnej, takimi jak: Festiwal „Pieʃ naszych korzeni” w Jaros∏awiu, Mi´dzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie, Festiwal Muzyki Dawnej
na Zamku Królewskim w Warszawie, „Muzyka dawna – persona grata”,
„Muzyka w Raju” w Parady˝u, Misteria Paschalia w Krakowie (transmisje
i rejestracje oferowane tak˝e Europejskiej Unii Radiowej).
— — —
Obecnie, oprócz sta∏ej oferty koncertowej w audycjach „Filharmonia Dwójki”,
„Dawno, niedawno” Magdaleny ¸oÊ-Komarnickiej i „Musica Humana” Ewy
Obniskiej muzyka dawna przedstawiana jest tak˝e w specjalnych cyklach, jak
np. „Haendel, pierwszy Europejczyk” w jubileuszowym roku kompozytora
(cykl tworzony przez zespó∏ autorów przez ca∏y rok). Muzyka dawna prezentowana jest te˝ w audycjach Piotra Orawskiego z cyklu „Lekcje muzyki”
(zosta∏y wydane równie˝ w ksià˝ce „Lekcje muzyki: Âredniowiecze i Renesans”,
wyd. KLE, 2009) i innych autorów (m.in. Jacka Hawryluka, Piotra Matwiejczuka,
Adama Suprynowicza, Marcina Majchrowskiego).
— — —
— — —
203 .
Muzyka dawna na p∏ytac h CD
— — —
Repertuar polskiej muzyki dawnej pojawia si´ w katalogach firm p∏ytowych
dosyç nieregularnie i w niewielkim zakresie. Do swoich katalogów w∏àczajà te
utwory wytwórnie BeArTon, CD Accord, Dux i Musicon. Nie istniejà kolekcje
ani antologie polskiej muzyki dawnej – w 400. rocznic´ wydania drukiem
zbioru Ofertoriów i Komunii Zieleƒskiego nie ma dost´pnego kompletu nagraƒ
tego wybitnego kompozytora, uwa˝anego przez wielu muzykologów za najwi´kszego kompozytora przed Chopinem. Podj´ta przez Stanis∏awa Ga∏oƒskiego
i jego nowy zespó∏ Collegium Zieleƒski inicjatywa da∏a efekt w postaci realizacji
czterech z siedmiu zaplanowanych p∏yt dla firmy Dux. Istniejà kolekcje
„Musica Claromontana” i „Musica Sacromontana”. Wiele nagraƒ polskiej
muzyki dawnej wydanych w przesz∏oÊci przez Polskie Nagrania nie doczeka∏o
si´ kompaktowej reedycji. Nagrane w roku 1995 dzie∏a Adama Jarz´bskiego
i Henry’ego Purcella – pierwsze wspólne nagrania polskiego zespo∏u Il Tempo
i jednego z najwybitniejszych skrzypków Simone’a Standage’a dokonane dla
Polskiego Radia i firmy KOS-Arista, jak równie˝ znakomite skarby Kolekcji
Wroc∏awskiej (ze starodruków w∏oskich utworów XVII-wiecznych) nagrane dla
Polskiego Radia w 1997 roku (Il Tempo, Simon Standage i William Carter)
dotychczas nie zosta∏y opublikowane na p∏ytach. JednoczeÊnie polscy muzycy
nagrywajà dla zachodnich firm fonograficznych. Arte dei Suonatori – wyjàtkowo
aktywnie dzia∏ajàca orkiestra muzyki dawnej – realizuje wy˝ej wspomniane
nagrania p∏ytowe dla wytwórni Alpha, BIS Records oraz Channel Classics.
— — —
Raport powsta∏ we wspó∏pracy z Jackiem Urbaniakiem
— — —
— — —
— — —
1. Docelowo – poniewa˝ obejmuje tak˝e dzia∏ania edukacyjne pog∏´biajàce ÊwiadomoÊç
wykonawczà, dà˝àce do wykonawstwa na instrumentach historycznych, lecz niewykluczajàce
wykonawców wykorzystujàcych zdobywanà wiedz´ w interpretacji zgodnej stylistycznie na
instrumentach wspó∏czesnych.
2. Dokumentacyjno-êród∏owa seria wydawnicza zainicjowana w 1951 roku przez Józefa
M. Chomiƒskiego, jej pierwszego redaktora naczelnego, w latach 1972–2005 kierowana przez
Jerzego Morawskiego. W jej w ramach (od 1964 roku) publikowane sà najcenniejsze polskie,
zwiàzane z Polskà lub zachowane w Polsce powsta∏e do XIX wieku êród∏a muzyczne i muzyczno-teoretyczne w formie faksymilowej, a utwory muzyczne oraz prace muzyczno-teoretyczne
z tego czasu w formie edycji krytyczno-êród∏owych.
204 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Krzysztof Komarnicki
MUZYKA KLASYCZNA
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
W poni˝szych rozwa˝aniach termin „muzyka klasyczna” wymaga pewnego
doprecyzowania i zastrze˝enia, które dla potencjalnych profesjonalnych czytelników oka˝e si´ w pewien sposób znaczàce. Dla czytelnika niezorientowanego
w szeroko poj´tej materii muzycznej mo˝e byç zaÊ sygna∏em wskazujàcym, ˝e
problemy funkcjonowania polskiego ˝ycia muzycznego i artystycznej dzia∏alnoÊci
nie powsta∏y wczoraj. K∏opoty z nazewnictwem i definicjami sà bowiem wycinkiem spuÊcizny natury estetyczno-ideowej, Êwiadectwem nieprzywiàzywania –
niestety – pierwszorz´dnej wagi do kultury muzycznej tak˝e i dawniej.
— — —
„Muzyka klasyczna” rozumiana jest wi´c w tej cz´Êci raportu jako synonim
poj´cia „muzyka powa˝na”, ukutego w momencie, gdy twórczoÊç „rozrywkowa”,
„lekka” zacz´∏a znacznie odstawaç poziomem od dorobku kompozytorów
tworzàcych – z grubsza rzecz ujmujàc – na potrzeby opery i filharmonii.
OczywiÊcie próba zdiagnozowania stanu kultury muzycznej w Polsce nie jest
miejscem na prowadzenie dyskusji nad znaczeniem terminów, niemniej jednak
wyraênie nale˝y podkreÊliç, ˝e na przyk∏ad terminologia anglosaska nie rozró˝nia muzyki „powa˝nej” i „rozrywkowej”, a jedynie „klasycznà” (niezale˝nie
od czasu powstania) i „pop”. W Polsce, Êladem muzykologicznych periodyzacji,
poj´cie „muzyka klasyczna” ogranicza si´ do epoki klasycyzmu, czyli kilku
dekad rozwoju sztuki dêwi´ków na prze∏omie XVIII i XIX stulecia. Innymi
s∏owy – uto˝samia klasycyzm z twórczoÊcià Haydna, Mozarta i Beethovena oraz
im wspó∏czesnych. Problem komplikuje si´ dodatkowo, gdy zaw´˝ony zostaje
do twórczoÊci kompozytorów polskich – wi´kszoÊç szanujàcych si´ muzykologów
205 .
woli stosowaç termin „muzyka doby oÊwiecenia” ni˝ „polski klasycyzm”.
Wàskie rozumienie klasycyzmu wy∏àcza∏oby wi´c z perspektywy badawczej ca∏à
przestrzeƒ znacznie bardziej wyrazistego artystycznie i kompozytorsko polskiego
romantyzmu, czasy modernizmu (okres tzw. M∏odej Polski) i pierwszych
czterech dekad XX wieku. Ca∏a ta przestrzeƒ czasowa, wszystkie stworzone
wówczas utwory stanowià podstaw´ repertuaru polskich instytucji muzycznych
– filharmonii i teatrów operowych, wype∏niajà programy festiwali muzycznych
i okolicznoÊciowych koncertów, znajdujà si´ w programach koncertowych dzia∏ajàcych solistów i ca∏ej plejady zespo∏ów kameralnych.
— — —
Raport o „muzyce klasycznej” jest wi´c próbà spojrzenia na funkcjonowanie
dorobku twórców – ogólnie bioràc – od Kurpiƒskiego i Elsnera do Karola
Szymanowskiego (zm. 1937) albo cezury wyznaczanej wybuchem II wojny
Êwiatowej. TwórczoÊç do 1939 roku trudno by∏oby bowiem, uwzgl´dniajàc Êwiatowe
trendy i perspektyw´ poczàtku drugiej dekady XXI wieku, opatrywaç mianem
„muzyki wspó∏czesnej”. Pozostawienie jej natomiast w pojemnym, choç
niekszta∏tnym „worku” z napisem „Wiek XX” nie bardzo pasuje do specyfiki
zjawisk artystycznych po roku 1945–1.
— — —
— — —
— — —
Filhar monie i orkiestry
— — —
W Polsce mamy 25 filharmonii, z czego 1 finansowana jest przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 12 utrzymywanych jest z bud˝etów wojewódzkich, 8 – miejskich, a 4 stanowià instytucje wspó∏finansowane ze Êrodków
samorzàdowych i resortu kultury.
— — —
Poza filharmoniami w kraju dzia∏ajà 32 zawodowe orkiestry, w tym trzy zespo∏y
Polskiego Radia (o ró˝nym sk∏adzie wykonawczym: NOSPR z siedzibà w Katowicach, Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie oraz Orkiestra Kameralna PR
„Amadeus” w Poznaniu), jedna orkiestra skoncentrowana wy∏àcznie na muzyce
wspó∏czesnej (Orkiestra Muzyki Nowej, Bytom) i 10 orkiestr teatrów operowych
(nie liczàc tu ju˝ Orkiestry Filharmonii i Opery Podlaskiej w Bia∏ymstoku).
Mamy zatem w Polsce 68 zespo∏ów orkiestrowych.
206 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Zespo∏y orkiestrowe przetrzyma∏y transformacj´ ustrojowà, choç prze˝ywa∏y
kryzys i masowe emigracje muzyków. Trzy orkiestry powsta∏y i zosta∏y
rozwiàzane w tym czasie, gdy wype∏ni∏y szczególne cele, do których zosta∏y
powo∏ane (dobrym przyk∏adem jest Polska Orkiestra Festiwalowa Krystiana
Zimermana – powo∏ana w 1999 roku na potrzeby jednego szczególnego projektu
artystycznego, czyli wykonania w Polsce i na Êwiecie koncertów fortepianowych
Fryderyka Chopina). Po 1989 roku upad∏a tylko jedna filharmonia – w Rybniku.
Pod nazwà Filharmonii Rybnickiej zosta∏a reaktywowana orkiestra o zmiennym
sk∏adzie, dajàca kilka koncertów w sezonie, g∏ównie z okazji Êwiàt i rocznic.
Nie jest wi´c ona filharmonià w sensie instytucjonalnym.
— — —
Orkiestry powstawa∏y i nadal powstajà, a tempo tego przyrostu jest niezale˝ne
od koniunktury gospodarczej. SpoÊród 61 zespo∏ów (informacje z bazy POLMIC)
30 powsta∏o przed 1989 rokiem, 17 od poczàtku transformacji ustrojowej do
koƒca XX wieku, 11 w ciàgu ostatniej dekady. Ogó∏em po roku 1989 powsta∏o
co najmniej 28 orkiestr, czyli wi´cej ni˝ jedna rocznie. Borykajà si´ one na ogó∏
z trudnoÊciami lokalowymi, gdy˝ tylko filharmonie miewajà sta∏e siedziby.
W ca∏ym niemal kraju – od Katowic, przez ¸om˝´, Kielce i ZamoÊç, po Gdaƒsk
– trwa budowa lub przynajmniej planowanie nowych sal koncertowych lub
te˝ adaptacja starych budynków. Znaczàcymi wyjàtkami sà Warszawa i Kraków.
Stolica cierpi na brak du˝ej sali koncertowej (na 1500–2500 s∏uchaczy). Budowa
siedziby i sali koncertowej dla orkiestry Sinfonia Varsovia znajduje si´ dopiero
w sferze projektów. Najwi´ksza sala koncertowa w Krakowie, liczàca 693 miejsca
sala Filharmonii Krakowskiej, stanowi w∏asnoÊç Kurii.
— — —
Stan osobowy orkiestr w Polsce jest doÊç stabilny, liczba etatów orkiestrowych
waha si´ w marginalnym stopniu. Typowa orkiestra filharmoniczna liczy 70–80
muzyków (smyczki 12, 10, 8, 8, 5; drzewo 3, 3, 4, 3; blacha 4, 3, 3 oraz perkusja 3).
Cz´Êç orkiestr nie ma w sta∏ym sk∏adzie tuby, tylko nieliczne zatrudniajà
harfistów i pianistów. Najwi´ksze sk∏ady majà: Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia (118 muzyków), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Âlàskiej
w Katowicach (99 muzyków), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
(97 muzyków), Polska Filharmonia Ba∏tycka (84 muzyków). Podane dane
obejmujà sk∏ad orkiestry symfonicznej. Pe∏nà liczb´ pracowników artystycznych
w instytucjach, liczb´ koncertów, rocznà frekwencj´ i inne dane przedstawia
tabela na str. 208–211.
— — —
207 .
Wed∏ug danych GUS przeci´tna orkiestra w Polsce da∏a w ubieg∏ym roku prawie
dwa koncerty dziennie (dok∏adnie: 1,7), ka˝dy dla ponad 180 s∏uchaczy–2, choç
przecie˝ tylko Filharmonia Narodowa i Filharmonia Krakowska powtarzajà
swoje koncerty abonamentowe (piàtek i sobota). W istocie te dane GUS mocno
zacierajà obraz, gdy˝ wliczone sà w to koncerty szkolne, realizowane przez
zespo∏y kameralne wy∏onione z orkiestry symfonicznej, których mo˝na zorganizowaç kilka dziennie. Tego rodzaju dzia∏alnoÊç prowadzà wszystkie filharmonie
i wiele orkiestr pozafilharmonicznych.
— — —
— — —
— — —
Zestawienie bardziej szczegó∏owych informacji o dzia∏alnoÊci muzycznych
instytucji koncertowych przedstawia tabela na nast´pnych stronach.
Prezentowane dane nie sà kompletne – zosta∏y zebrane tylko od instytucji,
które odpowiedzia∏y na ankiet´ Instytutu Muzyki i Taƒca – wydawcy
niniejszego raportu.
— — —
Jak wynika z informacji w tabeli (i przypisów do niej), w odpowiedzi na pytanie
o liczb´ koncertów instytucje podawa∏y cz´sto dane obejmujàce tak˝e koncerty
szkolne, audycje w przedszkolach, czy warsztaty. Tylko niektóre okreÊla∏y
w liczbach poszczególne rodzaje swej dzia∏alnoÊci, np. Filharmonia DolnoÊlàska
w Jeleniej Górze (1095 koncertów, w tym 57 koncertów symfonicznych,
66 koncertów kameralnych, 845 audycji muzycznych dla dzieci i m∏odzie˝y,
127 warsztatów).
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
208 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Nazwa instytucji kultury
Status prawny instytucji
Liczba
zespo∏ów
artystycznych
Liczba
pracowników/etatów
1
2
3
4
FILHARMONIE
Filharmonia Cz´stochowska
Filharmonia DolnoÊlàska, Jelenia Góra
Filharmonia ¸ódzka im. A. Rubinsteina
Filharmonia Kameralna im. W. Lutos∏awskiego, ¸om˝a
Filharmonia Koszaliƒska im. S. Moniuszki
Filharmonia im. K. Szymanowskiego, Kraków
Filharmonia im. H. Wieniawskiego, Lublin
Filharmonia Narodowa
Filharmonia Opolska im. J. Elsnera
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego, Rzeszów
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum
Sztuki, Bia∏ystok
Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz
samorzàdowa miejska
samorzàdowa wojewódzka
samorzàdowa wojewódzka
samorzàdowa wojewódzka
samorzàdowa miejska
samorzàdowa wojewódzka
samorzàdowa wojewódzka
paƒstwowa
samorzàdowa wojewódzka
samorzàdowa wojewódzka
wspó∏finansowanie: samorzàd
wojewódzki i MKiDN
wspó∏finansowanie: samorzàd
wojewódzki i MKiDN
Filharmonia Poznaƒska im. T. Szeligowskiego
samorzàdowa wojewódzka
Filharmonia Sudecka , Wa∏brzych
samorzàdowa wojewódzka
Filharmonia Âlàska, Katowice
samorzàdowa wojewódzka
Filharmonia Âwi´tokrzyska im. O. Kolberga, Kielce
samorzàdowa wojewódzka
Filharmonia im. M. Kar∏owicza, Szczecin
samorzàdowa miejska
Filharmonia im. W. Lutos∏awskiego, Wroc∏aw
wspó∏finans.: sam. wojewódzki,
MKiDN i miasto Wroc∏aw
Polska Filharmonia Ba∏tycka im. F. Chopina, Gdaƒsk
samorzàdowa wojewódzka
Warmiƒsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego, samorzàdowa wojewódzka
Olsztyn
Filharmonia Zabrzaƒska
samorzàdowa miejska
Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda
wspó∏finansowanie: samorzàd
wojewódzki i MKiDN
1
1
2
1
4
7
1
3
6 20
2
2
102
94
203
23
76
238
112
277
136
117
183
2 123,98 etatu
2
1
3
1
1
5
130
88,25 etatu
224
99
102
206
1 131
1 84,55 etatu
1 74
1 92
O R K I E S T RY S Y M F O N I C Z N E
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
w Katowicach
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej
Orkiestra „Sinfonia Varsovia”
P∏ocka Orkiestra Symfoniczna im.W. Lutos∏awskiego
Polska Orkiestra Radiowa
Polska Orkiestra „Sinfonia Iuventus”
Toruƒska Orkiestra Symfoniczna
wspó∏finansowanie: samorzàd
miejski, MKiDN, Polskie Radio
zespó∏ reprezentowany przez Stowarzyszenie im. L. van Beethovena
samorzàdowa miejska
samorzàdowa miejska
jednostka organ. Polskiego Radia
paƒstwowa
samorzàdowa miejska
1 143
1 0
1
1
1
1
1
73
48
64
88
64
209 .
Liczba koncertów/spektakli:
Liczba
pracowników/etatów
artystycznych
w 2010 r.
5
6
191
za granicà
Festiwale,
konkursy,
i inne poza
dzia∏alnoÊcià
koncertowà
Frekwencja
we wszystkich
koncertach/
spektaklach
w 2010 r.
7
8
9
10
0
3
4
2
0
8
0
0
9
3
4
1
2
1
1
1
0
0
0
3
1
1
1 191.031
w siedzibie
74
70
148
17
60
190
82
201
99
82
149
107
429
90
5 2379
286
7 803
8 1045
56
195
153
28
46
147
58
115
125
68
307
91,5 etatu
1121
367
3
101
65 etatów
177
75
80
174
9 780
69
39
95
621
65
135
0
0
29
0
1
3
1
1
6
1
0
4
2 1095
177
4 62
52
11 841
687
73
399
44.233
130.089
47.167
23.828
43.310
70.000
27.583
97%
81.466
79.412
191.630
135.30110
11.120
174.388
137.915
23.948
69.933
Liczba
prawykonaƒ
lub premier
w 2010 r.
Czy orkiestra/opera posiada
w∏asnà sal´
koncertowà?
JeÊli tak – liczba miejsc
na widowni
11 12
0
0
3
1
0
0
0
95
1
7
18
nie1
321+1113
657
493
nie
nie
534
1070+380
496+120
670+190
447+98
b.d. 880+170+150
9
0
4
0
45
15
nie
272
420 12
nie
nie
461
87
59
13 248
1030
368
177
25
6
9 156.660
0 150.390
1 1100+180+200+100
3 330
60
70
78
94
35
66
0
14
1 29.777
1 32.373
0 194
1 400
121
14 49
23
15
1 18.787 15
9 nie
0
56
0
8
0 27.000
5 nie
59
37
60
77
55
16 161
0
41
11
0
64
97
0
1
12
2
376
20
39
765
4
1
0
2
3
172.348
62.944
17.600
25.620
109.207
4
0
12
3
2
nie
nie
410
nie
nie
210 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Nazwa instytucji kultury
Status prawny instytucji
Liczba
zespo∏ów
artystycznych
Liczba
pracowników/etatów
1
2
3
4
I N N E O R K I E S T RY
„Aukso” Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
„Capella Cracoviensis”
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”
Orkiestra Muzyki Nowej
„Sinfonietta Cracovia”, Orkiestra St. Królewskiego
Miasta Krakowa
Radomska Orkiestra Kameralna
Tarnowska Orkiestra Kameralna
Warszawscy SoliÊci „Concerto Avenna”
Zespó∏ Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”
samorzàdowa miejska
samorzàdowa miejska
jednostka organ. Polskiego Radia
stowarzyszenie
samorzàdowa miejska
1
2
1
1
1
0
65
28
0
24,75 etatu
samorzàdowa miejska
stowarzyszenie
fundacja
samorzàdowa miejska
1
1
1
1
26
0
0
32
samorzàdowa wojewódzka
wspó∏finans.: samorzàd wojewódzki
i MKiDN
samorzàdowa wojewódzka
wspó∏finans.: samorzàd wojewódzki
i MKiDN
samorzàdowa wojewódzka
samorzàdowa wojewódzka
paƒstwowa
wspó∏finans.: samorzàd wojewódzki
i MKiDN
samorzàdowa wojewódzka
5 325
4 309
samorzàdowa wojewódzka
samorzàdowa miejska
samorzàdowa wojewódzka
samorzàdowa miejska
3
3
4
2
O P E RY
Opera Krakowska
Opera Nova, Bydgoszcz
Opera Âlàska w Bytomiu
Opera Wroc∏awska
Paƒstwowa Opera Ba∏tycka
Teatr Wielki w ¸odzi
Teatr Wielki – Opera Narodowa
Teatr Wielki w Poznaniu
Warszawska Opera Kameralna
4 296
4 319
3
4
4
4
256
469
1040,48 etat.
435
7 333
T E AT RY M U Z YC Z N E
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. J. Kiepury
Teatr Muzyczny „Capitol” we Wroc∏awiu
Teatr Muzyczny w Lublinie
Teatr Muzyczny „Roma”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
21
107
184
87
tymczasowo, do czasu oddania nowej siedziby
w tym: 57 koncertów symfonicznych, 66 koncerty kameralne, 845 audycji muzycznych dla dzieci i m∏odzie˝y, 127 warsztatów
sala koncertowa i kameralna/analogicznie inne orkiestry
oraz 71 audycji muzycznych
w tym: 2259 koncerty edukacyjne dla dzieci i m∏odzie˝y
w tym: orkiestra symfoniczna podzielona na 16 zespo∏ów
w tym: 60 koncertów symfonicznych, 35 koncertów kameralnych, 708 edukacyjnych form muzycznych
w tym: 64 koncerty w salach koncertowych, 33 filmy, 928 audycji muzycznych, 20 koncertów w mieÊcie i w terenie
w tym: 702 koncerty w ramach dzia∏alnoÊci edukacyjnej (koncerty wyjazdowe w szko∏ach)
w tym: 60.304 podczas koncertów w ramach dzia∏alnoÊci edukacyjnej
w tym: 658 edukacyjnych audycji szkolnych i przedszkolnych
aktualnie w rozbudowie
211 .
Liczba koncertów/spektakli: Festiwale,
Liczba
pracowników/etatów
artystycznych
w 2010 r.
5
6
7
8
9
19
56
21
0
20 etatów
50
73
48
7
33
10
14
17 14
4
18 26
10
4
13
0
7
0
1
0
2
0
25.000
53.400
25.000
1.000
26.619
25
3
9
14
1
400
70
nie
nie
nie
17
0
0
25
48
9
10
90
41
9
0
7
0
0
0
6
2
0
0
2
21.000
2.500
5.000
82.480
2
1
3
2
597
nie
nie
100
178
178
161
115
157
114
7
0
0 92%
1 76.969
154
197
194
216
136
209
5
7
0 92,4%
14 75,95%
148
195
339,75 etatów
231
121
96
183
286
115
95
174
246
0
0
7
11
1
0
1
1
326
112
75
36
2 12.608 21
0
41
105
15
61
186
123
371
23 0
185
118
377
0
0
0
0
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
w siedzibie
konkursy,
i inne poza
dzia∏alnoÊcià
za granicà koncertowà
1
2
0
0
Frekwencja
we wszystkich
koncertach/
spektaklach
w 2010 r.
10
81,99%
92.056
91–99% 20
79,5%
28.508
83,66%
42.032
99,3%
Liczba
prawykonaƒ
lub premier
w 2010 r.
Czy orkiestra/opera posiada
w∏asnà sal´
koncertowà?
JeÊli tak – liczba miejsc
na widowni
11 12
6 760
2 803
2 391 + 176
8 600
5 476
1074
11 1828+248+200-300
14 874 + 80
19 5
22 4
6
3
2
6
160
nie
672 + 50
383
947 + 150
w tym: 213 koncertów symfonicznych i innych PFB (ogólna liczba wydarzeƒ w FB - 398)
poza dzia∏alnoÊcià koncertowà Orkiestra dokonuje nagraƒ archiwalnych dla Polskiego Radia (520 min.)
dotyczy koncertów w Katowicach
oraz 503 koncerty, wystawy, warsztaty i imprezy zorganizowane przez instytucj´ Orkiestra Sinfonia Varsovia
koncerty zrealizowane w Poznaniu
liczba koncertów w kraju
w tym 2 prawykonania
Sala Moniuszki, Sala M∏ynarskiego i Sale Redutowe/analogicznie pkt. dotyczàcy iloÊci miejsc na widowni
bez spektakli za granicà
w tym jedno wznowienie operowe
38 spektakli na Bielaƒskiej Scenie Kameralnej
212 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Repertuary orkiestr
— — —
Repertuar orkiestr rzadko obejmuje muzyk´ barokowà, w naszych czasach ju˝
zupe∏nie niemal przyporzàdkowanà zespo∏om instrumentów historycznych
specjalizujàcych si´ w tzw. wykonawstwie historycznie poinformowanym.
Wyjàtkiem sà koncerty Vivaldiego, nadal ch´tnie grywane przez skrzypków
ka˝dej stylistyki, oraz dzie∏a J.S. Bacha, zarówno koncerty instrumentalne,
jak i repertuar oratoryjno-kantatowy. Podstawà repertuaru polskich orkiestr sà
symfonie i koncerty W.A. Mozarta, dalej idzie muzyka niemiecka: Beethoven,
Brahms, Schumann, Schubert i Mendelssohn. Ze wzgl´du na popularnoÊç gal
noworocznych i operetkowych silnà pozycjà ka˝dej orkiestry jest muzyka
Johanna Straussa syna, a tak˝e Kálmána, Léhara i Abrahama. Gale operowe
wprowadzajà do puli Rossiniego, Bizeta, Verdiego, Pucciniego i Wagnera.
Stosunkowo popularni sà kompozytorzy s∏owiaƒscy. Do ulubieƒców nale˝à
Dvofiak i Czajkowski. W roku Liszta i Mahlera (2011) nale˝y si´ spodziewaç
zwi´kszonego udzia∏u dzie∏ tych twórców. Szczegó∏y repertuarów filharmonicznych mo˝na zaprezentowaç na przyk∏adzie najstarszej w Polsce, za∏o˝onej
w 1901 roku Filharmonii Narodowej.
— — —
Filharmonia Narodowa prowadzi bardzo szerokà dzia∏alnoÊç koncertowà i ma
bogaty repertuar. Zespo∏y etatowe biorà udzia∏ w cyklu „Koncerty symfoniczne
i oratoryjne”, a w sezonie artystycznym 2009/2010 ofert´ programowà dope∏nia∏y cykle: „Orkiestry Êwiata” (6 koncertów), „Muzyka dawna” (5 koncertów –
goÊcinne wyst´py zespo∏ów muzyki dawnej i koncert kameralny), „Koncerty
kameralne”, „Czwartkowe spotkania muzyczne”, „Niedzielne Spotkania
z Ciocià Jadzià” i „Poranki dla ma∏ych melomanów”. Trzy ostatnie cykle majà
wymiar edukacyjny. W roku 2009 przypada∏o stulecie Êmierci dwóch wa˝nych
polskich kompozytorów – Mieczys∏awa Kar∏owicza i Zygmunta Noskowskiego.
TwórczoÊç Kar∏owicza pojawi∏a si´ nie tylko w ofercie dla sto∏ecznych melomanów (6, 7 II – Muzyka do dramatu „Bia∏a go∏àbka” op. 6, Koncert skrzypcowy A-dur op. 8, Symfonia e-moll „Odrodzenie” op. 7; 13, 14 III – Serenada
op. 2), ale tak˝e w programie tournée po USA (30 X–22 XI 2008 – Serenada
op. 2). TwórczoÊç Zygmunta Noskowskiego reprezentowana by∏a rzadko
skàdinàd wykonywanà III Symfonià „Od wiosny do wiosny” (29 XII 2009).
Poemat symfoniczny „Step” op. 66 znalaz∏ si´ natomiast w programie koncertu
goÊcinnego – RSO Stuttgart i Rogera Norringtona (8 XI 2009). W pierwszej
po∏owie sezonu 2009/2010 w ofercie programowej Filharmonii Narodowej
213 .
pojawi∏y si´ dzie∏a Tadeusza Bairda (Goethe-Briefe) i Jana Maklakiewicza
(II Symfonia „Âwi´ty Bo˝e”), Andrzeja Panufnika (Uwertura tragiczna,
Sinfonia rustica). Poczàtek roku 2010 zdominowa∏a natomiast twórczoÊç
Fryderyka Chopina, przede wszystkim jego koncerty fortepianowe wykonywane
przez wybitnych pianistów (Lang Lang, Lars Vogt, Alexander Lazarev, Rafa∏
Blechacz, Evgeny Kissin, Garrick Ohlsson). Pod has∏em Roku Chopinowskiego
w Filharmonii Narodowej si´gni´to tak˝e po twórczoÊç Józefa Elsnera
(Uwertura „Leszek Bia∏y”), Karola Kurpiƒskiego (Uwertura do opery „Kalmora”)
oraz utwory Chopina w orkiestracjach Igora Strawiƒskiego. Wydarzeniami
w stu procentach poÊwi´conymi muzyce polskiej by∏y koncerty z udzia∏em
pianisty Jonathana Plowrighta i dyrygenta Martyna Brabbinsa wpisujàce si´
w obchody 150. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego (5, 6 I 2010).
Ich program sk∏ada∏ si´ z Fantazji polskiej op. 19 Paderewskiego, I Koncertu
fortepianowego Henryka Melcera i II Symfonii c-moll „Charakterystycznej”
op. 15 Ignacego Feliksa Dobrzyƒskiego. Muzyka tego ostatniego pojawi∏a si´
w omawianym sezonie jeszcze dwukrotnie: Uwertura do opery „Monbar”
otwiera∏a koncerty prowadzone przez Adriana Leapera (12, 13 III), a Introdukcja
i marsz ˝a∏obny na Êmierç Fryderyka Chopina op. 66 zabrzmia∏a pod dyrekcjà
Pascala Rophégo (21 i 22 V 2010). Panoram´ muzyki polskiej mo˝na uzupe∏niç
jeszcze o postaç Karola Rathausa i jego Uwertur´ na orkiestr´ op. 22 wykonanà
pod dyrekcjà Israela Ynona (16 i 17 IV 2010).
— — —
W sezonie 2010/2011 w Filharmonii Narodowej zosta∏y zaprogramowane cztery
monograficzne koncerty symfoniczne i oratoryjne z muzykà polskà: 17 X z okazji
beatyfikacji ks. Jerzego Popie∏uszki, zorganizowany w koÊciele Êw. Stanis∏awa
Kostki na ˚oliborzu, 6 XI oraz 10 XI z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, a tak˝e
10 XII (powtórzenie 11 XII) – z okazji 100. rocznicy urodzin Romana
Maciejewskiego. Program paêdziernikowego wydarzenia sk∏ada∏ si´ z Bogurodzicy
Wojciecha Kilara oraz Te Deum Krzysztofa Pendereckiego. Pierwszy z listopadowych wieczorów – to koncertowe wykonanie opery Manru Ignacego Jana
Paderewskiego (nieobecnej w sezonie 2010/2011 w ˝adnym polskim teatrze
operowym!). Podczas koncertu w przededniu Âwi´ta Niepodleg∏oÊci wykonane
zosta∏y natomiast: Step op. 66 Noskowskiego, Koncert skrzypcowy A-dur op. 8
Kar∏owicza, Fantazja polska op. 19 Paderewskiego oraz fragmenty baletu
Harnasie Karola Szymanowskiego. Setna rocznica urodzin Maciejewskiego
uczczona zosta∏a wykonaniem jego monumentalnego Requiem (które notabene
swojà prapremier´ mia∏o w Filharmonii Narodowej w 1960 roku). Z du˝à
214 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
satysfakcjà skonstatowaç nale˝y, ˝e utwory kompozytorów polskich z powodzeniem ∏àczone sà w programach Filharmonii Narodowej z repertuarem Êwiatowym.
Tak by∏o w przypadku utworów: Uroczysta msza koronacyjna C-dur op. 51
Józefa Elsnera (30 IX 2010 – inauguracja sezonu), Sirocco W∏odzimierza
Kotoƒskiego (26, 27 XI), Zorze I – Praskie Jerzego Kornowicza (3, 4 XII),
Lumen Marty Ptaszyƒskiej (17, 18 XII), anonimowa Symphonia de Nativitate
oraz Cicha Noc Macieja Ma∏eckiego (19 XII), Koncert podwójny Witolda
Lutos∏awskiego i II Symfonia Paw∏a Mykietyna (18 II – Forum Lutos∏awskiego),
poemat W g∏´bi morza op. 26 Grzegorza Fitelberga (18, 19 III 2011),
Koncert na tràbk´ Hanny Kulenty (13, 14 V), 3 dla 13 Mykietyna (20, 21 V),
Uwertura do Zabobonu czyli Krakowiaków i Górali Karola Kurpiƒskiego.
Warto nadmieniç, ˝e Pawe∏ Mykietyn zosta∏ „kompozytorem sezonu”. Utwory
kompozytorów polskich pojawia∏y si´ tak˝e w programach wyst´pów goÊcinnych innych orkiestr w Filharmonii Narodowej: Sinfonii Iuventus (Kurpiƒski),
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii ¸ódzkiej (Tansman, Bacewicz), SWR
Sinfonieorchester Baden-Baden-Freiburg (Szymanowski), Orkiestry Filharmonii
Âwi´tokrzyskiej (Lutos∏awski, Ptaszyƒska, Bacewicz).
— — —
W dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u omówione zostanà krótko przyk∏ady trzech typów
orkiestr o ró˝nym statusie organizacyjnym, zakresie repertuarowym i odmiennych formach finansowania.
— — —
Szczególne znaczenie w polskim ˝yciu muzycznym zajmuje orkiestra Sinfonia
Varsovia, utworzona z Polskiej Orkiestry Kameralnej w 1984 roku. Repertuar
orkiestry jest bogaty i obejmuje dzie∏a od XVIII w. do wspó∏czesnoÊci.
Zespó∏ ma na swym koncie Êwiatowe i polskie prawykonania utworów m.in.
Johna Adamsa, Krzesimira D´bskiego, Witolda Lutos∏awskiego, Paw∏a Mykietyna,
Onute Narbutaite, Krzysztofa Pendereckiego, Marty Ptaszyƒskiej czy Paw∏a
Szymaƒskiego. Kalendarz koncertowy orkiestry w roku 2010 wype∏niony by∏
dzia∏aniami zwiàzanymi z obchodami 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina –
a˝ 361 spoÊród 503 projektów poÊwi´conych zosta∏o muzyce wielkiego polskiego
kompozytora, a z∏o˝y∏y si´ na to: koncerty, recitale, p∏yty, nagrania, transmisje
i rejestracje koncertów, warsztaty edukacyjne, prelekcje i wystawy.
— — —
Orkiestra Kameralna „Aukso” utworzona zosta∏a w 1998 roku przez wybitnego
skrzypka i kameralist´, wieloletniego prymariusza i za∏o˝yciela Kwartetu
Âlàskiego Marka Mosia, który jest jej dyrygentem i dyrektorem artystycznym,
215 .
oraz grup´ absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Nazwa, jakà
wybra∏ sobie zespó∏ (aukso – z greckiego: wzrastanie), nie jest przypadkowa:
„b´dàc wyrazem aspiracji tworzàcych go muzyków, wyznacza jednoczeÊnie
kierunek ich zawodowej drogi, mówi o potrzebie doskonalenia i konsekwencji,
o podejmowaniu wyzwaƒ i otwarciu”. DziÊ Aukso to jeden z najciekawszych
europejskich zespo∏ów kameralnych. Koncertuje w kraju i za granicà, m.in. na
takich festiwalach jak Wratislavia Cantans, Warszawska Jesieƒ, Wielkanocny
Festiwal Ludwiga van Beethovena, „Sacrum – Profanum”. Orkiestra wspó∏pracowa∏a z artystami tej miary, co Piotr Anderszewski, Rudolf Barshai, Howard
Shelley, Andrzej Bauer, Jerzy Maksymiuk, Marc Minkowski, Jacek Kaspszyk,
Daniele Alberti, Kaja Danczowska, Agata Szymczewska, W∏adys∏aw K∏osiewicz,
Janusz Olejniczak, Olga Pasiecznik czy The Hilliard Ensemble. Ma na swoim
koncie liczne prawykonania, a tak˝e nagrania polskiej muzyki wspó∏czesnej,
m.in. utworów Gra˝yny Bacewicz, Henryka Miko∏aja Góreckiego, Witolda
Lutos∏awskiego, Wojciecha Kilara i Zbigniewa Preisnera. Aukso jest tak˝e obecne
w strefie pogranicza ∏àczàcej klasyk´ z jazzem i rockiem – koncertowa∏o i nagrywa∏o m.in. z Leszkiem Mo˝d˝erem, Tomaszem Staƒko, Urszulà Dudziak,
Micha∏em Urbaniakiem, Motion Trio i Voo Voo.
— — —
Dzia∏alnoÊç Polskiej Orkiestry „Sinfonia Iuventus”, powo∏anej przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku, mo˝na postrzegaç nie tylko
w kategoriach ÊciÊle artystycznych, ale równie˝ jako swoistà form´ edukacji
zawodowej cz∏onków orkiestry. W mi´dzywojniu istnia∏y nie tylko klasy solistyczne, ale równie˝ orkiestrowe – studenci przygotowywali si´ nie do kariery
solowej, ale w∏aÊnie do gry w orkiestrze. Po II wojnie Êwiatowej klasy te znikn´∏y
z konserwatoriów. W rezultacie ju˝ od dziesi´cioleci istnieje problem z naborem
do orkiestr, gdy˝ muzycy nie sà nale˝ycie przygotowani do czekajàcych ich zadaƒ.
Sinfonia Iuventus ma na celu rozwiàzanie tego problemu. Muzycy nie tylko
grajà w orkiestrze na co dzieƒ, lecz tak˝e studiujà t´ ga∏àê sztuki. Opuszczajà
orkiestr´, skoƒczywszy 30 lat, jako wartoÊciowi muzycy orkiestrowi o du˝ym
doÊwiadczeniu zawodowym i praktycznej znajomoÊci standardowego repertuaru.
— — —
— — —
— — —
216 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Udzia∏ muzyki polskiej w repertuarach
— — —
— — —
JeÊli pominàç tutaj Chopina, którego 200. rocznica urodzin obchodzona by∏a
przez ponad rok, w repertuarach polskich filharmonii dominuje twórczoÊç
Mieczys∏awa Kar∏owicza i Karola Szymanowskiego oraz Gra˝yny Bacewicz.
Dobrze reprezentowane sà równie˝ utwory: Wojciecha Kilara, Krzysztofa
Pendereckiego, Witolda Lutos∏awskiego i Henryka Miko∏aja Góreckiego oraz
Krzesimira D´bskiego. Wyjàtkowo pojawiajà si´ w programach dzie∏a Tadeusza
Bairda, Joanny Bruzdowicz, Ignacego Feliksa Dobrzyƒskiego, Józefa Elsnera,
Eugeniusza Knapika, Karola Kurpiƒskiego, Karola Lipiƒskiego, Artura
Malawskiego, Krzysztofa Meyera, Stanis∏awa Moniuszki, Piotra Mossa, Paw∏a
Mykietyna, Zygmunta Noskowskiego, Romana Palestra, Andrzeja Panufnika,
Boles∏awa Szabelskiego, Stanis∏awa Sylwestra Szarzyƒskiego, W∏adys∏awa
Szpilmana, Aleksandra Tansmana, Henryka Wieniawskiego.
— — —
Przedstawienie procentowego udzia∏u muzyki ró˝nych krajów napotyka na liczne
trudnoÊci. Statystycy cz´sto nie sà w stanie pokonaç pewnych barier, stàd byç
mo˝e wzmiankowana marginalizacja ˝ycia muzycznego w zestawieniach statystycznych. Terminologia, na co dzieƒ doskonale s∏u˝àca muzykom, krytykom,
muzykologom i s∏uchaczom do komunikacji, zawodzi, gdy chodzi o zestawienia
liczbowe. Czy muzyka oratoryjna to dzia∏alnoÊç chóru, czy orkiestry (co ma
znaczenie, gdy si∏y wykonawcze ró˝nych instytucji ∏àczà si´ w jednym przedsi´wzi´ciu)? Jakà metod´ przyjàç przy ujmowaniu procentowym repertuaru?
Czy Preludium e-moll Chopina wykonane w transkrypcji na smyczki obok
ogromnych dzie∏ Brahmsa i Czajkowskiego to 33-proc. udzia∏ muzyki polskiej
(wedle liczby wykonanych utworów), czy zaniedbywalnie ma∏y (wedle czasu
trwania)? W zale˝noÊci od przyj´tego kryterium otrzymaç mo˝na diametralnie
ró˝ne wyniki.
— — —
W repertuarach poszczególnych instytucji w 2010 roku udzia∏ polskiej muzyki
waha si´ od 26% do 33%.
— — —
— — —
— — —
217 .
Szacunkowy udzia∏ [w proc.] muzyki polskiej w repertuarze symfonicznym
koncertów w∏asnych organizowanych przez filharmonie (pod poj´ciem
„koncertów w∏asnych” rozumieç nale˝y zarówno wyst´p orkiestry filharmonicznej
w jej siedzibie, jak i koncert goÊcinny innego zespo∏u w cyklu obj´tym abonamentem dla sta∏ych s∏uchaczy):
MUZYKA POLSKA
NIEMIECKA
ROSYJSKA
28,5%
33,5%
9%
POZOSTA¸E
29%
[Badanie w∏asne na podstawie danych zamieszczanych na stronach internetowych filharmonii]
— — —
Zwraca uwag´ du˝y udzia∏ muzyki niemieckiej. WyjaÊniç nale˝y, ˝e zastosowaliÊmy to poj´cie nie we wspó∏czesnym sensie geograficznym, ale historyczno-stylistycznym. Muzyka niemiecka zatem jest muzykà tworzonà na obszarze
u˝ywania j´zyka niemieckiego z wy∏àczeniem Szwajcarii. Oprócz muzyki tworzonej przez kompozytorów urodzonych na terenie rozmaitych paƒstw niemieckich wliczyliÊmy równie˝ muzyk´ dawnych Austro-W´gier z wy∏àczeniem
zdecydowanie narodowej twórczoÊci Dvorˇáka czy Janácˇka. Du˝y udzia∏ majà
koncerty noworoczne wype∏nione dzie∏ami Straussów, Abrahama, Léhara
i innych. Trzeba te˝ pami´taç o tym, ˝e rozwój orkiestry przez co najmniej
ostatnie dwa stulecia dokonywa∏ si´ prawie wy∏àcznie na obszarze j´zyka
niemieckiego i, co za tym idzie, zràb repertuaru standardowego to w∏aÊnie muzyka
niemiecka w naszym rozumieniu, jej du˝y udzia∏ w repertuarze jest wi´c
niezb´dny – z jednej strony publicznoÊç oczekuje tych wykonaƒ, z drugiej zaÊ
strony to podstawowy materia∏, na którym orkiestra doskonali swoje rzemios∏o.
— — —
Orkiestry siedemdziesi´cioosobowe preferujà dzie∏a Mozarta (zw∏aszcza koncerty,
na drugim miejscu symfonie), natomiast orkiestry wi´ksze sk∏aniajà si´ ku
repertuarowi póêniejszemu, przeznaczonemu na odpowiednio wi´kszy sk∏ad.
W chwili pisania tego raportu (luty 2011) Rok Mahlera i Rok Liszta wp∏yn´∏y
na repertuar w sposób niezauwa˝alny.
— — —
Dobrym przyk∏adem w∏àczania muzyki polskiej do repertuaru jest Polska
Orkiestra Radiowa (POR). W ostatnich latach zdoby∏a sobie renom´ zespo∏u
wykonujàcego repertuar rzadki, ze szczególnym uwzgl´dnieniem „êle obecnych”
218 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
dzie∏ kompozytorów polskich. Do najbardziej spektakularnych przedsi´wzi´ç na
tym polu nale˝a∏y koncertowe wykonania oper Maria Romana Statkowskiego
(inauguracja sezonu 2008/2009), Flis Stanis∏awa Moniuszki (koncert inauguracyjny sezonu 2009/2010) i Monbar czyli Flibustierowie Ignacego Feliksa
Dobrzyƒskiego (inauguracja sezonu 2010/2011). Polska Orkiestra Radiowa
wyrasta w ostatnich latach (pod dyrekcjà ¸ukasza Borowicza) na zespó∏, który
Êwiadomie i bodaj najbardziej konsekwentnie prezentuje publicznoÊci muzyk´
kompozytorów polskich. W latach 2008–2011 w programach koncertów POR
(w∏asnych oraz wykonywanych poza siedzibà, tak˝e zagranicznych) znalaz∏y si´
dzie∏a, z których wiele daleko wybiega poza ramy standardowego repertuaru:
Gra˝yny Bacewicz, Krzysztofa Baculewskiego, Józefa Brzowskiego, Andrzeja
Dobrowolskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyƒskiego, Józefa Elsnera, Henryka
Miko∏aja Góreckiego, Olgi Hans, Wojciecha Kilara, Mieczys∏awa Kar∏owicza,
Stefana Kisielewskiego, Krzysztofa Knittla, S∏awomira Kupczaka, Szymona
Laksa, Franciszka Lessla, Witolda Lutos∏awskiego, Paw∏a ¸ukaszewskiego,
Romana Maciejewskiego, Tadeusza Majerskiego, Artura Malawskiego, Macieja
Ma∏eckiego, Czes∏awa Marka, Emila M∏ynarskiego, Stanis∏awa Moniuszki,
Franciszka Mireckiego, Piotra Mossa, Feliksa Nowowiejskiego, Jana Oleszkowicza,
Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Palestra, Andrzeja Panufnika, Micha∏a
Pawe∏ka, Krzysztofa Pendereckiego, Karola Rathausa, Ludomira Ró˝yckiego,
Mariana Sawy, Jaros∏awa Siwiƒskiego, Micha∏a Spisaka, Zygmunta Stojowskiego,
Antoniego Sza∏owskiego, W∏adys∏awa Szpilmana, Karola Szymanowskiego,
Aleksandra Tansmana, Zbigniewa Turskiego, Henryka Warsa, Józefa Zeidlera,
Macieja Zieliƒskiego.
— — —
Wa˝nà kwestià w programowaniu repertuarów zespo∏ów orkiestrowych jest
sprawa kosztów wypo˝yczeƒ lub zakupu materia∏ów orkiestrowych od wydawców krajowych i zagranicznych, jak równie˝ koniecznoÊç wnoszenia op∏at
z tytu∏u tantiem autorskich na rzecz ZAiKS. O ile repertuar XVIII- czy XIXwieczny pozostaje pod tym wzgl´dem jeszcze na Êrednim poziomie kosztowym
(jeÊli nie wymaga dopiero opracowania) i nie jest konieczne wnoszenie op∏at
tantiemowych, o tyle twórczoÊç chroniona (do 70 lat od Êmierci kompozytora)
cz´sto jest poza zasi´giem mo˝liwoÊci finansowych instytucji. Z powodów historycznych i ekonomicznych twórczoÊç cz´Êci kompozytorów polskich by∏a lub
jest wydawana przez wydawców zagranicznych (m.in. Panufnik, Paderewski,
Penderecki, cz´Êciowo Szymaƒski), co znaczàco podwy˝sza koszty wypo˝yczeƒ
lub kupna nut. Jeszcze do 2007 roku podobna sytuacja mia∏a miejsce z twór-
219 .
czoÊcià Karola Szymanowskiego, gdy˝ po nowelizacji polskiego prawa
autorskiego (która w 2001 roku wyd∏u˝y∏a okres ochrony z 50 do 70 lat, co jest
standardem europejskim) twórczoÊç ta zosta∏a ponownie obj´ta ochronà na
rzecz pierwotnego wiedeƒskiego wydawnictwa Universal Edition, z którym
kompozytor podpisa∏ umow´ na poczàtku XX wieku. Kuriozalne by∏o tak˝e
i to, ˝e w tym samym roku, obchodzonym jako Rok Paderewskiego, twórczoÊç
tego kompozytora wróci∏a do oryginalnego niemieckiego wydawnictwa
Bote&Bock (ostatnio przej´tego przez angielskie wydawnictwo Boosey&Hawkes),
co spowodowa∏o podro˝enie nut z dnia na dzieƒ. Ze wzgl´du na skomplikowane
zapisy prawa autorskiego cz´Êç twórczoÊci obu tych kompozytorów podlega
nadal ochronie (np. Król Roger Szymanowskiego b´dzie w katalogu Universalu
do 2050 roku ze wzgl´du na libretto Iwaszkiewicza!).
— — —
Instytucje muzyczne cz´sto skar˝à si´ tak˝e na ceny wypo˝yczeƒ stosowane
przez PWM (od kilkuset z∏otych do kilku tysi´cy za jeden koncert), które nie
tylko oferuje nuty z w∏asnego katalogu, ale tak˝e poÊredniczy w sprowadzaniu
nut od wydawnictw zagranicznych. W sytuacji, gdy koncert jest dodatkowo
transmitowany przez radio czy telewizj´ lub nagrywany na p∏yt´, stawki rosnà
od 50 do 400%. Wydawnictwo t∏umaczy si´ koniecznoÊcià wyp∏at honorariów
dla kompozytorów, kosztami opracowania nut oraz promocji, a tak˝e cz´sto
krótkim ˝ywotem wspó∏czesnego dzie∏a wykonywanego tylko raz – podczas
prawykonania. Natomiast dyrektorzy orkiestr wskazujà te˝ na koniecznoÊç
wniesienia dodatkowej op∏aty na rzecz ZAiKS (w przypadku koncertów wynosi
ona 10% ∏àcznych wp∏ywów – nie tylko z biletów), co czyni wykonywanie
polskiej muzyki wspó∏czesnej relatywnie dro˝szym. JeÊli dodaç do tego s∏abe
zainteresowanie filharmonicznej publicznoÊci nowà muzykà lub manifestowanà
cz´sto przez muzyków niech´ç do jej wykonywania, nie dziwi, ˝e instytucje
muzyczne cz´Êciej preferujà kolejne wykonanie utworu Mozarta ni˝
Lutos∏awskiego. A przecie˝ olbrzymia skarbnica polskiej muzyki XX wieku,
b´dàca efektem sukcesu powojennej polskiej szko∏y kompozytorskiej, mo˝e
stanowiç podstaw´ repertuarowà ka˝dej orkiestry. Cz´sto jednak lepiej wybraç
„pewniaki” w postaci utworów Kilara czy Pendereckiego, ni˝ zamówiç nowy
utwór, choçby u tych w∏aÊnie kompozytorów, wià˝àcy si´ z autorskim honorarium,
nie mówiàc o zamówieniu u mniej znanego kompozytora. Choç z drugiej strony
zdarza si´, ˝e na koncerty sylwestrowe czy z muzykà filmowà instytucje potrafià
wydaç spore pieniàdze na nuty i na tantiemy, gdy˝ majà pewnoÊç sukcesu
frekwencyjnego na koncercie.
220 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Repertuar wielu filharmonii (i niemal wszystkich zespo∏ów pozafilharmonicznych) uzupe∏niajà wyst´py w repertuarze rozrywkowym. Wiele zespo∏ów
specjalizuje si´ w muzyce lekkiej, inne zaÊ w∏àczajà muzyk´ rozrywkowà do swego
repertuaru w sposób naturalny. Na podkreÊlenie zas∏uguje coraz cz´stszy udzia∏
orkiestr symfonicznych, zw∏aszcza filharmonicznych, w koncertach muzyki
rockowej – orkiestry wyst´pujà z takimi wykonawcami jak Yes, Jon Lord czy
Grzegorz Kupczyk (ex-Turbo, obecnie Ceti), a tak˝e Perfect czy Lady Pank.
— — —
Przy filharmoniach dzia∏ajà równie˝ mniejsze zespo∏y, od orkiestr smyczkowych
po grupy kameralne. W zale˝noÊci od oÊrodka zespo∏y te dzia∏ajà mniej lub
bardziej pr´˝nie tak˝e poza siedzibà – w lokalnym Êrodowisku (na przyk∏ad
orkiestra marszowa przy Filharmonii DolnoÊlàskiej).
— — —
Muzyka kameralna obecna jest w filharmoniach w du˝ym wymiarze. Znaczny
odsetek koncertów kameralnych to muzyka dawna wykonywana przez zespo∏y
muzyki dawnej. Du˝o jest Vivaldiego, Bacha i Haendla, sporo grywa si´ Mozarta,
Schuberta i Brahmsa, a tak˝e Beethovena. Wiele instrumentów funkcjonuje
przede wszystkim w sk∏adach kameralnych: flet, obój, klarnet, harfa, akordeon,
gitara i organy. Programy z udzia∏em muzyków grajàcych na tych instrumentach przynoszà wiele nazwisk dawnych i nowych kompozytorów wirtuozów,
które ma∏o mówià s∏uchaczom spoza kr´gu wielbicieli danego instrumentu.
W zesz∏orocznych programach muzyki kameralnej zdecydowanie dominuje
muzyka polska, a to za sprawà recitali chopinowskich, których by∏o w roku
Konkursu Chopinowskiego niezwykle du˝o. Poza tym skrzypkowie bardzo ch´tnie
wykonujà kompozycje Henryka Wieniawskiego i Gra˝yny Bacewicz.
— — —
Udzia∏ muzyki polskiej w filharmonicznych koncertach kameralnych:
MUZYKA POLSKA –
38,5%
INNA –
61,5%
[Badanie w∏asne na podstawie danych zamieszczanych na stronach internetowych filharmonii]
— — —
— — —
— — —
221 .
Te a t r y o p e r o w e , t e a t r y m u z y c z n e
— — —
Oprócz dzia∏ajàcych w kraju 11 instytucjonalnych teatrów operowych–3, w panoramie przedsi´wzi´ç odwo∏ujàcych si´ do szeroko poj´tego funkcjonowania
muzyki w kontekÊcie scenicznym nale˝y wymieniç 6 teatrów muzycznych
(Gdynia, Gliwice, Lublin, ¸ódê, Warszawa, Wroc∏aw), jeden teatr impresaryjny
bez w∏asnej siedziby (Mazowiecki Teatr Muzyczny Operetka im. Jana Kiepury,
Warszawa) oraz Krakowskà Oper´ Kameralnà, która dzia∏a od roku 1991,
ale dopiero od 2000 dysponuje sta∏à siedzibà.
— — —
Ró˝na jest ranga, zakres dzia∏alnoÊci i skala przedsi´wzi´ç artystycznych
poszczególnych teatrów operowych. Ich status i profil dzia∏alnoÊci bezpoÊrednio
wià˝à si´ z tradycjà i historià. Historia polskiej opery instytucjonalnej w jej obecnym kszta∏cie to jeszcze jeden skutek powojennej zmiany granic. JeÊli bowiem
historycy muzyki nie wyobra˝ajà sobie pejza˝u jej dziejów bez uwzgl´dniania
takich oÊrodków jak Lwów i Wilno, to trudno mówiç o dziejach polskiego teatru
operowego przed 1945 rokiem w Szczecinie i Wroc∏awiu. Z drugiej jednak strony,
ca∏kowite pomijanie wielowiekowej spuÊcizny operowej stolicy Dolnego Âlàska
(pierwsze spektakle w XVII wieku; od 1797 Teatr Królewski we Wroc∏awiu,
w latach 1804–1806 prowadzony przez Karola Mari´ Webera) by∏oby poniekàd
krzywdzàce. Uwarunkowania polityczno-historyczne sà tak˝e istotne dla historii
Teatru Wielkiego w Poznaniu. Za jego polskie poczàtki uznaje si´ wystawienie
Halki Moniuszki w 1919, ale nale˝y pami´taç tak˝e o XIX-wiecznej historii
trup niemieckich wyst´pujàcych tu w Teatrze Królewskim od 1804 roku.
— — —
Wi´kszoÊç teatrów operowych swojà dzia∏alnoÊç prowadzi nieprzerwanie od koƒca
II wojny Êwiatowej: Opera Âlàska w Bytomiu – od 1945, Paƒstwowa Opera
Ba∏tycka w Gdaƒsku – od 1949, Opera Krakowska – od 1954 (ale tradycje
ponad 200-letnie), Opera na Zamku w Szczecinie, Opera Nova w Bydgoszczy –
od 1956. ¸ódzki Teatr Wielki w swej obecnej siedzibie funkcjonuje od 1967
roku (chocia˝ pierwszy spektakl wystawiony w ¸odzi to Straszny dwór w 1954
w Teatrze Nowym). Szczecin swoje tradycje operowe wià˝e z operetkà i Teatrem
Muzycznym dzia∏ajàcymi od 1956 roku. Przekszta∏cono je w Oper´ i Operetk´
w roku 1987, chocia˝ pierwsze dzie∏a operowe (Moniuszko i Puccini) wystawiono
w 1980 i 1982 roku. O historii opery w Szczecinie mo˝na wi´c mówiç dopiero
od tego czasu, a ostatnià jak na razie zmianà by∏o przeniesienie zespo∏ów do
siedziby w Zamku Ksià˝àt Pomorskich – Szczeciƒska Opera i Operetka sta∏y si´
222 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Operà na Zamku. NajÊwie˝szym miejscem na mapie Polski z aspiracjami operowymi pozostaje jednak Bia∏ystok. W sierpniu 2005 roku w zwiàzku z planami
otwarcia nowego gmachu – sali operowej i koncertowej (2012) – Filharmonia
Bia∏ostocka zmieni∏a swojà nazw´ na Opera i Filharmonia Podlaska. Podczas
inauguracji sezonu artystycznego 2005/2006 minister kultury i marsza∏ek
województwa podlaskiego podpisali umow´ o utworzeniu instytucji kultury
pod nazwà Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki
w Bia∏ymstoku.
— — —
Oferta programowa polskich teatrów operowych opiera si´ przede wszystkim
na dzie∏ach kompozytorów europejskich stworzonych od ostatnich dekad XVIII
do poczàtku XX wieku. Dolnà granic´ repertuaru najpopularniejszego nurtu
wyznaczajà opery Wolfganga Amadeusza Mozarta (najcz´Êciej grywane to
Czarodziejski flet, Wesele Figara i Don Giovanni), górnà – Giacoma Pucciniego.
Praktycznie stale obecne sà dzie∏a Rossiniego, Donizettiego, Verdiego, Bizeta
(Carmen), Czajkowskiego (Eugeniusz Oniegin, Dama pikowa). Na tym tle
(przynajmniej w sezonie 2010/2011) do rangi rarytasów repertuarowych wyrastajà takie opery, jak Rusa∏ka Dvorˇáka (Teatr Wielki w ¸odzi), OpowieÊci
Hoffmanna Offenbacha, Borys Godunow Musorgskiego (Opera Wroc∏awska),
Werther Masseneta (Opera Poznaƒska), Lakmé Delibesa, JaÊ i Ma∏gosia
Humperdincka, La Gioconda Ponchiellego (Opera Nova w Bydgoszczy) czy
Faust Gounoda (Opera Krakowska). Jedynie Opera Poznaƒska w roku 200.
rocznicy urodzin Roberta Schumanna (2010) pokusi∏a si´ o wystawienie jego
jedynej i niezwykle rzadko grywanej opery Genowefa (pod zmienionym
tytu∏em – O Genowefie), co zas∏uguje na szczególne podkreÊlenie.
— — —
Polskie teatry operowe stronià od oper i dramatów muzycznych Ryszarda
Wagnera. Wyjàtkiem jest Opera Wroc∏awska – jedyna, która podj´∏a w ostatnich
latach ambitny trud wystawienia Tetralogii, a w roku 2011 wystawi∏a Parsifala
w premierowej inscenizacji. Ciàgle doÊç rzadko goszczà w polskich repertuarach
tak˝e dzie∏a Ryszarda Straussa (w sezonie 2010/2011 by∏y to Elektra w Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej, Kobieta bez cienia we Wroc∏awiu, Ariadna na
Naxos i Salome w Operze Ba∏tyckiej). Poza najwi´kszymi oÊrodkami (Warszawa,
Wroc∏aw, Poznaƒ) bardzo trudno znaleêç tak˝e dzie∏a z XX wieku, a opery
twórców ˝yjàcych pojawiajà si´ tylko w Warszawie i Wroc∏awiu. Ofert´ programowà w zakresie l˝ejszych gatunków teatralnych wype∏niajà takie tytu∏y
z ˝elaznego repertuaru, jak Ksi´˝niczka czardasza i Hrabina Marica Kálmána,
223 .
Zemsta nietoperza oraz Baron cygaƒski Straussa, pojawiajà si´ równie˝ musicale
(np. My Fair Lady – Opera Nova).
— — —
W perspektywie oferty programowej teatrów operowych najbardziej palàcym
problemem wydaje si´ nieobecnoÊç twórczoÊci kompozytorów polskich. Na co
dzieƒ ta cz´Êç repertuaru to zaledwie dwa „dy˝urne” dzie∏a Stanis∏awa Moniuszki –
Halka oraz Straszny dwór – oraz znacznie rzadziej pojawiajàcy si´ Król Roger
Karola Szymanowskiego. W bie˝àcym sezonie ta najwa˝niejsza polska opera
XX wieku grana by∏a jedynie we Wroc∏awiu i Warszawie (nowa produkcja –
premiera 1 lipca 2011). Najciekawszà pod tym wzgl´dem ofert´ proponuje
kierowana przez Ew´ Michnik Opera Wroc∏awska, jedyna, która obok Króla
Rogera ma w swym repertuarze tak˝e oper´ Hagith Szymanowskiego oraz kilka
wa˝nych nowych dzie∏ twórców wspó∏czesnych [patrz ni˝ej – akapit dot. Opery
Wroc∏awskiej]. Warto w tym kontekÊcie wspomnieç o operze Marty Ptaszyƒskiej
Kochankowe z klasztoru Valldemosa (prapremiera 18 grudnia 2010) napisanej
na zamówienie Teatru Wielkiego w ¸odzi w Roku Chopinowskim czy o rekonstrukcji dwuaktowej Komedii o niemej ˝onie Tadeusza Kasserna (Poznaƒ,
premiera 5 kwietnia 2011). Instrumentacji zachowanej tylko w wyciàgu fortepianowym muzyki Kasserna podjà∏ si´ Krzysztof S∏owiƒski. To nieliczne
przyk∏ady prób wykraczania poza standardy repertuarowe w sezonie 2010/2011.
Wydaje si´, ˝e podstawowymi barierami w prezentacji polskiego repertuaru
operowego sà koszty op∏at za prawa autorskie do dzie∏ twórców chronionych i brak
nowych wydaƒ partytur oraz materia∏ów wykonawczych w przypadku muzyki
polskiej z koƒca XVIII i XIX wieku. Na miano haƒby narodowej zakrawa, ˝e
oper´ narodowà, jakà jest Straszny dwór, wykonuje si´ ciàgle z XIX-wiecznej
partytury, bo dorobek Stanis∏awa Moniuszki do dziÊ nie doczeka∏ si´ zbiorczego,
krytycznego wydania! Poni˝ej opisane zosta∏y propozycje programowe Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej, najstarszej i najbardziej presti˝owej polskiej
sceny operowej, oraz Opery Wroc∏awskiej – dzia∏ajàcej dynamicznie, w której
repertuarze eksponowane miejsce zajmujà dzie∏a muzyki polskiej, w tym
zamówienia kompozytorskie.
— — —
Teatr Wielki – Opera Narodowa
Bezsprzecznie jest to najwi´ksza, najstarsza i najwa˝niejsza scena operowa
w Polsce, która swoje dzieje wywodzi od roku 1628 (wizyta pierwszej w∏oskiej
trupy operowej na dworze W∏adys∏awa IV Wazy). To tutaj w roku 1778 odby∏a si´
premiera N´dzy uszcz´Êliwionej Macieja Kamieƒskiego uznawanej za pierwszà
224.
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
polskà oper´. Opera Narodowa dzia∏a∏a w kilku miejscach – w siedzibie obecnej
przy placu Teatralnym funkcjonuje (z przerwà w latach 1939–1945) od prawie
180 lat. Opera Narodowa kultywuje w Teatrze Wielkim swoje tradycje,
wystawiajàc dzie∏a kompozytorów polskich od Karola Kurpiƒskiego, poprzez
Stanis∏awa Moniuszk´, a˝ po Krzysztofa Pendereckiego i twórców najm∏odszych
generacji. Klasyk´ Êwiatowà reprezentowa∏y w repertuarze Opery Narodowej
najcenniejsze dzie∏a takich kompozytorów, jak: Ludwig van Beethoven, Vincenzo Bellini, Alban Berg, Georges Bizet, Aleksander Borodin, Piotr Czajkowski,
Gaetano Donizetti, Charles Fran˜ois Gounod, Jules Massenet, Wolfgang
Amadeus Mozart, Jacques Offenbach, Sergiusz Prokofiew, Giacomo Puccini,
Gioacchino Rossini, Ryszard Strauss, Dymitr Szostakowicz, Giuseppe Verdi
i Ryszard Wagner (w tym tak˝e PierÊcieƒ Nibelunga).
— — —
W sezonie artystycznym 2010/2011 na afiszu obydwu scen warszawskiego
Teatru Wielkiego znalaz∏o si´ 16 dzie∏ literatury Êwiatowej: od Mozarta
(W krainie czarodziejskiego fletu – przedstawienie dla dzieci, Wesele Figara –
premiera 10 XII), Berlioza (Trojanie – spektakl zagrany tylko dwukrotnie:
11 i 16 I), Verdiego (Nabucco, Rigoletto, Traviata), Bizeta (Carmen),
Czajkowskiego (Oniegin), R. Straussa (Elektra), Pucciniego (Turandot – premiera 17 IV, Madama Butterfly), Janácˇka (Katia Kabanova) po Rihma (Jakob
Lenz), Xenakisa (Oresteia), Hosokaw´ (Matsukaze) i Glassa (Zag∏ada domu
Usherów). TwórczoÊç operowà kompozytorów polskich reprezentowa∏y na
sto∏ecznej scenie dzie∏a Stanis∏awa Moniuszki (Straszny dwór – 3 spektakle:
23 i 25 II, 1 III), Karola Szymanowskiego (Król Roger – premiera 1 VII oraz
3 i 5 VII) oraz trzy opery kameralne prezentowane w cyklu „Terytoria”: Agaty
Zubel (opera/balet Between i Oresteia – spektakl w Teatrze Narodowym)
i Aleksandra Nowaka (Sudden Rain). Oddzielnym wydarzeniem by∏o wystawienie Pasa˝erki Mieczys∏awa Weinberga. Muzyka polska stanowi∏a wi´c
w omawianym sezonie oko∏o 23% repertuaru. Niepokój mo˝e budziç jednak,
˝e polska „klasyka” opery to w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej zaledwie
Straszny dwór Moniuszki oraz Król Roger Karola Szymanowskiego, grane
na dodatek sporadycznie.
— — —
Warto tu wspomnieç o poprzednich sezonach w Teatrze Wielkim – Operze
Narodowej i takich wydarzeniach, jak premiery oper Roxany Panufnik
(The Music Programme w re˝. Krzysztofa Warlikowskiego, 2000) i Paw∏a
Mykietyna (Ignorant i szaleniec wed∏ug Thomasa Bernharda, w re˝. Krzysztofa
225 .
Warlikowskiego, 2001) oraz wspó∏praca z Warszawskà Jesienià i wynikajàce
z niej premierowe wystawienia oper El˝biety Sikory (Wyrywacz serc, w re˝yserskim debiucie na scenie operowej Mariusza Treliƒskiego, 1995) i Martjina
Paddinga (Wytatuowane j´zyki, re˝. Krzysztof Warlikowski, 2002). W marcu
2011 partytur´ swej opery Moby Dick, pisanej na zamówienie Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej, odda∏ Eugeniusz Knapik, wcià˝ jednak na wystawienie
czeka z∏o˝ona w grudniu 2005 opera Paw∏a Szymaƒskiego.
— — —
Opera Wroc∏awska
Opera Wroc∏awska, obchodzàca w 2010 roku jubileusz 65-lecia swojego istnienia,
prowadzi bardzo intensywnà dzia∏alnoÊç, w sezonie 2010/2011 da∏a od 11 do 27
przedstawieƒ miesi´cznie, ∏àcznie 171 przedstawieƒ. Sà to opery i balety
nale˝àce do Êwiatowego standardu repertuarowego, specjalny cykl oper dla dzieci
oraz oczywiÊcie muzyka polska, która stanowi 29% repertuaru. JeÊli jednak
wziàç pod uwag´ liczb´ przedstawieƒ, muzyka polska stanowi jedynie 13,5%
repertuaru Opery Wroc∏awskiej (23 przedstawienia w bie˝àcym sezonie).
WÊród dzie∏ repertuaru standardowego publicznoÊç wroc∏awska ma mo˝liwoÊç
us∏yszeç reprezentatywny wybór dzie∏ Mozarta (Così fan tutte, Czarodziejski flet,
Don Giovanni, Wesele Figara) i Verdiego (Falstaff, Joanna d’Arc, La Traviata,
Nabucco, Rigoletto). Ponadto Opera Wroc∏awska prezentuje najwartoÊciowsze
dzie∏a Bizeta (Carmen), Donizettiego (Napój mi∏osny), Musorgskiego (Borys
Godunow), Offenbacha (OpowieÊci Hoffmanna), Pucciniego (Cyganeria),
Rossiniego (Cyrulik sewilski), Johanna Straussa (Zemsta nietoperza), Ryszarda
Straussa (Kobieta bez cienia), Wagnera (Parsifal). Uwag´ zwracajà równie˝ dzie∏a
rzadko grywane, takie jak Legendy o Maryi Bohuslava Martinu czy repertuarowa
ciekawostka, jakà jest Chopin Giacomo Oreficego. Opery polskie reprezentowane sà przez dzie∏a twórców wspó∏czesnych oraz naszych narodowych mistrzów
tego gatunku. We Wroc∏awiu mo˝na zatem zobaczyç przedstawienia dzie∏
Stanis∏awa Moniuszki (Straszny dwór oraz Halka) i Karola Szymanowskiego
(Hagith oraz Król Roger). Ofert´ repertuarowà uzupe∏niajà dzie∏a Tomasza
Praszcza∏ka (Esther), Hanny Kulenty (Matka czarnoskrzyd∏ych snów),
Krzysztofa Pendereckiego (Raj utracony), Eugeniusza Knapika (La libert∫
chiama la libert∫) oraz Cezarego Duchnowskiego (Ogród Marty). Balety polskie
reprezentowane sà przez Figle szatana Rafa∏a Augustyna, Stanis∏awa Moniuszki
i Adama Münchheimera (kompozycja zbiorowa) oraz R´kopis znaleziony
w Saragossie Rafa∏a Augustyna.
— — —
226 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Fe s t i wa l e o p e r owe
— — —
Sezonowà dzia∏alnoÊç teatrów operowych w kraju dope∏nia kilka bardzo
wa˝nych festiwali.
— — —
Bydgoski Festiwal Operowy
Organizowany corocznie od 1994 roku, jest najwi´kszym w Polsce przeglàdem
najciekawszych dokonaƒ teatrów muzycznych krajowych i zagranicznych.
Festiwal powsta∏ z inicjatywy dyrektora Opery Nova Macieja Figasa. Bydgoski
festiwal odbywa si´ w jednym z najnowoczeÊniej wyposa˝onych polskich teatrów
muzycznych i na drugiej co do wielkoÊci scenie. Festiwal trwa dwa tygodnie –
to czas spotkaƒ twórców, ludzi kultury z entuzjastami ró˝norodnych gatunków
muzycznych: opery, operetki, musicalu, baletu (dotychczasowe edycje festiwalowe zgromadzi∏y ponad 80 tysi´cy widzów). Festiwalowa publicznoÊç podziwia∏a ju˝ prezentacje tak renomowanych ansambli tanecznych, jak Akademicki
Teatr Baletu Askolda Makarowa z St. Petersburga, belgijski Królewski Balet
Flandryjski, Hubbard Street Dance Chicago, hiszpaƒski Ballet Cristina Hoyos,
szwedzki Cullbergballet, francuski Ballet du Capitole z Tuluzy, oraz zagranicznych
zespo∏ów operowych, jak: Moskiewska Opera Kameralna, Ukraiƒska Opera
Narodowa z Kijowa, Lwowski Teatr Opery i Baletu, ¸otewska Opera Narodowa,
Sofijska Opera Narodowa, czy rodzime teatry operowe z Warszawy, ¸odzi,
Poznania, Krakowa, Gdaƒska, Wroc∏awia. Festiwalowi towarzyszy∏ kilkakrotnie
odbywajàcy si´ w sali kameralnej przeglàd spektakli operowych na DVD zarejestrowanych na najlepszych scenach operowych Êwiata. Tradycjà festiwalu jest, i˝
pierwszy ze spektakli to premiera w wykonaniu gospodarza – Opery Nova.
Od 2008 roku na festiwalu przedstawiane sà równie˝ opery kameralne –
artystyczne propozycje studentów polskich akademii muzycznych.
— — —
Festiwal Hoffmannowski w Poznaniu
G∏ównym celem powo∏anego do ˝ycia w roku 2001 Festiwalu Hoffmannowskiego
by∏a pe∏na prezentacja postaci Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna,
jednego z najwa˝niejszych twórców niemieckiego romantyzmu, który dzia∏a∏
tak˝e w Poznaniu i Warszawie. Twórcom festiwalu towarzyszy∏a równie˝ idea
szukania pozytywnych wartoÊci w kontaktach wybitnych artystów niemieckich
i polskich, w przesz∏oÊci wspó∏dzia∏ajàcych ze sobà. W latach 2001–2006
wystawione zosta∏y m.in. dzie∏a Moniuszki (Halka), Wagnera (Parsifal,
Tannhäuser, Der fliegende Holländer), Offenbacha (OpowieÊci Hoffmanna),
227 .
Bogus∏awskiego (Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale), Beethovena
(Fidelio), Webera (Wolny strzelec), Rameau (Les Indes galantes), A. Radziwi∏∏a
(Faust, premiera w 2003 roku), Ró˝yckiego (Pan Twardowski), Pendereckiego
(Diab∏y z Loudun) oraz Hoffmanna (Undine, premiera w 2004 roku), a tak˝e
baletowe, m.in. Kronika zapowiedzianej Êmierci Messiaena (premiera w 2003
roku). Festiwalowi towarzyszà warsztaty operowe, wyk∏ady i konfrontacje
wokalne m∏odych Êpiewaków polskich i niemieckich. Podczas drugiej edycji
w 2002 roku odby∏o si´ tak˝e sympozjum zorganizowane w setnà rocznic´
urodzin prof. dr. Zygmunta Latoszewskiego, muzykologa, dyrygenta i dyrektora.
— — —
Poznaƒskie Dni Verdiego
Festiwal organizowany przez Teatr Wielki w Poznaniu obchodzi∏ w roku 2010
swoje 10-lecie. Jubileuszowa edycja obfitowa∏a w spektakle z udzia∏em gwiazd
Êwiatowych scen operowych. W programie znalaz∏y si´ m.in. Rigoletto
(z Andrzejem Dobberem w roli tytu∏owej) oraz Trubadur w wersji koncertowej
z Ewà PodleÊ w roli Azuceny. Ponadto zespó∏ poznaƒskiego Teatru Wielkiego
zaprezentowa∏ dzie∏a Giuseppe Verdiego. które zdoby∏y du˝e uznanie krytyki
i publicznoÊci – opery Ernani, Stiffelio i Makbet. WÊród goÊcinnych prezentacji
znalaz∏y si´: Falstaff (Opera Wroc∏awska) oraz inaugurujàca Festiwal Giovanna
d’Arco w wykonaniu koncertowym Filharmonii Poznaƒskiej, z udzia∏em mi´dzy
innymi Wioletty Chodowicz i Artura Ruciƒskiego.
— — —
Festiwal Mozartowski w Warszawie
Po raz pierwszy zosta∏ zorganizowany w 1991 roku przez Warszawskà Oper´
Kameralnà w ramach Roku Mozartowskiego. Pomys∏odawcà by∏ dyrektor opery
Stefan Sutkowski. Wraz z re˝yserem Ryszardem Perytem opracowa∏ plan wystawienia wszystkich dzie∏ scenicznych Mozarta. Podczas pierwszego Festiwalu
Mozartowskiego wystawiono wszystkie 24 dzie∏a sceniczne kompozytora, a
dope∏ni∏y je koncerty z repertuarem oratoryjno-kantatowym oraz prezentacja
kompletu koncertów fortepianowych Mozarta. Sukces sk∏oni∏ organizatorów do
kontynuowania tej imprezy i wprowadzenia jej na sta∏e do kalendarza dzia∏alnoÊci
jako Festiwal Mozartowski. Od poczàtku swego istnienia do dziÊ jest on jedynym
festiwalem w Europie, podczas którego przedstawiany jest ca∏y dorobek
sceniczny Mozarta – w sumie 26 tytu∏ów. Impreza odbywa si´ corocznie, zawsze
pomi´dzy 15 czerwca a 26 lipca. Na jej program sk∏ada si´ oprócz kompletu
dzie∏ scenicznych kompozytora tak˝e wybór jego utworów koncertowych.
W 2005 roku do∏àczono do niego równie˝ spektakl Balety dworskie z uk∏adami
228 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
taƒców do muzyki Mozarta przygotowanymi i inscenizowanymi przez Roman´
Angel, specjalistk´ od dawnych taƒców dworskich, a w 2006 roku – przedstawienie Azione teatrale, które powsta∏o z okazji 250. rocznicy urodzin kompozytora z drobnych utworów scenicznych pisanych przez Mozarta dla zaprzyjaênionych artystów. WÊród wykonawców dzie∏ przedstawianych podczas festiwalu byli
i sà m.in. tacy artyÊci, jak: Dariusz Paradowski, Agnieszka Kurowska, Jerzy
Knetig, Adam Kruszewski, Danuta Hajduk, Zofia Witkowska, Olga Pasiecznik,
Marta Boberska i Andrzej Klimczak.
— — —
Festiwal Opery Wspó∏czesnej we Wroc∏awiu
Najm∏odsze festiwalowe przedsi´wzi´cie, zorganizowane po raz pierwszy jesienià
2008 roku przez Oper´ Wroc∏awskà. W za∏o˝eniach ma byç nie tylko prezentacjà
wspó∏czesnej sztuki operowej i dzie∏ baletowych, ale tak˝e dawaç mo˝liwoÊç
uczestnictwa w warsztatach kompozytorskich i spotkaniach z artystami.
W programach dwóch edycji festiwalu znalaz∏y si´ m.in.: Legendy o Maryi
Bohuslava Martinu, Ester Tomasza Praszcza∏ka, Hagith i Król Roger Karola
Szymanowskiego, Raj utracony Krzysztofa Pendereckiego, Matka czarnoskrzyd∏ych snów Hanny Kulenty, Chopin Giacoma Orefice, Zag∏ada domu Usherów
Philipa Glassa (goÊcinny wyst´p Teatru Wielkiego – Opery Narodowej),
La libert∫ chiama la libert∫ Eugeniusza Knapika (Êwiatowa prapremiera).
— — —
Fe s t i wa l e m u z y k i k l a s yc z n e j
Dzia∏alnoÊç wielu zespo∏ów koncentruje si´ wokó∏ festiwali, cz´sto organizowanych przez nie same (dla zespo∏ów muzyki dawnej jest to w ogóle podstawowy
tryb dzia∏ania). Baza danych POLMIC wymienia 223 festiwale. Niektóre z nich
by∏y jednorazowymi imprezami albo nie sà organizowane w Polsce.
— — —
Festiwale pe∏nià dwojakà funkcj´: po pierwsze, przenoszà muzyk´ klasycznà
w miejsca o ograniczonym dost´pie do kultury wysokiej (uwaga nie dotyczy
najwi´kszych festiwali organizowanych nieodmiennie w najwi´kszych oÊrodkach). Po drugie, stanowià forum dla promowania muzyki konkretnego
gatunku lub przeznaczonej na pewien aparat wykonawczy (np. Festiwal Muzyki
Kameralnej „Kwartet Âlàski i jego goÊcie” w Tarnowskich Górach) oraz przeznaczonej na konkretny instrument (np. Festiwal Pianistyki Polskiej w S∏upsku,
organizowany od 1967 roku). Po trzecie, prawdopodobnie mogà Êwiadczyç
o faktycznych aspiracjach spo∏ecznych w kontekÊcie muzyki klasycznej. Wiele
festiwali powsta∏o bowiem z inicjatywy lokalnych Êrodowisk, rozczarowanych
229 .
brakiem dost´pu do wysokiej kultury muzycznej, a pragnàcych w niej uczestniczyç. Bardzo noÊnym przyk∏adem mo˝e byç powo∏any do ˝ycia w 2009 roku
w Zakopanem Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na szczytach”. Twórcy tego bardzo ambitnego przedsi´wzi´cia ze Stowarzyszenia im.
Mieczys∏awa Kar∏owicza postawili sobie za punkt honoru „przywrócenie stolicy
polskich gór – Zakopanemu – dawnej ÊwietnoÊci”. Szczytnym przyk∏adem
dzia∏alnoÊci w niewielkim oÊrodku mo˝e byç jeden z najstarszych polskich festiwali – Mi´dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, organizowany od 1946 roku. W tym najstarszym na Êwiecie nieprzerwanie dzia∏ajàcym
festiwalu pianistycznym brali udzia∏ niemal wszyscy najznakomitsi wspó∏czeÊni
pianiÊci i wykonawcy muzyki Chopina. Koncertom Festiwalu Chopinowskiego
w Dusznikach towarzyszà organizowane od kilku lat i cieszàce si´ olbrzymim
zainteresowaniem Ogólnopolskie Kursy Mistrzowskie. WÊród festiwali na liÊcie
POLMIC (224) znajdujemy m.in.:
— 24 festiwale organowe;
— 24 festiwale monograficzne poÊwi´cone twórczoÊci jednego kompozytora,
mniej wi´cej w równej liczbie kompozytorom polskim i obcym;
— 21 festiwali muzyki wspó∏czesnej;
— 15 festiwali muzyki kameralnej;
— 15 festiwali muzyki dawnej (bez festiwali monograficznych);
— 13 festiwali muzyki gitarowej;
— 7 festiwali muzyki chóralnej (bez oratoryjno-kantatowych i sakralnych);
— 5 festiwali muzyki wokalnej;
— 5 festiwali muzyki akordeonowej.
— — —
Mapa polskich festiwali jest znacznie bogatsza ni˝ rozk∏ad instytucjonalnych
oÊrodków filharmonicznych i operowych. OczywiÊcie najwi´ksze festiwale muzyki
klasycznej bàdê te o najd∏u˝szej tradycji sà domenà najwi´kszych oÊrodków
miejskich: Wroc∏awia (Mi´dzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”),
Krakowa (w ostatnich latach za sprawà dzia∏alnoÊci Krakowskiego Biura
Festiwalowego stolica Ma∏opolski sta∏a si´ istnym „zag∏´biem” festiwalowym
z tak presti˝owymi przedsi´wzi´ciami, jak Misteria Paschalia oraz „Sacrum –
Profanum” na czele) i Warszawy (Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena
czy Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa”). Festiwal
„Chopin i jego Europa”, choç stosunkowo m∏ody (w roku 2011 b´dzie zorganizowany po raz siódmy), mo˝na stawiaç poÊród najambitniejszych przedsi´wzi´ç
tego typu w Europie. Zarówno pieczo∏owicie dobrany repertuar, oscylujàcy
230 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
wokó∏ dzie∏ doby klasycyzmu i romantyzmu, ale wzbogacany o utwory z czasów
baroku i XX wieku, jak i najlepsi polscy i Êwiatowi wykonawcy sk∏adajà si´ na
najwy˝szy poziom artystyczny, porównywalny z przedsi´wzi´ciami Êwiatowymi.
Szósta edycja festiwalu w roku 2010 by∏a jednym z najwi´kszych wydarzeƒ
muzycznych w historii Polski (31 dni, ponad 50 koncertów, ponad 2 tysiàce
wykonawców), ale nale˝y pami´taç, ˝e by∏o to wydarzenie wyjàtkowe –
fundamentalne w Roku Chopinowskim 2010.
— — —
Osobnà kategori´ stanowià festiwale muzyki sakralnej. Muzyka o charakterze
religijnym jest obecna na wielu festiwalach i w normalnej dzia∏alnoÊci koncertowej, ale funkcjonuje wówczas przede wszystkim, jeÊli nie wy∏àcznie, jako
dzie∏o sztuki. Festiwale muzyki sakralnej (jest ich 16) starajà si´ umieÊciç
aspekt religijny przed artystycznym, stàd ich specyfika.
— — —
Istnienie festiwali muzycznych przenoszàcych muzyk´ klasycznà na najwy˝szym
poziomie do ma∏ych miejscowoÊci jest godne podziwu i wsparcia. Imprez tego
rodzaju mo˝e w przysz∏oÊci powstaç wi´cej. Wa˝ne jest jednak, aby festiwal nie
wyczerpywa∏ dzia∏aƒ kulturalnych w regionie. Konieczne jest budowanie wi´zi
pomi´dzy przybywajàcymi na festiwal artystami a tymi dzia∏ajàcymi lokalnie,
co mo˝e zaowocowaç innymi, ju˝ pozafestiwalowymi projektami.
— — —
— — —
Konkursy
— — —
W Polsce organizowanych jest ponad 120 konkursów muzycznych obejmujàcych
bardzo wiele dziedzin wykonawczych, a tak˝e wàskich specjalnoÊci. WartoÊç
tych przedsi´wzi´ç mo˝na rozpatrywaç na kilku p∏aszczyznach. Konkursy plasujà
si´ bowiem w bardzo specyficznej przestrzeni mi´dzy dzia∏alnoÊcià artystycznà
i edukacyjnà. Uczestnikom tworzà mo˝liwoÊç startu do powa˝nej kariery, dla
publicznoÊci stanowià poszerzenie i wzbogacenie oferty artystycznej. Mo˝na
rozpatrywaç je równie˝ w kontekÊcie popularyzacji twórczoÊci kompozytorów
polskich za granicà – w przypadku najwi´kszych konkursów mi´dzynarodowych.
Ró˝na jest ranga i presti˝ poszczególnych konkursów, najstarsze i najwi´ksze
z nich przyczyni∏y si´ do wypromowania wybitnych osobowoÊci artystycznych
i wzbogacenia spuÊcizny narodowej. Niektóre konkursy wykonawcze zamawiajà
na potrzeby rywalizacji artystycznej obowiàzkowe utwory. Przyk∏adami mogà
231 .
byç Capriccio interotto zamówione u Krzysztofa Meyera w 2001 roku przez
Konkurs im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz utwory zamówione
u Paw∏a Szymaƒskiego, S∏awomira Kupczaka, Andrzeja Bauera i Aleksandra
Nowaka przez Mi´dzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda
Lutos∏awskiego w Warszawie.
— — —
— — —
Mi´dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Jest jednym z najstarszych i najbardziej presti˝owych konkursów muzycznych
na Êwiecie. Nale˝y równie˝ do nielicznej grupy monograficznych konkursów
pianistycznych poÊwi´conych wykonawstwu muzyki jednego kompozytora.
Pierwszy Konkurs Chopinowski odby∏ si´ w 1927 roku w Filharmonii Warszawskiej. Jego inicjatorem by∏ wybitny polski pianista i pedagog Jerzy ˚urawlew.
Kolejne odby∏y si´ – w za∏o˝onym pi´cioletnim cyklu – w 1932 i 1937 roku.
Czwarty konkurs, ju˝ powojenny, zosta∏ zorganizowany w 1949 roku, a piàty –
w 1955 i od tego roku Konkursy im. F. Chopina odbywajà si´ regularnie co pi´ç
lat. Organizatorem trzech pierwszych imprez by∏a Wy˝sza Szko∏a Muzyczna przy
Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Po wojnie konkursy powstawa∏y przy
wspó∏udziale w∏adz paƒstwowych, tj. Ministerstwa Kultury i Sztuki, które by∏o
bezpoÊrednim zleceniodawcà i koordynatorem prac przygotowawczych. Od 1960
do 2005 roku g∏ównym organizatorem konkursu by∏o Towarzystwo im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Szesnasta edycja w 2010 roku przygotowana zosta∏a przez
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Gr´ pianistów ocenia mi´dzynarodowe
jury, którego od roku 2000 funkcj´ przewodniczàcego pe∏ni prof. Andrzej
Jasiƒski. Konkurs jest imprezà wieloetapowà. Po latach do regulaminu konkursów
w 2005 i 2010 roku wprowadzono wiele zmian, m.in. zorganizowano w Warszawie
eliminacje obowiàzujàce dla wszystkich kandydatów przed konkursem.
Regulamin przewiduje nagrody g∏ówne oraz szereg nagród specjalnych: Polskiego
Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina
w Warszawie za najlepsze wykonanie poloneza, Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu, Rektora Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka
Chopina za najlepsze wykonanie Poloneza-Fantazji (w roku 2010). Konkursom
Chopinowskim towarzyszà liczne imprezy – koncerty okolicznoÊciowe, spotkania, dyskusje i wystawy. Warto dodaç, ˝e po 50 latach ukoƒczona zosta∏a w roku
jubileuszu Chopina wzorcowa i kanoniczna edycja „Wydania Narodowego Dzie∏
Fryderyka Chopina” przygotowana przez Fundacj´ Wydania Narodowego i
PWM (s∏u˝àc m.in. jako podstawa tekstowa dla konkursu).
232 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Mi´dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego
Pierwszy konkurs, jako mi´dzynarodowe spotkania m∏odych skrzypków, odby∏
si´ w Warszawie w stulecie urodzin patrona (1935). Jego g∏ównym pomys∏odawcà by∏ bratanek skrzypka Adam Wieniawski, a organizatorem – Warszawskie
Towarzystwo Muzyczne. Kolejne edycje konkursu zaplanowano w odst´pach
pi´cioletnich, ale zamierzenia te przekreÊli∏ wybuch II wojny Êwiatowej. Drugi
konkurs zorganizowano dopiero po wojnie, w 1952 roku w Poznaniu. Od tej
chwili odbywajà si´ one regularnie co pi´ç lat, a organizatorem jest poznaƒskie
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. Celem jest oddanie ho∏du
wielkiemu polskiemu wirtuozowi i kompozytorowi, popularyzowanie jego
twórczoÊci, a tak˝e zapewnienie promocji m∏odym skrzypkom. W grudniu 1952
roku w zmaganiach konkursowych wzi´∏o udzia∏ zaledwie 23 skrzypków
z 7 krajów. Rekordowà liczb´ uczestników w ca∏ej historii konkursu zanotowano
w roku 1991 podczas jubileuszowej, dziesiàtej edycji. Dwunasty konkurs w 2001
roku otworzy∏ nowy rozdzia∏ w dziejach turnieju. Organizatorzy zdecydowali si´
powierzyç wspó∏autorstwo programu, regulaminu i sk∏adu jury Shlomo
Mintzowi, skrzypkowi i pedagogowi o uznanym mi´dzynarodowym autorytecie.
Kolejnà XIII edycj´ w roku 2006 tworzyli wraz z zarzàdem Towarzystwa im.
Wieniawskiego m.in. Konstanty Andrzej Kulka, Wanda Wi∏komirska
i Bart∏omiej Nizio∏. Po raz czternasty zmagania konkursowe rozegrajà si´
w paêdzierniku 2011 roku, w nowej formule organizacyjno-regulaminowej.
Przewodniczàcym jury b´dzie wybitny skrzypek rosyjski Maxim Vengerov.
Konkurs jest przeznaczony dla skrzypków w wieku do 30 lat.
— — —
Mi´dzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach
Trzeci najwa˝niejszy polski mi´dzynarodowy konkurs wykonawczy. Inicjatorem
i pierwszym organizatorem Mi´dzynarodowego Konkursu Dyrygentów
w Katowicach by∏ wybitny dyrygent Karol Stryja, ostatni uczeƒ Grzegorza
Fitelberga, wieloletni dyrektor Paƒstwowej Filharmonii Âlàskiej.
Pierwszy konkurs odby∏ si´ w setnà rocznic´ urodzin jego patrona w roku 1979.
Organizowany jest w cyklu czteroletnim. W poprzednich konkursach do dyspozycji uczestników I etapu sta∏a orkiestra symfoniczna Akademii Muzycznej
w Katowicach. Od II etapu uczestnicy dyrygowali orkiestrà Filharmonii
Âlàskiej. Od roku 2003 dyrygujà we wszystkich trzech etapach orkiestrà filharmonicznà. Na wyjàtkowo ambitny repertuar (uwertury, symfonie, poematy
symfoniczne, koncerty skrzypcowe) sk∏adajà si´ utwory klasycyzmu wiedeƒskiego, romantyzmu i muzyki XX wieku, w tym kompozytorów polskich.
233 .
Zainteresowanie m∏odych dyrygentów konkursem jest du˝e, o czym Êwiadczyç
mo˝e ok. 200 kandydatów z kilkudziesi´ciu krajów zg∏aszajàcych si´ na ka˝dà
jego edycj´. Ósma edycja konkursu odby∏a si´ w 2007 roku wed∏ug nowego
regulaminu. Dotychczasowe medale (z∏oty, srebrny i bràzowy) zosta∏y zastàpione
atrybutem sztuki dyrygenckiej – Z∏otà, Srebrnà i Bràzowà Batutà. Ponadto
konkursowi towarzyszy∏ Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Grzegorza
Fitelberga, nawiàzujàcy do tradycji konkursów organizowanych w latach
1956–1990 przez Wielkà Orkiestr´ Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach.
Jego przedmiotem jest utwór na wielkà orkiestr´ symfonicznà. Po roku 2007
konkurs przeszed∏ na cykl pi´cioletni – nast´pny odb´dzie si´ w roku 2012.
— — —
Mi´dzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanis∏awa Moniuszki
Organizowany jest od 1992 roku. Jego pomys∏odawczynià, inicjatorkà i dyrektorem artystycznym jest wybitna Êpiewaczka Maria Fo∏tyn. Pierwsze dwa konkursy odbywa∏y si´ w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a od 1998 roku,
od trzeciej edycji, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Konkurs odbywa si´
w cyklu trzyletnim. Adresowany jest do m∏odych Êpiewaków operowych z ca∏ego
Êwiata, którzy w dniu jego rozpocz´cia nie ukoƒczyli 35 lat. Konkurs podzielony
jest na trzy etapy. W ka˝dym z nich uczestnicy muszà wykonaç utwory twórców
polskich i obcych. Podczas konkursu oprócz g∏ównych nagród przyznawane sà
liczne nagrody specjalne, m.in. Nagroda Dyrekcji Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej (uczestnictwo w przedstawieniu operowym Teatru Wielkiego
poprzedzone niezb´dnym okresem prób), Nagroda im. Ady Sari dla najlepszego
sopranu, Nagroda im. Wandy Wermiƒskiej dla najlepszego mezzosopranu,
Nagroda im. Jana Kiepury dla najlepszego tenora, Nagroda im. Adama Didura
dla najlepszego barytona lub basa oraz Nagroda Moniuszkowska za najlepsze
wykonanie utworów Stanis∏awa Moniuszki. Konkursom towarzyszà sesje
naukowe organizowane we wspó∏pracy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów
Âpiewu we Wroc∏awiu.
— — —
Konkurs M∏odych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda
Organizowany jest corocznie od 1958 roku (dawniej zwany Konkursem M∏odych
Zwiàzku Kompozytorów Polskich). Ma on na celu umo˝liwienie startu m∏odym
kompozytorom polskim oraz zach´cenie ich do samodzielnej pracy. Do 1990
roku regulamin imprezy okreÊla∏, ˝e przedmiotem konkursu ma byç dowolny
utwór trwajàcy ponad 5 minut. Uczestnicy otrzymywali na jego skomponowanie
trzymiesi´czne stypendium z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pierwszà nagrodà
234 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
w konkursie by∏ wyjazd na stypendium do jednego z krajów zachodnich, drugà
– wyjazd na festiwal muzyczny organizowany w jednym z krajów bloku wschodniego, a wyró˝nieniem – bezp∏atne uczestniczenie w Warszawskiej Jesieni.
Od 1990 roku ministerstwo zaprzesta∏o przydzielania stypendiów twórczych.
Od tego czasu g∏ównà nagrod´ – Nagrod´ im. Tadeusza Bairda – w wysokoÊci
2500 dolarów z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie funduje Alina
Sawicka-Baird, ˝ona zmar∏ego kompozytora. Wyró˝nienia sà finansowane przez
Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Kompozytorów Polskich. Od 1990 roku Konkurs im.
Bairda jest otwarty dla wszystkich polskich kompozytorów, którzy w dniu
jego zamkni´cia nie ukoƒczyli 35 lat. Temat konkursu jest ka˝dego roku inny.
— — —
— — —
Zespo∏y kameralne
— — —
Liczba zespo∏ów kameralnych w Polsce jest trudna do oszacowania, nie sà one
bowiem instytucjami, bywajà efemerydà. Ostatnie wspania∏e dokonanie
Krystiana Zimermana – Kwintety fortepianowe Gra˝yny Bacewicz – wykonane
zosta∏o na koncertach i zarejestrowane na p∏ycie przez kwintet solistów, który
od tamtej pory nie spotka∏ si´ wi´cej na estradzie. Nawet d∏ugoletnia wspó∏praca
muzyków cz´sto nie ma charakteru sta∏ego, co przejawia si´ na przyk∏ad
w braku nazwy. POLMIC wymienia 18 czynnych kwartetów smyczkowych:
— Agutti Quartet
— Apollon Musagete Quartet
— Barock Quartet
— Kwartet „Akademos”
— Kwartet „Camerata”
— Kwartet „Dafô”
— Kwartet im. Karola Szymanowskiego (Szymanowski Quartet)
— Kwartet „Prima Vista”
— Kwartet smyczkowy „Amar Corde”
— Kwartet smyczkowy „Art Deco”
— Kwartet smyczkowy „Continuo”
— Kwartet smyczkowy „Kwadrat”
— Kwartet smyczkowy „Opium”
— Kwartet smyczkowy „Verano”
— Kwartet Âlàski
235 .
— Kwartet Wilanów
— Royal String Quartet
— Wieniawski Kwartet
Z nie wymienionych przez POLMIC od kilku lat dzia∏ajà zespo∏y NeoQuartet
(od 2006) i Lutoslawski Quartet Wroc∏aw (od 2007).
— — —
Sà na tej liÊcie zespo∏y z d∏ugà tradycjà, o trwa∏ej pozycji na polskich i zagranicznych estradach (np. Kwartet Âlàski czy Kwartet Wilanów). Wi´kszoÊç to
zespo∏y m∏ode, istniejàce kilka, kilkanaÊcie lat, ale z powodzeniem zdobywajàce
dla swojego wykonawstwa przestrzeƒ w kraju i za granicà (patrz charakterystyki
4 wybranych zespo∏ów poni˝ej). Zwi´kszone zainteresowanie muzykà kameralnà
wià˝e si´ z wymogami rynku – koncerty kameralne cieszà si´ wi´kszym popytem ni˝ recitale, a zespó∏ kameralny jest bardziej elastyczny ni˝ orkiestra, mo˝e
uÊwietniç niemal˝e ka˝dà imprez´ w ka˝dej sali lub w plenerze. Wiele zespo∏ów
kameralnych (w tym kwartetów smyczkowych) ma w repertuarze muzyk´
filmowà i rozrywkowà; dla niektórych zespo∏ów jest to podstawa dzia∏alnoÊci.
— — —
Kwartet Wilanów
Powsta∏ w 1967 roku (poczàtkowo jako Kwartet Wilanowski). Nazwa ta wiàza∏a
si´ z jego pierwszymi koncertami w królewskiej rezydencji Jana III Sobieskiego.
Repertuar kwartetu, obok pozycji klasycznych i romantycznych, zawiera ponad
100 dzie∏ muzyki XX wieku, m.in.: Tadeusza Bairda, Béli Bartóka, Samuela
Barbera, Albana Berga, Augustyna Blocha, Elliotta Cartera, Charlesa Ivesa,
Andrzeja Kurylewicza, Witolda Lutos∏awskiego, Yoritsune Matsudairy,
Krzysztofa Meyera, Luigiego Nono, Romana Palestra, Krzysztofa Pendereckiego,
Arnolda Schoenberga, Igora Strawiƒskiego, W∏adys∏awa S∏owiƒskiego, Marka
Stachowskiego, Alfreda Schnittkego, Dymitra Szostakowicza, Antona Weberna,
Mieczys∏awa Weinberga, Boles∏awa Woytowicza. Zespó∏ ma w swoim dorobku
oko∏o 40 p∏yt kompaktowych. W 1990 roku p∏yta „Musique de Chambre”
z dzie∏ami Lutos∏awskiego, nagrana dla firmy fonograficznej Accord, otrzyma∏a
presti˝owà nagrod´ p∏ytowà „Diapason d’Or”. Francuskie pismo Diapason
wyró˝ni∏o te˝ nagranie kwartetów Griega (1996, pi´ç gwiazdek). Cz∏onkowie
zespo∏u wyk∏adajà m.in. na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina
w Warszawie, prowadzàc instrumentalne i kameralne klasy mistrzowskie.
Od 1990 roku zespó∏ pozostaje pod opiekà Staromiejskiego Domu Kultury
w Warszawie.
— — —
236 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Kwartet Âlàski
Za∏o˝ony w roku 1978. Jego cz∏onkowie wywodzà si´ z Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach. Repertuar Kwartetu Âlàskiego to ponad
300 pozycji literatury kameralnej, z czego oko∏o 200 to utwory z XX wieku.
Dokona∏ oko∏o 100 prawykonaƒ kwartetów smyczkowych kompozytorów polskich i obcych (z czego cz´Êç to utwory dedykowane zespo∏owi). Kwartet Âlàski
zarejestrowa∏ po raz pierwszy na Êwiecie komplet kwartetów smyczkowych
Aleksandra Tansmana (dla firmy Etcetera), wszystkie utwory na kwartet smyczkowy Karola Szymanowskiego i Igora Strawiƒskiego (Partrige), utwory kameralne
Henryka Miko∏aja Góreckiego (Olimpia), utwory kameralne Krzysztofa
Pendereckiego (Wergo), utwory kameralne Zygmunta Krauzego (Thesis),
kwartety smyczkowe Karola Szymanowskiego i Witolda Lutos∏awskiego (Accord).
Od 1993 roku jest organizatorem Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Âlàski
i jego goÊcie”. Od 2005 roku mecenasem Kwartetu Âlàskiego jest Samorzàd
Miasta Gliwice, zaÊ Gliwicki Teatr Muzyczny – partnerem wspólnych projektów.
— — —
Kwartet Dafô powsta∏ w 1993 roku. W lutym 2000 roku otrzyma∏ dyplom
z wyró˝nieniem Staatliche Hochschule für Musik w Stuttgarcie w klasie
mistrzowskiej kwartetu Melos. Uczestniczy∏ w kursach prowadzonych przez
Marka Mosia, Piero Farull´ oraz cz∏onków Kwartetu im. Borodina i Kwartetu
„Tokyo”. Od samego poczàtku istnienia kwartet zajmuje si´ g∏ównie wykonawstwem muzyki wspó∏czesnej i wielokrotnie by∏ za nià nagradzany, m.in. nagrodà
Fryderyk za dwie p∏yty CD „Polskie kwartety XX wieku” (Dux/PWM) w 1999
i 2001 roku. Zespó∏ ma tak˝e w swoim dorobku p∏ytowym album wydany przez
Fundacj´ Roberta Boscha/SWR z kwartetami Szymanowskiego, II Kwartetem
Góreckiego i Kwintetem smyczkowym C-dur Schuberta, w którym cz∏onkiniom
zespo∏u Dafô towarzyszy wiolonczelista kwartetu Melos Peter Buck, a tak˝e
monograficznà p∏yt´ z utworami kameralnymi Krzysztofa Pendereckiego (Dux).
W jego repertuarze poza muzykà wspó∏czesnà znajdujà si´ utwory kameralne z
ró˝nych epok oraz koncerty na kwartet i orkiestr´. Zespó∏ nie stroni te˝ od
muzyki lekkiej: wielokrotnie uczestniczy∏ w europejskich tournée grupy
The Lambchop, koncertach z Bester Quartet oraz w projektach teatralnych.
— — —
Royal String Quartet
Za∏o˝ony w 1998 roku, zyska∏ reputacj´ jednego z najbardziej interesujàcych
i dynamicznie rozwijajàcych si´ kwartetów smyczkowych m∏odego pokolenia na
Êwiecie. W latach 2004–2006 Royal String Quartet by∏ uczestnikiem programu
237 .
BBC „New Generation Artists” promujàcego najbardziej utalentowanych
artystów z ca∏ego Êwiata. Promocja ta obejmowa∏a udzia∏ w wielu festiwalach,
rejestracje i transmisje radiowe koncertów, sesje nagraniowe i wspólne wyst´py
z innymi artystami programu. Od kilku lat zespó∏ jest twórcà i organizatorem
w∏asnego, jedynego w swoim rodzaju festiwalu muzyki kameralnej Kwartesencja
(www.kwartesencja.pl), który odbywa si´ rokrocznie w warszawskiej Fabryce
Trzciny, a jego dotychczasowe ods∏ony zyska∏y liczne grono s∏uchaczy, przychylne recenzje prasy i tytu∏ Wydarzenia Kulturalnego Roku 2004 przyznany
przez miesi´cznik „Wprost i Kultura”. Zespó∏ ma w swym dorobku 5 p∏yt.
W styczniu 2009 ukaza∏a si´ pierwsza mi´dzynarodowa p∏yta kwartetu nagrana
dla wytwórni Hyperion, na której znalaz∏y si´ dzie∏a Karola Szymanowskiego
oraz ma∏o znany kwartet Ludomira Ró˝yckiego.
— — —
Kwartet Opium
Jeden z najciekawszych kwartetów m∏odego pokolenia (powsta∏ w 2004 roku),
który w ostatnich latach wypracowa∏ sobie w∏asny wizerunek. Dzi´ki Opium
kwartet smyczkowy przesta∏ byç kojarzony z zespo∏em, który z akademickà
powagà wykonuje tylko utwory muzyki klasycznej. G∏ówny nacisk muzycy
k∏adà na to, by podejÊcie do muzycznej materii by∏o ˝ywe i twórcze, a spektrum
dzia∏aƒ szersze ni˝ ma to miejsce w przypadku innych tego typu zespo∏ów.
Ponadto, jednym z g∏ównych za∏o˝eƒ kwartetu jest promowanie wspó∏czesnej
polskiej twórczoÊci kameralnej. Zespó∏ nie tylko wykonuje t´ muzyk´, ale, co
najwa˝niejsze, zamawia nowe kompozycje u polskich kompozytorów (debiutancka
p∏yta zespo∏u „Back to Melody” nagrana w Filharmonii Narodowej w Warszawie
poÊwi´cona jest w∏aÊnie kompozytorom polskim).
— — —
— — —
Chóry
— — —
Baza danych POLMIC odnotowuje istnienie 64 chórów, zarówno amatorskich,
jak i profesjonalnych. Sà tu zespo∏y muzyki dawnej, chóry akademickie,
ch∏opi´ce, katedralne i filharmoniczno-operowe. Chóry dzia∏ajà przy nast´pujàcych filharmoniach: Krakowskiej (dwa zespo∏y, w tym chór ch∏opi´cy),
Wroc∏awskiej, Narodowej, Âlàskiej oraz Podlaskiej (chór Opery i Filharmonii
Podlaskiej). W Poznaniu dzia∏a Chór Ch∏opi´cy i M´ski Filharmonii Poznaƒskiej
„Poznaƒskie S∏owiki” prowadzony przez Stefana Stuligrosza. W Krakowie
238 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
istnieje Chór Polskiego Radia specjalizujàcy si´ w wykonawstwie i nagraniach
muzyki polskiej XX i XXI wieku (Penderecki, Górecki, Szymanowski,
Maciejewski, Kilar, Pstrokoƒska-Nawratil i in.). Chóry wyst´pujà a cappella,
jak równie˝ biorà udzia∏ w wykonaniach muzyki oratoryjno-kantatowej oraz
operowej. Muzyka polska w repertuarze chórów jest znacznie silniej obecna
ni˝ w przypadku orkiestr. Standardowy repertuar polskich chórów si´ga wi´c
od Leopolity i Wac∏awa z Szamotu∏ po muzyk´ XX wieku: Szymanowskiego,
Pendereckiego, Góreckiego a˝ po Przybor´/Wasowskiego, Preisnera i, zapewne,
Rubika.
— — —
SpoÊród chórów zawodowych dzia∏ajàcych poza filharmoniami wyró˝niç nale˝y
Zespó∏ Âpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. Utworzony w roku
1990 zespó∏ wyst´puje w obsadach kameralnych, Êpiewajàc repertuar chórowy
a cappella, wykonuje partie solistyczne w dzie∏ach wokalno-instrumentalnych,
a w sk∏adzie poszerzonym o grono sta∏ych wspó∏pracowników – partie chóralne
w dzie∏ach oratoryjno-kantatowych. Kolejnym zespo∏em o du˝ej marce jest
Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis” o tradycji si´gajàcej
1978 roku. Daje rocznie 80–100 koncertów, przygotowujàc ponad 50 ró˝nych
programów. Od lat Êrednio co dwa, trzy tygodnie zespó∏ przygotowuje jedno
prawykonanie dzie∏a muzyki wspó∏czesnej.
— — —
— — —
Instytucje , stowarzysz enia, fundacje
— — —
Du˝a cz´Êç dzia∏alnoÊci artystycznej – organizacji festiwali i koncertów –
przypada na dzia∏alnoÊç stowarzyszeƒ twórczych i towarzystw.
— — —
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
TiFC z siedzibà w Warszawie jest centralnym oÊrodkiem chopinowskim
o zasi´gu i znaczeniu mi´dzynarodowym, kontynuatorem sekcji im. Chopina
dzia∏ajàcej od 1899 r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Za∏o˝one
zosta∏o w roku 1934 jako Instytut Fryderyka Chopina. W latach 1949–1961
Towarzystwo wyda∏o we wspó∏pracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym
„Dzie∏a wszystkie” Chopina pod redakcjà Ignacego Jana Paderewskiego,
Ludwika Bronarskiego i Józefa Turczyƒskiego, a w latach 1967–1992, tak˝e
wspólnie z PWM, dziewi´ç zeszytów „Wydania Narodowego Dzie∏ Fryderyka
239 .
Chopina” pod redakcjà Jana Ekiera. Od 1956 roku towarzystwo rozpocz´∏o
wydawanie „Rocznika Chopinowskiego” (dotychczas ukaza∏o si´ dwadzieÊcia
pi´ç tomów), a od 1985 – „Chopin Studies” (do 2002 opublikowano siedem
tomów). Poza tym towarzystwo wyda∏o kilkadziesiàt plakatów z ró˝nych imprez
chopinowskich, katalog zbiorów oraz wiele katalogów towarzyszàcych organizowanym wystawom. Wraz z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie
opublikowa∏o „Katalog Dzie∏ Fryderyka Chopina” opracowany przez Józefa
M. Chomiƒskiego i Teres´ D. Tur∏o. W latach 1999–2000 z okazji 150. rocznicy
Êmierci F. Chopina TiFC wyda∏ (we wspó∏pracy z gdaƒskim wydawnictwem
Romega) 10 zeszytów wydaƒ faksymilowych autografów Fryderyka Chopina.
Towarzystwo organizowa∏o wiele imprez mi´dzynarodowych: Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina, konkursy p∏ytowe Grand Prix du Disque
F. Chopin (od 1985), mistrzowskie kursy interpretacji muzyki Chopina (od 1985),
sympozja naukowe (m.in. w latach 1960, 1986 i 1989), wystawy za granicà
(m.in. w Japonii, Czechach, Belgii, na W´grzech, we Francji i w USA, w latach
1960–1999); sprawowa∏o sta∏à opiek´ nad m∏odymi pianistami, organizujàc
od 1967 r. coroczne Ogólnopolskie Konkursy na Stypendia Artystyczne im.
Fryderyka Chopina, a tak˝e wspó∏pracowa∏o i udziela∏o pomocy w organizowaniu festiwali i konkursów chopinowskich w Polsce i za granicà. W roku 1985
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina powo∏a∏o do ˝ycia Mi´dzynarodowà
Federacj´ Towarzystw Chopinowskich, w 1988 – Mi´dzynarodowà Fundacj´
im. F. Chopina, a w 1995 – Alliances Internationale d’Associations et d’Amis
de Frédéric Chopin. W 2005 roku na mocy porozumienia pomi´dzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, TiFC oraz Narodowym Instytutem
Fryderyka Chopina instytut przejà∏ cz´Êç dotychczasowych prerogatyw towarzystwa, które obecnie koncentruje si´ na dzia∏alnoÊci upowszechniajàcej i popularyzatorskiej (m.in. cykle koncertowe w ¸azienkach, Sannikach, Brochowie,
Podkowie LeÊnej, festiwal w Powsinie, Mi´dzynarodowy Konkurs Pianistyczny
dla Amatorów, Mi´dzynarodowy Konkurs P∏ytowy Grand Prix du Disque).
— — —
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Powo∏any do ˝ycia w 2001 roku decyzjà polskiego parlamentu, zajmuje si´
m.in.: badaniami naukowymi oraz popularyzacjà wiedzy o Fryderyku Chopinie
i jego muzyce, publikacjami, organizowaniem koncertów, konferencji, kursów,
wspó∏dzia∏a z instytucjami i organizacjami chopinowskimi na ca∏ym Êwiecie,
gromadzi archiwalia i obiekty muzealne, sprawuje kontrol´ nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina oraz prowadzi internetowe
240 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Centrum Informacji Chopinowskiej. Sprawuje piecz´ nad ˚elazowà Wolà
i Muzeum Fryderyka Chopina. NIFC publikuje faksymilowe wydanie
r´kopisów muzycznych Fryderyka Chopina pod redakcjà Zofii Chechliƒskiej.
To pierwszy na Êwiecie tak szeroko zakrojony, mi´dzynarodowy projekt
naukowo-wydawniczy, którego celem jest wydanie wszystkich dost´pnych
r´kopisów utworów Chopina opatrzonych naukowym komentarzem w szeÊciu
j´zykach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpaƒskim i japoƒskim. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina prowadzi tak˝e aktywnà dzia∏alnoÊç wydawniczà w zakresie publikacji ksià˝ek poÊwi´conych ˝yciu, twórczoÊci
i otoczeniu Chopina. Specjalna oferta wydawnicza skierowana jest te˝ do dzieci
(9 pozycji). Wa˝ne miejsce w programie wydawniczym instytutu zajmuje seria
ksià˝ek pokonferencyjnych utrwalajàcych i popularyzujàcych badania z wybranych dziedzin chopinologii poruszanych na corocznych Mi´dzynarodowych
Konferencjach Chopinologicznych organizowanych przez NIFC. Instytut jest
wydawcà p∏yt m.in. w seriach: „Dzie∏a wszystkie Fryderyka Chopina na instrumentach historycznych” („The Real Chopin”), „Dzie∏a wszystkie Fryderyka
Chopina na instrumentach wspó∏czesnych”, „Konkurs Chopinowski – portrety
najlepszych” i „Muzyka z czasów Chopina” (od 2011).
— — —
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanis∏awa Moniuszki
Zosta∏o za∏o˝one w 1871 (imi´ patrona nosi od 1951 r.) z inicjatywy W∏adys∏awa
WiÊlickiego, a jego cz∏onkami za∏o˝ycielami byli m.in.: Stanis∏aw Moniuszko,
Józef Sikorski, Ignacy Krzy˝anowski, Adam Münchheimer, Wilhelm Troschel,
Józef Wieniawski. Poczàtkowo swà siedzib´ mia∏o w Salach Redutowych Teatru
Wielkiego. By∏o fundatorem tablic pamiàtkowych i pomników ku czci Fryderyka
Chopina, Stanis∏awa Moniuszki i Mieczys∏awa Kar∏owicza. W 1884 roku uruchomiona zosta∏a Szko∏a Muzyczna WTM, która w 1919 r. otrzyma∏a uprawnienia
i nazw´ Wy˝szej Szko∏y Muzycznej im. Fryderyka Chopina. W 1891 r. z inicjatywy Jana Kar∏owicza za∏o˝ona zosta∏a Sekcja im. Stanis∏awa Moniuszki przy
WTM gromadzàca r´kopisy i druki muzyczne oraz pamiàtki po kompozytorze,
a tak˝e publikujàca jego kompozycje. W 1899 powsta∏a Sekcja im. Fryderyka
Chopina. W 1906 roku przy WTM powsta∏a Sekcja Naukowa publikujàca
pierwsze polskie czasopismo muzykologiczne „Kwartalnik Muzyczny”. W 1909
roku siedziba WTM przeniesiona zosta∏a do gmachu Filharmonii Warszawskiej.
W 1925 powo∏ana zosta∏a przy WTM Sekcja Wspó∏czesnych Kompozytorów
Polskich, która w 1926 roku przekszta∏ci∏a si´ w samodzielne Stowarzyszenie
Kompozytorów Polskich (dziÊ Zwiàzek Kompozytorów Polskich). 1927 rok to
241 .
inauguracja I Mi´dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina zorganizowanego przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne i Wy˝szà
Szko∏´ Muzycznà im. F. Chopina, a w 1935 – inauguracja I Mi´dzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. We wrzeÊniu 1939 roku
bomby spadajàce na gmach Filharmonii Warszawskiej zniszczy∏y lokal WTM
i jego zbiory muzealne. Wznowienie dzia∏alnoÊci WTM i Wy˝szej Szko∏y Muzycznej im. F. Chopina nastàpi∏o we wrzeÊniu 1945 roku. Otwarcie pierwszej
w∏asnej siedziby WTM w Pa∏acu Szustra nastàpi∏o w 1966. WTM organizuje
konkursy, sesje naukowe, wystawy, koncerty, doroczne festiwale, gromadzi
pamiàtki. Dzia∏a na rzecz upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizowanie koncertów (sezon koncertowy WTM, koncerty letnie w ¸azienkach
Królewskich, Mi´dzynarodowy Festiwal Organowy „Jan Sebastian Bach”,
koncerty umuzykalniajàce), wystaw oraz audycji dla dzieci i m∏odzie˝y.
Prowadzi dzia∏alnoÊç edukacyjnà w zakresie szko∏y muzycznej pierwszego
stopnia, a tak˝e bibliotek´ i archiwum.
— — —
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
Powsta∏o w 1960 roku, a w 1961 po∏àczono je z Poznaƒskim Towarzystwem
Muzycznym, które by∏o kontynuatorem tradycji najstarszego poznaƒskiego
Êwieckiego stowarzyszenia muzycznego dzia∏ajàcego od 2 maja 1885 roku pod
nazwà Ko∏o Âpiewackie Polskie. W 1952 roku z powodu braku warunków lokalowych w stolicy do Poznania przeniesiono zainicjowany w 1935 roku w Warszawie
Mi´dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Od czasu
powo∏ania TMiHW sta∏o si´ ono odpowiedzialne za organizacj´ tego konkursu.
Towarzystwo jest równie˝ inicjatorem i wspó∏organizatorem Mi´dzynarodowego
Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego oraz cz∏onkiem za∏o˝ycielem
Âwiatowej Federacji Mi´dzynarodowych Konkursów Muzycznych w Genewie.
Jest ponadto wspó∏gospodarzem ogólnopolskich konkursów skrzypków,
altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i lutników. Oprócz dzia∏alnoÊci
konkursowej Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego piel´gnuje
i upowszechnia pami´ç o swoim patronie. Gromadzi dokumenty i pamiàtki,
jest wydawcà publikacji na temat jego ˝ycia i twórczoÊci. Zainicjowa∏o pierwszà
w historii edycj´ „Dzie∏ wszystkich” Henryka Wieniawskiego (pierwsze tomy
ju˝ si´ ukaza∏y). Organizuje seminaria i konferencje naukowe. Wspiera m∏odych
artystów muzyków, przede wszystkim skrzypków, ró˝nymi formami promocji.
Patronuje równie˝ dzia∏alnoÊci chóru kameralnego.
— — —
242 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego
Towarzystwo z siedzibà w Willi „Atma” w Zakopanem dzia∏a od 1977 roku,
stawiajàc sobie za cel popularyzacj´ postaci i twórczoÊci Karola Szymanowskiego.
WÊród cz∏onków za∏o˝ycieli znalaz∏y si´ wielkie osobowoÊci – Witold Lutos∏awski,
Krzysztof Zanussi, Jerzy Waldorff i Henryk Miko∏aj Górecki. GodnoÊç
cz∏onków honorowych przyj´li m.in.: Artur Rubinstein, Âwiatos∏aw Richter,
Henryk Szeryng, Witold Lutos∏awski, Witold Rowicki, Teresa Chyliƒska,
Andrzej Bachleda, Henryk Miko∏aj Górecki, Wojciech Kilar, Sir Simon Rattle.
Swà misj´ Towarzystwo realizuje, organizujàc koncerty w „Atmie”, konkursy
wykonawcze, lipcowy Mi´dzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Karola Szymanowskiego”, sympozja i wyk∏ady za granicà (m.in. w Berlinie, Pradze,
Bayreuth, Wiedniu) oraz prowadzàc dzia∏alnoÊç wydawniczà. Zarzàd Towarzystwa
w roku 2007, og∏oszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „Rokiem
Karola Szymanowskiego”, podjà∏ szereg dzia∏aƒ majàcych na celu o˝ywienie
˝ycia muzycznego w kraju i na Êwiecie w oparciu o bogaty i ró˝norodny dorobek
kompozytorski swego patrona. Siedzibà Towarzystwa jest „Atma”, ulubiona
rezydencja zakopiaƒska Szymanowskiego, w której mieÊci si´ Muzeum
Szymanowskiego – Oddzia∏ Muzeum Narodowego w Krakowie.
— — —
Fundacja im. Karola Szymanowskiego powsta∏a w roku 1996 z myÊlà o wszechstronnym promowaniu twórczoÊci kompozytora z inicjatywy wybitnych
osobowoÊci polskiego Êwiata muzycznego, wykonawców, pedagogów i muzykologów, m.in.: Teresy Chyliƒskiej, Jerzego Godziszewskiego, Zofii Helman,
Krzysztofa Jakowicza, Jana Krenza, Heleny ¸azarskiej. Fundacja przyznaje raz
w roku Nagrod´ im. Karola Szymanowskiego za szczególne artystyczne osiàgni´cia estradowe, fonograficzne, prace badawcze i edytorskie. Fundusz nagrody
stanowi jednorazowa wp∏ata na konto fundacji wniesiona przez rodzin´ i spadkobierców siostrzenicy kompozytora Krystyny, córki Zofii Szymanowskiej.
— — —
Towarzystwo Muzyczne im. Feliksa Nowowiejskiego powsta∏o w Poznaniu
w 1996 roku. Z inicjatywà utworzenia organizacji kultywujàcej pami´ç i twórczoÊç Feliksa Nowowiejskiego wystàpili mi∏oÊnicy jego muzyki. Do aktywnoÊci
Towarzystwa zaliczyç mo˝na prowadzenie Salonu Muzycznego, organizacj´
mi´dzynarodowych konkursów organowych, festiwali muzyki pasyjnej i paschalnej w koÊcio∏ach i salach kameralnych Poznania i Wielkopolski, koncertów
wokalnych oraz chóralnych i wokalno-instrumentalnych, organizowanie wystaw,
wydawanie ksià˝ek, nut i p∏yt.
243 .
Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
Za∏o˝one zosta∏o 24 wrzeÊnia 2003 roku w Krakowie. Podstawowa dzia∏alnoÊç
stowarzyszenia dotyczy organizacji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van
Beethovena i promocji muzyki klasycznej. Stowarzyszenie organizuje tak˝e
Mi´dzynarodowy Festiwal Pianistyczny, prowadzi Orkiestr´ Akademii
Beethovenowskiej, wspó∏pracuje z krajowymi, zagranicznymi i mi´dzynarodowymi organizacjami i instytucjami. WÊród jego celów i dzia∏aƒ wa˝nà rol´
odgrywajà: kszta∏cenie m∏odzie˝y uzdolnionej muzycznie, ochrona muzycznego
dziedzictwa narodowego, promowanie muzyki jako narz´dzia integracji
spo∏eczeƒstw i narodów, wspieranie dobroczynnoÊci i dzia∏aƒ humanitarnych.
— — —
Stowarzyszenie im. Mieczys∏awa Kar∏owicza
Powo∏ane zosta∏o do istnienia w 2008 roku w Zakopanem. Na zebraniu za∏o˝ycielskim wskazano jako nadrz´dny cel jego dzia∏ania cykliczne organizowanie
mi´dzynarodowego festiwalu muzyki kameralnej, reaktywowanie i rozwijanie
kultury muzycznej w Zakopanem, powiecie i euroregionie. Zaplanowane zosta∏y
wyst´py wybitnych, Êwiatowej klasy zespo∏ów i muzyków, wykonania nieznanych
lub mniej znanych utworów kompozytorów polskich, ze szczególnym uwzgl´dnieniem tych, którzy w jakiÊ sposób byli lub sà zwiàzani z Podhalem. Sà to
m.in. Mieczys∏aw Kar∏owicz, Karol Szymanowski, Zygmunt Noskowski,
Stanis∏aw Wis∏ocki. Koncerty planowane sà w najlepszych akustycznie zakopiaƒskich salach, koÊcio∏ach, a tak˝e w ekskluzywnych hotelach. Wyst´pom
festiwalowym towarzyszyç majà warsztaty muzyczne, wystawy fotografii,
malarstwa, pokazy filmów.
— — —
STOART
Jest zwiàzkiem artystów wykonawców powsta∏ym z inicjatywy trzech stowarzyszeƒ dzia∏ajàcych w Polsce od ponad 40 lat, reprezentujàcych wszystkie gatunki
muzyki – Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Polskie Stowarzyszenie
Jazzowe i Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce. Zajmuje si´
pobieraniem wynagrodzeƒ z tytu∏u wykorzystywania artystycznych wykonaƒ
przez nadawców (radio, telewizja) i innych u˝ytkowników (hotele, markety,
dyskoteki). STOART prowadzi dzia∏alnoÊç socjalnà na rzecz Êrodowiska muzycznego, pomagajàc szczególnie w przypadkach losowych i zdrowotnych. Istnieje
tak˝e system wspomagania przedsi´wzi´ç artystycznych, w tym udzia∏ w organizacji imprez muzycznych, warsztatów artystycznych i fundowania nagród
na znaczàcych festiwalach. STOART organizuje konferencje i seminaria dla
244 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
prokuratorów oraz policji dotyczàce problematyki ochrony praw artystów
wykonawców oraz przeciwdzia∏ania piractwu intelektualnemu. Prowadzi aktywnà
promocj´ w mediach i popularyzuje zasady ochrony prawnej, co aktywnie
wp∏ywa na ÊwiadomoÊç prawnà nie tylko samych artystów wykonawców, ale
i ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Na terenie Polski STOART utworzy∏ 16 przedstawicielstw
terenowych. Inwestycja ta przynosi ju˝ wymierne rezultaty w postaci podpisanych ok. 12 000 umów z u˝ytkownikami, co zapewnia efektywny pobór
wynagrodzeƒ dla cz∏onków. AktywnoÊç mi´dzynarodowa oraz udzia∏ w pracach
AEPO (Association of European Performers’ Organizations) oraz SCAPR
(Societies Council for the Administration of Performers Rights) zaowocowa∏y
podpisaniem umów o wzajemnej reprezentacji z wszystkimi niemal pokrewnymi
organizacjami europejskimi. ArtyÊci, którzy powierzyli STOART swe prawa do
artystycznych wykonaƒ, zostali wpisani do mi´dzynarodowej bazy danych IPDA
(International Data Base Association), dzi´ki czemu mogà byç identyfikowani
na ca∏ym Êwiecie.
— — —
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Powsta∏o w 1956 roku. Celem SPAM jest wspó∏tworzenie warunków rozwoju
˝ycia muzycznego w Polsce, ochrona dorobku artystycznego polskich artystów
muzyków w kraju i za granicà, ochrona zawodu artysty muzyka poprzez dzia∏ania na rzecz polepszenia sytuacji materialnej i socjalnej muzyków polskich
oraz ich presti˝u, zbiorowe zarzàdzanie i ochrona powierzonych SPAM praw do
artystycznych wykonaƒ oraz wykonywanie i korzystanie z innych uprawnieƒ
wynikajàcych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. SPAM realizuje swoje cele m.in. poprzez: zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczàcych
ca∏okszta∏tu kultury muzycznej, desygnowanie swoich kandydatów do organów
paƒstwowych i samorzàdowych na podstawie obowiàzujàcego ustawodawstwa,
organizowanie i firmowanie koncertów, konkursów, sympozjów, kursów, inspirowanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej w dziedzinie muzyki
oraz publikowanie wyników tych badaƒ, udzielanie cz∏onkom SPAM pomocy
i interweniowanie w sprawach artystyczno-zawodowych oraz materialno-bytowych.
SPAM ma 9 oddzia∏ów regionalnych. Obok Zwiàzku Kompozytorów Polskich
jest najpowa˝niejszà reprezentacjà polskiej spo∏ecznoÊci muzycznej skupiajàcà
wielu wybitnych polskich artystów wykonawców, pedagogów, publicystów
muzycznych. Pierwszym prezesem by∏ Zbigniew Drzewiecki, natomiast
do w∏adz stowarzyszenia weszli: Tadeusz Wroƒski, W∏adys∏aw K´dra, Stefan
Kisielewski, Henryk Sztompka, Bronis∏aw Rutkowski, Wanda Wi∏komirska,
245 .
Witold Rowicki i Irena Dubiska. Od samego poczàtku SPAM ˝ywo uczestniczy∏
w propagowaniu i umacnianiu pozycji kultury poprzez umuzykalnienie
spo∏eczeƒstwa, wprowadzenie lekcji muzyki do szkó∏ ogólnokszta∏càcych, walk´
o dost´p do profesjonalnych instrumentów muzycznych, zapewnienie bezp∏atnych
Êwiadczeƒ lekarskich muzykom niezatrudnionym na etacie, uzyskanie przywilejów emerytalnych dla muzyków niektórych specjalnoÊci (wokaliÊci, instrumenty
d´te). Od 1963 roku z inicjatywy ówczesnej sekcji krytyków specjalnie powo∏ywane przez ZG SPAM jury corocznie przyznaje nagrod´ – statuetk´ Orfeusza –
za wybitne wykonanie na Festiwalu Muzyki Wspó∏czesnej „Warszawska Jesieƒ”.
Pomys∏odawcà tej presti˝owej nagrody jest Wojciech Dzieduszycki. Utworzenie
SPAM nie by∏o pierwszà próbà powo∏ania i utrzymania zawodowej organizacji
muzyków. W okresie mi´dzywojennym istnia∏ Zwiàzek Muzyków Rzeczpospolitej Polskiej, który zosta∏ reaktywowany po zakoƒczeniu wojny. Nie dzia∏a∏
on d∏ugo, poniewa˝ decyzjà ówczesnych w∏adz zosta∏ wch∏oni´ty w struktur´
Zwiàzku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki.
— — —
— — —
Odbiorcy muzyki
— — —
Badania przeprowadzone na przyk∏adzie publicznoÊci Filharmonii Krakowskiej
pokazujà, ˝e jakàkolwiek stycznoÊç z ofertà takiej instytucji deklaruje nieco
ponad 40% badanych–4. Sà to g∏ównie ludzie dojrzali oraz emeryci, wykszta∏ceni,
Êrednio lub dobrze sytuowani, o wyrobionych nawykach kulturalnych – sà oni
odbiorcami kultury w ogóle, a muzyka jest cz´Êcià tej oferty. Niepokoi brak
zainteresowania ofertà filharmonicznà wÊród ludzi m∏odych: a˝ 70% ludzi do
24. roku ˝ycia zadeklarowa∏o, ˝e do filharmonii nie chodzi. W badaniach tych
nie uj´to korelacji mi´dzy wykszta∏ceniem muzycznym a zainteresowaniem
ofertà filharmonicznà.
— — —
Wed∏ug badaƒ TNS OBOP („Muzyczny portret Polaków” z 2008 r.) [zob. cz.III]
du˝e zainteresowanie muzykà deklaruje 29% respondentów, zaÊ pasj´ – 13%.
Chodzi tu wprawdzie o muzyk´ w ka˝dym gatunku, jednak muzyka klasyczna
stoi wysoko w porównaniu do innych gatunków – w pytaniu wielokrotnego
wyboru opcj´ muzyki klasycznej zaznaczy∏o 15% badanych. Wi´cej mi∏oÊników
ma tylko pop, disco polo, rock i muzyka filmowa. Z badaƒ zachowaƒ zwiàzanych
z muzykà wynika te˝, ˝e wi´kszoÊç respondentów traktuje muzyk´ u˝ytkowo.
246 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
Zachowania polegajàce na skupionym s∏uchaniu muzyki w jakimkolwiek gatunku
nie zosta∏y uj´te w badaniu. Wedle interpretacji TNS OBOP 15% oznacza
4 950 000 osób. Taki zatem by∏by potencjalny rynek muzyki powa˝nej w Polsce.
Wniosek ten jest zwodniczo zbie˝ny z danymi GUS za 2009 rok: liczba
widzów/s∏uchaczy imprez w instytucjach muzycznych (opery, operetki, chóry,
orkiestry, filharmonie, zespo∏y pieÊni i taƒca) wynios∏a nieco ponad 5 milionów
(Êrednio 200 na imprez´). OczywiÊcie nie oznacza to, ˝e sà to grupy to˝same.
Nie jest tak, ˝e ka˝da z osób deklarujàcych zainteresowanie muzykà by∏a raz
w owym roku na imprezie muzycznej. Ponadto wÊród widzów/s∏uchaczy du˝y
jest odsetek zagranicznych goÊci wa˝nych festiwali.
— — —
Korelacja preferencji muzycznych z wykszta∏ceniem nie by∏a badana przez TNS
OBOP, jednak 13% respondentów deklarujàcych, ˝e muzyka jest ich pasjà, to
ludzie bioràcy ch´tnie udzia∏ w wydarzeniach kulturalno-muzycznych, s∏uchacze,
którzy nie ograniczajà si´ do jednego gatunku muzyki. Ta grupa to ludzie
m∏odzi z wy˝szym wykszta∏ceniem. Mo˝na przypuszczaç, ˝e w tej grupie podobne
zachowania muzyczne b´dà coraz powszechniejsze. Potwierdzajà to badania
ankietowe przeprowadzone wÊród s∏uchaczy festiwalu Warszawska Jesieƒ–5.
Wynika z nich, ˝e Warszawska Jesieƒ jest festiwalem ludzi m∏odych i wykszta∏conych. S∏uchacze do 30. roku ˝ycia stanowià 54,4% ogó∏u przebadanych,
a najm∏odsza kategoria wiekowa (do 21. roku ˝ycia) to a˝ 22,4%! JeÊli wziàç
pod uwag´ tak˝e grup´ wiekowà 31–40 lat, to odsetek m∏odych s∏uchaczy roÊnie
do 67,4% ogó∏u przebadanych osób. Osoby powy˝ej 51. roku ˝ycia stanowià
zaledwie 15,7% s∏uchaczy Warszawskiej Jesieni. Analizie poddano równie˝
relacj´ mi´dzy wykszta∏ceniem respondentów a ich edukacjà muzycznà.
Okaza∏o si´, ˝e 54,1% respondentów nie ma ˝adnego wykszta∏cenia muzycznego.
W tej grupie a˝ 64% to osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem. Okazuje si´ wi´c,
˝e festiwalem muzyki wspó∏czesnej interesuje si´ przede wszystkim m∏oda
„niemuzyczna” inteligencja.
— — —
Przytoczone badania sà jednymi z nielicznych, jeÊli nie jedynymi dost´pnymi
w ostatniej dekadzie. By∏oby interesujàce poznaç wyniki podobnych analiz
przeprowadzonych wÊród s∏uchaczy innych „modnych” festiwali, tak˝e muzyki
klasycznej. Wydaje si´, ˝e aby uzyskaç w miar´ kompletny socjologiczny portret
„przeci´tnego” polskiego melomana, niezb´dne jest podj´cie badaƒ na bardziej
zró˝nicowanej grupie s∏uchaczy muzyki powa˝nej–6.
— — —
247 .
Ruch amatorski
— — —
Amatorskie zespo∏y chóralne oraz orkiestrowe (najcz´Êciej m∏odzie˝owe,
zak∏adowe) zrzeszone sà w Polskim Zwiàzku Chórów i Orkiestr posiadajàcym
21 oddzia∏ów regionalnych. Strony internetowe tych oddzia∏ów zawierajà dane
o 153 chórach i 82 orkiestrach amatorskich. Sà to dane zani˝one, ale jedyne
dost´pne. Uczestnictwo w zespole chóralnym jest wcià˝ naj∏atwiej dost´pnym
sposobem amatorskiego muzykowania, jednoczeÊnie przynoszàc satysfakcj´
zwiàzanà z aktywnym udzia∏em w ˝yciu lokalnej spo∏ecznoÊci (uÊwietnianie
lokalnych wydarzeƒ) i z mo˝liwoÊciami wyjazdów (konkursy, festiwale, wyst´py).
— — —
Repertuar chórów amatorskich jest ograniczony ze wzgl´dów finansowych.
Obecnie obowiàzujàca wyk∏adnia prawa brzmi: obowiàzek uzyskania zezwolenia
i zap∏aty wynagrodzeƒ autorskich majà te publiczne wyst´py, które skierowane sà
do publicznoÊci, np. koncerty, wyst´py w amfiteatrach na wolnym powietrzu,
festyny itp., choçby nie mia∏y na celu uzyskania korzyÊci. Ustawa chroni bowiem
rozpowszechnianie utworów, a nie tylko zarobkowanie na nich. Uniknàç tego
mo˝na, wykonujàc utwory, do których prawa autorskie wygas∏y–7.
— — —
Oddzia∏y terenowe i Zarzàd G∏ówny Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
(PZChiO) borykajà si´ ostatnio z rozlicznymi problemami, oto najwa˝niejsze
z nich:
– brak Êrodków w∏asnych na op∏acenie sk∏adek cz∏onkowskich w mi´dzynarodowych organizacjach, których jest cz∏onkiem (Europa Cantat i AGEC), co
utrudnia wspó∏prac´ z europejskimi organizacjami chóralnymi i uniemo˝liwia
uczestnictwo w ruchu chóralistyki europejskiej;
– ruch opiera si´ na pracy dzia∏aczy spo∏ecznych, a wÊród nich ma∏o jest
osób, które by∏yby w stanie podo∏aç wymaganiom stawianym organizacjom
pozarzàdowym;
– coraz cz´Êciej „programy operacyjne” nie uwzgl´dniajà propozycji artystycznych spo∏ecznych organizacji muzycznych; znikajà festiwale i konkursy
amatorskich chórów i orkiestr, Êwi´ta pieÊni, zloty chórów i orkiestr (z∏o˝one
przez oddzia∏y terenowe PZChiO w ubieg∏ym roku wnioski dotyczàce pozyskania
dotacji na warsztaty dyrygenckie, festiwale i konkursy, których tradycje si´gajà
wielu lat, w wi´kszoÊci zosta∏y odrzucone);
– organizacje spo∏eczne borykajà si´ tak˝e z k∏opotami zwiàzanymi z brakiem
infrastruktury, brakiem mo˝liwoÊci zatrudniania pracowników, coraz wy˝szymi
248 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
czynszami za siedziby, co powoduje zniech´cenie wielu dzia∏aczy do podejmowania si´ dzia∏alnoÊci wolontariackiej na rzecz organizacji spo∏ecznej. Wydawane
przez PZChiO od 1948 roku jedyne czasopismo kierowane do chórzystów,
muzyków amatorów, spo∏eczników – „˚ycie Muzyczne” – w 2010 roku przesta∏o
si´ ukazywaç ze wzgl´du na coraz mniejsze dotacje (ostatnia 10 000 z∏)–8.
— — —
— — —
Wybrane organizacje ruchu amatorskiego:
— — —
Oddzia∏ Wielkopolski Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr „Macierz”
w Poznaniu
W swoim rejestrze ma ok. 30 zespo∏ów chóralnych i orkiestrowych skupiajàcych
blisko 1000 osób. Wspó∏pracuje z innymi oddzia∏ami na terenie historycznej
Wielkopolski. WÊród problemów ograniczajàcych rozwój wskazuje:
– stanowczo za ma∏à integracj´ Êrodowiska, w tym s∏abà wspó∏prac´ ze szko∏ami
muzycznymi wszystkich szczebli (brak na rynku pracy ofert dla dyrygentów,
którzy mogliby prowadziç amatorskie zespo∏y);
– formu∏´ finansowania zadaƒ oraz dzia∏alnoÊci;
– brak zainteresowania samorzàdów (wyra˝ony w przyjmowanych priorytetach)
amatorskim ruchem muzycznym, który nie przynosi dochodów.
Powy˝sze problemy parali˝ujà dzia∏alnoÊç stowarzyszeƒ o znacznym dorobku
i nierzadko ponadstuletniej tradycji, powodujà odp∏yw ludzi z zespo∏ów
i wycofywanie si´ z dzia∏alnoÊci organizatorów–9.
— — —
Oddzia∏ Lubelski Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr
Zarejestrowanych jest 13 chórów, jeden zespó∏ wokalny i 4 orkiestry d´te.
W ciàgu ostatnich lat uby∏o a˝ 7 chórów i jedna orkiestra. Oddzia∏ notuje:
– sta∏y odp∏yw chórzystów, zw∏aszcza g∏osów m´skich, co dla chórów
mieszanych stanowi kl´sk´;
– coraz mniejsze zainteresowanie chórami akademickimi, które zawsze by∏y
wizytówkà ruchu chóralnego (kiedyÊ przynale˝noÊç do chóru dawa∏a np.
mo˝liwoÊç wyjazdu za granic´, dziÊ ta motywacja nie ma znaczenia);
– s∏abe zainteresowanie samorzàdu dzia∏alnoÊcià chórów i brak wsparcia dla
muzyki kameralnej (prowadzona od 1978 roku we wspó∏pracy ze SPAM akcja
„Pro Muzyka” ani audycje umuzykalniajàce dla klas II i III z 2 wybranych
szkó∏ podstawowych w Lublinie nie sà wspierane dotacjami samorzàdowymi ju˝
249 .
od 7 lat, choç dzia∏ania te majà pos∏u˝yç promocji Lublina jako Europejskiej
Stolicy Kultury);
– w Lubelskim Centrum Kultury nie ma miejsca dla organizacji takich jak
PZChiO czy SPAM–10.
— — —
— — —
W zestawieniu danych za 2009 rok, przys∏anych przez Polski Zwiàzek Chórów
i Orkiestr, widaç ogromnà dysproporcj´ mi´dzy liczbà dzia∏ajàcych zespo∏ów
i aktywnoÊcià poszczególnych oddzia∏ów zwiàzku. Najaktywniejszy jest oddzia∏
w Katowicach (152 chóry, w tym 9 m´skich, 10 ˝eƒskich, 109 mieszanych,
24 dzieci´co-m∏odzie˝owe oraz 51 orkiestr, w tym 45 d´tych, 1 symfoniczna,
5 innych; oddzia∏ liczy 3863 cz∏onków!), który daleko w tyle zostawia inne
oddzia∏y, zarówno jeÊli chodzi o liczb´ cz∏onków, zespo∏ów, jak i koncertów.
Za nim w zestawieniach plasujà si´:
— Oddzia∏ w Warszawie – 31 chórów, 48 orkiestr, ale tylko 577 cz∏onków;
— Oddzia∏ w Rzeszowie – 30 chórów, 25 orkiestr, 948 cz∏onków;
— Oddzia∏ w Lesznie – 34 chóry, 8 orkiestr, 1380 cz∏onków;
— Oddzia∏ w Ostrowie Wielkopolskim – 23 chóry, 16 orkiestr, 1002 cz∏onków;
— Oddzia∏ we Wroc∏awiu – 23 chóry, 14 orkiestr, 849 cz∏onków.
Najs∏abszà aktywnoÊç w tych zestawieniach wykazujà:
— Kraków – 4 chóry, 7 orkiestr;
— S∏upsk – 7 chórów;
— Kielce – 4 orkiestry.
— — —
— — —
Porównanie liczby koncertów jakie da∏y dzia∏ajàce przy poszczególnych
oddzia∏ach amatorskie zespo∏y wyglàda nast´pujàco:
— Oddzia∏ w Katowicach – 2613 (!) koncertów, w tym 98 za granicà;
— Oddzia∏ w Szczecinie – 790 koncertów, w tym 192 za granicà;
— Oddzia∏ w Lesznie – 735 koncertów, w tym 55 za granicà;
— Oddzia∏ w Bydgoszczy – 671 koncertów, w tym 28 za granicà;
— Oddzia∏ w Ostrowie Wielkopolskim – 634 koncertów, w tym 11 za granicà;
— Oddzia∏y w Bielsku-Bia∏ej i Wroc∏awiu – po 601 koncertów.
Najs∏abiej w tym zestawieniu wypadajà oddzia∏y w Krakowie (130 koncertów),
Kielcach (126 koncertów) i ¸odzi (60 koncertów). Oddzia∏y w Warszawie
i Cz´stochowie nie nades∏a∏y sprawozdaƒ.
— — —
250 .
M U Z Y K A K L A S YC Z NA
Krzysztof Komarnicki
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1. Zob. Andrzej Ch∏opecki, „Muzyka wspó∏czesna”, str. 30 niniejszego Raportu
2. Zob. Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska, „Dane statystyczne G∏ównego Urz´du Statystycznego o uczestnictwie
Polaków w muzycznych wydarzeniach kulturalnych”, Cz´Êç trzecia niniejszego Raportu
3. Zob. Kamila St´pieƒ-Kutera, „Finansowanie, instytucje kultury...”, Cz´Êç trzecia niniejszego Raportu
4. Katarzyna Plebaƒczyk, Piotr Górski Oferta kulturalna Krakowa 2005 w opinii jej odbiorców
5. Agnieszka Pietrasik PublicznoÊç Mi´dzynarodowego Festiwalu Muzyki Wspó∏czesnej „Warszawska Jesieƒ”,
praca magisterska, UW 2006
6. Zob. Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska, „Dost´pnoÊç danych na temat ˝ycia muzycznego w Polsce”, Cz´Êç trzecia
niniejszego Raportu
7. Por. artyku∏ na stronie PZChiO: www.zgpzchio.pl
8. Informacje te zawdzi´czamy pani Annie Tarnowskiej, prezes Zarzàdu G∏ównego PZChiO
9. Informacje wg: Mariusz Polarczyk, prezes Oddzia∏u PZChiO „Macierz”
10. Informacje wg: Tadeusz Rokicki, prezes Oddzia∏u w Lublinie, dzia∏acz Lubelskiego Oddzia∏u SPAM
251 .
Joanna Szymajda
M U Z Y K A A TA N I E C
— — —
— — —
— — —
Muzyka krzy˝uje swoje drogi ze Êwiatem taƒca i baletu bez wzgl´du na jej
gatunkowe okreÊlenie jako klasycznej, wspó∏czesnej, dawnej czy tradycyjnej.
W Polsce te obszary przenikania definiujà si´ czasami w postaci wspó∏pracy
artystów taƒca i kompozytorów w tworzeniu nowego dzie∏a, ale najcz´Êciej
w pracy tancerzy i choreografów nad gotowym dzie∏em muzycznym.
— — —
Obecnie w kraju dzia∏a 9 zespo∏ów baletowych przy operach, 8 zespo∏ów przy
teatrach muzycznych, z czego Ba∏tycki Teatr Taƒca (BTT) jest zespo∏em
wydzielonym w 2010 z Opery Ba∏tyckiej (ale pozostajàcym w jej strukturach
administracyjnych), a Polski Balet Narodowy (PBN) jest jedynym zespo∏em
o tak szeroko zakrojonej autonomii artystycznej. We wrzeÊniu 2009 r. zosta∏
wydzielony ze struktur opery jako autonomiczna jednostka i podniesiony przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do rangi równorz´dnego partnera
Opery Narodowej w ramach Teatru Wielkiego.
— — —
Poza zespo∏ami baletowymi dzia∏ajà tak˝e liczne zespo∏y taƒca ludowego, w tym
dwa zawodowe (Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Âlàsk”, Paƒstwowy Zespó∏ Ludowy
PieÊni i Taƒca „Mazowsze”) oraz zespo∏y taƒca wspó∏czesnego (w tym instytucjonalne: Polski Teatr Taƒca – Balet Poznaƒski, Âlàski Teatr Taƒca, Lubelski
Teatr Taƒca, Kielecki Teatr Taƒca oraz oko∏o trzydziestu okreÊlajàcych si´ jako
profesjonalne), a tak˝e kilkudziesi´ciu artystów niezale˝nych. Nie ma dok∏adnych
danych liczbowych na ten temat. Pierwszym zarysem sytuacji taƒca w Polsce
by∏ przygotowany na Kongres Kultury w 2009 „Raport o stanie taƒca wspó∏czesnego po 1989”–1, a bardziej szczegó∏owe badania zostanà przedstawione po
I Kongresie Taƒca (w kwietniu 2011). Tymczasem mo˝na zapoznaç si´ z regionalnymi raportami na stronie www.kongrestanca.pl.
— — —
252 .
M U Z Y K A A TA N I E C
Joanna Szymajda
Zespo∏y baletowe posiadajà zazwyczaj w swoich repertuarach przedstawienia
klasyczne, takie jak Jezioro ∏ab´dzie Piotra Czajkowskiego, Bajadera Ludwiga
A. Minkusa, Kopciuszek Sergiusza Prokofiewa etc., które powstawa∏y w epoce,
gdy choreografi´ tworzono do skomponowanej ju˝ muzyki baletowej. DziÊ
zdarza si´, ˝e twórcy obu stron wspó∏pracujà podczas procesu twórczego albo
wr´cz – ˝e choreograf najpierw tworzy uk∏ad, do którego na koniec dobiera
muzyk´ (najcz´Êciej w przypadku taƒca wspó∏czesnego).
— — —
Popularne sà tak˝e zabiegi adaptacji muzyki czysto instrumentalnej, która
wspó∏czesnym choreografom s∏u˝y jako êród∏o inspiracji. Przyk∏adem mo˝e byç
muzyka Jana Sebastiana Bacha (Barocco Jacka Przyby∏owicza i Polskiego
Teatru Taƒca, Taƒczmy Bacha Polskiego Baletu Narodowego). Z kompozytorów
polskich najbardziej popularny jest Fryderyk Chopin–2 (Chopin fresh fruits
Jacka Przyby∏owicza i Polskiego Teatru Taƒca, Chopin, artysta romantyczny
Polskiego Baletu Narodowego czy Chopinart Ba∏tyckiego Teatru Taƒca).
Powstajà tak˝e kompozycje inspirowane orygina∏em (Transkrypcje. Hommage
pour Chopin Sopockiego Teatru Taƒca) lub ∏àczàce utwory niekiedy bardzo
odleg∏e stylistycznie – jak w przypadku spektaklu Eurazja Ba∏tyckiego Teatru
Taƒca, w którym wykorzystano muzyk´ m.in. Jana Sebastiana Bacha, Nigela
Kennedy’ego i Micha∏a Lorenca, czy La, La Land Âlàskiego Teatru Taƒca do
muzyki Zbigniewa Karkowskiego, Stefana Betke (Pole), Pansonic i Aleksandra
Lasonia. Choreografowie baletowi i twórcy wspó∏czesnego taƒca si´gajà tak˝e
do muzyki Henryka Miko∏aja Góreckiego (np. I przejdà deszcze... Krzysztofa
Pastora), Paw∏a Szymaƒskiego (Trop: Dance as Art Iwony Pasiƒskiej i Kai
Ko∏odziejczyk), wspó∏pracujà z kompozytorami (Polski Teatr Taƒca m.in.
z Krzysztofem Knittlem). Przykladem mo˝e tu byç tak˝e program edukacyjny
Rytm (2010) Narodowego Centrum Kultury, w którym wykorzystano muzyk´
Witolda Lutos∏awskiego.
— — —
W obszarze wspó∏czesnego taƒca istnieje te˝ silny nurt improwizacji muzyczno-tanecznej, reprezentowany m.in. przez Konrada Szymaƒskiego pracujàcego
w ¸odzi czy kolektyw Melba z Warszawy. W Warszawie w 2010 po raz pierwszy
odby∏ si´ po∏àczony festiwal muzyki improwizowanej (Ad Libitum) i improwizacji taƒca (SIC!), a rezultaty zachwyci∏y zarówno krytyków, jak i publicznoÊç.
Zagadnieniu relacji muzyka – taniec poÊwi´cone by∏y równie˝ Mi´dzynarodowe
Spotkania Teatrów Taƒca w 2010 w Lublinie.
— — —
253 .
Nie mo˝na wi´c mówiç o jakimÊ wspó∏czesnym kanonie. Panuje zdecydowanie
artystyczna swoboda w wyborze oprawy muzycznej, ale nadal do dzie∏ wspó∏czesnych kompozytorów polskich si´ga si´ zdecydowanie rzadko. Powa˝nym
problemem jest zamawianie muzyki do choreografii, g∏ównie z powodów finansowych. Istnieje jedynie kilku kompozytorów stale wspó∏pracujàcych z zespo∏ami
taƒca. Dominik Strycharski pracuje z Bretoncaffe, a tak˝e z artystami niezale˝nymi, gdaƒski kolektyw Dada von Bzdulov z kolei wspó∏pracuje cz´sto z muzykami takimi jak Miko∏aj Trzaska czy duet SzaZa, ale sà to wyjàtki oparte
w du˝ej mierze na osobistych doskona∏ych relacjach. Aby u∏atwiç choreografom
wspó∏prac´ z kompozytorami i vice versa, Instytut Muzyki i Taƒca uruchomi
w 2012 roku program zamówieƒ kompozytorsko-choreograficznych „Agon”.
— — —
— — —
— — —
1. Raport autorstwa Jadwigi Majewskiej i Joanny Szymajdy dost´pny jest na stronie internetowej:
http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_tancu_wspolczesnym_,pid,591.html
2. Rok 2010, czyli Rok Chopinowski, zaowocowa∏ wyjàtkowo licznymi spektaklami do muzyki
tego kompozytora.
— — —
— — —
— — —
254 .
Pawe∏ Sztompke
M U Z Y K A F I L M O WA
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
„Wybitne Êwiatowe kino i zwiàzana z nim muzyka. Legendarni i m∏odzi twórcy,
re˝yserzy, kompozytorzy, aktorzy, setki pokazów, a tak˝e niezwyk∏e koncerty” –
tak reklamuje si´ nowy letni festiwal w Poznaniu – Mi´dzynarodowy Festiwal
Filmu i Muzyki „Transatlantyk”. Pomys∏odawcà i dyrektorem artystycznym
jest laureat Oscara, kompozytor Jan A.P. Kaczmarek. Takich du˝ych imprez
letnich, podczas których wa˝nà rol´ odgrywa muzyka filmowa, jest o wiele
wi´cej. Festiwale muzyki filmowej odbywajà si´ w ¸odzi i Krakowie. Festiwale
i wielkie przeglàdy kina z du˝ym akcentem na muzyk´ – Era Nowe Horyzonty
we Wroc∏awiu, Tarnowska Nagroda Filmowa, Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym,
Festiwal Polskich Filmów w Gdyni – majà ugruntowany ju˝, równie˝ muzycznie,
poziom. JeÊli dodamy do tego kilkadziesiàt koncertów poÊwi´conych wy∏àcznie
muzyce kina i programów filmowych w repertuarze symfonicznych orkiestr
dzia∏ajàcych we wszystkich oÊrodkach filharmonicznych w ca∏ej Polsce,
to otrzymamy i tak niepe∏ny obraz koncertowej ofensywy muzyki filmowej.
— — —
W ostatnim çwierçwieczu ten gatunek muzyczny zrobi∏ osza∏amiajàcà karier´.
I choç historia muzyki filmowej, muzyki w kinie, ma ponad sto lat, to ostatnie
dwudziestopi´ciolecie jest jej absolutnym triumfem. Z pogardzanego, nieistotnego
gatunku wypowiedzi artystycznej, traktowanego równie˝ nonszalancko przez
samych twórców, sta∏a si´ wa˝nà, docenionà, a co najwa˝niejsze – istniejàcà
równie˝ poza kinem dziedzinà muzyki. Dlaczego tak si´ sta∏o i co si´ musia∏o
wydarzyç, ˝e s∏ynne zdanie jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku
dziÊ brzmi tylko jak ˝art – na pytanie o rol´ muzyki w filmie odpowiedzia∏,
˝e jej g∏ównà rolà jest utrzymanie w dobrej kondycji finansowej jej twórcy?
— — —
255 .
Powodów jest kilka. Nie wszystkie zresztà zwiàzane z rozwojem kina i stale
rosnàcà popularnoÊcià sztuki filmowej. Te pozafilmowe to przede wszystkim
pojawienie si´ na poczàtku lat osiemdziesiàtych XX wieku p∏yty kompaktowej.
NoÊnika, który mia∏ ogromny wp∏yw na poszerzenie repertuaru muzycznego
wydawanego na p∏ytach.
— — —
Mniejsze zainteresowanie muzykà powa˝nà, klasycznà spowodowa∏o, ˝e producenci poszukiwali nowych kompozycji, które mog∏yby byç zaakceptowane przez
s∏uchaczy wychowanych ju˝ nie na kulturze wysokiej, lecz niemal wy∏àcznie
rozrywkowej. Takà drogà poszerzania repertuaru o nowe muzyczne projekty –
nie tak hermetyczne jak muzyka wspó∏czesna, skierowane do szerokiej publicznoÊci – sta∏a si´ w∏aÊnie muzyczna twórczoÊç filmowa. Z regu∏y o wiele
prostsza, komunikatywna, b´dàca gdzieÊ w po∏owie drogi pomi´dzy muzykà
klasycznà i rozrywkowà, a dodatkowo majàca jeszcze jeden walor – jej popularnoÊç wyznacza∏ cz´sto komercyjny sukces filmu. Takimi sztandarowymi
przyk∏adami nowego gatunku ∏àczàcego przebojowoÊç z klasycznym brzmieniem
orkiestrowym sà kompozycje Johna Williamsa, chocia˝by do filmu „Gwiezdne
wojny”. Ta muzyka wyznaczy∏a nowà brzmieniowà jakoÊç w popularnym kinie
rozrywkowym, stajàc si´ jednoczeÊnie wielkim sukcesem fonograficznym,
a wi´c osiàgn´∏y dwa cele, sukces na dwóch polach eksploatacji – kinowym
i p∏ytowym. Po latach doszed∏ jeszcze jeden sukces – estradowy. Tego typu
kompozycje, rozpisane na wielkie sk∏ady symfoniczne, sà z du˝ym powodzeniem
grywane równie˝ przez najs∏ynniejsze orkiestry na ca∏ym Êwiecie.
— — —
Owa ∏atwoÊç percepcji, prostszy j´zyk muzyczny, popularnoÊç samego filmu,
a tak˝e coraz gorsze przygotowanie szerokiej publicznoÊci do recepcji wspó∏czesnej muzyki powa˝nej – wszystko to sprawi∏o, i˝ ten produkt „czekoladopodobny” sta∏ si´ tak atrakcyjny dla dzisiejszego s∏uchacza. JednoczeÊnie
wspó∏czesne kino daje ogromne mo˝liwoÊci kompozytorom. Ograniczajàc nieco
ich wolnoÊç, charakterystycznà dla sztuki autonomicznej, ale dajàc w zamian
naprawd´ wiele, tak od strony wypowiedzi artystycznej, jak mo˝liwoÊci
dotarcia do grupy s∏uchaczy, do której w inny sposób nigdy by nie trafili.
Komponowanie muzyki ilustracyjnej jest dziÊ nie tylko zaj´ciem lukratywnym,
ale i dajàcym kompozytorom szans´ zaistnienia poza hermetycznym Êwiatem
melomanów, dlatego te˝ tak wielu wybitnych twórców wià˝e si´, mo˝e nie na
sta∏e, ale i nie jest to równie˝ przelotny flirt, z muzykà kina.
— — —
256 .
M U Z Y K A F I L M O WA
Pawe∏ Sztompke
Ten z∏oty czas muzyki kina w sposób doskona∏y wykorzystali polscy twórcy.
Obok operatorów obrazu jest to chyba jedyna grupa zawodowa zwiàzana z kinem,
której uda∏o si´ odnieÊç równie˝ sukces mi´dzynarodowy, realizowaç swoje
projekty w najwa˝niejszych studiach filmowych Êwiata. Za nieomal ka˝dà
mi´dzynarodowà karierà polskiego kompozytora stoi wczeÊniejszy Êwiatowy
sukces polskiego filmu. Gdyby nie „Nó˝ w wodzie” Romana Polaƒskiego, Êwiat
najprawdopodobniej nie pozna∏by muzyki Krzysztofa Komedy, gdyby nie
Krzysztof Zanussi, pozycja Wojciecha Kilara nie by∏aby tak mocna, gdyby nie
Krzysztof KieÊlowski i Agnieszka Holland – Zbigniew Preisner nie odniós∏by
swojego Êwiatowego sukcesu. Jan A.P. Kaczmarek, Micha∏ Lorenc, W∏odzimierz
Pawlik, Abel Korzeniowski, Krzesimir D´bski, Stanis∏aw Syrewicz, Zygmunt
Konieczny, Pawe∏ Szymaƒski, Pawe∏ Mykietyn, Maciej Zieliƒski, Jacek Grudzieƒ –
to nazwiska, które wpisa∏y si´ ju˝ w histori´ polskiego kina, choç nale˝à
przecie˝ do kr´gów muzyki powa˝nej, jazzowej czy rozrywkowej. W Polsce
w∏aÊciwie nie wykszta∏ci∏ si´ model kompozytora pracujàcego wy∏àcznie dla
kina, co zresztà jest korzystne, gdy˝ daje szans´ pe∏nego rozwoju ich talentów,
realizowania ró˝nych form wypowiedzi artystycznej.
— — —
Po roku 1990 w naszej kinematografii zaznaczy∏ si´ silny nurt kina rozrywkowego,
komercyjnego; nastàpi∏ zalew seriali telewizyjnych. Przypomina to w pewnym
stopniu sytuacj´ przedwojennego polskiego kina, kiedy to wi´kszà cz´Êç
dorobku stanowi∏y b∏ahe komedie, kino przebojowe. Mistrzami muzyki dla tego
gatunku kina i seriali sà m.in. Krzesimir D´bski – niezwykle wszechstronny
kompozytor, skrzypek jazzowy i aran˝er (kilkadziesiàt filmów fabularnych,
w tym „Ogniem i mieczem” w re˝yserii Jerzego Hoffmana, kilkanaÊcie seriali
telewizyjnych, m.in. „Ranczo”, „Na Wspólnej”, „Na dobre i na z∏e”, „Z∏otopolscy”), a w m∏odszej generacji Maciej Zieliƒski – twórca muzyki filmowej,
teatralnej, piosenek i ilustracji do produkcji telewizyjnych (komedie romantyczne w re˝yserii Ryszarda Zatorskiego „Nigdy w ˝yciu”, „Tylko mnie kochaj”,
„Dlaczego nie!” czy „Nie k∏am kochanie”, „Och, Karol 2” w re˝yserii Piotra
WereÊni).
— — —
Tego rodzaju produkcje rzàdzà si´ swoimi prawami, wymagajà od twórców
pewnych umiej´tnoÊci, w tym od kompozytorów ∏atwoÊci pisania przebojowych
piosenek i melodii. Nasza powojenna kinematografia, która bardzo dawkowa∏a
u˝ycie chwytliwych piosenek w swoich Êcie˝kach dêwi´kowych, preferujàc kino
artystyczne, nagle stan´∏a przed nowym wyzwaniem, w którym to w∏aÊnie muzyka,
257 .
a ÊciÊlej piosenka sta∏a si´ najwa˝niejszym akcentem promocyjnym kina.
Nie zawsze nawet musia∏a idealnie pasowaç do obrazu, cz´sto wr´cz pojawia∏a
si´ na koƒcu filmu, aby nie przeszkadzaç w dramaturgii dzie∏a filmowego,
a jednak zaistnieç w kinie. Chwytliwa piosenka jest najlepszà reklamà dla
filmu, jego muzycznà wizytówkà, cz´sto pojawiajàcà si´ d∏ugo przed premierà
w stacjach radiowych i telewizji. To jest oczywiÊcie trend Êwiatowy, okaza∏o si´,
˝e dla kina popularnego, rozrywkowego nie ma lepszego promocyjnego zabiegu
ani˝eli dobrze skrojony, Êpiewany przez aktualnà gwiazd´ przebój. To niszczy
stary porzàdek dzie∏a filmowego, ale taka jest cena emancypacji muzyki filmowej i jej niekwestionowany sukces pozaekranowy.
— — —
Miarà popularnoÊci gatunku niech b´dà katalogi wydawanych p∏yt z oryginalnymi
nagraniami filmowymi, pot´˝ne dzia∏y muzyki filmowej w sklepach p∏ytowych,
nowe festiwale. Dawniej ta muzyka mog∏aby istnieç tylko z obrazem, tylko
w kinie czy telewizji. DziÊ jest pe∏noprawnym uczestnikiem ˝ycia muzycznego –
sytuacja muzyki filmowej zmieni∏a si´ radykalnie w ciàgu zaledwie kilku dekad.
— — —
Re˝yserzy bardzo uwa˝nie, podobnie jak to by∏o wiele lat temu, obserwujà
i ws∏uchujà si´ w dêwi´ki nowej muzyki, poszukujàc dla swoich filmów nie
zawsze i nie za wszelkà cen´ oryginalnych Êcie˝ek dêwi´kowych. Zdarza si´, ˝e
muzyczne i filmowe sukcesy polskiego kina zwiàzane sà z utworami ju˝ istniejàcymi, które zosta∏y zaadaptowane dla potrzeb obrazu, a nie napisane z myÊlà
o nim. Przyk∏adem mogà byç takie filmy, jak „Us∏yszcie mój krzyk” z 1991 roku,
w re˝yserii Macieja Drygasa z muzykà Paw∏a Szymaƒskiego (Partita II), „Plac
Zbawiciela” z 2006 roku, w re˝yserii Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze
z muzykà Paw∏a Szymaƒskiego (fragmenty kompozycji Ulice Babilonu ze
spektaklu „Zaratustra” w re˝. Krystiana Lupy), „33 sceny z ˝ycia” z 2008 roku,
w re˝yserii Ma∏gorzaty Szumowskiej z muzykà Paw∏a Mykietyna (fragmenty
II Symfonii), „Tatarak” z 2009 roku, w re˝yserii Andrzeja Wajdy z muzykà
Paw∏a Mykietyna (Sonet II z Sonetów Szekspira) oraz „Nieruchomy poruszyciel”
z 2008 roku, w re˝yserii ¸ukasza Barczyka z muzykà Hanny Kulenty
(m.in. Trzeci kràg, Koncert fletowy, Martwa natura z wiolonczelà, II Koncert
skrzypcowy). Kompozytorzy ci sà jednak tak˝e autorami muzyki pisanej
specjalnie do filmów.
— Pawe∏ Szymaƒski:
„Zaj´cia dydaktyczne”, 1980, re˝. Ryszard Bugajski
„Stan niewa˝koÊci”, film dokumentalny, 1994, re˝. Maciej Drygas
258 .
M U Z Y K A F I L M O WA
Pawe∏ Sztompke
„Schizofrenia”, film dokumentalny, 2001, re˝. Vita Zˇelakevicˇiu¯ té
„G∏os nadziei”, film dokumentalny, 2002, re˝. Maciej Drygas
„Jeden dzieƒ w PRL”, film dokumentalny, 2005, re˝. Maciej Drygas
„Âroda czwartek rano”, 2007, re˝. Grzegorz Pacek
„Korowód”, 2007, re˝. Jerzy Stuhr
„Las”, czarno-bia∏y film eksperymentalny, 2009, re˝. Piotr Duma∏a
— Pawe∏ Mykietyn:
„EgoiÊci”, 2000, re˝. Mariusz Treliƒski
„Ono”, 2004, re˝. Ma∏gorzata Szumowska
„Essential Killing”, 2010, re˝. Jerzy Skolimowski
„Trick”, 2010, re˝. Jan Hryniak
„Sponsoring”, 2011, re˝. Ma∏gorzata Szumowska
— Hanna Kulenty:
„Historia Roja, czyli w ziemi lepiej s∏ychaç”, 2011, re˝. Jerzy Zalewski
— — —
Warto tu wspomnieç tak˝e o wielkim sukcesie polskiej animacji. Film „Katedra”
zrealizowany przez Tomasza Bagiƒskiego z muzykà Adama Rosiaka od premiery
latem 2002 roku zebra∏ szereg wyró˝nieƒ, m.in. g∏ównà nagrod´ na presti˝owych
targach Siggraph w San Antonio, co automatycznie uprawni∏o go do ubiegania
si´ o Oscara. Fachowcy od grafiki komputerowej uznali go za per∏´ w dziedzinie
animacji, a amerykaƒskie Studio Walta Disneya zwróci∏o si´ do autora z proÊbà
o mo˝liwoÊç prezentowania filmu na seminariach dla grafików jako filmu
instrukta˝owego. Sukces ten przypomina skalà dawne osiàgni´cia polskiej
animacji, choçby takich filmów jak „Dom” w re˝yserii Waleriana Borowczyka
i Jana Lenicy czy „Nowy Janko muzykant” z 1960 w re˝yserii Jana Lenicy – oba
z muzykà elektronicznà W∏odzimierza Kotoƒskiego.
— — —
— — —
— — —
259 .
— — —
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
— — —
— — —
— — —
Lista wybranych, najbardziej opiniotwórczych przedsi´wzi´ç festiwalowych,
konkursów i kursów (najd∏u˝ej istniejàcych, o zasi´gu mi´dzynarodowym
i ogólnopolskim oraz innych wa˝nych – wed∏ug autorów raportu)
z podzia∏em na gatunki, wg daty powstania.
— — —
Pe∏niejsza lista festiwali, konkursów i kursów podana jest na stronie
internetowej Polskiego Centrum Informacji Muzycznej: www.polmic.pl
— — —
Fe s t i wa l e m u z y k i d aw n e j
— — —
—
STAROSÑDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
Stary Sàcz, termin: VI–VII
organizator: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sàczu; dyr. art. Andrzej Citak
(pierwszym dyr. art. by∏ Stanis∏aw Ga∏oƒski)
rok powstania: 1975; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 32 edycje
Najstarszy festiwal muzyki dawnej w Polsce. G∏ówne cele: poszukiwanie jednoÊci kulturowej
Europy, rozwijanie kontaktów mi´dzy oÊrodkami kultury w kraju i za granicà, promocja Starego
Sàcza i regionu oraz wykonawców pochodzàcych z Sàdecczyzny, promowanie m∏odych wykonawców,
edukacja w dziedzinie kultury muzycznej dawnych epok, prezentacja Êwiatowej s∏awy wykonawców
muzyki dawnej. Koncerty towarzyszàce: w Krakowie, Krynicy, Nowym Sàczu, widowiska plenerowe
(bractwo rycerskie, pokazy walk, tematy historyczne), wystawy o kulturze danego kraju.
—
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPO¸ÓW MUZYKI DAWNEJ „SCHOLA CANTORUM”
Kalisz, termin: I–II
organizator: Stowarzyszenie Edukacyjne Dzieci i M∏odzie˝y „Schola Cantorum” w Kaliszu
(od 1999); dyr. art. Gra˝yna Dziedziak
rok powstania: 1978; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 33 edycje
Poczàtkowo przeglàdy, w efekcie ogólnopolski festiwal muzyki dawnej o ogromnym znaczeniu
dla kultury polskiej. Ukszta∏towany na podstawie jedynego w Polsce konkursu muzyki dawnej dla
zespo∏ów spoza szkolnictwa muzycznego o ponad 30- letniej tradycji. Koncerty towarzyszàce:
w Go∏uchowie, Antoninie.
260 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
—
FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE
Warszawa, termin: X–XI
organizator: Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddzia∏ w Warszawie; dyr. art. Jacek Urbaniak
rok powstania: 1991; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 19 edycji
Festiwal muzyki polskiej i europejskiej od Êredniowiecza do klasycyzmu, wykonywanej na instrumentach z epoki w stylowych wn´trzach; doroczny przeglàd dorobku polskich zespo∏ów muzyki
dawnej; nowo odkryte i nieznane dzie∏a (w szczególnoÊci muzyki staropolskiej) oraz ich konteksty
w muzyce ludowej i wspó∏czesnej; wspieranie amatorskiego m∏odzie˝owego ruchu muzyki dawnej
w Polsce.
—
MI¢DZYNARODOWA LETNIA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ (cz´Êç festiwalowa)
Warszawa, termin: VII
organizator: do 1999 – Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddzia∏ w Warszawie, od 2000 –
Fundacja „Concert Spirituel”; dyr. art. Agata Sapiecha
rok powstania: 1992; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 17 edycji
Najstarszy w Polsce projekt tego typu, bardzo wysoko ceniony na Êwiecie. Wieloletnia wspó∏praca
mi´dzynarodowej i polskiej sceny muzyki dawnej w orkiestrze tworzonej przy Letniej Akademii
na bazie zespo∏u i chóru Il Tempo. Festiwal po∏àczony z kilkunastoma klasami mistrzowskimi
i wyk∏adami wybitnych muzykologów polskich i zagranicznych; wystawy instrumentów i prac
plastycznych inspirowanych muzykà dawnà.
—
FESTIWAL „PIE¡ NASZYCH KORZENI”
Jaros∏aw, termin: VIII
organizator: Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jaros∏awiu; dyr. art. Maciej Kaziƒski
rok powstania: 1993; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 18 edycji
Program jest Êwiadectwem dawnego splendoru i historycznej wagi miasta, jak równie˝ jego wieloetnicznoÊci, ró˝norodnoÊci wyznaƒ i obrzàdków. Festiwal charakteryzuje równowaga pierwiastka
sakralnego i Êwieckiego, duchowego i intelektualnego, praktyki i teorii, skupienia i zabawy, elementu profesjonalnego i amatorskiego, sztuki akademickiej i ludowej.
—
FESTIWAL OPER BAROKOWYCH
Warszawa, termin: X
organizator: Warszawska Opera Kameralna; dyr. art. Stefan Sutkowski
rok powstania: 1993; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 17 edycji
Prezentacja oper barokowych od Periego, Monteverdiego, Purcella, Lully’ego po Haendla na scenie
WOK, z orkiestrà barokowà Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, z udzia∏em wybitnych polskich Êpiewaków. Z tego festiwalu wy∏oni∏ si´ Festiwal Claudia Monteverdiego.
—
DNI BACHOWSKIE
Kraków, termin: ok. 21 III (rocznica ur. J.S. Bacha)
organizator: AM w Krakowie, Katedra Klawesynu i Instrumentów Dawnych; opiekun art.
prof. El˝bieta Stefaƒska
rok powstania: 1996; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 15 edycji
Koncerty znanych i mniej popularnych dzie∏ Bacha w wykonaniu pedagogów i studentów
krakowskiej uczelni, a tak˝e innych renomowanych artystów. Wykonawcy grajà wy∏àcznie na kopiach lub oryginalnych instrumentach z epoki, starajàc si´ wiernie zinterpretowaç muzyk´ baroku.
Oprócz koncertów odbywajà si´ równie˝ wyk∏ady i wystawy.
— — —
261 .
—
„MUZYKA W RAJU” – FESTIWAL W PARADY˚U
GoÊcikowo, Parady˝; termin: VIII
organizator: Fundacja Muzyki Dawnej „Canor”; dyr. festiwalu Cezary Zych i ks. dr Jaros∏aw StoÊ
rok powstania: 2003; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 8 edycji
Poczàtkowo cz´Êç nieustajàcego festiwalu „Muzyka dawna – persona grata” organizowanego
w pocysterskim opactwie Parady˝ w miejscowoÊci GoÊcikowo (woj. lubuskie). Koncerty sà
podsumowaniem wspó∏pracy orkiestry Arte dei Suonatori (pe∏niàcej funkcj´ gospodarza festiwalu)
i jej najwa˝niejszych partnerów – sta∏ych goÊci festiwalu, g∏ównie artystów zagranicznych.
—
FESTIWAL „FORUM MUSICUM”
Wroc∏aw, termin: VIII
organizator: Mi´dzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”; dyr. generalny Andrzej Kosendiak,
dyr. art. Tomasz Dobrzaƒski
rok powstania: 2003; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 8 edycji
Festiwal muzyki dawnej wykonywanej na historycznych instrumentach, przyciàga zró˝nicowanà
publicznoÊç, zarówno polskà, jak i zagranicznà. Ka˝da edycja Forum Musicum ma swój temat,
a koncentruje si´ na repertuarze z okresu 1600–1800.
—
MISTERIA PASCHALIA
Kraków, termin: Wielki Tydzieƒ
organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe; dyr. Art. Filip Berkowicz
rok powstania: 2004; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 8 edycji
Ideà festiwalu jest prezentacja muzyki zwiàzanej z okresem Wielkiego Tygodnia i Wielkanocà
w mistrzowskich interpretacjach czo∏owych przedstawicieli wykonawstwa historycznego.
W programie koncerty i misteria paschalne; wielkie dzie∏a wokalno-instrumentalne. Podczas ka˝dej
edycji festiwalu na krakowskim Rynku G∏ównym wystawiane sà widowiska zwiàzane tematycznie
z okresem Wielkiego Tygodnia.
— Cykle koncertów CONCERT SPIRITUEL W WILANOWIE (ostatnio w ca∏ej Warszawie,
szczególnie na Trakcie Królewskim); Warszawa, termin: III–VI, IX–XII
organizator: Fundacja „Concert Spirituel”; dyr. art. Agata Sapiecha
rok powstania: 2004; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano ok. 30 koncertów
Cykl 4–8 koncertów rocznie, nawiàzujàcych do XVIII-wiecznej tradycji Le Concert Spirituel we
Francji, z udzia∏em gwiazd sceny Êwiatowej i wybitnych wykonawców polskich oraz studentów
Studium Muzyki Dawnej UMFC. Promocja Warszawy jako wa˝nego oÊrodka muzycznego w czasach
królewskiego mecenatu Wazów, Wettinów i Stanis∏awa Augusta; podnoszenie poziomu ÊwiadomoÊci
wykonawczej i wiedzy o muzyce w kontekÊcie historycznym; rozwój twórczej wspó∏pracy mi´dzynarodowej i mi´dzypokoleniowej.
— Cykl koncertów DLA MI¸OÂNIKÓW I DLA ZNAWCÓW (koncerty powtarzane
w Archikatedrze Warszawskiej i w Podkowie LeÊnej); Warszawa, termin: jedna niedziela w miesiàcu
organizator: Biuro Koncertowe UMFC
rok powstania: 2004; cyklicznoÊç: 8 koncertów w roku
Jeden z najpopularniejszych cykli koncertowych na UMFC, w Sali Koncertowej Uniwersytetu
Muzycznego (ok. 500 miejsc), szczególnie Koncerty Adwentowe i Pasyjne przygotowywane przez
Mi´dzywydzia∏owe Studium Muzyki Dawnej i Wydzia∏ Wokalny, cz´sto z udzia∏em Mi´dzyuczelnianej
Orkiestry Barokowej. Wspólne wyst´py pedagogów i studentów.
— — —
262 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
—
Cykl operowy OPERA RARA
Kraków, termin: wed∏ug ustaleƒ z artystami
organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe; dyr. art. Filip Berkowicz
rok powstania: 2009; cyklicznoÊç: wed∏ug ustaleƒ z artystami
Ca∏oroczny cykl operowy oparty na ambitnych produkcjach najwa˝niejszych scen operowych i festiwali we W∏oszech, Francji, w Wielkiej Brytanii czy Niemczech; importowanie gotowych produkcji
scenicznych lub koprodukcja ze znanymi teatrami czy festiwalami. Celem jest m.in. ustawiczne podnoszenie poziomu kultury operowej w regionie i wzbogacenie oferty kulturalnej wydarzeniami na
najwy˝szym Êwiatowym poziomie, rozwój turystyki kulturalnej i muzycznej. Niekonwencjonalnymi
metodami stara si´ pozyskaç nowych odbiorców.
—
Cykl koncertów MAZOVIA GOES BAROQ UE
Warszawa, termin: wed∏ug ustaleƒ z artystami
organizator: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki; wspó∏organizator: Program 2 PR;
dyr. art. Cezary Zych
rok powstania: 2009; cyklicznoÊç: wed∏ug ustaleƒ z artystami
Ciekawa nowa oferta festiwalowa. Koncerty majà miejsce w Studiu Koncertowym PR im. Witolda
Lutos∏awskiego, nowej przestrzeni dla regularnej i spójnej prezentacji muzyki dawnej w Warszawie.
Stwarzajà szans´ kontaktu z coraz bardziej popularnà muzykà baroku w mistrzowskich interpretacjach. Dotychczas goÊçmi festiwalu byli artyÊci zagraniczni.
— — —
Fe s t i wa l e m u z y k i k l a s yc z n e j
— — —
—
MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI W DUSZNIKACH - ZDROJU
Duszniki-Zdrój, termin: VIII
organizator: Fundacja Mi´dzynarodowych Festiwali Chopinowskich; dyr. Piotr Paleczny
rok powstania: 1946; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 65 edycji
Najstarszy na Êwiecie nieprzerwanie dzia∏ajàcy festiwal pianistyczny, w którym wzi´li udzia∏ niemal
wszyscy najznakomitsi wspó∏czeÊni pianiÊci i wykonawcy muzyki Chopina. Koncertom towarzyszà
Ogólnopolskie Kursy Mistrzowskie dla szeÊciu najbardziej utalentowanych m∏odych polskich
pianistów, których wyk∏adowcami sà najwybitniejsi zagraniczni pedagodzy.
—
MUZYCZNY FESTIWAL W ¸A¡CUCIE
¸aƒcut, termin: V
organizator: Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego
rok powstania: 1961; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 49 edycji
Festiwal odbywajàcy si´ m.in. w pi´knych wn´trzach Zamku w ¸aƒcucie. Pierwsza edycja –
poczàtkowo pod nazwà Dni Muzyki Kameralnej – zosta∏a zorganizowana w 1961 roku z inicjatywy
Janusza Ambrosa, dyrektora Paƒstwowej Filharmonii w Rzeszowie. Przez dwadzieÊcia lat odbywa∏
si´ corocznie w maju – od 1964 roku jako impreza mi´dzynarodowa. Wyst´pujà na nim najwybitniejsi artyÊci i s∏ynne orkiestry. Przez dziesi´ç lat jego wspó∏organizatorem by∏a Telewizja Polska,
która rejestrowa∏a koncerty.
— — —
263 .
—
MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL „WRATISLAVIA CANTANS”
Wroc∏aw, termin: IX
organizator: Biuro Festiwalowe; dyr. Andrzej Kosendiak, dyr. art. Paul McCreesh
rok powstania: 1966; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 45 edycji
Festiwal muzyki oratoryjno-kantatowej o mi´dzynarodowej renomie, nale˝àcy do presti˝owego
Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali (EFA) w Genewie i International Society for Performing
Arts Foundation w Nowym Jorku (ISPA). Powsta∏ z inicjatywy Andrzeja Markowskiego, poczàtkowo
prezentujàc arcydzie∏a muzyki oratoryjnej – dawnej i nowej (Pasja K. Pendereckiego). Od 1996
jako Paƒstwowa Instytucja Kultury, od 2006 jako Narodowe Forum Kultury, w sk∏ad którego
wchodzà tak˝e Filharmonia im. W. Lutos∏awskiego, Opera Wroc∏awska, Akademia Muzyczna im.
K. Lipiƒskiego. Oprócz koncertów – kursy i sesje naukowe. Organizatorzy festiwalu zajmujà si´
edycjà filmów, ksià˝ek i p∏yt CD.
—
MUZYKA W STARYM KRAKOWIE
Kraków, termin: VII
organizator: Capella Cracoviensis, Fundacja Capelli Cracoviensis
rok powstania: 1976; cyklicznoÊç: corocznie; zorganizowano 33 edycje
Jest jednym z najstarszych festiwali krakowskich. Twórcà Festiwalu i jego dyrektorem artystycznym
jest Stanis∏aw Ga∏oƒski za∏o˝yciel i wieloletni dyrektor Capelli Cracoviensis. W czasie dwóch
tygodni Festiwalu s∏uchacze majà mo˝liwoÊç zapoznania si´ z wybitnymi interpretacjami muzyki
ró˝nych epok, w szczególnej scenerii najpi´kniejszych zabytkowych wn´trz krakowskich, w koÊcio∏ach,
muzeach, na dziedziƒcach. Do roku 2009 Festiwal zwiàzany by∏ z dzia∏alnoÊcià Capelli Cracoviensis,
obecnie jego organizacj´ W∏adze Miasta powierzy∏y Fundacji Capella Cracoviensis.
—
DNI MUZYKI KAROLA SZYMANOWSKIEGO
Zakopane, termin: VII
organizator: Towarzystwo im. Karola Szymanowskiego
rok powstania: 1977; cyklicznoÊç: corocznie; zorganizowano 33 edycje
Najstarszy festiwal muzyczny na Podhalu, jedyny w Europie poÊwi´cony muzyce Karola Szymanowskiego. Do 1987 roku Dni odbywa∏y si´ w marcu, a póêniej we wrzeÊniu. Poczàwszy od 10. edycji
festiwal odbywa si´ w lipcu – miesiàcu najwi´kszego nat´˝enia turystyki na Podhalu. Koncerty
symfoniczne i kameralne organizowane sà w okaza∏ych koÊcio∏ach i atrakcyjnych galeriach
Zakopanego, natomiast stanowiàce przewag´ wyst´py solistów odbywajà si´ w Willi „Atma” –
by∏ym domu Karola Szymanowskiego, a obecnie muzeum jego imienia.
—
MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY „ÂLÑSKA JESIE¡ GITAROWA”
Tychy, termin: X
organizator: Biuro Festiwalowe, Miejskie Centrum Kultury
rok powstania: 1986; cyklicznoÊç: biennale; zrealizowano 13 edycji
Najwa˝niejszy festiwal gitarowy w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Gromadzi najwybitniejszych
muzyków z Polski i Êwiata. Wa˝nà cz´Êcià festiwalu jest konkurs wykonawczy.
— — —
264 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
—
FESTIWAL KOMPOZYTORÓW POLSKICH
Bielsko-Bia∏a, termin: X
organizator: Bielskie Centrum Kultury
rok powstania: 1996; cyklicznoÊç: corocznie; zorganizowano 15 edycji
Festiwal prezentujàcy monograficzny przeglàd twórczoÊci polskich kompozytorów XIX i XX wieku
(Chopin, Kar∏owicz, Moniuszko, Szymanowski, Lutos∏awski, Bacewicz, Górecki, Kilar, Penderecki),
odbywajàcy si´ pod patronatem Henryka Miko∏aja Góreckiego. Na trzydniowy festiwal sk∏adajà si´
koncerty oratoryjne, symfoniczne i kameralne. W 2005 roku na festiwalu tym Kronos Quartet
dokona∏ Êwiatowego prawykonania III Kwartetu smyczkowego H. M. Góreckiego.
—
WIELKANOCNY FESTIWAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Warszawa, termin: przed Wielkanocà, zwykle do Wielkiego Piàtku
organizator: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena; prezes El˝bieta Penderecka, dyr.
Andrzej Giza
rok powstania: 1997; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 14 edycji
Od poczàtku swego istnienia (program Kraków 2000 – Europejskie Miasto Kultury) zyska∏ rang´
wydarzenia o du˝ej skali z gwiazdorskà obsadà. Zadaniem festiwalu jest ukazanie dzie∏a Beethovena
w rozmaitych kontekstach – romantyzmu, modernizmu i XX wieku. Festiwalowi, poczàtkowo
organizowanemu w Krakowie, a od 2004 w Warszawie, towarzyszà wystawy i sympozja naukowe
(cz´Êç imprez nadal odbywa si´ w Krakowie). Od 2001 nale˝y do Europejskiego Stowarzyszenia
Festiwali EFA.
—
FESTIWAL MUZYCZNY POLSKIEGO RADIA
Warszawa, termin: ró˝nie
organizator: Polskie Radio SA
rok powstania: 1997 (istnia∏ do 2008); cyklicznoÊç: corocznie; z przerwami, zrealizowano 11 edycji
Wykorzystanie potencja∏u artystycznego Polskiego Radia. Ka˝da edycja poÊwi´cona innemu twórcy,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem muzyki polskiej.
—
FESTIWAL CARILLONOWY
Gdaƒsk, termin: VIII
organizator: Muzeum Historyczne Miasta Gdaƒsk
rok powstania: 1999; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 12 edycji
Unikalny ze wzgl´du na niezwyk∏e instrumenty – spoÊród trzech carillonów w Polsce dwa znajdujà
si´ w Gdaƒsku. Festiwal prezentuje wykonania najwybitniejszych muzyków polskich i obcych
grajàcych na carillonie.
—
MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY „CHOPIN I JEGO EUROPA”
Warszawa, termin: VIII
organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina; dyr. festiwalu: Stanis∏aw Leszczyƒski
rok powstania: 2005; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 6 edycji
Celem festiwalu jest promocja polskiej kultury muzycznej poprzez stworzenie w Warszawie
wydarzenia o najwy˝szej randze artystycznej wpisujàcego si´ na sta∏e w kalendarz imprez europejskich.
G∏ównym zamierzeniem programowym jest przedstawienie twórczoÊci Fryderyka Chopina
w szerokim kontekÊcie kulturowym, si´gni´cie do wielorakich êróde∏ jego stylu, „odkrycie”
zwiàzków zarówno z kompozytorami jemu wspó∏czesnymi, jak i twórcami nast´pnych generacji
poprzez prezentacj´ dzie∏ od XVIII wieku do wspó∏czesnoÊci. Ambicjà Festiwalu jest, aby by∏y to
„polskie Promsy”. Nale˝y do presti˝owego Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali (EFA).
265 .
—
FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ
Kraków, termin: XI
organizator: Stowarzyszenie Muzyki Polskiej
rok powstania: 2005; cyklicznoÊç: corocznie
Program festiwalu obejmuje ró˝ne epoki historyczne, powa˝nà jego cz´Êç stanowi polska muzyka
wspó∏czesna. Tradycjà sta∏o si´ prawykonanie utworu zamówionego przez festiwal.
— — —
— — —
Fe s t i wa l e m u z y k i w s p ó ∏ c z e s n e j
— — —
—
WARSZAWSKA JESIE¡
Warszawa, termin: IX
organizator: ZKP
rok powstania: 1956; cyklicznoÊç: corocznie z wyjàtkiem 1957 i 1982
Pozostaje wizytówkà muzycznej wspó∏czesnoÊci w Polsce z bardzo silnym oddzia∏ywaniem mi´dzynarodowym, utrzymujàc w repertuarze najbli˝szà tradycj´ wspó∏czesnoÊci modernistycznej, otwarty
jest jednoczeÊnie na nurty postmodernistyczne. Dokumentuje i udost´pnia stan obecny nowej
muzyki, a jednoczeÊnie stymuluje kompozytorskà twórczoÊç polskà i zagranicznà poprzez
zamówienia nowych utworów, a tak˝e jest miejscem mi´dzynarodowej wspó∏pracy, choçby za sprawà
powo∏anych do ˝ycia warsztatowych zespo∏ów m∏odych wykonawców nowej muzyki.
—
POZNA¡SKA WIOSNA MUZYCZNA
Poznaƒ, termin: III
organizator: ZKP Oddzia∏ Poznaƒski
rok powstania: 1961; cyklicznoÊç: corocznie z przerwami
Festiwal poÊwi´cony polskiej muzyce wspó∏czesnej, szczególnie kompozytorów zwiàzanych
z Poznaniem. W drugiej po∏owie lat 90. przekszta∏cony w biennale, organizowany by∏ jako „Dni
kompozytorów poznaƒskich”. Od 2000 utrzymywany w rytmie biennale poszerzy∏ program
o muzyk´ kompozytorów zagranicznych.
—
MUSICA POLONICA NOVA (dawniej: Festiwal Polskiej Muzyki Wspó∏czesnej)
Wroc∏aw, termin: do 2008 – II, 2010 – V, 2012 – IV
organizator: ZKP, Filharmonia Wroc∏awska
rok powstania: 1962; cyklicznoÊç: biennale
Festiwal polskiej muzyki wspó∏czesnej, zrazu dotyczy∏ muzyki wspó∏czesnej „ziem odzyskanych”,
z czasem sta∏ si´ – obok corocznie organizowanej Poznaƒskiej Wiosny – przeglàdem polskiej
twórczoÊci kompozytorskiej, traktowanym niejako jako suplement do mi´dzynarodowej
Warszawskiej Jesieni.
— — —
266 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
—
ÂWI¢TOKRZYSKIE DNI MUZYKI
Kielce, termin: wiosna
organizator: Filharmonia Âwi´tokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
Rok powstania: (lata 60.); cyklicznoÊç: corocznie z 30-letnià przerwà; zrealizowano 19 edycji
Wa˝nà cz´Êcià Festiwalu jest prezentacja najnowszych utworów polskich kompozytorów, dotàd
niewykonywanych. W ostatnich edycjach tak˝e interdyscyplinarny, multimedialny, prezentuje
utwory wykorzystujàce nowe techniki kompozytorskie i wykonawcze.
—
ÂLÑSKA TRYBUNA KOMPOZYTORÓW
Katowice, termin: ró˝nie
organizator: ZKP Oddzia∏ Katowicki
rok powstania: 1973; cyklicznoÊç: corocznie – serie koncertowe
Programy koncentrujà si´ g∏ównie na twórczoÊci kompozytorów Êlàskich.
—
LABORATORIUM MUZYKI WSPÓ¸CZESNEJ
Warszawa (od 2003, wczeÊniej Bia∏ystok), termin: ró˝nie
organizator: Stowarzyszenie „Laboratorium Muzyki Wspó∏czesnej”
rok powstania: 1985; cyklicznoÊç: corocznie
Program festiwalu zawiera przede wszystkim utwory kameralne, z przewagà twórczoÊci polskiej.
W programie pewnà cz´Êç zajmujà prawykonania.
—
WARSZAWSKIE SPO TKANIA MUZYCZNE
Warszawa, termin: V
organizator: ZKP
rok powstania: 1986; cyklicznoÊç: corocznie
Programy festiwalu ∏àczà polskà wspó∏czesnoÊç (szczególnie, choç nie tylko, twórczoÊç kompozytorów warszawskich) z europejskà muzykà dawnà (renesansu i baroku), cz´sto w wykonaniach
zapraszanych zespo∏ów zagranicznych.
—
DNI KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
Kraków, termin: VI
organizator: ZKP
rok powstania: 1988; cyklicznoÊç: corocznie
Centralnym obszarem programów festiwalu jest wspó∏czesna twórczoÊç kompozytorów krakowskich
ukazywana w kontekÊcie tak wspó∏czesnoÊci polskiej, jak i XX-wiecznej klasyki, a tak˝e muzyki
krajów sàsiednich (S∏owacja, Ukraina).
—
GAUDE MATER
Cz´stochowa, termin: V
organizator: OÊrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
rok powstania: 1991; cyklicznoÊç: corocznie
Programy festiwalu obejmujà muzyk´ sakralnà i religijnà ró˝nych wyznaƒ i kr´gów kulturowych,
w tym wspó∏czesnà ze szczególnym uwzgl´dnieniem kompozycji polskich.
— — —
267 .
—
ALKAGRAN
Czechowice-Dziedzice, termin: X
organizator: Miejski Dom Kultury
rok powstania: 1991; cyklicznoÊç: corocznie
Zainaugurowany w pierwszà rocznic´ Êmierci Andrzeja Krzanowskiego z inicjatywy Towarzystwa
Przyjació∏ Czechowic-Dziedzic festiwal obejmuje prezentacj´ twórczoÊci Andrzeja Krzanowskiego,
koncerty i widowiska muzyczne dla dzieci i m∏odzie˝y, koncerty muzyki dawnej, klasycznej,
wspó∏czesnej, jazzowej, folkowej i poezji Êpiewanej, spektakle teatralne i widowiska baletowe,
wyk∏ady i spotkania z twórcami, konkursy muzyczne, wystawy.
—
AUDIO - ART
Kraków, Warszawa
termin: ró˝ne
organizator: Stowarzyszenie „Muzyka Centrum”
rok powstania: 1993; cyklicznoÊç: corocznie
Festiwal skupia si´ na integracji sztuk wizualnych i dêwi´kowych, na nowych koncepcjach êróde∏
dêwi´ku – obiektu i instrumentu muzycznego, w których kompozytor, konstruktor i wykonawca
unifikujà ca∏y proces tworzenia i wykonania dzie∏a. Festiwal prezentuje artystów z ca∏ego Êwiata
oraz ich premierowe projekty.
—
FORUM IM. WITOLDA LUTOS¸AWSKIEGO
Warszawa, termin: II
organizator: Filharmonia Narodowa
rok powstania: 1994; cyklicznoÊç: corocznie
Zaplanowany jeszcze za ˝ycia kompozytora z inicjatywy ówczesnego dyrektora FN Kazimierza Korda,
festiwal po raz pierwszy odby∏ si´ tu˝ po Êmierci Witolda Lutos∏awskiego. Ideà przedsi´wzi´cia jest
ukazywanie muzyki kompozytora w rozmaitych kontekstach estetycznych klasyki i wspó∏czesnoÊci
XX wieku.
—
SACRUM - PROFANUM
Kraków, termin: IX
organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe
rok powstania: 2003; cyklicznoÊç: corocznie
Program festiwalu skupia si´ na najwybitniejszych postaciach kompozytorskich Europy i Êwiata,
prezentujàc ich dzie∏a w wykonaniach najbardziej renomowanych zespo∏ów Êwiata. Taka mnogoÊç
najwybitniejszych kompozytorów nowej muzyki i najwybitniejszych wykonawców rzadko zdarza si´
na innych festiwalach w Europie i na Êwiecie. Kraków tym samym – podobnie, jak Warszawa
i Wroc∏aw – staje si´ miastem nowej muzyki o znaczeniu Êwiatowym. W 2010 w programie znalaz∏y
si´ po raz pierwszy utwory kompozytorów polskich.
—
¸A¡CUCH
Warszawa, termin: ró˝ne
organizator: Towarzystwo im. Witolda Lutos∏awskiego
rok powstania: 2004; cyklicznoÊç: z za∏o˝enia corocznie
Festiwal zainaugurowany zosta∏ w 10. rocznic´ Êmierci Witolda Lutos∏awskiego i jest poÊwi´cony
jego twórczoÊci – tak˝e tej, która ma mniejsze znaczenie artystyczne, jak piosenki pisane pod
pseudonimem. Tytu∏ festiwalu odnosi si´ do tytu∏ów 3 kompozycji Lutos∏awskiego i jest znakiem
ró˝nych konfiguracji w prezentowaniu muzyki kompozytora, nawet z udzia∏em DJ-ów.
268 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
—
FESTIWAL PRAWYKONA¡
Katowice, termin: III
organizator: NOSPR
rok powstania: 2005; cyklicznoÊç: biennale
Festiwal dope∏nia obraz polskiej twórczoÊci kompozytorskiej w bardzo wa˝ny i istotny sposób.
Staje si´ przeglàdem tego, co tworzone jest na bie˝àco, co mog∏oby d∏ugo czekaç na okazj´ prezentacji publicznej. To bardzo istotny cel festiwalu, który wpisuje si´ w górnoÊlàski pejza˝ rozlicznych
przedsi´wzi´ç festiwalowych typu „Âlàskiej Trybuny Kompozytorów”, seriami koncertów cyklu
„Kwartet Âlàski i jego goÊcie”, koncertami w nowo zbudowanej Sali koncertowej Akademii
Muzycznej „Sinfonia”, inicjatywami koncertowymi Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy „Aukso”
czy Zespo∏u Âpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”.
—
MUSICA ELECTRONICA NOVA
Wroc∏aw, termin: V
organizator: ZKP, Akademia Muzyczna
rok powstania: 2005; cyklicznoÊç: biennale
Organizowany naprzemiennie z festiwalem „Musica Polonica Nova”. Daje mo˝liwoÊç polskim
kompozytorom i publicznoÊci konfrontacji dokonaƒ w sferze nowych technologii (muzyka
komputerowa, live electronics, multimedia) z osiàgni´ciami artystycznymi sceny Êwiatowej.
Gromadzi m∏odà publicznoÊç interesujàcà si´ najnowszymi trendami we wspó∏czesnej sztuce.
—
AD LIBITUM
Warszawa, termin: X
organizator: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej
rok powstania: 2006; cyklicznoÊç: corocznie
Mi´dzynarodowy festiwal sztuki improwizacji powo∏any do ˝ycia przez Krzysztofa Knittla pod
has∏em: „Improwizacja w muzyce jako element edukacji kulturalnej”, w ka˝dej edycji ukazujàcy
inny gatunek muzycznej improwizacji i jej ró˝ne konteksty – od muzyki jazzowej, przez swobodnà
improwizacj´ i improwizacj´ dyrygowanà, po awangardowe techniki wykonawcze, indeterminizm,
minimalizm, relacje mi´dzy dêwi´kiem, s∏owem, muzykà i teatrem w nowych nurtach artystycznych.
W 2010 roku po∏àczony by∏ z Mi´dzynarodowym Festiwalem Improwizacji Taƒca SIC!
—
NOSTALGIA
Poznaƒ, termin: X
organizator: Fundacja Malta
rok powstania: 2007; cyklicznoÊç: od 2010 corocznie
Festiwal dotyczy w szczególny sposób muzyki (ale te˝ i kultury w najszerszym uj´ciu) Europy
postsowieckiej, widzianej w szerszym kontekÊcie.
— — —
— — —
— — —
269 .
Fe s t i wa l e m u z y k i a l t e r n a t y w n e j
— — —
—
MÓZG FESTIVAL
termin: XI/XII
organizator: Stowarzyszenie Artystyczne „Mózg”
rok powstania: 2000, wznowiony w 2005; cyklicznoÊç: corocznie od 2007
Festiwal powsta∏y pod nazwà „Muzyka z Mózgu” w jednej z kolebek yassu i wywodzàcy si´ z tego
nurtu. Program zosta∏ stopniowo rozszerzony na obszar avant-jazzu (w szczególnoÊci na zjawiska,
które by∏y inspiracjà dla yassu), a obecnie obejmuje „muzyk´ wspó∏czesnà i sztuki wizualne”.
—
WARSAW ELECTRONIC FESTIVAL
Warszawa, termin: VI (od 2008)
organizator: Fundacja „Sztuka i Technologia”
rok powstania: 2001; cyklicznoÊç: corocznie + liczne zdarzenia dodatkowe
PoÊwi´cony jest przede wszystkim szerokiej, wyczerpujàcej prezentacji polskiej sceny muzyki
elektronicznej.
—
WROC¸AW INDUSTRIAL FESTIVAL
Wroc∏aw, termin: XI
organizator: Stowarzyszenie „Industrial Art”
rok powstania: 2001; cyklicznoÊç: corocznie
Festiwal muzyki industrialnej – ukazuje mi´dzy innymi zakorzenienie twórców alternatywnej
muzyki wspó∏czesnej w tym nurcie.
—
MUSICA GENERA
Szczecin, Warszawa, termin: V
organizator: Musica Genera
rok powstania: 2002; cyklicznoÊç: corocznie, obecnie zawieszony
Festiwal swobodnej improwizacji, rozszerzony nast´pnie na wspó∏czesnà kompozycj´, multimedia,
instalacje dêwi´kowe.
—
TURNING SOUNDS , G¢BOFON
Warszawa, ¸ódê, i in., termin: ró˝nie
organizator: Austriackie Forum Kultury (do 2004), Stowarzyszenie „Turning Sounds”
rok powstania: 2003; cyklicznoÊç: corocznie (do 2007), obecnie jako nieregularny cykl zdarzeƒ
Festiwal i cykl zdarzeƒ zainicjowany przez Andreasa Stadlera z Austriackiego Forum Kultury.
PoÊwi´cony alternatywnej muzyce wspó∏czesnej, zjawiskom z pogranicza popkultury i awangardy
oraz instalacjom dêwi´kowym. „G´bofon” to cykl obejmujàcy rozszerzone techniki wokalne.
—
UNSOUND FESTIVAL
Krraków i in., termin: X
organizator: Fundacja „Tone – Muzyka i Nowe Formy Sztuki”
rok powstania: 2003; cyklicznoÊç: corocznie
Od poszukujàcej muzyki klubowej po pogranicze wspó∏czesnej twórczoÊci kompozytorskiej, od
Skreama po Michaela Nymana. Zapewne najbardziej widoczny festiwal tego nurtu w Polsce.
— — —
270 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
—
AVANT ART FESTIVAL
Wroc∏aw, termin: IX–X
organizator: Fundacja „Avant Art”
rok powstania: 2008; cyklicznoÊç: corocznie
Pomi´dzy progresywnym jazzem a alternatywnà muzykà wspó∏czesnà. Liczni artyÊci zagraniczni.
—
ASYMMETRY FESTIVAL
Wroc∏aw, termin: IV
organizator: OÊrodek Dzia∏aƒ Artystycznych „Firlej”
rok powstania: 2009; cyklicznoÊç: corocznie
Projekty spod znaku elektroniki, ambientu, free-jazzu, breakcore’u i szeroko poj´tej awangardy
muzycznej oraz konkurs „Neuro Music”, w którym zespo∏y muzyczne mogà wygraç m.in.
sfinansowanie sesji nagraniowej oraz wyst´p podczas festiwalu.
— — —
— — —
— — —
Fe s t i wa l e m u z y k i l u d owe j i f o l kowe j
— — —
—
FESTIWAL KAPEL I ÂPIEWAKÓW LUDOWYCH
Kazimierz Dolny, termin: VI
organizator: WOK w Lublinie
rok powstania: 1966; cyklicznoÊç: corocznie
Najwa˝niejszy festiwal polskiej muzyki ludowej.
—
FESTIWAL GÓRALI POLSKICH W ˚YWCU – TYDZIE¡ KULTURY BESKIDZKIEJ
˚ywiec, termin: VIII
organizator: Regionalny OÊrodek Kultury w Bielsku-Bia∏ej
rok powstania: 1970; cyklicznoÊç: corocznie
Najwa˝niejszy festiwal tradycyjnej muzyki górali polskich.
—
MIKO¸AJKI FOLKOWE
Lublin, termin: XII
organizator: UMCS w Lublinie
rok powstania: 1991; cyklicznoÊç: corocznie
Festiwal i konkurs muzyki folkowej polskiej i obcej.
—
NOWA TRADYCJA
Warszawa, termin: IV–V
organizator: Polskie Radio Program 2, Radiowe Centrum Kultury Ludowej
rok powstania: 1998; cyklicznoÊç: corocznie
Festiwal i konkurs muzyki folkowej dla polskich wykonawców.
— — —
271 .
—
ROZSTAJE
Kraków, termin: VII
organizator: Biuro Kraków 2000, Stowarzyszenie „Rozstaje”
rok powstania: 1999; cyklicznoÊç: corocznie
Koncerty plenerowe, kameralne i warsztaty muzyczne (Wyszegradzki Dom Taƒca, Szko∏a na
Rozstajach). Konfrontacja mi´dzynarodowej i polskiej sceny world music, etno-jazzu i etno.
—
NAJSTARSZE PIEÂNI EUROPY
Lublin, termin: XI
organizator: Fundacja „Muzyka Kresów”
rok powstania: 1999; cyklicznoÊç: corocznie
Podczas festiwalu prezentowane sà najstarsze muzyczne Êwiadectwa kultury tradycyjnej z ró˝nych
regionów Europy.
—
WSZYSTKIE MAZURKI ÂWIATA
Warszawa, termin: IV
organizator: Stowarzyszenie „Dom Taƒca” (2010), a póêniej Fundacja „Wszystkie Mazurki Âwiata”
rok powstania: 2009; cyklicznoÊç: corocznie lub 2 razy w roku
Tematem sà rytmy mazurkowe z Polski i ca∏ego Êwiata; program sk∏ada si´ z koncertów, nocy taƒca
oraz warsztatów.
— — —
— — —
Fe s t i wa l e m u z y k i j a z z owe j
— — —
—
JAZZ JAMBOREE
Warszawa, termin: X
organizator: Fundacja Jazz Jamboree
rok powstania: 1958; cyklicznoÊç: corocznie
NiegdyÊ najwa˝niejszy jazzowy festiwal w Polsce prezentujàcy najciekawsze zjawiska jazzu z USA,
Europy i Polski. Po 1989 impreza z roku na rok coraz bardziej podupadajàca. DziÊ majàca znaczenie
wy∏àcznie historyczne.
—
JAZZ NAD ODRÑ
Wroc∏aw, termin: III
organizator: Miasto Wroc∏aw (od 2004) oraz Fundacja JnO, PSJ oddzia∏ Wroc∏aw
rok powstania: 1964; cyklicznoÊç: corocznie
Jeden z najstarszych polskich jazzowych festiwali. Zaprasza gwiazdy z USA, Europy i Polski.
Towarzyszy mu jeden z najbardziej presti˝owych konkursów jazzowych w Polsce.
—
OLD JAZZ MEETING – Z¸O TA TARKA
I∏awa (dawniej Warszawa), termin: VIII
organizator: I∏awskie Centrum Kultury, PSJ
rok powstania: 1965; cyklicznoÊç: corocznie (z przerwami)
SoliÊci, zespo∏y i big bandy uprawiajàce tradycyjne odmiany jazzu – konkurs o nagrod´ Z∏otej Tarki.
272 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
—
MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL PIANISTÓW JAZZOWYCH
Kalisz, termin: XI
organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
rok powstania: 1974; cyklicznoÊç: corocznie
Pianistyka jazzowa we wszelkich odmianach i odcieniach. Koncerty muzyków z ca∏ego Êwiata.
—
WARSAW SUMMER JAZZ DAYS
Warszawa, termin: VI–VII
organizator: Adamiak Jazz sp. z o.o.
rok powstania: 1991; cyklicznoÊç: corocznie
Prezentuje najciekawsze i najbardziej aktualne zjawiska w nowoczesnym jazzie Êwiatowym.
Koncerty wielkich gwiazd z USA uzupe∏niane wyst´pami muzyków z Europy i przedstawicieli
kreatywnych Êrodowisk jazzmanów z Polski.
—
ERA JAZZU
Poznaƒ, Warszawa, i in., termin: ró˝nie
organizator: Era Jazzu Poznaƒ Jazz & Festival
rok powstania: 1998; cyklicznoÊç: corocznie
Cykl rozrzuconych w czasie roku koncertów prezentujàcy g∏ównie muzyk´ wielkich gwiazd
z zagranicy. Sporadyczny udzia∏ muzyków z Polski.
—
LO TOS JAZZ FESTIVAL „BIELSKA ZADYMKA JAZZOWA”
Bielsko-Bia∏a, termin: II
organizator: Stowarzyszenie Sztuka Teatr
rok powstania: 1999; cyklicznoÊç: corocznie
Gwiazdy z USA, Europy, Polski. Bez linii koncepcyjnej, ale z rozmachem i ró˝norodnoÊcià
charakterystycznà dla europejskich jazzowych festiwali. Towarzyszy mu jeden z najbardziej
presti˝owych konkursów jazzowych w Polsce.
—
KRAKOWSKA JESIE¡ JAZZOWA
Kraków, termin: IX–X
organizator: Fundacja Dom Kultury Alchemia, Klub Alchemia, Wyd. Not Two
rok powstania: 2006; cyklicznoÊç: corocznie
Festiwal muzyki free improvised i free-jazzowej; biorà udzia∏ muzycy – cz´sto ikony tych gatunków
z Europy oraz USA.
— — —
— — —
— — —
— — —
273 .
Fe s t i wa l e m u z y k i p o p / r o c k
— — —
—
FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ
Kraków, termin: X
organizator: Instytut Sztuki
rok powstania: 1962; cyklicznoÊç: corocznie; odby∏o si´ 46 edycji
—
KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU
Opole, termin: VI
organizator: TVP, miasto Opole
rok powstania: 1963; cyklicznoÊç: corocznie
Festiwal muzyki pop i piosenki – w praktyce impreza telewizyjna.
—
PRZEGLÑD PIOSENKI AKTORSKIEJ
Wroc∏aw, termin: III
organizator: Teatr Muzyczny Capitol
rok powstania: 1976; cyklicznoÊç: corocznie; odby∏y si´ 32 edycje
—
PRZYSTANEK WOODSTOCK
Kostrzyn nad Odrà, termin: VIII
organizator: Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy
rok powstania: 1995; cyklicznoÊç: corocznie
WczeÊniej w ró˝nych lokalizacjach; festiwal muzyki rockowej, reggae i innych gatunków.
—
PAMI¢TAJMY O OSIECKIEJ
Warszawa, Sopot, termin: VI–X
organizator: Fundacja „Okularnicy” im. A. Osieckiej
rok powstania: 1998; cyklicznoÊç: corocznie; odby∏o si´ 12 edycji
—
HEINEKEN OPEN’ER
Gdynia, termin: VII
organizator: Alter Art
rok powstania: 2001; cyklicznoÊç: corocznie
Festiwal o szerokiej formule: pop, rock, elektronika.
—
OFF FESTIVAL
Katowice, termin: VIII
organizator: Fundacja Independent
rok powstania: 2006; cyklicznoÊç: corocznie
WczeÊniej organizowany w Mys∏owicach; muzyka alternatywna, elektroniczna.
—
TAURON NOWA MUZYKA
Katowice, termin: VIII
organizator: More Music Agency
rok powstania: 2006; cyklicznoÊç: corocznie
WczeÊniej festiwal odbywa∏ si´ w Cieszynie; prezentuje muzyk´ elektronicznà.
274 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
Fe s t i wa l e z w i à z a n e z m u z y k à h i p - h o p
— — —
— OUTLINE COLOUR FESTIVAL
¸ódê, termin: VIII
organizator: Wojciech Paszkowski
rok powstania: 2001; cyklicznoÊç: corocznie, zrealizowano 9 edycji
Hip-hop, du˝y nacisk na graffiti. W roli gwiazd legendy amerykaƒskiej sceny. Koncert fina∏owy
w 2009 roku zgromadzi∏ 12 tys. osób.
—
MAZURY HIP HOP FESTIWAL
Gi˝ycko, termin: VIII
organizator: Centrum Informacji Kulturalnej w ¸odzi
rok powstania: 2001; cyklicznoÊç: corocznie, zrealizowano 9 edycji
Festiwal dwudniowy; nacisk na gwiazdy sceny polskiej; 3 tys. widzów ka˝dego dnia.
—
ÂLÑSKI RAP FESTIWAL
Katowice, termin: XI
organizator: Mega Club
rok powstania: 2005; cyklicznoÊç: corocznie, zrealizowano 6 edycji
Festiwal w klubie. Gwiazdy sceny polskiej, z naciskiem na artystów z po∏udnia Polski.
— — —
Konkur sy i kur sy muzyki dawnej
— — —
— OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPO¸ÓW MUZYKI
DAWNEJ
„SCHOLA CANTORUM”
Kalisz (koncerty towarzyszàce w sàsiednich miastach), termin: I/II (ferie zimowe)
organizator: Stowarzyszenie Edukacyjne Dzieci i M∏odzie˝y „Schola Cantorum” w Kaliszu (od 1999)
rok powstania: 1978; cyklicznoÊç: corocznie, zrealizowano 33 edycje
Jedyny w Polsce konkurs muzyki dawnej dla zespo∏ów spoza szkolnictwa muzycznego, o ponad
30-letniej tradycji, integrujàcy Êrodowiska i pokolenia, skupia dzieci i m∏odzie˝ do 21 lat oraz
pedagogów. Ka˝dy konkurs zakoƒczony jest konsultacjami z jurorami. Wobec wspania∏ych efektów
edukacyjnych od 2012 r. rozszerza ofert´ o nowà kategori´ wiekowà (do 26 lat).
—
MI¢DZYNARODOWA LETNIA AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
Warszawa, termin: VII
organizator: do roku 1999 – Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddzia∏ w Warszawie, od roku
2000 – Fundacja „Concert Spirituel”; dyr. art. Agata Sapiecha (od poczàtku)
rok powstania: 1992; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 17 edycji
Poczàtkowo kursy. Od 1994, po wypracowaniu odpowiedniego poziomu artystycznego, dydaktycznego
i naukowego oraz wspó∏pracy z najwy˝szej klasy specjalistami w dziedzinie wykonawstwa muzyki
dawnej – Mi´dzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej. KilkanaÊcie klas mistrzowskich dla
solistów i zespo∏ów (wiek nieograniczony), bez koniecznoÊci posiadania instrumentów historycznych.
W programie tak˝e klasa taƒca dawnego (od Êredniowiecza do romantyzmu). Koncert uczestników
w Muzeum Pa∏acu w Wilanowie. Nagrody – stypendia, wyst´py na Festiwalu. Wspólne koncerty
artystów, pedagogów i studentów, wyk∏ady, wystawy, prezentacje instrumentów historycznych.
275 .
—
FORUM „MUZYKA DAWNA NA UMFC”
Warszawa, termin: II
organizator: Mi´dzywydzia∏owe Studium Muzyki Dawnej UMFC; wspó∏praca: Biuro Koncertowe
UMFC; kier. art. Agata Sapiecha
rok powstania: 2003; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 9 edycji
Mi´dzyuczelniane, mi´dzynarodowe tygodniowe warsztaty, wyk∏ady i seminaria. Bezp∏atne dla
studentów wszystkich wspó∏pracujàcych wy˝szych uczelni muzycznych w Polsce. Koncerty inauguracyjny i fina∏owy w ramach cyklu „Dla mi∏oÊników i dla znawców” wykonywane przez pedagogów,
studentów, laureatów presti˝owych konkursów muzyki dawnej.
— OGÓLNOPOLSKIE LETNIE WARSZTATY MUZYKI DAWNEJ
„SCHOLA CANTORUM”
Kalisz, termin: VII
organizator: Stowarzyszenie Edukacyjne Dzieci i M∏odzie˝y „Schola Cantorum” w Kaliszu;
dyr. art. Gra˝yna Dziedziak
rok powstania: 2003; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 8 edycji
Idea zorganizowania warsztatów wynik∏a z zapotrzebowania uczestników Festiwali „Schola Cantorum”.
Cele: poszerzenie repertuaru muzyki dawnej, doskonalenie pracy nauczycieli oraz zespo∏ów muzyki
dawnej (dzieci´cych i m∏odzie˝owych), poznanie techniki taƒca dawnego z epoki Êredniowiecza,
integracja sztuk (muzyka i plastyka), edukacja i integracja uzdolnionej artystycznie m∏odzie˝y
z ca∏ego kraju. Ok. 100 uczestników.
—
MI¢DZYNARODOWA LETNIA SZKO¸A MUZYKI DAWNEJ
Lidzbark Warmiƒski, termin: VIII
organizator: Towarzystwo Muzyczne „Medius” oraz Szko∏a Muzyczna I stopnia w Lidzbarku
Warmiƒskim
rok powstania: 2005; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 6 edycji
Warsztaty muzyczne oraz 2 koncerty na Zamku Biskupów Warmiƒskich w Lidzbarku. Projekt
przygotowujàcy uczestników do koncertowego wykonania rozmaitych XVII i XVIII-wiecznych form
muzyki instrumentalnej oraz wokalno-instrumentalnej.
—
GORZOWSKIE SPO TKANIA Z MUZYKÑ DAWNÑ
Gorzów Wielkopolski, termin: VII lub VIII
organizator: Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim; dyr. art. Marcjanna WiÊniewska
rok powstania: 2006; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 5 edycji
Kursy w dziedzinie muzyki Êredniowiecza i renesansu europejskiego dla m∏odzie˝owych zespo∏ów
muzyki dawnej – wokalnych i instrumentalnych. Liczba zespo∏ów od 2006 r. – 32 (500 osób).
Wiek uczestników: 10–25 lat.
—
LETNIE KURSY METODYCZNE MUZYKI DAWNEJ
Bydgoszcz, Warszawa (od 2010), termin: VI
organizator: AM w Bydgoszczy (2007–2009), od 2010 r.: Fundacja „Bednarska”, ZPSM
im. F. Chopina, Warszawa
rok powstania: 2007; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 5 edycji
Praktyka wykonawcza muzyki dawnej dla instrumentalistów i Êpiewaków – nauczycieli i uczniów
szkó∏ muzycznych (flet traverso, skrzypce barokowe i wspó∏czesne, wiolonczela, viola da gamba,
klawesyn, organy, lutnia, gitara, klawikord, basso continuo, Êpiew, kameralistyka).
— — —
276 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
Ko n k u r s y i k u r s y m u z y k i k l a s yc z n e j
— — —
—
MI¢DZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA
Warszawa, termin: X
organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (w latach 1960–2005 organizowany by∏ przez
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina)
rok powstania: 1927; cyklicznoÊç: co pi´ç lat (przerwa w czasie II w. Êwiat.); zrealizowano 16 edycji
Jeden z najstarszych konkursów muzycznych na Êwiecie, jeden z nielicznych monograficznych
konkursów pianistycznych.
—
MI¢DZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
Poznaƒ, termin: X
organizator: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
rok powstania: 1935; cyklicznoÊç: co pi´ç lat (przerwa w czasie II w. Êwiat.); zrealizowano 13 edycji
Celem konkursu jest popularyzacja twórczoÊci Henryka Wieniawskiego, a tak˝e zapewnienie promocji m∏odym wiolinistom.
— MI¢DZYNARODOWY KONKURS DYRYGENTÓW
IM. GRZEGORZA FITELBERGA
Katowice, termin: XI–XII
organizator: Filharmonia Âlàska w Katowicach
rok powstania: 1979 (po dwóch edycjach w 1970 i 1974); cyklicznoÊç: co cztery lata
Od swej pierwszej mi´dzynarodowej edycji sta∏ si´ w Polsce trzecim – obok wy˝ej wymienionych –
konkursem nale˝àcym do ekskluzywnego grona Stowarzyszenia Mi´dzynarodowych Konkursów
Muzycznych z siedzibà w Genewie. Konkurs do ˝ycia powo∏a∏ d∏ugoletni dyrektor Filharmonii
Âlàskiej – prof. Karol Stryja, absolwent klasy dyrygentury Grzegorza Fitelberga.
— MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS SZTUKI WOKALNEJ
IM. ADY SARI
Nowy Sàcz, termin: V
organizator: Ma∏opolskie Centrum Kultury „Sokó∏”
rok powstania: 1985; cyklicznoÊç: corocznie
Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari odby∏y si´ po raz pierwszy w maju 1985 roku w Nowym Sàczu
z inicjatywy prof. Heleny ¸azarskiej, kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej
w Krakowie. Dni (przekszta∏cone w 2001 roku w Festiwal) nazwano imieniem wielkiej polskiej
Êpiewaczki Ady Sari, która wychowa∏a si´ w pobliskim Starym Sàczu. Zasadniczy trzon – mi´dzynarodowy konkurs – stanowi etap kszta∏cenia i przygotowania m∏odych Êpiewaków do wielkich
mi´dzynarodowych konkursów i wyst´pów. Drugim nurtem imprezy sà koncerty symfoniczne
i kameralne z udzia∏em najwybitniejszych polskich i zagranicznych artystów.
— MI¢DZYNARODOWY KONKURS GITAROWY
IM. JANA EDMUNDA JURKOWSKIEGO
Tychy, termin: X
organizator: Miejskie Centrum Kultury w Tychach
rok powstania: 1986; cyklicznoÊç: biennale, zrealizowano 13 edycji
Najwa˝niejszy konkurs gitarowy w naszej cz´Êci Europy, w finale obowiàzkowy koncert z orkiestrà.
277 .
— MI¢DZYNARODOWY KONKURS NA SKRZYPCE SOLO
IM. TADEUSZA WRO¡SKIEGO
Warszawa, termin: ró˝nie
organizator: Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina
rok powstania: 1990; cyklicznoÊç: ró˝nie; zrealizowano 7 edycji
Unikalny konkurs wiolinistyczny na skrzypce solo. Poczàtkowo o zasi´gu ogólnopolskim,
od 1997 roku – mi´dzynarodowy.
—
MI¢DZYNARODOWY KONKURS WOKALNY IM. STANIS¸AWA MONIUSZKI
Warszawa, termin: V
organizator: Teatr Wielki-Opera Narodowa
rok powstania: 1992 (odby∏o si´ 7 edycji); cyklicznoÊç: triennale
Konkurs adresowany jest do m∏odych Êpiewaków operowych z ca∏ego Êwiata, którzy w dniu jego
rozpocz´cia nie ukoƒczyli 35 lat. Podczas konkursu, obok g∏ównych nagród, przyznawane sà liczne
nagrody specjalne, m.in. Nagroda Dyrekcji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (uczestnictwo w
przedstawieniu operowym TW–ON), Nagroda im. Ady Sari dla najlepszego sopranu, Nagroda im.
Wandy Wermiƒskiej dla najlepszego mezzosopranu, Nagroda im. Jana Kiepury dla najlepszego
tenora, Nagroda im. Adama Didura dla najlepszego barytona lub basa oraz Nagroda Moniuszkowska
za najlepsze wykonanie utworów Stanis∏awa Moniuszki.
— MI¢DZYNARODOWY KONKURS WIOLONCZELOWY
IM. WITOLDA LUTOS¸AWSKIEGO
Warszawa, termin: II
organizator: Fundacja na Rzecz Promocji M∏odych Wiolonczelistów
rok powstania: 1997; cyklicznoÊç: biennale, zrealizowano 8 edycji
Jedyny w Polsce i Europie konkurs wiolonczelowy, w którym wiek uczestników ograniczony jest
do 24 lat, adresowany do m∏odych muzyków na poczàtku ich artystycznych karier. Daje im mo˝liwoÊç
zaprezentowania si´ przed wybitnymi polskimi i zagranicznymi wiolonczelistami i pedagogami,
nawiàzanie mi´dzynarodowych kontaktów. Program przes∏uchaƒ zawiera wszystkie utwory wiolonczelowe Witolda Lutos∏awskiego, dajàc unikalnà szans´ wykonania z orkiestrà jego Koncertu
wiolonczelowego w finale.
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
278 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
Konkursy i kursy muzyki wspó∏czesnej
— — —
— — —
—
KONKURS M¸ODYCH KOMPOZYTORÓW IM. TADEUSZA BAIRDA
Warszawa, termin: ró˝nie
organizator: ZKP
rok powstania: 1958; cyklicznoÊç: corocznie
Dawniej konkurs m∏odych kompozytorów ZKP, od 1990 jego przedmiotem jest utwór trwajàcy
ponad 5 minut na dowolnà obsad´. Dost´pny dla kompozytorów do 35. roku ˝ycia.
— MI¢DZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI
IM. KAZIMIERZA SEROCKIEGO
Warszawa, termin: ró˝nie
organizator: Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó∏czesnej
rok powstania: 1984; cyklicznoÊç: triennale, od 1996 roku – biennale
Ka˝dorazowo przedmiotem konkursu jest inny sk∏ad instrumentalny, ewentualnie gatunek.
Zaadresowany do kompozytorów wszystkich narodowoÊci bez wzgl´du na wiek. Nagrody fundujà:
PTMW, niemieckie wydawnictwo Moeck, za ˝ycia nagrod´ fundowa∏a te˝ Zofia Serocka, wdowa
po kompozytorze.
— MUSICA SACRA – MI¢DZYNARODOWY KONKURS DLA M¸ODYCH
KOMPOZYTORÓW
Cz´stochowa, termin: ró˝nie
organizator: Stowarzyszenie „Musica Sacra”
rok powstania: 1995 (od 2005 mi´dzynarodowy); cyklicznoÊç: corocznie
Przedmiotem konkursu sà utwory na chór a cappella, napisane przez kompozytorów do
35. roku ˝ycia.
— MI¢DZYNARODOWY KONKURS INDYWIDUALNOÂCI MUZYCZNYCH
IM. ALEKSANDRA TANSMANA
¸ódê, termin: ró˝nie
organizator: Centrum Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana
rok powstania: 1996; cyklicznoÊç: biennale
Konkurs pierwotnie przeznaczony dla wykonawców, poszerzy∏ si´ o mi´dzynarodowy konkurs
kompozytorski dla kandydatów bez ograniczeƒ wiekowych.
—
KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. TADEUSZA OCHLEWSKIEGO
Kraków, termin: IX, X
organizator: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
rok powstania: 2002; cyklicznoÊç: corocznie (8 edycji)
Konkurs adresowany do polskich kompozytorów, którzy nie ukoƒczyli 30. roku ˝ycia.
Nagrodà jest prawykonanie i wydanie utworu.
— — —
— — —
279 .
Konkur sy i kur sy muzyki ludowej
— — —
— MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU
ZIEM GÓRSKICH – KONKURS
ZESPO¸ÓW, KAPEL, SOLISTÓW I ZESPO¸ÓW ÂPIEWACZYCH
Zakopane, termin: VIII
organizator: Biuro Promocji Zakopanego
rok powstania: 1935; 1968; cyklicznoÊç: corocznie
Najwa˝niejszy konkurs muzyki i taƒca góralskiego – górali polskich oraz z ca∏ego Êwiata, oceniany
w trzech kategoriach: autentyk, opracowanie, stylizacja.
—
KONKURS KAPEL I ÂPIEWAKÓW LUDOWYCH (w ramach festiwalu)
Kazimierz Dolny, termin: VI
organizator: Wojewódzki OÊrodek Kultury w Lublinie
rok powstania: 1966; cyklicznoÊç: corocznie
Najwa˝niejszy konkurs dla autentycznych wykonawców ludowych w kategoriach: kapele, soliÊci
instrumentaliÊci, soliÊci Êpiewacy, zespo∏y Êpiewacze, „Du˝y – Ma∏y”, od 2011 kategoria rekonstrukcji
muzyki ludowej; dwudniowe warsztaty, od 2008 w ramach Klubu Festiwalowego „Tyndyryndy”.
—
KONKURS „NOWA TRADYCJA” (w ramach festiwalu)
Warszawa, termin: IV
organizator: Polskie Radio, Radiowe Centrum Kultury Ludowej
rok powstania: 1999; cyklicznoÊç: corocznie
Najwa˝niejszy konkurs dla zespo∏ów folkowych inspirujàcych si´ tradycjà polskà oraz mniejszoÊci
narodowych; od 2009 tak˝e warsztaty.
—
MI¢DZYNARODOWA LETNIA SZKO¸A MUZYKI TRADYCYJNEJ
Lublin, termin: VII
organizator: Fundacja „Muzyka Kresów” w Lublinie
rok powstania: 1999; cyklicznoÊç: corocznie
Dwutygodniowy cykl warsztatów i wyk∏adów poÊwi´conych g∏ównie archaicznym technikom Êpiewu,
prowadzà akademicy i praktycy, g∏ównie z Ukrainy, Rosji, Bia∏orusi, Litwy i Polski.
—
TABOR DOMU TA¡CA
Chlewiska, Ga∏ki Rusinowskie, Osta∏ówek (Radomszczyzna), Kocudza i Szczebrzeszyn (Lubelskie),
Strych (Mazowsze), termin: m-ce letnie
organizator: Stowarzyszenie „Dom Taƒca” w Warszawie
rok powstania: 2002; cyklicznoÊç: corocznie
Tygodniowy cykl warsztatów Êpiewaczych, instrumentalnych i tanecznych poÊwi´conych polskim
regionalnym oraz wybranym obcym tradycjom, prowadzonych przez wiejskich mistrzów tradycji
z udzia∏em ich uczniów.
—
„OJ WIOSNA, TY WIOSNA”
Sejny, Krasnopol, i in., termin: V
organizator: Stowarzyszenie „Krusznia” z Krasnopola
rok powstania: 2006; cyklicznoÊç: corocznie
Warsztaty regionalnych tradycji (zw∏aszcza suwalskich) instrumentalnych, Êpiewu i taƒca,
prowadzone przez wiejskich mistrzów z udzia∏em ich uczniów.
280 .
F E S T I WA L E , K U R S Y, KO N K U R S Y
—
SZKO¸A SUKI BI¸GORAJSKIEJ
Janów Lubelski, termin: ró˝nie
organizator: Zbigniew i Krzysztof Butrynowie
rok powstania: 2006; cyklicznoÊç: wiele razy w ciàgu roku
Warsztaty lutnicze: budowa instrumentów skrzypcopodobnych, g∏ównie suki bi∏gorajskiej, basów
oraz b´benków; warsztaty instrumentalne oraz Êpiewu z udzia∏em wiejskich mistrzów i ich uczniów.
—
SERCE DZWONU
wsie Podlasia i mikroregionu kajockiego (Radomszczyzna), termin: IX oraz okres kol´dowania
organizator: Stowarzyszenie Tratwa/Podró˝-niczy Kolektyw Skrzypcowy
rok powstania: 2008; cyklicznoÊç: 2–3 razy w ciàgu roku
W´drowny festiwal w kilku wsiach Radomszczyzny i Podlasia z warsztatami oraz aran˝owaniem
sytuacji wymiany kulturowej, w tym naturalnych dla muzyki instrumentalnej (zabawy taneczne)
oraz Êpiewu (kol´dowanie po domach, odpust). z udzia∏em wiejskich mistrzów i ich uczniów.
— — —
— — —
Konkur sy i kur sy muzyki jazz owej
— — —
— KONKURS NA INDYWIDUALNOÂå JAZZOWÑ przy festiwalu Jazz nad Odrà
Wroc∏aw, termin: III
organizator: Miasto Wroc∏aw (od 2004) oraz Fundacja JnO, PSJ oddzia∏ Wroc∏aw
rok powstania: 1964; cyklicznoÊç: corocznie
Jeden z najbardziej presti˝owych konkursów jazzowych w Polsce.
—
OLD JAZZ MEETING – Z¸O TA TARKA
I∏awa, termin: VIII
organizator: I∏awskie Centrum Kultury, PSJ
rok powstania: 1965; cyklicznoÊç: corocznie (z przerwami)
SoliÊci, zespo∏y i big bandy uprawiajàce tradycyjne odmiany jazzu – konkurs o nagrod´ Z∏otej Tarki.
— MI¢DZYNARODOWY KONKURS M¸ODYCH ZESPO¸ÓW JAZZOWYCH
„JAZZ JUNIORS”
Kraków, termin: XII
organizator: Stowarzyszenie „Rotunda” Centrum Kultury
rok powstania: 1976; cyklicznoÊç: corocznie
Konkurs m∏odych talentów jazzowych o charakterze mi´dzynarodowym.
— KONKURS PRZY MI¢DZYNARODOWYM FESTIWALU JAZZOWYM
„KOMEDA JAZZ FESTIVAL”
S∏upsk, termin: XI
organizator: Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy
rok powstania: 1997; cyklicznoÊç: biennale
Konkurs kompozytorski.
— — —
281 .
—
LO TOS JAZZ FESTIVAL – „BIELSKA ZADYMKA JAZZOWA”
Bielsko-Bia∏a, termin: II
organizator: Stowarzyszenie Sztuka Teatr
rok powstania: 1999; cyklicznoÊç: corocznie
Jeden z najbardziej presti˝owych konkursów jazzowych w Polsce. Towarzyszy festiwalowi. Nagrodà
jest nagranie debiutanckiej p∏yty. Konkurs we wspó∏pracy z Radiem Katowice i Jazz Forum.
— — —
— — —
K o n k u r s y, w a r s z t a t y z w i à z a n e z h i p - h o p e m
— — —
—
WIELKA BITWA WARSZAWSKA
Warszawa, termin: IX–XI
organizator: Microphone Masters Team
rok powstania: 2003; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 8 edycji
Hip-hop: freestyle i beatbox. Roz∏o˝one na kilka imprez eliminacje i wielki fina∏.
—
WARSAW CHALLENGE
Warszawa, termin: V
organizator: Micha∏ Pe∏ka, Piotr Zaczyƒski, Miasto Sto∏eczne Warszawa
rok powstania: 2005; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 6 edycji
Mi´dzynarodowy konkurs taƒca breakdance po∏àczony z koncertami gwiazd ze sceny polskiej
i Êwiatowej. Frekwencja si´gajàca 20 tys.
—
BRUK FESTIVAL
Olsztyn, termin: VI–VII
organizator: Piotr Ostaszewski, Dobra Sztuka, Miasto Olsztyn
rok powstania: 2005; cyklicznoÊç: corocznie; zrealizowano 6 edycji
Festiwal hip-hopu i miejskiej kultury. Warsztaty taneczne, beatboksu, dj’ingu, bitwy, konkursy,
festiwal teatralny.
—
WOJNA O ÂLÑSK
termin: I–V
organizator: Miuosh
rok powstania: 2008; cyklicznoÊç: 2 edycje – 2008 i 2010 r.
Konkurs hip-hopu, freestyle’u. Roz∏o˝one na kilka imprez eliminacje i wielki fina∏.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
282 .
Alina Âwi´s
I N T E R N E T O W E P O R TA L E M U Z Y C Z N E
W P O L S C E [ wybór]
— — —
— — —
— — —
—
POLSKIE CENTRUM INFORMACJI MUZYCZNEJ
www.polmic.pl
Organizacja prowadzàca: Zwiàzek Kompozytorów Polskich
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski
Rok za∏. 2002
Polskie Centrum Informacji Muzycznej powsta∏o na bazie Biblioteki i Fonoteki Zwiàzku
Kompozytorów Polskich, OÊrodka Dokumentacji Polskiej Muzyki Wspó∏czesnej, która gromadzi∏a
ksià˝ki, partytury i p∏yty oraz informacje dotyczàce wspó∏czesnych kompozytorów polskich i ich
dzie∏ przez ostatnie pi´çdziesiàt lat.
—
KULTURA POLSKA
www.culture.pl
Organizacja prowadzàca: Instytut Adama Mickiewicza
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski (Niektóre materia∏y dost´pne sà te˝ po francusku,
niemiecku, hiszpaƒsku i rosyjsku)
Rok za∏. 2001
Culture.pl jest kompendium wiedzy o kulturze polskiej, tworzonym przez grup´ specjalistów
w konkretnych dziedzinach. Portal zawiera rozmaite artyku∏y (wydarzenia, biogramy, eseje, opisy
instytucji i in.) podzielone wed∏ug dziedzin: muzyka, sztuki wizualne, film, teatr i literatura.
W bazie serwisu znajdujà si´ m.in. biogramy 2500 twórców, tysiàce artyku∏ów na temat dzie∏,
prezentacje 700 instytucji kultury: muzeów, galerii, filharmonii, teatrów i uczelni artystycznych
(wraz z danymi teleadresowymi). Portal przynosi tak˝e informacje na temat bie˝àcych wydarzeƒ
kulturalnych w kraju i obecnoÊci kultury polskiej za granicà.
—
POLSKI PORTAL KULTURY
www.O.pl
Organizacja prowadzàca: Modulus sp. z o.o.
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏. 1998
Jest jednym z najwi´kszych portali kulturalnych w Polsce. Swoje teksty publikujà tutaj znawcy
kultury i krytycy. Podstawowym zadaniem portalu O.pl jest przekazywanie informacji o najwa˝niejszych wydarzeniach z dziedzin: architektura, design, sztuka, nowe media, taniec, muzyka, literatura,
teatr oraz sztuka filmowa. Codziennie na stronach portalu ukazujà si´ najnowsze informacje
dotyczàce wa˝nych wydarzeƒ kulturalnych, wernisa˝y, festiwali, publikacji oraz premier zarówno
filmowych, jak i teatralnych.
283 .
—
KULTURAONLINE.PL – KULTURALNY ROZK¸AD JAZDY
www.kulturaonline.pl
Organizacja prowadzàca: Kulturaonline.pl sp. z o.o.
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏. 2007
Kulturaonline.pl to ogólnopolski portal poÊwi´cony szeroko poj´tej kulturze. Dzi´ki bliskiej
wspó∏pracy z instytucjami kultury i organizatorami imprez kulturalnych zawiera przeglàd wydarzeƒ
kulturalnych w Polsce. Na ∏amach portalu znajdujà si´ najÊwie˝sze newsy ze Êwiata muzyki, filmu,
literatury, komiksu, gier komputerowych, teatru i designu.
—
INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI CHOPINOWSKIEJ
www. chopin.nifc.pl/chopin
Organizacja prowadzàca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Dost´pne wersje j´zykowe: polski, angielski
Rok za∏. 2003
Internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej jest cz´Êcià strony internetowej Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina. Zawiera informacje podzielone na kilkanaÊcie dzia∏ów, tematycznie
zwiàzanych z ˝yciem i twórczoÊcià Fryderyka Chopina.
—
POLSKA MUZA
www.polskamuza.eu
Organizacja prowadzàca: Stowarzyszenie Muzyki Polskiej (we wspó∏pracy z Instytutem Muzykologii
Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz Akademià Muzycznà w Krakowie)
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏. 2009
9 listopada 2009 roku wraz z inauguracjà 5. Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie ruszy∏ portal
www.PolskaMuza.eu, poÊwi´cony muzyce klasycznej. Przez pierwszy tydzieƒ portal relacjonowa∏
przede wszystkim wydarzenia festiwalowe, lecz póêniej informowa∏ o tym, co dzieje si´ w muzyce
w Polsce. Codziennie na stronie pojawiajà si´ nowe informacje, recenzje, zapowiedzi, wywiady,
relacje i reporta˝e. Dziennikarzami portalu sà studenci Uniwersytetu Jagielloƒskiego i Akademii
Muzycznej w Krakowie, a tak˝e m∏odzie˝ studiujàca kierunki muzyczne w innych miastach, m.in.
w Katowicach i Poznaniu.
—
MUZYKA DAWNA W POLSCE
www.muzykadawna.info
Organizacja prowadzàca: osoba fizyczna
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏. 2010
Serwis zawiera informacje o wydarzeniach, festiwalach i artystach specjalizujàcych si´ w wykonawstwie muzyki dawnej. Autor serwisu zach´ca u˝ytkowników do wspó∏pracy, dajàc mo˝liwoÊç
zamieszczania sylwetek artystów i zespo∏ów, a tak˝e zapowiedzi koncertów (poprzez utworzenie
konta w serwisie). Zamieszczanie informacji jest bezp∏atne.
— — —
— — —
284 .
I N T E R N E T O W E P O R TA L E M U Z Y C Z N E
Alina Âwi´s
—
MUZYKA FILMOWA
www.muzykafilmowa.pl
Organizacja prowadzàca: osoba fizyczna
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏. 2005
Witryna powsta∏a z myÊlà o wszystkich entuzjastach muzyki filmowej w Polsce. Znajdujà si´ na niej
recenzje najnowszych Êcie˝ek dêwi´kowych, artyku∏y, wywiady z kompozytorami muzyki filmowej,
a tak˝e relacje z koncertów muzyki filmowej, jakie odbywajà si´ w naszym kraju.
—
FILM POLSKI – INTERNETOWA BAZA FILMU POLSKIEGO
www.filmpolski.pl
Organizacja prowadzàca: Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w ¸odzi
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏. 1998
Serwis nie jest portalem muzycznym, jednak udost´pnia bardzo szczegó∏owe informacje (m.in.
kompletne listy twórców filmów – w tym kompozytorów muzyki filmowej – opracowywane na
podstawie list napisów poczàtkowych i koƒcowych filmów oraz materia∏ów archiwalnych)
o wszystkich polskich filmach, zarówno fabularnych kinowych, jak i serialach telewizyjnych, filmach
dokumentalnych, animowanych i spektaklach Teatru TV powsta∏ych na przestrzeni ostatnich stu lat.
W serwisie znajdujà si´ tak˝e szczegó∏owe biogramy twórców polskiego kina (przedstawicieli
wszystkich zawodów filmowych) i ich filmografie.
—
MUZYKA – POLSKIERADIO.PL
www.polskieradio.pl/muzyka
Organizacja prowadzàca: Polskie Radio SA
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏. 2011 (dla tej formy)
Dzia∏ portalu polskieradio.pl w nowej ods∏onie prezentuje wszystkie wa˝ne wydarzenia na pi´ciu
antenach Polskiego Radia. Na ka˝dej stronie znajdujà si´ informacje z ramówki na temat aktualnie
nadawanych programów radiowych. Dodatkowo w nowym serwisie istnieje mo˝liwoÊç tworzenia
w∏asnego „radia na ˝àdanie” (tworzenie playlist i ods∏uchiwanie wybranych przez u˝ytkownika treÊci).
Dzia∏ Muzyka zawiera informacje o wykonawcach, wydarzeniach i p∏ytach, dost´pne sà równie˝
wywiady i recenzje.
—
RMF CLASSIC
www.rmfclassic.pl
Organizacja prowadzàca: RMF Classic
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏. 2003
Portal komercyjnej stacji radiowej RMF Classic o charakterze muzyczno-literackim. Stacja
prezentuje muzyk´ klasycznà, filmowà, jazz i piosenk´ poetyckà oraz wywiady ze znanymi i cenionymi ludêmi ze Êwiata kultury. Prezentowane sà równie˝ informacje o najwa˝niejszych imprezach
kulturalnych, takich jak: wystawy, spektakle teatralne, czy premiery filmowe. Na portalu udost´pniona jest elektroniczna wersja Encyklopedii muzyki PWN Wydawnictwa Naukowego PWN.
— — —
285 .
—
MUZYKA W ONET.PL
www.muzyka.onet.pl
Organizacja prowadzàca: Onet.pl
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏. 2001
Serwis zawiera wiadomoÊci, kalendarz koncertów i imprez, informacje o premierach p∏ytowych,
recenzje, wywiady z artystami i liczne artyku∏y. Podzielony jest na gatunki: pop, rock, elektronika,
czarna muzyka, jazz i klasyka.
—
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.pwm.pl
Organizacja prowadzàca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA
Dost´pne wersje j´zykowe: polski
Rok za∏. 1997
Strona internetowa najwi´kszego polskiego wydawnictwa muzycznego w Polsce. Poza tradycyjnymi
obszarami dzia∏alnoÊci wydawniczej PWM, udost´pniane sà na niej dzi´ki zastosowaniu
najnowszych technologii publikacje online: nutowe, ksià˝kowe, dêwi´kowe, a tak˝e publikacje
ksià˝ek w formie audio (ksià˝ki do s∏uchania).
— — —
— — —
— — —
Wybrane adresy internetowe instytucji muzycznych, prezentujàce oprócz
aktualnoÊci dodatkowe informacje o kompozytorach i wykonawcach
(adres strony www – organizacja prowadzàca):
— Firmy p∏ytowe:
www.bearton.pl – Classic Record Company
www.dux.pl – Dux Recording – Producers
www.polskienagrania.com.pl – Polskie Nagrania
— Filharmonie:
www.filharmonia.com.pl – Filharmonia Cz´stochowska
www.filharmonia.jgora.pl – Filharmonia DolnoÊlàska w Jeleniej Górze
www.filharmonialubelska.pl – Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
www.filharmonia.krakow.pl – Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
www.filharmonia.szczecin.pl – Filharmonia im. Mieczys∏awa Kar∏owicza w Szczecinie
www.filharmoniakaliska.pl – Filharmonia Kaliska
www.filharmoniakoszalinska.pl – Filharmonia Koszaliƒska im. Stanis∏awa Moniuszki
www.filharmonia.lodz.pl – Filharmonia ¸ódzka im. Artura Rubinsteina
www.filharmonia.pl – Filharmonia Narodowa
www.filharmonia.opole.pl – Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
www.filharmonia.rzeszow.pl – Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
www.filharmonia.bydgoszcz.pl – Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
286 .
I N T E R N E T O W E P O R TA L E M U Z Y C Z N E
Alina Âwi´s
www.filharmoniapoznanska.pl – Filharmonia Poznaƒska im. Tadeusza Szeligowskiego
www.filharmonia-sudecka.pl – Filharmonia Sudecka w Wa∏brzychu
www.filharmoniaslaska.art.pl – Filharmonia Âlàska w Katowicach
www.filharmonia.kielce.com.pl – Filharmonia Âwi´tokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
www.filharmonia.olsztyn.pl – Filharmonia Warmiƒsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego
w Olsztynie
www.filharmonia.wroclaw.pl – Filharmonia Wroc∏awska im. Witolda Lutos∏awskiego
www.filharmonia.zabrze.pl – Filharmonia Zabrzaƒska
www.filharmoniazg.pl – Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda
www.filharmonia.bialystok.pl – Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum
Sztuki w Bia∏ymstoku
+
www.filharmonia.gda.pl – Polska Filharmonia Ba∏tycka im. Fryderyka Chopina w Gdaƒsku
— Teatry, opery, orkiestry
www.e-teatr.pl – Instytut Teatralny
www.nospr.org.pl – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
www.filharmonia.bialystok.pl – Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum
Sztuki w Bia∏ymstoku
www.opera.wroclaw.pl – Opera Wroc∏awska
www.opera.krakow.pl – Opera Krakowska
www.opera.poznan.pl – Teatr Wielki im. Stanis∏awa Moniuszki w Poznaniu
www.teatrwielki.pl – Teatr Wielki – Opera Narodowa
www.operalodz.com – Teatr Wielki w ¸odzi
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
2
cz´Êç druga
288 .
Andrzej Bia∏kowski
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
P R O B L E M Y, W Y Z WA N I A ,
K I E RU N K I R O Z WO J U
— — —
— — —
— — —
Uwagi wst´pne
— — —
Zachowania muzyczne sà na ogó∏ zachowaniami wyuczonymi. Majàc to na
wzgl´dzie, trudno sobie wyobraziç jakàkolwiek g∏´bszà analiz´ wydarzeƒ
na muzycznej scenie bez odwo∏ania si´ do jej kontekstów edukacyjnych.
Odwo∏aƒ takich nie mo˝e zabraknàç tak˝e w niniejszym „Raporcie o stanie
muzyki w Polsce”, przy czym winny one obejmowaç zarówno dzia∏anie w sferze
oÊwiaty publicznej (powszechnà edukacj´ muzycznà), szkolnictwie artystycznym,
jak i inne, relatywnie nowe zjawiska w tym zakresie. Dwóm pierwszym ze
wskazanych tu kwestii poÊwi´cimy – ze zrozumia∏ych, jak si´ wydaje, wzgl´dów –
nieco wi´cej uwagi.
— — —
Byç mo˝e najproÊciej b´dzie rozpoczàç badanie podj´tego tu zagadnienia od
przywo∏ania paradoksu, z którym mamy dziÊ do czynienia w przestrzeni kultury
muzycznej. Polega on na tym, i˝ rozwojowi i intensywnemu ró˝nicowaniu si´
„instrumentarium, powiàzanych ze sobà praktyk i zale˝noÊci” –1 sk∏adajàcych si´
na Êwiat muzyki towarzyszy dziÊ wyraêne narastanie kryzysu muzycznej edukacji.
Dotyczy on w zasadzie wszystkich jej obszarów. Na jego wy∏anianie si´ wskazywano ju˝ w latach 80. XX wieku. Akcentowano wówczas, i˝ nie jest to wy∏àcznie
kryzys finansowy wynikajàcy z nieuzasadnionego „d∏awienia” rozwoju powiàzanych z nià instytucji czy ograniczania Êrodków przeznaczonych na bezpoÊrednie
dzia∏ania w tym zakresie, choç z pewnoÊcià nie by∏y one i w dalszym ciàgu sà
nie wystarczajàce. W swoich najg∏´bszych pok∏adach jest to kryzys to˝samoÊci
wynikajàcy z inercji i zachowawczego myÊlenia utrudniajàcego elastyczne
dostosowywanie edukacyjnych praktyk oraz edukacyjnych instytucji do zmian,
289 .
z którymi mamy dziÊ do czynienia w kulturze. Mam tu na myÊli takie zjawiska,
jak globalizacja, rozwój technologiczny – którego kolejne przejawy zasadniczo
zmieni∏y Êwiat muzyki w sferze twórczoÊci, wykonawstwa, dystrybucji oraz
odbioru – rozwój mediów tradycyjnych i nowych mediów, a tak˝e g∏´bokie
zmiany w ca∏ej sferze socjokultury b´dàce rezultatem wskazanych tu faktów
i procesów. Reakcjà na to sà niestety – jak zauwa˝y∏a kiedyÊ Estelle Jorgensen,
jedna z najwybitniejszych w skali Êwiatowej specjalistek w tej dziedzinie –
jedynie „dostrzegalne przejawy »manipulowania« na marginesie”. Nurt g∏ówny
praktyki edukacyjnej, a w znacznym stopniu tak˝e uprawiana w tym obszarze
refleksja teoretyczna „przypomina w dalszym ciàgu swà poprzedniczk´ z minionego pokolenia” –2. Trudno si´ wi´c dziwiç pojawieniu si´ wokó∏ tej problematyki
narastajàcej fali krytyki. Jest rzeczà charakterystycznà, ˝e w kràg debaty
w∏àczajà si´ tu nie tylko specjaliÊci zwiàzani profesjonalnie z nauczaniem muzyki,
ale tak˝e Êrodowiska artystyczne, medialne, polityczne i inne.
— — —
Przyglàdajàc si´ debacie toczonej dziÊ w Polsce wokó∏ zagadnieƒ edukacji
muzycznej, nietrudno zauwa˝yç, ˝e jest to w znacznym stopniu debata jednowymiarowa. Jej nurt g∏ówny tworzy praktyka odmieniania przez ró˝ne przypadki
poj´cia „narodowe niepowodzenie”, a czasami nawet „narodowa kl´ska”.
Przywo∏ujàc rozmaite argumenty i analizy, dowodzi si´, ˝e z edukacjà muzycznà
(zw∏aszcza powszechnà) dzieje si´ w Polsce êle, roÊnie w sposób zastraszajàcy
dystans pomi´dzy elità twórczà a odbiorcami muzyki, zw∏aszcza m∏odymi, ˝e
m∏odzie˝ nie interesuje si´ „muzykà artystycznà”, nie jest te˝ wyposa˝ona
w kompetencje muzyczne niezb´dne do dokonywania racjonalnych wyborów
muzycznych, co w Êwiecie „nadmiaru muzyki” i dominacji mediów jest
okolicznoÊcià szczególnie dotkliwà. Zdecydowanie ∏agodniej obchodzà si´ krytycy
edukacji muzycznej z tzw. szkolnictwem muzycznym. Choç przekonanie, i˝ jest
ono obszarem wymagajàcym reform (ma si´ tu na myÊli zw∏aszcza szkolnictwo
muzyczne I stopnia) jest dziÊ w Polsce powszechne, uwa˝a si´, i˝ winny to byç
jedynie reformy usprawniajàce jego funkcjonowanie, a nie zmieniajàce w sposób
zasadniczy jego funkcj´ i struktur´.
— — —
Nie wdajàc si´ w polemik´ z przywo∏anymi tu diagnozami, zw∏aszcza i˝ wi´kszoÊç
z nich znajdzie swoje odniesienie w analizach, które zaprezentujemy w dalszej
cz´Êci raportu, wypada wskazaç tu przynajmniej niektóre przyczyny ujawnianego w nich stanu rzeczy. WÊród szczególnie istotnych z dzisiejszej perspektywy
wymieniç nale˝y:
290 .
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
Andrzej Bia∏kowski
— 1. Brak spójnej polityki kulturalnej paƒstwa utrudniajàcy uzgodnienia
i racjonalnà koordynacj´ dzia∏aƒ realizowanych przez podmioty dzia∏ajàce na
polu edukacji muzycznej. Sà to cz´sto podmioty, których dzia∏ania koordynowane
sà przez ró˝ne resorty. Niedostatek odpowiednich narz´dzi i procedur stanowi
istotnà barier´ ich harmonijnego rozwoju i w znacznym stopniu przyczynia si´
do obni˝enia efektywnoÊci dzia∏aƒ. Ostatnie lata przynios∏y pewnà popraw´
w tym zakresie. Mam tutaj na myÊli porozumienie pomi´dzy Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwem Edukacji Narodowej
w sprawie edukacji kulturalnej. Jego praktyczne efekty sà jednak niewystarczajàce – sta∏o si´ ono bardziej wskazaniem w∏aÊciwego kierunku ni˝ poprawà
sytuacji w tym zakresie.
— 2. Rzeczywisty brak wspó∏pracy pomi´dzy podmiotami i instytucjami
dzia∏ajàcymi w obszarze edukacji muzycznej. Jest on (poza wskazanymi powy˝ej
niedostatkami wynikajàcymi z braku narz´dzi i procedur) w znacznym stopniu
spowodowany nieumiej´tnoÊcià przezwyci´˝enia dziedzictwa lat 70. i 80., które
utrwali∏y w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej mit edukacji muzycznej (w szerokim tego
s∏owa znaczeniu) jako systemu. DziÊ, gdy poszczególne jego elementy stajà si´
w coraz wi´kszym stopniu autonomiczne, dà˝àc do odr´bnoÊci zarówno w zakresie
celów, jak i metod dzia∏ania, umiej´tnoÊci wspó∏dzia∏ania odgrywajà rol´
pierwszoplanowà. Przyczyniajà si´ one przede wszystkim do zwi´kszenia ró˝norodnoÊci oferty zaj´ç muzycznych dla dzieci i m∏odzie˝y na szczeblu lokalnym,
gdzie dzia∏ania szkó∏ mogà byç wzbogacane o edukacyjnà ofert´ instytucji kultury
oraz cenne inicjatywy animatorów dzia∏ajàcych w sferze edukacji nieformalnej.
Warunkiem efektywnego wspó∏dzia∏ania na tym polu sà kompetencje, które
winny zostaç wsparte odpowiednimi systemami szkoleƒ. W Polsce niestety
nale˝à one do rzadkoÊci.
— 3. Niewystarczajàca atrakcyjnoÊç, a przede wszystkim ró˝norodnoÊç oferty
zaj´ç muzycznych proponowanych przez szkolnictwo ogólnokszta∏càce oraz brak
umiej´tnoÊci wykorzystania dobrodziejstw rewolucji technologicznej ostatnich
kilkudziesi´ciu lat do podniesienia jakoÊci i efektywnoÊci nauczania. Wydaje
si´, ˝e to, co szko∏a proponuje dziÊ m∏odzie˝y, nie przyczynia si´ w znaczàcym
stopniu do zasypania przepaÊci pomi´dzy Êwiatem iPodów, komputerów, multimediów, mediów i internetu, gdzie m∏odzie˝ realizuje na ogó∏ swoje pasje
muzyczne, a – parafrazujàc powiedzenie Ryszarda KapuÊciƒskiego – „tradycyjnym
i znanym od dawna pado∏em ∏ez”, gdzie pozostaje wi´kszoÊç doros∏ych odbiorców.
W tym znaczeniu nie jest ona na ogó∏ dostatecznie motywujàca do bardziej
intensywnego zag∏´biania si´ w tajniki Êwiata muzyki.
291 .
Wymienione tu obszary zaniedbaƒ i niewystarczajàcej ofensywnoÊci dzia∏aƒ nie
stanowià oczywiÊcie pe∏nego katalogu problemów, które winny byç przywo∏ane
dla w miar´ wyczerpujàcego omówienia interesujàcego nas tu zagadnienia.
WskazaliÊmy tu jedynie kwestie najbardziej ogólne, pozostawiajàc zagadnienia
bardziej szczegó∏owe do odr´bnego omówienia w analizach szczegó∏owych.
— — —
E d u k a c j a m u z yc z n a w s y s t e m i e o Êw i a t y
— — —
Powszechne dziÊ narzekanie na stan muzycznego wyedukowania spo∏eczeƒstwa
polskiego, a zw∏aszcza m∏odzie˝y, ∏àczy si´ na ogó∏ z przekonaniem o niewydolnoÊci systemu oÊwiaty w tym zakresie oraz marginalizowaniu roli edukacji
artystycznej w szkolnych programach nauczania. Pojawiajà si´ te˝ argumenty
o znaczàcej „nieprzystawalnoÊci” wykorzystywanych u nas rozwiàzaƒ w stosunku
do tego, co proponujà inne kraje Unii Europejskiej. Warto zbadaç te argumenty.
Jako punkt wyjÊcia do analizy pos∏u˝à tu: raport „Arts and Cultural Education
at School in Europe” –3 przygotowany przez sieç informacji o edukacji
w Europie „Euridice”, statystyki Systemu Informacji OÊwiatowej oraz inne
dokumenty Ministerstwa Edukacji Narodowej. Skoncentrujemy si´ tu g∏ównie
na pi´ciu problemach, które pozwolà zrekonstruowaç podstawowe obszary
i mechanizmy funkcjonowania edukacji muzycznej w systemie oÊwiaty oraz
dokonaç niezb´dnych porównaƒ w tym zakresie.
— — —
Usytuowanie edukacji muzycznej w systemie oÊwiaty
Filarem powszechnej edukacji muzycznej w Polsce sà lekcje muzyki oferowane
wszystkim uczniom. Zgodnie z obowiàzujàcà podstawà programowà kszta∏cenia
ogólnego oraz ramowym planem nauczania w szko∏ach publicznych sà one
obowiàzkowe na I (nauczanie zintegrowane), II (klasy IV–VI) i III etapie
nauczania (gimnazjum). Dodatkowo nowa podstawa programowa wprowadzi∏a
przedmiot „zaj´cia artystyczne” na III (zaj´cia sà obowiàzkowe) i IV (zaj´cia sà
fakultatywne) poziomie nauczania, a formà ich realizacji mogà byç zaj´cia
muzyczne. Niezale˝nie od tego niektóre szko∏y oferujà te˝ uczniom pozalekcyjne
zaj´cia muzyczne o ró˝nym charakterze.
— — —
ObligatoryjnoÊç zaj´ç muzycznych charakterystyczna jest dla systemów oÊwiatowych krajów Unii Europejskiej–4. Wyjàtek stanowià tu: Irlandia, Islandia, Dania
i Portugalia, gdzie zaj´cia muzyczne sà oferowane fakultatywnie na poziomie
292 .
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
Andrzej Bia∏kowski
ISCED 2 (odpowiednik polskiego gimnazjum), oraz Holandia, gdzie zaj´cia
artystyczne sà obowiàzkowe, ale decyzje dotyczàce rodzaju zaj´ç podejmowane
sà na poziomie poszczególnych szkó∏. W praktyce mo˝e wi´c to oznaczaç,
˝e na terenie niektórych szkó∏ zaj´cia muzyczne nie odbywajà si´ w ogóle
(sà to jednak przypadki incydentalne).
— — —
Liczba godzin przeznaczonych na zaj´cia muzyczne
Istnieje doÊç powszechne przekonanie, ˝e liczba godzin przeznaczonych na
zaj´cia muzyczne w szko∏ach ogólnokszta∏càcych jest niewystarczajàca i ˝e stanowi
to jeden z g∏ównych powodów niskiej efektywnoÊci dzia∏aƒ edukacyjnych
w tym zakresie. Warto przyjrzeç si´ temu zagadnieniu w sposób szczegó∏owy.
Z Rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002
w sprawie ramowych planów nauczania w szko∏ach publicznych–5 oraz Rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 marca 2009 zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko∏ach publicznych–6 wynika,
˝e obowiàzujà w Polsce nast´pujàce wymiary godzin zaj´ç muzycznych:
na I poziomie nauczania (nauczanie zintegrowane) nie mniej ni˝ 95 godzin,
na II poziomie nauczania (klasy IV–VI) 60 godzin, a po wejÊciu do klas IV–VI
nowej podstawy programowej ich liczba wzroÊnie do 90, na III poziomie
nauczania (gimnazjum) 30 godzin. Poza tym na III i IV poziomie nauczania
realizowany jest przedmiot „zaj´cia artystyczne”, gdzie wymiar godzin wynosi
odpowiednio 60 (gimnazjum, gdzie przedmiot jest obowiàzkowy) i 30 (liceum,
gdzie przedmiot jest fakultatywny). Dane te wskazujà na dwie niekorzystne
tendencje: po pierwsze – niepe∏ny cykl kszta∏cenia na poziomie gimnazjum,
po drugie – ogólne zmniejszanie si´ liczby godzin przeznaczonych na
zaj´cia muzyczne.
— — —
Porównanie przytoczonych tu danych z sytuacjà w innych krajach Unii Europejskiej nastr´cza pewne problemy, gdy˝ dysponujemy tu na ogó∏ danymi
prezentujàcymi liczb´ godzin przeznaczonych na zaj´cia artystyczne ∏àcznie.
Danymi takimi pos∏uguje si´ te˝ wykorzystywany przez nas raport „Arts and
Cultural Education at School in Europe” –7. Wynika z niego, ˝e w poszczególnych
krajach istniejà znaczàce ró˝nice w zakresie oferowanej uczniom liczby godzin
zaj´ç. Ogólnie wydaje si´ jednak, i˝ sytuacja w tym zakresie nie jest korzystna.
Zaobserwowaç mo˝na m.in. – tak jak w Polsce – tendencj´ do zmniejszania si´
liczby godzin na wy˝szych poziomach nauczania. Wyjàtek stanowià tu Cypr,
Rumunia i Islandia, gdzie ta liczba utrzymuje si´ na podobnym poziomie, oraz
293 .
Hiszpania, Luksemburg i Austria, gdzie liczba godzin wzrasta. Statystyki
wykazujà te˝, ˝e w blisko po∏owie paƒstw europejskich na poziomie ISCED 1
(odpowiednik polskiej szko∏y podstawowej) przeznacza si´ na edukacj´ artystycznà
od 50 do 100 godzin rocznie, a na poziomie ISCED 2 – od 25 do 75 godzin.
W Polsce – w porównaniu do innych paƒstw europejskich – liczba godzin
przeznaczonych na zaj´cia artystyczne nie jest zbyt du˝a. Mo˝na tu przytoczyç
nast´pujàce dane porównawcze: na poziomie klas IV–VI przeznacza si´ na nie
∏àcznie (muzyka + plastyka) 120 godzin (wykorzystywany przez nas raport
„Arts and Cultural Education at School in Europe” podaje tu liczb´ 107
godzin, która nie jest poprawna), tymczasem w Estonii – 240 godzin,
w Niemczech – 330, w Austrii – 510, a w Danii – 670. Dysproporcje sà tu
a˝ nadto oczywiste.
— — —
Warto jednak zauwa˝yç, i˝ wprowadzenie nowej podstawy programowej
przynios∏o w Polsce nieznacznà popraw´ sytuacji przedmiotów artystycznych,
a w tym i muzyki. Mam tu na myÊli zwi´kszenie liczby godzin na II etapie
nauczania (klasy IV–VI) o 30 oraz wprowadzenie przedmiotu „zaj´cia artystyczne”. Potencjalnie mo˝e si´ to przyczyniç do prze∏amania jednej z najbardziej
niekorzystnych tendencji powszechnej edukacji muzycznej w Polsce – ma∏ej
ró˝norodnoÊci i atrakcyjnoÊci oferowanych uczniom zaj´ç.
— — —
Artystyczne zaj´cia pozalekcyjne
System Informacji OÊwiatowej nie zbiera danych dotyczàcych liczby pozalekcyjnych zaj´ç muzycznych realizowanych w szko∏ach podstawowych i gimnazjach.
Trudno wi´c precyzyjnie zdiagnozowaç istniejàcy w tym zakresie stan rzeczy.
Dysponujemy jedynie danymi dotyczàcymi ogólnej liczby zaj´ç artystycznych.
Wynika z nich, ˝e wed∏ug stanu na 30 wrzeÊnia 2010 pozalekcyjnymi zaj´ciami
artystycznymi obj´tych by∏o 397 181 uczniów szkó∏ podstawowych (18,19%
ogó∏u uczàcych si´ w szko∏ach podstawowych) i 130 067 uczniów gimnazjów
(10,19%). Szacuje si´, ˝e zaj´ciami muzycznymi obj´ta jest w przybli˝eniu
po∏owa uczniów wymienionych w zestawieniu. Nie jest to liczba zbyt wysoka.
— — —
Kwalifikacje kadry prowadzàcej lekcje muzyki w szko∏ach
Polska nale˝y do krajów, w których istniejà szczegó∏owe uregulowania w zakresie
kwalifikacji nauczycieli realizujàcych zaj´cia z muzyki w szko∏ach ogólnokszta∏càcych. Na I etapie nauczania prowadzenie zaj´ç muzycznych powierza si´
nauczycielom nauczania zintegrowanego (mo˝e byç tak˝e powierzone specjaliÊcie;
294 .
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
Andrzej Bia∏kowski
decyzj´ w tym zakresie podejmuje dyrektor szko∏y). Z podobnà sytuacjà mamy
do czynienia w wi´kszoÊci krajów Unii Europejskiej. Jedynie w Danii, Niemczech
i na ¸otwie nauczanie muzyki powierza si´ wy∏àcznie specjalistom (tak˝e na
poziomie nauczania zintegrowanego).
— — —
Na II i III etapie zaj´cia z przedmiotu „muzyka” powinni prowadziç, zgodnie
z obowiàzujàcym w Polsce ustawodawstwem, specjaliÊci. Jest to praktyka
stosowana w wi´kszoÊci krajów Europy (wyjàtek stanowi tu Belgia, Bu∏garia,
Szwecja i Norwegia, które nie uregulowa∏y sytuacji w tym zakresie).
Niezale˝nie od doÊç korzystnych uwarunkowaƒ ogólnych sytuacja, z jakà mamy
do czynienia w Polsce, nie jest w pe∏ni zadowalajàca. Z danych pochodzàcych
z raportów „Nauczyciele we wrzeÊniu 2006 roku” –8 i „Nauczyciele we wrzeÊniu
2008 roku”–9 oraz danych Systemu Informacji OÊwiatowej (SIO) ukazujàcych
stan na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2010 roku wynika, ˝e nauczycieli muzyki i muzyki
z rytmikà uczàcych w szko∏ach podstawowych i gimnazjach zgodnie ze swojà
specjalnoÊcià (nauczycieli wykwalifikowanych) by∏o w Polsce: w roku 2006 –
8204 (58,26%), w roku 2008 – 8914 (61,80%) i w roku 2010 – 9724 (64,58%).
Jak widaç, sytuacja w zakresie kwalifikacji kadry nauczajàcej muzyki w Polsce
poprawia si´.
— — —
Zgromadzone dla potrzeb przygotowania tego raportu dane pochodzàce z SIO
wskazujà jeszcze jednà zastanawiajàcà tendencj´, którà warto tu przywo∏aç.
Wynika z nich, ˝e na ogólnà liczb´ nauczycieli muzyki zatrudnionych w szko∏ach
podstawowych (12 700) 1276 nauczycieli to osoby, które majà kwalifikacje do
nauczania muzyki, ale jej nie uczà. WÊród zatrudnionych w gimnazjach (6891
osób) liczba ta wynosi 693. Z analogicznych danych zebranych w roku 2007
dla potrzeb przygotowania raportu „Edukacja muzyczna w Polsce” wynika, i˝
nauczycieli takich by∏o 1251 w szko∏ach podstawowych i 978 w gimnazjach.
Odr´bnym zagadnieniem, o którym nie dysponujemy w Polsce precyzyjnymi
danymi, sà kwalifikacje prowadzàcych zaj´cia z muzyki nauczycieli nauczania
zintegrowanego. W nowej podstawie programowej treÊci muzyczne zosta∏y
w specjalny sposób wyodr´bnione. Starano si´ zwróciç uwag´ nauczycieli na
istotne znaczenie wczesnej edukacji artystycznej zarówno dla rozwoju muzycznego, jak i ogólnego uczniów. Prowadzone dotychczas, niestety jedynie
czàstkowe, badania wskazujà, i˝ nauczyciele nauczania zintegrowanego nie sà
przygotowani do realizacji zaj´ç muzycznych.
— — —
295 .
Uregulowania w zakresie tworzenia programów nauczania muzyki
W Polsce mamy do czynienia ze stosunkowo nowoczesnymi rozwiàzaniami
w zakresie tworzenia programów nauczania. Sposób post´powania w tym zakresie
okreÊla Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009
w sprawie dopuszczenia do u˝ytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do u˝ytku szkolnego
podr´czników–10. Stanowi ono, ˝e program nauczania dopuszcza do u˝ytku
dyrektor szko∏y na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, przy czym program
musi byç zgodny z opracowanà na szczeblu centralnym oÊwiaty podstawà
programowà. Jedynym doÊç ∏atwo zauwa˝alnym mankamentem wskazanego
tu rozporzàdzenia jest nieprecyzyjne okreÊlenie samego programu nauczania,
co w znaczny sposób utrudnia jego tworzenie oraz póêniejszà ocen´.
— — —
Nale˝y tu zwróciç uwag´, i˝ ze zbli˝onymi rozwiàzaniami w zakresie tworzenia
programów nauczania przedmiotów artystycznych (w tym muzyki) mamy do
czynienia w wielu krajach Europy. Jak wynika z zestawieƒ zawartych w przywo∏ywanym ju˝ tu raporcie „Arts and Cultural Education…”–11, we wszystkich
krajach Unii Europejskiej z wyjàtkiem Holandii uregulowania zwiàzane
z programami nauczania w ca∏oÊci lub cz´Êci ∏àczone sà z decyzjami podejmowanymi na szczeblu centralnym oÊwiaty. Dodatkowo w Bu∏garii, Hiszpanii,
Norwegii i na Litwie w proces tworzenia programu nauczania w∏àczane sà tak˝e
decyzje podejmowane na szczeblu regionalnym, a w Belgii, na Litwie, w S∏owenii,
Finlandii i Norwegii tak˝e na szczeblu lokalnym. Niezale˝nie od tego a˝ 13
krajów (Bu∏garia, Dania, Estonia, Irlandia, W∏ochy, Luksemburg, W∏ochy,
Holandia, Polska, Portugalia, S∏owenia, Finlandia i Norwegia) uwzgl´dnia tu
równie˝ decyzje podejmowane na poziomie szko∏y. Najbardziej rozbudowane
rozwiàzania w zakresie tworzenia programów nauczania wyst´pujà w Norwegii
(uwzgl´dniajà one w procesie podejmowania decyzji szczebel centralny, regionalny,
lokalny oraz szko∏y), w Bu∏garii (poziom centralny, regionalny i poziom szko∏y),
na Litwie (poziom centralny, regionalny i lokalny), w S∏owenii i Finlandii
(poziom centralny, lokalny i poziom szkolny). OczywiÊcie sam proces tworzenia
programu nauczania, niezale˝nie od wskazanych tu uwarunkowaƒ, zwiàzany
jest bezpoÊrednio z regulacjami prawnymi i tradycjami oÊwiaty funkcjonujàcymi
w poszczególnych krajach.
— — —
Odr´bnym zagadnieniem wartym wyeksponowania sà treÊci i sposób ukszta∏towania podstawy programowej z przedmiotu „muzyka” wprowadzone Rozporzà-
296 .
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
Andrzej Bia∏kowski
dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó∏.–12 W doÊç powszechnej opinii nie jest to dokument nowoczesny i odpowiadajàcy potrzebom wspó∏czesnego rynku edukacyjnego. Choç w porównaniu z poprzednià podstawà programowà stanowi
niewàtpliwy post´p, jego nazbyt tradycyjne podejÊcie do muzyki i jej nauczania,
lekcewa˝enie nowych kontekstów tworzenia i odbioru muzyki oraz marginalizowanie roli mediów budzi niepokój wielu Êrodowisk zainteresowanych rozwojem edukacji muzycznej w Polsce.
— — —
EfektywnoÊç nauczania muzyki w polskich szko∏ach ogólnokszta∏càcych
— — —
Kompleksowe badania efektywnoÊci nauczania muzyki w szko∏ach podejmowane sà doÊç rzadko. Dotyczy to nie tylko Polski, ale tak˝e wi´kszoÊci krajów
europejskich. Stàd wiedza w tym zakresie jest doÊç uboga. Do sporzàdzenia
choçby wst´pnego szkicu pos∏u˝ymy si´ wynikami zrealizowanego w roku 2007
pod patronatem Polskiej Rady Muzycznej projektu „Edukacja muzyczna
w Polsce. Stan – uwarunkowania – po˝àdane obszary zmiany”–13. Badania zrealizowane zosta∏y na terenie 7 województw i obj´∏y dzieci i m∏odzie˝ uczàcà si´
na I, II i III poziomie nauczania. Ogó∏em przebadano 1353 uczniów klas I–III,
1687 uczniów klas IV–IV i 1549 uczniów gimnazjów. G∏ównymi narz´dziami
stosowanymi w badaniach by∏y testy kompetencji muzycznych opracowane
specjalnie dla potrzeb projektu na podstawie analizy obowiàzujàcej podstawy
programowej.
— — —
Uzyskane rezultaty wskaza∏y w sposób doÊç jednoznaczny, ˝e efektywnoÊç zaj´ç
muzycznych w polskich szko∏ach jest na ogó∏ niska. Na I poziomie nauczania
ogólna rozwiàzywalnoÊç testów wynios∏a 53,9%. Zaobserwowano te˝ bardzo
znaczàce ró˝nice pomi´dzy szko∏ami obj´tymi programem badaƒ.
Wyniki wykaza∏y, ˝e uczniowie relatywnie lepiej radzà sobie z zadaniami wymagajàcymi wiedzy muzycznej (rozpoznawanie instrumentów, nazw dêwi´ków itp.)
ni˝ z zadaniami „nasyconymi” w wi´kszym stopniu muzycznymi umiej´tnoÊciami.
Przyk∏adowo zadania polegajàce na zapami´taniu i odtworzeniu rytmu rozwiàza∏o
poprawnie jedynie 22,9% uczniów. Uwzgl´dniajàc to, i˝ zaj´cia na I poziomie
nauczania realizujà na ogó∏ nauczyciele nauczania zintegrowanego, trudno
si´ tym rezultatom dziwiç. Atrakcyjne doÊwiadczenia muzyczne prowadzàce do
297 .
utrwalenia umiej´tnoÊci muzycznych sà w stanie zaoferowaç jedynie nauczyciele
o najwy˝szym poziomie muzycznych kompetencji.
— — —
EfektywnoÊç nauczania na II poziomie nauczania okaza∏a si´ jeszcze ni˝sza.
Ogólna rozwiàzywalnoÊç testów kompetencyjnych wynios∏a tu jedynie 45%.
Rezultaty wykaza∏y, ˝e uczniowie w bardzo niewielkim zakresie nauczyli si´
pos∏ugiwaç zapisem muzycznym, nie opanowali podstawowych poj´ç i symboli
muzycznych, nie znajà wybitnych kompozytorów ani wybitnych dzie∏ muzycznych. Równie powierzchowne okaza∏y si´ w Êwietle przeprowadzonych analiz
ich umiej´tnoÊci percepcyjne. Bioràc pod uwag´, i˝ w klasach IV–VI przeznacza si´ na nauczanie muzyki najwi´cej godzin w ca∏ym cyklu nauczania,
rezultaty te muszà budziç szczególny niepokój.
— — —
Rezultaty testów kompetencji muzycznych dla gimnazjalistów okaza∏y si´ nieznacznie wy˝sze. Ârednia rozwiàzywalnoÊç zadaƒ wynios∏a tu 49,56%, nie by∏a
wi´c zadowalajàca. Uwag´ zwraca tu g∏ównie ró˝nica pomi´dzy zadaniami wymagajàcymi wiedzy muzycznej, w których gimnazjaliÊci wypadli s∏abo, a zadaniami
zwiàzanymi z umiej´tnoÊciami percepcyjnymi – ich rezultaty okaza∏y si´ znacznie wy˝sze, zw∏aszcza w tych obszarach, które ∏àczà si´ z muzykà popularnà.
Przyk∏adowo, w zadaniach zwiàzanych ze s∏uchowà identyfikacjà gatunków
muzyki popularnej uzyskano rozwiàzywalnoÊç w przedziale 65–92%. Nale˝y
jednak mieç na uwadze, i˝ rezultaty te odzwierciedlajà w znacznym stopniu
doÊwiadczenia uczniów nabyte poza szko∏à.
— — —
— — —
Podsumowujàc przeprowadzone tu analizy, warto zwróciç uwag´ na dwa obszary
zagadnieƒ. Z jednej strony mamy w polskiej oÊwiacie do czynienia z rozwiàzaniami nowoczesnymi na tle europejskim i potencjalnie sprzyjajàcymi rozwojowi
edukacji muzycznej. Mam tutaj na myÊli: obowiàzkowy charakter zaj´ç na I, II
i III poziomie nauczania, rozwiàzania zwiàzane z tworzeniem programów
nauczania, uregulowania zalecajàce powierzanie zaj´ç muzycznych na wy˝szych
szczeblach nauczania specjalistom, a tak˝e stopniowe poszerzanie oferty
i ró˝norodnoÊci zaj´ç (m.in. wprowadzenie przedmiotu „zaj´cia artystyczne”).
Z drugiej jednak strony, efektywnoÊç zaj´ç muzycznych w polskich szko∏ach jest
w dalszym ciàgu niska. WÊród przyczyn tego stanu rzeczy wymieniç nale˝y:
zbyt ma∏à liczb´ godzin przeznaczonych na zaj´cia muzyczne (zwi´kszenie liczby
godzin w klasach IV–VI o jednà, które wprowadzi∏a nowa podstawa programowa,
298 .
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
Andrzej Bia∏kowski
jest pozytywnym faktem, który nale˝y odnotowaç), zbyt du˝y odsetek nauczycieli niekwalifikowanych prowadzàcych zaj´cia muzyczne, niski poziom kompetencji muzycznych nauczycieli nauczania zintegrowanego, brak obowiàzkowych
i systematycznych szkoleƒ dla nauczycieli muzyki. WÊród innych czynników
obni˝ajàcych efektywnoÊç szkolnej edukacji muzycznej wymieniç nale˝y:
niewystarczajàcà ró˝norodnoÊç i atrakcyjnoÊç muzycznych zaj´ç obowiàzkowych
i pozalekcyjnych (do ich realizacji nale˝a∏oby w wi´kszym ni˝ dotychczas
stopniu zatrudniaç czynnych artystów), brak wspó∏pracy szkó∏ z instytucjami,
oÊrodkami i innymi podmiotami dzia∏ajàcymi na polu upowszechniania kultury
oraz brak zewn´trznych systemów oceny efektywnoÊci nauczania.
— — —
— — —
— — —
S z ko l n i c t wo m u z yc z n e
— — —
Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ trójstopniowy system szkolnictwa muzycznego stanowi
jeden z najbardziej trwa∏ych i stabilnych fundamentów edukacji muzycznej
w Polsce. W opinii niezale˝nych ekspertów jest on uznawany za jedno z wzorcowych rozwiàzaƒ w zakresie kszta∏cenia artystycznego w skali europejskiej. W tym
sensie stanowi on rodzaj „polskiej marki” dobrze rozpoznawanej w Êrodowiskach
artystycznych w Europie i na Êwiecie. Nie oznacza to oczywiÊcie, i˝ jego dalszy
harmonijny rozwój nie wymaga nowego spojrzenia i pog∏´bionego namys∏u nad
strategià zmian uwzgl´dniajàcà potrzeb´ zachowania równowagi pomi´dzy jego
tradycyjnymi funkcjami a potrzebami rozwoju zdeterminowanymi w znacznym
stopniu rozwojem technologicznym i przeobra˝eniami w obszarze kultury.
Warto przywo∏aç w tym kontekÊcie opini´ autorów opublikowanego niedawno
„Raportu o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego”. Zwracajà oni
uwag´, ˝e „na szkolnictwo artystyczne mo˝na patrzeç przez pryzmat spoczywajàcego na paƒstwie obowiàzku zapewnienia rozwoju kultury narodowej
i aktywnego chronienia i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Istnieje
jednak spojrzenie uzupe∏niajàce (którego waga b´dzie stale ros∏a) – szkolnictwo
artystyczne staje si´ bazà rozwoju wielu obszarów przemys∏u »czasu wolnego«
i jego stan przek∏ada si´ na tempo rozwoju gospodarczego kraju. W najbli˝szych
kilku latach dojdzie do skokowego rozwoju telewizji i dziedzin pokrewnych
w zwiàzku z przejÊciem na technologie cyfrowe, co w po∏àczeniu z nieustannym
rozwojem technologii rejestracji obrazu i dêwi´ku i ich zdecydowanym potanie-
299 .
niem spowoduje lawinowy rozwój ró˝norodnych aplikacji. Mo˝na wi´c oczekiwaç, ˝e nastàpi wyraêny wzrost zapotrzebowania na osoby o zró˝nicowanych
kwalifikacjach artystycznych, zw∏aszcza w muzyce i plastyce”–14.
— — —
Kompleksowa ocena stanu szkolnictwa muzycznego wymaga∏aby uwzgl´dnienia
obu wskazanych powy˝ej obszarów. Z jednej strony skupienia si´ na funkcjach
i zakresach dzia∏ania przypisywanych mu niejako tradycyjnie, z drugiej zaÊ –
oceny jego otwartoÊci i przygotowania na zmiany. W obu wskazanych zakresach
niezb´dne by∏oby oparcie si´ na niezale˝nych ekspertyzach, których niestety
nie ma w Polsce zbyt wiele (przywo∏any powy˝ej „Raport o stanie kultury
w obszarze szkolnictwa artystycznego” stanowi wyjàtek). Wydaje si´, i˝ znacznie
bardziej rozleg∏a pod wzgl´dem obszaru edukacja muzyczna w systemie oÊwiaty
publicznej jest lepiej zdiagnozowana ni˝ szkolnictwo muzyczne.
— — —
Majàc na wzgl´dzie charakter niniejszego raportu oraz to, i˝ ma on stanowiç
rodzaj fotografii dokumentujàcej „stan na dziÊ”, skupimy si´ tu g∏ównie na
aspektach iloÊciowych zagadnienia, pozostawiajàc bardziej zaawansowane analizy
specjalizujàcym si´ w tej problematyce autorom i instytucjom (byç mo˝e
odpowiednie programy winny byç realizowane przez nowo powo∏any Instytut
Muzyki i Taƒca).
— — —
Podstaw´ analiz stanowiç b´dà dane udost´pnione przez Centrum Edukacji
Artystycznej (CEA). Wynika z nich, i˝ wed∏ug stanu na rok 2010 mamy
w Polsce 614 szkó∏ artystycznych. 250 z nich to szko∏y, dla których organem
za∏o˝ycielskim jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 67 to
szko∏y prowadzone przez jednostki samorzàdu terytorialnego, a 287 to szko∏y
niepubliczne (z tego 123 z uprawnieniami szkó∏ publicznych). Szkolnictwo
muzyczne z 493 placówkami stanowi 80,29% ogó∏u szkó∏ artystycznych w Polsce.
W poszczególnych kategoriach uwzgl´dniajàcych organ prowadzàcy udzia∏
szkó∏ muzycznych wynosi: 215 (86%) – szko∏y prowadzone przez MKiDN,
67 (100%) – szko∏y jednostek samorzàdu terytorialnego i 211 (73,52%) –
szko∏y niepubliczne.
— — —
— — —
— — —
300 .
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
Andrzej Bia∏kowski
S z ko ∏ y m u z yc z n e I i I I s t .
— — —
— — —
Rodzaj, liczba i rozmieszczenie szkó∏ muzycznych
Podstawowym dokumentem okreÊlajàcym sposób uformowania podstawowego
i Êredniego szkolnictwa muzycznego w Polsce jest Rozporzàdzenie Ministra
Kultury z 29 grudnia 2007 w sprawie typów szkó∏ artystycznych publicznych
i niepublicznych–15. Wynika z niego podstawowy podzia∏ szkó∏ muzycznych
(publicznych i niepublicznych) na szko∏y realizujàce kszta∏cenie ogólne i artystyczne (ogólnokszta∏càce szko∏y muzyczne I st. o szeÊcioletnim cyklu kszta∏cenia
i ogólnokszta∏càce szko∏y muzyczne II st. o szeÊcioletnim cyklu kszta∏cenia)
oraz szko∏y realizujàce wy∏àcznie kszta∏cenie artystyczne (szko∏y muzyczne I st.
o szeÊcioletnim lub czteroletnim cyklu kszta∏cenia oraz szko∏y muzyczne II st.
o szeÊcioletnim lub czteroletnim cyklu kszta∏cenia). Dane dotyczàce rzeczywistej liczby szkó∏ muzycznych poszczególnych typów zestawia tabela.
— — —
— — —
TABELA 1. Szko∏y muzyczne wed∏ug typów i organu prowadzàcego
— — — — — — — — — — — — — — — — —
ORGAN
PROWADZÑCY
SM
I st.
SM
I i II st.
SM
II st.
OSM
II st.
ZSM
OSM
I st.
OSM
I i II st.
MKiDN
135
44
2
1
26
1
6
Jednostki Samorzàdu Terytor.
38
6
3
1
11
8
Szko∏y prywatne
149
55
3
RAZEM
322
60
5
50
4
37
13
6
Uwag´ zwracajà tu dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, proporcja szkó∏
muzycznych I i II st., która wydaje si´ w∏aÊciwa i wskazuje na poprawne ukszta∏towanie struktury szkolnictwa muzycznego zarówno w obszarze szkó∏ publicznych, jak i prywatnych. Po drugie, wzrost znaczenia szkó∏ prywatnych, które
pojawi∏y si´ w Polsce na poczàtku lat 90., uzupe∏niajàc ofert´ kszta∏cenia muzycznego w obszarach, w których dost´p do szkó∏ publicznych by∏ ograniczony.
Jest to tendencja, która z pewnoÊcià b´dzie si´ utrzymywaç.
301 .
Analizujàc sieç szkó∏ muzycznych w Polsce, autorzy „Raportu o stanie kultury
w obszarze szkolnictwa artystycznego” wyra˝ajà przekonanie, ˝e „obecna sieç
szkó∏ muzycznych i innych form kszta∏cenia muzycznego jest ju˝ wystarczajàca.
JeÊli nasycenie formami uczenia muzyki by∏oby w Polsce takie jak w Niemczech,
to liczba miejsc w szko∏ach i innych pozaszkolnych formach kszta∏cenia muzycznego powinna wynieÊç 700–800 tys., a wi´c znacznie wi´cej ni˝ obecnie.
Mo˝na zak∏adaç, ˝e w miar´ wzbogacania si´ polskiego spo∏eczeƒstwa i upowszechniania si´ dost´pu do kultury wysokiej (lub nawet masowej) liczba
zainteresowanych naukà gry na instrumencie lub Êpiewu b´dzie ros∏a”–16.
Niezale˝nie od tego, i˝ konstatacja powy˝sza wydaje si´ s∏uszna, wypada zwróciç
uwag´ na przynajmniej jeden problem zwiàzany ze strukturà szkolnictwa muzycznego niewàtpliwie wymagajàcy rozwiàzania. Mamy tu na myÊli nierówny
dost´p do publicznego szkolnictwa muzycznego na terenie poszczególnych
województw. Jest on oczywiÊcie uwarunkowany historycznie. Przyk∏adowo:
w województwie kujawsko-pomorskim jest tylko 5 szkó∏ muzycznych, dla
których organem prowadzàcym jest MKiDN, podczas gdy w województwie
mazowieckim – 23, wielkopolskim – 21. Wydaje si´, i˝ fakt ten powinien byç
brany pod uwag´ przy powo∏ywaniu nowych publicznych szkó∏ muzycznych.
— — —
Uczniowie podstawowych i Êrednich szkó∏ muzycznych
Z danych CEA pokazujàcych stan na rok 2010 wynika, ˝e do podstawowych
i Êrednich szkó∏ muzycznych ucz´szcza w Polsce 64 146 uczniów.
Najwi´cej z nich, bo a˝ 45 992, ucz´szcza do 215 szkó∏ podleg∏ych MKiDN.
11 156 uczniów uczy si´ w 67 szko∏ach podleg∏ych jednostkom samorzàdu
terytorialnego i 6998 – w 211 szko∏ach prywatnych. Jak si´ okazuje, mimo ˝e
prywatne szkolnictwo muzyczne stanowi 42,8% wszystkich szkó∏ muzycznych
w Polsce, kszta∏ci jedynie 10,91% uczniów, podczas gdy szko∏y podleg∏e MKiDN
przy zbli˝onej liczbie placówek (43,61%) a˝ 71,7%. W istocie szkolnictwo
prywatne nie stanowi wi´c dziÊ rzeczywistej konkurencji dla szkolnictwa publicznego w walce o uczniów, zw∏aszcza ˝e kszta∏cenie jest tu p∏atne, szko∏y cieszà
si´ ni˝szym presti˝em ni˝ posiadajàce na ogó∏ d∏u˝szà tradycj´ i wi´kszà renom´
szko∏y publiczne, sà te˝ cz´sto s∏abiej wyposa˝one i dysponujà gorszà bazà
lokalowà. Warto tu oczywiÊcie zwróciç uwag´, i˝ w ostatnich latach liczba
uczniów w prywatnych szko∏ach muzycznych systematycznie wzrasta, co przy
niezaprzeczalnych walorach tego typu szkolnictwa niewàtpliwie sprawi, ˝e rynek
us∏ug edukacyjnych w tym zakresie zrównowa˝y si´ w przysz∏oÊci na zdecydowanie wy˝szym poziomie ni˝ dziÊ.
302 .
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
Andrzej Bia∏kowski
Nauczyciele szkó∏ muzycznych i formy ich doskonalenia
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e dobrze na ogó∏ oceniany poziom kszta∏cenia w szko∏ach
muzycznych I i II jest w znacznym stopniu zwiàzany z jakoÊcià kadry nauczajàcej oraz mo˝liwoÊciami doskonalenia kompetencji artystycznych i pedagogicznych oferowanych nauczycielom przez system. Z danych CEA (z roku 2010)
wynika, ˝e w szko∏ach muzycznych I i II stopnia jest dziÊ zatrudnionych ∏àcznie
12 164 nauczycieli. 8796 z nich to nauczyciele zatrudnieni w placówkach
prowadzonych przez MKiDN, 1650 – w placówkach podleg∏ych jednostkom
samorzàdu terytorialnego i 1718 – w szko∏ach prywatnych.
— — —
Nadzór pedagogiczny i doskonalenie zawodowe nauczycieli muzyki koordynowane jest w Polsce przez Centrum Edukacji Artystycznej. Ka˝dego roku tworzy
ono ogólnà strategi´ post´powania w tym zakresie, opracowuje te˝ roczne plany
finansowania szkoleƒ oraz regulaminy. Dzia∏ania o zasi´gu regionalnym
i makroregionalnym koordynujà terenowi wizytatorzy CEA. Ustalajà oni
tematyk´ szkoleƒ terenowych w oparciu o plany nadzoru pedagogicznego,
wnioski jurorów z przes∏uchaƒ oraz potrzeby zg∏aszane przez dyrektorów szkó∏.
Dzi´ki temu proponowana tematyka szkoleƒ odzwierciedla w znacznym stopniu
rzeczywiste potrzeby nauczycieli. Dodatkowo dyrektorzy poszczególnych
placówek szkolnych majà mo˝liwoÊç organizowania wewnàtrzszkolnych form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w podleg∏ych im
placówkach, w tym tak˝e mo˝liwoÊç zaspokajania indywidualnych potrzeb
szkoleniowych nauczycieli. Na ten cel majà do dyspozycji 0,75% odpisu od
wynagrodzenia dla nauczycieli.
— — —
Z danych CEA wynika, ˝e w ró˝nych formach doskonalenia zawodowego uczestniczy rocznie ok. 16 000 nauczycieli. Obejmuje to udzia∏ w szkoleniach na
szczeblu regionalnym i makroregionalnym – ok. 160 rocznie, oraz w szkoleniach
na szczeblu ogólnopolskim, których nauczycielom muzyki proponuje si´
rocznie ok. 45. Dodatkowo nauczyciele muzyki mogà te˝ korzystaç ze szkoleƒ
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego, którego oferta
programowa jest bogata i ka˝dego roku obejmuje ok. 80 pozycji.
— — —
Zewn´trzna kontrola efektywnoÊci nauczania
Jednym z bardziej istotnych aspektów podnoszenia jakoÊci kszta∏cenia w szkolnictwie muzycznym I i II st. jest wdro˝enie zewn´trznego systemu kontroli
wyników nauczania. Jego g∏ówny sk∏adnik stanowi system przes∏uchaƒ.
303 .
Przes∏uchania organizowane sà co dwa lata i dotyczà przedmiotu g∏ównego
(instrumentu) oraz zespo∏ów. Odbywajà si´ na poziomie szko∏y, regionu,
makroregionu i na poziomie ogólnopolskim. Obj´ci sà nimi wszyscy uczniowie
klas IV–VI. Systemem kontroli zewn´trznej obj´te jest równie˝ nauczanie
przedmiotów ogólnomuzycznych. Podobnie jak w przypadku przedmiotu
g∏ównego, odbywa si´ ono co dwa lata i dotyczy takich przedmiotów, jak:
kszta∏cenie s∏uchu, audycje muzyczne i historia muzyki z literaturà.
— — —
Wyniki kontroli zewn´trznej stanowià przedmiot analiz ekspertów CEA i sà
podstawà opracowania póêniejszych programów doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz planów kontroli i ewaluacji.
— — —
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e szko∏y muzyczne I i II stopnia nie wymagajà dziÊ
radykalnych reform. W dalszym ciàgu oferujà one wysoki poziom kszta∏cenia
artystycznego i stanowià w∏aÊciwà baz´ dla wy˝szych szkó∏ artystycznych.
Nie oznacza to oczywiÊcie, ˝e ich formu∏a nie powinna byç doskonalona. Dotyczy
to na przyk∏ad koniecznoÊci zwi´kszenia sieci publicznych szkó∏ artystycznych
w województwach, w których dost´p do nich jest ograniczony, pog∏´bienia
integracji szkó∏ ze Êrodowiskami lokalnymi, a zw∏aszcza dzia∏ajàcymi w terenie
instytucjami i oÊrodkami upowszechniania muzyki oraz lokalnymi animatorami
kultury muzycznej, zwi´kszenia elastycznoÊci i ró˝norodnoÊci programowej
szkó∏ poprawiajàcego szanse edukacyjne absolwentów oraz dostosowujàcego
szko∏y do zmian, z którymi mamy dziÊ do czynienia w obszarze kultury muzycznej (dotyczy to zw∏aszcza szkó∏ II st.), wypracowania bardziej aktywnych form
wspierania dzieci i m∏odzie˝y szczególnie utalentowanej muzycznie. Wydaje si´,
i˝ przemyÊlenia wymagajà te˝ przynajmniej niektóre aspekty funkcjonowania
szkó∏ muzycznych I st., które winny w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu stanowiç oÊrodki powszechnego umuzykalnienia, a co za tym idzie, bardziej elastycznie
traktowaç w∏asnà ofert´ kszta∏cenia.
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
304 .
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
Andrzej Bia∏kowski
Wy ˝ s z e s z k o l n i c t w o m u z y c z n e
— — —
W odró˝nieniu od relatywnie stabilnej sytuacji w obszarze szkolnictwa muzycznego ni˝szych szczebli, wy˝sze szkolnictwo muzyczne podlega dziÊ w Polsce
procesowi intensywnych zmian. Sà to zmiany g∏´bokie. Wynikajà one zarówno
z przes∏anek specyficznych dla szkolnictwa artystycznego – chodzi tu zw∏aszcza
o poszerzenie oferty kszta∏cenia i dostosowanie jej do zmian na rynku pracy
w zawodach artystycznych oraz zawodach wymagajàcych kwalifikacji artystycznych, co wymaga wypracowania ca∏ego szeregu innowacyjnych i nieznanych
w naszym kraju rozwiàzaƒ organizacyjnych i programowych – a tak˝e
przes∏anek ogólnych, typowych dla ca∏ego systemu szkolnictwa muzycznego
w Polsce. Mam tu na myÊli zw∏aszcza zmiany wynikajàce z wprowadzenia
Systemu Boloƒskiego oraz wdra˝ania jego dyrektyw dotyczàcych budowania
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy˝szego, a tak˝e zwiàzane z tym zmiany
w Prawie o szkolnictwie wy˝szym. Precyzyjna analiza wskazanych tu przes∏anek
zmian w szkolnictwie wy˝szym nie jest jednak celem naszego opracowania.
Poprzestaniemy tu jedynie na sporzàdzeniu doÊç ogólnej jego charakterystyki,
postulujàc potrzeb´ podj´cia problemu w toku bardziej szczegó∏owych
i pog∏´bionych analiz.
— — —
Szko∏y artystyczne oraz kierunki artystyczne w szko∏ach nieartystycznych–17
Mówiàc o wy˝szym szkolnictwie muzycznym w Polsce, mamy na ogó∏ na myÊli
szkolnictwo podleg∏e Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie
z aktualnym stanem istnieje dziÊ 9 tego typu uczelni (7 Akademii Muzycznych,
1 Akademia Sztuki i 1 Uniwersytet Muzyczny): Akademia Muzyczna im.
F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki
w Gdaƒsku, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów
w ¸odzi, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytet
Muzyczny F. Chopina w Warszawie (z filià w Bia∏ymstoku), Akademia Muzyczna
im. K. Lipiƒskiego we Wroc∏awiu i Akademia Sztuki w Szczecinie (dawna filia
Akademii Muzycznej w Poznaniu).
— — —
Warto tu zauwa˝yç, ˝e tytu∏ magistra sztuki mo˝na równie˝ uzyskaç, studiujàc
w uczelniach podleg∏ych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego. Ich intensywny rozwój obserwowaliÊmy w ciàgu ostatnich kilkunastu lat. Mam tu na
305 .
myÊli studia na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”,
które prowadzone sà na 8 uniwersytetach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Uniwersytet Âlàski w Katowicach – wydzia∏ w Cieszynie, Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski
w Olsztynie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – wydzia∏ w Kaliszu,
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach), 2 uczelniach pedagogicznych (Akademia im. Jana D∏ugosza w Cz´stochowie i Akademia Pomorska
w S∏upsku) i 3 Paƒstwowych Wy˝szych Szko∏ach Zawodowych (PWSZ im.
J.A. Komaƒskiego w Lesznie, PWSZ w Nysie i PWSZ im. J. Grodka w Sanoku).
Dodatkowo na 3 uczelniach prowadzone sà te˝ kierunki „jazz i muzyka
estradowa” (Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie, Uniwersytet
Zielonogórski i Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Nysie), a na Uniwersytecie Âlàskim w Katowicach (wydzia∏ w Cieszynie) kierunek „sonologia
i kompozycja”. Na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw∏a II w Krakowie prowadzone sà studia na kierunku „muzyka koÊcielna”.
— — —
Na 5 polskich uczelniach sà te˝ prowadzone studia z zakresu muzykologii
(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloƒski, Uniwersytet Wroc∏awski,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Paw∏a II).
— — —
Studenci kierunków artystycznych i kadra nauczajàca
Z danych uzyskanych z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji
Kulturalnej wynika, ˝e liczba studentów ucz´szczajàcych do szkó∏ podleg∏ych
MKiDN wynosi∏a w 2010 roku 5480, przy czym na studiach stacjonarnych
uczy∏o si´ 4487 studentów, a na niestacjonarnych – 993. Warto zwróciç uwag´,
i˝ w ciàgu ostatnich kilku lat liczba studentów wy˝szych szkó∏ muzycznych
waha∏a si´ w sposób nieznaczny. W roku 2004 wynosi∏a 5336, w roku 2006 –
5082, a w roku 2008 – 5387 –18.
— — —
W uczelniach artystycznych zatrudnionych jest (dane na rok 2009) 1584
nauczycieli akademickich, w tym 497 profesorów, 739 adiunktów i starszych
wyk∏adowców oraz 348 asystentów, wyk∏adowców, lektorów i instruktorów.
W ciàgu ostatnich lat struktura kwalifikacji kadry nauczajàcej w wy˝szych
szko∏ach artystycznych niewàtpliwie si´ poprawia. W roku 2000 zatrudnionych
by∏o w szkolnictwie muzycznym 391 profesorów, dzisiaj – 497. W analogicznym
306 .
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
Andrzej Bia∏kowski
okresie nieznacznie spad∏a te˝ liczba zatrudnionych adiunktów i starszych
wyk∏adowców – z 379 do 348 – oraz asystentów, wyk∏adowców i lektorów –
z 379 do 348.
— — —
Danymi dotyczàcymi szkó∏ podleg∏ych Ministerstwu Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego niestety nie dysponujemy. Dlatego zagadnienia
te zostanà pomini´te.
— — —
Problemy i wyzwania stojàce przed wy˝szym szkolnictwem artystycznym
Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ wy˝sze szkolnictwo muzyczne w Polsce mo˝e si´
poszczyciç wieloma wybitnymi osiàgni´ciami artystycznymi i organizacyjnymi
swoich profesorów, studentów i absolwentów. Nie ulega te˝ wàtpliwoÊci, ˝e
boryka si´ ono dziÊ z wieloma z∏o˝onymi problemami natury finansowej,
prawnej, technicznej, organizacyjnej, programowej itp. Warto jednak spojrzeç
na jego funkcjonowanie z perspektywy niejako zewn´trznej, a zw∏aszcza przez
pryzmat oczekiwaƒ studentów i absolwentów, którzy poszukujà w szkole nie
tylko szansy realizacji w∏asnych potrzeb i aspiracji artystycznych, ale tak˝e realnych kompetencji przydatnych w przysz∏ej pracy zawodowej. Dobrym punktem
wyjÊcia mogà tu byç rezultaty badaƒ zrealizowanych dla potrzeb „Raportu
o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego”. Bioràcy w nich udzia∏
respondenci zwrócili uwag´, ˝e „uczelnie nastawione sà g∏ównie na kszta∏cenie
wirtuozów i wielkich artystów (a to sà jednostki), nie zastanawiajà si´ nad
praktycznà stronà zawodu, którego uczà. […] skar˝à si´, ˝e uczelnia nie przygotowa∏a ich do wykorzystywania umiej´tnoÊci w praktyce. Nie byli oni uczeni
j´zyków na wystarczajàcym poziomie, nie dowiedzieli si´ rzeczy u∏atwiajàcych
funkcjonowanie, jak na przyk∏ad organizowaç prac´ chóru, jak korzystaç
z popularnych na Êwiecie programów komputerowych. W opinii ankietowanych
zabrak∏o konkretnych zaj´ç, które w polskiej rzeczywistoÊci wiele by u∏atwi∏y.
Problemem jest nieprzygotowywanie absolwentów w kwestiach formalnych
do samodzielnej pracy zawodowej – tym bardziej, ˝e polskie prawo premiuje
zatrudnienie etatowe. Studenci nie dowiadujà si´, jak dzia∏aç na rynku, jak
wyceniaç swojà prac´, jak pisaç umowy. Nie uzyskujà kompletnej wiedzy
w kwestiach zwiàzanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi i spo∏ecznymi
(np. zaopatrzeniem emerytalnym twórców) czy przepisami podatkowymi.
Na uczelniach nie nast´puje niezb´dna ciàg∏a modernizacja programów nauczania, dostosowujàca je do realiów rynku pracy”.–19
307 .
Niewàtpliwie zdecydowana wi´kszoÊç ze wskazanych tu postulatów winna byç
rozwa˝ona w toku debaty nad rozwojem wy˝szego szkolnictwa artystycznego.
Uczynienie go bardziej ni˝ dotychczas przystawalnym do zmian, z którymi
mamy dziÊ do czynienia na artystycznym rynku pracy, pog∏´bienie elastycznoÊci
programowej oraz zdolnoÊci do szybszego reagowania na pojawiajàce si´ nisze
rynkowe nale˝y do zadaƒ trudnych, do których podj´cia uczelnie artystyczne
nie sà zbyt dobrze przygotowane.
— — —
Po d s u m owa n i e
— — —
Dyskusja o stanie edukacji muzycznej w Polsce nasycona jest od lat zbyt du˝à
dozà stereotypów. Przynajmniej z niektórymi z nich staraliÊmy si´ zmierzyç
w tym raporcie. Podsumowujàc, warto zwróciç uwag´ na nast´pujàce zagadnienia:
— 1. Istotà nowoczesnej edukacji muzycznej w szerokim tego s∏owa znaczeniu
jest funkcjonowanie w jej obszarze i zaanga˝owanie w jej rozwój wielu niezale˝nych podmiotów i instytucji. Mam tutaj na myÊli: edukacj´ w systemie
oÊwiaty, szkolnictwo muzyczne, edukacyjne dzia∏ania oÊrodków i instytucji kultury, aktywnoÊç animatorów czy wreszcie media. Zagro˝eniem dla efektywnoÊci
dzia∏aƒ nie jest tu – jak cz´sto si´ sàdzi – ich autonomia, ale brak woli albo
mo˝liwoÊci wspó∏pracy, a tak˝e brak odpowiednich uwarunkowaƒ i instrumentów prawnych, które takà wspó∏prac´ umo˝liwiajà. W Polsce uwarunkowania
takie dopiero si´ kszta∏tujà.
— 2. W dyskusjach nad niezadowalajàcym stanem umuzykalnienia dzieci
i m∏odzie˝y w Polsce zbyt pochopnie winà za ten stan rzeczy obarcza si´ niemal
wy∏àcznie szkolnictwo powszechne, tymczasem nale˝a∏oby rozpatrywaç t´
kwesti´ w nieco szerszym kontekÊcie, podobnie jak nieco szerzej nale˝a∏oby te˝
kszta∏towaç wizje potencjalnych zmian w tym zakresie. Mam tu na myÊli np.:
potencja∏ szkolnictwa muzycznego I st., który nie jest w pe∏ni wykorzystywany,
czy aktywnoÊç lokalnych animatorów muzycznych, których wsparcie mog∏oby
zaowocowaç inicjatywami cennymi dla Êrodowisk w terenie.
— 3. W ostatnim okresie pojawi∏y si´ w systemie oÊwiaty w Polsce dostrzegalne przes∏anki wskazujàce na mo˝liwoÊç poprawy stanu powszechnej edukacji
muzycznej dzieci i m∏odzie˝y. Mam tutaj na myÊli: wyodr´bnienie treÊci muzycznych w podstawie programowej dla nauczania zintegrowanego, zwi´kszenie
liczby godzin muzyki w szko∏ach podstawowych, pojawienie si´ przedmiotu
„zaj´cia artystyczne” w gimnazjum i liceum. Tendencje te muszà jednak byç
308 .
E D U K A C JA M U Z Y C Z N A
Andrzej Bia∏kowski
wsparte zmianami w zakresie kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Bez wysoko wykwalifikowanych i w∏aÊciwie zmotywowanych do dzia∏ania
muzyków pedagogów szanse na post´p sà niewielkie.
— 4. System szkolnictwa muzycznego w Polsce – w wielu obszarach – mo˝e
byç uznany za wzorcowy. Jego dalszy harmonijny rozwój wymaga jednak
przemyÊlanych i konsekwentnych reform. Dotyczy to zw∏aszcza szkolnictwa
I st., które w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu s∏u˝yç winno powszechnemu
umuzykalnieniu, oraz szkolnictwa wy˝szego, które musi dostosowaç si´
do wyzwaƒ nowoczesnego rynku pracy.
— — —
+
1. H.S. Becker, Si∏a inercji. Trwa∏oÊç i zmiana w Êwiecie muzyki, „Kultura Popularna” 2010,
nr 2, s. 83.
2. E. Jorgensen, Editorial, „Philosophy of Music Education Review” 1999, nr 1, s. 1
3. Arts and Cultural Education at School in Europe, Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency, 2009. Dokument dost´pny jest pod adresem:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113EN.pdf
4. Arts and Cultural…, s. 26–28.
5. Dost´pne pod adresem:
http://lex.pl/serwis/du/2002/0142.htm"http://lex.pl/serwis/du/2002/0142.htm.
6. Dost´pne pod adresem: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/docs/projekt_
rozporzadzenia_20090323__.pdf
7. Arts and Cultural…, s. 29–31.
8. Dost´pny pod adresem: http://www.men.gov.pl/images/pdf/statystyka/nauczyciele2006.pdf
9. Dost´pny pod adresem: http://www.men.gov.pl/images/pdf/statystyka/nauczyciele2008.pdf
10. Dost´pne pod adresem: http://lex.pl/serwis/du/2009/0730.htm
11. Arts and Cultural…
12. Dost´pne pod adresem: http://lex.pl/serwis/du/2009/0017.htm
13. Rezultaty badaƒ relacjonujà nast´pujàce opracowania: Bia∏kowski A., Grusiewicz M. (2009),
Kompetencje muzyczne uczniów szkó∏ podstawowych, [w:] M. Zalewska-Pawlak (red.),
Sztuka wobec zakresów wolnoÊci cz∏owieka liberalnego, ¸ódê, Wydawnictwo Uniwersytetu
¸ódzkiego, s. 175–190, s. 191–208.
14. K. Paw∏owski wraz z zespo∏em, Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego,
opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z raportów
o stanie kultury, s. 54–55, dost´pny pod adresem:
http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_szkolnictwie_artystycznym,pid,633.html
15. Dost´pne pod adresem: http://www.cea.art.pl/akty_prawne/typy_szkol.pdf
16. K. Paw∏owski wraz z zespo∏em, Raport o stanie kultury…, s. 46.
17. Podstaw´ zestawienia stanowi informator Szko∏y Artystyczne w Polsce, Wydawnictwo Telbit,
Warszawa 2010.
18. Zestawienie sporzàdzono na podstawie danych uzyskanych z Departamentu Szkolnictwa
Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN.
19. K. Paw∏owski wraz z zespo∏em, Raport o stanie kultury…, s. 41.
cz´Êç trzecia
310 .
Kamila St´pieƒ-Kutera
F I N A N S O WA N I E , I N S T Y T U C J E K U L T U RY,
R A M Y P R AW N E
— — —
— — —
— — —
— — —
Finansowanie kultury
— — —
Syntetycznà wiedz´ na temat êróde∏ finansowania kultury zawiera Raport
o finansowaniu i zarzàdzaniu instytucjami kultury przygotowany na Kongres
Kultury Polskiej w 2009 roku–1. Raport ten zawiera m.in. dane finansowe na
temat wydatków z bud˝etu paƒstwa na kultur´ do roku 2007. Wed∏ug danych
finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzia∏ wydatków
na kultur´ w bud˝ecie paƒstwa w ciàgu ostatnich trzech lat wzrasta i wynosi∏
kolejno w 2008 roku 0,69 proc. (co prze∏o˝y∏o si´ na kwot´ 2 220 010 000 z∏),
w 2009 – 0,73 proc. (2 448 896 000 z∏) i w 2010 – 0,75 proc. (2 722 956 000 z∏).
Nieco inne dane na ten temat podaje GUS – uwzgl´dniono je w dalszej cz´Êci
niniejszego raportu [Zob. „Dane GUS o finansowaniu”].
— — —
W ramach powy˝ej wskazanych kwot uj´te sà dotacje dla paƒstwowych i wspó∏finansowanych instytucji kultury, przy czym w 2008 roku ok. 32,3 proc. podanej
sumy stanowi∏y dotacje dla instytucji paƒstwowych, a 3,15 proc. – dla wspó∏finansowanych; w 2009 roku niemal 31 proc. ww. sumy stanowià dotacje dla
instytucji paƒstwowych, a prawie 4,3 proc. – dla wspó∏finansowanych; wreszcie
w 2010 roku blisko 27,5 proc. pe∏nej kwoty 2 722 956 000 z∏ przeznaczono na
instytucje paƒstwowe, 2,98 proc. zaÊ – na wspó∏finansowane.
— — —
Wykaz jednostek paƒstwowych i wspó∏finansowanych podleg∏ych MKiDN wraz
z kwotami dotacji przyznanych na dany rok bud˝etowy publikowany jest
w Dziennikach Urz´dowych resortu kultury w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bud˝et paƒstwa poza planami na dany rok bud˝etowy realizuje tak˝e wydatki
311 .
w ramach Wieloletnich Programów Rzàdowych, takich jak „Dziedzictwo
Fryderyka Chopina 2010”. Program prowadzony by∏ w latach 2005–2010
i jego pe∏na wartoÊç zgodnie z ustawà bud˝etowà na rok 2010 mia∏a wynieÊç
164 110 000 z∏.
— — —
Resort kultury jest tak˝e dysponentem utworzonego w oparciu o „Ustaw´ o grach
i zak∏adach wzajemnych” z dnia 29 lipca 1992 r. (DzU z 2004 r., nr 4, poz. 27)
Funduszu Promocji Kultury, z którego Êrodków sà finansowane m.in. dotacje
przyznawane w ramach Programów Ministra. WÊród Programów zasadniczo
najwi´ksze znaczenie dla finansowania dzia∏alnoÊci Êrodowiska muzycznego
(zarówno samorzàdowych instytucji kultury, jak i organizacji pozarzàdowych)
ma program „Wydarzenia artystyczne” (w 2008 r.: „Promocja twórczoÊci”),
wraz z wydzielonym od 2010 r. priorytetem „Muzyka”, oraz w cz´Êci program
„Edukacja kulturalna”.
— — —
W latach 2008–2010 w ramach ww. programów wydatkowano nast´pujàce sumy
na dotowanie projektów (w zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych):
P RO G R A M :
2008
2009
2010
Promocja twórczoÊci (2008)/
Wydarzenia artystyczne
(2009–2010)
35 231 753
31 500 751
46 551 742 –2
w tym priorytet
„Muzyka”:
16 141 888
Edukacja kulturalna
11 584 273
12 217 870
11 088 495
Ponadto na 2010 r. zosta∏ og∏oszony program „Fryderyk Chopin – Promesa”,
w ramach którego wydatkowano 32 997 079 z∏.
— — —
Oprócz bud˝etu paƒstwa zasadniczym êród∏em finansowania dzia∏alnoÊci
kulturalnej sà finanse samorzàdów – od wojewódzkich, poprzez miejskie, po
gminne i powiatowe. Samorzàdy wojewódzkie w ramach swych rocznych bud˝etów na przestrzeni ostatnich dwóch lat (2009–2010) planowa∏y przeznaczanie
na kultur´ i ochron´ dziedzictwa narodowego od oko∏o 4,5 do 12,5 proc. ca∏oÊci
rocznych wydatków – liczàc ∏àcznie kwoty na bie˝àcà dzia∏alnoÊç kulturalnà
oraz na inwestycje, w tym tak˝e Êrodki pochodzàce z programów unijnych.
— — —
312 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
Procent wydatków poszczególnych województw na kultur´ w latach
2009–2010 wed∏ug planów bud˝etowych.
— — — — — — — — — — — — — — — — —
[Badanie w∏asne na podstawie danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej]
TABELA 1.
WOJEWÓDZTWO
WYDATKI
W
DolnoÊlàskie
WYDATKI
2009
W
2010
W TYM NA
W TYM NA
KULTUR¢
KULTUR¢
%
%
1 329 957 170 116 166 246 8,73
1 773 953 361
95 447 174 5,38
Kujawsko-Pomorskie
795 169 143
65 639 055 8,25
1 011 724 948
82 657 627 8,17
Lubelskie
987 632 673
87 068 930 8,81
780 930 231
46 190 700 5,91
Lubuskie
457 436 073
22 210 436 4,85
403 204 949
23 063 785 5,72
¸ódzkie
939 665 023
79 031 382 8,41
908 109 901
91 527 783 10,08
Ma∏opolskie
1 945 420 710 232 415 562 11,95
1 299 967 049 114 161 295 8,78
Mazowieckie
3 923 163 471 267 788 464 6,83
3 217 321 286 200 854 252 6,24
Opolskie
398 026 700
42 030 000 10,56
556 638 739
32 418 195 5,83
1 501 771 288
68 121 830 4,53
923 380 598
56 871 531 6,15
473 530 815
44 614 980 9,42
393 055 043
48 425 171 12,32
Pomorskie
1 040 091 321 105 964 054 10,19
809 025 256
81 181 460 10,03
Âlàskie
2 916 576 821 233 974 032 8,02
Podkarpackie
Podlaskie
Âwi´tokrzyskie
1 636 878 325 204 807 477 12,51
322 860 913
39 988 500 12,38
579 938 064
40 369 937 6,96
Warmiƒsko-Mazurskie
1 074 582 359
77 677 189 7,22
579 269 035
59 911 172 10,34
Wielkopolskie
1 211 566 995 114 126 953 9,42
973 399 586 119 924 801 12,36
46 897 155 5,55
1 356 080 147 130 758 322 9,64
Zachodniopomorskie
844 745 008
— — —
Przedstawione dane, choç dajàce pewnà wst´pnà orientacj´, powinny zostaç
poddane szczegó∏owej analizie, jeÊli mia∏yby uwzgl´dniaç wszystkie istotne
uwarunkowania majàce wp∏yw na konkretne ˝ycie kulturalne w regionie.
Do najbardziej oczywistych przyk∏adów owych swoistych uwarunkowaƒ nale˝y
województwo mazowieckie, siedziba wi´kszoÊci najwi´kszych narodowych
instytucji kultury w kraju finansowanych z bud˝etu paƒstwa. Zatem wydatki
na kultur´ sà w Mazowieckiem choçby z tej racji kalkulowane zupe∏nie inaczej
ni˝ np. w ¸ódzkiem, które samodzielnie ∏o˝y na majàce na jego terenie siedzib´
instytucje. Podane wy˝ej kwoty zaplanowanych wydatków na kultur´ sà
313 .
w ró˝nym stopniu realizowane – i tak, opierajàc si´ na wybranych przyk∏adach,
mo˝na okreÊliç, ˝e wykonanie wydatków za rok 2009 stanowi∏o 81,2 proc. planu
w województwie Êlàskim, 89,84 proc. w Mazowieckiem, 92,34 proc. w Lubuskiem,
99,5 proc. w Âwi´tokrzyskiem czy 99,78 proc. w Lubelskiem.
— — —
Nale˝y te˝ podkreÊliç raz jeszcze, ˝e powy˝sze kwoty obejmujà dotacje unijne
na inwestycje w infrastruktur´ kultury – w wi´kszoÊci przypadków to w∏aÊnie
wp∏yw Êrodków inwestycyjnych powoduje nag∏y skok w finansowaniu kultury
przez samorzàdy, jak to jest np. w przypadku województwa zachodniopomorskiego, gdzie prowadzona jest przebudowa „Opery na Zamku” w Szczecinie.
Inwestycje w kultur´ przy du˝ym udziale Êrodków unijnych stanowià dominant´
ostatnich lat i bez wàtpienia ten aspekt sytuacji kultury w dzisiejszej Polsce
nale˝y do najÊwietniejszych. W ostatnim czasie dzi´ki dop∏ywowi unijnych
Êrodków wzniesiono lub zagwarantowano powstanie 22 muzycznych instytucji
kultury, co obszernie omawia m.in. Ma∏gorzata Komorowska w „Ruchu Muzycznym” z dnia 12 grudnia 2010 r. (artyku∏ dost´pny pod adresem:
http://ruch muzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=1582).
— — —
— — —
Aktualna lista projektów realizowanych dzi´ki Êrodkom Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Ârodowisko” znajduje si´ na stronie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod adresem http://poiis.mkidn.gov.pl/front/page/
Get/55 WÊród tych projektów znajduje si´ m.in. budowa Narodowego Forum
Muzyki we Wroc∏awiu, budowa siedziby NOSPR w Katowicach, budowa
siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Bia∏ymstoku czy siedziba Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lus∏awicach. Chcàc
okreÊliç, jaki udzia∏ w kwotach przeznaczonych przez samorzàdy na kultur´
przypada muzyce, nale˝a∏oby dokonaç drobiazgowego badania, bioràc pod
uwag´ nie tylko dotacje podmiotowe i inwestycyjne dla instytucji stricte muzycznych, ale doliczajàc do nich równie˝ m.in. dotacje na wydarzenia muzyczne
w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarzàdowych.
Rozwa˝enia wymaga∏aby równie˝ zasadnoÊç okreÊlenia udzia∏u w ca∏oÊci kosztów
zwiàzanych z muzykà kwot przeznaczanych na organizacj´ wydarzeƒ muzycznych
przez instytucje o profilu innym ni˝ muzyczny (m.in. teatrów, domów kultury
i centrów sztuki).
— — —
— — —
314 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
Jeszcze jednym wa˝nym aspektem, który nale˝y braç pod uwag´ przy kreÊleniu
obrazu ˝ycia kulturalnego (w tym muzycznego) w regionie w stosunku do
nak∏adów finansowych samorzàdów, jest fakt wspó∏finansowania niektórych
muzycznych samorzàdowych instytucji kultury z bud˝etu paƒstwa.
— — —
— — —
I N S T Y T U C J E K U LT U RY
— — —
W myÊl „Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej”
zarówno organy administracji paƒstwowej, jak i samorzàdowej tworzà instytucje
kultury. Najwi´ksza liczba instytucji kultury (wszystkich typów tych instytucji
liczonych ∏àcznie) jest w województwie mazowieckim, na drugim miejscu pod
wzgl´dem liczebnoÊci instytucji kultury jest województwo ma∏opolskie, nast´pnie
Êlàskie, wielkopolskie i podkarpackie. Województwa, w których jest najmniej
instytucji kultury, to podlaskie, Êwi´tokrzyskie i lubuskie. Ogó∏em wÊród
polskich instytucji kultury przewa˝ajà bardzo znaczàco biblioteki – nierzadko
w ma∏ych miejscowoÊciach to w∏aÊnie biblioteka pe∏ni wszystkie funkcje kulturotwórcze, zajmujàc si´ nie tylko kwestiami czytelnictwa, lecz tak˝e organizujàc
wystawy, zaj´cia artystyczne lub koncerty. Druga co do liczebnoÊci grupa
instytucji kulturalnych to domy i oÊrodki kultury, trzecia – muzea. Instytucje
prowadzàce dzia∏alnoÊç artystycznà – w tym filharmonie, teatry operowe i teatry
muzyczne – sà najmniej liczne.
— — —
˚ycie muzyczne w Polsce nie opiera si´ wy∏àcznie na zespo∏ach b´dàcych
instytucjami kultury lub dzia∏ajàcych w ramach instytucji. Szczególnie wÊród
orkiestr w kraju bardzo du˝à rol´ odgrywajà zespo∏y inne ni˝ instytucjonalne –
wÊród nich mo˝na wymieniç zespo∏y Polskiego Radia tj. Polskà Orkiestr´
Radiowà i Orkiestr´ Kameralnà Polskiego Radia „Amadeus”, ponadto
Warszawskich Solistów „Concerto Avenna”, zespó∏ „Arte dei Suonatori”
i wiele innych. Niniejsze zestawienie dotyczy jednak tylko instytucji kultury
i niektórych aspektów ich finansowania.
— — —
— — —
315 .
Te a t r y o p e r o w e
— — —
W Polsce funkcjonuje 11 instytucjonalnych teatrów operowych – finansowanych
ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, samorzàdów lub przy wspó∏udziale tych dwóch
êróde∏. Wykaz tych teatrów wraz ze wskazaniem ich organizatorów bàdê stron
umowy w przypadku wspó∏finansowania zawiera poni˝sze zestawienie:
PA¡STWOWE ( organizator/strona umowy ):
— Teatr Wielki – Opera Narodowa (Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)
WSPÓ¸FINANSOWANE ( organizator/strona umowy ):
— Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki
w Bia∏ymstoku (Województwo Podlaskie oraz Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)
— Opera Nova w Bydgoszczy (Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
— Teatr Wielki im. Stanis∏awa Moniuszki w Poznaniu (Województwo
Wielkopolskie oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
— Opera Wroc∏awska (Województwo DolnoÊlàskie oraz Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego)
SAMORZÑDOWE WOJEWÓDZKIE ( organizator/strona umowy ):
—
—
—
—
—
—
—
Opera Âlàska w Bytomiu (Województwo Âlàskie)
Paƒstwowa Opera Ba∏tycka w Gdaƒsku (Województwo Pomorskie)
Opera Krakowska w Krakowie (Województwo Ma∏opolskie)
Teatr Wielki w ¸odzi (Województwo ¸ódzkie)
Opera na Zamku w Szczecinie (Województwo Zachodniopomorskie)
Warszawska Opera Kameralna (Województwo Mazowieckie)
— —
Z bud˝etu paƒstwa (w cz´Êci 24, dzia∏ 921, rozdzia∏ 92106) na rok 2010 zaplanowano dla teatrów, w tym teatrów operowych (paƒstwowego i wspó∏prowadzonych), ∏àcznà kwot´ dotacji w wysokoÊci 126 915 000 z∏. Z kolei dotacje
organizatorów dla samorzàdowych (niewspó∏finansowanych) teatrów operowych
na dzia∏alnoÊç bie˝àcà wynosi∏y wed∏ug planu na 2010 r. mi´dzy 7 272 338 z∏
a 25 579 000 z∏, co Êrednio daje 16 078 128 z∏–3. Jest to wartoÊç liczbowa czysto
316 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
orientacyjna, nieuwzgl´dniajàca faktycznego wykonania bud˝etu–4, które w wielu
przypadkach ze wzgl´du na dotacje celowe na konkretne projekty mog∏y ulec
zwi´kszeniu. Samorzàdowe instytucje kultury otrzymujà równie˝ dotacje na
wartoÊciowe projekty artystyczne poprzez aplikacj´ do Programów Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyk∏adowo mo˝na obliczyç, ˝e w 2010
roku w ramach Programów Ministra samorzàdowe teatry operowe otrzyma∏y
∏àcznie: 450 000 z∏ z Programu „Wydarzenia artystyczne” priorytet „Muzyka”,
300 000 z∏ z Programu „Fryderyk Chopin – Promesa” i 485 000 z∏ z Programu
„Infrastruktura kultury”.
— — —
Z kolei suma dotacji od obu stron umowy w przypadku wspó∏prowadzonych
przez województwa i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego teatrów
operowych mieÊci si´ wg planów na 2010 r. w przedziale mi´dzy 9 685 714 z∏
a 23 786 000 z∏, co Êrednio daje 18 065 378 z∏. W liczonych razem kwotach
dotacji obu stron umowy dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
stanowi∏a od 11,29 do 37,32% ca∏ej sumy. Czytajàc niniejsze dane, trzeba jednak
uwzgl´dniç, ˝e do teatrów operowych wliczono tak˝e Oper´ i Filharmoni´
Podlaskà – zgodnie z nazwà oraz rozdzia∏em klasyfikacji bud˝etowej (Opera
i Filharmonia Podlaska otrzymuje z bud˝etu paƒstwa dotacj´ w ramach dzia∏u
92106 „Teatry”) – która jednak˝e dotychczas mia∏a repertuar prawie wy∏àcznie
filharmonijny (i dysponowa∏a bardziej adekwatnymi do jego realizacji Êrodkami),
natomiast dzia∏alnoÊç operowà podejmie w pe∏ni w momencie przeniesienia do
nowej siedziby, tj. poczàwszy od roku 2012. Z powy˝szych zestawieƒ wynika
statystycznie lepsza sytuacja finansowa wspó∏prowadzonych teatrów operowych
w stosunku do teatrów marsza∏kowskich – przychody z racji otrzymywanych
dotacji tych pierwszych sà Êrednio o blisko 2 000 000 z∏ rocznie wy˝sze ni˝
tych drugich.
— — —
JednoczeÊnie nale˝y pami´taç, ˝e instytucje wspó∏prowadzone nie mogà ubiegaç
si´ dotacje w ramach Programów Ministra – jednak wy∏àczajàc program
„Infrastruktura kultury” oraz specjalne programy majàce jednorazowà edycj´
w zwiàzku ze szczególnymi wydarzeniami – takie jak zesz∏oroczny Program
„Fryderyk Chopin – Promesa”, w których wÊród uprawnionych wnioskodawców
znajdujà si´ wszystkie, i paƒstwowe, i samorzàdowe instytucje kultury. W 2010
roku dotacje dla paƒstwowych i wspó∏finansowanych instytucji kultury w ramach
Programu „Fryderyk Chopin – Promesa” wynios∏y 2 290 000 z∏, a w ramach
Programu „Infrastruktura kultury” – 400 000 z∏.
317 .
Filharmonie
— — —
WÊród paƒstwowych, samorzàdowych oraz wspó∏finansowanych muzycznych
instytucji kultury w Polsce znajduje si´ 25 filharmonii–5, z czego 1 finansowana
jest w ca∏oÊci przez MKiDN, 12 finansowanych jest z bud˝etów wojewódzkich,
8 – miejskich, a 4 stanowià instytucje wspó∏finansowane ze Êrodków samorzàdowych i resortu kultury. Ich wykaz wraz ze wskazaniem ich organizatorów bàdê
stron umowy w przypadku wspó∏finansowania zawiera poni˝sze zestawienie:
PA¡STWOWE ( organizator/strona umowy ):
— Filharmonia Narodowa (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
WSPÓ¸FINANSOWANE ( organizator/strona umowy ):
— Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki
w Bia∏ymstoku (Województwo Podlaskie oraz Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)
— Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
(Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)
— Filharmonia im. Witolda Lutos∏awskiego we Wroc∏awiu (Województwo
DolnoÊlàskie, Wroc∏aw oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
— Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze
(Województwo Lubuskie oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
SAMORZÑDOWE WOJEWÓDZKIE ( organizator/strona umowy ):
— Filharmonia DolnoÊlàska w Jeleniej Górze (Województwo DolnoÊlàskie)
— Filharmonia Sudecka w Wa∏brzychu (Województwo DolnoÊlàskie)
— Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie (Województwo
Lubelskie)
— Filharmonia ¸ódzka im. Artura Rubinsteina w ¸odzi (Województwo
¸ódzkie)
— Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (Województwo
Ma∏opolskie)
— Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu (Województwo Opolskie)
— Filharmonia im. Artura Malawskiego w Rzeszowie (Woj. Podkarpackie)
— Polska Filharmonia Ba∏tycka im. Fryderyka Chopina w Gdaƒsku
(Województwo Pomorskie)
318 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
— Filharmonia Âlàska w Katowicach (Województwo Âlàskie)
— Filharmonia Âwi´tokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach (Województwo
Âwi´tokrzyskie)
— Warmiƒsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
(Województwo Warmiƒsko-Mazurskie)
— Filharmonia Poznaƒska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu
(Województwo Wielkopolskie)
SAMORZÑDOWE MIEJSKIE ( organizator/strona umowy ):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Filharmonia Cz´stochowska (Cz´stochowa)
CEA – Filharmonia Gorzowska (Gorzów Wielkopolski)
Filharmonia Kaliska (Kalisz)
Filharmonia Koszaliƒska im. Stanis∏awa Moniuszki (Koszalin)
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutos∏awskiego w ¸om˝y (¸om˝a)
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w S∏upsku (S∏upsk)
Filharmonia im. Mieczys∏awa Kar∏owicza w Szczecinie (Szczecin)
Filharmonia Zabrzaƒska (Zabrze)
— —
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponowa∏ w 2010 r. 43 873 000 z∏
na dotacje dla paƒstwowych oraz wspó∏finansowanych filharmonii i orkiestr,
tj. w cz´Êci 24 bud˝etu, dzia∏ 921, rozdzia∏ 92108 (a zatem nie tylko wymienionych
wy˝ej filharmonii – w tej grupie uj´ta jest równie˝ dotacja i dla Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, i dla orkiestry Sinfonia Iuventus –
wykaz paƒstwowych i samorzàdowych orkiestr znajduje si´ w kolejnym podrozdziale). W tej kwocie dotacje dla filharmonii stanowià 71,5 proc. Ârednia
dotacja dla wspó∏finansowanych filharmonii w roku 2010 wynosi∏a zgodnie
z planami 8 813 726,60 z∏ (sumujàc Êrodki od obu stron umowy), przy czym
udzia∏ Êrodków Ministra w pe∏nej kwocie dotacji stanowi∏ od 16,07 do 34,11 proc.
Suma ∏àcznie liczonych kwot rocznych dotacji od wszystkich stron umowy dla
filharmonii wspó∏finansowanych mieÊci si´ w przedziale mi´dzy 4 302 880 z∏
a 13 618 300 z∏.
— — —
WÊród Êrodków przekazywanych przez organizatorów dla samorzàdowych
(niewspó∏finansowanych) wojewódzkich filharmonii wed∏ug planu na 2010 r.
najni˝sza dotacja nie spada poni˝ej 3 000 000 z∏, najwy˝sza zaÊ nie przekracza
13 000 000 z∏, Êrednio zaÊ wynosi 7 085 881,77–7 z∏. Podobnie jak w przypadku
319 .
teatrów operowych podane wartoÊci liczbowe s∏u˝à ogólnej orientacji i oparte
sà na planach bud˝etowych, nie zaÊ na sprawozdaniach z wykonania bud˝etu.
¸àcznie urz´dy marsza∏kowskie planowa∏y wydanie na dotacje dla swoich
(tj. niewspó∏finansowanych) filharmonii 92 116 463 z∏. Natomiast dotacje na
dzia∏alnoÊç bie˝àcà filharmonii finansowanych z bud˝etów miejskich wynosi∏y
zgodnie z planami na 2010 r. mi´dzy 807 000 z∏ a 4 258 000 z∏, co daje Êrednià
wartoÊç 3 282 062,50. ¸àcznie miasta planowa∏y wydanie na swoje filharmonie
26 256 500 z∏.
— — —
Samorzàdowe instytucje kultury otrzymujà równie˝ dotacje na wartoÊciowe
projekty artystyczne poprzez aplikacj´ do Programów Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. ¸àcznie samorzàdowe filharmonie w 2010 roku
w ramach Programów Ministra otrzyma∏y: 590 000 z∏ z Programu „Wydarzenia
artystyczne” priorytet „Muzyka”, 2 000 000 z∏ z Programu „Fryderyk Chopin –
Promesa” i 1 077 000 z∏ z Programu „Infrastruktura kultury”.
— — —
Podobnie jak w przypadku teatrów operowych wÊród filharmonii w statystycznie
najlepszej sytuacji finansowej sà filharmonie wspó∏prowadzone, dysponujàce
z tytu∏u dotacji ok. 1 800 000 z∏ rocznie wi´cej od filharmonii finansowanych
z bud˝etów wojewódzkich i mniej wi´cej 5 531 000 z∏ wi´cej ni˝ filharmonie
miejskie. Dane te oczywiÊcie mogà byç traktowane wy∏àcznie orientacyjnie –
w celu faktycznego okreÊlenia sytuacji ró˝nych instytucji nale˝y uwzgl´dniç
wiele innych informacji na ich temat, takich jak liczba zatrudnienia, wynagrodzenia, zaplecze infrastrukturalne, produkcje artystyczne itd. Filharmonie
wspó∏prowadzone nie mogà, tak jak wspó∏finansowane teatry operowe, staraç
si´ o dotacje w ramach Programów Ministra – oczywiÊcie poza programem
„Infrastruktura kultury” i specjalnymi programami „okolicznoÊciowymi”
(Program „Fryderyk Chopin – Promesa” w 2010 r.). Na rok 2010 wspó∏finansowane filharmonie otrzyma∏y razem 940 000 z∏ z Programu „Fryderyk Chopin –
Promesa” i 300 000 z∏ z Programu „Infrastruktura kultury”.
— — —
— — —
— — —
320 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
Orkiestry i inne zespo∏y
— — —
WÊród instytucji kultury w Polsce znajduje si´ 12 orkiestr, z czego jedna jest
instytucjà paƒstwowà, jedna – wspó∏finansowanà wpisanà do rejestru Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozosta∏e to instytucje finansowane
z bud˝etów miast–8. Ich wykaz wraz ze wskazaniem organizatora lub stron
umowy zawiera poni˝sze zestawienie:
— — —
PA¡STWOWE ( organizator/strona umowy ):
— Polska Orkiestra „Sinfonia Iuventus” (Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)
WSPÓ¸FINANSOWANE ( organizator/strona umowy ):
— Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio SA i Miasto Katowice)
SAMORZÑDOWE ( organizator/strona umowy ):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sinfonia Varsovia (Warszawa)
Sinfonietta Cracovia (Kraków)
Capella Cracoviensis (Kraków)
Toruƒska Orkiestra Symfoniczna (Toruƒ)
Radomska Orkiestra Kameralna (Radom)
P∏ocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutos∏awskiego (P∏ock)
Elblàska Orkiestra Kameralna (Elblàg)
Miejska Orkiestra Rozrywkowa „eM Band” (Jaworzno)
Orkiestra Kameralna „Archetti” (Jaworzno)
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namys∏owskiego (ZamoÊç)
— —
Powy˝szy zbiór jest na tyle niejednorodny, ˝e analizowanie dotacji, jakimi
dysponujà te zespo∏y, nie wnosi ˝adnych dajàcych si´ obiektywnie porównywaç
wartoÊci. Niemniej jednak mo˝na w tym miejscu przypomnieç, ˝e pe∏na kwota
zaplanowana na 2010 r. w bud˝ecie paƒstwa z przeznaczeniem na dotacje
dla paƒstwowych oraz wspó∏prowadzonych filharmonii i orkiestr wynosi∏a
43 873 000 z∏, z czego ok. 28,5 proc. to dotacje w∏aÊnie dla orkiestr–9. WÊród
orkiestr znajdujà si´ zarówno instytucje sposobem funkcjonowania bliskie
orkiestrom filharmonii (w Toruniu, P∏ocku czy ZamoÊciu), jak i instytucje
321 .
o profilu przewa˝ajàco edukacyjnym – w Orkiestrze Kameralnej „Archetti”
gra wielu uczniów szkó∏ muzycznych II stopnia. Jeszcze inny profil ma Polska
Orkiestra „Sinfonia Iuventus”, z jednej strony pe∏niàca pewne funkcje edukacyjne, z drugiej zaÊ – w zasadzie profesjonalna, w jej sk∏ad wchodzà bowiem
i studenci, i absolwenci (do 30. roku ˝ycia) wy˝szych uczelni muzycznych (a zatem
w pe∏ni wykszta∏ceni, profesjonalni muzycy).
— — —
Osobnà wreszcie kategori´ stanowià Sinfonia Varsovia, NOSPR i Sinfonietta
Cracovia, zespo∏y niemajàce na celu zast´powania filharmonii, poza tym z jednej
strony zwiàzane z rodzimymi miastami, ale z drugiej – dzia∏ajàce w skali
ogólnopolskiej i szerszej. Dodatkowego komentarza wymaga tu status i sposób
funkcjonowania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Zespó∏ jako Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia funkcjonowa∏
od 1935 r. Na mocy umowy z dnia 15 wrzeÊnia 2005 r. mi´dzy Ministrem Kultury,
Polskim Radiem SA oraz Miastem Katowice NOSPR zyska∏ status wspó∏finansowanej instytucji kultury. W momencie utworzenia finansowy udzia∏ Ministra
Kultury w dotowaniu dzia∏alnoÊci bie˝àcej Orkiestry wynosi∏ niewiele ponad
50 proc. Aktualnie jednak na mocy aneksu podpisanego pomi´dzy wszystkimi
stronami umowy dnia 17 maja 2010 r., m.in. w zwiàzku ze zmniejszonymi
nak∏adami Polskiego Radia na NOSPR, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przekaza∏ na dzia∏alnoÊç NOSPR w 2010 r. kwot´ stanowiàcà
ponad 70 proc. sumy dotacji od wszystkich stron umowy, na 2011 r. zaÊ zobowiàza∏ si´ do pokrycia ponad 80 proc. ca∏ej sumy dotacji. Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia wpisana jest do rejestru instytucji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i funkcjonuje na prawach instytucji paƒstwowej.
— — —
Jeszcze innym zespo∏em jest Capella Cracoviensis, szczególnie z uwagi na aktualne
jej profilowanie jako wykonawcy muzyki dawnej na historycznych instrumentach.
WyjaÊnienia domaga si´ brak w powy˝szej tabeli Orkiestry Kameralnej Miasta
Tychy „Aukso” – jednego z wa˝nych zespo∏ów orkiestrowych w Polsce. Aukso
nie jest jednak samodzielnà instytucjà kultury, choç w istocie jest do pewnego
stopnia finansowana przez miasto Tychy: przede wszystkim wszyscy cz∏onkowie
zespo∏u sà zatrudnieni na cz´Êç etatu w tyskim Teatrze Ma∏ym, gdzie mieÊci si´
tak˝e siedziba orkiestry. Próby Aukso odbywajà si´ równie˝ w teatrze,
ale te˝ w tyskim Zespole Szkó∏ Muzycznych. Ponadto cz´Êç projektów realizowanych przez orkiestr´ finansowanych jest z bud˝etu Miejskiego Centrum
Kultury w Tychach. Oprócz orkiestr – symfonicznych i kameralnych – wÊród
322 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
miejskich samorzàdowych instytucji kultury znajdujà si´ te˝ inne zespo∏y
instrumentalne i wokalne: Zespó∏ Muzyki Dawnej „Capella Gedanensis”
(Gdaƒsk), Zespó∏ Âpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” (Katowice),
Poznaƒski Chór Ch∏opi´cy (Poznaƒ) i „Cantores Minores Wratislavienses”
Wroc∏awscy KameraliÊci (Wroc∏aw).
— — —
Poza wymienionymi wy˝ej zespo∏ami – instytucjami kultury w miastach dzia∏a
jeszcze wiele zespo∏ów (orkiestrowych i wokalnych) w strukturach innych instytucji kultury, przede wszystkim domów i oÊrodków kultury. WÊród niezwykle
licznych przyk∏adów mo˝na wymieniç m.in.: Swarz´dzkà Orkiestr´ Fla˝oletowà
przy OÊrodku Kultury w Swarz´dzu, Zgorzeleckà Orkiestr´ Mandolinistów
przy Miejskim OÊrodku Kultury w Zgorzelcu, M∏odzie˝owà Orkiestr´ D´tà oraz
Chór Moniuszko przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
czy Sàdeckà Orkiestr´ Symfonicznà przy OÊrodku Kultury w Nowym Sàczu.
— — —
— — —
Te a t r y m u z y c z n e i o p e r e t k o w e
— — —
W Polsce funkcjonuje 9 instytucjonalnych teatrów muzycznych i operetkowych,
wÊród których 3 sà wojewódzkie, 5 – miejskich i 1 wspó∏prowadzony przez
miasto i województwo. Teatry muzyczne i operetkowe oraz ich organizatorów
wymienia poni˝sze zestawienie:
SAMORZÑDOWE WOJEWÓDZKIE ( organizator/strona umowy ):
— Teatr Muzyczny w Lublinie (Województwo Lubelskie)
— Mazowiecki Teatr Muzyczny „Operetka” w Warszawie (Województwo
Mazowieckie)
— Teatr Rozrywki w Chorzowie (Województwo Âlàskie)
SAMORZÑDOWE MIEJSKIE ( organizator/strona umowy ):
—
—
—
—
—
—
Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach (Gliwice)
Teatr Muzyczny Roma w Warszawie (Warszawa)
Teatr Muzyczny w ¸odzi (¸ódê)
Teatr Muzyczny w Poznaniu (Poznaƒ)
Teatr Muzyczny Capitol we Wroc∏awiu (Wroc∏aw)
— —
323 .
SAMORZÑDOWE WOJEWÓDZKIE I MIEJSKIE ( organizator/strona umowy ):
— Teatr Muzyczny w Gdyni (Województwo Pomorskie i Gdynia)
— — —
Dotacje organizatorów dla teatrów muzycznych na dzia∏alnoÊç bie˝àcà wynoszà
Êrednio 8 500 000 z∏, przy czym dotacje te mieszczà si´ w przedziale mi´dzy
ok. 4 000 000 a 12 000 000 z∏. Teatry muzyczne i operetkowe nie nale˝à do
g∏ównych beneficjentów Programów Ministra. W 2010 r. w ramach Programu
„Wydarzenia artystyczne” priorytet „Muzyka” oraz w ramach Programu
„Fryderyk Chopin – Promesa” teatry muzyczne otrzyma∏y ∏àcznie 400 000 z∏
dotacji.
— — —
Po z o s t a ∏ e i n s t y t u c j e k u l t u r y o p r o f i l u m u z yc z ny m
— — —
Instytucjonalnie zorganizowane ˝ycie muzyczne w kraju opiera si´ tak˝e w wielu
przypadkach na dzia∏alnoÊci muzycznych instytucji nieartystycznych – a zatem
niemajàcych zespo∏ów artystycznych, lecz pe∏niàcych funkcje organizacyjne
i promocyjne w stosunku do muzyki. WÊród tych instytucji znajdujà si´:
PA¡STWOWE ( organizator/strona umowy ):
— Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)
— Instytut Muzyki i Taƒca (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
WSPÓ¸FINANSOWANE ( organizatorzy/strony umowy ):
— Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lus∏awicach
(Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Mi´dzynarodowe
Centrum Muzyki, Baletu i Sportu, Województwo Ma∏opolskie oraz Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
— Mi´dzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” (Województwo DolnoÊlàskie, Wroc∏aw oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
SAMORZÑDOWE ( organizator/strona umowy ):
— OÊrodek Chopinowski w Szafarni (Województwo Kujawsko-Pomorskie
i Radomin)
— Dom Muzyki w Kraczewicach (Poniatowa)
324 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
— Centrum Paderewskiego Tarnów, KàÊna Dolna (Tarnów)
— Ars Cameralis Silesiae Superioris – GórnoÊlàski Festiwal Sztuki
Kameralnej (Województwo Âlàskie)
— Jazz Club „Pod Filarami” (Gorzów Wielkopolski)
— „Promocja i upowszechnianie muzyki »Silesia«” (Katowice)
— Narodowe Centrum Polskiej Piosenki (Opole)
— Ba∏tycka Agencja Artystyczna BART –10 (Sopot)
— Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szyd∏owcu (Województwo
Mazowieckie)
— — —
W zasadzie wÊród powy˝ej wymienionych instytucji kultury ka˝da (lub niemal
ka˝da) stanowi odr´bny typ i prowadzi sobie tylko w∏aÊciwà dzia∏alnoÊç, najcz´Êciej o charakterze promocyjnym, edukacyjnym, archiwizacyjnym i organizacyjnym, poprzez realizowanie rozmaitych projektów. Ciekawostkà z rozmys∏em
uwzgl´dnionà w tym zestawieniu jest Muzeum Ludowych Instrumentów
Muzycznych w Szyd∏owcu, instytucja oczywiÊcie nie o profilu muzycznym
w dok∏adnym znaczeniu tego s∏owa, jednak wpisujàca si´ w pejza˝ kultury
muzycznej w Polsce.
— — —
Poza wskazanymi instytucjami wiele innych, o profilu niemuzycznym, lecz
bardziej ogólnym, realizuje liczne dzia∏ania w zakresie muzyki oraz istotne dla
ca∏oÊci ˝ycia muzycznego projekty. Dotyczy to zarówno instytucji podleg∏ych
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, takich jak np. Narodowe
Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza i Dom Pracy Twórczej
w Radziejowicach, jak i instytucji samorzàdowych, takich jak Pa∏ac Lubostroƒ
w Lubostroniu, Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, Centrum Sztuki
IMPART we Wroc∏awiu i wiele innych.
— — —
Chcàc zatem uzyskaç pe∏ny obraz kultury muzycznej w Polsce w jej zakresie
zwiàzanym z funkcjonowaniem instytucji kultury, nale˝a∏oby poddaç
szczegó∏owej analizie dzia∏alnoÊç wszystkich domów, oÊrodków i centrów kultury,
ponadto równie˝ innych instytucji o profilu niemuzycznym, w celu wskazania
istniejàcych w ich ramach zespo∏ów bàdê organizowanych przez nie bardzo
wielu wydarzeƒ muzycznych (w tym nie tylko o charakterze miejscowym czy
regionalnym, lecz równie˝ o zasi´gu ogólnopolskim, a nawet szerszym, jak
Festiwal im. Adama Didura organizowany przez Sanocki Dom Kultury, Festiwal
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari i Festiwal Wirtuozerii i ˚artu Muzycznego –
325 .
obydwa organizowane przez Ma∏opolskie Centrum Kultury „Sokó∏” w Nowym
Sàczu – festiwal Mazovia Goes Baroque organizowany przez Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki, Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude
Mater” organizowany przez OÊrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
w Cz´stochowie czy Festiwal „Jazz nad Odrà” organizowany przez Centrum
Sztuki IMPART we Wroc∏awiu). Takie szczegó∏owe badanie wydatków by∏oby
równie˝ potrzebne w przypadku dzia∏aƒ podejmowanych przez instytucje
paƒstwowe, takie jak wspomniane ju˝ wy˝ej Narodowe Centrum Kultury
i Instytut Adama Mickiewicza – w planach i sprawozdaniach tych instytucji nie
ma bowiem osobno wydzielonych wydatków na muzyk´ lub na inne sztuki.
Ogólnie jednak mo˝na okreÊliç, ˝e zarówno wymienione w powy˝szej tabeli,
jak i przywo∏ane w tekÊcie instytucje kultury (NCK czy IAM) finansowane sà
z bud˝etu paƒstwa w ramach rozdzia∏ów 92113 oraz 92114 („Centra kultury
i sztuki” oraz „Pozosta∏e instytucje kultury”).
— — —
Zebrane dane na temat liczby i rozmaitoÊci instytucji kultury realizujàcych
pierwszoplanowà misj´ muzycznà, zw∏aszcza jeÊliby dodaç do nich w przysz∏oÊci
dane o aktywnoÊci na polu muzyki instytucji niemuzycznych, a tak˝e – na
temat dzia∏aƒ pozainstytucjonalnych, wskazujà wyraênie, ˝e zasadniczym problemem kultury muzycznej w Polsce oglàdanej pod tym kàtem nie by∏aby zbyt
ma∏a liczba ani ma∏e zró˝nicowanie muzycznych przedsi´wzi´ç, lecz raczej – ich
rozproszenie, brak spójnego kierunku rozwoju, jak równie˝ brak powszechnej
wiedzy na temat obrazu ca∏oÊci polskiej kultury muzycznej.
— — —
— — —
— — —
— — —
326 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
R A M Y P R AW N E
— — —
Podstawowe akty prawne regulujàce obszar prawa kultury – ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej
— — —
Podstawowymi aktami prawnymi regulujàcymi obecnie obszar prawa kultury sà:
— ustawa z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia∏alnoÊci kulturalnej (DzU z 2001 r. nr 13, poz.123, z póên. zm.);
— ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (DzU z 1997 r. nr 5, poz. 24,
z póên. zm.);
— ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU nr 85, poz. 539,
z póên. zm.);
— ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiàzkowych egzemplarzach bibliotecznych (DzU nr 152, poz. 722, z 2003 r., nr 130, poz. 1188 oraz z 2008 r. nr 171,
poz. 1056);
— ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (DzU nr 132, poz. 1111,
z póên. zm.);
— ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o paƒstwowych instytucjach filmowych
(DzU z 2007 r. nr 102, poz. 710, oraz z 2009 r. nr 98, poz. 817);
— ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(DzU nr 162, poz. 1568, z póên. zm.).
— — —
W przypadku muzyki zastosowanie ma pierwsza i najbardziej fundamentalna z
wymienionych ustaw, tj. ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci
kulturalnej, której tekst jednolity zmieniany by∏ ju˝ dziesi´ciokrotnie, co
og∏aszano kolejno w:
DzU z 2002 r. nr 41, poz. 364, z 2003 r. nr 96, poz. 874, nr 162, poz. 1568
i nr 213, poz. 2081, z 2004 r. nr 11, poz. 96 i nr 261, poz. 2598, z 2005 r. nr 131,
poz. 1091 i nr 132, poz. 1111, z 2006 r. nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. nr 62,
poz. 504.
— — —
Ustawa reguluje przede wszystkim dzia∏alnoÊç kulturalnà w jej zakresie instytucjonalnym, okreÊlajàc ramy dzia∏alnoÊci kulturalnej i mecenatu paƒstwa,
wskazujàc podmioty uprawnione do prowadzenia dzia∏alnoÊci kulturalnej oraz
g∏ówne formy organizacyjne tej dzia∏alnoÊci. Ponadto sytuuje dzia∏alnoÊç
kulturalnà wobec dzia∏alnoÊci gospodarczej, reguluje kwestie konieczne do
utworzenia instytucji kultury, jak równie˝ jej zlikwidowania, ponadto opisuje
327 .
post´powanie w przypadku ∏àczenia, rozdzielania lub przekazywania instytucji
kultury innemu organizatorowi. W ustawie znajdujà si´ te˝ rozstrzygni´cia
dotyczàce statutu instytucji kultury, tworzenia jej regulaminu organizacyjnego,
wpisania instytucji do rejestru prowadzonego przez organizatora, a tak˝e
sposobu powo∏ywania i odwo∏ywania dyrektora instytucji, jak równie˝ czasu
pracy w instytucjach kultury, zasad gospodarki finansowej tych instytucji oraz
ich podstawowych zadaƒ. Ustawa, poza kompleksowo opisanymi kwestiami
zwiàzanymi z funkcjonowaniem instytucji kultury, uwzgl´dnia te˝ zagadnienia
zwiàzane z nagrodami i odznaczeniami przyznawanymi przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (w tym opisuje zasady przyznawania odznaki
honorowej „Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej” i Medalu „Zas∏u˝ony Kulturze
»Gloria Artis«”). Wreszcie ustawa okreÊla te˝ zasady organizowania imprez
artystycznych i rozrywkowych.
— — —
Aktualnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyniku
wieloetapowych prac obejmujàcych konsultacje spo∏eczne, dwukrotne uzgodnienia mi´dzyresortowe, dwukrotne uzgodnienia Komitetu Sta∏ego Rady Ministrów
oraz uzgodnienia Rady Ministrów stworzony zosta∏ projekt nowelizacji tej
ustawy w sposób kompleksowy zmieniajàcy wiele spoÊród dawnych zapisów.
Jej projekt stanowi pok∏osie mi´dzy innymi Kongresu Kultury zorganizowanego
w 2009 roku w Krakowie i wiele spoÊród jej zapisów opar∏o si´ na rekomendacjach obradujàcych tam osób.
— — —
Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej
zosta∏a z∏o˝ona w Sejmie (numer druku 3786), gdzie zosta∏a przedstawiona
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na
posiedzeniu 4 lutego 2011 r. W dniu 14 kwietnia 2011 r. prace nad propozycjà
nowelizacji zakoƒczy∏a „podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzàdowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci
kulturalnej oraz niektórych innych ustaw”, poprzedzajàca skierowanie projektu
do sejmowej Komisji Kultury i Ârodków Przekazu. Poniewa˝ wcià˝ trwajà prace
nad ustawà, nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e nie wszystkie jej ni˝ej opisane elementy
muszà znaleêç si´ w ostatecznej wersji – inne zaÊ mogà jeszcze ulec zmodyfikowaniu.
W momencie wejÊcia w ˝ycie ustawy proponuje si´ zastàpienie poni˝szego
fragmentu raportu informacjà, gdzie znajduje si´ jej pe∏ny tekst – bàdê te˝,
w razie ch´ci pozostawienia poni˝szej relacji, uzupe∏nienie jej o ww. informacj´.
— — —
328 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
Do najwa˝niejszych i najszerzej omawianych zmian proponowanych w ustawie
nale˝à (zgodnie z projektem za∏o˝eƒ z dnia 28 maja 2010 r.):
— 1. wprowadzenie podzia∏u instytucji kultury na instytucje artystyczne
(dla których wyró˝nikiem jest sezonowy rytm pracy oraz fakt posiadania
sta∏ego zespo∏u artystów wykonawców) i na pozosta∏e instytucje kultury
(do których zaliczyç nale˝y uprzednie instytucje upowszechniania kultury);
— 2. zmiana zasad powo∏ywania dyrektorów instytucji kultury – w ramach tej
zmiany umo˝liwiono stosowanie dwóch rodzajów kontraktów, tj. kontraktów
dyrektorskich (w instytucjach artystycznych kontrakty te trwa∏yby od 3 do 5 lat,
natomiast w pozosta∏ych instytucjach kultury – do 7 lat) i kontraktów mened˝erskich (umo˝liwiajàcych zawarcie kontraktu zarówno z osobà fizycznà, jak
i z osobà prawnà na podstawie przepisów prawa zamówieƒ publicznych – przy
czym obowiàzywa∏by tryb zamówienia w drodze negocjacji z og∏oszeniem bàdê
negocjacji bez og∏oszenia, rozwa˝any jest ponadto tryb zamówienia z wolnej
r´ki). Nale˝y podkreÊliç, ˝e forma powierzenia zarzàdzania instytucjà osobie
prawnej w dotychczas obowiàzujàcej ustawie by∏a teoretycznie mo˝liwa, dopiero
teraz jednak b´dzie ona mo˝liwa tak˝e praktycznie dzi´ki uwzgl´dnieniu zasad
wynikajàcych z ustawy o zamówieniach publicznych. I w przypadku kontraktów
dyrektorskich, i mened˝erskich istotnym elementem ustaleƒ mi´dzy organizatorem instytucji a obejmujàcym jà kierownictwem b´dzie spisanie umowy
uwzgl´dniajàcej warunki wspó∏pracy obu stron;
— 3. otwarcie mo˝liwoÊci ∏àczenia ró˝nych form organizacyjnych w ramach
jednej instytucji kultury – mo˝liwoÊç ta jednak jest ograniczona w przypadku
bibliotek i muzeów. W obydwu przypadkach decyzj´ o po∏àczeniu musi
poprzedziç odpowiednio opinia Krajowej Rady Bibliotek i w∏aÊciwej Biblioteki
Wojewódzkiej oraz Rady ds. Muzeów. Decyzja o po∏àczeniu biblioteki z innymi
formami organizacyjnymi dzia∏alnoÊci kulturalnej ma byç podejmowana za
zgodà ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto po∏àczenie w przypadku i muzeum, i biblioteki ma byç dokonane bez uszczerbku dla dzia∏alnoÊci
i wype∏niania misji przez instytucj´;
— 4. podpisywanie umów o wspó∏prowadzeniu instytucji (np. przez organizatora
samorzàdowego i ministra ds. kultury i dziedzictwa narodowego) na czas
okreÊlony – co otwiera drog´ do aktualizujàcych umow´ ustaleƒ i negocjacji;
329 .
— 5. zmiana systemu pracy w instytucjach kultury – przepis stanowiàcy jednà
z konsekwencji podzia∏u instytucji kultury na instytucje artystyczne i inne
instytucje kultury. W tych pierwszych, podobnie jak to b´dzie mia∏o miejsce
w przypadku systemu pracy dyrektora, obowiàzywaç b´dzie sezonowy system
pracy pracowników artystycznych, zatrudnianych na czas okreÊlony, na okres
od jednego do pi´ciu sezonów artystycznych, z mo˝liwoÊcià wnioskowania przez
pracownika o zawarcie umowy na czas nieokreÊlony po 15 latach zatrudnienia
na zasadach opisanych powy˝ej (przy czym czas 15 lat nie musi byç przepracowany w tej samej instytucji, mo˝e te˝ byç przerywany). Zmienione przepisy b´d´
dotyczy∏y wy∏àcznie nowo zatrudnianej kadry, zatem dotychczas zawarte umowy
na czas nieokreÊlony b´dà obowiàzywa∏y nadal. Z punktu widzenia stabilizacji
˝yciowej zatrudnianych w systemie sezonowym pracowników artystycznych
nale˝y podkreÊliç, ˝e trwa∏y stosunek pracy (tj. umowa na czas nieokreÊlony)
jest z jednej strony d∏ugoterminowym gwarantem dochodów dla pracownika,
z drugiej strony zaÊ nie jest to gwarancja stuprocentowa, poniewa˝ umowa taka
mo˝e byç w ka˝dej chwili rozwiàzana przy uwzgl´dnieniu odpowiedniego okresu
wypowiedzenia. Natomiast rodzàcy obaw´ o niestabilnoÊç system sezonowy
stanowi jednak zobowiàzanie pracodawcy, który teoretycznie nie mo˝e zwolniç
pracownika przed terminem up∏ywu kontraktu – chyba ˝e inne zapisy zawrze
w umowie (która mo˝e obejmowaç np. informacj´, ˝e mo˝na jà rozwiàzaç
z dwutygodniowym wyprzedzeniem);
— 6. Projekt ustawy zak∏ada regulacj´ jednoczesnej pracy w instytucji kultury
i na rzecz innych podmiotów – by prowadziç dzia∏alnoÊç na rzecz innych podmiotów artysta zobligowany by∏by do uzyskania zgody pracodawcy, ponadto
pracodawca mia∏by prawo uzyskania rekompensaty od tego˝ podmiotu, w razie
gdyby z powodu zaj´cia pracownika poniós∏ straty (koszty zast´pstwa, odwo∏ania
koncertu lub spektaklu). Intencjà ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji,
gdy równolegle, bez przewagi ˝adnej ze stron, b´dà funkcjonowa∏y dwie grupy
artystów, ci zatrudnieni w systemie sezonowym w instytucjach kultury i ci
pracujàcy na wolnym rynku. Zatrudnienie na etacie w instytucji artystycznej,
podkreÊla si´ w komentarzu do projektu, nie jest jedynà obligatoryjnà formà
pracy artysty-wykonawcy. Jako alternatyw´ do tego sposobu zatrudnienia
wskazuje si´ w projekcie: produkcje filmowe, telewizyjne, seriale wielosezonowe,
reklamy.
— — —
— — —
330 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
Nie budzi natomiast zastrze˝eƒ jednoczesna praca w instytucji kultury i w edukacji, choç równie˝ w tym przypadku konieczne jest wedle dotychczasowych
zapisów w projekcie formalne uzyskanie zgody pracodawcy w instytucji kultury.
W kwestii pracy i sposobu wynagradzania w instytucjach artystycznych ustawa
reguluje te˝ szczegó∏owo takie kwestie, jak premie czy termin, w jakim powinny
byç przed∏u˝ane lub wypowiadane umowy sezonowe, co stanowi dla obu stron
dodatkowe zabezpieczenie przed nag∏ym zerwaniem kontraktu.
— — —
Uwagi Êrodowiska muzycznego do projektu nowelizacji Ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej
— — —
WÊród licznych uwag Êrodowiska muzycznego (reprezentowanego m.in. przez
Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych, Zwiàzek Kompozytorów Polskich,
Polskà Rad´ Muzycznà, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, a tak˝e
zwiàzki pracowników chóru czy szeroko poj´tych pracowników artystycznych)
do najsilniej podkreÊlanych nale˝à nast´pujàce (w kolejnoÊci zapisów ustawy,
przytaczane tutaj bez komentarza prezentujàcego stanowisko resortu kultury):
Podstawowym zarzutem Êrodowiska jest fakt prowadzenia prac nad ustawà
przy zbyt ma∏ym udziale przedstawicieli muzyków (lub zgo∏a, szczególnie
w pierwszych etapach, bez ich udzia∏u).
— — —
W ustawie powinny zostaç wpisane regulacje dotyczàce wymaganych kwalifikacji
dyrektora naczelnego instytucji artystycznej. OdnoÊnie do zarzàdzania instytucjà kultury przez osob´ fizycznà lub prawnà, które mia∏oby odbywaç si´ na
podstawie procedur przewidzianych przez ustaw´ o zamówieniach publicznych
zg∏oszono zastrze˝enia, czy organizacja i prowadzenie dzia∏alnoÊci kulturalnej
mo˝e w ogóle opieraç si´ na zasadach obowiàzujàcych w „Prawie zamówieƒ
publicznych” – takich jak preferencja ofert o najni˝szej cenie. Co do przepisów
dotyczàcych ∏àczenia i podzia∏u oraz wspó∏finansowania instytucji kultury
Êrodowisko zg∏osi∏o postulat okreÊlenia w ustawie lub akcie wykonawczym
precyzyjnego minimum warunków finansowych, jakie musi spe∏niç organizator,
by powo∏aç do ˝ycia tego rodzaju instytucje.
— — —
Zasadniczy sprzeciw muzyków, w tym chórzystów, ale tak˝e tancerzy, dotyczy
nowych zasad zatrudniania pracowników artystycznych na umowach sezonowych.
Obawy Êrodowiska muzycznego wynikajàce z nowo wprowadzanych w projekcie
331 .
przepisów obejmujà w równej mierze perspektyw´ spo∏ecznà (warunki bytowe
tak zatrudnianych osób), jak i artystycznà. Wed∏ug deklarowanej intencji ustawodawcy wprowadzany ustawà system pracy sezonowej ma podnieÊç poziom
artystyczny instytucji kultury w skali ca∏ego kraju. W opinii wypowiadajàcych
si´ w tej sprawie wi´kszoÊci muzyków ten system mo˝e wp∏ynàç na obni˝enie
poziomu artystycznego zespo∏ów orkiestrowych, poziom takiego zespo∏u buduje
si´ bowiem latami i zmiennoÊç sk∏adu, mogàca stanowiç du˝à zalet´ w przypadku
teatrów, w zespo∏ach orkiestrowych oddzia∏ywaç mo˝e negatywnie, nie b´dàc
zasadniczo o˝ywiajàcà zmiennoÊcià, lecz destabilizacjà. W zg∏aszanej np. przez
Zwiàzek Kompozytorów Polskich oraz Polskà Rad´ Muzycznà propozycji za
dopuszczalny uwa˝a si´ 2-letni czas zatrudnienia nowo przyj´tego cz∏onka
orkiestry na czas okreÊlony, po którym powinna si´ dla niego otwieraç mo˝liwoÊç przejÊcia na umow´ na czas nieokreÊlony.
— — —
Zastrze˝enia – lub nawet sprzeciw – Êrodowiska dotyczà tak˝e wprowadzanej
w projekcie nowelizacji zasady zgody dyrektora na podj´cie pracy poza instytucjà
macierzystà. Zg∏oszono m.in. postulat wykreÊlenia tego zapisu z uwagi na to,
˝e na gruncie obecnie obowiàzujàcego prawa osoby zarzàdzajàce instytucjami
artystycznymi posiadajà wystarczajàce Êrodki do egzekwowania przestrzegania
prawa pracy, a ponadto zatrudnienie muzyków m.in. w instytucjach edukacyjnych nie jest przeszkodà w dzia∏aniu instytucji artystycznych, lecz wr´cz
koniecznoÊcià p∏ynnego rozwoju kultury muzycznej w kraju.
— — —
Przyk∏ad zagadnieƒ nieuwzgl´dnionych w projekcie nowelizacji
— — —
Aktualny projekt ustawy obejmuje mniej zagadnieƒ, ni˝ by∏o to w intencji
ustawodawcy – w trakcie konsultacji mi´dzyresortowych upad∏y projekty zreformowania na potrzeby kultury zapisów wynikajàcych m.in. z ustawy o zamówieniach publicznych (dotyczàce np. podniesienia dopuszczalnego progu finansowego
dla zamówieƒ z wolnej r´ki) oraz o finansach publicznych zwiàzane z obowiàzkiem
odprowadzania przez instytucje kultury op∏at na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych (PFRON).
— — —
Obowiàzek odprowadzania wp∏at na PFRON zale˝y od wielkoÊci zatrudnienia
w zak∏adzie i liczby zatrudnianych osób niepe∏nosprawnych w stosunku do ogó∏u
pracowników. Je˝eli liczba zatrudnionych przekracza 25 osób (w przeliczeniu na
332 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
pe∏ny wymiar czasu pracy), przy czym nie ma wÊród nich osób niepe∏nosprawnych, wp∏aty nale˝y odprowadzaç za wszystkich pracowników. JeÊli pracodawca
zatrudnia co najmniej 6 proc. osób niepe∏nosprawnych, to nie ma obowiàzku
wp∏at. JeÊli wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych nie przekracza
6 proc., to zgodnie z art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (DzU z 1997 r.
nr 123, poz. 776, z póên. zm.) wysokoÊç wp∏aty zale˝y od liczby pracowników
odpowiadajàcej ró˝nicy mi´dzy zatrudnieniem zapewniajàcym osiàgni´cie
6-procentowego wskaênika zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych a ich rzeczywistym zatrudnieniem.
— — —
Intencjà resortu kultury zgodnie z rekomendacjami przedstawicieli instytucji
kultury by∏o obni˝enie 6-procentowego wskaênika obowiàzkowego zatrudnienia
do ni˝szej wartoÊci – np. 2 proc. obowiàzujàcych w dziedzinie edukacji –
z uwagi na to, ˝e w instytucjach kultury zasadniczo niewiele jest stanowisk,
które mogà zajmowaç osoby niepe∏nosprawne, zatem w Êwietle obowiàzujàcych
przepisów instytucje kultury odprowadzaç muszà na PFRON znaczàco obcià˝ajàce ich bud˝et sk∏adki. Aktualna wersja nowelizacji ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej nie reguluje jednak tej kwestii, gdy˝
zosta∏a ona zatrzymana w trakcie konsultacji mi´dzyresortowych.
— — —
Niezwykle wiele zastrze˝eƒ w praktyce funkcjonowania instytucji kultury budzi
poddanie ich dzia∏alnoÊci re˝imowi Ustawy „Prawo zamówieƒ publicznych” (Pzp).
WàtpliwoÊci wynikajà z trudnoÊci zastosowania Pzp (w tym nie tylko szeroko
stosowanych poza kulturà trybów przetargu nieograniczonego bàdê przetargu
ograniczonego, ale tak˝e trybu udzielania zamówienia z wolnej r´ki czy trybu
dialogu konkurencyjnego) do przedsi´wzi´ç kulturalnych – w istocie mimo stale
toczàcej si´ publicznej dyskusji na temat poszczególnych zapisów Pzp ustawa ta
z punktu widzenia mened˝erów kultury nie przystaje do realiów prowadzenia
i organizowania dzia∏alnoÊci artystycznej. Pe∏na treÊç Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – „Prawo zamówieƒ publicznych” znajduje si´ m.in. na stronie Urz´du
Zamówieƒ Publicznych: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_
z_dnia_29_stycznia_2004_r. W tej samej witrynie znaleêç mo˝na równie˝
omówienie zatytu∏owane „Wybrane kwestie dotyczàce stosowania ustawy Pzp
przez publiczne instytucje kultury (opracowane na podstawie odpowiedzi
skierowanej do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zwiàzku z uwagami zg∏aszanymi przez instytucje kultury i Êrodowiska twórcze)”. Dokument
333 .
ten odnosi si´ m.in. do takich kwestii, jak mo˝liwoÊç zastosowania przez
zamawiajàcych do udzielania zamówieƒ na us∏ugi niepriorytetowe (a zatem
b´dàce w zakresie zainteresowania instytucji kultury) trybów niepoprzedzonych
publicznym og∏oszeniem czy warunki uniewa˝nienia umowy stanowiàcej wynik
zastosowania procedur okreÊlonych przez Pzp. Tekst ww. dokumentu znaleêç
mo˝na pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;655 (wybrane
kwestie dotyczàce stosowania ustawy Pzp przez publiczne instytucje kultury
opracowanie na podstawie odpowiedzi skierowanej do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego w zwiàzku z uwagami zg∏aszanymi przez instytucje
kultury i Êrodowiska twórcze).
— — —
Pe∏na informacja na temat prac prowadzonych nad ustawà o organizowaniu
i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej w resorcie kultury, do której odnosi∏y si´
równie˝ powy˝ej wspomniane kwestie problemów stawianych przed instytucjami
kultury przez obowiàzujàce inne przepisy, znajduje si´ w witrynie internetowej
MKiDN pod adresem: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/projekty-aktow-prawnych/
projekty-ustaw.php
— — —
Inne akty pr awne
— — —
Ustawa o prawie autorskim
Poza wymienionymi wy˝ej aktami prawnymi ˝ycie kulturalne – tak˝e pozainstytucjonalne – w Polsce regulowane jest równie˝ kilkoma aktami prawnymi.
WÊród nich do bardzo istotnych nale˝y Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, której najnowszà i aktualnie obowiàzujàcà wersj´ stanowi Ustawa
z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych. Pe∏ny
tekst znowelizowanej ustawy znajduje si´ na stronie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/
20101028_ustawa_z_8_lipca_2010_r.pdf Ponadto na tej samej stronie pod
adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/
prawo/prawo-autorskie.php (tj. w zak∏adce „Prawo autorskie”) znaleêç mo˝na
m.in. tekst Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, sk∏ad powo∏anej w dniu 21 grudnia 2010 r. przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Komisji Prawa Autorskiego, informacj´ o toczàcych
334 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
si´ konsultacjach spo∏ecznych w zwiàzku z przyj´ciem w dniu 22 grudnia 2010 r.
przez Komisj´ Europejskà Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego,
Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego oraz Komitetu
Regionów – Stosowanie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw w∏asnoÊci
intelektualnej, a tak˝e raporty dotyczàce egzekwowania prawa autorskiego
w Polsce i liczne inne szczegó∏owe dokumenty, na bie˝àco relacjonujàce stan
dynamicznych przemian w tej aktualnie jednej z najbardziej wymagajàcych
wcià˝ nowych regulacji ga∏´zi prawa.
— — —
W tym miejscu nale˝y te˝ podkreÊliç, ˝e wielkie znaczenie majà nie same regulacje, lecz tak˝e skutecznoÊç egzekwowania prawa autorskiego, a przede wszystkim – podniesienie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej na temat praw do w∏asnoÊci
intelektualnej. Tymczasem bowiem wiedza Polaków na temat prawa autorskiego
i koniecznoÊci jego przestrzegania jest niska – jak wynika choçby z przeprowadzonego w 2008 r. przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie firmy D-Link
badania pt. „Piractwo sieciowe w oczach Polaków”. Z danych zawartych
w przytoczonym raporcie wynika, ˝e 36 proc. badanych nie widzi nic z∏ego
w bezp∏atnym pobieraniu muzyki z sieci, 44 proc. nie ma zdania na ten temat,
a tylko 20 proc. uwa˝a, ˝e jest to zachowanie naganne.
— — —
Prawodawstwo unijne wobec problemów ˝ycia kulturalnego w Polsce: Prawo
medialne i problematyka „dzie∏ osieroconych”
— — —
Obecnie trwajàcym procesem jest te˝ regulacja prawa medialnego obowiàzujàcego w Polsce, co wyra˝a si´ poprzez trwajàce w resorcie kultury prace nad
ustawà o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji w zwiàzku z implementacjà
dyrektywy 2007/65/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. o audiowizualnych us∏ugach
medialnych. W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod adresem: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/
projekty-aktow-prawnych/projekty-zalozen.php znajdujà si´ szczegó∏owe
informacje na temat kolejnych etapów opracowywania projektu za∏o˝eƒ do
ww. ustawy. W zamieszczonym równie˝ pod tym adresem dokumencie
pt. „Za∏o˝enia nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w zwiàzku z implementacjà dyrektywy o audiowizualnych us∏ugach medialnych”: http://bip.mkidn.
gov.pl/media/docs/proj_zal_20100218_us.pdf w obszernym wst´pie opisano
335 .
zarówno dawniejszy, jak i aktualny stan prawny w zakresie regulacji przepisów
o radiofonii i telewizji, a tak˝e wskazano argumenty za procedowanymi zmianami
legislacyjnymi.
— — —
Zmiany prawa medialnego sà obecnie dokonywane ze wzgl´du na pilnà
koniecznoÊç implementacji ww. dyrektywy 2007/65/WE zmieniajàcej dyrektyw´
Rady 89/665/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych paƒstw cz∏onkowskich, dotyczàcych wykonywania telewizyjnej dzia∏alnoÊci transmisyjnej, w wersji ujednoliconej dyrektywà
2010/13/UE, z dnia 10 marca 2010 r., której pe∏ny tekst w j´zyku polskim znaleêç
mo˝na m.in. na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pod adresem:
http://www.krrit.gov.pl/bip/LinkClick.aspx?fileticket=UZYgtP%2b66rg%3d
&tabid=402 Dyrektywa ta zawiera m.in. przepis nak∏adajàcy obowiàzek zapewnienia ponad 50 proc. ∏àcznego czasu nadawania programu (z wy∏àczeniem
czasu przeznaczonego na nadawanie wiadomoÊci, wydarzeƒ sportowych, gier,
reklamy i us∏ug teletekstowych) na utwory europejskie.
— — —
Natomiast w projekcie polskiej ustawy przepis ten jest uszczegó∏owiony – art. 15
ust. 2 mówi, ˝e nadawcy programów radiowych majà obowiàzek przeznaczania
co najmniej 33 proc. kwartalnego czasu nadawania w programie utworów
s∏owno-muzycznych na utwory, które sà wykonywane w j´zyku polskim. W dniu
13 lipca 2010 r. projekt ów zosta∏, po uzgodnieniach Êrodowiskowych oraz
mi´dzyresortowych, przyj´ty przez Rad´ Ministrów. Wprowadzane nim zmiany
omówione sà w dokumencie znajdujàcym si´ na stronie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego: http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/proj_ustaw/
20110201-projekt_rtv.pdf Obecnie (marzec 2011 r.) trwajà bardzo intensywne
prace nad nowelizacjà tzw. ustawy medialnej, co wynika przede wszystkim
z faktu, ˝e przed∏u˝ony przez Komisj´ Europejskà termin implementacji unijnej
dyrektywy up∏ywa za niespe∏na dwa miesiàce. 25 marca 2011 r. sejmowa
Komisja Kultury i Ârodków Przekazu przyj´∏a poprawki do ustawy zg∏oszone
przez Senat. Powy˝ej omawiana ustawa z uwagi na powszechnoÊç i znaczenie
przekazu medialnego wykracza daleko poza ramy oddzia∏ywania Êrodowiskowego.
— — —
Innà regulacjà prawnà przychodzàcà z Unii jest oczekiwana szczególnie przez
wydawców dyrektywa o tzw. dzie∏ach osieroconych – dotyczyç ma ona dzie∏
literackich, fotografii czy partytur, których twórców albo nie mo˝na zidentyfikowaç, albo, o ile sà znani, nie mo˝na dotrzeç do nich bàdê ich spadkobierców.
336 .
F I N A N S O WA N I E …
Kamila St´pieƒ-Kutera
Problem zwiàzany jest z wieloletnim okresem obowiàzywania praw autorskich –
w przypadku „dzie∏ osieroconych” bez oczekiwanej regulacji ich wykorzystanie
jest niemo˝liwe.
— — —
Kwestia „dzie∏ osieroconych” dotyczy m.in. kompozytorów, których spadkobiercy
zmarli bezpotomnie i bez ustanowienia nast´pców prawnych – wÊród takich
twórców znajdujà si´ Edward Bury, Tadeusz Kassern, Micha∏ Kondracki,
Tadeusz Natanson, Tomasz Sikorski i Konstanty Regamey. „Osierocone” pozostajà te˝ utwory kompozytorów, w których przypadku dotarcie do ˝yjàcych spadkobierców jest trudne lub wr´cz niemo˝liwe – taka sytuacja dotyczy spadkobierców
m.in. Grzegorza Fitelberga, Romana Palestra i Eugeniusza Morawskiego.
— — —
Ogó∏em problem „dzie∏ osieroconych” dotyka ok. 40 proc. dorobku artystycznego
(nie tylko muzycznego), który nie mo˝e byç w ˝aden sposób wykorzystany,
adaptowany czy publicznie udost´pniany. Prace nad dyrektywà regulujàcà
niniejsze zagadnienie mia∏y zakoƒczyç si´ w 2010 roku, tymczasem zaÊ termin
zakoƒczenia prac Komisja przesun´∏a na pierwszy kwarta∏ 2011 r.
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
1. Autorami raportu, który dost´pny jest w wersji elektronicznej w witrynie Kongresu Kultury
pod adresem www.kongreskultury.pl, sà Jakub G∏owacki, Jerzy Hausner, Krzysztof Jakóbik,
Krzysztof Markiel, Ambro˝y MituÊ i Micha∏ ˚abiƒski.
2. Badanie w∏asne nieuwzgl´dniajàce wydatków na finansowanie projektów wieloletnich, które
otrzyma∏y dotacj´ na lata 2008–2010.
3. Dane finansowe powinny byç w celach analitycznych ewentualnie zestawiane z innymi informacjami na temat funkcjonowania instytucji kultury, takimi jak stan zatrudnienia, liczba i rodzaj
realizowanych przedsi´wzi´ç itp. W przypadku teatrów operowych takie dane za lata
2007–2009 znajdujà si´ w publikacji „Teatry polskie 2007–2009” przygotowanej i opracowanej
przez Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów oraz na str. 208–211 niniejszego Raportu.
4. W momencie tworzenia tej cz´Êci raportu nie by∏y jeszcze dost´pne kompletne dane
z wykonania bud˝etu za 2010 r., dlatego w celu podania dajàcych si´ obiektywnie porównywaç
informacji oparto si´ na planach bud˝etowych.
337 .
5. Liczone sà samodzielnie funkcjonujàce instytucje. W tej liczbie nie uwzgl´dniono zatem
dzia∏ajàcej w strukturach Ba∏tyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie Polskiej
Filharmonii Kameralnej.
6. Dane finansowe dotyczàce OiFP zosta∏y uwzgl´dnione w podrozdziale „Teatry operowe”
7. Dane na temat funkcjonowania filharmonii, takie jak stan zatrudnienia, liczba i rodzaj realizowanych przedsi´wzi´ç itp. zob. str. 208–211 niniejszego Raportu.
8. Uwzgl´dniono tylko orkiestry b´dàce samodzielnymi instytucjami kultury, nie zaÊ zespo∏y
dzia∏ajàce w ramach filharmonii lub oÊrodków, domów bàdê centrów kultury.
9. W tym przypadku kwota ta w ciàgu roku 2010 uleg∏a zwi´kszeniu z uwagi na podpisanie
nowego aneksu do umowy o warunkach wspó∏finansowania Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia (w dniu 17 maja).
10. BART jako komunalna jednostka kultury zarzàdza w imieniu miasta Operà LeÊnà. W ramach
BART-u dzia∏a s∏ynna w kraju i za granicà Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcjà
Wojciecha Rajskiego, Sopocka Scena „off de bicz” oraz Sopocki Chór Kameralny „Continuo”.
BART jest samofinansujàcà sie jednostkà miasta.
338 .
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
D O S T ¢ P N O Â å DA N Y C H N A T E M AT ˚ Y C I A
M U Z YC Z N E G O W P O L S C E
— — —
— — —
— — —
Proces zdobywania danych statystycznych odnoszàcych si´ do muzyki w Polsce
jest doÊç skomplikowany. Wydaje si´, ˝e instytucje badawcze nie doceniajà,
czy te˝ nawet marginalizujà t´ sfer´.
— — —
Sposób prezentowania danych przez najwa˝niejszy tego typu podmiot w Polsce,
czyli G∏ówny Urzàd Statystyczny (GUS), w wydawnictwie „Kultura w 2009 r.”
oraz w „Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej”, utrudnia dost´p
do danych dotyczàcych tylko ˝ycia muzycznego. Jeszcze w publikacji „Kultura
w 2007 r.” spoÊród wydatków bud˝etu paƒstwa na kultur´ wyodr´bnione by∏y
sumy przeznaczone na „teatry muzyczne, opery i operetki”, tymczasem
w „Kulturze w 2009 r.” wydzielone sà ju˝ tylko „teatry”, czyli teatry muzyczne
razem z dramatycznymi. W tabeli „Przeci´tne miesi´czne wydatki na rekreacj´
i kultur´ na jednà osob´ w gospodarstwach domowych wed∏ug grup spo∏ecznoekonomicznych w 2009 r.” koszty ponoszone na muzyk´ nie sà wyodr´bnione
w ogóle – wydatki na bilety na koncerty prezentowane sà ∏àcznie z wydatkami
na bilety do kina i teatru. Z kosztów, które mo˝na uznaç za najbardziej zwiàzane z muzykà, wydzielone sà natomiast tylko wydatki na noÊniki do nagrywania
(a wiadomo, ˝e nagrywa si´ nie tylko muzyk´) i na odtwarzacze muzyki.
— — —
JeÊli chodzi o dane dotyczàce bibliotek publicznych i specjalistycznych –
wyodr´bniane sà wy∏àcznie zbiory audiowizualne; nie sà z nich wydzielone nawet
zbiory dêwi´kowe, nie mówiàc ju˝ o muzycznych (do nagraƒ dêwi´kowych
oprócz zbiorów muzycznych zaliczamy równie˝ audiobooki, a nawet wydawnictwa
j´zykowe). W danych na temat pracy i zatrudnienia opublikowanych w „Roczniku
339 .
Statystycznym RP 2010” wyodr´bnia si´ tylko „dzia∏alnoÊç zwiàzanà z kulturà,
rozrywkà, rekreacjà”.
— — —
Pomijanie muzyki w wykazach statystycznych jest zjawiskiem powszechnym.
Oto kilka dobitnych przyk∏adów:
— w publikacji GUS „OÊwiata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010”
wydzielone sà szko∏y artystyczne nadajàce uprawnienia zawodowe i nienadajàce
ich – nie wyodr´bniono szkó∏ muzycznych;
— w wydawnictwie „Szko∏y wy˝sze i ich finanse 2009” (GUS) podana jest
bardzo szczegó∏owo liczba studentów i absolwentów w poszczególnych akademiach muzycznych, liczba uzyskanych doktoratów i nadawane tytu∏y naukowe,
ale w informacji na temat finansowania wymienione sà ogólnie „wy˝sze szko∏y
artystyczne” – szko∏y muzyczne znów nie sà potraktowane odr´bnie;
— liczba instytucji i scen, a tak˝e widzów i s∏uchaczy jest w wi´kszoÊci zestawieƒ publikacji „Kultura w 2009 r.” uj´ta razem, wi´c nie sposób dotrzeç
do danych dotyczàcych tylko ˝ycia muzycznego w wielu szczegó∏owych aspektach,
podczas gdy inne ga∏´zie sztuki sà opisywane oddzielnie;
— w „Roczniku statystyki mi´dzynarodowej 2009 r.” (GUS) wskaêniki uczestnictwa w kulturze to: wydatki na gazety codzienne, liczba dziennikarzy,
produkcja filmów fabularnych i widzowie w kinach… ani s∏owa o muzyce;
— w publikacji „Diagnoza spo∏eczna 2009. Warunki i jakoÊç ˝ycia Polaków”
(red. Janusz Czapiƒski i Tomasz Panek) tablica „TrudnoÊci finansowe gospodarstw domowych w korzystaniu z wybranych form uczestnictwa w kulturze
i wypoczynku w marcu 2009 r.” wymienia wyjÊcie do „teatru, opery, operetki,
filharmonii, na koncert” – znów nie da si´ wyszczególniç wydarzeƒ muzycznych;
— Biblioteka Narodowa w wykazie egzemplarzy obowiàzkowych równie˝
w wielu przypadkach nie odró˝nia publikacji muzycznych od innych publikacji
dêwi´kowych.
— — —
Poza opisanym wy˝ej „znikaniem” danych dotyczàcych muzyki wÊród wskaêników
dotyczàcych kultury i sztuki, przy zbieraniu informacji do niniejszego raportu
mo˝na by∏o tak˝e zauwa˝yç brak tych danych. Na przyk∏ad instytuty badania
opinii publicznej tematykà muzycznà zajmujà si´ sporadycznie – ogólnie
dost´pne badania na ten temat przeprowadzone przez nie w ostatnich latach
(poza zleconymi przez konkretne firmy badaniami, które sà w∏asnoÊcià tych˝e,
a wyniki nie sà udost´pnianie publicznie) – mo˝na policzyç na palcach jednej r´ki.
— — —
340 .
D O S T ¢ P N O Â å DA N Y C H …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
„Piractwo sieciowe w oczach Polaków” to w∏aÊnie jedno z takich badaƒ,
przeprowadzone na zlecenie firmy D-Link (producent komputerowego sprz´tu
sieciowego) przez Millward Brown SMG/KRC w 2008 roku. Z lakonicznego
komunikatu dowiadujemy si´, ˝e tylko 20% Polaków uwa˝a bezp∏atne Êciàganie
utworów obj´tych prawami autorskimi za naganne, 36% naszych rodaków
nie widzi w tym nic z∏ego, a 44% nie ma na ten temat zdania.
— — —
CBOS, który jest jednym z wi´kszych polskich oÊrodków badawczych, w ogóle
nie ma w∏asnych danych sonda˝owych na temat rynku muzycznego i kultury
muzycznej w Polsce! TNS OBOP, kolejny sonda˝owy gigant, dok∏adne badania
˝ycia kulturalnego w Polsce przeprowadzi∏ w latach 2000–2001, czyli ju˝ ponad
10 lat temu. W 2002 roku zbada∏ ju˝ tylko preferencje muzyczne Polaków,
w 2004 roku – kwesti´ zakupów internetowych (w tym w∏aÊnie kupowanie
muzyki w sieci), a w 2010 roku na zlecenie ZPAV zapyta∏ Polaków, jaki wp∏yw
na zachowania konsumenckie ma muzyka i w jakim stopniu konsumenci
zauwa˝ajà jej obecnoÊç w lokalach gastronomicznych i us∏ugowych.
— — —
Najwi´cej o muzyce w ˝yciu Polaków mo˝na si´ dowiedzieç z „Muzycznego
portretu Polaków” – sonda˝u przeprowadzonego przez TNS OBOP w 2008
roku, omówionego bardziej szczegó∏owo w dalszej cz´Êci niniejszego raportu.
— — —
— — —
— — —
— — —
341 .
W Y B R A N E DA N E S TAT Y S T Y C Z N E ,
I N F O R M A C J E , Z E S TAW I E N I A
— — —
— — —
— — —
D a n e s t a t y s t yc z n e G ∏ ów n e go U r z ´ d u S t a t y s t yc z n e go
(wybór)
Dane statystyczne G∏ównego Urz´du Statystycznego o finansowaniu
kultury muzycznej ze êróde∏ paƒstwowych w 2009 roku.
— — — — — — — — — — — — — — — — —
Wydatki na kultur´ i ochron´ dziedzictwa narodowego w 2009 roku stanowi∏y
0,53% wydatków z bud˝etu paƒstwa i 3,79% wydatków jednostek samorzàdu
terytorialnego ogó∏em.
TABELA 1.
WYSZCZEGÓLNIENIE:
WYDATKI Z BUD˚ETU
PA¡STWA
WYDATKI Z BUD˚ETÓW
JEDNOSTEK SAMORZÑDU
TERYTORIALNEGO
w tys. z∏
w tys. z∏
w%
w%
1 592 791
100,00
6 354 436
100,00
w tym: dzia∏alnoÊç radiowa
i telewizyjna
22 384
1,41
30
0
w tym: filharmonie, orkiestry,
chóry i kapele
49 485
3,11
237 864
3,74
Wydatki na kultur´ i ochron´
dziedzictwa narodowego
[èród∏o: Kultura w 2009 r., GUS, Warszawa 2010; opracowa∏a Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska]
— — —
— — —
— — —
342 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
TABELA 2. Dane statystyczne G∏ównego Urz´du Statystycznego o uczestnictwie
Polaków w muzycznych wydarzeniach kulturalnych w 2009 roku.
— — — — — — — — — — — — — — — — —
[Do liczby koncertów zaliczone sà równie˝ szkolne audycje muzyczne organizowane przez
filharmonie, orkiestry i chóry. èród∏o: Kultura w 2009 r., GUS, Warszawa 2010]
Opery
Operetki
Filharmonie
Orkiestry Zespo∏y
i chóry
pieÊni
i taƒca
Liczba instytucji
muzycznych
30
25
20
15
10
11
14
22
20
3
Liczba scen
w instytucjach
muzycznych
5
30
25
20
15
10
14
21
29
0
0
Liczba miejsc
na widowni
w sta∏ych salach
ogó∏em
5
12000
10000
8000
6000
4000
8 381
5 771
13 363
4 084
150
2000
343 .
Opery
Operetki
Filharmonie
Orkiestry Zespo∏y
i chóry
pieÊni
i taƒca
Liczba koncertów
i przedstawieƒ
ogó∏em
12000
10000
8000
6000
4000
2000
1 466
2 739
13 735
6 760
392
Liczba koncertów
i przedstawieƒ
na 1 instytucj´
600
500
400
300
200
100
133
196
624
338
131
Liczba s∏uchaczy
i widzów
ogó∏em
3 mln
2,5 mln
2 mln
1,5 mln
1 mln
0,5 mln
854 423
1 114 200 2 509 864 1 243 334 447 875
Liczba s∏uchaczy
i widzów
na 1 koncert/
przedstawienie
1200
1000
800
600
400
200
587
407
183
183
1 143
344 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
19 765
18 438
18 050
18 305
18 128
18 745
15 000
19 735
25 092
20 120
20 000
22 087
25 000
24 196
30 000
31 096
TABELA 3. Przedstawienia i koncerty ogó∏em w instytucjach muzycznych
(opery, operetki, chóry, orkiestry, filharmonie, zespo∏y pieÊni i taƒca)
w wybranych latach 1989–2009.
— — — — — — — — — — — — — — — — —
[Do liczby koncertów zaliczone sà równie˝ szkolne audycje muzyczne organizowane przez filharmonie,
orkiestry i chóry]
10 000
5 000
1989 1994 1999
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
[èród∏o: na podstawie publikacji GUS z lat 1990–2010 opracowa∏a Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska]
345 .
M u z yc z ny p o r t r e t Po l a ków
— — —
— — —
WÊród badaƒ socjologicznych przeprowadzonych w ciàgu ostatnich lat najwi´cej
informacji na temat roli muzyki w ˝yciu Polaków znajdziemy w sonda˝u
„Muzyczny portret Polaków”, przeprowadzonym przez TNS OBOP w 2008
roku. Dowiadujemy si´ z niego mi´dzy innymi, ˝e 59% Polaków s∏ucha równie
ch´tnie muzyki polskiej, jak zagranicznej, 31% s∏ucha g∏ównie muzyki polskiej,
a 10% – g∏ównie zagranicznej. Ten podzia∏ jest oczywisty i trudno si´ z nim
nie zgodziç.
TYLKO POLSKA
POLSKA
I ZAGRANICZNA
31%
59%
TYLKO
ZAGRANICZNA
10%
— — —
— — —
Jednak ju˝ przy liÊcie gatunków lubianych przez respondentów trafiamy na
problem metodologiczny (z muzykologicznego, a nie socjologicznego punktu
widzenia) – lista w kolejnoÊci gatunków najcz´Êciej wybieranych przez respondentów prezentuje si´ nast´pujàco: pop, disco polo, rock, muzyka filmowa,
muzyka relaksacyjna, muzyka powa˝na, dance & DJ, muzyka kabaretowa,
muzyka przedwojenna, rap & hip-hop, country, muzyka latynoska, poezja
Êpiewana, jazz/smooth jazz/chillout, blues, reggae, jazz (po raz drugi!), muzyka
elektroniczna. G∏ównym b∏´dem podzia∏u jest zestawienie kategorii bardzo
pojemnych (jak pop i rock) z gatunkami bardzo szczegó∏owo wydzielonymi –
np. muzyka elektroniczna, kabaretowa czy przedwojenna. Je˝eli w klasyfikacji
wyst´puje oddzielnie reggae, dlaczego badacze nie wyodr´bnili muzyki metalowej czy te˝ hard rocka? JeÊli jest muzyka elektroniczna, dlaczego nie ma
wspó∏czesnej muzyki powa˝nej? Co z muzykà ludowà i folkowà?
346 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
Które z gatunków
POP
muzycznych sà
Pani/Pana
ulubionymi?
DISCO POLO
[Pytanie z listà
nazw]
%
37
29
ROCK
27
FILMOWA
20
RELAKSACYJNA
17
POWA˚NA
15
DANCE&DJ
15
KABARETOWA
14
PRZEDWOJENNA
14
RAP&HIP-HOP
13
COUNTRY
12
LATYNOSKA
12
POEZJA ÂPIEWANA
10
SMOOTH JAZZ, CHILL OUT
10
BLUES
9
RAGGAE
8
JAZZ
8
MUZYKA ELEKTRONICZNA
7
10% ~ 3,3 mln osób
347 .
Wracajàc do – mimo wszystko interesujàcych – wyników badania: ponad
po∏owa Polaków (58%) to s∏uchacze przypadkowi, w których ˝yciu muzyka nie
odgrywa du˝ej roli, prawie jedna trzecia (29%) z przyjemnoÊcià s∏ucha muzyki,
a dla 13% respondentów muzyka to pasja – lubià muzyczne eksperymenty,
s∏uchajà ró˝nych, nowych gatunków muzycznych, cz´sto uczestniczà
w wydarzeniach muzycznych.
— — —
Cz´Êç badania dotyczy∏a roli muzyki w ˝yciu codziennym respondentów.
Mo˝emy dowiedzieç si´ z niej, ˝e co trzeciemu z ankietowanych (34%) zdarza
si´ podÊpiewywaç podczas kàpieli, a tak˝e zapoznawaç si´ z muzykà z ró˝nych
kontynentów, a jedna piàta lubi poznawaç muzyk´ ma∏o znanych wykonawców.
Co ciekawe, a˝ 12% naszych rodaków uwa˝a, ˝e ma dobry g∏os i mog∏oby
z powodzeniem startowaç w konkursie muzycznym. 84% badanych przyznaje,
˝e ∏atwiej jest si´ im odpr´˝yç przy lubianej muzyce, 18% u˝ywa muzyki jako
budzika, tyle samo osób uwa˝a, ˝e przy muzyce ∏atwiej pracowaç i uczyç si´.
Muzyka pomaga nam w nawiàzywaniu kontaktów z innymi osobami (12%)
i relacjach damsko-m´skich (5%).
— — —
— — —
[èród∏o: Informacja prasowa TNS OBOP „Muzyczny portret Polaków”, 13 maja 2008 r.]
Opracowa∏a Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
— — —
— — —
— — —
348 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
W Y D AW N I C T WA K S I Ñ ˚ K O W E I W Y D AW N I C T WA
NUTOWE W POLSCE
— — —
Od czasu prze∏amania monopolu PWM pojawi∏o si´ w Polsce wiele nowych
wydawnictw muzycznych, oferujàcych publikacje ksià˝kowe lub nutowe. Sporà
grup´ stanowià wÊród nich wydawnictwa akademickie i uniwersyteckie, dzia∏ajàce przy wy˝szych uczelniach muzycznych. W ich ofercie znajdujà si´ g∏ównie
ksià˝ki o charakterze naukowym, stanowiàce cz´sto publikacje doktorskie czy
katalogi twórczoÊci (np. wydawnictwa Akademii Muzycznych w Krakowie,
Katowicach, ¸odzi, Wroc∏awiu, Gdaƒsku) lub prace muzykologiczne i naukowe
opracowania (np. Musica Iagellonica dzia∏ajàca jako spó∏ka z o.o. przy Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie oraz Wydawnictwo KUL-u i Uniwersytetu
Wroc∏awskiego). Ksià˝ki o tematyce muzycznej wydaje tak˝e Instytut Sztuki PAN.
— — —
Drugà grup´ stanowià nowe prywatne wydawnictwa, w których katalogach
znajdujà si´ publikacje nutowe i ksià˝kowe (np. Euterpe, Stok∏osa Edition,
Sutkowski Edition, nuty.pl, Korporacja Ha!art). Zagospodarowa∏y one z sukcesem sporà przestrzeƒ wydawniczà i w krótkim czasie osiàgn´∏y wysoki standard
edytorski proponowanych publikacji. Warto zwróciç w tym miejscu uwag´, ˝e
ich oferta nie ogranicza si´ wy∏àcznie do sprzeda˝y drukowanych egzemplarzy,
ale tak˝e do wypo˝yczeƒ materia∏ów orkiestrowych (Euterpe, Stok∏osa Edition),
co by∏o przez wiele lat wy∏àcznà domenà PWM.
— — —
Trzecià grup´ stanowià wydawnictwa b´dàce cz´Êcià instytucji kultury
(np. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Fundacja „Pro Musica Camerata”),
które koncentrujà si´ na okreÊlonej tematyce (NIFC – Fryderyk Chopin) lub
na okreÊlonym obszarze („Pro Musica Camerata” – muzyka polska).
— — —
Czwartà grup´ stanowià wydawnictwa ksià˝kowe, w których dzia∏alnoÊci ksià˝ki
muzyczne pojawiajà si´ sporadycznie (Muza, Znak, Wydawnictwo Literackie,
Prószyƒski, Stentor) lub stanowià konkretny segment dzia∏alnoÊci (np. podr´czniki wydawane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Operon).
WÊród oferty tych wydawców znajduje si´ sporo t∏umaczeƒ zagranicznych
ksià˝ek o muzyce.
— — —
— — —
349 .
We wszystkich tych grupach pojawiajà si´ – oprócz wspomnianej wczeÊniej
literatury naukowej i podr´czników – rozmaite popularne monografie kompozytorów, samouczki gry na instrumentach, wywiady rzeki czy wspomnienia muzyków
i dyrygentów. Zdaniem wielu wydawców nak∏ady ksià˝ek muzycznych w Polsce
sà relatywnie niskie w stosunku do Êrednich nak∏adów pozosta∏ych typów
publikacji i za wyjàtkiem pozycji leksykalnych czy edukacyjnych wahajà si´
od 300 do 1000 egzemplarzy. Powoduje to albo wysokà cen´ sprzeda˝y, albo
koniecznoÊç dotowania tytu∏ów.
— — —
JeÊli chodzi o polski rynek wydawnictw nutowych, to ogranicza si´ on do
zaledwie kilkunastu oficyn, prowadzàcych sta∏à dzia∏alnoÊç w tym zakresie
(PWM, Euterpe, NIFC, „Pro Musica Camerata”, nuty.pl, Musica Iagellonica,
Polihymnia, Absonic, Contra, Korn, zawieszone wydawnictwo Brevis).
W ich ofercie znaleêç mo˝na bardzo szeroki zakres publikacji od polskiej muzyki dawnej do partytur wspó∏czesnych kompozytorów, klasyk´ Êwiatowà, popularne zbiory piosenek, szko∏y gry i inne materia∏y instrukta˝owe. Katalogi tych
wydawców ró˝nià si´ znacznie obj´toÊcià, ale tak˝e jakoÊcià publikacji. Warto
w tym momencie dodaç wa˝nà informacj´, ˝e spora liczba nut jest dost´pna
obecnie bezp∏atnie w internecie. JakoÊç zamieszczanych tam plików jest bardzo
ró˝na – od skanów historycznych wydaƒ po wspó∏czesne opracowania. Tworzone
sà nawet specjalne biblioteki, np. Biblioteka Utworów Chóralnych Fundacji
Caecilianum www.biblioteka.caecilianum.eu czy biblioteki edukacyjne
www.szkolymuzyczne.pl/nuty. Niektórzy wydawcy próbujà tak˝e sprzeda˝y
internetowych plików utworów www.pwm.com.pl.
— — —
Nale˝y tak˝e odnotowaç fakt, i˝ dzi´ki przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej poprawi∏ si´ dost´p do publikacji zagranicznych wydawców, które mo˝na
sprowadziç bez wi´kszego problemu w formie zakupów bezpoÊrednich lub
za poÊrednictwem specjalnych sklepów internetowych czy wr´cz niektórych
polskich wydawców.
— — —
Najwi´kszym problemem na rynku wydawnictw muzycznych sà z jednej strony
ma∏e nak∏ady ksià˝ek i bardzo ograniczony na nie popyt czytelników, a z drugiej –
wcià˝ ma∏a oferta ksià˝ek adresowanych do nieprofesjonalistów, czyli publikacji o charakterze popularyzatorskim. W przypadku publikacji nutowych
najwi´kszà bolàczkà jest zawieszenie lub nieukoƒczenie przez wielu wydawców
rozpocz´tych edycji dzie∏ najwybitniejszych polskich kompozytorów (Moniuszki,
350 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
Paderewskiego, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Kar∏owicza) z powodów finansowych lub prawnych. Gwoli sprawiedliwoÊci nale˝y jednak odnotowaç
zakoƒczenie po 50 latach edycji Wydania Narodowego Fryderyka Chopina przez
Fundacj´ WN i PWM w Roku Chopina. By∏o to mo˝liwe dzi´ki du˝emu zaanga˝owaniu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
— — —
Inna dotkliwa luka to muzyka polska XIX wieku poza Chopinem. Wiele wspania∏ych utworów Dobrzyƒskiego, Elsnera, Krogulskiego, Nowakowskiego czy
˚eleƒskiego nie zosta∏o dotàd opublikowanych ani opracowanych i dotyczy to
zarówno dzie∏ operowych, jak i kameralnych. Biblioteka Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego posiada w zbiorach jeszcze wiele polskich utworów
wymagajàcych publikacji. Tylko cz´Êç z nich funkcjonuje w obiegu w formie
kserokopii wydaƒ XIX-wiecznych lub wr´cz kopii r´kopisów. Natomiast polscy
i zagraniczni muzycy coraz cz´Êciej si´gajà po ten s∏abo wcià˝ rozeznany,
ale bardzo ciekawy repertuar i przygotowujà koncerty bàdê nagrywajà p∏yty.
— — —
Wy d a w c y k s i à ˝ e k o t e m a t y c e m u z y c z n e j
— — —
Akademia Muzyczna im. Gra˝yny i Kiejstuta Bacewiczów w ¸odzi,
www.amuz.lodz.pl
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
www.am.katowice.pl/?a=7_wydawnictwa
Biblioteka Âlàska, Katowice, www.bs.katowice.pl
Dom Wydawniczy Rebis, Poznaƒ, www.rebis.com.pl/rebis
Firma Ksi´garska Jacek i Krzysztof Olesiejuk – Inwestycje, O˝arów Mazowiecki,
www.olesiejuk.pl
In Rock, Poznaƒ, www.inrock.pl
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,
www.ispan.pl/pl/wydawnictwa/ksiazki
Musica Iagellonica, Kraków, www.mi.pl
Musica Sacra Edition, Warszawa, www.musicasacra.waw.pl
Muza, Warszawa, www.muza.com.pl
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa, www.chopin.nifc.pl
Nowa Era, Warszawa, www.nowaera.pl
Paƒstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, www.piw.pl
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, www.pwm.com.pl
351 .
Prószyƒski Media, Warszawa, www.proszynskimedia.pl
Sutkowski Edition Warsaw, www.sutkowskiedition.com
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, www.wsip.pl
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, www.wuw.pl
Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin, www.bernardinum.com.pl
Wydawnictwo Adamantan, Warszawa, www.adamantan.pl
Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego, Poznaƒ,
www.amuz.edu.pl/page.php/1/0/show/234
Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipiƒskiego, Wroc∏aw,
www.amuz.wroc.pl/wydawnictwo
Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki, Gdaƒsk,
www.amuz.gda.pl/pds_pl_v2.php?site=wydawnictwo
Wydawnictwo Iskry, Warszawa, www.iskry.com.pl
Wydawnictwo KUL, Lublin, www.wydawnictwokul.lublin.pl
Wydawnictwo Muzyczne Contra, Warszawa, www.contra.waw.pl
Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin, www.polihymnia.pl
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia, www.operon.pl
Wydawnictwo s∏owo/obraz terytoria, Gdaƒsk, terytoria.com.pl
Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
www.amuz.bydgoszcz.pl/wydawnictwo.html
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie,
press.umcs.lublin.pl/perl/ksin_wu.pl
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, www.wydawnictwo.univ.rzeszow.pl
Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice, www.wydawnictwo.us.edu.pl
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa, www.wab.com.pl
— — —
Wy d a w n i c t w a n u t o w e :
— — —
— Euterpe www.euterpe.pl
Rok za∏. 1998; siedziba: Kraków
Poczàtkowo firma zajmowa∏a si´ wy∏àcznie importem publikacji nutowych
wydawców zachodnich. Od 2001 roku Euterpe prowadzi w∏asnà dzia∏alnoÊç
wydawniczà. Obecnie publikacje nutowe wydawnictwa mo˝na podzieliç na trzy
grupy: dawniejsza muzyka kompozytorów polskich oraz obcych bezpoÊrednio
lub poÊrednio zwiàzanych z Polskà; muzyka wspó∏czesna kompozytorów
polskich; publikacje edukacyjne.
352 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
— Fundacja Pro Musica Camerata www.promusicacamerata.pl
Rok za∏. 1992; siedziba: Warszawa
Dzia∏ wydawniczy Pro Musica Camerata Edition publikuje materia∏y nutowe
muzyki polskiej od Êredniowiecza do koƒca XIX wieku (m.in. Wojciecha
Dankowskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyƒskiego, Józefa Elsnera, Franciszka
Liliusa, Marcina Mielczewskiego, Marco Scacchiego) oraz faksimilia pierwszych
wydaƒ muzyki polskiej, w tym utworów Fryderyka Chopina (kilkadziesiàt pozycji).
— nuty.pl – Wydawnictwo Nutowe www.nuty.pl
Rok za∏. 1990; siedziba: Wroc∏aw
Katalog wydawniczy obejmuje ok. 500 tytu∏ów. W dystrybucji znajduje si´
ok. 12 000 tytu∏ów wspó∏pracujàcych z nim wydawców. Wydawnictwo prowadzi
Internetowà Ksi´garni´ Nutowà www.nuty.pl.
— Polskie Wydawnictwo Muzyczne PWM www.pwm.com.pl
Rok za∏. 1945; siedziba: Kraków
Najstarsze (przez wiele lat jedyne) i najwi´ksze istniejàce wydawnictwo muzyczne w Polsce; przez wiele lat jedyne w Polsce. W ciàgu 60-letniej dzia∏alnoÊci
PWM zgromadzi∏o olbrzymi dorobek: wyda∏o ogromnà iloÊç materia∏ów
nutowych polskiej muzyki, zarówno epok wczeÊniejszych, jak i wspó∏czesnych
kompozytorów oraz ksià˝ki na temat historii i teorii muzyki. Poza pracami
polskich autorów PWM wydawa∏o równie˝ przek∏ady z j´zyków obcych oraz
przek∏ady polskich prac na inne j´zyki. Od kilku lat PWM wydaje równie˝
p∏yty kompaktowe z polskà muzykà. SpoÊród polskich kompozytorów
wspó∏czesnych tylko niewielu znalaz∏o innych wydawców za granicà bàdê wÊród
powstajàcych w ostatnich latach nowych wydawnictw w Polsce. Znakomita
wi´kszoÊç wybitnych twórców by∏a, i jest nadal, wydawana przez PWM.
Wydawnictwo wydaje te˝ partytury nielicznych kompozytorów zagranicznych.
— Wydawnictwa Muzyczne i Nutowe „Stok∏osa Editions”
www.stoklosa.art.pl/wydawnictwo.php
Rok za∏. 1992; siedziba: Warszawa
Publikuje i promuje twórczoÊç polskich kompozytorów wspó∏czesnych, a tak˝e
rozpowszechnia interesujàce pozycje z dziedziny literatury i teorii muzyki.
— — —
— — —
353 .
F O N O G R A F I A , W Y D AW N I C T WA P ¸ Y T O W E
— — —
— — —
W Polsce dzia∏a kilkanaÊcie wytwórni zajmujàcych si´ muzykà powa˝nà.
Do najbardziej aktywnych zaliczyç mo˝na m. in.: Acte Préalable, CD Accord,
BeArTon, Dux, Fundacj´ „Pro Musica Camerata”, Musicon, POLmusic,
Polskie Nagrania, Selene Records. W katalogach tych wytwórni znajduje si´ po
od kilkudziesi´ciu do kilkuset pozycji, a w znacznym procencie prezentowana
jest muzyka polska. Firmy te bowiem traktujà muzyk´ polskà jako istotny
element przetargowy w dystrybucji zagranicznej. Dominujà nagrania CD, choç
coraz wi´kszy udzia∏ stanowià p∏yty DVD. Wiele instytucji prowadzi dzia∏alnoÊç
fonograficznà w wàskim zakresie zwiàzanym ze swojà dzia∏alnoÊcià, przyk∏adowo
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (muzyka Chopina i jego epoki, nagrania
z organizowanych konkursów i festiwali), Narodowy Instytut Audiowizualny
(p∏yty CD i DVD z muzykà polskà lub interpretacje muzyki polskiej z udzia∏em
najwybitniejszych Êwiatowych artystów), Fundacja „Pro Musica Camerata”
(dokumentacja dokonaƒ zespo∏ów zwiàzanych z Warszawskà Operà Kameralnà),
Polskie Wydawnictwo Muzyczne (muzyka wspó∏czesnych polskich kompozytorów),
Zwiàzek Kompozytorów Polskich/POLMIC (kroniki dêwi´kowe Warszawskiej
Jesieni) oraz Polskie Radio Katowice (nagrania artystów Êlàskich i koncerty
zarejestrowane w Studiu Koncertowym Radia Katowice). Wreszcie Radiowa
Agencja Fonograficzna Polskiego Radia produkuje wiele nagraƒ z muzykà
powa˝nà, si´gajàc najcz´Êciej do zasobnych archiwów.
— — —
Dzia∏alnoÊç w Polsce prowadzà tak˝e oddzia∏y zagranicznych wytwórni p∏ytowych,
m.in.: Sony Music Entertainment Poland, Universal Music Polska, Warner
Music Poland, EMI Music Poland.
— — —
Najaktywniej dzia∏a firma Dux, starajàc si´ byç wydawnictwem w pe∏ni
profesjonalnym, czyli dysponujàcym du˝ym katalogiem (najlepsi polscy wykonawcy i zespo∏y, stale rozwijany repertuar, g∏ównie polski, zagraniczni artyÊci
tej miary co Kevin Kenner, Garrick Ohlsson, Tatiana Szebanowa), dysponujàcym
aktywnà, dobrze zarzàdzanà stronà internetowà, prowadzàcym dystrybucj´
zagranicznà (niemal ca∏a Europa, USA, Kanada, Japonia, Korea), otrzymujàcym recenzje i wyró˝nienia w najbardziej presti˝owych pismach zagranicznych
(Grammophone, Diapason, Scherzo, Goldberg, Strad, etc.), bioràcym udzia∏
w mi´dzynarodowych targach MIDEM. Nawet tak aktywne wydawnictwo narzeka
354 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
na niedostatek pieni´dzy wp∏ywajàcych ze sprzeda˝y p∏yt, uniemo˝liwiajàcy
realizacj´ zamierzeƒ repertuarowych (wydanie oper Moniuszki, dzie∏
Lutos∏awskiego, etc.), które powoli udaje si´ wype∏niaç tylko dzi´ki wsparciu
finansowemu ró˝nych instytucji.
— — —
W ostatnich latach wiele instytucji muzycznych rozpocz´∏o samodzielne
wydawanie p∏yt (np. filharmonie, opery, akademie muzyczne, fundacje, stowarzyszenia, itd.). Ponadto w masowej sprzeda˝y pojawi∏y si´ kolekcje CD i DVD
z muzykà s∏ynnych kompozytorów lub wykonawców, oferowane przez du˝e
koncerny medialne. Warto wspomnieç tak˝e o dzia∏ajàcych w Polsce do koƒca
lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku firmach p∏ytowych, wydajàcych muzyk´
powa˝nà, takich jak Koch International Poland, Kos Records, Sound-Pol
czy Tonpress.
— — —
Istnieje te˝ nurt przedsi´wzi´ç prywatnych i pó∏prywatnych. M∏odzi soliÊci,
kameraliÊci, a nawet kompozytorzy wydajà p∏yt´ w∏asnym sumptem i w niewielkim nak∏adzie. Koszt takiego przedsi´wzi´cia nie jest du˝y i wiele powstaje
nagraƒ tego rodzaju. Nie mogà one jednak liczyç na szerokà dystrybucj´.
Niemniej udzia∏ w rynku tych prywatnych nagraƒ i prywatnych wytwórni jest
coraz wi´kszy i w du˝ym stopniu wspó∏tworzy panoram´ fonograficznà.
W ostatnich latach polski rynek fonograficzny – wzorem rynków zagranicznych –
przechodzi proces gwa∏townej rewolucji za sprawà internetu. Nagrania w formie
plików oferowane sà bezp∏atnie lub p∏atnie z nieograniczonej liczby portali,
albo specjalizujàcych si´ w dystrybucji muzyki www.muzodajnia.pl, www.mp3.pl,
gromadzàcych nagrania w formie otwartych cyfrowych bibliotek (np. PSeME)
lub w formie popularnych kana∏ów internetowych (youtube). Z pewnoÊcià rola
CD lub DVD jako noÊnika b´dzie nadal maleç, dostrzec to mo˝na w sprawozdaniach firm fonograficznych czy ZPAV-u, natomiast udzia∏ internetu b´dzie lawinowo si´ zwi´ksza∏, choç nie ma na razie narz´dzia do pomiaru tego zjawiska.
Niemniej spowoduje to wi´kszà dost´pnoÊç nagraƒ, obni˝y koszty produkcji
i dystrybucji, choç z drugiej strony cz´sto doprowadzi do sytuacji, ˝e nagrania
dokonane przez profesjonalnych muzyków sàsiadowaç b´dà z amatorskimi
nagraniami nieprofesjonalistów.
— — —
Najtrudniejszà barierà do pokonania dla polskiego przemys∏u fonograficznego
jest kwestia wysokich kosztów nagraƒ w stosunku do niewielkich nak∏adów p∏yt
(lub zakupu plików). O ile dost´pnoÊç klasyki literatury Êwiatowej, dzi´ki
355 .
obecnoÊci zagranicznych wytwórni muzycznych w Polsce w po∏àczeniu z takowà
dzia∏alnoÊcià podmiotów krajowych, jest na przyzwoitym poziomie, o tyle
dost´pnoÊç nagraƒ polskiej muzyki, dawnej, romantycznej czy wreszcie wspó∏czesnej, jest na stosunkowo ograniczona. Koszty utrwaleƒ dzie∏ scenicznych czy
koncertów orkiestrowych sà bardzo wysokie, a w przypadku muzyki wspó∏czesnej – obcià˝one dodatkowo rozmaitymi op∏atami licencyjnymi. Dlatego o ile na
rynku mo˝na znaleêç kompletne nagrania utworów Chopina, pró˝no szukaç na
przyk∏ad kompletnych nagraƒ polskiej szko∏y kompozytorskiej XX wieku,
kompletu oper Moniuszki czy symfoniki polskiej XIX wieku. Ale zadziwiajàcy
jest czasami tak˝e brak nagraƒ utworów kameralnych, pieÊni czy muzyki
elektroakustycznej. W tej sprawie jest jeszcze wiele do nadrobienia, tym bardziej,
˝e polskie archiwa dêwi´kowe (Polskie Radio, Polskie Nagrania) stwarzajà
na to du˝e szanse.
— — —
— — —
— — —
Wy d a w n i c t w a p ∏ y t o w e
— — —
— 4ever music www.4evermusic.pl
Rok za∏. 2007; siedziba: Warszawa
Firma wydaje ró˝ne gatunki muzyczne; ma w swoim katalogu nagrania takich artystów jak: zespó∏
Raz Dwa Trzy, Ewa Ma∏as-Godlewska, Aga Zaryan, Krzysztof Herdzin, Adam Makowicz, El˝bieta
Adamiak, Lora Szafran czy Krzysztof Âcieraƒski.
—
Acte Préalable www.acteprealable.com
Rok za∏. 1997; siedziba: Warszawa
Wydawnictwo od poczàtku swego istnienia wyda∏o 200 albumów p∏ytowych, w wi´kszoÊci poÊwi´conych rzadko publikowanej muzyce polskiej, w tym wspó∏czesnej. Trzy czwarte wydanych albumów
zawiera utwory nigdy wczeÊniej nienagrane, a nawet niewydane.
—
BCD Records www.bcdrecords.art.pl
Rok za∏. 2003; siedziba: Bytom
Profil firmy obejmuje szeroko poj´tà dzia∏alnoÊç impresaryjnà oraz wydawniczà w zakresie muzyki
jazzowej, a od 2007 roku równie˝ klasycznej. Firma zajmuje si´ te˝ organizacjà koncertów na
specjalne zamówienia firm i instytucji.
—
BeArTon Wydawnictwo Fonograficzne www.bearton.pl
Rok za∏. 1995; siedziba: Warszawa
BeArTon to producent i wydawca cyklu Wydania Narodowego Utworów Fryderyka Chopina
(12 albumów p∏ytowych), realizowanego po raz pierwszy na Êwiecie w oparciu o êród∏owy tekst
nutowy zgodny z wolà kompozytora.
356 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
—
Biodro Records www.biodro.pl
Rok za∏. 1998; siedziba: Gdaƒsk
Najbardziej znana trójmiejska wytwórnia p∏ytowa, w której katalogu znajdujà si´ p∏yty takich
wykonawców jak: Kury, Âcianka, Pogodno, Kobiety, Mi∏oÊç, duet Âwietlicki/Trzaska, Tymaƒski
Yass Ensemble.
—
Box Music www.boxmusic.com.pl
Rok za∏. 1996; siedziba: Bytom
Ma na koncie wydawnictwa m.in. takich artystów jak: Wojciech Waglewski, Martyna Jakubowicz,
Mateusz Pospieszalski, Andrzej Rybiƒski, W∏odzimierz Kiniorski Kinior, Gayga, Wanda & Banda,
Sztywny Pal Azji, Ró˝e Europy, Gutierez, Locomotivesun, Las Vegas Parano. Firma oprócz
wydawnictw muzyki popowej, rockowej, jazzowej i powa˝nej wydaje równie˝ p∏yty z muzykà Êlàskà
i biesiadnà. Jako pierwsza firma w Polsce podpisa∏a kontrakt z koncernem EMI, zachowujàc jednoczeÊnie pe∏nà niezale˝noÊç. W roku 2004 firma uruchomi∏a pierwszy w Polsce legalny serwis internetowy sprzedajàcy utwory w formacie mp3 – SOHO.
—
Bô∏t Records www.boltrecords.pl
Rok za∏. 2008; siedziba: Warszawa
Bodaj pierwsza w Polsce wytwórnia poÊwi´cajàca si´ wspó∏czesnej kompozycji w jej niezale˝nym/
alternatywnym wcieleniu. Wydaje m∏odych kompozytorów litewskich, polskich, archiwa Studia
Eksperymentalnego Polskiego Radia i wspó∏czesne reinterpretacje.
—
CD Accord Music Edition www.cdaccord.com.pl
Rok za∏. 1996; siedziba: Warszawa
Wydawnictwo specjalizuje si´ w nagrywaniu i publikacji muzyki polskiej i Êwiatowej; wiele
wydawnictw poÊwi´conych jest wspó∏czesnej muzyce polskiej.
—
Dux Recording Producers www.dux.pl
Rok za∏. 1992; siedziba: Warszawa
Najwi´ksze polskie wydawnictwo muzyki powa˝nej, oferujàce ponad osiemset tytu∏ów obejmujàcych
wszystkie style i epoki, od muzyki Êredniowiecznej po wspó∏czesnà. Z ka˝dym rokiem katalog
powi´ksza si´ o 30–40 nowych tytu∏ów. Dominuje muzyka polska w wykonaniu najznakomitszych
polskich artystów; w katalogu znajdujà si´ m.in. nast´pujàce serie wydawnicze: Muzyka Dawna,
Kilar, Penderecki, Paderewski, Lutos∏awski, Polska Muzyka Wspó∏czesna, Szymanowski,
Wieniawski, Chopin, Ewa PodleÊ, Kevin Kenner. P∏yty firmy Dux otrzyma∏y ponad 80 nagród
i wyró˝nieƒ zagranicznych oraz 40 nagród Fryderyk.
—
EMI Music Poland www.emimusic.pl
Rok za∏. 1990; siedziba: Warszawa
Od 1990 roku (rozpocz´cie dzia∏alnoÊci przez poprzednika firmy – Pomaton) wydawnictwo
sprzeda∏o ponad 40 milionów fonogramów, z czego ponad po∏owa to albumy nagrane przez polskich
wykonawców. Firma wyda∏a dotychczas ponad 800 albumów polskich artystów i 12 tys. albumów
wykonawców zagranicznych.
—
Fonografika www.fonografika.pl
Rok za∏. 2002; siedziba: Warszawa
Wytwórnia wydaje ró˝ne gatunki muzyki: rap, jazz, blues, rock, pop, muzyk´ powa˝nà.
Do tej pory wyda∏a ponad 450 p∏yt.
357 .
—
Fundacja Pro Musica Camerata www.promusicacamerata.pl
Rok za∏. 1992; siedziba: Warszawa
Dzia∏ produkcji fundacji – Pro Musica Camerata Production – specjalizuje si´ w wydawaniu
na p∏ytach kompaktowych najwybitniejszych dzie∏ polskiej muzyki dawnej i utrwala nagrania
wybranych realizacji Warszawskiej Opery Kameralnej.
—
Generator.pl www.generator.pl
Rok za∏. 2008; siedziba: Izabelin
G∏ównym celem wytwórni jest propagowanie polskich kompozytorów muzyki elektronicznej
w zagranicznych Êrodowiskach odbiorców tego gatunku. Cel uda∏o si´ osiàgnàç dzi´ki kontaktom
sklepu Generator, który od 1994 specjalizuje si´ w muzyce elektronicznej i sta∏ si´ jednym
z najwi´kszych specjalistycznych sklepów z tego typu muzykà na Êwiecie.
—
GOWI Records www.gowi.pl
Rok za∏. 1991; siedziba: Kraków
GOWI Records to jedna z pierwszych polskich niezale˝nych wytwórni p∏ytowych. Najwa˝niejsze p∏yty
w katalogu firmy to m.in.: Tomasz Staƒko Bosonossa and other Ballads, p∏yty zespo∏u Mi∏oÊç
(w tym p∏yty z udzia∏em Lestera Bowie), Simple Acoustic Trio, Jacka Kochana (z udzia∏em Êwiatowych
gwiazd) oraz pierwsze p∏yty reprezentujàce polski yass: Mazzoll & Arhythmic Perfection oraz Trytony.
—
Green Star www.greenstar.pl
Rok za∏. 1994; siedziba: Bia∏ystok
Firma zajmuje si´ wydawaniem i promocjà muzyki disco polo oraz oprawà artystycznà wydarzeƒ
kulturalno-rozrywkowych.
—
Gusstaff Records www.gustaff.com
Rok za∏. [b.d.]; siedziba: Zielona Góra
Czo∏owy dystrybutor muzyki alternatywne, tak˝e wydawca – od neotrip-hopu Micha∏a Jacaszka
po Êrodowiska dêwi´kowe Emitera, nagrania grupy Rozkrock i albumy artystów zagranicznych.
—
Jimmy Jazz Records www.jimmyjazz.pl
Rok za∏. 1989; siedziba: Szczecin
W katalogu firmy znajduje si´ wielu wykonawców muzyki alternatywnej, w tym Komety,
The Analogs czy Alians. W chwili obecnej ma w katalogu ponad 150 w∏asnych i licencjonowanych
tytu∏ów wydanych w ciàgu ostatnich lat na CD i p∏ytach winylowych. Rocznie katalog wytwórni
powi´ksza si´ o 15–18 tytu∏ów.
—
Lado ABC www.ladoabc.com
Rok za∏. 2004; siedziba: Warszawa
Wydawca twórców z warszawskiej sceny alternatywnej m.in.: Baaba, Horny Trees, Marcin Masecki,
Mitch & Mitch, Paristetris, Stwory.
—
Luna www.luna.pl
Rok za∏. 1996; siedziba: Wroc∏aw
W ofercie wydawnictwa znajduje si´ szeroki wachlarz gatunków muzycznych: rock, pop, funk,
reggae, blues, muzyka klubowa, piosenka poetycka i aktorska, jazz czy muzyka powa˝na.
Firma popularyzuje równie˝ muzyków wroc∏awskich.
— — —
358 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
—
Metal Mind Productions www.metalmind.com.pl
Rok za∏. 1987; siedziba: Katowice
Nale˝y do liderów niezale˝nego rynku fonograficznego. Firma jest wydawcà i promotorem polskich
zespo∏ów rockowych oraz metalowych, takich jak: TSA, SBB, Homo Twist, Armia, 2 TM 2,3,
Acid Drinkers, Satellite, Collage, Hunter, Closterkeller, Delight czy Moonlight. W trakcie ponad
20-letniej dzia∏alnoÊci wydawnictwo zakupi∏o oko∏o 1 tys. licencji i sprzeda∏o ponad 10 mln noÊników.
Jest równie˝ dystrybutorem wielu wytwórni fonograficznych, jednà z wiodàcych agencji koncertowych w Polsce oraz wydawcà miesi´cznika „Metal Hammer”.
—
Monotype Records www.monotyperecords.com
Rok za∏. 2005; siedziba: Warszawa
Kluczowa wytwórnia nurtu „alternatywnej powa˝nej muzyki wspó∏czesnej” i swobodnej improwizacji. W katalogu ma dokonania twórców od Sing Sing Penelope po Wolframa i licznych zagranicznych.
Prowadzi tak˝e dystrybucj´, m.in. Bô∏t Records.
—
MTJ Agencja Artystyczna www.mtj.pl
Rok za∏. 1990; siedziba: Warszawa
Agencja produkuje i wydaje wszystkie gatunki muzyczne. Jest w∏aÊcicielem praw autorskich do
dwóch wa˝nych polskich katalogów muzycznych: Veritonu – wydawnictwa aktywnego od lat 50.
do 90., specjalizujàcego si´ w muzyce powa˝nej i religijnej, oraz PolJazzu – firmy nagraniowej
za∏o˝onej w poczàtkach lat 70., wydajàcej najlepszych polskich muzyków jazzowych.
—
MultiKulti Project www.multikulti.com
Rok za∏. [b.d.]; siedziba: Poznaƒ
Dystrybutor, przedstawiciel kilkudziesi´ciu wytwórni niezale˝nych, wydawca p∏yt z obszarów
avant-jazzu, muzyki dawnej (Bornus Consort) i innych.
—
Musicon www.musicon.pl
Rok za∏. 1991; siedziba: Warszawa
Celem firmy jest promocja niekomercyjnej muzyki klasycznej. WÊród wydawnictw znajdujà si´
nagrania muzyki polskiej w wykonaniach znanych i cenionych w Êwiecie muzycznym polskich
artystów, a tak˝e muzyka dawna.
—
MyMusic Group www.my-music.pl
Rok za∏. 2006; siedziba: Plewiska
Celem dzia∏alnoÊci jest m.in. odkrywanie m∏odych artystów (Mezo, Kasia Wilk, Gosia Andrzejewicz,
Jeden Osiem L). Wydaje nagrania artystów muzyki alternatywnej (Indios Bravos, Hurt, Eldo,
Rotary, AbradAb, 52 D´biec), rozrywkowej (pop, house, trance, hip-hop etc.), jazz i muzyk´ klasycznà.
Firma sprzedaje na polskim rynku rocznie ponad 200 tys. p∏yt.
—
Mystic Production www.mystic.pl
Rok za∏. 1995; siedziba: Ska∏a
Wytwórnia wydaje g∏ównie muzyk´ metalowà i rockowà. Wybrani artyÊci z katalogu firmy: Habakuk,
Grzegorz Turnau, Acid Drinkers, Behemoth, Coma, Chupacabras, Czes∏aw Âpiewa, Dick4Dick,
Farben Lehre, Frontside, Hunter, Jelonek, KAT, Gaba Kulka, KSU, Pogodno, Riverside, Rootwater,
Vader, Virgin Snatch. Jest równie˝ wydawcà magazynu muzycznego „Mystic Art” i organizatorem
Mystic Tour oraz Mystic Festival.
— — —
359 .
—
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina www.chopin.nifc.pl
Rok za∏. 2001; siedziba: Warszawa
Producent i wydawca m.in. serii p∏yt „The Real Chopin” – tworzàcej po raz pierwszy zbiór wykonaƒ
na instrumentach z epoki wszystkich dzie∏ Fryderyka Chopina, które pozwalajà zbli˝yç si´
wspó∏czesnemu s∏uchaczowi do czasów Romantyzmu i jego aury dêwi´kowej.
—
NotTwo www.nottwo.com
Rok za∏. 1998; siedziba: Kraków
Jazzowa/avant-jazzowa wytwórnia, majàca obecnie na koncie 149 tytu∏ów. Rozpocz´∏a od polskiego
jazzu poszukujàcego – ale tak˝e mainstreamu, obecnie zaÊ oko∏o po∏owa katalogu to dokonania
znanych artystów zagranicznych, takich jak: Anthony Braxton, Fred Frith, Wiaczes∏aw Ganielin,
Charles Gayle, David Murray, Joe McPhee, Matthew Shipp. Bez precedensu sà dwa przedsi´wzi´cia
wydawnicze: 10- i 12-p∏ytowe albumy Kena Vandermarka.
—
Obuh Records www.obuh.com, www.obuh.serpent.pl
Rok za∏. 1993; siedziba: Lublin
Wytwórnia Obuh wydaje m.in. onirycznà, po cz´Êci inspirowanà duchowoÊcià kultury tradycyjnej
Kresów twórczoÊç, jakà w latach 90. tworzy∏ zespó∏ Ksi´˝yc. DziÊ za wizytówk´ Obuha mo˝e pos∏u˝yç
album Rogalów – Piosenki ku pokrzepieniu serc formacji Za Siódmà Górà (2008).
—
Polskie Nagrania www.polskienagrania.com.pl
Rok za∏. 1956; siedziba: Warszawa
Profil dzia∏alnoÊci firmy obejmuje wydawanie fonogramów z ró˝nymi rodzajami muzyki – w katalogu
tego wydawcy mo˝na znaleêç zarówno muzyk´ klasycznà, jak i wspó∏czesnà, ludowà i rozrywkowà
(pop, rock, jazz, metal, folk, blues itd.), a tak˝e kol´dy oraz bajki i piosenki dla dzieci.
—
Polskie Radio Katowice www.radio.katowice.pl
Rok za∏. 1991; siedziba: Katowice
W katalogu wydawnictwa mo˝na znaleêç nagrania wybitnych polskich solistów
i zespo∏ów, m.in. Juliana Gembalskiego, Wojciecha Âwita∏y, Kwartetu Âlàskiego, Opery Âlàskiej,
Filharmonii Âlàskiej, Orkiestry Kameralnej Filharmonii Âlàskiej, Orkiestry Kameralnej „Aukso”
czy te˝ orkiestry Camerata Impuls.
— Polskie Wydawnictwo Audiowizualne (obecnie cz´Êç Narodowego
Instytutu Audiowizualnego) www.nina.gov.pl
Rok za∏. 2005; siedziba: Warszawa
Wydawnictwo zosta∏o powo∏ane przez ministra kultury. Podstawowym zadaniem tej instytucji jest
profesjonalna rejestracja najwa˝niejszych wydarzeƒ artystycznych w Polsce – g∏ównie przedsi´wzi´ç
muzycznych, teatralnych i operowych, ale tak˝e plastycznych i literackich oraz ich rozpowszechnianie
w mediach publicznych i prywatnych, polskich i zagranicznych. W kr´gu zainteresowaƒ PWA
znalaz∏a si´ równie˝ produkcja audycji telewizyjnych i radiowych zwiàzanych z kulturà, naukà
i edukacjà w Polsce. Wydawnictwo jest tak˝e inicjatorem i wspó∏organizatorem w∏asnych wydarzeƒ
w wy˝ej wymienionych dziedzinach. Realizowane przez PWA nagrania s∏u˝à tworzeniu wideoteki
wspó∏czesnej kultury polskiej.
— — —
— — —
360 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
—
Radiowa Agencja Fonograficzna – Polskie Radio
www.prsa.com.pl/produkcja_plyt/
Rok za∏. 1996; siedziba: Warszawa
Publikuje p∏yty kompaktowe z muzykà powa˝nà i rozrywkowà w wykonaniu wiodàcych polskich
wykonawców, muzyk´ ludowà, teksty mówione i p∏yty multimedialne. Nagrania pochodzà
z Archiwum Polskiego Radia.
—
Selene Przedsi´biorstwo Muzyczne www.selenemusic.com
Rok za∏. 1991; siedziba: Warszawa
Poczàtkowo firma koncentrowa∏a si´ na wydawaniu p∏yt z muzykà powa˝nà, obejmujàcà Êwiatowy
kanon (Mozart, Beethoven, Czajkowski itp.). W póêniejszym okresie rozpocz´∏o wydawanie muzyki
polskiej, szczególnie mniej znanej.
—
Sony & BMG Music Entertainment Poland www.sonymusic.pl
Rok za∏. 1995; siedziba: Warszawa
Spó∏ka wchodzàcà w sk∏ad mi´dzynarodowego koncernu Sony. Jest jednym z najwi´kszych
wydawnictw na polskim rynku muzycznym.
—
Universal Music Polska www.universalmusic.pl
Rok za∏. 2000; siedziba: Warszawa
Stanowi cz´Êç mi´dzynarodowej firmy fonograficznej Universal Music Group wchodzàcej w sk∏ad
koncernu medialno-telekomunikacyjnego Vivendi-Universal. Universal Music Group skupia ponad
stu Êwiatowych wydawców p∏yt, którzy zajmujà si´ najs∏awniejszymi artystami. Posiada pokaêny
katalog nagraƒ obejmujàcy wszystkie gatunki muzyki. Posiada umowy dystrybucyjne z polskimi
firmami fonograficznymi m.in. z CD Accord (specjalizujàcego si´ w polskiej muzyce klasycznej).
—
Victor 11 www.victorel.pl
Rok za∏. 2002; siedziba: Toruƒ
Wydawnictwo zajmuje si´ rozpowszechnianiem na polskim rynku muzyki
relaksacyjnej i medytacyjnej.
— — —
B i b l i o t e k i m u z yc z n e i o Ê r o d k i d o k u m e n t a c j i m u z yc z n e j
— — —
Archiwum Kompozytorów Polskich XX i XXI wieku w Gabinecie Zbiorów
Muzycznych Biblioteki UW, Warszawa, www.buw.uw.edu.pl
Archiwum Polskiego Radia, Warszawa, www.prsa.com.pl/struktura/?p=6&j=23
Archiwum Âlàskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece G∏ównej Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice,
www.am.katowice.pl/?a=65_archiwum-slaskiej-kultury-muzycznej
Biblioteka G∏ówna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego,
Katowice, www.am.katowice.pl/?a=62_o-bibliotece
Biblioteka G∏ówna Akademii Muzycznej im. Stanis∏awa Moniuszki, Gdaƒsk,
www.amuz.gda.pl
361 .
Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,
www.bibl.imuz.uw.edu.pl/
Biblioteka Jagielloƒska – Oddzia∏ Zbiorów Muzycznych, Kraków,
www.bj.uj.edu.pl
Biblioteka Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
www.muzykologia.biblioteka.amu.edu.pl
Biblioteka Materia∏ów Orkiestrowych Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
(dawniej: Centralna Biblioteka Nutowa), Warszawa, www.pwm.com.pl
Biblioteka Narodowa – Zak∏ad Zbiorów Dêwi´kowych i Audiowizualnych,
Warszawa, www.bn.org.pl/zbiory/zbiory-dzwiekowe-i-audiowizualne
Biblioteka Narodowa – Zak∏ad Zbiorów Muzycznych, Warszawa,
www.bn.org.pl/zbiory/zbiory-muzyczne
Biblioteka Publiczna Miasta Sto∏ecznego Warszawy – Oddzia∏ Zbiorów
Muzycznych, Warszawa, www.koszykowa.pl/bpw/
Biblioteka Uniwersytecka – Oddzia∏ Zbiorów Muzycznych, Wroc∏aw,
www.bu.uni.wroc.pl/oddzialy/piasek/oddzial-zbiorow-muzycznych
Biblioteka Uniwersytecka – Sekcja Zbiorów Muzycznych w Oddziale Zbiorów
Specjalnych, Poznaƒ, http://lib.amu.edu.pl
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego –
Sekcja Zbiorów Muzycznych, Lublin,
www.kul.pl/oddzial-zbiorow-specjalnych,11940.html
Biblioteka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
www.chopin.edu.pl/polskie/biblio.html
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego – Gabinet Zbiorów Muzycznych,
Warszawa, www.buw.uw.edu.pl
Biblioteka – Fonoteka Zwiàzku Kompozytorów Polskich – OÊrodek
Dokumentacji Polskiej Muzyki Wspó∏czesnej, Archiwum Festiwalu
„Warszawska Jesieƒ”, Warszawa, www.polmic.pl
Ksià˝nica Pomorska im. Stanis∏awa Staszica – Zbiory muzyczne,
www.ksiaznica.szczecin.pl/www/zbiory-muzyczne
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – Biblioteka, Fonoteka, Fototeka,
Warszawa, www.chopin.nifc.pl/institute/library/archives
Dzia∏ Zbiorów Specjalnych Biblioteki Âlàskiej, www.bs.katowice.pl
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanis∏awa Moniuszki – Biblioteka,
Muzeum i Archiwum, Warszawa, www.wtm.org.pl/bib.htm
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego –
Fonoteka, Wroc∏aw, www.wbp.wroc.pl
362 .
W Y B R A N E DA N E , I N F O R M A C J E …
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Archiwum
Folkloru Muzycznego (dawne Archiwum Fonograficzne im. Mariana
Sobieskiego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Warszawa,
www.ispan.pl/pl/zbiory/zbiory-fonograficzne
— — —
[èród∏a: www.polmic.pl; Karolina Skalska Muzyka i biblioteka, czyli biblioteki muzyczne, Poradnik
Bibliotekarza 05/2010] Opracowa∏a Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
— — —
— — —
Wy b r a n e n a g r o d y m u z y c z n e
— — —
— — —
Nagrody i odznaczenia przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w dziedzinie muzyki, w tym:
— Medal „Zas∏u˝ony Kulturze – Gloria Artis”
— Odznaka honorowa „Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej”
— Doroczne Nagrody Ministra
— Doroczne Nagrody Ministra dla grupy osób
— Nagroda im. Oskara Kolberga
— Nagrody okolicznoÊciowe
— — —
Nagrody i odznaki Zwiàzku Kompozytorów Polskich:
— Doroczna Nagroda Zwiàzku Kompozytorów Polskich
— Honorowa Odznaka Zwiàzku Kompozytorów Polskich
— Nagroda im. ks. prof. Hieronima Feichta (za prace naukowe z dziedziny muzykologii)
— — —
— — —
— Nagroda Orfeusz za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora na festiwalu
Warszawska Jesieƒ, przyznawana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
— Nagroda Muzyczna „Fryderyk” – przyznawana za nagrania przez Akademi´ Fonograficznà
Zwiàzku Producentów Audio-Video (ZPAV);
— Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za propagowanie polskiej muzyki wspó∏czesnej
oraz za rozpowszechnianie polskiej twórczoÊci rozrywkowej;
— Paszporty „Polityki” (m.in. w dziedzinie muzyki powa˝nej i popularnej);
— Z∏ote Ber∏o – nagroda ustanowiona przez Fundacj´ Kultury Polskiej i Bank Millennium,
przyznawana od 1999 za „najpe∏niej rozumianà twórczoÊç intelektualnà pojedynczego cz∏owieka
lub zbiorowoÊci, grupy twórców, organizacji spo∏ecznej, instytucji artystycznej, ruchu kulturalnego
czy naukowego”;
363.
—
Nagrody TVP Kultura „Gwarancje Kultury” (m.in. w kategoriach „Muzyka powa˝na”,
„Jazz, rock i inne...” oraz, po raz pierwszy w 2011 roku, „Nowa nadzieja – stypendium dla
najbardziej obiecujàcego twórcy m∏odego pokolenia”);
— Nagroda Fundacji Szymanowskiego – przyznawana za szczególne artystyczne osiàgni´cia
estradowe, fonograficzne, prace badawcze i edytorskie;
— Nagroda im. Andrzeja Hiolskiego – przyznawana za najlepsze role operowe danego sezonu
przez Fundacj´ „Opera” i Ogólnopolski Klub Mi∏oÊników Opery „Trubadur”;
— Nagroda Mediów Publicznych „Opus” (przyznana tylko raz w 2008 roku – w roku 2009
og∏oszona zosta∏a tylko lista nominowanych) wspó∏organizowana przez Polskie Radio i TVP;
— — —
Nagrody w dziedzinie muzyki ludowej/tradycyjnej/folkowej:
—
—
Nagrody Festiwalu Kapel w Kazimierzu („4 Baszty”, doroczne);
„Folkowy Fonogram Roku” (organizator i fundator: Polskie Radio).
— — —
Nagrody w dziedzinie muzyki jazzowej:
— Grand Prix „Jazz Melomani” nagroda zwana jazzowymi Oscarami, przyznawana muzykom,
dziennikarzom oraz popularyzatorom jazzu (organizator Stowarzyszenie Jazz Melomani z ¸odzi);
— Jazz Top przyznawana przez miesi´cznik „Jazz Forum”.
— — —
Nagrody z dziedziny muzyki popularnej:
—
Nagrody Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (TVP i Opole): Grand Prix,
Superjedynki, Nagroda im. Anny Jantar w konkursie „Debiuty”, Nagroda im. Karola Musio∏a
w konkursie „Premiery”;
— Nagrody Sopot Festival (TVN, TVP, Sopot): Bursztynowy S∏owik, S∏owik PublicznoÊci;
— „Yachy” – nagrody Festiwalu Polskich Wideoklipów (Yach Film) – dla najlepszych teledysków;
— „Eska Music Awards” – nagrody Radia Eska;
— „Viva Comet” – nagrody czasopisma Viva;
— „Z∏oty Bàczek” – nagroda przyznawana najlepszym zespo∏om wyst´pujàcym na du˝ej i folkowej
scenie Przystanku Woodstock (Fundacja Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy);
— „Mateusze” – przyznawane w dziedzinie twórczoÊci, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej
muzyki rozrywkowej i jazzowej, przyznawane przez Program 3 Polskiego Radia.
— — —
— — —
Dane na temat ˝ycia muzycznego w Polsce opracowa∏a Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska na podstawie informacji dost´pnych na stronach internetowych
organizatorów, wydawców, instytucji i danych przekazanych przez nich
bezpoÊrednio, oraz na podstawie wykazu wydawnictw udost´pnionego przez
Bibliotek´ Narodowà.
— — —
— — —
364 .
Noty o autorach
— — —
— — —
— — —
Maria Baliszewska
Etnomuzykolog, dziennikarka od 1973 zwiàzana z Redakcjà Muzyki Ludowej
Polskiego Radia, autorka wielu tysi´cy nagraƒ terenowych, za∏o˝ycielka
Radiowego Centrum Kultury Ludowej (1994), którym kierowa∏a do 2007.
W latach 1998–2009 koordynator Europejskiej Unii Radiowej ds. muzyki
tradycyjnej i folkowej. Z jej inicjatywy w1998 roku powsta∏ Folkowy Festiwal
Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, festiwale folkowe Europejskiej Unii
Radiowej – w Zakopanem (1995) i w Gdaƒsku (2005), a tak˝e radiowa seria
p∏ytowa „Muzyka êróde∏” i in. Jest laureatkà wielu presti˝owych nagród,
jurorem festiwali muzyki ludowej i folkowej, cz∏onkiem Kapitu∏y Nagrody
im. Oskara Kolberga, Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
— — —
— — —
Antoni Beksiak
Kurator festiwali Turning Sounds, G´bofon i Ad Libitum, wspó∏za∏o˝yciel
Stowarzyszenia „Dom Taƒca”, krytyk muzyczny zajmujàcy si´ muzykà
powa˝nà, jazzowà, pop i etnicznà, autor audycji radiowych w Programie 2 PR
i w dawnej Rozg∏oÊni Harcerskiej, by∏y redaktor dzia∏u w „Ruchu Muzycznym”.
Obecnie uprawia wokalistyk´ technik rozszerzonych w zespole G´ba i elektrooberkowej formacji Tupot Niedêwiedzia.
— — —
Andrzej Bia∏kowski
Pedagog i psycholog muzyki. Zajmuje si´ metodologià badaƒ muzyczno-edukacyjnych, diagnostykà pedagogicznà oraz mi´dzynarodowymi studiami porównawczymi w zakresie systemów kszta∏cenia muzycznego. Wspó∏pracowa∏
z oÊrodkami akademickimi w kilku krajach Europy. Jest autorem bàdê redaktorem kilkunastu ksià˝ek oraz kilkudziesi´ciu artyku∏ów w czasopismach
krajowych i zagranicznych. By∏ redaktorem czasopism naukowych, m.in.
„De Arte Colloquia”, „Edukacja Estetyczna”, „Edukacja Muzyczna”,
„Wychowanie Muzyczne w Szkole”. Od roku 2007 jest cz∏onkiem Zespo∏u
Ekspertów ds. Edukacji Muzycznej Polskiej Rady Muzycznej.
— — —
365 .
Bartek Chaciƒski
Dziennikarz i publicysta zajmujàcy si´ muzykà i popkulturà. Pracowa∏
w „Machinie”, „City Magazine Warszawa” i „Przekroju”, obecnie w tygodniku
„Polityka”, prowadzi audycje na antenie Polskiego Radia oraz blogi: chacinski.
wordpress.com i polifonia.blog.polityka.pl Jest autorem serii „S∏owników
najm∏odszej polszczyzny” (Znak, 2003–2008) oraz leksykonu nowych kultur
m∏odzie˝owych „Wy˝ nisz” (2010).
— — —
— — —
Andrzej Ch∏opecki
Muzykolog, teoretyk muzyki, krytyk muzyczny, publicysta i felietonista, organizator i animator ˝ycia muzycznego w dziedzinie muzyki wspó∏czesnej, komentator w Programie 2 Polskiego Radia, wyk∏ada m.in. w Akademii Muzycznej
w Katowicach i Akademii Teatralnej w Warszawie. Cz∏onek Komisji Programowej festiwalu Warszawska Jesieƒ, Rady Programowej Narodowego Instytutu
Audiowizualnego i pisma „MusikTexte” w Kolonii. Prezes Fundacji Przyjació∏
„Warszawskiej Jesieni”. Od 1994 programuje udzia∏ Polskiego Radia w przes∏uchaniach Mi´dzynarodowej Trybuny Kompozytorów przy Mi´dzynarodowej
Radzie Muzycznej. Dyrektor artystyczny festiwali Aksamitna Kurtyna (Kraków
2000, Lwów 2006), Festiwalu muzyki Paw∏a Szymaƒskiego (Warszawa 2006),
Musica Polonica Nova (Wroc∏aw 2010, 2012). W latach 2001–2007 prowadzi∏
program stypendialny „Förderpreise für Polen” finansowany przez Ernst
von Siemens Musikstiftung w Monachium. Zdobywca wielu nagród i odznaczeƒ,
w tym Krzy˝a Rycerskiego Orderu Zas∏ugi Republiki Litwy (2006) i Medalu
im. Siemensa (2007).
— — —
— — —
Marcin Flint
Dziennikarz zajmujàcy si´ muzykà i popkulturà, wspó∏pracuje z „˚yciem
Warszawy”, „Rzeczpospolità”, „Przekrojem”, „Machinà”, „Hiro” i „Interià”.
Rozpoczyna∏ prac´ w hip-hopowym magazynie „Klan”. Autor recenzji,
reporta˝y i felietonów w magazynie „Âlizg”, audycji w Radiostacji, s´dzia
w wielu pojedynkach improwizujàcych raperów. Zyska∏ opini´ specjalisty od
„muzyki miejskiej”.
— — —
366 .
N O T Y O AU T O R A C H
Joanna Grotkowska
Muzykolog, krytyk muzyczny, dziennikarka. Od 1990 pracowa∏a w Polskim
Towarzystwie Muzyki Wspó∏czesnej organizujàc m.in. Mi´dzynarodowe Kursy
dla M∏odych Kompozytorów w Kazimierzu Dolnym, Festiwal MTMW „Âwiatowe
Dni Muzyki” (Warszawa, 1992). Od 18 lat zwiàzana jest z Programem 2 Polskiego
Radia. W 2007 rozpocz´∏a prac´ w Fundacji Polskiej Rady Muzycznej, organizujàc m.in. festiwal muzyki improwizowanej Ad Libitum i Konkurs im.
W. Lutos∏awskiego dla dzieci i m∏odzie˝y. Publikowa∏a w „Ruchu Muzycznym”
i magazynie „Glissando” oraz wydawnictwach festiwalowych (Warszawska Jesieƒ,
Sacrum – Profanum, Rozdro˝e, „Chopin i jego Europa”).
— — —
Aleksandra Jagie∏∏o-Skupiƒska
Muzykolog. Od 2006 roku pracuje w Polskim Centrum Informacji Muzycznej.
By∏a koordynatorem projektów mi´dzynarodowych – „Digital Music Education
and Training” (2006–2008), „Re:New Music” (2009), „Elektronika wobec
wyzwaƒ XXI wieku” (2010) i redaktorem ksià˝ek Electronics Meets Challenges
of the 21st Century (2007) oraz Karol Szymanowski & Warsaw Autumn (2010).
Autorka Raportu o rynku muzycznym w Polsce 2008, prezentowanego
na MIDEM 2009 w Cannes, wspó∏autorka Przewodnika po muzyce polskiej
(IAM, 2010). Obecnie wspó∏pracuje z Instytutem Adama Mickiewicza.
— — —
Maciej Kar∏owski
Dziennikarz, redaktor, autor publikacji na temat jazzu we wszelkich jego
odmianach, zwiàzany z Programem 2 Polskiego Radia, „Jazz Forum” oraz
radiojazz.fm, by∏y wydawca i redaktor naczelny magazynu „Jazz & Classics”,
a tak˝e dyrektor programowy Jazz Radia. Publicysta, m.in. portalu „Diapazon”,
„Dziennika”, „Newsweeka”, „Przekroju” i „Hi-Fi i Muzyka”.
— — —
Krzysztof Komarnicki
Muzykolog, dziennikarz, gitarzysta, wspó∏pracuje z Programem 2 Polskiego
Radia i portalem polskieradio.pl Wyda∏ wszystkie zachowane dzie∏a na gitar´
solo Jana Nepomucena Bobrowicza.
— — —
Remigiusz Mazur-Hanaj
Wspó∏twórca ruchu domów taƒca w Polsce, etnograf, animator i dokumentator
tradycyjnej kultury etnomuzycznej, realizator wielu inicjatyw edukacyjnych
w tej dziedzinie. Scenarzysta filmów dokumentalnych, autor audycji radiowych,
367 .
wspó∏pracownik Polskiego Radia. Jako muzyk wiàza∏ si´ z grupami Ksi´˝yc,
Bractwo Ubogich, W´drowiec. Wydawca i redaktor serii p∏ytowej „In crudo”.
Juror Festiwalu Kapel i Âpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
— — —
Agata Sapiecha
Skrzypaczka, absolwentka m.in. Dresdner Akademie für Alte Musik w specjalnoÊci „skrzypce barokowe”, pedagog, za∏o˝ycielka i kierownik artystyczny
zespo∏u „Il Tempo” (1990). W latach 1992–2002 by∏a autorkà audycji w Programie 2 Polskiego Radia. Wielokrotnie uczestniczy∏a w pracach jury Êwiatowych
i ogólnopolskich konkursów muzyki dawnej i kameralnej. Od 1996 kieruje
Mi´dzywydzia∏owym Studium Muzyki Dawnej Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie, prowadzi klas´ skrzypiec historycznych
i orkiestr´ barokowà. Jest kierownikiem artystycznym i wyk∏adowcà Forum
„Muzyka Dawna na UMFC” (od 2002), za∏o˝ycielkà, dyrektorem i wyk∏adowcà
Mi´dzynarodowych Letnich Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie (od 1992)
oraz za∏o˝ycielkà Fundacji „Concert Spirituel” (1999).
— — —
Kamila St´pieƒ-Kutera
Absolwentka teorii muzyki, filologii polskiej, doktorantka w Instytucie Sztuki
Polskiej Akademii Nauk. Autorka artyku∏ów, recenzji, omówieƒ i studiów
naukowych m.in. dla „Res Facta Nova”, „De Musica”, „Ruchu Muzycznego”,
„Zeszytów Literackich”, Towarzystwa im. Witolda Lutos∏awskiego i Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina. Cz∏onek zespo∏u redakcyjnego pisma „De Musica/
Krytyka muzyczna”. Obecnie specjalista ds. muzyki w Departamencie Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
— — —
Pawe∏ Sztompke
Muzykolog, dziennikarz i recenzent muzyczny, od 1977 zwiàzany z Polskim
Radiem – kierownik redakcji muzycznej Programu 3 (1986–1996), od 1996
kieruje redakcjà muzycznà Programu 1. Od ponad trzydziestu lat prowadzi
audycje na temat muzyki filmowej: Filmowa Tonacja Trójki, Muzyka Kina,
Muzyczna Jedynka, Smaki polskie, Tylko bez polityki, prosz´ (wspólnie z Annà
Semkowicz). Jest autorem recenzji muzycznych i filmowych publikowanych
w miesi´czniku „Film” oraz w „Dzienniku Polska – Europa – Âwiat”. Juror
festiwali muzycznych, m.in. III Mi´dzynarodowego Festiwalu Piosenki im. Anny
Jantar (2007) i krajowych eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji (2008).
— — —
368 .
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
R
O
+
Raport o stanie muzyki polskiej po raz pierwszy
w Polsce po 1989 roku stara si´ dokonaç fotograficznego
zapisu ˝ycia muzycznego, a w nim dzia∏ajàcych
artystów i kompozytorów, muzykologów, dziennikarzy,
krytyków, instytucji muzycznych i organizacji
pozarzàdowych. Opisujemy system edukacyjny,
sposoby finansowania kultury muzycznej, ramy prawne,
dzia∏alnoÊç mediów, wydawnictw, firm fonograficznych
oraz udzia∏ s∏uchaczy i widzów w ˝yciu muzycznym
Polski. Naszà intencjà by∏o opracowanie Raportu,
który ujmowa∏by stan muzyki w Polsce w jak
najszerszym zakresie, zarówno chronologicznym,
jak i gatunkowym.
+
— — —
Andrzej Kosowski, Dyrektor Instytutu Muzyki i Taƒca
— — —
— — —
IMIT 0001
ISBN 978–83–932955–0–0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement