Ice Princess U_SE 060815.P65
A TASTE OF THE FUTURE
Användarmanual
COFFEE QUEEN
Ice Princess
Din återförsäljare / Your retail dealer
U / SE
...............................................................................
...............................................................................
Rev. 060815
1. Innehållsförteckning.
1. Innehållsförteckning
2. Allmänt
3. Översikt av komponenterna membranswitch
3. Översikt av komponenterna, front
3. Översikt av komponenterna, blandarsystem
3. Översikt av komponenterna, kylt vatten
4.
5.
6.
7.
8.
SERVICE;
sid.
2
3
4
5
6
7
Installation och Igångsättning
Placera maskinen
Ansluta vatten till maskinen
Starta upp maskinen
Fylla behållare med ingredienser
8
8
8
9
Tillagning av kaffe i kopp
10
DRIFT
RENGÖRING
Rengöring varje vecka
Demontera blandarsystemet
Diska delar
Återmontera blandarsystem
11
11
12
RENGÖRINGSPROGRAM;
Automatisk rengöring av hela blandarsystemet
Automatisk rengöring av blandarskål 1 eller 2
Automatisk rengöring av In och Utloppsventiler
13
14
15
Rengöring o Skötsel
16
9. Koppräknare o Easy access
10. Säkerhetsfunktioner
11. Felmeddelanden
12. Förvaring och transport
17
18
18
18
13. Måttskiss
14. Kopplingsschema
19
20
Garanti och service
2.
2. Allmänt.
Ice Princess
Tack för att ni valt en Coffee Queen / Ice Princess Instantmaskin och som vi hoppas att ni får
mycket gläjde av!
- Maskinen skall anslutas korrekt för Din egen säkerhets skull.
Läs igenom bruksanvisningen innan du använder maskinen.
- Manualen innehåller viktiga instruktioner för en riktig och säker användning av maskinen.
- Bevara alltid manualen inom räckhåll.
Coffee Queen / Ice Princess
-
Tillagar dryck kopp för kopp
4 valmöjligheter av dryck + kylt vatten
2 - 4 ingrediensbehållare
Justerbar styrka på dryck
Inbyggd klockfunktion
FAKT
A
AKTA
Höjd
Bredd
Djup
Elanslutning
Kallvattenanslutning
Ingrediensbehållare
495 mm
310mm
490mm
230V/2200W Kylenhet
½” utvändig gänga för att passa medföljande slang
2 - 4 (stycken per enhet).
3.
3. Översikt av komponenterna membranswitch.
Ice Princess
Membranswitch
++
--
STOP
drink 5
1
6
2
7
3
8
4
4.
drink
3. Översikt av komponenterna front.
Nyckelströmställare
( kopp och kannval )
Ice Princess
Display
Styrka på dryck
öka ++ eller
minska - Dörrlås
Val av dryck
Utlopp för dryck
Spillbricka
Spillbrickeinsats
5.
3. Översikt av komponenterna blandarsystem.
Eminence
Ice Princess
Koncentratbehållare
Koncentratrör
Kondensfälla
Blandarskål
ON/OFFströmbrytare
Vinkel/ utlopp
Detalj;
Ingredienser;
Behållare;
Behållare;;
Behållare
citron
Behållare
Behållare;;
Behållare
Behållare;;
frappé
persika
choklad
UTLOPP/ Drycker
Bredd;
Höjd;
Djup;
67
67
156
156
225
225
1,15
1,15
1
1
67
67
156
156
225
225
1,15
1,15
1
1
6.
Volym/liter;
Ant
al/enhet
Antal/enhet
3. Översikt av komponenterna kylt vatten.
Kylblock
Ice Princess
Fläkt
Kondensor
Vatten IN
Torkare
Standard
utrustning
Vatten
UT
Kompressor
Startkondensator
Termost
at
ermostat
Utdragbart kylaggregat
7.
4. Service.
1.
Inst
allation och igångsättning
Installation
Placera maskinen på ett plant
och vattentätt underlag.
Ice Princess
Anslut stickproppen till ett
Jordat väggutag 230V 10A
OBS! Se till att fritt luftflöde finns
bakom maskinen. ( minimum 10cm ).
2.
Anslut medföljande slang till kallvattenkran med ½”R- koppling.
Kontrollera att inga veck eller skarpa krökar bildas när maskinen skjuts på plats.
Vid nydragen vattenledning skall systemet spolas för att få bort kopparspån.
Dessa kan annars förstöra inloppsventilen.
3.
4.
Öppna vattenkranen
Slå på ON/OFFströmbrytaren
innanför dörren.
(Nu startar kylaren).
Efter 15 min. är maskinen klar att
tas i bruk.
5.
ON / OFF
Brytare
Stäng dörren.
8.
4. Service.
6.
Inst
allation och igångsättning
Installation
Ice Princess
Fyll behållarna med ingredienser
ingredienser..
Ta ut koncentratbehållarna för att inte
spilla koncentrat i maskinen) och fyll
med ingredienser.
1 Vrid koncentratrör upp ur blandarskålen.
2. Lyft upp koncentratbehållaren i framkant
och dra ut.
3. Lyft av locket och fyll med koncentrat.
7.
Vid placering av koncentratbehållare
Se till att koncentratrören ligger an mot kondensfällorna (A) enligt bild nedan.
(A).
(A).
9.
5. DRIFT
DRIFT;;
Bryggning av kaffe mm. i kopp
Ice Princess
++
2.
--
STOP
drink 5
1
6
2
7
3
8
4
drink
Tillagning av dryck.
1. Placera en kopp i centrum på kopphyllan.
2. Styrkan på drycken är standardinställd.
Önskar du öka eller minska den följ stycket
nedanför, gå annars vidare till Punk 3.
Starkare dryck; Tryck + eller ++ för 5% eller 10%
alternativt
Svagare dryck; Tryck - eller -- för 5% eller 10%
(Displayen stegar sig upp alternativt ner för varje tryckning).
3. Välj önskad dryck genom att trycka på
knappen vid sidan om varje meny.
Displayen visar:
visar:”Vänligen vänta”,
4. Vänta till texten ”V
ar god vänt
a” har slocknat
”Var
vänta”
i displayen innan du tar koppen.
5. Njut av en kopp god dryck.
10.
1.
6. RENGÖRING:
RENGÖRING V
ARJE VECKA
VARJE
Ice Princess
DEMONTERA : BLANDARSYSTEMET
1. Lossa utloppsslangen
(A) och vrid reglage (B)
motsols.
Rengör
2. Lossa blandarskålen.
Dra rakt ut (C)
(C).
5 . Rengör med en fuktig duk och
torka torrt.
Diska dessa delar:
6. Diska dessa delar
(A)
A. Blandarskål
(B)
(C)
B. Kondensfälla
3. Lossa vispen (D) genom
att dra den rakt ut.
4. Lossa montageplattan.
Vrid reglaget motsols,
(E) tills det stoppar.
C. Visp
D. Monteringsplatta
(E)
(D)
11 .
OBS! Alla delar måste vara torra
innan återmontering.
6. RENGÖRING:
RENGÖRING V
ARJE VECKA
VARJE
Ice Princess
ÅTERMONTERA : BLANDARSYSTEMET
7. Monteringsplattan sätts tillbaka genom att
vrida reglaget (F) medsols.
KONTROLLERA packningarna.
pil (G).
F
8. Vispmotoraxelns plana sida ska stämma
överens med vispens markering (H).
pil (G).
(G)
F
F
9. Montera vispen, tryck tills
ett lätt klickljud hörs. Följ
vispens anvisning, pil (H).
Det går bara att montera
vispen på ett sätt.
10. Passa in blandarskålen och
kondensfällan enligt (J)
se bild.
11. Tryck in blandarskål enligt (K)
och lås fast med reglage (L).
Anslut utloppsslangen (M).
OBS
(OBS
OBS! se till att alla vattenslangar är anslutna och på
plats).
(J)
(H)
(J)
(K)
(J)
(M)
(L)
12
12.
7. RENGÖRING:
Rengöringsprogram 1 gång per dag
Ice Princess
Automatisk rengöring av hela blandarsystemet:
Blandarskålar kan lätt rengöras med nyckelbrytaren i ”kopp” (normal) läge.
Automatisk rengöring/sköljning av hela blandarsystemet, minst 1 gång per dag.
++
2.
--
STOP
drink 5
3.
1
6
2
7
3
8
4
1.
Placera en tom kanna i centrum på spillbrickan.
2.
Vrid kannyckel fram och tillbaka i lugn takt.
3.
Tryck på knapp för drink 1 i 6 sekunder.
Efter 6 sekunder börjar
Displayen visar:
Blandarskålarna att rengöras under 10 sek.
”Rengöring: Mixer 1”.(under 5 sek.)
”Rengöring: Mixer 2”.(under 5 sek.)
13
13.
drink
7. RENGÖRING:
Rengöringsprogram
Automatisk rengöring av blandarskål
Ice Princess
1
eller
2.
Blandarskålar kan lätt rengöras med nyckelbrytaren i ”kopp” (normal) läge.
++
2.
--
STOP
drink 5
drink 5
1 drink
6
2
6
7
7
3
8
4
8
3.
2
4.
3
4
1.
2.
Placera en tom kanna i centrum på spillbrickan
Vrid kannyckel fram och tillbaka i lugn takt.
3.
Tryck på knappen för dryck 2 i 6 sekunder.
För rengöring av blandarskål 1
Eller:
4.
1
Vrid kannyckel fram och tillbaka i lugn takt.
Tryck på knappen för dryck 3 i 6 sekunder.
För rengöring av blandarskål 2
Efter 6 sekunder börjar
Blandarskålar att rengöras.
Displayen visar:
”Rengöring: Mixer 1”. (under 5 sek.)
”Rengöring: Mixer 2”. (under 5 sek.)
14
14.
drink
7. RENGÖRING:
Rengöringsprogram
Ice Princess
Automatisk rengöring av In/Utlopp
sventiler:
In/Utloppsventiler:
In / Utloppsventilerna kan lätt rengöras med nyckelbrytaren i ”kopp” (normal) läge.
++
2.
--
STOP
drink 5
drink 5
1 drink
6
1
3.
2
2
6
7
3.
7
3
8
4
8
3
4
1.
Placera en tom kanna i centrum på spillbrickan.
2.
Vrid kannyckel fram och tillbaka i lugn takt.
3.
Tryck på knapp för dryck 1 och 2 samtidigt i 6 sekunder.
Håll knapparna nedtryckta.
Alla In/Utloppsventiler börjar att öppnas och stängas med 2 pulser/sekund
under max 10 sek.
Eller så länge man håller knapparna intryckta.
Displayen visar: ”Rengöring Ventiler”
15
15.
drink
8. Rengöring o sköt
sel:
skötsel:
Ice Princess
Vid utvändig rengöring av
maskinen, använd en mjuk
trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar.
Kallvattenenhetens kondensor
kondensor: RENGÖRES minst 2 gånger per år.
Tätare rengöringsintervaller vid mycket dammig miljö.
Rengör kondensorn (C)
från damm,(mellan kylflänsarna)
genom att dammsuga eller använda
dig utav en borste.
(C)
16
16.
9.
Koppräknare Easy Access
Ice Princess
++
--
STOP
drink 5
drink 5
1 drink
6
drink
2
6
7
1
2
7
3
8
4
8
3
4
Koppräknare:
Easy Access:
Maskinen har en inbyggd Koppräknare som
är tillgänglig att se och nollställa med nyckelbrytaren i ”kopp” (normal) läge.
Vatten och Ingrediens mängden på maskinens
samtliga knappar/val kan justeras ±15% med
nyckelbrytaren i ”kopp” (normal) läge.
1.T
ryck på ”-” knappen i 6 sekunder
1.Tryck
Efter 4 sekunder börjar maskinen att pipa
allt snabbare.
Displayen visar:
”Totalt xxx koppar”
2.T
ryck på knapp för dryck 2.
2.Tryck
Displayen visar:
”Val 1 gratis xxx koppar”
3.T
ryck på knapp för dryck 2.
3.Tryck
Displayen visar:
”Val 1 mynt xxx koppar”
4.T
ryck på knapp för dryck 2.
4.Tryck
”V
al 1 xxx kopp
ar i kanna”
Displayen visar:”V
”Val
koppar
5.T
ryck på ”+” knappen för att komma till ”Val 2”
5.Tryck
osv.
6.T
ryck på knapp för dryck 3 för att nollställa
6.Tryck
räknaren
7.T
ryck ”S
top” knappen för att återgå
7.Tryck
”Stop”
1.T
ryck på ”+” och ”-” knappen samtidigt
1.Tryck
Efter 4 sekunder börjar maskinen att pipa
allt snabbare
”Easy access” ”Conc 1 100%”
Displayen visar:”Easy
2.
2.Flytta dig till rätt Knapp/Val som du vill ändra på
genom att trycka ”+” eller ”-” knappen
3.T
ryck på knapp för dryck 2.
3.Tryck
Displayen visar
visar:Tex. Volyme 4 och Blinkande
”100%”
4.
4.Ändra med hjälp av ”+” eller ”-” knappen
5.T
ryck på knapp för dryck 3 för att acceptera
5.Tryck
ändringen.
6. Gå ur Easy Acsess med ”stop”
17
17.
10. Säkerhet
sfunktioner
Säkerhetsfunktioner
sfunktioner..
Ice Princess
Maskinen är utrustad med följande säkerhetsfunktioner
1.
2.
Lägesindikering av Dörr
Dörr ej stängd
Diplayen visar: ”Dörr öppen”
”Dörr öppen”
Inloppsventiler är spärrade då
maskinen ej används.
11. Felmeddelanden.
Felmeddelanden som användaren oftast kan åtgärda utan hjälp av servicefirma
1.
Displayen visar:
visar:”Blockerat” ”Vatten nivå låg”
Åtgärd: Kontollera att inkommande vattenkranen är öppen.
Stäng av maskinen med huvudbrytaren, vänta 10 sek och slå på igen.
2.
Displayen är normal men ingen dryck kommer:
Möjlig felorsak: Mekaniskt hinder i koncentratbehållarna eller vispcylinder .
Åtgärd:
Försök att hitta felorsaken,rengör
vispsystemet och prova igen.
”Blockerat”
12. Förvaring / Transport.
Långtidsförvaring och transport
1.
2.
Slå av strömbrytaren, dra ur kontakten och stäng av vatten kranen.
Maskinen skall förvaras frostfritt och tömmas helt på vatten vid längre tids förvaring.
18
18.
13. MÅTTSKISS.
Ice Princess
19
19.
14. Kopplingsschema.
20
20.
COFFEE QUEEN
Ice Princess
Garanti och service
2 års garanti på delar.
Gäller för bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.
För att garantin skall gälla förutsätts att rengörings och skötselinstruktioner följts,
att skälig aktsamhet iaktagits och att felanmälan gjorts utan dröjsmål, samt att
berörd utrustning ej använts i avvaktan på service om risk finns att skada eller brist
förvärras.
Garantin omfattar inte förbruknings eller förslitnings detaljer, fel på grund av föroreningar,
kalk, fel spänning, tryck eller justering av vatten respektive koncentrat mängder.
Garantin upphör att gälla om ingrepp eller reparation gjorts av oss ej rekommenderat
serviceföretag
Vattenanslutningen kan alltid innebära en viss risk för läckage oavsett säkerhetsutrustning.
Därför bör maskinen ej lämnas utan tillsyn då den är i funktion och
vattentillförseln skall stängas då utrustningen ej används.
Utrustningen skall alltid placeras på underlag som tål vatten.
FÖR SERVICE
Vänligen kontakta din återförsäljare
Din återförsäljare / Your retail dealer
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
COFFEE QUEEN AB, Box 960, 671 29 ARVIKA, besöksadress; Korpralsv 1B,
Tel vxl; +46 (0)570-47700, Fax; +46 (0)570-47719
E-mail: [email protected] www.coffeequeen.se
Art. nr/Art. no. 1704371
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement