Electrolux LAVATHERM 59850 User manual

Electrolux LAVATHERM 59850 User manual
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
LAVATHERM 59850
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
User manual
Condensdroger met
warmtepomp
Sèche-linge à
condensation avec
pompe à chaleur
Kondensationstrockner
mit Wärmepumpe
Condenser dryer with
heat pump
nl
ow
D
2
Inhoud
d
de
oa
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
fro
m
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
3
Belangrijke veiligheidsinformatie
Milieu
3
5
Installatie
6
Het apparaat vervoeren
6
Plaatsing van het apparaat
6
Verwijdering van de transportbeveiliging
7
Elektrische aansluiting
7
De draairichting van de deur veranderen
7
Speciale accessoires
8
Productbeschrijving
9
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
Display
Voordat u de droger in gebruik neemt
Programmatabel
10
10
10
11
11
Dagelijks gebruik
13
Het wasgoed sorteren
13
Gemiddeld gewicht van wasgoed
14
Machine inschakelen / lampje inschakelen
15
Wasgoed in de machine doen
15
Het programma selecteren
15
DROOGTEGRAAD
15
T/MIN
15
ZOEMER
15
ANTIKREUK LANG
16
TIJD PROGR.
16
STARTUITSTEL
16
Kinderslot instellen
16
Het programma starten
16
Het programma veranderen
17
Programma afgelopen / Wasgoed eruit
halen
17
Onderhoud en reiniging
18
Het pluizenfilter reinigen
18
De deurpakking schoonmaken
19
Het waterreservoir legen
19
De filters van de warmtewisselaar reinigen
20
De trommel reinigen
22
Het bedieningspaneel en de behuizing
schoonmaken
22
Wat te doen als ...
23
Machine-instellingen
Technische gegevens
24
25
Onderhoud
26
Wijzigingen voorbehouden
nl
ow
D
Belangrijke veiligheidsinformatie
m
fro
Belangrijke veiligheidsinformatie
d
de
oa
Gebruiksaanwijzing
3
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen
is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze
veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer
om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde,
scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet
in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te
worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen
met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber mogen
niet in de droogtrommel gedroogd worden.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden
van stroomvoorziening.
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door ondeskundige
personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met
een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra
hoeveelheid wasmiddel.
• Explosiegevaar: droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest
met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reini-
Belangrijke veiligheidsinformatie
nl
ow
D
4
d
de
oa
m
fro
ging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie
veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water gewassen zijn.
• Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus
uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van
kleding die in de droger geladen wordt
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
WAARSCHUWING!
• Brandgevaar! Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij
alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat
de hitte wordt verdreven.
• Voorkom ophoping van pluis rond de droogtrommel.
• Gevaar voor elektrische schokken! Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is
gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen
zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het
terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken,
zoals open haarden, te voorkomen.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het
apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt
nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg
hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes
te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat
te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
nl
ow
D
Milieu
5
d
de
oa
m
fro
• Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten mogen
niet in de wasdroger gedroogd worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt,
dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het
in de machine doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk
is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd
in de wasverzachterinstructies.
• Let op – heet oppervlak : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting
niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is.
(Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Kinderslot
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische apparaten horen vaak niet. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
WAARSCHUWING!
• Verstikkingsgevaar! De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen
een gevaar opleveren voor kinderen - Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen
wasverzachter nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt;
Installatie
d
de
oa
u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is;
het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus reinigt;
het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt.
m
fro
–
–
–
–
nl
ow
D
6
Milieu-informatie
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het energieverbruik is afhankelijk van het ingestelde centrifugetoerental van de wasmachine. Hoger centrifugetoerental - lager energieverbruik.
e
.b
re
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in
de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
De warmtepomp van uw droger bevat een gesloten koelcircuit gevuld met een koelmiddel
dat geen CFK's bevat. Het koelcircuit in de warmtepomp mag niet beschadigd worden.
WAARSCHUWING!
Als u het apparaat afdankt:
• trek de stekker uit het stopcontact.
• Snij de voedingskabel van het apparaat en gooi deze samen met de stekker weg.
• Verwijder het slot van de deur. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun
leven in gevaar brengen.
Installatie
Het apparaat vervoeren
Kantel het apparaat om het te vervoeren, uitsluitend op zijn linkerkant (zie afbeelding), als het niet
rechtop vervoerd kan worden.
WAARSCHUWING!
Indien het apparaat niet rechtop vervoerd is, laat
het dan 12 uur staan voordat u het aansluit op de elektriciteitsvoorziening en het voor het
eerst gebruikt, zodat de olie terug kan stromen naar de compressor. Anders kan de compressor beschadigd raken.
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping
kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is,
moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de
droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet
het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
nl
ow
D
Installatie
7
d
de
oa
fro
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte
worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.
m
• De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot
60 °C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig
zijn tegen hoge temperaturen.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°
C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.
• Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.
• Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of
een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat omdat
dan het volledig openen van de droger belemmerd wordt.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur
2. Trek de stroken plakband los van de binnenkant van de machine, bovenop de
trommel.
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het
typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze
Klantenservice.
WAARSCHUWING!
De stekker moet na het installeren van de machine toegankelijk zijn.
De draairichting van de deur veranderen
WAARSCHUWING!
Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcontact .
Installatie
d
de
oa
1.
2.
nl
ow
D
8
m
fro
Open de vuldeur.
A
B
Schroef scharnier A aan de voorkant
van de machine los en verwijder de vulC
deur.
B
A
3. Verwijder de afdekplaten B . Steek hiervoor een smalle schroevendraaier in de
openingen (zie afbeelding), duw een
klein stukje omlaag en de wrik de afdekplaten los.
4. Gebruik geschikt gereedschap en oefen druk uit om het vergrendelingsblokje C los te
maken van de bevestiging. Neem het blokje uit, draai het 180° om en monteer het aan
de andere kant van de deur.
5. Schroef scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, plaats het aan de andere kant
en schroef het vast.
6. Draai de afdekplaten B 180° en zet ze vast aan de andere kant.
7. Schroef afdekplaat D los van de voorD
E
kant van de machine, draai de plaat 180°
F
F
en schroef hem aan de andere kant vast.
E
8. Schroef de deurvergrendeling E los, duw
D
hem enigszins naar beneden en verwijder hem van de voorkant van de machine.
9. Druk de knop F in en naar beneden, duw de afdekplaat enigszins naar beneden en
verwijder hem van de voorkant van de machine.
10. Monteer de deurvergrendeling E aan de andere kant en schroef de vergrendeling vast.
11. Plaats aan de andere kant de afdekplaat F en klik de knop vast.
12. Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van de machine en
schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: De machine kan alleen veilig worden
gebruikt als alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Speciale accessoires
• Stapelkit
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een wasmachine (60
cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te kunnen besparen. De wasmachine onder
en de droger erbovenop.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
• Afvoerset
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een bak, sifon, gootsteen,
enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, het moet echter
wel op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten.
De vaste slang moet zich op een geschikte hoogte van minimaal 50 cm en maximaal 1
m van de vloer bevinden en moet zonder lussen zijn. Kort de afvoerslang indien nodig
in.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
nl
ow
D
Productbeschrijving
9
d
de
oa
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
m
fro
• Voetstuk met lade
Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te plaatsen, om ruimte over te houden
om iets op te bergen (bijv. wasgoed)
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Productbeschrijving
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bedieningspaneel
Waterreservoir
Trommelverlichting
Fijne pluisfilters
Grove pluisfilters
Pluisfilters
Typeplaatje
Vuldeur (omkeerbaar)
Deur warmtewisselaar, pluisfilter, warmtewisselaar
Toets om de deur in de sokkel te openen
Ventilatierooster
nl
ow
D
10
Bedieningspaneel
d
de
oa
12 Verstelbare pootjes
m
fro
Bedieningspaneel
w
6
5
or
nb
de
an
.v
w
w
Bedieningspaneel
4
e
.b
re
1
1
2
3
4
5
6
2
3
Programmakeuzeknop en aan/uit-schakelaar
Functietoetsen
START/PAUZEtoets
STARTUITSTELtoets
Statuslampje
Display
Display
1
2
3
4
5
6
eindtijd / foutmelding
programmafase
opties
waarschuwingen
selectie centrifugeersnelheid
selectie droogtegraad
4
6
5
2
3
1
Beschrijving display
standaard DROOGTEGRAAD
minimaal DROOGTEGRAAD
gemiddelde DROOGTEGRAAD
-
maximale DROOGTEGRAAD
nl
ow
D
11
Voordat u de droger in gebruik neemt
d
de
oa
Beschrijving display
bereik TPM (stappen
van 200 tpm)
minimale TPM
maximale TPM
strijkdroog (droogfase-indicator)
licht droog (droogfase-indicator)
kastdroog (droogfase- zeer droog (droogfaseindicator)
indicator)
extra droog (droogfase-indicator)
afkoelen (droogfaseindicator)
kreukbeveiliging
(droogfase-indicator)
waterreservoir legen
(waarschuwing)
condensor reinigen
(waarschuwing)
filters reinigen (waarschuwing)
m
fro
standaard TPM
or
nb
de
an
.v
w
w
w
-
e
.b
re
-
kinderslot
-
-
anti-kreuk lang
-
programmaduur
lengte tijdsprogramma (10 min. - 3 uur)
zoemer
uitgestelde start
duur uitgestelde start
Voordat u de droger in gebruik neemt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel
van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus ( ca. 30 min.) met vochtige
lappen in de trommel laten draaien.
Aan het begin van de droogcyclus (3-5 min.) kan het geluidsniveau iets hoger liggen. Dit
komt door de start van de compressor en is normaal voor apparaten die worden aangedreven door een compressor zoals: koelkasten, vriezers etc.
Programmatabel
Programma's
Max.
belading 1)
Toepassing/eigenschappen
Opties
KATOEN
EXTRA DROOG
7 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel,
bijv. badstof artikelen, badjassen.
alles behalve
TIJD PROGR.
INTENSIEF
DROOG
7 kg
Grondig drogen van dik textiel, bijv. badstof
artikelen, handdoeken, katoen.
alles behalve
TIJD PROGR.
Onderhoudsmerkteken
Programmatabel
nl
ow
D
12
Toepassing/eigenschappen
KASTDROOG
7 kg
Grondig drogen van textiel van gelijke dikte,
bijv. badstof artikelen, breigoed, handdoeken.
w
d
de
oa
Max.
belading 1)
STRIJKDROOG
7 kg
Voor katoenen of linnen wasgoed van normale dikte, bijv. beddengoed, tafellinnen.
alles behalve
TIJD PROGR.
Opties
m
fro
Programma's
alles behalve
TIJD PROGR.
3 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel,
bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
alles behalve
TIJD PROGR.
KASTDROOG
3 kg
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. easy care shirts, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of
met beugels.
alles behalve
TIJD PROGR.
STRIJKDROOG
3 kg
Voor dunne stoffen die gestreken worden,
bijv. gebreide artikelen, overhemden.
alles behalve
TIJD PROGR.
speciaal
alles behalve
DROOGTEGRAAD en T/
MIN
TIJD PROGR.
7 kg
Voor verder drogen van afzonderlijke stukken
wasgoed.
OPFRISSEN
1 kg
Voor het opfrissen of voorzichtig reinigen
van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging.
ANTIKREUK
LANG, ZOEMER, STARTUITSTEL
MICROFIBRE
1 kg
Voor dun textiel, polyester en polyamide, dat
niet gestreken hoeft te worden.
alles behalve
TIJD PROGR.
MIX
3 kg
Voor het drogen van katoenen en synthetische stoffen, op lagere temperatuur.
alles behalve
TIJD PROGR.
BEDLINNEN
3 kg
Beddengoed (één- en tweepersoons lakens,
kussenslopen, spreien, dekbedovertrekken).
alles behalve
TIJD PROGR.
VISCOSE
1 kg
Voor dunne stoffen, viscose, en polyester, die
niet gestreken worden.
alles behalve
TIJD PROGR.
JEANS
7 kg
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts, enz., van verschillende materiaaldikte
(bijv. bij de kraag, manchetten en naden).
alles behalve
TIJD PROGR.
LICHTE
SPORTKLEDING
2 kg
Voor sportkleding, dun textiel, polyester, dat
niet gestreken hoeft te worden.
alles behalve
TIJD PROGR.
e
.b
EXTRA DROOG
re
or
nb
de
an
.v
w
w
SYNTHETISCH
Onderhoudsmerkteken
nl
ow
D
Onderhoudsmerkteken
or
nb
de
an
.v
w
w
alles behalve
TIJD PROGR.
e
.b
re
WOL
1,5 kg
(of 7
overhemden)
Speciaal programma met anti-kreuk mechanisme voor easy care stoffen zoals overhemden en blouses; om makkelijker te kunnen
strijken. De resultaten zijn afhankelijk van het
soort stof en de afwerking. Doe het wasgoed
onmiddellijk na het centrifugeren in de droger; als de hemden eenmaal droog zijn, haal
ze dan onmiddellijk uit de droger en hang ze
op een kleerhanger.
Opties
13
w
ZIJDE
Toepassing/eigenschappen
m
GEMAKKELIJK
STRIJKEN
PLUS
Max.
belading 1)
fro
HEMDEN
d
de
oa
Programma's
Dagelijks gebruik
Speciaal programma met anti-kreuk mechanisme voor easy care stoffen zoals overhemden en blouses; om makkelijker te kunnen
1 kg (of
strijken. De resultaten zijn afhankelijk van het
5 oversoort stof en de afwerking. Doe het wasgoed
hemonmiddellijk na het centrifugeren in de droden)
ger; als de hemden eenmaal droog zijn, haal
ze dan onmiddellijk uit de droger en hang ze
op een kleerhanger.
alles behalve
TIJD PROGR.
1 kg
Om artikelen van zijde te drogen met warme
lucht en behoedzame trommelbeweging.
alles behalve
TIJD PROGR.
1 kg
Voor het drogen van wollen stoffen nadat ze
gewassen zijn, met gebruik van warme lucht
en een minimale mechanische belasting.
Volg de aanwijzingen in de paragraaf Het
wasgoed sorteren . Advies: Haal de stoffen
onmiddellijk na het drogen uit de machine,
er volgt geen anti-kreukprogramma.
alles behalve
ANTIKREUK
LANG en TIJD
PROGR.
1) Maximaal gewicht van droge kleding
Dagelijks gebruik
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN.
– Gemengde en synthetische weefsels voor programma's in de programmagroep SYNTHETISCH.
• Sorteren op onderhoudslabel: De onderhoudslabels betekenen:
Drogen in de wasdroger in principe mogelijk
Drogen op normale temperatuur
Drogen op lage temperatuur
Dagelijks gebruik
nl
ow
D
14
d
de
oa
Drogen in de wasdroger is niet mogelijk
m
fro
Stop geen nat wasgoed in de machine als niet op het onderhoudslabel vermeld is dat het
geschikt is om gedroogd te worden in een wasdroger.
Deze machine kan gebruikt worden voor al wasgoed dat voorzien is van het label "geschikt
om gedroogd te worden in een wasdroger".
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. De kleur van textiel
kan afgeven.
• Droog katoenen jersey en breigoed niet met het programma EXTRA. Deze stukken kunnen
krimpen!
• Wol en wolachtige stoffen kunnen gedroogd worden met het WOL-programma. Centrifugeer de wollen stukken voor de droogcyclus zo goed mogelijk (max. 1200 tpm). Droog
alleen wollen stukken samen die vergelijkbaar of hetzelfde zijn qua materiaal, kleur en
gewicht. Droog zware stukken wasgoed van wol apart.
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en
sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen
dan beter.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Doe niet te veel wasgoed in de machine. Houd de max. belading van 7 kg aan.
Gemiddeld gewicht van wasgoed
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
bloes
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
nl
ow
D
15
d
de
oa
Machine inschakelen / lampje inschakelen
Dagelijks gebruik
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en de
rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een
duidelijke klik horen.
w
1. Open de vuldeur:
Gebruik kracht om tegen de vuldeur te
drukken (drukpunt)
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan).
w
Wasgoed in de machine doen
m
fro
Draai de programmakeuzeknop op een programma of draai hem naar LICHT AAN. De machine is ingeschakeld. Als de vuldeur wordt geopend, wordt de trommel verlicht.
Het programma selecteren
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren. De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma verschijnt
op het display in h:mm formaat (uren:minuten).
Gedurende de cyclus verstrijkt de tijd in stappen
van één minuut; bij minder dan 1 uur worden de
nullen niet weergegeven (bijv. "59", "5", "0").
DROOGTEGRAAD
Verhoogt de droogheid van gedroogd wasgoed afhankelijk van het geselecteerde niveau:
,
,
. Deze optie helpt bij het behalen van goede droogresultaten.
T/MIN
Verkort het droogprogramma op basis van de snelheid waarmee het wasgoed daarvoor in
de wasmachine is gecentrifugeerd. Hoe hoger de centrifugeersnelheid was, hoe korter het
droogprogramma is. Beschikbare centrifugeersnelheden (tpm): van
pen van 200 tpm)
Met deze optie kunt u tijd en geld besparen.
ZOEMER
Akoestische bevestiging van:
tot
(in stap-
Dagelijks gebruik
nl
ow
D
16
or
nb
de
an
.v
w
w
w
.
m
fro
ANTIKREUK LANG
d
de
oa
– het einde van het programma
– begin en einde antikreukfase
– onderbreking van het programma
– fout
Als deze optie ingeschakeld is, brandt het symbool
Verlengt de standaard anti-kreukfase aan het einde van het droogprogramma tot 90 min.
Als deze optie ingeschakeld is, brandt het symbool . Dankzij deze functie blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de
machine gehaald worden.
e
.b
re
TIJD PROGR.
Werkt alleen met TIJD PROGR.. Hiermee kan de individuele droogtijd worden ingesteld van
minimaal 10 min. tot maximaal 3 uur (in stappen van 10 min.).
1. Draai de programmakeuzeknop naar TIJD PROGR..
2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD PROGR. tot de gewenste programmaduur wordt
voor een programma van 1 uur en 20 minuten.
weergegeven op het display, bijv.
STARTUITSTEL
Hiermee kan de start van het droogprogramma met minimaal 30 minuten en maximaal 20
uur worden uitgesteld.
1. Kies het droogprogramma en de extra opties.
2. Druk enkele malen op de knop STARTUITSTEL totdat de gewenste uitgestelde start in
als het programma moet starten na 12 uur.
het display verschijnt, bijv.
3. Druk om de vertragingstimer te activeren op de knop START/PAUZE. De starttijd verstrijkt in display.
Kinderslot instellen
Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk
wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door de ANTIKREUK LANG en ZOEMER toetsen tegelijkertijd gedurende
5 seconden ingedrukt te houden.
– Voordat het programma is gestart: het apparaat kan niet gebruikt worden
– Nadat het programma is gestart: het lopende programma kan niet veranderd worden
Het slotsymbool verschijnt op het display om aan te geven dat het kinderslot ingeschakeld is.
Het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als het programma is afgelopen.
Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot uitschakelen.
Het programma starten
Druk op de toets START PAUZE (6). Het programma wordt gestart.
Het programmaverloop wordt op het display weergegeven door de bijbehorende set pictogrammen. Van links naar rechts, van strijkdroog tot antikreuk hangt het pictogram
nl
ow
D
Dagelijks gebruik
17
d
de
oa
m
fro
af van de gekozen droogcyclus. In het programma kastdroog zijn bijvoorbeeld de volgende
. Het actuele verloop van de cyclus wordt aanpictogrammen zichtbaar:
gegeven door een knipperend streepje onder het pictogram. Wanneer het betreffende deel
van de droogcyclus is voltooid, gaat het streepje continu branden en begint er een streepje
onder het volgende pictogram te knipperen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het programma veranderen
Om een programma te veranderen dat per ongeluk is gekozen, moet u eerst de programmakeuzeknop op UIT zetten en dan het programma opnieuw instellen.
e
.b
re
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop
te draaien, gaan het display programmavoortgang en de controlelampjes knipperen. Als er
een optie (behalve de toets zoemer ) is ingesteld, wordt op het display Err weergegeven.
Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
Programma afgelopen / Wasgoed eruit halen
Zodra het droogprogramma voltooid is, verschijnt er een knipperende op het display, en
onder het antikreuk-pictogram verschijnt een streepje. Als de optie zoemer is ingesteld,
klinkt er gedurende ongeveer een minuut met tussenpozen een geluidssignaal.
De droogprogramma's (behalve het WOL-programma) worden automatisch gevolgd door
een antikreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase
met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan
tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet
op zijn laatst tegen het einde van de anti-kreukfase uit de trommel gehaald worden om te
voorkomen dat het gaat kreuken.) Als de functie Anti-kreuk lang is ingesteld, wordt de
anti-kreukfase met 60 minuten verlengd.
1. Open de deur.
2. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter verwijderen.
U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (Zie het hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging")
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Zet de programmakeuzeknop op UIT.
Na elke droogcyclus:
- Reinig het microfilter en het fijne filter
- Maak het condenswaterreservoir leeg
(Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").
5. Sluit de vuldeur.
nl
ow
D
18
m
fro
w
Het pluizenfilter reinigen
d
de
oa
Onderhoud en reiniging
or
nb
de
an
.v
w
w
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te zorgen dat
de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en fijne zeef) na elke
droogcyclus schoongemaakt worden.
Het waarschuwingspictogram herinnert u daaraan.
1.
2.
Open de vuldeur
Maak het microfilter schoon met een
vochtige hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd.
3.
Na verloop van tijd ontstaat er aanslag
van restanten wasmiddel op de filters.
Wanneer dit gebeurt dienen de filters
gereinigd te worden met warm water en
een borstel. Verwijder het filter uit de
deur door het naar buiten te trekken. Het
filter kan worden geplaatst met het
vleugeltje naar links of naar rechts.
Vergeet niet het na reiniging terug te
zetten.
4.
Druk de ontgrendelknop op het filter
met grote mazen in.
Het filter met grote mazen springt naar
buiten.
e
.b
re
LET OP!
Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte pluizenfilters.
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het gebied rond de zeef hoeft niet na
elke droogcyclus schoongemaakt te
worden, maar dient wel regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.
7. Om dat te kunnen doen de bovenkant
van het filter met grote mazen vastpakken en naar voren trekken totdat het
loskomt van de twee beugels.
8. Verwijder het pluis van het gehele filtergebied. U kunt dat het beste met een
stofzuiger doen.
9. Druk beide uitsteeksels van het filter
met grote mazen in de beugels van de
vuldeur tot ze op hun plaats vastklikken.
10. Zet de fijne zeef weer op zijn plaats.
m
Reinigen van het gebied rond het filter
fro
Verwijder de fijne zeef.
Verwijder het pluis van de fijne zeef. U
kunt dat het beste met een vochtige
hand doen.
19
d
de
oa
5.
6.
Onderhoud en reiniging
11. Duw tegen het filter met grote mazen
tot het in de vergrendeling zit.
Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter
met grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten
worden.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af.
Het waterreservoir legen
Maak het waterreservoir na elke droogcyclus leeg.
Als het waterreservoir vol is, wordt het actieve programma automatisch afgebroken en gaat
het pictogram reservoir leeg in het display branden. Om verder te kunnen gaan met het
programma, moet het waterreservoir eerst leeggemaakt worden.
Onderhoud en reiniging
nl
ow
D
20
d
de
oa
WAARSCHUWING!
Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel mee klaar te maken.
fro
2
m
1. Verwijder de bak met condenswater volledig 1 en trek de afvoerpijp van de bak
zo ver mogelijk omhoog 2 .
e
.b
2. Giet het condenswater in een teil of ander
soort opvangbak.
3. Schuif de aansluitingen naar binnen en
plaats de waterbak terug.
Als het programma onderbroken is omdat
het waterreservoir vol was: Druk op de
toets START/PAUZE om verder te gaan
met het droogprogramma.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
Het waterreservoir heeft een inhoud van ongeveer. 4 liter. Dit is voldoende voor ongeveer
7 kg wasgoed, dat voorafgaand gecentrifugeerd is op 1000 toeren/minuut.
Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Filter het water wel eerst (bijv. via een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine
pluisjes te verwijderen.
De filters van de warmtewisselaar reinigen
Als de indicatie basisfilters reinigen gaat branden, moeten de filters van de warmtewisselaars in de sokkel van het apparaat schoongemaakt worden, d.w.z. na elke 5 droogcycli.
Beide filters bevinden zich in de sokkel van het apparaat.
Het is mogelijk dat er water in de filterbehuizing terecht komt, dus kunnen de pluizenfilters
van de warmtewisselaar nat worden.
• Laat de droger nooit werken zonder pluizenfilters.
• Verstopte filters zorgen voor een hoger energieverbruik (langere droogcyclus) en leiden
tot schade aan de droger.
• Een vuile warmtepomp kan alleen met behulp van een kostbaar proces worden gereinigd.
nl
ow
D
21
d
de
oa
m
fro
e
.b
4. Het pluizenfilter schoonmaken: haal het
filter uit de filterbehuizing. Om dit te
doen, op de drukpunten aan de zijkanten
drukken en het filterframe naar boven en
uit de behuizing trekken. Verwijder het
pluis met een vochtige hand van het pluizenfilter.
re
3. Trek de filterbehuizing aan het handvat
uit de sokkel.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Open de vuldeur
2. Open het deurtje in de sokkel: om dit te
doen op de ontgrendelingsknop op de bodem van de deuropening drukken en het
deurtje in de sokkel naar links openen.
Onderhoud en reiniging
2
1
5. Verwijder de pluizen uit het pluizenfilter,
in de sokkel van het apparaat, met een
vochtige hand .
Onderhoud en reiniging
nl
ow
D
22
d
de
oa
m
fro
a
b
e
.b
6. Plaats het pluizenfilter weer terug in de
sokkel a van het apparaat. Plaats het pluizenfilter in de filterbehuizing (het moet er
hoorbaar in klikken) en schuif het in de
filterkamer b . Doe het deurtje in de sokkel
dicht. Opmerking: Als het pluizenfilter
niet in de filterbehuizing is geplaatst, kan
de behuizing niet in de sokkel van het apparaat geschoven worden.
7. Verwijder, indien nodig, ong. een keer per
6 maanden, het pluis van de warmtewisselaar met de bijgeleverde spons. Doe
hierbij rubber handschoenen aan.
Tip: Het pluis laat zich makkelijker verwijderen als het eerst vochtig gemaakt is met bijv.
een wasgoedbevochtiger of met behulp van
een stofzuiger.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Verwijder, indien nodig, het filter en reinig
het filter met warm water en een borstel
of veger. Maak de binnenkant van de deur
schoon, de filterkamer en verwijder het
pluis van de rubber pakkingen.
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de
binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het
wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer
het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te
maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
nl
ow
D
23
d
de
oa
Wat te doen als ...
Oplossing
w
w
Mogelijke oorzaak
m
fro
Zelf problemen oplossen
Probleem 1)
Wat te doen als ...
Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
Vuldeur geopend.
Sluit de vuldeur
or
nb
de
an
.v
w
Droger doet
het niet.
Droger niet aangesloten op voeding.
De toets START PAUSE is niet ingedrukt. Druk op de START PAUSE-toets.
Stel geschikt programma in. 2)
Pluizenfilters verstopt.
Reinig de pluizenfilters. 3)
Warmtewisselaar verstopt.
Reinig de warmtewisselaar. 3)
Max. belading overschreden.
Houd rekening met max. belading.
Ventilatierooster afgedekt.
Maak ventilatierooster aan onderkant
vrij.
Restanten in de trommel.
Reinig de binnenkant van de trommel.
Hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid in 4).
Filters zitten niet op hun plaats vast.
Installeer fijnfilter en/of klik laagfilter
vast.
Err ( Error ) op Probeer de parameters na de program- Schakel uit en in. Stel de vereiste paramastart te wijzigen.
meters in.
display. 5)
Zet de knop op Extra droog (indien beLampje van de Programmakeuzeknop op de stand OFF. schikbaar) of op een willekeurig protrommel
gramma.
brandt niet
Lampje defect.
Vervang het lampje (zie volgend deel).
Abnormale
tijdsweergave
op display 5)
Eindtijd wordt berekend op basis van:
Automatisch proces; dit is geen fout van
soort, volume en vochtigheid van wasde machine.
goed.
Programma
niet actief
Vol waterreservoir.
Waterreservoir legen 3) , druk op toets
START PAUSE.
Droogcyclus
te kort
Weinig wasgoed./Wasgoed te droog
voor geselecteerd programma.
Selecteer tijdprogramma of hoger
droogniveau (bijv. Extra droog).
Pluizenfilters verstopt.
Reinig de pluizenfilters.
Te hoog laadvolume.
Houd rekening met max. belading.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
Droogcyclus
te lang 6)
e
.b
Vuldeur sluit
niet
re
Onbevredigende droogresultaten.
Verkeerd programma ingesteld.
nl
ow
D
24
Machine-instellingen
d
de
oa
Extreem hoge kamertemperatuur –
geen machinestoring.
Verlaag de kamertemperatuur indien
mogelijk.
fro
m
1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. E51 - alleen drogers met display): Droger uit- en
inschakelen. Programma instellen. Druk op de START PAUSE-toets. Droger doet het niet? - informeer de
onderhoudsdienst en vermeld foutcode.
2) volg de programma-adviezen op – raadpleeg het hoofdstuk Programmaoverzicht
3) raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud en reiniging
4) raadpleeg het hoofdstuk Machine-instellingen
5) alleen drogers met display
6) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel Droogcyclus voltooid ).
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het lampje van de binnenverlichting vervangen
e
.b
re
Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. U kunt het speciale
lampje bestellen bij uw plaatselijke klantenservice.
Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is
gesloten automatisch uit.
WAARSCHUWING!
Gebruikt geen gewone gloeilampen! Deze ontwikkelen te veel hitte en kunnen de machine
beschadigen!
Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen; bij een permanente
aansluiting: draai de zekering los of haal deze weg.
1. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit kunt u vinden direct achter de vuldeur,
aan de bovenkant; zie deel “Beschrijving van de machine“.)
2. Vervang het kapotte lampje.
3. Schroef het dekseltje weer vast.
Controleer of de o-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting weer vastschroeft. Gebruik de droger niet als de o-ringpakking op het dekseltje
van de deurverlichting ontbreekt.
WAARSCHUWING!
Om veiligheidsredenen moet het dekseltje stevig worden vastgedraaid. Als dat niet gebeurd
is, mag de droger niet gebruikt worden.
Machine-instellingen
Instelling
Zoemer permanent
aan/uit
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
2. Druk tegelijkertijd op de DROOGTEGRAAD en T/MIN toetsen en houd
deze ong. 5 seconden ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de zoemer -functie gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar de machine onthoudt uw selectie niet.
nl
ow
D
25
d
de
oa
Instelling
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
2. Druk tegelijkertijd op de DROOGTEGRAAD en TIJD PROGR. toetsen en
houd deze ong. 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt op
het display weergegeven:
–
lage geleiding <300 μS/cm
–
gemiddelde geleiding 300-600 μS/cm
–
hoge geleiding >600 μS/cm
3. Druk op de START PAUZE-toets tot u de gewenste instelling heeft.
4. Druk om een instelling op te slaan tegelijkertijd op de toetsen DROOGTEGRAAD en TIJD PROGR. of draai de knop naar de UIT-stand
m
fro
Waterhardheid 1)
Technische gegevens
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Waterreservoir legen 1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.
- waarschuwing 2. Druk tegelijkertijd op de T/MIN en TIJD PROGR. toetsen en houd deze
ong. 5 seconden ingedrukt.
uit 2)
De huidige instelling wordt op het display weergegeven:
– waarschuwingspictogram en
- waarschuwingsbericht
is uitgeschakeld
– waarschuwingspictogram en
- waarschuwingsbericht
is ingeschakeld
1) Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren
afhankelijk van geografische locaties, waardoor de geleidingswaarden ervan variëren. Relevante variaties op
de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed
zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid
van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water.
2) Standaard is het waarschuwingslampje altijd ingeschakeld aan het einde van de droogcyclus of tijdens de
cyclus als het waterreservoir vol is. Bij gebruik van een externe afvoer van het condenswater kan het
waarschuwingslampje zijn uitgeschakeld
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Inhoud trommel
108 liter
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ong. 56 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1) max. 7 kg
Spanning
230 V
Benodigde zekering
6A
Totaal vermogen
1050 W
Energiezuinigheidsklasse
A
nl
ow
D
26
Onderhoud
d
de
oa
1,9 kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
126,2 kWh
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
m
fro
Energieverbruik (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op 1000 tpm) 2)
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij
bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden.
Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min.
KATOEN KASTDROOG3)
1,9 / 135 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op
1000 tpm)
1,7 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op 1200
tpm)
1,65 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op 1400
tpm)
1,42 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op 1800
tpm)
KATOEN STRIJKDROOG3)
1,4 / 106 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op
1000 tpm)
SYNTHETICA KASTDROOG3)
0,59/ 48 (3 kg lading voorgecentrifugeerd op
1200 rpm)
e
.b
re
Programma
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes
2) in overeenstemming met EN 61121
3) Tips voor testinstanties: programma moet worden gecontroleerd overeenkomstig EN 61121
Onderhoud
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen
met behulp van de bedieningsinstructies - zie hoofdstuk Wat moet u doen als….
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de Klantenservice of
een van onze geautoriseerde dealers.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No. staat op het typeplaatje op het apparaat - zie hoofdstuk Productbeschrijving ) om de plaats te vinden
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren
wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving:
........................................
Productnummer:
........................................
nl
ow
D
........................................
27
d
de
oa
Serienummer:
Onderhoud
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
28
Sommaire
d
de
oa
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
m
fro
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et
optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
re
Notice d'utilisation
Avertissements importants
e
.b
Sommaire
29
29
Environnement
31
Installation
Transport de l'appareil
Emplacement
Retrait des protections de transport
Branchement électrique
Réversibilité de la porte
Accessoires spéciaux
Description de l'appareil
32
32
32
33
33
33
34
35
Bandeau de commandes
36
Bandeau de commande
36
Affichage
36
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première
fois
37
Tableau des programmes
37
Utilisation quotidienne
39
Tri du linge
39
Poids moyen du linge
40
Mise sous tension de l'appareil/Eclairage du
tambour
41
Ouverture de la porte / chargement du
linge
41
Sélection du programme
41
HUMIDITE RESIDUELLE
41
T/MIN
42
ALARME
42
ANTI-FROISSAGE
42
MINUTERIE
42
DÉPART DIFFÉRÉ
42
Sécurité enfants
42
Démarrage du programme
43
Modification du programme
43
Fin du programme / Retrait du linge
43
Nettoyage et entretien
45
Nettoyage des filtres
45
Nettoyage du joint de porte
46
Vidage du bac d'eau de condensation
46
Nettoyage des filtres du condenseur
thermique
47
Nettoyage du tambour
49
Nettoyage du bandeau de commandes et de
la carrosserie
49
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
50
Réglages de l'appareil
51
Caractéristiques techniques
52
Maintenance
53
Sous réserve de modifications
nl
ow
D
Avertissements importants
m
fro
Avertissements importants
d
de
oa
Notice d'utilisation
29
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Pour des raisons de sécurité et dans le but de garantir un usage correct de l'appareil,
nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que les recommandations et les avertissements qu'elle contient avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de l'appareil. Pour éviter toute erreur ou accident,
assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité.
Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci
et des avertissements s'y rapportant.
veuillez lire la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez pas ou n'essayez pas les caractéristiques techniques de cet appareil.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience ou de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une
utilisation de l'appareil sans danger.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les animaux domestiques ne pénètrent dans le tambour. Vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
• Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les clous, les vis, les
cailloux ou tout autre objet dur ou tranchant peuvent provoquer d'importants dégâts
et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• Pour éviter les risques d'incendie dû à un séchage excessif, n'utilisez pas l'appareil pour
le séchage des articles suivants : coussins, couvertures matelassées et similaires (ces
pièces accumulent la chaleur).
• Les pièces contenant de la mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bain,
tissus imperméables, articles renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller
rembourrés de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
• Débranchez toujours l'appareil après utilisation, nettoyage et entretien.
• N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par
du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin. Exigez des pièces
de rechange certifiées par le constructeur.
• Le linge sale présentant des taches d'huile de cuisine, d'acétone, d'essence, de kérosène,
de produit détachant, de térébenthine, de cire ou de décapant doit être lavé à l'eau
chaude avec une plus grande quantité de lessive avant d'être séché dans le sèche-linge.
• Risque d'explosion : ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des
solvants inflammables (essence, alcool dénaturé, liquide de nettoyage à sec et similaire).
Avertissements importants
nl
ow
D
30
d
de
oa
m
fro
Ces substances sont volatiles et pourraient causer une explosion. Ne séchez que du linge
lavé à l'eau.
• Risque d'incendie : le linge taché ou imbibé d'huile végétale ou d'huile de cuisine risque
de provoquer un incendie et ne doit pas être placé dans le sèche-linge.
• Si le linge a été lavé avec un produit détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le mettre dans le sèche-linge.
• Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ni
d'allumettes avant de les placer dans l'appareil.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
AVERTISSEMENT
• Risque d'incendie. N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage,
à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper
la chaleur.
• Éliminez régulièrement les peluches présentes autour du sèche-linge.
• Risque de choc électrique ! N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute pression
pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement)
pour éviter que le linge ne reste longtemps à haute température et ne subisse des dommages.
• Ne séchez jamais dans l'appareil d'articles ayant été traités avec des produits chimiques,
tels que les produits utilisés pour le nettoyage à sec.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant
d'autres combustibles.
Installation
• Cet appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez.
• Lorsque vous déballez l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne
l'utilisez pas et contactez le service après-vente.
• Avant d'utiliser l'appareil, enlevez tous les éléments de l'emballage. En cas de non-respect
de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être sérieusement endommagés. Reportez-vous au chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Seul un électricien qualifié ou une personne compétente est habilité à effectuer les
travaux électriques nécessaires à l'installation de l'appareil.
• Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de
circuler librement sous l'appareil.
• Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase pas le cordon d'alimentation.
• Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez obligatoirement le kit de
superposition (accessoire en option).
Usage prévu
• Cet appareil est destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales
ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
• Ne séchez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette de l'article.
• N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
• Ne surchargez pas l'appareil. Reportez-vous au chapitre correspondant dans cette notice
d'utilisation.
nl
ow
D
Environnement
31
d
de
oa
m
fro
• Ne placez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas en machine les articles entrés en contact avec des détachants volatiles. Si
de tels détachants ont été utilisés, il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant
d'introduire les articles dans l'appareil.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour le débrancher, mais toujours au niveau
de la prise.
• N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande, le
plan de travail ou la base sont endommagés et ouverts sur l'intérieur de l'appareil.
• Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux
instructions de leur fabricant.
• Attention - surface chaude : Ne touchez pas le cache de l'ampoule d'éclairage lorsque
celle-ci est en fonctionnement.
(Uniquement sur les sèche-linge avec éclairage intérieur du tambour)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sécurité enfants
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes vulnérables
sans surveillance.
• Les enfants ne sont pas toujours conscients des dangers associés à l'utilisation des appareils électriques. Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
AVERTISSEMENT
• Risque d'étouffement. Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants - Gardez-les hors de leur portée.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les animaux domestiques ne pénètrent dans le tambour.
Environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Conseils relatifs à l'environnement
• Le sèche-linge rend le linge duveteux et doux. Il est par conséquent inutile d'utiliser un
adoucissant lors du lavage.
• Pour utiliser le sèche-linge de manière économique :
– Laissez constamment dégagée la grille d'aération située sur le socle du sèche-linge ;
– Respectez les charges indiquées dans le tableau récapitulatif des programmes ;
– Aérez suffisamment la pièce ;
– Nettoyez les filtres fin et microfin après chaque cycle de séchage ;
Installation
nl
ow
D
32
d
de
oa
– Essorez bien le linge avant de le sécher.
m
fro
La consommation d'énergie dépend de la vitesse d'essorage qui aura été sélectionnée sur
le lave-linge. Plus la vitesse d'essorage du lave-linge est élevée plus la consommation
d'énergie du sèche-linge sera basse.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Informations liées à la protection de l'environnement
Les matériaux d'emballage respectent l'environnement et sont recyclables. Les éléments en
plastique sont identifiés par les sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
e
.b
re
Dans la pompe à chaleur de votre sèche-linge se trouve un circuit frigorifique fermé doté
d'un réfrigérant ne contenant pas de HCFC. Le circuit frigorifique de la pompe à chaleur ne
doit pas être endommagé.
AVERTISSEMENT
Si vous n'utilisez plus votre appareil :
• Débranchez-le.
• Coupez le cordon d'alimentation au ras de l'appareil et jetez-le avec la prise.
• Démontez le loquet de la porte. Cela évitera aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et
de mettre ainsi leur vie en danger.
Installation
Transport de l'appareil
Si vous ne pouvez transporter l'appareil verticalement, inclinez-le vers la gauche (voir illustration), mais en aucun cas vers la droite.
AVERTISSEMENT
Si l'appareil a été transporté en position inclinée,
laissez-le pendant 12 heures en position verticale avant de le brancher, de sorte que l'huile
retourne vers le compresseur. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager le
compresseur.
Emplacement
• Par commodité, il est conseillé d'installer l'appareil près de votre lave-linge.
• Le sèche-linge doit être installé dans un lieu propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir circuler librement tout autour de l'appareil. N'obstruez pas la grille
d'aération frontale ou les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
• Pour limiter au minimum les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement du sèchelinge, installez-le sur une surface robuste et parfaitement horizontale.
• Après l'installation du sèche-linge, mettez-le d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle. S'il
n'est pas d'aplomb, rectifiez en vissant ou dévissant les pieds de réglage.
• Les pieds ne doivent jamais être retirés. Veillez à ne pas limiter la circulation de l'air au
sol par des tapis à longs poils, des morceaux de bois, etc. Il pourrait se produire une
nl
ow
D
Installation
33
d
de
oa
accumulation de chaleur qui nuirait au fonctionnement du moteur et risquerait de l'endommager.
fro
m
• La température de l'air chaud dégagé par le sèche-linge peut atteindre 60°C. L'appareil
ne doit donc pas être installé sur des sols non résistants aux températures élevées.
• Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être
inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.
• Si l'appareil doit être déplacé, transportez-le verticalement.
• Pour ne pas restreindre son ouverture, l'appareil ne doit pas être installé derrière une
porte à serrure, une porte coulissante ou une porte battante avec charnière du côté
opposé de celle de l'appareil.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Retrait des protections de transport
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il est impératif d'enlever tous les éléments de protection de transport.
1. Ouvrez la porte
2. Enlevez les rubans adhésifs à l'intérieur du
tambour.
3. Enlevez la gaine plastique avec le rembourrage en polystyrène de l'appareil.
Branchement électrique
Contrôlez les caractéristiques électriques de l'appareil (tension d'alimentation, type de
courant, fusibles, etc.) sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est située près de
la porte (voir le chapitre "Description du produit").
Branchez l'appareil sur une prise avec terre, conformément aux normes et réglementations en vigueur.
AVERTISSEMENT
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au
non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par le
Service Après-vente de votre magasin vendeur.
AVERTISSEMENT
La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT
Avant de changer le sens d'ouverture de la porte, débranchez votre appareil.
Installation
d
de
oa
1.
2.
nl
ow
D
34
m
fro
Ouvrez la porte.
A
B
Dévissez la charnière A située sur la façade avant de l'appareil et démontez la
C
porte.
B
A
3. Retirez les plaques de revêtement B .
Pour ce faire, insérez un tournevis plat
dans les fentes, comme indiqué sur l'illustration, puis poussez un peu vers le bas pour enlever les plaques.
4. Détachez le gong de fermeture C à l'aide d'un outil approprié en exerçant une pression
sur le cran, enlevez-le et remettez-le en place sur le côté opposé en le faisant tourner
de 180°.
5. Dévissez la charnière A de la porte, faites-la tourner de 180°, replacez-la sur le côté
opposé et revissez-la soigneusement.
6. Tournez les caches B de 180° et replacez-les respectivement sur le côté opposé.
7. Dévissez les caches D de la façade avant
D
E
de l'appareil, tournez-les de 180° et reF
F
vissez-les sur le côté opposé.
E
8. Dévissez le dispositif de verrouillage de
D
la porte E, appuyez légèrement vers le
bas et enlevez-le de la façade avant de
l'appareil.
9. Enfoncez le fermoir F vers le bas, abaissez le cache légèrement et enlevez-le de la
façade de l'appareil.
10. Montez le connecteur du verrouillage E sur le côté opposé et vissez soigneusement le
dispositif de verrouillage de la porte.
11. De l'autre côté, insérez le cache F jusqu'à enclenchement du fermoir.
12. Montez la porte avec les charnières placées dans les logements sur la façade avant de
l'appareil et vissez soigneusement.
Remarque concernant la sécurité : La sécurité du fonctionnement de l'appareil n'est de
nouveau assurée que lorsque toutes les pièces en matière isolante ont été remontées.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Accessoires spéciaux
• Kit de superposition
Ces kits de superposition permettent d'installer en colonne un sèche-linge et un lavelinge (60 cm de largeur, à chargement frontal) afin de gagner de l'espace. Le lave-linge
doit être posé sur le sol et le sèche-linge installé au-dessus.
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
Disponible auprès du Service Après-vente de votre magasin vendeur
• Kit de vidange
Kit d'installation qui permet de vidanger directement dans l'évier ou un siphon l'eau de
condensation qui se forme pendant chaque cycle de séchage. Il n'est plus nécessaire de
vider le bac d'eau de condensation mais celui-ci doit rester en place dans l'appareil.
Le tuyau doit être fixé à une hauteur appropriée, entre 50 cm et 1 m du sol, et ne doit
pas former de boucle. Si possible, raccourcissez le tuyau de vidange.
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
nl
ow
D
Description de l'appareil
35
d
de
oa
Disponible auprès du Service Après-vente de votre magasin vendeur
m
fro
• Socle à tiroir
Pour placer le sèche-linge à une hauteur optimale et disposer de plus d'espace de rangement (p. ex. pour le linge).
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
Description de l'appareil
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Disponible auprès du Service Après-vente de votre magasin vendeur
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bandeau de commande
Bac d'eau de condensation
Eclairage du tambour
Filtre fin
Filtre grossier
Filtre à peluches
Plaque signalétique
Porte (réversible)
Trappe du condenseur thermique, filtre à peluches, condenseur thermique
Touche d'ouverture de la trappe du filtre
Grille d'aération
nl
ow
D
36
Bandeau de commandes
d
de
oa
12 Pieds réglables
m
fro
Bandeau de commandes
w
6
5
or
nb
de
an
.v
w
w
Bandeau de commande
4
e
.b
re
1
1
2
3
4
5
6
2
3
Sélecteur de programmes et touche Marche/Arrêt
Touches de fonction
DEPART PAUSE Touche
DEPART DIFFERE Touche
Voyant
Affichage
Affichage
1
2
3
4
5
6
temps restant / message d'erreur
phase du cycle
options
avertissements
sélection de la vitesse d'essorage
sélection du degré de séchage
4
6
5
2
3
1
Description de l'affichage
HUMIDITE RESIDUELLE HUMIDITE RESIDUELLE HUMIDITE RESIDUELLE HUMIDITE RESIDUELLE
par défaut
minimale
moyenne
maximale
-
nl
ow
D
37
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois
d
de
oa
Description de l'affichage
Plage T/MIN (palier de
200 tr/min)
T/MIN minimale
T/MIN maximale
m
fro
T/MIN par défaut
w
w
prêt à ranger (voyant
du cycle de séchage)
très sec (voyant du cycle de séchage)
or
nb
de
an
.v
w
légèrement humide
prêt à repasser (voyant
(voyant du cycle de sédu cycle de séchage)
chage)
-
vider le bac d'eau de
nettoyer le condenseur
condensation (avertis(avertissement)
sement)
anti-froissage (voyant
du cycle de séchage)
-
e
.b
refroidissement (voyant du cycle de séchage)
nettoyer les filtres
(avertissement)
-
re
extra sec (voyant du
cycle de séchage)
sécurité enfants
-
-
anti-froissage long
-
signal sonore
départ différé
durée du cycle
-
programme chronodurée du départ différé
métrique (10 min - 3h)
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois
Afin d'éliminer tout résidu éventuellement généré en cours de production, avant la première
utilisation de votre sèche-linge, essuyez le tambour à l'aide d'un chiffon humide ou démarrez un cycle court (30 minutes environ) en plaçant quelques chiffons humides dans
l'appareil.
Au début du cycle de séchage (3-5 min), le niveau du son pourrait être légèrement plus
élevé. Cette hausse est due au démarrage du compresseur ce qui est normal pour les appareils fonctionnant avec un compresseur comme les réfrigérateurs, congélateurs...
Tableau des programmes
Programmes
Charge
max. 1)
Utilisation/propriétés
Options
COTON
TRÈS SEC
7 kg
Séchage complet des textiles épais ou multicouches (ex. linge en tissu éponge, peignoirs de bain).
toutes à l'exception de
MINUTERIE
Etiquettes
d'entretien
Tableau des programmes
nl
ow
D
38
d
de
oa
Charge
max. 1)
Utilisation/propriétés
SEC
7 kg
Séchage complet des textiles épais (ex. linge
en tissu éponge, serviettes éponge, coton).
toutes à l'exception de
MINUTERIE
PRÊT À RANGER
7 kg
Séchage complet des textiles d'une épaisseur
homogène (ex. linge en tissu éponge, serviettes éponge, tricots).
toutes à l'exception de
MINUTERIE
PRÊT À REPASSER
7 kg
Pour le linge en coton ou en lin d'épaisseur
normale (ex. linge de lit ou de table).
toutes à l'exception de
MINUTERIE
3 kg
Séchage complet des textiles épais ou multicouches (ex. pull-overs, linge de lit, linge de
table).
toutes à l'exception de
MINUTERIE
PRÊT À RANGER
3 kg
Pour les tissus fins ne nécessitant pas de repassage (ex. chemises d'entretien facile, linge
de table, vêtements de bébé, chaussettes, lingerie à baleines ou armatures).
toutes à l'exception de
MINUTERIE
PRÊT À REPASSER
3 kg
Pour les tissus fins à repasser (ex. tricots,
chemises).
toutes à l'exception de
MINUTERIE
Options
m
fro
Programmes
MINUTERIE
7 kg
Pour sécher des pièces de linge séparées.
toutes à l'exception de
HUMIDITÉ RÉSIDUELLE et T/
MIN
RAFRAÎCHIR
1 kg
Pour rafraîchir les textiles en douceur.
ANTI-FROISSAGE, ALARME, DEPART
DIFFÉRÉ
MICROFIBRES
1 kg
Pour les tissus fins, polyester et polyamide,
ne nécessitant pas de repassage.
toutes à l'exception de
MINUTERIE
TEXTILES MÉLANGÉS
3 kg
Pour le séchage à basse température de textiles en coton et synthétiques.
toutes à l'exception de
MINUTERIE
DRAPS
3 kg
Pour le linge de lit (draps, taies d'oreillers,
couvre-lits, housses de couette).
toutes à l'exception de
MINUTERIE
e
.b
autres
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SYNTHÉTIQUES
TRÈS SEC
Etiquettes
d'entretien
nl
ow
D
Utilisation quotidienne
d
de
oa
Charge
max. 1)
Utilisation/propriétés
1 kg
Pour les textiles fins, viscose et polyester, ne
nécessitant pas de repassage.
toutes à l'exception de
MINUTERIE
JEANS
7 kg
Pour les vêtements de sport comme les jeans,
les sweats, etc., avec différentes d'épaisseurs
de tissu (ex. au niveau du poignet, du col ou
des coutures).
toutes à l'exception de
MINUTERIE
SPORT
2 kg
Pour les tenues de sport, textiles fins, polyester, ne nécessitant pas de repassage.
toutes à l'exception de
MINUTERIE
Options
m
fro
Programmes
FACILE À REPASSER
Programme spécial doté d'un mécanisme anti-froissage pour le linge facile d'entretien
comme les chemises et les chemisiers ; pour
1 kg
(ou 5 limiter le repassage. Le résultat dépend du
chemi- type de textile et de sa qualité. Placez le linge
dans le sèche-linge immédiatement après
ses)
l'essorage ; dès qu'il est sec, sortez-le et accrochez-le sur un cintre.
toutes à l'exception de
MINUTERIE
LAINE
1 kg
Pour sécher la soie en douceur avec de l'air
chaud.
toutes à l'exception de
MINUTERIE
1 kg
Pour sécher les lainages après le lavage avec
de l'air chaud avec une charge mécanique
minimale. Reportez-vous au chapitre Tri du
linge . Recommandation : Sortez le linge de
l'appareil dès qu'il est sec, vous éviterez ainsi
qu'il ne se froisse.
toutes à l'exception de
ANTI-FROISSAGE et MINUTERIE
1) Poids maximum des vêtements secs
Utilisation quotidienne
Tri du linge
• Tri du linge par type de textile :
– Coton/lin pour les programmes de type Coton.
e
.b
toutes à l'exception de
MINUTERIE
re
or
nb
de
an
.v
w
w
CHEMISES
Programme spécial doté d'un mécanisme anti-froissage pour le linge facile d'entretien
1,5 kg comme les chemises et les chemisiers ; pour
(ou 7 limiter le repassage. Le résultat dépend du
chemi- type de textile et de sa qualité. Placez le linge
dans le sèche-linge immédiatement après
ses)
l'essorage ; dès qu'il est sec, sortez-le et accrochez-le sur un cintre.
SOIE
Etiquettes
d'entretien
w
VISCOSE
39
Utilisation quotidienne
nl
ow
D
40
d
de
oa
– Textiles mixtes et synthétiques pour les programmes de type Synthétiques.
• Tri du linge par type d'étiquette : Description des étiquettes d'entretien :
or
nb
de
an
.v
w
w
Séchage en sèche-linge non autorisé
w
Séchage à température modérée
m
Séchage en tambour à température normale
fro
Séchage en sèche-linge possible dans tous les cas
e
.b
re
N'introduisez pas dans l'appareil de linge humide n'étant pas désigné sur l'étiquette d'entretien comme pouvant être séché en sèche-linge.
Cet appareil peut être utilisé pour tout le linge dont l'étiquette indique qu'il peut être séché
en sèche-linge.
• Ne séchez pas les vêtements neufs de couleur avec du linge de couleur claire. Les textiles
pourraient déteindre.
• Ne séchez pas les lainages et les sous-vêtements à l'aide du programme Très. Ils pourraient rétrécir !
• La laine et les textiles à base de laine peuvent être séchés à l'aide du programme Laine.
Il convient de bien essorer les vêtements en laine avant le cycle de séchage (maximum
1200 tr/min). Séchez uniquement les textiles en laine ensemble s'ils sont similaires en
texture, couleur et poids, et s'ils peuvent supporter ce traitement. Séchez le linge en laine
très lourd séparément.
Préparation du linge
• Pour éviter que le linge ne s'emmêle : fermez les fermetures Eclair, boutonnez les housses
de couettes et nouez les cordons ou les rubans (ex. ceintures de tabliers).
• Videz les poches. Enlevez toutes les pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté,
etc.).
• Retournez sur l'envers les articles doublés (ex. les anoraks avec doublure en coton : la
doublure doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux.
Ne surchargez pas l'appareil. Ne chargez pas plus de 7 kg.
Poids moyen du linge
peignoir
1200 g
housse de couette
700 g
tabliers de travail pour homme
600 g
pyjamas homme
500 g
drap
500 g
nappe
250 g
chemise homme
200 g
chemise de nuit
200 g
taie d'oreiller
200 g
drap de bain
200 g
chemisier
100 g
nl
ow
D
100 g
100 g
or
nb
de
an
.v
w
Mise sous tension de l'appareil/Eclairage du tambour
w
w
torchon
100 g
m
serviette
100 g
fro
sous-vêtements homme
d
de
oa
sous-vêtements femme
41
Utilisation quotidienne
Tournez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme ou sur ECLAIRAGE.
L'appareil est mis sous tension. Quand la porte est ouverte, le tambour est éclairé.
Ouverture de la porte / chargement du linge
re
e
.b
1. Ouvrez la porte :
Appuyez fortement sur la porte (point de
pression) pour l'ouvrir
2. Chargez votre linge sans le tasser.
ATTENTION
Assurez-vous que le linge ne reste pas coincé
lors de la fermeture de la porte. Le linge pourrait être endommagé.
3. Refermez la porte en appuyant fortement.
Le verrouillage doit être audible.
Sélection du programme
Sélectionnez un programme à l'aide du sélecteur
de programmes. La fenêtre d'affichage indique la
durée prévue du programme (en heures et minutes).
Pendant le cycle, le temps restant est décompté
par paliers d'une minute ; au-dessous d'une heure,
seules les minutes apparaissent (ex. "59", "5", "0").
HUMIDITE RESIDUELLE
Augmente le degré de séchage du linge jusqu'au niveau sélectionné :
Cette option aide à obtenir des résultats de séchage satisfaisants.
,
,
.
Utilisation quotidienne
nl
ow
D
42
d
de
oa
T/MIN
m
fro
Raccourcit le cycle de séchage à la vitesse à laquelle le linge a été essoré préalablement
dans le lave-linge. Plus la vitesse d'essorage était élevée, plus le cycle de séchage est court.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
à
(par palier de 200 tr/min)
Vitesses d'essorage disponibles (tr/min) : de
Cette option permet d'économiser du temps et de l'énergie.
ALARME
est allumé.
e
.b
re
Confirmation sonore de :
– fin du cycle
– démarrage et fin de la phase anti-froissage
– interruption du cycle
– erreur
Lorsque cette fonction est activée, le symbole
ANTI-FROISSAGE
Prolonge la phase anti-froissage standard jusqu'à 90 min. à la fin du cycle de séchage.
Lorsque cette fonction est activée, le symbole est allumé. Cette option évite le froissage
du linge. Le linge peut être retiré à tout instant au cours de la phase anti-froissage.
MINUTERIE
Fonctionne uniquement avec Minuterie. Permet de régler la durée individuelle du séchage
depuis un minimum de 10 min. jusqu'à un maximum de 3 heures (par pas de 10 min.).
1. Tournez le sélecteur sur Minuterie.
2. Appuyez sur la touche Minuterie jusqu'à ce que la durée du programme souhaité s'afcorrespond à une durée de 1 heure et 20 minutes.
fiche, par ex.
DÉPART DIFFÉRÉ
Permet de retarder le départ du programme de séchage depuis un minimum de 30 min.
jusqu'à un maximum de 20 heures.
1. Sélectionnez le programme de séchage et les fonctions complémentaires.
2. Appuyez sur la touche Départ Diffère jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaitées
si le programme doit démarrer 12 heures
avant le départ différé s'affiche, par ex.
plus tard.
3. Pour activer le départ différé, appuyez sur la touche Départ/Pause. L'affichage décompte la durée jusqu'au départ.
Sécurité enfants
La sécurité enfants permet d'éviter le départ involontaire d'un programme ou la modification par inadvertance d'un programme en cours. La sécurité enfants verrouille toutes les
touches et le sélecteur de programmes. La sécurité enfants peut être activée ou désactivée
en appuyant simultanément sur les touches Anti-Froissage et Alarme, et en les maintenant
appuyées 5 secondes.
– Avant le départ du programme : l'appareil ne peut pas être utilisé
– Après le départ du programme : le programme en cours ne peut pas être modifié
nl
ow
D
Utilisation quotidienne
43
d
de
oa
m
fro
Le symbole de cadenas s'affiche pour indiquer que la sécurité enfants est activée.
La sécurité enfants ne se désactive pas à la fin du programme.
Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez d'abord désactiver la
sécurité enfants.
w
w
Démarrage du programme
Modification du programme
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Appuyez sur la touche DEPART PAUSE (6). Le programme démarre.
Des symboles de déroulement de programme vous indiquent les différentes phases du
programme en cours. De gauche à droite, du symbole iron dry au symbole anti-crease
selon le cycle de séchage choisi. Ex. si un programme prêt à ranger a été sélectionné,
. Le déroulement du programme est
les symboles suivants s'affichent :
signalé par des tirets clignotants sous les symboles. Quand une phase du cycle est terminée,
le tiret correspondant reste fixe et le tiret sous le symbole suivant clignote.
Pour modifier un programme en cours, il faut d'abord annuler celui-ci en tournant le sélecteur de programmes sur ARRETpuis sélectionner le nouveau programme.
Après le départ du programme, il n'est plus possible de modifier le programme directement.
Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre programme lorsque l'appareil est
en cours de fonctionnement, les voyants d'affichage de déroulement de programme et les
indicateurs d'alarme clignotent. Si vous sélectionnez une option (à l'exception de l'option
alarme ), Err s'affiche. Toutefois, le programme de séchage se poursuit normalement (protection du linge).
Fin du programme / Retrait du linge
Quand le cycle de séchage est terminé, le symbole clignote à l'écran et un tiret s'affiche
sous le symbole anti-froissage . Si l'option alarme a été sélectionnée, un signal retentit
à intervalles réguliers pendant environ une minute.
Les cycles de séchage (à l'exception du programme Laine sont automatiquement suivis
d'une phase anti-froissage qui dure environ 30 minutes. Au cours de cette phase, le tambour
tourne par intermittence. Ainsi, le linge ne se tasse pas et ne se froisse pas. Le linge peut
être retiré à tout instant au cours de la phase anti-froissage. (Il est recommandé de sortir
le linge au plus tard vers la fin de la phase anti-froissage pour éviter qu'il ne se froisse.) Si
l'option anti-froissage long a été sélectionnée, la phase anti-froissage est prolongée de
60 minutes.
1. Ouvrez la porte.
2. Avant de retirer le linge, retirez les peluches du filtre microfin. Il est conseillé d'enlever
les peluches de préférence en s'humectant la main. (Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".)
3. Sortez le linge.
4. Tournez le sélecteur de programmes sur Arrêt.
Après chaque cycle de séchage :
- Nettoyez les filtres fin et microfin
Utilisation quotidienne
nl
ow
D
44
d
de
oa
m
fro
- Videz le bac d'eau de condensation
(Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".)
5. Fermez la porte.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
m
fro
w
Nettoyage des filtres
d
de
oa
Nettoyage et entretien
45
or
nb
de
an
.v
w
w
Les filtres retiennent toutes les peluches qui s'accumulent pendant le séchage. Pour assurer
un fonctionnement correct du sèche-linge, il est nécessaire de nettoyer les filtres (filtres
microfin et fin) après chaque cycle de séchage.
Le symbole correspondant vous le rappelle.
e
.b
re
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans avoir installé les filtres ou avec des filtres endommagés ou obstrués.
1.
2.
Ouvrez la porte
Nettoyez le filtre microfin qui se trouve
au bas du hublot avec un chiffon humide.
3.
Après un certain temps, les filtres se
couvrent d'une patine due aux résidus
de lessive sur le linge. Pour éliminer cette
patine, nettoyez les filtres à l'eau chaude
en les frottant à l'aide d'une brosse. Retirez le filtre situé dans l'ouverture de la
porte. Pour le remettre en place, veillez
à orienter l'ergot vers la gauche ou la
droite.
N'oubliez pas de remettre le filtre en
place après son nettoyage.
Appuyez sur la touche de déverrouillage
située sur le filtre grossier.
Le filtre grossier se détache.
4.
Nettoyage et entretien
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Pour cela, saisissez le filtre grossier par
le haut et tirez-le vers l'avant jusqu'à ce
qu'il se détache de ses deux supports.
8. Enlevez les peluches de l'ensemble de la
zone du filtre. Il est conseillé d'utiliser
un aspirateur pour cette opération.
9. Appuyez des deux côtés du filtre grossier jusqu'à sa fixation.
10. Remettez le filtre fin en place.
w
7.
w
Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'ensemble de la zone du filtre après chaque
cycle de séchage, mais elle doit être régulièrement contrôlée et, le cas échéant,
les peluches enlevées.
m
Nettoyez l'ensemble de la zone du filtre
fro
Sortez le filtre fin.
Enlevez les peluches du filtre fin. Il est
conseillé d'enlever les peluches de préférence en s'humectant la main.
d
de
oa
5.
6.
nl
ow
D
46
11. Appuyez sur le filtre grossier jusqu'à son
verrouillage.
Si le filtre fin n'est pas en place, le filtre grossier ne se verrouille pas et il n'est pas possible
de fermer la porte.
Nettoyage du joint de porte
Nettoyez le joint de porte à l'aide d'un chiffon humide immédiatement après chaque cycle
de séchage.
Vidage du bac d'eau de condensation
Videz le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage.
Si le bac d'eau de condensation est plein, le programme de séchage en cours s'interrompt
automatiquement et le symbole correspondant apparaît sur la fenêtre d'affichage. Il
est nécessaire de vider le bac d'eau de condensation avant de poursuivre le programme.
nl
ow
D
Nettoyage et entretien
47
d
de
oa
m
fro
AVERTISSEMENT
L'eau de condensation n'est pas potable et ne doit pas être utilisée pour la préparation des
aliments.
1
2
2. Versez l'eau condensée dans une bassine
ou tout autre récipient similaire.
3. Replacez le manchon d'évacuation dans
sa position d'origine et replacez le bac
d'eau de condensation.
Si le programme s'était interrompu parce
que le bac était plein : Appuyez sur la
touche DEPART PAUSE afin que le cycle
de séchage continue.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Sortez complètement le bac d'eau de condensation 1 et tirez le manchon d'évacuation 2 vers le haut, jusqu'à la butée.
Le bac d'eau de condensation peut contenir
près de 4 litres, ce qui est suffisant pour environ 7 kg de linge préalablement essoré à 1000
tours/minute.
L'eau de condensation peut être utilisée comme eau distillée (par ex. dans un fer à repasser
à vapeur). Il est toutefois nécessaire, avant d'utiliser l'eau condensée, de la filtrer (par ex.
avec un filtre à café) pour éliminer les résidus et les petites peluches.
Nettoyage des filtres du condenseur thermique
Si le voyant NETTOYAGE DES FILTRES INFÉRIEURS s'allume, nettoyez les filtres du condenseur thermique situés derrière la trappe à la base l'appareil, au bout de 5 cycles de
séchage. Les deux filtres sont situés dans la base de l'appareil.
Il se peut que de l'eau s'accumule dans le boîtier du filtre ; il est donc normal que les filtres
du condenseur thermique soient mouillés.
• N'utilisez jamais votre sèche-linge sans les filtres à peluches.
• Des filtres encrassés augmentent la consommation d'énergie (en prolongeant le cycle
de séchage) et peuvent endommager la machine.
• Une pompe à chaleur encrassée consomme davantage d'énergie et ne peut être nettoyée
que par le biais d'un processus complexe et onéreux.
Nettoyage et entretien
nl
ow
D
48
d
de
oa
m
fro
3. Sortez le filtre en le tirant par la poignée.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Ouvrez la porte
2. Ouvrez la trappe : Pour cela, appuyez sur
la touche de déverrouillage sur la partie
inférieure de la trappe et ouvrez celle-ci
vers la gauche.
4. Pour nettoyer le filtre à peluches : Sortez
le filtre de son boîtier. A cet effet, appuyez
sur les points de pression des deux côtés
du logement et sortez le filtre de son boîtier en le tirant vers le haut. Humectez
votre main et enlevez les peluches du filtre à peluches.
2
1
5. Humectez votre main pour éliminer les
peluches du filtre situé à la base .
nl
ow
D
49
d
de
oa
m
fro
a
b
e
.b
6. Insérez le filtre à peluches dans la base a .
Insérez le second filtre à peluches dans
son boîtier (il doit s'encliqueter) et faitesle glisser dans le compartiment du filtre à
peluches b . Refermez la trappe. REMARQUE : Si le filtre à peluches n'a pas été
replacé dans son boîtier, il n'est pas possible de remettre le boîtier en place dans
la base de l'appareil.
7. Au besoin, enlevez les peluches du condenseur thermique tous les 6 mois environ à l'aide de l'éponge fournie. A cet effet, veuillez utiliser des gants en caoutchouc.
Conseil : Les peluches s'enlèvent plus facilement si vous les humectez auparavant avec,
par exemple, un vaporisateur, ou à l'aide d'un
aspirateur.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Si nécessaire, sortez le filtre et nettoyezle à l'eau chaude à l'aide d'une brosse. Enlevez les peluches de l'intérieur de la porte,
du compartiment du filtre à peluches et
des joints en caoutchouc.
Nettoyage et entretien
Nettoyage du tambour
ATTENTION
N'utilisez pas de produits abrasifs, ni laine d'acier pour nettoyer le tambour.
Le calcaire contenu dans l'eau ou les détergents peut laisser un dépôt à peine visible à
l'intérieur du tambour. Le détecteur d'humidité ne peut alors plus détecter efficacement le
taux d'humidité, ce qui peut expliquer que le linge est plus humide que prévu lorsque vous
le sortez.
Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour à l'aide d'un détergent doux (par ex. à base
de vinaigre) et d'un chiffon humide.
Nettoyage du bandeau de commandes et de la carrosserie
ATTENTION
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.
Lavez la carrosserie et le bandeau de commandes à l'eau savonneuse. Rincez et séchez
soigneusement.
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
nl
ow
D
50
d
de
oa
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
Cause possible
w
Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles
(installation domestique).
or
nb
de
an
.v
w
Le sèche-linge n'est pas raccordé au
secteur.
Solution
w
Anomalie 1)
m
fro
Dépannage
Sélection d'un programme inapproprié. Sélectionnez le programme adéquat. 2)
Résultats de
séchage insatisfaisants.
La porte ne
ferme pas
Err ( Erreur )
s'affiche.
5)
Pas d'éclairage du tambour
Filtres à peluches obstrués.
Nettoyez les filtres à peluches. 3)
Condenseur thermique obstrué.
Nettoyez le condenseur. 3)
Charge max. dépassée.
Respectez le volume de charge max.
Fentes d'aération recouvertes.
Dégagez les fentes d'aération à la base
de l'appareil.
Résidus à l'intérieur du tambour.
Nettoyez l'intérieur du tambour.
Dureté élevée de l'eau.
Sélectionnez la dureté de l'eau appropriée. 4).
Les filtres ne sont pas en place.
Installez le filtre fin et/ou fixez le filtre
grossier.
Tentative de modification des paramètres après le départ du programme.
Mettez le sèche-linge hors tension puis
de nouveau sous tension. Réglez les paramètres requis.
Sélecteur de programmes en position
ARRÊT.
Réglez-le sur ÉCLAIRAGE (si disponible)
ou sur un autre programme quelconque.
Ampoule défectueuse.
Remplacez l'ampoule (reportez-vous au
chapitre suivant).
Durée affichée
à l'écran anor- La durée restante jusqu'à la fin est cal- Processus automatique ; il ne s'agit pas
culée sur la base du type, du volume et
malement
d'un défaut de l'appareil.
de l'humidité du linge.
longue 5)
Programme
inactif
Cycle de séchage trop
court
Cycle de séchage trop
long 6)
Bac d'eau de condensation plein.
Videz le bac 3) , appuyez sur la touche
DÉPART/PAUSE.
Volume de linge trop petit/Linge trop
sec pour le programme sélectionné.
Sélectionnez le programme MINUTERIE
ou un niveau de séchage supérieur (par
ex. TRÈS SEC).
Filtres à peluches obstrués.
Nettoyez les filtres à peluches.
Charge trop volumineuse.
Respectez le volume de charge max.
e
.b
re
Le sèche-linge
ne démarre
La porte est ouverte.
Fermez la porte.
pas.
La touche DÉPART/PAUSE n'est pas enAppuyez sur la touche DÉPART/PAUSE.
foncée.
nl
ow
D
51
d
de
oa
Linge insuffisamment essoré.
Réglages de l'appareil
Essorez correctement le linge.
m
fro
Température ambiante particulièreSi possible, réduisez la température de
ment élevée - il ne s'agit pas d'un défaut
la pièce.
de l'appareil.
w
Remplacement de l'ampoule d'éclairage intérieur
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
1) Si un message d'erreur s'affiche (par ex. E51 - uniquement pour les séche-linge avec écran d'affichage) :
Mettez le sèche-linge hors tension puis de nouveau sous tension. Sélectionnez un programme. Appuyez sur la
touche DÉPART/PAUSE. Si cela ne suffit pas, contactez le service après-vente de votre magasin vendeur et
indiquez-lui le code d'erreur.
2) Reportez-vous aux recommandations de programme dans le chapitre Présentation des programmes .
3) Reportez-vous au chapitre Entretien et nettoyage
4) Reportez-vous au chapitre Réglages de l'appareil
5) Uniquement pour les sèche-linge avec écran
6) Remarque : Après environ 5 heures, le cycle de séchage s'arrête automatiquement (reportez-vous au chapitre
Cycle de séchage complet ).
Utilisez exclusivement une ampoule spéciale pour sèche-linge. Vous pouvez vous procurer
cette ampoule auprès de votre service après-vente.
Lorsque l'appareil est sous tension, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout
de 4 minutes après l'ouverture de la porte.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas des ampoules normales ! Elles émettent trop de chaleur et peuvent endommager l'appareil !
Avant de remplacer l'ampoule, débranchez l'appareil ; si le raccordement est fixe : dévissez
complètement le fusible ou désactivez-le.
1. Dévissez le cache de l'ampoule (il se trouve immédiatement derrière le hublot, en haut ;
reportez-vous au chapitre « Description de l'appareil »).
2. Remplacez l'ampoule défectueuse.
3. Revissez soigneusement le cache.
Avant de revisser le cache, vérifiez que le joint torique est bien positionné. N'utilisez pas le
sèche-linge en l'absence du joint torique.
AVERTISSEMENT
Par mesure de sécurité, assurez-vous que le cache est bien serré. Dans le cas contraire, vous
ne devez pas mettre le sèche-linge en fonctionnement.
Réglages de l'appareil
Réglage
Opérations à effectuer
Alarme activée/désactivée en permanence
1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.
2. Appuyez simultanément sur les touches HUMIDITÉ RÉSIDUELLE et T/
MIN et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes.
3. L'alarme est désactivée par défaut. Vous pouvez utiliser l'option alarme pour activer ou désactiver l'alarme, mais l'appareil ne mémorise
pas la sélection.
Caractéristiques techniques
Opérations à effectuer
1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.
2. Appuyez simultanément sur les touches HUMIDITÉ RÉSIDUELLE et
MINUTERIE et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes.
Le réglage actuel s'affiche :
–
faible conductivité <300 μS/cm
–
conductivité moyenne 300-600 μS/cm
–
conductivité élevée >600 μS/cm
3. Appuyez sur la touche DÉPART/PAUSE jusqu'à ce que le niveau souhaité s'affiche.
4. Pour mémoriser le réglage, appuyez simultanément sur les touches
HUMIDITÉ RÉSIDUELLE et MINUTERIE ou mettez le sélecteur sur la
position ARRÊT.
m
fro
Dureté de l'eau 1)
d
de
oa
Réglage
nl
ow
D
52
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Vidange du bac d'eau 1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.
de condensation - 2. Appuyez simultanément sur les touches T/MIN et MINUTERIE et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes.
alarme à l'arrêt 2)
Le réglage actuel s'affiche :
– symbole
avertissement et message d'alarme
désactivés
– symbole
avertissement et message d'alarme
activés
1) Selon les zones géographiques, l'eau contient en quantité variable des sels calcaires et minéraux qui changent
la valeur de la conductivité. Des variations importantes de la conductivité, par rapport aux valeurs affichées
en usine, pourraient légèrement influencer l'humidité résiduelle à la fin du séchage. Votre sèche-linge permet
de régler la sensibilité du capteur conductimétrique en fonction de la valeur de la conductivité de l'eau.
2) Par défaut, le voyant d'alarme est activé et s'allume toujours à la fin du cycle de séchage ou pendant le cycle
si le bac d'eau de condensation est plein. Si vous utilisez un système externe de vidange de l'eau de condensation,
il est possible que l'alarme soit désactivée.
Caractéristiques techniques
Hauteur x Largeur x Profondeur
85 x 60 x 58 cm
Capacité du tambour
108 l
Profondeur avec porte ouverte
109 cm
Possibilité de réglage en hauteur
1,5 cm
Poids à vide
environ 56 kg
Charge (en fonction du programme) 1)
max. 7 kg
Tension
230 V
Fusible requis
6A
Puissance totale
1050 W
Classe énergétique
A
nl
ow
D
Maintenance
53
d
de
oa
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5 à + 35°C
or
nb
de
an
.v
w
Usage prévu
w
126,2 kWh
w
Consommation d'énergie annuelle moyenne
m
1,9 kWh
fro
Consommation d'énergie (7 kg de coton, préalablement essoré à 1000 tr/min) 2)
Données de consommation
Les consommations ont été mesurées dans des conditions d'essai normalisées. Les consommations
réelles dépendent des conditions d'utilisation de l'appareil.
Consommation d'énergie en kWh / temps de
séchage moyen en minutes.
COTON PRET A RANGER3)
1,9 / 135 (7 kg de linge préalablement essoré
à 1000 tr/min)
1,7 (7 kg de linge préalablement essoré à 1200
tr/min)
1,65 (7 kg de linge préalablement essoré à 1400
tr/min)
1,42 (7 kg de linge préalablement essoré à 1800
tr/min)
COTON PRET A REPASSER3)
1,4 / 106 (7 kg de linge préalablement essoré
à 1000 tr/min)
SYNTHETIQUES PRET A RANGER3)
0,59/ 48 (3 kg de linge préalablement essoré à
1200 tr/min)
e
.b
re
Programme
1) Les charges indiquées peuvent varier d'un pays à un autre en fonction des méthodes de mesure différentes
2) conformément à la norme EN 61121
3) Conseils pour les organismes d'essai : Le cycle doit être vérifié en conformité avec la norme EN 61121.
Maintenance
Si vous constatez des anomalies techniques, veuillez d'abord vérifier si vous ne pouvez pas
résoudre vous-même le problème à l'aide des instructions fournies - voir Chapitre En cas
d'anomalie de fonctionnement.
Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente de votre magasin vendeur.
Afin de pouvoir vous aider rapidement, nous avons besoin des informations suivantes :
– Description du modèle
– Numéro produit (PNC)
– Numéro de série (n° S sur la plaque signalétique collée sur l'appareil - pour trouver son
emplacement, voir le Chapitre Description du produit )
– Type de défaut
– Messages d'erreur affichés par l'appareil
Afin de disposer des numéros de référence requis de l'appareil, nous vous conseillons de les
noter ci-dessous :
Description du
modèle :
........................................
nl
ow
D
54
Maintenance
........................................
m
Numéro de série :
fro
........................................
d
de
oa
Code produit
(PNC) :
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
Inhalt
55
d
de
oa
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
m
fro
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
Gebrauchsanweisung
Wichtige Sicherheitshinweise
e
.b
Inhalt
56
56
Umwelttipps
58
Installation
Gerät transportieren
Aufstellen der Maschine
Entfernen der Transportsicherungen
Elektrischer Anschluss
Wechsel des Türanschlags
Sonderzubehör
Gerätebeschreibung
59
59
59
60
60
60
61
62
Bedienblende
Bedienblende
Display
Vor der ersten Inbetriebnahme
63
63
63
64
Programmübersicht
64
Täglicher Gebrauch
Sortieren der Wäsche
Durchschnittsgewicht verschiedener
Wäschestücke
Einschalten des Gerätes / der
Trommelbeleuchtung
Einfülltür / Einlegen der Wäsche
Auswahl des Programms
67
67
67
68
68
68
TROCKENGRAD (DROOGTEGRAAD)
69
U/MIN. (T/MIN)
69
SIGNAL (ZOEMER)
69
KNITTERSCHUTZ PLUS (ANTIKREUK LANG)
69
ZEITWAHL (TIJD PROGR.)
69
ZEITVORWAHL (STARTUITSTEL)
69
Kindersicherung einstellen
70
Starten des Programms
70
Ändern eines Programms
70
Programm beendet / Wäsche entnehmen
70
Reinigung und Pflege
71
Reinigung der Flusenfilter
71
Reinigen der Türdichtung
73
Entleeren des Kondensatbehälters
73
Reinigen der Wärmetauscherfilter
74
Reinigen der Trommel
76
Reinigen der Bedienblende und des
Gerätegehäuses
76
Was tun, wenn...
76
Geräteeinstellungen
78
Technische Daten
79
Kundendienst
80
Änderungen vorbehalten
Wichtige Sicherheitshinweise
m
fro
Wichtige Sicherheitshinweise
d
de
oa
Gebrauchsanweisung
nl
ow
D
56
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der
Installation und dem ersten Gebrauch die vorliegende Gebrauchsanweisung einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig, dass
zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen,
mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die
Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des
Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des
Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die Gebrauchsanweisung durch.
Allgemeine Sicherheit
• Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen an den technischen Merkmalen oder
dem Produkt selbst vorgenommen werden.
• Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht
in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht
oder Anweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
• Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Kinder oder Haustiere in die Trommel klettern. Kontrollieren Sie daher vor dem Gebrauch die Trommel.
• Alle harten und scharfen Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben, Steine usw. können das Gerät schwer beschädigen und gehören nicht in die Maschine.
• Trocknen Sie zur Vermeidung von Brandgefahr durch zu langes Trocknen keine der folgenden Wäschestücke in dem Gerät: Kissen, Schlafdecken und ähnliche Dinge (die Wärme speichern können).
• Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien,
gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster dürfen
in dem Gerät nicht getrocknet werden.
• Ziehen Sie nach dem Trocknen und zum Reinigen und Warten des Gerätes immer den
Netzstecker.
• Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen
durch unerfahrene Personen können zu Verletzungen und schweren Funktionsstörungen
führen. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundendienst. Bestehen Sie immer auf OriginalErsatzteilen.
• Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Benzin, Kerosin,
Fleckentfernern, Terpentin, Wachsen und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem
Waschmittel gewaschen werden.
• Explosionsgefahr: Trocknen Sie niemals Wäschestücke, die mit entflammbaren Stoffen
(Benzin, Spiritus, Trockenreinigungsmittel oder Ähnlichem) in Berührung gekommen
nl
ow
D
Wichtige Sicherheitshinweise
57
d
de
oa
m
fro
sind. Da diese Stoffe flüchtig sind, besteht Explosionsgefahr. Trocknen Sie nur mit Wasser
gewaschene Wäschestücke.
• Brandgefahr: Wäschestücke, die mit Speise- oder Pflanzenöl befleckt oder getränkt sind,
stellen eine Brandgefahr dar und gehören nicht in den Wäschetrockner.
• Für Wäsche, die mit Fleckenentferner behandelt wurde, muss vor dem Trocknen ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder Streichhölzer in den Taschen von
Wäschestücken geblieben sind, bevor Sie die Wäsche in die Trockentrommel legen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
WARNUNG!
• Brandgefahr! Wenn Sie die Trockentrommel vor dem Ende des Trockengangs anhalten müssen, entnehmen Sie bitte sofort die gesamte Wäsche und breiten Sie
diese zur Wärmeableitung aus.
• Flusenansammlungen um den Wäschetrockner müssen vermieden werden.
• Stromschlaggefahr! Spritzen Sie das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl ab.
• Der letzte Teil eines Trocknerzyklus findet ohne Hitze statt (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäsche auf einer Temperatur bleibt, bei der sie nicht beschädigt wird.
• Wäsche, die chemisch gereinigt wurde, darf nicht im Trockner getrocknet werden.
• Der Raum, in dem der Trockner aufgestellt wird, muss gut belüftet sein, damit es nicht
zu einem Rückstrom von Gasen von offenem Feuer oder von anderen Geräten, die mit
Brennstoffen arbeiten, in den Raum kommt.
Aufstellen
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Überzeugen Sie sich beim Auspacken, dass das Gerät nicht beschädigt ist. In Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial. Bei Missachtung dieser Anweisung können schwerwiegende Schäden am Produkt und Sachschäden entstehen. Siehe den entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung.
• Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur von qualifizierten Elektrikern oder Fachkräften ausgeführt werden.
• Wird das Gerät auf einem Teppichboden aufgestellt, stellen Sie mit den Füßen die Höhe
so ein, dass auch unter dem Gerät eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
• Vergewissern Sie sich nach dem Aufstellen des Gerätes, dass es nicht auf dem Netzkabel
steht oder dagegen drückt.
• Wird der Trockner auf einer Waschmaschine installiert, muss der Bausatz Wasch-Trocken-Säule (Zubehör) verwendet werden.
Einsatzbereich
• Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Es darf nicht für andere Zwecke,
als für die es konstruiert wurde, benutzt werden.
• Trocknen Sie nur Textilien, die trocknergeeignet sind. Beachten Sie die Pflegekennzeichen
auf den Textiletiketten.
• Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im Trockner.
• Überfüllen Sie das Gerät nicht. Siehe den entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung.
• Tropfnasse Kleidung darf nicht in den Wäschetrockner geladen werden.
Umwelttipps
nl
ow
D
58
d
de
oa
m
fro
• Textilien, die mit flüchtigen Erdölerzeugnissen in Kontakt gekommen sind, dürfen nicht
in dem Gerät getrocknet werden. Wenn flüchtige Reinigungsflüssigkeiten verwendet
wurden, müssen diese Flüssigkeiten ausgewaschen werden, bevor das Kleidungsstück in
das Gerät gegeben wird.
• Ziehen Sie stets am Netzstecker, nicht am Kabel, um das Netzkabel von der Steckdose zu
trennen.
• Benutzen Sie den Wäschetrockner niemals, wenn das Stromkabel, die Bedienblende, die
Arbeitsplatte oder der Sockel beschädigt ist, so dass das Geräteinnere frei liegt.
• Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden.
• Achtung – heiße Oberfläche : Berühren Sie bei eingeschalteter Innenbeleuchtung nicht
die Abdeckung der Glühlampe.
(Betrifft nur Trockner mit Innenbeleuchtung.)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Einsatzbereich
• Dieses Gerät darf ohne Aufsicht nicht von kleinen Kindern oder Behinderten bedient
werden.
• Kinder erkennen häufig nicht die Gefahren, die von elektrischen Geräten ausgehen. Kinder sollten sorgsam beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
WARNUNG!
• Erstickungsgefahr! Verpackungen (z.B. Folien, Polystyrol) können eine Gefahr für Kinder
darstellen - halten Sie solche Materialien von Kindern fern.
• Bewahren Sie Waschmittel außer Reichweite von Kindern auf.
• Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Haustiere nicht in die Trommel klettern.
Umwelttipps
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Hinweise zum Umweltschutz
• Die Wäsche wird im Trockner flauschig und weich. Weichspüler beim Waschen ist deshalb
nicht nötig.
• Ihr Trockner arbeitet am wirtschaftlichsten, wenn Sie:
– darauf achten, dass die Lüftungsschlitze im Gerätesockel immer frei sind,
– die in der Programmtabelle aufgeführten Füllmengen einhalten,
– auf gute Raumbelüftung achten,
– den Mikrofein- und den Feinfilter nach jedem Trockengang reinigen und
– die Wäsche vor dem Trocknen ausreichend schleudern.
nl
ow
D
Installation
59
d
de
oa
Der Energieverbrauch hängt von der Schleuderdrehzahl der Waschmaschine ab. Je höher
die Schleuderdrehzahl, desto niedriger der Energieverbrauch.
m
fro
Umweltinformationen
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das
Verpackungsmaterial in den dafür vorgesehenen Behältern der kommunalen Müllentsorgung.
e
.b
re
Die Wärmepumpe Ihres Trockners ist mit einem geschlossenen Kältekreislauf ausgestattet,
der FCKW-freies Kältemittel enthält. Der Kältekreislauf der Wärmepumpe darf nicht beschädigt werden.
WARNUNG!
Vor der Entsorgung von Altgeräten:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es zusammen mit dem Stecker.
• Entfernen Sie die Türverriegelung. Dadurch verhindern Sie, dass sich Kinder aus Versehen
im Inneren des Geräts einsperren und in Lebensgefahr geraten.
Installation
Gerät transportieren
Kippen Sie das Gerät für den Transport nur auf die
linke Seite (siehe Abbildung), wenn es nicht stehend transportiert werden kann.
WARNUNG!
Lassen Sie das Gerät vor dem Netzanschluss und
vor der ersten Inbetriebnahme 12 Stunden stehen, falls es nicht in aufrechter Stellung
transportiert worden ist, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann. Andernfalls
könnte der Kompressor beschädigt werden.
Aufstellen der Maschine
• Aus praktischen Gründen sollte der Trockner neben der Waschmaschine aufgestellt werden.
• Der Wäschetrockner muss in einem sauberen und staubfreien Raum installiert werden.
• Am Gerät muss genügend Freiraum für die Luftzirkulation vorhanden sein. Die vorderen
Lüftungsgitter und die hinteren Lufteinlassgitter dürfen nicht zugestellt werden.
• Das Gerät auf festem ebenem Boden aufstellen, um Vibrationen und das Betriebsgeräusch so gering wie möglich zu halten.
• Kontrollieren Sie nach dem Aufstellen den waagrechten Stand des Gerätes mit einer
Wasserwaage. Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen aus.
• Die Schraubfüße dürfen nicht entfernt werden. Auf keinen Fall den Bodenabstand durch
Florteppiche, Holzleisten oder ähnliche Materialien einschränken. Der mögliche Hitzestau kann den Gerätebetrieb beeinträchtigen.
Installation
nl
ow
D
60
d
de
oa
m
fro
• Die vom Wäschetrockner austretende Heißluft kann Temperaturen bis zu 60° C erreichen.
Das Gerät muss daher auf hochtemperaturbeständigen Böden aufgestellt werden.
• Während des Betriebs des Trockners muss die Raumtemperatur im Bereich zwischen +5°
C und +35° C liegen. Andernfalls wird die Funktion des Gerätes beeinträchtigt.
• Das Gerät darf nur aufrecht stehend transportiert werden, wenn es versetzt werden muss.
• Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit
einem Scharnier installiert werden, das dem Scharnier des Geräts so gegenüber liegt,
dass die Tür des Trockners nicht vollständig geöffnet werden kann.
e
.b
re
VORSICHT!
Entfernen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Entfernen der Transportsicherungen
1. Öffnen Sie die Einfülltür
2. Ziehen Sie das Klebeband von der Trommel in der Maschine ab.
3. Entfernen Sie den Folienschlauch und den
Polystyrolblock aus dem Gerät.
Elektrischer Anschluss
Angaben über Netzspannung, Stromart und die erforderliche Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen. Das Typenschild ist neben der Einfüllöffnung angebracht (siehe
Kapitel "Gerätebeschreibung").
Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose erfolgen.
WARNUNG!
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise entstehen.
Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie dies durch unseren
Kundendienst durchführen.
WARNUNG!
Der Stecker muss nach der Aufstellung der Maschine zugänglich sein.
Wechsel des Türanschlags
WARNUNG!
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Türanschlag wechseln.
1.
2.
Öffnen Sie die Einfülltür.
Das Türscharnier A von der Frontseite
des Gerätes abschrauben und die Einfülltür aushängen.
A
B
C
A
B
nl
ow
D
Installation
61
d
de
oa
Die Deckplatten B entfernen. Stecken Sie dazu einen Schraubenzieher in die Schlitze
(siehe Abbildung), drücken Sie leicht nach unten und hebeln Sie die Deckplatten aus.
4. Üben Sie mit einem geeigneten Werkzeug Druck auf den Verriegelungsblocks C aus,
um ihn aus der Schnappbefestigung zu lösen; ziehen Sie ihn heraus und bringen Sie
ihn dann auf der anderen Seite an, nachdem Sie ihn um 180° gedreht haben.
5. Das Türscharnier A von der Einfülltür abschrauben, um 180° drehen und auf der gegenüber liegenden Seite wieder anschrauben.
6. Die Deckplatten B um 180° drehen und auf der gegenüber liegenden Seite anbringen.
7. Die Deckplatten D von der Frontseite des
D
E
Gerätes abschrauben, um 180° drehen
F
F
und auf der gegenüber liegenden Seite
E
anbringen.
D
8. Das Türschloss E abschrauben, etwas
nach unten drücken und von der Gerätevorderseite abnehmen.
9. Mehrmals den Druckknopf F ein- und ausdrücken, leicht auf die Abdeckung drücken
und diese von der Gerätevorderseite abnehmen.
10. Das Türschloss E auf die entgegengesetzte Seite umsetzen und die Türverriegelung
festschrauben.
11. Auf der anderen Seite, die Abdeckung F einsetzen und den Druckknopf anbringen.
12. Die Einfülltür und die Scharniere in die Aussparungen auf der Gerätefrontseite einsetzen und festschrauben.
Hinweise zum Berührungsschutz: Das Gerät ist nur nach dem Einsetzen aller Kunststoffteile wieder betriebssicher.
3.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sonderzubehör
• Wasch-Trocken-Säule Bausatz
Mit diesem Bausatz können Sie den Trockner mit einer Waschmaschine (60 cm breit,
Frontbeladung) zu einer Platz sparenden Wasch-Trocken-Säule kombinieren. Die Waschmaschine befindet sich unten, der Trockner oben.
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Aufstellanweisung.
Den Bausatz können Sie vom Kundendienst oder Ihrem Fachhändler beziehen
• Ableitungsbausatz für Kondenswasser
Bausatz für direkte Ableitung des Kondenswassers in ein Waschbecken, einen Siphon,
einen Gully usw. Der Wasserbehälter braucht nicht mehr entleert zu werden, er muss
aber an seinem vorgesehenen Platz im Gerät verbleiben.
Der fixierte Schlauch muss in einer geeigneten Höhe von mindestens 50 cm bis maximal
1 m vom Boden verlegt werden und darf nicht gebogen werden. Falls möglich, den
Ablaufschlauch kürzen.
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Aufstellanweisung.
Den Bausatz können Sie vom Kundendienst oder Ihrem Fachhändler beziehen
• Sockel mit Schublade
Gerätebeschreibung
nl
ow
D
62
d
de
oa
m
fro
Bausatz, mit dem der Trockner auf eine optimale Arbeitshöhe angehoben werden kann.
Die Schublade fungiert als zusätzlicher Stauraum (z. B. für Wäsche).
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Aufstellanweisung.
Gerätebeschreibung
1
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bedienblende
Kondensatbehälter
Trommelbeleuchtung
Feinfilter (Flusenfilter)
Filtersieb (Flusensieb)
Flusenfilter
Typenschild
Einfülltür (Türanschlag wechselbar)
Wärmetauschertür, Flusenfilter, Wärmetauscher
Taste zum Öffnen der Sockeltür
Lüftungsschlitze
Einstellbare Füße
e
.b
2
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Den Bausatz können Sie vom Kundendienst oder Ihrem Fachhändler beziehen
nl
ow
D
63
Bedienblende
d
de
oa
Bedienblende
fro
m
Bedienblende
5
4
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6
1
1
2
3
4
5
6
2
3
Programm-Wahlschalter und Ein-/Ausschalter
Funktionstasten
Taste START PAUSE (START PAUZE)
Taste ZEITVORWAHL (STARTUITSTEL)
Betriebsanzeige
Anzeige
Display
1
2
3
4
5
6
Restzeit / Fehlermeldung
Programmstand
Optionen
Warnhinweise
Auswahl Schleuderdrehzahl
Auswahl Trockenheitsgrad
4
6
5
2
3
1
Beschreibung der Display-Anzeigen
TROCKENGRAD
(DROOGTEGRAAD)
Standard
minimal TROCKENGRAD (DROOGTEGRAAD)
mittel TROCKENGRAD
(DROOGTEGRAAD)
-
maximal TROCKENGRAD (DROOGTEGRAAD)
nl
ow
D
64
Vor der ersten Inbetriebnahme
d
de
oa
Beschreibung der Display-Anzeigen
minimal U/MIN. (T/
MIN)
U/MIN. (T/MIN) Bereich (in Schritten zu
200 U/Min)
Bügeltrocken (Trockenphasenanzeige)
Leicht trocken (Trockenphasenanzeige)
Schranktrocken (Trockenphasenanzeige)
m
fro
U/MIN. (T/MIN) Standard
maximal U/MIN. (T/
MIN)
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sehr trocken (Trockenphasenanzeige)
-
Knitterschutz (Trockenphasenanzeige)
Wasserbehälter leeren
(Warnung)
Kondensator reinigen
(Warnung)
Filter reinigen (Warnung)
-
e
.b
Kühlphase (Trockenphasenanzeige)
re
Extratrocken (Trockenphasenanzeige)
-
Kindersicherung
-
-
Knitterschutz Plus
-
Zeitvorwahl
Programmdauer
Zeitprogrammdauer
(10 Min. - 3 Std.)
Signal
Zeitraum für Zeitvorwahl
Vor der ersten Inbetriebnahme
Reinigen Sie die Trommel des Trockners mit einem feuchten Tuch oder führen Sie ein kurzes
Trockenprogramm (ca. 30 Min.) mit feuchter Wäsche aus, um alle fertigungsbedingten
Rückstände aus der Trommel zu entfernen.
Zu Beginn des Trockenprogramms (3-5 min.) kann es durch den Start des Kompressors zu
einem leicht erhöhtem Geräuschpegel kommen. Dies ist normal bei Hausgeräten, die mit
einem Kompressor betrieben werden, wie bspw. Kühl- und Gefriergeräte, etc.
Programmübersicht
Max.
Beladung 1)
Textilien/Wäscheart
EXTRATROCKEN (EXTRA
DROOG)
7 kg
Intensives Trocknen von dicken oder mehrlagigen Textilien wie z. B. Frotteehandtüchern, Bademänteln.
STARKTROCKEN (INTENSIEF DROOG)
7 kg
Intensives Trocknen von dicken Textilien wie
Alle außer
z. B. Frotteehandtüchern, Handtüchern,
ZEITWAHL
Baumwolltextilien.
(TIJD PROGR.)
Programme
Optionen
BAUMWOLLE (KATOEN)
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
Pflegekennzeichen
nl
ow
D
Programmübersicht
d
de
oa
Programme
Max.
Beladung 1)
Textilien/Wäscheart
SCHRANKTROCKEN
(KASTDROOG)
7 kg
Intensives Trocknen von gleichmäßig dicken
Textilien wie z. B. Frotteehandtüchern,
Strickwaren, Handtüchern.
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
BÜGELTROCKEN
(STRIJKDROOG)
7 kg
Für normale Koch-Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen, z. B. Bett-, Tischwäsche.
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
Intensives Trocknen von dicken oder mehrlagigen Textilien wie z. B. Pullover, Bett-,
Tischwäsche.
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
SCHRANKTROCKEN
(KASTDROOG)
3 kg
Für dünne Textilien, die nicht gebügelt werden müssen, z. B. bügelfreie Hemden, TischAlle außer
wäsche, Babykleidung, Socken, DamenunterZEITWAHL
wäsche mit Korsettstangen oder Drahteinla- (TIJD PROGR.)
gen.
BÜGELTROCKEN
(STRIJKDROOG)
3 kg
Für dünne Textilien, die noch gebügelt werden müssen, z. B. Strickwaren, Hemden.
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
Spezialprogramme
Alle außer
TROCKENGRAD
(DROOGTEGRAAD) und
U/MIN. (T/
MIN)
7 kg
Zum Trocknen einzelner Wäschestücke.
AUFFRISHEN
(OPFRISSEN)
1 kg
KNITTERSCHUTZ PLUS
(ANTIKREUK
LANG)SIGNAL
Sonderprogramm zum Auffrischen oder
(ZOEMER),
schonenden Reinigen von Textilien mit hanZEITVORdelsüblichen Trockenreinigungsmitteln.
WAHL
(STARTUITSTEL),
MIKROFASER
(MICROFIBRE)
1 kg
Für dünne bügelfreie Textilien aus Polyester
und Polyamid.
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
MIX
3 kg
Zum Trocknen von Textilien aus Baumwolle
und Kunstfasern bei niedriger Temperatur.
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3 kg
ZEITPROGRAMM (TIJD
PROGR.)
Pflegekennzeichen
m
fro
MISCHGEWEBE (SYNTHETISCH)
EXTRATROCKEN (EXTRA
DROOG)
Optionen
65
nl
ow
D
66
Programmübersicht
d
de
oa
Programme
Max.
Beladung 1)
Textilien/Wäscheart
BETTWÄSCHE
(BEDLINNEN)
3 kg
Bettwäsche (Einzel-/Doppelbettlaken, Kopfkissen, Bettbezüge, Tagesdecken).
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
VISKOSE (VISCOSE)
1 kg
Für dünne bügelfreie Textilien aus Viskose,
Polyester und Polyamid.
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
JEANS
7 kg
Für Freizeitkleidung wie Jeans, Sweatshirts
Alle außer
usw. mit unterschiedlicher Materialstärke (z.
ZEITWAHL
B. am Kragen, an den Manschetten und Näh(TIJD PROGR.)
ten).
SPORTKLEIDUNG (LICHTE
SPORTKLEDING)
2 kg
Für dünne bügelfreie Sportkleidung aus Polyester.
Optionen
m
fro
LEICHTBÜGELN PLUS
(GEMAKKELIJK STRIJKEN
PLUS)
Sonderprogramm mit Knitterschutz für Feinwäsche wie Hemden und Blusen, das das Bügeln erheblich erleichtert. Das Ergebnis
1 kg
hängt von der Art und der Qualität der TexAlle außer
(oder 5
tilien ab. Legen Sie die Textilien sofort nach
ZEITWAHL
Hemdem Schleudern in den Trockner. Nehmen Sie (TIJD PROGR.)
den)
die Textilien nach dem Trocknen sofort aus
dem Trockner und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.
WOLLE (WOL)
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
1 kg
Zum Trocknen von Seide mit Warmluft und
sanfter Bewegung.
1 kg
Alle außer
Nach dem Waschen zum Trocknen von WollKNITTERgewebe mit Warmluft bei minimaler mechaSCHUTZ PLUS
nischer Belastung. Näheres siehe Abschnitt
(ANTIKREUK
Sortieren der Wäsche . Empfehlung: EntnehLANG) und
men Sie die Wäsche sofort nach dem TrockZEITWAHL
nen, da kein Knitterschutzprogramm folgt.
(TIJD PROGR.)
1) Höchstgewicht der trockenen Wäsche
e
.b
HEMDEN
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Alle außer
ZEITWAHL
(TIJD PROGR.)
Sonderprogramm mit Knitterschutz für Feinwäsche wie Hemden und Blusen, das das Bügeln erheblich erleichtert. Das Ergebnis
1,5 kg
hängt von der Art und der Qualität der TexAlle außer
(oder 7
tilien ab. Legen Sie die Textilien sofort nach
ZEITWAHL
Hemdem Schleudern in den Trockner. Nehmen Sie (TIJD PROGR.)
den)
die Textilien nach dem Trocknen sofort aus
dem Trockner und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.
SEIDE (ZIJDE)
Pflegekennzeichen
nl
ow
D
67
d
de
oa
Täglicher Gebrauch
Täglicher Gebrauch
m
fro
Sortieren der Wäsche
Trocknen im Wäschetrockner grundsätzlich möglich
e
.b
re
Trocknen bei normaler Temperatur
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Sortieren nach Gewebeart:
– Baumwolle/Leinen für Programme BAUMWOLLE (KATOEN) in der Programmgruppe.
– Mischgewebe und Synthetikfasern für Programme in der MISCHGEWEBE (SYNTHETISCH) Programmgruppe.
• Sortieren nach Pflegekennzeichen: Die Pflegekennzeichen bedeuten:
Trocknen bei reduzierten Temperaturen
Trocknen im Wäschetrockner nicht möglich
Trocknen Sie keine Textilien in dem Gerät, die den Angaben auf dem Pflegekennzeichen
zufolge nicht trocknergeeignet sind.
In diesem Gerät können alle Wäschestücke getrocknet werden, die entsprechend den Pflegekennzeichen trocknergeeignet sind.
• Trocknen Sie neue farbige Textilien nicht zusammen mit hellen Wäschestücken. Die Textilien könnten abfärben.
• Trocknen Sie Trikotwäsche und Strickwaren nicht mit dem EXTRA Programm. Die Textilien
können einlaufen!
• Trocknen Sie Wolle und wollähnliche Textilien mit dem WOLLE (WOL) Programm. Vor
dem Trockenvorgang sollten auch Textilien aus Wolle so gut wie möglich geschleudert
werden (max. 1200 U/Min.). Trocknen Sie nur Wolltextilien zusammen, die ähnliche Eigenschaften bezüglich Material, Farbe und Gewicht aufweisen. Schwere Wäschestücke
aus Wolle sollten einzeln getrocknet werden.
Vorbereiten der Wäsche
• Um Wäscheknäuel zu verhindern: Reißverschlüsse schließen, Kopfkissenbezüge zuknöpfen, lose Gürtel oder Bänder (z. B. von Schürzen) zusammenbinden.
• Taschen leeren. Metallteile entfernen (z. B. Büroklammern, Sicherheitsnadeln).
• Gefütterte Kleidung nach links wenden (z. B. sollte bei mit Baumwolle gefütterten Anoraks die Baumwollschicht außen liegen). Die Kleider trocknen so besser.
Überfüllen Sie das Gerät nicht. Beachten Sie die maximale Wäschefüllmenge von 7 kg.
Durchschnittsgewicht verschiedener Wäschestücke
Bademantel
1.200 g
Bettbezug
700 g
Arbeitshemd
600 g
Schlafanzug
500 g
Bettlaken
500 g
Tischtuch
250 g
Täglicher Gebrauch
nl
ow
D
68
Herrenunterhose
Stoffserviette
100 g
100 g
100 g
100 g
e
.b
Einschalten des Gerätes / der Trommelbeleuchtung
100 g
re
Geschirrtuch
200 g
or
nb
de
an
.v
w
Damenslip
w
Bluse
200 g
w
Frottierhandtuch
200 g
m
Kopfkissenbezug
200 g
fro
Nachthemd
d
de
oa
Herrenhemd
Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf ein beliebiges Programm oder auf BELEUCHTUNG (LICHT AAN). Das Gerät ist jetzt eingeschaltet. Die Trommelbeleuchtung wird beim
Öffnen der Tür eingeschaltet.
Einfülltür / Einlegen der Wäsche
1. Öffnen Sie die Einfülltür:
Drücken Sie kräftig gegen die Einfülltür
(Druckpunkt)
2. Legen Sie die Wäsche locker in die Trommel.
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass die Wäsche nicht zwischen Tür und Gummidichtung eingeklemmt
wird.
3. Schließen Sie die Tür fest. Das Einrasten
muss deutlich zu hören sein.
Auswahl des Programms
Wählen Sie mit dem Programm-Wahlschalter das
gewünschte Programm. Die voraussichtliche Programmdauer wird auf dem LCD-Display im Format
h:mm (Stunden:Minuten) eingeblendet.
Während des Programmablaufs verringert sich die
Restzeit in Schritten von einer Minute; unter 1
Stunde wird die vorangestellte Null nicht angezeigt (Beispiel. "59", "5", "0").
nl
ow
D
69
d
de
oa
TROCKENGRAD (DROOGTEGRAAD)
Täglicher Gebrauch
fro
Erhöht den Trockengrad der Wäsche entsprechend der gewählten Stufe:
,
,
m
w
w
. Diese Option hilft Ihnen, zufriedenstellende Trockenergebnisse zu erhalten.
or
nb
de
an
.v
w
U/MIN. (T/MIN)
Verkürzen Sie den Trockengang entsprechend der Schleuderdrehzahl, mit der die Wäsche
zuvor in der Waschmaschine geschleudert wurde. Je höher die Schleuderdrehzahl war,
desto kürzer die Trockendauer. Verfügbare Schleuderdrehzahlen (U/min): von
bis
re
e
.b
(in Schritten zu 200 U/min)
Mit dieser Option sparen Sie Zeit und Energie.
SIGNAL (ZOEMER)
Akustische Bestätigung für:
– Programmende
– Beginn und Ende der Knitterschutzphase
– Unterbrechung der Phase
– Fehler
Wenn die Funktion eingeschaltet ist, erscheint das Symbol
.
KNITTERSCHUTZ PLUS (ANTIKREUK LANG)
Verlängert die Standard-Knitterschutzphase am Ende des Trockengangs auf 90 Min. Wenn
die Funktion eingeschaltet ist, erscheint das Symbol . Die Wäsche bleibt mit dieser Option
locker und knitterfrei. Die Wäsche kann während des Knitterschutzprogramms jederzeit
entnommen werden.
ZEITWAHL (TIJD PROGR.)
Funktioniert nur zusammen mit Zeitprogramm. Ermöglicht die individuelle Einstellung der
Trockenzeit von minimal 10 Minuten bis maximal 3 Stunden (in 10 Min. Schritten).
1. Drehen Sie den Programmwähler auf Zeitprogramm.
2. Drücken Sie die Taste ZEITWAHL (TIJD PROGR.) sooft, bis die gewünschte Programmfür ein Programm von 1 Stunde
dauer auf dem Display eingeblendet wird, z. B.
und 20 Minuten.
ZEITVORWAHL (STARTUITSTEL)
Ermöglicht die Startverzögerung eines Trockenprogramms um minimal 30 Minuten bis
maximal 20 Stunden.
1. Wählen Sie das Trockenprogramm und Zusatzoptionen.
2. Drücken Sie die Taste ZEITVORWAHL (STARTUITSTEL) sooft, bis die gewünschte Pro, wenn das Programm nach
grammdauer auf dem Display eingeblendet wird, z. B.
12 Stunden beginnen soll.
3. Drücken Sie Taste Start/Pause, um die Zeitvorwahl zu aktivieren. Die verbleibende Zeit
bis zum Programmstart wird fortlaufend angezeigt.
Täglicher Gebrauch
d
de
oa
Kindersicherung einstellen
nl
ow
D
70
m
fro
Die Kindersicherung soll ein versehentliches Starten, Verändern oder Löschen eines Programms verhindern. Die Kindersicherung sperrt alle Tasten und den Programm-Wahlschalter. Um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten, halten Sie die Tasten KNITTERSCHUTZ
PLUS (ANTIKREUK LANG) und SIGNAL (ZOEMER) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
w
w
or
nb
de
an
.v
w
– Vor dem Programmstart: Das Gerät kann nicht in Betrieb gesetzt werden
– Nach dem Programmstart: Das laufende Programm kann nicht geändert werden
e
.b
re
Das Vorhängeschloss-Symbol im Display zeigt an, dass die Kindersicherung eingeschaltet
ist.
Die Kindersicherung wird nach Programmende nicht automatisch aufgehoben.
Wenn Sie ein neues Programm starten möchten, müssen Sie zuvor die Kindersicherung
deaktivieren.
Starten des Programms
Drücken Sie Taste START PAUSE (START PAUZE) (6). Das Programm läuft an.
Der Programmablauf wird auf dem LCD-Display durch entsprechende Symbole angezeigt,
und zwar von links nach rechts, vom Symbol Bügeltrocken bis zum Symbol Knitterschutz , je nach gewähltem Trockenprogramm. Wurde z. B. das Programm Schranktro.
cken gewählt, werden die folgenden Programmablaufsymbole angezeigt:
Der Fortgang des Programms wird durch einen blinkenden Strich unter dem Symbol des
jeweiligen Programmabschnitts angezeigt. Nach dem Ende eines Programmabschnitts
leuchtet der Strich kontinuierlich und blinkt dann unter dem Symbol des folgenden Programmabschnitts.
Ändern eines Programms
Um ein versehentlich gewähltes Programm nach dem Start zu ändern, drehen Sie zuerst
den Programm-Wahlschalter auf AUS und dann auf ein neues Programm.
Nach dem Programmstart kann ein Programm nicht mehr direkt geändert werden. Wenn
Sie den Programm-Wahlschalter während des Programmablaufs trotzdem auf ein anderes
Programm drehen, beginnen die Programmablauf-Anzeige und die Wartungsanzeige zu
blinken. Wird eine Zusatzfunktion gewählt (es sei denn, der Summer ist gewählt), erscheint
Err auf dem Multidisplay. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Trockenprogramm aus (Wäscheschutz).
Programm beendet / Wäsche entnehmen
Nach dem Ende des Trockenprogramms wird auf dem Display eine blinkende eingeblendet,
und unter dem Symbol Knitterschutz erscheint ein Strich. Wurde der Summer als Zusatzfunktion gewählt, ertönt etwa eine Minute lang ein intermittierendes akustisches Signal.
nl
ow
D
Reinigung und Pflege
71
d
de
oa
m
fro
Mit Ausnahme des Programms Wolle , folgt den Trockenprogrammen automatisch ein 30
Minuten dauerndes Knitterschutzprogramm. Die Trommel dreht sich in dieser Phase in
kurzen Abständen. Die Wäsche bleibt dadurch locker und knitterfrei. Die Wäsche kann
während des Knitterschutzprogramms jederzeit entnommen werden. (Die Wäsche sollte
nach dem Ende des Knitterschutzprogramms entnommen werden, um Knitterbildung zu
vermeiden.) Bei angewählter Option Knitterschutz Plus wird die Knitterschutzphase um
60 Minuten verlängert.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Entfernen Sie die Flusen vom Mikrofeinfilter, bevor Sie die Wäsche entnehmen. Am
besten machen Sie das mit angefeuchteter Hand. (Siehe Kapitel "Reinigung und Pflege".)
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Drehen Sie den Programmwähler auf AUS (UIT).
Nach jedem Trockenprogramm:
- Reinigen Sie Mikrofein- und Feinfilter
- Leeren Sie den Kondensatbehälter
(Siehe Kapitel "Reinigung und Pflege".)
5. Die Tür schließen.
Reinigung und Pflege
Reinigung der Flusenfilter
Die Filter sammeln die Flusen, die sich beim Trocknen absetzen. Die Flusenfilter (Mikrofeinund Feinfilter) müssen nach jedem Trockengang gereinigt werden, um einen einwandfreien
Betrieb des Trockners zu gewährleisten.
Das Warnsymbol weist Sie darauf hin.
VORSICHT!
Benutzen Sie den Trockner nie ohne oder mit beschädigtem oder verstopftem Flusenfilter.
1.
2.
Öffnen Sie die Einfülltür
Streichen Sie mit der feuchten Hand
über den Mikrofeinfilter, der sich auf
dem unteren Rand der Einfüllöffnung
befindet.
Reinigung und Pflege
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Der Filterbereich braucht nicht nach jedem Trockenprogramm gereinigt zu
werden, muss jedoch regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf von Flusen gesäubert werden.
w
Reinigen Sie den gesamten Filterbereich
w
Ziehen Sie den Feinfilter heraus.
Entfernen Sie die Wäscheflusen von
dem Feinfilter. Am besten funktioniert
das mit angefeuchteter Hand.
m
5.
6.
fro
4.
Nach einer gewissen Zeit bildet sich ein
weißlicher Belag auf den Filtern, der
durch Waschmittelrückstände in der
Wäsche verursacht wird. Reinigen Sie in
diesem Fall die Filter mit warmem Wasser und einer Bürste. Nehmen Sie den
Filter in der Einfülltür nach oben heraus.
Der Filter kann mit nach links oder rechts
gerichteter Grifföffnung eingebaut werden).
Vergessen Sie nicht, den Filter nach dem
Reinigen wieder einzusetzen.
Drücken Sie den Entriegelungsknopf auf
dem großen Filtersieb nach unten.
Das Filtersieb springt heraus.
d
de
oa
3.
nl
ow
D
72
nl
ow
D
m
fro
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Dazu fassen Sie das Filtersieb oben an
und ziehen es nach vorn, bis es sich aus
den beiden Halterungen löst.
8. Entfernen Sie die Flusen von dem gesamten Filterbereich. Benutzen Sie dazu
am besten einen Staubsauger.
9. Drücken Sie beide Zapfen des Filtersiebes in die Halterungen an der Einfülltür,
bis sie einrasten.
10. Setzen Sie den Feinfilter wieder ein.
73
d
de
oa
7.
Reinigung und Pflege
e
.b
11. Drücken Sie gegen das Filtersieb, bis es
in der Verriegelung einrastet.
Ohne Feinfilter rastet das Filtersieb nicht
vollständig ein und die Einfülltür kann nicht
geschlossen werden.
Reinigen der Türdichtung
Wischen Sie die Türdichtung mit einem feuchten Tuch sofort nach dem Ende des Trockenprogramms ab.
Entleeren des Kondensatbehälters
Der Kondensatbehälter muss nach jedem Trockengang entleert werden.
Bei vollem Kondensatbehälter wird ein laufendes Programm automatisch abgebrochen und
das Symbol Behälter entleeren leuchtet auf. Um das Programm fortzusetzen, muss zuerst
der Kondensatbehälter geleert werden.
WARNUNG!
Das Kondenswasser ist kein Trinkwasser und nicht für die Zubereitung von Lebensmitteln
geeignet.
1. Ziehen Sie den Schubkasten mit dem
Kondenswasserbehälter 1 heraus und ziehen Sie das Ablaufrohr des Behälters 2
vollständig nach oben.
2
1
Reinigung und Pflege
nl
ow
D
74
d
de
oa
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Der Kondensatbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 4 Litern. Das reicht für ca. 7 kg
Wäsche aus, die zuvor mit 1000 U/min geschleudert wurde.
fro
2. Gießen Sie das Wasser in eine Wanne oder
einen Behälter.
3. Schieben Sie das Ablaufrohr nach unten
und setzen Sie den Behälter wieder ein.
Falls das Programm wegen des vollen Behälters abgebrochen wurde: Drücken Sie
die Taste START PAUSE, um das Trockenprogramm fortzusetzen.
Das Kondensat kann als destilliertes Wasser z. B. zum Dampfbügeln verwendet werden.
Filtern Sie jedoch zuvor das Kondensat (z. B. mit einem Kaffeefilter), um eventuelle Rückstände oder Flusen zurückzuhalten.
Reinigen der Wärmetauscherfilter
Wenn die Anzeige Sockelfilter reinigen
aufleuchtet, müssen die Wärmetauscherfilter
im Gerätesockel gereinigt werden. Dies ist nach jeweils 5 Trockengängen erforderlich. Beide
Filter befinden sich im Gerätesockel.
Im Filtergehäuse kann sich Wasser ansammeln. Daher ist es normal, dass die Flusenfilter
des Wärmetauschers feucht werden.
• Benutzen Sie den Trockner nie ohne Flusenfilter.
• Verstopfte Filter erhöhen den Energieverbrauch, da sie den Trockengang verlängern, und
führen zu Schäden am Trockner.
• Eine verschmutzte Wärmepumpe kann nur mit einem kostspieligen Verfahren gereinigt
werden.
1. Öffnen Sie die Einfülltür
2. Öffnen Sie die Sockeltür: Drücken Sie dazu den Entriegelungsknopf am unteren
Rand der Einfüllöffnung und öffnen Sie
die Sockeltür nach links.
nl
ow
D
75
d
de
oa
3. Ziehen Sie das Filtergehäuse am Griff aus
dem Sockel.
Reinigung und Pflege
m
fro
e
.b
2
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. Reinigen des Flusenfilters: Nehmen Sie
den Filter aus dem Filtergehäuse. Drücken
Sie dazu auf die Druckpunkte auf den Seiten und ziehen Sie den Filterrahmen nach
oben aus dem Gehäuse heraus. Entfernen
Sie die Flusen mit angefeuchteter Hand
vom Flusenfilter.
1
5. Entfernen Sie die Flusen mit angefeuchteter Hand vom Filter im Sockel.
Ziehen Sie den Filter bei Bedarf heraus und
reinigen Sie ihn mit warmem Wasser und
einem Wischtuch oder einer Bürste. Reinigen Sie die Innenseite der Tür, die Kammer des Flusenfilters und die Gummidichtungen von Flusen.
nl
ow
D
76
Was tun, wenn...
d
de
oa
a
b
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6. Setzen Sie den Flusenfilter wieder in den
Sockel a ein. Schieben Sie den Flusenfilter
dazu in das Filtergehäuse hinein, bis er
(hörbar) einrastet, und schieben Sie dieses
in die Filterkammer b . Schließen Sie die
Sockeltür. Hinweis: Ohne Flusenfilter
lässt sich das Filtergehäuse nicht in den
Gerätesockel einsetzen.
7. Entfernen Sie bei Bedarf (etwa alle 6 Monate) mit dem mitgelieferten Schwamm
die Flusen vom Wärmetauscher. Tragen
Sie dabei Gummihandschuhe.
Tipp: Die Flusen lassen sich einfacher entfernen, wenn Sie diese zuvor anfeuchten (z. B.
mit einem Wäschebefeuchter), oder mit einem Staubsauger absaugen.
Reinigen der Trommel
VORSICHT!
Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Metallschwämmchen zum Reinigen der Trommel.
Kalk im Wasser und Rückstände von Waschmitteln bilden einen kaum sichtbaren Belag auf
der Innenseite der Trommel. Der Trockengrad der Wäsche kann daher beim Trocknen nicht
mehr zuverlässig festgestellt werden. Die Wäsche ist beim Entnehmen aus dem Trockner
feuchter als erwartet.
Wischen Sie mit einem üblichen Haushaltsreinigungsmittel (z. B. Reiniger auf Essigbasis)
die Innenseite der Trommel und die Trommelrippen ab.
Reinigen der Bedienblende und des Gerätegehäuses
VORSICHT!
Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses keine Möbelreiniger oder andere aggressive
Reinigungsmittel.
Wischen Sie mit einem feuchten Tuch die Bedienblende und das Gehäuse ab.
Was tun, wenn...
Kleine Störungen selbst beheben
Problem 1)
Trockner läuft
nicht.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Netzstecker in die Steckdose stecken.
Trockner nicht an der Stromversorgung
Sicherung der Hausinstallation kontrolangeschlossen.
lieren.
Einfülltür offen.
Schließen Sie die Tür des Trockners.
nl
ow
D
Was tun, wenn...
77
d
de
oa
Die Taste START PAUSE wurde nicht geDrücken Sie die Taste START/PAUSE.
drückt.
fro
Stellen Sie ein geeignetes Programm
ein. 2)
Flusenfilter verstopft.
Flusenfilter reinigen. 3)
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nicht zufrie- Wärmetauscher verstopft.
denstellende
Max. Wäschemenge überschritten.
Trockenergebnisse.
Lüftungsgitter bedeckt.
m
Falsches Programm eingestellt.
Wärmetauscher reinigen. 3)
Maximale Füllmenge beachten.
Lüftungsgitter am Geräteboden freilegen.
Reinigen Sie die Innenfläche der Trommel.
Hohe Wasserhärte.
Geeignete Wasserhärte einstellen. 4).
Filter nicht eingerastet.
Feinfilter einsetzen und/oder Grobfilter
einrasten.
Versuch, die Parameter nach dem Programmstart zu ändern.
Schalten Sie den Trockner aus und wieder ein. Stellen Sie die erforderlichen
Parameter ein.
Programm-Wahlschalter in Position
AUS.
Drehen Sie ihn auf BELEUCHTUNG (falls
vorhanden) oder auf ein anderes Programm.
Lampe durchgebrannt.
Lampe ersetzen (siehe nächsten Abschnitt).
Ungewöhnlicher Zeitablauf im LCDDisplay 5)
Die voraussichtliche Programmdauer
wird errechnet unter Berücksichtigung
von: Typ, Menge und Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche.
Automatischer Vorgang - kein Gerätefehler.
Programm
nicht aktiv.
Wasserbehälter voll.
Wasserbehälter leeren 3) , drücken Sie
die Taste START/PAUSE.
Trockengang
zu kurz
Kleine Wäschemenge./Wäsche für das
ausgewählte Programm zu trocken.
Zeitprogramm oder höhere Trocknungsstufe wählen (z. B. EXTRATROCKEN).
Flusenfilter verstopft.
Flusenfilter reinigen.
Wäschemenge zu groß.
Maximale Füllmenge beachten.
Wäsche unzureichend geschleudert.
Wäsche entsprechend schleudern.
Einfülltür
schließt nicht.
Err ( Fehler )
auf dem LCDDisplay. 5)
Keine Innenbeleuchtung.
Trockengang
zu lang 6)
e
.b
re
Rückstände in der Trommel.
Besonders hohe Raumtemperatur - kei- Falls möglich, die Raumtemperatur senne Gerätestörung.
ken.
1) Bei einer Fehlermeldung im LCD-Display (z.B.: E51 ) - nur bei Trocknern mit LCD-Display): Schalten Sie den
Trockner aus und wieder ein. Stellen Sie ein Programm ein. Drücken Sie die Taste START/PAUSE. Funktioniert
das Gerät immer noch nicht? - benachrichtigen Sie den lokalen Kundendienst unter Angabe des Fehlercodes.
2) Beachten Sie die Programmempfehlung - siehe den Abschnitt Programmübersicht .
3) Siehe den Abschnitt Reinigung und Pflege .
4) Siehe den Abschnitt Programmiermöglichkeiten .
Geräteeinstellungen
nl
ow
D
78
d
de
oa
m
Austausch der Lampe der Trommelbeleuchtung
fro
5) (Nur bei Trocknern mit LCD-Display.)
6) Hinweis: Nach etwa 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen (siehe den Abschnitt Ende des
Trockenprogramms ).
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Benutzen Sie nur für Trockner geeignete Lampen. Die Speziallampen erhalten Sie beim
Kundendienst.
Die Trommelbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Tür automatisch nach 4 Minuten ab.
e
.b
re
WARNUNG!
Keine Standardglühlampen verwenden! Diese entwickeln zu viel Hitze und können das
Gerät beschädigen!
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Lampe ersetzen; bei Festanschluss: die Sicherung
ganz herausdrehen oder ausschalten.
1. Schrauben Sie die Abdeckung über der Glühbirne ab (sie befindet sich direkt hinter der
Einfüllöffnung oben). Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Gerätebeschreibung“.
2. Die defekte Lampe ersetzen.
3. Die Abdeckung wieder anschrauben.
Überprüfen Sie die O-Ringdichtung auf korrekten Sitz, bevor Sie die Abdeckung anschrauben. Benutzen Sie den Trockner nicht, wenn die O-Ringdichtung an der Abdeckung der
Trommelbeleuchtung fehlt.
WARNUNG!
Aus Sicherheitsgründen muss die Abdeckung fest angeschraubt sein. Anderenfalls darf der
Trockner nicht in Betrieb genommen werden.
Geräteeinstellungen
Einstellung
Vorgehen
Signal dauerhaft ak- 1. Drehen Sie den Programmwähler auf ein beliebiges Programm.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten TROCKENGRAD (DROOGTEGRAAD)
tiviert/deaktiviert
und U/MIN. (T/MIN) und halten Sie diese ca. 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Das Signal ist standardmäßig deaktiviert. Mit der Option Signal können Sie das akustische Signal aktivieren oder deaktivieren. Das Gerät
speichert die Einstellung jedoch nicht.
nl
ow
D
Technische Daten
79
d
de
oa
Einstellung
Vorgehen
1. Drehen Sie den Programmwähler auf ein beliebiges Programm.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten TROCKENGRAD (DROOGTEGRAAD)
und ZEITWAHL (TIJD PROGR.) und halten Sie diese ca. 5 Sekunden lang
gedrückt. Die aktuelle Einstellung wird auf dem Display angezeigt:
–
geringe Leitfähigkeit <300 μS/cm
–
mittlere Leitfähigkeit 300-600 μS/cm
–
hohe Leitfähigkeit >600 μS/cm
3. Drücken Sie die Taste START PAUSE (START PAUZE) mehrmals hintereinander, bis die gewünschte Stufe angezeigt wird.
4. Zum Speichern der Einstellung drücken Sie gleichzeitig die Tasten
TROCKENGRAD (DROOGTEGRAAD) und ZEITWAHL (TIJD PROGR.) oder
drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf die AUS (UIT) Position
Warnung für Wasserbehälter leeren
- aus 2)
1. Drehen Sie den Programmwähler auf ein beliebiges Programm.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten U/MIN. (T/MIN) und ZEITWAHL
(TIJD PROGR.) und halten Sie diese ca. 5 Sekunden lang gedrückt.
Die aktuelle Einstellung wird auf dem Display angezeigt:
– Warnsymbol
und Warnung
- abgeschaltet
– Warnsymbol
und Warnung
- eingeschaltet
m
fro
Wasserhärte 1)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1) Wasser enthält unterschiedliche Mengen an Kalk und Mineralsalzen, die je nach geografischem Standort
variieren und somit zu unterschiedlichen Leitfähigkeitswerten führen. Beträchtliche Abweichungen der
Leitfähigkeit des Wassers von den werkseitig voreingestellten Werten können die Restfeuchte der Wäsche nach
der Trocknung leicht beeinflussen. Sie können die Empfindlichkeit des Feuchtigkeitssensors entsprechend den
Leitfähigkeitswerten wie folgt einstellen.
2) Standardmäßig ist die Warnlampe aktiviert. Sie leuchtet am Ende des Trockengangs und auch während des
Trockengangs, wenn der Wasserbehälter voll ist. Bei Verwendung einer externen Ableitung für das
Kondenswasser kann die Warnung ausgeschaltet sein
Technische Daten
Höhe x Breite x Tiefe
85 x 60 x 58 cm
Trommelvolumen
108 l
Tiefe bei geöffneter Einfülltür
109 cm
Höhenverstellbarkeit
1,5 cm
Leergewicht
ca. 56 kg
Füllmenge (je nach Programm) 1)
max. 7 kg
Anschlussspannung
230 V
Erforderliche Absicherung
6A
Gesamte Leistungsaufnahme
1050 W
Energie-Effizienzklasse
A
nl
ow
D
80
Kundendienst
d
de
oa
1.9 kWh
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr
126.2 kWh
Einsatzbereich
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+5 °C bis + 35 °C
m
fro
Energieverbrauch (7 kg Baumwolle, vorgeschleudert mit 1.000 U/min) 2)
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Verbrauchswerte
Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen ermittelt. Sie können unter Haushaltsbedingungen unterschiedlich sein.
Energieverbrauch in kWh/durchschnittl.
Trockenzeit in Min.
BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN3)
1.9 / 135 (7 kg Wäsche, vorgeschleudert mit
1000 U/min)
1.7 (7 kg Wäsche, vorgeschleudert mit 1200 U/
min)
1.65 (7 kg Wäsche, vorgeschleudert mit 1.400 U/
min)
1.42 (7 kg Wäsche, vorgeschleudert mit 1.800 U/
min)
BAUMWOLLE BÜGELTROCKEN3)
1.4 / 106 (7 kg Wäsche, vorgeschleudert mit
1.000 U/min)
MISCHGEWEBE SCHRANKTROCKEN3)
0.59 / 48 (3 kg Wäsche, vorgeschleudert mit
1.200 U/min)
e
.b
re
Programm
1) In einigen Ländern können die Angaben zur Füllmenge aufgrund unterschiedlicher Messmethoden abweichen
2) gemäß EN 61121
3) Hinweise für Prüfinstitute: Das Programm ist nach EN 61121 zu prüfen.
Kundendienst
Prüfen Sie bei einer technischen Störung zunächst, ob Sie anhand der Bedienungsanleitung
den Fehler selbst beheben können (siehe Kapitel "Was tun, wenn ...".
Können Sie die Störung nicht selbst abstellen, wenden Sie sich an den Kundendienst oder
an Ihren Fachhändler.
Um Ihnen schnell helfen zu können, benötigen wir folgende Angaben:
– Modellbezeichnung
– Produkt-Nummer (PNC)
– Serien-Nummer (S No.) (diese Nummern finden Sie auf dem Typenschild )
– Fehlermeldung
– Eventuelle Fehlermeldungen, die das Gerät anzeigt
Tragen Sie die Gerätenummern hier ein, so dass Sie diese immer zur Hand haben:
Modellbezeichnung:
........................................
Produkt-Nr. (PNC): ........................................
Seriennummer (S
No.):
........................................
nl
ow
D
Contents
81
d
de
oa
Thank you for choosing one of our high-quality products.
m
fro
To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this
instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly
and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend
you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance.
Operating Instructions
82
Important safety information
Environment
82
84
Installation
Transporting the appliance
Appliance positioning
Removing transport safety packaging
Electrical connection
Changing door stop
Special accessories
Product description
Control panel
Control panel
Display
Before first use
85
85
85
86
86
86
87
88
89
89
89
90
Programme chart
Daily use
Sorting laundry
Average laundry weights
Switching machine/drum light on
Laundry loading
Selecting the programme
90
92
92
93
93
94
94
DRYNESS (DROOGTEGRAAD)
94
SPIN SPEED (T/MIN)
94
BUZZER (ZOEMER)
94
LONG ANTI-CREASE (ANTIKREUK LANG)
95
TIME (TIJD PROGR.)
95
DELAY START (STARTUITSTEL)
95
Setting child lock
95
Starting the programme
95
Changing programme
96
Programme complete / Laundry unloading
96
Care and cleaning
97
Cleaning fluff filter
97
Cleaning the door seal
98
Emptying the water reservoir
98
Cleaning heat exchanger filters
99
Cleaning the drum
101
Clean operating screen and housing
101
What to do if ...
101
Machine settings
Technical specifications
103
104
Service
104
Subject to change without notice
e
.b
re
Contents
or
nb
de
an
.v
w
w
w
We wish you much joy with your new appliance.
Important safety information
m
fro
Important safety information
d
de
oa
Operating Instructions
nl
ow
D
82
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and
first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and
warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure
that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and
safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be
properly informed on appliance use and safety.
- Please read the instruction book before using this appliance.
General safety
• It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical and sensory conditions or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Make sure that small children and pets do not climb inside the drum. To avoid this, please
check into the drum before using.
• Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp
material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
• In order to avoid danger of fires caused by excessive drying, do not use appliance to dry
the following items: Cushions, quilts and the like (these items accumulate heat).
• Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed
articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the
tumble dryer.
• Always unplug the appliance after use, cleaning and maintenance.
• Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs
carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact
your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.
• Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone, petrol, kerosene,
spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with
an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
• Danger of explosion: Never tumble dry items that have been in contact with inflammable solvents (petrol, methylated spirits, dry cleaning fluid and the like). As these substances are volatile, they could cause an explosion. Only tumble dry items washed with
water.
• Risk of fire: items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking oil
constitute a fire hazard and should not be placed in the tumble dryer.
• If you have washed your laundry with stain remover you must execute an extra rinse
cycle before loading your tumble dryer.
• Please make sure that no gas lighters or matches have accidentally been left in pockets
of garments incase they are loaded into appliance
nl
ow
D
Important safety information
83
d
de
oa
m
fro
WARNING!
• Risk of fire! Never stop a tumble dry before the end of the drying cycle unless all
items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
• Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
w
e
.b
re
Installation
or
nb
de
an
.v
w
w
• Risk of electric shock! Do not spray down the appliance with jets of water.
• The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat ( cool down cycle ) to ensure
that the items are left at a temperature that ensures that items will not be damaged.
• The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
• Ensure you have good ventilation in the installation room to avoid the back flow of gases
into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
• When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it
and contact the Service Centre.
• All packaging must be removed before use. Serious damage can occur to the product
and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
• Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified
electrician or competent person.
• If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air
to circulate freely under the appliance.
• After having installed the appliance, check that it is not pressing or standing on its
electrical supply cable.
• If the tumble dryer is placed on top of a washing machine, it is compulsory to use the
stacking kit (optional accessory).
Use
• This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than
those for which it was designed.
• Only wash fabrics which are designed to be machine dried. Follow the instructions on
each garment label.
• Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
• Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual.
• Clothes which are dripping wet should not be placed in the dryer.
• Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be
machine dried. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that
the fluid is removed from the garment before placing in the machine.
• Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold
of the plug itself.
• Never use the tumble dryer if the power supply cable, the control panel, the working
surface or the base are damaged so that the inside of the tumble dryer is accessible.
• Fabric softeners, or similar products should be used as specified by the fabric softener
instructions.
• Caution - hot surface : Do not touch the door light cover surface when the light is
switched on.
(Only dryers equipped with internal drum light)
Environment
d
de
oa
Child safety
nl
ow
D
84
m
fro
• This machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
• Children often do not recognise the hazards associated with electrical appliances. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
w
w
Environment
e
.b
re
• Keep all detergents in a safe place out of children’s reach.
• Make sure that children or pets do not climb inside the drum.
or
nb
de
an
.v
w
WARNING!
• Danger of suffocation! The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be
dangerous to children - Keep them out of children’s reach.
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased
the product.
Environmental tips
• In the dryer, laundry becomes fluffy and soft. Fabric softeners are not therefore needed
when washing.
• Your dryer will function most economically if you:
– Always keep the ventilation slots on the base of the dryer unobstructed;
– Use the loading volumes specified in the programme overview;
– Ensure you have good ventilation in the installation room;
– Clean the micro-fine filter and fine strainer after each drying cycle;
– Spin the laundry well before drying.
Energy consumption depends on spinning speed set in washing machine. Higher spinning
speed - lower energy consumption.
Environmental information
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging
materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.
The heat pump of your dryer contains a closed refrigerant circuit filled with a refrigerant
which is free from fluoro-chloro-hydrocarbons. The refrigerant circuit in the heat pump
must not be damaged.
nl
ow
D
Installation
85
d
de
oa
m
fro
WARNING!
When a unit is no longer being used:
• Pull the plug out of the socket.
• Cut off the cable and plug and dispose of them.
• Dispose of the door catch. This prevents children from trapping themselves inside and
endangering their lives.
Transporting the appliance
e
.b
re
Only tip the appliance on its left side to transport
(see illustration), if it cannot be transported in an
upright position.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Installation
WARNING!
If the appliance was not transported in an upright
position, leave it to stand for 12 hours before connecting it to the electricity supply and
using it for the first time, so that the oil can flow back to the compressor. Otherwise the
compressor could be damaged.
Appliance positioning
• It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your
washing machine.
• The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not build up.
• Air must be able to circulate freely all round the appliance. Do not obstruct the front
ventilation grille or the air intake grilles at the back of the machine.
• To keep vibration and noise to a minimum when the dryer is in use, it should be placed
on a firm, level surface.
• Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with
the aid of a spirit level. If it is not, raise or lower the feet until it is.
• The feet must never be removed. Do not restrict the floor clearance through deep pile
carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere
with the operation of the appliance.
• The hot air emitted by the tumble dryer can reach temperatures of up to 60°C. The
appliance must therefore not be installed on floors which are not resistant to high temperatures.
• When operating the tumble dryer, the room temperature must not be lower than +5°C
and higher than +35°C, as it may affect the performance of the appliance.
• Should the appliance be moved, it must be transported vertically.
• The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door a door with a
hinge on the opposite side to that of the appliance in such a way that a full opening of
the dryer is restricted.
Installation
d
de
oa
Removing transport safety packaging
nl
ow
D
86
m
fro
CAUTION!
Before use all parts of the transport packaging must be removed.
Electrical connection
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Open loading door
2. Pull off adhesive strips from inside machine on top of drum.
3. Remove foil hose and polystyrene padding from the machine.
Details on mains voltage, type of current and the fuses required should be taken from the
type plate. The type plate is fitted near the loading aperture (see “Product description”
chapter).
Connect the machine to an earthed socket, in accordance with current wiring regulations.
WARNING!
The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure
to comply with the above safety precautions.
Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried
out by our Service Center.
WARNING!
The plug must be accessible after installing the machine.
Changing door stop
WARNING!
Before changing the door stop, disconnect the mains plug.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open loading door.
A
B
Unscrew hinge A from the front of the
machine and take off the loading door.
C
Remove cover plates B . To do this, insert
B
A
a thin screwdriver into the slots as
shown in the illustration, press downwards slightly and pry out the cover
plates.
Use an appropriate tool and exert pressure to unfasten locking block C from the snapon fixture, take out and re-insert on the other side having rotated the block through
180°.
Unscrew hinge A from the loading door, rotate through 180°, re-insert on the opposite
side and screw down.
Re-insert cover plates B on the opposite site having first rotated them through 180°.
nl
ow
D
Installation
87
d
de
oa
Unscrew cover plates D from the front
D
E
of the machine, rotate through 180°,
F
F
screw on the opposite side.
E
8. Unscrew door lock E , push down slightly
D
and remove from the front of the machine.
9. Press snap-in button F in and down,
press cover down slightly and remove from front of the machine.
10. Change door lock E over to the opposite side, screw down the door interlock.
11. On the other side, insert cover F and allow snap-in button to lock into place.
12. Insert loading door and hinges into recesses on the front of the machine and screw
down.
Note regarding contact protection: The machine is only secure for operations again once
all plastic parts have been inserted.
7.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Special accessories
• Stacking kit
These intermediate installation kits can be used to arrange the dryer and a washing
machine (60 cm wide, front loaded) as a space-saving washer/dryer stack. The washing
machine is at the bottom and the dryer is at the top.
Read carefully the instructions supplied with the kit.
Available from your Service Force Centre or your specialist dealer
• Draining kit
Installation kit for direct draining of the condensed water into a basin, siphon, gully, etc.
The water reservoir then no longer has to be drained, it must however remain in its
intended position in the machine.
Fixed hose has to be on the suitable height from minimum of 50 cm to maximum of 1
m from floor level and cannot be looped. If possible shorten the draining hose.
Read carefully the instructions supplied with the kit.
Available from your Service Force Centre or your specialist dealer
• Pedestal with the drawer
To situate the dryer at the optimal height and have some additional space to store (e.g.
laundry).
Read carefully the instructions supplied with the kit.
Available from your Service Force Centre or your specialist dealer
Product description
d
de
oa
Product description
nl
ow
D
88
m
fro
1
w
w
4
or
nb
de
an
.v
w
2
3
5
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Control panel
Water reservoir
Drum light
Fine fluff filters
Course fluff filters
Fluff filters
Rating plate
Loading door (reversible)
Heat exchanger door, fluff filter, heat exchanger
Button for opening door in plinth
Ventilation grille
Adjustable feet
e
.b
re
6
nl
ow
D
89
Control panel
d
de
oa
Control panel
fro
m
Control panel
5
4
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6
1
1
2
3
4
5
6
2
3
Programme selector and on/off switch
Function buttons
START PAUSE (START PAUZE) button
DELAY START (STARTUITSTEL) button
Status LED
Display
Display
1
2
3
4
5
6
time to end / error message
cycle phase status
options
warnings
spin speed selection
dryness selection
4
6
5
2
3
1
Display description
DRYNESS (DROOGTEGRAAD) default
minimal DRYNESS
(DROOGTEGRAAD)
medium DRYNESS
(DROOGTEGRAAD)
maximal DRYNESS
(DROOGTEGRAAD)
SPIN SPEED (T/MIN)
default
minimal SPIN SPEED
(T/MIN)
SPIN SPEED (T/MIN)
scope (200 rpm step)
maximal SPIN SPEED
(T/MIN)
nl
ow
D
90
Before first use
d
de
oa
Display description
cupboard dry (drying
phase indicator)
m
fro
iron dry (drying phase light dry (drying phase
indicator)
indicator)
strong dry (drying
phase indicator)
cooling (drying phase
indicator)
crease guard (drying
phase indicator)
empty water reservoir
(warning)
clean condenser
(warning)
clean filters (warning)
child lock
re
-
-
long anti-crease
-
cycle duration
time program scope
(10 min - 3h)
buzzer
delay start
e
.b
-
-
or
nb
de
an
.v
w
extra dry (drying phase
indicator)
w
w
-
delay start scope
Before first use
In order to remove any residues which may have been produced during production, wipe
the dryer drum with a damp cloth or carry out a brief drying cycle (ca. 30 min.) with damp
cloths in the machine.
At the beginning of drying cycle (3-5 min.) there might be a slightly higher sound level. It
is due to start of the compressor what is normal for compressor powered appliances like:
fridges, freezers etc.
Programme chart
Programmes
max.
load1)
Application/properties
Options
COTTONS (KATOEN)
EXTRA DRY
(EXTRA
DROOG)
7 kg
Thorough drying of thick or multi- layered
fabrics, e.g. terry towelling items, bathrobes.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
INTENSIVE
DRY (INTENSIEF DROOG)
7 kg
Thorough drying of thick fabrics, e.g. terry
towelling items, towels, cottons.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
CUPBOARD
DRY (KASTDROOG)
7 kg
Thorough drying of fabrics of even thicknesses, e.g. terry towelling items, knitwear,
towels.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
Care
mark
nl
ow
D
max.
load1)
Application/properties
7 kg
For normal thickness cotton or linen laundry,
e.g. bedding, table linen.
Options
m
fro
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
Thorough drying of thick or multi-layered
fabrics, e.g. pullovers, bedding, table linen.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
CUPBOARD
DRY (KASTDROOG)
3 kg
For thin fabrics which are not ironed, e.g. easy
care shirts, table linen, baby clothes, socks,
lingerie with bones or wires.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
IRON DRY
(STRIJKDROOG)
3 kg
For thin fabrics which are also to be ironed,
e.g. knitwear, shirts.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
special
7 kg
For drying of individual items of laundry.
all except
DRYNESS
(DROOGTEGRAAD) and
SPIN SPEED
(T/MIN)
LONG ANTICREASE (ANTIKREUK
LANG), BUZZER (ZOEMER), DELAY
START (STARTUITSTEL)
FRESHEN-UP
(OPFRISSEN)
1 kg
For refreshing or gently cleaning textiles with
commercially available dry cleaning products.
MICRO-FIBRE
1 kg
For thin fabrics, polyester and polyamide,
which are not ironed.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
MIX
3 kg
For drying cotton and synthetic fabrics, uses
low temperature.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
BED LINEN
(BEDLINNEN)
3 kg
Bed linen (single and double sheet, pillowcase, bedspread, duvet cover).
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
VISCOSE
1 kg
For thin fabrics, viscose, and polyester, which
are not ironed.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
JEANS
7 kg
For leisure clothing, such as jeans, sweatshirts, etc., of different material thicknesses
(e.g. at the neck, cuffs and seams).
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
e
.b
3 kg
re
or
nb
de
an
.v
w
EXTRA DRY
(EXTRA
DROOG)
TIME (TIJD
PROGR.)
Care
mark
w
SYNTHETICS (SYNTHETISCH)
91
w
IRON DRY
(STRIJKDROOG)
d
de
oa
Programmes
Programme chart
nl
ow
D
92
Daily use
d
de
oa
max.
load1)
Application/properties
2 kg
For sportswear, thin fabrics, polyester, which
are not ironed.
SHIRTS (HEMDEN)
1.5 kg
(or 7
shirts)
Special program with anti-crease mechanism for easy care fabrics such shirts and
blouses; for minimum ironing effort. The results depends on the type of fabric and its
finish. Place fabrics in the dryer straight after
spinning; once dried, immediately remove
fabrics and place on a clothes hanger.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
EASY IRON
PLUS (GEMAKKELIJK
STRIJKEN
PLUS)
Special program with anti-crease mechanism for easy care fabrics such shirts and
1 kg (or blouses; for minimum ironing effort. The results depend on the type of fabric and its
5
shirts) finish. Place fabrics in the dryer straight after
spinning; once dried, immediately remove
fabrics and place on a clothes hanger.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
Programmes
e
.b
re
1 kg
For drying woollen fabrics after they have
been washed, using warm air at minimum
mechanical load. Follow section Sorting
laundry . Recommendation: Remove fabrics
immediately after drying, as no anti-crease
programme follows.
or
nb
de
an
.v
w
For drying silk using warm air and gentle
movement.
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
w
1 kg
Care
mark
w
WOOL (WOL)
m
SILK (ZIJDE)
fro
SPORTS
(LICHTE
SPORTKLEDING)
Options
all except
TIME (TIJD
PROGR.)
all except
LONG ANTICREASE (ANTIKREUK
LANG) and
TIME (TIJD
PROGR.)
1) maximal weight of dry clothes
Daily use
Sorting laundry
• Sort by fabric type:
– Cotton/linen for programmes in COTTONS (KATOEN) programme group.
– Mixtures and synthetics for programmes in SYNTHETICS (SYNTHETISCH) programme
group.
• Sort by care label: The care labels mean:
Drying in the tumble dryer possible in principle
Drying at normal temperature
Drying at reduced temperature
Drying in the tumble dryer not possible
nl
ow
D
Daily use
93
d
de
oa
m
fro
Do not place in the appliance any wet laundry which is not specified on the care label as
being suitable for tumble-drying.
This appliance can be used for all wet laundry items which are labelled as suitable for
tumble-drying.
• Do not dry new, coloured textiles together with light-coloured laundry items. Textile
colours may bleed.
• Do not dry cotton jersey and knitwear with the EXTRA programme. Items may shrink!
• Wool and wool-like textiles can be dried using the WOOL (WOL) programme. Before the
drying cycle spin the woollen textiles as well as possible (max. 1200 rpm). Only dry
woollen textiles together of similar or the same material, colour and weight. Please dry
heavy laundry items made of wool separately.
Preparing laundry
• To avoid laundry becoming tangled: close zips, button up duvet covers and tie loose ties
or ribbons (e.g. of aprons).
• Empty pockets. Remove metal items (paper clips, safety pins, etc).
• Turn items with double-layered fabrics inside out (e.g. with cotton-lined anoraks, the
cotton layer should be outermost). These fabrics will then dry better.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Do not overload the appliance. Observe max. loading volume of 7 kg.
Average laundry weights
bathrobe
1200 g
quilt cover
700 g
man’s work shirt
600 g
man’s pyjamas
500 g
sheet
500 g
tablecloth
250 g
man’s shirt
200 g
night dress
200 g
pillow case
200 g
towelling towel
200 g
blouse
100 g
ladies’ briefs
100 g
men’s underpants
100 g
napkin
100 g
tea cloth
100 g
Switching machine/drum light on
Turn the programme selector to any programme or turn it to DRUM LIGHT (LICHT AAN).
The machine has been switched on. When the loading door is opened, the drum light is
illuminated.
Daily use
nl
ow
D
94
d
de
oa
Laundry loading
m
fro
1. Open loading door:
Use force to push against the loading door
(push point)
2. Load your laundry (do not force it in).
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CAUTION!
Do not jam laundry in between the loading
door and rubber seal.
3. Close loading door securely. Lock must
audibly lock.
e
.b
re
Selecting the programme
Use the programme selector to set the programme
you require. The estimated time to end of the programme appears in the LCD in h:mm format
(hours:minutes).
During the cycle time elapses by steps of one minute; less than 1 hour the leading zeros are not
shown (ex. “59”, “5”, “0”).
DRYNESS (DROOGTEGRAAD)
Increases the dryness of the dried laundry adequately to the selected level:
,
,
. This option helps to achieve satisfying result of drying.
SPIN SPEED (T/MIN)
Shorten the drying cycle adequately to the spin speed the laundry was spun previously in
the washing machine. The higher spin speed was, the shorter drying cycle length. Available
up to
spin speed values (rpm): from
This option allows to save time and energy.
BUZZER (ZOEMER)
Audible confirmation of:
– cycle end
– anti-crease phase start and end
– cycle interruption
– error
(with 200 rpm steps)
nl
ow
D
is on.
fro
LONG ANTI-CREASE (ANTIKREUK LANG)
95
d
de
oa
When active the symbol
Daily use
m
Prolongs standard anti-crease phase at the end of the drying cycle to 90 min. When active
the symbol is on. This option helps to keep laundry free from creases. Laundry can be
removed at any time during the anti-crease phase.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
TIME (TIJD PROGR.)
DELAY START (STARTUITSTEL)
e
.b
re
Operates only with TIME (TIJD PROGR.) PROGRAMME. Allows to set individual time of drying
from minimum 10 min. to maximum of 3 hours (in 10 min. steps).
1. Turn the programme knob to the TIME (TIJD PROGR.) PROGRAMME.
2. Press the TIME (TIJD PROGR.) button repeatedly until the desired programme duration
for a programme of 1 hour and 20 minutes.
is shown in the display, e.g.
Allows to delay the start of a drying programme from minimum of 30 min. to maximum
of 20 hours.
1. Select the drying programme and additional options.
2. Press the DELAY START (STARTUITSTEL) button repeatedly until the desired delay start
if the programme has to start after 12 hours.
is shown in the display, e.g.
3. To activate the delay timer, press the START PAUSE (START PAUZE) button. Time to start
elapses in the displayed.
Setting child lock
The child lock can be set to prevent a programme being accidentally started or a programme
in operation being accidentally changed. The child lock function locks all buttons and the
programme knob. The child lock can be activated or deactivated by holding down the LONG
ANTI-CREASE (ANTIKREUK LANG) and BUZZER (ZOEMER) buttons simultaneously for 5
seconds.
– Before programme is started: Appliance cannot be used
– After programme is started: Programme in operation cannot be changed
The padlock symbol appears in the display to indicate that the child safety device is
activated.
The child safety device is not deactivated once the programme comes to an end.
If you want to set a new programme, you must first deactivate the child safety device.
Starting the programme
Press the START PAUSE (START PAUZE) button (6). The programme is started.
The programme progress is shown in LCD by appropriate set of icons. From left to the right,
from iron dry to anti-crease icon depends on the drying cycle chosen. E. g. in case
. Current
of cupboard dry programme the following status icons are visible:
cycle progress is marked by flashing dash under status icon. When appropriate part of drying
cycle is accomplished dash becomes steady and appears flashing under next status icon.
Daily use
nl
ow
D
96
d
de
oa
Changing programme
m
fro
To change a programme which has been selected by mistake once the programme has
started, first turn the programme selector to OFF and then reset the programme.
Programme complete / Laundry unloading
or
nb
de
an
.v
w
w
w
The programme can no longer be changed directly once the programme has started. If
nevertheless there is an attempt to change the programme on the programme knob, the
programme progress display and the maintenance indicators flash. If an option (excluding
the buzzer ) is set, Err appears in the multidisplay. The drying programme is not however
affected by this (laundry protection).
e
.b
re
Once the drying cycle is complete, display shows a blinking , under anti-crease icon
appears dash. If the buzzer option has been set, an acoustic signal sounds intermittently
for about one minute.
The drying cycles (except for the WOOL programme) are automatically followed by an anticrease phase which lasts around 30 minutes. The drum rotates at intervals during this phase.
This keeps the laundry loose and free of creases. The laundry can be removed at any time
during the anti-crease phase. (The laundry should be taken out towards the end of the anticrease phase at the latest to prevent creases from forming.) If long anti-crease option
has been set, the anti-crease phase is lengthened by 60 minutes.
1. Open door.
2. Before removing the laundry, remove fluff from the micro-fine filter. It is best to use
a damp hand for this purpose. (See “Care and cleaning” chapter.)
3. Remove laundry.
4. Turn the programme selector to OFF (UIT).
After each drying cycle:
- Clean the micro-fine filter and fine filter
- Drain the condensed water container
(See chapter “Care and cleaning”.)
5. Close the door.
nl
ow
D
m
fro
w
Cleaning fluff filter
d
de
oa
Care and cleaning
97
CAUTION!
Never operate the dryer without fluff filters or with damaged or blocked fluff filters.
Open loading door
Use a damp hand to clean the microfine filter, which is built into the lower
part of the loading aperture.
3.
After a period of time, a patina due to
detergent residue on laundry forms on
the filters. When this occurs, clean the
filters with warm water using a brush.
Remove the filter from the door pulling
it out. It can be positioned with the tooth
facing to the left or to the right).
After cleaning do not forget to put it
back.
4.
Push down the unlock button on the
large mesh filter.
Large mesh filter jumps up.
e
.b
1.
2.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
The filters collect all the fluff which accumulates during drying. To ensure that the dryer
works perfectly, the fluff filters (micro-fine filter and fine strainer) must be cleaned after
every drying cycle.
The warning icon is on to remind you of this operation.
Care and cleaning
m
Clean the entire filter area
fro
Take out fine strainer.
Remove fluff from fine strainer. It is best
to use a damp hand for this purpose.
d
de
oa
5.
6.
nl
ow
D
98
7.
To do this, grip the top of the large mesh
filter and pull it forwards until it comes
loose from the two brackets.
8. Remove fluff from the entire filter area.
It is best to use a vacuum cleaner for this
purpose.
9. Press both journals of the large mesh
filter into the brackets on the loading
door until they snap into place.
10. Re-insert fine strainer.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
The strainer area does not have to be
cleaned after every drying cycle, but
should be checked regularly and cleaned
of fluff if necessary.
11. Press against the large mesh filter until
it locks into the interlock.
If the fine strainer is not fitted, the large
mesh filter will not snap into place and the
loading door cannot be closed.
Cleaning the door seal
Wipe the door seal with a damp cloth immediately after the drying cycle has finished.
Emptying the water reservoir
Empty the water reservoir after every drying cycle.
If the water reservoir is full, an active programme will break off automatically and the
empty container icon on the display will light up. In order to continue the programme,
the water reservoir must first be emptied.
WARNING!
The condensed water is not suitable for drinking or for preparing foodstuffs.
nl
ow
D
d
de
oa
99
2
m
fro
1. Take out drawer containing condensed
water container completely 1 and pull up
the condensed water container’s drainage pipe as far as it will go 2 .
Care and cleaning
e
.b
re
2. Pour condensed water out into a basin or
similar receptacle.
3. Slide outlet connections in and refit water
reservoir.
If the programme has been interrupted as
a result of the water reservoir being full:
Press the START PAUSE button to continue the drying cycle.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
The water reservoir has a volume of approx. 4
litres. This is sufficient for around 7 kg of
laundry which has previously been spun at 1000 revolutions/ minute.
The condensate can be used as distilled water, e.g. for steam ironing. However first filter
the condensate (e.g. with a coffee filter) to remove any residue and small pieces of fluff.
Cleaning heat exchanger filters
If the indicator clean base filters lights up, the heat exchanger fluff filters in the base
of the appliance must be cleaned, i.e. after each 5 drying cycles. Both filters are located in
the appliance base.
Water can collect in the filter housing therefore it is normal for the heat exchanger fluff
filters to become wet.
• Never operate the dryer without the fluff filters.
• Clogged filters cause higher energy consumption (drying cycle elongation) and dryer
damage.
• A dirty heat pump can only be cleaned up by means of a costly process.
1. Open loading door
2. Open door in plinth: To do this, press the
release button on the bottom of the door
aperture and open the door in the plinth
to the left.
Care and cleaning
nl
ow
D
100
d
de
oa
3. Pull filter housing out of the base by the
handle.
m
fro
e
.b
2
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. To clean the fluff filter: Remove filter
from filter housing. To do this, press the
pressure points on the sides and pull the
filter frame up and out of the housing.
Remove fluff from the fluff filter with a
damp hand.
1
5. Use a damp hand to remove the fluff from
the filter in the base .
If necessary pull out and clean the filter
with warm water using a wiper or brush.
Clean the inside of the door, the fluff filter
chamber and the rubber seals of fluff.
nl
ow
D
d
de
oa
a
101
b
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6. Insert the fluff filter into the base a . Insert
the second fluff filter into the filter housing (it has to audibly lock) and slide it inside the filter chamber b . Close the door
in plinth. Note: If the fluff filter is not inserted in the filter housing, the filter housing cannot be slide into the appliance
base.
7. As necessary, approx. once every 6
months, remove the fluff from the heat
exchanger using the sponge supplied.
When doing this, please use rubber gloves.
Tip: The fluff can be removed more easily if it
is first dampened (e. g. with a laundry dampener) or with the help of vacuum cleaner.
What to do if ...
Cleaning the drum
CAUTION!
Do not use abrasives or steel wool to clean the drum.
Lime in the water or cleaning agents may form a barely visible lining on the inside of the
drum. The degree to which the laundry has been dried is then no longer detected reliably.
The laundry is damper than expected when removed from the dryer.
Use a standard domestic cleaner (e.g. vinegar-based cleaner) to wipe down the inside of
the drum and drum ribs.
Clean operating screen and housing
CAUTION!
Do not use furniture cleaners or aggressive cleaning agents to clean the machine.
Use a damp cloth to wipe down the operating screen and housing.
What to do if ...
Troubleshooting by yourself
Problem 1)
Possible cause
Dryer not connected to mains supply.
Dryer does not
work.
Loading door opened.
Unsatisfactory drying results.
Remedy
Plug in at mains socket. Check fuse in
fuse box (domestic installation).
Close loading door
The START PAUSE button not pressed.
Press the START PAUSE button.
Incorrect programme set.
Set suitable programme. 2)
Fluff filters clogged.
Clean fluff filters. 3)
What to do if ...
nl
ow
D
102
Clean heat exchanger. 3)
Respect max. loading volume.
fro
Max. loading exceeded.
d
de
oa
Heat exchanger clogged.
Uncover ventilation grill in base area.
Residue inside the drum.
Clean the drum inside.
High water hardness.
Set suitable water hardness4).
m
Covered ventilation grill.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Install fine filter and/or snap course filter into place.
Err ( Error ) on Attempt to change parameters after
start of the programme.
the LCD.5)
Turn the dryer off and on. Set requested
parameters.
Programme selector in OFF position.
Turn it to DRUM LIGHT (if available) or
to any programme.
Defective light bulb.
Replace light bulb (see next section).
Abnormally
elapsing time
on the LCD5)
Time to end is calculated on the basis
Automatic process; this is not a maof: type, volume and dampness of launchine fault.
dry.
Programme
inactive
Full water reservoir.
Empty water reservoir3) , press START
PAUSE button.
Drying cycle
to short
Small laundry volume./Too dry laundry
for selected programme.
Select time programme or higher drying
level (e.g. EXTRA DRY).
Fluff filters clogged.
Clean fluff filters.
To high loading volume.
Respect max. loading volume.
Laundry insufficiently spun.
Spun adequately the laundry.
Particularly high room temperature no machine fault.
Lower the room temperature if possible.
Drying cycle
to long 6)
e
.b
No drum light
re
Loading door
Filters not locked in place.
does not close
1) In case of error message on the LCD (e.g. E51 - only dryers with the LCD): Switch the dryer off and on. Set
programme. Press the START PAUSE button. Does not work? - inform local service and quote the error code.
2) follow program recommendation - see Programme overview chapter
3) see Care and cleaning chapter
4) see Machine settings chapter
5) only dryers with the LCD
6) Note: After around 5 hours the drying cycle ends automatically (see Drying cycle complete section).
Changing the bulb for interior lighting
Only use a special bulb which is designed specially for dryers. The special bulb can be
obtained from your local service centre.
When the appliance is switched on, the interior lighting switches itself off after 4 minutes
when the door is open.
WARNING!
Do not use standard bulbs! These develop too much heat and may damage the machine!
Before replacing the bulb, disconnect the mains plug; with a permanent connection: fully
unscrew or deactivate the fuse.
nl
ow
D
Machine settings
103
d
de
oa
m
fro
1. Unscrew cover above the bulb (this can be found directly behind the loading aperture,
at the top; refer to “Description of machine” section.)
2. Replace defective bulb.
3. Screw cover back down.
Check the correct positioning of o-ring gasket before screwing back the door light cover.
Do not operate the dryer when missing o-ring gasket on door light cover.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WARNING!
For safety reasons, the cover must be screwed down tightly. If this is not done, the dryer
must not be operated.
Implementation
Buzzer permanent
on/off
1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the DRYNESS (DROOGTEGRAAD) and SPIN
SPEED (T/MIN) buttons and hold down for approx. 5 seconds.
3. The buzzer is by default always off. You can use the buzzer option to
activate or deactivate sound but the machine does not memorise your
selection.
Water hardness 1)
1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the DRYNESS (DROOGTEGRAAD) and TIME (TIJD
PROGR.) buttons and hold down for approx. 5 seconds. The current
setting is on the display:
–
low conductivity <300 μS/cm
–
medium conductivity 300-600 μS/cm
–
high conductivity >600 μS/cm
3. Press the START PAUSE (START PAUZE) button sequentially until you
set desired level.
4. To memorise setting press simultaneously the DRYNESS (DROOGTEGRAAD) and TIME (TIJD PROGR.) buttons or turn knob to OFF (UIT)
position
Emptying water res- warning
ervoir
off 2)
1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the SPIN SPEED (T/MIN) and TIME (TIJD PROGR.)
buttons and hold down for approx. 5 seconds.
The current setting is on the display:
– warning
icon and
- warning message is off
– warning
icon and
- warning message is switched on
e
.b
Setting
re
Machine settings
1) Water contains, a variable quantity of limestone and mineral salts of which quantities vary according to
geographical locations thus varying its conductivity values. Relevant variations of the conductivity of the water
compared to those prefixed by the factory could slightly influence the residual humidity of the laundry at the
end of the cycle. Your dryer allows you to regulate the sensitivity of the drying sensor based on conductivity
values of the water.
2) By default the warning LED is always on at the end of the drying cycle or during the cycle if the water reservoir
is full. When using an external drain for the condensed water warning can be offi
Technical specifications
nl
ow
D
104
d
de
oa
Technical specifications
m
fro
Height can be adjusted by
1.5 cm
Weight when empty
approx. 56 kg
Loading volume (depends on programme)1)
max. 7 kg
Voltage
230 V
Required fuse
6A
Total power
1050 W
Energy efficiency class
A
Energy consumption (7 kg of cotton, predrained at 1000 rpm) 2)
1.9 kWh
Average annual energy consumption
126.2 kWh
Use
Domestic
Permissible ambient temperature
+ 5°C to + 35°C
Consumption values
The consumption values have been established under standard conditions. They may deviate when
the machine is operated in domestic circumstances.
Programme
COTTON
CUPBOARD DRY3)
Energy consumption in kWh / average drying time in min.
1.9/ 135 (7 kg load pre-drained at 1000 rpm)
1.7 (7 kg load pre-drained at 1200 rpm)
1.65 (7 kg load pre-drained at 1400 rpm)
1.42 (7 kg load pre-drained at 1800 rpm)
COTTON IRON DRY3)
1.4/ 106 (7 kg load pre-drained at 1000 rpm)
SYNTHETICS CUPBOARD DRY3)
0.59/ 48 (3 kg load pre-drained at 1200 rpm)
1) different loading volume data may be needed in some countries as a result of different measuring methods
2) in accordance to EN 61121
3) hints for test institutes: cycle has to be checked in accordance to EN 61121
Service
In the event of technical faults, please first check whether you can remedy the problem
yourself with the help of the operating instructions - see chapter What to do if….
If you were not able to remedy the problem yourself, please contact the Customer Care
Department or one of our service partners.
e
.b
109 cm
re
Depth with loading door open
or
nb
de
an
.v
w
108 l
w
85 x 60 x 58 cm
Drum volume
w
Height x width x depth
nl
ow
D
105
d
de
oa
m
fro
In order to be able to assist you quickly, we require the following information:
– Model description
– Product number (PNC)
– Serial number (S No. is on rating plate stuck to the product - to find it see chapter Product
description ))
– Type of fault
– Any error messages displayed by the appliance
So that you have the necessary reference numbers from your appliance at hand, we recommend that you write them in here:
S No:
........................................
e
.b
........................................
re
PNC:
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Model description: ........................................
nl
ow
D
106
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
107
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
d
de
oa
www.electrolux.com
m
fro
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.aeg-electrolux.be
136910280-01-112009
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin
online sur:
www.aeg-electrolux.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement