Miele G 7665 SCVi XXL AutoDos Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin Betjeningsvejledning

Add to My manuals
128 Pages

advertisement

Miele G 7665 SCVi XXL AutoDos Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin Betjeningsvejledning | Manualzz

Bruksanvisning

Oppvaskmaskiner

Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling

- installasjon – igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

no-NO HG07-W M.-Nr. 11 956 582

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler ..........................................................................

7

Henvisninger til bruksanvisningen ................................................................... 17

Henvisninger for layout........................................................................................ 17

Standardlevering ............................................................................................... 18

Maskinbeskrivelse ............................................................................................. 19

Oversikt over maskinen....................................................................................... 19

Betjeningspanel................................................................................................... 20

Slik fungerer displayet ......................................................................................... 21

Aktivt miljøvern .................................................................................................. 22

Første igangsetting ........................................................................................... 23

Åpne døren.......................................................................................................... 23

Lukke døren......................................................................................................... 23

Miele@home ........................................................................................................ 24

Grunninnstillinger ................................................................................................ 25

Innstilling av språk.......................................................................................... 25

Opprettelse av Miele@home .......................................................................... 25

Innstilling av klokkeslett ................................................................................. 26

Innstilling av vannhardhet............................................................................... 26

Aktivering av AutoDos .................................................................................... 27

Regenereringssalt................................................................................................ 28

Saltpåfylling .................................................................................................... 29

Etterfylling av salt ........................................................................................... 30

Glansemiddel ...................................................................................................... 31

Påfylling av glansemiddel ............................................................................... 32

Etterfylling av glansemiddel............................................................................ 32

Innstillinger ........................................................................................................ 33

Åpne innstillingene .............................................................................................. 33

Endre innstillinger ................................................................................................ 33

Avslutte innstillinger............................................................................................. 33

Språk   ................................................................................................................ 34

Klokkeslett........................................................................................................... 34

Vannhardhet ........................................................................................................ 35

AutoDos (Automatisk dosering av oppvaskmiddel) ............................................ 35

Glansemiddel ...................................................................................................... 36

Miele@home ........................................................................................................ 36

Fjernstyring.......................................................................................................... 39

RemoteUpdate .................................................................................................... 40

SmartStart ........................................................................................................... 41

3

Innhold

EcoStart............................................................................................................... 41

Forbruk (EcoFeedback) ....................................................................................... 43

Lysstyrke display ................................................................................................. 44

Lydstyrke ............................................................................................................. 44

Mangellamper...................................................................................................... 45

AutoOpen ............................................................................................................ 45

Ekstra rent ........................................................................................................... 45

Ekstra tørt ............................................................................................................ 45

2. mellomskylling................................................................................................. 46

BrilliantLight......................................................................................................... 46

Hygienesyklus ..................................................................................................... 46

Varmeakkumulator............................................................................................... 46

Softwareversjon................................................................................................... 47

Forhandler ........................................................................................................... 47

Fabrikkinnstillinger............................................................................................... 47

Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen.................................... 47

Miljøvennlig oppvask ........................................................................................ 48

Økonomisk oppvask............................................................................................ 48

Forbruksvisning EcoFeedback ............................................................................ 49

Varmeakkumulator............................................................................................... 50

Plassering av servise og bestikk ..................................................................... 51

Generelle råd ....................................................................................................... 51

Overkurv .............................................................................................................. 53

Justering av overkurven ...................................................................................... 56

Underkurv............................................................................................................ 57

Bestikkskuff......................................................................................................... 60

Plassering i 3D-MultiFlex-skuffen................................................................... 60

Eksempler på plassering ..................................................................................... 61

Oppvaskmaskin med bestikkskuff ................................................................. 61

Oppvaskmiddel .................................................................................................. 63

Oppvaskmiddeltyper .......................................................................................... 63

Dosering av oppvaskmiddel................................................................................ 64

Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos .............................................. 65

Aktivering av AutoDos .................................................................................... 65

Legg inn PowerDisk........................................................................................ 66

Manuell dosering av oppvaskmiddel................................................................... 68

Dosering av oppvaskmiddel........................................................................... 68

Tilsetting av oppvaskmiddel........................................................................... 68

Drift ..................................................................................................................... 70

Innkobling av oppvaskmaskinen ......................................................................... 70

4

Innhold

Programvalg ........................................................................................................ 70

Visning av programtiden...................................................................................... 71

Starte program .................................................................................................... 71

Programslutt ........................................................................................................ 72

Energistyring........................................................................................................ 72

Slå av oppvaskmaskinen..................................................................................... 73

Rydde ut av oppvaskmaskinen ........................................................................... 73

Pause i programmet ............................................................................................ 74

Avbryte eller skifte program................................................................................. 74

Opsjoner ............................................................................................................. 75

  Timer .............................................................................................................. 75

  Aktivering av fjernstart ................................................................................... 79

Veileder for programvalg .................................................................................. 80

Programoversikt ................................................................................................ 82

  Flere programmer........................................................................................... 84

Programopsjoner ............................................................................................... 85

Velge programopsjoner ....................................................................................... 85

  IntenseZone .............................................................................................. 85

  Express...................................................................................................... 85

Rengjøring og stell ............................................................................................ 86

Rengjøring av vaskekammeret ............................................................................ 86

Rengjøring av dørpakning og dør........................................................................ 87

Rengjøring av betjeningspanelet ......................................................................... 87

Rengjøring av lyslederen ..................................................................................... 87

Rengjøring av maskinfronten............................................................................... 88

Rengjøring av AutoDos........................................................................................ 89

Rengjøring av spylearmene ................................................................................. 91

Kontroll av silene i oppvaskmaskinen ................................................................. 94

Rengjøring av silene ............................................................................................ 94

Rengjøring av silen i vanninntaket....................................................................... 96

Rengjøring av avløpspumpen.............................................................................. 97

Hvis feil oppstår ...

............................................................................................. 99

Tekniske feil ......................................................................................................... 99

Feilmeldinger ....................................................................................................... 100

Døråpner.............................................................................................................. 101

Feil ved vanninntak.............................................................................................. 102

Feil ved vannavløp............................................................................................... 103

Feil i AutoDos (automatisk dosering av oppvaskmiddel)..................................... 104

5

Innhold

Feil spylearmer .................................................................................................... 106

Generelle problemer med oppvaskmaskinen...................................................... 107

Støy ..................................................................................................................... 109

Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat .................................................................. 110

Service ................................................................................................................ 114

Kontakt ved feil.................................................................................................... 114

EPREL-Database................................................................................................. 114

Garanti ................................................................................................................. 114

For testinstitutter ................................................................................................. 115

Ekstrautstyr ........................................................................................................ 116

Installasjon ......................................................................................................... 118

Miele vannsikringssystem ................................................................................... 118

Vanninntak........................................................................................................... 118

Forskrift i Tyskland............................................................................................... 119

Vannavløp............................................................................................................ 120

Elektrotilkobling .................................................................................................. 122

Tekniske data ..................................................................................................... 123

Samsvarserklæring.............................................................................................. 124

6

Sikkerhetsregler og advarsler

Denne oppvaskmaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene.

Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander.

Les monteringsveiledningen og bruksanvisningen nøye før du stiller opp oppvaskmaskinen og tar den i bruk. Begge gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på oppvaskmaskinen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av oppvaskmaskinen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på monterings- og bruksanvisningen og gi dem videre til en eventuell senere eier.

7

Sikkerhetsregler og advarsler

Forskriftsmessig bruk

 Denne oppvaskmaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder.

 Denne oppvaskmaskinen skal ikke brukes utendørs.

 Denne oppvaskmaskinen er bestemt for bruk inntil 4 000 m over havet.

 Oppvaskmaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til vask av husholdningsservise. All annen bruk er ikke tillatt.

 Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene oppvaskmaskinen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn. De får kun bruke oppvaskmaskinen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke den på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

8

Sikkerhetsregler og advarsler

Barn i husholdningen

 Barn under 8 år må holdes vekk fra oppvaskmaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn.

 Barn over 8 år, får bare betjene oppvaskmaskinen uten tilsyn, dersom oppvaskmaskinens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

 Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde oppvaskmaskinen uten tilsyn.

 Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av oppvaskmaskinen. La aldri barn leke med oppvaskmaskinen. Det er blant annet fare for at barn kan stenge seg inne i maskinen.

 Når den automatiske døråpningen er aktivert (modellavhengig), må ikke små barn oppholde seg i dørens åpningsområde. I tilfelle en feilfunksjon, er det fare for skade.

 Fare for kvelning. Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles.

Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn.

 Barn må ikke komme i kontakt med oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel kan forårsake alvorlige hud- og øyenskader. Oppvaskmidler kan forårsake etseskader i nese, munn og svelg. Hold derfor barn borte fra en åpen oppvaskmaskin. Det kan være rester av oppvaskmiddel i maskinen. Oppsøk lege straks dersom barnet har fått oppvaskmiddel i munnen.

9

Sikkerhetsregler og advarsler

Teknisk sikkerhet

 Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner, kan det oppstå betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.

 Skade på oppvaskmaskinen kan utsette brukeren for fare. Kontroller om oppvaskmaskinen har synlige skader, spesielt etter transport. En skadet maskin må ikke tas i bruk.

 Sikkerheten for det elektriske anlegget i oppvaskmaskinen garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere elektroinstallasjonen.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt).

 Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette

Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

 Oppvaskmaskinen skal kun kobles til el-nettet via et 3-polet støpsel med jordingskontakt (ikke fast tilkobling). Etter oppstilling, må stikkontakten være lett tilgjengelig, slik at oppvaskmaskinen til enhver tid kan kobles fra el-nettet.

 Oppvaskmaskinen må ikke stå foran et støpsel som tilhører et elektrisk apparat. Da kan dybden på innbyggingsnisjen bli for liten, og press på støpselet kan føre til overoppheting (brannfare).

10

Sikkerhetsregler og advarsler

 Oppvaskmaskinen må ikke bygges inn under en platetopp. De til dels høye strålingstemperaturene kan skade oppvaskmaskinen. Av samme grunn er det ikke tillatt å plassere maskinen direkte ved siden av varmestrålende apparater som ikke er vanlige i kjøkken (f.eks.

åpne ildsteder e.l. for oppvarming).

 Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens og spenning) på oppvaskmaskinens typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på oppvaskmaskinen. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

 Oppvaskmaskinen må ikke kobles til el-nettet før alle installasjons- og monteringsarbeider, inklusive innstilling av dørfjærene, er avsluttet.

 Oppvaskmaskinen skal kun brukes med feilfri dørmekanikk, ellers kan det oppstå fare når den automatiske døråpningen (modellavhengig) er aktivert.

En feilfri dørmekanikk gjenkjennes ved:

- Dørfjærene må være likt innstilt på begge sider. De er riktig innstilt, når døren blir stående når den er halvveis åpen (ca. 45 °

åpningsvinkel). Den skal ikke kunne falle rett ned uten en viss oppbremsning.

- Etter tørkefasen går dørlåsskinnen automatisk inn når døren

åpnes.

 Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet

(brannfare). Ikke koble oppvaskmaskinen til el-nettet med flerveisstikkontakter eller skjøtekabler.

 Oppvaskmaskinen skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).

 Oppvaskmaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet.

11

Sikkerhetsregler og advarsler

 For å unngå skader på oppvaskmaskinen, skal den kun brukes når den er koblet til et rørledningssystem som er fullstendig gjennomluftet.

 Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk ventil.

Boksen må derfor ikke dyppes i vann.

 Det er spenningsførende ledninger i inntaksslangen. Slangen må derfor ikke forkortes.

 Det innebygde waterproof-systemet gir pålitelig beskyttelse mot vannskader under følgende forutsetninger:

- Forskriftsmessig installasjon,

- Reparasjon av oppvaskmaskinen og utskiftning av deler ved tydelige skader,

- Stenging av vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie).

Waterproof-systemet virker også når maskinen er slått av. Den må imidlertid ikke være koblet fra el-nettet.

 Vanntrykket må ligge mellom 50 og 1 000 kPa.

 En skadet oppvaskmaskin kan være farlig å bruke. Slå straks av maskinen og tilkall service.

 Hvis oppvaskmaskinen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.

 Vi anbefaler å erstatte defekte deler med originale reservedeler.

Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at sikkerhetskravene som stilles til produktene blir oppfylt, og at garantien fortsatt er gjeldende.

 Ved installasjon, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner, må oppvaskmaskinen være koblet fra el-nettet (slå av oppvaskmaskinen, trekk deretter ut støpselet).

12

Sikkerhetsregler og advarsler

 En skadet tilkoblingskabel må bare erstattes med en tilkoblingskabel av samme type (fås kjøpt hos Mieles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av

Miele eller av Mieles serviceavdeling.

 Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitefasthet og vibrasjon), er oppvaskmaskinen utstyrt med en spesial-lyspære (modellavhengig). Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av

Miele eller av Mieles serviceavdeling.

Forskriftsmessig oppstilling

 Foreta oppstilling og tilkobling av oppvaskmaskinen iht.

monteringsveiledningen.

 Vær forsiktig før og under monteringen av oppvaskmaskinen. Det er fare for å skjære/skade seg på metalldeler.

Bruk vernehansker.

 For å sikre problemfri drift, må oppvaskmaskinen stå vannrett.

 For å sikre at maskinen står støtt, må innbyggings- og integreringsmaskiner bare settes opp under en gjennomgående benkeplate, som er skrudd fast til skapene ved siden av.

 En vask i skapet ved siden av oppvaskmaskinen må være godt tettet. Kontroller tettheten med jevne mellomrom for å unngå skader på oppvaskmaskinen.

 Innbygging av oppvaskmaskinen i et høyskap er kun tillatt med ekstra sikkerhetstiltak. Ved innbygging i et høyskap må du bruke et

«Monteringssett for innbygging i høyskap» og følge vedlagte monteringveiledning. Ellers er det fare for at skapet kan tippe.

13

Sikkerhetsregler og advarsler

 Dørfjærene må være likt innstilt på begge sider. De er riktig innstilt, når døren blir stående når den er halvveis åpen (ca. 45° åpningsvinkel). Den skal ikke kunne falle rett ned uten en viss oppbremsning.

Maskinen skal kun brukes når dørfjærene er innstilt forskriftsmessig.

Dersom døren ikke kan stilles inn forskriftsmessig, kontakt Mieles serviceavdeling.

Den maksimale vekten på frontplaten, som utjevnes med dørfjærene som er montert fra fabrikken, er 10-12 kg (avhengig av modell).

Forskriftsmessig bruk

 Ikke tilsett løsningsmidler i oppvaskmaskinen. Fare for eksplosjon.

 Oppvaskmidler kan forårsake etseskader på hud, øyne, nese, munn og svelg. Unngå kontakt med oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel må ikke innåndes. Ikke svelg oppvaskmiddel. Gå straks til lege hvis du har pustet inn eller svelget oppvaskmiddel.

 Ikke la døren på oppvaskmaskinen stå åpen når det ikke er nødvendig. Du kan skade deg på den eller snuble i den.

 Ikke stå eller sett deg på den åpne maskindøren. Oppvaskmaskinen kan tippe. Du kan skade deg, eller det kan oppstå skader på maskinen.

 Ved programslutt kan serviset være svært varmt. La det derfor avkjøles i maskinen til det er lett å ta i.

 Bruk bare vanlige oppvaskmidler og glansemidler for husholdningsoppvaskmaskiner. Ikke bruk håndoppvaskmiddel.

 Ikke bruk oppvaskmidler for profesjonelt bruk. Det kan oppstå materiellskader, og det er fare for kraftige kjemiske reaksjoner (f.eks.

knallgassreaksjon).

 Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i glansemiddelbeholderen. Oppvaskmiddel ødelegger glansemiddelbeholderen.

 Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i AutoDos (modellavhengig). Løst oppvaskmiddel ødelegger AutoDos.

14

Sikkerhetsregler og advarsler

 Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen.

Oppvaskmiddel ødelegger kalkfilteret.

 Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent, grovt salt. Andre salttyper kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann, og påvirke funksjonen til kalkfilteret.

 I oppvaskmaskiner med bestikkurv (modellavhengig) bør du av sikkerhetsgrunner sette bestikket med knivbladene og gaffelspissene ned. Du kan skade deg på knivblad og gaffelspisser som stikker opp. Bestikket blir imidlertid lettere rent og tørt når det står med skaftene ned i bestikkurven.

 Ikke vask plastdeler som ikke tåler varmt vann, f.eks. engangsservise eller -bestikk. Disse delene kan bli deformert pga. varmen.

 Hvis du bruker opsjonen «Timer» (modellavhengig), må oppvaskmiddelbeholderen være tørr. Ved behov må du tørke av beholderen.

Hvis vaskemiddelbeholderen er fuktig, klumper oppvaskmiddelet seg og blir eventuelt ikke spylt skikkelig ut.

 Opplysninger om oppvaskmaskinens kapasitet, se kapittel «Tekniske data».

Tilbehør og reservedeler

 Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.

 Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av oppvaskmaskinen.

Transport

 Skade på oppvaskmaskinen kan utsette brukeren for fare. Kontroller om oppvaskmaskinen har synlige transportskader. En skadet maskin må ikke tas i bruk.

 Oppvaskmaskinen må kun transporteres oppreist, slik at ikke restvann flyter inn i den elektriske styringen og forårsaker feil.

15

Sikkerhetsregler og advarsler

 Hvis oppvaskmaskinen skal transporteres, må du rydde ut av den og feste alle løse deler, f.eks. kurver, slanger og tilkoblingskabler.

16

Henvisninger til bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen beskriver flere modeller med forskjellige høyder.

De forskjellige modellene har følgende betegnelser: normal = Oppvaskmaskin med 80,5 cm høyde (innbyggingsmaskin) eller 84,5 cm høyde (frittstående maskin)

XXL = Oppvaskmaskin med 84,5 cm høyde (innbyggingsmaskin).

Henvisninger for layout

Advarsler

 Slike advarsler inneholder informasjon som er viktige for sikkerheten. De advarer mot mulige skader på personer og materiell.

Les advarslene nøye og følg anbefalingene for hva du skal gjøre og hvordan du skal forholde deg.

Henvisninger

Henvisningene inneholder informasjon som du må ta spesielt hensyn til.

De kjennetegnes med en bred ramme.

Tilleggsinformasjon og anmerkninger

Tilleggsinformasjon og anmerkninger er kjennetegnet av en enkel ramme.

Fremgangsmåter

Betjeningen av oppvaskmaskinen kjennetegnes av spesielt markerte punkter. Disse forklarer fremgangsmåten trinn for trinn.

Foran hver handling er det plassert en sort firkant.

Eksempel:

 Velg ønsket innstilling og bekreft med tasten OK .

Display

Informasjon som vises i displayet til oppvaskmaskinen, er kjennetegnet ved en spesiell skrifttype som du ser igjen i displayet.

Eksempel:

Hvis meldingen Lukk døren vises i displayet ...

17

Standardlevering

Med standardleveringen følger:

- Oppvaskmaskiner

- Bruksanvisning for betjening av oppvaskmaskinen

- Monteringsanvisning for oppstilling av oppvaskmaskinen

- diverse monteringstilbehør til oppstilling av oppvaskmaskinen (se monteringsanvisningen)

- Påfyllingstrakt til påfylling av regenereringssalt

- eventuelt ytterligere trykksaker og vedlegg

18

Oversikt over maskinen

Maskinbeskrivelse a Dørlåsskinne b Øvre spylearm c 3D-MultiFlex-bestikkskuff (avhengig av modell) d Overkurv (modellavhengig) e Midtre spylearm f Lufteventil g Nedre spylearm h Silkombinasjon i Saltbeholder j Typeskilt k Glansemiddelbeholder l Oppvaskmiddelbeholder m Såpeutslipp fra AutoDos n AutoDos (automatisk dosering av oppvaskmiddel)

19

Maskinbeskrivelse

Betjeningspanel

1 2 3

ECO

Auto

4

Express

5 6

AutoDos

7

Timer

8 9 10 11 12 a Sensortast    på/av

For å slå oppvaskmaskinen på og av.

b Optisk funksjonskontroll

Viser at et oppvaskprogram er i gang når døren er lukket.

g Sensortast    AutoDos

Aktiverer/deaktiverer automatisk dosering av oppvaskmiddel.

h Sensortast    Timer

For å velge en senere programstart.

c Sensortast    Fjernstart

Aktiverer/deaktiverer opsjonen

«Fjernstart».

i Display

For mer informasjon, se kapittel «Maskinbeskrivelse», avsnitt «Slik fungerer displayet».

d Programvalg

ECO

 Auto

 45 °C

= ECO

= Auto 45–65 °C

= Fin 45 °C j Sensortast    tilbake

For å gå tilbake til forrige menyområde eller for å slette tidligere innstilte verdier.

e

  65 °C = QuickPowerWash 65 °C k Sensortaster  

  75 °C = Gryter & panner 75 °C

 = Flere programmer/Innstillinger

For programvalg.

For å endre verdiene som vises.

For å bla til andre menysider.

Sensortast  underkurven.

  IntenseZone

Forsterker rengjøringseffekten i f Sensortast    Express

For å forkorte programtiden.

l Sensortast  OK

For å velge det viste menypunktet og verdiene.

For å bekrefte meldinger.

20

Maskinbeskrivelse

Slik fungerer displayet

Via displayet kan du velge hhv. stille inn følgende:

- programmet

- timeren

Innstillinger 

Følgende kan vises i displayet:

- programavsnittet

- programmets resttid

- energi- og vannforbruket

(EcoFeedback)

- eventuelle feilmeldinger og råd

For å spare energi, kobler oppvaskmaskinen seg ut etter noen minutter, dersom du ikke trykker på noen sensortast i løpet av denne tiden.

Berør sensortasten   for å slå på oppvaskmaskinen igjen.

Med sensortasten OK bekrefter du meldinger eller innstillinger og går over til neste meny eller et annet menyområde.

Under  Flere programmer/Innstillinger vises scrollbaren   til høyre i displayet.

Her tilbys det flere valgmuligheter. Disse valgmulighetene kan vises med sensortastene   .

I menyen «Innstillinger» kan du tilpasse oppvaskmaskinens styring til ulike behov (se kapittel «Innstillinger»).

Den innstillingen som er valgt, er merket med en hake  .

Hvis du vil gå ut av undermenyen igjen, berør sensortasten    tilbake .

Hvis du ikke trykker på noen sensortast på flere sekunder, går displayet tilbake til forrige menyområde. Da må du eventuelt gjenta innstillingene.

21

Aktivt miljøvern

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor generelt gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returmuligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.

Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis.

Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

22

Første igangsetting

Funksjonen til hver oppvaskmaskin blir testet på fabrikken. Vannrester i maskinen kommer fra denne testen, og betyr ikke at maskinen har vært brukt tidligere.

Åpne døren

I noen programmer blir døren åpnet automatisk på gløtt, for bedre tørking.

Denne funksjonen kan også kobles ut

(se kapittel «Innstillinger», avsnitt

«AutoOpen»).

 Fare for skålding på grunn av svært varmt vann.

Under drift kan vannet i oppvaskmaskinen være svært varmt.

Døren må derfor åpnes svært forsiktig under drift.

 Det er fare for å skade når døren

åpnes automatisk.

Døren kan åpnes automatisk på slutten av et program.

Hold åpningsområdet til døren fritt.

Lukke døren

 Skyv inn kurvene.

 Trykk døren inntil, til dørlåsen knepper på plass.

 Klemfare når døren lukkes.

Når døren lukkes, kan fingrene komme i klem.

Ikke stikk fingrene inn der hvor døren lukkes.

 Trekk i håndtaket for å åpne døren.

 Trekk døren helt ut av låsen.

Når funksjonen «AutoOpen» er aktivert, går dørlåsskinnen inn ved programslutt.

Når dørlåsskinnen går inn, må du ikke holde den fast slik at det oppstår teknisk feil.

Hvis døren åpnes når maskinen er i gang, avbrytes oppvaskfunksjonene automatisk.

23

Første igangsetting

Miele@home

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

For å kunne bruke den, trenger du:

- et WiFi-nettverk

- Miele-appen

- en brukerkonto hos Miele. Brukerkontoen kan du opprette gjennom

Miele-appen.

Miele-appen veileder deg ved tilkobling av oppvaskmaskinen til hjemmenettverket ditt.

Etter at du har koblet oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket, kan du f.eks. utføre følgende operasjoner med appen:

- Fjernstyre oppvaskmaskinen

- Hente informasjon om driftstilstanden til oppvaskmaskinen

- Hente informasjon om programforløpet til oppvaskmaskinen

Gjennom tilkobling av oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket, øker strømforbruket, også når oppvaskmaskinen er slått av.

Forsikre deg om at signalet til ditt

WiFi-nettverk har tilstrekkelig signalstyrke der hvor oppvaskmaskinen skal plasseres.

Tilgjengelighet WiFi-forbindelse

WiFi-forbindelsen deler et frekvensområde med andre produkter (f.eks.

mikrobølgeovner, fjernstyrte leker). Dermed kan det oppstå tidvise eller fullstendige forstyrrelser på forbindelsen.

Kontinuerlig tilgjengelighet av de tilbudte funksjonene kan derfor ikke garanteres.

Tilgjengelighet Miele@home

Bruken av Miele-appen er avhengig av tilgjengeligheten til Miele@home-tjenestene i ditt land.

Miele@home-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

Informasjon om tilgjengelighet finner du via internettsiden www.miele.com.

Miele-app

Miele app kan lastes ned gratis fra

Apple App Store

®

eller Google Play

Store™.

24

Første igangsetting

Grunninnstillinger

Innkobling av oppvaskmaskinen

 Åpne døren.

 Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten   .

Første gang du slår på oppvaskmaskinen, vises et velkomstbilde og du hører en velkomstmelodi.

For å finne ut hvordan displayet fungerer, se kapittel «Maskinbeskrivelse», avsnitt «Slik fungerer displayet».

Innstilling av språk

Displayet skifter automatisk til innstilling av språk.

 Velg ønsket språk og ev. land med sensortastene   og bekreft med

OK .

Mer informasjon om innstilling av språk, se kapittel «Innstillinger, avsnitt

«Språk».

Det innstilte språket er merket med en hake   .

Opprettelse av Miele@home

Meldingen Opprett Miele@home  vises i displayet.

 Hvis du vil koble til Miele@home med en gang, bekreft med OK .

Tips: Hvis du vil utsette tilkoblingen til senere, velg opsjonen Hopp over og bekreft med OK .

Det er 2 måter å koble oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket ditt på:

 Velg ønsket tilkoblingsmetode og bekreft med OK .

1.

Forbindelse via app

2.

Forbindelse via WPS

Displayet og Miele-appen leder deg gjennom de neste skrittene.

Mer informasjon om Miele@home, se kapittel «Innstillinger, avsnitt

«Miele@home».

25

Første igangsetting

Innstilling av klokkeslett

Ved tilkobling til WiFi-nettverket oppdateres klokkeslettet automatisk.

Displayet skifter til innstilling av klokkeslett.

Det aktuelle klokkeslettet er nødvendig for bruk av opsjonen «Timer».

 Still inn timene med sensortastene

 og bekreft med OK .

 Deretter stiller du inn minuttene og bekrefter med OK .

Når sensortastene   eller  holdes inne, telles det automatisk oppover eller nedover.

Innstilling av vannhardhet

Displayet skifter til innstilling av vannhardheten.

- Programmer oppvaskmaskinen nøyaktig til vannets hardhet på stedet.

- Spør ev. det lokale vannverket om nøyaktig hardhetsgrad for vannet.

- Hvis vannets hardhet varierer (f.eks.

10-15 °dH), programmer alltid den høyeste verdien (i dette eksempelet

15 °dH).

Ved eventuell senere service letter du arbeidet for teknikeren hvis vannets hardhet er kjent.

Før inn vannets hardhet her:

____________°dH

Fra fabrikken er det programmert en vannhardhet på 14 °dH.

 Still inn vannhardheten på stedet og bekreft med OK .

Ytterligere informasjon om innstilling av vannhardheten, se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Vannhardhet».

26

Første igangsetting

Aktivering av AutoDos

Displayet skifter til innstilling av automatisk dosering av oppvaskmiddel (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt

«Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»).

Selv når du ikke vil bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel, må du fjerne transportsikringen fra

PowerDisk-kammeret før første programforløp (se kapittel,

«Oppvaskmiddel, avsnitt «Aktivering av AutoDos»).

Du kan aktivere automatisk dosering av oppvaskmiddel.

Hvis du ikke vil bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel, kan du dosere oppvaskmiddel manuelt i oppvaskmiddelbeholderen (se kapittel

«Oppvaskmiddel», avsnitt «Manuell dosering av oppvaskmiddel»).

 Velg ønsket innstilling og bekreft med

OK .

Denne innstillingen gjelder alle programmer og kan når som helst endres med sensortasten    AutoDos .

Deretter vises henvisninger.

Etter at disse henvisningene er bekreftet med OK , vises ev. de to meldingene

   Fyll på salt og    Fyll på glansemiddel .

 Fyll på salt og glansemiddel hvis nødvendig (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Regenereringssalt» og «Glansemiddel»).

 Bekreft meldingene med  OK .

I displayet vises det valgte programmet en kort stund, og den aktuelle sensortasten lyser.

Så vises eventuelt forbruksprognosen for det valgte programmets strøm- og vannforbruk i noen sekunder.

Deretter skifter displayet til visning av antatt programtid for det valgte programmet.

27

Første igangsetting

Regenereringssalt

For å oppnå gode vaskeresultater trenger oppvaskmaskinen bløtt (kalkfattig) vann. Ved hardt vann danner det seg hvitt belegg på serviset og på veggene i vaskekammeret.

Vann med en hardhet fra 5 °dH må derfor avkalkes. Det skjer automatisk i det innebygde kalkfilteret. Kalkfilteret egner seg for en hardhet på vannet inntil

70 °dH.

For at kalkfilteret skal beholde sin funksjon, må det regenereres regelmessig. Denne regenereringen finner sted hvert niende programforløp. I begynnelsen av neste program er det behov for 4,4 l ekstra vann til denne prosessen. Energiforbruket øker med

0,015 kWh og programmet forlenges med ca. 3 minutter.

Disse angivelsene gjelder kun programmet ECO ved en vannhardhet på

14 °dH. For andre programmer og vannhardheter avviker hyppigheten på regenereringen.

Til regenereringen trenger kalkfilteret regenereringssalt.

Ved bruk av produkter med kombifunksjon kan du gi avkall på bruk av salt, avhengig av hardheten på vannet

(< 21 °dH) (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Oppvaskmiddeltyper»).

Hvis hardheten alltid ligger under

5 °dH , behøver du ikke fylle på salt .

Meldingen om saltmangel kobler seg automatisk ut iht. den aktuelle innstillingen av vannhardheten (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «Vannhardhet»).

 Skader pga. oppvaskmiddel i kalkfilteret.

Oppvaskmiddel ødelegger kalkfilteret.

Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen.

 Skader pga. salttyper som ikke egner seg.

Mange salttyper kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann, og påvirke funksjonen til kalkfilteret.

Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent, grovt salt.

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, og du synes meldingene om manglende salt og manglede glansemiddel er forstyrrende, kan du koble dem ut samtidig (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «Meldinger om manglende salt og glansemiddel»).

Hvis du ikke bruker kombinasjonsoppvaskmidler lenger, fyll på salt og glansemiddel. Da må du eventuelt aktivere meldingene om manglende salt og glansemiddel igjen.

28

Første igangsetting

Saltpåfylling

Før første saltpåfylling må du fylle ca.

2 liter vann i saltbeholderen, slik at saltet kan løse seg opp.

Etter igangsettingen er det alltid nok vann i saltbeholderen.

 Trekk underkurven ut av maskinen og

åpne lokket til saltbeholderen.

 Fare for korrosjon pga. saltoppløsning.

Hver gang du åpner lokket på saltbeholderen, renner det vann og saltoppløsning ut av saltbeholderen.

Saltoppløsning kan forårsake korrosjon i vaskekammeret og på bestikket etc.

Saltbeholderen må derfor bare åpnes når du skal fylle på salt.

 Fyll først saltbeholderen med ca. 2 l vann.

 Sett på trakten og fyll på salt til beholderen er full. Saltbeholderen rommer inntil 2 kg avhengig av type salt.

 Tørk bort saltrester fra påfyllingsområdet. Skru deretter lokket godt fast på saltbeholderen.

 Etter hver saltpåfylling og etter hver

åpning av lokket til saltbeholderen, skal du straks sette i gang programmet   65 °C QuickPowerWash med programopsjonen    Express uten servise, slik at eventuell saltoppløsning som har rent over, blir fortynnet og pumpet ut av maskinen.

29

Første igangsetting

Etterfylling av salt

 Så snart meldingen    Fyll på salt vises, skal du etterfylle salt etter programslutt.

 Bekreft med OK .

Meldingen slukker.

 Fare for korrosjon pga. saltoppløsning.

Saltoppløsning kan forårsake korrosjon i vaskekammeret og på bestikket etc.

Hver gang du har åpnet lokket til saltbeholderen, må du umiddelbart starte programmet   65 °C

QuickPowerWash med programopsjonen    Express uten servise.

Slik kan eventuell saltoppløsning som har rent over, bli fortynnet og pumpet ut av maskinen.

Hvis det ikke har dannet seg en tilstrekkelig høy saltkonsentrasjon, kan det hende at meldingen om saltmangel vises igjen, selv om du har fylt på salt.

Hvis den gjør det, bekreft én gang til med OK .

Hvis oppvaskmaskinen er programmert for en hardhet på vannet under 5 °dH, er meldingen om saltmangel koblet ut.

30

Første igangsetting

Glansemiddel

Glansemiddel er nødvendig for å unngå flekker på serviset under tørkingen og for at serviset skal tørke lettere.

Glansemiddelet fylles i beholderen, og den innstilte mengden blir automatisk dosert.

 Skader pga. håndoppvaskmiddel eller oppvaskmiddel.

Håndoppvaskmiddel og oppvaskmiddel ødelegger glansemiddelbeholderen.

Du må kun fylle glansemiddel for husholdningsoppvaskmaskiner.

Alternativt kan du bruke 10 % flytende sitronsyre. Serviset vil da bli fuktigere og mer flekkete enn når du bruker glansemiddel.

 Skader pga. syrer.

Oppvaskmaskinen kan bli skadet av syrer med høyere konsentrasjon.

Ikke bruk sitronsyre med høyere syreandel.

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, behøver du ikke fylle på glansemiddel.

De beste vaske- og tørkeresultatene får du likevel ved bruk av normalt oppvaskmiddel i forbindelse med separat dosering av salt og glansemiddel.

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, og du synes meldingene om manglende salt og manglede glansemiddel er forstyrrende, kan du koble dem ut samtidig (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «Meldinger om manglende salt og glansemiddel»).

Hvis du ikke bruker kombinasjonsoppvaskmidler lenger, fyll på salt og glansemiddel. Da må du eventuelt aktivere meldingene om manglende salt og glansemiddel igjen.

31

Første igangsetting

Påfylling av glansemiddel

 Løft den gule tasten på lokket til glansemiddelbeholderen  .

Lokket spretter opp.

 Tørk bort ev. søl, for å unngå økt skumdannelse i det neste programmet.

For å få et optimalt oppvaskresultat, kan du innstille doseringsmengden for glansemiddel (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Glansemiddel»).

Etterfylling av glansemiddel

Når meldingen    Fyll på glansemiddel vises, er det bare igjen glansemiddel til

2-3 oppvaskomganger.

 Fyll på glansemiddel i tide.

 Bekreft med OK .

Meldingen om manglende glansemiddel slukker.

 Mens døren befinner seg i vannrett stilling, fyller du glansemiddel til nivåindikatoren (pil) farges mørk.

Glansemiddelbeholderen rommer ca. 110 ml.

 Lukk lokket slik at det fester seg ordentlig. Ellers kan det trenge vann inn i glansemiddelbeholderen under oppvasken.

32

Innstillinger

Med innstillingene kan du tilpasse oppvaskmaskinens elektronikk til ulike behov.

Innstillingene kan endres til enhver tid.

Åpne innstillingene

 Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten  , dersom den fortsatt er av.

 Berør sensortasten   «Flere programmer/Innstillinger».

I displayet vises det første av disse programmene.

 Velg menypunktet Innstillinger  med sensortastene   og bekreft med

OK .

I displayet vises det første punktet i innstillingsmenyen.

For å finne ut hvordan displayet fungerer, se kapittel «Maskinbeskrivelse», avsnitt «Slik fungerer displayet».

Endre innstillinger

 Velg det menypunktet du ønsker å endre med sensortastene   og bekreft med OK .

Den valgte innstillingen i undermenyen er merket med en hake  .

 Velg ønsket innstilling med sensortastene   og bekreft med  OK .

 Hvis du vil gå ut av undermenyen igjen, berør sensortasten   «Tilbake».

Displayet går tilbake til forrige menyområde.

Avslutte innstillinger

 Berør sensortasten   .

Displayet skifter tilbake til menyen  .

33

Innstillinger

Språk  

Displayet kan vise forskjellige språk.

Via undermenyen Språk  kan du endre det viste språket og eventuelt land.

Flagget bak ordet Språk  kan brukes som ledetråd, dersom du har innstilt et språk du ikke forstår.

Da velger du menypunktet med et flagg bak, helt til undermenyen Språk  vises.

Klokkeslett

Det aktuelle klokkeslettet er nødvendig for bruk av opsjonen «Timer».

Innstilling av tidsformat

Du kan velge om klokkeslettet skal stilles inn i 24- eller i 12-timers format.

 Velg menypunktet Tidsformat .

 Velg ønsket innstilling og bekreft med

OK .

Innstilling av klokkeslett

Du kan stille inn aktuelt klokkeslett.

 Velg menypunktet Still inn .

 Still inn timen med sensortastene  og bekreft med OK .

Deretter stiller du inn minuttene og bekrefter med OK .

Tidsinnstillingen lagres.

34

Vannhardhet

Oppvaskmaskinen er utstyrt med et kalkfilter.

- Programmer oppvaskmaskinen nøyaktig til vannets hardhet på stedet.

- Spør ev. det lokale vannverket om nøyaktig hardhetsgrad på vannet.

- Hvis vannets hardhet varierer (f.eks.

10-15 °dH), programmer alltid den høyeste verdien (i dette eksempelet

15 °dH).

Hvis vannets hardhetsgrad på stedet er stilt inn på en annen enhet enn °dH, kan du regne om verdiene slik:

1 °dH = 0,18 mmol/l = 1,78 °fH

Innstilling av vannhardhet

 Still inn vannhardheten på stedet og bekreft med OK .

Innstillinger

AutoDos (Automatisk dosering av oppvaskmiddel)

Den automatiske doseringen tilpasser mengden av oppvaskmiddel automatisk til programmet som velges. I programmet Auto 45–65 °C skjer det avhengig av skittenhetsgraden til serviset.

Dersom du ønsker å forlenge brukstiden til PowerDisk, kan du redusere doseringsmengden. Rengjøringseffekten til programmet kan da bli redusert.

Dersom du ønsker å forbedre rengjøringseffekten, kan du øke doseringsmengden. På den måten reduseres brukstiden til PowerDisk.

Stille inn Doseringsmengde

For et optimalt oppvaskresultat kan du justere doseringsmengden for

PowerDisk.

 Velg menypunktet Doseringsmengde og bekreft med OK .

 Velg ønsket innstilling og bekreft med

OK .

35

Innstillinger

Glansemiddel

For å få et optimalt oppvaskresultat, kan du stille inn doseringsmengden for glansemiddel.

Doseringsmengden kan stilles inn i trinn fra 0 til 6 ml.

3 ml er stilt inn fra fabrikken.

Pga. en automatisk tilpasning til programmene, kan den doserte glansemiddelmengden bli høyere enn den innstilte verdien.

Hvis det blir flekker på serviset:

- Still inn en høyere glansemiddelmengde.

Hvis det blir skjolder eller striper på serviset:

- Still inn en lavere glansemiddelmengde.

Miele@home

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

Du kan koble oppvaskmaskinen til WiFinettverket ditt.

Dette øker energiforbruket selv når oppvaskmaskinen er avslått.

Ytterligere menypunkter legges til menyene «Innstillinger» og «Innstillinger,

Miele@home».

Forsikre deg om at signalet til ditt

WiFi-nettverk har tilstrekkelig signalstyrke der hvor oppvaskmaskinen skal plasseres.

Du har flere muligheter til å koble oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket:

36

Innstillinger

Forbindelse via app

Miele-appen kan du laste ned gratis fra

Apple App Store

®

eller Google Play

Store™.

 Velg menypunktet Forbindelse via app og bekreft med OK .

 Følg instruksjonene i appen.

Etter at du har koblet oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket ditt, kan du gjøre følgende med appen:

- Fjernstyre oppvaskmaskinen

- Hente informasjon om driftstilstanden til oppvaskmaskinen

- Hente informasjon om programforløpet til oppvaskmaskinen

- Opprette et nytt Miele@home-nettverk med flere WiFi-kompatible

Miele-apparater

Forbindelse via WPS

Alternativt til nettverkspålogging ved hjelp av Miele-app, kan du opprette forbindelse via WPS (Wireless Protected

Setup) til WiFi-nettverket ditt.

WiFi-routeren må være WPS-kompatibel.

 Bekreft meldingen Trykk på WPSknapp med  OK .

 Aktiver funksjonen «WPS» på routeren i løpet av 2 minutter.

 Når forbindelsen er opprettet, bekreft meldingen med OK .

Dersom forbindelsen ikke kunne opprettes, kan det hende at du ikke har aktivert WPS raskt nok på routeren. Gjenta trinnene ovenfor.

37

Innstillinger

Deaktiver

Hvis du ikke vil bruke WiFi-modulen til oppvaskmaskinen, kan du koble ut modulen.

 Velg menypunktet Deaktiver og bekreft med OK .

I menyen Miele@home vises menypunktet Aktiver i stedet for Deaktiver .

Aktiver

Hvis du skal koble oppvaskmaskinen til

WiFi-nettverket ditt, kan du slå på WiFimodulen.

 Velg menypunktet Aktiver og bekreft med OK .

I menyen Miele@home vises menypunktet Deaktiver i stedet for Aktiver .

Vise Tilkoblingsstatus

Du kan se den aktuelle tilkoblingsstatusen til oppvaskmaskinen.

 Velg menypunktet Tilkoblingsstatus og bekreft med OK .

 Med sensortastene   kan du se styrken på WiFi-signalet, navnet på routeren og den aktuelle IP-adressen etter hverandre.

 Bekreft meldingene med  OK .

Opprett på nytt

Dette menypunktet vises først når du allerede har koblet oppvaskmaskinen til

WiFi-nettverket ditt.

Forbindelse via app

 Velg menypunktet Forbindelse via app og bekreft med OK .

 Følg instruksjonene i appen.

Forbindelse via WPS

 Velg menypunktet Forbindelse via WPS og bekreft med OK .

 Følg anvisningene i displayet.

38

Innstillinger

Nullstille

Dette menypunktet vises først når du allerede har koblet oppvaskmaskinen til

WiFi-nettverket ditt.

Alle innstillingene til WiFi-modulen kan du nullstille til fabrikkinnstillingene under dette menypunktet.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen når du leverer oppvaskmaskinen til gjenvinning, selger den eller tar i bruk en brukt oppvaskmaskin. Kun slik sikrer du at alle personlige data er fjernet og at den forrige eieren ikke lenger har tilgang til oppvaskmaskinen.

 Velg menypunktet Nullstille og bekreft med OK .

Fjernstyring

Dette menypunktet vises kun dersom oppvaskmaskinen er koblet til ditt lokale WiFi-nettverk (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Miele@home»)

Hvis du vil deaktivere opsjonen Fjernstyring permanent, kan du stille det inn under dette menypunktet. Da kan du ikke velge sensortasten  lenger, før du endrer innstillingen igjen.

Selv når opsjonen Fjernstyring er koblet ut, kan du hente informasjon om maskinen via Miele-appen. Du kan ikke starte noe program eller endre innstillinger.

39

Innstillinger

RemoteUpdate

Menypunktet «RemoteUpdate» vises bare og kan kun velges når forutsetningene for bruk av Miele@home er oppfylt (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Miele@home»).

Programvaren på oppvaskmaskinen kan oppdateres via RemoteUpdate. Hvis en oppdatering er tilgjengelig for oppvaskmaskinen, vil den lastes ned automatisk. Installering av en oppdatering skjer ikke automatisk, men må startes manuelt av deg.

Hvis du ikke installerer en oppdatering, kan du bruke oppvaskmaskinen som vanlig. Miele anbefaler likevel å installere oppdateringene.

Innkobling/utkobling

Fra fabrikken er RemoteUpdate koblet inn. En oppdatering som er tilgjengelig, lastes ned automatisk og må startes manuelt av deg.

Slå av RemoteUpdate om du ønsker, slik at ikke oppdateringer blir lastet ned automatisk.

Forløpet til RemoteUpdate

Informasjon om innhold og omfang av en RemoteUpdate står til disposisjon i

Miele-appen.

Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises det en melding i displayet på oppvaskmaskinen.

Du kan installere oppdateringen straks eller utsette den til senere. Spørsmålet dukker opp igjen neste gang du slår på oppvaskmaskinen.

Hvis du ikke ønsker å installere oppdateringen, slår du av RemoteUpdate.

Oppdateringen kan ta noen minutter.

Vær oppmerksom på følgende ved

RemoteUpdate:

- Så lenge du ikke mottar noen melding, er det ingen oppdatering tilgjengelig.

- Du kan ikke reversere en oppdatering du har installert.

- Ikke slå av oppvaskmaskinen under oppdateringen. Ellers blir oppdateringen avbrutt eller ikke installert.

- Noen programvareoppdateringer kan kun utføres av Mieles serviceavdeling.

40

Innstillinger

SmartStart

Dette menypunktet vises kun dersom oppvaskmaskinen er koblet til ditt lokale WiFi-nettverk (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Miele@home»)

Med funksjonen SmartStart , kan du la oppvaskmaskinen starte til en tid på døgnet, hvor strømprisen er spesielt gunstig.

For å kunne bruke denne funksjonen, trenger du ytterligere teknisk tilbehør.

Når du har aktivert SmartStart kan benyttes , vises ikke lenger EcoStart i programmenyen «Timer»  , men

SmartStart . Oppvaskmaskinen startes da ved hjelp av et signal som sendes fra din strømleverandør, innen det tidsrommet du har angitt.

Dersom det ikke er sendt noe signal fra din strømleverandør innen det senest mulige starttidspunktet, starter oppvaskmaskinen automatisk.

EcoStart

For mest mulig økonomisk oppvask, kan du bruke tidsvariabel strømtariff med opsjonen EcoStart (se kapittel «Opsjoner», avsnitt «Timer»).

Med denne opsjonen kan oppvaskmaskinen startes automatisk til tider med gunstigst strømtariff.

For å bruke denne opsjonen, må du på forhånd stille inn inntil 3 strømtarifftider som oppvaskmaskinen kan starte til.

Disse tidssonene kan du gi ulik prioritet.

Tiden med den gunstigste strømtariffen kan du gi prioritet 1.

Spør strømleverandøren om klokkeslett for den gunstigste strømtariffen.

Når tidene for strømtariff er stilt inn, kan du med opsjonen EcoStart legge inn det seneste, ønskede sluttidspunktet for hvert programforløp.

Oppvaskmaskinen starter da automatisk til den mest kostnadsgunstige starttiden. Programmet er senest ferdig til den innstilte sluttiden.

41

Innstillinger

Still inn strømtarifftid

Før du kan bruke funksjonen EcoStart , må du stille inn minst en strømtarifftid.

 Velg en strømtarifftid du vil stille inn;

T1-T3, med sensortastene   og bekreft med OK .

Begynnelsen på den valgte strømtarifftiden vises og tallfeltet for timer er markert.

 Still timene og minuttene for starttiden med sensortastene  og bekreft begge deler med OK .

Slutten på den valgte strømtarifftiden vises og tallfeltet for timer er markert.

 Still inn timene og minuttene for sluttiden med sensortastene   og bekreft begge deler med OK .

Strømtarifftiden lagres og den tilhørende prioriteten vises.

 Still inn ønsket prioritet med sensortastene  og bekreft med OK .

 Bekreft meldingen med OK .

Strømtarifftiden er aktivert.

Endre strømtarifftider

Du kan endre starten, slutten eller prioriteten til en strømtarifftid.

 Velg den strømtarifftiden T1-T3 du vil endre med sensortastene   og bekreft med OK .

 Velg den innstillingen du vil endre og bekreft med OK .

 Endre innstillingen med sensortastene   og bekreft med OK .

 Bekreft meldingen med OK .

Endringen er lagret.

42

Innstillinger

Slette strømtarifftider

Du kan slette innstillingene av en strømtarifftid og dermed deaktivere denne tidssonen for opsjonen EcoStart .

 Velg den strømtarifftiden T1-T3 du vil slette med sensortastene   og bekreft med OK .

 Velg f.eks. T1 slette og bekreft med

OK .

 Velg f.eks. Slette T1?

og bekreft med

OK .

Innstillingen for den valgte strømtarifftiden blir nullstilt.

 Bekreft meldingen med OK .

Strømtarifftiden er slettet.

Forbruk (EcoFeedback)

Du kan stille inn om energi- og vannforbruket for det enkelte programmet skal vises. Da vises en prognose for forbruket før programstart, og etter programslutt vises det faktiske forbruket.

I denne menyen kan du også lese av totalforbruket av energi og vann for alle tidligere brukte programmer i oppvaskmaskinen (se kapittel «Miljøvennlig oppvask», avsnitt «Forbruksvisning

EcoFeedback»).

Vise Forbruk

 Velg menypunktet Forbruksvisning og bekreft med OK .

 Velg ønsket innstilling og bekreft med

OK .

Vise Totalforbruk

 Velg menypunktet Totalforbruk og bekreft med OK .

 Med sensortastene    kan du lese av verdiene for Energi og Vann .

Du kan nullstille verdiene for totalforbruket til 0.

 Velg menypunktet Nullstille og bekreft med OK .

 Velg menypunktet Ja og bekreft med

OK .

 Bekreft meldingen med OK .

Verdiene nullstilles til 0.

43

Innstillinger

Lysstyrke display

Lysstyrken i displayet kan stilles inn i 7 trinn.

Lydstyrke

Når signaltonene er aktivert, varsles programslutt og eventuelle feil med en signaltone.

Signaltoner ved feil

Varseltonen ved en feil høres 4 ganger i intervaller med en kort pause.

Dette varselsignalet kan ikke kobles ut.

Signaltoner

Signaltonene ved programslutt høres 4 ganger i intervaller med en kort pause.

Lydstyrken til signaltonene ved programslutt kan stilles inn i 7 trinn. Hvis du ikke har valgt et trinn, er signaltonene koblet ut.

Tastetone

Hver betjening av en sensortast blir bekreftet med et akustisk signal.

Lydstyrken på tastetonene kan stilles i

7 trinn. Hvis du ikke har valgt et trinn, er signaltonene koblet ut (unntatt for sensortasten     av/på ).

Velkomstmelodi

Når du slår på og av oppvaskmaskinen, høres en kort melodi.

Du kan koble ut melodien.

44

Innstillinger

Mangellamper

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler eller den automatiske doseringen av oppvaskmiddel med Miele

PowerDisk (hvis du har denne), og du synes det er forstyrrende at kontrollampen for salt og glansemiddel lyser, kan du koble dem ut samtidig.

Hvis du ikke bruker kombinasjonsoppvaskmidler lenger, fyll på salt og glansemiddel. Da må du aktivere meldingene om manglende salt og glansemiddel igjen.

AutoOpen

I noen programmer blir døren åpnet automatisk på gløtt, for bedre tørking.

Denne funksjonen kan kobles ut.

 Skader forårsaket av vanndamp.

Vanndamp kan skade kantene på

ømfintlige benkeplater, hvis du åpner døren etter programslutt og viften er sluttet å gå.

Hvis du har koblet ut den automatiske døråpningen og allikevel vil åpne døren etter programslutt, skal du

åpne døren helt.

Ekstra rent

Du kan velge denne funksjonen for å

øke rengjøringseffekten til programmene.

Hvis du aktiverer denne funksjonen, forlenges programtidene og rengjøringstemperaturene øker. Vann- og energiforbruket kan øke.

Når funksjonen aktiveres, gjelder den alle programmer helt til den kobles ut igjen (unntatt i programmet ECO ).

Ekstra tørt

Du kan velge denne funksjonen for å

øke tørkeeffekten til programmene.

Hvis du aktiverer denne funksjonen, forlenges programtidene og glansemiddeltemperaturene øker. Energiforbruket kan øke.

Når funksjonen aktiveres, gjelder den alle programmer helt til den kobles ut igjen (unntatt i programmet ECO ).

45

Innstillinger

2. mellomskylling

Du kan velge denne funksjonen for å

øke rengjøringseffekten til programmene med en ekstra mellomskylling.

Ved aktivering av denne funksjonen kan vannforbruket øke.

Når funksjonen aktiveres, gjelder den alle programmer helt til den kobles ut igjen (unntatt i programmet ECO ).

BrilliantLight

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en vaskekammerbelysning.

Når døren er åpen, slukker lyset automatisk etter 15 minutter.

Du kan også koble ut vaskekammerbelysningen permanent.

Hygienesyklus

Hvis du stort sett bruker oppvaskprogrammer med lave temperaturer

(<50 °C), er det fare for bakterie- og luktdannelse i oppvaskmaskinen (se kapittel «Rengjøring og stell, avsnitt

«Hygienesyklus»).

Når denne funksjonen er aktivert, vises det en melding etter flere gangers bruk av programmer med lave temperaturer.

Der anbefales det å bruke et program med høy temperatur.

Varmeakkumulator

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en varmeakkumulator (se kapittel «Miljøvennlig oppvask», avsnitt «Varmeakkumulator»).

Velg Status

Dersom du ikke vil bruke varmeakkumulatoren, kan du koble ut denne funksjonen. Da stiger energiforbruket.

 Velg menypunktet Status .

 Velg ønsket innstilling og bekreft med

OK .

Tømme manuelt

Ved lengre fravær, eller hvis du skal transportere oppvaskmaskinen, kan du tømme varmeakkumulatoren manuelt.

 Forsikre deg om at oppvaskmaskinen er forskriftsmessig tilkoblet.

 Velg menypunktet Tømme manuelt .

Prosessen starter omgående.

46

Innstillinger

Softwareversjon

I tilfelle service, kan softwarestanden til elektronikken i oppvaskmaskinen leses av.

Forhandler

Kun for forhandlere.

Oppvaskmaskinen er utstyrt med demomodus for forhandlere.

Fabrikkinnstillinger

Du kan nullstille alle oppvaskmaskinens innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Innstillingene til WiFi-modulen (hvis tilgjengelig) må nullstilles separat (se kapittel «Innstillinger», avsnitt

«Miele@home»).

 Velg Nullstille og bekreft med OK .

Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller tredjeparts programvare, som ikke faller inn under såkalte open source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Kommunikasjonsmodulen inneholder dessuten programvarekomponenter, som distribueres under open sourcelisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende opphavsrettslige merknader, kopier av de respektivt gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per

IP via en nettleser (http://<ip adresse>/

Licenses) . Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Sourcelisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

47

Miljøvennlig oppvask

Økonomisk oppvask

Denne oppvaskmaskinen er spesielt vann- og energibesparende.

Du kan spare enda mer hvis du følger disse tipsene:

- Maskinell oppvask er som regel mer vann- og energibesparende enn manuell oppvask.

- Forvask under rennende vann er ikke nødvendig og øker vann- og strømforbruket unødig.

- Utnytt kurvenes kapasitet uten å overfylle. Da vasker du mest økonomisk og sparer energi og vann.

- Velg et program som passer for serviset og skittenhetsgraden (se kapittel

«Programoversikt»).

- Velg programmet ECO for energibesparende oppvask. Med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket, er dette programmet det mest energieffektive for normalt skittent servise.

- Velg programmet Kald Eco ved en varmtvannstilkobling (se kapittel

«Installasjon», avsnitt «Vanninntak»).

For dette programmet blir ikke oppvaskvannet varmet opp.

- Følg doseringsangivelsene fra oppvaskmiddelprodusenten.

- Ved manuell dosering av flytende oppvaskmiddel eller pulveroppvaskmiddel, kan du redusere mengden med

1

/

3

hvis kurvene bare er halvfulle.

48

Miljøvennlig oppvask

Forbruksvisning EcoFeedback

Med funksjonen «Forbruk» får du informasjon om energi- og vannforbruket til oppvaskmaskinen (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Forbruk»).

I displayet vises følgende informasjon:

- en forbruksprognose før programforløpet

- faktisk forbruk ved slutten av programmet

- totalforbruket for oppvaskmaskinen

1. Forbruksprognose:

Etter at du har valgt et program, vises først programnavnet. Deretter vises en prognose for energiforbruket  og vannforbruket  i noen sekunder.

Forbruksprognosen vises som stolpediagram. Jo flere stolper (    ) som vises, desto mer energi eller vann brukes.

Verdiene endrer seg etter program, programopsjoner, oppstillingssted og mengden servise.

Displayet skifter automatisk fra visning av forbruksprognosen til visning av resttiden.

Forbruksprognosen er aktivert fra fabrikken. Du kan også koble ut visningen

(se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Forbruk»).

2. Visning av forbruk

Ved programslutt kan du lese av det faktiske energi- og vannforbruket for programmet.

 Eventuelt åpne døren ved programslutt.

 Bekreft meldingen Forbruk (OK) med  OK .

Når oppvaskmaskinen slås av etter programslutt, blir de faktiske forbruksverdiene for det programmet som var i gang, slettet.

3. Totalforbruk

Du kan se totalforbruket av energi og vann for alle programmer som nettopp er kjørt i oppvaskmaskinen (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «Forbruk»).

49

Miljøvennlig oppvask

Varmeakkumulator

For å spare energi er denne oppvaskmaskinen utstyrt med en varmeakkumulator, som forvarmer og lagrer friskt vann. Mot slutten av en oppvaskprosess blir varmeakkumulatoren igjen fylt med friskt vann, som lagres der til neste oppvaskprogram.

Dersom du ikke vil bruke denne funksjonen, kan du koble den ut (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «Varmeakkumulator»).

Hvis vannet i varmeakkumulatoren ikke har vært brukt på flere uker, blir det av hygieniske grunner tømt og pumpet automatisk ut av oppvaskmaskinen.

Denne prosessen varer i noen minutter og startes også når oppvaskmaskinen er slått av samt når døren er åpen.

Forsikre deg om at oppvaskmaskinen er forskriftsmessig tilkoblet.

Displayet forblir mørkt ved tømming av varmeakkumulatoren. Ved berøring av sensortasten   vises meldingen Tanken tømmes i displayet. Andre funksjoner er ikke tilgjengelige under denne prosessen.

Den automatiske tømmingen kan ikke avbrytes.

I neste programforløp er vann- og energiforbruket økt.

Hvis du skal transportere oppvaskmaskinen, f.eks. ved flytting, kan du tømme varmeakkumulatoren manuelt

(se kapittel «Innstillinger», avsnitt

«Varmeakkumulator»).

Det er kun fornuftig å bruke varmeakkumulatoren i forbindelse med kaldtvannstilkobling.

Koble ut denne funksjonen, dersom oppvaskmaskinen er koblet til varmtvann.

50

Plassering av servise og bestikk

Generelle råd

Fjern store matrester fra serviset.

Forskylling under rennende vann er ikke nødvendig.

 Skader pga. aske, sand, voks, smørefett eller farge.

Disse stoffene forurenser oppvaskmaskinen og er umulige å fjerne.

Ikke vask servise med denne typen smuss i oppvaskmaskinen.

De enkelte servisedelene kan plasseres hvor som helst i kurvene. Ta likevel hensyn til rådene nedenfor:

- Servise- og bestikkdeler må ikke ligge inni hverandre og ikke dekke hverandre.

- Plasser serviset slik at alle flater nås av vannet, ellers blir det ikke ordentlig rent. Bare da kan serviset bli rent.

- Pass på at alle deler står støtt.

- Hult servise, som kopper, glass, gryter osv., settes med åpningene vendt nedover i kurvene.

- Ikke plasser høye, slanke, hule deler, f.eks. vinglass, i hjørnene i kurvene.

Sett dem i det midtre området. Der nås de best av vannstrålene.

- Servisedeler med dyp bunn plasseres mest mulig skrått, slik at vannet kan renne av.

- Pass på at spylearmene ikke blokkeres av for høye deler eller deler som stikker ned fra kurven over. Prøv eventuelt å rotere spylearmen med hånden.

- Pass på at små deler ikke faller ned gjennom spilene i kurven.

Legg små deler, f.eks. lokk, i 3D-

MultiFlex-skuffen eller i bestikkurven

(avhengig av modell).

Mat, f.eks. gulrøtter, tomater eller ketchup, kan inneholde naturlige fargestoffer. Disse fargestoffene kan misfarge kunststoffservise og kunststoffdeler i oppvaskmaskinen, hvis større deler havner i maskinen sammen med serviset. Denne misfargingen har ingen innflytelse på kunststoffdelenes stabilitet.

Også oppvask av sølvbestikk kan føre til misfarging av kunststoffdeler.

51

Plassering av servise og bestikk

Ikke egnet for maskinoppvask

- Bestikk og servisedeler av tre eller deler av tre: De blir utvasket og lite innbydende. Dessuten er ikke limet egnet for oppvaskmaskin. Treskaft kan løsne.

- Kunsthåndverksgjenstander og antikke, verdifulle vaser eller glass med dekor: Disse delene tåler ikke maskinoppvask.

- Kunststoffdeler som ikke er varmebestandige: Disse delene kan bli deformert.

- Gjenstander av kobber, messing, tinn og aluminium: Disse gjenstandene kan bli misfarget eller matte.

- Dekor utenpå glasur: Kan blekne etter flere vaskeomganger.

- Ømfintlige glass og krystallgjenstander: Kan bli matte etter lengre tids bruk.

Sølv

Sølv kan misfarges ved kontakt med svovelholdige matvarer. Det gjelder f.eks. eggeplomme, løk, majones, sennep, belgfrukter, fisk, fiskekraft og marinader.

Sølv , som er pusset med poleringsmiddel , kan være fuktig eller flekket etter vask, fordi vannet ikke renner ordentlig av.

Tips: Tørk av sølvet med en klut.

 Skader pga. etsende, alkalisk oppvaskmiddel.

Det kan oppstå materialskader på aluminium (f.eks. fettfilter fra ventilatorer). I ekstreme tilfeller er det fare for en eksplosjonsartet kjemisk reaksjon (f.eks. knallgassreaksjon).

Aluminiumsdeler må ikke vaskes i oppvaskmaskinen med sterkt etsende, alkaliske industrirengjøringsmidler.

Tips: Kjøp servise som er egnet for maskinoppvask og bestikk med betegnelsen «tåler maskinoppvask».

Skånsom behandling av glass

- Glass kan bli matte etter mange omganger i oppvaskmaskinen. Vask

ømfintlige glass i programmer med lave temperaturer (se kapittel «Programoversikt»). Da er det mindre fare for at glassene blir matte.

- Kjøp glass som er egnet for oppvaskmaskin og med betegnelsen «tåler maskinoppvask» (f.eks. Riedel-glass).

- Bruk oppvaskmiddel med stoffer som er skånsomme mot glass.

52

Plassering av servise og bestikk

Overkurv

For plassering av servise og bestikk, se også kapitlet «Plassering av servise og bestikk», avsnitt «Eksempler på plassering».

Plassering i overkurven

 Skader pga. vann som renner ut.

Hvis du vasker uten overkurv, kan det renne vann ut av oppvaskmaskinen.

Overkurven må alltid være på plass når du vasker (unntatt i programmet

Uten overkurv , hvis det finnes).

 Plasser små, lette og ømfintlige deler, som skåler, kopper, glass, dessertskåler osv. i overkurven.

Du kan også sette en lav gryte i overkurven.

 Legg enkelte lange deler, f.eks. øser, sleiver, røreskjeer og lange kniver på tvers foran i overkurven.

Plassering i en FlexCare-kopphylle

Du kan plassere kopper, små skåler og andre flate servisedeler på FlexCarekopphyllen. Glass kan du lene mot kopphyllen slik at de står støtt.

 Fell ned kopphyllen.

 For å sette inn høye deler, løft opp kopphyllen.

53

Plassering av servise og bestikk

Justering av FlexCare-kopphyllen

Du kan stille inn høyden og dybden på kopphyllen i 2 trinn. Dermed kan du sette servisedeler som er litt høyere, under kopphyllen og legge større beholdere oppå.

Plassering i silikonelementer i

FlexCare-kopphyllen

Takket være silikonelementene på kopphyllen, står spesielt glass med lang stett støtt og sikkert.

 Trekk opp kopphyllen og la den feste seg igjen i ønsket posisjon (se pil).

 Fell ned kopphyllen og len glassene mot åpningene i holderen.

 Eventuelt skyv den venstre innsatsen på 3D-MultiFlex-skuffen for å få plass til høyere glass (se kapittel «Bestikk», avsnitt «3D-MultiFlex-skuff»).

54

Plassering av servise og bestikk

Nedfelling av støttene

I begge tallerkenstøttene til høyre kan du legge ned annenhver støtte slik at du får bedre plass til større servisedeler, f.eks. frokostskåler.

 Trykk ned den gule spaken  og legg ned de mørkegrå støttene  .

 Sett skålene loddrett i tallerkenstøtten.

55

Plassering av servise og bestikk

Justering av overkurven

For å få bedre plass til høye servisedeler i over- eller underkurven, kan du regulere overkurven i 3 forskjellige høyder i trinn på ca. 2 cm.

For at vannet skal renne bedre ut av fordypningene, kan overkurven også stilles skrått. Pass imidlertid på at kurven skal kunne skyves inn i vaskekammeret uten problemer.

 Trekk ut overkurven.

For å flytte kurven oppover:

 Trekk kurven oppover til den fester seg.

For å flytte kurven nedover:

 Trekk spakene på sidene av kurven oppover.

 Still inn ønsket posisjon og fest spakene igjen.

Juster overkurven slik at den midtre spylearmen ikke blokkeres av høyt servise i underkurven.

56

Plassering av servise og bestikk

Underkurv

For plassering av servise og bestikk, se kapittel «Plassering av servise og bestikk», avsnitt «Eksempler på plassering».

Plassering i underkurven

 Sett store og tunge deler i underkurven, f.eks. tallerkener, asjetter, gryter, fat.

Du kan også sette glass, kopper, små tallerkener og skåler i underkurven.

Plassering i MultiComfort-området

Det bakre området i underkurven er beregnet for vask av kopper, glass, tallerkener og gryter.

Nedfelling av støttene

De fremre tallerkenstøttene er beregnet for organisering av tallerkener, suppetallerkener, asjetter, fat og skåler.

Du kan legge ned tallerkenstøttene, for

å få mer plass til store servisedeler, f.eks. gryter, panner og fat.

 Trykk ned den gule spaken  og legg ned tallerkenstøtten  .

 Spesielt store tallerkener plasseres i midten av underkurven.

Tips: Hvis du plasserer tallerkenene skrått, kan du sette inn tallerkener med en diameter på inntil 35 cm.

57

Plassering av servise og bestikk

Plassering i FlexCare-glassholder med MultiClips

Takket være silikonelementene står skjøre stetteglass trygt og stabilt.

 Glass med stett, f.eks. vin- eller ølglass kan du lene mot eller henge i

åpningene i glassholderen.

 For å få plass til store servisedeler, kan du slå opp glassholderen.

Høyden på glassholderen kan stilles i

2 posisjoner.

Med MultiClips kan du feste lett servise på glassholderen, f.eks. kunststoffdeler.

 Slå opp MultiClips.

 Skyv glassholderen til ønsket høyde, til festepunktene knepper på plass oppe eller nede.

 Fest lette servisedeler på MultiClips.

58

Plassering av servise og bestikk

Plassering i glasstøtten

Ved hjelp av glasstøtten står glass med lang stett stødig.

Flaskeholder

Flaskeholderen sørger for at slanke beholdere som f.eks. tåteflasker står stødig.

 Slå opp flaskeholderen og trykk den ned for å feste den.

 Fell ned glasstøtten og len glassene mot den.

 Hvis du ikke trenger flaskeholderen, trekk den opp i den gule spaken  og legg den til siden  .

59

Plassering av servise og bestikk

Bestikkskuff

For plassering av servise og bestikk, se kapittel «Plassering av servise og bestikk», avsnitt «Eksempler på plassering».

 Legg bestikket i 3D-MultiFlex-skuffen.

Plassering i 3D-MultiFlex-skuffen

Hvis kniver, gafler og skjeer plasseres i adskilte områder, blir det lettere å ta ut bestikket.

For at vannet skal kunne renne lett av skjeene, må skjebladene ligge i sporene.

Du kan skyve den venstre innsatsen mot midten, slik at du får plass til høyere servisedeler og glass med lang stett i overkurven (se kapittel «Overkurv», avsnitt «Plassering i silikonelementene i

FlexCare-kopphyllen»).

Du kan plassere store og lange bestikkdeler i den senkede midtre delen i skuffen.

Plasser høye deler (f.eks. kakespader) slik at den øvre spylearmen ikke blokkeres.

For å få bedre plass til større bestikkdeler eller små servisedeler i høyre del av skuffen, kan du justere innsatsen i høyden.

 Hvis skjeskaftene ikke passer mellom holderne, legg skjeene med skaftene i sporene.

 Trekk innsatsen med den gule spaken innover og fest den i en av de to posisjonene.

60

Plassering av servise og bestikk

Eksempler på plassering

Oppvaskmaskin med bestikkskuff

Overkurv

Underkurv

61

Plassering av servise og bestikk

Bestikkskuff

Meget skittent servise

62

Oppvaskmiddel

Oppvaskmiddeltyper

 Skader pga. oppvaskmiddel som ikke egner seg.

Oppvaskmidler som ikke er egnet for husholdningsoppvaskmaskiner, kan forårsake skader på oppvaskmaskinen eller på serviset.

Bruk bare oppvaskmiddel for husholdningsoppvaskmaskiner.

Moderne oppvaskmidler inneholder mange virkestoffer. De viktigste er:

- Kompleksdannere binder vannhardheten og forhindrer dermed kalkavleiringer.

- Alkalitet er nødvendig for at størknede flekker skal svelle.

- Enzymer bryter ned stivelse og løser opp eggehvite.

- Surstoffbaserte blekemidler fjerner fargede flekker (f.eks. te, kaffe, tomatsaus).

Det er hovedsakelig mildt alkaliske oppvaskmidler med enzymer og surstoffbaserte blekemidler som er å få i handelen.

Det finnes forskjellige typer av oppvaskmidler:

- Oppvaskmidler i pulver- og geléform doseres forskjellig, avhengig av servisemengden og skittenhetsgraden.

- Tabletter inneholder en oppvaskmiddelmengde som er tilstrekkelig for de fleste anvendelser.

I tillegg til normale oppvaskmidler, finnes det også produkter med kombifunksjon.

Slike produkter har en glansemiddel- og avkalkningsfunksjon (salterstatning).

Slike midler skal kun brukes ved den vannhardheten som produsenten anbefaler på pakken.

Rengjørings- og tørkeeffekten til slike kombinasjonsoppvaskmidler er svært forskjellige.

De beste vaske- og tørkeresultatene får du ved bruk av normalt oppvaskmiddel i forbindelse med separat dosering av salt og glansemiddel.

63

Oppvaskmiddel

 Fare for etseskader pga.

oppvaskmiddel.

Oppvaskmidler kan forårsake etseskader på hud, øyne, nese, munn og svelg.

Unngå kontakt med oppvaskmiddel.

Ikke pust inn pulveroppvaskmiddel.

Ikke svelg oppvaskmiddel. Gå straks til lege hvis du har pustet inn eller svelget oppvaskmiddel.

Barn må ikke komme i kontakt med oppvaskmiddel. Det kan være rester av oppvaskmiddel i maskinen. Hold derfor barn borte fra en åpen oppvaskmaskin. Tilsett oppvaskmiddel først like før programstart, og lås døren med barnesikringen (modellavhengig).

Dosering av oppvaskmiddel

Du har 2 muligheter for å dosere oppvaskmiddel.

Ved automatisk dosering av oppvaskmiddel, doserer AutoDos automatisk nødvendig mengde oppvaskmiddel i hvert programforløp (se kapittel

«Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»).

Hvis du ikke vil bruke den automatiske oppvaskmiddeldoseringen, kan du også dosere oppvaskmiddel manuelt. Da må du fylle nødvendig mengde oppvaskmiddel i beholderen før hvert programforløp (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Manuell dosering av oppvaskmiddel»).

64

Oppvaskmiddel

Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos

Før du kan bruke den automatiske doseringen av oppvaskmiddel, må du legge inn en PowerDisk med oppvaskpulver i PowerDisk-kammeret.

En PowerDisk inneholder nok oppvaskmiddel til ca. 20 oppvaskomganger, avhengig av programvalg.

PowerDisk kan kjøpes i Mieles nettbutikk, hos Mieles serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler.

 Etseskader pga. oppvaskmiddelrester.

Oppvaskmidler har en etsende effekt. Dette kan innebære helserisiko og føre til skader på overflater. På grunn av feilbetjening eller utettheter i AutoDos, kan det komme oppvaskmiddelrester på gulvet foran oppvaskmaskinen.

Rester av oppvaskmidler foran oppvaskmaskinen må alltid fjernes umiddelbart.

Aktivering av AutoDos

 Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten   .

 Før første gangs bruk må du fjerne transportsikringen fra PowerDiskkammeret og sørge for at den avhendes forskriftsmessig.

 Legg inn en PowerDisk (se kapittel

«Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos», avsnitt «Legg inn

PowerDisk»).

Funksjonen    AutoDos aktiveres automatisk.

I displayet vises meldingen AutoDos aktivert .

Denne innstillingen gjelder alle programmer og kan når som helst endres med sensortasten    AutoDos .

Hvis det ikke startes et program på

48 timer, roterer PowerDisk automatisk slik at ikke oppvaskmiddelet klumper seg. Hvis det skjer, vises det en melding Pulver Refresh pågår i displayet når oppvaskmaskinen er koblet inn. Det doseres ikke oppvaskmiddel.

65

Oppvaskmiddel

Legg inn PowerDisk

Slå på oppvaskmaskinen før du bytter

PowerDisk, slik at oppvaskmaskinen registrerer at PowerDisk er ny.

Bytt ut PowerDisk først når meldingen

PowerDisk tom. Deaktiver AutoDos med OK.

vises.

 Skru av lokket på AutoDos  og

åpne det.

I displayet vises meldingen AutoDos-lokk

åpent .

 Ta ut tom PowerDisk.

 Når de to pilene i holderen til

PowerDisk og i vinduet ikke peker mot hverandre, tar du ut holderen til

PowerDisk (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av

AutoDos»).

 Sett holderen inn igjen slik at pilene peker mot hverandre og holderen ligger plant.

Ta tak i de gule gripeflatene i midten av holderen på PowerDisk og ikke i festet på siden.

 Legg inn ny PowerDisk og trykk den ned til den ligger plant.

66

 Lukk lokket på AutoDos og vri det til tappen på lokket befinner seg nøyaktig under symbolet  .

Hvis PowerDisk ikke sitter i riktig startposisjon, roteres den automatisk og funksjonen    AutoDos aktiveres.

Vent til denne prosessen er avsluttet, før du starter et program.

Lokket til AutoDos må være lukket, slik at AutoDos ikke blir skadet.

Lukk alltid lokket på AutoDos før du lukker døren til oppvaskmaskinen.

Ellers kan AutoDos bli skadet.

Programstart med åpent lokk på

AutoDos er ikke mulig.

Oppvaskmiddel

Oppvaskpulveret må være tørt, slik at det ikke klumper seg.

Ikke fyll væske i AutoDos-systemet.

For at AutoDos skal fungere optimalt, må du kontrollere AutoDos hver gang du bytter PowerDisk, og rengjøre

AutoDos ved behov (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av AutoDos»).

67

Oppvaskmiddel

Manuell dosering av oppvaskmiddel

Dosér oppvaskmiddel manuelt når du har deaktivert den automatiske oppvaskmiddeldoseringen med sensortasten    AutoDos .

Dosering av oppvaskmiddel

I oppvaskmiddelbeholderen er det plass til maksimalt 50 ml oppvaskmiddel.

I oppvaskmiddelbeholderen er det markeringer som doseringshjelp: 20, 30, maks. Når døren er åpnet så den står vannrett, angir markeringene omtrentlig oppfyllingsmengde i ml og maksimal oppfyllingshøyde.

 Følg doseringsrådene på oppvaskmiddelpakken.

 Hvis ikke annet er angitt, doser en rengjøringstablett eller 20 til 30 ml oppvaskmiddel i beholderen for oppvaskmiddel, avhengig av hvor skittent serviset er.

Hvis du bruker mindre enn anbefalt mengde oppvaskmiddel, kan det hende at oppvasken ikke blir skikkelig ren.

Det er mulig at noen tabletter ikke løser seg fullstendig opp i programmet

QuickPowerWash .

Tilsetting av oppvaskmiddel

 Løft den gule knappen på lokket til oppvaskmiddelbeholderen  .

Lokket spretter opp.

Lokket er også åpent etter at et program er slutt.

 Fyll oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen.

 Skyv lokket på oppvaskmiddelbeholderen til det tydelig fester seg.

68

Oppvaskmiddel

Lokket på oppvaskmiddelbeholderen må ikke komme i klem pga.

oppvaskmiddel. Det kan føre til at lokket ikke åpner seg under programforløpet.

Ikke fyll for mye i beholderen.

 Eventuelt må du deaktivere den automatiske doseringen av oppvaskmiddel/AutoDos.

 Lukk også forpakningen til oppvaskmiddelet. Ellers kan oppvaskmiddelet klumpe seg.

 I programmer med forskylling (se kapittel «Programoversikt»), kan du tilsette en liten mengde oppvaskmiddel i tillegg på innsiden av døren.

69

Drift

Innkobling av oppvaskmaskinen

 Skru opp vannkranen hvis den er stengt.

 Åpne døren.

 Kontroller om spylearmene kan rotere fritt.

 Berør sensortasten   .

Hvis oppvaskmaskinen har vært avslått i mer enn 1 minutt, må du berøre sensortasten   litt lenger («tørk av»funksjon).

I displayet vises det valgte programmet en kort stund, og den aktuelle sensortasten lyser.

Siden vises eventuelt prognosen for det valgte programmets strøm- og vannforbruk i noen sekunder.

Deretter skifter displayet til visning av forventet programtid for valgt program.

Programvalg

Velg alltid program ut i fra servisetype og hvor skittent serviset er.

I kapittelet «Programoversikt» er programmene og bruksområdene beskrevet.

 Berør sensortasten til ønsket program.

Sensortasten for det valgte programmet lyser.

Du finner flere programmer under  .

 Eventuelt berør sensortasten   .

I displayet vises det første av disse programmene.

 Velg ønsket program i displayet med sensortastene   .

Nå kan du velge programopsjoner (se kapittel «Programopsjoner»).

Hvis det er valgt programopsjoner, lyser de aktuelle sensortastene.

70

Drift

Visning av programtiden

Før programstart vises forventet varighet for valgt program i displayet. Under programforløpet vises resttiden frem til programslutt når døren er åpen.

Det enkelte programavsnittet kjennetegnes ved et symbol:

 Forskylling/Bløtlegging

 Hovedvask

 Mellomskylling

 Klarskylling

 Tørking

 Slutt

Tidsangivelsen kan endre seg for ett og samme program. Den er f.eks. avhengig av blant annet temperaturen på inntaksvannet, regenereringssyklusen til kalkfilteret, oppvaskmiddeltypen, servisemengden og hvor skittent serviset er.

Når du velger et program for første gang, vises en tidsverdi som tilsvarer en gjennomsnittlig programtid for kaldtvannstilkobling.

Tidsverdiene i kapittelet «Programoversikt» tilsvarer programtiden ved normert mengde og normert temperatur.

Styringen korrigerer programtiden ved hvert programforløp iht. temperaturen på inntaksvannet og servisemengden.

Starte program

 Du starter programmet ved å lukke døren.

Om nødvendig bekrefter du meldingene som vises i displayet med OK .

Den optiske funksjonskontrollen lyser som bekreftelse på at programmet er i gang.

Under programforløpet kan du se navnet på det programmet som er i gang ved å trykke på OK når døren er åpen.

 Fare for skålding på grunn av svært varmt vann.

Under drift kan vannet i oppvaskmaskinen være svært varmt.

Døren må derfor åpnes svært forsiktig under drift.

71

Drift

Programslutt

Når programmet er slutt, blinker den optiske funksjonskontrollen langsomt når døren er lukket, ev. høres også et signal.

Den optiske funksjonskontrollen slukker

10 minutter etter programslutt når døren er lukket.

Programmet er slutt når meldingen

   Ferdig vises i displayet.

Når funksjonen «AutoOpen» er aktivert,

åpnes døren automatisk på gløtt i noen programmer (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «AutoOpen»). Dette forbedrer tørkeprosessen.

Hvis programmeringsfunksjonen Forbruk er koblet inn, kan du nå lese av det faktiske strøm- og vannforbruket for programmet (se kapittel «Miljøvennlig oppvask», «Forbruksvisning

EcoFeedback»).

Tørkeviften fortsetter ev. å gå i noen minutter etter programslutt.

 Skader forårsaket av vanndamp.

Vanndamp kan skade kantene på

ømfintlige benkeplater, hvis du åpner døren etter programslutt og viften er sluttet å gå.

Hvis du har koblet ut den automatiske døråpningen (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «AutoOpen») og allikevel vil åpne døren etter programslutt, skal du åpne døren helt.

Energistyring

10 minutter etter siste berøring av sensortasten eller etter programslutt, slår oppvaskmaskinen seg automatisk av for å spare energi.

Du kan slå på oppvaskmaskinene igjen med sensortasten   .

Hvis oppvaskmaskinen har vært avslått i mer enn 1 minutt, må du berøre sensortasten   litt lenger (tørkebeskyttelse).

Under programforløpet eller hvis det foreligger en feil, slår ikke oppvaskmaskinen seg automatisk av.

72

Drift

Slå av oppvaskmaskinen

 Åpne døren.

 Du kan når som helst slå av oppvaskmaskinen med sensortasten   .

 Bekreft spørsmålet Slå av maskinen med OK .

Hvis du slår av oppvaskmaskinen under programforløpet, blir programmet avbrutt.

Du kan også avbryte timeren på denne måten.

 Skader pga. vannlekkasje.

Vann som renner ut, kan forårsake skader.

Skru for sikkerhets skyld igjen vannkranen, dersom oppvaskmaskinen skal stå uten tilsyn i lengre tid, f.eks. i ferien.

Rydde ut av oppvaskmaskinen

Varmt servise er ømfintlig for støt. La det derfor avkjøles i maskinen til det er lett å ta i.

Hvis du åpner døren helt etter at du har slått av maskinen, blir serviset raskere avkjølt.

 Rydd først ut av underkurven, deretter overkurven og til slutt 3D-

MultiFlex-skuffen (hvis maskinen har bestikkskuff).

Da unngår du at vanndråper fra overkurven eller 3D-MultiFlex-skuffen drypper ned på serviset i underkurven eller overkurven.

73

Drift

Pause i programmet

Programmet blir avbrutt så snart du åpner døren.

Når du lukker døren igjen, fortsetter programmet etter noen sekunder fra det stedet det ble avbrutt.

 Fare for skålding på grunn av svært varmt vann.

Under drift kan vannet i oppvaskmaskinen være svært varmt.

Døren må derfor åpnes svært forsiktig under drift.

Avbryte eller skifte program

Hvis programmet avbrytes, kan viktige programavsnitt bli borte.

Du kan kun avbryte et program i de første minuttene av programforløpet.

Hvis et program allerede er startet, kan du avbryte et program på følgende måte:

 Åpne døren.

 Slå av oppvaskmaskinen med sensortasten   .

 Bekreft spørsmålet Slå av maskinen med OK .

Hvis du ønsker å velge et annet program:

 Slå oppvaskmaskinen på igjen med sensortasten   .

 Ved manuell dosering av oppvaskmiddel, må du kontrollere om oppvaskmiddelbeholderen fremdeles er lukket.

Hvis lokket på oppvaskmiddelbeholderen allerede er åpnet, fyll i oppvaskmiddel på nytt og lukk lokket.

 Velg ønsket program og start det ved

å lukke døren.

Den optiske funksjonskontrollen lyser som bekreftelse på at programmet er i gang.

74

Opsjoner

  Timer

Med timeren   har du flere muligheter til å starte et program på et senere tidspunkt. Du kan stille inn starttid eller sluttid for et program. Dessuten har du mulighet til å bruke tidsvariabel strømtariff ved hjelp av funksjonen EcoStart eller SmartStart .

Ved manuell dosering av oppvaskmiddel i en fuktig beholder, kan oppvaskmiddelet klumpe seg og dermed ikke bli skylt helt ut.

Når du bruker timeren, må du sjekke om beholderen for oppvaskmiddel er tørr ved påfylling av oppvaskmiddel.

Ved behov må du tørke av beholderen først.

Ikke bruk flytende oppvaskmiddel.

Oppvaskmiddelet kan renne ut.

 Helsefare på grunn av oppvaskmiddel.

For at barn ikke skal komme i kontakt med oppvaskmiddel:

Tilsett oppvaskmiddel først like før programstart, dvs. før du aktiverer timeren.

Aktivere timeren

 Åpne døren.

 Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten   .

 Velg ønsket program.

 Berør sensortasten   .

Sensortasten   lyser.

Med sensortastene   kan du velge mellom funksjonene Start kl.

, Ferdig kl.

og

EcoStart eller eventuelt SmartStart .

 Bekreft ønsket funksjon med OK .

Den sist valgte timertiden (startforvalgstiden) vises og timene er markert.

 Legg inn ønsket timertid med sensortasten   og bekreft med OK .

Hvis du ved tidsinnstillingen ikke foretar noen innstilling på flere sekunder, går displayet tilbake til forrige menyområde.

Da må du gjenta innstillingene.

Etter aktivering av timeren, blir alle visninger slått av etter noen minutter for

å spare energi.

Du kan også aktivere timeren via

Miele-appen.

75

Opsjoner

Innstilling av «Start kl.»

Med funksjonen Start kl.

stiller du inn eksakt ønsket starttid for programmet.

 Still inn timene med sensortastene

 og bekreft med OK .

Timene lagres og minuttene er markert.

 Still inn minuttene med sensortastene

 og bekreft med OK .

Den lagrede starttiden for det valgte programmet vises i noen minutter.

 Lukk døren.

Når den innstilte tiden er nådd, starter det valgte programmet automatisk.

Innstilling av «Ferdig kl.»

I funksjonen Ferdig kl.

stiller du inn den tiden, som det valgte programmet senest skal være slutt til.

 Still inn timene med sensortastene

 og bekreft med OK .

Timene lagres og minuttene er markert.

 Still inn minuttene med sensortastene

 og bekreft med OK .

Den beregnede starttiden for det valgte programmet vises i noen minutter.

Det vises en melding i displayet hvis programmet ikke kan fullføres innen den innstilte tiden, fordi programtiden er for lang.

 Bekreft eventuelt meldingen med OK .

 Lukk døren.

Når den beregnede tiden er nådd, starter programmet automatisk.

76

Opsjoner

Innstilling av «EcoStart»

Med funksjonen EcoStart kan du bruke tidsvariabel strømtariff. Da må du på forhånd stille inn 3 strømtariff-tidssoner

én gang (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «EcoStart»).

Still inn den tiden, som det valgte programmet senest skal være ferdig til.

Oppvaskmaskinen starter automatisk i den mest kostnadsgunstige tariffsonen innenfor den innstilte tiden.

 Still inn timene med sensortastene

 og bekreft med OK .

Timene lagres og minuttene er markert.

 Still inn minuttene med sensortastene

 og bekreft med OK .

Den beregnede starttiden for det valgte programmet vises i noen minutter.

 Lukk døren.

Når den beregnede tiden er nådd, starter programmet automatisk.

Innstilling av «SmartStart»

Med funksjonen SmartStart , kan du la oppvaskmaskinen starte til en tid på døgnet, hvor strømprisen er spesielt gunstig.

For å kunne bruke denne funksjonen, trenger du ytterligere teknisk tilbehør.

Når du har aktivert funksjonen Smart-

Start i menyen Innstillinger  , vises ikke funksjonen EcoStart lenger i menyen

Timer  , men SmartStart (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «Miele@home»).

Dersom strømleverandøren tilbyr denne servicen, sendes et signal derfra, når strømprisen er spesielt gunstig.

Oppvaskmaskinen startes ved dette signalet.

Du kan stille inn et tidspunkt, som programmet senest skal være ferdig til.

Oppvaskmaskinen beregner senest mulig starttid for det valgte programmet og venter på signalet fra strømleverandøren frem til denne starttiden.

77

Opsjoner

Still inn den tiden, som det valgte programmet senest skal være ferdig til.

 Still inn timene med sensortastene

 og bekreft med OK .

Timene lagres og minuttene er markert.

 Still inn minuttene med sensortastene

 og bekreft med OK .

Meldingen Vent på SmartStart vises.

 Lukk døren.

Det valgte programmet starter automatisk, så snart signalet er sendt fra strømleverandøren, eller det senest mulige starttidspunktet er nådd.

Endre eller slette innstilte tider

Du kan endre eller slette den innstilte timertiden.

 Åpne døren.

 Berør sensortasten   .

 I displayet velger du den tidligere aktiverte funksjonen til timeren med sensortastene   og bekrefter med

OK .

 Velg funksjonene Endre eller Slette med sensortastene   og bekreft med OK .

Etter at funksjonen Endre er bekreftet med OK , kan du endre den innstilte timertiden.

Etter at funksjonen Slette er bekreftet med OK , vises programtiden for det valgte programmet i displayet.

Sensortasten   slukker og sensortasten til det valgte programmet lyser.

Du kan nå starte programmet eller slå av oppvaskmaskinen.

Hvis du slår av oppvaskmaskinen mens timeren teller ned, blir timeren også avbrutt.

Du kan også endre eller slette timertiden via Miele-appen.

78

Opsjoner

  Aktivering av fjernstart

Du har mulighet for å fjernstarte oppvaskmaskinen ved hjelp av Mieleappen. Først må du ha installert appen på din mobile enhet, koblet oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket ditt (se kapittel «Innstillinger», avsnitt

«Miele@home») og eventuelt koblet inn opsjonen Fjernstyring (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Fjernstyring»).

 Åpne døren.

 Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten   .

 Berør sensortasten   .

Sensortasten   lyser.

 Slå av oppvaskmaskinen med sensortasten   .

 Lukk døren.

Nå kan du fjernstarte oppvaskmaskinen med Miele-appen.

Opsjonen «Fjernstart» blir værende aktiv inntil du deaktiverer den igjen med sensortasten  . Opsjonen forblir også aktiv hvis du i mellomtiden slår av og på oppvaskmaskinen.

Selv når opsjonen «Fjernstart» ikke er aktiv, kan du både se statusen til oppvaskmaskinen og foreta innstillinger via Miele-appen.

Når du starter et program ved å lukke døren, blir opsjonen «Fjernstart» automatisk aktivert så lenge programmet varer.

79

Veileder for programvalg

Servise Matrester temperaturømfintlig servise, glass og kunststoff lett størknede, vanlige matrester

Program- egenskaper forløp med skånsom behandling av glass blandet servise alle vanlige matrester lett størknede, vanlige matrester variabelt, sensorstyrt programforløp kortprogram under en time normale, lett størknede vanlige matrester vann- og energibesparende programforløp gryter, panner, ikke ømfintlig porselen og bestikk størknede, fastbrente, vanskelige stivelse- eller eggehviteholdige 1 matrester maksimal rengjøringseffekt uten servise rester etter påfylling av salt

1 Matrester med stivelse kan forekomme f.eks. fra poteter, pasta eller ris.

Matrester som inneholder eggehvite kan forekomme fra stekt kjøtt og fisk.

fjerning av saltrester

80

Program 2

Fin 45°C 

Auto 45–65°C 

QuickPowerWash 65°C 

ECO

Gryter & panner 75 °C 

Veileder for programvalg

Forbruksprognose 3

Energiforbruk

Vannforbruk

Programtid

Energiforbruk

Vannforbruk

Programtid

Energiforbruk

Vannforbruk

Programtid

Energiforbruk

Vannforbruk

Programtid

Energiforbruk

Vannforbruk

Programtid

QuickPowerWash 65°C

+ Express 

Programtid 13 minutter, uten oppvarming, kun for å skylle ut salt.

2 Programmene kan kombineres med programopsjonene «Express», eller «IntenseZone»

(hvis tilgjengelig) (se kapittel «Programopsjoner»).

I tillegg kan du velge funksjonene «Ekstra rent», «Ekstra tørt» og «2. mellomskylling»

(hvis tilgjengelig) (se kapittel «Innstillinger»).

3 De prognostiserte verdiene kan endre seg i forbindelse med de valgte innstillingene,

programopsjonene eller forandre bruksvilkårene.

81

Programoversikt

Program

Forskylling Rengjøring

Programforløp

Mellomskylling

Klarskylling Tørking/

AutoOpen

ECO

1

Auto 45–65 °C

Fin 45 °C

Ekstra stille 55 °C

QuickPowerWash

65 °C

Hygiene 70 °C

Gryter & panner

75 °C

PowerWash 60 °C

Kald Eco

Uten overkurv

65 °C

Pasta/Paella

Ølglass

Maskinrens

-

-

-

-



-

-

°C

43

55

65

70

75

60

65

75

45

75

°C

42 ved behov variabelt programforløp, sensorstyrt tilpasning til servisemengde og matrester

45–65  55–70

 45  55–70



55–70

60

75

55–70

55–70

55–70

55–70

56

70

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

/ -

 / 

1

Med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket, er dette programmet det mest energieffektive for normalt skittent servise.

82

Programoversikt

Elektrisk energi

Kaldt vann

15 °C kWh

0,54

0,65–1,00

3,4

Varmt vann

60 °C kWh

0,29

0,55–0,65

3,4

Forbruk

2

Vann

Liter

8,4

6,0–13,0

3,4

Kaldt vann

15 °C h:min

3:50

2:02–3:06

Tid

Varmt vann

60 °C h:min

3:40

1:59–2:49

0,85

0,90

1,10

1,55

1,25

1,00

-

1,05

0,40

0,70

0,75

1,15

0,85

0,60

0,07

0,60

13,5

9,5

10,5

10,0

13,5

13,0

27,0

13,5

2:42

4:04

0:58

2:26

3:09

2:32

-

2:30

2:23

3:50

0:58

2:14

2:44

2:20

2:48

2:23

1,20

0,75

1,75

0,80

0,40

1,10

13,5

9,5

18,5

2:49

1:13

2:12

2:43

0:59

1:57

2

3

Minimumsverdi: Halvfull maskin med lite skittent servise

4

De nevnte verdiene for programmet ECO beregnes iht. standardiserte testbetingelser. De nevnte verdiene for de øvrige programmene beregnes iht. sammenlignbare testbetingelser.

I praksis kan valgte innstillinger, programopsjoner eller bruksbetingelser forårsake avvik i verdiene.

Maksimalverdi: Full maskin med veldig skittent servise

83

Programoversikt

  Flere programmer

PowerWash 60 °C

Programmet passer til rengjøring av blandet servise med alle typer vanlige matrester.

Ekstra stille 55 °C

Svært stillegående program med forlenget programtid. Programmet er egnet for blandet servise med alle typer vanlige matrester som er lett størknet.

Kald Eco

Program uten oppvarming når oppvaskmaskinen er koblet til varmtvann på minst 45 ° (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Vanninntak»). Programmet er egnet for oppvask av blandet servise med lett størknede matrester som er vanlige i husholdningen.

Hygiene 70 °C

Program for spesialoppvask av hygienisk krevende, robust servise med lett størknede matrester som er vanlige i husholdningen, f.eks. tåteflasker, skjærebrett.

Uten overkurv 65 °C

Program for servise som tåler høye temperaturer (f.eks. store gryter). For å kunne plassere stort servise i underkurven, må du ta ut overkurven for å vaske med dette programmet.

Pasta/Paella

Program med lange bløtleggingsfaser for blandet servise, gryter, panner og ikke-ømfintlig porselen. Dette programmet er spesielt egnet for fjerning av stivelsesholdige matrester, f.eks. poteter, nudler og ris.

Ølglass

Program uten dosering av glansemiddel og tørking, for rengjøring av ølglass slik at skummet blir stabilt.

Maskinrens

Vaskekammeret i oppvaskmaskinen er i stor utstrekning selvrensende. Hvis det likevel har satt seg fast rester eller belegg, kan du bruke programmet Maskinrens . Da må det ikke være servise i oppvaskmaskinen. Programmet er tilpasset rengjøring av vaskekammeret med pleieprodukter (maskinrens, pleiemiddel) (se kapittel «Ekstrautstyr», avsnitt «Maskinrens»). Følg henvisningene på produktpakken. Ved bruk av pleieprodukter må det ikke doseres oppvaskmiddel. Derfor blir den automatiske doseringen av oppvaskmiddel deaktivert i dette programmet (hvis det finnes).

84

Programopsjoner

Velge programopsjoner

Du kan tilpasse programmene ved hjelp av programopsjoner.

Du velge eller velge bort programopsjonene før programstart.

 Åpne døren.

 Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten   .

Sensortasten for det valgte programmet lyser.

 Hvis ønsket, velger du et annet program.

 Berør sensortasten for ønsket programopsjon.

Den aktuelle sensortasten lyser når programopsjonen for det valgte programmet er tilgjengelig.

Hvis det valgte programmet ikke kan kombineres med programopsjonen, vises en tilsvarende melding i displayet.

 I dette tilfellet må du bekrefte meldingen med OK .

 Du starter programmet ved å lukke døren.

Den valgte programopsjonen forblir aktiv for det aktuelle programmet, helt til du endrer innstillingen igjen (unntatt i programmet ECO ).

  IntenseZone

Programopsjonen    IntenseZone øker rengjøringseffekten i underkurven.

Energiforbruket øker som følge av en forlenget vasketid i underkurven og temperaturøkningen.

  Express

Programopsjonen    Express medfører kortere programtid.

For å få et optimalt oppvaskresultat

økes temperaturen og dermed energiforbruket.

Hvor mye programtiden forkortes, er avhengig av valgt program.

Velger du programopsjonen    Express , prioriteres den eventuelt foran andre valgte opsjoner.

I forbindelse med programmet

QuickPowerWash gir programopsjonen    Express en skylling kun for å fjerne saltoppløsningen, som har rent over ved oppfylling av saltbeholderen.

85

Rengjøring og stell

Kontroller oppvaskmaskinens totaltilstand regelmessig (ca. hver 4. - 6.

måned). Dette forebygger feil før de oppstår.

 Skader pga. uegnede rengjøringsmidler.

Alle overflatene er ømfintlige for riper.

Alle overflater kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler.

Bruk kun rengjøringsmidler som egner seg på de aktuelle overflatene.

Rengjøring av vaskekammeret

Oppvaskmaskinen er i stor utstrekning selvrensende innvendig, hvis du alltid bruker passende mengde oppvaskmiddel.

Hvis du stort sett bruker oppvaskprogrammer med lave temperaturer

(< 50 °C), er det fare for bakterie- og luktdannelse i oppvaskmaskinen. For å rengjøre vaskekammeret og unngå luktdannelse, burde programmet Gryter & panner 75 °C kjøres én gang i måneden.

Hvis det likevel har satt seg fast f.eks.

kalk eller fett, rengjør du maskinen med programmet Maskinrens (se kapittel

«Programoversikt», avsnitt «   Flere programmer») med maskinrensmiddel

(se kapittel «Ekstrautstyr», avsnitt

«Maskinrens»). Følg rådene på pakken.

Rengjørings- og pleiemidler fra Miele kan kjøpes gjennom Mieles serviceavdeling eller Mieles nettbutikk.

 Silene i oppvaskmaskinen må rengjøres regelmessig.

86

Rengjøring og stell

Hygienesyklus

Hvis du stort sett bruker oppvaskprogrammer med lave temperaturer, er det fare for bakterie- og luktdannelse i oppvaskmaskinen. Ved gjentatt bruk av programmer med lav temperatur, bør du jevnlig kjøre et program med høy temperatur. Da unngås dannelse av belegg og lukt.

Du kan aktivere eller deaktivere en melding med hygieneinformasjon (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Hygienesyklus»).

Hvis du deaktiverer meldingen, må du kjøre programmet Gryter & panner 75 °C én gang i måneden, for å rengjøre vaskekammeret og unngå luktdannelse.

Rengjøring av dørpakning og dør

Dørpakningene og sidene av maskindøren nås ikke av vannstrålene. Det kan derfor dannes mugg der.

 Tørk av dørpakningene regelmessig med en fuktig klut for å fjerne matrester.

 Tørk av mat og drikke som er sølt på sidene av maskindøren.

Rengjøring av betjeningspanelet

 Rengjør betjeningspanelet kun med en fuktig klut.

Rengjøring av lyslederen

Lyslederen til den optiske funksjonskontrollen befinner seg på dekkfolien under benkeplaten.

 Ved behov, rengjør lyslederen kun med en fuktig klut.

87

Rengjøring og stell

Rengjøring av maskinfronten

 Skader som følge av tilsmussing.

Hvis tilsmussinger får virke lenge, kan de under visse omstendigheter være umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret.

Fjern helst tilsmussinger omgående.

 Rengjør fronten på oppvaskmaskinen med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Tørk deretter fronten med en myk klut.

Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel.

For å unngå skader på overflatene, ikke bruk:

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,

- kalkløsende rengjøringsmidler,

- skurende rengjøringsmidler, f.eks.

skurepulver, skuremelk, universalstein,

- løsemiddelholdige rengjøringsmidler,

- rengjøringsmidler for rustfritt stål,

- maskinoppvaskmiddel,

- stekeovnsrens,

- glassrens,

- harde skrubbende svamper og børster (f.eks. grytesvamper, brukte svamper) som inneholder rester av skuremidler,

- flekkfjerningssvamp,

- skarpe metallskraper,

- stålull,

- damprensere.

88

Rengjøring av AutoDos

Dersom meldingen Rengjør AutoDos vises, må du kontrollere at tilførselskanalen er ren, og rengjøre den ved behov, f.eks. ved å fjerne pulverrester. Det forebygger feilfunksjoner i

AutoDos.

For at AutoDos skal fungere optimalt, må du kontrollere AutoDos hver gang du bytter PowerDisk, og rengjøre

AutoDos ved behov.

Rengjøring og stell

 Skru av lokket på AutoDos  og

åpne det.

 Ta eventuelt ut PowerDisk.

 Trekk opp PowerDisk-holderen i de gule gripeflatene og ta den av. Ikke trekk i festet på siden.

1 Holder for PowerDisk

2 Tilførselskanal for dosering av oppvaskmiddel fra PowerDisk i vaskekammeret

 Løsne tilførselskanalen i festet (pil)  og trekk den ut  .

89

Rengjøring og stell

 Rengjør tilførselskanalen med vann og eventuelt med en myk børste.

Sørg for at det ikke kommer fuktighet på innsiden av AutoDos under rengjøringen.

 Tørk godt av tilførselskanalen, slik at ikke oppvaskpulveret klumper seg.

 Sett inn tilførselskanalen igjen, til festet smekker på plass.

Lokket på AutoDos må være tett, slik at ikke oppvaskpulveret klumper seg.

Sørg for at alle pakninger er rene.

 Legg inn en PowerDisk.

 Lukk lokket på AutoDos og vri det til håndtaket på lokket befinner seg nøyaktig under symbolet  (se kapittel

«Oppvaskmiddel», avsnitt «Legg inn

PowerDisk»).

Kontroller regelmessig om den nedre spylearmen er tilstoppet, slik at såpeutslippet for AutoDos blir spylt ut fullstendig (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av spylearmene»).

 Sett PowerDisk-holderen inn igjen, slik at pilene i PowerDisk-holderen og vinduet peker mot hverandre. Holderen må ligge plant.

90

Rengjøring og stell

Rengjøring av spylearmene

Matrester kan sette seg fast i dysene og lageret på spylearmene. Du bør derfor kontrollere spylearmene regelmessig

(ca. hver 2.–4. måned).

Ikke vask uten spylearmene.

Ta ut bestikkskuffen (hvis oppvaskmaskinen har bestikkskuff)

Ta først ut bestikkskuffen (hvis oppvaskmaskinen har bestikkskuff) slik at du kan ta av den øvre spylearmen.

 Trekk ut bestikkskuffen.

 Skader på grunn av matrester i sirkulasjonssystemet.

Uten silene havner matrester i sirkulasjonssystemet og kan blokkere det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller uten siler.

Pass på at store matrester ikke havner i sirkulasjonssystemet i forbindelse med rengjøring av silene og spylearmene.

 Slå av oppvaskmaskinen.

 Trykk sammen sikringsklemmene til skinnene på begge sidene av bestikkskuffen   og ta ut sikringsklemmene   .

 Ta bestikkskuffen helt ut.

91

Rengjøring og stell

Ta ut den øvre spylearmen Ta av nedre spylearm

 Trekk ut underkurven.

 Trykk opp øvre spylearm   , slik at den indre fortanningen fester seg, og skru den av mot klokken   .

Ta ut den midtre spylearmen

 Vri den nederste spylearmens forskruning mot klokken   og trekk spylearmen oppover og av   .

Rengjøring av spylearmene

 Vri den midterste spylearmens forskruning med klokken   og ta av spylearmen   .

 Trykk matrester inn i dysene på spylearmene med en spiss gjenstand.

 Skyll spylearmen godt under rennende vann.

92

Rengjøring og stell

Sette inn den øvre spylearmen

 Sett inn den øvre spylearmen igjen og stram den med hånden.

Sette inn den midtre spylearmen

 Vri den nedre spylearmens forskruning med klokken til pilen i vinduet peker mot hengelåsen   .

 Kontroller om spylearmene kan rotere fritt.

 Skader på grunn av matrester i sirkulasjonssystemet.

Med den nedre spylearmen festes silkombinasjonen. Uten silene kan matrester havne i sirkulasjonssystemet og blokkere det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller uten siler.

 Sett inn den midtre spylearmen igjen og drei forskruningen mot klokken til den smekker på plass. Vær oppmerksom på at utsparingene i låsen skal ligge over hverandre.

Sette inn den nedre spylearmen

 Sett inn den nedre spylearmen igjen og sørg for at silkombinasjonen ligger jevnt på bunnen av maskinen.

Sett inn bestikkskuffen (hvis oppvaskmaskinen har bestikkskuff)

 Skyv bestikkskuffen forfra på skinnene igjen.

 Sett sikringsklemmene inn i skinnene igjen på begge sider av bestikkskuffen.

93

Rengjøring og stell

Kontroll av silene i oppvaskmaskinen

Silkombinasjonen i bunnen av oppvaskmaskinen holder tilbake større matrester fra vaskevannet. Dermed kan ikke matrestene havne i sirkulasjonssystemet, som ville ha ført dem tilbake inn i maskinen igjen via spylearmene.

 Skader på grunn av matrester i sirkulasjonssystemet.

Uten silene havner matrester i sirkulasjonssystemet og kan blokkere det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller uten siler.

Pass på at store matrester ikke havner i sirkulasjonssystemet i forbindelse med rengjøring av silene og spylearmene.

Rengjøring av silene

 Slå av oppvaskmaskinen.

 Ta av den nedre spylearmen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt

«Rengjøring av spylearmene»).

 Før du tar ut silkombinasjonen, fjern grovt smuss, slik at det ikke havner matrester i sirkulasjonssystemet.

Silene kan med tiden bli tette pga. matrester. Tiden er avhengig av forholdene i husholdningen.

I displayet vises meldingen Kontroller sil etter 50 programforløp.

 Kontroller silkombinasjonen.

 Rengjør silkombinasjonen om nødvendig.

 Bekreft deretter meldingen med OK .

 Ta ut silkombinasjonen.

94

Rengjøring og stell

 For å rengjøre innsiden av silen, ta tak i mikrofilterets kunststoffring og trekk den nedover fra silkombinasjonen.

 Rengjør alle delene under rennende vann.

Bruk eventuelt en oppvaskbørste til rengjøringen.

 Fest mikrofilteret på silkombinasjonen igjen.

 Sett inn silkombinasjonen slik at den ligger jevnt på bunnen i maskinen.

 Sett den nedre spylearmen med forskruningen på silkombinasjonen igjen.

 Vri forskruningen med klokken til pilen i vinduet peker mot hengelåsen   .

 Skader på grunn av matrester i sirkulasjonssystemet.

Med den nedre spylearmen festes silkombinasjonen. Uten silene kan matrester havne i sirkulasjonssystemet og blokkere det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller uten siler.

95

Rengjøring og stell

Rengjøring av silen i vanninntaket

For å beskytte vanninntaksventilen er det bygd inn en sil i forskruningen. Hvis silen er skitten, renner det for lite vann inn i oppvaskmaskinen.

 Fare for elektrisk støt gjennom nettspenning.

Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk ventil.

Boksen må derfor ikke dyppes i vann.

 Koble oppvaskmaskinen fra el-nettet.

Slå av oppvaskmaskinen og trekk ut støpselet.

 Steng vannkranen.

 Skru av vanninntaksventilen.

 Ta pakningen ut av forskruningen.

 Ta tak i kunststoffsilen med en kombi- eller nebbtang og trekk silen ut.

 Rengjør silen under rennende vann.

 Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

Skru til forskruningen på vannkranen.

Skru langsomt opp vannkranen. Hvis det renner ut vann, etterstram forskruningen.

Silen må settes inn igjen etter rengjøringen.

96

Rengjøring og stell

Rengjøring av avløpspumpen

Hvis det er vann i vaskekammeret etter at programmet er avsluttet, ble ikke vannet pumpet ut. Avløpspumpen kan være blokkert av fremmedlegemer.

Fremmedlegemene fjerner du lett.

 Koble oppvaskmaskinen fra el-nettet.

Slå av oppvaskmaskinen og trekk ut støpselet.

 Ta silkombinasjonen ut av oppvaskmaskinen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av silene»).

 Øs vannet ut av maskinen.

 Trykk sperren på dekselet til avløpspumpen innover  .

 Vipp dekselet innover til du kan ta det ut  .

 Skyll dekselet godt under rennende vann og fjern alle fremmedlegemer.

97

Rengjøring og stell

 Skader som følge av ikkeforskriftsmessig rengjøring.

Komponentene er ømfintlige og kan skades under rengjøring.

Avløpspumpen må rengjøres forsiktig.

Under dekselet finner du avløpspumpen

(pil).

 Det er fare for skade fra glasskår.

Glasskår er spesielt vanskelig å få

øye på i avløpspumpen.

Avløpspumpen må rengjøres forsiktig.

 Fjern alle fremmedlegemer forsiktig fra avløpspumpen. Drei avløpspumpens pumpevinge med hånden for å kontrollere. Pumpevingen kan da bare dreies rykkevis.

 Sett på plass dekselet igjen ved å plassere det loddrett ovenfra.

Forsikre deg om at sperren går i lås.

98

Hvis feil oppstår ...

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, fordi du slipper å kontakte serviceavdelingen.

På www.miele.com/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feilene selv.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette den.

Her er det kun ført opp feil som du kan rette selv. Alle andre feil vises under

   Feil FXX .

Tekniske feil

Problem

Oppvaskmaskinen starter ikke.

Sensortasten   reagerer ikke eller først etter at den er berørt flere ganger.

Oppvaskmaskinen har stoppet.

Lyslederen til den optiske funksjonskontrollen er ikke synlig etter programstart.

Årsak og retting

Døren er ikke skikkelig lukket.

 Trykk døren inntil, til dørlåsen knepper på plass.

Støpselet er ikke satt inn.

 Sett inn støpselet.

Sikringen i huset er utløst.

 Aktiver sikringen (minste sikring, se typeskiltet).

 Kontakt Mieles serviceavdeling, dersom sikringen utløses på nytt.

Oppvaskmaskinen er ikke slått på.

 Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten   .

Energistyring: Kort tid før sensortasten ble berørt   ble døren åpnet eller lukket. Dermed er oppvaskmaskinen allerede slått på. Elektronikken trenger noen sekunder på å gjøre seg klar til drift.

 Vent noen sekunder etter at du har åpnet eller lukket døren.

 Berør da sensortasten   .

Sikringen i huset er utløst.

 Aktiver sikringen (minste sikring, se typeskiltet).

 Tilkall Mieles serviceavdeling, dersom sikringen utløses på nytt.

Lyslederen er ikke korrekt montert.

 Monter lyslederen korrekt (se monteringsanvisningen).

99

Hvis feil oppstår ...

Feilmeldinger

Problem

Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt.

Et varselsignal høres.

I displayet vises en av følgende feil:

 Feil FXX

Årsak og retting

Før du retter feilen:

 Slå av oppvaskmaskinen.

Det har eventuelt oppstått en teknisk feil.

 Slå oppvaskmaskinen på igjen etter noen sekunder.

 Velg ønsket program.

 Lukk døren.

  

  Waterproof

Feil F78

Hvis feilmeldingen vises på nytt, foreligger det en teknisk feil.

 Slå av oppvaskmaskinen.

 Steng vannkranen.

 Kontakt Mieles serviceavdeling.

Waterproof-systemet har reagert.

 Slå av oppvaskmaskinen.

 Steng vannkranen.

 Kontakt Mieles serviceavdeling.

Feil i sirkulasjonspumpen.

 Slå av oppvaskmaskinen.

 Slå på oppvaskmaskinen igjen.

 Velg ønsket program.

 Lukk døren.

Hvis feilmeldingen vises på nytt, foreligger det en teknisk feil.

 Slå av oppvaskmaskinen.

 Steng vannkranen.

 Kontakt Mieles serviceavdeling.

100

Hvis feil oppstår ...

Døråpner

Problem

Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt.

Et varselsignal høres.

I displayet vises følgende feil:

   Feil, dør

Årsak og retting

Før du retter feilen:

 Slå av oppvaskmaskinen.

Døren åpnes ikke automatisk.

Det har eventuelt oppstått en teknisk feil.

 Åpne døren for hånd (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Åpne døren») og slå på oppvaskmaskinen igjen.

 Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Mieles serviceavdeling.

Etter at døren er åpnet, går ikke dørlåsskinnen inn.

Det har eventuelt oppstått en teknisk feil.

 Slå på oppvaskmaskinen igjen.

 Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Mieles serviceavdeling.

101

Hvis feil oppstår ...

Feil ved vanninntak

Problem

Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt.

Et varselsignal høres.

I displayet vises en av følgende meldinger:

   Skru opp vannkran

   Vanninntak

Årsak og retting

Vannkranen er stengt.

 Skru vannkranen helt opp.

Før du retter feilen:

 Slå av oppvaskmaskinen.

   Feil F18

I programmet Kald Eco vises følgende feil i displayet:

For lav inntakstemp

Feil ved vanninntak.

 Skru vannkranen helt opp og start programmet på nytt.

 Rengjør silen i vanninntaket (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av silen i vanninntaket»).

 Vanntrykket er lavere enn 50 kPa.

Spør installatøren om mulige tiltak.

 Eventuelt ligger tilkoblingen for vannavløpet på stedet for dypt, og du må lufte vannavløpet (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Vannavløp»).

Det har oppstått en teknisk feil.

 Slå av oppvaskmaskinen.

 Steng vannkranen.

 Kontakt Mieles serviceavdeling.

Vannet som renner inn, har ikke nådd den nødvendige temperaturen på 45 °C (se kapittel

«Installasjon», avsnitt «Vanninntak»).

 Start programmet på nytt.

 Hvis feilmeldingen vises på nytt, bruk et annet program.

102

Hvis feil oppstår ...

Feil ved vannavløp

Problem

Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt.

Et varselsignal høres.

I displayet vises følgende melding: 

   Vannavløp

Årsak og retting

Før du retter feilen:

 Slå av oppvaskmaskinen.

Feil ved vannavløp.

Det er ev. vann i maskinen.

 Rengjør silkombinasjonen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av silene»).

 Rengjør avløpspumpen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av avløpspumpen»).

 Fjern ev. en knekk eller en høytstående sløyfe på avløpsslangen.

103

Hvis feil oppstår ...

Feil i AutoDos (automatisk dosering av oppvaskmiddel)

Problem

I displayet vises følgende melding: 

Legg inn PowerDisk eller deaktiver AutoDos med OK

I displayet vises følgende melding: 

PowerDisk tom. Deaktiver

AutoDos med OK.

I displayet vises følgende melding, selv om du har lagt i en ny

PowerDisk:

PowerDisk tom. Deaktiver

AutoDos med OK.

Årsak og retting

Funksjonen    AutoDos er aktivert og en PowerDisk er ikke lagt inn.

 Legg inn en PowerDisk (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»).

 Hvis du ikke vil bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel, deaktiverer du funksjonen med

OK eller sensortasten    AutoDos .

Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt.

Et varselsignal høres.

Programmet starter ikke eller et program som allerede er startet, har stoppet.

I displayet vises følgende melding: 

AutoDos-lokk åpent

Lokket til AutoDos er ikke lukket skikkelig.

 Lukk lokket på AutoDos og skru det helt igjen (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»).

 Hvis lokket ikke kan lukkes helt, kontroller om

PowerDisk-holderen ligger helt plant (se kapittel

«Oppvaskmiddel», avsnitt «Legg inn PowerDisk»).

 Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Mieles serviceavdeling.

Funksjonen    AutoDos er aktivert og PowerDisk er tom.

 Bytt ut PowerDisk (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/

AutoDos»).

Hvis du ikke vil bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel, deaktiverer du funksjonen med

OK eller sensortasten    AutoDos .

Oppvaskmaskinen var avslått da PowerDisk ble byttet ut, og har derfor ikke registrert ny PowerDisk.

 Slå på oppvaskmaskinen før du bytter PowerDisk

(se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos», «Legg inn

PowerDisk»).

104

Hvis feil oppstår ...

Problem

Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt.

Ved programslutt høres varselsignalet og i displayet vises følgende melding:

   Feil F601

Årsak og retting

Det har oppstått en feil i AutoDos.

 Slå oppvaskmaskinen av og på igjen.

 Kontroller om PowerDisk-holderen og PowerDisk er lagt inn riktig (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/

AutoDos»).

 Aktiver funksjonen    AutoDos og start programmet på nytt.

Hvis feilmeldingen vises på nytt, foreligger det en teknisk feil. Du kan fortsette å bruke oppvaskmaskinen ved å deaktivere den automatiske doseringen av oppvaskmiddel med sensortasten

   AutoDos , og dosere oppvaskmiddelet manuelt via oppvaskmiddelbeholderen.

 Hvis du ønsker å bruke den automatiske doseringen av oppvaskmiddel igjen, kontakt Mieles serviceavdeling.

Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt.

Ved programslutt høres varselsignalet og i displayet vises følgende melding:

Vedlikehold på AutoDos

Oppvaskmaskinen slår seg ikke av ved programslutt.

Serviset er eventuelt ikke rent, da det ikke ble dosert en tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel.

Funksjonen    AutoDos blir automatisk deaktivert under programforløpet.

Det ble lagt inn en tom PowerDisk, eller AutoDos er blokkert av oppvaskmiddelrester. Det blir ikke dosert tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel.

Funksjonen    AutoDos ble automatisk deaktivert.

 Slå oppvaskmaskinen av og på igjen.

I displayet vises flere meldinger.

 Rengjør tilførselskanalen til AutoDos (se kapittel

«Oppvaskmiddel», avsnitt «Rengjøring av

AutoDos»).

 Rengjør den nedre spylearmen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av spylearmene»).

 Bekreft hver melding med  OK .

 Aktiver funksjonen    AutoDos , ved å bekrefte meldingen AutoDos mulig med OK .

 Start programmet på nytt.

Dette programforløpet forlenges med inntil 2,5 time, for å spyle ut av såpeutslippet til AutoDos.

105

Hvis feil oppstår ...

Feil spylearmer

Problem

Under programforløpet og ved programslutt vises følgende melding i displayet:

Kontrollér spylearmer

Oppvaskmaskinen slår seg ikke av ved programslutt.

Serviset er eventuelt ikke rent ettersom det ikke ble dosert oppvaskmiddel. Funksjonen    AutoDos blir automatisk deaktivert under programforløpet.

Årsak og retting

Den nedre spylearmen er blokkert og dysene på den nedre spylearmen er tilstoppet. Funksjonen

   AutoDos deaktiveres automatisk under programforløpet, fordi det ev. ikke kan spyles helt ut av såpeutslippet til AutoDos.

 Slå oppvaskmaskinen av og på igjen.

I displayet vises meldinger.

 Prøv om du kan svinge den nedre spylearmen, og plasser eventuelt serviset annerledes, hvis det blokkerer spylearmen.

 Rengjør den nedre spylearmen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av spylearmene»).

 Bekreft hver melding med  OK .

 Start programmet på nytt.

106

Hvis feil oppstår ...

Generelle problemer med oppvaskmaskinen

Problem

Kontrollampene og displayet er mørkt.

Vaskekammerbelysningen slås ikke på når døren blir åpnet.

Det sitter fast rester av oppvaskmiddel i vaskemiddelbeholderen etter oppvasken.

Lokket på oppvaskmiddelbeholderen kan ikke lukkes.

Etter at et program er slutt er det en fuktighetsfilm på innsiden av døren, og eventuelt på veggene innvendig i maskinen.

Etter at et program er ferdig, er det vann i maskinen.

Årsak og retting

For å spare energi, kobles oppvaskmaskinen ut automatisk.

 Slå oppvaskmaskinen på igjen med sensortasten

 .

Vaskekammerbelysningen er koblet ut permanent.

 Slå på vaskekammerbelysningen igjen (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «BrilliantLight»).

Vaskekammerbelysningen er defekt.

 Kontakt Mieles serviceavdeling.

Beholderen var fuktig ved påfylling.

 Du må kun fylle oppvaskmiddel i en tørr beholder.

Rester av oppvaskmiddel sitter fast og blokkerer låsen.

 Fjern oppvaskmiddelrestene.

Det er normal funksjon for tørkesystemet. Fuktigheten fordunster etter en tid.

Før du retter feilen:

 Slå av oppvaskmaskinen.

Silkombinasjonen i maskinen er tilstoppet.

 Rengjør silkombinasjonen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av silene»).

Avløpspumpen er blokkert.

 Rengjør avløpspumpen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av avløpspumpen»).

Det er knekk på avløpsslangen.

 Fjern knekken på avløpsslangen.

107

Hvis feil oppstår ...

Problem Årsak og retting

Lukt i vaskekammeret Hvis du stort sett bruker oppvaskprogrammer med lave temperaturer (< 50 °C), er det fare for bakterieog luktdannelse i oppvaskmaskinen.

 Kjør et program med høy temperatur regelmessig.

Da unngås dannelse av belegg og lukt.

108

Hvis feil oppstår ...

Støy

Problem

Bankelyd i maskinen

Klaprelyd i maskinen

Bankelyd i vannledningen

Årsak og retting

En spylearm slår mot en servisedel.

 Åpne døren til oppvaskmaskinen forsiktig og flytt servisedelene som blokkerer spylearmen.

Servisedeler beveger seg.

 Åpne døren til oppvaskmaskinen forsiktig og flytt servisedelene slik at de står støtt.

Et fremmedlegeme (f.eks. en kirsebærstein) befinner seg i avløpspumpen.

 Fjern fremmedlegemet fra avløpspumpen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av avløpspumpen»).

Lyden forårsakes av vannledningens plassering eller av at vannledningens tverrsnitt er for lite.

 Det påvirker ikke funksjonen til oppvaskmaskinen.

Spør eventuelt en installatør.

109

Hvis feil oppstår ...

Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat

Problem

Serviset er ikke rent.

På glassene og bestikket er det striper.

Glassene får en blålig glans. Belegget kan tørkes av.

Årsak og retting

Serviset er ikke plassert riktig.

 Følg rådene i kapittel «Plassering av servise og bestikk».

Programmet var ikke effektivt nok.

 Velg et mer effektivt program (se kapittel «Programoversikt»).

 Aktiver funksjonen «Ekstra rent» (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Ekstra rent»).

 Aktiver funksjonen «2. Mellomskylling» (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «2. Mellomskylling»).

Det ble dosert for lite oppvaskmiddel.

 Bruk mer oppvaskmiddel ved manuell dosering av oppvaskmiddel, eller bytt ev. oppvaskmiddel.

 Øk doseringsmengden ved automatisk dosering av oppvaskmiddel (dersom tilgjengelig) (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «AutoDos»).

Spylearmene er blokkert av servisedeler.

 Prøv om du kan svinge spylearmene. Plasser ev.

serviset annerledes.

Silkombinasjonen i oppvaskmaskinen er ikke ren eller er ikke satt inn riktig.

Dermed kan også spylearmdysene være tilstoppet.

 Rengjør silkombinasjonen eller sett den inn riktig.

 Rengjør ev. spylearmdysene (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av spylearmene»).

Glansemiddelmengden er innstilt for høyt.

 Reduser doseringsmengden (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Glansemiddel»).

110

Hvis feil oppstår ...

Problem

Serviset blir ikke tørt eller det er flekker på glass og bestikk.

Årsak og retting

For lite glansemiddel eller glansemiddelbeholderen er tom.

 Fyll på glansemiddel, øk doseringsmengden eller bytt glansemiddelprodukt ved neste påfylling (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Glansemiddel»).

Serviset ble tatt ut for tidlig.

 Ta ut serviset senere (se kapittel «Drift», avsnitt

«Rydde ut av oppvaskmaskinen»).

Varigheten til det valgte programmets tørkefase er ikke lang nok for det aktuelle serviset (spesielt deler av plast).

 Velg funksjonen «Ekstra tørt» (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Ekstra tørt»).

Du bruker kombinasjonsoppvaskmidler med en tørkeeffekt som er for svak.

 Skift oppvaskmiddel eller fyll på glansemiddel (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Glansemiddel»).

Stoffer fra oppvaskmiddelet har satt seg fast.

 Bytt oppvaskmiddel omgående.

Glass får en brunlig-blålig farge. Belegget kan ikke tørkes av.

Glass blir matte og misfarget. Belegget kan ikke tørkes av.

Te eller leppestift er ikke fullstendig fjernet.

Glassene tåler ikke maskinoppvask. Overflatene blir forandret.

 Kan ikke rettes.

Kjøp glass som er egnet for oppvaskmaskin.

Det valgte programmet hadde for lav vasketemperatur.

 Velg et program med høyere vasketemperatur.

Oppvaskmiddelet har for svak blekeeffekt.

 Bytt oppvaskmiddel.

Hvitt belegg på serviset.

Glass og bestikk er blitt melkeaktige. Belegget kan tørkes av.

For lite glansemiddel.

 Øk doseringsmengden (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Glansemiddel»).

Det er ikke salt i saltbeholderen.

111

Hvis feil oppstår ...

Problem

Kunststoffdeler er misfarget.

Årsak og retting

 Fyll på regenereringssalt (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Regenereringssalt»).

Lokket på saltbeholderen sitter ikke skikkelig fast.

 Sett lokket på rett og skru det godt fast.

Det ble brukt uegnede kombinasjonsoppvaskmidler.

 Bytt oppvaskmiddel. Bruk eventuelt tabletter eller oppvaskmiddel i pulverform uten kombinasjonsfunksjon, og fyll i tillegg regenereringssalt og glansemiddel.

Kalkfilteret er programmert til en for lav vannhardhet.

 Programmer kalkfilteret for en høyere vannhardhet

(se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Vannhardhet»).

Det er dosert for mye oppvaskmiddel.

 Reduser doseringsmengden ved automatisk dosering av oppvaskmiddel (dersom tilgjengelig) (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «AutoDos»).

 Aktiver funksjonen «2. Mellomskylling» (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «2. Mellomskylling»).

Det ble dosert for lite oppvaskmiddel med kombinasjonsfunksjon. Avkalkingseffekten er ikke god nok.

 Øk doseringsmengden ved automatisk dosering av oppvaskmiddel (dersom tilgjengelig) (se kapittel

«Innstillinger», avsnitt «AutoDos»).

 Fyll på ekstra regenereringssalt.

Naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater eller ketchup kan være årsaken. Mengden oppvaskmiddel var for liten eller blekeeffekten for svak for naturfargestoffer.

 Bruk mer oppvaskmiddel (se kapittel «Oppvaskmiddel»).

Allerede fargede deler får ikke tilbake sin opprinnelige farge.

112

Hvis feil oppstår ...

Problem Årsak og retting

Rustflekker på bestikk.

Bestikkdelene er ikke tilstrekkelig rustfrie.

 Kan ikke rettes.

Kjøp bestikk som tåler maskinoppvask.

Det ble ikke startet noe program etter påfylling av regenereringssalt. Saltrester havnet i oppvaskvannet.

 Start programmet   65 °C QuickPowerWash med programopsjonen  Express uten servise.

Lokket på saltbeholderen sitter ikke skikkelig fast.

 Sett lokket på rett og skru det godt fast.

113

Service

På www.miele.com/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktdataene til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Typeskiltet finner du på høyre siden av døren.

EPREL-Database

Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av forbruksartikler og krav til økodesign i den europeiske produktdatabasen (EPREL). Under følgende link https://eprel.ec.europa.eu/ finner du produktdatabasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet.

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh, Germany

Mod:

Type:

X xxxx

XX/XXXXXXXXX

HGXX

AC xxx V x Hz x,x kW xx A

Made in xxxx

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

114

For testinstitutter

I brosjyren «Sammenligningstester» er all nødvendig informasjon om sammenligningstester oppført.

Du kan laste ned brosjyren fra Mieles internettside. Du finner brosjyren på siden til den respektive oppvaskmaskinmodellen, under «Nedlastinger».

Service

115

Ekstrautstyr

Til denne oppvaskmaskinen får du kjøpt oppvaskmidler, rengjørings- og pleiemidler og annet ekstrautstyr.

Alle produktene er tilpasset Mieles maskiner.

Disse og flere andre interessante produkter kan du kjøpe i Mieles nettbutikk, hos Mieles kundeservice eller hos din

Miele-forhandler.

Oppvaskmiddel

Med din Miele oppvaskmaskin har du valgt den beste kvaliteten og ytelsen.

For å alltid oppnå optimale resultater, er det viktig å også bruke riktig oppvaskmiddel. Ikke alle oppvaskmidler du får kjøpt i butikken rengjør oppvasken like godt.

Miele tilbyr derfor oppvaskmidler som er spesielt beregnet for bruk i Miele oppvaskmaskiner.

PowerDisk

Spesiell Miele oppskrift for overlegen rengjøring i Mieles oppvaskmaskiner med den automatiske doseringen

AutoDos.

- Mieles eksklusive pulvergranulat

- med glansemiddel- og saltfunksjon

- med sølv- og glassbeskyttelseskomponenter

- aktivt surstoff for grundig rengjøring

- men superenzymer - effektiv selv ved lave temperaturer

Ved hardt vann anbefaler vi det komplette Miele systemet: PowerDisk, glansemiddel og salt er tilpasset til hverandre.

Oppvasktabletter

- strålende resultat, selv ved vanskelige flekker

- med flere funksjoner, som glansemiddel, salt og glassbeskyttelse

- fosfatfri - godt for miljøet

- ingen utpakking takket være vannoppløselig folie

Oppvaskpulver

- med aktivt surstoff for grundig rengjøring

- med enzymer - effektivt allerede ved lave temperaturer

- med glassbeskyttelsesformel mot glasskorrosjon

Glansemiddel

- gir glassene strålende glans

- forbedrer tørkingen av serviset

- med glassbeskyttelsesformel mot glasskorrosjon

- nøyaktig og enkel dosering takket være den spesielle låsen

Regenereringssalt

- beskytter maskinen og serviset mot kalkavleiringer

- ekstra grovkornet

116

Maskinrens

Du får kjøpt rengjørings- og pleieprodukter for optimal pleie av din Miele oppvaskmaskin.

Maskinrens

- for bruk med programmet Maskinrens uten oppvaskmiddeldosering

- effektiv grunnrengjøring av oppvaskmaskinen

- fjerner fett, bakterier og dermed også lukt

- sikrer perfekte oppvaskresultater

Avkalkingsmiddel

- fjerner kraftige kalkavleiringer

- mildt og skånsomt med naturlig sitronsyre

Pleiemiddel

- fjerner lukt, kalk og lette avleiringer

- opprettholder elastisitet og tetthet i pakningene

Freshener

- nøytraliserer ubehagelig lukt

- frisk og behagelig duft av lime og grønn te

- enkel å feste på bestikkurven

- svært drøy – til 60 oppvaskomganger

Ekstrautstyr

117

*INSTALLATION*

Installasjon

Miele vannsikringssystem

For Miele vannsikringssystem garanterer Miele en omfattende beskyttelse mot vannskader, under forutsetning av at oppvaskmaskinen er montert forskriftsmessig.

Vanninntak

 Helserisiko pga. vaskevann.

Vannet i oppvaskmaskinen er ikke drikkevann.

Ikke drikk vannet i oppvaskmaskinen.

 Helserisiko og risiko for skader pga. skittent vann som har rent inn.

Kvaliteten på vannet må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet oppvaskmaskinen skal brukes.

Koble oppvaskmaskinen til drikkevannet.

Oppvaskmaskinen kan kobles til kaldteller varmtvann opptil maks. 60 °C.

Ved energiøkonomisk varmtvannstilberedning anbefaler vi varmtvannstilkobling. Det sparer strømkostnader og tid.

Da blir det vasket med varmt vann i alle programmer.

For bruk av programmet Kald Eco (hvis det finnes i maskinen) er varmtvannstilkobling med min. 45 °C og maks. 60 °C

(temperatur på inntaksvannet) nødvendig.

Jo høyere temperaturen på inntaksvannet er, desto bedre blir rengjørings- og tørkeresultatet.

Inntaksslangen er ca. 1,5 m lang. En

1,5 m lang, fleksibel forlengerslange i metall (prøvetrykk 14 000 kPa/140 bar) kan kjøpes som ekstrautstyr fra en

Miele forhandler eller Mieles deleavdeling.

For tilkobling er det nødvendig med en stoppekran med ¾"-gjenger. Hvis det ikke finnes en stoppekran, kan oppvaskmaskinen kun monteres til drikkevannsledningen av en autorisert installatør.

Vanntrykket må ligge mellom 50 og

1 000 kPa. Hvis vanntrykket er høyere, må det monteres en trykkreduksjonsventil.

118

*INSTALLATION*

Installasjon

 Skader pga. vannlekkasje.

Forskruningen står under trykk, og vann som renner ut, kan forårsake skader.

Kontroller derfor om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen forsiktig.

Korriger eventuelt pakningens posisjon og forskruning.

Forskrift i Tyskland

For å beskytte drikkevannet må den vedlagte tilbakeslagsventilen monteres mellom vannkranen og vanninntaksslangen.

 Fare for elektrisk støt pga. nettspenning.

Det er spenningsførende deler i inntaksslangen.

Inntaksslangen må ikke forkortes eller skades (se bildet).

 Skru tilbakeslagsventilen på vannkranen.

 Skru vanninntaksslangen på gjengen til tilbakeslagsventilen.

 Skader pga. overtrykk.

Et økt vanntrykk over en kort periode kan skade komponentene i oppvaskmaskinen.

Oppvaskmaskinen skal kun brukes når den er koblet til et rørledningssystem som er fullstendig gjennomluftet.

119

*INSTALLATION*

Installasjon

Vannavløp

Maskinen har innebygd tilbakeslagsventil i avløpet, slik at avløpsvannet ikke kan renne inn i maskinen igjen via avløpsslangen.

Maskinen er utstyrt med en ca. 1,5 m lang, fleksibel avløpsslange (innvendig diameter: 22 mm).

Avløpsslangen kan forlenges med et skjøtestykke og en ekstra slange. Avløpsslangen må ikke være lengre enn

4 m og pumpehøyden må ikke overskride 1 m.

For tilkobling av slangen til avløpssystemet på stedet, er det vedlagt en slangeklemme (se monteringsveiledningen).

Slangen kan legges mot høyre eller venstre.

Tilkoblingsstussen (på stedet) for avløpsslangen kan være beregnet for forskjellige slangediametere. Hvis tilkoblingsstussen stikker for langt inn i avløpsslangen, må tilkoblingsstussen forkortes. Ellers kan avløpsslangen bli tett.

Avløpsslangen må ikke forkortes.

Avløpsslangen må legges uten knekk. Den må ikke komme i klem og ikke dras i.

 Skader pga. vannlekkasje.

Vann som renner ut, kan forårsake skader.

Forsikre deg om at vannavløpet er tett, etter igangsetting av maskinen.

120

*INSTALLATION*

Lufting av vannavløpet

Hvis tilkoblingen for vannavløpet på stedet ligger lavere enn føringen for underkurvtrinsene i døren, må vannavløpet luftes. Ellers kan det, pga. heverteffekt, renne vann ut av oppvaskmaskinen under et program.

 Åpne maskindøren helt.

Installasjon

 Trekk ut underkurven.

 Sett en skrutrekker inn i åpningen på lufteventilen i den venstre vaskekammerveggen   .

 Trykk skrutrekkeren lengre inn i åpningen og stikk hull i den bakenforliggende membranen   .

Ventilasjonsåpningen til vannavløpet er nå åpent.

121

*INSTALLATION*

Installasjon

Elektrotilkobling

Oppvaskmaskinen leveres «ferdig» med tilkoblingskabel og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

Plasser alltid oppvaskmaskinen slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

 Brannfare ved overoppheting.

Drift av oppvaskmaskinen ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning på kabelen.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveis stikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen

 i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av oppvaskmaskinen.

En skadet tilkoblingskabel må bare erstattes med en tilkoblingskabel av samme type (fås kjøpt hos Mieles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av en kvalifisert fagperson eller Mieles serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet.

Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen

(som f.eks. øynettverk, backupsystemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN

50160 eller tilsvarende. Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen.

Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 /

VDE-AR-E 2510-2.

122

Tekniske data

Tekniske data

Oppvaskmaskinmodell

Høyde

Høyde innbyggingsnisje

Bredde

Bredde innbyggingsnisje

Dybde

Vekt

Spenning

Tilkoblingsverdi

Sikring

Godkjenninger

Vanntrykk (flytetrykk)

Varmtvannstilkobling

Pumpehøyde

Pumpelengde

Tilkoblingsledning

Kapasitet

Frekvensbånd til WiFi-modulen

Maksimal utgangseffekt til

WiFi-modulen

Normal

80,5 cm

(justerbar +6,5 cm)

XXL

84,5 cm

(justerbar +6,5 cm) fra 80,5 cm (+6,5 cm) fra 84,5 cm (+6,5 cm)

59,8 cm 59,8 cm

60 cm

55 cm

Maks. 47 kg

60 cm

55 cm

Maks. 54 kg

Se typeskiltet

Se typeskiltet

Se typeskiltet

50–1 000 kPa

(0,5–10 bar) inntil maks. 60 °C

Se typeskiltet

50–1 000 kPa

(0,5–10 bar) inntil maks. 60 °C maks. 1 m maks. 4 m maks. 1 m maks. 4 m ca. 1,7 m ca. 1,7 m

13/14 Normalkuverter* 13/14 Normalkuverter*

2,4000 GHz – 2,4835 GHz

<100 mW

* avhengig av modell

123

Tekniske data

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne oppvaskmaskinen er i henhold til forskriften

2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under produkter, nedlastinger, på www.miele.no

- Under service, bruksanvisninger og min brosjyre på www.miele.no/husholdning/ bruksanvisninger-og-min-brosjyre-385.htm ved å oppgi produktnavn eller fabrikasjonsnummer

124

Miele AS

Nesbruveien 71

1394 NESBRU

Postboks 194

1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-mail: [email protected]

Internett: www.miele.no

Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

G 7660, G 7665, G 7680, G 7685 no-NO M.-Nr. 11 956 582 / 00

advertisement

Key Features

  • Full size (60 cm) Fully built-in
  • 14 place settings A 54 kWh 8.4 L B 41 dB
  • Auto, Eco, Express, Glass/Delicate, Hygiene, Intensive 75°C, Quick, Silent
  • 24 h Delayed start timer
  • Wi-Fi controlled

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents