Miele G 5940 SCi SL Zmywarka do zabudowy 45 cm Sieć zapewniająca jeszcze większy kom Instrukcja obsługi

Miele G 5940 SCi SL Zmywarka do zabudowy 45 cm Sieć zapewniająca jeszcze większy kom Instrukcja obsługi | Manualzz
Instrukcja użytkowania
Zmywarka do naczyń
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i plan montażowy przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem. Dzięki temu
można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń.
pl-PL
HG07-W
M.-Nr 12 217 580
Spis treści
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia ......................................................
7
Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania ............................................... 17
Wskazówki dotyczące układu ............................................................................. 17
Zakres dostawy ................................................................................................. 18
Opis urządzenia .................................................................................................
Przegląd urządzenia ............................................................................................
Panel sterowania .................................................................................................
Sposób działania wyświetlacza...........................................................................
19
19
20
21
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 22
Pierwsze uruchomienie ....................................................................................
Otwieranie drzwiczek ..........................................................................................
Zamykanie drzwiczek ..........................................................................................
Aktywacja blokady rodzicielskiej.........................................................................
Miele@home ........................................................................................................
Ustawienia podstawowe .....................................................................................
Ustawianie języka...........................................................................................
Konfiguracja Miele@home ..............................................................................
Ustawianie twardości wody ...........................................................................
Sól regeneracyjna................................................................................................
Uzupełnianie soli ............................................................................................
Uzupełnianie soli ............................................................................................
Nabłyszczacz ......................................................................................................
Uzupełnianie nabłyszczacza ..........................................................................
Uzupełnianie nabłyszczacza ..........................................................................
23
23
24
24
25
26
26
26
27
28
29
30
31
32
32
Ustawienia..........................................................................................................
Otwieranie ustawień ............................................................................................
Zmiana ustawień .................................................................................................
Kończenie ustawień.............................................................................................
Język ................................................................................................................
Twardość wody ...................................................................................................
Nabłyszczacz ......................................................................................................
Miele@home ........................................................................................................
Zdalne sterowanie ...............................................................................................
Aktualizacja zdalna (RemoteUpdate)...................................................................
Zużycie (EcoFeedback) .......................................................................................
Jasność wyświetl. ...............................................................................................
Wskaz. braku środk.............................................................................................
AutoOpen ............................................................................................................
33
33
33
33
34
34
35
35
38
38
39
40
40
40
3
Spis treści
Extra czyste .........................................................................................................
Extra suche..........................................................................................................
2. płukanie ...........................................................................................................
BrilliantLight.........................................................................................................
Cykl higieniczny...................................................................................................
Zasobnik ciepła ...................................................................................................
Wersja oprogram. ................................................................................................
Handel .................................................................................................................
Ustawienia fabr....................................................................................................
Prawa autorskie i licencje dla modułu komunikacyjnego ....................................
41
41
41
41
42
42
43
43
43
43
Zmywanie przyjazne dla środowiska ..............................................................
Oszczędne zmywanie..........................................................................................
Wskazania dotyczące zużycia EcoFeedback......................................................
Zasobnik ciepła ...................................................................................................
44
44
45
46
Układanie naczyń i sztućców ...........................................................................
Wskazówki ogólne ..............................................................................................
Kosz górny ..........................................................................................................
Przestawianie kosza górnego..............................................................................
Kosz dolny...........................................................................................................
Szuflada na sztućce ............................................................................................
Układanie szuflady na sztućce .......................................................................
Przykłady ułożenia ...............................................................................................
Zmywarka z szufladą na sztućce ...................................................................
47
47
49
51
52
54
54
55
55
Detergent ...........................................................................................................
Rodzaje detergentu .............................................................................................
Dozowanie detergentu ........................................................................................
Uzupełnianie detergentu......................................................................................
57
57
58
59
Obsługa ..............................................................................................................
Włączanie zmywarki ............................................................................................
Wybieranie programu ..........................................................................................
Wskazanie czasu trwania programu....................................................................
Uruchamianie programu......................................................................................
Zakończenie programu........................................................................................
Zarządzenie energią ............................................................................................
Wyłączanie zmywarki ..........................................................................................
Wyjmowanie naczyń............................................................................................
Wstrzymywanie programu...................................................................................
Przerywanie lub zmiana programu ......................................................................
60
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
4
Spis treści
Opcje .................................................................................................................. 65
 Zegar sterujący (Timer) ................................................................................... 65
Aktywacja startu zdalnego .................................................................................. 67
Wskazówki dotyczące wybierania programu ................................................. 68
Przegląd programów......................................................................................... 70
 Pozostałe programy ....................................................................................... 72
Opcje programowe............................................................................................
Wybieranie opcji programowych .........................................................................
 Express......................................................................................................
 IntenseZone ..............................................................................................
73
73
73
73
Czyszczenie i konserwacja ..............................................................................
Czyszczenie komory zmywania...........................................................................
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek .....................................................
Czyszczenie panelu sterowania ..........................................................................
Czyszczenie frontu urządzenia ............................................................................
Czyszczenie ramion spryskujących.....................................................................
Kontrola sit w komorze zmywania.......................................................................
Czyszczenie sit ....................................................................................................
Czyszczenie sitka w dopływie wody ...................................................................
Czyszczenie pompy odpływowej ........................................................................
74
74
76
76
76
78
81
81
83
84
Co robić, gdy......................................................................................................
Usterki techniczne ...............................................................................................
Komunikaty błędów.............................................................................................
Przycisk otwierania drzwiczek.............................................................................
Usterki w dopływie wody ....................................................................................
Usterki w odpływie wody ....................................................................................
Ogólne problemy ze zmywarką ...........................................................................
Hałasy..................................................................................................................
Niezadowalające efekty zmywania......................................................................
86
86
87
88
89
90
91
92
93
Serwis .................................................................................................................
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki...........................................................
Baza danych EPREL ...........................................................................................
Gwarancja ...........................................................................................................
Dla instytutów testowych ....................................................................................
97
97
97
98
98
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 99
Instalacja ............................................................................................................ 101
System ochrony wodnej Miele ............................................................................ 101
5
Spis treści
Doprowadzenie wody..........................................................................................
Przepisy dla Niemiec ...........................................................................................
Odpływ wody ......................................................................................................
Podłączenie elektryczne .....................................................................................
101
102
103
105
Dane techniczne ................................................................................................ 106
Deklaracja zgodności .......................................................................................... 107
6
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Ta zmywarka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed ustawieniem i uruchomieniem tej zmywarki należy uważnie
przeczytać plan montażowy i instrukcję użytkowania. Zawierają
one ważne wskazówki dotyczące zabudowy, bezpieczeństwa,
użytkowania i konserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń
i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC 60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
zmywarki oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bezwzględnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Zachować plan montażowy i instrukcję użytkowania i przekazać je
ewentualnemu kolejnemu posiadaczowi urządzenia.
7
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
 Ta zmywarka do naczyń jest przeznaczona do stosowania w gospodarstwie domowym i w otoczeniu domowym.
 To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
 Ta zmywarka jest przeznaczona do stosowania na wysokościach
do 4000 m n.p.m.
 Stosować zmywarkę wyłącznie w domowym zakresie tylko do
zmywania naczyń domowych. Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
 Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe
lub fizyczne, czy też brak doświadczenia lub niewiedzę, nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, muszą być nadzorowane
przy korzystaniu z niego. Osobom tym wolno używać urządzenia bez
nadzoru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Muszą one być
w stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.
8
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Dzieci w gospodarstwie domowym
 Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od zmywarki,
chyba że są pod stałym nadzorem.
 Dzieciom powyżej 8 roku życia wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w takim
stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Dzieci muszą być w
stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.
 Dzieci nie mogą przeprowadzać zabiegów czyszczenia lub konserwacji zmywarki bez nadzoru.
 Proszę nadzorować dzieci przebywające w pobliżu zmywarki. Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawy urządzeniem. Zachodzi m.in.
niebezpieczeństwo, że dzieci zamkną się w zmywarce!
 Przy uaktywnionym automatycznym otwieraniu drzwiczek (w zależności od modelu), w obszarze otwierania drzwiczek zmywarki nie
mogą się znajdować małe dzieci. W mało prawdopodobnym przypadku nieprawidłowego zadziałania funkcji występuje niebezpieczeństwo zranień.
 Niebezpieczeństwo zadławienia. Podczas zabawy materiałami
opakowaniowymi (np. folią) dzieci mogą się nimi owinąć lub zadzierzgnąć je na głowie i się udusić. Trzymać materiały opakowaniowe z daleka od dzieci.
 Należy zapobiec temu, żeby dzieci miały kontakt z detergentem.
Detergent może spowodować ciężkie podrażnienia skóry i poważne
uszkodzenia oczu. Detergent może doprowadzić do poparzeń w obrębie ust i górnych dróg oddechowych lub do zadławienia. Dlatego
dzieci należy trzymać z daleka od otwartej zmywarki. W zmywarce
mogą się jeszcze znajdować resztki detergentu. Proszę natychmiast
udać się do lekarza, gdy dziecko weźmie detergent do ust.
9
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Bezpieczeństwo techniczne
 Nieprawidłowo przeprowadzone prace instalacyjne i konserwacyjne lub naprawy mogą się stać przyczyną poważnych zagrożeń dla
użytkownika. Prace instalacyjne i konserwacyjne oraz naprawy mogą
być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
 Uszkodzenia zmywarki mogą być przyczyną zagrożeń dla użytkownika. Skontrolować zmywarkę pod kątem widocznych uszkodzeń, szczególnie po transporcie. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonej
zmywarki.
 Elektryczne bezpieczeństwo tej zmywarki jest zagwarantowane
tylko wtedy, gdy zostanie ona podłączona do przepisowo zainstalowanego systemu przewodów ochronnych. To podstawowe zabezpieczenie jest bezwzględnie wymagane. W razie wątpliwości należy
zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej przez elektroinstalatora.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody spowodowane brakiem lub nieciągłością przewodu ochronnego (np. porażenie prądem).
 Możliwa jest czasowa lub stała praca na autonomicznym lub niezsynchronizowanym z siecią systemie zasilania (jak np. mikrosieci,
systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploatacji jest, żeby
system zasilania odpowiadał specyfikacji EN 50160 lub porównywalnej.
Środki ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produkcie Miele muszą być skuteczne w swojej funkcji i działaniu również
w trybie pracy autonomicznej lub niezsynchronizowanej z siecią, albo muszą być zastąpione przez równoważne środki w instalacji
(patrz np. VDE-AR-E 2501-2).
 Zmywarka może być podłączona do sieci elektrycznej wyłącznie
za pomocą 3-stykowej wtyczki z zestykiem ochronnym (podłączenie
na stałe jest wykluczone). Po ustawieniu wtyczka musi być swobodnie dostępna, żeby w każdej chwili można było odłączyć zmywarkę
od sieci elektrycznej.
10
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Zmywarka nie może zasłaniać wtyczek żadnych urządzeń elektrycznych, ponieważ głębokość niszy do zabudowy może być za
mała i nacisk na wtyczkę może spowodować przegrzanie (zagrożenie
pożarowe).
 Zmywarka nie może zostać zabudowana pod płytą grzejną. Wysoka emisja temperatury mogłaby spowodować uszkodzenie zmywarki. Z tego samego powodu nie jest również dozwolone ustawienie
bezpośrednio obok „niekuchennych“ urządzeń emitujących ciepło
(np. otwarte paleniska służące do celów grzewczych).
 Dane przyłączeniowe (zabezpieczenie, częstotliwość, napięcie) na
tabliczce znamionowej urządzenia muszą być zgodne z parametrami
sieci elektrycznej, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. Porównać dane przyłączeniowe przed podłączeniem.
W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii elektroinstalatora.
 Zmywarka może zostać podłączona do sieci elektrycznej dopiero
po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych i montażowych,
włącznie z ustawieniem sprężyn drzwi.
 Zmywarka może być użytkowana tylko z bezusterkowo funkcjonującą mechaniką drzwiczek, ponieważ w przeciwnym razie przy uaktywnionym automatycznym otwieraniu drzwiczek (w zależności od
modelu) mogą wystąpić zagrożenia.
Bezusterkowo funkcjonującą mechanikę drzwiczek można rozpoznać po:
- Sprężyny drzwiczek muszą być ustawione równomiernie po obu
stronach. Są one prawidłowo ustawione wówczas, gdy otwarte w
połowie drzwiczki (pod kątem ok. 45°) po puszczeniu pozostają w
tym położeniu. Ponadto drzwiczki nie mogą opadać bez oporu.
- Po fazie suszenia szyna zamka drzwiczek wsuwa się automatycznie przy otwieraniu drzwiczek.
11
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Gniazda wielokrotne lub przedłużacze nie zapewniają wymaganego bezpieczeństwa (zagrożenie pożarowe). Nie podłączać zmywarki
do sieci elektrycznej za pomocą gniazd wielokrotnych lub przedłużaczy.
 Zmywarka nie może być użytkowana w miejscach niestacjonarnych (np. na statkach).
 Nie ustawiać suszarki w pomieszczeniach zagrożonych mrozem.
Zamarznięte węże mogą ulec rozerwaniu lub pęknięciu. Sprawność
elektroniki może się obniżyć w ujemnych temperaturach.
 Używać zmywarki tylko wtedy, gdy jest ona podłączona do całkowicie odpowietrzonej sieci rur, żeby uniknąć uszkodzeń zmywarki.
 Plastikowa obudowa przyłącza wodnego zawiera zawór elektryczny. Nie zanurzać obudowy w cieczach.
 W wężu dopływowym znajdują się elementy przewodzące prąd
elektryczny. Dlatego nie wolno skracać węża.
 Wbudowany system Waterproof chroni niezawodnie przed szkodami wodnymi pod następującymi warunkami:
- prawidłowa instalacja,
- urządzenie jest sprawne, ew. uszkodzone elementy są wymieniane w przypadku wystąpienia widocznych uszkodzeń,
- zawór wodny jest zamykany przy dłuższej nieobecności (np. podczas urlopu).
System Waterproof funkcjonuje również wtedy, gdy zmywarka jest
wyłączona. Zmywarka nie może jednak być odłączona od sieci elektrycznej.
 Ciśnienie wody w przyłączu musi się zawierać w przedziale pomiędzy 50 kPa i 1000 kPa.
 Uszkodzona zmywarka może stanowić zagrożenie dla użytkownika! Uszkodzoną zmywarkę należy natychmiast wyłączyć i w celu
przywrócenia sprawności poinformować dostawcę lub serwis.
12
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 W przypadku naprawy urządzenia przez serwis nieposiadający autoryzacji Miele przepadają ew. roszczenia gwarancyjne.
 Zalecamy wymianę uszkodzonych podzespołów na oryginalne
części zamienne. Tylko w przypadku oryginalnych części zamiennych firma Miele może zagwarantować spełnienie wymagań bezpieczeństwa w pełnym zakresie i dotrzymanie warunków gwarancji.
 Przy pracach instalacyjnych i konserwacyjnych oraz naprawach
zmywarka musi być odłączona od sieci elektrycznej (wyłączyć zmywarkę, następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka).
 Uszkodzony kabel przyłączeniowy może zostać wymieniony wyłącznie na specjalny kabel przyłączeniowy takiego samego typu (dostępny w serwisie Miele). Ze względów bezpieczeństwa wymiana
może zostać dokonana wyłącznie przez fachowca autoryzowanego
przez firmę Miele lub serwis firmy Miele.
Prawidłowe ustawienie
 Ustawienie i podłączenie zmywarki należy przeprowadzić zgodnie
z planem montażowym.
 Proszę zachować ostrożność przed i w trakcie montażu
zmywarki. W przypadku niektórych elementów metalowych
występuje ryzyko zranień/przecięć. Zakładać rękawice
ochronne.
 Zmywarka musi być ustawiona poziomo, żeby zapewnić jej bezusterkową pracę.
 W celu zapewnienia stabilności, zmywarki podblatowe i zintegrowane mogą być ustawione tylko pod ciągłym blatem roboczym, który jest przykręcony do sąsiadujących szafek.
 Zlew w szafce sąsiadującej ze zmywarką musi zostać starannie
uszczelniony. Szczelność należy regularnie sprawdzać, żeby uniknąć
uszkodzeń zmywarki.
13
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Zabudowa zmywarki w wysokiej szafce stojącej jest dozwolona
wyłącznie przy zastosowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa. Do bezpiecznej zabudowy w wysokiej szafce stojącej proszę
zastosować „Zestaw montażowy do zabudowy w wysokiej szafce
stojącej“ i przestrzegać dołączonego planu montażowego. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że szafka się przewróci.
 Sprężyny drzwiczek muszą być ustawione równomiernie po obu
stronach. Są one prawidłowo ustawione wówczas, gdy otwarte w
połowie drzwiczki (pod kątem ok. 45°) po puszczeniu pozostają w
tym położeniu. Ponadto drzwiczki nie mogą opadać bez oporu.
Zmywarka może być użytkowana wyłącznie z prawidłowo ustawionymi sprężynami drzwiczek.
Gdy drzwiczki nie dają się prawidłowo ustawić, proszę się zwrócić
do serwisu Miele.
Maksymalny ciężar płyty frontowej, który można zrównoważyć za
pomocą fabrycznie zamontowanych sprężyn drzwiczek, wynosi
10–12 kg (w zależności od modelu).
Prawidłowe użytkowanie
 Nie podawać do komory zmywania żadnych rozpuszczalników.
Zagrożenie wybuchowe.
 Detergent może spowodować podrażnienia skóry, oczu, nosa, ust
i gardła. Unikać kontaktu z detergentem. Nie wdychać detergentu w
proszku. Nie połykać detergentu. W razie dostania się detergentu do
dróg oddechowych lub pokarmowych należy natychmiast udać się
do lekarza.
 Nie pozostawiać drzwiczek zmywarki bez potrzeby otwartych.
O otwarte drzwiczki można się zranić lub potknąć.
 Nie stawać ani nie siadać na otwartych drzwiczkach urządzenia.
Zmywarka mogłaby się przewrócić. Można się przy tym zranić lub
zmywarka może zostać uszkodzona.
14
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Na koniec programu naczynia mogą być bardzo gorące. Dlatego
po wyłączeniu należy pozostawić naczynia do ostygnięcia w zmywarce dotąd, aż będzie je można dobrze uchwycić.
 Stosować wyłącznie dostępne w handlu detergenty i nabłyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych. Nie stosować żadnych
środków do zmywania ręcznego.
 Nie stosować żadnych detergentów profesjonalnych ani przemysłowych. Mogą wystąpić szkody materiałowe i zachodzi ryzyko gwałtownych reakcji chemicznych (np. reakcji gazu piorunującego).
 Nie napełniać zasobnika nabłyszczacza detergentem (ani detergentem w płynie). Detergent zniszczy zasobnik nabłyszczacza.
 Nie napełniać zasobników AutoDos (w zależności od modelu) detergentem (ani detergentem w płynie). Rozpuszczony detergent
zniszczy AutoDos.
 Nie napełniać zbiornika soli detergentem (ani detergentem w płynie). Detergent zniszczy instalację odwapniającą.
 Stosować wyłącznie specjalne, możliwie gruboziarniste sole regeneracyjne lub inne czyste sole warzone. Inne rodzaje soli mogą zawierać elementy nierozpuszczalne w wodzie, które spowodują usterki w działaniu odwapniacza.
 W przypadku zmywarek z koszykiem na sztućce (w zależności od
modelu) ze względów bezpieczeństwa sztućce należy wkładać do
koszyka ostrzami noży i zębami widelców do dołu. Ostrza noży i zęby widelców skierowane w górę stwarzają niebezpieczeństwo zranień. Sztućce łatwiej się jednak myją i suszą, gdy są wstawione do
koszyka uchwytami do dołu.
 Nie zmywać żadnych elementów plastikowych wrażliwych na gorącą wodę, np. pojemników lub sztućców jednorazowych. Elementy
te mogą się zdeformować pod wpływem temperatury.
15
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Gdy korzysta się z opcji „Timer“ (w zależności od modelu), zasobnik detergentu musi być suchy. W razie potrzeby wytrzeć zasobnik
detergentu do sucha. W wilgotnym zasobniku detergent ulegnie
zbryleniu i ewentualnie nie zostanie całkowicie wypłukany.
 Dane dotyczące zdolności załadunkowej zmywarki zostały zamieszczone w rozdziale „Dane techniczne“.
Części zamienne i akcesoria
 Stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie Miele. Jeśli zostaną
dobudowane lub wbudowane inne elementy, przepadają roszczenia
wynikające z gwarancji i ewentualnie również z rękojmi i/lub odpowiedzialności za produkt.
 Firma Miele gwarantuje dostępność zapewniających funkcjonalność części zamiennych przez okres do 15 lat, ale przynajmniej
10 lat, po wycofaniu serii posiadanej przez Państwa zmywarki.
Transport
 Uszkodzenia zmywarki mogą być przyczyną zagrożeń dla użytkownika. Skontrolować zmywarkę pod kątem widocznych uszkodzeń transportowych. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonej zmywarki.
 Transportować zmywarkę wyłącznie pionowo, żeby do sterowania
elektrycznego nie dostała się woda i nie spowodowała usterek.
 Do transportu posprzątać zmywarkę i zamocować wszystkie luźne
elementy, np. kosze, węże i kable.
16
Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania
Wskazówki dotyczące układu
Ostrzeżenia
Informacje dodatkowe i uwagi
Informacje dodatkowe i uwagi są
oznaczone przez wąską ramkę.
 Oznaczone w ten sposób wskazówki zawierają informacje związane
z bezpieczeństwem. Ostrzegają one
przed możliwymi szkodami rzeczowymi i osobowymi.
Ostrzeżenia należy uważnie przeczytać i przestrzegać podanych w nich
wymagań i zasad dotyczących postępowania.
Wskazówki
Wskazówki zawierają informacje, na
które należy zwrócić szczególną
uwagę.
Są one oznaczone przez szeroką
ramkę.
Wezwania do wykonania działań
Obsługa zmywarki jest opisywana przez
specjalnie zaznaczone wezwania do
wykonania działań. Objaśniają one krok
po kroku przebieg postępowania.
Każde wezwanie do działania jest poprzedzone czarnym kwadratem.
Przykład:
 Wybrać żądane ustawienie i potwierdzić za pomocą przycisku OK.
Wyświetlacz
Informacje prezentowane na wyświetlaczu zmywarki są oznaczone specjalnym
krojem czcionki, który naśladuje czcionkę ekranową.
Przykład:
Gdy na wyświetlaczu pokazywany jest
komunikat Zamknąć drzwiczki...
17
Zakres dostawy
W zakresie dostawy są zawarte:
- zmywarka do naczyń
- instrukcja użytkowania do obsługi
zmywarki do naczyń
- plan montażowy do ustawienia zmywarki
- różne akcesoria montażowe do ustawienia zmywarki (patrz plan montażowy)
- lejek do napełniania soli regeneracyjnej
- ewentualnie dodatkowe materiały informacyjne i dodatki
18
Opis urządzenia
Przegląd urządzenia
a Szyna zamka drzwiczek
g Dolne ramię spryskujące
b Górne ramię spryskujące
h Zespół sit
c Szuflada na sztućce (w zależności
od modelu)
i Zbiornik soli
d Kosz górny (w zależności od modelu)
k Zbiornik nabłyszczacza
e Środkowe ramię spryskujące
j Tabliczka znamionowa
l Zasobnik detergentu
f Zawór napowietrzający
19
Opis urządzenia
Panel sterowania
a Wybór programów
ECO
 Auto
 45 °C
 65 °C
 75 °C

g Przycisk OK
Do wybierania pokazywanych punktów menu i wartości.
Do potwierdzania komunikatów.
= ECO
= Auto 45–65 °C
= Delikatny 45 °C
h Przyciski 
= QuickPowerWash 65 °C
Do wybierania programów.
Do zmiany pokazywanych wartości.
= Intensywny 75 °C
Do przewijania na inne strony menu.
= Pozostałe programy/
Ustawienia
i Przycisk  powrót
Do przełączania na poprzedni pob Wyświetlacz
ziom menu lub odrzucania ustawioDalsze informacje patrz rozdział
nych wcześniej wartości.
„Opis urządzenia“, punkt „Sposób
działania wyświetlacza“.
c Przycisk Start z lampką kontrolną
Do uruchamiania wybranego programu.
d Przycisk  IntenseZone
Do wzmocnienia wydajności czyszczenia w dolnym koszu.
e Przycisk  Express
Do skracania czasu trwania programu.
f Przycisk  Timer
Do wybierania późniejszego startu
programu.
20
j Przycisk wyboru programów 
Do wybierania programów.
k Złącze optyczne
Do celów serwisowych.
l Przycisk  Wł./Wył.
Do włączania i wyłączania zmywarki.
Opis urządzenia
Sposób działania wyświetlacza
Poprzez wyświetlacz można wybierać
ew. ustawiać następujące rzeczy:
- program
- zegar sterujący (timer)
- ustawienia
Na wyświetlaczu może być wyświetlana
następująca zawartość:
- etap programu
Za pomocą przycisku OK potwierdza
się komunikaty lub ustawienia i przechodzi się do następnego menu lub do
następnego poziomu menu.
W menu  Pozostałe programy/Ustawienia po prawej stronie wyświetlacza
pokazywany jest pasek przewijania .
Tutaj są oferowane dalsze możliwości
wyboru. Te możliwości wyboru mogą
zostać wyświetlone za pomocą przycisków .
- zużycie energii i wody (EcoFeedback)
W menu „Ustawienia“ można dopasować sterowanie zmywarki do zróżnicowanych wymagań (patrz rozdział „Ustawienia“).
- ewentualnie występujące komunikaty
błędów i wskazówki
Wybrane ustawienie jest zaznaczone
„ptaszkiem“ .
Aby zaoszczędzić energię, zmywarka
jest wyłączana po kilku minutach, gdy
w tym czasie nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk.
W celu ponownego włączenia zmywarki należy nacisnąć przycisk .
Aby z powrotem wyjść z podmenu, nacisnąć przycisk  powrót.
- przewidywany pozostały czas trwania
programu
Jeśli przez kilka sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz
przechodzi z powrotem do wcześniejszego poziomu menu. Należy wówczas
ewentualnie powtórzyć dokonane
wcześniej ustawienia.
21
Ochrona środowiska naturalnego
Utylizacja opakowania
Utylizacja starego urządzenia
Opakowanie służy do manewrowania
i chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe zostały specjalnie dobrane
pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i generalnie nadają się do
ponownego wykorzystania.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne
zawierają wiele cennych materiałów.
Zawierają one również określone substancje, mieszaniny i podzespoły, które
były wymagane do ich działania i zapewnienia bezpieczeństwa. Wyrzucone
do śmieci lub poddane niewłaściwej
obróbce mogą zagrażać zdrowiu ludzi
oraz środowisku. Dlatego w żadnym razie nie wolno wyrzucać starego urządzenia do śmieci mieszanych.
Zwrot opakowań do obiegu materiałowego pozwala na zaoszczędzenie surowców. Proszę skorzystać z systemu
selektywnej zbiórki odpadów i możliwości zwrotu. Opakowanie transportowe
może zostać odebrane przez sprzedawcę Miele.
Zamiast tego należy przekazać stare
urządzenie do systemu nieodpłatnego
zbierania i utylizacji starych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych,
w punktach prowadzonych przez gminę, sprzedawcę lub firmę Miele. Za usunięcie ewentualnych danych osobowych z utylizowanego urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada użytkownik. Są Państwo prawnie zobowiązani do usunięcia z urządzenia
wszelkich baterii i akumulatorów oraz
źródeł światła, które można wyjąć bez
zniszczenia i nie są wbudowane do urządzenia na stałe. Należy je dostarczyć
do odpowiedniego miejsca zbierania,
gdzie zostaną nieodpłatnie przyjęte.
Proszę zatroszczyć się o to, żeby stare
urządzenie było zabezpieczone przed
dziećmi do momentu odtransportowania.
22
Pierwsze uruchomienie
Każda zmywarka jest kontrolowana w
fabryce pod kątem prawidłowości
działania. Pozostałości wody są następstwem takiej kontroli i nie stanowią oznaki wcześniejszego użytkowania zmywarki.
Otwieranie drzwiczek
W niektórych programach drzwiczki są
automatycznie uchylane, żeby poprawić
suszenie.
Tę funkcję można również wyłączyć
(patrz rozdział „Ustawienia“, punkt
„AutoOpen“).
Na koniec programu z włączoną funkcją
„AutoOpen“ szyna zamka drzwiczek
wsuwa się automatycznie.
Nie przytrzymywać szyny zamka
drzwiczek przy wsuwaniu, żeby nie
doszło do usterki technicznej.
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas pracy, funkcje mycia zostaną automatycznie wstrzymane.
 Niebezpieczeństwo oparzeń
przez gorącą wodę.
Podczas pracy woda w zmywarce
może być gorąca.
Dlatego drzwiczki w czasie pracy
zmywarki należy otwierać bardzo
ostrożnie.
 Niebezpieczeństwo zranień przez
otwierające się automatycznie
drzwiczki.
Na koniec programu drzwiczki mogą
się otworzyć automatycznie.
Nie zastawiać obszaru otwierania
drzwiczek.
 Chwycić za zagłębienie uchwytu i pociągnąć za uchwyt, żeby otworzyć
drzwiczki.
 Wyciągnąć całkowicie drzwiczki z
blokady.
23
Pierwsze uruchomienie
Zamykanie drzwiczek
 Wsunąć kosze z naczyniami.
 Docisnąć drzwiczki, aż do zatrzaśnięcia zamka drzwiczek.
 Niebezpieczeństwo przygniecenia przez zamykające się drzwiczki.
Przy zamykaniu drzwiczek może
dojść do zakleszczenia palców.
Nie sięgać w obszar zamykania
drzwiczek.
Aktywacja blokady rodzicielskiej
Jeśli dzieci nie powinny otwierać zmywarki, należy zabezpieczyć drzwiczki za
pomocą blokady rodzicielskiej. Drzwiczki mogą wówczas zostać otwarte wyłącznie przy użyciu bardzo dużej siły.
 W celu zabezpieczenia drzwiczek
przesunąć suwak pod zagłębieniem
uchwytu w prawo.
 W celu odbezpieczenia drzwiczek
przesunąć suwak w lewo.
24
Pierwsze uruchomienie
Miele@home
Państwa zmywarka jest wyposażona
w zintegrowany moduł WiFi.
Aby z niego korzystać, potrzebne są:
- sieć WiFi
- aplikacja Miele
- konto użytkownika Miele
Konto użytkownika można utworzyć
poprzez aplikację Miele.
Aplikacja Miele przeprowadzi Państwa
przez proces tworzenia połączenia pomiędzy zmywarką i domową siecią
WiFi.
Dostępność połączenia WiFi
Połączenie WiFi współdzieli zakres częstotliwości z innymi urządzeniami (np.
kuchnia mikrofalowa, zdalnie sterowane
zabawki). Z tego powodu mogą wystąpić czasowe lub całkowite zakłócenia
połączenia. Dlatego nie można zagwarantować stałej dostępności oferowanych funkcji.
Dostępność Miele@home
Możliwość korzystania z aplikacji Miele
zależy od dostępności serwisu
Miele@home w Państwa kraju.
Serwis Miele@home nie jest dostępny
w każdym kraju.
Po połączeniu zmywarki z siecią WiFi,
korzystając z aplikacji można przykładowo przeprowadzić następujące działania:
Informacje o dostępności można uzyskać na stronie internetowej
www.miele.com.
- obsługiwać zdalnie zmywarkę
Aplikacja Miele
- wywoływać informacje o stanie roboczym swojej zmywarki
Aplikację Miele można bezpłatnie po®
brać z Apple App Store lub z Google
Play Store™.
- wywoływać wskazówki dotyczące
przebiegu programu swojej zmywarki
Połączenie zmywarki z siecią WiFi
zwiększa zużycie energii, także wtedy,
gdy zmywarka jest wyłączona.
Proszę się upewnić, że w miejscu
ustawienia zmywarki dostępna jest
lokalna sieć WiFi o wystarczającej sile sygnału.
25
Pierwsze uruchomienie
Ustawienia podstawowe
Konfiguracja Miele@home
Włączanie zmywarki
Na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat Instal. Miele@home.
 Włączyć zmywarkę przyciskiem .
Przy włączaniu zmywarki jest pokazywany ekran powitalny.
Sposób działania wyświetlacza jest
opisany w rozdziale „Opis urządzenia“,
punkt „Sposób działania wyświetlacza“.
Ustawianie języka
Wyświetlacz przechodzi automatycznie
do ustawień języka.
 Korzystając z przycisków  wybrać
żądany język oraz ew. kraj i potwierdzić za pomocą OK.
Dalsze informacje dotyczące ustawiania języka patrz rozdział „Ustawienia“,
punkt „Język“.
Ustawiony język jest zaznaczony
„ptaszkiem“ .
26
 Jeśli konfiguracja Miele@home ma
zostać przeprowadzona od razu, potwierdzić za pomocą OK.
Wskazówka: Jeśli konfiguracja ma zostać odłożona na później, wybrać opcję
Pomiń i potwierdzić za pomocą OK.
Istnieją 2 możliwości połączenia zmywarki ze swoją siecią WiFi:
 Wybrać żądaną metodę połączenia
i potwierdzić za pomocą OK.
1. Połącz. przez aplik.
2. Połącz. przez WPS
Wyświetlacz i aplikacja Miele przeprowadzą Państwa przez dalsze kroki.
Dalsze informacje dotyczące
Miele@home można znaleźć w rozdziale „Ustawienia“, punkt
„Miele@home“.
Pierwsze uruchomienie
Ustawianie twardości wody
Wyświetlacz przechodzi do ustawień
twardości wody.
- Zaprogramować zmywarkę dokładnie
na twardość wody w Państwa domu.
- W razie potrzeby proszę się dowiedzieć o dokładny stopień twardości
wody w lokalnym zakładzie wodociągowym.
- Przy wahającej się twardości wody
(np. 10 - 15 °dH) należy zawsze zaprogramować najwyższą wartość
(w tym przykładzie 15 °dH).
W razie ewentualnej późniejszej interwencji serwisowej znajomość twardości
wody ułatwi pracę techników.
Dlatego proszę tutaj wpisać twardość
Państwa wody:
____________°dH
Na koniec zostają wyświetlone wskazówki.
Po potwierdzeniu tych wskazówek za
pomocą OK zostaną ew. wyświetlone
dwa komunikaty braków:  Uzupełnić
sól oraz  Uzup. nabłyszczacz.
 W razie potrzeby uzupełnić sól i nabłyszczacz (patrz rozdział „Pierwsze
uruchomienie“, punkt „Sól regeneracyjna“ i punkt „Nabłyszczacz“).
 Potwierdzić komunikaty za pomocą
OK.
Na wyświetlaczu pokazywany jest przez
chwilę wybrany program i świeci się odpowiednia lampka kontrolna.
Następnie ew. przez kilka sekund wyświetlana jest prognoza zużycia energii i
wody dla wybranego programu.
Ostatecznie wyświetlacz przechodzi do
wskazań przewidywanego czasu trwania wybranego programu.
Fabrycznie zaprogramowana jest twardość wody 14 °dH.
 Ustawić twardość wody w Państwa
domu i potwierdzić za pomocą OK.
Dalsze informacje dotyczące ustawiania twardości wody patrz rozdział
„Ustawienia“, punkt „Twardość wody“.
27
Pierwsze uruchomienie
Sól regeneracyjna
W celu osiągnięcia dobrych efektów
zmywania, zmywarka wymaga miękkiej
(odwapnionej) wody. Przy twardej wodzie na naczyniach i ściankach komory
zmywania odkładają się białe osady.
Dlatego woda o twardości większej niż
5 °dH musi zostać odwapniona. Odbywa się to automatycznie we wbudowanej instalacji odwapniającej. Instalacja
odwapniająca jest przeznaczona do odwapniania wody o twardości do 70 °dH.
Aby zachować funkcjonalność instalacji odwapniającej, należy regularnie regenerować odwapniacz. Ta regeneracja odbywa się co jedenaście cykli
programowych. Na początku kolejnego programu dla tego procesu wymagane jest dodatkowe 4,4 l wody, zużycie energii zwiększa się o 0,015 kWh
i program przedłuża się o ok. 3 minuty.
Te dane obowiązują wyłącznie dla programu ECO przy twardości wody
14 °dH. W przypadku innych programów i twardości wody częstość regeneracji może być inna.
Do regeneracji instalacja odwapniająca
wymaga soli regeneracyjnej.
Przy korzystaniu ze środków wielofunkcyjnych można, w zależności od twardości wody (< 21 °dH), zrezygnować ze
stosowania soli (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Rodzaje detergentu“).
28
Jeśli twardość Państwa wody utrzymuje się stale poniżej 5 °dH, nie ma
potrzeby uzupełniania żadnej soli.
Wskazanie braku soli wyłącza się automatycznie po odpowiednim ustawieniu twardości wody (patrz rozdział
„Ustawienia“, punkt „Twardość wody“).
 Uszkodzenia przez detergent
w instalacji odwapniającej.
Detergent zniszczy instalację odwapniającą.
Nie napełniać zbiornika soli detergentem (ani detergentem w płynie).
 Uszkodzenia przez nieodpowiednie rodzaje soli.
Niektóre rodzaje soli mogą zawierać
elementy nierozpuszczalne w wodzie, które spowodują usterki w działaniu odwapniacza.
Stosować wyłącznie specjalne, możliwie gruboziarniste sole regeneracyjne lub inne czyste sole warzone.
Gdy stosowane są stale wielofunkcyjne produkty myjące i wskazania braku
środków przeszkadzają, można wyłączyć obydwa wskazania razem (patrz
rozdział „Ustawienia“, punkt „Wskazania braku środków“).
Jeśli nie korzysta się więcej ze środków wielofunkcyjnych, należy uzupełnić sól i nabłyszczacz. Ewentualnie włączyć z powrotem wskazania
braku środków.
Pierwsze uruchomienie
Uzupełnianie soli
Przed pierwszym napełnieniem zbiornika solą należy najpierw do niego
wlać ok. 1 l wody, żeby sól mogła się
rozpuścić.
Po pierwszym uruchomieniu w zbiorniku soli znajduje się już zawsze wystarczająca ilość wody.
 Wyjąć z komory zmywania dolny kosz
i otworzyć korek zbiornika soli.
 Niebezpieczeństwo korozji przez
roztwór soli.
Przy każdym otwarciu korka ze
zbiornika soli wypływa woda lub roztwór soli. Przelany roztwór soli może
spowodować korozję w komorze
zmywania i na ładunku.
Dlatego zbiornik soli należy otwierać
wyłącznie w celu uzupełnienia soli.
 Najpierw wlać do zbiornika soli ok. 1 l
wody.
 Założyć lejek do napełniania i nasypać do zbiornika soli tyle soli, aż będzie pełny. W zależności od rodzaju
soli zbiornik soli mieści do 1 kg.
 Oczyścić obszar napełniania z resztek soli. Na koniec nakręcić dobrze
korek na zbiornik soli.
 Po każdym uzupełnianiu soli i po każdym otwarciu korka zbiornika soli
uruchomić od razu program  65 °C
QuickPowerWash z opcją programową  Express bez ładunku, żeby
ewentualnie przelany roztwór soli został rozcieńczony i ostatecznie odpompowany.
29
Pierwsze uruchomienie
Uzupełnianie soli
 Uzupełnić sól po zakończeniu programu, gdy tylko zostanie wyświetlone
wskazanie braku środków  Uzupełnić sól.
 Potwierdzić za pomocą OK.
Wskazanie braku soli gaśnie.
 Niebezpieczeństwo korozji przez
roztwór soli.
Przelany roztwór soli może spowodować korozję w komorze zmywania
i na ładunku.
Po każdym otwarciu korka zbiornika
soli należy natychmiast uruchomić
program  65 °C QuickPowerWash
z opcją programową  Express bez
ładunku. Dzięki temu ewentualnie
przelany roztwór soli zostanie rozcieńczony i ostatecznie odpompowany.
30
Jeśli nie utworzyła się jeszcze wystarczająco wysoka koncentracja soli,
wskazanie braku soli może być nadal
wyświetlane po uzupełnieniu soli. W takim przypadku należy potwierdzić jeszcze raz za pomocą OK.
Wskazanie braku soli jest wyłączone,
gdy zmywarka jest zaprogramowana na
twardość wody niższą niż 5 °dH.
Pierwsze uruchomienie
Nabłyszczacz
Nabłyszczacz jest konieczny, żeby woda przy suszeniu spływała z naczyń jako film oraz żeby naczynia łatwiej wysychały po myciu.
Nabłyszczacz napełnia się do zbiornika
i jest on automatycznie dozowany w
ustawionej ilości.
Jeśli zmywają Państwo wyłącznie
wielofunkcyjnymi środkami myjącymi, nie ma potrzeby uzupełniania nabłyszczacza.
Najlepsze efekty mycia i suszenia
osiąga się jednak przy zastosowaniu
normalnego detergentu w połączeniu
z oddzielnym dozowaniem soli i nabłyszczacza.
 Szkody przez płyn do mycia
ręcznego lub detergent.
Płyn do mycia ręcznego i detergent
zniszczą zbiornik nabłyszczacza.
Napełniać zbiornik wyłącznie nabłyszczaczem do domowych zmywarek do naczyń.
Alternatywnie można zastosować 10%
roztwór kwasu cytrynowego w płynie.
Naczynia będą wówczas bardziej wilgotne i poplamione niż przy zastosowaniu nabłyszczacza.
Gdy stosowane są stale wielofunkcyjne produkty myjące i wskazania braku
środków dla soli i nabłyszczacza przeszkadzają, można wyłączyć obydwa
wskazania razem (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Wskazania braku środków“).
Jeśli nie korzysta się więcej ze środków wielofunkcyjnych, należy uzupełnić sól i nabłyszczacz. Ewentualnie włączyć z powrotem wskazania
braku środków.
 Szkody przez kwasy.
Zmywarka może zostać uszkodzona
przez kwasy o wyższej koncentracji.
W żadnym przypadku nie stosować
kwasu cytrynowego o wysokim stężeniu.
31
Pierwsze uruchomienie
Uzupełnianie nabłyszczacza
 Zamknąć pokrywkę do wyraźnego
zatrzaśnięcia, ponieważ w przeciwnym razie podczas mycia woda może
przeniknąć do zbiornika nabłyszczacza.
 Starannie wytrzeć ewentualne rozpryski nabłyszczacza, żeby uniknąć intensywnego wytwarzania piany w następnym programie.
W celu uzyskania optymalnych efektów zmywania, można dopasować dozowanie nabłyszczacza (patrz rozdział
„Ustawienia“, punkt „Nabłyszczacz“).
 Nacisnąć żółty przycisk na pokrywce
zbiornika nabłyszczacza .
Pokrywka odskakuje.
Uzupełnianie nabłyszczacza
Gdy zostanie wyświetlony komunikat
 Uzup. nabłyszczacz, rezerwa nabłyszczacza jest wystarczająca jeszcze tylko
na 2–3 cykle zmywania.
 Uzupełnić nabłyszczacz w odpowiednim momencie.
 Potwierdzić za pomocą OK.
Wskazanie braku nabłyszczacza gaśnie.
 Napełniać tylko tyle nabłyszczacza,
żeby przy poziomo otwartych
drzwiczkach wskaźnik stanu napełnienia (strzałka) zmienił zabarwienie
na ciemne.
Zbiornik nabłyszczacza mieści
ok. 110 ml.
32
Ustawienia
Za pomocą ustawień można dostosować sterowanie zmywarki do zróżnicowanych wymagań.
Ustawienia można w każdej chwili
zmienić.
Otwieranie ustawień
 Włączyć zmywarkę przyciskiem ,
o ile jest jeszcze wyłączona.
 Za pomocą przycisku wyboru programów  wybrać opcję  „Pozostałe
programy/Ustawienia“.
Zmiana ustawień
 Korzystając z przycisków  wybrać
punkt menu do zmiany i potwierdzić
za pomocą OK.
Ustawienie wybrane w podmenu jest
zaznaczone „ptaszkiem“ .
 Korzystając z przycisków  wybrać
żądane ustawienie i potwierdzić za
pomocą OK.
 Aby z powrotem wyjść z podmenu,
nacisnąć przycisk  (Powrót).
Na wyświetlaczu zostaje pokazany
pierwszy z dalszych programów.
Wyświetlacz przechodzi do wyższego
poziomu menu.
 Korzystając z przycisków  wybrać
punkt menu Ustawienia  i potwierdzić
za pomocą OK.
Kończenie ustawień
Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy
punkt menu ustawień.
 Nacisnąć przycisk .
Wyświetlacz przechodzi z powrotem do
menu .
Sposób działania wyświetlacza jest
opisany w rozdziale „Opis urządzenia“,
punkt „Sposób działania wyświetlacza“.
33
Ustawienia
Język 
Twardość wody
Wyświetlacz może operować w różnych
językach.
Państwa zmywarka jest wyposażona w
instalację odwapniania wody.
Poprzez podmenu Język  można zmienić wyświetlany język oraz w razie potrzeby kraj.
- Zaprogramować zmywarkę dokładnie
na twardość wody w Państwa domu.
Flaga za słowem Język  służy jako
wskazówka, w razie gdyby został
ustawiony niezrozumiały język.
W takim przypadku należy dotąd wybierać ten punkt menu, za którym pokazywana jest flaga, aż zostanie wyświetlone podmenu Język .
- W razie potrzeby proszę się dowiedzieć o dokładny stopień twardości
wody w lokalnym zakładzie wodociągowym.
- Przy wahającej się twardości wody
(np. 10 - 15 °dH) należy zawsze zaprogramować najwyższą wartość
(w tym przykładzie 15 °dH).
Gdy stopień twardości wody w Państwa domu jest podawany w jednostkach innych niż °dH, wartości można
przeliczyć w następujący sposób:
1 °dH = 0,18 mmol/l = 1,78 °fH
Ustawianie twardości wody
 Wybrać twardość wody w Państwa
domu i potwierdzić za pomocą OK.
34
Ustawienia
Nabłyszczacz
Miele@home
Aby osiągnąć optymalne efekty zmywania, można dopasować wielkość dozowania nabłyszczacza.
Wielkość dozowania można ustawić od
0 do 6 ml.
Fabrycznie ustawione jest 3 ml.
Państwa zmywarka jest wyposażona w
zintegrowany moduł WiFi.
Dozowana ilość nabłyszczacza może
być wyższa od ustawionej wartości ze
względu na automatyczne dostosowywanie programu.
Jeśli na naczyniach pozostają plamy:
- Ustawić większą ilość nabłyszczacza.
Jeśli na naczyniach pozostają zacieki i
smugi:
- Ustawić mniejszą ilość nabłyszczacza.
Istnieje możliwość połączenia zmywarki
z siecią WiFi.
Zwiększa się przez to zużycie energii,
także wtedy, gdy zmywarka jest wyłączona.
Do menu „Ustawienia“ i „Ustawienia,
Miele@home“ zostaną dodane dalsze
punkty menu.
Proszę się upewnić, że w miejscu
ustawienia zmywarki dostępna jest
lokalna sieć WiFi o wystarczającej sile sygnału.
Zmywarkę można połączyć z siecią
WiFi na kilka sposobów:
35
Ustawienia
Połącz. przez aplik.
Połącz. przez WPS
Aplikację Miele można bezpłatnie po®
brać z Apple App Store lub z Google
Play Store™.
Alternatywnie do logowania do sieci za
pomocą aplikacji Miele zmywarkę można połączyć z siecią WiFi przez WPS
(WiFi Protected Setup).
Państwa router WiFi musi posiadać
funkcjonalność WPS.
 Potwierdzić komunikat Nacisnąć WPS
za pomocą OK.
 Wybrać punkt menu Połącz. przez aplik.
i potwierdzić za pomocą OK.
 Uaktywnić w ciągu 2 minut funkcję
„WPS“ na routerze.
 Postępować według wskazówek
użytkownika w aplikacji.
 Gdy połączenie zostanie utworzone,
potwierdzić komunikat za pomocą
OK.
Po połączeniu zmywarki z siecią WiFi,
korzystając z aplikacji można przykładowo przeprowadzić następujące działania:
- obsługiwać zdalnie zmywarkę
- wywoływać informacje o stanie roboczym swojej zmywarki
- wywoływać wskazówki dotyczące
przebiegu programu swojej zmywarki
- zestawiać sieć Miele@home z kolejnymi zdolnymi do połączenia WiFi
urządzeniami domowymi
36
Jeśli połączenie nie mogło zostać utworzone, WPS nie został ewentualnie wystarczająco szybko uaktywniony na routerze. Powtórzyć powyższe kroki.
Ustawienia
Dezaktywacja
Nowa instalacja
Jeśli nie chcą Państwo korzystać z modułu WiFi posiadanej zmywarki, moduł
można wyłączyć.
Ten punkt menu jest wyświetlany dopiero wtedy, gdy zmywarka zostanie przynajmniej raz połączona z siecią WiFi.
 Wybrać punkt menu Dezaktywacja
i potwierdzić za pomocą OK.
Połącz. przez aplik.
W menu Miele@home zamiast Dezaktywacja jest teraz wyświetlany punkt menu
Aktywacja.
Aktywacja
Jeśli chcieliby Państwo połączyć swoją
zmywarkę z siecią WiFi, moduł WiFi
można włączyć.
 Wybrać punkt menu Połącz. przez aplik.
i potwierdzić za pomocą OK.
 Postępować według wskazówek
użytkownika w aplikacji.
Połącz. przez WPS
 Wybrać punkt menu Połącz. przez WPS
i potwierdzić za pomocą OK.
 Wybrać punkt menu Aktywacja i potwierdzić za pomocą OK.
 Proszę postępować według instrukcji
na wyświetlaczu.
W menu Miele@home zamiast Aktywacja
jest teraz wyświetlany punkt menu Dezaktywacja.
Resetowanie
Status połączenia
Można wyświetlić aktualny stan połączenia zmywarki.
 Wybrać punkt menu Status połączenia
i potwierdzić za pomocą OK.
 Korzystając z przycisków dotykowych  można po kolei wyświetlić
siłę sygnału WiFi, nazwę routera i odpowiednie adresy IP.
 Potwierdzić komunikaty za pomocą
OK.
Ten punkt menu jest wyświetlany dopiero wtedy, gdy zmywarka zostanie przynajmniej raz połączona z siecią WiFi.
Wszystkie ustawienia modułu WiFi można przywrócić w tym punkcie menu do
ustawień fabrycznych.
Proszę zresetować konfigurację sieci
w przypadku utylizacji, sprzedaży lub
uruchamiania (nowo nabytej) używanej
zmywarki. Tylko w ten sposób można
zagwarantować, że wszystkie dane
osobiste zostaną usunięte i poprzedni
użytkownik nie będzie miał więcej dostępu do urządzenia.
 Wybrać punkt menu Resetowanie i potwierdzić za pomocą OK.
37
Ustawienia
Zdalne sterowanie
Ten punkt menu jest wyświetlany tylko
wtedy, gdy suszarka jest połączona z
siecią WiFi (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Miele@home“).
Gdy opcja Zdalne sterowanie została włączona, w punkcie  „Pozostałe programy/Ustawienia“ pokazywany jest punkt
menu MobileStart.
Gdy funkcja Zdalne sterowanie ma zostać
wyłączona na stałe, można to ustawić w
tym punkcie menu. Punkt menu MobileStart nie będzie już więcej wyświetlany.
Także wtedy, gdy funkcja Zdalne sterowanie jest wyłączona, można wywoływać informacje o urządzeniu poprzez
aplikację Miele. Nie można jednak uruchomić żadnego programu ani zmienić
żadnych ustawień.
Aktualizacja zdalna (RemoteUpdate)
Punkt menu „Aktualizacja zdalna“ jest
pokazywany i możliwy do wybrania
tylko wtedy, gdy spełnione są warunki
dla korzystania z Miele@home (patrz
rozdział „Pierwsze uruchomienie“,
punkt „Miele@home“).
Poprzez RemoteUpdate może zostać
zaktualizowane oprogramowanie Państwa suszarki. Jeśli dostępna jest aktualizacja dla zmywarki, wówczas zostanie ona automatycznie pobrana przez
zmywarkę. Instalacja aktualizacji nie odbywa się jednak automatycznie, lecz
musi zostać uruchomiona ręcznie.
Jeśli aktualizacja nie zostanie zainstalowana, można używać zmywarki tak jak
zwykle. Miele zaleca jednak instalację
aktualizacji.
Włączanie/wyłączanie
Fabrycznie funkcja RemoteUpdate jest
włączona. Dostępna aktualizacja zostanie automatycznie pobrana i będzie musiała zostać uruchomiona przez użytkownika.
Proszę wyłączyć funkcję RemoteUpdate, jeśli aktualizacje nie mają być pobierane automatycznie.
38
Ustawienia
Przebieg aktualizacji RemoteUpdate
Informacje o zawartości i zakresie aktualizacji RemoteUpdate są przedstawione w aplikacji Miele.
Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna,
na wyświetlaczu Państwa zmywarki pojawia się komunikat.
Aktualizację można zainstalować natychmiast lub przesunąć instalację na
później. Po ponownym włączeniu zmywarki pojawi się wówczas przypomnienie.
Jeśli nie chcą Państwo instalować aktualizacji, proszę wyłączyć funkcję RemoteUpdate.
Aktualizacja może trwać kilka minut.
Przy aktualizacjach RemoteUpdate należy zwrócić uwagę na następujące zasady:
Zużycie (EcoFeedback)
Mogą Państwo ustawić, czy ma być
wyświetlane zużycie energii i wody dla
każdego wybranego programu. Przed
rozpoczęciem programu wyświetlane
jest wówczas prognozowane zużycie,
a po zakończeniu programu zużycie
rzeczywiste.
W tym menu można również wyświetlić
łączne zużycie energii i wody wszystkich dotychczasowych cykli programowych Państwa zmywarki (patrz rozdział
„Zmywanie przyjazne dla środowiska“,
punkt „Wskazania dotyczące zużycia
EcoFeedback“).
Zużycie
 Wybrać punkt menu Wskazania zużycia
i potwierdzić za pomocą OK.
 Wybrać żądane ustawienie i potwierdzić za pomocą OK.
- Dopóki nie pojawi się żaden komunikat, nie jest dostępna żadna aktualizacja.
Zużycie łącznie
- Nie można wycofać zainstalowanej
aktualizacji.
 Korzystając z przycisków  można
wyświetlić wartości dla Energia i Woda.
- Nie wyłączać zmywarki podczas aktualizacji. W przeciwnym razie aktualizacja zostanie przerwana i nie będzie zainstalowana.
Wartość całkowitego zużycia można
zresetować na 0.
- Niektóre aktualizacje oprogramowania mogą zostać przeprowadzone
wyłącznie przez serwis Miele.
 Wybrać punkt menu Zużycie łącznie
i potwierdzić za pomocą OK.
 Wybrać punkt menu przywrócenie i potwierdzić za pomocą OK.
 Wybrać punkt menu tak i potwierdzić
za pomocą OK.
 Potwierdzić komunikat za pomocą OK.
Wartości zostają przywrócone na 0.
39
Ustawienia
Jasność wyświetl.
AutoOpen
Jasność ekranu wyświetlacza można
ustawić na 7 poziomach.
W niektórych programach drzwiczki są
automatycznie uchylane, żeby poprawić
suszenie.
Wskaz. braku środk.
Gdy stosowane są stale wielofunkcyjne
produkty do zmywania lub automatyczne dozowanie za pomocą systemu AutoDos Miele (jeśli występuje) i wskazania braku soli i nabłyszczacza przeszkadzają, oba wskazania braku środków
można razem wyłączyć.
Jeśli nie korzysta się więcej ze środków wielofunkcyjnych, należy uzupełnić sól i nabłyszczacz. Włączyć z
powrotem wskazania braku środków.
40
Tę funkcję można wyłączyć.
 Szkody przez parę wodną.
Para wodna może uszkodzić wrażliwe krawędzie blatu roboczego, gdy
po zakończeniu programu drzwiczki
zostaną otwarte i wentylator przestanie pracować.
Jeśli automatyczne otwieranie drzwiczek zostało wyłączone i mimo to
chcieliby Państwo otworzyć drzwiczki po zakończeniu programu, należy
je wówczas otworzyć całkowicie.
Ustawienia
Extra czyste
2. płukanie
Tę funkcję można wybrać, żeby zwiększyć wydajność czyszczenia programów.
Tę funkcję można wybrać, żeby przez
drugie płukanie zwiększyć wydajność
czyszczenia programów.
W przypadku aktywacji tej funkcji przedłużają się czasy trwania programów i
zwiększa się temperatura zmywania.
Zużycie wody i energii może wzrosnąć.
W przypadku aktywacji tej funkcji może
wzrosnąć zużycie wody.
Gdy funkcja jest włączona, obowiązuje
dla wszystkich programów, aż nie zostanie z powrotem wyłączona.
Extra suche
Tę funkcję można wybrać, żeby zwiększyć wydajność suszenia programów.
W przypadku aktywacji tej funkcji przedłużają się czasy trwania programów i
zwiększa się temperatura nabłyszczania. Zużycie energii może wzrosnąć.
Gdy funkcja jest włączona, obowiązuje
dla wszystkich programów, aż nie zostanie z powrotem wyłączona (za wyjątkiem programu ECO).
BrilliantLight
Zmywarka jest wyposażona w oświetlenie komory zmywania.
Przy otwartych drzwiczkach oświetlenie
jest automatycznie wyłączane po 15 minutach.
Oświetlenie komory zmywania można
również wyłączyć na stałe.
Gdy funkcja jest włączona, obowiązuje
dla wszystkich programów, aż nie zostanie z powrotem wyłączona.
41
Ustawienia
Cykl higieniczny
Zasobnik ciepła
Przy przeważającym korzystaniu z programów zmywania o niskich temperaturach (<50 °C), występuje ryzyko wytworzenia drobnoustrojów i zapachów
w komorze zmywania (patrz rozdział
„Czyszczenie i konserwacja“, punkt
„Cykl higieniczny“).
Ta zmywarka jest wyposażona w zasobnik ciepła (patrz rozdział „Zmywanie
przyjazne dla środowiska“, punkt „Zasobnik ciepła“).
Gdy ta funkcja jest włączona, po wielokrotnym zastosowaniu programów o niskiej temperaturze zostanie wyświetlony
komunikat zalecający zastosowanie
programu o wyższej temperaturze.
Stan
Jeśli nie chcą Państwo korzystać z zasobnika ciepła, można wyłączyć tę
funkcję. Spowoduje to wzrost zużycia
energii.
 Wybrać punkt menu Stan.
 Wybrać żądane ustawienie i potwierdzić za pomocą OK.
Ręczne opróżnianie
Zasobnik ciepła można opróżnić ręcznie
np. w razie dłuższej nieobecności lub w
przypadku transportu zmywarki.
 Dlatego proszę się upewnić, że zmywarka jest prawidłowo podłączona.
 Wybrać punkt menu Ręczne opróżnianie.
Proces natychmiast się rozpoczyna.
42
Ustawienia
Wersja oprogram.
Na wypadek interwencji serwisowej
można tutaj wyświetlić stan oprogramowania elektroniki Państwa zmywarki.
Handel
Tylko dla handlu specjalistycznego.
Zmywarka jest wyposażona w tryb demo dla handlu specjalistycznego.
Ustawienia fabr.
Wszystkie ustawienia zmywarki można
przywrócić do ustawień fabrycznych.
Ustawienia modułu WiFi (jeśli występuje) muszą zostać przywrócone oddzielnie (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt
„Miele@home“).
 Wybrać przywrócenie i potwierdzić za
pomocą OK.
Prawa autorskie i licencje dla
modułu komunikacyjnego
Do obsługi i sterowania modułu komunikacyjnego Miele używa oprogramowania własnego lub oprogramowania
innych producentów, które nie jest objęte tzw. licencją open source. Oprogramowanie i jego elementy są chronione
prawem autorskim. W związku z tym
należy respektować prawa autorskie
Miele i osób trzecich.
Ponadto moduł komunikacyjny zawiera
również elementy oprogramowania, objęte licencją open source. Informacje
dotyczące elementów objętych licencją
open source, adnotacje o prawach autorskich, kopie każdorazowo obowiązujących warunków licencyjnych i ewentualnie inne informacje dostępne są lokalnie po wpisaniu adresu IP do przeglądarki internetowej (http://<ip adresse>/Licenses). Podane tam warunki odpowiedzialności i gwarancji obowiązujące w ramach licencji open source mają
zastosowanie wyłącznie w stosunku do
odpowiednich podmiotów uprawnionych.
43
Zmywanie przyjazne dla środowiska
Oszczędne zmywanie
Ta zmywarka wykazuje się szczególną
oszczędnością wody i energii.
Jej oszczędność można wspomóc,
przestrzegając następujących zaleceń:
- Zmywanie maszynowe jest z reguły
bardziej oszczędne pod względem
zużycia wody i energii niż zmywanie
ręczne.
- Mycie wstępne pod bieżącą wodą nie
jest konieczne i niepotrzebnie zwiększa zużycie wody i energii.
- Wykorzystywać w pełni pojemność
koszy na naczynia, nie przeładowując
zmywarki. Zmywanie jest wówczas
najbardziej ekonomiczne i pozwala
zaoszczędzić energię i wodę.
- Wybrać program odpowiadający rodzajowi naczyń i ich zabrudzeniu
(patrz rozdział „Przegląd programów“).
- Wybrać program ECO dla zmywania
energooszczędnego. Biorąc pod
uwagę kombinowane zużycie energii
i wody, ten program jest najwydajniejszy do mycia normalnie zabrudzonych naczyń.
- Przestrzegać wskazówek producenta
detergentu dotyczących dozowania.
- Przy stosowaniu detergentu w proszku lub w płynie można zredukować
1
ilość detergentu o /3, gdy kosze na
naczynia są wypełnione tylko w połowie.
44
- Zmywarkę można podłączyć do ciepłej wody. Szczególnie zaleca się
podłączenie do ciepłej wody przy korzystnym energetycznie podgrzewaniu wody, np. za pomocą energii słonecznej z przewodem cyrkulacyjnym.
W przypadku instalacji ogrzewanych
elektrycznie zalecamy podłączenie do
zimnej wody.
Zmywanie przyjazne dla środowiska
Wskazania dotyczące zużycia
EcoFeedback
 Potwierdzić komunikat Zużycie (OK) za
pomocą OK.
Poprzez funkcję „Zużycie“ można uzyskać informacje dotyczące zużycia
energii i wody Państwa zmywarki (patrz
rozdział „Ustawienia“, punkt „Zużycie“).
Wyłączenie zmywarki po zakończeniu
programu spowoduje skasowanie rzeczywistych wartości dotyczących zużycia w zakończonym programie.
Na wyświetlaczu mogą zostać pokazane następujące informacje:
- prognoza zużycia przed rozpoczęciem programu
- rzeczywiste zużycie po zakończeniu
programu
3. Całkowite zużycie
Można wyświetlić łączne zużycie energii
i wody we wszystkich przeprowadzonych dotychczas programach posiadanej zmywarki (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Zużycie“).
- całkowite zużycie zmywarki
1. Prognoza zużycia
Po wybraniu programu najpierw wyświetlana jest nazwa programu, a następnie przez kilka sekund prognozowane zużycie energii  i wody .
Prognoza zużycia jest prezentowana w
formie paska segmentowego. Im więcej
segmentów (  ) jest wyświetlane, tym
więcej energii lub wody jest zużywane.
Wartości zmieniają się w zależności od
programu, opcji programowych, warunków otoczenia i ilości naczyń.
Wyświetlacz przechodzi automatycznie
od prognozy zużycia do wskazań czasu
pozostałego.
Prognoza zużycia jest fabrycznie włączona. Wskazania można jednak również wyłączyć (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Zużycie“).
2. Wyświetlanie zużycia
Na koniec programu można wyświetlić
rzeczywiste zużycie energii i wody w zakończonym programie.
45
Zmywanie przyjazne dla środowiska
Zasobnik ciepła
Ta zmywarka jest wyposażona w zasobnik ciepła, w którym świeża woda
jest magazynowana i wstępnie podgrzewana na potrzeby cyklu zmywania,
żeby zaoszczędzić energię. Pod koniec
cyklu zmywania zasobnik ciepła jest ponownie napełniany świeżą wodą, która
jest tam przechowywana do następnego cyklu zmywania.
Jeśli nie chcą Państwo korzystać z tej
funkcji, można ją wyłączyć (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Zasobnik ciepła“).
Gdy woda w zasobniku ciepła nie była
używana przez kilka tygodni, ze względów higienicznych woda zostaje automatycznie spuszczona i odpompowana.
Ten proces trwa kilka minut i zostaje
uruchomiony zarówno przy wyłączonej
zmywarce jak i otwartych drzwiczkach.
Dlatego proszę się upewnić, że zmywarka jest prawidłowo podłączona.
Przy automatycznym opróżnianiu zasobnika ciepła wyświetlacz pozostaje
wygaszony. Po naciśnięciu przycisku 
na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat Opróżn. zasobnika. Podczas tego procesu nie można korzystać z innych funkcji zmywarki.
Automatyczne opróżnianie nie może zostać przerwane.
W poniższym przebiegu programu zużycie wody i energii jest podwyższone.
Zasobnik ciepła można opróżnić ręcznie, gdy zmywarka ma być transportowana, np. przy przeprowadzce (patrz
rozdział „Ustawienia“, punkt „Zasobnik
ciepła“).
46
Korzystanie z zasobnika ciepła ma
sens tylko w połączeniu z podłączeniem do zimnej wody.
Proszę wyłączyć tę funkcję, gdy
zmywarka jest podłączona do ciepłej
wody.
Układanie naczyń i sztućców
Wskazówki ogólne
Usunąć większe resztki potraw z naczyń.
Mycie wstępne pod bieżącą wodą nie
jest konieczne!
 Szkody przez popiół, piasek,
wosk, smary lub farby.
Te substancje zabrudzą zmywarkę i
nie dadzą się więcej usunąć.
Nie zmywać naczyń z takimi zabrudzenia w zmywarce.
Każde naczynie można ustawić w dowolnym miejscu koszy zmywarki. Proszę przy tym jednak uwzględnić następujące wskazówki:
- Naczynia i sztućce nie mogą leżeć
jedne w drugich ani nawzajem się zakrywać.
- Układać naczynia w taki sposób, żeby woda mogła opłukiwać wszystkie
powierzchnie. Tylko wtedy naczynia
będą mogły zostać wyczyszczone.
- Zwrócić uwagę na to, żeby ramiona
spryskujące nie zostały zablokowane
przez zbyt wysokie lub wystające elementy. Ewentualnie przeprowadzić
ręcznie kontrolę obracania.
- Zwrócić uwagę, żeby małe elementy
nie wypadały przez pręty koszy.
Dlatego drobne elementy, np. pokrywki, należy wkładać do szuflady
na sztućce.
Potrawy, takie jak np. marchewka, pomidory lub keczup, mogą zawierać naturalne barwniki. Barwniki te mogą zabarwić naczynia i elementy z tworzyw
sztucznych, gdy dostaną się do zmywarki wraz z naczyniami w większej
ilości. Przebarwienia te nie mają żadnego wpływu na stabilność elementów
z tworzyw sztucznych.
Elementy plastikowe mogą się również
przebarwić przy zmywaniu srebrnych
sztućców.
- Zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie
elementy miały pewne podparcie.
- Wszystkie naczynia z pustką, jak filiżanki, szklanki, garnki itd. wstawiać
do koszy otworami do dołu.
- Nie ustawiać wysokich, wąskich naczyń z pustką, jak np. kieliszki do
szampana, w rogach koszy, lecz w
ich środkowym obszarze. Tam naczynia z pustką będą lepiej osiągalne
przez strumienie wody.
- Elementy o głębokim dnie powinny
być ustawiane w miarę możliwości
ukośnie, żeby woda mogła z nich
swobodnie wypływać.
47
Układanie naczyń i sztućców
Ładunek nieodpowiedni do mycia w
zmywarce:
- Sztućce i naczynia z drewna lub z
elementami drewnianymi: zostaną
wyługowane i utracą wygląd. Poza
tym stosowane kleje nie nadają się
do mycia w zmywarkach naczyń.
Skutek: uchwyty drewniane mogą się
odkleić.
- Artykuły rzemiosła artystycznego jak
również antyczne, cenne wazy lub
szkło z elementami dekoracyjnymi: te
przedmioty nie są odporne na mycie
maszynowe.
- Elementy z tworzyw sztucznych z
materiałów nieodpornych na wysokie
temperatury: te przedmioty mogą się
zdeformować.
- Przedmioty z miedzi, mosiądzu, cyny
i aluminium: mogą się odbarwić albo
zmatowieć.
- Dekoracje na glazurze: po wielu cyklach mycia mogą wyblaknąć.
- Delikatne szkło i przedmioty z kryształu: po dłuższym użytkowaniu mogą
zmętnieć.
Srebro
Srebro może się przebarwić w wyniku
kontaktu z produktami spożywczymi
zawierającymi siarkę. Należą tutaj np.
żółtka jaj, cebula, majonez, musztarda,
warzywa strączkowe, ryby, solanki i
marynaty.
Srebro, które zostało wypolerowane za
pomocą politury do srebra, po zakończeniu mycia może być jeszcze wilgotne i poplamione, ponieważ woda nie
spływa z niego w postaci filmu.
48
Wskazówka: Wytrzeć srebro do sucha
za pomocą ściereczki.
 Szkody przez agresywne detergenty alkaliczne.
Na elementach aluminiowych (np. filtry tłuszczu z wyciągów kuchennych)
mogą wystąpić szkody materiałowe.
W ekstremalnych przypadkach istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia
gwałtownej reakcji chemicznej (np.
wybuch mieszaniny piorunującej).
Nie zmywać elementów aluminiowych w zmywarce za pomocą agresywnych detergentów alkalicznych z
obszarów profesjonalnych i przemysłowych.
Wskazówka: Stosować naczynia i
sztućce przeznaczone do zmywarek do
naczyń z oznaczeniem „do mycia maszynowego“.
Pielęgnacja szkła
- Szklanki po wielu cyklach mycia mogą zmętnieć. Dlatego do wrażliwych
szklanek należy stosować programy
z obniżoną temperaturą (patrz rozdział „Przegląd programów“). Ryzyko
zmętnienia jest wówczas mniejsze.
- Stosować szkło przeznaczone do mycia w zmywarkach z oznaczeniem
„do mycia maszynowego“ (np. szkło
Riedel).
- Stosować detergenty ze specjalnymi
substancjami chroniącymi szkło.
Układanie naczyń i sztućców
Kosz górny
Przy układaniu naczyń i sztućców proszę również przestrzegać wskazówek
zamieszczonych w rozdziale „Układanie naczyń i sztućców“, punkt „Przykłady ułożenia“.
Układanie kosza górnego
 Szkody przez wyciekającą wodę.
Przy zmywaniu bez kosza górnego
ze zmywarki może wypływać woda.
Zmywać wyłącznie z założonym koszem górnym (za wyjątkiem programu Bez kosza górnego, jeśli występuje).
Korzystanie z półeczki na filiżanki FlexCare
Filiżanki, małe spodki i inne płaskie naczynia można ułożyć na półeczce na filiżanki FlexCare. Dla większej stabilizacji
o półeczkę na filiżanki można oprzeć
kieliszki.
Dzięki elementom silikonowym na półeczce na filiżanki kieliszki na szczególnie długich nóżkach uzyskają pewne
podparcie.
 W koszu górnym należy umieścić małe, lekkie i wrażliwe elementy, jak
spodki, filiżanki, szklanki, salaterki itd.
W koszu górnym można również
ustawić płaski garnek.
 Pojedyncze długie elementy, jak łyżki
wazowe i łyżki do mieszania można
ułożyć z przodu w poprzek kosza
górnego.
 Rozłożyć półeczkę na filiżanki do dołu.
 Złożyć półeczkę na filiżanki do góry,
żeby można było ustawić wysokie
elementy.
49
Układanie naczyń i sztućców
Przestawianie półeczki na filiżanki FlexCare
Półeczkę na filiżanki można przestawić
na wysokość i na głębokość na 2 poziomach. Dzięki temu można wstawić pod
półeczkę na filiżanki wyższe elementy i
postawić na niej większe naczynia.
 Pociągnąć półeczkę na filiżanki do
góry i zatrzasnąć ją z powrotem na
wybranej pozycji (patrz strzałka).
50
Układanie naczyń i sztućców
Przestawianie kosza górnego
Aby przestawić kosz górny do góry:
W celu uzyskania większej ilości miejsca na wysokie naczynia w koszu górnym lub dolnym, można przestawić
kosz górny na wysokość, w 3 pozycjach
różniących się o ok. 2 cm.
 Pociągnąć kosz do góry, aż się zatrzaśnie.
Aby woda lepiej spływała z zagłębień,
kosz górny można również ustawić ukośnie. Proszę jednak zwrócić uwagę, czy
kosz wsuwa się bezproblemowo do komory zmywania.
 Wyciągnąć kosz górny.
Aby przestawić kosz górny do dołu:
 Pociągnąć do góry dźwignie po bokach kosza.
 Ustawić żądaną pozycję i puścić
dźwignie, żeby z powrotem się zatrzasnęły.
Przestawić kosz górny w taki sposób, żeby środkowe ramię spryskujące nie zostało zablokowane przez
wysokie naczynia w koszu dolnym.
51
Układanie naczyń i sztućców
Kosz dolny
Układanie naczyń i sztućców patrz
rozdział „Układanie naczyń i sztućców“, punkt „Przykłady ułożenia“.
Układanie kosza dolnego
 W koszu dolnym należy umieszczać
duże i ciężkie rzeczy, np. talerze, półmiski, garnki, miski.
Do kosza dolnego można również
włożyć szklanki, filiżanki, małe talerze
i spodki.
Składanie podpórek
Przednie rzędy podpórek służą do zmywania talerzy płytkich i głębokich, tac,
półmisków i spodków.
Rzędy podpórek można złożyć, żeby
uzyskać więcej miejsca na duże naczynia, np. garnki, patelnie i miski.
 Nacisnąć do dołu żółtą dźwignię 
i złożyć rzędy podpórek .
52
Układanie naczyń i sztućców
Korzystanie z podpórki na kieliszki
FlexCare z uchwytami MultiClips
Dzięki elementom silikonowym podpórka na kieliszki zapewnia delikatnym kieliszkom na nóżkach pewne i stabilne
podparcie.
Za pomocą uchwytów MultiClips na
podpórce na kieliszki można zamocować lekki ładunek, np. elementy plastikowe.
 Kieliszki na nóżkach, np. kieliszki do
wina, szampana lub piwa, oprzeć lub
zawiesić w otworach podpórki na kieliszki.
 W celu umieszczenia wysokich naczyń podpórkę na kieliszki należy złożyć do góry.
Podpórkę na kieliszki można ustawić na
wysokość w 2 pozycjach.
 Rozłożyć do góry uchwyty MultiClips.
 Przesunąć podpórkę na kieliszki na
żądaną wysokość, aż mocowania zatrzasną się na górze lub na dole.
 Założyć lekkie naczynia na uchwyty
MultiClips.
53
Układanie naczyń i sztućców
Szuflada na sztućce
Układanie naczyń i sztućców patrz
rozdział „Układanie naczyń i sztućców“, punkt „Przykłady ułożenia“.
 Umieścić sztućce w szufladzie na
sztućce.
Układanie szuflady na sztućce
Gdy noże, widelce i łyżki ułoży się w oddzielnych obszarach, można potem łatwiej wyjąć sztućce.
Aby woda mogła całkowicie spłynąć z
łyżek, muszą być one ułożone na ząbkowanych przegródkach.
 Jeśli łyżki nie mieszczą się uchwytami
pomiędzy wypustkami, należy je ułożyć uchwytami na ząbkowanych
przegródkach.
Wysokie elementy (jak np. łopatka
do tortu) należy ułożyć w taki sposób, żeby nie zostało zablokowane
górne ramię spryskujące.
Oba rzędy podpórek w środkowej części szuflady na sztućce można złożyć,
żeby umieścić większe sztućce.
54
 Pociągnąć podpórki do góry  i je
złożyć .
Układanie naczyń i sztućców
Przykłady ułożenia
Zmywarka z szufladą na sztućce
Kosz górny
Kosz dolny
55
Układanie naczyń i sztućców
Szuflada na sztućce
Naczynia mocno zabrudzone
56
Detergent
Rodzaje detergentu
 Szkody przez nieodpowiednie
detergenty.
Detergenty, które nie są przeznaczone do domowych zmywarek do naczyń, mogą spowodować szkody w
zmywarce lub na ładunku.
Stosować wyłącznie detergenty
przeznaczone do zmywarek domowych.
Nowoczesne detergenty zawierają wiele
aktywnych składników. Do najważniejszych aktywnych składników należą:
- Czynniki chelatujące wiążą kamień w
wodzie, zapobiegając w ten sposób
tworzeniu osadów.
- Substancje alkaliczne są wymagane
do spęczniania przyschniętych zabrudzeń.
- Enzymy rozkładają skrobię i rozpuszczają białko.
- Środki wybielające na bazie tlenu
usuwają przebarwienia (np. z herbaty,
kawy, sosu pomidorowego).
Detergenty występują w różnych formach:
- Detergenty w proszku i w żelu można
różnie dozować, odpowiednio do ilości ładunku i jego stopnia zabrudzenia.
- Tabletki zawierają ilość detergentu
wystarczającą do większości zastosowań.
Oprócz normalnych detergentów występują produkty wielofunkcyjne.
Takie produkty zawierają funkcję nabłyszczania i odwapniania wody (zamiennik soli).
Te wielofunkcyjne detergenty należy
stosować wyłącznie w zalecanym przez
producenta na opakowaniu zakresie
twardości wody.
Wydajność mycia i suszenia detergentów wielofunkcyjnych jest bardzo zróżnicowana.
Najlepsze efekty mycia i suszenia
osiąga się przy zastosowaniu normalnego detergentu w połączeniu z oddzielnym dozowaniem soli i nabłyszczacza.
Zasadniczo oferowane są łagodnie alkaliczne detergenty z enzymami i wybielaczami tlenowymi.
57
Detergent
 Niebezpieczeństwo podrażnień
Dozowanie detergentu
przez detergent.
Detergent może spowodować podrażnienia skóry, oczu, nosa, ust i
gardła.
Unikać kontaktu z detergentem.
Nie wdychać detergentu w proszku.
Nie połykać detergentu. W razie dostania się detergentu do dróg oddechowych lub pokarmowych należy
natychmiast udać się do lekarza.
Należy zapobiec temu, żeby dzieci
miały kontakt z detergentem. W zmywarce mogą się jeszcze znajdować
resztki detergentu. Dlatego dzieci należy trzymać z daleka od otwartej
zmywarki. Zasobnik detergentu należy napełnić dopiero tuż przed startem programu i zabezpieczyć
drzwiczki za pomocą blokady rodzicielskiej (w zależności od modelu).
Do zasobnika detergentu mieści się
maksymalnie 50 ml detergentu.
W zasobniku detergentu znajdują się
oznaczenia, służące jako pomoc w dozowaniu: 20, 30, max. Przy poziomo
otwartych drzwiczkach wskazują one
przybliżoną wielkość napełnienia w ml
i maksymalny poziom napełnienia.
 Przy dozowaniu detergentu proszę
przestrzegać wskazówek zamieszczonych na opakowaniu detergentu.
 Jeśli nie ma innych zaleceń, należy
dozować jedną tabletkę lub, w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń,
20 do 30 ml detergentu do zasobnika
detergentu.
Gdy zastosuje się ilość detergentu
mniejszą od zalecanej, naczynia mogą
nie zostać prawidłowo umyte.
Niektóre tabletki mogą nie rozpuścić się
całkowicie w programie
QuickPowerWash.
58
Detergent
Uzupełnianie detergentu
Pokrywka zasobnika detergentu nie
może zostać zablokowana przez detergent. Może to doprowadzić do tego, że pokrywka nie otworzy się
podczas trwania programu.
Nie przepełniać zasobnika detergentu.
 Zamknąć również opakowanie z detergentem. W przeciwnym razie środek może się zbrylić.
 Nacisnąć żółty przycisk na pokrywce
zasobnika detergentu .
Pokrywka odskakuje.
Po zakończeniu programu pokrywka
jest już otwarta.
 W programach z myciem wstępnym
(patrz rozdział „Przegląd programów“)
można wyłożyć dodatkowo niewielką
ilość detergentu na wewnętrzną blachę drzwiczek.
 Napełnić zasobnik detergentu detergentem.
 Dosunąć pokrywkę zasobnika detergentu aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.
59
Obsługa
Włączanie zmywarki
Wybieranie programu
 Sprawdzić, czy ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
Wybór programu powinien być zawsze
uzależniony od rodzaju naczyń i stopnia
ich zabrudzenia.
 Zamknąć drzwiczki.
 Otworzyć zawór z wodą, jeśli jest
zamknięty.
 Nacisnąć przycisk .
Na wyświetlaczu pokazywany jest przez
chwilę wybrany program i świeci się odpowiednia lampka kontrolna.
Następnie ew. przez kilka sekund wyświetlana jest prognoza zużycia energii i
wody dla wybranego programu.
Ostatecznie wyświetlacz przechodzi do
wskazań przewidywanego czasu trwania wybranego programu.
Miga lampka kontrolna Start.
W rozdziale „Przegląd programów“ są
opisane programy i obszary ich zastosowań.
 Wybrać żądany program za pomocą
przycisku wyboru programów .
Zapala się lampka kontrolna wybranego
programu.
Pod  znajdują się dalsze programy.
 Ewentualnie korzystając z przycisku
wyboru programów  wybrać opcję
.
Na wyświetlaczu zostaje pokazany
pierwszy z dalszych programów.
 Wybrać żądany program na wyświetlaczu za pomocą przycisków .
Teraz można wybrać opcje programowe
(patrz rozdział „Opcje programowe“).
Gdy opcje programowe są wybrane,
świecą się odpowiednie lampki kontrolne.
60
Obsługa
Wskazanie czasu trwania programu
Przed startem programu na wyświetlaczu pokazywany jest przewidywany
czas trwania wybranego programu.
Podczas trwania programu pokazywany
jest czas pozostały do końca programu.
Każdy etap programu jest oznaczony
symbolem:

Płukanie wstępne/Namaczanie

Mycie

Płukanie

Nabłyszczanie

Suszenie

Koniec
Dane dotyczące czasu trwania mogą
się różnić dla tego samego programu.
Zależy to m.in. od temperatury pobieranej wody, cyklu regeneracji instalacji
odwapniającej, rodzaju detergentu, ilości naczyń i stopnia zabrudzenia naczyń.
Uruchamianie programu
 Nacisnąć przycisk Start.
Ewentualnie potwierdzić komunikaty
pokazywane uprzednio na wyświetlaczu za pomocą OK.
Rozpoczyna się program.
Świeci się lampka kontrolna Start.
Podczas trwania programu można wyświetlić nazwę bieżącego programu
naciskając OK.
 Niebezpieczeństwo oparzeń
przez gorącą wodę.
Podczas pracy woda w zmywarce
może być gorąca.
Dlatego drzwiczki w czasie pracy
zmywarki należy otwierać bardzo
ostrożnie.
Gdy program zostaje wybrany po raz
pierwszy, pokazywana jest wartość
czasu odpowiadająca przeciętnemu
czasowi trwania programu przy podłączeniu do zimnej wody.
Wartości czasu w rozdziale „Przegląd
programów“ odpowiadają czasom trwania programów przy załadunku znamionowym i temperaturze znamionowej.
Podczas każdego cyklu programowego
sterowanie koryguje czas trwania programu odpowiednio do temperatury pobieranej wody i ilości naczyń.
61
Obsługa
Zakończenie programu
Zarządzenie energią
Program jest zakończony, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat  Gotowe.
Zmywarka wyłącza się samoczynnie
10 minut po ostatniej obsłudze przycisków lub po zakończeniu programu, żeby zaoszczędzić energię.
Gdy włączona jest funkcja „AutoOpen“,
w niektórych programach drzwiczki automatycznie nieco się otwierają (patrz
rozdział „Ustawienia“, punkt
„AutoOpen“). Dzięki temu suszenie jest
lepsze.
Gdy włączona jest funkcja programowana Zużycie, można teraz wyświetlić
rzeczywiste zużycie energii i wody w zakończonym programie (patrz rozdział
„Zmywanie przyjazne dla środowiska“,
„Wskazania dotyczące zużycia
EcoFeedback“).
Dmuchawa susząca ewentualnie pracuje jeszcze przez kilka minut po zakończeniu programu.
 Szkody przez parę wodną.
Para wodna może uszkodzić wrażliwe krawędzie blatu roboczego, gdy
po zakończeniu programu drzwiczki
zostaną otwarte i wentylator przestanie pracować.
Gdy automatyczne otwieranie drzwiczek jest wyłączone (patrz rozdział
„Ustawienia“, punkt „AutoOpen“) i
mimo to po zakończeniu programu
drzwiczki mają zostać otwarte, należy je wówczas otworzyć całkowicie.
62
Zmywarkę można z powrotem włączyć
przyciskiem .
Podczas trwania programu lub w przypadku wystąpienia błędu zmywarka
nie wyłączy się samoczynnie.
Obsługa
Wyłączanie zmywarki
Wyjmowanie naczyń
 Zmywarkę można w każdej chwili wyłączyć przyciskiem .
Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia. Dlatego po wyłączeniu należy pozostawić naczynia do ostygnięcia w zmywarce dotąd, aż będzie je można dobrze uchwycić.
 Potwierdzić polecenie Wyłączyć
urządz. za pomocą OK.
Jeśli zmywarka zostanie wyłączona
podczas trwania programu, program
zostanie przerwany.
W ten sposób można również przerwać
odliczanie czasu zegara sterującego.
 Gdy zostanie naciśnięty przycisk ,
ale nie chcą Państwo jednak przerywać programu, korzystając z przycisku  wybrać opcję Nie wyłączać urz.
i potwierdzić za pomocą OK.
Gdy otworzy się całkowicie drzwiczki
po wyłączeniu, naczynia ostygną szybciej.
 Opróżnić najpierw kosz dolny, następnie kosz górny, a na końcu szufladę na sztućce.
W ten sposób unika się skapywania
wody z kosza górnego lub z szuflady
na sztućce na naczynia w koszu dolnym.
 Szkody przez wypływającą wodę.
Wypływająca woda może spowodować szkody.
Ze względów bezpieczeństwa należy
zamknąć zawór z wodą, gdy zmywarka będzie pozostawiona bez nadzoru przez dłuższy czas, np. podczas
urlopu.
63
Obsługa
Wstrzymywanie programu
Program zostaje wstrzymany, gdy tylko
otworzy się drzwiczki.
Gdy drzwiczki zostaną z powrotem
zamknięte, po kilku sekundach program
zostaje wznowiony w miejscu, w którym
został wcześniej przerwany.
 Niebezpieczeństwo oparzeń
przez gorącą wodę.
Podczas pracy woda w zmywarce
może być gorąca.
Dlatego drzwiczki w czasie pracy
zmywarki należy otwierać bardzo
ostrożnie.
Przerywanie lub zmiana programu
W przypadku przerwania programu
mogą zostać pominięte istotne etapy
programu.
Przerywać program tylko w ciągu kilku pierwszych minut przebiegu programu.
Jeśli program został właśnie uruchomiony, można go przerwać w następujący sposób:
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
 Potwierdzić pytanie Wyłączyć urządz.
za pomocą OK.
W celu wybrania innego programu:
 Włączyć z powrotem zmywarkę przyciskiem .
 Przy ręcznym dozowaniu detergentu
należy skontrolować, czy zasobnik
detergentu jest jeszcze zamknięty.
Gdy pokrywka zasobnika detergentu
jest już otwarta, uzupełnić ponownie
detergent i zamknąć pokrywkę.
 Wybrać żądany program i go uruchomić.
64
Opcje
 Zegar sterujący (Timer)
Aktywacja timera
Istnieje możliwość ustawienia czasu
startu programu. W tym celu start programu można opóźnić od 30 minut do
24 godzin.
W przypadku opóźnienia startu od
30 minut do 3 godzin czas ustawia się
w krokach 30-minutowych, a powyżej w
krokach godzinowych.
 Włączyć zmywarkę przyciskiem .
Przy ręcznym dozowaniu detergentu
detergent może się zbrylić w wilgotnym zasobniku i nie zostanie wówczas całkowicie wypłukany.
Przy korzystaniu z zegara sterującego należy zwrócić uwagę na to, żeby
przy napełnianiu detergentu komora
zasobnika była sucha. W razie potrzeby wytrzeć wcześniej zasobnik
detergentu do sucha.
Nie stosować detergentu w płynie.
Detergent może wypłynąć.
Miga lampka kontrolna Start.
 Wybrać żądany program.
 Nacisnąć przycisk  Timer.
Na wyświetlaczu pokazywany jest
ostatnio ustawiony czas „Start za“.
Świeci się lampka kontrolna  Timer.
 Korzystając z przycisków  ustawić czas, po którym program powinien zostać uruchomiony automatycznie.
Gdy przytrzyma się naciśnięte przyciski  lub , odliczanie będzie kontynuowane automatycznie.
 Potwierdzić za pomocą OK.
Świeci się lampka kontrolna Start.
 Zagrożenie zdrowia przez detergent.
Aby dzieci nie miały kontaktu z detergentem:
Napełniać detergent dopiero bezpośrednio przed startem programu,
przed aktywacją zegara sterującego.
Zabezpieczyć drzwiczki za pomocą
blokady rodzicielskiej.
65
Opcje
Po aktywacji timera po kilku minutach
wyłączają się wszystkie wskazania,
żeby zaoszczędzić energię.
Zmiana lub kasowanie czasu timera
Aby z powrotem włączyć wskazania
wyświetlacza na kilka minut, należy
nacisnąć przycisk .
 Nacisnąć przycisk  Timer.
Czas do startu programu jest odliczany
od tyłu: powyżej 10 godzin w krokach
godzinowych, poniżej 10 godzin w krokach minutowych.
Po upływie ustawionego czasu wybrany
program zostaje uruchomiony automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
czas pozostały, a lampka kontrolna  Timer gaśnie.
Ustawiony czas timera można zmienić
lub skasować.
 Korzystając z przycisków  wybrać
funkcje Zmiana lub Kasowanie i potwierdzić za pomocą OK.
Po potwierdzeniu funkcji Zmiana za pomocą OK można zmienić ustawiony
czas timera.
Po potwierdzeniu funkcji Kasowanie za
pomocą OK na wyświetlaczu pojawia
się czas trwania wybranego programu.
Gaśnie lampka kontrolna  Timer, a
lampka kontrolna Start zaczyna migać.
Teraz można uruchomić program lub
wyłączyć zmywarkę.
Jeśli zmywarka zostanie wyłączona
podczas odliczania czasu timera, timer
również zostanie przerwany.
66
Opcje
Aktywacja startu zdalnego
Istnieje możliwość zdalnego uruchomienia zmywarki za pomocą aplikacji Miele.
W tym celu należy najpierw zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym,
połączyć zmywarkę z siecią WiFi (patrz
rozdział „Ustawienia“, punkt
„Miele@home“) i ewentualnie włączyć
opcję Zdalne sterowanie (patrz rozdział
„Ustawienia“, punkt „Zdalne sterowanie“).
 Włączyć zmywarkę przyciskiem .
 Wybrać  Pozostałe programy/Ustawienia.
 Wybrać punkt menu MobileStart.
Opcja „Start zdalny“ pozostaje aktywna, aż zostanie z powrotem zdezaktywowana w punkcie  Pozostałe programy/Ustawienia. Opcja pozostaje aktywna również wtedy, gdy zmywarka
zostanie w międzyczasie wyłączona i z
powrotem włączona.
Także wtedy, gdy opcja „Start zdalny“
nie jest aktywna, można sprawdzić stan
swojej zmywarki i dokonać ustawień w
aplikacji „Miele“.
Gdy jakiś program zostanie uruchomiony przyciskiem Start na zmywarce,
opcja „Start zdalny“ jest uaktywniana
automatycznie na czas trwania programu.
 Potwierdzić za pomocą OK.
 Wybrać żądane ustawienie.
 Potwierdzić za pomocą OK.
Na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat MobileStart aktyw.
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
Teraz można obsługiwać zmywarkę
zdalnie za pomocą aplikacji Miele.
67
Wskazówki dotyczące wybierania programu
Naczynia
wrażliwe temperaturowo naczynia, szklanki i plastiki
Właściwości
programu
lekko przyschnięte,
domowe resztki potraw
przebieg z pielęgnacją szkła
wszystkie domowe
resztki potraw
zmienny, sensorycznie
sterowany przebieg
lekko przyschnięte,
domowe resztki potraw
krótki program poniżej
jednej godziny
normalnie przyschnięte, domowe resztki potraw
przebieg oszczędzający wodę
i energię
garnki, patelnie, niewrażliwa
porcelana i sztućce
mocno przyschnięte, przypalone, mocno przywarte
zawierające skrobię lub białko1
resztki potraw
maksymalna wydajność
czyszczenia
bez naczyń
resztki soli po uzupełnianiu soli
usuwanie resztek soli
mieszane naczynia
1
Resztki potraw
Resztki potraw zawierające skrobię mogą pochodzić np. z kartofli, makaronu lub ryżu.
Resztki potraw zawierające białko mogą pochodzić ze smażonego mięsa lub ryb.
68
Wskazówki dotyczące wybierania programu
Program2
Prognoza zużycia3
Zużycie energii
Delikatny 45°C 
Zużycie wody
Czas trwania programu
Zużycie energii
Auto 45–65°C 
Zużycie wody
Czas trwania programu
Zużycie energii
QuickPowerWash 65°C 
Zużycie wody
Czas trwania programu
Zużycie energii
ECO
Zużycie wody
Czas trwania programu
Zużycie energii
Intensywny 75°C 
QuickPowerWash 65°C 
+ Express 
Zużycie wody
Czas trwania programu
Czas trwania programu 13 minut,
bez nagrzewania,
wyłącznie do spłukiwania soli.
2
Programy są kombinowalne z opcjami programowymi „Express“ lub „IntenseZone“
(jeśli występuje) (patrz rozdział „Opcje programowe“).
Dodatkowo można wybrać funkcje „Extra czyste“, „Extra suche“ i „2. płukanie“ (jeśli występuje)
(patrz rozdział „Ustawienia“).
3
Prognozowane wartości mogą się zmienić przez wybrane ustawienia, opcje programowe
lub warunki użytkowania.
69
Przegląd programów
Program
Przebieg programu
Płukanie
wstępne
Mycie
Płukanie
°C
ECO
1
Auto 45–65 °C
-
43
Nabłyszczanie
Suszenie/
AutoOpen
°C

43
/
zmienny przebieg programu, sensorycznie sterowane dopasowanie do ilości naczyń i resztek potraw
wg potrzeby
45–65

55–70
/
Delikatny 45 °C

45

55–70
/
Bardzo cichy
55 °C
-
55

55–70
/
QuickPowerWash
65 °C
-
65

60
/
Higiena 70 °C
-
75

75
/
Intensywny 75 °C

75

55–70
/
PowerWash 60 °C

60

55–70
/




/
Bez kosza górnego 65 °C

65

55–70
/
Pasta/Paella

75

55–70
/
Kufle do piwa
-
45

55–70
-/-
Konserwacja
urządzenia
-
75

70
/
SolarEnergy
1
W odniesieniu do kombinowanego zużycia energii i wody, ten program jest najbardziej
efektywny do mycia normalnie zabrudzonych naczyń.
70
Przegląd programów
2
Zużycie
energia elektryczna
woda ciepła
woda zimna
woda ciepła
15 °C
60 °C
15 °C
60 °C
kWh
kWh
godz:min
godz:min
0,47
0,23
3:50
3:43
1:58–3:40
1:55–3:30
3,4
3
4
czas
woda zimna
0,60–1,05
2
woda
litry
7,9
3,4
0,40–0,65
3,4
6,0–14,0
0,75
0,40
12,0
2:29
2:19
0,80
0,55
8,5
3:59
3:55
0,85
0,55
10,0
0:58
0:58
1,20
0,95
9,0
2:26
2:20
1,05
0,75
12,0
3:02
2:56
0,85
0,50
12,0
2:27
2:19
-
0,05
23,0
-
2:39
1,05
0,45
11,5
2:24
2:11
1,05
0,70
12,0
2:43
2:40
0,65
0,40
9,0
1:10
1:03
1,40
0,95
16,0
2:57
2:46
Podane wartości zostały ustalone dla programu ECO w standaryzowanych warunkach
kontrolnych. Wartości podane dla pozostałych programów zostały ustalone w porównywalnych warunkach kontrolnych.
W praktyce, ze względu na wybrane ustawienia, opcje programowe lub warunki użytkowania, wartości dotyczące zużycia mogą być inne.
Wartość minimalna: częściowy załadunek o niewielkim zabrudzeniu
Wartość maksymalna: pełny załadunek o silnym zabrudzeniu
71
Przegląd programów
 Pozostałe programy
PowerWash 60 °C
Program do mycia naczyń mieszanych
ze wszystkimi domowymi resztkami potraw.
Bardzo cichy 55 °C
Pasta/Paella
Program z długą fazą namaczania do
naczyń mieszanych, garnków, patelni i
niewrażliwej porcelany. Ten program nadaje się szczególnie do usuwania pozostałości potraw zawierających skrobię,
jak np. ziemniaki, makaron lub ryż.
Bardzo cichy program z przedłużonym
czasem trwania. Program jest przeznaczony do naczyń mieszanych z lekko
przyschniętymi, domowymi resztkami
potraw.
Kufle do piwa
SolarEnergy
Konserwacja urządzenia
Program bez grzania, gdy zmywarka
jest podłączona do ciepłej wody o temperaturze przynajmniej 45 °C (patrz rozdział „Instalacja“, punkt „Dopływ wody“). Program jest przeznaczony do mycia naczyń mieszanych z lekko przyschniętymi, domowymi resztkami potraw.
Komora mycia zmywarki w dużym stopniu czyści się samoczynnie. Jeśli mimo
to odłożą się pozostałości lub osady, do
czyszczenia należy zastosować program Czyszcz. urządz.. Zmywarka nie
może być przy tym załadowana. Program jest przeznaczony do czyszczenia
komory zmywania za pomocą produktów konserwacyjnych (środki do czyszczenia urządzenia, środki pielęgnacyjne)
(patrz rozdział „Wyposażenie dodatkowe“, punkt „Konserwacja urządzenia“).
Przestrzegać przy tym również wskazówek na opakowaniu produktu. Przy
stosowaniu produktów konserwacyjnych nie wolno dozować żadnego detergentu. Dlatego w tym programie automatyczne dozowanie detergentu (jeśli
występuje) jest zdezaktywowane.
Higiena 70 °C
Program do specjalnego czyszczenia
niewrażliwych naczyń o wysokich wymaganiach higienicznych z lekko przyschniętymi, domowymi resztkami potraw, np. butelki dla niemowląt, deski
do krojenia.
Bez kosza górnego 65 °C
Program do szczególnie dużego, niewrażliwego termicznie ładunku (np. bardzo dużych garnków). Aby można było
umieścić duży ładunek w dolnym koszu, do zmywania w tym programie należy wyjąć kosz górny.
72
Program bez dozowania nabłyszczacza
i suszenia do mycia kufli i szklanek do
piwa. Pomaga uzyskać stabilną pianę
na piwie.
Opcje programowe
Wybieranie opcji programowych
Programy można dostosować za pomocą opcji programowych.
W tym celu opcje programowe można
wybrać lub odwołać przed startem programu.
 Włączyć zmywarkę przyciskiem .
Miga lampka kontrolna Start.
 Ewentualnie wybrać inny program.
 Nacisnąć przycisk żądanej opcji programowej.
Lampka kontrolna odpowiedniego przycisku zapala się, gdy opcja programowa
jest dostępna dla wybranego programu.
Jeśli wybrany program nie jest kombinowalny z opcją programową, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.
 W takim przypadku należy potwierdzić komunikat za pomocą OK.
 Uruchomić program za pomocą przycisku Start.
Wybrana opcja programowa pozostaje
aktywna dla programu, aż ustawienie
zostanie ponownie zmienione (za wyjątkiem programu ECO).
 Express
Opcja programowa  Express skutkuje
skróceniem czasu trwania programu.
Aby osiągnąć optymalne rezultaty zmywania, zwiększa się temperatura i tym
samym zużycie energii.
Skrócenie czasu trwania programu jest
zróżnicowane, w zależności od wybranego programu.
Wybranie opcji programowej  Express
ma ewentualnie pierwszeństwo przed
innymi wybranymi opcjami.
W połączeniu z programem
QuickPowerWash opcja programowa
 Express skutkuje cyklem płukania
wyłącznie do usunięcia roztworu soli,
który uległ przelaniu przy napełnianiu
zbiornika soli.
 IntenseZone
Opcja programowa  IntenseZone
skutkuje zwiększeniem wydajności
czyszczenia w koszu dolnym.
Dzięki przedłużeniu czasu zmywania w
koszu dolnym i podwyższeniu temperatury wzrasta zużycie energii.
73
Czyszczenie i konserwacja
Proszę regularnie kontrolować (co
około 4 - 6 miesięcy) ogólny stan
Państwa zmywarki. Może to pomóc
w uniknięciu usterek przed ich wystąpieniem.
Czyszczenie komory zmywania
 Szkody przez nieodpowiednie
Przy przeważającym korzystaniu z programów zmywania o niskich temperaturach mycia (< 50 °C), występuje ryzyko
wytworzenia drobnoustrojów i zapachów w komorze zmywania. Aby wyczyścić komorę zmywania i uniknąć wytwarzania zapachów, raz w miesiącu
należy przeprowadzić program Intensywny 75 °C.
środki czyszczące.
Wszystkie powierzchnie są wrażliwe
na zarysowania. Wszystkie powierzchnie mogą się przebarwić lub zmienić w wyniku kontaktu z nieodpowiednimi środkami czyszczącymi.
Stosować wyłącznie środki czyszczące odpowiednie dla poszczególnych powierzchni.
Komora zmywania w dużym stopniu
czyści się samoczynnie, gdy zawsze
jest stosowana dopasowana ilość detergentu.
Jeśli mimo to odłożą się osady np.
wapnia lub tłuszczu, zastosować do
czyszczenia program Czyszcz. urządz.
(patrz rozdział „Przegląd programów“,
punkt „ Pozostałe programy“) ze
środkiem do czyszczenia urządzenia
(patrz rozdział „Wyposażenie dodatkowe“, punkt „Konserwacja urządzenia“).
Przestrzegać przy tym wskazówek zamieszczonych na opakowaniu środka
czyszczącego.
Produkty do czyszczenia i konserwacji
firmy Miele można nabyć w serwisie
Miele lub w sklepie internetowym Miele.
 Proszę regularnie czyścić sita w komorze zmywania.
74
Czyszczenie i konserwacja
Cykl higieniczny
Przy przeważającym korzystaniu z programów zmywania o niskich temperaturach, występuje ryzyko wytworzenia
drobnoustrojów i zapachów w komorze
zmywania. Po wielokrotnym zastosowaniu programów o niskiej temperaturze
powinno się regularnie uruchamiać program o wysokiej temperaturze. W ten
sposób zapobiega się tworzeniu osadów i zapachów.
Komunikat higieniczny można włączyć
lub wyłączyć (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Cykl higieniczny“).
Gdy komunikat zostanie wyłączony, należy raz w miesiącu przeprowadzić program Intensywny 75 °C, żeby wyczyścić
komorę zmywania i zapobiec wytwarzaniu zapachów.
75
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek
Uszczelki drzwiczek i boki drzwiczek
zmywarki nie są osiągane ani czyszczone przez strumienie spryskujące. Dlatego może się tam tworzyć pleśń.
 Regularnie wycierać uszczelki drzwiczek wilgotną ściereczką, aby usunąć
resztki jedzenia.
 Zetrzeć rozchlapane resztki potraw i
napojów z boków drzwiczek zmywarki.
Czyszczenie panelu sterowania
 Panel sterowania czyścić tylko wilgotną ściereczką.
76
Czyszczenie frontu urządzenia
 Uszkodzenia przez zabrudzenia.
Jeśli zabrudzenia będą oddziaływać
dłużej, w niekorzystnych okolicznościach ich usunięcie może być więcej
niemożliwe, a powierzchnie mogą
ulec zmianom lub przebarwieniom.
Zabrudzenia najlepiej jest usuwać od
razu.
 Wyczyścić front urządzenia za pomocą czystej gąbczastej ściereczki, ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Na koniec wytrzeć front
urządzenia do sucha miękką ściereczką.
Do czyszczenia można także zastosować czystą, wilgotną ściereczkę
mikrofazową bez żadnych środków
czyszczących.
Czyszczenie i konserwacja
W celu uniknięcia uszkodzeń powierzchni, do czyszczenia nie należy
stosować:
- środków zawierających sodę, amoniak, kwasy lub chlor,
- środków rozpuszczających osady
wapienne,
- środków szorujących, jak np. proszki
i mleczka do szorowania, pumeks,
- środków zawierających rozpuszczalniki,
- środków do czyszczenia stali szlachetnej,
- środków do czyszczenia zmywarek
do naczyń,
- środków do czyszczenia piekarników,
- środków do mycia szkła,
- szorujących twardych gąbek i szczotek (np. gąbek do garnków), lub używanych gąbek, które zawierają jeszcze resztki środków szorujących,
- środków do ścierania zabrudzeń,
- ostrych skrobaków metalowych,
- wełny stalowej,
- urządzeń do czyszczenia parą.
77
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie ramion spryskujących
Wyjmowanie szuflady na sztućce (jeśli występuje)
Resztki potraw mogą się osadzać w dyszach i ułożyskowaniu ramion spryskujących. Dlatego ramiona spryskujące
należy regularnie kontrolować (co około
2–4 miesięcy).
Aby można było wyjąć górne ramię
spryskujące, należy najpierw wyjąć szufladę na sztućce (jeśli występuje).
 Wyciągnąć szufladę na sztućce.
Nie zmywać bez ramion spryskujących.
 Szkody przez zabrudzenia
w systemie obiegowym.
Bez sit zanieczyszczenia dostaną się
do systemu obiegowego i mogą go
zablokować.
Nie zmywać bez dolnego ramienia
spryskującego i bez sit.
Zwrócić uwagę na to, żeby przy
czyszczeniu sit i ramion spryskujących do systemu obiegowego nie
przedostały się żadne większe zanieczyszczenia.
 Wyłączyć zmywarkę.
78
 Ścisnąć do siebie klamry zabezpieczające szyn po obu stronach szuflady  i wyjąć klamry .
 Wyjąć całkiem szufladę na sztućce.
Czyszczenie i konserwacja
Zdejmowanie górnego ramienia spryskującego
Zdejmowanie dolnego ramienia spryskującego
 Wyjąć kosz dolny.
 Docisnąć górne ramię spryskujące do
góry , żeby zaskoczyła wewnętrzna
zębatka, i odkręcić je w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara .
Zdejmowanie środkowego ramienia
spryskującego
 Odkręcić połączenie gwintowe środkowego ramienia spryskującego
w kierunku ruchu wskazówek zegara  i zdjąć ramię spryskujące .
 Odkręcić połączenie gwintowe dolnego ramienia spryskującego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara  i ściągnąć ramię spryskujące do góry .
Czyszczenie ramion spryskujących
 Wcisnąć resztki potraw w dyszach do
ramienia spryskującego za pomocą
spiczastego przedmiotu.
 Następnie dobrze przepłukać ramię
spryskujące pod bieżącą wodą.
79
Czyszczenie i konserwacja
Zakładanie górnego ramienia spryskującego
 Założyć z powrotem górne ramię
spryskujące i dokręcić je dobrze ręcznie.
Zakładanie środkowego ramienia
spryskującego
 Obrócić połączenie gwintowe dolnego ramienia spryskującego w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż
strzałka w okienku będzie skierowana
na symbol kłódki .
 Sprawdzić, czy ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
 Założyć z powrotem środkowe ramię
spryskujące i dokręcić śrubunek w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do zatrzaśnięcia.
Zwrócić uwagę na to, żeby wycięcia
w blokadzie były umieszczone nad
sobą.
Zakładanie dolnego ramienia spryskującego
 Założyć z powrotem dolne ramię
spryskujące i zwrócić uwagę na to,
żeby zespół sit gładko przylegał do
dna komory zmywania.
 Szkody przez zabrudzenia
w systemie obiegowym.
Wraz z dolnym ramieniem spryskującym zostaje zamocowany zespół sit.
Bez sit duże zanieczyszczenia mogą
się dostać do systemu obiegowego
i go zablokować.
Nie zmywać bez dolnego ramienia
spryskującego i bez sit.
Zakładanie szuflady na sztućce (jeśli
występuje)
 Wsunąć szufladę na sztućce z powrotem od przodu na szyny.
 Włożyć z powrotem klamry zabezpieczające w szyny po obu stronach
szuflady na sztućce.
80
Czyszczenie i konserwacja
Kontrola sit w komorze zmywania
Czyszczenie sit
Zespół sit w dnie komory zmywania wyłapuje większe zanieczyszczenia z wody
do zmywania. Dzięki temu zanieczyszczenia nie mogą się przedostać do systemu obiegowego, gdzie zostałyby
wprowadzone z powrotem do komory
zmywania poprzez ramiona spryskujące.
 Zdjąć dolne ramię spryskujące (patrz
rozdział „Czyszczenie i konserwacja“,
punkt „Czyszczenie ramion spryskujących“).
 Wyłączyć zmywarkę.
 Przed wyjęciem zespołu sit należy usunąć większe zanieczyszczenia, żeby żadne zabrudzenia nie dostały się
do systemu obiegowego.
 Szkody przez zabrudzenia w
systemie obiegowym.
Bez sit zanieczyszczenia dostaną się
do systemu obiegowego i mogą go
zablokować.
Nie zmywać bez dolnego ramienia
spryskującego i bez sit.
Zwrócić uwagę na to, żeby przy
czyszczeniu sit i ramion spryskujących do systemu obiegowego nie
przedostały się żadne większe zanieczyszczenia.
Z biegiem czasu sita mogą zostać zatkane przez zanieczyszczenia. Czas ten
zależy od warunków użytkowania w
Państwa gospodarstwie domowym.
 Wyjąć zespół sit.
Na wyświetlaczu po każdych 50 cyklach programowych pokazywany jest
komunikat Sprawdzić sita.
 Sprawdzić zespół sit.
 Wyczyścić zespół sit, jeśli potrzeba.
 Na koniec potwierdzić komunikat za
pomocą OK.
81
Czyszczenie i konserwacja
 Aby wyczyścić sita od środka, wyciągnąć z zespołu sit mikrofiltr, ciągnąc
do dołu za plastikowy pierścień.
 Wyczyścić wszystkie elementy pod
bieżącą wodą.
Do czyszczenia zastosować ewentualnie szczoteczkę.
 Założyć mikrofiltr z powrotem na zespół sit.
 Założyć zespół sit na miejsce, tak żeby gładko przylegał do dna komory
zmywania.
 Założyć z powrotem na zespół sit dolne ramię spryskujące z połączeniem
gwintowym.
82
 Obrócić połączenie gwintowe w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż
strzałka w okienku będzie skierowana
na symbol kłódki .
 Szkody przez zabrudzenia w
systemie obiegowym.
Wraz z dolnym ramieniem spryskującym zostaje zamocowany zespół sit.
Bez sit duże zanieczyszczenia mogą
się dostać do systemu obiegowego i
go zablokować.
Nie zmywać bez dolnego ramienia
spryskującego i bez sit.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie sitka w dopływie
wody
W celu ochrony dopływowego zaworu
wody w jego śrubunku jest wmontowane sitko. Jeśli sitko jest zabrudzone,
wówczas do komory zmywania napływa
zbyt mało wody.
 Niebezpieczeństwo porażenia
prądem.
Plastikowa obudowa przyłącza wodnego zawiera zawór elektryczny.
Nie zanurzać obudowy w cieczach.
 Odłączyć zmywarkę od sieci elektrycznej.
W tym celu wyłączyć zmywarkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 Zamknąć zawór z wodą.
 Odkręcić zawór dopływowy.
 Wyjąć uszczelkę ze śrubunku.
 Chwycić szczypcami lub kombinerkami wypustkę sitka plastikowego i wyciągnąć sitko.
 Wyczyścić sitko pod bieżącą wodą.
 Ponowny montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
Dokręcić dobrze połączenie gwintowe na zaworze wodnym. Otworzyć
powoli zawór z wodą. Jeśli woda wypływa, dokręcić śrubunek.
Po czyszczeniu sitko musi zostać z
powrotem zamontowane.
83
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie pompy odpływowej
Jeśli po zakończeniu programu w komorze zmywania stoi woda, oznacza to,
że woda nie została odpompowana.
Pompa odpływowa może być zablokowana przez ciała obce. Można je łatwo
usunąć.
 Odłączyć zmywarkę od sieci elektrycznej.
W tym celu wyłączyć zmywarkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 Wyjąć zespół sit z komory zmywania
(patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie sit“).
 Wyczerpać wodę z komory zmywania
za pomocą małego naczynia.
84
 Wcisnąć blokadę pokrywki pompy
odpływowej do środka .
 Przechylić pokrywkę do środka, aż
będzie można ją wyjąć .
 Wypłukać pokrywkę dobrze pod bieżącą wodą i usunąć wszystkie ciała
obce.
Czyszczenie i konserwacja
 Szkody przez nieprawidłowe
czyszczenie.
Podzespoły są delikatne i mogą zostać uszkodzone przy czyszczeniu.
Wyczyścić ostrożnie pompę odpływową.
Pod pokrywką znajduje się pompa odpływowa (strzałka).
 Niebezpieczeństwo zranień przez
odłamki szkła.
Odłamki szkła w pompie odpływowej
są szczególnie trudne do zauważenia.
Wyczyścić ostrożnie pompę odpływową.
 Usunąć ostrożnie wszystkie ciała obce z pompy odpływowej. Obrócić
ręcznie wirnik pompy odpływowej w
celach kontrolnych. Wirnik daje się
obracać tylko do tyłu.
 Założyć z powrotem pokrywkę pionowo od góry.
Bezwzględnie zatrzasnąć blokadę.
85
Co robić, gdy...
Większość usterek i błędów, do których dochodzi podczas codziennego użytkowania, można usunąć samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to zaoszczędzić
czas i koszty, ponieważ nie ma wówczas potrzeby wzywania serwisu.
Na stronie www.miele.pl/serwis można uzyskać informacje dotyczące samodzielnego usuwania usterek.
Poniższa tabela powinna być pomocna w ustaleniu przyczyn ewentualnych usterek i błędów i ich usunięciu.
Są tutaj wymienione tylko takie usterki, które ewentualnie można usunąć samodzielnie. Wszystkie pozostałe usterki są zebrane razem w pozycji  Błąd FXX.
Usterki techniczne
Problem
Przyczyna i postępowanie
Wyświetlacz pozostaje
ciemny a lampka kontrolna Start nie miga po
włączeniu zmywarki
przyciskiem .
Wtyczka nie jest włożona do gniazdka.
 Włożyć wtyczkę do gniazdka.
Przycisk  nie reaguje
wcale lub dopiero po
wielokrotnym naciśnięciu.
Zarządzanie energią: Tuż przed naciśnięciem przycisku  zostały otwarte lub zamknięte drzwiczki. W ten
sposób zmywarka została już włączona. Elektronika
potrzebuje kilku sekund, żeby uzyskać gotowość do
pracy.
 Proszę poczekać kilka sekund po otwarciu lub zamknięciu drzwiczek.
 Następnie nacisnąć przycisk .
Zmywarka przestała
zmywać.
Zostało wyzwolone zabezpieczenie instalacji domowej.
 Uaktywnić bezpiecznik (minimalne zabezpieczenie
patrz tabliczka znamionowa).
 Jeśli bezpiecznik zostanie wyzwolony ponownie,
wezwać serwis Miele.
86
Zostało wyzwolone zabezpieczenie instalacji domowej.
 Uaktywnić bezpiecznik (minimalne zabezpieczenie
patrz tabliczka znamionowa).
 Jeśli bezpiecznik zostanie wyzwolony ponownie,
wezwać serwis Miele.
Co robić, gdy...
Komunikaty błędów
Problem
Przyczyna i postępowanie
Na wyświetlaczu jest
Przed przystąpieniem do usunięcia usterki:
pokazywany jeden z na-  Wyłączyć zmywarkę.
stępujących błędów:
 Błąd FXX
Mogło dojść do wystąpienia usterki technicznej.
 Włączyć z powrotem zmywarkę po kilku sekundach.
 Uruchomić ponownie wybrany program.
Jeśli komunikat błędu pojawi się ponownie, wystąpiła
usterka techniczna.
 Wyłączyć zmywarkę.
 Zamknąć zawór z wodą.
 Wezwać serwis Miele.
 Waterproof
Zadziałał system Waterproof.
 Wyłączyć zmywarkę.
 Zamknąć zawór z wodą.
 Wezwać serwis Miele.
 Błąd F78
Usterka pompy obiegowej.
 Wyłączyć zmywarkę.
 Włączyć z powrotem zmywarkę.
 Uruchomić ponownie wybrany program.
Jeśli błąd zostanie wyświetlony ponownie, wystąpiła
usterka techniczna.
 Wyłączyć zmywarkę.
 Zamknąć zawór z wodą.
 Wezwać serwis Miele.
87
Co robić, gdy...
Przycisk otwierania drzwiczek
Problem
Przyczyna i postępowanie
Na wyświetlaczu pokazywany jest następujący błąd:
Przed przystąpieniem do usunięcia usterki:
 Wyłączyć zmywarkę.

Drzwiczki nie otwierają się automatycznie.
Mogło dojść do wystąpienia usterki technicznej.
 Otworzyć drzwiczki ręcznie (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Otwieranie drzwiczek“)
i włączyć z powrotem zmywarkę.
 Jeśli komunikat błędu zostanie wyświetlony ponownie, wezwać serwis Miele.
Błąd F33
Po otwarciu drzwiczek szyna zamka drzwiczek się
nie wsuwa.
Mogło dojść do wystąpienia usterki technicznej.
 Włączyć z powrotem zmywarkę.
 Jeśli komunikat błędu zostanie wyświetlony ponownie, wezwać serwis Miele.
88
Co robić, gdy...
Usterki w dopływie wody
Problem
Przyczyna i postępowanie
Na wyświetlaczu jest
pokazywany jeden z następujących komunikatów:
 Otworzyć dopływ
Zawór z wodą jest zamknięty.
 Otworzyć całkowicie zawór z wodą.
 Dopływ wody
Przed przystąpieniem do usunięcia usterki:
 Wyłączyć zmywarkę.
Błąd w dopływie wody.
 Otworzyć całkowicie zawór z wodą i uruchomić
ponownie program.
 Wyczyścić sitko w dopływie wody (patrz rozdział
„Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie
sitka w dopływie wody“).
 Ciśnienie w dopływie wody jest niższe niż 50 kPa.
Spytać instalatora o możliwe środki zaradcze.
 Ewentualnie budowlane przyłącze dla odpływu
wody znajduje się zbyt nisko i odpływ wody musi
zostać napowietrzony (patrz rozdział „Instalacja“,
punkt „Odpływ wody“).
89
Co robić, gdy...
Usterki w odpływie wody
Problem
Przyczyna i postępowanie
Na wyświetlaczu jest
Przed przystąpieniem do usunięcia usterki:
pokazywany następują-  Wyłączyć zmywarkę.
cy komunikat:
Usterka w odpływie wody.
 Odpływ wody
W komorze zmywania znajduje się ewentualnie woda.
 Wyczyścić zespół sit (patrz rozdział „Czyszczenie i
konserwacja“, punkt „Czyszczenie sit“).
 Wyczyścić pompę odpływową (patrz rozdział
„Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie
pompy odpływowej“).
 Ewentualnie usunąć załamania lub wznoszące się
pętle z węża odpływowego.
90
Co robić, gdy...
Ogólne problemy ze zmywarką
Problem
Przyczyna i postępowanie
Nie świecą się lampki
kontrolne ani wyświetlacz.
Zmywarka wyłącza się automatycznie, żeby zaoszczędzić energię.
 Włączyć z powrotem zmywarkę przyciskiem .
W zasobniku detergentu Zasobnik detergentu był jeszcze wilgotny przy napełpozostają po zmywaniu nianiu.
przyklejone resztki de-  Napełniać detergent wyłącznie do suchego zasobtergentu.
nika.
Pokrywka zasobnika
detergentu nie daje się
zamknąć.
Przyklejone resztki detergentu blokują zamek.
 Usunąć resztki detergentu.
Po zakończeniu progra- To normalny sposób działania systemu suszenia.
mu na wewnętrznej
Wilgoć odparuje po jakimś czasie.
stronie drzwiczek i ew.
na ściankach komory
zmywania znajduje się
cienka warstwa wilgoci.
Po zakończeniu progra- Przed przystąpieniem do usunięcia usterki:
mu w komorze zmywa-  Wyłączyć zmywarkę.
nia znajduje woda.
Zespół sit w komorze zmywania jest zatkany.
 Wyczyścić zespół sit (patrz rozdział „Czyszczenie i
konserwacja“, punkt „Czyszczenie sit“).
Pompa odpływowa jest zablokowana.
 Wyczyścić pompę odpływową (patrz rozdział
„Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie
pompy odpływowej“).
Wąż odpływowy jest załamany.
 Usunąć załamanie z węża odpływowego.
W komorze zmywania
wytwarza się nieprzyjemny zapach.
Przy przeważającym korzystaniu z programów zmywania z niską temperaturą mycia (< 50 °C), występuje
ryzyko wytworzenia drobnoustrojów i zapachów
w komorze zmywania.
 Proszę regularnie uruchamiać program z wyższą
temperaturą mycia. Dzięki temu uniknie się wytwarzania osadów i zapachów.
91
Co robić, gdy...
Hałasy
Problem
Przyczyna i postępowanie
Odgłos uderzeń w komorze zmywania
Ramię spryskujące uderza o naczynia.
 Otworzyć ostrożnie drzwiczki i rozmieścić inaczej
naczynia, które przeszkadzają.
Odgłos grzechotania w
komorze zmywania
Naczynia poruszają się w komorze zmywania.
 Otworzyć ostrożnie drzwiczki i ustalić stabilnie naczynia.
W pompie odpływowej znajduje się ciało obce (np.
odłamek szkła).
 Usunąć ciało obce z pompy odpływowej (patrz
rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt
„Czyszczenie pompy odpływowej“).
Odgłos uderzeń w instalacji wodnej
92
Hałas jest ewentualnie spowodowany przez przesunięcie budowlane ew. zbyt mały przekrój przewodu
wodnego.
 Nie ma to żadnego wpływu na działanie zmywarki.
Ewentualnie zapytać instalatora.
Co robić, gdy...
Niezadowalające efekty zmywania
Problem
Przyczyna i postępowanie
Naczynia nie są czyste.
Naczynia nie zostały prawidłowo ułożone.
 Przestrzegać wskazówek zamieszczonych w rozdziale „Układanie naczyń i sztućców“.
Program był za słaby.
 Wybrać silniejszy program (patrz rozdział „Przegląd
programów“).
 Uaktywnić funkcję „Extra czyste“ (patrz rozdział
„Ustawienia“, punkt „Extra czyste“).
Przy ręcznym dozowaniu detergentu dozowanie detergentu było zbyt małe.
 Zastosować więcej detergentu lub ewentualnie
zmienić rodzaj detergentu.
Ramiona spryskujące są blokowane przez naczynia.
 Sprawdzić możliwość obrotu ramion i ewentualnie
ułożyć inaczej naczynia.
Zespół sit w komorze zmywania nie jest czysty lub
nie jest prawidłowo założony.
W efekcie mogą również zostać zatkane dysze w ramionach spryskujących.
 Wyczyścić zespół sit lub założyć go prawidłowo.
 W razie potrzeby wyczyścić dysze w ramionach
spryskujących (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie ramion spryskujących“).
Na szkle i sztućcach
pozostają smugi. Szkło
uzyskuje niebieskawe
przebarwienia. Osady
dają się zetrzeć.
Ilość nabłyszczacza jest ustawiona zbyt wysoko.
 Zmniejszyć dozowanie (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Nabłyszczacz“).
93
Co robić, gdy...
Problem
Przyczyna i postępowanie
Naczynia nie są suche
Ilość nabłyszczacza jest zbyt mała lub zbiornik nalub szklanki i sztućce są błyszczacza jest pusty.
poplamione.
 Uzupełnić nabłyszczacz, zwiększyć dozowanie lub
przy następnym napełnianiu zmienić stosowany
produkt (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“,
punkt „Nabłyszczacz“).
Naczynia zostały zbyt wcześnie wyjęte.
 Proszę później wyjmować naczynia (patrz rozdział
„Obsługa“, punkt „Wyjmowanie naczyń“).
Czas trwania fazy suszenia wybranego programu nie
jest wystarczający dla zmywanych naczyń (szczególnie elementów z tworzyw sztucznych).
 Wybrać funkcję „Extra suche“ (patrz rozdział
„Ustawienia“, punkt „Extra suche“).
Stosowane są wielofunkcyjne produkty do zmywania,
których wydajność suszenia jest zbyt słaba.
 Zmienić produkt lub uzupełnić nabłyszczacz (patrz
rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Nabłyszczacz“).
Szkło przebarwia się na Osadziły się składniki z detergentu.
brązowo-niebiesko.
 Natychmiast zmienić detergent na inny.
Osady nie dają się zetrzeć.
Szkło staje się mętne i
się przebarwia. Osady
nie dają się zetrzeć.
Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarce. Powierzchnia się zmieniła.
 Brak rozwiązania.
Kupić szkło przeznaczone do zmywarek do naczyń.
Ślady z herbaty lub
szminki nie zostały całkowicie usunięte.
Wybrany program miał zbyt niską temperaturę mycia.
 Wybrać program z wyższą temperaturą mycia.
94
Detergent ma zbyt słabe działanie wybielające.
 Zmienić detergent.
Co robić, gdy...
Problem
Przyczyna i postępowanie
Elementy plastikowe
uległy przebarwieniu.
Przyczyną tego mogą być naturalne barwniki np. z
marchewek, pomidorów lub keczupu. Ilość detergentu lub jego działanie wybielające było zbyt słabe dla
naturalnych barwników.
 Zastosować więcej detergentu (patrz rozdział „Detergent“).
Już przebarwione elementy nie odzyskają swojego
pierwotnego koloru.
Na naczyniach znajdują Ilość nabłyszczacza jest zbyt mała.
się białe osady. Szkło i
 Zmniejszyć dozowanie (patrz rozdział „Ustawiesztućce stają się mlecznia“, punkt „Nabłyszczacz“).
ne. Osady dają się zeW zbiorniku soli zabrakło soli.
trzeć.
 Uzupełnić sól regeneracyjną (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Sól regeneracyjna“).
Korek zbiornika soli regeneracyjnej nie jest dobrze
zamknięty.
 Założyć korek prosto i dobrze go dokręcić.
Zostały zastosowane nieodpowiednie wielofunkcyjne
produkty do zmywania.
 Zmienić detergent. Zastosować ewentualnie tabletki lub detergent w proszku bez dodatkowych
funkcji i uzupełnić dodatkowo sól regeneracyjną i
nabłyszczacz.
Instalacja odwapniania wody jest zaprogramowana
na zbyt niską twardość wody.
 Zaprogramować instalację odwapniania wody na
wyższą twardość wody (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Twardość wody“).
95
Co robić, gdy...
Problem
Przyczyna i postępowanie
Na sztućcach widoczne Takie sztućce nie są wystarczająco odporne na rdzę.
są ślady rdzy.
 Brak rozwiązania.
Kupić sztućce odporne na mycie w zmywarce.
Po uzupełnieniu soli regeneracyjnej nie został uruchomiony żaden program. Resztki soli dostały się do
normalnego obiegu zmywania.
 Zasadniczo za każdym razem po uzupełnieniu soli
należy od razu uruchomić program  65 °C
QuickPowerWash z opcją programową  Express
bez ładunku.
Korek zbiornika soli regeneracyjnej nie jest dobrze
zamknięty.
 Założyć korek prosto i dobrze go dokręcić.
96
Serwis
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki
W razie wystąpienia usterek, których nie
można usunąć samodzielnie, proszę
powiadomić np. sprzedawcę Miele lub
serwis Miele.
Wizytę technika serwisowego Miele
można zamówić online na stronie
www.miele.pl w zakładce Serwis.
Dane kontaktowe serwisu Miele znajdują się na końcu tego dokumentu.
Baza danych EPREL
Od 1 marca 2021 informacje dotyczące
etykietowania energetycznego i wymogi
dotyczące ekoprojektu będą dostępne
w europejskiej bazie danych o produktach (EPREL). Bazę danych o produktach można znaleźć pod następującym
linkiem https://eprel.ec.europa.eu/. Tutaj zostaną Państwo poproszeni o
wprowadzenie identyfikatora modelu
dostawcy.
Identyfikator modelu dostawcy znajduje
się na tabliczce znamionowej.
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh, Germany
Mod:
X xxxx
Type:
HGXX
M.No: XXXXXXXX
Na stronie www.miele.pl/serwis można
uzyskać informacje dotyczące samodzielnego usuwania usterek i części
zamiennych Miele.
AC xxx V x Hz
x,x kW
xx A
XX/XXXXXXXXX
Made in xxxx
Serwis wymaga podania oznaczenia
modelu i numeru fabrycznego urządzenia (Fabr./SN/Nr.). Obie te informacje
znajdują się na tabliczce znamionowej.
Tabliczka znamionowa znajduje się po
prawej stronie drzwiczek.
97
Serwis
Gwarancja
Dla instytutów testowych
Okres gwarancji wynosi 2 lata.
W broszurce „Testy porównawcze“ zostały zamieszczone wszystkie wymagane informacje dotyczące testów porównawczych.
Dalsze informacje można znaleźć w warunkach gwarancji dostarczonych wraz
z urządzeniem.
Broszurę można pobrać ze strony internetowej Miele. Broszurę można znaleźć
na stronie każdego modelu zmywarki w
zakładce „Pobrania“.
98
Wyposażenie dodatkowe
Dla tej zmywarki dostępne są różne
środki myjące, czyszczące i konserwacyjne, jak również możliwe do dokupienia wyposażenie dodatkowe.
Wszystkie produkty są przeznaczone
do urządzeń Miele.
- z formułą ochrony szkła przed korozją
Nabłyszczacz
- błyszczące szkło
- wspomaganie suszenia naczyń
- z formułą ochrony szkła przed korozją
Te i wiele innych interesujących produktów można zamówić w sklepie internetowym Miele, w serwisie fabrycznym
Miele oraz w sklepach specjalistycznych Miele.
Sól regeneracyjna
Środki do zmywania
- chroni urządzenie i naczynia przed
osadzaniem kamienia
Wraz ze zmywarką Miele zdecydowali
się Państwo na urządzenie o najwyższej
jakości i wydajności. Aby zawsze osiągać optymalne rezultaty, istotne jest,
żeby stosować również właściwe środki
do zmywania. Ponieważ nie każde dostępne w handlu środki myją tak samo
dobrze w każdej zmywarce.
Dlatego istnieją środki Miele przeznaczone specjalnie do stosowania w urządzeniach Miele.
- precyzyjne i łatwe dozowanie dzięki
specjalnemu zamknięciu
- bardzo gruboziarnista
Detergent w tabletkach
- efekty z połyskiem nawet przy mocno
przywartych zabrudzeniach
- z wieloma funkcjami, jak np. nabłyszczacz, sól i ochrona szkła
- wolne od fosforanów - przyjazne dla
środowiska
- bez odpakowywania dzięki folii rozpuszczalnej w wodzie
Detergent w proszku
- z aktywnym tlenem dla dokładnego
czyszczenia
- z enzymami - efektywność nawet w
niższych temperaturach
99
Wyposażenie dodatkowe
Konserwacja urządzenia
Dla optymalnej pielęgnacji Państwa
zmywarki firma Miele posiada środki do
czyszczenia i konserwacji.
Środek do czyszczenia urządzenia
- do zastosowania w programie
Czyszcz. urządz. bez dozowania detergentu
- efektywne czyszczenie zmywarki
- usuwa tłuszcze, bakterie i wynikające
stąd zapachy
- zapewnia perfekcyjne efekty zmywania
Odkamieniacz
- usuwa silne osady wapnia
- łagodny i delikatny dzięki naturalnemu kwasowi cytrynowemu
Środek pielęgnacyjny
- usuwa zapachy, kamień i lekkie osady
- zachowuje elastyczność i szczelność
uszczelek
Odświeżacz
- neutralizuje nieprzyjemne zapachy
- świeży i przyjemny zapach dzięki limetkom i zielonej herbacie
- łatwe i wygodne mocowanie na koszu zmywarki
- duża wydajność, na 60 cykli zmywania
100
*INSTALLATION*
Instalacja
System ochrony wodnej Miele
Dla swojego systemu ochrony wodnej
firma Miele gwarantuje, przy prawidłowej instalacji, kompleksową ochronę
przed szkodami wodnymi przez cały
okres eksploatacji zmywarki.
Doprowadzenie wody
 Zagrożenie zdrowia przez wodę
do zmywania.
Woda w zmywarce nie jest wodą pitną.
Nie pić żadnej wody ze zmywarki.
 Zagrożenie zdrowia i szkody
przez zanieczyszczoną wodę zasilającą.
Jakość wody zasilającej musi odpowiadać zaleceniom dla wody pitnej
w kraju użytkowania zmywarki.
Podłączyć zmywarkę do wody pitnej.
Zmywarka może zostać podłączona do
wody zimnej lub ciepłej o temperaturze
maksymalnej 60 °C.
Jeśli przygotowywanie ciepłej wody jest
korzystniejsze energetycznie, np. za pomocą energii słonecznej, zalecamy podłączenie do ciepłej wody. Dzięki temu
zaoszczędzi się czas oraz koszty energii
elektrycznej. We wszystkich programach zmywanie będzie się wówczas
odbywać przy zastosowaniu ciepłej wody.
Do korzystania z programu SolarEnergy
(jeśli występuje) wymagane jest podłączenie do ciepłej wody o temperaturze
minimalnej 45 °C i nieprzekraczającej
60 °C (temperatura wody zasilającej).
Im wyższa temperatura pobieranej wody, tym lepsze są rezultaty mycia i suszenia.
Wąż dopływowy ma ok. 1,5 m długości.
Służący do przedłużenia elastyczny wąż
metalowy o długości 1,5 m (ciśnienie
kontrolne 14 000 kPa/140 bar) można
nabyć w sklepach specjalistycznych lub
w serwisie firmy Miele.
Do podłączenia wymagany jest zawór
odcinający z gwintem ¾". Jeśli nie ma
zaworu odcinającego, wówczas zmywarka może zostać podłączona do instalacji wody pitnej wyłącznie przez
uprawnionego instalatora.
Ciśnienie wody w przyłączu musi się
zawierać w przedziale pomiędzy 50
i 1000 kPa. Przy wyższym ciśnieniu wody zasilającej należy zainstalować zawór redukcyjny.
101
*INSTALLATION*
Instalacja
 Szkody przez wypływającą wo-
 Szkody przez zwiększone ciśnie-
dę.
Połączenie gwintowe znajduje się
pod ciśnieniem wody wodociągowej
i wypływająca woda może spowodować szkody.
Dlatego należy skontrolować poprzez
powolne otwieranie kurka z wodą,
czy połączenie jest szczelne. W razie
potrzeby skorygować ułożenie
uszczelki i samo połączenie gwintowe.
nie.
Krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia
wody może uszkodzić podzespoły
zmywarki.
Używać zmywarki tylko wtedy, gdy
jest ona podłączona do całkowicie
odpowietrzonej sieci rur.
Przepisy dla Niemiec
W celu ochrony wody pitnej, pomiędzy
zaworem odcinającym i wężem dopływowym musi zostać zamontowane dołączone zabezpieczenie przeciwzwrotne.
 Niebezpieczeństwo porażenia
prądem.
W wężu dopływowym znajdują się
elementy przewodzące prąd elektryczny.
Nie wolno skracać lub uszkadzać
węża dopływowego (patrz rysunek).
 Przykręcić zabezpieczenie przeciwzwrotne do zaworu odcinającego.
 Przykręcić wąż dopływowy z systemem ochrony wodnej do gwintu zabezpieczenia przeciwzwrotnego.
102
*INSTALLATION*
Instalacja
Odpływ wody
W odpływie zmywarki jest wbudowany
zawór przeciwzwrotny, tak że brudna
woda nie może wpłynąć do urządzenia
przez wąż odpływowy.
Zmywarka jest wyposażona w elastyczny wąż odpływowy o długości ok. 1,5 m
(średnica światła: 22 mm).
Wąż odpływowy może zostać przedłużony za pomocą łącznika i kolejnego
węża. Przewód odpływowy może mieć
co najwyżej 4 metry długości, a wysokość pompowania nie może przekraczać 1 metra.
Ułożyć wąż odpływowy bez załamywania, ściskania i napinania.
 Szkody przez wypływającą wodę.
Wypływająca woda może spowodować szkody.
Po uruchomieniu proszę się upewnić,
że odpływ wody jest szczelny.
Do podłączenia węża do instalacji kanalizacyjnej należy zastosować opaskę
zaciskową dołączoną do urządzenia
(patrz plan montażowy).
Wąż można przełożyć na prawą lub na
lewą stronę.
Króciec przyłączeniowy dla węża odpływowego po stronie budowlanej może
być wykonany dla różnych średnic węży. Gdy króciec przyłączeniowy wchodzi zbyt głęboko w wąż odpływowy,
wówczas króciec przyłączeniowy musi
zostać skrócony. W przeciwnym razie
wąż odpływowy może zostać zatkany.
Węża odpływowego nie wolno skracać.
103
*INSTALLATION*
Instalacja
Napowietrzanie odpływu wody
Jeśli przyłącze węża odpływowego po
stronie budowlanej znajduje się niżej niż
prowadnice rolek kosza dolnego w
drzwiczkach, wówczas odpływ wody
musi zostać napowietrzony. W przeciwnym razie woda może odpłynąć z komory zmywania podczas trwania programu.
 Otworzyć całkowicie drzwiczki zmywarki.
 Wyjąć kosz dolny.
 Wprowadzić śrubokręt w środkowy otwór zaworu napowietrzającego w lewej ściance komory zmywania .
 Wcisnąć śrubokręt głębiej w otwór i
przebić znajdującą się z tyłu membranę .
Otwór napowietrzający odpływu wody
jest teraz otwarty.
104
*INSTALLATION*
Instalacja
Podłączenie elektryczne
Zmywarka jest seryjnie wyposażona we
wtyczkę do podłączenia do gniazda
ochronnego.
Ustawić zmywarkę w taki sposób, żeby
gniazdo było łatwo dostępne. Jeśli
gniazdo nie jest swobodnie dostępne,
proszę się upewnić, że po stronie instalacji dostępne jest urządzenie rozłączające wszystkie bieguny.
 Zagrożenie pożarowe przez przegrzanie.
Użytkowanie zmywarki za pośrednictwem gniazd wielokrotnych i przedłużaczy może doprowadzić do przeciążenia kabla.
Ze względów bezpieczeństwa nie
należy stosować żadnych gniazd
wielokrotnych ani przedłużaczy.
Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.
Informacje dotyczące wartości znamionowych i odpowiedniego zabezpieczenia znajdują się w tej instrukcji użytkowania lub na tabliczce znamionowej.
Porównać te dane z danymi przyłącza
elektrycznego w miejscu instalacji.
W razie wątpliwości należy zasięgnąć
opinii elektroinstalatora.
Możliwa jest czasowa lub stała praca na
autonomicznym lub niezsynchronizowanym z siecią systemie zasilania (jak np.
mikrosieci, systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploatacji jest, żeby
system zasilania odpowiadał specyfikacji EN 50160 lub porównywalnej. Środki
ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produkcie Miele muszą
być skuteczne w swojej funkcji i działaniu również w trybie pracy autonomicznej lub niezsynchronizowanej z siecią,
albo muszą być zastąpione przez równoważne środki w instalacji (patrz np.
VDE-AR-E 2501-2).
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy
zabezpieczenie domowego obwodu
elektrycznego, do którego przyłączona
jest zmywarka, za pomocą wyłącznika
różnicowoprądowego (RCD) typu .
Uszkodzony kabel przyłączeniowy może zostać wymieniony wyłącznie na
specjalny kabel przyłączeniowy takiego
samego typu (dostępny w serwisie
Miele). Ze względów bezpieczeństwa
wymiana może zostać dokonana wyłącznie przez wykwalifikowanego fachowca lub serwis Miele.
105
Dane techniczne
Dane techniczne
Wysokość urządzenia wolnostojącego
84,5 cm (regulowana +3,5 cm)
Wysokość urządzenia do zabudowy
80,5 cm (regulowana +6,5 cm)
Wysokość niszy do zabudowy
od 80,5 cm (+6,5 cm)
Szerokość
44,8 cm
Szerokość niszy do zabudowy
45 cm
Głębokość urządzenia wolnostojącego
60 cm
Głębokość urządzenia do zabudowy
57 cm
Ciężar
maks. 47 kg
Napięcie
patrz tabliczka znamionowa
Moc przyłączeniowa
patrz tabliczka znamionowa
Zabezpieczenie
patrz tabliczka znamionowa
Znaki certyfikacyjne
patrz tabliczka znamionowa
Dynamiczne ciśnienie wody
50–1000 kPa
(0,5–10 bar)
Przyłącze wody ciepłej
do maks. 60 °C
Wysokość odpompowywania
maks. 1 m
Odległość odpompowywania
maks. 4 m
Przewód przyłączeniowy
ok. 1,7 m
Ładowność
9 standardowych zestawów naczyń
Zakres częstotliwości modułu WiFi
2,4000–2,4835 GHz
Maksymalna moc nadawania modułu
WiFi
< 100 mW
106
Dane techniczne
Deklaracja zgodności
Niniejszym Miele oświadcza, że ta zmywarka spełnia wymagania Dyrektywy
2014/53/WE.
Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod jednym z poniższych adresów internetowych:
- Produkty, Pobieranie, na stronie www.miele.pl
- Serwis, Materiały informacyjne, na stronie www.miele.pl/domestic/materialy-informacyjne-miele-385.htm przez podanie nazwy produktu lub numeru fabrycznego
107
Miele Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. 22 335 00 00
www.miele.pl
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Niemcy
G 5940
pl-PL
M.-Nr 12 217 580 / 00
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement