20110712 SIWZ dostawy różne dla BI

20110712 SIWZ dostawy różne dla BI
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ
URZĄD REJESTRACJI
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
UL. ZĄBKOWSKA 41
NIP 521-32-14-182
03-736 WARSZAWA
REGON 015249601
ZAMAWIAJĄCY
W Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego
Urzędu Zamówień Publicznych, zamieszczono w dniu 12 lipca 2011 r.
ogłoszenie nr 195272 - 2011 o zamówieniu, którego wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty 125 000 euro.
W dniu 12 lipca 2011 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO i na stronie internetowej www.bip.urpl.gov.pl
W okresie trwającym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert
zostaje udostępniona na stronie internetowej www.bip.urpl.gov.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej także SIWZ, na
DOSTAWĘ CZĘŚCI, AKCESORIÓW I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH,
KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, A TAKŻE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE.
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w zakresie 5 części zamówienia,
pogrupowanych w ZADANIA 1.÷5.
Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2011 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2011 r., początek o godzinie 11:00.
1
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ
0. Postanowienia ogólne
0.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało
przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (PZP - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów
wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania.
0.2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY nie żąda od
WYKONAWCY wniesienia wadium. ZAMAWIAJĄCY nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa
w art. 91a÷91c PZP.
0.3. Każdy WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną łączną cenę za wykonanie nw. części
zamówienia (ZADANIA), dotyczącej dostawy wszystkich elementów opisanych w odpowiednim
zestawieniu, zawartym w FORMULARZU CENOWYM (załącznik nr 1 <OFERTA>):
ZADANIE 1. – POZ.1) 2) kontrolery - 9 szt. POZ.3) 4) 9) 46) 48) 61) 62) 69) 70) 71) 79) kable - 117 szt.
POZ.5) 45) 58) 59) 77) płyty główne - 8 szt. POZ.6) pamięci flash USB 8GB - 15 szt.
POZ.7) 8) baterie do laptopa Lenovo - 4 szt. POZ.10)÷17) 52) pamięci operacyjne - 18 kpl./66 szt.
POZ.18) 19) 20) 25) 26) 27) 64) 73) 74) dyski twarde - 66 szt. POZ.21) 24) obudowy do dysków - 13 szt.
POZ.22) karty sieciowe - 2 szt.. POZ.23) torby na laptopa 13,3” - 10 szt. POZ.28) półki do szafy rack - 2 szt.
POZ.29) śruby montażowe rack (20 szt. z nakrętką koszykową i podkładką) - 3 kpl.
POZ.30) 31) akcesoria montażowe - 6 szt. POZ.32) klawiatura komputerowa ergonomiczna - 1 szt.
POZ.33) 34) 65) 72) adaptery - 33 szt. POZ.35)÷39) wtyki, opaski zaciskowe - 8 op. POZ.40) 41) akumulatorki - 5 kpl.
POZ.42) ładowarki - 3 szt. POZ.43) 44) 50) urządzenia komputerowe - 7 szt.
POZ.47) 49) 68) 76) pacht kordy, przejściówki - 45 szt. POZ.51) przełączniki - 2 szt. POZ.53) torba - 1 szt.
POZ.54) klawiatury komputerowe - 7 szt. POZ.55) płyty DVD-R - 100 szt. POZ.56) pistolet do klejenia - 1 szt.
POZ.57) zasilacze Dell 90W - 7 szt. POZ.60) procesory - 2 szt. POZ.63) zasilacze komputerowe 400W - 15 szt.
POZ.66) napędy DVD wewnętrzne - 20 szt. POZ.67) organizery do szafy rack - 4 szt.
POZ.75) chłodzenie do procesora - 2 szt. POZ.78) aparat fotograficzny - 1 szt. POZ.80) akumulator - 1 szt.
ZADANIE 2. – POZ.1) routery bezprzewodowe - 3 szt. POZ.2) przełączniki 5-portowe - 25 szt.
POZ.3) przełączniki 8-portowe - 10 szt. POZ.4) przełączniki zarządzalne 24-portowe (typ I) - 2 szt.
POZ.5) przełączniki zarządzalne 24-portowe (typ II) - 3 szt.
ZADANIE 3. – zasilacze awaryjne 1500VA 980W - 8 szt.
ZADANIE 4. – POZ.1) komputery przenośne (laptopy) 13,3” wraz z oprogramowaniem - 3 szt.
POZ.2) komputery przenośne (netbooki) 10,1” wraz z oprogramowaniem - 4 szt.
ZADANIE 5. – POZ.1)÷15) licencje na oprogramowanie komputerowe - 54 szt.
co nie ogranicza WYKONAWCY do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w całości (ZADANIA 1.÷5.) lub
tylko wybranych części, np. ZADANIE 2. lub ZADANIE 5. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż
określony w SIWZ, sposób wykonania zamówienia.
0.4. W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje się udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP, polegających na powtórzeniu wykonania
dostaw objętych podstawowym przedmiotem zamówienia. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej w ww. zakresie. Nie przewiduje się także istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY realizującego
zamówienie w całości lub w części.
0.5. W YKONAWCA zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego powinności.
W YKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi
dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy.
ZAMAWIAJĄCY nie zwraca WYKONAWCOM kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ
1. Przedmiot zamówienia, sposób i termin jego wykonania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO
części, akcesoriów i urządzeń komputerowych, komputerów przenośnych, a także licencji na
oprogramowanie komputerowe, których wymagane parametry techniczne i gwarancyjne określono
szczegółowo w odpowiednich dla ZADAŃ zestawieniach zawartych w pkt 1÷5 załącznika nr 1 <OFERTA>.
ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby każdy element przedmiotu dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, spełniający wymagania określone w ww. zestawieniach i
dobrej jakości. W YKONAWCA może zaoferować asortyment równoważny niektórym pozycjom
wyszczególnionym jako wzorzec w FORMULARZU CENOWYM. W YKONAWCA, który powołuje się na rozwiązania
równoważne do parametrów technicznych i gwarancyjnych opisanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
ZAMAWIAJĄCEGO, o czym stanowi art. 30 ust. 5 PZP. Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV), stosowane w opisie przedmiotu zamówienia:
ZADANIE 1. 2. 3. (30237000-9 części, akcesoria i wyroby do komputerów; 31214100-0 przełączniki)
ZADANIE 4. (30213100-6 komputery przenośne, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
ZADANIE 5. (48620000-0 systemy operacyjne; 48700000-5 pakiety oprogramowania użytkowego)
Zamówienie, w tym każda jego część (ZADANIE), podlega wykonaniu w terminie 3 tygodni od dnia
zawarcia umowy w sprawie (części) zamówienia.
2. Warunki udziału WYKONAWCÓW w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania
tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci WYKONAWCY, którzy spełniają nw. warunki ustalone
na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. W YKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po
ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w tym
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. W YKONAWCY, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. W przypadku
wystąpienia grupy WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo
spółka cywilna), żaden WYKONAWCA nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz konsorcjum albo
spółka cywilna, a także każdy inny WYKONAWCA musi posiadać odpowiednie: wiedzę, doświadczenie oraz
status ekonomiczny i finansowy, a także dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. W YKONAWCA musi posiadać uprawnienie do wykonywania określonej
w SIWZ działalności lub czynności, co wyraża się poprzez prowadzenie zarejestrowanej działalności
w zakresie dostaw (ew. usług) objętych przedmiotem zamówienia; ocena spełniania tego warunku - na
podstawie dokumentów określonych w pkt 3.3.
3. Dokumenty, w tym oświadczenia, wymagane do złożenia w terminie składania ofert
3.1. <OFERTA> sporządzona zgodnie z treścią załącznika nr 1, zawierająca ryczałtową wartość brutto,
obliczoną w sposób opisany w pkt 4 wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT). W celu
potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO dla
poszczególnych części zamówienia (ZADAŃ), WYKONAWCA przedstawia szczegółowe opisy, zawierające
informacje i dane techniczne, dotyczące zaoferowanych przedmiotów dostawy. Zbiorcze lub
indywidualne specyfikacje należy przedłożyć w sposób umożliwiający identyfikację źródła ich
pochodzenia, np. potwierdzona za zgodność oficjalna karta specyfikacji lub wydruk ze strony
internetowej producenta z podaniem adresu tej strony. Za wyjątkiem dostaw oferowanych w ramach
ZADANIA 5. WYKONAWCA podaje w FORMULARZU CENOWYM w <OFERCIE> główne parametry techniczne
i gwarancyjne oferowanego elementu dostawy, jego typ/model oraz nazwę producenta lub nazwę
handlową oferowanego elementu. Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, WYKONAWCA, który powołuje się na
rozwiązania równoważne do opisywanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ
3.2. <OŚWIADCZENIA: o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu>, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 2.
3.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
WYKONAWCY w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, oprócz oświadczenia
określonego w pkt 3.2 WYKONAWCA składa także (w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez WYKONAWCĘ) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru
Sądowego), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.4. Jeżeli dokumenty ofertowe podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji WYKONAWCY, WYKONAWCA
załącza pełnomocnictwo (w oryginale albo kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem)
do podpisania oświadczenia i oferty oraz do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów składanych wraz z ofertą.
3.5. W YKONAWCA, który nie spełni wymagań ustalonych w pkt 8.2, dotyczących dokumentów określonych
w pkt 3.2÷3.4, bądź złoży (zawrze w dokumentach) nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, bądź nie spełni warunków ustalonych w pkt 2,
zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z pkt 8.3.c,d,
a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie z pkt 8.5.e.
3.6. ZAMAWIAJĄCY odrzuci każdą ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ, a zwłaszcza
postanowieniom pkt 3.1 w związku z pkt 1, albo ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów,
np. z powodu niezłożenia przez WYKONAWCĘ (pomimo wezwania opisanego w pkt 8.2) pełnomocnictwa,
o którym mowa w pkt 3.4. Przesłanki powodujące odrzucenie oferty zawarto w pkt 8.5.
4. Sposób obliczenia i podania ceny
Oferując realizację dostawy w ramach ZADANIA WYKONAWCA wypełnia odpowiednią część załącznika nr 1
<OFERTA> pkt 1÷5, podając dla wszystkich elementów dostawy objętych ZADANIEM 1.÷4. (ofertą
częściową) nazwę / typ / model i producenta komputerów przenośnych, urządzeń i części komputerowych
oraz ceny jednostkowe netto i wartości brutto poszczególnych elementów dostawy. Ceny
jednostkowe netto i wartości brutto WYKONAWCA podaje także dla wszystkich licencji na oprogramowanie
komputerowe w ramach oferty częściowej na ZADANIE 5. Cenę oferty częściowej (ZADANIA) stanowi wartość
brutto wszystkich elementów dostawy objętych ZADANIEM (ofertą częściową), którą należy także wpisać
słownie. Wszystkie ceny i wartości należy określić w złotych (PLN) i ewentualnie groszach. W ramach ceny
należy uwzględnić wszystkie koszty oraz należne opłaty i podatki, w szczególności z tytułu produkcji lub
nabycia, transportu, ubezpieczenia, podatku od towarów i usług (VAT) oraz ewentualne rabaty, dotyczące
wykonania zamówienia (jego części tj. ZADANIA) zestawionego w pkt 1÷5 załącznika nr 1 <OFERTA>. Cena
każdej oferty częściowej jest ryczałtowa.
5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów
5.1. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane od WYKONAWCÓW winny być sporządzone w języku
polskim, w formie pisemnej (trwały druk lub pismo odręczne), ściśle według postanowień SIWZ.
W YKONAWCA może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną łączną cenę sprzedaży wraz z dostarczeniem
do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO elementów objętych jednym ZADANIEM. Powyższe nie ogranicza możliwości
złożenia przez tego samego WYKONAWCĘ ofert częściowych na wszystkie części zamówienia (ZADANIA).
Złożenie przez WYKONAWCĘ więcej niż jednej oferty w zakresie jednej części (ZADANIA) spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego WYKONAWCĘ na to ZADANIE.
5.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, w tym postanowieniom pkt 1 i 3.1. W celu czytelnego
zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji załączniki do SIWZ można przetworzyć z zachowaniem ich
4
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ
wzorcowej treści. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w pkt 3
WYKONAWCA składa w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta
albo pełnomocnika WYKONAWCY. Dopuszcza się składanie elektronicznych dokumentów pod warunkiem
opatrzenia ich przez WYKONAWCĘ bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3. W YKONAWCA, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby skutecznie
zastrzec ich udostępnianie, powinien na końcu <OFERTY> sporządzonej według załącznika nr 1 opisać,
które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione, co stanowić będzie
o wyrażeniu zgody na ujawnienie zastrzeżonych informacji, do wiadomości ZAMAWIAJĄCEGO i osób,
którym KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu. Nieprecyzyjne,
nieuprawnione oraz podane inaczej niż na piśmie zastrzeżenia i oświadczenia, dotyczące ww. kwestii,
nie będą skuteczne i nie mogą być respektowane przez ZAMAWIAJĄCEGO.
5.4. Po upływie terminu składania ofert nie można zastrzec żadnych informacji zawartych w ofertach, przy
czym WYKONAWCA nigdy nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu swojej siedziby, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
5.5. Dokumentacja ofertowa, tj. <OFERTA> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna stanowić
zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób uniemożliwiający
łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć w nieprzejrzystym
opakowaniu w sposób uniemożliwiający otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz
pełną nazwę (firmę, imię i nazwisko), adres siedziby (miejsce i adres zamieszkania) WYKONAWCY i opis:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41 (pok. nr 020 Kancelaria Główna)
DOKUMENTACJA OFERTOWA NA DOSTAWĘ CZĘŚCI, AKCESORIÓW I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH,
KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, A TAKŻE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE
(Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC)
Nie otwierać przed godziną 11:00 w dniu 20 lipca 2011 r.
W przypadku dostarczenia później niż 20 lipca 2011 r. godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle
5.6. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt 5.3, należy umieścić w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane
z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej.
5.7. W YKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być oznaczone zgodnie
z pkt 5.5, z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE””.
6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami
6.1. Wymagane od WYKONAWCÓW dokumenty określone w pkt 3 i 5, w tym <OFERTĘ>, należy złożyć w formie
pisemnej w Kancelarii Głównej URPLWMiPB w Warszawie, ul. Ząbkowska 41, pok. nr 020, w terminie
upływającym 20 lipca 2011 r. o godzinie 10:00. Nie dopuszcza się przekazywania ofert wraz
z pozostałymi wymaganymi dokumentami, w tym oświadczeń, faksem lub drogą elektroniczną.
Dopuszcza się składanie elektronicznych kopii dokumentów, które nie są <OFERTĄ>, pod warunkiem, że
WYKONAWCA opatrzy je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
6.2. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść SIWZ, przez co staną się jej integralną częścią.
ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże wszelkie zmiany treści SIWZ wszystkim WYKONAWCOM, którym
przekazał SIWZ, a także zamieści zmiany SIWZ na stronie www.bip.urpl.gov.pl.
5
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ
6.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym WYKONAWCÓW, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę
informację na stronie www.bip.urpl.gov.pl. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, to ZAMAWIAJĄCY zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia, po czym zamieści je także na stronie www.bip.urpl.gov.pl.
6.4. ZAMAWIAJĄCY może przedłużyć termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ.
6.5. Wszelkie prawa i zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY ustalone w odniesieniu do terminu
ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłużonemu terminowi.
6.6. Dokumentacje ofertowe, które ZAMAWIAJĄCY otrzymał po upływie terminu określonego w pkt 6.1
z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2÷6.5, zostaną - bez otwierania zewnętrznego opakowania zwrócone właściwym WYKONAWCOM.
7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami;
termin związania ofertą
7.1. W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz z załącznikami, które
stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez zAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCÓW, jest jawny. Z zastrzeżeniem pkt 5.3 i 5.6 wszystkie
oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu ZAMAWIAJĄCY może
udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania.
7.2. W dniu 20 lipca 2011 r. w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie, ul. Ząbkowska 41, o godzinie 11:00
rozpocznie się jawne otwarcie ofert złożonych wraz z pozostałymi dokumentami.
7.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel poda łączną kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości dla wszystkich części (ZADAŃ). Po
otwarciu każdej oferty zostaną podane i odnotowane w protokole postępowania, następujące informacje
zawarte w ofertach w odniesieniu do wyodrębnionych części (ZADAŃ): • nazwy (firmy) oraz adresy
WYKONAWCÓW • informacje dotyczące łącznej ceny (wartości brutto), okresów gwarancji, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności.
7.4. Informacje, o których mowa w pkt 7.3, ZAMAWIAJĄCY przekaże niezwłocznie WYKONAWCOM, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7.5. Z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 6.2÷6.5, WYKONAWCA jest związany każdą ofertą częściową
w okresie upływającym 18 sierpnia 2011 r.
7.6. W YKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert
powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia w formie wyroku / postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
8. Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób oceny
i kryterium prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej
8.1. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w wyznaczonym przez niego terminie WYKONAWCA ma obowiązek
przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złożonych przez siebie dokumentów, jeżeli
złożona przez WYKONAWCĘ kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
6
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ
8.2. ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 24
ust. 1 i 2 PZP, w szczególności WYKONAWCÓW, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 SIWZ w związku z
art. 22 ust. 1 PZP;
b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych WYKONAWCÓW w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
d) wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania lub wypełniają normę określoną w art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP;
e) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; powyższe dotyczy: osób fizycznych,
wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy
spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu
zarządzającego osób prawnych.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również WYKONAWCÓW, w stosunku do których
otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczeń poszczególnych WYKONAWCÓW. Ofertę
WYKONAWCY wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8.4. W toku badania i oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,
z wyłączeniem poprawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO w ofercie ewentualnych:
a)
oczywistych omyłek pisarskich,
b)
oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c)
innych omyłek, które polegają na niezgodności oferty z SIWZ i nie powodują istotnych zmian w treści
oferty.
7
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ
O dokonaniu jakiejkolwiek z ww. poprawek ZAMAWIAJĄCY zawiadomi niezwłocznie WYKONAWCĘ, którego
oferta została poprawiona.
8.5. ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę, jeżeli:
a)
oferta (częściowa) jest niezgodna z ustawą PZP lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
b)
treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 8.4.c;
c)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d)
oferta (częściowa) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; odrzucenie
w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1÷3 PZP;
e)
oferta (częściowa) została złożona przez WYKONAWCĘ wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
f)
oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g)
WYKONAWCA
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w pkt 8.4.c.
W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW niepodlegających wykluczeniu z udziału
w postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia
poszczególnych ofert.
ZAMAWIAJĄCY
8.6. Wybór oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do ofert częściowych zostanie zaproponowany
KIEROWNIKOWI ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie jedynego kryterium: najniższa cena. Oferta
nieodrzucona, złożona przez WYKONAWCĘ niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najniższą
łączną cenę (wartość) brutto określoną zgodnie z postanowieniami pkt 4, podaną w FORMULARZU
CENOWYM <OFERTY> złożonej wg wzorcowego załącznika, otrzyma 100,00 pkt i zostanie uznana za
ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty uzyskają mniejszą liczbę punktów, obliczoną według wzoru:
ocena punktowa =
najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
cena oferty rozpatrywanej
• 100,00 pkt
Średnia arytmetyczna ocen punktowych przyznanych przez osoby z komisji przetargowej, stanowi
końcową liczbę punktów uzyskanych przez każdą ofertę częściową.
8.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty o takiej
samej cenie, ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia
w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO ofert dodatkowych. W YKONAWCY, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
8.8. W następstwie zatwierdzenia przez KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO propozycji wyboru oferty
najkorzystniejszej, zamówienie zostanie udzielone WYKONAWCY, którego oferta otrzymała największą
końcową liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi
WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty, o:
a)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres WYKONAWCY, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy WYKONAWCÓW, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację; informacje te zamieszcza się na stronie www.bip.urpl.gov.pl i w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO,
b)
WYKONAWCACH,
c)
WYKONAWCACH,
d)
terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
8
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
9.
SIWZ
Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy;
zabezpieczenie należytego wykonania umowy; przesłanki powodujące unieważnienie przetargu
9.1. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże wybranemu WYKONAWCY zawiadomienie o wyborze jego oferty.
W powiadomieniu zostanie podana cena oferty, która jest ceną ryczałtową, rozliczaną na zasadach
określonych we WZORZE UMOWY (załącznik nr 3 do SIWZ), a także zostanie określony termin zawarcia
umowy. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby WYKONAWCA zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we WZORZE UMOWY. Termin zawarcia umowy nie będzie krótszy
niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faksem zawiadomienia, o którym mowa w pkt 8.8.a,
i nie przekroczy terminu związania ofertą. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem ww.
terminu, jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego WYKONAWCY z udziału w przetargu nieograniczonym, dla poszczególnych części (ZADAŃ).
9.2. ZAMAWIAJĄCY nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od
WYKONAWCY, któremu udzieli zamówienia w całości lub w części.
9.3. Jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki powodujące unieważnienie
postępowania, o których mowa w pkt 9.4.
9.4. ZAMAWIAJĄCY unieważni przetarg nieograniczony w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia,
jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty (częściowej) niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta (częściowa) z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia, chyba że
ZAMAWIAJĄCY może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (częściowej);
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
zawarcie
O unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert / po upływie terminu składania ofert /,
ZAMAWIAJĄCY równocześnie zawiadomi, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wszystkich WYKONAWCÓW,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia / którzy złożyli oferty /.
10. Środki ochrony prawnej przysługujące WYKONAWCY w toku postępowania
10.1. W YKONAWCY, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów PZP,
przysługuje odwołanie oraz skarga do sądu, w okolicznościach określonych w Dziale VI PZP.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności ZAMAWIAJĄCEGO podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której ZAMAWIAJĄCY jest
zobowiązany na podstawie PZP.
10.2. Środki ochrony prawnej wymienione w pkt 10.1 wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowieniom
SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
10.3. Ponieważ wartość zamówienia, stanowiąca całkowite szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY bez
podatku od towarów i usług (VAT) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty
125 000 euro, a tym samym jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP, odwołanie w przetargu nieograniczonym przysługuje zgodnie z art. 180
ust. 2 PZP wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
9
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ
udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
lub odrzucenia oferty odwołującego.
10.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się
niezgodność z PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
10.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie w tym przetargu nieograniczonym wnosi się w terminie 5 dni
od dnia:
a) zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
www.bip.urpl.gov.pl;
b) przesłania drogą elektroniczną lub faksem przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o czynności stanowiącej
podstawę do wniesienia odwołania;
c) w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania, co nie dotyczy lit.a lub b.
10.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż ZAMAWIAJĄCY mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło faksem na numer: 22 492 11 49, lub drogą
elektroniczną na adres: [email protected], przed upływem terminu do jego wniesienia.
10.7. WYKONAWCA może w terminie przewidzianym w pkt 10.5 poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o niezgodnej (jego
zdaniem) z przepisami PZP czynności podjętej przez ZAMAWIAJĄCEGO lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP,
o czym jest mowa także w pkt 10.3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji ZAMAWIAJĄCY
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym WYKONAWCÓW w sposób
przewidziany w PZP dla tej czynności, na co nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP.
10.8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert ZAMAWIAJĄCY zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz nie
można zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
10.9. ZAMAWIAJĄCY przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na
stronie www.bip.urpl.gov.pl, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana SIWZ, wzywając WYKONAWCÓW do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10.10. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. W YKONAWCY, którzy przystąpili do
postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami tego postępowania, jeżeli mają interes w tym,
aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10.11. ZAMAWIAJĄCY lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego WYKONAWCY nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy Krajowej Izby Odwoławczej. Do postępowania odwoławczego
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym
(arbitrażowym), jeżeli PZP nie stanowi inaczej.
10.12. ZAMAWIAJĄCY może wnieść odpowiedź na odwołanie, na piśmie lub ustnie do protokołu.
10
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ
10.13. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera ono braków
formalnych oraz uiszczono wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód
uiszczenia wpisu dołączono do odwołania.
10.14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3
w Dziale VI PZP nie stanowią inaczej.
11. Sposób porozumiewania się ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI oraz osoby uprawnione do
porozumiewania się z WYKONAWCAMI, w tym do udzielania wyjaśnień treści SIWZ
11.1. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia WYKONAWCY, w tym jego oferta, oraz
oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO, przekazywane są pisemnie. Natomiast wnioski, zawiadomienia
i informacje, w tym wyjaśnienia treści SIWZ, są dopuszczone do przekazywania faksem na numer:
22 492 11 49, lub drogą elektroniczną na adres: [email protected], pod warunkiem potwierdzenia na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY - faktu otrzymania ich treści. Do porozumiewania się
z WYKONAWCAMI uprawniony jest Sławomir Chojecki - tel. 22 492 11 34, faks jw., e-mail jw.
11.2. W YKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO, w formie określonej w pkt 11.1, o wyjaśnienie treści
SIWZ. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO
w terminie do 17 lipca 2011 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCOM,
którym wydał SIWZ w druku, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie www.bip.urpl.gov.pl.
11
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
OFERTA
nazwa WYKONAWCY, adres jego siedziby (pieczęć)
DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani
.......................................................................................................................................................
przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa WYKONAWCY
REGON
NIP
Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)
Członkowie władz (dot. osób prawnych) / Właściciel/-e (dot. osób fizycznych)
Internet
http://
e–mail:
telefon/-y:
faks:
niniejszym składamy ofertę/-y częściową/-e w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ CZĘŚCI, AKCESORIÓW I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH,
KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, A TAKŻE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE.
1.
W ramach ZADANIA 1. oferujemy dostarczyć i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 tygodni od
dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, elementy dostawy, które określono poniżej
w FORMULARZU CENOWYM, zgodnie z pkt 1, 3.1 i 4 SIWZ:
poz.
1
1
część komputerowa / akcesorium komputerowe / urządzenie komputerowe,
parametry techniczne i gwarancyjne, które jego dotyczą
(typ/model oraz nazwa producenta lub nazwa handlowa)
cena
jednostkowa
netto
ilość
łączna wartość
brutto w PLN
(z VAT)
2
3
4
5=(3x4)+VAT
kontroler LSI MEGARAID 9260-8i KIT (LSI00202) - lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; RAID SATA / SAS (Serial Attached SCSI)
Wymiary - Low Profile 645 x 168 mm dla konfiguracji rackowych 1U i2U
Ilość obsługiwanych dysków - nie mniej niż 32 fizyczne
Złącze wewnętrzne nie mniej niż 4xSFF-8087 mini-SAS; Złącze - PCI Express x8 lub lepszy
Złącza dysków - Serial Attached SCSI; Maksymalny odczyt - nie mniej niż 2,875MB/s
Maksymalny zapis - nie mniej niż 1, 850MB/s; Maksymalny transfer - do 6 Gb/s
Pamięć Cache - nie mniejsza niż 512MB DDRII (800MHz)
Obsługiwane typy RAID - 0/1/5/6/10/50/60 (urządzenie musi obsługiwać przynajmniej
wymienione typy RAID. Nie dopuszcza się innych w zamian za wymienione).
Funkcje specjalne - zintegrowany mechanizm szyfrowania danych
Dodatkowe wyposażenie - co najmniej 2 kable 1m Mini-SAS
Obsługiwane systemy operacyjne: Netware 6.5 ; Solaris 10 x86; FreeBSD 6.x, 7.x, and 8.x
(32-bit i 64-bit), SCO Openserver 6.0 i Unixware 7.14; VMWare 4.0 i 4.1; CentOS 5.5;
ClearOS 5.2; Debian od 5.04 do 5.07; Fedora 12 i 13; Mandriva2009 i Free 2010;
Windows Vista (32 i 64-bit); Windows Server 2003 (32 i 64-bit); Windows 2008 R2 (64-bit);
Windows 2008 (64-bit); Windows 7 (32 i 64-bit); Windows XP (32 i 64-bit);
Red Hat w wersjach 3-5; Slackware 13; Ubuntu 10.04
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model ……………………………..………..……)
12
PLN/szt.
2 szt.
ident.
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SIWZ: załącznik nr 1
część komputerowa / akcesorium komputerowe / urządzenie komputerowe,
parametry techniczne i gwarancyjne, które jego dotyczą
(typ/model oraz nazwa producenta lub nazwa handlowa)
cena
jednostkowa
netto
ilość
łączna wartość
brutto w PLN
(z VAT)
2
3
4
5=(3x4)+VAT
kontroler 3ware 9750-4i (LSI00214) Kontroler 3ware 9750-4i (LSI00214) - lub produkt
równoważny parametrami technicznymi; RAID SATA / SAS (Serial Attached SCSI)
Low Profile 645 x 168 mm dla konfiguracji rackowych 1U i 2U
Ilość obsługiwanych dysków - nie mniej niż 32 fizyczne
Złącze wewnętrzne - nie mniej niż4xSFF-8087 mini-SAS; Złącze - PCI Express x8 lub lepszy
Złącza dysków Serial Attached SCSI; Maksymalny odczyt - nie mniej niż 2,875MB/s
Maksymalny zapis - nie mniej niż 1,850MB/s, Maksymalny transfer - do 6 Gb/s
Pamięć Cache - nie mniejsza niż 512MB DDRII (800MHz); Obsługiwane typy RAID 0/1/5/6/10/50/60 (urządzenie musi obsługiwać przynajmniej wymienione typy RAID; nie
dopuszcza się innych w zamian za wymienione. Funkcje specjalne - zintegrowany mechanizm
szyfrowania danych; Dodatkowe wyposażenie - co najmniej 2 kable 1m Mini-SAS;
Obsługiwane systemy operacyjne: Netware 6.5 ; Solaris 10 x86; FreeBSD 6.x, 7.x, and 8.x
(32-bit i 64-bit), SCO Openserver 6.0 i Unixware 7.14; VMWare 4.0 i 4.1; CentOS 5.5;
ClearOS 5.2; Debian od 5.04 do 5.07; Fedora 12 i 13; Mandriva2009 i Free 2010; Windows
Vista (32 i 64-bit); Windows Server 2003 (32 i 64-bit); Windows 2008 R2 (64-bit); Windows
2008 (64-bit); Windows 7 (32 i 64-bit); Windows XP (32 i 64-bit);
Red Hat w wersjach 3-5; Slackware 13; Ubuntu 10.04
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
kabel MINI SAS SFF8087 36-pin -> 4 x SATA 7-pin EKRANOWANY 0.5m - lub produkt
równoważny parametrami technicznymi; Serial-attached SCSI 36PIN->SATA 7PIN X4
Długość - co najmniej 50 cm; Rodzaj wtyku mini SAS 36pin - SFF 8087
Rodzaj wtyku SATA - metal 7pin; Ilość wtyków SATA - 4
Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model…………………………..……)
kabel wewnętrzny mSASx4 (SFF-8087) <-> SAS(4) x1(SFF-8482) 0, 5m - lub produkt
równoważny parametrami technicznymi; mSASx4 (SFF-8087) <-> SAS(4) x1(SFF-8482)
Długość - co najmniej 50 cm; Rodzaj wtyku mini SAS 36pin - SFF 8087
Rodzaj wtyku SAS - SFF-8482; Ilość wtyków mSAS - 4
Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
płyta Intel BOX DQ45CB - lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Gniazdo procesora - Socket LGA775; Obsługiwane typy procesorów - Intel Pentium XE, Intel
Pentium Dual Core, Intel Pentium D, Intel Pentium 4, Intel Core2 QuadIntel Core2 Extreme
Quadro , Intel Core2 Extreme , Intel Core2 Duo,Intel Celeron
Ilość obsługiwanych procesorów – 1; Częstotliwość szyny FSB 800 - 1333 MHz
Rodzaj obsługiwanej pamięci - DDR2-800 (PC2-6400), DDR2-667 (PC2-5300)
Dwukanałowa obsługa pamięci; Ilość gniazd pamięci - 4 szt.
Typ pamięci - non-ecc; Częstotliwość szyny pamięci - 667-800 MHz
Złącza PCI-E (liczba slotów) - PCI-Express x16 (1) PCI-Express x1 (2)
Ilość złączy PCI - 1 szt. Kontroler (liczba kanałów) - Serial ATA II (6)
Szybkość interfejsu dysków Serial ATA - nie mniejsza niż 300 MB/s
Obsługa RAID - 0, 1, 5, 10; Układ RAID - 5xSATA+1xeSATA
Ilość urządzeń FDD - 1 szt.; Zintegrowana karta sieciowa - 1000Base-T (10/100/1000 Mbit/s)
Zintegrowana karta dźwiękowa Intel High Definition Audio, lub równoważny
Zintegrowana karta graficzna z wyjściem DVI; Typ zintegrowanej karty graficznej - nie gorszy
niż Intel GMA X4500, lub równoważny; Kontrolery USB 2.0 i FireWire (IEEE-1394)
Porty zewnętrzne Audio,1x RJ45, 1x FireWire,1x External SATA, 12x USB
1x DVI-D, 1x DVI-I; Standard płyty micro-ATX
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
pendrive PATRIOT XT RAGE 8GB (PEF8GRUSB) - lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; wysuwane złącze USB 2.0; dioda sygnalizująca pracę; prędkości:
zapis min. - 17MB/s, odczyt- 22MB/s; obudowa odporna na zalanie; otwór na smycz
Okres gwarancji - dożywotnia producenta
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
bateria LENOVO 10,8V 3.64Ah P/N 42T4643 FOR LENOVO X-301, GW 12M – produkt
oryginalny do laptopa Lenovo X301; liczba komór - 6
Okres gwarancji min. 24 miesiące
bateria LENOVO R61 10, 8V/4400mAh - lub produkt równoważny parametrami
technicznymi, przeznaczona do laptopd Lenovo R61; Pojemność - 4, 4Ah
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
kabel DisplayPort - HDMI - 3m: przewodnik z miedzi beztlenowej: PC OFC (Pure
Crystal Oxygen-Free Copper) o czystości 99.96% - lub produkt równoważny parametrami
technicznymi; kompatybilny z Display Port 1.1 specyfikacja dla 1.62 oraz 2.25 Gbps;
kompatybilny z HDMI 1.3a specyfikacja dla 2.25 Gbps; kompatybilny z DVI 1.1 specyfikacja
dla 1.65 Gbps; kompatybilność PC: VGA, SVGA, SXGA oraz UXGA; kompatybilność
HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i oraz 1080p
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
13
PLN/szt.
7 szt.
ident.
PLN/szt.
8 szt.
ident.
PLN/szt.
8 szt.
ident.
PLN/szt.
2 szt.
ident.
PLN/szt.
15 szt.
ident.
PLN/szt.
2 szt.
ident.
PLN/szt.
2 szt.
ident.
PLN/szt.
2 szt.
ident.
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
poz.
część komputerowa / akcesorium komputerowe / urządzenie komputerowe,
parametry techniczne i gwarancyjne, które jego dotyczą
(typ/model oraz nazwa producenta lub nazwa handlowa)
cena
jednostkowa
netto
ilość
łączna wartość
brutto w PLN
(z VAT)
1
2
3
4
5=(3x4)+VAT
pamięć RAM Kingston DDR2 2x 2GB 800MHz CL6 KVR800D2N6K2/4G - lub produkt
równoważny parametrami technicznymi; Interfejs ilość kontaktów [pin] - 240 szt.; Ilość kości
w zestawie/kpl. – 2; Częstotliwość szyny pamięci - nie mniej niż 800 MHz ; DDR2 DIMM
10 Opóźnienie CAS Latency (CL) - nie więcej niż CL6; Pojemność - nie mniejsza niż 2x2GB
Przepustowość - nie mniejsza niż 6400 MB/s; Napięcie - nie więcej niż 2 V
Okres gwarancji - dożywotnia producenta
(nazwa/producent ……………..……… model…………………………..……)
pamięć SO-DIMM DDR3-1333 Pojemność pamięci - 2 GB; pojedyncza; DDR3-1333 (PC310600); Opóźnienie - cycle latency 9; Częstotliwość pracy - 1333 MHz;
11 Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………….……)
PLN/kpl.
3 kpl.
ident.
PLN/szt.
2 szt.
ident.
pamięć SO-DIMM DDR3-1066 CL7 2GB Pojemność pamięci - 2 GB; pojedyncza; DDR31066 (PC3-8500); Opóźnienie - cycle latency: 7; Częstotliwość pracy - 1066 MHz;
12 Przepustowość - 8500 MB/s; Przeznaczenie - Laptop
Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
2 szt.
ident.
pamięć SO-DIMM DDR2-667 CL5 2GB DDR2-667, pojedyncza; Częstotliwość pracy 667MHz; CAS Latency - CL5; Przeznaczenie Fujitsu Lifebook T4220
13 Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
2 szt.
ident.
PLN/szt.
12 szt.
ident.
PLN/kpl.
8 kpl.
ident.
PLN/szt.
8 szt.
ident.
PLN/kpl.
7 kpl.
ident.
dysk Seagate Constellation.2 250GB 2,5 cala SATA/600 7200rpm 64MB cache
(ST9250610NS) - lub produkt równoważny parametrami technicznymi; pojemność - 250 GB;
2,5”; Cache - 64 MB; Szybkość i rodzaj interfejsu dysku - SATA 600MB/s
Prędkość obrotowa - 7200 RPM; Średni czas dostępu - 4,16 ms; średni czas wyszukiwania
18 przy odczycie -7,5 ms; średni czas wyszukiwania przy zapisie - 8,5 ms; średni czas między
uszkodzeniami - 140000 h; zużycie energii w stanie spoczynku - maksymalnie 2,25W;
Zużycie energii w czasie pracy - maksymalnie 4,55W
Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
12 szt.
ident.
dysk 2TB 3,5'' Samsung EcoGreen F4 2TB 3,5cala SATA2 5400rpm 32MB (HD204UI) lub produkt równoważny parametrami technicznymi; Pojemność 2 000 GB; 3,5”; Prędkość
obrotowa talerzy [obr./min] 5400; Bufor [MB] 32; Typ złącza Serial ATA; Interfejs 3, 0 Gb/s;
Pojemność zmierzona [GB] 1863.01; Trwałość, wytrzymałość na wstrząsy: włączony
(operating) [G] 70; wyłączony (non-operating) [G] 300; Transfer wew. (Max) - 250 MB/s
Średni czas dostępu – 5,52 ms; Średni czas wyszukiwania – 8,9 ms;
Wyniki testu HDTach 3.0: Burst (maks. transfer) [MB/s] - 244.1; Czas dostępu [ms] - 16.9;
Obciążenie procesora [%] - 4.0; Odczyt - średni [MB/s] - 109.3; Zapis - średni [MB/s] - 90.8
19 DiskBench: Odczyt Średni [MB/s] - 105.29; Minimalny [MB/s] - 70.69; Maksymalny [MB/s] 137.3; Czas dostępu [ms] - 16.5; Zapis Średni [MB/s] - 105.09; Minimalny [MB/s] - 70.76
Maksymalny [MB/s] - 139.8; Czas dostępu [ms] - 12.8
Głośność: Wartość średnia - tryb jałowy 2,5 b; Wartość średnia - odczyt 2,8 b
Napiecia + 5 V ± 5%, + 12 V ± 10%; 2,0 A Spin - up Current (Max); Typowa dla
wyszukiwania - 5,7 W; Odczyt/Zapis (typowy) - 6,3 W; Bezczynność - 5,1 W
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
11 szt.
ident.
pamięć DDR3 2GB 1333; DDR3-1333; pojedyncza; Pojemność pamięci - 2 GB
Częstotliwość pracy - 1333 MHz
14 Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
pamięć DDR3 2X4GB 1333 - (KVR1333D3N9K2/8G) - lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; Ilość kości w zestawie/kpl. – 2; DDR3-1333 (PC3-10600)
Pojemność pamięci - 8 GB; Maks. częstotliwość pracy - 1333 MHz
15 Przepustowość - 10600 MB/s
Okres gwarancji - dożywotnia producenta
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
pamięć DDR3 1333 - KVR1333D3D8R9S/4GHB ECC DR X8 HYNIX - lub produkt
równoważny parametrami technicznymi; Registered, ECC; pojedyncza; Programowalne
opóźnienie CAS Latency (CL) - 6, 7, 8, 9, 10; Pojemność - 4 GB; Częstotliwość - 1333 MHz
16 Przeznaczenie – Serwer; Funkcje specjalne: Dual Rank x8
Okres gwarancji - dożywotnia producenta
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
pamięć DDR3 2X8GB 1333 - KVR1066D3Q8R7SK2/16G - lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; Registered, ECC; Ilość kości w zestawie/kpl. - 2
Programowalne opóźnienie - CAS Latency (CL) - 6, 7, 8, 9; Pojemność zestawu - 16 GB
Częstotliwość - 1066 MHz; Opóźnienie CAS Latency (CL) – 7;
17 Funkcje specjalne: Quad Rank x8; Intel Validated (pamięć dedykowana dla serwerów opartych
na platformie Intel); Przeznaczenie - Serwer
Okres gwarancji - dożywotnia producenta
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
14
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
poz.
1
20
21
22
23
24
25
26
27
SIWZ: załącznik nr 1
część komputerowa / akcesorium komputerowe / urządzenie komputerowe,
parametry techniczne i gwarancyjne, które jego dotyczą
(typ/model oraz nazwa producenta lub nazwa handlowa)
cena
jednostkowa
netto
ilość
łączna wartość
brutto w PLN
(z VAT)
2
3
4
5=(3x4)+VAT
dysk Seagate Constellation.2, 2.5'', 1TB, SAS, 7200RPM, 64MB cache - lub produkt
równoważny parametrami technicznymi; Pojemność - 1 TB; 2,5”; Cache - 32 MB
Rodzaj interfejsu dysku – SAS; Szybkość interfejsu dysku - 600MB/s
Prędkość obrotowa - 7200 RPM; Średni czas dostępu - 4,5 ms; średni czas wyszukiwania przy
odczycie - 7,5 ms; średni czas wyszukiwania przy zapisie - 8,5 ms
Sposób zapisu danych – prostopadły; średnie zużycie energii – 4 W (stan spoczynku); 6,5 W
(praca); Głośność pracy - 2,2 b
Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
obudowa do dyskow 3,5'' welland ME-740J - lub produkt równoważny parametrami
technicznymi; Dwusystemowa obudowa SATA na USB 2.0 / eSATA do dysków SATA 3.5”;
Transfer danych z prędkością do 1.5 Gbps oraz 480 Mbps przy podłączeniu przez USB2.0.;
interfejs eSATA / USB2.0; możliwość podłączania do pracującego komputera,
funkcja One Touch Backup (OTB), zasilacz zewnętrzny 12V/5V,
Pojemność obsługiwanych urządzeń - nie mniej niż 2 TB
Materiał – aluminium; w zestawie kabel USB i kabel SATA, zasilacz, instrukcja obsługi
Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
karta sieciowa Intel 1Gbit 2 portowa PRO/1000PT DUAL PORT - lub produkt
równoważny parametrami technicznymi; Przeznaczenie – serwer; Architektura sieci LAN –
GigabitEthernet; Złącze zewnętrzne - 2xRJ45; Typ złącza magistrali - PCI-Express 4x 1.0a;
Funkcja Wake On LAN; System operacyjny - Microsoft Windows 2003 Enterprise, Microsoft
Windows 2003 Server, Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux 6.0, 7.0 or later, FreeBSD,
Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Sun Solaris 8.0 (x86), SCO OpenServer 5
Obsługiwane protokoły i standardy: WfM Baseline 2.0 - Wired for Management Baseline ver.
2.0, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE
802.3x - Flow Control, IEEE 802.1p - Priority, Load Balancing, ACPI - Advanced
Configuration and Power Interface, SNMP - Simple Network Management Protocol, DMI 2.0 Desktop Management Interface ver. 2.0, PXE 2.0 - Preboot Execution Environment ver. 2,
AFT - Adapter Fault Tolerance, SFT - Switch Fault Tolerance, IEEE 802.3ab - 1000BaseT,
IEEE 802.3u - 100BaseTX, TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Okres gwarancji - dożywotnia producenta
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
Targus Notebook Case Atmosphere 13, 3 - lub produkt równoważny parametrami
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
obudowa 2,5'' WELLAND ME-940J - lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Złącze zewnętrzne - eSATA/USB 2.0; Złącze wewnętrzne - SATA
Obsługa dysków 2,5” - bez ograniczenia ich pojemności; Zasilanie z portu USB; Materiał –
aluminium; W zestawie komplet kabli USB, kabla eSATA oraz adaptera SATA na eSata
Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
dysk Seagate Momentus 750GB 7200rpm 16MB Serial ATA/300 G-Force
(ST9750420ASG) 2,5 cala -lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Wewnętrzny; 2.5”; pojemność - 750GB; odporność na wstrząsy - nie mniej niż (350G)
podczas pracy i (1000G) podczas spoczynku w czasie 1 ms; interfejs – Serial ATA II /300;
szybkość interfejsu dysku - 300 MB/s; prędkość obrotowa – nie mniej niż 7200 rpm
średni czas dostępu – nie więcej niż (5ms); losowy czas dostępu podczas odczytu – nie więcej
niż 15 ms; głośność podczas pracy – nie więcej niż 2,6 B (24 dB)
głośność w czasie spoczynku - nie więcej niż 2,3 B; pobór mocy podczas pracy – nie więcej
niż 2.5W; pamięć podręczna – nie mniej niż 16 MB; pozostałe funkcje - NCQ, system ochrony
przed wstrząsami, SMART, zapis prostopadły
Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
dysk Seagate Momentus 5400.6 320GB 8MB 5400rpm SATA2 2,5cala (ST9320325AS) lub produkt równoważny parametrami technicznymi; Pojemność (wg producenta) - 320 GB;
2,5”; Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] – 5400; Bufor - 8 MB; Typ złącza - Serial ATA
Interfejs - 300 MB/s; Pojemność (zmierzona) [GB] - 298.09; Obsługa technologii S.M.A.R.T. NCQ, zapis prostopadły
Wyniki testu HDTach 3.0: Burst (maks. transfer) [MB/s] - 227.7, Czas dostępu [ms] - 18.3,
Obciążenie procesora [%] – 3, Odczyt - średni [MB/s] - 59.6, Zapis - średni [MB/s] - 58.7
DiskBench: Odczyt Średni [MB/s] - 56.55, Minimalny [MB/s] - 36.47, Maksymalny [MB/s]
67.78, Czas dostępu [ms] - 18.7, Zapis Średni [MB/s] 55.29, Minimalny [MB/s] 34.92,
Maksymalny [MB/s] - 66.66, Czas dostępu [ms] - 9.3
Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
dysk Seagate Constellation. 2TB 64MB 7200rpm SATA 3,5 cala (ST32000644NS) 3GB/s lub produkt równoważny parametrami technicznymi; 3,5”; Poemność dysku - 2 TB
Interfejs - Serial ATA 300; Szybkość interfejsu dysku - 300 MB/s; zapis prostopadły; Prędkość
obrotowa silnika - 7200 obr./min ; Pojemność pamięci podręcznej - 64 MB
Utrzymywany poziom transferu danych - 140MB/s
Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
15
PLN/szt.
5 szt.
ident.
PLN/szt.
5 szt.
ident.
PLN/kpl.
2 kpl.
ident.
PLN/szt.
10 szt.
ident.
PLN/szt.
8 szt.
ident.
PLN/szt.
4 szt.
ident.
PLN/szt.
4 szt.
ident.
PLN/szt.
13 szt.
ident.
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
poz.
część komputerowa / akcesorium komputerowe / urządzenie komputerowe,
parametry techniczne i gwarancyjne, które jego dotyczą
(typ/model oraz nazwa producenta lub nazwa handlowa)
cena
jednostkowa
netto
1
2
3
półka do szafy rack 19'' 2U
28 (nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
29
śruby montażowe RACK kpl 20szt śruba M6+nakrętka koszykowa+podkładka
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
striper do kabli UTP BELDEN 1797B - lub produkt równoważny parametrami technicznymi
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
nóż montażowy KRONE - lub produkt równoważny parametrami technicznymi
31 Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
klawiatura ergonomiczna Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 - lub produkt
równoważny parametrami technicznymi; typ złącza - USB
Cechy dodatkowe: Suwak Zoom Lider, Klawisze Ulubione, Klawisze multimedialne,
Rozszerzone klawisze funkcyjne, Programowalne klawisze dostępu, e rgonomiczny,
profilowany kształt, zintegrowana, uniesiona, wyściełana podpórka pod nadgarstki,
32 blokowanie klawiszy funkcyjnych; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005; Microsoft Windows 2000, Windows
Vista®; Windows XP Pro/Pro x64 Edition/Home/Media Center Edition/Tablet PC Edition,
Windows 2000 SP4 lub wyższy
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
30
PLN/szt.
PLN/kpl.
PLN/szt.
ilość
łączna wartość
brutto w PLN
(z VAT)
4
5=(3x4)+VAT
2 szt.
ident.
3 kpl.
ident.
5 szt.
ident.
PLN/szt.
1 szt.
PLN/szt.
1 szt.
adapter USB na RS232 (COM) PL-2303 PROLIFIC - lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; Standard - zgodny z USB2.0 i USB1.1
Zasilanie - z portu USB 5V 50mA; Prędkość transmisji - 2Mbps
33 Funkcje specjalne - HOT-PLUG; Długość kabla - co najmniej 1m
Końcówki - wtyczka USB typu A i wtyczka typu D-SUB9 canon RS232
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
2 szt.
ident.
ACT RJ45-RJ45 łącznik adapter FULL BOX - lub produkt równoważny parametrami
technicznymi
34 Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
20 szt.
ident.
PLN/opk.
3 opk.
ident.
PLN/opk.
3 opk.
ident.
PLN/opk.
1 opk.
PLN/opk.
1 opk.
PLN/opk.
1 opk.
PLN/kpl.
3 kpl.
ident.
PLN/kpl.
2 kpl.
ident.
PLN/szt.
3 szt.
ident.
PLN/szt.
4 szt.
ident.
wtyki RJ45 IWP-8P8C06-R-A/100-RJ45 opak. 100 szt. (linka) - lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; wtyk RJ45 nieekranowany z 8 stykami; grubość złocenia styków
35 6um; do kabla okrągłego (linka); opakowanie 100 szt
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
wtyki RJ45 IWP-8P8C06-U-SO/100-RJ45 opak 100 szt (drut) - lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; wtyk RJ45 nieekranowany; z ośmioma stykami; grubość złocenia
36 styków; 6um; do kabla okrągłego (drut); opakowanie 100 szt
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
opaski zaciskowe plastikowe 100x2,5 (opakowanie 100 szt.)
37 (nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
opaski zaciskowe plastikowe 140x3,6 (opakowanie 100 szt.)
38
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
opaski zaciskowe plastikowe 200x4,8 (opakowanie 100 szt.)
39 (nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
akumulatorki Sanyo Eneloop AA/R6 2000mAh kpl. 4szt. box - lub produkt równoważny
parametrami technicznymi
40 Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
akumulatorki Sanyo Eneloop AAA/R03 800mAh – kpl. 4szt.[HR-4UTG-4BOX - lub
produkt równoważny parametrami technicznymi
41 Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
ładowarka Sanyo Eneloop MQN04 + 4 * R6/AA 2000mAh - lub produkt równoważny
parametrami technicznymi
42 Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
Sandisk CompactFlash Extreme 16GB - lub produkt równoważny parametrami
technicznymi; szybkość zapisu - do 60 MB/s; wydajność odczytu - do 60 MB/s
pojemność - 16 GB; Tryb UDMA - włączony tryb UDMA 5 (zgodność ze wszystkimi trybami
UDMA); Temperatura - potwierdzone działanie w temperaturze od -25°C do 85°C
43 Trwałość - zabezpieczenie przeciwwstrząsowe i silikonowa powłoka RTV chroniąca przed
wilgocią
Okres gwarancji min 60 miesiecy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
16
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
poz.
część komputerowa / akcesorium komputerowe / urządzenie komputerowe,
parametry techniczne i gwarancyjne, które jego dotyczą
(typ/model oraz nazwa producenta lub nazwa handlowa)
cena
jednostkowa
netto
ilość
łączna wartość
brutto w PLN
(z VAT)
1
2
3
4
5=(3x4)+VAT
Logitech Speaker System Z523 - lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Wymagania systemowe: Obsługa kart dźwiękowych komputera lub urządzeń z gniazdem 3,5
mm; Windows XP, Windows Vista lub Windows 7.
Rodzaj głośników - 2.1; Moc całkowita RMS - 40 W[ Pasmo przenoszenia - 48 Hz - 20 kHz;
44 Regulacja głośności; Dodatkowe wejście audio – Liniowe; Wyposażenie: 3 głośniki w tym
Subwoofer; Kable głośnikowe
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
płyta główna Asus P7P55D Deluxe (w związku z wymaganiami sprzętowymi obecnej
infrastruktury IT nie dopuszcza się urządzeń/części równoważnych) Format - ATX
Chipset- Intel® P55 Express Chipset; Gniazda pamięci - 4 x DIMM, ze wsparciem technologii
Dual Channel; Rodzaj pamięci - DDR3; Częstotliwość taktowania pamięci - 1333/1600 Mhz, z
możliwością manualnej regulacji powyżej 2000 Mhz (do 2200)
Maksymalna wielkość pamięci - 16GB; Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 2.0 x16 (jedno z dwóch
w trybie x16 albo oba w trybie x8); 1 x PCI Express 2.0 x16; 2 x PCI Express 2.0 x1 (2.5GT/s)
2 x PCI; Wsparcie dysków twardych - nie mniej niż 6 xSATA 3.0 Gb/s; Konfirguracja RAID 0,1,5,10; Kontroler PATA z interfejsem: 1 x UltraDMA 133/100/66
Dodatkowy kontroler SATA; - 2 x SATA 3.0 Gb/s; - zintegrowany mechanizm backupu
45 (wspiera funkcje EZ Backup, SuperSpeed); Sieć LAN - Dual Gigabit LAN z funkcjami AI
NET2 i Teaming; Audio - High Definition Audio CODEC ze złączami Coaxial / Optical
S/PDIF; Porty - USB x 14 USB 2.0/1.1, w tym 8 na panelu tylnym
Złącza na panelu tylnym: 1 x IEEE 1394a, 2 x LAN(RJ45) port, 8 x USB 2.0/1.1, 1 x Clr
CMOS, 1 x PS/2 dla klawiatury, 1 x PS/2 dla myszki; złącza Audio, wraz z 1 x Coaxial
S/PDIF Output, 1 x Optical S/PDIF Output; Złącza na płycie głównej:
3 x USB dla 6 dodatkowych portów, 1 x IDE ,6 x SATA (7x), 1 x IEEE 1394e,
2 x wentylatory obudowy (1x4-pin, 1x3-pin), 1 x zasilanie do wentylatora CPU,
1 x zasilanie do wentylatora Zasilania, 2 x SATA z dodatkowego kontrolera
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
2 szt.
ident.
PLN/szt.
1 szt.
PLN/szt.
2 szt.
ident.
PLN/szt.
30 szt.
ident.
PLN/szt.
1 szt.
przejściówka HDMI/DVI Monacor HDMDVI-100P - lub produkt równoważny parametrami
technicznymi; 19-pinowy wtyk mini HDMI na wtyk DVI-D 24+1; pozłacane styki
49 Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
1 szt.
słuchawki PHILIPS SBC HN050 – lub produkt równoważny parametrami technicznymi
System akustyczny – otwarty; Pasmo przenoszenia - 40 ÷ 20 000 Hz
Impedancja - 450 omów; Rodzaj magnesu - Neodymowy
Maksymalna moc wejściowa - 100 mW; czułość - 102 dB; Średnica głośnika - 30 mm
50 Cewka drgająca – CCAW; Złącze - 3,5 mm, stereo; Wykończenie złącza - Chromowane
Długość kabla - 1,2 m; Typ przewodu - OFC
Tłumienie tonów niskich - 50 ÷ 1500HZ> 10dB przy 300Hz
Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
1 szt.
KVM ATEN CS1734B ) - lub produkt równoważny parametrami technicznymi
podwójny interface - obsługa komputerów z PS/2 i USB (klawiatura i mysz); wybór komputera
poprzez przycisk na panelu, menu OSD, lub "hotkeys" z klawiatury; obsługa systemów - PC
Win98 i wyższy, Mac OS 8.6 i wyższy, Linux 7.1 i wyższy, SunOS; standard USB - 2.0;
funkcje specjalne - możliwość aktualizacji oprogramowania KVM; obsługa dźwięku
(głośnik+mikrofon), Audio w systemie 2.1 surround; wyjścia mikrofonowe i głośniki/
słuchawki z tyłu i na panelu czołowym; niezależne przełączanie KVM, USB i audio;
autodetekcja interfejsów PS/2 oraz USB; wciśnięcie scroll locka w myszy USB;
51 emulacja portu myszy przy bootowaniu; display Emulation Technology - zapamiętywanie typu
i ustawień monitora; funkcja autoscan; obsługa monitorów panoramicznych;
ilość podłączonych PC - 4 komputery z wyjściem VGA i 2 x PS/2 lub USB;
podłączenie do PC USB - 2 x USB + HDB 15pin (złącze VGA) +2 x audioJack
podłączenie do PC PS/2 - 2 x PS/2 + HDB 15pin (złącze VGA) +2 x audio Jack
rozdzielczość video - 2048 x 1536; w komplecie zasilacz i konwerter USB na PS/2
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
2 szt.
ident.
kabel Belden U/UTP kat5e drut PVC 305m BL-1583E - lub produkt równoważny
parametrami technicznymi
46 Długość - 305 m; Standard - UTP; Kategoria - 5e
Okres gwarancji min. 24 miesiące ……………………………………………………………
patchcord UTP kat.5e 2m szary
47 Długość - 2 m; Standard – UTP; Kategoria - 5e
Okres gwarancji min. 24 miesiące ……………..…………………………………..……
kabel Molex PN kabel UTP kategoria 5e PVC 4 pary, 305m, szary (39.A0360) - lub
produkt równoważny parametrami technicznymi
48 Długość - 305 m; Standard – UTP; Kategoria - 5e
Okres gwarancji min. 24 miesiące ……………..…………………………………..……
17
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
poz.
część komputerowa / akcesorium komputerowe / urządzenie komputerowe,
parametry techniczne i gwarancyjne, które jego dotyczą
(typ/model oraz nazwa producenta lub nazwa handlowa)
cena
jednostkowa
netto
ilość
łączna wartość
brutto w PLN
(z VAT)
1
2
3
4
5=(3x4)+VAT
pamięć Kingston DDR 1GB (KVR400X64C3A/1G) - lub produkt równoważny parametrami
technicznymi; DDR; Pojemność modułu - 1 GB; Opóźnienie CAS Latency (CL) - CL3
52 Częstotliwość szyny pamięci - 400 MHz
Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………………)
torba Lowepro Apex 100 AW – lub produkt równoważny parametrami technicznymi
konstrukcja - jednokomorowa; kieszeń na kartę pamięci; pokrowiec wytrzymały na warunki
53 atmosferyczne; regulowany pasek na ramię; metalowe karabińczyki
Okres gwarancji - dożywotnia producenta
(nazwa/producent ……………..……… model ……………………………..……)
klawiatura Tracer Flex TRK-FLX – lub produkt równoważny parametrami technicznymi
typ klawiatury – zwijana, płaska; komunikacja z klawiaturą - przewodowa
54 interfejs – USB; wykonana z miękkiej gumy, odporna na zalanie, zabrudzenie, kurz
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model ……………………………..……)
PLN/szt.
40 szt.
ident.
PLN/szt.
1 szt.
PLN/szt.
7 szt.
ident.
płyty Verbatim UltraLife™ Archival Grade Gold DVD-R 4.7GB 8X - lub produkt
równoważny parametrami technicznymi; DVD-R; do długoterminowej archiwizacji danych;
55 Trwałość nośnika - nie mniej niż 50 lat; Pojemność - 4.7 GB
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
100 szt.
ident.
pistolet do klejenia na gorąco Steinel Gluematic 3002 – lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; Moc: faza rozgrzewania - ok.200 W, faza spoczynkowa - ok.16 W,
faza robocza - ok.45 W; Napięcie zasilania - 100 – 240 V bezstopniowe,
56 Czas rozgrzewania - 7 min.; Kołki (wkłady) klejące: średnica - 11,2 mm, długość – od 45 do
300mm; Temperatura topnienia - 206ºC; Moc tłoczenia - ok. 16 g/min.
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………….……… model …………………………..……)
PLN/szt.
1 szt.
zasilacz Dell 90W (w związku z wymaganiami sprzętowymi obecnej infrastruktury IT nie
dopuszcza się urządzeń/części równoważnych) Moc Zasilacza - 90 W; Parametry wyjściowe
57 prądu - 19.5V, 4.62A; pracujący z laptopami DELL Latitude, Vostro
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
7 szt.
ident.
PLN/szt.
1 szt.
PLN/szt.
2 szt.
ident.
PLN/szt.
2 szt.
ident.
płyta główna ASUS P7F-M – lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Obsługiwane procesory: Intel Celeron Dual-Core; Intel Pentium (Socket LGA1156)
Intel Core i3; Intel Core i5; Intel Core i7; Intel Xeon seria 3400"; Typ gniazda procesora LGA1156; Częstotliwość szyny QPI/DM - 2,5 GT/s; Typ chipsetu płyty (mostek północny) Intel 3420 lub równoważny; Typ obsługiwanej pamięci - DDR3 DIMM
Rodzaj obsługiwanej pamięci – ECC; Unbuffered; Registered"; Liczba gniazd pamięci - 4
Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz; 1066 MHz; 800 MHz"
Zintegrowana karta graficzna z co najmniej - 8MB VRAM
58 Typ zintegrowanej karty sieciowej - 2 x 10/100/1000 Mbit/s; Ilość slotów PCI 32-bit/33MHz 2 szt.; Ilość slotów PCI-E 16x - 1 szt.; Ilość slotów PCI-E 4x - 1 szt.
Złącza I/O na tylnym panelu: 1 x 15-stykowe D-Sub (VGA), 1 x Serial, 2 x RJ-45 (LAN)
2 x USB 2.0, 1 x PS/2 (klawiatura/mysz); Złącza I/O na płycie: 3 x USB header (5 x USB)
5 x FAN (4-pin), 1 x SMBus, 1 x czujnik obudowy, 1 x serial header (1 x serial)
Zintegrowane kontrolery dysków / napędów - 6 x SATA300; Format - micro ATX
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
płyta główna ASUS P7F-E – lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Obsługiwane procesory: Intel Celeron Dual-Core (Socket LGA1156), Intel Pentium (Socket
LGA1156), Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Xeon seria 3400
Typ gniazda procesora - LGA1156; Częstotliwość szyny QPI/DMI - 2,5 GT/s
Typ chipsetu płyty (mostek północny) - Intel 3420 lub równoważny
Typ obsługiwanej pamięci - DDR3 DIMM; Rodzaj obsługiwanej pamięci - ECC
Unbuffered; Registered; Liczba gniazd pamięci – 4;
Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz"
59 Zintegrowana karta graficzna z co najmniej - 8MB VRAM
Typ zintegrowanej karty sieciowej - 2 x 10/100/1000 Mbit/s
Ilość slotów PCI 32-bit/33MHz - 3 szt., Ilość slotów PCI-E 16x v.2.0 - 1 szt.
Ilość slotów PCI-E 8x v.2.0 - 1 szt., Ilość slotów PCI-E 1x - 1 szt.
Złącza I/O na tylnym panelu: 1 x 15-stykowe D-Sub (VGA), 1 x Serial, 2 x RJ-45 (LAN)
2 x USB 2.0, 1 x PS/2 (klawiatura/mysz); Złącza I/O na płycie: 3 x USB header (5 x USB), 5 x
FAN (4-pin), 1 x SMBus, 1 x czujnik obudowy, 1 x serial header (1 x serial)
Zintegrowane kontrolery dysków / napędów - 6 x SATA300; Format - ATX
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
procesor Intel XEON X3440 - – lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Typ gniazda procesora - LGA1156; częstotliwość taktowania procesora - nie mniej niż 2,53
GHz; częstotliwość szyny QPI/DMI - 2,5 GT/s; pojemność pamięci cache [L3] - 8 MB
60 Funkcje specjalne - Hyper-Threading, VT-x, TXT, Demand Based Switching, Turbo Boost,
Technologia wykonania - 45nm, Maksymalne TDP - 95W
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………)
18
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
poz.
część komputerowa / akcesorium komputerowe / urządzenie komputerowe,
parametry techniczne i gwarancyjne, które jego dotyczą
(typ/model oraz nazwa producenta lub nazwa handlowa)
cena
jednostkowa
netto
ilość
łączna wartość
brutto w PLN
(z VAT)
1
2
3
4
5=(3x4)+VAT
kabel null modem Female – Female – lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Długość - 2m, Złącza - 9 pin DB9
61 Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model ……………………………..…)
kabel konsolowy CISCO RJ45 – DB9 - lub produkt równoważny parametrami technicznymi
62 Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
3 szt.
ident.
PLN/szt.
2 szt.
ident.
zasilacz komputerowy ModeCom Feel 400ATX 400W PFC – lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; Rodzaj zasilacza – standardowy, moc zasilacza - 400 Wat
Standard zasilacza (ATX) - 2,2; Typ PFC (Power Factor Correction) – pasywny; Średni czas
między uszkodzeniami (MTBF) - 120000 h (>50’000 godzin przy 80% obciążenia i 25°CC
temperatury otoczenia); Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) - 4 szt.
63 Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) - 1 szt.; Ilość wtyczek zasilających Serial ATA - 1 szt.
Ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4) - 1 szt.; Rozmiar wentylatora - 80 mm
Regulacja prędkości obrotów wentylatora - automatyczna (w zależności od
obciążenia zasilacza); Zabezpieczenia: OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)
OLP (zabezpieczenie przeciążeniowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
15 szt.
ident.
dysk Twardy Samsung HD253GI – lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Pojemność - 250 GB; Interfejs SATA - 3.0 Gb/s, Pojemność bufora - 16 MB
Prędkość obrotowa - 5 400 obr/min, Średni czas dostępu (typowy) - 9 ms
Średnie opóźnienie obrotowe - 6 ms, Czas gotowości (typowy) - 8 s
Głośność w trybie bezczynności - 2,2 B; Zużycie energii w trybie uśpienia - do 5 W
64 Odporność na wstrząsy praca 70G / spoczynek 300G; Max poziom błędów przy odczycie 1:10E15; Głośność w czasie pracy - 2,7 B; Głośność w czasie spoczynku - 2,2 B
Zasilanie 5V DC (±5%), 12V DC (±10%); Technologia NoiseGuard; Technologia SilentSeek
Technologia PMR (pionowy zapis)
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
15 szt.
ident.
Gembird adapter/redukcja HDD sanki 5,25''->3,5'' – lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; adapter umożliwiający zamontowanie dysku 3,5" w kieszeni 5,25"
65 Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
10 szt.
ident.
PLN/szt.
20 szt.
ident.
PLN/szt.
4 szt.
ident.
PLN/szt.
10 szt.
ident.
PLN/szt.
30 szt.
ident.
PLN/szt.
30 szt.
ident.
PLN/szt.
30 szt.
ident.
PLN/szt.
1 szt.
66
67
68
69
70
71
72
napęd DVD -/+RW, 24x, ASUS (czarny panel), SATA, bulk – lub produkt równoważny
parametrami technicznymi; Funkcja napędu optycznego - odczyt + zapis; Technologia
optyczna (zapis) - CD/DVD; Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika - 8,5 GB
Czas dostępu (DVD) - 150 ms; Pojemność bufora - 1,5 MB; Interfejs - Serial ATA
Odczytywane formaty dysków (CD)CD-R CD-RW, Audio CD, Video CD , CD-I, CD-Extra,
Photo CD ,CD-TEXT ,CD-ROM/XA ,Multi-session; Odczytywane formaty dysków (DVD)
DVD±R ,DVD±R DL ,DVD±RW ,DVD-RAM ,DVD-ROM
Klasa szybkości odczytu CD-ROM CD-R - 48x; Klasa szybkości zapisu CD-RW - 24x;
Klasa szybkości zapisu DVD-R - 16x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW , DVD+R
(dwuwarstwowa) - 12x; Kolor przedniego panela (dołączonego) - czarny
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
organizery do szafy rack 19"
Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
patchcord FC MM 50/125 LC-LC 3m 2X2GB – lub produkt równoważny parametrami
technicznymi; Długość - 3 metry; Typ okablowania - światłowód wielomodowy 50/125 (OM2)
Typ wtyczki 1 - LC duplex; Typ wtyczki 2 - LC duplex; Maksymalna prędkość transmisji 1000 Mb/s
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
……..……)
4World
kabel zasilajacy MOLEX - SATA M/F 15cm – lub produkt równoważny
parametrami technicznymi
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
4World Kabel SATA data, 50cm – lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
4World kabel zasilajacy MOLEX - 2x SATA M/F 15cm – lub produkt równoważny
parametrami technicznymi
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
Gembird adapter USB/LPT (AM-C36M) 1.8M – lub produkt równoważny parametrami
technicznymi; Wtyczka USB - 1x męska USB typ A; Wtyczka LPT - LPT
Długość kabla - co najmniej 1,8m
Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
19
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
poz.
część komputerowa / akcesorium komputerowe / urządzenie komputerowe,
parametry techniczne i gwarancyjne, które jego dotyczą
(typ/model oraz nazwa producenta lub nazwa handlowa)
cena
jednostkowa
netto
ilość
łączna wartość
brutto w PLN
(z VAT)
1
2
3
4
5=(3x4)+VAT
dysk Seagate Cheetah 15K.5, 3.5'', 300GB, SCSI 80pin, 15000RPM, 16MB cache – lub
produkt równoważny parametrami technicznymi
3,5”; Pojemność dysku - 300 GB; Interfejs - Serial Attached SCSI (SAS)
Prędkość obrotowa silnika - 15000 obr./min. Pojemność pamięci podręcznej - 16 MB
73 Średni czas dostępu (latency) - 2 ms; Średni czas wyszukiwania przy odczycie - 3,4 ms
Średni czas wyszukiwania przy zapisie - 3,9 ms; Liczba talerzy - 3
Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
1 szt.
dysk Seagate Cheetah 15K.5 300GB, 15k, SAS ST3300655SS pn z fujitsu A3C40083230 –
lub produkt równoważny parametrami technicznymi; 3,5”, Pojemność dysku - 300 GB
Interfejs - Serial Attached SCSI (SAS), Prędkość obrotowa silnika - 15000 obr./min
Pojemność pamięci podręcznej - 16 MB, Średni czas dostępu (latency) - 2 ms
74 Średni czas wyszukiwania przy odczycie - 3,4 ms;
Średni czas wyszukiwania przy zapisie - 3,9 ms
Liczba talerzy – 3; Kieszeń na dysk - tak, do serwerów Fujitsu
Okres gwarancji min. 60 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
1 szt.
chłodzenie do procesora intel xeon 2800DP/1M/800 , PGA 604 - (w związku z wymaganiami
sprzętowymi obecnej infrastruktury IT nie dopuszcza się urządzeń/części równoważnych)
75 Na płycie głównej Intel SE 7520 JR2 (serwer rakowy)
Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
2 szt.
ident.
FIBER LC-SC 03M/50 – lub produkt równoważny parametrami technicznymi
Patchcordy światłowodowe ( fiber optic ) wielomodowe podwójne ze złączmi LC na SC dł
76 3m; MM-50/125um; duplex; multimode; Zipcord
Okres gwarancji min. 12 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
4 szt.
ident.
płyta główna P5KPL-AM SE - (w związku z wymaganiami sprzętowymi obecnej
infrastruktury IT nie dopuszcza się urządzeń/części równoważnych)
Gniazdo procesora - Intel® Socket 775; Obsługa technologii - Intel® Hyper-Threading
Chipset - płyta główna Intel® P35 / ICH9R /ICH7; Front Side Bus - 1333/1066/800/533 MHz
Pamięć - 2 x DIMM, DDR2 1066(O.C.)/800/667 Non-ECC, niebuforowana, dwukanałowa
architektura kontrolera pamięci; Porty rozszerzeń - 1 gniazdo PCIe x16, 1 porty PCIe x1,1
gniazda PCI; Pamięć masowa - 1 kanał UltraDMA 100/66/33, 2 porty SATA 3 Gb/s
77 Interfejs sieciowy - Ethernet 10/100; USB - 8 portów USB 2.0/1.1 (4 porty na płycie, 4 porty
tylnym panelu); Porty I/O tylnego panelu: 1 x VGA, 1 Port PS/2 (klawiatura),1 Port PS/2
(myszka),1 gniazda, RJ-45 (sieć LAN), 4 portów USB 2.0/1.1, 1 x port COM
Złącza I/O na płycie - 1 x złącze IDE, 2 x złącze SATA, 2 x złącze USB 2.0 obsługujące
dodatkowe 4 porty USB 2.0
Okres gwarancji min. 36 miesięcy
(nazwa/producent ……………..……… model …………………………..……)
PLN/szt.
2 szt.
ident.
aparat fotograficzny kompaktowy, wyposażony w kartę pamięci SD o pojemności 8 GB,
rozdzielczość obrazu min. 12 mln pikseli; zoom optyczny nie mniej niż 20x; migawka: co
najmniej 8-1/1600s; stabilizacja obrazu; obiektyw powinien posiadać osobny pierścień ostrości
i pierścień mechanicznie nastawiający ogniskową; zdjęcia zapisywane w formacie co najmniej
JPG, RAW; możliwość nagrywania filmów Full HD; menu w języku polskim; ekran LCD
78 wysuwany i uchylny; aparat powinien pracować w trybach automatycznych oraz posiadać
ustawienia ręczne; zasilanie: akumulatory lub zamiennie ogniwa (tzw. paluszki); w zestawie/
kpl..: aparat, ładowarka do akumulatorów, karta pamięci SD 8 GB; pokrowiec/futerał do
przechowywania aparatu, instrukcja obsługi, ew. płyta z oprogramowaniem
Okres gwarancji min. 24 miesiące
(nazwa/producent ……………..……… model ……………………………..……)
PLN/kpl.
1 kpl.
PLN/szt.
1 szt./
100 m
PLN/szt.
1 szt.
kabel zwykły 2 x 2,5 mm – do standardowej instalacji głośnikowej;
79 szpula/opk. przewodu o długości 100m
akumulator LSA LOGIC 58-00006-04 REV A lub produkt równoważny, przeznaczony do
80 serwera Fujitsu-Siemens RX300S3 S26361-D2119-C15
Okres gwarancji min. 12 miesięcy
Cena (wartość) brutto za wykonanie ZADANIA 1. wynosi łącznie ∑ POZ.1÷80
(słownie złotych................................................................................................................................................ ),
w tym kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) wynosi ..................................... zł
2.
W ramach ZADANIA 2. oferujemy dostarczyć i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 tygodni od
dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
poz.1) routery bezprzewodowe …………………………………………………….. (3 identyczne szt.),
nazwa / typ / model / producent
które spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania i posiadają wszystkie parametry nie gorsze niż
określone poniżej:
20
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
router bezprzewodowy – razem 3 identyczne szt.
wymagane parametry
dual band; dwa układy nadawczo-odbiorcze (IEEE™ 802.11 b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n 5.0 GHz); równoległa praca na
dwóch częstotliwościach; MIMO; min. 6 anten wew.; 64MB SDRAM, 8 MB FLASH, 4 x LAN 10/100/1000 BaseT (RJ45); 1 x WAN
10/100/1000BaseT (RJ45); standard 802.11a/b/g/n; QOS; SPI Firewall; UPnP;• WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (PreShared Keys)• WPA2 Enterprise mode (802.1x); 1 x USB (Storage Access) z obsługą systemów FAT16/32, NTFS Read/Write, Ext
2 Read/Write, Ext 3 Read/Write; możliwość montażu na ścianie; zarządzanie przez przeglądarkę internetową; diody informujące o
stanie urządzenia: WLAN, Internet, USB, WLAN 5 GHz, WLAN 2.4 GHz, Zasilanie, 4x LAN
okres gwarancji min. 24 miesiące
poz.2) przełączniki (switch) 5-portowe ……………………………………………. (25 identycznych szt.),
nazwa / typ / model / producent
które spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania i posiadają wszystkie parametry niegorsze niż
określone poniżej:
przełącznik (switch) 5-portowy – razem 25 identycznych szt.
wymagane parametry
architektura sieci LAN GigabitEthernet, liczba portów 1000BaseT (RJ45) 5 szt.; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE
802.3-10BaseT, IEEE 802.3u-100BaseTX, IEEE 802.3ab-1000BaseT, auto MDI/MDI-X, IEEE 802.1p-Priority, IEEE 802.3x-Flow
Control; Jumbo frame support; rozmiar tablicy adresów MAC 4096; warstwa przełączania 2;szybkość przełączania 10Gbps;
przepustowość 7,0 mpps; typ obudowy desktop; max pobór mocy 4W; wyposażenie standardowe zasilacz, instrukcja obsługi;
dodatkowe funkcje diody informujące o statusie urządzenia; okres gwarancji min. 36 miesięcy
poz.3) przełączniki (switch) 8-portowe ……………………………………………. (10 identycznych szt.),
nazwa / typ / model / producent
które spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania i posiadają wszystkie parametry niegorsze niż
określone poniżej:
przełącznik (switch) 8-portowy – razem 10 identycznych szt.
wymagane parametry
architektura sieci LAN GigabitEthernet, liczba portów 1000BaseT (RJ45) 8 szt.; obsługiwane protokoły i standardy: IEEE
802.3-10BaseT, IEEE 802.3u-100BaseTX, IEEE 802.3ab-1000BaseT, auto MDI/MDI-X, half/full duplex; rozmiar tablicy adresów
MAC 4096; bufor pamięci 1 MB; warstwa przełączania 2; szybkość przełączania 16Gbps; przepustowość 11,5 mpps; typ obudowy
desktop; max pobór mocy 5W; wyposażenie standardowe zasilacz, instrukcja obsługi; dodatkowe funkcje diody informujące o
statusie urządzenia; okres gwarancji min. 36 miesięcy
poz.4) przełączniki (switch) 24-portowe zarządzalne (typ I) …………………………………………….
nazwa / typ / model / producent
(2 identyczne szt.), które spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania i posiadają wszystkie
parametry niegorsze niż określone poniżej:
przełącznik (switch) zarządzalny (typ I) – razem 2 identyczne szt.
wymagane parametry
1U, możliwość montażu w szafie rack 19’’ (osprzęt w komplecie), na ścianie, biurku , głośność 0dB
(przełącznik bez wiatraków), pobór max. 30W
Porty, łączność
24 porty 10/100/1000 (2 porty tzw. COMBO używane zamiennie z 2 portami mini-GBIC) + 2 porty
mini-GBIC; Obsługa standardów IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX,
IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); duplex: 10Base-T/100Base-TX, half or full; 1000Base-T, full only
auto-MDIX - wykrywanie rodzaju okablowania; obsługa pakietów jumbo (9216 bajtów)
pamięć
8 MB flash, 16 MB SDRAM; bufor: 512 KB
Standardy
IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol
(LACP); IEEE 802.3x Flow Control; RFC 1534 DHCP/BOOTP Interoperation
RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4
VLAN
Obsługa i znakowanie (tagging) sieci VLAN: obsługa min. 64 sieci VLAN opartych na portach
VLAN 802.1Q
Przełączanie/przepustowość 48 Gbps /35mpps
Opóźnienie
100 Mb: < 4.7 µs ( 64-byte packets); 1000 Mb: < 3.0 µs ( 64-byte packets)
Tablica MAC
8000 wpisów
Warstwa przełączania
2
Zarządzanie,
Interfejs Web chroniony hasłem z wykorzystaniem SSL , IEEE 802.1AB Link Layer Discovery
monitorowanie,
Protocol (LLDP); oprogramowanie systemowe przełącznika przechowywane na dwóch pamięciach
diagnostyka,bezpieczeństwo flash, mirroring portów;
gwarancja i serwis
60 miesięcy
element
Obudowa, pobór mocy
21
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
poz.5) przełączniki (switch) 24-portowe zarządzalne (typ II) …………………………………………….
nazwa / typ / model / producent
(3 identyczne szt.), które spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania i posiadają wszystkie
parametry niegorsze niż określone poniżej:
przełącznik (switch) zarządzalny (typ II) – razem 3 identyczne szt.
wymagane parametry
1U, montaż w szafie rack 19’’ (osprzęt w komplecie), pobór max. 35W
24 porty 10/100/1000 (w tym 4 porty tzw. DUAL używane zamiennie z 4 portami mini-GBIC) + 4
porty mini-GBIC; Obsługa standardów IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100BaseTX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); Duplex: 10Base-T/100Base-TX, half or full; 1000Base-T, full
only; Media type: Auto-MDIX; obsługa pakietów jumbo (9216 bajtów)
pamięć
16 MB flash, 64 MB SDRAM; bufor pakietów: 0.75 MB
Protokoły i standardy
IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees;
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control;
RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (revision 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP;
RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; RFC 1542 BOOTP Extensions;
RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 3376 IGMPv3; RFC 1213 MIB II;
RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1573 SNMP MIB II; RFC 2021 RMONv2 MIB;
RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB;
RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC 2668 802.3 MAU MIB;
RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity MIB (Version 2);
RFC 2863 The Interfaces Group MIB; RFC 3418 MIB for SNMPv3
VLAN
Obsługa i znakowanie (tagging) sieci VLAN: obsługa min. 64 sieci VLAN opartych na portach;
VLAN 802.1Q; GARP VLAN Registration Protocol - Protokół rejestracji VLAN GARP
(automatyczne rozpoznawanie sieci VLAN i ich dynamiczne przypisywanie)
Przełączanie/przepustowość 48 Gbps / 35mpps
Opóźnienie
< 5.6 µs (FIFO 64-byte packets)
Tablica MAC
8000 wpisów
Warstwa przełączania
2
Zarządzanie,
Interfejs Web chroniony hasłem z wykorzystaniem SSL, SSHv2, CLI, IEEE 802.1AB Link Layer
monitorowanie, diagnostyka Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events);
SNMPv1/v2c/v3; Port mirroring; Single IP Address Management – zarządzanie przełącznikami
połączonymi w stos poprzez jeden zdefiniowany adres IP
Bezpieczeństwo
Port security – kontrola dostępu na podstawie adresu MAC
Protected ports – izolowanie ruchu na zdefinowanych portach od pozostałego ruchu w sieci z
możliwością komunikacji z portem up-link
Guest VLAN – izolowanie nieautoryzowanego ruchu w wydzielonej sieci VLAN
MAC address lockout – blokada połączeń z określonego adresu MAC
IEEE 802.1X Port Based Network Access Control
Multiple IEEE 802.1X users per port – możliwość autoryzacij min.2 użytkowników na danym porcie;
Różne metody uwierzytelniania użytkowników: IEEE 802.1X: uwierzytelnianie zgodne ze
standardami branżowymi oparte na protokole IEEE 802.1x supplicant, przeprowadzane na kliencie
w połączeniu z serwerem RADIUS; Uwierzytelnianie przez Internet: działa podobnie jak IEEE
802.1X i umożliwia uwierzytelnianie w środowisku przeglądarki internetowej klientów
nieobsługujących trybu IEEE 802.1X supplicant; Uwierzytelnianie na podstawie adresu MAC: klient
jest uwierzytelniany za pomocą serwera RADIUS na podstawie adresu MAC.
STP BPDU port protection; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authentication;
RFC 2866 RADIUS Accounting; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell
oprogramowanie systemowe przełącznika przechowywane na dwóch pamięciach flash
gwarancja i serwis
60 miesięcy
element
Obudowa,pobór mocy
Porty, łączność
22
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
elementy dostawy
1
poz.1) router bezprzewodowy
liczba
cena jednostkowa
netto (bez VAT)
łączna wartość
brutto (z VAT)
2
3
4 = (2 x 3) + VAT
3 identyczne szt.
PLN
PLN
poz.2) przełącznik (switch) 5-portowy
25 identycznych szt.
PLN
PLN
poz.3) przełącznik (switch) 8-portowy
10 identycznych szt.
PLN
PLN
poz.4) przełącznik (switch) 24-portowy zarządzalny
2 identyczne szt.
PLN
(typ I)
poz.5) przełącznik (switch) 24-portowy zarządzalny
3 identyczne szt.
PLN
(typ II)
Cena (wartość) brutto za wykonanie ZADANIA 2. wynosi łącznie ∑ POZ.1÷5
PLN
PLN
PLN
(słownie złotych ................................................................................................................................................)
w tym kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) wynosi ..................................... PLN.
3.
W ramach ZADANIA 3. oferujemy dostarczyć i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 tygodni od
dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia urządzenia zasilania awaryjnego
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA1500RMI2U) + POWERCHUTE
(8 identycznych szt.), które spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania i posiadają wszystkie
parametry niegorsze niż określone poniżej:
element
wymagane parametry
moc pozorna
1500 VA
moc rzeczywista
980 Wat
architektura UPSa
line-interactive
liczba i rodzaj gniazdek z
4 x IEC320 C13 (10A)
utrzymaniem zasilania
2 x IEC Jumpers
typ gniazda wejściowego
IEC320 C14 (10A)
czas podtrzymania dla
7,4 min
obciążenia 100%
czas podtrzymania przy
26,5 min
obciążeniu 50%
zakres napięcia wejściowego w 160-286 V
trybie podstawowym
zmienny zakres napięcia
151-302 V
wejściowego
funkcje specjalne
Zimny start, Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR), Sinus podczas pracy na baterii
porty komunikacji:
• RS232 (DB9) • SmartSlot • USB"
typ obudowy
rack 19"
wyposażenie standardowe
Instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD, gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt.,
kabel szeregowy RS232 (DB9), klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19", szyny
do montażu w szafie rack 19"
dołączone oprogramowanie
PowerChute Business Edition
gwarancja i serwis
2 lata naprawy albo wymiana
elementy dostawy
liczba
cena jednostkowa
netto (bez VAT)
łączna wartość
brutto (z VAT)
1
2
3
4 = (2 x 3) + VAT
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V
(SUA1500RMI2U) + POWERCHUTE
8 identycznych szt.
PLN
PLN
Cena (wartość) brutto za wykonanie ZADANIA 3. wynosi łącznie
PLN
ZAMAWIAJĄCY posiada 12 zasilaczy UPS klasy APC SmartUPS. Ponieważ serwery ZAMAWIAJĄCEGO posiadają redundantne zasilacze
podłączone do różnych UPSów tej samej klasy wymagane jest aby nowo dostarczone jednostki powinny być kompatybilne z
oprogramowaniem użytkowanym dotychczas PowerChute Business Edition i PowerChute Network Shutdown. Dopuszcza się
dostawę UPSów innego typu niż wskazany powyżej, pod warunkiem że dostarczone wraz z nimi oprogramowanie zarządzające
będzie umożliwiało zarządzanie również istniejącymi UPSami klasy APC SmartUPS. W takim przypadku WYKONAWCA musi
uwzględnić w cenie koszt wdrożenia oprogramowania na wszystkich serwerach istniejących u ZAMAWIAJĄCEGO.
23
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
4.
SIWZ: załącznik nr 1
W ramach ZADANIA 4. oferujemy dostarczyć i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 tygodni od
dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
poz.1) komputery przenośne (laptopy) 13,3” ……………………………….…..……………………………..
nazwa / typ / model / producent
wraz z oprogramowaniem (3 identyczne szt.), które spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania
i posiadają wszystkie parametry nie gorsze niż określone poniżej:
komputer przenośny (laptop) 13,3” – razem 3 identyczne szt.
element
wymagane parametry
procesor
klasa x86 dwurdzeniowy , zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych; procesor musi
uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3325 punktów (wynik procesora musi
znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ); w celu sprawdzenia poprawności testów
przeprowadzonych samodzielnie przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU
oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów
wraz z wynikami, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania w tej sprawie
ekran (matryca)
13,3" o rozdzielczości: HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy
pamięć RAM
4GB (1x4096MB) możliwość rozbudowy do min 8GB
dysk twardy
min. 250 GB SATA, 7200 obr./min.
karta graficzna
zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze
sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units)
oraz Dual HD HW Decode.
audio
karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo
komunikacja
karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n,
zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym
przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN umieszczonym z przodu obudowy komputera;
Bluetooth 3.0
porty/złącza
wbudowane porty i złącza: 3x USB w tym jedno USB o funkcjonalnosci eSATA i minimum 2 x USB 3.0,
złącze słuchawek, złącze mikrofonu, RJ-45, , VGA, HDMI, czytnik kart 8 w 1, czytnik linii papilarnych
klawiatura
układ US-Qwerty
wskaźnik
touchpad 240 CPI
kamera internetowa kamera 2Mpix + mikrofon
napęd optyczny
napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny
obudowa
ze stopu metali lekkich
bateria
4-cell, 40WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 6 godzin
zasilacz
zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE, 240V, o mocy min. 65W
waga
max 2.1 kg z baterią 4-cell i napędem optycznym
system operacyjny, zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany
sterowniki
system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft+nośnik;
dołączony nośnik ze sterownikami.
bezpieczeństwo
złącze typu Kensington Lock
głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO
ergonomia
9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 21dB (załączyć oświadczenie
producenta)
zaświadczenia,
potwierdzające: odpowiednie licencje Windows, znak bezpieczeństwa „CE”; spełnianie kryteriów
certyfikaty
środowiskowych na podstawie certyfikatu ISO 14001; potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych,
w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oświadczenia producenta jednostki; Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows
7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL); Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER.
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net dopuszcza się wydruk ze strony internetowej; Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na
liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org
gwarancja i serwis
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta . Czas reakcji serwisu - do końca
następnego dnia roboczego; Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; – wymagane oświadczenie wykonawcy
potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta; W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u
zamawiającego; Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela
24
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
poz.2) komputery przenośne (netbooki) 10,1” …………………………….…..……………………………..
nazwa / typ / model / producent
wraz z oprogramowaniem (4 identyczne szt.), które spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania
i posiadają wszystkie parametry nie gorsze niż określone poniżej:
komputer przenośny (netbook) 10,1” – razem 4 identyczne szt.
element
wymagane parametry
procesor
dwurdzeniowy, TDP max 8,5W. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark
CPU Mark wynik min.: 560 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net ) lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów
przeprowadzonych przez WYKONAWCĘ; w celu sprawdzenia poprawności testów przeprowadzonych
samodzielnie przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU oprogramowanie testujące, oba
równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami, w terminie 3 dni
od otrzymania wezwania w tej sprawie
chipset
dostosowany do zaoferowanego procesora
ekran (matryca)
LED 10,1” WSVGA 1024x600 matowa z podświetleniem LED, jasność 300 cd/m2
pamięć RAM
1GB 1066 MHz DDR3
dysk twardy
min. 250GB, 5400 RPM, Serial ATA; 2,5”
karta graficzna
zintegrowana
audio
karta dźwiękowa zintegrowana z płyta główną, wbudowane głośniki (2 x 1,5W)
łączność
10/100 Mbps Gigabit Ethernet
przewodowa
łączność
Wireless LAN 802.11 b/g/n; Bluetooth 3.0 HIGH SPEED
bezprzewodowa
porty/złącza
1 x VGA, 3 x USB 2.0, RJ-45, line-out, wbudowany czytnik kart pamięci SD/SDHC/SDXC
klawiatura, wskaźnik Układ QWERTY, podświetlenie klawiatury; touchpad 240 CPI
kamera internetowa min. 0,3 MPix z mikrofonem
bateria
3-komorowa, 2300 mAh litowo-jonowa
zasilacz
zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE, 240V, o mocy min.30W
system operacyjny, preinstalowany system operacyjny MS Windows 7 Starter PL 32-bit
sterowniki
bezpieczeństwo
gniazdo Kensington Lock, Hasło BIOS
waga
nie większa niż 1,3 kg wraz z 3-komorową baterią
zaświadczenia,
potwierdzające: odpowiednie licencje Windows, znak bezpieczeństwa „CE”
certyfikaty
gwarancja i serwis
24 miesiące gwarancji udzielonej przez producenta komputera
elementy dostawy
liczba
cena jednostkowa
netto (bez VAT)
łączna wartość
brutto (z VAT)
1
2
3
4 = (2 x 3) + VAT
poz.1) komputer przenośny (laptop) 13,3”
3 identyczne szt.
PLN
PLN
poz.2) komputer przenośny (netbook) 10,1”
4 identyczne szt.
PLN
PLN
Cena (wartość) brutto za wykonanie ZADANIA 4. wynosi łącznie ∑ POZ.1, 2
PLN
(słownie złotych ................................................................................................................................................)
w tym kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) wynosi ..................................... PLN.
5.
W ramach ZADANIA 5. oferujemy dostarczyć i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 tygodni od
dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, licencje na oprogramowanie komputerowe,
określone w tabeli:
poz.
element dostawy / licencja
liczba
cena jednostkowa
netto (bez VAT)
łączna wartość
brutto (z VAT)
1
2
3
4
5 = (3 x 4) + VAT
1
Adobe Acrobat X Pro PL GOV
1 szt.
PLN
PLN
2
IBExpert Single License Software Assurance
1 szt.
PLN
PLN
3
Advanced Office Password Recovery Professional
1 szt.
PLN
PLN
4
Advanced PDF Password Recovery Professional
1 szt.
PLN
PLN
25
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
poz.
SIWZ: załącznik nr 1
element dostawy / licencja
1
2
liczba
cena jednostkowa
netto (bez VAT)
łączna wartość
brutto (z VAT)
3
4
5 = (3 x 4) + VAT
5
Microsoft Windows Server 2008 std r2
1 szt.
PLN
PLN
6
Microsoft Windows Srv 2008 CAL
40 szt.
PLN/szt.
PLN
7
Acronis Backup & Recovery Adv. Serv
1 szt.
PLN
PLN
8
R-Studio Technician
1 szt.
PLN
PLN
1 szt.
PLN
PLN
1 szt.
PLN
PLN
1 szt.
PLN
PLN
1 szt.
PLN
PLN
1 szt.
PLN
PLN
1 szt.
PLN
PLN
1 szt.
PLN
PLN
Cena (wartość) brutto za wykonanie ZADANIA 5. wynosi łącznie ∑ POZ.1÷15
PLN
9
10
11
12
13
14
15
ManageEngine Firewall Analyzer Premium Perpetual +
1 rok supportu
ManageEngine ServiceDesk Plus Professional licencja
dla 2 techników i 500 zasobów + 1 rok supportu
ManageEngine AssetExplorer licencja dla 2 techników
i 500 zasobów + 1 rok supportu
ManageEngine OpManager Professional License for
25 Devices Pack + 1 rok supportu
ManageEngine OpUtils Professional License for 1
User (750 Used Switch Ports in SPM and 750 Used IP
Addresses in IPAM
EventLog Analyzer Professional Annual Subscription
fee for 10 Hosts pack
NetFlow Analyzer Professional Plus Annual
Subscription for 10 Interfaces Pack
(słownie złotych ................................................................................................................................................)
w tym kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) wynosi ..................................... PLN.
6.
Zaoferowane dostawy wykonamy samodzielnie w całym okresie umowy, w terminach w niej
ustalonych, za wyjątkiem następujących czynności, które powierzamy podwykonawcy/-om
- należy podać zakresy czynności powierzonych podwykonawcy/-om: ………………………………………………………………………………….
7.
Uważamy się za związanych wszystkimi złożonymi ofertami częściowymi w okresie upływającym
18 sierpnia 2011 r.
8.
W przypadku wyboru którejkolwiek z przedstawionych ofert częściowych, zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
w wyznaczonym terminie i miejscu. W szczególności akceptujemy warunki płatności określone we
WZORZE UMOWY.
9.
Wraz z ofertą/-ami częściową/-ymi składamy następujące dokumenty wymagane na zasadach
określonych w pkt 3.1 (szczegółowe opisy, zawierające informacje i dane techniczne, dotyczące zaoferowanych
przedmiotów dostawy; zbiorcze lub indywidualne specyfikacje należy przedłożyć w sposób umożliwiający identyfikację źródła
ich pochodzenia, np. potwierdzona za zgodność oficjalna karta specyfikacji lub wydruk ze strony internetowej producenta
z podaniem adresu tej strony) oraz w pkt 3.2÷3.4 SIWZ:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
10. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w dokumentacji ofertowej na stronach nr
26
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 1
11. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na ....... kolejno
ponumerowanych stronach.
........................................ dn. ......... lipca 2011 r.
..........................................................................................
podpis/-y osoby reprezentującej / osób reprezentujących / WYKONAWCĘ
albo pełnomocnika WYKONAWCY
UWAGA: Ofertę oraz inne wymagane dokumenty należy złożyć u ZAMAWIAJĄCEGO –
Warszawa, ul. Ząbkowska 41, Kancelaria Główna pok. nr 020 w terminie do 20 lipca 2011 r. godz. 10:00.
27
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu
nazwa WYKONAWCY, adres jego siedziby (pieczęć)
Składając ofertę/-y częściową/-e w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ CZĘŚCI, AKCESORIÓW
KOMPUTEROWYCH, KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, A TAKŻE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE oświadczam/-y, że reprezentuję/-emy WYKONAWCĘ, którego nie dotyczą okoliczności
określone w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych stanowiącym, iż z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
I URZĄDZEŃ
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania oraz wykonawców wypełniających normę określoną w art.24 ust.1 pkt 1a PZP;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
28
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 2
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
......................................... dn. ......... lipca 2011 r.
..........................................................................................
podpis/-y osoby reprezentującej / osób reprezentujących / WYKONAWCĘ
albo pełnomocnika WYKONAWCY
Składając ofertę/-y częściową/-e w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ CZĘŚCI, AKCESORIÓW
KOMPUTEROWYCH, KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, A TAKŻE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE oświadczam/-y, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych możemy
ubiegać się o udzielenie wyżej określonego zamówienia, ponieważ reprezentuję/-emy WYKONAWCĘ,
który:
I URZĄDZEŃ
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności opisanych w SIWZ, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
......................................... dn. ....... lipca 2011 r.
..........................................................................................
podpis/-y osoby reprezentującej / osób reprezentujących / WYKONAWCĘ
albo pełnomocnika WYKONAWCY
29
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
wzór
SIWZ: załącznik nr 3
U M O W A Nr
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu
/11 [BI]
wzór
lipca 2011 r. w Warszawie, pomiędzy:
Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
z siedzibą w Warszawie (03-736) ul. Ząbkowska 41,
działającym na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. Nr 82, poz. 451),
posiadającym numery: NIP 5213214182, REGON 015249601,
reprezentowanym przez ……………………………………………………….. – ……………………….,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” lub „Stroną”,
a
..............................................................................................................................................................................................
z siedzibą ..........................................................................................................................................................................
podmiotem/osobą wpisanym/-ną do ........................................................................................................................,
posiadającym numery: NIP ............................................., REGON ....................................................................,
reprezentowanym przez .................................................................................................................................... ,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” lub „Stroną”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona
w złotych równowartość kwoty 125 000 euro, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(nr sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (art. 39÷44 PZP - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), ZAMAWIAJĄCY wybrał jako
najkorzystniejszą/-e ofertę/-y WYKONAWCY w zakresie ZADANIA …… i zawarto tę Umowę.
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowych: CZĘŚCI, AKCESORIÓW I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH / KOMPUTERÓW
PRZENOŚNYCH / LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, które określono w zestawieniu sporządzonym na
podstawie oferty WYKONAWCY, pozostającej w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
i zwanych dalej „Przedmiotem dostawy”:
poz.
1
urządzenie komputerowe / akcesorium komputerowe / część komputerowa /
parametry techniczne i gwarancyjne, które jego dotyczą
typ/model oraz nazwa producenta lub nazwa handlowa;
licencjonowane oprogramowanie komputerowe
2
cena
jednostkowa
łączna wartość
ilość
BRUTTO
(z 23% VAT)
NETTO
3
4
.
5=(3x4)+VAT
PLN
2. W YKONAWCA dostarczy Przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO
w Warszawie, oraz przekaże ZAMAWIAJĄCEMU Przedmiot dostawy, w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia
Umowy.
3. W YKONAWCA oświadcza, że Przedmiot dostawy jest wyprodukowany jako fabrycznie nowy, wolny od
wad technicznych i prawnych oraz posiada parametry techniczne i gwarancyjne określone w ofercie
WYKONAWCY zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
§ 2.
1.
Wydanie ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich elementów Przedmiotu dostawy zostanie potwierdzone protokołem
zdawczo - odbiorczym, który sporządzą i podpiszą osoby określone w ust. 2.
2.
Upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji Umowy oraz do przekazania i odbioru
Przedmiotu dostawy, są:
1) w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO:
…………………………, tel. ………………….., faks ………………….., e-mail: …………[email protected]
30
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
SIWZ: załącznik nr 3
2) w imieniu WYKONAWCY:
…………………………, tel. ………………….., faks ………………….., e-mail: …………[email protected]
3. Osoby określone w ust. 2 uzgodnią dzień i godzinę dostarczenia Przedmiotu dostawy, z zachowaniem
terminu ustalonego w § 1 ust. 2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza sukcesywne dostarczanie poszczególnych
elementów Przedmiotu dostawy.
4. W YKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU kompletny Przedmiot dostawy w pomieszczeniach siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO, w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem,
oprogramowaniem i instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi - całość sprawdzona
przez WYKONAWCĘ pod względem jakościowym i ilościowym.
5. W terminie 3 dni roboczych od daty protokolarnego odbioru dostarczonych elementów Przedmiotu
dostawy ZAMAWIAJĄCY zbada ich przydatność w sposób przyjęty zwyczajowo oraz na podstawie
posiadanych specyfikacji.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub braków, ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY wadliwe elementy
Przedmiotu dostawy, a WYKONAWCA w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania dostarczy
ZAMAWIAJĄCEMU elementy Przedmiotu dostawy wolne od wad, bądź też uzupełni braki ilościowe
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia.
§ 3.
1. Z tytułu należytego wykonania Umowy oraz podstawie zestawienia zamieszczonego w § 1 ust. 1, ustala
się łączną cenę Przedmiotu dostawy w kwocie brutto ……………...………... zł (słownie złotych
………………………...........................................................………… …………………………………………).
Kwota ta zawiera już należny podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny jednostkowe netto podane w kol. 3 zestawienia zawartego w § 1 ust. 1 obejmują wszelkie
koszty elementów Przedmiotu dostawy i nie ulegną one zwiększeniu w okresie wykonywania Umowy.
ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
3. W następstwie protokolarnego odbioru, o którym mowa w § 2, WYKONAWCA wystawi ZAMAWIAJĄCEMU
fakturę VAT, zawierającą w szczególności nazwy odebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO elementów
Przedmiotu dostawy, ich ceny jednostkowe netto oraz ilości.
4. ZAMAWIAJĄCY zapłaci kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy WYKONAWCY podany w fakturze, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO kwotą brutto
określoną w ust. 1. Strony obowiązuje 14-dniowy termin zapłaty, niezależnie od terminu płatności
podanego w fakturze VAT.
§ 4.
1. Na Przedmiot dostawy odebrany przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA udziela gwarancji zgodnie z treścią
złożonej oferty tj. na okres ..... miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru Przedmiotu dostawy
przez ZAMAWIAJĄCEGO, bez zastrzeżeń.
2. Gwarancja udzielona przez WYKONAWCĘ nie wyłącza uprawnień gwarancyjnych ZAMAWIAJACEGO
przyznanych przez producenta na podstawie dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w § 2 ust. 4.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych obciążają WYKONAWCĘ.
§ 5.
1. W YKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych:
1)
za każdy dzień przedłużenia (opóźnienia) przez WYKONAWCĘ, terminu ustalonego w § 1 ust. 2 w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1,
31
Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC
2)
SIWZ: załącznik nr 3
w przypadku odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ, z przyczyn leżących po
stronie WYKONAWCY - w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1.
2. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku przedłużenia przez WYKONAWCĘ o 7 dni
terminu ustalonego w § 1 ust. 2. W takim przypadku stosuje się postanowienie ust. 1 pkt 2.
3. W przypadku naliczenia WYKONAWCY kary umownej zgodnie z ust. 1, ZAMAWIAJĄCY może ją potrącić
z istniejącej między Stronami wierzytelności pieniężnej. Oświadczenie o potrąceniu składa się na piśmie.
4. W przypadku, gdy szkody u ZAMAWIAJĄCEGO spowodowane działaniem WYKONAWCY przekroczą wartość
kar umownych określonych w ust. 1 lub 2, niezależnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 6.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić
od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
§ 7.
1. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru WYKONAWCY. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem niniejszego
postanowienia podlega unieważnieniu.
2. Każda Strona może jednostronnie zmienić osoby oraz dane teleadresowe, które wskazano w Umowie,
zawiadamiając uprzednio o takiej zmianie drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Prawa i obowiązki Stron określone w Umowie oraz z niej wynikające, nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy o zamówieniach publicznych oraz
Kodeksu cywilnego odpowiednio w zakresie, w którym Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony
oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement