Bartscher 200043 Water heater D3000 Operativne instrukcije

Bartscher 200043 Water heater D3000 Operativne instrukcije | Manualzz
D3000
200043
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka
Verzija: 1.0
Datum izdavanja: 2023-05-09
HR
2
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Originalne upute za uporabu
1
Sigurnost ....................................................................................................... 2
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja ........................................................ 2
Sigurnosne napomene ............................................................................. 3
Korištenje u skladu s namjenom .............................................................. 6
Nenamjenska uporaba ............................................................................. 6
Opće informacije............................................................................................ 7
2.1
Odgovornost i jamstvo ............................................................................. 7
2.2
Zaštita autorskih prava............................................................................. 7
2.3
Izjava o sukladnosti.................................................................................. 7
Transport, pakiranje i čuvanjee...................................................................... 8
3.1
Kontrola isporuke ..................................................................................... 8
3.2
Pakiranje .................................................................................................. 8
3.3
Čuvanje.................................................................................................... 8
Tehnički podaci.............................................................................................. 9
4.1
Tehnički podaci ........................................................................................ 9
4.2
Popis sklopova uređaja .......................................................................... 10
4.3
Funkcije uređaja..................................................................................... 11
Instalacija i rukovanje .................................................................................. 12
5.1
Instalacija ............................................................................................... 12
5.2
Rukovanje .............................................................................................. 13
Čišćenje i uklanjanje kamenca .................................................................... 19
6.1
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja ................................... 19
6.2
Čišćenje ................................................................................................. 19
6.3
Uklanjanje kamenca............................................................................... 20
Moguće smetnje .......................................................................................... 21
Zbrinjavanje ................................................................................................. 22
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
6
7
8
200043
1 / 22
Sigurnost
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h d es Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za
uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!
Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i
održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih
napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i
pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju
nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području
primjene uređaja.
Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove
upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.
Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u
svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj
osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.
1
HR
Sigurnost
Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može
postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje
koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se
sigurnosnih napomena.
1.1
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja
Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u
dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se
bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i
materijalna šteta.
OPASNOST!
Sigurnosno upozorenje OPASNOST upozorava na rizik od nastanka
teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava
opisanu opasnost.
2 / 22
200043
Sigurnost
UPOZORENJE!
Signalna riječ UPOZORENJE označava moguću opasnost koja može
uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.
OPREZ!
Sigurnosno upozorenje OPREZ upozorava na rizik od nastanka lakših
ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu
opasnost.
, di e
PAŻNJA!
Signalna riječ PAŻNJA upozorava na moguću opasnost nastanka
materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje
sigurnosne napomene.
NAPOMENA!
HR
Simbol NAPOMENA pruža korisniku druge informacije i napomene
vezane za korištenje uređaja.
1.2
Sigurnosne napomene
Električna struja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u
potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog
napajanja.
Utikač ne dirajte mokrim rukama.
Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz
električnog napajanja.
Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i
odgovarajuće servisne radionice.
Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
200043
3 / 22
Sigurnost
•
•
•
•
Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije
oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel
oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu
zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.
Zapaljivi materijali
•
•
•
•
•
HR
•
Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu
np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
Uređaj redovito čistite kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara.
Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri
odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci
hrane u uređaju se mogu zapaliti.
Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na
primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih
materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj
isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj
priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za
odgovarajući dotok svježeg zraka.
Vruče površine
•
•
•
•
Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Opasnost od
nastanka opeklina. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
Ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite dostupne upravljačke elemente i
ručke.
Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.
Opasnost za zdravlje zbog mikroba
•
Spremnik u redovitim vremenskim intervalima treba prazniti, čistiti i dezinficirati
kako bi se eliminirala opasnost od nakupljanja štetnih za zdravlje opasnih
mikroba.
Eksploatacija samo pod nadzorom
4 / 22
200043
Sigurnost
•
•
Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
Uvijek budite blizu uključenog uređaja.
Rukovatelji
•
•
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva
ili znanja.
Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga
ne pokreću.
Nepravilna uporaba
•
•
•
•
•
•
Nenamjenska ili zabranjena uporaba uređaja može dovesti do oštećivanja
uređaja.
Uređaj se može koristiti samo ako je njegovo tehničko stanje neupitno što
omogućava sigurnu eksploataciju.
Uređaj se može koristiti samo ako su priključci u neupitnom tehničkom stanju
što omogućava sigurnu eksploataciju.
Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikad nemojte
samostalno popravljati uređaj.
Na uređaju ne provodite nikakve modifikacije niti izmjene.
200043
5 / 22
HR
Sigurnost
1.3
Korištenje u skladu s namjenom
Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske,
dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.
Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:
–
Priprema vruće vode za kavu, čaj ili hranu za bebe.
Ovaj se uređaj može koristiti u kućnom domaćinstvu i na sličnim mjestima, kao što
su na primjer:
– kuhinje za radnike u trgovinama, kancelarijama i na sličnim mjestima
gdje rade ljudi;
– poljoprivredna gospodarstva;
– hoteli, moteli i druga mjesta gdje borave gosti;
– pansioni.
1.4
HR
Nenamjenska uporaba
Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih
šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.
Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.
Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:
–
6 / 22
Zagrijavanje ili pravljenje napitaka koji sadrže šećer, sladila, lužine ili
alkohol.
200043
Opće informacije
2
2.1
Opće informacije
Odgovornost i jamstvo
Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su
u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima
te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom
modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene
najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od
informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale
zbog:
– nepridržavanja napomena,
– nenamjenske uporabe,
– uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
– uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem
optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.
2.2
HR
Zaštita autorskih prava
Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u
uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača
zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način
(uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim
osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete.
Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.
2.3
Izjava o sukladnosti
Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto
potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo
odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.
200043
7 / 22
Transport, pakiranje i čuvanjee
3
Transport, pakiranje i čuvanjee
3.1
Kontrola isporuke
Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo
do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja
nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na
transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite
opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim
ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za
podnošenje zahtjeva za reklamaciju.
Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za
korisnike.
3.2
HR
Pakiranje
Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja,
prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo
do smetnji u radu uređaja.
Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu
reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.
Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika.
Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.
3.3
Čuvanje
Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme
čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način
postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:
– u zatvorenim prostorijama
– u suhim uvjetima bez prašine
– podalje od agresivnih sredstava
– na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
– na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.
U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih
dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.
8 / 22
200043
Tehnički podaci
Tehnički podaci
4
4.1
Tehnički podaci
Naziv:
Dozator vruću vodu D3000
Broj art.:
200043
Materijal:
plastika, nehrđajući čelik
Kapacitet spremnika za zalihe u litrama: 3
Raspon temperature od - do °C:
40 - 100
Regulacija temperature, razine:
6
Gumb brzog odabira, količina:
2
Priključna snaga:
2,2 - 2,6 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:
143 x 280 x 310
Težina u kg:
2,06
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!
HR
Verzija / karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
Boja: crna | nehrđajući čelik
Upravljanje: na dodir
Digitalni displej
Sigurnosni termostat
Pokazatelj razine napunjenosti: na spremniku vode
Regulacija temperature:
– 6-stupanjska: 45 ˚C, 55 ˚C, 65 ˚C, 75 ˚C, 85 ˚C, 100 ˚C (Pokazatelj "000"
prikazuje trenutnu temperaturu vode u spremniku bez podgrijavanja)
– plus 2 guba brzog odabira (beba: 40 °C, kava/čaj: 98 °C)
Karakteristike:
– odvojiv spremnik za vodu
– odvojiva ladica za kapljice
– mogućnost individualnog postavljanja količine vode s preciznošću do 100
ml do maks. 400 ml ili korištenja funkcije konstantnog protoka vode.
200043
9 / 22
Tehnički podaci
4.2
Popis sklopova uređaja
HR
Pogled sa stražnje strane
Crtež 1
10 / 22
200043
Tehnički podaci
Opis do crteža 1
1. Poklopac spremnika vode
2. Oznaka MAX spremnika vode
3. Spremnik za vodu
4. Oznaka MIN spremnika vode
5. Rešetka za kapljice
6. Ladica za prihvat tekućine
7. Gumene nožice (4x)
8. Kućište
9. Ispisna cijev
10. Upravljačka ploča
11. Pin za kontakt pumpa-spremnik
vode
13. Priključni kabel s utikačem
12. Senzor razine vode
4.3
Funkcije uređaja
Pritiskom na gumb digitalnog dozatora vruće vode možete postaviti odgovarajuću
količinu vode do 400 ml i temperaturu vode od 40 °C do 100 °C.
HR
200043
11 / 22
Instalacija i rukovanje
5
Instalacija i rukovanje
5.1
Instalacija
Ustawienie
•
Uređaj otpakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te
transportne zaštite.
OPREZNO!
Opasnost od gušenja!
Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što
su plastične vrećice i elementi od stiropora.
•
•
HR
•
•
•
•
Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte
polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite
odgovarajućim razrjeđivačem.
Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih
upozorenja na uređaju.
Uređaj nikada ne držite u vlažnom ili mokrom okruženju.
Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo
isključivanje u slučaju nužde.
Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
– ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku
temperaturu
– dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
– lako dostupna
– s dobrom ventilacijom.
Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.
•
•
Halten Sie z u Wänden s eitlic h und hinten oder z u anderen Geg ens tänden einen ausr eichenden Abs tand ein, um di e Einwir kung von Hitz e z u ver mei den. Falls di es nic ht möglich is t, bringen Sie Sc hutz vorrichtungen an, z.B. Foli en aus hitz ebes tändigem M ateri al.
Zadržite barem 10 cm razmaka od zapaljivih zidova i predmeta.
12 / 22
200043
Instalacija i rukovanje
Priključivanje na struju
•
•
•
Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici)
podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom.
Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti
se zbog njega spotaknuti.
5.2
Rukovanje
Sigurnosne napomene
UPOZORENJE
Ispusna cijev i voda koja ističe tijekom rada postaju jako vruće tijekom
rada uređaja i mogu uzrokovati nastanak opeklina i ozljeda na prstima i
rukama korisnika.
Tijekom rada prstima ili rukom nikada ne dirajte ispusnu cijev.
Kad je uređaj uključen, nikada ne čuvajte prste niti ruke ispod ispusne
cijevi zbog provjeravanja temperaturu vode.
POZOR!
Korištenje uređaja bez vode može uzrokovati oštećivanje grijača.
Ne koristite uređaj bez vode. Uvijek na vrijeme nadopunite vodu u
spremniku vode.
200043
13 / 22
HR
Instalacija i rukovanje
Prije uporabe
1. Prije prve uporabe uređaj očistite u skladu s uputama iz točke 6.2 „Čišćenje“.
2. Oprane elemente i površine pažljivo osušite.
3. Na postolje uređaja montirajte ladicu za prihvat tekućine i postavite mrežicu za
kapljice.
UPOZORENJE!
Imajte na pameti da u spremniku vode mora uvijek biti samo čista pitka
voda. W spremniku vode ne čuvajte neprehrambene tekućine kao što su
kiseline, lužine, ulja, nitrati itd.!
NAPOMENA!!
Kako biste izbjegli taloženje kamenca, preporučamo korištenje filtrirane
vode.
HR
4. U spremnik vode nalijte željenu količinu
pitke vode (samo do oznake „MAX“ na
spremniku vode).
POZOR!
Razina napunjenosti ne smije biti manja
od oznake „MIN” na spremniku vode.
Kako biste napunili spremnik vode možete ga
skinuti iz postolja uređaja.
5. Poklopac postavite na spremnik s vodom.
Crtež 2
Pokretanje uređaja
1. Uređaj uključite u odgovarajuću pojedinačnu utičnicu.
Na digitalnom displeju se na trenutak uključuju svi gumbi. Nakon toga se prikazuje
poruka „0” i gori gumb za zaključavanje.
2. Pomoću odgovarajućih gumba na upravljačkoj ploči postavite željenu
temperaturu i količinu vode. Poštujte napomene iz poglavlja „Upravljački
elementi / prikazivane poruke / postavke”.
14 / 22
200043
Instalacija i rukovanje
Upravljački elementi / prikazivane poruke / postavke
Crtež 3
1. Pokazatelj temperature
Na displeju će se prikazati postavljena temperatura
2. Gumb za brzo biranje Kava/Čaj
HR
Pritiskom na ovaj gumb dolazi do pripreme vode s pretpostavljenom
temperaturom 98 ˚C. Kako biste natočili vodu, pritisnite gumb Start/Stop.
3. Pokazatelj količine uzimane vode
Na displeju se prikazuje odabrana količina vode
4. Gumb Start/Stop
Ovaj gumb pokreće ili zaustavlja rad uređaja
5. Gumb za postavljanje količine vode
Pomoću ovog gumba možete postaviti željenu količini servirane vode.
Moguće su sljedeće postavke: 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 000
(konstantni protok vode)
6. Gumb za postavljanje temperature
Pritiskom na ovaj gumb možete postaviti željenu temperaturu. Moguće su
sljedeće postavke: 45 ˚C, 55 ˚C, 65 ˚C, 75 ˚C, 85 ˚C i 100 ˚C.
Pokazatelj "000" prikazuje trenutnu temperaturu vode u spremniku bez
podgrijavanja.
200043
15 / 22
Instalacija i rukovanje
7. Tipka za zaključavanje
Pritiskom na gumb za zaključavanje u trajanju od 3 – 5 sekundi možete
blokirati gumbe na upravljačkoj ploči. Nakon 10 – 15 sekundi gumbi su opet
automatski blokirani, ako ih ne koristite.
8. Gumb za brzo biranje Hrana za bebe
U bocu ili šalicu naspite željenu količinu mlijeka u prahu. Pritiskom na ovaj
gumb dolazi do prikaza pretpostavljene temperature od 40 ˚C. Pritisnite gumb
Start/Stop, a uređaj će odmah početi pripremati vodu.
OPREZNO!
Uvijek kontrolirajte temperaturu hrane za bebe!
Ostale poruke
Nema vode
Ova se poruka prikazuje u slučaju
nedostatka vode. Dodatno se prikazuje
kod greške „E7“.
Uklanjanje kamenca
Ova se poruka prikazuje ako se nakupi
kamenac u cijevi za vodu, spremniku
vode ili ispusnoj cijevi.
HR
Zamjena filtra
Uređaj može biti korišten s filterom, a
nakon oko 2 mjeseca uporabe filtera, se
prikazuje poruka „Zamjena filtera”, koja
podsjeća korisnika na potrebu stavljanja
novog filtera.
16 / 22
200043
Instalacija i rukovanje
Priprema i uzimanje vruće vode
1. Koristeći vruću vode pripremite potrebne napitke (čaj, instant kava, instant juha,
hranu za bebe itd.)
Napomena: Prilikom pravljenja čaja treba imati na pameti da je za pravljenje
različitih vrsta čajeva potrebna voda zagrijana do različite temperature. Uzmite u
obzir napomene iz pakiranja čajeva.
2. Kako biste si natočili vruće vode, ispod
ispusne cijevi postavite odgovarajuću
posudu (čašu ili šalicu).
3. Odaberite željenu temperaturu i količinu
vode u skladu s uputama iz poglavlja
„Upravljački elementi /prikaz poruka /
postavke”.
4. Pritisnite gumb Start/Stop kako biste
pokrenuli pripremu vode.
Nakon oko 5-10 sekundi (ovisno o postavljenoj
temperaturi) iz ispusne cijevi će isteći željena
količina vode.
5. Ako tijekom postavljanja količine vode je
odabrana vrijednost „000”, pritisnite gumb
Start/Stop, čim vam više vruća voda ne
bude potrebna.
6. Kako biste opet uzeli vruću vodu, ponovite
gore opisan postupak.
Crtež 4
NAPOMENA!!
Uređaj pamti posljednju postavku i vrijeme preostalo do postizanja željene
temperature vode, ako nije isključen iz napajanja.
Ako utikač izvadite iz utičnice, postavka nestaje.
Punjenje spremnika vode
Kad se voda u spremniku vode potroši sve do oznake MIN, uređaj više ne priprema
vruću vodu, već emitira zvučni signal i prikazuje poruku „Lack of water“ (nema
vode) te „E7“. Ove poruke označavaju da spremnik vode treba ponovo napuniti
prije ponovnim pokretanjem pravljenja vruće vode.
1.
2.
3.
4.
Prije nego dolijete još vode,uređaj isključite.
Maknite poklopac spremnika za vodu.
Spremnik vode napunite svježom pitkom vodom (samo do oznake MAX).
Ponovo postavite poklopac na spremnik vode.
200043
17 / 22
HR
Instalacija i rukovanje
Pražnjenje ladice za prihvat vode
1. Kad je ladica puna, treba ju ispraznite, tako da pridržite uređaj jednom rukom,
dok drugom rukom podignite ladicu i skinite ju s prihvata na postolju.
2. Skinite rešetku za kapanje.
3. Isprazni ladicu za kapanje.
4. Vršeći prikladni pritisak, ladicu za prihvat vode vratite natrag na prethodno
mjesto.
5. Namjestite mrežicu za kapljice.
Sigurnosni termostat
Uređaj je opremljen sigurnosnim termostatom koji u slučaju pregrijavanja ili kvara
isključuje napajanje uređaja i zaustavlja njegov rad. Funkciju zagrijavanja možete
ponovo pokrenuti ručno pomoću gumba Reset. Ovaj se gumb nalazi na stražnjoj
strani uređaja.
HR
U ovom slučaju postupajte na dolje opisan
način:
– skinite spremnik za vodu,
– pritisnite gumb Reset, stavljajući u otvor
(a) isporučen ključ za resetiranje (b).
Možete početi koristiti uređaj na uobičajen
način.
Crtež 5
18 / 22
200043
Čišćenje i uklanjanje kamenca
Isključivanje uređaja
1. Nakon završetka korištenja uređaj isključite iz napajanja (izvucite utikač iz
utičnice!).
Čišćenje i uklanjanje kamenca
6
6.1
•
•
•
•
•
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja
Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu
niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož,
vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima
napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže
otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti
površinu uređaja.
6.2
HR
Čišćenje
1. Na kraju radnog dana uređaj redovito čistite, a po potrebi i češće.
2. Iz postolja skinite spremnik vode s poklopcem.
3. Iz uređaja izvucite ladicu za prihvat tekućine i mrežicu za kapljice pa ih
ispraznite.
4. Spremnik vode, poklopac, ladicu za prihvat tekućine s mrežicom za kapljice
perite pod tekućom vodom s blagim deterdžentom i spužvicom ili prikladnom
četkom za pranje posuđa.
5. Oprane elemente isperite u čistoj vodi.
6. Kućište dozatora vode i postolje prebrišite mekanom vlažnom krpicom.
7. Nakon čišćenja pažljivo osušite uređaj i skinute elemente pomoću mekane
krpice koja ne ostavlja vlakna.
8. Nakon čišćenja nakupljenu vodu ispustite preko ispusne slavine ispod uređaja:
– otvorite zaštitu ispusnog čepa (A, dolje prikazana slika),
– odvucite ispusni čep,
– ispustite vodu,
– nakon toga ispusni čep namjestite na ispusnu cijev,
– zaštitu montirajte na dnu uređaja.
200043
19 / 22
Čišćenje i uklanjanje kamenca
Crtež 6
9. Ponovo instalirajte uređaj i pričvrstite na njega sve elemente skinute zbog
čišćenja (ladica za prihvat vode s mrežicom za kapljice, spremnik vode,
poklopac).
6.3
HR
Uklanjanje kamenca
Voda neadekvatne kvalitete može uzrokovati taloženje se naslaga kamenca. Zbog
nakupljenog kamenca zagrijavanje vode može duže trajati i može doći do
oštećivanja uređaja.
NAPOMENA!!
Kako biste ograničili taloženje kamenca, preporučamo korištenje filtrirane
vode!
POZOR!
Iz uređaja redovito uklanjajte kamenac!
Kako biste si osigurali ispravan rad uređaja, treba ga čistiti od kamenca odmah čim
se uključi pokazatelj „Descaling” (Uklanjanje kamenca). Kamenac uklonite sljedećim
redoslijedom:
– w spremnik vode naspite malo limunske kiseline ili octa, ili upotrijebite
kupovno sredstvo za uklanjanje kamenca. Pridržavajte se napomena
proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca,
– u spremnik nalijte vodu sve do oznake MAX,
– postavite temperaturu na 100 ˚C , a količinu vode na „000“,
– pritisnite gumb Start/Stop kako biste počeli pripremu vruće vode,
– nakon uklanjanja kamenca vodu ispustite u odgovarajući spremnik,
– postupak ponovite 2 puta,
20 / 22
200043
Moguće smetnje
–
–
–
–
–
7
nalijte čistu vodu i još nekoliko puta zagrijte uređaj, kako biste iz sustava
uklonili sredstvo za kamenac,
vodu prolijte u odgovarajući spremnik,
nakon uklanjanja kamenca očistite spremnik vode,
u spremnik vode ponovo nalijte čistu vodu,
napravite željene napitke koristeći vruću vodu kod prikladno postavljene
temperature i količine vode.
Moguće smetnje
Mögliche
U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili
grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Ako nije moguće ukloniti
smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.
Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja.
Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.
Problem
Uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Utikač nije priključen na
električno napajanje.
Utikač uključite u
odgovarajuću utičnicu.
Nema struje.
Povratite električno
napajanje.
HR
Nema vode ili premalo vode Provjerite razinu vode, nalijte
u spremniku.
vode u spremnik vode (barem
0,2 litra).
200043
Greška digitalnog displeja.
Kontaktirajte servisere.
Aktivirao se sigurnosni
termostat.
Pritisnite gumb Reset
(Poglavlje „Sigurnosni
termostat“).
21 / 22
Zbrinjavanje
Problem
Uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Začepljen izlaz vode u
spremniku vode.
Uklonite kamenac.
Na 3 sekunde pritisnite gumb
za postavljanje količine vode.
Popušten senzor razine
vode w spremniku vode.
Pričvrstite senzor razine vode
ili kontaktirajte servisere.
Potrebno je ukloniti
kamenac iz uređaja.
Na 3 sekunde pritisnite gumb
za postavljanje količine vode,
kako biste očistili uređaj i
uklonili kamenac.
Kamenac u ispusnoj cijevi.
Potrebno je ukloniti kamenac
iz ispusne cijevi.
Trenutno nestala struja.
Povratite električno
napajanje.
Ne radi ispusna cijev.
Kontaktirajte servisere.
Aktivirao se sigurnosni
termostat.
Pritisnite gumb Reset
(Poglavlje „Sigurnosni
termostat“).
Uređaj ne radi
učinkovito.
Voda se ne
zagrijava,
HR
8
Zbrinjavanje
Električni uređaji
Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne
uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki
prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad.
Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni
kabel.
Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.
22 / 22
200043
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement