Zasysające czujki dymu serii FAS-420

Zasysające czujki dymu serii FAS-420
Systemy Sygnalizacji Pożaru | Zasysające czujki dymu serii FAS-420-TM w wersji LSN „improved”
Zasysające czujki dymu serii FAS-420-TM
w wersji LSN „improved”
▶ Możliwość dołączenia do centrali sygnalizacji pożaru
FPA-5000 i FPA‑1200 w technologii „LSN improved”
▶ Duża odporność na fałszywe alarmy dzięki
inteligentnemu przetwarzaniu sygnału LOGIC·SENS
▶ Innowacyjna technologia identyfikacji źródła pożaru
umożliwia dokładną lokalizację pożaru dzięki
monitorowaniu nawet pięciu oddzielnych stref
▶ Nowatorski system monitorowania przepływu
powietrza pozwalający wykryć pęknięcia rurki lub
zatkanie otworów zasysających
▶ Instalacja i pierwsze uruchomienie nie nastręczają
kłopotów dzięki funkcji „plug-and-play”
▶ Łatwą diagnostykę zapewnia oprogramowanie
diagnostyczne FAS‑ASD‑DIAG
▶ Proste zastosowanie planu układu rurek poprzez
opatentowane kryzy foliowe redukcji zasysania
▶ Zachowanie funkcji pętli LSN w przypadku przerwania
kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym
izolatorom zwarć
Zasysające czujki dymu serii FAS‑420‑TM zostały
zaprojektowane specjalnie pod kątem bezpośredniej
współpracy z lokalną siecią bezpieczeństwa w wersji „LSN
improved”, o rozbudowanej funkcjonalności. Te aktywne
układy detekcji pożaru służą do wczesnego wykrywania
pożaru w monitorowanej strefie, zabezpieczenia urządzeń
oraz monitorowania kanałów wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Dokładna lokalizacja pożaru jest
możliwa dzięki wykorzystaniu innowacyjnego sposobu
identyfikacji źródła pożaru.
Zasysające czujki dymu wykorzystują najnowszą
technologię detekcji pożaru. Odporność na zabrudzenia
systemów TITANUS, kompensacja temperaturowa
sygnałów pochodzących z detektorów oraz uruchomienie
z uwzględnieniem ciśnienia powietrza gwarantują
niezawodne działanie nawet w niesprzyjających
warunkach środowiskowych.
Przegląd systemu
A
1
2
5
4
3
6
FAS-420-TM
7
A
Układ rurek zasysających
FAS-420-TM Seria
Zasysająca czujka dymu
1
Rurka zasysająca dym
2
Wlot powietrza
3
Otwory próbkujące
4
Czujka z detektorem przepływu powietrza
5
Podstawa obudowy
6
Urządzenie zasysające
7
Wylot powietrza
www.boschsecurity.pl
2 | Zasysające czujki dymu serii FAS-420-TM w wersji LSN „improved”
Podstawowe funkcje
Urządzenie zasysające pobiera próbki powietrza z
monitorowanego obszaru przez układ rurek ze
zdefiniowanymi otworami próbkującymi i kieruje je do
czujki.
Zależnie od zaprogramowanej czułości reakcji czujki i
progu wyzwolenia alarmu, zasysająca czujka dymu
FAS‑420‑TM wyzwala alarm po osiągnięciu przewidzianego
poziomu osłabienie promieniowania świetlnego. Alarm
jest sygnalizowany przez znajdującą się na urządzeniu
diodę LED alarmu wstępnego lub głównego i
przekazywany do centrali sygnalizacji pożaru.
Można ustawić różne czasy opóźnienia wyświetlania i
przesyłania alarmów oraz komunikatów o usterce.
Komunikat o usterce można zresetować z poziomu centrali
sygnalizacji pożaru. Alarmy i komunikaty o usterce są
jednocześnie wyświetlane na urządzeniu i przekazywane
przez lokalną sieć bezpieczeństwa (LSN), dzięki funkcji
resetowania linii dozorowej.
Adres
0
Tryb pracy
Automatyczne przydzielanie adresów pętli / odgałęzienia w trybie „LSN improved” (układ T-tap niemożliwy)
1 - 254 Ręczne przydzielanie adresów pętli / odgałęzienia / układu Ttap w trybie „LSN improved”
255
Automatyczne przydzielanie adresów pętli / odgałęzienia w trybie „LSN classic” (zakres adresów: maks. 127)
Funkcje sieci „LSN improved”
W zasysających czujkach dymu serii FAS‑420‑TM
zastosowano technologię „LSN improved”:
•
Elastyczne struktury sieciowe, w tym „T-tapping” bez
użycia dodatkowych elementów
• Nawet do 254 elementów sieci „LSN improved”
w każdej pętli lub odgałęzieniu
• Możliwość stosowania kabli nieekranowanych.
Wszystkie zalety technologii LSN są również dostępne w
urządzeniach serii FAS‑420‑TM. Dane robocze i
komunikaty o usterce są widoczne na kontrolerze centrali.
Po wystąpieniu alarmu do centrali sygnalizacji pożaru
przesyłane są dane identyfikacyjne poszczególnych czujek.
Unikanie fałszywych alarmów
Odmiany modeli serii FAS‑420‑TM
Inteligentne przetwarzanie sygnału LOGIC·SENS
porównuje mierzony poziom zadymienia ze znanymi
zmiennymi zakłócającymi i na tej podstawie określa
wiarygodność alarmu.
Wszystkie zasysające czujki dymu serii FAS‑420‑TM są
wyposażone we wskaźniki LED, informujące o trybie
pracy, usterce i głównym alarmie, a także w port
diagnostyczny umożliwiający komunikację w podczerwieni.
Oprócz tego modele FAS‑420‑TM‑R i FAS-420‑TM‑RVB są
wyposażone w optyczny wskaźnik informujący o miejscu
pożaru, obejmujący do pięciu stref. Model
FAS‑420‑TM‑RVB jest również wyposażony we wskaźnik
alarmu wstępnego i 10-segmentowy wskaźnik poziomu
zadymienia.
Identyfikacja źródła pożaru
Innowacyjna technologia identyfikacji źródła pożaru
umożliwia dokładną lokalizację pożaru dzięki
monitorowaniu nawet pięciu oddzielnych stref.
Monitorowanie przepływu powietrza
Detektor przepływu powietrza wykrywa pęknięcia lub
niedrożności rurek zasysających.
Czułość progowa
Czułość reakcji zasysających czujek dymu serii
FAS‑420‑TM na osłabienie promieniowania świetlnego
wynosi od 0,5%/m do 2%/m. Próg wyzwolenia alarmu
może być ustawiony w przedziałach co 0,1%/m przy
pomocy oprogramowania FAS‑ASD‑DIAG. Wskaźnik
poziomu zadymienia w modelu FAS‑420‑TM‑RVB umożliwia
uzyskanie czułości reakcji na osłabienie promieniowania
świetlnego wynoszącej od 0,05%/m do 0,2%/m.
Certyfikaty i świadectwa
Region
Certyfikacja
Niemcy
VdS
G209144 FCS-320-TM_FAS-420-TM
Switzerland
VKF
AEAI 21137 FCS-320-TM_FAS-420-TM
Europa
CE
FAS-420-TM Series
CPD
0786-CPD-20879 FCS-320TM_FAS-420-TM
Przydzielanie adresu czujki
Adres zasysającej czujki dymu jest ustawiany przy pomocy
mikroprzełącznika. Możliwe jest automatyczne lub ręczne
adresowanie, z lub bez automatycznego wykrywania.
Możliwe są następujące ustawienia:
Planowanie
•
•
•
Urządzenie można stosować tylko w połączeniu z
kontrolerem centrali MPC‑xxxx‑B lub FPA‑1200. Nie
można stosować kontrolera centrali MPC‑xxxx‑A.
Możliwość dołączenia do central sygnalizacji pożaru
FPA-5000 i FPA‑1200 o poszerzonym zakresie funkcji
LSN.
Programowanie jest przeprowadzane przy pomocy
oprogramowania do obsługi programowania
FSP‑5000‑RPS.
Zasysające czujki dymu serii FAS-420-TM w wersji LSN „improved” | 3
Planowanie układu rurek
W planowaniu rozróżnia się monitorowanie obszaru i
monitorowanie urządzeń.
Układ rurek zasysających powinien umożliwiać
wykrywanie pożarów w jak najwcześniejszej fazie. Liczba
otworów próbkujących i struktura układu rurek jest
uzależniona od wielkości i geometrii obszaru objętego
monitoringiem.
Struktura symetryczna
Struktura układu rurek zasysających i układu otworów
zasysających powinna być symetryczna, np.:
-
Taka sama liczba otworów próbkujących w każdym
odgałęzieniu rurowym
- Taka sama długość odgałęzień rurowych
(maksymalne odchylenie ± 20%)
- Taka sama odległość między sąsiadującymi
otworami próbkującymi w rurce zasysającej dym
(maksymalne odchylenie ± 20%)
Struktura asymetryczna
Jeśli uwarunkowania strukturalne uniemożliwiają
zachowanie żądanej symetrii, należy przestrzegać
następujących zasad:
-
Liczba otworów próbkujących powietrze i długość
najkrótszego oraz najdłuższego odgałęzienia
rurowego w układzie rurek zasysających nie może
przekraczać stosunku 1:2.
- Odległość między sąsiadującymi otworami
próbkującymi w rurce zasysającej dym musi być
taka sama (maksymalne odchylenie ± 20%).
- Średnice otworów próbkujących określa się
osobno dla każdego odgałęzienia rurki. Średnice
zależą od łącznej liczby otworów w danym
odgałęzieniu rurki.
Długość odgałęzienia
Aby zapewnić jak najszybszą detekcję, lepiej jest wykonać
więcej krótkich odgałęzień niż mniej długich (preferowane
są układy w kształcie litery U lub H).
Konfiguracja rurek
W zależności od geometrii chronionego obszaru, układ
rurek zasysających powinien przyjąć kształt litery I, U, M
lub W.
Uwaga
Aby umożliwić wykorzystywanie funkcji
identyfikacji źródła pożaru, układ musi zostać
skonfigurowany w kształcie litery I.
Element Opis
1
Układ rurek zasysających w kształcie litery I
2
Układ rurek zasysających w kształcie litery U
3
Układ rurek zasysających w kształcie litery M
4
Układ rurek zasysających w kształcie litery H
Więcej informacji o poniższych aspektach planowania
montażu modeli FAS‑420‑TM znajduje się w instrukcji
obsługi „FAS‑420‑TM Series Aspirating Smoke Detectors
LSN improved version” (Zasysające czujki dymu serii
FAS‑420‑TM w wersji „LSN improved”) (identyfikator
produktu F.01U.088.878):
•
•
•
•
•
•
•
•
Planowanie monitoringu przepływu powietrza
Określenie czułości
Ograniczenia planowania
Planowanie układu rurek próbkujących
Standardowe planowanie układu rurek zasysających
Uproszczone planowanie układu rurek zasysających
Planowanie w przypadku wymuszonego przepływu
powietrza
Ustawianie prądu wentylatora
www.boschsecurity.pl
4 | Zasysające czujki dymu serii FAS-420-TM w wersji LSN „improved”
Dołączone części
Wskaźnik
poziomu zadymienia
-
Nadajnik / odNadajnik / odbiornik
biornik podczer- podczerwieni
wieni
Rodzaj urządzenia
Ilość
Element
FAS‑420‑TM
1
Standardowa zasysająca czujka dymu z
panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę i alarm
Port podczerwieni
FAS‑420‑TM-R
1
Standardowa zasysająca czujka dymu z
panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę, alarm oraz identyfikację źródła ognia
Parametry mechaniczne
FAS‑420‑TM‑RVB
Uwaga
1
Standardowa zasysająca czujka dymu z
panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę, alarm wstępny,
alarm główny, identyfikację źródła ognia
oraz z 10–segmentowym wskaźnikiem
poziomu zadymienia
Podstawa obudowy FAS‑420‑TM‑HB do
urządzeń standardowych musi być zamawiana
oddzielnie.
Dane techniczne
Stożkowe połączenia kanałów Ø 25 mm
•
•
1x rurka zasysająca
1x powrót powietrza
Rurka zasysająca
1 rurka
Powrót powietrza
1 rurka
Przepusty kablowe:
•
•
Boki podstawy obudowy
8 x M 20 i 2 x M 25
Tylna ściana podstawy obudowy
4 x M 25
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
140 x 222 x 70 mm
Ciężar
Ok. 0,8 kg
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor obudowy
Biały, RAL 9018
Warunki środowiskowe
Parametry elektryczne
Zasilacz LSN
15 VDC . . 33 VDC
Dodatkowy zasilacz
15 VDC . . 30 VDC
Pobór prądu w sieci LSN
6,25 mA
Stopień ochrony zgodnie z normą EN
60529
Pobór prądu z zasilacza do- Napięcie wentylatora
datkowego
9V
10,5 V
12 V
- Prąd rozruchu
150 mA
150 mA
150 mA
- W trybie czuwania
105 mA
125 mA
145 mA
- Z alarmem, warianty
FAS‑420‑TM i
FAS‑420‑TM‑R
110 mA
130 mA
150 mA
- Z alarmem, wariant
FAS‑420‑TM‑RVB
140 mA
160 mA
180 mA
Sygnalizacja optyczna na urządzeniu
FAS‑420‑TM
FAS‑420‑TM‑R
FAS‑420‑TM‑RVB
Praca
Zielona dioda
LED
Zielona dioda
LED
Zielona dioda LED
Awaria
Żółta dioda
LED
Żółta dioda LED
Żółta dioda LED
Alarm
Czerwona dioda LED
Czerwona dioda
LED
2 czerwone diody LED
(alarm wstępny i alarm
główny)
5 czerwonych
diod LED (strefy
A-E)
5 czerwonych diod LED
(strefy A-E)
Wskaźnik in- formujący o
miejscu pożaru
Nadajnik / odbiornik podczerwieni
10‑segmentowy, żółty
wskaźnik poziomu zadymienia
•
•
Bez powrotu powietrza
IP 20
Z rurką o przekroju 100 mm /
rurką giętą
IP 42
•
Z powrotem powietrza
IP 54
Dopuszczalny zakres temperatur:
•
Zasysająca czujka dymu serii
FAS‑420‑TM
•
Układ rurek zasysających z two- 0°C ÷ +60°C
rzywa PCV
•
Układ rurek zasysających z two- -40°C ÷ +80°C
rzywa ABS
Dopuszczalna wilgotność względna
(bez kondensacji)
-20°C ÷ +60°C
Maks. 95%
Funkcje specjalne
Poziom ciśnienia akustycznego (przy
napięciu wentylatora 9 V):
EN27779, 1991
40 dB(A)
Czułość reakcji (osłabienie promienio- 0,5 - 2,0%/m
wania)
Żywotność wentylatora (przy 12 V i
24°C)
60 000 godz.
Zasysające czujki dymu serii FAS-420-TM w wersji LSN „improved” | 5
Zamówienia - informacje
Zamówienia - informacje
Zasysająca czujka dymu FAS-420-TM w
wersji LSN „improved”
z panelem wskaźników LED, sygnalizujących
tryb pracy, usterkę i alarm
FAS-420-TM
Zasysająca czujka dymu FAS-420-TM-R w
wersji LSN „improved”
z panelem wskaźników LED, sygnalizujących
tryb pracy, usterkę, alarm oraz z identyfikacją
źródła ognia
FAS-420-TM-R
Zasysająca czujka dymu FAS-420-TM-RVB
w wersji LSN „improved”
z panelem wskaźników LED, sygnalizujących
tryb pracy, usterkę, alarm, z identyfikacją
źródła ognia oraz ze wskaźnikiem poziomu
zadymienia
FAS-420-TM-RVB
Sprzęt
Podstawa obudowy FAS-420-TM-HB
do zasysającej czujki dymu serii FAS‑420‑TM
FAS-420-TM-HB
FAS‑ASD‑DIAG Oprogramowanie
diagnostyczne
Oprogramowanie diagnostyczne
FAS‑ASD‑DIAG umożliwia odczytanie wszystkich zapisanych danych i doradza, w jaki sposób usunąć usterki.
Zawiera kabel połączeniowy do interfejsu
USB oraz narzędzie diagnostyczne z interfejsem na podczerwień.
FAS-ASD-DIAG
Rurka testowa
RAS test pipe
Adapter testowy
RAS test adapter
Taśmy znakujące AF‑BR do foliowych kryz
redukcji zasysania
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUS AF-BR
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑2.0,
2,0 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-2.0
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑2.5,
2,5 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-2.5
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑3.0,
3,0 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-3.0
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑3.2,
3,2 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-3.2
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑3.4,
3,4 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-3.4
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑3.8,
3,8 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-3.8
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑4.0,
4,0 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-4.0
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑4.2,
4,2 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-4.2
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑4.4,
4,4 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-4.4
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑4.6,
4,6 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-4.6
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑5.0,
5,0 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-5.0
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑5.2,
5,2 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-5.2
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑5.6,
5,6 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-5.6
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑6.0,
6,0 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-6.0
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑6.8,
6,8 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-6.8
Foliowa kryza redukcji zasysania AF‑7.0,
7,0 mm
Cena za sztukę, opakowanie po 10 szt.
TITANUSAF-7.0
www.boschsecurity.pl
6 | Zasysające czujki dymu serii FAS-420-TM w wersji LSN „improved”
Zasysające czujki dymu serii FAS-420-TM w wersji LSN „improved”
FAS-420-TM
Odmiana modelu
z prostym sygnalizowaniem
alarmu (tylko alarm główny)
FAS-420-TM-R
FAS-420-TM-RVB
z prostym sygnalizowaniem
ze zróżnicowanym sygnalizoalarmu (tylko alarm główny) i waniem alarmu (alarm wstępidentyfikacją źródła pożaru
ny i główny), identyfikacją
źródła pożaru i wskaźnikiem
poziomu zadymienia
15 VDC. . . 33 VDC
15 VDC. . . 33 VDC
15 VDC. . . 33 VDC
Pobór prądu przez LSN
6,25 mA
6,25 mA
6,25 mA
Pobór prądu przez AUX
zależnie od konfiguracji, od
105 mA do 150 mA
zależnie od konfiguracji, od
105 mA do 150 mA
zależnie od konfiguracji, od
105 mA do 180 mA
- bez rurki powrotnej powietrza
IP 20
IP 20
IP 20
- z rurką o przekroju 100 mm / rurką giętą
IP 42
IP 42
IP 42
- z rurką powrotną powietrza
IP 54
IP 54
IP 54
-20°C. . . +60°C
-20°C. . . +60°C
-20°C. . . +60°C
- Układ rurek zasysających z tworzywa PCV
0°C . . . +60°C
0°C . . . +60°C
0°C . . . +60°C
- Układ rurek zasysających z tworzywa ABS
-40°C . . . +80°C
-40°C . . . +80°C
-40°C . . . +80°C
0,5%/m
0,5%/m
0,5%/m
–
–
0,05 %/m
8
8
8
Napięcie pracy
Stopień ochrony zgodnie z normą
EN 60529
Temperatura pracy
- Zasysające czujki dymu
Maks. czułość (osłabienie promieniowania)
- maks. czułość reakcji
- maks. czułość wyświetlania
Maks. liczba otworów próbkujących w jednym układzie rurek
- bez identyfikacji źródła pożaru
- z identyfikacją źródła pożaru
Maksymalna powierzchnia obszaru detekcji
–
5
5
400 m²
400 m²
400 m²
Maks. długość układu rurek
- rurka Ø 25 mm
- dodatkowa rurka Ø 12 mm
50 m
50 m
50 m
8x3m
8x3m
8x3m
Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
[email protected]
www.boschsecurity.pl
© Robert Bosch Sp. z o.o./ Security Systems 2011 | Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian
T4800169227 | Cur: pl-PL, V15, 18 Aug 2011 | Src: en-US, V0, 6 Jul 2011
Represented by
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement