SOL21 1 - DJMania
SOL21
1
SOLAR POWER
R CHARGER LADER OP ZON
NNE‐ENERGIE
CHARGEUR SO
OLAIRE
CARGADOR SO
OLAR
SOLARLADEGEERÄT
CARREGADOR
R SOLAR
User manual Gebruikershand
dleiding
Notice d’emplo
oi
Manual del usu
uario
Bedienungsanleeitung
Manual do utilizador
3600
0mAh 3
6
9
11
14
17
10.11.2011
SOL21 2
©Velleman nv
SOLL21 Velleman nv w
will not be held responssible for damaged or lo
ost software or damage to aa connected device. Co
ontact your local deale
er when in doubt. Velleman nv is niet aansprakelijk voo
or schade of verlies aaan/van de software of hett aangesloten toestel. Contacteer uw verdeller indien u vragen hebt. Velleman nv ne
e sera aucunement ressponsable de dommagges ou perte survenus au loggiciel ou à l’appareil co
onnecté. Contacter vo
otre revendeur en ccas de doutes. Velleman NV no se hace responsable
e de la pérdida de ni daños al software o el d
dispositivo conectado. Contacte con su distriibuidor en caso de duda. Velleman NV übernimmt keine Haftu
ung für Schäden an oder Verlust von Software o
oder angeschlossenen Geräten. Kontaktieren
n Sie Ihren Händler im Zwe
eifelsfall. A Velleman NV
V não é responsável pe
ela perca de dados no software ou no dispositivo cconectado. Contacte ccom o seu distribuidorr em caso de dúvidas. User manual 1. Introducttion To all residentss of the European Unio
on Important enviironmental informatio
on about this product
This sym
mbol on the device or the package indicates that disposaal of the device after its lifecycle could harm the environ
nment. Do not dispose of the unit (or batteriees) as unsorteed municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be return
ned to your utor or to a local recyclling service. Respect th
he local distribu
environmental rules. If in doubt, conttact your local waste d
disposal authorities. Thank you for cchoosing Velleman! Pleease read the manual tthoroughly before bringingg this device into servicce. If the device was daamaged in transit, don't in
nstall or use it and conttact your dealer. 2. Safety Insstructions hildren and unauthoriseed users. Keep the device away from ch
10.11.2011
3
©
©Velleman
nv
SOLL21 There arre no user‐serviceable parts inside the devicee. Refer to orized dealer for servicce and/or spare parts.
an autho
3. General G
Guidelines Refer to the Ve
elleman® Service and Q
Quality Warranty on th
he final pages of this manual.
• Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute fforce when operating th
he device. • Protect the d
device against extremee heat and dust. • Keep this deevice away from rain, m
moisture, splashing and
d dripping liquids. • Familiarise yyourself with the functions of the device befo
ore actually using it. • All modificattions of the device are forbidden for safety reeasons. Damage caused by user modifications to the device is no
ot covered by the warrantyy. • Only use thee device for its intended purpose. Using the d
device in an unauthorised way will void the warranty. • Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not acceept responsibilitty for any ensuing defeects or problems. • Do not shortt circuit input and outp
put. 4. Overview
w Refer to the illu
ustrations on page 2 off this manual. 1 USB‐A output
6 discharging LED 5V//2A
2 output selecct button
7 discharging LED 9V//1A
3 Mini‐B USB input
8 capacity indicators
4 solar LED 9 solar panel
5 discharging LED 5V/1A
5. Charging
Refer to the illu
ustrations on page 2 off this manual. The solar chargger must be charged prrior to use. Do not presss the output select button [2
2] before or during chaarging as this will start discharging the internal batttery! • Adaptor or U
USB port: Connect the mini USB input [3] to an adaptor with output range 4.5~6.5Vdc (nott incl.) or to a powered
d USB port using the inccluded cable (charging time ±2.5h). • Solar chargin
ng: Place the solar charger with the solar pan
nel facing the sun into bright sunlight. Chargiing time ±35h. • During chargging the capacity indicaators [8] light up – the number of LEDs indicate the charging level (4 red LEDS mean the SO
OL21 is fully charged. 10.11.2011
4
©
©Velleman
nv
SOL21 6. Use • Connect the included cable to the USB port [1]. • Connect the desired plug to the end of the cable and connect your appliance. • Press the output select button [2] to start charging the connected device. press
output
LED
1x
5Vdc / 1A
[5]
2x
5Vdc / 2A
[6]
3x
9Vdc / 1A
[7]
Note: the blue solar LED [4] lights up as soon as the solar panel receives enough sunlight to charge the internal battery. • A single flashing capacity indicator [8] indicates the battery of the SOL21 is almost depleted. Disconnect the appliance and recharge the SOL21 (refer to §5). 7.
Battery • This charger contains an internal rechargeable battery. When the device is end‐of‐life, this battery has to be removed. WARNING: Never dispose of batteries in fire, as they could explode. Keep batteries away from children. 8. Technical Specification solar panel
battery output voltage
output current
input voltage
max. input current
charging times
monocrystalline silicon 5.5V‐0.66W
high‐capacity built‐in polymer, 3600mAh
5.0Vdc/1A ‐ 5.0Vdc/2A ‐ 9.0Vdc/1A
max 2A
4.5‐6.5Vdc
1.2A
full sunlight
±35h
USB
2.5h
discharging time
5.0Vdc/1A
200~250min.
5.0Vdc/2A
120~160min.
9.0Vdc/1A
120~180min.
dimensions
115x65x12mm
weight 110g (without connectors or cables)
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this user manual, please visit our website www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice. 10.11.2011
5
©Velleman nv
SOLL21 © COPYRIGHT N
NOTICE The copyright to
o this manual is owned b
by Velleman nv. All world
dwide rights reserved. No parrt of this manual or may be copied, reproduced, ttranslated or reduced to any eelectronic medium or oth
herwise without the prior written consent of the co
opyright holder. Gebruikersh
handleiding 1. Inleiding Aan alle ingeze
etenen van de Europesse Unie Belangrijke millieu‐informatie betrefffende dit product Dit sym
mbool op het toestel off de verpakking geeft aaan dat, als het na zijn levenscyclus word
dt weggeworpen, dit to
oestel schade kan toeebrengen aan het milieeu. Gooi dit toestel (en
n eventuele batterijen) niet bij het gewon
ne huishoudelijke afvall; het moet bij een gespecialiseerd bedrijjf terechtkomen voor rrecyclage. U moet dit toesteel naar uw verdeler of n
naar een lokaal recyclaagepunt brengen. Respeecteer de plaatselijke m
milieuwetgeving. Hebt u vragen, contacteer dan
n de plaatselijke autoriiteiten betreffende de
e verwijdering. w aankoop! Lees deze h
handleiding grondig vo
oor u het Dank u voor uw
toestel in gebru
uik neemt. Werd het to
oestel beschadigd tijdeens het transport, instaalleer het dan niet en raadpleeg uw dealer. 2. Veiligheid
dsinstructies uiten het bereik van kin
nderen en onbevoegdeen. Houd bu
Er zijn geen door de gebruikerr vervangbare onderdeelen in dit toestel. Voor onderhoud of reserveonderdelen, conttacteer uw dealer. 3. Algemene
e richtlijnen Raadpleeg de V
Velleman® service‐ en kkwaliteitsgarantie achteraan de handleiding. • Bescherm teegen schokken en verm
mijd brute kracht tijden
ns de bediening. • Bescherm teegen extreme temperaturen en stof. • Bescherm teegen regen, vochtigheid
d en opspattende vloeeistoffen. • Leer eerst dee functies van het toesstel kennen voor u het gaat gebruiken. • Om veiligheiidsredenen mag u geen
n wijzigingen aanbrenggen. Schade door wijzigin
ngen die de gebruiker h
heeft aangebracht valtt niet onder de garantie.
10.11.2011
6
©
©Velleman
nv
SOL21 • Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie. • De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden. • Sluit de ingang en uitgang NOOIT kort. 4. Overzicht Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2. 1 USB‐A uitgang
6 ontlaadled LED 5V/2A
2 selectieknop uitgangsspanning 7 ontlaadled LED 9V/1A
3 mini‐B USB ingang
8 aanduiding capaciteit
4 zonneled 9 zonnepaneel
5 ontlaadled 5V/1A
5. Laden Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2. Herlaad de lader volledig voor het eerste gebruik. Druk niet op de selectieknop uitgangsspanning [2] voor of tijdens het laden om ontlading van de batterij te voorkomen! • Adapter of USB‐poort: Sluit de mini USB ingang [3] aan op een adapter met een uitgang van 4,5 tot 6,5 Vdc (niet meegeleverd) of op een gevoede USB‐poort via de meegeleverde kabel (laadduur ± 2,5 u). • Zonne‐energie: Plaats de zonnecellen van de lader in de zon. Laadduur ±35 u. • Tijdens het opladen zal de capaciteitsaanduiding [8] oplichten – het aantal leds is een indicatie voor het laadniveau (4 vast brandende leds geven aan dat de SOL21 volledig opgeladen is. 6. Gebruik • Sluit de meegeleverde kabel aan op de USB‐poort [1]. • Sluit de gepaste stekker aan op kabel en steek hem in het op te laden toestel. • Druk op de selectieknop uitgangsspanning [2] om het aangesloten toestel op te laden. druk
uitgang
led
1x
5Vdc / 1A
[5]
2x
5Vdc / 2A
[6]
3x
9Vdc / 1A
[7]
Opmerking: de blauwe zonneled [4] licht op zodra het zonnepaneel voldoende licht opvangt om de interne batterij te laden. • Een enkele knipperende capaciteitsaanduiding [8] geeft aan dat de 10.11.2011
7
©Velleman nv
SOL21 batterij van de SOL21 bijna leeg is. Koppel het aangesloten toestel los en herlaad de SOL21 (zie §5). 7. Batterij • Deze lader bevat een interne batterij. Verwijder deze batterij aan het einde van de levensduur van de lader. WAARSCHUWING: Gooi de batterij nooit in het vuur om explosie te vermijden. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. 8. Technische specificaties zonnepaneel
batterij uitgangsspanning
uitgangsstroom
ingangsspanning
ingangsstroom
laadduur monokristallijn silicium 5.5V‐0.66W
interne LiPo‐batterij, 3600mAh
5.0Vdc/1A ‐ 5.0Vdc/2A ‐ 9.0Vdc/1A
max 2A
4.5‐6.5Vdc
1,2A
vol zonlicht
±35u
USB
2,5u
autonomie
5.0Vdc/1A
200~250min.
5.0Vdc/2A
120~160min.
9.0Vdc/1A
120~180min.
afmetingen
115x65x12mm
gewicht 110 g (zonder stekkers of kabels)
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de meest recente versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. © AUTEURSRECHT Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 10.11.2011
8
©Velleman nv
SOLL21 Notice d’’emploi 1. Introductiion Aux résidents d
de l'Union européenne
e Des informatio
ons environnementaless importantes concern
nant ce produit mbole sur l'appareil ou l'emballage indique qu
ue Ce sym
l’élimin
nation d’un appareil en
n fin de vie peut pollueer l'enviro
onnement. Ne pas jeteer un appareil électriqu
ue ou électro
onique (et des piles éveentuelles) parmi les dééchets municiipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterrie traitera l’appareil en qu
uestion. Renvoyer les ééquipements usagés à vvotre fournisseur ou à un service de recyclaage local. Il convient dee respecter la réglementatiion locale relative à la protection de l’environ
nnement. En cas de questtions, contacter les au
utorités locales pour éllimination. Nous vous remercions de votre achatt ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en servicce de l’appareil. Si l’app
pareil a été endommagé peendant le transport, nee pas l’installer et consulter votre revendeur. 2. Consigness de sécurité Garder hors de la portée dess enfants et des person
nnes non autorissées. Il n’y aa aucune pièce mainten
nable par l’utilisateur. Commander ntuelles chez votre reveendeur. des pièèces de rechange éven
3. General G
Guidelines Se reporter à laa garantie de service ett de qualité Velleman® en fin de notice. ntre les chocs et le traiteer avec circonspection p
pendant • Protéger con
l’opération. mes. • Tenir à l’écart de la poussière et dees températures extrêm
• Protéger de la pluie, de l’humidité et des projections d’eau. • Se familiariser avec le fonctionnem
ment avant l’emploi. • Toute modiffication est interdite po
our des raisons de sécu
urité. Les dommages o
occasionnés par des modifications par le clien
nt ne tombent pass sous la garantie. • N’utiliser qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre an
nnule d'office la garantie. • La garantie n
ne s’applique pas aux d
dommages survenus en
n négligeant certaines dirrectives de cette noticee et votre revendeur déclinera toute respon
nsabilité pour les problèmes et les défauts qu
ui en résultent. • Ne pas courtt‐circuiter l’entrée et laa sortie. 10.11.2011
9
©
©Velleman
nv
SOL21 4. Description Se référer aux illustrations en page 2 de cette notice. 1 sortie de port USB‐A
6 LED de décharge 5V/2A
2 sélecteur de tension de sortie 7 LED de décharge 9V/1A
3 port mini‐B USB
8 indicateurs LED de capacité
4 LED solaire 9 panneau solaire
5 LED de décharge 5V/1A
5. Recharge Se référer aux illustrations en page 2 de cette notice. Recharger l’appareil avant sa première utilisation. Éviter d’enfoncer le sélecteur de tension de sortie [2] avant ou pendant la recharge afin ne pas décharger inutilement la batterie ! • Adaptateur ou port USB : Connecter le port mini‐B USB [3] à un adaptateur de 4,5 ~ 6,5 Vcc (pas livré) ou à un port USB avec le câble inclus (durée de recharge de ± 2,5 h). • Énergie solaire : Placer les cellules photovoltaïques face au soleil. Durée de recharge de ± 35 h. • Les indicateurs LED de capacité [8] s’illumineront durant la recharge – le nombre de LED indique l’état de charge (4 LED rouges allumées en continu indiquent que le SOL21 est complètement rechargé). 6. Emploi • Connecter le câble livré à la sortie du port USB‐A [1]. • Connecter la fiche adaptée au câble et l’insérer dans l’appareil à recharger. • Appuyer sur le sélecteur de tension de sortie [2] pour recharger l’appareil connecté. pression
sortie
LED
1x
5Vcc / 1A
[5]
2x
5Vcc / 2A
[6]
3x
9Vcc / 1A
[7]
Remarque: la LED solaire bleue [4] s’illumine du moment que le petit panneau solaire est suffisamment exposé à la lumière pour recharger la batterie intégrée. • Un indicateur LED de capacité [8] clignotant une fois, indique que la batterie du SOL21 est presque déchargée. Déconnecter l’appareil et recharger le SOL21 (voir §5). 7. La batterie interne • Ce chargeur contient une batterie interne. Celle‐ci doit être retirée en fin de vie du chargeur. AVERTISSEMENT : Ne jamais jeter la batterie au feu pour éviter tout 10.11.2011
10
©Velleman nv
SOLL21 risque d’explossion. Maintenir la battterie à l’écart des enfants. 8. Spécificattions techniques panneau solaire
accu tension de sortie
courant d
de sortie
tension d'entrée
courant d
d'entrée
délai de ccharge
silicium mo
onocristallin 5.5V‐0.66
6W
accu Li‐Po interne, 3600 mAh
5.0Vcc/1A ‐ 5.0Vcc/2A ‐ 9.0Vcc/1
1A
max. 2A
4,5‐6,5Vccc
1,2 A
bon ensoleeillement
±35h
USB
2,5h
autonomie
5.0Vcc/1A
200~250m
min.
5.0Vcc/2A
120~160m
min.
9.0Vcc/1A
120~180m
min.
dimensions
115x65x12
2mm
poids 110 g (sanss fiches ou câbles)
N’employer cett appareil qu’avec dess accessoires d’origine.. SA Velleman ne se
era aucunement respo
onsable de dommages ou lésions survenus à un u
usage (incorrect) de ce
et appareil. Pour plus d’information cconcernant cet article et la version la plus ré
écente de cette notice, visiter notre site web w
www.velleman.eu. Tou
utes les informations présentées dans cette n
notice peuvent être m
modifiées sans notificatio
on préalable. © DROITS D’AUTTEUR SA Velleman estt l’ayant droit des droits d’auteur pour cette nottice. Tous droits mondiaux réservés. Toute reprodu
uction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou parttielle, du contenu de cettte notice par quelque pro
océdé ou sur tout support élecctronique que se soit estt interdite sans l’accord p
préalable écrit de l’ayant droit. Manual de
el usuario 1. Introducción A los ciudadano
os de la Unión Europe
ea Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto Este sím
mbolo en este aparato
o o el embalaje indica q
que, si tira las mueestras inservibles, podrían dañar el medio am
mbiente. No tire estte aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la baasura domésstica; debe ir a una emp
presa especializada en reciclaje. Devuellva este aparato a su distribuidor o a la unidaad de reciclajje local. Respete las leyyes locales en relación con el 10.11.2011
11
©
©Velleman
nv
SOLL21 medio ambientte. Si tiene dudas, contacte con las auto
oridades locales para re
esiduos. ¡Gracias por haber comprado el SOL2
21! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usaarlo. Si el aparato ha su
ufrido algún daño en el transporte no lo instale y p
póngase en contacto con su distribuidor. 2. Instruccio
ones de seguridad
Manten
nga el aparato lejos del alcance de personas n
no capacitaadas y niños. El usuarrio no habrá de efectuaar el mantenimiento dee ninguna pieza. Contacte con su distribu
uidor si necesita piezass de recambiio.
3. Normas generales Véase la Garantía de servicio y calidaad Velleman® al final dee este manual del usuario. • No agite el aaparato. Evite usar exceesiva fuerza durante el manejo y la instalación. ni temperaturas extrem
mas. • No exponga este aparato a polvo n
• No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o
o goteo. • Familiarícesee con el funcionamientto del aparato antes dee utilizarlo. • Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizaadas del os causados por modifficaciones no aparato estáán prohibidas. Los daño
autorizadas, no están cubiertos po
or la garantía. • Utilice sólo eel aparato para las aplicaciones descritas en eeste manual. Su uso incorrecto anula la garantíaa completamente. • Los daños caausados por descuido d
de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garaantía y su distribuidor n
no será responsable de ningún daño u otro
os problemas resultanttes. • NUNCA corttocircuite la entrada y lla salida. 4. Descripció
ón Véase las figuraas en la página 2 de estte manual del usuario.
1 salida USB‐A
A
5 LED de descarga 5
5V/1A
2 botón para seleccionar la 6 LED de descarga 5
5V/2A
salida 7 LED de descarga 9
9V/1A
3 entrada min
ni‐B USB
8 LEDs de capacidad
d
4 LED solar 9 placa solar
5. Recargar Véase las figuraas en la página 2 de estte manual del usuario.
• Recargue el aparato antes de su prrimer uso. ¡No pulse ell botón para 10.11.2011
12
©
©Velleman
nv
SOL21 seleccionar la salida [2] antes o durante la recarga para no descargar la batería! • Adaptador o puerto USB: Conecte la entrada mini‐B USB [3] con el cable incl. a un adaptador de 4,5 ~ 6,5 Vcc (no incl.) o un puerto USB (duración de recarga de ± 2,5 h). • Energía solar: Exponga las células solares al sol. Duración de recarga de ± 35 h. • Los LEDs de capacidad [8] se iluminan durante la recarga – El número de LEDs es una indicación para el nivel de carga (4 LEDs rojos se iluminan si el SOL21 está completamente cargado. 6. Uso • Introduzca el cable incluido en la salida USB‐A [1]. • Conecte el conector adecuado al cable e introdúzcalo en el aparato que quiere recargar. • Pulse el botón para seleccionar la salida [2] para cargar el aparato conectado. pulsar
salida
LED
1x
5Vdc / 1A
[5]
2x
5Vdc / 2A
[6]
3x
9Vdc / 1A
[7]
Observación: El LED solar azul [4] se ilumina en cuanto la placa solar reciba suficiente luz para cargar la batería interna. • La batería del SOL21 casi está completamente agotada si los LEDs de capacidad [8] parpadean una vez. Desconecte el aparato conectado y recargue el SOL21 (véase §5). 7. La batería interna • Este cargador incorpora una batería interna. Sáquelo del aparato antes de tirarlo. ADVERTENCIA: No eche la pila al fuego para evitar cualquier riesgo de explosión. Mantenga la batería lejos del alcance de niños. 8. Especificaciones placa solar batería tensión de salida
corriente de salida
tensión de entrada
corriente de entrada máx.
tiempo de carga
autonomía 10.11.2011
silicio monocristalino 5.5V‐0.66W
batería Li‐Po interna, 3600mAh
5.0Vdc/1A ‐ 5.0Vdc/2A ‐ 9.0Vdc/1A
máx. 2A
4.5‐6.5Vdc
1,2A
mucha luz solar
±35h
USB
2,5h
5.0Vdc/1A
200~250min.
13
©Velleman nv
SOLL21 5.0Vdc/2A
120~160min.
9.0Vdc/1A
120~180min.
dimensioness
115xx65x12mm
peso 110gg (sin conectores ni cab
bles)
Utilice este apaarato sólo con los acce
esorios originales. Velleman NV no será responsab
ble de daños ni lesione
es causados por un uso
o (indebido) de este aparato
o. Para más informació
ón sobre este productto y la versión más recciente de este manuall del usuario, visite nuestra página www.velleman
n.eu. Se pueden modifficar las especificaciones y el contenido de e
este manual sin previo aviso. © DERECHOS DEE AUTOR Velleman NV disspone de los derechos de
e autor para este manuaal del usuario. Todos los derech
hos mundiales reservado
os. Está estrictamente pro
ohibido reproducir, tradu
ucir, copiar, editar y guarrdar este manual del usu
uario o partes de ello sin previo
o permiso escrito del derrecho habiente. Bedienungssanleitung 1. Einführun
ng An alle Einwohner der Europäischen Union Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt Dieses Symbol auf dem Produ
ukt oder der Verpackun
ng zeigt an, dass diee Entsorgung dieses Prroduktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Sch
haden zufügen kann. Entsorggen Sie die Einheit (odeer verwendeten Batterrien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Ein
nheit oder verwendeteen Batterien ner spezialisierten Firm
ma zwecks Recycling en
ntsorgt müssen von ein
werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtlich
hes Recycling‐Unternehmen retourniert w
werden. Respektieren SSie die örtlichen Umweeltvorschriften. Falls Zweifel be
estehen, wenden Sie ssich für Entsorgungsricchtlinien an Ihre örtliche Be
ehörde. Wir bedanken u
uns für den Kauf des SO
OL21! Lesen Sie diese Bedienungsanleeitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transpo
ortschäden vorliegen. SSollte dies der Fall sein,, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie siich an Ihren Händler. 2. Sicherheittshinweise Halten
n Sie Kinder und Unbeffugte vom Gerät fern.
Es gibtt keine zu wartenden TTeile. Bestellen Sie eventuelle Ersatztteile bei Ihrem Fachhändler. 10.11.2011
14
©
©Velleman
nv
SOL21 3. Allgemeine Richtlinien Siehe Velleman® Service‐ und Qualitätsgarantie am Ende dieser Bedienungsanleitung. • Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Bedienung des Gerätes. • Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen und Staub. • Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte. • Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. • Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch. • Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch. • Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. • Beachten Sie, dass Sie den Ein‐ und Ausgang NIE kurzschließen. 4. Beschreibung Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.
1 USB‐A‐Ausgang
6 Entlade‐LED 5V/2A
2 Wahltaste für den Ausgang
7 Entlade‐LED 9V/1A
3 Mini‐B USB‐Eingang
8 LEDs zur Anzeige der Kapazität
4 Sonnen‐LED
9 Solarzellenplatte
5 Entlade‐LED 5V/1A
5. Laden Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung. Laden Sie das Ladegerät vollständig vor der ersten Inbetriebnahme. Drücken Sie die Wahltaste für den Ausgang [2] nicht vor oder während des Ladens, um Entladung der Batterie zu vermeiden! • Adapter oder USB‐Port: Verbinden Sie den Mini‐B USB‐Eingang [3] über das mitgelieferte Kabel mit einem Adapter mit 4,5‐ bis 6,5 Vdc‐
Ausgang (nicht mitgeliefert) oder mit einem USB‐Port (Ladedauer ± 2,5 Std.). • Solarenergie: Installieren Sie die Solarzelle des Gerätes in der Sonne. Ladedauer ± 35 Std. • Die LEDs zur Anzeige der Kapazität [8] leuchten während des Ladens – Die Anzahl LEDs ist eine Anzeige für das Ladeniveau (sind 4 rote LEDs eingeschaltet, dann ist das SOL21 völlig aufgeladen. 10.11.2011
15
©Velleman nv
SOLL21 6. Anwendung • Verbinden Sie das mitgelieferte Kaabel mit dem Ein‐/Ausggang [1]. • Verbinden Sie den geeigneten Steccker mit dem Kabel und stecken Sie es in das Gerät, das Sie laden m
möchten. • Drücken Sie die Wahltaste für den Ausgang [2] um das angeschlosseene Gerät aufzuladen. Drücken
Ausgan
ng
LED
1
1x
5Vdc / 1
1A
[5]
2
2x
5Vdc / 2
2A
[6]
3
3x
9Vdc / 1
1A
[7]
Bemerkung:: die blaue Sonnen‐LED
D [B] leuchtet wenn diee Solarzellenplatte genügen Licht beekommt, um die interne Batterie aufzuladen. • Blinken die LLEDs zur Anzeige der Kapazität [8] nur einmal, dann ist die Batterie des SOL21 fast leer. Trrennen Sie das angesch
hlossene Gerät und laaden Sie das SOL21 (sieehe §5). 7. Batterie • Das Ladegerrät enthält eine internee Batterie. Entfernen Siie diese Batterie vor dem Entsorgen des Geerätes. WARNUNG: Werfen SSie die Batetrie nie inss Feuer, um eine Explo
osion zu vermeiden. Halten Sie die Battterien von Kindern ferrn.
8. Technisch
he Daten Solarzellen
nplatte
Batterie Ausgangssp
pannung
Ausgangssttrom
Eingangssp
pannung
max. Eingangsstrom
Ladezeit monokrisstallines Silicium 5.5V‐0
0.66W
interne LiPo‐Batterie, 3600mAh
h
5.0Vdc/1A ‐ 5.0Vdc/2A ‐ 9.0Vdcc/1A
max. 2A
4,5‐6,5Vd
dc
1,2A
volles Son
nnenlicht ±35 Std.
USB
2,5 Std.
Autonomiee
5.0Vdc/1A
200~250min.
5.0Vdc/2A
120~160min.
9.0Vdc/1A
120~180min.
Abmessunggen
115x65x1
12mm
Gewicht 110g (ohne Stecker oder Kabel))
Verwenden Sie
e dieses Gerät nur mit originellen Zubehörte
eilen. Velleman NV übernimmt keine Haftu
ung für Schaden oder bei (falscher) Anwendu
ung dieses Gerätes. Fü
ür mehr Verletzungen b
Informationen zu diesem Produkt un
nd die neueste Version
n dieser 10.11.2011
16
©
©Velleman
nv
SOLL21 Bedienungsanleitung, siehe www.ve
elleman.eu. Alle Änderrungen ohne ündigung vorbehalten. vorherige Ankü
© URHEBERRECH
HT Velleman NV besitzt das Urheberrecht ffür diese Bedienungsanle
eitung. Alle weltweiten Rech
hte vorbehalten. ohne vo
orherige schriftliche Geneehmigung des Urhebers ist es n
nicht gestattet, diese Bed
dienungsanleitung ganz o
oder in Teilen zu reproduzieren
n, zu kopieren, zu überseetzen, zu bearbeiten oder zu speichern. Manual do utilizador 1. Introduçã
ão Aos cidadãos d
da União Europeia Importantes informações acerca do m
meio ambiente no que
e respeita a este produto. Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, podeerão causar danos no m
meio ambiente. Não deite o apareelho (nem as pilhas se aas houver) no lixo
o doméstico; dirija‐se a uma empresa especiaalizada em reciclagem. Devolva o aparellho ao seu distribuidorr ou a um posto de reciclaagem local. Respeite ass leis locais relativas ao
o meio ambiente. Em ccaso de dúvidas contaccte as autoridades locais para os resíduos. Obrigada por teer adquirido o SOL21! Leia atentamente as in
nstruções deste manual aantes de o usar. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o
o transporte não o instale e entre em contactto com o seu distribuidor. 2. Instruçõess de segurança Manteenha o aparelho fora do alcance de pessoas n
não capacitadas e crianças. Não ab
bra o aparelho. O utilizzador não terá de fazer a manuttenção das peças. Conttacte o seu distribuidor caso necesssite de peças de substittuição.
3. Normas gerais Ver a garantia d
de serviço e qualidade
e Velleman® no final do
o manual do utilizador. • Não agite o aaparelho. Evite usar fo
orça excessiva durante o manuseameento e utilização. • Não exponh
ha o aparelho a temperraturas extremas ou pó
ó. • Proteger o aparelho contra a chuva e humidade ou qualq
quer tipo de salpicos ou ggotas. • Familarize‐see com o funcionamentto do aparelho antes de o usar. 10.11.2011
17
©
©Velleman
nv
SOL21 • Por razões de segurança, estão proíbidas quaisquer modificações ao aparelho desde que não autorizadas. • Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. O uso incorrecto anula completamente a garantia. • Os danos causados pelo não respeito das instruções de segurança referidas neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não será responsável por qualquer dano ou outros problemas resultantes. • NUNCA provoque curto‐circuito na entrada ou na saída. 4. Descrição Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador. 1 saída USB‐A
6 LED de descarga 5V/2A
2 botão para seleccionar a saída 7 LED de descarga 9V/1A
3 entrada mini‐B USB
8 LEDs de capacidade
4 LED solar 9 placa solar
5 LED de descarga 5V/1A
5. Recarregar Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador. • Carregue o aparelho antes da primeira utilização. Não pressione o botão para seleccionar a saída [2] antes ou durante a carga para não descarregar a bateria! • Adaptador ou porta USB: Ligue a entrada mini‐B USB [3] usando o cabo incl. a un adaptador de 4,5 ~ 6,5 Vcc (não incl) ou a uma porta USB (tempo de duração de carga de ± 2,5 h). • Energia solar: Exponha as células solares à luz do sol. A duração da carga é de ± 35 h. • Os LEDs de capacidade [8] acendem durante o carregamento – O número de LEDs é indicador do nível de carga (4 LEDs vermelhos acendem quando o SOL21 estiver completamente carregado. 6. Uso • Introduza o cabo incluído na saída USB‐A [1]. • Ligue o conector adequado ao cabo e introduza‐o no aparelho que pretende carregar. • Prima o botão para seleccionar a saída [2] para carregar o aparelho ligado. primir
saída
LED
1x
5Vdc / 1A
[5]
2x
5Vdc / 2A
[6]
3x
9Vdc / 1A
[7]
Observação: O LED solar azul [4] acende enquanto a placa solar receber luz suficiente para carregar a bateria interna. 10.11.2011
18
©Velleman nv
SOLL21 • A bateria do
o SOL21 está completam
mente gasta se o os LEEDs de capacidade [[8] piscar uma vez. Dessligue o aparelho que eestá ligado e recarregue o
o SOL21 (ver §5). 7. A bateria interna • Este carregador tem uma bateria incorporada. Retire‐a d
do aparelho antes de o deitar fora. NOTA: Não deitte as pilhas no lume a ffim de evitar qualquer risco de explosão
o. Mantenha as pilhas ffora do alcance das crianças. 8. Especifica
ações Placa solar Bateria Tensão de saaída
Corrente de saída
tensão de en
ntrada
Corrente de entrada máx.
Tempo de caarregamento
Silicio
o monocristalino 5.5V‐‐0.66W
batería Li‐Po interna, 3600mAh
5.0Vdc/1A ‐ 5.0Vdc/2A ‐ 9.0Vdc/1A
máx.. 2A
4,5‐6
6,5Vdc
1,2A
Muitta luz solar ±35h
USB
2,5h
Autonomia 5.0Vdc/1A
200~250m
min.
5.0Vdc/2A
120~160m
min.
9.0Vdc/1A
120~180m
min.
Dimensões 115xx65x12mm
peso 110gg (sem conectores nem
m cabos)
Utilize este apaarelho apenas com os acessórios originais. A
A Velleman NV não será responsável por quaisqu
uer danos ou lesões caausadas pelo uso (indevido) do aparelho. Para más inform
mación sobre este pro
oducto e para consultaar a versão mais recente deste manual do utilizaador, visite nuestra página www.velleman
n.eu. Podem alterar‐‐se as especificações e
e o conteúdo deste maanual sem aviso prévio. © DIREITOS DEE AUTOR A Velleman NV
V detem os direitos de autor deste manual d
do utilizador. Todos os direito
os mundiais reservado
os. É estrictamente proíbido reproduzir, trad
duzir, copiar, editar e ggravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização eescrita por parte da deetentora dos direitos. 10.11.2011
19
©
©Velleman
nv
Velleman® Service and Quality Warranty Velleman® has over 35 years of experience in the electronics world and distributes its products in more than 85 countries. All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions). General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU): • All consumer products are subject to a 24‐
month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase. • Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion. You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery. • Not covered by warranty: ‐ all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits; ‐ frequently replaced consumable goods, parts or accessories such as batteries, lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list); ‐ flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc. …; ‐ flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer’s instructions; ‐ damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally); ‐ damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article; ‐ all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®. • Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description. • Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non‐defective article can also involve handling costs. • Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs. • The above conditions are without prejudice to all commercial warranties. The above enumeration is subject to modification according to the article (see article’s manual). Velleman® service‐ en kwaliteitsgarantie Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronicawereld en verdeelt in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden). Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie): • Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie‐ en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. • Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar. • Valt niet onder waarborg: ‐ alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving. ‐ verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst). ‐ defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz. ‐ defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant. ‐ schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand). ‐ schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat. ‐ alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®. • Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®‐
verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij. • Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet‐defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden. • Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden. • Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product). Garantie de service et de qualité Velleman® Velleman® jouit d’une expérience de plus de 35 ans dans le monde de l’électronique avec une distribution dans plus de 85 pays. Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l’UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d’un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d’invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie). Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l’UE) : • tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d’acquisition effective ; • si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d’un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s’avèrent disproportionnés, Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d’achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d’achat lors d’un défaut dans un délai de 1 an après l’achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d’achat ou le remboursement de 50% du prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2 ans. • sont par conséquent exclus : ‐ tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après livraison (p.ex. dommage lié à l’oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté…) et provoqué par l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ; ‐ tout bien de consommation ou accessoire, ou pièce qui nécessite un remplacement régulier comme p.ex. piles, ampoules, pièces en caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ; ‐ tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un accident, d’une catastrophe naturelle, etc. ; ‐ out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrects, ou une utilisation de l’appareil contraire aux prescriptions du fabricant ; ‐ tout dommage à cause d’une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l’appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d’une utilisation professionnelle) ; ‐ tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ; ‐ tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé. ‐ toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l’autorisation explicite de SA Velleman® ; ‐ frais de transport de et vers Velleman® si l’appareil n’est plus couvert sous la garantie. • toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil doit nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine et être dûment conditionné (de préférence dans l’emballage d’origine avec mention du défaut) ; • tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s’avère en bon état de marche pourra faire l’objet d’une note de frais à charge du consommateur ; • une réparation effectuée en‐dehors de la période de garantie fera l’objet de frais de transport ; • toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées. La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation selon le type de l’article et être mentionnée dans la notice d’emploi. Garantía de servicio y calidad Velleman® Velleman® disfruta de una experiencia de más de 35 años en el mundo de la electrónica con una distribución en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto por nuestro propio servicio de calidad como por un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía). Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea): • Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original; • Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto después de 1 a 2 años. • Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas: ‐ todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y una indemnización eventual para falta de ganancias; ‐ partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, ... (lista ilimitada) ‐ defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc. ; ‐ defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante; ‐ daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional) ; ‐ daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que est está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario ; ‐ daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato. ‐ daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explicita de SA Velleman® ; ‐ se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía. • Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del defecto ; • Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente; • Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del periode de garantía. • Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos. La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión) Velleman® Service‐ und Qualitätsgarantie Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und vertreibt seine Produkte in über 85 Ländern. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen). Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union): • Alle Produkte haben für Material‐ oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum. • Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglicht ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr. • Von der Garantie ausgeschlossen sind: ‐ alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall. ‐ Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die regelmäßig ausgewechselt werden, wie z.B. Batterien, Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste). ‐ Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw. ‐ Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung. ‐ Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt). ‐ Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes. ‐ alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden. • Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®‐Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original‐Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerumschreibung hinzu. • Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Geräts heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet. • Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet. • Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt. Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes). Garantia de serviço e de qualidade Velleman® Velleman® tem uma experiência de mais de 35 anos no mundo da electrónica com uma distribuição em mais de 85 países. Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente os nossos produtos a controles de qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de garantia). Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande público (para a UE): • qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva; • no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um artigo é impossível, ou quando os custo são desproporcionados, Velleman® autoriza‐se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos. • estão por consequência excluídos : ‐ todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas…) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perca de dados) e uma indemnização eventual por perca de receitas ; ‐ todos os bens de consumo ou acessórios, ou peças que necessitam uma substituição regular e normal como p.ex. pilhas, lâmpadas, peças em borracha, correias… (lista ilimitada) ; ‐ todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de una catastrophe natural, etc. ; ‐ danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições do fabricante ; ‐ todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva do aparelho ( o período de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional); ‐ todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização ; ‐ todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao nível do acondicionamento. ‐ todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de SA Velleman® ; ‐ despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia. • qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria) ; • dica : aconselha‐mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor ; • uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de transporte ; • qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui mencionadas. A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e estar mencionada no manual de utilização. 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement