Miele F 2412 Vi Mraznička MasterCool Návod na používanie

Miele F 2412 Vi Mraznička MasterCool Návod na používanie | Manualzz
Návod k obsluze a montáži
Mraznička
Před umístěním, instalací a uvedením do provozu si bezpodmínečně
přečtěte návod k obsluze a montáži. Tím ochráníte sebe a zabráníte
škodám.
cs-CZ
M.-Nr. 11 549 930
Obsah
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění ..................................................
5
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.................................................. 16
Instalace .............................................................................................................
Místo instalace ....................................................................................................
Klimatická třída...............................................................................................
Pokyny k montáži ................................................................................................
Nábytek a vestavby........................................................................................
Zatížitelnost podlahy výklenku .......................................................................
Větrání a odvětrávání ......................................................................................
Směr otvírání dvířek........................................................................................
Side-by-side...................................................................................................
Specifikace k připojení na čerstvou vodu ...........................................................
Rozměry pro vestavbu ........................................................................................
Rozměry při otevřených dvířkách přístroje (úhel otevření 115°) .....................
Rozměry nábytkového čela .................................................................................
Vestavba přístroje................................................................................................
Než začnete....................................................................................................
Potřebné nářadí ..............................................................................................
Hmotnost nábytkového čela ..........................................................................
Vyrovnání výklenku pro vestavbu...................................................................
Kontrola výklenku pro vestavbu .....................................................................
Před vestavbou ..............................................................................................
Příprava výklenku pro vestavbu .....................................................................
Zasunutí přístroje do výklenku pro vestavbu .................................................
Vyrovnání přístroje..........................................................................................
Upevnění přístroje ve výklenku pro vestavbu.................................................
Příprava montáže nábytkového čela ..............................................................
Připevnění a vyrovnání nábytkového čela ......................................................
Upevnění krytů ...............................................................................................
Upevnění ventilační mřížky soklu a panelu soklu...........................................
Připojení na čerstvou vodu..................................................................................
Informace k připojení na čerstvou vodu.........................................................
Připojení přístroje na potrubí čerstvé vody.....................................................
Elektrické připojení ..............................................................................................
17
17
17
18
18
19
19
19
20
21
22
24
26
27
27
27
28
28
29
30
31
34
35
38
40
43
47
49
50
50
51
52
Úspora energie .................................................................................................. 53
Popis přístroje....................................................................................................
F 2412 Vi, F 2413 Vi ............................................................................................
F 2802 Vi, F 2812 Vi, F 2902 Vi, F 2912 Vi ..........................................................
Hlavní obrazovka .................................................................................................
Nastavovací režim  ..........................................................................................
2
55
55
56
57
58
Obsah
Příslušenství....................................................................................................... 60
Dodávané příslušenství ....................................................................................... 60
Příslušenství k dokoupení.................................................................................... 60
První uvedení do provozu .................................................................................
Před prvním použitím ..........................................................................................
Volba správného asistentu při otvírání dvířek (Push2open/Pull2open) .........
Miele@home ...................................................................................................
Obsluha přístroje .................................................................................................
Provedení prvního uvedení do provozu..........................................................
62
62
62
63
64
65
Zapnutí a vypnutí přístroje................................................................................ 66
Při delší nepřítomnosti......................................................................................... 67
Provedení dalších nastavení.............................................................................
Zapnutí nebo vypnutí funkce Blokování tlačítek / .......................................
Zapnutí nebo vypnutí funkce Eco mód  ..........................................................
Provedení položky Vlastní test  ........................................................................
Zapnutí funkce Asistent otevírání dvířek  .........................................................
Vypnutí funkce Asistent otevírání dvířek ..........................................................
Miele@home ........................................................................................................
Vypnutí funkce Výstavní režim  .........................................................................
Vynulování nastavení do stavu při dodání  .....................................................
Zapnutí nebo vypnutí funkce Režim Sabat ......................................................
Zapnutí, vypnutí nebo vynulování položky Ukazatel stavu vodního filtru  .......
68
68
69
69
70
72
72
74
75
77
78
Správná teplota.................................................................................................. 80
Nastavení teploty................................................................................................. 80
Možné nastavené hodnoty teploty ................................................................. 81
Používání funkce SuperFrost............................................................................ 82
Teplotní alarm a alarm dvířek ........................................................................... 83
Uspořádání vnitřního prostoru .........................................................................
Odejmutí nebo přemístění držáků v dvířkách přístroje........................................
Přemístění odkládacích ploch .............................................................................
Odejmutí odkládací plochy nad výrobníkem kostek ledu....................................
Vyjímání mrazicích košů ......................................................................................
Vyjmutí zásobníku na kostky ledu .......................................................................
85
85
85
86
86
87
Zmrazování a uchovávání .................................................................................
Maximální mrazicí kapacita .................................................................................
Co se stane při zmrazení čerstvých potravin? ....................................................
Uchovávání hotových hluboce zmrazených jídel ................................................
88
88
88
88
3
Obsah
Jak potraviny zmrazíte sami ................................................................................ 89
Vkládání potravin ke zmrazení............................................................................. 90
Výroba kostek ledu............................................................................................ 92
Automatické odmrazování................................................................................ 94
Čištění a ošetřování...........................................................................................
Upozornění k čisticímu prostředku......................................................................
Před čištěním přístroje.........................................................................................
Vnitřní prostor, příslušenství ................................................................................
Čištění těsnění dvířek ..........................................................................................
Čištění větracích a odvětrávacích profilů ............................................................
Čištění vodního filtru (filtr IntensiveClear) ............................................................
Po čištění .............................................................................................................
95
95
96
96
97
97
97
99
Vodní filtr ............................................................................................................ 100
Výměna aktivního uhlíkového filtru IntensiveClear (viz kapitola „Příslušenství
k dokoupení“) ...................................................................................................... 101
Co udělat, když ... .............................................................................................. 103
Příčiny hluků ...................................................................................................... 113
Servisní služba...................................................................................................
Kontakt při závadách ..........................................................................................
Databáze EPREL .................................................................................................
Záruka .................................................................................................................
114
114
114
114
Prohlášení o shodě............................................................................................ 115
Autorská práva a licence .................................................................................. 116
4
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům.
Neodborné používání však může vést k poranění osob a věcným
škodám.
Než přístroj uvedete do provozu, přečtěte si pozorně návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození přístroje.
Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, abyste
si bezpodmínečně přečetli a dodržovali kapitolu věnovanou instalaci přístroje a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.
Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání
těchto pokynů.
Návod k obsluze a montáži uschovejte a předejte ho případnému
novému majiteli.
 Nebezpečí úrazu a poškození při převrácení přístroje.
Přístroj je velmi těžký a při otevřených dvířkách má tendenci
převrátit se dopředu.
Nechte zavřená dvířka přístroje, dokud přístroj nebude vestavěný a
upevněný ve výklenku pro vestavbu podle návodu k obsluze a
montáži.
Používání ke stanovenému účelu
 Přístroj je určený pro používání v domácnosti a podobných
prostředích jako například
– v prodejnách, kancelářích a podobných pracovních prostředích
– v zemědělských usedlostech
– v hotelech, motelech, penzionech a dalších typických obytných
prostorách pro zákazníky.
Tento přístroj není určený k používání venku.
5
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
 Používejte přístroj výhradně v domácnosti k uchovávání
zmrazených potravin, k mrazení čerstvých potravin a k přípravě ledu.
Všechny ostatní účely použití jsou nepřípustné.
 Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení medikamentů,
krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek nebo
produktů podle směrnice o zdravotnických prostředcích. Nesprávné
použití přístroje může vést k poškození uskladněného zboží nebo jeho zkažení. Dále přístroj není vhodný pro provoz v oblastech
ohrožených výbuchem.
Miele neodpovídá za škody způsobené použitím v rozporu se stanoveným účelem nebo nesprávnou obsluhou.
 Osoby (včetně dětí), které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychických schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo
neznalosti nejsou schopné přístroj bezpečně obsluhovat, musí být
při obsluze pod dozorem.
Tyto osoby smí přístroj obsluhovat bez dozoru jen tehdy, pokud byly
instruovány ohledně bezpečného používání a pochopily nebezpečí,
která z toho vyplývají.
6
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
Děti v domácnosti
 Děti mladší osmi let se nesmí samy bez dozoru pohybovat v blízkosti přístroje.
 Děti starší osmi let smí přístroj používat bez dozoru jen tehdy,
když jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat
bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
 Děti nesmí přístroj bez dozoru čistit ani na něm provádět údržbu.
 Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti přístroje. Nikdy
jim nedovolte, aby si s přístrojem hrály.
 Ohrožení života. Uvědomte si, že odstranění přepážky ve velkém
mrazicím koši může svádět děti, aby si do mrazicího koše sedaly.
 V oblasti pantů dvířek hrozí nebezpečí úrazu. Zvláště děti by se
tam neměly přibližovat.
 Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem,
např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit
se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
7
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
Technická bezpečnost
 Okruh chladiva je zkontrolovaný ohledně nepropustnosti. Přístroj
vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům a odpovídajícím
směrnicím EU.
 Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, avšak
hořlavé.
Použití tohoto ekologického chladiva vede k částečnému zvýšení
provozních hluků. Vedle provozních hluků kompresoru se mohou vyskytovat hluky vyvolané prouděním v celém chladicím okruhu. Těmto
jevům se bohužel nedá vyhnout, nemají však vliv na výkonnost
přístroje.
Při přepravě a při vestavbě nebo umísťování přístroje dbejte na to,
aby se nepoškodily součásti chladicího okruhu. Vystřikující chladivo
může vést k poranění očí a unikající chladivo se může vznítit.
Při poškození:
- Nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji.
- Odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Několik minut větrejte místnost, ve které přístroj stojí.
- Informujte servisní službu.
 Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být místnost, ve které bude přístroj umístěn. Při případném úniku v příliš malých
místnostech se může vytvářet hořlavá směs plynu se vzduchem. Na
8 g chladiva musí mít místnost velikost nejméně 1 m3. Množství chladiva je uvedeno na typovém štítku uvnitř přístroje.
 Připojovací údaje (jištění, frekvence, napětí) uvedené na typovém
štítku přístroje musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se přístroj nepoškodil.
Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
8
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
 Elektrická bezpečnost přístroje je zajištěna jen tehdy, je-li připojen
na elektrický systém s ochranným vodičem nainstalovaný podle
předpisů. Toto základní bezpečnostní opatření musí být k dispozici.
V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
 Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě,
záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení
pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.
Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento
výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna
i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí
nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.
 Aby bylo v případě nouze možné odpojit přístroj rychle od proudu,
musí být zásuvka umístěná mimo oblast zadní strany přístroje a musí
být snadno přístupná.
 Pokud je poškozený přiložený přívodní síťový kabel, musí být nahrazen originálním náhradním dílem, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečím. Pouze u originálních náhradních dílů garantuje společnost
Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky.
 Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Přístroj pomocí nich
k elektrické síti nepřipojujte.
 Když se dostane vlhkost k součástem pod napětím nebo přívodnímu síťovému kabelu, může to vést ke zkratu. Přístroj proto neprovozujte v oblastech ohrožených vlhkostí nebo stříkající vodou (např.
v garáži, prádelně).
 Tento přístroj nesmí být provozován na nestabilních místech (např.
na lodi).
9
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
 Poškozený přístroj může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte ho
ohledně rozpoznatelných poškození. Poškozený přístroj nikdy neuvádějte do provozu.
 Používejte přístroj jen vestavěný, aby byla zajištěna jeho bezpečná
funkce.
 Při instalačních a údržbářských pracích, opravách jakož i při instalačních pracích na síti čerstvé vody musí být přístroj odpojený od
elektrické sítě. Přístroj je odpojený od elektrické sítě jen tehdy, když:
- jsou vypnuté jističe elektrické instalace nebo
- jsou úplně vyšroubované šroubovací pojistky elektrické instalace
nebo
- je odpojené připojovací síťové vedení od elektrické sítě. U přívodních vedení se síťovou zástrčkou pro jeho odpojení od elektrické sítě netahejte za vedení, nýbrž za zástrčku.
 Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi,
opravami nebo vadným přípojem čerstvé vody může být uživatel vystaven značným nebezpečím.
Instalační a údržbářské práce, opravy, instalační práce na síti čerstvé
vody jakož i veškeré opravy na výstupu ledu/vody smí provádět pouze autorizovaní odborníci pověření společností Miele.
 Opravy přístroje smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak
zaniká nárok na záruku.
 Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly Miele.
Jen u těchto dílů Miele ručí za to, že v plném rozsahu splňují bezpečnostní požadavky.
10
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
 Tento přístroj je kvůli zvláštním požadavkům (například ohledně
teploty, vlhkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otěru a vibracím) vybavený speciální žárovkou. Tato žárovka se smí používat jen
ke stanovenému účelu. Žárovka není vhodná pro osvětlení místnosti.
Výměnu smí provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele. V tomto přístroji je několik
světelných zdrojů, které vykazují třídu energetické účinnosti nejméně F.
 Miele neodpovídá za škody vzniklé chybným připojením na čerstvou vodu.
 Výrobník kostek ledu smí být připojen výhradně k potrubí studené
vody.
 Nebezpečí úrazu. Dávejte pozor, abyste se nedostali do styku
s pohyblivými díly vyhazovacího aparátu výrobníku kostek ledu nebo
topným prvkem na výrobníku.
Provozní zásady
 Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot
okolí), jejíž meze musí být dodrženy. Klimatická třída je uvedena na
typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje. Nižší teplota okolí vede
k delší době nečinnosti kompresoru, takže přístroj nedokáže udržet
potřebnou teplotu.
 Větrací a odvětrávací profily nesmí být přikryty nebo zastavěny.
Nebylo by pak zajištěno bezvadné vedení vzduchu. Vzrostla by spotřeba energie a nebylo by možné vyloučit poškození součástí.
 Pokud v přístroji nebo v dvířkách přístroje skladujete potraviny obsahující tuk nebo olej, dbejte na to, aby se případně vyteklý tuk nebo
olej nedostal do styku s plastovými díly přístroje. V plastu by mohly
vzniknout trhliny a mohl by popraskat nebo se roztrhnout.
 Nebezpečí požáru a výbuchu. Neukládejte v přístroji výbušné látky
a výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje v plechovce). Zápalné směsi plynů se mohou vznítit elektrickými součástmi.
11
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
 Nebezpečí výbuchu. Neprovozujte v přístroji žádná elektrická zařízení (např. na výrobu zmrzliny). Může docházet k jiskření.
 Nebezpečí úrazu a poškození přístroje. V mrazicí zóně
neuchovávejte plechovky a lahve s nápoji obsahujícími oxid uhličitý
nebo tekutiny, které mohou zmrznout. Plechovky nebo lahve mohou
prasknout.
 Nebezpečí úrazu a poškození přístroje. Lahve, které umístíte do
mrazicí zóny, aby se rychle vychladily, nejpozději za jednu hodinu
opět vyjměte. Lahve mohou prasknout.
 Nebezpečí úrazu. Zmražených potravin a kovových dílů se nedotýkejte mokrýma rukama. Ruce mohou přimrznout.
 Nebezpečí úrazu. Nikdy nedávejte do úst kostky ledu nebo nanuky, zvláště vodové, přímo po vyjmutí z mrazicí zóny. Vlivem velmi nízké teploty zmrazených potravin může dojít k přimrznutí rtů nebo
jazyka.
 Nezmrazujte znovu částečně nebo úplně rozmrazené potraviny.
Spotřebujte je co nejrychleji, protože potraviny ztrácí nutriční hodnotu a kazí se. Rozmrazené potraviny můžete po uvaření nebo upečení
opět zmrazit.
 Při požití dlouho skladovaných potravin hrozí nebezpečí otravy jídlem.
Doba uskladnění závisí na mnoha faktorech jako na stupni čerstvosti,
jakosti potravin a na teplotě při skladování. Dbejte na datum trvanlivosti a pokyny pro uskladnění od výrobců potravin!
12
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
Příslušenství a náhradní díly
 Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou
namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka a/nebo
ručení poskytované společností Miele.
 Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou, záruku
dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vašeho přístroje.
Čištění a ošetřování
 Neošetřujte těsnění dvířek oleji nebo tuky.
V průběhu času by došlo ke zteření těsnění.
 Varování. Na urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky, které nebyly doporučeny výrobcem.
 Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod
napětím a vyvolat zkrat.
Na čištění a odmrazování přístroje nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.
 Špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami poškodí chladicí systém a přístroj přestane fungovat. Proto takové předměty nepoužívejte na
- odstraňování vrstev námrazy a ledu,
- vyjímání přimrzlých misek na led a potravin.
 Na odmrazování do přístroje nikdy nedávejte elektrická topná zařízení nebo svíčky. Poškodily by se plasty.
 Nepoužívejte spreje na odmrazování nebo odmrazovače. Mohou
vytvářet výbušné plyny, obsahovat rozpouštědla a hnací látky poškozující plasty nebo být zdraví škodlivé.
13
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
Přeprava
 Přepravujte přístroj vždy ve vzpřímené poloze a v přepravním
obalu, aby nedošlo ke škodám.
 Nebezpečí úrazu a poškození přístroje. Přístroj přepravujte s pomocníkem, protože je velmi těžký.
Likvidace Vašeho starého přístroje
 Hrající si děti se v přístroji mohou uzamknout a udusit se.
- Odmontujte dvířka přístroje.
- Vyjměte zásuvky.
- Odkládací plochy nechte v přístroji, aby děti nemohly jednoduše
vlézt dovnitř.
- Případně zničte zámek dvířek svého starého přístroje. Zabráníte
tak hrajícím si dětem, aby se uzamkly a ohrozily svůj život.
 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Odřežte síťovou zástrčku od síťového kabelu.
- Odřežte přívodní síťový kabel od starého přístroje.
 Zlikvidujte všechno odděleně od starého přístroje.
 Během likvidace a po ní zajistěte, aby přístroj nebyl odložený
v blízkosti benzinu nebo jiných hořlavých plynů a kapalin.
 Nebezpečí požáru v důsledku unikajícího oleje nebo chladiva!
Chladivo a olej obsažené v přístroji jsou hořlavé. Unikající chladivo
nebo olej se mohou vznítit při odpovídajícím způsobem vysoké koncentraci a ve styku s externím zdrojem tepla.
Během likvidace zajistěte, aby se nepoškodil okruh chladiva a zabránilo se tak nekontrolovanému úniku chladiva (údaje na typovém
štítku) a oleje.
 Vystřikující chladivo může vést k poranění očí! Nepoškoďte
součásti chladicího okruhu např.
- propíchnutím kanálů chladiva ve výparníku,
14
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
- zalomením potrubí,
- odškrábáním povrchových vrstev.
Symbol na kompresoru (podle modelu)
Toto upozornění má význam jen pro recyklaci. V normálním provozu nehrozí nebezpečí.
 Olej v kompresoru může být při požití a vniknutí do dýchacích cest
smrtelně nebezpečný.
15
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí
Likvidace obalu
Likvidace starého přístroje
Obal slouží k manipulaci a chrání
přístroj před poškozením během
přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany
životního prostředí a k možnostem jejich
likvidace a obecně jsou recyklovatelné.
Elektrické a elektronické přístroje často
obsahují cenné materiály. Obsahují také
určité látky, směsi a díly, které byly
nutné pro jejich funkci a bezpečnost.
V domovním odpadu a při neodborném
nakládání mohou poškodit lidské zdraví
a životní prostředí. Svůj starý přístroj
proto v žádném případě nedávejte do
domovního odpadu.
Vrácení obalů do materiálového cyklu
šetří suroviny. Využívejte sběrná místa
cenných materiálů a možnosti vrácení.
Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.
Dbejte na to, aby se Váš přístroj do odborné, ekologické likvidace nepoškodil.
Tak je zajištěno, že chladivo obsažené
v okruhu chladiva a olej nacházející se
v kompresoru nemohou uniknout do
životního prostředí.
Místo toho využívejte oficiální sběrná a
vratná místa pro bezplatné odevzdávání
a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi,
prodejci nebo společností Miele. Podle
zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na
likvidovaném starém přístroji. Ze zákona
máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory,
které nejsou pevně uzavřené v přístroji,
a lampy, které lze vyjmout bez zničení.
Zaneste je do vhodné sběrny, kde je
můžete bezplatně odevzdat. Postarejte
se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj
až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.
16
*INSTALLATION*
Instalace
Místo instalace
Vhodná je suchá místnost, kterou je
možno dobře větrat.
Při volbě místa instalace myslete prosím
na to, že pokud přístroj postavíte v bezprostřední blízkosti topení, sporáku nebo jiného zdroje tepla, vzroste jeho spotřeba energie. Rovněž je třeba se vyhýbat přímému slunečnímu záření.
Čím vyšší je teplota v místnosti, tím déle
běží kompresor a tím vyšší je spotřeba
energie přístroje.
Při vestavbě přístroje kromě toho dbejte
následujícího:
- Zásuvka musí být umístěná mimo oblast zadní strany přístroje a v případě
nouze musí být snadno přístupná.
- Síťová zástrčka ani síťový kabel se
nesmí dotýkat zadní strany přístroje,
protože by se mohly poškodit jeho
vibracemi.
- K zásuvkám v oblasti zadní strany
tohoto přístroje by se neměly připojovat ani jiné přístroje.
Pokud je nevyhnutelné umístění vedle
zdroje tepla, dodržte následující minimální vzdálenosti od zdroje tepla:
- od elektrických a plynových sporáků
nejméně 3 cm
- od sporáků na olej a na uhlí
nejméně 30 cm.
Pokud nelze dodržet tyto minimální
vzdálenosti, musí být mezi přístrojem a
zdrojem tepla namontována deska pro
izolaci.
Klimatická třída
Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot okolí), jejíž
meze musí být dodrženy. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku ve
vnitřním prostoru přístroje.
klimatická třída
teplota okolí
SN
10 až 32 °C
N
16 až 32 °C
ST
16 až 38 °C
T
16 až 43 °C
SN-ST
10 až 38 °C
SN-T
10 až 43 °C
Nižší teplota okolí vede k delší době
nečinnosti kompresoru. To může vést
k vyšším teplotám v přístroji a tím k následným škodám.
17
*INSTALLATION*
Instalace
 Nebezpečí poškození vysokou
vlhkostí vzduchu.
Při vysoké vlhkosti vzduchu se může
vysrážet kondenzát na vnějších plochách přístroje a vést ke korozi.
Umístěte přístroj v suché nebo klimatizované místnosti s dostatečným
větráním.
Po vestavbě se přesvědčte, že se
správně zavírají dvířka přístroje, byly
dodrženy uvedené větrací a odvětrávací profily a přístroj byl zabudován podle návodu k obsluze a
montáži.
Pokyny k montáži
 Nebezpečí poškození a úrazu
převráceným přístrojem.
Přístroj je velmi těžký a při
otevřených dvířkách má tendenci
převrátit se dopředu.
Nechte zavřená dvířka přístroje,
dokud přístroj nebude vestavěný a
zajištěný ve výklenku pro vestavbu
podle návodu k obsluze a montáži.
Vzhledem k vysoké hmotnosti a velikosti přístroje musí být jeho montáž
bezpodmínečně prováděna s pomocníkem.
Nábytek a vestavby
Přístroj se sešroubuje pomocí šroubů
s nábytkem nebo vestavbami vedle nebo nad ním. Z tohoto důvodu musí být
všechen nábytek nebo vestavby určené
k upevnění spojené s podlahou nebo
stěnou.
18
*INSTALLATION*
Instalace
Zatížitelnost podlahy výklenku
Pro bezpečné postavení přístroje a zajištění všech přislíbených funkcí musí
být podlaha výklenku hladká a vodorovná.
Podlaha výklenku musí být z tvrdého,
nepoddajného materiálu.
Vzhledem k vysoké hmotnosti zcela naplněného přístroje je nutný mimořádně
únosný podklad. Případně se na to zeptejte architekta nebo stavebního znalce.
Hmotnost zcela naplněného přístroje je
přibližně:
F 2412/2413 Vi
261 kg
F 2802 Vi, F 2812/2813 Vi
368 kg
F 2902 Vi, F 2912 Vi
426 kg
Větrání a odvětrávání
 Nebezpečí požáru a poškození
v důsledku nedostatečného větrání a
odvětrávání.
Při nedostatečném větrání a odvětrávání přístroje se častěji zapíná
kompresor a běží delší dobu.
To povede ke zvýšené spotřebě
energie a ke zvýšené provozní teplotě kompresoru, což může mít za
následek jeho poškození.
Dbejte na dostatečné větrání a odvětrání přístroje.
Bezpodmínečně dodržujte uvedené
větrací a odvětrávací profily. Větrací a
odvětrávací profily nesmí být zakryty
nebo zastavěny.
Směr otvírání dvířek
 Nebezpečí poškození a úrazu při
změně směru otvírání dvířek.
Změna směru otvírání dvířek prováděná vlastními silami může vést
k poškozením a úrazům.
Přístroj se dodává s pevným směrem
otvírání dvířek. Změnu směru otvírání
dvířek neprovádějte za žádných
okolností sami.
Je-li nutná změna směru otvírání
dvířek, zavolejte servisní službu.
19
*INSTALLATION*
Instalace
Side-by-side
Tento přístroj je možné vestavět
s dalším přístrojem způsobem „side-byside“. V následujícím přehledu vidíte, jaké možnosti vestavby máte se svým
přístrojem.
Podle podmínek vestavby potřebujete
pro montáž side-by-side montážní
soupravu side-by-side (viz kapitola
„Příslušenství“, odstavec „Příslušenství
k dokoupení“).
Upevnění přístrojů je popsáno
v montážním návodu montážní
soupravy side-by-side.
. . . s přepážkou
Stěna a mezi přístroji postavenými vedle sebe musí mít tloušťku nejméně
16 mm.
Pokud se dvířka přístrojů dovírají vedle sebe, musíte bezpodmínečně zohlednit tloušťku čelních stěn nábytku
a úchytů dvířek, aby dvířka přístrojů
při současném otvírání nekolidovala
a nepoškodila se.
Přístroje se upevňují jednotlivě přiloženým montážním materiálem ve
svém výklenku pro vestavbu.
Je-li přepážka a užší než 160 mm, budete potřebovat topení boční stěny
z montážní soupravy side-by-side,
abyste zabránili vytváření kondenzátu a
případně z toho případně vyplývajícím
následným škodám.
Při návrhu výklenku pro vestavbu
berte prosím ohled na to, že výklenek, do kterého se vestavuje
přístroj s topením boční stěny, musí
být zásadně o 4 mm širší (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Rozměry
pro vestavbu“).
Je-li přepážka a tlustší než 160 mm,
nepotřebujete montážní soupravu, není
nutné ani topení boční stěny.
20
*INSTALLATION*
Instalace
. . . bez přepážky
Specifikace k připojení na čerstvou vodu
- Připojení k vodní instalaci musí být
provedeno podle platných předpisů
příslušné země.
Stejně tak musí platným předpisům
příslušné země odpovídat všechny
přístroje a zařízení, které se používají
pro přivádění vody k přístroji.
- Připojení na čerstvou vodu smí
provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
Pokud mezi přístroji postavenými vedle
sebe není přepážka, musí být přístroje
navzájem spojeny pomocí montážní
soupravy side-by-side. Navíc se musí
nainstalovat topení boční stěny, aby se
zabránilo vytváření kondenzátu a případně z toho vyplývajícím následným
škodám.
- Jakost napouštěné vody musí odpovídat nařízení o pitné vodě příslušné
země, v níž se přístroj provozuje.
- Připojte nerezovou hadici přístroje
k potrubí čerstvé vody a vyhněte se
přívodu vody, ve kterém voda stojí.
- Voda musí být do přístroje přiváděna
z potrubí studené vody.
- Tlak vody musí být mezi 200 kPa a
800 kPa (2 bar a 8 bar).
- Mezi nerezovou hadicí a přípojkou
čerstvé vody musí být uzavírací kohout, aby v případě potřeby bylo
možné přerušit přívod vody.
- Dbejte na to, aby byl uzavírací kohout
přístupný i v zabudovaném stavu
přístroje.
21
*INSTALLATION*
Instalace
Rozměry pro vestavbu
C
A
B
A
B
C
F 2412 Vi,
F 2413 Vi
2 134–2 164 mm
458 mm
610 mm + nábytkové
čelo (19–38 mm)
F 2802 Vi,
F 2812 Vi
2 134–2 164 mm
762 mm
610 mm + nábytkové
čelo (19–38 mm)
F 2902 Vi,
F 2912 Vi
2 134–2 164 mm
915 mm
610 mm + nábytkové
čelo (19–38 mm)
22
*INSTALLATION*
Instalace
30 mm
≥ 262 mm
22 mm
73 – 102 mm
≥ 85 mm
≥ 102 mm
Boční pohled
23
*INSTALLATION*
Instalace
Rozměry při otevřených dvířkách přístroje (úhel otevření 115°)
10 mm
D
A
B
C
A
B*
C*
D (při nábytkovém
čele 19 mm)
F 2412 Vi,
F 2413 Vi
525 mm
nábytkové
čelo
(19–38 mm)
úchyt dvířek
237 mm
F 2802 Vi,
F 2812 Vi
829 mm
nábytkové
čelo
(19–38 mm)
úchyt dvířek
363 mm
F 2902 Vi,
F 2912 Vi
982 mm
nábytkové
čelo
(19–38 mm)
úchyt dvířek
428 mm
* Rozměr pro nábytkové čelo a úchyt dvířek se mění podle podoby kuchyně.
24
*INSTALLATION*
Instalace
Úhel otevření dvířek přístroje nesmí být omezený na 90°, protože byste nemohli
vyjmout mrazicí koše a zásobník na kostky ledu.
25
*INSTALLATION*
Instalace
Rozměry nábytkového čela
A
B
C
A
B
C
F 2412 Vi,
F 2413 Vi
451 mm
2029 mm
≥ 102–132 mm
F 2802 Vi,
F 2812 Vi
756 mm
2029 mm
≥ 102–132 mm
F 2902 Vi,
F 2912 Vi
908 mm
2029 mm
≥ 102–132 mm
26
*INSTALLATION*
Instalace
Vestavba přístroje
Než začnete...
Než začnete s vestavbou přístroje,
pozorně si pročtěte návod k obsluze
a montáži.
Přístroj by měl vestavět kvalifikovaný
instalující podle tohoto návodu k obsluze a montáži. Bezpečný provoz
přístroje je zajištěn jen tehdy, když je
vestavěn a připojen podle tohoto návodu k obsluze a montáži.
Potřebné nářadí
- akumulátorová vrtačka/šroubovák
- šroubovák (TX 20)
- příklepová vrtačka
- vrtáky dle materiálu
různých velikostí
- kladivo
- plochý klíč
- rohatka, nástavec: ořech, 8 mm
- lepicí páska
 Nebezpečí poškození a úrazu
převráceným přístrojem.
Přístroj je velmi těžký a při
otevřených dvířkách má tendenci
převrátit se dopředu.
Nechte zavřená dvířka přístroje,
dokud přístroj není vestavěný a
nejsou zajištěná ve výklenku pro vestavbu podle návodu k obsluze a
montáži.
Vzhledem k vysoké hmotnosti a velikosti přístroje musí být jeho montáž
bezpodmínečně prováděna s pomocníkem.
- nůž na koberce
- kleště na vodní čerpadla
- vodováha
- pásmo
- tužka
Ostatní
- schůdky
- rudl
27
*INSTALLATION*
Instalace
Hmotnost nábytkového čela
Vyrovnání výklenku pro vestavbu
Před montáží nábytkového čela zajistěte, aby nebyla překročena jeho přípustná hmotnost:
přístroj
max. hmotnost
nábytkového
čela
F 2412 Vi, F 2413 Vi 59 kg
F 2802 Vi, F 2812 Vi 28 kg
F 2902 Vi, F 2912 Vi 34 kg
 Nebezpečí poškození příliš těžkým nábytkovým čelem.
Namontované nábytkové čelo, které
překračuje přípustnou hmotnost,
může vyvolat poškození pantů.
Tato poškození mohou vést mimo jiné ke zhoršení funkce.
Před montáží nábytkového čela zajistěte, aby nebyla překročena jeho přípustná hmotnost.
28
Před vestavbou přístroje vyrovnejte výklenek pro vestavbu pečlivě vodováhou.
Rohy výklenku musí navzájem svírat
úhel 90°, protože jinak nábytkové čelo
nebude dosedat na všech 4 rozích výklenku pro vestavbu.
*INSTALLATION*
Instalace
 Zkontrolujte rozměry pro vestavbu
(viz kapitola „Instalace“, odstavec
„Rozměry pro vestavbu“).
 Zkontrolujte okolí místa pro vestavbu
ohledně případných kolizí (viz kapitola
„Instalace“, odstavec „Rozměry při
otevřených dvířkách přístroje“).
 Zkontrolujte umístění elektrického přípoje. Přívodní síťový kabel má délku
3 m.
 Přístroj vestavte jen do stabilního,
pevného výklenku, který stojí na horizontální a rovné podlaze.
Kontrola výklenku pro vestavbu
Zásuvka musí být umístěná mimo
oblast zadní strany přístroje a v případě nouze musí být snadno
přístupná.
 Zkontrolujte polohu přípojky čerstvé
vody. Nerezová hadice má disponibilní délku asi 2 m.
Uzavírací kohout by měl být umístěný
mimo oblast zadní strany přístroje a
v případě nouze musí být snadno
přístupný.
 Výklenek pro vestavbu kromě toho
zkontrolujte podle následujících kritérií:
- Boční stěny výklenku pro vestavbu
musí být rovné.
- Okolní stěny výklenku pro vestavbu
musí mít tloušťku nejméně 16 mm.
- Okolní stěny musí být bezpečně spojené s podlahou nebo stěnou.
- Zkrácené boční stěny musí mít
hloubku nejméně 100 mm.
29
*INSTALLATION*
Instalace
Před vestavbou
 Před vestavbou odejměte příslušenství z vnější strany přístroje.
 Pro ochranu podlahy před poškozením během vestavby upevněte na
podlaze před určeným místem instalace zbylý kousek podlahové krytiny apod.
 Nebezpečí poškození v důsledku
nedostatečného větrání.
Pokud přístroj není dostatečně
větraný, může to vést k vytváření
plísní a dlouhodobě k poškozením na
vnější straně přístroje jakož i ve výklenku pro vestavbu.
Za žádných okolností neodstraňujte
distanční držáky z vnější strany
přístroje.
Distanční držky za žádných okolností
nezatlačte.
Distanční držáky garantují potřebnou
vzdálenost mezi přístrojem a výklenkem pro vestavbu.
 Zkontrolujte přístroj ohledně
přepravních poškození.
Poškozený přístroj neinstalujte.
 Zkontrolujte, zda se mohou volně
kývat všechny součásti na zadní stěně přístroje.
30
 Neodstraňujte nastavovací pomůcky
 z dvířek přístroje. Nastavovací pomůcky budou později potřeba na vyrovnání výklenku pro vestavbu.
 Nebezpečí poškození a úrazu
převráceným přístrojem.
Jakmile odšroubujete upevňovací
úhelníky, jimiž je přístroj připevněný
na paletě, nebude již zajištěný.
Vzhledem k velké hmotnosti a velikosti přístroje musí být jeho montáž
prováděna bezpodmínečně s pomocníkem.
*INSTALLATION*
Instalace
Příprava výklenku pro vestavbu
 Nebezpečí poškození a úrazu
2
 Odšroubujte upevňovací úhelníky .
 Nejprve s pomocí několika osob
zvedněte z palety zadní stranu
přístroje.
 Nebezpečí poškození zatížením
podlahy.
Posouvání přístroje může vést k poškození Vaší podlahy.
Na choulostivých podlahách posouvejte přístroj opatrně.
Jakmile bude přístroj vyrovnaný, můžete ho posouvat na kolečkách na jeho
spodní straně.
převráceným přístrojem.
Přístroj je velmi těžký a při
otevřených dvířkách má tendenci
převrátit se dopředu.
Výklenek pro vestavbu musíte bezpodmínečně na několika místech
pevně sešroubovat se zadní nebo
horní stěnou. Jen tak lze před převrácením uchránit přístroj, který bude
později upevněný ve výklenku pro
vestavbu.
Kromě toho k upevnění výklenku pro
vestavbu použijte přiložený ochranný
úhelník proti převrácení.
Montážní materiál pro vestavbu
přístroje je přiložený k přístroji. Přiložené plastové sáčky jsou označené
písmeny.
 Při jednotlivých krocích montáže
přihlížejte k uvedeným písmenům a
použijte vždy příslušný plastový sáček s potřebným montážním materiálem.
31
*INSTALLATION*
Instalace
Ochranný úhelník proti převrácení brání
převrácení přístroje.
Navíc se pomocí ochranných úhelníků
proti převrácení upevní výklenek pro vestavbu bezpečně na okolních stěnách.
 Pro každý jednotlivý přístroj použijte 2
ochranné úhelníky proti převrácení ,
při kombinaci 2 přístrojů (side-by-side) odpovídajícím způsobem 4
úhelníky.
 Umístěte ochranné úhelníky proti
převrácení  vlevo a vpravo ve výklenku pro vestavbu.
Výšková poloha ochranných úhelníků
proti převrácení činí podle nastavení
noh 2134–2164 mm ode dna výklenku.
32
 Nebezpečí úrazu a poškození při
převrácení přístroje.
Pokud jsou ochranné úhelníky proti
převrácení upevněny příliš vysoko,
nelze jimi zajistit přístroj.
Vzdálenost mezi ochrannými
úhelníky proti převrácení a přístrojem
nesmí být větší než 8 mm.
 Dbejte na to, aby mezera mezi zadní
stěnou přístroje a výklenkem pro vestavbu nebyla větší než 51 mm.
 Případně za ochrannými úhelníky proti převrácení  umístěte dřevěný klín.
 Pomocí ochranných úhelníků proti
převrácení označte vrtané otvory na
zadní stěně výklenku pro vestavbu.
*INSTALLATION*
Instalace
V dodaném příbalu jsou upevňovací
šrouby pro různé případy použití a
různé materiály.
Upevnění s dřevěným klínem
 Nyní pomocí ochranných úhelníků
proti převrácení  spojte výklenek
pro vestavbu podle potřeby se zadní
nebo horní stěnou.
Upevnění na betonové stěně
 Nyní přístroj připojte k potrubí čerstvé
vody (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Připojení na čerstvou vodu“).
Upevnění na dřevěné stěně
33
*INSTALLATION*
Instalace
Zasunutí přístroje do výklenku pro
vestavbu
Dbejte na to, abyste při zasouvání
přístroje do výklenku pro vestavbu
nepoškodili elektrickou přípojku a
přípojku čerstvé vody.
Pokud si přejete umístění několika
přístrojů způsobem side-by-side, nyní
přístroje navzájem spojte (viz montážní
návod montážní soupravy side-by-side).
 Aby následně bylo možné přístroj vyrovnat, musíte ze soklu přístroje odstranit ventilační mřížku:
 Okolní nábytková čela chraňte
ochranou hran .
 Zasuňte zástrčku přístroje na zadní
straně přístroje (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
 Zasuňte síťovou zástrčku  do zásuvky.
Zásuvka by měla být umístěná vedle
přístroje a snadno přístupná.
 Nebezpečí poškození přetížením
 Na obou stranách opatrně prostrčte
plochý šroubovák skrz mřížku ve ventilační mřížce soklu  a vytlačte jím
směrem ven uvnitř se nacházející
plastové jazýčky tak, aby se mřížka
uvolnila.
 Dejte ventilační mřížku soklu stranou.
elektrické sítě.
Přetížení elektrické sítě může vést ke
zkratu a tím k poškození Vašeho
přístroje.
Při kombinaci side-by-side připojte
každý přístroj k samostatné zásuvce.
Tip: Pro zajištění síťového kabelu proti
přiskřípnutí přivažte doprostřed kabelu
provázek a při zasouvání přístroje táhněte kabel pod přístrojem dopředu.
 Zasuňte přístroj opatrně do výklenku
pro vestavbu.
 Pokud se přístroj bez dalších opatření
nedá zasunout do výklenku pro vestavbu, protože je například nerovná
podlaha, trochu vyšroubujte zadní
34
*INSTALLATION*
Instalace
nohy (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Vyrovnání přístroje“) a zasuňte přístroj do výklenku pro vestavbu.
 Odstraňte ochranu hran  z okolních
nábytkových čel.
Vyrovnání přístroje
Nastavovací pomůcky  na dvířkách
přístroje pomáhají při vyrovnání
přístroje ve výklenku pro vestavbu.
Nastavovací pomůcky jsou koncipovány pro tloušťku nábytkového čela
19 mm nebo 38 mm.
 V následujícím vyrovnejte přístroj
s okolními nábytkovými čely.
Tloušťka nábytkového čela 19 mm
35
*INSTALLATION*
Instalace
Tloušťka nábytkového čela 38 mm
Přední i zadní nohy jsou výškově nastavitelné a lze je nastavit z přední
strany přístroje.
 Nebezpečí poškození neodborným nastavením noh.
Nohy se mohou poškodit použitím
akumulátorového šroubováku.
Přední i zadní nohy nastavujte ručně.
36
 Umístěte dodané distanční držáky 
na obou stranách na značky vedle
noh před přístrojem.
*INSTALLATION*
Instalace
 Zadní nohy nastavte rohatkou (nástavec: ořech, 8 mm) nebo šroubovákem (TX 20) .
 Přední nohy nastavte rohatkou (nástavec: ořech, 8 mm) nebo šroubovákem (TX 20) .
Tip: Nohy vyšroubovávejte postupně:
vždy střídavě levá, pravá atd.
37
*INSTALLATION*
Instalace
Upevnění přístroje ve výklenku pro
vestavbu
 Pro vyrovnání přístroje položte
vodováhu na nastavovací pomůcky
 na dvířkách přístroje.
 Nohy  a  vyšroubujte na obou
stranách nejméně tolik, aby značka
umístěná na soklu dosáhla uvedené
orientační míry 32 mm na distančním
držáku . Orientační míra 32 mm se
přitom vztahuje k výšce výklenku
2134 mm.
Vyrovnání noh na výšku nejméně
32 mm je důležité, aby bylo zajištěno
větrání a odvětrávání přístroje přes sokl přístroje.
 Nebezpečí poškození velkým
přestavením noh.
Zadní nohy se mohou poškodit.
Nohy vyšroubujte jen tolik, aby
značka umístěná na soklu dosáhla
míry 62 mm (max. výška výklenku
2164 mm).
 Přístroj ještě jednou vyrovnejte
prostřednictvím nastavovacích pomůcek  pomocí vodováhy.
38
 Nahoře sešroubujte příchytky
upevňovacího plechu  s horním nábytkem nebo vestavbami.
*INSTALLATION*
Instalace
Pokud neexistuje možnost upevnění
přístroje nahoře, je možné ho upevnit
bočními příchytkami ve výklenku pro
vestavbu:
 Otevřete dvířka přístroje.
 Dole a nahoře sešroubujte příchytky
upevňovacího plechu  se sousedním nábytkem nebo vestavbami.
 Vyklopte boční upevňovací příchytky
.
 Sešroubujte boční upevňovací příchytky  se sousedním nábytkem
nebo vestavbami.
Při kombinaci side-by-side mohou být
přístroje připevněné ke stěně nábytku
jen vnější stranou.
39
*INSTALLATION*
Instalace
Příprava montáže nábytkového čela
 Otevřete dvířka přístroje až na doraz.
 Odšroubujte zahnuté lišty  z obou
stran dvířek přístroje a lišty a šrouby
dejte stranou – později budou opět
potřeba.
 Zavřete dvířka přístroje.
 Odšroubujte nastavovací pomůcky 
z dvířek přístroje.
 Změřte vzdálenost X mezi montážním
rámem a horní hranou sousedního
nábytkového čela.
40
*INSTALLATION*
Instalace
 Odmontujte matice a podložky  ze
závitových čepů  a dejte je stranou
– později budou opět potřeba.
 Odejměte montážní rám  směrem
nahoru z dvířek přístroje.
 Položte nábytkové čelo, které se má
namontovat, vnitřní stranou nahoru
na pevnou podložku (aby nedošlo
k poškrábání, dejte pod ně přikrývku).
 Vyznačte vzdálenost X-3 mm na
vnitřní straně nábytkových dvířek.
 Zjistěte a vyznačte rovněž střed Y nábytkového čela.
 Umístěte montážní rám  podle
značek na nábytkovém čele.
 Předvrtejte otvory.
 U kazetových čel: Při připevňování
kovového panelu bezpodmínečně
dbejte na délku šroubů.
 Přišroubujte montážní rám  na nábytkové čelo:
Připevněte montážní rám  na každém upevňovacím místě nejméně
jedním šroubem.
41
*INSTALLATION*
Instalace
 V případě potřeby (ne u kuchyní bez
úchytů) přišroubujte z vnitřní strany
úchyt dvířek na nábytkové čelo.
 Připevněte montážní rám  nahoře
na nábytkovém čele podle velikosti
pomocí 6 až 10 šroubů.
Montážní rám je vybavený řadou děr
pro různé varianty nábytkových čel.
Při připevňování montážního rámu
šroubujte vždy do materiálu nábytkového čela s nejvyšší nosností. Zvolte na to zásadně délku šroubu menší,
než je tloušťka nábytkového čela.
 U kazetových čel: Připevněte montážní rám  pomocí šroubů jen na
vnějším rámu.
42
 Nyní na obou stranách zastrčte zahnuté lišty  až na doraz do připravených otvorů v montážním rámu .
*INSTALLATION*
Instalace
Připevnění a vyrovnání nábytkového
čela
 Otevřete dvířka přístroje a zavěste nábytkové čelo s montážním rámem 
shora na závitové čepy .
 Na obou stranách zatlačte zahnuté
lišty  do bílého plastového rámu a
nejprve je jen volně přišroubujte. Náhradní šrouby k tomu najdete
v plastovém sáčku s písmenem E.
 Nasaďte distanční držáky  na obou
stranách nahoře na rohy nábytkového
čela.
 Zavřete dvířka přístroje a zkontrolujte
vzdálenost od okolních nábytkových
čel.
43
*INSTALLATION*
Instalace
 Zavřete dvířka přístroje a zkontrolujte
vzdálenost od okolních nábytkových
čel.
 Hloubkově vyrovnejte nábytkové čelo
prostřednictvím vybrání v zahnutých
lištách .
 Nasaďte opět podložky a matice  a
matice  utáhněte. Tím se nábytkové
čelo zafixuje.
 Nyní utáhněte šrouby v zahnutých
lištách .
 Otevřete dvířka přístroje.
 Vyrovnejte nábytkové čelo výškově a
bočně na závitových čepech .
44
 Odstraňte distanční držáky  z nábytkového čela.
*INSTALLATION*
Instalace
Montáž upevňovacího úhelníku
Upevňovacím úhelníkem se nábytkové
čelo upevňuje navíc dole na dvířkách
přístroje.
Namontujte upevňovací úhelník až poté, co vestavíte přístroj (případně sideby-side) a vyrovnáte nábytkové čelo.
 Otevřete dvířka přístroje až na doraz.
 Nasuňte upevňovací úhelník 
z boku na šroub dole na dvířkách
přístroje.
 Přišroubujte upevňovací úhelník  na
nábytkovém čele.
45
*INSTALLATION*
Instalace
 Zašroubujte šroub dole na dvířkách
přístroje.
 Nasaďte kryt  na upevňovací
úhelník .
46
 Zaklapněte kryt  na upevňovací
úhelník tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
*INSTALLATION*
Instalace
Upevnění krytů
 Než budete moci nasadit kryt  do
mezery nad přístrojem, musíte kryt
následujícím způsobem sestavit:
 Nasaďte sestavený kryt  do mezery
nad přístrojem, aby zaklapl. Obě části
krytu přitom zasuňte do sebe navzájem tolik, jak je to nutné.
Montáž krytu při kombinaci side-byside
 Vložte obě části krytu do sebe navzájem.
 Zastrčte kolík (je součástí montážní
soupravy side-by-side) až do poloviny
do vodítka krytu přístroje stojícího
vlevo.
 Nasaďte na kolík druhý kryt a oba
kryty natlačte na sebe navzájem.
 Nasaďte oba kryty společně do mezery nad přístrojem tak, aby zaklaply.
Kryt z boku
47
*INSTALLATION*
Instalace
 Na obou stranách dvířek namontujte
plastové kryty  tak, že je pevně zatlačíte zespodu nahoru do mezery
mezi dvířky přístroje a nábytkovým
čelem.
 Nyní na obou stranách nastrčte kryty
mezery  na svorky .
U kombinace side-by-side se tyto
kryty mezer nasazují jen na vnějších
stranách.
 Nasaďte kryt  na spínač světla.
 Připevněte na obou stranách přístroje
nejméně po 3 svorkách  pro kryty
mezery.
48
*INSTALLATION*
Instalace
Upevnění ventilační mřížky soklu a
panelu soklu
 Zaklapněte ventilační mřížku soklu 
dole na soklu přístroje.
 Nebezpečí požáru a poškození
 V případě potřeby přiřízněte panel
soklu na potřebnou délku a výšku
(mezi spodní hranou soklu a podlahou).
 Připevněte panel soklu dole na ventilační mřížce soklu.
v důsledku nedostatečného větrání a
odvětrávání.
Při nedostatečném větrání a odvětrávání přístroje se častěji zapíná
kompresor a běží delší dobu.
To povede ke zvýšené spotřebě
energie a ke zvýšené provozní teplotě kompresoru, což může mít za
následek jeho poškození.
Dbejte na dostatečné větrání a odvětrání přístroje.
Bezpodmínečně dodržujte uvedené
větrací a odvětrávací profily. Větrací a
odvětrávací profily nesmí být zakryty
nebo zastavěny.
49
*INSTALLATION*
Instalace
Připojení na čerstvou vodu
Informace k připojení na čerstvou vodu
 Nebezpečí úrazu a poškození neodborným připojením.
Neodborné připojení může vést
k úrazům osob nebo věcným škodám.
Připojení na čerstvou vodu smí
provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
 Před připojováním přístroje k potrubí čerstvé vody odpojte přístroj od
elektrické sítě.
Před připojováním přístroje k potrubí
čerstvé vody uzavřete přívod vody.
 Ohrožení zdraví a nebezpečí
poškození znečištěnou vodou.
Jakost napouštěné vody musí odpovídat nařízení o pitné vodě příslušné
země, v níž se přístroj provozuje.
Připojte přístroj na pitnou vodu.
Přístroj odpovídá požadavkům
IEC 61770 a EN 61770.
Připojení k vodní instalaci musí být
provedeno podle platných předpisů
příslušné země. Stejně tak musí
platným předpisům příslušné země
odpovídat všechny přístroje a zařízení, které se používají pro přivádění vody k přístroji.
Připojovací tlak vody musí být mezi
200 kPa a 800 kPa (2 bary a 8 bary).
50
 Nebezpečí poškození vysokým
připojovacím tlakem vody.
Příliš vysoký připojovací tlak vody ve
vodovodním potrubí může vést
k poškození přístroje.
Bezpodmínečně nainstalujte redukční tlakový ventil, pokud připojovací
tlak vody ve vodovodním potrubí
překračuje 800 kPa (8 barů).
S nainstalovaným redukčním tlakovým ventilem smí maximální připojovací tlak vody na sadu hadic
přístroje činit max. 1 000 kPa
(10 barů).
Pokud Vám připojovací tlak vody
není znám, spojte se s kvalifikovaným pracovníkem v oboru
sanitární techniky.
S čerstvou vodou docílíte bezvadné
jakosti kostek ledu. Připojte nerezovou hadici přímo k potrubí čerstvé vody a vyhněte se přívodu vody,
ve kterém voda stojí.
Použijte výhradně dodanou nerezovou hadici. Nerezovou hadici nesmíte zkracovat, prodlužovat nebo
nahradit jinou hadicí.
Vadnou nerezovou hadici vyměňte
výhradně za originální náhradní díl
Miele. Vhodnou potravinářskou nerezovou hadici obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní
služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.
Mezi nerezovou hadicí a přípojkou čerstvé vody musí být uzavírací kohout,
aby v případě potřeby bylo možné přerušit přívod vody.
*INSTALLATION*
Instalace
Dbejte na to, aby byl uzavírací kohout přístupný i v zabudovaném
stavu přístroje.
Nerezová hadice je v dodaném stavu již
namontovaná na přístroji a má disponibilní délku 2 m.
Připojení přístroje na potrubí čerstvé
vody
V tomto okamžiku by výklenek pro vestavbu měl být připravený natolik, že se
do něj jenom musí zasunout přístroj.
Dávejte pozor, aby se při tom nezalomila nebo nepoškodila nerezová hadice.
 Umístěte přístroj kousek před výklenek pro vestavbu tak, aby byl nadále možný přístup k uzavíracímu kohoutu.
 Připojte nerezovou hadici  k uzavíracímu kohoutu.
 Dbejte na pevné a nepropustné
utažení šroubovací objímky.
 Opatrně otevřete uzavírací kohout přívodu vody a zkontrolujte celý vodní
systém, zda je nepropustný.
 Nyní proveďte vestavbu přístroje ve
výklenku pro vestavbu (viz kapitola
„Instalace“, odstavec „Vestavba
přístroje“).
Nerezová hadice  přístroje je na zadní
straně přístroje, připravená k připojení.
51
*INSTALLATION*
Instalace
Elektrické připojení
Přístroj smí být připojen výhradně přiloženým přívodním síťovým kabelem
k zásuvce s ochranným kontaktem.
Přístroj umístěte tak, aby byla volně
přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není
volně přístupná, tak zajistěte, aby
v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.
 Nebezpečí požáru v důsledku
přehřátí.
Provoz přístroje na rozbočovacích
vícenásobných zásuvkách a
prodlužovacích kabelech může vést
k přetížení kabelů.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely.
Občasný nebo trvalý provoz na
soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií
(jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu
je, aby zařízení pro napájení energií
splňovalo specifikace normy EN 50160
nebo srovnatelné.
Bezpečnostní opatření stanovená pro
domovní instalaci a pro tento výrobek
Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním
provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci
nahrazena rovnocennými opatřeními.
Jak je popsáno například v aktuálním
vydání VDE-AR-E 2510-2.
Připojení přístroje
Připojení, instalace a bezpečnostní
opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro
elektrické připojení přístroje použití
proudového chrániče (RCD) typu .
Poškozený přívodní síťový kabel smí být
nahrazen pouze speciálním kabelem
stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů
smí výměnu provádět jen kvalifikovaný
pracovník nebo servisní služba Miele.
O jmenovitém příkonu a příslušném
jištění informuje tento návod k obsluze
nebo typový štítek. Srovnejte tyto údaje
s parametry elektrické přípojky v místě
instalace. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
52
 Zasuňte zástrčku přístroje na zadní
straně přístroje.
Dbejte na to, aby byla zástrčka přístroje
správně zaklapnutá.
 Zasuňte síťovou zástrčku přístroje do
zásuvky.
Přístroj je nyní připojený k elektrické síti.
Úspora energie
umístění/údržba
normální spotřeba energie
zvýšená spotřeba energie
Ve větraných místnostech.
V uzavřených, nevětraných
místnostech.
Chráněno před přímým slunečním zářením.
Při přímém slunečním záření.
Ne vedle zdroje tepla (topné
těleso, sporák).
Vedle zdroje tepla (topné
těleso, sporák).
Při ideální teplotě v místnosti Při vysoké teplotě
kolem 20 °C.
v místnosti od 25 °C.
Nepřikrývejte větrací a odPři přikrytých nebo zavětrávací profily a pravidelně prášených větracích a odz nich odstraňujte prach.
větrávacích profilech.
nastavení teploty
mrazicí zóna -18 °C
Při nastavené nízké teplotě:
čím nižší je teplota mrazicí
zóny, tím vyšší je spotřeba
energie!
53
Úspora energie
normální spotřeba energie
používání
54
zvýšená spotřeba energie
Uspořádání zásuvek a
odkládacích ploch jako ve
stavu při expedici od výrobce.
Dvířka přístroje otvíráte jen
v případě potřeby a na co
nejkratší dobu. Potraviny
ukládejte dobře roztříděné.
Časté otvírání dvířek na
dlouhou dobu znamená ztrátu chladu a dovnitř proudící
teplý vzduch z místnosti.
Přístroj se pokouší chladit na
nižší teplotu a prodlužuje se
doba chodu kompresoru.
Na nákup si s sebou berete
chladicí tašku a potraviny
rychle uložíte do přístroje.
Teplá jídla a nápoje necháváte nejprve vychladnout
mimo přístroj.
Teplá jídla a potraviny zahřáté na venkovní teplotu
vnášejí do přístroje teplo.
Přístroj se pokouší chladit na
nižší teplotu a prodlužuje se
doba chodu kompresoru.
Potraviny ukládejte dobře
zabalené.
Vypařování a kondenzace
kapalin v mrazicí zóně způsobuje ztráty chladicího výkonu.
Nepřeplňujte přihrádky, aby
mohl cirkulovat vzduch.
Zhoršené proudění vzduchu
způsobuje ztráty chladicího
výkonu.
Popis přístroje
F 2412 Vi, F 2413 Vi
a displej
b vypínač
c držák v dvířkách přístroje
d vnitřní osvětlení
e odkládací plochy
f výrobník kostek ledu
g zásobník na kostky ledu
h mrazicí koše
i automatické otvírání dvířek (Push2open/Pull2open)
j vodní filtr
55
Popis přístroje
F 2802 Vi, F 2812 Vi, F 2902 Vi, F 2912 Vi
a displej
b vypínač
c držák v dvířkách přístroje
d vnitřní osvětlení
e odkládací plochy
f výrobník kostek ledu
g zásobník na kostky ledu
h mrazicí koše
i automatické otvírání dvířek (Push2open/Pull2open)
j vodní filtr
56
Popis přístroje
Hlavní obrazovka


1
2
3

4

5
-18 °C

a indikátor supermrazení
(zobrazuje se jen tehdy, když byla zapnuta funkce supermrazení)
b ukazatel teploty (žádaná teplota)
c senzorové tlačítko 
pro nastavení teploty
d indikátor stavu připojení Miele@home
(zobrazuje se jen tehdy, když byla vytvořena funkce Miele@home)
e senzorové tlačítko nastavovacího módu 
pro volbu různých funkcí v nastavovacím módu
57
Popis přístroje
Nastavovací režim 
V nastavovacím režimu můžete zvolit následující funkce a částečně změnit jejich
nastavení:
symbol
funkce

Jazyk
nastavení

Jas displeje
nastavení (tmavší až jasnější)
Barevné schéma
nastavení (tmavá nebo jasná)
Signální tóny
nastavení hlasitosti nebo úplné vypnutí funkce
Signální tóny (např. pro alarm dvířek)
Tón tlačítek
nastavení hlasitosti nebo úplné vypnutí funkce Tón
/
/
tlačítek
Jednotka teploty
nastavení (°Fahrenheita nebo °Celsia)
/
Blokování tlačítek
zapnutí nebo vypnutí
(viz kapitola „Provedení dalších nastavení“)

Eco mód
zapnutí nebo vypnutí
(viz kapitola „Provedení dalších nastavení“)

Vlastní test
systém se restartuje a zkontroluje se ohledně chyb
nebo poruch
(viz kapitola „Provedení dalších nastavení“)

Asistent otevírání
zapnutí nebo vypnutí (Push2open nebo Pull2open)
(viz kapitola „Provedení dalších nastavení“)
°F
/°C
dvířek
58
Popis přístroje

Miele@home
vytvoření, deaktivace nebo kontrola stavu WiFi
připojení
(viz kapitola „Provedení dalších nastavení“)
*
Výstavní režim
vypnutí
* (zobrazuje se jen při zapnuté funkci Výstavní
režim,
viz kapitola „Provedení dalších nastavení“)

Nastavení z výroby
vynulování nastavení do stavu při expedici z výroby
(viz kapitola „Provedení dalších nastavení“)

Výdejník
zapnutí nebo vypnutí výrobníku kostek ledu
(viz kapitola „Výroba kostek ledu“)

Režim Sabat
zapnutí nebo vypnutí
(viz kapitola „Provedení dalších nastavení“)

Ukazatel stavu
zapnutí, vypnutí nebo vynulování
(viz kapitola „Provedení dalších nastavení“)
vodního filtru
Symboly v nastavovacím režimu 
/
listování v nastavovacím režimu nebo volba nastavení
/
změna nastavení (např. jasu displeje)
OK
potvrzení nastavení

opuštění úrovně menu
59
Příslušenství
Dodávané příslušenství
Zástrčka přístroje
Vodní filtr (filtr IntensiveClear)
Filtr IntensiveClear, který je v přístroji již
nainstalovaný, filtruje vodovodní vodu
pro přípravu kostek ledu.
Filtr IntensiveClear se nemusí vyměňovat, stačí ho čistit (viz kapitola
„Čištění a ošetřování“, odstavec
„Čištění vodního filtru (filtr IntensiveClear)“.
Filtrační sítko IntensiveClear nainstalované ve Vašem přístroji lze zaměnit za aktivní uhlíkový filtr IntensiveClear.
Aktivní uhlíkový filtr IntensiveClear se
na rozdíl od filtračního sítka IntensiveClear musí pravidelně vyměňovat (viz kapitola „Vodní filtr“, odstavec „Výměna aktivního uhlíkového
filtru IntensiveClear“).
Kovový panel pro kazetová čela
Příslušenství k dokoupení
V sortimentu Miele je k dostání účelné
příslušenství a čisticí a ošetřovací
prostředky sladěné s přístrojem.
Univerzální utěrka z mikrovlákna
Utěrka z mikrovlákna pomáhá při odstraňování otisků prstů a mírných
znečištění na nerezových čelech, panelech přístrojů, oknech, nábytku, oknech
aut atd.
Nerezová čelní dvířka
Přední panely z nerez oceli zajišťují vysoce kvalitní vnější vzhled Vašeho
přístroje.
Pokud chcete namontovat místo
jednoho nábytkového čela dvě čela,
musíte je navzájem spojit kovovým
panelem.
K dostání jsou k tomu úchyty a ventilační mřížky soklu nerezového vzhledu.
Montážní souprava side-by-side
Vodní filtr (aktivní uhlíkový filtr IntensiveClear)
Aktivní uhlíkový filtr IntensiveClear filtruje z vody z řádu chlor a jiné látky narušující chuť a vůni.
Pro vestavbu dvou nebo více přístrojů
vedle sebe budete případně potřebovat
montážní soupravu side-by-side (viz
kapitola „Instalace“, odstavec „Side-byside“).
Kapsy pantů
Pomocí kapes pantů lze změnit směr
otvírání dvířek Vašeho přístroje.
60
Příslušenství
Změnu směru otvírání dvířek provádí výhradně servisní služba.
Příslušenství k dokoupení si můžete
objednat v internetovém obchodu
Miele. Tyto výrobky obdržíte také
prostřednictvím servisní služby Miele
(viz konec tohoto návodu k obsluze) a
u Vašeho specializovaného prodejce
Miele.
61
První uvedení do provozu
Před prvním použitím
Než přístroj budete připojovat po
přepravě, nechte ho asi 1 hodinu
stát.
Tím předejdete případným poruchám
funkce přístroje.
Obalový materiál
 Odstraňte všechen obalový materiál
z vnitřního prostoru.
Před zapnutím přístroje bezpodmínečně odstraňte veškerý obalový
materiál včetně nalepené fólie. Ze
studených povrchů se nalepená fólie
dá odstranit jen špatně.
Čištění
V této souvislosti dbejte prosím bezpodmínečně příslušných pokynů
v kapitole „Čištění a ošetřování“.
 Čistěte vnitřek skříně a příslušenství.
62
Volba správného asistentu při otvírání
dvířek
(Push2open/Pull2open)
Tento asistent Vám pomáhá při otvírání
dvířek přístroje.
Můžete volit ze dvou asistentů:
Push2open a Pull2open (viz kapitola
„Provedení dalších nastavení“, odstavec
„Asistent otevírání dvířek  – zapnutí).
Z výroby je nastavený asistent
Push2open.
 Zvolte asistent
Pull2open, pokud má Váš přístroj nábytkové čelo s úchytem.
 Zvolte asistent
Push2open, pokud má Váš přístroj nábytkové čelo bez úchytu.
První uvedení do provozu
Miele@home
Disponibilita WiFi spojení
Pro použití potřebujete:
WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se
mohou vyskytovat dočasné nebo úplné
poruchy spojení. Proto nelze zaručit
trvalou disponibilitu nabízených funkcí.
- WiFi síť
Disponibilita Miele@home
- aplikaci Miele
Použití aplikace Miele závisí na disponibilitě Miele@home Services ve Vaší zemi.
Váš přístroj je vybavený integrovaným
WiFi modulem.
Od výrobce je připojení k síti deaktivované.
- uživatelský účet u Miele. Uživatelský
účet můžete vytvořit prostřednictvím
aplikace Miele.
Aplikace Miele Vás vede při navazování
spojení mezi přístrojem a domácí WiFi
sítí.
Poté, co přístroj začleníte do WiFi sítě,
můžete pomocí aplikace provádět například následující akce:
- vyvolat informace o provozním stavu
svého přístroje
Service Miele@home není k dispozici
v každé zemi.
Informace k disponibilitě obdržíte na internetové stránce www.miele.com.
Aplikace Miele
Aplikaci Miele si můžete stáhnout za®
darmo z Apple App Store nebo Google
Play Store™.
- změnit nastavení svého přístroje
Začleněním přístroje do Vaší WiFi sítě
se zvýší spotřeba energie, i když je
přístroj vypnutý.
Zajistěte, aby byl v místě instalace
Vašeho přístroje k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.
63
První uvedení do provozu
Nastavovací režim 
Obsluha přístroje
Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete dotykový
displej poškrábat.
Dotýkejte se dotykového displeje jen
prsty.
Když máte studené prsty, nemusí
dotykový displej reagovat.




-18 °C
Přes nastavovací režim  můžete volit
různé funkce přístroje a částečně měnit jejich nastavení (viz kapitola
„Provedení dalších nastavení“).
 Stiskněte senzorové tlačítko , abyste se dostali do nastavovacího režimu.
 Pomocí senzorových tlačítek  a 
zvolte funkci, v níž byste chtěli provádět nastavení.
 Potvrďte svoji volbu pomocí OK.

Senzorová tlačítka, která jsou umístěná
pod ukazatelem teploty, lze přímo zvolit
dotykem, symboly a texty na ukazateli
teploty nebo nad ním se naopak jen
zobrazují.
 Pomocí senzorových tlačítek  a 
nebo případně pomocí senzorových
tlačítek  a  změňte nastavení.
 Potvrďte svoji volbu pomocí OK.
Barevně podsvícené nastavení je vždy
vybrané nastavení, lze je přímo potvrdit pomocí OK.
 Pokud chcete přejít k předchozí
úrovni menu nebo stornovat postup,
stiskněte senzorové tlačítko .
Každý dotyk na displeji je potvrzen tónem tlačítka. Tento tón tlačítek můžete
zrušit přes nastavovací režim .
64
První uvedení do provozu
Provedení prvního uvedení do provozu
 Otevřete dvířka přístroje.
 Potvrďte postup znovu pomocí OK.
Při aktivním WiFi připojení se na displeji
zobrazuje .
 Zvolte Přeskočit, pokud chcete
Miele@home vytvořit později.
 Pokud chcete přejít k předchozí
úrovni menu, stiskněte senzorové
tlačítko .
Na displeji se objeví hlášení První zprovoznění úspěšně ukončeno.
 Zapněte přístroj stisknutím vypínače.
Vypínač je umístěný pod displejem.
Přístroj začne chladit a při otevřených
dvířkách se rozsvítí vnitřní osvětlení.
Na displeji přístroje se zobrazí Miele.
 Když přístroj zapnete poprvé, budete
vyzváni, abyste provedli následující
nastavení:
 Potvrďte první uvedení do provozu
pomocí OK.
Na displeji se objeví hlavní obrazovka
(viz kapitola „Popis přístroje“, odstavec
„Hlavní obrazovka“).
První uvádění do provozu nelze
stornovat. Pouze je lze přerušit vypnutím přístroje, po opětovném zapnutí
přístroje musí první uvádění do provozu pokračovat.
- nastavit položku Jazyk
(pokud nedopatřením zvolíte chybný
Jazyk, běžte znovu do nastavovacího
režimu  a pro nastavení národního
jazyka se orientujte podle symbolu )
- nastavit položku Jednotka teploty:
°C (stupně Celsia) nebo °F (stupně
Fahrenheita)
-
Vytvořit Miele@home:
 Zvolte Další, pokud teď chcete vytvořit
Miele@home. Displej a aplikace Miele
Vás provedou dalšími kroky.
Jakmile Váš přístroj bude přes aplikaci
úspěšně zapojen ve Vaší WiFi síti, objeví se na displeji přístroje Spojení bylo
úspěšně návázáno.
65
Zapnutí a vypnutí přístroje
Zapnutí přístroje
 Nebezpečí poškození vysokou
 Otevřete dvířka přístroje.
vlhkostí vzduchu.
Při vysoké vlhkosti vzduchu se může
vysrážet kondenzát na vnějších plochách přístroje. Tato kondenzační
voda může vést ke korozi a tím
k poškozením na vnějších stěnách
přístroje.
Umístěte přístroj v suché nebo klimatizované místnosti s dostatečným
větráním.
Přístroj nezapínejte, pokud budete
delší dobu nepřítomni.
Neuvádějte přístroj do provozu na
delší dobu, po niž by zůstal bez dohledu.
 Zapněte přístroj stisknutím vypínače.
Přístroj začne chladit a při otevřených
dvířkách se rozsvítí vnitřní osvětlení.
Na displeji přístroje se zobrazí Miele,
pak následuje hlavní obrazovka:



-18 °C


Po prvním zapnutí nebo do dosažení
nastavené teploty v mrazicí zóně se na
displeji zobrazuje hlášení Teplota mražení
příliš vysoká. Max. teplota: °C.
Zní varovný tón.
 Potvrďte hlášení pomocí OK.
Hlášení zmizí z displeje a varovný tón
utichne.
Přesto se může stát, že se hlášení na
displeji po krátké době objeví znovu.
Jakmile je dosaženo nastavené teploty
v mrazicí zóně, zmizí hlášení úplně
z displeje a utichne varovný tón.
Aby byla teplota dostatečně nízká,
před prvním vložením potravin nechte přístroj několik hodin předchladit.
Potraviny dávejte do mrazicí zóny až
poté, co tam teplota dostatečně
klesne (min. –18 °C).
66
Vypnutí přístroje
 Vypněte přístroj stisknutím vypínače.
Chlazení a vnitřní osvětlení jsou vypnuté.
Mějte prosím na zřeteli následující.
Když přístroj vypnete vypínačem,
není odpojený od sítě.
Zapnutí a vypnutí přístroje
Při delší nepřítomnosti
Jestliže přístroj nebudete delší dobu
používat, tak:
 Vypněte přístroj.
 Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič domovní instalace.
 Nebezpečí poškození zamrzlou
přívodní trubkou vody.
Pokud je za provozu uzavřen přívod
vody a výrobník kostek ledu zůstane
nadále v provozu, tak může zamrznout přívodní trubka vody.
Když přerušíte přívod vody (např.
během dovolené), výrobník kostek ledu vypněte.
 Zavřete uzavírací kohout přívodu vody (asi 3 hodiny předtím, než přístroj
vypnete – tím zabráníte vytváření
plísní v důsledku zvětralé vody).
 Vyprázdněte zásobník na kostky ledu.
 Vyčistěte přístroj.
 Vyčistěte vodní filtr.
 Nechte přístroj otevřený, aby dostatečně větral a nevytvářely se zápachy.
Pokud přístroj při delší nepřítomnosti
vypnete, ale nevyčistíte, hrozí v zavřeném stavu nebezpečí vytváření
plísní.
Přístroj bezpodmínečně vyčistěte.
67
Provedení dalších nastavení
Přes nastavovací režim  můžete volit
různé funkce přístroje, částečně změnit
jeho nastavení a tím přístroj přizpůsobit
svým potřebám.
V následujícím jsou popsány jen ty
funkce v nastavovacím režimu , jež
vyžadují další vysvětlení.
Když se nacházíte v nastavovacím
režimu , automaticky se potlačí
alarm dvířek a jiná varovná hlášení.
Zapnutí nebo vypnutí funkce
Blokování tlačítek /
Zapněte funkci Blokování tlačítek, když
svůj přístroj chcete chránit před nechtěným přestavením teploty nebo před nechtěnými změnami nastavení v nastavovacím režimu .
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Blokování tlačítek a svoji volbu potvrďte
pomocí OK.
 Pomocí senzorových tlačítek  a 
proveďte Zap. nebo Vyp. blokování
tlačítek a svoji volbu potvrďte pomocí
OK.
 Zavřete dvířka přístroje, teprve pak se
blokování tlačítek aktivuje.
Zapnuté blokování tlačítek se nezobrazuje na displeji.
Když zvolíte některé senzorové tlačítko
během zapnutého blokování tlačítek,
objeví se na displeji hlášení K odblokování stiskněte na 6 vteřin tlačítko OK..
 Řiďte se pokyny na displeji.
68
Displej se na krátko odblokuje a můžete
provést požadované nastavení. Zavřením dvířek přístroje se blokování
tlačítek znovu zapne.
Provedení dalších nastavení
Zapnutí nebo vypnutí funkce
Eco mód 
Provedení položky Vlastní
test 
se doporučuje, když např.
během dovolené nechcete mít úplně vypnutý přístroj nebo nepotřebujete vysoký chladicí výkon. Spotřeba energie
je při zapnuté funkci Eco mód nižší než
v normálním provozu.
Když máte pocit, že Váš přístroj nefunguje bezvadně a má být zkontrolován ohledně případných poruch,
proveďte Vlastní test.
Eco mód
Mrazicí zóna se při tom reguluje na teplotu -16 °C.
Pokud je zapnutá funkce supermrazení
, při funkci Eco mód se automaticky
vypne.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Eco
mód a svoji volbu potvrďte pomocí
OK.

pomocí senzorových tlačítek
 a  Zap. nebo Vyp. a svoji volbu
potvrďte pomocí OK.
Eco mód
Zapnutá funkce Eco mód se na displeji
zobrazí jen přes změněnou teplotu.
Tip: Funkci Eco mód můžete také vypnout tak, že přímo přestavíte teplotu 
(viz kapitola „Správná teplota“, odstavec „Nastavení teploty“).
 Ohrožení zdraví požitím
zkažených potravin.
Při dlouhodobé teplotě nad -18 °C
může utrpět újmu trvanlivost a kvalita
potravin.
Funkci Eco mód zapínejte vždy jen na
omezenou dobu.
Dbejte na to, aby potraviny v mrazicí
zóně byly již dobře zmrazené, když
zapínáte funkci Eco mód.
Nezmrazujte žádné další potraviny,
když je zapnutá funkce Eco mód.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a 
Vlastní test a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Pokud postup chcete stornovat,
stiskněte senzorové tlačítko .
se spustí a přístroj se zkontroluje ohledně případných chyb a poruch.
Vlastní test
- Pokud pomocí vlastního testu nejsou
odhaleny chyby nebo poruchy, tak se
na displeji objeví hlášení Nový start
systému.
- Pokud jsou pomocí vlastního testu
odhaleny chyby nebo poruchy, tak se
tato chybová hlášení následně zobrazí na displeji.
Navíc zazní varovný tón.
 Kdyby Vás varovný tón rušil, můžete
ho předčasně vypnout stisknutím
senzorového tlačítka .
 Poznamenejte si zobrazená chybová
hlášení.
 Zavolejte servisní službu a informujte
ji o zobrazených chybových
hlášeních.
 Potvrďte hlášení pomocí OK.
Na displeji se objeví hlášení Nový start
systému.
69
Provedení dalších nastavení
Přístroj se na krátko samočinně vypne a
znovu zapne.
Na displeji se objeví hlášení Vlastní test
ukončen.
 Potvrďte hlášení pomocí OK.
Zapnutí funkce Push2open
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Asistent otevírání dvířek a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Na displeji se opět objeví hlavní obrazovka.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Režim a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Zapnutí funkce Asistent otevírání dvířek 
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Push2open a svoji volbu potvrďte
pomocí OK.
Můžete volit ze dvou asistentů při otvírání dvířek Push2open a Pull2open.
Z výroby je nastavený asistent
Push2open.
Asistent Push2open se hodí u nábytkových čel bez úchytu. Dvířka přístroje
se otevřou samočinně, když na ně
mírně zatlačíte.
Asistent Pull2open se hodí u nábytkových čel s úchytem. Dvířka přístroje
se dají otevřít snadno a s vynaložením
malé síly.
 Nebezpečí poškození
předčasným zavřením dvířek
přístroje.
Při zapnutém asistentu při otvírání
dvířek může vést opakované
předčasné zavření dvířek přístroje ke
škodám a omezením funkce.
Nedržte ani nezavírejte dvířka
přístroje, dokud je ještě aktivní automatické otevření dvířek. Pokud dvířka přístroje přesto zavřete, nechte je
5 minut zavřená. Automatické otvírání dvířek se opět zotaví.
70
 Stiskněte senzorové tlačítko ,
abyste se vrátili k předchozí úrovni
menu.
- nastavení intenzity
Můžete navíc nastavit intenzitu funkce
Push2open. Čím nižší intenzita je nastavená, tím menší sílu potřebujete při
tlačení na dvířka přístroje.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Asistent otevírání dvířek a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Intenzita a svoji volbu potvrďte pomocí
OK.
 Pomocí senzorových tlačítek  a 
zvolte pro Vás správnou intenzitu (Nízká, Střední, Vysoká) a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Provedení dalších nastavení
- nastavení doby trvání funkce AutoClose
Můžete navíc nastavit dobu trvání, po
kterou mají zůstat otevřená dvířka
přístroje, dokud se samočinně nezavřou.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Asistent otevírání dvířek a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  AutoClose a svoji volbu potvrďte pomocí
OK.
 Pomocí senzorových tlačítek  a 
zvolte pro Vás správnou dobu trvání
(5–30 sekund) a svoji volbu potvrďte
pomocí OK.
- nastavení intenzity
Můžete navíc nastavit intenzitu funkce
Pull2open. Čím nižší intenzita je nastavená, tím menší sílu potřebujete při
tažení dvířek přístroje.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Asistent otevírání dvířek a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Intenzita a svoji volbu potvrďte pomocí
OK.
 Pomocí senzorových tlačítek  a 
zvolte pro Vás správnou intenzitu (Nízká, Střední, Vysoká) a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Ochrana před neúmyslným otevřením:
jestliže dvířka přístroje úplně neotevřete, po Vámi definované době se
samočinně zavřou.
Zapnutí funkce Pull2open
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Asistent otevírání dvířek a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Režim a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Pull2open a svoji volbu potvrďte
pomocí OK.
 Stiskněte senzorové tlačítko ,
abyste se vrátili k předchozí úrovni
menu.
71
Provedení dalších nastavení
Vypnutí funkce Asistent otevírání dvířek 
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Asistent otevírání dvířek a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Režim a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Vyp. a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Stiskněte senzorové tlačítko ,
abyste se vrátili k předchozí úrovni
menu.
Miele@home
Vytvoření Miele@home
Hlášení Vytvořit Miele@home se zobrazuje jen tehdy, když přístroj ještě nebyl
připojen do WiFi sítě.
 Připojte přístroj, jak je popsáno
v kapitole „První uvedení do provozu“.
Deaktivace Miele@home
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a 
Miele@home a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Deaktivovat a svoji volbu potvrďte
pomocí OK.
Na displeji se objeví hlášení Deaktivace
úspěšná.
 Potvrďte hlášení pomocí OK.
Váš přístroj se nyní odhlásí z Vaší WiFi
sítě.
Z displej zmizí symbol .
72
Provedení dalších nastavení
Aktivace Miele@home
Když jste předtím již jednou aktivovali
Miele@home a spojení pak bylo
zrušeno, musíte připojení k síti aktivovat znovu.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a 
Miele@home a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Aktivovat a svoji volbu potvrďte
pomocí OK.
Na displeji se objeví hlášení Aktivace
úspěšná.
Nové vytvoření Miele@home
Jestliže se změnila Vaše WiFi síť, můžete znovu vytvořit Miele@home pro svůj
přístroj.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a 
Miele@home a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Nově zřídit a svoji volbu potvrďte
pomocí OK.
Na displeji se objeví hlášení Vynulovat
konfiguraci?.
 Potvrďte hlášení pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Ano nebo Ne a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Při aktivním WiFi spojení se na displeji
zobrazuje .
Nulování konfigurace sítě
Kontrola stavu WiFi připojení
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a 
Miele@home a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Stav připojení a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Na displeji se zobrazí informace ke
stavu WiFi připojení:
-  připojeno: intenzita signálu je silná,
Až budete svůj přístroj vyřazovat, prodávat nebo až budete uvádět do
provozu upotřebený přístroj, vynulujte
jeho nastavení do stavu při expedici
od výrobce. Tím se vynuluje i síťová
konfigurace, takže se z přístroje odstraní všechna osobní data. Kromě
toho již na přístroj nebude mít přístup
předchozí majitel.
 Nastavení přístroje vynulujte podle
popisu v kapitole „Vynulování nastavení do stavu při dodání “.
-  připojeno: intenzita signálu je
středně silná,
-  připojeno: intenzita signálu je slabá,
- : nepřipojeno.
73
Provedení dalších nastavení
Vypnutí funkce Výstavní
režim 
Výstavní provoz umožňuje specializovaným prodejnám prezentovat
přístroj bez zapnutého chlazení. Pro
soukromé používání toto nastavení nepotřebujete.
Pokud byl výstavní povoz z výroby zapnutý, zobrazuje se na displeji .
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Výstavní režim a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Na displeji se objeví hlášení Pro deaktivaci stiskněte na 4 vteřiny tlačítko OK..
 Řiďte se pokyny na displeji.
Na displeji se zobrazuje odpočítávání
Deaktivace výstavního režimu za vteřin..
Na displeji se objeví hlášení Výstavní
režim deaktivován. Přístroj chladí..
 Potvrďte toto hlášení pomocí OK.
Na displeji se opět objeví hlavní obrazovka.
74
Provedení dalších nastavení
Vynulování nastavení do stavu při dodání 
Nastavení přístroje můžete vrátit na stav platný při expedici od výrobce.
Až budete svůj přístroj vyřazovat, prodávat nebo až budete uvádět do provozu
upotřebený přístroj, vynulujte jeho nastavení do stavu při expedici od výrobce.
Tím se vynuluje i síťová konfigurace, takže se z přístroje odstraní všechna osobní
data. Kromě toho již na přístroj nebude mít přístup předchozí majitel.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Nastavení z
výroby a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek  a  Resetovat a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Po krátkém čekání se na displeji objeví hlášení Nastavení resetováno.
 Potvrďte hlášení pomocí OK.
Restartuje se první uvedení do provozu (viz kapitola „První uvedení do provozu“,
odstavec „Provedení prvního uvedení do provozu“).
Nastavení přístroje se vynulují na následující hodnoty:
75
Provedení dalších nastavení
funkce
nastavení v dodaném stavu

Jazyk
anglicky

Jas displeje
střední hodnota
(4 ze 7 segmentů)
Barevné schéma
tmavá
/
Signální tóny
střední hodnota
(4 ze 7 segmentů)
/
Tón tlačítek
střední hodnota
(4 ze 7 segmentů)
/ °F
Jednotka teploty
° Celsia
/
Blokování tlačítek
vypnuto

Eco mód
vypnuto

Asistent otevírání dvířek
Push2open

Miele@home
vypnuto

Výdejník
zapnuto

Režim Sabat
vypnuto

Ukazatel stavu vodního filtru
zapnuto

Teplota
-18 °C
°C
76
Provedení dalších nastavení
Zapnutí nebo vypnutí funkce
Režim Sabat 
Pro podporu náboženských zvyklostí
má přístroj Režim Sabat.
Když je Režim Sabat zapnutý, nemůžete na přístroji provádět žádná nastavení.
Dbejte na to, aby byla pevně zavřená
dvířka přístroje, protože ve funkci
Režim Sabat jsou vypnutá optická
i akustická varování.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a 
Režim Sabat a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  zap. nebo vyp. a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Při zapnuté funkci Režim Sabat se na
displeji zobrazuje  a sníží se jas displeje (displej se nezmění zavřením dvířek
přístroje).
Nadále lze volit:
- senzorová tlačítka pro nastavovací
režim  pro vypnutí funkce Režim
Sabat.
Funkce Režim Sabat se asi po 125 hodinách automaticky vypne.
 Ohrožení zdraví požitím
zkažených potravin.
Protože během režimu sabat není indikován případný výpadek sítě,
mohou se zmrazené potraviny
částečně nebo úplně rozmrazit. Zkrátí se trvanlivost potravin.
Zkontrolujte jakost potravin.
Zkontrolujte, zda jsou zmrazené potraviny částečně nebo úplně rozmrazené. V takovém případě tyto potraviny co nejrychleji spotřebujte nebo je před opětovným zmrazením dále zpracujte (vařením nebo pečením).
Při zapnuté funkci Režim Sabat  se vypne:
- asistent při otvírání dvířek
(u nábytkového čela bez úchytu musí
být dvířka přístroje nyní otevřena zespodu nebo z boku)
- osvětlení
- všechny akustické a optické signály
- ukazatel teploty
- funkce supermrazení
(pokud byla předtím zapnutá)
- výrobník kostek ledu
(pokud byl předtím zapnutý)
77
Provedení dalších nastavení
Zapnutí, vypnutí nebo vynulování položky Ukazatel
stavu vodního filtru 
Vám podle
množství vyrobených kostek ledu asi
jednou za 6 měsíců připomíná, že musíte vyčistit vodní filtr. Na displeji se objeví: Vyčistěte vodní filtr.
Ukazatel stavu vodního filtru
Jak se vodní filtr musí čistit, je popsáno
v kapitole „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vodního filtru (filtr IntensiveClear)“.
Výzva k čištění filtru se poprvé zobrazí
automaticky, nemusí se zapínat zvlášť.
Zapnutí položky Ukazatel stavu
vodního filtru 
Pokud byla položka Ukazatel stavu vodního filtru jednou vypnuta, musíte ji v případě potřeby znovu zapnout.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a 
Ukazatel stavu vodního filtru a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Zap. a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Položka Ukazatel stavu vodního filtru byla
zapnuta.
Vypnutí funkce Ukazatel stavu vodního filtru 
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a 
Ukazatel stavu vodního filtru a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Vyp. a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Položka Ukazatel stavu vodního filtru byla
vypnuta.
78
Provedení dalších nastavení
Vynulování položky Ukazatel stavu
vodního filtru 
Po vyčištění vodního filtru musíte vynulovat položku Ukazatel stavu vodního filtru, aby se po 6 měsících mohla znovu
zobrazit.
Pokud indikátor nevynulujete, bude se
zobrazovat stále znovu.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a 
Ukazatel stavu vodního filtru a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  Resetovat a svoji volbu potvrďte
pomocí OK.
Hlášení Vyčistěte vodní filtr zmizí z displeje.
Aktivovala se položka Ukazatel stavu
vodního filtru pro příští čištění vodního filtru.
79
Správná teplota
Správné nastavení teploty je pro skladování potravin velmi důležité. Vinou
mikroorganismů se potraviny rychle
kazí; tomu lze zabránit nebo to lze oddálit správnou teplotou při skladování.
Teplota ovlivňuje rychlost růstu mikroorganismů. S klesající teplotou se tyto postupy zpomalují.
Pro zmrazení čerstvých potravin a
dlouhodobé skladování potravin je
nutná teplota –18 °C. Při této teplotě se
ve značné míře zastaví růst mikroorganismů. Jakmile teplota stoupne nad –
10 °C, začne rozklad vyvolaný mikroorganismy, potraviny mají kratší trvanlivost. Z tohoto důvodu se částečně nebo úplně rozmrazené potraviny smí
znovu zmrazit až poté, co byly zpracovány (vařením nebo pečením). Vysokými teplotami se usmrtí většina mikroorganismů.
Teplota v přístroji se zvyšuje:
- čím častěji a na delší dobu se otvírají
dvířka přístroje.
- čím více potravin se uloží.
- čím teplejší jsou čerstvě vložené potraviny.
- čím vyšší je teplota okolí přístroje.
Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot okolí),
jejíž meze musí být dodrženy.
80
Nastavení teploty
 Stiskněte senzorové tlačítko  pro
nastavení teploty.
Objeví se předtím nastavená teplota.
 Pomocí senzorových tlačítek  a 
nastavte teplotu. Pokud senzorová
tlačítka podržíte stisknutá, bude se
teplota měnit průběžně.
 Potvrďte nastavení teploty pomocí
OK nebo po posledním stisknutí tlačítka asi 8 sekund počkejte. Teplota se
pak automaticky převezme.
Tip: Nově nastavená teplota se potvrdí
a převezme také zavřením dvířek
přístroje.
Ukazatel teploty na displeji zobrazuje
vždy požadovanou teplotu.
Pokud změníte nastavení teploty, tak
zkontrolujte ukazatel teploty při málo
naplněném přístroji asi po 6 hodinách
a při plném přístroji asi po 24 hodinách. Teprve po této době se nastaví
skutečná teplota.
 Pokud by byla teplota po této době
příliš vysoká nebo příliš nízká, nastavte ji znovu.
Správná teplota
Možné nastavené hodnoty teploty
Teplotu lze nastavit od -14 °C do
-24 °C.
Dosažení nejnižší teploty závisí na
místě instalace a na teplotě
v místnosti.
Při vysoké teplotě v místnosti není
nejnižší teplota dosažitelná bezpodmínečně.
81
Používání funkce SuperFrost
Funkce supermrazení 
Vypnutí funkce supermrazení
Pro optimální zmrazení potravin musíte
před zmrazováním čerstvých potravin
zapnout funkci supermrazení.
 Stiskněte senzorové tlačítko  pro
nastavení teploty.
Tím dosáhnete rychlého promrznutí potravin a zůstane tak zachována jejich
nutriční hodnota, vitaminy, vzhled a
chuť.
Výjimky:
- Když ukládáte již zmrazené potraviny.
- Když denně ukládáte jen do 2 kg potravin.
Zapnutí funkce supermrazení
Funkci supermrazení musíte zapnout 4–
6 hodin před vložením potravin ke
zmrazení. Má-li být využita maximální
mrazicí kapacita, musíte funkci supermrazení zapnout 24 hodin předem.
 Stiskněte senzorové tlačítko  pro
nastavení teploty.
 Stiskněte senzorové tlačítko  pro
zapnutí funkce supermrazení.
Symbol  je barevně podsvícený a na
ukazateli teploty se zobrazuje nově nastavená hodnota teploty -30 °C.
 Potvrďte nastavení pomocí OK nebo
po posledním stisknutí tlačítka asi
8 sekund počkejte. Nastavení se pak
automaticky převezme.
Na ukazateli teploty nyní svítí symbol
.
Přístroj nyní pracuje s nejvyšším možným chladicím výkonem.
82
Symbol  je barevně podsvícený a na
ukazateli teploty se zobrazuje hodnota
teploty -30 °C.
 Stiskněte senzorové tlačítko  pro
vypnutí funkce supermrazení.
Symbol  již není barevně podsvícený
a na ukazateli teploty se opět zobrazuje
předtím nastavená hodnota teploty.
 Potvrďte nastavení pomocí OK nebo
po posledním stisknutí tlačítka asi
8 sekund počkejte. Nastavení se pak
automaticky převezme.
Symbol  zmizí z ukazatele teploty.
Chlazení přístroje pracuje opět s normálním výkonem.
Pokud funkci supermrazení nevypnete,
asi po 54 hodinách se vypne automaticky. Přesná doba do vypnutí funkce
závisí na množství čerstvě vložených
potravin.
Přístroj pracuje opět s normálním chladicím výkonem.
Tip: Pro úsporu energie byste měli
funkci supermrazení vypnout sami,
jakmile je v mrazicí zóně dosaženo konstantní teploty nejméně -18 °C. Zkontrolujte teplotu v mrazicí zóně.
Teplotní alarm a alarm dvířek
Přístroj je vybavený varovným systémem, aby nepozorovaně nevzrostla
teplota a aby se zabránilo ztrátě energie
při otevřených dvířkách přístroje.
Teplotní alarm
Když se teplota v mrazicí zóně dostane
do oblasti příliš vysokých hodnot, zobrazí se na displeji hlášení Teplota mražení
příliš vysoká. Max. teplota: °C.
Navíc zazní varovný tón.
Na ukazateli teploty se zobrazuje nejvyšší hodnota, která se vyskytla během
nárůstu teploty.
 Ohrožení zdraví požitím
zkažených potravin.
Pokud byla teplota delší dobu vyšší
než -18 °C, mohou se zmrazené potraviny částečně nebo úplně rozmrazit. Tím se zkrátí trvanlivost potravin.
Zkontrolujte, zda jsou zmrazené potraviny částečně nebo úplně rozmrazené. V takovém případě tyto potraviny co nejrychleji spotřebujte nebo je před opětovným zmrazením dále zpracujte (vařením nebo pečením).
Akustický a optický signál následuje např.:
- když zapnete přístroj, pokud se teplota v přístroji příliš liší od nastavené
teploty
- když se do přístroje při přerovnávání
a vyjímání zmrazených potravin
dostane příliš mnoho teplého vzduchu z místnosti
- když zmrazujete větší množství potravin
- když zmrazujete teplé čerstvé potraviny
- po delším výpadku elektrické sítě.
Jakmile skončí stav alarmu, utichne varovný tón a z displeje zmizí hlášení.
83
Teplotní alarm a alarm dvířek
Předčasné vypnutí teplotního alarmu
Než vypnete teplotní alarm, měli byste zjistit a odstranit jeho příčinu.
Kdyby Vás varovný tón rušil, můžete ho
předčasně vypnout.
 Stiskněte senzorové tlačítko OK.
Varovný tón utichne a hlášení na displeji
zhasne.
Alarm dvířek
Když jsou dvířka přístroje otevřená déle
než 2 minuty, zazní varovný tón.
Navíc se na displeji objeví hlášení Zavřít
dvířka.
Jakmile dvířka přístroje zavřete, utichne
varovný tón a hlášení z displeje zmizí.
Předčasné vypnutí alarmu dvířek
Kdyby Vás varovný tón rušil, můžete ho
předčasně vypnout.
 Stiskněte senzorové tlačítko OK.
Varovný tón utichne a hlášení na displeji
zhasne.
Varovný tón a hlášení na displeji se po
určité době objeví znovu, dokud nezavřete dvířka přístroje.
84
Uspořádání vnitřního prostoru
Odejmutí nebo přemístění
držáků v dvířkách přístroje
Držáky v dvířkách přístroje odnímejte
nebo přemísťujte jen v nenaplněném
stavu.
Přemístění odkládacích ploch
Odkládací plochy lze v případě potřeby
odejmout nebo výškově přemístit:
 Oběma rukama sáhněte pod odkládací plochu a trochu ji zvedněte tak,
aby se vzadu na obou stranách zvedla západkami nad vodítko.
 Vytahujte odkládací plochu dopředu.
 Držte držák pevně oběma rukama za
přídržný rám a trochu ho zvedněte
tak, aby se západky na obou
stranách zvedly nad vodítko.
 Odkládací plochu odejměte nebo ji
znovu nasaďte na požadovaném
místě západkami do vodítka.
 Dbejte na to, abyste odkládací plochu
nasadili rovně.
 Držák odejměte nebo ho nasaďte na
požadovaném místě do vodítek se
západkami ve stejné výšce.
 Dbejte na to, abyste držák nasadili
rovně.
Tip: Mřížkové koše v držácích můžete
také úplně vyjmout z přídržných rámů
pro účely plnění a vyjímání a pro čištění.
85
Uspořádání vnitřního prostoru
Odejmutí odkládací plochy nad
výrobníkem kostek ledu
 Sáhněte rukama vpředu pod odkládací plochu a na obou stranách zatlačte tlačítko .
Při vytahování a opětovném nasazování odkládací plochy dbejte na
to, aby se nepoškodily boční stěny.
 Vytáhněte odkládací plochu opatrně
dopředu.
 Při nasazování odkládací plochu pomalu nasuňte na obou stranách na
vodítko a úplně ji zasuňte.
Vyjímání mrazicích košů
 Na obou stranách vytáhněte nahoru
západkový spoj  a mrazicí koš
opatrně vyklapněte nahoru.
 Pro opětovné nasazení vytáhněte až
na doraz výsuvné lišty .
 Nasaďte mrazicí koš.
 Mrazicí koš úplně zasuňte, aby zaklapl do západkového spoje.
Vyjmutí přepážky
(dle modelu)
 Co nejvíce otevřete dvířka přístroje.
Úhel otevření dvířek přístroje nesmí
být omezený na 90°, protože mrazicí
koše byste nemohli vyjmout.
 Vytáhněte mrazicí koš až na doraz.
 Vytáhněte mrazicí koš až na doraz.
 Pro uvolnění držáků otočte drážky
v kolících vhodným předmětem do
vodorovné polohy (1.).
 Vytáhněte kolíky z držáků (2.).
86
Uspořádání vnitřního prostoru
 Vytáhněte přepážku trhnutím nahoru.
 Pro opětovné nasazení přepážky
uveďte držáky do vzpřímené polohy a
nasaďte přepážku do držáků tak, aby
zřetelně zaklapla.
 Nasaďte kolíky do držáků a otočte
drážky v kolících vhodným předmětem do svislé polohy.
 Mrazicí koš opět úplně zasuňte.
Vyjmutí zásobníku na kostky
ledu
 Otevřete dvířka přístroje až na doraz.
Úhel otevření dvířek přístroje nesmí
být omezený na 90°, protože jinak by
nebylo možné vytáhnout mrazicí koš
až na doraz.
Když vyjmete zásobník na kostky ledu, nezastaví se výroba ledu. Může
se stát, že kostky ledu spadnou do
dole umístěného mrazicího koše.
Zásobník na kostky ledu vyjměte
pokud možno jen na krátkou dobu
nebo předtím vypněte výrobník
kostek ledu (viz kapitola „Výroba
kostek ledu“, odstavec „Vypnutí výrobníku kostek ledu“).
 Pro opětovné nasazení zásobníku na
kostky ledu znovu vytáhněte horní
mrazicí koš až na doraz.
 Zásobník na kostky ledu nasaďte
nejprve vzadu tak, aby zaklapl.
 Horní mrazicí koš opět úplně zasuňte.
 Vytáhněte horní mrazicí koš až na doraz.
 Zásobník na kostky ledu  vpředu
nakloňte a vyjměte ho nahoru.
87
Zmrazování a uchovávání
Maximální mrazicí kapacita
Aby potraviny co nejrychleji promrzly až
na jádro, nesmí být překročena maximální mrazicí kapacita. Maximální
mrazicí kapacitu během 24 hodin najdete na typovém štítku jako „mrazicí kapacita ...kg/24 h“.
Co se stane při zmrazení čerstvých potravin?
Čerstvé potraviny musí co nejrychleji
promrznout, aby zůstala zachována
jejich nutriční hodnota, vitaminy, vzhled
a chuť.
Čím pomaleji se potraviny zmrazují, tím
více tekutiny uniká z jednotlivých buněk
do mezibuněčných prostorů. Buňky se
stáhnou. Při rozmrazování se do buněk
vrátí jen část tekutiny, která z nich předtím unikla. Prakticky to znamená, že potravina ztratí větší množství šťávy. To
poznáte podle toho, že se při rozmrazování kolem potraviny vytvoří velká
louže vody.
Jestliže byla potravina zmrazena rychle,
má buněčná tekutina málo času na únik
z buněk do mezibuněčných prostorů.
Buňky se stahují mnohem méně. Při
rozmrazování se může toto jen malé
množství tekutiny, které uniklo do mezibuněčných prostorů, vrátit do buněk,
takže je ztráta šťávy jen velmi malá. Vytvoří se jen malá louže vody.
88
Uchovávání hotových hluboce
zmrazených jídel
Úplně nebo částečně rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Zmrazit
znovu je můžete až poté, co je
zpracujete (vařením nebo pečením).
Kdybyste chtěli uložit hotové hluboce
zmrazené jídlo, zkontrolujte již při nákupu v obchodě
- obal, zda není poškozený
- datum trvanlivosti
- teplotu mrazicí zóny v prodejním
mrazáku.
Je-li teplota mrazicí zóny vyšší než
-18 °C, tak se zkrátí trvanlivost hluboce zmrazeného jídla.
 Hluboce zmrazená jídla nakupujte
úplně nakonec a přepravujte je zabalená v novinovém papíru nebo
v chladicí tašce.
 Hluboce zmrazené jídlo dejte doma
ihned do přístroje.
Zmrazování a uchovávání
Jak potraviny zmrazíte sami
Zmrazujte jen čerstvé a bezvadné
potraviny!
Na co dbát před zmrazením
- Potraviny vhodné ke zmrazení:
čerstvé maso, drůbež, zvěřina, ryby,
zelenina, bylinky, syrové ovoce,
mléčné výrobky, pečivo, zbytky jídel,
vaječný žloutek a bílek a mnoho hotových jídel.
- Potraviny nevhodné ke zmrazení:
hroznové víno, listový salát, ředkvičky, ředkve, kyselá smetana, majonéza, celá vejce ve skořápce, cibule,
celá čerstvá jablka a hrušky.
- Aby se uchovala barva, chuť, aroma a
vitamin C, měla by se zelenina před
zmrazením spařit. Ponořte zeleninu
po porcích na 2–3 minuty do vařící
vody. Potom zeleninu vyjměte a rychle ji zchlaďte ve studené vodě. Nechte zeleninu odkapat.
- Libové maso je ke zmrazení
vhodnější než maso tučné a lze je
podstatně déle skladovat.
- Teplá jídla a nápoje nechte nejprve
vychladnout mimo přístroj, aby nedošlo k částečnému rozmrazení již
zmrazených potravin a ke zvýšení
spotřeby elektrické energie.
Balení mrazených potravin
 Zmrazujte po porcích.
– Vhodný obal
- plastové fólie
- hadicové fólie z polyetylenu
- hliníkové fólie
- mrazicí krabičky
– Nevhodný obal
- balicí papír
- pergamenový papír
- celofán
- sáčky na odpadky
- upotřebené nákupní sáčky
 Z obalu vytlačte vzduch.
 Utěsněte obal pomocí
- gumiček
- Mezi nařezané plátky kotlet, steaků,
řízků atd. vložte fólii z umělé hmoty.
Zabráníte tak přimrznutí plátků
k sobě.
- plastových svorek
- Syrové potraviny a spařenou zeleninu
před zmrazením nesolte a nekořeňte,
jídla osolte a okořeňte jen lehce.
Mnohé koření mění při zmrazení intenzitu své chuti.
Tip: Sáčky a hadicové fólie z polyetylenu můžete rovněž svařit svařovacím
přístrojem na fólie.
- nití nebo
- chladu odolných lepicích pásek.
 Na obal napište jeho obsah a datum
zmrazení.
89
Zmrazování a uchovávání
Před vložením
 Při větším množství než 2 kg čerstvých potravin zapněte nějakou dobu
před jejich uložením funkci supermrazení (viz kapitola „Použití funkce
supermrazení“).
Již uložené zmrazené potraviny tak získají rezervu chladu.
Vkládání potravin ke zmrazení
Potraviny lze zmrazovat všude v mrazicí
zóně. Potraviny zmrazujte přednostně
v horním mrazicím koši, tam se zmrazí
zvláště rychle a šetrně.
Doba skladování zmrazených
potravin
Skladovatelnost potravin se velmi liší
i při dodržení předepsané teploty
-18° C. I ve zmrazených výrobcích probíhají velice zpomalené rozkladné procesy. Vzdušným kyslíkem může například žluknout tuk. Proto je možné
skladovat libové maso přibližně dvakrát
déle než tučné maso.
Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty pro různé skupiny potravin v mrazicí zóně.
skupina potravin
doba skladování
(měsíce)
zmrzlina
2 až 6
chléb, pečivo
2 až 6
 Zasuňte mrazicí koše až na doraz.
sýr
2 až 4
 Přípustné hmotnosti pro mrazicí koše
najdete v následujících tabulkách:
tučná ryba
1 až 2
libová ryba
1 až 5
uzeniny, šunka
1 až 3
zvěřina, vepřové
1 až 12
drůbež, hovězí
2 až 10
zelenina, ovoce
6 až 18
bylinky
6 až 10
 Rozprostřete potraviny určené ke
zmrazení do široka na dně mrazicích
košů, aby co nejrychleji promrzly.
 Vkládejte jen suché obaly, abyste zabránili jejich přimrznutí.
horní
mrazicí
koš
spodní
mrazicí
koš
F 2412 Vi,
F 2413 Vi
12 kg
12 kg
F 2802 Vi,
F 2812 Vi
28 kg
28 kg
F 2902 Vi,
F 2912 Vi
36 kg
36 kg
Potraviny k zmrazování se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, aby je
částečně nerozmrazily.
90
U běžných hluboce zmrazených výrobků je rozhodující doba skladování
uvedená na obalu.
Při konstantní teplotě mrazicí zóny
-18 °C a odpovídající hygieně je možné
využít maximální dobu skladování potravin a nemusíte pak žádné potraviny
vyhazovat.
Zmrazování a uchovávání
Rozmrazování potravin
Úplně nebo částečně rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Zmrazit
znovu je můžete až poté, co je
zpracujete (vařením nebo pečením).
Zmrazené potraviny můžete rozmrazit:
- v mikrovlnné troubě
- v pečicí troubě při provozním způsobu „horký vzduch“ nebo „rozmrazování“
- při pokojové teplotě
- v chladicí zóně (odevzdaný chlad se
využije k chlazení potravin)
- v parní troubě
Tenké plátky masa a ryby můžete dát
částečně rozmrazené na horkou pánev.
Kusy masa a ryby (např. sekanou,
kuře, rybí filé) rozmrazujte tak, aby nebyly ve styku s jinými potravinami. Vodu
z rozmrazování zachyťte a svědomitě
zlikvidujte.
Ovoce můžete rozmrazovat při
pokojové teplotě jak v obalu, tak také
v zakryté míse.
Zeleninu můžete dát obecně ve
zmrazeném stavu do vařící vody nebo
podusit v horkém tuku. Doba přípravy je
vzhledem ke změněné buněčné struktuře o něco kratší než u čerstvé zeleniny.
Rychlé chlazení nápojů
Lahve, které umístíte do mrazicí zóny za
účelem rychlého ochlazení, nejpozději
za jednu hodinu opět vyjměte. Lahve
mohou prasknout.
91
Výroba kostek ledu
Automatický výrobník kostek ledu vyžaduje k provozu připojení na čerstvou
vodu (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Připojení na čerstvou vodu“).
 Ohrožení zdraví kontaminovanou
vodou.
Konzumace znečištěné vody může
vést k onemocněním.
Kostky ledu z prvních 3 výrob po
uvedení výrobníku kostek ledu do
provozu nesmíte konzumovat, protože voda slouží k prvnímu propláchnutí přívodu vody.
To platí jak pro první uvedení do
provozu, tak také když byl výrobník
kostek ledu delší dobu vypnutý.
Zapnutí výrobníku ledu 
 Ujistěte se, že se pod výrobníkem
kostek ledu nachází zásobník na
kostky ledu.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Výdejník a svoji volbu potvrďte pomocí
OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  zap. a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
Jakmile je mrazicí zóna vychlazená, naplní se výrobník kostek ledu vodou.
Jakmile voda zmrzne, padají kostky ledu z výrobníku kostek ledu do zásobníku na kostky ledu.
Jakmile je zásobník na kostky ledu plný,
výroba kostek ledu se automaticky zastaví.
92
Výrobník kostek ledu vyprodukuje asi
1,3 kg kostek ledu za 24 hodin.
Množství vyrobených kostek ledu závisí na teplotě v mrazicí zóně: čím nižší
je teplota, tím více kostek ledu se
vyrobí.
Po prvním uvedení do provozu může
trvat až 10 hodin, než budou vypadávat první kostky ledu z výrobníku do
zásobníku.
 Nebezpečí poškození zablokováním výrobníku kostek ledu.
Výrobník kostek ledu by se mohl zablokovat a tím poškodit.
Do zásobníku na kostky ledu nedávejte lahve nebo potraviny, aby se
rychle vychladily.
Zásobník na kostky ledu pravidelně
vyprazdňujte, nejpozději poté, co jste
déle než jeden týden neodebrali led.
Tak budete mít stále čerstvý led a zabráníte shlukování kostek ledu.
Když vyjmete zásobník na kostky ledu, nezastaví se výroba ledu. Může
se stát, že kostky ledu spadnou do
dole umístěného mrazicího koše.
Zásobník na kostky ledu vyjímejte
pokud možno jen na krátkou dobu
nebo předtím vypněte výrobník
kostek ledu.
Výroba kostek ledu
Vypnutí výrobníku kostek ledu
Když nechcete vyrábět kostky ledu,
můžete výrobník kostek ledu vypnout
nezávisle na mrazicí zóně.
 Zavřete uzavírací kohout přívodu vody asi 3 hodiny předtím, než přístroj
vypnete – tím zabráníte vytváření
plísní v důsledku zvětralé vody.
 Zvolte v nastavovacím režimu  pomocí senzorových tlačítek  a  Výdejník a svoji volbu potvrďte pomocí
OK.
 Zvolte pomocí senzorových tlačítek 
a  vyp. a svoji volbu potvrďte pomocí OK.
93
Automatické odmrazování
Přístroj je vybavený systémem
„NoFrost“, díky němuž se automaticky
odmrazuje.
Vznikající vlhkost se sráží na výparníku
a občas se automaticky odmrazí a odpaří.
V důsledku automatického odmrazování
zůstává mrazicí zóna stále bez ledu.
Díky tomuto zvláštnímu systému se potraviny částečně nerozmrazí.
94
Čištění a ošetřování
Dbejte na to, aby se nedostala voda
do elektroniky nebo do osvětlení.
Upozornění k čisticímu
prostředku
 Nebezpečí poškození vnikající
Abyste nepoškodili povrchy, při čištění
nepoužívejte tyto prostředky:
vlhkostí.
Pára parního čisticího zařízení může
poškodit plasty a elektrické komponenty.
Nepoužívejte parní čisticí zařízení na
čištění přístroje.
Nikdy nesmíte odstranit typový štítek
umístěný uvnitř přístroje. Typový štítek
budete potřebovat v případě poruchy.
- čisticí prostředky obsahující sodu,
čpavek, kyseliny nebo chlor
- čisticí prostředky na odstranění
vodního kamene
- prostředky na drhnutí (např. prášek
na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky)
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla
- čisticí prostředky na nerez
- čisticí prostředky pro myčky nádobí
- spreje na pečicí trouby
- čisticí prostředky na sklo,
- tvrdé houbičky a kartáče na drhnutí
(např. houbičky na hrnce)
- odstraňovače nečistot
- ostrou kovovou škrabku.
Ve vnitřním prostoru přístroje používejte jen čisticí a ošetřovací
prostředky nezávadné pro potraviny.
Na čištění doporučujeme vlažnou vodu
a trochu prostředku na ruční mytí.
95
Čištění a ošetřování
Před čištěním přístroje
 Vypněte přístroj stisknutím vypínače.
 Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič domovní instalace.
 Vyjměte z přístroje potraviny a uložte
je na chladném místě.
 Vyjměte všechny další součásti, které
lze vyjmout, abyste je vyčistili (viz
kapitola „Uspořádání vnitřního
prostoru“).
Vnitřní prostor, příslušenství
Čistěte přístroj pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc.
Znečištění odstraňte ihned, nenechte
je napřed zaschnout.
 Vnitřní prostor přístroje čistěte vlažnou vodou a trochou prostředku na
ruční mytí. Všechny díly umyjte ručně,
ne v myčce nádobí.
 Po čištění otřete vše čistou vodou a
osušte utěrkou.
 Nechte přístroj ještě chvíli otevřený,
aby dostatečně vyvětral a nevytvářely
se zápachy.
Rám z hliníku
Rámy na odkládacích plochách a
držácích v dvířkách přístroje jsou
částečně z hliníku.
Hliník je živý materiál. Úhel pohledu,
dopad světla a okolí určují odrazné
působení a tím vzhled přístroje. Hliník
je choulostivý na poškrábání a
pořezání.
Rámy z hliníku se mohou zabarvit
nebo změnit, když na ně delší dobu
působí nečistoty.
Nečistoty z hliníkových rámů proto
ihned odstraňujte.
96
Čištění a ošetřování
Čištění těsnění dvířek
 Nebezpečí poškození chybným
čištěním.
Tuky nebo oleji ošetřovaná těsnění
dvířek mohou zteřet.
Neošetřujte těsnění dvířek oleji nebo
tuky.
Čištění vodního filtru (filtr IntensiveClear)
Podle množství vyrobených kostek ledu
musíte filtr IntensiveClear asi jednou za
6 měsíců vyčistit.
Na displeji se objeví: Vyčistěte vodní filtr.
 Potvrďte hlášení pomocí OK.
 Těsnění dvířek čistěte pravidelně jen
čistou vodou a potom je důkladně
osušte utěrkou.
Čištění větracích a odvětrávacích profilů
1.
Usazený prach zvyšuje spotřebu energie.
 Větrací a odvětrávací profily čistěte
pravidelně štětcem nebo vysavačem
(používejte na to např. sací štětec pro
vysavače Miele).
2.
 Otočte filtrační kartuši za víko proti
směru otáčení hodinových ručiček do
svislé polohy 1.) a vytáhněte ji z otvoru pro filtr 2.).
3.
 Vytáhněte sítko vzadu z filtrační kartuše 3.).
97
Čištění a ošetřování
5.
 Zasuňte filtrační kartuši až na doraz
do otvoru pro filtr 5.), víko přitom musí být ve svislé poloze.
 Vyčistěte sítko pod tekoucí vlažnou
vodou. Sítko při tom otáčejte tak, aby
se vyčistilo ze všech stran.
6.
4.
 Sítko znovu nasaďte zezadu do filtrační kartuše 4.).
 Otočte filtrační kartuši za víko ve
směru hodinových ručiček do vodorovné polohy 6.).
 Nebezpečí poškození vytékající
vodou.
Při nesprávně nasazené filtrační kartuši hrozí nebezpečí, že bude vytékat
voda z přístroje.
Při nasazování filtrační kartuše dbejte
na to, abyste ji zašroubovali až ke
značce.
Po vyčištění filtru IntensiveClear musíte
na displeji vynulovat indikátor vodního
filtru  přes nastavovací režim  (viz
98
Čištění a ošetřování
kapitola „Provedení dalších nastavení“,
odstavec „Vynulování položky Ukazatel
stavu vodního filtru “).
Po čištění
 Nasaďte všechny součásti do
přístroje.
 Přístroj znovu zapněte.
 Zapněte na nějakou dobu funkci supermrazení , aby se mrazicí zóna
rychle vychladila.
 Zasuňte mrazicí koše s potravinami
ke zmrazení do mrazicí zóny, jakmile
tam dostatečně klesne teplota.
 Jakmile bude dosaženo konstantní
teploty mrazicí zóny nejméně -18 °C,
vypněte funkci supermrazení .
99
Vodní filtr
Přístroj se dodává s vodním filtrem (filtr
IntensiveClear), který filtruje vodovodní
vodu pro přípravu kostek ledu.
Filtr IntensiveClear musíte podle množství vyrobených kostek ledu asi jednou
za 6 měsíců vyčistit.
Filtr IntensiveClear vyfiltruje nečistoty
z vodovodní vody, nikoli bakterie nebo
mikroby.
Na displeji se objeví: Vyčistěte vodní filtr.
Vodní filtr se nemusí vyměňovat. Pro
bezvadnou jakost kostek ledu je však
důležité, abyste vodní filtr pravidelně
čistili.
Po nasazení nového vodního filtru
zásadně vyřaďte všechny kostky ledu, které budou vyrobeny v následujících 24 hodinách po nasazení
vodního filtru.
100
 Vyčistěte filtr IntensiveClear (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec
„Čištění vodního filtru (filtr IntensiveClear)“).
Vodní filtr
Výměna aktivního uhlíkového
filtru IntensiveClear (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“)
 Ohrožení zdraví kontaminovanou
vodou.
Pokud aktivní uhlíkový filtr IntensiveClear není pravidelně vyměňován, může být kontaminován.
Aktivní uhlíkový filtr IntensiveClear
pravidelně vyměňujte. Nové aktivní
uhlíkové filtry IntensiveClear obdržíte
u servisní služby Miele, ve specializovaných obchodech nebo na internetu.
Vypněte Ukazatel stavu vodního filtru
jen tehdy, když máte ve své domovní
instalaci místo aktivního uhlíkového
filtru IntensiveClear nainstalovaný externí vodní filtr.
Tip: Pokud filtrační sítko IntensiveClear
nahradíte aktivním uhlíkovým filtrem IntensiveClear, můžete Ukazatel stavu
vodního filtru využít jako připomenutí, že
musíte vyměnit aktivní uhlíkový filtr IntensiveClear. Připomenutí se objevuje
asi jednou za 6 měsíců.
Podle množství vyrobených kostek ledu
musíte aktivní uhlíkový filtr IntensiveClear asi jednou za 6 měsíců vyměnit.
Mějte prosím na zřeteli následující:
- Pokud máte ve své domovní instalaci nainstalovaný externí vodní
filtr, používejte místo aktivního uhlíkového filtru IntensiveClear předtím nainstalované filtrační sítko IntensiveClear (viz kapitola „Příslušenství“, odstavec „Dodávané příslušenství“).
- Po nasazení nového vodního filtru
(filtračního sítka IntensiveClear jakož i aktivního uhlíkového filtru IntensiveClear) vyřaďte všechny
kostky ledu, které budou vyrobeny
během následujících 24 hodin po
výměně.
- Pokud jste přístroj nebo výrobník
kostek ledu v posledních týdnech
nebo měsících téměř nepoužívali,
nebo když kostky ledu nepříjemně
zapáchají, vyměňte aktivní uhlíkový
filtr IntensiveClear.
Vzduch v systému může vést k vymrštění vody a filtrační kartuše při jejím vyjímání. Při výměně vodního filtru proto postupujte maximálně
opatrně.
Na displeji se objeví: Vyčistěte vodní filtr.
Navíc zazní signální tón.
 Potvrďte hlášení tlačítkem OK.
1.
2.
101
Vodní filtr
 Otočte filtrační kartuši za víko proti
směru hodinových ručiček do svislé
polohy 1.) a vytáhněte ji z otvoru pro
filtr 2.).
7.
 Odstraňte ochranné víko nové filtrační
kartuše.
3.
4.
5.
 Uvolněte na bocích víko na upotřebené filtrační kartuši 3.) a víko odejměte 4.).
 Naklapněte víko na novou filtrační
kartuši 5.).
 Vyprázdněte upotřebenou filtrační
kartuši.
Tip: Upotřebenou filtrační kartuši můžete zlikvidovat s domovním odpadem.
6.
 Zasuňte novou filtrační kartuši až na
doraz do otvoru pro filtr 6.), víko přitom musí být ve svislé poloze.
102
 Otočte filtrační kartuši za víko ve
směru hodinových ručiček do vodorovné polohy 7.).
 Nebezpečí poškození vytékající
vodou.
Při nesprávně nasazené filtrační kartuši hrozí nebezpečí, že bude vytékat
voda z přístroje.
Při nasazování nové filtrační kartuše
dbejte na to, abyste ji zašroubovali
až ke značce.
Po výměně aktivního uhlíkového filtru
IntensiveClear musíte na displeji vynulovat indikátor vodního filtru  přes
nastavovací režim  (viz kapitola
„Provedení dalších nastavení“, odstavec
„Vynulování položky Ukazatel stavu
vodního filtru “).
Po nasazení nového aktivního uhlíkového filtru IntensiveClear vyřaďte
všechny kostky ledu, které budou vyrobeny během následujících 24 hodin
po výměně.
Co udělat, když ...
Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit
sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.
Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch.
Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo
chyby.
Až do odstranění poruchy pokud možno neotvírejte přístroj, abyste minimalizovali
ztrátu chladu.
Problém
Příčina a odstranění
Pokud máte pocit, že
Váš přístroj nefunguje
bezvadně, můžete
provést Vlastní test. Váš
přístroj se při něm
zkontroluje ohledně případných chyb nebo poruch.
Po provedení vlastního testu se na displeji zobrazí
případné chyby.
 Proveďte vlastní test (viz kapitola „Další nastavení“,
odstavec „Provedení položky Vlastní test “).
 Zavolejte případně servisní službu a informujte ji
o zobrazeném chybovém hlášení.
Přístroj nemá žádný
chladicí výkon, při
otevřených dvířkách
přístroje nefunguje
vnitřní osvětlení.
Přístroj není zapnutý.
 Zapněte přístroj. Na displeji se zobrazuje teplota.
Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky.
 Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
Vypnul jistič domovní elektrické instalace. Mohl by
být vadný přístroj, napětí domovní instalace nebo jiný
přístroj.
 Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní
službu.
103
Co udělat, když ...
Problém
Příčina a odstranění
Stále častěji a na delší
dobu se zapíná kompresor, teplota v přístroji je
příliš nízká.
Jsou zastavěné nebo zaprášené větrací a odvětrávací
profily ve skříni pro vestavbu.
 Nezakrývejte větrací a odvětrávací profily.
 Odstraňujte pravidelně prach z větracích a odvětrávacích profilů.
Byla často otvírána dvířka přístroje nebo byla nově
uložena nebo zmrazena velká množství potravin.
 Dvířka přístroje otvírejte jen v případě potřeby a na
co nejkratší dobu.
Potřebná teplota se po nějaké době opět nastaví sama.
Nejsou správně zavřená dvířka přístroje.
Případně se v mrazicí zóně již vytvořila tlustší vrstva
ledu.
 Zavřete dvířka přístroje.
Potřebná teplota se po nějaké době opět nastaví sama.
Pokud se již vytvořila tlustá vrstva ledu, sníží se chladicí výkon, čímž naroste spotřeba energie.
 Přístroj odmrazte a vyčistěte.
Je příliš vysoká teplota v místnosti. Čím vyšší je teplota v místnosti, tím déle běží kompresor.
 Dbejte pokynů v kapitole „Instalace“, odstavec
„Místo instalace“.
Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku pro
vestavbu.
 Dbejte pokynů v kapitolách „Instalace“ a „Vestavba přístroje“.
Stále častěji a na delší
Je nastavená příliš nízká teplota v přístroji.
dobu se zapíná kompre-  Opravte nastavení teploty.
sor, teplota v přístroji je
Bylo zmrazeno větší množství potravin naráz.
příliš nízká.
 Dbejte pokynů v kapitole „Zmrazování a
uchovávání“.
Je ještě zapnutá funkce supermrazení.
 Pro úsporu energie můžete funkci supermrazení
vypnout předčasně sami.
104
Co udělat, když ...
Problém
Příčina a odstranění
Stále méně často a na
kratší dobu se zapíná
kompresor, teplota
v přístroji roste.
Nejedná se o závadu. Je nastavená příliš vysoká teplota.
 Opravte nastavení teploty.
 Po 24 hodinách teplotu ještě jednou zkontrolujte.
Zmrazené potraviny se začínají rozmrazovat.
Teplota okolí se dostala pod hodnotu, na kterou je
koncipován Váš přístroj.
Když je příliš nízká teplota okolí, méně často se zapíná kompresor. Proto může být v mrazicí zóně příliš
teplo.
 Dbejte pokynů v kapitole „Instalace“, odstavec
„Místo instalace“.
 Zvyšte teplotu okolí.
Trvale běží kompresor.
Nejedná se o závadu. Pro úsporu energie se
kompresor při malé potřebě chladu přepne na nízké
otáčky. Tím se prodlouží doba chodu kompresoru.
Mrazené potraviny přimrzly k sobě.
Obal potravin nebyl při ukládání suchý.
 Uvolněte zmrazené potraviny tupým předmětem,
např. rukojetí lžíce.
Zní varovný tón.
Dvířka přístroje jsou otevřená déle než asi 2 minuty.
 Zavřete dvířka přístroje.
Navzdory otevřeným
dvířkám přístroje nezní
varovný tón.
Vypnuli jste signální tón.
 Signální tón opět zapněte přes nastavovací režim
.
Je zapnutá funkce Režim Sabat : ukazatel teploty je
vypnutý a na displeji svítí symbol .
 Režim sabat můžete kdykoli vypnout (viz kapitola
„Provedení dalších nastavení“, odstavec „Zapnutí
nebo vypnutí funkce Režim Sabat “).
Nedají se otevřít dvířka
přístroje.
Je zapnutý asistent při otvírání dvířek Pull2open,
přístroj má ale nábytkové čelo bez úchytu.
 U nábytkových čel bez úchytu zapněte asistent při
otvírání dvířek Push2open (viz kapitola „Provedení
dalších nastavení“, Odstavec „Zapnutí položky Asistent otevírání dvířek “).
105
Co udělat, když ...
Problém
Příčina a odstranění
Při zapnuté funkci Režim Je zapnutý asistent při otvírání dvířek Push2open,
Sabat  se nedají otevřít navíc je zapnutý Režim Sabat.
dvířka přístroje.
 Při zapnuté funkci Režim Sabat se deaktivuje asistent při otvírání dvířek.
 Otevřete dvířka přístroje zespodu nebo z boku.
106
Co udělat, když ...
Hlášení na displeji
Příčina a odstranění
Zní varovný tón a na
displeji se zobrazuje
hlášení Teplota mražení
příliš vysoká. Max. teplota:
°C.
Silně vzrostla teplota v přístroji.
Důvody toho mohou být, že např.
– byla často otvírána nebo zůstala otevřená dvířka
přístroje,
– bylo zmrazeno velké množství potravin,
– trval delší výpadek sítě.
 Kdyby Vás varovný tón rušil, můžete ho předčasně
vypnout stisknutím senzorového tlačítka OK na
displeji.
Varovný tón utichne.
 Zrušte stav alarmu.
Varovný tón utichne a hlášení zmizí z displeje.
Na ukazateli teploty se zobrazuje nejvyšší hodnota,
která se vyskytla během nárůstu teploty v mrazicí zóně.
 Podle teploty zkontrolujte potraviny, zda nejsou
částečně nebo dokonce úplně rozmrazené. Pokud
tomu tak je, potraviny před opětovným zmrazením
dále zpracujte (uvařte nebo upečte).
 V případě výpadku sítě zkontrolujte, zda jsou
kostky ledu v zásobníku na kostky ledu, a vyřaďte
je. Kosky ledu jinak opět zmrznou a spojí se a
v důsledku svého rozpínání mohou poškodit zásobník na kostky ledu.
Zní varovný tón a na
displeji se zobrazuje
hlášení Zavřít dvířka.
Jsou otevřená dvířka přístroje.
 Zavřete dvířka přístroje.
 Kdybyste chtěli varovný tón předčasně vypnout,
stiskněte na displeji senzorové tlačítko OK.
Varovný tón utichne.
Ukazatel teploty je
tmavý a na displeji se
zobrazuje .
Je zapnutá funkce Režim Sabat : je vypnuté vnitřní
osvětlení a přístroj chladí.
 Režim sabat můžete kdykoli vypnout (viz kapitola
„Provedení dalších nastavení“, odstavec „Zapnutí
nebo vypnutí funkce Režim Sabat “).
107
Co udělat, když ...
Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje
„F Zavolejte prosím servisní
službu Miele.“, navíc zní
varovný tón.
Vyskytuje se porucha.
 Poznamenejte si případně chybové hlášení.
 Zavolejte servisní službu.
 Pro vypnutí varovného tónu stiskněte symbol .
Chybové hlášení z displeje zmizí až poté, co je odstraněna chyba přístroje.
Vyskytuje se podpětí nebo přepětí.
 Dbejte připojovacích údajů v kapitole „Instalace“,
odstavec „Elektrické připojení“.
 Případně zavolejte servisní službu.
 Pro vypnutí varovného tónu stiskněte symbol .
Chybové hlášení z displeje zmizí až poté, co je odstraněna chyba přístroje.
Na displeji se zobrazuje
. Přístroj nemá žádný
chladicí výkon, lze ho
však obsluhovat.
108
Je zapnutá funkce Výstavní režim . Výstavní provoz
umožňuje specializovaným prodejnám prezentovat
přístroj bez zapnutého chlazení. Pro soukromé používání toto nastavení nepotřebujete.
 Vypněte výstavní provoz  (viz kapitola „Provedení
dalších nastavení“, odstavec „Vypnutí funkce Výstavní režim “).
Co udělat, když ...
Problémy s výrobníkem kostek ledu
Problém
Příčina a odstranění
Výrobník kostek ledu
nevyrábí led.
Přístroj a výrobník kostek ledu nejsou zapnuté.
 Zapněte přístroj a výrobník kostek ledu.
 Zkontrolujte, zda byl správně nasazen vodní filtr.
Nebyla nainstalována přípojka čerstvé vody.
 Zajistěte, aby byla správně nainstalována přípojka
čerstvé vody.
Není otevřený nebo odvzdušněný přívod vody.
 Otevřete přívod vody.
 Zkontrolujte, zda je přívod vody odvzdušněný.
Je zalomená vodní hadice.
 Zkontrolujte vodní hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Je příliš vysoká teplota v mrazicí zóně.
 Nastavte nižší teplotu.
Byla velmi často otevírána dvířka přístroje, takže se
zvyšuje činnost kompresoru a výrobník kostek ledu
zamrzne.
 Dvířka přístroje otvírejte jen v případě potřeby a na
co nejkratší dobu.
Je příliš nízký připojovací tlak vody.
 Zkontrolujte, zda je připojovací tlak vody mezi
200 kPa a 800 kPa (2 bar a 8 bar).
 Zkontrolujte, zda nebyl nainstalován chybný ventil,
takže je tlak příliš nízký.
Uvědomte si, že může trvat až 10 hodin, než jsou
vyrobeny první kostky ledu.
109
Co udělat, když ...
Problém
Příčina a odstranění
Výrobník kostek ledu
vyrábí jen malé kostky
ledu.
V provozu je více přístrojů pro domácnost s připojením na čerstvou vodu. Tím se sníží množství přitékající vody.
 Neprovozujte současně myčku nádobí, pračku atd.
Je ucpaný vodní filtr.
 Zkontrolujte, zda je nutné vyčistit vodní filtr.
Je příliš nízký tlak vody.
 Zkontroluje, zda je tlak vody mezi 200 kPa a
800 kPa (2 bar a 8 bar).
 Zkontrolujte, zda nebyl nainstalován chybný ventil.
Výrobník kostek ledu
vyrábí jen málo kostek
ledu nebo jsou kostky
neforemné.
Je ucpaný vodní filtr.
 Zkontrolujte, zda je nutné vyčistit vodní filtr.
Je příliš nízký tlak vody.
 Zkontroluje, zda je tlak vody mezi 200 kPa a
800 kPa (2 bar a 8 bar).
Je příliš vysoká teplota v mrazicí zóně.
 Nastavte nižší teplotu.
Kostky ledu nepříjemně Zásobník na kostky ledu je v trvalém provozu a měli
páchnou nebo chutnají. byste ho pravidelně čistit.
 Zkontrolujte, zda zásobník na kostky ledu není
znečištěný, vyčistěte ho.
Zásobník na kostky ledu se používá jen velmi zřídka.
Led při delším skladování může přijmout pach a chuť
jiných látek.
 Pokud zásobník na kostky ledu delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte ho a vyčistěte.
Skladujete nezabalené potraviny v mrazicí zóně. Led
může přijmout pach a chuť nezabalených potravin.
 V mrazicí zóně skladujte jen zabalené potraviny.
Je znečištěný vodní filtr.
 Zkontrolujte, zda je nutné vyčistit vodní filtr.
110
Co udělat, když ...
Problém
Příčina a odstranění
Z přístroje vytéká voda.
Je vadný přívod vody.
 Okamžitě zavřete uzavírací kohout.
 Zkontrolujte, zda není vadné vodní potrubí.
 Zavolejte ihned servisní službu.
 Zkontrolujte, zda není příliš vysoký tlak vody.
Příliš vysoký tlak vody může vést k únikům (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Připojení na čerstvou vodu“).
 Zkontroluje, zda je tlak vody mezi 200 kPa a
800 kPa (2 bar a 8 bar).
 Zkontrolujte, zda nebyl nainstalován chybný ventil.
111
Co udělat, když ...
Nefunguje vnitřní osvětlení.
Problém
Příčina a odstranění
Nefunguje vnitřní osvět- Přístroj není zapnutý.
lení.
 Zapněte přístroj.
Je zapnutá funkce Režim Sabat: ukazatel teploty je vypnutý a na displeji svítí symbol .
 Režim Sabat můžete kdykoli vypnout přes nastavovací režim .
Vyskytuje se porucha.
 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při odhalených součástech pod napětím.
Když sundáte kryt světla, můžete se dostat do
styku se součástmi pod napětím.
Neodstraňujte kryt světla. LED osvětlení smí vyměňovat a opravovat výhradně servisní služba.
 Nebezpečí úrazu LED osvětlením.
Toto osvětlení odpovídá skupině rizika RG 2. Když
je vadný kryt, může dojít k poranění očí.
Při poškozeném krytu lampy se nedívejte optickými nástroji (lupou apod.) z bezprostřední blízkosti
do osvětlení.
 Zavolejte servisní službu.
112
Příčiny hluků
Normální
zvuky
Jak vznikají?
Brrrrr ...
Bručení pochází z kompresoru. Když se kompresor zapne, může
být na chvíli hlasitější.
Blub, blub ...
Bublání, klokotání nebo bzučení pochází od chladiva, které protéká trubkami.
Klik ...
Klepání je slyšet vždy, když termostat zapíná nebo vypíná
kompresor.
Sssrrrrr ...
Tichý šum může pocházet z proudění vzduchu ve vnitřním
prostoru.
Knak ...
Lupání je slyšet vždy, když v přístroji dochází k roztahování materiálů.
Uvědomte si, že zvukům od kompresoru nebo proudění v chladicím okruhu se
nedá zabránit.
Zvuky
Příčina a odstranění
Klepání,
chrastění,
řinčení
Přístroj nestojí rovně. Vyrovnejte ho pomocí vodováhy. Použijte
na to stavěcí nohy pod přístrojem.
Přístroj se dotýká jiného nábytku nebo přístrojů. Odsuňte ho.
Viklají se nebo váznou zásuvky, koše nebo odkládací plochy.
Zkontrolujte vyjímatelné díly a případně je znovu nasaďte.
Navzájem se dotýkají lahve nebo nádoby. Mírně je od sebe odsuňte.
113
Service služba
après-vente
Servisní
Contact en cas d'anomalies
Na www.miele.com/service obdržíte
Vous n'arrivez
pas à résoudre
l'anomainformace
k samostatnému
odstranění
lie par vous-même
? Contactez
le serporuch
a k náhradním
dílům Miele.
vice après-vente Miele ou votre revendeur Miele.
Kontakt při závadách
pouvezkteré
prendre
rendez-vous
PřiVous
závadách,
nedokážete
od- en
ligne
avec
le
service
après-vente
stranit sami, podejte prosím zprávuMiele
nasous Vašemu
www.miele.com/service.
příklad
specializovanému
prodejci
Miele nebodu
servisní
službě
Les coordonnées
service
aprèsMiele.
vente Miele figurent en fin de notice.
Servisní
si můžete
Veuillez službu
indiquerMiele
le modèle
et la vyžáréférence
de votre
appareil (N° de série, de
dat
online
na www.miele.com/service.
fabrication). Ces deux indications fiKontaktní údaje servisní služby Miele
gurent sur la plaque signalétique.
najdete na konci tohoto dokumentu.
La plaque signalétique est située à
Servisní
služba
vyžaduje označení
l'intérieur
de l'appareil.
modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.).
Oba údaje naleznete na typovém štítku
ve vnitřním prostoru přístroje nebo dle
modelu v nastavovacím módu pod
informace .
Typový štítek najdete uvnitř přístroje.
Base de données
Databáze
EPREL EPREL
À partir du 1er mars 2021, des informaOd 1. března 2021 lze nalézt informace
tions sur l'étiquetage énergétique et les
k označování energetické spotřeby a
exigences en matière d'écoconception
požadavkům na ekologický design v evseront disponibles dans la base de
ropské databázi produktů (EPREL). Dadonnées européenne sur les produits
tabázi produktů získáte na https://
(EPREL). Le lien suivant https://
eprel.ec.europa.eu/.
Zde budete
vy- à
eprel.ec.europa.eu/ permet
d'accéder
zváni,
abyste
zadali
označení
modelu.
la base de données sur les produits. Il
vous est demandé
de saisir ici
désiOznačení
modelu naleznete
nalatypovém
gnation
modèle.
štítku
vedu
vnitřním
prostoru přístroje nebo
dletrouverez
modelu vlanastavovacím
Vous
désignation dumódu
mopod
informace
.
dèle sur la plaque signalétique.
XXXXXXXXXX / XX
XXXXXXXXXXX
XXXX
XX / XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Garantie
Záruka
La garantie
estčiní
accordée
Záruční
doba
2 roky. pour cet appareil selon les modalités de vente par
Záruční
podmínky
řídí platnými
le revendeur
ou parseMiele
pour une péprávními
předpisy.
riode de 24
mois. Informace k záručním podmínkám naleznete na
Pour plus d'informations reportez-vous
www.miele.cz.
aux conditions de garantie fournies auprès du service après-vente Miele.
114
114
Prohlášení o shodě
Miele tímto prohlašuje, že tato mraznička odpovídá směrnici 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě EU je
k dispozici na následující internetové
adrese:
- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody
k obsluze na www.miele.de/haushalt/
informationsanforderung-385.htm
uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla
Kmitočtové
pásmo
2,4000 GHz –
2,4835 GHz
Maximální vysílací < 100 mW
výkon
115
Autorská práva a licence
Pro obsluhu a řízení přístroje využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace,
na které se nevztahují licenční podmínky platné pro tzv. otevřený software. Tyto
aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny autorským právem. Je nutné
respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského
práva.
Součástí tohoto přístroje jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené
komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu příslušnými údaji o autorských
právech, kopiemi aktuálně platných licenčních podmínek a případné další informace jsou k dispozici k nahlédnutí v dokumentu „Open Source Information and Licenses“. Úpravy poprodejních záruk licenčních podmínek pro komponenty s
otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu
k příslušným držitelům práv.
Přístroj obsahuje především softwarové komponenty, které jsou držiteli práv licencovány podle licence GNU General Public License, verze 2, případně GNU Lesser
General Public License, verze 2.1. Miele Vám a třetím stranám nabízí po dobu nejméně 3 let od koupě, resp. dodání přístroje možnost poskytnutí strojově čitelné
kopie zdrojového kódu komponent s otevřeným zdrojovým kódem obsažených
v přístroji a licencovaných za podmínek licence GNU General Public License,
verze 2, nebo licence GNU Lesser General Public License, verze 2.1, a to na datovém nosiči (CD ROM, DVD nebo flash disk). V případě zájmu o zdrojový kód nás
prosím kontaktujte e-mailem ([email protected]) nebo na níže uvedené adrese
a uveďte název produktu, sériové číslo a datum koupě:
Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Upozorňujeme na omezené záruční plnění ve prospěch držitelů práv podle podmínek licence GNU General Public License, verze 2, a licence GNU Lesser General
Public License, verze 2.1:
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU
Lesser General Public License for more details.
116
Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
543 553 111-3
Tel.:
543 553 119
Fax:
Servis-tel.: 543 553 741-5
[email protected]
E-mail:
Internet: www.miele.cz
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo
Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)
F 2412 Vi, F 2413 Vi, F 2802 Vi, F 2812 Vi, F 2902 Vi, F 2912 Vi
cs-CZ
M.-Nr. 11 549 930 / 03
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement