Zanussi ZJ 124 User manual

Zanussi ZJ 124 User manual
. B.
Isekretarz KC PZPR
i prem·ier PRL
s
s
trzymał
1.
Kaw~lt'rnwlcz .
Order Sztandaru Pracy n klasy:
L. Perski 1 A . Wajda .
Jtrsyt K:omandonkl Orderu Odro·
dzenia Polski: z. Kutmińlll:!, E. Pe·
tel.ska, A. Sclbor-Bylskl, s. Wohl.
J[rzyl Oficerski O,deru· Odrodze•
K. Kprabasz, B. Lam1lła Polski:
baeh, A. ŁaplCkl, J. Łomnicki, a.
Mik~lskl t K. Szczeclńsltl
'KnYt
Orderu
1t.aW&ter1ki
M. MŚUcka,
w'.
O
I
B
. .
cz
.
ltirr'O PolityC?llle KC PZP'R
Ila
.
l.ódf.
Jeloae łwta.tlo Ja1de kłerownletwo llM'łll I nada zaoaHhr
w teJ nłeelolałee twna ł'Obołnleza IAldda. nnekazanłe
do JeJ tlnttonełł macm'.'Vtlb łroft6w SPOwodował'.'V. te
oora'Z lałwłef praco-..4' I , hr6. eoraz blłteł (mimo lstnle·
.łao:veh Jeszcze trudnofcl) mamy do skteoa. t.e hasło .,wiedza
dostępna dla wev~h" realhuie lrie na en d'Złe6. a ootwler.
dzenłem łeiro sa 'Iłowe szkoł'.'V. 11ftf!dnkola ł hdernałY. rozbttdo·
wa Wl'bneh uczelni. Hczba 38 ł'.'VI. ł&!z1dc!b stadenł6w.
l!lłotne zmiany w belu mlada ł łffo mleszka6c6w sa takt.e
wYDlkfem olffllnvcb Grzeobr&łel\ t rMWOło eałeiro krału thlekł
oollłYee oarilł. kł6ra na nłei wsum olanłe stawia człowieka
I feJO oołnebv. wzrósł Godom beta ludzi Gracu.faeycb non Ml
Drzewfd:vwane motenla. Potwawl1Y tlle m&e7Jlłfe warunki zdroud11łahl
wotne I WY1IOCZ'J'ftkowe. ołwor'nłY nowe motllwolłtll
ezłowieka nraey w ł'.'Vclu kalłnra.tnym.
wic'l'Zlaołecło1atkl
obeeneJ
tlOl'Ohek
oowałn•
Przemła.ny ora11
ne sa ł wnoko oceniane onez ea'61 lac1zł 11ractttacYcb. W swolołl wYPOwfedzlaeh, w dnkusłl Dt'tledzfa'ldoweJ. a ła'kit' w e'l'.'V•
nach S1>0łecznYeh f orodu~Jnyeh dafa oni Wftlllll DOJ>!ll'cla dla
dołYchezasoweJ ooHłY'kl oarill. Z ar.1ulitlem odnona słe do kon•
sekwtlllłneJ realtzaeJI uchwal VI ~faztla. c1e'klanda swńl cnnmr
I orłami- wkład w wnona.nte udań falde wYłTCZ'.'V VTI ?;Jaztl.
UciaeJ
Złaztlowv
W nrzP1b~ła75dnwa dvs'ktlde ł w ez,,,,
lfe wkład wnosJ klasa robołnleza 16tłz1del'o o'k:Ten 11rzemv11lo·
wen. mfesd:a6cv niedawno ałworzeneiro ł6c1z1den wołew6d'Z·
1't'llod11ł• oozlootcnwle
twa mlełslden. W ł'.'Veh ooezvaanłach
16dzldeł ornntzaeJł oarivJneJ. kł6ra w noWYch lłf&nłcach •dmf.
nłsłracyfnveh liczy DODad Hl tmeeY. Ich oostt'IWY. za.Mttrałowa.
nie. DrZ«Młownlcłwo w D1'llł!Y I t!zlałalnołet auołeeznf!ł soowodował\I'. łe C!'ZI01111towłe 1taril1 mafa 11W6ł c1eevd11f&llV mbf11.ł .1 " " ' "
eesfP c1vnamłtl'Z1le1ro soołecmo·ll091t04•rer:eiro rozwo.łu l.odzł I
Z
ł
POSledzemu W dniiu
bm. zapoznało się z pr7Jebiegi.em i wynikami wi!zyNehrebeckl, W. Pacewicz, A. PlePo1soe
w
.
trzyk, W. Podlemy, s. Sroka, B. ty przy1aźni złoZollej
Tyszkiewicz, L. Wlnnlcka·Kawalero- pr.ze"L premiera rzadu ~•ft,,...._cz~,_,,
"'
wtcg l W. Włodarski.
T. Makarc.yńskl.
hecna J>ieclol&tka otworała Przed t.odzlłl - clruaim ee
do wielkOl§cl miastem w Polsoe. skupiskiem klasy robotnlfte.I I centrum kra.towell'O DrZemnlu lekldeco - zu.
Imponującym
oelnłe nowe molll~ I oernekłł'\VF.
Dl'Z80bratenlom, nie nołowan'.ł'lll w 550·lełnleł blstorH miasta
dał J>OeZałek komoleksowv Procram lłozwo.fa I Modernł-iacii
Łodz:ł. Włród wielu klerun11:6w dlłalanla orzewfdywal on snb·
ka modernlzaoJe 1 rozbutłowe onemnhl. DODł'&'We waronkó'9
DnteY. wamnk6w mteszkanlowYeb I komunałn:veh. roZ'IJ(leZecłe
na szeroka 11kale onebutłowY centrum miasta.
Podstawa pomvflneł reallzaeJI .mbltneiro. na młare oołrzeb
Drorramu bvhr Grzvnane młułu wfe1oml1łarc1owe nakłady na
Jero ro?;W6J. Zostały one 'I ootrlklem '"'korzysłane„ onemlenł·
ł:v sle w nowoczesne fabn'kl. nowe osiedla mlesz1t81D.iowe. wo.
wtułlrY
olacówid
doelut I cłeploelal!f. &uy komuałtlcaerlne.
zcll'owia. ośwłatv I 1tultun.
Na SU!'Oka skale rMDOczeło tthnsb'ultcje I modemhaeJe ea•
ł:rob brant onemvsłu 1e1tkleco. W rezulłacle do ko6ca bletaceco roku ~anie W'.'Vbudowanveh · nonad 30 now.vcb za.kładów
prz:emnfowveb. a w nonad tłHI do'kona słe ezelłcloweł lub cał.
kowłłeJ modemlueff. Nasz &łan · oosłatła'lłla mekn'.'V sle o 15ł
m. tz:t,, e wiele włeceJ nit ooor:at'kowo zakłada.no. Wzrośnie
liczba młen'ka6c6w 1torzysłaJaaeh s wodOC!lu6w. dzlekl one•
ka.zanła de- utrlku otbrnmleJ 1t1wedyeSł - ni?Gd&JrU 8u1eJ6w·
POSIEDZ ENIE
·
•
dotvchczasowvch osiao.niec
POPULIRIY
OdrO-
dzenia Polski: S. Bandura. w. Bot:vm. J'. D4browskl, z. Fllzlkowsk!,
W. Giersz" A. Hołubowskl, K. J'a·
A Kowalik
WOl'Ski M. J'ędruslk
obradu}8 WoJe\Vlfdzka Konferencja PZPR wŁodzi
za o vnuac1a
DZIENl\TIK
z twórcami
W salach pałacu Rady Ministrów
w WarS'Zawie odbyło się spotkanie
Edwarda Gierka i Piotra J'aroszewicza z tw6rcami filmowymi z ?kazjl
30-lecia lttnematOl!;rafH w PolNce Ludowej .
Pnem6wienie podkreślaj11ce rolę I
maczenie twórczości filmowej w dalszym rMwoju , k11ltury I kształtowa­
niu św\adomoścl soołecmef wvir:loslł
~otl' J'aroszewlcz.
Serdecznt' 1!1'atulacje z okazji jublleunn onekHał twórcom I oracownlkom film1t nolsk'~ir:o, or•edśrodowlslr literackich,
stawiclelom
muz:vcznvch. Pktorsktch I olRstvczn:vch 11.:dward Gierek.
W czasie spotkania kllkudz'es•ęclu
twórców udt'korowanvch zostało odzn~czenlamt na"stwoWyml.
Order Sztandaru Pracy I klasy o-
Dziś
yd. ·A
DZI~ W TV
i P
aej
tkania
E. GIERKA
i P. JAROSZEWICZA
z łódzkimi kobietami
Dzłj o pel%. 19.4!1 Telewizja
Polska w obu programach (kolor) nada spraw07.danłe ze spotkania I aekretarza KC PZPR
Edwarda Gierka i prezesa Rady Ministrów Piotra Jarmrzewl·
eza 11 przedsławlelelkaml kobiet
lócbkłeh.
Radło l)r'Zek&te spra.o
z tqo spotkania
rodz. 1'1.30 w programie L
Polskie
WMdanłe
16_._._,Ą"'lt wołe""'lł'l!łwa mfehfl:łeiro.
ro rot
MAMY?
P
be:zp0średnio do
handlu. Do netnei
realizaci1 oodietvch zobowiązań oo8 września Zakłady Przemysłu zostalo do wvkonania 7 tn. !)ar
Pońcwsz.nicze1to .Fenlx" zakończy.
pończoch o splocie Sliatkowym i 16
ły zadania bieżące; 5-latki. Na !)O. tvs. nar pończoch el.astilowvch.
siedzeniu KSR - zało~a , hrac ucz.
- Wszvstkie te artvkulv zna1da
cić tbllżający się VII Zjazd. PO<iję­ sle na pewno
w sklenach przed
ła dodatkowe :r.obowiązanla łarznel 8 grudnia - twierdzi sekretarz KZ
wartości 2 mln zJ. Do koń<'a oaź. PZPR Lech Janiak. Kilkadziedziernika wart.ość wvkonanvrh zo- siąt tvsiecv par 005zuk!wanvch na
bowiĄZań wvnlosła 1.450 m zł
rynku POńczoch WYkonano POnad
bm. podpisana aostała w War- współpracy gospodarcuJ. przemysło­
za!olti sza4 wte
45 t:vs. oar nończoch , •tilonowvch. plan. W:vmagruo
t.o od
po1Qo·IJ'•ck4 wleląletnls 'Ił• J wej i technicznej. UmoWl; podptsa•
e SDlocle trwałvch ~~zek trafiło
(Dal&zy ciąg na m. .2)
U: ze atr9ny polśkiej minister ban·
mowa o ...,-mianie llancłlo-j
mor
1 gospoda:rlu
a ze •troll!'
Jetty Olstewsli:!,
_______.;_.;___________.........-.-..,.....-,............_ ...„-,..;........_ dlU zagrattłczne"41
Podpisanie polsko-greckiej
wieloletniej umowy handlowej
„.
lóc1zklel'o woJewdlłzłwa młe.f!lkłeiro I Polłrawv wat'11D·
k6w bela ludnołeł. Przekata sobie aałtettne dogwiadm:enla
zclob:vte onez 'Z&łocł I Ol'lfMlhacJe oamJne w toku łrttdnef I
oflamef oraey• .Jetłnot!'Zełnłe wrlYC!Za nowe '2!Mlanla na DrZY•
nłM6.
DołYcltezasowe ostamlecła 1 c1orobell: słaaowła bowiem tłoote­
ro DOC'Załek wiellden tłzfela nneknłalcenla l.odzl w 1IO'Wocze<11•
ne. socJallsłnme miasto. w stołlce wnoko romnletuo okTetl'll
przemnłoweiro. N'afeł'.'V S1'odzle"WU słe. te podczas d'ZfsłejgeJ
tonterencJł ~ane llNłana I załwłenlzone takle kierunki
ddałaała.. ktdr" DOZwtJla 111e b'Jlr• atn::ntaf ll'n'Skam fuł WV•
so'kł ł1'91łc1 nrwotu. altt łeneze '"'°'•ł ~ n tontmuo~ P<mvola naC'Znie prnłłll~ Dod hnłee blełacearo .dmesłe­
elotecta wlde młeiskleco woJewfchłwa 16c1z1clearo fa.ko nowomemeiro. fanltcfonalnle I onestnennfe orawfc11owo 1'0Zwf11feł4!·
ll'O ohnaru. dut.ell'O eentrum nnemnłowell'o I na.uk~n-b"aaw.
O'Zffo. o 'korzntueJ etru'ktane nołeeme-llUQOdM'Ol:eJ l swawnym układzie 1cmnu11llcacvJnym,
I
D:łeJ
MIER
Renesansowy tam.ek w Telc-zu
łłmSIE
W 309 dniu roku słońce wze•
Rio o rodz. 6.37,
o 16.0L
yo
lm1
zajdzie
hodlC(
Slawointr, Elżbieta
rn
yno
przebywaJlley w Polsce
greckiej,
minister handlu tego kTaju Joann!•
Warwtc!otis.
Zawarta umowa stwarza lcorzyst.
dla dalszego wsrostu
llł! warunki
wymiany handlowej oraz podjęcia
gospodarczej
współpracy
szerszej
W nczemiędzy Polsk11 ! Grecj11.
icólności przyczynić się ona powinna do rozwtjanla kOOl)eracjl przemysłowej ! zawierania wieloletnich
kontraktliw w wybranych JC•h:zl.ach
lnteresujll·
l brantach gospodarki
eych oba kraje.
W umowie oble strony 11otwłer·
dzaJll stosowanie we W'ZaJemnyc:b
atosunll:acb zasad GA'l"l', a zwłasz­
cza klauzuli największego uprzywilejowania. Umowa ta obejmuje okres pięciu lat z mo:l:llwoścl4 jeJ
przedłuianla na okresy roczne.
:Równocześnie ł bm. podpisano pro
wymianie
tokół o polsko-greckiej
handlowej w roku 1978.
zaś
k
ro
dnlu clzisleJszym dla l.odzi
w
poewiduJe następuj~ pogodę:
zaehmurzenie dute z: większy­
mi przejaśnieniami. W nocy I
rano motUwa mgła. Temperalura mlnłmalna 5 stop„ maksy.
malna ok. 10 słop. C. Wtairy
l umiarkowane, południo·
słabe
wo-zaehodnle.
Ciśttlenie
1955 1880 -
wieczorem 757,1 mm.
Zm, M. Utrillo, francu•
ski malarz
Ur. M. Sa.doveanu, rumuflskł pisarz
my"ł
mówi w pierwszej
osobie. plotkarz w trzeciej, uroNudz:łan
dzony rozmówca w drugiej.
CSRS. NaJcenleJszym zabytkiem Tel·
cza. XVI-wiecznego miasteczka-mu•
zeum Jes& wspaniały renesansowY
zamek z rzeźbionymi plafonami l
ciekawa kapliclł zamkowll.
Na zdjęciu: turyści na krutiranku
renesansowego zamku w Telcau.
CAF - CTK
USA wycofają
wojska z Tajlandii
Minister spraw zagranicznych Taj•
Chatlchal Choonhavan
landU,
0•
Św!adczył we wtorek, te nąd taj·
landzkl prowadzi rozmowy z przed·
stawlc!elaml USA w sprawie wyco•
Polntania wojsk amerykańskich .
formował, że w czase spotkania z
ambasadorem USA w Bangkoku U•
ewakuacji oddzla·
z~odnil terminy
amerykańskich z TajlandU.
Io
no marca 1976 roku w kraju tym
:na nie być Już an! jednego winie· ,
rza USA, Zostaną zlikwidowane te:I:
wszystkie bazy amerykańskie.
'"lledsławfełele ttłl-mlecmeł nesn 16dzkłcb kilmunłsłńw
'l'.ebra.nf aa c1tłslełneJ Wofew6d7.kleł Konferencłł PZP'R.
„centa c1ołvcbcza!lowe Mfamleela I cłorotiek w rozwołll
WHałac WoJew64zb KonferenoJe PZPR
deleirałom
owocayoh ebradl
w
Łocbł, ł'.vezymJ'
Regularne oddziały armii RPA
wdarły się wgłąb terytorium Angoli
Specjalny wy.słannllt PAP Ryszard Kapu5cb1skJ powolujĄC się na ko•
Ludowego Ruchu Wyzwolenia Angoli (MPLA) ptsze. że woJska Republiki Południowej Afrykł rozpoezęb' Inwazję na Angolę.
munlkał
-regule.mej &'l'mii RPA, jci z Beniuelą. nie fest wiadome.
kolumny wcnhw Jakie .traty poni08ly obie &trony.
W walkach o Benguelę przeciwpancemycl!., przez artylerię i lotnict~ bo.lowe, wdarły się w głąb nik utył Po raz pierwszy w woJ(Dal&J;J ciU na str. 2)
terytorium A.ngoU i w J>011iedzialek
po J)Ołudn.lu zbliżyły się do Bengueli. Ben.gtiela jest ważnym porOddziały
ford rzvstapił do formowania
„własńei ekipf' 1 Bialvm Do•
Ga
Po l i m1esl11cacb spędzonych w niem niepraworzlłdnośc! w dz:!.ałal­
Domu, w oto.cteniu ekipy n!Mlc! kierowanej przez niego Ce11·
współpracowników Richar- tralneJ Agencji Wywiadowczej (CIA).
da Nixona, prezydent l"ol'd dokonał Również od dawni oczekiwano popierwszej zmiany w składzie swego dzielenia funkcji sekretarza stanu
gabinetu formuj11c, Jak llę wyraz1ł, i przewodnlczllcego Krajowej Bady
„własn41 ell:lpę". Zm!an7 te były o(Dalszy etu n.a str. 2)
czell:lwane przez obserwatorów jut
od dawna. N!ew11tpllwle naj!stot•
niejszym .faktem Jest odejłcie Ja·
ze stanowiska
mesa Schlettngera
sekretarza do spraw obrony, według niektórych obserwatorów, Schle
stosunkl admini·
zsdratnlł
singer
stracj! z Kongresem. Ponadtą rna·
ne były Ju:t od dawna rótn!ce poicl4dów na temat polityk! odprę:l:e­
nta między Schlesingerem l sekre·
tarzem stanu USA, Henr)' Klssl.nge·
·
rem.
Dymisji Williama Colby'ego oczekiwana byl1 równ!et jut od pew
nego czasu w 1wt11zku z ujawni•Białym
byłych
wspierane
piuz
tem I drugim oo do
wielkości
stem Angoli, kontrolowanym
tlld
piv.ez
Ben.guelą
mie-
OO.
MPLA. Odległość między
i Lua!lldą wynosi blisko
700 km. Wobec znac:/Jrlej technicz..
nej I UCT.ebnej przewagi ~ra,
oddziały anni! ludowej MPLA zmu
walkach
były po ciętklch
dogodne
~ać &ię na baroziej
pozycje. Na Skutek braku l~
SZOflle
Katastrofa1 hiszpaóskiei kopąlni weuta
Odwołanie
wiceministra
handlu wewnętrznego
i usług
Na wniosek m!nlstra handlu wewnętrznego t usług, prezes Rady Ml•
n!strów odwołał Zbigniewa J'anuszpodsekretarza
ze stanowiska
ko
stanu w Minlllterstwte Handlu We·
wnętrznego l Usług.
uratował życie
tonącemu
dziecka
Bosman Jan Wawrzynowicz uratotycte ton4cemu w świnoujskim
kanale portowym, 8-letn!emu J'arkowi Otorowskiemu, uczniowi mlejSCO•
wej szkoły . Ratunek przyszedł dochło­
słownie w ustatnlej chwlU piec walczył o tycie resztkami sił.
Bodzie• chłopca przesłali na ręce
dowództwa list z wyrazami wdzh:c:JBn.otcl dla dzielnego marynarza.
Dowództwo wyrótn!lo J. Wawrą•
nowtcza awan.s em na kolejny stopień wojskowy.
wał
Interesujące
e
ur
N
odkrycia łódzkich archeologów
lę7JWy'kl.e lnt~j11cego <Jdlkeycia dokonalł uoheolodzy z Uftł­
wersyt~ Lódzk.iego, prowadzący badarua w rej(ln\e Chojnic
w .WOJ. bydgoskim. W mlejsoowości Leśno odk.eyli 'oni J>OZO·
zo_stalości grodu Wenedów - da'W'llych mieszkańców Pomorza
z okresu lI-IV wi~ ~i ery. Natrafiono tam m. in. na dwa kurhany władców•. W Jednym z nich spoczywały S1JC1Zątki ksieżniC22ki, pmy
który~h mal~ono m. In. illsygn.ia władzy - berło o drewnianej rę­
tam
kojeś~1. z dw1~ S?Jklanymi kulami w srebrnej oprawie. Były
srebrne. <l01Sc1by, s-nka.tula z biżuterUł t przyborami
toalet.owymi, a takie kocioł brąT.OW y 1 87lldane pucl\a.ry ~
rzymskiego. Nie wiadomo ie&1JCfl9, co kryje drugi kutheh e:Mt&j~ na
zbadanie.
Dotycheza60we rezultaty prac badawcrzycb tódr1Atlch arohoologów w rejonl.e ChoJnic st'.lOOW!i!l wd.ey "'~°"''"* 'Cło wiedą o dewnJdl . mi„
&'llkańeach pomorza.
rówmez zl~
-
ha
Prout panal Ta Jeszeae Je·
sOlłall
Epidemia cholery
w Portugalii
1
W WJ'!lllnl katastrofy,
wp w mleJscowołd
· :n górn.lków sstn•lo, a
ńlt.l\ce
praed
wejściem
Jaka wYll&nYła •I• I 11m. rano w kopalni
Pogol w prowincJl Barcelona (BlQpania>.
I zoatało rannyeb.
N/wt ro4slny s6rnl1c6w
do kopalni, ocsekuJ11 na wla4omołc:l o swyell
blilklc:ll.
C:Ar - Vl'I .- „lefołe-
prase Uz..
wtorek
lek pllała 'llOiUlka, w lłnldkowej Portugalii 1zeDotycb.
rry stę epidemia eholery.
czat zmarło na nlll a osób, a kilka·
chorołJ1
Ogniska
Mt Nchorowalo.
~uJ• a. w reiionle Coimbra.
Radiowo·- telewizyjła Naukowcy wZag~biu B~towskim Postawy
po
J:>OSiedżenie
eksploatacji już pracujących i t>r~
Ośrodka iektowan.veh koJ>alni, ochrony śroOśro-
dek ten, z siedzibą we Wrocławiu,
Jutro o godz. 16.55 Telewizja Pol• odgrywa rolę w iodą cą w p1·a cach
· "·
h
ska w programie I (kolor) i Polskie bad
awczyc na rzecz rozwoiu „orRadio w programie I, transmitowa~
Polsce.
w
brunatnego
węgla
nictwa
58
okazji
z
będlł uroc:ayety koncert
Rada Naukowa śledząca na bierocznicy Wielkie.I socjalistycznej Re__n_r<>b_l_e_m_v
_
__ws_z..;y:...s_t_k_ie_ wezl_o_w_e
_w:.:..o:...1:.:..u:.:..c:.:Jl~P:...a:...ź_d_z_le.-r_n_lk_o_w_e_;J:...._ _ _ _ _ _z_·a.:..oo
dow!ska
sootkania
.zagłębiach
itp. - organizuje ewe
kolejno we wB'Zystkich
w
węgla bTunatne.ltO
Polsce.
Ostatnie, XXI ))()Siedzenie Rady
Naukowej w BełchaWWie, "P05wieoone było 8 prawom ściśle zwiazanym 'Z generalnym projektem i d~
oaliwowokumentacją kombinatu
enericetyc:tneRo •• B.ełchatów" - lekraioweJ.
go rolą w .ąosl><>darce
sprawami rekultvwacji, wykorzy.
I
stania surowców odoadowvch itl>.
Dyskusja oołaczona :. konfrontacja
• wie Huty „Katowice" oraz do dos(Dokończanie ze str. 1)
teoretycznych oroblemów i
i»lY'W do&wiadczonych kadr hutni-1 t060Wania planów szkolenia ka dr wielu
po~tającej
dośv.'iadc zeniam i ;u.ż
czych z ~nnych hut, a 7JWła51JCZa z do bieżącycll i przyi;złych potr.zeb
bedzie miała duże znaczekopalni
tych, w których technika i prOCES tej wielkie.i inwestycji.
n ie dla dalszei orawidłowei współ­
B iuro Politycme KC PZPR za. pracy autorów nowych ••Pracowań
technologiczny jest na.ibairdzie.i ?Jbli
żony do Huty „Katowice". W tym po.znało się z inlormacją o lldzia- naukowych z ich przyszłvmi realicelu naileży przyspieszyć tworrenie le „Trybuny Ludu" w mobilizowa- zatorami w zagłębiu bełchatow­
społeczeństwa do wyikona.nia
zaiplecza soc;alnego oraz zapewnić niu
eklm.
odpowiedlniia liczbę mies?Jkań dla uchwal Vl Zja7Jd1,1 PZPR, W wyM.Ka.
PoBiura
uchwały
realizacji
niku
RóWinopotae.b Huty „Katowice"
cześnie istotne znaczenie ma da.I- litya;nego KC z kJWieblliia 1972 r.
sre ro"LSZerzanie szkolenia hutm.i- w sprawie roli i zadań „T·rybuny
w Ludu" podniósł się poziom i pod.
za,trudnionych
ków aktualn!ie
woil się nakład pisma. Zwiększył
Rucie „Ka.towioe".
zakll"es inrobaWiązało się na lamach giµety
Polityczne
Biuro
dotycz.ącycil
forma.ej.i. zwłas7Jeµ
ni~ydl
podjęcia
do
rzo.d
wewprzyspie-. d:ziaŁa!1noś<li parbii i życia
przedsięwzięć służących
areniu reall:zaoji za.dań w zakresie nątTZ1PartY'ineg11, a także publkyiin.lirastruktucy tOwairzysizącej budo-I styki oświetlającej złożone procesy
w
4 bm . .roz&trzygn.1ęty .r.ootal
zaehodzące w kraju i w świecie,
·
KonPoznaniu III Ogólnopcxl.sJd
lmns Malarski im. Jana Spychal1
mieniu l prawidłowej ' ocenie. „Try skiego. Na konkura wplyinęlo z
Piel'W&Zą
• buna Ludu" ma. pbw.aiżny dorobek całego kraju 400 prac.
,
.
nagrodę otrzymał P. Bogu&lawski z
0
1
roi Warszawy, dwie drugie - I. Hoos
słtlSIZllą partyjną krytykę negatyw: valt z Pom.ania i A. Barczak
'
nych zjawi.Sik występujących na róż Lod?Ji, trzy trzecie nagrody C. Tu·
mielewicz .z Gdańska, A. Gierap
.
nyoh oclcin:?ch nas'zego życia.
ą
z Loda i E. Kierska z KII"akowa.
Biuro Polityczne wysoko oceniło
Mlnlster1two Łączności sostało po- ud:zial „Trybuny Ludu'• w -llw~~­
wia.domione za pośrednictwem Mię- niu klimartu sipolec:2lIJ.ego s,przY')aJą­
dzynarodowego . Biura Swiatowego cego realizac3"i ·programu przyjęte­
o okresowym
Zwl.ązku Pocztoweg·o
zawieszeniu przez zaru1d pocztowy go na VI Zjeździe. ·Zwr6cono uwaKanady wymiany pocztowej" z za- gę na patrzebę da.Iszego J)<>głębia­
ideologicznej,
problematyki
nia
.
grahlc11.
granicą
w zwi11zku z tym .zawiesza się aż zwłaszcza w dziedzinie nauk sµotu- lecznych i twórczości artystycznej,
do .odwołania, przyJmowanił ek
t ,k' gos· t
bo
.
s orzędach pocztowych pnesy e
1:1aszycb
Wobec licznych pytań
wych i paczek adresowartych do Ka a tak.ze wz gacan1a i:ma Y t •
Minlsterst"".o podarezej na lam.ach p~ma, zw_ręk­ Czytelników informujemy, ze preJednocześnie
naay ,
po!Zl.Olll,
ściwy
wła
o
troskę
prosi o nie wldadame szając
Łącznoścl
„Dziennika Popularnenumeratę
do skrzynek pocztowych listów oraz a z.a.razem przystępność publikacji. fo" ze zleceniem wysyłki za araBiuro Polityczne rozpatrzyło rów nicę przyjmuje RSW „Prasa-Książ­
adreaowa.nych dC? Kanady,
karteli:
łdY;t Ich przesłarue do miejsc prze- nież problemy związane z przygoka-Ruch" Biuro Kolportażu Wyd VII z· --'u PZPR
.
znaczenia ulegnie znacznemu spót- ·t
•
Je\'.....,
owaruem o
niemu .
dawnictw Zagranicznych. ul. Wroi:iia 23, 00-840 Warszawa. nr konta
PKO 1-6-100024. Cena prenumeraty t dostawą pocztą zwykłą, opła­
canej przez zleceniodawców indywidualnych wynosi: kwartalnie zł
zł 175,50 i ro87,75, półrocznie 10~ całkowicie oddanlł sekretarzo1)
str.
ze
(Dokończenie
cznie 351 zł.
stanu".
sprawowanych do- wiZmiany
Bezpieczeństwa
objęły również dotychcza
tlld · pr:r:e:r. Henry Kissingera. Oc:e- sowego sekretarza
do spraw handlu,
Prenumerata przyjmowana jest
Rumsfeld
Donald
te
nla · się,
który został za- do 1 każdego miesiąca z jednomieMortona,
Rogera
sekretarz ge- 1tąplony przez Elllc>ta
- . dotychczasowy
Richardsona, sięcznym wyprzedzeniem a na rok
neralny Białego Domu, który zo- sprawuj11cego
funkcję ambasadora
stał nowym aell:retarzem 110 spraw
do 1 grudnia b~. Ponadto
1976 no- USA w Londynie.
obrony I George Bush
z1 eó J •
·
·
Miary wdnych wydarzeń polltycz prz.rJmUJe slę _zam w em.a ze
wy szet CIA (do niedawna szef misji łączni~O!a!el , USA w Petlinie) nych w Waszyngtonie dopełnił wt• centem wysyłki za granicę wscyNelson Rockefeller, stkich dzienników i czas<ipislI! U•
wzmocnili pozycję Henry Kissingera cepi't!zydent,
it nie będzie
oświadczył,
w zrekonstruowanej ekipie. General który
kazującycb się w Polsce dolicza:
Brent Scowcroft, następca Kissin- kandydował wspólnie z Geraldem jąc do cen prenumeraty krajoweł
gera na tanowl1ku przewodnicz11ce- Fordem w wyborach prezydenckich, narzut
eksportowy w wysokości
go ·Krajowej Rady Bezpieczeństwa które mają odbyć się w przyszłym
50 proc. (wysyłka pocztą zwykłą).
uchodzi - jalt pisze AFP - za „o- roku.
POSIEDZENIE
• * •
RPA
armll
Regularne oddziały
I
tODZIAN IE
WSROD LAUREATOW
Okresowe ZaWl·eszen·1fl1il ~~~ep;ite~~aj~-e\c~~~:~~
wymiany pocztowej ~t~r~~~.~~ rÓ~ief ~~ą
z. Kanad
:;% r:~~uk ~~~~eiw
i!~1~tu
„Niewiarvgodna maszyna"
ofensy:
w
,,Dziennik" wprenumeracie
za
wypadków
Kronika
I
I
G~
Agencja AFP w najnowszych wtor
Do chwili obecnej brak JHt poże
twierdzonych wladomo•c1 na temat kowych donie1leniach podaje,
ro1woju wydarzeń w Bangladestu, lotnisko w Dhace wc111t pozostaje
lłdzle w ponledzialell:, jalt informo- zarnltnJęte l przerwana jest l11cznoś~ ·
waliśmy, doszło do wojskowego 2.11- telefoniczna ze stoUcq. Radio Dhamachu stanu przeciwko ekipie rza- ka w 1erw\sle Informacyjnym ode•
która jest odpowtedzialn
dowej,
branym we wtorek w Delh1 nie poza zamordowanie w sierpniu br. dawało żadnych Informacji na tepoprzedniego prezydenta Murtżibura mat wydarzeń w ~raju .
(Dokończenie ze str. 1)
wzmożenie wniłku i optymalneiio Rahmana.
wykorzystania cza.su pracy. Sur<>wiec wyaosoodarowano we włas­
nym 7.akresle - nie było odpadów
ani braków, wskaźnik wykorzystania surowca był nieco niższy od
planowanego.
Jak pl1ze Agencja Reutera, „marsz Sahary Zachodniej (Polisario). Walpokojowy" 350 tys. Marokańczyków ki wyst11pUy w rejonie El-Farsia, w
POSTAWY
na Saharę zachodnill, który miał się północno-wschodniej części Sahary,
wtorek, zo1tał odro- gdzie zbiegają ,1ę granice Maroka l
rozpocząć we
Najbardziej newralitlcznym punk- czony.
Algierii.
tem Zakładów Pończosm!C"Lych Jest
Data jego rozpoczęcia ma być marokańskie tródła
szwalnia. Odcinek ten oośredniczy jak twierdził
argumentem
Maroka'11ki premier Ahmed Osman,
miedzy półfabrY'katem a itotowYm rzĄdowe - ważnym
pr:zybył do
dyplomatycz- który w poniedziałek
rozgrywkach
w
Maroka
wy.robem. Tu właśnie najczęściei
na temat przyszłości tego te- Madrytu, odbył we wtorek rozmo·
do orz.estoiów spowo- nych
dochodziło
rytorium
z premlerem Carlosem Aria&em
wy
pro·
dowanych nagromadzeniem
Kilkugodzinne spotkanie,
Agencje zachodnie p1szą, te w po- Navarrą.
dukcii. Aby temu z.apobiP.c - bry- niedziałek doszło do stare między które dotyczyło spraw Sahary zagada Jolaillty Olczyk, postanowiła wojskami marokańskimi , a oddzia- chodniej, zakońc:zyło się około pododatkowo 7 tys. oar łami Ludowego Frontu Wyzwolenia łudnia.
„wYszyć"
pończoch. Za tą deklaracia OOS'Złv
Wienastępne: Zofii Pasowitkiej,
sławy Chairaslńskiej i innj'IC."h. Odciążono ten odcinek bez S7Jkody dla
orodukcjL
Inny przykład. Elektrycy 'Z ~­
kładu .,D" ZPP ,.Fenix" zobowią­
zali sie zainstalować elektnrczne
An.goli i posuwają si~ w dalsz.ym
!Dokończenie ze w. ll
tablice świetlne ilustrulace w este- nie angolskiej lotnictwa bo)owe,go. ciągu w głaib kraju, jest pogwał·
tyczny sposób wskaźniki wYkona- Armia MPLA nie dysponuje tego cen.i-em elementairnych zasad pranej produkcii dtienne.i. Tablice iuż ty'J)u bronią.
wa międzynarodowego. tote, ż ocze..:
natychmiastowej
Bedą WYRlądałv ieszcze
tutaj
mialają.
Jednocześnie obserwuje się koo- kuje się
przeciw
ładniej w nowym zakładzie - mó- centrację wojsk Narodowego Fron- reakcji opinii światowej Zresztą
wi sekretarz KZ PZPR.
(FNLA) obce.i a gres·i'i. w obrO'll!ie narodu
Angol i
tu WyZJWolenia
cala 7..ałoga iuż żvie nowvm zak~~.­ wspieranych µrzez najemników z angolskiego ,
dem budowanym przy ul. Brzezm- Zaiiru i przeds.tawicieli portugal- - -·- - - · - · - - - - - - - - sk>ie.i. Przeprowadzka w orzyS'Zlym
0
roku.
na
1
Ji
Luandy. In.formacje napływające do
stolicy z tego terenu wSk.azllją, że
CO MIEC Bl';DZIEMY?
Po raz pierwszy w USA, na kaw
łódzkiego oddziału nieprzyjac.iel przys:tą.pił d~
Pracownicy
nale telewizji niekomercjalnej
PaństwoweRo Wydawnictwa Nau- 'f/Y na k.ilk\I odc~·~ach łed;nocze Was.zyngtonie za,prezentow.ano tekowego w rezolucji przesłanei do snie. Celem agre&]l tmper.tallirtycz- lewidmm nieiiwy.k.ły film dolrumennaszej red.akcji, manifestując peł- nej n.a An.golę jest nte-:10P~­ talny produkcji towarzystwa geone poparcie ·dla Wytycznych KC nie do tego, aby -z:gocln1e z wo ą gra,ficzmego pt. „Niewiarygodna maa.ngoU!kilego, ~1 Hst.opada szyna". Fiim, operując powięk&ze­
PZPR na VII ZjaUI.- zobowią.zuiją narodu
czynie sP<>łecz-1 MPLA prok.lamowała ruepodleglość nlami i kamerami wprowadzonymi
się 11 rzepraoować
.
nym 150 godzin przy upieksumiu i Angoli 1 obje~a w~z.e.
do organizmu ludzkiego. pokazuje
Inwazja wo3sk RPA, !móre ~Je- w kolorach wygląd i działanie poCzekamy
porządkowaniu miasta.
terytormm szczególnych narządów:
K.S. ly już znaczną część
na dalsze inicjatywy.
organów
zmyistu, mózgu, serca, systemu tra
wiennego, .lm-wiobieg:u, u:kladu ko.stnego, skóry i innych. Zaprezenitodotychczas
które
wano zdjęci.a,
prmz na<Uo godz. 19.35 na sltrzytowa- oglądane były jedynie
8 Godz. 10.40 Zakłady Kosmetyczne 1975 r.ulic
Rewolucji 1905 roku I kowców i specjalistów.
„.,;wa", ul. 22 Lipca 15. Z przycze- niu
py zsunął się kontener I uszkodził Dzlertyńsklego w Zgierzu, pros:r.enl
powat.nle „Fiata" 9910 WG. Na są o 7.głoszenle się do WKRD MO,
w ul. w. Bytomskiej eo, p. 17, tel
szczęście nikogo w tym czasie
715-86. (brz)
s1>..., ochodzie nie było.
Godz. 14, ul. Milionowa 3/5. JaW zakładach piłkarskich z dnia 1/2.
tł
szybkością
dący z niebezpieczną
XI. 1975 r. stwierdzono:
Fiat" 1079 IW zjechał na chodnik
i' uderzył w parkan. 12-letni pasażer
LIGA POLSKA
samochodu Tadeusz S. doznał obraZa S trafień swyklych - sł 1.399,
i przebywa w Szpitalu
teń głowy
l rozw. z 13 trafieniami - wygrazł
za 4 trafienia premiowane na 171.366 zł,
irn . Jonschera .
Godz. 14, skreyżowanie ~lic Za- 198; za 4 trafienia twykłe - zł 98;
se rozw. z 12 traflen1amJ - wy20;
zł
premiowane
ch c>dniej I Lutomlenklej . Kierowca za 3 trafienia
grane po 3.0!!0 zł,
wyJelcza" IO 51ł8 nie uszanował za 3 trafienia zwykle - zł 10
'17ł rozw. z 11 trafieniami Premiowane końcówki banderol!: grane po 221 sł,
pierwszeństwa przejazdu i &powodo500.
zł
1817
2.000;
zł
'71817
IO.
1120
„Skodą"
ze
wał zderzenie
5.79T rozw . z 10 traflenalmt - wysa ł łtałle6. grane po 29 zł.
Na najbll:l:szą grę
Ki erowca „Skody" i dwaj pasażerowie doznali lekkich obra:teń c!a- przypada 190.oot zł.
LIGA ANGIELSKA
Pd <1nJa Ili llstopad11
JJWAGAl
.
ła .
. e God.1. 1'1.911, Rzgów, ul. Tuszyn- 1 117~ roku dd dl'lla- ł stycznJa fM6 ro.
J rozw. z 13 tratfemamt - wygra- ·~
Wielki Konkuu
~k« 70. Nietrzeźwy Paweł W. (lat ku będzie trwał
313.509 zl,
Noworoczny 197e"." Główna wygra- na34 rozw. z 12 traf\eniami - wygra24). W1)~~gaj11c na Jezdhl-ę wpa~t P0
~~~~fę rz:'~~~~~n;n d:r~i~it:1~wrm. na - samochód marki „Syrena'• ne po 9 .220 zł,
Informacji ud?lela ŁGL „Kukulec:r.·
wyp . rlzilsklego.
548 rozw. z 11 trafieniami 8 Swladkowie po trącenia kobiety ka" - tel. 298•40. Zasady konkursu grane po 1172 zł,
4.85& rozw. z 10 trafieniami - wypnez samochód „Fiat" w dniu 27.X. zostaną podane w prasie.
1rane po eT zł.
Maroko odroczyło „marsz pokojowy"
BIDA POLITYCZNEGO
li
świata
i inicjatywy
(Informacja własna)
trllSllli~ja kooce~u
z okaz~ 58 rocznicy na~:e:oud~:fch~~~.;u :i~~~~ b~re :~1:i:!~h1):n~ ~ =:~
Rady
raz pierwszy
Centralnego
Naukowej
•
'k
•
'd
p
••
BadawCZ11-Ptojektowego Górnictwa
R8WOIUCJI az Zllerm owej Odkrywkowego
„Poltege>r".
Bangladesz odcięty ·od
Komunikat Totka
e
Ford przvstapU do formowania
K kuJ k
„ U ecz a
płaci„.
e
f
I
I
Wyrazy irtebokleiro w1p6łesucia
dyrgtorowl d.a. adminiatTacyJ.
Zjednoczenia
handlowych
no
w Ło­
Bawełnianeiro
Przemysłu
mgr JANOWI WESOŁOW­
dzł
SIUEMU i l~O żonie • 'POwo4u
Dziś rewanżowa
Remis hokeistów tKS w Tychach
runda europejskich pucharów
Polskie drużyny przed trudnym egzaminem
D1iś na kilkudslaslęcłu 1tadionach na&sego kontynentu rozegrane będą
rewan'towe pojedynki drugiej rundy elim~acyjnej europejski~h pucbar6w. w gronie czołowych zespołów wystąpią c:zti:~Y nasze druzyny. Nie·
etety szanse na wywalczenie upragnionych premu przez naszą „eksportową czw6rkę" nle 1ą zbyt pewne.
lewski -Spartak (Sofia)
w III rundzie Pucharu UEFA
Piłkarze Lewskiego-Spartaka Sofia
do III rundy
zakwalifikowali się
rozgrywek Pucharu UEFA. Wczoraj,
w Sofii, Buł­
meczu
w rewanżowym
garzy pokbnali MSV Duisburg (RFN)
2:1 (0:0).
Szczypiorniści
o paszporty
do Montrealu
walczą
na ten temat
na wywalczenie
premii w postaci awansu do trzeciej rundy mają mielecka I rzeszowska Stal. Biorąc jednak pod uwagę
nJedzielne mecze ligowe obie drużyny nie zalmponwały wysoką form11. MJelczanie, aby odnieść zwycię­
stwo muszą zastosować metodę ataku non slop. Jest to jedyna recepta na twardo I nieustępliwie Walczących piłkarzy Carl Zeiss z Jeny.
Na szczęście Stal Mielec wystąpi podobno w swym najsilniejszym skła­
dzie.
Zdobywca Pucharu Polski rzeszowska Stal przegrała pierwszy mecz
w Walll z Wrexham dwoma bramkami. Zespół ten należy do nieustę­
pliwych przeciwników, grających na
obrotach przez cały mecz.
pełnych
z ostatnich meldunków z Rzeszowa
wynika, że nie zagra dziś ofensyw(doznał
ny obrońca - Sieniawski
z Zagłębiem)
kontuzji w meczu
oraz Miler l prawdopodobnie Rosołh.
Znaczne to osłabienie siły ofensywnej rzeszowskiej drużyny .
MJstrz Polski chorzowski Ruch po
porażce na własnym boisku z PSV
nie ma większych
Eindhoven (1:3)
s:r.ans w dzisiejszym rewanżu w Ho·
landii. Tym bardziej, że w druży­
nie zabraknie - Marxa. W tej sychorzowianom nie pozostaje
tuacji
nic więcej, jak tylko pokazać holenderskim kibicom gri: na przyJak przystało
zwoitym poziomie.
mistrza kraju.
zresztą na
się
W trudnej sytuacji znajduje
która
jedenastka Sląska,
równ1eż
AntwerRFC
z
Belgii
w
się
zmierzy
remisowy rezultat uzyskany
pia,
przed dwoma tygodniami we Wrocrozważania
Snując
największe nadzieje
Ekspusowe tempo. w jakigi. rozt;
grano pierwszą rundę spotkan o nustrzostwo ekstraklasy w piłce ręcz­
nej mężczyzn (szkoda jedynie, te
szczypiorniści
nie wytrzymali go
Anilany, zajmując dopiero vll miej
sce w tabeli) ~dyktowane zostało
czasu dla rewygospodarowaniem
prezentacji Polski przed decyduj11cymi meczami eliminacyjnymi do
turnieju ollmpijskie11:0.
Walkę o paszporty do Montrealu
rozpoczną nasi kadrowicze sobotnim
spotkaniem w Mielcu z Wielką Bry.tanią . O Ile Anglicy raczkujący niemalte w tel dyscyplinie, nie powinni być zbyt wymagaj11cym rywalem,
o tyle ciętka przeprawa czekać b!ldzie nasz11 reprezentacyjn11 „siódem(:U grudnia w
kę" z Norwegi11.
Skled I rewanż 3 marca 19'18 r. w
Gda4sku.) Kto wie jecinak czy „zarobienie" bramek w meczu z Anglikami nie stanie się przysłowio­ Zwycięstwo
wym języczkiem u wagi w walce z
Norwegami o paszporty. Stąd tet
trener s . Majorek starannie przystołowych
gotowuje się do obu tych spotkań.
w n-osobowej kadrze na mecz z
Anglią znalazło się trzech łódzkich
zawodników: bramkarz - Szymczak
oraz Kuchta i Przybysz. Przed 1pot
w plerwlZym meczu towarzyskim
kaniem s Norwegią Polacy przeJdll
surowy eJzamln w dwóch meczach tenisa stołowego rozegranym w Hee
renveen, męska reprezentacja Polświata
towarzyskich z mistrzami
Rumunami oraz rozecraJ11 równlet aki pokonała Holandię 1:1. w mepojedynki • Węgrami czu kobleł Polki pne1rały • Ro·
towatzyskle
lenderkamł ~:ł,
(W)
1 CSRS,
tenisistów
w Holandii
ławiu (1 :1) nie pozbawia szans wrocławskich wojskowych . Pod warun-1
kiem, że zagrają oni o wiele lepiej
pierwszym spotkaniu, a
aniżeli w
przegranym
także w niedzielnym
po·
meczu z Legią, gdzie forma
Sląska
zawodników
szczególnych
budzlla wiele zrozumiałych obaw.
należy spodzieemocji
po Innych meczach pucharowych. Na ogół pierwsze spotkania
nie przyniosły zbyt wielu zaskakuWygrywali najjących wyników.
ale przeważnie
faworyci,
częściej
nlewielll:ll rótnlCll bramek. A więc
awans do III rundy jest spraw11
(w)
otwart11.
Niemało
wać
1ię
GKS Tychy - ŁKS 2:2 (0:0, O:l,
Bramki: dla GKS - Just i
2:1).
Wotnlca, dla ŁKS - Dzlęglelewsll:l
i Pokorski.
dostarczył kibicom
Sporo emocji
ten pojedynek. We wszystkich trzech
tercjach trwała zacięta walka. ~IO:·
ktorzy
mieli tyszanie,
cej z gry
szybkie 1 składne
przeprowadzali
akcje. Na pneszkodzie w zdobyciu
bramek stam1ł jednak świetnie tego dnia dysponowany bramkarz ło­
który kilkanaście
dzian - Kosyl,
ze
obronną ręką
razy wychodził
zdawałoby si!: beznadziejnych sytuacji. Kilka kontrataków dobrze bronl11cych się łodzian, z których wyll:oreystall dwa, upewnllo Im wyz trudnego terenu Tych
wiezienie
.iednego punktu.
bardzo dobrze
W drużynie Tych
Kulka - Woizagrał atak Just nica, a w ŁKS, oprócz Kosyla po·
dobał się pierwszy atak w składzie:
Dzięgielew­
Pokorski - Wasiak -
Kadra polskich szosowców
ski.
Wyłoniono grupę .kolarzy, którzy
reprezentować będą Polskę w 197e
roku na najpoważniejszych imprezach kolarskich świata. Trenerzy I
4:2.
A oto pozostałe wyniki:
GK!I Katowice - Podhale N. Targ
zaełębie SosnoKTH Kryni~ wiec 3:5.
Balldon katowlea - Pol~nia Bydgoszcz 8:0.
Naprzód Janów - Let\a Warszawa 1:3.
lekarze, po dokonaniu oceny minionego sezonu oraz wnikliwych badaniach, ustalili grupę 18 zawodników, z której wyłoniona zostanie
reprezentacja na XXI.X Wyścig Pokoju oraz na Igrzyska Olimpijskie
w Montrealu.
w 1kład grup:r weHłi:
Edward Barcik (19841) - LKll Ziellkandcie mJllonów graj11cych
mia Opolska.
co tygodnia amat orów hazardu
LKS
Stanisław Boniecki (1"41) obstawia sześć spośród 49 dysAgromel Toruń .
cyplin figurujących na kupoJan Brzetny (1951) - Dolmel Wro- nach „Toto-Lotka", próbując odgadcław.
mistrzowspotkań
nąć rezultaty
Wisłoka
Stanisław Czaja (1951) skich w polskiej lub angielskiej li- Stomil Dębica.
Jedni staj;i się w nJedzielny
LKS dze.
Józef Kaczmarek (lł5ł)
wiec:tór właścicielami 1porej fortuBełchatów.
ny - pozostali n1eco rozczarowani
Janun Kowaliki (UQ)
Jicz11, że być mote szczęście uśmie­
Wielkopol~ka, Poznań.
Marian MaJkow1kl (1N1) - Wł6k­ chnie się do nich za tydzień i wypełniają kupony.
nlarz ł.ódi.
.AlfPow1zechnle Wiadomo, :te Państwo·
Wojciech Matulliak (114ł) konia Szczecin.
„Totalizator
Przedsiębiorstwo
we
J'lota Sportowy" obok wypłacania znaczTadeusz Mytnik (Hłl)
Gdynia.
nych sum z tytułu wygranych, nieWł6· małe kwoty
Mleczy1ław 'Nowicki (ltłll) przeznacza na finanknlarz (Ł6dł).
budownictwa sportowego.
sowanie
Stefan Piasecki (1151) - LIUI o- Łódzki oddział PPTS w minionych
pocznianka.
kilku latach przeznaczył na InwesJan Raczkowski (11163) - Start Lu- tycje sportowe
w naszym 1Dleście·
blin.
około 400
LKS oraz w dawnym woj . łódzkim
Stanisław !lzozda (1990)
zł. Przy wydatnej pomocy fimln
Ziemia Opale.ka.
w
oddano
Łodzi
w
PPTS
nansowej
Ryszard Szurkowski (1144) J>olme'l
ostatnich latach, blldi też przeproWrocław .
re.kosztowny
a
niezbędny,
wadzono
Lech Tomaszewalń (1ffł)
Jllomet
mont 1 modernizację takich oblekBydgoszcz.
t6w, jall:: hala ChKS I Resursy, staTadeun zaw... łlNlł
ohode'll: 1111ortowo~W7_Jan ......
dlall T~._
Grając
K
....„.
•
TABELA
1. Balldon Katowice
2. ŁKS Łódź
3. Naprzód Janów
4. GKS Katowice
5. Podhale N. Tarc
8. GKS Tychy
7. Polonia Bydgoszcz
8. Za1tłębie Sosnowiec
9. KTH Krynica
10. Legia Warszawa
18:ł
Tl-"7
15:T
15:'1
85-28
43-29
45-31
43--39
12:8
11:9
11:11
lł:l2
8:H
»-ł2
34-47
38-SO
8:18
ł4-f.t
2:30
28-82
śmierci
OJCA
DYREKCJA. POP PZPR. R<\.·
DA ZAKŁADOWA i PRA•
COWNICY BZPB „FASTY"
Eol.
WIESŁAWIE
NOWICKIEJ
cłęboklero
współczucia
'l\')'ra~
• powodu eonu
OJCA
Bilety na mecz
Widzew-Stal (Mielec)
w na)'blitsz11 niedziele jedenastka
piłkarska Widzewa zajmująca aktualnie 11 miejsce w tabeli podejmie
w kolejnym meczu o mistrzostwo
ekstraklasy mielecki! Stal. Pocz11tek
który rozegrany będzie na
meczu,
stadionie przy al. Unii o godz. 1l
Kierownictwo widzewskiego klubu
te od
poinformowało nas wczoraj,
wstępu na niedzielny
d11ii karty
przed·
w
zakupić
ju:i:
mec:z mo:!na
sprzedały w PBP „Orbis" przy pl
Wolności (w godz. 1-lł), w kule
stadionu ŁKS obok gł6wnego wej·
ścla (w soch. 10-17) oras w 1ek:re·
RTS Widzew r6wnłeł w
łarlacie
gods. 11-11.
„Toto-Lotka" „.
poczynkowy w Ręcznie (woj. piotrkowskie), sztuczne lodowisko Borustadion Piotrcovii,
ty w Zgierzu,
Spale i wiele inbieżnię WOS w
nych. Podobnie spore nakłady finansowe na budownictwo sportowe
w Łodzi oraz w woj. piotrkowskim,
będl\
sieradzkim i skierniewickim
przyprzeznaczone w najblltszeJ
szłości.
• *
•
Przy okazji pragniemy poinformowszystkich graj11cych (a takich
chyba jest niemało spośród Czytelników „DP"), że dyrekcja łódzkiego
oddziału PPTS organizuje dwa atrakcyjne · „Programy a dywanikiem"
Odbęd11 się one 10 bm. w sali Teatru im. Jaracza o godz. 16.30 i 19
Które cyfry należy skreillit, na
Na te
kogo postawi~, by wygrać?
pytania zebranej w teatralnej sali
pepodobno
dać
maili
publiczności
wn11 odpowledt m. in. z. ł z. Framerowte, .T . Wo:l:niakowski, ~· Zło­
towska, J. J;aroszyńska i Inni znani
piosenkarze i arty.lici, którym towarzyszyć będzie zespół Instrumentalny
pod k·larowaletwem B. H&rdap.
sldadaJ':
KOLEDZY
i
KOLE~ANKI
eraz UCZNIOWIE Vla SZK01.:r PODSTAWOWEJ Nr 11
Dnia 15 października tDT5 roku
emerytowany profesor Uniwenytetu Łódzkiego, b. profesor
Państwowej Wytsze.t Szkoły Teatralfte.i w Łodzi
zmarł
PROF, DR
MIECZYSŁAW
WALLIS
hłlłoryk utukl, Htetyk,
krytyk adystyczny.
Odznaczony Krzytem Kawaler·
skbn Oł'deru OdrodMnia POiski .
Nauka polska poniooła wtełkł
Wybitny
stratę.
z
talem
głęooldm
łegna
swego
Członka
ŁÓDZKIE
TOW-4.RZl'STWO
NAUKOWE
z głeboldm talem zawiadamia·
my, że w dniu 3 listopada ltl5
roku, l\Dlarł. przetyws:zy łat H
S.
wać
+
P.
KAZIMIERZ
RYBCZYŃSKI
Wyp!'owadzenle d!'ogich nam
nastąpi w dniu 3 llstonada
br. o !:Od.z. tS.31 z kaplicy cmentarza rzym.-kat. na Dołach.
POllTlłżo.ne w smutku
zwłok
:tON A,
DZIECI I
RODZINA
J)02l08tała
C1:]:ii!IJIJLIJ•l:l:i~3il[:C~:J:Ji!C1Jl~•I:J:t~3ilf:C
I
Zasiłki
chorobowe
Zgierza
Pianka
Wojewódzka
według
•
•
JUZ
nowych zasad
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ukons tytuow ana
WC210r.aij w Spólldzielczym Domu Kultury „Lokatora" odbyło do &i~ani.a po ~uteczniejs.ze śro­
:z;ebranie :zalożycielskie Wojewódzkiej Spóldzleln4 l\lieszka. dtkd realizacji. Do nich zalicza się
przedstawicieli m. in. organizację wojewódzkich
zai.nteresowanycil
nioweJ. Oprócz oozywiście
W
miesiik:.aniowych.
wszystk:icli naszych sipóldiielni tego typu, obeelllf byH sekretarz spółdzielni
1
8. Kukuryka, imieniu władz partyjnych i adimiKL PZPR - S. BaJur, przew. ZG CZSBJ.\I wiceprezydent B. Pietrzyikowski i prrew. LRZZ - A. Mroaz:- ni&tracyjnych, spóld2'lielCO!l'I i w s.pół
kowska.
budowlanym,
praoującym z nimi
się
O wszystk:ioh sprawach
7JWia,zanyeb z wypłatą MSiłków
OD 1 LISTOPADA BR.
informować będą
naszych Ceytelników
W<>jeiwódzk.a S:półd.2Ji.~ Miem- dzielni w zakresie jednolitej po- podziękował za ich dotychczasowy
ka:niowa prowadzić będzie centra.l- lityki rozdziału mi esz;kań. Będzie trud, sekretarz KL PZPR S. Ba.sipóldzielń. ·
nie w naszym wo}ewódzbwie dzia- lo w i ęc &póldzieLn:ia
.TU<r.
w godz. 16-11.30
lalność inwestycyjną a także świad Jak podkreślił prezes S. Kuku.cyzalożyciel&ki.rn
Na wczorajszym
organizacyjna
forma
ta
przy NTU 303-0<1
czyć 'lllSIŁ~ na rzecz naszych e.pól- ka , nowa
(notabene pierwszym w
zebraniu
Iron.centrapo.z:woli na pełn.iejs.zą
kier. Wydz. Zasiłków ZUS
a kraju) przyjęto program organizaoję inlwe.stytji mieszkarumvych
KAZIMIERA KRA'>ZEWSKA
dzialan.ia a tak.że i statuJt
taik.że na decentralizację usług zwią o.H i
zanych z ek!Sploatacją osied.Li. Zyi kier. Wydziału Kontroli
:;ikają na tym inwestycje, zyskają i WSM. Dokonano wyboru do Rady
Za.kładów
wybudowane osiedla. WSM. PrzewodniCZl\CYm rady zostare już
MICHAL ZEGAROWSKI
Mówca ~reślil <>Siągniięcia łód.z- stal Eugeniusz Ajnenkieł Wybrano
Odbiorca Dl&nki oolmeN.n-e.i. WJ'łW&naneJ w 'Zliersklej
· .
.
.
.
'tiej spól.d:zielczości mieszkaniowej i
fabryce „PołoDren", 11a za.klad:v przemnlu mebłowe10, motoryNa
~Lbr:zymie zai'!ltererowa:nie I pomoc rown1e:t 1 za.rzą,d spółdzielni.
odzież
zaeyine,lfo, elekronicznet:o. wytwómie prznotowuJące
wladrz w ich realizacji. Ogr()lll za- , jego czele stanął Czesław Głą,bskL
ora.z wiele lnn:veh przedslebiorstw. Oześć prGdukcjl trafia na
Jego zastępcami zostali Stanisław
m&t - np. do samo·
rynek krajowy w postaci rózneiro
Wczoraj obradowało jury kon- <'.Ja.ń sł?jących _ przed BP?ł'd'ZielczoAP.
Pirowic:i:.
chodów. Stad tri poehocba d:vwanru oraz tzw. tkaniny Powlekursu DT „ Centrum" i redakcji SC'lą m1eszkal1llową w lffaiu :mm.!Sl7.a Karbowy i Jan
kane.
„Dziennika", ogłOOZ()lle~o w nume~~~lotf{QV:.J'IAfttqQ· •-.'t:.'tutt,tilłA~'t't't'tt~ltłlłttt elt:~ł'ł'ł't't'~"fi't'ł't't'tC.."'•''''t't1~~....,....4ł.
rze z 13-14 wrześńia. Wśród pro„Nie oglądaj się
N/z: WładYl!Mw Maranda. kont.roluje prace mMZYDY do kroje12.15, 14.30,
PozYcji nadeslanvch prze2 Czytelteraz'' ang od lat 18, g. 17, 19.30
nia folli.
takiej,
ników juzy nie znalazło
- „Biała odyseja" (A)
MUZA
CAF - Zbranieekl
~óra odp<>wiadalaby <Jlkreślonym w
od lat 15, godz. 15.45, .SugarreJ:?ulaminie wa.runkom, w zwiazku
land express•• USA od lat 15.
godz. 17.45, 20
z tym p!erws:iei naarodv oostan0KOLEJARZ - nieczynne
wilo nie przyźnać.
- „Godzilla lt0ntra HedoOKA
bow.
zł
1.000
Pięć nagród Po
„Wątżtż"
ra" Jap. godz, 12,
nach towarowYch do „ Uniwersału"
godz. 10, 14,
od lat 15
USA,
otrzyma] i : Grzegorz Caban (ul. Lu16, 18, 20
mumby 3). Zbigniew Kacblewsk·i
POLESIE - „Przygody misia Yo·
TadeuS'Z Klelgl" USA, godz. 17, „Tylko dla
(Strzemifulkie~ 9),
orłów" ang. od lat 15, godz. 19
blk (Przemysłowa 28). Krzysztof
1 MAJA - Dni Filmu RadzieWanda
Rafalski (Lelewela 25) I
bez !(!owy•·
„Jeździec
ckiego
Włodarczyk (Wandurskiee:o 'T). ~a­
17 .30,
(A) b/o, godz . 15.30,
już Wojs.k Radzieck ich zdobyiwa sobie
ilość wYS:tępów u.ros.la
erać w dziale
odbi
Ten zespól wielu Pola- doDziś
prosimy
grody
„Akcja Bororo" (A) cz.ech. b/o
ponad 6 tys. Jedna C2JWatita taj ogólną sympatii:.
.
pl
przy
rsalu"
„Un1we
klamy
re
19.30
Jl:Odz.
ków pamięta z czasów liczby. to koocerty di1a polskir.h Artyśoi pracują obecnie pod Niepodległości, 1 pietro. p. 56. w
HALKA - „ Człowiek w dziczy•
WilNE TELEFONY
widW'W. Więkswść z 9-00 pie8n! i kierownictwe m mir Rafała, \'Vler- godz. 8-16.
USA, od lat 15, goclz. (15, 17.15
gdy na naszym terytorium 170
balet m i&1irza Walentyna
tańców, jakie ma w &wym re- szynlna,
19.30 - seanse zamknl<:te)
telefoniczna
03
lulormacja
wolóru
ch
niosąc
rownika
się,
kie
znalazły
w ogniu "
PIONIER - „ Morze
pertua-r'ze ten zespół, zna.ne są I Slemionowa,
08, 816-U, '195·55
Straż Pożarna
(A) radz. b/o, godz. 16 18.45
k ierownika
ność i niepodległość, woj- wysoko cenione u nas. Zawsze z Rosłislawa J.\lalowiezko,Sosznika.
89
Porotowle Ratunkowe
11angu
lup
Wielki
„
OJ
POK
W
Anatola
orkiestry
k.aiż­
jest
witany
.
aplauzem
dllZym
Informacja kolejowa &55-55, 28ł·ff
Olsena" duński. b/o, godz. 15.30
ska li Frontu Białoruskie­ dy koncert
7.obnierzy-artystów. najbliższy piątek i sobot t: ' ten znaInformacja PKS:
przeciwko so„Ludzie
17.30,
komity ze.s.pól występować będzie
215-91
:' Dworzec Centralny
b!e" (Al wł. od lat 18. g . 19.30
go. Już wtedy tańczył i Wet<Wą wykonawców, melodyjno.
'1ł7-20
ł Dworzec Półuocny
ścią muzy.ki i pieśni, 'Precyzją wy- przed publicznością Lod7Ji i PabiaREKORD - „Zasadzka" rum . od
śpiewał, podbijając serca konania Zespól Pól:n<>Ql'lt>j Gru11y nic.
(rg)
835-łl
wodochłgowe
i, Pogotowie
lat 15, godz. 15, 1'1, „Ojciec
395-15
j Pogotowie gazowe
chrzestny" USA, od lat 18, g .
Pół­
publiczności, Zespół
19.15
P:~~:etyczne:
Po:::::~e
~
zatrzymu•
tramwaje
że
się,
Zdarza
33ł•31
- „Gniazdo" (A) poi. b /o.
ROMA
nocnej Grupy Wojsk RaRejonu Południe
ją się przed Komendą Dzielnicową ~
33ł-28
godz . 19.30
przy ul. PiotrkowMO-Sródmieście
dzieckich.
STOKI - „syn Godzilli" Jap . b/o
e
Zł5-1Z
skiej 212. choć przystanek jest parę , ~~.i:~::ów przei.9-n
godz . \8 1'1.45, „zeznania komi 220-89
ulic
oświetlenia
'f.
czynią
Tramwajarze
dalej.
metrów
sarza policji przed prolrnrato·
.
oddać wprost w ręce fut?-- 'f. P
by
tak,
tam
się
przenosi
listo-·"'·
6.
4
rem republiki" wł. od lat 15.
3
25 -11
Swą arty.styczną drogę za,cząl w
kcjonariuszy MO awanturujących 11ę 'f. ogotow1e c1epłownlcze
"""""'
. 19 .30
godz
1940 r„ występując w repulblikach
an-n
PKO
informacyJna
Centrala
Cf.
publiczny
porządek
zakłócających
i
które
Ogólno-Organizaeyjne,
Biuro
•
- „Tajemniczy blondyn w
SWIT
Lotewskiej i LitewEstońskiej,
TEATRY
będzie zajmować pokoje od nr 124 pijaków. Tak było równieź w przy- ł
bucie" fr. od lat 15,
czarnym
skiej, koncertując w Okręgu Ka-,
który "
ł5-letniego Jana z„
padku
130;
do
l(OdZ. 16, 17.45. 19 .30
Bałuty zaUrząd Dziełnioowy linińskrim i Nadbałtyckim . :Potem
.A 11 listopada w nowej siedzi- będąc w stanie nietrzeźwym używał ,~
nieczynne
SOJUSZ
WIELKI - godz. 19 „Travlata"
słów
przyszly występy na sz1.aku bojo- wiadamia nas, że kole.fne jego wy- bie urzędmvać będzie już Wydział pod adresem współpasderów
19.15
godz .
POWSZECHNY h ('°""'' · 42 d 0 powszecl!nie uznanych za obraźliwe.
Lok 1
wym, Więksą:.ość doświadczeń arty- miłb' · pt'U1loszą .!.ię do 11(11Wej sie- S
- ~MAZUR - „NoPABl,ANICE
' · „Moralność pani Dul1klej" •~ •·
Pó \holegltymowaniu zatrzymanego
ltfOWYC · ·~Ot.Je
pi:;tW
ce I dnie' ci .· t pol. ({)d't'
ści zdobywali kons:ertuią<> na fr.m- dzi:by' · pr.zy Ul. · Zachodniej 47. I
jest on poazuklw.a · '!. 1 NOWY - godz. 19 .15 „Operetka''
że
się,
okazało
47>;
'JlOBOTNIK 20;
1'1.30,
·
15,
.
,tak,;
tach II wojny światowej. • • "
„Paprzeprowadzka nym złodziejem. Jego żona, z któr11 'le MAŁA SALA - godz. 20
' A 13 liS'ropada
USA,
„Królewskie marzenie"
rnlętnlk intymny"
Wewnętrznych) żyje w separacji, złożyła tego same- ~
Wyd.7Jlału Spra.w
l!odz. 15, 17. 19
„Plggodz . 19.30
że Jan z. 'I JARACZA skargę.
(pokoje od 36 do 41 i oo 131 do go dnia rano
- PRZYJA2JS' - „NoZGIERZ
mallon"
ukradł jej futro karakułowe warto- ł
141 oraz pokój nr 52).
ll:Odz
ce i dnie" CZ li. POI.
15. !'1.30. 20; WŁÓKNIARZ Telefony i godziny przyjęć Lnte- ści 18 tys. zł. Niestety. zdążył je Jut ~ TEATR 7.15 - godz. 19.15 „Clotka Karola"
ł
godz .
.. Grzeszna natura" wł.
resantów pozostają bez zmia•n. W sprzedać za 2.5 ty•. zł. Z zarobio·
nych w ten sposób pieniędzy 509 zł '!.
18. 18, 20
ul. przepił. l\llał przy sobie tylko z tyi. ł MUZYCZNY - godz. 18 „Figle
dawnej .s.iedzibie UDz. przy
Ma j sarY" (zamkn.)
Róży Luksembuirg 10 pozostają je- zł, które oczywiście nie mogą wyDYŻURY APTEK
ARLEKIN - godz. 17.30 .,Konilr
sreze n.a jak1ś czas Wydiział Fi>n.an- równać straty poszkodowanej kobiegarbusek"
cle.
Bi\lll"O
Komunikacji,
~wy, Wydział
Tuw1ma \9. Llmanow&klego I
- godz . 17.30 „PrzyjaPoniewai Jan z. był już karany ł: PINOKIO
.__
Przybyszewskiego 86, Ossowskie·
cle! wesołego diabła"
Narodowej, Te- za kradzieże, zatrzymano go w are- .;<:
Dzlelnicowej n.a"Y
~
"
Pokazał nawet w jaki ap6sób tego
lf.O 4, Gagarina 8 (boks), Bratyśledztwa od- $'.ł
dokonał. Pracownik •klepu przeko- renowa Komisja do spraw Pracy 1 szcie. Po zakończeniu (kt)
sławska 2 a, Obr. Stalingradu 15
MUZEA
powie przed sądem.
nany był, te lł-letnl 1myk wszedł Kolegium do spraw WY'kroc7.en.
DYŻURY SZPITALI
tylko dlate10 żeby apróbować esy
nr 38)
(Więckowskiego
~, SZTUKI
POŁOŻNICTWO
zdoła się przeci1m11t.
rzeczywllcle
godz. 10-.17
lllSTORll RUCHU REWOLUCYJ·
Im. o. Wolf - dzielSzpital
nr 13)
NEGO (ul. Gdańska
·;,.
ł
nica Bałuty .
Nazajutrz dla porządku powiadomlogodz. 9-17
H. Jordana - dzielIm.
Szpital
Łano I Komisariat MO Pll"ZY ul.
1:: ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAnica Widzew .
nowej. Pracownicy sklepu byli nieFICZNE (plac Wolności nr 14)
Madurowfoza q;
Im.
Szpital
•
pomiernie zdziwieni, 1dy jeszcze tegodz. 10-17
dzielnica Polesie oraz z dzielniMUZEUM WŁO•
CENTRALNE
cy Górna z Poradni K. PrzybyKIENNICTWA (Piotrkowska 282)
7:.
szewsklelf,o 32
atoeunkl wśród "Pracowników sklepu wodów na to, w Jaki 1po16b od kil11-19
godz.
~
Szpital Im. Kopernika - dziel„Argedu" mieszczące10 się na pierw ku miesięcy :te 1kle11u 1inęły rozSienlde(Park
-1:
ję•
znajomości!\
EWOLUCJONIZMU
dobrą
z
·.„
kandyil-.
Górna z Poradni K, ul
zapisy
nica
przyjmuje
„Orbis"
PBP
azym piętrze w jednym z pawilonów marte artykuły. Okazało •i•, te zanieczynne
wicza)
Cleszkowsklel(o. Lodla
kurs
Odrzańska,
za.oemy
na
fran~ego
i
angielskiego
niemieckiego,
zyków:
kolez
wall61nle
10-latek,
trzymany
qra·
handlowych na Teolilowie. w
katorska Rzgowska .
~
pilotów wycieczek zagll'anieznych. Zapi.sy - do 15 listopada.
neJ i kole:i:edsklej dotąd załodze za- gą w tym samym wfeku, systema•
zoo
AM - PO·
Poł.·Gln.
Instytut
!.
'
i
Oddziale
w
uzyskać
można
kursu
temat
S11C1Zególowe lnforma-0je na
częła narastać wuJemna nieufność tycznie dokonywał kt•dsieły na szko
lotnictwo (Sterlinga \3) Gineko i podejrzliwość . Doszło nawet do te- dę „Argedu". Jedne10 tylko dnia
do
(kasa
15.30
do
9
od
czynne
0
ul.
przy
odd:zialub
w
&raz
15)
20)
Tuwiiina
(ul.
(Curie-Skłodowskiej
logia
„Orbisu"
kręgowym
łącsnej
prz'edmloty
różne
go, te zwolniono Jednego z pracow- wynieśli
15)
~
(kr.)
oraz z
Sródmleścle
dzielnica
fliot.rkowslclej 68· i pl. Wolności 6.
wartości 15 tys. zł. Część 1kradzlo·
ników.
K Poradnia
Górna,
dzielnicy
-------------------------------rozmaitych nych artykułów odzyskano.
Tajemnicze znikanie
KINA
ul. Fellńsklelf,o I Zapolskiej.
.
t 1.
k
nierzadko znar.-aneJ war•
artykułów
Curie-Skłodowskiej
Szpital Im.
orzys a ' oni • łe·
coścl. Jednak nie ustało. Jeszcze ~u· go,Jakże ustalono.
BAŁTYK
w Zlf.lerzu. ul. Parzęczewska WeWnl\tR0 Pl•_
„Npce I dnie" cz. I
zamykano
sklep, który1łę
zasuwano kraty na noc, wllonu mieszczący
mlenniej
10
miasto I gmina
Konstantynów,
12,
9.30,
godz.
is
lat
od
(pol.)
tył•
noc
na
ale i to nie pomagało. Kolejny re- dzinie 18, zabezpieczano
Aleksandrów oraz 11mlny Nowo14.30, 17.15, 20
manent znów wykazał znaczne nie- ko przez opuszczenie krał. Na pa-rAndrespol. Brójce.
solna.
II
cz.
dnie"
I
„Noce
IWANOWO
terze czynny był Jeszcze do sodz. ll
dobory...
Szpital Im. Marchlewskiero w
godz. 9.30, 12,
poi. od lat 15,
Przewodników czego w Polsce" - zajęcia z cyklu
Koła
Zllnąd
ipoiywczy _ :&W}'kle pełen
:Ile pewnego sklep
Przypadek zrządził,
Ziclerzu. ul. Dubois 17 - miasto
14.30, 1'7.11, 20
Pd.'·K. zawiadamia wszystkich człon „Trybuny Lltera<:kiej" - dziś o go
JJ
J
dnia jeden z pracowników •klepu 1 d · NI
1
I gmina Zlf.lerz. miasto 1 gmina
LUTNIA - ,,Samotny detektyw
k6w, "•e zebranie środowe zostało dz.lnie 17 w DDK Bałuty (ul. Liczy e uwae zwraca
sostał nieco dłużej po ·zamknl•clu
plęna nnlerwsze
wlec ~e
wchodzili
lriu zi.
'
Ozorków, !(mina Parzeczew.
Me Q'• (USA) od lat 15 sodz.
Fabryki m ~ nowsklego 166) ,
połl\CZone ze zwiedzaniem
•klepu. Ku jego zdumieniu w sk\e· tro t dokonywali kradzlety.
Szpital łm. Rlernackleico w Pa10, 12.IS. lł .30, 17, 19 .30 DKF
W listopadzie roście będzie w
Zbiórka Dywanów ,Dywllan".
ple 'Zjawił się nieoczekiwanie mały
ul Szpitalna 2 - ml2bianicach
II
cz.
dnie"
I
„Noce
POLONIA
Ł t.„zl ekipa teatru z Nowej Zelandii
przekazano do 51\dU dla dzlĄ o god~ . 14 przed zakładem.
Sprawę
chłopiec. Nie ukrywał, że dostał się
I gmina Pabianice oraz l(m.ł·
sto
12,
t.30.
godz.
15
lat
od
{poi.)
ł
ja
is
Kom
Group".
Theather
Amanus
„
wydawnlruchu
„Perspektywy
(kt)
do sklepu przez „oczko" w kracie. Nleletnleh.
ny Ksawerów t Rzl!ów
Szpital Mie.1skl w Głownie 14.30, 17, 19.30 - Dni
SZSP
Filmu
Kultury Rady
PRZEDWIOSNIE
ru
teatPŁ
spektakle tego
trzy Uczelnianej
• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - • organizuje
ul Wolska Polskie'(o 32 gmlnR
moja
Yuriko
w sali kinowej Społecznego Domu 1'. Radzle<:klego
miasto Głowno I simina I m ia I
godz.
b/o.
.-j~p.
radz
S t udenta (al. Politechniki 3a), k tóre ~ miłość"
Jest;eśsto Stryków
cję w sprawie r emontu:
dzyzakladoweJ r>rz11ch0dnt r>rHd10, 12, 13.45, 15.30, 19.30. Projekodbędą się 8 listopada o godz. 17.30 1'.
w aprze111
osiólna - Bału ty my zdan!Q. że w rok.ich
pod.plsa.ne;
Chirurgia
st11btorstwa.
cja dla FS ZMP godz. 17.30
i 20 oraz 9 listopada o godz. 19. Bi
d!Użej
runkach nie mo.tn.a ;ut
Szpital Im. Jordana <Pr>vrodnl ·
dra Henryka, Pawlaka:
WISŁA - „Smarkacz na boisku"
godz.
lety do nabycia· w środę
- Szpital Im
Górna
nl>Osku
w
7/9),
ego
cza
taiki
Do
mieszkać
(szwedz.) godz . 10; „Noce i dnie"
dyspozytora
„Do ~lqZ'ków
14-16 oraz w piątek, godz. 15-16
(Milionowa 14)
Jonschera
Im
dioszedl także z.res2'tą a.dmin * rad
1) 0 d 18• 1•
(CZ I i II) (
w RU SZSP (al. Politechniki 3a), a
posa4nt! lub po!ożyt!
n<lletaln
Im . Pirogowa
z.
go
v
Szpital
•
Polesie
po ·
tor (dom podlega Zrzeszeniu Pry
także przed spektaklami. Bliższe in12· · l'I
pOdróźnego i wezwać 1>0{10tow.ie.
(Wólczańska 195). Sr6dm ie~cle wa,myeh Wlaścicteli N!eruchomofo • 'Tlacje pod nr tel. 684-39.
moQ!Obl/ prży_
P~ leków
Szpital Im. Pasteura (Wigury 19),
WŁOKNIARZ - „Samotny detek„Spotkanie przy samowarze"
roku
bo gdy w zeszlirm
Acl>.
nle4ć choremu tytloo szkiodę".
Widzew - Sznital Im. Sonenbertyw Me Q" (USA) od lat 15 g .
o godz. 18 w Poleskim Domu
~:
zwróctlłłmy itię z tum dlo nt ega (Pieniny 30)
10, 12.15.1. 14.30, 17, 19.30
K '"' tury (al. 1 Maja 87) .
go, obteool sprlJJ!Dę za14111Vlc! wioSzpital
przygll\d8
„Policja
Chtrurl(la urazowa WOLNOSc.;
• ZD LK Łódź-Polesie wspólnie
za..
sną 1975 r. Mien kanta są
Kurczaki ciekają I
miał zrobić
10,
godz.
15
Sonenberga (Pieniny 30)
lat
Im.
od
<wł.)
się"
17
.
godz
dziś
organizuje
DDK
z
0
przez
przen,UQa
grzybiJool,e, wilgoc!
Im .
Szpital
Neurochlrur«fa
zebranie uczestników kursu kosme- 1'. 12.15, 14.30, 17, 19.30
d r:?lWi
ścttm11, riimy o1eten.ne t
Kopernika <Pabian icka ~2l
tycznego, które odbędzi e się w !JDK ~ ZACHĘTA - „Flip I Flap w LeDrzebudow y wymai>oAć nlezwyklą wiadomc;>lc! przespróchniałe,
Szpital Im
Laryn!(o!ogla gl! Cudzoziemskiej" CUSA) godz.
~
- Polesie (al. 1 Maja rfl) .
gają piece kafk1we.
lroZal nam kler-O"Wca talcaówkl nr
Bnllckf Pilo <Kopclńsk i el(o 22\
10, 11.43. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30;
~
W ptątelc, 31 patd:rier1iłka,
Hfó
A zatem remont m !c;l b11 ć w!o.~­
im BarSzpital
Okulistyka
11
lat
od
radz.
„Solaris"
~ ŁDK w zł on OOS<łżera maJąceg0 przy
nq. Wkrótce ok.a>~Do się, że j e~.t
llc1<1el!o IKopclńsklesco 22\
na nasz11ch
Na opubl!kowanu
'I. godz. 15.30, lD
sollie dw11 żywe kurCNkt t tor1' ę
za
dzieprzu siow towe „ wodzenie
to
laryngoto11la
I
Chlrur11:111
lamach List Czy teln lka zarty l uk>~ STYLOWY - Dni Filmu Radzlez jablkamt. W pewnej cllwut t4kSzpital Im . Korczaka
Wprawdzie latem przynla
cięca
nos" .
wany „Zni eczul ica" (19 wrześ nia)
ckiego „ Ty l ja" (A) od lat
'f,
przerz
s6~k<i został.a :mtrozyniana
15)
o
tylk
Czerwone1
c/l.yoo
ale
(Armil
,
kMnillja
nas
do
ior­
Przedsięb
kie
odpowf;ada Mie:ls
15, godz. 18, 18, :llO
m ilicjanta, k.tóry poprosi! 1'terowszczękowo-twarzowa
odChirurgia
źeby na Jmklś czas $))rltlWę
stwo Komunikacyjne :
STUDIO - Dn.I Filmu Radzieżeby odtoiózl do Pogotowia
cę,
Szpital Im. BarUcklego (Kopwlec. W zwiqzku z bliżej nie oBockiego „Przygody Tomka
„Uprzejmie wyjaśniamy, te Padziecko.
l'lllll!ne
Irotunk.owe11<>
clńskleio 22l
posl>lmOtrudno.iclami
kreśt.oinymt
„An15,
godz.
'tJ/O,
(A)
rówki"
zaw oparciu o opinię lekarza
s ażei: WYS>ladl. w ))Odnteceniiu :raInstytut MeToksykologia wrześ­
Wflcmo remont odiożyć do
na Karenina" (A) radz. od lat
nie
dyspozytor
klad>oWego
pomtnając zabrać bagaż, 4 taJcsów
dycyny Pracy (Teresy 8).
nta, !)OICem dow>edztelłśm11 słę :te
15, godz, 16.45, 19.30
leków posi ada_
może w11<1awac!
n,le
t1ITJ\
takte m.u
karz
0
rcmtont będ'ZW! w j)(Z:tdzterni ku, a
„Dzieje grzechu"
GDYNIA nuch w apt eczce w prz11T>QdJ«lch
TerG<% ma ktopot
przypomnf4l.
NOCNA POMOC LEKARSKA
te remontu nie bę­
końou M
(poi.) od lat 18 godz. 1.30, 12,
ogólnie
nie będących objawami
bo kurczaki ~ete ZO'!>raz ,,;,
d.Jlłe.
z lllmem .
Pożegnanie
1'1.
14.30,
Nierozniedomagań.
zna:nych
wtęe
pomoc lekarska Stac.li
Nocna
domu I je k4M!l4, Czeloa
w
hufca
z
Młodziet harcerska
Id& nma, dom jut pro.wte stę
„ Człowiek w pięknym krawamote
wa.:tne srosowanle leków
Pogotowl:o. Ratunkowego nrzy ul.
na lell. wł<IACic!el(I
niecierpltwte
okresie jesiennej
w
Ozorkowie
rozsypuje - co z namit będ;iie?"
cie" franc . godz. 19.30
p0gorszenla stabyc! prz11czyną
137. tel. 666·66
Sienkiewicza
przy ul. ZaJcqtnej 10 m. 19
szkolnych
przerwy w zajęciach
TATRY - „Ach te dzieci'• (A) ·
lub ctopro.
nu mrowia chorego
prosi żeby przyj:lć do itiei;.o po
. 12.30, 14, 15.30
godz
b/o,
radz.
P ieczyn.I.a
niieszkańców Za
godzin
5.650
ogółem
przepracowała
Telefoniczny P u nkt
O«ólnolódzkl
do ni eodwracalnych
.R.
wadzeniem
goru:. 11.
„ w krecu zła" franc. od lat 18,
prac„
na rzecz
dotyczący
SPOłecznym
Inform4cyjny
w czynie
zm tan chorobowych.
19.30
17,
10,
siodz.
IUlł'LIDtTOR.ZE
NASZYM
W
zdrowia telefon
słutbv
placówek
fabryk oraz przy
D yspozytor naaz ))OStąpU w lec
szkół. miasta.
DKM - „ Kapitan M i kuła Maly"
7-15
l(odz,
w
Wodzenie za nos
Jest
czynny
615-19
wezwanie
nropon:ijąc
sluszn,ie
SzC'Zególrolnych.
płodów
90-103
zbiorze
PopolM'Dł'"
,,Dlieonill
jug. godz . 15.30, ,,Wielki Gatsoprócz niedziel ! ~wląt
n.aj Pcgotiowta Ratu'tk.otveg 0 a.I.
l.6dt. ul Jltotrkowua ff.
nle WJ!l'Ófmłl:v sie dmtyny ZHP ze
17.11.
godz.
15,
lat
Od
USA,
~"
mogące;
tnst11tucft
w&i:§eitDSIZej
CląlllM w ~
317-ł' I Ul•tO
okół Podstawowych nr nr 1, 2 I 5
TELEFON ZAUFANIA - 337-37
nt1dć fa.chową pomoc choremu".
.
,....u.
nieczynne
EN·E RGET'l'K oraz Liceum 01rólnoksztal~1ro,
qzynny w dni powszednie od
Do wyjalnienki dyrekcji MPK
Płnełe ••
Zew
GWARDIA MŁODA
ZawodooweJ,
Szkoły
11-T, w niedziele i ~w1ęta całą
ZasadnlneJ
ąrawaell telefoaaJca..
krwi" ang. od lat 11, 1Cldz. t•,
dollJCZIO!n!I 1eń odpt„ o1'łn:U '""'do~ .
Lioeum Zawodowego, a takt.e ze
W CZW ARTEK, 6 81\1.
z
Nagrody
w konkurs-ie
wizytą
rodzaau
w Łodzi
i Pabianica ch
1
Przedstawiamy Zespół Pieśni i Tańca
Północnej Grupy Wojsk Radzieckich
ł
i
-i==-
Tramwaje m
... do aresztu
i
=
=
--
Przeprowadzka kolejnych
uDz - Ba' uty
wydziałów
1
*
Dwaj 1O-letni
chłopcy
systematyczni~
okradali
sklep „Argedu"
.::~~c:!t
na Teofilowie
wi~i~jlnt~gopr:reka::J~~
za't"'z::~=~e r~irea:::::;, k:~~u~?~~~ 1~.::::::1~ ::ł':te~n!:1:e~r:.i:;~~ ~
Kto chce .zosłac' pi· lotem
•
k
h?
wyciecze zag ran 1cznyc • ł
1
w
i
k J• I k u z d a n I•a c h
I -
I
e
I
e
e
I
I
e
Co
dyspo1ytor1
Tu Ozorków!
5.650 godzin
wczynie społecznym
„„ • „ ....„.Il
.............................
......,
*
· Stać
nas na lepiej i więcej
Oosiągnięciach i zadaniach
filmu polskiego
PROGRAM 111
SKODA, I LISTOPADA
11.20 życie
PROGRAM 1
środowisko Francji ,1 w wielu innych kraial!h ,, 10;00 Wiad. io..(NI Dedykacje mupolskich twórców filmowYch na cieszy) sie oolsko-trancusld serial zycznę. 10.30 „zawzięty" - fragm.
VII Zjazd Partii? Jak widzi oere- „Wielka miłość Balzaka". na ore.' p.ow, 1~:~ Leksykon ,Jazzu. n.oo ReoektyWę rozwoju naszej ldnemat;o. miere czeka interesujący film ool- fleksy~ .11.05· Nie · fylko dla l<lerowtymi pytaniami zwróci- sko-czechosłowacki „Zaklęte rew!- ców . 11.12 Mozaika melodii. U.30
gratli?
"ry''
•
fil
_muzyki.
_ Gdańsk na
l1'ś my sie d o rei:ygera "'._.,.es..,wa
• ooIsko-radziecki
· m ·.Jaro- Chw!.la
muzytznel
·antenie, 11.35
12.05 z kra.lu 1
Petelskie,go, sekretarza POP PZPR sla'W Dąbrowski", polsko-węitierskl ie śWiata . 1%.25 Gdań'Sk na 'lluzycz-
Z czym
l>1'2Ychodzi
z
przy Przedsiębiorstwie Realizacii serial „Trzecia 1tranica"
W zdłeFilmów „Zesoołv Filmowe".
ciach znajduie się poli;ko-ra<lziiell"
ka epopeja Komuniści" i ooLsko.·
- Mijające oięclolecle Io ważny antiielska „sinuga cienia"
'
okres w rozwoju filmu oolskiei?O.
Obok tych niewątpliwvch osiai<:Regres w iakim znalazła sie nasza ni eć. ooważną
słaboścla
naszeł
twórczość filmowa na orzelomie twó--'cl Jest ni'ekiedY an.e mi-' · ty h
t l po
"""""'
~
lat 91"ede md?.;!<:!&lą
c
z.os a
- -ność film6w o tematyce wSl>ółczes.
za nami. Z dzisle1~i oersi;iekty- nej. Chyba iedvnie Zanussi I CheW"f· Jtd.Y oolskle filmy osu111aia ciński !)()trafili z óowc>m:enlem
wielomilionową widownie. aż trud- zmierzyć sle ·z oroblemaml dnia
no weń uwierzyć, a był orzecle:t codziennego 1 nawiazać w tvm zafa;ktem. Wówczas ś~owisko twór- kresie autentyczny kontakt z wicow filmowYch skuo1ło si~ wokół downią, Wciąt lednak . ~ekamy na
Progr<i.mu VI Zi~:U Partii .daia<' wielki, problemowv film wsoól·
te!llu wyraz w hsc1e do ~warda czesny. na miare pasz.ycp marzeń
Cherka. Czas wy1?1zał. ż_e nie był~ i ambicii.
to tylko deklar3:c1a -;- film ools!d
Niedawna uchwala Biura Polityod:zv
. . skal_ zaufanie widza. stal s1e cz.ne,..... i dec"""J"e Frezu
. dium Rządu
rodk
l
1!;0
zaintereso-,.,~
"~
"
os . iem SPO eczne .
otwierają prZed oolska k.tnematowan1a. poo:yskal m ihonowe rzesz.e grafią nowe oerspektvwv. Su:zeeólTo nazwa konkursu. w którym ·uczestniczy od kilku lat zakinomanów. Wymieńmy o~kla- nie doinwestowanie i 1nodem.i zało2a Zakładów Przemysłu Bawełniane® im. Marchlewskiego w
do"lll!o„ oore tytu,~ów: „Per~ w ko- cia lstnteiacveh wrtwóml oraz buLodzi. Pierwszy konkurs przyniósł im III mie1sce. nastei:>ne oalron,~e , „Wese~e„. „Potop • „Hu- ~owa nowei. wielkiej, ·w pełni n<>me oierwsze6stwa. W tym _roku również zirlo&ill udział we
bal • „~ooen:i1k • „W pus~;vril i '!" woczasnei warszawskiei Wvtwómł
współzawodnictwie I i:>odobnie lak w latach ubieldych chcą być
P~~~Y~~:.emniiem?ae~ieca~~~ Filmów · Fabu~rnych ~zerzY i:itenaileosl w swołei branży. w rezultacie na rynek: trafiła ~ut :ooma •
• ;;
N
i d i " pomiernle możliwości orodukcv1ne.
nadolanowa orodukcia szczeeólnie oosz:ukiw.a.n vch przez klien,Dzieje i;:rzeĆhu • 'hoce h n n~' stworzy nowa lakośoiowo svtuacie
tów tkanin bawelnianvch . Kon.kurs orzvczvnił sie do woroważeby po210Sta przy 1 mac
a
- w twórczości dla dużel!o I małe!!<>
dzenla wielu usorawnleń w techilolol!ii wYtwarzanla. rozszerzooularnie:lszych.
ekranu. Swia<łczY to o znaczeniu..
no także zakres I formy działalności socialnej. Na cześć VU
DodaimY' do tego ooraz szersze jakie partia przywiązuje do. rozw.oZjazdu za102a „Poltexu" zobowiązała sle wyoroduk.ować t><>riad
wychodzenie na rynki mied...,,.,~ro- ju sztuki filmowei i o uutaruu.
Plan 200 tvs. metrów tkanin tl.anelowveh.
·
~,,,..~
twó ó
~w·adoml
.
dowe. sukcesy na fesblwalach · i iakim obdarza
rc w. ~ 1
Nfz: wśród oracowników wvrótnionych indvwidualnde tkaczka
oierwsze, ooważne próby koo-pro- tef!;o zaufania. świadom.I odP<>~eZofia NJerobisz otrzymała list eratulacyjny od I sekretarza
dukcji. Polsko-radziecki film „Za- dzialn<>ści ideowei. arlvstvczne1 i
-pamięta; imie swoje" obejrzało w zawodowej da:Zvć bedziemv do oełKC PZPR,
CAF - ZBRANIECKI
naszych kinach blisko mlllon wi- ne1 integraeii środowiska na rzecz
dzów, i>ow<><lzeniem u nas. we twórczości aute.ntycznej. społecznie
-budowujacet w „ląb
11111
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllli U"y"kowe•.
G
'
J
w~
„
na'iwartościowszy nurt 'hum.anistvC'1l?lel!O 1 patriotvcznesto przesłania
w sztuce socialistvcznej.
m
Czy współczesna medycyna uratowałaby
Waszyngtona, ·Lincolna i Kennedy' ego?
Dr Howard Wilcox, lekarz naczelny iednego z ośrodków medycznych w Salt Lake City opracowal interesulace studium na temat
stanu zdrowia ooszcze116lnvch pre.
zydentów USA llraz bez:POŚrednich
przvczvn !eh zeonów.
Na ?>odstawie wnikliwvch analiz
doszedł on do wnios·
ku, te w niektórvch
.vvoadka.· h
można bvło uratować lub 01'7.edlużyć tvcie kilku orezvden•"w amerykańsklch. e:dvbv ówczesna medvcyn.a r()Zp(Jrzad-zała dz:is1elsza w ieiródłowvch
dzą.
I tak. J erzy Was-zvn2ton. leczonv
na schorzenie e:ardła ~ oomoca
'P_Uszczanła krwi •. ..wsłzdJ"OWiaP>y W.
c1ą~u lO d\li PQ. .eaS!osll'Ya.J}t~ U'-
tyb1otvków.
·
Abraham Lincoln cleroiał na 'edna z chorób orzvsadki mózeowel
tzw. illkromeealie. wvodrębnlona dopierona DO<'zatku hlP7'lrPl1" •tulecia
Charaklervstvr-mv dla tl'e:o sl'horze.
nia Przerost dłoni ł stóo. ;puwo<lowany Mdmiemvm wvd7.iPlaniem hormonu W7.mstu nrzez orzedni ołat
przvs~<lki wstał stwiPr<honv bezspornie u orP7.ydenta. ktf.rv bvl
bardzo Wysoki i posiadał wvraźne
1111 ł
Dnia 3 listopada 1ł1'5 r. zmarł.
prneźywszy lat 68 nallz- naJu'k~­
chańszv Mąt. Ojciec, -Teś'~. Dziadek, Brat l Szwa11:ier
S.
dysprooorcJe nóg i rąk. wskazują­ katenie. Z tych samych orzyczyn
ce na tę właśnie chorobę. Nieza- nie udało sie urat9wać zamordoleżnie od testo Lincoln cieroial na wanei?o przez anarchiste orezY'denzaburzenia kratenia. którvm nie ta McKinley'a.
un:iiano przeciwstawić sie w owvch
czasach. Jeeo szanse orz"żvcia wvDr WUcox uważa również. że
nosiły nie dłuż'li nit !eden rok.
motna było orzedlużYć żvcie oreNatomiast jeśli chodzi o bezoo- zyden.tą F. D. · Roo-seveUa, gdyby
średnia D!"zYczvne "ll20nu Lincolna.
on
nainowsze leki
to kula zamachowca
rozerwała otrzvrrivwał
znacznv odcinek mÓZJ?U I obdobnie Przeciwko nadciśnieniu.
lak w wvnadku nrez. Kennedv'ef!:o
uratowan ie rannei::o bvło niemożli­
we. Tnteresuiace iest nrLV tvm. te
PODZI~KOWANIE
oodczas -prób ratoWania Linrolna
zastosowano iedną z naiWl"Ześniei
Wszystkim, którzy odprowadzlll
udokumentowanvch metod sztuczna miejsce wleczneco spom:ynku.
a w 11:11czeg6łności ks. dr Skarbne20 oddvchania „usta w usta„.
k-owf„ Towarzyn:om broni. '5c>le...,
"· W' WV!llldkU prezydentótv Jamesa
tankoąi l · K1>tegom >1 'Zaklaaów
-A: GaMlelda i · Williama McKin- ·
.,Pierwsza". . ,Protłm"', Prz"l':flclo·
ley'a dr wncox uważa. te obu 'Z
lom i Znajomym M-:ta mojego
nich udalobv sie utrzymać Dt'ZY żv-1
S. ł P.
ciu. e;dyby znano obecne ?.asady.
hi!(ienv.
PAWŁA
UNKI
Prez. Garfield zmarł dopiero w
por. 31 Pułku Strzelców
kilka miesięcy oo zamachu dokoKaniowskich
nanvm 8. 7. 1Ml r„ w którym rostał dwukrotnie oostrz:elonv. Same
składam serdecme podziękowanie
rany nie były śmiertelne. lednakże
sond· wanie kuli. która utkwiła w
ŻON A z DZIECMI
jamie brzus'r.Dei nie wvs.terylirowanymi narzedzialni soowodowalo za·
+
P.
·JAN KUBICKI
Naborteilstwo tałobne odprawione będzie w dniu 5 listopada
1975 r. o godz. tł w kaolicy
cmentarza ~w. Franciszka
orzy
ul. Rzgowskiej, po· CzYtll nastal)i
wyprowadzenie do ll:'l'Obu.
RODZINA
W
~!~et~~~=w~ga~iP~e E~poJ~:~: ~
dniu f · listopada 1915 r&ku
przeżywszy lat 75
s. +
•
Red.
„,
f.,.,
Ro?Jdzia)
· Kol. ADOLl'IJ!l CZAPLOWEI
-wyrazy
aczereco
wsp6łm:ucfa
S pOWod'll ZCOllQ
Pod oslona cieża.rówek przecrol!(aliśmy sle tą samą dnM?ą.
która orzybvlem. Kiedy bvliśmv iuż w oolowie dro~. ·nar<le za natnl rozleeł sle krzyk. którv
zmroził nam krew w ·
tv-łach . Obeirzeliśmv sie. Barratt woot rvwal $ie w t>od7Jiemny korvtarz. Trzei meżczvźni. którzv oraoowali na cieżarów­
oo. woatrvwaU Erie takZe w te stI'Ollle. Po r.ari drull! roilel?l
sie oerom.nv krizvk orzeratenia. Na:i;tle Bai-ratt
zaozal la:k
oblakanv strzelać w e:łab tunelu. ia-zvozał i bied iaik drlMrus
ścieżka w dól do oieżarówki.
- Szczury - odezwalem sie i chwvcilem Paule za reke. Muslmv dostać sie na eóre ia.k naiszvbeiel.
Mary I Mac zaozeli strzelać w kamiendoromv w czasie. l?d:V
my wdtapvwali śmv sie n.a - l!óre oo '1tromei śoiamde. Pod nam.i
slvchar bvlo strzałv i krzvki. ale nie zatrzvmvwaliśmv si e
I nie oe:ladali ś mv .s!e ?Ja siebie. zairom zasaioaind nńe dostaliś­
my. sie na 11óre i n ie rzuc:ili za mros1.am.i
·na
?Jiem.1e.
DYREKCJA ·cinz PRACOWNICY s ZESPOI.U SZKOŁ
BUDOWLANYCH
LODZKIJ!l·
GO ZJEDN. lł.UDOWN,
kamieniołomy. Roilo się tam od &ZC7JUpięciu mętcz:y7lll, któr7;Y utworzyli zwartą
besitie. Barratt krzyt'.zal 1 machał bronią.
Trzy ogromne bestie skoczyły nań i zaraz ootem· J'.)()Chlonela go
fala !(ladkich iaik piskorze, brawwvch zwierząt. · Pochłonęła
także Innych. a tymczasem z podziemnego korytarza I ze ścleż­
ld wciat płynęły nowe ootoki SZC7JIJI'ÓW z . pot;~omym piskiem.
w
BrandOl!l
wskam,jąc ręką
jego biu.rkiem.
-
kn:esla
Co tam pa.n ma?
Uciekajmy szybko
I pobieg1i'Śmy we
stąd.
-
Wtaśitie tak iest -
oświadciiyłem i 'napawa.iem. sle jeJO
Czy ma teraz opowiadać wseyst<ko od po-
czy tet chce pan zadawać -pyt,a.nd-a?
N a !)Owr« wz:iąl do ręki cygairo l wściekły zaeiqł łamać
czworo.
- .Czy Mrs Dedriok -
Serena Marshland, j~
ci
zeon•
DYREKCJA, POP PZPll. llA
DA ZAKł.ADOWA oraz Ko-·
LE~ANKI i KOLEDZT
s MIASTO PROJEKTU - ł.0D~
MIASTO
PODZ~KOWANIE
Koletankom l Kolegom s pracy.
Sąsiadom
oraz wszystkim tym.
którzy uczeatnłezyU w urocsystośclacb pognebl)wych
DYREKCJA, POP PZPR. RA•
DA ZAKŁADOWA ora.z 'K.Ou;2:ANKI I KOLEDZY
z OSRODKA
BAD4WCZO·
ROZWOJOWEGO PRZEMYSł.U
ZABA WKARSKJEGO w .ł.ODZI
w
płerwSZĄ
rocznicę
iłmlei'et.
dnia S listopada br. o godz. 9, odbęd2lle li'S nabo!eństwo · za dusze
S. 'ł P.
SŁONECKIEGO
kołclele
Nowotki,
Przyjaciół
.
.
n.
Teresy !>ft'Y ulicy
o czym zawiadamia
l Znajomych
MATKA
Teraz o tym wie.
~ciunał ka,c:iki ust. s irezyignacja wzru5ZYl Uu&tymi :ramiona.mi i ~ ręką.
- Niechte pa.n zaczyl!Ul. Me naeob Płll'1 n.ie „oczeku:ie, ie MrH
panu uwierzę.
-
(c> James Badtł!S'' Obaie 1950.
-1'18-
.
P.
WIKTORII MICHALSKIEJ
składa
l>Odzlekowanle
RODZINA
Prąjaeł.ołom,
sladom
którzy
mojego
Znajomym~
sa-
ł Pr.acowntkom .,wttamv".
wzięli udział w pogrzebie
Męta
I naszego OJca
S.
JANA ANTONIEGO
w
+
S.
składaj111
+
P.
JOZEFA
BOJANOWSKIEGO
skład;l
serde~ne
podzf~kowania
:tONA s DZJECMI
tym po.I.n-·
formowana?
poprzez _piaski w kierun~mt 51JO&Y,
-175-
wodu
zapałkę.
. ' ·, ,„
·
OJCA
Czy to ma znaozyć, że jego małżeństwo z ~ ~
!est bigamią? - zapytal p00niesi0t11ym !llooem.
.
Chwy-cqem Paule pod <ramie.
-
Koledze EUGENnYSZOWI BO·
JANOWSKIEMU wyr&llJ' serdecznego
wsp6łczucla
•
poWOdu
śmierol
'·
-
czątku,
- Szczurv - 001karzal na dót Je® czerwón,a, n.a9rzmiaia
twarz bvla teraz bi.ad.a z orzerażenia. Niech t)3ll1 oooatrzv. Ci faceoi w dole n ie maia tad.nvch SZlaJrtS.
mrulknął
przed
K.oL ZDZISł.A WOWI ANTOSIA·
KOWI wyrazy współczucia s Po-
skladaJąr
&'kładaJ!łł
- Dwie ciężarówki marihuany I szesnaście tl'\l'OÓW - odpówied7lial Mifflin rzeczowo. - Barratt także nie żyje.
Kiedy
przybyliśmy na miejsce, jesame tylko ieden członek bandy byl
przy żYctu I WSIZY'Stko wysypał. Chce pan go przesłuchać?
- Po to jest tutaj - rzekł Brandon i pal~ polka:zał Mmy
Jerome. - Kto to? - zapytał.
- Zona Lee Dedricka - odpadem.
Podskoozyl na krześle i zaczął mi się przyglądać.
·-Kto?
- Zona Lee Deckkka.
Krzyknął w stronę Mary Jerome.
- Czy to prawda?
- Tak - odpowiedziała nmnym, niewzrom.oinym głosem.
- Kiedy pani wzięła z nim ślub?
- Prawie c:zJtery lata temu.
Odło-żył swo-je cygaro i pogładził się ptarann.ie ~a­
nymi palca.mi po gęstej białej czupryn.ie.
zakłopotaniem. -
Maic nodl:iiee:l do nas.
S_poirzałem na dól
rów. Krążyły dokoła
grupkę i ·strzelali w
stojące
I
OJCA.
OJCA
Brandon siedział za biurkiem i patrzył na nas &widrującymi
oczyma. Nie był ubrany nienaga.n.nie. jak 1'811JWyCZaj. Mifflin
wyciągnął go z lóiJka., żebym ja sam powtóreył mu swoją hisNo, siadajde -
ł
t.ODZKI ODDZIA~
STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH
Minęła wła śnie półi!loc, kiedy Mary Jerome, F:ra.nęo.n, Paula
i ja weszliśmy gęsiego do gabinetu Bra.n<lona. Mifflin. z ma.rs.em
na cz.erwonej twa!'1ZY. zamykał oochód.
-
serdecznego
skłała
ósmy
I.
półkolem
'fł'Yl'&ZJ'
CORIU. ZIĘCIOWIE
ł WNUKI
'II'' ''''''' 11!'ł Ił'''I''I''' 111ł111łli''111111"' I"''Ilin' I'''1iIn 11Un111111' 1IIII11111111111111111111111111111111ł11111111111111~In1111111111111111111111111111
torie.
Józefowi Kon"ODowfczowl
z powodu śmierci
M ATK
Polfzeb 11dbędzle •l'S ,w dniu
c listopada ·hr· o codz. 1ł z ka·
pUcy
cmentarza
na
Dołach. ·
o czym zawladamlaJlł pogrąłeni
w 11:łęboklm smutku
ŻONA.
rodzinne.
t2.25
współczucia
PIOTR KUŚMIEREK
PIOTRA
~ata .
prezesa Rady Mln. P . Jaroszewicza
z przedstawicielkami kobiet łqdzklch.
t9.00 Dziennik. tU5 Para-da plosenkl 20.00 w•ad. 20.05 Naukowcy rolnikom. 20 .20 Plakat rek'lamowy .
20.35 Koncert życzeń .
21.00
Wiad.
21.0ll Kronika sportowa . 21.18 Koncert chopinowski. - 22.00 z kraju I
ze świata. 22.20 śpiewa. Daniel. 22.30
PROGRAM I
Biuro Listów odpowfada. 22.40 Prze
boje
fllmowe I. ounaJewsklego.
li.OO TV Technikum Roln!cze (W).
:·~a:!'~;~· ;za.os Korespondencja z 6.30 TV Technikum Rolnicze <Poznań). 9.00 Chemia kl. VII <W). 9.3t
„ Wielka przemiana" - film seryjny
PROGRAl\I II
prod. radz. ~kolor, W}. · 11.05 Historia
8.30 Wlad. 8.35 My 75. 8.4S Muzy. kl. V'II (\V). 12.45 TV Technikum
ka spod strzechy. 9.00 Planista w. Rolnicze (Szczecin). 13.25 TV TechniGieseklng gra Mozarta. 9.40 Prolo- kum· Rolnicze (Poznań). 15.50 NURT
glem był Październik. 10.00 Portret (W) . '16.30 Dziennik (W). 16.40 ' Obiekprogram województw: kraP!sarza
Włodl:lmlerza Trlendrtako- tyw wa 10.30 z estrad i scen operowych. ko\Yskiego, krośnieńskiego, nowosą~
11.00 „Bllźej mużyki". 11 .25 śpiewa deckiego, przemyskiego, rzeszowskie
Bogdan Czytewskl. 11.30 Wiad. u'.35 go, -tarnowskle20 (W). 1'1.00 Dla dzle•
P\ę<' minut o WYChowanlu. 11.łO „Le ci: .,Co to jest?" (W). t7.30 Lo~owaITP
karz przypomina". 11.50 Od Tatr do nle Małego Lotka (W). 17.40
gra.„
Bałtyku".
12.05
Komunikaty {Ł). (W} 17.50 Bolero - 'Ravela
CW)
18.05
Poligon
(kolor,
W).
tB.311
12.10 Refleksje z pOdr6żY do ZSRR
magazyn sportowy
- Wł. Orłowskiego (Ł). 12.30 Kalel- Sprawozdawczy
doskop muzyczny CŁ). 13.00 .,Ko1o- (W). 19.20 Dobranoc tkolor) . 19.30
rowe Usty". 13.25 Gra „The Jazz Dziennik (kolor). 19.45 Sprawoz~anle
Flddlers". 13.:!0 Wlad. 13.35 ,Zaczę­ ze spotkania I sekretarza KC PZPR
ło slę
na Lokrum•• gawęda. E. Gierka I prezesa Rady Min. P.
13.55 Mlnlprzegląd
fólklorystycmy. Jaroszewicza a przedstawicielkami
14.00
Więcej,
lepiej, taniej. 14.10 kobiet ł6dzktch. 20.20 Kino InteresuPrzezorny
zawsze
ubezpieczony. jących filmów „Myśl l serce" 14.15 Ojczyzna jest ojczyzną.
t4.~5 fllm fab . prod. radz. cz. I (kolor,
L. Boccherini Kwintet d-moll. W). 21.30 .Listy I polityka (W). 22.011
!5.00 Zawsze o 15.00 15.40 Wielogło­ Dziennik /W).
22.111 Reklama (W) .
sowość w muzyce.
16.00 Poradnik 22 .20 Wlad. sport, (W).
JęzykoWY.
t6.15
Muzyka polska .
Ul.45 Aktualności dnia (Ł). 17.00 Ton
PRQGllAM II
i test (L). t'f.03 Dyskoteka rozrywki
16.10 Język
francuski, lekcja s.
(L). t8.00 .,Na żelaznych 1 at;falto- 16.46 z cyklu
„Muzyka młodzieży
wyeh szlakach" rep. (L) . 18.20 świ,ata". 17.15 „Poradnia Młodych".
Terminarz muzyczny. 18.30 Echa 1'1.45 „Czerwone Wino" - odcinek I
dnia . 1R .40 Pod skrzydłami Herme- filmu ser. prod. CSRS (kolor). 19.00
sa. 19.00 Pieśni kompozytor6w ro- Studio Pl (z Lodzi). 19.20 Dobranoc
syjskich
19.15 Lekcja
jęz. hiszp . (kolor). 19.30 Dziennik (kolor). t9.45
t9 .30 „Słowo 1 frazes" - słuch . 20.30 Sprawozdanie ie spotkania I sekreProkofiew - Ul koncert. 21.00 Mlę­
KC PZPR E. Gierka I prezesa
dzynarortowa Trybuna Kompozyto- tarza
Rady Mln. P. Jart>szewtei:a i przedrów - Paryż '15. 21 30 Dzien.rilk. 21.45 stawicielkami kobiet· tódzk!ch . 211.211
Wlad sport.
21.50 Chwila - muzvkl. Wielcy ludzie a muzyka (Kat.) . tl.lG
21.55
Rozmowy I refleksje . · 22.05 Rada peda~og!czna - Testy w 'izkoAk•··alnoścl muzyczne.
22.30 URTT.
~1.45 24 .1110<1ztny. 21.55 .,Spotkania
22.40 ••Kamień" dramat ooetvckl. le
z itoraml". ł2.25 NURT. 22.55 sum
23.00 Impresje jazzowe. 23.30 Wlad. John - język ang. lekcja 5 (powt.).
zmarł.
I
Tłom.: RYSZARD NORSKJ
ne-j antenie. l2:ł5 · Rolniczy kwe !frans. t3 .00 ~azowieekie nuty t3.t5
O -zil;rowiu dla 'Z_drowla. 13.30 Kata19'· wyd8"Wniczy, t3:;!5 z antologll
Jazzu. t4.00 Sport to zdrowie. 14.05
Soliści 1 kapele ludowe. 14.30 Ork .
Radia I TV )\,9dzlecll'lej , ts.oo Wiad .
15.05 Listy z„ Polski. U.to Włoskie
płyty. 15.35 Operetka, jej twórcy I
wykonawcy. 111.00 Wlad. te.Oe u przy
1aclół
16.tt
Propozycje do Listy
Przebojów. Hl.30 Aktu11lnoścl kultu.
ralne. 16.35 z lekką muzą orzez lata. lMO Radlokurier. 17.2ó Muzyka
U.50 J'azzo12.05
Z kraju 1 ze
Za kl erownlcą . t3.ot
Powtórka z rozrywki. 13,45 H. Geiger - „Pilot alpejskich lodowcow'"
14 .00 Mała encyklopedia . muzyki rosyjskie) . 14.25 Standardy gra Extra
Ball 14.35 Operowe Qui Pro Quo gawęda. 14.45 Powracająca piosenka
„Kolega maj". 15.00 Ekspresem
przez świat. t5.10 Gwiazdy radzieckiej piosenki - G\u!L crochell . 15 .30
Herbatka przy samowarze. 15.50 Z
Jazzoweg.o archiwum . te.to Piosenki
z Ustów. 18.45 Nasz rok 75. 17.00
Ekspresem przez świat. 17.05 .Tw\er
dza" - odc. pow. 17,15 Kiermasz
płyt. 1'1.40 P1san miesiąca Kornel
Ftllpowicz ta .oo Muzykobranle. 18.30
Polityka dla wszystkich 18.45 Aktualności
muzyczne z Paryta . t9.00
„Cichy Don" - M Szołochowa . t9.30
Ekspresem przez świat . t!l.35 Muzyczna pocżta UKF. 20'.00 C\•6dmy
krą!! winy gawęda . · 20.10 Wielki
pl11nlsta - W. Horowitz - Sonaty
Scarlattteito t Kabalewsklecio . 20 .51
,Mondo cante" - słuch. 21 .20 , Splewająca
aktorka
Liza Mlnnelll.
21.50 Wana M'uradell „Październik••
22.00 Fakty · linia. 22.oa· Gwiazda siedmiu wieczorów Arno Babadta•
nlan.
TELEWIZJA
we spotkania.
Pa.nu doc. dr habil, .JANUSZOWI HANKE serdeczne Wyrazy
współczucia s powodu rgonu
J0ZEFOWI MACIEJOWI ltONONOWICZOWJ najgłębsze -wyrazy W8pófczucia s powodu llmieret
Jeso
MATKI
OJCA
-
•
PRACOWNICY
ZAKLADU
DIAGNOSTYKI LARORATO·
RYJNEJ INSTYTUTU ME·
DYCYNY PRACY W LODZJ
ANl'!lY s MACnQ'SKICH
KONONOWICZ
.Mladają1
ZARZĄD I KOLEDZY s ł.0Dż­
KIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU
LJTERATOW· POLSKICH.
DZIENNIK POPULARNY - dziennik RobotntczeJ Sp6łdztelnl Wydawniczej „Prasa-Kslątlta-Rueh". Wydawea: Łódzkie WydawntctwoPrasowe RSW „Prasa · .Kstątta-Ruch" Redaguje Kolegium Redu:cja
kod 90-103 t.ódź, Piotrkowska 116 Adrei; oocztowy: „DP" t.6dź, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 t-cey ze wszystkim! działam.! . Redaktor naczelny 325-M . Z-ca redaktora naczelnego 30'1-26
Sekretarz odpowt.en7ttalny. n · sekretarz 204-'1'5. Działy: miejski 341-10, 33'l-41, sportowy ma--98, ekonomt~ny 228-32, wojewódzki 223-~. dział lłs\ów · Interwencjt 303-Gł (rękopisów nie zamówionych redakcja nie &wraca), · kulturaln'Y 821-60, ,,Panorama" 30'1·26, dział społeczny t fotoreporterzy 3'J8-9'I Dział Ogłoszeń 811-BG. (ZS treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada) Bedalrc:la nocna .869-88.
868-'18 Cena prenumeraty: rocznie 234 zł, półrocznie 11'1 zł, kwartalne 58,50 zł. Zgłoszema pre"numerat7 · pi:zyjmuj11 urzę4y pocztowe t oddztały terenowe „Ruchu". Egzemplarze archiwalne . ,,Dziennika" 111 do nabycla w sklepie „Rucbu" Łódt, Piotrkowska 95. Wszelkich Informacji o warunkach prenumeraty udzłell!Jll wszystkie placówld „Ruchu'• t poczty. Nr lndeksu 35003/3500ł.
ł
DZIENNIK POPULARNY
IU'
IH (824!)
Skład l drwri Prasowe ZakładJ Graficzne -RSW ...Prasa-~·Rucb"~, U>dt. ul. Armil CnrwoneJ '•• Papler dr~. mat. łl I· V-łł
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement