ZEI6840FBA Kookplaat Table de cuisson Kochfeld

ZEI6840FBA Kookplaat Table de cuisson Kochfeld
nl
ow
D
d
de
oa
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
ES
2
17
33
49
m
DE
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Manual de instrucciones
fro
NL
FR
e
Kookplaat
Table de cuisson
Kochfeld
Placa de cocción
ZEI6840FBA
nl
ow
D
m
10
10
12
15
16
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
Energiezuinigheid
fro
2
3
5
7
8
d
de
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
oa
Inhoudsopgave
Wijzigingen voorbehouden.
.b
Veiligheidsinformatie
e
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden
wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Algemene veiligheid
•
•
2
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
www.zanussi.com
nl
ow
D
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met
een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de
bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische
schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
d
de
oa
•
m
fro
•
Veiligheidsvoorschriften
Montage
•
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur
of het raam wordt geopend.
www.zanussi.com
•
•
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste
lade voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het
apparaat om te voorkomen dat de onderkant
kan worden aangeraakt.
Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 2
mm vrij is tussen het werkblad en de
voorkant van de onderste unit. De garantie
dekt geen schade veroorzaakt door het
gebrek aan een adequate ventilatieruimte.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
3
e
•
.b
•
rre
bo
•
en
•
nd
a
.v
w
w
w
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
•
•
•
•
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
•
4
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u
er mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste keer
wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
www.zanussi.com
e
•
•
.b
•
•
rre
bo
•
•
en
•
nd
•
a
.v
•
Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Vertrouw niet alleen op de pandetector.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen
of als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
Gebruikers met een pacemaker moeten een
afstand van minimaal 30 cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
w
•
•
w
w
•
m
•
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
fro
•
WAARSCHUWING!
d
•
•
de
•
Gebruik
oa
•
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de
contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming
wordt geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer
te voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het
apparaat op de nabijgelegen contactdozen
aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met de service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n
manier worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een minimale
breedte van 3 mm.
nl
ow
D
•
m
.b
Verwijdering
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
fro
Onderhoud en reiniging
•
•
d
•
•
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
de
•
•
•
oa
•
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen
of zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til
deze voorwerpen altijd op als u ze moet
verplaatsen op het kookoppervlak.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee
te koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
nl
ow
D
•
•
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid
voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi
dit weg.
Beschrijving van het product
Indeling kookplaat
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
www.zanussi.com
1
2
5
nl
ow
D
d
de
oa
Bedieningspaneel lay-out
2
3
4
m
fro
1
5
-functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / De kinderbeveiliging
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3
-
Kookzone selecteren:
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Het instellen van de kookstand.
4
-
5
/
Kookstanddisplays
Weergave
Omschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
De kookzone wordt gebruikt.
Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Toetsblokkering / De kinderbeveiliging functie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone
geplaatst.
Automatisch uitschakelen -functie is in werking.
6
www.zanussi.com
e
Tiptoets
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen
welke functies worden gebruikt.
nl
ow
D
De inductiekookzones creëren de voor het
kookproces benodigde warmte direct in de
bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt
verwarmd door de warmte van de pannen.
m
fro
w
w
w
Er bestaat verbrandingsgevaar
door restwarmte.
d
WAARSCHUWING!
de
oa
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
In- en uitschakelen
6-9
Raak
1 seconde aan om de kookplaat in– of
uit te schakelen.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
•
•
•
alle kookzones zijn uitgeschakeld.
u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
u iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt
gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of
reinig het bedieningspaneel.
De kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan
droogkookt). De kookzone moet afgekoeld
zijn voordat u de kookplaat weer kunt
gebruiken.
u ongeschikte pannen gebruikt. Het symbool
•
gaat branden en na 2 minuten schakelt
de kookzone automatisch uit.
u een kookzone niet uitschakelt of de
•
•
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt de kookplaat
uitgeschakeld.
De verhouding tussen warmte-instelling
en de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Temperatuurinstelling
De kookplaat
schakelt uit na
1-2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
www.zanussi.com
De kookplaat
schakelt uit na
e
Temperatuurinstelling
.b
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
rre
bo
en
nd
a
.v
Dagelijks gebruik
1,5 uur
De kookzone selecteren
Raak om de kookzone in te stellen het
sensorveld aan dat bij de zone hoort. Het
display toont de aanduiding van de kookstand
(
).
De kookstand
Stel de kookzone in.
aanraken om te verhogen.
aanraken om
te verlagen. Raak
en
tegelijkertijd aan om
de kookzone uit te schakelen.
Powerfunctie
Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar
voor de inductiekookzones. De functie kan
slechts een beperkte tijd voor de
inductiekookzone worden ingeschakeld. Daarna
wordt de inductiekookzone automatisch
teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
Om de functie voor een kookzone te
activeren: stel eerst de kookzone in en stel dan
de maximale warmteinstelling in. Raak
tot
aan
gaat branden.
Om de functie uit te schakelen: Raak
aan.
Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen
terwijl de kookzones in werking zijn. Hiermee
wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk
wordt veranderd.
7
m
fro
•
kookplaat aan met
Raak
. Stel geen kookstand in.
4 seconden aan.
kookplaat uit met
gaat aan. Zet de
.
Om de functie uit te schakelen: zet de
. Stel geen kookstand in.
kookplaat aan met
Raak
4 seconden aan.
kookplaat uit met
gaat aan. Zet de
.
Het opheffen van de functie voor maar
één kooktijd: zet de kookplaat aan met
.
gaat aan. Raak
4 seconden aan. Stel de
kookstand in binnen 10 seconden. U kunt
het kooktoestel bedienen. Als u de kookplaat
met
uitzet werkt de functie weer.
Vermogensbeheer-functie
•
De kookzones zijn gegroepeerd volgens
locatie en aantal fasen van de kookplaat. Zie
afbeelding.
Aanwijzingen en tips
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Kookgerei
Bij een inductiekookzone zorgt een
sterk elektro-magnetisch veld ervoor
dat het kookgerei erg snel heet
wordt.
Gebruik de inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
8
Materiaal van het kookgerei
•
correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal,
roestvrij staal, meerlaagse bodem
(aangemerkt als geschikt voor inductie door
de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing,
glas, keramiek, porselein.
Het kookgerei is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
•
een beetje water op een zone met de
hoogste kookstand binnen korte tijd wordt
verwarmd.
www.zanussi.com
e
Om de functie in te schakelen: zet de
.b
•
Deze functie voorkomt dat het kooktoestel
onbedoeld wordt gebruikt.
rre
bo
De kinderbeveiliging
en
Als u de kookplaat uitzet, stopt u
deze functie ook.
nd
a
.v
w
w
w
•
Om de functie uit te schakelen: Raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
d
•
de
aan.
gaat gedurende 4 seconden aan.
Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
De functie verdeelt het vermogen tussen de
kookzones aangesloten op dezelfde fase.
De functie wordt geactiveerd als de totale
elektriciteitslading van de kookzones
aangesloten op een enkle fase de 3700 W
overschrijdt.
De functie verlaagt het vermogen naar de
andere kookzones aangesloten op dezelfde
fase.
Het warmte-instellingsdisplay van de
verlaagde zone verandert tussen twee
niveaus.
oa
Om de functie in te schakelen: raak
nl
ow
D
•
Stel eerst de kookstand in.
krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
Temperatuurinstelling
e
De relatie tussen het stroomverbruik van de
warmte-instelling en de kookzone is niet lineair.
Wanneer u de warmte-instelling verhoogt, is dit
niet proportioneel met de toename in
stroomverbruik van de kookzone. Het betekent
dat de kookzone met de medium warmteinstelling minder dan de helft van het vermogen
gebruikt.
Als u dit hoort:
•
.b
Voorbeelden van kooktoepassingen
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Lawaai tijdens gebruik
m
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
fro
De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking
op de diameter van het kookgerei. Kookgerei
met een diameter die kleiner is dan het
minimum, ontvangt slechts een deel van het
vermogen dat door de kookzone wordt
gegenereerd.
d
Inductiekookzones passen zich tot op zekere
hoogte automatisch aan de grootte van de
bodem van de pan aan.
fluitend geluid: bij gebruik van de kookzone
met een hoge kookstand en als de pan is
gemaakt van verschillende materialen
(sandwich-constructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat te
maken.
de
Afmetingen van de pannen
•
oa
een magneet vast blijft zitten aan de bodem
van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet
zo dik en vlak mogelijk zijn.
nl
ow
D
•
Te gebruiken voor:
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
Tijd
(min)
Tips
1
Bereide gerechten warmhouden.
zoals nodig
Een deksel op het kookgerei doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter,
chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakk- 10 - 40
en eieren.
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van
rijst en gerechten op melkbasis,
reeds bereide gerechten opwarmen.
25 - 50
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor
roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en vlees.
20 - 45
Een paar eetlepels vocht toevoegen.
4-5
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
www.zanussi.com
9
nl
ow
D
de
oa
Te gebruiken voor:
Tijd
(min)
Tips
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon
bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren,
pannenkoeken, donuts.
zoals nodig
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken,
steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
d
m
fro
Temperatuurinstelling
e
Onderhoud en reiniging
De kookplaat schoonmaken
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
•
Algemene informatie
•
•
Reinig de kookplaat na elk gebruik.
Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel
voor het oppervlak van de kookplaat.
Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat.
•
•
•
•
Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat
beschadigen. Plaats de speciale schraper
schuin op de glazen plaat en verwijder
resten door het blad over het oppervlak te
schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en metaalachtig
glanzende verkleuringen. Reinig de
kookplaat met een vochtige doek en een
beetje afwasmiddel. Droog de kookplaat na
reiniging af met een zachte doek.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
10
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Power-functie is geactiveerd.
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat is niet aangesloten
op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat goed
is aangesloten op het lichtnet.
Raadpleeg het aansluitdiagram.
www.zanussi.com
nl
ow
D
de
oa
Mogelijke oorzaak
oplossing
d
Probleem
fro
Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan,
neemt u contact op met een erkende installateur.
m
De zekering is doorgebrand.
Er klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal
als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
De kookplaat schakelt uit.
Er ligt water of vetspatten op het
bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoetsen.
U hebt iets op de tiptoets
plaatst.
Verwijder het object van de tiptoets.
ge-
Restwarmte-indicatie gaat niet
branden.
De zone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is bediend.
Als de kookzone lang genoeg in
werking is geweest om heet te
zijn, neemt u contact op met de
klantenservice.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
Vermogensbeheer -functie is in
werking.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
De tiptoetsen worden warm.
Het kookgerei is te groot of staat
te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
Automatisch uitschakelen is in
werking.
Schakel de kookplaat uit en weer
in.
gaat branden.
De kinderbeveiliging of de Toetsblokkering functie werkt.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op de
zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet goed.
Gebruik het juiste kookgerei.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.
www.zanussi.com
11
e
U hebt 2 of meer tiptoetsen tege- Raak slechts één tiptoets tegelijk
lijk aangeraakt.
aan.
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Schakel de kookplaat opnieuw in
en stel de kookstand binnen 10
seconden in.
nl
ow
D
Mogelijke oorzaak
oplossing
d
fro
De diameter aan de bodem van
het kookgerei is te klein voor de
zone.
Gebruik kookgerei met de juiste
afmetingen.
Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.
Er heeft zich een fout in de kookplaat voorgedaan.
Ontkoppel de kookplaat enige
tijd van de stroomtoevoer. Maak
de zekering los in de meterkast
van het huis. Sluit het apparaat
m
gaat branden.
Er is een storing in de kookplaat
opgetreden, omdat het kookgerei
is droog gekookt Automatisch
uitschakelen en de oververhittingsbescherming van de zones
in werking is getreden.
Als u het probleem niet kunt oplossen...
Als u het probleem zelf niet kunt oplossen,
neem dan contact op met uw leverancier of met
de klantenservice. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor
het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van
het glazen oppervlak) en de foutmelding die
wordt weergegeven. Controleer of u de
Schakel de kookplaat uit. Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30 seconden de
kookzone opnieuw in. Als het
kookgerei het probleem was, dan
moet het foutbericht van het display verdwijnen, maar Restwarmte-indicatie kan aan blijven.
Laat het kookgerei voldoende afkoelen. Controleer of uw kookgerei geschikt is voor de kookplaat.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.
kookplaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij
onjuist gebruik van het apparaat wordt het
bezoek van de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in rekening
gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De
instructies over het service center en de
garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
Montage
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop
de kookplaat.
Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
inbouwunits of werkbladen die aan de normen
voldoen.
Aansluitkabel
•
De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
Serienummer ...........................
12
www.zanussi.com
e
opnieuw aan. Als
weer gaat
branden, neem dan contact op
met de klantenservice.
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
en een getal gaat branden.
de
oa
Probleem
H05BB-F Tmax 90°C. Neem contact op met
een klantenservice bij u in de buurt.
d
de
oa
Vervang de beschadigde voedingskabel
door het volgende netsnoer (of hoger):
nl
ow
D
•
m
fro
Assemblage
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
57 mm
41 mm
31 mm
www.zanussi.com
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
13
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
a
.v
w
w
w
min.
38 mm
rre
bo
en
nd
min.
2 mm
R 5mm
.b
e
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
14
www.zanussi.com
nl
ow
D
Beveiligingsdoos
d
de
oa
Als u een beveiligingsdoos (een additioneel
toebehoren) gebruikt, zijn de ruimte van 2 mm
op de vloer voor de luchtstroom en de
beschermingsvloer direct onder het fornuis niet
noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als
toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem
contact op met uw plaatselijke leverancier.
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
U kunt de beveiligingsdoos niet
gebruiken als u de kookplaat boven
een oven installeert.
e
Technische informatie
Typeplaatje
Model ZEI6840FBA
Type58 GAP D5 AU
Inductie 6,6 kW
Ser.Nr. .................
ZANUSSI
PNC 949 492 073 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Roemenië
6.6 kW
Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal
vermogen (max
warmte-instelling) [W]
Powerfunctie
[W]
Powerfunctie
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksvoor
2300
2800
10
180 - 210
Linksachter
1200
-
-
125 - 145
Rechtsvoor
1200
1800
4
125 - 145
Rechtsachter
1800
-
-
145 - 180
Het vermogen van de kookzones kan enigszins
afwijken van de gegevens in de tabel. Het
verandert met het materiaal en de afmetingen
van het kookgerei.
www.zanussi.com
Gebruik voor optimale kookresultaten alleen
kookgerei met een diameter niet groter dan
vermeld in de tabel.
15
nl
ow
D
de
oa
Energiezuinigheid
d
Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
m
fro
ZEI6840FBA
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaten
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Inductie
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone (ECelectric koken)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
168,0 Wh / kg
195,0 Wh / kg
182,0 Wh / kg
198,0 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat (ECelectric kookplaat)
EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens het
koken door de onderstaande tips te volgen.
•
Zet het kookgerei op de kookzone voordat u
deze inschakelt.
•
•
•
•
•
185,8 Wh / kg
Zet kleinere pannen op kleinere kookzones.
Plaats de pan precies in het midden van de
kookzone.
Warm alleen de hoeveelheid water op die u
nodig heeft.
Doe indien mogelijk altijd een deksel op de
pan.
Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help om
het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
16
gemarkeerd met het symbool niet weg met
het huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
www.zanussi.com
e
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
.b
Diameter ronde kookzones (Ø)
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Modelidentificatie
nl
ow
D
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
m
fro
25
26
28
31
32
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
17
18
21
22
24
d
de
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils
oa
Table des matières
Sous réserve de modifications.
.b
e
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être
tenus à l'écart de l'appareil.
www.zanussi.com
17
nl
ow
D
de
L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou
un système de commande à distance.
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à l'aide
de la manette de commande correspondante et ne vous fiez
pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
d
m
fro
•
oa
Sécurité générale
•
•
•
•
Instructions de sécurité
Instructions d’installation
•
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel
qualifié.
•
•
•
•
•
18
Retirez l'intégralité de l'emballage
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
•
•
•
•
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la
moisissure ne provoque des gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de
la vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds
risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir
supérieur pour que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Veillez à installer un panneau de
www.zanussi.com
e
•
.b
•
rre
bo
•
en
•
nd
a
.v
w
w
w
•
nl
ow
D
en
•
•
•
•
•
•
www.zanussi.com
Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation
ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne vous fiez pas uniquement au détecteur
de récipient.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles
sur les zones de cuisson. Elles sont
chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de
travail ou comme plan de stockage.
Si la surface de l'appareil présente des
fêlures, débranchez immédiatement l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
Les porteurs de pacemakers doivent rester à
une distance minimale de 30 cm des zones
de cuisson à induction lorsque l'appareil est
en cours de fonctionnement.
Lorsque vous versez un aliment dans de
l'huile chaude, elle peut éclabousser.
19
e
•
•
.b
rre
bo
•
nd
•
a
.v
w
•
w
w
•
m
•
•
L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé.
Un câble d'alimentation lâche et inapproprié
ou une fiche (si présente) non serrée
peuvent être à l'origine d'une surchauffe des
bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou
la fiche (si présente) n'entrent pas en
contact avec les surfaces brûlantes de
l'appareil ou les récipients brûlants lorsque
vous branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez un service aprèsvente agréé ou un électricien pour remplacer
le câble d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des parties
sous tension et isolées doit être fixée de telle
manière qu'elle ne puisse pas être enlevée
sans outils.
Ne connectez la fiche d'alimentation secteur
à la prise de courant secteur qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la fiche
fro
•
AVERTISSEMENT!
•
d
•
de
•
Branchement électrique
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
d'alimentation est accessible une fois
l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés du
support), des disjoncteurs différentiels et
des contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure
omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
oa
•
séparation ignifuge sous l'appareil pour en
bloquer l'accès.
Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de travail et
l'avant de l'unité qui se trouve dessous. La
garantie ne couvre pas les dommages
causés par l'absence d'un espace de
ventilation adéquat.
nl
ow
D
20
•
•
•
Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
www.zanussi.com
e
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant
de le nettoyer.
Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer, de solvants
ni d'objets métalliques.
.b
•
Entretien et nettoyage
•
rre
bo
•
en
•
nd
•
Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa
surface risque d'être endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
a
.v
•
w
Risque d'endommagement de
l'appareil.
w
w
AVERTISSEMENT!
•
m
•
fro
•
d
•
Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez
les flammes ou les objets chauds éloignés
des graisses et de l'huile lorsque vous vous
en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion
spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un incendie à
température plus faible que l'huile n'ayant
jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
de
Risque d'incendie et d'explosion.
•
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de
rayer le verre ou la surface vitrocéramique.
Soulevez toujours ces objets lorsque vous
devez les déplacer sur la surface de cuisson.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
oa
AVERTISSEMENT!
nl
ow
D
de
oa
Description de l'appareil
d
Description de la table de cuisson
m
fro
145 mm
.b
rre
bo
210 mm
en
180 mm
nd
145 mm
a
.v
1
w
1
w
w
1 Zone de cuisson à induction
2 Panneau de commande
e
1
1
2
Description du bandeau de commande
1
2
3
4
5
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les
signaux sonores indiquent les fonctions activées.
Touche
sensitive
Fonction
Description
1
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
2
Touches verrouil. / Dispositif de
sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.
3
-
Pour choisir la zone de cuisson.
Indicateur du niveau de cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
4
5
/
www.zanussi.com
21
nl
ow
D
Description
m
fro
Affichage
d
de
oa
Indicateurs de niveau de cuisson
a
.v
w
w
w
La zone de cuisson est désactivée.
en
nd
La zone de cuisson est activée.
-
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
.b
e
+ chiffre
rre
bo
Fonction Booster est activée.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
La fonction Touches verrouil. /Dispositif de sécurité enfants est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit ou bien il n'y a pas de récipient sur la
zone de cuisson.
La fonction Arrêt automatique est activée.
Voyant de chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT!
Il y a risque de brûlures par la
chaleur résiduelle.
Les zones de cuisson à induction génèrent la
chaleur nécessaire directement sur le fond des
récipients de cuisson. La vitrocéramique est
chauffée par la chaleur des récipients.
Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT!
•
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de cuisson
automatiquement si :
•
•
•
22
toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
vous ne réglez pas le niveau de cuisson
après avoir allumé la table de cuisson,
vous avez renversé quelque chose ou placé
un objet sur le bandeau de commande
pendant plus de 10 secondes (une
casserole, un torchon, etc.). Un signal
sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de commande ou
nettoyez celui-ci.
•
•
la table de cuisson surchauffe (tout le liquide
s'est évaporé du récipient). Laissez refroidir
la zone de cuisson avant de réutiliser la table
de cuisson.
Vous utilisez des récipients inadaptés. Le
symbole
s'allume et la zone de cuisson
se désactive automatiquement au bout de
2 minutes.
Vous ne désactivez pas la zone de cuisson
ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au
bout de quelques instants,
s'allume et la
table de cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson et le
délai après lequel la table de cuisson
s'éteint.
Niveau de cuisson
1-2
La table de cuisson s'éteint au
bout de :
6 heures
www.zanussi.com
nl
ow
D
modification accidentelle du réglage du niveau
de cuisson.
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
nd
. Le niveau de cuisson précédent s'allume.
sur la touche sensitive
correspondant à
cette zone. L'affichage indique le niveau de
cuisson (
).
Sélectionnez la zone de cuisson.
pour augmenter le niveau de
cuisson. Appuyez sur
pour diminuer le
niveau de cuisson. Appuyez simultanément sur
et
pour désactiver la zone de cuisson.
Fonction Booster
Cette fonction vous permet d'augmenter la
puissance des zones de cuisson à induction. La
fonction peut être activée pour la zone de
cuisson à induction uniquement pour une durée
limitée. Lorsque cette durée est écoulée, la
zone de cuisson à induction revient
automatiquement au niveau de cuisson le plus
élevé.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
Pour activer la fonction pour une zone de
cuisson : sélectionnez d'abord la zone de
cuisson, puis réglez le niveau de cuisson
maximal. Appuyez sur
s'allume.
Dispositif de sécurité enfants
Cette fonction permet d'éviter une utilisation
involontaire de la table de cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la table de
Niveau de cuisson
Appuyez sur
jusqu'à ce que
cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez
pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez
sur
pendant 4 secondes.
s'allume.
Éteignez la table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction : allumez la table
de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez
pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez
pendant 4 secondes.
s'allume.
sur
Éteignez la table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction le temps d'une
cuisson : allumez la table de cuisson en
appuyant sur .
s'allume. Appuyez sur
pendant 4 secondes. Réglez le niveau de
cuisson dans les 10 secondes qui suivent.
Vous pouvez utiliser la table de cuisson.
Lorsque vous éteignez la table de cuisson avec
, la fonction est de nouveau activée.
Fonction Gestionnaire de puissance
•
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
.
Touches verrouil.
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de cuisson
fonctionnent. Vous éviterez ainsi une
www.zanussi.com
e
Pour sélectionner la zone de cuisson, appuyez
.b
Lorsque vous éteignez la table de
cuisson, cette fonction est
également désactivée.
Sélection de la zone de cuisson
rre
bo
en
1 heure et demie
a
.v
6-9
.
w
4 heures
Pour activer la fonction : appuyez sur
s'affiche pendant 4 secondes.
w
w
5
m
5 heures
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
fro
3-4
d
La table de cuisson s'éteint au
bout de :
de
oa
Niveau de cuisson
•
•
•
Des zones de cuisson sont regroupées en
fonction de l'emplacement et du nombre de
phases de la table de cuisson. Reportezvous à l'illustration.
Chaque phase dispose d'une charge
électrique maximale de 3 700 W.
La fonction répartit la puissance entre les
zones de cuisson raccordées à la même
phase.
La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
23
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
•
nl
ow
D
•
raccordées à une phase simple dépasse
3 700 W.
La fonction diminue la puissance des autres
zones de cuisson raccordées à la même
phase.
L'affichage du niveau de cuisson des zones
à puissance réduite oscille entre deux
niveaux.
e
Conseils
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Ustensiles de cuisson
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant chauffe
les récipients très rapidement.
Utilisez des récipients adaptés aux
zones de cuisson à induction.
Les zones de cuisson à induction s'adaptent
automatiquement au diamètre du fond du
récipient utilisé, jusqu'à une certaine limite.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée au
diamètre du récipient. Un récipient plus petit
que le diamètre minimal recommandé ne reçoit
qu'une petite partie de la puissance générée
par la zone de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
Bruits pendant le fonctionnement
Matériaux des ustensiles de cuisson
Si vous entendez :
•
•
adaptés : fonte, acier, acier émaillé, acier
inoxydable, fond multicouche (homologué
par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton, verre,
céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent pour
l'induction si :
•
•
une petite quantité d'eau contenue dans un
récipient chauffe dans un bref laps de temps
sur une zone de cuisson réglée sur le niveau
de cuisson maximal.
un aimant adhère au fond du récipient.
Le fond de l'ustensile de cuisson
doit être aussi plat et épais que
possible.
un craquement : le récipient est composé de
différents matériaux (conception
« sandwich »).
• un sifflement : vous utilisez la zone de
cuisson avec un niveau de puissance élevé
et le récipient est composé de différents
matériaux (conception « sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un niveau
de puissance élevé.
• un cliquetis : des commutations électriques
se produisent.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et n'indiquent
pas une anomalie de la table de cuisson.
Dimensions de l'ustensile
24
www.zanussi.com
nl
ow
D
proportionnelle. Cela signifie que la zone de
cuisson utilisée à un niveau de cuisson moyen
utilise moins de la moitié de sa puissance.
d
fro
Les données du tableau sont
fournies à titre indicatif uniquement.
m
Utilisation :
Conseils
.b
Durée
(min)
rre
bo
Niveau de
cuisson
en
nd
a
.v
w
w
w
Le rapport entre le niveau de cuisson et la
consommation énergétique de la zone de
cuisson n'est pas linéaire. Lorsque vous
augmentez le niveau de cuisson, l'augmentation
énergétique de la zone de cuisson n'est pas
de
oa
Exemples de cuisson
e
1
Conserver les aliments cuits au
chaud.
au besoin Placez un couvercle sur le récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre :
beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Faire mijoter des plats à base de riz
et de laitage, réchauffer des plats
cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois plus
d'eau que de riz. Remuez les plats
à base de lait durant la cuisson.
3-4
Cuire à la vapeur des légumes, du
poisson et de la viande.
20 - 45
Ajoutez quelques cuillerées de liquide.
4-5
Cuire des pommes de terre à la vapeur.
20 - 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour 750 g
de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu’à 3 l de liquide, plus
les ingrédients.
6-7
Poêler à feu doux : escalopes, cordons-bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs,
crêpes, beignets.
au besoin Retournez à la moitié du temps de
décongélation.
7-8
Cuisson à température élevée des
pommes de terre rissolées, filets,
steaks.
5 - 15
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, cuire de la viande (goulasch, bœuf braisé),
cuire des frites.
Retournez à la moitié du temps de
décongélation.
Faire bouillir une grande quantité d'eau. La fonction Booster est activée.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Informations générales
•
Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
www.zanussi.com
•
•
•
•
Utilisez toujours un plat de cuisson dont le
fond est propre.
Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
Utilisez un nettoyant spécialement adapté à
la surface de la table de cuisson.
Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
25
nl
ow
D
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
•
de calcaire et d'eau, projections de graisse,
décolorations métalliques luisantes. Nettoyez
la table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent. Après le
nettoyage, séchez l'appareil à l'aide d'un
chiffon doux.
d
Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments contenant
du sucre. Sinon, la saleté pourrait
endommager la table de cuisson. Tenez le
racloir spécial incliné sur la surface vitrée et
faites glisser la lame du racloir pour enlever
les salissures.
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez : traces
de
•
oa
Nettoyage de la table
e
En cas d'anomalie de fonctionnement
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement...
Problème
Vous ne pouvez pas mettre en
fonctionnement la table de cuisson.
Cause probable
Solution
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source d'alimentation électrique ou le
branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson
est correctement branchée à une
source d'alimentation électrique.
Reportez-vous au schéma de
branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien la
cause de l'anomalie. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Allumez de nouveau la table de
cuisson et réglez le niveau de
cuisson en moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs
touches sensitives en même
temps.
N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches de
graisse sur le bandeau de commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit lorsque
la table de cuisson est éteinte.
Vous avez posé quelque chose
sur une ou plusieurs touches
sensitives.
Retirez l'objet des touches sensitives.
La table de cuisson est désactivée.
Vous avez posé quelque chose
Retirez l'objet de la touche sensitive.
26
sur la touche sensitive
.
www.zanussi.com
nl
ow
D
Solution
d
Cause probable
de
oa
Problème
fro
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.
Si la zone a eu assez de temps
pour chauffer, faites appel à votre
service après-vente.
Le niveau de cuisson change.
La fonction Gestionnaire de puis- Reportez-vous au chapitre « Utisance est activée.
lisation quotidienne ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand ou
vous l'avez placé trop près des
commandes.
Placez les récipients de grande
taille sur les zones arrière, si possible.
s'allume.
Arrêt automatique est activée.
Éteignez la table de cuisson puis
allumez-la de nouveau.
s'allume.
La fonction Dispositif de sécurité
enfants ou Touches verrouil. est
activée.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur la
zone.
Placez un récipient sur la zone.
Le récipient n'est pas adapté.
Utilisez un récipient adapté.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
Le diamètre du fond du récipient
de cuisson est trop petit pour la
zone.
Utilisez un récipient de dimensions appropriées.
Reportez-vous au chapitre « Caractéristiques techniques ».
Une erreur s'est produite dans la
table de cuisson.
Débranchez la table de cuisson
de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation
domestique. Rebranchez l'appar-
m
Voyant de chaleur résiduelle ne
s'affiche pas.
www.zanussi.com
27
e
eil. Si
s'affiche à nouveau,
faites appel au service aprèsvente.
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
et un chiffre s'affichent.
nl
ow
D
Cause probable
fro
Éteignez la table de cuisson. Enlevez le récipient chaud. Au bout
d'environ 30 secondes, remettez
la zone en fonctionnement. Si le
problème était causé par le récipient, le message d'erreur disparaît. Voyant de chaleur résiduelle peut rester affiché. Laissez le
récipient refroidir suffisamment.
Vérifiez que votre récipient est
compatible avec la table de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
m
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service
après-vente agréé. Veuillez lui fournir les
informations se trouvant sur la plaque
signalétique. Donnez également la combinaison
à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique
(située dans un des coins de la surface en
verre) et le message d'erreur qui s'affiche.
Assurez-vous d'utiliser correctement la table de
cuisson. En cas d'erreur de manipulation de la
part de l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
vendeur pourra être facturé, même en cours de
garantie. Les instructions relatives au service
après-vente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
Installation
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique cidessous. La plaque signalétique se trouve au
bas de la table de cuisson.
Numéro de série ....................
installées dans des meubles et sur des plans de
travail homologués et adaptés.
Câble d'alimentation
•
•
La table de cuisson est fournie avec un
câble d'alimentation.
Pour remplacer le câble d'alimentation
endommagé, utilisez le type de câble
d'alimentation suivant (ou supérieur) :
H05BB-F Tmax 90°C. Contactez votre
service après-vente.
Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne peuvent
être mises en fonctionnement qu'après avoir été
28
www.zanussi.com
e
Si vous ne trouvez pas de solution...
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Une erreur s'est produite sur la
table de cuisson parce que le récipient chauffe à vide. Arrêt automatique et la protection contre la
surchauffe des zones s'activent.
Solution
d
s'allume.
de
oa
Problème
nl
ow
D
d
de
oa
Montage
m
fro
en
nd
a
.v
w
w
w
.b
rre
bo
min.
500mm
e
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
57 mm
41 mm
31 mm
www.zanussi.com
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
29
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
a
.v
w
w
w
min.
38 mm
rre
bo
en
nd
min.
2 mm
R 5mm
.b
e
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
30
www.zanussi.com
nl
ow
D
Enceinte de protection
d
de
oa
Si vous utilisez une enceinte de protection
(accessoire supplémentaire), l'espace de
circulation d'air de 2 mm et le fond de
protection installé directement sous la table de
cuisson ne sont plus nécessaires. L'enceinte de
protection n'est pas disponible dans tous les
pays. Veuillez contacter votre revendeur local.
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
Vous ne pouvez pas utiliser
l'enceinte de protection si vous
installez la table de cuisson audessus d'un four.
Caractéristiques techniques
Plaque de calibrage
Modèle ZEI6840FBA
Type 58 GAP D5 AU
Induction 6,6 kW
Numéro de série ..........
ZANUSSI
PNC 949 492 073 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Roumanie
6.6 kW
Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance
nominale (niveau de cuisson max.) [W]
Fonction Booster [W]
Fonction Booster durée maximale [min]
Diamètre du récipient [mm]
Avant gauche
2300
2800
10
180 - 210
Arrière gauche
1200
-
-
125 - 145
Avant droite
1200
1800
4
125 - 145
Arrière droite
1800
-
-
145 - 180
La puissance des zones de cuisson peut
légèrement différer des données du tableau.
Elle dépend de la matière et des dimensions du
récipient.
www.zanussi.com
Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez
des récipients qui ne dépassent pas les
diamètres indiqués dans le tableau.
31
nl
ow
D
d
m
fro
Informations de produit conformément à EU 66/2014
de
oa
Rendement énergétique
ZEI6840FBA
Type de table de cuisson
Table de cuisson
encastrée
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffe
Induction
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE
cuisson électrique)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
168,0 W-h/kg
195,0 W-h/kg
182,0 W-h/kg
198,0 W-h/kg
Consommation énergétique de la table de cuisson (CE
table de cuisson)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
électroménagers - Partie 2 : Tables de cuisson
- Méthodes pour mesurer les performances
•
Économie d'énergie
•
Vous pouvez économiser l'énergie lors de votre
cuisine au quotidien si vous suivez les conseils
ci-dessous.
•
Placez l'ustensile sur la zone de cuisson
avant de l'activer.
•
•
•
185,8 W-h/kg
Placez les petits ustensiles sur les petites
zones de cuisson.
Placez l'ustensile directement au centre de
la zone de cuisson.
Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que
la quantité d'eau dont vous avez besoin.
Si possible, couvrez toujours les récipients
avec un couvercle.
Utilisez la chaleur résiduelle pour maintenir
les aliments au chaud ou les faire fondre.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez
32
pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
www.zanussi.com
e
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
.b
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
rre
bo
Diamètre des zones de cuisson rondes (Ø)
en
nd
a
.v
w
w
w
Identification du modèle
nl
ow
D
m
41
42
44
47
48
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
Energieeffizienz
fro
33
34
37
38
40
d
de
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsanweisungen
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
Tipps und Hinweise
oa
Inhaltsverzeichnis
Änderungen vorbehalten.
.b
e
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung
griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
www.zanussi.com
33
nl
ow
D
de
Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während
des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld
ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese
heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen Dampfreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab und
verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der
Glaskeramik-/Glasfläche feststellen. Stromschlaggefahr!
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
d
m
fro
•
oa
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
Sicherheitsanweisungen
Montage
•
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft darf
den elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
•
•
•
•
•
34
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten
und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
•
•
•
•
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen eingebaut,
achten Sie darauf, dass zwischen dem
Geräteboden und der oberen Schublade ein
ausreichender Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Achten Sie darauf eine feuerfeste
Trennplatte unter dem Gerät anzubringen,
damit der Boden nicht zugänglich ist.
www.zanussi.com
e
•
.b
•
rre
bo
•
en
•
nd
a
.v
w
w
w
•
en
•
•
•
•
•
•
•
•
www.zanussi.com
Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden
heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten
oder nassen Händen oder wenn es mit
Wasser in Kontakt gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen Sprung,
trennen Sie das Gerät umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von 30 cm zu
den Induktionskochzonen einhalten, wenn
das Gerät in Betrieb ist.
35
e
•
•
.b
rre
bo
•
nd
•
a
.v
w
•
•
w
w
WARNUNG!
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten
muss das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete Netzkabel
oder Netzstecker (fall vorhanden) verwendet
werden, kann der Anschluss überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen Netzanschluss
verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für das
Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder
ggf. der Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten Netzkabels an
den autorisierten Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen sowie die isolierten Teile müssen
so befestigt werden, dass sie nicht ohne
Werkzeug entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
m
•
Brand- und Stromschlaggefahr.
•
fro
•
d
•
de
Elektrischer Anschluss
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie
den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen müssen
aus dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das
Gerät allpolig von der Stromversorgung
trennen können. Die Trenneinrichtung muss
mit einer Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
oa
Achten Sie darauf, dass zwischen der
Arbeitsplatte und dem Gerät darunter ein
Abstand von 2 mm zur Belüftung frei
gelassen wird. Schäden, die durch das
Fehlen eines Belüftungsabstands entstehen,
sind von der Garantie ausgenommen.
nl
ow
D
•
•
•
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
•
•
•
•
•
•
36
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals ein,
wenn sich kein Kochgeschirr darauf
befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer
ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
Kochgeschirr aus Gusseisen oder
Aluminiumguss oder mit beschädigten
Böden kann die Glas-/
Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
•
•
•
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an
die zuständige kommunale Behörde vor Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
www.zanussi.com
e
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Abnutzung des Oberflächenmaterials zu
verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen
aus und lassen Sie es abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
.b
•
rre
bo
•
en
Reinigung und Pflege
nd
a
.v
w
w
w
WARNUNG!
m
•
•
fro
•
d
•
Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und schon bei
niedrigeren Temperaturen eher einen Brand
verursachen als frisches Öl.
Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
de
WARNUNG!
Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben
Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es
auf der Kochfläche umsetzen möchten.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel
das Beheizen eines Raums.
oa
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
Brand- und Explosionsgefahr!
•
nl
ow
D
•
nl
ow
D
de
oa
Gerätebeschreibung
d
Kochfeldanordnung
.b
rre
bo
145 mm
en
210 mm
nd
180 mm
a
.v
145 mm
w
1
w
w
1
m
fro
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
e
1
1
2
Bedienfeldanordnung
1
2
3
4
5
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen
Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
Anmerkung
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Tastensperre / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
-
Auswählen der Kochzone.
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Einstellen der Kochstufe.
4
5
/
www.zanussi.com
37
nl
ow
D
Beschreibung
m
fro
Display
d
de
oa
Anzeigen der Kochstufen
a
.v
w
w
w
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
en
nd
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Eine Störung ist aufgetreten.
.b
e
+ Zahl
rre
bo
Power-Funktion ist eingeschaltet.
Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).
Die Funktion Tastensperre /Kindersicherung ist in Betrieb.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.
Restwärmeanzeige
WARNUNG!
Es besteht Verbrennungsgefahr
durch Restwärme.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden
des Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird nur
durch die Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.
Täglicher Gebrauch
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
•
Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in
folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
•
•
•
•
38
Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten des Kochfelds wird
keine Kochstufe gewählt.
Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden
mit verschütteten Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein
akustisches Signal ertönt und das Kochfeld
schaltet ab. Entfernen Sie den Gegenstand
oder reinigen Sie das Bedienfeld.
Das Kochfeld wird zu heiß (wenn
beispielsweise ein Topf leerkocht). Lassen
•
Sie die Kochzone abkühlen, bevor Sie das
Kochfeld wieder verwenden.
Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.
Das Symbol
leuchtet und die Kochzone
wird automatisch nach 2 Minuten
ausgeschaltet.
Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet
bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert.
Nach einer Weile leuchtet
auf und das
Kochfeld schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Kochstufe
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet
nach
1-2
6 Stunden
3-4
5 Stunden
www.zanussi.com
nl
ow
D
.
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet
nach
w
.b
Zum Einschalten der Funktion: Schalten
).
Sie das Kochfeld mit
Einstellen der Kochstufe
ein. Stellen Sie keine
Kochstufe ein. Berühren Sie
Wählen Sie die Kochzone aus.
, um die Kochstufeneinstellung
vier Sekunden.
leuchtet. Schalten Sie das Kochfeld mit
aus.
zu erhöhen. Berühren Sie , um die
Kochstufeneinstellung zu verringern. Berühren
Zum Ausschalten der Funktion: Schalten
Sie zum Ausschalten der Kochzone
gleichzeitig.
Kochstufe ein. Berühren Sie
Sie das Kochfeld mit
und
Diese Funktion stellt den Induktionskochzonen
zusätzliche Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion nur für
einen begrenzten Zeitraum eingeschaltet
werden. Danach schaltet die
Induktionskochzone automatisch auf die
höchste Kochstufe um.
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone: Stellen Sie zunächst die Kochzone
und dann die höchste Kochstufe ein. Berühren
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld mit
ein. Die Kontrolllampe
Sie können das Bedienfeld sperren, wenn
Kochzonen eingeschaltet sind. So wird
verhindert, dass die Kochstufe versehentlich
geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
www.zanussi.com
leuchtet. Berühren
Sie 4 Sekunden lang . Stellen Sie die
Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein.
Das Kochfeld kann jetzt benutzt werden. Wenn
Funktion Power-Management
•
aufleuchtet.
Tastensperre
vier Sekunden.
Sie das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese
Funktion wieder eingeschaltet.
Siehe Kapitel „Technische Daten“.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
ein. Stellen Sie keine
leuchtet. Schalten Sie das Kochfeld mit
aus.
Power-Funktion
, bis
e
Diese Funktion verhindert ein versehentliches
Einschalten des Kochfelds.
Sensorfeld , das zu dieser Kochzone gehört.
Das Display zeigt die Kochstufenanzeige an
Sie
rre
bo
Kindersicherung
Berühren Sie zur Auswahl der Kochzone das
Berühren Sie
en
nd
a
.v
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das Kochfeld
ausgeschaltet wird.
Auswählen der Kochzone
(
.
w
w
1,5 Stunden
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
Die vorherige Kochstufe wird angezeigt.
m
6-9
fro
4 Stunden
leuchtet 4 Sekunden.
d
5
de
oa
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
Kochstufe
.
•
•
•
•
Die Kochzonen werden je nach Lage auf
dem Kochfeld und der Anzahl der Phasen
gruppiert. Siehe Abbildung.
Jede Phase darf bis maximal 3700 W
belastet werden.
Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den einzelnen, an dieselbe Phase
angeschlossenen Kochzonen aufgeteilt.
Diese Funktion wird eingeschaltet, sobald
die Gesamtleistung aller an dieselbe Phase
angeschlossenen Kochzonen 3700 W
übersteigt.
Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den anderen, an dieselbe Phase
angeschlossenen Kochzonen verringert.
39
nl
ow
D
Die Anzeige der reduzierten Kochzonen
wechselt zwischen zwei Kochstufen.
d
de
oa
•
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
Tipps und Hinweise
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Kochgeschirr
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch ein
starkes Magnetfeld sehr schnell
erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen geeignetes
Kochgeschirr.
Induktionskochzonen passen sich der Größe
des Geschirrbodens bis zu einer bestimmten
Grenze automatisch an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom Durchmesser
des Kochgeschirrs ab. An Kochgeschirr mit
einem kleineren Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil der
von der Kochzone erzeugten Hitze.
Siehe Kapitel „Technische Daten“.
Betriebsgeräusche
Kochgeschirrmaterial
Es gibt verschiedene Betriebsgeräusche:
•
•
Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter
Stahl, Edelstahl, ein mehrlagiger Topfboden
(wenn vom Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für InduktionsKochfelder, wenn:
•
•
Eine geringe Wassermenge sehr schnell auf
einer Kochzone, die auf die höchste Stufe
geschaltet ist, kocht.
Ein Magnet am Geschirrboden angezogen
wird.
Der Boden des Kochgeschirrs sollte
so dick und flach wie möglich sein.
Knacken: Das Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf eine
hohe Stufe geschaltet und das Kochgeschirr
besteht aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf eine
hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen
Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Der Ventilator läuft.
Die Geräusche sind normal und weisen
nicht auf eine Störung des Kochfelds hin.
Abmessungen des Kochgeschirrs
40
www.zanussi.com
nl
ow
D
eingestellt ist, weniger als die Hälfte ihrer
maximalen Leistung verbraucht.
d
de
oa
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Bei den Angaben in der folgenden
Tabelle handelt es sich um
Richtwerte.
m
fro
Verwendung:
Hinweise
e
Dauer
(Min.)
.b
Kochstufe
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe und
dem Energieverbrauch der Kochzone ist nicht
linear. Bei einer höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch der Kochzone nicht
proportional an. Das bedeutet, dass die
Kochzone, die auf eine mittlere Kochstufe
1
Warmhalten von gegarten Speisen.
Nach Be- Legen Sie einen Deckel auf das
darf
Kochgeschirr.
1-2
Sauce Hollandaise, Schmelzen von:
Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-2
Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten.
25 - 50
Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte zwischendurch umrühren.
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 - 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
4-5
Kochen größerer Speisemengen,
Eintopfgerichte und Suppen.
60 - 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
6-7
Bei geringer Hitze anbraten: Schnit- Nach Be- Nach der Hälfte der Zeit wenden.
zel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadell- darf
en, Bratwürste, Leber, Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen, Donuts.
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
5 - 15
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Funktion ist eingeschaltet.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
•
•
Allgemeine Informationen
•
Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
www.zanussi.com
•
Achten Sie immer darauf, dass der Boden
des Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.
Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur
Reinigung der Kochfeldoberfläche.
41
•
Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch schimmernde
Verfärbungen. Reinigen Sie das Kochfeld mit
einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
Wischen Sie das Kochfeld nach der
Reinigung mit einem weichen Tuch trocken.
d
de
oa
Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
nl
ow
D
•
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.
Andernfalls können die Verschmutzungen
das Kochfeld beschädigen. Den speziellen
Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche
ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
m
•
fro
Reinigen des Kochfelds
e
Fehlersuche
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Was tun, wenn ...
Problem
Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld ist nicht oder nicht Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordordnungsgemäß an die Spannungsgemäß an die Spannungsnungsversorgung angeschlossen. versorgung angeschlossen ist.
Nehmen Sie dazu den Anschlussplan zu Hilfe.
Die Sicherung hat ausgelöst.
Vergewissern Sie sich, dass die
Sicherung der Grund für die
Störung ist. Löst die Sicherung
wiederholt aus, wenden Sie sich
an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Schalten Sie das Kochfeld erneut
ein und stellen Sie innerhalb von
10 Sekunden die Kochstufe ein.
Ein akustisches Signal ertönt und
das Kochfeld schaltet ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches
Signal.
Zwei oder mehr Sensorfelder
wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.
Wischen Sie das Bedienfeld ab.
Mindestens ein Sensorfeld wurde Entfernen Sie den Gegenstand
bedeckt.
von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet. Sie haben etwas auf das Sensor- Entfernen Sie den Gegenstand
vom Sensorfeld.
feld
gestellt.
42
www.zanussi.com
nl
ow
D
fro
War die Kochzone lange genug
eingeschaltet, um heiß zu sein,
wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
m
nd
a
.v
w
w
w
Restwärmeanzeige leuchtet nicht. Die Kochzone ist nicht heiß, da
sie nur kurze Zeit in Betrieb war.
Abhilfe
d
Mögliche Ursache
de
oa
Problem
Die Funktion Power-Management Siehe Kapitel „Täglicher Geist in Betrieb.
brauch“.
Die Sensorfelder werden heiß.
Das Kochgeschirr ist zu groß,
Stellen Sie großes Kochgeschirr
oder Sie haben es zu nahe an die nach Möglichkeit auf die hinteren
Bedienelemente gestellt.
Kochzonen.
Abschaltautomatik ist eingeschal- Schalten Sie das Kochfeld aus
tet.
und wieder ein.
leuchtet auf.
Die Funktion Kindersicherung
oder Tastensperre ist in Betrieb.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet auf.
Es wurde kein Kochgeschirr auf
die Kochzone gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr.
Benutzen Sie geeignetes Kochgeschirr.
Siehe Kapitel „Tipps und Hinweise“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein für die
Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr mit
den richtigen Abmessungen.
Siehe Kapitel „Technische Daten“.
Es ist ein Fehler im Kochfeld aufgetreten.
Trennen Sie das Kochfeld eine
Zeit lang vom Stromnetz. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation
aus. Schalten Sie die Sicherung
und eine Zahl werden angezeigt.
wieder ein. Wenn
erneut aufleuchtet, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
www.zanussi.com
43
e
leuchtet auf.
.b
rre
bo
en
Die Kochstufe schaltet zwischen
zwei Kochstufen hin und her.
nl
ow
D
Mögliche Ursache
fro
Schalten Sie das Kochfeld aus.
Entfernen Sie das heiße Kochgeschirr. Schalten Sie die Kochzone nach etwa 30 Sekunden
wieder ein. Wenn das Kochgeschirr das Problem verursacht
hat, erlischt die Fehlermeldung.
Restwärmeanzeige kann eingeschaltet bleiben. Lassen Sie das
Kochgeschirr lange genug abkühlen. Prüfen Sie, ob das Kochgeschirr mit dem Kochfeld kompatibel ist.
Siehe Kapitel „Tipps und Hinweise“.
m
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler oder
einen autorisierten Kundendienst. Geben Sie
die Daten an, die Sie auf dem Typenschild
finden. Geben Sie dabei den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet
sich in der Ecke der Glasfläche) und die
angezeigte Fehlermeldung an. Vergewissern Sie
sich, dass Sie das Kochfeld richtig bedient
haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient
haben, fällt auch während der Garantiezeit für
die Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die Informationen zum
Kundendienst und die Garantiebedingungen
finden Sie im Garantieheft.
Montage
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds
folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild
finden. Das Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben
werden.
Anschlusskabel
•
•
Das Kochfeld wird mit Anschlusskabel
geliefert.
Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch
ein Netzkabel des folgenden oder eines
höheren Typs: H05BB-F Tmax 90°C.
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem Einbau
in bzw. unter normgerechte, passende
44
www.zanussi.com
e
Wenn Sie das Problem nicht lösen
können...
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Ein Fehler ist aufgetreten, weil ein
Kochgeschirr leer gekocht ist.
Abschaltautomatik und der Überhitzungsschutz für die Kochzone
ist eingeschaltet.
Abhilfe
d
leuchtet auf.
de
oa
Problem
nl
ow
D
d
de
oa
Montage
m
fro
en
nd
a
.v
w
w
w
.b
rre
bo
min.
500mm
e
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
57 mm
41 mm
31 mm
www.zanussi.com
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
45
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
a
.v
w
w
w
min.
38 mm
rre
bo
en
nd
min.
2 mm
R 5mm
.b
e
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
46
www.zanussi.com
nl
ow
D
Schutzboden
d
de
oa
Falls Sie einen Schutzboden (optionales
Zubehör) verwenden, ist die Einhaltung des
vorderen Belüftungsabstands von 2 mm und die
Schutzmatte direkt unter dem Gerät nicht nötig.
Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen
Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an
Ihren Händler vor Ort.
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Wenn Sie das Kochfeld über einem
Backofen einsetzen, können Sie den
Schutzboden nicht verwenden.
e
Technische Daten
Typenschild
Modell ZEI6840FBA
Typ 58 GAP D5 AU
Induktion 6,6 kW
Ser. Nr. ..........
ZANUSSI
Produkt-Nummer (PNC) 949 492 073 00
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Made in Romania
6.6 kW
Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
Power-Funktion [W]
Power-Funktion maximale
Einschaltdauer
[Min.]
Durchmesser
des Kochgeschirrs [mm]
Vorne links
2300
2800
10
180 - 210
Hinten links
1200
-
-
125 - 145
Vorne rechts
1200
1800
4
125 - 145
Hinten rechts
1800
-
-
145 - 180
Die Leistung der Kochzonen kann geringfügig
von den Daten in der Tabelle abweichen. Sie
ändert sich je nach Material und Abmessungen
des Kochgeschirrs.
www.zanussi.com
Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse
kein Kochgeschirr dessen Durchmesser größer
als der in der Tabelle angegebene Wert ist.
47
nl
ow
D
de
oa
Energieeffizienz
d
Produktinformationen gemäß EU 66/2014
m
fro
ZEI6840FBA
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
4
Heiztechnologie
Induktion
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbrauch pro Kochzone (mit Strom betrieben)
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
168,0 Wh / kg
195,0 Wh / kg
182,0 Wh / kg
198,0 Wh / kg
Energieverbrauch des Kochfelds (mit Strom betrieben)
185,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den
Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren
zur Messung der Gebrauchseigenschaften
•
•
Energie sparen
•
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
•
•
•
Stellen Sie das Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie diese einschalten.
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die
kleineren Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die
Kochzone.
Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden
Sie nur die benötigte Menge.
Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit
einem Deckel ab.
Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen
warm zu halten oder zu schmelzen.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln
Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen
48
Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
www.zanussi.com
e
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
.b
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Modellidentifikation
nl
ow
D
m
57
58
60
62
63
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Instalación
Información técnica
Eficacia energética
fro
49
50
53
54
56
d
de
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Descripción del producto
Uso diario
Consejos
oa
Contenido
Salvo modificaciones.
.b
e
Información sobre seguridad
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
los daños y lesiones causados por una instalación y uso
incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el
aparato para futuras consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales
o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia
y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que
cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los
niños.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando
esté funcionando o se esté enfriando. Las piezas accesibles
están calientes.
Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños,
se recomienda activarlo.
La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin
supervisión.
Es necesario mantener alejados a los niños de menos de 3
años salvo que estén bajo supervisión continua.
www.zanussi.com
49
nl
ow
D
de
El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho durante
el funcionamiento. No toque las resistencias.
No accione el aparato con un temporizador externo ni con un
sistema de mando a distancia independiente.
Cocinar con grasa o aceite sin estar presente puede resultar
peligroso, ya que podría ocasionarse un incendio.
Nunca intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y
cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
No utilice las superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar que
se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando y no
preste atención al detector de tamaño.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada, apague
el aparato para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio
técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para
evitar riesgos.
d
m
fro
•
oa
Instrucciones generales de seguridad
•
•
•
•
Instrucciones de seguridad
Instalación
•
ADVERTENCIA!
Solo un electricista cualificado
puede instalar este aparato.
•
•
•
•
•
•
•
50
Retire todo el embalaje
No instale ni utilice un aparato dañado.
Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
Respete siempre la distancia mínima entre el
aparato y los demás electrodomésticos y
mobiliario.
El aparato es pesado, tenga cuidado
siempre cuando lo mueva. Utilice siempre
guantes de protección.
Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la humedad
las hinche.
Proteja la parte inferior del aparato del vapor
y la humedad.
•
•
•
No instale el aparato junto a una puerta ni
debajo de una ventana. De esta forma se
evita que los utensilios de cocina calientes
caigan del aparato cuando la puerta o la
ventana estén abiertas.
Cuando instale el aparato encima de
cajones, asegúrese de que hay suficiente
espacio entre la parte inferior del aparato y
el cajón superior para que circule el aire.
La base del aparato se puede calentar.
Asegúrese de colocar un panel de
separación incombustible bajo el aparato
para evitar acceder a la base.
Deje un espacio de ventilación de 2 mm
entre la encimera y el frente de la unidad
situada bajo ella. La garantía no cubre los
daños causados por la falta de una
ventilación adecuada.
www.zanussi.com
e
•
.b
•
rre
bo
•
en
•
nd
a
.v
w
w
w
•
de
d
ADVERTENCIA!
•
•
•
•
www.zanussi.com
e
•
Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones, quemaduras y
descargas eléctricas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todo el embalaje, las etiquetas y la
película protectora (en su caso) antes del
primer uso.
Utilice este aparato en entornos domésticos.
No cambie las especificaciones de este
aparato.
Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
Apague las zonas de cocción después de
cada uso.
No preste atención al detector de tamaño.
No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las
zonas de cocción. Pueden alcanzar
temperaturas elevadas.
No utilice el aparato con las manos mojadas
ni cuando entre en contacto con el agua.
No utilice el aparato como superficie de
trabajo ni de almacenamiento.
Si la superficie del aparato está agrietada,
desconéctelo inmediatamente de la fuente
de alimentación. De esta forma evitará
descargas eléctricas.
Los usuarios que tengan marcapasos
implantados deberán mantener una distancia
mínima de 30 cm de las zonas de cocción
por inducción cuando el aparato esté en
funcionamiento.
Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendio y explosiones
•
.b
•
rre
bo
•
en
•
nd
•
a
.v
•
•
w
•
•
w
w
•
m
•
•
Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
El aparato debe conectarse a tierra.
Antes de efectuar cualquier tipo de
operación, compruebe que el aparato esté
desenchufado de la corriente eléctrica.
Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coinciden con las del
suministro eléctrico de su hogar. En caso
contrario, póngase en contacto con un
electricista.
Asegúrese de que el aparato está instalado
correctamente. Un cable de red o enchufe
(en su caso) flojo o inadecuado puede
provocar que el terminal se caliente en
exceso.
Utilice el cable de red eléctrica adecuado.
Coloque los cables eléctricos de forma que
no se puedan enredar.
Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas eléctricas.
Establezca la descarga de tracción del
cable.
Asegúrese de que el cable o el enchufe (en
su caso) no toquen el aparato caliente ni
utensilios de cocina calientes cuando
conecte el aparato a las tomas cercanas.
No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe (en su caso) ni en el cable de red.
Póngase en contacto con un electricista o
con el servicio técnico para cambiar un
cable dañado.
Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes con
corriente y aislados deben fijarse de forma
que no puedan aflojarse sin utilizar
herramientas.
Conecte el enchufe a la toma de corriente
únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
enchufe del suministro de red una vez
instalado el aparato.
Si la toma de corriente está floja, no conecte
el enchufe.
No desconecte el aparato tirando del cable
de conexión a la red. Tire siempre del
enchufe.
fro
Riesgo de incendios y descargas
eléctricas.
•
Use únicamente dispositivos de aislamiento
apropiados: línea con protección contra los
cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que
puedan retirarse del soporte), dispositivos
de fuga a tierra y contactores.
La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los polos
de la red. El dispositivo de aislamiento debe
tener una apertura de contacto con una
anchura mínima de 3 mm.
oa
•
nl
ow
D
Conexión eléctrica
Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables. Mantenga las
llamas u objetos calientes alejados de
grasas y aceites cuando cocine con ellos.
51
•
•
52
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o asfixia.
•
•
•
Contacte con las autoridades locales para
saber cómo deshacerse correctamente del
aparato.
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
www.zanussi.com
e
•
Eliminación
.b
•
rre
bo
•
en
•
No coloque ningún utensilio de cocina
caliente en el panel de control.
No deje que el contenido de los utensilios
de cocina hierva hasta evaporarse.
Evite la caída de objetos o utensilios de
cocina en el aparato. La superficie puede
dañarse.
No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos vacíos.
No coloque papel de aluminio sobre el
aparato.
Los utensilios de cocina de hierro o aluminio
fundido, o que tengan la base dañada,
pueden arañar el cristal o la vitrocerámica.
Levante siempre estos objetos cuando tenga
que moverlos sobre la superficie de cocción.
Este aparato está diseñado exclusivamente
para cocinar. No debe utilizarse para otros
fines, por ejemplo, como calefacción.
nd
•
a
.v
Podría dañar el aparato.
w
•
w
w
•
m
•
fro
•
Limpie periódicamente el aparato para evitar
el deterioro del material de la superficie.
Apague el aparato y déjelo enfriar antes de
limpiarlo.
Desconecte el aparato de la red eléctrica
antes de realizar el mantenimiento.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua
para limpiar el aparato.
Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.
d
ADVERTENCIA!
•
de
•
Mantenimiento y limpieza
oa
•
Los vapores que liberan los aceites muy
calientes pueden provocar combustiones
imprevistas.
El aceite usado, que puede contener restos
de alimentos, puede provocar incendios a
temperaturas más bajas que el aceite que se
utiliza por primera vez.
No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro,
cerca o encima del aparato.
nl
ow
D
•
nl
ow
D
de
oa
Descripción del producto
d
Disposición de las zonas de cocción
m
fro
210 mm
145 mm
.b
rre
bo
180 mm
en
145 mm
nd
1
a
.v
1
w
w
w
1 Zona de cocción por inducción
2 Panel de control
e
1
1
2
Disposición del panel de control
1
2
3
4
5
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas indican qué
funciones están en funcionamiento.
Sensor
Función
Observaciones
1
ENCENDIDO/APAGADO
2
Bloqueo / Dispositivo de segur- Para bloquear y desbloquear el panel de control.
idad para niños
3
-
Para seleccionar una zona de cocción.
Indicador del nivel de calor
Para mostrar el nivel de calor.
-
Para ajustar la temperatura.
4
5
/
www.zanussi.com
Para activar y desactivar la placa.
53
nl
ow
D
Descripción
m
fro
Pantalla
d
de
oa
Indicación de la temperatura en pantalla
a
.v
w
w
w
La zona de cocción está apagada.
en
nd
La zona de cocción está en funcionamiento.
-
Hay un fallo de funcionamiento.
.b
e
+ número
rre
bo
Función Power está en funcionamiento.
La zona de cocción continúa estando caliente (calor residual).
La función Bloqueo / Dispositivo de seguridad para niños está funcionando.
El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado ningún
recipiente sobre la zona de cocción.
Desconexión automática está funcionando.
Indicador de calor residual
ADVERTENCIA!
Riesgo de quemaduras por calor
residual.
Las zonas de cocción por inducción generan el
calor necesario para el proceso de cocción
directamente en la base del recipiente, lo que
hace que la superficie vitrocerámica se caliente
por el calor del mismo.
Uso diario
que la zona de cocción se enfríe antes de
utilizar la placa de nuevo.
está utilizando utensilios de cocina no
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
•
adecuados. Se ilumina el símbolo
y la
zona de cocción se apaga automáticamente
después de 2 minutos.
no apaga una zona de cocción ni cambia la
temperatura. Al cabo de un cierto tiempo, se
Activación y desactivación
Toque
durante 1 segundo para encender o
apagar el la placa de cocción.
Desconexión automática
La función desconecta automáticamente
la placa siempre que:
•
•
•
•
54
todas las zonas de cocción están apagadas,
no se ajusta un nivel de calor después de
encender la placa,
se vierte algo o se coloca algún objeto sobre
el panel de control durante más de 10
segundos (un recipiente, un trapo, etc.). Se
emite una señal acústica y la placa se apaga.
Retire el objeto o limpie el panel de control.
la placa está demasiado caliente (por
ejemplo, el contenido de un recipiente ha
hervido hasta agotarse el líquido). Espere a
•
enciende
y se apaga la placa.
Relación entre el ajuste de calor y el
tiempo tras el que se apaga la placa de
cocción:
Ajuste del nivel de
calor
La placa de cocción se apaga.
1-2
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 hora
www.zanussi.com
nl
ow
D
Selección de la zona de cocción
durante 4 segundos.
se enciende.
m
fro
Apague la placa de cocción con
.
w
w
).
d
resalta la indicación del ajuste de calor (
. No ajuste los niveles de calor.
de
correspondiente a esta zona. La pantalla
cocción con
Pulse
oa
Para activar la función: encienda la placa de
Para ajustar la zona de cocción, toque el sensor
. No ajuste los niveles
enciende. Apague la placa de cocción con
para reducir el nivel de calor. Toque
Para anular la función solo durante el
tiempo de cocción: encienda la placa de
y
al mismo tiempo para apagar la zona
de cocción.
Función Power
Esta función suministra potencia adicional a las
zonas de cocción por inducción. La función se
puede activar para la zona de cocción por
inducción durante un periodo de tiempo
limitado. Transcurrido ese tiempo, la zona de
cocción adopta automáticamente el nivel de
temperatura más alto.
Consulte el capítulo “Información
técnica”.
Toque
hasta que se encienda
cocción con .
se enciende. Toque
durante 4 segundos. Ajuste la temperatura
antes de que transcurran 10 segundos. Ya
puede poner en marcha el aparato. Cuando
apague la placa de cocción con
vuelve a activarse.
•
•
•
.
Para desactivar la función: toque
.
Bloqueo
Se puede bloquear el panel de control mientras
funcionan las zonas de cocción. Evita el cambio
accidental del nivel de calor.
, la función
Función Gestión de energía
•
Para activar la función de una zona de
cocción: ajuste en primer lugar la zona de
cocción y después el nivel de calor máximo.
.
e
para aumentar el nivel de calor.
.b
Toque
Toque
se
rre
bo
durante 4 segundos.
en
de calor. Toque
nd
placa de cocción con
Ajuste la zona de cocción.
a
.v
w
Para desactivar la función: encienda la
Ajuste de temperatura
•
•
Las zonas de cocción se agrupan según la
ubicación y el número de fases de la placa.
Consulte la ilustración.
Cada fase tiene una carga eléctrica máxima
de 3.700 W.
La función divide la potencia entre las zonas
de cocción conectadas a la misma fase.
La función se activa cuando la carga
eléctrica total de las zonas de cocción
conectadas a una sola fase supera 3.700
W.
La función disminuye la potencia de las
demás zonas de cocción conectadas a la
misma fase.
La pantalla de ajuste de calor para las zonas
reducidas cambia entre dos niveles.
Ajuste en primer lugar el nivel de calor
que desee.
Para activar la función: toque
enciende durante 4 segundos.
.
Para desactivar la función: toque
enciende el ajuste de calor anterior.
se
. Se
La función también se desactiva
cuando se apaga la placa.
Dispositivo de seguridad para niños
Esta función impide el uso accidental o
indebido de la placa.
www.zanussi.com
55
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
Consejos
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Recipientes
En las zonas de cocción por
inducción, la presencia de un fuerte
campo magnético calienta los
utensilios de cocina muy
rápidamente.
Utilice las zonas de cocción con los
utensilios de cocina adecuados.
Material de los utensilios de cocina
•
correcto: hierro fundido, acero, acero
esmaltado y acero inoxidable con bases
formadas por varias capas (indicados por el
fabricante como aptos para inducción).
• incorrecto: aluminio, cobre, latón, cristal,
cerámica, porcelana.
El utensilio de cocina es indicado para
cocinar por inducción si:
•
•
56
puede calentar en poco tiempo una cantidad
pequeña de agua en una zona con el ajuste
de calor máximo.
el imán se adhiere a la base del utensilio de
cocina.
La base del recipiente debe ser lo
más gruesa y plana posible.
Medidas de los utensilios de cocina
Las zonas de cocción por inducción se adaptan
automáticamente al tamaño de la base de los
utensilios de cocina, pero hasta un cierto límite.
La eficacia de la zona de cocción está
relacionada con el diámetro del recipiente. Un
recipiente con un diámetro inferior al mínimo
solo recibe una parte de la potencia generada
por la zona de cocción.
Consulte el capítulo “Información
técnica”.
Ruidos durante la utilización
Si escucha:
•
crujido: el utensilio de cocina está fabricado
con distintos tipos de materiales
(construcción por capas).
• silbido: utiliza la zona de cocción a
temperaturas muy altas y con utensilios de
cocina cuya base está hecha de distintos
materiales (construcción por capas).
• zumbido: el nivel de calor utilizado es alto.
• chasquido: cambios en el suministro
eléctrico.
• siseo, zumbido: el ventilador está en
funcionamiento.
Los ruidos son normales y no indican fallo
alguno de la placa.
www.zanussi.com
zona de cocción con el ajuste de calor medio
usa menos de la mitad de su potencia.
d
de
oa
Los datos de la tabla son sólo
orientativos.
m
fro
Utilícelo para:
Sugerencias
.b
e
Tiempo
(min)
rre
bo
Ajuste del nivel de calor
en
nd
a
.v
w
w
w
La relación entre el ajuste de calor y el consumo
de potencia de la zona de cocción no es lineal.
Cuando se aumenta el ajuste de calor, no es
proporcional al aumento del consumo de
potencia de la zona de cocción. Significa que la
nl
ow
D
Ejemplos de aplicaciones de cocción
1
Mantener calientes los alimentos
como estime necesario
Tape los utensilios de cocina.
1-2
Salsa holandesa, derretir: mantequilla, chocolate, gelatina.
5 - 25
Remover de vez en cuando.
1-2
Cuajar: tortilla, huevos revueltos.
10 - 40
Cocinar con tapa.
2-3
Arroces y platos cocinados con leche, calentar comidas preparadas.
25 - 50
Añadir al menos el doble de líquido
que de arroz; los platos lácteos deben removerse entremedias.
3-4
Cocinar al vapor verduras, pescados o carnes.
20 - 45
Añadir varias cucharadas de líquido.
4-5
Cocinar patatas al vapor.
20 - 60
Utilice como máximo ¼ l de agua
para 750 g de patatas.
4-5
Grandes cantidades de alimentos,
estofados y sopas.
60 - 150
Hasta 3 litros de líquido además de
los ingredientes.
6-7
Freír ligeramente: escalopes, ternera “cordon bleu”, chuletas, hamburguesas, salchichas, hígado, filetes rusos, huevos, tortitas, rosquillas.
como estime necesario
Dele la vuelta a media cocción.
7-8
Asado fuerte, bolas de patata, filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media cocción.
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
Hervir grandes cantidades de agua. La función Power está activada.
Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Información general
•
Limpie la placa después de cada uso.
www.zanussi.com
•
•
•
Utilice siempre recipientes cuya base esté
limpia.
Los arañazos o las marcas oscuras en la
superficie no afectan al funcionamiento
normal de la placa.
Utilice un limpiador especial para la
superficie de la placa.
57
nl
ow
D
Utilice un rascador especial para el cristal.
m
fro
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Elimine de inmediato: restos fundidos de
plástico, recubrimientos de plástico y
alimentos que contengan azúcar. De lo
contrario la suciedad dañará la placa.
Coloque el rascador especial sobre la
superficie del cristal formando un ángulo
d
•
•
de
Limpieza de la placa
agudo y arrastre la hoja para eliminar la
suciedad.
Elimine cuando la placa se haya
enfriado: restos de cal, marcas de agua,
manchas de grasa y decoloraciones
metálicas. Limpie la placa con un paño
suave humedecido con agua y detergente.
Después de limpiarla, seque la placa con un
paño suave.
oa
•
.b
Solución de problemas
e
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Qué hacer si...
Problema
La placa no se enciende o no
funciona.
Posible causa
Solución
La placa no está conectada a un
suministro eléctrico o está mal
conectada.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a la
red eléctrica. Consulte el diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es la
causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde repetidamente, consulte a un electricista cualificado.
Vuelva a encender la placa y
ajuste el nivel de calor en menos
de 10 segundos.
Ha pulsado 2 o más sensores al
mismo tiempo.
Toque solo un sensor.
Hay agua o salpicaduras de grasa en el panel de control.
Limpie el panel de control.
Se emite una señal acústica y la
placa se apaga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Hay uno o más sensores cubiertos.
Quite el objeto que cubre los
sensores.
La placa de cocción se apaga.
Ha puesto algo sobre el sensor
Retire el objeto del sensor.
.
Indicador de calor residual no se
enciende.
58
La zona no ha estado encendida
el tiempo suficiente para activar
la función.
Si la zona ha funcionado el tiempo suficiente como para estar
caliente, consulte con el centro
de servicio autorizado.
www.zanussi.com
nl
ow
D
Solución
d
Posible causa
de
oa
Problema
fro
Gestión de energía está funcionando.
Consulte "Uso diario".
Los sensores se calientan.
El utensilio de cocina es demasiado grande o está colocado
demasiado cerca de los mandos.
Coloque los utensilios de cocina
de gran tamaño en las zonas traseras si fuera posible.
Desconexión automática está en
funcionamiento.
Apague la placa y vuelva a encenderla.
se enciende.
Dispositivo de seguridad para niños o la función Bloqueo está
activada.
Consulte "Uso diario".
se enciende.
No hay ningún recipiente sobre la Ponga un recipiente sobre la zozona.
na.
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
e
El utensilio de cocina no es adecuado.
w
w
se enciende.
m
El valor de la temperatura varía
entre dos ajustes.
Utilice el utensilio de cocina adecuado.
Consulte el capítulo "Consejos".
El diámetro de la base del utensi- Utilice un utensilio de cocina del
lio de cocina es demasiado petamaño adecuado.
queño para la zona.
Consulte el capítulo “Información
técnica”.
y un número se encienden.
Se ha producido un error en la
placa.
Desenchufe la placa de la toma
de corriente durante unos minutos. Desconecte el fusible del
sistema eléctrico. Vuelva a conectarlo. Si vuelve a aparecer
póngase en contacto con el
Centro de servicio técnico.
se enciende.
Se ha producido un fallo en la
placa porque el utensilio de cocina ha hervido hasta agotar el líquido. Desconexión automática y
la protección contra sobrecalentamientos de las zonas están activos.
Si no encuentra una solución...
Si no logra subsanar el problema, póngase en
contacto con su distribuidor o el centro de
www.zanussi.com
,
Apague la placa. Retire el utensilio de cocina caliente. Espere
unos 30 segundos antes de encender de nuevo la zona. Si el
utensilio de cocina era el problema, el mensaje de error desaparece. Indicador de calor residual puede permanecer encendido. Deje que el utensilio de cocina se enfríe suficientemente.
Compruebe si el utensilio de cocina es compatible con la placa.
Consulte el capítulo "Consejos".
servicio técnico. Facilite la información de la
placa de datos técnicos. Facilite también el
código de tres dígitos de la placa vitrocerámica
(se encuentra en la esquina de la superficie
59
nl
ow
D
de garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que se
suministra con el aparato.
d
de
oa
m
fro
a
.v
w
w
w
vitrocerámica) y el mensaje de error que
aparezca. Asegúrese de que ha manejado la
placa adecuadamente. De lo contrario, el
personal técnico de servicio o el distribuidor
facturará la reparación efectuada, incluso en el
caso de que el aparato se encuentre en periodo
Antes de instalar la placa de cocción, anote la
información siguiente de la placa de
características. La placa de características está
situada en la parte inferior de la placa de
cocción.
Número de serie ...........................
•
•
La placa se suministra con un cable de
conexión.
Para sustituir el cable de alimentación
dañado utilice el siguiente (o superior) cable
de alimentación: H05BB-F Tmax 90°C.
Póngase en contacto con el servicio técnico
local.
Placas empotradas
Las placas de cocción que han de ir integradas
en la cocina solo deben utilizarse una vez
Montaje
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
60
www.zanussi.com
e
Cable de conexión
Antes de la instalación
.b
encastradas en los muebles adecuados y con
las encimeras y superficies de trabajo
apropiadas.
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
rre
bo
en
nd
Instalación
nl
ow
D
d
de
oa
B
B
< 20 mm
en
nd
a
.v
w
A
w
w
min. 2 mm
A
m
fro
min. 2 mm
.b
rre
bo
> 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
e
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
www.zanussi.com
61
nl
ow
D
d
de
oa
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
min.
2 mm
m
fro
min.
12 mm
e
Caja de protección
Si utiliza una caja de protección (accesorio
adicional) no son necesarios el espacio de
ventilación frontal de 2mm y el suelo protector
directamente por debajo del aparato. El
accesorio de la caja de protección puede no
estar disponible en algunos países. Póngase en
contacto con el proveedor local.
No se puede utilizar la caja de
protección si se instala la placa de
cocción encima de un horno.
Información técnica
Placa de características
Modelo ZEI6840FBA
Tipo 58 GAP D5 AU
Inducción 6.6 kW
Nº ser. .................
ZANUSSI
62
Número de producto (PNC) 949 492 073 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabricado en Rumanía
6.6 kW
www.zanussi.com
nl
ow
D
Función Power
[W]
Diámetro de los
utensilios de
cocina [mm]
Posterior izquierda
1200
-
-
125 - 145
Anterior derecha
1200
1800
4
125 - 145
Posterior derecha
1800
-
-
145 - 180
La potencia de las zonas de cocción puede
variar ligeramente de los datos de la tabla.
Cambia con el material y las dimensiones del
utensilio de cocina.
e
180 - 210
.b
10
rre
bo
2800
en
2300
nd
Anterior izquierda
a
.v
w
w
w
Función Power
duración máxima [min]
m
Potencia nominal (ajuste de
calor máx.) [W]
fro
Zona de cocción
d
de
oa
Especificaciones de las zonas de cocción
Para obtener unos resultados de cocción
óptimos, utilice recipientes de diámetro inferior
al indicado en la tabla.
Eficacia energética
Información de producto según EU 66/2014
Identificación del modelo
ZEI6840FBA
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de cocción
4
Tecnología de calentamiento
Inducción
Diámetro de las zonas de cocción circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo eléctrico por zona de cocción (cocción eléctri- Anterior izquierda
ca)
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
168,0 Wh / kg
195,0 Wh / kg
182,0 Wh / kg
198,0 Wh / kg
Consumo eléctrico de la placa de cocción (placa eléctrica)
185,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos Parte 2: Placas de cocción - Métodos de
medición del rendimiento.
•
Ahorro de energía
•
Estos consejos la ayudarán a ahorrar energía al
cocinar cada día.
•
•
•
Coloque el utensilio de cocina sobre la zona
de cocción antes de encenderla.
www.zanussi.com
•
Coloque los utensilios de cocina pequeños
en zonas de cocción pequeñas.
Coloque el utensilio de cocina directamente
en el centro de la zona de cocción.
Cuando caliente agua, utilice solo la
cantidad que necesite.
En la medida de lo posible, cocine con los
utensilios de cocina tapados.
Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
63
nl
ow
D
d
de
oa
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
los aparatos marcados con el símbolo junto
con los residuos domésticos. Lleve el producto
a su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
m
fro
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la salud
pública, así como a reciclar residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
64
www.zanussi.com
*
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
65
www.zanussi.com
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
www.zanussi.com
66
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
67
www.zanussi.com
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
867301864-B-392014
nl
ow
D
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement